ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА - ЛИСИЦА И ГАВРАН, НАРОДНА БАСНА
ОПЕРАТИВНИ
ЦИЉЕВИ
Увођење
ученика
у
разумевање, доживљај и
тумачење књижевног текста,
кроз
интеграцију
и
корелацију
наставних
садржаја
из
осталих
предмета;
Доживљај
и
анализа басне као књижевне
врсте;
Истицање
и
размишљање о људским
вредностима;
Формирање
става
према
одређеним
људским
манама
и
слабостима; Подршка и
подстицај у осамостаљивању
ученика у анализи текста ;
Развијање оригиналности и
способности елаборације код
ученика;
Неговање
индивидуалних
особина
ученика,
истрајности
и
упорности
у
раду;
Подстицање
граматички
правилног
изражавања;
Богаћење речника и језичког
израза;
Навикавање
ученика на
примену рачунара у процесу
усвајања
знања.
АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА
Учитељ:
организује,
руководи и реализује час покреће
PowerPoint
презентацију помоћу које се
обнављају знања из првог
разреда, објашњава, даје
инструкције, помаже у
раду,
записује
дечје
одговоре, идеје, мишљења...
Заједно
са
ученицима
доносе закључке...
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
САДРЖАЈИ
Ученици
посматрају,
решавају
постављене задатке,
дају одговоре и
проверавају да ли су
били успешни у
раду.
На основу слике
ученици
именују
раније
научене
басне.
Закључују шта су
басне.
Обнављање
раније
научених
басни
НАСТАВНЕ
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Демонстративна,
хеуристичка
метода,
запажања,
закључивања
Фронтални рад.
НАСТАВНА
СРЕДСТВА
Рачунар,
табла,
папир
и
прибор за
писање
КОРЕЛ
АЦИЈА
Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Од играчке до
рачунара, Грађанско васпитање
Уводни део часа: 5 мин.
Ч
А
С
Главни део часа: 25 -30 мин.
Оспособљавање ученике да Уводи децу у ново градиво
своја знања преносе путем презентујући преко видео
видео – бим презентације.
бима филм о новом
градиву, истичући циљ
часа.
Помаже ученицима да уоче
главне ликове , место
вршења радње и непознате
речи.
Учествује са ученицима у
давању имена главним
јунацима. Дели ученике у
групе на основу датих
имена и презимена
животињама водећи
рачуна о индивидуалним
разликама ученика.
Даје ученицима
инструкције за рад у групи.
Свакој групи (које раде за
по једним рачунаром са
припремљеним задатком на
слајду) помаже у раду на
рачунару.
Упућује децу да препишу
прочитано... Учитељ
бележи на табли.
Он прати, помаже, упућује,
објашњава.., када затреба.
По завршетку рада, учитељ
презентује слајд по слајд.
Задаје нови задатак и
објашњава поступак у
Посматрају, слушају
и записују наслов у
својим свескама.
Преписују са слајда,
размишљају,
уочавају, закључују,
питају.
Ученици формирају
4 групе.
Раде на датим
задацима,
размишљају,
усвајају ново,
уочавају, закључују.
Посматрају,
уочавају,
договарају, читају,
пишу, описују,
размишљају, питају.
Групе, или
појединци
презентују урађено.
По потреби,
ученици осталих
група допуњују
непотпуне реченице
с циљем стварања
приче као целине.
Преписују са слајда
поуке, дописују
своје.
Ученици
трансформишу
басну увођењем
новог лика.
Глуме.
Употреба
великог слова
у писању
личних имена
и презимена;
уочавање
фабуле;
проналажење
главних
ликова,
препознавање
њихових
особина и
поступака;
слободно
саопштавање
утисака;
долажење до
главних
порука
(поука),
трансформац
ија догађаја;
критичко
процењивање
; неговање
културе
слушања
саговорника..
Аналитичко –
синтетичка;
Демонстративна
метода,
стваралачко –
истраживачка,
кооперативна..
Хеуристичка
метода,
запажања,закључивања
Фронтални и
групни облик
рада.
Рачунар,
видео бим,
свеске,
оловке,
маске,
лутке на
штапу
Завршни део часа: 5 -10 мин.
Учитељ дели слагалице са
ликовима лисице и гаврана
и покреће песму са you tube
„Разболе се лисица“.
Даје упутства и прати
такмичење у састављању
слагалица (ликови: лисица
и гавран) уз слушање песме
„Разболе се лисица“
Ученици слажу
слагалицу!
Промишљају, уочавају
делове и такмиче се ко ће
брже завршити задатак.
(За добро расположење и
такмичарску атмосферу)
певају познату песму.
Објашњавају шта им је
помогло у брзом
састављању слагалице.
Закључују о чему ће
следећи пут водити
рачуна (упамтили су
савете другара који су
најбрже дошли до
решења).
Метода
запажања,
закључивања,
фронтални,
индивидуални и
групни облик
рада.
Слагалице,
интернет
Download

Лисица и гавран, народна басна