ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
СКОБАЉ
ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Обрада
1.Језик (граматика и
правопис)
2. Књижевност(лектира
читање и тумачење
текста и књижевни
појмови)- огледни час
3. Језичка култура
(основни облици усменог
и писменог изражавања)
СВЕГА
42
5
85
95
180
СВЕГА
Утврђивање,
Системати
вежбање,
зација,прове
понављање
равање
22
2
СВЕГА
66
52
15
4
71
15
26
2
43
109
63
8
180
ЦИЉ:Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено
и писмено правилно изражавати; да упознају , доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна
дела,позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
ЗАДАЦИ:Уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;препознавање и разумевање
главних реченичних делова;савладавање нових програмских захтева из правописа; овладавање
техником читања и писања латиницом; мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире;
увежбавање читања наглас, усавршавање читања у себи ( у функцији тумачења текста ); овладавање
основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговања језичке културе.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА: текстуалне,дијалошке, ситуациона, интерактивна (кооперативна),
илустративна, посматрање, практиковање (ученик учи да научено користи у свакодневном животу).
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА: уџбеници, слике, картончићи за групни рад, графо-фолија, дечја
штампа...
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ
2010/2011. ГОДИНУ
Наставни предмет:
Енглески језик
Годишњи фонд часова: 72
Разред:
други
Предметни наставник:
Гордана Стојковић Owelle
За планирање је коришћен: уџбеник English
Adventure B, радна свеска и приручник за наставнике:
аутори Christiana Bruni и Susannah Reed; издавач
Longman
NUMBER
OF
LESSONS
Број
часова
TEACHING
HOUR
TOPICS – Language points
PAGE
RESOURCE
Наставни
час
Наставна тема – Наставни садржај
страна
Наставни
материјал
2
1
2
2
3/1
4/2
p. 2
p.3
PB
7
5/1
6/2
7/3
8/4
9/5
10 / 6
11 / 7
Понављање градива предвиђеног у 1. разреду. Разговор
који мотивишe ученикe да уче енглески (ТВ, филмови,
игрице на енглеском, путовања).
HELLO!
Revision. Hello. I’m + name. Goodbye. Colours. Numbers (1-10).
Classroom objects.
1 My face
Face, hair, ears, eyes, mouth, nose. I’m (happy). + Recycled
Language.
Receptive language: Who’s this? Give it to me! Look at my
(yellow face).
p. 4
p. 5
p. 6-7
p. 6-7
p. 8
p. 9
p. T84
PB, AB
7
12
13
14
15
16
17
18
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
EVALUATION. (Evaluation Sheet 1). Optional: games,
posters.
2 Animals
Animals: elephant, giraffe, hippo, lion, rhino, zebra. Colour:
grey. It’s (yellow) and (brown). + Recycled Language.
Receptive Language: How many (elephants) can you see? Can
you see a (big hippo)? What is it? It isn’t (grey). Is it a (lion)?
What’s your favourite animal?
p. 10
p. 11
p. 12-13
p. 12-13
p. 14
p. 15
p. T85
TB
PB, AB
TB
EVALUATION. (Evaluation Sheet 2). Optional: games, poster,
video.
Review: Revision of Units 1 and 2
2
2
19 / 1
20 / 2
21 / 1
22 / 2
Optional: video.
Halloween
It’s Halloween. Bat, ghost, pumpkin, witch. Face. Colours.
Happy Halloween! Let’s make a pumpkin lantern.
p.16
p. 17
PB
p. 60
p. 61
PB
7
7
23
24
25
26
27
28
29
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
30 / 1
31 / 2
32 / 3
33 / 4
34 / 5
35 / 6
36 / 7
3 My toys
Shapes: circle, square, triangle, rectangle. Numbers 11-15.
Spaceship. + Recycled Language: toys, colours. Receptive
Language: What’s number (12)? What shape is this? What
colour are the (big squares)? It’s a (pink circle).Look at my
present. Can you find a (triangle)?
EVALUATION. (Evaluation Sheet 3). Optional: games, poster.
4 Food
Food: meat, pizza, spaghetti, sandwich, water. Do you like
(chicken)? + Recycled Language: I like (Chicken). I don’t like
(eggs). Food. Receptive Language: Do they like (cheese)?
What’s missing from the picnic? Does (Scamp) like (Chicken)?
EVALUATION. (Evaluation Sheet 4). Optional: games, poster,
video.
p. 18
p. 19
p.20-21
p. 20-21
p. 22
p. 23
p. T86
p. 24
p. 25
p. 2627
p. 2627
p. 28
p.29
p. T87
PB, AB
TB
PB, AB
TB
Review: Revision of Units 3 and 4
2
37 / 1
38 / 2
2
39 / 1
40 / 2
7
41 / 1
42 / 2
43 / 3
44 / 4
45 / 5
46 / 6
47 / 7
7
2
48 / 1
49 / 2
50 / 3
51 / 4
52 / 5
53 / 6
54 / 7
55 / 1
56 / 2
Optional: video.
Christmas
Christmas cracker, mince pies, pudding, turkey. Christmas
tree, decorations. How many (bells) can you see?
5 My body
Arms, fingers, legs, tummy, toes. I’ve got two (arms). I’ve got
(a red head). + Recycled Language: body parts, animals.
Receptive Language: Who am I? Who’s got (yellow legs)? How
many (fingers) have (you) got?
EVALUATION. (Evaluation Sheet 5). Optional: games, poster.
6 My house
House, bathroom, bedroom, kitchen, living room, door,
window, garden. It’s in the (kitchen). Is it in the (bedroom)? +
Recycled Language: chair, table, big, small; Numbers: 1-15.
Receptive Language: How many (windows) has it got? This is
my (house). Where’s the (teddy bear)? Is (Daniel) in the
bathroom?
EVALUATION. (Evaluation Sheet 6). Optional: games, poster,
video.
Review: Revision of Units 5 and 6
Optional: video.
Optional: Easter (p.64).
7 My clothes
p. 30
p. 31
PB
p. 60
p. 61
PB
p. 32
p. 33
p. 3435
p. 3435
p. 36
p. 37
p. T88
PB, AB
p. 38
p. 39
p. 40-41
p. 40-41
p. 42
p. 43
p. T89
p. 44
p. 45
TB
PB, AB
TB
PB
7
57 / 1
58 / 2
59 / 3
60 / 4
61 / 5
62 / 6
63 /7
Clothes: coat, dress, hat, shoes, skirt, sweater, trousers, Tshirt. Fairy, pirate. I’m wearing (a red skirt). + Recycled
Language. Receptive Language: What is (he) wearing? What
colour are (his trousers)? Who’s got (blue shoes)? Put on your
hat.
EVALUATION. (Evaluation Sheet 7). Optional: games, poster.
7
2
64
65
66
67
68
69
70
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
71 / 1
72 / 2
8 My party
Recycled Language: Animal, food, toys and clothes vocabulary.
I like.. I don’t like .. Receptive Language: Have (you) got a
pet? Who likes (dogs)? What is (she) wearing? Where’s my
(cake)? There’s a party today.
EVALUATION. (Evaluation Sheet 8). Optional: games, poster,
video.
Review: Revision of Units 7 and 8
p. 46
p. 47
p. 4849
p. 4849
p. 50
p. 51
p. T90
p. 52
p. 53
p.54-55
p. 5455
p. 56
p. 57
p. T91
p. 58
p. 59
Optional: video.
PB, AB
TB
PB, AB
TB
PB
PB = Pupil’s Book
AB = Activity Book
TB = Teacher’s Book
p. = page(s)
ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ
ЦИЉЕВИ:
Ученицима приближити идеју о постојању других језика
као средству комуникације, развити код ученика
позитивно осећање према језику који уче, развити им
основне комуникативне компетенције
ЗАДАЦИ:
По завршетку другог разреда, ученик треба да:
1. разликује језик који учи од других
2. разликује и правилно изговара гла-сове, научене речи и
изразе и правилно интонира реченицу
3. разуме говор наставника, аудио-визуелни запис, песме,
бројалице, кратке дијалоге; прикупља информације,
разуме инструкције и адекватно реагује на њих, богати
речник
4. Уочава везу говора са невербалним облицима
комуникације
5. Употребљава најједноставније језичке структуре да
говори о себи и другима, о стварима из окружења; да
изрази своје потребе уважавајући потребе других
6. Тражи и даје информацију и реагује на постављенa
питања
7. Уочава значај језика и схвата да различити језици
имају исту вредност
8.Препознаје потребне садржаје медијске продукције
(штампане медије, аудио-видео запис, ЦД...)
МЕТОД И
ОБЛИЦИ
РАДА
Комуникативна настава
(интерактивно
учење)
-фронтални
-хорско и
индивидуално
понављање
-рад у
паровима,
-групни
-самостални
НАСТАВНА
СРЕДСТВА
-Сликовница, Радна
свеска
-свеска
-табла и креде у
боји
-компакт-диск
-постери
-„флеш-картице“
-бојице
-маказе
-лепак
-школски прибор
-играчке
-објекти из
свакодневног
окружења који се
појављују у
садржајима
сликовнице и
радне свеске
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: МАТЕМАТИКА
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
1.Природни бројеви до 100- огледни час
2.Геометријска тела и фигуре
4.Мерење и мере
СВЕГА
5
85
95
180
Обрада
55
8
3
66
СВЕГА
Утврђивање, Системати
вежбање,
зација,прове Свега
понављање равање
80
15
5
100
10
2
2
14
145
25
10
180
ЦИЉ:Настава математике треба да допринесе да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна
за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и самообразовања; да
допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестрном развитку личности
ученика.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да савладају сабирање и одузимање до 100; схвате множење као сабирање једнаких
сабирака, упознају и користе термине и знак множења, а такође и упознају операцију дељења и користе термине и
знак дељења; савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења; користе
функције загрде и редослед извођења рачунских операција; упознају употребу слова као ознаку за непознати број,
решавају текстуалне задатке са једном или две рачунске операције; схвате појам половине; уочавају и стичу
одређену спретност у цртању праве, дужи и разних кривих изломљених линија; уочавају и цртају правоугаоник и
квадрат на квадратној мрежи, упознају и примењују мере за дужину и време.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА: конкретизација, демонстрација, активно учешће ученика, приближавање кроз
игру, нуђење више варијанти решења, разноврсност, експеримент, продуктивно вежбање, практичан рад
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА: дидактички материјал, модели, употребни предмeти, слике, илустрације,
лењир, бојице, маказе, метар, канап…
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: фронтални, индивидуални, групни рад, рад у пару
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: СВЕТ ОКО НАС
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
2
34
38
72
Обрада
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
1. Где човек живи
2. Кретање у простору и времену
3. Жива и нежива природа- огледни час
4. Људска делатност
СВЕГА
8
7
18
8
41
ТИП ЧАСА
Утврђивање, Системати
вежбање,
зација,прове СВЕГА
понављање равање
4
3
15
3
2
12
6
4
28
6
3
17
19
12
72
ЦИЉ:Кроз наставу света око нас деца трба да упознају себе, своје окружење и развију
способности за одговоран живот у њему.
ЗАДАЦИ:Подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама,
процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним
способностима;подстицање и развијање истаживачке активности деце;подстицање
уочавања узрочно-последичних вез појава и процеса,на основу различитих параметара;
слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање
једноставних проблем ситуација;развијање различитих социјалних вештина и прихватање
основних људских вредности за критеријум понашања према другима;развијање
одговорног понашања према окружењу као и интересовања и спремности за очување.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:вербално-текстуална,илустративно-демонстративна,
амбијентално учење, игра, лабораторијско-експерименталне.
СРЕДСТВА НАСТВНОГ РАДА: уџбеници, брошуре, текстови, штампа, одговарајућа
литература, предмети и бића у околини и учионици, зидне слике, апликације, фотографије
ТВ, аудио,ЦД, визуелни записи,наставни листићи, квиз питања, срдства за извођење
огледа.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
2
34
38
72
Редни
број
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
теме
I
КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ
- огледни час
II
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА (СВЕТЛОСТ)
БРОЈ ЧАСОВА
обрада вежбање укупно
4
2
6
2
2
4
III
ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА(КЛУАЖ)
4
2
6
IV
4
2
6
V
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ
СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ)
ЗНАЦИ И СИМБОЛИ
2
2
4
VI
ЗАМИШЉАЊА
4
2
6
VII
КОНТРАСТ
8
4
12
VIII
ИНДИВИДУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД
4
2
6
(ПАКОВАЊЕ)
IX
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ
10
6
16
X
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР
4
2
6
46
26
72
УКУПНО:
ЦИЉ : Настава ликовне културе треба да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и
деловање у складу са демократским одељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да схвате ликовно визуелни рад као израз индивидуалног
осећања,доживљаја и стваралачке имагинације; да опажају,сећају се и реконструјишу појаве или
ситуације; стекну искуства о оплемењивању животног и радног простора, контрасту
облика,карактеру облика,коришћењу материјала за рад,опажањима облика у
кретању,компоновању,рекомпоновању,дејству светлости на карактер облика; развијају навику и
осетљивост лепог писања.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:практична активност, демонстација, вербалне методе, експеримент.
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:различити облици кретња, вежбе обликовања, игре, полигон,
садржаји радионица, справе и реквизити, текстови и музичке и видео касете.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
РЕДНИ БРОЈ
НАС. ТЕМЕ
I
НАСТАВНА
ТЕМА
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
А) Певање
Б) Свирање
1
17
19
36
ЧАСОВИ
ОБРАДЕ
ЧАСОВИ
ВЕЖБАЊА И
УТВРЂИВАЊА
УКУПНО
ЧАСОВА
14
3
8
2
22
5
II
СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ
4
2
6
III
СТВАРАЊЕ
МУЗИКЕ
2
1
3
26
10
36
Укупно часова
ЦИЉ:Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за
разумевање музичког изражавања;развијање осетљивости за музичке вредности
упознавањем уметничке традиције и културе свог народа и других народа.
ЗАДАЦИ:Неговање способности извођења музике, стицање навике слушања музике,
подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука, подстицање
стваралачког ангажовања у свим музичким активностима, упознавање традиционалне и
уметничке музике свога и других народа, развијање критичког мишљења и упзнавање
основа музичке писмености.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:текстуална, дијалошка, илустративна, посматрање, комуникација,
анализа, уочавање, изражавање, слушање, демонстративна, певање, свирање.
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:музичке збирке, касетофон, металофон, добош, даире, штапићи,
звечке, триангл, илустрације, слике, визуелни записи музичких догађаја.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:фронтални, индивидуални, групни, рад у пару.
ГЛОБАЛНИ
ПЛАН
Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
НАСТАВНЕ
1. Атлетика
2. Вежбе на тлу и справама
3. Тимске игре
СВЕГА
ТЕМЕ
3
51
57
108
Обрада
15
13
12
40
СВЕГА
Утврђивање, Системати
вежбање,
зација,про
понављање веравање
17
4
14
3
28
2
59
9
СВЕГА
36
30
42
108
ЦИЉ:Настава физичког васпитања треба да ,разноврсним и систематским моторичким активностима,
у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима,допринесе интегралном развоју личности
ученика,развоју моторичких способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења и
навика у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
ЗАДАЦИ:Подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела; развој и усавршавање
моторичких способности; усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања;
формирање морално вољних квалитета личности и оспособљавање ученика да стечена знања
примене у свакодневним условима живота;стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања
здравља и заштити природе и човекове средине.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:практична активност, демонстација, вербалне методе, експеримент.
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:различити облици кретња, вежбе обликовања, игре, полигон,
садржаји радионица, справе и реквизити, текстови и музичке и видео касете.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
Редни
број
1.
Трајање
IX
2.
IX,X
3.
X,XI
4.
5.
6.
7.
XI,XII
XII,I,II
II,III
III,IV
1
16
20
36
САДРЖАЈИ
Подстицање групног рада, договарање и сарадња са
вршњацима и одраслима
Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и
уважавања других
Оспособљавање ученика да препознају и разумеју
сопствена осећања и потрбе и њихову међусобну
повезаност и да штите и остварују својр потребе на
нашин који не угрожава друге
Развијање комуникативне способности, невербалне
и вербалне комуникације, вештина, ненасилне
комуникације
Oспособљавање ученика за примену вештина
ненасилне комуникације у решавању сукоба и
вршњачком посредовању
Оспособљавање ученика да упознају непосредно
окружење и сопствено место у њему и да активно
доприносе развоју школе по мери детета
Оспособљавање ученика да упознају и уважавају
Фонд
часова
2
3
7
4
4
4
Активности
Разговор,
дијалошка,
демонстрација,
игра,
интерактивно
учење,
искуствено
учење,
радионичарска
активност,
илустрације,
машта и
поверење,
асоцијације,
кооперативна,
практична
активност
Наставна
средства
Приручници,
картони у боји,
фломастери,
селотејп,
маказе,
канап...
8.
9.
V
VI
СВЕГА
дечја права и да буду способни да активно учествују
у њиховом остваривању
Развијање и неговање основних људских вредности
Eвалуација
6
4
2
36
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
Сазнање о себи и другима јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе где
наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и
образовања и да изграде умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, одговорне и
креативне личности, одговорне за добру сарадњу које поштују и себе и друге. Олакшавање процеса адаптације на
школску средину и подстицање социјалне интеграције, успостављање и развијање односа другарства и сарадње са
вршњацима и одраслима, подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и потребама, свести о
личном идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања, проширивање знања и умења решавањем
индивидуалних проблема и учење техника за превладавањенепријатних емоционалних стања, учење начина
самопотврђивања агресивности и уз уважавање других, подстицање социјалних сазнања, разумевања и прихватања
међусобних разлика, оспособљавање ученика за рад у пару, за рад у великој и малој групи, за договарање и сарадњу
са вршњацима и одраслима, развијање комуникативних способности и оспособљавање ученика за активну
партиципацију у животу школе.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Разред: ДРУГИ
Школска: 2010/2011. година
Недељни фонд часова
Број часова у првом полугодишту
Број часова у другом полугодишту
УКУПНО
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
1. Биљке
2. Кућа
СВЕГА
2
17
19
36
Обрада
8
17
25
СВЕГА
Утврђивање, Систематиза
вежбање,
ција,
понављање
3
1
6
1
9
2
Свега
12
24
36
ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и хлебовима, кроз следеће:
- познавање разлике између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа);
- познавање разлике између настањивог и ненастањивог простора
- познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, варош, град)
- елементарно познавање структуре традиционалне куће.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА: дијалошка, текстуална, илустативно-демонстративна, практична активност,
посматрање.
СРЕДСТВА
НАСТАВНОГ
РАДА: брошуре, штампа, уџбеници, апликације, фотографије, зидне слике,
одговарајућа литература, предмети и бића у околини и учионици.
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наставни предмет:СРПСКИ ЈЕЗИК – допунска настава
Разред: други– сваке друге недеље, 18 часова годишње
Школска година: 2010/2011.
Месец
Садржаји и активности
септембар -Вежбе изражајног читања
-Читање и анализа текста
-Читање и анализа текста
октобар
-Диктат
-Реченице по значењу
новембар -Препричавање
-Реченице по облику
децембар - Вежбе изражајног читања
-Речи које означавају бића и предмете, речи
које означавају радњу
јануар
фебруар
- Штампана и писана слова латинице
-Препричавање
-Писање обрађеним словима латинице
март
-Читање латинице
-Пишемо латиницом
април
-Диктат ( пишемо писаним словима латинице)
-Диктат са допуњавањем
мај
- Диктат писаним словима латинице
јун
-Читање латинице
ЦИЉ:
Циљ допунске наставе српског језика је да ученици са
тешкоћама у усвајању и разумевању наставног садржаја, на
прилагођен начин дођу до знања, да се оспособе да
овладају основним законитостима српског књижевног
језика, на којем ће се усмено и писмено правилно
изражавати.
ЗАДАЦИ:
Допунска настава српског језика треба да допринесе:
-стварање разноврсних могућности да кроз различите
содржаје и облике рада упознају доживе и тумаче одабрана
књижевна дела,
-да овладају техником шитања и писања латиницом.
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
-монолог
-дијалог
-текстуална
-писаних радова
-илустративно-демонстративна
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
- фронтални
-индивидуални
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
-уџбеник, свеска, словарица, припремљени текстови за
диктат, часописи за децу
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наставни предмет: MATEMATIKA– допунска наставa
Разред: други– сваке друге недеље, 18 часова годишње
Школска година: 2010/2011.
Месец
Садржаји и активности
септембар -Сабирање и одузимање до 20
-Сабирање и одузимање до 20
октобар
-Одузимање двоцифрених бројева
-Одузимање двоцифрених бројева
новембар -Писмено сабирање и одузимање са преласком
преко десетице
-Мерење дужине
децембар -Веза сабирања и множења
-Множење са 2-половина
јануар
- Множење и дељење са 2 и 4
фебруар
-Множење и дељење са 3,5 и 7
-Множење и дељење до 6
март
-Множење и дељење са 7
-Множење и дељење са 8 и 9
април
-Таблица множења и дељења
-Множење и дељење двоцифреног броја
једноцифреним
мај
- Разломци
-Једначине са множењем и дељењем
јун
-Множење и дељење
ЦИЉ:
Циљ допунске наставе математике је да ученици са
тешкоћама у учењу и разумевању наставних садржаја на
прилагођен начин дођу до сазнања, да усвоје елементарна
математичка знања
ЗАДАЦИ:
Допунска настава математике трба да допринесе:
-савладавању сабирања и одузимања бројева до 100,
-упознавање са математичким операцијама множење и
дељење,
-савладавање таблице множења и дељења
МЕТОДЕ НАСТАВНОГ РАДА:
-монолог
-дијалог
-илустративно-демонстративна
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:
- фронтални
-индивидуални
СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:
-уџбеник, листићи за индивидуалну наставу, припремљени
задаци, таблица множења и дељења
Download

ii разред - ОШ Иво Лола Рибар Скобаљ