ОШ ''Десанка Максимовић'', Чокот, одељење Девети мај, школска 2010/11
14. април 2011
Сценарио за у/огледни час
(139. час)
Методички подаци о часу
Реализатор часа
Учитељ Владица Тошић
Разред/одељење
3/1
Н. предмет
Српски језик
Наставна тема
Какве је боје поток
Н. јединица
Глаголи у означавању времена (прошлост, садашњост, будућност)
Тип часа
обрада
Облици рада
фронтални, индивидуални, групни, у пару
Циљеви и задаци
часа
Поступно и систематично упознавање ученика са граматиком, тј. глаголским
временима.
Наставне методе
дијалошка, монолошка, метода рада на тексту, метода карата са именима деце
Н. средства
Дидактички материјал ,,Врсте речи'', листићи са текстом ''Моја бака'', флип-чарт
папир са исписаном причом, листићи са задацима за групни рад, записи о
глаголима (на А-4 папирима) за пано
Активности
ученика
Слушају причу о баки, самостално читају причу, одговарају на постављена
питања, договарају се са својим паром и у малој групи и заједнички решавају
задатке, уочавају глаголе у реченици, понављају и записују правила о глаголским
временима у својим свескама, самостално раде задатке.
Активности
наставника
Наставник чита причу, поставља питања, записује на табли, дели одељење у групе,
даје инструкције за рад, дели задатке за самостални и групни рад, подстиче на
сарадњу и похваљује рад.
Резултати часа –
исходи
Ученици разликују основне глаголске облике за казивање прошлости, садашњости
и будућности.
Напомена
*У одељењу 3/1 ученица МА похађа наставу, од првог разреда, по ИОП-у (ПП).
Ученица има потешкоће у учењу и приоритетне области подршке су јој:
математика, српски језик и социјалне вештине.
* Речи исписане италик фонтом појашњавају подршку која је укључена током овог часа ученици МА или
казују шта ученица у тој фази часа ради.
Ток часа:
Уводни део часа
– 10 минута
ОБНАВЉАЊЕ, О ВРСТАМА РЕЧИ
-Подела ученика у четири групе (методом карата са именима деце)
-Задатак/инструкција за све групе:
''У материјалу који ћете добити налазе се папирићи са различитим врстама речи, а
ваш задатак је да их правилно разврстате на именице, глаголе и придеве.''
-Подела дидактичког материјала за рад (аутор материјала је учитељ)
-Групни рад: ученици распореде дате речи на клупи, а онда их читају и
разврставају испод болдираних наслова: именице, глаголи, придеви.
-Провера урађеног: ''групе'', наизменично, читају разврстане врсте речи и
проверавају своје решење.
(ученици се враћају на своја места: седе у облику слова П)
-Прилагођавање/инструкција за ученицу МА:
Ученица МА буде укључена у групни рад тако што и сама може да каже својој
групие која реч је нпр. именица., а ако је то тачно онда група усвоји.
Ученица МА, којој је потребна подршка групе, такође, може да добије задатак од
чланова своје групе да прочита неке сложене/разврстане речи.
-Још два важна питања:
1.Шта су именице?
2.Шта су глаголи?
-Учитељ на паноу поставља (А-4) папир са следећим записом, који сви заједно
прочитамо:
Глаголи су речи које означавају радњу, стање и збивање.
*Ученици одговарају на низ питања методом карата са именима деце: након
постављеног питања, ученици могу да се кратко консултују у вези одговора са
својим паром па тек након тога учитељ извлачи карту са именом детета које
треба да одговори...
Главни део часа
– 35 минута
НАЈАВА ЦИЉА ЧАСА
Данас ћемо још учити о глаголима: видећете како глаголима означавамо и време
вршења неке радње.
Учитељ записује наслов на табли: Глаголска времена
НАЈАВА КРАТКЕ ПРИЧЕ О БАКИ И ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ
МОЈА БАКА
Бака ме много воли. Она ми је купила мотор и аеродром са великим авионом.
Често ме је учила како да будем културан дечак. Кад сам био много мали, волела је
да ми рецитује песмице.
Данас моја бака иде на једно дуго и лепо путовање. Много воли екскурзије и
излете. Путује аутобусом заједно са својим колегама и колегеницама. Успут увек
ужива у разгледању градова и пејзажа.
Донеће ми сигурно нешто лепо из Шпаније. Купиће ми дрес неког фудбалера
Барселоне. Показиваће фотографије и објашњаваће нам шта је на њима. Биће
срећна и причаће како је све било дивно.
КРАТАК РАЗГОВОР О ПРИЧИ, СА УЧЕНИЦИМА
Какав је била дечакова бака?
Шта сада дечакова бака ради?
Шта очекује дечак када се она врати с путовања?
*Ученици одговарају на низ питања методом карата...
-Прилагођавање/инструкција за ученицу МА:
Ученица МА седи у клупи са ученицом која је одлично прихвата и заједно се
договарају око тачног одговора. Пракса показује да ова метода позитивно
утиче на њено самопоуздање, осећај прихваћености и укључености у одељењу и на
успешнсот учења.
ЗАДАТАК И ИСТРАЖИВАЧКО ЧИТАЊЕ
Инструкција за све ученике:
''Ваш задатак је да прочитате ову причу и подвучете једном цртом све
глаголе.''
-Учитељ подели листиће са одштампаном причом и ученици крену са самосталним
радом.
-Прилагођавање/инструкција за ученицу МА:
Ученица ће на овом задатку радити заједно са својом другарицом, у пару.
ЧИТАЊЕ/РАЗВРСТАВАЊЕ ГЛАГОЛА, ПРЕМА ВРЕМЕНУ КОЈЕ
ОЗНАЧАВАЈУ
-Учитељ каже деци да крећу са заједничким радом на читању подвучених глагола
у причи и њиховом разврставању према времену које означавају
-Учитељ методом карата одређује редослед ученика чији је задатак да прочита и
маркером подвуче глагол у одређеној реченици из приче о баки, исписане на
флип-чарт папиру
-Затим ученик/ци одреди/е време које подвучени глагол означава
-Учитељ уписује глагол у одређену колону, на табли
(на табли су три насловљене колоне:ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ, БУДУЋНОСТ)
На крају, учитељ на паноу поставља (А-4) папир са следећим записом:
Глаголима означавамо и време вршења радње: прошло време,
садашње време и будуће време.
-Ученици ово унисоно прочитају/понове и препишу у свескама.
*Ученици не подижу руке, јер користимо методу карата, која даје шансу свима
да буду укључени и дају тачан одговор, јер се пре тога договарају са својим паром.
-Прилагођавање/инструкција за ученицу МА:
Ученица МА се са својим паром припрема за одговор тј. у приказаној реченици на
слајду, уочава глагол и одређује време које он означава.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК
Урадити 34. страну у уџбенику „О језику“.
ВЕЖБАЊЕ
Ученици се поново окупе у групе с почетка часа
Учитељ да инструкцију за рад свим групама: да ће добити три реченице написане
у садашње време, које треба да искажу/запишу у прошло и будуће време.
Учитељ подели листиће са задацима, свакој групи.
Подсећа их на сарадњу и заједнички договор.
Задатак за вежбање и примену наученог:
1. Следеће реченице (у табели) треба написати у прошлом и будућем времену.
Прошло време
Садашње време
Дарко жваће жваку.
Будуће време
Све се лепо завршава.
Седим за столом и једем.
Завршни део
часа – 3 минута
ПРОВЕРА – ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА
Ученици читају и проверавају написане реченице.
(Само)евалуација ЕВАЛУАЦИЈА
– 2 минута
Скала задовољства часом, са оценама од 1-10, нацрта се на табли.
Ученици, редом, уписују свој знак поред одређеног броја. То је повратна
информација о томе колико се ученицима допало то што смо радили и како смо
радили на овом часу.
Учитељ кратко изнесе утиске о часу, похвали најактивније и захвали гостима на
пажњи.
Download

srpski jezik-iii razred-glagoli u označavanju vremena