ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ШКОЛСКЕ 2011/2012. ГОДИНЕ.
VI РАЗРЕД
Друштво Физичара Србије
Министарство Просвете и науке Републике Србије
ЗАДАЦИ
1. Тело крећући се равномерно праволинијски брзином v = 20
OПШТИНСКИ НИВО
26.02.2012.
m
прелази пут s за време t . Ако
s
m
, тело ће за исто време прећи пут који је за ∆s = 200 m дужи
s
него у првом случају. Одредите пређени пут у првом случају и време кретања тела.
се брзина тела повећа за ∆v = 5
m
. После колико времена
s
m
∆t од пуштања балвана за њим треба да крене моторни чамац брзином v = 10
у односу на
s
реку, да би стигао балван на месту удаљеном d = 2000 m од места пуштања у реку?
2. Дрвосече су пустиле балван низ праву реку која тече брзином u = 5
3. Мотоциклиста се креће по правом путу паралелном прузи брзином v1 = 12
m
и престиже воз
s
m
. Када дође до предње тачке воза он се нагло зауставља и враћа
s
назад на крај воза брзином истог интензитета којом је стигао. Колика је дужина воза, ако је
кретање мотоциклисте од краја до почетка и од почетка до краја воза укупно трајало t =1 min?
Занемарити време окретања мотоциклисте.
који се креће брзином v2 = 10
4. На другој трећини пута се тело кретало три пута брже него на првој трећини пута. Брзина тела
на преосталом путу је двоструко мања од брзине на првој трећини пута. Ако је средња брзина
m
тела на целом путу vsr = 18 , одредити брзине на сва три дела пута.
s
km
према школи. После пређених 200 m стајао је 4
h
минута купујући кифлу. Остатак пута до школе прешао је за 2 минута крећући се брзином
km
5.4
. Одредити средњу брзину дечака на целом путу. Дечакова сестра је кренула из куће 3
h
минута после њега. Коликом средњом брзином треба да се креће да би без заустављања, истим
путем којим се кретао дечак, у школу стигла истовремено са њим?
5. Дечак је кренуо сталном брзином 7.2
Сваки задатак носи 20 поена.
Задатке припремила: Бранислава Мисаиловић
Рецензент: проф. др Мирослав Николић
Председник комисије: проф. др Мићо Митровић
Свим такмичарима желимо успешан рад!
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ШКОЛСКЕ 2011/2012. ГОДИНЕ.
Друштво Физичара Србије
Министарство Просвете Републике Србије
РЕШЕЊА
VI РАЗРЕД
ОПШТИНСКИ НИВО
26.02.2012.
s
s
(2п), а у другом је s + ∆s = (v + ∆v) t (5п). Одавде је s + ∆s = (v + ∆v) (3п),
v
v
∆v
s
s
∆s
s
∆v
s , ∆s =
s (3п), а тражени пут s =
v (3п), s = 800 m (2п), и време t = = 40 s (2п).
s + ∆s = v + ∆v = s +
v
v
v
v
∆v
v
2. За кретање дрвета важи d = u t . Моторни чамац исти пут прелази брзином v + u у односу на обалу. До сустизања
1. У првом случају је s = v t , t =
се креће краће од дрвета за тражено време ∆t , па је d = (v + u )(t − ∆t ) . Одавде се добија d = (v + u )(
d
− ∆t )
u
d
d
dv
d
d
∆t = −
=
− ∆t =
∆t ≈ 267 s
u
v+u
u v + u (v + u )u
3. I начин. Када престиже воз мотоциклиста се у односу на њега креће брзином v1 − v2 (2п) и прелази пут једнак
дужини воза l за време t1 =
l
(3п). Када се враћа креће се у односу на воз брзином v1 + v2 (2п). Пут једнак
v1 − v2
дужини воза прелази за време t 2 =
t=
l
(3п). Укупно време кретања износи
v1 + v2
2lv1
(v − v )(v + v )
(5п), па дужина воза износи l = 1 2 1 2 t (4п)
(v1 − v2 )(v1 + v2 )
2v1
t = t1 + t2 =
l
l
+
,
v1 − v2 v1 + v2
l = 110 m (1п). II начин (само први део).
Код престизања за време t1 воз пређе пут v2t1 (1п), а мотоциклиста пут v1t1 (1п), који је за дужи од пређеног пута
воза, па је v1t1 − v2t1 = l (1п), t1 =
l
(1п). При повратку за време t2 задња страна воза пређе пут v2t2 (1п), а
v1 − v2
мотоциклиста пут v1t 2 (1п). Њихов збир је једнак дужини воза, па је v1t 2 + v 2 t 2 = l (2п), па је t 2 =
l
(1п).
v1 + v2
s
s
s
v
= v1t1 (2п), = v2t2 = 3v1t2 (2п) , = v3t3 = 1 t3 (2п). Из њих се могу
3
3
3
2
s
s
2s
(1п), t2 =
(1п), t3 =
(1п). Уврштавањем у израз за средњу брзину
изразити времена кретања t1 =
3v1
9v1
3v1
4. За сваки од три дела пута важе једначине
vsr =
s
s
(3п),
(1п) добија се vsr =
s
s
2s
t1 + t 2 + t3
+
+
3v1 9v1 3v1
vsr =
9v
s
= 1 (2п) Одавде се добијају брзине на појединим
10 s 10
9v1
10
10 m
v
m
m
m
vsr = 18 = 20 (3п),
v3 = 1 = 10 (1п).
v2 = 3v1 = 60
(1п),
9
9
s
2
s
s
s
s1 + s2 + s3
брзина дечака је vsr =
(2п), где су s1 = 200m (1п), s2 = 0 (1п),
t1 + t 2 + t3
деловима пута v1 =
5.
Средња
s1
(2п)
v1
s3 = v3t
(2п)
200m
t2 = 240s (1п),
t3 = 120s (1п),
па
је
= 100s (1п),
m
2
s
s +v t
19 m
m
19 m
m
≈ 0.83
vsr =
≈ 0.83 (3п). За тачну крајњу формулу vsr = 1 3 3 и резултат vsr =
дати свих 15
s1
23
s
s
23 s
s
+ t2 + t3
v1
поена (12формула+3бројна вредност). Сестра треба да пређе исти пут s = s1 + s2 + s3 = 380m (1п). Њено кретање
s3 = 1.5
m
120s = 180m (1п),
s
t1 =
t1 =
треба да траје 3 минута краће него кретање дечака, тј. треба да траје ts = t1 + t 2 + t3 − 180s = 280s (2п). Средња брзина
треба да јој износи vsr =
s
380m 19 m
m
=
≈ 1.36 (1п)
(1п) vsr =
280s 14 s
s
ts
Члановима комисије желимо срећан рад и пријатан дан!
Download

Obrazac za zadatke