Назив предмета: Исхрана људи
Годишњи фонд: 35
Разред/одељење: I / 8
Предметни наставник: Данко Дамњановић
Месец
Сеп/окт
Бр.
теме
1
Бр. наст.
јединице
1.
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:
Наставне методе:
Наставна средства:
Напомена:
Методе оцењивања:
- активност на часу
- усмена провера
знања
- израда теста
- домаћи рад
Активности наставника на почетку школске године:
- Упознати ученике са циљевима и садржајима програма
- Упознати ученике са правилима рада
- Упознати ученике са критеријумима оцењивања по областима
Упознати ученике, одредити њихово претходно искуство
Принципи правилне исхране
Хранљиве материје
Искоришћење и промет хранљивих
материја у организму човека
Енергетска улога хран. матер.
Принцип правилне исхране
Хранљиве материје-искоришћавање
и енергетска улога
Беланчевине – улога беланчевина у
организму и значај у ихрани
Угљени хидрати и масти, њихова
улога у организму и значај у
исхрани
Беланчевине, угљени хидрати,масти
њихова улога у орг.и значај у
ихрани
обрада
Фронтални
Монолошкодијалошка
Текст и уџбеник
обрада
Фронтални
Монолошкодијалошка
Текст и уџбеник
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Текст и уџбеник
обрада
Фронтални
Монолошкодијалошка
Текст и уџбеник
обрада
Фронтални
Монолошкодијалошка
Текст и уџбеник
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Текст и уџбеник
обрада
Фронтални
Сеп/окт
2.
Сеп/окт
3.
Сеп/окт
4.
Сеп/окт
5.
Сеп/окт
6.
Сеп/окт
7.
Витамини и мимералне материје
Сеп/окт
8.
Хранљиве материје
израда теста
Индивидуални
Текст и уџбеник
Активности наставника:
- Подстицати код ученика развој мишљења и разумевања
- Редовно пратити рад и залагање ученика на часу
- Омогућити ученицима да сами изводе закључке
- Омогућити подстицајну средину за рад и учење
- Омогућити – подстицати код ученика развој мишљења и разумевања
- Инсистирати на практичној примени стечених знања о хранљивим материјама у храни и исхрани
- Инсистирати на систематичности у раду и повезивању градива
- Оцењивањем мотивисати ученике за учење
Монолошкодијалошка
Дијалошка
Текст и уџбеник
Нов/дец
2
9.
Нов/дец
10.
Нов/дец
11.
Нов/дец
12.
Нов/дец
13.
Нов/дец
14.
Нов/дец
15.
Јануар
16.
Јануар
17.
Фебруар
18.
Фебруар
19.
Фебруар
20.
Активности ученика:
- Активно учешће у раду
- Повезивање новог са претходно стеченим знањем
- Самопроцењивање напретка
- Како применити стечено знање о хранљивим материјама у храни и исхрани
МонолошкоЖивотне намирнице појам и подела
обрaда
Фронтални
Текст и уџбеник
дијалошка
Основне карактеристике појединих
Монолошкогрупа намирница живот.порекла и
Фронтални
Текст и уџбеник
обрада
дијалошка
њихов значај и исхрани
Животне намирнице
карак.појединих група намирница
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Текст и уџбеник
живот.порекла
Намирнице живот. порекла
Монолошкообрада
Фронтални
Текст и уџбеник
рибе, јаја, масти живот.порекла
дијалошка
МонолошкоМлеко и млечни производи
обрада
Фронтални
Текст и уџбеник
дијалошка
Месо, млеко, рибе, јаја
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Текст и уџбеник
Основна карактер. појединих група
Монолошконамирница биљног порекла и њихов
обрада
Фронтални
Текст и уџбеник
дијалошка
значај у исхрани
Намирнице биљног порекла
Монолошкообрада
Фронтални
Текст и уџбеник
Воће и поврће
дијалошка
Намирнице биљног порекла
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Текст и уџбеник
Воће и поврће
Разлике између појединих група
Монолошкобиљног односно животињског
обрада
Фронтални
Текст и уџбеник
дијалошка
порекла
Појам органске хране и њене
Монолошкообрада
Фронтални
Текст и уџбеник
предности у исхрани људи
дијалошка
Животне намирнице појам,подела и
израда
Индивидуални
Дијалошка
значај
теста
Активности наставника:
- Редовно пратити рад и залагање ученика на часу
- Омогућити ученицима да сами изводе закључке
- Омогућити подстицајну средину за рад и учење
- Омогућити – подстицати код ученика развој мишљења и разумевања
- Инсистирати на практичној примени стечених знања из животних намирница у храни и исхрани
- Оцењивањем мотивисати ученике за учење
- Идентификовати напредак у учењу
- Неговање позитивне климе у одељењу
- Менторска улога наставника
Фебруар
3
21
Фебруар
22.
Март/апр
23.
Март/апр
24.
Март/апр
25.
Март/апр
26.
Март/апр
27.
Март/апр
28.
Март/апр
29.
Март/апр
30.
Мај/јун
31.
Мај/јун
32.
Мај/јун
33.
Мај/јун
34.
Мај/јун
35.
Активности ученика:
- Практична примена стечених знања о животним намирницама
- Активно учешће у раду
- Повезивање новог са претходно стеченим знањем
- Самопроцењивање напретка
- Како применити стечено знање о животним намирницама у храни и исхрани
МонолошкоПринципи правилне исхране
обрада
Фронтални
дијалошка
МонолошкоБолести услед неправилне исхране
обрада
Фронтални
дијалошка
Принципи правилне исхране
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Болести услед неправилне исхране
Исхрана појединих категорија
Монолошкообрада
Фронтални
здравих људи
дијалошка
Како оспособити јеловник који
Монолошкообрада
Фронтални
задовољава принцип здраве исхране
дијалошка
Исхрана – састављање јела
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
МонолошкоТровање храном
обрада
Фронтални
дијалошка
Основна знања о најчешћим
Монолошкообрада
Фронтални
тровањима храном
дијалошка
Тровање храном
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Чиниоци који узрокују кварење
Монолошкообрада
Фронтални
намирница
дијалошка
МонолошкоПравилник о квалитету производа
обрада
Фронтални
дијалошка
МонолошкоПотребе средњошколаца у исхрани
обрада
Фронтални
дијалошка
Анализа исхране ученика
обнављање
Индивидуални
Дијалошка
Јеловник средњошколаца који
Монолошкозадовољава принципе правилне
обрада
Фронтални
дијалошка
исхране
Анкета о заступљености разних
систематизација
Индивидуални
Дијалошка
врста намирница у исхрани
средњошколаца
Активности наставника:
- Редовно пратити рад и залагање ученика на часу
- Омогућити ученицима да сами изводе закључке
- Омогућити подстицајну средину за рад и учење
- Омогућити – подстицати код ученика развој мишљења и разумевања
- Инсистирати на практичној примени стечених знања у правилној исхрани
- Оцењивањем мотивисати ученике за учење
- Идентификовати напредак у учењу
- Неговање позитивне климе у одељењу
- Менторска улога наставника
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Текст и уџбеник
Активности ученика:
- Практична примена стечених знања о животним намирницама
- Активно учешће у раду
- Повезивање новог са претходно стеченим знањем
- Самопроцењивање напретка
- Како применити стечено знање о принципима правилне исхране
Предметни професор: Данко Дамњановић
Download

Оперативни план 5