ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
1
САДРЖАЈ
2
I.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ И ИНФОРМАТОРУ
II.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
III.
ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА (РУКОВОДСТВА ЗАВОДА)
IV.
ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
V.
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
VI.
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ,ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
VII.
ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
VIII. ПРОПИСИ
IX.
УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
X.
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
XI.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
XII.
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
XIII. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
XIV. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
XV.
ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА,ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
XVI.
ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
XVII.
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
XVIII.
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
3
XIX. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
XX.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
XXI. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ И ИНФОРМАТОРУ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ И ИНФОРМАТОРУ
АДРЕСА И СЕДИШТЕ Хајдук Вељкова 9 а Нови Сад
МАТИЧНИ БРОЈ: 08584702
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 100237062
Email: [email protected] rs
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: www.transfuzija.org.rs
ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА у јануару 2010. године на интернет
презентацији Завода за трансфузију крви Војводине на адреси:
www.transfuzija.org.rs, под насловом „ИНФОРМАТОР О РАДУ“.
АЖУРИРАНО НА ДАН: 09.09.2014.године
УВИД У ИНФОРМАТОР:
Увид у информатор и добијање штампанe копије истог може се изврити у
просторијама Завода за трансфузију крви Војводине, у Новом Саду,
ул.Хајдук Вељкова 9а, 1. спрат, канцеларија број 70, контакт особа
Појужина Тања дипл.правник.
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА
КОЈЕ САДРЖИ ИНФОРМАТОР: Тања Појужина дипл.правник,
овлашћено лице за информације од јавног значаја
ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ СТАРА О ОБЈАВЉИВАЊУ: Жељко Лунић
дипл.инг.орг.рада
ВЕБ-АДРЕСА ИНФОРМАТОРА: www.transfuzija.org.rs
ИНФОРМАТОР је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010)
од 14.09.2010.године који је ступило на снагу 21.09.2010.године.
4
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Управни
одбор
Служба за
прикупљање
крви,тестирање
продуката од
кмрви и
дијагностичких
средстава
Служба за
лабораторијск
у
дијагностику
Надзорни
одбор
Служба за клиничку
трансфузиологију,те
рапијске услуге и
дистрибуцију крви и
продуката од крви
Служба за
обезбеђење и
контролу
квалитета
Служба за правне,
економскофинансијске и
техничке послове
Odsek za
obezbeđenje i
kontrolu
kvaliteta
У складу са Правилником o организацији и систематизацији послова број
01-91/12 од 10.04.2012.године,у Заводу су организоване следеће
организационе јединице:
- Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава;
- Служба за лабораторијску и другу дијагностику;
- Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и
дистрибуцију крви и продуката од крви;
- Одсек за обезбеђење и контролу квалитета;
- Служба за правне, економско финансијске и техничке послове.
Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава.
Начелник службе: Прим. мр сц. мед Богдановић Сања, специјалиста
трансфузиолог тел. 021 4877-964
У оквиру службе обављају се следећи послови:
- прикупљање крви и компонената крви
- производња продуката од крви и дијагностичких средстава
- донорске аферезе
- имунохематолошка испитивања крви давалаца
- тестирање узорака крви давалаца
5
Служба за лабораторијску и другу дијагностику
Начелник службе: Доц.др Светлана Војводић, специјалиста
трансфузиолог тел. 021 4877-963
[email protected]
У оквиру службе обављају се следећи послови:
- имуносеролошка, имуногенетска и имунохематолошка испитивања
узорака крви пацијената , испитаника и новорођенчади
- антенатална и перинатална испитивања узорака крви трудница и
породиља,
- судскомедицинска вештачења,
Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и
дистрибуцију крви и продуката од крви
Начелник службе: др Пековић Биљана, специјалиста трансфузиолог
тел. 021 4877У оквиру службе обављају се следећи послови:
- претранфузијска тестирања крви прималаца и давалаца
- имуносеролошки и имунохематолошки избор крвних продуката и
еривата за хемотерапију,
- припрема и дистрибуција крви,
- амбулантна примена крви и крвних продуката и терапијске аферезне
процедуре,
- надзор над складиштењем резерви крви.
Служба за обезбеђење и контролу квалитета
Начелник службе: др Наташа Милосављевић Кнежевић, специјалиста
трансфузиолог тел. 021 4877 966
Уоквиру службе обављају се следећи послови:
- контрола крвне слике давалаца,
- контрола квалитета продуката крви,
- припрема раствора бакар сулфата и других реагенаса,
- испитивање стерилности продуката крви,
- промоција и мотивација давалаштва
- односи са јавношћу
Служба за правне, економско -финансијске и техничке послове
Начелник службе: Жељко Лунић дипл.инг. орг. рада тел. 021 4877 954
[email protected]
У оквиру службе обављају се следећи послови:
- економско финансијски и рачуноводствени послови
- правни послови,, кадровскипослови и јавне набавке
- безбедност и здравље на раду
- општи и технички послови
Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-590/2011-03 од
28.03.2011.године, одређен је максималан број запослених у Заводу за
трансфузију крви Војводине, од максимално 100 запослених.
6
III. ОПИС ФУНКЦИЈА (РУКОВОДСТВО ЗАВОДА)
ДИРЕКТОР
Доц. Др Радмила Јовановић, лекар специјалиста трансфузиолог
На основу Закона о здравственој заштити, директор организује рад и
руководи процесом рада, представља и заступа, одговоран је за рад Завода,
док су даља овлашћења утврђена Статутом Завода за трансфузију крви
Војводине:
- одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене
заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада
здравствених радника и здравствених сарадника;
- стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада;
- одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу
са законом и општим актима;
- одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Завода,
у складу са законом;
- доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу;
- доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација
здравствених радника и здравствених сарадника;
- одговара за извршење судских одлука, аката, налога и инспекцијских
и других законом овлашћених органа
- утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за
време штрајка у складу са законом;
- врши и друге послове предвиђене Законом.
НАЧЕЛНИЦИ СЛУЖБИ
Прим.мр сц.мед Богдановић Сања,специјалиста трансфузиолог
Доц. др Светлана Војводић, специјалиста трансфузиолог
Др Биљана Пековић, специјалиста трансфузилог
Др Наташа ДР Др Милосављевић Кнежевић, специјалиста
трансфузиолог
Жељко Лунић, дипл.инг.орг.рада
Начелници медицинских служби, у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова, имају следећа овлашћења и
дужности:
-
организују посао у служби;
одговарају за организацију послова у служби;
одговарају за стручни рад и реализацију плана и програма рада;
обједињују и координишу рад у обављању послова службе;
7
- учествују у изради планова и програма рада службе;
- учествују у изради извештаја о раду службе;
- oбављају најсложеније специјалистичке послове из делокруга рада
службе,
- обављају стручне консултације са другим здравственим установама,
- врше вођење прописане здравствене евиденције и документације у
служби,
- сарађују са другим организационим једицицама у Заводу,
- учествују у едукацији здравствених радника Завода.
Начелник правно,економско финансијске и техничке службе има
следећа овлашћења и дужности:
- организује посао у служби и одговара за организацију послова у
служби;
- обавља послове везане за осигурање имовине Завода;
- учествује у изради документације система квалитета;
- предлаже стручно усавршавање запослених у Служби;
- израђује предлог Плана набавке у оквиру Службе;
- одговара за благовремено и правилно обављање послова службе;
- сарађује са другим начелницима служби Завода.
IV. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Одредбама чл.40 Статута Завода за трансфузију крви Војводине, одређено је
да Завод о свом раду обавештава јавност. Информисање јавности о раду
Завода врши директор или лице које он овласти.
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 100237062.
РАДНО ВРЕМЕ 07,00-15,00 радним данима,уторком до 18,00
АДРЕСА: Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: www.transfuzija.org.rs
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: [email protected]
ТЕЛЕФОН: ЦЕНТРАЛА 021 4877 999, Пословни секретар-Менаџер за
људске ресурсе, Јелена Ивковић дипл. менаџер 021/48 77 951.
ФАКС: 021 4877 978
Овл.лице за информације од јавног значаја, Појужина Тања
дипл.правник, 021 4877 976, [email protected]
Сарадник за односе са јавношћу: Зорица Бјелић, tel 021 4877 980
[email protected]
Самостални стручни сарадник на пословима јавне набавке: Дражен
Кендришић дипл.правник, 021 4877 53, [email protected]
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,
8
54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне
власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у
одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан
интерес да зна.
Одредбама чл. 41. Статута , службену тајну представљају следећи
подаци:
- подаци из медицинске документације пацијената и добровољних
давалаца крви;
- подаци о људским супстанцама на основу којих се може утврдити
идентитет лица од кога оне потичу;
- подаци у здравственом стању пацијената и добровољних давалаца
крви;
- други подаци који су као поверљиви утврђени законом или другим
прописима.
Одредбама члана 42. Статута, пословну тајну представљају следећи
подаци:
- план физичко-техничког обезбеђења Завода;
- подаци који се односе на процену имовине Завода;
- подаци који садрже понуде на конкурсу и поступку јавне набавке до
објављивања резултата конкурса, односно јавне набавке;
- други подаци који су као пословна тајна утврђени законом и другим
прописима.
Запослени у Заводу су дужни да чувају службену и пословну тајну.
Одредбама члана 43. Статута повредом чувања пословне тајне не
сматрају се :
- саопштења исправа или података, ако се те исправе, односно подаци
саопштавају у складу са законом или Статутом;
- саопштавање на седницама Управног или Надзорног одбора Завода
оних исправа или података који су неопходни ради вршења њихових
функција.
V. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
1.На који начин се потенцијалним даваоцима крви даје обавештење о
могућим реакцијама током узимања крви,обиму тестирања крви ,као и
заштити података о личности.
Даваоцима крви се пре давања крви уручује Водич за даваоце, који садржи
упутства о понашању пре, за време, као и након давања крви, податке о
хемоглобину, о лажним
позитивним резултатима и о могућим последицама након давања крви.
2.Да ли потенцијални даваоци крви попуњавају упитник о давању крви
пре давања крви.
9
Добровољни даваоци крви који приступе давању крви у Заводу за
трансфузију крви Војводине,пре давања крви,попуњавају упитник за
даваоце,на којем је
назначено да су сви подаци о даваоцу лекарска тајна и да се користе само за
потребе трансфузиолошке службе.
3.Да ли се подаци о даваоцима крви и лицима којима је привремено
или трајно изречена забрана давања крви воде у електронској
евиденцији.
Подаци о даваоцима крви и лицима којима је привремено или трајно
изречена мера забране давања крви у Заводу за трансфузију крви Војводине,
воде се у електронској форми.
4.Да ли и колико се дуго чувају упитници о давању крви.
Законом о трансфузиолошкој делатности, (''Sl.glasnik RS'',бр.72/2009), није
прецизиран рок, који се односи на чување упитника за
даваоце.Правилником о садржају обавештења лицу које хоће да да крв или
компоненте крви, садржини упитника и садржају обрасца сагласности лица
које приступа давању крви или компоненти крви (''Сл.гласник РС'' број
100/2011) од 29.11.2011.године, није прецизиран рок за чување упитника за
даваоце.
VI. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Из одредбе члана 5. Закона о трансфузиолошкој делатности, (''Sl.glasnik
RS'',бр.72/2009), произилазе овлашћења Завода за трансфузију крви
Војводине, као овлашћене трансфузиолошке установе.
Завод за трансфузију крви Војводине ,основан је Одлуком Владе АПВ, као
здравствена установа са својством правног
лица, за обављање трансфузиолошке делатности, за територију АПВ.
Према Одлуци о оснивању Завод има следећа овлашћења: Производњу
основних фармацеутски производа која обухвата и прераду крви; осталу
здравствену
заштиту која обухвата и активности медицинских лабораторија за анализу
крви; координација,
усклађивање и повезивање рада овлашћених
трансфузиолошких установа и болничких банака крви при стационарним
здравстеним установама, усклађивање обављања трансфузиолошке
делатности везане за избор давалаца
крви, прикупљање, тестирање, прераду, чување, дистрибуцију и издавање
крви и компонената крви за клиничку употребу, као и надзор над озбиљним
нежељеним догађајима односно озбиљним нежељеним реакцијама у вези са
трансфузијом крви и вођење јединственог регистра крви.
Завод за трансфузију крви Војводине као овлашћена трансфузиолошка
установа на основу Закона о трансфузиолошкој делатности има :
- Дужност да даваоце крви обавести о могућим реакцијама током
узимања крви,обиму тестирања крви, као и заштити података о
личности, да преда упитник ради попуњавања и тражи сагласност од
даваоца за давање крви које је израз слободне воље даваоца.
10
- Дужност успостављања и одржавања система квалитета
обављања трансфузиолошке делатности и придржавања у
раду Добре произвођачке и лабораторијске праксе.
- Дужност обезбеђења система за идентификацију сваког
појединачног узимања крви и сваке појединачне јединице крви
што омогућава потпуно праћење крви и компоненате крви од
даваоца крви до примаоца крви или компоненте крви.
- Дужност тестирања сваке прикупљене јединице крви или
компоненте крви, најмање на ABO Rh D крвну групу, крвљу
преносиве болести (HIV/AIDS, хепатитис B, хепатитис C и
сифилис ), скрининг клинички значајних антитела.
- Дужност утврђивања мера којима се гарантује да је систем који
се употребљава за означавање крви и компонената
- крви, као и свака појединачна јединица крви, која се прикупља,
тестира, прерађује, чува, дистрибуира и издаје у складу са
системом за идентификацију.
- Дужност да податке којима се обезбеђује потпуно праћење
сваког појединачног узимања крви и сваке појединачне
јединице крви, чува најмање 30 година.
- Дужност да се без одлагања, о свим озбиљним нежељеним
догађајима, односно нежељеним реакцијама обавести
Министарство здравља .
- Дужност да се обезбедe услови за чување,управљање и
дистрибуција крви и компонената од крви.
- Дужност да прикупља податке о лицима,односно даваоцима
крви којима је привремено или трајно изречена забрана давања
крви.
- Дужност да чува документацију о прописаним
поступцима,смерницама Добре произвођачке и лабораторијске
праксе.
- Дужност да чува евиденције најмање 15 година.
VII. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
У извршавању послова и надлежности Завод поступа у складу са Законом о
здравственој заштити и Законом о трансфузиолошкој делатности.
Завод за трансфузију крви Војводине зa сваку календарску годину сачињава
План рада и доставља исти Институту за јавно здравље Војводине,ради
давања мишљења.
11
VIII. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Законска и подзаконска акта која регулишу област
трансфузије крви
Закон о здравственој заштити („Sl.glasnik RS“, br.107/05,72/09dr.zakon,88/2010 i 99/2010)
Закон о трансфузиолошкој делатности
Закон о заштити становништва од заразних болести („Sl. glasnik RS“,
br.125 / 2004) član 9
Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести
(„Sl. glasnik RS“, br 29/2002)
Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених
категорија запослених, других лица и клицоноша („Sl. glasnik RS“, br.
20 / 2006 i 27 / 2006)
Уредба о прикупљању резерви крви („Sl. glasnik RS“, br.36 / 93)
Правилник о условима за прикупљање, обраду и прераду људске
крви, њених састојака и деривата („Sl. list SRJ“, br. 36/94)
„ Стратегија обезбеђивања адекватних количина крви и продуката
од крви у Републици Србији (Министарство здравља, Влада
Републике Србије, Београд, јун 2005. год)
Национални стандарди – Безбедна крв за све у трећем миленијуму
(Министарство здравља , Влада Републике Србије, Београд , мај 2006)
12
IX. УСЛУГЕ КОЈЕ УСТАНОВА ПРУЖА
Завод у складу са делатношћу утврђеном Законом о здравственој заштити,
Уредбом о прикупљању крви и Законом о трансфузиолошкој делатности
пружа следеће здравствене услуге:
1. Услуге по упуту изабраног лекара примарне здравствене заштите.
2. Услуге по упутима здравствених установа секундарног и терцијарног
нивоа за лица на стационарном лечењу.
3. Услуге на лични захтев.
X. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
1. Услуге по упуту изабраног лекара примарне здравствене заштите уз
оверу лекарске комисије за кориснике услуга ван матичне филијале, врше се
на основу оверене здравствене књижице или друге исправе којом се
доказује својство осигураног лица.
2. Услуге по упутима здравствених установа секундарног и терцијарног
нивоа за кориснике услуга лица на стационарном лечењу, врше се на
основу требовања упућеног Заводу на име и презиме лица које је корисник
услуге, са свим подацима прописаним у формату електронске фактуре и
врстом и количином тражених компоненти крви. Фактуру за извршену
услугу, када се као корисници услуга јављају осигурана лица, Завод
доставља филијали РФЗО.
Фактуру за извршену услугу,
када су корисници услуга лица која немају својство осигураног лица, Завод
испоставља здравственој установи на чији је захтев услуга извршена.
3.Услуге на лични захтев плаћају се према ценовнику услуга на лични
захтев.
Плаћање партиципације регулише'' Правилник о садржају и обиму
права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и
партиципацији за 2013.годину. (Сл.гласник РС. бр 124/12).
Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог
осигурања уз плаћање партиципације у Заводу обухвата све лабораторијске
услуге по упуту,у износу од 50 динара.
13
ЦЕНОВНИК УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
Ред
БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ШИФРА
НАЗИВ УСЛУГЕ
L026104 Anti MICA antitela - LUMINEX
L026112 Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela
L026120 Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela ELISA
L026138 Ispitivanje anti-HLA antitela klase klase II
L026146 Ispitivanje anti-HLA antitela klase I
L026153 Ispitivanje izotipa Ig anti-HLA antitela - CDC
L026161 Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase klase
II - ELISA
L026179 Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase I ELISA
L026187 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I
(panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC
L026195 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I
i klase II
L026203 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I
i klase II - ELISA
L026211 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase II
(panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC
L026229 Ispitivanje specifičnosti anti-HLA, antitela
klase I (panel 60 različitih fenotipova HLA) CDC
L026260 Molekularna tipizacija DP1* gena testovima
niske rezolucije
L026294 Molekularna tipizacija HLA -A* - PCR-SSO
i/ili PCR SSP
L026302 Molekularna tipizacija HLA- B* - PCR-SSO
i/ili PCR SSP
L026310 Molekularna tipizacija HLA -B* - PCR-SSO
i/ili PCR SSP
L026328 Molekularna tipizacija HLA -C* - PCR SSP
L026336 Molekularna tipizacija HLA- C* - PCR-SSO
i/ili PCR SSP
L026344 Molekularna tipizacija HLA -DQB1* - PCRSSO i/ili PCR SSP
L026351 Molekularna tipizacija HLA -DQB1*
ВРЕДНОСТ
3.600,11
8.526,29
9.877,13
5.094,92
4.172,12
2.843,94
13.520,34
16.510,83
1.454,01
3.512,48
2.923,22
1,00
2.028,29
4.968,31
5.181,50
2.616,52
5.716,93
3.753,16
2.589,66
7.254,37
3.011,91
14
testovima visoke rezolucije - PCR SSP
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
L026369 Molekularna tipizacija HLA -DRB1* - PCR
SSP
L026377 Molekularna tipizacija HLA DRB1* - PCRSSO i/ili PCR SSP
L026385 Molekularna tipizacija HLA DRB3*/4*/5* PCR-SSO i/ili PCR SSP
L026393 Molekularna tipizacija HLA-A* - PCR-SSO
i/ili PCR SSP
L026401 Molekularna tipizacija HLA-B*27 gena
L026427 Molekularna tipizacija KIR gena
L026443 Molekularna tipizacija NHA gena
L026450 Serološka tipizacija ciljanog HLA klase I CDC
L026468 Serološka tipizacija HLA klase I - CDC
L026492 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa
separisanim T ili B limfocitima - CDC
L026500 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa
ukupnim limfocitima - CDC
L026518 Unakrsna reakcija HLA Cross-match u
serumu - protočnom citofluorimetrijom
L018325 Molekularna tipizacija ABO gena - PCR-SSP
metod
L018333 Molekularna tipizacija CDE gena - PCR-SSP
metod
L018341 Molekularna tipizacija HPAgena - PCR-SSP
metod
L018358 Molekularna tipizacija Kell/Kidd/Duffy
gena- PCR-SSP metod
L018366 Molekularna tipizacija
Lu/Di/Yt/Wr/Do/Co/Kp/Kn gena - PCRSSP metod
L018374 Molekularna tipizacija MNSs gena - PCR-SSP
metod
L018408 Molekularna tipizacija zigotnosti RhD gena PCR-SSP metod
L018473 Specifičnost antitrombocitna antitela - ELISA
L018234 Antitrombocitna antitela - ELISA
L018168 ABO krvna grupa - pločica
L018176 ABO podgrupa - epruveta
L018192 ABO/RhD krvna grupa - epruveta
L018226 Adsorpcija eritrocitnih antitela
4.612,49
2.829,68
2.587,82
2.589,62
1.015,02
3.063,33
4.707,87
2.794,68
3.850,03
1.477,55
2.804,33
2.121,49
1.389,62
1.389,62
1.406,16
1.389,62
1.712,98
1.223,88
1.078,58
2.436,83
1.028,90
114,52
254,72
280,75
272,62
15
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
L018242 Elucija eritrocitnih antitela
L018259 Elucija eritrocitnih antitela - toplotna elucija
L018275 Interreakcija, eritrocit davaoca i serum
primaoca - epruveta
L018283 Interreakcija, eritrociti davaoca i serum
primaoca - mikroepruveta
L018309 Ispitivanje posttransfuzijske reakcije epruveta
L018317 Kompletna interreakcija - mikroepruveta
L018416 Monospecifican direktan Coombs-ov test
(DAT) - mikroepruveta
L018457 Polispecifičan direktan Coombs-ov test (DAT)
- mikroepruveta
L018481 Tipizacija antigena A1 - epruveta
L018507 Tipizacija antigena Cw - epruveta
L018523 Tipizacija antigena Fya - epruveta
L018549 Tipizacija antigena Fyb - epruveta
L018564 Tipizacija antigena H - epruveta
L018580 Tipizacija antigena Jka - epruveta
L018606 Tipizacija antigena Jkb - epruveta
L018622 Tipizacija antigena K - epruveta
L018630 Tipizacija antigena k - epruveta
L018663 Tipizacija antigena Lea - epruveta
L018689 Tipizacija antigena Leb - epruveta
L018713 Tipizacija antigena M, epruveta
L018721 Tipizacija antigena N - epruveta
L018747 Tipizacija antigena P1 - epruveta
L018762 Tipizacija antigena S - epruveta
L018770 Tipizacija antigena s - epruveta
L018812 Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh
fenotipa (C,c,E,e) - epruveta
L018838 Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih
krvnogrupnih sistema po antigenu - epruveta
L018879 Tipizacija RhD antigena - epruveta
L018911 Tipizacija RhD Weak antigena - epruveta
L018945 Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl
medijum - mikroepruveta
L018952 Identifikacija eritrocitnih antitela u AHG
medijumu - mikroepruveta
L018960 Identifikacija eritrocitnih antitela AHG
medijum - epruveta
L018978 Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom epruveta
256,68
1,00
222,05
541,15
1,00
1,00
288,21
148,58
164,89
217,96
376,87
376,87
152,87
376,87
376,87
199,73
334,63
300,55
300,55
369,59
419,19
280,40
266,74
378,07
1.802,00
1.080,84
219,19
359,86
489,91
270,86
487,60
521,21
16
L018986 Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom mikroepruveta
L019000 Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl
medijum - epruveta
L019034 Indirektan Coombs-ov test (IAT) mikroepruveta
L019042 Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) epruveta
L019059 Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) mikroepruveta
L019109 Titar anti-A antitela u serumu - epruveta
79
80
81
82
83
84
Izradio:
Darko Lještak
338,23
563,56
219,95
131,73
168,98
1,00
Direktor:
XII. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ
I ПРИХОДИ ОД УСЛУГЕ ОБРАДЕ КРВИ И
КРВНИХ ПРОДУКАТА
Р. бр. Назив купца
Планирани
приходи од крви
РФЗО
Институт за трансфузију крви
Београд
3
Остало
Укупно I
II Приходи од прижених услуга
Р. бр. Назив купца
1
2
1
2
3
РФЗО Нови Сад
Приватне клинике
Приходи од амбулантних услуга
Укупно II
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ
163.705.998,00
26.876.500,00
6.122.338,00
196.704.836,00
Планирани
приходи од услуга
15.400.000,00
600.000,00
600.000,00
16.600.000,00
17
Р.бр.
Назив
1 Пренесена средства из 2012 год.
2 Приход од Министарства здравља
3 Приход од Покрајинског
секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију
4 Приход од лицитације
Укупно III
Р. бр.
2
3
4
5
6
4.122.667,00
13.640.000,00
10.000.000,00
648.268,00
28.410.935,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2013
IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
Називи прихода
Планирани
приходи
1
Приходи од обраде крви
2
Приходи од услуга
3
Остали приходи
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
Р.бр.
Назив купца
1
Приход
План набавке материјалних добара
Прилог 2
Планирани нето лични дохоци
запослених
Планирана средства за Управни и
Надзорни одбор
Отпремнине приликом одласка у
пензију
Јубиларне награде
Планирани доприноси на терет
послодавца
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ
196.704.836,00
16.600.000,00
28.410.935,00
241.715.771,00
Планирани
расходи
114.370.425,00
105.486.395,00
1.580.000,00
270.000,00
1.000.000,00
19.008.951,00
241.715.771,00
18
XIII. Подаци о јавним набавкама
План јавних набавки добара за 2013.
годину
Р. Конто
бр.
Назив конта
Једи Кол
ница ичи
мере на
Вредност
Реба
.
Кол
ичи
на
1 426111 Канцеларијски и други
1 потрошни материјал
Коверта 3ГЛА 32x22,5
Спајалице
Уложак за хефталицу
Коректор
Селотејп канцеларијски
Папир за фотокопир
Водоотпорни фломастери у
бојама (4 боје)М
ком
ком
ком
ком
ком
рис
ком
200
50
150
50
50
220
300
(без
ПДВ)
Оквирно
време
Врс
та
пос
туп
ка
Изв
ор
фин
анс
ира
ња
(са ПДВ) покре реализаци
тања је Уговора
посту
пка
374.333,33 449.200,00 јануар феб.дец.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4
19
Коверте плаве
Компјутерски папир
(240x12/6 инча (1+0))
Компјутерски папир (240x12
инча (1+0))
АДИГ ролне (фи 57)
Регистратор А4 дебели
Регистратор А5 мали
Регистратор А4 уски
Факс ролна НПФ-ФА91/52
Уложак ПВЦ са 11 рупа
(а=100)
Путни налози
Свеска А4 тврде корице
Свеска А5 тврде корице
Фасцикла картонска са
гумом
Салвете
Маркери (зути,зелени,рози)
Тонери за ласерске
штампаче Q2612А
Рибон трака Леxмарк
11А3540
Фломастери обицни
(црни,плави и црвени)
ком 3000
кутиј
45
а
кутиј
10
а
ком
15
ком
70
ком
30
ком
20
ком
10
комп
32
лет
ком 1000
ком
10
ком
10
ком
100
0,00
0,00
пак
ком
ком
50
15
4
0,00
0,00
0,00
ком
40
0,00
ком
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Коверта зута велика
ком
Коверта бела 350x250
ком
Рибон трака за епсон ЛQ570 ком
Рибон трака за епсон ЛQ680 ком
Честитке за даваоце- по
ком
узорку
Печатно мастило
ком
Књизица за добровољне
ком
даваоце-по узорку
Коверта роза
ком
2 426111 Канцеларијски мат. - штампани
2 здравствени обрасци
Упитник за даваоце
ком
Картон за труднице
3 426111 Канцеларијски материјал4 бар код налепнице
Бар код налепница бела
81x107-термо
Бар код налепница црвена
81x107-термо
Бар код налепница дворедна
34x20 -термо
Бар код налепница 65x43,5
ком
ком
ком
ком
ком
100
200
70
30
1800
0
10
7000
300
7000
0
1000
3300
0
7000
4400
0
2400
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.666,67 290.000,00 јануар феб.дец.
7500
0,00
0
0,00
333.333,33 400.000,00 јануар феб.дец.
0,00
6
4
6
4
0,00
0,00
0,00
21
Бар код налепница 65x87
ком
Материјал за лабораторијске
4
тестове (тестови за крв)
426721
ЕЛИСА Тестови
1
Анти-ХЦВ антитело ЕЛИСА ком
ком
ком
ком
ком
ком
6000
6000
6000
6000
ХБс Аг ЕЛИСА
ком
ТП ЕИА ЕЛИСА
ком
0,00
јануар феб.дец.
2600
0
2600
0
2600
0
2600
0
150
Анти-ХИВ антитело ЕЛИСА ком
Тест неутрализације ХБсАг
426721
ЦЛИА Тестови
3
Анти-ХЦВ антитело ЦЛИА
Анти-ХИВ антитело ЦЛИА
ХБс Аг ЦЛИА
ТП ЕИА ЦЛИА
5 426721 Потврдни тестови
1050
00
1
4
15.660.133 18.792.160,
,33
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000, 6.000.000,0
00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
339.866,67 407.840,00
22
2
ХЦВ потврдни тест (20 ком.) пак
ХИВ потврдни тест (20 ком.) пак
6 426711 Материјал за медицинске тестове
2 (Кесе за крв и филтери)
Цетворострука кеса од 450
ком
мл
Двострука кеса 450 мл
ком
Трансфер кеса од 300 мл
ком
Вакум епрувта од 3 мл.са
ком
К3ЕДТА
Вакум епрувета од 9 мл.са
ком
К3ЕДТА
Вакум епрувта БЕЗ
ком
АНТИКОАГУЛАНСА
Вакум епрувта СА АЦД или ком
ЦПД
Филтери за еритроците
ком
Филтери за тромбоците
ком
7 426711 Сет за издвајање
ком
2-1
тромбоцита
АЦД РАСТВОР
ком
8 426711 Адаптери за кесе за крв
2-2
Адаптер за двоструке кесе за сет
2
2
2600
0
4000
400
4290
0
3400
0
900
0,00
0,00
12.828.209 13.854.466, јануар феб.,89
68
дец.
0,00
0,00
0,00
0,00
800
700
200
520
0,00
410
0,00
120 1.605.960, 1.927.152,0
00
0
120
0,00
408.333,33 490.000,00
4
4
0,00
0,00
0,00
100
200
1
0,00
23
крв М-инсерт,сет од 6 комада
Адаптер за четвороструке
кесе за крв XЛ-инсерт,сет од
6 комада
9 426711 Материјал за медицинске
4 тестове (серуми )
Партија И
Анти А за епрувету
Анти Б за епрувету
Анти АБ за епрувету
Анти-Д поликлонски
Партија ИИ
Анти А за плочицу
Анти Б за плочицу
Анти АБ за плочицу
Анти-Д поликлонски за
плочицу
Анти -Д ИгМ (моноклонски)
Анти- ИгГ моноспецифични
Партија ИИИ
Цоомбсов серум
Анти- ЦДЕ
Анти С
Анти-с
Анти-Ц
сет
4
мл
мл
мл
мл
2000
2000
1000
1000
мл
мл
мл
мл
5000
5000
4000
3000
мл
мл
5000
0
мл
мл
мл
мл
мл
3500
120
16
16
150
0,00
2.643.000, 3.171.600,0 јануар феб.00
0
дец.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Анти-ц
Анти-Е
Анти-е
Анти-Јка
Анти-Јкб
Анти-ЦW
Анти-А1(Лектин)
Анти-К Келл
Анти-к (целлано)
Анти-М
Анти-Н
Анти-Фyа
Анти-Фyб
Анти-Леа
Анти-Леб
Анти-Дwеак
Анти-Луа
Анти-Луб
Анти-П1
Анти-Х
Анти-Кпа
Анти-Кпб
Анти-Јса
Анти-Јсб
Анти-И
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
150
150
150
25
25
6
30
40
30
20
20
20
20
4
4
0
6
6
2
8
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Анти-и
Анти-Wра
22 % АЛБУМИН
алсевер р-ор а 500 мл
Сцреенинг еритроцита
мл
0
0,00
мл
0
0,00
мл
2800
0,00
боца
1
0,00
комп
12
0,00
лет
Панел еритроцита
комп
12
0,00
лет
10 426711 Материјал за медицинске тестове (серуми
3.182.583, 3.819.100,0 јануар феб.5 за ХЛА и типизацију ткива)
33
0
дец.
Материјал за медицинске тестове (серуми за ХЛА и типизацију
ткива) ЕЛИСА и ПЦР метода
Партија И
Лyмпхотyпе ХЛА - АБЦ
плоч
40
50
0,00
(готове плоче са анти-ХЛА а
антисерумима-серолошка
техника)
Готове плоце за ЕЛИСА
тесто 300 350
0,00
детекцију анти-ХЛА
ва
антитела
Ензим за ПЦР (Таq ДНА
пак
10
0,00
полимераза са 1000у са 5у/ул
Готове плоче за
тесто
50
0,00
ИНДЕНТИФИКАЦИЈУ
ва
анти-ХЛА АТ ЕЛИСА
1
4
26
Перле (ЛYМПХОБЕАДС И )
И класа
Перле (ЛYМПХОБЕАДС И )
ИИ класа
китови за ХЛА АБЦ алеле
изол
ација
изол
ација
тесто
ва
тесто
ва
тесто
ва
пак
200
0,00
100
0,00
60
0,00
китови за ХЛА
110
ДРБ/ДQБалеле
китови за ХЛА Б27 спец
200
.алеле
ДНА сизе маркер 500 ул
1
виал(100-1000 ул)
градијент густине 1.077-1.080 литр
4
е
комплемент кунића
мл
150
АГАРОЗА
гр
2000
Китови за АБО алеле ПЦР- тесто
10
ССП (ниска резол.)
ва
Китови за МНС алеле ПЦР- тесто
10
ССП (ниска резол.)
ва
Китови за ККД алеле ПЦР- тесто
10
ССП (ниска резол.)
ва
Китови за ХПА алеле ПЦР- тесто
40
ССП (ниска резол.)
ва
Китови за ХНА алеле ПЦР- тесто
30
0,00
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
0,00
40
0,00
27
ССП (ниска резол.)
Китови за ХЛА типизацију
ДПБ1 алела молекулеском
техником (ССО) за Луминеx
технологију
Градијент густине 1.113 г/л
а250мл (за издвајање
неутрофила)
ИИ партија
Материјал за медицинске
тестове за ХЛА - ДНА
изолациони КИТ
426711 Китови за ХЛА типизацију
5
Китови за ХЛА типизацију А
алела молекулском техником
(ССО) за Луминеx
технологију
Китови за ХЛА типизацију Б
алела молекулском техником
(ССО) за Луминеx
технологију
Китови за ХЛА типизацију Ц
алела молекулском техником
(ССО) за Луминеx
технологију
ва
тесто
ва
20
0,00
боца
1
0,00
ком
750
0,00
0,00
јануар феб.дец.
3.541.666, 4.250.000,0 јануар феб67
0
дец.
0,00
тесто
ва
100
тесто
ва
100
0,00
тесто
ва
100
0,00
1
4
1
7
28
Китови за ХЛА типизацију
ДРБ1 алела молекулском
техником (ССО) за Луминеx
технологију
Китови за ХЛА типизацију
алела ДQБ1 молекулском
техником (ССО) за Луминеx
технологију
Китови за типизацију КИР
алела молекулском
техником (ССО) за Луминеx
технологију
Китови за детекцију антиХЛА ИгГ антитела И и ИИ
класе за Луминеx
технологију
Китови за идентификацију
анти-ХЛА ИгГ антитела И
класе за Луминеx
технологију
Китови за идентификацију
анти-ХЛА ИгГ антитела ИИ
класе за Луминеx
технологију
Китови за детекцију
комплемент везујућих
тесто
ва
100
0,00
тесто
ва
100
0,00
тесто
ва
65
0,00
тесто
ва
200
0,00
тесто
ва
50
74
0,00
тесто
ва
50
74
0,00
тесто
ва
25
0,00
29
антитела за Луминеx
технологију
Китови за детекцију антиМИЦА ИгГ антитела за
Луминеx технологију
Негативни контролни серум
за Луминеx технологију
ПЕ- Цоњ.гоат анти Хуман
ИгГ
ПЕ- Цоњ.гоат анти Хуман
ИгМ
Плоче (wатман мултиwелл)
за ССО типизацију на
Луминеx апарату (96 поља,
200мл запремина јажице)
или еквивалентне плоче
Стрептавидин ПЕ коњугат за
рад на Луминеx апарату
(1мг/мл)
Полимераза ензим (Таq
полимераза-5У/мл)
Покрови за ПЦР плоче
Схеат флуид за рад на
Луминеx апарату
Калибрационе перле за рад
тесто
ва
25
0,00
тесто
20
ва
тесто 1000
ва
тесто
25
ва
ком
15
0,00
тесто
ва
700
0,00
л
200
ком
лита
ра
пак
100
40
2
0,00
0,00
0,00
350
0,00
80
0,00
0,00
0,00
30
на Луминеx апарату (25
калибрација)
Контролне перле за рад на пак
2
0,00
Луминеx апарату (25
верификација)
Детекција донор
тесто 200 300
0,00
специфичних анти-ХЛА
ва
антитела на Луминеx
апарату (ЦРОСС МАТЦХ)
Плоче са филтером за
ком
7
12
0,00
тестирање антитела на
Луминеx апарату (96 поља,
300мл запремина јажице)
или еквивалентне плоче
11 426711 Материјал за медицинске тестове (ИД
8.733.886, 10.480.664, јануар феб.6 картице преговарацки поступак)
93
32
дец.
Лисс Цоомбс
ком 1012 1584
0,00
8
0
НаЦл Ид картице
ком
65
0,00
ДЦ сцреенинг И
ком
140
0,00
ДЦ сцреенинг ИИ
ком
120
0,00
ИД ДИЛУЕНТ 1 (а 500 мл)
боца
27
0,00
ИД Дилуент 2 (а 500 мл)
боца
54
0,00
Ид Диа Целл И + ИИ
пак
74
0,00
(2x10мл)
4
4
31
Ид Диа Целл АБО (2x10мл) пак
116
Ид Диа Панел (11x4мл)
пак
12
Ид Диа Панел плус
пак
6
Ид Диа Цидел
пак
5
Негативна контрола
мл
1160
ИД АБО/РхД + реверсе
ком
100
гроупинг
ИД АБО/РгД фор неwборнс ком
100
12 426791 Остали медицински и лабораторијски
1 материјал (завој, вата, епрувете и др.)
И партија
Завој калико 6x5 цм
ком 2200
0
Вацутајнер игле 20 Г жуте
ком 9000
Рукавице за ПЦР без пудера ком
100
Рукавице за преглед
ком 4000
0
Ланцете а 200
ком
150
Тупфери
ком 2000
0
Пластичне епрувете11x70
ком 7300
0
Папирна вата 1000 гр
кг
30
Пластицни наставци од
ком 2000
1000мл
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.556.666, 3.068.000,0 јануар феб.67
0
дец.
0,00
0,00
6
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Еко контејнери 1 Л, 3 Л
Пластични наставци бели
ком
ком
40
1600
00
Бакар сулфат а 1000гр
кутиј
20
а
Игле 1,2x40
ком
500
Епрувете 12 x 75
ком 1000
0
Епрувета 16x100 стаклена
ком 3000
Санитетска вата
кг
200
Трака за сецер
ком
100
Медицински бензин
лита
20
р
Физиолошки раствор а 500мл ком 5000
Етанол 96%
пак
5
есмархова повеска
ком
10
Пипете по пастеру
ком 2000
стаклени ерленмајери од 250 ком
3
мл
Варикина
ком
300
ИИ партија
Пластицне епрувете за ПЦР пак
1
методу од 1,5 мл
Пластицне епрувете за ПЦР пак
1
методу од 0,5мл
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
Стерилни наставциод 1000 пак
1
мл
Стерилни наставци са иглом пак
1
од 2-20мл
Увете (а 80ком)
пак
6
Наставци за наносење на гел пак
1
(а200ком)
Стерилни наставци од 10 С пак
1
мл
Стерилни наставциод 100 мл пак
1
Пластицне кадице
ком
150
Терасакијеве плоче
ком
980
Пластични сталци 12 x 4
ком
3
Гумени покров за
пак
1
прекривање ПЦР
Пластичне кутије за
ком
2
транспотр узорака
Аутоматска варијабилна
ком
2
пипета 100-1000 ул
13 426711 Материјали за медицинске тестове
8 (Реагенси за контролу квалитета)
Фактор ВИИИ дефициент
пак
2
пласма (8x1мл)
АПТТФСЛ Реагент (5x9 мл) пак
2
ПТ-фибриноген
пак
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.666,67 200.000,00 јануар феб.дец.
0,00
6
4
0,00
0,00
34
ТТ ТРОМБИН ТИМЕ
пак
2
Фактор дилуент (1x100 мл)
пак
1
Фибриноген (8x3мл)
кит
3
Референце нормал пласма
пак
3
(10x1мл)
ЦЛИНИНГ СОЛУТИОН
пак
1
Емулзија
пак
2
Калибрациона плазма
пак
2
(10x1мл)
Реагенси за биохемију 100
сет
1
анализа
14 426711 Реагенси за хематолошки
8-1
бројач
ХЕМОДИЛ 20 Л
пак
6
ХЕМОЛYСЕ 1 Л
пак
2
ХЕМОЦЛИНАЦ 5Л
пак
1
Нормал контрол крв
пак
4
Сет за калибрацију
сет
2
пехаметра
15 427119 Материјал за медицинске тестове
(преговарацки поступак) подлоге за
Бакталерт БПА
Подлоге за Бакталерт БПА
ком
300
Подлоге за Бакталерт БПМ ком
300
16 426819 Остали материјал за
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.166,67 215.000,00 јануар феб.дец.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4
431.666,67 518.000,00 јануар феб.дец.
4
4
6
4
0,00
0,00
408.333,33 490.000,00 јануар феб.-
35
1 одрзавање хигијене
Санитар
Таш
Тецност за прање епрувета
ком
ком
лита
р
Бохор
ком
Сунђер за судове - мали
ком
Трулеx крпе
ком
Рукавице гумене
пар
Магична крпа
ком
WЦ папир - бели трослојни ком
Убруси за руке 23 цм
ком
Прашак за веш а 9 кг
ком
Кеса зута мала (550x700)
ком
Кеса црна велика 500x1000
ком
Пајалица са телескопом
ком
Улозак за бриско-ресе
ком
Пластицне лопатице
ком
Навлака за даску за пеглање ком
Средство за рибање подова лита
р
Средство за сјај подова
лита
р
Мушема за сто
ком
Платнени столњак
ком
дец.
84
100
36
0,00
0,00
0,00
52
80
50
16
8
3000
5000
12
9000
1000
1
12
8
2
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
0,00
4
5
0,00
0,00
36
Сиркова метла
ком
3
Пластицна канта од 10 лит
ком
4
Пластицни тањири
ком
30
Мала дзезва
ком
2
Освезиваци ваздуха и wц
ком
20
Мала касика
ком
3
Пластицне весалице
ком
20
Конац за сивење бели
ком
4
Партвис улосци
ком
10
Филц за полирање (плави + пако
2
бели) а=5ком.
вање
17 426819 Остали материјал за одрзавање хигијене
2 (дезинфекциона средства)
средство за дезинфекцију
ком
140
коже скин-дес
средство микрозид-биг спреy ком
40
средство манорапид
ком
120
течни сапун-дермотан
ком
90
средство за дез.подоваком
4
тералин
средство за
ком
дез.инструмената-лисетол
18 426821 Захвални оброк - кекс
1
Кекси крекер - слани а 140г ком 3700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.166,67 335.000,00 јануар феб.дец.
0,00
6
4
6
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416.666, 2.900.000,0 јануар феб.67
0
дец.
0,00
37
Наполитанка кекс - слатки а
100г
19 426822 Пића (Захвални оброк 1 сокови за даваоце)
Кашасти сок у дој паку 0,2л
(+3000)
20 426411 Издаци за гориво - Бензин
21
22
23
24
25
26
ком
ком
0
4000
0
0,00
647.500,00 777.000,00 јануар феб.дец.
0,00
кома 4400
д
0
лита 8000 7000 833.333,33 1.000.000,0 јануар феб.р
0
дец.
512211 Канцеларијска столица
ком
7
58.333,33 70.000,00
512212 Уградна опрема - комора за ком
1
1.200.000, 1.440.000,0
замрзавање
00
0
512221 Рачунарска опрема
254.166,67 305.000,00
Персонални рачунар
ком
1
2
Матрични Штампач
ком
1
3
Бар код читач
ком
2
512410 Клима уређај
ком
2
58.333,33 70.000,00
426911 Материјал за посебне
пак
1
8.333,33 10.000,00
намене (алат)
512511 Медицинска опрема 8.333.333, 10.000.000,
-1 криоконзервација
33
00
Црyо контејнер за чување
ком
1
матичних ћелија капацитета
230 л,са монитором за
праћење нивоа температуре
6
4
6
4
6
6
4
4
1
7
38
и течног азота и са
аудио/визуалним алармом
температуре и нивоа течног
азота,са програмом за
аутоматско пуњење црyо
контејнера
Платформа за коришћење
црyо контејнера у гасовитој
фази
Колица за транспорт црyо
контејнера са точкићима
Ормарић за алуминијумске
касете за црyо врећице
Ормарић за црyо епрувете
(укључује и црyо кутије)
Црyо контернер за чување
матичних ћелија у
карантину капацитета 70 л
Монитор за праћење
температуре са системом за
аутоматско пуњење течним
азотом и аудио/визуалним
алармом температуре и
нивоа, и програмом за
аутоматско пуњење црyо
контејнера течним азотом
ком
1
ком
1
ком
5
ком
1
ком
1
ком
1
39
Колица за транспотр црyо
ком
контејнера са точкићима
Платформа за коришћење
ком
црyо контејнера у гасовитој
фази
Ормарић за алуминијумске ком
касете модел за црyо врећице
Ормарић за црyо
ком
епрувете(укључује и црyо
кутије)
Програм з апраћење
ком
смештаја узорака у црyо
контејнеру
Датабус конекција за спајање ком
на мрежу
Кабел за спајање на мрежу 5 ком
м
Монитор за праћење О2 у
ком
просторији са црyо опремом
Црyо цилиндар за текући
ком
азот капацитета 230 л,са
котачићима за транспорт
Цилиндар за текући азот
ком
капацитета 120 Л са
котачићима за транспорт
1
1
3
1
1
4
4
1
1
1
40
Конекцијска линија за
спајање цилиндра и црyо
контејнера
Т - пиеце
Црyо замрзивач капацитета
37 л,са стоним компјутером
(Пц са одговарајућим
оперативним системом и
пратећом опремом ,колор
принтер,контролни термо
сензор за ампуле и црyо
врећице)
Принтер за црyо налепнице
са програмом
компатибилним са Wиндоwс
окружењем
Црyо налепнице (3000
ком/пак) и Рибон за писач
црyо налепница
27
Опрема за саобраћај
512111 Аутомобили
ком
3
ком
ком
2
1
ком
1
пак
1
ком
1
28 512521 Лабораторијска опрема Тхермал Цyцлер
29 426124 Заштитно одело
Јакна
ком
1
833.333,33 1.000.000,0 април
0
570.833,33 685.000,00
56.666,67
ком
мај
6
4
68.000,00
2
41
Панталоне
Чизме
30 426911 Материјал за посебне
0 намене - поклони
Сатови за даваоце
31
Материјал за даваоце
ком
пар
426919 Партија И мајице
2
426919 Партија ИИ шоље
7
426911 Партија ИИИ кесе са
8 штампом
426911 Партија ИВ рекламни
7 материјал
Честитке за даваоце
ком
2
3
мај
ком
ком
ком
ком
Промотивно-информативни ком
летци
Плакати
ком
Књижице за даваоце
ком
Календари
ком
14 84.000,00
6.133.333,
33
1000 1.866.666,
67
0
1000 625.000,00
0
7000 258.333,33
0
1.225.000,
00
2000
0,00
0
2000
0,00
0
3000
0,00
0
2000
0,00
0
1500
0,00
0
100.800,00
7.360.000,0 април
0
2.240.000,0
0
750.000,00
јун
6
4
мај.дец.
1
7
310.000,00
1.470.000,0
0
42
Водич за даваоце
ком
Новогодишња честитка
426911 Партија В
7
Оловке
ком
Роковници
Рекламни блокови
ком
ком
ком
32 426911 Балони за 14.Јун
7
33 426911 Штампани материјал за
7 14.јун
Летак за прославу - 14.јун
ком
Промотивни материјал за
14.Јун
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ком
ком
5000
0
500
0,00
0,00
1.891.666, 2.270.000,0
67
0
7000
0,00
0
200
0,00
4000
0,00
0
1000 83.333,33 100.000,00
0
183.333,33 220.000,00
2000
0
1000
мај
мај
6
7
0,00
0,00
80.402.806 94.943.983,
,82
00
План услуга за 2013. годину
43
Р. Конто
бр
.
Назив конта
Вредност
(без ПДВ) (са ПДВ)
1
2
3
4
5
6
7
Оквирн
о време
Врста Извор
поступк фина
а
нсира
ња
реализације
Уговора
покрета
ња
поступк
а
421512 Осигурање возила
231.920,91 278.305,09 јан.-дец. јан.-дец. прет.пе
риод
421511 Осигурање зграде
177.841,53 213.409,84 јан.-дец. јан.-дец. прет.пе
риод
412511 Осигурање опреме
358.981,36 430.777,63 јан.-дец. јан.-дец. прет.пе
риод
421521 Осигурање запосл. у случ. несреће 29.981,36 35.977,63 јан.-дец. јан.-дец. прет.пе
на раду запослених и
риод
добровољних даваоца
421523 Осигурање према трећим лицима 177.118,64 212.542,37 јан.-дец. јан.-дец. прет.пе
риод
425211 Текуће поправке и одржавање
216.101,69 259.322,03 јан.-дец. јан.-дец.
6
опреме-механичке поправке
(клима, агрегат, лифт)
425219 Остале поправке и одржавање
496.271,19 595.525,43 јан.-дец. јан.-дец.
6
опреме за саобраћај (сервис и
поправке кола)
4
4
4
4
4
4
4
44
8
9
10
11
12
13
Сервис на 10000 км комбија
Сервис на 10000 км путничких
возила
Набавка акумулатора
куповина ауто гума зимских
Текуце поправке возила
425224 Текуће поправке и оџавање адми.
1 опреме - фотокопир
425222 Услуге одржавања рачунара и
1 штампача
425223 Текуће поправке опреме за
комуникације (тел. централа)
425251 Текуће поправке и одржавање
0 медицинске опреме-фрижидери
Редован сервис фрижидера и
замрзивача
Поправке постојећих фрижидера и
замрзивача
425251 Текуће поправке и одржавање
1 медицинске опреме-центрифуге
и петалфуге
Сервис центрифуга
Сервис петалфуга
Месецне валидације и сервис
425251 Текуће поправке и сервис остале
4 мед. опреме
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.644,07 22.372,88 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
115.508,47 138.610,16 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
9.406,78 11.288,14 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
228.813,56 274.576,27 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
213.135,59 255.762,71 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
0,00
0,00
0,00
567.796,61 681.355,93 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
0,00
0,00
45
14
15
16
17
18
19
Сервис и поправка бројаца целија
Редовно баждарење сигурносних
вентила аутоклава
Сервис термостата
Сервис стерилизатора
Сервис водених купатила
Сервис дејонизатора
Сервис хемомиксера
Сервис мешалица за трци
Сервис силера
Сервис микроскопа
Сервис вага
425251 Текуће поправке и сервис остале
4-1 мед. опреме- еталонирање
аутоматских пипета
425116 Текуће поправке и одржавање
гасних постројења за грејање
482131 Регистрација возила
Регистрација комбија
Регистрација путничких возила
425110 Текуће поправке
423521 Правне услуге
423311 Образовање и усавршавање
запослених
424331 Услуге јавног здравства-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.372,88 56.847,46 јан.-дец. јан.-дец.
6
4
јан.-дец. јан.-дец.
6
4
јан.-дец. јан.-дец.
јан.-дец. јан.-дец.
јан.-дец. јан.-дец.
6
6
6
4
4
4
58.333,33 70.000,00
202.288,14 242.745,77
0,00
0,00
504.237,29 605.084,75
125.000,00 150.000,00
423.728,81 508.474,57
63.559,32 76.271,18 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1
4
46
инспекције и анализе
.тач.1)
20 424611 Услуге очувања животне средине 218.810,00 262.572,00 јан.-дец. јан.-дец. чл.26.ст.
(ватросервис)
2
21 423911 Остале опште услуге-Едукација
991.666,67 1.190.000,
волонтера у организацији ЦК
00
Новог Сада и Војводине
Едукативни семинари
0,00
Саветовање ДДК
0,00
Саветовање секретара Војводине
0,00
Састанци са секретарима у ООЦК
0,00
Војводине
УКУПНА ВРЕДНОСТ
5.476.518, 6.571.821,
85
21
4
47
План текућих расхода за 2013. годину
Р. бр. Конт
о
Назив конта
1 413151 Превоз на посао и са
посла (маркице)
2 415112 Накнада трошкова за
превоз на посао и са
посла у готовини
3 421211 Услуге за електричну
енергију
4 421221 Природни гас
5 421311 Услуге водовода и
канализације
6 421324 Услуге одвоза отпада
7 421411 Трошкови фиксне
телефоније и интернета
8 421414 Трошкови мобилних
Оквирн
о време
Основ
изузећа
Вредно
ст
(без (са ПДВ)
реализације
ПДВ)
покрета
Уговора
ња
поступк
а
708.333, 850.000,0 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
33
0
ч.1)
1.750.00 2.100.000, јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
0,00
00
ч.12)
2.445.76 2.934.915,
2,71
25
1.222.88 1.467.457,
1,36
63
319.830, 383.796,6
51
1
206.949, 248.338,9
15
8
451.525, 541.830,5
42
0
157.302, 188.762,7
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
Извор
финансирањ
а
4
4
4
4
4
4
4
4
48
телефона
9 421421 Поштанске услуге
(маркице)
10 421911 Радио-тв претплата
11 422111 Трошкови дневница за
служ. пут у земљи
12 423221 Услуге одржавања
постојећих апликација и
програмских пакета
13 423321 Котизација за семинаре
14 423432 Објављивање тендера и
информативних огласа
15 426311 Стручна литература за
потребе запослених публикације, часописи и
гласила
16 423711 Репрезентације (кафа,
1 вода, сок ,слано пециво и
храна у ресторану итд.)
Кафа
Шећер
Чај,кисела вода, сокови
Слана пецива и други
производи
26
1
ч.1)
28.220,3 33.864,41 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
4
ч.1)
5.644,07 6.772,88 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
125.706, 150.847,4 јан.-дец. јан.-дец. чл.26.ст.2.
22
6
466.101, 559.322,0 јан.-дец. јан.-дец. претх.пери
69
3
од
84.661,0 101.593,2 јан.-дец. јан.-дец.
2
2
150.508, 180.610,1 јан.-дец. јан.-дец.
47
6
208.333, 250.000,0 јан.-дец. јан.-дец.
33
0
4
4
4
чл.26.ст.2
4
чл.7.ст.1.та
ч.1)
чл.26.ст.2
4
141.666, 170.000,0 јан.-дец. јан.-дец. чл.26.ст.2
67
0
4
4
0,00
0,00
0,00
0,00
49
17 426131 Цвеће и зеленило
18 421111 Троскови платног
промета
19 424911 Остале специјализоване
услуге
20 482191 Остали порези (Порез за
превоз)
21 482221 Републичке таксе
22 421391 Доп. за коришћење
градског земљишта
23 423599 Остале стручне услуге
24 42319 Остале административне
1 услуге ИСО стандарди
25 422131 Трошкови смештаја на
службом путу
26 421422 Услуге доставе
УКУПНА ВРЕДНОСТ
18.813,5
6
564.406,
78
381.355,
93
188.135,
59
37.627,1
2
42.372,8
8
129.166,
67
264.166,
67
169.491,
53
443.220,
19
10.712.1
83,46
22.576,27 јан.-дец. јан.-дец. чл.26.ст.2
4
677.288,1
4
457.627,1
2
225.762,7
1
45.152,54
4
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.
ст.1.тач. 1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.
ст.1.тач. 1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
50.847,46 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
ч.1)
155.000,0 јан.-дец. јан.-дец. чл.26.ст.2
0
317.000,0 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
0
ч.1)
203.389,8 апр-дец. апр-дец. чл.26.ст.2
4
531.864,2 јан.-дец. јан.-дец. чл.7.ст.1.та
3
ч.1)
12.854.62
0,15
4
4
4
4
4
4
4
50
XIV. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Завод за трансфузију крви Војводине је више пута додељивао државну
помоћ у виду донација.Уговором о донацији закљученим 02.02.2010.године
Завод за трансфузију крви Војводине је донирао Општој болници у Панчеву
, путничко возило марке ''Citroen'', за потребе рада трансфузиолошке службе
Примаоца донације. Уговором о донацији закљученим 11.05.2010.године
Завод је донирао Општој болници у Јагодини , аутоматски ЕЛИСА
процесор, за потребе рада Примаоца донације. Уговором закљученим
03.02.2010.године. Завод је донирао Општој болници у Сремској
Митровици, путничко возило комби ,за потребе Примаоца донације.
XV. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
УКУПНА БРУТО ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОКТОБАР 2013.ГОДИНЕ
8.790.263,90 динара.
XVI. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Завод за трансфузију крви Војводине располаже правом кошишћења на
непокретности односно пословној згради у ул. Хајдук Вељковој 9 а у
Новом Саду, у вредности од 55.986.474,74 динара.
Према попису на дан 31.12.2011.године Завод располаже покретном
имовином у вредности:
Опрема за копнени саобраћај 11388018.79
Медицинска опрема 4514677.78 динара
Лабораторијска опрема 82720250.63 динара
Рачунарска опрема 6683030.04 динара
Комуникациона опрема 336838.90 динара
Електронска и фотографска опрема 1.097.654,19 динара
Опрема за домаћинство и угоститељство 318408.07 динара
Опрема за пољопривреду 29.328,00 динара
Канцеларијска опрема 631333.64 динара
Опрема за заштиту животне средине 1.694836.86 динара
Немоторна опрема 140.394.94 динара
Остале покретнине и опрема 126311.14 динара
XVII. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
На основу Правилника о канцеларијском и архивском пословању Завода,
предузете су мере одржавања носача информација.
Подаци којима располаже Завод чувају се у архиви Завода, у
просторијама Завода за трансфузију крви Војводине код службених лица
51
која раде на предметима, у електронској форми у рачунарима, на ЦД или
дискетама, и металним орманима.
Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима
чувања („Службени гласник РС“, бр. 44/93) од 17.06.1993. године, утврђене
су категорије
регистратурског материјала који је настао у раду установе и рокови за
чување тог материјала.
-
XVIII. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Врсте информација које поседује Завод су:
докуметнација о имовини Завода
документација о средствима рада Завода
општи акти Завода
појединачни акти из радних односа
записници са седница Управног и Надзорног одбора Завода
записници са седница стручних органа Завода
закључени уговори о пружању услуга
документација о јавним набавкама
документација (коресподеницја ) са надлежним државним органима
приговори корисника услуга
документација менаџмента квалитета
XIX. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЗАВОД ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Завод омогућава приступ свим информацијама које су настале у раду
и у вези са радом Завода, исте у складу са одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, ставља на увид
тражиоцима информација, осим у случајевима када је одређено право
ограничено Законом или Статутом.
Приступ је омогућен:
- општим актима Завода, уз претходно одобрење директора Завода;
- појединачним актима из радних односа, уз претходно одобрење
директора Завода;
- записницима са седница Управног одбора Завода, уз претходно
одобрење
- Управног одбора Завода;
- записницима са седница Надзорног одбора Завода, уз претходно
одобрење
- Надзорног одбора Завода;
- записницима са седница стручних органа Завода, уз претходно
одобрење
- директора Завода;
- документацији о јавним набавкама уз претходно одобрење директора
Завода;
52
- документацији (коресподеницја ) са надлежним државним органима
уз претходно
- одобрење директора Завода;
- приговорима корисника услуга уз претходно одобрење директора
Завода;
- документацији менаџмента квалитета уз претходно одобрење
директора Завода;
Записници са седница Управног и Надзорог одбора доступни су уз
претходно одобрење Управног и Надзорног одбора, осим када су седнице
биле затворене за јавност.
Приступ подацима о закљученим уговорима о пружању услуга без
ограничења омогућава се само странама у уговору. За приступ овим
информацијама потребан је пристанак уговорних страна.
Ускраћен је приступ информацијама које на основу Одредби чл.41. и
42. Статута Завода за трансфузију крви Војводине престављају службену и
пословну тајну (наведено на страни 8 )
Ускраћен је приступ информацијама о ванредним ситуацијама.
XX. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Завода за трансфузију
крви Војводине може се поднети у писаној форми, као и усмено, на следећи
начин:
- Достављањем писаног захтева поштом на адресу Хајдук Вељкова 9а,
21 000 Нови Сад
- Достављањем писаног захтева факсом на број 4877 978
- Усмено на Записник код овлашћеног лица за поступање по захтевима,
Појужина Тање, у канцеларији број 70, сваког радног дана у периоду
од 7,00 до 14.00 часова.Усмени захтев се уноси у посебну евиденцију
и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
- Захтев мора садржати:
- Име и презиме(за физичко лице) или назив (за правно лице)
подносиоца захтева
-Пребивалиште(за физичка лица) или седиште (за правна лица)
подносиоца захтева
-опис предмета захтева (опис информације која се тражи)
-Шта се захтевом тражи (нпр. Увид у документ или копија документа)
-Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације.
Тражилац не мора навести разлоге за подношење захтева.
Поступање по захтеву је бесплатно. Уколико подносилац захтева тражи
достављање већег броја докумената, Завод може наплатити трошкове
умножавања у складу са уредбом Владе о трошковима, уз посебно
обавештавање тражиоца.
53
Уколико је захтев неуредан, односно не садржи све потребне горе
наведене елементе , овлашћено лице може упутити упутство о допуни
тражиоцу на отклањање недостатака.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року
од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да
се по захтеву не може поступати, Завод за трансфузију крви Војводине
донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Завод за трансфузију крви Војводине је дужан да без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију,односно изда му или упути копију тог
документ,или може из оправданих разлога одреди накнадни рок, који
не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Ако Завод за трансфузију крви Војводине на захтев не одговори у
року,или донесе решење о одбијању захтева, тражилац може против
решења Завода уложити жалбу Поверенику за информације од јавног
значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја
Aко удовољи захтеву, Завод за трансфузију крви Војводине неће
издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
54
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/04), од Завода за
трансфузију крви Војводине захтевам:*
обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију: **
о поштом
о електронском поштом
о факсом
о
на
други
начин:***_________________________________________
o
o
o
o
Овај захтев се односи на следеће информације:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге
податке који олакшавају проналажење тражене информације)
___________________________________
Тражилац информације / Име и презиме
У _______________,
___________________________________
дана ______200___године
за контакт
адреса
___________________________________
други подаци
___________________________________
потпис
___________
* У кућици означити крстићем, која законска права на приступ
информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин
достављања захтев
55
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУИ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
ХАЈДУК ВЕЉКОВА 9 А
НОВИ САД
Број ....................
Датум ................
На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја поступајући по захтеву
(____________________________________________________)
име и презиме подносиоца захтева
за увид у документ који садржи
(___________________________________________________)
опис тражене информације
достављам:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену
информацију и о изради копије
Поступајући
по
захтеву
број
__________
који
је
поднео
(______________________________), име и презиме тражиоца информације
у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана _____________,
у времену ______, у просторијама органа можете извршити увид у документ
у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са
траженом информацијом.
Копија стране А4 формата износи ___________ динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи
________ динара и уплаћује се на рачун _____________________________.
Достављено:
1. Именованом
2. архиви
(М.П.)
_________________________________________
(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)
56
За Повереника за информације од јавног значаја
11000 Београд
Немањина 22-26
Предмет бр. ...............*
Ж А Л Б А*
(
_________________________________________________________________
_________)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења Завода за трансфузију крви Војводине, број _____________
од ____________ године, у _______ примерака.
Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _______** Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је
одбијен мој захтев. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева
ускратио уставно и законско право на приступ информацијама од јавног
значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се
поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој
информацији.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22.
став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
обзиром да сам решење првостепеног органа примио дана ______________
године.
_______________________________________
Подносилац жалбе / Име и презиме
У _________________,
_______________________________________
адреса
дана __________ 200 ___ године
_______________________________________
57
други подаци за
контакт
_________________________________
потпис
*
Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа
који га је донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац
изложи у жалби у ком погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не
мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих
верзија образложења жалиоца када је првостепени орган донео решење о
одбијању захтева за приступ информацијама.
**
Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио
ускраћивањем приступа информацијама. Реч је најчешће о одредбама
садржаним у чл. 8-14. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ
информацијама.
За Повереника за информације од јавног значаја
11000 Београд
Немањина 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја подносим:
ЖАЛБУ
због непоступања Завода за трансфузију крви Војводине, по Захтеву
за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном
року:
Дана____________ поднео сам Заводу за трансфузију крви Војводине
захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од
надлежног органа захтевао
(_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________)
навести податке о захтеву и информацији
58
У прилогу вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ
о предаји).
Како је од подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је
Завода за трансфузију крви Војводине, било дужно да поступи по захтеву,
сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање
жалбе Поверенику.
Подносилац
жалбе / Име и презиме
У _________________,
_______________________________________
адреса
дана __________ 200 ___ године
_______________________________________
други подаци за
контакт
_________________________________
потпис
59
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЕВ
усмени
писани
УДОВОЉАВАЊЕ
ЗАХТЕВУ
- обавештење о поседовању
информације;
- увид у документ са
траженом
информацијом;
- издавање копије документа
са траженом информацијом;
- достављање копије
документа поштом или на други
начин.
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА
или
ЋУТАЊЕ УПРАВЕ
ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ
РЕШЕЊЕ
ПОВЕРЕНИКА
ПО ЖАЛБИ
РЕШЕЊЕ
о усвајању
жалбе
РЕШЕЊЕ
о одбијању
жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника
60
61
Download

1 ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ