Смернице
за израду веб презентација
органа државне управе в4.0
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ,
ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ
ИЗДАВАЧ: Управа за Дигиталну агенду
Дечанска 8а, 11000 Београд
Тел: 011 3340 361; 3341 885
www.uzda.gov.rs
ЗА ИЗДАВАЧА: Милош Стевановић, директор
АУТОРИ: Маријана Тасић
Иван Бранисављевић
ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ: Милица Митић
Смернице
за израду веб презентација
органа државне управе в4.0
Creative Commons
Ауторство - Некомерцијално - Без прерада 3.0 Србија
Под следећим условима:
▪ Ауторство - Морате да наведете име изворног аутора на начин који је одређен од стране
изворног аутора или даваоца лиценце (али не тако што ћете сугерисати да вас подржава или
одобрава ваше коришћење дела).
▪ Некомерцијално - Не можете да користите дело у комерцијалне сврхе.
▪ Без прерада - Не можете да мењате, преобликујете или да употребите дело у свом делу.
Садржај:
I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ................................................................................................................................................................................................................... 7
I.1.
ПРЕДГОВОР ................................................................................................................................................................................................................................ 9
I.2.
ОПШТЕ О СМЕРНИЦАМА ............................................................................................................................................................................................... 10
II. СТРАТЕШКИ И ПРАВНИ ОКВИР ......................................................................................................................................................................................... 11
III. КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАДЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ....................................................................................................................... 15
III.1 САДРЖАЈ ....................................................................................................................................................................................................................................... 17
III.1.1 ОПШТЕ О САДРЖАЈУ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ....................................................................................................................................................... 17
Ажурирање, тачност и потпуност информација ....................................................................................................................................... 17
Архивирање садржаја ....................................................................................................................................................................................................... 18
Дељење садржаја .................................................................................................................................................................................................................. 18
Ауторска права над садржајем .................................................................................................................................................................................. 20
III.1.2 ЦЕЛИНЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ .......................................................................................................................................................................................... 21
III.2 УСЛУГЕ ЈАВНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ...................................................................................................................................................................... 26
III.2.1 ОПШТЕ О УСЛУГАМА ............................................................................................................................................................................................................ 26
III.2.2 ЕЛЕМЕНТИ УСЛУГЕ ................................................................................................................................................................................................................. 27
III.2.3 НИВОИ СОФИСТИЦИРАНОСТИ УСЛУГЕ ............................................................................................................................................................ 28
III.2.4 ЕЛЕКТРОНСКА ДОСТУПНОСТ УСЛУГЕ .................................................................................................................................................................. 30
III.2.5 УСЛУГЕ НА ПОРТАЛУ ЕУПРАВА ................................................................................................................................................................................... 31
III.3 ЈЕЗИК И ПИСМО ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ................................................................................................................................................................ 33
III.4 ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ............................................................................................................................................................................................................ 34
III.5 НАВИГАЦИЈА .............................................................................................................................................................................................................................. 36
III.5.1 ОПШТЕ О НАВИГАЦИЈИ ..................................................................................................................................................................................................... 36
III.5.2 ГЛАВНИ МЕНИ ........................................................................................................................................................................................................................... 38
III.5.3 ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ ........................................................................................................................................................................................................ 38
III.6 УПОТРЕБЉИВОСТ И ДОСТУПНОСТ ................................................................................................................................................................... 39
III.7 ПРИСТУПАЧНОСТ ................................................................................................................................................................................................................. 40
III.7.1 ОПШТЕ О ЕПРИСТУПАЧНОСТИ ................................................................................................................................................................................. 40
III.7.2 КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА ПРИСТУПАЧНОГ ВЕБ САЈТА ..................................................................................... 41
III.7.3 ВАЛИДАЦИЈА ЕПРИСТУПАЧНОСТИ ...................................................................................................................................................................... 43
III.8 БЕЗБЕДНОСТ ............................................................................................................................................................................................................................. 44
III.9 ДОМЕНСКО ИМЕ .................................................................................................................................................................................................................... 45
III.10 ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ САЈТА ................................................................................................................................................................................................ 46
III.10.1 ОПШТЕ О ОДРЖАВАЊУ ..................................................................................................................................................................................................... 46
III.10.2 ОРГАНИЗАЦИЈА ........................................................................................................................................................................................................................ 46
IV. РЕФЕРЕНЦЕ .................................................................................................................................................................................................................................................... 49
I. Уводне напомене
I.1. ПРЕДГОВОР
Управа за Дигиталну агенду, тада Републички завод за информатику и интернет припремио је, 2005. године,
прво издање препорука и упутстава за развој и одржавање веб сајтова државних органа, локалне самоуправе
и јавних служби, под називом „Препорука за израду Wеb локација државних органа, органа локалне самоуправе
и јавних служби“.
Друго издање, „Препоруке за израду веб презентација органа државне управе“ [1] настало је 2008. године. У
овом издању Препорука нарочита пажња је посвећена еПриступачности (eAccessibility) веб презентација,
еИнклузији, која значи једнакост за све у смислу приступа технологијама и активној еПартиципацији, као
и услугама јавне управе које се пружају коришћењем ИКТ. Другo издање Препорука усвојено је Закључком
Владе 12. јуна 2008. године и препоручено је органима и јединицама локалне самоуправе да, у што је могуће
већој мери, ускладе своје веб презентације са овим документом.
Треће издање „Смернице за израду веб презентација органа државне управе в 3.0“ [2], је усвојено Закључком
Владе 05 Број 030-9680/2010, од 23. децембра 2010. године. На основу обавеза проистеклих из Закључка
Управа је оценила све сајтове органа државне управе и о томе известила Владу. Трећим издањем обухваћене
су технологије и приоритети у области савремене електронске управе. Акценат је стављен на садржај
веб презентација – у смислу услуга и информација од јавног значаја које органи државне управе треба да
пружају путем својих веб презентација. А све у циљу обезбеђивања веће транспарентности рада државне
администарције.
Извештај о усклађености веб сајтова органа државне управе са документом Смернице за израду веб
презентација органа државне управе в 3.0 прихваћен је закључком Владе 05 Број: 030-8727/2011-2 од 29.
децембра 2011. године, који се налази у Прилогу 2 овог документа. Истим закључком задужени су сви органи
државне управе да израде, одржавају и ажурирају сопствене веб презентације у складу са Смерницама,
а Управа за Дигиталну агенду да периодично спроводи анализу усклађености и о томе једном годишње
извештава Владу Републике Србије.
Пред вама је четврто издање под називом „Смернице за израду веб презентација органа државне управе в
4.0“ настало у фебруару 2012. године. У овом издању Смерница и даље је фокус на садржају веб презентација,
као и услугама јавне администрације. Уведени су и нови аспекти везани за садржај веб презентација који се
односе на отвореност садржаја и ауторска права. Нарочита пажња посвећена је конципирању и доступности
услуга органа државне управе уз препоруку да се све услуге органа државне управе објаве на националном
Порталу еУправа. Уведене су и нове препоруке које се тичу доступности, употребљивости, безбедности и
одржавања веб презентација. Документ је тако конципиран да се на крају сваког поглавља налази извод
из преходне анализе и оцењивања сајтова органа државне управе који садржи и илуструје уобичајене
недостатке. Такође, саставни део овог документа су и критеријуми за оцењивање веб сајтова органа државне
управе, проистекли из ове верзије Смерница (Прилог 1).
9
I.1. ОПШТЕ О СМЕРНИЦАМА
Смернице садрже практична упутства којих се треба придржавати при развоју веб презентација органа
државне управе. Овај документ илуструје опредељење Владе Републике Србије да се унапреди присуство
органа државне управе на Интернету.
Пре свега напомињемо да би сваки орган државне управе требало да поседује веб презентацију. У
ери информационих технологија, где се грађани све више окрећу Интернету у потрази за различитим
информацијама, неопходно је да им и органи државне управе омогуће да у том погледу остваре своја права.
Циљ Смерница јесте обезбеђивање униформности веб сајтова органа државне управе, као и унапређење
комуникације између јавне администрације и грађана. Пружањем јасних, тачних и актуелних информација о
услугама и активностима органа државне управе обезбеђује се транспарентност њиховог рада и повећава
поверење грађана. Такође, веродостојност презентације произилази из једнобразног визуелног идентитета
сајтова органа државне управе, доменског имена и везе са националним Порталом еУправа. Начин
презентовања информација на сајтовима органа државне управе треба да буде такав да су те информације
доступне свима.
Важна препорука јесте постављање свих услуга јавне администрације на централно место намењено
овој сврси – национални Портал еУправа. Ово не само да повећава доступност и квалитет услуга, већ и
стандардизује начин пружања услуга јавне администрације. Такође,
развијеност електронских сервиса на националном порталу један је од кључних индикатора степена развоја
електронске управе у земљи (методологија Европске комисије[3]).
Квалитету документа који је пред Вама допринели су коментари и сугестије пристигли од великог броја
институција и појединаца којима желимо да се захвалимо. Охрабрујемо све читаоце да нам и надаље шаљу
своје коментаре и сугестије како би Смернице биле квалитетније, разумљивије и актуелне.
Не може се довољно нагласити важност стандардизације и униформности веб сајтова јавне администрације. Први
корак ка овом циљу јесте усклађивање ка практичним упутствима изнесеним у овом документу, као предуслов
испуњавања примарног циља веб сајта органа државне управе – извор информација и место пружања услуга
потпуно прилагођено грађанима. Ове Смернице представљају добру основу за формирање скупа стандарда
који би уредили све аспекте израде веб презентације органа државне управе и правно уоквирени.
10
II. СТРАТЕШКИ И ПРАВНИ
ОКВИР
Смернице су у складу са стратешким документима и законима који уређују ову област, а усвојени су од стране
Владе Републике Србије:
1. Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године – Темељи
се, између осталих, на начелу доступности јавних информација у електронској форми, начелу доступности
електронских услуга, као и начелу примене ИКТ у новим услугама.
2. Дигитална агенда Републике Србије – Чине је Стратегија развоја информационог друштва и Стратегија
развоја електронских комуникација у Републици Србији до 2020. године. Настала је по узору на дигиталну
агенду ЕУ, која је један од седам приоритета стратегије ЕУ до 2020. године, и представља начин да Србија врати своје
место на глобалном тржишту, да врати свој примат у појединим областима и унапреди своју конкурентност.
3. Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол на међународну конвенцију
о правима особа са инвалидитетом, као и Закључак о прихватању Информације о потреби
омогућавања доступности информација у електронском облику органа државне управе особама
са инвалидитетом дају правни оквир који регулише област еПриступачности у смислу прилагођавања
електронских садржаја особама са инвалидитетом.
4. Закон о државној управи – Утврђује, као једно од основних начела деловања органа државне управе,
јавност њиховог рада те су органи државне управе дужни да јавности омогуће увид у свој рад према
закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.
5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – Уређује права на приступ информацијама
од јавног значаја којима располажу органи јавне власти. Ради остварења и заштите интереса јавности
установљава се институција „Повереник за информације од јавног значаја“.
6. Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа – Уређује начин израде
и објављивања информатора о раду органа државне управе, између осталог и обавеза објављивања
Информатора о раду на Интернету, односно веб презентацији органа државне управе.
7. Закон о заштити података о личности – Уређује услове за прикупљање и обраду података о личности,
права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података
о личности, поступак пред надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеђење података,
евиденцију, изношење података из Републике Србије и надзор над извршавањем овог закона.
13
III. КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАДЕ
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
III.1 Садржај
III.1.1 Опште о садржају веб презентација
Садржај мора бити у функцији циљева Интернет презентације. Циљеви Интернет презентације су, пре свега,
следећи:
▪
▪
▪
▪
Пружање информација о раду органа државне управе јавности;
Унапређење комуникације са грађанима, привредним субјектима и другим органима државне управе;
Представљање сопствених потенцијала органа државне управе;
Јачање поверења између органа државне управе и грађана.
Садржај веб презентације мора бити у вези са надлежностима, овлашћењима, обавезама и приоритетима
органа. Треба тежити томе да стил писања веб презентације буде приступачан, једноставан, јасан и
информације објављене на веб презентацији представљене на што разумљивији начин. Међутим, тежња ка
једноставности представљања информација не сме да буде разлог да се сложеније информације, које су
битне за кориснике веб презентације, на њој не прикажу.
Аспекти који се односе на садржај веб презентација на које треба обратити посебну пажњу су:
▪
▪
▪
▪
Ажурирање, тачност и потпуност информација
Архивирање садржаја
Дељење садржаја
Ауторска права над садржајем
Ажурирање, тачност и потпуност информација
Информације на веб презентацијама органа државне управе треба да буду ажурне, тачне и потпуне.
Веб презентације органа државне управе потребно је редовно ажурирати. У том смислу, препоручује се да се нове
или измењене информације постављају у одговарајуће делове веб презентације истог или следећег дана након
настанка информације. Ово се односи како на вести и актуелности, тако и на документа и друге врсте информација
(контакти, надлежности, организација и сл.). Препоручује се постављање линка или банера на насловној страни
презентације ка свим садржајима који су актуелни и имају временски ограничен рок.
Потпуност информација подразумева објављивање свих битних елемената у вези са догађајем, радњом или стањем
на које се информација односи, уз упућивање читаоца на то где се могу наћи остали подаци који нису објављени, ако
то из контекста објављене информације није очигледно. Нпр. потребно је да вести о документима или догађајима
садрже линкове ка самим документима, као и ка другим веб презентацијама које су у вези са датом вести.
17
Архивирање садржаја
Осим ажурирања, које ће се постићи кроз правовремено објављивање нових информација, орган државне
управе требало би и да уклања информације које су застареле.
Препоручује се давање могућности корисницима да остављају коментаре на садржај текстова у циљу боље
комуникације са грађанима. Ово је најједноставније имплементирати ако се корисницима дозволи да при
коментарисању користе неки од својих већ постојећих електронских индентитета (OpenID, Facebook, Twitter
и сл.) или анонимно постављају коментаре. При томе, треба водити рачуна о модерацији постављених
коментара и определити одговарајуће ресурсе.
Уклањање застарелих информација може се учинити на неки од следећих начина:
▪ Постављањем нове информације на место старе (нпр. објављивање новог броја телефона на месту на којем
је раније био објављен стари број телефона);
▪ Премештањем информације на део веб презентације који је предвиђен за архивирање (нпр. премештање у
део веб презентације под називом „Архива“);
Такође у циљу отворености, дељења и веће доступности садржаја потребно је све категорије текстова, а
посебно оне које се чешће мењају, понудити за преузимање путем RSS (Really Simple Syndication) канала. То
омогућава корисницима веб сајта да једноставније и елегантније добију информације о новим садржајима
на сајту а да не морају директно да му приступе.
▪ Уклањањем застареле информације са места на којем се налазила без горе наведених радњи (нпр. уклањање
посебног банера којим је најављивана нека акција органа државне управе, након што се та акција заврши).
Предност би требало дати премештању информације на друге делове веб презентације уместо брисању
како би се одржао континуитет представљања рада органа државне управе и не би нарушила потпуност
информација.
Препорука је да се формира посебна целина у оквиру презентације која је намењена архивирању свог
садржаја. Ова целина треба да садржи архиву не само вести и актуелности, већ и свих других информација
и докумената који се временом мењају (нпр. претходне верзије закона из надлежности, Информатора о
раду, буџета, пројеката из претходних година и сл.). Препорука је да се све вести и актуелности старије од
годину дана архивирају, као и закони из надлежности који су стављени ван снаге, спроведени пројекти,
конкурси и јавне набавке, претходни буџети и сл.
Дељење садржаја
Снажан развој друштвених мрежа (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn и др.) на Интернету променио је начин
на који људи кумуницирају и деле информације (share). Корисници све више до садржаја долазе путем
друштвених мрежа у односу на класичну претрагу путем претраживaча (search engines) или директним
приступањем веб сајту.
У циљу веће доступности информација које органи државне управе објављују, потребно је да сопствене веб
презентације прилагоде брзом и једноставном дељењу садржаја на друштвеним мрежама коришћењем веб
технологија које ово омогућавају. У том смислу препоручује се постављање опција за дељење свог садржаја
који се мења на дневном нивоу (вести, актуелности, догађаји, активности и сл.).
18
19
Ауторска права над садржајем
Сви облици ауторских права у Републици Србији заштићени су Законом о ауторским и сродним правима
(Сл. гласник РС бр. 104/09, 99/11). Садржај веб страна подлеже истим законским одредбама као и било које
друго ауторско дело, што је имплицитно обухваћено законом, где се каже да је ауторско дело творевина
аутора без обзира на „начин испољавања“. Ауторским делом се, у смислу овог закона, не сматрају:
1) закони, подзаконски акти и други прописи;
2) службени материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију;
3) службени преводи прописа и службених материјала државних органа и органа који обављају јавну функцију;
4) поднесци и други акти у управном или судском поступку.
Препоручује се да се за сав садржај веб презентације који подлеже ауторским правима дефинишу услови
коришћења и да се то посебно назначи на самом сајту (нпр. у виду линка или банера при дну сваке стране
презентације), као и на ауторском делу (документу, истраживању и сл.) које подлеже ауторским правима.
Такође, препоручује се уздржавање од постављања садржаја рекламног типа (ово се посебно односи на
рекламирање правних и физичких лица која су учествовала у изради саме веб презентације).
У циљу што јаснијег разумевања, од стране корисника презентације, на који се начин, и
под којим условима, садржај преузет са презентације органа државне управе може даље
употребљавати, препоручује се употреба Creative Commons лиценци [5], које су бесплатне и
на изузетно јасан и недвосмислен начин дефинишу услове коришћења.
Суштинска карактеристика Creative Commons лиценци јесте да је правна терминологија заштите аутоских
права представљена на једноставан и лако разумљив, „лаички“ начин. Тако је олакшан избор типа лиценце и
права која из ње произилазе.
Tоком креирања Creative Commons лиценце[6] у ауторско дело се „угради“ HTML код што омогућава аутоматско
индексирање и претраживање (search engines) материјала лиценцираних овим лиценцама. Creative Commons
лиценце су намењене специфично заштити ауторских права садржаја на Интернету, али се могу користити и
за остале медије, укључујући и штампане материјале. Тумачења и преводи на српски језик Creative Commons
лиценци доступни су на адреси www.creativecommons.org.rs у одељку „Лиценце“.
20
III.1.2 Целине веб презентације
Садржај веб презентације треба да минимално одговори на следеће информације, и то на следећи начин:
1. Подаци о органу државне управе - на веб презентацији органа државне управе објављују се подаци о
надлежностима, обавезама и овлашћењима, подаци о организационој структури (у виду шеме и описно), као
и називи већих организационих јединица, краћи опис послова које обављају, имена и звања руководилаца.
Ова група садржаја требало би да се налази у оквиру целине „О нама“ (назив може бити другачији, нпр. „О
министарству“, „Министарство“ и сл.). Ове информације се могу преузети из важећих аката Информатора о
раду и Правилника о систематизацији радних места.
2. Контакт подаци - потребно је на веб презентацију поставити адресу седишта органа државне управе, бројеве
телефона и e-mail адресе намењене за контакт странака ([email protected], [email protected] и сл.).
Уколико орган државне управе објави e-mail адресе опредељене за ову сврху, сматра се да орган прихвата
e-mail као званичан канал комуникације и дужан је да на сву пристиглу пошту уредно и правовремено
одговара. Уколико постоје посебне подручне јединице чије су адресе другачије од адресе седишта, потребно
је поставити и њихове адресе, бројеве телефона и e-mail адресе. За све веће организационе јединице (сектори
и групе) потребно је поставити контакт податке тих организационих јединица и њихових руководилаца.
Препоручује се да се ове информације структуирају у јединствену целину под називом „Контакт“.
3. Актуелности - препоручује се органима државне управе да редовно објављују најважније информације
о свом раду, укључујући актуелности о својим активностима која су од интересовања за ширу јавност,
саопштења поводом најаве јавних манифестација које су у вези са радом тог органа и сл. Актуелности треба
да упућују на додатне садржаје у виду линкова ка документима, другим сајтовима, галеријама и свим другим
местима на којима се налазе додатне информације. Ако има могућности за то, може се на веб презентацији
објавити и прес, аудио или видео клипинг (информације из других медија о раду институције). Такође,
препоручује се омогућавање постављања коментара посетилаца на сваку актуелност. Препоручује се да се
ове информације организују у целину под називом „Актуелности“ или „Активности“, која треба да визуелно
доминира на насловној страни презентације.
21
4. Вести - поред информација о свом раду, органи државне управе треба да на својој веб презентацији
објављују и информације о раду других субјеката односно дешавањима која су у вези са делатношћу тог
органа (других органа државне управе, правних лица, организација, академских институција и других
релевантних домаћих или страних чинилаца). Препоручује се да вести буду објављене на презентацији у
оквиру целине под називом „Вести“, која не доминира на насловној страни презентације, јер фокус треба
оставити на акутелностима о раду органа (нпр. вести се могу поставити у вертикалну колону са десне стране
презентације, или се може одвојити посебан бокс или страна презентације намењена овој сврси). Такође,
вести се могу и аутоматски преузимати са других сајтова путем одговарајућег RSS канала.
5. Документи - oрган државне управе требало би да на веб презентацији објављује следећа документа и податке:
▪ све прописе које доноси и примењује (ово се односи на стратешка документа, законе, подзаконска
акта - правилнике, уредбе и упутства и др.);
ЗАКОН О ГЛАВНОМ ГРАДУ
29. децембар 2007.
PDF , DOC
ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
29. децембар 2007.
PDF , DOC
ЗАКОН О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА
29. децембар 2007.
PDF , DOC
ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ ЦРБИЈЕ
29. децембар 2007.
PDF , DOC
ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2008.ГОДИНУ
28. децембар 2007.
PDF , DOC
ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ БЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
КОМИСИЈЕ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ О ПРАВИЛИМА ЗА САРАДЊУ...
26. децембар 2007.
PDF , DOC
ЗАКОН О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
26. децембар 2007.
PDF , DOC
▪ информатор о раду - органи државне управе требало би да израђују, објављују и ажурирају свој информатор
о раду у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа [8]. У складу са
наведеним Упутством линк ка информатору о раду треба поставити на насловну страну презентације;
▪ правилник о систематизацији радних места;
▪ анализе, извештаје и друге материјале до којих је орган државне управе дошао праћењем или
утврђивањем стања из области свог делокруга рада; Препоручује се да се сва горе наведена документа
(прописи, информатор о раду, правилник о систематизацији, анализе, извештаји и сл.) на веб презентацији
објављују у посебној целини под називом „Документи“.
22
▪ податке о пројектима - које орган државне управе спроводи самостално или у сарадњи са другим субјектима из
земље и иностранства, као и податке о програмима помоћи које добија. За сваки пројекат или програм, требало би
објавити назив, време спровођења, правни основ, циљеве, опис главних активности, вредност и назив субјеката уз
чију помоћ се пројекат или програм спроводи. Након окончања целог пројекта или програма требало би објавити
извештаје или друге документе у којима је представљена реализација пројекта, односно програма. Препоручује се
да се подаци о пројектима објављују у оквиру посебне целине презентације под називом „Пројекти“;
▪ јавне набавке - информације о свим јавним набавкама које орган државне управе организује или који се за њега
организују. Препоручује се да се на посебној страни категоризују подаци о свим извршеним и актуелним јавним
набавкама, и то за сваку појединачно: конкурсна документација са свим прилозима, питања и одговори, обавештења,
одлуке, све евентуалне измене и допуне (нпр. измена конкурсне документације, техничке спецификације и сл.).
Препоручује се да се ове информације групишу у целину или прикажу на посебној страни под називом „Јавне
набавке“ или „Тендери“.
Јавна набавка мале вредности услуга - ЈНМВ 4/2012 - презентације
макроекономских истраживања за потребе Народне банке Србије
Документација
02.03.2012
до 10 h
Јавна набавка мале вредности услуга - ЈНМВ 86/2011 - одржавања
централног система климатизације објекта Народне банке Србије
Филијале у Новом Саду у улици Васе Стајића 22
Документација
24.02.2012
до 13 h
Јавна набавка мале вредности услуга - ЈНМВ 3/2012 - закуп
спортских сала за рекреацију запослених и учешће улигама
Документација
28.02.2012
до 12 h
Јавна набавка мале вредности добара ЈНМВ -02/13 - Опрема за
испитивање персонализованог чипа “3 Wheel Tester“
Документација
26.04.2012
до 12 h
Јавна набавка мале вредности добара ЈНМВ-02/12 - Резервни
делови: Равна књиговезачка сечива за машине сечке (Wohlenberg,
Perfekta, Polar)
Документација
Питања и одговори
Измена конкурсне
документације
Обавештење о продужењу
рока
27.04.2012
до 12 h
Јавна набавка мале вредности добара ЈНМВ-02/10 Транспарентни резин рибон флуоресцентан у плаво под УВ светлом
(40мм 450м) и сребрна сигурносна налепница (19 38), за
индустријски штампач Зебра
Документација
Обавештење
Образац понуде
23.04.2012
до 12 h
Јавна набавка мале вредности добара ЈНМВ-02/11 - наливање
штампарских ваљака
Документација
Обавештење о измени
Обапазац за оцену
испуњености услова
12.04.2012
до 12 h
23
▪ буџет - све податке о приходима и расходима органа државне управе, као и извод из закона о буџету. Ове
информације се могу преузети из важећег акта Информатора о раду. Препоручује се да се ове информације
групишу у целину или прикажу на посебној страни под називом „Буџет“.
▪ јавне расправе - препоручује се вођење јавних расправа, односно постављање свих аката у фази нацрта,
које орган државне управе доноси а обавезни су да прођу јавну расправу, на Портал еУправа. На Порталу постоји
део предвиђен за јавне расправе свих органа државне управе - www.euprava.gov.rs/eParticipacija/javne_rasprave. Да би
расправа текла својим природним током и била ажурна, модератори би требало да обавесте електронском поштом све
заинтересоване учеснике јавне расправе по објављивању новог материјала. Модератор јавне расправе на Порталу
еУправа, постаје се слањем захтева за покретање јавне расправе на e-mail: [email protected] Препоручује
се да се у оквиру посебне целине под називом „Јавне расправе“ објављују линкови ка свим јавним расправама
које орган државне управе води на Порталу еУправа.
Уобичајени недостаци
▪ постоји тенденција да актуелности о активностима органа државне управе не прате рад целокупног
органа, већ се већином концентришу на активности руководиоца органа.
▪ органи државне управе често не објављују релевантне вести о активностима из делокруга рада чији су
носиоци други органи, институције или цивилни сектор (домаћи и међународни).
▪ тенденција је да садржаји на презентацијама углавном нису старији од неколико година уназад и да
садржај са претходних верзија презентација није инкорпориран у актуелне, те се на тај начин губи
континуитет (не постоји одељак сајта намењен архивирању).
▪ објављивањем информација искључиво у Информатору о раду, без постављања тих информација и
директно на саму презентацију, доступност информација корисницима презентације је значајно умањена.
Наиме, просечан посетилац презентације најчешће није упућен у чињеницу да се релевантне инфомације
о раду органа државне управе налазе у оквиру Информатора о раду.
▪ на презентацијама органа државне управе често недостају информације и документа од јавног значаја.
▪ на бројним сајтовима органа државне управе постоје информације о покренутим јавним расправама, али
исте нису објављене на националном Порталу еУправа у одељку еПартиципација.
6. Линкови - препоручује се постављање линкова који воде ка веб презентацијама других органа државне
управе, као и домаћим и међународним организацијама које обављају сличне или сродне послове. Линкове
треба груписати на посебној страни под називом „Линкови“ или „Корисни линкови“.
7. Остали садржаји - органи државне управе требали би да обезбеде приступ свим корисницима, базама
података од јавног значаја који су у надлежности органа државне управе, као и да објављују видео и аудио и
друге материјале, настале у раду или у вези са радом датог органа.
24
25
III.2 Услуге јавне администрације
III.2.1 Опште о услугама
III.2.2 Елементи услуге
Под услугом се подразумева одређена активност државног органа, у оквиру надлежности и овлашћења,
која физичким, правним лицима и другим државним органима, омогућава остваривање одређених права и
испуњење обавеза под јасно дефинисаном процедуром.
Потребно је да свака услуга садржи следеће групе информација:
Јавна администрација у овом контексту представља пружаоца услуга, док су корисници грађани, правна
лица и други органи државне управе. Најчешће се интеракција између пружаоца услуга и групе корисника
означава енглеским скраћеницама G2C, G2B, G2G (C – Citizen, B – Business, G – Government)[9].
G2C (Government to Citizen) представља групу услуга јавне администрације, која је намењена грађанима. Развој
ових услуга унапређује комуникацију грађана са државном администрацијом у смислу повећања ефикасности
остваривања одређених права.
G2B (Government to Business) представља групу услуга јавне администрације, која је намењена правним
лицима, односно пословном сектору. Овај сегмент електронских услуга привлачи највише пажње, и обично
се најбрже развија, јер првенствено због обостраних интереса у повећању ефикасности обављања услуга
и могућег смањења трошкова.
G2G (Government to Government) представља групу услуга јавне администрације, намењену другим органима
јавне управе на свим нивоима или запосленима у тим органима.
▪ назив услуге (треба да буде тако конципиран да је кратак и интуитивно јасан; избегавати бирократску
терминологију непознату већини корисника);
▪ надлежни орган и надзорни орган (уколико га има);
▪ кратак опис у чему се услуга састоји (детаљно описати комплетну процедуру за остваривање услуге; навести
категорије лица која имају право на услугу; навести услове које лица морају испунити да би им услуга била
пружена; да ли је неопходно да лице лично оствари услугу; да ли је прописан рок за пружање услуге и који
је то рок; на који начин се услуга може добити (нпр. подношење захтева, молбе и сл.); у којем року се може
очекивати да услуга буде пружена) [8];
▪ кратак опис где и како се услуга може остварити (адреса, број шалтера или канцеларије, радно време,
потребна документа, висина такси, број жиро рачуна и све друге неопходне информације);
▪ обрасци (на веб презентацији треба омогућити преузимање (download) прописаног обрасца, захтева или
молбе). Препоручује се постављање две верзије докумената, једне спремне за штампу и ручно попуњавање, и
друге која се може попунити у дигиталном облику па затим одштампати (нпр. word dokument, fillable pdf и сл.);
▪ пример попуњеног захтева, обрасца или молбе (угледни пример са свим неопходним додатним објашњењима,
како би корисницима било лакше да исправно попуне захтевани документ);
▪ правни основ (треба поставити сва документа или линкове ка тим документима, која представљају правни
основ пружања дате услуге);
▪ корисни линкови (поставити линкове ка релевантним додатним информацијама на другим сајтовима);
26
27
III.2.3 Нивои софистицираности услуге
Постоје различити нивои софистицираности односно развијености услуга[3], почевши од информација (ниво 1),
до електронских услуга, које су потпуно онлајн расположиве и персонализоване (ниво 5).
Ниво 1 развијености подразумева доступност у електронском облику услуге на нивоу информације (то
значи потпун опис услуге са свим неопходним информацијама које су потребне да се започне процедура,
нпр. да корисник не мора да тражи информације путем других канала – телефоном или одласком на лице места).
Ниво 2 развијености подразумева могућност преузимања свих неопходних образаца, уз пружену потпуну
информацију (корисник има могућност да са веб презентације преузме све обрасце, попуни их и одштампа
и тако се у потпуности припреми за одлазак на шалтер). Овај ниво софистицираности услуге представља
једносмерну интеракцију, будући да овако јавна администрација једносмерно комуницира са корисницима.
Ниво 3 развијености подразумева могућност онлајн подношења захтева, путем електронског обрасца
(корисник без одласка на шалтер покреће процедуру уз претходну аутентикацију, односно потврђивање
сопственог идентитета). Ово је двосмерна интеракција, смер 1 – јавна администрација пружа све неопходне
информације кориснику, смер 2 – корисник електронским путем подноси захтев.
Ниво 4 развијености подразумева могућност потпуног онлајн пружања услуге (сви кораци у процедури се
обављају електронским путем – почевши од електронског подношења захтева, онлајн паћања свих потребних
такси, обраде захтева, па до електронске испоруке захтеваног документа). Ово је тзв. трансакција – потпуна
електронска обрада предмета.
Софистицираност
Sofisticiranost
сервиса
servisa
Персонализација
Presonalizacija
100%
(proaktivni servisi)
(проактивни
сервис)
Трансакција
Transakcija
80%
(комплетна
(kompletna online
onlineтрансакција)
transakcija)
60%
40%
20%
Dvosmerna
interakcija
Двосмерна интеракција
Једносмерна интеракција
Jednosmerna
interakcija
(forme za
(форме
заdownload)
download)
Информација
Informacija
5
4
3
2
1
Ниво 5 развијености подразумева проактивност јавне администрације према корисницима. То подразумева
персонализацију у смислу да корисник добија њему прилагођену услугу (нпр. корисник бива унапред
обавештен о истицању важења одређеног документа, о потреби плаћања пореза и сл.).
28
29
III.2.4 Електронска доступност услуге
III.2.5 Услуге на Порталу еУправа
Сваки орган државне управе треба да на својој веб презентацији, на видљивом месту истакне списак услуга,
из делокруга рада, односно надлежности, које пружа заинтересованим лицима. Препоручује се да се списак
услуга објављује у оквиру посебне целине под називом „Услуге“ или „еУслуге“.
Свим услугама намењеним грађанима, привреди и органима државне управе треба омогућити приступ путем
централног „електронског шалтера“ јавне администрације – националног Портала еУправа. Развијеност
електронских услуга на националном порталу један од кључних индикатора степена развоја електронске
управе једне земље (методологија Европске комисије[3]).
Препоручује се органима државне управе да све услуге из своје надлежности реализују на националном
Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs) који представља централизовано место на коме су обједињене
све услуге јавне администрације. Након постављања услуга на Портал еУправа потребно је да се на веб
презентацији органа државне управе, у секцији „Услуге“, поставе линкови ка електронским услугама које су
објављене на Порталу. Овако се повећава доступност услуга, јер корисник може до њих доћи и путем веб
презентације органа државне управе, као и преко Портала еУправа.
Назив услуге
Врста услуге
Издавање личних карти
Закључак о упућивању возила на испитивање (атест)
Уверење о пребивалишту - за подносиоца захтева
Уверење о пребивалишту - за дете до 16 година
Уверење о пребивалишту - за дете старије од 16 година или члана
породице
Заказивање издавања електронског сертификата за територију града
Београда
Општи поступак издавања квалификованог електронског сертификата
МУП (на личној карти)
Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош
Легенда: - еУслуга, - Образац, - Грађани
еУправа
www.euprava.gov.rs
Портал омогућава електронску идентификацију корисника (аутентикацију) и електронско потписивање путем
свих квалификованих електронских сертификата. Правним лицима је омогућена аутоматска регистрација на
Портал. Такође, Портал омогућава електронско плаћање административних такси, коришћење система за
генерисање временског жига (Time Stamp Authority) и потпуну електронску обраду захтева.
Постављањем свих услуга јавне администрације на једно централизовано место, корисницима се олакшава
комуникација са органима државне управе у смислу лакшег проналажења информација и одговарајућих
формулара, као и једноставнијег подношења захтева и пријема решења и осталих докумената. Овако се
омогућава да се одређени поступци пред јавном управом, који су се обављали искључиво на шалтеру, могу
обавити и од куће, односно без физичког доласка на шалтер.
Шта се добија објављивањем услуга на Порталу еУправа?
▪ модернизовано пословање без улагања ресурса (услуге се имплементирају на већ развијеној националној
платформи, са свим најсавременијим функционалностима, која је бесплатно доступна за коришћење
целокупној јавној администрацији);
▪ већа доступност и видљивост свих услуга целокупне јавне администрације (услуге се налазе на једном
месту – централни „електронски шалтер“);
▪ већи квалитет услуга (Портал омогућава реализацију услуга на вишем нивоу развијености - до нивоа потпуне
електронске обраде предмета);
▪ ефикасније пословање (могуће је поједностављење процедура услуга);
30
▪ лака реализација услуга (Портал је кориснички оријентисан, интуитиван и једноставан за коришћење - нема потребе
за додатним техничким образовањем).
31
Одговорност за садржај, обрасце и процедуре за сваку од услуга је у потпуности на надлежном органу.
Обезбеђена је обука и стална техничка подршка свим запосленима у органима државне управе које орган
овласти за рад са услугама на Порталу.
Да би орган државне управе реализовао своје услуге на Порталу еУправа, неопходно је прво да се пријави
путем услуге „Пријава за сарадњу на Порталу еУправа“ која се налази на адреси www.euprava.gov.rs, у
категорији Управа\Услуге државних органа.
III.3 Језик и писмо веб презентације
Веб презентације органа државне управе треба да су на српском језику и да имају подршку за више алфабета
(ћирилично и латинично писмо са могућношћу избора, при чему је ћирилично писмо примарно). Латинична
и ћирилична верзија веб презентације треба да су идентичног садржаја.
Веб презентације органа државне управе могу се израдити и на језику националних мањина, уколико се располаже
техничким и финансијским средствима за објављивање и редовно ажурирање ових верзија веб презентација.
Уобичајени недостаци
▪ постоји тенденција да органи државне управе често на прави начин не перципирају које све услуге
заправо пружају. Услуге нису само оне које директно произилазе из надлежности, већ и све друге услуге
које орган пружа заинтересованим лицима. Нпр. један број органа државне управе се декларише у
информатору о раду да не пружа услуге заинтересованим лицима, а сви органи јавне администрације су
у обавези да пружају услугу „Право на приступ информацијама од јавног значаја“.
▪ велика већина органа државне управе не поставља потпуне информације о процедурама услуга које
пружа.
▪ постоји тенденција да органи државне управе на своје сајтове постављају обрасце без описа процедура
које упућују на те обрасце, чиме се умањује корисност таквих образаца.
▪ реализовањем услуга на Порталу еУправа, без постављања линкова ка тим услугама на својим
презентацијама, умањује се видљивост и доступност услуга заинтересованим лицима.
Препоручује се да презентација поседује и верзију на најмање једном страном језику. Наиме, веб презентација
израђена на страном језику не мора да буде идентична веб презентацији израђеној на српском, већ
садржински прилагођена претпостављеним потребама корисника који не разумеју српски језик.
Претрага на веб презентацији по кључним речима треба да буде омогућена на језику и писму верзије веб
презентације на којој се посетилац у том тренутку налази.
Препоручује се да се сав садржај презентације уноси на ћириличном алфабету, а да се он аутоматски
транслитерује и генерише на латиници. На тај начин се избегавају стране речи написане ћириличним
алфабетом, као и недоследности у погледу идентичности садржаја на оба алфабета.
Уобичајени недостаци
• постоји тенденција да стране веб презентација нису идентичне на оба алфабета.
• у неким случајевима променом алфабета одређене стране у оквиру презентације, навигација корисника
аутоматски враћа на насловну страну презентације.
• верзије презентација на страном језику често не постоје или су неажурне.
32
33
III.4 Графичко решење
Што се државних обележја тиче, препоручује се коришћење заставе и/или грба у оквиру дизајна веб презентације.
Веб презентације органа државне управе треба да имају препознатљив визуелни идентитет, који посетиоца
једнозначно упућује да се налази на сајту државне институције. Дизајн сајта, на посетиоца треба да остави
утисак озбиљности, одговорности и професионалности. Сајт институције представља не само само
институцију, већ га треба посматрати у ширем контексту презентовања целе државне управе, Владе и државе
уопште. Такође, графичко решење треба да делује модерно и уједно осликава институционалну сведеност и
конзервативност.
Уколико орган државне управе има већ изграђен и препознатљив визуелни идентитет (бренд) у форми логоа,
графичких елемената и сл., препоручује се да га инкорпорира у дизајн веб презентације, али на начин да
буде у сагласности са горе изнетим препорукама.
Приликом одабира графичког решења, треба узети у обзир и следеће опште смернице:
▪ једноставна, прегледна решења;
▪ графички елементи треба да буду оптимизовани за брзо учитавање на свим врстама Интернет веза;
▪ стране треба да буду идентично приказане у свим најзаступљенијим Интернет претраживачима (Mozilla
Firefox, Internet Explorer и Google Chrome);
▪ поравнање текста и по левој и по десној маргини, тако да оставља утисак уредности (align text – justify);
▪ број банера, њихова графичка решења и величина, не смеју бити такви да ометају примарну информативну
функцију веб презентације.
Ово се посебно односи на коришћење палете боја и државних обележја.
Препоручује се коришћење боја националне заставе и грба при чему се не инсистира на коришћењу све
четири боје (црвена основна, црвена тамна, плава, и жута), већ се могу комбиновати са сродним бојама
(нијансама ових боја, као и нијансама сиве). Препоручује се да на презентацији доминирају највише 3 боје.
Стандард представе боја[10]:
Систем
Pantone
CMYK
RGB
34
црвена
основна
192C
0-90-70-10
198-544-60
Уобичајени недостаци
црвена тамна
плава
жута
704C
0-90-70-30
161-45-46
280C
100-72-0-19
12-64-118
123C
4-24-95-0
273-185-46
црна
▪ уколико орган поседује лого, често су изостављена државна обележја.
▪ неке презентације одликује преинтензиван колорит, који умањује читљивост и прегледност садржаја.
▪ доминирање боја које нису у складу са државним обележјима, што умањује веродостојност.
K100
33-35-30
35
III.5 Навигација
III.5.1 Опште о навигацији
Навигација треба да омогући кориснику да на што једноставнији начин дође до садржаја и информација
које тражи на веб сајту. Треба да је лака и окренута кориснику, односно да корисник интуитивно проналази
информације без потребе да се претерано упознаје са структуром веб сајта.
▪ Брзих линкова (quick links), који издвајају битан садржај на насловној страни и омогућавају да се најтраженије
стране у оквиру презентације ставе у први план;
▪ Мапе сајта (sitemap), која даје преглед целокупне структуре веб презентације на једном месту;
▪ Претраге (search);
На функционално коришћење веб презентације, у контексту навигације, од пресудног је утицаја претходно
конципирање структуре садржаја који се презентује. При изради веб презентације потребно је посебно
обратити пажњу на организовање садржаја у смислене целине. Добро конципирана структура веб сајта
олакшава навигацију кроз стране веб сајта. Препоручује се да осмишљавање организационе структуре веб
сајта раде особе које добро познају целокупан садржај и могу га лако поделити у логичке целине.
Најједноставнији, и корисницима интуитивно најразумљивији, начин организовања садржаја јесте путем
хијерархијске структуре, тзв. приступ од општијег ка посебном (top-down approach). Приликом организовања
логичких целина у хијерархијску структуру треба водити рачуна о балансу између ширине и дубине структуре.
Уколико се хијерархијска структура превише широко постави корисници ће бити суочени са превеликим
бројем опција што их може збунити. Уколико се, пак, хијерархијска структура конципира исувише дубоко,
корисници ће морати да кликну превише пута како би досегли жељени садржај, чиме се умањује ефикасност
навигације. Такође, оптимално је да презентација, у дубини структуре, има три до четири нивоа навигације.
Постоји главна и помоћна навигација. Главна навигација треба да буде фиксирана на истој позицији и видљива
на свакој страни презентације. Потребно је понудити више алтернативних начина навигације до сваке стране
на презентацији, што се постиже комбинацијом главне и помоћне навигације. Начин коришћења различитих
типова помоћне навигације је условљен је типом и структуром садржаја, али мора бити конзистентан на
читавој презентацији.
Навигација се може реализовати путем:
▪Хоризонталног менија, који може бити горњи (главни) и доњи, који је позициониран при дну стране (footer);
▪ Навигације у оквиру саме стране (аnchors), које омогућавају навигацију у оквиру веома дугачких страна
чији се садржај не може видети у оквиру једног екрана.
▪Вертикалног менија, који се може наћи на левој или десној страни презентације;
▪Трагова (bread crumbs), који су позиционирани хоризонтално, обично испод наслова стране и кориснику
олакшавају праћење позиције у оквиру структуре презентације (израз потиче из бајке „Ивица и Марица“ и
односи се на остављање трага путем мрвица хлеба);
Народна скупштина Републике Србије / Народна скупштина / Важна документа / Пословник / Уводне одредбе
36
37
III.6 Употребљивост и доступност
III.5.2 Главни мени
Препоручене ставке главног менија су:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
О нама (О министарству, Министарство и сл.)
Документи
Услуге
Актуелности (Активности)
Архива
Контакт
О нама | Документи | Услуге | Актуелности | Архива | Контакт
Све остале целине, као што су нпр. Вести, Пројекти, Јавне набавке (Тендери), Буџет, Јавне расправе, Линкови
и сл., могу се уврстити у главни мени, уколико њихов обим и важност то захтева.
III.5.3 Додатне напомене
Термини и графички елементи који се користе за навигацију треба да су уобичајени и опште познати.
Потребно је редовно ажурирати линковe који воде ка другим презентацијама како не би дошло до појаве
неактивних линкова.
При брисању или премештању страна у оквиру презентације треба ажурирати све линкове који воде на ту
страну, а у случају да остане стари линк који води на непостојећу страну (што може бити и линк који се налази
на туђим презентацијама) потребно је да се при покушају отварања непостојеће веб стране прикаже јасна
и прегледна информација кориснику о томе шта се десило, са понудом могућих даљих корака (прелазак на
насловну страну, претрага, прелазак на почетну страну одређене секције и сл.).
Уобичајени недостаци
▪ Постоји тенденција одсуства навигације путем трагова (bread crumbs).
▪ Претраживање садржаја (search) често није у потпуности функционално јер се не претражује сав садржај
презентације, већ само поједине категорије (најчешће вести).
38
Употребљивост веб презентације огледа се пре свега у једноставности којом посетилац користи презентацију
и може пронаћи и прикупити информације због којих је и посетио. Употребљивост је далеко важнија од
визуелне допадљивости презентације. Ово се специјално односи на веб презентације органа државне управе,
на које посетиоци пре свега долазе због информација и услуга. Веб презентација треба да буде једноставна
за коришћење, лака се сналажење и памћење, од помоћи корисницима и таква да је могуће користити без
посебног предзнања.
Уколико се веб презентација споро учитава, оптерећена је великим бројем графичких елемената, често не
ради, или неке од њених функционалности не раде, то ће одвратити посетиоце од поновног посећивања
исте.
Доступност се огледа у ефикасности проналажења веб
презентције, брзини учитавања и могућности приступа
презентацији из различитих веб прегледача (browser).
У циљу постизања веће употребљивости и доступности
веб презентације органа државне управе треба обратити
пажњу на следеће аспекте:
▪ лако и брзо учитавање Интернет презентације
независно од платформе и врсте Интернет конекције;
▪ идентично приказивање веб презентације у
најзаступљенијим веб прегледачима (Firefox, IE,
Chrome, Opera, Safari);
▪ видљивост веб сајта и високо рангирање у Интернет
претрагама (search engines) – Google, Bing, Yahoo и сл., по
кључним појмовима, што олакшава проналажење исте
уколико корисник не зна тачну адресу презентације.
Уобичајени недостаци
▪ Постоји тенденција да се презентације различито виде у различитим веб прегледачима, односно не
постоји конзистентност дизајна (нпр. поједини графички елементи искачу из структуре, не виде се или
нису у потпуности функционални).
▪ Презентације органа државне управе се често не налазе међу првим резултатима претраге у Интернет
претраживачима по кључним појмовима (нпр. име органа државне управе, најпопуларније услуге,
документа и сл.).
39
III.7 Приступачност
”Величина веба је у његовој универзалности.
Приступачност свима, без обзира на особна ограничења, је његов есенцијални аспект.“
Tim Berners-Lee, direktor W3C, osnivač World Wide Web
III.7.1 Опште о еПриступачности
Процењује се да данас у свету живи преко једне милијарде особа са различитим облицима инвалидитета.
Будући да информационо-комуникационе технологије у великој мери нису прилагођене особама са
инвалидитетом, постоји неједнака дистрибуција у приступу технологијама и услугама које су подржане
технологијама. Наиме, технологија отвара нове могућности у смислу брзо доступних информација, услуга јавне
администрације, нових начина комуникације и друштвене интеракције и различитим другим погодностима.
Међутим све ове погодности, које већина сматра интегралним делом своје свакодневнице, једном делу
популације, нажалост нису доступне. Постоји озбиљан ризик да, нарочито особе са инвалидитетом и старији
грађани, буду дигитално маргинализовани.
[11]
еПриступачност (eAccessibility) представља доступност информационо-комуникационих технологија и услуга
особама са различитим облицима инвалидитета или специјалних потреба, и представља основни предуслов
еИнклузије1 . Основни облици инвалидитета могу се поделити у 4 категорије: вид (слепи, слабовиди, особе
са поремећајима у перцепцији боја и сл.), слух (глувоћа), моторика (немогућност/ограниченост у употреби
миша и/или тастатуре, ограничена фина моторика и сл.) и когнитивние способности (неспособност учења,
поремећаји пажње, немогућност памћења и фокусирања на велике количине информација, лака ментална
заосталост, разни синдроми и сл.). еПриступачност представља начине на које се технологије и услуге могу
употребити у корист превазилажења препрека, компензације или рестаурирања појединих функција или
омогућавања, специјално старијим особама и особама са инвалидитетом, да се остваре у потпуности.
III.7.2 Кључни принципи пројектовања приступачног веб сајта
Неки од кључних принципа пројектовања, који су у складу са принципима еПриступачности, се могу веома
једноставно применити а да не утичу на општу замисао веб презентације:
Алтернатива у виду одговарајућег текста
Одговарајући текст као алтернатива не-текстуалном садржају веб странице је од специјалног значаја за слепе
и слабовиде који се донекле или у потпуности ослањају на читаче екрана (нпр. img title који описује шта се
налази на слици).
Аутоматска конверзија текста у аудио формат тј. „озвучавање веб сајта“
Препоручује се конверзија текстуалних информација у аудио формат. Постоје разни „текст-у-говор“ системи
(Т ТS - text-to-speech) који конвертују писани текст у говор. Ови системи су напредан начин прилагођавања веб
сајта за употребу од стране слепих и слабовидих особа, будући да имплемнтирањем овог система, сајт могу
да употребљавају и особе које не поседују читаче екрана.
Смисленост текста линка и ван контекста
Сваки линк би требало да има смисла чак и када се текст линка чита сам по себи. Корисници читача екрана
могу одабрати да им читач прочита само линкове на одређеној страници. У том случају, изрази као што је
„кликните овде“ или „више“, у оквиру неког текста, немају никаквог смисла и стога би ове, и сличне фразе,
требало избегавати. Исти принцип важи иза именовање свих докумената, образаца и табела.
Линк одсликава секције садржаја презентације
Сви линкови морају бити по стандарду еПриступачности и треба да јасно одсликавају секције садржаја
презентације, како би их читач екрана на правилан начин “прочитао” (нпр. www.euprava.gov.rs/vesti).
40
еИнклузија или дигитална инклузија је синтагма која се користи у политикама и стратегијама Европске уније, а подразумева информационо
друштво којим су сви обухваћени.
1
41
Повећавање слова
Потребно је омогућити пропорционално повећавање слова (величина слова релативно дефинисана), као
и делова Интернет презентације (водећи рачуна о скалабилности) сразмерно величини екрана, како би се
коришћење презентације омогућило слабовидим и старим особама.
Титл и/или транскрипти за све медије у не-текстуалном формату
Видео и аудио записи морају поседовати титл и транскрипт. Видео садржаје би требало описати.
III.7.3 Валидација еПриступачности
За проверу валидности кода у контексту еПриступачности користе се различити алати, тзв. валидатори. Један од
најпознатијих, и најчешће коришћених је W3C Unicorn валидатор, који се налази на адреси: validator.w3.org/unicorn,
и који обејдињује HTML и CSS 2.1 валидацију. Веб сајт се валидира тако што се адреса на којој је објављен
сајт унесе у поље предвиђено за унос исте, и кликне на дугме „Check”. Након тога валидатор избацује листу
евентуалних грешака и упозорења пронађених у коду, а које је потребно поправити.
Документа за преузимање понуђена у више формата
Преузимање и предавање (download и upload) докумената омогућено је у разним форматима (.pdf, .doc, .docx,
.rtf, .txt, .xml, .xls, .zip и сл.), како би корисници могли да приступе документу са више различитих платформи (оперативних
система). Документе у најновијим форматима не треба нудити као једину опцију преузимања докумената.
Навигација искључиво тастатуром или мишем
Поред уобичајених нивоа навигације, потребно је презентацију оптимизовати за навигацију искључиво
употребом тастатуре (тастер <Tab>), као и искључиво мишем. Селектован линк мора бити визуелно уочљив и кретање
по активним линковима треба да почиње од главних менија ка линковима у оквиру садржаја презентације.
Избегавање графичких елемената који скрећу пажњу
Препоручује се избегавање било каквог дизајна који укључује треперење графичких елемената веб стране,
будући да то умара све кориснике, а посебно шкоди особама са поремећајима у опажању, концентрацији,
поремећајима вида, и може да изазове епилептичке нападе и друге тешкоће код особа склоних епилепсији.
Препоручује се да презентација успешно пролази оба теста (нема грешака), при чему валидатором треба
проверити целокупан садржај веб презентације, не само насловну страну.
Више о овим начелима може се наћи у документима W3C Конзорцијума: WCAG (World Content Accessibility
Guidelines[12]), као и WAI (The Web Accessibility Initiative[13]), који се односе на еПриступачност.
Уобичајени недостаци
▪ Велика већина презентација органа државне управе не пролази валидацију у контексту еПриступачности,
што значи да већина веб сајтова органа државне управе није прилагођена за коришћење особама са
инвалидитетом.
▪ Презентације често нису оптимизоване за навигацију искључиво путем тастатуре. Две најчешће грешке
су: кретање тастером <Tab> по презентацији није визуелно уочљиво (кориснику није јасно који је линк
тренутно активан) и нелогичан редослед селектовања линкова на страни (активни су мање битни линкови
у оквиру презентације, а буде прескочена главна навигација).
42
43
III.8 Безбедност
III.9 Доменско име
Безбедност је од једнаке важности како власницима тако и корисницима веб сајта. Примарно, заштита веб
сајта зависи од администрације сервера на коме се презентација налази, односно од хостинг провајдера. У
том смислу сајтови органа државне управе би требали да се хостују централизовано на серверима Управе за
заједничке послове републичких органа.
Поред пропознатљивог визуелног идентитета, врло је важно да се веб сајтови органа државне управе налазе
на одговарајућем домену, како би посетилац несумњиво знао да се налази на сајту органа државне управе.
Ипак, приликом развијања саме веб презентације треба водити рачуна о безбедносним аспектима, јер се
велики број сигурносних пропуста може наћи и у самом софтверском коду презентације. Неке сигурносне
препоруке које треба узети у обзир приликом израде веб сајта, до оснивања националног тела које се бави
овим аспектом, могу се наћи на сајту W3C конзорцијума, у документу који се тиче безбедносних политика веб
садржаја (Content Security Policy[14]).
Републици Србији су додељена два под-домена – gov.rs, и ћирилични упр.срб, који су намењени државним
органима. За регистрацију ових домена задужена је Управа за заједничке послове републичких органа
(УЗЗПРО) – Сектор за информатику, интернет и телекомуникације. Информације и формулари неопходни за
регистрацију и паркирање домена под доменима „gov.rs“, „упр.срб“, „sud.rs“ и „jt.rs“, могу се наћи на Порталу
еУправа (www.euprava.gov.rs).
Постоји потреба за увођењем систематичности, не само у именовању домена, већ и приликом избора адреса
електронске поште, а у циљу конзистентног и препознатљивог представљања на Интернету. УЗЗПРО пружа
услугу хостовања мејл сервера за кориснике gov.rs домена, што у многоме олакшава увођење систематичности
у називима адреса електронске поште, будући да чим орган државне управе отвори gov.rs домен, пружа му
се могућност коришћења и ове услуге. Основне информације и обрасци неопходни за отварањe налога
електронске поште (e-mail адресе) код УЗЗПРО, могу се наћи на Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs).
Препоручују следећа општа правила при избору адреса електронске поште:
▪ Адресе електронске поште запослених у органу државне управе треба да буду у форми [email protected];
▪ Када се имена адреса електронске поште везују за улогу запосленог или организациону јединицу, треба да носе назив који
јасно указује на улогу или организациону јединицу (на пример, [email protected] – за организациону јединицу која
се бави односима са јавношћу);
Уобичајени недостаци
▪ Због своје специфичности сајтови органа државне управе често су мета хакерских напада који су
последица хостовања веб презентације на небезбедним локацијама.
▪ Сваки орган државне управе треба да има бар једну адресу електронске поште намењену за генерално обраћање истом,
у форми [email protected] или [email protected]
Препоручује се органима државне управе да омогуће приступ својим веб презентацијама коришћењем
домена без употребе „www“ (нпр. http://nazivdomena.gov.rs).
Уобичајени недостаци
▪ Део органа државне управе и даље користи неадекватна доменска имена (најчешће org, org.rs и rs).
44
45
III.10 Одржавање веб сајта
III.10.1 Опште о одржавању
III.10.2 Организација
Одржавање веб сајта обухвата све активности које су невидљиве корисницима, као што су креирање,
одобравање, објављивање и ревизија постојећег садржаја презентације. Из угла корисника, то подразумева
обезбеђивање објективности, исправности, правовремености, ажурности, корисности и конзистентности
информација које су објављене на веб презентацији органа државне управе. Наиме, одржавање веб сајта
заправо представља коришћење веб сајта у сврхе због којих је и направљен, а то, примењено на органе
државне управе, значи презентацију рада, резултата, активности, садржаја од јавног значаја, услуга и сл.
Одржавање веб сајта генерише одређени број свакодневних активности којe је потребно организационо
уредити и доделити одређеним људским ресурсима.
Одржавање веб презентација органа државне управе носи велику одговорност, како према самом органу чија
је презентација, имиџу целокупне јавне администрације, тако и према корисницима који су у овом случају
широка циљна група (грађани и правни субјекти, друге државне институције, академска заједница, цивилни
сектор и др.).
Одржавање веб презентације подразумева следеће активности: координација креирања садржаја за веб
сајт, креирање садржаја (писање текстова), редакција и лектура, одобравање објављивања, објављивање,
превод, ревизија и архивирање, администрација веб сајта и праћење посећености веб сајта (веб аналитика).
Све ове активности потребно је доделити једној или више особа, при чему је спољашњем вршиоцу услуге
могуће делегирати све послове, сем координације креирања садржаја и одобравања објављивања.
Координација креирања садржаја подразумева упознатост са активностима целокупног органа државне
управе и континуалну комуникацију са свим организационим јединицама, док одобравање објављивања
представља најодговорнију активност и врши је особа која коначно одлучује који садржај и у каквој форми ће
бити објављен.
Недоследност у одржавању садржаја веб презентације може проузроковати различите негативне ефекте,
као што су лоша репутација органа државне управе и штета нанета корисницима који су доведени у заблуду
због нетачних, застарелих и противречних информација.
Два су могућа решења за одржавање веб сајта – делегирање послова запосленима унутар саме институције и
унајмљивање спољашњег вршиоца услуге (outsorcing). И у једном и у другом случају неопходно је определити
најмање једног запосленог унутар институције чија ће одговорност бити одржавање веб презентације.
Ради лакшег и бржег објављивања и ажурирања садржаја веб презентације, препоручује се употреба система
за управљање садржајем (Content Management System – CMS).
Препоручује се континуирано праћење начина на који корисници употребљавају веб презентацију. То је
могуће коришћењем различитих алата (тзв. алата за веб аналитику), за аутоматско праћење активности
корисника и генерисање статистичких података (број посетилаца, број посета, успешно/неуспешно
упућен захтев, највише/најмање посећена страница и сл). Ово је важно будући да се на овај начин добија
повратна информација од стране корисника о корисности саме презентације и прилагођавања садржаја веб
презентације потребама и очекивањима корисника.
Уобичајени недостаци
▪ Органи државне управе често превиђају значај потребе да се одржавање веб презентације организационо
уреди и одвоје неопходни ресурси (људски и финансијски).
46
47
IV. РЕФЕРЕНЦЕ
[1] Кујачић, М., Тасић, М., Ћук, Д., (2008), Препоруке за израду веб презентације органа државне управе в 2.0,
Републички завод за информатику и интернет.
[2] Тасић, М., Бранисављевић, И., (2010), Смернице за израду веб презентација органа државне управе в 3.0,
Републички завод за информатику и интернет.
[3] Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti and DTI, (June 2010), Method paper 2010 – preparing the 9th eGovernment
Benchmark Measurement, European Commission Directorate General for Information Society and Media.
[4] Engaging through social media – A guide for civil servants, (2009), Central Office of Information,
United Kingdom.
[5] Creative Commons, Government [online], http://creativecommons.org/government.
[6] Creative Commons, Choose a License [online], http://creativecommons.org/choose.
[7] Van Eechoud, М., Van der Wal, B., (2008), Creative commons licensing for public sector information Opportunities
and pitfalls, Institute for Information Law, University of Amsterdam, the Netherlands.
[8] Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа, (2010), Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, Службени гласник Републике Србије“ број 68/10.
[9] Стање развоја еУправе у Републици Србији за 2009. годину, (2010), Републички завод за информатику и интернет.
[10] Уредба о утврђивању изворника великог и малог грба, изворника заставе и нотног записа химне
Републике Србије, (2010), Службени гласник Републике Србије, број 68/10.
[11] World Report on Disability, (2011), Светска банка, Светска здравствена организација.
[12] Водич за приступачност веб садржаја, [online], http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/.
[13] Иницијатива за приступачност веб-а, [online], http://www.w3.org/WAI/.
[14] Content Security Policy, [online], http://www.w3.org/TR/2011/WD-CSP-20111129/.
[15] Tasmanian Government Web Content Management Guidelines, Version 1.3, (2010), Office of eGovernment - Department
of Premier and Cabinet, Tasmania, Australia.
[16] Guidelines for Indian Government Websites, (2009), National Informatics Centre, Department of Information Technology,
Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
51
Критеријуми за оцењивање усклађености веб презентација
органа државне управе са „Смерницама за израду веб
презентација органа државне управе“
ПРИЛОГ 1
Методологија оцењивања
Циљ ове методологије је унапређење квалитета веб презентација органа државне управе у смеру њиховог
усклађивања са скупом препорука који је изложен у Смерницама. Очекивани резултат је документ који садржи
скуп текстуалних назнака шта конкретно орган државне управе треба да унапреди на веб презентацији како
би она била у потпуности усклађена са Смерницама.
Подаци ће се у овом истраживању прикупљати директно са веб презентација органа државне управе.
Методолошки оквир се заснива на критеријумима и поткритеријумима. Сваки критеријум се састоји од
неколико поткритеријума, а неки од подкритеријума садрже и посебне ставке које се директно мере.
На специфичан начин се бодују критеријуми 1. Садржај и 2. Услуге које орган ДУ пружа. Ова специфичност
се огледа у томе што се подкритеријум „Минимум релевантних садржаја“ бодује са 0 поена уколико било
која од ставки које га чине (Подаци о органу ДУ, Контакт подаци, Актуелности/Активности и Документи)
није у потпуности испуњена, односно заступљена на веб презентацији. Уколико су све наведене ставке у
потпуности испуњене, односно подкритеријум „Минимум релевантних садржаја“ задовољен, орган државне
управе за овај подкритеријум добија одговарајућих 15 поена.
Битно је назначити да ће се сви садржаји оцењивати искључиво са веб презентација и да се овај пут неће
прихватати да информације постоје на сајту, ако постоје искључиво у оквиру документа Информатор о раду.
Дакле, потребно је све Смерницама препоручене садржаје поставити на посебне стране веб презентације.
Специфичност у бодовању критеријума 2. Услуге које орган ДУ пружа, односи се на органе државне управе
који не пружају непосредно услуге заинтересованим лицима, У том случају, овај критеријум се изузима,
а критеријум „Садржај“ се пондерише коефицијентом 2. Дакле, за органе државне управе који не пружају
услуге, поени које остваре за критеријум „Садржај“ се множе са 2.
Оцењивање усклађености веб сајтова органа државне управе са Смерницама биће спроведено у два круга:
прелиминарно и коначно. То значи да ће се након прелиминарног оцењивања оцене упутити органима
државне управе на увид и даће се могућност за кориговање појединих поена (у случају да је направљен
пропуст приликом прелиминарног оцењивања, да је у међувремену нешто измењено или постоји специфичан
разлог који ограничава орган да одређени критеријум испуни), на основу повратне информације добијене
од стране органа. Након тога се, још једним увидом у стање веб презентације и повратне информације од
стране органа, оцена финализује и упућује извештај Влади РС.
Поједини органи државне управе ће приликом оцењивања бити изузети од оцењивања по појединачним
критеријумима/подкритеријумима/ставкама, због своје специфичности (нпр. тајност података) или не
постојања одређене надлежности и сл. Потребно је да се након прелиминарног оцењивања у прелиминарне
оцене унесу (у оквиру коментара) тачни разлози неиспуњавања одређеног критеријума/подкритеријума/
ставке. Само позивањем на конкретан правни акт који ограничава испуњавање одређеног критеријума/
подкритеријума/ставке, ће оваква примедба бити уважена.
Бодовање критеријума и подкритеријума
Табела за праћење испуњености критеријума
1. Садржај – 25 поена
1. Минимум релевантних садржаја (15 поена)
2. Додатни садржаји (2 поена)
3. Кључни аспекти (8 поена)
1. Критеријум: Садржај
1. a) Минимум релевантних садржаја
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
2. Услуге које орган ДУ пружа – 25 поена
1. Све услуге из надлежности реализоване на Порталу еУправа (10 поена)
2. Елементи услуге (5 поена)
3. Ниво софистицираности услуге (5 поена)
4. На веб презентацији органа државне управе, у оквиру посебне целине, постоје линкови ка услугама
реализованим на Порталу еУправа (5 поена)
Не постоји
Постоји
Коментар
Не постоји
Постоји
Коментар
Надлежности, обавезе и
овлашћења
Организациона структура
(графички приказ)
Организациона структура
(наратив1)
3. Језик и писмо веб презентације – 4 поена
1. Презентација је идентична на оба алфабета (2 поена)
2. Презентација постоји на најмање једном страном језику (2 поена)
КОНТАКТ ПОДАЦИ
Адреса седишта
4. Графичко решење – 4 поена
1. Постоје државна обележја на презентацији (застава, боје заставе или грб) (2 поена)
2. На презентацији преовлађује (доминира) највише 3 боје (2 поена)
Бројеви телефона и
факса
e-mail адресе намењене
за контакт странака
5. Навигација – 8 поена
1. Постоји више алтернативних начина навигације до сваке стране на презентацији (1 поен)
2. Постоји навигација помоћу трагова (2 поена)
3. Постоји функционална претрага (Search) (1 поен)
4. Постоје све препоручене ставке главног менија (4 поена)
Адресе подручне/-их
јединице/-а
2
Телефони подручне/-их
јединице/-а
Е-mail адресе подручне/их јединице/-а
6. Употребљивост и доступност – 7 поена
1. Стране веб презентације се идентично приказују у свим најзаступљенијим Интернет прегледачима (2 поена)
2. Видљивост веб сајта у Интернет претрагама (5 поена)
АКТУЕЛНОСТИ/ АКТИВНОСТИ (вести о активностима органа државне управе чија је презентација)
Не постоји
7. Приступачност – 7 поена
1. Насловна страна презентације пролази валидацију еПриступачности (нема грешака ни у CSS, ни у HTML коду) (5 поена)
2. Кроз презентацију је могуће проћи навигацијом уз употребу искључиво <Tab> тастера (1 поен)
3. Презентацију је могуће скалабилно повећати (1 поен)
Постоји
Коментар
Вести о раду и
догађајима
(вести упућују на додатне
информације/ линкови ка
документима)
8. Безбедност – 8 поена
1. Веб презентација се хостује централизовано (8 поена)
9. Доменско име – 4 поена
1. Веб презентација користи под-домен gov.rs (1 поен)
2. Презентацији је могуће приступити без уношења „www“ (3 поена)
Називи већих организационих јединица и описи послова које обављају, имена и звања руководилаца.
Ова, као и преостале две ставке у табели, се бодују само код органа државне управе који имају подручне јединице; Уколико орган државне
управе нема подручне јединице, потребно је само да има адресу седишта, бројеве телефона и факса и e-mail адресу намењену за контакт
странака, а колоне „постоји“ и „не постоји“ се остављају празне.
1
10. Одржавање – 8 поена
1. Постоји одговорно лице за одржавање веб презентације (8 поена)
2
1. b) Додатни садржаји
ДОКУМЕНТИ
ДОДАТНИ САДРЖАЈИ
Не постоји
Постоји
Коментар
Не постоји
Прописи које орган
државне управе доноси и
примењује у свом раду
Друге информације које
нису обухваћене скупом
минимум релевантних
садржаја
Информатор о раду
(постављен на почетној
страни веб презентације
или на првој након
добродошлице)
Правилник о
систематизацији радних
места (важећи акт)
Јавне набавке
Буџет
Јавне расправе (на
Порталу еУправа)
Укупан број бодова за подкритеријум 1.А3
Укупан број бодова за подкритеријум 1.B4
3
Максималан број бодова је 15 за овај подкритеријум.
4
Максималан број бодова је 2 за овај подкритеријум
Постоји
Коментар
(у додатне садржаје
спадају: вести, тј.
информације о раду
других органа државне
управе и друга дешавања
која су у вези са
делатношћу органа чија
се презентација оцењује,
анализе, извештаји,
публикације и сл.,
подаци о пројектима,
приступ базама
података, линкови
према другим органима
државне управе и
другим организацијама,
различити аудио и
видео садржаји, и све
остале информације које
превазилазе минимум
релевантног садржаја, а
које је потребно децидно
навести у коментару)
2. Услуге које орган државне управе пружа10
1. c) Кључни аспекти
2. а) Све услуге из надлежности реализоване на Порталу еУправа
АЖУРНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
ЕЛЕКТРОНСКА ДОСТУПНОСТ УСЛУГЕ
Не
Да
Коментар
(унети наслове 3 последње објављене активности/актуелности/вести, са
датумима)
Укупан број бодова за ставку Ажурност информација5
Постоји
Коментар
Посебан одељак
презентације предвиђен
за архивирање садржаја
Укупан број бодова за подкритеријум 2.a11
2. б) Елементи услуге12
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УСЛУГЕ РЕАЛИЗОВАНЕ НА ПОРТАЛУ ЕУПРАВА САДРЖИ ПРЕПОРУЧЕНЕ ЕЛЕМЕНТЕ
Укупан број бодова за ставку Архива6
Не
ОТВОРЕНОСТ САДРЖАЈА
Не постоји
Постоји
Коментар
Дељење садржаја путем
друштвених мрежа
(Facebook, Twitter, и др.),
коментарисање садржаја
(актуелности и сл.) и
доступност садржаја
путем RSS канала
Да
Коментар
Све услуге реализоване
на Порталу еУправа
постоје на нивоу потпуне
и детаљне информације и
садрже све препоручене
елементе
Укупан број бодова за подкритеријум 2.B13
Укупан број бодова за ставку Отвореност садржаја
2. c) Ниво софистицираности услуге14
7
НИВО СОФИСТИЦИРАНОСТИ УСЛУГЕ НАЈВИШИ МОГУЋИ
АУТОРСКА ПРАВА
Не постоји
Дефинисани услови
коришћења садржаја
презентације
Укупан број бодова за ставку Ауторска права8
Укупан број бодова за подкритеријум 1.C9
Укупан број бодова за критеријум 1. САДРЖАЈ
Постоји
Не
Коментар
Максималан број бодова је 2 за ову ставку
Максималан број бодова је 2 за ову ставку
7
Максималан број бодова је 2 за ову ставку
8
Максималан број бодова је 2 за ову ставку
9
Максималан број бодова је 8 за овај подкритеријум.
Да
Коментар
Све услуге
имплементиране на
Порталу еУправа
су реализоване на
највишем могућем нивоу
софистицираности
Укупан број бодова за подкритеријум 2.C15
Уколико орган државне управе не пружа непосредно услуге, овај критеријум се изузима из укупне оцене, а бодови које орган ДУ оствари
за овај критеријум се преузимају од критеријума „Садржај“, тј. број бодова за критеријум „Садржај“ се множи са 2.
11
Максималан број бодова је 10 за овај подкритеријум.
12
Овај подкритеријум се оцењује само уколико је подкритеријум 2а већи од нуле.
13
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
14
Овај подкритеријум се оцењује само уколико је подкритеријум 2а већи од нуле
15
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
10
6
Коментар
(Овде навести листу услуга које нису реализоване на Порталу еУправа)
АРХИВА
5
Да
Институција има
све услуге из
своје надлежности
реализоване на Порталу
еУправа
Информације ажурне
Не постоји
Не
3. Језик и писмо веб презентације
2. d) На веб презентацији органа државне управе, у оквиру посебне целине, постоје линкови ка услугама
реализованим на Порталу еУправа16
НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ПОСТОЈЕ ЛИНКОВИ КА УСЛУГАМА РЕАЛИЗОВАНИМ НА ПОРТАЛУ
Не
Да
Постоји списак услуга
у оквиру целине
презентације под називом
„Услуге“, при чему је
свака ставка листе
услуга линк ка истој
реализованој на Порталу
еУправа
Укупан број бодова за подкритеријум 2.D17
Укупан број бодова за критеријум 2. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПРУЖА
3. a) Презентација је идентична на оба алфабета
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ ИДЕНТИЧНА НА ОБА АЛФАБЕТА
Коментар
Не
Да
Коментар
Насловна страна
презентације идентична
на оба алфабета
Још једна страна по
слободном избору
оцењивача идентична на
оба алфабета
(Овде навести листу услуга које нису реализоване на Порталу еУправа)
Укупан број бодова за подкритеријум 3.A18
3. b) Презентација постоји на најмање једном страном језику 12
СТРАНИ ЈЕЗИК
Не
Да
Презентација постоји на
најмање једном страном
језику
Укупан број бодова за подкритеријум 3.B19
Укупан број бодова за критеријум 3. ЈЕЗИК И ПИСМО ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
16
17
Овај подкритеријум се оцењује само уколико је подкритеријум 2а већи од нуле.
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
18
19
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
Коментар
4. Графичко решење
5. Навигација
4. a) Постоје државна обележја на презентацији (застава, боје заставе или грб)
5. a) Постоји више алтернативних начина навигације до сваке стране на презентацији
ДРЖАВНА ОБЕЛЕЖЈА
ВИШЕ АЛТЕРНАТИВНИХ НАЧИНА НАВИГАЦИЈЕ ДО СВАКЕ СТРАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Не
Да
Коментар
На презентацији постоје
државна обележја
(застава, боје заставе или
грб)
Не
Да
Коментар
Да
Коментар
Да
Коментар
Да
Коментар
Постоји више од једног
начина навигације до сваке
стране на презентацији
– више менија, трагови
(Bread crumbs), мапа сајта,
брзи линкови и претрага.
Укупан број бодова за подкритеријум 4.A20
Укупан број бодова за подкритеријум 5.A22
4. b) На презентацији преовлађује (доминира) највише 3 боје
5. b) Постоји навигација помоћу трагова
БОЈЕ
Не
Да
Графичким решењем
доминира до 3 боје
Укупан број бодова за подкритеријум 4.B21
Укупан број бодова за критеријум 4. ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ И ДИЗАЈН
Коментар
ТРАГОВИ (BREAD CRUMBS)
Не
Постоји навигација
помоћу трагова
Укупан број бодова за подкритеријум 5.B23
5. c) Постоји функционална претрага (Search)
ПРЕТРАГА
Не
Постоји функционална
претрага (Search)
Укупан број бодова за подкритеријум 5.C24
5. d) Постоје све препоручене ставке главног менија
ГЛАВНИ МЕНИ
Не
Постојe целине: О нама,
Документи, Услуге,
Актуелности, Архива и
Контакт
Укупан број бодова за подкритеријум 5.D24
Укупан број бодова за критеријум 5. НАВИГАЦИЈА
Максималан број бодова је 1 за овај подкритеријум.
Максималан број бодова је 2 за овај подкритеријум.
24
Максималан број бодова је 1 за овај подкритеријум.
22
Максималан број бодова је 2 за овај подкритеријум.
21
Максималан број бодова је 2 за овај подкритеријум.
20
23
6. Употребљивост и доступност
7. Приступачност
6. a) Стране веб презентације се идентично приказују у свим најзаступљенијим Интернет прегледачима
7. a) Насловна страна презентације пролази валидацију еПриступачности (нема грешака ни у CSS, ни у HTML коду)
ИДЕНТИЧНО ПРИКАЗИВАЊЕ СТРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У СВИМ НАЈЗАСТУПЉЕНИЈИМ BROWSER-ИМА
Не
Да
Коментар
Насловна страна
презентације се
идентично приказује у 3
најзаступљенија browser-a
(Firefox, IE, Chrome)
Не
Да
Насловна страна
презентације (или прва
страна која није intro)
пролази валидацију
еПриступачности (нема
грешака ни у CSS, ни у
HTML коду)
Укупан број бодова за подкритеријум 6.A26
Коментар
(валидирати насловну
страну валидатором
http://validator.w3.org/
unicorn/ и уколико не
пролази валидацију
навести број грешака у
CSS и HTML коду)
Укупан број бодова за подкритеријум 7.A28
6. b) Видљивост веб сајта у Интернет претрагама
7. b) Кроз презентацију је могуће проћи навигацијом уз употребу искључиво <Tab> тастера
ВИСОКО РАНГИРАЊЕ ВЕБ САЈТА ПО КЉУЧНИМ РЕЧИМА НА GOOGLE-У
Не
ВАЛИДАЦИЈА У СМИСЛУ ЕПРИСТУПАЧНОСТИ
Да
Веб презентација органа
државне управе налази
се на првом месту Google
претраге (по називу
органа државне управе)
Укупан број бодова за подкритеријум 6.B27
Укупан број бодова за критеријум 6. УПОТРЕБЉИВОСТ И ДОСТУПНОСТ
Коментар
НАВИГАЦИЈА УПОТРЕБОМ TAB ТАСТЕРА ЈЕ ВИЗУЕЛНО УОЧЉИВА
Не
Да
Коментар
Да
Коментар
Навигација кроз
презентацију уз помоћ
<Tab> тастера је визуелно
уочљива
Укупан број бодова за подкритеријум 7.B29
7. c) Презентацију је могуће скалабилно повећати
ПОВЕЋАЊЕ СЛОВА
Не
Постоји функционалност
скалабилног увећања
презентације
Укупан број бодова за подкритеријум 7.C30
Укупан број бодова за критеријум 7. ПРИСТУПАЧНОСТ
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
Максималан број бодова је 1 за овај подкритеријум.
30
Максималан број бодова је 1 за овај подкритеријум.
28
Максималан број бодова је 2 за овај подкритеријум.
27
Максималан број бодова је 5 за овај подкритеријум.
26
29
8. Безбедност
10. Одржавање веб сајта
8. a) Веб презентација се хостује централизовано
10. a) Постоји одговорно лице за одржавање веб презентације
ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ХОСТУЈЕ НА СЕРВЕРИМА УЗЗПРО
Не
Да
Веб презентација се
налази на серверима
Управе за заједничке
послове републичких
органа
Коментар
(Уколико то није случај,
навести провајдера,
односно власника
сервера)
Укупан број бодова за подкритеријум 8.A31
ОДРЖАВАЊЕ
Не
Постоји најмање
једно именовано лице
одговорно за одржавање
презентације
Укупан број бодова за подкритеријум 10.A34
Укупан број бодова за критеријум 8. БЕЗБЕДНОСТ
Укупан број бодова за критеријум 10. ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ САЈТА
Укупан број бодова
9. Доменско име
9. a) Веб презентација користи под-домен gov.rs
ПОД-ДОМЕН GOV.RS
Не
Да
Веб презентација користи
под-домен gov.rs
Коментар
(Уколико то није случај,
навести који под-домен
користи презентација)
Укупан број бодова за подкритеријум 9.A32
9. b) Презентацији је могуће приступити без уношења „www“
WWW
Не
Да
Коментар
Веб презентација је
доступна и ако се унесе
само доменско име, без
уношења „www“
Укупан број бодова за подкритеријум 9.B33
Укупан број бодова за критеријум 9. ДОМЕНСКО ИМЕ
Максималан број бодова је 8 за овај подкритеријум.
Максималан број бодова је 1 за овај подкритеријум.
33
Максималан број бодова је 3 за овај подкритеријум.
Да
31
32
34
Максималан број бодова је 8 за овај подкритеријум.
Коментар
(Уколико то јесте
случај, навести име и
презиме, радно место,
број телефона и e-mail
адресу)
ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ
ПРИЛОГ 2
Download

Смернице