НАРУЧИЛАЦ
БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Пријепоље
Санџачких бригара бр. 2
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
30.07.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
30.07.2014. г. у 12.15 часова
[јул] 2014 године
1
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 129/1 од 21.07.2014.године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 129/2 од 21.07.2014.године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – добара - књиге за библиотеке
ЈН бр. 2./2014.
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови, односно
документација о кредитној способности наручиоца у
случају јавне набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац структура цене са упуством како да се
попуни
Страна
3
4
5
5-11
12 - 17
18-23
24-28
29
31
32-35
36-45
Укупан број страна конкурсне документације је 45
2
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог бр.1
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .“БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Адреса: Санџачких бригада бр.2 , 31300 Пријепоље
Интернет страница: http: // www.biblioteka-prijepolje.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2014 су добра - књиге за библиотеку
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Преузимање - достављање конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије
или са интернет странице наручиоца http: // www.biblioteka-prijepolje.com
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 30.07.2014.године до 12 часова,
непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде које не пристигну наручиоцу до 30.07.2014 године до 12.00 часова (лично или
поштом) сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремене, бити враћене
лицу које их је доставило.
6. Отварање понуде
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.07.2014.године у 12.15 часова, у седишту
наручиоца у Пријепољу, Санџачких бригада 2.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца
подносе пуномоћије понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (Садија Хоџић ) в.д. директор Библиотеке 033/711-146
Александар Вујичић, дипл. правник, члан комисије тел. 033/710-085
Е – [email protected] fax br 033/711-146
Члан комисије
Александар Вујичић дипл.правник
3
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог бр.2
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/2014. су добра – књиге за библиотеку - ознака из општег
речника набавке 22113000.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ.ВРСТА ДОБАРА
• Набавка књига за потребе обављања делатности Библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу.
КВАЛИТЕТ
• У складу са захтевима из техничке спецификације.
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
• Предметна набавка обухвата набавку и испоруку књига за библиотеке у свему према
Техничкој спецификацији.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
• Контрола испоруке добара се врши од стране стручне службе Купца. Представник купца је
обавезан да приликом сваке испоруке добара изврђи квалитативни и квантитативни пријем
добара на начин одређен уговором.
РОК ИСПОРУКЕ
• У року од 10(десет) дана од дана закључења уговора.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
• Библиотека „Вук караџић“, Ул. Санџачких бригада бр. 2, Пријепоље
4
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог бр.3
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
1. Društvene, prirodne i primenjene
nauke
R. Br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
OPIS DOBARA
Autor
2
Tomas Hobs
Andžej M. Lobačevski
Sergije Viktorovič Troicki
Lon L. Fuler
Džordž Kol, Margaret Kol
Alan Votson
Hans Kelzen
Luj Le Fir
Sindi Lou
S. Delajl Berns
Feodor Vasiljevič Taranovski
Saša B. Bovan
Milovan M. Mitrović, Danilo S.
Vuković
dr Bojan Spaić
Prof. dr Branko A. Lubarda
Slobodan M. Marković, Dušan V.
Popović
Prof. dr Žika Bujuklić
Prof. dr Dragan Mitrović
Prof. dr Dragan Mitrović
Prof. dr Budimir Košutić, dr Branko
Rakić
Prof. dr Milan Paunović...
Prof. dr Boris Begović, Prof. dr
Vladimir Pavić
Prof. dr Zoran Tomić
Prof. dr Milenko Kreća
Prof. dr Miroljub Labus, Prof. dr
Emilija Vukadin
Prof. dr Miroslav Milošević
Boris Begović, Miroljub Labus …
Đorđe Ignjatović, Milan Škulić
Jadranka Mešić
Stevan Lilić
Vesna Besarović
Milan Škulić
Stevan Lilić, Mirjana Drenovak
Stevan Lilić, Mirjana Drenovak
Vladan Jončić
Nebojša Jovanović
Nebojša Jovanović
Milenko Kreća
Živojin Aleksić, Milan Škulić
Količina
naslov
3
Levijatan pravo
Politička ponerologija
Crkveno pravo
Moralnost prava
Osnovi savremene politike
Pravni transplanti
Opšta teorija prava i države
Međunarodno javno pravo
Engleski parlamentarizam
Politički ideali
Enciklopedija prava
Osnovi socijologije prava
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Osnovi socijologije prava
Pravo i pravda - hrestomatija
Uvod u radno pravo
1
1
1
Pravno intelektualne svojine
Rimsko privatno pravo
Uvod u pravo
Autonomno pravo
1
1
1
1
Uvod u pravo evropskih integracija
Međunarodna ljudska prava
1
1
Uvod u pravo konkurencije
Opšte upravno pravo
Međunarodno pravo predstavljanja
1
1
1
Ekonomska politika za pravnike
Rimsko pravo
Ekonomija za pravnike
Organizovani kriminalitet
Engleski jezik u pravu
Upravno pravo-Upravno procesno pravo
Intelektualna svojina
Maloletničko krivično pravo
Posebno upravno pravo
Ekološko pravo
Međunarodno humanitarno pravo
Udžbenik berzanskog prava
Berzansko pravo
Međunarodno javno pravo
Kriminalistika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Mirko Vasiljević
Vladan Petrov
Nada Varničić Donžon
Danka Stojaković
Jadranka Mešić
Stevan Lilić, Dragan Prlja
Natalija Lukić
Saša B. Bovan
Biljana Knežević
Nadežda D. Tošić
Slobodan M. Marković, Dušan V.
Popović
Borislav T. Blagojević
Marija Karanikić Mirić
Vida Petrović Škero, Ljubiša
Milutinović
Slobodan Panov
Mirko Vasijević
Ranko Keča
Borivoje Šunderić
Gašo Knežević, Vladimir Pavić
Zoran R. Tomić
Oliver Antić
Zoran Stojanović
Ilija Babić
Ratko Marković
Oliver Antić
Milan Škulić
Božić dr Vladan
Mihajlović Milanović dr Zorana,
Mandal dr Šahin
Savić dr Ljubodrag
Unković dr Slobodan, Zečević dr
Bojan
Manić dr Emilija
Šoškić dr Dejan, Živković dr Boško
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Šećibović dr R. Maksin-Mićić M. ...
Kočović dr Jelena,
Rakonjac-Antić dr Tatjana
Howland Blackiston
Rade Mirković
Jill Martin, Pierre A. Lehu
Dr Alan L. Rubin
Dejan R. Cvijetić
Gordon McComb, Earl Boysen
Earl Boysen, Nancy Muir
Scarlett Ross
Jessica Teisch, Tracy Barr
David Meerman Scott
Alexander Hiam
86
87
Nenad Mladenović
John Haslett, Cameron M. Smith
Kompanijsko pravo-Pravo privrednih
društava
Parlamentarno pravo
Francuski jezik u pravu
Nemački jezik u pravu
Engleski jezik-izbor tekstova
Pravna informatika veština
Suzbijanje organizovanog kriminaliteta
Osnovi socijologije prava
Narativna funkcija prava
Budžetska kontrola
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pravo intelektualne svojine
Ugovori po pristanku
Objektivna odgovornost za štetu
1
1
1
Građansko pravo i krivično pravo - praktikum
Porodično pravo
Kompanijsko i trgovinsko pravo
Građansko i procesno pravo
Radno pravo
Međunarodno privatno pravo
Upravno pravo
Nasledno pravo
Krivično pravo
Uvod u građansko i stvarno pravo
Ustavno pravo
Obligaciono pravo
Krivično procesno pravo
Ekonomija saobraćaja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ekonomika energetike
Ekonomika industrije
1
1
Ekonomika turizma
Ekonomska geografija
Finansijska tržišta i institucije
Ekonomski rečnik 2010
Uvod u geografiju turizma sa osnovama
prostornog planiranja
2
2
1
1
Osiguranje
Pčelarstvo za neupućene
Hidraulika: Uvod u primerima upravljanja
Moda za neupućene
Dijabetes za neupućene
Matematički rečnik brojeva
Elektornika za neupućene
Elektronski projekti za neupućene
Nostradamus za neupućene
Da Vinči za neupućene
Nova pravila marketinga i odnosa s javnošću
Marketing za neupućene (+CD)
Elektroinstalaterski radovi: Predmer radova
sa cenama
Preživljavanje u prirodi za neupućene
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Jan Saunders Maresh
Joanne Stone, dr.med., Keith
Eddleman …
Michael Dawson
Mark Edward Soper
Tom Bunzel
John Walkenbach
Curtis D. Frye
Joyce Cox i Joan Lambert
Emir Imamović, Mirsad Imamović
Zvonko Aleksić
William E. Shotts Jr.
99
Bruce Lawson, Remy Sharp
100
101
Tris Hussey
102
Thord Daniel Hedengren
103
Grupa autora
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Ivan Đorđević
Sheridan J. Coakes
Scott Onstott
Grupa autora
Novaković-Lopušina Jelica
R. Džemić, D. Stevanović
Vulinović-Zlatan Simo
Bora Vasić
Dr Jan Kišgeci
Petar Maksimović
Karolj Karasek
Ibrahim Hadžić
Bora Vasić
G.F. Taranov
Miladin Šoškić
Petar Maksimović
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Grupa autora
Jovan Medigović
J. Červenski, Č. Gvozdenović
Ibrahim Hadžić
Olga Jovanović
Bogomir M. Mihajlović
Dr Jan Kišgeci
Branko Relić
Dragoljub Stojićević
Dragović i grupa autora
Miladin M. Šoškić
Branko Relić
Jovan Kulinčević
Karolj Karasek
Adam Takač, Đuro Gvozdenović
Olga Jovanović
Dr Slobodan Jović
Šivenje za neupućene
1
Trudnoća za neupućene
Python: Uvod u programiranje
Windows 8 Kao od Šale
Microsoft Office 2010 Kao od Šale
Exel 2010 Biblija (+CD)
Microsoft Exel 2010 Korak po korak
Microsoft Word 2010 Korak po korak
Naučite da koristite Word 2010 & 2013
Exel 2010 brzo i lako
Linux s komandne linije
Uvod u HTML5 za programere prevod
drugog izdanja
PHP i MySQL za dinamičke veb sajtove:
Bukvar za nestrpljive
Naučite WordPress
Smashing WordPress više od bloga, prevod
3. izdanja
Adobe Photoshop CS6 Učionica u
knjiyi+DVD
Kako da montirate FILM sa Adobe Premiere
PRO CS
SPSS 20 Analiza bez muke
AutoCAD 2014 i AutoCAD LD 2014 Osnove
ArchiCAD 14 interaktivni vodič+DVD
Leksikon holandske i flamanske književnosti
Agrohemija
Bijeli luk-hrana i lek
Egzote-ptice toplih krajeva
Hmelj
Gajenje gljive šlitake
Gajenje ruža
Gljive-životinje koje ne hodaju
Golubovi prevrtači, letači i galebići
Hrana i ishrana pčela
Jagoda
Jela sa gljivama
Jugoslovenske sorte i hibridi poljoprivrednog
bilja
Kalemljenje voćaka
Karfiol i brokola
Klasiranje i prerada gljiva
Lečenje lekovitim biljem i još po nešto
Lečenje pčelinjim proizvodima
Lekovite i aromatične biljke
Moj pčelinjak
Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Navodnjavanje u biljnoj proizvodnji
Orah i leska
Pčelarenje kao hobi i profesija
Pčelarstvo
Plastenici u cvećarstvu i rasadničarstvu
Plavi patlidžan
Pravilnom ishranom doživeti stotu
Priručnik za spravljanje rakije
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
137
138
139
140
141
Dr Slobodan Jović
Petar Maksimović
Petar Maksimović
Petar Maksimović
Jovan Medigović, Milomir Đaković
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Petar Maksimović
Petar Maksimović
Bora Vasić
Branko i Renata Relić
Miladin M. Šoškić
Dr Petar Mišić
Branko Relić
Petar Maksimović
Bogomir M. Mihajlović
Grpa autora
Grupa autora
Dejvid Parkinson
Priručnik za spravljanje vina
Proizvodnja paprika
Proizvodnja povrća
Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
Proizvodnja sadnica i voćaka
Proizvodnja šitake na oplemenjenom
supstratu
Proizvodnja, prerada i korišćenje šampinjona
Ptice pevačice i kanarinci
Racionalno vođenje pčelinjaka
Savremeno voćarstvo
Šljiva
Stacionarno pčelarenje
Tartufi
Vino, rakija i sirće u narodnoj medicini
Engleski konji punokrvne rase
Jgoslovenski kasači
Istorija filma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poslednje proleće u Parizu
Dosije Bogorodica
Na obali Hazarskog mora
Deca komunizma I - Magle sa istoka
Deca komunizma II - Ljudi novog doba
Teorija zavere II - Titova kletva
Urednik
Srećnik
Utočište
Beležnica
Poslednja pesma
Poruka u boci
Dragi Džone
Odluka
Na prvi pogled
Istinski vernik
Poslednja želja
Mač sudbine
Krv vilenjaka
Vreme prezira
Vatreno krštenje
Lastavičija kula
Gospodarica jezera
Arnovo nasleđe
Kraljevstvo na kraju puta
Živ ili mrtav
Završni udarac
U tigrovim čeljustima
Knjiga ljubavi
Odbijam
U zemlji belog oblaka
Meri, Meri
Priče s ovog i onog sveta
Operacija: Čuvari nasleđa
Vučje more
4
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2. Domaća i strana književnost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Jelena Bačić Alimpić
Vanja Bulić
Jasmina Mihajlović
Milomir Marić
Milomir Marić
Dejan Lučić
Marko Vidojković
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Jan Giju
Jan Giju
Tom Klensi
Tom Klensi
Tom Klensi
Ketlin Mekgovan
Per Petešun
Sara Lark
Džejm Paterson
Žoze Saramago
Robert M. Edsel, Bret Viter
Robert Lou
8
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Robert Lou
Toni Parsons
Toni Parsons
Toni Parsons
Trejsi Ševalije
Simonida Milojković
Karen Mak
S. Basara, M. Jergović
Timura Vermasa
Santjago Ronkaljolo
Žauma Kebre
Toni Morison
Metju Palmer
Sofi Kinsela
Branko Čanković
Vladimir Arsenijević
Dobrica Ćosić
Nikola Malović
Nele Karajlić
K. Koh, M. Brumlik …
S. K. Stivens
Samanta Jang
Saša Grej
Porša da Kosta
Samanta Jang
Dalton Trambo
Dženi Kolgan
Ed Falko
Antonio Hil
Jan Giju
Aleksandra Poter
Harold Robins
Amanda Kvik
Džumpa Lahiri
Metju Kverk
Tarin Fišer
Dr David B. Agas
Zorana Schultz
Sidni Šeldon
Džejms Ozvald
Sandra Braun
Sara Šeridan
Veronika Henri
Robert Ladlam
Kris Bredford
Peter Englund
Gabrijel Garsija Markes
Gabrijel Garsija Markes
Nora Roberts
Nora Roberts
Nora Roberts
Nora Roberts
Nora Roberts
Mirjana Bobić Mojsilović
Nora Roberts
Stazom kitova
Ljudi i dečaci
Moja omiljena supruga
Za moju malu
Devičanski plavo
Ljubav u doba kokaina
Frojdova ljubavnica
Tušta i tma
Opet on
Crveni april
Glasovi reke
Voljena
Američka misija
Prva bračna noć
Čuvari tajne Obrenovića
Ovo nije veselo mesto
Vreme smrti - knjiga I Prerovo ide u rat
Jedro nade
Fajront u Sarajevu
Velika knjiga o roditeljstvu
Zanesena
London roud
Klub Žilijet
Preduboko
Dablin strit
Džoni je krenuo u rat
Božić u Kapkejk kafeu
Porodica Korleone
Leto mrtvih igračaka
Arnovo nasleđe
Detektiv za ljubav
Poljubac za stranca
Začarani krug
Sunce u njenoj kosi
500
Sakrij me od zaborava
Život bez bolesti
Stani, srce
Plima sećanja
Pogodi ko sam
Skriveni dokaz
Stihovi u pesku
Stranac u noći
Bornov dvoboj
Mladi samuraj-krug vatre
Lepota I tuga
Sto godina samoće
Ljubav u doba kolere
Slava u smrti
Spas u smrti
Strast u smrti
Kraljevska afera
Javne tajne
Gospodin pogrešni
Severna svetlost
2
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
9
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Šandor Marai
Režin Deforž
Nora Roberts
Karen Svon
Amanda Kvik
Anti Tuomajnen
Stiven Hoking
Majkl Enis
Deana Kameron
Sala Simuka
Srđan Krstić
Beatriz Vilijams
Lori Nelson Spilman
Lorin Vajsberger
Ejmi Son
Lindzi Kelk
Loren Foks
Natanijel Horton
Džejmi Oliver
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Robin S. Šarma
Mirko Kovač
Rodrigo Munjos Avia
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Edit Hed
Gijom Muso
Gijom Muso
Gijom Muso
Igor Marojević
Maja Trifunović
Dejl Karnegi
Stiven R. Kavi
Tri lica jedne ljubavi
Plavi bicikl, komplet oa 1 do 6 +kutija
Pali anđeo
Savršen poklon
Ogledalo duše
Grad dugova
Kratka povest mog života
Zavera Makijaveli
Na vrhovima prstiju
Crvena kao krv
Borba do pobede
Bal pod maskama
Sve što sam želela
Đavo se sveti
Život iz snova
Volim London
Najbolje drugarice
Skerletno slovo
Sve za 15 minuta
Spoznajte svoju sudbinu
Put ka veličanstvenosti I deo
Put ka veličanstvenosti II deo
Ko će suze da briše kada me ne bude više
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Tajna pisma kaluđera koji je prodao svoje
Ferari
Vrijeme koje se udaljava
Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici
Lečenje Šopenhaurom
Kad je Niče plakao
Problem Spinoza
Stajling za uspeh
Možda nebo zna
Zato što te volim
Sedam godina kasnije
Beograđanka
Trkači na duge staze
Kako uživati u životu i poslu
Treća alternativa
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fantastične zveri i gde ih naći
Pripovesti Barda Bidla
Mururu u Amazoniji
Vampirski dnevnici 8-10
Ljubav 14
Mozgalice
4
4
4
4
4
4
Mašine
Zanimanja
Putovanje kroz vreme I
Putovanje kroz vreme II
1000 mašina i kamiona
1000 dinosaura
Životinje
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Кnjige za decu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dž. K. Rouling
Dž. K. Rouling
Lins i Silva Flavija
L. Dž. Smit
Federiko Moća
Džeronimo Stilton
Džeronimo Stilton
10
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Zorica Kuburović
Džozefina Andželini
Sara Desen
Ali Kondi
Di Šulman
Džozefina Andželini
Megi Stivoter
Džozefina Andželini
Ali Kondi
Džon Stivens
Maksimum Rajd
Mark Loueri
Sara Mlinovski
Rišel Mid
Rišel Mid
Rišel Mid
Volfgang Herndorf
A. G. Tejlor
Vlastimir Vondruška
Šuma
Grad
Kornjača brzi poštar
Larousse: Reci mi kako
Lek od breskvinog lišća
Angry birds - Figure od papira
Angry birds - Magnetna zbrka
Angry birds - Super maske
Uđi u cirkus
Uđi u farmu
Boginja
Istina o večnosti
Prelazak
Groznica
Lišena snova
Zauvek
Pod ukletim zvezdama
Izabrana
Smaragdni atlas
Eksperiment: Ejndžel
Čarape nisu dovoljne... ako je to sve što
imate na sebi
Deset stvari koje smo uradile
Poslednja žrtva - Vampirska akademija
Neraskidiva veza - Vampirska akademija
Obećanje krvi - Vampirska akademija
Čik
Tamo gde anđeli padaju
Neprijateljska invazija
Fiorela i Bratstvo kristala
UKUPNO KNJIGA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
494
КВАЛИТЕТ:
Књиге морају бити таквог квалитета да омогућавју давање на коришћење ( читање) великом броју
корисника Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље.
11
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
Додатни услови нису предвиђени конкурсном документациом.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
12
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог 4/1
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама и условима
конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама
и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, достављањем
следећих доказа:
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама:
-
-
-
Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност
обавезних услова тачка 1 – 5, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености
обавезних, поштовању законских прописа и средствима финансијског
обезбеђења'' (Прилог 4/а),
Подизвођач испуњеност обавезних услова под тачком 1 – 5, из конкурсне
документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова и
поштовању законских прописа'' (Прилог 4/б),
Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 5, доказује
''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовању
законских прописа'' (образац 2б)
Уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је
понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у
року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих
(тражених), обавезних и додатних услова.
Доказивање обавезних услова:
1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извода из регистра надлежног Привредног суда
- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из одговарајућег регистра
Напомена:
• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом
овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови
групе понуђача:
2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
13
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена:
• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући
од датума отварања понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови
групе понуђача:
3. Услов III.1.тачка 3. - Мера забране обављања делатности, доказује се:
- За правна лица: Потврдом привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности.
- За предузетнике: Потврдом прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности.
Напомена:
• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући
од датума отварања понуда са датумом издавања документа
после објављивања позива за подношење понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови
групе понуђача:
4. Услов III.1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
доказује се:
- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напомена:
• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од
датума отварања понуда.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови
групе понуђача:
5. Услов III.1.тачка 5. – доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б – о испуњености свих
обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права
интелектуалне својине.
Напомена:
• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 2, 2а и 2б из
конкурсне документације.
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови
групе понуђача:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Додатни услови нису предвиђени конкурсном документацијом.
14
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3
Прилог 4/б.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
15
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог 4/а
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке..............................................................[навести предмет јавне
набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл.
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
16
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог бр.4/б
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке]
број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Подизвођач:
_____________________
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
17
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог бр.5
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Библиотеке „Вук Караџић“ 31300 Пријепоље ул. Санџачких
бригада бр.2 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добра - књиге ЈН бр.2/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2014.
до 12.00. часова без обзира на начин достављања понуде.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1. ,,изјава о испуњености у слова из члан а 75. Закона о јавним набавкама“ ,
(прилог бр. 4/а и 4/б - уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), мора бити
читко попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.
2. „образац понуде“ (прилог бр.6 конкурсне документације) мора бити читко попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
3. „модел уговора“ (прилог бр. 7 конкурсне документације, мора бити читко попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача на последњој
страници.
18
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
4. „образац трошкова припреме понуде“ (прилог бр. 8 конкурсне документације)
понуђач попуњава уколико је имао наведене трошкове, тиме што попуњава приложени
образац и исти потписује и оверава печатом.
5.
„изјава о независној понуди“
(прилог бр. 9 конкурсне документације), мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
6. „изјава о поштовању обавеза“ (прилог бр. 10 конкурсне документације), мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
7. „изјава о захтеваним средствима финансијског обезбеђења“ (прилог бр.11 и
конкурсне документације), морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
Понуђач је дужан да достави документа, у једном примерку, према конкурсној документацији
(попуњене и оверене обрасце из прилога број 4/а или 4/б - уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, прилог број 6,7,8,9,10,11).
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и
конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и
да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који
су дати у конкурсној документацији.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Библиотека „ Вук Караџић“
31300 Пријепоље Сандџачких бригада бр.2 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра,– књига ЈН бр2/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра- књиге ЈН бр 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра, - књиге ЈН бр2/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра,– књиге ЈН бр 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
19
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII Прилог 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3 Прилог 4/6.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
20
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по
верификованој испоруци добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки недостаци, односно видљиве мане,
купац ће путем писане рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је
у обавези да изврши замену књига у року од 10 дана од дана доставе књига.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара.
Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.
Књиге се испоручују на адресу наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
21
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и
финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према
следећем:
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као
најповољнији, пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену
само печатом и потписом понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница
регистрована у регистру меница код пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ
ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и
оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од уговореног износа без ПДВ-а, а у
циљу доброг извршења посла.
уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ
ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из
којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача.
Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за
заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне
регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје
сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима. Издате менице подносе се
на наплату пословној банци код које Понуђач има отворен рачун, у целости, у
случајевима предвиђеним уговором.
13.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Библиотека „Вук Караџић“ 31300 Пријепоље, Санџачких бригада бр. 2, путем
електронске поште на
e-mail info@ biblioteka-prijepolje.com или факсом на
број.033/711-146 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 2/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
22
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо
10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена без ПДВ-а“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке.
23
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V
одељак 3.)
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за
заштиту
права
се
доставља
непосредно,
електронском
поштом
на
e-mail,[email protected] факсом на број 033/711-146 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
24
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
25
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
прилог бр.6
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.мале вредности
добра - књиге за библиотеку према списку ЈН број 2/2014.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
26
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
27
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
28
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка књига за библиотеку
Укупна цена без ПДВ-а
_______________дин
Укупна цена са ПДВ-ом
_________________дин
Рок и начин плаћања
30 дана од дана пријема исправног
рачуна испостављеног по верификованој
испоруци добара
Рок важења понуде
( минимално 30 дана )
_______дана
уговора
Рок испоруке
(максимално 10 дана )
_________дана
уговора
од
од
дана
потписивања
дана
закључења
Гарантни период
_____дана од дана
рекламације Купца
Место и начин испоруке
Библиотека„Вук Караџић“, Ул. Санџачких
бригада бр. 2, 31300 Пријепоље
Датум
пријема
писне
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
29
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог 7
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА
ЈНМВ бр. 2/2014
Закључен у Пријепољу, дана _______између следећих уговорених страна:
1.Наручиоца Библиотека „Вук Караџић“ са седиштем у .Пријепољу, улица Санџачких
бригада бр.2 , ПИБ:102114366. Матични број: 07188285
Број рачуна:840-24664-50.
Назив банке: Управа за јавна плаћања
Телефон: 033/711-146
Телефакс: 033/711-146
кога заступа в.д. директорка Садија Хоџић (у даљем текст купац.)
и
2.................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број 1/2014 – набавка књига
Број и датум одлуке о додели уговора:............................( попуњава купац-наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од .................. .
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига према списку из конкурсне документације у коме су
таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака, а који је саставни део
уговора, за попуњавање фондова купца, по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности бр. 2/2014.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача ______________ бр.________од 2014.године.
Члан 2.
Купац се обавезује да на име књига наведених у списку књига (из конкурсне документације)
из члана 1. Овог уговора, уплати продавцу укупан износ у вредности
од________________динара са ПДВ-ом и то на текући рачун број__________________ у
року од 30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој
испоруци добара
Члан 3.
Продавац се обавезује да књиге које су таксативно у списку књига из члана 1. Овог уговора
испоручи на адресу купца у року од ____ дана од дана закључивања овог уговора.
30
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Члан 4.
Уговорене стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки
недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити од
продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од 10
дана од дана доставе књига.
Члан 5.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 6.
Уговорене стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред надлежним
судом.
Члан 7.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорену страну.
ЗА ПРОДАВЦА
________________
ЗА КУПЦА
В.д. директор
_________________
Садија Хоџић
Напомена:
Понуђач попуњава модел уговора у складу са упусвом, понудом, парафира све стране,
оверава пелчатом и потписом и тиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
31
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог бр. 8
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
32
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог 9
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара – књиге за библиотеку ''Вук Караџић'' - Пријепоље, ЈНМВ број 02/2014,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
33
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
И З Ј АВА
у складу са чланом 8. тачка 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС” бр.29/2013)
понуђача
(назив и адреса понуђача)
да је при састављању понуде за јавну набавку јавне набавке добара – књиге за библиотеку ''Вук Караџић''
- Пријепоље, ЈНМВ број 02/2014, у поступку јавне набавке мале вредности, наручиоца библиотеке ''Вук
Караџић'' - Пријепоље, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач
(место и датум)
(потпис и печат)
34
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
БИБЛИОТЕКА „Вук Караџић“ Пријепоље
Прилог бр. 11
ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и
финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем:
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији,
пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом
понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница регистрована у регистру меница код
пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему
менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од
уговореног износа без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла.
уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ
ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу
и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача.
Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање
привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је
менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о
облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које
Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором.
У прилогу:
- Образац меничног писма - за извршење уговора
ИЗЈАВА
У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом потписивања уговора приложим средство
финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима
наручиоца
ПОНУЂАЧ
(Место и датум)
(Потпис и печат)
НАПОМЕНА
потребно је
и и начину
2. Закона о
ЗА ПОНУЂАЧЕ : Приликом достављања менице за обезбеђење извршења уговорне обавезе
да иста буде у евиденцији меница, у складу са одлуком оближим условима, садржин
вођења регистра меница и овлашћења („сл.гл.РС “ бр.56/11), а на основу члана 47а став
платном промету(„сл.гл.рс“ бр.3/2002 и 5/2003 и „сл.гл.РС “ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011).
35
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Прилог. 11/а
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70,
57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96),
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
Текући рачун:
Матични број:
Код:
ПИБ:
Предајемо вам
_ бланко, соло меницу број
и овлашћујемо
као повериоца, да је може попунити на износ до
динара (словима:
динара) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по
основу Купопродајног уговора бр.
/
од године, или последњег Анекса
проистеклог из овог Уговора, овлашћујемо као
Повериоца, да безусловно и неопозиво
без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника Издаваоца менице
из његових новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног
Купопродајног уговора број
од
године или последњег Анекса проистеклог из њега,
дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из напред
године од
наведеног Купопродајног уговора бр.
/
године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса.
Датум издавања Овлашћења
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
Адреса:
Мат.бр.
ПИБ
36
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
ХI
Прилог 12
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. Društvene, prirodne i primenjene nauke
OPIS DOBARA
R. Br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Autor
naslov
2
Tomas Hobs
Andžej M. Lobačevski
Sergije Viktorovič Troicki
Lon L. Fuler
Džordž Kol, Margaret Kol
Alan Votson
Hans Kelzen
Luj Le Fir
Sindi Lou
S. Delajl Berns
Feodor Vasiljevič Taranovski
Saša B. Bovan
Milovan M. Mitrović, Danilo S. Vuković
dr Bojan Spaić
Prof. dr Branko A. Lubarda
Slobodan M. Marković, Dušan V.
Popović
Prof. dr Žika Bujuklić
Prof. dr Dragan Mitrović
Prof. dr Dragan Mitrović
Prof. dr Budimir Košutić, dr Branko
Rakić
Prof. dr Milan Paunović...
Prof. dr Boris Begović, Prof. dr Vladimir
Pavić
Prof. dr Zoran Tomić
Prof. dr Milenko Kreća
Prof. dr Miroljub Labus, Prof. dr Emilija
Vukadin
Prof. dr Miroslav Milošević
Boris Begović, Miroljub Labus …
Đorđe Ignjatović, Milan Škulić
Jadranka Mešić
Stevan Lilić
Vesna Besarović
3
Levijatan pravo
Politička ponerologija
Crkveno pravo
Moralnost prava
Osnovi savremene politike
Pravni transplanti
Opšta teorija prava i države
Međunarodno javno pravo
Engleski parlamentarizam
Politički ideali
Enciklopedija prava
Osnovi socijologije prava
Osnovi socijologije prava
Pravo i pravda - hrestomatija
Uvod u radno pravo
Količina
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pravno intelektualne svojine
Rimsko privatno pravo
Uvod u pravo
Autonomno pravo
1
1
1
1
Uvod u pravo evropskih integracija
Međunarodna ljudska prava
1
1
Uvod u pravo konkurencije
Opšte upravno pravo
Međunarodno pravo predstavljanja
1
1
1
Ekonomska politika za pravnike
Rimsko pravo
Ekonomija za pravnike
Organizovani kriminalitet
Engleski jezik u pravu
Upravno pravo-Upravno procesno pravo
Intelektualna svojina
1
1
1
1
1
1
1
Jedinična
Cena bez PDV-a
5
Ukupno bez
PDV-a
6
37
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Milan Škulić
Stevan Lilić, Mirjana Drenovak
Stevan Lilić, Mirjana Drenovak
Vladan Jončić
Nebojša Jovanović
Nebojša Jovanović
Milenko Kreća
Živojin Aleksić, Milan Škulić
Mirko Vasiljević
Vladan Petrov
Nada Varničić Donžon
Danka Stojaković
Jadranka Mešić
Stevan Lilić, Dragan Prlja
Natalija Lukić
Saša B. Bovan
Biljana Knežević
Nadežda D. Tošić
Slobodan M. Marković, Dušan V.
Popović
Borislav T. Blagojević
Marija Karanikić Mirić
Vida Petrović Škero, Ljubiša Milutinović
Slobodan Panov
Mirko Vasijević
Ranko Keča
Borivoje Šunderić
Gašo Knežević, Vladimir Pavić
Zoran R. Tomić
Oliver Antić
Zoran Stojanović
Ilija Babić
Ratko Marković
Oliver Antić
Milan Škulić
Božić dr Vladan
Mihajlović Milanović dr Zorana,
Mandal dr Šahin
Savić dr Ljubodrag
Unković dr Slobodan, Zečević dr Bojan
Manić dr Emilija
Šoškić dr Dejan, Živković dr Boško
Maloletničko krivično pravo
Posebno upravno pravo
Ekološko pravo
Međunarodno humanitarno pravo
Udžbenik berzanskog prava
Berzansko pravo
Međunarodno javno pravo
Kriminalistika
Kompanijsko pravo-Pravo privrednih društava
Parlamentarno pravo
Francuski jezik u pravu
Nemački jezik u pravu
Engleski jezik-izbor tekstova
Pravna informatika veština
Suzbijanje organizovanog kriminaliteta
Osnovi socijologije prava
Narativna funkcija prava
Budžetska kontrola
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pravo intelektualne svojine
Ugovori po pristanku
Objektivna odgovornost za štetu
Građansko pravo i krivično pravo - praktikum
Porodično pravo
Kompanijsko i trgovinsko pravo
Građansko i procesno pravo
Radno pravo
Međunarodno privatno pravo
Upravno pravo
Nasledno pravo
Krivično pravo
Uvod u građansko i stvarno pravo
Ustavno pravo
Obligaciono pravo
Krivično procesno pravo
Ekonomija saobraćaja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ekonomika energetike
Ekonomika industrije
Ekonomika turizma
Ekonomska geografija
Finansijska tržišta i institucije
Ekonomski rečnik 2010
1
1
2
2
1
1
38
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Šećibović dr R. Maksin-Mićić M. ...
Kočović dr Jelena,
Rakonjac-Antić dr Tatjana
Howland Blackiston
Rade Mirković
Jill Martin, Pierre A. Lehu
Dr Alan L. Rubin
Dejan R. Cvijetić
Gordon McComb, Earl Boysen
Earl Boysen, Nancy Muir
Scarlett Ross
Jessica Teisch, Tracy Barr
David Meerman Scott
Alexander Hiam
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Nenad Mladenović
John Haslett, Cameron M. Smith
Jan Saunders Maresh
Joanne Stone, dr.med., Keith Eddleman
…
Michael Dawson
Mark Edward Soper
Tom Bunzel
John Walkenbach
Curtis D. Frye
Joyce Cox i Joan Lambert
Emir Imamović, Mirsad Imamović
Zvonko Aleksić
William E. Shotts Jr.
99
Bruce Lawson, Remy Sharp
100
101
Tris Hussey
102
103
Thord Daniel Hedengren
Grupa autora
104
105
106
107
Ivan Đorđević
Sheridan J. Coakes
Scott Onstott
Grupa autora
Uvod u geografiju turizma sa osnovama
prostornog planiranja
1
Osiguranje
Pčelarstvo za neupućene
Hidraulika: Uvod u primerima upravljanja
Moda za neupućene
Dijabetes za neupućene
Matematički rečnik brojeva
Elektornika za neupućene
Elektronski projekti za neupućene
Nostradamus za neupućene
Da Vinči za neupućene
Nova pravila marketinga i odnosa s javnošću
Marketing za neupućene (+CD)
Elektroinstalaterski radovi: Predmer radova sa
cenama
Preživljavanje u prirodi za neupućene
Šivenje za neupućene
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Trudnoća za neupućene
Python: Uvod u programiranje
Windows 8 Kao od Šale
Microsoft Office 2010 Kao od Šale
Exel 2010 Biblija (+CD)
Microsoft Exel 2010 Korak po korak
Microsoft Word 2010 Korak po korak
Naučite da koristite Word 2010 & 2013
Exel 2010 brzo i lako
Linux s komandne linije
Uvod u HTML5 za programere prevod drugog
izdanja
PHP i MySQL za dinamičke veb sajtove:
Bukvar za nestrpljive
Naučite WordPress
Smashing WordPress više od bloga, prevod 3.
izdanja
Adobe Photoshop CS6 Učionica u knjiyi+DVD
Kako da montirate FILM sa Adobe Premiere PRO
CS
SPSS 20 Analiza bez muke
AutoCAD 2014 i AutoCAD LD 2014 Osnove
ArchiCAD 14 interaktivni vodič+DVD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Novaković-Lopušina Jelica
R. Džemić, D. Stevanović
Vulinović-Zlatan Simo
Bora Vasić
Dr Jan Kišgeci
Petar Maksimović
Karolj Karasek
Ibrahim Hadžić
Bora Vasić
G.F. Taranov
Miladin Šoškić
Petar Maksimović
Grupa autora
Jovan Medigović
J. Červenski, Č. Gvozdenović
Ibrahim Hadžić
Olga Jovanović
Bogomir M. Mihajlović
Dr Jan Kišgeci
Branko Relić
Dragoljub Stojićević
Dragović i grupa autora
Miladin M. Šoškić
Branko Relić
Jovan Kulinčević
Karolj Karasek
Adam Takač, Đuro Gvozdenović
Olga Jovanović
Dr Slobodan Jović
Dr Slobodan Jović
Petar Maksimović
Petar Maksimović
Petar Maksimović
Jovan Medigović, Milomir Đaković
Petar Maksimović
Petar Maksimović
Bora Vasić
Branko i Renata Relić
Miladin M. Šoškić
Dr Petar Mišić
Branko Relić
Petar Maksimović
Bogomir M. Mihajlović
Leksikon holandske i flamanske književnosti
Agrohemija
Bijeli luk-hrana i lek
Egzote-ptice toplih krajeva
Hmelj
Gajenje gljive šlitake
Gajenje ruža
Gljive-životinje koje ne hodaju
Golubovi prevrtači, letači i galebići
Hrana i ishrana pčela
Jagoda
Jela sa gljivama
Jugoslovenske sorte i hibridi poljoprivrednog bilja
Kalemljenje voćaka
Karfiol i brokola
Klasiranje i prerada gljiva
Lečenje lekovitim biljem i još po nešto
Lečenje pčelinjim proizvodima
Lekovite i aromatične biljke
Moj pčelinjak
Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Navodnjavanje u biljnoj proizvodnji
Orah i leska
Pčelarenje kao hobi i profesija
Pčelarstvo
Plastenici u cvećarstvu i rasadničarstvu
Plavi patlidžan
Pravilnom ishranom doživeti stotu
Priručnik za spravljanje rakije
Priručnik za spravljanje vina
Proizvodnja paprika
Proizvodnja povrća
Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
Proizvodnja sadnica i voćaka
Proizvodnja šitake na oplemenjenom supstratu
Proizvodnja, prerada i korišćenje šampinjona
Ptice pevačice i kanarinci
Racionalno vođenje pčelinjaka
Savremeno voćarstvo
Šljiva
Stacionarno pčelarenje
Tartufi
Vino, rakija i sirće u narodnoj medicini
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
151
152
153
Grpa autora
Grupa autora
Dejvid Parkinson
Engleski konji punokrvne rase
Jgoslovenski kasači
Istorija filma
1
1
1
Poslednje proleće u Parizu
Dosije Bogorodica
Na obali Hazarskog mora
Deca komunizma I - Magle sa istoka
Deca komunizma II - Ljudi novog doba
Teorija zavere II - Titova kletva
Urednik
Srećnik
Utočište
Beležnica
Poslednja pesma
Poruka u boci
Dragi Džone
Odluka
Na prvi pogled
Istinski vernik
Poslednja želja
Mač sudbine
Krv vilenjaka
Vreme prezira
Vatreno krštenje
Lastavičija kula
Gospodarica jezera
Arnovo nasleđe
Kraljevstvo na kraju puta
Živ ili mrtav
Završni udarac
U tigrovim čeljustima
Knjiga ljubavi
Odbijam
U zemlji belog oblaka
Meri, Meri
Priče s ovog i onog sveta
Operacija: Čuvari nasleđa
Vučje more
Stazom kitova
Ljudi i dečaci
Moja omiljena supruga
Za moju malu
4
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2. Domaća i strana književnost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Jelena Bačić Alimpić
Vanja Bulić
Jasmina Mihajlović
Milomir Marić
Milomir Marić
Dejan Lučić
Marko Vidojković
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Nikolas Sparks
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Andžej Sapkovski
Jan Giju
Jan Giju
Tom Klensi
Tom Klensi
Tom Klensi
Ketlin Mekgovan
Per Petešun
Sara Lark
Džejm Paterson
Žoze Saramago
Robert M. Edsel, Bret Viter
Robert Lou
Robert Lou
Toni Parsons
Toni Parsons
Toni Parsons
41
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Trejsi Ševalije
Simonida Milojković
Karen Mak
S. Basara, M. Jergović
Timura Vermasa
Santjago Ronkaljolo
Žauma Kebre
Toni Morison
Metju Palmer
Sofi Kinsela
Branko Čanković
Vladimir Arsenijević
Dobrica Ćosić
Nikola Malović
Nele Karajlić
K. Koh, M. Brumlik …
S. K. Stivens
Samanta Jang
Saša Grej
Porša da Kosta
Samanta Jang
Dalton Trambo
Dženi Kolgan
Ed Falko
Antonio Hil
Jan Giju
Aleksandra Poter
Harold Robins
Amanda Kvik
Džumpa Lahiri
Metju Kverk
Tarin Fišer
Dr David B. Agas
Zorana Schultz
Sidni Šeldon
Džejms Ozvald
Sandra Braun
Sara Šeridan
Veronika Henri
Robert Ladlam
Kris Bredford
Peter Englund
Gabrijel Garsija Markes
Devičanski plavo
Ljubav u doba kokaina
Frojdova ljubavnica
Tušta i tma
Opet on
Crveni april
Glasovi reke
Voljena
Američka misija
Prva bračna noć
Čuvari tajne Obrenovića
Ovo nije veselo mesto
Vreme smrti - knjiga I Prerovo ide u rat
Jedro nade
Fajront u Sarajevu
Velika knjiga o roditeljstvu
Zanesena
London roud
Klub Žilijet
Preduboko
Dablin strit
Džoni je krenuo u rat
Božić u Kapkejk kafeu
Porodica Korleone
Leto mrtvih igračaka
Arnovo nasleđe
Detektiv za ljubav
Poljubac za stranca
Začarani krug
Sunce u njenoj kosi
500
Sakrij me od zaborava
Život bez bolesti
Stani, srce
Plima sećanja
Pogodi ko sam
Skriveni dokaz
Stihovi u pesku
Stranac u noći
Bornov dvoboj
Mladi samuraj-krug vatre
Lepota I tuga
Sto godina samoće
1
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
42
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Gabrijel Garsija Markes
Nora Roberts
Nora Roberts
Nora Roberts
Nora Roberts
Nora Roberts
Mirjana Bobić Mojsilović
Nora Roberts
Šandor Marai
Režin Deforž
Nora Roberts
Karen Svon
Amanda Kvik
Anti Tuomajnen
Stiven Hoking
Majkl Enis
Deana Kameron
Sala Simuka
Srđan Krstić
Beatriz Vilijams
Lori Nelson Spilman
Lorin Vajsberger
Ejmi Son
Lindzi Kelk
Loren Foks
Natanijel Horton
Džejmi Oliver
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Robin S. Šarma
Mirko Kovač
Rodrigo Munjos Avia
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Edit Hed
Gijom Muso
Gijom Muso
Gijom Muso
Igor Marojević
Ljubav u doba kolere
Slava u smrti
Spas u smrti
Strast u smrti
Kraljevska afera
Javne tajne
Gospodin pogrešni
Severna svetlost
Tri lica jedne ljubavi
Plavi bicikl, komplet oa 1 do 6 +kutija
Pali anđeo
Savršen poklon
Ogledalo duše
Grad dugova
Kratka povest mog života
Zavera Makijaveli
Na vrhovima prstiju
Crvena kao krv
Borba do pobede
Bal pod maskama
Sve što sam želela
Đavo se sveti
Život iz snova
Volim London
Najbolje drugarice
Skerletno slovo
Sve za 15 minuta
Spoznajte svoju sudbinu
Put ka veličanstvenosti I deo
Put ka veličanstvenosti II deo
Ko će suze da briše kada me ne bude više
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Tajna pisma kaluđera koji je prodao svoje Ferari
Vrijeme koje se udaljava
Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici
Lečenje Šopenhaurom
Kad je Niče plakao
Problem Spinoza
Stajling za uspeh
Možda nebo zna
Zato što te volim
Sedam godina kasnije
Beograđanka
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
43
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
126
127
128
Maja Trifunović
Dejl Karnegi
Stiven R. Kavi
Trkači na duge staze
Kako uživati u životu i poslu
Treća alternativa
1
1
1
Fantastične zveri i gde ih naći
Pripovesti Barda Bidla
Mururu u Amazoniji
Vampirski dnevnici 8-10
Ljubav 14
Mozgalice
Mašine
Zanimanja
Putovanje kroz vreme I
Putovanje kroz vreme II
1000 mašina i kamiona
1000 dinosaura
Životinje
Šuma
Grad
Kornjača brzi poštar
Larousse: Reci mi kako
Lek od breskvinog lišća
Angry birds - Figure od papira
Angry birds - Magnetna zbrka
Angry birds - Super maske
Uđi u cirkus
Uđi u farmu
Boginja
Istina o večnosti
Prelazak
Groznica
Lišena snova
Zauvek
Pod ukletim zvezdama
Izabrana
Smaragdni atlas
Eksperiment: Ejndžel
Čarape nisu dovoljne... ako je to sve što imate na
sebi
Deset stvari koje smo uradile
Poslednja žrtva - Vampirska akademija
Neraskidiva veza - Vampirska akademija
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Кnjige za decu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Dž. K. Rouling
Dž. K. Rouling
Lins i Silva Flavija
L. Dž. Smit
Federiko Moća
Džeronimo Stilton
Džeronimo Stilton
Zorica Kuburović
Džozefina Andželini
Sara Desen
Ali Kondi
Di Šulman
Džozefina Andželini
Megi Stivoter
Džozefina Andželini
Ali Kondi
Džon Stivens
Maksimum Rajd
Mark Loueri
Sara Mlinovski
Rišel Mid
Rišel Mid
4
4
4
4
44
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
38
39
40
41
42
Rišel Mid
Volfgang Herndorf
Obećanje krvi - Vampirska akademija
Čik
Tamo gde anđeli padaju
A. G. Tejlor
Neprijateljska invazija
Vlastimir Vondruška
Fiorela i Bratstvo kristala
UKUPNO KOMADA ZA SVE OBLASTI
4
4
3
3
3
494
CENA
CENA
43.
- Ukupna cena bez PDV-a
44.
- Iznos PDV-a
45.
- Ukupna cena sa PDV-om
Датум______________________
м.п.
Потпис овлашђеног лица
_____________________
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упуству:
1. У тачки 5 хоризонтално понуђач ће исказати јединичну цену без ПДВ;
2. У тачки 6. хоризонтално понуђач наводи укупну цену без ПДВ;
3. У тачки 43 се исказује укупна вредност свих добара исказана без ПДВ;
4. У тачки 44. понуђач ће исказати износ ПДВ за предметна добра;
5. У тачки 45. понуђач ће исказати укупну вредност свих добара исказана са ПДВ;
45
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
46
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
47
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
48
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 02/2014
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН
бр.1/2014.- набавка књига за библиотеку
49/ 49
Download

Konkursna dokumentacija 2-2014 - Biblioteka