НАРУЧИЛАЦ
БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Пријепоље
Санџачких бригада бр. 2
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2014
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДА
11.03.2014. г. до 12.00 часова
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
11.03.2014. г. у 12.15 часова
фебруар 2014 године
1
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 27/2014.године од 24.02.
2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 27/2 од 24.02.
2014.године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – добара - књиге за библиотеке
ЈН бр. 1/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови, односно
документација о кредитној способности наручиоца у
случају јавне набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац структура цене са упуством како да се
попуни
Страна
3
4
4
5-16
17
23
30
34
36
37
41-55
Укупан број страна је 53
2
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр.1
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .“БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Адреса: Санџачких бригада бр.2 , 31300 Пријепоље
Интернет страница: http: // www.biblioteka-prijepolje.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број .1/2014 су..добра - књиге за библиотеку
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Преузимање - достављање конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије
или са интернет странице наручиоца http: // www.biblioteka-prijepolje.com
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 11. марта 2014.године до 12 часова,
непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде које не пристигну наручиоцу до 11.03.2014 године до 12.00 часова ( лично или
поштом) сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремене, бити враћене
лицу које их је доставило.
6. Отварање понуде
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.03. 2014.године у 12.15 часова, у седишту
наручиоца у Пријепољу , Снџачких бригада 2.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца
подносе пуномоћије понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (Садија Хоџић ) в.д. директор Библиотеке
Александар Вујичић, дипл. правник, председник комисије тел. 033/710-085
Е – [email protected] fax br 033/711-146
Председник комисије
Александар Вујичић дипл.правник
3
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр.2
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1/2014 су добра – књиге за библиотеку - ознака из општег
речника набавке 22113000
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ.ВРСТА ДОБАРА
• Набавка књига за потребе обављања делатности Библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу.
КВАЛИТЕТ
• У складу са захтевима из техничке спецификације.
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
• Предметна набавка обухвата набавку и испоруку књига за библиотеке у свему према
Техничкој спецификацији.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
• Контрола испоруке добара се врши од стране стручне службе Купца.Представник купца је
обавезан да приликом сваке испоруке добара изврђи квалитативни и квантитативни пријем
добара на начин одређен уговором.
РОК ИСПОРУКЕ
• У складу са понудом.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
• Библиотека „Вук караџић“, Ул. Санџачких бригада бр. 2, Пријепоље
4
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр.3
IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
ДОМАЋА И СТРАНА КЊИЖЕВНОСТ
Opis dobra
R. Br.
1
1
2
3
4
5
Autor
2
Laslo Krasnahorkai
Kšištof Varga
Peter Heg
Bernhard Šlink
Nikolo Amaniti
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Biljana Pasternak
Ana i Jelena Kapor - Momo
Den Braun
Den Braun
Den Braun
Den Braun
Patrik Ziskind
Patrik Ziskind
Daglas Preston
Filip Rot
Olga Takarčuk
Česlav Miloš
Andrej Makin
19
20
21
22
23
priredio Bojan Belić
Vitold Gombrovič
Georgi Gospodinov
Lorens Norfok
Ajfer Tunč
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Haruki Murakami
Vladimir Stanković
Gong Đijong
Amin Maluf
Vikas Svarup
Aleksandar Radović, Iv Bone
Iv Bone, Aleksandar Radović
Aleksandar Radović, Iv Bone
Isidora Bjelica
Dragana Jovanović
Lusinda Rajli
Inid Šomer
36
37
38
Ivan Ivačković
Zoran Lj. Nikolić, Vidoje D.
Gol
Borislav Pekić
39
Vilijem Pol Jang
Naslov
3
Melanholija otpora
Trunje
Deca čuvara slonova
Na granici
Zverinjak
Interpretacija epske narodne
poezije u srednjoj školi
Porodični album
Tačka prevare
Anđeli i demoni
Inferno
Digitalna tvrđava
Kontrabas
Golub
Relikvijar
Nemeza
Pamtivek i druga doba
Dolina Ise
Voljena žena
Antologija ukletog nemačkog
pesništva
Naša erotska drama
Fizika tuge
Papin nosorog
Noć zelene vile
Bezbojni Cukuru Tazaki i
njegove godine hodočašća
Montevideo, Bog te video
Naše srećno doba
Dezorijentisani
Slučajna učenica
Crvena dama
Crni konjanik
Bela kula
Spas
Sreća je u nama
Ponoćna ruža
Dvanaest odaja Nila
Kako smo propevali –
Jugoslavija i njena muzika
Beograd ispod Beograda
Dvanaest odaja Nila
Kako smo propevali –
Jugoslavija i njena muzika
Količina
4
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
40
Nil Gejmen
41
Borislav Pekić
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Vilijem Pol Jang
Nil Gejmen
Huan Gomes - Hurado
Džejm Paterson
Kris Grinald
Džerom D. Selindžer
Dž. R. R. Tolkin
Igor Sahnovski
Ulf Stark i Linda Bundestam
Igor Hofbauer
Radovan Popović
Dunja Janković
Lazar Bodroža
Čarls Djuhig
Pol Taf
57
58
59
60
61
62
63
64
Hajdi Majer-Hauzer
Svetlana Velmar-Janković
Dobrilo Nenadić
Gong Đijong
Mo Jen
Mario Vargas Ljosa
Tan Tvan Eng
Džilijen Flin
65
66
67
78
69
70
71
Robert K. Mesi
Toni Morison
Margaret Atvud
Orasio Kasteljanos Moja
Mo Jen
Miroslav Antić
Jelica Greganović
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Grupa autora
Marina Furlan
Dragana Jovanović
Mario Vargas Ljosa
Danijel Hel
Nenad Gajić
Ed Falko
Grupa autora
Luka Mičeta
Don Vinslou
Džon Diki
Miroslav Toholj
Đorđe Dabarčić
Beograd ispod Beograda
Sentimentalna povest
Britanskog carstva
Koliba – Misli za svaki dan u
godini
Nikadođija
Znamenje izdajnika
Zli vuk
Zavesti Ingrid Bergman
Lovac u žitu
Silmarilion
Čovek koji je znao sve
Diktator
Zatvorske priče
Šaka
Agonija
Zakon
Moć navike
Tajna uspešne dece
Samostalna deca su srećnija –
pedagoški metod Marije
Montesori
Prozraci
Vreme kokoški
Naše srećno doba
Žabe
Diskretni heroj
Vrt večernjih magli
Iščezla
Katarina Velika – Portret jedne
žene
Solomonova pesma
Godina Potopa
Bezumlje
Promena
Tako zamišljam nebo
Ljubav i druge sitnice
Putnik sa dalekog neba: Miloš
Cnjanski kao književni junak
Do bolesti i natrag
Sreća je u nama
Avanture nevaljale devojčice
Depresija
Slovenska mitologija
Porodica Korleone
Mali Larousse - Trudnoća
Stefan Nemanja
Divljaci
Koza Nostra
Predanja američkih naroda
Predanja afričkih naroda
Predanja azijskih naroda
Nedjelja neopjevanog jada
Krst na stambolskoj kaldrmi
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
88
89
90
91
92
Tatjana Milivojević
Nikita Stanesku
Marko Nedić
Đorđe Randelj
93
94
95
Rodrigo Munjos Avia
Aleksandar Mekol Smit
Tim O′ Brajan
96
97
Navid Kermani
Aleksandar Mekol Smit
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Drago Hedl
Miša Gleni
Fotos Kongoli
Olivera Živaljević
Roman Senčin
Mišel Uelbek
Robert Maklijam Vilson
Veronika Rot
Veronika Rot
Karen Marie Moning
Džon Grin
Aleksandar Tijanić
Dragan Jovanović Danilov
Dejan Stojiljković
Džo Hil
Mario Levi
Jasmina Ahmetagić
Milan Oklopdžić
Stiven Šboski
117
118
119
120
121
122
Jay S. Jacobs
Džoni Piko
Laura M. Belji
Vladislava Vojnović
Žoze Eduardo Agvaluza
Dijana Dimitrovska, Milena
Marković
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Šerl Senjobos
Emili Bronte
Oskar Vajld
Džejn Ostin
Džejn Ostin
Salman Ruždi
Džejn Ostin
Džon Čiver
Nora Roberts
Elizabet Gilbert
Harold Robins
Harold Robins
Ispovest jedne
psihoterapeutkinje
Bajke s Južnog mora
Jedino moj život
Između realizma i postmoderne
Otkriće biblije
Psihijatri, psiholozi i drugi
bolesnici
Detektivska akademija Limpopo
Teret koji su nosili
Ko smo mi (Nemačka i njeni
muslimani)
Očaravajuće ćudi drugih ljudi
Glavaš – Kronika jedne
distrukcije
Dark market
Pasja koža
Rođeni pre vremena
Porodica Jeltiševi
Platforma
Ripli Bogl
Divergentni
Pobunjeni
Groznica tame
Krive su zvezde
Ja. I niko moj
Talasi beogradskog mora
Kiselo i slatko
Rogovi
Gde ste bili kada je padao mrak
Knjiga o Dostojevskom
CA. Blues
Prednosti jednog marginalca
Divlje godine: Tom Waits –
muzika i mit
Pripovedač
Ako te više nikad ne vidim
Kozie uši
Tropski barok
Tuđina, večna sudbina
Uporedna istorija evropskih
naroda
Orkanski visovi
Slika Dorijana Greja
Ema
Razum i osećajnost
Harun i more priča
Gordost i predrasuda
Ovo stvarno liči na raj
Dragulj moje krune
Nevesta mora
Prokletstvo
Veo tajni
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Sidni Šeldon
Stiven King
Noam Čomski
Noam Čomski
Kerry Patterson, Joseph
Grenny, David Maxfi eld, Ron
McMillan, Al Awitzler
Nik Vujičić
Robin S. Šarma
Stiven R. Kavi
Džin Hener
144
145
146
Ljubomir Maksimović
Milo Lompar
Ranko Jovović
147
148
149
150
151
152
153
154
Ljubodrag Dimić, Mira
Radojević
Slavica Garonja
Miroslav Toholj
Dušan Ivanić
Tomislav Miljović
Tiodor Rosić
Žarko Aćimović
Matija Bećković
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Grupa autora
Dobrica Erić
Slobodan Ćirović
Momo Kapor
Selimir Rdulović
Mortnen Ramsland
Lone Herslev
Liza Balantajn
Gari Van Has
Džek Kenfild
Gijom Muso
Gijom Muso
Gijom Muso
Gijom Muso
Gijom Muso
Roberto Kostantini
Eloiza Džejms
Uroš Petrović
Haled Hoseini
Džesika Brokomol
Lorenco Karkatera
Svetislav Basara
UKUPNO:
Sjaj zvezda
Dr Sleep
Moć i teror
Snovi i nadanja
1
1
1
1
Promenite sve što poželite
Nezaustavljiv
Spoznajte svoju sudbinu
Treća alternativa
Umetnost čitanja lica
Ogledi o političkoj moći u
Vizantiji
Knjiga o Njegošu
Čekajući Jakobince
1
1
1
1
1
Srbija u Prvom svetskom ratu
Izidina kopča
Sestre
U matici priče
Odsjaji iznutra
Haljina gospođe Kilibarda
Žiža
Služba pustinjaku cetinjskom
Sentimentalni prtljag
Mome Kapora
Brojanice iz Gračanice
Kalipolje
Ispovesti
Izabrana dela
Psoglav
Tuga i kampovanje
Krivac
Ikona
Uspeh-što da ne?
Možda nebo zna
Devojka od papira
Zato što te volim
Sedam godina kasnije
Ostani kraj mene
Ključ za Elizu
Zabranjena zadovoljstva
Tajne veštine Marte Smart
A planine odjeknuše
Ni dana bez tebe
Spavači
Gnusoba
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
192
8
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
DRUŠTVENE NAUKE 1
Opis dobra
R. Br.
1
1
Autor
2
Carl McDaniel, Joseph F.Hair,
Charles W. Lamb
2
3
4
5
6
7
8
Bonnie Kenny, Cindy Gregory
Barry J. Babin, Eric G. Harris
Jim Brown
Joseph A. Luxbacher
Springhouse
Hal Wissel
9
10
Saša Kristić
Jagdish Kothari, Elisabetta
Barone
11
Bruce Abernethy
12
Denise Mortimore
13
Mikić Jovica
14
Aswath Damodaran
John E. G. Bateson, K.
Douglas Hoffman
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Stipe Lovreta i sar.
David Deakins
prof. dr Nebojša Marić
Mary Coulter
Catherine Gowthorpe
prof. dr Marko Rdičić i prof. dr
Božidar Raičević
Nebojša Marić, Snežana
Konjikušić
Ronald Dienstmann
Nebojša Marić
UKUPNO:
Naslov
3
Marketing - MKTG
ACSM Priručnik za procenu
fizičke forme povezane sa
zdravljem
Odbojka: koraci do uspeha
Ponašanje potrošača – CB
Tenis: koraci do uspeha
Fudbal: koraci do uspeha
Sestrinske procedure
Košarka-koraci do uspeha
Budžet kao instrument
upravljanja jedinicom lokalne
samouprave
Finansijsko računovodstvo
Biofizičke osnove ljudskog
pokreta
Ilustrovani vodič za lečenje
hranom
Nastavna celina u
komunikativnom pristupu
Korporativne finansije-teorija i
praksa
Količina
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marketing usluga
Menadžment odnosa sa
kupcima
Preduzetništvo malih firmi
Statistika – kompjuterski pristup
Strategijski menadžment u delu
Upravljačko računovodstvo
1
1
1
1
1
1
Javne finansije
1
Uvod u nauku o upravljanju
Igre za motoričko učenje
Matematika
1
1
1
24
9
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
DRUŠTVENE NAUKE 2
Opis dobra
R. Br.
1
4
5
6
Autor
2
E. Aronson, T. D. Vilson, R.
M. Aket
Lin Van Der Vagen, Brenda
R. Karlos
Džeri Vajsman
M. Cottam, B. Dietz – Uhler,
E. Mastors, T. Preston
Don Tapscott
Richard H. K. Vietor
7
8
9
10
Michael Lewis
Milutin Petrović
Dejvid Nunan
Tioslav Matić
11
Zagorka Golubović
12
Pietra Rivoli
13
14
15
Petar Mitrović
Rade Božović, Ivan Ejub
Kostić, Mirjana Teodosijević
Alin Baldinže - Ašur
16
17
Domini Kardon
Dubravka Ugrešić
18
Jan-Verner Miler
19
Viktorija Butenko
Fridrih V. Ditmar i Juta
Velman
Dejvid Bordvel
Luis Bunjuel
Federiko Felini
Džon Hjuston
Stenli Kjubrig
1
2
3
20
21
22
23
24
25
UKUPNO:
Naslov
3
Količina
4
Socijalna psihologija
1
Event management
Prezentacijom do uspeha
1
1
Uvod u političku psihologiju
Odrasti digitalno
Kako se zemlje natječu
Bumerang – putovanje u novi
treći svijet
52 idealna filmska vikenda
Ezop i direktori
Kult mrtvih kod Srba
Kako kalimo demokratiju – Šta
nismo naučili
Putovanje jedne majice
globalnom ekonomijom
Sanacija klizišta i nedovoljno
nosivog tla
1
1
1
Progonjeni islam
Kratak vodič kroz velike religije
Internet demokratija. Obećanja i
granice
Evropa u sepiji
Osporavanje demokratije.
Političke ideje u Evropi
dvadesetog veka
Revolucija zelenih kašastih
sokova
1
2
Osnovi terapije enzima
Naracija u igranom filmu
Moj poslednji uzdah
Napraviti film
Otvorena knjiga
Izmedju slikarstva i filma
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
10
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
PSIHOLOGIJA
Opis dobra
R. Br.
1
1
Autor
2
Zoran Milivojević
2
In Stjuart, Ven Džoins
3
Mark Vidouson
4
In Stjuart
5
Ejmi Bjork Haris, Tomas Haris
6
Suzan Forwar, Dona Frejžer
7
Erik Adler
8
Po Bronson, Ešli Meriman
9
Ejmi Čua
10
Kenet M. Adams
11
Alvin M. Frid
12
Alvin i Margaret Frid
13
14
15
16
17
18
19
Kerol Tavris, Eliot Aronson
Boris Đurović
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Karl G. Jung
Ljubomir Erić
20
21
22
23
Džudit L. Herman
Džej Hejli
Ljubica Uvodić Vranić
Arik Sigman
24
Najdžel Lata
25
Robert Šo, Stefani Vud
UKUPNO:
Naslov
3
Emocije
Savremena transakciona
analiza
Transakciona analiza – Sto
ključnih i deja i tehnika
Kako voditi savetovanje i
psihoterapiju u transakcionoj
analizi
Osećati se OK – Tehnike
transakcione analize
Emocionalna ucena – Kako nas
drugi manipulišu
Socijalne veštine – Kako
optimalno biti sa sobom i sa
drugima u današnjem svetu
Novo razmišljane o deci – Gde
grešimo?
Bojni poklič majke tigra –
Kontroverze vaspitanja
Emocionalni incest – Kada je
dete najbolji prijatelj
Mala psihologija za klince i
klinceze – Transakciona analiza
za decu (do sedme godine)
Psihološki pismeno dete –
Transakciona analiza za mlade
Uvek u pravu – Svi greše ali ne
i ja
Psihologija laganja
Svakim danom sve bliže
Čari psihoterapije
Gledanje u sunce
San i tumačenje snova
Psihoterapija
Trauma i oporavak – Struktura
traumatskog doživljaja
Kako brak učiniti užasnim
Avantura lične promene
Razmažena generacija
Kako deci postaviti granice i pri
tom sačuvati živce
Epidemija popustljivog
vaspitanja
Količina
4
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
35
11
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
KNjIGE ZA DECU
Opis dobra
R. Br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Autor
2
Dudvarski Mirjana
Dudvarski Mirjana
Dudvarski Mirjana
Dudvarski Mirjana
Vajukić Milica
Vajukić Milica
Vajukić Milica
Vajukić Milica
Živković Slobodan
Živković Slobodan
Živković Slobodan
Živković Slobodan
13
14
15
Naigal Šejn
Naigal Šejn
Naigal Šejn
16
Kenje Pol
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kedros Elena
Kedros Elena
UKUPNO:
Naslov
3
Srpski jezik 5
Srpski jezik 6
Srpski jezik 7
Srpski jezik 8
Matematika 5
Matematika 6
Matematika 7
Matematika 8
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik 7
Engleski jezik 8
Fenomenalne ideje za crtanjeDinosauri
Dzinovska vozila
Smrtonosne zveri
Nove lude ideje za
crtanje:Slatka stvorenjca
Devejčice sa Olimpa-Poslednja
želja
Moć snova
Velika knjiga testova 3+
1000 megamozgalica
Olovčica sveznalica:Moja kuća
Olovčica sveznalica:Priroda
U svetu dinosaura
U svetu gusara
U svetu princeza
Da li se slaže?
Mali lekar
SastaviT Reksa
Količina
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
4
4
4
6
3
1
99
12
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
SRPSKI JEZIK I METODIKA NASTAVE
Opis dobra
R. Br.
1
1
2
3
4
5
6
Autor
2
Eron Fekete
Eron Fekete
Predrag Piper, Maja
Đukanović, Vjera Maldžijeva,
Zuzana Topolinjska
Sreto Tanasić
Dragoljub Petrović, Snežana
Gudurić
7
Radojko Gačević, Milan Tasić
Predrag Piper, Rajna
Dragićević, Marija Stefanović
8
Dr Sanja Filipović
9
10
Dr Nevena Hadži Jovančić
Dr Nevena Hadži Jovančić
11
12
13
14
15
16
Mitar Pešikan, Jovan
Jerković, Mato Pižurica
UKUPNO:
Naslov
3
Jezičke doumice, knjiga prva
Jezičke doumice, knjiga druga
Količina
4
1
1
Južnoslovenski jezici:
gramatičke strukture i funkcije
Sintaksičke teme
1
1
Fonologija srpskog jezika
Srpski jezik – priručnik za
osnovnu školu
Obratni asocijativni rečnik
srpskog jezika
Metodika likovnog vaspitanja i
obrazovanja
Umetnost u opštem
obrazovanju – Funkcije i
pristupi nastavi
Vizuelne umetnosti za mlade
Srpski biografski rečnik, I TOM,
A-B
Srpski biografski rečnik, II TOM,
V-G
Srpski biografski rečnik, III
TOM, D-Z
Srpski biografski rečnik, IV
TOM, I-Ka
Srpski biografski rečnik, V TOM
Pravopis srpskog jezika,
broširano izdanje
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
20
13
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
ISTORIJA
R. Br.
1
1
2
Opis dobra
Količina
Autor
Naslov
2
3
Srbi u poznom srednjem veku
Antisemitizam: najstarija mržnja
Videlo sveta: knjiga o
Francuskoj
Svet Hispanistike: uvod u
studije
Srbija u Titovoj Jugoslaviji:
1941-1980
Arhitektura vizantijskog sveta
Istorija Srba u Hrvatskoj i
Sloveniji: 1848-1914
Milan Stojadinović – politika u
vreme globalnih lomova
Konstantin i hrišćansko carstvo
Crno stoleće: Vreme Jovana V
Paleologa (1332-1391)
Kratka istorija Francuske
Kratka istorija Italije
Kratka istorija Brotanije 17071795.
Kratka istorija Nemačke
Demokratija u eri globalizacije i
medijatizacije
Amerika – Kina i sudbina sveta:
strateška vizija
U potrazi za imperijom: Italija i
Balkan početkom XX veka:
studije i rasprave
Istorija političke filozofije
Istorija Srba u Crnoj Gori: 14961918
Život, rad i držaje domaćih
Nemaca (folkdojčera) pre rata,
za vreme rata i za vreme
okupacije
Kratka istorija Bugarske XIX i
XX VEKA
Žena je temelj kuće: žena i
porodica u Srbiji tokom
dvadesetog veka
Od "Internacionale" do
komercijale (popularna kultura
u Jugoslaviji: 1945-1991)
Diplomatija i kultura Jugoslavija: prelomna 1950
Iza zavese: ogledi iz društvene
istorije Srbije 1890-1914
Kaldrma i asfalt: urbanizacija i
evropijezacija Beograda 18901914
Balkan i balkanologija: uvod u
studije Jugoistočne Evrope
3
Jovanka Kalić
Robert S. Vistrih
Stanislav Vinaver; priredio
Gojko Tešić
4
Dalibor Soldatić, Željko Donić
5
6
Kosta Nikolić
Vojislav Korać, Marica Šuput
7
Vasilije Krestić
8
9
Miša Đurković
Čarls Metson
10
11
12
Radivoj Radić
Rodžer Prajs
Kristofer Dagan
13
14
V. A. Spek
Meri Fulbruk
15
Hanspeter Kriesi
16
Zbignjev Bžežinski
17
18
Dragoljub R. Živojinović
Mihailo Đurić
19
Dejan Mikavica, Goran Vasić
20
Drago Njegovan
21
Branko Nadoveza
22
Momčilo Isić, Vera Gudac
Dodić
23
Zoran Janjetović
24
Miroslav Perišić
25
Dubravka Stojanović
26
Dubravka Stojanović
27
Predrag Mutavdžić
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
28
Antonio Domingos Ortis
29
Radosav Pušić
30
31
32
33
Milan Ristović
Anika Mombauer
Čedomir Antić
Radmila Tričković
34
Branka Doknić
35
Fransis Stonor Saunders
36
Miodrag Lekić
37
Nikola Pantelić
38
39
40
Šarl Senjobos
Leften Stavrijanos
Arnulf Krauze
41
Miroslav Jovanović
42
Vasa Kazimirović
Karlos III i Španija u vreme
prosvećenosti
Ptica u suncu – osnovi kineske
civilizacije
Turska osmatračnica:
jugoslovensko-turski odnosi u
Drugom svetskom ratu i njihov
balkanski kontekst
Uzroci Prvog svetskog rata
Srpska istorija
Beogradski pašaluk 1687-1739
Kulturna politika Jugoslavije
1946-1963
Hladni rat u kulturi: CIA u svetu
umetnosti i književnosti
Istorija Italije od Kavura do
Montija (1861-2011)
Hajdučija u Srbiji
18041860
Uporedna istorija evropskih
naroda
Balkan posle 1453
Kelti
Srbi i Rusi: 12-21.vek – istorija
odnosa
Crna ruka: ličnosti i događaji u
Srbiji od prevrata 1903. do
Solunskog procesa 1917.
godine
UKUPNO:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
PRIRODNE NAUKE
R. Br.
Opis dobra
Autor
1
1
2
2
Nenad Cekić
3
4
5
6
7
8
Hans Brojer
Bogoljub Perić
Jožef Božo
9
Dušan Grozdanić
10
11
Milenko Ubavić
Ušćumlić-Miličić
Količina
Naslov
3
Matematika, problemi i …
Amazin Serbia
Nauka-velika ilustrovana
enciklopedija
Veliki porodični medicinski
priručnik
Velika ilustrovana enciklopedija
organskog baštovanstva
Atlas fizike
Poznavanje celuloze i papira
Bioenergetika osnovni principi
Programiranje-zbirka rešenih
zadataka
Zbirka zakona i propisa iz
građevinarstva
Elementi više matematike I
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
12
13
14
15
16
Ušćumlić-Miličić-Trifunović
Mary Rudolf, Malcolm Levene
Robert Dreisbach, Bev
Lorraine True
Peter Brukner, Bryan English
Lothar Wicke
17
Guenter Schmidt
18
Kojović-Bukvić Irena
Milanović Ljubinko,
Stamanović Milovan
Kermitičevski Slavko
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Stefanović Branko
Ćordić Aleksandar, Bojanin
Svetomir
Stojčić Milorad
Grgurević Biljana, Štrbac
Slavica
Školjev Ivan
Grgurević Biljana, Štrbac
Slavica
Školjev Ivan
Stanković Stevan
Čuturilo Stojan, Janjić
Vaskrsija
Gužalić Marin
Trbović Branka
Trbović Branka
Stanić Ruža, Ramadani Ruža,
Kostić Slobodan
UKUPNO комада за
све области
Elementi više matematike II
Pedijatrija i zdravlje deteta
Trovanje, prevencija, dijagnoza
i lečenje
Osnove sportske medicine
Atlas radiološke anatomije
Ultrazvučna dijagnostikadiferencijalna dijagnoza, atlas
Metodika nastave muzičkog
vaspitanja
Metodika nastave fizičkog
vaspitanja
Elektrolaringografija
Osnovi rehabilitacije lica
ištećenog vida
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Opšta defektološka dijagnostika
Numerički upravljane mašine
1
1
Elekronske poštanske usluge
Teorija električnih kola
1
1
Elekronske poštanske usluge
Teorija električnih kola
Turističke destinacije-putovanja
Herbološki enciklopedijski
rečnik
Agroindustrijski sistem i
tehnološki procesi
Osnovi tehnologije namirnica
Obrada namirnica
1
1
1
Nega, dijagnostika, ishrana
1
1
1
1
1
472
КВАЛИТЕТ:
Књиге морају бити таквог квалитета да омогућавју давање на коришћење ( читање) великом броју
корисника Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље.
16
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
Додатни услови нису предвиђени конкурсном документациом.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
17
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог 4/1
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама и условима
конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама
и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, достављањем
следећих доказа:
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама:
-
-
-
Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност
обавезних услова тачка 1 – 5, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености
обавезних, поштовању законских прописа и средствима финансијског
обезбеђења'' (Прилог 4/а),
Подизвођач испуњеност обавезних услова под тачком 1 – 5, из конкурсне
документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова и
поштовању законских прописа'' (Прилог 4/б),
Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 5, доказује
''Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовању
законских прописа'' (образац 2б)
Уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је
понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у
року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих
(тражених) обавезних услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3
Прилог 4/б.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
18
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог 4/а
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
19
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр.4/б
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке]
број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Подизвођач:
_____________________
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
20
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр.5
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Библиотеке „Вук Караџић“ 31300 Пријепоље ул. Санџачких
бригада бр.2 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добра - књиге ЈН бр.1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до .11.03.2014.
до 12.00. часова без обзира на начин достављања понуде.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1. ,,изјава о испуњености у слова из члан а 75. Закона о јавним набавкама“ ,
(прилог бр. 4/а и 4/б - уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), мора бити
читко попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.
2. „образац понуде“ (прилог бр.6 конкурсне документације) мора бити читко попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
3. „модел уговора“ (прилог бр. 7 конкурсне документације, мора бити читко попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача на последњој
страници.
21
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
4. „образац трошкова припреме понуде“ (прилог бр. 8 конкурсне документације)
понуђач попуњава уколико је имао наведене трошкове, тиме што попуњава приложени
образац и исти потписује и оверава печатом.
5.
„изјава о независној понуди“
(прилог бр. 9 конкурсне документације), мора
бити
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
6. „изјава о поштовању обавеза“ (прилог бр. 10 конкурсне документације), мора
бити
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
7. „изјава о захтеваним средствима финансијског обезбеђења“ (прилог бр.11 и
конкурсне документације), морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
8. Образац структуре цена
Понуђач је дужан да достави документа, у једном примерку, према конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и
конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и
да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који
су дати у конкурсној документацији.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Библиотека „ Вук Караџић“
31300 Пријепоље Сандџачких бригада бр.2 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра,– књига ЈН бр1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра- књиге ЈН бр 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра, - књиге ЈН бр1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра,– књиге ЈН бр 1/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
22
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII Прилог 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3 Прилог 4/6.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
23
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45.[ у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”
бр. 119/2012)], од дана испостављања фактуре на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена испорука добара,
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Уговорене стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки
недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације трађити од
продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од 10
дана од дана доставе књига.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.
Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност ( унети и
евентуални рабат као и укупну цену са ПДВ ради евидентирања и оцењивања)
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
24
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За ову јавну набавку нису предвиђена срдства обезбељења.
13.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Библиотека „Вук Караџић“ 31300 Пријепоље, Санџачких бригада бр. 2, путем
електронске поште на
e-mail info@ biblioteka-prijepolje.com или факсом на
број.033/711-146 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1./2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
25
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо
10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V
одељак 3.)
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
26
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за
заштиту
права
се
доставља
непосредно,
електронском
поштом
на
e-mail,[email protected] факсом на број 033/711-146 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
27
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр.6
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.мале вредности
добра - књиге за библиотеку према списку ЈН број .1/2014.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
28
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
29
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
30
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка књига за библиотеку
Укупна цена без ПДВ-а
_______________дин
Укупна цена са ПДВ-ом
_________________дин
Рок и начин плаћања
30 дана од дана пријема исправног
рачуна испостављеног по верификованој
испоруци добара
Рок важења понуде
( минимално 30 дана )
_______дана
уговора
од
дана
потписивања
Рок испоруке
( максимално 10 дана )
_______дана
уговора.
од
дана
потписивања
Гарантни период
_____дана од дана
рекламације Купца
Место и начин испоруке
Библиотека„Вук Караџић“, Ул. Санџачких
бригада бр. 2, 31300 Пријепоље
Датум
пријема
писне
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
31
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог 7
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА.
ЈНМВ бр.1/2014
Закључен у Пријепољу, дана _______између следећих уговорених страна:
1.Наручиоца Библиотека „Вук Караџић“ са седиштем у .Пријепољу, улица Санџачких
бригада бр.2 , ПИБ:102114366. Матични број: 07188285
Број рачуна:840-24664-50.
Назив банке: Управа за јавна плаћања
Телефон: 033/711-146
Телефакс: 033/711-146
кога заступа в.д. директорка Садија Хоџић (у даљем текст купац.)
и
2.................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:
ЈН Број 1/2014 – набавка књига
Број и датум одлуке о додели уговора:............................( попуњава купац)
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од .................. за партију бр.______
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига према списку из конкурсне документације у коме су
таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака, а који је саставни део
уговора, за поопуњавањ финдова купца, по спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1/2014.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача ______________ бр.________од 2014.године.
Члан 2.
Купац се обавезује да на име књига наведених у списку књига ( из конкурсне документације)
из члана 1. Овог уговора, уплати продавцу укупан износ у вредности
од________________динара са ПДВ-ом и то на текући рачун број__________________ у
року од __30____дана од дана закључивања овог уговора.
Члан 3.
Продавац се обавезује да књиге које су таксативно у списку књига из члана 1. Овог уговора
испоручи на адресу купца у року од __ __дана од дана закључивања овог уговора.
32
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Члан 4.
Уговорене стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки
недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити од
продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од 10
дана од дана доставе књига.
Члан 5.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 6.
Уговорене стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред надлежним
судом.
Члан 7.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорену страну.
ЗА ПРОДАВЦА
________________
ЗА КУПЦА
В.д. директор
_________________
Садија Хоџић
Напомена:
Понуђач попуњава модел уговора у складу са упусвом, понудом, парафира све стране,
оверава пелчатом ипотписом и тиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
33
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог бр. 8
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
34
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог 9
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни
број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
35
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
И З Ј АВА
у складу са чланом 8. тачка 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС” бр.29/2013)
понуђача
(назив и адреса понуђача)
да је при састављању понуде за јавну набавку услуга – штампање пропагандног материјала, услуге
рекламе и пропаганде у поступку јавне набавке мале вредности, наручиоца Библиотеке ''Вук Караџић''
Пријепоље, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.
Понуђач
(место и датум)
(потпис и печат)
36
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
БИБЛИОТЕКА „Вук Караџић“ Пријепоље
Прилог бр. 11
ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и
финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем:
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији,
пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом
понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница регистрована у регистру меница код
пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему
менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од
уговореног износа са ПДВ-ом, а у циљу доброг извршења посла.
уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ
ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу
и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача.
Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање
привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је
менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о
облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које
Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором.
У прилогу:
- Образац меничног писма - за извршење уговора
ИЗЈАВА
У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом потписивања уговора приложим средство
финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима
наручиоца
ПОНУЂАЧ
(Место и датум)
(Потпис и печат)
НАПОМЕНА
потребно је
и и начину
2. Закона о
ЗА ПОНУЂАЧЕ : Приликом достављања менице за обезбеђење извршења уговорне обавезе
да иста буде у евиденцији меница, у складу са одлуком оближим условима, садржин
вођења регистра меница и овлашћења („сл.гл.РС “ бр.56/11), а на основу члана 47а став
платном промету(„сл.гл.рс“ бр.3/2002 и 5/2003 и „сл.гл.РС “ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011).
37
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Прилог. 11/а
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70,
57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96),
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
Текући рачун:
Матични број:
Код:
ПИБ:
Предајемо вам
_ бланко, соло меницу број
и овлашћујемо
као повериоца, да је може попунити на износ до
динара (словима:
динара) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по
основу Купопродајног уговора бр.
/
од године, или последњег Анекса
проистеклог из овог Уговора, овлашћујемо као
Повериоца, да безусловно и неопозиво
без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника Издаваоца менице
из његових новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног
Купопродајног уговора број
од
године или последњег Анекса проистеклог из њега,
дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из напред
године од
наведеног Купопродајног уговора бр.
/
године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса.
Датум издавања Овлашћења
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
Адреса:
Мат.бр.
ПИБ
38
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
ХI
Прилог 12
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
DOMAĆA I STRANA KNjIŽEVNOST
Opis dobra
R. Br.
1
1
2
3
4
5
Autor
2
Laslo Krasnahorkai
Kšištof Varga
Peter Heg
Bernhard Šlink
Nikolo Amaniti
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Biljana Pasternak
Ana i Jelena Kapor - Momo
Den Braun
Den Braun
Den Braun
Den Braun
Patrik Ziskind
Patrik Ziskind
Daglas Preston
Filip Rot
Olga Takarčuk
Česlav Miloš
Andrej Makin
19
20
21
22
23
priredio Bojan Belić
Vitold Gombrovič
Georgi Gospodinov
Lorens Norfok
Ajfer Tunč
24
25
26
27
28
Haruki Murakami
Vladimir Stanković
Gong Đijong
Amin Maluf
Vikas Svarup
Naslov
3
Melanholija otpora
Trunje
Deca čuvara slonova
Na granici
Zverinjak
Interpretacija epske narodne
poezije u srednjoj školi
Porodični album
Tačka prevare
Anđeli i demoni
Inferno
Digitalna tvrđava
Kontrabas
Golub
Relikvijar
Nemeza
Pamtivek i druga doba
Dolina Ise
Voljena žena
Antologija ukletog nemačkog
pesništva
Naša erotska drama
Fizika tuge
Papin nosorog
Noć zelene vile
Bezbojni Cukuru Tazaki i njegove
godine hodočašća
Montevideo, Bog te video
Naše srećno doba
Dezorijentisani
Slučajna učenica
Količina
4
2
1
1
1
1
Jedinična cena bez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
2
1
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
39
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
29
30
31
32
33
34
35
Aleksandar Radović, Iv Bone
Iv Bone, Aleksandar Radović
Aleksandar Radović, Iv Bone
Isidora Bjelica
Dragana Jovanović
Lusinda Rajli
Inid Šomer
36
37
38
Ivan Ivačković
Zoran Lj. Nikolić, Vidoje D.
Gol
Borislav Pekić
39
40
Vilijem Pol Jang
Nil Gejmen
41
Borislav Pekić
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Vilijem Pol Jang
Nil Gejmen
Huan Gomes - Hurado
Džejm Paterson
Kris Grinald
Džerom D. Selindžer
Dž. R. R. Tolkin
Igor Sahnovski
Ulf Stark i Linda Bundestam
Igor Hofbauer
Radovan Popović
Dunja Janković
Lazar Bodroža
Čarls Djuhig
Pol Taf
57
58
59
60
61
Hajdi Majer-Hauzer
Svetlana Velmar-Janković
Dobrilo Nenadić
Gong Đijong
Mo Jen
Crvena dama
Crni konjanik
Bela kula
Spas
Sreća je u nama
Ponoćna ruža
Dvanaest odaja Nila
Kako smo propevali –
Jugoslavija i njena muzika
1
1
1
2
1
1
1
Beograd ispod Beograda
Dvanaest odaja Nila
Kako smo propevali –
Jugoslavija i njena muzika
Beograd ispod Beograda
Sentimentalna povest Britanskog
carstva
Koliba – Misli za svaki dan u
godini
Nikadođija
Znamenje izdajnika
Zli vuk
Zavesti Ingrid Bergman
Lovac u žitu
Silmarilion
Čovek koji je znao sve
Diktator
Zatvorske priče
Šaka
Agonija
Zakon
Moć navike
Tajna uspešne dece
Samostalna deca su srećnija –
pedagoški metod Marije
Montesori
Prozraci
Vreme kokoški
Naše srećno doba
Žabe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
62
63
64
Mario Vargas Ljosa
Tan Tvan Eng
Džilijen Flin
65
66
67
78
69
70
71
Robert K. Mesi
Toni Morison
Margaret Atvud
Orasio Kasteljanos Moja
Mo Jen
Miroslav Antić
Jelica Greganović
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Grupa autora
Marina Furlan
Dragana Jovanović
Mario Vargas Ljosa
Danijel Hel
Nenad Gajić
Ed Falko
Grupa autora
Luka Mičeta
Don Vinslou
Džon Diki
Miroslav Toholj
Đorđe Dabarčić
88
89
90
91
92
Tatjana Milivojević
Nikita Stanesku
Marko Nedić
Đorđe Randelj
93
94
95
Rodrigo Munjos Avia
Aleksandar Mekol Smit
Tim O′ Brajan
96
Navid Kermani
Diskretni heroj
Vrt večernjih magli
Iščezla
Katarina Velika – Portret jedne
žene
Solomonova pesma
Godina Potopa
Bezumlje
Promena
Tako zamišljam nebo
Ljubav i druge sitnice
Putnik sa dalekog neba: Miloš
Cnjanski kao književni junak
Do bolesti i natrag
Sreća je u nama
Avanture nevaljale devojčice
Depresija
Slovenska mitologija
Porodica Korleone
Mali Larousse - Trudnoća
Stefan Nemanja
Divljaci
Koza Nostra
Predanja američkih naroda
Predanja afričkih naroda
Predanja azijskih naroda
Nedjelja neopjevanog jada
Krst na stambolskoj kaldrmi
Ispovest jedne
psihoterapeutkinje
Bajke s Južnog mora
Jedino moj život
Između realizma i postmoderne
Otkriće biblije
Psihijatri, psiholozi i drugi
bolesnici
Detektivska akademija Limpopo
Teret koji su nosili
Ko smo mi (Nemačka i njeni
muslimani)
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
97
Aleksandar Mekol Smit
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Drago Hedl
Miša Gleni
Fotos Kongoli
Olivera Živaljević
Roman Senčin
Mišel Uelbek
Robert Maklijam Vilson
Veronika Rot
Veronika Rot
Karen Marie Moning
Džon Grin
Aleksandar Tijanić
Dragan Jovanović Danilov
Dejan Stojiljković
Džo Hil
Mario Levi
Jasmina Ahmetagić
Milan Oklopdžić
Stiven Šboski
117
118
119
120
121
122
Jay S. Jacobs
Džoni Piko
Laura M. Belji
Vladislava Vojnović
Žoze Eduardo Agvaluza
Dijana Dimitrovska, Milena
Marković
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Šerl Senjobos
Emili Bronte
Oskar Vajld
Džejn Ostin
Džejn Ostin
Salman Ruždi
Džejn Ostin
Džon Čiver
Nora Roberts
Elizabet Gilbert
Očaravajuće ćudi drugih ljudi
Glavaš – Kronika jedne
distrukcije
Dark market
Pasja koža
Rođeni pre vremena
Porodica Jeltiševi
Platforma
Ripli Bogl
Divergentni
Pobunjeni
Groznica tame
Krive su zvezde
Ja. I niko moj
Talasi beogradskog mora
Kiselo i slatko
Rogovi
Gde ste bili kada je padao mrak
Knjiga o Dostojevskom
CA. Blues
Prednosti jednog marginalca
Divlje godine: Tom Waits –
muzika i mit
Pripovedač
Ako te više nikad ne vidim
Kozie uši
Tropski barok
Tuđina, večna sudbina
Uporedna istorija evropskih
naroda
Orkanski visovi
Slika Dorijana Greja
Ema
Razum i osećajnost
Harun i more priča
Gordost i predrasuda
Ovo stvarno liči na raj
Dragulj moje krune
Nevesta mora
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Harold Robins
Harold Robins
Sidni Šeldon
Stiven King
Noam Čomski
Noam Čomski
Kerry Patterson, Joseph
Grenny, David Maxfi eld, Ron
McMillan, Al Awitzler
Nik Vujičić
Robin S. Šarma
Stiven R. Kavi
Džin Hener
144
145
146
Ljubomir Maksimović
Milo Lompar
Ranko Jovović
147
148
149
150
151
152
153
154
Ljubodrag Dimić, Mira
Radojević
Slavica Garonja
Miroslav Toholj
Dušan Ivanić
Tomislav Miljović
Tiodor Rosić
Žarko Aćimović
Matija Bećković
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Grupa autora
Dobrica Erić
Slobodan Ćirović
Momo Kapor
Selimir Rdulović
Mortnen Ramsland
Lone Herslev
Liza Balantajn
Gari Van Has
Džek Kenfild
Gijom Muso
Gijom Muso
Prokletstvo
Veo tajni
Sjaj zvezda
Dr Sleep
Moć i teror
Snovi i nadanja
1
1
1
1
1
1
Promenite sve što poželite
Nezaustavljiv
Spoznajte svoju sudbinu
Treća alternativa
Umetnost čitanja lica
Ogledi o političkoj moći u
Vizantiji
Knjiga o Njegošu
Čekajući Jakobince
1
1
1
1
1
Srbija u Prvom svetskom ratu
Izidina kopča
Sestre
U matici priče
Odsjaji iznutra
Haljina gospođe Kilibarda
Žiža
Služba pustinjaku cetinjskom
Sentimentalni prtljag
Mome Kapora
Brojanice iz Gračanice
Kalipolje
Ispovesti
Izabrana dela
Psoglav
Tuga i kampovanje
Krivac
Ikona
Uspeh-što da ne?
Možda nebo zna
Devojka od papira
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Gijom Muso
Gijom Muso
Gijom Muso
Roberto Kostantini
Eloiza Džejms
Uroš Petrović
Haled Hoseini
Džesika Brokomol
Lorenco Karkatera
Svetislav Basara
Zato što te volim
Sedam godina kasnije
Ostani kraj mene
Ključ za Elizu
Zabranjena zadovoljstva
Tajne veštine Marte Smart
A planine odjeknuše
Ni dana bez tebe
Spavači
Gnusoba
УКУПНО
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
192
DRUŠTVENE NAUKE 1
Opis dobra
R. Br.
1
1
Autor
2
Carl McDaniel, Joseph F.Hair,
Charles W. Lamb
2
3
4
5
6
7
8
Bonnie Kenny, Cindy Gregory
Barry J. Babin, Eric G. Harris
Jim Brown
Joseph A. Luxbacher
Springhouse
Hal Wissel
9
10
Saša Kristić
Jagdish Kothari, Elisabetta
Barone
11
Bruce Abernethy
12
Denise Mortimore
13
Mikić Jovica
14
Aswath Damodaran
Naslov
3
Marketing - MKTG
ACSM Priručnik za procenu
fizičke forme povezane sa
zdravljem
Odbojka: koraci do uspeha
Ponašanje potrošača – CB
Tenis: koraci do uspeha
Fudbal: koraci do uspeha
Sestrinske procedure
Košarka-koraci do uspeha
Budžet kao instrument
upravljanja jedinicom lokalne
samouprave
Finansijsko računovodstvo
Biofizičke osnove ljudskog
pokreta
Ilustrovani vodič za lečenje
hranom
Nastavna celina u
komunikativnom pristupu
Korporativne finansije-teorija i
praksa
Količina
4
Jedinična cena bez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
44
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
John E. G. Bateson, K.
Douglas Hoffman
Stipe Lovreta i sar.
David Deakins
prof. dr Nebojša Marić
Mary Coulter
Catherine Gowthorpe
prof. dr Marko Rdičić i prof. dr
Božidar Raičević
Nebojša Marić, Snežana
Konjikušić
Ronald Dienstmann
Nebojša Marić
Marketing usluga
Menadžment odnosa sa kupcima
Preduzetništvo malih firmi
Statistika – kompjuterski pristup
Strategijski menadžment u delu
Upravljačko računovodstvo
1
1
1
1
1
1
Javne finansije
1
Uvod u nauku o upravljanju
Igre za motoričko učenje
Matematika
1
1
1
24
UKUPNO:
DRUŠTVENE NAUKE 2
Opis dobra
R. Br.
1
4
5
6
Autor
2
E. Aronson, T. D. Vilson, R.
M. Aket
Lin Van Der Vagen, Brenda
R. Karlos
Džeri Vajsman
M. Cottam, B. Dietz – Uhler,
E. Mastors, T. Preston
Don Tapscott
Richard H. K. Vietor
7
8
9
10
Michael Lewis
Milutin Petrović
Dejvid Nunan
Tioslav Matić
11
Zagorka Golubović
12
Pietra Rivoli
13
Petar Mitrović
Rade Božović, Ivan Ejub
Kostić, Mirjana Teodosijević
Alin Baldinže - Ašur
1
2
3
14
15
Naslov
3
Količina
4
Socijalna psihologija
1
Event management
Prezentacijom do uspeha
1
1
Uvod u političku psihologiju
Odrasti digitalno
Kako se zemlje natječu
Bumerang – putovanje u novi
treći svijet
52 idealna filmska vikenda
Ezop i direktori
Kult mrtvih kod Srba
Kako kalimo demokratiju – Šta
nismo naučili
Putovanje jedne majice
globalnom ekonomijom
Sanacija klizišta i nedovoljno
nosivog tla
1
1
1
Progonjeni islam
Kratak vodič kroz velike religije
Jedinična cena bez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
1
2
1
1
1
1
1
1
2
45
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
16
17
Domini Kardon
Dubravka Ugrešić
18
Jan-Verner Miler
19
Viktorija Butenko
Fridrih V. Ditmar i Juta
Velman
Dejvid Bordvel
Luis Bunjuel
Federiko Felini
Džon Hjuston
Stenli Kjubrig
20
21
22
23
24
25
Internet demokratija. Obećanja i
granice
Evropa u sepiji
Osporavanje demokratije.
Političke ideje u Evropi
dvadesetog veka
Revolucija zelenih kašastih
sokova
Osnovi terapije enzima
Naracija u igranom filmu
Moj poslednji uzdah
Napraviti film
Otvorena knjiga
Izmedju slikarstva i filma
UKUPNO:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
PSIHOLOGIJA
Opis dobra
R. Br.
1
1
Autor
2
Zoran Milivojević
Naslov
3
2
In Stjuart, Ven Džoins
3
Mark Vidouson
4
In Stjuart
5
Ejmi Bjork Haris, Tomas Haris
6
Suzan Forwar, Dona Frejžer
7
Erik Adler
8
Po Bronson, Ešli Meriman
9
10
Ejmi Čua
Kenet M. Adams
Emocije
Savremena transakciona
analiza
Transakciona analiza – Sto
ključnih i deja i tehnika
Kako voditi savetovanje i
psihoterapiju u transakcionoj
analizi
Osećati se OK – Tehnike
transakcione analize
Emocionalna ucena – Kako nas
drugi manipulišu
Socijalne veštine – Kako
optimalno biti sa sobom i sa
drugima u današnjem svetu
Novo razmišljane o deci – Gde
grešimo?
Bojni poklič majke tigra –
Kontroverze vaspitanja
Emocionalni incest – Kada je
Količina
4
3
Jedinična cena bez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
46
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
11
Alvin M. Frid
12
Alvin i Margaret Frid
13
14
15
16
17
18
19
Kerol Tavris, Eliot Aronson
Boris Đurović
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Irvin Jalom
Karl G. Jung
Ljubomir Erić
20
21
22
23
Džudit L. Herman
Džej Hejli
Ljubica Uvodić Vranić
Arik Sigman
24
25
Najdžel Lata
Robert Šo, Stefani Vud
dete najbolji prijatelj
Mala psihologija za klince i
klinceze – Transakciona analiza
za decu (do sedme godine)
Psihološki pismeno dete –
Transakciona analiza za mlade
Uvek u pravu – Svi greše ali ne i
ja
Psihologija laganja
Svakim danom sve bliže
Čari psihoterapije
Gledanje u sunce
San i tumačenje snova
Psihoterapija
Trauma i oporavak – Struktura
traumatskog doživljaja
Kako brak učiniti užasnim
Avantura lične promene
Razmažena generacija
Kako deci postaviti granice i pri
tom sačuvati živce
Epidemija popustljivog vaspitanja
UKUPNO:
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
35
KNjIGE ZA DECU
Opis dobra
R.
Br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autor
Naslov
2
3
Dudvarski Mirjana
Dudvarski Mirjana
Dudvarski Mirjana
Dudvarski Mirjana
Vajukić Milica
Vajukić Milica
Vajukić Milica
Vajukić Milica
Živković Slobodan
Živković Slobodan
Srpski jezik 5
Srpski jezik 6
Srpski jezik 7
Srpski jezik 8
Matematika 5
Matematika 6
Matematika 7
Matematika
8
Конкурсна документацијаа
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Količina
4
3
3
3
3
3
3
3
3
за јавну набаку мале
3
ЈНМВ 01/2014
3
Jedinična cena bez
PDV-a
Ukupno bez PDV-a
5
6
47
вредности – набавка књига
11
12
Živković Slobodan
Živković Slobodan
13
14
15
Naigal Šejn
Naigal Šejn
Naigal Šejn
16
Kenje Pol
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kedros Elena
Kedros Elena
Engleski jezik 7
Engleski jezik 8
Fenomenalne ideje za crtanjeDinosauri
Dzinovska vozila
Smrtonosne zveri
Nove lude ideje za
crtanje:Slatka stvorenjca
Devejčice sa Olimpa-Poslednja
želja
Moć snova
Velika knjiga testova 3+
1000 megamozgalica
Olovčica sveznalica:Moja kuća
Olovčica sveznalica:Priroda
U svetu dinosaura
U svetu gusara
U svetu princeza
Da li se slaže?
Mali lekar
SastaviT Reksa
UKUPNO:
3
3
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
4
4
4
6
3
1
99
SRPSKI JEZIK I METODIKA NASTAVE
Opis dobra
R. Br.
1
1
2
3
4
5
6
7
Autor
2
Eron Fekete
Eron Fekete
Predrag Piper, Maja
Đukanović, Vjera Maldžijeva,
Zuzana Topolinjska
Sreto Tanasić
Dragoljub Petrović, Snežana
Gudurić
Radojko Gačević, Milan Tasić
Predrag Piper, Rajna
Dragićević, Marija Stefanović
Naslov
3
Jezičke doumice, knjiga prva
Jezičke doumice, knjiga druga
Količina
4
1
1
Južnoslovenski jezici:
gramatičke strukture i funkcije
Sintaksičke teme
1
1
Fonologija srpskog jezika
Srpski jezik – priručnik za
osnovnu školu
Obratni asocijativni rečnik
srpskog jezika
Jedinična cena pez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
2
2
1
48
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
8
Dr Sanja Filipović
9
10
Dr Nevena Hadži Jovančić
Dr Nevena Hadži Jovančić
Metodika likovnog vaspitanja i
obrazovanja
Umetnost u opštem
obrazovanju – Funkcije i
pristupi nastavi
Vizuelne umetnosti za mlade
Srpski biografski rečnik, I TOM,
A-B
Srpski biografski rečnik, II TOM,
V-G
Srpski biografski rečnik, III
TOM, D-Z
Srpski biografski rečnik, IV
TOM, I-Ka
Srpski biografski rečnik, V TOM
Pravopis srpskog jezika,
broširano izdanje
11
12
13
14
15
16
Mitar Pešikan, Jovan
Jerković, Mato Pižurica
UKUPNO:
1
1
1
1
1
1
1
1
3
20
ISTORIJA
R. Br.
1
1
2
Opis dobra
Količina
Autor
Naslov
2
3
Srbi u poznom srednjem veku
Antisemitizam: najstarija mržnja
Videlo sveta: knjiga o
Francuskoj
Svet Hispanistike: uvod u
studije
Srbija u Titovoj Jugoslaviji:
1941-1980
Arhitektura vizantijskog sveta
Istorija Srba u Hrvatskoj i
Sloveniji: 1848-1914
Milan Stojadinović – politika u
vreme globalnih lomova
Konstantin i hrišćansko carstvo
Crno stoleće: Vreme Jovana V
Paleologa (1332-1391)
Kratka istorija Francuske
Kratka istorija Italije
3
Jovanka Kalić
Robert S. Vistrih
Stanislav Vinaver; priredio
Gojko Tešić
4
Dalibor Soldatić, Željko Donić
5
6
Kosta Nikolić
Vojislav Korać, Marica Šuput
7
Vasilije Krestić
8
9
Miša Đurković
Čarls Metson
10
11
12
Radivoj Radić
Rodžer Prajs
Kristofer Dagan
4
1
1
Jedinična cena pez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
13
14
V. A. Spek
Meri Fulbruk
15
Hanspeter Kriesi
16
Zbignjev Bžežinski
17
18
Dragoljub R. Živojinović
Mihailo Đurić
19
Dejan Mikavica, Goran Vasić
20
Drago Njegovan
21
Branko Nadoveza
22
Momčilo Isić, Vera Gudac
Dodić
23
Zoran Janjetović
24
Miroslav Perišić
25
Dubravka Stojanović
26
Dubravka Stojanović
27
Predrag Mutavdžić
28
Antonio Domingos Ortis
29
Radosav Pušić
30
Milan Ristović
31
Anika Mombauer
Kratka istorija Brotanije 17071795.
Kratka istorija Nemačke
Demokratija u eri globalizacije i
medijatizacije
Amerika – Kina i sudbina sveta:
strateška vizija
U potrazi za imperijom: Italija i
Balkan početkom XX veka:
studije i rasprave
Istorija političke filozofije
Istorija Srba u Crnoj Gori: 14961918
Život, rad i držaje domaćih
Nemaca (folkdojčera) pre rata,
za vreme rata i za vreme
okupacije
Kratka istorija Bugarske XIX i
XX VEKA
Žena je temelj kuće: žena i
porodica u Srbiji tokom
dvadesetog veka
Od "Internacionale" do
komercijale (popularna kultura
u Jugoslaviji: 1945-1991)
Diplomatija i kultura Jugoslavija: prelomna 1950
Iza zavese: ogledi iz društvene
istorije Srbije 1890-1914
Kaldrma i asfalt: urbanizacija i
evropijezacija Beograda 18901914
Balkan i balkanologija: uvod u
studije Jugoistočne Evrope
Karlos III i Španija u vreme
prosvećenosti
Ptica u suncu – osnovi kineske
civilizacije
Turska osmatračnica:
jugoslovensko-turski odnosi u
Drugom svetskom ratu i njihov
balkanski kontekst
Uzroci Prvog svetskog rata
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
32
33
Čedomir Antić
Radmila Tričković
34
Branka Doknić
35
Fransis Stonor Saunders
36
Miodrag Lekić
37
Nikola Pantelić
38
39
40
Šarl Senjobos
Leften Stavrijanos
Arnulf Krauze
41
Miroslav Jovanović
42
Vasa Kazimirović
Srpska istorija
Beogradski pašaluk 1687-1739
Kulturna politika Jugoslavije
1946-1963
Hladni rat u kulturi: CIA u svetu
umetnosti i književnosti
Istorija Italije od Kavura do
Montija (1861-2011)
Hajdučija u Srbiji
18041860
Uporedna istorija evropskih
naroda
Balkan posle 1453
Kelti
Srbi i Rusi: 12-21.vek – istorija
odnosa
Crna ruka: ličnosti i događaji u
Srbiji od prevrata 1903. do
Solunskog procesa 1917.
godine
UKUPNO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
PRIRODNE NAUKE
R. Br.
Opis dobra
Autor
1
1
2
Nenad Cekić
Količina
Naslov
3
Matematika, problemi i …
Amazin Serbia
2
4
1
Jedinična cena pez PDV-a
5
Ukupno bez PDV-a
6
1
Nauka-velika ilustrovana
enciklopedija
Veliki porodični medicinski
priručnik
3
4
1
1
Velika ilustrovana enciklopedija
organskog baštovanstva
5
1
Atlas fizike
6
Hans Brojer
1
Poznavanje celuloze i papira
7
8
9
Bogoljub Perić
Jožef Božo
Dušan Grozdanić
Bioenergetika osnovni principi
Programiranje-zbirka rešenih
1
1
1
51
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
10
Milenko Ubavić
11
Ušćumlić-Miličić
zadataka
Zbirka zakona i propisa iz
građevinarstva
Elementi više matematike I
1
1
Elementi više matematike II
12
Ušćumlić-Miličić-Trifunović
1
Pedijatrija i zdravlje deteta
13
14
Mary Rudolf, Malcolm Levene
Robert Dreisbach, Bev
Lorraine True
15
Peter Brukner, Bryan English
1
Trovanje, prevencija, dijagnoza
i lečenje
Osnove sportske medicine
1
1
Atlas radiološke anatomije
16
Lothar Wicke
1
Ultrazvučna dijagnostika-
17
Guenter Schmidt
diferencijalna dijagnoza, atlas
Metodika nastave muzičkog
1
18
vaspitanja
Metodika nastave fizičkog
vaspitanja
Elektrolaringografija
1
19
Kojović-Bukvić Irena
Milanović Ljubinko,
Stamanović Milovan
20
Kermitičevski Slavko
21
22
23
24
25
1
Stefanović Branko
Ćordić Aleksandar, Bojanin
Svetomir
Stojčić Milorad
Grgurević Biljana, Štrbac
Slavica
26
Školjev Ivan
Grgurević Biljana, Štrbac
Slavica
27
Školjev Ivan
1
Osnovi rehabilitacije lica
ištećenog vida
1
Opšta defektološka dijagnostika
Numerički upravljane mašine
1
1
Elekronske poštanske usluge
Teorija električnih kola
1
1
Elekronske poštanske usluge
Teorija električnih kola
1
1
Turističke destinacije-putovanja
28
29
30
Stanković Stevan
Čuturilo Stojan, Janjić
Vaskrsija
Gužalić Marin
1
Herbološki enciklopedijski
rečnik
Agroindustrijski sistem i
1
1
52
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
31
Trbović Branka
32
Trbović Branka
Stanić Ruža, Ramadani Ruža,
Kostić Slobodan
33
tehnološki procesi
Osnovi tehnologije namirnica
1
Obrada namirnica
1
Nega, dijagnostika, ishrana
1
UKUPNO КОМ ZA SVE
OBLASTI
472
CENA
CENA
34.
- Ukupna cena bez PDV-a
35.
- Iznos PDV-a
36.
- Ukupna cena sa PDV-om
Датум______________________
м.п.
Потпис овлашђеног лица
_____________________
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
1. У тачки 5. хоризонтално понуђач ће исказати јединичну цену без ПДВ
2. У тачки 6. хоризонтално понуђач наводи укупну цену вез ПДВ
3. У тачки 34. се исказује укупна вредност свих добара исказана без ПДВ;
4. У тачки 35. понуђач ће исказати износ ПДВ за предметна добра;
5. У тачки 36. понуђач ће исказати укупну вредност свих добара исказана са ПДВ
53
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
54
Конкурсна документацијаа за јавну набаку мале вредности – набавка књига
ЈНМВ 01/2014
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН
бр.1/2014.- набавка књига за библиотеку
55/ 55
Download

Konkursna dokumentacija 1-2014 (.PDF 552KB) - Biblioteka