На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12),
НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
„УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА, СНИМАЊА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ“,
БРОЈ ЈНМВ/1-2014
1. Наручилац: Министарство државне управе и локалне самоуправе
2. Адреса: Бирчанинова 6, 11000 Београд
3. Интернет страница Наручиоца: www.mduls.gov.rs
4. Врста наручиоца: органи државне управе
5. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
6. Предмет јавне набавке су услуге израде видео материјала и припреме за ТВ продукцију
за потребе Министарства државне управе и локалне самоуправе
7. Назив и ознака из општег речника набавке је: 92110000 - Услуге продукције филмских и
видео трака и сродне услуге
8) Продужење рока за подношење понуда
9) Датум објављивања позива за подношење понуда: 8. јул 2014. године
10) Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 11. јул 2014. године
11) Разлог за продужење рока: Наручилац је извршио измену конкурсне документације
због исправке техничке грешке
12) Време и место подношења понуда (нови рок): Крајњи рок за подношење понуда је 17.
јул 2014. године до 9:00 часова, Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Бирчанинова 6, Београд
13) Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда је 17. јул 2014. године у 9:30
часова, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд
14) Лице за контакт: Наташа Павићевић, е-пошта: [email protected]
Милица Симовић е-mail адреса: [email protected]
15) Конкурсна документација са изменама је доступна на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.mduls.gov.rs
Download

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама