ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ИНФОРМАТОР О РАДУ
МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Садржај информатора о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе
1. Основни подаци о државном органу и информатору................................2
3
2. Организациона структура...........................................................................
4 3
3. Опис функција старешина...........................................................................11
25
4. Правила у вези са јавношћу рада.................................................................12
26
5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја...................12
27
6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза ................................................14
31
7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза ............15
32
8. Прописи које Министарство примењује у свом раду...............................16
39
9. Услуге које Министарство пружа заинтересованим лицима ................17
44
10.Постуак ради пружања услуга...................................................................17
45
11.Преглед података о пруженим услугама .................................................17
70
12.Подаци о приходима и расходима..............................................................17
71
13.Подаци о јавним набавкама.......................................................................19
74
14.Подаци о државној помоћи .......................................................................29
75
15.Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима...........29
75
16.Подаци о средствима рада .......................................................................31
77
17.Чување носача информација......................................................................33
77
18.Врсте информација у поседу.....................................................................33
77
19.Врсте информација којима Министарство омогућава приступ .........33
78
20.Информације о подношењу захтева за приступ информацијама.........34
79
2
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе сачињен
је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и у складу са Упутством за
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10).
Министарство државне управе и локалне самоуправе образовано је 26. априла
2014. године у складу са чл 2. и 35. став 1. тачка 2) Закона о министарствима („Службени
гласник РС“, број 44/14).
Информатор о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе први пут
је објављен 2. октобра 2014. године.
Последње ажурирање извршено је дана 3. децембра 2014. године.
Информатор о раду доступан је у електронском облику на интернет презентацији
Министарства државне управе и локалне самоуправе на адреси www.mduls.gov.rs под
насловом „Информатор о раду”. Електронски и штампани примерак Информатора може се
добити у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6,
Секретаријат министарства, Одељење за опште правне послове и послове јавних набавки.
За тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и објављивање
информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је министар.
Седиште и подаци министарства:
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Бирчанинова 6, Београд
Матични број: 17855255
ПИБ: 108512042
У просторијама министарства у Бирчаниновој бр. 6., налази се кабинет државних
секретара, секретара министарства, помоћника министра Сектора за државну управу,
радно-правне односе и плате, Сектора за људска и мањинска права, матичне књиге и
регистре, Сектора за нормативне послове и Сектора за европске интеграције, међународну
сарадњу и пројекте.
У просторијама министарства у Влајковићевој бр. 10., налази се кабинет помоћника
министра Сектора за локалну самоуправу.
Органи у саставу министарства:
- Управни инспекторат;
- Дирекција за електронску управу.
Информатори о раду наведених органа управе у саставу Министарства доступни су на
сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе.
3
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Чланом 35. ст. 18. и 19. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број
44/14) прописано је да:
Министарство државне управе и локалне самоуправе преузима од Министарства
правде и државне управе запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете,
опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области државне управе.
Министарство државне управе и локалне самоуправе преузима од Министарства
регионалног развоја и локалне самоуправе запослене и постављена лица, као и права,
обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области
локалне самоуправе.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству државне управе и локалне самоуправе Број: 110-00-62/2014-02 од 24. јула
2014. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 110-9249/2014 од 21.
августа 2014, ступио је на снагу 29. августа 2014. године.
За обављање послова из делокруга Министарства образоване су основне
унутрашње јединице:
1. Сектор за државну управу, радно-правне односе и плате;
2. Сектор за локалну самоуправу;
3. Сектор за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге;
4. Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте;
5. Сектор за нормативне послове.
У Министарству је као посебна унутрашња јединица образован Секретаријат
Министарства; као ужа унутрашња јединица образована Група за интерну ревизију.
СЕКТОР ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ, РАДНО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ И ПЛАТЕ
4
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Помоћник министра – Ивана Савићевић
Телефон : + 381 11 2685 344; +381 11 2685 389
Факс: + 381 11 2685-315
Е-адреса: [email protected]
У Сектору за државну управу, радно-правне односе и плате обавља послове
који се односе на: систем државне управе, изузев припреме прописа; организацију и рад
министарстава и посебних организација, изузев припреме прописа; координацију,
праћење, евалуацију и извештавање у спровођењу стратешких докумената који се односе
на реформу државне управе, јавне управе и Партнерства за отворену управу; државне
стручне испите; стручно усавршавање запослених у државним органима; надзор над
сврсисходношћу рада стручих служби управних округа, праћење оспособљености
запослених у њима и издавање инструкција; радне односе и плате; послови преговарања са
синдикатима; предлагање доношења и учешће у припреми закона и других прописа из
делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за државну управу, радно-правне односе и плате образоване су
следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за систем државне управе и организацију и рад органа државне управе;
2. Одсек за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање;
3. Одсек за плате и
4. Одсек за радно-правне односе.
Група за систем државне управе и организацију и рад органа државне управе
Руководилац Групе – Татјана Чабак
Телефон : + 381 11 2685 344; +381 11 2685 389
Факс:
Е-адреса: [email protected]
Група за систем државне управе и организацију и рад органа државне управе обавља
послове који се односе на: систем државне управе, изузев припреме прописа; организацију
и рад министарстава и посебних организација, изузев припреме прописа; учешће у
припреми закона и других прописа из области система државне управе и организације и
рада министарстава и посебних организација; праћење, анализу и унапређење унутрашњег
уређења и систематизације радних места у органима државне управе и органима на које се
примењују прописи из области унутрашње уређења органа државне управе; надзор над
сврсисходношћу рада стручих служби управних округа, праћење оспособљености
запослених у њима и издавање инструкција; припрему извештаја у процесу извештавања о
спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских
интеграција са аспекта система државне управе; припрему мишљења, анализа и
информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у
области и друге послове из делокруга Групе.
Одсек за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање
5
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Шеф Одсека Телефон : + 381 11
Факс: + 381 11
Е-адреса:
Одсек за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање обавља послове који се
односе на: учешће у припреми стратегије развоја и акционих планова у области реформе
јавне управе; учешће у припреми акционог плана за спровођење Партнерства за отворену
управу; стручне послове за потребе Савета за реформу јавне управе; припрему извештаја у
процесу европских интеграција са аспекта спровођења стратегија развоја и акционих
планова у области реформе јавне управе и Партнерства за отворену управу; стручно
усавршавање запослених у државним органима; учешће у припреми закона и других
прописа који се односе на стручно усавршавање запослених у државним органима и
државни стручни испит; учешће у припреми стратегије развоја и акционих планова у
области стручног усавршавања запослених у државним органима; државне стручне
испите; припрему мишљења, анализа и информација из делокруга Одсека; предлагање
одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Одсека.
Одсек за плате
Шеф Одсека - Гордана Пођанин
Телефон : + 381 11 3620 140
Факс: + 381 11
Е-адреса: [email protected]
Одсек за плате обавља послове који се односе на: праћење стања у области система
утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама и јавним службама
и јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; припремање стручних
основа за доношење прописа из области плата; учешће у припреми прописа из области
плата; сагледавање финансијских ефеката закона и других прописа на повећање или
смањење буџетских издатака за плате; отпремнине; координирање активности надлежних
министарстава у доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата;
припрема анализе, извештаја и информација које се односе на плате корисника средстава
буџета; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области; припрема
анализе и информације из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.
Одсек за радно-правне односе
Шеф Одсека – Горан Божић
Телефон : + 381 11 2686-786
Факс: + 381 11
Е-адреса: [email protected]
Одсек за радно-правне односе обавља послове који се односе на: праћење стања у области
радних односа у државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; праћење
стања у области радних односа у јединицама локалне самоуправе и аутономним
покрајинама; припремање стручних основа за доношење прописа из области
радноправних односа; иницирање измена прописа којим се уређују радноправни односи;
учешће у припреми прописа из области радноправних односа; припрема анализе,
6
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
извештаје и информације које се односе на радно-правне односе; предлагање
одговарајућих мера за унапређење стања у овој области; припрема анализа и информација
из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.
СЕКТОР ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Помоћник министра – Саша Могић
Телефон : + 381 11 333 4125
Факс: + 381 11 333-4201
Е-адреса: [email protected]
У Сектору за локалну самоуправу обављају се послови који се односе на: систем
локалне самоуправе и територијалне аутономије; територијалну организацију Републике;
изборе за органе локалне самоуправе; вршење надзора над законитошћу рада и аката
јединица локалне самоуправе; стручно усавршавање запослених у органима јединица
локалне самоуправе и други послове који се односе на јачање и унапређење капацитета
јединица локалне самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним
самоуправама других држава; спровођење поступка стручног оспособљавања за послове
комуналне полиције; подстицање и координацију сарадње јединица локалне самоуправе,
месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе,
учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са
европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се
у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације; праћење и
7
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
проучавање искустава других земаља у процесу децентрализације; праћење и проучавање
законодавства Републике Србије од значаја за децентрализацију и друге послове из
делокруга Сектора.
У Сектору за локалну самоуправу образоване су следећe ужe унутрашњe
јединица:
1. Одсек за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију и унапређење
система локалне самоуправе и
2. Група за координацију послова децентрализације Републике Србије и јачање
капацитета јединица локалне самоуправе.
Одсек за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију и унапређење система
локалне самоуправе
Шеф Одсека – Нада Дојчиновић
Телефон : + 381 11 333 4218
Факс: + 381 11 333-4201
Е-адреса: [email protected]
У Одсеку за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију и унапређење система
локалне самоуправе обављају се послови који се односе на: систем локалне самоуправе и
територијалне аутономије; изборе за органе локалне самоуправе; давање сагласности у
складу са законом; давање мишљења на законе и друге прописе чији су предлагачи други
органи државне управе; праћење примене прописа и припрема мишљења из делокруга
Одсека; надзор над законитошћу аката и рада јединица локалне самоуправе; област
територијалне организације Републике; припрему информација из области територијалне
организације Републике праћење и анализу сарадње јединица локалне самоуправе, месне
самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе; вођење
евиденција о успостављеној сарадњи јединица локалне самоуправе са локалним
самоуправама других држава; спровођење поступка стручног оспособљавања испита за
комуналну полицију као и вођења регистра комуналних полицајаца који су завршили
стручно оспособљавање; праћење стања, анализе и израду извештаја и друге послове из
делокруга Одсека.
Група за координацију послова децентрализације Републике Србије и јачање
капацитета јединица локалне самоуправе
Руководилац Групе – Сандра Недељковић
Телефон : + 381 11 333-4-207
Факс: + 381 11 333-4201
Е-адреса: [email protected]
У Групи за координацију послова децентрализације Републике Србије и јачање
капацитета јединица локалне самоуправе обављају се послови који се односе на:
учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са
европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се
у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације; праћење и
проучавање искустава других земаља у процесу децентрализације; праћење и проучавање
8
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
законодавства Републике Србије од значаја за децентрализацију; предлагање активности у
погледу стручног усавршавања запослених у органима локалне самоуправе и други
послове који се односе на јачање и унапређење капацитета јединица локалне самоуправе;
оствривање сарадње са јединицама локалне самоуправе и њиховим репрезентативним
удружењем у активностима из делокруга сектора; спровођење пројектних активности,
израду извештаја, анализа и обавештења у вези јачања капацитета јединица локалне
самоуправе, остваривање сарадње са јединицама локалне самоуправе и њиховим
репрезентативним удружењем у активностима из делокруга Сектора и друге послове из
делокруга Групе.
СЕКТОР ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, РЕГИСТРЕ
И МАТИЧНЕ КЊИГЕ
Помоћник министра –
Телефон : + 381 11 2685-344
Факс: + 381 11
9
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Е-адреса:
Сектор за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге обавља послове који
се односе на: остваривање слободе удруживања грађана, односно политичко и друго
организовање изузев синдикалног организовања; вођење Регистра политичких странака;
избор и вођење Регистра националних савета националних мањина; општа питања
људских и мањинских права; матичне књиге; печате; јединствени бирачки списак;
координирање сарадње са Канцеларијом за људска и мањинска права; учествује у изради
акционог плана за процес приступања Европској унији; учествује у изради закона и других
прописа из делокруга сектора и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге образоване су
следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за остваривање слободе удруживања грађана и вођење регистара и
евиденција;
2. Одсек за вођење Регистра националних савета националних мањина и општа
питања људских и мањинских права и
3. Одељење за лични статус грађана.
Одсек за остваривање слободе удруживања грађана и вођење регистара и евиденција
Шеф Одсека – Драгана Рајић
Телефон : + 381 11 2685-379
Факс: + 381 11
Е-адреса: [email protected]
Одсек за остваривање слободе удруживања грађана и вођење регистара и евиденција
обавља послове који се односе на: вођење Регистра политичких странака; вођење
другостепеног управног поступка против решења Регистратора удружења и Регистратора
страних удружења донесеног у првостепеном управном поступку у вези са уписом у
Регистар удружења, односно Регистар страних удружења; печате; вођење јединственог
бирачког списка; усклађивање рада и припрему упутства и објашњења који се односе на
спровођење првостепеног управног поступка у вези са уписом у Регистар удружења,
односно Регистар страних удружења; припрему извештаја, података и обавештења о
вршењу поверених послова вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења;
праћење примене прописа и стања у области остваривања слободе удруживања; израду
анализа, информација и обавештења из делокруга Одсека и друге послове из делокруга
Одсека.
Одсек за вођење Регистра националних савета националних мањина и општа питања
људских и мањинских права
Шеф Одсека – Биљана Марковић
Телефон : + 381 11 2645-357
Факс: + 381 11
Е-адреса: [email protected]
Одсек за вођење Регистра националних савета националних мањина и општа питања
људских и мањинских права обавља послове који се односе на: вођење Регистра
10
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
националних савета националних мањина, спровођење избора за националне савете
националних мањина; вођење посебних бирачких спискова националних мањина; надзор
над применом прописа којима се уређује вођење посебних бирачких спискова у
јединицама локалне самоуправе; надзор над законитошћу рада и аката националних савета
националних мањина; општа питања људских и мањинских права; праћење међународних
аката из области људских и мањинских права; праћење спровођења обавеза које се односе
на питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских права
у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим међународним
организацијама и друге послове из делокруга Одсека.
Одељење за лични статус грађана
Начелник Одељења – Јасмина Бенмансур
Телефон : + 381 11 361 26 72
Факс: + 381 11 361 26 72
Е-адреса: [email protected]
Одељење за лични статус гарађана обавља послове који се односе на матичне књиге:
учешће у припреми закона и других прописа из области матичних књига; вођење
другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних
овлашћења у повереним пословима матичних књига; усклађивање рада ималаца јавних
овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног
управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима матичних
књига; стручно усавршавање матичара; посебан стручни испит за матичара; давање
овлашћења за обављање послова матичара; праћење примене прописа и стања у области
матичних књига; давање мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци
јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област матичних књига и
надзор над законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у области матичних књига;
доношење решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних
књига; праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне
помоћи органима у примени међународних уговора и колизионих норми које су у вези са
уписом чињеница и података у матичне књиге; пријем и прослеђивање јавних исправа
(извода и уверења из матичних књига) о променама у личном стању грађана; пружање
правне помоћи у прибављању јавних исправа из матичних књига и провери
веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига; прибављање података и
обавештења у вези са вршењем поверених послова; припрему извештаја у процесу
извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и
европских интеграција са аспекта послова матичних књига; други примерак матичних
књига; припрему анализа и информација из делокруга Одељења и предлагање
одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга
Одељења.
У Одељењу за лични статус грађана образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за управне послове и праћење примене колизионих норми и међународних
уговора у области матичних књига;
2. Група за стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит за матичара.
11
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Група за управне послове и праћење примене колизионих норми и међународних
уговора у области матичних књига
Руководилац Групе – Данијела Кнежевић
Телефон : + 381 11 361 26 72
Факс: + 381 11 361 26 72
Е-адреса: [email protected]
Група за управне послове и праћење примене колизионих норми и међународних уговора
у области матичних књига обавља послове који се односе на: вођење другостепеног
управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у
повереним пословима матичних књига; усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и
припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка
и доношењем првостепених решења у повереним пословима матичних књига; праћење
примене прописа и стања у области матичних књига; давање мишљења о уставности и
законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим
се уређује област матичних књига и надзор над законитошћу прописа имаоца јавних
овлашћења у области матичних књига; доношење решења о одређивању начина
обнављања уништених или несталих матичних књига; праћење примене међународних
уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи органима у примени
међународних уговора и колизионих норми које су у вези са уписом чињеница и података
у матичне књиге; пријем и прослеђивање јавних исправа (извода и уверења из матичних
књига) о променама у личном стању грађана; пружање правне помоћи у прибављању
јавних исправа из матичних књига и провери веродостојности издатих јавних исправа из
матичних књига; прибављање података и обавештења у вези са вршењем поверених
послова; израду анализа, информација и обавештења из делокруга Групе; други примерак
матичних књига; учешће у припреми закона и других прописа из области матичних књига,
изузев прописа који се односе на стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит
за матичара; припрему извештаја у процесу извештавања о спровођењу ратификованих
билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова
матичних књига и друге послове из делокруга Групе.
Група за стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит за матичара
Руководилац Групе – Милица Томић
Телефон : + 381 11 268 53 79
Факс: + 381 11 268 53 79
Е-адреса: [email protected]
Група за стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит за матичара обавља
послове који се односе на: учешће у припреми прописа који се односе на стручно
усавршавање матичара и посебан стручни испит за матичара; учешће у припреми
стратегија развоја и акционих планова у области стручног усавршавања које су у вези са
стручним усавршавањем матичара; стручно усавршавање матичара; припрему предлога
програма стручног усавршавања матичара; праћење потреба ималаца јавних овлашћења у
поверним пословима матичних књига у вези са стручним усавршавањем матичара;
посебан стручни испит за матичара; давање овлашћења за обављање послова матичара;
вођење евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара; припрему
12
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
анализа и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење
стања у области и друге послове из делокруга Групе.
СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И
ПРОЈЕКТЕ
Помоћник министра –
Телефон : + 381 11
Факс: + 381 11 2685 396
Е-адреса:
У Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте обављају се
послови, из надлежности Министарства, који се односе на: координацију, усмеравање и
подршку активностима везаним за хармонизацију политика, прописа, процедура и
стандарда ради испуњавања обавеза и остваривање циљева Републике Србије у процесу
приступања Европској униjи и на међународном плану, и учешће представника
Министарства у раду тела основаним за те потребе; сарадњу и дијалог са надлежним
органима, организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивања подршке за
постизање циљева Министарства; припремање предлога основе и информација за учешће
на међународним конференцијама, мешовитим комисијама, радним групама, семинарима,
радионицама и другим скуповима и сарадњу на изради упоредних анализа са другим
земљама кандидатима и чланицама ЕУ и других међународних организација; учешће у
припреми стратешких и програмских докумената за финансирање из међународне
донаторске помоћи и планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката
који се финансирају из међународне развојне помоћи у складу са процедурама;
усклађивање и надгледање активности других субјеката, учесника у пројектима, током
13
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из
међународне донаторске помоћи; координацију активности неопходних за обезбеђивање
потребног националног суфинасирања програма и пројеката финансираних из
међународне донаторске помоћи; спровођење мера за успостављање, функционисање и
одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантим
процедурама; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења
спровођења пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи; израду
планова, програма и извештаја о раду у циљу информисања заинтересоване јавности,
видљивости и транспарентости рада Министарства у домену послова Сектора; праћење
рада међународних и регионалних организација, агенција и тела у обласима које се тичу
надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора и друге
послове из делокруга Сектора.
У Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте образоване су
следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу и
2. Одељење за пројекте финансиране из међународне развојне помоћи.
Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу
Шеф Одсека – Даница Стојановић
Телефон : + 381 11 3345 532
Факс: + 381 11 2685 396
Е-адреса: [email protected]
У Одсеку за европске интеграције и међународну сарадњу обављају се послови, у домену
надлежности Министарства, који се односе на: координацију и подршку активностима и
сарадњу у нормативним и студијско-аналитичким пословима на праћењу усклађености и
усклађивању прописа са европским законодавством и стандардима и међународним
преузетим обавезама; стручне и административне послове и координацију учешћа
представника Министарства у раду Координационог тела за процес приступања
Републике Србије Европској унији, Савету Координационог тела и преговарачким
групама, и другим телима основаним ради остваривања циљева Републике Србије у
области европских интеграција и на међународном плану; подршку стручним и
административним пословима у изради упоредних анализа и припреми предлога за
унапређење прописа и других аката, координацију припреме и превођење националне
верзије права ЕУ; учешће у припреми мишљења, предлога и објашњења у погледу
примене прописа, правила, директива, закључака, конвенција, уговора и других аката ЕУ
и других међународних организација и институција везаних за међународне и
међудржавне обавезе и програме; подстицање међународне сарадње од значаја за
остварење циљева и надлежности Министарства и покретање нових међународних
програма/пројеката на основу постојећих међудржавних споразума, односно споразума са
међународним развојним организацијама и међународним финансијским институцијама
као и националним стратешким и планским документима; праћење, координацију
реализације и припрему прилога Министарства за потребе израде Акционог плана за
усвајање правних тековина Европске уније, Акционог плана за испуњавање препорука из
годишњег извештаја Европске уније и спровођења Споразума о стабилизацији и
14
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
придруживању са ЕУ, као и других обавеза Министарства у процесу европских
интеграција и на међународном плану; припрема аката које из своје надлежности доноси
Влада, односно које Влада предлаже Народној скупштини као и давање мишљења на акта
која припремају други органи и организације из делокруга Сектора; друге послове који
произилазе из међународних преузетих обавеза Републике Србије у надлежности
Министарства, делокруга Одсека и природе посла, односно налога надлежнин органа и
претпостављених лица и друге послове из делокруга Одсека.
Одељење за пројекте финансиране из међународне развојне помоћи
Начелник Одељења –
Телефон : + 381 11 3345 532
Факс: + 381 11 2685 396
Е-адреса:
У Одељењу за пројекте финансиране из међународне развојне помоћи обављају се
послови, у домену надлежности Министарства, који се односе на: учешће у раду група за
припрему стратешких и програмских докумената за финансирање и идентификацију и
формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне
развојне помоћи; припрему и ревидирање листе приоритетних пројеката, предлагање
пројеката у складу са релевантном процедуром и вођење евиденције о свим предложеним
пројектима; учешће у припреми релевантне пројектне и тендерске документације (описе
послова, техничке спецификације, итд.) и изради/ажурирању плана јавних набавки и
плаћања за одобрене пројекте и спровођење неопходних активности како би средства за
национално суфинансирање пројеката била на време обезбеђена; благовремено
информисање о проблемима у спровођењу пројеката и потреби предузимања корективних
мера; обезбеђење учешћа у релевантним одборима за праћење програма и организацију и
координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру;
административне и стручне послове, укључујући контролу, везане за тендерску
документацију и уговарање, као и за спровођење уговорених обавеза од стране уговарача;
контролу и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката,
укључујући и контролу на лицу места; припрему и подношење извештаја о процесу
програмирања/припреме пројеката израду и извештаја о спровођењу пројеката
финансираних из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи у складу са
релевантним процедурама и чување неопходне документације ради спровођења поступка
ревизије; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост
децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним
процедурама; испуњавање захтева у вези са видљивошћу пројеката финансираних из
средстава ЕУ и друге међународне развојне помоћи; сарадњу са међународним развојним
организацијама и финансијским институцијама, као и надлежним националним
институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте финансиране из
међународне донаторске помоћи који доприносе остваривању циљева и надлежности
Министарства; друге послове који произилазе из међународних преузетих обавеза
Републике Србије у надлежности Министарства и друге послове из делокруга Одељења.
У Одељењу за пројекте финансиране из међународне развоје помоћи образоване су
следеће уже унутрашње јединице:
15
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
1) Група за планирање и припрему пројеката, и
2) Група спровођење и праћење спровођења пројеката.
Група за планирање и припрему пројеката
Руководилац Групе – Сташа Лукић
Телефон : + 381 11 3345 532
Факс: + 381 11 2685 396
Е-адреса: [email protected]
У Групи за планирање и припрему пројеката обављају се послови, у домену надлежности
Министарства, који се односе на: учешће у раду секторских група за припрему пројеката,
припрему стратешких и програмских докумената којима се дефинишу стратешки
приоритети који ће бити финансирани из претприступне помоћи, као и на
идентификацију, формулацију и израду предлога пројеката финансираних из фондова ЕУ
и друге међународне развојне помоћи; припрему и ревидирање листе приоритетних
пројеката, предлагање пројеката у складу са релевантном процедуром и вођење
евиденције о свим предложеним пројектима; праћење припреме релевантне пројектне
документације; спровођење неопходних активности како би средства за национално
суфинансирање била на време планирана; припрему и подношење извештаја о процесу
програмирања/припреме пројеката и примени препорука ревизора и евалуатора;
информисање заинтересованих страна о правцима, правилима и процедурама за
програмирање пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост
децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним
процедурама; сарадњу и комуникацију са другим корисницима међународне развојне
помоћи, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, Канцеларијом за европске
интеграције и другим надлежним институцијама и организацијама о потребама за
финансирањем пројеката; пружање стручне помоћи другим унутрашњим јединицама у
Министарству и другим корисницима у планирању и припреми пројеката; друге послове
који произилазе пројектних активности везаних за процес придруживања Републике
Србије Европској унији и извршење међународних преузетих обавеза у надлежности
Министарства и друге послове из делокруга Групе.
Група за спровођење и праћење спровођења пројеката
Руководилац Групе – Наташа Радуловић
Телефон : + 381 11 3345 532
Факс: + 381 11 2685 396
Е-адреса: [email protected]
У Групи за спровођење и праћење спровођења пројеката обављају се послови, у домену
надлежности Министарства, који се односе на: учешће у припреми техничке
документације за спровођење поступка јавних набавки и учешће у обезбеђивању
обавезног националног суфинансирања пројеката и изради/ажурирању плана јавних
набавки и плаћања за одобрене пројекте; организацију и координацију предлагања
чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; праћење спровођења пројеката и уговора
16
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера
испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности
рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у
циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; израду и подношење
извештаја о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и друге међународне
развојне помоћи, укључујући и извештаје намењене органу надлежном за уговарање
пројеката, и чување неопходне документацију ради спровођења поступка ревизије;
проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката и уговора; организовање
активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из средстава ЕУ;
спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог
система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама; пружање
стручне помоћи другим корисницима током спровођења пројеката и финансијску и
динамичку координацију учесника у пројектима; учешће, у складу са релевантним
процедурама, у поступку преговарања у циљу закључивања уговора и правовремено и
тачно обавештавање о спроведеним поступцима; учешће у релевантним одборима и
групама за праћење програма и координацију са осталим корисницима програма и
предлагање мера, где је то могуће, за измене уговора; друге послове који произилазе из
пројектних активности везаних за процес придруживања Републике Србије Европској
унији и извршење међународних преузетих обавеза у надлежности Министарства и друге
послове из делокруга Групе.
СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Помоћник министра – Наталија Павловић Шиниковић
Телефон : + 381 11 2641-495
Факс: + 381 11
Е-адреса: [email protected]
17
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Сектор за нормативне послове обавља послове који се односе на учешће у припреми и
праћењу примене стратешких докумената, закона и других прописа и међународних
уговора и припрему и реализацију пројеката из делокруга Министарства; развој и
унапређење система државне управе, е-управе, службеничког система; припрему прописа
који се односе на радне односе и плате у државним органима, јавним агенцијама и јавним
службама; припрему прописа о људским и мањинским правима; припрему прописа који се
односе на радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним
покрајинама; поступак припреме материјала Министарства који ће се разматрати на
седници Владе; израду мишљења поводом примене прописа из делокруга Министарства;
израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други
органи државне управе; давање мишљења на законе и друге опште акте које предлажу
народни посланици и други овлашћени предлагачи; праћење стања и примену прописа из
делокруга Министарства и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног
уређења; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга
Министарства са законодавством ЕУ и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за нормативне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за нормативне послове у области државне управе, радних односа и плата и еуправе;
2. Одсек за нормативне послове у области локалне самоуправе, радних односа и
плата, матичних књига и људских и мањинских права.
Одсек за нормативне послове у области државне управе, радних односа и плата и еуправе
Шеф Одсека Телефон : + 381 11
Факс: + 381 11
Е-адреса:
Одсек за нормативне послове у области државне управе, радних односа и плата и е-управе
обавља послове који се односе на: праћење примене и припрему мишљења о примени
одредаба закона, прописа и других општих аката из области државне управе, радних
односа државних службеника и намештеника и е-управе; прати стање у области државне
управе, радних односа државних службеника и намештеника и е-управе и учествује у
предлагању мера из ове области; учествује у припреми стратешких докумената и прописа
из области државне управе, радних односа државних службеника и намештеника и еуправе; прати и анализира усклађеност националног законодавства са прописима ЕУ и
учествује у припреми одговарајућих извештаја; припрема мишљења на нацрте стратешких
докумената, закона и других прописа чији су предлагачи други органи; учествује у
припреми анализа и информација из делокруга Сектора и друге послове из делокруга
Одсека.
Одсек за нормативне послове у области локалне самоуправе, радних односа и плата,
матичних књига и људских и мањинских права
Шеф Одсека – Татјана Зељковић Бабић
18
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Телефон : + 381 11 2641-495
Факс: + 381 11
Е-адреса: [email protected]
Одсек за нормативне послове у области локалне самоуправе, радних односа и плата,
матичних књига и људских и мањинских права обавља нормативне послове у области
територијалне организације Републике и локалне самоуправе; обавља послове који се
односе на: учествовање у припреми закона, подзаконских аката и других општих аката из
области локалне самоуправе; обавља нормативне послове у области радних односа и плата
у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; учешће у изради прописа о
матичним књигама и људским и мањинским правима; израду стручних мишљења о
законима, подзаконским актима и другим општим актима из области локалне самоуправе
и територијалне организације Републике; израду анализе стања и информација у вези са
применом прописа из области локалне самоуправе и територијалне организације
Републике и друге послове из делокруга Одсека.
СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Секретар министарства - Станија Вишекруна
Телефон : + 381 11 3345-671
Факс: + 381 11 2686-868
Е-адреса: [email protected]
У Секретаријату Министарства обављају се послови који се односе на: кадровска,
финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања; усклађивање
рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима и друге послове из делокруга
Секретаријата.
19
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
У Секретаријату Министарства образоване су следеће уже унутрашње јединице:
1. Одељење за опште правне послове и послове јавних набавки и
2. Одељење за финансијске, материјалне и информатичке послове.
Одељење за опште правне послове и послове јавних набавки
Начелник Одељења - Тања Огризовић
Телефон : + 381 11 2646-939
Факс: + 381 11 2686-868
Е-адреса: [email protected]
У Одељењу за опште правне послове и послове јавних набавки обављају се послови који
се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење
евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање
мера за унапређење развоја кадрова; послове пружања информација од јавног значаја;
послове заштите података о личности; припрему годишњег програма рада и извештаја о
раду Министарства; организацију службених путовања у земљи и иностранству;
остваривање сарадње са Управом за заједничке послове републичких органа; послове
организовања и реализације поступака јавних набавки; послове безбедности и здравља на
раду; и друге послове из делокруга Одељења.
У Одељењу за опште правне послове и послове јавних набавки образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Група за опште-правне и кадровске послове и
2. Група за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду.
Група за опште-правне и кадровске послове
Руководилац Групе Телефон : + 381 11 2646-939
Факс: + 381 11 2686-868
Е-адреса:
У Групи за опште-правне и кадровске послове обављају се послови који се односе на:
радноправни статус државних службеника и намештеника; припрему Нацрта кадровског
плана, планирање кадрова и анализу испуњености кадровског плана; селекцију и избор
кадрова; обуку, оцењивање и напредовање државних службеника; припрему аката о
правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; вођење
евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање
мера за унапређење развоја кадрова; спровођење дисциплинског поступка и поступка
утврђивања одговорности државних службеника и намештеника за материјалну штету;
припрему програма рада и извештаја о раду Министарства; организацију службених
путовања у земљи и иностранству; послове у вези са приступом информацијама од јавног
значаја; као и други послови из делокруга Групе.
Група за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду
Руководилац Групе- Наташа Павићевић
20
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Телефон : + 381 11 2646-939
Факс: + 381 11 2686-868
Е-адреса: [email protected]
У Групи за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду обављају се послови који
се односе на: послове организовања и реализације поступака јавних набавки; припрему
плана јавних набавки за Министарство у сарадњи са Одељењем за финансијске,
материјалне и информатичке послове; спровођење прописа из области безбедности и
здравља на раду; послови из области финансијског управљања и контроле; као и други
послови из делокруга Групе.
Одељење за финансијске, материјалне и информатичке послове
Начелник Одељења - Зорица Ловрић
Телефон : + 381 11 2686-680
Факс: + 381 11 2686-868
Е-адреса: [email protected]
У Одељењу за финансијске, материјалне и информатичке послове обављају се послови
који се односе на: планирање и наменско трошење средстава за рад Министарства; израду
нацрта финансијског плана; израду плана јавних набавки; контролу финансијских и
рачуноводствених података; књиговодствене послове; послове у вези са наменским
трошењем средстава који се односе на реализацију пројеката; руковање опремом
Министарства; припрему извештаја, информација и анализа из делокруга Одељења и
Министарства; и друге послове из делокруга Одељења.
ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Руководилац Групе- Рада Рађеновић
Телефон : + 381 11 333-4109
Факс: + 381 11 333-4201
Е-адреса: [email protected]
Група за интерну ревизију обавља послове интерне ревизије Министарства који се
односе на оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно
тестира, анализира и оцењује све пословне функције у складу са Међународним
стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у
Републици Србији; врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле,
оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности,
ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и
нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши
ревизију коришћења средстава ЕУ и других међународних организација; даје савете и
стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о налазу
интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама, обавља и друге послове
неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне
ревизије; обавља и друге послове из делокруга Групе.
21
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Дирекција за
електронску управу
Управни инспекторат
МИНИСТАР
др Кори Удовички
У
П
Р
А
В
Е
С
е
к
р
е
т
а
р
и
ј
а
т
Државни секретари
Група за
интерну
ревизију
Сектор за државну управу, радноправне односе и плате
Група
за
систем
државне
управе и
организа
цију и
рад
органа
државне
управе
Одсек
за
спрово
ђење
реформ
е јавне
управе
и
стручо
усаврш
авање
Одсек
за
плате
Одсек
за
радно
правне
односе
Сектор за локалну
самоуправу
Одсек за
студијскоаналитичке
послове,
надзор,
организациј
уи
унапређење
система
локалне
самоуправе
Група за
координац
ију
послова
децентрал
изације
Републике
Србије и
јачање
капацитета
јединица
локалне
самоуправ
е
Сектор за људска и мањинска права,
регистре и матичне књиге
Одсек за
остварив
ање
слободе
удружив
ања
грађана и
вођење
регистар
аи
евиденци
ја
Одсек за
вођење
Регистра
национал
них
савета
национал
них
мањина
и општа
питања
људских
и
мањинск
их права
Одељење за
лични статус
грађана
Група за управне
послове и
праћење примене
колизионих норми
и међународних
уговора
Одељење за опште правне
послове и послове јавних
набавки
Група за опште-правне
и кадровске послове
Одељење за финансијске,
материјалне и информатичке
послове
Сектор за европске
интеграције,међународну
сарадњу и пројекте
Одсек за
европске
интеграц
ије и
међунаро
дну
сарадњу
Група за стручно
усавршавање
матичара и
посебан стручни
испит за матичара
22
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Група за јавне набавке и
послове безбедности
здравља на раду
Одељење за
пројекте
финансиране
из
међународне
развојне
помоћи
Група за
планирање и
припрему
пројеката
Група за
спровођење и
праћење
спровођења
пројеката
Сектор за
нормативне послове
Одсек за
норматив
не
послове
у
области
државне
управе,
радних
односа и
плата и е
- управе
Одсек за
норматив
не
послове у
области
локалне
самоуправ
е, радних
односа и
плата,
матичних
књига и
људских и
мањински
х права
MИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Систематизована радна места
Број
Виши
систематизованих саветник
Сектор за државну
управу, радно-правне
односе и плате
Сектор за локалну
самоуправу
Сектор за људска и
мањинска права,
регистре и матичне
књиге
Сектор за европске
интеграције,
међународну
сарадњу и пројекте
Сектор за
нормативне послове
Секретаријат
министарства
Интерна ревизија
Укупно
Самостални
саветник
Саветник
Млађи
саветник
Сарадник
Млађи
сарадник
Референт
Млађи
референт
Намештеници
Положаји
22
3
7
10
/
/
/
1
/
/
1
12
3
2
4
/
/
/
2
/
/
1
24
4
6
6
/
3
/
2
/
2
1
15
2
5
3
3
1
/
/
/
/
1
12
1
5
5
/
/
/
/
/
/
1
22
3
4
1
1
3
1
3
/
5
1
3
110
/
16
1
30
1
30
1
5
/
7
/
1
/
8
/
/
/
7
/
6
У табели нису обухваћена системтизована три државна секретара.
23
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Децембар 2014. године
Број
Виши Самосталн
попуњених саветник
и
саветник
Сектор за државну
14
управу, радноправне односе и
плате
Сектор за локалну
12
самоуправу
Сектор за људска и
19
мањинска права,
регистре и матичне
књиге
Сектор за европске
12
интеграције,
међународну
сарадњу и пројекте
Сектор за
7+1
нормативне
мировање
послове
Секретаријат
18
министарства
Интерна ревизија
1
Укупно
83+1
мировање
Саветник
Млађи
саветник
Сарадник
Млађи
сарадник
Референт
Млађи
Намештеници
Положаји
референт
2
7
3
1
1
3
2
4
2
1
4
5
3
1
5
2
1мирова
4
2
2
3
1
1
3
0
3
4
1
13
1
27
15
4
7
0
8
6
4
3
3
2
2
1
1
ње
НАПОМЕНА:
- У табели нису обухваћена 3 државна секретара, 2 извршиoца ангажована на одређено време ради замене одсутног државног службеника и
8 лица ангажованих по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова.
24
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
МИНИСТАР
Министарством руководи министар. Министар представља министарство, доноси
прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим
питањима из делокруга министарства. Министар је одговоран Влади и Народној скупштини
за рад министарства и стање у свим областима из делокруга министарства.
Министар др Кори Удовички
Телефон: +381 11 3617-717
Факс: +381 11
Е-адреса: [email protected]
[email protected]_____
Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди. Државни
секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност
престаје с престанком дужности министра.
________________________________________________________________________
Државни секретар Жељко Ожеговић
Телефон: +381 11 3613-654
Факс: +381 11 2685-387
Е-адреса: [email protected]
[email protected]____
Државни секретар Иван Бошњак
Телефон: +381 11 3616-432
Факс: +381 11 2685-387
Е-адреса: [email protected]
[email protected]________
Државни секретар Видосава Џагић
Телефон: +381 11 3613-654
Факс: +381 11 2685-387
Е-адреса: [email protected]
[email protected]______
25
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
ОВЛАШЋЕЊА
Државни секретар, Жељко Ожеговић, решењем министра број: 021-02-99/2014-02 од 27.
јуна 2014. године, овлашћен је да замењује министра док је одсутан или спречен.
Именовани је овлашћен и да:
- потписује захтеве за преузимање обавеза, њихову верификацију и издаје налоге за
плаћање које треба извршити из средстава која припадају буџету за министарство и
Управни инспекторат;
- усмерава и координира рад и потписује управна и вануправна акта из делокруга свих
сектора министарства;
- усмерава и координира рад органа у саставу министарства – Управног инспектората и
Дирекције за електронску управу;
- потписује акта у вези са покретањем, спровођењем и реализацијом поступака јавних
набавки из делокруга рада сектора чији рад усмерава и координира и Секретаријата
министарства;
- потписује уговоре о обављању привремених и повремених послова.
Државни секретар, Иван Бошњак, решењем министра број: 021-02-177/2014-02 од 5.
септембра 2014. године овлашћен је да потписује:
- управна и вануправна акта из делокруга рада Сектора за људска и мањинска права,
регистре и матичне књиге и Сектора за локалну самоуправу.
Решењем министра број: 021-01-153/1/2014-01 од 19. августа 2014. године,
именовани је овлашћен да, у циљу спровођења избора и конституисања националних
савета националних мањина, потписује:
- решење о привременом закључењу посебног бирачког списка националних мањина;
- решења о упису, брисању, изменама, допунама и исправкама у посебном бирачком
списку, по закључењу посебног бирачког списка;
- одговоре на тужбе поднете Управном суду на решења Министарства државне управе и
локалне самоуправе о упису, брисању, изменама, допунама и исправкама у посебном
бирачком списку;
- друге управне и вануправне акте који се односе на спровођење избора и конституисање
националних савета националних мањина.
Секретар министарства, Станија Вишекруна, решењем министра број: 021-01-68/201402 од 5. јуна 2014. године, овлашћена је да:
- потписује управне и вануправне акте из делокруга рада Секретаријата Министарства;
- потписује решења којима се одлучује о правима и дужностима државних службеника и
намештеника;
- потписује путне налоге за државне секретаре, државне службенике, намештенике и друга
ангажована лица.
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Бирчанинова бр. 6., Београд
ПИБ: 108512042
Радно време: понедељак - петак од 7,30 до 15,30
26
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја:
Милена Ђорђевић
011/2646-939
[email protected]
Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
Јелена Парезановић
011/3620-149
[email protected]
Приступ просторијама министарства у Бирчаниновој бр. 6. и Влајковићевој бр. 10.,
лицима са инвалидитетом није могућ без пратиоца.
У просторијама Министарства дозвољено је аудио и видео снимање уз претходну
сагласност министра или овлашћеног државног секретара.
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Министарству државне управе и локалне самоуправе почев од образовања
министарства обраћали су се грађани, удружења и невладине организације са захтевом за
слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Захтеви су упућени ради достављања обавештења да ли Министарство државне
управе и локалне самоуправе поседује одређену информацију, као и на захтеве за
достављањем фотокопије докумената којима располаже Министарство државне управе и
локалне самоуправе, а која су настала у раду или у вези са радом Министарства, као на
пример:
„Захтевом од 14. маја 2014. године, обратили сте се овом Министарству сагласно
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”,
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), за приступ информацијама од јавног значаја, у виду
достављања информација, електронским путем или поштом, које се односе на податке о
плаћањима са буџетских линија 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и 485 –
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, за период 2012.,
2013. и 2014. године (до дана пријема захтева), за обавезе које је Министарство државне
управе и локалне самоуправе преузело у складу са одредбама Закона о министарствима
(„Службени гласник РС“, број 44/14).
У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, обавештавамо Вас да у траженом периоду, није било принудних наплата.“
„Захтевом од 29. маја 2014. године, примљеног у Министарству државне управе и
локалне самоуправе 30. маја 2014. године, обратили сте се овом Министарству за приступ
информацијама од јавног значаја, за доставу копије документације која се односи на
записник са седнице Националног савета грчке националне мањине која је одржана 1.
фебруара 2014. године и на укупан број лица која су уписана у посебан бирачки списак
27
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
грчке националне мањине исказан по јединицама локалне самоуправе у Републици
Србији.
У року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја (''Службени гласник РС'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), у прилогу
дописа достављамо копије тражених докумената.“
„По Вашем Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја од 29. маја 2014.
године, упутили смо одговор број 90-00-14/2014-02 од 6. јуна 2014. године и у прилогу
копију Записника са седнице Националног савета грчке националне мањине која је
одржана 1. фебруара 2014. године и Табеларни приказ о укупном броју уписаних
припадника грчке националне мањине у Посебан бирачки списак исказан по јединицама
локалне самоуправе на дан 6. јуни 2014. године, а за које сте навели у Вашем захтеву од
12. јуна 2014. године, да су непотпуни. Наведена документа Вам поново достављамо, као
и:
- Предлог дневног реда прве редовне седнице Националног савета грчке националне
мањине у 2014. години, која је одржана 1. фебруара 2014. године;
- Реализација дневног реда;
- Извештај о активностима у четвртом кварталу 2013. године, у периоду од 1. октобра до
31. децембра 2013. године (достављен Министарству уз поменути записник).
Напомињемо да се сва документација која се односи на финансијске извештаје
Националног савета грчке националне мањине налази у Канцеларији за људска и
мањинска права.“
„Захтевом од 18. јуна 2014. године, обратили сте се овом Министарству сагласно
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”,
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), за приступ информацијама од јавног значаја, у виду
достављања електронских записа са подацима свих лица са територије Републике Србије
који имају право на изборно гласање, поседују у власништву непокретности, остварују
приходе из радног односа и по основу права на пензију, која су поседовала моторна возила
до 2001. године и личне податке свих лица из Београда.
У року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, обавештавамо Вас следеће:
Чланом 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/2014),
прописано је да Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове
државне управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад
министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана;
управну инспекцију; управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других
прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне
односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним
службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених
у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и друго
организовање, изузев синдикалног организовања; регистар политичких странака; непосредно
изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра
националних савета националних мањина; избор националних савета националних мањина;
вођење посебног бирачког списка националне мањине, као и друге послове одређене законом.
28
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и
подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада;
изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне
самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним
покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене
законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније,
донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
Дирекција за електронску управу, као орган управе у саставу Министарства државне
управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове и послове државне управе који се
односе на: усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне
самоуправе и јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу информационокомуникационих технологија у државним органима, органима територијалне аутономије,
органима јединица локалне самоуправе и јавним службама, примену и коришћење интернета
у раду државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби, као
и друге послове одређене законом.
Послови вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку о
области матичних књига, сагласно члану 6. Закона о матичним књигама („Службени
гласник РС“, број 20/09) поверени су општинама, градовима, односно граду Београду, а
наведене послове извршава општинска управа односно градска управа односно градска
управа града Београда.
Сходно члану 3. Закона о матичним књигама, матичне књиге и изводи из матичних
књига који се издају на основу матичних књига су јавне исправе. Начин издавања извода
из матичних књига уређен је чл. 80-84. Закона о матичним књигама и тач. 94-112.
Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС”,
бр. 109/09, 4/10-испр, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13). Између осталог, прописано је да се изводи
из матичних књига издају на основу података садржаних у изворнику матичне књиге и
садрже последње податке који су уписани у матичне књиге до времена издавања. Изводи
из матичних књига издају се сагласно члану 83. Закона на захтев лица на које се подаци из
матичних књига односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим
лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о
личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја, а
изводе из матичних књига сагласно тачки 98. наведеног упутства издаје матичар који води
матичну књигу из које се издају изводи.
Имајући у виду наведене одредбе прописа о матичним књигама које уређују
надлежност органа за вођење матичних књига и начин издавања извода из матичних
књига, тражена информација, у смислу члана 2. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, није информација од јавног значаја којом располаже овај
орган власти.
Надаље, Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.
104/09 и 99/11), прописано је да јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки
списак), јесте јавна исправа у којој се води евиденција држављана Републике Србије који
имају бирачко право (члан 1. став1.); бирачки списак води министарство надлежно за
послове управе и вођење бирачког списка обухвата: анализирање података из бирачког
29
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
списка и предузимање мера ради обезбеђења њихове међусобне усклађености и тачности,
вршење промена у бирачком списку (упис, брисање, допуна или исправка) након
закључења бирачког списка и обављање других послова у складу са овим законом; део
бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно
градска управа, као поверен посао (члан 2. ст. 1.-3.).
Поред тога, чланом 7. став 1. овог закона, прописано је да у бирачки списак уписује
се: име и презиме бирача, име једног родитеља бирача, бирачев јединствен матични број
грађана, датум и место рођења бирача, пол бирача, место пребивалишта и адреса бирача,
јединица локалне самоуправе у којој бирач има место пребивалишта, страна држава у којој
бирач има боравиште, место боравишта и адреса бирача у иностранству и место за
интерно расељена лица.
Сходно члану 14. став 1. тачка 1) Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на
углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим ако је
лице на то пристало, док је чланом 8. став 1. тачка 1) Закона о заштити података о
личности („Службени гласник РС“, бр. бр. 97/08, 104/09-др.закон, 68/12-УС и 107/12),
прописано да обрада података о личности није дозвољена ако физичко лице није дало
пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења.
Полазећи од напред наведених одредаба закона и садржине захтева, а имајући у
виду да бирачки списак садржи личне податке држављана Републике Србије који имају
бирачко право, указујемо да ово министарство не поседује писмену сагласност - пристанак
лица на која се ти подаци односе, па у том смислу нисмо у могућности да удовољимо
захтеву тражиоца информације.
Такође, напомињемо да се тражена информација не може сматрати информацијом
од јавног значаја у смислу члана 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
У вези дела Захтева који се односи на податке о обвезницима плаћања пореза по
основу права својине на непокретностима, моторним возилима, као и податке о лицима
која остварују приходе било по основу радног односа или по другом основу,
обавештавамо Вас да ово министарство, сходно свом делокругу, не поседује тражене
податке.“
„Захтевом од 29. јула 2014. године, примљеног у Министарству државне управе и
локалне самоуправе 31. јула 2014. године, обратили сте се овом Министарству за приступ
информацијама од јавног значаја, којим сте тражили податке о укупном броју уписаних
припадника македонске националне мањине у посебан бирачки списак националне
мањине исказан по јединицама локалне самоуправе.
У року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја (''Службени гласник РС'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), у прилогу
дописа достављамо табеларни приказ о укупном броју уписаних припадника македонске
националне мањине у посебан бирачки списак националне мањине, исказан по јединицама
локалне самоуправе.
„Министарство државне управе и локалне самоуправе примило је Ваш Захтев за
приступ информацијама од јавног значаја од 13. августа 2014. године, заведен у
Министарству дана 14. августа 2014. године, под бројем 07-00-186/2014-20, а који је
насловљен на Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.
30
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Размотривши примљени Захтев, утврдили смо да се исти односи на документ који
Министарство државне управе и локалне самоуправе не поседује.
У складу са чланом 37. став 19. Закона о министарствима („Службени гласник РС“,
број 44/2014), Министарство државне управе и локалне самоуправе преузело је од
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе запослене и постављена лица,
као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у
области локалне самоуправе.
У складу са чланом 37. став 1. Закона о министарствима, Министарство привреде
преузело је од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе запослене и
постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за
вршење надлежности у области регионалног развоја.
Имајући у виду да се Ваш захтев односи на документ настао у раду Министарства
економије и регионалног развоја, према нашим сазнањима, наведени документ се налази у
Министарству привреде.
Сходно члану 19. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обавештавамо Вас да смо
Захтев проследили Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности.“
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне
управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава,
посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну
инспекцију; управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других
прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе;
радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и
јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање
запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и
друго организовање, изузев синдикалног организовања; регистар политичких странака;
непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове
одређене законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне
управе који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење
регистра националних савета националних мањина; избор националних савета
националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине, као и друге
послове одређене законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне
управе који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије;
усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и
ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима
јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и
аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге
послове одређене законом.
31
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне
управе који се односе на: стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске
уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
Дирекција за електронску управу, као орган управе у саставу Министарства
државне управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове и послове државне управе
који се односе на: усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу
информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима
територијалне аутономије, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама,
примену и коришћење интернета у раду државних органа, територијалне аутономије,
локалне самоуправе и јавних служби, као и друге послове одређене законом.
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ РУКОВОДИЛАЦА УНУТРАШЊИХ
ЈЕДИНИЦА
Државни секретари, секретар министарства и помоћници министра, овлашћени су
за обављање послова из делокруга рада министарства у складу са одредбама Закона о
државној управи и за свој рад и рад унутрашњих јединица којим руководе одговорни су
министру.
У складу са чланом 229. Пословника Народне скупштине („Сл. гласник РС“, број
20/12 - пречишћен текст) прописано је ставом 1. да министар информише надлежни одбор
Народне скупштине о раду министарства једном у три месеца.
Информација о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе за
период април-јун 2014. године.
Документ се налази у наведеном линку, приступићете истом кликом на ок - open.
https://www.dropbox.com/s/g82mm7ex37ih435/Informacija%20april-jun.pdf?dl=0
ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
јул-септембар 2014. године
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне
управе у складу са делокругом одређеним чланом 10. Закона о министарствима
(„Службени гласник РС“, број 44/14), којим је прописано:
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних
организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију;
32
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и
мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у
државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни
стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним
органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и друго организовање, изузев
синдикалног организовања; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана;
јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра
националних савета националних мањина; избор националних савета националних мањина;
вођење посебног бирачког списка националне мањине, као и друге послове одређене законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и
подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада;
изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне
самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним
покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене
законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе
који се односе на: стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније,
донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
Дирекција за електронску управу, као орган управе у саставу Министарства државне
управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове и послове државне управе који се
односе на: усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне
самоуправе и јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу информационокомуникационих технологија у државним органима, органима територијалне аутономије,
органима јединица локалне самоуправе и јавним службама, примену и коришћење интернета
у раду државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби, као
и друге послове одређене законом.
У извештајном периоду обављени су следећи послови:
I Послови из области државне управе, радно-правних односа и плата:
- припрема Нацрта закона о инспекцијском надзору (у наведеном периоду
спроведена je јавнa расправa у складу са Програмом јавне расправе. Oдржано је шест
округлих столова на којима је представљен Нацрт закона. У јавној расправи је учествовало
око 500 учесника у 5 градова у Србији. Поред тога у периоду јавне расправе одржане су и
две отворене консултације са пословним удружењима Србијатранспорт и НАЛЕД.
Добијен је 261 коментар од 27 представника заинтересованих страна као што су: пословне
асоцијације – обједињени предлози привредних субјеката, удружења предузетника,
физичких лица, инспекција, независни државни органи као што је Агенција за борбу
против корупције, Заштитник грађана,...);
- припреман је Нацрт акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне
управе, спроведена је јавна расправа и добијено мишљење Европске комисије и у току је
прибављање мишљења и коментара на наведени нацрт;
33
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
- припреман је Нацрт акционог плана за спровођење иницијативе Партнерства за
отворену управу за период од 2014-2016. године (у току је прибављање мишљења на
наведени нацрт);
- активности везане за образовање Савета за реформу јавне управе и одржавање
прве седнице Савета 28. августа 2014. године који представља први ниво координације у
спровођењу Стратегије реформе јавне управе;
- координација послова управних округа прегледом четири, стручних служби
управних округа;
- припремљено је 17 мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у органима државне управе и службама Владе и пружање
стручне помоћи органима у поступку припреме правилника;
- донето је 510 решења о одобравању полагања државног стручног испита и
организовано је полагање државног стручног испита за рад у државним органима за 550
кандидата;
- спроведене активности у вези учешћа представника Републике Србије у
Регионалној школи за државну управу (РеСПА);
- припремљена су 242 решења о утврђивању отпремнине државних службеника и
намештеника поводом одласка у пензију;
- припремљена су 3 мишљења о примени закона и прописа из делокруга Сектора;
- одржан је технички састанак Посебне групе за реформу јавне управе
представника релевантних државних органа Републике Србије са представницима
Европске комисије на тему „Правни оквир за државну службу и управљање људским
ресурсима“ у оквиру спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању.
II Послови државне управе из области људских и мањинска права, регистара и
матичних књига
У пословима државне управе који се односе на остваривање слободе удруживања
грађана, јединствени бирачки списак и регистре:
- Припремљенa су, у односу на послове који се односе на печате: решења о давању
сагласности на садржину и изглед печата државних и других органа (81); позиви за
исправку поднесака у вези поднетих захтева државних и других органа за давање
сагласности на садржину и изглед печата и обавештења којима се указује државним и
другим органима на неисправно израђене печате или недостављање отисака печата и
одговарајућих података ради уписа у евиденцију коју води Министарство (66); у
евиденцију печата унети су подаци о издатим сагласностима на садржину и изглед печата,
као и други релевантни подаци (166).
- У оквиру послова који се односе на политичко и друго организовање, изузев
синдикалног организовања – након спроведеног другостепеног управног поступка донета
су решења и закључци по жалбама на решења Агенције за привредне регистре,
Регистратора који води Регистар удружења (6); одговор на тужбу поднету против решења
Министарства којим је одлучено по жалби на решење Агенције за привредне регистре,
Регистратора који води Регистар удружења (1); мишљења о примени одредаба Закона о
удружењима (2) и дописи којим су дате информације о пословима који се односе на
34
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
слободу удруживања грађана, у вези изјављених жалби на решења Агенције за привредне
регистре, Регистратора који води Регистар удружења односно достављање списа предмета
(9).
- У оквиру послова који се односе на вођење Регистра политичких странака донето
је: решење о упису Нове демократске странке у Регистар политичких странака; решење о
промени података у Регистру политичких странака (3) и решење о одбацивању пријаве за
упис промене податка у Регистру који се односе на датум доношења Статута Демократске
партије Македонаца – Демократске партије на македонците (1); одговор на тужбу поднету
Управном суду против решења Министарства (1), уверења о упису политичких странака у
Регистар политичких странака (10); позива за исправку поднесака и обавештења о
подацима уписаним у Регистар политичких странака (9).
- У односу на послове вођења јединственог бирачког списка - предузете активности
који се односе на спровођење избора за одборнике СО Мајданпек који су одржани 07.09.2014. године, односно припремљено је решење о закључењу бирачког списка за
подручје општине Мајданпек и утврђен укупан број бирача; штампани су изводи из
бирачког списка и предати овлашћеним представницима изборне комисије Мајданпек;
припремљена су решења о променама у јединственом бирачком списку од закључења
бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора (27). Такође, поступљено по захтевима
општинских односно градских управа за достављање извода, односно података из
јединственог бирачког списка за спровођење референдума и избора за чланове савета
месних заједница (4).
У пословима државне управе који се односе на људска и мањинска права:
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је дана 26. августа 2014.
године Одлуку о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина
за 26. октобар 2014. године. Одлуком је одређено које националне мањине ће чланове
националног савета бирати на непосредним изборима, а које путем електорске скупштине.
Министарство је упутило Јавни позив свим електорима да благовремено поднесу
потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини. Сходно позиву, припадници
националних мањина поднели су Министарству на потврђивање укупно 340 електорских
пријава: 142 припадници хрватске националне мањине, 15 припадници пољске
националне мањине, 98 припадници црногорске националне мањине и 85 припадници
македонске националне мањине. Министарство је донело укупно 312 решења о
потврђивању електорских пријава, као и 28 решења о одбијању потврђивања електорских
пријава.
У складу са закљученим Споразумом између Министарства и Републичке изборне
комисије и Одлуком министра, Министарство је извршило проверу 34 изборне листе
поднете од кандидата за чланове националних савета националних мањина, који ће бити
бирани на непосредним изборима.
У циљу успешног спровођења избора, Министарство је општинским/градским
управама, као органима који обављају поверени посао и који су надлежни за вођење и
ажурирање дела бирачког списка за подручје јединица локалне самоуправе, упутило
четири инструкције. Инструкције су се односиле на поступак уписа, ажурирања и вођења
посебних бирачких спискова. Такође, достављено је свим општинским односно градским
управама Збирка прописа - скуп релевантних законских и подзаконских аката за
спровођење избора на једанаест језика националних мањина који су у службеној употреби
у Републици Србији: албански, бошњачки, бугарски, хрватски, чешки, мађарски,
македонски, црногорски, словачки, румунски, русински. Збирка прописа је значајна јер
35
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
обезбеђује припадницима националних мањина да се са изборним законимa, процедурама
и правима упознају на свом језику.
Министарство је на захтев општинских односно градских управа доставило 17
мишљења, везано за примену Закона о националним саветима националних мањина,
имајући у виду да су недавним изменама закона уведени нови правни институти.
На интернет презентацији Министарства постављена су сва релевантна документа.
Такође, имајући у виду потребу за транспаретнијим спровођењем избора, постављена је и
апликација која омогућава припадницима националних мањина да провере да ли су
уписани у Посебан бирачки списак. Овим је Министарство, по први пут без постојања
законске обавезе обезбедило припадницима националних мањина додатан начин провере
података који је значајан за остваривање њихових изборних права.
У извешајном периоду, представници Министарства су активно учествовали на
четири Округла стола, које су организовале невладине организације. Такође, одржана су
три радна састанка са представницима ОЕБС-а у циљу обавештавања и размене
информација о процедурама и поступцима везаним за припрему и спровођење избора за
националне савете националних мањина.
Министарство је доставило, Народној скупштини Републике Србије, одговор на
посланичко питање народног посланика Ризе Халимија, као и мишљења дата Посланичкој
групи СДА Сандџака – ПДД и Одбору за људска и мањинска права и равноправност
полова, у погледу релевантних законских прописа за спровођење избора и мерама које је
Министарство предузело у циљу транспарентности и демократичности избора.
У пословима државне управе који се односе на матичне књиге:
- након спроведеног другостепеног управног поступка, донета су решења по
жалбама против решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима матичних
књига (20), а припремљени су и одговори на тужбе у управном спору против решења
Министарства (2) и мишљења о примени прописа из области матичних књига у вези са
спровођењем првостепеног управног поступка у овој области (10); дата су претходна
мишљења на предлоге одлука о одређивању матичних подручја (10); донета су решења о
давању овлашћења за обављање послова матичара (110); донето је решење о образовању
Испитне комисије за полагање посебног стручног испита за матичара и решења о
полагању посебног стручног испита за матичара (19) или поправном испиту (10); решено
је 1.086 вануправних предмета који се односе на праћење колизионих норми и
међународних уговора и сазнање страног права у статусним стварима које су у вези са
уписом чињеница и података у матичне књиге, као и прослеђивање јавних исправа из
матичних књига надлежним иностраним органима, ради обавештавања о промени у
личном статусу страних држављана; припремљење су информације о билатералној
сарадњи Републике Србије са Азербејџаном, Републиком Македонијом, Републиком
Албанијом и Финском у области пружања правне помоћи у личном статусу грађана;
- настављене су активности у вези са реализацијом Споразума о разумевању
закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Заштитника
грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице – Представништва у
Србији, ради решавања питања уписа чињенице рођења припадника ромске националне
мањине у матичну књигу рођених (организоване су и одржане обуке матичара и обуке
запослених у центрима за социјални рад у вези са применом прописа који уређују упис у
ове евиденције);
- реализоване су планиране активности у вези са обезбеђењем услова за вођење
другог примерка матичних књига у оквиру Централног система за електронску обраду и
36
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
складиштење података и чување другог примерка матичних књига и започете активности
које се односе на унапређење функционалности овог система.
Поред наведеног, са аспекта делокруга Сектора за људска и мањинска права,
регистре и матичне књиге, прикупљени су подаци од имаоца јавних овлашћења у
повереним пословима матичних књига, јединственог бирачког списка и посебног бирачког
списка, а у вези са реализацијом Закључка владе, којим је, између осталог, наложено
министарствима да доставе податке о броју препорука које им је Заштитник грађана
упутио, укључујући обавезу министарстава да од имаоца јавних овлашћења из свог
делокруга прибаве податке о препорукама Заштитника грађана и доставе их Генералном
секретаријату Владе.
IV Послови државне управе из области локалне самоуправе
У наведеном периоду у Сектору за локалну самоуправу обрађено је укупно 311
предмета, од укупно 322 предмета колико је примљено на обраду. Од укупног броја
предмета, дато je 90 мишљења и стручних објашњења у вези са применом Закона о
локалној самоуправи, Закона о локалним изборима, Закона о територијалној организацији
Републике Србије, Закона о комуналној полицији и Закона о радним односима у
државним органима, као и Посебног колективног уговора за државне органе, односно
Анекса тог колективног уговора; поступљено је по 165 представки и притужби на рад
општинских и других органа; дато је 5 сагласности на одредбе статута јединице локалне
самоуправе којим се утврђују празници и одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места; припремљено је 7 Предлога одлуке о
успостављању срадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицама локалне
самоуправе других држава; дати су одговори на пет посланичких питања и дато је 39
мишљења на предлоге и нацрте прописа које су припремили други предлагачи.
Такође, у извештајном периоду је окончан рад на припреми текста Нацрта закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Нацрта закона о изменама и
допунама Закона о комуналној полицији и у току је прибављање мишљења од надлежних
органа, након чега ће исти бити упућени у даљу процедуру усвајања.
Поред наведеног, обрађен је 531 захтев јединица локалне самоуправе за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, у складу са Уредбом о
поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014 и 66/14).
У оквиру сарадње са Шведском агенцијом за међународну развојну сарадњу SIDA и
пројектним фондом за институциони развој PROFID (Подршка реформи државне управе у
Србији, 2010 – 2013) у делу послова који се односе на децентрализацију реализују се
следећи пројекти:
„Подизање капацитета институција у оквиру Националног савета за
децентрализацију и представника локалних власти о примени принципа субсидијарности и
процесу децентрализације у ЕУ и Србији“- пројекат је у завршној фази реализације;
одржане су две дводневне обуке „Децентрализација и примена принципа субсидијарности
у Европи и Србији“ у гравитационом центру Ниш. Друга фаза пројекта завршена је
одржавањем истоимене обуке у Београду за представнике државних органа и
представнике АПВ. У оквиру треће фазе пројекта усвојена је финална верзија Водича
„Децентрализација и примена принципа субсидијарности у Европској унији и Србији“,
након које следи публиковање Водича.
37
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Пројекат „Попис послова по секторима: здравство и социјална политика на свим
нивоима власти у Републици Србији“ - завршена је реализација прве фазе пројекта:
усвојена је финална верзија стручне методологије за попис послова централног нивоа
власти, АП Војводине и јединица локалне самоуправе; усвојена је финална верзија
стручне методологије за попис послова по секторима здравство и социјална политика;
формиране су радне групе за попис послова на свим нивима власти по секторима
здравство и социјална политика. Отпочела је реализација друге фазе пројекта према којој
ће консултанти доставити нацрт пописа послова по секторима здравство и социјална
политика, а затим, у складу са планом реализације пројектних активности започеће рад
радних група на свим нивима власти.
Пројекат “Попис послова по секторима: привреда, пољопривреда, урбанизам,
просторно планирање, регионални развој и локална самоуправа на свим нивоима власти у
Републици Србији“ је наставак пројекта „Попис послова по секторима на свим нивоима
власти“. Ради свеобухватног пописа послова, овим пројектом попис ће бити настављен у
секторима: привреда, пољопривреда, урбанизам, просторно планирање, регионални развој
и локална самоуправа на сва три нивоа власти. Започета је реализација прве фазе пројекта
у оквиру које су консултанти модификовали стручну методологију за попис послова по
наведеним секторима. Формиране су раде групе за попис послова на свим нивима власти.
Консултанти ће у наредном периоду доставити нацрт пописа.
У сарадњи са СКГО приступило се изради Анализе тренутног стања у области
децентрализације у Републици Србији - Анализа система локалне самоуправе. У оквиру
сарадње са Мисијом ОЕБС у Републици Србији, која се тиче израде Студије – Модели
децентрализације, израђен је опис посла и задатака (ToR) за домаћег консултанта који ће
на основу Анализе тренутног стања израдити два модела функционалне поделе
надлежности између различитих нивоа власти у Републици Србији. У складу са описом
посла и задатака, одређен је консултант. У наредном кварталу планиран је завршетак оба
документа.
V Послови државне управе из области европских интеграција, међународне
сарадње и пројеката обухватили су:
V.1 а) учешће у раду првог састанка Владине радне групе за припрему Републике
Србије за председавање Организацијом за европску безбедност / ОЕБС и сарадњу у 2015.
години; б) реализован је Закључак Владе 05 број 119-1093/2014 којим су дефинисани
процедура, критеријуми и предлагачи у поступку именовања седам чланова и седам
заменика чланова Заједничког консултативног одбора при Комитету региона ЕУ (у
даљем тексту: ЗКО) које је једно од тела за спровођење Споразума о стабилизацији и
придруживању. Влада је именовала чланове и заменике чланова српског дела ЗКО, а прва
седница ЗКО у Бриселу очекује се до краја 2014. године; в) израду прилога Министарства
за ревизију Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ / НПАА за период
2014-2018. године; г) припрему материјала за аплицирање за ТАИЕКС инструмент
експертске помоћи у изради анализе примене Закона о националним саветима
националних мањина у претходном, четворогодишњем периоду; д) обједињени прилог
Министарства за Извештај о напретку Републике Србије за период од маја до септембра
2014. године достављен је Канцеларији за европске интеграције у августу; ђ) учешће на
Трећем заседању Заједничке комисије Србија - Баден Виртемберг, 29. и 30. септембра
2014. године на којем је договорена сарадња и размена искустава у области унапређења и
даљег развоја јавне управе; e) учвршћивање сарадње са Саветом Европе током посете
високих представника СЕ Министарству и Републици Србији 17. септембра 2014. године,
38
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
којом приликом је делегација информисана о обавезама које Република Србија испуњава
по основу чланства у СЕ; ж) реализацију првог техничког састанка српског дела Посебне
групе за реформу јавне управе, а пред састанак представника релевантних државних
органа Републике Србије и представника Европске комисије који су чланови Посебне
групе, 23. и 24. октобра 2014.
V.2 Послови у вези са пројектима обухватају, између осталих: a) наставак
активности на спровођењу пројекта „Подршка реформи државне управе 2010-2013“, који
се финансира из донације Шведске; б) припремљен је и започет са реализацијом пројекат
„Успостављање услова за организационо и функционално реструктуирање јавне управе у
РС“, који финансира ЕУ; в) настављене су активности у вези са спровођењем пројеката
Министарства у области реформе државне управе првобитно одобрених у оквиру
Националног програма ИПА 2012: пројекти „Подршка даљем развоју електронске управе“
и „Подршка даљем унапређењу стручног усавршавања државних службеника“; г)
настављен дијалог са Мисијом ОЕБС у Србији о подршци за идентификацију и
ангажовање стручњака који би помогли у изради „Студије различитих модела
децентрализације“, као и cost benefit анализе сваког од модела; д) настављене су
активности на пројекту „Анализа упоредноправних решења и добре праксе у области
матичних књига као основ даљег унапређења ове области у Републици Србији“
финансираног из средстава Пројектног фонда за институционални развој – ПРОФИД –
донација Краљевине Шведске; ђ) настављене су активности кроз пројекат правне реформе
(GIZ) којим се Министарству пружа подршка кроз припрему анализе могућих модела за
успостављање институционалног оквира за стручно усавршавање државних службеника;
е) настављене активности у спровођењу пројекта “Exchange 4“, који финансира Европска
унија, спроводи СКГО, где је Министарство главни партнер на пројекту и председавајући
Надзорним одбором, а који има за циљ јачање капацитета и техничку помоћ јединицама
локалне самоуправе; ж) израђен је Акциони документ за национали програм ИПА 2014 у
области реформе јавне управе, који обухвата и два пројекта чије би спровођење требало да
започне током 2015. године: први пројекат у сарадњи са Светском банком посвећен је
спровођењу функционалних анализа у одабраним ресорима; други је пројекат подршке
јединицама локалне самоуправе у примени методологије за израду програмских буџета и
унапређењу програмског буџетирања на локалу; з) започело је спровођење пројекта
„Пројекат за рану обнову после поплава у Србији“ који се финансира из средстава
одобрених од стране УНДП БЦПР; и) настављена је имплементација пројеката
финансираних из из средстава Пројектног фонда за институционални развој – ПРОФИД,
пројекат „Подизање капацитета институција у оквиру Националног савета за
децентрализацију и представника локалних власти о примени принципа субсидијарности и
процесу децентрализације у ЕУ и Србији“ се спроводи у сарадњи са Националном
агенцијом за регионални развој, укупна вредност пројекта је 23.811 евра; ј) настављене су
активности у оквиру реализације пројекат „Попис послова по секторима на свим нивоима
власти у Републици Србији“ који се спроводи у сарадњи са СКГО; к) настављене
активности на пројекту „Попис послова по секторима: привреда, пољопривреда,
урбанизам и просторно планирање, регионални развој и локална самоуправа на свим
нивоима власти у Републици Србији“ који се спроводи у сарадњи са СКГО.
VI Послови државне управе из области нормативних послова
VI.1 Припремљени су нацрти закона и одговори на амандмане народних посланика
који су упућени Влади на разматрање и утврђивање предлога закона:
39
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
- Одговори на амандмане народних посланика на: Предлог закона о изменама и
допунама Закона о државним службеницима (47), Предлог закона о изменама и допунама
Закона о државној управи (12), Предлог закона о измени и допуни Закона о платама
државних службеника и намештеника (3) и Предлог закона о допунама Закона о платама у
државним органима и јавним службама (2).
По завршетку скупштинске процедуре, Народна скупштина је усвојила следеће
законе:
- Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима (,,Службени
гласник РС“, број 99/14);
- Закон о изменама и допунама Закона о државној управи (,,Службени гласник РС“,
број 99/14);
- Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника
(,,Службени гласник РС“, број 99/14);
- Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама
(,,Службени гласник РС“, број 99/14).
VI.2 Припремљена су подзаконска акта, који су упућени Влади ради разматрања и
доношења, и то:
- Уредба о изменама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника (,,Службени гласник РС“, број 84/14);
- Уредба о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног
испита (,,Службени гласник РС“, број 84/14);
- Уредба о допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис
радних места државних службеника (,,Службени гласник РС“, број 84/14);
- Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе (,,Службени гласник РС“,
број 79/14);
- Одлука о измени и допунама Одлуке о образовању Савета за реформу јавне
управе (,,Службени гласник РС“, број 86/14).
VI.3 Припремљена су следећа подзаконска акта, која су у процедури прибављања
мишљења:
- Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и
мерилима за опис радних места државних службеника;
- Предлог уредбе о изменама Уредбе о накнадама и другим примањима запослених
у организацијама обавезног социјалног осигурања.
VI.4 Дата су мишљења на 25 закона других предлагача.
Такође, припремљена су мишљења на подзаконска акта других предлагача, и то:
- 29 предлога уредби;
- 6 предлога одлука;
- 4 предлога правилника;
- 29 предлога закључака;
- 8 предлога решења.
Дата су мишљења на 4 нацрта/предлога стратегија:
- Предлог Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за
период 2014 - 2024. године;
- Нацрт стратегије развоја енергетике РС до 2025. године са пројектима до 2030.
године;
- Предлог стратегије развоја јавних набавки у РС за период 2014-2018. године;
- Предлог одлуке о изменама и допунама Стратегије управљања отпадом за период
2010-2019. године.
40
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Такође, дата су мишљења на 2 акциона плана:
- Предлог акционог плана за спровођење Стратегије безбедности и здравља на
раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године, са Предлогом закључка;
- Предлог закључка којим се утврђује Национални акциони план запошљавања за
2015. годину.
VI.5 Припремљено је 49 мишљења о примени одредаба законских и подзаконских
аката из области државне управе, радних односа и плата у државним органима.
VI.6 Учешће у радним групама:
- Радна група за израду Нацрта закона о платама у јавној управи;
- Радна група за израду Нацрта закона о инспекцијском надзору;
- Учешће на Конференцији ,,Примена законодавства у области тајности података у
Републици Србији- десет најслабијих тачака“;
- Радна група за израду Нацрта закона о подстицајима за улагање;
- Радна група за припрему Нацрта закона о стечају;
- Радна група за припрему Нацрта закона о приватизацији;
- Радна група о Нацрту закона о отклањању отклањању последица поплава у
Републици Србији;
- Радна група о Предлогу унапређења добровољног ангажовања грађана у
ванредним ситуацијама;
- Радна група за израду Правилника о начину вођења посебног бирачког списка за
националне мањине;
- Радна група за израду Правилника о начину вођења Регистра националних
мањина;
- Радна група за израду Правилника о облику и садржају обрасца за прикупљање
потписа бирача који подржавају електоре;
- Радна група за израду Посебног колективног уговора за МУП;
- Рад на изради подзаконских аката – Радна верзија Уредбе о стручном
усавршавању државних службеника и Радна верзија Уредбе о упућивању државних
службеника на стручно усавршавање путем стажирања.
VII Послови државне управе из области развоја електронске управе -Дирекције
за електронску управу
У оквиру пројекта Подршка развоју еУправе ИПА 2010 у току су активности на три
пројекта. Ради се на имплементацији електронских услуга на Порталу еУправа и то:
„Издавање личних докумената“ (корисник је Министарство унутрашњих послова),
„Издавање катастарских докумената“ (корисници су Републички геодетски завод и
јединице локалне самоуправе) и „Увид у стање пореских обавеза за локалне порезе“
(корисник је Пореска управа и локалне пореске администрације). Ови пројекти су резултат
контрибуције за ИПА 2010 и финансирају се из средстава Министарства трговине,
туризма и телекомуникација. Управљање пројектима ради Дирекција за електронску
управу. Сва три пројекта се налазе у завршној фази реализације, с тим што су пилот
верзије и тестирање решења започети на два пројекта: „Издавање личних докумената“ и
„Увид у стање пореских обавеза за локалне порезе“, за које се завршетак пројекта очекује
у октобру месецу текуће године. За трећи пројекат „Издавање катастарских докумената“,
услед значајне измене пројектног задатка, очекивани завршетак реализације је померен за
децембар 2014. године. У току је и фаза израде функционалне спецификације на пројекту
„Имплементација електронских сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за
41
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
возаче“ који се ради у сарадњи и за Министарством унутрашњих послова, где је
очекивани крај пројекта предвиђен за децембар 2014. године. Са Министарством
финансија и Управом за трезор су инициране неопходне активности за реализацију
плаћања административних такси на Порталу еУправа путем платних картица (DinaCard,
Visa и MasterCard) и извршена анализа неопходних корака које још треба урадити. Све
неопходне активности које је потребно урадити тренутно зависе од Министарства
финансија и Управе за трезор, којима су предочени даљи кораци.
У оквиру Програма унапређења и примене стандарда за информационокомуникационе технологије у органима државне управе ради се на Пројекту Подршка
органима државне управе за примену стандарда за размену података међу апликацијама.
Извршено је оцењивање усаглашености веб презентација свих органа државне управе са
„Смерницама за израду веб презентација органа државне управе в 4.0“ и израђен је
Извештај који је усвојен Закључком Владе (05 број 09-8142/2014 од 14.08.2014. године).
Завршене су нове и унапређене “Смерница за израду веб презентација органа државне
управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в 5.0“. Одржан је
округли сто на коме је била презентирана нова верзија документа и извршена јавна
расправа, чији резултати су укључени у документ. На тај начин ће се допринети већој
стандардизацији у области пружања информација и услуга органа државне управе, органа
територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. Добијена су мишљења
релевантних државних органа и предмет је упућен на усвајање Влади. Израђена је листа
техничких стандарда интероперабилности, базирана на усвојеном Националном оквиром
интероперабилности. Покренута је иницијатива за усаглашавање законског оквира (Закон
о државној управи, Закон о локалној самоуправи) који ће омогућити већи ниво
стандардизације и примену Смерница, као основу за даљи развој електронске управе.
Дирекција је започела нови пројекат из овог програма који за циљ има успостављање
Система за колаборацију и управљање документима на нивоу целог система
Министарства. Пројекат се изводи у сарадњи са Управом за заједничке послове
републичких органа.
У оквиру континуираних и редовних активности Дирекција је вршила послове за
подршку издавања електронског временског жига (генерисање приватног кључа и други
технички послови), пружала техничку помоћ органима државне управе и јединицама
локалне самоуправе за објављивање и обраду услуга на Порталу еУправа (пре свих услуге
за продужење регистрационе налепнице и услуге замене старе возачке дозволе). Започета
је систем анализа, у форми припреме пројектног задатка, за информациони систем који ће
покривати рад свих инспектората у складу са новим Законом о инспекцијском надзору.
Дирекција је узела учешће и на билатералном скринингу за ПГ10 Информационо
друштво и медији ,на коме је процењен степен усклађености нашег законодавства у овој
области са законодавством ЕУ. Закључак је да је електронска управа у успону у Србији и
да постоји велики степен усклађености, али је област управљања информацијама јавног
сектора и отворености података у великој мери неусклађена.
VIII Послови државне управе из области управне инспекције - Управни
инспекторат: извршен је укупно 151 инспекцијски надзор који су по врсти надзора били
редовни (72), ванредни (17) и контролни (62), а по облику непосредни инспекцијски
надзори; записницима о инспекцијском надзору предложено је извршење укупно 541 мере
за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака; у циљу спречавања
наступања штетних последица због утврђених недостатака и неправилности у примени
Закона и других прописа, на основу члана 27. Закона о управној инспекцији („Службени
42
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
гласник РС“, број 87/11) надзираним органима упућена су четири указивања. Ради
отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостататака у раду на основу
члана 31. Закона о управној инспекцији надзираним органима донето је 15 решења о
налагуњу мера. Због неизвршења решења управног инспектора против одговорних лица
поднето је пет захтева за покретање прекршајног поступка; поступљено је по 246
представки грађана и правних лица, а подносиоци представки обавештени су о исходу
поступања; извршена су 62 посредна инспекцијска надзора над поступањем органа власти
по решењима која је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности донео у поступку по жалбама тражиоца информација; извршено је 65 ванредних
инспекцијских надзора над применом Закона о отклањању последица поплава у
Републици Србији и предложено је извшење 132 мере; извршена су 82 ванредна
инспекцијска надзора над вођењем Посебног бирачког списка за изборе савета
националних мањина и предложено је извршење 164 мере; јула месеца 2014. годинe,
управни инспектори, као председници Посебних радних учествовали су у расподели
нафних деривата за потребе сетве у поплављеним подручјима; предузимане су и
превентивне мере као што су упозорења надзираним органима, указивање на могуће
штетне последице, предлагање мера за отклањање њихових узрока и сл, у циљу
спречавања наступања штетних последица због неправилности у спровођењу закона и
других прописа; у свакодневним контактима настављено је са пружањем стручне помоћи
надзираним органима за области из законом утврђених надлежности управне инспекције.
Управни инспекторат, кроз редовне и ванредне инспекцијске надзоре у градским и
општинским управама посебну пажњу посветио је заснивању радног односа супротно
Закону о буџетском систему, односно без сагласности тела Владе. У инспекцијским
надзорима утврђено је да је без сагласности тела Владе у Општинској управи општине
Жабари радни однос заснован са шест лица и у Градској управи града Зајечара са седам
лица. У складу са овлашћењима управне инспекције донета су решења којима је наложен
престанак радног односа за ова лица. С обзиром на то да ова решења нису извршена,
против правног лица Општине Жабари и Града Зајечара, као и против начелника управа
као одговорних лица поднете су захтеви за покретање прекршајног поступка и обавештено
је Министарства финансија. По обустављању преношења трансферних средстава овим
органима, са свим лицима је раскинут незаконито засновани радни однос што је управна
инспекција констатовала у контролим надзорима и о томе обавестила Министарство
финансија.
8. ПРОПИСИ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
Преглед прописа које Министарство примењује објављено је на сајту Министарства
www.mduls.gov.rs, у делу документи.
Прописи који се примењују у Секретаријату министарства:
 Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14)
 Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
 Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14)
43
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године


Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
Закон о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11 , 68/12, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)
 Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији
(„Службени гласник РС“, број 104/09)
 Закон о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10 и 108/13-др.
закон)
 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 53/10,
66/11 - УС, 67/13 - УС, 108/13 - др. закон и 112/13 - др. пропис)
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
 Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 97/08, 104/09 - др.
закон, 68/12 – УС и 107/12)
 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36/10)
 Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС,
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др.
пропис и 44/99 - др. пропис)
 Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01, „Сл. гласник
РС“ број 30/10)
 Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09)
 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
 Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09)
 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07)
 Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14);
 Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);
 Закон о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13);
 Закон о буџету РС за текућу годину
 Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
 Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03,
64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09,
101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14)
Подзаконски акти





Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гласник РС“, број 95/08, 86/11
- др. пропис и 95/13 - УС);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“,
број 80/92);
Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у
Министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник
РС“, бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13);
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних
службеника („Сл. гласник РС“, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10 и 117/12);
Уредба о разврставању радних места намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 5/06 и
30/06)
44
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године






















Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Сл.гласник РС“ бр. 3/06, 38/07, 41/07-пречишћен текст
109/09);
Уредба о припреми кадровског плана у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
8/06);
Уредба о оцењивању државних службеника („Сл. гласник РС“, бр. 11/06 и 109/09);
Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради
података о личности („Сл. гласник РС“, број 50/09);
Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у
државним органима („Сл. гласник РС“, број 44/08 - пречишћен текст);
Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената
(„Сл. гласник РС“, број 8/11);
Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и
12/06)
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Службени
гласник РС”, број 44/08-пречишћен текст)
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/14)
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“, бр. 10/93 и 14/93-испр.)
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе
(„Службени гласник РС“, број 40/10)
Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“,
број 102/10)
Пословник Владе („Сл. гласник РС“, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09,
33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14);
Пословник Народне скупштине („Сл. гласник РС“ број 20/12 – пречишћен текст);
Правилник о поклонима функционера („Сл. гласник РС“, бр. 81/10 и 92/11);
Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана
набавки („Сл. гласник РС“, број 29/13)
Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка („Сл. гласник РС“, број 29/13)
Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла („Сл. гласник РС“, број 33/13)
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број
29/13)
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 29/13)
Списак међународних организација и међународних финансијских институција
чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 33/13)
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Сл. гласник РС“, број 62/10);
45
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године

Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се
проверавају у изборном поступку, начин њихове провере и мерилима за избор на
радна места („Сл. гласник РС“, бр. 64/06, 81/06, 43/09 и 35/10);
Прописи који се примењују у Сектору за државну управу, радно-правне односе и
плате:
 Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији ("Службени гласник РС",
9/2014 и 42/2014 - испр.)
 Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за
период 2011-2013. године ("Службени гласник РС", бр. 56/11, 51/13),
 Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, број
95/2008)
 Кодекс понашања државних службеника („Службени гласник РС“, број 29/2008)
Прописи који се примењују у Сектору за људска и мањинска права, регистре и
матичне књиге:








Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени
гласник РС”, бр. 109/09, 4/10-исправка, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13);
Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
(„Службени гласник РС“, број 101/09);
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
(„Службени гласник РС“, број 15/10;
Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења
детета у здравственој установи („Службени гласник РС“, број 25/11);
Правилник о поступку издавања потврде смрти и обрасцу потврде о смрти
(„Службени гласник РС“, број 25/11);
Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за
обављање послова матичара („Службени гласник РС“, број 72/11);
Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли
сахрани пре пријаве чињенице смрти матичара („Службени гласник РС”, број
117/12).
Прописи који се примењују у Сектору за нормативне послове:





Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр.
9/14 и 42/14);
Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14)
Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13)
Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14)
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,
бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13 и 55/13 и
99/14)
46
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године


Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07)
Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03одлука УСРС, 72/03- др. закон, 75/03-испр др. закона, 18/04, 101/05-др. закон,
85/05-др. закон, 28/11-одлука УС, 36/11 и 104/09-др. закон)
 Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, 11/07 и 104/09-др.
закон)
 Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и
11/98)
 Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05-испр.)
 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,79/05-др.закон,
92/11,99/11-др.закон, 10/13 и 55/13)
 Закон о државном печату Републике Србије („Службени гласник РС“, број 101/07)
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон)
 Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-УС и 54/11)
 Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 129/07)
 Закон о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број 51/09)
 Закон о главном граду („Службени гласник РС“, број 129/07)
 Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01, „Сл. гласник
РС“ број 30/10)
 Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14);
 Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);
 Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/14)
 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“, бр. 10/93 и 14/93-испр.)
 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе
(„Службени гласник РС“, број 40/10)
 Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“,
број 102/10)
 Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“,
број 102/10)
 Пословник Владе („Сл. гласник РС“, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09,
33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13);
 Пословник Народне скупштине („Сл. гласник РС“ број 20/12 – пречишћен текст);
 Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције („Службени
гласник РС“, број 106/09)
 Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање
послова комуналне полиције („Службени гласник РС“, број 106/09)
 Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања,
садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији
и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуналних
полицајаца („Службени гласник РС“, бр. 106/09, 58/10 и 73/10)
 Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца („Службени гласник
РС“, број 106/09
47
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године


Правилник о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских
примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а
користе за финансирање локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 54/13)
Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор
народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 42/00 и 43/02)
9. УСЛУГЕ КОЈЕ
ЛИЦИМА
МИНИСТАРСТВО
ПРУЖА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ПРИПРЕМА ЗАКОНА И ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА
Министар доноси у складу са Законом о државној управи, правилнике, наредбе и
упутства, који се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“. Министарство
државне управе и локалне самоуправе припрема и израђује законе из своје надлежности
који су прописани чланом 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014).
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
Одредбом члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
101/07 и 95/10), прописано је да на тражење физичких или правних лица, органи државне
управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у
року од 30 дана (став 1.); мишљења органа државне управе нису обавезујућа (став 2.).
ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА
У складу са Законом о републичким административним таксама и Тарифом
републичких административних такси као саставним делом Закона, прописано је плаћање
таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени
републичких прописа, физичком лицу у износу од 1.260,00 динара, као и таксе за захтев за
давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа
правном
лицу,
односно
предузетнику
у износу од
10.330,00
динара.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис
стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно
поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема
опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице
неплаћања таксе.
ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима
располаже Министарство државне управе и локалне самоуправе, а који су настали у раду
или у вези са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите
интереса јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и отвореног
друштва.
48
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Сходно члану 70. Закона о општем управном поступку, странкама и сваком трећем
лицу, које за то учини вероватним свој правни интерес, омогућено је разгледање списа
предмета, као и да о свом трошку, препишу, односно фотокопирају исте, под надзором
одређеног службеног лица. Захтев за разгледање и преписивање списа може се ставити
писмено и усмено. Исто се односи и на захтев за обавештавање о току поступка. Сходно
члану 70. став 6. истог закона, против одбијања захтева за разгледање списа и
обавештавање о току поступка допуштена је посебна жалба и кад закључак није издат
писмено, жалба се може изјавити одмах по саопштењу, а најдоцније у року од 24 часа од
извршеног саопштења; о жалби се мора одлучити у року од 48 часова од часа изјављивања
жалбе.
Поштујући рокове прописане Законом о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“
број 33/97, 33/200 и 31/10 и „Сл. гласник РС“, број 30/10), министарство о поднетим
захтевима одлучује стручно, благовремено и објективно.
Послови Сектора за државну управу, радно-правне односе и плате могу се
поделити на неколико група:
 У Групи за систем државне управе и организацију и рад органа државне
управе обављају се послови који се односе на поступак доношења аката о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у органима државне управе и другим органима
на које се примењују прописи о унутрашњем уређењу. Ови послови обухватају: пружање
стручне помоћи органима приликом израде предлога аката о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места; разматрање предлога ових аката; припрему мишљења на
ове акте, која се достављају надлежном одбору односно Влади на разматрање ради
добијања сагласности и вођење евиденције о важећим актима о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места свих органа државне управе, који се могу ставити на увид
заинтересованим лицима.
Ради илустрације даје се пример мишљења на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места:
„_______________________________
__________________
Размотрили смо текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у _________ који сте нам, ради давања мишљења, доставили __________
године и обавештавамо вас да, са становишта делокруга овог министарства и важећих
прописа, немамо примедаба.
__________________”
Послови у овој групи обављају се у оквиру три радна места:
 радног места руководиоца Групе за систем државне управе и рад органа
државне управе, разврстаног у звање самостални саветник;
 радног место за унапређење организације и рада органа државне управе и
послове стручних служби управних округа разврстаног у звање саветник;
49
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
 радног места за координацију послова управних округа, разврстаног у звање
самостални саветник.
На радно место руководиоца Групе за организацију и рад органа државне управе,
распоређена је Татјана Чабак, самостални саветник ([email protected]) III спрат,
соба 1, телефон: 011/2645-231, на радно место за унапређење организације и рада органа
државне управе и послове стручних служби управних округа - нема распоређених; на
радно место за координацију послова управних округа – Ђорђе Степановић, самостални
саветник ([email protected] ), VII спрат, соба 2, телефон: 011/2685-381.
 У Одсеку за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање обављају
се послови који се односе припрему Акционог плана за спровођење Стратегије реформе
јавне управе у Републици Србији, праћење, координацију рада органа у процесу припреме
и праћења реализације поменутог акционог плана; затим послови који се односе на
спровођење иницијативе Партнерства за отворену управу кроз припрему Акционог
плана за спровођења партнерства, праћење, координацију рада органа и стварања
механизма за укључивање организација цивилног друштва у процес припреме и праћења
реализације акционог плана за спровођења партнерства за отворену управу, али и
учествовање у обављању послова који произилазе из обавеза по основу чланства у
Регионалној школи за државну управу (РЕСПА);
Ради илустрације рада овог одсека, дајемо следеће примере: Образац за
прикупљање предлога и коментара организација цивилног друштва за унапређење текста
Радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерства за отворену
управу:
50
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Послови који се односе на организовање државних стручних испита за рад у
државним органима обављају се сагласно Закону о државној управи, Закону о државним
службеницима и Уредби о програму и начину полагања државног стручног испита.
Најчешћа питања која се постављају односе се на услове полагања стручног испита
који треба да испуњавају кандидати, предмети који се полажу и начин полагања стручног
испита државних службеника у органима државне управе и запослених у другим
органима, предузећима, установама, имаоцима јавних овлашћења и др.
Стручни испит се полаже пред испитном комисијом коју образује министар
државне управе и локалне самоуправе. Пријаве за полагање стручног испита подносе
орган државне управе, односно други орган или организација у којој кандидат ради, а
може је поднети и сам кандидат. По подношењу пријаве кандидати се обавештавају о
датуму испита који се одређује, по правилу, у року од 20 до 40 дана од дана подношења
пријаве, а о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање стручног испита,
кандидат се обавештава писмено у року од 30 дана од дана утврђеног за полагање испита.
Сваком кандидату издаје се Уверење о положеном стручном испиту које се доставља по
службеној дужности. Приручник за полагање Државног стручног испита, Програми за
полагање као и све друге информације у вези са полагањем Државног стручног испита
доступне су на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе на следећој
адреси: http://www.mduls.gov.rs/drzavni-ispit.php
Следи Образац захтева за полагање државног стручног испита, Уверења о
положеном стручном испиту по програму за високо образовање и Уверења о положеном
стручном испиту по програму за средње образовање.
51
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Образац 1.
Образац за полагање државног стручног испита
52
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Образац 2.
Уверење о положеном државном стручном испиту
по програму за високо образовање
53
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Образац 3.
Уверење о положеном државном стручном испиту
по програму за средње образовање
54
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Послови у овом одсеку обављају се у оквиру пет радних места са 5 државних службеника
и то:
 Радно место шефа Одсека за спровођење реформе јавне управе и стручно
усавршавање, разврстаног у звање вишег саветника;
 Радно место за послове спровођења иницијативе партнерства за отворену управу,
разврстаног у звање саветника;
 Радно место за унапређење области стручног усавршавања, разврстаног у звање
саветника;
 Радно место за организовање државних стручних испита за рад у државним органима,
разврстаног у звање самосталног саветника;
 Радно место за статистичко-евиденционе послове, разврстаног у звање референта.
На радно место за послове спровођења иницијативе партнерства за отворену управу
распоређена је Драгана Брајовић, саветник ([email protected]), IV спрат,
соба 4, телефон: 011/3620-140, на радно место за организовање државних стручних испита
за рад у државним органима распоређена је Невенка Станојевић, самостални саветник
([email protected]), III спрат - соба 5, телефон: 011/3620-144 и на радно
место
за
статистичко-евиденционе
послове
–
Маја
Ракић,
референт
([email protected] ), III спрат - соба 5, телефон: 011/3620-144.
 У Одсеку за плате учествује се у припреми прописа из области плата у државним
органима, јавним агенцијама и јавним службама и јединицама локалне самоуправе и
аутономним покрајинама и координирају се активности надлежних министарстава у
доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата.
Послови у овом одсеку обављају се у оквиру три радних места са 6 државних службеника
и то:
 Радно место шефа Одсека за плате, разврстаног у звање вишег саветника;
 Радно место за праћење стања у области плата, разврстаног у звање самосталног
саветника (2);
 Радно место за послове уређивања система финансирања плата, разврстаног у звање
саветника (3);
На радно место за праћење стања у области плата распоређени су: Драган Вујчић,
самостални саветник ([email protected]), III спрат, соба 6, телефон: 011/268-1162 и Љиљана Величковић Томић, самостални саветник ([email protected] ), IV
спрат, соба 5, телефон: 011/2686-786; на радно место за послове уређивања система
финансирања
плата
распоређена
је
Ирена
Оташевић,
саветник
([email protected]), IV спрат, соба 4, телефон: 011/3620-140.
 Послови који се односе на праћење радних односа у државним органима,
односе се на праћење примене Закона о државним службеницима, као и уредби које су
донете у спровођењу одредби наведеног закона - Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима, Уредбе о разврставању
радних места и мерилима за опис радних места државних службеника, Уредбе о
55
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
оцењивању државних службеника, Уредбе о припреми кадровског плана у државним
органима и Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима.
Послови који се односе на праћење радних односа у органима аутономне
покрајине и локалне самоуправе, односе се на примену Закона о радним односима у
државним органима, који се примењују на радне односе запослених у наведеним
органима. Пошто се очекује скоро доношење новог закона о запосленима у органима
аутономне покрајине и локалне самоуправе, усклађеног са захтевима модерне управе, то
ће посебна пажња бити усмерена на примену овог закона и унапређењу флексибилности
флуктуације запослених између различитих нивоа јавне управе.
Такође, у смислу усклађивања радноправног статуса запослених у јавној
управи, односно лица која обављају послове који произилази из јавних овлашћења, као
једном од посебних циљева Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, у овом
Одсеку се анализира и примена одредби посебних закона којима се уређују поједина права
и обавезе из радних односа у јавним службама и могућност што веће стандардизације
радно-правних института у јавној управи.
Из обављања наведених послова Одсека треба, пре свега, да произађу предлози
нових и усклађених решења у области радно-правних односа у јавном сектору, што би
допринело већој рационализацији и ефикасности јавне управе у целини.
Послови у овом одсеку обављају се у оквиру три радних места са 6 државних
службеника
и то:
 Радно место шефа Одсека за радно-правне односе, разврстаног у звање вишег
саветника;
 Радно место за праћење стања у области радно-правних односа, разврстаног у звање
самосталног саветника (2);
 Радно место за послове уређивања система радно-правних односа, разврстаног у звање
саветника (3);
На радно место шефа Одсека за радно-правне односе распоређен је Горан Божић, виши
саветник ([email protected]), IV спрат, соба 5, телефон: 011/2686-786; на радно
место за послове уређивања система финансирања плата распоређена је Андријана
Петковић, самостални саветник ([email protected]), III спрат, канцеларија
број 6, телефон 011/2646-887.
***
Одељење за лични статус грађана – Сектор за људска и мањинска права,
регистре и матичне књиге, обавља послове матичних књига који се могу сврстати у
неколико група:
Прву групу чине послови који се односе на другостепени управни поступак по
жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима
државне управе који се односе на матичне књиге.
Овде треба истаћи да су послови вођења матичних књига и решавања у
првостепеном управном поступку у области матичних књига на основу члана 6. Закона о
матичним књигама, поверени општинама, односно градовима, односно граду Београду,
као и да су наведени послови за подручје АП Косово и Метохија, поверени градовима:
Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Јагодина, Врање и Лесковац.
56
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Послове вођења матичних књига и решавања у првостепеном поступку извршава
општинска управа, односно градска управа, односно Градска управа града Београда.
Ови послови обухватају спровођење другостепеног управног поступка, припрему
нацрта решења, припрему одговора Управном суду на тужбе у управним споровима
против решења Министарства и усклађивање рада органа у вођењу првостепеног управног
поступка.
Спровођење наведених послова врши се сагласно одредбама Закона о матичним
књигама, Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига , Закона о
општем управном поступку и Закона о управним споровима.
1) У поступку израде нацрта решења, Министарство као другостепени орган
спроводи управни поступак по жалбама на решења првостепених органа, након што ти
органи утврде да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица и
доставе је Министарству, као и све списе на основу којих је донето првостепено решење.
Уколико странка – жалилац непосредно изјави жалбу другостепеном органу, што се у
пракси често догађа, тада се жалба доставља првостепеном органу ради њеног претходног
испитивања (да ли је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица).
Ако су сви наведени услови кумулативно испуњени жалба се враћа другостепеном органу
уз све списе који се односе на предмет. Након спровођења поступка, који подразумева
разматрање жалбе, побијаног решења и списа предмета, припрема се нацрт решења.
Поступци се углавном односе на: накнадни упис чињенице рођења и смрти, исправку
грешке у матичним књигама, обнову уписа чињенице рођења, закључења брака и смрти у
матичне књиге и упис у домаће матичне књиге чињенице рођења, закључења брака и
смрти држављана Републике Србије настале у иностранству на основу исправа иностраног
органа, увид у матичне књиге, поништење извршеног уписа чињенице рођења, закључења
брака и смрти извршен од стране месно ненадлежног органа, и др. О жалбама против
првостепеног решења, решава министар надлежан за послове управе.
Ради илустрације даје се пример другостепеног решења којим се одбија жалба
изјављена у предмету исправке грешке у матичној књизи рођених:
„Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 215. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“,
број 30/10), члана 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14), члана 7.
Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, број 20/09), чл. 23. и 24. Закона о државној
управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), а по овлашћењу министра државне
управе и локалне самоуправе, број: _____________ од ________ године, решавајући по жалби
_________ из _______, ул. __________бр. ___, коју заступа ___________, адвокат из _____, ул.
_________ бр. ___, у предмету: исправка грешке у матичној књизи рођених, доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба _________ из _____, изјављена против решења Општинске управе
општине _______, Одељења за општу управу и ванпривредне делатности, број: __________ од
________ године, као неоснована.
Образложење
Министарство рада и социјалне политике актом број: ____________ од _________ године,
сходно члану 56. став 4. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), проследило је на даљу надлежност Министарству
57
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
државне управе и локалне самоуправе жалбу __________ из ______, изјављену на решење
Општинске управе општине _________, Одељења за општу управу и ванпривредне делатности,
број: ___________ од _______ године, као и списе предмета првостепеног органа на основу којих
је донето оспорено решење.
На основу достављених списа предмета Министарство државне управе и локалне
самоуправе као другостепени орган у пословима државне управе који се односе на матичне књиге
утврдило је следеће:`
Жалба је благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица. У истој се, између
осталог, наводи да је жалиља незадовољна првостепеном одлуком јер је првостепени орган
оспорено решење донео „у супротности са основним начелима управног поступка, грубо
занемаривши при том целисходност доношења решења којим се дозвољава извршење исправке
презимена у овом поступку“. Такође, се у жалби истиче да је презиме ________ различито
„означено у матичним и јавним књигама и то искључиво грешком органа који води матичне књиге
па је целисходније и лакше да се исправка презимена изврши на начин на који то подносилац
захтева тражи“.
Првостепени поступак покренут је ________ године захтевом жалиље за исправку грешке
у матичној књизи рођених која се води за општину ________, матично подручје ________, под
текућим бројем __ за ____ годину, а у којој је извршен упис чињенице рођења ___________, тако
да се исправи његово презиме са _______ на ______. У истом се наводи да је ________ жалиљин
отац, те у том смислу има непосредан и на закону заснован интерес да буде странка у поступку
за исправку грешке у матичној књизи рођених за оца. Такође, истиче да је презиме ______ –
______ омашком уписано у матичну књигу рођених јер је то девојачко презиме његове мајке
_______, а да у тој исправи нису уписани подаци о његовом оцу. Поред тога, наводи се да су у
матичној књизи рођених за жалиљу уписани подаци о оцу са личним именом – презименом ______,
те да је с овим презименом жалиља закључила брак који је уписан у матичну књигу венчаних која
се води за општину _______, матично подручје _______, под текућим бројем __ за ____ годину.
Посебно се наводи да је _________ са исправним именом и презименом уписан код Службе за
катастар непокретности ______, лист непокретности број __ за КО ______, као власник
одређене непокретности. Даље се наводи да је ______ нестао за време Другог светског рата, па
је неопходно спровести судски поступак за проглашење истог лица умрлим.
Уз захтев су приложене фотокопије: извода из матичне књиге рођених на име: ______;
извода из матичне књиге рођених на име: ______; извода из матичне књиге венчаних на име:
______ и ______; преписа листа непокретности број __ КО ______ на име: ______; извода из
матичне књиге рођених на име: ______ и личне карте за жалиљу.
Поред тога, првостепени орган је закључком број: ______ од ______ године, наложио
странци достављање одређених доказа по коме је пуномоћник странке поднеском од ______
године обавестио првостепени орган о разлозима непоступања по истом и по службеној
дужности прибавио извод из матичне књиге венчаних на име: ______ и ______ и извод из матичне
књиге венчаних на име: ______ и ______.
На основу приложених и изведених доказа првостепени орган је донео решење од ______
године које је Министарство поводом изјављене жалбе решењем број: ______ од ______ године, у
целини поништило и предмет вратило првостепеном органу на поновни поступак.
У вези са датим упутствима из другостепеног решења, првостепени орган је сходно члану 232.
став 2. Закона о општем управном поступку у свему поступио по примедбама другостепеног органа и
отклонио одређене неправилности у поступку прикупљања доказа, доношења решења и примене прописа.
У поновном поступку, а ради утврђивања одлучних чињеница, првостепени орган је извео и прибавио
следеће доказе:
- оверену фотокопију странице матичне књиге рођених у којој је извршен упис чињенице рођења
______;
- оверену фотокопију странице матичне књиге венчаних у којој је извршен упис чињенице
закључења брака ______ и ______;
58
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
- оверену фотокопију странице матичне књиге рођених у којој је извршен упис чињенице рођења
жалиље;
- оверену фотокопију странице матичне књиге венчаних у којој је извршен упис чињенице
закључења брака жалиље;
- оверену фотокопију странице матичне књиге венчаних у којој је извршен упис чињенице
закључења брака ______ и ______, и
- оверену фотокопију уписа чињенице држављанства жалиље.
Разматрајући жалбу, побијано решење и све списе који се односе на предмет, Министарство
државне управе и локалне самоуправе као другостепени орган у овој управној ствари утврдило је да је
првостепени поступак правилно спроведен и да је побијано решење у погледу садржаја и облика правилно
и на закону засновано.
У том смислу, другостепени орган је нашао да су докази у првостепеном поступку правилно
оцењени, односно да су из утврђених чињеница правилно изведени закључци у погледу чињеничног стања и
тиме правилно примењене одредбе члана 31. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, број
20/09) и тачке 22. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник
РС”, бр. 109/09, 4/10-испр., 10/10 и 25/11) којима је уређено да грешке у матичним књигама које су уочене
после закључења основног уписа, матичар може исправити само на основу решења надлежног органа из
члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама који води матичну књигу у коју се исправка врши, као и
правоснажних одлука других надлежних органа. Поступак исправке грешке води се по службеној
дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни
интерес у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак.
Стога, првостепени орган је сваки доказ испитао савесно и брижљиво и на основу тога оценио
сваки доказ посебно и све заједно и сагласно таквој одлуци мериторно одлучио.
Првостепени орган је решавајући о основаности предметног захтева правилно утврдио да
матична књига рођених у којој је извршен упис чињенице рођења ______ не садржи грешку у податку о
његовом презимену. У конкретном случају као правно релевантно доказно средство узета је, пре свега,
матична књига рођених у којој је читко и јасно уписана чињеница рођења Благоја са подацима само о
мајци – ______, удова пок. ______. Такође, са презименом ______, ______ је закључио и брак са ______,
који је уписан у матичну књигу венчаних која се води за матично подручје ______, под текућим бројем __
за ____ годину.
Дакле, чињеница рођења, као и чињеница закључења брака ______ уписане су у матичну књигу
рођених, односно матичну књигу венчаних која се редовно водила у време његовог рођења тј. закључења
брака (црквене књиге), а сходно члану 88. Закона о матичним књигама, матичне књиге које су вођење до
09.05.1946. године и изводи из матичних књига и уверења која се издају из матичних књига имају доказну
снагу јавних исправа.
Свакако и увидом у матичну књигу венчаних у којој је извршен упис чињенице закључења брака
______ и ______ утврђено је да су именовани закључили брак ____ године, дакле пет година касније по
рођењу ______.
С обзиром на наведено, односно из доказа у списима предмета неспорно је утврђено да презиме
______ није уписано нити се наводи ни у једној јавној исправи за ______ (матична књига рођених и
матична књига венчаних).
Поред тога, матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана из којих
произилазе све друге службене евиденције. У том смислу чињеница да је у матичној књизи рођених и у
матичној књизи венчаних за жалиљу уписан податак о личном имену оца – ______, који не одговара
чињеничном стању садржаном у матичној књизи рођених и матичној књизи венчаних за ______, не може
бити од утицаја за другачије решавање ове управне ствари.
Имајући у виду све напред изнето, нису основани ни наводи из жалбе да је у конкретном случају из
разлога целисходности првостепени орган био дужан да усвоји захтев странке како би јој се омогућило да
лакше заштити и оствари своја права и правне интересе. Ово посебно из разлога што је првостепени
орган на основу правилно и потпуно утврђених чињеница правилно извео закључак у погледу чињеничног
стања и на основу тога засновао своју одлуку правилном применом прописа о матичним књигама и
одредаба Закона о општем управном поступку.
59
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Напомињемо да је првостепени орган у поступку пре доношења побијаног решења водио бригу о
правилима и одредбама поступка које би утицале на решење ствари, те да је применом материјалних
прописа водио рачуна о свим основним начелима управног поступка.
Како садржај решења подлеже анализи од стране другостепеног органа поводом жалбе,
другостепени орган је нашао да решење има саставне делове предвиђене чл. 196-200. Закона о општем
управном поступку и да не постоји противуречност између диспозитива и образложења истог.
Сходно изнетом, а на основу члана 230. Закона о општем управном поступку решено је као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно у управном поступку,
али се против њега може тужбом покренути
управни спор пред Управним судом у
Београду, у року од 30 дана од дана
достављања овог решења.
Министарство државне управе и локалне самоуправе
број: ______ од ______ године
_____________________“
2) Решење Министарства донето у другостепеном управном поступку је коначно и
против њега се не може изјавити жалба, али се против њега може тужбом покренути
управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења. Када
је против решења покренут управни спор, на захтев Управног суда, припрема се одговор
Министарства на тужбу, о чему илуструје следећи пример:
„УПРАВНИ СУД
БЕОГРАД
ТУЖИЛАЦ: ________ из ________
ТУЖЕНИ:
Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Београд, Бирчанинова 6
Ради: Поништаја решења
Актом број: _________ од _________ године Министарству државне управе и локалне
самоуправе, у смислу члана 30. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09),
достављена је тужба _________ из _________, ул. _________ бр. __, коју заступа _________, адвокат из
______, ул. _________бр. __, поднета против решења Министарства државне управе и локалне
самоуправе, број: _________ од _________ године, ради достављања Управном суду свих списа који се
односе на предмет управног спора и изјашњења о наводима тужбе.
У том смислу, Министарство правде и државне управе у остављеном року доставља
ОДГОВОР НА ТУЖБУ
у два примерка
60
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
У складу са чланом 30. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09),
размотрена је тужба _________ из ______, ул. _________ бр. __, коју заступа _________, адвокат из
______, ул. _________ бр. __, поднета против решења Министарства државне управе и локалне
самоуправе, број: _________ од _________ године, ради изјашњења о наводима садржаним у истој.
С тим у вези, другостепени орган сматра да су сви захтеви изнети у тужби неосновани, односно
да је поступак који је претходио решењу које је предмет управног спора правилно спроведен, као и да је
решење правилно и на закону засновано. Такође, у тужби нису изнете нове чињенице и околности које
битно мењају стање ове управне ствари и које могу бити разлог поступања другостепеног органа у
смислу члана 251. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“, број 30/10).
Поред тога, сагласно члану 30. став 3. Закона о управним споровима достављамо и све списе који
се односе на предмет управног спора, као и доказ о уручењу решења Министарства државне управе и
локалне самоуправе, број: _________ од _________ године, странци.
Полазећи од напред изнетих разлога, тужени предлаже Управном суду да донесе пресуду којом
се, у смислу члана 40. став 2. Закона о управним споровима, тужба одбија као неоснована.
Прилог:
- решење МДУЛС бр. _________ од _________ године
- доказ о уручењу другостепеног решења
- списи предмета првостепеног органа
_______________“
3) Пружање стручне помоћи органима у вођењу првостепеног управног поступка и
доношењу првостепених решења.
4) Припрема нацрта решења који се достављају Влади о решавању сукоба
надлежности имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова који се односе на
матичне књиге.
Другу групу чине послови који подразумевају:
1) Припрему нацрта решења о одређивању начина обнављања уништених или
несталих матичних књига.
Пример:
„На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и
101/07), члана 44. став 2. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/09) и тачке
91. став 2. Упутством о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени
гласник РС”, бр. 109/09, 4/10-испр., 10/10 и 25/11), министар државне управе и локалне самоуправе
доноси
РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ обнављање уништених и несталих матичних књига рођених које се воде за
општину _______, матично подручје _______ за године од ____-____.
Матичне књиге из става 1. овог члана обнављају се до _______. године.
Поступак обнављања уништених и несталих матичних књига из става 1. овог решења
спроводи се у складу са законом.
Образује се Комисија која ће се старати о законитости, ефикасности и економичности
поступка обнављања матичних књига из става 1. овог решења, у саставу:
1. _______, председник;
2. _______, члан;
3. _______, члан.
61
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Образложење
Градска управа за опште послове града _______ која сагласно члану 6. Закона о матичним
књигама („Службени гласник РС”, број 20/09) извршава поверене послове вођења матичних књига
за општине _______, актом број: _______ од _______ године доставила је захтев за доношење
решења из члана 44. став 2. Закона о матичним књигама и тачке 91. став 2. Упутством о вођењу
матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС”, бр. 109/09, 4/10-испр., 10/10 и
25/11), ради обнављања уништених и несталих матичних књига рођених које се воде за општину
_______, матично подручје _______.
У захтеву се наводи да је Градска управа за опште послове града _______ у обављању
поверених послова вођења матичних књига за општине _______ утврдила да су оба примерка
матичне књиге рођених за матично подручје _______, општине _______ која је вођена за период
од ___-____. године уништене или нестале.
Имајући у виду образложену садржину захтева Градске управе за опште послове града
_______, а ради заштите и остваривања права грађана на упис у матичне књиге које су предмет
обнове, утврђено је да постоји потреба и оправдани разлози да се у складу са чланом 44. став 2.
Закона о матичним књигама и тачком 91. став 2. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима
матичних књига, одреди обнављање уништених и несталих матичних књига и поступак и рок у коме
ће матичне књиге бити обновљене, као и образује комисија која ће се старати о законитости,
ефикасности и економичности поступка обнављања матичних књига.
На основу изложеног, применом члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), решено је као у диспозитиву
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Управним судом у Београду, у
року од 30 дана од дана достављања овог решења.
______________“
2) Давање мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци јавних
овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област матичних књига.
Ради илустрације даје се пример мишљења о предлогу одлуке о матичним
подручјима:
„ОПШТИНА ___________
ОПШТИНСКА УПРАВА
- начелнику Општинске управе ________________
Актом број: _________ од _________ године достављен је Предлог одлуке о матичним
подручјима општине _________, ради прибављања мишљења Министарства државне управе и
локалне самоуправе у смислу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“,
број 20/09).
У вези са наведеним захтевом даје се следеће
МИШЉЕЊЕ
62
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Матично подручје у смислу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама одређује одлуком
скупштина општине, односно града, односно града Београда по прибављеном мишљењу министарства
надлежног за послове управе. Матично подручје сходно ставу 2. наведеног члана Закона чини једно или
више насељених места, која сагласно Закону о територијалној организацији Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 129/07), чине одређену јединицу локалне самоуправе. Такође, чланом 9. став 2. Закона о
матичним књигама прописано је да седиште матичног подручја одређује скупштина општине, односно
града, односно града Београда у одлуци о матичним подручјима.
Достављени Предлог одлуке о матичним подручјима општине _________ усаглашен је са
прописима који уређују ову област државне управе, односно у складу је са одредбама Закона о
матичним књигама, Закона о државној управи и Закона о територијалној организацији Републике
Србије.
_________________“
3) Припрему нацрта инструкција о организацији послова и начину рада имаоца
јавни овлашћења у вршењу поверених послова матичних књига.
4) Праћење и утврђивање стања у области матичних књига и припрема анализа,
извештаја и информација о утврђеном стању у овој области и предлагање предузимања
мера у овој области.
5) Припрему мишљења о примени одредаба закона и других општих аката из
области матичних књига на тражење физичких или правних лица у року од 30 дана од
дана подношења захтева. Ова мишљења у смислу члана 80. Закона о државној управи нису
обавезујућа.
Трећу групу послова чини праћење примене колизионих норми и међународних
уговора у статусним стварима, а ови послови подразумевају:
1) Праћење примене међународних уговора и усмеравање рада и пружање стручне
помоћи у примени уговора имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова
матичних књига.
2) Пружање стручне помоћи органима у примени колизионих норми о решавању
сукоба закона са прописима других земаља у статусним стварима и надлежности са
међународним елементом.
3) Остваривање сарадње са министарством надлежним у области спољних послова
и дипломатско-конзуларним представништвима наше земље у иностранству.
4) Сазнање и утврђивање страног права у статусним стварима и легализација
исправа у међународном правном саобраћају.
Илуструјемо следећим примером:
„МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
- Одељење за конзуларне послове БЕОГРАД
У прилогу овог акта, достављамо акт Градске управе града ________ број: ____ од ________
године, са фотокопијом извода из матичне књиге рођених иностраног органа на име: ________ – рођен
________ године у месту ________, ________ и фотокопијом извода из матичне књиге венчаних на име:
________ и ________ – брак закључен ________ године у Српској православној цркви, Vacol, Queesland,
Аустралија, ради упознавања са садржином.
63
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Имајући у виду приложени извод из матичне књиге венчаних на име: ________ и ________, молимо
обавештење о садржини страног права да ли је предметна исправа јавна исправа по праву Аустралије
којом се доказује чињеница закључења брака именованих и да ли је брак закључен пред Српском
православном црквом у Vacol, Queesland, правно ваљан и закључен у форми предвиђеној прописима државе
закључења, односно да ли грађански и црквени брак у држави закључења имају исту правну снагу.
Такође, с обзиром на приложени извод из матичне књиге рођених на име: ________, молимо
обавештење да ли је исти издат од надлежног иностраног органа, односно да ли има доказну снагу извода
из матичне књиге рођених по праву Аустралије.
Уколико наведене исправе имају доказну снагу јавних исправа по праву Аустралије, а с обзиром да
нису оверене печатом „Apostille“, молимо и доставу обавештења да ли исте подлежу режиму делимичне
легализације у складу са Конвенцијом о укидању потребе легализације страних јавних исправа – Хаг, 5.
октобар 1961. године („Службени лист ФНРЈ“ – Додатак, бр. 10/62).
Прилог:
______________________“
Четврту групу чине административни послови у вези обавештавања надлежних
иностраних органа о променама у личном статусу њихових држављана, провере
веродостојности извода и уверења из матичних књига издатих од имаоца јавних
овлашћења у вршењу поверених послова матичних књига, прибављање извода из
матичних књига по захтевима иностраних органа, министарства надлежног у области
спољних послова и дипломатско-конзуларних представништава наше земље у
иностранству, прослеђивање имаоцима јавних овлашћења извода из матичних књига за
упис чињеница рођења, закључења брака и смрти наших држављана, а које су настале у
иностранству.
Пример:
„ГРАД ___________
ГРАДСКА УПРАВА
- Секретаријат за управу ___________
ПРЕДМЕТ: ___________ и ___________,
извод из матичне књиге венчаних
Министарство спољних послова, актом број: ___________ од ___________ године,
доставило је извод из матичне књиге венчаних, на име: ___________ и ___________, ради уписа
брака закљученог – ________ године, у ________, Република ________, у одговарајуће службене
евиденције које се воде у Републици Србији.
У прилогу овог акта достављамо, на даљу надлежност, наведени извод из матичне књиге
венчаних.
Неопходно је да, сагласно чл. 76-79. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“,
број 20/09), извршите упис чињенице закључења брака у матичну књигу венчаних.
Ако се, у складу са наведеним одредбама Закона о матичним књигама, утврди да су
испуњени услови за упис чињенице закључења брака у матичну књигу венчаних која се води по
овом закону, али да Градска управа града ________ није месно надлежан орган за поступање по
овом захтеву, потребно је да исти без одлагања проследите надлежном органу и о томе
обавестите ово министарство.
Такође, ако се у смислу чл. 76-79. Закона утврди да нису испуњени прописани услови за
упис чињенице закључења брака у матичну књигу венчаних (невеста није држављанка Републике
Србије), неопходно је поступити на начин прописан тачком 43. ст. 3. и 4. Упутства о вођењу
матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС”, бр. 109/09, 4/10-испр, 10/10 и
25/11) и уписати забелешку о закључењу брака у матичну књигу рођених за невесту.
64
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Прилог:
_________________“
Пету групу чине послови у вези стручног усавршавања матичара; примене и
праћења прописа који се односе на област стручног усавршавања матичара и спровођење
утврђених активности у области стручног усавршавања матичара, давање овлашћења за
обављање послова матичара, односно заменика матичара и вођење евиденције о датим
овлашћењима, као и организацију и полагање посебног стручног испита за матичара који
је прописан Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за
матичара.
Све додатне информације које се односе на посебан стручни испит за матичара доступне су
на веб адреси Министарства http://www.mduls.gov.rs.
Као илустрацију дела послова који се обављају у оквиру ове групе наводимо
пример решења којим се одобрава полагање посебног стручног испита за матичара:
„Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 13. став 1.
Правилника о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник РС”,
број 101/09), одлучујући по захтеву ___________________________, _____________________, за полагање
посебног стручног испита за матичара, по овлашћењу министра државне управе и локалне самоуправе број:
___________ од __________, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
ОДОБРАВА СЕ да ___________________________, _____________________, полаже посебан
стручни испит за матичара.
Образложење
___________________________, _____________________, поднео-ла је захтев за полагање посебног
стручног испита за матичара.
Уз захтев су сагласно члану 10. став 2. Правилника о програму и начину полагања посебног стручног
испита за матичара („Службени гласник РС”, број 101/09) приложене потребне јавне исправе, чиме су
испуњени услови прописани чланом 2. Правилника, за полагање посебног стручног испита за матичара.
На основу изложеног, применом члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), одлучено је као у
диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се не
може изјавити жалба, али се може тужбом
покренути управни спор пред Управним судом
у Београду, у року од 30 дана од дана
достављања овог решења.
_____________________“
Шесту групу чине послови који се односе на чување другог примерка матичних
књига у Централном систему за електронску обраду и складиштење података и чување
другог примерка матичних књига.
***
65
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
У Сектору за локалну самоуправу обављају се послови који се односе на: систем
локалне самоуправе и територијалне аутономије; територијалну организацију Републике;
изборе за органе локалне самоуправе; вршење надзора над законитошћу рада и аката
јединица локалне самоуправе; стручно усавршавање запослених у органима јединица
локалне самоуправе и други послове који се односе на јачање и унапређење капацитета
јединица локалне самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним
самоуправама других држава; спровођење поступка стручног оспособљавања за послове
комуналне полиције; подстицање и координацију сарадње јединица локалне самоуправе,
месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе,
учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са
европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се
у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације; праћење и
проучавање искустава других земаља у процесу децентрализације; праћење и проучавање
законодавства Републике Србије од значаја за децентрализацију и друге послове из
делокруга Сектора.
Послови Сектора за локалну самоуправу, обављају се у складу са чланом 78.
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14)
којим се утврђује да органи Републике и територијалне аутономије врше надзор над
законитошћу рада и аката органа јединице локалне самоуправе, у складу с Уставом
и законом, као и у складу са чланом 80. тог закона којим се прописује да органи
Републике и територијалне аутономије, у вршењу својих надлежности:
1) обавештавају органе и службе јединице локалне самоуправе, по сопственој
иницијативи или на њихов захтев, о мерама које предузимају или намеравају да предузму
у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и законитости, појавама
које их нарушавају и о мерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на
локалну самоуправу, као и о другим питањима од непосредног интереса за остваривање
система локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе;
2) пружају стручну помоћ органима и службама јединице локалне самоуправе у
вези са обављањем њихових послова, а нарочито у увођењу информационог система и
информатизацији послова које врше органи и службе јединице локалне самоуправе;
3) траже извештаје, податке и обавештења о обављању послова из оквира права
и дужности јединице локалне самоуправе, као и о другим питањима која су од интереса за
остваривање улоге и за рад органа Републике и територијалне аутономије у области
локалне самоуправе.
Рок за одговор по захтевима одређен је чланом 208. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31 од 27/01, „Службени гласник РС“,
број 30/10.) којим је прописано следеће:
(1) кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној
дужности ако је то у интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити
посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може донети
решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан да донесе
решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од једног месеца од дана
предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности,
ако посебним законом није одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак
покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу
66
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од два
месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок.
(2) Ако орган против чијег је решења допуштена жалба не донесе решење и не
достави га странци у прописаном року, странка има право на жалбу као да је њен захтев
одбијен. Ако жалба није допуштена, странка може непосредно покренути управни спор.
Најчешћа питања у вези са пословима Одсекa за студијско-аналитичке
послове, надзор, организацију и унапређење система локалне самоуправе
1) мишљења о примени Закона о локалној самоуправи - да ли кандидат за члана
општинског већа мора да буде одборник (питање избора одборника за чланове
општинског већа изричито је регулисано Законом о локалној самоуправи, и то само у
односу на ситуацију када су иста лица истовремено и одборници у скупштини јединице
локалне самоуправе и чланови општинског већа.Члан 45. став 7. Закона ту могућност
искључује, а став 8. истог члана предвиђа да одборнику у тој ситуацији престаје
одборнички мандат. То значи да кандидат за члана општинског већа не мора да буде
одборник скупштине општине); када престаје мандат одборника који су изабрани за
председника и заменика председника општине (избор председника и заменика
председника општине је разлог за престанак мандата одборника у смислу члана 43. став 5.
Закона, те је скупштина дужна да без одлагања утврди престанак мандата тим
одборницима); да ли се приликом постављења секретара скупштине општине мора водити
рачуна да то лице има положен стручни испит за рад у органима државне управе (Закон о
локалној самоуправи таксативно набраја услове које мора да испуни лице да би било
постављено на место секретара скупштине општине, што значи да мора да испуни и овај
услов) и др.
Ради илустрације рада овог одсека, дајемо следеће примере:
„Поводом Вашег обраћања Министарству ........ захтевом за давање мишљења о
томе да ли лице које је запослено као службеник у Министарству унутрашњих послова
(Сектор за ванредне ситуације) може бити одборник у скупштини јединице локалне
самоуправе, обавештавамо Вас следеће:
Одредбом члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07) је прописано да одборник не може бити запослени у општинској управи и лице
које именује, односно поставља скупштина општине. Исто тако, питање неспојивости
функције одборника је регулисано и одредбом члана 43. став 5. тог закона, тако што је
прописано да одборнику који буде изабран за председника општине и заменика председника
општине, избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.
Поред наведеног, напомињемо да је одредбом члана 46. став 1. тачка 5) Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11) прописано да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно
функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника.
С тим у вези, сматрамо да одредбе Закона о локалној самоуправи, као и одредбе Закона
о локалним изборима, које се односе на неспојивост функције одборника, не искључују
могућност да запослени у Министарству унутрашњих послова (Сектор за ванредне
ситуације) буде истовремено и одборник у скупштини општине.“
***
67
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
„Поводом вашег обраћања Министарству........ захтевом за давање мишљења о примени
члана 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10, 54/11),
а у односу на помоћника председника општине, указујемо следеће:
Одредбом члана 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10, 54/11) је прописано да кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је
мандат престао због преузимања функције председника општине или градоначелника, односно
заменика председника општине или заменика градоначелника, мандат се поново додељује у
истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе под условима:
- да је кандидату престала функција председника општине или градоначелника, односно
заменика председника општине или заменика градоначелника;
- да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, и
- да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу
мандата одборника.
С тим у вези, треба имати у виду и чињеницу да постојање одборничког мандата, у
смислу одредбе члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) представља услов за избор на једну од ових функција. Стога се престанак мандата
одборника изабраних за председника општине и заменика председника општине, сагласно ставу
5. наведеног члана, не може изједначити са другим случајевима преузимања неспојивих функција.
Помоћник председника општине има положај постављеног лица (члан 58. став 1. тог
закона), а постављена лица, па и помоћници председника општине који се постављају у
општинској управи, заснивају радни однос на основу акта о постављењу. Исто тако, одборник
не може бити запослени у општинској управи, па у случају да запослени буде изабран за
одборника, мирују му права и обавезе док траје његов одборнички мандат (члан 30 ст. 1. и 2.
истог закона).
Полазећи од свега наведеног, као и чињенице да постојање одборничког мандата није
услов за постављење на ову функцију, сматрамо да помоћнику председника општине након
престанка те функције, не може бити враћен одборнички мандат.“
***
„Подносиоцу представке
адреса подносиоца
Министарству......... обратили сте се представком која се односи на рад
општинског већа општине ................ као и на проблем водоснабдевања у тој општини.
С тим у вези, обавештавамо Вас о следећем:
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), у члану 20.
тачка 5) предвиђено је да општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, где се, између осталог,
наводи и пречишћавање и дистрибуција воде, као и организационе, материјалне и друге
услове за њихово обављање.
Такође, члан 47. став 2. истог закона, прописује да је председник општине
одговоран за законитост рада општинског већа.
Имајући у виду наведено, Министарство је Вашу представку проследило председнику
општине ......... и затражило изјашњење у односу на наводе изнете у представци, у складу са
чланом 80. тачка 3) наведеног закона, с тим да Вас о предузетим мерама и активностима из
своје надлежности обавести непосредно.“
68
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
***
„Министарство правде и државне управе је у прилогу свог акта број: .... од .......
године, доставило Министарству.......... Ваш захтев за давање мишљења о питањима
везаним за радноправни статус Општинског јавног правобраниоца.
У односу на садржину наведеног захтева, обавештавамо Вас следеће:
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) је прописано
да општина, поред осталог, преко својих органа, у складу с Уставом и законом,
организује вршење послова правне заштите својих права и интереса (члан 20. тачка 27)).
Законом о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 43/91) у члану
1. утврђено је да послове правне заштите имовинских права и интереса Републике
Србије, аутономне покрајине, града и општине обавља јавно правобранилаштво, ако
законом или одлуком аутономне покрајине, града или општине није другачије одређено.
Према томе, општина одлучује на који ће начин организовати послове правне
заштите својих права и интереса, да ли ће то бити посебно организована служба
општинског јавног правобранилаштва којом руководи општински јавни правобранилац
или ће ове послове систематизовати у оквиру општинске управе.
Јавног правобраниоца у општини поставља и разрешава скупштина општине, на
начин предвиђен општим актима општине, па за свој рад и рад правобранилаштва
одговара скупштини општине.
Општински јавни правобранилац може да има заменика који предузима сваку
радњу у поступку пред судом и другим државним органима за коју је овлашћен, а
поставља га и разрешава, такође, скупштина општине.
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04)
који је био на снази у време доношења Решења о постављењу Општинског јавног
правобраниоца у општини ......, а на који се позива начелник Општинске управе приликом
доношења наведеног решења, предвиђено је да руководиоце организационих јединица у
управи (односно управи за поједине области) поставља начелник, што истовремено значи
да су послови Општинског јавног правобраниоца у општини ....... систематизовани у
оквиру Општинске управе.
Из садржине Вашег поднеска не може се закључити да ли се у конкретном случају
ради о поновном постављењу именованог лица за Општинског јавног правобраниоца, с
обзиром на то да је истекао мандатни период на који је постављен, у ком случају треба
поступити у складу са важећим законским прописима и општим актима којима је то
питање уређено.
***
„Одборници Скупштине општине ........, ....... и ....... доставили су
Министарству.......... иницијативу за образовање привременог органа у општини ......., с
обзиром на чињеницу да се, како наводе у свом акту, после спроведених избора
Скупштина није конституисала у складу са законом , у року од два месеца од
објављиваља резултата избора., пошто није постављен секретар Скупштине. Поднесак
истоветне садржине доставио је Министарству и ...., председник ОО ...... странке
Ражањ.
Ради целовите информације у односу на садржину наведених аката, а сагласно
одредби члана 78. и члана 80. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07), Министарство је затражило од председника Скупштине да достави
извештај у вези са изнетим примедбама подносиоца иницијативе, оверени записник са
69
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
конститутивне седнице Скупштине од .....године, Статут општине ....., Пословник о
раду Скупштине општине ...., као и осталу документацију која би могла бити од значаја
у конкретном случају.
Из целокупно достављене документације, као и информација које су доступне овом
министарству, произлази следеће: да је конститутивна седница Скупштине општине ....
одржана ...... године, на којој су потврђени мандати одборника Скупштине општине
изабраних на изборима одржаним 6. маја 2012. године, усвојен Пословник Скупштине
општине ...., те изабрани председник Скупштине и заменик председника Скупштине; да
је на истој седници изабран председник општине, заменик председника општине,
општинско веће, као и радна тела Скупштине (комисије); да на овој седници није
постављен секретар Скупштине, већ је то учињено на следећој седници одржаној ... 2012.
године, када је ......... разрешена дужности секретара Скупштине, а ....... постављена за
секретара Скупштине.
У вези са тим, указујемо да је одредбом члана 28. став 3. Закона о локалној
самоуправи утврђен минимум који треба да постоји да би се могло сматрати да је
скупштина конституисана и да може да функционише, а то је избор председника
скупштине и постављење секретара скупштине.Уствари, може се рећи да се тиме
потврђује да је скупштинска већина формирана и да овај највиши орган јединице локалне
самоуправе може вршити послове из своје надлежности. Ипак, процес конституисања
није тиме завршен јер, да би се осигурао несметан рад скупштине, потребно је изабрати
заменика председника скупштине, као и чланове радних тела скупштине која су утврђена
статутом.
У конкретном случају, секретар Скупштине општине ...., ...... је, према подацима
којима располаже ово министарство, постављена за секретара Скупштине на седници
од 2. септембра 2010. године, што значи да јој, по Закону, мандат још траје. Наиме,
према одредби члана 40. став 2. наведеног закона, секретар скупштине се поставља, на
предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.
Сагласно ставу 4. наведеног члана, скупштина општине може, на предлог председника
скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.Такве одредбе су садржане и у
члану 52. ст. 2. и 4. Статута општине ...... Из наведеног произлази да секретару
Скупштине у време конституисања није истекао мандат нити је разрешен дужности на
коју је постављен.
Имајући у виду наведене чињенице и околности везане за конкретну ситуацију,
сматрамо да нису испуњени услови из члана 87. став 1. Закона о локалној самоуправи за
именовање привременог органа у општини .........“
Поред наведеног, дају се мишљења у вези са применом Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10, 54/11), Закона о територијалној
организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 129/07), Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и Закона о комуналној полицији („Службени
гласник РС”, број 51/09), а на захтев физичких и правних лица, као и органа и служби
јединица локалне самоуправе.
У Одсеку за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију и
унапређење система локалне самоуправе којима руководи Шеф одсека у звању
вишег саветника према Правилнику обављају се послови који се односе на: систем
локалне самоуправе и територијалне аутономије; изборе за органе локалне самоуправе;
давање сагласности у складу са законом; давање мишљења на законе и друге прописе чији
су предлагачи други органи државне управе; праћење примене прописа и припрема
70
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
мишљења из делокруга Одсека; надзор над законитошћу аката и рада јединица локалне
самоуправе; област територијалне организације Републике; припрему информација из
области територијалне организације Републике праћење и анализу сарадње јединица
локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне
самоуправе; вођење евиденција о успостављеној сарадњи јединица локалне самоуправе са
локалним самоуправама других држава; спровођење поступка стручног оспособљавања
испита за комуналну полицију као и вођења регистра комуналних полицајаца који су
завршили стручно оспособљавање; праћење стања, анализе и израду извештаја и друге
послове из делокруга Одсека.
***
Послови у Сектору за нормативне послове:
1) Мишљења на законе, подзаконска и друга акта упућена од стране других органа:
Размотрили смо Нацрт стратегије ......(у даљем тексту: Нацрт стратегије) који
сте нам, ради давања мишљења, доставили у прилогу акта Број: .....од ......2014. године и,
са становишта делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе,
обавештавамо вас о следећем.
У тексту Националне стратегије у делу 6.2. Развој институционалног оквира у
ставу 7. наводи се да су, поред осталих, стручна удружења битна за развој енергетике
Републике Србије.
Будући да је Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – и
др. закони) прописан појам удружења, а како овај закон не познаје појам ,,стручна
удружења“ потребно је извршити терминолошко ускалађивање са наведеним законом.
Одредбама чл. 16. и 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије
(„Службени гласник РС“ број 129/07) утврђен је број и назив општина и градова у
Републици.
С тим у вези, указујемо да Бор има статус општине, а не града, док су Обреновац
и Лазаревац градске општине у саставу града Београда, у складу са Статутом града
Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/11)-страна 39. Нацрта.
Такође, указујемо да Свилајнац има статус општине, а не града (страна 40. Нацрта).
С обзиром на изложено, потребно је текст Нацрта стратегије ускладити са
наведеним законом.
Истовремено указујемо да је у тексту потребно користити уједначену
терминологију када су у питању јединице локалне самоуправе, пошто се у тексту за
јединице локалне самоуправе (назив у складу са законом) користи и назив „локална
самоуправа“.
Размотрили смо Нацрт закона ....(у даљем тексту: Нацрт закона) који сте нам, ради
давања мишљења, доставили у прилогу акта Број: .... од ..... 2014. године и, са становишта
делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе, обавештавамо вас о следећем.
Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – и др. закони)
као прописом којим се систематски уређује уставна слобода удруживања предвиђено је
да се слобода удруживања остварује оснивањем удружења, те у том смислу сматрамо
да је у складу са Законом члан 1. тачка 15) Нацрта закона уколико се ради о добровољним
71
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
ватрогасним удружењима као недобитним организацијама која се оснивају ради
остваривања и унапређења заједничког циља заштите од пожара.
Имајући у виду претходно, сматрамо да је у члану 3. став 1. тачка 6) потребно
извршити терминолошко усклађивање са Законом о удружењима, тако што ће се речи
„групе грађана“ брисати.
Чланом 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07)
прописано је да се локална самоуправа остварује у општини, граду, и граду Београду ( у
даљем тексту јединица локалне самоуправе).
Имајући у виду наведено, потребно је члан 3. став 1. тачка 3) Нацрта закона
усагласити са постојећим правним оквиром тако што ће се после речи:,,органи“ и
речи:,,на нивоу“ додати реч: „јединица“.
Чланом 23. Нацрта закона додаје се наслов изнад члана 44а и члан 44а Закона о заштити
од пожара којим се прописује доношење техничких прописа, као и да министар доноси техничке
прописе којима се регулише безбедност и заштита од пожара.
Будући да је чланом 23. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС, бр. 79/05,
101/07 и 95/10) прописано да министар, поред осталог, доноси прописе, потребно је члан 23.
Нацрта закона усагласити са наведеним законом, тако да се реч: ,,техничких“ и реч:
,,техничке“ бришу.
Такође, потребно је члан 29. став 1. којим је предвиђено да се у „буџету
покрајине“ обезбеђују средства за рад и активности добровољног ватрогасног друштва,
ускладити са Уставним решењима која регулишу покрајинску аутономији тако штоће се
додати реч: „аутономне“, односно „буџету аутономне покрајине“.
2) Мишљење о примени закона из делокруга Министарства државне управе и
локалне самоуправе
У вези са захтевом број ... од ..... 2014. године, којим тражите мишљење у вези са
обавезом запослених у Геолошком заводу Србије да полажу државни стручни испит
уколико имају положен стручни испит, са становишта делокруга Министарства
државне управе и локалне самоуправе обавештавамо вас о следећем.
Законом о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
прописано је да државни службеник може да ради на пословима државне управе ако је
положио државни стручни испит, према закону којим се уређује положај државних
службеника (члан 84. став 1.); обавезе полагања стручног испита ослобођена су лица са
положеним правосудним испитом, као и лица са положеним стручним испитом за рад у
другим органима ако програм тог испита одговара програму стручног испита запослених
у органима државне управе (члан 89. став 2.).
Законом о државним службеницима (,,Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 –
испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08 и 104/09) прописано је: да државни
службеник који је у радном односу на неодређено време мора да има положен државни
стручни испит (члан 100. став 1.); да Влада уредбом ближе уређује програм и начин
полагања државног стручног испита за све државне органе (члан 100. став 2.); да
законом може да се предвиди посебан стручни испит који се полаже уместо државног
стручног испита, ради запослења на радним местима са посебним дужностима и
овлашћењима (члан 101. став 2.).
Уредбом о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени
гласник РС“, бр. 16/09) прописано је да је државни стручни испит обавезан да полаже
72
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, ако нема положен
државни стручни испит, односно други одговарајући испит у складу са законом или се
налази на пробном раду и приправник у органу из члана 1. ове уредбе (члан 3.).
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр.
88/11) прописано је да се овлашћење за обављање послова из члана 22. ст. 1 и 2. овог
закона стиче полагањем стручног испита (члан 23. став 1.); да министар надлежан за
послове рударства и геолошких истраживања ближе прописује услове, програме и начин
полагања стручног испита из става 1. овог члана (члан 23. став 3.); да се овлашћење за
обављање послова техничког руковођења, стручног надзора, пројектовања и других
стручних послова утврђених овим законом, стиче полагањем стручног испита (члан 103.
став 1.); да министар надлежан за послове рударства и геолошких истраживања ближе
прописује услове, програм и начин полагања стручног испита из става 1. овог члана (члан
103. став 4.).
Геолошки завод Србије јесте посебна организација државне управе, са својством
правног лица, образована на основу члана 2. Закона о рударству и геолошким
истраживањима. С обзиром на то да Завод обавља послове из делокруга органа државне
управе, то лица запослена у Геолошком заводу Србије имају статус државних
службеника и намештеника, у складу са одредбама Закона о државним службеницима.
Како Закон о рударству и геолошким истраживањима, као посебан закон на основу којег
је образован Геолошки завод Србије, не предвиђа могућност да се посебан стручни испит
полаже уместо државног стручног испита, то су именовани, који раде на пословима за
које је законом као услов за њихово обављање прописан положен стручни испит, у
обавези да овај испит полажу. Ради се о струковном испиту којим лице које га је
положило стиче право на обављање одређене врсте послова.
С обзиром на наведено, стручни испит који полажу запослени у Геолошком заводу
Србије није испит за рад у органима државне управе, нити је посебан стручни испит у
смислу Закона о државној управи, па се стога нису стекли услови за примену одредбе
члана 89. став 2. Закона о државној управи.
У вези са вашим актом од 2014. године којим тражите мишљење у вези са коначношћу и
правноснажношћу Решења Савезне агенције за међународне односе и сарадњу са страним
државама у области политике, економије, привреде, образовања и културе, са становишта
делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе, обавештавамо вас о следећем.
Чланом 13. Закона о општем управном поступку прописано је начело правноснажности
решења - решење против кога се не може изјавити жалба нити покренути управни поступак
(правноснажно решење), а којим је странка стекла одређена права, односно којим су странци
одређене неке обавезе може се поништити, укинути или изменити само у случајевима који су
предвиђени законом.
Из наведног произлази да формалну правноснажност у управном поступку стиче оно
решење против кога се не може изјавити жалба нити покренути управни поступак, односно
решење против кога је безуспешно употребљена жалба, односно покренут управни спор.
Материјалну правноснажност стиче решење које је постало формално правноснажно (против
кога се не може изјавити жалба нити покренути управни поступак) и којим је неко лице стекло
одређена права, или којим је странци одређена нека обавеза, тако да материјалну
правноснажност не стичу сва формално правноснажна решења.
Наиме, коначно решење је оно решење против кога нема редовног правног средства у
поступку.
73
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Будући да се овде ради о примени Закона о општем управном поступку у поступку којим се
признаје легалитет иностране јавне исправе за употребу у Савезној Републици Југославији у
конкретној ситуацији, Министарство државне управе и локалне самоуправе није надлежно да се
изјашњава о појединачним актима других надлежних органа.
***
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Захтев за остваривање права на приступ информацијама може се поднети:


писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Бирчанинова бр. 6, 11000 Београд
предајом непосредно Писарници Министарства државне управе и локалне
самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова бр. 6.
Сви захтеви за приступ информацијама насловљени на овлашћено лице, а који су
пристигли у писарницу Министарства државне управе и локалне самоуправе путем поште
или су предати у писарницу, упућују се овлашћеном лицу.
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У Сектору за локалну самоуправу обрађено је укупно 224 предмета. Од укупног
броја предмета, дата су 73 мишљења и стручна објашњења у вези са применом Закона о
локалној самоуправи, Закона о локалним изборима, Закона о територијалној организацији
Републике Србије, Закона о комуналној полицији и Закона о радним односима у
државним органима, као и Посебног колективног уговора за државне органе, односно
Анекса тог колективног уговора; поступљено је по 95 представки и притужби на рад
општинских и других органа; дато је 10 сагласности на одредбе статута јединице локалне
самоуправе којим се утврђују празници и одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места; припремљено је 15 Предлога одлуке о
успостављању срадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицама локалне
самоуправе других држава; дати су одговори на три посланичка питања и дата су 32
мишљења на предлоге и нацрте прописа које су припремили други предлагачи.
Поред наведеног, обрађено је 475 захтева јединица локалне самоуправе за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање.
Припремљен је Предлог одлуке о распуштању Скупштине општине Мајданпек и
образовању Привременог органа општине Мајданпек, као и Предлог решења о именовању
председника и чланова Привременог органа општине Мајданпек, које је Влада донела на
седници од 29. маја 2014. године.
У истом периоду је припремљен Предлог закључка којим се усваја: Нацрт допуне
бр. 3 Уговора између Швајцарске агенције за развој и сарадњу, коју представља
Швајцарска канцеларија за сарадњу у Србији, Сталне конференције градова и општина и
Републике Србије, као и Нацрт допуне бр. 1 Уговора између Швајцарског државног
секретаријата за економске послове, који представља Швајцарска канцеларија за сарадњу
у Србији, Сталне конференције градова и општина и Републике Србије.
74
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Министарство државне управе и
локалне самоуправе-Раздео 60
Одобрено за
расход
2013. год.
Остварено
за расход
2013.год.
Одобрено за
расход 26.04.2014.31.12.2014.
Остварено за
расход
26.04.2014.30.09.2014.
3
4
5
6
1
2
411000
Плате, додаци и
накнаде запослених
134,709,119
56,298,366
412000
Социјални
доприноси на
терет
24,769,446
10,086,606
413000
Накнада у натури
744,364
0
414000
Социјална давања
запосленима
80,842,773
78,728,876
415000
Накнада трошкова
за запослене
8,150,363
1,731,056
416000
Награде
запосленима и
остали посебни
162,952
0
421000
Стални трошкови
9,731,919
882,841
422000
Трошкови
путовања
11,376,347
869,918
423000
Услуге по уговору
143,955,224
17,778,583
424000
Специјализоване
услуге
58,240
18,000
425000
Текуће поправке и
одржавање
4,689,584
77,634
426000
Материјал
8,632,241
695,160
451000
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
226,000,000
124,020,000
463000
Трансфери осталим
нивоима влацти
552,880
5,790
465000
Остале дотације и
трансфери
1,000
0
481000
Дотације
невладиним
организацијама
303,000
0
482000
Порези, обавезне
таксе и казне
831,249
27,075
483000
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
0
0
512000
Машине и опрема
16,000,000
364,134
75
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Буџетски фонд за националне
мањине-Глава 60.02
1
2
481000
Дотације
невладиним
организацијама
Буџетски фонд за програм
локалне самоуправе-Глава 60.03
1
2
463000
Трансфери осталим
нивоима власти
Одобрено за
расход 2013.
год.
3
Остварено
за расход
2013.год.
4
Одобрено за
расход
26.04.2014.31.12.2014.
5
Остварено за
расход
26.04.2014.30.09.2014.
6
10,631,000
0
10,631,000
0
Одобрено за
расход 2013.
год.
3
Остварено
за расход
2013.год.
4
Одобрено за
расход
26.04.2014.31.12.2014.
5
Остварено за
расход
26.04.2014.30.09.2014.
6
1,800,000
0
1,800,000
0
Подаци о приходима и расходима за 2013. годину налазе се у Информатору о раду:
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
https://www.dropbox.com/s/dy1j6app8jlp1sh/Informator%20o%20radu%20MRRLS%20%2021.%20maj%202013..pdf?dl=0
Министарства правде и државне управе
http://www.mpravde.gov.rs/files/Informator%20o%20radu%202013.%20(azuriran%2020.02.2013.).pdf
Документа се налазе у наведеном линку, приступићете истом кликом на ок – open.
76
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД одобрених и утрошених
СРЕДСТАВА БУЏЕТА за период 26. апр. - 30. сеп.
2014. године - извор 01
Функција 110
Функција 111 пројекат 0001
Функција 111 пројекат 0002
Функција 111 пројекат 0003
Функција 111 пројекат 0004
Функција 111 пројекат 0005
текућа апр.
потрошено
до
30.09.2014.
потрошено
до
30.09.2014.
потрошено
до
30.09.2014.
потрошено
до
30.09.2014.
текућа апр.
потрошено
до
30.09.2014.
6,863,791
52,740,715
21,416,914
31,247,224
5,509,091
1,228,619
8,969,390
3,842,826
204,000
0
80,364
0
156,540
289,859
1,277,750
985,975
1,302,724
215,226
1,485,971
150,556
текућа апр.
потрошено
до
30.09.2014.
Плате и додаци
Социјални
доприноси на
терет послодавца
30,674,100
Накнада у натури
Социјална давања
запосленима
Накнада за
запослене
Награде
запосленима
РАЗДЕО 60
Стални трошкови
Трошкови
путовања
Услуге по
уговорима
Специјализоване
услуге
Текуће поправке
(аутомобили и
опрема)
Материјал
Субвенције јавним
нефин.предузећи
ма
Дотације међунар.
Организац. чланарине
Трансфери
осталим нивоима
власти
Дотације
невладиним
организацијама
Порези обавезне
таксе и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
суда
текућа апр.
потрошено до
30.09.2014.
13,192,484
20,047,080
14,825,176
134,709,119
56,298,366
5,790,965
2,361,455
4,500,000
2,653,707
24,769,446
10,086,606
200,000
0
260,000
0
744,364
0
2,300,000
251,001
221,204
334,442
80,842,773
78,728,876
685,249
861,668
280,227
4,500,000
550,353
8,150,363
1,731,056
0
11,396
0
1,000
0
162,952
0
964,485
166,227
4,094,115
409,895
9,731,919
882,841
1,558,950
239,482
1,811,196
228,627
11,376,347
869,918
299,070
23,650
16,200,000
1,026,085
143,955,224
17,778,583
58,240
18,000
58,240
18,000
0
2,621,086
306,719
2,016,627
127,686
5,989,574
274,123
16,529,110
0
8,528,771
790,510
212,000
0
1,908,416
58,998
575,408
0
3,766,090
530,944
226,000,000
0
Машине и опрема
УКУПНО
текућа апр.
потрошено
до
30.09.2014.
2,052,233
48,000
59,279,833
8,725,181
УКУПНО
Функција 411
текућа апр.
76,887,279
текућа апр.
текућа апр.
76,878,599
17,799,269
7,190,338
84,599,004
8,748,000
269,168
9,436
2,300,000
9,200
4,689,584
77,634
1,909,518
71,836
2,081,225
92,380
8,632,241
695,160
124,020,000
226,000,000
124,020,000
552,880
5,790
552,880
5,790
1,000
0
1,000
0
150,387
4,434
3,000,000
328,538
317,222,950
153,251,020
300,000
76,887,279
76,878,599
18,099,269
0
7,190,338
303,000
0
303,000
0
27,075
185,275
22,641
447,587
0
831,249
0
0
6,000,000
0
4,000,000
30,000
3,000,000
5,596
16,000,000
364,134
90,599,004
8,748,000
49,597,719
16,648,439
59,824,647
20,142,462
671,510,701
291,584,039
77
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Функција 160
Буџетски фонд за националне
мањине-Глава 60.02
Функција 180
текућа апр.
потрошено
до
30.09.2014.
Дотације невладиним организацијама
1,800,000
0
УКУПНО
1,800,000
0
Буџетски фонд за програм локалне
самоуправе-Глава 60.03
текућа апр.
потрошено
до
30.09.2014.
Трансфери осталим нивоима власти
10,631,000
0
УКУПНО
10,631,000
0
Упоредни преглед одобрених и утрошених средстава буџета за 2013. годину налазе се у Информатору о
раду:
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
https://www.dropbox.com/s/dy1j6app8jlp1sh/Informator%20o%20radu%20MRRLS%20%2021.%20maj%202013..pdf?dl=0
Министарства правде и државне управе
http://www.mpravde.gov.rs/files/Informator%20o%20radu%202013.%20(azuriran%2020.02.2013.).pdf
Документа се налазе у наведеном линку, приступићете истом кликом на ок – open.
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
План набавки за 2014. годину.
Документ се налази у наведеном линку, приступићете истом кликом на ок - open.
https://www.dropbox.com/s/9fuvu3c2ibmnvbm/Izmena%20plana%20nabavki%20za%202014.%20godinu
?dl=0
План јавних набавки за 2013. годину налази се у Информатору о раду:
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
https://www.dropbox.com/s/dy1j6app8jlp1sh/Informator%20o%20radu%20MRRLS%20%2021.%20maj%202013..pdf?dl=0
Министарства правде и државне управе
http://www.mpravde.gov.rs/files/Informator%20o%20radu%202013.%20(azuriran%2020.02.2013.).pdf
Документа се налазе у наведеном линку, приступићете истом кликом на ок – open.
78
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Квартални Извештај за период јул - септембар 2014. године - ОБРАЗАЦ А
Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки
уговоре
процењен
на
уговорена
а
вреднос
уговор
подаци
врста
вредност
предмет
вредност
т са пдв
број
закључен
о
предмет
без пдв у
уговора
без пдв у
у
понуда
са
уговору
а
хиљадама
хиљадама
хиљада
динара
динара
ма
динара
Редовно
одржавање и
измене по
захтеву
404-02(Наручиоца)
61/10/20
Централног
14-02 од
ЈП Пошта
система за
17.09.20
СРБИЈЕ,
електронску
14.
услуге
21.500
21.380
25.656
1
Београд,
обраду и
матичн
Србија
складиштењ
и број
е података и
0746142
чување
9
другог
примерка
матичних
књига
основ
закона
Члан 36.
став 1.
тачка 2
мишљењ
е управе
за јавне
набавке
број:
404-022480/14
од
8.07.201
4. године
Квартални Извештај за период јул - септембар 2014. године - ОБРАЗАЦ Г
Подаци о набавкама на које се Закон не примењује
Укупан број
уговорена
закључених
процењена
уговорена вредност вредност
Основ за изузеће
уговора
вредност без пдв у без пдв у хиљадама са пдв у
хиљадама динара
динара
хиљадама
динара
1
7.1.7)
650
650
780
5
39.2
989
890
1064
6
укупно
1639
1540
1844
79
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Квартални Извештај за период јул - септембар 2014. године - ОБРАЗАЦ В
Подаци о поступцима јавних набавки
исход поступака јавних
набаваки
број поступака
јавних набавки (без поступака
јавне набавке мале вредности)
јавне набавке мале вредности
успешно спроведени
1
0
обустављени
0
0
поништени у целини
0
0
УКУПНО
1
0
С обзиром да у периоду јул - септембар 2014. године није било спровођења поступака
јавних набавки мале вредности Управи за јавне набавке образац Б је достављен
непопуњен, односно празан као и обрасци А1 – подаци о изменама закључених уговора и
А2 – подаци о извршењу закључених уговора.
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Министарство државне управе и локалне самоуправе није додељивало нити
додељује државну помоћ у било ком облику у смислу одредаба тачке 34. Упутства за
израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, број
68/10).
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ
ПРИМАЊИМА
ПЛАТАМА,
ЗАРАДАМА
И
ДРУГИМ
Преглед просечних плата државних службеника по звањима, укључујући плате државних
секретара и државних службеника на положају:
80
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Преглед звања према Закону
Распон
коефицијената
по платним
групама
Просечна нето плата
Просечна бруто
плата
1
Државни секретар
31,20
100,354.65
141,555.57
2
Помоћник министра и секретар
Министарства
7,11
143,566.46
203,198.66
3
Виши саветник
3,96-5,57
98,482.01
138,886.05
4
Самостални саветник
3,16-4,45
68,407.78
95,973.73
5
Саветник
2,53-3,56
53,376.42
74,600.22
6
Млађи саветник
2,03-2,85
38,958.64
53,972.09
7
Сарадник
1,90-2,67
38,779.05
54,855.09
8
Млађи сарадник
1,65-2,32
31,853.39
43,837.08
9
Референт
1,55-2,18
35,062.09
48,413.54
10
Намештеник
1,00-2.53
29,186.19
40,031.38
Ред.
бр.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима за 2013. годину налази се у Информатору о
раду:
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
https://www.dropbox.com/s/dy1j6app8jlp1sh/Informator%20o%20radu%20MRRLS%20%2021.%20maj%202013..pdf?dl=0
Министарства правде и државне управе
http://www.mpravde.gov.rs/files/Informator%20o%20radu%202013.%20(azuriran%2020.02.2013.).pdf
Документа се налазе у наведеном линку, приступићете истом кликом на ок – open.
81
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Звање
Врста накнаде
ИЗНОС
На дан 30.9.2014
2013
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
Државни секретари
Трошкови службених путовања у земљи (дневнице)
Трошкови службених путовања у иностранство
УКУПНО:
0
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
Секретар министарства
Трошкови службених путовања у земљи (дневнице)
Трошкови службених путовања у иностранство
УКУПНО:
0
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
Помоћници министра
Трошкови службених путовања у земљи (дневнице)
Трошкови службених путовања у иностранство
УКУПНО:
Директор/заменик
директора управног
инспектората
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
Трошкови службених путовања у земљи (дневнице)
Трошкови службених путовања у иностранство
УКУПНО:
Накнаде за запослене (Без
Управног инспектората)
0
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
0
Трошкови службених путовања у земљи (дневнице)
0
Трошкови службених путовања у иностранство
0
УКУПНО:
Накнаде за запослене
(Управни инспекторат)
0
0
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
0
Трошкови службених путовања у земљи (дневнице)
0
Трошкови службених путовања у иностранство
0
УКУПНО:
0
82
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
87,847.00
12,535.42
0.00
100,382.42
14,933.00
0.00
0.00
14,933.00
79,408.00
2,558.25
172,846.08
254,812.33
0.00
6,395.00
82,162.26
88,557.26
1,159,459.89
59,095.52
321,949.06
1,540,504.47
273,296.88
81,863.93
0.00
355,160.81
16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
У припреми.
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Министарства државне управе и локалне самоуправе се заводи и
чува у складу са Уредбом о канцеларијском пословању уз примену одговарајућих мера
заштите.
Носачи информација којима располаже Министарство, настали у раду и у вези са
радом Министарству чувају се у:
Архиви са предметима: Писарница Министарства државне управе и локалне
самоуправе, Бирчанинова бр. 6., Београд.
Електронска база података: У просторијама Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Бирчанинова бр. 6., Београд.
За предмете за које није истекао рок чувања, чувају се у архиви организационе
јединице у чијем је раду настао, а након истека рока предају се архиви Управе за
заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.
Финансијска документација чува се у Секретаријату Министарства, Одсеку за
материјално- финансијске послове и у Управи за трезор Министарства финансија, Поп
Лукина 9.
На интернет презентацији Министарства објављују се информације које су настале
у ради или у вези са радом Министарства, а чија садржина има или би могла имати значај
за јавни интерес. Информације на сајту остају док траје њихова примена, а по потреби се
ажурирају.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Министарство поседује (укључујући и преузету документацију) дописе грађана,
електронску пошту, документацију за спровођење поступка јавних набавки за потребе
Министарства и у циљу реализације пројеката, документацију о извршеним плаћањима,
спроведеним конкурсима, одлуке, мишљења, записнике, закључене уговоре, тонске и
видео снимке са догађаја у организацији Министарства.
Одељење за лични статус грађана – Сектор за људска и мањинска права,
регистре и матичне књиге
- Решења по жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у
повереним пословима матичних књига;
- Одговори Управном суду на тужбе у управном спору против другостепених
решења Министарства;
- Претходна мишљења о предлозима одлука о матичним подручјима;
- Инструкције којима се усмерава организација послова и начин рада запослених у
органу имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова матичних књига;
- Решења којима се одлучује о захтеву за полагање посебног стручног испита за
матичара;
83
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
- Решења о образовању Испитне комисије за полагање посебног стручног испита за
матичара;
- Записник Испитне комисије за полагање посебног стручног испита за матичара о
резултату полагања испита и утврђеном општем успеху кандидата;
- Уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара, дупликат уверења
о положеном посебном стручном испиту за матичара;
- Решење о давању овлашћења за обављање послова матичара, односно заменика
матичара;
- Службени акти који се односе на: сазнање страног права о матичним књигама,
обавештење надлежних иностраних органа о променама у личном статусу њихових
држављана, проверу веродостојности јавних исправа из матичних књига издатих од
имаоца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига, прибављање извода из
матичних књига по захтевима иностраних органа или других органа државне управе,
прослеђивање пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти настале у
иностранству у матичне књиге.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА МИНИСТАРСТВО ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Све информације којима Министарство располаже, а које су настале у раду или у
вези са радом, Министарство ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид
документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са
одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су
се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног
приступа информације од јавног значаја, у складу са чланом 9., 10. или 14. Закона.
Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим
врстама информација и из следећих разлога:
Ако се захтев односи на неку информацију која припада врстама информација које
су објављене на веб-сајту, Министарство се може позвати на то да је тражена информација
већ доступна на интернету и поступити на основу одредаба члана 10. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја тако што ће подносиоцу захтева, уместо
омогућавања увида или копије документа, доставити тачну интернет адресу на којој се
информација може прочитати или документ преузети.
Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне
власти, у складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном тајности,
Министарство може ускратити приступ таквом податку, на основу одредаба члана 9. тачка
5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ако су испуњени и
материјални услови за то у погледу могућности наступања тешких правних или других
последица по интересе који претежу над интересом за приступ информацијама. У таквом
случају одбијање захтева може бити делимично или потпуно, у зависности од тога да ли је
тајни податак могуће издвојити и делимично удовољити захтеву или не. Примена овог
изузетка се може очекивати у малом броју случајева. Министарство има у поседу
документа које је добило од других органа власти, а која су означена степеном тајности
према Закону о тајности података.
Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити
делимично или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о слободном приступу
информацијама. У свим овим случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити
84
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
омогућен приступ у личне податке, а биће омогућен у делове документа који преостају
када се из њега издвоје информације које се штите по овом основу, на начин предвиђен
чланом 12. Закона.
Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (Министарство ће
ускратити податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим контактима, као и
личне податке других лица која се помињу у жалби).
Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности
(Министарство ће ускратити све податке на основу којих би се могао идентификовати
подносилац захтева).
Подаци о државним службеницима и намештеницима (Министарство ће ускратити
приступ њиховим личним подацима (нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број
телефона, националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл).
Подаци о исплатама (Министарство ће ускратити поједине личне податке лица која
добијају исплате из буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања).
С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у
којој би било оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће
да се и у оквиру других категорија информација, осим оних које су изричито наведене у
овом поглављу, нађу неки подаци у које би био ускраћен приступ на основу заштите
приватности лица на која се ти подаци односе.
20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информација од јавног значаја
јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом
органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему
јавност има оправдан интерес да зна.
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што
ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на
копију тог документа, као и право да му се на, захтев, копија документа упути поштом,
факсом, електронском поштом или на други начин.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја доставља се лицу овлашћеном
за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја које затим
прикупља податке од који се односе на предмет захтева ради припреме одговора, при чему
се води рачуна о законским роковима. Захтев се може упутити поштом на адресу
Бирчанинова бр. 6., Београд или електронском поштом како је наведено у делу правила у
вези са јавношћу рада.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора навести разлоге за
захтев. Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те
недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, Министарство ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
85
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Приступ информацијама Министарство је дужно да омогући и на основу усменог
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Образац за подношење захтева дат је у прилогу, али ће Министарство размотрити и
захтев који није сачињен на том обрасцу.
Министарство је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа. копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице
Министарства.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о
поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од
пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана
обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи
тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, Министарство је
дужно да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести
тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема
захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид
документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог
документа.
Ако Министарство на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан и врши се у
службеним просторијама Министарства.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца
да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
Влада прописује трошковник на основу кога се обрачунавају трошкови из
претходног става.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа
захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију
документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена
информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне
средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у
земљи или на интернету.
Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи
тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Министарство неће издати посебно решење, него ће о томе
сачинити службену белешку.
Ако Министарство одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење
86
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца
на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Тражилац може изјавити жалбу у случајевима прописаним чланом 22. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Подносилац захтева има право жалбе против решења Министарства, у случају да
Министарство нити удовољи нити донесе решење којим се захтев одбија.
Подносилац захтева има право жалбе, на закључак којим се захтев тражиоца
одбацује као неуредан.
Примери образаца за подношење захтева и жалби
ЗАХТЕВ за приступ информацији од јавног значаја
ОБАВЕШТЕЊЕ о обезбеђивању приступа информацијама
ЖАЛБА против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ
информацији
ЖАЛБА када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у
законском року (ћутање управе)
87
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Бирчанинова бр. 6, Београд
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног
органа захтевам*:




обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:*** _______________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ .
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације)
______________________________
Тражилац информације / Име и презиме
_______________________________________
адреса
У________________
дана ___________201___ године
_____________________________________
други подаци за контакт
_____________________________________
потпис
________________________________________________

У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
 У кућици означити начин достављања копије докумената.

 Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.

88
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Бирчанинова бр. 6, Београд
Број предмета: _________________
Датум:
_________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева
ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи
тражену информацију и о изради копије
На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
поступајући по вашем захтеву за слободан приступ информацијама од _________год., којим сте
тражили увид у документ/е са информацијама о / у вези са:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(опис тражене информације)
обавештавамо вас да дана _______________, у _____ часова, односно у времену од ____ до ___
часова, у просторијама органа у ___________________ ул. ____________________ бр. ______,
канцеларија бр. ____ можете извршити увид у документ/е у коме је садржана тражена
информација.
Том приликом, на ваш захтев, може вам се издати и копија документа са траженом
информацијом.
Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 8/06), и то: копија
стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара, CD 35 динара, дискете 20 динара, DVD
40 динара, аудио-касета – 150 динара, видео-касета 300 динара, претварање једне стране документа
из физичког у електронски облик – 30 динара.
840-742221843-57
Износ укупних трошкова израде копије документа по вашем захтеву износи ............ динара
и уплаћује се на жиро-рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30, с позивом на број 97
– ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из Правилника о условима и начину
вођења рачуна – „Сл. гласник РС“, 20/07... 40/10).
Достављено:
1. Именованом
2. Архиви
(М.П.)
_____________________________
(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)
89
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
ЖАЛБА против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев
за приступ информацији
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александра 15
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..........................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла
дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права
на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу
којим..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
јер
није
заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У ________________,
дана______201__ године
____________________________________
Подносилац жалбе /Име и презиме
____________________________________
Адреса
____________________________________
Други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа
који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком
погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу
изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити.
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању
органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.

90
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
ЖАЛБА када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у
законском року (ћутање управе)
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Београд, Булевар краља Александра 15
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:
ЖАЛБУ
против
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу
дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи
информације о /у вези са :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и
добијени одговор органа власти.
У ________________,
дана______201__ године
____________________________________
Подносилац жалбе /Име и презиме
____________________________________
Адреса
____________________________________
Други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
91
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЕВ
УСМЕНИ
- ПИСМЕНИ
Удовољавање захтеву
- обавештење о поседовању
информације;
- увид у документ са траженом
информацијом;
- издавање копије документа
са траженом информацијом;
- достављање докумената
поштом или на други начин
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА
или
ЋУТАЊЕ УПРАВЕ
ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ
РЕШЕЊЕ
ПОВЕРЕНИКА ПО
ЖАЛБИ
РЕШЕЊЕ
о усвајању
жалбе
РЕШЕЊЕ
о одбијању
жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор
пред надлежним
судом
против решења
Повереника
92
Информатор о раду
Министарства државне управе и локалне самоуправе
децембар 2014. године
Download

1 Информатор о раду Министарства државне управе и локалне