РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У Београду, јул 2014.
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 46. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње
уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним
организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, број 81/07-пречишћен
текст, 69/08 и 98/12), члана 4. став 2. Уредбе о разврставању радних места и
мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“,
бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10 и 117/12) и члана 3. Уредбе о разврставању
радних места намештеника („Службени гласник РС“, бр. 5/06 и 30/06) и чл. 5. и
14. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС”, број 15/06), министар
државне управе и локалне самоуправе, доноси
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се: унутрашње јединице, њихов делокруг и
међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и
одговорности руководилаца унутрашњих јединица; начин сарадње са другим
органима и организацијама; број државних секретара и државних службеника који
раде на положају и опис њихових послова; број радних места по сваком звању (за
државне службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике); називи
радних места, описи послова радних места и звања (за државне службенике),
односно врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана; потребан број
државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење
на сваком радном месту у Министарству државне управе и локалне самоуправе (у
даљем тексту: Министарство).
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА
Члан 2.
За обављање послова из делокруга Министарства образују се основне
унутрашње јединице:
1. Сектор за државну управу, радно-правне односе и плате;
2. Сектор за локалну самоуправу;
3. Сектор за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге;
4. Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте;
5. Сектор за нормативне послове.
Члан 3.
У Министарству се
Секретаријат Министарства.
као
посебна
унутрашња
јединица
образује
-2Члан 4.
У Министарству се као ужа унутрашња јединица образује Група за интерну
ревизију.
Члан 5.
Органи управе у саставу Министарства су: Дирекција за електронску управу
и Управни инспекторат.
ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
I. СЕКТОР ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ, РАДНО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ И ПЛАТЕ
Члан 6.
У Сектору за државну управу, радно-правне односе и плате обавља
послове који се односе на: систем државне управе, изузев припреме прописа;
организацију и рад министарстава и посебних организација, изузев припреме
прописа; координацију, праћење, евалуацију и извештавање у спровођењу
стратешких докумената који се односе на реформу државне управе, јавне управе и
Партнерства за отворену управу; државне стручне испите; стручно усавршавање
запослених у државним органима; надзор над сврсисходношћу рада стручих
служби управних округа, праћење оспособљености запослених у њима и издавање
инструкција; радне односе и плате; послови преговарања са синдикатима;
предлагање доношења и учешће у припреми закона и других прописа из
делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 7.
У Сектору за државну управу, радно-правне односе и плате образују се
следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за систем државне управе и организацију и рад органа државне
управе;
2. Одсек за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање;
3. Одсек за плате и
4. Одсек за радно-правне односе.
Члан 8.
Група за систем државне управе и организацију и рад органа
државне управе обавља послове који се односе на: систем државне управе,
изузев припреме прописа; организацију и рад министарстава и посебних
организација, изузев припреме прописа; учешће у припреми закона и других
прописа из области система државне управе и организације и рада министарстава
и посебних организација; праћење, анализу и унапређење унутрашњег уређења и
систематизације радних места у органима државне управе и органима на које се
примењују прописи из области унутрашње уређења органа државне управе;
надзор над сврсисходношћу рада стручих служби управних округа, праћење
оспособљености запослених у њима и издавање инструкција; припрему извештаја
-3у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и
мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта система државне
управе; припрему мишљења, анализа и информација из делокруга Групе;
предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове
из делокруга Групе.
Члан 9.
Одсек за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање
обавља послове који се односе на: учешће у припреми стратегије развоја и
акционих планова у области реформе јавне управе; учешће у припреми акционог
плана за спровођење Партнерства за отворену управу; стручне послове за потребе
Савета за реформу јавне управе; припрему извештаја у процесу европских
интеграција са аспекта спровођења стратегија развоја и акционих планова у
области реформе јавне управе и Партнерства за отворену управу; стручно
усавршавање запослених у државним органима; учешће у припреми закона и
других прописа који се односе на стручно усавршавање запослених у државним
органима и државни стручни испит; учешће у припреми стратегије развоја и
акционих планова у области стручног усавршавања запослених у државним
органима; државне стручне испите; припрему мишљења, анализа и информација
из делокруга Одсека; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у
области и друге послове из делокруга Одсека.
Члан 10.
Одсек за плате обавља послове који се односе на: праћење стања у
области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним
агенцијама и јавним службама и јединицама локалне самоуправе и аутономним
покрајинама; припремање стручних основа за доношење прописа из области
плата; учешће у припреми прописа из области плата; сагледавање финансијских
ефеката закона и других прописа на повећање или смањење буџетских издатака за
плате; отпремнине; координирање активности надлежних министарстава у
доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата; припрема
анализе, извештаја и информација које се односе на плате корисника средстава
буџета; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области;
припрема анализе и информације из делокруга Одсека и друге послове из
делокруга Одсека.
Члан 11.
Одсек за радно-правне односе обавља послове који се односе на:
праћење стања у области радних односа у државним органима, јавним агенцијама
и јавним службама; праћење стања у области радних односа у јединицама локалне
самоуправе и аутономним покрајинама; припремање стручних основа за
доношење прописа из области радноправних односа; иницирање измена прописа
којим се уређују радноправни односи; учешће у припреми прописа из области
радноправних односа; припрема анализе, извештаје и информације које се односе
на радно-правне односе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у
овој области; припрема анализа и информација из делокруга Одсека и друге
послове из делокруга Одсека.
-4II. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Члан 12.
У Сектору за локалну самоуправу обављају се послови који се односе на:
систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; територијалну
организацију Републике; изборе за органе локалне самоуправе; вршење надзора
над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе; стручно
усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе и други
послове који се односе на јачање и унапређење капацитета јединица локалне
самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама
других држава; спровођење поступка стручног оспособљавања за послове
комуналне полиције; подстицање и координацију сарадње јединица локалне
самоуправе, месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне
самоуправе, учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике
Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских
земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес
њене демократизације; праћење и проучавање искустава других земаља у процесу
децентрализације; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од
значаја за децентрализацију и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 13.
У Сектору за локалну самоуправу образују се следећe ужe унутрашњe
јединица:
1. Одсек за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију и
унапређење система локалне самоуправе и
2. Група за координацију послова децентрализације Републике Србије и
јачање капацитета јединица локалне самоуправе.
Члан 14.
У Одсеку за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију и
унапређење система локалне самоуправе обављају се послови који се односе
на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; изборе за органе
локалне самоуправе; давање сагласности у складу са законом; давање мишљења
на законе и друге прописе чији су предлагачи други органи државне управе;
праћење примене прописа и припрема мишљења из делокруга Одсека; надзор над
законитошћу аката и рада јединица локалне самоуправе; област територијалне
организације Републике; припрему информација из области територијалне
организације Републике праћење и анализу сарадње јединица локалне самоуправе,
месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе;
вођење евиденција о успостављеној сарадњи јединица локалне самоуправе са
локалним самоуправама других држава; спровођење поступка стручног
оспособљавања испита за комуналну полицију као и вођења регистра комуналних
полицајаца који су завршили стручно оспособљавање; праћење стања, анализе и
израду извештаја и друге послове из делокруга Одсека.
-5Члан 15.
У Групи за координацију послова децентрализације Републике Србије
и јачање капацитета јединица локалне самоуправе обављају се послови који
се односе на: учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике
Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских
земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес
њене демократизације; праћење и проучавање искустава других земаља у процесу
децентрализације; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од
значаја за децентрализацију; предлагање активности у погледу стручног
усавршавања запослених у органима локалне самоуправе и други послове који се
односе на јачање и унапређење капацитета јединица локалне самоуправе;
оствривање сарадње са јединицама локалне самоуправе и њиховим
репрезентативним удружењем у активностима из делокруга сектора; спровођење
пројектних активности, израду извештаја, анализа и обавештења у вези јачања
капацитета јединица локалне самоуправе, остваривање сарадње са јединицама
локалне самоуправе и њиховим репрезентативним удружењем у активностима из
делокруга Сектора и друге послове из делокруга Групе.
III. СЕКТОР ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, РЕГИСТРЕ
И МАТИЧНЕ КЊИГЕ
Члан 16.
Сектор за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге
обавља послове који се односе на: остваривање слободе удруживања грађана,
односно политичко и друго организовање изузев синдикалног организовања;
вођење Регистра политичких странака; избор и вођење Регистра националних
савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; матичне
књиге; печате; јединствени бирачки списак; координирање сарадње са
Канцеларијом за људска и мањинска права; учествује у изради акционог плана за
процес приступања Европској унији; учествује у изради закона и других прописа
из делокруга сектора и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 17.
У Сектору за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге
образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за остваривање слободе удруживања грађана и вођење регистара
и евиденција;
2. Одсек за вођење Регистра националних савета националних мањина и
општа питања људских и мањинских права и
3. Одељење за лични статус грађана.
Члан 18.
Одсек за остваривање слободе удруживања грађана и вођење
регистара и евиденција обавља послове који се односе на: вођење Регистра
политичких странака; вођење другостепеног управног поступка против решења
Регистратора удружења и Регистратора страних удружења донесеног у
првостепеном управном поступку у вези са уписом у Регистар удружења, односно
-6Регистар страних удружења; печате; вођење јединственог бирачког списка;
усклађивање рада и припрему упутства и објашњења који се односе на
спровођење првостепеног управног поступка у вези са уписом у Регистар
удружења, односно Регистар страних удружења; припрему извештаја, података и
обавештења о вршењу поверених послова вођења Регистра удружења и Регистра
страних удружења; праћење примене прописа и стања у области остваривања
слободе удруживања; израду анализа, информација и обавештења из делокруга
Одсека и друге послове из делокруга Одсека.
Члан 19.
Одсек за вођење Регистра националних савета националних мањина и
општа питања људских и мањинских права обавља послове који се односе на:
вођење Регистра националних савета националних мањина, спровођење избора за
националне савете националних мањина; вођење посебних бирачких спискова
националних мањина; надзор над применом прописа којима се уређује вођење
посебних бирачких спискова у јединицама локалне самоуправе; надзор над
законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; општа
питања људских и мањинских права; праћење међународних аката из области
људских и мањинских права; праћење спровођења обавеза које се односе на
питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских
права у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим
међународним организацијама и друге послове из делокруга Одсека.
Члан 20.
Одељење за лични статус гарађана обавља послове који се односе на
матичне књиге: учешће у припреми закона и других прописа из области матичних
књига; вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против
решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига;
усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења
у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем
првостепених решења у повереним пословима матичних књига; стручно
усавршавање матичара; посебан стручни испит за матичара; давање овлашћења за
обављање послова матичара; праћење примене прописа и стања у области
матичних књига; давање мишљења о уставности и законитости општих аката које
имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област
матичних књига и надзор над законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у
области матичних књига; доношење решења о одређивању начина обнављања
уништених или несталих матичних књига; праћење примене међународних
уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи органима у примени
међународних уговора и колизионих норми које су у вези са уписом чињеница и
података у матичне књиге; пријем и прослеђивање јавних исправа (извода и
уверења из матичних књига) о променама у личном стању грађана; пружање
правне помоћи у прибављању јавних исправа из матичних књига и провери
веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига; прибављање
података и обавештења у вези са вршењем поверених послова; припрему
извештаја у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и
мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних
књига; други примерак матичних књига; припрему анализа и информација из
-7делокруга Одељења и предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у
области и друге послове из делокруга Одељења.
Члан 21.
У Одељењу за лични статус грађана образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1. Група за управне послове и праћење примене колизионих норми и
међународних уговора у области матичних књига;
2. Група за стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит за
матичара.
Члан 22.
Група за управне послове и праћење примене колизионих норми и
међународних уговора у области матичних књига обавља послове који се
односе на: вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против
решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига;
усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења
у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем
првостепених решења у повереним пословима матичних књига; праћење примене
прописа и стања у области матичних књига; давање мишљења о уставности и
законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона
којим се уређује област матичних књига и надзор над законитошћу прописа
имаоца јавних овлашћења у области матичних књига; доношење решења о
одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига;
праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне
помоћи органима у примени међународних уговора и колизионих норми које су у
вези са уписом чињеница и података у матичне књиге; пријем и прослеђивање
јавних исправа (извода и уверења из матичних књига) о променама у личном
стању грађана; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа из
матичних књига и провери веродостојности издатих јавних исправа из матичних
књига; прибављање података и обавештења у вези са вршењем поверених
послова; израду анализа, информација и обавештења из делокруга Групе; други
примерак матичних књига; учешће у припреми закона и других прописа из
области матичних књига, изузев прописа који се односе на стручно усавршавање
матичара и посебан стручни испит за матичара; припрему извештаја у процесу
извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних
уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних књига и друге
послове из делокруга Групе.
Члан 23.
Група за стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит за
матичара обавља послове који се односе на: учешће у припреми прописа који се
односе на стручно усавршавање матичара и посебан стручни испит за матичара;
учешће у припреми стратегија развоја и акционих планова у области стручног
усавршавања које су у вези са стручним усавршавањем матичара; стручно
усавршавање матичара; припрему предлога програма стручног усавршавања
матичара; праћење потреба ималаца јавних овлашћења у поверним пословима
-8матичних књига у вези са стручним усавршавањем матичара; посебан стручни
испит за матичара; давање овлашћења за обављање послова матичара; вођење
евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара; припрему
анализа и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за
унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.
IV. СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ,
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ
Члан 24.
У Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и
пројекте обављају се послови, из надлежности Министарства, који се односе на:
координацију, усмеравање и подршку активностима везаним за хармонизацију
политика, прописа, процедура и стандарда ради испуњавања обавеза и
остваривање циљева Републике Србије у процесу приступања Европској униjи и
на међународном плану, и учешће представника Министарства у раду тела
основаним за те потребе; сарадњу и дијалог са надлежним органима,
организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивања подршке за
постизање циљева Министарства; припремање предлога основе и информација за
учешће на међународним конференцијама, мешовитим комисијама, радним
групама, семинарима, радионицама и другим скуповима и сарадњу на изради
упоредних анализа са другим земљама кандидатима и чланицама ЕУ и других
међународних организација; учешће у припреми стратешких и програмских
докумената за финансирање из међународне донаторске помоћи и планирање,
припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из
међународне развојне помоћи у складу са процедурама; усклађивање и
надгледање активности других субјеката, учесника у пројектима, током
планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката
финансираних из међународне донаторске помоћи; координацију активности
неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинасирања програма и
пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи; спровођење мера за
успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантим процедурама; припрему
извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката
финансираних из међународне донаторске помоћи; израду планова, програма и
извештаја о раду у циљу информисања заинтересоване јавности, видљивости и
транспарентости рада Министарства у домену послова Сектора; праћење рада
међународних и регионалних организација, агенција и тела у обласима које се
тичу надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора
и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 25.
У Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и
пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу и
2. Одељење за пројекте финансиране из међународне развојне помоћи.
-9Члан 26.
У Одсеку за европске интеграције и међународну сарадњу обављју се
послови, у домену надлежности Министарства, који се односе на: координацију и
подршку активностима и сарадњу у нормативним и студијско-аналитичким
пословима на праћењу усклађености и усклађивању прописа са европским
законодавством и стандардима и међународним преузетим обавезама; стручне и
административне послове и координацију учешћа представника Министарства у
раду Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској
унији, Савету Координационог тела и преговарачким групама, и другим телима
основаним ради остваривања циљева Републике Србије у области европских
интеграција и на међународном плану; подршку стручним и административним
пословима у изради упоредних анализа и припреми предлога за унапређење
прописа и других аката, координацију припреме и превођење националне верзије
права ЕУ; учешће у припреми мишљења, предлога и објашњења у погледу
примене прописа, правила, директива, закључака, конвенција, уговора и других
аката ЕУ и других међународних организација и институција везаних за
међународне и међудржавне обавезе и програме; подстицање међународне
сарадње од значаја за остварење циљева и надлежности Министарства и
покретање нових међународних програма/пројеката на основу постојећих
међудржавних споразума, односно споразума са међународним развојним
организацијама и међународним финансијским институцијама као и националним
стратешким и планским документима; праћење, координацију реализације и
припрему прилога Министарства за потребе израде Акционог плана за усвајање
правних тековина Европске уније, Акционог плана за испуњавање препорука из
годишњег извештаја Европске уније и спровођења Споразума о стабилизацији и
придруживању са ЕУ, као и других обавеза Министарства у процесу европских
интеграција и на међународном плану; припрема аката које из своје надлежности
доноси Влада, односно које Влада предлаже Народној скупштини као и давање
мишљења на акта која припремају други органи и организације из делокруга
Сектора; друге послове који произилазе из међународних преузетих обавеза
Републике Србије у надлежности Министарства, делокруга Одсека и природе
посла, односно налога надлежнин органа и претпостављених лица и друге
послове из делокруга Одсека.
Члан 27.
У Одељењу за пројекте финансиране из међународне развојне помоћи
обављају се послови, у домену надлежности Министарства, који се односе на:
учешће у раду група за припрему стратешких и програмских докумената за
финансирање и идентификацију и формулацију пројеката за коришћење
средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; припрему и
ревидирање листе приоритетних пројеката, предлагање пројеката у складу са
релевантном процедуром и вођење евиденције о свим предложеним пројектима;
учешће у припреми релевантне пројектне и тендерске документације (описе
послова, техничке спецификације, итд.) и изради/ажурирању плана јавних
набавки и плаћања за одобрене пројекте и спровођење неопходних активности
како би средства за национално суфинансирање пројеката била на време
обезбеђена; благовремено информисање о проблемима у спровођењу пројеката и
потреби предузимања корективних мера; обезбеђење учешћа у релевантним
- 10 одборима за праћење програма и организацију и координацију предлагања
чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; административне и стручне
послове, укључујући контролу, везане за тендерску документацију и уговарање,
као и за спровођење уговорених обавеза од стране уговарача; контролу и
потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката,
укључујући и контролу на лицу места; припрему и подношење извештаја о
процесу програмирања/припреме пројеката израду и извештаја о спровођењу
пројеката финансираних из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи у
складу са релевантним процедурама и чување неопходне документације ради
спровођења поступка ревизије; спровођење мера за успостављање,
функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима
ЕУ у складу са релевантним процедурама; испуњавање захтева у вези са
видљивошћу пројеката финансираних из средстава ЕУ и друге међународне
развојне помоћи; сарадњу са међународним развојним организацијама и
финансијским институцијама, као и надлежним националним институцијама ради
обезбеђивања подршке за програме и пројекте финансиране из међународне
донаторске помоћи који доприносе остваривању циљева и надлежности
Министарства; друге послове који произилазе из међународних преузетих
обавеза Републике Србије у надлежности Министарства и друге послове из
делокруга Одељења.
Члан 28.
У Одељењу за пројекте финансиране из међународне развоје помоћи
образују се следеће уже унутрашње јединице:
1) Група за планирање и припрему пројеката, и
2) Група спровођење и праћење спровођења пројеката.
Члан 29.
У Групи за планирање и припрему пројеката обављају се послови, у
домену надлежности Министарства, који се односе на: учешће у раду секторских
група за припрему пројеката, припрему стратешких и програмских докумената
којима се дефинишу стратешки приоритети који ће бити финансирани из
претприступне помоћи, као и на идентификацију, формулацију и израду предлога
пројеката финансираних из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи;
припрему и ревидирање листе приоритетних пројеката, предлагање пројеката у
складу са релевантном процедуром и вођење евиденције о свим предложеним
пројектима; праћење припреме релевантне пројектне документације; спровођење
неопходних активности како би средства за национално суфинансирање била на
време планирана; припрему и подношење извештаја о процесу
програмирања/припреме пројеката и примени препорука ревизора и евалуатора;
информисање заинтересованих страна о правцима, правилима и процедурама за
програмирање пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и
одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са
релевантним процедурама; сарадњу и комуникацију са другим корисницима
међународне развојне помоћи, Делегацијом Европске уније у Републици Србији,
Канцеларијом за европске интеграције и другим надлежним институцијама и
организацијама о потребама за финансирањем пројеката; пружање стручне
помоћи другим унутрашњим јединицама у Министарству и другим корисницима
- 11 у планирању и припреми пројеката; друге послове који произилазе пројектних
активности везаних за процес придруживања Републике Србије Европској унији
и извршење међународних преузетих обавеза у надлежности Министарства и
друге послове из делокруга Групе.
Члан 30.
У Групи за спровођење и праћење спровођења пројеката обављају се
послови, у домену надлежности Министарства, који се односе на: учешће у
припреми техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и
учешће у обезбеђивању обавезног националног суфинансирања пројеката и
изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте;
организацију и координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на
тендеру; праћење спровођења пројеката и уговора кроз контролу активности
уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева
који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за
плаћање поднетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у
циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; израду и
подношење извештаја о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и
друге међународне развојне помоћи, укључујући и извештаје намењене органу
надлежном за уговарање пројеката, и чување неопходне документацију ради
спровођења поступка ревизије; проверу испуњености предуслова за спровођење
пројеката и уговора; организовање активности од значаја за јавност и видљивост
пројеката финансираних из средстава ЕУ; спровођење мера за успостављање,
функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима
ЕУ у складу са релевантним процедурама; пружање стручне помоћи другим
корисницима током спровођења пројеката и финансијску и динамичку
координацију учесника у пројектима; учешће, у складу са релевантним
процедурама, у поступку преговарања у циљу закључивања уговора и
правовремено и тачно обавештавање о спроведеним поступцима; учешће у
релевантним одборима и групама за праћење програма и координацију са
осталим корисницима програма и предлагање мера, где је то могуће, за измене
уговора; друге послове који произилазе из пројектних активности везаних за
процес придруживања Републике Србије Европској унији и извршење
међународних преузетих обавеза у надлежности Министарства и друге послове
из делокруга Групе.
V. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Члан 31.
Сектор за нормативне послове обавља послове који се односе на учешће у
припреми и праћењу примене стратешких докумената, закона и других прописа и
међународних уговора и припрему и реализацију пројеката из делокруга
Министарства; развој и унапређење система државне управе, е-управе,
службеничког система; припрему прописа који се односе на радне односе и плате
у државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; припрему прописа о
људским и мањинским правима; припрему прописа који се односе на радне
односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама;
поступак припреме материјала Министарства који ће се разматрати на седници
- 12 Владе; израду мишљења поводом примене прописа из делокруга Министарства;
израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају
други органи државне управе; давање мишљења на законе и друге опште акте које
предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи; праћење стања и
примену прописа из делокруга Министарства и у складу с тим указује на потребу
и правце нормативног уређења; праћење прописа Европске уније и усклађивање
домаћих прописа из делокруга Министарства са законодавством ЕУ и друге
послове из делокруга Сектора.
Члан 32.
У Сектору за нормативне послове образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1. Одсек за нормативне послове у области државне управе, радних односа и
плата и е-управе;
2. Одсек за нормативне послове у области локалне самоуправе, радних
односа и плата, матичних књига и људских и мањинских права.
Члан 33.
Одсек за нормативне послове у области државне управе, радних односа
и плата и е-управе обавља послове који се односе на: праћење примене и
припрему мишљења о примени одредаба закона, прописа и других општих аката
из области државне управе, радних односа државних службеника и намештеника
и е-управе; прати стање у области државне управе, радних односа државних
службеника и намештеника и е-управе и учествује у предлагању мера из ове
области; учествује у припреми стратешких докумената и прописа из области
државне управе, радних односа државних службеника и намештеника и е-управе;
прати и анализира усклађеност националног законодавства са прописима ЕУ и
учествује у припреми одговарајућих извештаја; припрема мишљења на нацрте
стратешких докумената, закона и других прописа чији су предлагачи други
органи; учествује у припреми анализа и информација из делокруга Сектора и
друге послове из делокруга Одсека.
Члан 34.
Одсек за нормативне послове у области локалне самоуправе, радних
односа и плата, матичних књига и људских и мањинских права обавља
нормативне послове у области територијалне организације Републике и локалне
самоуправе; обавља послове који се односе на: учествовање у припреми закона,
подзаконских аката и других општих аката из области локалне самоуправе;
обавља нормативне послове у области радних односа и плата у јединицама
локалне самоуправе и аутономним покрајинама; учешће у изради прописа о
матичним књигама и људским и мањинским правима; израду стручних мишљења
о законима, подзаконским актима и другим општим актима из области локалне
самоуправе и територијалне организације Републике; израду анализе стања и
информација у вези са применом прописа из области локалне самоуправе и
територијалне организације Републике и друге послове из делокруга Одсека.
VI. СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
- 13 -
Члан 35.
У Секретаријату Министарства обављају се послови који се односе на:
кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна
питања; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима и
друге послове из делокруга Секретаријата.
Члан 36.
У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње
јединице:
1. Одељење за опште правне послове и послове јавних набавки и
2. Одељење за финансијске, материјалне и информатичке послове.
Члан 37.
У Одељењу за опште правне послове и послове јавних набавки
обављају се послови који се односе на: радноправни статус државних службеника
и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима;
развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; послове
пружања информација од јавног значаја; послове заштите података о личности;
припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства;
организацију службених путовања у земљи и иностранству; остваривање сарадње
са Управом за заједничке послове републичких органа; послове организовања и
реализације поступака јавних набавки; послове безбедности и здравља на раду; и
друге послове из делокруга Одељења.
Члан 38.
У Одељењу за опште правне послове и послове јавних набавки
образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за опште-правне и кадровске послове и
2. Група за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду.
Члан 39.
У Групи за опште-правне и кадровске послове обављају се послови који
се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника;
припрему Нацрта кадровског плана, планирање кадрова и анализу испуњености
кадровског плана; селекцију и избор кадрова; обуку, оцењивање и напредовање
државних службеника; припрему аката о правима, дужностима и одговорностима
државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним
службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за
унапређење развоја кадрова; спровођење дисциплинског поступка и поступка
утврђивања одговорности државних службеника и намештеника за материјалну
штету; припрему програма рада и извештаја о раду Министарства; организацију
службених путовања у земљи и иностранству; послове у вези са приступом
информацијама од јавног значаја; као и други послови из делокруга Групе.
Члан 40.
- 14 -
У Групи за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду
обављају се послови који се односе на: послове организовања и реализације
поступака јавних набавки; припрему плана јавних набавки за Министарство у
сарадњи са Одељењем за финансијске, материјалне и информатичке послове;
спровођење прописа из области безбедности и здравља на раду; послови из
области финансијског управљања и контроле; као и други послови из делокруга
Групе.
Члан 41.
У Одељењу за финансијске, материјалне и информатичке послове
обављају се послови који се односе на: планирање и наменско трошење средстава
за рад Министарства; израду нацрта финансијског плана; израду плана јавних
набавки; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене
послове; послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на
реализацију пројеката; руковање опремом Министарства; припрему извештаја,
информација и анализа из делокруга Одељења и Министарства; и друге послове
из делокруга Одељења.
VII. ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Члан 42.
Група за интерну ревизију обавља послове интерне ревизије
Министарства који се односе на оперативно планирање, организовање и
извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне
функције у складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима
којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији; врши проверу примене
закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола
у погледу адекватности, успешности и потпуности, ревизију начина рада која
представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у
циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши ревизију
коришћења средстава ЕУ и других међународних организација; даје савете и
стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о
налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама, обавља и друге
послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања
система интерне ревизије; обавља и друге послове из делокруга Групе.
VIII. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
Члан 43.
Сектор за електронску управу обавља послове који се односе на:
усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу
информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима
територијалне аутономије, органима јединица локалне самоуправе и јавним
службама, примену и коришћење интернета у раду државних органа,
територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби, електронско
- 15 издавање временског жига; стварање услова за реализацију пројеката електронске
управе, као и друге послове из делокруга Сектора.
Члан 44.
У Сектору за електронску управу образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1. Одељење за развој и стандардизацију
2. Одељење за спровођење и подршку.
Члан 45.
У Одељењу за развој и стандардизацију обављају се послови који се
односе на: усклађивање и унапређивање развоја и стандардизације
информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне
покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; развој и
примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у
државним органима, органима територијалне аутономије, органима јединица
локалне самоуправе и јавним службама и друге послове из делокруга Одељења.
Члан 46.
У Одељењу за развој и стандардизацију образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Група за развој електронске управе и
2. Група за стандардизацију.
Члан 47.
У Групи за развој електронске управе обављају се послови који се
односе на: реализацију приоритета стратешких и планских докумената развоја
електронске управе, усклађивање и унапређивање развоја информационих
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; увођење и унапређење
електронске управе; пружање услуга електронске управе; праћење развоја
електронске управе, анализу, избор решења, израду предлога решења,
дефинисање техничких захтева, примену стандарда, надзор над применом
стандарда и критеријума из области електронске управе; евидентирање,
класификацију и вредновање решења развоја електронске управе; припрему,
иницирање, управљање, праћење и пријем (вредновање и верификацију) пројеката
електронске управе; праћење савремених методолошко-технолошких основа
(оквира, методологија, принципа, концепата, алата, технологија и архитектура)
електронске управе и друге послове из делокруга Групе.
Члан 48.
У Групи за стандардизацију обављају се послови који се односе на:
учешће у изради и спровођење стандарда у увођењу информационокомуникационих технологија у државним органима, органима територијалне
аутономије, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама;
истраживање и развој у области стандардизације; праћење и проучавање
одговарајућих прописа са становишта примене стандарда; израду предлога и
- 16 иницијатива за унапређење области управе применом стандардизације;
мониторинг спровођења препорука и других прописа и општих аката у области
стандардизације; пружање информација, стручне помоћи и вршење обуке у циљу
спровођења стандардизације; промоцију рада на стандардизацији; организовање
стручних скупова, округлих столова и јавних расправа; размену искустава,
укључење у иницијативе, сарадњу и интеграције; дефинисање програма и планова
едукације и оспособљавања запослених у државним органима, органима
територијалне аутономије, органима јединица локалне самоуправе и јавним
службама у области стандардизације и друге послове из делокруга Групе.
Члан 49.
У Одељењу за спровођење и подршку обављају се послови који се
односе на: усклађивање и унапређивање развоја и функционисања
информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне
покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; електронско
издавање временског жига; стварање услова за реализацију пројеката који се
финансирају из средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика
развојне помоћи у области информационог друштва и електронских
комуникација, као и друге послове из делокруга Одељења.
Члан 50.
У Одељењу за спровођење и подршку образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Група за спровођење и
2. Група за подршку
Члан 51.
У Групи за спровођење обављају се послови који се односе на:
спровођење стратешких и планских докумената функционисања информационих
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; предлагање пројеката у складу са
релевантном процедуром; припрему релевантне пројектне документације; вођење
евиденције о свим предложеним пројектима; припрему и ревизију листе
приоритетних пројеката у области електронске управе; припрему и подношење
извештаја о процесу спровођења пројеката; спровођење активности од значаја за
електронску управу; спровођење мера за успостављање, функционисање и
одрживост електронске управе; организовање, спровођење и контролу
спровођења пројеката из области електронске управе; припрему релевантне
тендерске документације (описе послова, техничке спецификације, уговоре о
радовима итд.); учешће у изради и ажурирању плана јавних набавки и плаћања за
одобрене пројекте; организацију и координацију предлагања чланова одбора за
евалуацију понуда на тендеру; административне и стручне послове, укључујући и
контролу, везане за тендерску документацију и уговарање, као и за спровођење
уговорених обавеза од стране уговарача; израду и подношење извештаја о
спровођењу и чувању неопходне документације ради спровођења поступка
ревизије; контролу и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за
спровођење пројеката, укључујући и контролу на лицу места; извештавање о
- 17 спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; спровођење мера за
успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантним процедурама и друге послове
из делокруга Групе.
Члан 52.
У Групи за подршку обављају се послови који се односе на: подршку
функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа,
органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних
служби; вођење евиденције о подршци пројектима; припрему релевантне
тендерске документације (техничке спецификације); учешће у изради и
ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; организацију и
координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру;
административне и стручне послове, укључујући и контролу везане за тендерску
документацију и уговарање, као и за спровођење уговорених обавеза од стране
уговарача; израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању неопходне
документације ради спровођења поступка ревизије; системску, информатичку,
административну и логистичку подршку свим пројектима који су развијени у
оквиру Дирекције или других државних органа, органа аутономне покрајине,
органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; електронско издавање
временског жига и друге послове из делокруга Групе.
IX. УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
Члан 53.
За обављање послова из делокруга Управног инспектората образује се
Сектор управне инспекције као основна унутрашња јединица.
Члан 54.
Одређене послове из делокруга Управног инспектората обављају државни
службеници у окружним подручним јединицама и подручним јединицама ширим
од подручја управног округа ван седишта Управног инспектората.
Сектор управне инспекције
Члан 55.
Сектор управне инспекције обавља послове који се односе на
инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују:
државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне
самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и
употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и
писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге;
политичке странке и удружења; слободан приступ информацијама од јавног
значај; другe области утврђенe посебним законoм и друге послове из области
управне инспекције.
Члан 56.
- 18 -
У Сектору управне инспекције образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1. Одељење управне инспекције Београд;
2. Одсек управне инспекције Смедерево за подручје шире од подручја
управног округа за Подунавски, Браничевски, Борски, Зајечарски, Нишавски,
Пиротски,
Јабланички,
Пчињски,
Косовски,
Пећки,
Призренски,
Косовскомитровачки и Косовскопоморавски управни округ са седиштем у
Смедереву;
3. Одсек управне инспекције Нови Сад за подручје шире од подручја
управног округа за Севернобачки, Средњобанатски, Севернобанатски,
Јужнобанатски, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски управни округ са седиштем
у Новом Саду;
4. Одсек управне инспекције Крагујевац за подручје шире од подручја
управног округа за Шумадијски, Поморавски, Расински, Топлички и Моравички
управни округ са седиштем у Крагујевцу;
5. Одсек управне инспекције Ужице за подручје шире од подручја
управног округа за Златиборски, Рашки, Мачвански и Колубарски управни округ
са седиштем у Ужицу.
Члан 57.
Одељење и одсеци управне инспекције обављају послове који се односе
на инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују:
државна управа, радни односи у државним органима и органима јединица локалне
самоуправе, општи управни поступак и посебни управни поступци, изглед и
употреба грба, заставе и химне Републике Србије, службена употреба језика и
писама, печат државних и других органа, бирачки спискови и матичне књиге,
политичке странке и удружења, слободан приступ информацијама од јавног
значаја, друге области уређене посебним законима; предузимање превентивних
мера; предлагање и предузимање мера из законских овлашћења; израду извештаја
и анализа у вези са применом прописа који су предмет надзора; вођење потребних
евиденција и друге послове из делокруга одсека и одељења.
Члан 58.
У Одељењу управне инспекције Београд образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Група управне инспекције и
2. Група управне инспекције за области уређене посебним законима.
Члан 59.
Група управне инспекције обавља послове који се односе на
инспекцијски надзор над применом: прописа о државној управи, државним
службеницима, општем управном поступку и посебним управним поступцима;
прописа из надлежности управне инспекције у органима јединица локалне
самоуправе и друге послове из делокруга Групе.
Члан 60.
- 19 -
Група управне инспекције за области уређене посебним законима
обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над применом: закона и
других прописа о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије;
службеној употреби језика и писама; печата, државних и других органа; бирачких
спискова и матичних књига; политичких странка и удружења; о слободном
приступу информацијама од јавног значаја и другим областима уређеним
посебним законима и друге послове из делокруга Групе.
РУКОВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 63.
Сектором руководи помоћник министра.
За рад сектора и свој рад помоћник министра одговара министру.
Члан 64.
Секретаријатом Министарства руководи секретар Министарства.
За рад Секретаријата и свој рад секретар одговара министру.
Члан 65.
Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе планирају,
усмеравају и надзиру рад ужих унутрашњих јединица и обављају најсложеније
послове из делокруга ужих унутрашњих јединица.
Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе одговарају за свој рад
и за рад уже унутрашње јединице којом руководе помоћнику министра у чијем је
сектору ужа унутрашња јединица и министру, односно секретару Министарства и
министру.
Члан 66.
Руководилац групе који је ван сектора и Секретаријата одговара за свој рад
и рад уже унутрашње јединице којом руководи министру.
Члан 67.
Државни службеници и намештеници у Министарству одговарају за свој
рад руководиоцу уже унутрашње јединице, помоћнику министра и министру,
односно секретару Министарства и министру, односно руководиоцу уже
унутрашње јединице и министру.
Члан 68.
Дирекцијом руководи директор Дирекције. За рад Дирекције и свој рад
директор Дирекције одговара министру.
Члан 69.
Сектором руководи помоћник директора. За рад Сектора и свој рад
помоћник директора одговара директору.
Члан 70.
- 20 Начелник одељења и шеф одсека планирају, усмеравају и надзиру рад
ужих унутрашњих јединица и обављају најсложеније послове из делокруга ужих
унутрашњих јединица.
Начелник одељења и шеф одсека одговарају за свој рад и за рад уже
унутрашње јединице којом руководе помоћнику директора у чијем је сектору ужа
унутрашња јединица и директору.
Члан 71.
Државни службеници и намештеници у Дирекцији одговарају за свој рад
руководиоцу уже унутрашње јединице, помоћнику директора и директору.
Члан 72.
Управним инспекторатом руководи директор – главни управни инспектор.
Члан 73.
Помоћник директора који не руководи сектором за свој рад одговара
директору – главном управном инспектору.
Члан 74.
Сектором руководи помоћник директора.
За рад Сектора и свој рад помоћник директора одговара директору –
главном управном инспектору.
Члан 75.
Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе планирају,
усмеравају и надзиру рад ужих унутрашњих јединица и обављају најсложеније
послове из делокруга ужих унутрашњих јединица.
Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе одговарају за свој рад
и рад уже унутрашње јединице којом руководе помоћнику директора и директору
– главном управном инспектору.
Члан 76.
Државни службеници у Управном инспекторату одговарају за свој рад
руководиоцу уже унутрашње јединице, помоћнику директору и директору –
главном управном инспектору.
НАЧИН САРАДЊЕ МИНИСТАРСТВА СА ДРУГИМ
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 77.
Министарство у извршавању својих надлежности непосредно сарађује са
другим министарствима, органима и организацијама, као и са другим државним
органима када то захтева природа послова Министарства, међусобно достављају
- 21 податке и обавештење за рад, образују заједничка стручна тела и остварују друге
облике заједничког рада и сарадње.
Запослени у свим унутрашњим јединицама Министарства дужни су да
непосредно сарађују у извршавању послова и задатака који су у делокругу
Министарства.
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Члан 78.
Систематизација радних места у Министарству садржи:
- државних секретара: 3
- државних службеника на положају: у трећој групи 6.
Радна места државних службеника и радна места намештеника:
-
16 радних места у звању виши саветник (16 државних службеника);
28 радних места у звању самостални саветник (30 државних службеника);
22 радна места у звању саветник (30 државних службеника);
5 радних места у звању млађи саветник (5 државних службеника);
6 радних места у звању сарадник (7 државних службеника);
1 радно место у звању млађи сарадник (1 државни службеник);
8 радних места у звању референт (8 државних службеника);
1 радно место у првој врсти радних места намештеника (1 намештеник).
4 радна места у четвртој врсти радних места намештеника (6 намештеника).
Укупан број систематизованих радних места је 98, са 3 функционера, 103
државна службеника и 7 намештеника.
Члан 79.
Систематизација радних места у Дирекцији за електронску управу садржи:
- државних службеника на положају:
- у другој групи 1
- у петој групи 1
Радна места државних службеника:
-
3 радна места у звању виши саветник (3 државна службеника);
6 радних места у звању самостални саветник (6 државних службеника);
5 радних места у звању саветник (6 државних службеника);
1 радно место у звању млађи саветник (1 државни службеник);
2 радно место у звању сарадник (2 државна службеника);
1 радно место у звању референт (1 државни службеник).
Укупан број систематизованих радних места у Дирекцији је 20, са 21
државним службеником.
Члан 80.
Систематизација радних места у Управном инспекторату садржи:
- државних службеника на положају:
- у другој групи 1
- у петој групи 2
- 22 Радна места државних службеника:
-
5 радних места у звању виши саветник (5 државна службеника);
8 радних места у звању самостални саветник (11 државних службеника);
6 радних места у звању саветник (14 државних службеника);
1 радно место у звању млађи саветник (1 државни службеник);
1 радно место у звању сарадник (1 државни службеник);
1 радно место у звању референт (1 државни службеник).
Укупан број систематизованих радних места у Управном инспекторату је 25,
са 36 државних службеника.
Члан 81.
Систематизација радних места у Министарству, Дирекцији за електронску
управу и Управном инспекторату садржи:
- државних секретара: 3
- државних службеника на положају: - у трећој групи 6
- у другој групи 2
- у петој групи 3
Радна места државних службеника и радна места намештеника:
- 24 радна места у звању виши саветник (24 државна службеника);
- 42 радна место у звању самостални саветник (47 државних службеника);
- 33 радна места у звању саветник (50 државних службеника);
- 7 радних места у звању млађи саветник (7 државних службеника);
- 8 радних места у звању сарадник (9 државних службеника);
- 2 раднo местo у звању млађи сарадник (2 државни службеник);
- 10 радних места у звању референт (10 државних службеника);
- 1 раднo местo у првој врсти радних места намештеника (1 намештеник);
- 4 раднa места у четвртој врсти радних места намештеника (6 намештеник).
Укупан број систематизованих радних места је 143, са 3 функционера, 160
државних службеника и 7 намештеника.
1.
1Државни секретар
.
3
Помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди.
I. СЕКТОР ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ, РАДНО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ И ПЛАТЕ
2.
Помоћник министра
- положај у трећој групи -
1
Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад
Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен држани стручни
испит, најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
- 23 1) Група за систем државне управе и организацију
и рад органа државне управе
3.
Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи; непосредно обрађује најсложеније
предмете из делокруга Групе и врши преглед и контролу обрађених предмета из
делокруга Групе; прати и утврђује стање у области система државне управе и
организације и рада органа државне управе и проучава последице утврђеног
стања; учествује у надзору над сврсисходношћу рада стручних служби управних
округа; остварује сарадњу са представницима органа државне управе и служби
Владе ради пружања стручне помоћи приликом израде правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места; стара се о усклађености правилника са
законима и прописима из области уређења државне управе; припрема анализе,
извештаје и информације из делокруга Групе и предлаже мере за унапређење
стања у области; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање области државне
управе, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
4.
Радно место за унапређење организације
и рада органа државне управе и послове
стручних служби управних округа
- саветник -
2
Припрема мишљења на предлоге аката о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у органима државне управе и службама Владе;
остварује сарадњу са представницима органа државне управе и служби Владе
ради пружања стручне помоћи приликом израде правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у циљу усклађивања ових аката са
прописима из области уређења државне управе; надзире сврсисходност рада
стручних служби управних округа, прати оспособљеност запослених у њима и
предлаже инструкције којима се усмерава њихова организација рада, као и начин
рада запослених у њима; учествује у припреми извештаја о спровођењу реформе
државне управе у процесу европских интеграција; учествује у припреми
извештаја у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и
мултилатералних уговора са аспекта система државне управе и организације и
рада органа државне управе; припрема анализе, извештаје и информације из
делокруга Групе, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање области државне
управе, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
- 24 5.
Радно место за координацију послова управних округа
- самостални саветник -
1
Учествује у надзору над сврсисходношћу рада стручних служби управних
округа, прати оспособљеност запослених у њима и предлаже инструкције којима
се усмерава њихова организација рада, као и начин рада запослених у њима;
учествује у праћењу рада начелника управних округа у оквиру законом утврђених
овлашћења Министарства и припрема информације и анализе о резултатима
њиховог рада; разматра предлоге савета управних округа које достављају
начелници управних округа министру и предлаже конкретна решења за исте;
учествује у пословима који се односе на организацију и рад органа државне
управе; остварује сарадњу са другим органима државне управе у циљу успешније
координације послова државне управе који се обављају у управним окрузима и
стара се о редовном прибављању извештаја начелника управних округа; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање области државне
управе, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
2) Одсек за спровођење реформе јавне управе и стручно усавршавање
6.
Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; непосредно обрађује најсложеније
предмете из делокруга Одсека и врши преглед и контролу обрађених предмета из
делокруга Одсека; учествује у припреми стратегије развоја и акционих планова у
области реформе јавне управе и партнерства за отворену управу; учествује у
координацији, праћењу, евалуацији и извештавању у спровођењу стратегије
развоја и акционих планова у области реформе јавне управе и партнерства за
отворену управу; учествује у припреми стратегије развоја и акционих планова у
области стручног усавршавања запослених у државним органима; стручне
послове за Савет за реформу јавне управе; координира послове у вези са
праћењем и извештавањем у процесу спровођења стратегије развоја и акционих
планова у области стручног усавршавања запослених у државним органима;
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање енглеског
језика и познавање рада на рачунару.
7.
Радно место за послове спровођења иницијативе
партнерства за отворену управу
- саветник -
1
Учествује у припреми акционог плана за спровођења партнерства за
отворену управу; прати спровођења акционог плана; координира рад органа у
- 25 вези са спровођењем акционог плана; припрема извештаје о стању на спровођењу
акционог плана; анализира и предлаже мере за отклањање уочених проблема у
спровођењу; учествује у успостављању механизама за укључивања организација
цивилног друштва у процес припреме и праћења реализације акционог плана;
учествује у обављању послова који произилазе из обавеза по основу чланства у
Респи; припрема анализе и информације из делокруга Одсека; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
8.
Радно место за унапређење области стручног усавршавања
- саветник -
1
Учествује у праћењу потреба државних органа у области стручног
усавршавања државних службеника и води евиденцију о исказаним потребама;
припрема информације о стању у области стручног усавршавања и предлаже мере
за унапређење ове области; учествује у припреми општих програма стручног
усавршавања државних службеника; учествује у припреми посебног програма
стручног усавршавања државних службеника у Министарству; прати упоредна
искуства у области стручног усавршавања; припрема анализе и информације у
вези са стањем у области стручног усавршавања; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
9.
Радно
1
место за организовање државних стручних испита
за
3 рад у државним органима
-. самостални саветник -
1
Утврђује испуњеност законских услова за стицање права за полагање
државног стручног испита и израђује нацрте решења којима се одобрава полагање
државног стручног испита; припрема одговоре Управном суду на тужбе у
управном спору против решења Министарства; израђује нацрте решења о
образовању испитних комисија; планира и организује полагање државног
стручног испита у сарадњи са испитним комисијама; сарађује са државним и
другим органима ради организације и реализације полагања државног стручног
испита и даје стручна упутства кандидатима у вези са полагањем државног
стручног испита; припрема нацрте уверења о положеном државном стручном
испиту; припрема извештаје о стању полагања државног стручног испита,
анализира податке о стању и предлаже мере за унапређење организације и
реализације државног стручног испита; води евиденције и припрема издавање
дупликата уверења о положеном државном стручном испиту, обавља и друге
послове по налогу шеф Одсека.
- 26 Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
10. Радно место за статистичко-евиденционе послове
- референт -
1
Прима захтеве за полагање државног стручног испита и врши унос
података у електронску евиденцију; учествује у електронској обради захтева у
поступку утврђивања испуњености законских услова за стицање права на
полагање државног стручног испита; учествује у организацији и реализацији
полагања државног стручног испита; израђује извештаје и позиве у вези са
државним стручним испитом; учествује у припреми нацрта уверења и дупликата
уверења о положеном државном стручном испиту; обавља и друге послове по
налогу шеф Одсека.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера, положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару.
3) Одсек за плате
11. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; прати стање у области система
утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним
службама и јединицама локалне самоуправе; припрема стручне основе за
припрему прописа из области плата; иницира измену прописа који се односе на
област плата; прати финансијске ефекте закона и других прописа на повећање или
смањење буџетских издатака за плате; учествује у координацији активности
надлежних министарстава у доношењу прописа којима се утврђују елементи за
обрачун плата; припрема мере за унапређење стања у области плата; припрема
анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека и обавља друге послове по
налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару.
12. Радно место за праћење стања у области плата
- самостални саветник -
2
Учествује у праћењу стања у области система утврђивања и обрачуна
плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама и јединицама
локалне самоуправе; учествује у припреми стручних основа за припрему прописа
- 27 из области плата; припрема нацрте решења којима се утврђује право на
отпремнину државних службеника и намештеника; прати финансијске ефекте
закона и других прописа на повећање или смањење буџетских издатака за плате;
припрема анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека и обавља друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног из поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
13. Радно место за послове уређивања система
финансирања плата
- саветник -
3
Пружа стручну помоћ у праћењу стања у области система утврђивања и
обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама и
јединицама локалне самоуправе; учествује у припреми стручних основа за
припрему прописа из области плата; учествује у иницирању доношења прописа
којима се уређује систем финансирања плата; учествује у утврђивању и праћењу
укупног биланса плата; учествује у праћењу финансијских ефеката закона и
других прописа на повећање или смањење буџетских издатака за плате; припрема
анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару.
4) Одсек за радно-правне односе
14. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; прати стање у области радних
односа у државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; прати стање
у области радних односа у јединицама локалне самоуправе и аутономним
покрајинама; иницира измену закона и прописа из области радноправних односа;
учествује у припреми прописа који уређују област радноправних односа;
предлаже мере за унапређење области радно-правних односа; припрема анализе,
извештаје и информације из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
- 28 15. Радно место за праћење стања у области радно-правних
односа
- самостални саветник -
2
Прати стање у области система радно-правних односа у државним
органима, јавним агенцијама и јавним службама, проучава последице утврђеног
стања и предлаже предузимање мера; прати стање у области система радноправних односа у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама,
проучава последице утврђеног стања и предлаже предузимање мера; учествује у
припреми прописа којима се уређује област радно-правних односа; иницира
измену прописа из ове области; припрема анализе, извештаје и информације из
делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
16. Радно место за послове уређивања система
радно-правних односа
- саветник -
3
Пружа стручну помоћ у праћењу стања у области система радних односа у
државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; учествује у припреми
стручних основа за припрему прописа из области радно-правних односа у
државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; пружа стручну помоћ
у праћењу стања у области система радних односа у јединицама локалне
самоуправе и аутономним покрајинама; учествује у припреми стручних основа за
припрему прописа из области радно-правних односа у јединицама локалне
самоуоправе и аутономним покрајинама; учествује у измени прописа из области
система радно-правних односа; припрема анализе, извештаје и информације из
делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичих наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
II. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
17.
Помоћник министра
- положај у трећој групи -
1
Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора;
остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније
послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање 9 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
- 29 1) Одсек за студијско-аналитичке послове, надзор, организацију
и унапређење система локалне самоуправе
18.
Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; припрема мишљења о примени
одредаба закона и других прописа из области локалне самоуправе; прати систем
локалне самоуправе и проучава последице утврђеног стања ради предузимање
мера; координира израду предлога за давање претходне сагласности на акте
скупштине града којима се уређује изглед и ознаке на униформи комуналних
полицајаца, начин ношења униформе, боја и начин означавања возила и пловила и
опреме комуналне полиције; контролише обрађене податке у вези са локалним
изборима и конституисањем органа власти у општинама и градовима; обавља и
друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 7 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
19.
Радно место за студијско-аналитичке послове и надзор
- виши саветник -
1
Припрема мишљења о примени одредаба закона и других прописа из
области локалне самоуправе; прати стање у области рада органа јединица локалне
самоуправе, проучава последице утврђеног стања и предлаже предузимање мера
ради унапређења рада органа јединица локалне самоуправе; координира рад на
прикупљању и обради података везаних за локалне изборе и конституисање
органа власти у општинама и градовима; стара се о припреми препорука за
усаглашавање аката јединица локалне самоуправе са законом; стара се о
припреми предлога за давање претходне сагласности на акте скупштине града
којима се уређује изглед и ознаке на униформи комуналних полицајаца, начин
ношења униформе, боја и начин означавања возила и пловила и опреме
комуналне полиције; сарађује са представницима органа јединица локалне
самоуправе; израђује информације и анализе из делокруга Одсека; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
20.
Радно место за територијалну организацију и међународну
сарадњу
- самостални саветник -
1
Прати и утврђује стање у области територијалне организације, проучава
последице утврђеног стања и иницира предузимање мера у овој области; врши
контролу, припрема информације из области територијалне организације;
- 30 организује вођење евиденције о успостављеној сарадњи између домаћих и
страних јединица локалне самоуправе; стара се о правилном спровођењу поступка
стручног оспособљавања и обављања испита за послове комуналне полиције;
обрађује представке и притужбе на рад органа и служби јединица локалне
самоуправе везано за област територијалне организације; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије,специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
21.
Радно место за унапређење рада органа јединица локалне самоуправе
- самостални саветник -
1
Анализира примену прописа из области система локалне самоуправе и
израђује информације; прикупља и обрађује податке везане за локалне изборе и
конституисање органа власти у општинама и градовима;припрема мишљења о
примени прописа; припрема предлоге за давање претходне сагласности на акте
скупштине града којима се уређује изглед и ознаке на униформи комуналних
полицајаца, начин ношења униформе, боја и начин означавања возила и пловила и
опреме комуналне полиције; обрађује представке и притужбе на рад органа и
служби јединица локалне самоуправе; обавља друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
22.
Радно место за послове унапређење система локалне самоуправе
надзор над законитошћу аката јединица локалне самоуправе
- саветник -
2
Учествује у припреми извештаја и информација о стању у области
територијалне организације; прикупља и анализира податке везане за
организацију и рад органа аутономних покрајина; учествује у припреми мишљења
о примени прописа из делокруга Одсека; припрема препоруке за усаглашавање
аката јединица локалне самоуправе са законом; припрема спровођење поступка
стручног оспособљавања и полагање испита за послове комуналне полиције;
учествује у обради представки и притужби на рад органа и служби јединица
локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
- 31 23.
Радно место за канцеларијске и административне послове
- референт -
1
Води неопходне евиденције за потребе Сектора и прикупља податке из
јединица локалне самоуправе од значаја за рад Сектора; учествује у припреми
извештаја и анализа на основу прикупљених података; обрађује пријаве кандидата
за испит за комуналну полицију; припрема позиве комуналним полицајацима за
редовне провере стручне оспособљености; води регистар комуналних полицајаца
који су завршили стручно оспособљавање; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека; води евиденцију о пријему и експедовању поште и сарађује са
писарницом у вези са пријемом и експедовањем поште и архивирањем предмета;
обавља канцеларијске послове пријема, евидентирања и разврставања предмета
упућених Сектору; разврстава предмете по унутрашњим организационим
јединицама и врши интерну доставу поште; обавља и друге послове од значаја за
рад Сектора.
Услови: Стручна спрема друштвеног или техничког смера; положен
државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару.
2) Група за координацију послова децентрализације Републике Србије и
јачање капацитета јединица локалне самоуправе.
24.
Руководилац Групе
- виши саветник -
1
Руководи радом Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад
државних службеника у Групи; учествује у процесу израде Стратегије
децентрализације Републике Србије и израђује прилоге и акционе планове за
спровођење Стратегије; учествује у процесу израде анализа и препорука за
поједине фазе у изради Стратегије децентрализације Републике Србије;
координира припрему и израђује предлоге аналитичких активности Сектора у
циљу јачања капацитета јединица локалне самоуправе; прати и проучава
искустава других земаља у процесу децентрализације и израђује извештаје;
остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе и њиховим
репрезентативним удружењем у активностима из делокруга Сектора; обавља и
друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односне стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 7 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање
енглеског језика.
25.
Радно место за аналитичке послове у области децентрализације
јачања капацитета јединица локалне самоуправе
- саветник -
2
Прати, учествује и израђује анализе и реализује пројектне активности у
циљу јачања капацитета јединица локалне самоуправе; остварује сарадњу са
- 32 јединицама локалне самоуправе на свим аналитичким и сличним пословима
Сектора; прати и проучава искустава других земаља у процесу децентрализације
и учествује у припреми извештаја; припрема информације, мишљења и извештаје
о развоју процеса децентрализације; предлаже могућности за унапређење домаћег
правног оквира у циљу даље децентрализације Републике Србије; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односне стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање
енглеског језика.
26.
Радно место за статистичко-евиденционе послове
- референт -
1
Прикупља неопходне податке из јединица локалне самоуправе од значаја
за рад Групе; статистички обрађује прикупљене податке; води неопходне
евиденције за потребе Групе; учествује у припреми извештаја и анализа на основу
прикупљених података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе;
Услови: средња стручна спрема друштвеног или природног смера;
положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару.
III. СЕКТОР ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
РЕГИСТРЕ И МАТИЧНЕ КЊИГЕ
27. Помоћник министра
- положај у трећој групи -
1
Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад
Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
28.
Радно место административно-техничког секретара
- IV врста радних места намештеника -
1
Обавља кореспонденцију са странкама за потребе непосредног
руководиоца; прима и шаље факсове и електронску пошту и фотокопира
материјал по налогу непосредног руководиоца; остварује сарадњу са странкама,
организује и заказује пословне састанке за непосредног руководиоца; стара се о
службеној документацији у складу са законом и води евиденцију за унутрашње
потребе Министарства; обавља послове који се односе на пријем, разврставање,
завођење и прослеђивање поште обрађивачима, као и на експедовање поште;
- 33 припрема путне налоге за службена путовања у земљи; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови:
Стечено
средње
образовање
у
трогодишњем
или
четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено
специјалистичко образовање; познавање рада на рачунару.
29. Радно место за унапређење области људских и мањинских
права
- виши саветник -
1
Координира сарадњу Министарства са Канцеларијом за људска и
мањинска права; припрема елементе за припрему извештаја о напретку људских и
мањинских права према обавезама које произлазе из придруживања ЕУ; припрема
смернице за унапређење области људских и мањинских права; иницира измену
прописа који уређују ову област; координира израду и достављање извештаја о
стању људских и мањинских права у Републици Србији; прати међународна акта
која се односе на питања људских и мањинских; припрема анализе, извештаје и
информације из ове области; обавља и друге послове по налогу помоћника
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
30. Радно место за послове администрирања електронских извора
података и подршку интерних и екстерних корисника
- сарадник -
2
Обавља послове администрирања (креирања, одржавања и архивирања)
електронских извора података и послове вођења података о корисницима система;
послове вођења дневника приступа, коришћења, употребе и измене података од
стране корисника; одржавање подсистема за приступ изворима података путем
различитих комуникационих канала; послове вођења евиденције издатих
квалификованих електронских сертификата; обезбеђује услове за вођење другог
примерка регистара који се воде у електронском облику; послове праћења
прилагођавања удаљених (локалних) апликација пословним системима и
електронским сервисима Министарства; прати и документује појаве
нерегуларности у приступу и коришћењу извора података; изводи обуке за рад
свих врста корисника и друге послове по налогу помоћника министра
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука (са
специјалистичким знањима из области информатике и интернета) или стручне
области електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
- 34 31. Радно место за ажурирање извора података
- I врста радних места намештеника -
1
Врши унос података и стара се о ажурности јединственог бирачког списка;
пружа техничку подршку у пословима вођења јединственг бирачког списка;
учествује у изради статистичких података из јединственог бирачког списка и
предузима мере ради обезбеђења њихове међусобне усклађености и тачности;
поступа по захтевима бирача који имају боравиште у иностранству за давање
обавештења о подацима који су уписани у јединствени бирачки списак; прикупља
од других органа податке о којима се води евиденција и обрађује и класификује
достављене податке; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног
искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
1) Одсек за остваривање слободе удруживања грађана
и вођење регистара и евиденција
32. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; врши преглед и контролу обрађених
предмета; обрађује најсложеније предмете који се односе на вођење Регистра
политичких странака, као и другостепени управни поступак у области
удруживања; учествује у припреми закона и других прописа у области
остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања;
припрема одговоре Управном суду на тужбе у управном спору против
другостепених решења; прати и утврђује стање у областима из делокруга Одсека,
проучава последице утврђеног стања и иницира измену прописа из ове области;
припрема компаративне и друге анализе и извештаје из делокруга Одсека, обавља
и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање
енглеског језика и познавање рада на рачунару.
33. Радно место за вођење Регистра политичких странака
- самостални саветник -
1
Води Регистар политичких странака; спроводи првостепени управни
поступак; припрема нацрте решења о упису, брисању и промени података у
Регистру; пружа стручну помоћ подносиоцима захтева за упис, брисање и
промене у Регистру у циљу подношења документације у складу са прописима;
припрема одговоре Управном суду на тужбе у управном спору против решења
Министарства; послови вођења јединственог бирачког списка; спроводи
другостепени управни поступак и припрема нацрте решења по жалбама на
- 35 првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима вођења
јединственог бирачког списка; припрема решења о упису, променама и брисању
из јединственог бирачког списка након закључења јединственог бирачког списка
па до 72 часа до одржавања избора; прати и утврђује стање у области политичког
удруживања и предлаже предузимање мера за унапређење стања у области;
израђује анализе, информације и обавештења из делокруга Одсека; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
34. Радно место за печате државних и других органа
- саветник -
1
Спроводи управни поступак и припрема нацрте решења ради давања
сагласности на садржину и изглед печата државним и другим органима; пружа
стручну помоћ органима у поступку достављања уредног захтева за давање
сагласности на садржину и изглед печата; послови вођења јединственог бирачког
списка; води евиденције у складу са законом којим се уређују печати; припрема
информације и извештаје из области печата и обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
35. Радно место за статистичко-евиденционе послове
- сарадник -
1
Врши електронску обраду документације у поступку уписа или обнове уписа
политичких странака у Регистар политичких странака; прикупља, обрађује и ажурира
податке потребне за вођење Регистра политичких странака; прикупља од других органа
податке о којима се води евиденција у Регистру политичких странака и обрађује и
класификује достављање података; послови вођења јединственог бирачког списка;
израђује упоредне статистичке анализе, извештаје и службене акте на основу или у вези
са вођењем Регистра политичких странака; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или друштвенохуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару.
- 36 36. Радно место за ажурирање база података
- референт -
1
Врши унос података и стара се о ажурности Регистра политичких странака
у папирној и електронској форми; учествује у прикупљању, обради и ажурирању
података потребних за вођење Регистра политичких странака; послови вођења
јединственог бирачког списка; израђује извештаје и службене акте на основу
Регистра политичких странака; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару.
2) Одсек за вођење Регистра националних савета националних мањина
и општа питања људских и мањинских права
37. Шеф Одсека
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; врши преглед и контролу обрађених
предмета, обрађује најсложеније предмете и припрема одговоре Управном суду на
тужбе у управном спору против решења Министарства; учествује у вођењу
посебног бирачког списка, стара се о његовој ажурности и предузима мере ради
обезбеђења међусобне усклађености и тачности података; учествује у спровођењу
изборних радњи за избор националних савета националних мањина; врши надзор
над применом прописа којима се уређује вођење посебних бирачких спискова у
јединицама локалне самоуправе и врши надзор над законитошћу рада и аката
националних савета националних мањина; обавља послове који се односе на
општа питања људских и мањинских права; припрема компаративне и друге
анализе и извештаје из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
38. Радно место за спровођење избора националних савета
националних мањина и вођење Регистра националних
савета националних мањина
- самостални саветник -
1
Пружа стручну помоћ подносиоцима захтева за упис или промене у
Регистру у циљу подношења документације у складу са прописима; припрема
одговоре Управном суду на тужбе у управном спору против решења
Министарства; прати и утврђује стање у области из делокруга Одсека, припрема
анализе, извештаје и информације о утврђеном стању и предлаже предузимање
мера; води Регистар националних савета националних мањина; спроводи
првостепени управни поступак; припрема нацрте решења о упису, или промени
- 37 података у Регистру; учествује у спровођењу изборних радњи за избор
националних савета националних мањина; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање енглеског
језика и познавање рада на рачунару.
39. Радно место за вођење посебног бирачког списка и надзор
над законитошћу рада и аката националних савета
националних мањина
- самостални саветник -
1
Води посебан бирачки списак, стара се о његовој ажурности и предузима
мере ради обезбеђења међусобне усклађености и тачности података; спроводи
другостепени управни поступак и припрема нацрте решења по жалбама на
првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима посебног
бирачког списка; припрема одговоре Управном суду на тужбе у управном спору
против решења које је Министарство донело по жалби; врши надзор над
применом прописа којима се уређује вођење посебних бирачких спискова у
јединицама локалне самоуправе; врши надзор над законитошћу рада и аката
националних савета националних мањина и припрема захтеве за достављање
потребних података, списа и исправа у вршењу надзора; припрема предлог
иницијативе за покретање поступака за оцену уставности и законитости статута,
прописа или другог општег акта националног савета пред Уставним судом, ако се
сматра да акт није у сагласности са Уставом, законом или другим републичким
прописом; припрема анализе, извештаје и информације о утврђеном стању у
области посебног бирачког списка и законитости рада и аката националних савета
националних мањина; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 5 године радног искуства у струци; познавање рада на
рачунару и познавање енглеског језика.
40. Радно место за унапређење људских и мањинских права
- саветник -
2
Учествује у праћењу међународних аката који се односе на питање људских и
мањинских права; прати спровођење обавеза које произлазе из придруживања ЕУ;
учествује у координацији припреме извештаја о напретку људских и мањинских права
према обавезама које произилазе из придруживања ЕУ; прати и утврђује стање у
области општих питања људских и мањинских права и припрема информације и
анализе; остварује сарадњу са Канцеларијом за људска и мањинска права; учествује у
припреми стручне основе и смернице за нормативно уређење питања људских и
мањинских права; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
- 38 мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на
рачунару и познавање енглеског језика.
3) Одељење за лични статус грађана
41. Начелник Одељења
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад руководиоца ужих унутрашњих јединица у Одељењу; непосредно
обрађује најсложеније предмете из делокруга Одељења и врши преглед и
контролу обрађених предмета из делокруга Одељења; припрема мишљења о
уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на
основу закона којим се уређује област матичних књига и врши надзор над
законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у области матичних књига;
припрема нацрте решења који се достављају Влади о решавању сукоба
надлежности имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова који се
односе на матичне књиге; прати и утврђује стање у области матичних књига,
проучава последице утврђеног стања и предлаже предузимање мера, односно
вршење инспекцијског надзора над спровођењем закона и извршавањем послова
поверених имаоцима јавних овлашћења у овој области; припрема компаративне и
друге анализе и извештаје из делокруга Одељења; припрема управне процедуре у
поступку пројектовања и изградње система за вођење и чување другог примерка
матичних књига, евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара
и проверу стеченог знања у стручном усавршавању матичара; учествује у
припреми закона и других прописа из области матичних књига; обавља и друге
послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
3.1. Група за управне послове и праћење примене колизионих норми
и међународних уговора у области матичних књига
42. Руководилац Групе
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Групом, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи; непосредно обрађује најсложеније
предмете из делокруга Групе и врши преглед и контролу обрађених предмета из
делокруга Групе; прати стање у пословима другостепеног управног поступка у
области матичних књига и проучава последице утврђеног стања; предлаже
предузимање мера, односно вршење надзора над имаоцима јавних овлашћења због
неажурности у раду у првостепеном управном поступку у области матичних књига;
припрема нацрт решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих
матичних књига; прати примену међународних уговора у статусним стварима ради
- 39 пружања стручне помоћи имаоцима јавних овлашћења у примени међународних
уговора и колизионих норми које су у вези са уписом чињеница и података у
матичне књиге; припрема извештаја у процесу извештавања о спровођењу
ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција
са аспекта послова матичних књига; припрема анализе и информације из делокруга
Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
43.
Радно место за послове другостепеног управног
поступка у области матичних књига
- самостални саветник -
1
Спроводи другостепени управни поступак и припрема нацрте решења по
жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним
пословима матичних књига; припрема одговоре Управном суду на тужбе у
управном спору против другостепених решења; припрема нацрте инструкција о
организацији послова и начину рада имаоца јавних овлашћења у вршењу
поверених послова првостепеног управног поступка у области матичних књига;
учествује у припреми нацрта решења о одређивању начина обнављања уништених
или несталих матичних књига; учествује у припреми нацрта мишљења о
уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на
основу закона којим се уређују матичне књиге и вршењу надзора над
законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у области матичних књига;
припрема анализе и информације о утврђеном стању у пословима првостепеног и
другостепеног управног поступка у области матичних књига и предлаже
предузимање мера у овој области; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
44.
Радно место за праћење примене колизионих норми и
међународних уговора у статусним стварима
- саветник -
1
Прати примену прописа о матичним књигама у делу који се односи на
лични статус грађана са иностраним елементом; прати примену међународних
уговора који се односе на матичне књиге, као и колизионе норме о решавању
сукоба закона са прописима других земаља у статусним стварима и
надлежностима са међународним елементом који се односе на матичне књиге;
прати примену међународних уговора о легализацији исправа у међународном
правном саобраћају који је у вези са вођењем матичних књига; пружа стручну
помоћ имаоцима јавних овлашћења који извршавају поверене послове матичних
књига у примени међународних уговора, као и колизионих норми о решавању
- 40 сукоба закона са прописима других земаља у статусним стварима и
надлежностима са међународним елементом и легализацијом исправа у
међународном правном саобраћају; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
45. Радно
1
место за канцеларијске послове
1
-9референт .
Обавештава надлежне иностране органе о променама у личном статусу
њихових држављана; поступа по захтевима за проверу веродостојности извода и
уверења из матичних књига издатих од имаоца јавних овлашћења у вршењу
поверених послова матичних књига; прибавља изводе из матичних књига по
захтевима иностраних органа, а преко министарства надлежног у области спољних
послова и дипломатско-конзуларних представништава наше земље у иностранству
и других земаља у нашој земљи; прослеђује имаоцима јавних овлашћења пријаве за
упис чињенице рођења, закључења брака и смрти држављана Републике Србије у
матичне књиге, које доставља министарство надлежно у области спољних послова
и дипломатско-конзуларна представништва наше земље у иностранству; прослеђује
захтеве за обнову уписа у матичне књиге имаоцима јавних овлашћења; учествује у
организацији и реализацији посебног стручног испита за матичара, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера или гимназија;
положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
3.2. Група за стручно усавршавање матичара и посебан стручни
испит за матичаре
46. Руководилац
2
Групе
1
-0 самостални саветник .
Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи; непосредно обрађује најсложеније
предмете из делокруга Групе и врши преглед и контролу обрађених предмета из
делокруга Групе; прати примену прописа и стања у области стручног
усавршавања матичара и посебног стручног испита за матичара и предлаже мере
за унапређење стања у области; учествује у припреми прописа о стручном
усавршавању матичара и посебном стручном испиту за матичара; стара се о
поштовању донетих процедура за организовање и спровођење посебног стручног
испита за матичара; учествује у припреми управних процедура у поступку
пројектовања и изградње система за вођење евиденције о датим овлашћењима за
обављање послова матичара и проверу стеченог знања у стручном усавршавању
матичара; припрема анализе и информације из делокруга Групе; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
- 41 Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
47.
Радно место за организовање стручног испита за
матичара и давање овлашћења за обављање послова
матичара
- саветник -
1
Утврђује испуњеност законских услова за стицање права на полагање
посебног стручног испита и израђује нацрте решења којим се одобрава полагање
посебног стручног испита за матичара; припрема одговоре Управном суду на
тужбе у управном спору против решења Министарства; припрема нацрте решења
о образовању испитне комисије и планира и организује полагање посебног
стручног испита у сарадњи са испитном комисијом; сарађује са органима који
извршавају поверене послове матичних књига ради организације и реализације
полагања посебног стручног испита и даје стручна упутства кандидатима у вези
са полагањем посебног стручног испита; припрема уверења о положеном
посебном стручном испиту; припрема извештаје о посебном стручном испиту и
анализира податке о испиту; води Евиденцију о положеном посебном стручном
испиту за матичара и издаје дупликате уверења о положеном посебном стручном
испиту; припрема нацрте решења о давању овлашћења за обављање послова
матичара, односно заменика матичара, води Евиденцију о датим овлашћењима за
обављање послове матичара, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
48.
Радно место за стручно усавршавање матичара
- саветник -
1
Учествује у праћењу потреба имаоца јавних овлашћења у вези са стручним
усавршавањем матичара и води евиденцију о исказаним потребама; учествује у
припреми и реализацији програма стручног усавршавања матичара и провери
стеченог знања; сарађује са органима који извршавају поверене послове матичних
књига ради организације и реализације програма стручног усавршавања матичара
и провере стеченог знања; прати и утврђује стање у области стручног
усавршавања матичара и предлаже предузимање мера за унапређење ове области;
припрема анализе, извештаје и информације о стању у области стручног
усавршавања матичара, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
- 42 IV. СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
И ПРОЈЕКТЕ
49.
Помоћник министра
- положај у трећој групи -
1
Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад
Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односне стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, најмање 9 година радног искуства у струци; знање најмање једног
светског језика; познавање рада на рачунару.
50.
Радно место за подршку пословима пројеката и административне
послове
- сарадник -
1
Остварује сарадњу са унутрашњим јединицама Министарства ради
обезбеђивања предуслова за несметано спровођење пројеката; учествује у обради
финансијске документације у вези са припремом пројеката у складу са
процедурама; учествује у прикупљању информација и документације у вези са
пројектима; обавља административне послове из делокруга Сектора; води
одговарајуће евиденције из делокруга Сектора; припрема информације и
извештаје и обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
1) Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу
51.
Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи, организује, координира и надзире рад државних службеника у
Одсеку и пружа стручна упутства; прати прописе домаћег, европског и
међународног законодавства, међународних стандарда и преузетих међународних
обавеза и координира активности у циљу подршке хармонизацији домаћег
законодавства и стандарда у складу са преузетим обавезама; предлаже мере за
израду и припрему прилога за израду стратешких и планских и програмских
докумената од значаја за остваривање међународних обавеза, циљева и
надлежности Министарства; координира и контролише израду упоредне анализе
праксе земаља у окружењу и других земаља кандидата и чланица ЕУ и
идентификује међународне захтеве и националне потребе ради остваривања
циљева Министарства; учествује, по потреби, у раду преговарачких група и
- 43 других тела основаних ради остваривања циљева Републике Србије у области
европских интеграција и испуњавања преузетих међународних обавеза; координира и
контролише припрему и израду предлога и нацрта аката и мишљења на акта којима се
планира, спроводи и координира извршење обавеза Министарства које произлазе из
међународних прописа, уговора и стратешких докумената и мишљења на акта која
припремају други органи и организације у складу са надлежностима Министарства и
Сектора; прати, усмерава и учествује у раду релевантних тела у поступку припреме
финансијских и извођачких уговора, преговора са међународним финансијским
институцијама, у складу са установљеним процедурама и делокругом Одсека; обавља
и друге послове по налогу помоћника министра;
Услови: Стечено образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука
на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање
енглеског језика.
52.
Радно место за европске интеграције
- саветник -
1
Учествује у праћењу прописа домаћег и европског законодавства, стандарда и
преузетих обавеза у процесу придруживања Републике Србије Европској унији, као и
спровођењу обавеза из делокруга Министарства, а која произилазе из релевантних
докумената ЕУ у којима су исказани стратешки приоритети и захтеви процеса
придруживања и њиховом повезивању са кључним документима и стратегијама
Републике Србије у домену надлежности Министарства; учествује у изради
припремних материјала и информација, мишљења и извештаја за потребе учешћа
представника Министарства у раду преговарачких група и других тела формираних
ради придруживања Републике Србије Европској унији, и, по потреби, учествује у
раду истих; припрема прилоге Министарства за израду и праћење извршења
Националног програма и Акционог плана за усвајање правних тековина Европске
уније, Акционог плана за испуњавање препорука из годишњег извештаја Европске
уније и Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ и другим преузетим
међународним обавезама, и припрема информацију о томе; учествује у процесу
превођења Acquis сommunautaire на српски језик и стручној редактури превода ЕУ
прописа из делокруга Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке,
политичке науке или организационе науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.
53.
Радно место за подршку европским интеграција
- млађи саветник -
1
Прикупља и обрађује информације о релевантним документима ЕУ у
којима су исказани стратешки приоритети и захтеви процеса придруживања,
њиховом повезивању са кључним документима и стратегијама Републике Србије
- 44 у домену надлежности Министарства; учествује у прикупљању, обради и
систематизацији података и информација потребних за израду извештаја и
мишљења у процесу придруживања ЕУ у домену надлежности Министарства;
учествује у праћењу реализације програма европских интеграција и спровођењу
активности Министарства у процесу придруживања ЕУ; прикупља и
систематизује податке и информације у припреми материјала за састанке
представника Министарства у телима формираним ради приступања Републике
Србије Европској унији, ради спровођења Споразума о стабилизацији и
придруживању и извршења других међународно преузетих обавеза и сачињава
одговарајуће извештаје; сарађује са другим државним организацијама и
институцијама у процесу придруживања ЕУ; Прикупља и систематизује податке
од значаја за припрему прилога Министарства и праћење извршења Националног
програма и Акционог плана за усвајање правних тековина Европске уније,
Акционог плана за испуњавање препорука из годишњег извештаја Европске уније
и спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ и другим
преузетим међународним обавезама, и припрема информацију о томе; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области
из поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или
најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на
рачунару, знање енглеског језика.
54.
Радно место за послове међународне сарадње
- самостални саветник -
1
Анализира и обрађује информације потребне за израду стратешких и
планских докумената и израђује прилоге за релевантна програмска и стратешка
документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности
Министарства у области међународних односа; прати извршење међународно
преузетих обавеза Министарства и израђује извештаје; израђује информације
потребне за анализе упоредне праксе праксе са другим земљама и идентификује
међународне захтеве и националне потребе ради остваривања циљева
Министарства; сарађује са међународним институцијама и билатералним
партнерима у току припрема и спровођења активности Министарства и израђује
информације потребне за доношење одлука у области међународне сарадње;
учествује у раду одбора, радних група и других тела у складу са надлежностима
Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика.
- 45 55.
Радно место за подршку међународној сарадњи
- саветник -
1
Учествује у анализи и обради информације потребних за израду
стратешких и планских докумената и изради прилога за релевантна програмска и
стратешка документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и
надлежности Министарства у области међународних односа; учествује у праћењу
извршења преузетих међународних обавеза Министарства и израђује извештаје;
прикупља и обрађује информације потребне за упоредне анализе праксе са
другим земљама и идентификује међународне захтеве и националне потребе ради
остваривања циљева Министарства; прикупља податке потребне за припрему
информација о сарадњи са међународним институцијама и билатералним
партнерима у току припрема и спровођења активности Министарства и
информација потребних за доношење одлука у области међународне сарадње;
учествује, по потреби, у раду одбора, радних група и других тела у складу са
надлежностима Министарства; прати израду и усвајање међународних и
националних стратешких, планских и програмских докумената и израђује прегледе
њихових садржаја од значаја за активности Министарства у области међународне
сарадње и води евиденцију о њима; учествује у прикупљању, обради и
систематизацији информација ради израде платформи, протокола и прилога за
учешће представника Министарства у званичним посетама другим земљама,
међународним институцијама и организацијама и вршење обавеза и активности у
међународној сарадњи; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање
енглеског језика.
2) Одељење за пројекте финансиране из међународне развојне помоћи
56.
Начелник Одељења
- виши саветник -
1
Руководи, организује, координира и надзире рад државних службеника у
Одељењу и пружа стручна упутства; предлаже, усмерава и надзире израду
прилога за релевантна програмска и стратешка документа за финансирање
пројеката из претприступних фондова Европске уније и друге међународне
развојне помоћи, израду предлога пројеката, пратеће пројектне документације и
припрему тендерске документације; организује и надзире припрему мишљења на
формални и материјални аспект пројектне, тендерске документације,
финансијских споразума и извођачких уговора, извештаја о процесу
програмирања/планирања и спровођења пројеката, административну и контролу
на лицу места и потврђивање исправности рачуна за плаћање по одобреним
пројектима и предлаже учешће запослених у Одељењу у комисијама за
евалуацију и одабир понуда на тендеру и релевантним одборима за праћење
пројеката; контролише планирање и обезбеђивање средстава неопходних за
национално суфинансирање пројеката и израду/ажурирање плана јавних набавки
и плаћања за одобрене пројекте и израду/ажурирање плана јавних набавки и плаћања
- 46 за одобрене пројекте; координира спровођење активности за обезбеђивање
видљивости пројеката који се финансирају из средстава ЕУ и друге међународне
развојне помоћи и координира рад са свим заинтересованим странама у процесу
припреме и спровођења пројеката; координира и усмерава спровођење правила и
принципа за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог
управљања средствима ЕУ; спроводи препоруке екстерних оцењивача и ревизора;
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено образовање из научне односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука
на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; најмање 7 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање
енглеског језика.
2.1. Група за планирање и припрему пројеката
57.
Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи, организује, координира и планира рад државних службеника у
Групи и пружа стручна упутства; координира израду прилога за припрему стратешких
и програмских докумената за финансирање из претприступних фондова Европске
уније и друге међународне развојне помоћи и послове на идентификацији и изради
предлога пројеката у одговарајућем формату и праћењу релевантне пројектне
документације; планира средства неопходна за национално суфинансирање
пројеката и контролише исправност и веродостојност документације обезбеђене од
стране крајњих корисника пројеката; контролише спровођење правила и принципа за
успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања
средствима ЕУ; израђује извештаје о процесу програмирања/планирања пројеката и
по потреби, учествује у раду релевантних секторских група за припрему
пројеката; координира активности за информисање јавности о пројектима који се
финансирају из међународне донаторске помоћи; сарађује са унутрашњим јединицама
у Министарству, другим националним и међународним институцијама ради
идентификације и формулације предлога програма и пројеката за финансирање из
међународне развојне помоћи; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика.
58.
Радно место за планирање и припрему
- самостални саветник -
1
Сарађује са унутрашњим јединицама у Министарству, другим
институцијама и организацијама ради израде прилога за релевантна програмска и
стратешка документа и израде предлога пројеката и праћења израде пројектне
- 47 документације у одговарајућем формату, у складу са процедурама; прати процес
програмирања, прикупља, обрађује и систематизује податке о пројектима које
предлаже Министарство и о другим сродним пројектима које предлажу или
спроводе друге институције и организације; благовремено обавештава све
заинтересоване стране о објављеним позивима за предлагање пројеката и
могућностима финансирања из међународне развојне помоћи; учествује у
припреми информација и документације ради планирања средстава неопходних
за национално суфинансирање пројеката и друге међународне развојне помоћи;;
припрема информације и документацију за извештавање о процесу
програмирања/планирања пројеката и припрема материјала за учешће, и по
потреби, учествује у раду релевантних секторских група за припрему пројеката;
спроводи правила и принципе неопходне за успостављање, функционисање и
одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са
релевантним процедурама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке,
или из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског
језика.
59.
Радно место за подршку планирању и припреми пројеката
- млађи саветник -
1
Учествује у сарадњи са унутрашњим јединицама у Министарству, другим
институцијама и организацијама ради израде прилога за релевантна програмска и
стратешка документа и израде предлога пројеката и праћења израде пројектне
документације у одговарајућем формату, у складу са процедурама; учествује у
праћењу процеса програмирања, прикупљања, обрађивања и систематизације
податке о пројектима које предлаже Министарство и о другим сродним
пројектима које предлажу или спроводе друге институције и организације, и
благовремено обавештава све заинтересоване стране о могућностима
финансирања из ИПА фондова;
учествује у припреми информација и
документације за извештавање о процесу програмирања/планирања пројеката и
припрема материјала за учешће и, по потреби, учествује у раду релевантних
секторских група за припрему пројеката; спроводи правила и принципе
неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система
децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са релевантним
процедурама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке,
или из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; 1 година радног искуства у струци или најмање 5
година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
- 48 2.2. Група за спровођење и праћење спровођења пројеката
60.
Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи, организује, координира и планира рад државних службеника у
Групи и пружа стручна упутства; организује и припрема техничку документацију
за спровођење поступка јавне набавке, плаћања за одобрене ИПА пројекте и
планира обезбеђивање средстава потребних за национално суфинансирање ИПА
пројеката и припрему/ажурирање плана јавних набавки; прати спровођење
пројеката кроз контролу активности уговарача (административна и теренска
провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и
потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и
предузима мере и активности у циљу правилног и правовременог спровођења
пројеката и уговора; координира предлагање чланова са правом гласа и учествује
у раду одбора за евалуацију понуда на тендеру и припрема извештаје о
уговореним пројектима, техничкој документацији за спровођење поступка јавне
набавке и спровођењу пројеката; спроводи правила и принципе неопходне за
успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог
управљања средствима ЕУ; проверава испуњеност предуслова за спровођење
пројеката и уговора; организује активности од значаја за јавност и видљивост
пројеката финансираних из ЕУ учествује у спровођењу препорука екстерних
оцењивача и ревизора; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке
или организационих наука, или из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару;
знање енглеског језика.
61.
Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката
- самостални саветник -
1
Припрема податке и информације потребне за обезбеђивање средстава
национално суфинансирање пројеката и за израду/ажурирање плана јавних
набавки, спровођење јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; учествује у
припреми техничке документације за спровођење поступка јавне набавке и
координира предлагање чланова са правом гласа и учествује у раду одбора за
евалуацију понуда на тендеру и сачињава извештаје о спровођењу пројеката, у
одговарајућем формату; прати спровођење пројеката кроз контролу активности
уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева
који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за
плаћање поднетих од стране уговарача) и предузима мере и активности у циљу
правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; сарађује са
екстерним оцењивачима и ревизорима и спроводи препоруке у спровођењу
пројеката; сарађује са унутрашњим јединицама у Министарству, другим
организацијама и крајњим корисницима пројеката ради обезбеђивања свих
предуслова за неометано спровођење пројеката; спроводи правила и принципе за
- 49 успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог
управљања средствима ЕУ; проверава испуњеност предуслова за спровођење
пројеката и уговора; организује активности од значаја за јавност и видљивост
пројеката финансираних из ЕУ обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
62.
Радно место за сарадњу у спровођењу и праћењу спровођења
пројеката
- саветник -
1
Учествује у припреми документације израду/ажурирање плана јавних
набавки, спровођење јавних набавки и плаћања за одобрене ИПА пројекте;
обрађује информације за припрему техничке документације за спровођење
поступка јавне набавке и координира предлагање чланова са правом гласа и
учествује у раду одбора за евалуацију понуда на тендеру и сачињава извештаје о
спровођењу пројеката; прати спровођење пројеката кроз контролу активности
уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева
који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за
плаћање поднетих од стране уговарача) и предузима мере и активности у циљу
правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; сарађује са
екстерним оцењивачима и ревизорима и спроводи препоруке; учествује у
сарадњи са другим унутрашњим јединицама у Министарству, другим
организацијама и крајњим корисницима пројеката ради обезбеђивања свих
предуслова за неометано спровођење пројеката; учествује у спровођењу правила
и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система
децентрализованог управљања средствима ЕУ; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 године
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика.
63.
Радно место за подршку спровођењу и праћењу спровођења
пројеката
- млађи саветник -
1
Прикупља и обрађује податке и информације потребне за израду/ажурирање
плана јавних набавки, спровођење јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте;
учествује у припреми техничке документације за спровођење поступка јавне
набавке и раду одбора за евалуацију понуда на тендеру и сачињава извештаје о
спровођењу пројеката, у одговарајућем формату; учествује пратћењу спровођења
пројеката кроз контролу активности уговарача (административна и теренска
- 50 провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и
потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и
предузима мере и активности у циљу правилног и правовременог спровођења
пројеката и уговора; припрема и обрађује информације за потребе сарадње са
екстерним оцењивачима и ревизорима, и спровођење препорука за унапређење
спровођења пројеката; унутрашњим јединицама у Министарству, другим
организацијама и крајњим корисницима пројеката ради прикупљања информација
потребних за обезбеђивање свих предуслова за неометано спровођење пројеката;
учествује у спровођењу правила и принципе за успостављање, функционисање и
одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног
искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског
језика.
V. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
64.
Помоћник министра
- положај у трећој групи -
1
Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад
Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
1) Одсек за нормативне послове у области државне управе, радних односа
и плата и е-управе
65.
Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одсеку; врши преглед и контролу обрађених предмета
из делокруга Одсека и учествује у обради најсложенијих предмете из делокруга
Одсека; иницира у учествује у поступку доношења стратешких докумената и
прописа и прати и утврђује стање у вези са применом стратешких докумената и
прописа који се односе на систем јавне управе, првенствено из области радних
односа, примања државних службеника и намештеника и е-управе; припрема
анализе, извештаје и информације о утврђеном стању и предлаже мере за
унапређење наведених области; учествује у припреми извештаја из делокруга
- 51 рада Одсека у вези са процесом приступања ЕУ и припреми извештаје у процесу
извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних
уговора са аспекта система државне управе; координира стручне послове у вези са
припремом мишљења, анализа и информација из делокруга Одсека; обавља и
друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање 7 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару,
познавање енглеског језика.
66.
Радно место за нормативне послове у области државне управе
- самостални саветник -
1
Припрема нацрте закона и предлоге прописа из области државне управе;
прибавља мишљења и разматра примедбе других органа на нацрте закона и
предлоге прописа; израђује стручна мишљења о законима и подзаконским актима
из области државне управе; припрема мишљења на нацрте закона и предлоге
прописа које припремају овлашћени предлагачи; учествује на јавним расправама
и у радним групама за израду закона и подзаконских аката; припрема предлоге
одговора Уставном суду поводом иницијативе за оцену уставности и законитости
прописа из области државне управе; припрема предлоге одговора на амандмане
народних посланика на предлоге закона; припрема одговоре на комплексна
посланичка питања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.
67.
Радно место за подршку нормативним пословима у области
државне управе
- саветник -
1
Прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна
решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа у
области државне управе; учествује у припреми нацрта закона и предлога прописа
и општих аката у области државне управе; припрема мишљења о примени
одредаба закона, прописа и других општих аката из области државне управе;
припрема мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других
прописа овлашћених предлагача; припрема одговоре на посланичка питања;
учествује у припреми анализа и извештаја из делокруга Одсека; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.
- 52 68.
Радно место за нормативне послове у области е-управе
- саветник -
1
Прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна
решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа у
области е-управе; учествује у припреми нацрта закона и предлога прописа и
општих аката у области е-управе; припрема мишљења о примени одредаба закона,
прописа и других општих аката из области е-управе; припрема мишљења на
нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других прописа овлашћених
предлагача; припрема одговоре на посланичка питања; учествује у припреми
анализа и извештаја из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.
69.
Радно место за нормативне послове у области радних односа
- саветник -
1
Прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна
решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа у
области радних односа; учествује у припреми нацрта закона и предлога прописа и
општих аката у области радних односа; припрема мишљења о примени одредаба
закона, прописа и других општих аката из области радних односа; припрема
мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других прописа
овлашћених предлагача; припрема одговоре на посланичка питања; учествује у
припреми анализа и извештаја из делокруга одсека; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског
језика и познавање рада на рачунару.
70.
Радно место за нормативне послове у области плата, накнада
и других примања
- самостални саветник -
1
Припрема нацрте закона и предлоге прописа из области примања државних
службеника и намештеника; прибавља мишљења и разматра примедбе других
органа на нацрте закона и предлоге других прописа; израђује стручна мишљења о
законима и подзаконским актима из области примања државних службеника и
намештеника; припрема мишљења на нацрте закона и предлоге других прописа
које припремају овлашћени предлагачи; учествује на јавним расправама и у
радним групама за израду закона и подзаконских аката; припрема предлоге
одговора Уставном суду поводом иницијативе за оцену уставности и законитости
- 53 прописа из области примања државних службеника и намештеника; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.
2) Одсек за нормативне послове у области локалне самоуправе, радних
односа и плата, матичних књига и људских и мањинских права
71.
Шеф Одсека
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; учествује у припреми и праћењу
спровођења стратешких докумената и прописа и припреми и реализацији
пројеката из делокруга Одсека; непосредно обрађује најсложеније предмете из
делокруга Одсека и врши преглед и контролу обрађених предмета из делокруга
Одсека; припрема нацрте закона и предлоге других прописа из делокруга Одсека ;
припрема мишљења на нацрте закона и предлоге прописа које припремају
овлашћени предлагачи; учествује на јавним расправама и у радним групама за
израду закона и подзаконских аката; припрема мишљења, анализе и информације
из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару,
познавање енглеског језика.
72.
Радно место за нормативне послове у области локалне самоуправе
- самостални саветник -
1
Припрема нацрте закона и предлоге других прописа из области локалне
самоуправе; прибавља мишљења и разматра примедбе других органа на нацрте
закона и предлоге прописа; израђује стручна мишљења о законима и
подзаконским актима из области локалне самоуправе; припрема мишљења на
нацрте закона и предлоге прописа које припремају овлашћени предлагачи;
учествује на јавним расправама и у радним групама за израду закона и
подзаконских аката; припрема предлоге одговора Уставном суду поводом
иницијативе за оцену уставности и законитости прописа из области локалне
самоуправе; припрема предлоге одговора на амандмане народних посланика на
предлоге закона; припрема одговоре на комплексна посланичка питања; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
- 54 испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.
73.
Радно место за нормативне послове у области радних односа,
плата и накнада
- самостални саветник -
1
Припрема нацрте закона и предлоге других прописа из области радних
односа; прибавља мишљења и разматра примедбе других органа на нацрте закона
и предлоге прописа; израђује стручна мишљења о законима и подзаконским
актима из области радних односа; припрема мишљења на нацрте закона и
предлоге прописа које припремају овлашћени предлагачи; учествује на јавним
расправама и у радним групама за израду закона и подзаконских аката; припрема
предлоге одговора Уставном суду поводом иницијативе за оцену уставности и
законитости прописа из области радних односа; припрема предлоге одговора на
амандмане народних посланика на предлоге закона; припрема одговоре на
комплексна посланичка питања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.
74.
Радно место за нормативне послове у области матичних књига
- саветник -
1
Прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна
решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа у
области матичних књига; учествује у припреми нацрта закона и предлога прописа
и општих аката у области матичних књига; припрема мишљења о примени
одредаба закона, прописа и других општих аката из области матичних књига;
припрема мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других
прописа овлашћених предлагача; припрема одговоре на посланичка питања;
учествује у припреми анализа и извештаја из делокруга одсека; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског
језика и познавање рада на рачунару.
75.
Радно место за унапређење људских и мањинских права
- саветник -
1
Прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна
решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа у
области људских и мањинских права; учествује у припреми нацрта закона и
предлога прописа и општих аката у области људских и мањинских права;
припрема мишљења о примени одредаба закона, прописа и других општих аката
из области људских и мањинских права; припрема мишљења на нацрте
- 55 стратешких докумената, закона и предлоге других прописа овлашћених
предлагача; припрема одговоре на посланичка питања; учествује у припреми
анализа и извештаја из делокруга одсека; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на
рачунару и познавање енглеског језика.
VI. СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
76.
Секретар Министарства
- положај у трећој групи -
1
Руководи и координира рад Секретаријата; планира, усмерава и надзире
рад Секретаријата; помаже министру у управљању кадровским, финансијским,
информатичким и другим питањима из делокруга Министарства; обавља и друге
послове по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 9 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару.
77.
Радно место за канцеларијске послове
- референт -
1
Обавља послове пријема и разврставања поште у оквиру Секретаријата;
евидентира примљену пошту, прати кретање предмета по обрађивачима; даје
информације странкама о кретању предмета; врши експедицију завршених предмета;
води коресподенцију и израђује дописе за потребе секретара Министарства; обавља
послове вођења евиденције о присутности на раду запослених у Секретаријату;
обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.
Услови: Стечено средње обрзовање правно-биротехничког смера или
гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару.
78.
Радно место административно-техничког секретара
- IV врста радних места намештеника -
2
Обавља кореспонденцију са странкама за потребе непосредног
руководиоца; прима и шаље факсове и електронску пошту и фотокопира
материјал по налогу непосредног руководиоца; комуницира са странкама,
организује и заказује пословне састанке за непосредног руководиоца; чува
службену документацију у складу са законом и води евиденцију за унутрашње
потребе Министарства; обавља послове који се односе на пријем, разврставање,
завођење и прослеђивање поште обрађивачима, као и на експедовање поште;
припрема путне налоге за службена путовања у земљи; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
- 56 Услови:
Стечено
средње
образовање
у
трогодишњем
или
четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено
специјалистичко образовање; познавање рада на рачунару.
79.
Радно место – возач-курир
- IV врста радних места намештеника -
2
Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке
исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; води евиденцију
о коришћењу возила; обавља послове око регистрације возила; обавља курирске
послове за потребе Министарства; обавља и друге послове по налогу секретара
Министарства.
Услови:
Стечено
средње
образовање
у
трогодишњем
или
четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено
специјалистичко образовање; положен испит за возача „Б” или „Ц” категорије.
1) Одељење за опште-правне послове и послове јавних набавки
80.
Начелник Одељења
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства руководиоцима
Група, координира и надзире њихов рад; стара се о правилној изради аката у
поступку сарадње са органима државне управе, другим државним органима и
Државним јавним правобранилаштвом; координира припрему текста Нацрта
кадровског плана Министарства; руководи припремом и израдом општих и
појединачних аката из делокруга Одељења; припрема предлоге аката о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству;
координира и стара се о правилној изради Програма рада и Извештаја о раду
Министарства; стара се о правилној примени и спровођењу прописа из области
безбедности и здравља на раду; координира припрему плана јавних набавки и
прати спровођење поступка јавних набавки; обавља и друге послове по налогу
секретара Министарства.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 7 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
1.1. Група за опште-правне и кадровске послове
81.
Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групе; координира припрему аката о
правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и
уговора о обављању привремених и повремених послова; сарађује са органима
државне управе, другим државним органима и Државним јавним
правобранилаштвом и израђује акта и потребна документа из делокруга
Секретаријата; израђује општа акта из делокруга Групе и предлоге аката у
конкурсним поступцима; израђује нацрт и образложење Кадровског плана
Министарства и стара се о његовом спровођењу и обавља послове аналитичара
- 57 радних места; координира послове који се односе на заштиту података о личности
и приступ информацијама од јавног значаја; припрема програм рада и извештаје
о раду Министарства; стара се о уједначеном поступку оцењивања државних
службеника; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару.
82.
Радно место за опште правне и кадровске послове
- самостални саветник -
1
Припрема предлоге првостепених и других аката о правима, дужностима и
одговорностима државних службеника и намештеника и уговора о обављању
привремених и повремених послова; спроводи поступак пријема запослених у
Министарству; припрема текст Нацрта кадровског плана и образложења за
Министарство; учествује у припреми предлога аката о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству; спроводи поступак оцењивања
државних службеника, припрема појединачна акта и води евиденцију о њиховом
годишњем оцењивању и припрема извештаја о анализи циклуса оцењивања
државних службеника; обавља послове лица овлашћеног за поступање по Закону
о слободном приступу информацијама од јавног значаја; спроводи дисциплински
поступак и поступак утврђивања одговорности државних службеника и
намештеника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
83.
Радно место за подршку општим-правним и кадровским
пословима
- млађи саветник -
1
Учествује у припреми и изради општих и појединачних акта у вези
остваривања права, обавеза и одговорности државних службеника и намештеника
и уговора о обављању привремених и повремених послова; обједињује, припрема
податке и израђује Информатор о раду Министарства; обавља послове који се
односе на ажурирање и унос података у Централни регистар Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности; учествује у
припреми предлога закључака, платформи и других аката који нису у
надлежности других унутрашњих јединица Министарства; припрема предлоге
одлука о постављењу именованих, постављених лица и лица на положају; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног искуства у
струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
- 58 -
84.
Радно место за евиденционе послове
- сарадник -
1
Попуњава обрасце пријава и одјава у вези са заснивањем и престанком
радног односа запослених и сарађује са фондовима; израђује потврде запосленима
из радног односа; пружа техничку подршку у поступку спровођења конкурса;
учествује у изради извештаја на основу евиденција које води; води персонална
досијеа запослених у Министарству; припрема и врши унос података за Централну
кадровску евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног области друштвено-хуманистичких наука
на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године; најмање 3 године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
1.2. Група за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду
85.
Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Групе и пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи; организује и контролише израду
нацрта уговора и споразума са другим органима, правним и физичким лицима
које Министарство закључује из делокруга Секретаријата; припрема предлог
Плана јавних набавки за Министарство у сарадњи са Одељењем за финансијске,
материјалне и информатичке послове; проверава и прати усклађеност спровођења
поступака јавних набавки са законским прописима из ове области; врши контролу
правилног спровођења уговора након спроведених поступака јавних набавки;
спроводи поступке јавних набавки и израђује документацију у вези са набавкама
за потребе Министарства из делокруга Секретаријата; стара се о правилној
примени прописа из области безбедности и здравља на раду; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне правне науке на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне
набавке; познавање рада на рачунару.
86.
Радно место за стручне послове јавних набавки и безбедности
здравља на раду
- самостални саветник -
1
Учествује у припреми предлога Плана јавних набавки; израђује
документацију и учествује у поступцима у вези са набавкама за потребе
Министарства из делокруга Секретаријата; сарађује са унутрашњим
организационим јединицама у вези са реализацијом поступака набавки и
припрема извештаје о јавним набавкама у Министарству; израђује нацрте уговора
и споразума са другим органима, правним и физичким лицима које Министарство
закључује из делокруга Секретаријата; стара се о правилном спровођењу уговора
закључених после спроведених јавних набавки; обавља послове из области
- 59 безбедности и здравља на раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне правне науке на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне
набавке; познавање рада на рачунару.
87.
Радно место за подршку пословима јавних набавки и безбедности
и здрављу на раду
- сарадник -
1
Пружа техничку подршку у поступцима набавки за потребе Министарства
из делокруга Секретаријата; сарађује са Одељењем за финансијске, материјалне и
информатичке послове у поступку контроле спровођења уговора закључених
после спроведених јавних набавки; прикупља документацију ради припреме
извештаја о јавним набавкама у Министарству; учествује у спровођењу
активности које се односе на спровођење прописа из области безбедности и
здравља на раду; архивира документацију из поступака јавних набавки; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до 3 године; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
2) Одељење за финансијске, материјалне и информатичке послове
88.
Начелник Одељења
- виши саветник -
1
Руководи, планира и организује рад у Одељењу, пружа стручна упутства,
распоређује задатке и надзире рад државних службеника и намештеника;
координира спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских
средстава; контролише и организује послове пријема, обраде и реализације
налога за плаћање и друге финансијске и административне документације;
израђује Предлог финансијског плана и Предлог плана јавних набавки
Министарства; израђује извештаје о извршењу буџета на периодичном и
годишњем нивоу; организује, припрема и израђује општа и појединачна акта из
делокруга рада Одељења; обавља послове који се односе на исплату отпремнина
запослених у државним органима; припрема и спроводи поступак пописа
имовине и израђује извештај о стању имовине; координира рад са унутрашњим
организационим јединицама и стара се о правилном успостављању система
финансијског управљања и контроле у Министарству; обавља и друге послове по
налогу секретара Министарства.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
- 60 трајању од најмање 4 године; најмање 7 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
89.
Радно место за стручно-аналитичке и финансијске послове
- виши саветник -
1
Прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења
буџетских средстава и сарађује са другим државним органима у вези са применом
прописа из области буџетског рачуноводства и консолидује, усклађује и
контролише податке који се односе на средства која се преносе корисницима;
припрема финансијски план, учествује у изради плана за извршење буџета
Министарства и у припреми плана јавних набавки; припрема, контролише и
прати извршење буџетских средства и припрема завршни рачун; припрема
предлог приоритета поднетих захтева у оквиру свих сегмената из раздела буџета
Министарства; припрема предлог за коришћење средстава буџетске резерве за
Министарство; усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне
књиге Трезора са помоћним књигама и евиденцијама, контролише финансијску
документацију са захтевима за плаћање; координира активности у вези са
исплатама плата, накнада и других примања; припрема годишњи извештај о
систему финансијског управљања и контроле; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; најмање 7 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
90.
Радно место за материјално-финансијске послове и послове
планирања
- саветник -
1
Учествује у пословима израде финансијског плана и прати реализацију
финансијског плана; врши контролу законитости, исправности и веродостојности
рачуноводствених исправа у складу са важећим прописима; учествује у припреми
и усаглашавању податaка за периодичне и годишње извештаје о извршењу буџета;
припрема решења о преносу потребних буџетских средстава; помаже у
организацији спровођења годишњег пописа основних средстава; учествује у
изради предлога плана јавних набавки Министарства у складу са Финансијским
планом Министарства; планира динамику плаћања у вези са јавним набавкама у
складу са одобреним квотама; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
- 61 91.
Радно место за финансијске послове
- сарадник -
1
Попуњава и доставља образце надлежним органима у прописаним
роковима; припрема документацију за исплату плата, одвојеног живота од
породице, службених путовања у земљи и иностранству; врши контролу података
за исплату преузетих обавеза по основу реализације уговорених обавеза и
усаглашавање са одобреним месечним квотама; припрема захтеве за преузимање
обавеза и захтеве за плаћања по преузетој обавези; припрема податке о
присутности запослених на раду ради обрачуна накнаде за превоз запослених на
посао и са посла; врши обрачун путних трошкова за службена путовања у земљи;
сарађује са Управом за трезор везано за техничко функционисање и рад у
апликацији Ф-МИС програма; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до 3 године; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару
92.
Радно место за подршку финансијским пословима
- млађи сарадник -
1
Обавља послове књижења документације; учествује у припреми
документације за исплату плата, одвојеног живота од породице, службених
путовања у земљи и иностранству; учествује у припреми захтева за преузимање
обавеза и захтеве за плаћања по преузетој обавези; учествује у контроли података
за исплату преузетих обавеза по основу реализације уговорених обавеза; врши
пријем и евидентирање књиговодствене документације; прати стање потрошње
горива и води евиденције; обједињује Програм рада Министарства и Извештај о
раду уносом података у апликацију Генералног секретаријата Владе; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено образовање из научне области економске науке на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године; 9 месеци радног искуства у струци
или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару.
93.
Радно место за административне послове
- референт -
1
Обавља послове слагање документације по одређеним параметрима;
обједињавање припремљене документације; скенирање припремљене пословнотехничке документације; допунско скенирање документације; вођење евиденције
о скенираној документацији; пружа техничку подршку у поступку годишњег
пописа основних средстава; ажурира базу података запослених и врши унос тих
података у Регистар запослених Управе за трезор; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења
Услови: Стечено средње обрзовање правно-биротехничког смера или
гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару.
- 62 -
94.
Радно место за обраду финансијске документације
- референт -
1
Обрађује захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћања по преузетој
обавези; учествује у пријему и евидентирању књиговодствене документације;
учествује у припреми података о присутности запослених на раду ради обрачуна
накнаде за превоз запослених на посао и са посла; учествује у обрачуну путних
трошкова за службена путовања у земљи; архивира књиговодствену
документацију за исплату плата, одвојеног живота од породице, превоза и плата
привремено запослених; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера или гимназија;
најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару.
95.
Радно место за руковање опремом, техничку подршку и
администрирање система
- IV врста радних места намештеника -
1
Инсталира и одржава рачунарску и ЛАН мрежу, рачунаре, штампаче и
комуникациону опрему; у сарадњи са запосленима идентификује и отклања
проблеме функционисања рачунарске опреме; прати вирусне програме на
интернету и примењује антивирусну заштиту; води евиденцију информатичке
опреме и осталих основних средстава и стара се о набавци, чувању и подели
потрошног канцеларијског материјала; води евиденцију задужења запослених
инвентаром и другим предметима који су им дати на употребу; припрема
документацију за вођење евиденције основних средстава; Обавља послове у вези
са коришћењем службених возила; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови:
Стечено
средње
образовање
у
трогодишњем
или
четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено
специјалистичко образовање.
VII. ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
96.
Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи радом Групе, пружа стручна упутства, организује, координира и
надзире рад ревизора; обезбеђује највиши професионални ниво обављања
интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре; даје упутства за
обављање ревизија система, ревизија успешности, финансијских ревизија и
ревизија усаглашености са прописима; припрема и подноси министру на
одобрење нацрт повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана интерне
ревизије; надгледа спровођење годишњег плана и примену методологије интерне
ревизије и доставља министру годишњи извештај о раду интерне ревизије;
одобрава планове обављања појединачне ревизије и спроводи надзор над
извршењем послова ревизије; припрема и доставља министру периодичне
извештаје о напретку у спровођењу годишњег плана интерне ревизије, извештај о
- 63 резултатима сваке појединачне ревизије и о свим важним налазима, датим
препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјеката ревизије
као и извештаје о свим случајевима у којима су активности интерних ревизора
наишле на ограничења; даје савете и смернице руководству и запосленима у
циљу побољшања процеса управљања министарством, управљања ризицима,
координира са руководиоцима осталих организационих делова, екстерним
ревизорима и Централном јединицом за хармонизацију Министарства финасија;
обавља и друге најсложеније задатке из области интерне ревизије по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног
искуства у струци и најмање 7 година на пословима ревизије, финансијске контроле или
рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за овлашћеног интерног
ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика.
97.
Радно место овлашћеног интерног ревизора
- саветник -
1
Обавља послове праћења, надзора и усмеравања ревизије и руководи
ревизорским тимом, реализује и обезбеђује спровођење интерне ревизије
Министарства у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом;
обезбеђује реализацију упутстава, инструкција или препорука по налогу
руководиоца Групе; сачињава периодичне и годишње извештаје; учествује у
изради стратешког и годишњег плана интерне ревизије; на основу прегледа доказа
обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих интерних
контрола и управљања ризиком; врши спровођење интерне ревизије коришћења
средстава ЕУ; координира рад ревизорског тима и врши контролу прикупљених и
обрађених ревизорских доказа, обезбеђује извршење додељених ревизија у
планираном року, обиму и делокругу; учествује у изради извештаја о ревизији,
анализира примедбе субјекта ревизије на нацрт извештаја; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или
правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручни испит за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору или да испуњава услове за
стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци на пословима ревизије,
интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским
пословима; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
98.
Радно место за аналитичке послове ревизије
- млађи саветник -
1
Учествује у раду ревизорског тима уз стални надзор руководиоца тима или
руководиоца Групе; врши прелиминарна испитивања код субјекта ревизије као и
испитивање система интерних контрола; реализује фазу прикупљања ревизорских
- 64 доказа, примену аналитичких поступака, спровођења рачунских контрола и тестирања;
врши формирање ревизорских налаза за подручја ревизије која су му тимски додељена,
са верификацијом руководиоца тима; врши копирање ревизорских доказа, нормативне
регулативе и друге потребне документације за стални и текући досије; учествује у
формирању ревизорског досијеа; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; 1
година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним
органима; познавање рада на рачунару.
VIII. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
99.
Директор
- друга група положаја -
1
Руководи, планира, организује и координира рад Дирекције; распоређује
послове на уже унутрашње јединице; подноси извештаје о раду Дирекције;
остварује сарадњу из делокруга Дирекције са другим органима и организацијама;
обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 9 година и положен
државни стручни испит.
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
100. Помоћник директора
- пета група положаја -
1
Руководи, планира, организује, усмерава и надзире рад Сектора;
координира рад ужих унутрашњих јединица и даје стручна упутства за рад
извршиоцима у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора;
прати примену прописа које се односе на развој електронск еуправе и
стандардизацију, реформу државне управе и европске интеграције кроз увођење
информационих технологија; учествује у планирању пројеката за хармонизацију и
европске интеграције; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.
Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 9 година, положен
државни стручни испит.
1) Одељење за развој и стандардизацију
101. Начелник Одељења
- виши саветник -
1
- 65 Руководи и координира радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад
извршилаца у Одељењу); прати спровођење стратешко-планских докумената
којим се дефинишу циљеви усклађивања и унапређивања развоја и
стандардизације информационих система и инфраструктуре државних органа,
органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних
служби; учествује у дефинисању предлога стандарда, процедура и критеријума у
увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима,
органима територијалне аутономне покрајине, органима јединица локалне
самоуправе и јавним службама и прати њихову реализацију; прати примену и
коришћење интернета у раду државних органа, територијалне аутономије,
локалне самоуправе и јавних служби; врши и прати истраживање и развој у
области информационог система и инфраструктуре електронске управе; учествује
у изради предлога организационе структуре, акционих планова, правног оквира и
предлога плана буџетског финансирања; иницира предлоге интегрисаног и
координираног управљања развојем информационог система и увођења е-Управе
и припреми предлога за модернизацију рада; прати и проучава одговарајуће
прописе са становишта примене ИКТ, учествује у анализи усклађености са
прописима Европске уније (ЕУ) и националним законодавставима земаља ЕУ;
припрема предлог годишњег плана рада Одељења, годишњег извештаја и анализе
о раду Одељења; обавља и друге послове по налогу помоћника директора
Дирекције.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година и
положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
2) Група за развој електронске управе
102. Руководилац Групе
- виши саветник -
1
Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад
извршилаца у Групи); прати, анализира и иницира пројекте за усклађивање и
унапређење развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре
државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица локалне
самоуправе и јавних служби; припрема стручне основе за израду пројекте за
усклађивање и унапређење развоја информационих система и инфраструктуре
државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и
јавних служби; израђује упоредне анализе и врши процену примене пројекте за
усклађивање и унапређење развоја информационих система и инфраструктуре
државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и
јавних служби; учествује у промотивним активностима; припрема периодичне планове
и периодичне извештаје о реализацији усвојених планова; координира процесом
припрема за развојне пројекте електронске управе; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
- 66 Услови: Стечено високо образовање научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година и положен државни
стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
103. Радно место за развој електронске управе
- самостални саветник -
1
Учествује у праћењу, анализи и иницирању пројеката за усклађивање и
унапређење развоја информационих система и инфраструктуре електронске управе
државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и
јавних служби; пружа подршку државним органима, органима аутономне покрајине,
органима јединица локалне самоуправе и јавних служби у примени израђених
пројеката за усклађивање и унапређење развоја информационих система електронске
управе; спроводи и прати развојне пројекте; учествује у процесу израде пројеката за
усклађивање и унапређење развоја информационих система; координира пословима
израде пројеката развоја информационих система; израђује извештаје у вези
реализације израђених пројеката развоја информационих система и инфраструктуре
електронске управе; координира припремама периодичних планова и периодичних
извештаја о реализацији пројеката за усклађивање и унапређење развоја
информационих система; прати усклађивање и унапређење развоја информационих
система; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година и положен државни
стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
104. Радно место коодинатор за припрему пројеката електронске управе
- саветник -
1
Учествује у праћењу, анализирању и иницирању пројеката за усклђивање и
унапређење развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре
државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне
самоуправе и јавних служби; пружа стручно-техничку помоћ државним органима,
органима аутономне покрајне, органима јединица локалне самоуправе и јавних
служби у погледу реализације пројеката усклђивање и унапређење развоја
информационих система и инфраструктуре; прати и анализира примену пројеката
за усклађивање и унапређење развоја и функционисања информационих система и
инфраструктуре од стране државних органа, органа аутономне покрајине, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; води евиденцију и прати најновија
техничка решења и даје предлоге за унапређење развоја информационих система
и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
- 67 Услови: Стечено високо образовање научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природноматематичких наука или техничко-технолошких наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
105. Радно место администратор веб садржаја
- сарадник -
1
Уређује садржај Интернет презентације Дирекције помоћу система за
управљање садржајем; припрема и обрађује податке за израду документације
користећи савремене пакете; припрема документације за презентације везане за
организовање стручних скупова, округлих столова и јавних расправа и води
евиденцију коришћење апликативног софтвера у Дирекцији; врши графичко
обликовање различитих материјала за визуелни приказ презентације; уноси
садржаје користећи неке од програмских пакета; стара се о функционисању базе
података, врши техничко одржавање, надзор, управљање и обезбеђује заштиту
података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области менаџмент и
бизнис на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до три године, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и
знање рада на рачунару.
3) Група за стандардизацију
106. Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад
извршилаца у Групи); прати, анализира и иницира стандарде, процедуре и
критеријуме у увођењу стандарда у области информационо-комуникационих
технологија у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине,
органима јединица локалне самоуправе и јавним службама и прати њихову
реализацију; спроводи
и прати развојне пројекте; координира пословима
припреме и обједињавања прилога докумената за израду стандарда, процедура и
критеријума у увођењу информационо-комуникационих технологија и израђује
извештаје; координира припремама периодичних планова и периодичних
извештаја о реализацији усвојених планова; прати прописе у области
информационо-комуникационих технологија и обавља стручне послове у
поступку усклађивања стандарда, процедура и критеријума са релевантним
прописима; прати измене стандарда, процедура и критеријума у информационокомуникационим технологијама и предлаже њихово увођење; учествује у процесу
припреме предлога годишњег плана рада Групе, годишњег извештаја и анализе о
раду Групе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог
- 68 степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година и
положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
107. Радно место коодинатор за праћење и примену стандарда
- саветник -
1
Учествује у праћењу и предлагању стандарда, процедура и критеријума у
увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима,
органима територијалне аутономне покрајине, органима јединица локалне
самоуправе и јавним службама; координира са државним органима, органима
територијалне аутономне покрајине, органима јединица локалне самоуправе и
јавним службама у вези примене стандарда, процедура и критеријума у увођењу
информационо-комуникационих технологија; прати примену прописа у области
информационо-комуникационих технологија; прати усклађивање стандарда,
процедура и критеријума у државним органима, органима територијалне
аутономне покрајине, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама,
са релевантним прописима; учествује у припреми периодичних планова и
извештаја о реализацији усвојених планова; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука, или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године и
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
108. Радно место за надзор над применом прописа и стандарда
- самостални саветник -
1
Врши надзор над применом прописа и стандарда; прати, анализира и
иницира израду аката у вези стандарда, процедура и критеријума у увођењу
информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима
територијалне аутономне покрајине, органима јединица локалне самоуправе и
јавним службама; учествује у пружању стручне помоћи државним службеницима
у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине, органима
јединица локалне самоуправе и јавним службама у вези примене стандарда; прати
прописе везане за развој и примену стандарда; израђује предлоге за унапређење
области управе применом стандардизације; пружа информације, стручну помоћ и
врши обуке у циљу спровођења стандардизације; учествује у дефинисању
програма и планова едукације и оспособљавања запослених у државним
органима, органима територијалне аутономије, органима јединица локалне
самоуправе и јавним службама у области стандардизације; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог
- 69 степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година и
положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
4) Одељење за спровођење и подршку
109. Начелник Одељења
- виши саветник -
1
Руководи и координира радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад
извршилаца у Одељењу); прати, анализира и иницира спровођење усклађивања и
унапређења функционисања информационог система и
инфраструктуре
државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне
самоуправе и јавних служби; врши и прати истраживање и развој у области
спровођења
и функционисања информационог система и инфраструктуре
државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне
самоуправе и јавних служби; учествује у изради предлога организационе
структуре, акционих планова, правног оквира и предлога плана буџетског
финансирања; иницира предлоге интегрисаног и координираног управљања
подршком информационог система и инфраструктуре државних органа, органа
аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби и
припреми предлога за модернизацију рада; врши надзор рада система за
електронско издавање временског жига; прати и проучава одговарајуће прописе
са становишта примене информационог система и инфраструктуре и учествује у
анализи усклађености са прописима Европске уније (ЕУ) и националним
законодавставима земаља ЕУ; припрема предлог годишњег плана рада Одељења,
годишњег извештаја и анализе о раду Одељења; обавља и друге послове по налогу
помоћника директора Дирекције.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 7 година и
положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
5) Група за спровођење
110. Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад
извршилаца у Групи); прати, анализира и иницира спровођење предлога
усклађивања и унапређења функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; учествује у спровођењу усклађивања и
функционисања информационог система и инфраструктуре државних органа,
органа аутономне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби;
прати и предлагаже усклађивање и унапређење функционисања информационог
- 70 система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; пружа стручну подршку у вођењу
пројеката везаних за примену електронског временског жига; прати прописе и
примену прописа у вези функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; учествује у припреми периодичних планова
и извештаја о реализацији усвојених планова; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природноматематичких наука или техничко-технолошких наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
111. Радно место коодинатор за управљање пројектима електронске
управе
- саветник -
2
Учествује у спровођењу методологије управљања пројектима електронске
управе и у праћењу спровођења усклађивања функционисања информационог
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; пружа стручну помоћ у
спровођењу усклађивања и унапређења развоја и функционисања информационог
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; координира системом за
електронско издавање временског жига; предузима неопходне мере за успешно
реализовање пројеката електронске управе; учествује у припреми периодичних
планова и извештаја о реализацији усвојених планова; учествује у праћењу и
спровођењу предлога усклађивања функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; прати примену прописа из области
функционисања информационог система и инфраструктуре државних органа,
органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних
служби. учествује у припреми периодичних планова и извештаја о реализацији
усвојених планова; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године; радно искуство у струци од најмање 3 година; положен државни стручни
испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
112. Радно место спровођење пројеката електронске управе
- сарадник -
1
- 71 Спроводи методологије управљања пројектима електронске управе и прати
спровођење усклађивања функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; пружа стручну помоћ у спровођењу
функционисања информационог система и инфраструктуре државних органа,
органа аутономне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби;
пружа техничку подршку систему за електронско издавање временског жига;
предузима неопходне мере за успешно реализовање пројеката електронске
управе; учествује у припреми периодичних планова и извештаја о реализацији
усвојених планова; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничкотехнолошких наука, или друштвено-хуманистичких наука на студијама првог
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на
студијама у трајању до три године, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
6) Група за подршку
113. Руководилац Групе за подршку
- саветник -
1
Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад
извршилаца у Групи); учествује у подршци функционисања информационог
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби; прати и предлаже мере подршке у
вези унапређења развоја и функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; прати прописе везане за функционисања
информационог система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне
покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; предузима
потребну иницијативу у подршци усклађивања функционисања информационог
система и инфраструктуре од стране државних органа, органа аутономне
покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; учествује у
припреми периодичних планова и извештаја о реализацији усвојених планова;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године; радно искуство у струци од најмање 3 година; положен државни стручни
испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
114. Радно место за стручну подршку функционисања електронске
управе
- саветник -
1
- 72 Учествује у праћењу подршке усклађивања и унапређења и
функционисања информационог система и инфраструктуре државних органа,
органа аутономне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби;
прати прописе у области развоја и функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајне, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; учествује у припреми периодичних планова
и извештаја о реализацији усвојених планова; учествује у предлагању мера
подршке у вези унапређења развоја и функционисања информационог система и
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе и јавних служби; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природноматематичких наука или техничко-технолошких наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
115. Радно место за подршку функционисања електронске управе
- млађи саветник -
1
Учествује у праћењу мера и активности подршке усклађивања и унапређења
развоја и функционисања информационог система и инфраструктуре државних
органа, органа аутономне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавних
служби; пружа стручно-техничку помоћ у подршци државним органима, органима
аутономне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавним службама,
везаној за развоја и функционисања информационог система и инфраструктуре;
прати и анализира стање подршке у вези усклађивања и унапређења развоја и
функционисања информационог система и инфраструктуре; прати најновија
техничка решења и даје предлоге за унапређење усклађивања и унапређења развоја
и функционисања информационог система и инфраструктуре; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или природноматематичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у
струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару.
САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ
ЈЕДИНИЦА
116. Радно место за правне послове
- самостални саветник -
1
Израђује опште и појединачне акте Дирекције и прати реализације обавеза
по закљученим уговорима; пружа стручну помоћ државним службеницима у вези
- 73 са остваривањем права из радних односа; обавља послове из области безбедности
и здравља на раду; израђује предлог правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места; учествује у припреми финансијског плана и
нацрта кадровског плана Дирекције и прати њихову реализацију; припрема
предлог плана јавних набавки, обавља стручне послове у поступку јавних набавки
и надзире њихово спровођење; израђује и спроводи план интегритета Дирекције;
обавља послове аналитичара радних места и стара се о правилном спровођењу
поступака оцењивања државних службеника у Дирекције; обавља и друге послове
по налогу директора Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља области правних наука, на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
117. Радно место за односе са јавношћу
1
- самостални саветник Прати, анализира и израђује саопштења и вести везане за рад и активности
Дирекције; прати свакоднево дешавања у области функционисања информационог
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа
јединица локалне самоуправе и јавних служби и објављује вести на веб презентацији
Дирекције; координира активности везане за организовање конференција за
представнике медија; води евиденцију заказаних медијских обавеза представника
Дирекције; прикупља и анализира информације од значаја за рад Дирекције; обавља и
друге послове по налогу директора Дирекције.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
радно искуство у струци од најмање 5 година; положен државни стручни испит, знање
енглеског језика и познавање рада на рачунару.
118. Радно место за админситративне послове
- референт -
1
Врши пријем, преглед, евиденцију, разврставање и отпремање поште
Дирекције, као и послове архивирања; води неопходне евиденције за потребе
Дирекције; обезбеђује путна и друга документа за службена путовања; израђује
потврде из радног односа за државне службенике у Дирекцији; обавља
административно-техничке послове за потребе директора Дирекције – телефонске
разговоре, коресподенцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; врши
администраторске и послове оператора на систему за електронско издавање
временског жига; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.
Услови: Средња стручна спрема природно-математичког, техничког или
друштвеног смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање 2 године, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
IX. УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
- 74 119.
Директор – главни управни инспектор
- положај у II групи -
1
Руководи, организује и обједињава рад Управног инспектората, решава у
управним стварима из делокруга Управног инспектората, одлучује о правима и
дужностима запослених, обавља и друге послове у складу са законом.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит и најмање 9
година радног искуства на управним пословима.
120. Помоћник директора
- положај у V групи -
1
Руководи пословима из области поверених послова државне управе у
области управне инспекције; припрема мере за вршење надзора у тој области и
сачињава извештаје о реализацији наложених мера; припрема годишњи програм
рада Управног инспектората и периодичне програме рада; обавља послове
управног инспектора; учествује у остваривању сарадње са другим органима;
обавља и друге послове по налогу директора – главног управног инспектора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит и најмање
9 година радног искуства у струци.
121. Радно место за опште, правне и кадровске послове
- млађи саветник -
1
Учествује у припреми и изради предлога Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Управном инспекторату; стара се о
правилном спровођењу поступка оцењивања државних службеника у Управном
инспекторату; припрема предлоге аката у поступку пријема нових државних
службеника, обавља административне послове за Конкурсну комисију Управног
инспектората и с тим у вези остварује сарадњу са Службом за управљање
кадровима; припрема предлоге аката у поступку пријема нових државних
службеника, припрема предлоге првостепених и других аката о правима,
дужностима и одговорностима државних службеника; припрема предлоге аката о
постављењу и разрешењу државних службеника на положај; обавља и друге
послове по налогу директора – главног управног инспектора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у
државним органима и познавање рада на рачунару.
122. Радно место за евиденционе послове
- референт -
1
- 75 Води евиденцију управних предмета и даје обавештења о кретању
предмета; заводи, експедује и архивира предмете; води евиденцију о набавци и
расподели гласила, стручних и других публикација; води евиденцију о издатим
путним налозима; обавља и друге послове по налогу директора – главног
управног инспектора.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера, положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару.
123. Радно место за руковање опремом и техничку подршку
- сарадник -
1
Води евиденцију информатичке опреме и осталих основних средстава;
стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала; води
евиденцију задужења запослених инвентаром и другим предметима који су им
дати на употребу; води евиденцију о службеним возилима и стара се о њиховом
одржавању; обавља и друге послове по налогу директора – главног управног
инспектора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвенохуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци, положен испит завозача „Б“ категоријеи познавање рада на рачунару.
СЕКТОР УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
124. Помоћник директора
- положај у V групи -
1
Руководи и организује рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад
Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља
послове управног инспектора и друге најсложеније послове из делокруга Сектора;
обавља и друге послове по налогу директора – главног управног инспектора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит и најмање
9 година радног искуства у струци.
1) Одељење управне инспекције Београд
125.
Начелник Одељења
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одељењу; врши инспекцијске надзоре (редовне,
контролне, ванредне) над применом закона и других прописа из надлежности управне
инспекције и предлаже мере за отклањање утврђених недостатака; врши надзор над
применом прописа о државној управи, државним службеницима, општем управном
поступку и посебним управним поступцима, прописа из надлежности управне
инспекције у органима јединица локалне самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе,
- 76 химне Републике Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и
других органа, бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и
удружењима, слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима
утврђеним посебним законима; сачињава записнике о спроведеним инспекцијским
надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање утврђених
неправилности и незаконитости; предлаже предузимање превентивних мера ради
подстицања надзираних органа да ефикасно и благовремено извршавају прописима
утврђене обавезе; учествује у припреми програма посебног стручног усавршавања
управних инспектора; учествује у припреми годишњег програма рада управне
инспекције; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Услови:Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
126. Координатор – управни инспектор
- самостални саветник -
1
Координира вршење послова из делокруга ужих унутрашњих јединица у
седишту и изван седишта Управног инспектората; припрема нацрте аката и
предлаже друге мере у циљу уједначеног поступања управних инспектора; врши
инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом закона и
других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже мере за
отклањање утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и
посебним управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у
органима јединица локалне самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне
Републике Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и
других органа, бирачким списковима и матичним књигама, политичким
странкама и удружењима, слободном приступу информацијама од јавног значаја и
другим областима утврђеним посебним законима; сачињава записнике о
спроведеним инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за
отклањање утврђених неправилности и незаконитости; поступа по представкама;
учествује у припреми планова за редовне и ванредне инспекцијске надзоре;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
1.1. Група управне инспекције
127. Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи; врши инспекцијске надзоре (редовне,
- 77 контролне, ванредне) над применом закона и других прописа из надлежности
управне инспекције и предлаже мере ради отклањања утврђених недостатака;
врши надзор над применом прописа о државној управи, државним службеницима,
општем управном поступку и посебним управним поступцима и прописа из
надлежности управне инспекције у органима јединица локалне самоуправе;
сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и доноси решења
којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и незаконитости;
учествује у припреми плана редовних и ванредних инспекцијских надзора;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства на управним пословима и познавање
рада на рачунару.
128. Управни инспектор - координатор
- самостални саветник -
1
Врши сложеније инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над
применом закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже
мере ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и посебним
управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у органима
јединица локалне самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике
Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа,
бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима утврђеним
посебним законима, сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и
доноси решења којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и
незаконитости; поступа по представкама; учествује у припреми плана редовних и
ванредних инспекцијских прегледа; координира прибављање потребних информација у
Групи ради иницирања ванредних инспекцијских надзора; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање
5 година радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
129. Управни инспектор
- саветник -
1
Врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом
закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже мере
ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и
посебним управним поступцима и прописа из надлежности управне инспекције у
органима јединица локалне самоуправе; сачињава записнике о спроведеним
- 78 инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање
утврђених неправилности и незаконитости, поступа по представкама; води
евиденције о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по
налогуруководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање
5 година радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
1.2. Група управне инспекције за области уређене посебним законима
130. Руководилац Групе
- самостални саветник -
1
Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, надзире рад
државних службеника у Групи; врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне,
ванредне) над применом закона и других прописа из надлежности управне
инспекције и предлаже мере ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор
над применом прописа о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике
Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа,
бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и
удружењима, слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим
областима утврђеним посебним законима; сачињава записнике о спроведеним
инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање
утврђених неправилности и незаконитости; води другостепени управни поступак
по жалбама на решења управних инспектора и директора – главног управног
инспектора када примењује овлашћења управног инспектора, као и по жалбама
против решења управне инспекције Градске управе града Београда; учествује у
припреми плана редовних и ванредних инспекцијских надзора; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства на управним пословима и познавање
рада на рачунару.
131. Управни инспектор - координатор
- самостални саветник -
1
Врши сложеније инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над
применом закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже
мере ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и посебним
управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у органима
јединица локалне самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике
Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа,
бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима утврђеним
посебним законима, сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и
- 79 доноси решења којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и
незаконитости; поступа по представкама; учествује у припреми плана редовних и
ванредних инспекцијских прегледа; координира прибављање потребних информација у
Групи ради иницирања ванредних инспекцијских надзора; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства на управним пословима и познавање
рада на рачунару.
132. Управни инспектор
- саветник -
1
Врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом
закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже мере
ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике Србије, службеној употреби
језика и писама, печату државних и других органа, бирачким списковима и
матичним књигама, политичким странкама и удружењима, слободном приступу
информацијама од јавног значаја и другим областима уређеним посебним
законима; поступа по представкама грађана; сачињава записнике о спроведеним
инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање
утврђених неправилности и незаконитости; поступа по представкама; води
евиденције о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по
налогуруководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
2) Одсек управне инспекције Смедерево
133. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; врши најсложеније инспекцијске
надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом закона и других прописа из
надлежности управне инспекције и предлаже мере за отклањање утврђених
недостатака; врши надзор над применом прописа о државној управи, државним
службеницима, општем управном поступку и посебним управним поступцима,
прописа из надлежности управне инспекције у органима јединица локалне
самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике Србије,
службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа, бирачким
списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима
утврђеним посебним законима; сачињава записнике о спроведеним
инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање
- 80 утврђених неправилности и незаконитости; предлаже предузимање превентивних
мера ради подстицања надзираних органа да ефикасно и благовремено извршавају
прописима утврђене обавезе; учествује у припреми програма посебног стручног
усавршавања управних инспектора; учествује у припреми годишњег програма
рада управне инспекције; обавља и друге послове по налогу помоћника
директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
134. Управни инспектор – координатор
- самостални саветник -
3
Врши сложеније инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над
применом закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже
мере ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и посебним
управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у органима
јединица локалне самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике
Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа,
бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима утврђеним
посебним законима, сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и
доноси решења којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и
незаконитости; поступа по представкама; учествује у припреми плана редовних и
ванредних инспекцијских прегледа; координира прибављање потребних информација
управних инспектора у Одсеку ради иницирања ванредних инспекцијских надзора;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Послове управног инспектора - координатора обавља 3 државна службеника
и то:
1) један државни службеник обавља послове у Подунавском, Браничевском,
Борском, Зајечарском, Нишавском, Пиротском, Јабланичком, Пчињском, Косовском,
Пећком, Призренском, Косовскомитровачком и Косовскопоморавском управном
округу, са седиштем у Зајечару;
2) два државна службеника обављају послове у Нишавском, Пиротском,
Подунавском, Браничевском, Борском, Зајечарском,
Јабланичком, Пчињском,
Косовском, Пећком, Призренском, Косовскомитровачком и Косовскопоморавском
управном округу, са седиштем у Нишу.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 5 година
радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
135. Управни инспектор
- саветник -
3
Врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом
закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже мере ради
- 81 отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о државној
управи, државним службеницима, општем управном поступку и посебним управним
поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у органима јединица локалне
самоуправе, изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике Србије, службеној
употреби језика и писама, печату државних и других органа, бирачким списковима и
матичним књигама, политичким странкама и удружењима, слободном приступу
информацијама од јавног значаја и другим областима утврђеним посебним законом;
поступа по представкама; сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима
и доноси решења којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и
незаконитости; води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Послове управног инспектора обавља 3 државна службеника и то:
1) један државни службеник обављају послове у Подунавском, Браничевском,
Борском, Зајечарском, Нишавском, Пиротском, Јабланичком, Пчињском, Косовском,
Пећком, Призренском, Косовскомитровачком и Косовскопоморавском управном
округу, са седиштем у Лесковцу
2) један државни службеник обављају послове у Подунавском, Браничевском,
Борском, Зајечарском, Нишавском, Пиротском, Јабланичком, Пчињском, Косовском,
Пећком, Призренском, Косовскомитровачком и Косовскопоморавском управном
округу, са седиштем у Врању
3) један државни службеник обављају послове у Подунавском, Браничевском,
Борском, Зајечарском, Нишавском, Пиротском, Јабланичком, Пчињском, Косовском,
Пећком, Призренском, Косовскомитровачком и Косовскопоморавском управном
округу, са седиштем у Грачаници.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства на управним пословима и познавање
рада на рачунару.
3) Одсек управне инспекције Нови Сад
136. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; врши најсложеније инспекцијске
надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом закона и других прописа из
надлежности управне инспекције и предлаже мере за отклањање утврђених
недостатака; врши надзор над применом прописа о државној управи, државним
службеницима, општем управном поступку и посебним управним поступцима,
прописа из надлежности управне инспекције у органима јединица локалне
самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике Србије,
службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа, бирачким
списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима
утврђеним посебним законима; сачињава записнике о спроведеним
инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање
утврђених неправилности и незаконитости; предлаже предузимање превентивних
мера ради подстицања надзираних органа да ефикасно и благовремено извршавају
- 82 прописима утврђене обавезе; учествује у припреми програма посебног стручног
усавршавања управних инспектора; учествује у припреми годишњег програма
рада управне инспекције; обавља и друге послове по налогу помоћника
директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
137. Управни инспектор
- саветник -
4
Врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом
закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже мере ради
отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о државној
управи, државним службеницима, општем управном поступку и посебним
управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у органима
јединица локалне самоуправе, изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике
Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа,
бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима
утврђеним посебним законом; поступа по представкама; сачињава записнике о
спроведеним инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за
отклањање утврђених неправилности и незаконитости; води евиденције о
инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Послове управног инспектора обавља 4 државна службеника и то:
1. Два државна службеника обављају послове у Севернобачком,
Средњобанатском, Севернобанатском, Јужнобанатском, Западнобачком, Јужнобачком
и Сремском управном округу са седиштем у Новом Саду.
2. Један државни службеник обавља послове у Севернобачком,
Средњобанатском, Севернобанатском, Јужнобанатском, Западнобачком, Јужнобачком
и Сремском управном округу са седиштем у Сремској Митровици.
3. Један државни службеник обавља послове у Севернобачком,
Средњобанатском, Севернобанатском, Јужнобанатском, Западнобачком, Јужнобачком
и Сремском управном округу са седиштем у Зрењанину.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломскеакадемске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
4) Одсек управне инспекције Крагујевац
138. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад државних службеника у Одсеку; врши најсложеније инспекцијске надзоре (редовне,
контролне, ванредне) над применом закона и других прописа из надлежности управне
- 83 инспекције и предлаже мере за отклањање утврђених недостатака; врши надзор над
применом прописа о државној управи, државним службеницима, општем управном
поступку и посебним управним поступцима, прописа из надлежности управне
инспекције у органима јединица локалне самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе,
химне Републике Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и
других органа, бирачким списковима и матичним књигама, политичким странкама и
удружењима, слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима
утврђеним посебним законима; сачињава записнике о спроведеним инспекцијским
надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање утврђених
неправилности и незаконитости; предлаже предузимање превентивних мера ради
подстицања надзираних органа да ефикасно и благовремено извршавају прописима
утврђене обавезе; учествује у припреми програма посебног стручног усавршавања
управних инспектора; учествује у припреми годишњег програма рада управне
инспекције; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне јестуди), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
139. Управни инспектор – координатор
- самостални саветник -
2
Врши сложеније инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над
применом закона и других прописа из надлежности управне инспекције и
предлаже мере ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над
применом прописа о државној управи, државним службеницима, општем
управном поступку и посебним управним поступцима, прописа из надлежности
управне инспекције у органима јединица локалне самоуправе, о изгледу и
употреби грба, заставе, химне Републике Србије, службеној употреби језика и
писама, печату државних и других органа, бирачким списковима и матичним
књигама, политичким странкама и удружењима, слободном приступу
информацијама од јавног значаја и другим областима утврђеним посебним
законима сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и доноси
решења којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и
незаконитости; поступа по представкама; учествује у припреми плана редовних и
ванредних инспекцијских прегледа; координира прибављање потребних
информација управних инспектора у Одсеку ради иницирања ванредних
инспекцијских надзора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Послове управног инспектора - координатораобављају 2 државна службеника и то:
1) један државни службеник обавља послове у Шумадијском,
Поморавском, Моравичком, Расинском и Топличком управном округу са
седиштем у Јагодини.
2) један државни службеник обавља послове у Шумадијском, Поморавском,
Расинском, Топличком и Пиротском управном округу са седиштем у Крушевцу.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
- 84 -
140. Управни инспектор
- саветник -
2
Врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом
закона и других прописа из надлежности управне инспекције и предлаже мере
ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и
посебним управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у
органима јединица локалне самоуправе, изгледу и употреби грба, заставе, химне
Републике Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и
других органа, бирачким списковима и матичним књигама, политичким
странкама и удружењима, слободном приступу информацијама од јавног значаја и
другим областима утврђеним посебним законом; поступа по представкама;
сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и доноси решења
којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и незаконитости;
води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
1) један државни службеник обавља послове Шумадијском, Поморавском,
Моравичком, Расинском и Топличком управном округу са седиштем у
Крагујевцу;
1) један државни службеник обавља послове Шумадијском, Поморавском,
Моравичком, Расинском и Топличком управном округу са седиштем у Чачку.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
5) Одсек управне инспекције Ужице
141. Шеф Одсека
- виши саветник -
1
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Одсеку; врши најсложеније инспекцијске
надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом закона и других прописа из
надлежности управне инспекције и предлаже мере за отклањање утврђених
недостатака; врши надзор над применом прописа о државној управи, државним
службеницима, општем управном поступку и посебним управним поступцима,
прописа из надлежности управне инспекције у органима јединица локалне
самоуправе, о изгледу и употреби грба, заставе, химне Републике Србије,
службеној употреби језика и писама, печату државних и других органа, бирачким
списковима и матичним књигама, политичким странкама и удружењима,
слободном приступу информацијама од јавног значаја и другим областима
утврђеним посебним законима; сачињава записнике о спроведеним
инспекцијским надзорима и доноси решења којима налаже мере за отклањање
утврђених неправилности и незаконитости; предлаже предузимање превентивних
мера ради подстицања надзираних органа да ефикасно и благовремено извршавају
прописима утврђене обавезе; учествује у припреми програма посебног стручног
- 85 усавршавања управних инспектора; учествује у припреми годишњег програма
рада управне инспекције; обавља и друге послове по налогу помоћника
директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
142. Управни инспектор – координатор
- самостални саветник -
1
Врши сложеније инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над
применом закона и других прописа из надлежности управне инспекције и
предлаже мере ради отклањања утврђених недостатака; врши надзор над
применом прописа о државној управи, државним службеницима, општем
управном поступку и посебним управним поступцима, прописа из надлежности
управне инспекције у органима јединица локалне самоуправе, о изгледу и
употреби грба, заставе, химне Републике Србије, службеној употреби језика и
писама, печату државних и других органа, бирачким списковима и матичним
књигама, политичким странкама и удружењима, слободном приступу
информацијама од јавног значаја и другим областима утврђеним посебним
законима сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и доноси
решења којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и
незаконитости; поступа по представкама; учествује у припреми плана редовних и
ванредних инспекцијских прегледа; координира прибављање потребних
информација управних инспектора у Одсеку ради иницирања ванредних
инспекцијских надзора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Државни службеник обавља послове у Златиборском, Моравичком, Рашком,
Колубарском и Мачванском управном округу са седиштем у Краљеву.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства на управним
пословима и познавање рада на рачунару.
143. Управни инспектор
- саветник -
3
Врши инспекцијске надзоре (редовне, контролне, ванредне) над применом
закона и других прописа из надлежности управне инспекције и налаже мере ради
отклањања утврђених недостатака; врши надзор над применом прописа о
државној управи, државним службеницима, општем управном поступку и
посебним управним поступцима, прописа из надлежности управне инспекције у
органима јединица локалне самоуправе, изгледу и употреби грба, заставе, химне
Републике Србије, службеној употреби језика и писама, печату државних и
других органа, бирачким списковима и матичним књигама, политичким
странкама и удружењима, слободном приступу информацијама од јавног значаја и
другим областима утврђеним посебним законом; поступа по представкама;
- 86 сачињава записнике о спроведеним инспекцијским надзорима и израђује решења
којима налаже мере за отклањање утврђених неправилности и незаконитости;
води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Послове управног инспектора обављају 3 државна службеника и то:
1) један државни службеник обавља послове у Златиборском,
Моравичком, Рашком, Колубарском и Мачванском управном округу са седиштем
у Ужицу;
2) један државни службеник обавља послове у Златиборском,
Моравичком, Рашком, Колубарском и Мачванском управном округу са седиштем
у Ваљеву;
3) један државни службеник обавља послове у Златиборском,
Моравичком, Рашком, Колубарском и Мачванском управном округу са седиштем
у Лозници.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијамадругог степена (дипломскеакадемске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање
5 година радног искуства на управним пословима и познавање рада на рачунару.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 82.
По ступању на снагу овог правилника државни службеници и
намештеници у року од 15 дана распоредиће се на радна места утврђена овим
правилником.
Члан 83.
Овај правилник ступа на снагу, по добијању сагласности Владе, осмог дана
од дана објављивања на огласној табли Министарства државне управе и локалне
самоуправе.
Број: 110-00-62/2014-02
У Београду, 24. јула 2014. године
МИНИСТАР
др Кори Удовички
Закључком 05 Број: 110-9249/2014 од 21. августа 2014. године Влада је дала
сагласност на овај Правилник.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству државне управе и локалне самоуправе објављен је на огласној
табли Министарства дана 21. августа 2014. године, и ступа на снагу 29. августа
2014. године.
Download

Unutrašnje uređenje - Министарство државне управе и локалне