ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРАВО
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
1
Назив студијског програма
Право
Самостална високошколска установа у којој
се изводи студијски програм
Факултет за пословне студије и право
Високошколска установа у којој се изводи
студијски програм
Факултет за пословне студије и право
Образовно-научно/образовно-уметничко
поље
Друштвено хуманистичке науке
(програм се сврстава према овом податку у
одговарајуће поље, промена поља за студијски
програм касније није могућа)
Научна, стручна или уметничка област
(према листи коју је усвојио Национални Савет)
Право
Врста студија
Основне академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима
240
Стручни назив, скраћеница
Правник
(према листи звања Националног Савета)
Дужина студија
4 године, 8 семестра
Година у којој је започела реализација
студијског програма
-
Година када ће започети реализација
студијског програма (ако је програм нов)
2010/2011
Број студената који студира по овом
студијском програму
-
Планирани број студената који ће се уписати
на овај студијски програм (ово је број
студената за који се програм акредитује, и који
улази у све обрачуне)
95
Датум када је програм прихваћен од стране
одговарајућег тела (навести ког)
15.11.2008. Наставно научно веће
Језик на коме се изводи студијски програм
(обавезно навести ако се програм изводи и на
другом језику)
Српски језик
Година када је програм акредитован
Web адреса на којиј се налазе подаци о
студијском програму
www.fpsp.edu.rs
2
Стандард 1. Структура студијског програма
Студијски програм садржи елементе утврђене законом.
Узимајући у обзир основно поље студија коме припадају програми основних академских
студија Право утврђени су следећи циљеви:
да се обезбеди унапређено образовање у праву;
да се обезбеди унапређена основа у теоријском и примењеном праву која омогућава
студентима разумевање кључних питања правног пословања у различитим областима;
да развију аналитичке особине интерпретације како би разумели правне феномене у
области правне регулативе;
да стекну способности потребне за интерпретацију правних, маркетиншких и
социјалних процеса у сталној промени, посебно у развијеним земљама и глобалном
развоју, кроз утицаје на кључне исходе у националном и корпоративном пословању.
Студије се реализују на основним академским студијама студијског програма право. Један број
предмета на студијском програму је обавезан, а остали су изборни. Кроз обавезне предмете
обезбеђује се стицање неопходних знања и вештина, а кроз изборне предмете обрађују се они
садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима сваког студента
појединачно.
Стручни академски односно научни назив дат је у плану студијског програма као назив
дипломе. Услови за упис на студијски програм дати су у статуту Факултета. Садржај програма,
начин извођења, потребно време, бодовна вредност предмета дати су у прилогу као књига
предмета.
Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета дати су у спецификацији предмета
на основу које је наставно веће одредило предуслове који су прецизирани у документу наставно
научног већа о условима за упис, а дати су у одредбама статута факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других
студијских програма у оквиру истих или сродних области студија наставно веће је утврдило на
основу критеријума који су дати у Закону о високом образовању и Статуту Факултета:
усклађивање садржаја и циљева студијских програма врши се под условима
подударности програма од 80%;
упоређивање вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог
кроз вредност ЕСПБ бодова;
упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског
програма у оквиру истих или сродних области студија. На основу овог критеријума
наставно веће ће узети у обзир број недељних часова, предавања, вежби, семинаре,
обављену верификовану праксу од стране наставника и др.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)
- Прилог 1.1
3
Стандард 2. Сврха студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему,
доступну јавности.
Факултет за пословне студије и право има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном
систему доступну широј јавности. Факултет ће школовати високостручне кадрове из области
права уз примену актуелних знања и метода и коришћење савремене рачунарске технологије.
Сврха овог студијског програма јесте да студентима омогући стицање адекватног теоријскопримењивог знања и одговарајућих вештина у области права.
Студијски програм Право заснован је на пракси најеминентнијих високообразовних
институција из света. Утемељен је са потребама тржишта рада у нашој земљи за
квалификованим кадровима у области права. Савремени тржишни развој наше земље и његово
укључивање у регионалне и светске интеграције захтева образовањe овог профила кадрова. У
савременим високотурбулентним условима се не може замислити успешно функционисање
друштва без квалитетно уређеног правног оквира и његове имплементације. Правна струка и
правни стручњаци постају делови сваког друштва без којих је немогуће успешно решавати
бројна питања приватно правна, јавно правна, до међународних правних питања и проблема.
Сврха овог студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака правне струке за
пружање квалитетне, свеобухватне и брзе правне услуге, односно савета у вези спречавања
настанка одређених правних проблема или у вези санкционисања одређених поступака који су
у супротности са одређеним правним нормама.
Студијски програм Право конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова –
правника по одговарајућим међународним стандардима, спремних да се суоче са многобројним
променама у пословном окружењу.
Овај студијски програм одражава промене у области привредног права, радног права,
међународног права, облигационог права, грађанског и грађанско-процесног права, кривичног
и кривично-процесног права, савременог менаџмента, управљања људским ресурсима,
економије и других дисциплина како у нашој земљи тако и у свету.
Сврха овог студијског програма јесте да студентима обезбеди друштвено оправдане и корисне
компетенције, као и да студенти буду оспособљени за наставак студија.
Поред осталог овај студијски програм ће омогућити студентима да на адекватан начин
одговоре захтевима постојећих и нових пословних активности у организацијама у којима буду
радили.
Овај студијски програм задовољава високо постављене стандарде Факултета и образовног
система у нашој земљи. Сврха јесте реализација наставног процеса заснованог на принципима
Болоњске декларације и континуираног праћења квалитета наставног и ваннаставног процеса.
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1
4
Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.
Циљеви студијског програма право укључују постизање компетенција, креативних способности
и овладавање практичним вештинама потребним за обављање професионалних задатака из
сфере права.
Факултет за пословне студије и право има циљ да оствари висок квалитет процеса студија и
квалитет дипломаца у складу са принципима познатих европских и светских факултета.
Сарадња факултета са удружењима, агенцијама, предузећима и институцијама из земље и
иностранства омогућиће стварање услова за развој истраживачког, образовног и
консултантског рада студената што ће допринети њиховој укупној научној и стручној
афирмацији.
Студијски програм право има циљ образовање квалитетних стручњака у правној струци,
односно:
образује правне стручњаке са високим нивоом теоријског и практичног знања који би
били у функцији решавања правних и правно-економских проблема;
стицање знања из академско образовних, теоријско методолошких, научно стручних и
стручно апликативних предмета;
овладавање страних језика и оспособљавање за успешну комуникацију са светом, као и
коришћење референтне стране литературе;
изградњи вештине у имплементацији теорије и креирање повољног правног амбијента
за одвијање привредног и друштвеног живота;
стицање компетенција за брзо и квалитетно решавање правних проблема али и
спречавање њиховог настанка;
иновирање знања из правне струке, што се остварује кроз коришћење иностране
литературе, учешће на међународним и стручним скуповима, као и учешће на домаћим
научним и стручним семинарима, симпозијумима и конференцијама;
оспособљавање за коришћење информационих технологија, а у циљу квалитетног
комуницирања и креирања услова за увођење електронског пословања, увођење е-владе
и коришћење електронских правних извора у свом раду;
обезбеђења доживотног учења као услова за перманентно напредовање правног
амбијента за одвијање пословних активности
Имајући у виду наведено Факултет за пословне студије и право је од ФОРКУП-а преузео
организовање Међународног саветовања на тему: „Нови изазови економије и права у кризним
временима“ које ће се одржавати у октобру-новембру 2009. године. Ово саветовање са
Међународном конференцијом коју је организовао ФОРКУП у периоду 8-11.02.2009. год.
представљају иницијалну капислу за стварање препознатљивог имиџа Факултета. Када је у
питању студијски програм право Факултет ће организовати и предавања од стране
међународних експерата из области право ЕУ на овом факултету.
Захваљујући локалној управи, стручним институцијама, агенцијама и удружењима који су
подржали оснивање Факултета као и предузећима која су изразиле потребе за таквим профилом
и сарадњи са школама у ЕУ, студентима ће бити омогућена квалитетна стручна пракса у земљи
и иностранству. Током праксе студенти ће бити укључени у израду пројеката који ће се
тржишно валоризовати и на тај начин њима се отвара могућност за зараду током студирања.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)
- Прилог 1.1
5
Табела 5.1. – Распоред предмета по семестрима и годинама студија за ОАС Право
Шифра Назив предмета
ПРВА ГОДИНА
1. 2.08.01 Социологија
2. 2.03.02 Привредно право
3. 2.05.03 Увод у право
4. 2.06.04 Макроекономија
5. 2.05.05 Историја права и државе
6. 2.07.06 Менаџмент
7. 2.09.07 Енглески језик 1
Предмет изборног блока 1
8. 2.09.08 Француски језик 1
9. 2.09.09 Руски језик 1
С
Тип Статус
Часови активне
предмета наставе
П В ДОН
1
2
1
2
2
1
1
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
АО
ОЗ
ОЗ
ОЗ
ОЗ
О
ОЗ
ОЗ
3
3
3
3
3
3
3
2
2
АО
АО
ИБ
ИБ
3
2
3
2
Укупно часова
2
2
2
2
2
2
2
Остали ЕСПБ
часови
8
8
8
8
8
8
6
6
6
60
активне наставе
405П+540В =
ДРУГА ГОДИНА
1. 2.07.10 Организација
2. 2.01.11 Облигационо право
3. 2.01.12 Грађанско право
4. 2.07.13 Управљање људским
ресурсима
5. 2.05.14 Уставно право
6. 2.06.15 Микроекономија
7. 2.09.16 Енглески језик 2
Предмет изборног блока 2
8. 2.09.17 Француски језик 2
9. 2.09.18 Руски језик 2
945
3
3
3
3
НС
НС
НС
НС
ОЗ
О
О
ОЗ
3
3
3
3
2
2
2
2
8
8
8
8
4
4
4
НС
ТМ
АО
О
ОЗ
ОЗ
3
3
3
2
2
2
8
8
6
4
4
АО
АО
ИБ
ИБ
3
2
3
2
Укупно часова
6
6
60
активне наставе
405П+690В= 1095
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 2.05.19 Управно и прекршајно
право
2. 2.01.20 Грађанско процесно право
3. 2.05.21 Радно право
4. 2.09.22 Енглески језик 3
Предмет изборног блока 3
1. 2.04.23 Право ЕУ
2. 2.04.24 Међународно јавно право
1. 2.06.25 Берзе и берзанско
пословање
2. 2.06.26 Међународна економија
1. 2.03.27 Право интелектуалне
својине
2. 2.04.28 Дипломатско и конзуларно
право
1. 2.09.29 Француски језик 3
2. 2.09.30 Руски језик 3
5
НС
О
3
2
8
6
6
5
СА
СА
АО
О
О
ОЗ
3
3
3
2
2
2
8
8
6
6
6
5
НС
НС
НС
ИБ
ИБ
ИБ
3
3
3
2
2
2
8
8
8
5
5
НС
НС
ИБ
ИБ
3
3
2
2
8
8
5
СА
ИБ
3
2
8
6
6
СА
СА
ИБ
ИБ
3
3
2
2
6
6
6
Укупно часова
60
активне наставе
540П+1050В=1590
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 2.02.31 Кривично право
2. 2.04.32 Међународно приватно
право
3. 2.02.33 Кривично процесно право
4. 2.09.34 Енглески језик 4
Предмет изборног блока 4
1. 2.08.35 Организациона култура и
понашање
2. 2.08.36 Пословна етика
1. 2.07.37 Управљање променама
2. 2.06.38 Финансијска тржишта и
ХОВ
1. 2.10.39 Електронско пословање
2. 2.10.40 Интернет сервиси
1. 2.09.41 Француски језик 4
2. 2.09.42 Руски језик 4
8
8
НС
НС
О
О
3
3
2
2
8
8
7
7
СА
АО
О
ОЗ
3
3
2
2
8
6
7
СА
ИБ
3
2
8
7
8
8
СА
НС
НС
ИБ
ИБ
ИБ
3
3
3
2
2
2
8
8
8
8
8
7
7
СА
СА
СА
СА
ИБ
ИБ
ИБ
ИБ
3
2
3
2
3
2
3
2
Укупно часова
активне наставе
540П+1050В= 1590
8
8
6
6
60
7
Табела 5.2 Књига предмета
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Социологија
Шифра предмета: 2.08.01
Наставник: Авдагић Е. Мехмед
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са најважнијим елементима из предмета Социологија као што су: наука; теорија и
научни метод; друштво и наука; појам социологије; однос социологије и других друштвених
наука; настанак и развој социологије; теоријски правци у социологији; друштво; структура
друштва; друштвена свест; промене и развој друштва.
Исход предмета:
Студент треба да овлада појмовима: наука; теорија и научни метод; друштво и наука; појам
социологије; однос социологије и других друштвених наука; настанак и развој социологије;
теоријски правци у социологији; друштво; структура друштва; друштвена свест; промене и
развој друштва.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Наука. Природне и друштвене науке. Теорија и научни метод. Друштво и наука.
2. Појам социологије. Однос социологије и других друштвених наука.
3. Настанак и развој социологије. Научне и друштвене претпоставке настанка социологије.
4. Теоријски правци у социологији. Од механицизма до структурализма.
5. Друштво. Природа и људско друштво. Човјек као друштвено биће. Заједница и
друштво.
6. Структура друштва. Друштвена структурација и класна диференцијација. Друштвене групе.
Породица. Народ и нација.
7. Политика. Држава. Власт у друштву. Демократија и људска права. Тоталитаризам.
8. Култура и друштво. Цивилизација и култура. Расправа и контроверзе.
9. Друштвена свест. Религија, морал, право, наука. Филозофија, уметност, идеологија.
10. Промене и развој друштва. Еволуција. Револуција. Проблем законитости у друштву.
Практична настава:
1.Социолошка истраживања
2.Методе социолошког истраживања (упитник, анкета, интервју, анализа садржаја, статистика,
тест, итд)
3.Како одабрати метод социолошког истраживања?
4.Рад у групи и дискусија на одабрану тему
5.Интернет као средство прикупљања података
6.Организовање радионице на тему „Социолошко истраживање у предузећу“
Литература
1. Николић З.: Социологија са елементима социологије права, ФЕППС, Нови Сад, 2007.
2. Пешић М., ИПС, Београд, 1998.
3. Гиденс Е., Социологија, ЦИД, Подгорица, 2001.
4. Митровић М.: Увод у социологију и социологија права, Правни факултет, Београд, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вјежбе:30 Други облици наставе: 0
45
Методе извођења наставе - Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
8
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Привредно право
Шифра предмета: 2.03.02
Наставник: Босанац М. Драшко
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет „Привредно право“ се изучава са циљем упознавања студената са основама
привредног права и стицања основних знања из положаја привредних субјеката и њиховим
правним пословањем на тржишту. Градиво представља основ за наредне сродне предмете
(извори, однос са другим гранама права, субјекти, уговори и хартије од вредности). Изучавање
ове научне дисциплине треба да помогне студентима да успешно раде у фирмама које се баве
свим врстама пословних трансакцијама, банкама, берзи итд.
Исход предмета:
Стицање теоријских и практичних знања која настају као последица привредног пословања.
Оспособљавање студената за боље сналажење у области привредног пословања, приватизацији
друштвених и државних предузећа и директним инвестицијама.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Привредно право: појам, предмет и метод, однос са другим гранама права, извори, субјекти,
- привредна друштва: појам и основна обележја, врсте, имовина и својина, правни
субјективитет, пословно име,
делатност, седиште, упис у регистар, заступање, заштита интереса, оснивање, правне форме,
управљање,
повезивање привредних друштава, реорганизација, престанак привредних друштава,
- посебна правила за друге правне форме друштава и предузећа: банке, друштва за осигурање,
задруге, берзе,
јавна предузећа, слободне зоне, привредне коморе,
- уговори робног промета уопште,
- поједини уговори робног промета,
- банкарски послови и хартије од вредности
Практична настава:
Радионички рад-анализа утврђивања правног домашаја начела и појединих института
привредног права,
Решавање конкретних привредних спорова пред надлежним институцијама (судови, арбитраже и
сл.)
Практичан рад на обради привредноправних института и питања,
Студије случајева о условима за закључивање појединих привредних уговора,
Студије случајева о одговорности за повреде привредног права,
Студије о остваривости законских прописа у пракси односа привредних субјеката
Литература
- Бесаровић И. Пословно право, 2004, Интермеx, 2007.
- Васиљевић М., Трговинско право, Београд, 2006, Правни факултет.
- Закон о привредним друштвима, Привредно законодавство, Важнији међународни уговори
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
9
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Увод у право
Шифра предмета: 2.05.03
Наставник: Јеротијевић Б. Зоран
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ овог предмет је сазнавање шта је право и шта је суштина права. Истражују се методи
правне науке, основни појмови и основни институти. У тим оквирима се изучавају основне
теоријске поставке (појам нације, државе, суверенитета, правна организација државе итд.).
Упознавањем правног поретка са свим његовим елементима (правне норме, санкције, правни
однос, примена права и тумачење права) омогућава се да студенти лакше разумеју друге правне
предмете.
Исход предмета:
- Разумевање и примена основних правних појмова и института,
- Примена основних знања из ове области групно или појединачно у практичној примени
или у даљем усавршавању,
- Уочавање односа са другим гранама права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Општи појмови и одређење увоу право
- појам,предмет и метод увода у право
- значај теоријских основа права
- држава,нација и сувереност
- теорије о праву
- правна организација државе,облици владавине,облици политичког режима,облик државног
уређења,
- правни поредак-правна норма,санкциј да а,извори права, правни акти,правни однос,субјекти
права,примена права,тумачење права.
Практична настава:
-Радионички рад-уочавање у пракси основних правних института и разматрање проблема који
их прате,
-разматрања општих знања о држави и праву кроз разговор и примере из праксе,
-анализа појединих основних појмова(држава,облик владавине,суверенитет итд.)кроз
практичне примере и решавање неких спорних ситуација,
-разматрање основних правних института кроз упознавање са радом појединих државних
органа,
-анализ генезе државе и права и њихових основних института кроз практичне примере,
-Обилазак институција везаних за примену права,тумачење права,доношење правних аката
итд.
Литература
1. Кошутић, Б.: Увод у право, Правни факултет, БУ, 2004.
2. Чавошки К., Васић Р.: Увод у право, Службени гласник, Београд, 2006.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
10
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Макроекономија
Шифра предмета: 2.06.04
Наставник: Тешановић М. Бранко
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Студенти који успешно испуне предиспитне обавезе стичу право да полажу
испит.
Испит се полаже усмено пред наставником.
Циљ предмета:
Да студенти сагледају проблеме функционисања привредног система и свих његових
елемената, да овладају основним економским категоријално-теоријским појмовима
макроекономије.
Исход предмета:
Да студенти усвоје основна економска знања и овладају основним категоријалнотеоријским појмовима, потребним за разумевање основних економских процеса
везаних за макроекономију.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Макроекономија у систему економских наука. Привредни систем. Индустрија.
Пољопривреда. Терцијарне делатности. Роба и робна производња. Агрегатна тражња и
понуда. Тржиште и цене. Привредни раст, развој и инвестиције. Буџетски систем, јавна
добра и јавна потрошња. Монетарни систем. Новац и проблеми новчаног оптицаја.
Међународна трговина.
Практична настава:
Мерење бруто домаћег производа. Мерење трошкова живота. Рачунање индекса цена
на мало. Кориговање економских варијабли за ефекте инфлације. Примери из праксе
индексирање. Мерење незапослености.Рачунање брзине оптицаја новца и једначина
квантитативне теорије. Померање Флипсове криве.
Литература
Манкју Г.: Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2005.
Тешановић Б.: Економиjа Југославије, Сектор за школство и научно-издавачку
делатност, Београд, 2000.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45
Вежбе:
Други облици наставе: 0
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
11
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Историја права и државе
Шифра предмета: 2.05.05
Наставник: Јеротијевић Б. Зоран
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета: Упознавање са историјом права и државе. Изучавање узрока који су довели до
настанка државе. Праћење развоја државе и права од старог века до данашњих дана.
Проучавање института везаних за државу и право кроз њихов развој.
Исход предмета:
- Оспособити студенте да кроз наставу дођу до квалитетних знања која могу применити у
даљем усавршавању или у пракси.
- Разумевање и примена основних сазнања из Историје права и државе.
- да у групном и тимском раду студенти могу да ефикасно користе своја сазнања из ове
области,
- да студенти могу знања из ове области да користе у разумевању других грана права као и за
даље усавршавање уовој области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Појам, предмет и метод Историје права и државе,
- настанак првих држава и њихов развој,
- стари век (државе и законодавство)
- средњовековне државе њихова организација и законодавство
- нови век и савремене државе и право,појава међународног права
- настанак српске државе и права,
- средњовековни успон и пад српске државе,
- настанак српске нације и нововековна српска држава.
Практична настава:
-Радионички рад - разматрање неких основних проблема развоја државе и права,
- разматрање појединих правних института и њиховог развоја кроз историју,
- студија о значају облика владавине у појединим етапама развоја државе,
- анализа појединих спорних стуација у историји које су непосредно одредиле даљи развој
државе и права,
- анализа односа главних чинилаца власти у држави кроз историју са практичним примерима,
- анализа значаја појединих правних аката на државноправни развој (коментари и стaвови о
њима),
- обилазак институција везаних за разумевање ове области(Архив Србије, други архиви и
библиотеке итд.)
Литература
Николић Д.: Општа историја права, Свен, Ниш, 2007.
Ђорђевић М., Стојичић С., Државноправна историја српског народа феудалног и грађанског
доба, Спектар, Ниш, 2007.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
12
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Менаџмент
Шифра предмета: 2.07.06
Наставник: Радосављевић Ж. Милан
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ изучавања предмета менаџмента је стицање знања и вештина у управљању савременим
корпоративним и другим организацијама, односно појединим функционалним подручјима
(производњом производа и услуга, комерцијалним сектором, финансијама, кадровима,
развојем,).
Исход предмета:
Након окончања испита из предмета „Менаџмент“, студенти би требало да разумеју основне
елементе менаџмент процеса и начин њиховог дизајнирања, као и разумевање појединих
функционалних подручја, као и способност за тимским деловањем у дијагностицирању,
односно решавању менаџерских проблема.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Одређење менаџмента. Генеза менаџмента. Типологија менаџмента. Однос менаџмента и
других наука. Однос менаџмента и других појмова, карактеристике менаџмента као професије.
Место и улога менаџмента у корпоративним организацијама. Принципи менаџмента. Физика и
математика у менаџменту. Менаџерски проблеми. Методе корпоративног управљања.
Елементи менаџмента (планирање, организовање, вођење, координација, контрола).
Функционални менаџменти (технички, комерцијални, финансијски, кадровски, развојни,
менаџмент квалитета). Менаџмент развијених тржишних земаља. Посебне карактеристике
менаџмента Јапана. Менаџмент Србије.
Практична настава:
Анализа појединих развојних фаза менаџмента (од предводништва до савременог менаџмента),
Обука у дијагностицирању и решавању менаџерских проблема, Практичан рад на изради
Годишњих корпоративних планова, Дизајнирање различитих модела организације (по
предметном, територијалном, пројектоном моделу), Практичан рад на доношењу управљачке
одлуке, Израда плана производње, плана набавки, анализа појединих елемената кадровског
процеса. Приказ и анализа менаџмента Волвоа и Тојоте.
Литература
М. Радосављевић: „Менаџмент“. Факултет за образовање дипломираних правника и
дипломираних економиста за руководеће кадрове“, Нови Сад, 2009.
Р. Томић и Ж. Радосављевић: „Менаџмент у модерном бизнису“, Привредна академија, Нови
Сад, 2007.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Колоквијум-и
30
Писмени испит
Активност у току предавања
5
Усмени испит
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
поена
30
25
100
13
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Енглески језик I
Шифра предмета: 2.09.07
Наставник: Живковић Д. Милан
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Систематизација и допуна знања стечених током претходног школовања у области граматичких
структура и језичких вештина. Оспособљавање студената за разумевање једноставних стручних
текстова и елементарну пословну комуникацију.
Исход предмета:
Овладавање граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и пословном
терминологијом на Б1 нивоу; самостално коришћење Интернет ресурса на енглеском језику;
читање и анализирање аутентичних стручних текстова (нпр. пословних вести, извештаја);
самостално изражавање и коришћење пословно-економске терминологије из обрађених тема;
развијање комуникацијских вештина (нпр. поздрављање, изражавање слагања и неслагања,
телефонирање, представљање компанија и производа).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Глобализација: предности и недостаци; глобализација тржишта и производње; производне и
услужне индустрије; освајање нових тржишта; позиционирање на тржишту; пословно
окружење; СТЕП анализа
Међународно пословање: пословне стратегије; преузимање и спајање фирми; пословање на
страним тржиштима; анализа културолошких разлика; производи и њихове врсте;
Маркетинг: маркетинг микс; SWOT анализа; тржишна конкуренција;
Практична настава:
 Презентација компаније и производа
 Пословна кореспонденција (пословна писма, пословни извештаји, записници,
предрачуни, рачуни и уговори)
Литература
Прњат, З&В. Петковић, Енглески језик 1, Факултет за трговину и банкарство, Београд,
2006.
Murphy, R., English Grammar in Use, Third Edition, CUP, 2007.
Business English Reader 1 (збирка стручних текстова прилагођених наставном програму
у електронском издању)
Једнојезични и двојезични речници
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са комуникативним приступом у настави.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
14
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Француски језик I
Шифра предмета: 2.09.08
Наставник: Банковић В. Драгана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет „Француски језик I“ се изучава са циљем да студенти овладају основним појмовима и
граматиком француског језика. Студенти би након окончања предмета и вежби, односно
завршног испита, требало да стекну основне језичке вештине и основне комуникативне
компетенције француског језика.
Исход предмета:
Кроз предавања и вежбе, студенти се упознају са другим културним обичајима, различитим
системима вредности, а пре свега у оквиру предузећа. Они би требало да стекну свест о
функционисању страног и матерњег језика и да се навикну на отвореност у комуникацији.
Студенти треба да овладају терминологијом менаџмента, економском пословном
терминологијом и да развију могућности коришћења литературе из научних области струке.
Студенти ће моћи да:
- активно примене знање језика;
- изразе своје мишљење;
- разумеју једноставнију литературу из пословне области.
Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом на нивоу А1 европског
језичког оквира, као и појединим елементима комуникативне компетенције на нивоу А2
европског језичког оквира.
Садржај предмета: Пословни језик са кореспонденцијом – Теоријска и практична настава
Комуникативна компетенција: Поздрављање. Представљање. Изражавање личног става, слагања и
неслагања. Коришћење формулара. Позивање и одговор на позив. Сналажење у простору и времену.
Изражавање количине и цена. Изражавање чуђења и сигурности. Изражавање података о личном животу.
Резервације хотела, службена путовања, куповина (путем каталога, телефона, Интернета).
Култура и цивилизација: Основни појмови о Француској и другим франкофоним земљама. Свакодневни
живот у Француској. Предузећа, превоз, храна и пиће, хотели, туристичке и културне атракције у
Француској.
Граматика: Презент правилних и најчешћих неправилних глагола. Члан (одређени, неодређени и сажети).
Број. Род. Постављање питања. Негација. Личне заменице (ненаглашене и наглашене). Перфекат (Passé
composé). Показни и присвојни придеви. Предлози. Презент индикатива и императива повратних глагола.
Изражавање времена. Изражавање циља, узрока, последице и опозиције.
Лексика: Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. Речи које се односе на околину,
породицу, свакодневни живот. Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено
изражавање на елементарном нивоу.
Литература
Основни уџбеник: А. Gruneberg, B. Tauzin, Comment vont les affaires? Paris, 2000;
Шира литература: A. Gruneberg, B. Tauzin, Comment vont les affaires? cahier d`exercices, Paris, 2000;
Ј. Видић, Améliorez votre français, Београд, 2002;
С. Јовановић, Речник француског језика, Београд, 2001;
P. H. Collin, Business French Dictionnary, 2000;
М.Папић, Граматика француског језика, Београд, 1992 .
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Метода комуникативног приступа. Предавања и вежбе. Рад у групи, игре улога, индивидуални
задаци. Коришћење аудио, видео и веб-материјала. Семинарски радови. Домаћи задаци.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
15
Студијски програм : Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Руски језик 1
Шифра предмета: 2.09.09
Наставник: Лилић В. Владана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема претходних услова
Циљ предмета
Формирање артикулационе базе, савладавање руске графије, почетно формирање навика
аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и ситуација на
елементарном нивоу према Заједничком европском оквиру за живе језике.
Исход предмета
Студент познаје основна правила графије и ортографије, уме да прочита, каже, разуме на слух и
напише на најелеменатрнијем нивоу реченице о себи и околини на основу текстова из
уџбеника.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме према лекцијама из уџбеника у којима је заступљена одговарајућа фонетска и морфосинтаксичка грађа ( Руска азбука. Изговор и писање. Нагласак. Правила читања. Основна
правописна правила. Врсте речи. Категорија рода, броја и падежа. Категорија вида. Формалне
особености руских глагола. Преглед деклинација и конјугација. Грађа реченице.).
Вокабулар у складу са темама које се обрађују у уџбенику (Автобиография. Семья. Знакомство.
Национальность. Внешность и характеристики человека. Разговор по телефону. Специальность.
Европейские страны.)
Практична настава:Вежбе
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина
Литература
Др Вера Белокапић Шкунца, Пословни руски језик 1-2, Београд, 2005.
Б.Станковић, Љ.Несторов, Граматика руског језика, Београд, 1999.
Руско-српски речник под ред. Б.Станковића, Нови Сад, Москва, 1998.
Интернет-ресурси на руском језику
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
45
Методе извођења наставе
Комуникативна интерактивна метода.
Настава се изводи у облику часова предавања и вежби. Кроз интеракцију са предавачем и
међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања,
усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања језиком, а према
материјалу који пружају одговарајући уџбеници.
Студенти користе интернет-ресурсе на руском језику и на основу тога припремају самостални
рад који презентују на часовима.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
16
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Организација
Шифра предмета: 2.07.10
Наставник: Радосављевић М. Живота
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ изучавања предмета је упознати студенте с организацијом као средством за остваривање
пословних циљева и обучити студенте за самостално организовање и дизајнирање
организационих структура предузећа, односно пословних организација у динамичком
окружењу.
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени да разумеју организациону структуру и да дизајнирају, али и
одржавају организацију која ће успешно одговорити на нове изазове који се постављају пред
организацијама различитих врста, организационих форми и величине.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Увод: Дефинисање појма организација.Улога и значај организације у друштву.
- Генеза организације: Древна организација, Капиталистичка организација, Организације
и развој владавине.
- Општи приступи организацији: Предмет организације, Схватање организације,
Принципи организације, Методе истраживања организације, Фактори организације.
- Кратки приказ школа организације: Класичне школе организације, Неокласичне школе,
Савремене школе организације.
- Посебне организације: Руска организација, Кинеска организација, Јапанска
организација
Практична настава:
- Компаративна анализа функционисања природних и вештачких организација
- Практичан рад на анализи организационих подсистема успешних компанија света
- Практичан рад на пројектовању организација
- Анализа специфичности малог бизниса и практичан рад на оснивању и вођењу
- Практичан рад на успостављању оптималне организационе структуре
- Практичан рад на трансформацији класичних организација у медерне тржишне системе
Литература
- Радосављевић Ж.: Организација, Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница
Карић“, Београд, 2005.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
17
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Облигационо право
Шифра предмета: 2.01.11
Наставник: Стјепановић Б. Станка
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положен испит из Грађанског права
Циљ предмета:
Предмет “Облигационо право”- конципиран је као једносеместрални курс који студентима
права треба пружити основна знања о најзначајнијим институтима релевантним за ову правну
област.Анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање треба да послужи
студентима као темељно знање за примену облигационог права у пракси.
Исход предмета:
- Разуме и примењује фундаментална знања из области облигационог права,
Садржај предмета:
Теоријска настава:
-Предмет и систем облигационог права
-Општа теорија облигација
- Општа теорија уговора
- одговорност за проузроковану штету
- остали извори настанка облигационог односа
- уговор о куповини и продаји
- уговор о поклону
- уговор о зајму
- уговор о делу
-уговор о превозу
-уговор о налогу
- уговор о остави
-уговор о закупу
-уговор о послузи
-уговор о ортаклуку
-уговор о доживотном издржавању
-уговор о ангажовању угоститељских капацитета
Практична настава:
-симулација судских спорова
- писање уговора о куповини и продаји
- преговори
- судска пракса у вези са уговором о доживотном издржавању
- писање уговора о ортаклуку
- анализа случајева из судске праксе, (спорови у вези са уговором о куповини и продаји)
Литература
- Лоза Б., Облигационо право - општи део, Београд, 2000 г.
- Лоза Б., ,,Облигационо право,,-посебни део Српско Сарајево. 2000.г.
- Закон о облигационим односима
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Остали
часови
Предавања подразумевају интерактивно учешће студената у виду дискусија о питањима из материје која
се излаже,њихове илустрације примерима из судске праксе,постављање питања професору и излагања
мишљења и ставова у погледу конкретне проблематике.Вежбе се заснивају на анализи случајева из
праксе,рекапитулацији градива,симулацијама судских спорова и индивидуалним решавањима задатака.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Колоквијум-и
30
Писмени испит
Активност у току предавања
5
Усмени испит
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
поена
25
20
100
18
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Грађанско право
Шифра предмета: 2.01.12
Наставник: Станка Б. Стјепановић
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет “Грађанско право”-општи део конципиран је као једносеместрални курс који
студентима права треба пружити основна знања о најзначајнијим институтима релевантним за
Грађанско правну област.Анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање
треба да послужи студентима као темељно знање за касније изучавање стварног и
облигационог права.
Исход предмета:
Стицањ основног знања о општим институтима Грађанског права. Овладавање правилима и
различитим методама тумачења прописа и појединачних правних аката из ове области; стицање
практичних сазнања из грађанског права изражених у судској пракси редовних судова у Србији
и Суда правде ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Предмет, метод и систем грађанског права
- Извори грађанског права
- Грађанскоправни однос
- Воља као правна чињеница и правни однос који она ствара
- Неважност правних послова
- остале облигације
- вршење и заштита права
- наследно право
Практична настава:
-симулација судских спорова
- анализа Општег имовинског законика
- анализа Швајцарског грађанског законика
- анализа Немачког грађанског законика
- писање генералног и специјалног пуномоћја
- анализа случајева из судске праксе
Литература
- Стојановић Д. - Антић О. ,,Увод у грађанско право,, Београд 2004.г.
- Закон о наслеђивању Р.Србије
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Учешће студената у дискусијама о питањима из материје која се излаже. Илустрације примера
из судске праксе. Анализа случајева из праксе, симулацијама судских спорова и индивидуално
решавање задатака.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
19
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Управљање људским ресурсима
Шифра предмета: 2.07.13
Наставник: Драгана Д. Радосављевић
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање фундаменталних знања о управљању људским потенцијалима. Упознавање са
методама, техникама и инструментима за идентификацију и развој људских потенцијала у
функцији организационе успешности. Студенти се упознају са савременим концептом,
циљевима и задацима менаџмента људских ресурса и савладају управљачке методе и технике,
које подстичу организациону успешност и мотивацију појединаца.
Исход предмета:
Након савладавања основних концепата, начела, метода и стратешких орјентација предмета
„Управљање људским ресурсима“, студенти треба да буду оспособљени да разумеју значај
стратегијског управљања људским ресурсима и његову кључну улогу за успешност
организација и савремену праксу у овој области. Студенти се оспособљавају да разумеју,
уочавају и решавају новонастале проблеме у организацији а који се тичу менаџмента људских
ресурса .
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Садржај предмета чине следеће целине: појмовно дефинисање менаџмента људских ресурса
(концепт и развој); развој менаџмента људских ресурса; организационо окружење и менаџмент
људских ресурса; задаци менаџмента људских ресурса; стратегијска перспектива; планирање
људских ресурса; обликовање и анализа посла; обезбеђивање људских ресурса; развој
потенцијала запослених; одржавање, мотивисање и односи са запосленим; организација
послова и улоге у менаџменту људских ресурса.
Практична настава:
Практичан рад на појединим елементима кадровског процеса (анализа људских потенцијала,
расписивање конкурса, селекција пријављених кандидата).
Приказивање дизајна сектора за људске потенцијале познатих светских компанија (Вол-Марта,
Маркса енд Спенсера)
Обука у састављању одговарајућих упитника за испитивање задовољства запослених
Излазни интервју
Литература
Пржуљ, Ж. Менаџмент људских ресурса, друго допуњено издање, ФТБ, Београд, 2007.
Б. Богићевић: Менаџмент људских ресурса, НИЦЕФ, Београд, 2006.
Шушњар, Г., Зимањи, В.: Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Суботица,
2005.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
20
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: основне академске студије
Назив предмета: Уставно право
Шифра предмета:
Наставник: др Драган Голијан
Статус предмета:
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета: Упознавање са ораганизацијом и функционисањем власти једне државе у
нашем предмету посебно државе Србије. У току проучавања овог предмета, студенти ће се
упознати са развојем уставности у свету а нарочито у Србији. Углавном ће се проучавати само
политичке институције њихова структура, организација, функционисање и ограничавање
нејених овлашћења људским правима и слободама, што значи да ће и људска права бити један
од циљева проучавања овог предмета.
Исход предмета: Да студенти схвате значај државне организације, систем вцласти, органе
власти, те да као дипломирани правници могу да се укључе у политички живот земље, у
организацији власти, посебно у локалну самоуправу, те да буду на курсу заштите људских
права и слобода. Веома је значајно да дипломирани правници стално прате примену и да штите
Устав Републике Србије.
Садржај предмета:
-Теоријска настава
-Општи појмови о ууставном праву, о развоју устава и уставности, о методу уставног права,
изворима
-Појам садржина и својства устава
-Класификације устава
-Доношење промене устава
-Карактеристике устава у свету
-Уставни развој Србије
-Устави Србије пре II светског рата
-Устави Србије после II светског рата
-Уставна Повеља СЦГ
-Устав Републике Србије из 2006
-Држава и државна власт
-Државно уређењеОрганизација власти Србије
-Уставни Суд Србије
-Људска права и слободе
Литература:
1. Уставно право, Др Рајко Кузмановић, Правни Факултет, Бања Лука 2006.
2. Уставно право, Др Драган Голијан, НУБЛ, Бања Лука 2010
3. Уставно право, Др Љиљана Славнић, Привредна Академија, Нови Сад 2007
4. Уставно право, Др Драган Стојановић, Правни факултет, Ниш, 2007
5. Устав Републике Србије из 2006. године
Број часова: активна настава
Предавања-45 сати ;вјежбе -30 сати;остали облици -0 сати
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Колоквијум-и
Активност у току предавања
Практична настава
Семинар-и
поена
30
5
20
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
Укупно поена
поена
25
20
100
21
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Микроекономија
Шифра предмета: 2.06.15
Наставник: Јарић М. Душан
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Студенти који успешно испуне предиспитне обавезе стичу право да полажу
испит. Испит се полаже усмено пред наставником.
Циљ предмета:
Да се студенти упознају са фундаменталним знањима из микроекономије: трошковима
производње, понашању предузећа на конкурентским тржиштима, монополу, олигополу
и условима монополистичке конкуренције.
Исход предмета:
Да студенти усвоје основна економска знања и овладају основним категоријалнотеоријским појмовима, потребним за разумевање основних економских процеса
везаних за микроекономију, као и да се оспособе за обављање основних процеса
микроекономске анализе у разноврсним условима пословања предузећа.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Микроекономија у систему економских наука. Предузеће. Трошкови. Теорија
понашања предузећа. Олигопол. Теорија производње. Предузеће у условима потпуне
конкуренције. Предузеће у условима монопола. Монополистичка конкуренција
Тржишта фактора производње. Зараде и дискримимнација. Теорија избора потрошача.
Практична настава:
Мерење профита на графикону конкурентског предузећа. Поступак максимизације
профита. Пример из праксе: Продуктивност и наднице. Мерење дискриминације на
тржишту рада. Мерење стопе сиромаштва. Како промене цена утичу на избор
потрошача. Како каматне стопе утичу на штедњу домаћинства. Анализа утицаја
наднице на понуду рада.
Литература
Јарић, Д., уџбеник: Економика предузећа, Slavija press и Евро, Београд, 2002.
Јарић, Д. и Радун, В., уџбеник: Увод у економију, Нови Сад, 2007.
Јарић, Д. и Шаги, А., уџбеник: Микроекономска анализа, Евро Београд, 2002.
Манкју Г.: Принципи економије, Економски факултет, 2005.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45
Вежбе:
Други облици наставе: 0
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
22
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Енглески језик II
Шифра предмета: 2.09.16
Наставник: Живковић Д. Милан
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и пословну комуникацију
Исход предмета:
Овладавање граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и
пословном терминологијом на Б2 нивоу; самостално коришћење Интернет ресурса на
енглеском језику; читање и анализирање аутентичних стручних текстова; самостално
изражавање и коришћење пословно-економске терминологије из обрађених тема;
развијање комуникацијских вештина.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Савремена технологија: улога и значај савремене технологије у глобалној економији;
телекомуникације и Интернет; саобраћајна и транспортна технологија; истраживање и
развој; проналасци и иновације; патенти и интелектуална својина; нова и стара
економија; ИТ револуција; анализа и саопштавање економских кретања.
Електронско пословање: врсте електронског пословања B2B, B2C, B2G; безбедност
електронског пословања, пословни софтвер;
Практична настава:
 Примена информационо-комуникационе технологије у пословање (имејл, веб,
електронско пословање)
Литература
Прњат, З&В. Петковић, Енглески језик 1, Факултет за трговину и банкарство,
Београд, 2006.
Murphy, R., English Grammar in Use, Third Edition, CUP, 2007.
Business English Reader 1 (збирка стручних текстова прилагођених наставном
програму у електронском издању)
Једнојезични и двојезични речници
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са комуникативним приступом у настави.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
23
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Француски језик II
Шифра предмета: 2.09.17
Наставник: Банковић В. Драгана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одслушан/положен испит из предмета „Француски језик I“
Циљ предмета:
Предмет „Француски језик II“ се изучава са циљем да студенти подигну ниво језичких вештина
и развију језичке и комуникативне компетенције на ниво А2 европског језичког оквира.
Кроз предавања и вежбе, студенти би требало да развијају језичке компетенције на нивоу
пословне комуникације.
Студенти треба да овладају терминологијом менаџмента, економском пословном
терминологијом и да развију могућности коришћења литературе из научних области струке.
Исход предмета:
Студенти ће моћи да:
- активно примене знање језика;
- изразе своје мишљење;
- разумеју једноставнију литературу из пословне области.
Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом на нивоу А1 европског
језичког оквира, као и појединим елементима комуникативне компетенције на нивоу А2
европског језичког оквира.
Садржај предмета: Пословни језик са кореспонденцијом – Теоријска и практична настава
Комуникативна компетенција: Изражавање личног става, слагања и неслагања, одбијања. Изражавање
података о личном животу. Прављење претпоставки. Узвикивање. Давање наредби. Уобичајени изрази у
пословним препискама. Причање догађаја у прошлости. Састављање извештаја, биографије,
мотивационог писма. Изражавање жеље, изненађења, чуђења и сумње. Преговарање. Описивање
ситуација. Састављање пословног писма. Анализирање проблема и проналажење решења. Припрема
говора.
Култура и цивилизација: Празници и нерадни дани у Француској. Школски систем. Уговор о раду.
Регрутовање. Пошта и Телеком. Поручивање и услови плаћања. Интернет, медији, рекламе, спорт и
спортски догађаји.
Граматика: Футур и кондиционал презента. Императив. Перфекат (Passé composé). Имперфекат.
Плусквамперфекат. Кондиционал прошли. Субјунктив. Кондиционалне реченице. Индиректни говор.
Слагање времена. Поређење. Просте релативне заменице. Неодређене заменице.
Лексика: Најчешће употребљаване речи у пословној комуникацији. Речи које се односе на плаћања,
банке, изласке, ноћни живот, школство, осигурање, саобраћај, здравље, медије, туризам. Речи које се
односе на физичко и психолошко описивање људи, ситуације и околине. Разумевање звучног записа и
писаног текста.
Литература
Основни уџбеник: А. Gruneberg, B. Tauzin, Comment vont les affaires? Paris, 2000;
Шира литература: A. Gruneberg, B. Tauzin, Comment vont les affaires? cahier d`exercices, Paris, 2000;
Ј. Видић, Améliorez votre français, Београд, 2002;
С. Јовановић, Речник француског језика, Београд, 2001;
P. H. Collin, Business French Dictionnary, 2000;
М.Папић, Граматика француског језика, Београд, 1992.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Метода комуникативног приступа. Предавања и вежбе. Рад у групи, игре улога, индивидуални
задаци. Коришћење аудио, видео и веб-материјала. Семинарски радови. Домаћи задаци.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
24
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Руски језик 2
Шифра предмета: 2.09.18
Наставник: Лилић В. Владана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит Руски језик 1
Циљ предмета
Развијање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и
ситуација на елементарном нивоу, што приближно одговара нивоу А1 Заједничког европског
оквира за живе језике.
Исход предмета
У контекстима које пружа уџбеник студент се служи вештинама читања, говорења, аудирања и
писања приближно на нивоу А1 Заједничког европског оквира за живе језике. Студент је у
стању да разуме и употребљава речи и изразе у свакодневној комуникацији ради задовољавања
својих потреба.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме према лекцијама из уџбеника у којима је заступљена одговарајућа фонетска и морфосинтаксичка грађа (Интонација. Граматика и лексика. Састав речи. Творба речи. Именичке
деклинације. Глаголска времена. Подела заменица. Личне заменице. Придеви према типу
промене. Основни бројеви. Основне врсте реченица.) .
Вокабулар у складу са темама које се обрађују у уџбенику (Бизнесмен. Новые русские. Магазин.
Выходные в Москве. Спорт. Ресторан. Вакансии. Резюме. Путешествие.).
Практична настава:
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина
Литература
Ю.Г.Овсиенко, Русский язык для начинающих, Москва, 2006.
П.Пипер, М.Стојнић, Руски језик, Београд, 2002.
Др Вера Белокапић Шкунца, Пословни руски језик 1-2, Београд, 2005.
Б.Станковић, Љ.Несторов, Граматика руског језика, Београд, 1999.
Руско-српски речник под ред. Б.Станковића, Нови Сад, Москва, 1998.
Интернет-ресурси на руском језику
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
45
Методе извођења наставе
Комуникативна интерактивна метода.
Настава се изводи у облику часова предавања и вежби. Кроз интеракцију са предавачем и
међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања,
усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања језиком, а према
материјалу који пружају одговарајући уџбеници.
Студенти користе интернет-ресурсе на руском језику и на основу тога припремају самостални
рад који презентују на часовима.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
25
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Управно и прекршајно право
Шифра предмета: 2.05.19
Наставник: Голијан М. Драган
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета „Управно и прекршајно право“ је да пружи студентима теоријска и, у
одговарајућој мери, практична знања из сложених области управног и прекршајног права.
Знања и вештине која се стичу из области управног права имају огроман значај у оквиру
укупног академског образовања правника, с обзиром да највећи део службеника јавног сектора
обавља послове у јавној управи. Посебан нагласак је на стицању знања у проналажењу и
коришћењу релевантних информација уз помоћ нових технологија, база података и
претраживача.
Исход предмета:
Након окончања предавања и вежби, односно завршног испита, студенти би требали владати
основама доктрине и праксе управног и прекршајног права, као и теоријским и законским
решењима организације и рада јавне управе у нашој земљи.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Теоријске основе управног права. Позитивно-правни појам управе. Функционални појам управе
у материјалном и формалном смислу. Положај и улога управе. Организација и субјекти управе.
Државна, недржавна и јавна управа. Управна делатност. Акти управе. Управне процедуре.
Контрола управе. Одговорност управе.
Појам и место прекршајног права у правном систему. Садржина, предмет и подела прекршајног
права. Метод прекршајног права. Прекршајно материјално право. Учинилац (извршилац)
прекршаја. Санкције за прекршаје. Одузимање имовинске користи прибављене прекршајем.
Прекршајно процесно право. Странке у прекршајном поступку. Првостепени прекршајни
поступак. Врсте прекршајних поступака. Редовни правни лек. Накнада штете због
неоправданог кажњавања у прекршајном поступку и други случајеви права на накнаду штете.
Практична настава:
Практичан рад на изради управних аката.
Анализа процедура у управном праву.
Анализа студија случаја у вези са одговорношћу управа.
Шематизација и типизација прекршајног права и анализа конкретних врста прекршајног права.
Анализа студија случајева у вези са правом на надокнаду штете.
Приказ и анализа организације и рада јавне управе у Србији.
Разматрања општих знања о прекршајном поступку кроз разговор и примере из праксе.
Литература
Д. Голијан: Управно и прекршајно право, Бања Лука, 2009.
С. Лилић, Управно право/ Управно процесно право, Правни факултет, Београд, 2008.
П. Димитријевић, Прекршајно право: Општи део са судском праксом и обрасцима за примену и
регистром појмова, Службени гласник, 2001.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Усмена предавања илустрована у Power Point-u. Индивидуални и групни радови, интерактивни
облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
26
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Грађанско процесно право
Шифра предмета: 2.01.10
Наставник: Стјепановић Б. Станка
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положен испит из Грађанског права
Циљ предмета:
Предмет “Грађанско процесно право”- конципиран је као једносеместрални курс који
студентима права треба пружити основна знања о најзначајнијим институтима парничног
поступка..Анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање треба да
послужи студентима као темељно знање за примену Грађанског процесног права у пракси.
Исход предмета:
Студент би требало да уме да дефинише садржину парничног, ванпарничног и извршног
поступка и објасне основне карактеристике ових поступака као и разлике између њих; да
покаже детаљно познавање основних института парничног поступка (тужба, одговор на тужбу,
пресуда, решење, жалба, ванредни правни лекови); да покаже детаљно познавање тока
партичног поступка по свим стдијумима и ванпарничног и извршног поступка.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Увод у грађанско процесно право
- Субјекти парничног поступка
-активност процесних субјеката у парници
- ток парничног поступка
- посебни поступци у статусним споровима
- посебни поступци у осталим грађанским споровима
Практична настава:
- писање тужбе и одговора на тужбу
- припремно рочиште за главну расправу
- студенти у улози судије,странака,пуномоћника и сведока-симуловано суђење
-писање пресуде
- писање редовних и ванредних правних лекова
Литература
- Станковић Г., Рачић Р. , Парнично процесно право, 2008.
- Стјепановић С.: Практикум из Породичног права, Српско Сарајево, 2002.
- Стјепановић С.-Младеновић-Живановић : Породично право, Српско Сарајево, 2003.
- Закон о парничном поступку, Службени гласник РС 125-2004
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања помоћу слајдова, аудио-визуелног материјала и интерактивних питања-одговора,
интерактивне вежбе, пројекти студената укључујући и тимски рад.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
27
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Радно право
Шифра предмета: 2.05.21
Наставник: Босанац М. Драшко
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ изучавања предмета је стицање основних знања о битним институтима радног права, о
концептуалним основима доктрине и праксе радног права, о теоријским и законским решењима
ангажовања рада и односа поводом рада у које ступају послодавац и запослени, односно
ангажовани извршилац, у нашој земљи, са одређеним освртом на упоредноправна решења.
Нагласак је на стицању знања која ће омогућити оптималну примену закона у пракси у
конкретним правним ситуацијама и тумачењу радног права у складу са темељним принципима
на којима се оно заснива.
Исход предмета:
Након примене расположивих наставних метода и средстава у презентовању радноправних
института и односа студенти би требали бити оспособљени за примену радног права у његовим
појавним облицима који чине множину односа у које ступају учесници односа поводом рада, са
конкретним правима, обавезама и одговорностима.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Предмет и извори радног права,
- радни однос: појам, заснивање (уговор о раду), начин заснивања, посебни облици,
индивидуална и колективна права
из радног односа, рад ван радног односа, престанак, радни односи у државним органима
- остваривање и заштита права запослених,
- заштита на раду,
- социјално осигурање: задравствено осигурање, пензијско и инвалидско осигурање,
запошљавање и осигурање,
управљање људским ресурсима у земљама транзиције и Србији
- колективни уговори, организација запослених и послодаваца,
Практична настава:
Радионички рад-анализа утврђивања правног домашаја начела и појединих института радног
права,
Решавање конкретних радних спорова пред надлежним институцијама (судови, арбитраже и
сл.)
Практичан рад на обради радноправних института и питања,
Студије случајева о условима за закључивање појединих уговора о раду, колективних уговора
и остало,
Студије случајева о одговорности за повреде радног права,
Студије о остваривости законских прописа у пракси
Литература
- Срдић М.: „Радно право“, Привредна академија, Београд, 2006.
- Закон о раду, Службени гласник Р. Србије, Београд, 2006.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
28
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Енглески језик III
Шифра предмета: 2.09.22
Наставник: Живковић Д. Милан
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и пословну комуникацију
(усмену и писану)
Исход предмета:
Овладавање граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и
пословном терминологијом на Б2 нивоу; самостално коришћење Интернет ресурса на
енглеском језику; читање и анализирање аутентичних стручних текстова; самостално
изражавање и коришћење пословно-економске терминологије из обрађених тема;
развијање комуникацијских вештина (нпр. поздрављање, изражавање слагања и
неслагања, телефонирање, представљање компанија и производа).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Пословна етика: етичка питања у међународном пословању; пословна етика и етички
стандарди; врсте неетичког понашања; проневера, подмићивање, фалсификовање итд;
принципи етичког понашања: одговорност, транспарентност, друштвена одговорност,
заштита природне средине, рециклирање, одрживи развој;
Преговарање: основни принципи преговарања; припрема за преговарање; фазе у
преговарању; проблеми у преговарању; договори и уговори; интеркултурни аспекти
преговарања: карактеристике појединих нација;
Практична настава:
 Пословна кореспонденција (пословна писма, пословни извештаји, записници,
предрачуни, рачуни и уговори)
 Пословно преговарање
Литература
Прњат, З&В. Петковић, Енглески језик 1, Факултет за трговину и банкарство,
Београд, 2007.
Murphy, R., English Grammar in Use, Third Edition, CUP, 2007.
Business English Reader 2 (збирка стручних текстова прилагођених наставном
програму у електронском издању)
Једнојезични и двојезични речници
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са комуникативним приступом у настави.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
29
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Право Европске Уније
Шифра предмета: 2.04.23
Наставник: Миодраг Д. Старчевић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са првим облицима европских интеграција, као претеча развоја Европске Уније, о
настанку и развоју Европске Уније. Познавање суштине, значај и основног садржаја уговора
који су довели до Европске Уније како она изгледа данас.
Разумевање процеса о развоју Европске Уније који предстоје, пре свега, ″Лисабонског
споразума″, односно Уговора о Уставу за Европу.
Познавање структуре, састава, начина рада и надлежности појединих органа Европске Уније.
Стицање знања о саставу, организацији рада, начину деловања судских органа Европске Уније
и примени одлука судова.
Исход предмета:
- Студент разуме процес европских интеграција;
- познаје и разуме специфичну структуру Еврипске Уније;
- разуме организацију, надлежност и начин рада институција Европске Уније;
- располаже знањима о надлежностима и деловању судских органа Европске Уније;
- познаје право које усвајају и примењују органи Европске Уније;
- познаје и разуме однос права Европске Уније и националних законодавстава држава чланица
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Настанак и развој Европске Уније;
- Природа Европске Уније;
- Уговори Европске Уније;
- Институције Европске Уније;
- Судски органи Европске Уније;
- Законодавство Европске Уније.
Практична настава:
- Радионице о усвајању одлука у Европској комисији, Савету и Европском савету
- Радионице о придруживању: кандидати за придруживање и Савет
- Дискусија: подношење предлога за доношење одлуке и одбрана предлога у Европској
комисији
- Подношење предлога за решавање предмета нелојалне конкуренције надлежном судузастзпање предлога и одбрана
Литература
Старчевић, М., уџбеник: Међународно привредно право, Факултет за образовање дипломираних
правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове, Нови Сад, 2007.
Радивојевић, З; Кнежевић-Предић, В; Институције Европске Уније, СВЕН, Ниш, 2008.
Стефановић, З; Право Европске Уније, Београд, 2003.
Shaw, J: Law of the European Union, Basingtone, 2002.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; радионички рад; студије случајева
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
30
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Међународно јавно право
Шифра предмета: 2.04.24
Наставник: Миодраг Д. Старчевић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет „Међународно јавно право“ треба да студентима омогући стицање знања о устројству
и функционисању савремене међународне заједнице, њеном функционисању и односима у тој
заједници, а посебно о улози државе у тој заједници, са посебним нагласком на учешћу државе
у међународним интеграцијама и препознавању фактора који утичу на њен међународни
положај.
Исход предмета:
- Студент разуме и примењује основна знања о структури међународне заједнице;
- схвата и разуме улогу и положај субјеката међународног права, посебно државе у
међународним односима;
- разуме значај и природу људских права у оквиру државе и у међународним оквирима,
- спреман је да примењује основне принципе и правила за решавање спорова у међународним
односима,
- разуме природу, значај и садржај правила међународног хуманитарног права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Појам и природа међународног јавног права
- Извори међународног јавног права
- Субјекти међународног права
- Привилегије и имунитети у међународном праву
- Човек и међународно право
- Мирно решавање међународн их спорова
- Одгговорност државе за акте противне међународном праву
- Међународно хуманитарно право
Практична настава:
- практичан рад – решавање конкретних проблема који се односе на чланство државе у
међународним интеграцијама, имајући у виду правила за то учешће;
- решавање конкретних задатака који се односе на функционисање појединих међународних
интеграција;
- радионички рад о љјудским правима;
- решавање конкретних задатака о мирном решавању спорова (међународни судови,
арбитраже, посредовање);
- студија случајева о употреби силе у међународним односима
- студија случајева о примени међународног хуманитарног права
Литература
Димитријевић, В; Рачић, О; Ђерић, В; Папић, Т; Петрови, В; Обрадовић, С: Основи
међународног јавног права, Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
Јанковић, Б; Радивојевић, З: Међународно јавно право, СВЕН, Ниш, 2005.
Радивојевић, З; Кнежевић-Предић, В; Институције Европске Уније, СВЕН, Ниш, 2008.
Shaw, J: International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Екс катедра; интрадионички рад; студије случајева
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
31
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Берзе и берзанско пословање
Шифра предмета: 2.06.25
Наставник: Слободан С. Ђуровић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета:
Предмет “Берзе и берзанско пословање˝ се изучава са циљем да студенти стекну
основна знања из берзанског пословања и начина функционисања берзе, као посебне
тржишне институције. Циљ је, такође, указати и на место и улогу берзе и берзанског
пословања за функционисање привредног система сваке земље и за успостављање
тржишне привреде.
Исход предмета:
После завршетка предавања и вежби, односно завршног испита, студенти би требали да
овладају основама теорије и праксе берзе и берзанског пословања, као и
имплементацијом исте у пословну праксу. Кроз обуку, вежбе и тренинге, студенти би
требали бити упознати и са начином функционисања берзе.
Садржај предмета (Syllabus):
Теоријска настава:
-Општи појмови и одређење берзе. Врсте берзе. Задаци и начин функционисања берзе.
Берзански посао. Врсте берзанског посла. Берзанско пословање и најпознатија
берзанска тржишта у свету. Технологија трговине на берзи. Комисија за котацију
ефеката на берзанском тржишту. Уговорне берзанске трансакције, терминска тржишта,
финансијски деривати, фјучерси и опције. Овлашћени учесници берзанске трговине.
Информације о раду и берзански индекси. Утицај финансијских институција на рад
берзи. Будућност берзе и међународна берзанска сарадња.
Практична настава:
Практични приказ функционисања берзе. Приказ функционисања Њујоршке и Токијске
берзе. Практичан рад на закључивању фјучерса и опционих уговора. Објашњење
берзанских играча. Практично приказивање информација о раду и приказ берзанских
индекса. Анализа берзанских извештаја.
Литература
- Ђуровић С., Ђуровић М.: ˝Берзанско пословање и хартије од вредности“, Привредна
академија, Нови Сад, 2009.
- М. Витез: „Берзе, хартије од вредности и берзански послови“, Економски Факултет,
Суботица, 2000.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
32
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Међународна економија
Шифра предмета: 2.06.26
Наставник: Весна М. Петаковић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет “Међународна економија” се изучава да би студенти стекли основна знања из ове области, пре
свега разумевања принципа глобалне економије и тренда глобализације, као и мултинационалних
корпорација и интеграција.
Студенти треба да стекну знања из спољне трговине, међународних плантног биланса, и регионалних
економских интеграција. Кроз обуку, вежбе и тренинге, студенти би требали бити упознати са
практичним аспектима управљања, вештинама и способностима у корпоративним организацијама .
Исход предмета:
Након завршетка предавања и вежби, односно завршеног испита, студенти би требали бити упознати са
основним принципа функционисања спољно трговинском пословању, глобалне економије и регионалних
економских интеграција.
- Разумавање и примена фундаменталних знања из области међународне економије,
- Да се прихвати процес глобализације и разуме значај економских интеграција,
- Да у оквиру тимског рада примене принципе спољно трговинских послова и нацин функционисања
међународног платног промета,
- Разумевање рада и функционисања глобалних корпорација.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Опсти појмови и значај глобалне економије
- Појам и трендови у области глобализације
- Представљање мултинационалних корпорација, односно глобалних корпорација
- Појам и теорија међународне трговине
- Теорија и послови у спољној трговини
- Мултилатерални трговински систем (WТО)
- Међународна трговинска арбитраза
- Појам и знацај међународних финансија
- Регионалне економске интеграције (економске иницијативе, економске трговинске организације)
Практична настава:
Представљање глобалног повезивања: међународни платни промет и инструменти спољнотрговинског
пословања.
Практичан рад на креирању спољно-трговинских аранжмана у области спољно трговинског пословања.
Цасе студиес –студије слуцајева (рад мултинационалних корпорација у свету,као сто су Фолксваген
Гроуп у оквиру ње, Ауди и Скода).
Тренинг у области спољно трговинске размене и арбитраже.
Практичан рад на Интернету, испитивање тржиста, израда маркетиншке сегментације и дефинисања
евентуналних ”ницхе маркетс” на међународном тржисту, као и значај економске интеграције.
Литература
- Дашић Д., Карић Д., „Међународна Економија са основама дипломатије“, Факултет за трговину и
банкарство “Јанићије и Даница Карић”, Нови Београд, Палмира Тољатија 3, 2008
- Quirst P. and Thomson G., „Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of
Governance”, Publicher, Polity P., 2 Rev. (Оctober 1999)
- Husted S. and Melvin M., „International Economics”, Publisher, Аddison-Wesley, 2009
Број часова активне наставе
Предавања: 45 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Интерактивни метод, практичне вежбе и студије случајева (case studies)
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Колоквијум-и
30
Писмени испит
Активност у току предавања
5
Усмени испит
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
Остали
часови
поена
25
20
100
33
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Право интелектуалне својине
Шифра предмета: 2.03.27
Наставник: Драган М. Голијан
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Основни циљ предмета „Право интелектуалне својине“ је стицање знања из једне од
најдинамичнијих грана права – Права интелектуалне својине и упознавање са
решењима права СЦГ, раније важећим и сада важећим прописима
Исход предмета:
Очекивани исход учења се састоји у познавању права интелектуалне својине,
топографије, дизајна, жигова, know how-а и ауторског права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Право интелектуалне својине. Извори правног регулисања права интелектуалне својине.
Патентно право. Права сродна патентном праву. Право на заштиту дизајна. Право жига.
Право географске ознаке порекла. Пренос права индустријске својине. Право
конкуренције у Републици Србији. Право конкуренције у Европској унији.
Практична настава:
- Анализа случајева из судске праксе.
- Разматрање конкретних проблема у регулисању кривотворене и пиратске робе на
тржишту,
- Разматрање услова за стицање патената,
- Анализа случаја престанка права на жиг,
- Анализа законских услова за заштиту ауторских дела.
Литература
1. В. Бесаровић, Право интелектуалне својине, Правни факултет, Београд, 2005.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са интерактивним приступом.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
34
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Дипломатско и конзуларно право
Шифра предмета: 2.04.28
Наставник: Јеротијевић Б. Зоран
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета: Упознавање са основама дипломатије и дипломатског и конзуларног права.
Стицање знања о институтима међународног права везаних за дипломатију и конзуларне
односе. Упознати се са основниим институтима везаним за дипломатију описати их и истаћи
њихову улогу. Изложити и све пратеће установе и њихову улогу у светској дипломатији.
Исход предмета:
Оспособити студенте да кроз све видове наставе дођу до квалитетних знања која могу
применити у даљем усавршавању или у пракси.
- Студент треба да усвоји основна знања из дипломатије и конзуларних односа и да се
припреми за примену тих сазнања,
- да у групном и тимском раду студенти могу да ефикасно користе своја сазнања из ове
области,
- да поменута сазнања може да надограђује и проширује.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Упознавање са предметом Дипломатско и конзуларно право,
- појам,предмет и метод Дипломатског и конзуларног права,
- дипломатија као наука,
-врсте дипломатије,примена и историјат,
-дипломатске мисије,
-институти везани за дипломатско општење,
-дипломатско особље ињегов статус,
-конзуларни односи,
-конзуларно особље и његове функције,
-специјалне мисије,
-економска дипломатија,
-дипломатија као занимање и дипломатски протокол
Практична настава:
-Радионички рад-разматрање конкретних проблема у дипломатији и конзуларним односима,
-анализа појединих института дипломатског и конзуларног права и њихов практичан значај,
-разматрање појединих спорних питања у дипломатским односима и предлагање решења,
-анализа инцидентних случајева у дипломатским односима и њихов утицај на свеукупност
дипломатских односа,
-анализа развоја светске дипломатије и дипломатског и конзуларног права кроз историју,
-студије конкретних случајева који су утицали на нове тенденције у светској дипломатији,
-обилазак институција од значаја за Дипломатско и конзуларно право(МИП Србије, архив
МИП-а итд.)
Литература
Аврамовић Н.: Дипломатско и конзуларно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
Ђорђевић С. и Митић М.: Дипломатско и конзуларно право, Правни факултет, Београд, 2007.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
35
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Француски језик III
Шифра предмета: 2.09.29
Наставник: Банковић В. Драгана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одслушан/положен испит из предмета „Француски језик II“
Циљ предмета:
Предмет „Француски језик III“ се изучава са циљем да студенти подигну ниво језичких
вештина и развију језичке и комуникативне компетенције на ниво А2 европског језичког
оквира.
Кроз предавања и вежбе, студенти би требало да развијају језичке компетенције на нивоу
пословне комуникације. Они треба да се упознају са другим пословним обичајима. Студенти
треба да овладају терминологијом менаџмента, економском пословном терминологијом и да
развију могућности коришћења литературе из научних области струке.
Исход предмета:
Студенти ће моћи да:
- активно примене знање језика;
- изразе своје мишљење;
- разумеју литературу из пословне области.
Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом на нивоу А2 европског
језичког оквира, као и појединим елементима комуникативне компетенције на нивоу Б1
европског језичког оквира.
Садржај предмета: Пословни језик са кореспонденцијом – Теоријска и практична настава
Комуникативна компетенција: Koментар новинских чланака. Изражавање потребе, обавезе и
забране. Примити посетиоца у фирми. Представљање колега, фирме и разговор о послу.
Пословни интервју. Изражавање о условима рада. Састављање огласа. Заказивање састанака и
прослеђивање позива. Давање и тражење дозволе. Тражење информација у научним
текстовима.
Култура и цивилизација: Основни појмови о пословном животу у Француској: како се дочекује
странка, основни правни облици француских фирми, регрутовање, радно време.
Граматика: Избегавање понављања употребом заменица. Просте и сложене релативне
заменице. Перфекат/Имперфекат. Субјунктив презент и пасе. Герундив. Изражававање
антериорности у прошлости и будућности.
Лексика: Најчешће употребљаване речи у пословној комуникацији. Речи које се односе на
радне услове, плату, радно време, образовање, запошљавање и одмор. Изражавање навика и
уобичајених радњи. Речи из домена професионалних активности.
Литература
Основни уџбеник: А. Bloomfield, B. Tauzin, Аffaires à suivre, Paris, 2000;
Шира литература: А. Bloomfield, B. Tauzin, Аffaires à suivre, cahier d`exercices, Paris, 2000;
Ј. Видић, Améliorez votre français, Београд, 2002;
С. Јовановић, Речник француског језика, Београд, 2001;
P. H. Collin, Business French Dictionnary, 2000;
М.Папић, Граматика француског језика, Београд, 1992.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Метода комуникативног приступа. Предавања и вежбе. Рад у групи, игре улога, индивидуални
задаци. Коришћење аудио, видео и веб-материјала. Семинарски радови. Домаћи задаци.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
36
Студијски програм : Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Руски језик 3
Шифра предмета: 2.09.30
Наставник: Лилић В. Владана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит Руски језик 2
Циљ предмета
Даље развијање говорних вештина, читања, аудирања и писања на нивоу А2 Европског оквира
за живе језике.
Исход предмета
Студент зна основне културолошке податке о земљи чији национални језик језик учи. Може да
разуме и користи реченице изван контекста и често употребљаване изразе у вези са делокругом
његових активности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме према лекцијама из уџбеника у којима су заступљене одговарајуће граматичке структуре
руског језика (Морфолошке особине назива места. Промена личних, присвојних и показних
заменица. Степени поређења придева. Редни бројеви. Категорија начина и стања. Реченица и
синтагма. Облици синтаксичких веза. Изражавање граматичких и лексичких значења.).
Вокабулар у складу са темама које се обрађују у уџбенику (Поездка. Гостиница. Автотранспорт.
Авиатранспорт. Паспортный контроль. Таможня. Достопримечательности города.
Внешнеэкономические связи. Экспорт. Импорт. Ярмарка. Торгово-промышленная палата.)
Практична настава:
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина
Литература
Лобашкова, Игнатьева, Бизнес курс для деловых людей, Москва, 1997
Ускова, Трушина, Элитный персонал и Ко., Москва, 2003.
П.Пипер, М.Стојнић, Руски језик, Београд, 2002.
Руско-српски речник под ред. Б.Станковића, Нови Сад, Москва, 1998.
Интернет-ресурси на руском језику
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
45
Методе извођења наставе
Комуникативна интерактивна метода.
Настава се изводи у облику часова предавања и вежби. Кроз интеракцију са предавачем и
међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања,
усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања језиком, а према
материјалу који пружају одговарајући уџбеници.
Студенти користе интернет-ресурсе на руском језику и на основу тога припремају самостални
рад који презентују на часовима.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
37
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Кривично право
Шифра предмета: 2.02.31
Наставник: Александар П. Игњатовић
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета „Кривично право“ је да се студенти упознају са догматиком кривичног права,
приказом односа кривичног права и других правних грана, као и са кривичним делом и
кривичним санкцијама. Општи део кривичног права уводи студенте постепено у суштину
општих појмова кривичног права неопходних за разумевање ове веома сложене и значајне
гране права у савременом друштву. Овладавање појмовима појединих кривичних дела помоћи
ће нашој земљи да прошири број висококвалитетних кадрова у овој области, а нашим
студентима да усвоје знања о конкретним кривичним делима и санкцијама за њих.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже детаљно разумевање основних појмова кривичног права
(кривична одговорност, извршење кривичног дела, основи за искључење постојања кривичног
дела, стицај и деоба и сл.) и учења о кривичном делу и кривичним санкцијама; да може да
објасни однос кривичног права са кривичним процесним правом (општи и посебни део), као и
са посебним делом кривичног права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам и предмет кривичног права. Начела. Извори кривичног права. Временско и просторно
важење кривичног закона. Однос кривичног права и других грана права. Појам међународног
кривичног права. Настанак и развој међународног кривичног права. Међународна кривична дела.
Кривично законодавство Србије и појам елемента и биће кривичног дела. Извршење кривичног
дела. Саучесништво, појам и облици; Извршилаштво и саизвршилаштво. Подстрекавање.
Помагање. Границе одговорности и кажњивости саучесника. Кривица, појам кривице, елементи
кривице. Урачунљивост, неурачунљивост, Битно смањена неурачунљивост, Actiones libere in
causa. Кривичне санкције, појам и врсте кривичних санкција. Кривична дела од посебног значаја.
Кривична дела против живота и тела, слобода и права човека, изборних права, права на основу
рада, части и угледа, полне слободе, брака и породице, здравља људи, интелектуалне својине,
животне средине, сигурности људи и имовине, привреде, имовине, рачунарских података платног
промета и привредног пословања, безбедности јавног саобраћаја, јавног реда и мира, правног
саобраћаја. Кривична дела против службене дужности, вредности заштићених међународним
правом.
Практична настава:
Тумачење и примена одредаба Кривичног законика на конкретна кривична дела и њихове
учиниоце, посебно са становишта одређивања кривице и одмеравања кривичних санкција, као и
судске праксе/пресуда виших судских инстанци, праћење казнене политике у погледу
одређених кривичних дела уз компаративноправни приступ.
Литература
Игњатовић, А.: Кривично право-општи део, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
Игњатовић, А.: Кривично право-посебни део, Привредна академија, Нови Сад, 2006.;
Ђорђевић, М. и Ђорђевић, Ђ.: Кривично право, Привредни саветник, Пројурис, Београд, 2005.;
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације, судска пракса, пракса у правосудним
органима, вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
38
Студијски програ: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Међународно приватно право
Шифра предмета: 2.04.32
Наставник: Миодраг Д. Старчевић
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања о специфичностима природе и предмета међународног приватног права и о
елементу иностраности у међународном приватном праву.Упознавање са међународним и
унутрашњим изворима међународног приватног права и о еиховој хијерархији у примени.
Разумевање суштине сукоба закона и начинима решавања тих сукоба. Усвајање знања о
колизионим нормама у међународном приватном праву.
Исход предмета:
- Студент разуме и примењује основна знања о природи и значају међународног приватног
права;
- познаје и разуме специфичну природу међународног приватног права;
- разуме специфичне правне институте међународног приватног права;
- располаже знањима о суштини проблема међународног приватног права-проблема
одређивања меродавног права и оспособљен је да препозна тај проблем у конкретним правним
случајевима;
- разуме суштину колизионих норми, њихову природу и спреман је за примену колизионих
норми на конкретне случајеве;
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Појам приватноправног односа са елементом иностраности
- Појам и предмет међународног приватног права
- Извори међународног приватног права
- Општи институти међународног приватног права
- Одређивање меродавног права
- Грађански поступак са елементом инострансти
Практична настава:
- Примена општих института међународног приватног права
- Решавање конкретних задатака о сукобу надлежности
- Студија случајева за примену колизионих норми
- Студија случајева о примени грађанског поступка са елементом иностраности
Литература
Варади, Т; Бордаш, Б; Кнежевић, Г; Павић, В: Међународно приватно право, девето издање,
Београд, 2007.
Станивуковић, М; Живковић, М: Међународно приватно право, треће измењено и допуњено
издање, Београд, 2008.
Clarkson, C.M.V; Hill, J: The Conflict of Laws, Oxford, 2006.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; радионички рад; студије случајева
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
39
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Кривично процесно право
Шифра предмета: 2.02.33
Наставник: Александар П. Игњатовић
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета „Кривично процесно право“ је да студенти стекну знања о кривичном поступку
као средству којим држава спроводи борбу против криминалитета. Такође је циљ стицање
знања о предмету, субјектима, основним начелима на којима почива кривично процесно право.
Стварање висококвалификованог кадра за борбу против криминала и корупције.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже детаљно познавање тока и начела кривичног поступка
(преткривични, главни, поступак по правним лековима); да покаже детаљно познавање појма и
врста процесних радњи; да уме да изложи и детаљно објасни поступак по правним лековима
(редовним и ванредним); да уме да састави у основним елементима правне акте кривичног
поступка; да уме да именује и дефинише основне институте кривичног процесног права.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам, предмет, извори и тумачење кривичног процесног права. Основна начела кривичног
поступка. Процесни субјекти. Суд. Тужилац. Изузеће судија. Ток кривичног поступка.
Претходни поступак. Истрага. Странке у кривичном поступку. Остали учесници поступка.
Процесне радње. О радњама доказивања уопште. Оптужница и главни поступак.
Прејудицијална питања. Редовни правни лекови. Ванредни правни лекови. Посебни кривични
поступци. Посебни некривични поступци.
Практична настава:
Путем вежби студенти ће се упознати са практичним вођењем кривичног поступка и израде
одлука. Симулацијасудског претреса и доказног поступка. Вежбе са конкретним судским
материјалом, писаним формама (пријава, оптужница, пресуда, жалба и сл.). Суочавање са
конкретним проблемима из правосудне праксе укључујући питања угрожавања судске
независности, компаративна решења ЕУ држава. Пракса ће бити спроведена у правосудним
органима.
Литература
Игњатовић А., Станојевић П.: Кривично процесно право, Привредна академија, Нови Сад, 2007;
Закон о кривичном поступку и сет пропратних закона
Грубач, М.: Кривично процесно право, Пројурис, Београд, 2005.;
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни радови, интерактивни
облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
40
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Енглески језик IV
Шифра предмета: 2.09.34
Наставник: Aлександра С. Маливук
Статус предмета: ОЗ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и пословну комуникацију
(усмену и писану; писање радне биографије и припрема за интервју за посао.
Исход предмета:
Овладавање граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и
пословном терминологијом на Ц1 нивоу; самостално коришћење Интернет ресурса на
енглеском језику; читање и анализирање аутентичних стручних текстова; самостално
изражавање и коришћење пословно-економске терминологије из обрађених тема;
развијање комуникацијских вештина (усмених и писаних).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Глобални брендови и брендинг: основни принципи маркетинга и адвертајзинга;
промоција и промотивне активности; дистрибутивна мрежа: малопродаја и велепродаја;
Лидери и пословни људи: менаџери и извршни директори, послодавци и запослени;
стилови руковођења; принципи савременог управљања; тајм менаџмент, стрес
менаџмент, селекција и одабир кадрова; образовање и квалификације; унапређење и
напредовање
Практична настава:
 Писање CV-ja и интервју за посао
 Примена информационо-комуникационе технологије у пословању (имејл, веб)
Литература
1. Прњат, З&В. Петковић, Енглески језик 1, Факултет за трговину и банкарство,
Београд, 2007.
2. Murphy, R., English Grammar in Use, Third Edition, CUP, 2007.
3. Business English Reader 2 (збирка стручних текстова прилагођених наставном
програму у електронском издању)
4. Једнојезични и двојезични речници
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са комуникативним приступом у настави.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
30
Активност у току предавања
5
Усмени испит
25
Практична настава
10
Семинар-и
Укупно поена
100
41
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Организациона култура и понашање
Шифра предмета: 2.08.35
Наставник: Авдагић Е. Мехмед
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет “Организациона култура и понашање” се изучава са циљем да студенти стекну
основна знања, вештине и способности у изграђивању организационе културе и понашања,
првенствено упознавањем студената са концептом организационе културе, њиховог
оспособљавања за боље разумиевање функционисања организација као социјалних система и
варијаблама које утичу на то, развијања сензитивности за препознавање, разумевање и
управљање културом као кључном варијаблом понашања у организацији, оспособљавање за
етичко понашање и расуђивање у бизнису, те развијања способности препознавања и
прилагођавања културолошких разликама у бизнису.
Исход предмета:
Након окончања предавања и вежби, односно завршног испита, студенти би требали бити
оспособљени да препознају и доприносе развоју организационе културе и понашања, да њоме
покушавају управљати уз висок степен етичности и прилагођавања културолошким разликама
у бизнису великих компанија и корпорација. Кроз обуку, вежбе и тренинге студенти би требали
бити упознати са практичним аспектима организационе културе и понашања, вештинама и
способностима прилагођавања понашања организационој култури и доприношењу изградњи
етичности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Појам и значај организационе културе
- Садржај организационе културе
- Карактеристике организационе културе: субкултуре, типови и снага
- Утицај организационе културе на пословање предузећа
- Национална и организациона култура
- Настанак, промене и управљање организационом културом
- Регионалне културне разлике и мултикултурализам
- Организационо понашање – личност и организација (Личност и култура, култура и
међуљудски односи; Личност и међуљудски односи, култура у контексту међуљудских односа
у организацији)
Практична настава:
- Групна дискусија на тему: „Комуникације и оглашавање фактори организационе културе и понашања
- Групна дискусија: „Практични примјери препознавања културолошких разлика и начини њиховом
прилагођавању“.
- Групна дискусија: „Изградња етичности практичних аспеката организационе културе и понашања“.
- Групна дискусија: „Упосленици – чиниоци изградње организационе културе и понашања“.
Обилазак одабране мултинационалне компаније – разговори са менаџментом и упосленицима о изградњи
организационе културе и понашања у конкретним условима.
Литература
- Небојша J.: „Организациона култура“, Ulixes, Нови Сад, 1997.
- Пржуљ Ж.: Култура и предузетништво; Задужбина Андрејевић,Београд, 2000.
- House R., Hanges P., Jaridan M., Doufman P., Gupta V.: Culture, leadership and organizations, The Globe
Study of 62 societies.
Број часова активне наставе
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Колоквијум-и
30
Писмени испит
Активност у току предавања
5
Усмени испит
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
Остали
часови
поена
25
20
100
42
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Пословна етика
Шифра предмета: 2.08.36
Наставник: Радосављевић Д. Драгана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Основни циљ предмета „Пословна етика“ је да упозна студенте са основним етичким
појмовима и њиховом применом у свету бизниса, те указивање да етичко понашање у
пословном бизнису доноси корист што значи да се исплати бити етичан.
Исход предмета:
Очекивани исход учења се састоји у препознавању морално спорних питања у
пословању, разумевању концепције моралне одговорности, као и разумевању утицаја
алтернативних решења датог пословног проблема на друштво и природну средину.
Студенткиње и студенти које/који успешно савладају свој предмет требало би да буду
компетентни за самостално критичко мишљење о основним изазовима савременог
пословања, да препознају морално спорна питања и на иста реагују.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Правци у етици и њихове темељне категорије. Шта је морална одговорност? Однос
пословања и морала. Расподела моралне одговорности у бизнису. Морална
релевантност пословних одлука. Морална разлика малог и корпоративног бизниса.
Морална одговорност унутар корпорација. Корпорације, производи и услуге.
Безбедност производа, прихватљив ризик и корпорацијска одговорност.
Практична настава:
Безбедност производње и потенцијална еколошка штета. Контрола загађења. Етички
аспекти маркетинга. Разлика између манипулације и оглашавања. Патернализам и
оглашавање. Пословни морал и друштвена провера.
Литература
1. Ričard di Džerdž, Poslovna etika, Beograd: „Filip Višnjić“, 2003.
2. Boatright J., Ethics and the Conduct of Business, Upper Saddler River: Pearson
Education, 2007.
3. T. L. Beauchamp and N. E. Bowie (eds.), Ethical Theory and Business, Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice Hall, 1993.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са интерактивним приступом (студије случаја, дебате).
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
43
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Управљање променама
Шифра предмета: 2.07.37
Наставник: Вујић В. Видоје
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Предмет „Управљање променама“ се изучава са циљем да студенти стекну основна знања и
разумевање феномена промена и изворишта, односно узрока њиховог настанка, утицај промена
на глобалном, макро и нивоу појединаца као и стратегије, односно тактике у креирању и
спровођењу промена у организационим системима. Акценат је на управљање променама од
стране топ менаџмента од чије успешности зависи и постизање стратегијске конкурентске
предности у све турбулентнијем и неизвеснијем окружењу.
Исход предмета:
После завршених предавања, испуњења предиспитних и испитних обавеза, студенти ће бити у
стању да схвате турбулентност пословног окружења и њихов утицај на управљачки процес,
посебно на потребу брзог реаговања, односно доношења брзих и квалитетних одлука. У том
смислу, студенти ће бити оспособљени да дијагностицирају силе које су против промена, а у
циљу стварања стратегије и тактике за њихово сламање, зависно од ситуације и процене
могућих импликација.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појмовно одређење феномена промена. Врсте промена. Изворишта промена. Фактори промена.
Промена као закон живота. Силе и отпори променама. Фазе и технике спровођења промена.
Стратегија сламања отпора променама. Тактичке радње и поступци у одржавању промена.
Импликације и утицаји које доносе промене. Промене у условима информатичке револуције.
Неопходност промена у управљачком процесу и организације. Уравнотеженост корпоративних
и промена окружења.
Практична настава:
Приказ промена у природи и аналогија на организационе промене. Практично представљање
узрока и последица организационих промена. Представљање фаза креирања, увођења и
управљање променама. Студија случајева успешних светских организација по питању
реаговања на промене. Анализа утицаја технолошких промена на организациони дизајн
компанија. Анализа организационих промена и њихов утицај на успешност. Приказ утицаја
екстерних промена на компаније.
Литература
В. Вујић: „Менаџмент промјена“, Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Опатија,
2008.
И. Адижес: „Управљање променама“, Институт Адижес, Нови Сад, 2006.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
44
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Финансијска тржишта и хартије од вредности
Шифра предмета: 2.06.38
Наставник: Слободан С. Ђуровић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ изучавања предмета “Финансијска тржишта и хартије од вредности˝ је да студенти
стекну основна знања из финансијских тржишта и хартија од вредности и да разумеју
везе и интеракције између финансијских тржишта, финансијских институција и
финансијских инструмената.
Исход предмета:
Након окончања завршног испита, студенти треба да буду оспособљени за разумевање
и примену пословних знања из области финансијских тржишта и хартија од вредности,
са начином функционисања финансијског тржишта, са хартијама од вредности и
правилима трговања. Кроз обуку, вежбе и тренинг, студенти би требали бити упознати
са начином рада берзе, берзанских играча и правилима израде и циркулисања берзанске
документације.
Садржај предмета (Syllabus):
Теоријска настава:
Увод – основе финансијског система. Појам, улога и развој финансијског тржишта.
Примарна и секундарна тржишта. Ефикасност финансијског тржишта и тржишта
капитала. Трговина хартијама од вредности. Утицај финансијских институција на рад
тржишта капитала. Централна банка и депозитне финансијске институције. Хартије од
вредности.
Практична настава:
Терминско тржиште – фјучерси, опције и свопови.
Девизно тржиште.
Дугорочни финансијски инструменти.
Примарно тржиште капитала.
Секундарно тржиште капитала.
Литература
- Ђуровић S., Ђуровић M.: „Берзе – берзанско пословање и хартије од вредности“,
Привредна Академија, Нови Сад, 2009.
- Васиљевић B.: ˝Основи финансијског тржишта“, Завет, Београд, 2005.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
45
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Електронско пословање
Шифра предмета: 2.10.39
Наставник: Петар В. Кочовић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са променама које су се десиле у пословном окружењу савременог
предузећа под утицајем информационих технологија. Студенти треба да се упознају са
основним питањима формирања предузећа, обликовања стратегије бизниса у предузећу и
промене тржишне структуре услед примене информационих технологија.
Исход предмета:
Студенти би требали бити оспособљени да примене решења из е-маркетинга, да мере
перформансе уведених решења и да доносе управљачке одлуке на основу ових информација.
Студенти ће бити оспособљени да реализују целовито решење е-пословања засновано на
доступним технологијама отвореног кода и изаберу одговарајућу стратегију, као и тактику.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Промена техно-економског оквира савременог пословања под утицајем информационих
технологија и Интернета.
Информациона технолошка парадигма. Утицај е-бизниса на привредну структуру. Глобални
утицај е-бизниса. Глобална стратегија и њена примена. Пословна активност и предузеће у
информационој ери. Пословно умрежавање. Стратегија пословања: циљеви, ресурси, партнери.
Предузеће: од мрежне трговине ка бизнису. Пословни процеси. Формирање и развој предузећа.
Е-трансформација и веб. Дигитални производи и процеси: е-продаја (Б2Б, Б2Ц). Робне марке и
репутација предузећа на Интернету. Тржишна структура у време Интернета. Безбедност и
механизам електронског плаћања. Правна питања е-бизниса.
Практична настава:
Примери на вебу, студије случаја, анализа студија случаја.
Реферати и тимски рад, решавање конкретног проблема и презентација решења.
Дискусије и симулације увођења решења е-пословања.
Симулација електронског плаћања. Симулација електронске Владе.
Литература
Кочовић, П., уџбеник: Основи примене компјутерске технике, Факултет за образовање
дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове, Нови Сад, 2009.
Cusmano, M.A. Yoffie, D.B., Competing on Internet Time, The Free Press, 1998.
Varian S., H. Information Rules: Competitive Strategy for the Information Economy, Harvard
Business School Press, 1998.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
46
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интернет сервиси
Шифра предмета: 2.10.40
Наставник: Петар В. Кочовић
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент научи да ефикасно користи Интернет, (као и Интранет и
Екстранет), да се упозна са самим појмом и историјатом Интернета, са његовим сервисима, да
пројектује и имплементира ЛАН мреже за мања предузећа, управља мрежним ресурсима и
мрежним корисничким налозима. Да препозна и отклони једноставне кварове и предузме
одговарајуће мере заштите.
Кроз обуку, вежбе и тренинге, студенти би требали бити упознати са практичним аспектима
претраживања Интернета – ВЕБ презентација, коришћењем електронске поште, дискусионих
група и видео конференција.
Исход предмета:
- Разуме и примењује фундаментална знања из области мрежне архитектуре, мрежних
оперативних система, стандардима који се користе, као и елементима за повезивање мрежа.
- да у групном и тимском раду негује култ разноврсности у коришћењу знања, вештина и
способности,
- да испољава професионалну и етичку одговорност за остваривање концепта доживотног
учења и израђује нови концепт „учеће организације“
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- Методе приступа мрежи и пренос података кроз мрежу Етхернет, Токен Ринг, Аппле Талк.
- Мултитаскинг, клијентски софтвер и серверски софтвер
- Избор мрежног оперативног система и његова безбедност
- Управљање корисницима, услуге штампања и електронска пошта
- Појам и функција протокола, слојевита архитектура, ТЦП/ИП
- Мрежне услуге, Виндовс фор Воркгроупс и разнородна окружења.
Практична настава:
Практичан рад на интернету, као инструменту за трансфер, складиштење и коришћење знања
Савладавање практичног рада са мрежама, повезивање рачунара, отклањање проблема у раду
са мрежама и администрирање мрежа;
Коришћење ВЕБ-а, Е-маила, дискусионих група и видео комуникација;
Повезивање и подешавање рачунара, Инсталација мрежних оперативних система;
Пројектовање и инсталирање мрежа, Дефинисање мрежних протокола и Делење докумената и
штампача.
Литература
- Ћосић Д,: „ Интернет и информационе технологије у бизнису“ Висока београдска пословна
школа за струковна за студије“, Београд, 2008.
- Хабракен Ј.: „ Основе умрежавања“ Микро књига, 2006.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
30
Методе извођења наставе
Екс катедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
47
Студијски програм: Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Француски језик IV
Шифра предмета: 2.09.41
Наставник: Банковић В. Драгана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одслушан/положен испит из предмета „Француски језик III“
Циљ предмета:
Предмет „Француски језик IV“ се изучава са циљем да студенти подигну ниво језичких
вештина и развију језичке и комуникативне компетенције на ниво Б1 европског језичког
оквира.
Кроз предавања и вежбе, студенти би требало да развијају језичке компетенције на нивоу
пословне комуникације. Они би требало да се упознају са другим пословним обичајима.
Студенти треба да овладају терминологијом менаџмента, економском пословном
терминологијом и да развију могућности коришћења литературе из научних области струке.
Исход предмета:
Студенти ће моћи да:
- активно примене знање језика;
- изразе своје мишљење;
- разумеју литературу из пословне области.
Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом на нивоу Б1 европског
језичког оквира, као и појединим елементима комуникативне компетенције на нивоу Б2
европског језичког оквира.
Садржај предмета: Пословни језик са кореспонденцијом – Теоријска и практична настава
Комуникативна компетенција: Информисање о предузећу и рекламним активностима.
Преговарање о надокнадама.
Прављење извештаја. Информисање о начину плаћања. Рад на аутентичним документима из
различитих области живота и рада. Подизање нивоа комуникативне и језичке компетенције.
Култура и цивилизација: Туризам у Француској. Биланси. Организација француског друштва.
Граматика: Кондиционалне реченице. Компаратив и суперлатив. Пасив. Индиректни говор у
прошлости. Сложена реченица. Адвербијалне реченице (узрочне, последичне, намерне,
поредбене, допусне).
Лексика: Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. Речи које се односе на
околину, породицу, свакодневни живот. Проширивање речничког фонда. Синоними и
антоними. Деривација. Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено
изражавање на нивоу Б1.
Литература
Основни уџбеник: А. Bloomfield, B. Tauzin, Аffaires à suivre, Paris, 2000;
Шира литература: А. Bloomfield, B. Tauzin, Аffaires à suivre, cahier d`exercices, Paris, 2000;
Ј. Видић, Améliorez votre français, Београд, 2002;
С. Јовановић, Речник француског језика, Београд, 2001;
P. H. Collin, Business French Dictionnary, 2000;
М.Папић, Граматика француског језика, Београд, 1992.
Аутентични документи по избору наставника: новински чланци, филмови, краћи аудио и видео
записи, књижевни текстови.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 45 Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Метода комуникативног приступа. Предавања и вежбе. Рад у групи, игре улога, индивидуални
задаци. Коришћење аудио, видео и веб-материјала. Семинарски радови. Домаћи задаци.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
48
Студијски програм : Право
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Руски језик 4
Шифра предмета: 2.09.42
Наставник: Лилић В. Владана
Статус предмета: ИБ
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит Руски језик 3
Циљ предмета
Даље развијање вештина читања, говора, аудирања и писања у складу са нивоом Б1 Европског
оквира за живе језике.
Исход предмета
Студент влада културолошким подацима, познаје специфичности нацоналне кухиње,
позоришне уметности, система образовања у Русији, може да води разговор о својим
активностима, може да опише блиско окружење.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме према лекцијама из уџбеника у којима су заступљене одговарајуће граматичке структуре
руског језика (Показне, опште и упитне заменице. Односни и присвојни придеви. Кратки и дуги
придевски облици. Редни и збирни бројеви. Глаголски прилози. Реченични чланови.).
Вокабулар у складу са темама које се обрађују у уџбенику (Традиция. Письмо. Поздравление.
Электронная почта. Экономика. Туризм. Реклама. Переговоры. Предприятие. Деловой центр.
Международное деловое право. Договор. Соглашение. Законы Российской Федерации. Деловая
этика и деловой этикет.).
Практична настава:
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина
Литература
Лобашкова, Игнатьева, Бизнес курс для деловых людей, Москва, 1997
Ускова, Трушина, Элитный персонал и Ко., Москва, 2003.
С.А.Хавронина, А.И.Широченская, Русский язык в упражнениях, Москва, 2000.
П.Пипер, М.Стојнић, Руски језик, Београд, 2002.
Руско-српски речник под ред. Б.Станковића, Нови Сад, Москва, 1998.
Интернет-ресурси на руском језику
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: 30
Други облици наставе: 0
45
Методе извођења наставе
Комуникативна интерактивна метода.
Настава се изводи у облику часова предавања и вежби. Кроз интеракцију са предавачем и
међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања,
усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања језиком, а према
материјалу који пружају одговарајући уџбеници.
Студенти користе интернет-ресурсе на руском језику и на основу тога припремају самостални
рад који презентују на часовима.
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Колоквијум-и
30
Писмени испит
25
Активност у току предавања
5
Усмени испит
20
Практична настава
20
Семинар-и
Укупно поена
100
49
Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму ОАС Право
Часови активне наставе
Ред
бр.
1
2
3
4
5
Шифра
2.9.08
2.9.09
2.9.17
2.9.18
2.4.23
6
2.4.24
7
2.6.25
8
2.6.26
9
2.3.27
10
11
12
2.4.28
2.9.29
2.9.30
13
14
2.8.35
2.8.36
15
2.7.37
16
2.6.38
17
18
19
20
2.10.39
2.10.40
2.9.41
2.9.42
Назив
Француски језик 1
Руски језик 1
Француски језик 2
Руски језик 2
Право ЕУ
Међународно
јавно право
Берзе и берзанско
пословање
Међународна
економија
Право
интелектуалне
својине
Дипломатско и
конзуларно право
Француски језик 3
Руски језик 3
Организациона
култура и
понашање
Пословна етика
Управљање
променама
Финансијска
тржишта и ХоВ
Електронско
пословање
Интернет сервиси
Француски језик 4
Руски језик 4
Тип
АО
АО
АО
АО
НС
Статус
предмета
ИБ
ИБ
ИБ
ИБ
ИБ
П
3
3
3
3
3
В
2
2
2
2
2
ДОН
0
0
0
0
0
СИР
0
0
0
0
0
ЕСПБ
6
6
6
6
8
НС
ИБ
3
2
0
0
8
НС
ИБ
3
2
0
0
8
НС
ИБ
3
2
0
0
8
НС
ИБ
3
2
0
0
8
СА
СА
СА
ИБ
ИБ
ИБ
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
6
6
СА
СА
ИБ
ИБ
3
3
2
2
0
0
0
0
8
8
НС
ИБ
3
2
0
0
8
НС
ИБ
3
2
0
0
8
СА
СА
СА
СА
ИБ
ИБ
ИБ
ИБ
3
3
3
3
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
6
6
50
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи
настава на студијском програму Право
Укупна бруто површина у установи
Просторија
Број
места
1.
Амфитеатар
2.
Слушаонице, учионице
3.
Компјутерске лаборат.
4.
Библиотеке
5.
Читаонице
Укупно за извођење наставе
6.
Наставнички кабинети
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Зборница
Студентска служба
Секретаријат
Студентски парламент
Финансије
Тоалет за професоре (м)
Тоалет за професоре (ж)
Тоалет за студенте (м)
Тоалет за студенте (ж)
Кухиња
Ходник
Пријемни хол
Друге просторије
намењене запосленима
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1925 м2
Ознака Површина Навести адресу на којој се
м2
налази просторија
А21
170
Светог Саве 59, Трстеник
А32
145
Кнегиње Милице 16, Трстеник
А31
420
Кнегиње Милице 16, Трстеник
С21
35
Светог Саве 59, Трстеник
С22
33
Светог Саве 59, Трстеник
С23
37
Светог Саве 59, Трстеник
С24
51
Светог Саве 59, Трстеник
С25
59
Светог Саве 59, Трстеник
С26
34
Светог Саве 59, Трстеник
С12
43
Светог Саве 59, Трстеник
С13
48
Светог Саве 59, Трстеник
С31
50
Кнегиње Милице 16, Трстеник
С32
50
Кнегиње Милице 16, Трстеник
С33
50
Кнегиње Милице 16, Трстеник
С34
25
Кнегиње Милице 16, Трстеник
С35
60
Кнегиње Милице 16, Трстеник
С36
50
Кнегиње Милице 16, Трстеник
45
Светог Саве 59, Трстеник
45
Кнегиње Милице 16, Трстеник
27
Светог Саве 59, Трстеник
27
Светог Саве 59, Трстеник
1504
16
Светог Саве 59, Трстеник
12
Светог Саве 59, Трстеник
17
Светог Саве 59, Трстеник
25
Кнегиње Милице 16, Трстеник
27
Светог Саве 59, Трстеник
17
Светог Саве 59, Трстеник
17
Светог Саве 59, Трстеник
11
Светог Саве 59, Трстеник
16
Светог Саве 59, Трстеник
7
Светог Саве 59, Трстеник
8
Светог Саве 59, Трстеник
7
Светог Саве 59, Трстеник
8
Светог Саве 59, Трстеник
12
Светог Саве 59, Трстеник
65
Светог Саве 59, Трстеник
10
Светог Саве 59, Трстеник
58
Светог Саве 59, Трстеник
9
Светог Саве 59, Трстеник
17. Канцеларија декана
Укупно за наставно и друго особље
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА У УСТАНОВИ
12
29
26
421
1925
Светог Саве 59, Трстеник
Светог Саве 59, Трстеник
Светог Саве 59, Трстеник
51
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма Право
Р.Б.
Назив, тип
1.
Рачунар, АМД Sempron 2,2 GHz, HDD 160 GB, Практична настава
DVD-R читач LG, ATX Middle Tower 400W, LCD
Acer 16“, миш, тастатура, Microsoft Windows OEM
XP Profesional
30
2.
Видео пројектор Toshiba
1
Видео пројектор Benq
3
ТВ ПЛАЗМА 32 Philips
2
ТВ ПЛАЗМА 50 LG
1
4.
Графоскоп стони Х310,3 сочива
3
5.
Рачунар лаптоп
10
6.
Видео пројектор WorkBig IN 2104 – 0,6 m - 6,3 m
1
7.
Видео пројектор WorkBig IN 37 – 0,7m-8 m
1
3.
Намена
Број
52
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Р/б Наслов
Финансирање пензијског и
инвалидског осигурања
Југословенска држава и право
2.
1914 - 1941
1.
3.
Анали Правног факултета у
Београду ; 2006 број 1
Анали Правног факултета у
5.
Београду ; 2006 број 2
Анали Правног факултета у
6.
Београду ; 2007 број 2
Анали Правног факултета у
7.
Београду ; 2008 број 2
8. Арбитража и АДР
9. Арбитражно решавање спорова
Год.
Велизар Голубовић
Будућност, Нови Сад
2002
Др Марко Павловић
Крагујевац
2000
Часопис за правне и
друштвене науке
Часопис за правне и
друштвене науке
Часопис за правне и
друштвене науке
Часопис за правне и
друштвене науке
Гашо Кнежевић,
Владимир Павић
Александар Радованов
Аутономно право : аутономија и
Драган М. Митровић
право између друштва и државе
Банкарско право и хартије од
вредности
Берзанско право : правни
положај учесника на тржишту
12.
хартија од вредности и
берзански послови
11.
13. Борба за право
14.
Издавач
Институционални оквир еврпске Дарко Симовић,
уније након лисабонског уговора Александар Фира
4.
10.
Аутор-и
Дипломатско и конзуларно
право
Милорад Бејатовић
Соња Бунчић
Рудолф Јеринг ; Георг
Јелинек
Миодраг Митић,
Стеван Ђорђевић
15. Економско право
Светислав Таборошки
Европска унија и право
Европске уније
Европски суд за људска права :
17.
надлежност и поступак
Милутин Срдић,
Владимир Јовановић.
Милан Пауновић,
Славољуб Царић
Густав Радбрух ;
превела Душица
Гутеша ; [редактура
превода Данило Н.
Баста]
16.
18. Филозофија права
Факултет за услужни
бизнис, Сремска
Каменица
Правни факултет,
Београд
Правни факултет,
Београд
Правни факултет,
Београд
Правни факултет,
Београд
Правни факултет
Универзитета у Београду
Привредна Академија,
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
2008
2006
2006
2007
2008
2009
2008
2007
2008
Пословни биро СБ, Нови
2008
Сад
Правни факултет
Универзитета, Центар за
публикације : Досије,
Београд
Правни факултет,
Центар за публикације :
Службени лист СРЈ,
Београд
Правни факултет,
Центар за публикације,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет,
Београд
Правни факултет,
Центар за публикације,
Београд
1998
2007
2006
2006
2007
2006
53
Финансијско право : фискална
децентрализација
Форум Романум : римска
20. држава, право, религија и
митови
Грађански извршни поступак ;
Коментари закона о извршном
21.
поступку (са судском праксом и
обрасцима)
19.
22. Грађанско право (општи део)
Грађанско процесно право :
уводне теме, парнични,
23.
ванпарнични и извршни
поступак
Грађанско процесно право ;
24. приручник за полагање
правосудног испита ; Књига 7
25.
Весна Алексић
Жика Бујуклић
2005
Даница Попов
Правни факултет, Нови
Сад
2009
Александар Јакшић
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
2008
Ранко Кеча
Душан Ж. Николић
Катарина Дамјановић,
Владимир Марић
Историја државе и права Србије
Срђан Шаркић
- Историја државе и права II
Историја полититичких и
30.
Љубомирка Кркљуш
правних институција Војводине
29.
31. Историја правних институција
Љиљана Славнић
32. Изборно право
Маријана Пајванчић
33.
Јавна добра и политичко
одлучивање
Здравко Петак
34.
Јавне финансије и финансијско
право
Драгомир Ђорђевић
35. Јавне финансије и пореско право Хасиба Хрустић
Коментар Закона о пензијском и
Љиљана Радифковић
инвалидском осигурању
37. Коментар Закона о раду
Живко Куљић
36.
2007
Факултет за пословно
право, Београд
Грађанскоправна заштита права
27. приватности од повреда путем
Драгица Попеску
масмедија
28. Интелектуална својина
2008
Небојша Шаркић ;
Небојша Шаркић,
Младен Николић
Грађанско процесно право. Св. 1,
Александар Радованов
Парнични и извршни поступак
Грађанскоправна санкција 26. генеза, еволуција и савремени
појам
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Универзитет Привредна
академија - Правни
факултет, Нови Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет за
привреду и правосуђе,
Нови Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Факултет политичких
знаности свеучилишта у
Загребу
Привредна Академија,
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
2009
2007
1995
2008
2008
2009
2004
2008
2008
2001
2006
2006
Цекос ин Београд
2003
Образовни информатор,
2005
54
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Београд
Компанијско и трговинско право
Правни факултет :
; приручник за полагање
Мирко Васиљевић
Службени гласник,
правосудног испита ; Књига 8
Београд
Универзитет ,,Браћа
Компанијско право
Костадиновић, С.
Карић”, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Компанијско право
Златко Стефановић
Службени гласник,
Београд
Компанијско право : право
Правни факултет :
привредних друштава Србије и Мирко Васиљевић
Службени гласник,
ЕУ
Београд
Корпоративно управљање :
Правни факултет :
Мирко Васиљевић
правни аспекти
Профинвест, Београд
Правни факултет
Наташа МрвићУнивезитета Унион :
Кривично право
Петровић
Службени гласник,
Београд
Кривично право ; приручник за
Правни факултет :
полагање правосудног испита ; Зоран Стојановић
Службени гласник,
Књига 3
Београд
Привредна академија,
Кривично право: општи део
Александар Игњатовић
Нови Сад
Привредна академија,
Кривично право: посебни део
Александар Игњатовић
Нови Сад
Игњатовић, И.,
Привредна академија,
Кривично процесно право
Станојевић П.
Нови Сад
Правни факултет :
Кривично процесно право :
Милан Шкулић
Службени гласник,
општи део
Београд
Кривично процесно право ;
Правни факултет :
приручник за полагање
Милан Шкулић
Службени гласник,
правосудног испита ; Књига 4
Београд
Правни факултет, Нови
Локална самоуправа
Александар Б. Ђурђев
Сад
Међународни и национални
Правни факултет, Нови
Сања Ђајић
судови - Од сукоба до сарадње
Сад
Правни факултет, Нови
Међународно јавно право
Родољуб Емински
Сад
Правни факултет :
Смиља Аврамов,
Међународно јавно право
Службени гласник,
Миленко Крећа
Београд
Правни факултет :
Међународно јавно право. I
Миленко Крећа
Службени гласник,
Београд
Међународно приватно право
Факултет за пословно
Владимир Водинелић
личности
право : Номос, Београд
Модели истражног поступка у
Правни факултет, Нови
Татјана Лукић
савременом кривичном праву
Сад
Начело легалитета и
Правни факултет, Нови
Снежана Циглер
опортунитета кривичног гоњења
Сад
Правни факултет :
Наследно право
Оливер Антић
Службени гласник,
2008
2004
2009
2007
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2008
2008
2003
2003
2007
2008
2008
2003
2005
1995
2008
55
59. Облигационо право
Јожеф Салма
60. Облигационо право
Оливер Антић
61. Облигационо право
Облигационо право ; приручник
62. за полагање правосудног испита
; Књига 6
Одабрани извори из правне
63.
историје српског народа
Одговорност због штете
изазване лекарском грешком у
64.
лечењу и у обавештавању
пацијента
65. Општа историја државе и права
Јаков Радишић
66.
Основи еколошког права
Европске уније
67. Основи економије
68.
Основи међународних људских
права
69. Основи права
70. Основи правне историје
Оливер Антић
Љубомирка Кркљуш
2008
2008
2009
2003
Номос, Београд
2007
Срђан Шаркић
Драганић, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
2008
Александра Чавошки
Ђорђе Попов, Фуада
Станковић
Милан Паунић, Борис
Кривокапић, Ивана
Крстић
Драгор Хибер, Гашо
Кнежевић, Ивана
Симовић-Хибер
Срђан Шаркић
Основи правног система са
методологијом права
Душан Врањанац,
Горан Дајовић
72.
Основи социологије и
социологија права
Саша Бован
Перспективе европске
интеграције
Политичка представништва
74.
балканских земаља
Политичке и државно-правне
75. установе Србије : од краја XVIII
до почетка XX века
76. Политички системи
2007
Јаков Радишић
71.
73.
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Номос, Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Миомир Јакшић
Мегатренд универзитет,
Београд
Завод за уџбенике и
наставна средства,
Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Институт за европске
студије, Београд
2007
2009
2007
2000
2008
2007
2008
1993
Драган Голијан
Алеграф, Лозница
2004
Мирослав Ђорђевић
Мемоар, Београд
1991
Голијан, Д.
Графомачва, Лозница
2006
Правни факултет
Универзитета, Издавачки
2008
центар : Службени
гласник, Београд
аутор, Београд
1997
77. Пореско право
Дејан Поповић
78. Пословно право
Андреј Фримерман
56
79. Пословно право
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Светолик
Костадиновић, Миле
Рачић, Гордана
Љубојевић
Графо-Жиг, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Посредовање пред арбитражом Лепосава Карамарковић
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Правна историја српског народа Љубомирка Кркљуш
Службени гласник,
Београд
Правне теорије и институције
Срђан Шаркић, Антун Правни факултет, Нови
антике
Маленица
Сад
Правни факултет
Правни и политички поредак
Унивезитета Унион :
Александра Чавошки
Европске уније
Службени гласник,
Београд
Пословни биро СБ, Нови
Правни положај банке
Соња Бунчић
Сад
Правни положај привредних
Привредна академија,
Милорад Бејатовић
организација
Нови Сад
Правни положај привредних
Милутин Срдић,
Привредна академија,
субјеката
Владимир Јовановић
Нови Сад
Правни систем са основним
Привредна академија,
елементима општег учења о
Здравко Јеж
Нови Сад
праву и држави
Универзитет
"Сингидунум", Београд ;
Факултет за европске
правно-политичке
Правно регулисање статуса
студије, Нови Сад ;
привредних друштава
Золтан Виг
Центар за научносекундарним изворима права ЕУ
истраживачки рад,
трансфер знања и
издавачку делатност,
Сремска Каменица
Право д.о.о. ; Правни
факултет за образовање
Право - Теорија и пракса
дипломираних правника
(2007.09-10)
за привреду и правосуђе,
Нови Сад
Право д.о.о. ; Правни
факултет за образовање
Право - Теорија и пракса
дипломираних правника
(2008.01-02)
за привреду и правосуђе,
Нови Сад
Право д.о.о. ; Правни
факултет за образовање
Право - Теорија и пракса
дипломираних правника
(2008.05-06)
за привреду и правосуђе,
Нови Сад
Право д.о.о. ; Правни
Право - Теорија и пракса
факултет за образовање
(2008.07-08)
дипломираних правника
2002
2007
2007
2004
2006
2008
2007
2006
2006
2008
2007
2008
2008
2008
57
93.
Право - Теорија и пракса
(2008.09-10)
94.
Право - Теорија и пракса
(2008.11-12)
95. Право Европске уније
Радован Д.
Вукадиновић
96. Право индустријске својине
Синиша Варга
Право информационих
97.
технологија
Небојша Шаркић,
Драган Прља, Катарина
Дамјановић, Владимир
Марић, Весна
Живковић, Владимир
Водинелић, Наташа
Мрвић-Петровић
98.
Право извршења кривичних
санкција
99. Право конкуренције
100.
Право о одговорности правних
лица за кривична дела
101. Право осигурања
Ђорђе Игњатовић
Синиша Варга
Мирослав Врховшек
Драган Мркшић,
Здравко Петровић,
Катарина Иванчевић
102. Право осигурања
Предраг Шулејић
103. Право осигурања
Слободан Јовановић
104. Прекршајно право
Мирослав Врховшек
105. Преображаји јавног права
Леон Диги ; [превео
Живојин П. Ристић]
106. Привредно право
107. Привредно уговорно право
108. Прогрес и право
109. Противправност - одлика
за привреду и правосуђе,
Нови Сад
Право д.о.о. ; Правни
факултет за образовање
дипломираних правника
за привреду и правосуђе,
Нови Сад
Право д.о.о. ; Правни
факултет за образовање
дипломираних правника
за привреду и правосуђе,
Нови Сад
Правни факултет,
Крагујевац
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет за
привреду и правосуђе,
Нови Сад
Правни факултет
Универзитета Унион
Правни факултет
Универзитета (Досије),
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет
Универзитета, Центар за
публикације : Досије,
Београд
Славко Царић,
Привредна академија,
Мирослав Витез, Јанко
Нови Сад
П. Веселиновић
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Златко Стефановић
Службени гласник,
Београд
Савремена
Карло Ковач
администрација, Београд
Ђорђе Д. Сибиновић
Правни факултет
2008
2008
2006
2007
2007
2008
2006
2008
2008
2005
2007
2006
1998
2006
2008
1978
2006
58
кривичног и грађанског вида
неправа
110. Радно право
Зоран Ивошевић
Радно право ; приручник за
111. полагање правосудног испита ;
Књига 10
Боривоје Шундреовић
112.
Рхеторике тецхне : вештина
беседништва и јавни наступ
113. Римско право
Сима Аврамовић
Мирослав Милошевић
114. Римско право
Обрад Станојевић
Римско право - Прва свеска :
Историја римског прва - Друга
115.
Антун Маленица
свеска : Институти римског
права
Сецесија бивших југословенских
република у светлости одлука
116. Уставног суда Југославије :
Милован Бузаџић
Збирка докумената са уводном
расправом
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Мило Бошковић
2007
2009
2008
2008
2008
Правни факултет, Нови
Сад
2008
Службени лист СРЈ,
Београд
1994
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет
Солидарна одговорност дужника
Унивезитета Унион :
Лепосава Карамарковић
и њихов процесни положај
Службени гласник,
Београд
Србија између истока и запада :
Зоран Јеротијевић
Љубостиња, Трстеник
од Начертанија до 1914.
Србија између Истока и Запада
Јеротијевић, З.
Љубостиња, Трстеник
од Начертанија до 1914
Стварање Републике Српске
Службени гласник,
Никола Кољевић
Дневник 1993-1995, Књига II
Београд
Висио Мунди Ацадемиц
Теорија хаоса и правна теорија Драган Митровић
Пресс, Нови Сад
приредиои превео
Уговор о Европској унији :
Дарко Симовић ;
Факултет за услужни
Уговор о функционисању
уводне напомене
бизнис, Нови Сад
Европске уније
Александра Фира
Правни факултет
Уговори грађанског права :
Универзитета Унион,
Посебни облици облигационг
Илија Бабић
Слижбени гласник,
права
Београд
Уговорна читанка ; књига друга
Службени гласник,
Драгољуб Симоновић
(+ ЦД РОМ)
Београд
Уговорна читанка ; књига прва
Службени гласник,
Драгољуб Симоновић
(+ ЦД РОМ)
Београд
Уговорна читанка ; књига трећа
Службени гласник,
Драгољуб Симоновић
(+ ЦД РОМ)
Београд
Упоредна правна традиција
Сима Аврамовић,
Правни факултет :
117. Социјална патологија
118.
Унивезитета Унион :
Загорац, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Досије студио, Београд
2007
2008
2007
2006
2008
2003
2008
2008
2007
2007
2007
2008
59
129. Увод у упоредно право
130. Управно право
131. Управно право
132. Управно право
Управно право ; приручник за
133. полагање правосудног испита ;
Књига 9
Управно право 2 - Управна
134.
делатност
Управно право 3 - Контрола
135.
управе
УСТАВИ и владе Кнежевине
Србије, Краљевине Србије,
136. Краљевине Србије, Краљевине
СХС и Краљевине Југославије:
(1835-1941)
Војислав Станимировић Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Драгољуб Поповић
Службени гласник,
Београд
Привредна академија,
Мирослав Врховшек
Нови Сад
Правни факултет за
Симеон Гелевски
привреду и правосуђе,
Нови Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Богољуб Милосављевић
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Зоран Р. Томић
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Драган Милков
Сад
Правни факултет, Нови
Драган Милков
Сад
приређивач Душан
Мрђеновић
137. Уставно право
Љиљана Славнић
138. Уставно право
Маријана Пајванчић
139. Уставно право
Богољуб
Милосављевић,
Драгољуб Поповић
Уставно право ; приручник за
140. полагање правосудног испита ;
Књига 1
Ратко Марковић
141.
Уставно право и политичке
институције
Ратко Марковић
142. Увод у филозофију права
Гордана Вукадиновић,
Радивој Степанов
Увод у грађанско : Стварно
143. право ; приручник за полагање
правосудног испита ; Књига 2
Илија Бабић
144. Увод у грађанско право
Обрен Станковић,
Владимир Водинелић
145. Увод у међународно право
Стеван Ђорђевић
146. Увод у систем грађанског права Душан Николић
147. Увод у социологију
Мирјана Тодоровић
Нова књига, Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Номос, Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет :
2008
2006
2008
2008
2008
2003
2003
1988
2007
2008
2008
2009
2008
2004
2008
2007
2007
2008
2006
60
148.
Увод у велике правне системе
данашњице
149. Ванпарнични поступак
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Будимир П. Кошутић
Марија Салма
Водич кроз прописе : Архунска Славко Богдановић,
конвенција у Републици Србији Мирјана Гуцић
Коментар закона о ауторском
праву са судском праксом
Право индустријске својине
SAS, Société par Actions
Simplifiée : Création - Gestion Evolution
Advocacy : Opening and Closing:
How to Present a Case
Arbeitsrecht
Business Law, 4th edition 4ed
Димитрије Милић
Синиша Варга
Frédéric Masquelier,
Nicolas Simon de
Kergunic
Roger Haydock, John
Sonsteng
Nipperdey
Ewan Maclntyre
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Универзитета, Београд ;
ЦИД, Подгорица
Правни факултет, Нови
Сад
Регионални центар за
животну средину за
централну и источну
Европу, Канцеларија у
Србији, Београд
Привредни Преглед
Београд
Алфа-граф НС, Нови Сад
Dalloz
2008
2008
2006
1990
2008
2002
West Publishing Company 1994
157. Can Human Rights Survive?
Conor Gearty
158. Checklist and Field Guide
159. Company Law
Contemporary Business and Online
160.
Commerce Law (5/e)
Contemporary Business Law and
161.
E-Commerce Law 5ed
Vernon Geberth
Ben Pettet
Verlag C.H.Beck
Pearson Education
Cambridge University
Press
CRC Press
Pearson
Henry Cheeseman
Pearson
2006
Henry Cheeseman
Prentice Hall
2005
Oxford University Press
2007
Dalloz
2000
Sweet & Maxwell
2000
Pearson Education
2007
ROUTLEDGE
Pearson Education
CENGAGE Learning
(Thomson Learning)
Palgrave
CENGAGE Learning
(Thomson Learning)
Pearson Education
2001
2004
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
Hector MacQueen,
Contemporary Intellectual Property
Charlotte Waelde,
(n/e)
Graeme Laurie
Gilles Darcy, Michel
Contentieux administratif
Paillet
Contract (11/e)
John Smith
Catherine Elliott, Frances
Contract Law 6ed
Quinn
Crime and the Internet
David Wall
Criminal Law
Elliott & Quinn
CRIMINAL LAW &
John Scheb
PROCEDURE 5E
Criminal Law (4/e)
Jonathan Herring
Larry Siegal, (University
Criminology
of Massachusetts)
Criminology
Leonard Glick
Customary International
Jean-Marie Henckaerts,
Humanitarian Law : Volume I:
Luoise Doswald-Beck
Rules
Cyber Crime Fighters : Tales from Felicia Donovan, Kristyn
the Trenches
Bernier
Dictionary of Law
Elizabeth Martin,
2008
2006
2000
2005
2004
2005
2004
2004
Cambridge University
Press
2005
QUE
2008
Oxford University Press
2006
61
Jonathan Law
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Economic Foundations of Law and
Donald Wittman
Organization
Stefan Fafinski, Emily
English Legal System
Finch
Stuart Bell, Donald
Environmental Law (7/e)
McGillivray
Environmental Law, the Economy
and Sustainable Development: The Richard Revesz, Philippe
United States, the European Union Sands, Richard Stewart
and the International Community
Josephine Steiner, Lorna
EU Law
Woods, Christian TwiggFlesner
European Union Politics (2/e)
Michelle Cini
Expertises judiciaires : Désignation
et mission de l'expert - Procédure Jacques Boulez
selon la juridiction
Forensic Science : Glossary
John Brenner
Health Law and the European
Tamara K. HerveyiJean
Union (Law in Context S.)
V. McHale
Human Rights in International
David Forshythe
Relations (2/e)
Claude-Albert Colliard,
Institutions Internationales
Louis Dubouis
Intellectual Property Law
Intellectual Property Law
International Law Documents
Malcolm Evans
Janine Hiller, Ronnie
Internet Law & Policy
Cohen
Introduction to Computer Law
David Brainbridge
Introduction to
Introduction to international
international International
International Humanitarian Law
Humanitarian Law
Ian Brown, Adrian
Law of Contract
Chandler
Law of Contract (6/e)
Paul Richards
Law of the European Union 6ed
John Fairhurst
Law on the Web : A Guide for
Stuart Stein
Students and Practitioners
Le Contrat d'entreprise
Philippe Delebecque
Learning the Law
Glanville Williams
Nutshell Contract Law 6e
Robert Duxbury
(Duxbury)
Principles of Corporate Finance
Eilis Ferran
Law
Private Power and Global
Claire Cutler
Authority
Q&A Contract Law 2003 - 2004
Brown
4/e, IE
201. Risk and Reason
Cass Sunstein
202. Serious Incident Prevention (2/e)
Thomas Burns
Cambridge University
Press
2006
Pearson
2007
Oxford University Press
2008
Cambridge University
Press
2008
Oxford University Press
2006
Oxford University Press
2006
Delmas
2002
CRC Press
Cambridge University
Press
Cambridge University
Press
2000
Dalloz
1995
LexisNexis UK
Oxford University Press
2003
2006
Prentice Hall
2002
Pearson
2004
CDPublishing
2005
Oxford University Press
2003
Longman
Pearson Education
2003
2007
Prentice Hall
2003
Dalloz
Sweet & Maxwell
1997
2002
Sweet & Maxwell
2003
Oxford University Press
2008
Cambridge University
Press
2003
Oxford University Press
2003
Cambridge University
Press
Gulf Professional
2004
2006
2003
2002
62
The Constitution of Law : Legality
in a Time Emergency
The European Union: A Very
204.
Short Introduction (2/e)
The Foundations of European
205.
Community Law
203.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221. Norms and the Law
222. An Introduction to Law
223.
Банкарски послови и хартије од
вредности
224.
Банкарско пословање и платни
промет
Детерминанте мезоекономских
225. система: или како упокојити и
васкрснути предузећа
226. Динамичка анализа биланса
227. Дивиденда знања
228. Economic annals 176 (eng.)
2006
John Pinder, Simon
Usherwood
Oxford University Press
2007
T.C. Hartley
Oxford University Press
2007
Oxford University Press
2005
Jack Goldsmith, Eric
Posner
The Making of Modern Intellectual Brad Sherman, Lionel
Property Law
Bently
The New Law and Economic
David Trubek, Alvaro
Development : A Critical Appraisl Santos
Richard Edwards, Nigel
Trusts & Equity
Stockwell
Understanding the European Union John McCormick
Дипломатија у међународним
Јелица Стефановић
односима
Штамбук
Радни односи у Републици
Зборник радова
Српској
Спречавање и сузбијање
савремених облика
Зборник радова
криминалитета - III
Спречавање и сузбијање
савремених облика
Зборник радова
криминалитета - IV
Administrative law
Tomothy Endicott
Critical Globalization Studies
Social Policy:Themes, Issues and
Debates 2ed
The Conflict of Laws (2/e)
Adrian Briggs
Blackstone's Statutes on Property
Law 2009-2010 (17/e)
Philosophy of Law:Intro Ed2
Mark Tebbit
206. The Limits of International Law
207.
David Dyzenhaus
Publishing
Cambridge University
Press
Cambridge University
Press
Cambridge University
Press
2008
2006
Longman
2006
Palgrave
Факултет политичких
наука
2008
ИП Глосаријум Београд
2006
ИП Глосаријум Београд
2008
Криминалистичко
полицијска академија
Земун
2009
2008
Routledge
2009
2005
Longman
2009
2008
Oxford University Press
Cambridge University
Drobak
Press
Cambridge University
Press
Центар за пословни
Славко Царић
консалтинг, Нови Сад
Александар Живковић, Центар за издавачку
Раде Станкић, Борко
делатност Економског
Крстић
факултета, Београд
Народни Универзитет:
Завичајно одељење
Милентијевић Миодраг
Народне Библиотеке,
Трстеник
Драгослав Словић
Финекс, Београд
Рене Тисен, Даниел
Андриесен, Франк
Адижес, Нови Сад
Лекан Депре
Gyorgy Simon, Itir Ozer, Ekonomski fakultet,
2009
2005
2006
2007
2000
2007
1996
2002
2006
2008
63
229. Economic annals 177 (eng.)
230. Economic annals 178-179 (eng.)
231. Economic annals 180 (eng.)
Ibrahim Ozkan, Vesna
Popović, Branko Katić,
Ružica Cvetković, Ana
Savić, Maja Andrijašević
Natalija Bogdanov,
David Meredith, Sophia
Efstratoglou, Aleksandra
Praščević, Bojan
Đorđević, Đorđe
Kaličanin, Katica
Radosavljević
Dejan Trifunović, Serkan
Erkam, Tarkan
Cavusoglu, Sabine
Bernabe, Gorana Krstić,
Ivana Prica, Debi
Konukcu-Onal, Ayse Nil
Tosun, Sanja Filipović,
Gordan Tanić, Saša
Ranđelović, Novo
Plakalović
Will Bartlett, Biljana
Bogićević Milikić,
Nebojša Janićijević,
Vladimir Njegomir, Rado
Maksimović, Irena
Janković, Ivan Marković
232. Економија
Јово Једнак
233. Економија
Слободан Цветановић,
Мирослав Ђорђевић,
Марко Царић
234. Економија у 12 лекција
Божо Ковач
235.
Економија за менаџере : у
свјетској привреди
236.
Економика европских
интеграција
237. Економика предузећа
238. ЕКОНОМИКА предузећа
239.
Ekonomski fakultet,
Beograd
2008
Ekonomski fakultet,
Beograd
2008
Ekonomski fakultet,
Beograd
2008
Београдска пословна
2007
школа, Београд
Факултет за економију и
инжењеријски
2008
менаџмент, Нови Сад
Издавачки центар,
1995
Цетиње
Доминицк Салваторе
МАТЕ, Загреб
1994
Димитријевић Бојан,
Олга Мунитлак
Ивановић
Миленко Николић,
Драгана Покрајчић,
Никола Маленовић,
Благоје Пауновић
Миленко Николић,
Никола Маленовић,
Драгана Покрајчић,
Благоје Пауновић
Факултет за услужни
бизнис, Сремска
Каменица
2008
Економика предузећа :
Благоје Паунић
Предузеће, окружење и улагања
Економика предузећа : улагање у
Стеван Куколеча
репродукцију
Економика предузећа, Књига I,
241.
Стеван Куколеча
VI издање
240.
Beograd
Универзитет у Београду,
1995
Економски Факултет
Економски факултет,
Београд
1997
Центар за издавачку
делатност Економског
2008
факултета, Београд
Савремена
1974
администрација, Београд
Савремена
1971
администрација и
64
242. Економска читанка
Паул А. Самуелсон
243. Економска дипломатија
Владимир Првуловић
244. Економски анали 173
245. Економски анали 174-175
Ђорђе Шуваковић
Олгин, Горан
Радосављевић, Зоран
Поповић, Ахмет Бурцин
Yарели, Ибрахим
Ердем Сецилмис,
Алпарслан Басаран,
Љиљана Контић, Бојан
Ђорђевић, Мирослав
Прокопијевић
Биљана Богићевић
Миликић, Небојша
Јанићијевић, Ана
Алексић, Георгy Симон
Јр., Огњен Радоњић,
Иван Ангелов, Божо
Стојановић, Наташа
Голубовић, Срђан
Голубовић, Мирослав
Антевски, Весна
Параушић, Драго
Цвијановић
246. Електронско пословање
Раде Станковић
247. Енглески за економисте I/II
Надежда Силашки,
Татјана Ђуровић
248. Енглески за економисте III
Надежда Силашки
249. Енглески за економисте IV
Татјана Ђуровић
250. English Gramar for Economics
Nadežda Silaški, Tatjana
Đurović
251.
English Practice in Economics and Nadežda Silaški, Tatjana
Business
Đurović
252. Финансијска економија
Бранко Урошевић
253. Финансијска интелигенција
Финансијска контрола и
254.
ревизија
Финансијска тржишта и берзе :
255.
управљање финансијским
Карен Берман, Џо Најт
Александар Миљковић
Слободан Комазец,
Радован Ковачевић,
Институт за економска
истраживања, Београд
Накладни завод Матице
Хрватске, Загреб
Грмеч - Привредни
преглед, Београд
1975
Економски факултет,
Београд
2007
Економски факултет,
Београд
2007
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog
fakulteta, Beograd
Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog
fakulteta, Beograd
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Асее, Нови Сад
Привредна академија,
Нови Сад
Јантар група, Београд
2001
2008
2008
2006
2006
2008
2008
2008
2007
2006
1998
65
тржиштима и берзански
менаџмент
Дејан Ерић, Жарко
Ристић
256. Фискална стратегија
Жарко Ристић
Економски факултет,
Београд
2001
257. Глобализација
Манфред Б. Стегер ;
(пријевод Гордана
Лонцо)
Шахинпашић, Сарајево
2005
Хартије од вредности :
258. Управљање портофолиом и
инвестициони фондови
Дејан Б. Шошкић
259. Јавне финансије
Божидар Раичевић
260. Јавне финансије
Драгомир Ђорђевић
261.
Како разумети економију за 1
сат
262. Комерцијално пословање
263. Концесије у Србији
264.
Курс из политичке економије II
издање
265. Макроекономска анализа + ЦД
266. Мала предузећа, Велика шанса
267. Маркетинг догађаја
Маршал Пејн
Александар Јовановић
Надежда Митровић
Житко
Хилмија Хасанагић,
Света Поповић
Перо Б. Петровић
269. Међународна економија
Бранислав Пелевић,
Владимир Вучковић
270. Међународне финансије
Дејан Миљковић
Предраг Јовановић
Гавриловић, Оскар
Ковач, Млађан
271. Међународни економски односи
Ковачевић, Јелена
Козомора, Бранислав
Пелевић
Микроекономија : Модеран
приступ
Милочерски економски форум
274.
2007
275. Милочерски економски форум:
273.
Алфа Београд
Предраг Јовановић
Гавриловић
Хал Р. Варијан
2003
Савремена
1974
администрација, Београд
Институт за економику и
2003
финансије, Београд
Народна књига, Београд
Центар за издавачку
Миомир Јакшић,
делатност Економског
Александра Прашчевић
факултета, Београд
ЦМП Центар за мала
Драган Томић
предузећа БЕДЕС,
Београд
Жак Стокар ; превео
М. Крамаршић, Београд
Милош Крамаршић
Маркетинг стратегија и
268. међународно пословање
предузећа
Међународно пословно
272.
финансирање
Центар за издавачку
делатност Економског
2007
факултета, Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
2008
факултета, Београд
Ректор Привредне
2005
Академије Славко Царић
ИСТ, Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Економски факултет,
Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Економски факултет,
Београд
1953
2008
1995
2006
1997
2007
2008
1995
2008
2008
2007
Група аутора
Савез економиста Црне
2008
66
Транзиција и после у региону
некадашње Југославије
Горе, Савез економиста
Србије, Удружење
корпоративних
директора Србије,
Монтенегро бизнис
алијанса
277. Начела народне економије
Нова економска наука :
278. намењена привреди, влади,
образовању
Стеван Деветаковић,
Биљана Јовановић
Гавриловић, Гојко
Рикаловић
Светозар Марковић
W. Едwардс Деминг ;
[преводилац Слободан
Јовановић]
279. О проблему амортизације
Војислав Зеремски
280. Основи економије
Мирољуб Лабус
276. Национална економија
281. Основи економије
Основи економије : изабрани
282.
текстови
Основи економије : увод у
283. економију, микроекономија,
макроекономија
Основи економије : увод у
економску анализу,
284.
микроекономија,
макроекономија
Радован Томић,
Слободан Цветановић,
Мирослав Ђорђевић
Драгољуб Драгишић,
Бранко Медојевић,
Богдан Илић, Милован
Павловић
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
2008
Нолит, Београд
1975
Грмеч - Привредни
преглед, Београд
1996
Завод за савремену
организацију пословања, 1966
Београд
Правни факултет,
2007
Београд
Алфа-граф НС, Нови Сад 2008
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
2008
Јово Једнак
Висока туристичка
школа струковних
студија, Београд
2007
Јово Једнак, Радован
Томић
Алфа-граф НС, Нови Сад 2007
Миомир Јакшић,
Центар за издавачку
Никола Фабрис,
делатност Економског
Александра Прашчевић факултета, Београд
Центар за издавачку
286. Основи макроекономије + ЦД
Миомир Јакшић
делатност Економског
факултета, Београд
Основни принципи
Виша економска школа,
287.
Радан М. Лакичевић
индустријских односа
Ниш
Момчило
Планирање и развојна политика
Савремена
288.
Милисављевић, Јован
предузећа
администрација, Београд
Тодоровић
Политичка економија и
Соња Петровић289.
Грађевински факултет
економика грађевинарства
Лазаревић
Руди Црнковић, Радивој
Политика ликвидности
290.
Тепшић, Марјан
Информатор, Загреб
предузећа
Ханжековић
Центар за издавачку
291. Пословна информатика
Раде Станковић
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
292. Пословне финансије
Милорад Иванишевић
делатност Економског
285.
Основи макроекономије :
Примери
2008
2008
2007
1995
1973
2008
2008
67
293. Пословне финансије II издање
294. Пословно окружење
295. Пословно планирање
Драган Красуља
факултета, Београд
Економски факултет,
Београд
1982
Татјана Ђурић
Алфа-граф НС, Нови Сад 2008
Кузмановић
Братислав Б.
Прокоповић, Невенка
2007
Д. Нићин, Каролина С.
Прокоповић
Примена кибернетике у
296. руковођењу радним
организацијама
Славко Марјановић
Информатор, Загреб
1974
297. Примењена економија
Герсон Антелл
Европски покрет у
Србији, Београд
2003
Примењена ревизија у привреди
и јавном сектору
Реверсна логистика као део
299.
ланца снабдевања
Савремена улога и
300. функционисање синдиката у
остваривању социјалне политике
298.
Драгутин П. Драгојевић
Горан Миловановић,
Нада Барац
Мехмед Авдагић
301. Савремени привредни системи
Јуриј Бајец, Љубинка
Јоксимовић
Социјална економија :
302. Социјални менаџмент и
управљање благостањем
Жарко Ристић
303. Социологија
Зоран Бајић
Социологија : критичко
304. мишљење, подстицај, иновација,
визија, социолошки појмовник
Спољнотрговинско пословање :
305.
савремена теорија и пракса
Статистика са апликацијом у
306.
еxцел-у II књиге
307. Теорија биланса, В издање
308.
Теорија, пракса и вештина
савременог менаџмента
Зоран Бајић, Павле Б.
Бубања
Зорка Грандов
Славица Јоветић
Јован М. Ранковић
Живота Радосављевић
2006
Економски факултет,
Ниш
Самостални синдикат
ППДИВУТ БиХ,
Сарајево
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Графички цента
"Етикета", Београд
Виша техничка
машинска школа,
Трстеник
Факултет за трговину и
банкарство "Јанићије и
Даница Карић", Београд
Београдска трговачка
омладина, Београд
Издање аутора,
Крагујевац
Економски факултет,
Београд
ДП "Проналазаштво",
Београд
Стипе Ловрета, Драган
Савремена
Радуновић, Горан
администрација, Београд
Петковић
Трговинско пословање : теорија
Београдска трговачка
Зорка Грандов
и пракса
омладина, Београд
Тржишно комуницирање:
ИРО "Научна књига",
Бранислав Костић
теорија и пракса
Београд
Владимир Капор,
Привредна академија,
Уговори робног промета
Славко Царић
Нови Сад
Улагање у људе
Тхеодоре W. Сцхулцз ЦЕКАДЕ, Загреб
Управљање животним
Грмеч Привредни
циклусима предузећа : како и
Исак Адижес
преглед, Београд
зашто предузећа расту и умиру и
2007
2008
2006
2001
1999
2004
2000
2006
1986
1999
309. Трговина : теорија и пракса
1998
310.
2000
311.
312.
313.
314.
1990
2007
1985
2005
68
шта чинити у вези са тим
Велики економски системи :
315. Проблеми оптимизације великих Радмила Стојановић
економских система
Збирка чланака: Економика у
316. општенародном одбрамбеном
Вук М. Обрадовић
рату, III књига
Знање за успешно пословање:
317.
Група аутора
савремене пословне методе
Савремена
1974
администрација, Београд
Војноиздавачки завод,
Београд
1985
ГСМ Публиц, Београд
2004
Социологија са социологијом
318.
предузетништва
Драгутин Митровић
319. Социологија рада
Данило Ж. Марковић
320. Социолошке теме
Биљана Ратковић
Његован, Момчило
Бајац
Учитељски факултет и
Виша школа за спољну 2000
трговину, Бијељина
Савремена
1999
администрација, Београд
Висока пословна школа
струковних студија,
2007
Нови Сад
Роман Образ
Информатор, Загреб
1971
Владимир Цветановић
Београд
1999
Планирање, развој и лансирање
производа за тржиште
Култура пословног
322.
комуницирања
321.
323. Пословна комуникација
Слободан Станојловић, Завод за уџбенике и
Воислав Гаковић, Раде наставна средства,
Р. Лаловић
Београд
Економски субјекти у
324. Југословенском привредном
систему
Центар за марсистичко
образовање, Крагујевац
325. Међународни платни промет
Милош Р. Софреновић
326. Транзиција, достизање ЕУ
Копаоник бизнис
форум
327. Економија индустрије, први део Милан Илић
328. Економско учење Карла Маркса Карл Кауцки
329. Операциона истраживања
330.
Јован Ј. Петрић
Наука и организовање
удруженог рада
Момчило
Планирање и развојна политика
Милисављевић, Јован
самоуправног предузећа
Тодоровић
Фарук Јашаревић,
332. Логистика и шпедиција
Велибор Пеулић
331.
Зкономика предприятия
333. промышлености строительных
материялов - учебное пособие
А. А. Рудычев, Ю. А.
Дорошенко, В. В.
Выборнов
Савремена
администрација, Београд
Савез економиста
Србије, Удружење
корпоративних
директора Србије,
Београд
Економски факултет,
Крагујевац
Рад, Београд
Савремена
администрација, Београд
Центар за марксизам
Универзитета у Београду
1987
1971
2008
1996
1953
1979
1985
Савремена
1983
администрација, Београд
Бесједа, Бања Лука
2005
Федеральное агентство
по образованию
Белгородский
государственний
технологический
университет им. В. Г.
Шухова Белгород
2005
69
334.
Зкономика, зкология о общество
Группа авторов
России в 21-м столетии
335. Социологија рада
Владимир Рашковић
336. Увод у социологију
Мирко Перовић
337. Економски речник
Аћимовић Слободан и
други
338. Откуп стана и стамбени кредити Радиша Ђорђевић
Стратегијско планирање
339. истраживања и развоја у
предузећу
Стево Јаношевић
340. Лексикон индустријских односа Бранко А. Лубарда
341. Политичка економија
Искушења економске политике :
342. Хронологија живота под
санкцијама
Пословне финансије и процена
343.
вредности предузећа
Пословни систем и његово
344.
окружење
Ефективна пословна
345.
комуникација
346.
Internet Marketing: Strategy,
Implementation and Practic 3ed
Accounting Information
347. Systems:(International Edition)
10ed
Managerial Economics 5e Study
348.
Guide
Application Cases in Management
349.
Information Systems
Foundations of Comparative
350.
Politics
Economics of Technological
351.
Diffusion
352. Famous Fables of Economics
Financial Freedom Through
353.
Electronic Trading
Profit Strategies for Air
354.
Transportation
Germany's Technological
355.
Performance
Social, Ethical and Policy
356. Implications of Information
Technology
Драгић Стојадиновић,
Миланко Еремић
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет СанктПетербург
Институт за економска
истраживања, Београд
Савремена
администрација, Београд
Економски факултет,
Београд
Дечје новине, Горњи
Милановац
2005
1974
1971
2001
1991
Савремена
1989
администрација, Београд
Радничка штампа,
1997
Београд
Савремена
1987
администрација, Београд
Петар Ђукић
Грмеч Привредни
преглед, Београд
1995
Јован Родић
Економика, Београд
1991
Живадин Стефановић
Научна књига, Београд
1977
Милорад Бањанин
Саобраћајни факултет :
Желнид, Београд
1999
Dave Chaffey, Fiona
Ellis-Chadwick, Kevin
Johnson, Richard Mayer
Pearson Education
2006
Marshall Romney, Paul
Steinbart
Pearson, Prentice Hall
2005
William Samuelson,
Stephen Marks
John Wiley & Sons
2006
James Morgan
McGraw Hill
2004
Kenneth Newton, Jan van Cambridge University
Deth
Press
2005
Blackwell Publishing
2001
Daniel Spulber
Blackwell Publishing
2001
Van Tharp, Brian Jane
McGraw Hill
2001
George Radnoti
McGraw Hill
2002
Harald Legler, Georg
Licht, Alfred Spielkamp
Linda L.
BrennaniVictoria E.
Johnson
Springer
Information Science
Publishing
2003
70
The New Investor Toolbox:Tools
and Techniques to Manage
358. The Dinner Club
357.
359. Blockbusters
360. Strategy in Practice
The Development of Modern
361.
Business
Worker Wellbeing in a Changing
362.
Labor Market
363. Fair Trade For All
Alexander Hoar, Henry
Harington
Shannon Henry
Gary S. Lynn and
Richard R. Reilly
Clif Bowman
Gordon Boyce, Simon
Ville
Pearson Education
2003
The Free Press
2002
HarperBusiness
2002
Prentice Hall
1998
Palgrave
2002
Solomon Polachek
Elsevier Science
2001
Joseph Stiglitz, Andrew
Charlton
Oxford University Press
2007
Blackwell Business
1998
CABI Publishing
2002
Oxford University Press
2008
Edward Elgar
2003
Ingrambook
2002
Springer
2003
Richard D. Irwin, Inc.
Cambridge University
Press
1980
Palgrave
2000
The Career Press, Inc.
2002
Oxford University Press
2008
Contemporary Strategy Analysis :
Robert M. Grant
Concepts, Techniques, Aplications
Benchmarking in Tourism and
Hospitality Industries : The
365.
Karl W. Wober
Selection of Benchmarking
Partners
Alan Morrison, William
366. Investment Banking (n/e)
Wilhelm Jr.
Global Challenge to Industrial
Paolo Guerrieri, Simona
367. Districts: Small and Medium-Sized Iammarino, Carlo
Enterprises in Italy and Taiwan
Pietrobelli
Theories of International
368. Cooperation and the Primacy of
Jennifer Sterling-Folker
Anarchy
Capacity Reservation for Capital369.
Stefan Spinler
intensive Technologies
370. Strategies for Change
James Brian Quinn
The History of Family Business,
371.
Andrea Colli
1850-2000
edited by Monir H. Teyeb
International business patrnership :
372.
; with a preface by Farok
issues and concerns
J. Contractor
373. The Quoatable Coach
Thom Loverro
Dictionary of Finance and Banking Law, Jonathan; Smullen,
374.
(4/e)
John
2. извештај о имплементацији
Влада Републике
375. стратегије за смањење
Србије
сиромаштва у Србији
Елзбет Мекхети ;
Адижесов буквар за
[прилагодио Руди
376. предузетнике : прича о пет
Севиџ ; илустровала
предузећа
Кетлин Паркс ; превод
Звездан Хорват]
Јохн Кеннетх
377. Анатомија моћи
Галбраитх
Слободан Комазец,
Банкарски менаџмент :
Борко Крстић,
378. Управљање савременим
Александар Живковић,
банкарством
Жарко Ристић
Битни елементи организацијског
379.
Степхен П. Роббинс
понашања
364.
2002
Влада Републике Србије,
2007
Београд
Привредни преглед,
Београд ; Адизес
Соутхеаст Еуропе, Нови
Сад
2002
Стварност, Загреб
1983
Чигоја штампа, Београд
1998
МАТЕ, Загреб
1995
71
380. Циљеви
381.
Чему вас не уче у Харвардској
школи бизниса
382.
Демократски облици
организовања друштва
383. Дијагноза стилова управљања
384. Директно из ДЕЛЛ-а
385.
Доминација мултикомпанија,
невојно освајање света
386. Ефекат ендорфина
387. Еколошки менаџмент
388. Економика трговине
389. Енглески за комерцијалисте
390. Европа кроз бизнис
391. Финансијски менаџмент
392. Финансијски менаџмент
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
Холистички концепт
менаџмента јавног предузећа
Интерперсонално пословно
комуницирање са основама
производно - организационог
понашања, корпоративне
културе и социологије
пословних комуникација. Књ. 1
Изворишта мајсторства
менаџера
Кадровска политика
Кадровска теорија и пракса
Брајан Трејси
Финеса, Београд
Марк Х. МакКормак ;
Грмеч - Привредни
[преводилац Магдалена
преглед, Београд
Југовић]
2003
Милан Кнежевић
Информатор, Загреб
1981
Исак Адижес
Грмеч дд, Привредни
преглед, Београд
2001
Мајкл Дел, Кетрин
Фридман ; (преводилац Финеса, Београд
Петар Кочовић)
ИРО “Отокар
Жарко Мркушић, Ана
Кершовани” Опатија
Петрић – Мркушић
Ријека
Вилијам Блум ;
(преводилац Тања
Финеса, Београд
Милосављевић)
Лариса Јовановић
Факултет за менаџмент
Коломејцева
Универзитета БК
Центар за едукацију
Живота Радосављевић руководећих кадрова и
консалтинг, Београд
Савремена
Круница Трбојевић
администрација, Београд
ИQ медиа & ХАТ,
Јохн Моле
Београд
С. Миловановић, М.
Привредна академија,
Царић
Нови Сад
Факултет за услужни
Хасиба Хрустић
бизнис, Нови Сад
Електропривреда Србије,
Марковић, А.
Београд
Драган Суботић, Јовица Виша пословна школа,
Љ Лазић
Београд [тј.] Приједор
Аца Марковић,
Војислав Вученовић
Славко Марјановић
Јово Брекић
Филип Котлер ; [превод
Како креирати, управљати и
Бранислав Вукић,
доминирати тржиштем
Мирјана Ћургуз]
Том Хопкинс ;
Како овладати вештином продаје [преводилац Марија
Ланда]
Како ријешити кризу управљања Ицхак Адизес
401. Како успети у бизнису
402. Књига о стресу
ЈП Електропривреда
Србије, Београд
Информатор, Загреб
Информатор, Загреб
Адижес, Нови Сад
Мост-менаџмент обука
систем тренинг : Финеса,
Београд
Глобус, Загреб
М. Милентијевић,
Миодраг Милентијевић
Трстеник
Предраг Каличанин,
Издавачко предузеће
Душица Лечић МЕДИЦИНСКА
1999
2006
1988
2002
2004
2006
1978
1994
2006
2005
2000
1999
2002
1975
1983
2003
2003
1979
1999
1994
72
Корени менаџмента : прошлост
за будућност 1573-1941
Корпоративни менаџмент,
404.
управљачки сyстем предузећа
403.
405. Лексикон менаџмента, I издање
406. Лидерство
407. Логика правде и права
Људски ресурси и ефикасност
408.
великих саобраћајних система
Тошевски
приредила Зорица
Стабловић-Булајић
Божидар Ставрић,
Слободан Вучићевић
Звонко Сајферт, Дејан
Ђорђевић, Цариша Х.
Бешић
Петер Г. Нортхоусе
Драгослав Словић
Груја Костадиновић
409. Management
priredio Staniša
Martinović
410. Манагемент 21 : Лидери
Бранимир Павла Инић
411. Менаџмент 1
Бранимир Павла Инић
412.
Међународни бизнис и
менаџмент
413. Менаџмент
414. Менаџмент
415.
Менаџмент : филозофија и
технологија
416. Менаџмент догађаја
417. Менаџмент и финансије
418. Менаџмент и креативност
419. Менаџмент људских ресурса
Менаџмент медицине - Како
420. постати успешан, а сачувати
здравље
421. Менаџмент политичке странке
422.
Менаџмент помоћу пројеката +
ЦД
423.
Менаџмент људских ресурса :
практикум
424.
Менаџмент туристичке
дестинације
425. Менаџмент за културу
426. Мерила времена
Бранко Ракита
Бранислав Ђорђевић
Радмило Тодосијевић ...
[ет алл.]
Војислав Вученовић,
Божидар Лековић
Чедомир Љубојевић,
Александар Андрејевић
Милија Зечевић,
Вукица Симичевић,
Зоран Симичевић
Бранислав Ђорђевић
Радојко Лојаничић
КЊИГА
Адижес менаџмент
консалтинг, Нови Сад
Виша пословна школа,
Београд
2003
Агенција “Матић”,
Београд
2006
1995
Дата статус, Београд
2008
Феникс, Београд
2009
Висока школа
2009
струковних студија, Ниш
Dobra vest, Novi Sad
Факултет за трговину и
банкарство "Јанићије и
Даница Карић", Београд
Измењено и допуњено
изд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Универзитет у
Приштини, Економски
факултет, Приштина
1992
2003
2006
2003
Алфел, Нови Сад
1994
Желнид, Београд
1998
Факултет за услужни
2002
бизнис, Нови Сад
Институт за
интернационални
менаџмент, Београд
Економика, Ниш
2005
Универзитет Нови Пазар 2008
Живота Радосављевић
Агенција за маркетинг
ЕдЦом, Београд
2001
Љубиша С.
Стојмировић
ЗИПС, Земун
1999
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Факултет за услужни
Јелена Вемић Ђурковић бизнис, Сремска
Каменица
Драган Н. Ђуричин,
Драган М. Лончар
Бранка С. Пауновић
Исак Адижес ; (превод
Бранислава Допуђа,
Небојша Царић)
Херберт Маркузе
2007
2007
Алфа-граф НС, Нови Сад 2007
Адижес менаџмент
консалтинг, Нови Сад
2002
Графос, Београд
1985
73
427. Моћ
Мајкл Корда
Петер Ф. Друцкер
Мој поглед на менаџмент : избор
[превод Бранислава
428. из дела о менаџменту Питера
Вукић, Маријана
Дракера
Ћургуз]
429. Мој живот и рад
Хенри Форд
Миодраг Јовановић,
Жарко Ристић, Борко
Крстић, Алаксандар
Живковић
431. На путу од визије до стварности Роман Албрехт
Монетарни и фискални
430.
менаџмент
432. Непродуктивни састанци
Ивица Шегота
Нова Јапанска производна
филозофија : 1. Рационализација
производње - неколико основних
433.
гледишта; 2. Тоyота систем посматрано из производнотехничког угла
Београд : Југословенски
завод за продуктивност
рада : Факултет
организационих наука
434.
Ричард Е. Симпкин ;
Надметање у брзини маневра : о
[превео Боро
рату у XXI веку
Пејчиновић]
435. Наука о раду и организацији
Гизела Шушњар
436. Организација предузећа
Есад Ахметагић
437. Организација предузећа
ОРГАНИЗАЦИЈА предузећа:
438. теорије, структуре, понашање,
развој
Организација : Дизајн,
439. Понашање, Људски ресурси,
Промене
440.
Организације и организирање у
образовању
441. Организација предузећа
442.
Организационо понашање са
менаџментом људских ресурса
Манојло Бабић,
Божидар Ставрић
Живадин Стефановић,
Мирјана Петковић,
Живко Костић,
Војислав Кларић
Мирјана Петковић,
Небојша Јанићијевић,
Биљана Богићевић
Миликић
група аутора
Војислав Вученовић
Мирјана Петковић
Основе менаџмента људских
Слободан Ћамиловић,
ресурса
Видоје Вујић
Основи кибернетике, примена у
444.
Душан Симић
менаџменту, инжењерингу и
443.
Досије Салијери, Београд 1992
Адижес, Нови Сад
2003
ДСП-мецатрониц,
Крагујевац
1995
Економски факултет,
Ниш
2001
Глобус, Загреб
Југословенски завод за
продуктивност рада,
Асоцијација клубова
самоуправљача
Југославије, Београд
1974
1985
1985
Војноиздавачки и
новински центар,
Београд
Универзитет у Новом
Саду, Економски
факултет у Суботици
ЦИКОС Холдинг,
Суботица
1991
1995
2002
КИЗ Центар, Београд
2003
Економски факултет,
Београд
1994
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
2008
ЈУ Јавна библиотека
"Алија Исаковић",
2008
Градачац
Виша школа за
организацију рада, Нови 1974
Сад
Центар за издавачку
делатност Економског
2008
факултета, Београд
Текон, Београд
2007
ДСП-мецатрониц
Крагујевац, Технички
74
економији
445. Основи менаџмента
446.
Основе менаџмента: теорије и
контроверзе
Душан Ристић и
сарадници
Бранислав Ђорђевић
факултет, Чачак
Цеком боокс : Факултет
за менаџмент, Нови Сад
Универзитет у
Приштини, Економски
факултет
СТРУЧНА КЊИГА,
Београд
Овлашћења директора у области
Драган Марковић
радних односа и пословођења
Петер М. Сенге ;
Пета дисциплина : принципи и
448.
(пријевод с енгл. Горан Мозаик књига, Загреб
пракса учеће организације
Вујасиновић)
Питер М. Сенги ;
Пета дисциплина : умеће и
449.
[превод Слободан
Адижес МЦ, Нови Сад
пракса организације која учи
Динић]
Основе управљачког
450.
Манфред П. Wахл
Информатор, Загреб
информацијског система
ИТРО АУГУСТ
451. Образовање на раскрсници
Стјепан Халадин
ЦЕСАРЕЦ, Загреб
Бранислав Ђорђевић,
Економика: М.
452. Посебне теме менаџмента
Милосав Стојановић
Стојановић, Ниш
Виша техничка
Пословна политика и
453.
Слободан Јаковљевић машинска школа,
предузетништво
Трстеник
Пословни систем :
Војислав Вученовић,
Институт за унапређење
454. организовање, управљање,
Милија Зечевић, Зоран
робног промета, Београд
моделирање
Симовић
ИТРО "Напријед",
455. Посустајање будућности
Јеремy Рифкин
Загреб
Увод у примену информационе
Виша пословна школа,
456.
Зоран Марошан
технологије
Нови Сад
Информациони системи у
Универзитет Браћа
457.
Стевица Крсмановић
мрежном окружењу
Карић : Магента, Београд
Увод у пословну етику и
Загреб : Мате д.о.о. :
458. корпорацијску друштвену
ЗШЕМ
одговорност
Вештина управљања са
СГИ Сциентифиц Гроуп
459.
лексиконом менаџмента
Интернатионал, Београд
Јулиет Ниеренберг,
Нова школска књига,
460. Тајне успјешног преговарања
Ирене С.Росс
Загреб
Библиотека Лепота
461. Култура пословног понашања
Душанка Бојичић
понашања, Београд
Менаџемент, управљање и
462.
Душан Ристић
Нови Сад
руковођење
Биљана Јаневски Задужбина Илије М.
463. Енглески II
Димитријевић
Коларца, Београд
Задужбина Илије М.
464. Енглески III
Мирослава Цвејић
Коларца, Београд
Завод за издавање
Енглески језик за I и II разред
уџбеника Нови Сад,
средњег образовања и васпитања Љиљана Матић, Невена
465.
Завод за уџбенике и
са наставом на језицима народа Милић
наставна средства
и народности
Београд
Eurohighvaway.org - Put do
466.
Albert Schermacher
uspjeha
447.
2005
1993
1990
2001
2003
1971
1983
2004
2002
1988
1986
2007
2001
2007
1995
2005
2005
1995
1998
1999
1989
2001
75
467. Француски за економисте
Марија ЏунићДрињаковић
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Живота Радосављевић,
Врњачка Бања 2009.
Предраг Дашић
Беседе : Најлепши говори из
избор текстова Зоран
АБЦ Глас, Београд
светског беседништва
Сарамандић
Универзитет "Браћа
Карић" и
Дипломатија : Економска
Мултидисциплинарни
Давид Ђ. Дашић
мултилатерала и билатерала
центар за подстицање
интеграционих процеса и
хармонизацију права
Human Resource Management and Wayne Mondy Robert
Pearson Education
Human Resource Management 9ed Noe
Драган Сретеновић,
Интернет
Павле Пековић, Дејан ПЦ Пресс, Београд
Ристановић
Весна Егић, Дејан
Интернет
ПЦ књига, Београд
Гамбирожа
Internet Web (Outlook Express,
Logos Art, Agencija
Internet Explorer, HTML,
Dragan Stojanović
Svetionik, Beograd
FrontPage)
Лидерство
Петер Г. Нортхоусе
Дата статус, Београд
Људски ресурси и ефикасност
Костадиновић, Г.
ВШМСЦ, Ниш
великих система
Логос Арт, Агенција
Мацромедиа Фласх МX
Драган Стојановић
Светионик, Београд
Слободан
Привредна академија,
Макроекономија
Миловановић, Марко
Нови Сад
Царић
International Conference
: Contemporary
Chalenges of Theory and Centar za izdavačku
Management and Marketing Under
Practice in Economics : delatnost Ekonomskog
Globalization
Faculty of Economic fakulteta, Beograd
Belgrade 26/09/200729/09/2007
Паневропски
универзитет "Аперион"
Маркетинг - менаџмент
Владимир Стојановић за мултидисциплинарне
истраживања
и виртуалне студије,
Бања Лука
Међународно приватно право ;
Правни факултет :
Гашо Кнежевић,
приручник за полагање
Службени гласник,
Владимир Павић
правосудног испита ; Књига 11
Београд
Центар за едукацију
Организација услуга
Живота Радосављевић руководећих кадрова,
Београд
Основи менаџмента људских
Техноконзалтинг,
Вујић, В. (коаутор)
ресурса
Београд
Основи рачуноводства
Драгослав Словић
Феникс, Београд
Славко Царић, Франц
Спољнотрговинска плаћања
Научна књига, Београд
Либовшек
2005
468. ANTiM 2009 proceedings
2009
469.
1993
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
2003
2004
1996
2004
2005
2008
2008
2007
2007
2008
2008
2006
2007
2007
1990
76
486. Средњи течај енглеског језика II Мирјана Лера
487.
488.
489.
490.
уредио Жан-Франсоа
Сигније у сарадњи са
Тајна друштва
Реноом Томазом ;
(превод Ибрахим
Беговић)
Милутин Срдић,
Уговори робног промета
Владимир Јовановић
Фарук Јашаревић,
Водич за возаче у међународном
Велибор Пеулић,
цестовном транспорту
Даворин Пехар
Библиографија Копаоничке
школе привредног права 1987 2008
491. Устав Републике Србије
492. Увод у међународно право
Стеван Ђорђевић
Извори међународног
хуманитарног права
Весна Кнежевић Предић
493.
494. Менаџмент људског капитала
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
Часопис за право и економију
европских интеграција ( 2009/6)
Часопис Правни живот Право и
међународне интеграције
(2008/9) ТОМ I
Часопис Правни живот Право и
међународне интеграције
(2008/10) ТОМ II
Часопис Правни живот Право и
међународне интеграције
(2008/11) ТОМ III
Часопис Правни живот Право и
међународне интеграције
(2008/12) ТОМ IV
Чаопис Правни живот Право и
међународне интеграције
(2008713) ТОМ В
Правни живот часопис за правну
теорију и праксу Број 3 -4 2008
Београд
Правни живот часопис за правну
теорију и праксу Број 5-6 2008
Београд
Правни живот часопис за правну
теорију и праксу Број 7 - 8 2008.
Београд
Правни живот часопис за правну
теорију и праксу Број 1-2 2009.
Београд
Видоје Вујић
Институт за стране
језике, Београд
1986
МОНО & МАНАНА,
Београд
2006
Привредна академија,
Нови Сад
2006
Бесједа, Бања Лука
2006
Копаоничка школа
привредног права
2008
ЈП Службени гласник
Београд
Правни факултет
Универзитета у Београду
: Службени гласник
Факултет политичких
наука Универзитета у
Београду
Свеучилишна књижница
Ријека
ЈП Службени гласник
Београд
2007
2007
2007
2008
2009
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2008
Удружење правника
Србије
2009
77
Правни живот часопис за правну
505. теорију и праксу Број 3 -4 2009
Београд
Правни живот часопис за правну
506. теорију и праксу Број 5-6
2009.Београд
Правни живот часопис за правну
507. теорију и праксу Број 7 - 8 2009.
Београд
Архив за правне и друштвене
508.
науке 1-2 2007 Београд
509. Nutcases Criminal law
510. Intellectual Property Law
511. Company Law
512. Bonton
513. The secrets of ceos
Penny Childs, Paul
Dobson
Routledge-Cavendish
Chris Shepherd
Milica Grabovac,
Vladimir Knor
Steve Tappin, Andrew
Cave
514. Студиј покрета и времена
Ралпх М. Барнес
Осигурање у савременом свету
The Psychology of Success
Time Management
Change your life with NLP
LEMiMA PROCEEDINGS
519.
Volume 1
LEMiMA PROCEEDINGS
520.
Volume 2
LEMiMA PROCEEDINGS
521.
Volume3
Младенка Балабан
Judith Leary Joyce
Marc Mancini
Lindsey Agness
515.
516.
517.
518.
Удружење правника
Србије
2009
Удружење правника
Србије
2009
Удружење правника
Србије
2009
Удружење правника
Србије
2007
Sweet & Maxwell
2008
Hodder Education
2008
2007
Svjetlost Sarajevo
1990
Nicholas Brealey
Publishing London
Библиотека
Организација
руковођења
продуктивности Загреб
Младенка Балабан
Pearson Prentice Hall
McGraw Hill
Pearson Prentice Hall
1964
2008
2009
2007
2008
FORKUP
2009
FORKUP
2009
FORKUP
2009
Јавно предузеће
Службени лист СРЈ
Јавно предузеће
523. Закон о државној управи
Зоран Лончар
Службени гласник
Јавно предузеће
524. Закон о Влади
Зоран Томић
Службени гласник
Реформски уговор ЕУ из
Јавно предузеће
525.
Милутин Јањевић
Лисабона
Службени гласник
Регион као развојна перспектива
Јавно предузеће
526.
Веран Станчетић
у Европској унији
Службени гласник
Међународни споразуми у праву
Јавно предузеће
527.
Владимир Медовић
Европске уније
Службени гласник
Међународно ратно и
Јавно предузеће
528.
Зоран Вучинић
хуманитарно право
Службени гласник
Правни факултет
529. Енглески устав
Владан Петров
Универзитета у Београду
Кључне разлике енглеског и
Правни факултет
530.
Небојша Јовановић
српског уговорног права
Универзитета у Београду
Међународна трговинска
Јавно предузеће
531.
Добросав М. Митровић
арбитража
Службени гласник
522. Устав Републике Србије
2008
2006
2005
2005
2008
2009
2009
2006
2007
2008
1996
78
532. Европски суд за људска права
Драгољуб Поповић
533. Кнез Александар Карађорђевић
Миладин Стевановић
Стојан Протић српски новинар и
Дејвид Мекензи
државник
Организација исламске
535.
Оливер Потежица
конференције
534.
536. Распад Југославије
Радмила Накарада
537. Држава Право Правда Правници Драган М. Митровић
538. О демократији зборник радова
539.
Насеља и становништво области
Милош Мацура
Бранковића 1455. године
540.
Државно право и друге
уставноправне студије
Милован Ђ.
Миловановић
541. Ратно право и безбедност
Владимир Тодоровић
542. Међународна правна помоћ
Владимир Тодоровић
543. Политичка теорија
Војислав Становчић
544.
Телесна казна у Србији 18041873
545. Српске династије
Момчило Грубач
Андрија Веселиновић,
Радош Љушић
546. Међународно право у сенци силе Миодраг Митић
547. Србија и стварање Југославије
Ђорђе Станковић
548. Белгијски федерализам
Марко Станковић
Остваривање слободе
вероисповести и правни положај
549.
Ненад Ђурђевић
цркава и верских заједница у
републици Србији
Демократија и одговорност
550.
Миодраг Јовичић
књига 1
551. Локална самоуправа књига 2
Миодраг Јовичић
552. Устав и уставност књига 3
Миодраг Јовичић
553.
554.
555.
556.
557.
Савремени федерализам књига
4
Уставни и политички системи
књига 5
Србија на прелому векова књига
6
Прилози настанку државноцрквеног права у Србији
Записници са седница
Миодраг Јовичић
Миодраг Јовичић
Миодраг Јовичић
Сима Аврамовић
Јавно предузеће
Службени гласник
Јавно предузеће
Службени гласник
Јавно предузеће
Службени гласник
Издавачко предузеће
Филип Вишњић
Јавно предузеће
Службени гласник
Правни факултет
Универзитета у Београду
ЈП Службени гласник
Београд
Српска академија наука
и уметности, ЈП
Слижбени гласник
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
Правни факултет
Универзитета у Београду
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Београд
Правни факултет
Универзитета у Београду
Службени лист СРЈ,
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2005
2001
1997
2003
2003
2008
2004
2008
2000
2009
2009
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2002
79
министарског савета Краљевине
Југославије 1929-1931
Записници са седница
558. министарског савета Краљевине
Југославије 1941-1945
559. Трећи стуб Европске уније
Милутин Јањевић
560. Древноруско словенско право
Драган Николић
561. Право као умеће слободе
Коста Чавошки
Закон о државној управи
Републике Србије
563. Закон о привредним друштвима Илија Бабић
Нада ВигњевићЈавне финансије право,
564.
Ђорђевић, Петар
институције системи, политике
Бојовић
Берзанско пословање за
Нада Вигњевиц565.
менаџере
Ђорђевиц
566. Принципи Микроекономије
Петар Бојовиц
562.
567. Менаџмент људских ресурса
Мисирача Д.,Билић С.,
Бакић Р., Бојић Б.
568.
Сто година цркве Светог Николе
Ђорђе Нијемчевић
у Милошевцу
569.
Политички и економски захтјеви
Ђорђе Нијемчевић
Срба у првом српском устанку
570.
Инвестиционное обеспечание
субектов малого бизнеса
А.В Серебрјанскиј
Београд
ЈП Службени лист СЦГ
2004
ЈП Службени лист СЦГ
ЈП Службени лист СРЈ
ЈП Службени гласник
Београд
2003
2000
ЈП Службени лист СЦГ
2005
ЈП Службени лист СЦГ
2006
Еуропресс Београд
2009
Еуропресс Београд
2008
Жиг -Земун
Висока школа пословног
менаџмента ПРИМУС
Градишка
Бублиотека духовне
стазе
Завод за уџбенике и
наставна средства
Српско Сарајево
2009
2005
2010
2007
2004
2009
80
Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму
Р/б
Наслов
Финансирање пензијског и
инвалидског осигурања
Југословенска држава и право
2.
1914 - 1941
Институционални оквир
3. еврпске уније након
лисабонског уговора
1.
4. Арбитража и АДР
Аутор-и
Издавач
Год.
Велизар Голубовић
Будућност, Нови Сад
2002
Др Марко Павловић
Крагујевац
2000
Дарко Симовић,
Александар Фира
Гашо Кнежевић,
Владимир Павић
Берзанско право : правни
положај учесника на тржишту
5.
Соња Бунчић
хартија од вредности и
берзански послови
6. Борба за право
7.
Дипломатско и конзуларно
право
8. Економско право
Европска унија и право
Европске уније
Европски суд за људска права
10.
: надлежност и поступак
Форум Романум : римска
11. држава, право, религија и
митови
Грађански извршни поступак
; Коментари закона о
12. извршном поступку (са
судском праксом и
обрасцима)
9.
Рудолф Јеринг ; Георг
Јелинек
Миодраг Митић, Стеван
Ђорђевић
Светислав Табороши
Милутин Срдић,
Владимир Јовановић.
Милан Пауновић,
Славољуб Царић
Жика Бујуклић
14.
15.
16.
17.
Пословни биро СБ, Нови
2008
Сад
Правни факултет
Универзитета, Центар за
публикације : Досије,
Београд
Правни факултет, Центар
за публикације :
Службени лист СРЈ,
Београд
Правни факултет, Центар
за публикације, Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Небојша Шаркић ;
Факултет за пословно
Небојша Шаркић, Младен
право, Београд
Николић
13. Грађанско право (општи део) Даница Попов
Грађанско процесно право :
уводне теме, парнични,
ванпарнични и извршни
поступак
Грађанско процесно право ;
приручник за полагање
правосудног испита ; Књига 7
Грађанско процесно право.
Св. 1, Парнични и извршни
поступак
Грађанскоправна санкција генеза, еволуција и савремени
појам
Факултет за услужни
бизнис, Сремска
2008
Каменица
Правни факултет
2009
Универзитета у Београду
Александар Јакшић
Ранко Кеча
Александар Радованов
Душан Ж. Николић
1998
2007
2006
2006
2007
2007
2005
Правни факултет, Нови
Сад
2009
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
2008
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Универзитет Привредна
академија - Правни
факултет, Нови Сад
Правни факултет, Нови
Сад
2009
2007
1995
81
Историја државе и права
18. Србије - Историја државе и
права II
Историја полититичких и
19. правних институција
Војводине
20.
Историја правних
институција
21. Изборно право
Срђан Шаркић
Правни факултет, Нови
Сад
2009
Љубомирка Кркљуш
Правни факултет, Нови
Сад
2004
Љиљана Славнић
Маријана Пајванчић
Компанијско и трговинско
право ; приручник за
22.
Мирко Васиљевић
полагање правосудног испита
; Књига 8
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Универзитет ,,Браћа
Карић”, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Компанијско право
Златко Стефановић
Службени гласник,
Београд
Компанијско право : право
Правни факултет :
привредних друштава Србије Мирко Васиљевић
Службени гласник,
и ЕУ
Београд
Корпоративно управљање :
Правни факултет :
Мирко Васиљевић
правни аспекти
Профинвест, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Кривично право
Наташа Мрвић-Петровић
Службени гласник,
Београд
Кривично право ; приручник
Правни факултет :
за полагање правосудног
Зоран Стојановић
Службени гласник,
испита ; Књига 3
Београд
Привредна академија,
Кривично право: општи део Александар Игњатовић
Нови Сад
Привредна академија,
Кривично право: посебни део Александар Игњатовић
Нови Сад
Игњатовић, И., Станојевић Привредна академија,
Кривично процесно право
П.
Нови Сад
Правни факултет :
Кривично процесно право :
Милан Шкулић
Службени гласник,
општи део
Београд
Кривично процесно право ;
Правни факултет :
приручник за полагање
Милан Шкулић
Службени гласник,
правосудног испита ; Књига 4
Београд
Правни факултет, Нови
Локална самоуправа
Александар Б. Ђурђев
Сад
Правни факултет, Нови
Међународно јавно право
Родољуб Емински
Сад
Правни факултет :
Смиља Аврамов, Миленко
Међународно јавно право
Службени гласник,
Крећа
Београд
Правни факултет :
Међународно јавно право. I Миленко Крећа
Службени гласник,
23. Компанијско право
24.
Правни факултет за
привреду и правосуђе,
Нови Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Костадиновић, С.
2008
2008
2008
2004
2009
2007
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2008
2008
2003
2007
2008
2008
82
Међународно приватно право
Владимир Водинелић
личности
Модели истражног поступка
39. у савременом кривичном
Татјана Лукић
праву
Начело легалитета и
40. опортунитета кривичног
Снежана Циглер
гоњења
38.
41. Облигационо право
Јожеф Салма
42. Облигационо право
Оливер Антић
43. Облигационо право
Облигационо право ;
44. приручник за полагање
правосудног испита ; Књига 6
Одабрани извори из правне
45.
историје српског народа
Општа историја државе и
46.
права
Јаков Радишић
Основи еколошког права
47.
Европске уније
48.
Основи међународних
људских права
49. Основи права
50. Основи правне историје
51.
Основи правног система са
методологијом права
52.
Основи социологије и
социологија права
Политичка представништва
балканских земаља
54. Политички системи
55. Пословно право
53.
56. Пословно право
Посредовање пред
57.
арбитражом
Оливер Антић
Љубомирка Кркљуш
Срђан Шаркић
Београд
Факултет за пословно
право : Номос, Београд
2003
Правни факултет, Нови
Сад
2005
Правни факултет, Нови
Сад
1995
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Номос, Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Драганић, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Александра Чавошки
Службени гласник,
Београд
Милан Паунић, Борис
Мегатренд универзитет,
Кривокапић, Ивана Крстић Београд
Драгор Хибер, Гашо
Завод за уџбенике и
Кнежевић, Ивана
наставна средства,
Симовић-Хибер
Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Срђан Шаркић
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Душан Врањанац, Горан Унивезитета Унион :
Дајовић
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Саша Бован
Службени гласник,
Београд
2007
2008
2008
2009
2003
2008
2007
2007
2000
2008
2007
2008
Драган Голијан
Алеграф, Лозница
2004
Голијан, Д.
Андреј Фримерман
Светолик Костадиновић,
Миле Рачић, Гордана
Љубојевић
Графомачва, Лозница
аутор, Београд
2006
1997
Графо-Жиг, Београд
2002
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
2007
Лепосава Карамарковић
83
58.
Правна историја српског
народа
59.
Правне теорије и институције Срђан Шаркић, Антун
антике
Маленица
60.
Правни и политички поредак
Александра Чавошки
Европске уније
Правни положај привредних
организација
Правни положај привредних
62.
субјеката
Правни систем са основним
63. елементима општег учења о
праву и држави
61.
Љубомирка Кркљуш
Милорад Бејатовић
Милутин Срдић,
Владимир Јовановић
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Привредна академија,
Нови Сад
2007
2004
2006
2007
2006
Здравко Јеж
Привредна академија,
Нови Сад
2006
64. Право Европске уније
Радован Д. Вукадиновић
Правни факултет,
Крагујевац
2006
Право информационих
65.
технологија
Небојша Шаркић, Драган
Прља, Катарина
Дамјановић, Владимир
Марић, Весна Живковић,
Владимир Водинелић,
Наташа Мрвић-Петровић
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
2007
Право извршења кривичних
санкција
Право о одговорности
67. правних лица за кривична
дела
66.
Ђорђе Игњатовић
Мирослав Врховшек
68. Преображаји јавног права
Леон Диги ; [превео
Живојин П. Ристић]
69. Привредно право
Славко Царић, Мирослав
Витез, Јанко П.
Веселиновић
70. Привредно уговорно право
Златко Стефановић
71. Прогрес и право
Карло Ковач
72. Радно право
Зоран Ивошевић
Радно право ; приручник за
73. полагање правосудног испита Боривоје Шундреовић
; Књига 10
74.
Рхеторике тецхне : вештина
беседништва и јавни наступ
75. Римско право
76. Теорија хаоса и правна
Сима Аврамовић
Обрад Станојевић
Драган Митровић
Правни факултет,
2008
Београд
Правни факултет за
привреду и правосуђе,
2008
Нови Сад
Правни факултет
Универзитета, Центар за
1998
публикације : Досије,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Савремена
администрација, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Досије студио, Београд
Висио Мунди Ацадемиц
2006
2008
1978
2007
2009
2008
2008
2003
84
теорија
Уговор о Европској унији :
77. Уговор о функционисању
Европске уније
Пресс, Нови Сад
приредиои превео Дарко
Симовић ; уводне
напомене Александра
Фира
Уговори грађанског права :
78. Посебни облици облигационг Илија Бабић
права
Уговорна читанка ; књига
друга (+ ЦД РОМ)
Уговорна читанка ; књига
80.
прва (+ ЦД РОМ)
Уговорна читанка ; књига
81.
трећа (+ ЦД РОМ)
79.
Драгољуб Симоновић
Драгољуб Симоновић
Драгољуб Симоновић
82. Упоредна правна традиција
Сима Аврамовић,
Војислав Станимировић
83. Увод у упоредно право
Драгољуб Поповић
84. Управно право
Мирослав Врховшек
85. Управно право
Симеон Гелевски
86. Управно право
Богољуб Милосављевић
Управно право ; приручник за
87. полагање правосудног испита
; Књига 9
Управно право 2 - Управна
88.
делатност
Управно право 3 - Контрола
89.
управе
УСТАВИ и владе Кнежевине
Србије, Краљевине Србије,
90. Краљевине Србије,
Краљевине СХС и Краљевине
Југославије: (1835-1941)
Зоран Р. Томић
Драган Милков
Драган Милков
приређивач Душан
Мрђеновић
91. Уставно право
Љиљана Славнић
92. Уставно право
Маријана Пајванчић
93. Уставно право
Богољуб Милосављевић,
Драгољуб Поповић
Уставно право ; приручник за
94. полагање правосудног испита Ратко Марковић
; Књига 1
Факултет за услужни
бизнис, Нови Сад
Правни факултет
Универзитета Унион,
Слижбени гласник,
Београд
Службени гласник,
Београд
Службени гласник,
Београд
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет за
привреду и правосуђе,
Нови Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Нова књига, Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет
Унивезитета Унион :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
2008
2008
2007
2007
2007
2008
2008
2006
2008
2008
2008
2003
2003
1988
2007
2008
2008
2009
85
95.
Уставно право и политичке
институције
96. Увод у филозофију права
Ратко Марковић
Гордана Вукадиновић,
Радивој Степанов
Увод у грађанско : Стварно
право ; приручник за
97.
Илија Бабић
полагање правосудног испита
; Књига 2
Обрен Станковић,
98. Увод у грађанско право
Владимир Водинелић
99. Увод у међународно право
100.
Увод у систем грађанског
права
101. Увод у социологију
102.
Стеван Ђорђевић
Душан Николић
Мирјана Тодоровић
Увод у велике правне системе
Будимир П. Кошутић
данашњице
103. Ванпарнични поступак
Марија Салма
104. Право индустријске својине
SAS, Société par Actions
105. Simplifiée : Création - Gestion Evolution
106. Business Law, 4th edition 4ed
Синиша Варга
107. Can Human Rights Survive?
Conor Gearty
108. Company Law
Contemporary Business and
109.
Online Commerce Law (5/e)
Contemporary Business Law
110.
and E-Commerce Law 5ed
111. Contentieux administratif
112. Contract (11/e)
113. Contract Law 6ed
114. Crime and the Internet
115. Criminal Law
CRIMINAL LAW &
116.
PROCEDURE 5E
117. Criminal Law (4/e)
Customary International
118. Humanitarian Law : Volume I:
Rules
Cyber Crime Fighters : Tales
119.
from the Trenches
120. Dictionary of Law
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
2008
2004
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
2008
Номос, Београд
2007
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет, Нови
Сад
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
Универзитета, Београд ;
ЦИД, Подгорица
Правни факултет, Нови
Сад
Алфа-граф НС, Нови Сад
2007
2008
2006
2008
2008
2008
Frédéric Masquelier, Nicolas
Dalloz
Simon de Kergunic
2002
Ewan Maclntyre
2008
Ben Pettet
Pearson Education
Cambridge University
Press
Pearson
Henry Cheeseman
Pearson
2006
Henry Cheeseman
Prentice Hall
2005
Gilles Darcy, Michel Paillet
John Smith
Catherine Elliott, Frances
Quinn
David Wall
Elliott & Quinn
Dalloz
Sweet & Maxwell
2000
2000
Pearson Education
2007
2001
2004
Jonathan Herring
ROUTLEDGE
Pearson Education
CENGAGE Learning
(Thomson Learning)
Palgrave
Jean-Marie Henckaerts,
Luoise Doswald-Beck
Cambridge University
Press
2005
QUE
2008
Oxford University Press
2006
John Scheb
Felicia Donovan, Kristyn
Bernier
Elizabeth Martin, Jonathan
Law
2006
2005
2004
2005
86
Economic Foundations of Law
Donald Wittman
and Organization
122. English Legal System
Stefan Fafinski, Emily Finch
Josephine Steiner, Lorna
123. EU Law
Woods, Christian TwiggFlesner
124. European Union Politics (2/e) Michelle Cini
Expertises judiciaires :
Désignation et mission de
125.
Jacques Boulez
l'expert - Procédure selon la
juridiction
Human Rights in International
126.
David Forshythe
Relations (2/e)
Claude-Albert Colliard,
127. Institutions Internationales
Louis Dubouis
128. International Law Documents Malcolm Evans
129. Internet Law & Policy
Janine Hiller, Ronnie Cohen
130. Introduction to Computer Law David Brainbridge
Introduction to international
Introduction to international
131.
International Humanitarian
International Humanitarian Law
Law
132. Law of Contract
Ian Brown, Adrian Chandler
133. Law of Contract (6/e)
Paul Richards
134. Law of the European Union 6ed John Fairhurst
Law on the Web : A Guide for
135.
Stuart Stein
Students and Practitioners
136. Le Contrat d'entreprise
Philippe Delebecque
137. Learning the Law
Glanville Williams
Nutshell Contract Law 6e
138.
Robert Duxbury
(Duxbury)
Q&A Contract Law 2003 139.
Brown
2004 4/e, IE
121.
140. Risk and Reason
141.
142.
143.
144.
145.
The Constitution of Law :
Legality in a Time Emergency
The European Union: A Very
Short Introduction (2/e)
The Foundations of European
Community Law
The Limits of International Law
The New Law and Economic
Development : A Critical
Appraisl
146. Trusts & Equity
Understanding the European
Union
Дипломатија у међународним
148.
односима
149. Administrative law
147.
Cass Sunstein
David Dyzenhaus
Cambridge University
Press
Pearson
2006
2007
Oxford University Press
2006
Oxford University Press
2006
Delmas
2002
Cambridge University
Press
2006
Dalloz
1995
Oxford University Press
Prentice Hall
Pearson
2006
2002
2004
CDPublishing
2005
Oxford University Press
Longman
Pearson Education
2003
2003
2007
Prentice Hall
2003
Dalloz
Sweet & Maxwell
1997
2002
Sweet & Maxwell
2003
Oxford University Press
2003
Cambridge University
Press
Cambridge University
Press
2003
2006
John Pinder, Simon
Usherwood
Oxford University Press
2007
T.C. Hartley
Oxford University Press
2007
Jack Goldsmith, Eric Posner Oxford University Press
2005
David Trubek, Alvaro
Santos
Cambridge University
Press
2006
Richard Edwards, Nigel
Stockwell
Longman
2006
John McCormick
Palgrave
2008
Јелица Стефановић
Штамбук
Tomothy Endicott
Факултет политичких
наука
2008
2009
87
150. Critical Globalization Studies
Social Policy:Themes, Issues
151.
and Debates 2ed
152. The Conflict of Laws (2/e)
Adrian Briggs
Blackstone's Statutes on
153.
Property Law 2009-2010 (17/e)
154. Norms and the Law
155. An Introduction to Law
Drobak
Routledge
2005
Longman
2009
2008
Oxford University Press
Cambridge University
Press
Cambridge University
Press
Центар за пословни
консалтинг, Нови Сад
Банкарски послови и хартије
Славко Царић
од вредности
Миленко Николић, Никола
Маленовић, Драгана
Економски факултет,
157. ЕКОНОМИКА предузећа
Покрајчић, Благоје
Београд
Пауновић
Грмеч - Привредни
158. Економска дипломатија
Владимир Првуловић
преглед, Београд
Центар за издавачку
159. Електронско пословање
Раде Станковић
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
Надежда Силашки,
160. Енглески за економисте I/II
делатност Економског
Татјана Ђуровић
факултета, Београд
Центар за издавачку
161. Енглески за економисте III
Надежда Силашки
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
162. Енглески за економисте IV
Татјана Ђуровић
делатност Економског
факултета, Београд
Центар за издавачку
Енглисх Грамар фор
Надежда Силашки,
163.
делатност Економског
Ецономицс
Татјана Ђуровић
факултета, Београд
Centar za izdavačku
English Practice in Economics Nadežda Silaški, Tatjana
164.
delatnost Ekonomskog
and Business
Đurović
fakulteta, Beograd
Финансијска тржишта и берзе
Слободан Комазец,
: управљање финансијским
165.
Радован Ковачевић, Дејан Јантар група, Београд
тржиштима и берзански
Ерић, Жарко Ристић
менаџмент
Хартије од вредности :
Центар за издавачку
166. Управљање портофолиом и
Дејан Б. Шошкић
делатност Економског
инвестициони фондови
факултета, Београд
Ректор Привредне
167. Јавне финансије
Драгомир Ђорђевић
Академије Славко Царић
Центар за издавачку
Макроекономска анализа +
Миомир Јакшић,
168.
делатност Економског
ЦД
Александра Прашчевић
факултета, Београд
Центар за издавачку
Бранислав Пелевић,
169. Међународна економија
делатност Економског
Владимир Вучковић
факултета, Београд
Предраг Јовановић
Међународни економски
Економски факултет,
170.
Гавриловић, Оскар Ковач,
односи
Београд
Млађан Ковачевић, Јелена
156.
2009
2006
2007
2000
1997
2001
2008
2008
2006
2006
2008
2008
1998
2007
2005
2008
2007
1995
88
Козомора, Бранислав
Пелевић
171.
Микроекономија : Модеран
приступ
172. Основи економије
Основи економије : увод у
економску анализу,
173.
микроекономија,
макроекономија
Основни принципи
174.
индустријских односа
Планирање и развојна
175.
политика предузећа
176. Социологија
Социологија : критичко
мишљење, подстицај,
177.
иновација, визија,
социолошки појмовник
Спољнотрговинско
178. пословање : савремена
теорија и пракса
Теорија, пракса и вештина
179.
савременог менаџмента
180. Уговори робног промета
Хал Р. Варијан
Мирољуб Лабус
Јово Једнак, Радован
Томић
2007
Алфа-граф НС, Нови Сад 2007
Виша економска школа,
2007
Ниш
Момчило Милисављевић, Савремена
1995
Јован Тодоровић
администрација, Београд
Виша техничка
Зоран Бајић
машинска школа,
1999
Трстеник
Зоран Бајић, Павле Б.
Бубања
Факултет за трговину и
банкарство "Јанићије и
Даница Карић", Београд
2004
Зорка Грандов
Београдска трговачка
омладина, Београд
2000
Живота Радосављевић
Владимир Капор, Славко
Царић
Социологија са социологијом
Драгутин Митровић
предузетништва
183. Социологија рада
Данило Ж. Марковић
184. Социологија рада
Владимир Рашковић
Стратегијско планирање
185. истраживања и развоја у
предузећу
Пословне финансије и
186.
процена вредности предузећа
Пословни систем и његово
187.
окружење
Accounting Information
188. Systems:(International Edition)
10ed
Foundations of Comparative
189.
Politics
Social, Ethical and Policy
190.
Implications of Information
2008
Радан М. Лакичевић
Управљање животним
циклусима предузећа : како и
181. зашто предузећа расту и
Исак Адижес
умиру и шта чинити у вези са
тим
182.
Економски факултет,
Београд
Правни факултет,
Београд
ДП "Проналазаштво",
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
Грмеч Привредни
преглед, Београд
1999
2007
2005
Учитељски факултет и
Виша школа за спољну
2000
трговину, Бијељина
Савремена
1999
администрација, Београд
Институт за економска
1974
истраживања, Београд
Стево Јаношевић
Савремена
1989
администрација, Београд
Јован Родић
Економика, Београд
1991
Живадин Стефановић
Научна књига, Београд
1977
Marshall Romney, Paul
Steinbart
Pearson, Prentice Hall
2005
Kenneth Newton, Jan van
Deth
Linda L. BrennaniVictoria
E. Johnson
Cambridge University
Press
Information Science
Publishing
2005
2003
89
191.
192.
193.
194.
195.
Technology
The New Investor
Toolbox:Tools and Techniques
to Manage
Contemporary Strategy
Analysis : Concepts,
Techniques, Aplications
Theories of International
Cooperation and the Primacy of
Anarchy
Strategies for Change
International business
patrnership : issues and
concerns
Адижесов буквар за
196. предузетнике : прича о пет
предузећа
197.
Демократски облици
организовања друштва
Alexander Hoar, Henry
Harington
Pearson Education
2003
Robert M. Grant
Blackwell Business
1998
Jennifer Sterling-Folker
Ingrambook
2002
James Brian Quinn
edited by Monir H. Teyeb ;
with a preface by Farok J.
Contractor
Елзбет Мекхети ;
[прилагодио Руди Севиџ ;
илустровала Кетлин Паркс
; превод Звездан Хорват]
Richard D. Irwin, Inc.
1980
Palgrave
2000
Привредни преглед,
Београд ; Адизес
Соутхеаст Еуропе, Нови
Сад
2002
Милан Кнежевић
Информатор, Загреб
1981
198. Дијагноза стилова управљања Исак Адижес
199. Еколошки менаџмент
Лариса Јовановић
Коломејцева
200. Енглески за комерцијалисте
Круница Трбојевић
Холистички концепт
менаџмента јавног предузећа
Корпоративни менаџмент,
202.
управљачки сyстем предузећа
203. Логика правде и права
201.
204. Манагемент
Марковић, А.
Божидар Ставрић,
Слободан Вучићевић
Драгослав Словић
приредио Станиша
Мартиновић
205. Манагемент 21 : Лидери
Бранимир Павла Инић
206. Менаџмент
Бранислав Ђорђевић
207. Менаџмент
Радмило Тодосијевић ...
[ет алл.]
Војислав Вученовић,
Божидар Лековић
208.
Менаџмент : филозофија и
технологија
209.
Менаџмент помоћу пројеката Драган Н. Ђуричин,
+ ЦД
Драган М. Лончар
210.
Менаџмент људских ресурса :
Јелена Вемић Ђурковић
практикум
Мој поглед на менаџмент :
211. избор из дела о менаџменту
Питера Дракера
212. Наука о раду и организацији
Грмеч дд, Привредни
преглед, Београд
Факултет за менаџмент
Универзитета БК
Савремена
администрација, Београд
Електропривреда Србије,
Београд
Виша пословна школа,
Београд
Феникс, Београд
Добра вест, Нови Сад
Факултет за трговину и
банкарство "Јанићије и
Даница Карић", Београд
Универзитет у
Приштини, Економски
факултет, Приштина
2001
2004
1978
2000
1995
2009
1992
2003
2003
Алфел, Нови Сад
1994
Желнид, Београд
1998
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Факултет за услужни
бизнис, Сремска
Каменица
Петер Ф. Друцкер [превод
Бранислава Вукић,
Адижес, Нови Сад
Маријана Ћургуз]
Гизела Шушњар
Универзитет у Новом
2007
2007
2003
1995
90
213. Организација предузећа
Есад Ахметагић
Манојло Бабић, Божидар
Ставрић
ОРГАНИЗАЦИЈА предузећа: Живадин Стефановић,
215. теорије, структуре,
Мирјана Петковић, Живко
понашање, развој
Костић, Војислав Кларић
Мирјана Петковић,
Организација : Дизајн,
Небојша Јанићијевић,
216. Понашање, Људски ресурси,
Биљана Богићевић
Промене
Миликић
214. Организација предузећа
217.
Организације и организирање
група аутора
у образовању
218. Организација предузећа
Војислав Вученовић
Организационо понашање са
219. менаџментом људских
Мирјана Петковић
ресурса
Основе менаџмента људских Слободан Ћамиловић,
220.
ресурса
Видоје Вујић
Душан Ристић и
221. Основи менаџмента
сарадници
222.
Пословна политика и
предузетништво
Пословни систем :
223. организовање, управљање,
моделирање
Увод у примену
224.
информационе технологије
Информациони системи у
225.
мрежном окружењу
Увод у пословну етику и
226. корпорацијску друштвену
одговорност
Менаџемент, управљање и
227.
руковођење
Слободан Јаковљевић
Војислав Вученовић,
Милија Зечевић, Зоран
Симовић
Зоран Марошан
Стевица Крсмановић
Саду, Економски
факултет у Суботици
ЦИКОС Холдинг,
Суботица
КИЗ Центар, Београд
2003
Економски факултет,
Београд
1994
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
2008
ЈУ Јавна библиотека
"Алија Исаковић",
Градачац
Виша школа за
организацију рада, Нови
Сад
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
Текон, Београд
Цеком боокс : Факултет
за менаџмент, Нови Сад
Виша техничка
машинска школа,
Трстеник
228. Енглески II
Биљана Јаневски Димитријевић
229. Енглески III
Мирослава Цвејић
Задужбина Илије М.
Коларца, Београд
Задужбина Илије М.
Коларца, Београд
Завод за издавање
уџбеника Нови Сад,
Завод за уџбенике и
наставна средства
Београд
Центар за издавачку
делатност Економског
факултета, Београд
АБЦ Глас, Београд
232. Беседе : Најлепши говори из
избор текстова Зоран
2008
2007
2005
2002
2007
Нови Сад
Марија ЏунићДрињаковић
1974
Виша пословна школа,
2007
Нови Сад
Универзитет Браћа
2001
Карић : Магента, Београд
Душан Ристић
231. Француски за економисте
2008
Институт за унапређење
1988
робног промета, Београд
Загреб : Мате д.о.о. :
ЗШЕМ
Енглески језик за I и II разред
средњег образовања и
Љиљана Матић, Невена
230.
васпитања са наставом на
Милић
језицима народа и народности
2002
1995
1998
1999
1989
2005
1993
91
светског беседништва
233.
Дипломатија : Економска
мултилатерала и билатерала
Сарамандић
Давид Ђ. Дашић
234. Лидерство
Петер Г. Нортхоусе
Људски ресурси и ефикасност
235.
Костадиновић, Г.
великих система
Слободан Миловановић,
236. Макроекономија
Марко Царић
Међународно приватно право
; приручник за полагање
Гашо Кнежевић,
237.
правосудног испита ; Књига Владимир Павић
11
Основи менаџмента људских
238.
Вујић, В. (коаутор)
ресурса
Средњи течај енглеског
239.
Мирјана Лера
језика II
уредио Жан-Франсоа
Сигније у сарадњи са
240. Тајна друштва
Реноом Томазом ; (превод
Ибрахим Беговић)
Милутин Срдић,
241. Уговори робног промета
Владимир Јовановић
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
Универзитет "Браћа
Карић" и
Мултидисциплинарни
2003
центар за подстицање
интеграционих процеса и
хармонизацију права
Дата статус, Београд
2008
ВШМСЦ, Ниш
2008
Привредна академија,
Нови Сад
2007
Правни факултет :
Службени гласник,
Београд
2008
Техноконзалтинг,
Београд
Институт за стране
језике, Београд
МОНО & МАНАНА,
Београд
Привредна академија,
Нови Сад
ЈП Службени гласник
Устав Републике Србије
Београд
Правни факултет
Увод у међународно право
Стеван Ђорђевић
Универзитета у Београду
: Службени гласник
Факултет политичких
Извори међународног
Весна Кнежевић - Предић наука Универзитета у
хуманитарног права
Београду
Свеучилишна књижница
Менаџмент људског капитала Видоје Вујић
Ријека
Nutcases Criminal law
Penny Childs, Paul Dobson Sweet & Maxwell
Company Law
Chris Shepherd
Hodder Education
Библиотека Организација
Студиј покрета и времена
Ралпх М. Барнес
руковођења
продуктивности Загреб
Осигурање у савременом
Младенка Балабан
Младенка Балабан
свету
Јавно предузеће
Устав Републике Србије
Службени лист СРЈ
Јавно предузеће
Закон о државној управи
Зоран Лончар
Службени гласник
Јавно предузеће
Закон о Влади
Зоран Томић
Службени гласник
Реформски уговор ЕУ из
Јавно предузеће
Милутин Јањевић
Лисабона
Службени гласник
Међународни споразуми у
Јавно предузеће
Владимир Медовић
праву Европске уније
Службени гласник
2007
1986
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2007
1964
2008
2006
2005
2005
2008
2009
92
255. Енглески устав
256.
Кључне разлике енглеског и
српског уговорног права
257. Европски суд за људска права
Организација исламске
конференције
Држава Право Правда
259.
Правници
О демократији зборник
260.
радова
Државно право и друге
261.
уставноправне студије
258.
262. Међународна правна помоћ
263.
Телесна казна у Србији 18041873
264. Српске династије
Србија и стварање
Југославије
Демократија и одговорност
266.
књига 1
265.
267. Локална самоуправа књига 2
268. Устав и уставност књига 3
Савремени федерализам
књига 4
Уставни и политички системи
270.
књига 5
271. Трећи стуб Европске уније
269.
272. Право као умеће слободе
Закон о државној управи
Републике Србије
Закон о привредним
274.
друштвима
Берзанско пословање за
275.
менаџере
276. Принципи Микроекономије
Правни факултет
Универзитета у Београду
Правни факултет
Небојша Јовановић
Универзитета у Београду
Јавно предузеће
Драгољуб Поповић
Службени гласник
Издавачко предузеће
Оливер Потежица
Филип Вишњић
Правни факултет
Драган М. Митровић
Универзитета у Београду
ЈП Службени гласник
Београд
ЈП Службени гласник
Милован Ђ. Миловановић
Београд
ЈП Службени гласник
Владимир Тодоровић
Београд
ЈП Службени гласник
Момчило Грубач
Београд
Андрија Веселиновић,
ЈП Службени гласник
Радош Љушић
Београд
ЈП Службени гласник
Ђорђе Станковић
Београд
ЈП Службени гласник
Миодраг Јовичић
Београд
ЈП Службени гласник
Миодраг Јовичић
Београд
ЈП Службени гласник
Миодраг Јовичић
Београд
ЈП Службени гласник
Миодраг Јовичић
Београд
ЈП Службени гласник
Миодраг Јовичић
Београд
Милутин Јањевић
ЈП Службени лист СЦГ
ЈП Службени гласник
Коста Чавошки
Београд
Владан Петров
273.
Илија Бабић
277. Менаџмент људских ресурса
Мисирача Д.,Билић С.,
Бакић Р., Бојић Б.
278. Philosophy of Law:Intro Ed2
Mark Tebbit
279. Форма жига
Владимир Марић
280. Интелектуална својина
Катарина Дамјановић,
Владимир Марић
281. Интелектуална својина :
Весна Бесаровић
2008
2008
2008
2009
2005
1997
2003
2004
2008
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2003
2005
ЈП Службени лист СЦГ
2005
ЈП Службени лист СЦГ
2006
Нада Вигњевиц-Ђорђевиц Еуропресс Београд
Петар Бојовиц
2007
2008
Жиг -Земун
2009
Висока школа пословног
менаџмента ПРИМУС
2010
Градишка
2005
Факултет за пословно
2003
право : Номос, Београд
Правни факултет
Унивезитета Унион :
2008
Службени гласник,
Београд
Правни факултет
2005
93
индустријска својина и
ауторско право
282. Право индустријске својине
Синиша Варга
283. Право индустријске својине
Contemporary Intellectual
284.
Property (n/e)
285. Intellectual Property Law
The Making of Modern
286.
Intellectual Property Law
Синиша Варга
Hector MacQueen, Charlotte
Waelde, Graeme Laurie
Intellectual Property Law
Brad Sherman, Lionel
Bently
Универзитета : В.
Бесаровић, Београд
Привредна академија,
2007
Нови Сад
Алфа-граф НС, Нови Сад 2008
Oxford University Press
2007
LexisNexis UK
Cambridge University
Press
2003
2008
94
Download

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО