ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
01 број: 415
14. 04. 2015. год.
ЛЕСКОВАЦ
На основу члана 70. Статута Школе, сазивам седницу Наставног већа за понедељак 20. 04.
2015. године са почетком у 9,3о часова.
За рад на седници предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са седнице одржане 16. 03. 2015. године
2. Доношење одлуке о организацији стручне екскурзије
3. Доношење одлуке о учешћу студената на Струковнијади 2015.
4. Усвајање тема за завршне и специјалистичке радове
5. Захтев наставника
6. Захтеви студената
7. Разно
Директор Школе
др Небојша Ристић,проф.
Download

Дневни ред