103/2014
25.09.2014.
о с ТА Л и о ГЛ А с и
КонКурси
ВИСОКИСАВЕТСУДСТВАна основу члана 47.
Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 101/13), a у
вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени
гласник РС”, бр. 106/13, 115/13, 5/14 и 12/14), оглашава
избор судија за:
Назив суда
Број места
Основни суд у Ивањици
4
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана
44. алинеја 2. и члана 45. Закона о судијама да поднесу
пријаву.
У пријави на оглас обавезно се наводи назив суда за
који кандидат жели да конкурише, као и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Уз пријаву на оглас, потребно је да кандидат достави личну и радну биографију.
Кандидат који у време избора обавља судијску
функцију доставља уверење да се против њега не води
кривични поступак.
Кандидат који подноси пријаву за први избор судије на судијску функцију доставља: оверену копију
дипломе о завршеном правном факултету, оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о радном искуству после положеног правосудног испита и
уверење да се против њега не води кривични поступак.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Високи савет судства ће одбацити.
Пријаве се подносе Високом савету судства,
Београд, Немањина 22–26, са назнаком: „Оглас за избор судија у Основном суду у Ивањици”.
10375
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА на
основу чл. 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина”, број 10/08), на седници одржаној
дана 5. септембра 2014. године, објављује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „7. јули” Баточина, на период од четири године.
1. Подаци о јавном комуналном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно
комунално предузеће „7. јули” Баточина.
Скраћено пословно име је ЈKП „7. јули” Баточина.
Седиште предузећа је у Баточини, Краља Петра I
број 21.
ПИБ: 101220222.
Матични број: 07352930.
Претежна шифра делатности је 35.30 Снабдевање
паром и климатизација.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа „7. јули”
Баточина, чији је оснивач Општина Баточина.
3. Место рада: Баточина, Краља Петра I број 21.
4. Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати, који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09) испуњавају и следеће посебне услове:
– да има високо образовање стечено на oсновним
студијама у трајању од најмање четири године;
– да има најмање три године радног искуства на
руководећим пословима;
– да има радно искуство у комуналним делатностима најмање 3 године;
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
5. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– уверење о држављанству Републике Србије;
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству;
– доказ да има општу здравствену способност;
– писана изјава кандидата дата под материјалном
и кривичном одговорношћу, оверена од стране надлежног органа, да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
– уверење надлежног суда да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци, односно да се против њега не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора;
– Програм који намеравају да остваре у циљу развоја и повећања добити Јавног комуналног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.
6. У изборном поступку проверава се поседовање
знања из области које су надлежност и одговорност
директора јавног предузећа сходно важећим законским
прописима, као и стручних, организационих и других
способности неопходних за успешно организовање и
обављање функције директора.
7. Рок за подношење пријава на конкурс:
Пријава са биографијом и доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику РС”.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Општина Баточина, Краља Петра I број 37, 34227
Баточина, са назнаком „Комисији за именовање директора – пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ’7. јули’ Баточина”.
Пријаве се подносе у затвореним ковертама и
морају се предати путем поште или преко писарнице
Општинске управе општине Баточина.
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Слађана Рајковић, број телефона 034/6842-324.
10. Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком против кога
није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
коју је образовала Скупштина општине Баточина.
Изборни поступак може да се спроведе у више
делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће
Комисија благовремено обавестити кандидате.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику
РС”, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
званичној интернет презентацији општине Баточина,
www.sobatocina.org.rs.
10416
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
на основу члана 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 13. Статута општине Деспотовац
(„Службени гласник општине Деспотовац”, број
4/2008), члана 39. Статута ЈП за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина”
Деспотовац, на седници одржаној 12.09. 2014. године,
оглашава јавни конкурс
– за именовања директора Јавног предузећа за
заштиту природе, развој туризма и угоститељства
„Ресавска пећина” Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац.
Подаци о Јавном предузећу за заштиту природе,
развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина”
Деспотовац.
Предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина” Деспотовац.
Скраћено пословно име је ЈП „Ресавска пећина”
Деспотовац.
Седиште предузећа је у Деспотовцу, Церска 3.
ПИБ 101360614.
Матични број 17025791.
Претежна шифра делатности је 91.04 делатност
ботаничких и золошких вртова и заштита природних
вредности.
Пословање и рад ЈП „Ресавска пећина”
Деспотовац уређени су Одлуком о промени оснивачког
акта ЈП „Ресавска пећина” Деспотовац („Службени
гласник општине Деспотовац”, број 3 од 26.02.2013. године) и Статутом Јавног предузећа „Ресавска пећина”
Деспотовац на који је Скупштина општине Деспотовац
дала сагласност („Службени гласник општине
Деспотовац”, број 4/2013).
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа „Ресавска пећина” Деспотовац.
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05 и 54/09) испуњавају и следеће посебне
услове и то:
– да има високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, из области туризма, економије или основне академске студије на високој школи за пословну економију и предузетништво,
– да не постоје законске сметње.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос
на одређено време.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија),
– уверење о држављанству Републике Србије не
старије од 6 месеци,
– доказ да има општу здравствену способност,
– доказ о стручној спреми,
– доказ о радном искуству,
– доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора.
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС” Комисији
за именовања директора јавних предузећа на адресу:
Деспотовац, Милосава Здравковића Ресавца 4 или преко писарнице Општинске управе Деспотовац.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је: Јаблановић
Гордана, телефон број 035/611-006.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија ће одбацити, закључком против кога није допуштена жалба.
Јавни конкурс објавће се у „Службеном гласнику РС”, најмање једним дневним новинама, које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници општине Деспотовац.
10345
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА на основу члана 28. став 1. и
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 86. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Косовска Митровица и образовању Привременог органа општине Косовска Митровица („Службени гласник
РС”, број 80/13), члана 39. став 1. Пословника о раду
Привременог органа општине Косовска Митровица
01 број 110-13 од 12.09.2013. године и Одлуке o спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Дирекција за стамбени и пословни простор” 01 број 111-12 од 18.09.2014. године, оглашава
јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за стамбени и пословни простор” из
Косовске Митровице.
1. Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Дирекција за стамбени и пословни простор” из Косовске Митровице, Колашинска 42,
матични број: 09145478, ПИБ: 100018894.
2. Подаци о радном месту:
Директор јавног предузећа „Дирекција за стамбени и пословни простор” из Косовске Митровице.
3. Услови за именовање директора јавног предузећа:
– да је пунолетно и пословно способно,
– да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа,
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (магистар наука, мастерс академских студија, специјалистичке струковне студије), односно основним студијама у
трајању од најмање четири године,
103 / 25. IХ 2014.
– да има проверене резултате у погледу стручних, организационих и других радних способности и
вештина,
– да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године радног искуства на руководећим положајима,
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да му није изречена мера безбедности, забране
обављања делатности која је претежно делатност предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
4. Место рада:
Косовска Митровица, Колашинска 42.
5. Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава је 15 дана, и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Бисерка Стојсављевић, дипломирани
правник у јавном предузећу „Дирекција за стамбени и
пословни простор”, контакт телефон 028/497-234.
6. Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњавању
предвиђених услова из Јавног конкурса достављају
се Комисија за спровођење изборног поступка за именовање директора у јавном предузећу „Дирекција за
стамбени и пословни простор”, на адресу Колашинска
42, 38220 Косовска Митровица, са назнаком: „За јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора
јавног предузећа „Дирекција за стамбени и пословни
простор” из Косовске Митровице или на писарници
јавног предузећа „Дирекција за стамбени и пословни
простор”.
7. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– доказна средства која су подобна да се из њих
добије сазнање које се очекује у вези стручне оспособљености, знања и вештине организација (лиценца,
сертификати, дипломе и други акти слични наведеним),
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство,
– исправа о радном искуству на руководећим пословима,
– исправа којом се доказује да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у орган политичке странке (потврде, решења и други акти из којих се види да није члан
политичке странке, односно да му мирује функција у
политичкој странци),
– исправа да није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– исправа да није изречена мера безбедности,
забрана обављања делатности која је претежно делатности предузећа,
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Оглас о Јавном конкурсу оглашава се у
„Службеном гласнику РС”, у једном дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије, као и на званичној интернет презентацији
општине Косовска Митровица.
10299
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон),
члана 86. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Косовска Митровица
и образовању Привременог органа општине Косовска
Митровица („Службени гласник РС”, број 80/13),
члана 39. став 1. Пословника о раду Привременог
органа општине Косовска Митровица 01 број 110-13
3
од 12.09.2013. године и Одлуке o спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа
„Спортски центар – Коста Војиновић” 01 број 111-13
од 18.09.2014. године, оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Спортски центар – Коста Војиновић” из Косовске
Митровице.
1. Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Спортски центар – Коста
Војиновић” из Косовске Митровице, Колашинска б.б.,
матични број: 20500417, ПИБ: 105978172.
2. Подаци о радном месту:
Директор јавног предузећа „Спортски центар –
Коста Војиновић” из Косовске Митровице.
3. Услови за именовање директора Јавног предузећа:
– да је пунолетно и пословно способно,
– да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа,
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (магистар наука, мастерс академских студија, специјалистичке струковне студије), односно основним студијама у
трајању од најмање четири године, да има проверене
резултате у погледу стручних, организационих и других радних способности и вештина,
– да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године радног искуства на руководећим положајима,
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да му није изречена мера безбедности, забране
обављања делатности која је претежно делатност предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
4. Место рада:
Косовска Митровица, Колашинска б.б.
5. Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава је 15 дана, и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења у вези
са јавним конкурсом је Саша Петровић, дипломирани правник – начелник Општинске управе општине
Косовска Митровица”, контакт телефон 028/422-500.
6. Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњавању
предвиђених услова из Јавног конкурса достављају се
Комисија за спровођење изборног поступка за именовање директора у јавном предузећу „Спортски центар
– Коста Војиновић”, на адресу Колашинска б.б., 38220
Косовска Митровица, са назнаком: „За јавни конкурс
за избор кандидата за именовање директора јавног
предузећа „Спортски центар – Коста Војиновић” из
Косовске Митровице или на писарници јавног предузећа „Спортски центар – Коста Војиновић”.
7. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– доказна средства која су подобна да се из њих
добије сазнање које се очекује у вези стручне оспособљености, знања и вештине организација (лиценца,
сертификати, дипломе и други акти слични наведеним),
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство,
– исправа о радном искуству на руководећим пословима,
– исправа којом се доказује да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у орган политичке странке (потврде, решења и други акти из којих се види да није члан
политичке странке, односно да му мирује функција у
политичкој странци),
– исправа да није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– исправа да није изречена мера безбедности,
забрана обављања делатности која је претежно делатности предузећа,
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Оглас о Јавном конкурсу оглашава се у
„Службеном гласнику РС”, у једном дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије, као и на званичној интернет презентацији
општине Косовска Митровица.
10299
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА на основу члана 28. став 1. и
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 86. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Косовска Митровица и образовању Привременог органа општине Косовска Митровица („Службени гласник
РС”, број 80/13), члана 39. став 1. Пословника о раду
Привременог органа општине Косовска Митровица
01 број 110-13 од 12.09.2013. године и Одлуке o спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавно
комуналног предузећа „Водовод Ибар” 01 број 111-11
од 18.09.2014. године, оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Водовод Ибар” из Косовске Митровице.
1. Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Водовод Ибар” из
Косовске Митровице, Лоле Рибара б.б., матични број:
09023399, ПИБ: 100019008.
2. Подаци о радном месту:
Директор јавно комуналног предузећа „Водовод
Ибар” из Косовске Митровице.
3. Услови за именовање директора Јавног предузећа:
– да је пунолетно и пословно способно,
– да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа,
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (магистар наука, мастерс академских студија, специјалистичке струковне студије), односно основним студијама у
трајању од најмање четири године,
– да има проверене резултате у погледу стручних, организационих и других радних способности и
вештина,
– да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године радног искуства на руководећим положајима,
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да му није изречена мера безбедности, забране
обављања делатности која је претежно делатност предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
4. Место рада:
Косовска Митровица, Лоле Рибара б.б.
5. Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава је 15 дана, и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења у вези са
јавним конкурсом је Вилдана Махмутовић, дипломирани правник у јавно комуналном предузећу „Водовод
Ибар”, контакт телефон 028/425-122.
6. Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњавању
предвиђених услова из Јавног конкурса достављају
се Комисија за спровођење изборног поступка за
именовање директора у јавно комуналном предузећу
„Водовод Ибар”, на адресу Лоле Рибара б.б., 38220
Косовска Митровица, са назнаком: „За јавни конкурс
за избор кандидата за именовање директора јавно
комуналног предузећа „Водовод Ибар” из Косовске
Митровице или на писарници јавно комуналног предузећа „Водовод Ибар”.
7. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– доказна средства која су подобна да се из њих
добије сазнање које се очекује у вези стручне оспособљености, знања и вештине организација (лиценца,
сертификати, дипломе и други акти слични наведеним),
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство,
– исправа о радном искуству на руководећим пословима,
4
– исправа којом се доказује да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у орган политичке странке (потврде, решења и други акти из којих се види да није члан
политичке странке, односно да му мирује функција у
политичкој странци),
– исправа да није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– исправа да није изречена мера безбедности,
забрана обављања делатности која је претежно делатности предузећа,
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Оглас о Јавном конкурсу оглашава се у
„Службеном гласнику РС”, у једном дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије, као и на званичној интернет презентацији
општине Косовска Митровица.
10299
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ на
основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07) и члана 39. став. 1. тачка
9. Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац”, број 11/08), на седници одржаној
16.09.2014. године, објављује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац”.
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: ЈП „Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац”.
Седиште предузећа: Омладински трг 1 у Лајковцу.
Претежна делатност: 41 Изградња зграда.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа „Дирекција за уређење
и изградњу општине Лајковац”.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних
одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:
– да има високу школску спрему, VII-1 степен
стручне спреме (дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер техничке струке);
– да има најмање 5 (пет) година радног искуства
од тога 3 (три) на руководећем месту.
4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора.
5. У изборном поступку, усменим разговором пред
Комисијом, проверава се поседовање знања из области
које су надлежност и одговорност директора јавног
предузећа сходно важећим законским прописима, као и
стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције
директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС” Комисији за именовање општине Лајковац, на адреси Општинска управа
општине Лајковац, Омладински трг 1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Марко Пауновић,
телефон 014/34 33 396.
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање општине Лајковац одбациће закључком.
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине
Лајковац” објавити у „Службеном гласнику РС”, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Лајковац.
10285
25. IХ 2014. /
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ на
основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07) и члана 39. став. 1. тачка
9. Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац”, број 11/08), на седници одржаној
16.09.2014. године, објављује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Градска чистоћа” Лајковац.
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: Јавно предузеће за
обављање комуналне делатности „Градска чистоћа”
Лајковац.
Седиште предузећа: Војводе Мишића 116 у
Лајковцу.
Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада
који није опасан.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа „Градска чистоћа”
Лајковац.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних
одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (техничког, правног, економског и
пољопривредног смера);
– да има најмање 5 (пет) година радног искуства
и најмање 3 (три) године на руководећим положајима;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ радном искуству;
– доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора;
5. У изборном поступку, усменим разговором пред
Комисијом, проверава се поседовање знања из области
које су надлежност и одговорност директора јавног
предузећа сходно важећим законским прописима, као и
стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције
директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС” Комисија за именовање општине Лајковац, на адреси Општинска управа
општине Лајковац, Омладински трг 1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Марко Пауновић,
телефон 014/34 33 396.
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање општине Лајковац одбациће закључком.
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Градска чистоћа” Лајковац
објавити у „Службеном гласнику РС”, најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници
општине Лајковац.
10285
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс
– за избор у звање и заснивање радног односа:
а) једног доцента за ужу научну област Правна
историја – предмет Српска правна историја, са пуним
радним временом, на одређено време од 5 година
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64. став 5. Закона
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08 44/10,93/12
и 89/13) и чл. 105. и 107. Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст).
103
Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном
факултету Универзитета у Београду, Булевар краља
Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
10362
АЛФА УНИВЕРЗИТЕТ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа на радном месту:
– избор једног наставника у звању доцента за област Музичка уметност, ужа област Музичка продукција;
– избор једног наставника у звању доцента за област Науке о уметностима, ужа област Теорија уметности;
– избор једног наставника у свим наставним
звањима за област Драмске и аудиовизуелне уметности, ужа област Филмологија;
– избор једног сарадника у звању уметничког
сарадника за област Музичка уметност, ужа област
Музика;
– избор једног сарадника у звању уметничког
сарадника за област Музичка уметност; ужа област
Музичка продукција.
Услови за избор наставника и сарадника
Академије уметности прописани су Законом о високом
образовању, Правилником о избору наставника и сарадника Академије уметности. Пријаве са прилозима
подносе се секретаријату Академије, Немањина 28 у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
10315
Судски огласи
ВИ­ШИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
Ви­ши суд у Кра­гу­јев­цу, су­ди­ја Та­ња Па­вло­вић
Не­дељ­ко­вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у по­ступ­ку за при­
зна­ње стра­не суд­ске од­лу­ке предла­га­ча Ми­ро­сла­ва Ва­
со­ви­ћа и Ве­сне Ва­со­вић, чи­ји је пу­но­моћ­ник адво­кат
Бран­ка Ле­кић Вр­зић из Аран­ђе­лов­ца, про­тив про­тив­
ни­ка пред­ла­га­ча Или­ја­не Ва­со­вић и Фат­ми­ра Би­ња­ха,
ко­ји се на­ла­зе на не­по­зна­тој адре­си, по­ста­вља им се
при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Мар­ко Ше­бе­ко­вић из
Кра­гу­јев­ца, при­ме­ном члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а,
за­то што су про­тив­ни­ци пред­ла­га­ча на не­по­зна­тој адре­
си и не­ма­ју пу­но­моћ­ни­ка. По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ће про­тив­ни­ке пред­ла­га­ча у овом пред­
ме­ту, све док се про­тив­ни­ци пред­ла­га­ча или њи­хо­ви
пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред су­дом.
Р. број 40/14 – Из Ви­шег су­да у Кра­гу­јев­цу.
10199
ВИ­ШИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
Ви­ши суд у Кра­ље­ву и то су­ди­ја Ра­дој­ка Ба­жа­лац
у пред­ме­ту 1 Р. 15/14 ра­ди при­зна­ња пре­су­де Ви­шег су­
да по­кра­ји­не Wa­ter­loo, др­жа­ва Ка­на­да FS-13-000473250000 од 5. мар­та 2013. го­ди­не, по пред­ло­гу пред­ла­га­ча
Сте­вић Нек­та­ри­је­вић Алек­сан­дре из Кра­ље­ва, про­тив
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Не­на­да Нек­та­ри­је­ви­ћа, са­да не­
по­зна­те адре­се, на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. у
ве­зи са чланом 83. ЗПП, до­нео је да­на 22. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
1. Про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча Нек­та­ри­је­вић Не­на­ду,
са­да не­по­зна­те адре­се, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­
ступ­ник адво­кат Бор­ко Зи­мо­њић из Кра­ље­ва.
II При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти про­тив­ни­ка
пред­ла­га­ча у овом пред­ме­ту све док се про­тив­ник пред­
ла­га­ча или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­те­ља, а до окон­ча­ња по­ступ­ка при­зна­ња
на­ве­де­не суд­ске од­лу­ке.
III Ре­ше­ње о по­ста­вље­њу при­вре­ме­ног за­ступ­ни­
ка се об­ја­вљу­је у „Слу­жбе­ном гла­снику РС”, ис­ти­че на
огла­сној та­бли су­да и до­ста­вља Цен­тру за со­ци­јал­ни
рад Кра­ље­во.
1 Р. број 15/14 – Из Ви­шег су­да у Кра­ље­ву.
10324
103 / 25. IХ 2014.
ВИ­ШИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру по су­ди­ји Ми­ле­ни
Мр­вић као су­ди­ји по­је­дин­цу у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца
До­ља­нац Бе­дри­је из Но­вог Па­за­ра ко­ју по при­ло­же­ном
пу­но­моћ­ју за­сту­па адво­кат из Но­вог Па­за­ра Шеф­ке­та
До­ло­вац, про­тив ту­же­ни­ка До­ља­нац Хив­за из Аустри­је
ко­га за­сту­па адво­кат из Но­вог Па­за­ра Ве­сна Цу­ка­вац,
До­ља­нац Та­си­ма из Но­вог Па­за­ра с. По­же­га, До­ља­нац
Ре­џе­па, До­ља­нац Ше­хе и До­ља­нац Са­ит­ а на не­по­зна­тој
адре­си пре­би­ва­ли­шта, ра­ди утвр­ђи­ва­ња пра­ва сво­ји­не
по осно­ву брач­не те­ко­ви­не је ре­ше­ње П. број 3493/10
од 2. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не ту­же­ни­ма До­ља­нац Ре­
џе­пу, До­ља­нац Са­и­ту и До­ља­нац Ше­хи, сви из Но­вог
Па­за­ра, по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из ре­да
адво­ка­та Вла­да­на Пан­то­ви­ћа из Но­вог Па­за­ра ко­ји ће
у овој пар­ни­ци вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског
за­ступ­ни­ка све док се ту­же­ни или њи­хов пу­но­моћ­ник
не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
19 П. број 3493/10 – Из Ви­шег су­да у Но­вом Па­за­ру.
10325
ВИ­ШИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
Ви­ши суд у По­жа­рев­цу, су­ди­ја Све­тла­на Га­цо, као
су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Мир­ја­не
Ни­ко­лић из Во­ша­нов­ца, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­
ча Дра­га­на Иса­ко­ви­ћа из Во­ша­нов­ца, са­да не­по­зна­тог
пре­би­ва­ли­шта, ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке –
пре­су­де о раз­во­ду бра­ка Оп­штин­ског су­да Of­fen­bach am
Main, по­слов­ни број: 314 F 2119/03 од 29. ја­ну­а­ра 2004.
го­ди­не, ре­ше­њем 6Р 75/14 од 30. ју­ла 2014. го­ди­не на
осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП, у ве­зи чла­на 30.
став 2. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по­ста­вљен је
адво­кат Са­ша Ја­но­ше­вић из Пе­тров­ца за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча Дра­га­ну Иса­ко­ви­
ћу из Во­ша­нов­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си, у прав­
ној ства­ри ко­ја се се во­ди код ово­га су­да по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке. При­
вре­ме­ни за­ступ­ник про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча за­сту­па­ће
у по­ступ­ку про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча све док се ње­гов
пу­но­моћ­ник или сам про­тив­ник не по­ја­ви пред су­дом.
6 Р. број 75/14 – Из Ви­шег су­да у По­жа­рев­цу.
10289
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, у пар­ни­ци ту­жи­оц
­а
Пред­у­зе­ће за спољ­ну и уну­тра­шњу тр­го­ви­ну „АГ Ре­
про-Пром” д.о.о. из Бе­о­гра­да, ко­га за­сту­па На­да Дра­
гу­ти­но­вић-Ми­ли­ће­вић адво­кат из Бе­о­гра­да, Уста­нич­ка
218/11, про­тив ту­же­них Де­ли­ба­шић Ми­ло­ша из Бе­о­гра­
да, Љу­ти­це Бог­да­на 24, чи­ји је пу­но­моћ­ник Ср­ђан Ла­
зић из Бе­о­гра­да, Во­ји­сла­ва Или­ћа 4, и Си­мја­но­ски Бо­
ри­сла­ва из Бе­о­гра­да, не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди ду­га,
да­на 27. новембра 2013. го­ди­не, по­ста­вио је ту­же­ном
Си­мја­но­ски Бо­ри­сла­ву, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, Ива­
ну Ма­ри­ће­вић адво­ка­та из Бе­о­гра­да, Де­чан­ска 19/1, на
осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ног у на­ве­де­ној прав­ној ства­ри све док ту­же­ни или
ње­го­ви пу­но­моћ­ни­ци се не по­ја­ве пред су­дом.
22 П. број 35759/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10118
Позивају се лица која полажу наслеђе иза пок.
Ивчевић Бранислава из Београда, да се јаве Првом основном суду у Београду, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Београд у судницу број 205/II у року од годину
дана од дана објављивања огласа.
Посл. број 1.О. 3125/10 – Из Првог основ­ног су­да
у Београду.
10101
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја по­је­ди­нац
Алек­сан­дра Ле­ко­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Удру­
же­ње оси­гу­ра­ва­ча Ср­би­је – Га­рант­ни фонд Бе­о­град,
Ми­лен­ти­ја По­по­вић 5 б, чи­ји је пу­но­моћ­ник адво­кат
Бо­јан Ра­до­ва­но­вић из Бе­о­гра­да, Вој­во­де Сте­пе 263 стан
61, про­тив ту­же­ног Ла­за­ре­вић Сло­бо­да­на из Бе­о­гра­да,
Жи­ки­це Јо­ва­но­ви­ћа Шпан­ца 77, са­да не­по­зна­тог пре­
би­ва­ли­шта, ра­ди ре­гре­са, вред­ност пред­ме­та спо­ра
100.000,00 ди­на­ра, до­нео је ре­ше­ње ко­јим се ту­же­ном
Ла­за­ре­вић Сло­бо­да­ну, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта,
по­ста­вља при­вре­ме­ни за­ступ­ник Јан­ко­вић Гор­да­на,
адво­кат из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар Осло­бо­ђе­ња 104, а ко­је
ре­ше­ње је до­не­то у сми­слу од­ред­бе чла­на 79. став 2.
тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку.
28 П. број 23894/13 – Из Првог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10236
5
Пред овим су­дом у то­ку је пар­нич­ни по­сту­пак по
ту­жби ту­жи­о­ца Удру­же­ња оси­гу­ра­ва­ча Ср­би­је, Га­рант­
ни фонд из Бе­о­гра­да, про­тив ту­же­них Плав­шић Ви­да
не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта и Ста­нић Ран­
ка из Фу­то­га, ра­ди ре­гре­са, у ком по­ступ­ку је ту­же­
ном Плав­шић Ви­ду по­ста­вљен при­вре­ме­ни за­ступ­ник
адво­кат Ја­нић Ни­ко­ла из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња
број 162/91, ко­ји ће ту­же­ног за­сту­па­ти у овој пар­ни­ци
и има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка,
све док се ту­же­ни не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да му је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
29 П број 4981/10 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10247
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца
Hi­po-Al­pe-Adria-bank а. д. из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар Ми­
хај­ла Пу­пи­на 6 ко­га за­сту­па Ве­сна Тр­ла­јић, адво­кат
из Бе­о­гра­да, Ку­мо­дра­шка 103/7, про­тив ту­же­не Го­лић
Су­за­не из Та­ван­ку­та, Са­лаш 825, ра­ди ду­га, 9. де­цем­
бра 2013. го­ди­не по­ста­вио је ту­же­ној Го­лић Су­за­ни,
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Кар­ло­вић Зо­ра­на, адво­ка­та из
Бе­о­гра­да, Ми­ло­ша Сав­ко­ви­ћа 19, на осно­ву чла­на 79.
став 2. тач­ка 4. ЗПП-а.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ну у на­ве­де­ној ства­ри све док се ту­же­на или њен пу­
но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом.
16 П. број 77849/10 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10237
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ире­на Три­
фу­но­вић Ра­ду­ло­вић, су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри
ту­жи­о­ца Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д. Бе­о­град, Све­тог Са­ве
14, про­тив ту­же­ног Ве­ли­бо­ра Јо­ци­ћа за са­да не­по­зна­
тог ме­ста бо­рав­ка, ра­ди ду­га, до­нео је 26. апри­ла 2013.
го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Ве­ли­бо­ру Јо­ци­ћу са по­след­њим по­зна­
тим пре­би­ва­ли­штем у Но­вом Бе­о­гра­ду, Ју­ри­ја Га­га­ри­на
117/73 са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се при­
вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Вла­ди­мир Ђ. Дра­гаш из Бе­о­
гра­да, Цер­ски ве­нац 313.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у овом по­ступ­ку сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка. При­вре­ме­ни
за­ступ­ник пред­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све
док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
32 П. број 8794/12 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10319
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ире­на Три­
фу­но­вић Ра­ду­ло­вић су­ди­ја по­је­ди­нац у прав­ној ства­ри
ту­жи­о­ца Удру­же­ње оси­гу­ра­ва­ча Ср­би­је, Га­рант­ни фонд
из Бе­о­гра­да, Ми­лен­ти­ја По­по­ви­ћа 5б, про­тив ту­же­ног
Да­ни­је­ла То­ди­ћа за са­да не­по­зна­тог ме­ста бо­рав­ка ра­ди
ре­гре­са, до­нео је да­на 28. ав­гу­ста 2013. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Је­ле­на Бог­
да­но­вић Ру­жић у пар­нич­ном по­ступ­ку по ту­жби ту­жи­
о­ца „So­ci­e­te Ge­ne­ra­le Ban­ka Sr­bi­ja” а. д. Бе­о­град, Бу­ле­
вар Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 50а/б, чи­ји је пу­но­моћ­ник адво­кат
Не­над Ђур­ко­вић из Бе­о­гра­да, Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа
130/54 про­тив ту­же­ног Ср­ђа­на Мар­се­ни­ћа са по­след­
њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Пан­че­ву, Ко­за­рич­ка
136, ре­ше­њем 9. П. број 27643/2013 од 19. но­вем­бра
2013. го­ди­не, по­ста­вио је ту­же­ном Ср­ђа­ну Мар­се­ни­
ћу при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Вељ­ка Ће­ли­ћа из
Бе­о­гра­да – Зе­мун, Трг ави­ја­ти­ча­ра 1, ко­ји ће за­сту­па­ти
пра­ва и ин­те­ре­се Ср­ђа­ну Мар­се­ни­ћу у овом спо­ру све
док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом,
на осно­ву од­ред­бе члана 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. ЗПП-а.
9. П. број 27643/2013 – Из Првог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10245
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Сне­жа­на
Мар­ја­но­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о
ца So­ci­e­te ge­ne­ra­le ban­ka Ср­би­ја а.д. Бе­о­град, Бу­ле­
вар Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 50а/б, ко­ју за­сту­па адв. Ђур­ко­вић
Не­над из Бе­о­гра­да, Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа 130/54,
про­тив ту­же­ног Алек­сан­дар Кне­же­вић, са­да не­по­
зна­тог ме­ста бо­рав­ка, ра­ди ду­га, до­нео је 5. де­цем­бра
2013. го­ди­не оглас.
Ре­ше­њем Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­гра­ду П. бр.
8181/13 од 5. де­цем­бра 2013. го­ди­не сход­но члану 81.
ст. 1. и 2. тач­ка 4. ЗПП-а по­ста­вљен је ту­же­ном Алек­
сан­дар Кне­же­вић са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта при­вре­
ме­ни за­ступ­ник адв. Ја­њић Игор из Бе­о­гра­да, Пре­шев­
ска 120.
Овим ре­ше­њем је од­ре­ђе­но да при­вре­ме­ни за­ступ­
ник у овој пар­ни­ци има сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског
за­ступ­ни­ка и мо­же пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње у
по­ступ­ку све док се ту­же­ни или ње­гов за­кон­ски за­ступ­
ник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
31 П. број 8181/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10244
Пред овим су­дом у то­ку је оста­вин­ски по­сту­пак
иза пок. Ста­ни­шић Ан­ђе­ли­је, бив­ше из Бе­о­гра­да, 27.
мар­та 64-70, ро­ђе­не 8. но­вем­бра 1920. го­ди­не у Да­ни­
лов­гра­ду, Ре­пу­бли­ка Цр­на Го­ра, од оца Ра­ду­ла и мај­ке
Ве­ли­ке, пре­ми­ну­ле 15. ок­то­бра 2013. го­ди­не у Бе­о­гра­
ду. По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе пок.
Ста­ни­шић Ан­ђе­ли­је, да се ја­ве Пр­вом основ­ном су­ду у
Бе­о­гра­ду, Бу­ле­вар Ми­ха­ј­ла Пу­пи­на 16, у ро­ку од јед­не
го­ди­не од об­ја­вљи­ва­ња огла­са.
1-О број 15993/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10314
Ту­же­ном Да­ни­је­лу То­ди­ћу са по­след­њим по­зна­
тим пре­би­ва­ли­штем у Ба­до­вин­ци­ма, Хај­дук Вељ­ко­ва
37/а, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­вре­
ме­ни за­ступ­ник адв. Ђор­ђе Жу­јо­вић из Бе­о­гра­да, Бо­ке
Са­ви­ћа 5г.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у овом по­ступ­ку сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка. При­вре­ме­ни
за­ступ­ник пред­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све
док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред Су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
32 П. број 23876/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10318
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
У по­ступ­ку ко­ји се во­ди пред овим су­дом у пред­
ме­ту 16 П. 2308/14 из­ме­ђу ту­жи­о­ца Удру­же­ње оси­гу­ра­
ва­ча Ср­би­је – Га­рант­ни фонд, чи­ји је пу­но­моћ­ник Бо­јан
Ра­до­ва­но­вић из Бе­о­гра­да, Вој­во­де Сте­пе 263, ст. 61,
про­тив ту­же­ног Ћа­лић Оли­ве­ра из Сме­де­ре­ва, са­да не­
по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, на по­след­њој по­
зна­тој адре­си у Сме­де­ре­ву, Авал­ска б.б., ра­ди ре­гре­са,
по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ном и то Илић
Алек­сан­дра адво­кат из Бе­о­гра­да, Не­бој­ши­на 32-а.
16 П. број 2308/14 – Из Дру­гог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10311
Пред овим су­дом у то­ку је пар­нич­ни по­сту­пак по
ту­жби ту­жи­о­ца Hуpo-Al­pe-Adria-Bank из Бе­о­гра­да,
про­тив ту­же­ног Си­мић Ни­ко­ле из Дра­жња, са­да не­по­
зна­тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта, ра­ди ду­га.
Ре­ше­њем Дру­гог основ­ног су­да у Бе­о­гра­ду П.
бр. 1178/14 од 10. ју­ла 2014. го­ди­не сход­но члану 81.
ЗПП-а по­ста­вљен је ту­же­ном Ни­ко­ли Си­ми­ћу са­да не­
по­зна­тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта при­вре­ме­ни за­
ступ­ник адво­кат Ма­ри­ја Ки­та­ро­вић из Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар вој­во­де Ми­ши­ћа 23.
Овим ре­ше­њем је од­ре­ђе­но да при­вре­ме­ни за­ступ­
ник у овој пар­ни­ци има сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског
за­ступ­ни­ка и мо­же пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње у
по­ступ­ку све док се ту­же­ни или ње­гов за­кон­ски за­ступ­
ник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
16 П. број 1178/14 – Из Дру­гог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10310
ТРЕ­ЋИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Љи­ља­на Ми­
ха­и­ло­вић, као пред­сед­ник ве­ћа, у пар­ни­ци ту­жи­ље Ве­
се­ли­но­вић Ари­ја­не из Но­вог Бе­о­гра­да, Пе­ђе Ми­ло­са­
вље­ви­ћа 10/2, про­тив ту­же­ног Ве­се­ли­но­вић Ми­о­дра­га
6
из Но­вог Бе­о­гра­да, Пе­ђе Ми­ло­са­вље­ви­ћа 10/2, са­да
не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди раз­во­да
бра­ка, до­нео је 3. ју­ла 2014. го­ди­не ре­ше­ње ко­јим се
по­ста­вља ту­же­ном Ве­се­ли­но­вић Ми­о­дра­гу, не­по­зна­
тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта, при­вре­ме­ни за­ступ­ник
адво­кат Ве­ли­мир Мат­ко­вић из Но­вог Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар
Ми­хај­ла Пу­пи­на 10е, ло­кал 69, јер је бо­ра­ви­ште ту­же­
ног не­по­зна­то, а ту­же­ни не­ма пу­но­моћ­ни­ка.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој пар­ни­ци вр­ши­ти
сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом
или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­
ном.
3 П2. број 105/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10099
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Све­
тла­на Ђу­ро­вић у пред­ме­ту П. број 19986/13 у пар­ни­ци
ту­жи­о­ца Удру­же­ња оси­гу­ра­ва­ча Ср­би­је ПУ – Га­рант­
ни фонд, про­тив ту­же­ног Не­шић Зо­ра­на, Емре­ко­вић
Ве­љка, Дра­го­са­вље­вић Ди­ја­не, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­
шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди ре­гре­са, а на осно­ву члана 81.
ЗПП-у, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ма,
адво­ка­та Ла­кић Ве­ри­цу, Дрин­чи­ће­ва 23, Бе­о­град, ко­ји
ће га за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све док се ту­же­ни или
ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом, од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном по­
ста­вио при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца за по­се­бан слу­чај.
11. П. број 19986/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10165
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, је сво­јим ре­ше­њем
од 25. фе­бру­а­ра 2014. го­ди­не на осно­ву чла­на 79. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а ту­же­ној То­ма­ше­вић Сне­жа­ни из Ба­тај­ни­
це, Шан­гај­ска 64, са­да не­по­зна­те адре­се пре­би­ва­ли­шта
и бо­ра­ви­шта, по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­
ка­та Ђор­ђић Ми­лан­ку из Бе­о­гра­да, Са­ве Јо­ва­но­ви­ћа 7.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ну пред Тре­ћим основ­ним су­дом у Бе­о­гра­ду, у пред­
ме­ту 16-П број 11859/11 све док се ту­же­на или њен пу­
но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док над­ле­жни
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ној по­
ста­вио ста­ра­о­ца.
16 П. број 11859/11 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10232
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Све­тла­
на Ђу­ро­вић је сво­јим ре­ше­њем 11 П 25346/2010 од 6.
ју­на 2010. го­ди­не, на осно­ву чла­на 84. став 2. тач­ка 4.
ЗПП, ту­же­ној Си­мић Дра­ги­ци, не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта,
по­ста­ви­ла за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Ај­лу
Алис­ха­пић из Бе­о­гра­да, Дрин­чи­ће­ва 21 ко­ја ће за­сту­па­
ти ту­же­ну у овом по­ступ­ку све док се ту­же­на или њен
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или док ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ној Дра­ги­ци Си­мић
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
11 П. број 25346/2013 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10238
Поставља се туженој Гориначец Маргарети,
Хрватска, Загреб, Шестински вијенац 13, и Стрмечки
Љубици, Хрватска, Загреб, Шестински вијенац 13, привремени заступник адв. Радован Шишовић из Новог
Београда, Џона Кенедија 24/11, који ће тужене заступати са свим правима и дужностима до појаве истог
пред судом, док тужене саме себи не поставе пуномоћника или док Центар за социјални рад Града Загреба,
Општине Нови Загреб не постави стараоца.
11 П. број 25159/13 – Из Трећег основног суда у
Београду.
10234
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Све­тла­
на Ђу­ро­вић, у пред­ме­ту Пл. бр. 1431/11, у пар­ни­ци ту­
жи­о­ца Hi­po Al­pe Adria bank a.d. Be­o­grad, Бул. Ми­ха­и­ла
Пу­пи­на 6 и чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Цви­је­тић Ра­де, из
Но­вог Бе­ог­ ра­да, Др Ива­на Ри­ба­ра 172/2, про­тив ту­же­не
Јо­ва­нов Та­тја­не, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­
шта, ра­ди ду­га, а на осно­ву члана 81. ЗПП-у, по­ста­вио
25. IХ 2014. /
је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Јо­ва­нов Та­тја­ни,
адво­ка­та Алек­сић Не­на­да из Бо­ле­ча, Бо­ре Стан­ко­ви­
ћа 5, ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
ту­же­ној по­ста­вио при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца за по­се­бан
слу­чај.
11 Пл. број 1431/11 – Из Тре­ћег основ­ног суда у
Бе­о­гра­ду.
10228
Пред овим су­дом у то­ку је пар­нич­ни по­сту­пак ту­
жи­о­ца So­ci­e­te ge­ne­ra­le ban­ka Sr­bi­ja a.d. Бе­о­град, про­тив
ту­же­ног Цвет­ков­ски Ми­ле­та из Зе­му­на, Не­го­ва­на Љу­
бин­ко­ви­ћа 30, ра­ди ду­га, у ком по­ступ­ку је ту­же­ном
Цвет­ков­ски Ми­ле­ту из Зе­му­на, Не­го­ва­на Љу­бин­ко­ви­ћа
30, по­ста­вљен при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Зу­панц
Сла­ви­ца из Бе­о­гра­да, по­ста­вљен при­вре­ме­ни за­ступ­
ник адво­кат Зу­панц Сла­ви­ца из Бе­о­гра­да, Ју­ри­ја Га­га­
ри­на 220, ко­ја ће ту­же­ног за­ст­упа­ти у овој пар­ни­ци и
има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све
док се ту­же­ни не по­ја­ви.
12 Пл. број 2519/12 – Из Тре­ћег основ­ног суда у
Бе­о­гра­ду.
10246
Пред овим су­дом у то­ку је пар­нич­ни по­сту­пак
по ту­жби ту­жи­о­ца УОС Га­рант­ни фонд, про­тив пр­во­
ту­же­ног Авра­мо­вић Бра­ни­ми­ра из Шап­ца Трг ђач­ког
ба­та­љо­на 14, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, од­нос­но
бо­ра­ви­шта, и дру­го­ту­же­ног Јо­вић Са­ве, ра­ди ре­гре­са у
ком по­ступ­ку је пр­во­ту­же­ном Авра­мо­вић Бра­ни­ми­ру
по­ста­вљен при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Бе­ла­да Вла­
ди­мир из Бе­о­гра­да, Вој­во­де Ми­лен­ка 1, ко­ји ће ту­же­ног
за­сту­па­ти у овој пар­ни­ци и има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти
за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док се ту­же­ни не по­ја­ви.
12 П. број 27632/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10235
ОСНОВ­НИ СУД У БО­РУ
Основ­ни суд у Бо­ру као пар­нич­ни по су­ди­ји Ве­
сни Мак­си­мо­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Сла­во­љу­ба
Кр­сти­ћа из Бо­ра, чи­ји је пу­но­моћ­ник Дра­ган Ша­ла­ре­
вић, адво­кат из Бо­ра, про­тив ту­же­ни­ка Ива­на То­ши­ћа
из Бе­о­гра­да, Уста­нич­ка 73/27, ра­ди утвр­ђи­ва­ња пра­ва
сво­ји­не, по­ста­вио је ту­же­ни­ку при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
Гор­да­ну Ри­ђић Ђу­рић, адво­ка­та из Бо­ра, јер се до­ста­
вља­ње ту­же­ни­ку ни­је мо­гло из­вр­ши­ти, а ту­же­ник не­ма
пу­но­моћ­ни­ка.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Гор­да­на Ри­ђић Ђу­рић
из Бо­ра, за­сту­па­ће ту­же­ни­ка у овој прав­ној ства­ри, док
се ту­же­ник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­
дом, од­но­сно док Цен­тар за со­ци­јал­ни рад у Бо­ру као
над­ле­жни ор­ган ста­ра­тељ­ства, не оба­ве­сти суд да је ту­
же­ни­ку по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П. број 400/14 – Из Основ­ног су­да у Бо­ру. 10240
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, као ван­пар­нич­ни, су­ди­ја
Пре­драг Јев­тић, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Мар­ко­
вић Ни­ко­ле из Гор­њих Ле­ско­ви­ца, ра­ди про­гла­ше­ња
не­ста­лог ли­ца за умр­ло – до­ка­зи­ва­ње смр­ти Мар­ко­вић
Д. Ста­но­ја из Гор­њих Ле­ско­ви­ца, у сми­слу чл. 45. и 61.
ЗВП, из­да­је сле­де­ћи оглас.
Пред Основ­ним су­дом у Ва­ље­ву у то­ку је по­сту­пак
по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Мар­ко­вић Ни­ко­ле из Гор­њих
Ле­ско­ви­ца ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, и
то Мар­ко­вић Ста­но­ја од оца Дра­ги­ћа Мар­ко­ви­ћа и мај­
ке Пер­се Мар­ко­вић рођ. Ка­ла­бић, ро­ђе­ног 1890. го­ди­не
у Гор­њим Ле­ско­ви­ци­ма, ко­ји је не­стао у про­ле­ће 1946.
го­ди­не, али чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­не
књи­ге умр­лих.
Основ­ни суд у Ва­ље­ву по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што
зна­ју о жи­во­ту или смр­ти Мар­ко­вић Д. Ста­но­ја из Гор­
њих Ле­ско­ви­ца, да у ро­ку­ од 30 да­на од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са, то ја­ве ово­ме су­ду.
По ис­те­ку тог ро­ка суд ће утвр­ди­ти да је на­ве­де­но
ли­це умр­ло.
18 Р2. број 24/14 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву.
10110
ОСНОВ­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
Основ­ни суд у За­је­ча­ру ре­ше­њем П2. 402/14 од
11. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не по­ста­вио је ту­же­ник Тимм
Гар­ни­ча са не­по­зна­тим бо­ра­ви­штем, при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка адв. Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа из За­је­ча­ра на
103
осно­ву члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП, ко­ји ће ту­
же­ни­ка за­сту­па­ти у пред­ме­ту овог су­да П2. 402/14 по
ту­жби ту­жи­о­ца Фи­а­ла Ја­сми­не из Ци­ри­ха, Ban­di­stras­se
55 Швај­цар­ска, ра­ди раз­во­да бра­ка, све док се ту­же­ник
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред овим су­дом.
19 П2. број 402/2014 – Из Основ­ног су­да у За­је­ча­ру.
10133
ОСНОВ­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји Ла­сло Ама­ли­
ји, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­пар­нич­ној ства­ри пред­
ла­га­ча Schne­id­ er Ma­rie из Аустри­је, ко­ју за­сту­па адв.
Бо­жић Зо­ран из Но­вог Са­да, про­тив про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча Штад­фел­дер Бер­на­та (Stad­tfel­der Ber­nhar­da) са
по­сле­дњим пре­би­ва­ли­штем у Ла­за­ре­ву, ра­ди про­гла­ше­
ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, до­нео је да­на 28. августа
2014. го­ди­не, сле­де­ћи оглас.
По­зи­ва се не­ста­ли Штад­фел­дер Бер­нат (Stad­tfel­
der Ber­nhard) са по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Ла­за­ре­
ву, ро­ђен 28. августа 1913. го­ди­не у Ла­за­ре­ву, о ко­ме
од 1945. год. не­ма ви­ше ни­ка­квих ве­сти, да се без од­
ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Зре­ња­ни­ну. Исто­вре­ме­но
се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је не­што зна о не­ста­лом или о
ње­го­вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
Штад­фел­дер Бер­на­ту се по­ста­вља за при­вре­ме­
ног ста­ра­о­ца адво­кат Па­пић Де­јан из Зре­ња­ни­на, ко­ји
ће за­сту­па­ти ње­го­ва пра­ва и ин­те­ре­се у овом по­ступ­ку.
Уко­ли­ко рок од 3 ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, про­тек­не без­у­спе­шно, суд
ће до­не­ти од­лу­ку о про­гла­ше­њу не­ста­лог ли­ца умр­лим.
17 Р2. број 44/14 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10208
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји Ла­сло Ама­ли­
ји, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­пар­нич­ној ства­ри пред­
ла­га­ча Или­ја­шев Бла­го­ја из Бото­ша, ко­га за­сту­па адв.
Ко­тро­шан Цве­та­на из Зре­ња­ни­на, про­тив про­тив­ни­ка
предлага­ча Или­ја­шев Ве­ри­це са по­след­њим пре­би­ва­
ли­штем у Бо­то­шу, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за
умр­ло, до­нео је да­на 28. августа 2014. го­ди­не, сле­де­ћи
оглас.
По­зи­ва се не­ста­ла Или­ја­шев Ве­ри­ца са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Бо­то­шу, ро­ђе­на 30. августа
1908. го­ди­не у То­ма­шев­цу, о ко­јој од 6. јануара 1996.
године не­ма ви­ше ни­ка­квих ве­сти, да се без од­ла­га­ња
ја­ви Основ­ном су­ду у Зре­ња­ни­ну. Исто­вре­ме­но се по­
зи­ва сва­ко ли­це ко­је не­што зна о не­ста­лој или о ње­ном
жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
Или­ја­шев Ве­ри­ци се по­ста­вља за при­вре­ме­ног
ста­ра­о­ца адво­кат Пи­пер­ски Ми­лош из Зре­ња­ни­на ко­ји
ће за­сту­па­ти ње­на пра­ва и ин­те­ре­се у овом по­ступ­ку.
Уко­ли­ко рок од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са
у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, про­тек­не без­ус­ пе­шно, суд
ће до­не­ти од­лу­ку о про­гла­ше­њу не­ста­лог ли­ца умр­лим.
17 Р2. број 60/14 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10286
ОСНОВ­НИ СУД У КЊА­ЖЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Кња­жев­цу, и то су­ди­ја Ли­ди­ја Па­
у­но­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац у прав­ној ства­ри пред­ла­
га­ча Пет­ко­вић Пре­дра­га из Ба­ла­нов­ца, ра­ди про­гла­ше­
ња умр­лог ли­ца Пет­ко­вић Сло­бо­дан­ке из Ба­ла­нов­ца на
осно­ву члана 71. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­сту­ку, да­на
8. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не донео је оглас.
По­зи­ва се Пет­ко­вић Сло­бо­дан­ка из Ба­ла­нов­ца код
Кња­жев­ца, ро­ђе­на 8. мар­та 1931. го­ди­не у Да­ви­дов­цу,
Оп­шти­на Свр­љиг од оца Је­лен­ка и мај­ке Бо­жи­ке, умр­
ла 12. ма­ја 2008. го­ди­не , да се у ро­ку од 15 да­на ја­ви
овом су­ду.
Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­го­
вом жи­во­ту да ја­ви овом су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка суд ће до­не­ти од­лу­ку о
утвр­ђи­ва­њу смр­ти.
3-Р2. број 10/14 – Из Основ­ног су­да у Кња­жев­цу.
10242
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
I Ту­же­ном Сли­ва Ми­лан из Штрп­ца – Ко­со­во, са­
да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­
ступ­ник на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП, ко­ји
ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се ту­же­ног у по­ступ­ку, по ту­жби
ту­жи­ље ма­ло­лет­не Ср­не Ше­бек из Кра­гу­јев­ца, чи­ји је
за­кон­ски за­ступ­ник мај­ка Ли­ди­ја Ше­бек, чи­ји је пу­но­
моћ­ник Во­ји­слав Ста­нар­чић, адво­кат из Кра­гу­јев­ца, ра­
ди на­кна­де ште­те, а ко­ји се во­ди пред Основ­ним су­дом
у Кра­гу­јев­цу, у пред­ме­ту 15 П – 655/14.
II За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка од­ре­ђу­је се адво­кат
Ком­не­нић Ма­ри­ја­на из Кра­гу­јев­ца.
103 / 25. IХ 2014.
III При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­у­зи­ма пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку све док се ту­же­ни, њен за­кон­ски за­
ступ­ник или пу­но­моћ­ник не­по­ја­ви пред Су­дом или док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти Суд да је по­ста­вио ста­
ра­те­ља.
15 П-655/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10104
Основ­ни суд у Кра­гу­јев­цу и то су­ди­ја Сне­жа­на
Гре­бо­вић, као ван­пар­нич­ни су­ди­ја, у прав­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Бо­жо­вић Зо­ра­на из Бор­че, про­тив про­тив­
ни­ка пред­ла­га­ча Бо­жо­вић Де­сан­ка из Бор­че, ра­ди утвр­
ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти, из­дао је 2. сеп­тем­бра 2014.
го­ди­не оглас.
Бо­жо­вић Де­сан­ка, ро­ђе­на 7. апри­ла 1924. го­ди­не у
Бре­стов­цу СО Кнић од оца Га­ври­ло­вић Ра­до­са­ва и мај­
ке Га­ври­ло­вић Ра­дој­ке из Бре­стов­ца. Иста је пре­ми­ну­ла
13. фе­бруа­ра 1998. го­ди­не што је пред­ла­гач про­пу­стио
да при­ја­ви мр­тво­зор­ни­ку та­ко да ни­је при­ба­вио по­твр­
ду о смр­ти на осно­ву ко­је би Де­сан­ка би­ла упи­са­на у
ма­тич­ну књи­гу умр­лих.
По­зи­ва се сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о смр­ти
пок. Бо­жо­вић Де­сан­ке из Бор­че, да то без од­ла­га­ња ја­ви
Основ­ном су­ду у Кра­гу­јев­цу у пред­ме­ту 1 Р2-3/14.
Суд ће по ис­те­ку ро­ка од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­
ња овог огла­са у „Сл. гла­сни­ку РС”, од­лу­чи­ти о пред­
ло­гу пред­ла­га­ча Бо­жо­вић Зо­ра­на из Бор­че, ра­ди утвр­
ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти.
Број 1 Р2-3/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10103
ОСНОВ­НИ СУД У КРУ­ШЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Кру­шев­цу, у пар­нич­ном по­ступ­ку
по ту­жби ту­жи­о­ца Цен­тра за со­ци­јал­ни рад у Кру­шев­
цу, про­тив ту­же­ног Бо­ја­на Стра­жи­ша­ра, из Кру­шев­ца,
Бал­кан­ска 70 Ц, стан 1, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­
ди ду­га, по­ста­вио је ту­же­ном Бо­ја­ну Стра­жи­ша­ру, из
Кру­шев­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си, при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка Ми­ла­на Бур­ги­ћа, адв. из Кру­шев­ца, на осно­
ву чла­на 79. ст. 1. и 2. тач­. 4. и 5. За­ко­на о пар­нич­ном
по­ступ­ку, због не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта
ту­же­ног. Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни да ће би­ти за­сту­пан од
стра­не при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка све док се он или ње­
гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно, док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­
ра­о­ца ту­же­ном.
5 П. број 2164/10 – Из Основ­ног су­да у Кру­шев­цу.
10327
ОСНОВ­НИ СУД У КУР­ШУ­МЛИ­ЈИ
Основ­ни суд у Кур­шу­мли­ји, су­ди­ја Би­ља­на М.
Илић на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а из­да­је
оглас.
Основ­ни суд у Кур­шу­мли­ји, су­ди­ја Би­ља­на М.
Илић у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ко­стић Ме­ри­ме из Бер­
ли­на, чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Мом­чи­ло Ко­ва­че­вић из
Ни­ша, Син­ђе­ли­ће­в трг 29, про­тив ту­же­них Лон­чар Ни­
ко­ле не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта и Лон­чар
Су­за­не из Кур­шу­мли­је, То­плич­ка 208, ра­ди ду­га, по­ста­
вља ту­же­ном Лон­чар Ни­ко­ли при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
адво­ка­та Не­шић Ни­но­сла­ва из Кур­шу­мли­је, 16. фе­бру­
ар бб, на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а јер
је ту­же­ни Лон­чар Ни­ко­ла не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта и пре­
би­ва­ли­шта а не­ма пу­но­моћ­ни­ка у овој прав­ној ства­ри.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће го­ре на­
ве­де­ног ту­же­ног у овом пред­ме­ту 2 П. број 159/14 све
док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред
Су­дом.
2 П. број 159/14 – Из Основ­ног су­да у Кур­шу­мли­ји.
10200
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­БА­НУ
Основ­ни суд у Ле­ба­ну, су­ди­ја Све­то­мир Цвет­ко­
вић у пар­ни­ци ма­ло­лет­ног ту­жи­о­ца Ан­та­на­ско­вић Ла­
за­ра из Ле­ба­на, ко­га за­сту­па за­кон­ски за­ступ­ник отац
Антана­ско­вић Са­ша из Ле­ба­на, Ца­ра Ду­ша­на 142, ко­
га за­сту­па пун. Алек­сан­дра Стан­ко­вић адв. из Ле­ба­на,
про­тив ту­же­не Ив­ко­вић Сне­же из Мај­дан­пе­ка, Ну­ши­
ће­ва 2/5, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди де­ли­мич­ног
ли­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва, на рас­пра­ви 4. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не, до­нео је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Ле­ба­ну П2. број
659/2013 од 4. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, а на осно­ву члана 81. став 2. тач­ка 5. ЗПП, по­ста­вљен је адво­кат Ра­до­
слав Ра­до­ји­чић из Ле­ба­на, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
ту­же­ној Ив­ко­вић Сне­жи из Мај­дан­пе­ка. Истим ре­ше­
њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти
7
ту­же­ну Сне­жу Ив­ко­вић из Мај­дан­пе­ка, са­да на не­по­
зна­тој адре­си, у овом по­ступ­ку све док се ту­же­на или
њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ној по­
ста­вио ста­ра­о­ца. Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС”
П 2. број 659/2013 – Из Основ­ног су­да у Ле­ба­ну.
10313
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ле­сков­цу, у ве­ћу са­ста­вље­ном од
су­ди­је Ве­сне Цвет­ко­вић као пред­сед­ни­ка ве­ћа и чла­
но­ва ве­ћа су­ди­ја по­рот­ни­ка Зо­ре То­тић и Зо­ра­на Јо­ви­
ћа, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Све­тла­не Мла­де­но­вић из
Ле­сков­ца, Све­ти­сла­ва Сто­јиљ­ко­ви­ћа „Лу­дај­ке” 13 са­да
на при­вре­ме­ном ра­ду у Ита­ли­ји, ко­ју по спе­ци­јал­ном
пу­но­моћ­ју за­сту­па адв. Го­ран Цвет­ко­вић из Ле­сков­ца,
про­тив ту­же­ни­ка Зо­ра­на Мла­де­но­ви­ћа из Ле­сков­ца,
Све­ти­сла­ва Сто­јиљ­ко­ви­ћа „Лу­дај­ке” 13, са­да на не­по­
зна­тој адре­си у ино­стран­ству, ра­ди раз­во­да бра­ка, да­на
25. ју­ла 2014. год. од­лу­чу­ју­ћи о зах­те­ву пу­но­моћ­ни­ка
ту­жи­о­ца за по­ста­вља­ње при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, до­
нео је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да Ле­ско­вац, 3П2. број
461/14 од 25. ју­ла 2014. године а на осно­ву од­ред­бе члана 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку,
по­ста­вљен је адво­кат Не­над Ми­хај­ло­вић из Ле­сков­ца,
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ку Зо­ра­ну Мла­де­
но­ви­ћу, са­да на не­по­зна­тој адре­си у ино­стран­ству, а у
пар­ни­ци ко­ја се во­ди код Основ­ног су­да Ле­ско­вац по
ту­жби ту­жи­о­ца Све­тла­не Мла­де­но­вић про­тив ту­же­ни­ка
Зо­ра­на Мла­де­но­ви­ћа из Ле­сков­ца, са­да на не­по­зна­тој
адре­си у ино­стран­ству, ра­ди раз­во­да бра­ка. Истим ре­
ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник, за­сту­
па­ти у по­ступ­ку ту­же­ни­ка Зо­ра­на Мла­де­но­ви­ћа из Ле­
сков­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си у ино­стран­ству, све
док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
Суд да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Службеном гла­сни­ку РС” и
пре­ко огла­сне та­бле Су­да.
3 П2. број 461/14 – Из Основ­ног су­да у Ле­сков­цу.
10097
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­ПО­ТУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Со­по­ту, као пар­нич­ни, и то су­ди­ја Мир­ја­на Ив­ко­вић, у
пар­ни­ци ту­жи­ље Са­ње Јак­шић из Ма­ле Иван­че, Пут за
Ма­лу Иван­чу 2, про­тив ту­же­ног То­ми­сла­ва Јак­ши­ћа, са
по­след­њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Чач­ку, Дра­ги­
ше Ми­шо­вић 179 ра­ди раз­во­да бра­ка и по­ве­ре­ња де­те­
та, до­нео је 5. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ном То­
ми­сла­ву Јак­шић Јан­ко­вић, са по­след­њим по­зна­тим пре­
би­ва­ли­штем у Чач­ку, Дра­ги­ше Ми­шо­вић 179.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се адво­кат
Бо­жо Вук­че­вић из Мла­де­нов­ца.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој прав­ној ства­ри вр­
ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ном.
П2. број 241/2014 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­по­ту.
10218
ОСНОВНИ СУД У НИШУ
Oсновни суд у Нишу, судија Нела Алексић, у парници тужиoца „Unicredit bank Srbija” а.д. Београд, кога
заступа адв. Немања Алексић из Новог Сада, против
туженог Стојковић Војкана из Ниша, Булевар 12. фебруара 43, сада на непознатој адреси, ради дуга, вредност спора 76.783,24 динара, донео је дана 17. септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Поставља се туженом Стојковић Војкану из Ниша,
непознатог пребивалишта, за привременог заступника адв. Братић Јанковић Милена из Ниша, Војводе
Мишића 75, лок. 2.
Привремени заступник вршиће за туженог сва
права и дужности законског заступника, све док се законски заступник туженог или његов пуномоћник не
појаве пред судом.
3 Пл. број 87/13 – Из Основног суда у Нишу.
10320
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру по су­ди­ји Ми­ле­ни
Мр­вић као су­ди­ји по­је­дин­цу у прав­ној ства­ри ту­жи­о­
ца До­ло­вац Ће­ри­ма из Но­вог Па­за­ра, Свој­бор 13, про­
тив ту­же­ни­ка Ни­це­вић Фа­хру­ди­на из Но­вог Па­за­ра,
ра­ди по­вра­ћа­ја нов­ца, је ре­ше­њем П. бр. 541/14 од 16.
септембра 2014. го­ди­не ту­же­ном Ни­це­вић Фа­хру­ди­ну
из Но­вог Па­за­ра по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из
ре­да адво­ка­та Ра­до­ми­ро­вић Ми­ло­ша из Но­вог Па­за­ра
ко­ји ће у овој пар­ни­ци вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти
за­кон­ског за­ступ­ни­ка све док се ту­же­ни или ње­гов пу­
но­моћ­ник се не по­ја­ви пред су­дом или док ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
19 П. број 541/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Па­за­ру.
10326
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗАРУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТУ­ТИНУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ту­ти­ну, су­ди­ја Ре­џеп Аде­мо­вић, у ван­пар­нич­ном пред­
ме­ту пред­ла­га­ча Ај­ди­но­вић Миљ­ха­те из Но­вог Па­за­ра,
Шу­те­но­вач­ка 44, ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти
пок. Ча­ла­ко­вић Ка­де, бив. из Остро­ви­це код Ту­ти­на,
у скла­ду са од­ред­ба­ма члана 71. у ве­зи са чланом 61.
ЗВП, из­да­је оглас.
Пред овим су­дом у ток је по­сту­пак по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Ај­ди­но­вић Миљ­хате из Но­вог Па­за­ра, ра­ди
утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти пок. Ча­ла­ко­вић Ка­де, бив.
из Остро­ви­це код Ту­ти­на, ко­ја је умр­ла 26. сеп­тем­бра
1994. го­ди­не у Но­вом Па­за­ру, али чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је
упи­са­на у ма­тич­ну књи­гу умр­лих.
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ту­ти­ну по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што зна­ју о жи­во­ту или
смр­ти пок. Ча­ла­ко­вић Ка­де, бив. из Остро­ви­це, да у ро­
ку од 15 да­на од об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са, ја­ве о то­ме
овом су­ду.
По исте­ку тог ро­ка суд ће утвр­ди­ти да је озна­че­но
ли­це умр­ло, означ­еног да­ту­ма.
I-17-Р2. број 60/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­ти­ну.
10164
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
У по­ступ­ку посл. број П. 2211/2014, по ту­жби ту­
жи­о­ца „Ал­ти” д.о.о. из Чач­ка, Бу­ле­вар осло­бо­дилаца
Чач­ка 78/г, про­тив ту­же­ног Не­ма­ње Ми­ку­лин­ца из Но­
вог Са­да, Ла­зе Ко­сти­ћа 6/29, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­
шта, ра­ди ис­пла­те, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник
ту­же­ном и то адво­кат Бо­јан Пе­ро­вић из Но­вог Са­да.
Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни да ће га по­ста­вље­ни при­вре­
ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти пред Основ­ним су­дом у Но­
вом Са­ду у пред­ме­ту посл. број П. 2211/2014 све док
се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
ту­же­ном по­ста­вљен ста­ра­лац.
П. број 2211/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
10098
У по­ступ­ку посл. број П. 2599/2014, по ту­жби ту­
жи­о­ца Вој­во­ђан­ске бан­ке а. д. Но­ви Сад из Но­вог Са­да,
Трг сло­бо­де 7, про­тив ту­же­ног Дан­ка Ку­зма­но­ви­ћа из
Но­вог Са­да, Ву­ка Ман­ду­ши­ћа 32/а, са­да не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, ра­ди ис­пла­те, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­
ступ­ник ту­же­ном и то адво­кат Сан­дра Јо­ви­чић из Но­
вог Са­да.
Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни да ће га по­ста­вље­ни при­вре­
ме­ни за­сту­п­ник за­сту­па­ти пред Основ­ним су­дом у Но­
вом Са­ду у пред­ме­ту посл. број П 2599/2014, све док
се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник на по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
ту­же­ном по­ста­вљен ста­ра­лац.
П. број 2599/2014 – Из Основ­ног су­да у Новом
Саду.
10214
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Љи­ља­ни Ба­
та­ло, у оста­вин­ском пред­ме­ту иза по­кој­ног пок. Ли­чи­
на Дра­го­ми­ра, бив­шег из Ен­гле­ске, ко­ји је ро­ђен 1926.
го­ди­не, др­жа­вља­нин РС, оже­њен, са по­след­њим пре­би­
ва­ли­штем у Ен­гле­ској, пре­ми­нуо 8. ју­ла 1998. го­ди­не,
из­да­је оглас.
По­зи­ва се Beryl Step­hen Lic­hi­na су­пру­га оста­ви­о­ца
из Ен­гле­ске, са­да на не­по­зна­тој адре­си пре­би­ва­ли­штабо­ра­ви­шта, да се као за­кон­ски на­след­ни­ци иза по­кој­ног
Ли­чи­на Дра­го­ми­ра, ја­ви овом су­ду, у ро­ку од јед­не го­
ди­не од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС”, а ра­ди оства­ри­ва­ња пра­ва на на­сле­ђе.
8
25. IХ 2014. /
По ис­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, ако се на­след­ни­ца не­
ја­ви, суд ће рас­пра­ви­ти за­о­став­шти­ну иза пок. оста­ви­о­
ца, на осно­ву из­ја­ве по­ста­вље­ног при­вре­ме­ног ста­ра­те­
ља и по­да­та­ка са ко­ји­ма суд рас­по­ла­же.
О. број 6043/2013 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
10297
ко­јим се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је би­ло што зна о жи­во­ту
Блехл Јо­си­фа из При­гре­ви­це, ро­ђе­ног 11. 4. 1877. го­
ди­не, да се без од­ла­га­ња ја­ве су­ду. По ис­те­ку три ме­се­
ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу
пред­ла­га­ча.
1 Р. 2 број 71/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
10117
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу, као пр­во­сте­пе­ни пар­
нич­ни, су­ди­ја Да­рин­ка Јор­го­ва­но­вић, као су­ди­ја по­је­
ди­нац, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца То­мић Дра­ги­ше из
По­жа­рев­ца, Ђу­ре Ђа­ко­ви­ћа б.б., ко­га за­сту­па Де­јан
Да­чић адв. из По­жа­рев­ца, про­тив ту­же­ног Ра­до­са­вље­
вић Ра­до­са­ва из Ме­две­ђе, ра­ди пре­да­је ства­ри, вред­
ност спо­ра 15.000,00 ди­на­ра, об­ја­вљу­је да је ре­ше­њем
П. број 1122/14 од 3. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, по­ста­вио
ту­же­ном Ра­до­са­вље­вић Ра­до­са­ву из Ме­две­ђе, са­да не­
по­зна­тог бо­ра­ви­шта адв. Дра­га­на Жив­ко­ви­ћа, за при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у овој прав­ној ства­ри, ко­ји ће
за­сту­па­ти ту­же­ног све док се ту­же­ни и ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред Су­дом.
П. број 1122/14-37 – Из Основ­ног су­да у По­жа­рев­цу.
10193
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу, као из­вр­шни, по су­ди­ји
Зо­ри­ци Сто­ја­ди­но­вић по пред­ло­гу из­вр­шног по­ве­ри­о­
ца Вој­во­ђан­ска бан­ка АД Но­ви Сад, про­тив из­вр­шних
ду­жни­ка Пље­ваљ­чић Слав­ка и Пље­ваљ­чић Ми­ло­ша
обо­ји­це из Дрм­на, ра­ди нов­ча­ног по­тра­жи­ва­ња, по­ста­
вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник из­вр­шним ду­жни­ци­ма
Пље­ваљ­чић Слав­ку и Пље­ваљ­чић Ми­ло­шу обо­ји­це из
Дрм­на, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта у
лич­но­сти адво­ка­та Ра­до­са­вље­вић Мар­ка из По­жа­рев­ца,
ко­ји ће има­ти сва пра­ва и оба­ве­зе за­кон­ског за­ступ­ни­ка
све док се из­вр­шни ду­жни­ци или њи­хо­ви пу­но­моћ­ни­ци
не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
86 ИВ. број 560/14 – Из Основ­ног су­да у По­жа­рев­цу.
10224
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У КУ­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу – Суд­ска је­ди­ни­ца у Ку­
че­ву, као из­вр­шни, су­ди­ја Ран­чић Бра­ти­слав, у прав­ној
ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­ца Стој­ков­ски Стој­ка из Мај­
дан­пе­ка, Ка­ра­ђор­ђе­ва 52/69, про­тив из­вр­шног ду­жни­
ка Јо­ва­но­вић Са­ше из Не­ре­сни­це, са­да на не­по­зна­тој
адре­си у ино­стран­ству, ра­ди на­пла­те нов­ча­ног по­тра­
жи­ва­ња, на осно­ву чла­на 81. ст. 1. и 2. тач­ка 5. ЗПП-а,
а у ве­зи чла­на 10. ЗИО, је из­вр­шном ду­жни­ку Јо­ва­но­
вић Са­ши из Не­ре­сни­це, са­да на не­по­зна­тој адре­си у
ино­стран­ству, у пред­ме­ту IV-87 И-1748/13, по­ста­вио
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, адво­ка­та Зо­ра­на Ву­ко­је­ви­ћа
из Ку­че­ва, ко­ји ће за­сту­па­ти из­вр­шног ду­жни­ка у овом
пред­ме­ту све док се из­вр­шни ду­жник или ње­гов пу­но­
моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
IV-87 И-1748/13 – Из Основ­ног су­да у По­жа­рев­цу,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ку­че­ву.
10191
ОСНОВ­НИ СУД У СЕН­ТИ
Основ­ни суд у Сен­ти при­ме­ном чла­на 81. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а ту­же­ном Фе­хер Зол­та­ну, од оца Ми­ло­ша
и мај­ке Ило­не ро­ђе­не Ва­ра­ди, ЈМБГ 0505961820043, у
пар­нич­ном пред­ме­ту Основ­ног су­да у Сне­ти под посл.
бр. 1 П. 6/2014 по­ста­вља при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у
лич­но­сти адво­ка­та Тер­зић Ми­ро­сла­ва из Хор­го­ша, ко­ји
ће пра­ва и ду­жно­сти при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка вр­ши­ти
све док ту­же­ни, ње­го­ви за­кон­ски за­ступ­ни­ци или пу­но­
моћ­ни­ци се не по­ја­ве пред су­дом или Ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца ту­же­ном
Фе­хер Зол­та­ну.
1 П. број 6/2014 – Из Основ­ног су­да у Сен­ти.
10194
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БОРУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­ље­ње, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Блехл Бру­на из Но­вог Са­да
и Блехл-Кра­у­се Бри­ги­те из СР Не­мач­ке, ко­је за­сту­па
Ра­ја­чић Је­ле­на, адво­кат из Но­вог Са­да, про­тив про­
тив­ни­ка пред­ла­га­ча Блехл Јо­си­фа из При­гре­ви­це, ра­ди
про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, об­ја­вљу­је оглас
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­ља Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­
ра­ње” а.д.о. Бе­о­град – ГФ Сом­бор про­тив ту­же­ног Ср­
ђа­на Ма­тића из Сом­бо­ра, Гру­је Де­ди­ћа 19/31 са­да на
не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди ре­гре­са, ван ро­чи­шта,
да­на 30. ју­ла 2014. године, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Ср­ђа­ну Ма­тићу са по­след­њим ме­стом пре­
би­ва­ли­шта Сом­бор, Гру­је Де­ди­ћа 19/31, а са­да на не­по­
зна­том ме­сту бо­рав­ка по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­
ник у осо­би адво­ка­та Ми­ро­сла­ва Вра­нића из Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом.
4 П. број 1703/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
10115
ОСНОВ­НИ СУД У СТА­РОЈ ПА­ЗО­ВИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ИН­ЂИ­ЈИ
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ин­ђи­ји по су­ди­ји Не­дељ­ку То­до­ро­вић, као су­ди­ји по­
је­дин­цу, у прав­ној ства­ри по ту­жби ту­жи­о­ца Ђу­ри­чин
Ра­до­сла­ва из Ин­ђи­је, Бе­о­град­ска 21, про­тив ту­же­ног
Ма­јић Де­ја­на из Ин­ђи­је, Јо­ва­на По­по­ви­ћа 130, ра­ди на­
пла­те ду­га, по­ста­вио је ре­ше­њем овог су­да посл. број
7П-334/2014 од 16. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, на осно­ву
члана 81. ЗПП-а, ту­же­ном Ма­јић Де­ја­ну при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка Бе­ге­ни­шић Ла­за­ра адво­ка­та из Ин­ђи­је.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ног у овој
прав­ној ства­ри све док се ту­же­ни Ма­јић Де­јан не по­ја­
ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­о­ца ту­же­ном.
7П-334/2014 – Из Основ­ног су­да у Ста­рој Па­зо­ви,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ин­ђи­ји.
10248
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици, поступајући по судији
Ружи Коларевић као судији појединцу, у правној ствари
тужитеља Тот Андраша из Суботице, Петра Лековића
11/IV/17, кога заступа Миланковић Зоран адвокат из
Суботице, против тужене Гвозденац Маре из Суботице,
Петра Лековића 7/20, сада на непознатој адреси, ради брисања укњижбе, са вредношћу предмета спора 10.000,00
динара, дана 23. септембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Гвозденац Мари рођ. Банака, кћи Николе, из
Суботице, Петра Лековића 7, сада на непознатој адреси, поставља се привремени заступник у лицу
Љубисављевић Радула, адвоката из Суботице, који се
упозорава да је дужан да заступа тужену у поступку
све док се она или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је поставио стараоца.
Посл. број 15. П. 9/14-21 – Из Основног суда у
Суботици.
10332
103
ОСНОВ­НИ СУД У ЧАЧ­КУ
Основ­ни суд у Чач­ку, као оста­вин­ски, су­ди­ја Ми­ла
Рај­ко­вић у по­ступ­ку рас­пра­ве за­о­став­шти­не пок. Је­зди­
ми­ра Зи­мо­њић бив. из Чач­ка, до­нео је да­на 28. апри­ла
2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Уче­сни­ку Ни­ко­ли Кне­же­ви­ћу, не­по­зна­тог пре­би­
ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­
ник адв. Ми­ло­ш Ва­си­ли­је­вић из Чач­ка.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку има сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се уче­сник
Ни­ко­ла Кне­же­вић или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви
пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да му је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
1. О. број 2004/13 – Из Основ­ног су­да у Чач­ку.
10186
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, и то судија Љиљана
Матић у стечајном поступку над дужником
Акционарско друштво за производњу грађевинске керамике „Керамика Младеновац” у стечају, Савића млин
39, МБ: 07065434, ПИБ: 101280964, дана 16. септембра
2014. године, ван рочишта, донео је
РЕШЕЊЕ
Заказује се рочиште за испитивање потраживања за 30. октобар 2014. године у 11,00 часова, у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
100, први спрат.
4. Ст. број 39/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
10178
I Привредни суд у Београду, решењем 5.Ст.80/2014
од 08.09.2014.године отворио је стечајни поступак над
стечајним дужником „GP Auto Shop” д.о.о. Друштво за
трговину и услуге из Лазаревца, Јанка Стајчића 50, матични број 17206303, ПИБ 102074450.
II Стечајни разлог за отварања поступка стечаја је
трајнија неспособност плаћања у смислу одредбе члана 11. став 2. тачка 1. Закона о стечају.
III За стечајног управника именује се Миладин
Стаменковић Лазаревца, Дуле Караклајић 31.
IV Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о економско-финансијском положају стечајног дужника одређује се за 29. октобар 2014. године у 11,00 часова и одржаће се у Привредном суду у
Београду, Масарикова 2, судница 100, први спрат.
V Испитно рочиште одређује се за 19. новембар
2014. године у 11,00 часова и одржаће се у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 100, први спрат
VI Позивају се повериоци да у року од 90 дана,
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка над стечајним дужником у „Службеном
гласнику РС“ пријаве Привредном суду у Београду
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према
стечајном дужнику, писаном пријавом са доказима о
основаности потраживања, у два примерка, а дужници
стечајног дужника позивају се да испуне своје обавезе
према стечајној маси.
VII Овај оглас је истакнут на огласној табли суда
дана 08.09.2014. године
VIII Одбацује се план реорганизације поднет од
стране стечајног дужника на рочишту 15. јула 2014.
године.
5. Ст. број 80/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 10180
ОСНОВ­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
Основ­ни суд у Ужи­цу, су­ди­ја Зо­ри­ца Ве­со­вић у
пар­нич­ном пред­ме­ту ту­жи­о­ца Ро­гић Је­вре­ма из Ужи­
ца, Бо­шка Бу­хе 30, ко­га за­сту­па­ју адво­ка­ти Те­шић
Ми­ро­слав и Алек­сан­дрић Ви­о­ле­та из Ужи­ца, про­тив
Ба­но­вић Ми­о­дра­га из Ужи­ца, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 93,
не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта ра­ди ду­га, до­нео је да­на 10. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не ре­ше­ње ко­јим је ту­же­ном Ба­но­вић
Ми­о­дра­гу, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вио адво­
ка­та Вла­да­на Јо­ва­но­ви­ћа из Ужи­ца.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти на­ве­де­ну
стран­ку у пар­нич­ном по­ступ­ку све док се исти или ње­
гов пу­но­моћ­ник, од­но­сно за­кон­ски за­ступ­ник не по­ја­
ви пред су­дом или док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2 П. број 780/14 – Из Основ­ног су­да у Ужи­цу.
10304
I Привредни суд у Београду, решењем 1. Ст.
115/2014 од 25. августа 2014. године отворио је поступак стечаја над Привредним друштвом за заступање,
посредовање и услуге „Geowash group” д.о.о. Београд –
Палилула, Рузвелтова 1, ПИБ 108134426, матични број
20937785, а на предлог стечајног дужника од 8. августа
2014. године.
II Именује се за стечајног управника Милева
Кнежевић из Београда.
III Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана
од објављивања огласа о отварању поступка над стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” пријаве
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.
IV Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
103 / 25. IХ 2014.
V Испитно рочиште одређује се за 23. децембар 2014.
године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 21, судница 125.
VI Прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају
стечајног дужника одређује се за 2. октобар 2014. године
у 11,00 часова, а које ће се одржати у Привредном суду у
Београду, Масарикова 21, судница 125.
VII Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником објављен је на огласној табли Суда дана
25. августа 2014. године.
1. Ст. број 115/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
10211
I Одређује се допунско испитно рочиште за 20.
октобра 2014. године у 11,00 часова у поступку стечаја
над стечајним дужником Предузеће за трговину и
усдлуге „Euroluxpetrol – ELP7” д.о.о. из Београда, Трг
Републике 3/5, матични број 20287713 ПИБ 104990775.
II Решење је објављено на огласној табли суда 15.
септембра 2014. године.
3. Ст. број 663/2011 – Из Привредног суда у
Београду. 10252
I Одређује се завршно рочиште за 20. октобар 2014.
године у 13,00 часова у поступку стечаја над стечајним
дужником Klarident DOO у стечају из Београда, Булевар
ослобођења 7–9, матични број 20565853, ПИБ 106260990.
II Решење је објављено на огласној табли суда 17.
септембра 2014. године.
Ст. 3. број 4776/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
10306
Привредни суд у Београду Решењем под бројем
2.СТ-370/11 од 19. септембра 2014. године на завршном рочишту закључио је поступак стечаја над стечајним дужником „Мела” д.о.о. у стечају – стечајна маса.
Решење је објављено на огласној табли суда ради увида.
2. Ст. број 370/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
10368
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада
Вулетић, у стечајном поступку над Привредно друштво
за производњу, промет роба и услуга на велико и мало
„Намештај Џагић” д.о.о. у стечају, Јевремовац, 29. новембра б.б., Шабац, на завршном рочишту одржаном
дана 16. септембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се коначна висина награде стечајном
управнику Драгици Марковић из Завлаке у износу од
455.174,05 динара.
Закључује се стечајни поступак над Привредно
друштво за производњу, промет роба и услуга на
велико и мало „Намештај Џагић” д.о.о. у стечају,
Јевремовац, 29. новембра б.б, Шабац, матични број
17478117, ПИБ 102753612.
Разрешава се дужности стечајног управника
Драгица Марковић из Завлаке.
Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, на
огласној табли суда и по правноснажности доставити
Агенцији за привредне регистре.
Правна поука: Против овог решења може се
изјавити жалба у року од 8 дана од дана објављивања решења у „Службеном гласнику РС” Београд,
Привредном апелационом суду у Београду, а преко овог
првостепеног суда.
Ст. број 820/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
10296
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у поступку стечаја над Концерн Фармаком
М. Б. Шабац, дана 12. септембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Предлог Internacional Finance Corpotation („IFC”)
iz Vašingtona, D. C. 20433 Sjedinjene Američke Države
за отварање стечајног поступка над Концерн Фармаком
М. Б. Шабац усваја се.
I. Отвара се поступак стечаја над стечајним
дужником Концерн Фармаком М. Б. Шабац, Хајдук
Вељкова б.б., матични број 17184865, ПИБ 100111486.
9
II. Стечајни поступак се отвара због трајне неспособности плаћања, јер стечајни дужник није могао да
одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана
од дана доспелости обавеза.
III. За стечајног управника методом ручног одабира именује се Стојанка Филипић из Лознице , Кнеза
Милоша 4.
IV. Позивају се повериоци да у року од 60 дана
о дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
Пријаве потраживања које буду поднете по истеку
рока од 120 дана од објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС” биће одбачене као неблаговремене.
V. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
VI. Испитно рочиште ће се одржати дана 23. децембра 2014. године са почетком у 10,00 часова у
Привредном суду у Ваљеву судница број 17.
VII. Прво поверилачко рочиште ће се одржати
дана 22. октобра 2014. године са почетком у 11,00 часова у Привредном суду у Ваљеву судница број 17.
VIII. Скупштина поверилаца ће се одржати дана
22. октобра 2014. године са почетком у 12,00 часова у
Привредном суду у Ваљеву судница број 17.
Ст. број 33/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
10293
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада
Вулетић, у поступку стечаја над Привредно друштво
за производњу, промет и услуге „Лукс – Оил” д.о.о. у
стечају, Коцељева, Душанова 27 а, донео је дана 12.
септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
У стечајном поступку над Привредно друштво
за производњу, промет и услуге „Лукс – Оил” д.о.о.
у стечају, Коцељева, Душанова 27 а, матични број:
20120029, ПИБ: 104229177, одређује се завршно рочиште за 14. октобар 2014. године са почетком у 14,00
часова у судници број 6. овог суда.
Ово решење објавити на огласној табли суда и у
,,Службеном гласнику РС”.
Ст. број 703/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
10294
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
„Славија-Трејд” д.о.о. у стечају, Ваљево, Шабачки пут
б.б, матични број 20051434, ПИБ 103957614, поступајући по захтеву стечајног управника за разрешење
дужности, донео је дана 28. августа 2014. године
РЕШЕЊЕ
Разрешава се дужности стечајног управника
Душица Ковачевић из Ваљева.
Ст. број 865/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
10295
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада
Вулетић, у стечајном поступку над Предузеће за производњу, трговину и услуге „Флеш Стил” д.о.о. у стечају,
Љубовија, Милана Тешића б.б., на завршном рочишту
које је одржано дана 18. 9. 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Закључује се стечајни поступак над Предузеће за
производњу, трговину и услуге „Флеш Стил” д.о.о. у
стечају, Љубовија, Милана Тешића б.б., матични број
20105542, ПИБ 104163517.
Разрешава се дужности стечајног управника
Слободанка Рафајловић из Ваљева.
Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, на
огласној табли суда и по правоснажности доставити
Агенцији за привредне регистре.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8. дана од дана објављивања решења у „Службеном гласнику РС”, Привредном апелационом суду у Београду, а преко овог првостепеног
суда.
Ст. број 700/11 – Из Привредног суд у Ваљеву.
10401
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву и то су­ди­ја Зо­ран Пла­
ња­нин, по­сту­па­ју­ћи по под­не­том Уна­пред при­пре­мље­
ном Пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је од 29. ма­ја 2014. го­ди­не са
из­ме­на­ма и до­пу­на­ма од 1. ју­ла 2014. го­ди­не и 28. ју­
ла 2014. го­ди­не у пред­ме­ту овог су­да Рео. 8/2014, над
„Ду­га фру­ит” д.о.о. из Кру­шев­ца, Ја­сич­ки пут бб, МБ
17449486, ПИБ 102331558, до­нео је 8. сеп­тем­бра 2014.
го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
За­ка­зу­је се ро­чи­ште за раз­ма­тра­ње и гла­са­ње о
под­не­том УП­ПР-у од 29. ма­ја 2014. го­ди­не са из­ме­на­ма
и до­пу­на­ма од 1. ју­ла 2014. го­ди­не и 28. ју­ла 2014. го­ди­
не, сте­чај­ног ду­жни­ка „Ду­га фру­ит” д.о.о. из Кру­шев­
ца, за дан 20. ок­то­бар 2014. го­ди­не са по­чет­ком у 12,00
часова и ро­чи­ште ће се одр­жа­ти у При­вред­ном су­ду у
Кра­ље­ву, Ца­ра Ду­ша­на 41, суд­ни­ца број 12.
Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци, сра­змер­но ви­си­
ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. Гла­са­ње се вр­ши усме­но, на
ро­чи­шту, а мо­же и пи­сме­ним пу­тем у ком слу­ча­ју се су­
ду мо­ра­ју под­не­ти гла­сач­ки ли­сти­ћи са из­ја­вом о на­чи­
ну гла­са­ња и са ове­ре­ним пот­пи­сом овла­шће­ног ли­ца а
за фи­зич­ка ли­ца и ове­ре­ни од стра­не над­ле­жног ор­га­на
за ове­ру пот­пи­са. Гла­са­ње се вр­ши у окви­ру пред­ви­ђе­
них кла­са по­ве­ри­ла­ца, а План се сма­тра усво­је­ним у
јед­ној кла­си по­ве­ри­ла­ца ако за План гла­са­ју по­ве­ри­о­ци
ко­ји има­ју обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­ва­ња од укуп­них по­
тра­жи­ва­ња у тој кла­си. Кла­са по­ве­ри­ла­ца чи­ја по­тра­
жи­ва­ња пре­ма Пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је тре­ба да бу­ду у
пот­пу­но­сти из­ми­ре­на пре по­чет­ка при­ме­не Пла­на ре­
ор­га­ни­за­ци­је, не гла­са за План, од­но­сно сма­тра се да
је План ре­ор­га­ни­за­ци­је у тој кла­си усво­јен. План ре­ор­
га­ни­за­ци­је се сма­тра усво­је­ним ако на про­пи­сан на­чин
при­хва­те све кл­асе по­ве­ри­ла­ца.
Оба­ве­шта­ва­ју се сте­чај­ни по­ве­ри­о­ци, као и дру­га
за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да се Уна­пред при­пре­мље­ни План
ре­ор­га­ни­за­ци­је од 29. ма­ја 2014. го­ди­не са из­ме­на­ма и
до­пу­на­ма од 1. ју­ла 2014. го­ди­не и 28. ју­ла 2014. го­ди­не
на­ла­зи у пи­сар­ни­ци При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву, со­ба
број 9, да мо­гу из­вр­ши­ти увид у пред­ло­же­ни План сва­
ког рад­ног да­на од 8,00 до 13,00 ча­со­ва, а све до да­на
одр­жа­ва­ња ро­чи­шта.
По­зи­ва­ју се за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да се упо­зна­ју са
са­др­жи­ном Уна­пред при­пре­мље­ног Пла­на ре­ор­га­ни­за­
ци­је, те да се ода­зо­ву по­зи­ву на за­ка­за­но ро­чи­ште ра­ди
раз­ма­тра­ња пред­ло­же­ног Пла­на и гла­са­ња од стра­не
по­ве­ри­ла­ца по пред­ло­гу.
Уна­пред при­пре­мље­ни План ре­ор­га­ни­за­ци­је до­
ста­вља се Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре, ра­ди об­ја­
вљи­ва­ња на ин­тер­нет стра­ни тог Ре­ги­стра.
Оглас о за­ка­зи­ва­њу ро­чи­шта за раз­ма­тра­ње и гла­
са­ње о пред­ло­гу Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је об­ја­вљен је на
огла­сној та­бли су­да 30. ју­ла 2014. го­ди­не и би­ће об­ја­
вљен у „Службеном гла­сни­ку РС”, у ли­сту „Ве­чер­ње
но­во­сти”, ли­сту „Да­нас” и ли­сту „По­ли­ти­ка” па се
оба­ве­шта­ва­ју сви по­ве­ри­о­ци да ће ово ре­ше­ње слу­жи­
ти уме­сто по­зи­ва за за­ка­за­но ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње о
пред­ло­гу и гла­са­ње о УП­ПР-у ко­ји је пре­дат су­ду 30.
ју­ла 2014. го­ди­не.
2. Рео. број 8/2014 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
10170
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, оба­ве­шта­ва по­ве­ри­о­це
да је у по­ступ­ку сте­ча­ја над Дру­штвом за про­из­вод­њу
фар­ма­це­ут­ских и хе­миј­ских про­из­во­да „Famp­harm” а.д.
Или­је Га­ра­ша­ни­на б.б. Кру­ше­вац, мат. бр. 17022628
ПИБ 100259665, за­ка­за­но одр­жа­ва­ње ро­чи­шта за раз­
ма­тра­ње Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је сте­чај­ног ду­жни­ка
„Famp­harm” а.д. у сте­ча­ју Кру­ше­вац, под­не­тог 8. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не, од стра­не пред­ла­га­ча „Тен­дер”
СА Те­ми­швар Ру­му­ни­ја. Ро­чи­ште по на­ве­де­ном пла­ну
за­ка­за­но је за 30. ок­то­бар 2014. го­ди­не у 11,00 ча­со­ва
у овом су­ду у суд­ни­ци број 16, у Кра­ље­ву, Ца­ра Ду­
ша­на 41.
Увид у План ре­ор­га­ни­за­ци­је мо­же се из­вр­ши­ти
сва­ког рад­ног да­на до да­на одр­жа­ва­ња ро­чи­шта за раз­
ма­тра­ње Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је (30. ок­то­бар 2014. го­ди­
не), а у вре­ме­ну од 8,00 до 14,00 у пи­сар­ни­ци овог су­да,
као и на сај­ту Аген­ци­је за при­вред­не ре­ги­стре.
Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци сра­змер­но ви­си­
ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. У слу­ча­ју кад је по­тра­жи­ва­
ње оспо­ре­но сте­чај­ни су­ди­ја мо­же из­вр­ши­ти про­це­ну
ви­си­не по­тра­жи­ва­ња у свр­ху гла­са­ња ако се гла­са­ње
оба­вља пу­тем пи­сма, у од­су­ству са за­ка­за­ног ро­чи­шта
прав­на ли­ца мо­ра­ју да под­не­су су­ду гла­сач­ке ли­сти­ће
ко­ји су пот­пи­са­ли од стр­а­не ста­тут­а­рног за­ступ­ни­
ка и ове­ре­ни пе­ча­том прав­ног ли­ца а фи­зич­ка ли­ца и
10
25. IХ 2014. /
су­бјек­ти ко­ји не­ма­ју свој­ство прав­ног ли­ца мо­ра­ју да
под­не­су гла­сач­ке ли­сти­ће ко­је ове­ра­ва над­ле­жни суд
од­но­сно овла­шће­ни ор­ган или ли­це, али нај­ка­сни­је пре
по­чет­ка за­ка­за­ног ро­чи­шта. Пре по­чет­ка гла­са­ња на
ро­чи­шту суд ће оба­ве­сти­ти све при­сут­не о ре­зул­та­ти­
ма гла­са­ња пу­тем гла­сач­ких ли­сти­ћа. Пре­ма под­не­том
Пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је по­ве­ри­о­ци ће гла­са­ти у окви­
ру кла­са по­ве­ри­ла­ца и План ре­ор­га­ни­за­ци­је се сма­тра
усво­је­ним ако га при­хва­те све кла­се, с тим што се План
сма­тра усво­је­ним у окви­ру јед­не кла­се по­ве­ри­ла­ца ако
су за План ре­ор­га­ни­за­ци­је гла­са­ли по­ве­ри­о­ци ко­ји има­
ју­ћи обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­ва­ња у од­но­су на укуп­на
по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца у тој кла­си.
Посл. број 3. Ст. 2/2014 – Из При­вред­ног су­да у
Кра­ље­ву.
10323
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у поступку стечаја над стечајним дужником
ДОО „Мedisan” у стечају Ниш, кога заступа стечајни
управник Милан Динић, на завршном рочишту, одржаном дана 17. септембра 2014. године, донео је, дана 17.
септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се завршни рачун стечајног дужника
ДОО „Мedisan” у стечају Ниш за период од 09. маја
2011. године до 01. јула 2014. године.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у укупном износу од 41.250,00 динара.
3. Одређује се накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 150.500,00 динара.
4. Одређује се резервација средстава за исплату
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе
који ће настати до гашења текућег рачуна стечајног
дужника и брисања стечајног дужника из Регистра
привредних субјеката, у укупном износу од 11.070,55
динара.
5. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ДОО „Мedisan” у стечају Ниш, матични број
06555926, ПИБ 101533466.
6. Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС”.
1. Ст. број 334/2011 – Из Привредног суда у Нишу.
10215
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драган
Здравковић, у поступку стечаја над стечајним дужником
стечајна маса „Глобус” о.д. Ниш, кога заступа стечајни
управник Љубомир Костић, на завршном рочишту одржаном дана 17. септембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни рачун стечајног управника стечајног дужника стечајна маса „Глобус” о.д. Ниш, за период 13. октобар 2010. до 11. јула 2014. године.
Одређује се коначна награда стечајном управнику у износу од 384.721,23 динара, која ће се исплатити
по правноснажности решења о закључењу стечајног
поступка.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником стечајна маса „Глобус” о.д. Ниш, матични
број 27000100, ПИБ 107169316.
Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС“.
По правноснажности, решење доставити регистру
надлежном за вођење стечајних маса на даље поступање.
2. Ст. број 231/2010 – Из Привредног суда у Нишу.
10216
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку стечаја над стечајним дужником
ДОО „North Distribution Company” у стечају Ниш, кога
заступа стечајни управник Душанка Ћетковић, на завршном рочишту одржаном дана 18. септембра 2014.
године, донео је, дана 18. септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника ДОО „North Distribution Company”
у стечају Ниш, за период од 31.05.2012. године до
01.05.2014. године, у свему како је поднео стечајни управник, дана 01.08.2014.године.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 514.165,11 динара.
3. Одређује се резервација средстава за намирење
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
у износу од 27.342,58 динара, који ће настати до окончања свих активности у стечајном поступку и брисања
стечајног дужника из Регистра привредних субјеката,
а који ће се исплатити у складу са врстом и износом
насталог трошка, према Плану трошкова за месец мај
2014. године и решењу 3 Ст бр. 93/2012 од 28.04.2014.
године.
4. Преноси се потраживање стечајног дужника
ДОО „North Distribution Company” у стечају Ниш,
као извршног повериоца, од извршног дужника „Alfa
Trim Trade” ДОО из Ниша, матични број 20552182,
ПИБ 106191314, настало по Решењу о извршењу И.
бр. 577/2013 од 25.10.2013 године, донетог на основу
правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у
Нишу 1 П бр.912/2013 од 21.05.2013.године и закупа за
период јануар-мај 2013.године, у износима и стварима
(укупне вредности 9.753.395,66 динара) како следи:
– Повраћај покретних ствари – испоручене робе
по рачуну – отпремници бр.001.00003/Е од 29.12.2011.
године, у укупном износу од 4.844.608,01 динара, следеће спецификације:
1) 114 ком.crown DVD/DiVX 533 player, по цени од
267.560,28 динара;
2) 8 ком.crown ACS12SSCH (R22), по цени од
173.318,40 динара;
3) 20 ком. BEKO SUDOMAŠINA DFS1500, по
цени од 189.687,36 динара;
4) 20 ком. NORTH A/C – 12 PRO, по цени од
270.810,00 динара;
5) 74 ком. FUEGO FG-11 AKF, по цени од
204.852,72 динара;
6) 105 ком.FUEGO DVD PLAYER F-404, по цени
од 240.750,09 динара;
7) 29 ком. FUEGO A/C FG-120 HP, по цени од
382.552,22 динара;
8) 24 ком. LG A/C ES-H 1264 DAO, по цени од
303.567,18 динара;
9) 10 ком. LG GB-389SQF, по цени од 256.547,34
динара;
10) 13 ком. LG DVD H/C LH-D6230, по цени од
131.433,12 динара;
11) 3 ком. GRUNDING VISION 326-3931 IT, по
цени од 104.893,74 дин.;
12) 51 ком. SAMSUNG V/C SC 1020, по цени од
161.438,87 динара;
13) 3 ком. LG 32 LH 2000, по цени од 103.341,10
динара;
14) 2 ком. GRUNDING VISION 632-6801, по цени
од 61.612,28 динара;
15) 10 ком. BEKO SSA 2900 friz., по цени од
172.223,12 динара;
16) 10 ком. SAMSUNG TV CZ 28D83N, по цени од
215.203,68 динара;
17) 2 ком. SAMSUNG STV SW-25MO64NR, по
цени од 47.373,70 динара;
18) 2 ком. BOSCH SRV43M23EU/SD13J1B, по
цени од 67.272,94 динара;
19) 2 ком. ALFA TERM 20, по цени од 121.366,12
динара;
20) 3 ком.SAMSUNG TV CW-29M66VS, по цени
од 110.057,18 динара;
21) 1 ком. LG 37LG3000, по цени од 51.718,69 динара;
22) 1 ком. LG 32LG6000, по цени од 48.487,03 динара;
23) 1 ком. LG GR-T332JM, по цени од 39.563,04
динара;
24) 1 ком. LG 42LG6000, по цени од 97.530,04 динара;
25) 1 ком. LG GR-8409BTQA, по цени од 39.923,41
динара;
26) 1 ком. SONY KDL32S3000E, по цени од
57.237,00 динара;
27) 1 ком. LG 47LG5000, по цени од 107.487,38
динара;
28) 4 ком.LGvkc90ht, по цени од 61.142,88 динара;
29) 1 ком. LG 42PG3000, по цени од 60.144,60 динара;
30) 1 ком. DE LONGHI EAM 6500S AP.ZA KA., по
цени од 65.716,56 дин.;
31) 6 ком. NORTH KOM.SPORET GES 60, по цени
од 268.715,74 динара;
– Наплата потраживања по основу умањења
цене робе по рачуну – отпремници бр.001.00011/Е од
05.04.2012.године, у укупном износу од 1.944.287,65
динара;
– Повраћај моторног возила марке VOLKSWAGEN,
Тип:Caddy 1.9. бр.шасије: WV2ZZZ2KZ5X0008838,
година производње 2004. (процењене вредности:
103
230.000,00 диара, при чему је процена извршена на основу тржишних вредности половних возила истог модела и карактеристика);
– Повраћај покретних ствари – испоручене робе
по рачуну – отпремници бр.001.00012/Е од 05.04.2012.
године, у укупном износу од 359.920,00 динара, следеће спецификације:
1) 1 ком. BEKO DSFN 1530 по цени од 47.200 динара,
2) 1 ком. АLFA 70 TERMO по цени од 64.900,00
динара,
3) 10 ком. LG LAS-6930 по цени од 47.200,00 динара,
4) 2 ком. URG.E1.PEC FZ 612.1 IX ARISON по
цени од 118.000,00 дин.,
5) 1 ком. INDESIT IDL 750 EU2 по цени од
82.600,00 динара,
– Повраћај покретних ствари – испоручене робе
по рачуну – отпремници бр.003.00010/Е од 05.04.2012.
године, у укупном износу од 119.770,00 динара, следеће спецификације:
1) 1 ком. GORENJE WA 65205 VEŠ MAŠINA по
цени од 70.800,00 дин.,
2) 1 ком. PANASONIC KX-FP 145-S FAX по цени
од 10.030,00 динара,
3) 1 ком. ESCO UC.PLOCA ESO 114 A по цени од
20.060,00 динара,
4) 1 ком. BOJLER GV8N-S по цени од 9.440,00
динара,
5) 1 ком. KONCAR EGV 5.2 RP по цени од 5.900,00
динара,
6) 1 ком. BEH 600 RENDE по цени од 3.540,00 динара,
– Наплата потраживања у износу од 1.593.500,00
динара, на име вредности возила: Daimer ChryslerAtego, Vashod-31512, Ford Fokus 1.8 Tdi и Audi A8
4.2 Quatro, са законском затезном каматом почев од
19.01.2012.године.
– Наплата трошкова парничног поступка у износу
од 424.276,00 динара.
– Наплата трошкова извршења у износу од
87.034,00 динара.
– По основу закупа за период јануар 2013. до
31.05.2013.године, у укупном износу од 150.200,00
динара, на повериоце првог, другог и трећег исплатног
реда, у складу са закључком о утврђеним потраживањима 3 Ст бр.93/2012 од 04.10.2012.године, на следећи начин:
1) Министарство финансија – Пореска управа –
Филијала Ниш, пријава потраживања број 13, по основу утврђеног потраживања у I, II и III исплатном реду,
преноси се укупно 25,569818866% вредности потраживања стечајног дужника (По основу утврђеног потраживања у I исплатном реду преноси се 0,809181466%
сразмерно 100% учешћу утврђеног потраживања од
78.922,67 динара; по основу утврђеног потраживања у
II исплатном реду преноси се 24,5730368% сразмерно
100% учешћу утврђеног потраживања од 2.396.705,50
динара и по основу утврђеног потраживања у III
исплатном реду преноси се 0,1876006% сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног потраживања у износу од 496.723,14 динара).
2) Прекршајни суд у Нишу, пријава потраживања
број 2, по основу утврђеног потраживања у II исплатном реду, преноси се укупно 1,0324609% вредности
потраживања стечајног дужника, сразмерно учешћу
100% утврђеног потраживања од 100.700,00 динара.
3) Триглав осигурање АДО, пријава потраживања број 1, по основу утврђеног потраживања у III
исплатном реду, преноси се укупно 0,1418595% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу од 375.611,17 динара.
4) КБЦ Банка АД Београд, пријава потраживања
број 3, по основу утврђеног потраживања у III исплатном реду, преноси се укупно 0,4968971% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу од 1.315.668,69 динара.
5) Фонд за развој РС, пријава потраживања број
4, по основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду, преноси се укупно 0,5804393% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 1.536.869,06 динара.
6) ДДОР Нови Сад, пријава потраживања број
5, по основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду, преноси се укупно 0,0441965% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 117.022,00 динара.
103 / 25. IХ 2014.
7) Steelsoft ДОО, пријава потраживања број 6, по
основу утврђеног потраживања у III исплатном реду,
преноси се укупно 0,1146447% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 303.552,76 динара.
8) ЕД Југоисток Ниш, пријава потраживања број
7, по основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду, преноси се укупно 0,0006957% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 1.842,10 динара.
9) ЈКП Медиана, пријава потраживања број 8, по
основу утврђеног потраживања у III исплатном реду,
преноси се укупно 0,0515357% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 136.454,65 динара.
10) ЈП Дирекција за изградњу Ниш, пријава потраживања број 9, по основу утврђеног потраживања у
III исплатном реду, преноси се укупно 0,1734969%
вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу од 459.379,79 динара.
11) АС осигурање АДО, пријава потраживања број
10, по основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду, преноси се укупно 0,0911851% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 241.437,18 динара.
12) Sam-Son Company у стечају ДОО, пријава потраживања број 11 и 18, по основу утврђеног
потраживања у III исплатном реду, преноси се укупно
58,2512796 % вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056% учешћу утврђеног
појединачног потраживања у износу од 154.235.922,23
динара.
13) Комерцијална банка АД, пријава потраживања број 12, по основу утврђеног потраживања у III
исплатном реду, преноси се укупно 0,0012438% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу од 3.293,19 динара.
14) VIP Mobile ДОО, пријава потраживања број
14, по основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду, преноси се укупно 0,0082179% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 21.759,17 динара.
15) Heta Real Estate ДОО, пријава потраживања
број 15, по основу утврђеног потраживања у III исплатном реду и разлучног као стечајног, преноси се укупно
9,2454214% вредности потраживања стечајног дужника. (По основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду преноси се 1,7846501% сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања од
4.725.340,84 динара; по основу утврђеног разлучног
потраживања, које је пребачено у стечајно потраживање у III исплатном реду преноси се 7,4607713%
вредности, сразмерно 3,6836281056% учећу утврђеног
појединачног потраживања од 19.754.397,62 динара).
16) Телеком Србија АД, пријава потраживања број
16, по основу утврђеног потраживања у III исплатном
реду, преноси се укупно 0,0038631% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно 3,6836281056%
учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу
од 10.228,48 динара.
17) Hypo-Alpe-Adria Leasing ДОО, пријава потраживања број 17, по основу утврђеног потраживања
у III исплатном реду, преноси се укупно 2,8206779%
вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу од 7.468.502,96 динара.
18) Alfa Trim Trade ДОO, пријава потраживања
број 19, по основу утврђеног потраживања у III исплатном реду, преноси се укупно 1,3720660% вредности потраживања стечајног дужника, сразмерно
3,6836281056% учешћу утврђеног појединачног потраживања у износу од 3.632.913,47 динара.
5. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ДОО „North Distribution Company” у стечају
Ниш, матични број 17558994, ПИБ 103394523.
6. Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику РС”.
3. Ст. број 93/2012 – Из Привредног суда у Нишу.
10418
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над дужником
ДОО ВЕРТИНГ Нови Сад у стечају, Момчила Тапавице
11
30, МБ: 20138386, ПИБ: 104289183, дана 23. септембра
2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Заказује се завршно рочиште за 28. октобар 2014.
године са почетком у 9,00 часова у овом суду, у Новом
Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7.
Позива се стечајни управник Дејан Томашевић да
најкасније 15 дана пре заказаног рочишта поднесе завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника, у
који повериоци могу извршити увид у стечајној писарници Привредног суда у Новом Саду.
Позива се стечајни управник да најкасније 15 дана
пре термина рочишта поднесе опредељени захтев за
исплату коначне награде и накнаде трошкова уз навођење када, колики, и у којој противвредности евра по
средњем курсу НБС износи су му исплаћени по основу
прелиминарне награде.
Посл. број 1. Ст. 1358/2011 – Из Привредног суда у
Новом Саду. 10331
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­
ји Све­тла­ни Ден­чић Бје­ла­но­вић, у сте­чај­ном по­ступ­
ку над сте­чај­ним ду­жни­ком ДОО „Па­но­ни­ја­транс” из
Пан­че­ва, Ка­ра­ђор­ђе­ва 8, ма­тич­ни број 08793999, ПИБ
10556005016, ко­га за­сту­па сте­чај­ни управ­ник Ме­да­ко­
вић Бра­ни­слав из Пан­че­ва, од­лу­чу­ју­ћи о зах­те­ву сте­чај­
ног управ­ни­ка за раз­ре­ше­ње из лич­них раз­ло­га, до­нео
је да­на 10. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти сте­чај­ни управ­ник Ме­да­
ко­вић Бра­ни­слав из Пан­че­ва, на лич­ни зах­тев.
За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Бо­јан Ми­ле­тић
из Пан­че­ва, Ње­го­ше­ва 1а, спрат 3.
Раз­ре­ше­ни сте­чај­ни управ­ник и но­во­и­ме­но­ва­ни
сте­чај­ни управ­ник, ду­жни су да без од­ла­га­ња из­вр­ше
при­мо­пре­да­ју це­ло­куп­не имо­ви­не и до­ку­мен­та­ци­је сте­
чај­ног ду­жни­ка.
5. Ст. број 201/2011 – Из При­вред­ног су­да у Пан­
че­ву.
10135
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, по сте­чај­ном су­ди­ји
Ун­че­вић Не­на­ду у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ним
ду­жни­ком „Ga­ma re­mont com­mer­ce” д.о.о. у сте­ча­ју из
Пан­че­ва, Гра­ни­чар­ска 5, ма­тич­ни бр. 08305951, ПИБ
101052338, ко­га за­сту­па сте­чај­ни управ­ник Ме­да­ко­вић
Бра­ни­слав из Пан­че­ва, од­лу­чу­ју­ћи о зах­те­ву сте­чај­ног
управ­ни­ка за раз­ре­ше­ње из лич­них раз­ло­га, до­нео је
да­на 28. ав­гу­ста 2011. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти сте­чај­ни управ­ник Ме­да­
ко­вић Бра­ни­слав из Пан­че­ва, на лич­ни зах­тев.
За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Ми­ле­тић Бо­јан,
из Пан­че­ва, Ка­ра­ђор­ђе­ва 26, са кан­це­ла­ри­јом у Пан­че­
ву, Ње­го­ше­ва 1а, 3. спрат, број ли­цен­це 155-0605.
Раз­ре­ше­ни сте­чај­ни управ­ник и но­во­и­ме­но­ва­ни
сте­чај­ни управ­ник, ду­жни су да без од­ла­га­ња из­вр­ше
при­мо­пре­да­ју це­ло­куп­не имо­ви­не и до­ку­мен­та­ци­је сте­
чај­ног ду­жни­ка.
Посл. број 4. Ст. 402/2011 – Из При­вред­ног су­да у
Пан­че­ву.
10141
Раз­ре­ше­ни сте­чај­ни управ­ник и но­во­им
­ е­но­ва­ни
сте­чај­ни управ­ник, ду­жни су да без од­ла­га­ња из­вр­ше
при­мо­пре­да­ју це­ло­куп­не имо­ви­не и до­ку­мен­та­ци­је сте­
чај­ног ду­жни­ка.
4. Ст. број 61/2012 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
10134
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици по стечајном судији Љиљани Комшић, решавајући у поступку
стечаја над стечајним дужником Тврђава Варадин
ХТП ДП у стечају из Ирига, кога заступа стечајни управник, Агенција за приватизацију, Центар за стечај
из Београда, дана 17. септембра 2014. године доноси
закључак.
Позивају се повериоци који су заинтересовани
за спровођење стечајног поступка у предмету стечаја
над стечајним дужником Тврђава Варадин ХТП ДП у
стечају из Ирига, да у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања овог огласа на огласној табли суда, уплате
износ од 500.000,00 динара, на рачун Привредног суда
у Сремској Митровици бр. 840-310802-86 са позивом
на број предмета Ст-487/2011, као средства неопходна
за покриће трошкова стечајног поступка.
Овај закључак истакнут на огласној табли
Привредног суда у Сремској Митровици дана 17. септембра 2014. године и објављен на електронској огласној табли на интернет страни Привредног суда Сремска
Митровица www.sm.pr.sud.rs.
Посл. број 2. Ст. 487/2011 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 10187
Привредни суд у Сремској Митровици поступајући у већу састављеном од судије Катице Поповић,
као председника већа и судија Гине Тешановић и
Драгане Савић као чланова већа, у стечајном поступку
над правним лицем „Лифам” АД у стечају, из Старе
Пазове, Голубиначки пут бб, МБ 08010960, ПИБ
103113686, дана 10. септембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
предмету „Лифам” АД у стечају, из Старе Пазове, ул.
Голубиначки пут бб и исто заказује за 10. октобар 2014.
године у 11,00 часова у судници 18/2.
На завршном рочишту ће се расправљати о:
1. завршном рачуну стечајног управника,
2. коначним захтевима за исплату награде и накнаде трошкова,
3. примедбама на завршни рачун или на поднете
захтеве за исплату накнада и награда,
4. нерасподељеним деловима стечајне масе,
5. другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Решење о завршном рочишту суд ће објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Посл. број 4. Ст. 2/2010 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
10185
Привредни суд у Сремској Митровици по стечајном судији Љиљани Комшић, решавајући у поступку
стечаја над стечајним дужником Тврђава Варадин ХТП
ДП у стечају из Ирига, кога заступа стечајни управник, Агенција за приватизацију, Центар за стечај из
Београда, дана 22. септембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, по сте­чај­ном су­ди­ји
Ун­че­вић Не­на­ду, у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ним
ду­жни­ком „Тер­мо­монт мон­та­жа” д.о.о. у сте­ча­ју из
Пан­че­ва, Пр­во­мај­ска б.б., ма­тич­ни број 8800448, ПИБ
103141174, ко­га за­сту­па сте­чај­ни управ­ник Ме­да­ко­вић
Бра­ни­слав из Пан­че­ва, од­лу­чу­ју­ћи о зах­те­ву сте­чај­ног
управ­ни­ка за раз­ре­ше­ње из лич­них раз­ло­га, до­нео је
28. ав­гу­ста 2011. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти сте­чај­ни управ­ник Ме­да­
ко­вић Бра­ни­слав из Пан­че­ва, на лич­ни зах­тев.
За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Ла­зић Сло­бо­
дан, Пан­че­во, Вој­во­де Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка 22, број ли­
цен­це 155-0884.
Одређује се допунско испитно рочиште за 9. октобар 2014. године са почетком у 9,30 часова у судници
17/2 Привредног суда у Сремској Митровици.
Оглас је истакнут на огласној табли суда дана 22.
септембра 2014. године.
2. број Ст. 487/2011 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 10352
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је дана 18. септембра
2014. године решењем Ст. 21/2014 у поступку стечаја
над ДВД „Орахово” Ново Орахово, Торњошки пут 10
– матични број 08069433 заказао одржавање завршног
рочишта за 16. октобар 2014. године са почетком у 9,00
часова у соби 168/2 код Привредног суда у Суботици.
12
Позивају се повериоци стечајног дужника да
у складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног управника – уплате на депозит суда износ од
250.000,00 динара, ради ев. даљњег спровођења стечајног поступка применом одредби члана 13. став 4.
Закона о стечају.
Уколико до дана одржавања Завршног рочишта
нико од поверилаца не предујми назначени износ
трошкова – поступак стечаја над дужником ДВД
„Орахово” Ново Орахово, Торњошки пут 10 – матични
број 08069433 закључиће се применом одредби члана
13. став 2. Закона о стечају. Објављивањем овог огласа
у „Службеном гласнику РС” и на огласној табли суда
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и
странке.
Посл. број Ст. 21/2014 – Из Привредног суда у
Суботици. 10382
Привредни суд у Суботици је решењем од 18. септембра 2014. године пословни број Ст. 23/2014 одредио
отварање стечајног поступка над „Вагар” АД за израду,
исправку и одржавање мерних инструмената Суботица,
Ивана Антуновића 70 – матични број 08065578 због
трајније неспособности за плаћање.
За стечајног управника именује се Агенција за
приватизацију Центар за стечај из Београда.
Позивају се повериоци да у року од 40 дана од
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над
„Вагар” АД Суботица у „Службеном гласнику РС”,
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
Привредном суду у Суботици – у два примерка са доказима.
Ако се пријављују потраживања о којима се води
парница – у пријави навести суд пред којим тече поступак са ознаком списа.
Упозоравају се повериоци да ће се на пријаве
потраживања које пристигну у суд након протека рока
одређеног у овом решењу примењивати одредбе члана
111. ст. 5. и 6. Закона о стечају.
Позивају се дужници стечајног дужника да испуне
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.
Испитно рочиште се заказује за 20. новембар 2014.
године са почетком у 9,00 часова, а прво поверилачко
рочиште заказује се за 30. октобар 2014. године са почетком у 10,30 часова – све у просторијама Привредног
суда у Суботици – соба 168/II.
Правне последице покретања стечајног поступка
настају даном објављивања огласа о отварању поступка
стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботици,
а то је 18. септембар 2014. године.
Посл. број Ст. 23/2014 – Из Привредног суда у
Суботици. 10383
Привредни суд у Суботици је дана 19. августа
2014. године решењем Ст. 3/2014 усвојио Завршни
рачун стечајног управника Загорац Богдана, дипл.
оецц. из Суботице у поступку стечаја над „Omega
Technology” д.о.о. за трговину и услуге Мартонош,
Зелена Долина б.б. – матични број 20694386.
Одређује се коначна награда стечајног управника
Загорац Богдана у износу од 160.000,00 динара.
Одређују се коначни трошкови стечајног управника Загорац Богдана у износу од 40.000,00 динара.
Закључује се стечајни поступак над „Omega
Technology” д.о.о. за трговину и услуге Мартонош,
Зелена Долина б.б. – матични број 20694386.
Утврђује се да стечајни дужник „Omega
Technology” д.о.о. за трговину и услуге Мартонош,
Зелена Долина б.б. – матични број 20694386 на дан 18.
септембар 2014. године располаже имовином у износу
од 110.311,37 динара.
Преостали новчани износ од 110.311,37 динара
расподељује се на следећи начин:
– средства рез. за окончање стеч. поступка –
6.311,37 д.
– паушална такса Таксена тарифа – тарифни број
22. тачка 1. 4.000,00 д.
– разлика награде стечајног управника –
100.000,00 д.
Правоснажно решење о закључењу поступка стечаја доставиће се Агенцији за привредне регистре на
даљњу надлежност.
Ово решење објавиће се на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС”.
Повериоци могу уложити жалбу на ово решење
у року од осам дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику РС”.
Посл. број Ст. 3/2014 – Из Привредног суда у
Суботици. 10394
25. IХ 2014. /
Привредни суд у Суботици је дана 18. септембра
2014. године решењем Ст. 118/2010 у поступку стечаја
над „В.М.Б.” ПТП д.о.о. из Кањиже, Кошут Лајоша
15. – матични број 08210519 заказао одржавање завршног рочишта ради разматрања завршног рачуна за 30.
октобра 2014. године са почетком у 11,30 часова код
Привредног суда у Суботици – сала 168/2.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику РС” сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Посл. број Ст. 118/2010 – Из Привредног суда у
Суботици. 10395
Привредни суд у Суботици је дана 23. 9. 2014.
године решењем Ст. 14/2014 одложио одржавање испитног рочишта у поступку стечаја над „Confido Tim“
д.о.о. из Суботице, које је било заказано за 25. 9. 2014.
године за 30. 10. 2014. године са почетком у 10,40 часова код Привредног суда у Суботици, сала 168/2 – због
обуставе рада адвоката.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику РС” сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Ст. број 14/2014 – Из Привредног суда у Суботици.
10388
Привредни суд у Суботици је дана 23.09.2014.
године решењем Ст. 14/2011 обуставио спровођење
поступка стечаја који је покренут решењем овог суда
Ст. 14/2011 од 09.06.2011. године против стечајног дужника „Еко Рај” д.о.о. у стечају из Суботице, Корзо 7/а
– матични број 20070617.
Поступак стечаја наставља се у односу на
Стечајну масу „Еко Рај” д.о.о. у стечају из Суботице,
Корзо 7/а – намирењем стечајних поверилаца.
За потраживања према стечајном дужнику која
су настала до обуставе стечајног поступка ни стечајни
дужник, ни његов купац не одговарају повериоцима, а
правна лица која су стечајном дужнику пружала услуге од општег интереса не могу обуставити вршење тих
услуга по основу неплаћених рачуна насталих пре отварања стечајног поступка.
Након правоснажности – ово решење и купопродајни уговор представљаће купцу основ за исходовање
потребних промена пред Агенцијом за привредне регистре.
Против овог решења незадовољна странка има
право жалбе Привредном апелационом суду у Београду
у року од 8 дана од дана објаве огласа у „Службеном
гласнику РС”.
Посл. број Ст. 14/2011 – Из Привредног суда у
Суботици.
10385
Привредни суд у Суботици је дана 23.09.2014.
године решењем Ст. 266/2012 одложио одржавање
завршног рочишта у поступку стечаја над „Рудовић
РХП” д.о.о. у стечају из Ловћенца, које је било заказано
за 25.09.2014. године за 30.10.2014. године са почетком
у 11,40 часова код Привредног суда у Суботици, сала
168/2 – због обуставе рада адвоката.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику РС” сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Посл. број Ст. 266/2012 – Из Привредног суда у
Суботици.
10387
Привредни суд у Суботици је дана 18.09.2014.
године решењем Рео. 2/2014 одредио отварање стечајног поступка над „Традиционално знање” д.о.о.
из Суботице, Ђорђа Натошевића 44 – матични број
20787660.
Потврђује се усвајање унапред припремљеног
плана реорганизације над „Традиционално знање”
д.о.о. из Суботице, Ђорђа Натошевића 44 – матични
број 20787660, према ком плану су формиране:
– 1. класа – класа поверилаца чија су потраживања
обезбеђена – потраживања разлучних поверилаца у
укупном износу од 347.680.809,66 динара.
Потраживања поверилаца ове класе биће намирена у износу од 90%, а за преостали део потраживања од 10% се врши отпис. У периоду спровођења
плана реорганизације на утврђена потраживања се не
103
обрачунавају камате доцње. Грејс период је 1 година,
а намирење ће се вршити у року од 3 године у једнаким тромесечним ратама, с тим да прва рата доспева
на наплату након три месеца од истека грејс периода, а
укупан број рата је 12.
– 2. класа – необезбеђена потраживања поверилаца 2. исплатног реда у укупном износу од 588.680,57
динара
Потраживања поверилаца ове класе биће намирена у 100% износу у року од 15 дана од дана изгласавања плана из наплате потраживања од предузећа
„Једини Прави” д.о.о. из Суботице.
– 3. класа – необезбеђена потраживања поверилаца 3. исплатног реда у укупном износу од 81.400.967,75
динара.
Потраживања поверилаца ове класе биће намирена у 100% износу. У периоду спровођења плана реорганизације на утврђена потраживања се не обрачунавају
камате доцње. Грејс период је 1 година, а намирење
ће се вршити у року од 3 године у једнаким тромесечним ратама, с тим да прва рата доспева на наплату након три месеца од истека грејс периода, а укупан број
рата је 12. Предлагач УППР је преузео обавезу једнократне исплате свих потраживања поверилаца испод
150.000,00 динара приликом доспевања на наплату 1.
рате ове класе. Постоји 15 поверилаца чија су потраживања нижа од 150.000,00 динара и износе укупно
577.524,78 динара.
– 4. класа – потраживање излучног повериоца –
износ од 7.821.964,80 динара на име лизинг рата које
још нису доспеле на наплату, а односи се на повериоца
„Societe lizing” д.о.о. Београд.
Обуставља се стечајни поступак над дужником
„Традиционално знање” д.о.о. из Суботице, Ђорђа
Натошевића бр. 44. – матични број 20787660.
Посл. број Рео. 2/2014 – Из Привредног суда у
Суботици.
10393
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу обавештава повериоце
„Први Партизан-Гама” АД Ужице у стечају, да је допунско испитно рочиште одређено за дан 17. октобар
2014. године, у 11,00 часова у овом суду, соба бр. 58,
III спрат.
Посл. број 1. Ст. 40/2010 – Из Привредног суда у
Ужицу.
10210
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија
Миљко Мићовић, у предмету стечаја над Предузећем
„Интех” д.о.о. Пријепоље, донео је дана 18. септембра
2014. године
РЕШЕЊЕ
I Одређује се завршно рочиште за 15. октобар
2014. године са почетком у 12,00 часова, Привредни
суд Ужице, соба број 51.
II На завршном рочишту расправљаће се: о завршном рачуну стечајног управника од 10. септембра
2014. године, о коначним захтевима за исплату награде
стечајном управнику, о захтевима за исплату накнада и
награда, о нераспоређеним деловима стечајне масе, о
другим питањима од значаја за банкротство стечајног
дужника.
III Заинтересовани могу остварити увид у завршни рачун стечајног управника у Привредном суду
Ужице, писарница, соба број 49.
IV Позивају се повериоци да приступе на заказано
рочиште.
V Решење о завршном рочишту објављено је на
огласној табли суда дана 18. септембра 2014. године.
Посл. број 3. Ст. 1/2011 – Из Привредног суда у
Ужицу.
10301
Решењем Привредног суда у Ужицу Посл. бр. 4.
Ст. 5/2014 од 15. септембра 2014. године:
I Отвара се стечајни поступак над дужником
Штампарија „Димитрије Туцовић” ад Ужице, МБ
07157762, ПИБ 100601200, због непоступања по усвојеном Плану реорганизације.
II За стечајног управника одређује се Дуњић
Славица дипл. ецц. из Ужица, Николе Пашића 38/д,
Ужице.
III Одређује се испитно рочиште за дан 6. март
2015. године са почетком у 11,00 часова, соба број 58/III.
103 / 25. IХ 2014.
IV Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
пријавом у 2 примерка, са доказима.
V Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси стечајног дужника.
VI Одређује се прво поверилачко рочиште за
24. октобар 2014. године са почетком у 12,00 часова,
соба број 58/III, те ће се истога дана одржати седница
Скупштине поверилаца.
VII Решење истакнуто на огласну таблу суда са огласом дана 15. 9. 2014. године
VIII Налаже се предлагачу да у року од 8 дана у
депозит суда на рачун 840-312802-03 модел 97 позив
на број 56-80507-251212-00-01-330 уплати износ од
200.000,00 динара на име предујма трошкова вођења
стечајног поступка, под претњом последица пропуштања.
Посл. број 4. Ст. 5/2014 – Из Привредног суда у
Ужицу.
10291
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 35/2010 од
26. августа 2014. године, закључио поступак стечаја
над стечајним дужником „Таково Аграр” ДОО, у стечају, Горњи Милановац, Радована Грковића б.б., МБ
20454733, а наставио поступак стечаја у односу на стечајну масу стечајног дужника „Таково Аграр” ДОО, у
стечају, Горњи Милановац, Радована Грковића б.б., МБ
20454733.
2. број Ст. 35/2010 – Из Привредног суда у Чачку.
10358
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 150/2010
од 17. септембра 2014. године одредио завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником ЗЗ
„Бољковци” у стечају, Бољковци, Горњи Милановац, за
дан 14. октобар 2014. године, са почетком у 10,30 часова, у овом суду, судница бр. 3.
Оглашавањем овог решења сматра се да су повериоци уредно позвани.
2. број Ст. 150/2010 – Из Привредног суда у Чачку.
10355
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 12/2013 од
26. августа 2014. године, закључио поступак стечаја
над стечајним дужником ОД „ЛМ Промет” у стечају,
МБ 06153763, стечајна маса, Чачак.
2. број Ст. 12/2013 – Из Привредног суда у Чачку.
10353
При­вред­ни суд у Чач­ку је ре­ше­њем Ст. 5/214 од
5. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не од­ре­дио за­вр­шно ро­чи­ште
у по­ступ­ку сте­ча­ја над сте­чај­ним ду­жни­ком „Ле­о­нар­до
ин­же­ње­ринг” ДОО, сте­чај­на ма­са, Ча­чак, за дан 2. ок­
то­бар 2014. го­ди­не, са по­чет­ком у 10,30 ча­со­ва, у овом
су­ду, суд­ни­ца број 3.
Огла­ша­ва­њем овог ре­ше­ња сма­тра се да су по­ве­
ри­оц
­ и уред­но по­зва­ни.
2. Ст. број 5/2014 – Из При­вред­ног су­да у Чач­ку.
10351
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 58/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-135-02, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Уни­
пром” М „За­је­чар” Мо­ше Пи­ја­де 8, по­дат­ке:
Код Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка „Уни­пром М”
За­је­чар, Мо­ше Пи­ја­де 8, упи­са­но је осни­ва­ње де­ла –
огран­ка под на­зи­вом Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка
„Уни­пром М” За­је­чар, Мо­ше Пи­ја­де 8 – Огра­нак апо­те­
ка „Уни­пром М 3”, За­је­чар, Љу­бе Не­шић 44.
Фи. број 58/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
10198
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број
57/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-135-01, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Уни­
пром М” За­је­чар, Мо­ше Пи­ја­де 8, по­дат­ке:
13
Код Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка „Уни­пром М”
За­је­чар, Мо­ше Пи­ја­де 8, упи­са­но је осни­ва­ње де­ла –
огран­ка под на­зи­вом: Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка
„Уни­пром М” За­је­чар, Мо­ше Пи­ја­де 8, Огра­нак Апо­те­
ка „Уни­пром М 2”, За­је­чар, Хај­дук Вељ­ко­ва 4.
Фи. број 57/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
10196
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
62/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-64 ОШ „Др Јо­ван Цви­јић”, Зре­ња­нин,
по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Др Јо­ван Цви­јић” Зре­ња­нин вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Упи­су­је се Би­ља­на Јо­ва­нов, ди­рек­тор, са нео­гра­
ни­че­ном од­го­вор­но­шћу, а бри­ше Не­над Ми­ло­ван­чев, са
нео­гра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу.
Фи. број 62/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10139
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну ре­ше­њем Фи. број
60/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-115 Основ­на шко­ла „Жар­ко Зре­ња­нин”
Зре­ња­нин, по­дат­ке:
Бри­ше се Мир­ја­на Ђу­ри­шић, ди­рек­тор шко­ле,
нео­гра­ни­че­но овла­шће­ње.
Упи­су­је се Ива­на Бо­шњак, ди­рек­тор шко­ле, нео­
гра­ни­че­но овла­шће­ње ЈМБГ 0102965855022.
Фи. број 60/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10138
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну ре­ше­њем Фи. број
61/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-44 Основ­на шко­ла „Све­ти Са­ва” Жи­ти­
ште, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
код Основ­не шко­ле „Све­ти Са­ва” Жи­ти­ште та­ко што се
бри­ше до­са­да­шњи ди­рек­тор Ве­се­ли­нов Зо­ран, а упи­су­
је Мај­кић Сне­жа­на, ди­рек­тор, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 61/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10137
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
59/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-75, Елек­тро­тех­нич­ка и гра­ђе­вин­ска шко­
ла „Ни­ко­ла Те­сла” Зре­ња­нин, по­дат­ке:
За за­сту­па­ње Елек­тро­тех­нич­ке и гра­ђе­вин­ске
шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Зре­ња­ни­ну упи­су­је ди­рек­тор
шко­ле Сер­во Ма­ри­ја, ЈМБГ 1807963855049, а бри­
ше се в.д. ди­рек­то­ра шко­ле Мар­ко­вић Ми­лан, ЈМБГ
0909959850036.
Фи. број 59/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10140
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
63/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-62 ОШ „2. ок­то­бар” Зре­ња­нин, по­дат­ке:
Као ли­це за за­сту­па­ње Основ­не шко­ле „2. ок­то­
бар” из Зре­ња­ни­на упи­су­је се На­та­ша Жи­во­јин (ЈМБГ:
2608964855019), ди­рек­тор без огра­ни­че­ња овла­шће­ња,
по­чев од 11. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, а бри­ше се Со­ња
Ву­јин (ЈМБГ: 0904965855013) са 10. 9. 2014. го­ди­не.
Фи. број 63/14 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
10171
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
71/14 од 27. 8. 2014. го­ди­не, упи­сао је у суд­ски ре­ги­
стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку број 5-40-00, Основ­на
шко­ла „Бо­ра Стан­ко­вић”, Вуч­је:
Основ­на шко­ла „Бо­ра Стан­ко­вић”, Вуч­је, из­вр­ши­
ла је про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Бри­ше се ра­ни­је упи­са­но ли­це овла­шће­но за за­сту­
па­ње Ста­но­је­вић Ми­ро­слав, ди­рек­тор без огра­ни­че­ња.
Упи­су­је се но­во­и­ме­но­ва­но ли­це овла­шће­но за за­
сту­па­ње Фи­ли­по­вић На­ди­ца, ди­рек­тор без огра­ни­че­ња
Фи. број 71/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10239
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
43/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку 5-520 број 1-465, по­дат­ке:
На осно­ву Ста­ту­та Спо­мен-збир­ке Па­вле Бе­љан­
ског број 9/1 од 6. ја­ну­а­ра 2011. го­ди­не, из­вр­ше­но је
ускла­ђи­ва­ње са За­ко­ном о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­
сти („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 104/09) и Уред­бом
о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти („Слу­жбе­ни гла­сник број
54/10) ши­фре де­лат­но­сти, ко­ја гла­си: 9102 – де­лат­ност
му­зе­ја, га­ле­ри­ја и збир­ки, а опи­са­на је у при­ло­гу 3.
Фи. број 43/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
66/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-378, по­дат­ке:
Од­лу­ком Управ­ног од­бо­ра уз са­гла­сност осни­ва­ча
вр­ши се про­ме­на на­зи­ва на на­чин што се: бри­ше до­
са­да­шњи на­зив Ин­сти­тут за ам­би­јен­тал­ну хи­ги­је­ну и
за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не „ИН-САНС” Но­ви Сад, Пап
Па­вла 18 и упи­су­је но­ви на­зив: Ин­сти­тут за ам­би­јен­
тал­ну хи­ги­је­ну и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не „Ин­сти­тут
за еко­ло­ги­ју” Но­ви Сад, Пап Па­вла 18.
Фи. број 66/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
88/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-353, Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не
Те­ме­рин, Те­ме­рин Koz­seg Ide­gen­for­gal­mi Szer­ve­ze­te,
по­дат­ке:
Се­ди­ште: Те­ме­рин, Но­во­сад­ска 326.
1) Де­лат­но­сти ко­је се бри­шу:
22120 из­да­ва­ње но­ви­на
55300 ре­сто­ра­ни
55400 ба­ро­ви
74840 оста­ле по­слов­не ак­тив­но­сти, на дру­гом ме­
сту не по­ме­ну­те
2) Но­ве де­лат­но­сти су:
4778 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло но­вим про­из­во­ди­ма
у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4791 Тр­го­ви­на на ма­ло по­сред­ством по­ште или
пре­ко ин­тер­не­та
5814 Из­да­ва­ње ча­со­пи­са и пе­ри­о­дич­них из­да­ња
7320 Ис­тра­жи­ва­ње тр­жи­шта и ис­пи­ти­ва­ње јав­ног
мне­ња
7721 Из­најм­љи­ва­ње и ли­зинг опре­ме за ре­кре­а­ци­
ју и спорт
7912 Де­лат­ност тур-опе­ра­то­ра
7990 Оста­ле услу­ге ре­зер­ва­ци­је и де­лат­но­сти по­
ве­за­не с њи­ма
9102 Де­лат­ност му­зе­ја га­ле­ри­ја и збир­ки
9321 Де­лат­ност за­бав­них и те­мат­ских пар­ко­ва
3) Де­лат­но­сти ко­је оба­вља­ју:
7311 Де­лат­ност ре­клам­них аген­ци­ја
1812 Оста­ло штам­па­ње
4778 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло но­вим про­из­во­ди­ма
у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4791 Тр­го­ви­на на ма­ло по­сред­ством по­ште или
пре­ко ин­тер­не­та
5510 Хо­те­ли и сли­чан сме­штај
5520 Од­ма­ра­ли­шта и слич­ни објек­ти за кра­ћи бо­
ра­вак
5530 Де­лат­ност кам­по­ва, ауто-кам­по­ва и кам­по­ва
за ту­ри­стич­ке при­ко­ли­це
5590 Оста­ли сме­штај
5811 Из­да­ва­ње књи­га
5814 Из­да­ва­ње ча­со­пи­са и пе­ри­о­дич­них из­да­ња
5819 Оста­ла из­да­вач­ка де­лат­ност
7320 Ис­тра­жи­ва­ње тр­жи­шта и ис­пи­ти­ва­ње јав­ног
мне­ња
7420 Фо­то­граф­ске услу­ге
7721 Из­најм­љи­ва­ње и ли­зинг опре­ме за ре­кре­а­ци­
ју и спорт
7912 Де­лат­ност тур-опе­ра­то­ра
7990 Оста­ле услу­ге ре­зер­ва­ци­је и де­лат­но­сти по­
ве­за­не с њи­ма
8230 Ор­га­ни­зо­ва­ње са­ста­на­ка и сај­мо­ва
9102 Де­лат­ност му­зе­ја га­ле­ри­ја и збир­ки
9103 За­шти­та и одр­жа­ва­ње не­по­крет­них кул­тур­
них до­ба­ра, кул­тур­но-исто­риј­ских ло­ка­ци­ја, згра­да и
слич­них ту­ри­стич­ких спо­ме­ни­ка
9319 Оста­ле спорт­ске де­лат­но­сти
9321 Де­лат­ност за­бав­них и те­мат­ских пар­ко­ва
9329 Оста­ле за­бав­не и ре­кре­а­тив­не де­лат­но­сти.
Фи. број 88/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
14
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
101/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-353, Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не
Те­ме­рин, Те­ме­рин Község Ide­gen­for­gal­mi Szer­ve­ze­te,
по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на бли­же адре­се та­ко што се бри­ше
ста­ра адре­са Те­ме­рин, Но­во­сад­ска 326. Упи­су­је се но­ва
адре­са Те­ме­рин, Но­во­сад­ска 403.
Фи. број 101/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
103/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-378, Ин­сти­тут за ам­би­јен­тал­ну хи­ги­је­
ну и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не „ИН-САНС” Но­ви Сад,
по­дат­ке:
Се­ди­ште: Но­ви Сад, Пап Па­вла 18.
По осно­ву Уго­во­ра о пре­но­су уде­ла ОВ I број
11110/2014 од 28. марта 2014. го­ди­не и Из­ме­на­ма и
до­пу­на­ма уго­во­ра о осни­ва­њу Ин­сти­ту­та ОВ I број
15733/2014. го­ди­не од дана 15. маја 2014. године осни­
вач Лу­ка Ма­леш јмбг: 0611939800017 исту­па из Ин­
сти­ту­та за ам­би­јен­тал­ну хи­ги­је­ну и за­шти­ту жи­вот­не
сре­ди­не Но­ви Сад пре­но­си свој улог од 255,00 ЕУР
што пред­ста­вља 51% упи­са­ног и упла­ће­ног ка­пи­та­ла
Ин­сти­ту­та на удру­же­ње „Па­но­ни­ја асо­ци­ја­ци­ја” Но­ви
Сад, Пе­тра Драп­ши­на 48, МБ: 28066384.
По осно­ву Уго­во­ра о пре­но­су уде­ла ОВ I број
11110/2014 од 28. ја­ну­а­ра 2014. го­ди­не и Из­ме­на­ма и
до­пу­на­ма уго­во­ра о осни­ва­њу Ин­сти­ту­та ОВ I број
15733/2014 од 15. ма­ја 2014. го­ди­не осни­вач Ти­хо­мир
Ја­ко­вљев јмбг: 1910957800017 исту­па из Ин­сти­ту­та за
ам­би­јен­тал­ну хи­ги­је­ну и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не Но­
ви Сад и пре­но­си свој улог од 245,00 ЕУР што пред­
ста­вља 49% упи­са­ног и упла­ће­ног ка­пи­та­ла Ин­сти­ту­та
на удру­же­ње „Па­но­ни­ја асо­ци­ја­ци­ја” Но­ви Сад, Пе­тра
Драп­ши­на 48, МБ: 28066384. Удру­же­ње „Па­но­ни­ја асо­
ци­ја­ци­ја” Но­ви Сад, МБ: 28066384, је осни­вач са упи­
са­ним и упла­ће­ним уло­гом од 500 ЕУР што пред­ста­вља
100% укуп­ног ка­пи­та­ла Ин­сти­ту­та.
Фи. број 103/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
110/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-21, Уни­вер­зи­тет у Но­вом Са­ду, Но­ви
Сад, Но­ви Сад, Трг До­си­те­ја Об­ра­до­ви­ћа 5, по­дат­ке:
Упис у суд­ски ре­ги­стар про­ме­не се­ди­шта на адре­
су: Но­ви Сад, др Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 1.
Фи. број 110/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
111/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-207, Основ­на шко­ла „Јан Ко­лар” Се­лен­
ча, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
Основ­не шко­ле „Јан Ко­лар” Се­лен­ча, Ва­јан­ског 1. Све­
тла­ни Зол­њан пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње, те се
бри­ше из суд­ског ре­ги­стра. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­
ње је Ка­та­ри­на Враб­че­њак в. д. ди­рек­то­ра без огра­ни­
че­ња, ЈМБГ 0511956805109.
Фи. број 111/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
113/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-523, по­дат­ке:
На­зив уста­но­ве је Европ­ски уни­вер­зи­тет – Фар­
ма­це­ут­ски фа­кул­тет, Но­ви Сад; се­ди­ште уста­но­ве је
Но­ви Сад, Трг мла­де­на­ца 5.; У прав­ном про­ме­ту уста­
но­ва исту­па у сво­је име и за свој ра­чун; Уста­но­ва има
пра­во да у прав­ном про­ме­ту за­кљу­чу­је уго­во­ре и вр­ши
дру­ге прав­не по­сло­ве и рад­ње у окви­ру свог пред­ме­
та по­сло­ва­ња. За оба­ве­зе уста­но­ве у прав­ном про­ме­
ту, Уста­но­ва од­го­ва­ра це­ло­куп­ном сво­јом имо­ви­ном;
Осни­вач уста­но­ве је Ome­ga MS Pharmacу” д.о.о. Но­
ви Сад; ПИБ: 105413771; Мат. број: 20378913; Но­ви
Сад, Трг мла­де­на­ца 5; бр. рач.: 285-0124078210001,
Sber­bank; уста­но­ва се осни­ва Од­лу­ком о осни­ва­њу
Ов I број 17620/2014 од 4. ју­на 2014. го­ди­не; Упи­са­ни
и упла­ће­ни улог осни­ва­ча је 100,00 ди­на­ра; Де­лат­но­
сти уста­но­ве су: 85.42 Ви­со­ко обра­зо­ва­ње 85.5, Оста­
ло обра­зо­ва­ње, 91.01. Де­лат­но­сти би­бли­о­те­ка и ар­хи­ва
25. IХ 2014. /
(са­мо за по­тре­бе сту­де­на­та и фа­кул­те­та), 58.11. Из­да­
ва­ње књи­га, 58.14. Из­да­ва­ње ча­со­пи­са и пе­ри­о­дич­них
из­да­ња, 58.19. Оста­ла из­да­вач­ка де­лат­ност 62.01. Ра­чу­
нар­ско про­гра­ми­ра­ње, 70.22. Кон­сул­тант­ске ак­тив­но­
сти у ве­зи са по­сло­ва­њем, 73.11. Де­лат­ност ре­клам­них
аген­ци­ја (са­мо за по­тре­бе фа­кул­те­та), 47.61. Тр­го­ви­на
на ма­ло књи­га­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­да­вни­ца­ма,
56.10. Де­лат­но­сти ре­сто­ра­на и по­крет­них уго­сти­тељ­
ских обје­ка­та (са­мо за по­тре­бе сту­де­на­та и фа­кул­те­та),
56.30. Услу­ге при­пре­ма­ња и по­слу­жи­ва­ња пи­ћа (са­мо
за по­тре­бе сту­де­на­та и фа­кул­те­та); Ли­це овла­шће­но за
за­сту­па­ње: Сто­ја­но­вић Ср­ђан – без огра­ни­че­ња – в. д.
де­кан; ЈМБГ: 1701972800017.
Фи. број 113/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
115/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-512, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „СИ”.
Се­ди­ште: Но­ви Сад, Бај­чи Жи­лин­ског 4, Univerexport
д.о.о. ма­ло­про­дај­ни обје­ка­т „Пр­ви”, по­дат­ке:
Да­на 30. ма­ја 2014. го­ди­не осни­вач Здрав­стве­не
Уста­но­ве Апо­те­ке СИ, Но­ви Сад до­нео је Од­лу­ку о по­
кре­та­њу по­ступ­ка ли­кви­да­ци­је. Истом од­лу­ком про­ме­
њен је на­зив Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ке СИ, та­ко да
са­да гла­си Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка СИ у ли­кви­
да­ци­ји Но­ви Сад.
Фи. број 115/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
116/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-512, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „СИ”.
Се­ди­ште: Но­ви Сад, Бај­чи Жи­лин­ског 4, Univerexport
д.о.о., ма­ло­про­дај­ни објек­ат „Пр­ви” по­дат­ке:
Да­на 30. ма­ја 2014. го­ди­не осни­вач Здрав­стве­не
Уста­но­ве Апо­те­ке СИ, Но­ви Сад, до­нео је Од­лу­ку о
по­кре­та­њу по­ступ­ка ли­кви­да­ци­је. Истом од­лу­ком раз­
ре­ше­на је функ­ци­ја ди­рек­то­ра Сла­ви­ца Пе­тро­вић из
Но­вог Са­да, а исто­вре­ме­но име­но­ва­на за ли­кви­да­ци­о­
ног управ­ни­ка ко­ји Здрав­стве­ну уста­но­ву Апо­те­ку СИ
у по­ступ­ку ли­кви­да­ци­је за­сту­па без огра­ни­че­ња.
Фи. број 116/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
118/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-444, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка
„Medipharma” Ве­тер­ник. Се­ди­ште: Ве­тер­ник, Кра­ља
Пе­тра I 7 а, по­дат­ке:
Ускла­ђи­ва­ње де­лат­но­сти са За­ко­ном о кла­си­фи­ка­
ци­ји де­лат­но­сти и уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­
сти и до­пу­на де­лат­но­сти:
Де­лат­но­сти ко­је Уста­но­ва оба­вља су:
4773 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма са из­ра­дом ма­ги­страл­них ле­ко­ва у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма - апо­те­ка­ма.
4729 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­
ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма - сред­ства за пре­хра­ну и, ди­
јет­ска сред­ства (про­из­во­ди на­ме­ње­ни за ис­хра­ну, одој­
ча­ди, хра­на за ди­ја­бе­ти­ча­ре).
4772 Тр­го­ви­на на ма­ло обу­ћом и пред­ме­ти­ма од
ко­же у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4774 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским сред­стви­ма у
спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4775 Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма - сред­
ства за лич­ну хи­ги­је­ну (сред­ства за чи­шће­ње и не­гу ко­
се, ко­же, уста и зу­ба и др.).
4778 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло но­вим про­из­во­ди­ма
у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (из­у­зев оруж­ја и му­
ни­ци­је). Ова де­лат­ност об­у­хва­та:
– сред­ства за чу­ва­ње ви­да (со­чи­ва, теч­ност за чу­
ва­ње ви­да и сл.).
– про­да­ја не­пре­храм­бе­них про­из­во­да, на дру­гом
ме­сту не­по­ме­ну­тих.
Фи. број 118/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
119/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5 - 444, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка
103
„Медипхарма” Ве­тер­ник. Се­ди­ште: Ве­тер­ник, Кра­ља
Пе­тра I 7 а, по­дат­ке:
Про­ме­на се­ди­шта и на­зи­ва
Код се­ди­шта се бри­ше: „Ве­тер­ник, Кра­ља Пе­тра I
7 а” и упи­су­је „Но­ви Сад, Сом­бор­ска 51”.
Но­во Се­ди­ште Уста­но­ве је: Но­ви Сад, Сом­бор­ска 51.
Код на­зи­ва Уста­но­ве бри­ше се: „Ве­тер­ник” и упи­
су­је се „Но­ви Сад”.
Нов на­зив Уста­но­ве је: Здрав­стве­на уста­но­ва апо­
те­ка „Ме­дип­хар­ма” Но­ви Сад.
Код скра­ће­ног на­зи­ва Уста­но­ве бри­ше се: „Ве­тер­
ник” и упи­су­је се „Но­ви Сад”.
Скра­ће­ни на­зив Уста­но­ве је: ЗУ Апо­те­ка „Ме­дип­
хар­ма” Но­ви Сад.
Фи. број 119/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
120/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-85, О. Ш. „Јан Ча­јак” Бач­ки Пе­тро­вац,
по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Јан Ча­јак” у Бач­ком Пе­тров­цу,
Слад­ко­ви­чо­ва 2, из­ме­на­ма и до­пу­на­ма ста­ту­та шко­ле
од 22. но­вем­бра 2011. и 28. ја­ну­а­ра 2014. уса­гла­си­ла
се са из­ме­на­ма и до­пу­на­ма за­ко­на о осно­ва­ма си­сте­ма
обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број
52/11 и 55/13).
Фи. број 120/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
121/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-358, по­дат­ке:
Про­ме­на бли­же адре­се, Цен­тар за со­ци­јал­ни рад
оп­шти­не Бач­ка Па­лан­ка. Се­ди­ште: Бач­ка Па­лан­ка, Ју­
го­сло­вен­ске ар­ми­је 23.
Фи. број 121/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
122/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-358, по­дат­ке:
Цен­тар за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Бач­ка Па­лан­ка,
ускла­ђи­ва­ње де­лат­но­сти са Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји
де­лат­но­сти, де­лат­ност 88.99 оста­ла не­по­ме­ну­та со­ци­
јал­на за­шти­та без сме­шта­ја.
Фи. број 122/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
123/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-126, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње Основ­не
шко­ле „Вук Ка­ра­џић” у Но­вом Са­ду, Ра­до­ја До­ма­но­ви­
ћа 24, та­ко што пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње Ми­
ри Ђур­ђев те се бри­ше из ре­ги­стра, као ди­рек­тор. Ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње је Ми­ра Ђур­ђев без огра­ни­че­
ња као в. д. ди­рек­то­ра.
Фи. број 123/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
124/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-45, ПУ „Ла­буд Пе­јо­вић” из Бе­че­ја по­дат­ке:
Се­ди­ште: Бе­чеј, Ми­ло­ша Цр­њан­ског 72.
Пред­школ­ска уста­но­ва „Ла­буд Пе­јо­вић”, из Бе­че­ја
вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње, та­ко што
се из ре­ги­стра бри­ше до­са­да­шњи ди­рек­тор Фе­ренц
Маг­дол­на.
Ре­ше­њем Управ­ног од­бо­ра од 11. ју­на 2014. г,. име­
но­ван је но­ви ди­рек­тор Јо­вић Сла­ђа­на, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 124/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
125/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-525, по­дат­ке:
Цен­тар за по­ро­дич­ни сме­штај и усво­је­ње Но­ви
Сад, са се­ди­штем у Но­вом Са­ду, Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­
пи­на 16, осно­ван је Од­лу­ком о осни­ва­њу Вла­де АП Вој­
во­ди­не бр. 022-40/2014 ко­ја је об­ја­вље­на у „Слу­жбе­ном
103 / 25. IХ 2014.
ли­сту АПВ” број 6/14. Сред­ства за по­сло­ва­ње Цен­тра
су обез­бе­ђе­на у бу­џе­ту АП Вој­во­ди­не, што је утвр­ђе­
но По­кра­јин­ском скуп­штин­ском од­лу­ком о бу­џе­ту АП
Вој­во­ди­не за 2014. го­ди­ну („Слу­жбе­ни лист АПВ” број
50/13). Да­на 12. мар­та 2014. го­ди­не на кон­сти­ту­тив­ној
сед­ни­ци при­вре­ме­ног управ­ног од­бо­ра Цен­тра усво­јен
је Ста­тут ЦПСУ. Да­на 30. апри­ла 2014. до­не­то је Ре­ше­
ње о да­ва­њу са­гла­сно­сти на ста­тут бр. 022-244/2014.
Про­сто­ри­је за оба­вља­ње де­лат­но­сти Цен­тра обез­бе­ђе­
не су Уго­во­ром о ко­ри­шће­њу по­слов­них про­сто­ри­ја бр.
135-361-7/2014 од 9. ју­на 2014. За­пи­сни­ком о из­вр­ше­
ном ин­спек­циј­ском над­зо­ру бр. 129-022-374/2014-03
од 9. ју­на 2014. утвр­ђе­но је да су ис­пу­ње­ни усло­ви за
оба­вља­ње де­лат­но­сти уста­но­ве.
У прав­ном про­ме­ту са тре­ћим ли­ци­ма Цен­тар
исту­па у сво­је име и за свој ра­чун, а за оба­ве­зе ство­ре­
не у прав­ном про­ме­ту од­го­ва­ра свом сво­јом имо­ви­ном.
Пре­те­жна де­лат­ност Цен­тра је као у при­ло­гу бр. 3 ко­ји
је са­став­ни део ре­ше­ња. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње
је Ива­на Ко­при­ви­ца, ЈМБГ 0909975815054, вр­ши­лац
ду­жно­сти ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 125/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
126/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-16, Би­бли­о­те­ка Ма­ти­це Срп­ске, по­дат­ке:
Се­ди­ште: Но­ви Сад, Ма­ти­це срп­ске 1.
Вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње:
Управ­ни­ку Ми­ру Вук­са­но­ви­ћу пре­ста­је овла­шће­ње за
за­сту­па­ње због ис­те­ка ман­да­та и бри­ше се из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је: Се­ли­мир Ра­ду­ло­
вић, управ­ник, ЈМБГ 2712952714004 – без огра­ни­че­ња.
Фи. број 126/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
128/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-154, Здрав­стве­на уста­но­ва Дом здра­вља
„Бач­ки Пе­тро­вац” Б. Пе­тро­вац, М. Ти­та 6, по­дат­ке:
Ри­бо­вич др. Ја­ну, ЈМБГ 2401968800053, пре­ста­је
овла­шће­ње за за­сту­па­ње, те се бри­ше из ре­ги­стра. Ли­
це овла­шће­но за за­ступ­ње је Дан­ко др. Ја­ро­слав, ЈМБГ
0212979800050, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра без
огра­ни­че­ња.
Фи. број 128/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
131/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-327, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка Ирис­фарм Шај­каш са
се­ди­штем у Шај­ка­шу, Ни­ко­ле Те­сле 20, вр­ши про­ме­ну
овла­шће­ног ли­ца та­ко што се Дра­ган Бо­жић бри­ше из
ре­ги­стра као ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње и ди­рек­тор.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње су: Ша­ја­то­
вић-Бур­бах Ма­ја, ди­рек­тор, без огра­ни­че­ња, ЈМБГ
0808981805310 и Сла­ви­ца Бо­жић, без огра­ни­че­ња,
ЈМБГ 1503968188300.
Фи. број 131/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
132/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-29, Тех­нич­ка шко­ла Бе­чеј, Уро­ша Пре­
ди­ћа 1, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње, Све­тла­ни
То­мић, ди­рек­то­ру пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње те
се бри­ше из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Све­тла­на Та­шко­
вић, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 132/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
133/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-333, Но­ви Сад, Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја
оп­шти­не Бач, Трг др Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 4, по­дат­ке:
Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не Бач са се­
ди­штем у Ба­чу, Трг др Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 4, вр­ши упис
про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што
15
до­са­да­шњем ли­цу за за­сту­па­ње Ма­ри­ни Ба­ла­бан пре­
ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње ТОО Бач, те се бри­ше из
суд­ског ре­ги­стра. Име и пре­зи­ме овла­шће­ног ли­ца за
за­сту­па­ње: Дар­ко Вој­но­вић, ЈМБГ 1804970810124, вр­
ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 133/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
135/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 1-227, 5-75, Основ­на шко­ла „Жар­ко Зре­
ња­нин”, Об­ро­вац, Кра­ља Пе­тра Пр­вог 73, по­дат­ке:
1. Вр­ши се про­ме­на овла­шће­ног ли­ца за за­сту­па­
ње, та­ко што Би­ља­ни Ивић пре­ста­је функ­ци­ја вр­ши­о­ца
ду­жно­сти ди­рек­то­ра и бри­ше се из ре­ги­стра.
2. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је ди­рек­тор Би­ља­
на Ивић, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 135/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
137/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-441, Пред­школ­ска уста­но­ва Деч­ји вр­тић
„Ма­ла шко­ла”, Се­ди­ште: Срем­ска Ка­ме­ни­ца, Ло­ле Ри­
ба­ра 42, по­дат­ке:
Од­лу­ком Управ­ног од­бо­ра о из­ме­ни Ста­ту­та и до­
но­ше­њем Ста­ту­та Уста­нове вр­ши се ускла­ђи­ва­ње са
За­ко­ном и Уред­бом о Кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти.
По­ред ускла­ђи­ва­ња из­вр­ше­на је и про­ме­на де­лат­
но­сти као у при­ло­гу број 3, ко­ји је са­став­ни део Ре­ше­ња.
Фи. број 137/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
138/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-188, Основ­на шко­ла „Вук Ка­ра­џић” Бач,
Школ­ска 1, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње:
Ди­рек­то­ру Сне­жа­ни Че­ме­ри­кић, пре­ста­је овла­
шће­ње за за­сту­па­ње, те се бри­ше из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Да­ја­на Мак­си­мо­
вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра шко­ле, без огра­ни­
че­ња, ЈМБГ 2508973805097.
Фи. број 138/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
139/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-347, Пр­ва при­ват­на сред­ња ме­ди­цин­ска
шко­ла, „Хи­по­крат”, Се­ди­ште: Но­ви Сад, Де­чан­ска 9,
по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на на­зи­ва шко­ле, ко­ја сад гла­си:
Сред­ња ме­ди­цин­ска шко­ла „Хи­по­крат” Но­ви Сад, се­
ди­ште: Но­ви Сад, Де­чан­ска 9.
Фи. број 139/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
140/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-212, ОШ „Иво Ло­ла Ри­бар”, Плав­на, М.
Ти­та 48, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње Илић Ми­
ло­дан­ка, пре­ста­је да бу­де в. д. ди­рек­то­ра, те се бри­ше
из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Илић Ми­ло­дан­ка,
без огра­ни­че­ња, ЈМБГ 0209962105056, ди­рек­тор.
Фи. број 140/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
142/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-26 Пред­школ­ска уста­но­ва „Ра­до­сно де­
тињ­ство” Но­ви Сад. Се­ди­ште: Но­ви Сад, Па­вла Си­ми­
ћа 9, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње Мар­ку Гр­
гу­ро­ви­ћу пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње, те се бри­
ше из суд­ског ре­ги­стра. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње
је в. д. ди­рек­то­ра Мир­ја­на Ђур­ђев, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 142/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
143/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-466, по­дат­ке:
Вр­ши се из­ме­на ста­ту­та због ускла­ђи­ва­ња са За­
ко­ном и Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти Здрав­
стве­не уста­но­ве апо­те­ке „Хи­ги­ја три­пол­ски” Бе­чеј са
се­ди­штем у ули­ци Зе­ле­на ули­ца 85/а. Де­лат­но­сти као
у при­ло­гу број 3.
Фи. број 143/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
145/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-414, Сред­ња шко­ла „Лу­ки­јан Му­шиц­ки”
Те­ме­рин, На­род­ног фрон­та 80, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца за овла­шће­ње Пе­тру То­ми­ћу јмбг:
0501954800201 и Ми­ла­ну Ју­лин­цу јмбг: 0503954800042
пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње те се бри­шу из ре­ги­
стра. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Ми­ло­мир Ра­дић,
јмбг: 0610970802501 без огра­ни­че­ња.
Фи. број 145/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
147/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-61, Основ­на шко­ла „Слав­ко Ро­дић”,
Мла­де­на Сто­ја­но­ви­ћа 21, Бач­ки Ја­рак, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца за овла­шће­ње. Сто­јан­ки Зељ­ко­вић
пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње те се бри­ше из ре­ги­
стра. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Оли­ве­ра Ра­дић
јмбг 0101967805107, ди­рек­тор, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 147/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
148/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-528, Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка Пе­
тра, Но­ви Сад. Се­ди­ште: Но­ви Сад, Ни­ко­ле Па­ши­ћа 12,
по­дат­ке:
Ста­ту­том о осни­ва­њу од 26. ма­ја 2014. го­ди­не и
од­лу­ком о осни­ва­њу од 21. ју­ла 2014. го­ди­не се Здрав­
стве­на уста­но­ва Апо­те­ка Пе­тра Но­ви Сад са се­ди­штем
у ули­ци Ни­ко­ле Па­ши­ћа 12, Но­ви Сад. Скра­ће­ни на­зив:
ЗУ Апо­те­ка Пе­тра Но­ви Сад. У прав­ном про­ме­ту са
тре­ћим ли­ци­ма ЗУ Апо­те­ка Пе­тра исту­па у сво­је име и
за свој ра­чун. У прав­ном про­ме­ту са тре­ћим ли­ци­ма ЗУ
Апо­те­ка Пе­тра за сво­је оба­ве­зе од­го­ва­ра свом сво­јом
имо­ви­ном. Осни­вач ЗУ Апо­те­ка Пе­тра је Љу­би­ца Ра­па­
ић, До­си­те­је­ва 14/6 Но­ви Сад, јмбг 0510966368819, ди­
рек­тор без огра­ни­че­ња. При­мар­на де­лат­ност тр­го­ви­на
на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма са из­ра­дом ма­ги­страл­
них ле­ко­ва.
Фи. број 148/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
149/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-256, по­дат­ке:
„Ин­сти­тут за кар­ди­о­ва­ску­лар­не бо­ле­сти Вој­во­ди­
не” са се­ди­штем у Срем­ској Ка­ме­ни­ци, Ин­сти­тут­ски
пут 4, на осно­ву Од­лу­ке о пр­вим из­ме­на­ма и до­пу­на­
ма Ста­ту­та од 12. ју­ла 2012. го­ди­не, вр­ши ускла­ђи­ва­ње
са За­ко­ном и Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти са
про­ме­ном де­лат­но­сти као у пр­ило­гу број 3.
Фи. број 149/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
150/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-256, по­дат­ке:
Од­лу­ком о Пр­вим из­ме­на­ма и до­пу­на­ма Ста­ту­та а
на осно­ву ре­ше­ња о про­ме­ни на­зи­ва ули­ца у Срем­ској
Ка­ме­ни­ци „Слу­жбе­ни лист Гра­да Но­вог Са­да” бр. 38
од 28. ок­то­бра 2011. го­ди­не, „Ин­сти­тута за кар­ди­о­ва­
ску­лар­не бо­ле­сти” од 12. ју­ла 2012. го­ди­не из­вр­ше­на је
про­ме­на бли­же адре­се. Но­ва адре­са је Срем­ска Ка­ме­
ни­ца, Пут док­то­ра Гол­д­ма­на 4.
Фи. број 150/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
16
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
152/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-195, По­љо­при­вред­на шко­ла Бач, Се­ди­
ште: Бач, Школ­ска 1, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње. Ди­рек­то­
ру Ђор­ђе­вић Бо­ба­ну, пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње,
те се бри­ше из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Фа­ча­ра Ли­бу­шка
вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра шко­ла, без огра­ни­че­ња.
ЈМБГ: 0906972805059.
Фи. број 152/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
153/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-184, ОШ „Алек­са Шан­тић” Вај­ска, Се­
ди­ште: Вај­ска, М. Ти­та 33, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње Жу­пе­љац
Љи­ља­ни, пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње, те се бри­
ше из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Бе­рић Алек­сан­
дра, без огра­ни­че­ња. ЈМБГ 1612970805035, вр­ши­лац
ду­жно­сти.
Фи. број 153/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
154/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-162, Пред­школ­ска уста­но­ва „Ко­ли­бри”
Бач, Се­ди­ште: Бач, Школ­ска 3, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње в. д. ди­
рек­то­ра Бо­шкић Ани, пре­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­
ње, те се бри­ше из ре­ги­стра.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Бо­шкић
Ана, ди­рек­тор уста­но­ве, без огра­ни­че­ња, ЈМБГ:
0101959805157.
Фи. број 154/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
155/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-383, Ге­рон­то­ло­шки цен­тар Бач­ка Па­лан­
ка. Се­ди­ште: Бач­ка Па­лан­ка, Ба­нат­ска б. б., по­дат­ке:
1. Вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
та­ко што Ју­ли­нац На­ди пре­ста­је функ­ци­ја ди­рек­то­ра и
бри­ше се из ре­ги­стра.
2. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је: Ми­лан Ба­јић –
ди­рек­тор без огра­ни­че­ња.
Фи. број 155/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
156/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-338, Пред­школ­ска уста­но­ва Деч­ји вр­тић
Ма­што­ленд, по­дат­ке:
Пре­о­ста­је овла­шће­ње за за­сту­па­ње Ду­њи Та­сев­
ски, јмбг 1701977877530 па се бри­ше из ре­ги­стра. Ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње је: Ду­шан­ка Му­дри­нић, ди­рек­
тор, без огра­ни­че­ња. ЈМБГ 2309965805069.
Фи. број 156/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
158/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-214, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Све­то­зар Ми­ле­тић” Ти­тел, се­ди­
ште: Ти­тел, Ми­ло­ша Цр­њан­ског 3, вр­ши про­ме­ну ли­ца
овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што Жи­ван­чев На­та­ши
пре­ста­је функ­ци­ја в. д. ди­рек­то­ра, те се бри­ше из суд­
ског ре­ги­стра. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Ђур­ђе­
вац Во­ји­слав, в. д. ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 158/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
159/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-359, „Цен­тар за со­ци­јал­ни рад”, Бач­ки
Пе­тро­вац, На­род­не Ре­во­лу­ци­је 7, по­дат­ке:
Цен­тар за со­ци­јал­ни рад Оп­шти­не Бач­ки Пе­тро­вац,
се­ди­ште: Бач­ки Пе­тро­вац, На­род­не Ре­во­лу­ци­је 7, вр­ши
25. IХ 2014. /
про­ме­ну ши­фре де­лат­но­сти та­ко што се бри­ше ши­фра
де­лат­но­сти 85322 – Оста­ли со­ци­јал­ни рад у уста­но­ва­
ма без сме­шта­ја, а упи­су­је се ши­фра де­лат­но­сти 88.99
– Оста­ла не­по­ме­ну­та со­ци­јал­на за­шти­та без сме­шта­ја.
Фи. број 159/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
При­вред­ни суд у Но­вом Са­ду, ре­ше­њем Фи. број
164/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-256, „Ин­сти­тут за кар­ди­о­ва­ску­лар­не бо­
ле­сти Вој­во­ди­не”, Пут док­то­ра Голд­ма­на 4, Срем­ска
Ка­ме­ни­ца, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на овла­шће­ног ли­ца та­ко што се
ди­рек­тор На­да Че­мер­лић Ађић раз­ре­ша­ва функ­ци­је ди­
рек­то­ра и ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње, те се бри­ше
из ре­ги­стра. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је проф. др
Ро­берт Јунг – вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, без огра­
ни­че­ња. ЈМБГ: 0712953800020.
Фи. број 155/2014 – Из При­вред­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
10302
Generali Osiguranje a.d.o. Beograd, исписан латиничним
писмом, обележен редним бројем, арапском цифром
278 и престаје да се користи у правном промету због
губитка печата од дана 18.08.2014. године.
II Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
Републике Србије”.
Delta Generali Osiguranje ADO
члан Извршног комитета,
Младен Остојић, с.р.
директор Дирекције за логистику и набавку,
Весна Бркић Бошковић, с.р.
10213
На основу члана 9. Закона о печату државних и других органа, ProCredit Bank a.d. Beograd, заступник пословнице Булевар Зорана Ђинђића Владимир Крсмановић
донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број 35/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број Ру 5-9534-00 Здрав­стве­на уста­но­ва „Ви­ва-Ди­јаб”,
При­је­по­ље, Ва­те­ро­ва 30, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Vi­va-Di­jab”, При­
је­по­ље, Ва­те­ро­ва 30, има сва овла­шће­ња у прав­ном
про­ме­ту. За оба­ве­зе су­бјек­та упи­са у прав­ном про­ме­ту
од­го­вара свом сво­јом имо­ви­ном, од­го­вор­ност осни­ва­ча
за оба­ве­зе су­бјек­та упи­са од­го­ва­ра оснива­чк­ им уло­гом.
Де­лат­ност:
46.19 – по­сре­до­ва­ње у про­да­ји ра­зно­вр­сних про­
из­во­да;
46.45 – тр­го­ви­на на ве­ли­ко пар­фи­мериј­ским и ко­
зме­тич­ким про­из­во­ди­ма;
46.46 – тр­го­ви­на на ве­ли­ко фар­ма­це­ут­ским про­из­
во­ди­ма;
47.19 – оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло у не­сп­еци­ја­ли­зо­
ва­ним про­дав­ни­ца­ма;
47.73 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма;
47.74 – тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма;
47.75 – тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­
ним про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма;
Ди­јаб Му­за­фер – ди­рек­тор има сва овла­шће­ња за
за­сту­па­ње субјек­та упи­са, без огра­ни­че­ња.
За за­сту­па­ње су­бјек­та упи­са у спољ­но­тр­го­вин­ском
по­сло­ва­њу Ди­јаб Му­за­фер – ди­рек­тор са овла­шће­њи­ма
без огра­ни­че­ња.
Фи. број 35/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
10107
103
1. ProCredit Banka a.d. Beograd – пословница
Булевар Зорана Ђинђића проглашава контролни печат
са ознаком 300 димензија 20x7 неважећим и повлачи
се из употребе, 2. Печат се сматра неважећим од дана
08.08.2014. као дана нестанка печата.
3. Предметни печат ће бити замењен печатом под
следећим редним бројем.
4. Нестали печат ће се огласити неважећим у
Службеном гласнику Републике Србије.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
заступник пословнице,
Владимир Крсмановић, с.р.
­­­саветник за банкарске услуге
Видосав Младеновић, с.р.
10226
Обавештења
привредних друштава
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број
37/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број Ру 1-178-00, Основ­на шко­ла „Ду­шан Јер­
ко­вић” из Ко­сто­је­ви­ћа, по­дат­ке:
Упи­су­је
се
Јо­ва­но­вић
Ср­бо­љуб,
јмбг
2708954791025 в.д. ди­рек­то­ра, са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма, до из­бо­ра ди­ре­кто­ра, а нај­ду­же 6 (шест) ме­
се­ци од по­ста­вље­ња на ду­жност, на ко­ју сту­па 1. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не.
Бри­ше се Дој­чи­нов Бо­јан, ди­рек­тор.
Фи. број 37/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
10190
Скуп­шти­на гра­да Кру­шев­ца је на сед­ни­ци одр­жа­
ној да­на 17. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не до­не­ла Од­лу­ку о
по­кре­та­њу по­ступ­ка ли­кви­да­ци­је На­род­ног уни­вер­
зи­те­та у Кру­шев­цу, са се­ди­штем у Кру­шев­цу, Ко­сан­
чи­ће­ва 4 (у да­љем тек­сту Уста­но­ва), ко­ји је упи­сан у
Ре­ги­стар При­вред­ног су­да Кра­ље­во ФИ 887/2001, ре­ги­
стар­ски уло­жак 5-33-00, ма­тич­ни број 07144024, ПИБ
102330612, Основ­ни те­ку­ћи ра­чун бр. 840-78664-40 и
ра­чун соп­стве­них сред­ства 840-78668-28.
По­зи­ва­ју се сви евен­ту­ал­ни не­по­зна­ти по­ве­ри­о­ци,
да при­ја­ве сво­ја евен­ту­ал­на по­тра­жи­ва­ња пре­ма овој
Уста­но­ви у ро­ку од 30 (три­де­сет да­на) од да­на об­ја­вљи­
ва­ња овог јав­ног по­зи­ва у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је”.
Сва по­тра­жи­ва­ња до­ста­вља­ти на адре­су Ли­кви­да­
ци­о­ног управ­ни­ка Уста­но­ве Иго­ра Шљи­ви­ћа ко­ја гла­
си: Град­ска упра­ва гра­да Кру­шев­ца, Га­зи­ме­стан­ска 1,
37000 Кру­ше­вац, за Иго­ра Шљи­ви­ћа, кан­це­ла­ри­ја број
57; пу­тем е-по­ште: igor.slji­vic­@kru­se­vac.rs; са свом по­
треб­ном до­ку­мен­та­ци­јом или се обра­ти­ти те­ле­фон­ским
пу­тем на сле­де­ће бро­је­ве те­ле­фо­на: 037/414 757 и 064/
835 51 55.
10429
Печати
Разно
На основу одредаба Статута и одредаба Одлуке
о печатима и штамбиљима Delta Generali Osiguranja
a.d.o., дана 18.08.2014. године, а у складу са посебним
Овлашћењем директор Дирекције за логистику и набавку и члан Извршног комитета доносе следећу
Ак­ци­о­нар­ско дру­штво за оси­гу­ра­ње Del­ta Ge­
ne­ra­li Osi­gu­ra­nje Бе­о­град, Ми­лен­ти­ја По­по­ви­ћа 7 б,
огла­ша­ва не­ва­же­ћим сле­де­ћа из­гу­бље­на до­ку­мен­та
стро­ге еви­ден­ци­је – по­ли­се оси­гу­ра­ња и то:
– Зе­ле­не кар­те број: 4854470, 4860716, 4862905,
4863996, 4863997, 4863998, 4863999, 4864000, 4745622.
– По­ли­се оба­ве­зног оси­гу­ра­ња од ауто­од­го­
вор­но­сти број: 166394155, 167468172, 171500721,
173785510–173785759 (1 блок – 25 ко­ма­да).
– По­ли­се ауто плус број: 638001, 610926, 631398,
631399, 631400.
– По­ли­се пут­ног оси­гу­ра­ња број: 389706–389715.
10290
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ
I Оглашава се неважећим корективни печат Delta
Generali Osiguranja a.d.o. Beograd, који је елипсастог
облика са текстом исписаним у средини печата Delta
Download

ОСТАЛИ ОГЛАСИ - SlGlasnik.info