ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ШУМАРСТВУ - СИЛАБУС
АКАДЕМСКА 2013/2014. ГОДИНА
Наставник: Др Саша Петковић, доцент
Кабинет бр. 405, IV спрат (Зграда Економског факултета)
Консултације: понедјељком и уторком 08:00 – 11:00 часова,
[email protected]
Сарадник: Мр Драган Чомић, виши асистент
Кабинет бр.13 (Шумарски факултет)
Консултације: Понедјељком и четвртком 10:00-12:00 часова,
[email protected]
- Термини наставе и вјежби Настава:
Сриједа, Сала 2, од 10:15 – 12:00 часова
Вјежбе:
Четвртак, Сала 2, од 12:30 – 14:15 часова
ЦИЉЕВИ КУРСА И НАЧИН РАДА
Циљеви курса
Овај предмет омогућава студентима да схвате значај и улогу предузећа из области
шумарства у економском расту и развоју једне земље. Студенти ће стећи основна
систематска знања управљања процесима унутар предузећа из области шумарства као и
анализарање утицаја екстерних улазних и излазних фактора на раст и развој предузећа.
Студенти ће теоретска сазнања добијена савладавањем oвога предмета моћи користити
за наставак школовања на II циклусу студија.
Један од циљева курса је креирање позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти
моћи да искажу своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех. Главни облик
рада биће уз теоретску презентацију и преглед литературе, обрада случајева из праксе,
како би студенти научили како да стечена знања употријебе у практичне сврхе.
Исходи учења
Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о предузећима, са
посебним акцентом на предузећа у шумарству. Студент ће бити оспособљен
примјењујући основна знања из економске теорије предузећа да самостално или у тиму
процјењује тржишне могућности предузећа, да влада основним концептима трошковно
рационалог и економски рентабилног пословања предузећа у области шумарства.
СТРУКТУРА ОЦЈЕНЕ
Предмет Економика предузећа у шумарству (2П+1В) има фонд од 28 часова предавања и
14 часова вјежби. Евалуација рада студената ће се вршити према одредбама Правила
студирања на I и II циклусу и Наствавног плана и програма додипломског студија (B.Sc.)
одсјек Шумарства.
У предиспитне обавезе се убрајају два обавезна колоквија са укупно 60% структуре
оцјене (од 0-30 поена по колоквију). Први колоквиј ће бити организован у 8. седмици
зимскога семестра, док ће други колоквиј бити организован у 15. седмици зимскога
семестра. Положеним се сматра колоквиј на којем студент оствари минимум 51% бодова,
тј. 16 поена и вриједи цијелу академску годину. Други колоквиј се може полагати без
обзира да ли је положен први колоквиј. Оба колоквија се састоје од по 10 питања, с тим да
свако питање носи по 3 бода (укупно је максимално могуће остварити 60 бодова на оба
теста).
Уколико студент не положи један или оба колоквија, на редовним испитним роковима
писмено ће полагати неположени први или други колоквиј, или оба колоквија
(интегрални колоквиј), све док не стекне минимум 51% бодова по колоквију, чиме стиче
услов за излазак на усмени завршни испит, гдје може захтијевати упис оцјене или
одговарати за вишу оцјену. Интегрални колоквиј се састоји од 15 питања (из цјелокупног
градива), с тим да свако питање носи по 4 бода (укупно је максимално могуће остварити
60 бодова на интегралном колоквију). Положени колоквиј/и вриједе једну академску
годину.
Обавезно присуство и ангажовање у настави од минимум 80% присуства
предавањима и вјежбама носи 5% (до 5 поена). Студент који не присуствује настави и
вјежбама према горе наведеном критеријуму, неће добити потпис из предмета и поново
ће морати слушати испит у наредној академској години.
Семинарски рад ће бити награђен са максималних од 0 до 5% (од 0-5 поена). Семинарски
рад могу радити студенти који на првом или другом колоквију остваре минимум 21 поен,
већ послије првог колоквија, према прописаној процедури. Завршни усмени испит носи
максималних од 0-30% оцјене. Студент може да оствари максималних 100 поена или
оцјену 10.
На завршном испиту, заједно са поенима оствареним након положених колоквија,
студент стиче право уписа позитивне оцјене, тј. оцјене шест (6) ако је остварио минимум
51 поен, односно оцјену седам (7) ако је остварио минимум 61 поена. Уколико жели
одговарати за вишу оцјену, студент ће усмено одговарати на редовним испитним
роковима за додатних 0-30 поена. У случају да студент који жели да одоговара за вишу
оцјену не задовољи минимум критерија за позитивну оцјену, има право изласка на
наредне испитне рокове, с тиме да не губи раније стечене поене из предиспитних
обавеза.
Вредновање обавеза студената
Похађање наставе и
ангажовање
Тест I (VIII седмица)
Тест II (XV седмица)
Семинарски рад
Завршни усмени испит
Укупно
0-5 поена
0-30 поена
0-30 поена
0-5 поена
0-30 поена
0-100 поена
Критериј провјере
знања
< 50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Оцјена
БиХ ЕУ
5
Ф
6
Е
7
Д
8
Ц
9
Б
10
А
Семинарски рад
Семинарски рад ће бити награђен са максималних од 0 до 5% (од 0-5 поена). Право на
израду семинарског рада ће имати студенти који на једном од два колоквија остваре
минимум 25 поена, а већ послије првог колоквија.
Сваки студент који је остварио право да аплицира за семинарски рад, самостално ће
одабрати и предложити тему семинарског рада, водећи рачуна да тема не излази из
оквира наставног градива које је обрађено на предавањима и вјежбама. Искључиво ћемо
радити електронским путем, тј. прво ћете контактирати сарадника на
[email protected] са вашим властитим приједлогом теме израде семинарског рада,
најкасније до 15.02.2014. године.
Када провјеримо да студент задовољава критерије, добићете потврду да студент може
почети са израдом семинарског рада или ће бити предложена модификација теме, ако то
буде неопходно. Семинарски радови ће бити самостални рад студента, који мора
задовољавати све критерије израде стручног рада. Упутство за израду стручних и
научних
радова
вам
је
доступно
на
интернет
страници
http://www.efbl.org/upload/dokumenti/Uputstvo_za_izradu_strucnih_i_naucnih_radova.pdf.
Пажљиво ћете проучити Упутство за израду семинарских радова, и сходно томе упутству,
приступићете обради одобрене теме и коначној изради семинарског рада. Семинарски
рад мора имати јасно дефинисан проблем и предмет истраживања, циљ истраживања,
дефинисане хипотезе, зависне и независне варијабле, описану примијењену
методологију истраживања, очекиване резултате истраживања, концизан закључак као и
технички обрађен текст према Упутству. Рад треба да садржи минимум око 10 страница
текста А 4 формата (око 3,500 ријечи или 20,000 карактера без размака, Times New
Roman, justified, font 12, spacing 1) укључујући сажетак, увод, табеле, слике, списак
литературе и анекс са подацима из емпиријског истраживања, ако такво истраживање
буде саставни дио рада.
Када завршите свој рад, послаћете коначну радну верзију елеткронском поштом.
Одобрени рад од стране сарадника ћете послати у word doc или docx формату на имејл
наставника [email protected] Распон поена који можете добити за семинарски рад ће
бити од 0-5 поена, што ће зависити од квалитета урађеног рада и поштовања тражених
критерија из Упутства, као и презентовања рада. Крајњи рок за пријаву приједлога теме и
подношење теме је 15.02.2014. године. Одбрана тема, уколико то одлучи предметни
наставник, биће организована најкасније у току званичних зимских испитних рокова.
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА:
"Утицај фиксних трошкова на резултате пословања предузећа са претежним улагањем
у опрему".
"Гранични трошкови и њихов утицај на краткорочне пословне одлуке".
"Значај
повећања
продуктивности
предузећа
као конкурентске предности
на тржишту".
"Тачка економичности и фактори утицаја на зону добитка".
"Утицај промјене структуре трошкова на оптимални степен коришћења капацитета".
"Утицај промјене асортимана производње на праг економичности и зону добитка".
"Временски систем обрачуна амортизације сталних средстава (примјер из праксе)".
"Утицај промјене квантитативне и квалитативне структуре трошкова на тачку
економичности и ширину зоне добитка".
"Мјере повећања економичности пословања".
"Примјена функционалне методе амортизације сталних средстава код индустријских
предузећа која производе хомоген производ".
"Трошкови и њихова реагибилност (уз примјер)".
„Амортизација као фактор трошкова, цијена и репродукције".
"Теорије еластичности тражње".
"Примјена функционалне методе амортизације сталних средстава код индустријских
предузећа која производе хетероген производ".
"Продуктивност рада и мјерење продуктивности".
"Утицај природних и људских фактора на рад предузећа".
"Гранични трошкови и политика цијена".
"Оптимално коришћење инсталисаних капацитета".
"Калкулација цијене коштања помоћу еквивалентних бројева".
"Оптимална комбинација производних фактора".
Сами можете да предложите тему за семинарски рад која је у складу са
програмом предмета.
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије – I циклус студија
Студијски
Aкадемске додипломске студије
програм(и):
Назив предмета
Економика предузећа у шумарству
Шифра предмета Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕCTS бодова
Обавезни
3.
2П+1В
4
Наставници
Др Саша Петковић, доц.
Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Овај предмет омогућава студентима да схвате значај и улогу предузећа из области шумарства у
економском расту и развоју једне земље. Студенти ће стећи основна систематска знања управљања
процесима унутар предузећа из области шумарства као и анализарање утицаја екстерних улазних и
излазних фактора на раст и развој предузећа. Студенти ће теоретска сазнања добијена
савладавањем oвога предмета моћи користити за наставак школовања на II циклусу студија. Један
од циљева курса је креирање позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти моћи да искажу
своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех. Главни облик рада биће уз теоретску
презентацију и преглед литературе, обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да
стечена знања употријебе у практичне сврхе.
Исходи учења (стечена знања):
Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о предузећима, са посебним акцентом
на предузећа у шумарству. Студент ће бити оспособљен примјењујући основна знања из економске
теорије предузећа да самостално или у тиму процјењује тржишне могућности предузећа, да влада
основним концептима трошковно рационалог и економски рентабилног пословања предузећа у
области шумарства.
Садржај предмета:
(I) Економика предузећа у шумарству, предмет, циљ и садржај. (II) Предузеће - основна обиљежја.
Биотехничке и економске специфичности производње у шумарству. (III) Ангажовање средстава. (IV)
Теорија производње - Производња у шумарству и фактори производње. (V) Анализа тражње и
приход предузећа (укупан приход, просјечан приход, маргинални приход). (VII) Утрошци и
трошкови у предузећу. (VIII) Тест I. (IX) Укупни трошкови, просјечни трошкови и маргинални
трошкови. (X) Капацитет предузећа. (XI) Амортизација сталних средстава. (XII) Принципи
продуктивности, економичности и рентабилност. (XIII) Тржишна структура и одрeђивање цијена у
шумарству. (XIV) Теорије о профиту. (XV) Teст II.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе и практичних примјера.
Илустрације и вјежбе који подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да
слободно износе своја мишљења о случајевима који ће се дискутоавти. Главни облик рада биће
обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне
сврхе.
Литература:
Покрајчић, Д. Економика предузећа. Београд, Економски факултет, 2009.
Берберовић, Ш., Шуњић-Беус, М. Економика предузећа. Бања Лука, Економски факултет, 2005.
Ранковић, Н. Економика шумарства. Београд, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 1996.
Сабади, Р. Економика шумарства. Загреб, Школска књига, 1992.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Похађање наставе
5 бодова
Активност на настави
0 - 5 бодова
(Семинарски рад, расправе,
студије случаја)
Посебна назнака за предмет:
Колоквиј I
Колоквиј II
0-30 бод.
0-30 бод.
Завршни испит 0-30 бод.
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Саша Петковић, доц.
ИСПИТНА ПИТАЊА
Списак лекција - I колоквиј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Предмет Економике предузећа у шумарству.
Економика предузећа у шумарству – проблеми, резултати, циљеви, ограничења.
Појам и основне карактеристике предузећа.
Класификације предузећа према особинама трансформационог процеса.
Класификације предузећа према критерију величине предузећа.
Класификације предузећа према правном облику.
Биотехничке и економске специфичности производње у шумарству.
Ангажовање средстава предузећа.
Основна средства у шумарству и шума као специфично основно средство.
Средства за рад у шумарству.
Обртна средства у шумарству.
Теорија производње – производна функција.
Укупни, просјечни и гранични производ.
Производња у шумарству и фактори производње.
Производи шумске привреде.
Појам тражње.
Фактори индивидуалне тражње.
Од индивидулане према тржишној кривој тражње – фактори агрегатне тражње
Фактори тражње шумских сортимената.
Теорија и оцјењивање трошкова.
Натурално изражавање трошење.
Класификација трошкова.
Израчунавање вриједности састојина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Укупни трошкови, просјечни трошкови и маргинални трошкови.
Амортизација сталних средстава.
Временски метод обрачуна амортизације
Функционални метод обрачуна амортизације
Комбиновани метод обрачуна амортизације
Капацитет предузећа. Појам и врсте капацитета.
Зоне коришћења капацитета.
Појам тачке (прага) економичности.
Натурално израчунавање прага економичности и графичко представљање.
Вриједносно израчунавање прага економичности и графичко представљање.
Ефекти промјене утицајних фактора на тачку економичности.
Производња и продуктивност.
Списак лекција - II колоквиј
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Анализа продуктивности.
Мјерење продуктивности.
Појам економичност.
Извори економичности.
Анализа рентабилности.
Мјерење рентабилности.
Спровођење и унапређење рентабилности.
Калкулација цијена робе по принципу просјечне стопе разлике у цијени.
Тржиште производа у шумарству.
Цијене производа шумарства.
Теорије о профиту.
Рачуноводствени, економски и нормални профит.
Финансијска опходња.
План и програм рада на предмету Економика предузећа у шумарствупо недељама у
току семестра у академској 2013/2014. години:
Радне
седмице
Датум
I
02.10.
II
III
IV
09.10.
16.10.
23.10.
Предавања
Уводно предавање.
Циљ курса,
презентација начина
рада и начина
евалуације рада
студената.
Економика предузећа
у шумарству, предмет,
циљ и садржај.
Појам и основне
карактеристике
предузећа.
Класификације
предузећа.
Ангажовање
средстава предузећа.
Основна средства у
шумарству и шума
као специфично
основно средство
Теорија производње –
производна функција.
Укупни, просјечни и
гранични производ.
Производња у
шумарству и фактори
производње.
Производи шумске
привреде.
Датум
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
Вјежбе
-
Биотехничке и економске
специфичности
производње у шумарству
(теорија).
Средства за рад у
шумарству. Амортизација
сталних средстава
(теорија). Временски
метод обрачуна
амортизације (задаци).
Функционални метод
обрачуна амортизације
(задаци).
Комбиновани метод
обрачуна
амортизације(задаци).
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
30.10.
06.11.
13.11.
20.11.
27.11.
04.12.
12.12.
11.12.
18.12.
25.12.
Појам тражње.
Фактори
индивидуалне
тражње.Од
индивидулане према
тржишној кривој
тражње – фактори
агрегатне тражње.
Фактори тражње
шумских
сортимената. Теорија
и оцјењивање
трошкова.Натурално
изражавање трошење.
Класификација
трошкова.
ТЕСТ I
Капацитет предузећа.
Појам и врсте
капацитета
Зоне коришћења
капацитета (зоне
дегресије,
оптималности и
прогресије)
Појам тачке (прага)
економичности.
Ефекти промјене
утицајних фактора на
тачку економичности.
Производња и
продуктивност.
Анализа
продуктивности.
Појам економичност.
Извори
економичности.
Анализа
рентабилности.
Тржиште производа у
шумарству. Цијене
производа шумарства.
Теорије о профиту.
Рачуноводствени,
економски и
нормални профит.
(Потписи).
31.10.
Обртна средства у
шумарству (теорија и
задаци).
07.11.
Обртна средства у
шумарству (теорија и
задаци).
14.11.
Израчунавање
вриједности састојина
(теорија и задаци).
28.11.
Израчунавање
вриједности састојина
(теорија и задаци).
05.12.
Укупни, просјечни и
гранични трошкови –
графикони и задаци.-
13.12.
Укупни, просјечни и
гранични трошкови –
графикони и задаци.
12.12.
Мјерење продуктивности,
економичности и
рентабилности. (задаци).
19.12.
Мјерење продуктивности,
економичности и
рентабилности. (задаци).
26.12.
Финансијска опходња.
(теорија и задаци).
XV
22.01.
ТЕСТ II
Download

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ШУМАРСТВУ