За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ИНФОРМАТОР
О РАДУ
ОРГАНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
1
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
1. САДРЖАЈ
1. Садржај ................................................................................................................ ........................2
2. Основни подаци o Информатору и државном органу .............................................................5
2.1. О Информатору ............................................................................................... .........................5
2.2. Основни подаци о органу који издаје информатор.................................................................5
2.2.1. Основни – општи географски подаци о општини .................................... .........................6
3. Организациона структура ..........................................................................................................8
3.1. Графички приказ ............................................................................................ .........................8
3.1.1. Органи општине .......................................................................................... .........................8
3.1.2. Скупштина општине .............................................................................................................9
3.1.3. Председник општине .................................................................................. .........................10
3.1.4. Општинксо веће .......................................................................................... .........................10
3.1.5. Општинска управа ..................................................................................... ..........................11
3.1.6. Јавно правобранилаштво ............................................................................ .........................12
3.2. Наративни приказ организационе структуре ............................................... ........................12
3.2.1. Скупштина општине .................................................................................... ........................12
3.2.1.1. Одборници Скупштине општине ............................................................. .......................13
3.2.1.2. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања ........................... .......................14
3.2.2. Председник општине .................................................................................... .......................15
3.2.2.1. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања ........................... .......................16
3.2.3. Општинско веће ............................................................................................ .......................17
3.2.3.1. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања ........................... .......................18
3.2.4. Општинска управа ........................................................................................ .......................18
3.2.4.1. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања ........................... .......................18
3.2.4.1.1. Одељење за привреду и локални економски развој ............................ .......................19
3.2.4.1.2. Одељење финансија ............................................................................... ........................20
3.2.4.1.3. Одељњење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода ....... .......................21
3.2.4.1.4. Одељење за урбанизам и грађење ......................................................... .......................22
3.2.4.1.5. Одељење за комунално стамбене послове, заштиту животне
средине и инспекцијске послове ....................................................................................................22
3.2.4.1.6. Одељење за друштвену делатност ........................................................ .......................22
3.2.4.1.7. Одељење за спорт и омладину .............................................................. .......................23
3.2.4.1.8. Одељење за општу управу и заједничке послове ............................... ........................23
3.2.4.1.9. Одељење за информационе технологије ............................................. ........................24
3.2.4.1.10. Служба за правне и скупштинске послове ........................................ ........................25
3.2.4.1.11. Кабинет председника ........................................................................... ........................26
3.2.4.1.12. Помоћници председника општине ..................................................... ........................26
3.2.4.2. Начин руковођења Општинском управом и организационим
јединицама Општинске управе .......................................................................................................27
3.2.5. Ситематизација радних места ...............................................................................................27
4. Јавно правобранилаштво .............................................................................................................28
5. Правила у вези са јавношћу рад ..................................................................................................29
5.1. Наводи из прописа у вези јавношћу рада ................................................................................29
5.2. Опис правила у вези јавношћу рада .........................................................................................30
2
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
6. Списак најчешће тражених информација од јавног заначаја .................... ..............................31
7. Опис надлежности, обавеза и овлашћења ................................................ .................................32
8. Прописи који органи примењују у свом раду ........................................... ................................32
9. Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења, услуге
које се пружају заинтересованим лицу и поступак ради пружања услуга ... ..............................39
9.1. Поступање и услуге у оквиру Одељења за привреду и локални
еконосмки развој ........................................................................................ ......................................40
9.1.1 Делокруг активности ........................................................................... ..................................40
9.1.2. Послови у вези сарадње са приватним предузетницима ...................... .............................40
9.1.3. Послови Одсека за рурални развој ....................................................... ................................42
9.1.4. Послови плана, статистике и цена ....................................................... ................................43
9.1.5. Послови издавања водиних аката ...................................................... ..................................44
9.1.6. Послови одбране ............................................................................... .....................................44
9.2. Поступање и услуге у оквиру Одељења за финансије ............................... ...........................44
9.3. Поступање и услуге у оквиру Одељња за утврђивање, контролу и
и наплату јвних прихода ...................................................................................... ...........................44
9.3.1. Пријем пријава ............................................................................................ ...........................44
9.3.2. Издавање решења ....................................................................................... ...........................45
9.3.3. Издавање уверења ....................................................................................... ...........................45
9.3.4. Захтеви за повраћај и прекњижење ........................................................... ...........................46
9.3.5. Преглед података о пруженим услугама .................................................. ...........................46
9.4. Поступање и услуге у оквиру Одељења за урбанизам и грађење ............. ...........................47
9.4.1. Захтеви за потребном документацијом по којима се поступа Одељење ...........................47
9.4.1.1. Урбанистичко - техинчка документи ...................................................... ..........................47
9.4.1.2. Изградња објеката, реконструкција, доградња, адаптација, санација,
инвестиционо одржавање ..................................................................................... ..........................48
9.4.1.3. Употребна дозвола .................................................................................... ..........................49
9.4.1.3. Уклањање објекта ..................................................................................... .........................49
9.5. Поступање и услуге у оквиру Одељења за стамбено комуналне послове
заштиту животне средине и инспекцијске послове .......................................... ............................50
9.5.1. Послови и делокруг надлежности комуналне инспекције .................... ............................50
9.5.2. Други послови из делокруга надлежности Комуналне инспекције ..... .............................50
9.5.3. Опис послова, документа и таксе које примењује инспектор за
друмски саобраћај ................................................................................................ ............................52
9.5.3.1. Извештај о пруженим услугама за 2011. годину .................................... .........................53
9.5.4. Инспекција заштите животне средине ....................................................... ..........................54
9.5.5. Грађевинска инспекција .............................................................................. ..........................55
9.6. Поступање и услуге у оквиру Одељења за друштвене делатности ......... ............................56
9.6.1. Права која се остварују у оквиру Одељења ............................................. ...........................56
9.6.2. Просветни инспектор ................................................................................. ...........................57
9.6.3. Интерресорна комисије .............................................................................. ...........................58
9.6.4. Повереник за избеглице ............................................................................. ...........................59
9.6.5. Канцеларија за инклузију Рома ................................................................ ............................59
9.6.6. Послови борачко инвалидске заштите ..................................................... ...........................59
9.6.7. Други послови Одељења ............................................................................ ...........................60
9.7. Поступање и услуге у оквиру Одељења за спорт и омладину ................. ............................62
9.7.1. Активности Одељења у области спорта ................................................... ...........................62
9.7.2. Активности Одељења у облсти омладине ................................................ ...........................65
9.8. Поступање и услуге у оквиру Одељења за општу управу и
заједничке послове ................................................................................................ ..........................68
9.8.1. Овера докумената ........................................................................................ ..........................68
9.8.2. Радна књижица ............................................................................................ ...........................68
9.8.3. Бирачки списак ............................................................................................ ..........................70
9.8.4. Послови матичне службе ............................................................................ ..........................71
9.8.5. Послови у области грађанских права ........................................................ ...........................74
3
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
9.8.6. Извештај о раду Одељења ......................................................................................................76
9.8.6.1. Извештај у вези овере докумената, издатим радним књижицама и уверењима .. .........76
9.8.6.2. Извештај о броју извршених уписа у матичне књиге и издатих јавних
исправа из матичних књига у 2011. Години ...................................................................................76
9.9. Поступање и услуге у оквиру Одељења а информацијоне
технологије и комуникације .................................................................................................... .......77
9.10. Поступање и услуге у оквиру Кабинета председника ..........................................................77
9.11. Напомена у вези линкова која воде ка веб презентацији где се може попунити
или преузети формулар ради обављања услуге и други подаци о услугама ................... ...........77
9.12. Напомене које услуге се пружају електронским путем ......................................... ..............78
9.13. Напомене у вези извештаја о раду............................................................................. .............78
10. Преглед података о пруженим услугама ............................................................................... ...78
10.1. Укупан број примљених и архивираних предмета у периоду
од 01.01-31.12.2011. године .......................................................................................... ..................78
11. Подаци о приходима и расходима ............................................................................ ................90
12. Подаци о јавним набавкама ..................................................................... ..................................90
13. Подаци о државној помоћи ............................................................................. ...........................92
14. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима ............................................94
15. Подаци о средствима рада ................. ........................................................................................96
16. Чување носача информација ..................................... ................................................................96
17. Подаци о врстама информацја којима органи омогућавај приступ ...... .................................97
18. Подаци о врстама информацијам којима органи омогућавају приступ ... .............................97
19. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ...........................................98
19.1. Образац захтева за слободном приступ информацијама од јанвог значаја.. ......................100
19.2. Образац жалбе против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен
Захтев за приступ информацијиј .................................... .................................................................101
19.3. Образац жалбе када органа власти није поступио / није поступио у целости
/ по захтеву тражиоца за законском року (ћутање управе) ..................................................... ......102
19.4. Образац тужбе против одлуке органа власти ......................... ..............................................103
19.5. Образац тужбе због непоступања Повереника ............................................... ......................104
4
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ И ДРЖАВНОМ ОРГАНУ
2.1. О информатору:
Информатор органа општине Стара Пазова израђује се и објављује у складу са чланом 39. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,54/2007,
104/09 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа
(„Службени гласник РС“, бр. 68/10).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
грађана и заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима, подацима и
информацијама које поседује или којима располаже општина Стара Пазова у оквиру делокруга свога
рада као и о услугама које пружа заинтересованим лицима.
Информатор се објављује у електронској верзији на званичној интернет презентацији општине
Старa Пазова, на web адреси: www.starapazova.eu
2.2. Основни подаци о органу који издаје информатор:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11.
Телефон: 022/310-170
Факс: 022/310-000
Е-mail: [email protected]
Сајт: www.starapazova.eu
Порески индетификациони број: 101241970
Матични број: 08358257
Рачун бр. 840-143640-82 Управа за трезор
Лице одговорно за тачност података које садржи иноформатор:
Начелник Општинске управе Радмила Одобашић, дипл.правник
Датум објављивања информатора:
01. Јануар 2012. године
Напомена о месту где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија
информатора и веб адреса информатора (адреса на којој се може преузети електронска копија
Информатора):
Увид у информатор се може извршити у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова,
Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, сваког радног дана у оквиру радног времена, као и на веб адреси
www.starapazova.eu. На месту на којем се врши увид може се набавити и штампан копија информатора.
5
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Општина Стара Пазова је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну
самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом општине Стара Пазова.
Територију општине Стара Пазова, утврђену законом, чине насељена места односно подручја
катастарских општина које улазе у њен састав, и то насељено место (катастарска општина): Белегиш,
Војка, Голубинци, Крњешевци, Нова Пазова, Нови Бановци, Стара Пазова, Стари Бановци и Сурдук.
Општина Стара Пазова има, као своје симболе, грб и заставу.
Симболи општине изражавају њене историјске, културне, привредне и географске посебности.
Симболи општине и начин њиховог коришћења утврђени су посебном одлуком Скупштине
општине и исти се могу се употребити само заједно са државним симболима.
Општина Стара Пазова има свој дан. Дан општине Стара Пазова је 01. септембар, а везује се за
оснивање Петроварадинског пука и масовније насељавање подручја Старе Пазове. Тачније 1. септембра
1822. године спојиле су се три војне компаније, војачка, новопазовачка и старопазовачка у једну, што се
може сматрати зачетком Општине Стара Пазова.
У општини је у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо.
На подручју насељеног места Стара Пазова истовремено са српским језиком и ћириличким
писмом, у службеној употреби је словачки језик и писмо
У општини се врше послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом, законом и
Статутом општине.
Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на одређеном
подручју, у општини се образују Месне заједнице, и то: МЗ Стара Пазова, МЗ Нова Пазова, МЗ Војка,
МЗ Крњешевци, МЗ Голубинци, МЗ Стари Бановци, МЗ Нови Бановци, МЗ Бановци-Дунав, МЗ Белегиш
и МЗ Сурдук.
Општина сарађује и удружује се са другим општинама и градовима ради остваривања
заједничких циљева, планова и програма развоја као и других потреба од заједничког интереса
2.2.1. Основни – општи географски подаци о општини
Општина Стара Пазова се налази у источном делу Срема и простире се на површини од 351 km².
Омеђена је атарима општина Инђија на северу, Рума на западу, Пећинаца на југозападу и београдским
подручјем на југу. Источну границу општине чини река Дунав у дужини од 24km. Општина има девет
насеља од којих су по статистичко - урбаним и функционалним критеријумима, Стара и Нова Пазова
као и Нови Бановци насеља градског типа, док се остала насеља (Стари Бановци, Белегиш, Војка,
Голубинци, Крњешевци, и Сурдук) дефинишу као сеоска насеља. Према прелиминарним резултатима
пописа из 2011. године у општини Стара Пазова живи 65.508 становника (2002. године је живело 67.544
становника, 1991. године је живело 55753). Простор општине пресецају важне саобраћајнице, не само
националног већ и европског значаја. Оне спајају северну са јужном Европом односно Европу са
Азијом. Међународни аутопут M-22 (E-75 – државни пут првог реда) у Србији се дефинише правцем
Суботица – Нови Сад – Београд. Траса наведене саобраћајнице пролази кроз источни део општинског
атара на око 3 km од насеља Стара Пазова. Југозападним делом општине пролази други међународни
аутопут М-1 (такође државни пут првог реда), правцем Беч – Љубљана – Загреб – Београд - Ниш.
Између наведена два путна правца пружа се траса железничке пруге такође међународног значаја.
Пруга се на територији Општине рачва и једним краком иде ка Новом Саду и даље ка Будимпешти док
другим краком иде ка Шиду, Загребу и даље ка западној Европи. Све наведене саобраћајнице налазе се
у траси Пан европског коридора 10. Природни амбијент Општине карактерише се равничарским
тереном са благо заталасаним рељефом Сремске лесне заравни која започиње на северном делу
општинског атара. Река Дунав у дужини од 24 km додирује територију Општине и чини најзначајнији
еколошки елемент у простору. Главни рељефне целине Општине су лесна зараван, лесна тераса, речне
долине Будовара и Комаревца, алувијална раван и корито Дунава, крњешевачка депресија као и друге
6
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
мање микро депресије. Општина Стара Пазова прекривена је у највећем проценту изузетно квалитетним
земљиштем за потребе пољопривредне производње. Изузетно висок проценат површина покривених
квалитетним обрадивим земљиштем условио је и знатно учешће обрађених површина у Општини. Због
наведеног, јасно се разликују делимично измењени природни амбијенти и у потпуности измењени
природни амбијенти на територији Општине. Као последица високог нивоа обрађености атара,
Општина има веома мале површине покривене шумском вегетацијом, приближно 4 km² (1,13% укупног
атара Општине). На територији Општине налази се само један (општинском одлуком) заштићени
споменик природе (Службени лист Срема, 12/2001). У питању је стабло беле тополе код Старе Пазове
које представља изузетно леп и развијен примерак своје врсте. Друга природна баштина од значаја на
локалном нивоу углавном је сконцентрисана на простору општинског подунавља (сремски лесни одсек,
и река Дунав са припадајућим водним земљиштем). Oсновне предности општине Стара Пазова за развој
привреде су: непосредна близина града Београда, одличан гео саобраћајни положај, развијено
предузетништво, одличан бонитет пољопривредног земљишта, значајне просторне могућности за
привредни развој, као и добро сачувана природа. Према размештају привредних активности, општина
Стара Пазова се може поделити на два дела: средишњи и јужни, где се у постојећим радним зонама и у
насељима Стара и Нова Пазова развијају индустрија, производно предузетништво, трговина на велико и
складиштење и северни и западни део, где је развијенија пољопривреда и предузетништво. Индустрија и
остале делатности (трговина на велико, сервиси) лоцирани у радним зонама, остварују боље економске
ефекте од осталог дела привреде. У насељу су присутна пољопривредна домаћинства и газдинства са
објектима за узгој стоке, оставама пољопривредних производа и сл. Постоји централизација
непољопривредних делатности у Старој и Новој Пазови, где су смештени најважнији привредни
капацитети из области индустрије, производног предузетништва и услуга. У насељима Голубинци,
Војка, Белегиш и Сурдук је најзначајнија делатност пољопривреда, у Новим и Старим Бановцима
производно и услужно предузетништво, а у Крњешевцима поред пољопривреде, индустрија и
складиштење који се развијају у радној зони.*
(* Основни – општи географски подаци о општини су преузети из Стратегије одрживог развоја
општине Стара Пазова од 2010-2020. године).
7
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3.1. Графички приказ
3.1.1. Органи општине
ОРГНИ
ОПШТИНЕ
СТАРА
ПАЗОВА
Скупштина
општине
8
Председник
општине
Општинско
веће
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
Општинска
управа
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.1.2. Скупштина општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Председник
СО
Заменик председника СО
Секретар
СО
ОДБОРНИЦИ
Стална радна тела
Савет за буџет и финансије
Савет за урбанизам
Савет за комуналне делатности и
заштиту животне средине
Савет за друштвене делатности
Комисија за статутарна питања организацију и
општа акта Скупштине
Мандатно административна комисија
Комисија за представке и жалбе
Комисија за избор и именовања
Повремена радна тела
Савет за младе
Комисија за равноправност
полова
9
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.1.3. Председник општине
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ПОМОЋНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ПОМОЋНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ПОМОЋНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
3.1.4. Општинско веће
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
10
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШИТНЕ
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
ЧЛАНОВИ
ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.1.5. Општинска управа
ОПШТИНСКА У ПРАВА
Начелник Општинксе управе
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
ОДСЕК ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ........
ОДЕЉЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МЕСЕНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
(8 Месних канцеларија)
ОДСЕК ЗА ЗЕЈДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕЊЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ФИНАНСИЈА
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ
ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР
ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОЕ
ТЕХН. И КОМУНИКАЦИЈУ
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
КАБИНЕТ ПРЕДСEДНИКА
ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
11
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.1.6. Јавно правобранилаштво
ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ЈАВНИ ПРАВОБРНИЛАЦ
ЗАМЕНИК ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
3.2. Наративни приказ организационе структуре
Органи општине Стара Пазова су:
Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа
Скупштина општине је својом Одлуком образовала Јавно правобранилаштво за вршење послова
правне заштите имовинских права и интереса општине.
3.2.1. Скупштина општине
Председник Скупштине општине је Милош Црномарковић, дипл.истрорич., контакт тел. 022/316346, е-mail: [email protected]
Заменик председника Скупштине општине је Срђан Станковић, контакт тел. 022/363-679, e-mail:
[email protected]
Секретар Скупштине општине је Невенка Чмелик, дипл.правн., конктакт тел. 022/316-340, e-mail:
[email protected]
3.2.1.1. Одборници Скупштине општине
Одборници Скупштине општине су:
1.
2.
Борис Бељин 1980, ДС
Владимир Даријевић 1979, ДС
12
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Горан Дроњак 1977, ДС
Никола Грујин 1966, ДС
Радосав Гвоздић 1955, ДС
Милинка Маћерак 1955, ДС
Јан Мајорски 1951, ДС
Бојана Брујић 1984, ДС
Зорица Ђурић 1983, ДС
Станиша Опачић 1954, ДС
Зоран Пејић 1966, ДС
Вјера Рудовић 1957, ДС
Ружица Таушановић 1960, ДС
Божо Тодоровић 1957, ДС
Наташа Кецман 1975, ДС
Милош Црномарковић 1962, ДСС
Милимир Ђуричић 1949, самостални одборник
Саша Милићевић 1969, ДСС
Славко Савић 1952, ДСС
Маја Клипа 1975, Г17+
Владимир Пољовка 1982, Г17+
Срђан Станковић 1978, Г17+
Михал Балаж 1970, ГГ Препород
Зоран Инђић 1978, ГГ Препород
Зоран Китоњић 1965, ГГ Препород
Дејан Станић 1976, самостални одборник
Дејан Вранић 1970, ЛСВ
Тања Урошевић 1974, СПО
Јездимир Ашћерић, СРС
Миленко Ђекић 1950, СРС
Бошка Ђоковић 1961, СРС
Павел Фарага 1962, СРС
Светислав Јакшић 1949, СРС
Радојка Јовић 1958, СРС
Миленко Карановић 1971, СРС
Срђо Комазец 1958, СРС
Драган Лепшановић 1967, СРС
Драженко Међедовић 1963, СРС
Владимир Микић 1957, СРС
Жељко Мирковић 1970, СРС
Дејан Митровић 1970, СРС
Бранислав Радисављевић 1951, СРС
Драган Роксандић 1975, СРС
Драгиша Видаковић 1962, СРС
Марко Сићић 1956, СРС
Драган Стаменковић 1952, СРС
Бранка Станојевић 1964, самостални одборник
Далиборка Живковић 1975, самостални одборник
13
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.2.1.2. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и Статутом општине.
Скупштина општине има 48 одборника.
Одборнике бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и
овим Статутом.
Одборници се бирају на 4 године
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси статут општине и пословник скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун општине;
3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
општине;
5) доноси програм развоја општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове општине и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине,
изјашњава се
о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом
општине
и
врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у
складу са законом;
11) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара скупштине;
13) бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине,
бира
заменика председника општине и чланове општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) покреће поступак прибављања и отуђења непокретности пред надлежним органима;
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
21) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
22) покреће поступак за заштиту права општине пред Уставним судом;
23) утврђује симболе општине;
24) оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности;
25) оснива Савет за међунационалне односе;
26) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета;
27) утврђује називе улица и тргова;
28) бира и одлучује о престанку дужности грађанског заштитника и разматра годишњи извештај
заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у општини;
29) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
14
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, и то:
1. о давању мишљења о територијалној промени граница општине,
2. о Одлуци о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе,
3. о Одлуци о сарадњи са јединицама локалне самоуправе и другим државама,
4. о Одлуци о утврђивању назива улица,
5. о Одлуци о буџету,
6. о Програму развоја општине и појединих делатности,
7. о доношењу Статута општине,
8. о Одлуци о јавном задуживању општине, у складу са законом,
9. у другим случајевима утврђеним законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.
Скупштина општине бира председника и заменика председника Скупштине из реда одборника, на
време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање једна трећина одборника, а
предлог се обавезно подноси у писаној форми и мора бити образложен
Одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата.
Поступак избора председника Скупштине уређује се Пословником Скупштине општине.
Председник Скупштине може бити на сталном раду у општини.
Избор и разрешење заменика председника Скупштине врши се на исти начин као и избор
председника.
Заменик замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним
седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом.
Председник и заменик председника Скупштине могу поднети оставку и бити разрешени пре
истека мандата.
Предлог за разрешење може поднети најмање једна трећина одборника у Скупштини.
Предлог се обавезно подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за њихов избор.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може
бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним
факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање 3
године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити
секретара и пре истека мандата.
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим
условима као и секретар.
Пословник Скупштине општине (''Службени лист општина Срема'' број: 40/09, 44/10) уређује
конституисање, начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине Стара Пазова, начин
остваривања права и дужности одборника, као и начин рада и одлучивања радних тела и друга питања
од значаја за рад Скупштине.
Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
15
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Радна тела дају мишљења на предлоге одлука и других аката која доноси Скупштина општине и
обављају друге послове из области за коју су образована.
Скупштина општине има следећа стална радна тела:
1. Савет за буџет и финансије;
2. Савет за урбанизам,
3. Савет за комуналне делатности и заштиту животне средине;
4. Савет за друштвене делатности;
5. Комисију за статутарна питања, организацију и општа акта Скупштине;
6. Мандатно-административну комисију;
7. Комисију за представке и жалбе;
8. Комисију за избор и именовања.
Повремена радна тела Скупштина образује за извршавање одређених задатака и она престају са
радом по извршењу задатака за које су образована. Број чланова привремених радних тела, задаци и рок
за извршење задатака, утврђују се актом о њиховом образовању.
Поред сталних и повремених радних тела, Скупштина општине је основала као посебна радна
тела: Савет за младе и Комисију за равноправност полова.
3.2.2. Председник општине
Председник општине Стара Пазова је Горан Јовић, контакт тел. 022/310-051, e-mail:
[email protected]
Заменик председника општине Стара Пазова је Горан Врањеш, контакт тел. 022/363-380, e-mail:
[email protected]
3.2.2.1. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања
Председник општине је извршни орган општине.
Председник општине:
1) представља и заступа општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
5) даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђују број и структура
запослених;
6) одлучује о давању на коришћење односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи општине, у
складу са законом;
7) одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе органа општине и утврђује
услове и начин коришћења истих;
8) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком
Скупштине;
10) образује комисије и друга радна тела за обављање послова из његове надлежности;
11) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине.
Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
16
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине.
Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из
реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине.
Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини општине.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.
3.2.3. Општинско веће
Чланови Општинског већа општине Стара Пазова су:
1. Горан Јовић
2. Горан Врањеш
3. Ненад Петровић
4. Миодраг Станковић
5. Наташа Јефтић
6. Зора Љепоја
7. Спец.др.мед. Мишо Филип
8. Сандра Дроњак
9. Зоран Зубац
10. Гирек Павел
11. Остоја Појатар
12. Душко Кораћ
13. Живан Сарић
3.2.3.1. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и једанаест
чланова Општинског већа, које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
Када одлучује о избору Председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује о
избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и
одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет
пре почетка фискалне године;
17
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина
општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије,
односно Аутономне Покрајине Војводине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе;
8) образује радна тела за обављање послова из своје надлежности;
9) доноси Пословник о раду.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да
није сагласна закону.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова у свим случајевима
утврђивања предлога аката о којима Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја
одборника.
Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
Рад Општинског већа општине Стара Пазова регулисан је Пословником Општинског већа
општине Стара Пазова бр. 02-7/2008-IV од 13 јула 2008.године.
3.2.4. Општинска управа
Начелник Општинске управе је Радмила Одобашић, дипл.правн, контакт тел. 022/310-051, e-mail:
[email protected]
3.2.4.1. Надлежност, овлашћења, обавезе и начин поступања
Општинска управа је орган општине.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник
општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског
већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6. доставља извештаје о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених
18
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и то до
краја јануара текуће године за претходну годину;
7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће.
У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење међусобно
повезаних управних, стручних и других послова из одређене области као одељења, службе и кабинет
председника.
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, успешнијег
извршавања послова, пуне упослености и одговорности запослених у оквиру основних организационих
јединица могу се образовати и унутрашње организационе јединице као одсек.
У Општинској управи основне организационе јединице су:
1. Одељење за привреду и локални развој
2. Одељење за финансије
3. Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
4. Одељење за урбанизам и грађење
5. Одељење за стамбено-комуналне послове, заштиту животне средине и инспекцијске послове
6. Одељење за друштвене делатности
7. Одељење за спорт и омладину
8. Одељење за општу управу и заједничке послове
9. Одељење за информационе технологије и комуникације
10. Служба за правне и скупштинске послове
11. Кабинет председника.
У Одељењу за привреду и локални развој образује се унутрашњa организациона јединица као
Одсек за рурални развој.
У Одељењу за финансије образују се унутрашње организационе јединице као Одсек за буџет,
Одсек за трезор и Одсек за рачуноводство.
У Одељењу за општу управу и заједничке послове образују се унутрашње организационе
јединице као Одсек за општу управу и Одсек за заједничке послове.
У кабинету председника образује се унутрашња организациона јединица као Одсек за локални
економски развој.
3.2.4.1.1. Одељење за привреду и локални економски развој
Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој је Сузана Илић, дипл.инж.пољ.,
контакт тел. 022/317-578, e-mail: [email protected]
Руководилац Одсека за рурални развој је Радивој Секулић, дипл. инж.пољ., контакт: тел. 022/310170 локал 205, e-mail: [email protected]
Одељење за привреду и локални развој врши управне и стручне послове из области привреде,
даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја општине.
Одељење врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области локалног економског развоја, обавља послове маркетинга и промоције
локалног економског развоја.
Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама
привредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економског развоја општине.
Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање
потреба грађана у области занатства, пољопривреде, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и
других привредних делатности од интереса за општину.
19
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Одељење за привреду и економски развој је носилац израде предлога пројеката и програма у
области привреде, посебно израде годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, општих и оперативних планова, одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних
радова и слично.
Пружа техничку помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних
друштава и предузетничких радњи код Агенције за привредне регистре, дневно ажурира базе података
привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за општину.
Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.
Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за
објекте и радове у складу са овлашћењима Општине.
Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе Фонда
за развој АПВ и Републике Србије, као и Републичке Агенције за развој МСПП.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.2. Одељење за финансије
Руководилац Одељења финансија је Радмила Грумић, дипл.економ., контакт: тел. 022/310-673, email: [email protected]
Руководилац Одсека за буџет није распоређен.
Руководилац Одсека за трезор је Соња Мијовић, дипл. економ. контакт тел. 022/316-347, e-mail:
[email protected]
Руководилац Одсека за рачуноводство је Јелена Ђурђевић, дипл.екеном. контакт тел. 022/316-347,
e-mail: [email protected]
Одељење за финансије организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за
припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о
буџетском систему.
Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе
општине.
У извршавању буџета Одељење за финансије контролише план извршења буџета, врши промене
апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и
издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава, информише председника општине о
планираним и оствареним примањима и издацима буџета.
Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за
плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања.
Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља
дугом.
Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне
књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета. Одељење
за финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге
субјекте када му је то посебном одлуком поверено.
Вр ши и др уге посло ве у складу са зако ном, Статутом и одлукама Општине а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
20
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.2.4.1.3. Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Руководилац Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода је Дивна Стефановић,
дипл.економ., контакт: тел. 022/363-384, e-mail: [email protected]
Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода врши утврђивање, контролу и
наплату изворних прихода општине и то:
1. послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања, наплате и контроле
изворних прихода општине за правна лица, предузетнике и физичка лица,
2. води јединствени регистар обвезника и књиговодство изворних прихода општине,
3. врши пријем и обраду пореских пријава, пријава за утврђивање других изворних прихода
општине, као и пријем и обраду других извештаја обвезника изворних прихода општине,
4. врши канцеларијску и теренску контролу изворних прихода општине код пореских обвезника,
5. покреће и води првостепени пореско-прекршајни поступак за учињене пореске прекршаје из
области изворних прихода општине,
6. издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију,
7. врши редовну и принудну наплату изворних прихода општине,
8. води, одржава и развија јединствени информациони систем за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода општине.
9. Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.4. Одељење за урбанизам и грађење
Руководилац Одељења за урбанизам и грађење је Јовица Пејчић, дипл. инж. грађ., контакт: тел.
022/310-055, e-mail: [email protected]
Одељење за урбанизам и грађење врши управне и друге послове у непосредном спровођењу
закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области урбанизма и грађења.
Учествује у изради Програма за израду Просторног плана општине, врши јавно оглашавање ради
уступања израде планских докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид,
обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана и дигиталних записа, катастра
подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за
потребе израде предлога и одлука о изради урбанистичких планова, издаје изводе из урбанистичких
планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта,
потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, прибавља
сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање услова за одобрење за
изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге
прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без
грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је
надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву
странке.
Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће
из ове области и непосредно спроводи прописе општине у овим областима. Прати остваривање
програма уређивања грађевинског земљишта.
Врши послове око доделе грађевинског земљишта и пословног простора општине на коришћење,
спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта и промета земљишта и зграда,
21
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са
законом и води евиденцију непокретности општине.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.5. Одељење за комунално стамбене послове,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Руководилац Одељења за комунално стамбене послове, заштиту животне средине и инспекцијске
послове је Миленко Бубоња, дипл. инж. пољ., контакт: тел. 022/317-576, е-mail:
[email protected]
Одељење за комунално стамбене послове, заштиту животне средине и инспекцијске послове
врши послове који се односе на уређење услова обављање и развој комуналних делатности,
дистрибуције воде, одвођења отпадних и атмосферских вода, дистрибуцију топлоте, јавног превоза
путника у међумесном саобраћају, изношење и депоновање отпадних материја, одржавање чистоће и
јавних зелених површина, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одржавање пијаца и других
послова који се утврде као комуналне делатности од општег интереса.
Регулише и обезбеђује комунални ред у насељима, врши инспекцијски надзор у комуналној
области и области заштите животне средине. Стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање
комуналних делатности и обезбеђује услове за спровођење заштите од елементарних непогода.
Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, комуналних делатности, заштите
животне средине и друмског саобраћаја.
Врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора из области наведених у ставу 1. овог
члана, и спроводи поступак извршења по извршним одлукама донетим у првостепеном поступку из ове
области.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.6. Одељење за друштвене делатности
Руководилац Одељења за друштвене делатости је Милка Симић, дипл. историч., контакт: тел.
022/310-013, e-mail: [email protected]
Одељење за друштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу закона и
других прописа који су поверени општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите,
здравствене заштите, друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, борачко инвалидске заштите као и инспекцијске
послове из области образовања.
Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
Врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о
којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања, културе, социјалне заштите и здравствене заштите. Врши послове ликвидатуре
у области борачко инвалидске заштите и породиљског одсуства као и послове који се односе на
признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.
Обавља све стручне и административне послове у вези са статусом избеглих лица на територији
општине Стара Пазова.
22
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Одељење за друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине
и стара се о унапређењу услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у
општини.
Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач општина,
врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје
надлежности.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.7. Одељење за спорт и омладину
Руководилац Одељења за спорт и омладину је Љибушка Лакатош, дипл. професор физичког
васпитања, контакт: тел. 022/317-578, е-mail: [email protected]
Одељење за спорт и омладину врши послове управе у непосредном спровођењу закона и других
прописа у остваривању права грађана у области спорта и омладине.
Одељење за спорт и омладину предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
Врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о
којима се стара општина у областима спорта и омладине.
Прати и координира рад спортских клубова и организација, омладинских удружења и
организација и стара се о задовољавању потреба истих. Предлаже и помаже поменутим субјектима у
ивестиционом одржавању и сагледава потребе за новим инвестицијама у поменутим областима.
Помаже у припреми и реализацији пројеката за спорт и омладину.
Врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из
своје надлежности.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.8. Одељење за општу управу и заједничке послове
Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове је Жељко Шолаја, дипл. политик.,
контакт: тел.022/310-044, e-mail: [email protected]
Руководилац Одсека за општу управу је Милош Јовановић, дипл.прав., контакт: тел. 022/363-680,
e-mail: [email protected]
Руководилац Одсека за заједничке послове је Жељко Јекић, инж. организац. наук., контакт:
022/363-680, e-mail: [email protected]
Одељење за општу управу и заједничке послове обавља управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у
области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова, овере потписа,
рукописа и преписа.
Одељење врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове
радних односа у Општинској управи, стручне и административно-техничке посло ве ко ји се односе на
примену прописа из области јавних набавки.
Одељење врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање,
чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и
средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање
23
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи, послове економата
за Општинску управу.
За извршавање одређених послова из изворне надлежности општине као и поверених послова
државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и
рада грађана образују се Месне канцеларије и то за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Белегиш за насељено место Белегиш
2. Месна канцеларија Војка за насељено место Војка
3. Месна канцеларија Голубинци За насељено место Голубинци
4. Месна канцеларија Крњешевци за насељено место Крњешевци
5. Месна канцеларија Нова Пазова за насељено место Нова Пазова
6. Месна канцеларија Нови Бановци за насељено место Нови Бановци
7. Месна канцеларија Стари Бановци за насељено место Стари Бановци
8. Месна канцеларија Сурдук за насељено место Сурдук
Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига
и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа,
преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено Законом, врши послове
пријемне канцеларије за општинске органе управе и води другу евиденцију када је то предвиђено
законом и другим прописима.
Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери
Општинска управа.
Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Одељење врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
Контакт тел. и e-mail Месних канцеларију су:
1. Месна канцеларија Белегиш:
Белегиш ул. Краља Петра I бр. 38,
тел. 022/361-516, е-mail: [email protected]
2. Месна канцеларија Војка:
Војка, ул. Цара Душана бр. 1,
тел. 022/301-016, е-mail: [email protected]
3. Месна канцеларија Голубинци:
Голубинци, ул. Пазовачка бр. 1.,
тел. 022/381-258, е-mail: [email protected]
1. Месна канцеларија Крњешевци:
Крњешевци, ул. Војачк бр. 23.,
тел. 022/391-116, е-mail: [email protected]
2. Месна канцеларија Нова Пазова:
Нова Пазова, ул. Кнеза Михаила бр. 3., тел. 022/321-122, е-mail: [email protected]
[email protected]
3. Месна канцеларија Нови Бановци:
Нови Бановци, ул. Светосавска бр. 83., тел. 022/341-407, е-mail: [email protected]
24
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
4. Месна канцеларија Стари Бановци:
Стари Бановци, ул. Грчка бр. 41.,
5. Месна канцеларија Сурдук:
Сурдук, ул. Цара Лазара бр.3.,
тел. 022/351-216, е-mail: [email protected]
[email protected]
тел. 022/371-416, е-mail: [email protected]
3.2.4.1.9. Одељење за информационе технологије и комуникацију
Руководилац Одељења за информационе технологије и комуникације није распоређен.
Одељење за информационе технологије и комуникације је носилац планирања, организовања и
реализације информационе технологије Општине. У реализацији тог задатка обезбеђује функционално и
технолошко јединство информационог система Општине. Функционалоно и технолошко јединство
чини:
1. јединствену стратегију и циљеве развоја информационог система,
2. усклађивање развоја информационих подсистема у јавним предузећима и установама,
3. развој јединствене информатичке инфраструктуре, координирана набавка информатичке
опреме, заједничко коришћење база података,
4. примена и развој јединствених стандарда, метода, класификација и номенклатура,
5. учествовање у набавци, изради и реализацији нових пројеката,
6. старање о постојећим пројектима, одржавању, унапређивању и усклађивању са законом,
7. координација са државним органима, јавним предузећима и установама на територији
Општине,
8. обезбеђење техничких услова за ажурирање и коришћење географског информационог
система,
9. одржавање, чување и заштита базе података.
Одељење за информационе технологије и комуникације израђује и реализује планове обуке и
усавршавања запослених у Општинској управи, стара се о комуникацији са грађанима, изради јавних и
интерних публикација и интернет презентација, врши стручне, организационе и оперативне послове
који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и Општинске управе, стара се о
примени Закона о информационом систему Републике Србије.
Вр ши и др уге послове у складу са зако ном, Статутом и одлукама о пштине, а по налогу
Председника општине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.10. Служба за правне и скупштинске полове
Радом Службе за правне и скупштинске послове руководи секретар Скупштине општине.
Служба за правне и скупштинске послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа
и иницира усаглашавање аката са позитивним прописима.
Припрема нацрте аката које доноси скупштина општине, председник општине, општинско веће и
начелник општинске управе.
Врши стручне, организационе, преводилачке и административне послове за скупштину општине
и општинско веће који се доносе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, чување и
објављивање изворних аката и докумената о раду Скупштине општине и њених тела, председника
општине и општинског већа и његових радних тела, прибављање одговора на одборничка питања као и
вођење записника и евиденције о одржаним седницама.
25
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Врши административне и стручне послове за радна тела скупштине општине као и оне који се
односе на представке и предлоге грађана.
Пружа стручну помоћ одборничким групама у припреми предлога које подносе скупштини и
њеним радним телима, као и стручну помоћ одборницима у вршењу њихове функције.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине, а по налогу
председника Скупштине, Председника општине, секретара Скупштине и начелника Општинске управе.
3.2.4.1.11. Kaбинет председника
Кабинетом председника руководи Председник општине.
Кабинет председника општине врши стручне, саветодавне, организационе и административнотехничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника
општине, који се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у
земљи и иностранству. Врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника
општине, прати активности на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању
јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику председника
општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова,
културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања, као и друге
протоколарне послове које одреди председник и заменик председника општине.
Кабинет председника врши распоређивање аката који се односе на председника и заменика
председника општине, устројава евиденцију и врши њихово архивирање у складу са важећим
прописима.
Кабинет председника врши и друге административно техничке послове по налогу Председника и
заменика председника општине.
3.2.4.1.12. Помоћници председника општине
Помоћник председника општине, задужен за послове из области пољопривреде и комуналних
делатносит, је Драган Радивојевић, контакт тел. 022/310-166, e-mail: [email protected]
У Oпштинској управи могу се поставити помоћници председника општине за поједине области,
у складу са законом.
У Општинској управи Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу
пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су
постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине.
У Oпштинској управи председник општине може поставити највише 3 помоћника председника
општине који ће обављати послове из следећих области:
1. међунационалних односа, регионалне сарадње,
2. економског развоја и стратешког маркетинга,
3. пољопривреде и комуналних делатности.
Организационе послове за рад помоћника председника општине обавља Служба за правне и
скупштинске послове.
26
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.2.4.2. Начин руковођења Општинском управом и
организационим јединицама Општинске управе
Радом Општинске управе руководи Начелник.
Начелник Општинске управе представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно
обављање послова, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених и стара се о
обезбеђивању услова рада.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, Општинском већу и
Председнику општине.
Радом основних организационих јединица руководе: руководилац одељења, руководилац одсека и
шеф кабинета, а радом службе за правне и скупштинске послове руководи секретар општине.
Руководиоци основних организационих јединица организују и обезбеђују њихов законит и
ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на поједине унутрашње организационе
јединице и о испуњавању радних дужности запослених.
Руководилац основне организационе јединице лично је одговоран председнику општине и
начелнику Општинске управе, како за свој рад тако и за законит и благовремени рад организационе
јединице којом руководи.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје
унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном вршењу
послова и равномерној упослености запослених.
За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руководиоцу основне
организационе јединице и начелнику Општинске управе.
Запослени у Општинској управи за свој рад одговорни су руководиоцу организационе јединице и
начелнику Општинске управе.
Потписивање аката Општинске управе врши начелник Општинске управе.
Потписивање аката из надлежности основних организационих јединица врши руководилац те
организационе јединице а у вршењу инспекцијског надзора потписивање аката врши запослени радник
на радном месту инспектора.
Печатима и штамбиљима Општинске управе рукују запослени које за то овласти начелник
Општинске управе.
Печати и штамбиљи чувају се под кључем.
Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове води евиденцију о печатима и
штамбиљима који се употребљавају у оквиру Општинске управе.
Запослени којима су поверени печати и штамбиљи на чување и употребу лично су одговорни за
закониту и правилну употребу као и чување истих, и дужни су да лично рукују повереним печатима и
штамбиљима.
3.2.5. Систематизација радних места
Општинска управа за обављање послова из свог делокруга има предвиђених 99 радних места са
укупно 155 извршилаца.
У оквиру основних организационих јединица утврђује се број радних места, назив и опис
послова као и радних задатака за свако радно место, потребан број извршилаца и услови за запослење на
сваком радном месту.
Систематизација радних места је извршена Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Стара Пазова и исти je доступан у згради
Општинске управе, у канцеларији бр. 49.
27
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3.2.6. Упоредни подаци о предвиђеном и стварном броју
запослених и других радно ангажованих лица
Предвиђен број запослених у Општинској управи
155
Укупно запослених у Општинској управи
154
Укупно запослениих у
Општинској управи
На недодређено време
На одређено време
Уговори о делу
154
134
20
2
4. Јавно правобранилаштво
Јавни правобранилац општине Стара Пазова је Марјан Гагић, дипл. прав конт. Телеф 022/310-170
локал 156, е-mail. [email protected]
Општински јавни правобранилац је заштитник имовинских права и интереса општине Стара
Пазова, те у ту сврху руководи радом правобранилаштва и као законски заступник заступа Општину и
њене органе, месне заједнице и организације у свим поступцима пред судовима, органима управе и
другим органима и организацијама, организује рад правобранилаштва, уредно и благовремено даје
опште смернице за рад органа, доноси годишњи распоред послова и програм рада, предузима радње у
складу са својим овлашћењима у циљу превентивне делатности ради избегавања непотребних спорова и
сувишних трошкова, сарађује са управним и другим органима на разрешавању имовинско-правних
питања и проблема чије је решење од интереса за правну заштиту јавне имовине, пружа пуну стручну
правну помоћ путем усмених и писмених правних мишљења у вези са закључивањем имовинско
правних уговора и других имовинско правних послова, организује рад правобранилаштва и предузима
све друге правне радње и правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради
остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа, месних заједница и других правних
лица чије се финансирање обезебеђује из буџета општине.
28
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
5.1. Наводи из прописа у вези са јавношћу рада
Статутом општине Стара Пазова и Пословником о раду Супштине општине Стара Пазова,
а у вези са јавношћу рада Скупштине, је прописано следеће:
Рад органа општине је јаван.
Седнице Скупштине општине су јавне.
Изузетно Скупштина општине може одлучити да седнице не буду јавне из разлога безбедности и
других разлога утврђених законом.
Предлог да седница Скупштине буде затворена за јавност могу дати председник Скупштине,
Председник општине или најмање 10 одборника. О том предлогу гласа се у Скупштини без расправе, а
предлог се сматра усвојеним ако је за њега гласала већина од укупног броја одборника.
Скупштина или радно тело Скупштине може да изда службено саопштење за средства јавног
информисања.
Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине, а одобрава га председник скупштине,
односно председник радног тела.
Акредитовани представници средстава јавног информисања имају право да присуствују
седницама Скупштине и седницама њених радних тела, осим ако је седница затворена за јавност, ради
обавештавања јавности о њиховом раду, уз обавезу да своје присуство претходно најаве председнику
Скупштине или секретару Скупштине.
О телевизијском преносу и снимању седнице Скупштине и њених радних тела, одлуку доноси
Скупштина већином гласова од укупног броја одборника.
Седници Скупштине имају право да присуствују грађани, осим у случају из члана 148. став 2.
Пословника.
Представници правних лица, удружења, организација и физичка лица, у даљем тексту: грађани,
који су заинтересовани за присуство седницама скупштине, осим случаја из члана 148. став 2. овог
Пословника, дужни су да најкасније 30 минута до термина предвиђеног за почетак седнице, намеру за
своје присуство седници пријаве овлашћеном техничком лицу на тај начин што ће поднети на увид своју
личну исправу са фотографијом, ради евидентирања присутности.
Грађани који у поментом року из претходног става не евидентирају своју намеру присуства
седници, не могу накнадно присуствовати седници.
Укупан број грађана који могу да присуствују седници, може се ограничити бројем слободних
места предвиђених за седење у сали, ако то захтева обезбеђивање несметаног тока седнице, о чему
одлуку доноси председник Скупштине.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука,
других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјал о питањима из рада
Скупштине и њених радних тела.
Конференцију за штампу, у вези питања која разматра Скупштина може да одржи председник
Скупштине и заменик председника Скупштине.
Одлуком о општинској управи, а у вези са јавношћу рада Општинске управе, је прописано
следеће:
Рад Општинске управе доступан је јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на
начин утврђен Законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет),
средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова из своје
29
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног времена и
другим променама.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим
случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.
О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља
државну, војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Општинске управе.
5.2. Опис правила у вези са јавношћу рада
Порески индитификациони број је: 101241970.
Радно време органа општине је: од 07,30 до 15,00 часова, од понедељка до петка.
Физичка и елктронска адреса и контак телефон орагана општине: наведени су у тексту овог
Информатора
Физичка и елктронска адреса и контак телефон службеника овлашћеног за поступање по
захтевима за приступ информацијама од јавног значаја: Наташа Петровић, дипл. правн., адреса: Стара
Пазова, ул. Светосавска бр. 11, канцеларија бр. 60, телефон 022/310-680, е-mail:
[email protected] .
Контакт подаци лица који су овлашћени за сарању са новинарима и јавним гласилима:
Александра Арнолд, адреса Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, канцеларија бр. 58, тел. 022/310-170
локал 158, е-mail: [email protected]
Изглед индетификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима:
запослени носе индетификациону картицу димензија 8,6 х 4,8 цм, где се у горњем левом углу налази грб
општине Стара Пазова, десно поред грба се налази наслов „Општина Стара Пазова“ на српском и
словачком језику, испод грба по средини и у доњем левем углу се налзаи име и презиме запосленог,
радно место на коме ради, лични број и ознаку органа у коме је рапоређен, а са десне стране је
фотографија запосленог.
Опис приступачности просторија за рад органа општине и његових организационих јединица
лицима са инвалидитетом: Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима је могућ јер на
улазу зграде општине постоји рампа за прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима.
Могућност присуствовања седницама органа општине и непосредног увида у рад државног
органа, начин упознавања са временом и местом одржавања седница и других активности државног
органа на којима је дозвољено присуство грађана и опис поступка за добијање одобрења за
присуствовање седницама и другим активностима државног органа, уколико је такво одобрење
потребно: описана је у тач. 4.1. овог Информатора
Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користе органи општине и активности органа:
описана је у тач. 4.1. овог Информатора.
30
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У 2011. години поднета су два захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја. Једaн захтев је поднео грађанин а други захтев је поднела невладина организација.
Захтевима је тражено увид у документа са информацијом у вези доношења општег, или
појединачног акта односно закључених уговора којима се уређује могућност да органи општине,
установе или организацијама којима је општина оснивач регистрованим политичким странкама под
повољнијим условима од тржишних дају на бесплатно коришћење, у закуп или продају некретнине или
покретне ствари, подмирују или не наплаћују неке трошкове, односно пружају неке услуге политичким
странкама без накнаде или уз умањену накнаду, односно тражена је информација коме и за колико су
дати у закуп локали – пословни простор који је у власништву односно корисништву општине за
последњих 10 година.
31
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Опис надлежности, обавеза и овлашћења свих органа општине Стара Пазова и њихових
организационих јединица је дат у тачки 3. Овог Информатора.
8. ПРОПИСИ КОЈЕ ОРГАНИ ОПШТИНЕ ПРИМЕЊУЈУ У СВОМ РАДУ
Надлежности органа општине, односно послови које органи обављају утврђени су следећим
прописима:
- Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07);
- Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 39/02, 43/03 и 55/04);
- Закон о експропријацији («Службени гласник Републике Србије» бр. 53/95, 20/2009);
- Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по ПЗФ-у («Сл.гласник РС» бр. 18/91);
- Закон о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/09, 81/2009,
24/2011);
- Закон о претварању заједничких просторија у станове («Сл.гласник РС» бр. 44/84);
- Закон о становању («Сл.гласник РС» бр. 50/92; 76/92; 84/92; 33/93; 53/93; 67/93; 46/94;
48/94; 44/95; 16/97; 46/98; 26/2001, 99/2011);
- Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 55/96; 33/97,31/2011);
- Закон о одржавању стамбених зграда («Службени гласник РС» број 44/95, 46/98, 88/2011);
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, («Сл.лист
СРЈ», бр. 24/98, 29/98);
- Закон о основама својинскоправних односа («Сл. лист СФРЈ» бр. 6/80 и 36/90 и «Сл. Лист
СРЈ» бр. 29/96);
- Закон о борачком додатку («Сл. лист СРЈ», бр. 42/90);
- Закон о здравственом осигурању («Сл. гласник РС» број 107/05,109/05, 57/2011);
- Закон о регистрацији привредних субјеката («Сл. гласник РС» бр.55/2004, 61/2005, 111/2009);
- Закон о правима цивилним инвалидима рата («Сл.гласник РС», бр. 52/96);
- Закон о раду («Сл.гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/2009);
- Закон о избеглицама («Сл. гласник РС» бр.18/92, 30/2010);
- Закон о министарствима («Сл.гласник РС» 65/08,16/2011);
- Закон о сахрањивању и гробљима («Сл.гласник СРС» бр.20/77);
- Закон о заштити чланова породице лица на обавезној војној служби («Сл.лист СФРЈ»
бр.18/76);
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица («Сл. гласник РС»,
бр. 137/04);
- Закон о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 41/2009);
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа («Сл. гл. РС» бр. 39/93);
- Закон о републичким административним таксама («Сл. гл. РС» бр. 43/03, 51/03-исправка,
53/04, 42 /05,61/05,101/05-др.закон, 42/06,47/07,54/08, 5/09, 54/09, 50/2011);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Сл. гласник РС» број 34/03 – 101/10);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ“
бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља);
- Закон о комуналним делатностима; («Сл. Глaсник РС бр.88/2011)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05),
- Закон о избору народних посланика («Сл. глaсник РС» бр. 35/2000, 57/ 2003, 18/2004, 36/2011);
32
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
- Закон о локалним изборима («Сл. глaсник РС» бр. 129/07,54/2011)
- Закон о избору председника Републике («Сл. глaсник РС» бр. 111/07)
- Закон о референдуму и народној иницијативи («Сл. глaсник РС» бр. 48/94 и 11/98)
- Закон о печату државних и других органа («Сл. гл. РС» бр. 101/07);
- Породични закон («Сл. гл. РС» бр. 18/2005);
- Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.62/06, 47/2011)
- Закон о култури (Сл.гласник РС бр.72/09)
- Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр.135/04, 36/09 и 72/09)
- Закон о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 8/2010);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.54/2007);
- Закон о друштвеној бризи о деци („Сл. гласник РС“ бр. 49/92,29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94,
25/96, 29/2001);
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94);
- Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010);
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („36/2099, 88/2010);
- Закон о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011);
- Закон о младима („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011);
- Закона о пореском поступку и пореској администрацији („сл. гласник РС“ број: 80/02, 84/02,
23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10);
- Закона о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ број: 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11 и 78/11);
- подзаконска акта
Акти Скупштине општине:
1.
Статут општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 26/08).
2.
Пословник Скупштине општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 40/09 и 44/10).
3.
Одлука о организовању јавног предузећа за информисање „Радио Телевизија Стара
Пазова“ од постојеће радиодифузне установе Стара Пазова. („Сл. лист општина Срема“ 4/92, 8/01, 7/03,
17/10 и 44/10).
4.
Одлука о оснивању Дома здравља ''Др.Јован Јовановић Змај'' у Старој Пазови ( „Сл. лист
општина Срема“ 13/92, 19/02, 17/06, 7/09 и 33/10).
5.
Одлука о оснивању предшколске установе „Полетарац“ у Старој Пазови („Сл. лист
општина Срема“ 5/93, 10/93, 23/03, 3/05, 17/10 и 44/10).
6.
Одлука о оснивању предшколске установе „Радост“ у Новим Бановцима („Сл. лист
општина Срема“ 7/93, 10/93, 23/03,3/05,17/10 и 44/10).
7.
Одлука о јавном правобранилаштву општине Стара Пазова („Сл. лист. општина Срема“
16/92, 10/93, 12/01 и 9/02).
8.
Одлука о подели јавног предузећа за комуналне услуге и друге привредне делатности
„Чистоћа“ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема“ 12/94, 8/01, 19/02, 8/04, 7/09 и 4/11).
9.
Одлука о оснивању Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ у Старој Пазови („Сл. лист
општина Срема“ 1/95 и 33/10).
10. Одлука о држању домаћих животиња („Сл. лист општина Срема“ 2/95 и 19/04).
11. Одлука о критеријумима за пријем деце у предшколску установу („Сл. лист општина
Срема“ 9/96).
12. Одлука о јавном превозу путника у приградском саобраћају (Сл. лист општина Срема“
10/96, 3/99, 16/01 и 44/10).
13. Одлука о изборним јединицама за избор одборника Скупштине општине Стара Пазова
(„Сл. лист општина Срема“ 13/96, 14/96, 19/02 и 19/03).
33
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
14. Одлука о организовању Јавног урганистичког предузећа „Урбанизам“ Стара Пазова („Сл.
лист општина Срема“ 17/96, 8/01, 19/02, 8/04, 7/04 и 33/10).
15. Одлука о начину спрововођења превентивне дератизације на територији општине Стара
Пазова („Сл. лист општина Срема“ 3/97).
16. Одлука о радном времену у угоститељским објектима („Сл. лист општина Срема“ 6/98,
3/99 16/01, 26/01, 3/03 и 12/05).
17. Одлука о манифестацијама од значаја за општину Стара Пазова („Сл. лист општина
Срема“ 9/98).
18. Одлука о установљавању награде за даровиту децу, ученике и омладину („Сл. лист
општина Срема“ 3/99).
19. Програм пописа и снимања бесправно изграђених објеката („Сл. лист општина Срема“
3/99).
20. Одлука о увођењу спортско-културног динара („Сл. лист општина Срема“ 5/00).
21. Одлука о нацину, условима и роковима коришћења и враћања. средстава за солидарну
стамбену изградњу („Сл. лист општина Срема“ 5/00 и 12/01).
22. Одлука о грбу и стегу општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 20/00).
23. Одлука о употреби и заштити грба и стега општине Стара Пазова („Сл. лист општина
Срема“ 20/00 и 12/11).
24. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист општина Срема“
20/01).
25. Одлука о одржавању пијаца и пружању услуга на њима („Сл. лист општина Срема“ 20/01).
26. Одлука о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Стара
Пазова („Сл. лист општина Срема“ 4/02, 9/02, 19/02, 19/03, 3/05, 7/09 и 33/10).
27. Одлука о водоводу („Сл. лист општина Срема“ 4/02, 14/02 и 19/02).
28. Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних и атмосферских вода („Сл. лист општина
Срема“ 4/02, 19/02 и 25/03).
29. Одлука о поверавању послова производње и испоруке топлоте („Сл. лист општина Срема“
19/02).
30. Одлука о пружању финансијске помоћи породици са прворођеним дететом („Сл. лист
општина Срема“ 23/02).
31. Одлука о већем учешћу општине у регресирању трошкова боравка за треће дете у
предшколским установама од учешћа утврђеног законом („Сл. лист општина Срема“ 23/02).
32. Одлука о ауто-такси превозу („Сл. лист општина Срема“ 3/03 и 8/04).
33. Одлука о одређивању планова који нису у супротности са одредбама Закона о планирању
и изградњи и планова донетих на основу овог Закона („Сл. лист општина Срема“ 13/03).
34. Одлука о одређивању јавног и осталог грађевинског земљишта у просторном обухвату
регулационог Плана западног дела блока 25-радне зоне у Новој Пазови („Сл. лист општина Срема“
13/03).
35. Одлука о комуналном реду („Сл. лист општина Срема“ 25/03, 8/04 и 12/10).
36. Одлука о изношењу и депоновању отпадних материја („Сл. лист општина Срема“ 8/04).
37. Одлука о изради Просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године („Сл. лист
општина Срема“ 7/06).
38. Одлука о мрежи предшколским установа на територији општине Стара Пазова („Сл. лист
општина Срема“
39. Одлука о мрежи основних школа на територији општине Стара Пазова („Сл. лист општина
Срема“
40. Одлука о изради Плана детаљне регулације урбанистичке целине 1 у насељу Стара Пазова
(„Сл. лист општина Срема“ 26/06).
34
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
41. Одлука о изради Плана генералне регулације стамбеног блока у северозападном делу
насеља Стара Пазова-блок оивичен улицама Симе Шолаје, Јанка Сламаја, Његошевом, Ћирила и
Методија, Железничком пругом и Голубиначим каналом („Сл. лист општина Срема“ 26/06).
42. Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између улица Железничке,
Партизанске, Пријепољске и границе К.О. Нови Бановци у Новим Бановцима („Сл. лист општина
Срема“ 26/06)
43. Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта у насељу Стара Пазова („Сл. лист
општина Срема“ 26/06 и 7/09).
44. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општина Срема“ 26/06).
45. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину („Сл. лист општина Срема“ 27/06 и
33/10).
46. Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта у насељу Голубинци („Сл. лист
општина Срема“ 2/07).
47. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела урбанистичке целине 11. (блокова између
улица Здравка Јекића, Царског и Атарског пута и продужетка Панонске улице) у Старим Бановцима
(„Сл. лист општина Срема“ 5/07).
48. Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта у насељу Сурдук („Сл. лист општина
Срема“ 12/07).
49. Одлука о изради Плана генералне регулације стамбеног блока у северозападном делу
насеља Стара Пазова-блок оивичен улицама Симе Шолаје, Јанка Сламаја, Његошевом, Ћирила и
Методија, Железничком пругом и Голубиначим каналом („Сл. лист општина Срема“ 12/07).
50. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације урбанистичке целине 1 у Старој Пазови
(„Сл. лист општина Срема“ 10/07).
51. Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између улица Железничке,
Партизанске, Пријепољске и границе К.О. Нови Бановци у Новим Бановцима („Сл. лист општина
Срема“ 12/07).
52. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела урбанистичке целине 11. (блокова између
улица Здравка Јекића, Царског и Атарског пута и продужетка Панонске улице) у Старим Бановцима
(„Сл. лист општина Срема“ 2/08).
53. Одлука о Општинској управи Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 29/08 и 37/089.
54. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Сл. лист општина Срема“
37/08).
55. Одлука о утврђивању зова у насељеним местима на територији општине Стара Пазова
(„Сл. лист општина Срема“ 37/08, 40/09, 43/09 и 4/11).
56. Одлука о Општинском већу општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 40/08).
57. Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист општина Срема“ 40/08 и 43/09).
58. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист општина Срема“ 40/08 и 43/09).
59. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 9А у Новој Пазови
(„Сл. лист општина Срема“ 40/08).
60. Одлука о изради Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци и
Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци („Сл. лист општина Срема“
40/08).
61. Одлука о изради Плана детаљне регулације за трафо станицу ТС 110/20 kvV „Крњешевци“
и далековода 2x 110 kV број 104/4 Београд 5-Стара Пазова:увођење у ТС 110/20 КВ“Крњешевци“ („Сл.
лист општина Срема“40/08).
62. Одлука о оснивању Туристичке организације општине Стара Пазова („Сл. лист општина
Срема“7/09 и 29/11).
35
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
63. Одлука о Месним заједницама („Сл. лист општина Срема“ 7/09).
64. Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана општине
Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 7/09).
65. Одлука о доношењу просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године („Сл. лист
општина Срема“ 12/09).
66. Одлука о оснивању Основне школе „Симеон Араницки“ у Старој Пазови („Сл. лист
општина Срема“ 15/09).
67. Одлука о давању у закуп пословног простора („Сл. лист општина Срема“ 19/09).
68. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист општина Срема“ 19/09 и 18/11).
69. Одлука о дану општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 21/09).
70. Одлука о привременим објектима („Сл. лист општина Срема“ 21/09)
71. Одлука о образовању Канцеларије за младе општине Стара Пазова („Сл. лист општина
Срема“ 31/09).
72. Одлука о доношењу општег плана одбране од поплава и леда на територији општине
Стара Пазова за период од 2009-2013. године („Сл. лист општина Срема“ 31/09).
73. Одлука о изради генералне регулације насеља Нова Пазова („Сл. лист општина Срема“
37/09).
74. Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Крњешевци („Сл. лист општина
Срема“ 37/09).
75. Одлука о изради Плана детаљне регулације просторне целине 11 – Лог центра у к.о. Нови
Бановци („Сл. лист општина Срема“ 37/09).
76. Одлука и изради Плана детаљне регулације II Централног блока у Старој Пазови („Сл.
лист општина Срема“ 37/09).
77. Одлука о изради плана детаљне регулације IV централног блока у Старој Пазови („Сл.
лист општина Срема“ 37/09).
78. Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе у општини Стара Пазова („Сл. лист
општина Срема“ 37/09).
79. Одлука о оснивању Службе кућне неге и помоћи у кући и клуба за стара и одрасла лица
(„Сл. лист општина Срема“ 37/09).
80. Одлука о усклађивању просторног плана општине Стара Пазова до 2025. године са
Законом о планирању и изградњи („Сл. лист општина Срема“ 40/09).
81. Одлука о изради генералне регулације насеља Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“
40/09).
82. Одлука и изради Плана детаљне регулације I Централног блока у Старој Пазови („Сл. лист
општина Срема“ 40/09).
83. Одлука и изради Плана детаљне регулације III Централног блока и блока “Парк“ у Старој
Пазови („Сл. лист општина Срема“ 40/09).
84. Одлука о изради Плана детаљне регулације северног дела централне радне зоне општине
Стара Пазова у к.о. Нова Пазова. („Сл. лист општина Срема“ 40/09).
85. Одлука о условима у погледу удаљености од суседног објекта и у поступку легализације
бесправно саграђених објеката („Сл. лист општина Срема“ 40/09).
86. Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини („Сл. лист општина Срема“ 40/09).
87. Одлука о изради плана детаљне регулације инфраструктурног коридора општине Стара
Пазова ( веза између ауто-пута Е-75 од натпутњака на стационажи км 165+350 и ауто-пута Е-70 до
натпутњака на стационажи км 550+000) („Сл. лист општина Срема“ 43/09.)
88. Одлука о боравишној такси („Сл. лист општина Срема“ 43/09).
89. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл. лист општина Срема“
43/09 и 2/10).
36
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
90. Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Стара Пазова
(„Сл. лист општина Срема“ 1/10).
91. Одлука о изради плана детаљне регулације мултифункционалне радне зоне у Старој
Пазови („Сл. лист општина Срема“ 2/10).
92. Одлука о изради плана детаљне регулације источне радне зоне и предузетничке зоне
„Воларско поље“ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема“ 2/10).
93. Одлука о изради плана детане регулације за изградњу фарме крава на Петровић салашу у
к.о. Белегиш („Сл. лист општина Срема“ 2/10).
94. Одлука о доношењу плана генералне регулације Бановаца ( Стари Бановци, Нови Бановци
и Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о. Нови Бановци („Сл. лист општина Срема“
2/10).
95. Одлука о доношењу Плана детане регулације за изградњу фарме крава на Петровић
салашу у к.о. Белегиш („Сл. лист општина Срема“ 6/10).
96. Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом („Сл. лист општина
Срема“ 6/10).
97. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока 22 у Старим Бановцима („Сл. лист
општина Срема“ 12/10).
98. Одлука о оснивању дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју („Сл. лист
општина Срема“ 17/10).
99. Одлука о мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(„Сл. лист општина Срема“ 17/10).
100. Одлука о оглашавању на територији општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“
17/10).
101. Одлука о начину пружања помоћи младим талентима у области образовања („Сл. лист
општина Срема“ 17/10).
102. Одлука о начину пружања помоћи младим талентима у области културе и уметности („Сл.
лист општина Срема“ 17/10 и 44/10).
103. Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне рагулације блока 9А у Новој Пазови
(„Сл. лист општина Срема“ 18/10).
104. Одлука о равноправности полова („Сл. лист општина Срема“ 28/10).
105. Одлука о доношењу Плана деталне регулације мултифункционалне радне зоне у Старој
Пазови („Сл. лист општина Срема“ 28/10).
106. Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана општине Стара Пазова
(„Сл. лист општина Срема“ 33/10).
107. Одлука о стипендирању студената („Сл. лист општина Срема“ 33/10).
108. Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Крњешевци („Сл. лист општина
Срема“ 44/10).
109. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци,
Нови Бановци и Бановци Дунав) на територији к.о. Стари Бановци и к.о.Нови Бановци („Сл. лист
општина Срема“ 44/10).
110. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела блока 22 у Старим Бановцима („Сл.
лист општина Срема“ 44/10).
111. Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 23 у Новој Пазови („Сл. лист општина
Срема“ 44/10).
112. Одлука о потврђивању чланства општине Стара Пазова у Сталној конференцији градова и
општина- Савезу градова и општина Србије („Сл. лист општина Срема“ 44/10).
113. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока 20 у Новој Пазови („Сл. лист
општина Срема“ 44/10).
37
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
114. Одлука о условима, начину вршења и трошковима техничког прегледа објекта („Сл. лист
општина Срема“ 44/10).
115. Одлука о усвајању акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење родне
равноправности на територији општине Стара Пазова за период од 2011.-2013. године („Сл. лист
општина Срема“ 44/10).
116. Одлука о усвајању локалног акционог плана за младе општине Стара Пазова за период од
2010.-2014. године („Сл. лист општина Срема“ 44/10).
117. Одлука о обављању делатности одржавања и коришћења јавних простора за паркирање
(„Сл. лист општина Срема“ 4/11).
118. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Источне радне зоне и Предузетничке зоне
„Воларско поље“ у Старој Пазови(„Сл. лист општина Срема“ 12/11).
119. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације II централног блока у Старој Пазови („Сл.
лист општина Срема“ 12/11).
120. Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију, модернизацију и изградњу
двоколосечне железничке пруге Београ-Нови Сад- Суботица-Државна граница, деоница Стара ПазоваНови Сад, на територији општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 12/11).
121. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела IX урбанистичке целине у Јужној радној
зони насеља Крњешевци („Сл. лист општина Срема“ 12/11).
122. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела западне радно-комуналне зоне у Старој
Пазови („Сл. лист општина Срема“ 12/11).
123. Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Стара Пазова („Сл. лист
општина Срема“ 12/11).
124. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за децу општине Стара Пазова за период од
2010.-2015. године („Сл. лист општина Срема“ 12/11).
125. Одлука о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Инђија, Ириг, Рума,
Сремски Карловци, Шид, Стара Пазова и Пећинци („Сл. лист општина Срема“ 29/11).
38
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
9. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА, УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
9.1. Поступање и услуге у оквиру Одељења за привреду и локални економски развој
9.1.1. Делокруг активности
Из делокруга својих активностиу току 2011.године бисмо издвојили:
Почетком 2011. године успостављен је Регистар инвеститора и уредно се ажурира , како налаже
Правилник о вођењу регистра.
Спроведена је анкета међу послодавцима у општини Стара Пазова која је имала вишенаменски
карактер. Обухватала је анкетирање послодаваца наше општине ради добијања мишљења привредног
сектора о пословној клими у општини, израде базе података у оквиру израде Бизнис портала, а и за
потребе сертификације општине од стране Националне агенције за локални економски развој, као и
стратешког планирања на нивоу локалне заједнице.
На интернет сајту Бизнис портал, који је почео са радом у току прошле године, а Одељење је
учествовало у његовој припреми, налази се комплетна понуда пословне заједнице у општини Стара
Пазова. Кроз Бизнис портал остварује се сарадња са предузетницима са територије општине, пружа
могућност праћења конкурса и прописа из области предузетништва, туризма, малих и средњих
предузећа, и доприноси се одржавању постојећих, привлачењу нових и ширењу локалних пословних
активности. Заинтересовани посетиоци сајта могу пронаћи по категоријама делатности све потребне
информације о привредним субјектима, а сваки од њих има лични профил у бази података. Како би се
успоставила још ближа сарадња између органа локалне самоуправе и привредника, предвиђени су
посебни термини у оквиру сваког месеца за сусрете, консултације и информисање са Сузаном Илић
(руководилац одељења за привреду и локални развој) и Дејаном Јекић (руководилац одсека за локално
економски развој).Општина Стара Пазова, сада званично општина са повољним пословним окружењем
(сертификат NALED-a и Министарства економије и регионалног развоја) пружа подршку и подстицај
свим људима који раде у области предузетништва. Пре свега настоји да обезбеди што бољи проток
информација и добре међуљудске односе који ће обезбедити чврсту сарадњу између локалне
самоуправе и предузетника. Поред тога, сви потенцијални и нови предузетници могу добити савет и све
потребне информације у Одељењу за привреду и локални развој.
Велики број пројеката који за циљ имају подстицање и развој предузетништва је успешно
реализован, што инспирише и нове пројекте са истим усмерењем. Неки од важнијих су
„Предузетништво за жене – мере стимулације и афирмација једнакости“ који је делом финансиран од
стране Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, и има за циљ
подизање значаја и видљивости проблема женског предузетништва у локалној заједници и охрабрење
жена да победе стереотипе и крену у развој сопственог бизниса. Затим, пројекат „Војводина Метал
Кластер“ помоћу којег је направљена спрега између привреде и институција, да се мала и средња
предузећа повежу на тржишном принципу и да Кластер користе као механизам за предузимање
конкретних корака. У току године , а у оквиру Тима за израду секторског плана за подршку малим и
средњим предузећима у области заштите животне средине, активно смо учествовали у доношењу
Плана управљања отпадом у индустријским зонама.
У марту 2011. године формиран је Привредни савет општине Стара Пазова. Основни циљ савета
је стварање што бољег привредног амбијента, који ће имати саветодавну улогу и бити спрега између
привредника и локалне самоуправе.
39
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Такође, треба споменути да Одељење за привреду и локални развој општине Стара Пазова радо
ступа у партнерства са агенцијама и одељењима других општина у земљи и иностранству, све у циљу
напретка и унапређења нашег пословног окружења.
У 2011. години Одељење је активно учествовало у изради Елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта без накнаде у корист компаније „Muhlbauer technologies“, што је и успешно
окончано.
У оквиру побољшања запослености на територији наше општине Одељење је активно
учествовало у изради и спровођењу мера активне политике запошљавања заједно са Локалним саветом
за запошљавање и Националном службом за запошљавање, доношењем Акцоног плана запошљавања за
2011. годину и спровођењем истог. Крајем године смо урадили и Акциони план запошљавања и за
2012. годину.
На семинару који је спроведен у сарадњи са БОШ и Канцеларијом за европске интеграције
Владе Републике Србије, на тему: „Политика ЕУ у области запошљавања „ , у оквиру пројекта „Јачање
капацитета управе за приступање Србије ЕУ“,постигнути су високи резултати, који су награђени
студијским путовањем у Брисел.
Одељење је учествовало у организацији V Сајма привреде у Новој Пазови који је одржан од 30.
октобра до 01. новембра 2011. године.
У току године, Одељење има активну сарадњу на свим панелима и пословним дешавањима које
се организују у сарадњи са: ресорним министарствима и покрајинским секретаријатима, НСЗ, АПР,
Републичким заводом за статистику, Развојном агенцијом за мала и средња предузећа „Алма монс“
Нови Сад, Привредном комором Војводине и Београда, Сремском привредном комором, Општим
удружењем предузетника општине Стара Пазова, Удружењем привредника Нова Пазова, Удружењем
предузетница „Бистра“ Стара Пазова, Удружењем пољопривредника Стара Пазова и осталим
општинским институцијама од значај за привреду и развој Општине.
У квантитативном смислу по обрађеним административним пословима и начину на који их
грађани могу ефикасно обавити, преглед би изгледао овако:
9.1.2. Послови у вези сарадње са приватним предузетницима
Послови из ресора сарадње са приватним предузетницима:
У канцеларији бр.2 пружа се стручна помоћ заинтересованим лицима у вези приватног
предузетништва и подносе захтеви за:
-оснивање предузетничке радње
-захтеви за брисање предузетничке радње
-захтеви у вези промена постојећег статуса предузетничке радње
-захтеви за извод
-захтеви за издавање преписа решења
-захтеви за издавање потврде о непоседовању предузетничке радње
-захтев за издавање потврде да привредном субјекту није изречена правоснажна судска или управна
мера забране обављања делатности
- захтев за издавање потврде да није регистровано да је привредни субјект осуђиван због привредног
преступа
- захтев за издавање потврде да није регистрован предузетник
Документација потребна за оснивање предузетничке радње
- Захтев за оснивање предузетничке радње ( добија се у канцеларији бр.2)
40
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
-
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Фотокопија личне карте оснивача-ако се као оснивач појављује домаће физичко лице, односно
фотокопија пасоша, ако се као оснивач предузетничке радње појављује страно физичко лице.
Решење надлежног органа, за делатности за које је законом предвиђено да је наведено решење
неопходно као услов за регистрацију.
Доказ о уплати накнаде за оснивање у износу од 1.200,00 динара и доказ о уплати накнаде за
образце у износу од 120,00 динара на жиро рачун Агенције за привредне регистре Београд број:
840-29771845-59, Позив на број: 04 ( уписати матични број предузетничке радње)
Документација потребна за брисање предузетничке радње
- Захтев за брисање предузетничке радње ( добија се у канцеларији бр.2)
- Доказ о уплати накнаде за брисање у износу од 1.000,00 динара и доказ о уплати накнаде за
образце у износу од 120,00 динара на жиро рачун Агенције за привредне регистре Београд број:
840-29771845-59, Позив на број: 04 (матични број предузетничке радње)
Документација потребна за промене постојећег стања предузетничке радње
- Захтев за промену (добија се у канцеларији бр.2)
- Доказ о уплати накнаде за промену у износу од 700,00 динара, ако је у питању једна
промена,односно ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 700,00
динара увећава се за 300,00 динара по промени а ако је у питању регистрација простора ван
пословног седишта 700,00 динара по простору, доказ о уплати накнаде за образце у износу од
120,00 динара на жиро рачун Агенције за привредне регистре Београд број: 840-29771845-59,
Позив на број: 04 (матични број предузетничке радње)
Документација потребна за извод
- Захтев за извод (добија се у канцеларији бр.2)
- Доказ о уплати накнаде за извод у износу од 800,00 динара и доказ о уплати накнаде за образце у
износу од 120,00 динара на жиро рачун Агенције за привредне регистре Београд број: 84029771845-59, Позив на број: 04 (матични број предузетничке радње)
Документација потребна за издавање потврде
- Захтев за издавање потврде (добија се у канцеларији бр.2)
- Доказ о уплати накнаде за издавање потврде у износу од 400,00 динара на жиро рачун Агенције
за привредне регистре Београд број: 840-29771845-59, позив на број: 04 (матични број
предузетничке радње)
Документација потребна за издавање преписа решења:
- Захтев за издавање преписа решења (добија се у канцеларији бр.2)
Доказ о уплати накнаде за издавање преписа решења у износу од 800,00 динара на жиро рачун Агенције
за привредне регистре Београд број: 840-29771845-59, позив на број: 04 (матични број предузетничке
радње)
У канцеларији број 2 на усмени захтев странке издају се уверења о вођењу предузетничких
радњи неопходна за упис радног стажа и то за период када је општина била надлежна за вођење
регистра самосталних радњи а то је закључно са 2005. годином.
На основу споразума бр.7155 од 2005.године између општине Стара Пазова и Агенције за
привредне регистре Београд, канцеларија за пријем документације врши пријем и прослеђивање захтева
приватних предузетника Агенцији.
41
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
У извештајном периоду у 2011.години било је укупно 1031 захтева.
Од тога 210 захтева за оснивање предузетничких радњи,
за брисање предузетничких радњи поднето је 200 захтева,
захтева за промену постојећег статуса предузетничких радњи било је 353
захтева за препис решења било је 22
захтева за извод било је 150
захтева за издавање потврде било је 96
Поред прослеђивања захтева Агенцији у току извештајног периода прослеђено је и пореској
управи филијала Стара Пазова 763 решења приватних предузетника, исти број решења достављен је и
одељењу за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.
На основу усменог захтева странке у извештајном периоду у 2011.години издато је 175 уверења о
вођењу самосталних радњи, неопходних за упис радног стажа приватних предузетника.
Сходно одлуци о продужењу радног времена у угоститељским објектима („Службени лист
општина Срема“ бр:6/98; 3/99;16/01;26/01;3/03;12/05) на основу писмених захтева странака издато је 10
решења о продужењу радног времена у угоститељским објектима.
На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006;
65/2008 и 41/2009),стручни сарадник за управно правне послове,поред наведених послова, обавља и све
правне послове који су потребни за две скупштинске комисије и то: Комисије која даје у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини и Комисије која доноси Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
9.1.3. Послови одсека за рурални развој:
Одељење за привреду и локални развој послове из области пољопривреде обавља преко Одсека
за рурални развој.
Ти послови у 2011. години односили су се на координацију рада Комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији наше општине и
Комисије за лицитацију пољопривредног земљишта као и Републичком пољопривредном инспекцијом
у вези спорних парцела, код увођења у посед излицитираног државног земљишта.
Разматрање проблема рада Радарског центра ''Фрушка гора РХЗ'' о функционисању система одбране од
града на територији наше општине.
Активна сарадња са Удружењем пољопривредника Стара Пазова, Одбором удружења за аграр и
Савета групације регистрованих породичних пољопривредних газдинстава у Сремској привредној
комори.
Праћење извођења радова на уређењу атарских путева у катастарским општинама Голубинци и
Сурдук, као и проширење пута Стара Пазова – Петровић Салаш, ради повећања безбедности саобраћаја
у време обављања пољопривредних радова .
У оквиру Пројекта повећања конкурентности запослености и извоза индустрије прераде
свињског меса у региону Срема, пружили смо оперативну подршку код развоја пројекта из нашег
делокруга.
По одлуци Општинског већа, на захтев пољопривредника, прикупљали смо понуде за формирање
будуће пољочуварске службе.
У организацији Општинске управе преко Туристичке организације ''Фалкон-турс'' спроведено је
студијско путовање пољопривредних произвођача – сточара у горњу Аустрију и Немачку (Баварска).
42
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Припремали потребну документацију за актуелне конкурсе Покрајинске владе за добијање
средстава за развој пољопривреде у нашој општини.
9.1.4. Послови плана, статистике и цена
Одељење за привреду и локални развој као ресор задужен за област привреде, а преко реферата
плана, статистике и цена извршавало је послове из области привреде, политике цена и економских
послова, као и сарадња са вишим државним органима, институцијама и установама.У оквиру овог
реферата, послове из области привреде, пољопривреде, политике цена и економских послова
извршавало је у складу са законима, уредбама, правилницима као и потребама виших државних органа
и институција.
У току године за потребе Скупштине општине, Општинског већа, републичких и покрајинских
органа обрађиване су информације и извештаји о стању у области привреде, пољопривреде,
економских и осталих области.
Вршено је праћење, анализа и извештавање републичких, покрајинских органа, привредне
коморе, Сремског округа, Општинског већа и Скупштине општине о стању у пољопривреди, односно о
кретању извршавања радова у току пролећне сетве и жетве стрних житарица, као и јесењих радова на
територији општине Стара Пазова.
Обавеза Службе била је да у том периоду саставља недељни извештај о кретању наведених
радова и да извештава горе наведене државне органе. Поред тога у извештајима обухваћена је и
проблематика у тој области са освртом на снабдевеност пољопривреде дизел горивом, вештачким
ђубривом, репроматеријалом, резервних деловима, као и вођење стручно административних послова
Општинског штаба за координацију и праћење радова у пољопривреди а у оквиру овог реферата.
Такође, у оквиру овог реферата покривана је и област Политике цена из надлежности Скупштине
општине. Одговарајућим законским и подзаконским актима Владе Републике Србије, предвиђена је
обавеза да надлежни орган општине утврђује односно даје сагласност на цене а које су у њеној
надлежности. То су области од општег друштвеног интереса и обухватају јавна предузећа која се баве
пружањем услуга, а односе се на: производњу и испоруку воде, изношење смећа, дистрибуцију
топлотне енергије, као и превоз у градском и локалном саобраћају.
У законским и подзаконским актима из области политике цена, предвиђена је обавеза месечног
извештавања и достављање извештаја о кретању цена за јавна предузећа са територије општине
Дирекцији за цене на посебним обрасцима у складу са законским прописима.
У току исходовања грађевинске дозволе у Одељењу за урбанизам и грађење, један од докумената који
се доставља истом одељењу јесте решење о промени намене пољопривредног земљишта било у облику
плаћања накнаде или ослобађања од накнаде у зависности од статуса и дефинисаности наведене
парцеле у Катастру.
Претходно, пре доношења наведеног решења странка је у обавези да се обрати за све
информације око грађења и услова Одељењу за урбанизам и грађење.
Након добијених информација о могућности грађења на траженој парцели странка ако за то
постоје услови подноси захтев Одељењу за привреду и локални развој на обрасцу захтева, а који се
налази на Инфо пулту, а где су наведени услови и документација која треба да се приложи.
Након уплате таксе комплетан захтев предаје се на шалтеру 1. писарнице општине. После тога
Одељење за привреду и локални развој писмено се обраћа Пореској управи Стара Пазова о тражењу
података о тржишној вредности наведене парцеле на којој ће се градити објекат у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и Законом о планирању и изградњи.
Општинска управа односно Одељење за привреду и локални развој у сваком појединачном
захтеву писмено се обраћа Пореској управи за податке о тржишној вредности парцеле ако за то постоје
услови у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Законом о планирању и изградњи.
43
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
После добијања повратне информације од Пореске управе следи израда решења са обавезом
плаћања накнаде у прописаним износима од процењене тржишне вредности земљишта, у складу са
Законом о пољопривредно, па је у 2011.години донето укупно 200 решења према Закону о општем
управном поступку, у облику плаћања накнаде или ослобађања од плаћања накнаде.
Укупна обрачуната и наплаћена накнада у 2011.години износила је 6.667.280,00 динара, од тога
према Закону о пољопривредном земљишту општини је припало 2.666.912,00 динара.
Поред тога донето је 20 решења а која се односе на обавезу плаћања накнаде и иста решења нису
подигнута из разлога што није уплаћена накнада за промену намене.
9.1.5. Послови издавања водних аката
Одељење за привреду и локални развој , у оквиру овог реферата, обавља послове према који се
односе на утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне
дозволе за објекте и радове у складу са овлашћењима. Према Закону о водама (Сл. гласник РС бр.
30/10), ови послови су спуштени са нивоа покрајинских органа на органе локалних самоуправа да
поступају и доносе наведена акта, као и да воде, законом утврђену евиденцију о њима. У току 2011.
године донесено је 14 таквих решења. Поступак који је предвиђен за доношење водних аката почиње
подношењем захтева за издавање конкретног акта, који је доступан и у електронској форми и на њему
постоје сви подаци у вези потребне документације и упуства о плаћањима која су непоходна за сваку
радњу у току прибављања потребних аката.
На истом месту се води Регистар инвеститора и припремају квартални извештаји за Туристичку
инспекцију, континуирано, према потребама које су надлежне институције предвиделе својим
законским одредбама.
Овде се могу добити и информације у вези хидро и геолошких истраживања која се у току
године изводе на територији наше општине. Таквих решења и одобрења је у току 2011.године
примљено 10 ради евиденције и доступни су у својству информације.
9.1.6. Послови одбране
Одељење у свом саставу има извршиоца послова одбране у складу са потребама које су
предвиђене овом врстом посла и усклађене са Законом.
9.2. Поступање и услуге у оквиру Одељења за финансије
Послови Одељења финансије и услуге ко је Одељење вр ши су дати на више месту у о вом
Информатору.
9.3. Поступање и услуге у оквиру Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
9.3.1. Пријем пријава
1. Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица - ППИ – 1
2. Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица - ППИ – 2
3. Пријава за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе и накнаде за унапређење и
заштиту животне средине
44
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
1. Порески обвезник правно лице и физичко лице – предузетник, који води пословне књиге и
власник је непокретности у којој обавља делатност, дужан је да у складу са чланом 34. Закона о
порезима на имовину, поднесе пореску пријаву на обрасцу ППИ – 1 до 31.03.текуће године са стањем
вредности имовине исказане у пословним књигама на дан 31.12.претходне године. Уз пријаву порески
обвезник подноси и картицу непокретности са стањем на дан 31.12. године која претходи години за коју
се подноси пријава.
2. За пријаву непокретности физичких лица потребно је поднети попуњен образац ППИ- 2, доказ о
власништву (купопродајни уговор, уговор о поклону, решење о наслеђивању, препис листа
непокретности и слично) и копију личне карте власника непокретности. Порески обвезник, физичко
лице, власник непокретности дужан је да за сваку промену на имовини која утиче на опорезивање,
достави нову пријаву на обрасцу ППИ – 2 у року од 10 дана од дана настанка промене.
3. Правна лица и предузетници дужни су да пријаве све промене везане за обављање делатности у
року од 10 дана од дана настанка промене на обрасцу пријаве за утврђивање обавезе по основу локалне
комуналне таксе и накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Уз пријаву подносе решење
Агенције за привредне регистре, као доказ о насталим променама.
Обрасци пријава могу се преузети са сајта Општине као и на инфо пулту и шалтеру 7 у згради
Општине, Светосавска 11 Стара Пазова. Попуњене пријаве са прилозима, подносе се на шалтер 7
Општинске управе, Светосавска 11 Стара Пазова, од 8-14 часова.
9.3.2. Издавање решења
На бази запримљених пријава попуњава се база података на основу које се врши обрачун
задужења и доносе решења о утврђеним обавезама по основу локалних јавних прихода на годишњем
нивоу. Решења се достављају на адресе пореских обвезника а по потреби могу се преузети и у
просторијама Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, канцеларије 15 и 16 у згради
Општине, Светосавска 11 Стара Пазова.
9.3.3. Издавање уверења
Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода издаје уверења за:
1. Учествовање на тендеру
2. Добијање кредита
3. Права у складу са законом о становању
4. Регулисања држављанства
5. Пријаве боравка
6. Куповине првог стана
7. Пријава лица на адрсу
8. Добијања визе
9. На лични захтев
10. Права у складу са Законом о социјалној заштити
Захтев за издавање уверења може се преузети са сајта Општине или на шалтеру 7 Општинске
управе. Уз захтев се прилаже доказ о плаћеној такси у износу од 400,00 динара на рачун 840-74225184373 са позивом на број 72-235, а уверење се преузима истог или наредног дана на шалтеру број 7
Општинске управе. Радно време је од 8-14 часова.
45
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
9.3.4. Захтеви за повраћај и прекњижење
Порески обвезници који су извршили уплату по основу локалног јавног прихода на погрешан
рачун или су извршили предплату на рачуну јавног прихода, могу поднети захтев за прекњижење или
повраћај тих средстава. Образац захтева може се преузети на шалтеру 7 или у канцеларији 16
Општинске управе. Уколико се тражи повраћај средстава уз захтев се обавезно доставља копија картице
рачуна на који се врши повраћај средстава. Захтев се подноси на шалтер број 7 Општинске управе и
ослобођен је плаћања таксе.
На шалтеру број 7 Општинске управе могу се поднети и други захтеви, као што су: захтев за
отпис камате, захтев за отпис дуга услед застаре, захтев за излазак на терен ради утврђивања
чињеничног стања и слично.
9.3.5. Преглед података о пруженим услугама
У току 2011. године Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода је донело:
Врста јавног прихода
бр. решења
утврђена обавеза
наплаћено
Порез на имов. физичких лица
16.316
63.111.443,84дин.
52.640.729,52дин.
Порез на имов. правних лица
375
71.486.328,89дин.
80.517.016,98дин.
Лок. ком. такса – рекламни панои
241
2.646.925,80дин.
3.765.505,27дин.
35
311.677,37дин.
249.301,77дин.
Лок. ком. такса – истицање фирме
3.938
33.025.577,21дин.
31.027.095,64дин.
Лок. ком. такса – јавне површине
367
10.148.810,14дин.
12.430.606,62дин.
Лок. ком. такса – средства за игру
4
311.667,37дин.
226.368,41дин.
Лок. ком. такса – грађ. Материјал
5
372.427,74дин.
935.071,00дин.
1.428
12.845.361,56дин.
14.812.872,18дин
Лок. ком. такса - витрине
Накнада за зашт. и унапр. жив. Сред.
.
Уверења - по свим основама
Захтева за повраћај, прекњижење и др.
810
401
Опомена по свим основама
3.580
Решења о принудној наплати са
рачуна пореских обвезника
1.326
46
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
9.4. Поступање и услуге у оквиру Одељења за урбанизам и грађење
9.4.1. Захтеви са потребном документацијом по којима поступа
Одељење за урбанизам и грађење (предају се на пријемном шалтеру бр. 6.)
9.4.1.1. Урбанистичко – технички документи
За издавање услова за израду урбанистичког пројекта:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- копија плана парцеле или парцела, (не старија од шест месеци),
- доказ о праву својине (извод из земљишне књиге);
За издавање услова за израду пројекта препарцелације и парцелације:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- копија плана парцеле или парцела, (не старији од шест месеци),
- доказ о праву својине (извод из земљишне књиге);
За издавање услова за израду пројекта исправке граница суседних парцела:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- сагласност власника суседне катастарске парцеле;
- доказ о праву својине (извод из земљишне књиге), односно закупа на катастарској парцели;
- копија плана парцеле или парцела, (не старија од шест месеци),
За потврђивање урбанистичког пројекта:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- оверен урбанистички пројекат;
- пројекат геодетских обележавања;
За потврђивање пројекта препарцелације и парцелације:
- захтев;
- оверени пројекти препарцелације и парцелације;
- пројекат геодетских обележавања;
За потврђивање пројекта исправке граница суседних парцела:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- доказ о праву својине, односно закупа на катастарској парцели;
- оверен пројекат исправке граница суседних парцела;
9.4.1.2. Изградња објеката, реконструкција, доградња,
адаптација, санација, инвестиционо одржавање
За издавање информације о локацији:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- копија плана парцеле (не старија од 6 месеци);
- доказ о извршеној уплати таксе
47
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
За издавање локацијске дозволе:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- копија плана парцеле, са уцртаним подѕемним инсталацијама, не старија од 6 месеци (добија се у РГЗСлужба за катастар непокретности Стара Пазова шалтер бр.9 „шалтер-сала“ у приземљу зграде
општинске управе);
- уверење о идентификацији парцеле (добија се у РГЗ-Служба за катастар непокретности Стара Пазова
шалтер бр.9 „шалтер-сала“ у приземљу зграде општинске управе);
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту;
- идејно решење објекта који ће се градити (подаци о објекту који ће се градити, а нарочито планирана
диспозицији, врста и намена објекта, техничке карактеристике и сл.);
За издавање грађевинске дозволе:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- локацијска дозвола;
- главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли (главни пројекат
обавезно садржи и изјаву одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је
главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом и правилима струке);
- доказ о праву својине, односно закупа грађевинског земљишта;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, 1. спрат, соба бр. 40);
За измену решења о локацијској и грађевинској дозволи услед промене
инвеститора:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно праву
својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине на објекту
у изградњи;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, 1. спрат, соба бр. 40);
За измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- нови главни пројекат у три примерка са насталом изменом у току грађења;
Изјава о завршетку темеља – уз коју се прилаже:
Геодетски снимак изграђених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење
геодетских радова;
-
Фотокопија грађевинске дозволе;
Главни пројекат на увид (оверен од надлежног органа за послове грађевинарства
Уговор о грађењу објекта
За изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- доказ о праву својине;
- идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на адаптацији и санацији;
48
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
- информација о локацији за изградњу економских објеката, помоћних објеката, гаража и трафо станица
10/04 kV или 20/04 Kv;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за
изградњу типских трафо станица 10/04 kV или 20/04 Kv (осим стубних трафо станица), гаража, остава, и
других сличних објеката, као и за промену намене објекта без извођење радова;
9.4.1.3. Употребна дозвола
За технички преглед и употребну дозволу:
- Захтев за образовање комисије за технички преглед објекта (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер
бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- Пројектно-техничка документација са грађевинском дозволом/одобрењем за изградњу, зависно од тога
када је исходована документација за изградњу:
- Потврда о пријему потребне документације за извођење радова, по Закону о планирању и изградњи из
2003. године, зависно од тога када је исходована документација за изградњу;
- Потврда о усаглашености темеља;
- Уговор о грађењу на увид;
- Решења о именовању одговорних извођача и надзорних органа за све врсте радова са писменим
изјавама да су изведени радови у складу са главним пројектом, техничким нормативима и да атести
одговарају уграђеним материјалима;
- Атестна документација;
- Молба за поверавање вршења техничког прегледа уколико инвеститор жели да технички преглед обави
привредно друштво уместо комисије коју формира орган управе;
- Захтев за издавање употребне дозволе (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу
зграде општинске управе);
- Грађевинска дозвола/одобрење за изградњу, зависно од тога када је исходовано одобрење за изградњу;
- Потврда о пријему потребне документације за извођење радова, по Закону o планирању и изградњи из
2003. године, зависно од тога када је исходована документација за изградњу;
- Потврда о усаглашености темеља,
- Потврда о геодетском снимању објекта са копијом катастарског плана (РГЗ Служба за катастар
непокретности Стара Пазова шалтер бр.8 у „шалтер сали“ у приземљу зграде општине);
- Извештај Комисије за технички преглед објекта;
- За пословне објекте нето површине веће од 150,00м2 сагласност на изведено стање Противпожарне
службе МУП Сремска Митровица, 022-614 641 ili 610-270,
- На увид главни пројекат објекта или друга техничка документација (зависно од поступка;
9.4.1.4. Уклањање објекта
За издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела:
- захтев (може се преузети у „шалтер-сали“-шалтер бр. 6. у приземљу зграде општинске управе);
- главни пројекат рушења у три примерка;
- доказ о својини на објекту;
- посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни
интерес;
За накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку
легализације, на основу поднетог захтева у законском року, потребно је приложити:
- доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно
49
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
праву својине на објекту;
- фотографије објекта;
- техничку документацију у зависности од врсте објекта;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, 1. спрат, соба бр. 40);
9.5. Поступање и услуге у оквиру Одељења за стамбено комуналне послове,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
9.5.1. Послови из делокруга надлежности комуналне инспекције:
У свом раду овај орган примењује следеће Законе и Одлуке:
1. Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 33/97, 31/01 и 30/10)
2. Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11)
3. Закон о оглашавању (''Службени гласник РС'', бр. 79/05)
4. Закон о трговини (''Службени гласник РС'', бр. 53/10)
5. Закон о сахрањивању и гробљима (''Службени гласник СРС'', бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и ''Службени
гласник РС'' 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)
6. Закон о одржавању стамбених зграда (''Службени гласник РС'', бр. 44/95, 46/98 и 1/01)
7. Закон о јавним путевима (''Службени гласник РС'', бр. 101/05)
8. Одлука о локалним комуналним таксама (''Службени лист општина Срема'', бр. 40/08 и 43/09)
9. Одлука о локалним административним таксама (''Службени лист општина Срема'', бр. 40/08 и
43/09)
10. Одлука о боравишној такси („Сл. лист општина Срема“ 43/09)
11. Одлука о утврђивању зона у насељеним местима на територији општине Стара Пазова („Сл. лист
општина Срема“ 37/08, 40/09, 43/09 и 4/11).
12. Одлука о комуналном реду (''Службени лист општина Срема'', бр. 25/03, 8/04 и 12/10)
13. Одлука о држању домаћих животиња („Сл. лист општина Срема“ 2/95 и 19/04).
14. Одлука о јавном пр евозу путника у приградском саобраћају (Сл. лист општина Срема“ 10/96,
3/99, 16/01 и 44/10).
15. Одлука о радном времену у угоститељским објектима („Сл. лист општина Срема“ 6/98, 3/99
16/01, 26/01, 3/03 и 12/05).
16. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист општина Срема“ 20/01).
17. Одлука о одржавању пијаца и пружању услуга на њима („Сл. лист општина Срема“ 20/01
18. Одлука о водоводу („Сл. лист општина Срема“ 4/02, 14/02 и 19/02).
19. Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних и атмосферских вода („Сл. лист општина Срема“
4/02, 19/02 и 25/03).
20. Одлука о изношењу и депоновању отпадних материја („Сл. лист општина Срема“ 8/04).
21. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист општина Срема“ 19/09 и 18/11).
22. Одлука о привременим објектима („Сл. лист општина Срема“ 21/09)
23. Одлука о оглашавању на територији општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ 17/10).
Комунална инспекција врши надзор из области комуналних делатности и на основу Закона и
прописа којима је утврђена њена надлежност и у складу с тим даје усмене и писмене налоге за
отклањање утврђених недостатака, доноси решења у првом степену, закључке о принудном извршењу,
50
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
спроводи поступак принудног извршења и подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
кривичног поступка и привредног преступа.
Обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем и применом Закона и општинских
одлука из области комуналних делатности, врши надзор над законитошћу рада Јавних комуналних
предузећа и других предузећа која обављају комуналне делатности, надзор над уређењем и одржавањем
комуналних и других објеката, испоруке комуналних производа и пружања комуналних услуга, као и
надзор над обављањем других комуналних делатности од локалног интереса који врши општинска
управа општине Стара Пазова, и то:
- Снабдевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, дистрибуцију топлоте,
изношење и депоновање отпадних материја, управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на
површинама јавне намене, уређење и одржавање гробаља и начина сахрањивања, одржавање пијаца,
контрола управљања јавним паркиралиштима, управљање пијацама, одржавање јавног превоза путника
и других послова који се утврде као комуналне делатности од општег интереса.
- функционисање и одржавање других комуналних делатности од локалног интереса.
9.5.2. Други послови из делокруга надлежности Комуналне инспекције
Осим надлежности из области комуналних делатности комунална инспекција врши надзор и над
спровођењем одредби општинских Одлука којима је прописано начин држања домаћих животиња,
локалне комуналне таксе, постављање монтажних и других објеката на јавним површинама, поступа по
захтевима и пријавама странака и сарађује са другим инспекцијским органима, службама, правосудним
и прекршајним органима и МУП-ом.
Једница локалне самоуправе преко комуналних инспектора од 01.01.2012 године, врши надзор
над применом Закона о трговини (''Службени гласник РС'', бр. 53/10) и прописа донетих на основу овог
закона, комунални инспектор има иста овлашћења и дужности као тржишни инспектор у складу са овим
законом у делу:
- надзор над трговином ван продајног објекта,
- истицања и придржавања радног времена,
- истицања пословног имена.
У вршењу инспекцијског надзора и у случају утврђивања повреде Закона комунални инспектор је
овлашћен да решењем изрекне следеће мере:
- отклањање утврђене неправилности,
- привремене забране промета одређене робе, односно вршења одређене услуге,
- привремене забране обављања трговине ван пословног простора,
- одузимања робе.
Послове контроле и надзора комунална инспекција обавља по службеној дужности или по
захтеву странке.
Захтеви се предају на шалтеру бр.5 писарнице општинске управе Стара Пазова и путем
општинског сајта, обрасце са назначеним таксама можете преузети на сајту: www.starapazova.eu
Жалбе на донета Решења се подносе другостепеном органу – Општинском већу општине Стара
Пазова, шалтер бр.5 општинске управе Стара Пазова или путем поште. Уз жалбу је неопходно
приложити и доказ о уплаћеној административној такси према Тар.бр. 2., Одлуке о локалним
административним таксама (“Сл.лист општина Срема” бр.40/08 и 43/09 ) у износу од 300,00 динара,
рачун бр. 840-742-251843-73, позив на бр. 97 72-235, прималац Општинска управа општине Стара
Пазова.
51
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Жалбе на донета Решење донето у складу са Законом о трговини (''Службени гласник РС'', бр.
53/10) подносе се ресорном министру у року од 8 дана од дана пријема.
Поступајући у оквиру својих надлежности комунална инспекција је током 2011 године обрадила
следећи број предмета:
Класификација
По захтеву
странке
По службеној
дужности
Захтеви за
покретање
прекршајног
поступка
351
352
355
Укупно:
38
76
279
393
2044
2044
113
113
Укупно
2436
2550
9.5.3. Опис послова, документи и таксе које примењује инспектор за друмски саобраћај
Делокруг послова инспектора за друмски саобраћај, дефинисан је Законом о превозу у друмском
саобраћају ( Сл.гласник РС број 46/95 , 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11), подзаконским акатима као и
прописима донетим на основу наведеног Закона.
Поверени послови су у области локалног превоза и то : ванлинјиски превоз путника, линијски и
ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари, ауто-такси превоз. Врши се
надзор над аутобуским станицама и стајалиштима за јавни превоз путника на територији Општине.
Поред наведеног Закона у области ауто такси превоза врши се контрола спровођења општинске Одлуке
о ауто такси превозу („Сл.лист општина Срема“ 3/2003).
Документи које издаје инспектор за друмски саобраћај:
-Такси дозвола (издаје се ауто такси превозницима при регистрацији делатности)
-Потврда о извршеном естетском прегледу такси возила (једном годишње)
-Сагласност МУП-у за издавање регистарских ауто такси таблица
-Сагласност на предлог редова вожње у локалном саобраћају
Обрасци:
-Захтев за отварање ауто такси радње
http://www.starapazova.eu/images/stories/PDF/OBRASCI/STAMB-KOMUNALNO/05
-Захтев за вршење естетског прегледа ауто такси возила
http://www.starapazova.eu/images/stories/PDF/OBRASCI/STAMB-KOMUNALNO/05
Таксе:
Такса за издавање такси дозволе
Износ 1500 динара
Прмалац Буџет општине Стара Пазова
Број рачуна, 840-742251843-73
позив на број 97 72-235
Такса за вршење естетског прегледа ауто такси возила Износ 850 динара
Прмалац Буџет општине Стара Пазова
Број рачуна, 840-742251843-73
позив на број 97 72-235
Републичка административна такса
Износ 240 динара
52
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Прималац : Буџет Републике Србије
Број рачуна, 840-742221843-57
позив на број 97 50-016
9.5.3.1. Извештај о пруженим услугама за 2011 годину
-Локални линиски превоз путника
Извршено регистовање 12 линија у локалном саобраћају за регистрациони период 01.6.201131.5.2012., на територији општине Стара Пазова, усаглашених са потребама путника и месним
заједницама, дата сагласност на предложене редове вожње. Вршена контрола и надзор над одржавањем
и спровођењем редова вожњи и полазака. Сачињене 4 службене белешке о контроли рада превозника и
придржавања редова вожњи.
Контролисани аутобуси којима се вршио превоз ученика на екскурзије, школу у природи и
остало. Укупно контролисано 52 аутобуса.
-Ауто такси превоз
Извршено 47 естетских прегледа ауто такси превозника. Отворено и издато 5 нових ауто такси
дозвола , затворено 4 ауто такси радње:
место
отворено
Нова Пазова
Стара Пазова
Нови Бановци
затворено
2
1
2
1
2
1
Контрола рада ауто такси превозника вршена константно,извршено 52 прегледа, састављено 5
службених белешки, поднето 6 пријава од тога 3 пријаве за нелегалан превоз (нерегистровани
превозници). 7 ауто такси превозника искључено из саобраћаја са одузимањем таблица, због уочених
недостатака. Извршено 6 општих контрола такси превозника ( у две присуствола инспектори
Министарства за инфраструктуру и енергетике уз две асистенција полиције).
-Аутобуске станице и стајалишта
На предлог инспектора и одељења донето Решење Општинског већа о аутобуским стајалиштима
за локални и међумесни саобраћај на територији општине. Извршено обележавање свих аутобуских
стајалишта на територији општине хоризонталном и верикалном саобраћајном сигнализацијом и
саобраћајним знацима.
-Остали послови
-Учествовао на међумесном усаглашавању аутобуских линија у организацији Привредне коморе
Србије , где је отворено 6 нових полазака у међумесном саобраћају на територији општине.
-Рад у Савету за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова где су инициране акције којима се
повећава безбедност саобраћаја.
-Током кампање пољских радова (жетва, кампања репе) учествовао у организацији превоза,
контролисао са полицијом превозна средства и опрему како би се ублажило нарушавање безубедности
саобраћаја.
53
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
-Пружао асистенцију и помоћ комуналним инспекторима по налогу.
9.5.4. Инспекција заштите животне средине
Инспекција заштите животне средине врши надзор над правним лицима, предузетницима и
физичким лицима која у обављању привредне делатости утичу или могу негативно утицати на медијуме
животне средине.
Послове надзора инспекција заштите животне средине обавља као поверене по основу :
Закона о заштити животне средине („Сл. гл. РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон и
72/2009-др.закон, 43/11),
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 36/2009),
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/2004 и 88/10 ),
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивање животне средине („Службени гласник
Републике Србије“, број 135/2004 ),
Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2009 и 88/10 ),
Закона о управљању отпадом („Сл. гл. Републике Србије“, број 36/2009 и 88/10),
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009),
Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гл. РС“ бр. 36/2009),
Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/10),
Закона о хемикалијама („Сл. гл. Републике Србије“, број 36/2009, 88/10 и 92/11), и подзаконских
аката донетих на основу ових закона, као и по основу:
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Сл. гл. Р. Србије“
број 30/10 ) и
Закон о државној управи („Сл. гл. Републике Србије“, број 20/92, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94,
49/99, 79/05,111/05 и 87/11 ).
Послове контроле и надзора инспекција заштите животне средине обавља по службеној
дужности или по захтеву странке.
Попуњен захтев за утврђивање чињеничног стања поводом могућег штетног утицаја на животну
средину са доказом о уплати одговарајуће административне таксе, предаје се на шалтеру број 5.
писарнице општине, на који се предаје и евентуална жалба на закључак, решење или ћутање
администрације.
Образац захтева за утврђивање чињеничног стања поводом могућег штетног утицаја на животну
средину може се преузети овде.
По жалби на првостепено решење инспекције заштите животне средине, које је донето у вршењу
поверених послова решава министар животне средине, рударства и просторног планирања.
Уз жалбу , неопходно је приложити и доказ о уплаћеној административној такси у износу од 370,00
динара на жиро рачун бр. 840-742221843-57 – прималац Република Србија.
Поред наведених поверених послова, инспекција заштите животне средине прати и анализира
стање у области заштите животне средине на подручју Општине, активно учествује у изради локалних
планова управљања отпадом, планова заштите и унапређења животне средине, као и озелењавања и
заштите дендрофонда, врши контролу њихове реализације и координира субјекте задужене за њихово
спровођење, израђује анализе, извештаје и информације из области заштите животне средине и врши
друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Поступајући у оквиру својих надлежности инспекција заштите животне средине је током 2011.
године извршила укупно 345 контрола и то:
54 Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Контрола по Закону о управљању отпадом
Контрола по Закону о заштити од буке
Контрола по Закону о процени утицаја на животну средину
Контрола по Закону о заштити од нејонизујућег зрачења
Контрола по Закону о заштити природе
Контрола по Закону о заштити ваздуха
Контрола у области озелељавања, пошумљавања и по налогу
руководиоца Одељења
165
27
14
18
4
65
52
При чему је донето 16 решења и поднете 2 прекршајне пријаве.
9.5.5. Грађевинска инпекција
Грађевинска инспекција врши надзор у области изградње, врши управно правне послове у вези
инспекцијског надзора, спроводи поступак извршења по извршним одлукама донетим у првостепеном
поступку из ове области, врши и друге послове у складу с законом, Статутом и одлукама општине, а по
налогу начелника одељења за стамбено-комуналне, заштиту животне средине и инспекцијске послове и
начелника Општинске управе.
Послове надзора грађевинска инспекција обавља као поверене по основу :
-
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10),
Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 20/92, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99,
79/05, 111/05 и 87/11).
Послове контроле и надзора грађевинска инспекција обавља по службеној дужности или по захтеву
странке.
Попуњен захтев за излазак грађевинске инспекције са доказом о уплати одговарајуће
административне таксе, предаје се на шалтеру број 5 писарнице општине, на који се предаје и
евентуална жалба на закључак, решење или ћутање администрације.
Образац захтева за излазак грађевинске инспекције може се преузети овде.
Против Решења и Закључка у првом степену странка има право на жалбу, коју може уложити
Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство у Новом Саду.
Уз жалбу, неопходно је приложити и доказ о уплаћеној административној такси у износу од
370,00 динара на жиро рачун бр. 840-742221843-57 – прималац Република Србија и таксу у износу од
170,00 динара на жиро рачун број 840-742251843-73 са позивом на број 97 72-235 – прималац Општина
Стара Пазова.
Рад грађевинске инспекције у 2011. години:
Број примљених предмета у 2011. години.......................................................................
Број издатих решења о рушењу........................................................................................
Број издатих решења о обустави......................................................................................
Број издатих решења о забрани........................................................................................
55 Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
165
14
4
7
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Број издатих решења о затварању градилишта...............................................................
Број закључака о дозволи извршења................................................................................
Број извршења....................................................................................................................
5
4
1
9.6. Поступање и услуге у оквиру Одељења за друштвене делатности
9.6.1. Права која се остварују у оквиру Одељења
Одељење за друштвене делатности решава о захтевима за остваривање права на:
- накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са
рада ради посебне неге детета, праву на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете, а на
основу следећих закона и одлука:
-Право на финансијску помоћ породици са прворођеним дететом – на основу Закона о
финансијској подршци породици са децом ( ''Сл.гласник РС '',бр.16/02, 115/05, 107/09), на основу Одлуке
о пружању финансијске помоћи породици са прворођеним дететом (''Службени лист општина Срема
'',бр. 23/02 ).
-Право на родитељски додатак за прво дете на основу Одлуке о праву на родитељски додатак за
прво дете (''Службени лист АПВ'' бр.13/05 ).
-Право на родитељски додатак мајке за I,II,III,IV дете на основу Закона о финансијској подршци
породици са децом ( ''Сл.гласник РС '',бр.16/02, 115/05, 107/09).
-Право на новчану помоћ породици у којој се роде близанци на основу Одлуке о праву на
остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци (''Службени лист АПВ'' бр.9/06).
-Право на накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно
четврто реда рођења на основу Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова
боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ( ''Службени лист АПВ''
бр.5/05, 15/05, 2/06, 2/10), на основу Одлуке о већем учешћу општине у регресирању трошкова боравка
за треће дете у предшколским установама од учешћа утврђеног законом (''Службени лист општина
Срема '',бр.23/02).
-Право на накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у
развоју на основу Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл.гласник РС '',бр.16/02, 115/05,
107/09), и Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом (''Сл.гласник РС '', бр.29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11).
-Право на накнаду трошкова превоза за децу са сметњама у развоју на основу Закона о основама
система образовања и васпитања ( ''Сл.гласник РС '',бр.72/09, 52/11).
-Право на накнаду зараде за врема породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета на
основу Закона о финансијској подршци породици са децом
( ''Сл.гласник РС '',бр.16/02, 115/05, 107/09) и Правилника о ближим условима и начину остваривања
права на финансијску подршку породици са децом (''Сл.гласник РС '', бр.29/02, 80/04, 123/04, 17/06,
107/06, 51/10, 73/10, 27/11).
-Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета на основу Закона о
финансијској подршци породици са децом
( ''Сл.гласник РС '',бр.16/02, 115/05, 107/09), Правилника о ближим условима и начину остваривања
права на финансијску подршку породици са децом (''Сл.гласник РС '', бр.29/02, 80/04, 123/04, 17/06,
107/06, 51/10, 73/10, 27/11) и Правилника о условима,поступку и начину остваривања права на одсуство
са рада ради посебне неге детета (''Сл.гласник РС '', бр.1/02).
Одељење решава по захтевима грађана на остваривање следећих права:
-Право на дечији додатак на основу Закона о финансијској подршци породици са децом
( ''Сл.гласник РС '',бр.16/02, 115/05, 107/09).
56
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
-Право на регресирање трошкова превоза студената на основу уговора о додели новчаних
средстава из буџета АПВ.
Захтеви се подносе на прописаном обрасцу, на шалтеру бр. 1. Општинске управе, а по жалби
поступа Покрајински секретаријат за здравство, рад и социјалну политику, односно Министарство рада
и социјалне политике.
Одељење врши послове овере образаца обрачунатих накнада и исплата накнада корисницима
којима обрачун и исплату накнада зарада врши послодавац; обрачун и исплату накнаде зараде
корисницима који самостално обављају делатности, који немају друге запослене; обрачун укупно
потребних средстава за исплату права послодавцима којима се врши рефундација исплаћених накнада
зарада из средстава послодавца и послодавцима који својим запосленима врше исплату накнада зарада
по преносу средстава из буџета Републике; рефундацију исплаћених накнада зарада из средстава
послодавца; исплату финансијске помоћи породици са прворођеним дететом; исплату новчане помоћи
мајкама избеглицама; вођење евиценције о исплаћеним накнадама зарада;
9.6.2. Просветни инспектор
Просветни инспектор поступа у складу са следећим законима: Закон о основама система
образовања и васпитања ( ''Сл.гласник РС '',бр.72/09, 52/11), Закон о основној школи ( ''Сл.гласник РС
'',бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 22/02, 62/03, 64/03, 101/05, 72/09), Закон о средњој школи ( ''Сл.гласник РС
'',бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 101/05, 72/09), Закон о предшколском васпитању
и образовању (''Сл.гласник РС '',бр.18/10, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
(''Сл.гласник РС бр.72/09).
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања врши послове инспекцијског
надзора над радом установа, као поверени посао. У оквиру овлашћења утврђених законом врши
контролу:
- поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката, осим
контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе,
- остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља,
- поступка уписа у школу,
- испуњености прописаних услова за спровођење испита,
- вођења прописане евиденције коју води установа,
-испуњености услова за почетак и обављање делатности и за проширење делатности.
У вршењу својих овлашћења просветни инспектор:
- налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року,
- наређује извршавање прописаних мера, које су наложене записником, а нису извршене,
- забрањује спровођење радњи у установи које су супротне закону,
- подноси захтеве за покретање прекршајног поступка,
- обавештава друге органе за предузимање мера за које су они надлежни,
- обавља друге послове у складу са законом.
Просветни инспектор је врши редовни, ванредни и контролни инспекцијски надзор у
предшколским установама, основним и средњим школама. Учествовао је у припреми и спровођењу
квалификационог испита за упис у средње школе. Учествовао је у припреми нацрта Плана уписа и броја
првака на територији општине. Извршава прегледе установа у контроли спровођења Закона о заштити
становништва од изложености дуванском диму. Решава по поднетим представкама грађана.
57
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
9.6.3. Интерресорне комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке детету и ученику
Одељење припрема и координира рад Интерресорне комисије која врши процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или ученику, а финансира се
из буџета општине. Комисија ради у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету/ученику („Сл.гласник РС“, број 63/10) затим Закона о финансијској подршци
породица са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/ 2009), Закона о социјалној заштити
("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), Правилник о хранитељству ("Сл. гласник РС", бр. 36/08), Закона
основама система образовања и васпитања (``Сл.гласник РС“, број 72/2009 и 52/2011). Чланом 13. став
2. Правилника прописано је да мишљење Комисије садржи и податке о сметњама у развоју детета. за
потребе остваривања права на финансијску подршку породице са децом и других права из области
социјалне заштите.Комисија има три стална и два повремена члана, сталне чланове именује општинска
управа, а повремене чланове одређује председник Комисије. Координатор комисије пружа стручну и
административно-техничку потпору Комисији: прикупља документацију неопходне за покретање и
вођење поступка процене, доставља документацију члановима Комисије, организује и администрира
процес процене потреба за додатном подршком детету, сазива повремене чланове комисјије, води и чува
евиденцију о раду комисије и обавља друге послове за потребе Комисије по налогу председника
Комисије. Поступак процене: Процена потреба за пружањем додатне подршке врши се по захтеву
родитеља/старатеља детета и по службеној дужности- на иницијативу образовне, здравствене и установе
социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља/старатеља.
1.Покретање поступка процене: Захтев, на прописаном Обрасцу бр.1 ( који се може добити општини, у
установи или у надлежном дому здравља) се подноси дечијем изабраном лекару надлежног дома
здравља. Изабрани лекар обрађује захтев, уносећи потребне податке и упућује га Комисији, у року од
седам дана од подношења, а састанак Комисије, ради разматрања захтева, одржава се у року од седам
дана од добијања захтева- иницијални састанак чланова Комисије и родитеља 2.Процена: Сваки члан
комисије непосредно врши опсервацију и утврђује потребе детета за додатном подршком у оквиру свог
домена рада (здравствене, социјалне заштите и образовања), а своје мишљење о потребама детета даје
на Обрасцу бр.2 и доставља га координатору, у року од 15 дана од датума покретања поступка процене.
3. Заједничко образложено мишљење: Комисија је дужна да у року од 45 дана од дана подношења
захтева на Обрасцу бр. 3 сачини заједничко образложено мишљење, на основу појединачне процене
сваког члана Комисије и усаглашених ставова сталних и повремених чланова. Мишљење комисије
садржи Индивидуални план подршке: Општи циљ, очекивани исходи, активности, услуге и мере,
одговорне службе и временски рок за реализацију мера подршке. Мишљење комисије доставља се
родитељу/старатељу и надлежном органу, односно служби која треба да обезбеди додатну подршку, у
складу са законом. Реализација и евалуација: Услуге и врсте подршке које су дате у индивидуалном
плану подршке реализује служба/институција која је у њему наведена. Одговорна особа у тој служби
/институцији дужна је да у року предвиђеном у индивидуалном плану подршке Комисији достави
извештај о реализацији активности и остваривању назначених очекиваних исхода. Информације
добијене евалуацијом, Комисија треба да користи како би: Дала предлог за поновну процену и кроз своје
извештаје локалној самоуправи и министарствима дала предлоге за развијање неопходних сервиса и
услуга.
9.6.4. Повереник за избеглице
Повереник за избеглице обавља све стручне и административне послове у вези са статусом
избеглих и прогнаних лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова, обрађује и доноси
решења о укидању статуса избеглог, односно прогнаног лица, решења о престанку статуса због враћања
58
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
у место претходног пребивалишта, решења о признавању избегличког статуса за новорођенчад, издаје
сагласности за одјаву са територије Општине, сагласности за пријаву боравишта на територији
Општине, сагласности за промену адресе на нашој Општини, издаје потврде о боравишту ради
подношења захтева за пријем у држављанство Србије и захтева за исплату трошкова сахране.
Повереник, у циљу помоћи избеглим и прогнаним лицима, остварује сарадњу са разним организацијама
које су специјализоване за пружање помоћи у одређеним областима., сарађује са Комесеријатом за
избеглице, ради побољшања материјалног положаја избеглих и прогнаних лица
На основу Закона о избеглицама (''Сл.гласник РС '', бр.18/92, 45/02, 30/10) повереништво за
избеглице доноси решења о престанку избегличког статуса, сагласности за промену адреса, издаје
потврде о продужетку статуса, потврда о боравку за подношење захтева за држављанство Републике
Србије.
9.6.5. Канцеларија за инклузију Рома
У априлу 2010. године отворена је Канцеларија за инклузију Рома с циљем унапређивања
положаја ромске националне заједнице. Активности Канцеларије приоритетно се одвијају на плану
образовања, запошљавања, здравствене заштите и становања. Сарађује са школама и педагошким
асистентима у циљу побољшања доступности образовања ромској деци, врши стручну и
административну помоћ у подношењу захтева за остваривање права из области образовања и социјалне
заштите, учествује у пројекту «Конкурентна интелектуална ромска елита», одржава семинаре за
запошљавање и самозапошљавање, организује радионице за превенцију ХИВ инфекције и «Полно и
репродуктивно здравље Рома» у партнерству са Домом здравља «Др Јован Јовановић – Змај». Остварује
сарадњу са ромским невладиним организацијама, регистрованим на подручју Општине. Припрема
Нацрт Акционог плана за образовање Рома.
9.6.6. Послови борачко инвалидске заштите
Послови борачко инвалидске заштите обављају се као поверени послови. Право на личну и
породичну инвалиднину, право на месечно новчано примање и право на цивилну инвалиднину.
Прибављани су потребни докази о чињеницама од утицаја на остваривање права. Редовно је вршено
ажурирање података о корисницима права у јединственој бази података Министарства рада и социјалне
политике.
Права бораца, војних инвалида и породица палих бораца, остварују се на основу Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ „ бр.24/98 и
29/98) Права војних инвалида, породица палих бораца и чланова породице умрлог војног инвалида :
својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести, својство мирнодопског
војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести, породична инвалиднина по палом борцу,
увећана породична инвалиднина, породична инвалиднина по умрлом војном инвалиду, борачки додатак,
здравствена заштита војних инвалида, ортопедска и друга помагала, право на путничко моторно возило,
једнократна помоћ по основу смрти војног инвалида, право на повлашћену вожњу, нега и помоћ,
ортопедски додатак, накнада за време незапослености ратних војних инвалида од I – IV групе
инвалидитета, накнада трошкова сахране умрлог носиоца „Партизанске споменице 1941, породични
додатак, месечно новчано примање војних инвалида и корисника породичне инвалиднине по погинулом
борцу.
Права цивилних инвалида рата остварују се на основу Закона о правима цивилних инвалида рата
(„ Службени гласник РС“, бр.52/96). Права по овом закону јесу: својство и право цивилног инвалида
рата и право на личну инвалиднину, ортопедски додатак, здравствена заштита, накнада погребних
трошкова, месечно новчано примање, право на повлашћену вожњу.
59
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Права бораца, војних инвалида и чланова њихових породица остварују се и по Закону о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (Сл. лист СРС бр. 54/89) месечно новчано
примање, увећање месечног новчаног примања по основу самохраности, додатак за негу, породични
додатак, накнада погребних трошкова.
Утврђивање својства ратног војног инвалида по основу ране, повреде или озледе
Потребна документација : Захтев у слободној форми потписан од стране подносиоца, оригинал
уверење надлежне војне поште о начину и околностима рањавања, медицинска документација о лечењу
из времена рањавања, повређивања или настанка болести ( својство РВИ се по болести признаје ако је
захтев поднет најдаље у року од пет година од дана престанка ратних околности), доказ о држављанству,
фоткопија личне карте, утврђивање права на породичну инвалиднину. Потребна документација :захтев,
уверење војне јединице или установе да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под
околностима утврђеним Законом, оригинал извод из матичне књиге умрлих за лице које је погинуло или
проглашено за нестало или умрло, доказ о сродству са лицем по коме се остварује право, доказ о
држављанству, извод из матичне књиге рођених за супружнике са накнадним уписом као доказ да
именовани-а није склопио-ла нови брак, за децу умролог РВИ, МВИ или палог борца оригинал извода
из матичне књиге рођених и доказ о школовањуако су старији од 15 година, фотокопија личне карте
подносиоца захтева.
Потребна документација за утврђивање својства цивилног инвалида рата: захтев, уверење,
извештај МУП-а о околностима и начину повређивања и настанка болести, медицинска документација о
лечењу, доказ о држављанству, фотокопија личне карте.
Преко ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите вршене су исплате: месечних
новчаних примања бораца и чланова породица погинулих или умрлих војних инвалида; месечних
примања незапослених личних инвалида V-X групе из оружаних акција од 17. августа 1991. године и
заосталих примања по основу оставинских решења.
Обрачунава се борачки додатак запослених војних инвалида и подаци достављани Министарству
ради исплате. Врши се усклађивање свих примања на месечном нивоу. Врши је обрачун накнаде за
утврђивање чињенице смрти становника општине (мртвозорство), који се исплаћује из буџета Општине.
Вршене су овере књижица за повлашћену вожњу, књижења исплата и састављани извештаји
Министарсту.
9.6.7. Други послови Одељења
У области социјалне заштите, здравства и културе остваривана је сарадња са установама и
другим актерима у овим областима. Врши анкете за потребе израде Локалног акционог плана за децу.
Обављани су стручни и административни послови у вези Конкурса за суфинансирање удружења из
области културе, као и за потребе Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
Одељење спроводи активности везане за обележавање Дечје недеље и спровођење Конкурса за
регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају.
Пружа правну помоћ странкама у вези остваривања законом утврђених права и даје информације
о поступку у остваривању права.
Одељење организује рад у одељењу, припрема мишљења и предмете за Општинско веће,
координира у сарадњи локалне самоуправе и установа образовања, културе, предшколским установама,
удружења грађана, Савеза аматера општине, координира рад основних и средњих школа, сарађује са
представницима школске управе Министарства просвете, Министарством рада и социјалне политике
Покрајинским секретаријатом за образовање, Покрајинским секретаријатом за културу, Покрајинским
секретаријатом за социјалну политику, здравство и демографију.
Учествује у реализацији пројекта “Школство у општини Стара Пазова - настанак, развој,
перспективе” који је усвојила скупштина општине и представља развојне програме свих школа,
60
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
подстицај узајамно функционалне интеракције школа са окружењем, праћење и вредновање развојног
програма школа као и унапређење материјално техничких услова школских установа, прати рад
интересорне комисије, која заједно са разредним старешинама, стручним сарадницима и родитељима
ради на препознавању и отклањању свих препрека за дететову укључност.
Одељење учествује у раду Локалног инклузивног тима на нивоу општине, учествује у пројекту
Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ДИЛС-”Сви у школу будућност за све”, у сарадњи
Центром за интерактивну педагогију, Савезом учитеља Србије, Центром за образовну политку, Унеском
и Фондом за отворено друштво РС, учествује у пројекту “Подршка инклузивном образовању на нивоу
општине”, (Министарству просвете и науке и Уницеф) организује семинаре, доставља податке везано за
образовање и социјалну политику (о субвенцијама за превоз ученика и наставника основних,
специјалних школа, стипендија, трошкови обуке, трошкови и издвајања за инклузију деце са посебним
потребама на нивоу општине, о развојном саветовалишту, дневном центру, и свим другим подацима
битним за утврђивање статуса и положаја деце са посебним потребама, учествује у пројекту “Развој и
јачање услуга локалне заједнице за децу са сметњама у развоју и њихових породица” у оквиру програма
ИПА 2008 “Социјална инклузија” коју спроводи и финансира делегација Европске уније у Србији
упартнерству са Министарством рада и социјалне политике уз подршку Уницефа и других партнера.
Одељење доставља податке и извештаје Заводу за проучавање културног развитка, везано за културу,
стање културно историјских споменика, финансијска издвајања из буџета за културу, програме и
пројекте, број и активности невладиних организација, удружења грађана, финансирање и
функционисање, доставља податке везано за социјалну политику и положај деце у нашој општини за
потребе пројекта “За смањење сиромаштва: цивилно друштво и одговорна влада”, са циљем
прикупљања података о издвајањима за децу на локалном нивоу, општина и градова у Републици
Србији, тј за компаративну анализу на локалном и републичком ниво затим, координира учешћем у
пројектима: “Образовање за све”,“Друга шанса”, “Анализа тренутног стања обухвата обавезног
образовања”, у оквиру пројекта “Анализа тренутног стања обухвата обавезног образовања”
Министарства просвете и DILS-a (Delivery of Improved Local Services-DILS).
Припрема и прати реализацију пројеката из своје области, припрема, прати и извештава о
конкурсу за Фонд за младе таленте у образовању, Конкурсу за регресирање трошкова превоза студената,
Конкурсу у области културе (Конкурс за суфинансирање санације и адаптације објеката културе,
културних манифестација од значаја за општину и програма и пројеката у култури, конкурс траје од 1.
новембра до 1. децембра сваке године, а Захтеви се подносе на прописаном обрасцу, који се налази на
званичнм сајту општине), оверава потврде неопходне за превоз ђака, који имају пребивалиште на
територији општине (образац картона издаје овлашћени превозник), издаје уверења о имовном стању
ученика и студената и сва друга уверења неопходна за обављање стручне праксе и екскурзије студената
у иностранству, за умањење школарине и једнократних новчаних помоћи, издаје потврде за остваривање
права из области заштите ученичког и студентског стандарда (домски смештај, ученички и студентски
кредити и стипендије), припрема и доставља извештаје везано за социјалну заштиту, здравство, културу,
друштвену бригу о деци, популациону политику, надлежним секретаријатима, министарствима,
заводима, у АПВ и РС, сарађује и координира рад удружења на подручју општине, помаже у
активностима и раду удружења, координира припрему и реализацију пројеката и извештавање установа
образовања према покрајинском секретаријату и надлежном министарству.
9.7. Поступање и услуге у оквиру Одељења за спорт и омладину
9.7.1. Активности Одељења у области спорта
61
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Активности Одељења за спорт и омладину СО Стара Пазова у области спорта, према намени
средстава начелно се може поделити у три правца:
1. Активности у школском спорту (реализација школског, општинског, међуопштинског и
републичког такмичарског нивоа ученика основних и средњих школа по посебном плани
Министарсва просвете и спорта),
2. Праћење рада основних спортских организација (обезбеђење реализације такмичења спортских
клубова на територији општине ),
3. Организовање других спортских манифестација од значаја за општину.
4. Изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката којима се остварују потребе у области
спорта.
1. Систем школских такмичења-''ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ
СРЕБИЈЕ'' одржава се под покровитељством Владе РС, Министарства просвете и спорта и Управе за
спорт.
- Систем такмичења предвиђа 5 степена такмичења у 12 спорских дисциплина (школско, општинско,
окружно, међуокружно и републичко такмичење). Такмичењима руководи Одељење за спорт и
омладину.
- Календар школских спортских такмичења утврђује министар надлежан за послове просвете и
спорта, а одржавају се у периоду школске године.
- На територији општине Стара Пазова на школским такмичењима (општинско првенство) учествује
укупно 13 школа, од којих су три средње и десет основних школа.
- Локална самоуправа издваја одређена финансијска средства која обезбеђују квалитетно спровођење
такмичења ученика средњих и основних школа. За школска спортска такмичења обезбеђени су
адекватни спортски терени и реквизити за одржавање такмичења, исхрана, освежење и признања за
учеснике спортских школских такмичења, као и организовање превоза ученика и ученица на
школска спортска такмичења. Службена лица (судије) која су ангажована на школским такмичењима
поседују лиценце, те је регуларност такмичења на високом нивоу. На такмичењима је присутна и
дежурна медиицинска служба.
- Међународна федерација за школски спорт (федерација званичних организација за школски спорт
разних земаља које их представљају), организује Европска првенства школског спорт. На истом
учестују само ученици и ученице првих и других разреда средњих школа, зависно од постигнутих
резултата.
- Приликом организовања школских такмичењња користе се Правилник о организовању школских
такмичења и Пропозиција такмичења по спортовима (''Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање Србије'') и Закона о спорту (''Службени гласник РС'', број 24/11 од 04.04.2011. године ).
- На основу Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским манифестацијама
(''Службени гласник РС, број 67/2003.), сва школска спортска такмичења пријављују се
Министарству унутрашњих послова Стара Пазова, те је осигурано безбедно одржавање спортске
приредбе и предузете све мере којима се онемогућава избијање насиља и недоличног понашања
гледалаца.
Под покровитељством АП Војводина, Покрајински секретаријат за прописе, управу и
националне мањине, организовао је пројекат КУП ТОЛЕРАНЦИЈЕ које је одржан у Сремској
Митровици, где су на спортским такмичењима учествовали ученици и ученице са територије општине
Стара Пазова.
Програмски циљеви школског спорта су следећи:
• Постићи масовност на такмичењима и омогућити што већем броју ученика учешће на
школским такмичењима.
62
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
•
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Набавка спортских реквизита за школе.
2. Локална самоуправа, Одељење за спорт и омладину подржава и подстиче преко 4000 младих
спортиста и спортских радника у 53 спортска клуба у различитим спортским гранама: 9 фудбалских
клубова, 6 одбојкашка клуба, 3 рукометна клуба, 7 кошаркашких клубова, 3 стонотениска клуба, 6
шаховских клубова, 3 карате клуба, 3 аеро клуба, 2 стрељачке дружине, клуб дизача тегова, кик бокс
клуб, атлетски клуб и гимнастички клуб, рагби клуб, куглашки клуб, веслачко - кајакашки клуб, џудо
клуб, који такмичења спроводе у категоријама пионира, кадета, јуниора и сениора у женској и мушкој
конкуренцији.
Скупштина општина Стара Пазова посебно води рачуна да се поштују одређени критеријуми,
услови, начини и поступци доделе средстава, који су плод рада Одељења за спорт и омладину у сарадњи
са Спортским савезом општине и гранским савезима који функционишу на територији општине.
Спортске организације које се финансирају средствима из буџета достављају детаљан и образложен
програм, са одговарајућом пропратном документацијом, тако да је омогућено праћење нивоа квалитета
спортских колектива, као и финансијске потребе истих за такмичарску сезону.
3. Манифестације које су организоване на територији општине Стара Пазова, а имају велики
значај за нашу општину.
• У сарадњи са Републичким заводом за спорт организована је манифестација под називом ''Шта
тренираш?''. На мифестацији је учествовао велики број клубова са својим најмлађим члановима који су
посетиоцима приказали различите спортске вештине.
• Организована је трибина под називом ''Тумачење Закона о спорту и превођење клубова из
Министарства у АПР''. Предавач на трибини био је виши саветник покрајинског секретара професор
доктор Милорад Докманац.
• Планирана средства из буџета општине намењена за суфинансирање манифестација од интереса
за општину Стара Пазова преносе се на основу Конкурса СО Стара Пазова.
Спортски организације су организовале су следеће манифестације:
- ФК ''Јадран'', Голубинци
- ФК ''Подунавац'',Белегиш
- ОК ''Младост Експанс'', Нова Пазова
- ОК ''Омладинац'', Нови Бановци
- РК ''Нова Пазова'', Нова Пазова
- ЖКК ''Стара Пазова'', Стара Пазова
- КК ''Нова Пазова'', Нова Пазова
- КК ''Јадран'', Голубинци
- СТК ''Јединство'', Стара Пазова
- СТК ''Дунав'', Стари Бановци
- ШК ''Бановци Дунав''
- КК ''Фронт'', Стара Пазова
- СД ''Јединство Трап'', Стара Пазова
- СК ''Јединство'', Стара Пазова
- АК ''Нова Пазова'', Нова Пазова
- ЏК ''Пума'', Стара Пазова
- КМФ ''Војводина'', Стари Бановци
- УП ''Фрушка гора – Срем'', Стара Пазова
- Куглашки клуб''Јадран'', Голубинци
63
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
-
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
МК ''Громови'', Стара Пазова
УГ ''Омладински клуб општине'', Нови Бановци
Друштво за спорт и рекреацију, Стара Пазова
Коњички клуб ''Конверзано'', Сурдук
РТВ Стара Пазова, Стара Пазова;
4. Планирана средства из буџета општине намењена за суфинансирање санације, адаптације или
опремања спортских објеката од интереса за општину, спортским организацијама преносе се на основу
Конкурса – захтева, а на предлог Комисије за обраду конкурсне документације. Циљеви Конкурса су
санација, адаптација и опремање постијећих спортских објеката, као и поправку сала за безбедно
одржавање спортских манифестација, реновиратње отворених спортских терена.
-
Терени који на којима је вршена санација и адаптација:
ФК ''Раднички'', Нова Пазова
ФК ''Сремац'', Војка
ФК ''Јадран'', Голубинци
ФК ''Слога'', Крњешевци
ФК ''Јединство'', Стара Пазова
РК ''Стара Пазова'', Стара Пазова
СТК ''Дунав'', Стари Бановци
КК ''Фронт'', Стара Пазова
ШК ''Бановци Дунав''
КБК ''Фанатик'', Стара Пазова
МЗ Стара Пазова
УП ''Фрушка гора'', Стара Пазова
ФК ''Омладинац'', Нови Бановци
ФК ''Дунав'', Стари Бановци
На територији општине Стара Пазова на основу конкурса Министарства омладине и спорта и
Покрајинског секретаријатра за спорт и омладину, изграђени су :
• Мини пич терен у Старој Пазови, мултифункционални терени за кошарку и одбојку у Старој
Пазови, терен за мали фудбал у улици Вере Мишчевић, ''Копито''.
• Мултифункционални терени за кошарку и одбојку у Новој Пазови, терен за мали фудбал,
рукомет и одбојку у песку у Новој Пазови
• Мултифункционални терени за кошарку и одбојку у Голубинцима.
9.7.2. Активности Одељења у области омладине
Активности Одељења за спорт и омладину у области омладине,начелно се могу поделити у пар
области:
Едукације намењене младима
Канцеларија за младе је у 2010. започела и у току 2011. године наставила са одржавањем
едукативних радионица из области комуникацијских вештина, а основан је и „Дебатни клуб општине
64
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Стара Пазова“ у коме су млади људи стицали и усавршавали вештине дебатовања о разним изабраним
темама.
Од октобра су Канцеларија за младе и неформална група “Штрик“ почеле са одржавањем
бесплатног курса арапског језика за све заинтересоване младе људе а планирано је да курс траје три
месеца.
Запошљавање младих
Имајући у виду степен незапослености младих у нашој земљи, у оквиру УСАИД-овог програма
јачања економске сигурности младих, одржали смо дводневни семинар "Пословно планирање и извори
финансирања" намењен младима, са жељом да се развија предузетнички дух.
Регионална развојна агенција Срем и Канцеларија за младе су организовали тродневну обуку за
почетнике у бизнису. Циљ одржавања обука је било обезбеђивање вишег нивоа знања наших младих
предузетника, почетника у бизнису и свих оних младих људи који би да сазнају више о
самозапошљавању.
Пројекат „На корак до посла2“ је финансирало Министарство омладине и спорта а дело је НВО
„Омладински клуб Новог Бечеја“ који је у сарадњи за Канцеларијом за младе реализовао обуку за
активно тражење посла. Први део пројекта се тицао обуке младих из неколико општина у Војводини,
који су затим своје стечено знање пренели заинтересованима да наведеној обуци.
Канцеларија за младе и Центар за унапређење предузетништва младих реализовали су пројекат
"Направи и ти први корак"- предузетништво у служби сопственог бизниса и запошљавања младих који
финансира Министарство омладине и спорта.
Друштвени проблеми
„Насиље у породици“ је трибина организована са циљем да укаже на проблем насиља на свим
нивоима, као и да подстакне боље умрежавање и сарадњу установа за заштиту од насиља. Трибину су
организовали: Одељење за друштвене делатности, Канцеларија за младе, „Пријатељи деце и младих„
Нови Бановци, „Ромска омладина Данас“ и „Удружење за помоћ МНРО“.
Превенција и здравље младих
Одличну сарадњу Канцеларија има са Поливалентном патронажном службом и њеним
Превентивним центром која између осталог води и Саветовалиште за младе. У току целе године имамо
едукативно превентивне акције. Март месец је месец борбе против рака и био је посвећен
интензивирању активности на промоцији здравих стилова живота и превенцији малигних обољења.
Почетком марта месеца смо учествовали и подржали хуману акцију коју су Дом здравља “Др
Јован Јовановић Змај” Стара Пазова и Клинички центар Војводине организовали у виду предавања на
тему донорства и трансплатације органа. Након предавања, потписивале су се донорске картице.
Светски дан борбе против АИДС-а је обележен у сарадњи са Канцеларијом за инклузију Рома,
Центром за превенцију и све три средње школе. Организована је едукација о ХИВ-у, самој превенцији и
репродуктивном здрављу.
Екоголија
Уз подршку Канцеларије за младе, НВО Силене - Београд у сарадњи са Светском банком
спровела је пројекат на тему климатских промена. Пројекат је обухватио тродневни тренинг са
ученицима Гимназије „Бранко Радичевић“, који су показали изузетну иницијативу у решавању овог
глобалног проблема, као и иницијативу да активно расправљају са представницима локалне самоуправе
на тему климатских промена и решавању проблема у својој општини.
Школство и образовање
65
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Помогли смо трибину "Образовање за све" коју је организовао Савез учитеља Рапублике Србије,
а која је од великог значаја за локалну и ширу друштвену заједницу. Односи се на побољшање квалитета
предшколског, основношколског и средњошколског образовања за сву децу, па и децу којој је потребна
додатна подршка.
Канцеларија за младе је била део тима Интерресорне комисије за пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету/ученику, која је расписала конкурс за заинтересованог
персоналног асистента у предшколској установи који поседује сензибилност за рад са децом из
осетљивих група.
Асистента су изабрали родитељи детета са тимом за инклузију предшколске установе.
Култура, уметност и слободно време
Ускршња продајна изложба радова ученика ШОСО "Антон Скала" Стара Пазова се одржала уз
подршку Канцеларије за младе. Све радове и рукотворине које деца свакодневно израђују, могу се
пронаћи у њиховој школи.
„Матурантска парада 2011 Плес са Европом" је матурантска манифестација у којој су ученици
завршних година старопазовачких средњих школа плесали заједно са матурантима широм Европе.
Организатор манифестације је била Канцеларија за младе под покровитељством општине Стара Пазова.
Ово је манифестација у којој су старопазовачки матуранти учествовали први пут и заједно са
вршњацима из сто градова у преко петнаест европских држава оборили Гинисов рекорд у броју
учесника у масовном синхронизованом плесу.
„Културна Мрежа Дунав“ је удружења младих које је као један од победника са својим пројектом
добило средства на конкурсу „Центрифуга“. Пројекат "Култура, Реално!" је реализован уз помоћ
Канцеларије за младе, а финансијки је такође подржан од стране општине Стара Пазова. У оквиру
пројекта организоване су радионице у Старим Бановцима за израду реплика археолошке керамике,
радионице за монтажу, еколошка радионица, радионица модерног плеса и ликовна радионица.
„Слобода да мењаш“ је једна од многобројних културно забавних акција коју смо организовали у
сарадњи са неформалном групом „Штрик“ и клубом „Певац“ а поводом интернационалног догађаја
„100 Тхоусанд Поетс Фор Цханге“. Идеја је била да млади људи кроз писану реч (радионице) изразе
своје ставове и запажања о свему што би променили.
Одржавање сајмова рукотворина је кренуло на иницијативу младих уметника из Старе Пазове
који се баве ручном израдом предмета да се окупе, излажу и продају своје радове. На Првом сајму
рукотворина је било двадесет учесника, као и на Новогодишњем инклузивном сајму, у оквиру којег је са
ученицима ШОСО “Антон Скала” одржана и едукативна радионица за израду украсних предмета.
Канцеларија за младе је заједно са Центром за културу Стара Пазова и СКУД – ом “Херој Јанко
Чмелик” Стара Пазова помогла младим глумцима аматерима да реализују позоришну представу
"Пороци Човечанства" коју је режирао Мирослав Кожик.
Спорт
Канцеларија за младе општине Стара Пазова је иницијатор првог фудбалског турнира за децу од
7-18 у Старој Пазови „Фаир плаy стреет фоотбалл“ на коме је до сада учествовало преко 700 деце у пет
узрасних категорија. У 2011. години, турнир је одржан по други пут на стадиону ФК "Јединство" у
Старој Пазови, а организатори турнира су били Канцеларија за младе, Омладински клуб Општине Стара
Пазова док је општина Стара Пазова била генерални покровитељ турнира.
Волонтаризам
Канцеларија за младе има одличну сарадњу са Центром за културу Стара Пазова, са којом током
целе године подстиче младе људе на волонтерски рад. Волонтери и активни млади људи из Канцеларије
за младе учествују у анкетирању, организацији многих културних догађаја током читаве године.
66
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
“Међународни волонтерски камп Брест” је највећа волонтерска активност коју организује
Канцеларија за младе општине Стара Пазова, а која је у 2011. години одржана по други пут, и то у
сарадњи са Младим истраживачима Србије, Покретом горана Војводине, Покрет горана Стара Пазова,
НВО Креативном омладином Стара Пазова, а под покровитељством општине Стара Пазова. Циљ кампа
је приближавање других култура локалној заједници, подстицање младих на активно учешће кроз
волонтерски рад, упознавање учесника из иностранства са локалним становништвом, чиме се
доприноси бољем разумевању народа и култура, пријатељству и миру.
Канцеларија за младе Стара Пазова је у сарадњи са Канцеларијом за младе Бечеј и Канцеларијом
за младе Темерин реализовала пројекат “Култура по мојој мери“ који је финансирао Покрајински
секретаријат за спорт и омладину. Пројекат је пружио подршку младима у активизму, њиховом
креативном развоју кроз организацију културних размена између три војвођанске општине.
Формирањем група креативних младих особа које се баве различитим видовима културе и субкултуре,
учињена је размена између три општине и презентација капацитета и културне разноврсности.
Друштвени активитизам
Ученици трећих разреда гимназије „Бранко Радичевић“ су на часовима грађанског васпитања
уочили проблем, а то је запуштено двориште школе и графити који нарушавају његов изглед. „Ми
креееечимо,ла,ла,ла,ла цели дан и ноћ“ је подржана од стране Канцеларије за младе а затим и
финансирана од стране општине. Уз корисне савете, пуно добре воље и ентузијазма младих, школско
двориште је добило оригиналан и упечатљив изглед.
Канцеларија за младе је у сарадњи са организацијом ЕУРО<26 Србија и Министарством
омладине и спорта Републике Србије организовала промоцију и радионицу "Европска омладинска
платна картица”. Она представља улазницу младих у свет информација, мобилности, културе и
омладинских дешавања. Уз мрежу услуга, попуста и других бенефиција, подстиче младе испод тридесет
година старости да истраже свет, буду информисани о дешавањима и да активно, пуноправно, учествују
као грађани Европе у њеној изградњи.
Пројекти од значаја
Канцеларија за младе је добила средства за спровођење Локалног акционог плана за младе од
Министарства омладине и спорта, којим је предвиђено да се унапреди положај младих у нашој општини.
Пројекат "Мрежа инфо-пунктова Канцеларије за младе општине Стара Пазова" предвиђа проширење
њене активности у месним заједницама, као и опремање компјутерима за потребе младих у тим месним
заједницама. На овај начин, наставља се реализација Националне стратегије за младе Републике Србије
којом се побољшава положај младих у градовима и општинама Србије, као и њихово мотивисање да
постану активни учесници у друштвеним токовима и решавају проблеме заједнице у којој живе.
Пројектне активности су за сада завршене у Новој Пазови и Голубинцима, а биће настављене и у другим
местима у нашој општини.
9.8. Поступање и услуге у оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове
9.8.1. Овера докумената
- Овера потписа;
- Овера рукописа;
- Овера преписа (фотокопија).
67
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
У овом поступку примењују се одредбе Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа («Сл.
гласник РС» бр. 39/93), Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа,
рукописа и преписа («Сл. гласник РС» бр. 74/93), Закон о печату државних и других органа («Сл. гл. РС»
бр. 101/07); Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 51/03исправка, 53/04, 42 /05,61/05,101/05-др.закон, 42/06,47/07,54/08, 5/09, 54/09, 50/2011), Листа категорија
регистратурског материјала са роковима чувања.
На захтев странке, уз лично присуство и уз идентификацију корисника који захтева оверу свог
потписа, референт овере приступа овери документа. При оверавању потписа, отиска прста или
рукописа, утврђује се идентитет корисника увидом у важећу легитимацију (лична карта, пасош) издату
од надлежног органа.
При овери потписа слепих и неписмених лица, мора се прочитати садржај текста. При овери
потписа лица оштећеног слуха, овера се мора вршити помоћу тумача. Оверавање потписа, рукописа и
преписа забележава се у Уписник за оверавање.
Оверавање се врши стављањем штамбиља потврде о овери на исправу или препис који се
оверава. У потврду се уноси датум овере, број под којим је исправа заведена у уписник, а код преписа се
наводи и да ли се оверава изворна исправа или препис овереног или простог преписа изворне исправе.
Такође се наводи да ли је изворна исправа писана рукописом или на машини за писање. Овера се
потврђује печатом и потписом. Копије извршених овера, сређене по редним бројевима из Уписника за
оверу, одлажу се у фасцикле и чувају.
Потребна документација за оверу потписа:
- најмање два примерка докумената на коме треба оверити потпис,
- лице чији се потпис оверава мора бити лично присутно и имати личну карту са собом (пасош или
возачку дозволу),
- административна такса;
Потребна документација за оверу рукописа:
- најмање два примерка рукописа,
- административна такса;
Потребна документација за оверу преписа:
- најмање два примерка преписа који се оверава,
- административна такса
9.8.2. Радна књижица
- Издавање радне књижице;
- Издавање дупликата радне књижице;
- Издавање друге радне књижице;
- Промена података у радној књижици
У овом поступку примењују се одредбе Правилника о радној књижици («Сл. гласник РС» бр.
17/97).
Захтев за издавање радне књижице незапослено лице подноси надлежном органу општинске
управе према месту његовог пребивалишта, а запослени према месту његовог запослења.
Уз захтев за издавање радне књижице прилаже се и образац радне књижице.
Уз захтев за издавање радне књижице странац подноси и страну путну исправу или личну карту
за странце
Радна књижица се издаје искључиво власнику или овлашћеном лицу уз обавезно легитимисање и
потписивање у Књизи издатих радних књижица.
68
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Дупликат радне књижице се издаје у случајевима када је радна књижица изгубљена, оштећена и
ради уписа иностраног радног стажа.
Ако је радна књижица тако оштећена да се у њој уписани подаци не могу сматрати поузданим,
врши се поништавање радне књижице и издаје нова радна књижица, по поступку и на начин прописан
за издавање радне књижице.
Ако је радна књижица оштећена од стране послодавца, организације за запошљавање или
организације за пензијско и инвалидско осигурање, поништавање врши орган управе према седишту
послодавца, организације за запошљавање или организације за пензијско и инвалидско осигурање.
Ако је радна књижица оштећена од стране послодавца који нема својство правног лица,
поништавање врши орган управе према пребивалишту послодавца.
Ако је радна књижица оштећена од стране имаоца радне књижице, поништавање врши орган
управе према месту његовог запослења, а за незапосленог - према месту његовог пребивалишта.
Поништавање радне књижице врши комисија од три члана састављена од запослених у органу
управе.
Поништавање радне књижице констатује се у записнику комисије, у који се уноси регистарски
број радне књижице и име и презиме имаоца радне књижице која се поништава.
О поништавању радне књижице обавештава се орган управе који је издао радну књижицу.
Орган управе који је издао радну књижицу податак да је радна књижица поништена уписује у
регистар о издатим радним књижицама, у рубрику "Примедбе", под редним бројем под којим је радна
књижица уведена, на основу обавештења органа управе који је извршио поништавање радне књижице,
односно на основу записника о поништавању - ако је радну књижицу издао орган управе који је
извршио поништавање.
Имаоцу радне књижице која је изгубљена издаје се, на његов захтев, дупликат радне књижице.
Дупликат радне књижице издаје се на основу исправа, доказа и потврде о извршеној уплати за
објављивање огласа о изгубљеној радној књижици у "Службеном гласнику Републике Србије".
Дупликат радне књижице издаје орган управе према месту запослења имаоца чија је радна
књижица изгубљена, а за незапосленог имаоца, према месту његовог пребивалишта.
Податке које је садржавала оштећена, односно изгубљена радна књижица уписује у нову радну
књижицу, односно дупликат радне књижице надлежни орган, организација, односно послодавац, у
складу са чл. 8 до 26 Правилника.
Издавање друге радне књижице се врши кад се поједине рубрике у радној књижици попуне тако
да се не могу више вршити уписи, издаје се друга радна књижица, на захтев имаоца радне књижице.
Уз захтев за издавање друге радне књижице ималац прилаже попуњену стару радну књижицу.
Другу радну књижицу издаје орган управе према месту запослења имаоца радне књижице која је
попуњена, а за незапосленог - према месту његовог пребивалишта.
Попуњена стара радна књижица враћа се имаоцу, а на унутрашњој страни њене предње корице
уписују се речи: "издата друга радна књижица".
Потребна документација за издавање радне књижице:
- захтева за издавање радне књижице попуњава подносилац захтева;
- лична карта;
- радна књижица (купује се у књижари) - попуњава је службено лице;
- доказ о стручној спреми - сведочанство, диплома, уверење оригинал или оверена фотокопија;
- ослобођено плаћања таксе.
Потребна документација за издавање дупликата радне књижице:
- захтев за издавање радне књижице (попуњава подносилац захтева);
- лична карта;
- радна књижица;
69
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
- доказ да је радна књижица оглашена неважећом (признаница о уплати огласа у ''Сл. гласнику РС");
- доказ о стручној спреми - сведочанство, диплома, уверење оригинал или оверена фотокопија.
- ослобођено плаћања таксе.
Потребна документација за издавање друге радне књижице:
- захтев за издавање радне књижице (попуњава подносилац захтева);
- лична карта;
- стара радна књижица;
- ослобођено плаћање таксе.
Потребна документација за промене података у радној књижици:
1. Промена презимена
- извод из МКВ;
- лична карта;
Промена презимена у случају развода брака врши се на основу записника матичне службе органа
управе, (до 2 месеца од развода брака) или на основу решења органа управе (преко 2 месеца од развода
брака).
2. Промена личног имена
- Решење органа управе;
3. Промена датума рођења
- извод из МКР;
4. Накнадно уписивање квалификације
- доказ о накнадно стеченој квалификацији.
9.8.3. Бирачки списак
- Упис у бирачки списак
- Брисање из бирачког списка
- Измена података у бирачком списку
- Увид у бирачки списак
У овом поступку примењује се Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр.
104/2009), Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у јединствени бирачки
списак („Сл. гласник РС“, бр. 26/2011).
Ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Стара Пазова врши Одељење за општу
управу и заједничке послове.
Ажурирање бирачког списка обухвата вршење промена у бирачком списку: упис, брисање,
измена, допуна или исправка.
Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на одговарајућем решењу: решење о упису
бирача у бирачки списак, решењу о брисању бирача из бирачког списка или на решењу о измени,
допуни или исправци неке чињеници о бирачу.
Решење на коме се заснива промена у бирачком списку доноси се по службеној дужности или на
захтев грађана, а на основу података у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним
исправама.
Ослобођено је плаћање таксе за списе и радње у вези састављања односно исправљање бирачког
списка.
Документа која се прилажу уз захтев за промене у бирачком списку:
1. Решење о упису бирача у бирачки списак
По основу стицања пунолетства:
70
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
- извод из матичне књиге рођених и
- копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
По основу пријаве пребивалишта
- копија личне карте из које се види адреса пребивалишта или
- потврда МУП-а о пријави пребивалишта
По основу пријема у држављанство:
- правноснажно решење МУП-а о пријему у држављанство или
- извод из матичне књиге рођених (ако је уписана чињеница стицања држављанства) или
- уверење о држављанству и
- копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
По основу враћања пословне способности:
- правноснажно решење о враћању пословне способности или
- извод из матичне књиге рођених у ком је уписана чињеница о враћању пословне способности и
- копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
2. Решење о брисању бирача из бирачког списка
По основу отпуста из држављанства:
- правноснажно решење МУП-а о отпусту из држављанства и
- доказ о пребивалишту
По основу одјаве пребивалишта:
- потврда МУП-а о одјави пребивалишта или
- копија личне карте из које се види нова адреса пребивалишта
По основу лишења пословне способности:
- правноснажно решење о лишењу пословне способности или
- извод из матичне књиге рођених у ком је уписана чињеница о лишењу пословне способности и
- копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
По основу смрти:
- извод из матичне књиге умрлих и
- доказ о пребивалишту
3. Решење о измени, допуни или исправци неке чињенице о бирачу
Промена личних података:
- извод из матичне књиге рођених или
- извод из матичне књиге венчаних или
- правноснажно решење надлежне општинске/градске управе о промени личних података и
- копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
9.8.4. Послови матичне службе
- Издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих
- Издавање уверења о држављанству
- Упис рођења детета
- Закључење брака
- Издавање уверења о слободном брачном стању
- Упис у матичну књигу умрлих
- Издавање смртовнице
- Потврда о издржавању
- Потврда о животу
71
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Прописи који се примењују при остваривању наведених права: Закон о матичним књигама („Сл.
гласник РС“, бр. 20/2009), Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл.
гласник РС“, бр. 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010 и 25/2011), Правилник о издавању извода из матичних
књига намењених иностранству („Сл. гласник РС“, бр. 15/2010) и други прописи.
Чињенице које су уписане у изводу су веродостојне и грађанима служе као доказно средство да
остваре своја друга права и да докажу свој идентитет путем ових исправа.
Наведени изводи грађанима служе да приликом уписа у књигу држављана, бирачки списак,
добијања радне и здравствене књижице, личне карте, пасоша, за остваривање бројних права по основу
пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, као и других бројних права за која је
потребно пружити веродостојне податке о статусном праву грађанина.
Чињенице које су уписане у горе наведеним изводима други органи и судови прихватају као
веродостојне и истините све док се одређени подаци у овим изводима не пониште или измене, односно
не докаже супротно.
Изводи се издају истог дана.
Уверење о држављанству је јавна исправа којом се доказује да је лице на које гласи држављанин
Републике Србије.
Пријаву рођења детета подноси здравствена установа у којој је дете рођено на прописаном
обрасцу.
Дете које је рођено изван здравствене установе, пријаву за упис рођења органу општинске управе
надлежном за матичне послове подноси отац детета или друго лице. Пријава се подноси матичару
општине на чијој територији је дете рођено. Пријава се подноси у року до 30 дана.
Ако је дете мртворођено, пријава мора да се поднесе у року од 24 часа.
Упис рођења матичар врши истог дана без одлагања.
Пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена, држављани Републике Србије
који намеравају да ступе у брак. Пријаву могу поднети и страни пунолетни држављани који имају доказ
да су слободног брачног стања у земљи чији су држављани.
Малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом
му се одобрава ступање у брак пре пунолетства.
Брак се закључује давањем сагласних изјава мушкарца и жене пред матичарем и проглашавањем
да је брак закључен.
Закључени брак се одмах уписује у матичну књигу венчаних у коју се потписују брачни другови,
сведоци и матичар.
О чину закључења брака брачним друговима се издаје извод из матичне књиге венчаних. Будући
брачни другови могу да захтевају закључење брака изван службене просторије матичара.
Уверење о слбодном брачном стању је јавна исправа којом се доказује да будући супручник није у
браку.
Упис у матичну књигу умрлих врши се у месту где је наступила смрт. Чињеницу смрти за лице
које је умрло у здравственој установи, хотелу или другој организацији матичару пријављује надлежно
овлашћено лице из организације или члан породичног домаћинства.
Пријаву за лице умрло у кући или стану подноси члан породице са којим је умрли живео или
други члан који сазна за смрт. Пријава се подноси у року од 3 дана од дана смрти.
Упис у књигу умрлих врши матичар без одлагања.
Поступак за састављање смртовнице могу покренути законски наследници умрлог, који уз захтев
прилажу податке о наследницима првог или других наследних редова и податке о непокретностима иза
смрти оставиоца.
Сачињена смртовница се доставља општинском суду на чијој територији је оставилац- умрли
имао последње место пребивалишта.
72
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Потврда се издаје држављанима РС који су на привременом раду у иностранству и намењена је
оставирању права на умањење пореза (повраћај пореза) по основу издржавања сродника у земљи
матици.
Потврда о животу издаје се држављанима РС који су у иностранству стекли право на пензију.
Документација потребна за издавање извода из матичних књига (рођених, венчаних или умрлих):
- писмени захтев
- лична карта на увид
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за издавање уверења о држављанству:
- писмени захтев
- лична карта на увид
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за упис чињенице рођења детета:
- извод из матичне књиге венчаних
- лична карта
- уверење о држављанству
- записник о личном имену за ванбрачно рођену децу, извод из матичне књиге рођених а за
родитеље и записник о признавању очинства
- ослобођено плаћања таксе
Документација потребна за закључење брака:
- лична карта
- извод из матичне књиге рођених
- уверење о држављанству
- страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању не старије од 6 месеци,
преведено на српски језик
- доказ о плаћеној општинској административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању:
- потврда о пребивалишту издата од ПС Стара Пазова
- извод из МКР
- подаци о женику/невести;
- фотокопија пасоша
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за упис у матичну књигу умрлих:
Документација потребна за остваривање права:
- потврда о смрти издата од здравствене установе
- лична карта умрлог
- извод из МКР и МКВ
- ослобођено плаћања таксе
Документација потребна за издавање потврде о издржавању:
- два двојезична обрасца о издржавању
- захтев
- лична карта издржаваних лица на увид
- уверење од РГЗ – Стара Пазова о катастарском приходу
- изјава два сведока којом се потврђује чињеница издржавања.
Документација потребна за издавање потврде о животу:
- захтев
- образац потврде о животу двојезични
- лична карта или пасош
73
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
- обавезно лично присуство странке
9.8.5. Послови у области грађанских права
- Промена личног имена
- Промена личног имена малолетног детета
- Накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених
- Накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих
- Исправка грешке у матичним књигама (МКР, МКВ, МКУ, КД)
- Закључење брака преко пуномоћника
У овом поступку примењује се Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, и
72/2011), Закону о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009), Упутству о вођењу матичних
књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник РС“, бр. 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010 и 25/2011) и
други прописи.
Право на промену личног имена (име и презиме) има свако лице које је навршило 15. Годину
живота и које је способно за расуђивање.
Захтев за промену личног имена подноси се општинској управи на чијем подручју подносилац
захтева има пребивалиште, односно боравиште.
За промену личног имена малолетног детета потребна је сагласност оба родитеља, а за дете које
је навршило 10 година и које је способно за расуђивање и његова сагласност.
Пријаву за накнадни упис могу поднети оба или један од родитеља за малолетно дете или само
лице.
Општински орган управе доноси решење о одобрењу накнадног уписа у књигу рођених. На
основу правоснажног решења, матичар врши упис података о рођењу у матичну књигу рођених и
уписује да је упис дозвољен „накнадно по решењу“.
Ако се чињеница смрти уписује у матичну књигу умрлих по истеку законског рока или се подаци који су
непознати врше после закључења основног уписа у матичну књигу умрлих, накнадни упис тих података
врши се на основу решења општинског органа управе.
Чињеница смрти држављанина РС настала ван њене територије уписује се у матичну књигу
умрлих на основу извода из матичне књиге умрлих иностраног органа.
Грешку коју примети пре закљученог уписа матичар исправља сам. Грешка која се примети после
закљученог уписа у матичну књигу рођених може се исправити само на основу решења органа
општинске управе у месту вођења матичне књиге.
Исправљена грешка се уписује у матичну књигу рођених, умрлих, венчаних и књизи
држављанства у посебној рубрици.
Документација потребна за промену личног имена:
- захтев (написати ко је подносилац захтева, податке подносиоца захтева и разлоге због којих се
захтев подноси
- извод из матичне књиге рођених
- извод из матичне књиге венчаних – за лица у браку
- уверење Општинског суда да се против подносиоца захтева не води кривична истрага и
кривични поступак
- уверење од ПС Стара Пазова о пребивалишту на подручју општине Стара Пазова
- уверење о држављанству
- правоснажна судска пресуда о разводу брака – ако се промена презимена тражи због
развода брака
- подаци из казнене евиденције
74
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за промену имена малолетног детета:
- захтев (написати ко је подносилац захтева, податке подносиоца захтева и разлоге због којих се
захтев подноси
- извод из књиге рођених (оба родитеља и млдб. Детета)
- уверење о држављанству за дете
- фотокопије важећих личних карти родитеља
- извод из матичне књиге венчаних родитеља
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених:
- захтев (написати ко је подносилац захтева, податке подносиоца захтева и разлоге због којих се
захтев подноси)
- потврда од матичара места рођења да лице није уписано у књигу рођених
- доказ о рођењу од здравствене установе односно саслушање сведока
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих:
- потврда о смрти од здравствене организације
- потврда од надлежне матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском року (30
дана)
- извод из књиге рођених
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге венчаних (ако је лице било у браку)
- фотокопија личне карте
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
Документација потребна за исправке грешака у матичним књигама:
- извод из матичне књиге рођених
- извод из матичне књиге венчаних (за лица у браку)
- уверење о држављанству
- извод из МКУ (ако је лице преминуло) и друга документација у зависности од врсте исправке
- ослобођено плаћања таксе
Документација потребна за закључење брака преко пуномоћника:
- захтев
- оверено пуномоћје од надлежног органа у земљи (суд, или у иностранству амбасада или
конзулат)
- лична карта присутног супружника
- извод из матичне књиге рођених присутног супружника
- уверење о држављанству присутног супружника
- страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању преведено на српски језик
- доказ о плаћеној административној такси (оригинал или фотокопија уплатнице)
9.8.6. Извештај о раду Одељења
9.8.6.1. Извештај у вези овере докумената, издатим радним књижицама и уверењима
У току 2011. године Одељење за општу управу и заједничке послове је извршило/донело:
75
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Предмет
бр. овера/радњи/уверења
Овера преписа, потписа и рукописа
15.948
Издато радних књижица
1.145
Извршено промена у радним књижицама
587
______Поништено радних књижица
2_______________
Уверење радницима у иностранству
712
Уверења о животу
131
9.8.6.2. Извештај о броју извршених уписа у матичне књиге
и издатих јавних исправа из матичних књига у 2011. години
Број уписа у матичне књиге:
Ред.бр.
1.
Број упис у матичне књиге
Општина Стара Пазова
Општинска управа општине
Стара Пазова
МКР
МКВ
МКУ
2232
625
489
Број издатих извода из матичних књига на домаћим обрасцима:
Општина Стара
Ред.бр.
Пазова
76
Број издатих извода и уверења из
матичних књига
Изводи
из МКР
Изводи
из МКВ
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
Изводи
из МКУ
Уверења
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
1.
Општинска управа
општине Стара
Пазова
10266
2715
1390
572
Број издатих извода из матичних књига на интернационалним обрасцима:
Ред.бр.
1.
Општина Стара Пазова
Општинска управа општине
Стара Пазова
Број издатих извода и уверења из
матичних књига
Изводи
из МКР
Изводи
из МКВ
Изводи
из МКУ
128
113
38
9.9. Поступање и услуге у оквиру Одељења за информационе технологије и комуникацију
Поступање и услуге у оквиру Одељење су описане на више места у овом Информатору.
9.10. Поступање и услуге у оквиру Кабинета председника
Поступање и услуге у оквиру Кабинета су описана на више места у овом Информатору.
9.11. Напомена у вези линкова који воде ка веб презентацији где се може
попунити или преузети формулар ради обављања услуге и други подаци о услугама
Формулари образаца се могу попунити и преузети са званичног сајта општине Стара Пазова, на
адреси: http://www.starapazova.eu и са Бизнис портала општине Стара Пазова на адреси:
http://biznis.starapazova.eu/
На наведеним веб адресама се могу пронаћи и сви други подаци о органима општине и
„услугама“ које пружа општина Стара Пазова.
9.12. Напомена које услуге се пружају електронским путем
Електронским путем се пружају следеће „услуге“:
Виртуелни матичар
Провера у бирачком списку
77 Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Приводи се крају, у току је завшна фаза пројекта „Контакт центра“ где ће грађани имати
могућност да путем „Контакт центра“ пријаве све комуналне проблеме и да на исте добију одговор у
одређеном временском периоду. Захтеви који грађани упуте оператеру „Контакт центра“ прослеђивају се
даље надлежним органима, јавним установама и јавним предузећима која ће одговарати на питања и
решавати проблеме. Тачније, ако грађани имају проблем са атмосферском канализацијом, одношењем
смећа или јавном расветом на пример и сл. све то могу пријавити оператеру „Контакт центра“ и добити
одговор у року од 48 часова на постављени захтев.
Такође, приводи се крају, у току је завршна фаза пројекта имплементације „електронског
шалтера“ који ће омогућити да сваки грађанин који буде имао кфалификовани електронски сертификат
односно „електронски потпис“ ће моћи да од „куће“ путем интернета поднесе било који захтев за
оставривање својих права са истим правним дејством како да је захтев поднео лично и предао на
писарницу општинске управе.
9.13. Напомена у вези извештаја о раду
Извештај о раду сачињева начелник Општинске управе и чини се доступним у складу са законом
и другим прописом.
10. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
10.1. Укупан број примљених и архивираних предмета у периоду од 01.01.-31.12.2011. године
Боја предмета: Црвени предмет
Oрган Председник општине
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
1
0
463
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
2
0
3
0
Укупно за орган:
Oрган Општинска управа
Класификација
Примљени
Опште о представкама и притужбама
07
OJ
Назив класификације
Архивирани
1
0
Одељење за привреду и локални развој
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
320
Пољопривреда
171
129
325
Водопривреда
12
12
183
141
Укупно за орг.јед.:
78
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
OJ
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Одељење за финансије
Класификација
Назив класификације
Примљени
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
400
Укупно за орг.јед.:
OJ
Архивирани
1
0
1
0
Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
433
Наплата и повраћај пореза (и трошкови принудне наплате)
434
Таксе (административне, судске, комуналне и друге)
436
Порез на имовину
437
Пореска уверења
807
578
439
Остали порези
1
1
463
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
1
0
501
Заштита и унапређење човекове средине
2
0
1593
646
Укупно за орг.јед.:
OJ
353
61
17
1
412
5
Одељење за урбанизам и грађење
Класификација
Назив класификације
Примљени
Урбанизам
350
Архивирани
1
1
3613
473
218
150
4
1
149
70
351
Грађевински предмети
353
Локације
360
Станарско право и станарине, закупи и службени станови
463
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
464
Уговорни промет земљиштем и зградама
1
0
465
Експропријација, административни пренос
22
10
466
Узурпација
1
0
580
Инвалидска својства и инвалидски додаци
1
0
4010
705
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за стамбено-комуналне послове, заштиту животне средине и инспекцијске послове
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
351
Грађевински предмети
29
18
352
Комунални предмети
37
24
354
Грађевинска инспекција
59
20
355
Комунална инспекција
50
37
501
Заштита и унапређење човекове средине
Укупно за орг.јед.:
OJ
91
49
266
148
Одељење за друштвене делатности
Класификација
79
Назив класификације
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
Примљени
Архивирани
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Одсуства
132
371
303
Додатак на децу
2
0
351
Грађевински предмети
1
0
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
1
1
451
Финансирање школства, науке и културе
9
9
553
Новчане помоћи
1195
862
560
Заштита омладине и породице
580
Инвалидска својства и инвалидски додаци
183
1
1
27
12
581
Ортопедија
3
1
585
Цивилни инвалиди рата
3
1
586
Заштита бораца
19
12
60
Предшколско васпитање
93
91
1725
1293
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за спорт и омладину
Класификација
Назив класификације
Примљени
Наплата и повраћај пореза (и трошкови принудне наплате)
433
Укупно за орг.јед.:
OJ
Архивирани
1
0
1
0
Одељење за општу управу и заједничке послове
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
20
Грађанска стања и евиденције
2
2
200
Рођење
9
5
70
61
1
1
201
Лична имена
202
Закључење брака
203
Смрт
4
3
Укупно за орг.јед.:
86
72
Укупно за орган:
7866
3005
Укупно за боју:
7869
3005
Боја предмета: Жути предмет
Oрган Општинска управа
Класификација
OJ
Назив класификације
Примљени
Пољопривреда
320
Архивирани
1
0
Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
433
Наплата и повраћај пореза (и трошкови принудне наплате)
30
0
434
Таксе (административне, судске, комуналне и друге)
63
0
436
Порез на имовину
2
0
437
Пореска уверења
1
1
96
1
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за урбанизам и грађење
80
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Класификација
Назив класификације
Примљени
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
463
Укупно за орг.јед.:
OJ
Архивирани
1
0
1
0
Одељење за стамбено-комуналне послове, заштиту животне средине и инспекцијске послове
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
344
Друмски саобраћај
2
0
351
Грађевински предмети
2
0
352
Комунални предмети
2
0
354
Грађевинска инспекција
15
4
355
Комунална инспекција
94
69
501
Заштита и унапређење човекове средине
2
1
117
74
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за друштвене делатности
Класификација
Назив класификације
Примљени
Одсуства
132
Архивирани
5
2
5
580
Инвалидска својства и инвалидски додаци
24
586
Заштита бораца
18
7
60
Предшколско васпитање
231
229
278
243
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за општу управу и заједничке послове
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
200
Рођење
91
81
202
Закључење брака
35
33
203
Смрт
19
19
204
Држављанство
9
6
Укупно за орг.јед.:
154
139
Укупно за орган:
647
457
Укупно за боју:
647
457
Боја предмета: Плави предмет
Oрган Општинско веће
Класификација
Назив класификације
020
Органи власти
434
439
Архивирани
11
10
Таксе (административне, судске, комуналне и друге)
1
1
Остали порези
1
1
Укупно за орган:
13
12
Укупно за боју:
13
12
Боја предмета: Испрекидани плави предмет
Oрган Председник општине
81
Примљени
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Класификација
Назив класификације
Примљени
Органи власти
020
Укупно за орган:
Архивирани
1
0
1
0
Oрган Општинска управа
Класификација
Примљени
Курсеви и семинари
151
OJ
Назив класификације
1
0
Одељење за финансије
Класификација
Назив класификације
Примљени
Извршење буџета, финансијских планова и фондова
401
Укупно за орг.јед.:
OJ
Архивирани
Архивирани
1
0
1
0
Одељење за спорт и омладину
Класификација
Назив класификације
Примљени
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
400
Архивирани
1
1
Укупно за орг.јед.:
1
1
Укупно за орган:
3
1
Укупно за боју:
4
1
Боја предмета: Бели предмет
Oрган Скупштина општине
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
00
Опште о државном уређењу
1
1
010
Уставни предмети
1
0
011
Доношење и објављивање прописа
34
29
013
Опште о изборима
7
2
015
Разграничење територија и подручја
6
3
016
Опште о јавној управи и јавним службама
4
3
02
Организација органа власти, установа, предузећа и других организација и удружења
3
2
80
76
1
1
29
23
020
Органи власти
021
Управни и правосудни органи и организације
022
Установе и друге организације за делатности у области образовања, науке, културе,
заштите, здравља, социјалне заштите и других јавних служби
023
Предузећа и др.
5
4
031
Канцеларијско пословање
1
1
037
Пријем странака и давање информација
2
1
05
Статистика
06
Састанци, седнице, конференције и зборови
07
110
1
1
57
46
Опште о представкама и притужбама
4
1
Статути, правилници и други општи акти (о радним односима)
3
1
111
Конкурси и огласи за послове односно радне задатке
1
0
117
Остваривање права из радног односа (приговори, жалбе, тужбе и сл.)
1
1
131
Одмори
9
9
214
Јавни ред и мир
1
0
82
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
3
Организација управног пословања и опште о управном пословању
1
0
Планирање
1
1
312
Електрификација
1
1
320
Пољопривреда
3
2
344
Друмски саобраћај
1
1
350
Урбанизам
3
2
352
Комунални предмети
1
1
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
5
5
401
Извршење буџета, финансијских планова и фондова
1
0
461
Аграрни послови
1
0
464
Уговорни промет земљиштем и зградама
9
9
5
Здравље и социјално старање
1
0
510
Амбулантно - поликлиничка и диспанзерска делатност (одобрења и др.)
1
1
61
Школство
1
0
610
Основне и опште образовне школе
1
1
87
Елементарне непогоде
1
1
90
Националне мањине
1
1
950
Премер земљишта и израда планова
30
Укупно за орган:
1
1
285
232
Oрган Председник општине
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
015
Разграничење територија и подручја
1
016
Опште о јавној управи и јавним службама
3
2
020
Органи власти
86
66
021
Управни и правосудни органи и организације
3
2
022
Установе и друге организације за делатности у области образовања, науке, културе,
заштите, здравља, социјалне заштите и других јавних служби
11
3
023
Предузећа и др.
2
0
024
Политичке организације и удружења
3
1
031
Канцеларијско пословање
2
0
037
Пријем странака и давање информација
8
4
04
Опште о правној помоћи
052
Друштвене статистике
06
07
070
0
1
1
23
0
Састанци, седнице, конференције и зборови
4
0
Опште о представкама и притужбама
2
0
Представке и притужбе на рад органа управе
1
0
09
Информатика
2
0
095
Међурепубличка и међународна сарадња у области информатике
1
0
1
Рад и радни односи
1
0
11
Радни односи
4
0
110
Статути, правилници и други општи акти (о радним односима)
8
7
112
Заснивање радног односа и кретање у служби
2
1
12
Плате и унутрашња расподела
2
0
151
Курсеви и семинари
1
0
164
Прегледи, записници, решења којима се наређује отклањање неправилности и
препоруке за отклањање неправилности
1
0
207
Попис становништва
10
1
83
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Противпожарна заштита и елементарне непогоде
217
Организација управног пословања и опште о управном пословању
3
1
0
21
3
31
Рударство, индустрија, електрификација и занатство
1
0
313
Занатство
2
1
320
Пољопривреда
3
0
322
Шумарство
3
2
323
Ветеринарство
3
1
332
Угоститељство и туризам
2
0
337
Сарадња са међународним организацијама
1
0
343
Ваздушни саобраћај
1
0
344
Друмски саобраћај
2
0
35
Урбанизам, грађевински и комунални предмети
1
0
350
Урбанизам
2
1
352
Комунални предмети
9
4
353
Локације
3
3
361
Пословне просторије
23
10
38
Цене и животни стандард
7
4
40
Буџетско и финансијско пословање
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
401
404
14
5
672
324
Извршење буџета, финансијских планова и фондова
28
19
Управљање имовином
14
2
410
Пословна средства
11
6
42
Кредитни и банкарски систем, осигурања и лутрије
1
0
423
Осигурање
1
0
434
Таксе (административне, судске, комуналне и друге)
451
Финансирање школства, науке и културе
453
46
2
0
12
2
Финансирање остале непроизводне потрошње
1
0
Имовинско-правни предмети
2
1
461
Аграрни послови
1
0
463
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
34
10
464
Уговорни промет земљиштем и зградама
7
2
5
Здравље и социјално старање
1
0
50
Опште о здрављу
1
0
501
Заштита и унапређење човекове средине
5
2
55
Опште о социјалној заштити
3
2
560
Заштита омладине и породице
1
0
6
Просвета, култура и наука
2
0
60
Предшколско васпитање
4
3
61
Школство
1
0
610
Основне и опште образовне школе
2
0
611
Стручне, уметничке и специјалне школе
2
0
633
Заштита споменика културе
1
0
642
Филм, радио и телевизија
2
0
644
Разне приредбе и културне манифестације
8
1
653
Културна пропаганда
1
0
66
Физичка култура, спорт и шах
7
2
7
Судство, тужилаштво и правобранилаштво
1
0
8
Предмети одбране
1
0
84
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
85
Послови безбедности (народне) одбране
1
0
Осматрање, јављање, обавештавање и узбуњивање
2
0
87
Елементарне непогоде
1
1
9
Посланичка питања и предмети који не спадају у главне групе од 0 до 8
7
0
90
Националне мањине
1
1
1122
500
861
Укупно за орган:
Oрган Општинска управа
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
011
Доношење и објављивање прописа
1
1
013
Опште о изборима
5
2
016
Опште о јавној управи и јавним службама
2
0
02
Организација органа власти, установа, предузећа и других организација и удружења
1
0
020
Органи власти
8
7
021
Управни и правосудни органи и организације
1
0
024
Политичке организације и удружења
2
0
03
Организација управног пословања и опште о управном пословању
3
2
031
Канцеларијско пословање
31
8
035
Овере
13
0
037
Пријем странака и давање информација
11
3
038
Надзор над управним пословањем
2
0
04
Опште о правној помоћи
1
0
052
Друштвене статистике
8
4
053
Привредна статистика
3
3
07
Опште о представкама и притужбама
1
0
070
Представке и притужбе на рад органа управе
3
0
09
Информатика
1
0
1
Рад и радни односи
2
0
105
Запошљавање приправника
1
0
11
Радни односи
2
0
110
Статути, правилници и други општи акти (о радним односима)
3
2
111
Конкурси и огласи за послове односно радне задатке
2
1
112
Заснивање радног односа и кретање у служби
59
43
113
Стаж осигурања и радне књижице
1
0
115
Посебна заштита жена, омладине, радника са дужим пензијским стажом и инвалида
3
3
116
Дисциплинска и материјална одговорност
1
0
118
Престанак радног односа
6
2
12
Плате и унутрашња расподела
12
11
120
Платни систем уопште
39
23
121
Плате у државним органима
1
1
131
Одмори
3
1
132
Одсуства
53
44
133
Боловања
1
0
151
Курсеви и семинари
2
0
152
Стручни испити
1
0
161
Заштитна средства
1
1
163
Несреће на раду
1
0
85
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
20
Грађанска стања и евиденције
9
1
Рођење
1
1
201
Лична имена
1
0
202
Закључење брака
5
1
203
Смрт
2
1
208
Бирачки спискови
6
0
214
Јавни ред и мир
3
2
217
Противпожарна заштита и елементарне непогоде
1
0
313
Занатство
1
0
320
Пољопривреда
3
0
325
Водопривреда
1
0
347
Контрола и инспекција у саобраћају и везама
1
0
350
Урбанизам
1
0
36
Стамбени предмети
1
0
360
Станарско право и станарине, закупи и службени станови
2
1
361
Пословне просторије
5
2
4
Финансије
1
0
40
Буџетско и финансијско пословање
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
401
Извршење буџета, финансијских планова и фондова
404
Управљање имовином
41
200
3
2
74
17
8
2
24
0
Средства, укупан приход и доходак предузећа и других организација
1
0
413
Порез на промет
4
4
434
Таксе (административне, судске, комуналне и друге)
1
0
439
Остали порези
1
0
451
Финансирање школства, науке и културе
2
0
46
Имовинско-правни предмети
3
2
463
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
2
1
464
Уговорни промет земљиштем и зградама
1
0
5
Здравље и социјално старање
1
0
50
Опште о здрављу
1
0
501
Заштита и унапређење човекове средине
2
1
55
Опште о социјалној заштити
2
1
6
Просвета, култура и наука
1
0
61
Школство
1
1
610
Основне и опште образовне школе
1
0
7
Судство, тужилаштво и правобранилаштво
2
0
75
Адвокатура и правна помоћ
19
0
84
Послови војне обавезе
2
0
85
Послови безбедности (народне) одбране
1
0
90
Националне мањине
4
0
951
Катастар земљишта
1
0
OJ
Одељење за привреду и локални развој
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
037
Пријем странака и давање информација
1
0
3
Организација управног пословања и опште о управном пословању
1
0
86
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
310
Рударство
10
3
Занатство
14
1
320
Пољопривреда
18
1
323
Ветеринарство
1
0
325
Водопривреда
2
1
332
Угоститељство и туризам
1
0
48
6
313
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за финансије
Класификација
Назив класификације
024
Политичке организације и удружења
031
Канцеларијско пословање
11
Примљени
Архивирани
1
1
133
129
Радни односи
1
0
113
Стаж осигурања и радне књижице
1
1
38
Цене и животни стандард
4
0
4
Финансије
1
0
40
Буџетско и финансијско пословање
1
1
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
63
16
401
Извршење буџета, финансијских планова и фондова
3
3
417
Завршни рачуни, периодични обрачуни, контни планови и друго
1
1
423
Осигурање
1
0
43
Порези и доприноси, таксе и накнаде
1
0
451
Финансирање школства, науке и културе
5
0
47
Надзор над финансијским пословањем
1
0
61
Школство
1
0
218
152
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
Класификација
Назив класификације
43
Порези и доприноси, таксе и накнаде
433
Наплата и повраћај пореза (и трошкови принудне наплате)
434
Таксе (административне, судске, комуналне и друге)
436
Порез на имовину
Примљени
Укупно за орг.јед.:
OJ
Архивирани
4
0
19
1
9
0
7
0
39
1
Одељење за урбанизам и грађење
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
015
Разграничење територија и подручја
1
0
037
Пријем странака и давање информација
1
0
050
Општи статистички предмети
1
0
070
Представке и притужбе на рад органа управе
1
0
312
Електрификација
1
0
35
Урбанизам, грађевински и комунални предмети
203
182
350
Урбанизам
174
63
351
Грађевински предмети
137
60
352
Комунални предмети
1
0
87
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
353
Локације
1
0
Пореска уверења
1
0
465
Експропријација, административни пренос
2
2
466
Узурпација
437
Укупно за орг.јед.:
OJ
1
1
525
308
Одељење за стамбено-комуналне послове, заштиту животне средине и инспекцијске послове
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
038
Надзор над управним пословањем
1
1
322
Шумарство
4
1
344
Друмски саобраћај
23
0
352
Комунални предмети
46
39
354
Грађевинска инспекција
93
40
355
Комунална инспекција
167
105
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
2
2
45
Финансирање непроизводне потрошње
1
0
46
Имовинско-правни предмети
8
0
501
Заштита и унапређење човекове средине
132
94
477
282
Укупно за орг.јед.:
OJ
Одељење за друштвене делатности
Класификација
Назив класификације
Примљени
Архивирани
016
Опште о јавној управи и јавним службама
1
0
022
Установе и друге организације за делатности у области образовања, науке, културе,
заштите, здравља, социјалне заштите и других јавних служби
2
0
024
Политичке организације и удружења
1
0
037
Пријем странака и давање информација
2
1
070
Представке и притужбе на рад органа управе
1
0
132
Одсуства
13
2
183
Додатак на децу
21
5
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
62
0
401
Извршење буџета, финансијских планова и фондова
1
0
451
Финансирање школства, науке и културе
11
8
55
Опште о социјалној заштити
6
1
551
Центар за социјални рад
2
1
553
Новчане помоћи
560
Заштита омладине и породице
561
Заштита одраслих
580
Инвалидска својства и инвалидски додаци
6
Просвета, култура и наука
56
0
60
Предшколско васпитање
3
0
61
Школство
11
5
610
Основне и опште образовне школе
6
0
611
Стручне, уметничке и специјалне школе
2
0
614
Просветна инспекција
66
20
631
Музеји и галерије
1
0
644
Разне приредбе и културне манифестације
1
0
88
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
5
2
64
38
1
0
11
2
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Националне мањине
90
Укупно за орг.јед.:
OJ
0
352
85
Одељење за спорт и омладину
Класификација
Назив класификације
Примљени
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
451
Финансирање школства, науке и културе
66
Физичка култура, спорт и шах
Укупно за орг.јед.:
OJ
2
Архивирани
150
37
1
0
35
5
186
42
Одељење за општу управу и заједничке послове
Класификација
Назив класификације
Примљени
Канцеларијско пословање
031
Архивирани
66
54
070
Представке и притужбе на рад органа управе
1
0
102
Запошљавање наших грађана у иностранству
1
0
113
Стаж осигурања и радне књижице
2
1
20
Грађанска стања и евиденције
200
Рођење
201
202
8
2
89
83
Лична имена
1
1
Закључење брака
6
5
58
51
7
5
14
1
203
Смрт
204
Држављанство
208
Бирачки спискови
Укупно за орг.јед.:
253
203
Укупно за орган:
2595
1281
Oрган Општинско веће
Класификација
Назив класификације
Примљени
020
Органи власти
022
Установе и друге организације за делатности у области образовања, науке, културе,
заштите, здравља, социјалне заштите и других јавних служби
023
Предузећа и др.
06
Састанци, седнице, конференције и зборови
320
344
Архивирани
10
9
2
2
1
1
24
21
Пољопривреда
1
0
Друмски саобраћај
4
2
400
Буџет, финансијски планови и фондови, завршни рачуни и ребаланс
4
3
451
Финансирање школства, науке и културе
1
0
463
Стицање власништва на друштвеној имовини и напуштање својине, права на
грађевинском земљишту
1
1
501
Заштита и унапређење човекове средине
4
4
Укупно за орган:
52
43
Укупно за боју:
4054
2056
УКУПНО:
12587
5531
11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
89
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2011. годину („Службени лист општина Срема“ бр.
44/2010) је обајвљена на званичном сајту општине Стара Пазова и може се преузети овде.
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2011. годину („Службени лист општина
Срема“ бр. 12/2011) је обајвљена на званичном сајту општине Стара Пазова и може се преузети овде.
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2011. годину („Службени лист општина
Срема“ бр. 33/2011) је обајвљена на званичном сајту општине Стара Пазова и може се преузети овде.
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2010. годину је објављена на
званичном сајту општине Стара Пазова и може се преузети овде.
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2012. годину („Службени лист општина Срема“ бр.
37/2011) је обајвљена на званичном сајту општине Стара Пазова и може се преузети овде.
12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Општина Стара Пазова је наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
116/2008).
Општина Стара Пазова, као наручилац, за сваку буџетску годину доноси План набавки којим се
планирају набавке које ће се реализовати у текућој буџетској години.
План набавки општине Стара Пазова доноси Председник општине на основу чл. 64. Статута
општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема“ бр. 26/08) и чл. 27. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 116/08).
План набавки општине Стара Пазова чини План јавних набавки и План набавки на које се Закон
о јавним набавкама не примењује.
Планом набавки је предвиђено да јавне набавке покреће и спроводи Председник општине и
Начелник општинске управе, те да План јавних набавки садржи План јавних набавки које спроводи
Председник општине и План јавних набавки које спроводи Начелник Општинске управе.
У 2011. години спроведене су јавне набавке и закључени уговори о јавнима набавкама као што
доле је у извештајима наведено.
Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама велике вредности у 2011. години:
90
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Извештај о закљученим уговорима јавне набавке мале вредности у 2011. години
Укупан број
закључених уговора
1 1
2
Предмет
Редни број
Врста
поступка
Основ из ЗЈН
Врста
предмета
Подаци о поступку и предмету
јавне набавкe
28
Опис
предмета
јавне набавке
Услуга
сузбијања
одраслих
форми
комараца
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ
(у хиљадама динара)
Подаци о вредности
јавне набавке
(у хиљадама динара)
Проц
вред
3525
Уговор
вред
без
ПДВ
2335
Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)
Подаци
о понуди
Подаци о изабраном понуђачу
Уговор
вред са
ПДВ
2335
Датум
закључењ
а уговора
Назив и
седиште
изабраног
понуђача
Матични
број
22.06.2011
Завод за ДДД
Еко-Сан, Нови
Београд,
аутопут бр. 2
17641336
2
1
добра
12
16054
18819
2
услуге
7
6359
7357
3
радови
2
1196
1411
21
23609
27587
Укупно
Подаци о поступцима јавних набавки у 2011. години:
91
Број поступака
Јавне набавке
мале вредности
Успешно спроведени
1
21
Обустављени
3
1
Поништени делимично
0
0
Поништени у целини
0
0
Укупно
4
22
Предмет
Јавне набавке
велике вредности
Врста
поступка
Врста
предмета
Редни број
Исход поступака
јавних набавки
Опис предмета
јавне набавке
Процењена
вредност
(у хиљадама
динара)
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
Разлог обуставе/
поништења поступка
Опис разлога
Критеријум
за избор
Врста предмета
јавне набавке
Број
приспелих
понуда
Редни
број
2
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
1
2
1
1
2
2
07
07
3
4
2
07
4
6
1
10
Кредитно
задужење општине
за рефинансирање
Кредитно
задужење општине
за капиталне
инвестиционе
расходе
Кредитно
задужење општине
за капиталне
ивестиционе
расходе
Мултифункционал
ни терен за
кошарку и одбојку
295000
11- одбијене све неисправне,
неодговарајуће и
неприхватљиве
64000
11- одбијене све неисправне,
неодговарајуће и
неприхватљиве
Одбијене обе
примљене понуде;
једна као неисправна,
друга као
неприхватљива
Одбијене све понуде
као неисправне,
односно као
неприхватљиве
Није примљена
ниједна понуда
64000
14-остало
2118
11- одбијене све неисправне,
неодговарајуће и
неприхватљиве
Све понуде
неприхватљиве
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Из буџета општине Стара Пазова у 2011.години издвајана су средства на име субвенција,
дотација, трансфера, пројеката.
Правна регулатива по основу које су вршена наведена издвајања из буџета је:
- Закон о буџетском систему („сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007),
- Закон о финансирању политичких странака („Сл.гласник РС“, бр.72/2003, 75/2003-испр.,602009-одлука УС и 97/2008),
- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/09 и 52/11),
- Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/09-др.закон и 88/10, 99/10 и
57/11),
Трансфери:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
НАЗИВ
ПЛАН
ДОМ ЗДРАВЉА
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
УКУПНО:
7.487.000,00
83.275.000,00
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2011.
4.687.768,00
27.072.535,00
28.481.000,00
8.291.904,00
24.413.000,00
12.536.974,00
143.656.000,00
52.589.181,00
Донације:
92
РЕДНИ
НАЗИВ
ПЛАН
БРОЈ
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2011.
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
1.
2.
3.
4.
5.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УДРУЖЕЊА
ДОНАЦИЈЕ
СПОРТСКИМ
КЛУБОВИМА
ДОНАЦИЈЕ
КУЛТУРНОУМЕТНИЧКИМ
ДРУШТВИМА
ВЕРСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЦРВЕНИ КРСТ
УКУПНО:
7.500.000,00
2.888.451,00
53.844.000,00
33.513.334,00
10.287.000,00
5.475.230,00
4.000.000,00
590.000,00
8.719.000,00
84.350.000,00
6.317.676,00
48.784.691,00
НАЗИВ
ПЛАН
ПОЛИТИЧКЕ
СТРАНКЕ
УКУПНО:
886.000,00
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2011.
292.108,00
886.000,00
292.108,00
НАЗИВ
ПЛАН
ИСКОРАК
УКУПНО:
2.928.000,00
2.928.000,00
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2011.
1.527.630,00
1.527.630,00
Дотације:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
Пројекти:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
Накнаде из буџета:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
93
НАЗИВ
ПЛАН
ФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА
БОРАВКА У
ВРТИЋУ ТРЕЋЕГ И
ЧЕТВРТОГ
ДЕТЕТА
НАКНАДА ЗА
ПРВОРОЂЕНО
ДЕТЕ
РЕГРЕСИРАНИ
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
И СТУДЕНАТА
ЈЕДНОКРАТНЕ
6.600.000,00
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2011.
4.376.518,00
4.177.000,00
2.039.440,00
34.322.000,00
21.127.344,00
3.100.000,00
1.755.354,00
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
5.
ПОМОЋИ
НАГРАДЕ ЗА
УЧЕНИКЕ
ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА
УКУПНО:
2.077.860,00
1.977.860,00
50.276.860,00
31.276.516,00
14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“,
бр. 34/01, 62/06 - др. закон и 63/2006 – испр. др. закона), чланова 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(„Сл.гласник РС“, бр. 44/08 - пречишћен текст), донет је Правилник о платама и осталим примањима
лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Стара Пазова и лица која поставља Општинско
веће и накнадама одборника, чланова радних тела скупштине општине и комисија које образује
Скупштина општине и чланова Општинског већа општине Стара Пазова.
Овим правилницима утврђени су коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраним и
постављеним лицима и запосленима у органима општине Стара Пазова.
Изабрана лица су лица које је изабрала Скупштина општине и то: Председник општине, заменик
Председника општине, председник Скупштине општине, заменик председника Скупштине општине и
чланови Oпштинског већа.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних лица износе:
-8,60 за Председника општине,
-8,40 за заменика Председника Општине ,
-8,50 за председника Скупштине општине,
-8,30 за заменика председника Скупштине општине,
-5,10 за чланове Општинског већа,
Изабрано лице које није на сталном раду у органима општине има право на накнаду у износу од
45% у односу на износ плате коју би остваривали као лица у сталном радном односу.
Коефицијенат за обрачун и исплату плата за постављена лица износи:
1. За лица које поставља Скупштина општине:
- 8,10 за Општинског јавног правобраниоца,
- 6,70 за заменика Општинског јавног правобраниоца,
- 8,20 за секретара Скупштине општине,
2. За лица које поставља Председник општине:
- 6,10 за помоћника Председника општине
3. За лица које поставља Општинско веће:
- 8,30 за начелника Општинске управе
Одборницима припада накнaда за присуствовање седницама Скупштине општине, по дану
одржавања седнице, у висини од 15% од просечне месечне бруто зараде у општини исплаћене у
претходном месецу.
Чланови радних тела скупштине општине остварују право у висини од 8% од просечне месечне
бруто зараде у општини исплаћене у претходном месецу.
Чланови комисија које образује скупштина општине остварује право на накнаду у висини од 10%
од просечне месечне бруто зараде у општини исплаћене у претходном месецу.
94
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Чланови Општинског већа који нису на сталном раду у општини за свој рад имају право на
месечну наканду у висини од 27% плате Председника општине.
На основу члана 4. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 44/08 - пречишћен
текст), донет је Правилник платама, накнaдама и другим примањима постављених и запослених у
Општинској управи општине Стара Пазова.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи износе:
1. Начелник одељења 16,50
2. у оквиру високе школске спреме
- самостални стручни сарадник 12,05
- виши стручни сарадник 10,77
- стручни сарадник 10,45
3. у оквиру више школске спреме
- виши сарадник 9,91
- сарадник 8,95
4. у оквиру средње школске спреме
- виши референт 8,85
- референт 8,74
5. у оквиру занимања
- дактилограф 8,53
- ВКВ радник 8,53
- КВ радник 8,00
- НК радник 6,40
Такође је утврђено да се коефицијенти утврђени за звање, односно занимање увећавају и то:
- постављеном лицу у Општинској управи у зависности од сложености и одговорности послованајвише до 30%
- запосленом одговорном за припрему и извршење буџета или финансијског плана, вођење
пословних књига и састављање рачуноводствених извештаја и запосленом на пословима интерне
контроле у смислу Закона о буџетском систему за 1,00
- запосленима на инспекцијским пословима највише до 10%,
- запосленом који руководи унутрашњом орг. јед. највише до 20%,
Запосленом који има право на увећање коефицијента по основима из става 1. алинеја 3 и 4 овог
члана укупно увећање коефицијента не може бити веће од 30%. Основица коју утврђује Влада РС
својим закључком се објављује у Сл.гласнику Републике Србије.
15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Набавку и евиденцију средстава рада које користе органи Oпштине обављају надлежни органи,
односно организационе јединице Општинске управе.
О коришћењу непокретности у државној својини води се посебна евиденција о стању и кретању
непокретности, у складу са Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11).
95
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Евиденцију о стању и кретању покретних ствари води се у складу са наведеним законом а на
начин прописан Уредбом о евиденцији и попису непокретности.
16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације у поседу органа општине Стара Пазова налазе се на следећим врстама носача
информација:
- Папирна документација. Папирна документација је разнородна, налази се на различитим
местима и чува се на различите начине. Тако се архива са предметима који су окончани налази у
Писарници Општинске урправе и местима где се чувају архивирани документи и о њеном чувању стара
се радник Општиске управе који обавља послове архиве. Предмети који су у раду, финансијска
документација, документација везана за пословање органа, предмети о јавним набавкама налазе се у
Писарнице Општинске управе и код запослених који су задужени за ту документацију.
- Књиге и друге публикације. У прсторијама органа се налазе различити закони и други прописи,
коментари закона и других прописа, „Сл. гласници РС“ и „Сл. листови општина Срема“, финансијски
приручник „Жуте књиге“ издање ИПЦ, електронска издања пакета прописа „Параграф –лекс“ и „Инг –
про“ и друга различита стална и/или периодична публикација.
- Чврсти дискови рачунара. На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду органа
општине Стара Пазова налазе се најзначајније врсте докумената, које према локацији и начину чувања
података можемо издвојити две групе:
а) подаци ускладиштени на радним станицама
б) подаци ускладиштени на серверима
а) Подаци ускладиштени на радним станицама
Документа која се користе у свакодневном раду овог органа најчешће се креирају на радним
станицама запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом посла који обављају.
б) Подаци ускладиштени на серверима.
На серверима се складиште најразличитији подаци према информатичким стандардима.
- Компакт дискови. Органи општине поседује чврсте дискове добијене од других институција и
они се чувају код запослених којима највише користи у раду садржај тих дискова.
-УСБ уређаји. На УСБ уређајима се подаци не чувају трајно, већ привремено, ради преноса са
једног на други рачунар, када је то потребно. Подаци снимљени на УСБ диск нису поверљиви и немају
третман посебне заштите.
Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском
пословању. Посебну заштиту уживају: папирни документи и базе података у електронском облику, који
садрже податке о личности, као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација о
платама, накнадама, инспекторске легитимације, матичне књиге сл., који се чувају под кључем у
металној противпожарној каси и ормарима од неовлашћеног физичког приступа, односно приступа
електронским путем расположивим базама података; подаци на серверима се обезбеђују путем видеонадзора, мерама противпожарне и противпровалне заштите серверске собе при чему је приступ
северској соби дозвољен само овлашћеним лицима.
96
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
17. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Органи општине Стара Пазова у поседу имају све оне информације које су настале у раду или у
вези са радом органа, а који је описан на више места у овом Информатору.
18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОМОГУЋАВАЈУ
ПРИСТУП
У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располажу органи
општине, које су настале у раду или у вези са радом органа могу се добити на основу захтева за приступ
информацијама.
Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама
информација и из следећих разлога:
Ако се захтев односи на неку информацију која припада врстама информација које се налазе на
Интернету, овлашћено лице се може позвати на то да је тражена информација већ доступна на
Интернету, и поступити на основу одредаба члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ( „Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) тако што ће подносиоцу
захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачну интернет адресу на којој се
информација може прочитати или документ преузети.
Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне власти, у
складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном тајности, Повереник може
ускратити приступ таквом податку, на основу одредаба чл. 9. тач. 5. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за то у погледу могућности
наступања тешких правних или других последица по интересе који претежу над интересом за приступ
информацијама. У таквом случају одбијање захтева може бити делимично или потпуно, у зависности од
тога да ли је тајни податак могуће издвојити и делимично удовољити захтеву или не. Примена овог
изузетка се може очекивати у малом броју случајева. Повереник за сада нема у поседу документа које је
добио од других органа власти а који су означени неким степеном тајности према Закону о тајности
података.
Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити делимично или
потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о слободном приступу информацијама. У свим овим
случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, а биће
омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје информације које се штите по овом
основу, на начин предвиђен чл. 12. Закона.
Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (ускратити ће се податак о
имену и презимену жалиоца, адреси и другим контактима, као и личне податке других лица која се
помињу у жалби)
Подаци о запосленим лицима (ускратити ће се приступ њиховим личним подацима нпр. матични
број, датум рођења, кућна адреса и број телефона, националност, подаци о здравственом стању,
социјалном статусу и сл)
Подаци о исплатама (ускратити ће се поједине личне податке лица која добијају исплате из
буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања)
97
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку пред органом,
проценити ће се да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време трајања поступка,
ако би то могло угрозити даље вођење поступка.
С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој би било
оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће да се и у оквиру других
категорија информација, осим оних које су изричито наведене у овом поглављу, нађу неки подаци у које
би био ускраћен приступ на основу заштите приватности лица на која се ти подаци односе.
У вези са овим могућим изузецима нарочито истичемо да је Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја предвидео могућност да се право на приступ информацијама ускрати
уколико постоји претежнији интерес који се може супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна.
Ни у случају да постоји неки од тих интереса, не значи да ће приступ информацији бити по аутоматизму
ускраћен, већ се примењује тзв. „троделни тест“.
Могући разлози (интереси) за ускраћивање приступа из чл. 9., 13. и 14. Закона су:
- живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1);
- спречавање
или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење
преткривичног поступка односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, вођење
којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење (члан 9. ст. 1. тач. 2);
- одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач. 3);
- способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих
економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4);
- државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само
одређеном кругу лица (члан 9. ст. 1. тач. 5);
- спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13);
- право на приватност, на углед, и које друго право лица на које се тражена информација лично
односи (члан 14).
19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом
органа и које се налазе на неком документу који је у поседу органа, може се поднети Општинскоју
управи општине Стара Пазоа на неки од следећих начина:
- у писаној форми на поштанску адресу: „Општинска управа општина Стара Пазова, Стара
Пазова, ул. Светосавска бр. 11 или предајом у пријемној канцеларији, Стара Пазова, ул. Светосавска бр.
11, на Писарници, између 7,30 и 15,00 часова, радним данима,
- усмено, на записник у Општиснкој управи општине Стара Пазова, на горе наведеној адреси, код
референта задуженог за информаиције од јавног значаја, канцеларија бр. 60, између 8,00 и 15,00 часова,
радним данима.
Писани захтев за приступ информацијама од јавног значаја мора садржати: да се подноси
Општиској управи, име, презиме и адресу тражиоца, пожељно је да остави и број телефона, што
прецизнији опис информације која се тражи, разлог тражења информације.
Писани захтев подноси се на обрасцу, који је садржан у овом Информатору, а може се поднети и у
другој форми, са садржином прописаном Законом и овим Информатором.
Сагласно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а у вези законске
одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ информацијама:
98
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ
информацијама;
2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што
прецизнији опис информације која се тражи;
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;
4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег:
- увид у документ који садржи информацију,
- копија документа на којем се информација налази,
- обавештење о томе да ли орган поседује информацију,
- обавештење о томе да ли је информација иначе доступна;
5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања
копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган
има у вези са поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у складу трошковником и
Уредбом које је прописала Влада Србије.
6. По захтеву се поступа без одлагања, а најдуже у року од 4 8 сати, 1 5 дана или до 4 0 дана у
зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се информација достави «без одлагања» је
основна, и значи да ће се одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини.
Информације које се односе на питања од значаја за живот и здравље људи, ће се дати у року од
48 сати, ако не буде у могућности да се то учини одмах. Све друге информације ће се дати у року
од 15 дана. Изузетно, када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се
тражене информације прикупе, о томе ће се обавестити тражиоца у року од седам дана од
пријема захтева, и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни
рок не може да буде дужи од 40 дана.
7. Постоји обавеза да се омогући приступ информацији или да се донесе решење којим ће захтев у
потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења
уместо поступања по захтеву није допуштено;
8. У случају да се донесе решење којим се захтев одбија, или у случају да пропусти да донесе такво
решење или удовољи захтеву у року, подносилац захтева има право да покрене управни спор.
Управни спор се покреће подношењем тужбе Управном суду, у року од 3 0 дана од дана
достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по
захтеву.
9. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим се његов
захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка.
19.1. Образац захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Општинска управа општине Стара Пазова
99
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа јавне власти
тражим да ми омогући да остварим право на приступ информацијама на један од следећих начина
(заокружити редни број или редне бројеве):
Да ме обавести да ли поседује информацију на коју се односи овај захтев
Да ме обавести да ли је тражена информација иначе доступна
Да ми омогући да остварим увид у документ који садржи тражену информацију
Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију
Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију - обавештење да ли поседује
тражену информацију:
5 а) поштом, на адресу .....................................................................................
5 б) електронском поштом, на адресу .............................................................
5 в) факсом, на број ...........................................................................................

Тражена информација или назив документа:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
(описати што прецизније информацију која се тражи, навести друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)
....................................................................
Име и презиме или назив
У ...............................,
Дана ..................201... године.
.......................................................
адреса
........................................................
други подаци за контакт
.........................................................................
Потпис
19.2. Образац жалбе протим одлуке органа власти
којом је одбије или одбаче захтев за приступ информацији
100
Поверенику за информације од јавног сначаја и заштиту података о личности
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
Београд, ул. Немањина бр. 22-26
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..............................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број..................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са елементима
одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и
тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од
јавног
значаја.
Oдлуку
побијам
у
целости,
односно
у
делу
којим.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... јер није заснована на Закону о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука првостепеног
органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
У ............................................,
Дана ...................... године.
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
................................................................
адреса
....................................................................
други подаци за контакт
•
•
Напомена:
.................................................................
Потпис
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку донео, као
и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не
мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и копију одлуке
органа која се оспорава жалбом.
101
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
19.3. Образац жалбе када орган власти није поступио /није поступио
у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
Поверенику за информације од јавног сначаја и заштиту података о личности
Београд, ул. Немањина бр. 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:
ЖАЛБУ
против
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу дана
….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације о /у вези са :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................
..................................................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ траженој/им
информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
У ....................................................
Дана ...................................... године.
................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
..............................................................
адреса
..............................................................
други подаци за контакт
............................................................
Потпис
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор
органа власти.
102
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
19.4. Образац тужбе против одлуке органа власти
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд, ул. Немањина бр. 9
ТУЖИЛАЦ: ..........................................................................................
ТУЖЕНИ: ..............................................................................................
Против решења/закључка Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности број:........................... од .................................., на основу члана 27. став 1. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10), члана 14.
став 1. и члана 18. став 1. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском
року, подносим
ТУЖБУ
Због тога што :
1) у оспореном акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт;
2) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
3) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница изведен
неправилан закључак у погледу чињеничног стања;
Образложење
Решењем/закључком Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности број: .......................... од ......................201... одбијен/одбачен је мој захтев за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(Образложити због чега је донети акт незаконит)
Како је наведеним актом тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ траженим
инфо рмацијама, тужилац п р е д л а ж е да Упр авни суд поднету тужбу уважи и поништи
решење/закључак Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број:
........................... од ...................................... и наложи Поверенику да удовољи захтеву тужиоца.
1.
Прилози: решење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
2.
Оригинал пуномоћја (ако се подноси преко пуномоћника)
број: ................................. од ........................................
У .........................................
Дана ...................20.........године
103
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
.....................................................
Тужилац/име и презиме,назив
.......................................................
адреса, седиште
......................................................
Потпис
За
2011
Информатор о раду органа општине Стара Пазова
19.5. Образац тужбе због непоступања Повереника
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд, ул. Немањина бр. 9
ТУЖИЛАЦ: ..............................................................................................
ТУЖЕНИ: .................................................................................................
ТУЖБА
На основу члана 27 ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), подносим тужбу против Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ул. Светозара Марковића 42, 11000
Београд, због непоступања по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја који је тужилац
поднео .....................201.., а тужени уредно примио ........... 201.....
Тужени орган није поступио по Закону ни на један од предвиђених начина (удовољавање захтеву,
доношење решења којим се захтев одбија, доношењем закључка којим се захтев одбацује), нити је то
учинио по накнадном захтеву тужиоца из члана 19, ст. 2 Закона о управним споровима (Службени
гласник РС бр . 111 /0 9 ,) те пр едлажем да суд наложи По вер енику да поступи по захтеву или да суд
донесе пресуду којим се захтев усваја.
........................................................................
Име и презиме или назив тужиоца
У ................................................,
дана______201__ године
.........................................................................
Адреса и место становања или средишта
..............................................................
други подаци за контакт
.............................................................
Потпис
Прилози:
1.
2.
3.
4.
Копија захтева за приступ информацијама
Копија захтева о накнадном тражењу
Докази о уручењу ових захтева из т. 1 и 2.
Оригинал пуномоћја (ако се подноси преко пуномоћника)
104
Општина Стара Пазова, 01. Јануар 2012. године
Download

Информатор о раду органа општине Стара Пазова