САДРЖАЈ
1. Основни подаци о органима општине и информатору
2. Организациона структура
3. Опис функција старешина
4. Опис правила у вези са јавношћу рада
5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
8. Навођење прописа
9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
10.Подаци о државној помоћи
11. Поступак ради пружања услуга
12. Преглед података о пруженим услугама
13. Подаци о приходима и расходима
14. Подаци о јавним набавкама
15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
16. Подаци о средствима рада
17. Чување носача информација
18. Врсте информација у поседу
19. Врсте информација којима органи општине омогућавају приступ
20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
2
Владимирци су једна од осам општина Мачванског округа, која се налази у плодном
и питомом делу северозападне Србије, уз десну обалу реке Саве, удаљена од града Шапца
20 км, Ваљева 43, Обреновца 40 км и Београда 75 км.
Територија општине Владимирци која обухвата површину од 338км², омеђена је са
североистока реком Савом у дужини од 28 км, са истока општином Обреновац, јужно се
граничи са територијом општина Коцељева и Уб, а на западу са подручјем општине Шабац.
Административно седиште општине је варошица Владимирци.
У општини постоји укупно 29 насељених места која су организована у 31 месној
заједници.
Органи Општине су:
-
Скупштина општине
Председник Општине
Општинско веће и
Општинска управа.
Седиште општине Владимирци, је у Владимирцима, ул. Светог Саве бр 34.
Матични број општине је: 07171013
Порески идентификациони број ПИБ је: 101625773
КОНТАКТ
Интернет
Интернет презентација општине Владимирци пружа опширне информације о раду
Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или имејл порука.
Адреса сајта:
http://www.vladimirci.org.rs/
Телефон
Централа:
Факс:
+381 (0) 15 513 141
+381 (0) 15 513 146
Пошта
Општина Владимирци
Светог Саве бр. 34
15225 Владимирци, Србија
3
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду општине Владимирци објављен је сагласно одредбама члана 39.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС “
број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о
раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).
Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица
организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине. Свако
заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у
случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати
информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за иинформације од значаја и да на
други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.
Информатор је објављен на интернет презентацији општине Владимирци.
Заинтересована лица имају право увида у информатор на званичном сајту општине
Владимирци .
За тачност и потпуност података које садржи информатор о раду одговорни су
Начелник општинске управе и Начелник одељења за привреду, финансије и урбанизам.
Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја у општини Владимирци су:
Секретар Скупштине општине Биљана Стефановић, за Скупштину општине и
Општинско веће, телефон: +381 (0) 15/ 513 270
- Начелник Општинске управе Небојша Петронић, за Председника општине и
Општинску управу, телефон: +381 (0) 15/ 514 713
Подношење захтева писаним путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за
захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде,
поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Подношење захтева усменим путем.
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Образац за подношење захтева
Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине
Владимирци http://www.vladimirci.org.rs/ .
Информатор је објављен, дана 25.03. 2013. године
4
1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Статутом општине Владимирци (“Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ број 30/08, 36/08, 6/09 ), утврђена су овлашћења општине
Владимирци
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и
законом:
1. доноси програме развоја;
2. доноси урбанистичке планове;
3. доноси буџет и завршни рачун;
4. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада;
5. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и
приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и
сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама;
8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење
послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за
уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем
пословног простора;
11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програма заштите животне средине, односно локалне акционе и
санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто такси превоза путника;
14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на
територији Општине, као и одређује делове обале и водног простора на којима се могу
градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
5
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе,
примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
17. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне
заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач,
доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за
Општину, подстиче развој културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја,
библиотека и других установа културе, чији је оснивач;
19 организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу
пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе;
24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује
радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за
њихов рад;
25. користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад;
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим
социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
30. подстиче и помаже развој задругарства;
31. организује, по потреби, службу правне помоћи грађанима;
32. стара се о заштити и остваривању личних и колективних права националних
мањина и етничких група;
33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на
територији Општине;
34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на
6
територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику
националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на
језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање
представља достигнути ниво мањинских права;
35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности Општине;
37. уређује организацију и рад мировних већа;
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
39. даје мишљење о територијалној промени Општине;
40. помаже рад хуманитарних и других организација и удружења грађана;
41. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом,
Законом и Статутом
7
Скупштина општине
Председник
Заменик
председика
Председник општине
Заменик
председнка
Секретар
Општинско веће
25
одборника
Председник
Радна тела
Заменик
председника
7 чланова
Општинска управа
Начелник
Организационе
јединице
8
Органи општине Владимирци су:
-
Скупштина општине
Председник Општине
Општинско веће и
Општинска управа
Скупштина општине
Председник
Заменик председика
Секретар
Радна тела
25 одборника
Стална радна тела
Повремена радна тела
Савет за буџет и финансије
Савет за урбанизам, комунално
стамбене делатности и заштиту
животне средине
Комисиjа за статутарна питања,
организациjу и нормативна акта
Комисиjа за кадровска,
административна питања, радне
односе, признања и награде
Комисиjа за представке и
притужбе
Мандатно-имунитетна комисиjа
9
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине Владимирци.
Председник скупштине :
Заменик председника скупштине:
Секретар скупштине :
Телефон:
Факс:
е-маil:
Драган Симеуновић
Маријан Мијаиловић
Биљана Стефановић
+381 (0) 15/ 513 144
+381 (0) 15/ 513 146
[email protected]
Организација и рад Скупштине општине Владимирци уређени су Пословником
Скупштине општине Владимирци
Скупштина општине има 25 одборника.
Одборници Скупштине општине су:
1. Алексић Радиша из Владимираца-село
2. Арнаутовић Милица из Власанице
3. Арсић Миленко из Прова
4. Гагић Милија из Меховина
5. Ђурић Дејан из Јаловика
6. Ђуричић Милан из Јаловика
7. Јаковљевић Небојша из Владимираца
8. Кузмановић Милојко из Вукошића
9. Лазаревић Милена из Риђака
10. Марковић Дејан из Мровске
11. Мијаиловић Маријан из Матијевца
12. Миловановић Дивна из Бељина
13. Мирковић Раде из Матијевца
14. Милошевић Владан из Владимираца
15. Милинковић Милорад из Вучевице
16. Милисављевић Драгиша из Јаловика
17. Николић Дејан из Бељина
18. Пантелић Бранислав из Скупљена
19. Петровић Маја из Скупљена
20. Перић- Самарџија Ковиљка из Дебрца
21. Рашковић Крстивој из Прова
22. Ружичић Љиљана из Прова
23. Симеуновић Драган -Рес из Трбушца
24. Теодоровић Лилија из Прова
25. Швабић Живко из Прова
10
У Скупштини општине образовано је 4 одборничке групе, и то:
Одборничку групу „ ДЕМОКРАТСКA СТРАНКA- ВЛАДИМИРЦИ “, чини 9
одборника, -и то: Ковиљка Перић Самарџија, Крстивој Рашковић, Алексић Радиша,
Ђуричић Милан, Раде Мирковић, Кузмановић Милојко, Лазаревић Милена, Маја Петровић
и Дејан Николић
Одборничку групу „ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –Јединствена Србија
чине“ 4 одборника, и то: Дејан Марковић, Небојша Јаковљевић, Дејан Ђурић, Милица
Арнаутовић,
Одборничку групу „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-ПСС и БК“,
чине 5
одборника, и то: Владан Милошевић, Бранислав Пантелић, Милија Гагић, Лилија
Теодоровић, Милорад Милинковић
Одборничку групу „ДСС Миленко Арсић и –ГГ „Знамо и хоћемо боље“ Прово“,
чине: Миленко Арсић, Дивна Миловановић, Живко Швабић и Љиљана Ружичић
За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и
одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката
које доноси Скупштина, образују се стална радна тела.
СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СУ:

Савет за финансиjе и буџет,

Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

Комисиjа за статутарна питања, организациjу и нормативна акта,

Комисиjа за кадровска, адм. питања, радне односе, признања и награде,

Комисиjа за представке и притужбе,

Мандатно-имунитетна комисиjа.
11
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине
општине.
Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета Општине;
6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању
на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе
органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7) усмерава и усклађује рад општинских управа;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
9) информише јавност о свом раду;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине;
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
12) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
1)
2)
3)
4)
5)
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и
исправа када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима
извршних органа Општине и општинских управа.
12
Општинско веће
Председник општине
Заменик председника
Чланови већа-7
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, и седам
чланова Општинског већа.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Надлежност Општинског већа:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинских управа, поништава или укида акте општинске
управe који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелнике општинских управа;
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
11) врши друге послове које утврди Скупштина oпштине.
13
Општинска управа
Начелник управе
Организационе јединице
Одељење за привреду и
финансије
Одељење за општу управу и
друштвене делатности
Одсек за урбанизам и
инспекцијске послове
Одсек за Локалну пореску
администрацију
14
ОПШТИНСКА УПРАВА
Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне
послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.
Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља
Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може
имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и
Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске
управе.
Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су:
Одељења и одсеци.
Радом основних организационих јединица Општинске управе
руководе
руководиоци основних организационих јединица и то:
- радом Одељења – начелник ;
Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих
организационих јединица и то:
- радом одсека - шеф одсека;
ОПШТИНСКА УПРАВА:
1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине
по потреби, а најмање једном годишње.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник
Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи
који обављају послове из појединих области.
15
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Председник општине
Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене
законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.
Председник општине је председник Општинског већа.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице,
одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку
Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.
Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других
аката Скупштине општине.
Заменик председника општине
Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Председник скупштине општине
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава
њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем,
стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина доноси и обавља
друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине
Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Општинског већа, као и о стручним пословима за председника
Општине.
Начелник Општинске управе
Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и
обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу
основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорности
запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинске управе из сагласност Општинског већа.
.
16
4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Седнице Скупштине општине Владимирци су јавне.
Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати акредитовани
представници штампе и других средстава јавног информисања.
Рад Скупштине и њених радних тела је доступан јавности.
Седнице Скупштине и њених радних тела могу бити затворене за јавност у целости
или при разматрању одређених питања у случајевима предвиђеним законом, Статутом и
одредбама овог Пословника.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине, а за
јавност рада радног тела одговоран је председник радног тела.
Председник Скупштине обавештава јавност о датуму, времену, месту и дневном
реду седнице Скупштине, путем интернета, на огласним таблама месних заједница и
емитовањем преко радија.
Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати акредитовани
представници штампе и других средстава јавног информисања.
Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу
овлашћеном лицу које одреди председник Скупштине, своју новинарску картицу средства
информисања из којег долазе, и дужни су да је носе на видном месту.
Акредитованим новинарима могу се ставити на располагање предлози одлука и
других општих аката, као и информативно – документациони материјал о питањима из рада
Скупштине и њених радних тела.
Седници Скупштине могу присуствовати и грађани.
Грађанин коjи жели да присуствуjе седници Скупштине у обавези je да на улазу у
салу за седнице Скупштине овлашћеном раднику покаже своjy личну карту ради идентификациjе и уношења у евиденциjу присутних на седници.
Председник Скупштине, уз сагласност Скупштине, дозвољава присутним
председницима месних заједница, грађанима и другим заинтересованим лицима, да на крају
седнице директно постављају питања одборницима, члановима Општинског већа,
директорима јавних предузећа и установа и представницима Општинске управе.
Препис записника доставља се председницима месних заједница, а остали
заинтересовани (удружења грађана, правна лица и др.) могу добити препис записника и
остале материјале са седница Скупштине на захтев и уз накнаду за штампањефотокопирање.
Скупштина Општине и радна тела Скупштине општине могу да дају службена
саопштења за штампу и друга средства јавног информисања са одржаних седница. Текст
службеног саопштења саставља надлежна служба Скупштине општине, а одобрава га
председник Скупштине општине, односно председник радног тела.
Јавност рада Скупштине остварује се и присуством функционера Скупштине и
одборника јавним расправама, зборовима грађана и другим скуповима које организују
месне заједнице, грађани и други органи Општине.
Рад Општинског већа је јаван, а у случајевима предвиђеним Законом и Пословником
о раду, јавност се искључује.
17
Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима
јавног информисања, одржавањем конференција за штампу у путем званичног сајта
Општине.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским
путем (интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о
обављању послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном
организацијом, распоредом радног времена и другим променама.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у
појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име
Општинске управе.
О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина
представља државну, војну, службену или пословну тајну.
Радно време
Радно време у Општинској управи општине Владимирдци почиње у 07:00 часова, а
завршава се у 15:00 часова. ( Одлука о распореду радног времену у органима општине
Владимирци од 2010.године )
 Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 09:30 до10:00 часова.
Контакт подаци:
Општина Владимирци
Седиште општине Владимирци је у Владимирцима, ул. Светог Саве бр 34.
Матични број општине је:
07101013
Порески идентификациони број ПИБ је: 101625773
Интернет
Интернет презентација општине Владимирци пружа опширне информације о раду
Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или имејл порука.
Адреса сајта:
http://www.vladimirci.org.rs/
Телефон
Централа:
Факс:
+381 (0) 15 513 141
+381 (0) 15 513 144
Пошта
Општина Владимирци
Светог Саве број 34
15225 Владимирци, Србија
18
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Подношење захтева писаним путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за
захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде,
поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Подношење захтева усменим путем.
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Образац за подношење захтева
Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине
Владимирци http://www.vladimirci.org.rs/ и на сајту http://www.poverenik.org.rs
19
ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владица Марковић, 015/ 513 137
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Дејан Нешић, 015/ 514 709
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Симеуновић, 015/ 513 144
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Маријан Мијаиловић, 015/514 144
ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мирко Лазаревић из Владимираца
Милан Павловић из Крнула
Јован Недељковић из Владимираца
Стана Ајдуковић из Крнића
Синиша Аврамовић из Прова
Далиборка Ковачевић из Владимираца
Миодраг Ловчевић из Дебрца
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Биљана Стефановић, 015/ 513 270
e-mail: [email protected]
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Небојша Петронић, 015/ 514 713
e-mail: [email protected]
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Одељење за општу управу и друштвене делатности
Начелник – Небојша Петронић 015 514 713
Одељење за привреду, финансије и урбанизам
Начелник – Владимир Михаиловић, 015 514 480
e-mail: [email protected]
20
Начин упознавања јавности са местом и временом одржавања седница
Скупштине општине Владимирци
У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања седница
Скупштине Општине Владимирци, Скупштинска служба општине Владимирци, као и у
претходном периоду, правовремено обавештавати јавност о одржавању седница. Поред
слања информације и позива средствима информисања, обавештава се и јавност о месту и
времену одржавања седница постављањем ових информација на званични сајт општине
Владимирци: http://www.vladimirci.org.rs/
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области
из делокруга рада Oпштинске управе општине Владимирци.
Списак најчешће тражених информаија од јавног значаја:
-
Подаци о буџету Општине Владимирци;
-
Подаци о висини новчаних примања;
-
Подаци о општинским одлукама;
-
Подаци везаи за рад Изборне Комисије;
-
Подаци везани за безбедност саобраћаја;
-
Подацим везани за заштиту животиња;
-
Остали подаци везани за рад општинских органа;
21
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по
закону;
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине,
уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности
пред надлежним органима;
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,
невладиним организацијама;
24) информише јавност о свом раду;
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу.
22
Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета Општине;
6. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању
на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе
oргани Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7. усмерава и усклађује рад општинских управа;
8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком
Скупштине општине;
9. информише јавност о свом раду;
10. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине;
11. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
12. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
1.
2.
3.
4.
5.
Општинско веће
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинских управа, поништава или укида акте општинске
управe који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелнике општинских управа;
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
11) врши друге послове које утврди Скупштина oпштине.
23
Општинска управа
Општинска управа:
1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине
по потреби, а најмање једном годишње.
7.ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Обавља послове који се односе на: спровођење прописа у локалној самоуправи и
унапређене организације рада општинске управе, праћење законитости, ефикасности и
ажурности рада Општинске управе, пружање правне помоћи
грађанима, послове
писарнице, вођење бирачког списка општина Владимирци, вођење матичних књига и књига
држављана, издавања уверења и потврда на основу података о којима се не води службена
евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом, послове грађанских
стања (накнадни уписи у матичне књиге и књиге држављана, исправљање грешака у овим
књигама, промена личног имена и др.), оверавање потписа, рукописа и преписа, спровођење
изборног поступка, послове сарадње са месним заједницама, имовинско-правне послове,
послови експропријације, стручне и административне послове Комисије за враћање
земљишта по ПЗФ, откуп станова у својини општине, вођење јединствене евиденције
целокупне имовине чији је корисник Општина, послови из области основног и средњег
образовања, културе, дечије, социјалне и борачко-инвалидске заштите, примарне здраствене
заштите, послове заштите култирних добара, просветне инспекције, послове и израду
нормативних аката, припрему и одржавање седница Скупштине општине, председника,
општине и општинског већа, њихових органа и тела, обраду материјала са седница,
објављивање аката органа општине, евидентирање и чување изборних аката и докумената о
раду органа општине, представке и притужбе граћана и пријем странака, протоколарне
24
послове и послове информисања, сарадњу са општинама и градовима, организовање и рад
одборничке канцеларије, коришћење и одржавање зграда и службених просторија, превоз
моторним возилима у службене сврхе и њихово одржавање, одржавање чистоће,
умножавање писаних материјала и дактилографски послови, физичко-техничко обезбеђење,
курирски послови, послови телефонске централе, послови одбране и противпожарне
заштите, послови у вези са радним односима изабраних, именованих и постављених лица и
запослених у Општинској управи и органима општине, издавање радних књижица, све
друге послове који нису у делокругу другог одељења у складу са Законом.
У оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности за обављање одређених
послова из надлежности Општинске управе образују се следеће месне канцеларије:
1. Месна канцеларија Белотић за насељена места: Белотић, Каона, Козарица,
Матијевац, Мровска и Пејиновић.
2. Месна канцеларија Дебрц, за насељена места: Бељин, Власаница, Дебрц,
Месарци, Ново Село и Суво Село.
3. Месна канцеларија Јаловик за насељено место Јаловик.
4. Месна канцеларија Крнић за насељена места Јазовник и Крнић.
5. Месна канцеларија Прово за насељено масто Прово.
6. Месна канцеларија Риђаке за насељена места: Вукошић, Вучевица, Кујавица и
Риђаке.
7. Месна канцеларија Скупљен за насељена места: Драгојевац, Звезд, Скупљен и
Трбушац.
Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење
матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких
спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то
одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе,
вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.
Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности
повери Општинска управа.
У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе,
организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе
односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које
обављају послове.
Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима
Општине, које им повери Скупштина општине и председник Општине.
Врши и друге послове по налогу председника Општине и начелника Општинске
управе.
25
Одељење за привреду, финансије и урбанизам обавља послове из надлежности
општине који се односе на област саобраћаја, занатства, угоститељства, трговине, туризма,
пољопривреде, водопривреде, робних резерви, овере уговора код приватних послодаваца,
праћење цена из надлежности општине, припрему, израду и извршење буџета, финансијско
планирање, управљање готовинским средствима, контролу коришћења буџетских
средстава, буџетско рачуноводство и извештавање, финансирање делатности из
надлежности општине, састављање консолидованог рачуна трезора, финансијско пословање
месних заједница (комплетирање, ликвидирање, копирање и књижење документације),
спровођење поступка јавних набавки за Општинску управу и органе општине, послове
евиденције основних средстава Општинске управе и месних заједница, послове исплате
зарада и других примања запосленима у Општинској управи и органима општине и исплате
дневница одборницима и члановима радних тела органа општине, коришћења грађевинског
земљишта, обавља послове који се односе на урбанизам и просторно планирање, изградњу
објеката, доношење просторног плана општине и урбанистичких планова, административне
и друге послове за потребе општинске Комисије за планове издавање аката о
урбанистичким условима и извода из урбанистичких планова, потврђивање урбанистичких
пројеката и организовање њихове јавне презентације, издавање одобрења за изградњу,
потврђивање пријаве почетка извођења радова, издавање употребне дозволе за објекте за
које је издало одобрење за градњу, инспекцијски надзор над извршавање прописа из
надлежности општине у области грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја,
заштите животне средине, праћење рада јавних предузећа и месних заједница у комуналној
области, контолу јавне хигијене, вођење поступка и доношење решења о рушењу и
уклањању објеката у поступку инспекциског надзора, исељај бесправно усељених лица из
станова и заједничких просторија, пренос станарског права и друге стамбене послове,
израду нормативних аката из надлежности одељења, организовање, усмеравање и
спровођење послова на заштити животне средине, послове јавних набавки, послове давања
информација од јавног значаја, локалног економског развоја, праћењу стања из ове области
и предлагању одговарајућих мера у складу са законом, а обавља и друге послове у складу са
законом.
Oдељење за привреду и финансије врши управне и стручне послове из области
привреде и финансија.
Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на
задовољавање одређених потреба грађана у области занаства, угоститељства, трговине,
туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.
Одељење за привреду и финансије је носилац израде предлога пројеката и програма
у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од
поплаве и леда и сл.
Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији
привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података
привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за
Општину.
Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.
Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне
дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.
26
Одељење за привреду и финансије организује и координира поступак израде буџета,
издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на
начин уређен Законом о буџетском систему.
Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне
органе.
У извршавању буџета Одељење за привреду и финансије, контролише план
извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему,
контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке
корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине о
планираним и оствареним примањима и издацима буџета.
Одељење за привреду и финансије пројектује и прати приливе на консолидовани
рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне
квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом
рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.
Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и
одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о
завршном рачуну буџета.
Одељење за привреду и финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску
управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком
поверено.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске
управе.
Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода врши утврђивање, наплату и
контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а
нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање
изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у
складу са законом.
Одесек за утврђивање и наплату јавних прихода врши канцеларијску и теренску
контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске
обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату
локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката
донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води
пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ
обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења и потврда о
чињеницама о којима води службену евиденцију.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске
управе.
27
ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНОГ СТАЊА ГРАЂАНА
(Уписи у матичне књиге)
Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:
А) за упис чињенице рођења детета у МКР (рок за пријаву истиче након 30 дана од дана
рођења детета) потребно је приложити: извод из МКВ за родитеље; ако родитељи детета
нису у браку -изводи из МКР за оба родитеља и обавезно присуство оба родитеља; уверења
о држављанству з ародитеље, оверене фотокопије личних карата за родитеље, уверења о
пребивалишту из ПС у Владимирцима за лица рођена у иностранству , упис је ослобођен
плаћања таксе.
Б) за упис у МКВ, односно за закључење брака наших држављана: за невесту и женика
изводи из МКР, уверења о држављанству и личне карте, а за закључење брака страног
држављанина: извод из МКР (на интернационалном обрасцу или иностраном обрасцу, који
је оверен «Apostille» печатом и преведен на српски језик са овером судског тумача),
уверење о слободном брачном стању (оверено «Apostille» печатом и преведено на српски
језик са овером судског тумача), уколико је страни држављанин бивши држављанин Р.
Србије – доказ о пријему у страно држављанство, оверена фотокопија пасоша, а уколико
лице не разуме српски језик обавезно је присуство судског тумача.
В) за упис у МКУ за преминулога се подносе: оба примерка потврде о смрти; извод из
МКР, извод из МКВ, уверење о држављанству и фотокопија личне карте; ако је лице
преминуло болници подноси се и захтев за његов упис у МКУ, који пријавиоцу издаје
Медицински центар; уз наведено пријавилац смрти подноси фотокопију своје личне карте.
Издавање исправа из матичних књига и књиге држављана
(изводи и уверења)
Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:
А) за издавање извода из матичних књига и уверења из књиге држављана: уз попуњен
захтев, који издаје овлашћени радник, прилаже се доказ о уплаћеној такси и накнади:
Б) за издавање уверења о слободном брачном стању: уз попуњен образац захтева за
матичараприлаже се: извод из МКР и оверена фотокопија личне карте подносиоца захтева,
као и извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија извода из МКР особе са
којом се закључује брак, доказ о уплаћеној такси
В) за издавање уверења из матичних књига: уз попуњен образац захтева за матичара
прилаже се фотокопија личне карте или одштампани подаци електронске личне карте са
чипом подносиоца захтева, извод из МКР, доказ о уплаћеној такси за републичку
административну таксу
Давање изјаве на записник код матичара
Потребна документација коју странка прилаже:
А) за одређивање личног имена детету – рок 2 месеца од дана рођења детета: личне карте
обародитеља на увид и обавезно присуство оба родитеља
28
Б) за одређивање држављанства: уколико родитељи имају различито држављанство,
потребна је изјава оба родитеља (са уверењима о држављанству и личним картама на увид)
В) за промену презимена после развода у року од 2 месеца од развода: правноснажн
пресуда о разводу брака и лична карта на увид
Г) за признање очинства: извод из МКР и фотокопија личне карте или одштампани подаци
електронске личне карте са чипом за оца, као и сагласност мајке детета
Д) за промену личног имена детету после промене породичног статуса: доказ о промени
породичног статуса (решење, извод из МКВ за родитеље и др.) и други докази по оцени
службеног лица, а у складу са законом.
За наведене радње странке не плаћају таксу, на основу члана 19. став 4. Закона о
републичким административним таксама.
Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:
А) за издавање уверења да је лице у животу:
обавезно лично присуство лица за које се издаје уверење; фотокопија личне карте или
одштампани подаци електронске личне карте са чипом; фотокопија доказа да је корисник
иностраног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање; доказ о уплаћеној републичкој
администативној такси
Б) за издавање уверења о пољопривреди:
фотокопија личне карте или одштампани подаци електронске личне карте са чипом;
уверење Пореске управе да се лице дужи порезом по основу пољопривреде; оверена изјава
два сведока да се лице бави пољопривредном производњом, као јединим занимањем;
фотокопија решења о регистрацији пољопривредног газдинства; доказ о уплаћеној такси
В) за издавање уверења о заједници живота:
оверена фотокопија личних карата за чланове домаћинства; оверена изјава два сведока или
изјава два сведока на записнику код службеног лица; изводи из МКР за чланове
домаћинства; други докази према оцени службеног лица и у зависности од захтева; доказ о
уплаћеној такси
Г) за издавање уверења о помагању чланова домаћинства:
Извод из МКР за лица која су потпомагана, за брачног друга извод из МКВ, потврдеисечци-признанице о посланом новцу, пореско уверење о члановима породице који се
задужујупорезом, потврде о висини плате запослених чланова породице или чек за
пензионере; доказ о уплаћеној такси
Промена имена, презимена или личног имена
(доношење решења)
Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже уз
захтев који мора бити образложен обухвата: уверење о пребивалишту из ПС у
Владимирцима; извод из МКР (уколико се враћа на презиме пре склапања брака, обавезно
са спроведеном прибелешком о разводу); уверење о држављанству РС; извод из МКВ
(уколико се враћа на презиме пре склапања брака, обавезно са спроведеном прибелешком о
разводу); фотокопија личне карте или одштампани подаци електронске личне карте са
чипом; уверење Основног суда да се против подносиоца захтева не води истрага нити је
29
подигнута оптужница за кривична дела; уверење Пореске управе и ЛПА да се лице не дужи
порезом; изводи из МКР за малолетну децу; уколико се захтев подноси преко пуномоћника,
обавезно се прилаже прописно оверено специјално пуномоћје.
- Уколико се промена тражи за малолетно лице, захтев подноси један родитељ, док други
даје сагласност, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом;
други докази у зависности од разлога за промену и по оцени службеног лица.
Накнадни уписи у матичне књиге – рођених и умрлих
(доношење решења)
Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: уверење о пребивалишту или
оверена фотокопија личне карте; извод из МКР; уверење о држављанству; извод из МКВ; за
накнадни упис смрти се прилажу потврда лекара о смрти или оверена изјава два сведока;
други докази по оцени службеног лица; доказ о уплаћеној такси
Исправке грешака у матичним књигама (доношење решења)
Потребна документација коју странка прилаже уз захтев: уверење о пребивалишту или
оверена фотокопија личне карте; извод из МКР; други докази по оцени службеног лица. За
доношење овог решења не плаћа се такса на основу члана 19. став 3. Закона о републичким
административним таксама.
Закључење брака преко пуномоћника (доношење решења)
Потребна документација која се подноси за дозволу закључења брака преко пуномоћника:
за невесту и женика: извод из МКР, уверење о држављанству и њихове фотокопије личних
карата или одштампани подаци електронске личне карте са чипом; за закључење брака
страног држављанина: извод из МКР (на интернационалном обрасцу или на страном
обрасцу овереном «Apostille» печатом и преведеном на српски језик са овером судског
тумача), уверење о слободном брачном стању (овереном «Apostille» печатом и преведеном
на српски језик са овером судског тумача), оверена фотокопија пасоша, а уколико лице не
разуме српски језик обавезно је присуство судског тумача; пуномоћје за склапање брака
мора бити прописно оверено и издато само ради склапања брака, а треба да садржи личне
податке о властодавцу, пуномоћнику и будућем супружнику који ће присуствовати
склапању брака, као и које презиме узима властодавац приликом склапања брака,
фотокопија личне карте или одштампани подаци електронске личне карте са чипом за
пуномоћника.
БИРАЧКИ СПИСАК
Документација потребна за упис у бирачки списак:
 Захтев,
 Важећа лична карта,
 Ослобођено плаћање таксе.
30
Документација потребна за брисање из бирачког списка:
 Захтев,
 Извод из МКУ,одјава пребивалиштва, решење о отпусту из држављанства,
 Решење о лишавању пословне способности,
 Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за измену података у бирачком списку:
 Захтев,
 Важећа лична карта или други документ,
 Ослобођено плаћања таксе.
Документација потребна за исправљање података у бирачком списку:
 Захтев,
 Важећа лична карта или други документ,
 Ослобођен од плаћања таксе.
УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦА И
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ






Захтев за издавање здравствене књижице,
Лична карта,
Радна књижица,
Сведочанство,уверење или диплома,
Ако је књижица изгубљена оглашава се неважећом
Накнада за трошкове општинске управе
ОВЕРА




Преписа ( потребна фотокопија или препис документа у два примерка и оргинал
документа на увид),
Потпис (потребна два примерка документа на којима се потпис оверава и лично
присуство потписника са важећим личним картама),
Републичка административна такса
Накнада за трошкове Општинске управе
ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГА О ДЕЦИ
Документација потребна за признавање права на дечији додатак:
 Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
 *Уверење да је држављанин Републике Србије за лице на кога ће захтев
поднети(себе или брачног друга),
 Фотокопија личне карта одраслих чланова заједничког домаћинства,
31














*Фотокопију своје оверене здравствене књижице и здравствених књижица за све
пунолетне чланове домаћинства,
Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева за
сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
Потврда о катастарским приходима у предходној години за сваког члана заједничког
домаћинства који остварује приходе,
Изјава о заједничком домаћинству(текст изјаве на обрасцу захтева),
Изјаву да непосредно брине о деци(текст изјаве на обрасцу захтева),
Потврда о својству редовног учинка за децу школског узраста(основна и средња),
Доказ о чињеници у вези непокретности,као и стамбеног простора,као што су(извод
из земљишне књиге,власнички лист,уговор о куповини непокретности,решење о
порезу,уверење републичког геодетског завод,уговор о коришћењу стана),
Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава(текст изјаве на обрасцу
захтева),
Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
*Акт о разврставању за дете ометено у развоју,
*Акт о продужењу родитељског права(умрлица за другог родитеља,доказ о поверењу
детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод из матичне
књиге рођених за децу неутврђеног очинства,потврда војног органа),
Докази о незапослености(уверење и радна књижица),
Докази о старатељству или хранитељству(акт надлежног органа старатељства),
Фотокопија картице текућег рачуна.
*Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса
када се први пут подноси захтев или код доказивања промена неког статуса;


Докази о приходима код сваке обнове захтева,
Доказ о школовању код првог захтева и на почетку сваке школске године.
Документација потребна за признавање права на родитељски додатак:
Подносилац захтева(мајка) прилаже:
 Извод из МКР,за сву своју децу(изводи не могу бити старији од 6 месеци),
 Уверење о држављанству за себе не старије од 6 месеци,
 Фотокопију своје личне карте
 Фотокопију своје здравствене књижице(копиране обе стране да се види и број
књижице),
 Уверење надлежног органа старатељства да:
 Непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
 Деца предходног реда рођања нису смештена у установу социјалне
заштите,хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
 Није лишен родитељског права у односу на децу предходног реда рођења,
 Право на родитељски додатак у оправданим случајевима може да оствари и отац
(када мајка деце није жива или оправдано спречена да врши бригу новорођеном
детету, деци али тек пошто то званичним релевантим доказима докаже).
32
Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде као и обрачун
накнаде зараде потребно је доставити:
 Решење послодавца о праву на породитељско одсуство са рада ради неге детета,
 Потврда послодаваца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно
пре остваривања породиљског одсуства и да ли је именовани у СТАЛНОМ
РАДНОМ ОДНОСУ или на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и до када.Ако је на одређено време
доставити и копију Уговора о раду,
 Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства-дознака,
 Извод из матичне књиге рођених за децу,
 Фотокопија радне књижице,
 Фотокопију личне карте,
 Фотокопију оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права,
 Фотокопију М-2 обрасца овереног од послодавца и од стране Завода за ПИО-е,
 Потврду о висини Бруто основне зараде и бруто зараде за минули рад,
 Потврда о висини Просечне Бруто накнаде зараде породиље за 12 месеци(по
месецима) који предходе месецу отварања породиљског боловања у скаладу са
законом(извод банке преко које именована прима лични доходак или платне листе за
12 месеци потписане од стране породиље потписане и оверене од стране послодавца.
 Потврду надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци која предходе
месецу у коме је започето коришћење одсустава и по истеку године решење о
коначној основици само за лице које самостално обавља делатност,
 Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом
поверавању обављања те делатности другом лицу,односно личну изјаву да у време
трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност,само за лице које
самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго
лице.
ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Потребна документација за признавање својства ратног инвалида по основу ране,
озледе, повреде и болести





Захтев за признавање својства ратног војног инвалида, лична карта(фотокопија),
Извд из МКР,
Уверење о држављанству,
Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена
подношења захтева,уверња о околностима повређивања(издаје надлежни војни или
други надлежни орган),
Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
33
Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по
основу ране,озледе,повреде и болести:







Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
Лична карта(фотокопија),
Извод из МКР,
Уверење о држављанству,
Медицинска документација о лечењу,
Уверење војне јединице о околностима повређивања или решње о отпуштању војног
рока(издаје војни одсек према мест пребивалишта странке),
Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета:
 Захтев за повећање процента војног инвалидитета,
 Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније
утврђени инвалидитет.
Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом
борцу(за супругу и децу):
 Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
 Лична карта или избегличка легитимација (фотокопија),
 Извод из МКВ,
 Изјава два сведока да се удова није преудала,
 Извод из МКР за децу,
 Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године
живота,
 Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
 Уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
 Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
Потребна документација за признавање права на борачки додатак:
 Захтев за признавање права на борачки додатак,
 Потврда да је у радном односу,издаје послодавац,
 Потврда о висини исплаћене месечне зараде,издаје послодавац.
Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних
инвалида:
 Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности)
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје
Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
 Уверење Завода за тржиште рада,
34



Уверење Центра за социјални рад,
Изјава два сведока,
Фотокопија личне карте за подносиоца захтева.
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту борачног друга
и деце војног инвалида:
 Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје
Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 Извод из МКР за супругу и децу,
 Извод из МКВ,
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
 Уверење Завода за тржиште рада,
 Уверење Центра за социјални рад,
 Изјава два сведока,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година
живота.
Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
 Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала,
 Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала.
Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
 Захтев за признавање права на путничко моторно возило,
Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти
војног инвалида:
 Захтев за признавање права на једнократну помоћ,
 Извод из МКУ за покојног војног инвалида,
 Фотокопија личне карте подносиоца захтева,
 Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству
са војном инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.
Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
 Захтев за признање права на додатну негу и помоћ,
 Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак:
 Захтев за признавање права на ортопедски додатак
 Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма,а које је непосредна
последица задобијене ране,ране,повреде,озледе или болести која је проузроковала
тешко оштећење екстремитета.
35
Потребна документација за признавање права на накнаду за време незапослености
ратних војних инвалида од I до IV групе
 Захтев за наведено право,
 Уверење да је војни инвалид незапослено лице(издаје Завод за тржиште рада),
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд
за здравство и исто прибавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
 Изјава два сведока.
Потребна документација за признавање права на породични додатак:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКР,за подносиоц захтева,
 Извод из МКВ,
 Уверење о држављанству за подносиоца захтева,
 Доказ о приходима домаћинстава,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
 Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника,
 Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд
за здравство и исто прибављања служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
 Приходи свих чланова домаћинстава,
 Изјава два сведока.
Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на
личну инвалиднину:
 Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
 Фотокопија личне карте
 Уверење о држављанству
 Извод из МКР,
 Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија
уверења о околностима повређивања,
 Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих
36
Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране другог лица
цивилног инвалида рада:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица.
Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак цивилног
инвалида рата:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма,акоје је непосредна
последица задобијене ране,повреде,озледе или болести која је проузроковла тешко
оштећење екстремитета.
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту цивилног
инвалида рата:
 Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд
за здравство и истоприбавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општина у којима су живели,
 Уверење Центра за социјални рад,
 Уверење Завода за тржиште рада,
 Изјава два сведока,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање цивилног
инвалида рада:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКВ,уколико је корисник у браку,
 Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
 Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности),
 Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд
за здравство и исто прибавља служба),
 Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и
општине у којима су живели.
Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова
цивилног инвалида рата:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКУ за инвалида,
 Рачун погребног предузећа,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.
37
Потребна документација за признавање права на увећање месечног новчаног
примања на основу самохраности:
 Захтев за наведено право,
 Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице,
 Ко сачињава ужу породицу корисника,да ли има живе родитеље и децу ван
домаћинсатава као и да ли исти остварује приход,
 Родитеље подносиоца захтева,
 Изводи из МКР за децу подносиоца захтева.
Потребна документација за признавање права на увећање новчаног месечног
примања по основу везаности за постељу,односно додатак за негу:
 Захтев за наведено право,
 Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу,са налазима лекара
специјалисте уколко их корисник поседује.
Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:
 Захтев за наведено право,
 Извод из МКУ за инвалида,
 Рачун погребног предузећа,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.
Потребна документација за признавање права на помоћ у сличају смрти:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 Извод из МКУ за бившег корисника,
 Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у доманћинству са
бившим корисником.
Потребна документација за признавање права трошкова смештаја у установе
социјалне заштите:
 Захтев за признавање наведеног права,
 Доказа од када се лице налази у установи.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И УРБАНИЗАМ
Урбанистичко – технички документи
· За издавање услова за израду урбанистичког пројекта:
- захтев;
- копија плана парцеле или парцела, (не старија од шест месеци),
- доказ о праву својине у складу са чланом 135. овог закона;
· За издавање услова за израду пројекта препарцелације и парцелације:
- захтев;
38
- копија плана парцеле или парцела, (не старији од шест месеци),
- доказ о праву својине у складу са чланом 135. овог закона;
· За издавање услова за израду пројекта исправке граница суседних парцела:
- захтев;
- доказ о праву својине, односно закупа на катастарској парцели;
- копија плана парцеле или парцела, (не старија од шест месеци),
· За потврђивање урбанистичког пројекта:
- захтев;
- оверени урбанистички пројекат;
- пројекат геодетских обележавања;
· За потврђивање пројекта препарцелације и парцелације:
- захтев;
- оверени пројекат препарцелације и парцелације;
- пројекат геодетских обележавања;
· За потврђивање пројекта исправке граница суседних парцела:
- захтев;
- доказ о праву својине, односно закупа на катастарској парцели;
- оверени пројекат исправке граница суседних парцела;
Информација о локацији и локацијска дозвола
· За издавање информације о локацији:
- захтев;
- копија плана парцеле (не старија од 6 месеци);
- накнаду од:
За издавање локацијске дозволе:
- захтев;
- копија плана парцеле (не старија од 6 месеци);
- извод из катастра подземних инсталација;
- доказ о праву својине у складу са чланом 135. овог закона;
- подаци о објекту који ће се градити, а нарочито о планираној диспозицији, врсти и намени
објекта, техничке карактеристике и сл.
Грађевинска дозвола
За издавање грађевинске дозволе:
- локацијска дозвола;
- главни пројекат у три примерака са извештајем о извршеној техничкој контроли;
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту, односно дпказ о
праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта;
За измену решења о локацијској и грађевинској дозволи услед промене инвеститора:
- захтев;
- доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно
праву својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права
својине на објекту у изградњи;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
За измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења:
- локацијска дозвола;
- главни пројекат у три примерака са извештајем о извршеној техничкој контроли;
-доказ о допуни о уређења односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
39
За изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола:
-захтев;
- доказ о праву својине у складу са чланом 135. овог закона;
- идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на адаптацији и санацији;
- информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража и трафо станица 10/04 kV или
20/04 Kv;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за
изградњу типских трафо станица 10/04 kV или 20/04 Kv (осим стубних трафо станица), гаража,
остава, и других сличних објеката, као и за промену намене објекта без извођење радова;
Грађење
За почетак грађења објекта:
- пријава, која садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова;
За издавање потврде о усклађености темеља:
- захтев;
За пробни рад:
- захтев, о испуњености услова за пуштање објекта у пробни рад;
- геодетски снимак дела објекта или објекта за који је поднета пријава за грађење;
Употребна дозвола
За технички преглед и употребну дозволу:
- решење о грађевинској дозволи,
- потврду о техничком прегледу темеља,
- главни пројекат, (пројекат изведеног стања), са извршеном техничком контролом,
- геодетски снимак предметног објекта,
Уклањање објекта
За издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела:
- захтев;
- главни пројекат рушења у три примерака;
- доказ о својини на објекту;
За накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације:
- захтев;
- доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на
објекту;
- фотографије објекта;
- техничку документацију у зависности од врсте објекта
- доказ о измиреним обавезама у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
Уверења о старости објекта
За објекте изграђене пре 1971. године
- копију плана парцеле на којој је изграђен објекат, лист непокретности(не старији од шест
месеци).
За објекте изграђене пре доношења прописа о изградњи објеката:
- копију плана парцеле на којој је изграђен објекат, лист непокретности(не старији од шест
месеци).
40
ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈЕ
Послови пријема:
Захтева и пријава физичких и правних лица у вези послова из надлежности
комуналне, грађевинске, саобраћајне, просветне и инспекције за заштиту животне
средине.
На основу поднете пријаве комунални инспектор:
 Утврђује да ли је у његовој ингеренцији
 Излази на лице места утврђује чињенично стање
 Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси
захтев за покретање прекршајног поступка
 Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама
 Уколико инспектор процени да нема ингеренције или не може да спроводи
материјалне прописе, доноси закључак којим се одбацује захтев странке као
неоснован.
 На решење са налогом на закључак иде посебна жалба.
На основу поднете пријаве просветном инспектору:
 Писмено обраћање(изјаву)
 Отварање предмета
 Оцењује да ли је из оквира из надлежности просветне инспекције.
На основу поднете пријаве саобраћајном инспектору:
 Одлазак на лице места,
 Инспектор утврђује чињенично стање и налаже управним мерама отклањање
недостатака.
На основу поднете пријаве грађевинском инспектору:
 Утврђује да ли је у његовој ингеренцији
 Излази на лице места утврђује чињенично стање
 Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси
захтев за покретање прекршајног поступка
 Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама.
ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Предмети:



Решење о потреби процени утицаја на животну средину,
Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину,
Решење о давању сагласности на студије о процени утицаја на животну средину,
41


Решење о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о
процени утицаја,
Решење о интегрисаној дозволи.
Документација за издавање решења о потреби процени утицаја на животну средину:
 Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја израђен према Правилнику о
садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
 Прилог који садржи друге податке и документацију,односно предходно прибављена
мишљења,услова и сагласности других надлежних органа,
 Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.
Документација за издавање решења о одређивању обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину:
 Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину израђен према Правилнику о сдржини захтева за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 Прилог који садржи друге податке и документацију,односно претходно прибављена
мишљења,услове и сагласности других надлежних органа,
 Доказ о уплаћеној републичкој административној такси,
 Решење о потреби процене утицаја или решење републичког инспектора заштите
животне средине којим је носиоцу пројекта наложена израда студије о процени
утицаја.
Документација за издавање решења о потреби изради нове или ажурирању постојеће
студије о процени утицаја на животну средину:
 Захтев који садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину,
 Постојећу студију о процени утицаја на животну средину,
 Доказ о уплаћеној републичкој такси
 Накнада за трошкове Општинске управе
Документација за издавање решења о интегрисаној дозволи:
 Захтев за издавање интегрисане дозволе који садржи податке наведене у члану
8.Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
 Документацију која се прилаже уз захтев према члану 9. Закона о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине
 Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.
42
ПОСЛОВИ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Предмет:
Подношење и попуњавање пријава за Агенцију привредне регистре, за:
 упис предузетника у регистар,
 промене предузетника,
 брисање предузетника,
 извод из регистра.
Документација потребна за оснивање радње:
 Фотокопија личне карте,
 Доказ о уплати накнаде на рачун бр.840-29771845-59 прималац Агенција за
привредне регистре Београд.
Претходна сагласност подноси се у случају оснивања радње за обављање следећих
делатности:









Здравственае делатности,
Ветеринарске ординације и апотеке,
Пољопривредне апотеке,
Такси превоз,
Промет оружја делова оружја и муниције,
Обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности,
Послове заступања у осигурању,
Послове стечајног управника,
Агенција за запошљавање.
Документација потребна за промене:
За све промене неопходно је доставити:



Доказ о уплати накнаде у износу од 600,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59
прималац Агенција за привредне регистре Београд.
Фотокопија решења о упису радње
Печат радње
А за промену личних података о оснивачу или ортацима:
 Фотокопију личне карте.
Уписа или промене пословође или лица које заступа ортаке у ортачкој радњи:
 Оверено овлашћење и фотокопија личне карте за овлашћеног пословођу.
43
Брисање предузетника и извода из регистра:
 Доказ о уплати накнаде у износу од 600,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59
прималац Агенција за привредне регистре Београд.
 Фотокопију решења о упису радње,
 Захтев са подацима о власнику и објекту,
 Доказ о уплати таксе.
Категоризација соба, кућа, станова у домаћој радиности и сеоских домаћинстава
 Захтев за одређивање категоризације кућа,апартмана и соба
 Изјава о испуњености минималних техничких санитарних хигијенских услова у
домаћој радиности и сеоског туристичког домаћинсзва
 Подаци о физичком лицу или о заступнику
 Доказ о уплаћеној републичкој такси у износу од 580,00 динара
 Накнада за трошкове Општинске управе
Сва упутствa у вези регистрације приватних предузетника могу се добити не веб
адреси http://www. apr..gov.rs
ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Предмети:
 Решење о промени намене пољопривредног земљишта,
Документација за издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта:
 Захтев
 Копија плана парцеле
 Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта(власнички лист из
катастра непокретности не старији од 6 месеци,копију плана катастарске парцеле не
старији од 6 месеци, извод из одговарјућег урбанистичког плана о намени
катастарске парцеле(генерални план,план генералне регулације,план детаљне
регулације),односно информације о локацији,односно решење о утврђивању
земљишта за редовну употребу објеката и форм.грађевинске парцеле у смислу Члана
70. Закона о планирању и изградњи.
 Доказ о уплаћеној републичкој административној такси и општинској такси
44
ПОСЛОВИ ВОДОПРИВРЕДЕ
Предмети:
 Решење о издавању водних услова,
 Решење о издавању водне сагласности
 Издавање водних налога за објекте који имају водну дозволу.
Документација за издавање решења водних услова:
 Захтев прописан правилником О1,О2
 Мишљење ЈВП,
 Фотокопија информације о локацији,
 Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси
 Накнада за трошкове Општинске управе
Документација за издавање решења о водној сагласности:
 Захтев прописан правилником О3,О4,О5
 Један примерак главног пројекта са уређеном техничком контриолом
 Фотокопија решења о издавању водних услова,
 Анализа воде
 Доказ о уплаћеној републичкој административној такси
 Накнада за трошкове Општинске управе
Документација за издавање решења о водној дозволи
 Фотокопија решења о издавању водне сагласности
 Извештај о техничком прегледу објекта
 Одобрење за градњу објекта
 Решење надлежних органа у зависности од вресте објекта
 Доказ о уплаћеној административној такси.
Сви захтеви се решавају у роковима који су предвиђени Законом о општем управном
поступку
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ОРГАНА ОПШТИНЕ
Опис осталих послова који се обављају у Општинској управи Општине Владимирци,
предвиђени су Статутом општине Владимирци, Одлуком о општинској управи општине
Владимирци као и позитивним прописима из области којима су исте регулисане.
Накнада за рад органа управе предвиђена је Општинском Одлуком о
административним таксама и Законом о републичким административним таксама.
45
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА
Табела 1: Преглед уписа у МК
НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Упис у
матичну
књигу
Рођених
Венчаних
Умрлих
Владимирци
Дебрц
Белотић
Прово
Јаловик
35
39
57
16
17
44
8
1
30
4
8
25
12
10
20
Скупљен
Крнић
13
12
33
4
13
20
Риђаке
3
4
18
ук
95
104
239
Табела 2: Преглед издавања извода из Матичних књига
НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Издавање
извода из
МК
Рођених
Венчаних
Умрлих
Иностраних
Владимирци
Дебрц
Белотић
Прово
Јаловик
943
347
197
22
418
171
187
18
388
82
61
14
239
95
61
17
296
79
76
24
Скупљен
290
104
124
11
Крнић
139
43
24
23
Риђаке
176
55
41
4
ук
2889
977
771
133
Табела 3: Састављање извештаја
НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Састављање
извештаја
Владимирци
Дебрц
Белотић
Прово
Јаловик
Зак.брака
Смрт
Развод бр
156
276
220
34
160
10
23
42
4
18
85
6
9
17
0
Скупљен
20
131
5
Крнић
13
12
2
Риђаке
4
18
2
ук
276
741
249
Табела 4: Упис констатација
НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Упис
констатација
Зак.брака
Смрт
Развод бр
остало
Владимирци
Дебрц
Белотић
Прово
Јаловик
272
437
17
257
65
476
18
175
46
82
18
0
28
121
12
61
83
102
11
52
Скупљен
28
190
5
0
Крнић
7
17
2
17
Риђаке
6
20
2
0
ук
535
1445
85
562
46
Табела 5: Укупан број састављених записника
НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Састављање
записника
Имена детета
Приз очинс
Закљ брака
Конст смрт
Владимирци
Дебрц
Белотић
Прово
Јаловик
25
8
39
52
14
0
17
3
17
6
1
30
15
4
8
25
4
0
10
20
Скупљен
Крнић
12
8
11
33
6
2
8
7
Риђаке
5
0
4
18
ук
94
28
98
193
Табела 6. Укупан број издатих уверења
НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Издата
уверења
Државља
Сл бр.ст
Није упис
Владимирци
Дебрц
Белотић
Прово
Јаловик
896
3
20
987
0
5
385
1
3
291
2
7
363
5
16
Скупљен
Крнић
376
0
0
192
2
11
Риђаке
190
0
0
ук
3680
13
62
Табеларни приказ донетих решења о вођењу бирачког списка
1
2
3
4
5
6
7
8
Решења о пријави пребивалишта
Решење о измени личних података
Решења о отпусту из држављанства
Решења о брисању по основу смрти
Решења о промени пребивлишта
Решења по одјави пребивалишта
Решења о брисању по основу дуплих уписа
Решења о упису –пунолетна лица
УКУПНО ДОНЕТИХ РЕШЕЊА
782
350
11
441
4450
457
661
95
7247
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПИСАРНИЦЕ
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ОПИС ПОСЛА
Предмети, примљени, заведени у основну евиденцију и достављени
Разведени и архивирани предмети
Овера изјава
Овера преписа
Овера потписа
Издате радне књижице
Примљено, заведено и прослеђено рачуна
Запаковано и експедовано поште
Потврде о животу
Потврде о издржавању члана породице
Приимљена, заведена и отпремљена обична пошта
БРОЈ
2625
1375
747
2102
2650
220
1370
3500
102
12
320
47
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРИМЉЕНИХ У ТОКУ ИЗВЕШТАЈНОГ
ПЕРИОДА
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
У РОКУ ОД МЕСЕЦ ДАНА
У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА
ПО ИСТЕКУ РОКА ОД ДВА МЕСЕЦА
ЗАХТЕВ ОДБАЧЕН
ЗАХТЕВ ОДБИЈЕН
ЗАХТЕВ УСВОЈЕН
ПОСТУПАК ОБУСТАВЉЕН
УКУПНО РЕШЕНО ПРЕДМЕТА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ИЗЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
2012.година
БРОЈ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ - МЕСЕЦА
НАЧИН ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕШАВАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У 2012.г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27
1414
1441
1073
3
359
2
0
1422
1
1425
16
службеној
дужности
0
5306
5306
172
410
4716
0
3
5294
1
5298
8
укупно
27
6720
6747
1245
413
5075
2
3
6716
2
6723
24
захтев
странке
С ОБЗИРОМ НА
РОК
С ОБЗИРОМ НА РЕШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Табеларни приказ решавања по управним областима
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УПРАВНА ОБЛАСТ
Имовинско правни односи
Грађевинска инспекција
Инспекција за друмски саобраћај
Комунална инспекција
Инвалидско борачка заштита
Дечија заштита
Послови одобрења за изградњу
Урбанизам
Грађанска стања
Еколошка инспекција
Локална пореска администрација
УКУПНО
Укупно
предмета
Решено
предмета
21
5
6
7
36
860
153
49
19
3
5588
6747
14
3
5
6
32
860
151
47
19
3
5583
6723
48
ОДЛУКА
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се врсте услуга и утврђују висине накнада за услуге које, својом
делатношћу, Општинска управа врши трећим лицима.
Члан 2.
Врсте услуга из члана 1. ове Одлуке су:
1. Услуге управног поступка и сличне услуге;
2. Услуге за рад комисија и запослених на терену;
3. Услуге у области урбанизма и грађевинарства;
4. Услуге у области приватног предузетништва;
5 .Остале услуге;
Члан 3.
Висина накнада за услуге из члана 2. Ове Одлуке утврђују се за:
1. Услуге управног поступка и сличне услуге:
RSD
- захтеве, молбе, предлоге, пријаве и друге поднеске ............................................................ 150,00
- овера изјава сведока ....................................................................... ............................................... 200,00
- овера преписа, потписа и и рукописа..................................................................................... 200,00
- овера копија планова ...................................... ............................................................................. 350,00
- овера пуномоћја .............................................................................................................................. 500,00
-овера осталих докумената ............................................................................................................. 200,00
- жалбе на решења и друге акте..................................................................................................... 400,00
- издавање извода из матичних књига:
на домаћем обрасцу .................................................................................................. 200,00
на међународном обрасцу ....................................................................................... 850,00
- издавање свих врста уверења.......................................................................... .......................... 200,00
- донашење решења о свим накнадним уписима у матичне књиге рођених,
венчаних и умрлих......................................................................................................................... 700,00
- издавање уверења о слободном брачном стању .................................................................... 1.000,00
- венчање ван пославних просторија .. . . . . ........ .........................................................10.000,00
- венчање у пословним простаријама општине ..............................................................2.500,00
- сличне услуге ................................................................................................................................. 500,00
- издавање дупликата свих решења..................................................................................... 600,00
- издавање свих других решења која доноси Општинска управа, ако
овом Одлуком није другачије прописано
................................................................600,00
49
НАПОМЕНА: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са
територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, накнаду за
оверу потписа, преписа и рукописа, издавање извода и доношење решења о накнадном упису
чињенице рођења, венчања и смрти у матичну књигу, плаћају умањену за 70%.
2. Услуге рада комисија и запослених на терену по једном захтеву:
- Еколошки инспекцијски преглед пословних просторија о утврђивању
услова за вршење занатских и привредних делатности.......................................... 5.000,00
-Саобраћајно инспекцијки преглед путничких возила о утврђивању услова за
обављање ауто такси превоза...............................................................................
2.000,00
3.Услуге из области урбанизма и грађевинарства по једном захтеву:
- пријава за легализацију:
- стамбени објекти
- физичка лица...................................................................................
900,00
- правна лица...................................................................................... 2.000,00
помоћни и економски објекти
- физичка лица....................................................................................
700,00
- правна лица........................................................................................ 1.300,00
- пословни објекти
- физичка лица.................................................................................... 6.000,00
- правна лица....................................................................................... 11.000,00
- Услови за израду Урбанистичких пројекта, парцелације, препалцелације и исправке
граница............................................................................................................................................. 700,00
- Обавештење о могућности добијања потребне документације
-физичка лица...................................................................................... 400,00
-правна лица......................................................................................... 600,00
-Информација о локацији................................................................................................................. 700,00
- Израда решења о локацијској дозволи
а) Стамбени објекти:
- индивидуални
- до 100 м2 :
- физичка лица...................................................................................
2.000,00
- правна лица......................................................................................
4.000,00
- преко 100м2 :
- физичка лица...................................................................................
4.000,00
- правна лица......................................................................................
7.000,00
50
- вишепородични
- физичка лица
5.500,00
- правна лица ..
11.000,00
-колективни ..................................
18.000,00
б) Стамбено-пословни објекти:
- до 100 м2
- физичка лица
4.000,00
- правна лица ...
7.000,00
- физичка лица
7.000,00
- правна лица ..
13.000,00
- преко 100 м2
в) Пословни објекти:
- мањи пословнии објекти ( до 100 м2)
- физичка лица
- правна лица
5.500,00
11.000,00
- већи пословни објекти (преко 100м2)
- физичка лица
- правна лица
9.000,00
18.000,00
г) Инфраструктурна мрежа и објекти:
- водовод и канализација (по 1 км мреже)
- појединачни објекти водовода и канализације
(резервоар, бустер станица, пумпе и црпне станице и сл
- локални и некатегорисани путеви- (по1 км мреже)
- електро мрежа (далководи,мрежа ниског напона до 1км
- електро мрежа (далеководи, мрежа ниског напона) преко 1км
- трафо станице (као посебни објекти)
- мрежа ПТТ (и сви други видови телекомуникација) до 1км.
- мрежа ПТТ (и сви други видови телекомуникација) преко 1 км
- антенски стубови мобилне телефоније( радио-базне станице )
-птт централе (као појединачни објекти)
- реконструкција ПТТ мрже до 1км.
- реконструкција ПТТ мреже преко 1км.
850,00
850,00
850,00
16.200,00
24.000,00
19.500,00
16.200,00
24.000,00
32.400,00
24.000,00
16.200,00
24.000,00
д) Помоћни и економски објекти:
- до 50 м2
-физичка лица
850,00
51
- правна лица
1.350,00
- преко 50 м2
-физичка лицa .............................................
-правна лица............................................... .
- објекти преко 600м2
-физичка лица............................................ .
- правна лица ............................................. .
1.620,00
3.240,00
3.240,00
6.480,00
ђ). Монтажно-демонтажни објекти на осталом земљишту
- физичка лица...........................................
850,00
- правна лица.............................................
1.620,00
- физичка лица.........................................
-правна лица............................................
1.620,00
3.240,00
е) Остали објекти
- Грађевинска дозвола - Одобрење за изградњу објекта:
а) Стамбени објекти:
- индивидуални
- до 100м2 :
- физичка лица....................................
- правна лица...................................
- преко 100м2
- физичка лица...............................
- правна лица.................................
- вишепородични (до 3 стамбене јединице)
- физичка лица..............................
- правна лица...............................
- колективни.................................................................. ..
б) Стамбено-пословни објекти :
- до 100м2:
- физичка лица................................ ...
- правна лица..................................... .
- преко 100м2:
- физичка лица................................ ...
- правна лица.......................................
890,00
1.800,00
1.800,00
3.300,00
2.420,00
4.800,00
6.380,00
1.620,00
3.230,00
3.230,00
6.380,00
в) Пословни објекти:
- мањи пословни објекти (до 100 м2.)
- физичка лица..............................
3.600,00
- правна лица...............................
7.000,00
2
- већи пословни објекти (преко 100 м )
- физичка лица...........................
- правна лица
7.000,00
14.400,00
52
г) Инфраструктурна мрежа и објекти:
-водовод и канализација(по 1 км мреже)
400,00
- појединачни објекти водовода и канализације (резервоар" бустер станица",
пумпне црпне станице и сл.)
400,00
- локални и некатегорисани путеви (по 1 км мреже)
400,00
- електро мрежа (далеководи, мрежа ниског напона) до.1 км
8.160,00
- електро мрежа (далеководи мрежа ниског напона) преко 1км.
2.240,00
- трафо станице (као посебни објекти)
9.720,00
- мрежа ПТТ (и сви други видови телекомуникација) до 1. км
8.160,00
- мрежа ПТТ (и сви други видови телекомуникација) преко 1 км
2.240,00
- антенски стубови мобилне телефоније ( радио базне станице)
15.000,00
- ПТТ централе (као појединачни објекти) ...............................
2.240,00
- реконструкеија ПТТ мреже до 1км .............................................
8.160,00
- реконструкција ПТТ мреже преко 1км ...........................................................12.240,00
д) Помоћни и економски објекти:
- до 50 м2.
- физичка лица ....
410,00
- правна лица .......
850,00
- преко 50 м2
- физичка лица ....
850,00
- правна лица .....
1.500,00
- објекти већи од 600м2
- физичка лица ....
1.620,00
- правна лица .......
3.240,00
ђ) Монтажно демонтажни објекти на осталом земљишту
- физичка лица
410,00
- правна лица
850,00
е) Остали објекти
- физичка лица
850,00
- правна лица
1.620,00
-Решење о привременој грађевинској дозволи
1.800,00
- Пријава припремних радова
- физичка лица ................................................
890,00
- правна лица ........................................... ........
1.800,00
- Пријава почетка извођења радова
- физичка лица.................................................
890,00
- правна лица ........................................... ........
1.800,00
- Преглед и потврда документације за извођење радова:
- физичка лица ........................................
1.250,00
- правна лица ..........................................
2.700,00
- Решење за изградњу објеката и извођење радова за објекте за које се не издаје
одобрење за изградњу
- физичка лица.................................
660,00
- правна лица................................
1.320,00
53
- Контрола темеља:
- помоћни и економски
- физичка лица.................................
- правна лица..................................
270,00
530,00
- стамбени
- физичка лица...............................
- правна лица...............................
890,00
1.800,00
-стамбено пословни објекти
- физичка лица............................
1.800,00
- правна лица...............................
3.600,00
- пословни објекти
- физичка лица............................
- правна лица............................
- Употребна дозвола
- физичка лица...........................
- правна лица...........................
- Одобрење и Употребна дозвола за изградњу објекта.
- физичка лица.......................
- правна лица ........................
3.600,00
7.200,00
890,00
1.800,00
1.800,00
3.600,00
- Одобрење за монтажне објекте на јавним површинама.
- физичка лица......................
3.600,00
- правна лица........................
7.200,00
- еко такса (процена утицаја, студија утицаја и др.)
- физичка лица.......................
270,00
- правна лица.........................
560,00
- потврда урбанистичких пројеката парцелације, препалцелације и исправке граница
...................................................................
1.200,00
- потврда урбанистичких пројеката
-физичка лица..................
8.280,00
- правна лица...................
9.560,00
- накнада за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја у износу од 25%
од републичког просека за претходни месец
4. Услуге у области приватног предузетништва
- оснивање и брисање радње........................................
- промене у вези уписа у регистар..........................
- остале активности везане за приватне предузетнике..............
400,00
300,00
250,00
54
5. За остале услуге које нису прописане овом Одлуком, утврђују се накнаде према
реално извршеним услугама.
Члан 4.
Ако се услуге пружају ван радног времена, прописане накнаде се увећавају за 50%.
Члан 5.
Таксена обавеза настаје:
1) за захтеве-у тренутку њиховог подношења, а за захтеве дате на записник, у
тренутку када се записник састави
2) за решења, дозволе и друге исправе-у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3) за управне радње-у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи
Обвезник плаћања таксе или накнаде је подносилац захтева, односно поднеска
којима се поступак покреће, односно врши радња прописана таксом.
Ако за прописану таксу или накнаду постоји више обвезника, њихова обавеза је
солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак за који се плаћа такса, обвезник је
давалац изјаве на записник.
Члан 6.
Средства наплаћена по овој Одлуци су приходи општинског органа управе и
уплаћиваће се на рачун број 840-742351843-94. ( позив на број 97 53-112 ).
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу или накнаду платио.
Члан 7.
Од плаћања накнаде ослобађају се грађани и правна лица и друга лица која су
ослобођена плаћања административне таксе по одредбама Закона о републичким
административним таксама .
Члан 8.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или
недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева или поднеска
затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од 10 дана од дана подношења
55
захтева и упозори га на последице неплаћања таксе , о чему се на поднетом захтеву сачињава
белешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднсак, односно други спис
стигне поштом, одговорно лице овлашћено за одлучивање о захтеву, позваће обвезника
писменом опоменом да у року од 10 дана од дана пријема опомене плати пропсиану таксу и
упоорити га на последице неплаћања таксе.
Члан 9.
Услуге које се пружају ван редовне делатности Општинске управе не смеју утицати на
редовно функционисање Општинске управе.
Члан 10.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Владимирци.
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Правилник о накнадама које
својом делатношћу остварују општински органи („Сл. лист општина Богатић, Владимирци,
Коцељева и Шабац“, бр. /09).
Члан 12 .
Овa Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
56
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Законски прописи које примењују органи Општине Владимирци:






























Устав Републике Србије
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07)
Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07,34/10 и 54/11)
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10)
Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05 и 54/09)
Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“ број 48/91,
66/91, 44/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и 83/05)
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“
број 34/01, 62/06, 63/06 и 116/08)
Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број
97/08,53/10 и 66/11)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
Закон о јавним предузећима Службени гласник РС“ број 115/12)
Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09)
Закон о печату државних и других орана („Службени гласник РС“ број 101/07)
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 )
Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 24/11 )
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“ број 80/92)
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 24/11 и
„Службени гласник РС“,број 30/10);
Закон о планирању и изградњи, („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11);
Закон о комуналним делатностима, („Службени гласник РС“, број 88/11);
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06 и 31/11);
Закон о јавним путевима, („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07 и 101/11);
Закон о заштити животне средине, („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09);
Закон о заштити од буке у животној средини, („Службени гласник РС“, број 36/09 и
8/10);
Закон о управљању отпадом, („Службени гласник РС“, број 36/09 и 8/10);
Закон о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник РС“, број 135/04 и
36/09);
Закон о заштити ваздуха, („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, („Службени гласник РС“, број 36/09);
Закон о заштити природе, („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/04 и 88/10);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
(„Службени гласник РС“, број 135/04);
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09);
57

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12);


Закон о водама (''Службени гласник РС'', број 30/10);
Закон о одржавању стамбених зграда (''Службени гласник РС'', број 44/95, 46/98,
1/01 и 88/11);
Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 101/05, 123/07 и
101/11);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', број 41/09,
53/10 и 101/11)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник
РС'', број 135/04 и 88/10);
Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', број 57/11 и 80/11);
Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", број
6/80 и
36/90 и "Службени лист СРЈ", бр. 29/96);
Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број
43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008,
5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011 и 70/2011);
Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95 и 20/09 и „Сл. лист
СРЈ“ бр. 16/01)
Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11)
Закон о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94,
47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11)
Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом
због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа
(„Службени гласник РС“ број 18/91, 20/92 и 42/98)
Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“
број. 16/92)
Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС“ број. 20/77, 24/85, 6/89 и
„Службени гласник РС“ број. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)
Закон о задругама („Службени лист СРЈ“ бр. 41/96 и 12/98 и „Сл. гласник РС“ бр.
101/05 и 34/06)
Закон о изменема и допунама закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“ број. 36/09).;
Закон о процени утицаја на животну средину ('' Службени гласник РС“ број., 135/04
и 36/10)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“
број. 135/04 и 88/10)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(''Службени гласник РС“ број. 135/04)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ('' Службени гласник
РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број. 36/09 и 88/10)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број. 36/09)
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број. 36/09, 88/10 и 91/10)
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број. 36/09 од 15.05.2009);
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број. 36/09 и
88/10);























58






























Закон о фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС“ број. 72/09,
101/11);
Закон о водама („Службени гласник РС“ број. 30/10)
Закон о потврђивању протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих
материја из конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу
одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник
РС“ - Међународни уговори бр. 8/11)
Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број
72/09)
Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“, број 104/09),
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,
број 34/01)
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
РС“, број 43/01, 101/07 и 92/11),
Закон о спсречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/10),
Закон о безбедбости здравља на раду („Службени гласник РС“, број 101/05),
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09, 88/10,
99/10 и 57/11),
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009),
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009),
Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“, број 88/09),
Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09),
Закон о легализацији исправа у међународном промету („Службени гласник РС“,
број 6/73),
Закон о држављанству („Службени гласник РС“, број 135/04 и 90/07),
Породични Закон („Службени гласник РС“, број 18/07),
Закон о овери потписа, преписа и рукописа, („Службени гласник РС“ број 39/93),
Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/2009)
Закон о ванпарничном поступку („Службени гласнин СРС“ број 25/82 и 48/88,
„Службени гласник РС“, број 46/95 и 18/05),
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Службени лист СРЈ“ број 24/98 и 29/98)
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени
гласник СРС“ број 54/89 и „Службени гласник РС“ број 137/04)
Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 52/96)
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005)
Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 72/2009)
Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011)
Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби
(„Службени гласник РС“, број 9/77, 45/79, 10/84 и 49/89)
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број.
16/02,115/05 и 107/09)
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09 и 52/09)
Закон о основној школи(„Службени гласник РС“, број 50/92 и 22/02,72/09)
59



























Закон о средњој школи(„Службени гласник РС“, број 50/92, 24/96, 23/02 и
25/02,72/09)
Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, број
49/92,29/93,53/93,67/93,28/94,47/94,25/96 и 29/01,18/10)
Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 18/10)
Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10)
Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09)
Закон о младима („Службени гласник РС“, број 51/11)
Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број
52/11)
Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11)
Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92 и 30/2010)
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 и
41/09)
Закон о буџетском систему(„Службени гласник РС“, брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11
и 93/12)
Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12);
Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12)
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09,64/10-УС,
24/11 и 121/12);
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број
43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11,
55/12 и 93/12);
Закон о пољопривредном и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 41/09)
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001
66/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011)
Закон
о
одређивању
максималног
броја
запослених
у
локалној
администрацији(„Службени гласник РС“, број 104/09)
Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/2001, 80/2002,
135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009 44/2009, 18/2010 и 93/2012)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање(„Службени гласник РС“, број
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 7/09-усклађ и 52/11)
Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, број 38/01, 18/03, 45/05, 123/07,
30/10 и 93/12)
Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04исправка, 61/05, 61/07, 93/12)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“,
број 80/02, 80/02, 84/02, 23/03,70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09,
53/10, 101/11, 2/12 и 93/12)
Закон о финасирању политичких активниости(„Службени гласник РС“, број 43/11)
Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11
и 93/12)
Закон о јавном дугу(„Службени гласник РС“, број 61/05,107/09 и78/11)
Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину
Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10)
60
















Закон о платама у државним органима и јавним службама(„Службени гласник РС“,
број3 4/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11 и 99/11)
Закон о рачуноводству и ревизији(„Службени гласник РС“, број 46/06, 111/09 и
99/11)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",
број 80/02, 84/02,23/03, 70/03, 55/2004, 61/05, 61/2007, 20/09, 53/10 101/11, и 2/12.
Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", број 26/01, 80/02, 135/2004,
61/07, 5/09, 101/10 , 24/11
Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 31/11)
Закон о стечају ("Службени гласник РС", број 104/2009)
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09)
Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", број 101/05, 116/08 и 111/09)
Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", број 24/01, 80/02,
135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10 и 50/11)
Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91,
18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04)
Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", број 46/06 и 111/09)
Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга ("Службени гласник
РС", број 53/03, 61/04 и 71/05)
Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза ("Службени гласник РС", број
63/03 и 51/10)
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на
непокретностима ("Службени гласник РС", број 38/01 и 45/04).
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", број
114/06, 119/08, 9/09, 4/10 и 3/11)
Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 31/11).
61
ТАБЕЛАРНИ СПИСАК ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ- 2012.
Ред.
Бр.
Број
акта
Датум
1.
02-33/12-I
03.07.2012
2.
3.
02-32/12- I
02-23/12- I
03.07.2012
03.07.2012
4.
02-24/12- I
03.07.2012.
5.
03.07.2012.
02-35/12- I
6.
02-25/12- I
03.07.2012.
7.
02-29/12- I
03.07.2012.
8.
02-30/12- I
03.07.2012.
9.
03.07.2012.
10.
02-36/12- I
02-26/12- I
03.07.2012.
11.
02-37/12- I
03.07.2012.
12.
02-27/12- I
03.07.2012
13.
02-28/12- I
03.07.2012.
14.
15.
02-31/12- I
03.07.2012.
03.07.2012.
02-34/12- I
16.
17.
02-41/12- I
13.07.2012.
13.07.2012.
013-72/12- I
18.
13.07.2012.
02-39/12- I
НАЗИВ АКТА
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Владимирци
Решење о образовању верификационг одбора
Решење о разрешењу председника Скупштине
општине Владимирци
Решење о избору председника Скупштине
општине Владимирци
Решење о престанку дужности заменика
председника Скупштине општине Владимирци
Решење о избору заменика председника
Скупштине општине Владимирци
Решење о престанку дужности секретара
Скупштине општине Владимирци
Решење о постављењу секретара Скупштине
општине Владимирци
Решење о престанку мандата председника
Општине Владимирци
Решење о избору председника Општине
Владимирци
Решење о престанку мандата заменика
председника Општине Владимирци
Решење о избору заменика председника
Општине Владимирци
Решење о престанку мандата члановима
општинског већа Општине Владимирци
Решење о избору чланова Општинског већа
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине општине Владимирци (Владица
Марковић, Дејан Нешић, Небојша Петронић и
Зорану Спалевићу)
Решење о именовању верификационг одбора
Одлуку о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Владимирци (Раде
Мирковић, Милан Ђуричић, Весна Степић и
Љиљана Ружичић)
Решење о престанку дужности председнику и
члановима комисије за кадровска,
Бр. Сл.
листа
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
20/2012
20/2012
20/2012
62
19.
13.07.2012.
02-40/12- I
13.07.2012.
20.
02-38/12- I
21.
02-38/12- I
13.07.2012
22.
02-42/12-I
13.07.2012.
23.
02-42/12- I
13.07.2012
24.
87-15/12- I
13.07.2012.
25.
02-44/12- I
13.07.2012.
26.
02-26/12- I
13.07.2012.
27.
02-27/12- I
13.07.2012.
28.
02-43/12- I
13.07.2012.
29.
02-21/12- I
13.07.2012.
30.
31.
020-2/12-I
013-76/12-I
01.10.2012.
01.10.2012.
32.
400-230/12-I
01.10.2012.
33.
34.
352-12/2012-I
345-5/12-II
01.10.2012.
27.09.2012.
35.
344-18/12-II
27.09.2012.
административна питања, радне односе
признања и награде
Решење о именовању председника и чланова
комисије за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде
Решење о престанку дужности и чланова Савета
за финансије и буџет
20/2012
20/2012
Решење о именовању председника и чланова
Савета за финансије и буџет
Решење о престанку дужности председнику и
члановима мандатно – имунитетне комисије
20/2012
Решење о именовању председника и чланова
мандатно – имунитетне комисије
Одлуку о усвајању оперативног плана одбране
од поплава и ерозије на ериторији општине
Владимирци за 2012.годину
Решење о образовању комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давањее у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о разрешењу директора Центра за
социјални рад Владимирци
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад Владимирци
Закључак о предлогу састава нове комисије за
вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћање земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног
земљишног фонда и конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа
пољопривредних производа
Решење о разрешењу председника општинске
изборне комисије општине Владимирци у
сталном саставу
Решење о именовању верификационог одбора
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Владимирци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Владимирци за 2012.годину
Одлука о Комуналним делатностима
Правилник о коришћењу службених возила у
органима општине Владимирци
Правилник о утврђивању критеријума за доделу
субвенције на бесплатан превоз ученика
основних школа на територији општине
20/2012
20/2012
20/2012
20/2012
20/2012
20/2012
20/2012
20/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
63
36.
323-1/2012-II
27.09.2012.
37.
02-95/12-I
01.10.2012.
38.
02-82/12-I
01.10.2012
39.
02-93/12-I
01.10.2012
40.
02-84/12-I
01.10.2012
41.
02-91/12-I
01.10.2012
42.
02-81/12-I
01.10.2012
43.
02-92/12- I
01.10.2012
44.
02-76/12- I
01.10.2012
45.
02-85/12- I
01.10.2012
46.
02-72/12- I
01.10.2012
47.
02-87/12- I
01.10.2012
48.
02-73/12- I
01.10.2012
49.
02-89/12- I
01.10.2012
50.
02-74/12- I
01.10.2012
51.
02-90/12- I
01.10.2012
Владимирци у јавном локалном превозу путника
Правилник о поступку и начину решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа паса луталица
Закључак о измени и допуни закључка о
предлогу састава нове комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтеву за
враћање земљишта које је прешло у друштвену
својину по основу пољопривредног земљишног
фонда и конфискацијом због неизвршених
обавеза из обавезног откупа пољопривредних
производа
Решење о престанку дужности председнику и
члановима Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта
Решење о именовању Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативна акта
Решењео престанку дужности председнику и
члановима Комисије за представке и притужбе
Решење о именовању Комисије за представке и
притужбе
Решење о престанку дужности председнику и
члановима Савета за урбанизам, стамбенокомуналне делатности и заштиту животне
средине
Решење о именовању Савета за урбанизам,
стамбено – комуналне делатности и заштиту
животне средине
Решење о разрешењу Управног одбора
Предшколске установе ,, Сунцокрети“
Владимирци
Решење о именовању Управног одбора
Предшколске установе ,, Сунцокрети“
Владимирци
Решење о разрешењу Управног одбора
Библиотеке ,, Диша Атић „ Владимирци
Решење о именовању Управног одбора
Библиотека ,,Диша Атић“ Владимирци
Решење о разрешењу Управног одбора Центра за
социјални рад Владимирци
Решење о именовању Управног одбора Центра за
социјални рад Владимирци
Решење о разрешењу Управног одбора Дома
здравља ,,Владимирци“ у Владимирцима
Решење о именовању Управног одбора Дома
здравља ,,Владимирци“ у Владимирцима
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
64
52.
02-75/12- I
01.10.2012
53.
02-88/12- I
01.10.2012
54.
02-77/12- I
01.10.2012
55.
02-86/12- I
01.10.2012
56.
02-94/12- I
01.10.2012
57.
02-98/12- I
01.10.2012
58.
02-78/12- I
01.10.2012
59.
02-83/12- I
01.10.2012
60.
02-79/12- I
01.10.2012
61.
02-96/12- I
01.10.2012
62.
02-80/12- I
01.10.2012
63.
02-97/12- I
01.10.2012
64.
022-9/12- I
01.10.2012
65.
022-8/12- I
01.10.2012
66.
417-2/12 - I
25.12.2012
67.
400-330/12- I
25.12.2012
68.
400-329/12- I
25.12.2012
69.
70.
43-6/12- I
43-7/12- I
25.12.2012
25.12.2012
71.
43-8/12- I
25.12.2012
Решење о разрешењу Управног одбора ЈКП
,,ИЗВОР“ Владимирци
Решење о именовању Управног одбора ЈКП
,,ИЗВОР“ Владимирци
Решење о разрешењу Управног одбора
Дирекције за грађевинско земљиште, пуеве и
изградњу општине Владимирци, ЈП Владимирци
Решење о именовању Управног одбора
Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу општине Владимирци, ЈП Владимирци
Решење о разрешењу члана Управног одбора
ЈУП ,,План“ Шабац
Решење о именовању члана Управног одбора
ЈУП ,,План“ Шабац
Решење о разрешењу три члана Школског
одбора Основне школе ,,Жика Поповић“
Владимирци
Решење о именовању три члана Школског
одбора Основне школе ,,Жика Поповић“
Владимирци
Решење о разрешењу три члана Школског
одбора Основне школе ,,Јован Цвијић“ Дебрц
Решење о именовању три члана Школског
одбора Основне школе ,,Јован Цвијић“ Дебрц
Решење о разрешењу три члана Школског
одбора посавотамнавске средње школе
Владимирци
Решење о именовању три члана Школског
одбора Посавотамнавске средње школе
Владимирци
Закључак о прихватању Извештају о раду
Предшколске установе ,,Сунцокрети“
Владимирци
Закључак о давању сагласносту на Годишњи
план рада Предшколске установе ,,Сунцокрети“
Владимирци
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета
општине Владимирци за 2011.годину
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о
буџету општине Владимирци за 2012.годину
Одлуку о буџету општине Владимирци за
2013.годину
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о условном отпису и мировању пореског
дуга
Одлука о локалним административним таксама
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
24/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
65
72.
436-2/12- I
25.12.2012
73.
9-45/12- I
25.12.2012
74.
9-46/12- I
25.12.2012
75.
10-9/12- I
25.12.2012
76.
87-21/12- I
25.12.2012
77.
02-116/12- I
25.12.2012
78
02-117/12- I
25.12.2012
79.
02-128/12- I
25.12.2012
80.
02-129/12- I
25.12.2012
81.
02-122/12- I
25.12.2012
82.
02-123/12- I
25.12.2012
83.
02-120/12- I
25.12.2012
84.
02-121/12- I
25.12.2012
85.
02-126/12- I
25.12.2012
86.
02-127/12- I
25.12.2012
87.
02-124/12- I
25.12.2012
88.
02-125/12- I
25.12.2012
Одлука о висини стопе пореза на имовину за
2013.годину
Одлука о изменама и допуни локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Владимирци
за период 2010-2014 године
Одлуку о утврђивању потреба за трајно решење
стамбених питања избеглица на територији
општине Владимирци
Локални акциони план запошљавања општине
Владимирци за 2013.гдину
Одлуку о образовању општинског штаба за
ванредне ситуације
Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад Владимирци
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад Владимирци
Решење о разрешењу једног члана Управног
одбора Предшколске уистанове ,,Сунцокрети“
Владимирци
Решење о именовању једног члана Управног
одбора Предшколске уистанове ,,Сунцокрети“
Владимирци
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Библиоеке ,,Диша Атић“
Владимирци
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Библиоеке ,,Диша Атић“
Владимирци
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Центра за социјални рад
Владимирци
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Центра за социјални рад
Владимирци
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Дома здравља ,,Владимирци“
у Владимирцима
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Дома здравља ,,Владимирци“
у Владимирцима
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Дирекције за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу општине
Владимирци ЈП Владимирци
Решење о именовању председника и чланова
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
66
89.
02-118/12- I
25.12.2012
90.
02-119/12- I
25.12.2012
91.
022-6/12- I
25.12.2012
92.
022-5/12- I
25.12.2012
93.
022-10/12- I
25.12.2012
94.
023-8/12- I
25.12.2012
95.
023-15/12- I
25.12.2012
96.
022-12/12- I
25.12.2012
97.
022-13/12- I
25.12.2012
98.
022-11/12- I
25.12.2012
99.
038-2/12-II
21.12.2012
100.
130-127/12- II
21.12.2012
101.
38-3/12- II
21.12.2012
102.
023-18/12- I
21.12.2012
103.
023-18/12- I
21.12.2012
104.
023-16/12-II
21.12.2012
Надзорног одбора Дирекције за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу општине
Владимирци ЈП Владимирци
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП ,,Извор“ Владимирци
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП ,,Извор“ Владимирци
Закључак прихвата се Извештај о раду
Библиотеке ,,Диша Атић“ Владимирци за
2011.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду Центра за
социјални рад Владимирци за 2011.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду Дома
здравља ,,Владимирци“ у Владимирцима за
2011.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду ЈКП
,,Извор“ Владимирци за 2011.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду Дирекције
за грађевинско земљиште, путеве и израдњу
општине Владимирци, ЈП Владимирци за
2011.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду Основне
школе ,,Жика Поповић“ Владимирци за
2011/2012.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду
Посавотанавске средње школе Владимирци за
2011/2012.годину
Закључак прихвата се Извештај о раду Основне
школе ,,Јован Цвијић“ Дебрц за2011/2012.годину
Решење даје се сагласност на Одлуку о
корекцији цена услуга у Предшколској установи
,,Сунцокрети“ Владимирци
Решење даје се сагласност Предшколској
установи ,,Сунцокрети“ Владимирци напочетак
и завршетак радног времена
Решење даје се сагласност на Одлуку о повећању
цена воде, употребу канализације и изношење
смећа ЈКП ,,Извор“ Владимирци
Решење о давању сагласности на Прграм рада
Дирекције
за
пољопривреду
општине
Владимирци за 2013.годину
Решење о давању сагласности на Финансијски
план Дирекције за пољопривреду општине
Владимирци за 2013.годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Програма рада Дирекције
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
67
105.
22-2/12-II
30.08.2012
106.
400-297/12- II
07.12.2012
107.
344-18/12- II
21.12.2012
108.
013-1/13- I
16.01.2013
109.
119-5/12- II
21.12.2012
110.
110-7/12- II
27.09.2012.
111.
02-1/13-III
24.01.2013
за пољоприведу општине Владимирци за
2012.годину
Решење о оснивању савета за безбедност
саобраћаја на путевима
Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на теиорији
опшђтине Владимирци за
2012.годину
Правилник о измени правилника о утврђивању
критеријума за доделу субвенције на бесплатан
превоз ученика Основних школа
Одлуку о расписивању избора за избор чланова
Савета Месне заједнице Пејиновић
Одлуку о утврђивању предлога за именовање
члана регионалног развоја Савета за регион
Шумадије и западне Србије
Решење даје се сагласност на Правилник о
изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи
Решење о разрешењу чланова Комисије за
пољопривреду и именовању нових
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
33/2012
68
ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ 2012.ГОДИНЕ
1. Одлуку о усвајању оперативног плана одбране од поплава и ерозије на ериторији
општине Владимирци за 2012.годину;
2. Одлука о Комуналним делатностима;
3. Правилник о коришћењу службених возила у органима општине Владимирци;
4. Правилник о утврђивању критеријума за доделу субвенцие на бесплатан превоз
ученика основних школа на територији општине Владимирци у јавном локалном
превозу путника;
5. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале
услед уједа паса луталица;
6. Одлука о локалним административним таксама;
7. Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2013.годину;
8. Одлука о изменама и допуни локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у општини Владимирци за период 2010-2014
године;
9. Одлуку о утврђивању потреба за трајно решење стамбених питања избеглица на
територији општине Владимирци;
10. Локални акциони план запошљавања општине Владимирци за 2013.годину;
11. Одлуку о образовању општинског штаба за ванредне ситуације;
12. Решење о оснивању савета за безбедност саобраћаја на путевима;
13. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на теиорији опшђтине Владимирци за 2012.годину;
14. Правилник о измени правилника о утврђивању критеријума за доделу субвенције на
бесплатан превоз ученика Основних школа;
ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ 2011. ГОДИНЕ
1. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта
2. Одлука о изменама и допунама одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
на територији општине Владимирци
3. Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и
унапређење животне средине
4. Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Владимирци
за 2010. Годину
5. Одлука о изменама и допунама одлуке о правима и облицима социјалне заштите који
се остварује у општини Владимирци
6. Одлука о изменама и допунама пословника СО Владимирци
7. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине општине Владимирци
8. Правилник о накнади трошкова и других примања запослених, изабраних и
постављених лица у органима општине
9. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Владимирци
69
10. Одлука о одређивању оспособљених и овлашћених правних лица од посебног значаја
за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама за општину Владимирци
11. Одлука о усвајању оперативног плана одбране од поплава и ерозије на територији
општине Владимирци
12. Одлука о изменама и допунама одлуке о висини стопе пореза на имовини за 2011.
Годину
13. Одлука о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Владимирци за 2011.
Годину
14. Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом на територији општине
Владимирци
15. Одлука о збору грађана
16. Одлука о другим облицима учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе
17. Одлука о начину спровођена јавне расправе и начину обавештавања јавности о
одржавању јавне расправе
18. Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Владимирци
19. Одлука о мрежи Основних школа на територији општине Владимирци
20. Одлука о сахрањивању и гробљима
21. Одлука о додели општинских признања
22. Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Дирекције за пољопривреду
ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ 2010. ГОДИНЕ
1. Одлука о усвајању оперативног плана одбране од поплава и ерозије на територији
Општине Владимирци
2. Одлука о изменама и допунама одлуке о општинским и некатегорисаним
путевима на територији општине Владимирци
3. Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању библиотеке,, Диша Атић“
Владимирци
4. Одлука о приступању измени пословника СО Владимирци
5. Одлука о приступању изради стратегије одрживог развоја општине Владимирци
6. Одлука о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији
општине Владимирци
7. Одлука о одређивању привремене локације за одлагање различитих врста отпада
који није комуналан отпад
8. Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине
Владимирци за 2008 и 2009. Годину
9. Одлука о задуживању општине Владимирци
10. Одлука о оснивању Дирекције за пољопривреду
11. Одлука о локалним комуналним таксама
12. Одлука о избору пројеката за које ће општина Владимирци конкурисати код
НИП-а
13. Одлука о образовању општинског штаба за ванредне ситуације
14. Одлука о прихватању обавеза сервисирања дуга по пројекту изградње топлане за
Дом ученика Посавотамнавске средње школе у Владимирцима
70
ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ 2009. ГОДИНЕ
Пословник о раду Општинског већа општине Владимирци
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама
План детаљне регулације ,,Владимирци-Центар“у Владимирцима
Одлука о приступању изради плана општег уређења за сеоског насеља Белотић и
Матијевац
5. Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и
унапређење животне средине
6. Одлука о изменама и допунама одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
на територији општине Владимирци
7. Одлука о изради просторног плана општине Владимирци
8. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину за просторни план
општине Владимирци
9. Одлука о изради плана регулације за насеље Владимирци
10. Одлука о изменама и допунама одлуке о одобравању повластица за инвестиционо
улагање на територији општине Владимирци
11. Одлука о изменама и допунама одлуке о општинским и некатегорисаним путевима
на територији општине Владимирци
12. Одлука о изменама и допунама одлуке о накнадама одборницима СО, члановима
Општинског већа и члановима радних тела
1.
2.
3.
4.
ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ 2008 .ГОДИНЕ
1. Одлука о померању дела путног правца некатегорисаног пута
2. Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за план
детаљне регулације,, Владимирци-Центар“ у Владимирцима
3. Oдлуку о изменама и допунама одлуке о накнади за коришћење грађевинског
земљишта
4. Одлуна о преносу корисничких права без накнаде Посавотамнавској средњој школи
Владимирци
5. Статут општине Владимирци
6. Пословник СО Владимирци
7. Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању библиотеке,,Диша Атић“
Владимирци
8. Одлука о регресирању трошкова исхране деце у основним школама
9. Одлука о изменама и допунама одлуке о накнадама одборника СО,чланова
Општинског већа и члановима њихових радних тела
10. Одлука о Општинском већу општине Владимирци
11. Одлука о Општинском управи општине Владимирци
12. Одлука о наградним стипендијама
13. Одлука о већем обиму права о породици са децом
14. Одлука о локалним комуналним таксама
15. Правилник о накнадама које својом делатношћу остварују општински органи
71
9. УСЛУГА КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге које пружа општине Владимирци доступне су на веб сајту општие
Владимирци.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Државна помоћ од стране Републичких органа власти током 2012.године
Органима општине Владимирци и индиректним буџетским корисницима није била
пријављена.
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Поступак пружања услуга
http://www.vladimirci.org.rs/
налазе се на Интернет сајту општине Владимирци
12 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
УВОД
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута
општине, Одлуке о Општинској управи и других аката општине.
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:129/07), Статутом
општине Владимирци и Одлуком о Општинској управи општине Владимирци, на истоветан
начин је регулисано да Општинска управа:
- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине
и Општинског већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима
из надлежности општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других
општих аката Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
- доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности
општине и поверених послова , Општинском већу Скупштини општине
Владимирци по потреби
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће;
Општинска управа поступајући према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално, дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права,
обавеза и правних интереса. Општинска управа , такође, на захтев грађана даје потребне
72
податке, обавештења и пружа правну помоћ, при томе поштујући личност и достојанство
грађана.
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Општинска управа општине Владимирци образована је као јединствени орган, којим
руководи начелник Општинске управе.
У оквиру Општинске управе, за вршење међусобно повезаних управних, стручних и
других послова из одређене области образоване су основне организационе јединице.
Такође, ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни,
успешнијег извршавања послова, пуне упослености и одговорности радника, у оквиру
основних организационих јединица образоване су и унутрашње организационе јединице.
Основне организационе јединицце са унутрашњним организационим јединицама су:


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ И УРБАНИЗАМ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
У оквиру делатности Општинске управе, регулисане Одлуком о Општинској управи
општине Владимирци, даје се приказ свих управних и стручних послова као и осталих
активности које су обављене по основним организационим јединицама:
Oдељење за општу управу и друштвене делатности:
У Одељењу за општу управу врше се послови и услуге:
- Вођење јединственог бирачког списка општине;
- Радне књижице, оверу потписа и преписа;
- Кадровски послови за запослене у Општинској управи;
- Послови архиве;
- Управни поступак у области грађанских стања;.
- Матичне књиге;
- Позивање обавезника у поступку спровођења мера имунизације становништва;
- Информисање грађана о начину остваривања права и обавеза код општинских
органа управе;
- Послови одбране и заштите од елементарних непогода у складу са законом;
- Одређени административни послови за потребе месних заједница, као и други
послови утврђени законом и Одлуком Скупштине Општине Израду нацрта аката за
Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће и њихова радна тела;
- Сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду
Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, пружање стручне
помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога који се подносе
Скупштини и њеним радним телима;
73
- Вршење провере о усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина и
Општинско веће у односу на закон и друге прописе и послови старања о њиховом
објављивању;
- Послови редовног, инвестиционог и текућег одржавања;
- Послови превоза моторним возилима;
- Послови обезбеђења горива за загревање пословних просторија и одржавање и
коришћење постројења за грејање;
- Обезбеђење зграде;
- Одржавање хигијене у пословним зградама;
- Послови физичког обезбеђења ради несметаног вршења послова органа Општине;
- Вођење одговарајућих евиденција;
- И други заједнички послови за потребе Општинске управе, органа општине и
трећих лица;
- Обављање послова на изради и обликовању програмских захтева,анализира
програмске захтеве, анализирање токова података и нивое њиховог коришћења,
анализирање и обезбеђивање размене података са другим органима и организацијама
ван опсега локалне рачунарске мреже, односно спречава неовлашћеног коришћења
података од стране лица, органа и организација ван опсега локалне мреже;
- Примање и анализирање програмског захтева, израда пројектата за апликативни
софтвер;
- Рад на примени Интернета и размени података путем истог. Израда и одржавање
web- сајта општине;
- Послови информисања за потребе Скупштине општине, Председника општине,
Општинског већа и Комисија и радних тела које образују.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Послови урбанистичке оперативе (давање регулатива, израда планова за
парцелацију, препарцелацију, давање услова за уређење простора за градњу објеката
и спољно уређење).
- Послови у вези са израдом урбанистичких програма, генералних урбанистичких
планова, детаљних урбанистичких планова, разрада детаљних техничких решења и
израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко планирање и
пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђене Законом и другим
прописима.
- Стручни послови који се односе на праћење, обраду и анализирање података и
елеманата који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење
просторних и урбанистичких планова.
- Послови у вези са израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних
основа.
- Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности.
- Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл;
74
- Послови у вези са обављањем комуналних делатности и њиховим развојем,
уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу комуналних
делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у складу
са законом о одлукама;
- Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;
- Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и
одлука донетих по основу тих закона;
- Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној, односно државној
својини и утврђивању правног и фактичког стања
коришћења непокретности у друштвеној, односно државној својини;
- Послови везани за промет земљишта и зграда;
- Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта
и експропријације земљишта;
- Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист
Општине;
- Право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда;
- Признавање пречег права градње;
- Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта;
- Послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана
и Општине;
- Послови просторног планирања;
- Стручни послови у области заштите животне средине;
Вршење везано за утврђивање и наплату локалних јавних прихода и других облика
накнаде у складу са Законом и општинским одлукама, наплата и праћење утрошка
средстава самодоприноса;
- Вршење послова везаних за бржу и ефикаснију наплату свих прихода Општине
кроз редовне и друге видове плаћања;
- Вршење послова који се односе на припрему програма развоја, састављања нацрта
буџета и предлагања тромесечних планова извршења буџета;
- Плаћање и спровођење других финансијских одлука у складу са законом и другим
прописима;
- Вршење послова стручног планирања и праћења извршења у делу планова
буџетских фондова и инвестиција;
- Вршење послова наменске расподеле буџетских прихода у складу са Одлуком о
буџету;
- Вршење послова распореда средстава финансирања друштвених делатности и
коришћење и располагање средствима која користе органи Општине;
- Вршење контроле пословних књига, извештаја, евиденција и друга документација
код корисника буџетских средстава, а на основу законских прописа који регулишу
ову материју;
- Вршење послова и спровођење прописа у области туризма, угоститељства,
пољопривреде, занатства и мале привреде као и послове статистичке анализе;
- Послови око откупа станова у власништву општине;
75
- Вршење послова који се односе на управљање, коришћење и обнављање
општинских робних резерви и послове из области трговине и снабдевања тржишта;
- Основно и средње образовање, културу, спорт и здравство и друге друштвене
делатности;
- Послови инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких норматива и
норме квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију
инвестиционих објеката на извођењу појединих грађевинских радова на тим
објектима;
- Послови инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском
саобраћају и прописа донетих на основу овог Закона у обављању локалног превоза;
- Послови управног надзора по основу одлука и других аката којима се уређује
обављање, заштита и развој комуналних делатности: организовање извршавања
одлука донетих по основу Закона из области заштите животне средине;
- Послови инспекцијског надзора прописани Законом о основној и Законом о
средњој школи и други инспекцијски послови;
76
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приход општине Владимирци за 2013 годину утврђује се у износу од
410.929.063,00 динара.
Члан 2.
Део прихода из члана 1. Ове Одлуке у износу од 305.729.063,00 динара обезбеђује
се за финансирање јавних расхода преко посебних рачуна (Скупштина, Председник,
Општинско веће, Општинска управа, образовање, култура, физичка култура, друштвена
брига о деци, социјална заштита, средства за месне заједнице, средства за подстицај и
развој, средства за друштвене и друге организације, субвенције јавним предузећима,
невладиним организацијама и средства за остале потребе).
Члан 3.
Део прихода из члана 1. Ове Одлуке у износу од 78.100.000,00 динара обезбеђују се
за финансирање Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине
Владимирци.
Члан 4.
Део прихода из члана 1. Ове Одлуке у износу од 27.100.000,00 динара обезбеђују се
за финансирање Дирекције за пољопривреду општине Владимирци.
Члан 5.
У буџетску резерву издвајају се средства у износу од 4.500.000,00динара.
Члан 6.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 3.000.000,00 динара.
Члан 7.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.500.000,00 динара.
77
Члан 8.
ПРИХОДИ
Економскa
kласификаци
Назив прихода
План за 2013.г
Индекс-удео у
укупним
приходима
2
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке које плаћају
физичка лица
Порез на зараде
Порез на прих.од самосталне
делатности
Порез на прих.од имовине
(пољопр. и шумарства)
Општински самодопринос
УКУПНО 711000
Порези на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних
права на непокретности
УКУПНО 713000
Порези на добра и услуге
Порези на упоребу добара
локалне комуналне таксе
Накнада за изградњу одржавање
и коришћење лок путева
3
5
102,000,000.00
7,500,000.00
24.82
1.83
4,500,000.00
1.10
30,000.00
114,030,000.00
0.01
27.75
0.00
2.43
0.49
1.46
7145102
714540
конто
1
700000
711000
711110
711120
711140
711180
713000
713120
713310
713420
714000
714500
7145101
714560
714580
10,000,000.00
2,000,000.00
6,000,000.00
18,000,000.00
0.00
4.38
0.00
0.00
0.00
0.00
Порез на употребу моторних
возила
7,000,000.00
1.70
Накн.за коришћ.добара од
општ.инт
Накн.за заштиту и
унапређ.животне средине
Накн.за коришћ.грађ. Земљ.
УКУПНО 714000
2,000,000.00
0.49
700,000.00
0.17
0.00
9,700,000.00
0.00
2.36
78
716000
716110
733000
733151
733152
733160
733250
741000
741150
741510
741520
741530
742000
7423101
7423501
743000
743320
745000
745100
745110
911000
911110
Комунална такса на фирму
Kомунална такса за истиц.
фирме
УКУПНО 716000
Трансфери
Текући трансфери општинама
Текући наменски трансфери
Остали трансфери
Капитални трансфери
УКУПНО 733000
Приходи од имовине
Камате на
средс.консолид.рачуна
Накн. за коришћење природ.
добара
Накн.за коришћеље шумског и
пољоприв.земљишта
Накнада за коришћ.
грађевинског земљишта
УКУПНО 741000
Приходи од продаје добара и
услуга
Приходи општинских органа
управе
Приходи општинских органа
управе
УКУПНО 742000
Приход од новчаних казни
Приход од новчаних казни за
прекр
УКУПНО 743000
Мешовити и неодређени
приходи
Учешће Републичке дирекције
за путеве
Остали приходи
УКУПНО 745000
УКУПНИ ПРИХОДИ
Примања од задуживања
Примања од задуживања
УКУПНО ПРИМАЊА
УКУПНИ ПРИХОДИ
0.00
3,000,000.00
0.00
0.73
3,000,000.00
1,500,000.00
0.73
0.00
49.78
3.54
0.00
1.34
54.66
0.00
0.37
1,500,000.00
0.37
300,000.00
0.07
25,000,000.00
6.08
28,300,000.00
6.89
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
0.51
2,100,000.00
0.51
2,400,000.00
0.00
0.58
204,559,063.00
14,540,000.00
0.00
5,500,000.00
224,599,063.00
2,400,000.00
0.58
0.00
0.00
3,800,000.00
3,800,000.00
405,929,063.00
5,000,000.00
5,000,000.00
410,929,063.00
0.92
0.92
98.78
0.00
1.22
1.22
100.00
79
Члан 9.
РАСХОДИ
Економскa
Класификација
План за 2013.г
Индекс-удео у
укупним
приходима
Конто
Врста расхода
1
400000
410000
411100
412000
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на тертет
послодавца
Накнада трошкова за запослене
3
5
71,321,630.00
13,006,111.00
17.36
3.17
4,280,000.00
1.04
Социјална давања запосленима
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Додатак одборницима и
члановима О.В.
УКУПНО 410000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)
1,000,000.00
350,000.00
0.24
0.09
1,000,000.00
0.24
90,957,741.00
22.13
0.00
21,300,000.00
765,000.00
13,460,272.00
65,734,317.00
12,600,000.00
5.18
0.19
3.28
16.00
3.07
Материјал
УКУПНО 420000
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата камате
УКУПНО 440000
СУБВЕНЦИЈЕ
9,802,549.00
123,662,138.00
2.39
30.09
0.00
0.39
0.39
0.00
415000
414000
416000
417000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
440000
441000
450000
1,600,000.00
1,600,000.00
80
451000
460000
463000
470000
472000
480000
481000
482000
483000
484000
485000
490000
499000
510000
511000
512000
541000
600000
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
56,100,000.00
13.65
УКУПНО 450000
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
56,100,000.00
Трансфери осталим нивоима
власти
УКУПНО 460000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
УКУПНО 470000
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Донације невладиним
организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне по решењу
судова
Накнада штете за повреде и
штету насталу услед
елементарних непогода
Накнада штете за повреду или
штету нанету од стране
државних органа
37,314,300.00
13.65
0.00
0.00
9.08
УКУПНО 480000
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
УКУПНО 490000
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрeма
Земљиште
УКУПНО 510000
Отплата кредита
УКУПНО 600000
УКУПНИ РАСХОДИ
37,314,300.00
9.08
0.00
20,310,000.00
4.94
20,310,000.00
6,964,884.00
4.94
0.00
1.69
4,770,000.00
1.16
0.00
0.00
2,500,000.00
0.61
2,900,000.00
0.71
17,134,884.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4.17
0.00
1.10
1.10
0.00
10.83
1.02
0.16
12.01
2.43
2.43
100.00
44,500,000.00
4,200,000.00
650,000.00
49,350,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
410,929,063.00
81
II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 10.
Разде Функц
о
ија
Позиц
ија
Економс
ка
класифи
кација
Опис
План за 2013.г.
1
1
3
4
5
СКУПШТИНА,ПРЕДС
ЕДНИК
и О.В.
Расходи Скупштине и
општин.већа
Додатак одборницима и
члановима О.В.
Трошкови путовања
Трошкови за пословна
путовања
Услуге по уговору
Претплата на часописе и
објављивање
информативних огласа
Обележавање значајних
датума, услуге
рекламирања
Накнаде члановима
радних тела општине
Накнаде стручних
комисија
Тр. Пријема гостију и
делегација,
репрезентација
Дотације невладиним
организацијама
Политичке странке
Стална конференција
градова и општина
Регата Шабац - Прово
Златни глас
Посавотамнаве
Изборна комисија
6
2
110
417000
1
417200
2
422000
422100
3
423000
423422
4
423431
5
423591
6
423592
7
423711
481000
8
9
481942
481991
10
11
4819912
4819913
12
481992
Индекс
-удео у
укупни
м
приход
има
7
1,000,000.00 0.24
1,000,000.00 0.24
170,000.00 0.04
170,000.00 0.04
3,700,000.00 0.90
650,000.00 0.16
1,600,000.00 0.39
50,000.00 0.01
700,000.00 0.17
700,000.00 0.17
1,043,884.00 0.25
603,884.00 0.15
100,000.00 0.02
120,000.00 0.03
120,000.00 0.03
100,000.00 0.02
82
2
13
14
499000
499111
499121
15
410000
411000
16
412000
17
414000
18
415000
19
4161111
20
421000
421100
21
421200
22
23
421200
421300
24
421400
25
26
421500
4216191
27
422000
422100
28
29
423000
423200
423300
30
31
423323
423500
32
423700
410
Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
Свега за раздео 1
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнада трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходиЈубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови платног
промета
Услуге за електричну
енергију
Трошкови грејања
Услуге водовода и
канализације
Услуге телефона,поште и
доставе
Трошкови осигурања
Трошкови закупа за
посл.простор
Трошкови путовања
Трошкови за пословна
путовања
Услуге по уговору
Компјутерске услуге
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Тр.сајмова
Стручне услуге-услуге
стандардизације и ИСО
стандарди
Репрезентација
4,500,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
10,413,884.00
1.10
0.37
0.73
2.53
44,699,873.00 10.88
34,986,322.00 8.51
6,413,551.00 1.56
1,000,000.00 0.24
1,950,000.00 0.47
350,000.00 0.09
9,050,000.00 2.20
1,700,000.00 0.41
900,000.00 0.22
1,600,000.00 0.39
250,000.00 0.06
3,400,000.00 0.83
400,000.00 0.10
800,000.00 0.19
400,000.00 0.10
400,000.00 0.10
6,990,272.00 1.70
800,000.00 0.19
300,000.00 0.07
240,272.00 0.06
500,000.00 0.12
1,400,000.00 0.34
83
33
423900
34
35
36
423900
424000
424100
424500
37
424600
38
39
424600
424900
40
424900
41
424900
42
4249111
43
4249112
44
4249113
425000
45
425100
46
425200
47
48
426000
426100
426300
49
426400
50
51
426800
426900
52
441000
441500
451000
Услуге за физичко
обезбеђење објеката и
опреме
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Усл.одржавања.улица,па
ркова и природ.површина
Усл.очувања и заштите
животне средине
Геодетске услуге
Услуге израде планова и
пројеката
Накнада за противградну
заштиту
Остале специјализоване
услуге
Фонд за противпожарну
зштиту
Фонд за безбедност
саобраћаја
Ванредне ситуације
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграда
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Канцеларијски материјал
Публикације, часописи,
стручна литература
Издаци за гориво и др.
материјал за превозна
средства
Производи за чишћење
Материјал за посебне
намене
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
750,000.00 0.18
3,000,000.00
11,300,000.00
500,000.00
3,000,000.00
0.73
2.75
0.12
0.73
800,000.00 0.19
400,000.00 0.10
4,000,000.00 0.97
400,000.00 0.10
100,000.00 0.02
100,000.00 0.02
0.00 0.00
2,000,000.00 0.49
4,600,000.00 1.12
3,000,000.00 0.73
1,600,000.00 0.39
5,100,000.00 1.24
1,250,000.00 0.30
900,000.00 0.22
1,850,000.00 0.45
300,000.00 0.07
800,000.00 0.19
1,500,000.00 0.37
1,500,000.00 0.37
5,500,000.00 1.34
84
организацијама и
информисање
53
451100
54
55
451200
472000
472100
56
472300
482000
57
58
482200
482200
484000
59
484100
485000
60
61
485111
485100
62
63
510000
511200
512200
64
65
3
541000
611000
611411
910
463000
66
Локални план
запошљавања
Тр. Информисања
Накнаде из буџета
Накнаде учесницима
НОР-а
Накнаде из буџета деци и
породици
Порези,обавезне таксе и
казне наметнуте од
једног нивоа власти
другом
Остали порези
Порез за одводњавање
Накнада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
Накнада штете услед
елементарних непог.и
ујед паса
Накнада штете нанету
од стране државних
органа
Остале накнаде штете
Накнада за одузето
земљиште
Основна средства
Остали грађ.објекти
Основна средства и
опрема
Откуп земље
Отплата кредита
Отплата кредита
Свега за раздео 2
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
О.Ш."Жика Поповић"
Владимирци
Стални трошкови
2,000,000.00 0.49
3,500,000.00 0.85
1,460,000.00 0.36
60,000.00 0.01
1,400,000.00 0.34
4,700,000.00 1.14
1,700,000.00 0.41
3,000,000.00 0.73
2,500,000.00 0.61
2,500,000.00 0.61
2,900,000.00 0.71
400,000.00 0.10
2,500,000.00 0.61
43,950,000.00 10.70
41,500,000.00 10.10
2,000,000.00 0.49
450,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
152,650,145.00
0.11
1.95
1.95
37.15
9,900,000.00 2.41
8,800,000.00 2.14
85
67
68
69
463000
70
71
72
73
4
920
463000
74
75
76
77
5
980
472000
6
78
79
472700
472700
80
472700
81
472700
911
82
410000
411000
83
412000
Јубиларне награде
Текуће попр.и одржавање
Учешће општине у
изградњи свлачионице
О.Ш."Јован Цвијић"
Дебрц
Стални трошкови
Јубиларне награде
Текуће попр.и одржавање
Текуће поправке и
одржавање ОШ. Бељин
Свега за раздео 3
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Посавотамнавска
средња школа Влад.
Стални трошкови
Јубиларне награде
Текуће попр.и одржавање
Инвестициона средства
Свега за раздео 4
ОБРАЗОВАЊЕ
НЕКЛАСИФИКОВАН
О НА ДРУГОМ
МЕСТУ
Накнаде из буџета за
образовање
Студентске стипендије
Трошкови превоза
ученика
Трошкови превоза деце
ометене у развоју
Остале накнаде за
образовање
Свега раздео 5
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде
за запослене
Социјални доприноси на
терет послодавца
900,000.00 0.22
200,000.00 0.05
0.00
9,700,000.00 2.36
8,000,000.00
200,000.00
700,000.00
800,000.00
1.95
0.05
0.17
0.19
19,600,000.00 4.77
10,700,000.00 2.60
6,700,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
10,700,000.00
1.63
0.24
0.24
0.49
2.60
11,700,000.00 2.85
1,600,000.00 0.39
8,000,000.00 1.95
1,000,000.00 0.24
1,100,000.00 0.27
11,700,000.00 2.85
23,752,760.00 5.78
18,856,770.00 4.59
3,395,990.00 0.83
86
84
86
421000
420000
423000
423911
87
410000
411000
88
412000
89
415000
90
421000
421100
91
92
421200
421300
93
94
421400
421500
422000
422100
85
7
415000
820
95
96
97
98
423000
423700
423911
424000
424200
425000
99
425200
100
101
102
103
426000
426100
426600
426800
426900
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Стални трошкови
Услуге по уговору
Остале опште услуге
Свега за раздео 6
КУЛТУРА
Расходи за запослене
Плате,додаци и накнаде
за запослене
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови платног
промета
Енергетске услуге
Трошкови комуналних
услуга
Услуге телефона и поште
Трошкови осигурања
Трошкови путовања
Трошкови за пословна
путовања у земљи
Услуге по уговору
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге културеЈаловичка сликарска кол.
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграде и
опреме
Материјал
Канцеларијски материјал
Материјал за културу
Производи за чишђење
Остали материјал
1,500,000.00 0.37
5,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
500,000.00
29,252,760.00
1.22
1.22
0.12
0.12
7.12
9,183,208.00 2.23
7,547,510.00 1.84
1,385,698.00 0.34
250,000.00 0.06
800,000.00 0.19
100,000.00 0.02
350,000.00 0.09
150,000.00 0.04
100,000.00
100,000.00
25,000.00
25,000.00
0.02
0.02
0.01
0.01
200,000.00
50,000.00
150,000.00
360,000.00
360,000.00
0.05
0.01
0.04
0.09
0.09
4,000,000.00 0.97
4,000,000.00 0.97
880,000.00
80,000.00
680,000.00
20,000.00
100,000.00
0.21
0.02
0.17
0.00
0.02
87
104
463000
463141
482000
8
9
10
105
482200
106
410000
411000
107
412000
108
415000
109
416000
110
421000
421000
451000
111
451100
112
463000
113
472111
114
115
472611
472718
116
117
118
4728111
472931
4631518
810
90
420
410000
Остали трансфери
Трансфер од
минист.културе
Порези, обавезне таксе
и казне
Остали порези
Свега за раздео 7
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови
Субвенције
нефинансијским
организацијама
Субвенције спортским
клубовима
Трансфери
Свега за раздео 8
ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ
РАД
Накнаде болесним
лицима
Накнаде у случају смрти
Исхрана и смештај
ученика
Туђа нега и помоћ
Једнократна помоћ
Текући трансвери
Свега за раздео 9
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ
ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Расходи за запослене
0.00 0.00
0.00 0.00
20,000.00 0.00
20,000.00 0.00
15,468,208.00 3.76
0.00
2,308,766.00 0.56
1,797,088.00 0.44
321,678.00 0.08
190,000.00 0.05
0.00
450,000.00 0.11
450,000.00 0.11
6,900,000.00 1.68
6,300,000.00 1.53
600,000.00 0.15
9,658,766.00 2.35
0.00
650,000.00 0.16
100,000.00 0.02
2,000,000.00 0.49
1,500,000.00
2,900,000.00
2,500,000.00
9,650,000.00
0.37
0.71
0.61
2.35
3,637,451.00 0.89
88
119
411000
120
412000
121
415000
122
416000
123
422000
422100
124
125
125
423000
423323
423400
423500
126
127
128
129
130
423700
423900
425000
425100
426000
42610
426400
451000
11
131
4511411
132
510000
512200
620
410000
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Трошкови путовања
Трошкови за пословна
путовања у земљи
Услуге по уговору
Тр.сајмова
Услуге информисања
Накнаде члановима
комисија и одбора
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће одржавање
Уређење речних крита
Материјал
Канцеларијски материјал
Издаци за гориво и др.
материјал за превозна
средств
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама и
информисање
Текуће субвенције за
пољопривреду и
газдинства
Основна средства
Основна средства и
опрема
Свега за раздео 10
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ,
ПУТЕВЕ И УРЕЂЕЊЕ
Расходи за запослене
2,998,620.00 0.73
548,831.00 0.13
90,000.00 0.02
0.00 0.00
70,000.00 0.02
70,000.00 0.02
1,070,000.00
200,000.00
120,000.00
100,000.00
0.26
0.05
0.03
0.02
50,000.00
600,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
522,549.00
300,000.00
222,549.00
0.01
0.15
0.75
0.75
0.13
0.07
0.05
17,500,000.00 4.26
17,500,000.00 4.26
1,200,000.00 0.29
1,200,000.00 0.29
27,100,000.00 6.59
0.00
6,375,683.00 1.55
89
133
411000
134
412000
135
415000
136
416000
138
421000
421200
422000
422100
139
423000
423300
137
140
141
142
143
144
423700
423900
424000
424400
424600
424900
425000
145
425100
146
147
426000
426400
426410
148
149
441000
441000
482000
482200
485000
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Енергетске услуге
Трошкови путовања
Трошкови за пословна
путовања у земљи
Услуге по уговору
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге одржавања путева
Геодетске услуге
Остале специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Издаци за гориво
Остали материјал за
превозна средства
Отплата камата
Отплата камата
Порези,обавезне таксе и
казне наметнуте од
једног нивоа власти
другом
Остали порези
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа
власти
5,135,320.00 1.25
940,363.00 0.23
300,000.00 0.07
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
100,000.00
100,000.00
1.46
1.46
0.02
0.02
1,000,000.00 0.24
50,000.00 0.01
100,000.00
850,000.00
54,074,317.00
45,000,000.00
50,000.00
9,024,317.00
0.02
0.21
13.16
10.95
0.01
2.20
900,000.00 0.22
900,000.00 0.22
3,300,000.00 0.80
3,000,000.00 0.73
300,000.00 0.07
100,000.00 0.02
100,000.00 0.02
50,000.00 0.01
50,000.00 0.01
0.00 0.00
90
150
485100
151
510000
510000
152
511000
153
154
155
511000
511000
511000
600000
641111
600000
156
12
160
463000
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа власти
Основна средства
Путеви –изграђени
(учешће Општине)
Путеви – изграђени
(учешће Републике)
Ост.грађевински објекти
Опрема
Откуп земље
Отплата кредита
Отплата кредита
Свега за раздео 11
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Трансфери месним
заједницама
М.З Варошица
Владимирци
М.З. Бобовик
М.З. Власаница
М.З. Вукошић
М.З. Вучевица
М.З. Гомилица
М.З. Дебрц
М.З. Звезд
М.З. Јаловик
М.З. Лојанице
М.З. Матијевац
М.З. Прово
М.З. Скупљен
М.З. Јазовник Шеварице
М.З. Владимирци село
М.З. Каона
М.З. Козарица
М.З. Крнић
М.З. Липовица - Јазовник
М.З. Кујавица
М.З. Месарци
М.З. Меховине
0.00 0.00
4,200,000.00 1.02
2,000,000.00 0.49
0.00 0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
78,100,000.00
0.24
0.24
0.05
0.49
0.49
19.01
0.00
2,514,300.00 0.61
250,000.00 0.06
37,000.00
49,000.00
98,000.00
25,000.00
20,000.00
98,000.00
86,000.00
250,000.00
64,000.00
76,000.00
250,000.00
98,000.00
43,300.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.06
0.02
0.01
62,000.00
49,000.00
37,000.00
86,000.00
37,000.00
37,000.00
74,000.00
74,000.00
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
91
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
13
110
451000
190
14
451000
191
15
451000
451000
192
16
451000
451000
193
17
451000
451000
110
194
451000
М.З. Пејиновић
М.З. Риђаке
М.З. Белотић
М.З. Бељин
М.З. Драгојевац
М.З. Крнуле
М.З. Мровска
М.З. Ново Село
М.З. Суво Село
М.З. Трбушац
Свега за раздео 12
СУБВЕНЦИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
УСТАНОВАМА
ЈКП "ИЗВОР"
Владимирци
Свега раздео 13
СУБВЕНЦИЈЕ
ОСТАЛИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
УСТАНОВАМА
Субвенције осталим
предузећима и
установама
Свега раздео 14
ФОНД ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА
Фонд за унапређење
положаја избеглих и
интерно расељених
лица
Свега раздео 15
ФОНД ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Фонд заштите животне
средине
Свега раздео 16
ДОМ ЗДРАВЉА
Дом здравља
37,000.00
49,000.00
79,000.00
86,000.00
80,000.00
104,000.00
49,000.00
20,500.00
49,000.00
60,500.00
2,514,300.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.01
0.00
0.01
0.01
0.61
0.00
13,000,000.00 3.16
13,000,000.00 3.16
0.00
2,500,000.00 0.61
2,500,000.00 0.61
0.00
5,200,000.00 1.27
5,200,000.00 1.27
0.00
1,500,000.00 0.37
1,500,000.00 0.37
0.00
4,000,000.00 0.97
92
18
195
463000
196
481100
110
197
198
481200
199
481300
200
481400
201
481500
202
203
481600
481700
204
481800
205
481900
206
207
208
209
210
481910
481920
481930
481940
481950
Текући трансвери
Свега раздео 17
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Општинска организација
црвеног крста
КУД "Диша Атић"
Удружење параплегичара
мачванског округа
Општинско удружење
пчелара
Удружење бораца
Владимирци
Удружење жена
Владимирци
Удружење Рома
Дотације верским
заједницама
Изградња цркве
Владимирци
Општ.организација
пензионера
Планинари
Удружење слепих
Удружење ловаца
Удружење голубара
Национална асоцијација
НАВЕС
Свега за раздео 18
УКУПНИ РАСХОДИ
2,000,000.00 0.49
6,000,000.00 1.46
0.00
3,721,000.00 0.91
250,000.00 0.06
20,000.00 0.00
100,000.00 0.02
50,000.00 0.01
20,000.00 0.00
30,000.00 0.01
500,000.00 0.12
800,000.00 0.19
300,000.00 0.07
20,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
5,921,000.00 1.44
410,929,063.00 100.00
93
III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
У сталну резерву опредељују се средства до 0,5% укупних прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Председник општине одлучује о употреби средстава сталне резерве, за намену
утврђену чланом 70. Закона о буџетском систему, а извештај о коришћењу средстава сталне
резерве доставља Скупштини општине уз завршни рачун буџета.
Члан 12.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
одобрене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
довољне.
Председник општине доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Члан 13.
Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у току
године, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 14.
За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине. Наредбодавац за
извршење буџета је Председник општине.
Начелник Општинске управе одговоран је за законит и наменски пренос и плаћање
средстава буџета планираних за директног корисника.
Начелник Одељења за привреду, финансије и урбанизам у оквирима утврђеним
овом одлуком, одговоран је за законит и наменски пренос средстава буџетa корисницима
буџета.
За законито и наменско трошење пренетих средстава буџета корисницима буџета,
као и за вршење задатака и послова из делокруга рада корисника, одговоран је руководилац
буџетског корисника.
Члан 15.
Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно
оствареним примањима буџета.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, расходи планирани у
посебном делу Одлуке умањиће се сразмерно проценту неостварених планираних прихода
буџета.
94
Члан 16.
Уколико корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном
износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет изворних
прихода буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од
планираног, могу користити та средства до нивоа до ког су и остварена, а за намене
утврђене овом Одлуком.
Члан 17.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком
само за намене за које су им та средства одобрена и пренета.
Члан 18.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа
апропријације утврђене овом Одлуком.
Члан 19.
За коришћење средстава буџета корисници подносе захтеве за пренос средстава
буџета у своје име и за свој рачун Одељењу за финансије, привреду и урбанизам са
потребном и одговарајућом документацијом.
У случају достављања некомплетне и неодговарајуће документације из става 1.
овог члана, начелник Одељења за финансије, привреду и урбанизам писменим путем
обавести ће корисника о недостацима достављене документације и потребним исправама да
би иста била правно ваљана како би се могао реализовати захтев корисника за пренос
средстава буџета.
Члан 20.
Буџетски корисници дужни су да на захтев надлежног Одељења за финансије
привреду и урбанизам достављају извештаје о оствареним приходима и извршеним
расходима за одређени временски период, а извештај о извршењу годишњег финансијског
плана достављају у складу са буџетским календаром утврђеним Законом о буџетском
систему.
95
Члан 21.
Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке
о буџету, као и о стању средстава резерве, најмање два пута годишње.
Члан 22.
Привремено расположива средства на рачуну извршења буџета, као и на осталим
подрачунима консолидованог рачуна трезора општине Владимирци, могу се краткорочно
пласирати код банака или других финансијских организација, о чему одлучује председник
општине.
Члан 23.
Начелник Општинске управе у току буџетске године може донети План
награђивања запослених по основу квалитета рада, одговорности и уштеде у трошењу
средстава буџета планираних за расходе запослених.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2013. године.
Члан 25.
Ова Одлука ће се доставити Министарству финансија и привреде РС а биће
објављена у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева
“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
96
14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Извештаји о закљученим уговорима о јавним набавкама и извештаји о поступцима
јавних набавки Општине Владимирци, у складу са чланом 93. и 94. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“брoj 116/08) и Правилником о начину
вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 50/09),
достављају се Управи за јавне набавке квартално у форми прописаних образаца А, Б и В.
Предметни обрасци обухватају реализоване јавне набавке кроз отворени поступак,
преговарачки поступак без објављивања јавног позива, преговарачки поступак са
објављивањем јавног позива , рестриктивни поступак и поступак јавне набавке мале
вредности.
09.01.2012.год. урађен је План јавних набавки за 2012. годину у складу са
Финансијским планом општине Владимирци за исту годину .
На основу Плана су спровођене јавне набавке и јавне набавке мале вредности добара
, услуга и радова и склопљени уговори истих.
После сваког тромесечног квартала достављан је извештај о закљученим уговорима o
јавним набавкама и о поступцима јавних набавки Управи за јавне набавке.
Успешно спроведених јавних набавки у овој години било је тринаест, обустављених
две и поништена једна.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ДОБРА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
НАБАВКУ ПОГОНСКОГ ГОРИВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИМИРЦИ У ПЕРИОДУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ .

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА
ЛИЦА КОЈА БОРАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.
/ јавна набавка мале вредности /

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ВЛАДИМИРЦИ.
/ јавна набавка мале вредности /

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ И ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНА ЛИЦА КОЈА БОРАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.
/ јавна набавка мале вредности /
97
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГА

ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ЗА НАСЕЉЕ ДЕБРЦ.
/ јавна набавка мале вредности /

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛИВАЧКО
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ВЛАДИМИРЦИМА –ФАЗА 2.
/ јавна набавка мале вредности /

СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ЦЕЛОКУПНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.
/ јавна набавка мале вредности /

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.
/ јавна набавка мале вредности /
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РАДОВА






ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛИВАЧКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У
ВЛАДИМИРЦИМА- ФАЗА II.
/ отворени поступак /
ПОПЛОЧАВАЊЕ БЕХАТОН ПЛОЧАМА ПРОСТОРА ИСПРЕД СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА У ВЛАДИМИРЦИМА.
/ јавна набавка мале вредности /
КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.
/ јавна набавка мале вредности /
ЈЕСЕЊЕ ОРЕЗИВАЊЕ ДРВОРЕДА СА ХИГИЈЕНСКОМ СЕЧОМ ТРУЛИХ И
БОЛЕСНИХ СТАБАЛА У ВАРОШИЦИ ВЛАДИМИРЦИ.
/ јавна набавка мале вредности /
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ДОДАТНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПЛИВ.РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА
Обустављене јавне набавке :
 НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА
ПОТРЕБЕОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИМИРЦИ У ПЕРИОДУ ОД ЈЕДНЕ
ГОДИНЕ
/ јавна набавка мале вредности /
 СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛИВАЧКО
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ВЛАДИМИРЦИМА – ФАЗА 2 –
/ јавна набавка мале вредности /

Поништене јавне набавке :
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛИВАЧКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У
ВЛАДИМИРЦИМА- ФАЗА II - РАДОВИ / отворени поступак
98
ОБРАЗАЦ A
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД : 2012.ГОДИНA
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ :
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:
ВРЕДНОСТ СА ПДВ
68.000.000,00 динара
62.382.000.00 динара
73.431.000,00 динара
ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД : 2012.ГОДИНA
Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ
(у хиљадама динара)
Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)
Редни
број
Врста предмета
јавне набавке
Укупан број
закључених уговора
I
II
III
IV
1
добра
3
4569
5392
2
услуге
5
5736
6432
3
радови
3
4803
5159
11
15108
16983
Укупно
V
99
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД : 2012.ГОДИНA
Табела 1
Исход поступака
јавних набавки
Успешно спроведени
Број поступака
Јавне набавке
Јавне набавке
велике вредности
мале вредности
2
12
Обустављени
2
Поништени делимично
Поништени у целини
1
Укупно
3
14
Редни
број
Врста
поступка
Врста
предмета
Предмет
Табела 2
I
1
2
3
II
6
1
6
III
1
3
2
Опис предмета јавне
набавке
Процењена
вредност
(у хиљадама
динара)
VI
Разлог
обуставе/
поништења
поступка
IV
V
VII
15
Набавка погонског
горива моторних возила
за потребе општинске
управе Владимирци у
периоду од једне године
1000
11
37
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ПЛИВАЧКО
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У
ВЛАДИМИРЦИМА
-ФАЗА II
38000
47
28
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД
ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ПЛИВАЧКО
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У
ВЛАДИМИРЦИМА
-ФАЗА II
800
13
Опис разлога
VIII
Поступак је обустављен
из разлога што на адресу
наручиоца у року
одређеном за
подношење понуда није
стигла ни једна понуда.
Разлог
поништења
поступка јавне набавке
је споразумни раскид
уговора
Услед објективних и
доказивих
разлога
поступак није могао да
се оконча.
Услед
споразумног
раскида уговора јавне
набавке због Извођење
радова на изградњи
пливачко рекреативног
центра у ВладимирцимаФаза II престаје потреба
за наведеном јавном наб
100
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА
НЕТО ПЛАТА БЕЗ МИНУЛОГ РАДА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
81.050,28
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
78.519,00
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
81.050,28
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
69.973,96
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
69.973,96
ЗАПОСЛЕНИ
НЕТО ПЛАТА БЕЗ МИНУЛОГ РАДА
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИК
18.733,95
ВОЗАЧ – КВ
23.059,26
РЕФЕРЕНТ
26.141,00
ВИШИ РЕФЕРЕНТ – IV СТЕПЕН
27.168,29
ВИШИ САРАДНИК – VI СТЕПЕН
33.201,61
СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН
40.026,33
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК- VII
СТЕПЕН
46.870,31
САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН
50.257,07
ШЕФ ОДСЕКА
52.591,75
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
55.270,49
Укупан износ накнада и примања за запослене и функционере у току 2012.год износи
Износ накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла
Јубиларна награда запослених у 2012.години
Накнада трошкова за пословна путовања
1.971.828,00 дин
1.371.453,00 дин
231.375,00 дин
369.000,00 дин
101
СПИСАК ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Бр
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАЗИВ РАДНОГ
МЕСТА НА КОЈЕ
ЈЕ РАСПОРЕЂЕН
СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ КОЈИ
ИМА
Председник
општине
Заменик
Председника
општине
VII степен
Проф. Разр. Наставе.
/
7,74
VII степен
Проф. одбране и зашт
/
7,50
/
7,74
1.
Марковић Владица
2.
Нешић Дејан
3.
Симеуновић Драган
Председник СО
4.
Стефановић Биљан
Секретар СО
5.
Петронић Небојша
6.
Михаиловић Владимир
7.
Сарић Слободан
8.
Анић Душан
9.
Стефановић Бранка
10
Живановић Душан
11
Лазаревић Зоран
12
Јеремић Славко
13
Косановић Јовица
14
Пантелић Момчило
15
Докић Невенка
16
Исаиловић Сања
17
Ружић Милан
18
Вулетић Цветин
Шеф ЛПА
19
Вељко Пантелић
Сарадник за фин
планирање
20
Ковачевић Тамара
21
Пантелић Виолета
22
Мирковић Славица
23
Стојадиновић Бранимир
24
Исаиловић Љубомир
VI степен
Инг пољопривреде
VII степен
Дипл. Правник
VII степен
Дипл. Правник
VII степен
Дипл. Економиста
VII степен
Дипл. економиста.
VII степен
Дипл. Просторни
планер.
IV степен
Грађ. Техничар
VI степен
Инг. Грађевин.
VII степен
Дипл. Правник
VII степен
Дипл. Правник
VII степен
Дипл. економиста
VII степен
Дипл. економиста
VII степен
ПМФ (смер простор.
Планирање)
IV степен
Грађ. Техничар
VI степен
Инг. Грађевин.
VI степен
Инг. Зашт. Жив. С
VI степен
Техничког смера
Саобраћајни
инспектор
VI степен
Инг.пољопривреде
VI степен
Грађевински
инспектор
Просветни
инспектор
Имовинско правни
односи
Послови јавне
набавке
VII степен
Дипл. Инг,грађ
VII степен
Проф. Историје
VII степен
Дипл. Правник
VII степен
Дипл.пејз.арх
VII степен
Дипл. Економиста
VII степен
Дипл.агроекономиста
VII степен
Дипл. Економиста
IV степен
Економске струке
IV степен
физиотерапеут
VII степен
Дипл. Инг.грађ
VII степен
Висока стручна спрема
VII степен
Дипл. Правник
VII степен
Прир или друшт смера
VII степен
Економски смер
VII степен
Економског смера
VII степен
Економски смер
IV степен
Економске струке
IV степен
IV степен
Економски техничар
IV степен
IV степен
Економске струке
К.В. радник
IV степен
Економска или гимназија
III или IV степен
Начелник
Општинске управе
Начелник Одељ. за
привреду и фин.
Послови привреде и
планирања
Шеф одсека за
урбанизам.
Послови грађ и
урбанизма
Комунални
инспектор
Инспектор
зашт.жив.ср
Порески инспектор
Дактилограф
Борачко инвалидска
заштита
Референт за бирач.
Спискове и мат.
књиге
Матичар
(М.К.Риђаке)
Технички секретар
ЗВАЊЕ
ОДНОСНО
ЗАНИМАЊЕ
КОЕФИ
ЦИЈЕНТ
ЗА
ОБРАЧУ
Н
ПЛАТЕ
СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ КОЈИ ЈЕ
ПРОПИСАН
ПРАВИЛНИКОМ
31,05
31,05
Самостални
стручни сарадник
Самостални
стручни сарадник
Самостални
стручни сарадник
Виши референт
Виши сарадник
22,49
20,45
21,40
10,05
13,51
Виши сарадник
13,51
Виши сарадник
13,51
Самостални
стручни сарадник
Самостални
стручни сарадник
Самостални
стручни сарадник
Самостални
стручни сарадник
Виши стручни
сарадник
Самостални
стручни сарадник
Стручни сарадник
Дактилограф
20,45
20,45
20,45
20,45
18,97
21,40
16,20
9,67
Виши референт
10,05
Виши референт
10,05
Виши референт
10,05
КВ радник
8,53
102
Послови
предузетништва
IV степен
Машински техничар
IV степен
Економска или гимназија
Виши референт
10,05
Матичар
(М.К.Крнић)
IV степен
Економски техничар
IV степен
Економска или гимназија
Виши референт
10,05
Матичар
(М.К.Скупљен)
Матичар
(М.К.Прово)
Матичар
(М.К.Дебрц)
Сарадник за
скупштинске
послове**
IV степен
Гимназија
IV степен
Екон. техничар
IV степен
Екон. техничар
IV степен
Економска или гимназија
IV степен
Економска или гимназија
IV степен
Економска или гимназија
Виши референт
10,05
Виши референт
10,05
Виши референт
10,05
VI степен
Инг пољпривреде
VI степен
Виши сарадник
13,51
IV степен Економски
техничар
IV степен Економски
техничар
IV степен
Екон. техничар
IV степен
Економског смера
IVстепен,
Економског смера
IVстепен,
Економског смера
Виши референт
10,05
Виши референт
10,05
Шеф
рачуноводства
11,05
IV степен
Екон. техничар
IV степен
Екон. техничар
Виши референт
11,05
IV степен
Економске струке
IV степен
Виши референт
11,05
Виши референт
10,05
Виши референт
10,05
25
Теодоровић Славољуб
26
Исаиловић Гордана
27
Мијатовић Предраг
28
Урошевић Љубиша
29
Станојевић Миланка
30
Крзнарић Драгана
31
Ивановић Драган
Послови писарнице
32
Јаковљевић Јелена
Референт архиве
33
Ђурић Даница
34
Павловић Драгица
35
Павловић Бранка
36
Бирманчевић Светлана
37
Шеф рачуновоства
Контистафинасијски
књиговођа
Послови обрачуна
зарада и благајн.
послови
IV степен,
педагошка школа
Послови дечје
заштите
IV степен
Екон. техничар
Крстић Миланка
Референт у ЛПА
IV степен
Екон. техничар
IV степен
Екон. техничар
38
Јездимировић Драган
Курир-копирант
Основна школа
Основна школа
НКВ радник
6,93
39
Тошић Иван
Курир
Основна школа
Основна школа
НКВ радник
6,93
40
Миљковац Милоје
Ложач и портир
К.В радник
КВ радник
8,53
41
Павловић Мијољуб
Возач
К.В. возач
К.В. возач
КВ радник
42
Павличевић Миољуб
Возач
К.В. возач
К.В. возач
КВ радник
43
Гашић Света
Возач
К.В. возач
44
Ивановић Љубица
Радник на
одржавању чистоће
45
Радовић Биљана
Референт за послове
дечије заштите
46
Гајић Биљана
Радник на
одржавању чистоће
и кафе-сервирка
47
Милошевић Владан
Послови екон.
развоја
48
Павловић Слободан
Референт за бирачки
списак
4 разреда основне
школе
IV степен
Машински техничар
Основна школа
Руковалац топлинским
постројењима
К.В. возач
8,53
8,53
КВ радник
8,53
Основна школа
НКВ радник
6,93
IV степен
Виши референт
10,05
НКВ радник
6,93
Виши сарадник
13,51
Виши референт
10,05
Основна школа
VI степен
Инг пољопривреде
VI степен
IV степен
Пољ.техничар
IV степен
/
103
СПИСАК
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Владимир Михаиловић
Душан Анић
Цветин Вулетић
Јовица Косановић
Момчило Пантелић
Сања Исаиловић
Невенка Докић
Милан Ружић
Вељко Пантелић
Лазаревић Зоран
Јеремић Славко
Душан Живановић
Драгана Крзнарић
Владан Милошевић
Даница Ђурић
Бранка Павловић
Драгица Павловић
Бранка Стефановић
Биљана Радовић
Бирманчевић Светлана
Крстић Миланка
Пантелић Виолета
Теодоровић Славољуб
Драган Ивановић
Јаковљевић Јелена
Павловић Слободан
Павличевић Ивана
Мирковић Славица
Стојадиновић Бранимир
Мијатовић Предраг
Станојевић Миланка
Исаиловић Гордана
Тамара Ковачевић
Исаиловић Љубомир
Опис радног места/
Степен стручне спреме
Начелник одељења за привреду
Шеф одсека за урбанизам
Шеф локалне пореске админист.
Грађевински инспектор
Просветни инспектор
Сам стр.сар за посл. Јавне набавке
Сам стр.сар. за имов-правне односе
Порески инсп канц. контроле
Сарадник за фин, планирање
Инспектор за заштиту жив средине
Инспектор за друмски саобраћај
Комунални иснпектор
Сарадник за послове скупштине
Сарадник за економски развој
Шеф рачуноводства
Референт за обр зарада и благ. Послови
Референт-Финан, књиг и контиста
Референт за обр урб. Аката
Референт за послове деч.додатка
Референт за послове деч.додатка
Референт за пореску контролу
Референт за посл борачко инв. Заш
Послови прив.предузетништва
Референт писарнице
Референт архиве
Референт за бирачки списак
Секретарица
Матичар
Шеф месне канцеларије Риђаке
Шеф месне канцеларије Скупљен
Шеф месне канцеларије Дебрц
Шеф месне канцеларије Крнић
Дактилограф
Технички секретар Белотић
КОЕФИЦИЈЕНТ
12,05+8,4+10%=22,49
12,05+7,4+10%=21,40
12,05+7,4+10%=21,40
12,05+8,4
= 20,45
12,05+8,4
= 20,45
12,05+8,4
= 20,45
12,05+8,4
= 20,45
10,77+8,2
= 18,97
10,45+5,75
= 16,20
9,91+3,6
=13,51
9,91+3,6
=13,51
9,91+3,6
=13,51
9,91+3,6
=13,51
9,91+3,6
=13,51
8,85+1,2+10%=11,05
8,85+1,2+10%=11,05
8,85+1,2+10%=11,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,85+1,2
=10,05
8,74 +0,93
= 9,67
8,00 +0,53
= 8,53
104
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Павловић Мијољуб
Павличевић Миољуб
Гашић Света
Милоје Миљковац
Јездимировић Драган
Тошић Иван
Љубица Ивановић
Биљана Гајић
Возач
Возач
Возач
Ложач-домар
Курир-копирант
Курир
Кафе куварица
Кафе куварица
8,00 +0,53
8,00 +0,53
8,00 +0,53
8,00 +0,53
6,40+0,53
6,40+0,53
6,40+0,53
6,40+0,53
=
=
=
=
=
=
=
=
8,53
8,53
8,53
8,53
6,93
6,93
6,93
6,93
СПИСАК
КОЕФИЦИЈЕНАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Ред.
бр.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Владица Марковић
Дејан Нешић
Драган Симеуновић
Небојша Петронић
Биљана Стефановић
Слободан Сарић
Горан Зарић
Опис радног места/
КОЕФИЦИЈЕНТ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПОЉОПР.
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ
7,74
7,50
7,74
14,85+9+30%=31,05
14,85+9+30%=31,05
14,85+9+30%=31,05
14,85+9+30%=31,05
105
16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Евиденција основних средстава на дан 31.12.2012. године – по контима
Назив конта
Остале пословне зграде
Спортски и рекреациони објекти
Опрема за копнени саобраћај
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Електронска и фотографска
опрема
011145 Пут
0141122 Катастарске парцеле
016121 Слике иконе
Укупно:
011125
011193
011211
011221
011222
011224
Количина
Конто
Набавна
вредност
31.12.2012.
Исправка
вредности
31.12.2012.
Садашња
вредност
31.12.2012.
1
6
500
120
14
6.762.456,93
71.461.940,29
5.795.448,29
4.572.434,73
3.644.405,73
998.507,74
1.909.461,22
843.409,68
1.041.058,12
2.869.815,95
2.294.726,33
600.435,28
4.852.995,71
70.618.530,61
4.754.390,17
1.702.618,78
1.349.679,40
398.072,46
1
18
19
684
10.975.979,80
40.142,63
37.000,00
104.288.316,14
356.719,34
0,00
33.875,00
9.949.500,92
10.619.260,46
40.142,63
3.125,00
94.338.815,22
Ред бр.
011221
И
н
в.
б
р.
Назив ОС
Датум
отписа
Количина
Основна средства рада отписана у току 2012. године
Набавна вред.
Дода
тна
вред.
Исправка
вред.
Отписана
вред.
Садаш
ња
вред.
Канцеларијска
опрема
Конференцијски сто
31.12.2012.
1
24.567,20
0,00
24.567,20
24.567,20
0,00
Конференцијски сто
Конференцијски сто
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Додатак ѕа радни сто
Сто мали
Метална каса
Орман без стакла
двокрилни
Орман без стакла
двокрилни
Орман без стакла
двокрилни
Орман са стаклом
двокрилни
Орман са стаклом
двокрилни
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24.567,20
24.567,20
15.914,27
15.914,27
15.914,27
3.964,93
3.964,93
0,00
2.623,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.567,20
24.567,20
15.914,27
15.914,27
15.914,27
3.964,93
3.964,93
0,00
2.623,19
24.567,20
24.567,20
15.914,27
15.914,27
15.914,27
3.964,93
3.964,93
0,00
2.623,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2012.
1
2.623,19
0,00
2.623,19
2.623,19
0,00
31.12.2012.
1
2.623,19
0,00
2.623,19
2.623,19
0,00
31.12.2012.
1
4.223,37
0,00
4.223,37
4.223,37
0,00
31.12.2012.
1
4.223,37
0,00
4.223,37
4.223,37
0,00
106
Полица за књиге
Конференцијски сто
31.12.2012.
31.12.2012.
1
1
2.343,57
24.567,20
0,00
0,00
2.343,57
24.567,20
2.343,57
24.567,20
0,00
0,00
Радни сто
Радни сто
Фотеља
Фотеља
Фотеља
Фотеља
Фотеља
Фотеља
Орман двокрилни
Орман двокрилни
Орман полица
Полица за књиге
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
31.12.2012.
Укупно:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15.914,27
15.914,27
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
4.223,37
4.223,37
2.343,57
2.343,57
299.652,95
299.652,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.914,27
15.914,27
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
4.223,37
4.223,37
2.343,57
2.343,57
299.652,95
299.652,95
15.914,27
15.914,27
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
13.681,53
4.223,37
4.223,37
2.343,57
2.343,57
299.652,95
299.652,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно за сва конта:
107
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Одељења Општинске управа општине Владимирци поседују следеће врсте носача
информација:
- Носачи за информације у писаном облику
- Електронски носачи информација
Носачи информација чувају се у архиви, централној електронској бази података,
полицама са регистраторима, заједничком серверу и појединачним рачунарима.
Услови чувања носача информација одговарају прописима о канцеларијском
пословању.
Само запослени имају приступ носачима информација.
Рачунари су заштићени од вируса.
У Општинској управи се врши периодичан преглед испуњености услова за чување
носача информација.
Информације које су примљене у формалном (писаном облику или у облику
фотографија, на CD-у и сл.) облику или су настале у раду општинске управе , подлежу
аутоматској обради података у складу са Упутством о канцеларијском пословању.
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе предвиђено је да
канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање,
достављање у рад и отпремање поште, административно техничко обрађивање аката,
архивирање и чување архивских предмета, излучивање безвредног регистратурског
материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, праћење ефикасности и ажурности
рада органа државне управе.
Информације (формалне), по правилу се чувају у изворном облику у Писарници,
односно у архивском депоу. У општинској управи општине Владимирци, све формалне
информације, било да су примљене или су настале у раду управе, се скенирају како би биле
доступне и након законски предвиђеног рока чувања.
У архиви се чувају завршени (архивирана) предмети, евиденције о предметима, као и
остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог излучивања
на основу писане сагласности архива у Шапцу.
Све форме информација које су настале у раду општинске управе, доступне су
грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку када су у
питању управни предмети, док се за остале примењују акти донети од стране општинске
управе. Такође, када су у питању информације, странке се увек могу позвати на Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
108
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у
поседу органа општине Владимирци су:
- збирке прописа,
- статут, пословници,
- одлуке, решења, закључци
- правилници, наредбе, упутства
- програми, планови
- препоруке, мишљења
- извештаји, информације
- потврде, сагласности, дописи, обавештења
- закључени уговори
- записници са седница
- службене белешке
- захтеви, иницијативе, жалбе, приговори, представке
- документација о извршеним плаћањима
- документа запослених
- документација о спроведеним конкурсима
- примљена електронска пошта
- понуде на јавним набавкама и јавни позиви
- радне верзије докумената у припреми, нацрти и предлози прописа
- друга акта у складу са прописима
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ
ПРИСТУП
Информацијама које су настале у раду одељења Општинске управе омогућен је
приступ у начелу без ограничења, на начин утврђен Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или
делимично, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Закона о заштити података о личности и других прописа који ограничавају приступ
одређеним врстама информација.
109
20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
Информација од јавног значаја
Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти,
садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан
интерес да зна.
Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да
ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач
информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка
информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства
информације.
Право на приступ информацијама од јавног значаја
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што
ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на
копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом,
факсом, електронском поштом или на други начин.
Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање
Подношење захтева писаним путем.
Тражилац подноси писмени захтев
органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за
захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде,
поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Подношење захтева усменим путем.
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
110
Образац за подношење захтева
Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине
Владимирци.
Поступање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ
који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога
је информација тражена.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја
за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да
му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од
дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог
документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева,
обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана
пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на
увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог
документа.
Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.
Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа,
саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на
увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже
техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом
своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама органа власти.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је
информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи
тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе
сачинити службену белешку.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца поседовању
информације, да му стави на увид документт који садржи тражену информацију, да му изда,
односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено
образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити
против таквог решења.
111
Накнада
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ број 8/06).
Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену
информацију су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања
циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно
заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о
информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.
Стављање на увид и израда копије
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме
којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом
сопствене опреме.
Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију,
дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација
налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена. Ако орган власти не располаже
техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом
облику.
Прослеђивање захтева поверенику
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се
поседу, по његовом знању, документ налази.
Поступање повереника по прослеђеном захтеву
По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену
информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа власти који му је проследио
захтев.
Ако утврди да се документ не налази у поседу органа власти који му је проследио
захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу власти који тај документ поседује,
осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца
упутити на орган власти у чијем поседу се налази тражена информација.
112
Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин
ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја.
Ако Повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана
достављања.
Одредбе поступка
На поступак пред органом влсти примењују се одредбе закона којим се уређује
општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.
Право на жалбу
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:
- орган власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је
достављено решење или други акт;
- орган власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
- орган власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи тражену информацију
уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;
- орган власти не стави на увид докуемт који садржи тражену информацију на начин
предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја;
- орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не
изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја или
- орган власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на
слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Формулари
Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или
другог акта органа власти на адресу:
Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности
Београд, ул. Немањина 22 - 26
113
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), подносим
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
којим тражим:¹




обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:²
O поштом
O електронском поштом
O факсом
O на други начин ³ ______________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације)
______________________________
Тражилац информације / Име и презиме
У Владимирцима,
________________________________________
адреса
дана ___________20___ године
________________________________________
контакт телефон
________________________________________
потпис
________________________________________________
¹ У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
²
³
У кућици означите жељени начин достављања копије докумената.
Када захтевате други начин достављања обавезно упишите који.
114
ПРИМЕР ОБАВЕШТЕЊА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРИСТУПА
ИНФОРМАЦИЈАМА
........................................................................................................
(назив и седиште органа)
Број.......................................: ______________________________________________
Датум....................................: ______________________________________________
На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја поступајући по захтеву (________________________________________)
Име и презиме подносиоца захтева
за увид у документ који садржи(_________________________________________)
опис тражене информације
достављам:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о
изради копије
Поступајући по захтеву број __________ који је поднео(____________________________), у
року утврђеном чланом 16.ста 1.Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја,обавештавамо Вас да дана __________________ , у
времену__________________, у просторојима органа можете извршити увид у документ у
коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија докумената са траженом
информацијом.
Копије страна А4 формата износи__________динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи __________ динара
и уплаћује се на жиро рачун_______________________________.
Достављено:
1.Именованом(М.П.)
2.архиви
_______________________________.
(потпис овлашћеног лица односно
руководиоца органа)
115
ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН
ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту:Београд, Немањина 22-26
ЖАЛБА
(......................................................................................................................................
.......................................................................................................................)
(име,презиме,односно назив,адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..................................................................................................................................................)
(Назив органа који је донео одлуку)
Број.....................................од..................................године.
Наведеном одлуком органа власти(решењем,закључком,обавештењем у писаној форми са
елементима одлуке),супротно закону,одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/лаупути/ла дана............године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и
законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.Одлуку побијам у
целости,односно
у
делу
којем.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................јер није
заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога,предлажем да Повереник уважи моју жалбу,поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22.ст. 1.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
.....................................................................
(Подносилац жалбе/Име и презиме)
У................................................,
....................................................................
Адреса
Дана...........20......године
..................................................................
други подаци за контакт
.................................................................
потпис
Напомена:


У жалби се мора навести одлука која се побија(решење,закључак,обавештење),назив органа
који је одлуку донео,као и бој и датум одлуке.Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком
погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно приложити.
Уз жалба обавезно приложити копију поднетог захтева и доказа о његовој предајиупућивању у органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.
116
ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/није поступио у целости/ПО
ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................
(навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио/није поступио у целости/ у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том
органу дана…………..године, а који сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид-копија документа који
садржи информације о/у вези са:
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог,предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој информацији/ма.
Као доказ,уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена:Код жалбе због непостојању по захтеву у целости,треба приложити и добијени
одговор органа власти.
.………………………………………
……………………………………….
Подосилац жалбе/ Име и презиме
………………………………………………
потпис
...........................................................
адреса
………………………………………………
други подаци за контакт
.
.........................................................
потпис
У......................., дана………20….године
117
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЕВ
писани
усмени
УДОВОЉАВАЊЕ
ЗАХТЕВУ
- обавештење о поседовању
информације;
- увид у документ са траженом
информацијом;
- издавање копије документа
са траженом информацијом;
- достављање копије
документа поштом или на
ЗАКЉУЧАК
о одбацивању жалбе
РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА
ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ
РЕШЕЊЕ
ПОВЕРЕНИКА
по жалби
РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе
РЕШЕЊЕ
о одбијању жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника
118
Download

информатор о раду органа општине