СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ПИСАРНИЦА
примљено
oрган
XVIII
oрг.
број
3510-
прилог
вредност
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Подносим захтев за издавање употребне дозволе, на основу Решења надлежног органа број
од
године, којим ми је одобрена изградња
објекта на КП бр.
КО
у улици
бр.
У Крагујевцу.
ПР ИЛОГ:
1. фотокопија грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу за изградњу;
2. главни пројекат са писменом констатацијом инвеститора, лица које је вршило стручни надзор и извођача
радова да је изведено стање једнако пројектованом стању, односно главни пројекат са изменама насталим у
току грађења , односно пројекат изведеног објекта;
3. лист непокретности и копија плана парцеле са свим уцртаним објектима на парцели, односно, потврда о
извршеном геодетском снимању подземних и надземних водова (оригинали, издати од Службе за катастар
непокретности Крагујевац, не старији од 30 дана);
4. потврде прибављене од ЈКП "Чистоћа" о регулисаним обавезама у погледу обезбеђења посуда за одлгање
смећа, односно о функционалној исправности димњака и вентилационих отвора;
5. дозволе, сагласности, атести и друга документација прописана посебним законима (водопривредна,
противпожарна сагласност и др. )
ПР АВНИ ОСНОВ :
Члан 158. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09).
Решење издаје Одељење за изградњу, у року од 7 дана од дана пријема налаза комисије за
технички
преглед којим је утврђено да је објекат подобан за употребу.
НАПОМ ЕНА:
Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.
За издавање употребне дозволе плаћа се републичка администартивна такса у износу од 580,00 дин. (по
тарифном броју 1. и таририфном броју 9.), на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 48049
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА-ИНВЕСТИТОР:
(Обавезно унети матични број - ЈМБГ/ПИБ)
презиме и име/правно лице
место, улица и кућни број
контакт телефон
Download

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole visokogradnja