Школски програм
Образовни профил:
Финансијски техничар
Књига: II
ЕТШ „Славка Ђурђевић“
Јагодина
ОБЛАСТ: Економија, право и администрација
У ову групу спадају бројни послови који се обављају у канцеларији, за пултом или на
шалтеру, радећи са различитим документима, дописима, извештајима и сл. Може се радити са
странкама: на пример вођење пословних књига, припрема и достављање рачуна купцима или
корисницима услуга, обрачунавање камата за кредите, вођење евиденција, писање пословних
писама, али и давање информација, разматрање жалби и молби странака, издавање потврда и
уверења, давање тумачења и сл.
Посао се може обављати у банкама, осигуравајућим друштвима, при општинама,
судовима, поштама, као и у разним агенцијама, предузећима и сл. Такође, после одређеног радног
искуства, уз додатну обуку могу се пружати услуге вођења пословних књига. Зависно од врсте
образовања у области економије, дужине радног искуства и положених професионалних испита
могу се стећи следећа звања: рачуновођа, самостални рачуновођа, овлашћени рачуновођа и
овлашћени јавни рачуновођа. Вођење пословних књига је пописивање свих финансијских промена
у предузећу (набавке, исплата зарада, продаја, и сл.).
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
Финансијски техничар
Послове које обавља
Финансијски техничар обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и
књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање
плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.)
Финансијски техничар припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише
исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и
датотеку, а може обављати и друге административне послове. Посао обавља у затвореном
простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.
Шта је важно за рад?
Сналажење са речима, сналажење са бројевима, тачност, уредност, организованост,
темељност, љубазност.
Услови рада
Ради се углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Рад за шалтером
подразумева свакодневни контакт са великим бројем странака.
3
4
Садржај
Школски програм ........................................................................................................................................ 1
Образовни профил: Економски техничар ........................................................................................... 1
Садржај ........................................................................................................................................................ 5
Предмети по разредима ............................................................................................................................... 7
Први разред .................................................................................................................................................. 9
Српски језик и књижевност .................................................................................................................. 11
Енглески језик ........................................................................................................................................ 17
Историја .................................................................................................................................................. 23
Физичко васпитање ............................................................................................................................... 33
Математика............................................................................................................................................. 37
Рачунарство и информатика ................................................................................................................. 43
Екологија ................................................................................................................................................ 49
Хемија ..................................................................................................................................................... 55
Основи економије .................................................................................................................................. 59
Пословна економија .............................................................................................................................. 63
Рачуноводство ........................................................................................................................................ 69
Савремена пословна кореспонденција ................................................................................................ 73
Грађанско васпитање ............................................................................................................................. 79
Верска настава........................................................................................................................................ 85
Други разред ............................................................................................................................................... 89
Српски језик и књижевност .................................................................................................................. 91
Енглески језик ........................................................................................................................................ 97
Историја ................................................................................................................................................ 101
Физичко васпитање ............................................................................................................................. 111
Математика........................................................................................................................................... 115
Основи економије ................................................................................................................................ 121
Пословна економија ............................................................................................................................ 125
Рачуноводство ...................................................................................................................................... 131
Савремена пословна кореспонденција .............................................................................................. 135
Основи финансија ................................................................................................................................ 141
Економска географија ......................................................................................................................... 145
Финансијско пословање ...................................................................................................................... 159
Грађанско васпитање ........................................................................................................................... 165
Верска настава...................................................................................................................................... 169
Трећи разред ............................................................................................................................................. 173
Српски језик и књижевност ................................................................................................................ 175
Енглески језик ...................................................................................................................................... 181
Социологија .......................................................................................................................................... 187
Физичко васпитање ............................................................................................................................. 191
Математика........................................................................................................................................... 195
Рачуноводство ...................................................................................................................................... 199
Статистика ............................................................................................................................................ 203
Право ..................................................................................................................................................... 207
Пословне финансије ............................................................................................................................ 213
Јавне финансије.................................................................................................................................... 217
Банкарско пословање .......................................................................................................................... 221
Пословна информатика ....................................................................................................................... 225
Грађанско васпитање ........................................................................................................................... 229
Верска настава...................................................................................................................................... 233
Четврти разред ......................................................................................................................................... 237
5
Српски језик и књижевност ................................................................................................................ 239
Енглески језик ...................................................................................................................................... 243
Физичко васпитање ............................................................................................................................. 249
Математика........................................................................................................................................... 253
Право ..................................................................................................................................................... 257
Пословне финансије ............................................................................................................................ 261
Јавне финансије.................................................................................................................................... 265
Статистика ............................................................................................................................................ 269
Банкарско пословање .......................................................................................................................... 273
Пословна информатика ....................................................................................................................... 277
Девизно и царинско пословање .......................................................................................................... 281
Осигурање ............................................................................................................................................ 287
Грађанско васпитање ........................................................................................................................... 291
Верска настава...................................................................................................................................... 295
Тим за школски програм ......................................................................................................................... 299
Техничка обрада ...................................................................................................................................... 301
Контакт ..................................................................................................................................................... 303
6
Предмети по разредима
7
8
Први разред
9
10
Српски језик и књижевност
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
Проширивање знања о српском језику, развијање језичке културе, упознавање књижевне уметности, оспособљавање ученика за критички однос
према књижевности, обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности, унапређивање знања о сопственој и култури других
народа, подстицање ученика на усавршавање писања, читања и комуникације
Задаци предмета:
Ученици треба да овладају знањима о српском књижевном језику; да стекну вештине у писменом и усменом општењу са другима; да поштују и
негују српски језик; да упознају репрезентативна дела из српске и светске баштине, да их читају, тумаче , истражују и вреднују; да усвоје
хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; да развију личну одговорност, саосећање, разборитост и мудрост.
11
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
УВОД У
ПРОУЧАВАЊЕ
КЊИЖЕВНОГ
ДЕЛА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и назив књижевности,
књижевност као уметност речи,
књижевност и друге уметности
− Књижевност и проучавање
књижевности, науке о
књижевности(теорија књижевности,
историја књижевности и књижевна
критика)
− Усмена и писана књижевност
− Народна лиска песма ''Сунце се
девојком жени''
− Народна епска песма ''Бановић
Страхиња''
− Народна приповетка ''Девојка бржа
од коња''
− Лаза Лазаревић ''Први пут с оцем на
јутрење''
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
14 (10+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треаба да разликује
врсте уметности,
− да објасни појам књижев− ности,да разликује усмену од
писане књижевн.,
− да разликује књиж. ро− дове и врсте, да одреди тему,
мотиве, сиже, фабулу,
− лик и идеју дела,да износи
своје утиске о делу
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна имена
аутора и називе обрађених
дела, да их класификује по
културама којима припадају,
− по књиж. родовима и врстама
9 (7+2)
КЊИЖЕВНОСТ
СТАРОГ ВЕКА
− Књижевност старог века (развој,
врсте)
− Сумерско-вавилонски еп ''Еп о
Гилгамешу''
− Библија – Стари завет ''Легенда о
потопу''
− Библија – Нови завет '' Страдање и
васкрсење Исусово''
− Хомер ''Илијада'' одломак (VI
певање)
12
− Софокле ''Антигона''
СРЕДЊОВЕКОВНА
КЊИЖЊЕВНОСТ
− Почеци словенске писмености, рад и
значај рада Ћирила и Методија
− Најстарије словенско писмо,
глагољица и ћирилица,
старословенски језик и рецензије
− Споменици јужнословенске културе
− Средњовековна
књижевност,специфичности и
књижевне врсте
− Свети Сава ''Житије св. Симеона''
одломци
− Јефимија ''Похвала кнезу Лазару''
− Стефан Лазаревић ''Слово љубве''
− Свети Сава у усменој лњижевности
11 (9+ 2)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна значај рада
Ћирила и Методија,
− споменике јужнослов.
културе,да именује ауторе и
дела, да разликује средњовек.
жанрове, да објасни значај
средњовек. књиж. за српску
културу
НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ
− Поетика и одлике народне(усмене)
књижевности и њено место у
савременој перцепцији књижевности
− Народна лирска песма ''Српска
девојка''
− ''Кнежева вечера'' - народна епска
песма
− ''Марко пије уз рамазан вино'' народна епска песма
− ''Диоба Јакшића'' - народна епска
песма
− ''Ропство Јанковић Стојана'' народна епска песма
− ''Бој на Мишару'' - народна епска
песма
10 (8+2)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да разликује
лирске,епске и лирско− епске песме, да уочава одлике
усмене књиж., да процењује
етичке вредности изнете у
делима, да тумачи ликове,
мотиве, фабулу, сиже,
композиц., и поруке у делима
13
ХУМАНИЗАМ И
РЕНЕСАНСА
− Хуманизам и ренесанса у европској
књижевности, поетика и реакција
− Данте Алигијери ''Божанствена
комедија'' / ''Пакао'', одломак
− Франческо Петрарка ''Канцонијер'' –
избор
− В. Шекспир ''Ромео и Јулија''
− Сервантес ''Дон Кихот'', одломак
− Хуманизам и ренесанса у
дубровачкој књижевности,
− Шишко Менчетић ''Први поглед''
− Џоре Држић ''Горчије жалости јесу
ли гди кому''
− Марин Држић ''Новела од Станца''
13 (9+4)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна да наведе
представ- нике и њихова дела,
− да на обрађ. делима објасни
одлике епохе, да објасни
појмове хуманизам и
ренесанса, да их упоређује са
средњовек. књиж.
БАРОК И
КЛАСИЦИЗАМ
− Барок и класицизам и и њихови
главни представници у
Европи и код нас
− Иван Гундулић ''Осман''
− Молијер ''Тврдица''
7 (5+2)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученек треба да зна појмове
барока и класицизма
− да наведе писце и дела, теме,
ликове и поруке дела
− Д. Михаиловић ''Кад су цветале
тикве'
− Данило Киш ''Рани јади''
− Душан Радовић, избор из поезије
− Мирослав Антић, избор из поезије
− Љубомир Симовић, избор из поезије
− Језик као средство комуникације
− Основни појмови о књижевном језику
8 (6+2)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна ауторе и
дела,теме, мотиве,ликове,
поруке дела, да повезује дело
са пишчевом биограф.
ЛЕКТИРА
14
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Језик као систем знакова и науке које
се њиме бавe
− Фонетика и фонологија,
гласови,
фонеме
− Фонетика и фонологија, слог,
прозодија
− Морфологија – реч и морфема, врсте
морфема
− Морфологија у ужем смислу –
грађење речи
− Морфофонолошке алтернације и
њихова улогау промени и творби речи
− Синтакса – реченица као језичка и
комуникативна целина
− Лексикологија, лексеме, лексички
фонд, организација лексичког фонда
− Акценатски систем, обележавање и
правила акцентовања
− Функционални стилови, нестандардни
језички варијетети
− Правописне вежбе
− Писмени задаци
− Изражајно казивање стихова
21 (12+9)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна да објасни
функцију језика,да разуме
природу стандард. језика,да
− разликује глас. алтернац.,
− да наведе дисципли-не које се
баве проуч. јез. система,
− да разликује
− акценте и функцио− налне стилове
18
(утврђивање)
рад на тексту,
монолошка,
писани рад
− Ученик треба да зна употрбу
великог и малог слова,да
примени знања о јез.
− алтернац.,
− да подели реч на крају реда,
− да изражајно казује стихове,
− да опише стања,осе− ћања, да изрази ставове и
доноси за− кључке
15
16
Енглески језик
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу
17
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
WHO AM I ?
GLOBE- TROTTER
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Идентитет (лични, национални,
криза идентитета)
− слусање разговора о лицном
идентитету
− лицно представљање у писаној
форми
− глаголи радње и глаголи стања
− Present Simple vs. Present Continuous
Tense
10 (5+5)
септембар
монолоска
дијалоска
рад на тексту
− Путовања (одмор, сместај, слободне
активности)
− тразење информација
− индиректан говор са променом реда
реци без промене глаголског
времена
8 (2+6)
октобар
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− GOING TO vs.
− Present Continuous за исказивање
планова и намера
− формални и неформални мејл
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ИСХОДИ
− употреба једноставних
израза и реценица да би
преставио себе у усменој и
писменој форми
− разумевање опстег садрзаја
непознатог текста
− разумевање усменог
− говора
− откривање знацења непознатих
реци на основу контекста
− корисцење терминологије
везане запутовања
− састављање кратког текста
(мејл)
− комуницирање у свакодневним
ситуацијама
− разумевање информација
везаних за сместај, превоз, цене
18
GROWING UP
INSPIRATION
NO
PLACE
LIKE
HOME
− Svakodnevni zivot –skola
(secanja na prve skolske dane)
− skolski system u Velikoj Britaniji
(upoznavanje ucenika sa kulturom
naroda ciji jezik uce)
− USED TO/WOULD за исказивање
навика у прослости)
− разлике измедју придева активног И
пасивног знацења
− тразење И давање дозволе
− интересантне зивотне прице о
познатим лицностима (Агата
Кристи)
11 (6+5)
новембар
− Познате лицности (тренуци
надахнуца)
− фразални глаголи
− догађаји из прошлости
− Past Simple vs. Past Continuous Tense
8 (4+4)
децембар
− Свакодневни зивот –куца и дом
− типови куца у Британији
− терминологија везана за просторије у
куци, наместај, електрицне апарате
− поредјење придева
− релативне заменице
− описивање слика
7 (2+5)
јануар
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
− усмено и писмено преводјење
одредјеног текста
− откривање знацења непознатих
реци на основу контекста
− употреба одредјених
граматицких структура уговору
и писању
− уцесце у дијалогу на енглеском
језику
− краце монолоско излагање о
прослим догадјајима
− употреба усвојене лексике у
усменом И писменом
изразавању
− сазимање И преприцавање
садрзаја крацих текстова
− разумевање опстег садрзаја
крацих текстова
− преприцавање садрзаја крацих
текстова
− описивање И упоредјивање
лица И
предмета
− употреба усвојене лексике у
19
EAT UP !
LOOK
TO
THE
FUTURE
THE
WORLD
OF
WORK
− Храна и зравље (уравнотезена
исхрана,
− вегетаријанство, навике у
− исхрани)
− упитник о здравој исхрани
− лексика везана за храну
− квантификатори (MUCH, MANY,
SOME, ANY, A LOT OF …)
9 (4+5)
фебруар
− Технологија (Интернет, нано-роботи,
− медицина)
− WILL vs. GOING TO за будуца
предвидјања
− Први кондиционал
− зивотна средина (загадјење и мере
застите
− познате лицности:
− Нострадамус
8 (4+4)
март
− Свакодневни зивот - посао
(хонорарни, стални, необицни
послови)
− CV
− глаголски обрасци:
− ING FORM vs.INFINITIVE
7 (4+3)
април
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
−
−
−
−
−
говорној ситуацији
попуњавање упитника
изразавање допадања
недопадања
изразавање извињења
разумевање И схватање смисла
слозенијих текстова
износење лицног мисљења у
вези са здравом исхраном
− разумевање И схватање смисла
слозенијих текстова
− откривање знацења непознатих
реци на основу контекста
− употреба усвојених
граматицких структура за
исказивање будуцности
− сазимање садрзаја текста
− писање ЦВ и пријаве за посао
− размењивање информација
(писмено И усмено)
− употреба разлицитих
глаголских обрзаца у говорним
ситуацијама
20
LOVE
AND
TRUST
THE MEDIA
− Љубав (односи у породици, љубав
према партнеру)
− слусање песме на енглеском језику
− фразални глаголи
− Present Perfect Tense
− скраценице у текстуалним порукама
− Медији (стампа, телевизија, радио,
електронски медији)
− вокабулар везан за медије
− Passive Voice
− формално писмо
− писмо уреднику
7 (2+5)
април-мај
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
9 (4+5)
мај-јун
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
− употреба скраценица у писању
текстуалних порука
− изразавање лицног мисјења
(потврде и негирања)
− употреба усвојене лексике у
говору и писању
− корисцење медија као извора
информација
− разумевање опстег садрзаја
текстова
− писање формалног писма
− употреба пасивних
− конструкција у писаној
комуникацији
21
22
Историја
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Да ученици овладају знањима и умењима о развоју људског друштва од најстаријих времена досредине 19.века;Развијање свестране личности
Задаци предмета:
Овладавање знањима о историјским појавама и процесима у прошлости целокупног људског друштва и националној прошлости;развијање
критичке свести и мишљења;Схватање основних карактеристика историјских периода;схватање функција и основних одлика дтржава
23
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
УВОД
− Историја као наука и наставни
предмет: историја као процес и
наука о прошлости, извори, историја
код античких и средњовековних
аутора, модерна историографија. (1)
2
Фронтални и
комбиновани
− Схватање историје као
науке,историјских
извора,рачунање времена.
ПРАИСТОРИЈА
− Првобитне људске заједнице и
опште карактеристике родовског
друштва
− Основне одлике друштвеноекономских односа у првобитним
људским заједницама; зачеци
класног раслојавања. Појава
племенских савеза. (1 + 1)
1+1
Фронтални и
комбиновани
− Најстарија људска заједница и
услови у којима постоји;развој;
− Настанак и развој старих
цивилизација
− Друштво и државе старог истока:
територијални појам "Стари исток" и
географски услови тог подручја.
Настанак држава у долинама
великих река (Египат и Индија) и
особености друштвеног и државног
уређења (источњачке деспотије). (2 +
1)
− Друштво и државе старих Грка и
Римљана: одлике античког ропства;
Атина и Спарта као два типа грчког
10+5
Фронтални и
комбиновани
− СТАРИ ВЕК-СТАРИ ИСТОК –
схватање простора, друштва и
првих држава;
− рано робовласништво и одлике
Старог истока;
− Настанак и значај писма.
СТАРА ГРЧКА –време,
простор, развој, колонизација;
− Гргка религија и култура
(књижевност, филозофија и
уметност) као темељ европске.
Појам демократије; Хеленизам
и значај хеленизације;
СТАРИ ВЕК
24
"полиса". Хеленизам. Рим светска
робовласничка држава (државно
уређење - република, принципат и
доминат). Друштвени сукоби и
политичке борбе у римском
друштву. Кризе Римског Царства
(колонат, подела царства). Пад
Западног Римског Царства као крај
старог века. Особености привредног,
друштвеног и културног развоја
Балканског полуострва у старом
веку. (3 + 1).
− Религија и културно наслеђе
старих народа: корени верских
схватања, обележја источних
религија, грчка религија, римска
религија, појава хришћанства и
његов развој у Римском Царству.
Писма источних народа, Грка и
Римљана. Достигнућа источњачке и
античке филозофије, науке,
књижевности и уметности. Утицај
античке културе на развој светске
културе. (2 + 1)
СРЕДЊИ ВЕК
−
−
−
Друштво, држава и култура света у
средњем веку
Велика сеоба народа: варварски народи
Европе и њихове државе на територији
Западног Римског Царства (привреда,
друштво и утицај римског наслеђа).
Развој франачке државе до средине IX
века. (1)
Настанак феудалних односа у Западној
− СТАРИ РИМ - настанак и
ширење, значај римског права и
римске државе за европску
историју
(11+5)
(9+6)
Фронтални и
комбиновани
− Велика сеоба народа и промене
до којих долази, последице;
Настанак феудализма и
карактеристике. Значај промена
у 11. Веку-градови и привреда.
Специфичност Византије и
њених обележла (римско, грчко
и хришћанско).Значај и утицај
хришћанске цркве на
25
−
−
−
−
Европи: натурална привреда и
организација властелинског поседа
(обавезе сељака и њихов правни
положај); алодији и сеоске општине,
положај црквених поседа и бенифиције.
Феудална хијерархија. (1 + 1)
Зачеци робне привреде у Западној
Европи: промене на феудалном поседу;
одвајање занатства од пољопривреде и
обнова и развој градова. Привреда и
уређење градова. Друштвена и
политичка улога средњовековних
градова. (1)
Државна организација у Западној
Европи: основне одлике ранофеудалне
државе - краљевски двор и дружине.
Сталешка монархија као држава
развијеног феудализма на примеру
Француске XII-XV века. (1 + 1)
Особености развоја друштва и државе у
Византији: утицај римског наслеђа,
покушај рестаурације Римског Царства
(Јустинијан), феудализација, утицај
цркве, слабљење Византије, односи
према Јужним Словенима и осталим
народима Балкана. (1)
Особености развитка исламског
друштва и државе: Ислам и стварање
арабљанске државе, друштвено и
државно уређење Калифата. Односи са
Византијом и државама Западне Европе.
Распад Калифата и нове муслиманске
средњевековни свет. Прошлост
Словена (сеоба, подела и
насељавање). Српски простор и
државе; Немањићи ( простор,
ширење, друштво, привреда,
писменост, култура и црква)
Значај те културне баштине и
државе. Слабљење балканских
држава у 14.веку и турска
освајања.
26
−
−
−
−
−
државе. (1)
Настанак феудалног друштва и државе
код Источних и Западних Словена:
Русија, Пољска, Чешка. (1 + 1)
Религија и њен утицај на средњовековни
свет: Хришћанство, ислам и будизам
као светске религије. Хришћанска црква
у западној Европи - пораст привредне и
идејне моћи, улога папства, црквени
редови, јереси, крсташки ратови.
Црквени раскол 1054. Организација
Православне цркве и њена улога. (2 + 1)
Средњовековна култура: три културна
подручја (западноевропско;
источноевропско и исламско-арапско) и
њихова обележја. Западноевропска
култура - каролиншка ренесанса,
витешка и градска култура, школе и
универзитети, сколастика; уметност.
Византијска култура - хеленистичко и
римско наслеђе, просвета, уметност,
књижевност, историографија, ренесанса
палеолога, исламско-арапска култура утицај хеленистичког наслеђа, наука и
филозофија, књижевност и уметност.
(2 + 1)
Јужнословенски народи и њихови
суседи у средњем веку
Досељавање и покрштавање: Словенско
насељавање Балкана и источних Алпа.
Насељавање Мађара и Бугара. Однос
према староседеоцима и суседима.
27
−
−
−
Покрштавање из различитих средина.
Последице црквеног раскола за развој
Јужних Словена. (1)
Развој феудалних држава Јужних
Словена: ране средњовековне државе
Јужних Словена (Карантанија,
Хрватска, српске државе - Србија,
Дукља, Рашка, Самуилово царство).
Јужнословенске државе у позном
средњем веку (развијеном феудализму):
Србија од XII до XV века, Босна од XII
до XV века, Дубровник у средњем веку,
Словенци под влашћу немачких
феудалаца, Хрватска у државној
заједници са Угарском, државноправни
положај југословенских земаља у
средњем веку. (4 + 2)
Средњовековна култура Јужних
Словена и њихових суседа: битна
обележја средњовековне културе - њена
аутохтоност и страни утицаји. Значајни
културно-историјски споменици. (2 + 1)
Османлијска освајања на Балкану:
османлијско-турска освајања и сеобе у
XIV и XV веку, Српска деспотовина.
Сарадња наших народа и суседа у борби
против османлија. Историјске
последице османлијских освајања.
(1 + 1)
28
НОВИ ВЕК
−
−
−
−
−
−
Европа у периоду од XVI до XVIII века
Привредни развој од краја XV до краја
XVIII века: географска открића и њихов
утицај на европску привреду. Зачеци
формирања капиталистичке привреде мануфактуре, пораста трговине и
банкарства. Феудални карактер аграрне
привреде.
Колонијална освајања европских
земаља. (1)
Нове појаве у култури и религији
Западне Европе: хуманизам и ренесанса
- нови поглед на друштво и природу;
развитак уметности и науке.
Реформација у Немачкој и сељачки рат,
калвинизам; особености реформације у
Енглеској и скандинавским земљама.
Реформација у Хабзбуршкој Монархији.
Противреформација (католичка
реакција) у Европи. (2 + 1)
Свет у доба индустријске револуције и
либералног капитализма
Развој капиталистичке привреде,
друштва и државе од краја XVIII до
средине XIX века: индустријска
револуција - историјска условљеност и
битна обележја; појава индустријске
буржоазије и индустријског
пролетеријата; модернизација аграрне
производње; промене у саобраћају и
трговини; економски либерализам;
борба за превласт на светском тржишту.
(3+1)
(4+2)
(9+5)
Фронтални и
комбиновани
− Велика географска открића и
њихов значај и последице;
Промене у привреди, друштву,
култури и вери; Срби под
страном влашћу; Особеност
турске државе и положај Срба
у њој; Сеобе Срба и њихове
последице; Положај Срба под
хабзбуршком и млетачком
влашћу. 19. Век-стварање
српске државе, укидање
феудализма; Источно питање;
Развој српске државе (закони,
устави, друштво, спољна
политика). Развој и
специфичност Црне Горе, Срби
у Аустрији и Турској
29
−
−
−
−
−
Апсолутна монархија, просвећени
апсолутизам. Уставна монархија. (2 + 1)
Буржоаске револуције и појава нације:
идеологија буржоаских револуција.
Особености буржоаских револуција у
појединим земљама (Низоземска,
Енглеска, Северна Америка,
Француска). Друштвени значај
буржоаских револуција. Економски,
друштвени и културни корени настанка
нација. (2 + 1)
Раднички покрет и социјалистичка
мисао: положај радничке класе до
средине XIX века. Рана социјалистичка
учења Марксово и Енгелсово учење и
делатност у радничком покрету. (1)
Обележје културног развоја: битне
одлике развоја науке и културе у XVII и
XVIII века, природне науке, друштвене
науке. Просветитељство, књижевност и
уметност. (1 + 1)
Јужнословенски народи и њихови
суседи од XVI до средине XIX века
Јужнословенски народи и њихови
суседи под османлијском влашћу и
стварање националних држава:
особеност положаја појединих земаља
под влашћу османлија. Распадање
османлијског феудализма. Облици
отпора и карактер оружаних устанака.
Положај српског народа од XVI до
XVIII века. Сеобе, устанци, учешће у
30
ратовима хришћанских сила, Пећка
патријаршија и њена улога у историји
српског народа. I и II устанак и
стварање државе у Србији; стварање
државе у Црној Гори. Препород
Македонаца. Положај Босне и
Херцеговине под турском влашћу.
Однос националних покрета наших
народа према националним покретима
Албанаца, Бугара и Румуна. (5 + 2)
−
Јужнословенске земље под влашћу
Хабзбурговаца и Млечана: економско
заостајање, неразвијеност градова и
политичка зависност. Јадранско
приморје под влашћу Млечана.
Хуманизам и ренесанса у нашим
земљама. Сељачки устанци.
Реформација и католичка реакција у
нашим земљама. Почеци
капиталистичке производње, однос
националних покрета наших народа
према националним покретима осталих
народа Аустрије. (3 + 1)
31
32
Физичко васпитање
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и
рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
33
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
−
−
−
−
−
Техника
трчања(спринтерско трчање)
Техника трчања дугих пруга
Бацање кугле ,,О Брајан техником
Скок у вис ,,хорајн`` техником
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
− ПАРТЕР
− два премета странце у лево и десно
− вага претклоном и
заножењем,постављањем руку на
тло колут напред
− ВРАТИЛО
− потрком у наупор јашући, колут,
одривом саскок уназад
− ГРЕДА
− комплекс елемената, прелази, ваге,
окрети, саскок
− РАЗБОЈ
− комплекс вежби, њих,
узмах,саскок заношком
− поставка играча у одбрани
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
ИСХОДИ
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
Вербална метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
− стања ученика на почетку и
крају школске године
8 часова
(6 часова за
обраду и 2 часа
за утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког
трчања,технику бацања
кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
11 часова
вербалнаметода
(7 за обраду и 4 методадемонстрације
за утврђивање)
аналитичкиметод
рад по групама
допунско вежбање
− Ученици би требало
овладати наведеним
моторичким умењима.
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
34
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− техника додавања у месту и
кретању
− скок-шут.лажни шут,шут из игре
− зонске одбране 6:0; 5:1
− зонске одбране 4:2; 3:3; 3:2:1
10 часова
(7 за обраду и 3
за утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
− правила игре, суђење
− додавање, вођење лопте, шут са
разних дистанци
− скок-шут, дриблинг
− поставвљање и кретање играча у
нападу и одбрани
− зонска одбрана и човек на човека
− напад против разних врста
одбране
− игра са суђењем
10 часова
(6 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
35
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти и чекић
сервис
смеч из додавања
смечирање
блок,двојни блок
смечирање иза линије напада
улога примача и дизача
положај играча у пољу
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
10 часова
(8 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
вербална метода
.метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт
10 часова
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални облик
рада
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
36
Математика
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичког-логичког језика
Развијање способностии одређивања и процене квантитавних величина и њиховог односа
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајанми односи и трансформације
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
Стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватање места и значаја матаматике у прогресу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области и наука
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос изграђивању позитивних особина код ученика, као што су; упорност, систематичност, уредност, тачност, критиччност, смисао за
самосталан рад, одговорност
37
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ЛОГИКА И СКУПОВИ
ФУНКЦИЈЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
−
−
−
−
Основи математичке логике
Коњукција и дисјункција
Импликација и еквиваленција
Нека правила математичког
закључивања
− Скупови и операције са скуповима
− Унија, пресек, разлика, комплемент
10 (4+6)
− Декартов производ, релација,
функција
− Композиција функција, инверзна
функција, функционална једначина
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Решавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Разуме шта је исказ
− зна логичке операције
− испитује тачност сложених
исказа
− зна да доказује таутологију
− зна скуповне операције
− доказује скуповне једнакости
− примењује скупове на
решавање практичних
проблема
− зна шта је Декартов производ
скупова и његов значај
− разуме шта је релација,
особине и врсте релација
− разуме и дефинише функцију,
особине, вресте и разлику у
односу на релацију
− да решава функционалне
једначине
− разуме сложену функцију и
одређује композицију
функција
− зна шта је инверзна функција и
да је одређује
38
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
ВЕЛИЧИНА
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ
− Преглед бројева, операције
− Приближне вредности и
заокруживање бројева
3 (1+2)
− разуме основне бројевне
скупове
− зна њихове особине и релације
међу њима
− зна основне критеријуме
дељивости
− зна појам групе и поља
− зна да заокружује реалне
бројеве
− зна појам приближне и
апсолутне вредности
−
−
−
−
Размера и пропорција
Сразмерни рачун
Рачун поделе и мешања
Процентни и каматни рачун
10 (4+6)
− зна шта је размера и
пропорција
− разуме директну и обрнуту
пропорцију
− зна сразмерни рачун, примену
− рачун поделе и мешања
примену
− процентни рачун примену
− прост каматни рачун примену
− Основни геометријски појмови
− Троугао и четвороугао
5 (2+3)
− разуме основне геометријске
појмове и њихов однос
− разуме врсте углова и
критеријуме једнакости углова
− разликује дуж, полуправу и
праву
− идентификује релације везане
за унутрашње и спољашње
углове троугла
− наведе битне тачке троугла
− зна да конструише симетрале
страница и углова у троуглу
39
− зна особине једнакокраког и
једнакостраничног тругла
− разликује врсте четвороуглова
− наведе основне ставове о
паралелограму
− наведе особине специјалних
паралелограма
ИЗОМЕТРИЈСКЕ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
− Подударност фигура. Подударност
троуглова
− Вектори. Операције
− Примена вектора
− Изометријске трансформације
− Транслација
− Ротација
− Осна симетрија
− Централна симетрија
− Примена подударности
14 (3+11)
− разуме појам подударности
фигура
− зна шта су изометријске
трансформације и врсте
− зна дефиницију и ставове
подударности троуглова
− зна да примени ставове
подударности
− зна да доказује подударност
троуглова
− зна појам, дефиницију и
особине вектора
− зна да примењује векторе за
решавање проблема у равни
− Разуме појам линеарне
зависности вектора
− разуме појмове транслације,
ротације, централне и осне
ротације
− зна основне констуктивне
задатке у равни
40
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
РАЗЛОМЦИ
−
−
−
−
−
Полиноми и операције са њима
Дељивост полинома
Безуов став и примене
Растављање полинома на чиниоце
Алгебарски разломци.
Проширивање и скраћивање
Алгебарски разломци.множење и
дељење
НЗС за полиноме
Алгебарски разломци. Сабирање
Алгебарски разломци. Операције
20 (7+13)
− разуме појам и основне
операције са полиномима
− зна да примењује формуле за
квадрат и куб бинома, разлику
квадрата и збир и разлику
кубоваву
− зна да примењује Безуов став и
његову последицу
− зна да растави полином на
чиниоце
− Зна да одреди НЗС и НЗД за
полиноме
− зна основне операције са
рационалним алгебарским
изразима
− Линеарна једнацина са једном
непознатом
− Еквивалентност и решавање
линеарних једначина
− Линерна једначина са параметром
− Линеарна функција
− Систем линеарних једначина.
Решавање
− Примена линеарних једначина на
решавање проблема
− Линеарна неједначина
20 (6+14)
− решава линеарне једначине
− зна типове и решења линеарне
једначине
− да разуме, решава и дискутује
линеарне једнацине са
параметром
− разуме линеарну функцију
− зна да испита и скицира
график линеарне функције
− решава системе линеарних
једначина
− зна методе за решавање
система линеарних једначина
− разуме и решава линеарне
неједначине
− зна да одреди пресек решење
неједначина
−
−
−
−
ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ,
НЕЈЕДНАЧИНЕ,
ФУНКЦИЈА, СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА
41
ХОМОТЕТИЈА И
СЛИЧНОСТ
− Размера и пропоција. Талесова
теорема
− Хомотетија и сличност
− Сличност троглова
5 (2+3)
− разуме Талесову теорему,
њену примену и значај
− зна шта је хомотетија и
сличност
− зна ставове сличности
троглова
− разуме сличност правоуглих
троуглова
42
Рачунарство и информатика
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ наставног предмета Рачунарство и информатика је стицање основне рачунарске писмености и оспособљавања ученика за коришћење
рачунара у даљем школовању и будућем раду.
Задаци предмета:
Задаци наставе Рачунарства и информатике су:
− упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система;
− упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система;
− упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста;
− упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација;
− стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система.
43
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
РАЧУНАРСКИ
СИСТЕМИ
− Предмет изучавања.
− Информатика и друштво.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Структура рачунарског система
Хардвер.Софтвер.
Однос хардвера и софтвера.
Структура хардвера
Процесор.Радна меморија.
Интерфејс и периферијски уређаји.
Архитектура PC рачунара.
Структура софтвера
Оперативни системи, развојни
софтвер, кориснички софтвер.
Лиценце, заштита софтвера и
хардвера.
Како ради рачунар?
Начин функционисања процесора.
Подизање рачунарског система.
Улога ROM-а. Покретање
оперативног система. Улога
оперативног система. Прекид рада.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
(2=2+0)
МЕТОДЕ:
(14=7+7)
Вербалне
Решавање
проблема –
хеуристички
приступ
Рад на тексту
Писани радови
Демонстративна
Практичан рад
Комбиновани
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Групни рад
Рад у пару
Индивидуални
Комбиновани
ИСХОДИ
− разуме предмет изучавања
− схвати значај информатике у
савременом друштву
− наведе примере примене
рачунара у савременом
друштву
− дефинише појмове хардвера и
софтвера и објасни њихов
однос
− наведе јединице које чине
рачунарски систем и објасни
њихову улогу
− разликује јединице за меру
количине података
− разликује основне компоненте
рачунара и њихове
карактеристике
− разликује факторе који утичу
на перформансе рачунара
− разликује врсте софтвера
− схвата значај коришћења
лиценцираног софтвера
− обезбеди заштиту рачунара
− зна да укључи и искључи
рачунар
− схвати начин функц. рачунара
− Раз. значај ОС-а и њег.улоге
44
ОПЕРАТИВНИ
СИСТЕМИ
− Основни појмови (датотека,
фасцикла, пречица, икона, прозор,
мени). Употреба миша и тастатуре.
Покретање апликација оперативног
система.
− Рад са прозорима. Компоненте
прозора и њихова улога.
− Организација података на диску.
Покретање програма.
− Рад са датотекама и фасциклама
(креирање новог објекта, копирање
и премештање, брисање, промена
назива).
− Коришћење додатних програма
(бележница, цртање, игре,
калкулатор,...).
− Рад са спољашњим меморијама
(flesh меморија, CD, дискете...).
− Подешавање параметара радног
окружења. Одржавање система.
(14)
− разуме и овлада основним
појмовима попут датотеке,
фасцикле, пречице,...
− овлада коришћењем миша и
одговарајућим командама
тастатуре
− овлада концептом прозора,
њиховог садржаја и функције
− подешава радно окружење ОС
− хијерархијски организује
фасцикле и управља
фасциклама и датотекама
− разликује типове датотека
− користи текст едитор
оперативног система
− црта помоћу програма за
цртање у оквиру ОС
− инсталира нови софтвер
− компресује и декомпресује
датотеке и фасцикле
− копира податке са флеш
меморије (дискете) на хард
диск и обрнуто
− копира податке са CD-a на
друге медијуми и копира
податке на CD или DVD
(нарезује дискове)
− обезбеђује заштиту рачунара
од штетног софтвера
− подешава радно окружење
програма за обраду текста
− управља текстуалним
документима и чува их у
различитим верзијама
45
ОБРАДА ТЕКСТА
− Основни појмови (пасус, маргина,
заглавље, подножје). Структура
текста.
− Подешавање радног окружења.
Уношење текста. Чување документа.
Затварање документа. Учитавање
документа и измена у документу.
− Рад са блоковима (означавање,
копирање, исецање, лепљење).
− Рад са више докумената.
− Набрајање у тексту.
− Рад са табелама.
− Уметање слика у текст.
− Обележавање страница. Креирање
заглавља и подножја. Фусноте.
− Обликовање документа. Стилови.
Штампање документа.
(20)
− креира и уређује текстуалне
документе
− подешава параметре изгледа
странице текстуалног
документа
− копира или премешта блокове
текста
− примењује подешавања на
блоковима текста
− креира и уређује табеле
− уметне објекте (слике,
симболе,...) у текст и
модификује их
− проналази и исправља
правописне и словне грешке
помоћу алата уграђених у
програм за обраду текста.
− прегледа и штампа текстуални
документ.
РАЧУНАРСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
− Начини комуникације између
рачунара. Појам рачунарске мреже.
Интернет и интранет.
− Повезивање рачунара и Интернета.
Успостављање везе, подешавање
параметара и прекидање везе.
− Сервиси интернета (WWW, e-mail,
FTP...). Рад са читачима интернета.
Отварање Web страна. Коришћење
претраживача.
− Снимање Web страна, снимање
слика. Пребацивање садржаја Web
стране у текст процесор. Штампање.
− Електронска пошта (покретање
(14)
− објасни појам и структуру
рачунарских мрежа,
− разликује појам Интернета од
Интранета
− разликује начине повезивања
рачунара са Интернетом
− разликује Интернет – сервисе
− објасни појмове хипертекста и
WWW
− користи садржаје са веба
(WWW – сервиса)
− проналази садржаје на вебу
помоћу претраживача
− преузима садржаје са веба
46
програма, постављање електронске
адресе, пријем и слање електронске
поште, прављење и коришћење
адресара).
− Рад у мрежи. Дељење мрежних
ресурса.
МУЛТИМЕДИЈСКЕ
АПЛИКАЦИЈЕ
− Мултимедија. Основне функције
апликација за рад са мултимедијом.
− Организација мултимедијалних
садржаја. Примена мултимедије у
настави.
− Коришћење CD-а и DVD-а са аудио
и видео садржајима, књигама,
енциклопедијама и атласима
− комуницира путем електронске
поште
− креира и користи програме за
локално чување поште на
рачунару
− разликује предности и
недостатке електронске
комуникације
− користи разноврсне Интернет
– сервисе
− примењује безбедносне мере
приликом коришћења
Интернета
(6)
− разуме појам мултимедије
− користи апликације за рад са
мултимедијом
− користи CD-а и DVD-а са
аудио и видео садржајима,
књигама, енциклопедијама и
атласима
−
47
48
Екологија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
стицање општих знања о законима живе природе и развијање љубави према природи
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
усвајање појмова и разумевање законитости у живом свету
упознавање принципа функционално живих система
упознавање са грађом и функцијом ћелија
упознавање принципа биологије развића човека,хумане генетике и заштите здравља
развијање правилног културног и савесног односа према природи
стицање нових знања о особеностима животне средине и унапређивање та средине
стицање знања о рационалном коришћењу природних добара,о променама које људском делатношћу настају у природи
стицање знања о значају научних и стручних активности за спречавање нагативних промена у природи
стицање радних навика и одговарајућег односа према раду
развијање свести о потреби изучавања хијерархијске структуре биолошких појава и процеса
49
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА
ТЕМА
РАЗНОВРСНОСТ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ
ВУРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
БИОЛОГИЈА
РАЗВИЋА ЧОВЕКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− заједничке особине живих бића и
разлоке међу њима
2 (1+1)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− усвајање знања о особинама
живих бића
− грађа и размножавање вируса;
− вируси као изазивачи болести
1 (1+0)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− усвајање знања о грађи и
размножавању вируса,
разумевање вирусних
инфекција
− грађа и размножавање бактерија,
бактерије као изазивачи болести
2 (1+1)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− да науче грађу и начин
размножавања бактерија, као и
најчешће бактеријске
инфекције
− хемијски састав ћелије,ћелијска
грађа, ћелијске деобе, регулација
ћелијске деобе и појава тумора
9 (5+4)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− научити хемијски састав и
грађу ћелије, разумети
регулацију деобе ћелије и
појаву тумора
− гамети и гаметогенеза,оплођење,
рани ступњеви ембриогенезе,
органогенеза, рађање, постнатални
период, старење организма и смрт
јединке, планирање породице и
најчешћи узроци стерилитета
11 (7+4)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− да знају и разумеју следеће
процесе: гаметогенеза,
ембриогенеза, органогенеза,
рађање, раст и развој, старење
и смрт јединке; да схвате
значај планирања породице и
узроке стерилитета
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
50
ХУМАНА ГЕНЕТИКА
− нуклеинске киселине, гени, генотип,
фенотип, правила и типови
наслеђивања, генетичка
варијабилност, утицај средине на
изазивање наследних промена,
биотехнологија и генетички
инжењеринг, наслеђивање и
варирање особина код људи,
наследне болести, генетичка
условљеност понашања људи,
генетичко саветовалиште
11 (7+4)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− нуклеинске киселине,
гени,генотип,фенотип, правила
и типови
наслеђивања,генетичка
варијабилност, утицај средине
на изазивање наследних
промена, биотехнологија и
генетички инжењеринг,
наслеђивање и варирање
особина код људи, наследне
болести, генетичка
условљеност понашања људи,
генетичко саветовалиште
ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
− хигијена тела и усне дупље;
− имунитет, хив, токсикоманије
3 (2+1)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− да разумеју значај хигијене,
превентиве и знања у очувању
здравља
ОСНОВНИ
ЕКОЛОШКИ
ПОЈМОВИ И
ПРИНЦИПИ
ЕКОЛОГИЈЕ ЧОВЕКА
− еколошки фактори, популација,
биосфера, биогеохемијски циклуси
на Земљи,
− узроци еколошке кризе,
− појам, извори и врсте загађења,
екотоксикологија;
− загађивање и заштита ваздуха, воде,
земљишта и хране;
− радиоактивно загађење и заштита;
− бука и вибрације и заштита;
− мониторинг систем
35 (19+16)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− усвајање основних еколошких
појмова и разумевање кружења
материје и протицања
енергије;
− да разумеју да сваки човек има
право на живот у здравој
средини,
− узроке еколошке кризе
− усвајање појмова извори и
врсте загађења,
екотоксикологија;
− да схвате начине загађења
животне средине и могућности
заштите
51
53
Хемија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета
Разумеванје односа између структуре супстанци, њихових својстава, као и могућности њихове примене
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању
Развој хемијске научне писмености
Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду
Разумевање корисности од хемијке произвидње и за одабрану струку
Развој способности за сагледавање потенцијалних разлика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у
свакодневном животу и професионалном раду
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду
Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу
Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем.
Задаци предмета:
Учењем хемије у школи сваки ученик треба да формира базичну хемијску писменост. Хемијски писмена особа поседује такво знање хемије које
јој, потом, обезбеђује сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на личном и будућем професионалном и друштвеном
плану. Она би требало да разуме својства материјала којима је окружена и које користи, да разуме како је употреба материјала одређена њиховим
својствима и да, према томе, бира одговарајући материјал, као и да безбедно рукује различитим супстанцама. Хемијска писменост омогућује
критичку процену информација из различитих извора и процену поузданости самих извора. Такво знање хемије омогућује, такође, и доношење
различитих одлука, на пример, од ког произвођача купити одређени производ имајући у виду хемијски састав производа, уз критички однос према
рекламним кампањама за производе.
55
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
СУПСТАНЦА
ОСНОВНА
НЕОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
− смеша, супстанца, елементи,
једињена
− дисперзни системи
− раствори, расвољивост
− колоидни раствори
− раствори електролита
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
7 (5+2)
− оксидација. Оксиди метала и
неметала
− киселине
− хидроксиди
− соли
7 (4+3)
НЕОРГАНСКИ ХЕМ.
ПРОИЗВОДИ
−
−
−
−
хлороводонична киселина
сумпорна киселина
амонијак
минерална ђубрива
7 (4+3)
ОСНОВНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
угљеников атом, повезивање
и подела орг. једињења
угљоводоници
алкани
алкени
алкини
ароматични угљоводоници
феноли
алкохоли
алдехиди и кетони
25 (13+12)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошки
Дијалошки
Рад на тексту
Решавање
проблема
фронтални
групни
ИСХОДИ
− Разликује појмове смеше,
супстанце, елементе и
једињења
− Разуму разлику дисперзних
система
− Разуме појам количнске
концентрације
− Израчунава масени проценат
− Разуме процес оксидације и
разликује оксиде
− Разуме појмове киселина,
хидроксида и соли и њихове
особине и реакције
− Разуме процесе добијања
важних киселина и хидроксида
и њихове особине и примену
− Разуме хемијски састав
минералних ђубрива и њихову
важносфункционалне групе и
реакције разлицитих једињења
као и њихову примену и
налажење у природи
− Разуме особине С атома,
повезивње С атома, грађу везе
код органских једињења,
функц.групе и реакције
различитих јед. као и њихову
примену и налажење у природи
56
−
−
−
−
етри
карбоксилне киселине
амино киселине
естри
ОРГАНСКИ ВАЖНА
ЈЕДИЊЕЊА
−
−
−
−
−
−
−
беланчевине
ферменти и хормони
угљени хидрати, моносахариди
олиго и полисахариди
алкохолно врење
масти и уља
витамини и минерали
ОРГАНСКИ ХЕМ.
ПРОИЗВОДИ
−
−
−
−
−
полимери
пластичне масе
еластомери, каучук, гима
боје и лакови
систематизација градива
−
14 (7+7)
14 (6+8)
57
58
Основи економије
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи основна знања потребних за разумевање настанка и развоја савременог начина привређивања.
Задаци предмета:
− упознавање општих карактеристика основа економије;
− усвајање основних појмова и терминологије из области њснова економије;
− развијање представе о значају развитка економије на друштвено благостање
59
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
ТЕМА
НАСТАНАК И
РАЗВОЈ ЕКОНОМСКЕ
НАУКЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Уводни час
− Основно схватање и појмови
привредног живота
− Карактеристике појединих
економских наука у објашњавању
привредног живота
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
6 (4 + 2)
МЕТОДЕ
РАДА
Монолошкодијалошка
Писани радови
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
− Упознавање са развојем
економске мисли до појаве
политичке економије, са
привредним условима тог
периода.
− Упознавање са настанком
политичке еконимје као науке,
упознавање са местом
политичке екомије у систему
економских наука.
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ПРОЦЕС
ДРУШТВЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ПРОУЧАВАЊЕ
ПОЛИТИЧКЕ
ЕКОНОМИЈЕ
− Појам производње
− Основни фактори производње
− Техничка и друштвена страна
производње
− Производне снаге
− Производни односи
− Начин производње и друштвено
економска формација
− Појмови и изрази којима се користи
политичка економија
− Основна обележја правилности и
приступа
− Производни односи
12 (8 + 4)
− Упознавање и прихватање
знака о производњи као
најзначајнијој делатности
људи, са факторима
производње, са производним
снагама и производним
одностима, друштвено
економском формулацијом,
економским принципима.
60
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
О ДРУШТВЕНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
РОБНА
ПРОИЗВОДЊА И
ЊЕНЕ
ЗАКОНИТОСТИ
− Производња и људске потребе
− Карактеристике производње у
савременим условима
− Појам и основне карактеристике
друштвене и техничке поделе рада
− Значај друштвене поделе рада,
основне карактеристике нове
покделе рада
− Сразмеран распоред друштвеног
фонда рада по делатностима
− Друштвени бруто производ и
друштвени производ
− Фактори који одређују обим и
структуру ДБП
− Фактори који одређују обим и
структуру ДБП
− Фактори који одређују обим и
структуру ДБП
− Појам национолног дохотка и
његова расподела
− Структура ДБП и његова расподела
− Потребан производ, потребан рад и
потребно радно време
− Вишак производа, вишак рада и
вишак радног времена
20 (12 + 8)
− Основни циљ треба постићи
реализацијом програмских
садржаја ове наставне теме је
да ученици схвате нужност
друштвене производње,
карактеристика производње у
савременим условима.
− Друштвена репродукција и њени
облици
− Појам и основне карактеристике
натуралне и робне производње
− Услови настанка робне производње
њене опште карактеристике
− Роба њена основна својства
− Двојан карактер рада садржан у роби
36 (22 + 14)
− Упознавање ученика са робном
производњом и њеним
карактеристикама, робом и
њеним својствима као и
облицима изражавања
вредности робе, такође
ученици треба да схвате
законитости робне производње,
61
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Тумачење вредности робе
Прост и сложен рад
Друштвено потребно радно време
Изражавање величине вредности
робе
Изражавање величине вредности
робе
Развој облика вредности
Настанак и основне функције новца
Настанак и основне функције новца
Метални, папирни и кредитни новац
Количина новца потебна робном
промету
Појам и основне карактеристике
инфлације и дефлације
Појам и начин утврђивања паритета
и девизног курса
Појам и основне карактеристике
девалвације и ревалвације
Закон вредности
Појам тржишта вредности и фактори
који је одређују
Појам тржишне цене и фактри који
је одређује
Тржиште и механизмми испољавања
закона вредности
Тржиште и механизми испољавања
закона вредности
− упознавање ученика са
тржиштем и његовим
механизмима
62
Пословна економија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви и задаци предмета:
Циљеви и задаци предмета су изучавање предузећа у циљу утврђивања принципа и техника чија примена омогућава ефикасно остваривање
циљева предузећа.
63
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ТЕМА
УВОД У ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ
НОСИОЦИ
ПРИВРЕЂИВАЊА
ПРЕДУЗЕЋЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Уводни час;
− Увод у пословну економију.
− Носиоци привређивања;
− Појам и карактеристике предузећа;
− Задаци и елементи предузећа;
− Утврђивање (појам пословне
економије);
− Елементи предузећа;
− Врсте предузећа (према делатности);
− Утврђивање (елементи предузећа);
− Врсте предузећа (2);
− Врсте предузећа (3,4 и 5);
− Утврђивање (Врсте предузећа);
− Организациони облици предузећа
(предузетник);
− Ортачко и командитно друштво;
− Утврђивање (Орг: Облици
предузећа)
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
2 (1+1)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће овладати појмовима
везаним за пословну економију.
1
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити способан да
распозна носиоце
привређивања.
19 (11+8)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће се упознати са
појмом, карактеристикама и
задацима предузећа, моћи ће
самостално да одреди врсте
предузећа и организационе
облике предузећа (ортачко
друштво, командитно друштво,
ДОО и акционарско друштво)
64
− ДОО и акционарско друштво;
− Утврђивање (Орг: обл. предузећа);
− Предузеће као систем (појам и
организациона структура);
− Утврђивање (предузеће);
− Оснивање и престанак рада
предузећа;
− Систематско утврђивање градива;
− Систематско утврђивање.
СРЕДСТВА И
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕЋА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Средства предузећа (појам);
Подела средстава;
Основна средства;
Обртна средства;
Утврђивање (средства предузећа);
Обртна средства;
Обртна средства;
Утврђивање (средства);
Средства посебних намена;
Избори средстава и контрола
њиховог коришћења;
− Систематско обнављање градива;
− Систематско обнављање градива.
12 (8+4)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити оспособљен да
распозна средства предузећа,
да врши поделу средстава и
извора средстава.
65
ТРОШКОВИ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам утрошака и трошкова;
Утрошци елемената производње;
Утврђивање (утрошци);
Подела трошкова;
Подела трошкова;
Утврђивање (трошкови);
Динамика укупних трошкова;
Калкулација трошкова;
Контрола трошкова предузећа;
Утврђивање (подела трошкова);
10 (7+3)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− После упознавања са
утрошцима и трошковима
предузећа, ученик ће моћи
самостално да врши поделу
трошкова и да израчунава
трошкове пословања помоћу
одговарајућих калкулација
ТОКОВИ
ВРЕДНОСТИ У
ПРЕДУЗЕЋУ
− Појам и циљеви ангажовања
средстава;
− Елементи ангажовања средстава;
− Утврђивање градива (трошкови);
− Облици ангажовања средстава;
− Циклус ангажовања средстава;
− Утврђивање (трошкови);
− Коефицијент ангажовања средстава;
− Утврђивање (коефицијент);
− Контрола ангажовања средстава;
− Утврђивање градива (ангажовање).
10 (6+4)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити способан да
израчуна коефицијент
ангажовања средстава код
различитих облика предузећа
РЕЗУЛТАТИ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
− Појавни облици резултата
пословања (физички производ);
− Укупни приходи и добитк;
− Утврђивање градива;
− Праћење и упоређивање резултата;
− Расподела резултата;
− Утврђивање (резултати).
6 (4+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће се упознати са
појавним облицима пословања
предузећа као што су: физички
производ, укупан приход и
добитак. Самостално ће моћи
да врши расподелу резултата
пословања.
66
ПРИНЦИПИ И ОЦЕНЕ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Принцип продуктивности;
Обнављање (продуктиност);
Принцип економичности;
Принцип економичности;
Обнављање (економичност);
Принцип рентабилности;
Принцип рентабилности;
Повезаност и условљеност
парциалних принципа пословања;
Утврђивање (економични принципи)
Речник појмова и израза;
Систематско утврђивање градива;
Систематско утврђивање градива.
14 (9+5)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити оспособљен да
прати пословање предузећа на
основу економских принципа
пословања:
− принципа продуктивности
− принципа економичности
− принципа рентабилности
67
68
Рачуноводство
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета рачуноводства је оспособљавање ученика да се стицањем знања из области рачуноводства, по завршеном школовању
укључе у рад и обављање послова рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима и вишим
школама.
Задаци предмета:
− Стицање знања о различитим облицима својине над средствима као и различитим облицима организовања привредних субјеката с обзиром
на начин вођења пословних књига и пословног извештавања,
− Схватање улога и начаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредног субјекта,
− Схатање неопходности, тачног, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација и информација за пословно одлучивање
као и за потребе екстерних корисника,
− Схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха,
− Оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско~стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката,
− Методе које могу да се користе у извођењу практичне наставе су комбиноване али се своде првенствено на самосталан рад ученика уз
помоћ професора.
69
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
ПОЈАМ
РАЧУНОВОДСТВА И
КЊИГОВОДСТВА
СРЕДСТВА И
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− привредно друштво, појам
рачуноводства и књиговодства
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
2 (1+1)
МЕТОДЕ
РАДА:
− појам и врсте средстава
− појам и врсте извора средстава
4 (1+3)
− појам, циљ и врсте инвентарисања,
организација, састављање почетног
инвентара
4 (1+3)
ПОЧЕТНИ БИЛАНС
СТАЊА
− појам и врсте биланса, начело
билансне равнотеже
− примери за састављање почетног
биланса на основу почетног
инвентара
6 (2+4)
ПОСЛОВНЕ
ПРОМЕНЕ И
КЊИГОВОДСТВЕНА
ДОКУМЕНТА
− појам пословног догађаја и
књиговодствена документа
4 (1+3)
КЊИГОВОДСТВЕНИ
РАЧУНИ – КОНТА
− појам, облици и врсте конта –
правила књижења на контима стања
− пример отварања конта на основу
почетног биланса
6 (2+4)
ИНВЕНТАРИСАЊЕ
Монолошка;
Дијалошка;
Писани радови;
Демонстративна;
Смислено
рецептивна;
Интерактивна;
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални;
Групни;
Рад у пару;
Индивидуални;
ИСХОДИ
− ученик ће бити способан да
објасни појам књиговодства и
рачуноводства и њихов знацај
− да разликује основна и обртна
средства
− да препознаје изворе средстава
− да разуме сврху инвентара
− и да саставља инвентар
− да разуме појам почетног
биланса стања и да научи да
разликује средства према
намени од средстава према
пореклу
− да разликује врсте
књиговодствених докумената
и њихову улогу у
књиговодству
− да уме да дефинише пословну
– књиговодствену промену
− да разуме потребу
рашчлањивања биланса на
конта и да самостално отвори
конта уз постовање правила за
књижење на контима стања
− да самостално попуњава
документацију везану за
евиденцију новчаних
средстава (благајна, текући
70
ЕВИДЕНЦИЈА
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
− благајна, појам, врсте и
документација
− текући рачун – појам и отварање,
инструменти платног промета
− попуњавање документације и
евиденција новчаних средстава
12 (3+9)
−
−
ЕВИДЕНЦИЈА
МАТЕРИЈАЛА
− материјал – појам, врсте и цене,
документација везана за набавку и
трошење материјала
− евиденција материјала на
синтетичком конту
− попуњавање документације,
примери за књижење
8 (3+5)
−
−
−
−
ЕВИДЕНЦИЈА
ОБАВЕЗА ПРЕМА
ДОБАВЉАЦИМА
− појам поверилаца – добављаца и
документација везана за добављаче
− евиденција на синтетичком конту
добављача
4 (1+3)
−
−
ЕВИДЕНЦИЈА
ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА
− готови производи – појам, цене и
документација, евиденција готових
производа
4 (1+3)
ЕВИДЕНЦИЈА
ПОТРАЖИВАЊА ОД
КУПАЦА
− појам дужника – купца, евиденција
и попуњавање документација
6 (1+5)
− роба – појам и цене, документација
и евиденција робе
− евиденција робе у продавници
8 (2+6)
−
−
−
−
ЕВИДЕНЦИЈА РОБЕ
−
−
рачун) као и да самостално
књизи на контима благајне и
текућег рачуна
да објасни појам, врсте и цене
материјала, као и врсте
евиденције материјала
да самостално попуњава
документацију и књижи на
контима материјала
да разуме појам обавеза према
добављачима
да самостално књижи и
попуњава документацију
да разуме појам и утврђивање
цене готових производа
да самостално води
евиденцију и попуњава
документацију
да разуме појам потраживања
од купаца
да самостално књижи и
попуњава докумнтацију
да разуме појам робе
да самостално води
евиденцију робе у продавници
и у магацину
да попуњава одговарајућу
документацију
да разуме карактеристике
простог књиговодства
да зна које су основне
евиденције
да самостално утврди резултат
пословања у простом
71
ПРОСТО
КЊИГОВОДСТВО
− појам и карактеристике простог
књиговодства, основне евиденције
простог књиговодства
− утврђивање имовине и резултата
пословања у простом књиговодству
6 (2+4)
књиговодству.
72
Савремена пословна кореспонденција
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
Циљ наставног предмета у првом разреду је упознавање ученика са значењем и значајем кореспонденције у пословним комуникацијама.
Задаци предмета:
Кроз програм савремене пословне кореспонденције ученици ће коришћењем савремених електронских средстава савладати технику брзе, тачне и
савремене преписке. Тиме се обезбеђује добра сарадња између привредних субјеката и других субјеката у обављању своје делатности.
73
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
ТЕМА
УВОД
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и функција кореспонденције;
циљ и задаци предмета
− Савремена канцеларија; појам и
развој средстава за писање;
потрошни канцеларијски материјал
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са
предметом Савремена
пословна кореспонденција
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ТЕХНИКА КУЦАЊА
− Коришћење рачунара у
кореспонденцији; врсте програма за
обраду текста; врсте и облици
тастатуре
− Контрола тачности куцања
− Тастатура (основна слова, бројеви и
ознаке)
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура – знаци и правила
машинске интерпункције
30 (10+20)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Упознавање механизма
средстава за писање и
савладјивање система слепог
куцања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
у паровима
индивидуални
74
САМОСТАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ
ТЕКСТОВА
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
− Писање и центрирање наслова
− Препис и самостално обликовање
текстива-форме обликовања
− Препис и самостално обликовање
текстива-форме обликовања
− Обликовање текстова на страним
језицима
− Самостално обликовање текстова
− Куцање и обликовање текстова из
рукописа
− Контрола тачности куцања
− Контрола језичке исправности
− Естетско обликовање текста
30 (10+20)
− Значај и врсте кореспонденције
− Комерцијални значај
кореспонденције у систему
савремених пословних веза
− Начела пословне кореспонденције
− Начела пословне кореспонденције
− Начела пословне кореспонденције
− Стил и фразе у пословној
кореспонденција
− Пословна писма
− Структура пословног писма
− Адресирање писаних пошиљки
− Пословна писма у робном промету
− Пословна кокреспонденција у
предузећима, банкама и осталим
организацијама
− Израда табела и рад са табелама
− Пословни бонтом у пословној
кореспонденцији
45 (15+30)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
− Овладавање техником израде
обликованих преписа и
самостално обликовање
текстова
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
у паровима
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
у паровима
индивидуални
− Развијање осећаја
одговорности за тачност и
прецизност при раду;
− Неговање и развијање навике,
тачности, одговорности,
истрајности, упорности и
систематичности;
− Стицање навике одговорног
чувања постојећих средстава за
рад;
− Да ученици обликују пословна
писма, поштујући принципе да
су садржајно тачна, писана
службеним стилом, језички и
правописно исправна и
естетски обликована;
− Да се ученици оспособљавају
за израду пословних писама,
докумената и формулара на
рачунару.
75
77
Грађанско васпитање
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 37
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
− Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
унапреде способности планирања личног и професионалног развоја
79
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ЈА, МИ И ДРУГИ
−
−
−
−
−
Лични идентитет
Откривање и уважавање разлика
Групна припадност
Стереотипи и предрасуде
Толеранција и дискриминација
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− Израђујући "лични грб" и
међусобним поређењем,
ученици јачају самопоштовање,
боље се упознају и и подстичу
да препознају и цене своје
позитивне особине.
− ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и
прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају
сложеност и међусобна
преклапања властитих групних
идентитета.
− откривају се и анализирају
тенденције упрошћеног
опажања и фаворизовања
властите групе, као и
неоправданог негативног
опажања туђих група.
80
КОМУНИКАЦИЈА У
ГРУПИ
−
−
−
−
−
−
−
Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање
Активно слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Вођење дебате и дијалога
8
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− схватање важности заступања
властитих потреба и права на
јасан и неагресиван начин
− уочавање важности добре
комуникације за међусобно
разумевање
− савладавање различитих
техника активног слушања као
начина на који се може
побољшати узајамна
комуникација
− схватање важности заступања
властитих потреба и права на
јасан и неагресиван начин
− стицање знања о праву на
слободно изражавање
мишљења
− усвајање карактеристика
дијалога и дебате као
различитих комуникацијских
образаца
81
ОДНОСИ У
ГРУПИ/ЗАЈЕДНИЦИ
Сарадња и заједништво
−
−
−
−
Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих: "Лествица
партиципације"
− Радити заједно
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
Решавање сукоба
− Динамика и исходи сукоба
− Стилови поступања у конфликтима
− Сагледавање проблема из
различитих углова
− Налажење решења
− Постизање договора
− Извини
− Посредовање
10
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− препознају личне и друштвене
разлоге за сарадњу и
заједништво
− упознавање са одликама
тимског рада и са различитим
начинима доношења одлука у
групи
− развијање вештина за
сарадничко понашање,
толеранцију и преузимању
одговорности
− препознавање могућих
поступака страна у конфликту
и узрока њиховог понашања
− уочавање различитих потреба
страна у сукобу
− ученици налазе
− интегративна решења како би
биле задовољене потребе
страна у сукобу
− упознавање идејам, сврхе и
поступака посредовања у
сукобима и неспоразумима
82
НАСИЉЕ И МИР
−
−
−
−
−
−
Насиље у нашој околини
Вршњачко насиље
Насиље у школи
Постизање мира
Шта носим са собом
9
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− уочавање различитих врста
насиља
− развијање свести да насиље
постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине
постоје стереотипи о томе ко су
насилници.
− развијање осетљивости за
препознавање насиља међу
вршњацима
− развијање осећања личне
одговорности и спремност на
пружање помоћи жртви
насиља..
−
83
84
Верска настава
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 37
Циљеви предмета:
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружу целовит православни поглед на свет и
живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији,
при чему се хришћанско виђење живота и постојање света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о
свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном делатном плану, уз настојање да се доктринарне
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
85
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
УВОД
− Упознавање ученика и вероучитеља,
упознавање садржаја, програма и
начина рада
1
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ
ЦРКВА
( ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ
ЖИВОТ КАО ИЗРАЗ
ВЕРЕ У БОГА)
− Хришћанство - Црква као заједница
− Христос - Посредник између Бога и
света
− Света Литургија - присутни Христос
4 (3+1)
ПОЈАМ О БОГУ У
ХРИШЋАНСТВУ
− Вера и атеизам
− Проблем сазнања
2 (2)
ПОЗНАЊЕ БОГА
КРОЗ ХРИСТА-У
ЦРКВИ
− Познање Бога кроз Исуса Христа
− Литургијско-подвижничко искуство
вере (Богољубље-човекољубље)
3 (2+1)
КРШТЕЊЕ И
РУКОПОЛОЖЕЊЕ
КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У
ЛИТУРГИЈИ
(ПОДВИЖНИШТВО
КАО СРЕДСТВО ЗА
ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
− Лична заједница са Богом-основ вере
у Бога
− Заједница са Богом-основ живота
− Бог као биће заједнице
− Бог као личност
− Личност или индивидуа?
− Религија или црква?
− Слобода у љубави
− Истина као Личност
− Црква у свом есхатолошком стању-
20 (14+6)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
писани радови
демонстрација
Интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
ИСХОДИ
− Развију отвореност и однос
према Богу као другој и
другачијој личности у односу
на нас, као и отвореност и
однос према другом човеку као
икони Божијој, личности,
такође, другачијој у односу на
нас ( свест о заједници )
− Спознају да хришћански живот
у литургијској заједници и
живот за литургијску заједницу
− Уоче да је личност кључни
појам у разумевању
хришћанског учења о Богу и
човеку
− Науче да је Бог личност и да се
само у заједници личности
открива
− Уоче да је подвиг неопходно
средство за остварење личне
заједнице с Богом у Христу у
којој ће Бог бити извор нашег
вечног постојања и личног
идентитета
− Уоче разлике између црквеног
и световног сликарства
86
−
−
−
−
−
СЛИКАРСТВО КАО
ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ
ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ
КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ
(РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ
СЛИКАРСТВАИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ
СЛИКАРСТВА)
истински начин постојања света
Црква као будуће Царство Божијециљ света
Подвиг- предуслов припадања цркви
Егоизам или љубав?
Бог је независан од света
Свет-дело воље Божије
− Бог је створио свет ни из чега са
циљем да он постане учесник
Божијег живота и да тако постане
Царство Божије
− Истина света-царство Божије
− Ми на распусту
−
7 (3+4)
87
88
Други разред
89
90
Српски језик и књижевност
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном изражавању;
Подстицање ученика на усавршавање говора ,писања и читања, као и неговање културе дијалога;
Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
Упознавање књижевне уметности;
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске светске културне баштине;
Упућивање ученика на истраживачкеи и критички однос према књижевности;
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
Развијање трајног интересовања иза нова сазнања.
Задаци предмета:
Образовни, васпитни и функционални
91
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
БАРОК,
ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Просветитељство у Европи и код
нас
− Гаврил Стефановић Венцловић и
Захарије Орфелин
− Књижевно-просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
− Д.Обрадовић: Писмо
Харалампију
− Д. Обрадовић:
− Живот и прикљученија
− Ј. С. Поповић: Тврдица
− Процена остварености исхода
БРОЈ ЧАСОВА
И ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
8 (6+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
Дијалошка ,
монолошка, рад на
тексту, писани рад
Фронтални,
индивидуални,
комбиновани
ИСХОДИ
− Да наведе особености
просветитељства и њихове
представнике у
књижевности
− Да препозна на обрађеним
делима одлике
просветитељства
− Да објасни тначај
Доситејевог рада ѕа сроску
култуеу и књижевност
− Да направи паралелу у
обради истих мотива у
европској и српској
књижевности
92
РОМАНТИЗАМ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Романтизам у Европи и код нас
А.С.Пушкин: Цигани
А.С.Пушкин: Евгеније Оњегин
Х. Хајне: Лорелај
Ш.Петефи: Слобода света
В.Караџић: Вуков рад на
реформи језика и правописа рад
на сакупљању народних
умотворина, лексикографски рад,
Вук као писац- историчар,
биограф
П.П.Његош: Горски вијенац
И. Мажуранић: Смрт Смаил-аге
Ченгића
Б. Радичевић: Ђачки растанак,
Кад млидија умрети
Ђ.Јакшић: На Липару, Орао
Ј.Ј.Змај: Ђулићи и Ђулићи
увеоци, Јутутунска народна
химна
Л.Костић: Међу јавом и мед
сном, Santa Maria della Salute
Ф. Прешерн: Сонетни венац
А. Шеноа: Сељачка
буна(одломци)
Процена остварености исхода
32 (20+12)
Монолошка
дијалошка, рад на
тексту, писани
рад,демонстративна,
истраживачки рад
ученика
Фронтални ,
индивидуални,
групни
− Да наведе представнике
романтизма и њихова дела
− Да уочава и образлаже
одлике романтизма
− Да изнесе свој суд о
књижевним делима
користећи стечена знања и
сопствена запажања
− Да препозна и усвоји
вредности националне
културе и разуме културне
вредности других народа
93
РЕАЛИЗАМ
ЈЕЗИК
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Реализам у Европи и код нас
Л.Н.Толстој: Ана Карењина
О.де Балзак: Чича Горио
Н.В.Гогољ: Ревизор
Ги де Мопасан: Два пријатеља
С.Марковић: Певање и мишљење
Ј.Игњатовић: Вечити младожења
М.Глишић: Глава шећера
Л.Лазаревић: Ветар
Р.Домановић: Данга
С.Матавуљ: Поварета
Ј.Керсник: Сељакова смрт
С.Сремац: Зона Замфирова
Б.Нушић: Народни посланик
В.Илић: Сиви суморно небо
С.С.Крањчевић: Мојсије
Процена остварености исхода
− Морфологија у ужем смислу
− Врсте речи
− Именске речи и њихове
граматичке категорије
− Глголи и њихове граматичке
категорије
− Прилози, предлози, везници,
узвици, речце
− Основни појмови о извођењу
речи
− Основни појмови о творби
сложеница и полусложеница
− Процена остварености исхода
22 (12+10)
Монолошка,
дијалошка, рад
натексту,
писанирад,
демонстративна,
истраживачки рад
ученика
Фронтални ,
индивидуални, рад
у паровима, групни
14 (10+4)
Демонстративна,
вербална, рад на
тексту
Фронтални, рад у
паровима,
индивидуални
− Да наведе представнике
правца и њихова дела
− Да дефинише одлике
реализма и препозна их на
обрађеним књижевним
делима
− Да тумачи уметнички свет и
стваралачке поступке у
структури обрађених Дела
− Да одреди врсту речи и
граматичке категорије
− Да употреби у усменом и
писаном изражавању
облике речи у складу са
језичком нормом
− Да препозна просте ,
изведене и сложене речи
− Да препоза основне
принципе творбе речи
94
ЛЕКТИРА
− И.Андрић: Мост на Жепи
− М.Миланковић: Кроз васиону и
векове
4 (2+2)
Вербална, рад на
тексту, писани рад
Фронтални,
индивидуални
ПРАВОПИС
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Спојено и одвојено писање речи
− Основна правила спојеног,
полусложеничког и одвојеног
писања
− Скраћенице
− Подела речи на крају ретка
− Домаћи задаци
− Школски писмени задаци
− Писање различитих облика
новинарског изражавања
5 (4+1)
Вербална, рад на
тексту, писани рад
Фронтални, рад у
паровима ,
индивидуални
22 (1+21)
Рад натексту,
писани радови
Индивидуални
− Да изнесу свој суд о
књижевним делима
− Да умеју да тумаче
уметнички свет и
стваралачке поступке у
о9брађеним делима
− Да примени правила
одвојеног и сасатвљеног
писања речи у складу са
језичком нормом
− Да примени правила о
скраћењу речи као и
правила о подели речи на
крају реда
− Да изражава размишљања и
кртички став према
проблемима и појавама које
намећу књижевни текстови,
али су и део свакодневног
живота
− Да примени одлике
новинарског стила
95
96
Енглески језик
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
97
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
UNIT 10 THE MEDIA
UNIT 11 CRIME
DOESN’T PAY
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
Unit 10 The Media-talking about media
The Passive Voice-Grammar study
Grammar exercises
Tv or not tv -Reading comprehension
Workbook exercises(grammar)
Speaking practice-describing the photo
Listening skills-extracts from the radio
Workbook exercises(vocabulary)
Writing skills-formal letter
Writing skills-Students write their own
letter
− Test practice-Vocabulary and Grammar
− Systematization-Short test
12 (4 + 8)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
фронтални
индивидуални
рад у пару
групни
− разумевање текста
− употребљава једноставне
изразе и реченице како би
исказао своје мишљење о
одређеној теми
− описује ситуације и прича о
догађајима
− саставља кратак текст
− на једноставан начин се
споразумева са саговорницима
− поставља једноставна питања
− Unit 11 Crime doesn’t pay-talking
about crime
− Past perfect-Grammar study
− Grammar exercises
− Listening skills-an unsuccessful crime
− Articles-Grammar study
− Workbook exercises(grammar)
− King con-Reading comprehension
− Vocabulary related with crime
− Workbook exercises(vocabulary)
− Speaking practice-expressing feelings
− Writing skills-an advert
− Preparation for the First Written Exam
− The First Written Exam
14 (4 + 10)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
индивидуални
рад у пару
групни
фронтални
− употребљава једноставне
реченице како би исказао
мишљење о одређеној теми
− поставља једноставна питања
− пише текст везан за рекламу
− открива значење непознатих
речи на основу контекста или
уз помоћ речника
− чита и разуме прилагођене
текстове
98
UNIT 12 ENTERTAIN
US
− Unit 12 Entertain us!-talking about art
and entertainment
− Correction
− Reported speech-Grammar study
− Grammar exercises
− Vocabulary activator-films, art and
entertainment
− Is graffiti art? Reading comprehension
− Workbook exercises(grammar)
− Speaking practice-making and
responding to suggestions
− Workbook exercises(vocabulary)
− Writing skills-short massages
− Writing skills-students write a film
review
− Revision Units 11-12(Grammar)
− Revision Units 11-12(Vocabulary)
13 (4 + 9)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
фронтални
рад у пару
групни
индивидуални
− употребљава једноставне
реченице како би исказао
мишљење о одређеној теми
− поставља једноставна питања
− открива значење непознатих
речи
− саставља кратак текст(порука,
писмо) о одређеној теми
− пише есеј на тему критика
филма
UNIT 13 HEALTH
MATTERS
− Unit 13 Health matters-talking about
health and sport
− The Second Conditional-Grammar
study
− Grammar exercises
− A modest hero-Reading comprehension
− Modal verbs-Grammar study
− Workbook exercises-Grammar and
Vocabulary
− Preparation for the Second Written
Exam
− The Second Written Exam
− Correction
− Vocabulary activator-health and illness
− Speaking and Writing
12 (4 + 8)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
фронтални
индивидуални
рад у пару
групни
− -споразумевање са
саговорником у вези са
познатим темама из животаздравље и спорт
− -употреба одређених
граматичких конструкција у
реченицама у усменом и
писменом облику
− -разумевање текста
99
100
Историја
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
101
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
ЕВРОПА И СВЕТ У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
- Привреда, напредак науке и технике у
веку либерализма и полетком XX века;
Полет науке; Техничка открића.
- Велике силе и њихови односи на
прелому векова; Вел. Британија;
Француска; Русија; Немачка; Италија;
САД; Јапан;
- Утврђивање: Привреда, напредак науке
и технике; Велике силе и њихови
односи;
- Опште одлике друштва на размени
векова; стварање метрополе; уметност и
култура; спорт;
- Утврђивање: опште одлике друштва на
размеђу векова;
- Обнављање: Европа и свет у другој
половини XIX и почетком XX века;
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
(3+3)
6
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
102
СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА ОД СРЕДИНЕ
XIX ДО ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА
- Друга владавина кнеза Милоша (18581860); Друга владавина кнеза Михајла
(1860-1868); Намесништво у Србији.
- Ратови за независност (1876-1878);
Санстефански мир и Берлински
конгрес;
- Утврђивање: Друга владавина Милоша
и Михајла обреновића; Ратови за
независност;
- Од стицања независности (1878) до
Мајског преврата (1903) под окриљем
Аустро-Угарске; Оснивање странака;
Рат са Бугарима; Устав из 1888;
- Утврђивање: Од стицања независности
до Александра Обреновића;
- Последњи Обреновић, Мајски преврат;
- Србија од друге владавине Кнеза
Милоша до Мајског преврата (1903);
- Србија од Мајског преврата до Првог
светског рата; Политички чиниоци;
Царински рат (1906-19011); Анексиона
криза (1908);
- Утврђивање: Србија од Мајског
преврата до Првог светског рата (19031914);
- Српско друштво на прелому векова;
Детињство, школство; Друштво, наука,
култура и спорт;
- Обнављање: Привредни и културни
развој крајем XIX почетком XX века;
- Црна Гора у другој половини XIX и
почетком XX века, период до стицања
независности (1860-1878); Развој органа
власти; Устав из 1905; Односи са
(10 + 8)
18
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
103
-
-
-
-
-
-
-
Србијом;
Српски народ у Османском царству од
половине XIX до Балканских ратова;
Теротирија, становништво, прилике;
После Младотурске револуције;
Утврђивање: Црна Гора у другој
половини XIX и почетком XX века;
Српски народ у Османском царству од
половине XIX века до Балканских
ратова;
Балкански ратови; Балкански савез;
„Рат Турцима“ ; Наставак рата и
Лондонски мир;
Други Балкански рат; Корени сукоба
међу савезницима; Ратне операције;
Букурешки мир и последице ратова;
Утврђивање: Балкански ратови;
Срби у Босни и Херцеговини од
половине XIX до Првог светског рата;
Становништво; Стање у БиХ половином
века; Невесињска пушка; Аустоугарска
окупација БиХ;
Србија у јужној Угарској, Хрватској,
Славонији и Далмацији у другој
половини XIX и почетком XX века;
Укидање српског војводства; Српска
народна слободоумна странка;
Политичке разлике војвођанских Срба;
Култура и друштво;
Утврђивање: Срби у БиХ од половине
XIX до Првог светског рата; Срби у
јужној Угарској, Славонији и
Далмацији у другој половини XIX и
почетком XX века.
104
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
(1914 ДО 1918)
- Први светски рат (1914. до 1918.);
Почетак рата 1915.; Даљи ток рата;
Преломна 1917.; Година расплета –
1918.;
- Утврђивање: Први светски рат (1914.1918.);
- Револуција у Русији и рађање совјетског
савеза; Фебруарска револуциај 1917.;
Октобар 1917. грађански рат и стварање
СССР;
- Утврђивање: Први светски рат;
Револуција у Русији;
- Србија и Ц. Гора у Првом св. рату;
Церска и Колубарска битка; Последице
ратних операција;
- Одбрана Београда и војни слом Србије;
Голгота Србије;
- Утврђивање: Србија и Црна Гора у
Првом св. рату;
- Црна Гора у рату; Мојковачка битка на
Солунском фронту – Српски народ у
рату; Топлички устанак;
- Утврђивање: Солунски фронт; Србија и
Црна Гора под окупацијом; Топлички
устанак;
- Ратни циљеви Србије и стварање
Југословенске државе; Нишка
декларација; Југословенски одбор;
Крфска декларација;
- Утврђивање: Ратни циљеви Србије, и
стварање Југословенске државе.
(4+4)
8
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
105
СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА
- Версајски мировни систем; Мировна
конфедерација; Друштво народа;
Светска економска криза;
- Тотални режими у Европи; Италијански
фашизам; Немачки нацизам и Совјетски
комунизам;
- Утврђивање: Версајски мировни
систем; Тотални режими у Европи;
- Међународни односи између два
светска рата; Европа после Версаја;
Јапанска агресија; Немачки наступ;
Италијанско царство;
- Друштвена збивања у Европи и свету;
Европа и свет после сукоба; Уметност и
архитектура, филм, телевизија, спорт;
- Утврђивање: Међународни односи
између два светска рата; Друштвена
збивања у Европи.
(4+3)
7
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
КРАЉЕВИНА СХС –
ЈУГОСЛАВИЈА У
МЕЂУРАТНОМ
ПЕРИОДУ
- Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца;
Државноправни провизоријум; Избори
за конституанту и Видовдански устав;
- Утврђивање: Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца;
- Период диктатуре (1929-1935); Врхунац
кризе парламентаризма; Лична
владавина краља Александра; Устав из
1931.;
- Утврђивање: Период диктатуре (19291935); Лична владавина краља
Александра;
- У предвечерје Другог св. рата; Влада
Милана Стојадиновића; Пад Милана
Стојадиновића; Стварање бановине
(4+3)
7
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
106
Хрватске;
- Утврђивање: Влада Милана
Стојадиновића; Стварање бановине
Хрватске;
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
(1939-1945)
- Други светски рат (1939-1945);
- Напад на Пољску; Акције и
Скандинавски напад на Француску;
- Збивања до Немачког напада на СССР;
„Барбароса“; Улазак САД у рат;
- Утврђивање: Други светски рат; Напад
на Пољску и СССР; Улазак САД у рат;
- Слом краљевине Југославије;
Мартовски догађај; Априлски рат;
Окупација и подела Југославије;
- Колаборационе снаге, независна држава
Хрватска; Емигрантске владе;
- Утврђивање: Слом краљевине
Југославије; Мартовски догађај;
Априлски рат;
- Покрети отпора, и почетак устаснка;
Четници – традиционална српска
герила; Стварање НОВЈ; Устанак у
Србији;
- Почетак грађанског рата у Србији и
Црној Гори; Корени сукоба; Почетак
грађанског рата; Ширење грађанског
рата;
- Утврђивање: Покрети отпора и почетак
устанка; Почетак грађанског рата у
Србији и Црној Гори;
- Друга фаза светског рата (1942-1945);
Стаљинград и Куркс; Афрички фронт и
капитулација Италије; Оверлорд;
(8+7)
15
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
107
- Совејтска летња офанзива 1944.; Пораз
немачке; Крај светског рата;
- Утврђивање: Друга фаза светског рата;
Стаљинград и Куркс; Афрички фронт и
капитулација Италије;
- Рат и збивања у Југославије 1942. и
1943.; активности НОВЈ у другој
половини 1942.; Операција у долини
Неретве; Сутјеска;
- Борбе за ослобођење Југославије 1944.
и 1945. год. „скок коњића“; Рат у
Србији; Офанзива НОВЈ; Ослобођење
Београда и стварање фронта у Срему;
- Утврђивање: Рат и збивања у
Југославији 1942 и 1943; Борбе за
ослобођење Југославије;
- Покрет Отпора у Европи и савезничке
конференције; Покрет Отпора
савезничке конференције;
108
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
- Епилог другог светског рата; Економске
и социјалне последице рата; Мировни
уговори и границе; Организације УН;
- Утврђивање: покрети Отпора у европи и
савезничке конференције; Епилог
другог светског рата;
- Хладни рат и стварање блокова; Хладни
рат; Склапање војних савеза;
Деколонализација и покрет
Несврстаних; Свет после Другог
светског рата до 1980.;
- Нови међународни односи; Неуспели
отпор Совјетској хегемонији; Промене у
совјетском савезу; Збивања у источној
Европи;
- Утврђивање: Хладни рат и стварање
блокова; Нови међународни односи;
(3+2)
5
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
- У социјалистичкој југославији;
Демократска федеративна Југославија;
Први устав ФНРЈ; Спољна политика;
- Супротности и крај Југословенске
федерације; Животни стандард;
Национално питање; Устав 1974. и
почетак краја СФРЈ;
- Утврђивање: У социјалистичкој
Југославији; Супротност и крај
Југославије
(4+4)
8
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
109
110
Физичко васпитање
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела(превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана,за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
111
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
ИСХОДИ
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
Вербална метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
стања ученика на почетку и
крају школске године
− Техника трчања(спринтерско
трчање)
− Техника трчања дугих пруга
− Бацање кугле О Брајан техником
− Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 часова
(6 часова за
обраду и 2 часа
за утврђивање)
вербална метода
.метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког
трчања,технику бацања
кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− ПАРТЕР
− из упора за рукама провлак згрчно
напред до упора
− кроз став о шакама мост напред на
једну ногу
− ВРАТИЛО
− из мирног виса узмах до упора
одривом од притке саскок
− ГРЕДА
− комплекс елемената
− РАЗБОЈ
− њих,предњихом у упор кроз
заношку саскок
11часова
вербалнаметода
(7 за обраду и 4 методадемонстрације
за утврђивање)
аналитички метод
радпогрупама
допунско вежбање
− Ученици би требало
овладати наведеним
моторичким умењима.
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
112
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− хватање, додавање, шут
− ,,крис крос`` шут на гол
− финте: једнострука,са пребацом
руке
− скок шут,лажни шут
− 6 : 0 одбрана
− 5 : 1 одбрана
− улога пивотмена
− контранапад
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
додавање, хватање, шут на кош
двокорак
полазак у двокорак из пивота
финта са окретом(ролинг) скок
шут
− пресецање лопте,контранапад
− игра 1 : 1
− блокаде,игра 2 : 2
10 часова
(6 за обраду и 4
за утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10 часова
(5 часова за
обраду и 5 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
113
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти,чекић,сервис
смеч из руке
блок, двојни блок
смеч иза линије напада
пријем, одбрана у пољу
смечирање, одбрана
сервис, улога примача и дизача
одбрана на мрежи, улога
коректора
− положај играча у пољу
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
12 часова
(7 часова за
обраду и 5 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10 часова
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални облик
рада
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
114
Математика
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
развијање логичког и апстрактног мишљења
развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичког-логичког језика
развијање способностии одређивања и процене квантитавних величина и њиховог односа
развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације
допринос радном и политехничком образовању ученика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
стицање опште математичке културе и схватање места и значаја матаматике у прогресу цивилизације
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области и наука
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изграђивању позитивних особина код ученика, као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, критичност, смисао за
самосталан рад, одговорност
115
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
СТЕПЕНОВАЊЕ И
КОРЕНОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− степен цији ји излозилац природан
број
− степен цији је излозилац цео број
− степен цији је излозилац рационалан
број
− функција y=xn (n=1,2,3,4)
− појам n-тог корена
− рационалисање имениоца
− комплексни бројеви.операције
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
18
(5+13)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Разуме појам и особине степене
− Зна операције са степенима
− Зна степен са целим и
рационалним излозиоцима
− Ресава пратицне проблеме са
степенима
− Зна да исприта и скицира
графике једноставнијих
степених функција
− Зна појам н-тог корена
− Примењује основна правила
кореновања
− Зна везу измедју корена и
степена са рационалним
излозиоцем
− Зна да рационалисе именилац
разломка
− Разуме ста су комплексни
бројеви
− Зна опреације са комплексним
бројевима
− Да одредјује реални и
имагинарни део компл. броја
− Зна ста је коњуговано
комплексан број
− Разуме релацију скупа
комплексних и осталих скупова
бројева
116
КВАДРАТНА
ЈЕДНАЦИНА,
НЕЈЕДНАЦИНА И
ФУНКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Квадратна једнацина.ресавање
растављење квадратног тринома
виетове формуле
природа ресења квадратне једнацине
неке једнацине које се своде на
квадратне
квадратна функција.график
канонски облик и екстремне
вредности квадратне функције
квадратна неједнацина
једноставније ирационалне
једнацине
систем од једне линеарне и једне
квадратне једнацине
29
(9+20)
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Зна појам потпуне и непотпуне
квадратне једнацине
− Зна да примењује формулу за
ресавање квадратне једнацине
− Зна да раставља квадратни
трином на циниоце
− Разуме природу ресења
квадратне једнацине и да зна да
дискутује природу ресења у
зависности од датог параметра
− Разуме и примењује виетове
формуле
− Зна да ресава биквадратне
једнацине
− Анализира и скицира график
квадратне функције
− Разуме канонски облик
квадратне функције
− Зна да одредјује екстремне
вредности квадратне функције
− Ресава квадратне неједнацине
− Уме да реси једноставне
ирационалне једнацине
− Ресава једноставне системе
линеарне и квадртне једнацине
117
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА
И ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА И
ЈЕДНАЦИНА
ЕЛЕМЕНТИ
ТРИГОНОМЕТРИЈЕ
− График и особине експоненцијалне
функције
− Једноставније експоненцијалне
једнацине
− Логаритам и његова својства
− График и особине логаритамске
функције
− Једноставније логаритамске
једнацине
19
(5+14)
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Аналира и скицира график
једноставних експоненцијалних
функција
− Зна да ресава једноставније
експоненцијалне једнацине
− Разуме поја и особине
логаритма
− Зна да примењује основна
правила логаритма
− Анализира и скицира график
логаритамске функције
− Зна да ресава једноставније
логаритамске једнацине
− тригонометриске функције острог
угла
− основне тригонометриске
идентицности
− ресавање правоуглог троугла
− тригонометриске функције ког угла,
сводјење на први квадрант
− периодицност тригономертиских
функција
− графици тригонометриских функција
− адиционе формуле и последице
− једноставније тригонометриске
једнацине
− синусна теорема
− косинусне теорема
− ресавање троугла
− примена тригонометрије
30
(11+19)
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Разуме појам тригонометрије и
знацај
− Зна основне тригонометриске
функције
− Примењује основне
тригонометриске идентицности
− Зна да ресава правоугли
троугао корисцењем знања
тригонометрије
− Анализира и разуме
тригонометриску крузницу
− Разуме и примени на свидјење
на први квадрант
− Разуме појам перодицности
тригонометриских функција
− Анализира и скицира графике
тригонометриских функција
− Примењује адиционе формуле
и њене последице
− Зна да ресава једноставније
118
тригонометриске једнацине
− Разуме и примењује синусну и
косинусну теорему
− Користа знања из
тригонометрије да ресава
произвољан троугао
119
120
Основи економије
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљеви предмета: циљ предмета је да ученицима пружи основна знања потребних за разумевање настанка и развоја савременог начина
привређивања.
Задаци предмета:
− упознавање општих карактеристика основа економије;
− усвајање основних појмова и терминологије из области њснова економије;
− развијање представе о значају развитка економије на друштвено благостање
121
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
РОБНИ ПРОИЗВОЂАЧ
И ЊЕГОВА
РЕПРОДУКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Уводни час
Појам робног произвођача
Радна снага као роба
Појам капитала
Комбиновање чинилаца производње
Производна вредност и њене
карактеристике у робној привреди
Тајна настајања вишка вредности и
њене карактеристике
Појам и нужност акумулације у
робној привреди
Појам и нужност акумулације у
робној привреди
Појам обрта и кружно кретање
фактора производње
Трошкови производње и цена
коштања робног производа
Различити мотиви производње
робног произвођача
Показатељи пословног успеха
робног произвођача
Показатељи пословног успеха
робног произвођача
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
20 (13 + 7)
МЕТОДЕ
РАДА
Монолошкодијалошка
Писани радови
ИСХОДИ
− Упознавање и схватање
репродукције робног
произвођача; савладавање
знања о кружном кретању
фактора производње;
прихватање знања о
акумулацији.
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
122
НАЦИОНАЛНИ
ДОХОДАК КАО
МАТЕРИЈАЛНА
ОСНОВА
РАСПОДЕЛЕ У
САВРЕМЕНОЈ
ПРИВРЕДИ
− Различити својински облици и
дохоци у савременој привреди
− Најамнина
− Најамнина
− Најамнина
− Индустријски капитал и
индустријски профит
− Индустријски капитал и
индустријски профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Зајмновни капитал и камата
− Зајмновни капитал и камата
− Акцијски капитал и дивиденда
− Акцијски капитал и девиденда
− Акцијски капитал и дивиденда
− Акцијски капитал и дивиденда
− Земљишни капитал и рента
− Земљишни капитал и рента
− Земљишни капитал и рента
30 (20 + 10)
− Прихватање знања о основним
облицима доходка у савремном
друштву
123
ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОЦЕСА
РЕПРОДУКЦИЈЕ У
САВРЕМНОМ
ДРУШТВУ
− Основна обележја развоја
савременог друштва
− Основна обележја развоја
савременог друштва
− Концентрација и централизација
производње и капитала
− Основне карактеристике производне
и тржишне структуре савремене
привреде
− Основне карактеристике производне
и тржишне структуре савремене
привреде
− Појам и основне карактеристике
привреде прелазног периода
− Појам и основне карактеристике
привреде прелазног периода
− Основне карактеристике и захтеви
високо развијене технике и
технологије
− Основне карактеристике и захтеви
високо развијене технике и
технологије
− Карактеристике процеса
подруштвоњавања
− Појам и основне карактеристике
прелазног периода
− Промене у економској структури
савременог друштва
− Карактеристике и правилности
одвијања процеса репродукције
22 (13 + 9)
− Упознавање са
карактеристикама савремног
друштва, савремене привреде
са присуством различитих
облика својине, са
њлњмњнтима државне
интервенције у привреди, са
карактеристикама
транзиционог периода.
124
Пословна економија
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи уводна општа и специфична знања из проблематике функционисања предузећа и његових пословних
функција.
Задаци предмета:
− упознавање основних карактеристика пословних функција
− усвајање основних појмова и терминологије из области пословних функција
− овладавање техником пословања у оквиру сваке пословне функције у предузећу
125
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
ДЕФИНИСАЊЕ
ПОЈМА ФУНКЦИЈА
− Појам функције
1 ( 1 + 0)
МЕТОДЕ
РАДА
− Упознвање ученика са појмом
функција.
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ
ФУНКЦИЈА У
ПРЕДУЗЕЋУ
− Диференцирање функција у
предузећу
1 ( 1 + 0)
Монолошкодијалошка
Писани радови
− Прихватање знања о подели
функција у предузећу.
ФУНКЦИЈА
ПЛАНИРАЊА
− Функција планирања
1 (1 + 0)
− Прихватање знања о функцији
планирања, као и њен значај на
даљи развој предузећа.
ПРОИЗВОДНА
ФУНКЦИЈА
− Појмови: производња, производни
процес, технолошки процес
− Типови производње
− Планирање производње
− Припрема производње
− Контрола производње
10 (5 + 5)
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
− Појам, значај и задаци набавке
− Организација набавке
− Набавна политика и методе
истраживања тржишта набавке
− Појам залиха и трошкови
поседовања залиха
− Категорија залиха 1. Део
− Категорије залиха 2. Део
− Трошкови набвке
− Оптималне и просечне залихе
15 (12 + 3)
НАБАВНА
ФУНКЦИЈА
− Прихватање знања о појму
производње, месту производне
функције у предузећу, као и о
значају производне функције.
− Прихватање знања о функцији
набавке, начину организовање
набавне функције, као и о
факторима који утичу на рад
набавке. Упознавање ученика
са залихама и значајем залиха
за нормално функционисање
предузећа.
126
− Планирање набавке
− Калкулација набавних цена
− Документација и евиденција у
набавци
− Сарадња набавке и осталих функција
у предузећу
ПРОДАЈНА
ФУНКЦИЈА
СКЛАДИШНА
ФУНКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам, значај и задаци продаје
Организација продаје
Политика продаје
Истраживање тржишта продаје
Планирање продаје
Директна и индиректна продаја
Калкулација продајних цена
Преговарање и закључење продаје
Елементи купопродајног уговора
Документација и евиденција у
продаји, сарадња са осталим
функцијама у предузећу
15 (10 + 5)
− Прихватање знања о значају
продајне функције као једне од
најбитних функција у
предузећу која утиче на
финансијски резултат
пословања, начинима
калкулација продајних цена,
потписивање уговора и врстама
канала продаје.
− Појам, задаци и врсте складишта
− Принципи организације и пријем у
складиште
− Издавање из складишта
− Анбалажа и паковање робе
− Складишна документација и анализа
складишне функције
8 (5 + 3)
− Упознавање ученика са
задацима складишне функције
и неопходност правилног
складиштења за адекватно
чување производа. Коришћење
адекватне амбалаже и
одговарајуће документације.
127
ТРАНСПОРТНА
ФУНКЦИЈА
− Појам, задаци и планирање
транспорта
− Коришћење сопственог возног
парка, коришћење туђих услуга у
транспорту
− Појам и врсте транспортног
осигурања
− Анализа транспортне функције
6 (4 + 2)
− Прихватање знања о
неопходности коришћења
транспортних средстава за брзу
доставу производа на тржиште,
као и о врстама транспортних
средстава.
− Значај, задаци и послоби
финансијске функције
− Организација финансијске функције,
сарадња са осталим функцијама у
предузећу
3 (2 + 1)
− Упознавање ученика са радом
финансијске службе у
предузећу и прихватање знања
о значају рада службе.
КАДРОВСКА
ФУНКЦИЈА
− Кадровска функција
2 (1 + 1)
− Прихватање знања ученика о
неопходности кадровске
функције.
ФУНКЦИЈА
КОНТРОЛЕ
− Функција контроле
2 (1 + 1)
− Упознавање ученика са радом
функције контроле, као и о
њеном постојању у предузећу
која омогућава нормално
функционисање осталих
служби.
− Истраживачко-развојна функција
2 (1 + 1)
− Прихватање ученика о значају
истраживачко развојне
функције као предуслов за
развој предузећа.
ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНА
ФУНКЦИЈА
ИСТРАЖИВАЧКОРАЗВОЈНА
ФУНКЦИЈА
128
ОПШТИ ПОСЛОВИ У
ПРЕДУЗЕЋУ
− Појам, значај и врсте општих
послова у предузећу
2 (1 + 1)
− Упознавање ученика са
службом опстих послова у
предузећу, прихватање знања о
значају и врстама општих
послова.
129
130
Рачуноводство
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета је оспособљавање ученика да стицањем знања из рачуноводства по завршеном школовању се укључе у рад и обављање
послова рачуноводствене функције, као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима и вишим школама.
Задаци предмета:
− стицање знања о различитим облицима својине над средствима као и различитим облицима организовања привредних субјеката кроз
поступак вођења пословних књига и пословног извештавања;
− схватање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредног субјекта;
− схватање неопходности тачног, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација за пословно одлучивање;
− схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха;
− развијање смисла за чување, рационално коришћење и одговорност за средства којима се послује;
− оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско-стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката;
131
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ПОСЛОВНЕ
ПРОМЕНЕ И ЊИХОВ
УТИЦАЈ НА
БИЛАНС СТАЊА
− Појам пословних промена –
догађаја и њихов утицај на биланс
− Утицај пословних промена на
биланс стања и сукцесивни
биланси
− Четири основне групе пословних
промена
РАШЧЛАЊАВАЊЕ
БИЛАНСА НА
КОНТА И
ОБУХВАТАЊЕ
ПОСЛОВНИХ
ПРОМЕНА НА
КОНТИМА
− Разлози за рашчањавање биланса
на конта
− Састављање пробног биланса на
основу конта стања
ДВОЈНО
КЊИГОВОДСТВО И
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
ДВОЈНОГ
КЊИГОВОДСТВА
− Двојно књиговодство – појам и
карактеристике
− Дневник – хронолошка евиденција
и главна књига – системска
евиденција
− Помоћне књиге
− Пробни биланс
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (3+3)
8 (2+6)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
Методе:
Усмено излагање
Дијалошка,разговор,
Вербалнохеуристичка,
Демонстрација,
Илустративнодемонстративна,
текстуална, писмени
рад, практичан рад,
школски писмени
задатак.
ИСХОДИ
− Упозна пословне промене
− Објасни утицај пословних
промена на биланс стања
− Разликује врсте пословних
промена по утицају на биланс
стања
− Схвати разлоге за
рашчлањавање биланса
− Савлада поступак састављања
пробног биланса
Облици рада:
Фронтални, рад у
пару, групни,
индивидуални
12 (4+8)
− Научи систем двојног
књиговодства
− Научи пословне књиге и
њихову намену
− Научи намену и коришћење
помоћних књига
− Саставља пробни биланс
132
ПОЈАМ И ВРСТЕ
РАСХОДА И
ПРИХОДА ( 5 + 11)
ВРЕМЕНСКО
РАЗГРАНИЧЕЊЕ
РАСХОДА И
ПРИХОДА( 4+6)
УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
УСЛУЖНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ЈЕДНООБРАЗНО
КЊИГОВОДСТВО,
КОНТНИ ОКВИР И
МРС
− Појам и врсте расхода и прихода
− Дејство расхода и прихода на
биланс стања
− Књижење расхода и прихода и
утврђивање финансијског
резултата
− Биланс успеха – преглед расхода и
прихода
− Закључни лист
16 (5+11)
− Дефинише расходе и приходе
− Објасни утицај расхода и
прихода на биланс стања
− Научи да утврди позитиван
или негативан финансијски
резултат
− Састави биланс успеха и
схвати његов значај
− Саставвља закључни лист
− Појам и врсте временских
разграничења
− Евиденција на контима АВР-а
− Евиденција на контима ПВР-а
− Биланс стања и временска
разграничења
10 (4+6)
− Разуме утицај времена на
настанак и обухватање
трошкова и прихода
− Научи да користи
конта АВР-а
− Научи да користи
конта ПВР-а
− Научи да користи АВР и ПВР
у билансу стања
− Појам и утврђивање пословног
резултата, закључни лист, биланс
успеха
− Закључак пословних књига
10 (2+8)
− Утврди и књижи финансијски
резултат, састави закључни
лист и биланс успеха
− Уме да закључи све пословне
књиге
− Појам и потреба једнообразности у
књиговодству. Контни оквир –
појам, врсте, принципи
8 (1+7)
− Објасни значај
једнообразности у
књиговодству, дефинише
контни оквир, зна принципе
за састављање
133
134
Савремена пословна кореспонденција
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ премета Савремена пословна кореспонденција у другом разреду је увежбавање пословне кореспонденције у пословним комуникацијама.
Кроз програм савремене пословне кореспонденције ученици ће коришћењем савремених елоктронских средстава савладати технику брзе, тачне и
савремене преписке. Тиме се обезбедјује добра сарадња измедју привредних и других субјеката у обављању своје делатности.
Задаци предмета:
Задаци наставног предмета јесу да ученици обликују пословна писма, поштујући принципе да су садржајно тачна, писана службеним стилом,
језички и правописно исправна и естетски обликована; да се ученици оспособљавају за израду пословних писама, докумената и формулара на
ралунару.
135
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
ТЕМА
УСАВРШАВАЊЕ
ТЕХНИКЕ РАДА СА
ТЕКСТОВИМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Рачунар
− рачунар
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕТОДЕ
РАДА:
дијалошка
− Увежбавање пословне
кореспонденције у половним
комуникацијама
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
рад у пару
индивидуални
РАД СА СТРАНКАМА
− Пословни бонтон
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Развијање код ученика правила
лепог понашања, леп начин
изражавања и отмено држање
ОБЛИК РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
136
ЕВИДЕНЦИЈА
РАДНИХ ОБАВЕЗА
− Коришћење календара, роковника и
именика са адресама
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Савладавање технике
попуњавања календара радним
обавезама
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
САСТАНЦИ И
ЗАПИСНИЦИ
− Појам и врсте састанака
− Записник
6 (2+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Да ученици упознају и
савладају технику припремања
састанка, водјења, доношења
закључка као и водјење
записника у току трајања
састанка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад и пару
137
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
− Пословна кореспонденција
− Зупчаста и блок форма пословног
писма
− Кореспонденција везана за
купопродају робе
− Циркуларна понуда
− Општа понудак
− Посебна понуда
− Необавезна посебна понуда
− Посебна понуда са роком
− Посебна понуда са правом на опозив
− Обавезна посебна понуда
− Поруџбина
− Купопродајни уговор
− Комисијски записник
− Рекламација
− Писмо о бонификацији
− Ургенција
− Обрасци у робном прометупоруџбеница
− Закључница
− Закључница – отпремница
− Предрачун
− Рачун (фактура)
− Исправе и кратки састави-уверење и
потврда
− Исправе и кратки саставипризнаница
− Исправе и кратки састави-реверс
− Исправе и кратки састави-пуномоћје
75 (25+50)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
− Стицање знања и могућности
самосталног обликовања свих
врста односно форми
пословних писама и других
докумената који се користе у
савременом пословању;
− Акценат се ставља на тачност у
садржајима и естетском
изгледу писма.
138
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
И ОРГАНИЗАЦИЈА
ВЕЗАНА ЗА
СЛУЖБЕНА
ПУТОВАЊА
− Припрема и организација везана за
службена путовања у земљи и
иностранству
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
− Да ученици упознају и
савладају технику припремања,
организовања и изводјења
службеног путовања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
ПОСТУПАК СА
ПОШТОМ
− Пријем, разврставање и
евидентирање поште
3 (1+3)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
− Да ученици упознају и
савладају технику пријема,
разврставања и евидентирања
писаних пошиљки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтална
индивидуални
рад у пару
139
КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ВЕЗЕ
− телефон, телефакс
− мобилна телефонија, интернет
6 (2+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Савладавање знања о
телефону, телефаксу, мобилној
телефонији и интернету
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
КЛАСИФИКАЦИЈА И
АРХИВИРАЊЕ
ДОКУМЕНАТА
− Класификација и архивирање
докумената
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
− Стицање знања класификација
и архивирања докумената
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
140
Основи финансија
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета основи финансија је стицање знања о основним појмовима и категоријама из области монетарних финансија.
Задаци предмета:
−
−
−
−
стицање знања о новцу као основној финансијској категорији
стицање знања о новчаним токовима
стицање знања о новчаној равнотежи
стицање знања о расподели укупних новчаних средстава.
141
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
I Увод
− Финансије као предмет и као научна
дисциплина
− Предмет и задаци изучавања
финансија
− Подела финансија
II Новац
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам, настанак и развој новца
Врсте и вредност новца
Функције новца
Новчана равнотежа и стабилност
Појам инфлације
Узроци и последице инфлације
Врсте инфлације
Антиинфлационе мере
Дефлација
Девалвација и ревалвација
Појам новчане масе
Креирање новчане масе
Појам и креирање новчане масе
Оптимална новчана маса
Повезаност централних и пословних
банака у регулисању новчаних
токова
− Монетарна политика, централна
банка и пословне банке
− Новац
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
7 (4+3)
40 (25+15)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученицима
треба објаснити основне
појмове посебно значајне за
овај образовни профил.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да ученици
схвате најважније
карактеристике новца при чему
је потребно успоставити везу
између предмета основи
економије за први разред како
би се олакшала реализација ове
теме.
142
III Расподела
националног дохотка
−
−
−
−
Друштвени бруто производ
Друштвени производ
Национални доходак
Расподела друштвеног производа и
националног дохотка
− Део дохотка за државне требе, јавну
потрошњу и акумулацију
− Расподела националног дохотка
15 (10+5)
− Циљ је да ученици да разумљив
начин схвате намене и користи
националног дохотка. При чему
се користе разни шематски
прикази и друга визуелна
средства.
IV Јавне финансије
−
−
−
−
−
Јавне финансије и буџетски системи
Појам и улога карактеристике буџета
Функције буџета
Буџетски принципи (начела)
Структура буџета: буџетски приходи
и буџетски расходи
Планирање буџетских прихода и
буџетских расхода
Мере за уравнотежење буџетских
прихода и расхода
Буџетски систем Југославије
Фискална реформа у СРЈ
Појам и врсте буџетских фондова
Јавне финансије
30 (20+10)
− Циљ је да ученици схвате
значај буџетског система,
њихов појам, улогу, функцију и
значај.
− Појам и значај финансијског
менаџмента
− Финансије, планирање, и праћење
новчаних токова
− Врсте пословних средстава
− Анализа извора средстава
− Пословне финансије
− Место и улога финансијске полиције
у предузећу
15 (10+5)
− Циљ је да ученици схвате
основне појмове и значај
финансијског менаџмента.
−
−
−
−
−
−
V Пословне финансије
143
VI Банкарство
− Настанак и развој банака
− Појам и улога банака у савременом
привређивању
− Врсте банака
− Банкарски послови и њихова подела
(пасивни и активни)
− Неутрални и сопствени банкарски
послови
− Улога банака и организација платног
промета
− Информациони системи у банкама
− Банкарство
19 (12+7)
− Циљ је да ученици схвате
настанак, врсте, улогу банке и
банкарског система.
VII Осигурање
−
−
−
−
−
−
Појам и настанак осигурања
Дефиниција и суштина осигурања
Значај осигурања
Видови осигурања
Финансирање осигурања
Осигурање
14 (9+5)
− Циљ је да ученици схвате
појам, настанак, и суштину
осигурања.
VIII Међународне
финансије
−
−
−
−
−
−
Појам међународних финансија
Девизе и девизни курс
Врсте девизних курсева
Међународно кретање капитала
Ефекти увоза и извоза капитала
Државна регулатива у области увоза
капитала
Заједничка улагања
Међународне финансијске
организације
Међународне финансије
организације
Евро – тржиште
Међународне финансије
−
−
−
−
−
29 (18+11)
− Циљ је да ученици схвате појам
међународних финансија,
девизе и девизни курс као и
међународно финансирање.
144
Економска географија
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе економске географије је да ученицима економских и других школа пружи знање и објашњења о савременим економско-географским
појмовима, процесима и објектима, као и општа и посебна знања о светској и југословенској привреди и њиховим фундаменталним везама са
становиштом и природном средином. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, она омогућава разумевање и савладавање
економских и специфичности света и Србије и доприноси развијању ученичких способности за научно посматрање, класификацију,
систематизацију, закључивање и уопштавање.Економска географија има регионални карактер и као таква има примарни значај за схватање и
решавање проблема регионалног и националног планирања и развоја и доприносипрофесионалном побољшавању ученика.
Задаци предмета:
Задаци су вишеструки и могу се сврстати у три катефорије, посредством чијег остваривања се ученици оспособљавају да стичу и развијају знања и
схватања, умења и односе према светским и националним вредностима и достигнућима као и географској средини и њеним економскогеографским карактеристикама.
1. Да се развију знања и разумевања о:
− Основним просторним, узајамним односима економско-географских објеката и појава;
− Основним природним системима у свету и Србији (облицима рељефа, земљишту, водним ресурсима и њиховом коришћењу, климату,
биљном и животињском свету) да ученици разумеју међудејство и размештај природних услова и ресурса у свету и нашој земљи;
− Основним социо-економским системима у свету и Србији (пољопривреда, насеља, транспорт, индустрија, енергетика, трговина, проблеми
заштите животне средине и др.) да стекну осећај за положај и простор. То укључује разумевање утицаја природних услова на људске
делатности, с једне , и различитих утицаја материјалне и духовне културе на људске економске делатности, с друге стране;
− различитим регионалним целинама у свету и Србији да оцењују културно и опште друштвено богатство света и наше земље;
− Структури и процесима у завичају и земљи као простору за свакодневну праксу;
− Изазовима и могућностима на разумевање међународних односа и глабалне међузависноти у простору.
145
2.
Да се развију умења са циљем:
− коришћења различитих форми података, као што су текст, слика, графикон, табела, дијаграми, карта;
− примене таквих метода као што су теренско посматрање и бележење података, интерпретирање допунских извора и примена статистичких
података;
− коришћење комуникационих, мисаоних, практичних и других умења за разумевање различитих економско-географских тема и проблема.
Такав процес стицања знања трба да подстакне ученика да: идентификују проблеме, сакупљају и сређују информације, обрађују и оцењују
податке, праве изводе и уопштавања, закључке и оцене, решавају проблеме, раде заједно у колективима и сналазе се у конкретним
ситуацијама. На тај начин географско образовање доприноси писменом и говорном комуницирању, цифарском и графичком изражавању и
развијању гографског мишљења. Оно такође помаже развоју личности и социјалне компетентности, посебно у односу на просторну
димензију свакодневног живота и рада, на развој друштвене-економских односа и сарадње појединих земаља света и Југославије
1. Да се развијају односи и вредности према:
−
−
−
−
−
−
−
Средини која окружује ученика и према разноликостима природних и људских карактеристика у свету и у нашој земљи;
значају природних лепота, природних услова и фактора који утичу на људске делатности у свету и Србији;
Бризи за квалитет, планирање и заштиту животне средине и људског хабитата на југословенским и светским просторима;
разумевању важности односа и вредности географских елемената и фактора у процесу одлучивања;
коришћења географских знања и умења адекватно и одговорно у личном, професионалном и друштвеном животу:
разумевању за решења локалних, регионалних, националних и светских проблема економског, политичког и другог значаја;
могућностима да донесе одлуке без негативног ефекта на животну средину, као да развијају етику њене заштите која ће их руководити у
њиховим радним и животним активностима
146
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА
ТЕМА
I УВОД У
ЕКОНОМСКУ
ГЕОГРАФИЈУ СВЕТА
И СРБИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Економска географија као научна
дисциплина. Предмет и задаци,
подела, место у систему наука,
практични и теоријски значај. Развој
економске географије у свету и у
Србији.
− Географски положај, величина и
границе Србије.
− Верификација географског положаја.
Величина и границе Србије. Анализа
географског положаја, посебно
његове саобраћајно географске и
политичке компоненте.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
3 (2+1)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
ИСХОДИ
− У овој теми дефинисани су
задаци економске географије
као научно-наставне
дисциплине и анализиран је
географски положај Србије.
− Циљ је упознавање ученика са
појмом и предметом
проучавања економске
географије
147
II ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКА
ВАЛОРИЗАЦИЈА
ПРИРОДНИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА
СВЕТА И СРБИЈЕ
− Основне карактеристике и
структура богатстава друштва.
Природни услови и извори. Људи –
највеће богатство сваког друштва.
Географски положај као својеврсно
богатство друштва. Рељеф и његова
економско-географска
валоризација у свету и Србији.
Облици и елементи рељефа,
висинска структура рељефа. Рељеф и
људске делатности. Климатски
елементи и фактори у свету и
Србији. Типови климе, значај климе
за живот људи. Воде на земљи, у
Србији. Облици појављивања и
начин коришћења. Светски океан.
Копнене воде. Коришћење вода.
Продуктивно земљиште, биљни и
животињски свет на земљи и у
Србији. Типови земљишта.
Коришћење и заштита земљишта.
Најважнији биогеографски фактори.
Територијални развој биљног и
животиљског света. Географски
омотач на земљи. Целовитост
географског омотача. Најважнији
еколошки проблеми. Нужност
очувања еколошке равнотеже у
физичко географском комплексу.
Рејонирање природних
потенцијала у Србији. Основни
услови и принципи рејонирања.
Основне физичко географске одлике
рејона у Србији.
10 (7+3)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми је дефинисана
структура друштвеног
богатства, а затим основне
географске карактеристике
главних природних елемената и
фактора и њихов значај за
живот људи у свету и у нашој
земљи. Циљ је пружање
могућности ученицима да
схвате значај појединих
природно-географских
компонената за егзистенцију
човека, као и комплексност
географске средине и потребе
њене заштите и унапређења.
− Циљ је упознавање ученика са
основним потенцијалним
предностима Србије, као и
природним потенцијалима
света, односно начинима
њиховог искоришћавања
148
III ДРУШТВЕНО
ГЕОГРАФСКИ
ФАКТОРИ
ПРИВРЕЂИВАЊА
− Основни географски садржај и
типови државе. Политичкогеографски елементи државе.
Класификација држава по
друштвено-политичком и државном
уређењу. Државно устројство
Србије. Број, динамика раста и
густина становништа света и
Србије. Природни прираштај и
биодинамички типови. Миграциони
процес и правци. Одлике густине
становништа света и Србије.
Основне структуре становништва
света. Биолошке социо-економске,
етничке и културолошке. Основне
структуре становништва Србије.
Биолошке социо-економске, етничке
и културолошке. Насеља и процес
урбанизације у свету и Србији.
Типови насеља и њихова
функционална хијерархија. Појам,
узроци и последице урбанизације.
Економско-политички фактори
привређивања. Продукциони и
својински односи. Улога државе,
улога политичких фактора.
Научнотехнолошки развој као
фактор привређивања. Наука –
битан покретач друштвеноекономског развоја. Неравномерни
развој и примена науке у свету.
10 (6+4)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми дата је друга група
фактора важних за
организовање привреде.
Приказана је улога државе и
назначени су други бројни
економски, политички и
научно-технолошки услови и
фактори значајни за развој
привреде у свету и у нашој
земљи. Посебна пажња
поклања се основним
демографским
карактеристикама и
проблемима света и Србије.
Циљ је да ученици усвоје знања
о датим друштвеногеографским факторима, али и
да схвате њихов интеракцијски
однос са природногеографским елементима
геопростора.
− Циљ је упознавање ученика са
друштвено-географским
факторима који утичу на развој
привреде у циљу њиховог
оптимизирања
149
IV ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКО
ДЕФИНИСАЊЕ
ПРИВРЕДЕ И ФАЗЕ
РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ
У СРБИЈИ
− Значај привреде и подела људске
делатности. Привреда као
функционални систем. Законитости
које делују у географској средини
важни за развој привреде. Основи
економско-географски приступи у
изучавању привреде.
Територијално, парцијалнотериторијално (регионални),
гранско-територијални
(хоринзонтални) и производнотехнолошки (вертикални) приступ.
Економско-географкса
рејонизација. Принципи
рејонизације. Главни типови рејона.
Фазе развоја привреде Србије и
диспаритета њеног регионалног
развоја. Краћи преглед развоја
привреде у последњих 100 година.
Неравномерни економски развој.
Проблем развоја појединих подручја
(брдско-планинских, пограничних,
вишенационалних, приградских).
6 (4+2)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У четвртој наставној теми
назначени су главни приступи
за изучавање привреде са
економско-географског
аспекта. Назначене су
најважније привредногеографске законитости,
проблеми и фазе развоја
привреде у свету и у Србији.
Циљ ове теме је тежиште које
треба ставити на објашњење
основних економскогеографских карактеристика
битних за разумевање светске и
српске привреде.
− Циљ је упознавање ученика са
основним одликама и фазама
развоја привреде Србије у циљу
проналажења најефектијег пута
будућег развоја
150
V ПОЉОПРИВРЕДА У
СВЕТУ И СРБИЈИ
− Услови за развој и типови
пољопривреде. Развој и подела
пољопривреде. Савремени начини
рада у пољопривреди. Типови
пољопривреде. Биљна производња
у умереном појасу. Умерени
климатски појас – најважније
подручје биљне производње на
земљи. Размештај производње
главних врста жита, индустријског и
крвног биља. Биљна производња у
сутропском и тропском појасу.
Специфичности производње.
Размештај производње главних
култура. Сточарство и риболов у
свету. Значај сточарства за живот
људи. Главне гране и територијални
размештај. Главна риболовна
подручја и обим улова рибе. Биљна
производња Србије. Географски и
други фактори производње. Обим и
територијални размештај
производње главних
земљорадничких производа.
Сточарство и риболов Србије.
Главне гране сточарства – развој,
значај, територијални размештај.
Улов рибе и значај риболова.
9 (6+3)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− Пета наставна тема обухвата
економско-географску
проблематику најважнијег дела
примарног сектора привреде.
Обрађени су основни
комплекси: фактори и услови
развоја пољопривреде, те обим,
структура и територијални
размештај главних
пољопривредних активности и
производња у глобалним
регијама света и у Србији. Циљ
је да ученици добију целовиту
и функционалну слику о
светској и српској
пољопривреди.
− Циљ је упознавање ученика са
одликама,поделом и
размештајем пољопривреде у
свету и Србији
151
VI ИНДУСТИЈА У
СВЕТУ И СРБИЈИ
− Развој, подела, значај индустрије.
Развој и значај индустрије. Процес
индустријализације и ниво
индустријске развијености.
Последице индустријализације.
Енергетика и њен значај. Значај
енергетике за привредни развој.
Производња угља, нафте и гаса.
Остали извори енергије.
Електроенергетика – базна грана
енергетике. Сировине и њихов
значај. Врсте и значај сировина.
Територијални и размештај и обим
производње главних сировина.
Економско-географске
карактеристике индустије Европе
и територије бевшег Совјетског
Савеза. Развој и значај индустрије.
Индустријске области и рејони.
Европа као колевка савремене
цивилизације. Економскогеографске карактеристике
индустрије Англо-америке. Услови
развоја. Структура и територијални
размештај. Значај и место индустрије
Англоамерике у светској привреди.
Економско- географске
карактеристике индустрије
земаља Западног Пацифика.
Специфичност развоја. Динамика
развоја. Обим и структура и
територијални размештај
производње. Економскогеографске карактеристике
14 (9+5)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− Шеста наставна тема обухвата
сектор привреде – индустрију.
Нагласак је на глобалним
сегментима ове привредне
области, тј. на обради сировина
и енергетике, затим на приказу
и анализи индустријске
производње у адекватним
подручјима света и Србије.
Циљ је да ученици добију
основне информације у овој
теми о најважнијим областима
привреде и да усвоје знања о
најзначајнијим производним
комплексима, како у свету тако
и у Србији.
− Циљ је упознавање ученика са
одликама,поделом и
размештајем индустрије у свету
и Србији
152
индустрије у недовољно
развијеним земљама. Недовољно
развијене земље-велики несклад
између богатства у сировинама и
ниског нивоа економске
развијености. Рударско-индустијске
области Азије, Африке и Латинске
Америке. Тешка индустрија
Србије. Енергетика, рударство,
металургија, машинска индустрија,
базична хемијска индустрија –
развој, значај и територијални
размештај. Лака индустрија
Србије. Лака хемијска, текстилна,
прехрамбена, графичка индустрија.
Значај и теротиријални размештај.
153
VII ПРОМЕТ У СВЕТУ
И СРБИЈИ
− Услови и фактори развоја
саобраћаја. Фактори развоја и
подела саобраћаја. Основи
географски елементи саобраћаја.
Значај и функције саобраћаја.
Саобраћајне гране и њихов
територијални размештај у свету.
Копнени, водени, ваздушни
саобраћај. Основна обележја
савремених комуникација и
информатике у свету и Србији.
Развој, значај, структура и
територијални размештај. Саобраћај
Србије. Развој, структура (гране),
обим и територијални размештај,
промета робе и путника. Спољна
трговина у свету. Обим, структура
и територијални размештај трговине.
Главни токови робе. Унутрашња и
спољна трговина Србије. Обим,
структура, значај и територијални
размештај. Основне економскогеографске одлике туризма у свету
и Србији. Фактори развоја, обим,
структура, територијални размештај
туристичког промета.
10 (7+3)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми обрађене су
терцијалне привредне
делатности. Дате су улога,
значај и најважнија обележја
савременог саобраћаја у свету и
Србији. Посебно треба истаћи
саобраћајни значај наше земље
на раскрсници међународних
путева, значај изградњи брзих
пруга и развоја осталих грана
саобраћаја у Србији. Анализом
обима, структуре и робних
токова у светској трговини трба
сагледати велику повезаност и
међузависност појединих
делова света међу собом.
− Циљ је упознавање ученика са
одликама, поделом и
размештајем промета у свету и
Србији
154
VIII ВАЖНЕ
ГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
− Савремена политичка карта света.
Формирање политичке карте света.
Глобални геополитички проблем.
Балкански геополитички чвор.
Основне одлике економског
развоја и интеграционих процеса у
свету. Неравномерни развој –
основна противречност савременог
света. Интеграциони процес и главне
међународне економске и
политичко-географске организације
у свету. Основне карактеристике
„новог светског поретка“. Место и
улога Србије у систему светске
привреде. Положај и значај Србије
на светском тржишту. Могућности
Србије за укључивање у
међународну поделу рада. Основне
економско-географске
карактеристике и проблеми
Републике Србије. Основни
фактори привређивања. Структура и
рејонизација привреде.
6 (4+2)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми је извршена
синтеза пређеног градива и
повезивање економске
политичке и геополитичке
карактеристике и односа у
свету. Посебно су обрађена
места и улога Србије у светској
привреди и економскогеографским карактеристикама
Србије.
− Циљ је упознавање ученика са
специфичностима савременог
света које је захваћено
процесом глобализације и у
којем Србија треба да пронађе
своје место
− Исход свих тема и свих
наставних јединица поступно
увођење ученика у сложене
економско-географске појмове
јер се ученици са многим од
њих први пут сусрећу у овој
фази образовања и васпитања.
То показује да је потребна корелација са програмом
географије у основној школи и
ко-релација са наставним
предметима у економској
школи који на одговарајући
начин обрађују привреду света
и Србије.
155
157
Финансијско пословање
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Oспособљавање ученика за технику обављања финансијских послова
Задаци предмета:
Оспособљавање ученика за коришћење инструмената за готовинско плаћање. за безготовинско плаћање и за коришћење осталих инструмената
платног промета у унутрашњем платном промету и платном промету са иностранством
159
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈКО ПОСЛОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ПОЈАМ И ВРСТЕ
ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам и врсте платног промета
Појам и врсте платног промета
Врсте плаћања
Врсте плаћања
Учесници и носиоци платног
промета
Учесници и носиоци платног
промета
Рачуни за обављање платног
промета
Рачуни за обављање платног
промета
Основни појмови платног промета
Основни појмови платног промета
Појам и врсте инструмената платног
промета
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
10 (5 + 5)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са врстама
платног промета и готовинским
и безготовинским плаћанјем
− Упознавање ученика са
учесницима и носиоцима
платног промета, као и општим
карактеристикама
инструмената платног промета
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
индивидуални
рад у пару
160
ИНСТРУМЕНТИ
ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
− Појам и врсте инструмената платног
промета
− Налог за уплату
− Попуњавање налога за уплату
− Налог за исплату
− Попуњавање налога за исплату
− Електронски начин обављања
платног промета
− Електронски начин обављања
платног промета
− Налог за пренос
− Попуњавање налога за пренос
− Налог за наплату
− Попуњавање налога за наплату
− Збирни налог за пренос и и нтерни
налог
− Општа правила попуњавања
елемената инструмената плаћања
− Општа правила попуњавања
елемената инструмената платног
промета
− Трансакције плаћања
− Обрачунска плаћања
− Шифре плаћања и поруке
− Шифре плаћања и поруке
26 (11 + 15)
− Савладавање технике употребе
инструмената за готовинско
плаћање
− Савладавање технике употребе
инструмената за безготовинско
плаћање
− Уочавање значаја електронског
платног промета
− Савладавање општих правила
попуњавања елемената
инструмената платног промета
− Упознавање са трансакцијама и
шифрама плаћања
− Схватање обрачунских плаћања
161
ИНСТРУМЕНТИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПЛАЋАЊА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Чек и врсте чека
Попуњавање чека
Чековни поступак
-Попуњавање чека
Појам менице, врсте, елементи,
пренос меничних права
Попуњавање менице
Акцепт менице , авал менице,
плаћање менице, обавезе, наплата и
обрачун
Попуњавање менице
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Акредитив
Поуњавање акредитива
Платна картица и кредитна картица
-Платна картица и кредитна картица
Циркуларно кредитно писмо
Инструменти обезбеђења плаћања
12 (6 + 6)
− Упознавање са појмом и
врстама чека
− Схватање чековних поступака
и савладавање технике
попуњавања чека
− Схватање менице и меничних
радњи
− Савладавање технике
попуњавања менице
− Упознавање са појмом и
врстама банкарских гаранција
− Схватање осталих
инструмената обезбеђења
плаћања
162
ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА
ИНОСТРАНСТВОМ
− Средства плаћања у платном
промету са иностранством
− Средства плаћања у платном
промету са иностранством
− Носиоци и учесници платног
промета са иностранством
− Носиоци и учесници платног
промета
− Међународни документарни
акредитив
− Попуњавање међународног
документарног акредитива
− Међународна документарна инкасо
наплата
− Међународна документарна инкасо
наплата
− Међународна банкарска дознака
− Међународни чек
− Међународни чек
− Међународна меница
− Међународна меница
− Међународно писмо и кредитна
картица
− Међународно писмо и кредитна
картица
− Међународна банкарска гаранција
− Платни промет са иностранством
− Платни промет са иностранством
− Наплата из иностранства и плаћања
иностранству
− Међународни платни промет
− Закључивање оцена
24 (12 + 12)
− Упознавање ученика са
средствима плаћања у
међународном платном
промету
− Уочавање носиоца и учесника у
платном промету са
иностранством
− Упознавање са инструментима
платног промета са
иностранством
− Уочавање случајева у којима се
користе поједини инструменти
платног промета са
иностранством
163
164
Грађанско васпитање
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
165
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И
ОДНОСИ МЕЂУ
ПРАВИМА
−
−
−
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Потребе и права
Права и правила у учионици
Права и закони
Међународни документи о заштити
права: Универзална декларација о
људским правима и Конвенција о
правима детета...
− Права и вредности
6
−
−
−
−
−
4
Врсте права
Односи међу правима
Сукоб права
Дечја и људска права
Познавање Конвенције и
заступљеност права штампи
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− уочавање разлике између
потребе и права
− разумевање односа између права
и закона
− зна основне информације о
Конвенцији о правима детета
− схвата однос између права и
вредности
− зна врсте права и однос међу
правима
− схвата могуће начине решавања
ситуација у којима долази до
сукоба права
− препознаје чланке у којима се
говори о људским и дечијим
правима
166
ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ
− Одговорности одраслих I II
− Одговорности деце
− Задаци за вежбање: Права и правила
у учионици II
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
КРШЕЊЕ И
ЗАШТИТА ПРАВА
− Кршење права детета
− Заштита права детета
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
− уочавање постојања
одговорности свих одраслих за
поштовање права деце и младих;
− упознавање различитих типова
одговорности одраслих;
− разумевање повезаности
одговорности за поштовање
права детета и улоге коју
одрасли има (специфичности
одговорности родитеља,
наставника, запослених у
медијима, запослених у државним органима...);
− разумевање начина
распоређивања одговорности
међу различи-тим категоријама
одраслих.
− развијање свести о личној
одговорности за остваривање
својих и поштовање права
других;
− утврђује неопходна права и
правила у учионици
− препознавање начина кршења
дечијих права
− схвата начине заштите дечијих
права
рад у паровима
групни рад
индивидуални
комбиновани
рад
167
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА
У КОРИСТ ПРАВА
−
−
−
−
−
−
−
−
Сагледавање промена
Партиципација у школи I и II
Избор проблема I и II
Како решити проблем I и II
Израда плана акције I и II
Анализа могућих ефеката акције
Приказ и анализа групних радова
Планирање и извођење акције –
акција по избору ученика
− Завршни анализа акција/планова и
резимирање и евалуација наставе
целог предмета
18
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− разумевање сопствених
могућности за стварање промена
и утицање на будућност;
− освешћивање и развијање
спремности да се преузме лична
одговорност и да се ангажује у
решавању проблема деце и
младих.
− развијање спремности и умећа да
се сопствена знања, вештине,
могућности и намере узимају у
обзир при доношењу одлука о
властитим активностима.
− развијање способности за
анализирање стања дечјих права;
− развијање осетљивости за стање
дечјих права
− развијање активног става и
спремности за ангажовање у
акцијама у корист дечјих права;
− упознавање са различитим
начинима индивидуалног и
групног деловања у корист
дечјих права.
− стицање знања о техникама
ефикасног планирања акција;
− развијање вештина планирања
акција;
− подстицање иницијативности у
покретању и вођењу акција.
168
Верска настава
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
169
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
ВЕРА У БОГА У
СТАРОМ
И У НОВОМ ЗАВЕТУ
− вера уСтаром завету
− вера у новом завету
4 (2 + 2)
монолошка
дијалошка
− савладавање
старозаветне и
новозаветне вере
БОГ-СВЕТА ТРОЈИЦА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
један је Бог Отац
конкретна личност
библијска сведочанства
богословско објашњење
Исус Христос Син Божији
библијско сведочанство
сотириолошки значај
антрополошки значај
Свети Дух Треће лице Св.Тројице
улога Св.Духа у икономији
Тумачење вере у Св. Тројицу
као једног Бога
13 (7+ 6)
монолошка
дијалошка
− савладавање
вере у Свету Тројицу
као једног Бога
БИЋЕ;ЈЕДИНСТВО
МНОШТВО
−
−
−
−
старојелинско
философско схватање
бића
јединство и мноштво
4 ( 2 + 2)
монолошка
дијалошка
− појам бића
− појам јединства
− појам мноштва
5 (3 + 2)
монолошка
дијалошка
− појам личности
− личност Бога Оца
ЛИЧНОСТ
− личност Оца јесте узрок
− постојања Божанске природе
− личност и индивидуа
170
ХРИШЋАНСТВО И
ЦРКВА
−
−
−
−
−
−
истина као заједница
заједница будућег века
православно учење о цркви
православна иконографија
религија или црква
црква као будуће цараство
9 (7 + 2)
монолошка
дијалошка
−
−
−
−
−
−
−
појам заједнице
појам будући век
иконографија
есхатологија
појам религија
појам црква
будуће царство
171
172
Трећи разред
173
174
Српски језик и књижевност
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање
за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци предмета:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
− овладају знањима о српском књижевном језику;
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења,
образовања и интелектуалног развоја;
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других
народа;
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности).
Ученици треба да:
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан
начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова
агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;
175
− развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
КЊИЖЕВНОСТ
(МОДЕРНА И
АВАНГАРДА,
ЛЕКТИРА)
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам, особености, значај и главни
представници модерне (парнасизам,
импресионизам, симболизам) и
авангарде;
− Ш. Бодлер: Албатрос, Избор из
поезије фр. модерниста- Верлен,
Рембо, Маларме, А. Чехов: Ујка
Вања;
− Б. Поповић: предговор Антологији
новије српске лирике;
− Српска модерна;
− Шантић, Дучић, Ракић, Пандуровић,
Дис (избор из лирике);
− И. Андрић: На Дрини ћуприја;
− Б. Станковић: Коштана, Нечиста крв;
− М. Црњански: Сеобе;
− Суматра; П. Кочић:
− Мрачајски прото;
− Е. Хемингвеј: Старац и море;
− М. Бојић: Плава гробница;
− Р. Петровић. Људи говоре;
− И. Секулић: Госпа Нола;
− М. Крлежа: Господа Глембајеви;
− Д. Максимовић: Тражим
помиловање;
− Лорка: Романса месечарка;
− Тагоре: Градинар;
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
68 часова (52
часа обраде+16
часова
утврђивања)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошки и
дијалошки
метод;
фронтални,
индивидуални
и групни рад;
анализа текста
ИСХОДИ
− Ученик дефинише и временски
одређује појам и појаву
Модерне у европској
књижевности, јасно разликује
одлике и особености
реалистичке књижевности и
супротставља их модерним
тенденцијама, зна да издвоји
карактеристике сваког правца
понаособ и да наведе главне
представнике, уочава
симболистичке елементе у
датим примерима из светске
лирике, дефинише нове књ.теоријске појмове-синестезија,
синегдоха, звучна експресија,
јасно излаже биграфске
податке, дело и значај највећих
српских песника Модерне, зна
стихове по избору напамет.
− Ученик уме да понови садржај
задате лектире, да самостално
изложи своја запажања и
утиске о прочитаном делу и да
јасно одговори на задате
истраживачке задатке.
176
− М. Настасијевић: Туга у камену;
Мајаковски: Облак у панталонама.
− Ученик препознаје
дезинтеграцију модерне у
стиховима Диса и
Пандуровића, дефинише појам
авангарде, наводи
представнике и време трајања.
− Уочава друштвено-историјски
контекст епохе. Ученик гради
свој естетски читалачки осећај
савладавајући задату лектиру.
Дефинише типове приповедања
и одлике модерног романа.
− Јасно уочава разлику у
психолошком начину
приказивања јунака романа у
односу на досадашња
читалачка искуства. Спреман је
да понови главни садржај
задате лектире и да изнесе свој
лични суд о прочитаном.
177
ЈЕЗИК
− Основни појмови о извођењу речи;
− Лексикологија (синонимија,
хомонимија, антонимија,
полисемија);
− Лексика и функционални стилови;
− основни појмови о грађењу
сложеница и полусложеница;
− Дијалектизми, регионализми и
архаизми;
− Неологизми, жаргонизми,
вулгаризми;
− Лексичка синонимија и
вишезначност речи;
− речи из страних језика, префикси и
суфикси класичних језика;
− Основни појмови о фразеологији;
Синтаксичке јединице;
− Синтагме-именичке, придевске,
глаголске, прилошке;
− Субјекатско-предикатска
конструкција;
− Транскрипција речи из страних
језика;
− Именичке синтагме.
16 часова (13
часова
обраде+3 часа
утврђивања)
фронтални
облик рада;
монолошка и
дијалошка
метода; рад на
примерима и
тексту
− Ученик успешно наводи
примере синонимије,
хомонимије, антонимије и
полисемије и препознаје
наведене појмове у примерима
за вежбање; Уочава
различитост лексике у
примерима текстова написаним
различитим функционалним
стиловима;
− Ученик дефинише појмове и
наводи примере неологизама,
жаргонизама и вулгаризама.
− На задатим радним вежбањима
успешно препознаје именичке,
придевске, глаголске и
прилошке синтагме.
178
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Анализе домаћих задатака; Израда
писмених задатака и њихова
индивидуална и колективна
исправка; Самостална израда есеја;
Упознавање са основним облицима
публицистичког изражавања (вести,
чланак, извештај, интервју,
коментар).
24 часа (5
часова
обраде+19
часова
утврђивања)
фронтални и
индивидуални
облик рада,
рад на тексту,
самостално
писмено
изражавање,
дијалошки
метод, анализа
текста.
− Ученик самостално пише
домаће задатке након
претходних усмених анализа на
часу.
− Успешно се усмерава на задате
теме и уочава важност
писменог излагања тока мисли.
− Ради на једноставности стила,
уметничком обликовању
сопственог текста и изградњи
сопственог стилског печата.
− Прави разлику између
различитих видова новинарског
извештавања, проналази
примере у доступној штампи и
путем интернета.
179
180
Енглески језик
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу.
181
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
AMAZING
ANIMALS
SUCCESS
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Зивотињски свет (куцни љубимци,
хоботнице, слонови)
− Zero, First and Second Conditional
− симболи и скраценице
− исказивање вероватноце
− исказивање лицног мисљења
10 (3+7)
− Успех (достигнуца, рад и
образовање)
− одломак из романа “Велики Гетсби”
− Third Conditional I wish / If only
(исказивање зеља и кајања)
− колокације везане за успех и неуспех
9 (4+5)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
ИСХОДИ
− разумевање опстег садрзаја и
смисла непознатог текста
− усвајање новог лексицког
фонда
− употреба усвојених
граматицких структура у
говорном и писаном језику
− аргументовано исказивање
лицног става у писаној форми
− коректна употреба слозених
структура у говорном и
писаном језику
− откривање знацења непознатих
реци на основу контекста
− сазимање, преприцавање и
и преводјење садрзаја писаних
текстова
− употреба усвојене лексике
приликом износења лицних
ставова
182
TAKING
A
BREAK
TO
ERR
IS
HUMAN
MYSTERIES
−
−
−
−
−
−
−
Путовања и одмор
необицна места
путовање авионом
екстрмни спортови
Passive Voice
тумацење статистицких података
описивање места
9 (4+5)
− Сколовање и посао
− терминологија везана за студирање
и посао
− Индиректан говор (изјавне
реценице,питањаи наредбе)
− описивање визуелног материјала
9 (3+6)
− Мистерије
− мистериозне прице о лицностима и
догадјајима
− спекулације у вези прослих
догадјаја: Modal+Perfect Infinitive
− описивање мистериозних места и
догадјаја
9 (4+5)
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− -разумевање и схватање
смисла прилагодјених текстова,
сематских приказа и
статистицких података
− описивање знаменитих места уз
помоц усвојене лексике
− употреба усвојене лексике у
реалним говорним ситуацијама
− разумевање опстег садрзаја и
смисла непознатог текста
− преприцавање садрзаја текста
− употреба усвојеног вокабулара
у говорној комуникацији
− коректна употреба слозених
језицких структура у
комуникацији
− разумевање опстег садрзаја и
смисла непознатог текста
− употреба слозенихграматицких
структура у говорном и
писаном језику
− описивање места и догадјаја уз
помоц усвојене лексике
183
BEAUTY
AND
HEALTH
IT`S
A
SHOW
TIME
− Физицки изглед и лепота
− терминологија везана за опис
физицког изгледа
− разлицити стилови одевања
− идентификација типа текста
− цлан A/AN, THE, / )
− Causative form
9 (4+5)
− Култура и забава
− уметност, позористе, карневали,
музика
− филм и филмска терминологија
− осврт на филм
− индиректна питања
8 (4+4)
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− разумевање, сазимање И
преприцавање садрзаја
прилагодјених текстова
− разумевање текстова
из новинских цланака,
бросура,каталога
− описивање физицког изгледа уз
помоц усвојене лексике
− -употреба слозених
граматицких структура
у говорном и писаном
језику
− сазимање садрзаја
текста,филма,разговора
− уцесце у размени
информација о блиским
темама (филмови)
− употреба индиректног
говора у свакодневној
комуникацији
− писање осврта на филм
уз употребу усвојене
терминологије
184
SPORTS
AND
GAMES
THE
HARD
SELL
−
−
−
−
−
Спортови и игра
колокације везане за спорт
фразални глаголи
квантификатори (both,either,neither)
присвојни генитив
− Рекламе
− куповина, трговина и
услуге
− писање рекламације
− одговор на рекламацију
− колокације
− глаголски обрасци
(-ING form, full and bare infinitive)
7 (3+4)
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
9 (4+5)
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− употреба усвојене
лексике да би се
представиле неке
активности,ситуације и
догадјаји
− разумевање питања и
упутстава
− постављање питања
у вези са темама из
зивота
− правилно корисцење
усвојених граматицких
структура
− разумевање,
постављање и
одговарање на
питања у вези са
темама из зивота
− употреба усвојених
граматицких структура
у говорној и писаној
комуникацији
− састављање кратког
текста - рекламације
(формално писмо)
185
186
Социологија
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније
остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и
противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном
мултикултуралном друштву.
Задаци предмета:
Задаци наставе социологије су да ученици:
− овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе;
− унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;
− развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
− усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе,
поштења и личне одговорности;
− развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;
− унапреде и прошире општу културу;
− јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);
− развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;
− унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;
− унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;
− унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада).
187
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА
ТЕМА
СОЦИОЛОШКИ
ПРИСТУП ДРУШТВУ
ДРУШТВЕНА
СТРУКТУРА И
ДРУШТВЕНЕ
ПРОМЕНЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Одређење предмета и метода
социологије
− Модерно и савремено друштво
− Настанак социологије
− Појединац, култура и друштво
− Друштвена структура и систем:
групе, организације, институције
− Друштвена струкгура и систем:
стратификација, покретљивост
− Друштвена структура и систем:
друштвене улоге, друштвени
положаји, моћ, углед
− Друштвене неједнакости
− Друштвене промене и развој
− Друштво и становништво
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 (6+3)
22 (13+9)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошки
дијалошки
комбиновани
фронтални
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
искусија
фронтални
ИСХОДИ
− да ученици разумеју
специфичност социолошког
приступа друштву,
− да уоче сличности и разлике
социолошких оријентација и
ниво њихове применљивости
− да усвоје појмове вредности,
норми, идентитета и
социјализације и уоче њихов
значај у формирању
друштвеног и личног
идентитета појединаца
− разумевање друштвене
структуре и друштвених
промена у савременом друштву
− разумети исход, узрок
настанка, суштину и значај
најзначајнијих друштвених
група
− схватање појма раслојавања,
− зна основне карактеристике
хоризонталне и вертикалне
покретљивости
− уочавање односа и главних
извора моћи
− разумевање узрока, облика и
нивоа друштвене неједнакости
188
− разумевање социјалних и
историјских извора друштвене
неједнакости
− развијање става о врстама,
квалитету и последицама
друштвених промена у нашем
друштву
−
− разумевање властитог положаја
унутар социјалне структуре
− усвајање знања о друштвеној
покретљивости и популационој
политици
ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ
ЖИВОТА
−
−
−
−
−
−
−
−
Сфера рада
Економски аспекти друштва
Култура
Религија
Политика
Етнички аспекти друштва
Идеологија
Породица
21 (12+9)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
− схватање појма и проблема
каузалитета поделе рада у
друштву
− разумевање појма, проблема,
значаја, места, улоге и
функције културе у друштву
− уочавање смисла и значаја
друштвених група и заједница религијских, политничких,
етничких, породичних,
идеолошких
− схватање настанка религије и
религијског мишљења
− идентификује монотеистичке
религије и њихове основне
карактеристике
189
ПОЈАВЕ И
ПРОБЛЕМИ
САВРЕМЕНОГ
ДРУШТВА
−
−
−
−
−
−
Социјално-патолошке појаве
Друштво и простор
Еколошки проблеми
Глобализација
Млади у савременом друштву
12 (7+5)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
− разумети односе природе и
друштва, као и смисао места,
положаја и улоге човека у свету
и друштву
− разумети смисао и значај
заштите човекове животне
средине
− препознати и описати
карактеристике социјалнопатолошких појава
− разумети узроке и последице
социјално-патолошких појава
− схватање појма глобализације и
њених последица на живот у
савременом друштву
− развијање свести о положају
младих у савременом друштву
– њихов значај и улога
190
Физичко васпитање
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима,допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких
способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима
живота и рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела(превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења(вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
191
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
− Утврђивање психофизичког
− стања ученика на почетку и
крају школске године
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
− Техника трчања(спринтерско
трчање)
− Техника трчања дугих пруга
− Бацање кугле ротационом техником
− Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 часова
(3 часова за
обраду и 5 часа
за утврђивање)
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког трчања,технику
бацања кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
− ПАРТЕР
− из упора за рукама премах одбочно
до предњег упора
− ВРАТИЛО
− узмах до упора,одривом од притке
саскок назад
− ГРЕДА
− комплекс елемената
− РАЗБОЈ
− замах у предњи упор,спуст у склек и
зањихом у склек
9часова
(4 за обраду и 5
за утврђивање)
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
192
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
,,забадање`` шут на гол
контра,полуконтра
финте,шут на гол
кретање у одбрани
зонске одбране 3:2:1; 3:3
ѕонске одбране 6:0; 5:1
10 часова
(3 за обраду и 7
за утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
скок-шут ,двокорак
контра,полуконтра
игра 1:1
игра 2:2
Баскет игра
полуконтра 2:1
полуконтра 3:2
зонске одбране 2:1:2; 2:3; 1:3:1
игра на два коша
12 часова
(4 часова за
обраду и 8 за
утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти, чекић, сервис
сервис, смеч-сервис
блок, двојни блок
игра у пољу
смечирање,пенали
смечирање иза линије напада
улога техничара, ,,кување``
игра
12 часова
(6 часова за
обраду и 6 за
утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
193
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
10 часова
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
194
Математика
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
као и за успешно настављање образовања. Развијање менталне способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватење места и значаја математике у процесу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције
Допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самосталан за рад, критичност
Даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања
195
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
I ПОЛИЕДРИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Површина многоугао, троугао,
паралелограм, трапез и шестоугао.
− Призма, равни пресеци, квадар и
коцка, површина и запремина.
− Пирамида, површина и запремина,
зарубљена пирамида, површина и
запремина, правилни полиедри,
Ојлерова теорема.
13 (4+9)
II ОБРТНА ТЕЛА
− Круг, делови круга, ваљак, површина
и зашремина, купа, површина и
запремина, зарубљена купа
површина и запремина. Сфере и
њени пресеци. Површина лопте,
калоте и појаса. Површина и
запремине тела насталих ротацијом.
20 (6+14)
− Израчуна површину и
запремину ваљка, купе,
зарубљене купе и лопте.
III АНАЛИТИЧКА
ГЕОМЕТРИЈА
− Аналитика, растојање, подела, дужи.
Права, разни облици праве,
коенфицијент правца. Угао између
две праве, услов паралелности и
нормалности. Растојање тачака
праве. Аналитичка права. Аналитика
тачке и праве. Кружница, кружница
и права, елипса, елипса и права,
хипербола, хипербола и права.
Паробола, парабола и права.
31 (8+23)
− Израчуна растојање две тачке;
обим троугла, површину
троугла и подели дуж у датој
размери.
− Разликује општи облик
једначине праве од
експлицитног и преведе један
запис у други.
− одреди једначину праве
одређену датом тачком и
коинфицијентом правца.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Израчуна обим и површину
фигура у равни.
− Разликује правилне полиједре.
− Израчуна површину и
запремину призме, пирамиде и
зарубљене пирамиде.
196
− Примени услов паралелености
и услов нормалности. Одреди
положај кружнице у
кооридинатном систему и
положај праве у односу на
кружницу.
− Исто за елипсу, параболу и
хиперболу.
IV ЛИНЕАРНО
ПРОГРАМИРАЊЕ
V НИЗОВИ
VI ЕЛЕМЕНТИ
ПРИВРЕДНЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ
МАТЕМАТИКЕ
− Линеарно програмирање.
Транспарентни проблем. Налажење
екстремне вредности на конвексном
полигону.
8 (2+6)
− Примени Гаусов логаритам на
решавање система једначине.
− Бројни низ, својства. Гранична
вредност низа. Аритметички низ.
Геометријски низ. Бесконачни
геометријски низ.
12 (4+8)
− Препозна низ и да га настави.
Препозна А низ и објасни шта
су латинично m,d, Sm.
− Геометријски низ и објасни
шта су n, q и израчуна sm.
− Прост каматни рачун. Каматни број
и каматни кључ. Сложени каматни
рачун. Крајна и почетна вредност.
Број периода. Каматна стопа. Рачун
улога почетком или крајем периода.
Улог, стопа и време. Рачун ренте.
Број исплата. Каматна стопа. Низови
и примене на СКР. Рачун, улога и
ренте.
24 (5+19)
− Примени прост каматни рачун.
Примени сложени каматни
рачун.
− Покаже разлику између
простог и сложеног каматног
рачуна.
− Објасни појам ручуна улога.
− Објасни појам рачуна ренте и
када се он употребљава.
197
198
Рачуноводство
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета рачуноводства је оспособљавање ученика да се стицањем знања из области рачуноводства, по завршеном школовању
укључе у рад и обављање послова рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима и вишим
школама.
Задаци предмета:
− Стицање знања о различитим облицима својине над средствима као и различитим облицима организовања привредних субјеката с обзиром
на начин вођења пословних књига и пословног извештавања,
− Схватање улога и начаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредног субјекта,
− Схатање неопходности, тачног, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација и информација за пословно одлучивање
као и за потребе екстерних корисника,
− Схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха,
− Оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско~стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката,
− Методе које могу да се користе у извођењу практичне наставе су комбиноване али се своде првенствено на самосталан рад ученика уз
помоћ професора
199
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
СПЕЦИФИЦНОСТИ
КЊИГОВОДСТВА
БАНАКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− евиденција пословања банака
− специфицности књиговодства и
пословних књига у банкама
− биланс стања банке
− биланс успеха банке
− евиденција готовине и депозита код
НБС
− девизни рацун
− евиденција девизних средстава
− платни промет са иностранством и
инструменти платног промета
− евиденција пласмана и извора
средстава банке
− евиденција кредита банке
− евиденција хартија од вредности и
нематеријалних улагања
− евиденција основних и других
средстава банке
− евиденција обавеза из пословања
капитала и резерве
− евиденција дугороцних резервисања
− евиденција расхода, прихода и
финансијски резултат банке
− евиденција расхода и временска
разграницења
− евиденција прихода банке
− обрацун финансијског резултата
банке
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
51 (13+38)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
МЕТОДЕ РАДА:
Монолошка;
Дијалошка;
Писани радови;
Демонстративна;
Смислено
рецептивна;
Интерактивна;
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални;
Групни;
Рад у пару;
Индивидуални;
ИСХОДИ
− Ученик ће бити способан да:
− рачуноводствено прати
пословање банака: евиденцију
пласмана и извира средстава,
обавеза и капитала као и
евиденцију прихода и расхода
и резултата пословања банака
− да самостално саставља
биланс успеха банке и
сачињава периодични
извештај банке
− да рачуноводствено прати
пословање осигуравајућих
организација: евиденцију
основних средстава,
финансијских пласмана,
потраживања, обавеза као и
евиденцију прихода, расхода и
обрачун резултата пословања
осигуравајућих организација
− да самостално саставља
биланс успеха осигуравајуће
организације и саставља
годишњи обрачун
финансијског резултата.
200
− састављање биланса успеха
− расподела добити банке и књизење,
губитак и књизење губитка
− периодицни обрацун и известај
банке.
СПЕЦИФИЦНОСТИ
КЊИГОВОДСТВА
ОСИГУРАВАЈУЦИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
− специфицности књиговодства и
пословне књиге осигуравајуцих
организација
− биланс стања осигуравајуцих
организација
− биланс успеха осигуравајуцих
организација
− евиденција основних средстава,
дугороцних финансијских пласмана
и залиха-појам и врсте основних
средстава
− евиденција основних средстава
− евиденција прибављања основних
средстава
− амортизација основних средстава
− евиденција отудјивања основних
средстава
− евиденција дугороцних
финансијских пласмана
− евиденција залиха
− евиденција потразивања, пласмана,
готовине и готовинских
еквивалената
− евиденција потразивања по основу
премија осигурања и уцесца у
накнади стете
− евиденција капитала, дугороцних
резервисања и обавеза
40 (13+27)
201
− евиденција расхода, прихода и
финансијски резултат
− евиденција расхода
− евиденција прихода
− обрацун резултата
− састављање биланса успеха
осигуравајуце организације
− годисњи обрацун финансијског
резултата
ПОРЕСКИ БИЛАНС
− порески биланс
− обрацун опорезиве добити и
састављање пореског биланса
− структура пореског биланса
− обавезе и рокови пореског биланса
8 (2+6)
ЈАВНИ ПРИХОДИ И
РАСХОДИ
− јавни приходи и расходи
− институције за финансирање јавних
расхода
− будзети; специфицности евиденције
јавних прихода и расхода
− финансијски програми
− књиговодствена ресења и карактер
промена код других правних лица
9 (3+6)
202
Статистика
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе статистике је стицање основних статистичких знања потребних за примену статистичких метода у пракси и за даље образовање.
Задаци предмета:
− Уочавање важности статистичких метода у праћењу и аналии пословања предузећа;
− Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу економских појава на нивоу предузећа;
− Развијање представе о значају и употреби статистичких података, њиховој међусобној повезаности као и уочавање везе између статистике
и других наставних дисциплина;
− Развијање способности ученика за закључивање на темељима статистичких података;
− Развијање одговорног односа ученика према раду
203
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
УВОД У
СТАТИСТИКУ
− Уводни час
− Појам и задаци статистике
− Карактаристике и основе
статистичког медота
− Статстички поступак и организација
статстичке активности у нашој
земљи
4 (4 + 0)
СТАТСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ
−
−
−
−
−
Припрема посматрања
Припрема посматрања
Припрема посматрања
Припрема посматрања
Планирање и организација
истраживања
− Снимање података и контрола
прикупљиних података
10 (6 + 4)
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ
ПОДАТАКА
− Појам, сврха и фазе сређивања и
груписања
− Атрибутивне серије
− Нумеричке серије
− Пременске и просторне серије
− Технике обраде и сређивања
података
8 (5 + 3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
Монолошкодијалошка
Писани радови
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање са статистичким
методом, као научним методом
истраживања масовних појава.
− Упознавање са програмом и
организацијом статстичког
истраживања.
− Сврха сређивања и груписања
података статистичких серија.
204
ПРИКАЗИВАЊЕ
СТАТИСТИЧКИХ
ПОДАТАКА
−
−
−
−
−
−
−
−
Табеларно приказивање
Врсте табела
Линијски дијаграм
Површински дијаграми
Површински дијаграми
Површински дијаграми
Површински дијаграми
Пиктограми и картограми
17 (8 + 9)
− Могућности приказивања
статистичких података; табеле
у графулју прикази.
АНАЛИЗА
ПОДАТАКА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Аритметичка средина
Аритметичка средина
Модус
Медијана
Медијана
Геометријска средина
Хармонијска средина
Мере дисперзије
Мере дисперзије
Мере дисперзије
Базни и ланчани индекси
Показатељи односа
33 (15 + 18)
− Могућности обраде и анализе
статистичких података,
сређивање у статистичке серије
преко средњих вредности, мера
дисперзије, коефицијента
корелације и релативних
бројева, тумачење добијених
резултата.
205
206
Право
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Овладавање основним појмовима о држави и праву као нужном претпоставком за усвајање посебних правних садржаја, стицање елемената
политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађана, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште, као и
стицање основних знања о привредном праву.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
проучавање суштине правне норме и њеног значаја;
упознавање ученика са повезаношћу државе и права;
развијање способности ученика за правилно примењивање правних норми уз савладавање радњи примене и тумачења права;
упознавање ученика са основама правног система РС;
проучавање свих релевантних појмова устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су
обухваћени садржајем предмета;
− стицање општих знања о уређењу РС;
− упознавањ ученика са основама управног поступка у наплати јавних прихода и остварењу расхода за јавне државне потребе
207
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРАВО
ТЕМА
ДРУШТВЕНЕ
НОРМЕ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
О ДРЖАВИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Појам друштвене норме, друштвене
норме и природни закони, однос
норме и стварности, врсте
друштвених норми
− Морал, обичаји и њихов однос према
праву
− Појам права
4 (3+1)
− Право и држава као друштвене
појаве
− Појам и елементи државе
− Функције државе
− Држављанство
− Улога државе у стварању и примени
права и улога права у организовањз
и функционисању државе
− Државна организација, државни
органи и врсте
− Облици владавине
− Облици политичког режима
− Облици цржавног уређењ
− Облици джавне власти
14 (10+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
- монолошка
- дијалошка
- монолошкодијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
- фронтуални
- инвидуални
ИСХОДИ
− упознавање друштвених норми
као правила понашања
− схватање морала и обичаја као
поебних врста друштвених
норми
− овладавање појмом права и
правног поретка
− разумевање односа држве и
права
− овладавање појмом и
елементима државе
− стицање основних представа о
функционисању државе
− овладавње појмом, начинима
стицања и престанка
држављанств
− размевање неодвојивости
појава права и државе
− овладвање појмом државне
организације, државног
апарата, државног органа
− разумевање појма и врста
монархије и републике
− разумевање појма и врста
демократије и аутократије
− овладавње појмом држвног
уређења и врстама држава
208
− према олику уређења
− разумевање појма политичког
система и врста
ПРАВНА
НОРМА
− Појам и елементи правне норме
− Врсте правних норми
3 (2+1)
− овладавање појмом,
елементима и врстама правних
норми
ПРАВНИ
АКТИ
− Појам правног акта , доношење и
облик правног акта
− Врсте правних аката
− Извори права
4 (3+1)
− савладавање основних појмова
везаних за правни акт
− разликовање правних аката
− схватање значаја правних аката
као извора права
− разумевање хијерархије
правних
− Законитост, правоснажност и
извршност
− Органи заштите уставности и
законитости
3 (2+1)
− разумевање појма и значаја
уставности, законитости,
правоснажности и извршности
−
−
−
−
−
5 (3+2)
− проучавање субјекта и објекта
права
− овладвање појмом и врстама
правних чињеница
− схватање значаја
инситутазастарелости
ПРАВНА СНАГА
НОРМАТИВНОГ
АКТА
СУБЈЕКТИ ПРАВА,
ОБЈЕКТИ ПРАВА И
ПРАВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ
Субјекти права
Заступник
Објекти права
Правне чињенице
Застарелост
209
ПРИМЕНА ПРАВА
− Примена права
− Појам и значај тумачења права
− Докази и врсте доказа
3 (2+1)
−
−
−
−
− Тужба
− Жалба
4 (2+2)
− разумевање појма тужбе и
жалбе
ПРАВНИ СИСТЕМ
− Правне установе, правне гране и
правне области
− Основни појмови о главним гранама
правног система Републике Србије
3 (2+1)
− овладавање појмовима правна
установа, правна грана и
правни систем
ДЕМОКРАТИЈА И
МЕХАНИЗМИ
ВЛАСТИ У РС
− Облици демократије
− Вишепартијски систем
− Избори
4 (3+1)
− стицање основних знања о
вишепартијском систему и
изборима
СРБИЈА КАО
ДРЖАВА,
АУТОНОМИЈА И
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
− Србија, њена државност и
уставотворна власт
− Органи РС
− Облици аутономије
− Локална самоуправа
− Јавна управа
− Државна управа
− Недржавна управа
− Јавна служба
− Нечело јавности и законитоти
6 (4+2)
− стицанје основних знања о
најважнијим органима РС,
њиховом избору и
надлежностима
ПРАВНА СРЕДСТВА
оспособљавање за
повезивање правних норми са
стварношћу
овладавање појмом и врстама
тумачења правних норми
− овладавање појмом доказних
средстава и врстама доказа
210
ГРАЂАНИН И
ЊЕГОВА ПРАВА И
СЛОБОДЕ З РС
−
−
−
−
−
−
Личне слободе и права грађана
Политичке слободе и права грађана
Економске слободе и права грађана
Остале слободе и права грађана
Уставне дужности
Заштита уставом гарантованих права
и слободе
4 (3+1)
− разумевање основних права и
слобода грађана гарантованих
уставом и заштите ових пред
надлежним судовима
ГРАЂАНСКО ПРАВО
− Појам и предмет грађанског права
− Подела грађанског права
− Стварно право, појам и подела
ствари
− Појам и врста својине
− Стицање својине
5 (3+2)
− стицање основних знања о
грађанском праву и подели у
оквиру ове гране
− овладавање појмом стварног
прва, разликовање ствари
− упознавање појма и врста
својине, као и начина за њено
стицање
ГРАЂАНСКОПРАВНИ ОДНОС
− Појам и елементи правног односа
− Настанак, мењање и престанак
правног односа
− Правни послови (појам, услови,
пуноважност, предмет и циљ)
− Врсте правних послова
10 (2+8)
− овладавање појмом правног
односа и његовом садржином
− разумевање разлога за
настанак, престнак или мењање
правног односа
− стицање основних знања о
правцним пословима и
њиховим врстама
211
212
Пословне финансије
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ програма предмета пословне финансије је стицање знања о финансијама привредних организација.
Задаци предмета:
−
−
−
−
стицање основних знања о организацији и финансијским функцијама;
стицање знања о принципима и правилима финансирања;
стицање знања о финансијском планирању;
стицање знања о располагању новчаним средствима и хартијама од вредности.
213
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
УВОД У ПОСЛОВНЕ
ФИНАНСИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБАВЉАЊА
ФИНАНСИЈСКИХ
ПОСЛОВА У
ПРЕДУЗЕЋУ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Увод у пословне финансије
Појам пословних финансија
Развој пословних финансија
Финансијска функција
Функције пословних финансија
Финансијско пословање предузећа
Финансијска ситуација предузећа
Финансијска структура предузећа
Финансијска политика предузећа
Принципи финансијске политике
− Финансијски послови у предузећу
− Финансијски послови са банкама
− Подела финансијских и
рачуноводствених послова
− Пословни и финансијски извештаји
− Контрола књиговодствених и
финансијских докумената
− Ревизија
− Правно регулисање финансијских
послова
− Кодекс пословно-финансијских и
рачуноводствених начела и
рачуноводствених стандарда
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
15 (10+5)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
13 (8+5)
МЕТОДЕ
РАДА
монолошка
дијалошка
ИСХОДИ
− Стицање знања о финансијама
привредних организација;
− Стицање основних знања о
организацији и финансијским
функцијама;
− Стицање знања о принципима и
правилима финансирања.
− Стицање знања о обављању
финансијских послова у
предузећу
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
214
ПОСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКЕ
ФУНКЦИЈЕ
− Послови прикупљања и коришћења
средстава
− Послови платног промета
− Послови финансијског планирања
− Послови финансијске анализе
− Послови контроле рационалности
употребе средстава
− Послови информисања и управљања
− Кредитни послови
− Финансијске трансакције
− Благајничко пословање
− Финансијска функција у предузећу,
друштвеним делатностима и
државним органима
− Модели организације финансијске
функције
19 (11+8)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о пословима
финансијске функције почев од
прикупљања, коришћења,
планирања, анализе, контроле,
информисања и управљања.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
215
ПРИНЦИПИ
ФИНАНСИРАЊА
− Појам финансирања
− Облици финансирања
− Финансирање предузећа путем
емисије акција
− Кредитно финансирање
− Стратешке разлике акционарског и
кредитног финансирања
− Финансирање путем обвезница
− Финансирање путем учешћа, аванса
и претплате
− Бесповратно финансирање
− Специфични облици финансирањализинг
− Факторинг и форфетинг
− Принципи и правила финансирањапринцип рентабилности
− Принцип сигурности и принцип
независности
− Принцип ликвидности
− Принцип заштите од
презадужености и принцип
еластичности финансирања
− Правила финансирања
25 (15+10)
МЕТОДЕ
РАДА
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о принципима и
правилима финансирања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
216
Јавне финансије
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета јавне финансије је стицање знања из области финансирања државних органа и друштвених служби.
Задаци предмета:
- стицање знања о финансијским токовима у области јавне потрошње;
- стицање знања о организацији и функционисању јавних финансија;
- стицање знања о јавним расходима и приходима;
- стицање знања о буџетском систему;
- стицање знања о фискалној политици.
217
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
ТЕМА
I УВОД У ЈАВНЕ
ФИНАНСИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам науке о финансијама
− Теоријски аспекти финансијске
науке
− Појам и значај финансијске
политике
− Појам и значај јавног сектора
− Основне функције јавних финансија
− Основи система јавног финансирања
са освртом на нашу земљу
− Појам и структура јавних потреба
− Јавне користи и јавна добра
− Увод у јавне финансије
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
18 (10+8)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Циљ је да ученици схвате појам
науке о финансијама и да их
приближи значају јавних
сектора и јавних финансијама
као и њиховом систему.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални и
индивидуални
218
II ЈАВНИ РАСХОДИ
− Појам и значај јавних расхода
− Јавни расходи према концепцији
економске природе јавних расхода
− Основна начела јавних расхода
− Основна класификација јавних
расхода
− Примарни и секундарни материјални
и лични расходи
− Расходи према објекту и расходи
према субјекту
− Продуктувни и непродуктивни јавни
расходи
− Производни и трансферни расходи
Функсионална класификација јавних
расхода
− Основа класификације јавних
расхода
− Обим, граница и ефекти јавних
расхода
− Основни узроци пораста расхода
− Основни ефекти јавних расхода
− Утицај расхода на производњу и
експанзију инвестиција
− Економске функције јавних расхода
− Јавни расходи и државна
интервенција
− Економске функције јавних расхода
− Трансфери преко јавних расхода
− Јавни расходи
47 (30+17)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ је да ученици схвате
појам, значај јавних расхода и
њихову класификацију.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
219
III ЈАВНИ ПРИХОДИ
− Појам и класификација јавних
прихода
− Фискални и нефискални приходи
− Појам пореза
− Карактеристике пореза
− Класификација пореза
− Теорија оправдања пореза
− Основни елементи опорезивања
− Основни циљеви опорезивања
− Дејство опорезивања
− Деловање пореза на потрошњу и
акумулацију
− Деловање пореза на економску
структуру
− Основна пореска начела – принципи
опорезивања
− Трансформација пореза
− Макроекономска дејства
опорезивања
− Појам и модели пореског система
− Порески систем наше земље
− Порез на промет и остале врсте
пореза
− Јавни приходи
51 (32+19)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ је да ученици схвате
појам, значај јавних
прихода и њихову
класификацију.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
220
Банкарско пословање
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета банкарско пословање је стицање знања из области банкарског пословања
Задаци предмета:
− -стицање потребних знања из области банкарског, кредитног и девизног система;
− -стицање знања о токовима новчаног кретања и пословању новчаним средствима;
− -упознавању са пословима и задацима банака.
221
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
УВОД У БАНКАРСКО
ПОСЛОВАЊЕ
−
−
−
−
Увод у банкарско пословање
Појам и дефиниција банке
Врсте банака
Банке и банкарски системи у
развијеним земљама
− Данашњи банкарски систем у Србији
и његове основне карактеристике
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
8 (5+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
приступ
ИСХОДИ
− Стицање знања из банкарства и
начину његовог
функционисања у нашој земљи
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
БАНКЕ
− Оснивање и почетак рада Народне
банке Србије,
− Појам, улога и циљева НБС као
централне банке
− Статус, функције, надлежности и
одговорности НБС
− Управљање и руководјење НБС
− Задаци НБС
− Задаци НБС
− Задаци НБС
− Приходи и расходи НБС
− Контролна функција НБС
− Пословна банка
− Организација, управљање и
34 (18+16)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
приступ
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
− Упознавање ученика са радом
наше главне банке, Народне
банке Србије, њеним
пословима, органима
управљања, спроводјењу
монетарне политике и
инструмената за њено
спроводјење, одржавању
домаће и спољне ликвидности
и начин путем којег остварује
приход и надокнадјује губитак:
− Упознавање ученика са
савременим кретањима у
предметној материји и
222
−
−
−
−
−
−
−
БАНКАРСКИ
ПОСЛОВИ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
руководјење пословном банком
Извори средстава и фондови банке
Банкарски биланси
Банкарски агрегати
Управљање средствима банака
Медјубанкарски односи
Банке и привредне организације
Престанак рада банака
Банкарски послови
Појам и врсте банкарских послова
Пасивни банкарски послови
Врсте пасивних банкарских послова
Кредити код централне банке и
других банака
Активни банкарски послови
Активни банкарски послови
Ломбардни кредит
Инвестициони кредит
Хипотекарни кредит
Потрошачки кредит
Краткорочни кредити за обртна
средства
Неутрални банкарски послови
Депо послови
Комисиони послови
Промет хартијама од вредности
Послови платног промета
Сопствени банкарски послови
потребом сталног образовања у
струци.
30 (18+12)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
пороблемахеуристички
метод
− Упознавање са пословима и
задацима банака;
− Стицање знања из области
кредитног система.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
223
224
Пословна информатика
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи информатичка знања и навике које ће бити у функцији решавања проблема из предмета струке.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
оспособљавање ученика за табеларна израчунавања
оспособљавање ученика за обраду слика;
оспособљавање ученика за мултимедијалне презентације;
оспособљавање ученика за коришћење готових апликација;
оспособљавање ученика за самостални рад;
оспособљавање ученика за примену нових технологија.
225
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
СТАРТОВАЊЕ
ПРОГРАМА ЗА РАД
СА ТАБЕЛАМА
− Уводни час
− Изглед екрана, радна свеска, радни
листови, радно окружење
2 (2+0)
УНОС И БРИСАЊЕ
ПОДАТАКА
− Унос, измена, копирање и
премештање садржаја ћелије
− Брисање, замена и аутоматско
попуњавање ћелије
4 (2+2)
МЕТОД
РАДА:
Демонстрација
и практичан
рад
− Тражење и филтрирање података
2 (1+1)
ОБЛИК
РАДА:
индивидуални
рад
− Сортирање и аутоматско сабирање
2 (1+1)
− Премешта податке по задатим
критеријумима
ПОПРАВЉАЊЕ
ИЗГЛЕДА ТАБЕЛЕ
− Форматирање: редова, колона и
ћелије
− Копирање формата
− Рад са блоковима података и
валидација података
8 (3+5)
− Уређује изгледа табеле са
задатим циљем да буде уредна
и читка
РАД СА РАДНИМ
ЛИСТОВИМА И
ПРОЗОРИМА
− Операције са радним листовима и
деловима екрана
2 (1+1)
− Користи делове екрана и
преклапа их
КРЕТАЊЕ
СОРТИРАЊЕ И
АУТОМАТСКО
САБИРАЊЕ
− Да схвати значај овог програма
− Подешава радно окружење и
елементе радне свеске
− Користи наредбе за рад са
податком у ћелији
− Проналази и издваја податке
226
ФОРМУЛЕ И
ФУНКЦИЈЕ
− Адресирање ћелија
− Елементи израза: аргументи и
оператори
− Основне функције и њихово
коришћење
− Функције са условом
− Функције са условом и коришћење
логичких оператора
− Међузбирови и остале функције
16 (6+10)
− Научи да користи основне
функције у програму и њихово
аутоматско прерачунавање
РАД СА
ГРАФИКОНИМА
− Типови графикона и њихово
коришћење
− Израда и форматирање графикона
−
− Подешавање параметара стране
(FILE/PAGE SETUP..)
− Прелом стране, преглед пре штампе
и штампање
8 ( 2+6 )
− Да графички прикаже податке
4 (2+2 )
− Да уреди страну са табелом
НАПРЕДНИ РАД СА
ТАБЕЛАМА
− Коришћње образаца за унос
података
− Напредно филтрирање података
− Изведене табеле и дијаграми
− Алати за испитивање формула
8 (4+4)
− Додатне могућности програма
и увод у базе
СКЕНЕР,
ДИГИТАЛНИ
АПАРАТ И КАМЕРА
КАО ИЗВОР
ПОДАТАКА
− Коришћење скенера, дигиталног
апарата и камере
2 (1+1)
− Да повеже и унесе податке,
слику из дигиталног апарата,
камере и других спољних
медијума
ОСНОВНИ
АТРИБУТИ СЛИКЕ
− Величина слике и формат слике
− Атрибути слике: осветљеност,
осветљај, ротација, негатив
4 (2+2 )
− Да научи основне елементе
слике и њихову корекцију
ШТАМПАЊЕ
227
III ИЗРАДА
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
− Објашњење појмова: објекат и слајд
− Изглед екрана и основни елементи
слајда
− Уређивање изгледа слајда: позадине
и садржине
− Промена редоследа слајдова и
њихова транзиција
− Анимација слајдова и ефекти
прелаза између слајдова
− Снимање презентације и њена
штампа
10 (6+4)
− Да научи да направи
презентацију, и да је направи и
презентује неки економски
проблем
228
Грађанско васпитање
Разред: III / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
229
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМА
ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Демократија и демократско
одлучивање
− Грађански живот, политика и власт
− Ограничена власт
− Подела власти
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
5
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО
− Појам грађанин/грађанка
− Грађани/грађанке и поштовање
закона (припрема за дебату и дебата)
− Упознавање са радом локалне власти
и самоуправе
− Грађанско и цивилно друштво
− Карактеристике цивилног друштва
− Однос цивилног друштва и државе
− Грађански активизам – за и против
(припрема за дебату и дебата)
9
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− усвајање појмова демократије и
политике, као предусловa
политичке партиципације
грађана.
− препознавање механизама
функционисања и институција
демократије, као и начина
контроле и ограничења власти
у демократском поретку.
− усвајање појма, карактеристика
и вредности грађанског
друштва.
− схватање односа државе и
грађанског друштва, појма
грађанина, као и значаја и
начин његовог учествовања у
политици.
230
ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА ПРАВА
И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
−
−
−
−
Претпоставке грађанског друштва
Људска права
Грађани моје општине
Грађанска иницијатива
(формулисање, презентација и
анализа рада, формални предлог)
− Скупштина (припрема за заседање и
заседање)
− Удружење грађана (право на
самоорганизовање и упознавање са
радом локалних удружења грађана)
12
− планирање локалне акције :
− избор проблема, планирање,
прикупљање података, формулисање
проблема, циљева и задатака;
− план надгледања и оцена
успешности;
− одређивање циљних група, анализа
окружења и изградња подршке
− осмишљавање поруке и одабир
канала комуникације
− прикупљање средстава и план
активности
− припрема за јавну презентацију
− јавне презентације у школи
8
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− усвајање појма људских права,
и улоге грађана у залагању за
остваривање ових права
− схватање права на грађанску
иницијативу која омогућава
партиципацију грађана у
процесу доношења одлука и
право на самоорганизовање
грађана,
− упознавање с улогом
невладиних организација
− усвајање знања и развој
вештинеа које су неопходне за
решавање проблема, кроз
реализацију конкретних
локалних акција.
− израда јавне презентације
нацрта акција и резултата у
школи.
231
232
Верска настава
Разред: III / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
233
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ТАЈНА ХРИСТОВА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
јединство бога и света
као циљ стварања
истинити бог и истинити човек
христово страдање и смрт као
последица првородног греха
васкрсење Христово
превазилажење смрти као
плод личне заједнице бога и
човека у Христу
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
11 ( 6 + 5 )
монолошка
дијалошка
− појам јединства Бога и света
− схватање Божије и људске
природе у Христу
− појам Христовог страдања и
смрти
− Васкрсење као победа над
смрћу
ИСХОДИ
ИСУС КАО НОВИ
АДАМ
ЈЕДИНСТВО
ПРИРОДЕ
− Исус као нови Адам
− јединство природе у христу
4 (2+ 2 )
монолошка
диалошка
− поређење Адама и Христа
− јединство света и Бога у
Христу
СВЕТИ ДУХ У
ЊЕГОВА
УЛОГА У СВЕТИМ
ТАЈНАМА
−
−
−
−
улога у сједињењу људи и
створене природе
св.дух у тајнама: крштење,
миропомазање, рукоположење
5 (3 + 2 )
монолошка
диалошка
− схватање улоге Св.духа у
Цркви данас
ЛИТУРГИЈА,
ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ
−
−
−
−
−
−
икона истинског постојања
заједничко дело Свете тројице
природна разлика али не и
одељеност између Бога и твари
апостолско пријемство у
контексту литургије
8 ( 4+4)
монолошка
диалошка
− схватање литургије као иконе
будућег постојања
− сва дела Свете заједничка
− поредак у цркви потиче од
Христа и апостола
234
ЕПИСКОПОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У
ЦРКВИ
− икона Христова
− презвитери, ђакони, лаици
ЛИТУРГИЈА КАО
ИКОНА БУДУЋЕГ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ
− икона будућег века
− распеће и Васкрсење у
− православној иконографији
3 (2 + 1 )
4(3+1 )
монолошка
диалошка
− епископ представља Исуса
христа
− презвитери су наследници
апост.
− ђакони ученика апостолских
монолошка
диалошка
− схватање службе каква ће да
буде у будућности
− схватање Васксења и распећа
Христа
− сликање у православној
иконографији
235
236
Четврти разред
237
238
Српски језик и књижевност
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви предмета:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање
за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци предмета:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
− овладају знањима о српском књижевном језику;
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења,
образовања и интелектуалног развоја;
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других
народа;
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем
књижевности). Ученици треба да:
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан
начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова
агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
239
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
1. САВРЕМЕНА
ПОЕЗИЈА
− Одлике савремене поезије;
− Избор из светске лирике 20. века
(Превер, Ахматова, Цветајева,
Бродски);
− Васко Попа: Манасија, Каленић
(избор из циклуса Списак);
− М. Павловић: Научите пјесан,
Реквијем;
− Д. Максимовић: Тражим
помиловање (избор);
− Б. Миљковић: Поезију ће сви писати;
− С. Раичковић: Камена успаванка
(избор).
14
фронтални и Ученик ће бити у стању да:
индивидуални;
монолошка и
− наведе обележја савремене
дијалошка
поезије
метода; рад на
− тумачи песничка дела износећи
тексту;
доживљаје, запажања и
анализа текста.
образложења о њима
− изведе закључак о
карактеристикама песничког
језика, мотивима и форми у
обрађеним песмама.
2. САВРЕМЕНА
ПРОЗА
− Структурни чиниоци прозног
књижевноуметничког дела и
типологија романа;
− Есеј.
− Исидора Секулић: О култури;
− И. Андрић:О причи и причању;
Приповетка. Б. Ћопић: Башта
сљезове боје (избор);
− Д. Киш: Енциклопедија мртвих;
− Борхес: Чекање;
− Роман. А. Ками: Странац;
− И. Андрић: Проклета авлија;
− В. Десница: прољећа Ивана Галеба
(одломак);
29
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
индивидуални,
аналитичкосинтетичка
анализа текста
− именује различите прозне врсте
− тумачи дело у складу са
његовим жанровским
особеностима
− интегрише лично искуство
током читања и тумачења дела
− вреднује дело износећи
аргументе
240
3. САВРЕМЕНА
ДРАМА
4. КЛАСИЦИ
СВЕТСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
5. СИНТАКСА
−
−
−
−
М. Селимовић: Дервиш и смрт;
Д. Ћосић: Корени;
Књижевна критика.
Петар Џаџић: О Проклетој авлији.
−
−
−
−
Одлике савремене драме;
С. Бекет: Чекајући Годоа;
Д. Ковачевић: Балкански шпијун;
Драмска књижевност и други
медији.
8
фронтални,
дијалошки,
гледање филма
у медијатеци
− увиди разлику између
традиционалне и савремене
драме
− упореди драмски књижевни
текст са другим облицима
његове интерпретације
− формулише личне утиске и
запажања о прочитаном делу
− В. Шекспир: Хамлет;
− Ф. М. Достојевски: Злочин и казна
7
фронтални,
индивидуални,
монолошки,
дијалошки,
анализа дела,
групни рад
.
− препозна свевременост
обрађених тема
− тумачи дела износећи своја
запажања и утиске и
образложења о њима
− Синтаксичке јединице
(комуникативна реченица,
предикатска реченица, синтагма,
реч);
− Основне реченичне и синтагматске
конструкције;
− Падежни систем и његова употреба;
предлошко-падежне конструкције;
Конгруенција;
− Синтакса глаголских облика;
− Систем зависних реченица
(обавештајне, упитне, узвичне,
8
фронтални,
дијалошки, рад
на примерима
и тексту
− одреди синтаксичке јединице и
њихову функцију
− одреди типове независних и
зависних реченица, типове
синтагми и типове напоредних
конструкција
− разуме појам конгруенције
− познаје систем глаголских
облика
241
заповедне, жељне); Напоредне
конструкције;
− Појам напоредног односа;
− Главни типови напоредних
конструкција (саставне, раставне,
супротне, искључне, закључне и
градационе).
6. ПРАВОПИС
7. КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Правописни знаци;
− Општа правила интерпункције у
реченици.
5
рад на
примерима,
правописне
вежбе
−
−
−
−
−
22
писани радови,
говорне вежбе
Лексичке вежбе;
Стилске вежбе;
Писање есеја;
Говорне вежбе;
Школски писмени задаци;
Административни функционални
стил (писање молбе, жалбе,
биографије).
− примени правописне знаке у
складу са језичком нормом
− употрeби знакове
интерпункције у складу са
језичком нормом
− напише есеј поштујући
структуру ове књижевне врсте
− састави биографију, молбу,
жалбу, приговор...
− процењује вредност понуђених
културних садржаја.
242
Енглески језик
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
243
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
A FRESH
START
WHAT
DO
YOU
MEAN?
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Типови лицности
(карактер, изглед,одеца)
− нова искуства
− квиз
− фразални глаголи
− колокације
− писање ЦВ и пропратног писма
− формални телефонски
разговор
10 (4+6)
−
−
−
−
−
−
−
9 (3+6)
Комуникација
говор тела
језци у будуцности
будућа времена (Futre Perfect vs.
Future Continuous Tense)
префикси
формално писмо
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
ИСХОДИ
− разумевање сустине
дузих разговора и
дискусија
− разумевање и
схватање смисла
слозенијих текстова
− размена идеја и
информација у
свакодневним
ситуацијама
− писмено конкурисање
за посао (ЦВ)
− сазимање садрзаја
слозенијих текстова
− уцесце у излагању
монолоског и
дијалоског типа
− употреба усвојених
граматицких структура
у говорном и писаном
језику
− писање формалногписма
244
BRIDGING
THE
GAP
AREN`T
WE
AMAZING?
−
−
−
−
Сукоб генерација
односи медју људима
типови лицности
исказивање навика у садашњости и
прослости
− WOULD RATHER /WOULD
PREFER
− слусање песме(`El Condor Pasa`)
− писање текста - везници
8 (2+6)
−
−
−
−
−
−
10 (6+4)
Надарене лицности
генији
типови интелигенције
квиз
наративна времена :
Past Perfect and Past Perfect
Continuous Tense
− партиципи
− суфикси
− презентација у форми монолога
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
− коректна употреба
слозених структура
− контролисање
граматицког
знацења
− састављање текста
уз употребу везника
− употреба усвојених
граматицких структура
ради предтављања
свакодневних
активности и ситуација
− коректна употреба
слозених језицких
структура у комуникацији
− откривање знацења
непознатих реци на
основу контекста
− сазимање, преприцавање и
и преводјење садрзаја
писаних текстова
− уцесце у излагању
монолоског типа
245
IS
IT
GOOD
FOR
US?
SECRET
WORLDS
EXPRESS
YOURSELF
−
−
−
−
−
Здрав зивот (здрава исхрана, дијете,
зависности)
стрес
фразални глаголи
GERUND vs. INFINITIVE
8 (4+4)
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− Тајна друства
(тајни агенти и организације)
− одломак из романа `The Shadow of
the Wind`
− слусање радио програма
− модални глаголи
− фразални глаголи
− идиоми
− осврт на процитану књигу
9 (5+4)
− Култура и уметност
− терминологија везана за
разлиците врсте уметности
− плесови
− индиректан говор (reporting verb
patterns)
− писање песме – хаику
6 (3+3)
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− сазимање садрзаја
текста и разговора
− уцесце у размени
информација о блиским
темама
− употреба усвојене
лексицке и граматицке
градје у говорном
језику
− разумевање сустине
битних информација са
радија
− откривање знацења
непознатих реци на
основу контекста
− сазимање, преприцавање и
и преводјење садрзаја
писаних текстова
− писање осврта на
процитану књигу
износење лицног става
− употреба усвојене
терминологије у
свакодневној
комуникацији
− уцесце у размени
информација о блиским
темама
− коректна употреба
слозених језицких
структура у комуникацији
246
GOOD
PROGRESS
WHY
RISK
IT?
−
−
−
−
−
Наука и технологија
Открица
Култура далеких земаља: Бутан
слозенице
пасив (Passive Infinitive vs. Passive
Gerund)
− писање есеја (за и против)
7 (4+3)
−
−
−
−
−
−
−
8 (4+4)
Посао и новац
ризик
терминологија везана за новац
идиоми
струцни текст
месовити кондиционал
I wish / If only за исказивање зеља И
кајања
− писање резимеа
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ресавање
проблема
монолоска
дијалоска
рад на тексту
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− сазимање и
преприцавање
садрзаја текста
− увазавање
разлицитости других
култура
− коректна употреба
слозених језицких
структура у комуникацији
− аргументовано
износење лицног става
у писаној форми
− усвајање
терминологије везане
за струку
− разумевање и
корисцење обавестења
из струцних текстова
везаних за струку
− остваривање
комуникације
везане за струку
− састављање кратког
текста у форми резимеа
247
248
Физичко васпитање
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и
рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
249
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
−
−
−
−
−
−
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ПРЕСКОК
-РАЗБОЈ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
6 часова
(6 часова за
утврђивање)
Вербална
метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
стања ученика на почетку и
крају школске године
Техника
Трчања (спринтерско трчање)
Техника трчања дугих пруга
штафета 4 x 100 м
Бацање кугле ротационом техником
Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 часова
(6 часова за
обраду и 2 часа
за утврђивање)
вербална
метода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког трчања,технику
бацања кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− ПАРТЕР
− премет напред уз помоћ, премет
странце
− колут напред-назад, став на шакама
− летећи колут, свећа
− рондат
− РАЗБОЈ
− из њиха у упору предњихом саскок
са окретом око притке
− ПРЕСКОК
− прескок коњ у ширину-мушкарци
згрчка, девојке разношка
9часова
(4 за обраду и 5
за утврђивање)
вербалнаметода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
допунско
вежбање
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
250
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
поставка играча у одбрани
техника додавања у месту и кретању
скок-шут, лажни шут, шут из игре
зонске одбране 6:0; 5:1
зонске одбране 4:2; 3:3; 3:2:1
10 часова
(7 за обраду и 3
за утврђивање)
вербална
метода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
− правила игре, суђење
− додавање, вођење лопте, шут са
разних дистанци
− скок-шут, дриблинг
− -поставвљање и кретање играча у
нападу и одбрани
− зонска одбрана и човек на човека
− напад против разних врста одбране
− игра са суђењем
10 часова
(7 часова за
обраду и 3 за
утврђивање)
вербална
метода
.метода
демонстрације
-аналитички
метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
− правила игре, сервис одоздо и
одозго
− техника прсти-чекић игра на мрежи
− смеч, блокови
− распоред играча, ротација
− игра на 2. и 3. лопту
− пријем
10 часова
(7 часова за
обраду и 3 за
утврђивање)
вербална
метода
.метода
демонстрације
-аналитички
метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припрем.
251
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
12 часова
вербална
метода
метода
демонстрације
фронтални
облик рада
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
252
Математика
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви предмета:
Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
као и за успешно настављање образовања.
Развијање менталне способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватење места и значаја математике у процесу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције
Допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самосталан за рад, критичност
− Даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања
253
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
I РЕАЛНА
ФУНКЦИЈА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Функција бијекција.
− Универзална и сложена функција.
− Реална функција домена и нуле
функције.
− Ограниченост, парност и
периодичност.
− Знак функције.
− Монотоност.
− Полиноми, дељивост, Везуов став.
− Гранична вредност функција.
− Основне теореме.
− Израчунавање лимеса.
− Неки важнији лимеси.
− Асимптоте графика функције.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
24 (7+17)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Прочита и разуме податке са
графикона.
− Одреди домен, парност, нуле и
знак функције.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
254
II ИЗВОД
ФУНКЦИЈЕ
III КОМБИНАТОРИКА
И ВЕРОВАТНОЋА
− Извод функције.
− Геометријска интрепетација
дефиниција.
− Таблица извода.
− Правила извода.
− Извод универзалне.
− Извод сложене функције.
− Примена извора монотоност.
− Екстреми.
− Конвекност тачке.
− Испитивање тока. Цртање графика.
− Испитивање функције и цртање
графика.
− Примена извода на економске
функције.
− Функције тражње, прихода и
трошкова.
− Функције добити.
− Еластичност економских функција.
− Тражење прихода и укупних
трошкова.
− Пермутације и варијације.
Комбинације.
−
−
−
−
−
−
−
Комбинаторика.
Опит. Елементарног догођаја.
Класична дефиниција вероватноће.
Условна вероватноћа.
Вероватноћа сложених догађаја.
Бернулијева шема.
Адициона теорема. Тотална
вероватноћа и Бајес формула.
36 (12+24)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
12 (6+6)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Примени таблицу и правила
извода.
− Примени знање извода за
налажење тангенте и нормале.
− Да примени изводна
одређивања монотоности,
екстрема и конвексности
функције.
− Да препозна распореде у
оквиру неког скупа.
− Да изврши пребројавања у
оквиру неког подскупа.
− Реши једноставне
комбинаторне проблеме
применом правила збира и
производа.Решава задатке
условне вероватноће.
255
IV СТАТИСТИКА
V ФИНАСИЈСКА
МАТЕМАТИКА
− Случајна промена.
− Функција расподеле.
− Нумеричке карактеристике случајне
промене.
− Средње вредности медијана.
− Мод и мере варијације.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Зајам ануитета.
Време и каматна стопа.
План амортизације.
Однос између отплата.
Отплаћени део.
Ресто дуга.
Амортизација једнаким отплатама.
Ануитети чешћи од капиталисања.
Конверција зајма.
Амортизација зајма и примена
извода на економске функције.
12 (4+8)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Развијање способности
логичког мишљења и
доношење закључака на
темељу статистичких података
и анализа.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
25 (6+19)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Разликује врсте зајмова.
− Објасни појам ануитета,
отплате, интереса, отплаћеног
дела дуга и остатка дуга.
− Сачини план амортизације
зајма.
− Објасни појам конверзије зајма.
256
Право
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви и задаци предмета:
257
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Право
ТЕМА
I ПРИВРЕДНИ
СУБЈЕКТИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Уводни час. Појам и врсте привредних
субјеката. Врсте предузећа. Берзе. Банке и
друге финансијске организације.
Организације.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (4+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
II ПРАВНИ ПРОМЕТ
Преузимање обавеза у правном промету.
Заступање, пуномоћ и одговорност за
преузете обавезе. Правно регулисање
страних улагања.
6 (3+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
III ОБЛИГАЦИОНО
ПРАВО
Појам, предмет и извори облигација. Врсте
облигација.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
258
IV УГОВОР
Појам и садржина уговора. Закључивање,
форма и дејство уговора. Одговорност за
правне и материјалне недостатке ствари.
Уступање уговора и рокови. Престанак и
неважност уговора. Уговор о кредиту.
9 (6+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
V УПРАВНО ПРАВО
Појам, предмет, значај управног права.
Јавна управа. Државна управа. Недржавна
управа. Јавна служба.
8 (5+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
VI АКТИ УПРАВЕ
(ПРАВНИ И
МАТЕРИЈАЛНИ)
Акти управе – подела. Акти управесадржина.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
VII УПРАВНИ
ПОСТУПАК
Појам и врсте управног поступка. Основна
начела у управном поступку. Надлежност у
УП и учесници у УП. Ток УП.
7 (4+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
259
VIII УТВЂИВАЊЕ И
НАПЛАТА ЈАВНИХ
ПРИХОДА
Место, методе и органи надлежни за
утврђивање јавних прихода. Принципи у
наплати јавних прихода. Порески
обавезник, оснобница, стопа и олакшица.
Пореске пријаве. Утврђивање јавних
прихода у паушалном износу и утвђивање
од стране пореских обазника. Решење о
утврђивању јавних прихода. Учесници у
пореском поступку. Право на жалбу,
поступак по жалби и обнова поступка.
Начин и рокови уплате. Наплата јавних
прихода. Санкције за неблаговремено и
нетачно утврђивање јавних прихода.
Принудна наплата јавних прихода. Јавна
продаја и наплате дуга путем забране на
потраживања новчаних средстава.
Потписивање обавеза плаћања јавних
прихода. Јемство. Повраћај пореза и
застарелост. Камата и друге санкције због
неблаговременог плаћања пореза.
24 (16+8)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
260
Пословне финансије
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи општа и специфична знања из проблематике финансијског пословања и управљања имовином предузећа.
Задаци предмета:
− Упознавање основних карактеристика финансијског пословања и управљања имовином;
− Усвајање основних појмова и терминологије из области финансијског пословања;
− Упознавање и овладавање техником управљања имовином предузећа и начинима контроле успешности управљања.
261
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
ФИНАНСИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА У
УНУТРАШЊЕМ
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ
− Организовање унутрашњег платног
промета
− Извршавање плаћања и инструменти
платног промета
− Акционарско друштво
− Обичне и приоритетне акције
− Расподела нето добитка, обвезнице
− Обвезнице
10 (6 + 4)
ФИНАНСИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ СА
ИНОСТРАНСТВОМ
− Банкарски акцепт и цертификат о
депозиту
− Државне обвезнице
− Комерцијални запис
− Финансијско пословање са
иностранством
− Девизни систем
− Девизна контрола
− Платни промет са иностранством
− Улога банака у девизном пословању
10 (8 + 2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Методе рада
Монолошкодијалошка
Писани радови
Облици рада
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са
инструментима платног
промета.
− Схватање функционисања
акционарског друштва и
прихватање знања о начинима
финансирања акционарског
друштва.
− Упознвање ученика са
краткорочним хартијама од
вредности.
− Прихватње знања девизном
систему земље и платним
прометом са иностранством.
262
ФИНАНСИЈСКА
КОНТРОЛА
−
−
−
−
ФИНАНСИЈСКО
ПЛАНИРАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ
НОВЧАНИМ
СРЕДСТВИМА
УПРАВЉАЊЕ
ПОТРАЖИВАЊИМА
УПРАВЉАЊЕ
ЗАЛИХАМА
Појам и врсте финансијске контроле
Финансијска контрола
Интерна контрола
Екстерна контрола
5 (4 + 1)
− Прихватање знања о значају
финансијске контроле за
успешно пословање предузећа.
− Основи финансијског планирања
− Предмет и методе финансијског
планирања
− Врсте финансијских планова
− Плански биланс успеха и план
прихода од продаје
− План производње
− План дугорочних улагања
10 (6 + 4)
− Упознавање ученика са
предметом и методама
финансијског планирања.
Прихватање знања о врстама
финансијских планова.
− Појам и карактеристике управљања
новчаним средствима
− Минимални ниво готовине
− Повећање ефективног управљања
готовине
6 (3 + 3)
− Прихватање знања о
управљању новчаним
средствима предузћа, као и о
начинима за повећање
ефективног управљања
готовином,
− Кредитни стандарди и њихова
анализа
− Кредитни услови
5 (2 + 3)
− Прихватање знања о начинима
и условима добијања кредита.
− Врсте залиха
− Основне одлуке о залихама
− Трошкови залиха
6 (3 + 3)
− Схватање ученика о значају
залиха као предуслов за
нормално одвијања процеса
производње.
263
ПОКАЗАТЕЉИ
ФИНАНСИЈСКЕ
АНАЛИЗЕ
− Појам и врсте финансијске анализе
− Коефицијент обрта залиха,
коефицијент добављача
− Коефицијент обрта обртних
средстава
− Стопа приноса на уложена средства
− Анализа примера „капитални биланс
стања“
− Анализа примера „биланс успеха“
15 (7 + 8)
− Стицање знања о финансијским
показатељима успешности
пословања предузећа.
264
Јавне финансије
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета јавне финансије је стицање знања из области финансирања државних органа и друштвених служби.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
стицање знања о финансијским токовима у области јавне потрошње;
стицање знања о организацији и функционисању јавних финансија;
стицање знања о јавним расходима и приходима;
стицање знања о буџетском систему;
стицање знања о фискалној политици.
265
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
ТЕМА
I ПОРЕЗИ
II ТАКСЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и врста пореза.
− Порез на доходак корпорација.
− Порези грађана, порез и дохотка
радника. Порез од пољопривреде.
− Порез од дохотка самосталног
вршења професионалних
делатности.
− Порез на доходак од ауторских
права. Порез на приход имовине.
− Порез на наслеђе и поклоне, порез на
приход од игара на срећу.
− Порез на укупан приход грађана.
− Порез на промет производа и порез
на промет услуга.
− Акцизе.
− Појам, суштина и подела такси.
− Принципи и утвршивање висине
такси. Систем такси у СЦГ (савези,
републички, локалне).
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
15 (10+5)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и врсту пореза,
порезе грађана као и разне
врсте пореза.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам, сустину и поделу
такси као и њен систем.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
266
III НАКНАДЕ
IV ДОПРИНОСИ
− Појам и функција накнада.
− Накнада за путеве, накнаде за
коришћење вода, накнада за
коришћење мин. сировина. Накнада
за коришћење земљишта, накнада за
коришћење комуналних добара
општег интереса.
4 (3+1)
− Појам и фунција доприноса.
− Доприноси за обавезно социјално
осигурање.
− Доприноси за пензионо и
инвалидско осигурање.
7 (4+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате накнаде, појам и
функцију, као и разне случајеве
накнада.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате доприносе, њихов појам
и функцију.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
V ЈАВНИ ЗАЈМОВИ
− Појам и карактеристике јавних
зајмова.
− Класификација јавних зајмова.
− Разлози за закључивање јавних
зајмова.
− Емисија и амортизација јавних
зајмова.
− Нова емисија новца као извор јавних
прихода.
7 (5+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и карактерстике
јавних зајмова као и разлоге
њиховог закључивања.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
267
VI БУЏЕТ
VII ФИНАНСИРАЊЕ
ДРУШТВЕНИХ
ПОТРЕБА
− Појам, суштина и основне
карактерстике буџета.
− Функција буџета.
− Буџетска начела.
− Буџетска равнотежа.
− Принцип буџетске равнотеже.
− Буџетска резерва.
− Завршни рачун буџета.
− Буџетски поступак.
− Буџет републике, покрајине,
општине, града.
− Структура буџета.
− Буџетски систем СР-ЦГ.
− Извршавање буџета.
− Завршни рачун буџета.
− Контрола извршавања буџета.
19 (12+7)
− Појам и врсте фондова.
− Потребе које се финансирају из
фондова.
− Приходи фондова.
5 (3+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам, суштину и
карактеристике буџета,
буџетске резерве, буџет
републике, покрајине, града,
општине, структуру буџета као
и контролу и завршни рачун
буџета.
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и врсте фондова,
као и финансирање друштвених
потреба.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
VIII ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
− Извори, слободна и ангажована
финансијска средства.
− Позајмљена средства.
− Појам и финансирање акумулација.
5 (3+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да ученици
схвате финансијска средства
производних организација,
врсте финансијских средстава
као и појам и финансирање
акумулација.
268
Статистика
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ наставе статистике је стицање основних статистичких знања потребних за примену статистичких метода у пракси и за даље образовање.
Задаци предмета:
− Уочавање важности статистичких метода у праћењу и аналии пословања предузећа;
− Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу економских појава на нивоу предузећа;
− Развијање представе о значају и употреби статистичких података, њиховој међусобној повезаности као и уочавање везе између статистике
и других наставних дисциплина;
− Развијање способности ученика за закључивање на темељима статистичких података;
− Развијање одговорног односа ученика према раду
269
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
УВОД У
СТАТИСКИКУ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Уводни час
1 (1 + 0)
СТАТИСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ
− Појам и карактеристике статистике
− Припрема посматрања
− Припрема посматрања
3 (2 + 1)
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ
ПОДАТАКА
−
−
−
−
5 (4 + 1)
− Сврха, фазе сређивања и
групписања, статистичка
серија.
ПРИКАЗИВАЊЕ
ПОДАТАКА
− Табеларно приказивање
− Графичко приказивање
− Графичко приказивање
5 (3 + 2)
− Могућности приказивања
статистичких података.
− Аритметичка средина
− Геометријска и хармонијска средина
− Модус и медијана
6 (3 + 3)
− Могућности обраде и анализе
статистичких података према
средњим вредностима.
− Мере дисперзије
− Мере дисперзије
4 (2 + 2)
− Обрада и анализа података
помоћу мера дисперзија.
СРЕДЊЕ ВРЕДНОСТИ
МЕРЕ ДИСПЕРЗИЈЕ
Атрибутивне серије
Нумеричке серије
Временске и географске серије
Техника обраде и сређивања
Методе рада
Монолошкодијалошка
Писани радови
Облици рада
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање са предметом
статистике.
− Упознавање са програмом и
планирањем статистичких
истраживања
270
РЕЛАТИВНИ
БРОЈЕВИ
− Статистички релативни бројеви,
показатељи структуре
− Индекси према циљу упоређивања
− Базни и ланчани индекси
4 (3 + 1)
− Обрада и анализа података
помоћу релативних бројева.
ИСПИТИВАЊЕ
ДИНАМИКЕ ПОЈАВА
− Апсолутни ниво, темпо развоја и
средњи темпо производње и промета
− Појам тренда и његово одређивање
методом најмањих квадрата
− Индивидуални и групни индекси
физичког обима производње,
индекси вредности производње
− Индекси цена, мерење извршења
плана производње и промета
методом индекса
6 (4 + 2)
− Испитивање динамике
производње, показатељи
динамике.
ИСПИТИВАЊЕ ВЕЗЕ
− Коефицијент корелације
2 (1 + 1)
− Испитивање веза између
појава, коефицијент
корелације.
ПОСЛОВНА
СТАТИСТИКА
− Појам, предмет и значај пословне
статистике
− Информациони токови у предузећу,
организација и задаци статистичке
службе у предузећу
2 (2 + 0)
− Упознавање са пословном
статистиком као примењеном
статистиком
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
− Показатељи запослених радника,
бројно стање запослених
− Структура запослених по основним
обележјима
− Структура запослених по основним
обележјима
− Кретање запослених радника
− Радно време и његово искоришћење
7 (5 + 2)
− Статистичко обухватање
запослених радника по
основним обележјима, анализа
искоришћености радног
времена.
271
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ
СТАТИСТИКА
ЗАРАДЕ
− Натурално и временско изражавање
производње и промета
− Укупна вредност производње њено
утврђивање за основну произвођачку
јединицу
− Утврђивање дохотка и добити
− Релативни показатељи и структура
производње и промета
6 (4 + 2)
− Статистичко обухватање
производње и изрражавање
производње.
− Појам продуктивности и начини
мерења
− Индекси продуктивности рада
5 (2 + 3)
− Статистичко обухватање
продуктивности
− Номинална, реална и просечна
зарада
− Индекси нето зарада
7 (2 + 5)
− Статистичко обухватање зарада
запослених и динамике зарада.
272
Банкарско пословање
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циља наставе предмета банкарско пословање је стицање знања из области банкарског пословања.
Задаци предмета:
− стицање потребних знања из области банкарског, кредитног и девизног система;
− стицање знања о токовима новчаног кретања и пословању новчаним средствима;
− упознавање са пословима и задацима банака.
273
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ТЕХНИКА
БАНКАРСКОГ
ПОСЛОВАЊА
−
−
−
−
−
Увод у банкарско пословање
Појам и врсте кредита
Услови за добијање кредита
Кредити физичким лицима
Поступак и одобравање кредита
правним лицима
Поступак и одобравање кредита
правним лицима
Поступак и одобравање кредита
физичким лицима
Инструменти обезбедјења кредита
Послови банака са иностранством
Послови по текућим рачунима
градјана
18 (10+8)
− Кредитни послови са иностраним
банкама и организацијама
− Послови платног промета
овлашћених банака са
иностранством
− Медјународна банкарска дознака
− Медјународни документарни
акредитив
− Медјународни документарни инкасо
− Систем медјународног плаћања
− Примери неких докумената у
пословима банака са иностранством
12 (7+5)
−
−
−
−
−
ПОСЛОВИ
БАНАКА СА
ИНОСТРАНСТВОМ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ИСХОДИ
− Стицање знања из области
банкарског и кредитног
система
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о пословању
банака са иностранством
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
274
ПРИНЦИПИ
ПОСЛОВАЊА
БАНАКА
− Принцип ликвидности
− Принцип ликвидности
− Принцип сигурности,
рентабилности, економичности,
рационалности и јавности
5 (3+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о принципима
пословања банака
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
БАНКАРСКИ
МЕНАЏМЕНТ
− Банкарски менаџмент
− Садржина, задаци и значај
банкарског менаџмента
− Банкарски менаџер
5 (3+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о банкарском
менаџменту, задацима и
његовом значају за пословање
банке
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ФИНАНСИЈСКИ
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ
− Финансијски информациони систем
2 (1+1)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Упознавање са финансијским
информационим системом у
банкама и његовим
функционисањем
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
275
ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКО
ТРЖИШТЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам и врсте хартија од вредности
Акције
Акције
Обвезнице
Благајнички запис
Цертификат
Складишница и коносман
Пословање хартијама од вредности
− Појам и врсте финансијског
тржишта
− Новчано тржиште
− Тржиште хартија од вредности
− Тржиште капитала
− Берзе
− Врсте берзанских послова
14 (8+6)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о хартијама од
вредности, краткорочним и
дугорочним, врстама и
пословањем са њима
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
10 (6+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Стицање знања о врстама и
раду тржишта новца и тржишта
капитала као и о раду берзе и
врстама берзанских послова
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Индивидуални
276
Пословна информатика
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи информатичка знања и навике које ће бити у функцији решавања проблема из предмета струке.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
оспособљавање ученика за рад са базама података;
припремање и оспособљавање ученика за примену електронског банкарства и укључивање у савремене токове информација;
припремање и оспособљавање ученика за примену електронске трговине и укључивање у савремене токове информација;
овладавање методама и техникама припреме, обраде, преношења и коришћења информација;
оспособљавање ученика за самостални рад;
стицање самопоуздања и неговање логичког мишљења, предузимљивости и комуникативности;
оспособљавање ученика за примену нових технологија.
277
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
УВОД У ПРОГРАМ ЗА
РАД СА БАЗАМА
ПОДАТАКА
− Уводни час
− Термини: ентитет, поље,слог..
− Карактеристике програма и изглед
екрана
− Oтварање базе и њени објекти
РАД СА ТАБЕЛАМА
− Типови података и типови поља
− Креирање структуре табеле и унос
података
− Измена података и оператори
− Постављање кључа, модификовање и
форматирање табеле
− Увоз и извоз података из друге
датотеке
− Скривање и замрзавање колона у
табели
− Промена структуре табеле: брисање
и копирање
− Рад са подацима: ажурирање,
брисање и додавање
− Рад са подацима: сортирање и
филтрирање
− Успостављање релација и
референцијални интегритет
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
4 (4+0)
МЕТОД
РАДА:
Демонстрација
и практичан
рад
− научи основне термине
− упозна се са основним
објектима базе
− направи базу
14 (10 + 4)
ОБЛИК
РАДА:
индивидуални
рад
− креира табелу
− смести у њу податке
− мења, додаје, брише поља у
структури и податке
− успостави релације
− комбинује податке из више
табела
− сортира и филтрира податке
278
УПИТИ
− Креирање упита и коришћење
оператора и израза
− Функције за рад са текстом и
датумима
− Математичке и финансијске
функције
− Функције конверзије и агрегатне
функције
− Параметарски упити
− SQL сумарни упити
− Акциони упити
− Упит брисања и упит додавања
− Упит за ажурирање и унакрсни упит
22 (9 + 13)
− креира упит за приказ и
издвајање
− користи функције у упитима
− прави различите врсте упита: за
брисање, додавање, ажурирање,
унакрсни упит
ИЗВЕШТАЈИ
− Израда извештаја помоћу чаробњака
и његово дизајнирање
− Груписање, сортирање података у
извештају и подизвештаји
− Графикони и дијаграми у извештају
− Извештаји за штампање налепница и
извештаји за циркуларна писма
8 (4 + 4)
− направи извештај помоћу
Wizarda
− уређује изглед уносећи слику,
графикон
− израда налепница, циркуларног
писма
ОБРАСЦИ
− Израда образаца помоћу чаробњака
и дизајнирање образаца
− Промена образаца и контролни
објекти у њему
− Особине контролних објеката и
подобрасци
− Рад са макроима и прављење
контролних табли
12(4 + 8)
−
−
−
−
направи образац
мења изглед обрасца
прави подобрасце
прави контролне табле
279
ЕЛЕКТРОНСКО
ПОСЛОВАЊЕ
− Различити облици електонског
пословања
− Електронска трговина и банкарство
− Електронски системи плаћања
− Заштита и сигурност у електронском
пословању
6(4+2)
− објасни основне елементе
електронског пословања
280
Девизно и царинско пословање
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви предмета:
Циљ овог предмета је да ученицима пружи уводна општа и специфична знања из проблематике спољнотрговинског и девизног пословања,
посебно карактеристици и пракси српског спољнотрговинског и девизног система и политике.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
Упознавање основних карактеристика и праксе нашег спољнотрговинског и девиизног система;
Усвајање основних појмова и терминологије из области спољнотрговинског пословања;
Упознавање и овладавање техником пословања у спољној трговини;
Оспособљавање за обављање елементарних готовинских послова;
Упознавање девизног система и девизног тржишта Републике Србије и стицање знања из ове области.
281
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
УВОД-ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
МЕЂУНАРОДНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
БИЛАНС ПЛАЂАЊА
СА
ИНОСТРАНСТВОМ
−
−
−
−
−
Упознавање ученика са градивом
Валута и девизе
Валутни паритет
Девизни курс
Девизно тржиште
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
7 (4+3)
− Међународни монетарни фонд
− Међународна банка за обнову и
развој
− Међународне финансијске
организације ИДА; ИФЦ
− Међународне финансијске
организације МИГА; БЕРД
− Европска инвестициона банка
− Остале финансијске организације
10 (6+4)
− Трговински и платни биланс
− Девизни биланс
− Девизна резерва
5 (3+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА
Монолошкодијалошка
Писани радови
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са
предметом и разликовање
појма валута и девиза. Основни
циљ је схватање термина
девизни курс као и место на
коме се он формира.
− Упознавање ученика са
међународним финансијским
организацијама као и њихов
значај на развој неразвијених
земаља.
− Прихватање знања ученика о
значају девизног биланса
282
ДЕВИЗНО
ПОСЛОВАЊЕ
− Права и обавезе учесника у девизном
пословању
− Девизна средства и девизни послови
предузећа
− Инструменти у вези са девизним
средствима 1. Део
− Инструменти у вези са девизним
средствима 2. Део
− Девизна средства грађана
− Послови банака са девизним
средствима 1. Део
− Послови банака са девизним
средствима 2. Део
− Располагање девизама и промет робе
и услуга са иностранством
− Извођење инвестиционих радова у
иностранству и обнављање
привредних делатности у
иностранству
− Улагање средстава страних лица у
домаћу привреду
− Девизна контрола
15 (11+4)
− Упознавање ученика са
правима и обавезама учесника
у девизном пословању;
прихватање знања о девизним
инструментима који се користе
у девизном пословању;
283
ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
И ЦАРИНСКА
ПОЛИТИКА
− Основни царински институти и
појам царине
− Врсте царина 1. Део
− Врсте царина 2. Део
− Врсте царина 3. Део
− Царинско подручје
− Царински прелаз
− Царинска роба
− Царинска вредност робе
− Порекло робе
− Царинска роба
− Царинска тарифа 1. Део
− Царинска тарифа 2. Део
− Исправе у царинском поступку 1.
Део
− Исправе у царинском поступку 2.
Део
− Царински надзор и контрола
− Заштита права интелектуалне
својине
− Царинско складиште
− Слободна царинска зона
− Царинска политика
− Инструменти царинске и
ванцаринске заштите
31 (20 + 11)
− Схватање ученика о улози
царина , као и врсте царина
које се користе у привредама
различитих земаља.
Прихватање знања о царинској
роби и чувању царинске робе.
284
ЦАРИНСКИ
ПОСЛОВИ И
ЦАРИНСКИ
ПОСТУПАК
− Царински дозвољено поступање или
употреба робе
− Стављање робе у царински поступак
1. и 2. Део
− Посебни царински поступци и
поступак транзита
− Поступак царинског складиштења и
поступак активног оплемењивања
− Поступак прераде под царинском
контролом
− Поступак привременог увоза
− Поступак пасивног оплемењивања
− Поступак извоза робе
− Други облици царински дозвољеног
поступања или употреба робе
− Царински дуг и настанак царинског
дуга
− Обрачун, наплата и обезбеђење за
наплату царинског дуга
− Гашење царинског дуга и повраћај
плаћеног царинског дуга
− Царински поступак у путничком
промету
− Цариснки поступак у међународном
друмском и железничком саобраћају
− Цариснки поступак у међународном
ваздушном, морском и речном
саобраћају
− Царински поступак над поштанским
пошиљкама у међународном
поштанском саобраћају
− Царинско управни поступак
− Прекршајни поступак
31 (19+12)
− Упознавање ученика са
поступком царињења;
прихватање знања о поступку
царињења као и значају
царињења за привреду земље;
значај посебних царинских
поступака на кретање цене
царинске робе. Упознавање
ученика са царинском
политиком, као и са царинским
прекршајним поступком.
285
286
Осигурање
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ наставних програма за предмет осигурање је стицање основних знања из области свих видова осигурања.
Задаци предмета:
− Упознавање са основним појмовима из области осигурања, циљевима и врстама осигурања;
− Стицање знања за обављање послова у области осигурања имовине и лица;
− Стицање знања за обављање послова у области социјалног осигурања а у оквиру тога послова здравственог и пензијско~инвалидског
осигурања.
287
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСИГУРАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
појам осигурања
циљ и задаци осигурања
елементи осигурања
извори права осигурања
лица у праву осигурања
документа у осигурању
врсте осигурања
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
ПОЈАМ
ОСИГУРАЊА
−
−
−
−
−
−
−
ОСИГУРАЊЕ
ИМОВИНА
− опста нацела осигурања имовине
− накнада из осигурања
− елементи за одредјивање накнаде из
осигурања
− осигурање ,,на први ризик,,
− облик накнаде из осигурања
− вредност осигуране ствари и сума
осигурања
− двоструко и висеструко осигурање
− осигурање од одговорности
19 (8+11)
ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА
− осигурање лица, појам,
карактеристике и подела
− осигурање зивота, појам и улога,
ризици осигурања
− осигурање од последица несрецног
слуцаја
− утврдјивање вредности осигурања
5 (4+1)
15 (7+8)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
Монолошка;
Дијалошка;
Писани радови;
Демонстративна;
Смислено
рецептивна;
Интерактивна;
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални;
Групни;
Рад у пару;
Индивидуални;
ИСХОДИ
− уценик це бити способан да
разуме потребу осигурања
− да издвоји елементе осигурања
− да разуме циљ и задатке
осигурања
− да разуме правну основу
осигурања
− да разграници врсте осигурања
− да разуме потребу осигурања
имовине и опста нацела
− да објасни утврдјивање
накнаде из осигурања и њене
облике
− да разуме ста је то двоструко и
висеструко осигурање а ста је
осигурање од одговорности
− да разуме потребу осигурања
зивота и појам осигурања од
последица несрецног слуцаја
− да разуме утврдјивање
вредности осигурања
288
СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
− појам, врсте и нацело социјалног
осигурања
− осигураници и осигурани слуцај
− здравствено осигурање и права из
здравственог осигурања
− право из здравственог осигурања
− организација здравственог
осигурања и пословање фонда за
здравствено осигурање
− финансирање здравственог
осигурања и нацин плацања
доприноса
− пензијско и инвалидско осигурање –
карактеристике
− право из ПИО осигурања
− материјално обезбедјење и накнада
по основу ПИО осигурања.
17 (10+7)
− да препозна елементе
социјалног осигурања
− да објасни знацај здравственог
осигурања, права из
здравственог осигурања и
нацине финансирања
здравственог осигурања
− да разуме појам ПИО
осигурања, права из ПИО
осигурања, као и накнаду по
основу ПИО осигурања
РЕОСИГУРАЊА
− подела осигурања према нацину
настанка и нацину организовања
− подела осигурања према броју
осигураника и нацину изравнавања
ризика
− саосигурање и реосигурање, појам и
дејство
− врсте реосигурања и утврдјивање
вредности.
10 (5+5)
− да разуме појмове саосигурања
и реосигурања и њихово
дејство
− да разликује врсте
реосигурања и нацине
утврдјивања вредности.
289
290
Грађанско васпитање
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 33
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
291
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМА
ПРАВА И СЛОБОДЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Право на слободан приступ
информацијама
− Социјално-економска права
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
2
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА
− Упознавање извора информација –
државни органи као извор
информација
− Јавна информација, приступ
информацијама – основна правила
− ограничења у приступу
информацијама од јавног значаја
− процедура подношења захтева за
приступ информацијама
− заштита права на информисање –
улога повереника
− медији као извор информација –
13
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
ИСХОДИ
− сагледавање проблематике
људских права на свеобухватан
начин (јачање професионалних
компетенција за живот,
личне одговорности и
критичког односа)
− разумевање могућности које
закон о слободном приступу
информацијама од
− јавног значаја пружа и значаја
активног тражења информација
за одговорно учествовање у
јавном животу и процесу
доношења одлука које се тичу
самих ученика.
− разумевање које се
информације и на који начин
могу тражити према Закону о
приступу информацијама од
јавног значаја
− разумевање ситуација у којима
је нужно ограничити приступ
информацијама
− схватање начина заштите права
на приступ информацијама од
− јавног значаја
− схватање улоге медија у
292
−
−
−
−
−
СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА
питање веродостојности
разумевање и тумачење медијских
порука
механизми медијске манипулације
утицај тачке гледишта на
објективност информација
селекција информација:
објективност као одговорност
улога медија у савременом друштву
− планирање каријере и улазак у свет
рада
− самопроцена и вештина
представљања личних
карактеристика од значаја за даље
професионално образовање и рад
− разговор са послодавцем
− тражење информација значајних за
професионално образовање и
тражење посла
−
друштву
− разумевање и тумачење слике и
медијских порука
− схватање могућности намерног
искривљавања медијске слике
стварности
− разумевање значаја
одговорности појединаца за
објективно информисање
17
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
− развијање одговорног односа
према даљем професионалном
образовању,
− усавршавању и тражењу посла.
− упознавање појма каријере и
професије;
− увиђање начина на који се могу
дефинисати сопствени
професионални циљеви;
− увиђање начина на који се
може планирати сопствена
каријера.
− схватање концепта мотивације
и иницијативе за
професионални развој;
− процена сопствене мотивације
− изграђивање позитивног става
према процесу активног
тражења информација
значајних за професионални
развој
− идентификовање сопствених
вештина, способности, особина
293
−
−
−
−
−
−
личности и знања
значајних за даље
професионално образовање и
укључивање у свет рада
упознавање концепта
професионалне биографије и
пријаве за посао
учење вештина превладавања
препрека при запошљавању
упознавање ситуације
интервјуисања за посао
упознавање права и
одговорности код тражења
посла
учење вештине долажења до
информација преко социјалне
мреже
294
Верска настава
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 33
Циљеви предмета:
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружу целовит православни поглед на свет и
живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији,
при чему се хришћанско виђење живота и постојање света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о
свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном делатном плану, уз настојање да се доктринарне
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
295
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
ТЕМА
УВОД
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Упознавање садржаја и начина рада
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
1
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
писани радови
демонстрација
Интерактивна
ХРИШЋАНСКО
СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ
( СТАРОЈЕЛИНСКО
И САВРЕМЕНО )
− Хришћанско схватање историје
− Хришћанско схватање историје
− (старојелинско и савремено )
4 (2+2)
ЕСХАТОН КАО
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
− Есхатон – Царство Божије
− Есхатон као узрок постојања Цркве и
историје
3 (1+3)
ОБЛИЦИ
РАДА:
− Есхатон као узрок постојања Цркве и
историје
− Циљ стварања света
4 (2+2)
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
− Царство Божије као Литургија
2 (1+1)
− Помесна Црква
− Однос помесне и Васељенске Цркве
4 (2+2)
ЦИЉ СТВАРАЊА
СВЕТА
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
КАО ЛИТУРГИЈА
ПОМЕСНА ЦРКВА –
ОДНОС ПОМЕСНЕ И
ВАСЕЉЕНСКЕ
ЦРКВЕ
ИСХОДИ
− Развију способност за
постављање питања о целини и
најдубљем смислу постојања
човека и света, људској
слободи, животу у заједници,
феномену смрти, однос са
природом која нас окружује и
друго, као и одговарање на ова
питања у светлу православне
хришћанске вере и искуства
Цркве
− Уоче да историју ствара човек
као слободно биће са једним
конкретним циљем
− Испитујући историјске догађаје
проникну у њихов крајњи
смисао
− Уоче да се у делима људи
огледа тежња за личним и
бесмртним животом
− Науче да оцењују историјске
догађаје на основу тога колико
они даку правилан одговор на
проблем превазилажења смрти
у природи и слободног
постојања човека као личности
− Упореде Литургију и
литургијски начин постојања
296
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ У
ЕПИСКОПУ И
ЕВХАРИСТИЈИ
ТЕОЛОГИЈА
ПРАВОСЛАВНЕ
УМЕТНОСТИ
− Јединство Цркве у Епископу и
Евхаристији
− Литургијски контекст Апостолског
прејемства
− Јединство Цркве на Васељенском
нивоу
6 (3+3)
− Теологија православне уметости
− Црква и свет
8 (4+4)
света са истином која
подразумева превазилажење
смрти и постојање човека као
личности, као апсолутног и
непоновљивог бића
− Уоче да православна уметност
приказује свет не онаквим
какав је сада, смртан и
пролазан, већ какав ће бити у
будућем Царству
− Стекну свест о томе да Црква
није од овага света, али да је у
свету и да постоји ради
спасења света
297
298
Тим за школски програм
1. Горан Николић, директор
2. Бојана Павловић, помоћник директора
3. Милошевић Слободан, помоћник директора
4. Драгана Јевремовић, стручни сарадник
5. Марија Станојевић, стручни сарадник
6. Никола Николић, професор
7. Вујић Милош, професор
8. Петровић Владимир, професор
299
300
Техничка обрада
Никола Николић, професор рачунарства и информатике
301
302
Контакт
Економско-трговинска школа „Славка Ђурђевић“
Адреса:Кнегиње Милице 101
Телефон: 035/245-340
e-mail: [email protected]
web sajt: www.etsjagodina.edu.rs
303
Download

Финансијски техничар