Основна школа „Драгојло Дудић“
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Београд, септембар 2014. год.
САДРЖАЈ:
1.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ - 1...................................3
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА...........................................................................................................3
2.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ - 2....................................6
НАСТАВА И УЧЕЊЕ.................................................................................................................................................................6
3.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ - 3..................................10
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.......................................................................................................................................................11
4.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ – 4.................................16
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА.....................................................................................................................................................17
5.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ – 5.................................18
ЕТОС.....................................................................................................................................................................................18
6.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ – 6.................................22
РЕСУРСИ...............................................................................................................................................................................22
7.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КЉУЧНА ОБЛАСТ – 7.................................23
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА......................................................................................23
1.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ - 1
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
СТАТУС КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ - У ПРИМЕНИ
ЧЛАНОВИ: 5 ЧЛАНОВА, 1 УЧЕНИК , 1 РОДИТЕЉ , 1 ЛОК. ЗАЈ.
КООРДИНАТОР ТИМА: Добрила Лазић Димитријевић
Како је ова област у претходном периоду обрађена и анализирана, у овој школској години је
анализирана њена примена.
Кључна област 1 обухвата Школски програм и Годишњи програм рада. На челу тима за
примену ове кључне области је била Дубравка Маљукан Дрљача, педагог школе.
Акциони план обухвата анализу и дефинисање форме и садржаја по тачкама Школског
програма: Анализа обухвата следеће елементе:
- Обавезни и изборни предмети (обавезни и слободни садржаји);
- Факултативни наставни предмети и њихов садржај;
-Трајање и основни облици извођења програма;
- Фонд часова за сваки разред и фонд часова за сваки предмет;
- Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма;
- Врсте активности у образовно-васпитном раду;
- Програмски садржаји и активности којима се остварује факултативни део Школског програма;
- Остварљивост настваних планова и пгограма;
- Остварљивост потреба ученика и родитеља;
- Остварљивост потреба локалне заједнице;
- Коришћења најбољих потенцијала школе;
- Извештаја о ваљаности структуре и садржаја Школског програма;
Други део акционог плана обухвата анализу и дефинисање форме и садржаја по тачкама
Годишњег програма рада: анализа обухвата следеће елементе:
- Време остваривања програма образовања и васпитања
- Место остваривања програма образовања и васпитања
- Начин остваривања програма образовања и васпитања
- Носиоци осигурања остваривања програма образовања и васпитања
- Усаглашеност годишњег програма рада са развојним планом
- Усаглашеност Годишњег програма рада са програмом образовања и васпитања
- Оперативна - применњивост Годишњег програма рада
- Израда Извешстаја о ваљаности структуре и садрзаја Годишњег програма рада
24. 09. 2013 године
Одржан је први радни састанак на коме су вођени разговори и давани предлози савети
сугестије о начину и динамици рада.
Октобар
У октобру месецу тим је изабрао и усвојио форму изгледа за избоне предмете, факултативне
предмете као и њихов садрзжај. Одређени су основни облици за трајање и извођење програма,
као и фонт часова за сваки разред и сваки премдет.
Новембар
Поднет је известај о раду у претходном периоду. Утврђен је начин и поступак остваривања
прописаних наставних планова и програма. Одређене су врсте активности у васпитно
образовном раду. Анализиран је избор факултативних предмета са становишта интереса
ученика а у складу са школским могућностима. Извршена је анализа остварљивости насталих
планова и програма.
Децембар
Анализирана је остварљивост локалне заједнице.анализирано је коришћење најбољих
потенцијала школе. На редовној седници Наставничког већа поднет је извештај о анализи
планираних сегмената школског програма и усвојеним мерама за следећу школску годину.
01.02.2014 године
Усвојен начин рада и усаглашена предложена динамика. Анализирано време остваривања
програма. Усвојена коначна верзија форме за следећу годину.
Март
Анализиран начин остваривања програма образовања и васпитања, усаглашеност програма са
развојним планом и Годишњим програмом рада са програмом образовања и васпитања.
Април
Израђен извештај и усаглашен са Педагошким колегијумом.
Мај
Усвојиви и усагласиви облик форме и суштине структуре Годишњег плана рада.
На седници наставничког већа усаглашена форма и структура Школског програма и Годишњег
програма рада.
На састанцима присутни:
- Чланови тима
- Стручне службе
За помоћ при раду Тима коришћен приручник - самовредновање ПДФ који се може наћи на
интернету.
На основу анализе и сагледавања целокупног Школског програма Тима за кључну област је
донео ЗАКЉУЧНУ ОДЛУКУ:
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје мада
некима од њих није дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање
настваних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне
самоуправе. Уостваривању школког програма локална самоуправа није обратила пажњу на
изузетно лоше услове у школи. Школа је прниђена да користи неке своје ресурсе који
предстабљају додатно оптерећење за ученике,њихове родитеље али и наставнике,нпр.:
Изборни спорт-пливање: Спортски центар Врачар, Изборин предмет: Информатика и
рачунарство: у супротној смени и у више груша; Недостатак простора за обавЉање додатне
наставе,као извођење секције и слободних активности. Неупотребљива фискултурна сала.
На основу анализе и сагледавања целокупног Годишњег програма Тим за ову кључну област је
донео закључну оцену.
Годишњи програм рада је донет у складу са програмом образовања и васпитања, али није
усаглашен са развојним планом. Ова неусаглашеност је последица као и сваке претходне
године до сада, јер се веровало обећањима локалне самоуправе и очекујући разумевање
родитеља и донатора. Време, место, начин и носиоци остваривања програма нису свуда
прецизирани те је програм недовољно оперативан.
2.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ - 2
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
СТАТУС КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ - У ПРИМЕНИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ТИМА: Горан Кековић
ЧЛАНОВИ ТИМА:
1. Миланка Гојковић
2. Вера Бобинац
3. Сања Павловић
4. Маја Рељић
5. Данијела Павић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
4
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
3
ОКВИР ВРЕДНОВАЊА
КЉУЧНА ОБЛАСТ
4
ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА
Планирање и припремање
Настава и учење
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
Наставни процес
ПОКАЗАТЕЉИ
планирање
припремање
комуникација и сарадња
рационалност и
организација
подстицање ученика
Учење
Праћење напредовања
ученика
корелација и примена знања
одговорност ученика
начин учења
праћење и оцењивање
извештавање
МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА
ТЕХНИКЕ
Израда приоритетног списка
Преглед месечних планова рада наставника, разговор и извештај Наставничком већу
квартално
Протокол за праћење часова, анализа посећеног часа, Извештај НВ крају класифи–кационог
периода на нивоу општих закључака и препорука
Посматрање, увид у педагошку евиденцију, саветодавни разговори
Протокол за праћење часова, анализа посећеног часа, Извештај НВ крају класифи–кационог
периода на нивоу општих закључака и препорука
Увид у дневник рада, извештај о прегледу и препоруке прочитати на НВ
Извештај, групна дискусија
ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ
НИВО ______________(1,2,3,4)
Подручје вредновања:
Планирање и припремање
Ниво остварености - 3
Образложење: У оквиру овог подручја вредновања, комисија је анализирала месечне
планове рада и дневне припреме групе наставника у циљу проналажења форме ових
докумената, којом ће се унапредити васпитно-образовни процес. Анализом припрема за
часове, тим је закључио да су у овим припремама јасно изражени сви дидактичкометодички елементи успешног часа. Временска артикулација и структура часа (уводни,
главни део часа...) су биле јасно дефинисане, док су све предвиђене активности на часу
наведене у припремама. Међутим, непосредним увидом у припреме, закључено је да
недостаје самоевалуација часа од стране наставника, која би логично дошла на крају
припреме и касније помогла наставнику да исправи уочене недостатке.
Месечни планови рада су садржавали све елементе неопходне за успешно планирање
наставе. Јасно су наведене све наставне јединице које ће се обрађивати у току месеца, као
и број и тип часа и све то је било сагласно са годишњим планом рада наставниика. Поред
тога, као новина, за наставне теме или наставне јединице, навођени су образовни
стандарди који ће се користити у настави. У оквиру месечних планова рада налази се
додатна колона под називом самоевалуација и корекција. Комисија је приметила да се ова
колона не попуњава код већине наставника. Један од могућих разлога је и тај што се ово
односи на поједине тематске целине, тако да није рационално и сврсисходно да се ради на
том месту. Поред тога, ова колона треба да се попуњава ретроактивно, што представља
грубо речено још једну обавезу, коју наставници више доживаљавају као административну.
Предлог комисије је да се ова колона брише, пошто су самоевалуација и корекција, већ
предложени од стране комисије као додатна ставка у дневној припреми наставника. На тај
начин се самоевалуација и корекција боље фокусирају на слабости у појединим наставним
јединицама и тако се избегава уопштавање карактеристика.
Наставни процес
Ниво остварености - 3
Образложење: Карактеристике овог подручја деловања, комисија је формирала на основу
присуства угледним часовима и непосредних обилазака часова. Такође су коришћена и
запажања стручних сарадника и директора. Ошта карактеристика наставног процеса је да
доминира фронтални наставни облик рада, обично у комбинацији са дијалошком методом,
када су у питању часови изучавања новог градива. Овај наставни облик рада је примерен за
теже наставне јединице, али може бити врло ефикасан и у комбинацији са хеуристичком
методом. Препорука комисије да се више користи ова наставна метода, јер су тада
ученици максимално ангажовани и кроз одговоре на питања наставника или на питања која
сами постављају, долазе до открића. Комисија је такође закључила да се групни облик рада
не користи у довољној мери. Угледни часови који су одржале наставнице Сања Павловић,
Весна Нинић, Миланка Гојаковић представља пример једног квалитетног часа где је био
заступљен групни облик рада у комбинацији са графичко-визуелном методом. Ученици су
били подељени у групе, при чему је свака од њих имала задатак да одговори на питања из
одређеног дела наставне јединице, коју ученици утврђивали на тим часовима. Свака група
је имала известиоца. Одговори на питања сваке групе су на један популаран начин
представљани, тако да је постигнут изванредан визуелни ефекат и ученици су кроз игру
лако памтили градиво тих наставних јединица.
Приликом анализе одржаних наставних часова комисија је такође закључила да су
корелација и примена знања ученика, условљени степеном усаглашености наставних
планова и програма сроднхи наставних предмета. Зато је предлог комисије да се у оквиру
школског програма годишњи планови рада наставника, подесе тако да се сродне
наставне јединице одржавају у приближно исто време. Тако би се постигао ефекат да
ђаци сродне наставне теме обрађују у исто време у оквиру различитих наставних предмета,
што би сигурно допринело да ђаци дуже памте градиво. Ово је нарочито важно за групу
сродних наставних предмета из које ће ђаци полагати малу матуру.
Комуникација и сарадња између ученика и наставника на једном часу је нужно повезана
са подстицањем (активизацијом)ученика. Ова комуникација се на посећеним часовима,
углавном сводила на постављање питања ученицима од којих се захтевао директан
одговор. Међутим, стекао се утисак да ученици постављају питања наставнику у оној мери,
колико је остварен процес активизације на часу. Повезивање градива са свакодневним
искуством је један од начина да се подстакне интересовање ученика. Употреба
информационих технологија може бити још један ефикасан начин подстицања ученика. У
том смислу комисија ће предложити школи у складу са расположивим средствима набавку
лаптоп рачунара, тако да свако стручно веће у свако време може располагати са по једним
рачунаром.
Учење
Ово подручје вредновања ће тим за самовредновање, обрадити и анализирати у току
наредне школске године.
Праћење напредовања ученика
Тим за самовредновање школских постигнућа је вредновао ово подручје деловања
следећим анкетама: Квалитет школских постигнућа и Квалитет знања. Резултати ових
вредновања се налазе у извештају овога тима.
РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА
Учесници обухваћени
истраживањем –
прецизни подаци, тј.
тачан број и критеријум
при избору (ученици,
наставници, стручни
сарадници, родитељи,
шира локална
заједница)
У ком временском
периоду је рађено
самовредновање?
Опишите фазе
самовредновања
Да ли су чланови тима
користили искуства из
ранијих едукативних
семинара и пројеката;
ако јесу, наведите
имена тих семинара и
пројеката
Које је јаке стране
школе идентификовао
Самовредновањем су били обухваћени наставници разредне и
предметне наставе, методом случајног избора. Укупно је било
обухваћено осамнаест наставника.
Самовредновање је рађено у периоду од октобра до јуна текуће
школске године.
 Израда приоритетног списка (наставници који ће
доставити наставну документацију и план посета
часовима)
 Прикупљање документације
 Анализа прикупљене документације и посете часовима
 Састанци, обједињавање појединачних анализа наставне
документације и посећених часова, доношење закључака
и препорука

Усклађеност дневних припрема наставника и месечних
планова рада са годишњим планом рада наставника

процес
самовредновања?




Које области треба
побољшати?
Ваш акциони план за
побољшање уочених
слабости и време
реализације
(максимално – једна,
текућа шк. година)
Да ли су резултати
самовредновања
коришћени при изради
годишњег програма и
обухваћени њиме?
Која је следећа кључна
област коју планирате за
шк. 2013/14. годину?
Ко је задужен за
праћење
самовредноване
области и реализацију
акционог плана?
Месечни планови рада и дневне припреме наставника су
урађене са свим неопходним дидактичко-методичким
елементима
Припрема часа је усклађена са током часа
Структура наставног часа је јасно изражена
Планирање и припремање – На крају припреме
наставног часа додати ставку самоевалуација и корекција,
а избацити је из месечних планова рада. Препорука тима
је и усаглашавање годишњих планова рада наставника
сродних предмета, тако да се сличне наставне јединице
раде у приближно исто време.
Наставни процес – Препорука тима је да се у настави
више користи групни облик наставног рада. Пошто
преовлађује фронтални наставни облик рада, препорука
је да се као метода уз овај облик рада више користи и
хеуристичка наставна метода. Такође, потребно је у
циљу активизације ученика на часу да се више користе
комуникационе-информационе технологије. Предлог
тима је набавка лаптопова, тако да свако стручно веће
има бар по један.
Имплементација препорука тима у одговарајућа документа
(годишњи и месечни план рада наставника, годишњи план рада
школе, дневне припреме наставника...). Предлог директору
школе о набавци лаптоп рачунара у складу са расположивим
финансијским средствима. Време реализације: наредна школска
година.
Да
Настава и учење
Миланка Гојаковић
Датум предаје извештаја
26.06.2014.
3.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ - 3
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Чланови тима:
1. Милена Павловић
2. Јелена Таписировић
3. Маријана Бајић
4. Емина Милошевић
5. Мирјана Јоргаћевић
Усаглашени предлог чланова тима је следећи:
Предлог о начину прикупљања и чувања информација о квалитету знања, пријемних испита и
такмичења је да у библиотеци постоји једна фасцикла где ће стајати сви наведени подаци.
Вођење евиденције:
- Евиденција о промовисању позитивног понашања ученика ће се одвијати преко тимова
надлежних за заштиту ученика од насиља који ће нам доставити предлоге.
- Евиденција о похваљивању и награђивању успеха ученика на такмичењима се већ спроводи у
школи. Постоји свеска где се води евиденција о свим успесима ученика и они се јавно читају
свим ђацима.
- Што се тиче евиденције о коришћеним наставним средствима, примерима и задацима као и
евиденције о широј литератури за самостално стицање додатних знања и вештина чланови тима
су закључили да то већ постоји у обрасцу глобалног плана који се налази у докментацији сваког
наставника у пп-служби.
- Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика
институцијама културе:
Одлука чланова тима је да за сваки месец постоји евиденциони лист на огласној табли у који ће
сваки наставник уписати који разред и одељење је водио на неку културну свечаност и ког
датума је то реализовано као и шта је била тема догађаја. На крају школске године ће се све то
чувати у једној фасцикли која ће стајати у библиотеци.
- Евиденција о акцијама везаним за промовисање здравог живота ће се одвијати у сарадњи са
тимом надлежним за здравствену заштиту ученика. Предлог је да такође постоји постоји
евиденциони лист на коме ће бити забележена свака активност спроведена у школи. Тај лист
може стајати у зборници на огласној табли.
Што се тиче евиденције о промовисању учешћа на такмичењима пожељно је да сваки
наставник одштампа имена ученика који су учествовали на такмичењима и да се све то такође
чува у фасцикли предвиђеној за ту врсту информација. На тај начин ће свако имати увид о
постигнућима ученика.
Евиденција контаката са родитељима:
Предлог је да сваки наставник има посебну свеску где ће бележити ког датума је био који
родитељ и разлог зашто је дошао тог дана. У дневнику нема довољно места за све информације
које је потребно навести. Пожељно је и да се родитељ потпише како би наставник имао доказ да
је обавио разговор са родитељем.
Ово је извештај о раду тима и закључци које је тим донео о мерама које треба применити у овој
школској години.
Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика
институцијама културе
1.
Сајам књига, 25.10.2013. Наставница Јелена Таписировић водила је 25 ученика на овај
културни догађај.
2.
Дечија недеља – изложба (библиотека Бранко Миљковић) VII2 - Сандра Вујић
3.
Посета позоришту СКЦ – Нови Београд (представа „Сунђер Боб“) – 2.10.
Посета позоришту „Академија 28“ – 28.11. (представа „Морнар Попај и закопано благо“) Посете
позориштима организовале све учитељице до 4. разреда.
4.
Изложба дечијих радова испред општине „Звездара“
„Дечија пијаца“ – ученици V, VI, VII и VIII разреда.
Наставник – Сандра Вујић
I разред – Сузана Лазовић
IV разред – Сунчица Милановић
I и II – Продужени боравак – Милица Недић и Сандра Марковић
5. Посета позоришту Бошко Буха – представа „Мали Принц“, организовале одељенске
старешине 5. разреда
За ову школску годину је било предвиђено да се спроведе и анкета наставника на тему
критеријум оцењивања па је у прилогу наведен и анкетни лист а извршена је и анализа анкете и
донети су следећи закључци.
Анкета
Анкета је анонимна. Молимо Вас да на питања одговорите искрено. Ово није никакво
тестирање, већ нас само занима Ваше лично мишљење и искуство. Тако ћете нам помоћи да
оценимо правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Заокружите
један од понуђених одговора на питања из анкете.
Захваљујемо на сарадњи
Пол:
1.
М
Ж
Који је Ваш ниво информисаности о правилнику о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању?
 У потпуности сам информисан/а
 Прилично добро сам информисан/а
 Осредње сам информисан/а
 Само делимично сам информисан/а
 Уопште нисам информисан/а
2.
Да ли се начини, поступци и критеријуми за оцењивање ученика из новог правилника
разликују у односу на Ваше дотадашње оцењивање?
 Разлика готово уопште нема
 Разлике нису значајније природе
 Постоје разлике али и сличности
 Значајно су различити
 У потпуности се разликују
3.
4.





Да ли сте раније користили формативно оцењивање и ако јесте, у којој мери?
Користио/ла сам, за евиденцију свих активности
Користио/ла сам али не за све активности
Користио/ла сам, за неколико врсти активности
Користио/ла сам али врло ретко
Уопште нисам користио/ла формативно оцењивање





Да ли образлажете оцену коју сте дали ученику?
Увек и у потпуности
Углавном да
Како кад, у просеку сваки други пут
Ретко када образлажем, само када постоји потреба за тим
Никада, моји критеријуми су опште познати међу ученицима
5.
Да ли, приликом оцењивања, процењујете све аспекте - вештину изражавања,
разумевање, примену и вредновање научених поступака и процедура, рад са подацима и
рад на различитим врстама текстова, уметничко изражавање, вештине, руковање прибором,
алатом и технологијама и извођење радних задатака? (зависно од предмета, неки аспекти се
природно искључују)
 Да, баш све аспекте који се могу оценити на мом предмету
 Већину да, неки су мање важни па не улазе у моју оцену (6+)
 Неке да а неке не, (5-6)
 Имам неколико критеријума којих се држим, (3-4)
 Користим до два критеријума, остали су небитни у потпуности
6.
Да ли сте раније умањивали оцену ученику због непримереног понашања или његовог
односа према ваннаставним активностима?
 Да
 Не
7.
А да ли сте из истих разлога умањили оцену неком ученику од почетка примењивања
новог правилника?
 Да
 Не
8.
Да ли се ваши критеријуми за оцењивање ученика слажу са критеријумима утврђеним
правилником?
 У потпуности се слажу
 Има и сличности и разлика
 Уопште се не слажу
9.


Да ли на почетку школске године обављате иницијално процењивање ученика?
Да
Не
10.
Да ли објављујете распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
на огласној табли школе?
 Да
 Не
11.
Колико дана пре писмене провере знања обавештавате ученике о наставном садржају
који ће бити предмет провере?
_______________
12.
Да ли најављујете усмене провере и писмене провере постигнућа у трајању до 15
минута?
 Да
 Не
13.
Колико је најдуже времена прошло од писмене провере знања до уписивања оцене по
основу те провере знања у дневник?
_______________
14.
15.
Да ли сте имали ситуацију да је више од половине ученика једног одељења добила
недовољну оцену на писменој провери постигнућа?
 Да
 Не


Уколико јесте, да ли сте поништили те оцене и поновили писмену проверу?
Да
Не
16.
Да ли Вам је неко од ученика који је био незадовољан оценом икада тражио да та оцена
буде поништена?
 Да
 Не
17.
Да ли омогућујете родитељима и ученицима увид у писани рад и да ли им пружате
образложење оцена уколико Вам они то траже?


18.
19.
Да
Не
Да ли успевате да у току полугодишта оцените сваког ученика четири пута? (ако је
одговор не, наведите начин на који решавате проблем)
 Да
 Не, али ________________________________________________________



На који начин рачунате закључне оцене?
Аритметичка средина свих оцена у току полугодишта
Оцена изведена на основу личне процене а на основу оцена у току полугодишта
Неки алтернативни начин (навести)
__________________________________________________________________
20.


21.
Да ли Вам се догодило да одељенско веће не прихвати предлог закључне оцене?
Да
Не
Уколико јесте, које је Ваше мишљење о томе?
________________________________________________________________________
22.
Да ли на почетку школске године обавештавате ученике, родитеље/старатеље о
критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу
појединачних оцена закључној оцени?
 Да
 Не
23.
Колико пута годишње обавештавате родитеље о постигнућима ученика, напредовању,
мотивацији за учење, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање?
 3 или мање пута годишње
 4 пута годишње
 5 или више пута годишње
Анализа анкете
У анкети је учествовало 17 наставника Основне школе Драгојло Дудић у Београду. Анкету
је саставио и анализирао координатор тима Милена Павловић. Прилично добра просечна
информисаност испитаника о правилнику оцењивања ученика у основном образовању и
васпитању. Има мањих разлика у односу на претходни начин оцењивања (нису значајне).
Формативно оцењивање су сви испитаници користили, у просеку не за све активности. 23% је
користило за евиденцију свих активности, око 35% је користило за неколико врста активности,
остатак је просек. Испитаници оцене у већини случајева образлажу. 35% њих то увек чини.
Већина испитаника процењује највећи део аспеката приликом оцењивања. Око 12% ипитаника
оцењује око половине аспеката наведених у анкети и исто толико се труди да оцени баш све
аспекте. 88% испитаника тврди да раније нису смањивали оцену ученику због непримереног
понашања или односа према ваннаставним активностима. 12% испитаника се изјаснило да су то
раније чинили. 6% испитаника признаје да је и након почетка примене новог правилника
смањивало оцену ученику због непримереног понашања. То су исти испитаници који су и раније
то чинили. Осталих 94% испитаника тврде да то нису чинили од почетка примене новог
правилника. 59% испитаника тврди да се њихови критеријуми за оцењивање ученика у
потпуности слажу с критеријумима утврђеним правилима, 35% се изјаснило да има и сличности
и разлика а свега 6% испитаника тврди да се ти критеријуми уопште не слажу. Око 76%
испитаника обавља иницијално испитивање на почетку школске године док остали то не чине.
53% испитаника објављује распореде провера дужих од 15 минута на огласној табли док 35%
њих то не чини. Има и испитаника који су уздржани од одговора. У просеку испитаници
обавештавају ученике о садржају који ће бити предмет провере две недеље пред проверу. Сви
испитаници то чине минимум недељу дана раније а нешто више од 41% укупног броја
испитаника то чини две недеље или дуже пред проверу. 53% испитаника најављује усмене
провере и писмене провере до 15 минута трајања док 35% њих то не чини. Има и испитаника
који су уздржани од одговора. Према одговорима испитаника, просечан период од писмене
провере знања до уписивања оцене по основу те провере у дневник је нешто мање од 5 дана.
Сви испитаници то чине у року од највише 7 дана односно на првом следећем часу. 12%
испитаника је имало ситуацију да више од половине ученика једног одељења добије недовољну
оцену на писменој провери достигнућа. Сви испитаници који су имали случај наведен у
претходном питању су те оцене и поништили и поновили писмену вежбу. 6% испитаника који
нису имали такву ситуацију се изјаснило да би на исти начин реаговали као и претходно
поменути испитаници, док се 6% испитаника изјаснило да не би поништавали оцене и поновили
писмену проверу. Око 24% испитаника је имало ситуацију да ученик незадовољан оценом
тражи њено поништавање. Сви испитаници тврде да омогућују родитељима и ученицима увид у
писани рад и пружају образложење уколико им то траже. Сви испитаници тврде да успевају у
току полугодишта да сваког ученика оцене четири пута. Сви испитаници су се изјаснили да
закључне оцене рачунају као аритметичку средину свих оцена у току полугодишта (уз неке мање
варијације). 12% испитаника се изјаснило да им се догодило да одељенско веће не прихвати
предлог закључне оцене док остали тврде да нису имали такву ситуацију. Међу онима који су
имали ситуацију наведену у претходном питању, мишљења су подељена; половина њих мисли
да то није у реду док друга половина у потпуности одобрава неприхватање предлога закључне
оцене од стране одељенског већа. 94% испитаника тврди да на почетку школске године
обавештава ученике, родитеље/старатеље о критеријумима, начину, поступку, динамици,
распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени. Свега 6% испитаника
се изјаснило да то не чини. Око 65% испитаника тврди да 4 пута годишње обавештава родитеље
о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење, владању и другим питањима од
значаја за образовање и васпитање (у просеку по тромесечјима). Око 30% то чини 5 или више
пута годишње док 6% испитаника тврди да то чини 3 или мање пута годишње.
Kоординатор тима
Милена Павловић
У Београду, 24.06.2014.
4.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ – 4
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Подручје вредновања: Брига о ученицима.
Документација:
Безбедност и сигурност ученика у школи
Правилник о безбедности ученика налази се код секретара школе. На основу разговора
са запосленима дошло се до предлога да се правилник ископира и да се тај примерак налази у
библиотеци. На тај начин постиже се већа приступачност информацијама.
Процедура за заштиту и безбедност деце има низ мањкавости и у наредном периоду тим
ће се потрудити да их исправи у сарадњи са управом школе.
Процедура за приговоре ученика и родитеља постоји и примењује се.
Процедура за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/ насилништва,
верске и расне нетрпељивости, употребе дроге и сл. се примењују у поступку рада ПП службе и
Тима за заштиту деце.
Праћење физичког, здраственог, емоционалног и социјалног стања ученика
У школи постоје процедуре за идентификовање емоционалног и телесног здраственог
стања и социјалних потреба ученика. Те процедуре су појединачне (примењује их стручна
служба), евиденција није увек уредна а добијени подаци се не користе за континуирано и
организовано реаговање. Сарадња са здраственом службом и установама за бригу о деци
постоји, али је она редовна и спроводи се по вишегодишњој пракси и распореду али се о њима
не води посебна евиденција. Школа реагује на утврђене потрбе ученика. Те акције нису
планиране већ се спроводе напосебне предлоге појединца. Акције су добро организоване и
спроведене на широком плану личним ангажовањем.
Упитник за ученике
Овај упитник обухвата: сигурност и безбедност ученика у школи,коме треба ученици да се
обрате ако им је безбедност угрожена,колико школа брзо реагује на све искрсле догађаје и
колико су наставници спремни да саслушају ученике и родитеље када се обрате за помоћ у
случају да ученик има емоционалне,здраствене или социјалне проблеме.
На овај упитник одговорило је 250 ученика предметне наставе, што чини око 27% свих ученика
школе.
Одговор:
Око 90% испитаних ученика сматра да је важно: да се у школи осећају безбедним,да у школи
брзо и ефикасно реагују на све искрсле ситуације,да знају коме треба да се обрате у случају да
имају емоционалне, здраствене или социјалне проблеме. Око 80% ученика сматрају да је тачно
да се у школи осећају безбедним. Око 90% испитаних ученика сматра да зна коме треба да се
обрати у случају проблема и да су одељењске старешине спремне за разговор по питању
проблема. Слаба страна школе је што 30% ученика сматра да их школа не информише о мерама
предузетим поводом приговора.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ – 5
5.
ЕТОС
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ координатора Тима за самовредновање – кључна област ЕТОС:
Јасмина Глишић
ЧЛАНОВИ ТИМА:
 Сандра Вујић – професор Ликовне кулктуре
1. Светлана Ђокић – професор Српског језика
 Татјана Станковић- професор Енглеског језика (a након ње Весна Џивџановска,па
Душица Илић)
 Милана Кончар – професор Математике
 Лучковић Андријана - члан Ученичког парламента
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
5 састанака
4 састанака
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
 ОКВИР ВРЕДНОВАЊА
КЉУЧНА
ОБЛАСТ 5 ЕТОС
КЉУЧНА
ОБЛАСТ
ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА
 Углед и промоција школе
ПОКАЗАТЕЉИ
▪ Углед и обележја школе
▪ Очекивања и промоција
успешности
▪ Култура понашања
5.1.1.
Поштовање личности
 Атмосфера и међуљудски
▪ Једнакост и правичност
односи
5.2.3. Естетско и функционално уређење
школског простора
1. Комуникација
са
родитељима
2. Укључивање родитеља у
 Партнерство са родитељима,
живот и рад школе и у
школским одбором
и
школско учење
локалном заједницом
3. Веза између школе и
Школског одбора
4. Улога школе у локалној
заједници
2.
ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ
НИВО
Образложење:
5.1. УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
5.1.1. Углед и обележја школе
Од основних обележја наша школа има таблу са називом на улазу у школу, бисту Драгојла
Дудића која се налази у улазу школе, амблем и интернет презентацију.
У нашој школи се одвијају следеће манифестације:
 Приредба поводом пријема првака
 Дечја недеља- спортске и културне активности , маскенбал,
 Прослава школске славе – Светог Саве- приредба, изложба радова уприличена холу
школе
 Школска такмичења у организацији Министарства просвете ,
 Школска такмичења рецитатора,
 Математичко такмичење „Мислиша“,
 Приредбе за предшколце из вртића „Дечји луг“ у М.М.Лугу и „ Весељко“ из
Калуђерице,
 Приредбе за крај школске године,
 Радионице центра за промоцију науке(промоције средњих школа као и радионице
које је организовао Институт ''Винча'' )
 Ђачка песничка сусретања- такмичење у писању песама,
 Ликовно- литерерни конкурси „У сусрет Ускрсу“, „Мали Пјер“, “Крв живот значи“
„Витезово пролеће, ''Слушајте мама и тата ја хоћу сестру ил'брата '' , ''У хајку на
бајку''
 Учешће на свим активностима Пријатељи деце Звездара,
 Учешће у хуманитарним акцијама ''Један пакетић много љубави'' , Тегла пуна
љубави'' ,''Жена жени'', куповина новогодишњих честитки UNICEF-а
 Тематске изложбе:
*Новогодишња продајна изложба
*Изложба посвећена Драгојлу Дудићу и 150-годишњици школе
*Ускршња продајна изложба
*Изложба накита
* Изложба народне традиције,
 Радионице за будуће прваке
 Свечана подела сведочанстава за ученике 8.разреда (на Видовдан)
Ван школе организујемо културна дешавања и концерте, на којима учествују познате
личности :
1.
Приредба поводом 150 година школе у ''Звездара театру '' уз присуствовеликог броја
званица
2.
''Дечија пијаца'' испред општине Звездара
3.
Излетима до знања и здравља- Вршац,
4.
Спортски дан на Олимпу
5.
Дани позоришта (,,Сунђер Боб”,,,Луда журка” , ,,Мали принц” )
6.
Пројекат локалне самоуправе ,,Путујем-упознајем душу планете”-презентација
Велике Британије и Шпаније
7.
Путујућа учионица-Јаково, манастир Фенек
8.
Рекреативна настава (Ученици 4. разреда боравили у Митровцу на Тари, а ученици 2.
и 3. разреда на Златибору.)
С поносом истичемо да смо много урадили да презентујемо наш рад, да утичемо на наше
ученике организујући и подржавајући манифестације од битног значаја за здравље за
културу.
5.1.2. У нашој школи, поред наставних, постоји и велики број ваннаставних активности
којима се ученици радо одазивају (хор и оркестар, драмско – рецитаторска секција,
ликовна , фолклорна, спортска секција...) чиме се сваком ученику пружа могућност да
испуни своје потребе и интересовања.
То потврђујемо наградама на спортским, музичким, ликовним, драмским,
такмичењима. Имамо, и посебно смо поносни, на општинско, градско, републичко као и
1.место на међународном такмичењу „Шта знаш о саобраћају“
Успех сваког појединца, групе или одељења прихваћен је и промовисан као лични
успех и успех школе. Постоји Правилник у којем су договорени начини о награђивању и
похваљивању ученика и запослених, али нажалост због недостатка финансијских средстава,
имамо мало прилике да Правилник доследно применимо.
5.1.3. У школи постоји Правилник о понашању ученика, наставника, других
запослених. Трудимо се да међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи
подстичемо, колико је то могуће, и негујемо културу понашања.
5.2. АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ
Опис нивоа остварености
5.2.1. Слобода изражавања, толеранција, сарадња, уважавање, брига за друге је за 30
% ученика ( у просеку), непостојећа или недовољна. Наставници, такође, толеранцију ,
међусобно уважавње и сарадњу истичу као нашу слабију страну, а родитељи процењују
сарадњу, толеранцију међу нама као присутне,
али недовољно. Ставови ђачког
парламента и одељењских заједница се повремано разматрају – недостају иницијативе.
5.2.2. Више од 25% ученика, нам замера приступ према битним елементима њиховог
напредовања (индивидуалност, сарадња, толеранција). Предрасуде су присутне међу
наставницима, родитељима али и ученицима. Известан број ученика и родитеља нам
замерају на неквалитетном и недовољном протоку информација, које су значајне за
функционисање школе. У програмима рада имамо имплементирана дечја права,
организујемо хуманитарне акције кад год можемо.
Активности у вези са традицијом нашег народа су повремене, и реализују их
наставници који имају часове народне традиције и етно секцију.
5.2.3. У уређењу учионица, посебно разредне наставе, присутни су ученички радови.
5.3. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Опис нивоа остварености
5.3.1. Школа информише родитеље о постигнућима ученика, али информација не
задовољава увек стварне потребе родитеља.
5.3.2. Годишњи план рада садржи план сарадње са родитељима. Родитељи се
повремено укључују у живот и рад школе, мада школа подстиче и позива на сарадњу.
Родитељи су упознати са условима и начинима остваривања наставног процеса, али нису
активно укључени у његово побољшавање.
5.3.3. Активности чланова Школског одбора сведене су само на редовне седнице.
Чланови Школског одбора су правовремено информисани али те информације не стижу до
Савета родитеља нити до родитељских састанака. Делимично је то наша слабост али постоји
и заинтересованост одређеног броја родитеља за сарадњу, док већина не жели или нема
времена да се бави тиме.
5.3.4. Школа сарађује са институцијама и установама у свом окружењу на основу тренутних
потреба. Школа покреће и прикључује се хуманитарним, културним и другим акцијама у
локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе али не
пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба.
Датум предаје извештаја
30.06.2014.
6.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ – 6
РЕСУРСИ
Ова област самовредновања је требала бити обрађена у овом периоду..
Кључна област 6 – Ресурси обухвата подручја вредновања:
Људски ресурси;
Материјално – технички ресурси; Финансијски ресурси; Ресурси локарне средине. На челу
тима за анализу ове кључне области је био Милан Вермезовић, професор Техничког и
информатичког образовања.
Акциони план је обухватао анализу и дефинисање форме и садржаја:
 Људски ресурси обухвата: 6.1.1. Наставни кадар и 6.1.2. Ненаставни кадар;
 Материјално – технички ресурси обухвата: 6.2.1. Школски простор и опрема; 6.2.2.
Наставна средства и 6.2.3. Коришћење расположивих материјално-техничких ресурс.
 Финансијски ресурси обухвата: 6.3.1. Структура и намена расположивих
финансијских средстава и 6.3.2. Коришћење расположивих финансијских ресурса;
 Финансијски ресурси обухвата: 6.4.1. Коришћење расположивих ресурса;
Нажалост, ова кључна област није обрађена ове године из објективно оправданих
разлога.
Из горе наведене оцене произилазе задаци који ће бити дефинисани кроз акциони
план следеће школске године.
7.
ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ – 7
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ТИМА:
Јелица Јокић
ЧЛАНОВИ ТИМА:
1.Александра Иванов
2.Снежана Лазић
3. Дејан Миладиновић
4. Драгана Мамузић Недељковић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
7
1. ОКВИР ВРЕДНОВАЊА
КЉУЧНА ОБЛАСТ
7
ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА
7.1. РУКОВОЂЕЊЕ
Руковођење, организација и
обезбеђивње квалитета
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
7.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ШКОЛЕ
7.3. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ
ПЛАН
7.4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА
2. МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА
ПОКАЗАТЕЉИ
7.1.1. Професионалне
компетенције
7.1.2. Способност
руковођења
7.2.1. Подела обавеза и
задужења
7.2.2. Организовање и
координисање рада у школи
7.3.1. Структура и садржај
Школског развојног плана
7.3.2. Реализација Школског
развојног плана
7.3.3. Ефекти реализације
7.4.1. Самовредновање
7.4.2. Ефикасност и
ефективност рада
ТЕХНИКЕ
АНКЕТИРАЊЕ
ИНСТРУМЕНТИ ИЗ ПРИРУЧНИКА
анкете
СКАЛИРАЊЕ
скале (нумеричке, дескриптивне, графичке)
3.
ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ
НИВО ______________(1,2,3,4)
Образложење:
7.1.1. Стручна знања, вештине и умења директора
Руководилаац задовољава законом предвиђене услове за вођење школске установе.
Руководилац је упознат са документима. Сарадња са породицом постоји, предвиђена је
планом и узрокована је тренутним потребама. Сарадња са институцијама је присутна и
иницирана је од стране руководиоца и сарадника.
7.1.2. Способности за руковођење и управљање
Руководилац установе обавља своју функцију у складу са законом. Процес одлучивања је у
надлежности директора. Учешће директора је дефинисано статутом школе. Стручно
усавршавање је препуштено иницијативи запослених. Сарадња са управним одбором је
присутна и законом дефинисана.
7.2.1. организација и координација рада у установи
Расподелом послова и задужења свих запослених нису равномерно обухваћени и то није
усклашено у довољној мери са њиховим способностима. Већина ученика и наставника
познаје план коришћења расурса које школа има, кога се не придржавају доследно.
Задужење и обавезе ненаставног особља нису добро организоване нити усклађене са
укупном организацијом школе.
7.3.1. Самовредновање и вредновање рада установе
Постоји план самовредновања и он се спроводи систематски. У школи је конституисан тим
за самовредновање и изабрани су предмети праћења. Добијени резултати се користе за
даље планирање.
7.3.2. Реализација школског развојног плана
Реализација се одвија у складу са планом активности. Осступања од плана су
аргументована и документована у анексима развојног палана. У реализацију су укључени
представници различитих интересних група и сви запослени. Информисање о реализацији
је редовно и документовано. Постигнути ефекти се користе у следећем циклусу планирања.
4. РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА
Учесници обухваћени
Анкета: Руковођење (упитник за запослене у школи)
истраживањем –
прецизни подаци, тј.
тачан број и критеријум
при избору (ученици,
наставници, стручни
сарадници, родитељи,
шира локална
заједница)
У ком временском
периоду је рађено
самовредновање?
Опишите фазе
самовредновања
Да ли су чланови тима
користили искуства из
ранијих едукативних
семинара и пројеката;
ако јесу, наведите
имена тих семинара и
пројеката
Које је јаке стране
школе идентификовао
процес
самовредновања?
Које области треба
побољшати?
Анкета: Руковођење (упитник за шланове Школског одбора)
Анкета: Школски развојни план
Анкета: Обезбеђивање квалитета (упитник за запослене у
школи)
Септембар – новембар 2013.године
Прва фаза: Избор подручја вредновања направио је школски
тим за самовредновање (на састанку од 25.08.2013. године)
имајући у виду Школски развојни план.
Друга фаза: (избор и израда инструмената ) - У процесу
самовредновања кориштени су инструменти из Приручника чек листе и упитници.
Трећа фаза - прикупљање података - Узорак (анкетирани)
чинили су: наставници (разредне и предметне наставе), педагог
и психолог школе, секретар, рачуновођа и помоћно особље.
Четврта фаза: (обрада података)
Пета фаза: анализа на основу прикупљених података
Шеста фаза: закључци и предлози
Закључци су донети на основу резултата обрађених анкета.
-
тимски рад;
Треба побољшати сва подручја вредновања.
- у школи очигледно постоје „сметње на везама“ у односу
руководство-колектив;
-недостатак професионалне компетенције;
-неједнак однос према појединим стручним већимаs;
-неразвијен осећај одговорности и припадности колективу;
-неадекватна сарадња са другим институцијама;
-непоштовање рокова;
-недостатак мотивације због лоше организације и стимулације;
Ваш акциони план за
побољшање уочених
слабости и време
реализације
(максимално – једна,
текућа шк. година)
-лош унутрашњи педагошко-стручни надзор.
31.08.2015.
-промовисати добре међуљудске односе, толеранцију и успешну
комуникацију;
-усавршавати руководство у пословном менаџменту;
-промовисати изванредне резултате и добре стране школе
(маркетинг);
Да ли су резултати
самовредновања
коришћени при изради
годишњег програма и
обухваћени њиме?
Која је следећа кључна
област коју планирате за
шк. 2013/14. годину?
Ко је задужен за
За школску 2014/2015. биће изабрани нови чланови тима на
праћење
седници у августу.
самовредноване
области и реализацију
акционог плана?
Датум предаје извештаја
26.06.2014.
Download

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА ЗА