Основна школа „Драгојло Дудић“
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Београд, септембар 2014. год.
1. МАТЕРИЈAЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА....................................................................................................4
2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ..............................................................................................................................................6
3. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОД..............................................7
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ..................14
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ...................................16
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.Г.....................................................21
7. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА ШКОЛСКЕ 2013/14.ГОД.........................26
7.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе..........................................................................................26
7.2. Извештај Стручног већа српског језика за 2013/2014. г.................................................................................36
7.3. Извештај о активностима већа природно - техничких наука током школске 2013/2014. године.............39
7.4. Извештај о раду стручног већа за математику за школску 2013/2014. годину...........................................44
7.5. Извештај о раду стручног већа за област географија и историја за школску 2013/2014. годину.............46
7.6. Извештај о раду Стручног већа страних језика за школску 2013/2014. годину...........................................52
7.7. Извештај о раду већа естетских предмета за школску 2013/2014. годину..................................................57
7.8. Извештај о раду стручног већа физичког васпитања за школску 2013/2014. годину..................................61
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2013/2014.
ГОДИНУ...........................................................................................................................................................................64
9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ.......................................................................................66
10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ..71
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА....................................................................................................73
11.1. Извештај рада Одељенског већа првог разреда школске 2013/14. године...................................................73
11.2. Извештај рада Одељенског већа за другог разреда школске 2013/14. године.............................................78
11.3. Извештај рада Одељенског већа за трећег разреда школске 2013/14. године............................................81
11.4. Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда школске 2013/14. године........................................86
11.5. Извештај о раду Одељенског већа петог разреда школске 2013/14. године...............................................90
11.6. Извештај о раду Одељенског већа шестог разреда школске 2013/2014. године.........................................94
11.7. Ивештај о раду Одељенског већа седмог разреда школске 2013/14. године.............................................100
11.8. Извештај о раду Одељенског већа осмог разреда у току школске 2013/2014. године.............................104
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА ШКОЛСКЕ 2013/14.ГОД.................................................................108
12.1. Разредна настава.............................................................................................................................................108
12.2. Предметна настава.........................................................................................................................................175
13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ...................................................................................................271
14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ..................................274
15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОД...........283
16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ.............................................291
17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ШКОЛСКОЈ 2013/ 2014. ГОД................................295
18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.Г......................................................................299
18.1. Извештај о раду секција у разредној настави..............................................................................................299
18.1.1. ПРВИ РАЗРЕД..........................................................................................................................................299
18.1.2. ДРУГИ РАЗРЕД........................................................................................................................................300
18.1.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД........................................................................................................................................302
18.1.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД...................................................................................................................................303
18.2. Извештај о раду секција у предметној настави..........................................................................................305
18.2.1. Извештај о раду библиотекарске секције...............................................................................................305
18.2.2. Извештај о раду Саобраћајне секције за школску 2013/14. год...........................................................305
18.2.3. Извештај рада ликовне секције за 2013/2014. годину...........................................................................305
18.2.4. Извештај о раду секције Соло певање у школској 2013/2014. год.......................................................306
18.2.5. Извештај о раду са хором у школској 2013/2014. год...........................................................................306
18.2.6. Извештај о раду са оркестром у школској 2013/2014. год....................................................................307
19. ИЗВЕШТАЈ О ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОД................................................309
20. ИЗВЕШТАЈ О ДОДАТНОЈ НАСТАВИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОД...................................................315
21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ,,ЦРВЕНИ КРСТ,, ЗА ШКОЛСКУ 2013/14..............................321
22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.........................................322
23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014....................................................328
24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОГРАНКА ПД „КОПАОНИК“ СЕКЦИЈА ЗА ИСХРАНУ ИЗ ПРИРОДЕ
„СРЕМУШ“...................................................................................................................................................................329
25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.
ГОДИНУ.........................................................................................................................................................................330
26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ ЗА
ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ..................................................................................................................................332
27. ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ.334
28. ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ.........336
29. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.
ГОДИНУ.........................................................................................................................................................................339
30. ИЗВЕШТАЈ СА РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ....................................340
31. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ.............341
32. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
..........................................................................................................................................................................................344
33. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.
ГОДИНУ.........................................................................................................................................................................345
34. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.
ГОДИНУ.........................................................................................................................................................................347
35. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД........................................................................................................................................352
1.
МАТЕРИЈAЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Материјално-технички и санитарни услови рада школе су веома лоши. Управа школе
и сви запослени улажу максималне напоре на оплемењивању и одржавању простора. Школа
ради на укупно 3200м2 корисног простора, стари део објекта (лево од улаза) саграђен је
1936. године у коме су смештене 4 учионице, 2 просторије као импровизоване радионице
за техничко образовање,
простор за продужени боравак, зборница, библиотека,
канцеларије психолога и педагога и благајне и санитарни чвор за наставнике и ученике.
Саставни део старог дела зграде и простор некадашње народне кухиње која је почетком
педесетих година прошлог века адаптирана у фискултурну салу. Овај простор због своје
неусловности и неадекватности опреме, више пута је био затворен и забрањен за
образовно-васпитни рад на основу Решења Републичке санитарне инспекције. Настава
изборног спорта – пливање одржавава се у закупљеном простору Спортског центра
„Врачар“. Овакавим видом организације рада, долази до тешкоћа због честих изостанака
појединих ученика, уз приметан је отпор известног броја ученика и њихових родитеља, који
сматрају да овакав вид организације наставе физичког васпитања и изборног спорта, ремети
активности њихове деце, одузима их пуно времена које је потребно за учење. Управа
школе улаже видне напоре око сређивања земљишнокњижне документације парцеле
школе, тако да је иницијатива школе да се зона за изградњу школе прошири на планирау
зону зеленила, прихваћена и унета у Нацрт Измена и допуна Генаралног плана Београда.
Школа је прибавила Информацију о локацији и Изводе из земљишних књига за све парцеле,
и у току су активности на започињању процеса изузимања зекљишта од стране Градског
јавног правобранилашта и Секретаријата за образовање и дечију заштиту. Школа је узела
учешћа на јавном конкурсу за реконструкцију школа у организацији Еврпске инвестиционе
банке,а резултати нам још нису познати. И у наредном периоду управа школе ће овај посао
сматрати за један од најважнијих приоритета, а све у настојању да се дође до пројекта и
тендера за реконструкцију и доградњу школе и изградњу фискултурене сале.
У техничком смислу стари део објекта има доста мањкавости, учионице јесу велике,
са доста светла, али недостаје адекватан простор за хол зграде, санитарни чвор је постављен
на самом улазу, што је неодговарајуће у хигијнско-санитарном смислу. Стање подова у
овом старом делу зграде је у доста тешком стању, подне облоге од винас плоча поствљене
су давних седамдестих година..О техничким недостацима простора који служи као
фиксултурна сала, већ смо довољно говорили, можда треба додати да тај простор нема
природно осветљење нити вентилацију, нема справарницу, мокри чвор и санитарије,
простор који служи као приручна свалчионица такође не задовољава ни минимум
техничких и санитарних услова.
Нови део зграде је изграђен је 1989.године и то на месту некадашње монтажне
бараке и у њему се налази 12 учионица, свечана сала која је због недостака учионичког
простора претворена у два кабинета информатике, канцеларија директора, секретара и
санитарни чвор за ученике и наставнике. У грађевинском смислу овај објекат је несолидно
грађен, нема темеља, спратна плоча нема довољно араматуре јер су осетне вибрације исте,
спојеви са старим делом објекта напукли су и несолидни, цела ситуација је доста нејасна
обзиром да пројекат овог дела зграде нисмо били у стању да пронађемо, нема га у
документацији школе, нити у архиви Звездаре и града. У вези са докуметацијом овог дела
зграде треба истаћи да постоји грађевинска дозвала општине Звездара, али да употребна
дозвала не постоји. У техничком смислу, већ смо говорили о недостатку хола, али треба
истаћи да овај простор не задовољава ни минимум стандарда и услова за школски простор,
довољно је само истаћи да је степенишни пролаз овог дела ширине 1.2м, тако да о
ситуацијама евентуалне евакулације не треба ни говорити, када је у нормалним условима за
време одмора потребно и по пола сата да деца уђу, односно изађу из овог простора.
Стално је присутан проблем обезбеђења довољно материјалних средстава за набавку
потрошпног материјала за одржавање хигијене и објкета, новчане дознаке од стране
Секретаријата за образовање су недовољне да покрију све потрбе које намеће савремени
образовно-васпоитни рад ( делови за рачунаре, одржавање система, тонери и слично) и
потребе повећаног хигијенског одржавања. Присутни су свакодневни напори да се обезбеде
потребна средстава. Тренутна месечна дотација за целокупне материјлане трошкове је
205.000,00 динара, ситуација је донекле боља него прошле године, али далеко од стрварних
потреба и трошкова. Важно је истаћи да наша школа нема адекватног простора за издавање,
за разлику од низа других школа који то имају и на тај начин покривају разлику
материјалних трошкова. Директор школе је о тешкој материјалној ситуацији редовно
обавешавао школски одбор, као и надлежне слушбе Градског секрртаријата за образовање,
али ситуација је и даље непромењена, упркос декларативном размевању тешкоћа од стране
градске власти.
Са нивом опремљености школе намештајем и наставним средствима, донекле смо
задовољни, обзиром да нам је у 2007. године, испоручен намештај и наставна средства по
јавној набавци за опрему одобрену од Градског секретаријата за образовање, као и на
донацију од стране „Теленора“ у намештају и аудо и видео техници и рачунарској опреми и
наставним средствима. Порастом броја ученика јавља се проблем недостатка постојећг броја
ученичкиох столова и клупа. Обзиром на просторне мањкавости и даље нисмо у ситуацији
да решимо адекватан простор и потребну опрему за радионоце техничког образовања,
кабинет физике, хемије и биологије, кабинет за стране језике, кабинет за музичко и кабинет
за ликовну кулктуру.
Ниво опремљености наставним средствима и училима је и даље доста низак и креће
се негде око 45% у односу на нормативе. Велики проблем је недостатак простора, односно
недостатак простора и адекватне опреме за наставу физике, хемије, биологије. Настава
физичког васпитања такоже нема готово ни минимум потребне опреме. Остала наставна
средства заступљена у броју који задовољва једва минимум потреба савремене наставе.
Школа улаже велике напоре како би задовољили минимум услова за нормално одвијање
наставе, прилагођене узрасту ученика, као и велике напоре како би се задовљили
најнужније потребе обнављања и осавремењивања сваке године у зависности од
материјалних могућности школе.
2.
КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Што се тиче кадровских услова рада, треба истаћи да су сви предмети били
заступљени кадром који задовољавају услове врсте и степена стручне спреме прописаним
Правилником о врсти стручене спреме за наставнике основне школе. Оваква ситуација и
поред неких почетничких грешака и несналажења има своје знатне позитивне ефектне на
образовно-васпитни рад. Ови млади образовни људи су поред општег пораста мотивације
за рад и текмичарског духа, унели су и позитивнију и пријатнију атмосферу. Све ово се
одражава и на боље резултатате рада у образовању и опуштенију атмосферу у односима
ученик наставник.
Што се тиче ваннаставног особља морамо истаћи проблем недовољног броја
извршиоца на финансијско-рачуноводстваним пословима и администартивним пословима.
Повећањем броја ученика и одељења школе, дошло је и до повећања обима послова у овим
службама, а и услед увођења новог система обрачуна зарада преко Управе за трезор, као и
низа других послова на пример послови око система базе података ЕИДС, дошло је до
повећаних обавеза у овом делу делатности школе и у наредном периоду, управи школе се
намеће проблем да настоји да у овом делу повећа број извршиоца, како би школа
испоштовала све своје обавезе и рокове везане за пословање школе.
3.
ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОД
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/14.ГОД
одељење
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
II - IV
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
8-1
8-2
8-3
8-4
V - VIII
укупно
одличних
5.00
вр.добрих
добрих
15
16
17
48
14
15
15
13
57
14
14
15
13
56
161
13
8
11
12
5
10
9
24
10
6
8
5
29
5
8
2
6
21
74
6
3
6
2
7
7
5
19
3
10
5
8
26
10
9
11
8
38
83
11
14
10
10
2
1
3
6
7
2
5
4
18
2
3
1
2
8
32
3
4
7
5
44
8
9
6
10
8
41
9
8
10
13
13
53
9
13
7
8
37
175
336
17
1
5
1
4
0
19
2
3
5
5
7
22
0
5
4
5
14
64
138
45
10
6
12
9
7
44
10
9
9
9
5
42
8
9
11
7
35
166
249
19
8
9
6
5
5
33
3
5
3
3
4
18
11
4
10
13
38
108
140
довољних
1
2
3
0
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
10
13
РАЗРЕДНА НАСТАВА

понавља
разред
Ученици првог разреда, њих 69 , се оцењују описно.
1
2
свега
ср.
24
24
25
73
25
27
25
27
104
26
26
27
27
102
279
28
28
28
28
4.42
4.62
4.41
4.48
4.24
4.44
4.30
4.15
4.28
4,15
4.40
4.32
4.37
4.31
4.34
4.09
3.82
3.93
4.06
111
26
25
24
25
24
124
24
23
24
26
23
118
28
26
29
28
111
459
746
3.98
3.87
3.88
3.80
4.11
3.90
3.91
3.93
4.02
3.98
4.13
4.15
4.04
3.73
4.20
3.77
3.64
3.87
3.98
4.13
На крају другог полугодишта од укупно 278 ученика, од другог до четвртог разреда, сви
ученици су остварили позитиван успех.
На крају, у разредној настави, било је 161, ученика који су остварили одличан успех, од тога
њих 74 је разред завршило са 5,00.
На крају 2013/14. године, број ученика са врло добрим успехом од другог до четвртог
разреда, износио је 83.
Број ученика са добрим успехом, на крају, био је 32.
3 ученика у разредној настави су постигла довољан успех.
Проценат ученика који су на крају остварили позитиван успех износио је 100%.


Енглески ј.
ликовно
музичко
нас/ПиДСвет око
математика
васп.Физичко
.оценаСредња
2-1
2-2
3,75
4,45
4,33
4.37
4,91
4.95
4,91
4,91
4,45
4,37
3,66
4,29
4,95
5.00
4,42
4,62
2-3
3,92
4,04
4.80
4.88
4,16
4,08
4,96
4,41
4.04
4.25
4.89
4.90
4.33
4.01
4.97
4.48
3-1
3,95
3,91
4,58
4.45
4,04
3.87
4,87
4,24
3-2
4,04
4.00
4,92
4.92
4,33
3.85
5.00
4,44
3-3
4.00
4.44
4.56
4.48
3.84
3.80
5,00
4,30
3-4
3.81
4,25
4,29
4.37
4,03
3.70
4.59
4,15
3.93
4.13
4.50
4.44
3.99
3.81
4.83
4.23
4-1
4.15
3,88
4.61
4.65
4,00
3.73
4,00
4.15
4-2
4,15
4.03
4,84
4.80
4,15
3.96
4,84
4,40
4-3
3.96
4,14
4,85
4.51
3.92
3.85
5,00
4,32
4-4
3,95
4.04
4.78
4.78
4,26
3.78
5,00
4,37
4.05
4.02
4.77
4.69
4.08
3.83
4.71
4.31
4.01
4.13
4.72
4.67
4.13
3.88
4.84
4.34
одељење
Српски ј.

Средња оцена другог разреда по одељењима износи: 2/1- 4,42; 2/2- 4,62; 2/34,41; Најслабији успех постигнут је из предмета математика, где је просечна
оцена 4,01 и из српског језика , са просечном оценом 4,04.
На нивоу одељења трећег разреда средња оцена износи: за 3/1- 4,24; 3/2- 4,44;
3/3- 4,30 и за 3/4- 4,15. Средња оцена предмета математика износи 3,81, што је
најнижа просечна оцена у овом разреду. Средња оцена из предмета Природа и
друштво износи 3,99, а из српског језика износи 3,93.
Просечна оцена четвртог разреда по одељењима износи: 4/1-4,15; 4/2- 4,40; за
4/3-4,32, 4/4 – 4,37 .Средња оцена из предмета математика у овом разреду
износи 3,83.
2.-4.
Средња оцена ученика од другог до четвртог разреда је 4,34. Ученици, од другог до
четвртог разреда, су на крају другог полугодишта школске 2013/2014. године,
најуспешнији били из предмета физичко васпитање са просечном оценом 4,88; из
предмета ликовна култура средња оцена је 4, 72. Најмања просечна оцена била је из
.математике 3,88 и српског језика 4,01.
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
1. Бројно стање ученика петог разреда, на крају другог полугодишта, било је 112.
Позитиван успех остварило је 110 ученика петог разреда. Два ученик су неоцењена на
крају другог полугодишта. Одличан успех остварило је 44 ученика, врло добар успех
45 ученика, добар успех 19 ученика, ученика са довољним успехом је 2.
2. Бројно стање ученика шестог разреда, на крају полугодишта, било је 124. Од тога, 41
ученик је остварио одличан успех, 44 ученика, на крају другог полугодишта, били су
врло доброг успеха, а 22 ученика су друго полугодиште завршили са добрим успехом.
Неоцењених ученика у шестом разреду, је 2. 15 ученика је друго полугодиште
завршило са недовољним успехом
3. У седмом разреду, на крају другог полугодишта, било је 120 ученик. Одличан успех
остварило је 53 ученика, врло добар успех имало је 42 ученика, добар успех 17
ученика, а 1 ученик довољан успех. 5 ученика крај полугодишта завршило је
недовољним успехом, а 2 ученика су неоцењена.
4. Осми разред у школи похађало је 111 ученика. На крају, је било 37 ученика са
одличним успехом, од којих 14 са свим петицама, 35 ученика са врло добрим успехом,
38 ученика са добрим успехом. 1 ученик је завршио са довољним успехом.
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ
У предметној настави је на крају другог полугодишта било 28 недовољних оцене, које је
добило 22 ученика. 16 ученика је са 1 недовољном, 6 ученика са 2 недовољне. Највише
недовољних оцена је било из математике-17, затим историје и - физике- по 8 и хемије 6.
Највише недовољних оцена уочава се у 6. разреду где је тај број 20 од укупног броја и то 15
из математике.
На крају школске 2013/14.год. ученици упућени на поправне и разредне испите положили су
поменуте изузев два ученика Горана Јовановића 5/2 и Ненада Маринковића 7/3, који се нису
појавили на разредном и поправном испиту, те су упућени да понављају разред.
географиај
математика
биологија
ТИО
физичко
Руски језик
Немачки језик
пливање
4,54
4,21
4,46
3,39
4,07
4,50
4,86
3,00
3,82
4,68
4,09
5-2
3,15
3,14
4,25
4,04
3,86
3,64
3,14
3,79
4,21
5,00
3,60
3,04
4,81
3,82
5-3
3,54
3,43
4,29
4,25
4,00
3,93
3,18
3,89
4,32
4,89
3,00
3,40
4,96
3,93
5-4
3,36
3,46
4,36
4,25
4,07
4,00
3,14
4,36
4,46
4,89
4,40
3,39
4,62
4,06
оценаСрења
историја
4,61
владање
Музичка .к.
3,50
хемија
Ликовна к.
3,57
физика
Енглески језик
5-1
одељење
Српски језик
Успех на крају шк.2013/2014.год.
3,41 3,38
4,38 4,27 4,04 4,01
3,21 4,03
4,37 4,91 3,50 3,41 4,77
3,98
1. Ученици петог разреда, на крају су најуспешнији били из предмета физичко
васпитање са просечном оценом 4,91;из пливања са просечном оценом 4,77
2. Најслабији успех ученици су имали из математике – 3,21; српског језика 3,41, немачки
језик – 3,41 и енглеског- 3,38.
6-1
3,42
3,08
4,19
4,69
3,31
3,88
3,27
2,65
4,27
4,04
4,92
3,11
3,29
4,96
4,96
3,87
6-2
3,56
3,24
4,32
4,16
3,16
3,74
3,32
3,04
4,12
4,00
4,76
3,78
3,15
4,88
5,00
3,88
6-3
3,58
3,17
4,46
4,17
3,33
4,00
2,92
2,50
3,92
4,21
4,83
2,55
3,54
4,87
5,00
3,80
6-4
6-5
3,76
3,25
3,60
3,37
4,52
4,25
4,68
4,66
4,80
3,58
4,24
3,79
3,40
3,22
3,08
2,75
4,40
3,89
4,32
4,50
4,92
5,00
3,87
3,14
3,10
3,35
4,96
4,87
5,00
4,87
4,11
3,90
3,51 3,29


4,35 4,47 3,44 3,93 3,23 2,80 4,12
4,21 4,89 3,29 3,299 4,91
4,97 3,91
Ученици шестог разреда, на крају су најуспешнији били из предмета физичког
васпитања са просечном оценом 4,89 и из пливања са просечном оценом 4,91;
ликовна и музичка култура са оценама 4,35 и 4,47;
Најслабији успех ученици су имали из математике са просечном оценом 2,80, физика
3,23, потом следи енглески, немачки и руски језик са просечном оценом 3,29 .
7-1
3,58
3,42
4,54
4,46
3,42
4,17
3,21
3,33
4,25
2,83
4,25
4,79
3,33
3.,67
4,70
4,87
3,93
7-2
3,41
3,32
4,26
4,41
4,18
4,27
3,27
3,59
3,91
2,95
4,26
4,95
4,00
3,60
4,91
4,95
4,02
7-3
7/4
3,83
3,65
3,33
3,46
4,29
4,42
4,38
4,69
4,08
4,31
3,96
4,35
3,54
3,69
3,50
3,77
4,08
4,35
3,08
3,58
4,13
4,81
4,83
4,92
3,38
2,60
3,63
3,71
4,74
4,81
4,87
5,00
3,98
4,13
7-5
3,83
3,74
4,61
4,57
4,09
4,13
3,70
3,78
4,00
3,61
4,48
4,83
3,20
4,00
4,78
5,00
4,15
3,66 3,45


4,42 4,50 4,02 4,18 3,48 3,59 4,12
3.21 4,39 4,86 3,30 3,72 4,79
4,94 4,04
Ученици седмог разреда, на крају, су најуспешнији били из предмета физичко
васпитање са просечном оценом 4,86; из пливања са просечном оценом 4,79
Најслабији успех остварен је из предмета хемија где је просечна оцена била 3,21,
руског језика 3,30.
8-1
3,25
2,82
4,50
4,32
3,29
3,93
3,11
3,50
4,11
2,93
4,07
4,89
3,00
3,40
4,78
8-2
3,76
3,34
4,69
4,76
4,15
4,19
3,84
3,88
4,50
3,58
4,57
4,92
4,00
3,95
4,80
5,00
3,73
5,00
4,20
4,96
8-3
3,28
3,21
4,55
4,66
3,07
3,83
3,34
3,21
3,83
2,90
3,97
4,90
4,00
3,10
4,66
8-4
3,18
3,11
4,25
4,36
3,18
3,54
2,93
2,96
3,82
2,93
4,32
4,82
3,30
3,40
4,57
3,37 3,12
4,50 4,53 3,42 3,87 3,31 3,39 4,07
3,09 4,23 4,88 3,58 3,46 4,70
3,77
5,00
3,64
4,99 3,83
1. Ученици осмог разреда су, на крају школске 2013/14., најуспешнији били из
предмета физичко васпитање са просечном оценом 4,88; из пливања са просечном
оценом 4,70 и из музичке културе са просечном оценом- 4,53
2. Најслабији успех ученици су, на крају, имали из предмета хемија, где је просечна оцена била
енглеског језика са просечном оценом 3,12.
5.-8. 3,49 3,31
4,41 4,44 3,73 4,00 3,34 3,26 4,08
3,15 4,30 4,89 3,42 3,47 4,79
4,96 3,98
Средња оцена ученика од петог до осмог разреда је 3.98.Најслабији успех у предметној
настави ученици су показали из хемије – 3,15, математике – 3,26 и енглеског језика3,31.
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА
Одељење
I/1
I/2
I/3
I
II/1
II/2
II/3
II
III/1
III/2
III/3
III/4
III
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV
I-IV
просек
V/1
V/2
V/3
V/4
V
VI/1
VI/2
VI/3
VI/4
VI/5
VI
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
VII/5
VII
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
VIII
V-VIII
просек
укупно
просек
Оправданих
1533
989
1139
3661
1092
1134
1433
3659
1770
1282
1441
1302
5795
1129
1135
1462
969
4695
17810
51,1782
1382
1765
1404
1072
5623
1617
1458
1730
2055
1687
8547
2082
1757
2005
1506
1650
9000
1036
876
726
826
3464
26634
57,0321
44444
54,5325
Неоправд.
0
14
14
9
1
10
2
2
26
0,0747
41
1477
19
16
1553
101
52
30
72
111
366
204
160
99
76
579
1118
47
33
53
75
208
3245
6,9486
3271
4,0135
Укупно
1533
989
1139
3661
1092
1134
1447
3673
1779
1282
1442
1302
5805
1131
1135
1462
969
4697
17836
51,253
1423
3242
1423
1088
7176
1718
1510
1760
2127
1798
8913
2286
1917
2104
1582
2229
10118
1083
909
779
901
3672
29879
63,981
47715
58,546
бр.
22
24
23
69
24
24
25
73
25
27
25
27
104
26
26
27
23
102
348
Ж
10
10
10
30
14
12
13
39
11
14
12
11
48
10
13
12
10
45
162
М
12
14
13
39
10
12
12
34
14
13
13
16
56
16
13
15
13
57
186
28
28
29
27
112
26
25
24
25
24
124
24
23
24
26
23
120
28
26
29
28
111
467
12
15
14
14
55
10
10
9
9
10
48
12
14
14
15
13
68
14
15
15
15
59
230
16
13
15
13
57
16
15
15
16
14
76
12
9
10
11
10
52
14
11
14
13
52
237
815
Укупан број изостанака на нивоу школе износи 47715., од чега је 17836 направљено у нижим
разредима, а 29879 у вишим. Број оправданих изостанака је 44444, а неоправданих 3271. Два
ученика 5/2 одељења направила су заједно1465 неоправдана изостанка. Број оправданих по
ученику узимајући у обзир све разреде био би 54,5, а када је реч о неоправданима тај број је 4
Узимајући у обзир све изостанке просек је 58,55 односно око 11 дана изостајања..
ВЛАДАЊЕ
Што се владања тиче од 815 ученика 800 је разред завршило примерним владањем, 12 врло
добрим, 2 ученика добрим , а 1 задовољавајућим владањем.
На нивоу школе изречено је 39 васпитних и васпитно дисциплинских мера: 20 опомена, 13
Укора ОС, 5 Укора ОВ и 1 Укор НВ.
У нижим разредима, на крају другог полугодишта имамо 1 изречену васпитну меру и то
опомену.
У петом разреду изречено је 3 опомене, 3 Укора ОС и 1 Укор ОВ;
У шестом разреду изречено је 9 опомена, 10 Укора ОС и 1 Укор НВ;
У седмом разреду изречено је 4 Укора ОВ, а
у осмом разреду 7 опомена.
У 6. разреду 1 ученик има смањену оцену из владања врло добар (4) и 1 задовољавајуће
владање (2).
У 7. разреду 6 ученика има смањену оцену на врло добар (4).
У 8. разреду 1 ученик је разред завршио са смањеном оценом врло добар(4) .
ОСМИ РАЗРЕД
Општи успех 3.6.2014.год.
Бројно стање ученика осмих разреда на крају године износи 111 ученика,од тога 59
девојчица и 52 дечака.
На нивоу школе укупно је 37одличних ученика (33.3%), од тога са 5.00- 14
ученика (12.61%), 34 ученик је врло доброг успеха (30,63%), 34 доброг успеха
(30,63%),што укупно даје 105 ученика који су завршили полугодиште са позитивним
успехом (94,59%).
Средња оцена осмих разреда је 3,88. Посматрајући предмете, најлошији просеци су
из хемије(3,05),енглеског јез. (3,11) и физике (3,28).
Са недовољним оценама имамо 5-оро ученика и укупно 10 недовољних оцена: 2 из
српског језика, 1 из енглеског језика, 3 из физике, 4 из хемије. 2 ученика је са 1 недовољном
(1,8%), 1 са 2 недовољне(0,9%), са 3 и више је 2 ученика(1,8%).
Неоцењених из појединих предмета је 1 ученика 0,9% укупног броја ученика и то из
предмета физика и хемија.
Укупан број изостанака на крају године је 8510 од тога је 7995 оправданих, а
неоправдано 515 изостанака. Број изостанака по ученику у осмом разреду у просеку износи
77 изостанака. , од чега просечно 72 оправданаи 5 неоправданих.
Изречено је 7 мера и то опомене одељенског старешине.
110 ученика осмог разреда има примерно владање,а 1 ученик има врло добро владање.
На поправни испит упућени су:
1.
2.
3.
4.
5.
Алекса Милић.8/1, физик, хемија
Алекса Ђурђевић,8/1, српски,енглески, физика, хемија
Трифун Станојевић,8/2, хемија
Лука Атанасковић, 8/3, хемија
Немања Костић, 8/3, српски, физика, хемија
На разредни испит упућена је:
6. Милица Стојановић, 8/2, неоцењена-физика, хемија
Носиоци специјалних диплома
8-1
1. Катарина Рајковић-техничко образовање
8-2
1. Георгије Андрејевић – историја
2. Милица Стојановић – ликовна култура
8-3
1. Александра Стошић -српски јез
2. Александра Тошић – српскијез.
3. Ања Чалмић - математика
8-4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Марко Арсић- српски јез.
Александра Врховац – српскијез.
Милица Ињац – математика,српскијез.
Александар Радојевић – математика, српски јез.
Милица Шутија – српски јез.
Јелена Јокић – српски јез за допринос на драмском и рецитаторском пољу
Носиоци Вукове дипломе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Георгије Андрејевић 8/2
Јована Крајновић 8/2
Александра Стошић 8/3
Александра Тошић 8/3
Александар Радојевић 8/4
Милица Ињац 8/4
Ђак генерације – Георгије Андрејевић
У Београду,
31.08.2014. год.
4.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.
ГОДИНУ
Активност
Договор о организацији
рада и израда плана
рада
Стручно усавршавање
наставника
Писмени извештај већа
и актива за предходни
период
Анализа остварених
резултата у настави у
току првог
класификационог
периода
Адаптација ученика
првог и петог разреда
Извештај о постигнутим
резултатима
инклузивне наставе
Извештај руководиоца
стручних већа о
реализацији огледних
часова и часова
редовне наставе
Извештај о реализацији
акционих планова и
Самовредновања рада
школе
Анализа остварених
резултата у настави на
крају првог
полугодишта
Анализа рада стручних
већа за област
предмета и разредне
наставе
Професионална
оријентација ученика
Реализација Програма
за заштиту ученика од
насиља
Проблем у реализацији
школског програма и
Начин
Увид у извештаје,
разговор
Носиоци
Директор и чланови
колегијума
Место
Школа
Увид у предложене
семинаре из каталога
Увид у извештаје
Директор и чланови
колегијума
Педседници актива
Школа
ПП - служба је дала
смернице на основу
извештаја о успеху
ученика
Педагошко –
психолошка служба
Школа
ПП - служба је дала
извештај
Увид у извештаје
наставника,разговор
ПП-служба
Школа
Директор, ПП
-служба
Школа
Презентација
директора и ПП
-службе са посећених
часова
Директор,
ПП - служба
Школа
Тим за
Самовредновање
Руководиоц Тима за
Самовредновање
Школа
Психолог школе,на
основу извештаја са
смерницама за
побољшање успеха
Увид у извештај
актива
Психолог
Школа
Председници актива
Школа
Психолог школе
одредио носиоце,
разредние старешине
седмих и осмих
разреда
Извештај Тима,
психолог и директор
о насиљу у школи и
мерама
Мере за усклађивање
са Школским
Педагошко
-психолошка служба
Школа
ПП - служба,
Директор
Школа
Педагог
Школа
Школа
предлога мера
Анализа остварених
резултата у настави у
току трећег
класификационог
периода
Припрема за упис
ученика 8. разреда у
средње школе
Разматрање сарадње
са локалном
заједницом
Извештај руководиоца
стручних већа о
реализацији огледних
часова и часова
редовне наставе
Анализа реализације
наставног плана и
програма
Израда Школског
програма
Израда годишњих
програма рада
програмом
ПП - служба,
директор са
смерницама за
побољшање успеха
ПП - служба,
Директор
Школа
ПП -служба, Директор
,мере за ефикасну
припрему ученика и
начин спровођења
Извештај директора,
разговор
ПП - служба,
Директор
Школа
Директор
Школа
Извештај ПП - службе
и директора са
посећених часова
ПП - служба,
Директор
Школа
Анализа извештаја
одељењских већа
ПП - служба
Школа
Задаци који
проистичу из анализе
Самовредновања
Инструкције од
стране директора и
ПП - службе
Тим за
Самовредновање
Школа
ПП - служба,
Директор
Школа
5.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
У току школске 2013/2014. године, одржано је укупно 8 седница школског одбора. Рад
школског одбора одвијао се по редовној процедури, по утврђеном плану рада у оквиру
своје надлежности из члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.
гласник РС број 72/2009, 52/2011; 55/2013).
Број
седниц
е
1.
Датум седнице
13.09.202.г.
Дневни ред седнице
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
24.06.2013.г.
2. Разматрање
и
усвајање
Извештаја о раду директора
школе за школску 2012/2013.г.
3. Разматрање
и
усвајање
Извештаја о успеху ученика на
крају
школске
2012/2013.године.
4. Разматрање
и
усвајање
Извештаја о раду школе за
школску 2012/2013.годину.
5. Разматрање
и
усвајање
Извештаја о самовредновању за
школску 2012/2013.годину.
6. Разматрање
и
усвајање
Извештаја
о
стручном
усавршавању
наставника за
школску 2012/2013.годину.
7. Разматрање и доношење Плана
за самовредновање за школску
2013/2014.годину.
8. Разматрање и доношење Плана
стручног
усавршавања
запослених
за
школску
2013/2014.годину.
9. Разматрање
и
доношење
Анекса Школског програма за IVIII
разред:
1)
Програм
културних активности школе; 2)
Програм реализације школског
спорта и школских активности;
3)
Програм
реализације
програма заштите ученика од
насиља,
злостављања
и
занемаривања; 4) Програм
Напомена
Делов. број
2183/2013 од
13.09.2013.г.
слободних
активности;
5)
Програм проф. оријентације
ученика;
6)
Програм
реализације здравс. Заштите
ученика у школи; 7) Програм
социјалне заштите ученика у
школи;
8) Програм заштите
животне средине; 9) Програм
сарадње
са
локалном
самоуправом; 10)
Програм
сарадње са породицом; 11)
Програм излета и екскурзија,
наставе у природи.
10. Именовање чланова Стручног
актива за развојно планирање.
11. Доношење
одлуке
о
установљавању
датума
прославе Дана школе.
12. Разматрање
и
доношење
Годишњег плана рада школе за
школску 2013/2014.годину.
13. Разматрање
кадровских
потреба за школску 2013/2014.г.
14. Доношење Одлуке о издавању
школског простора у закуп на
основу Одлуке и Упутства
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике
србије број 401-00-204/2012-02.
15. Разматрање
предлога
активности за прославу 150-то
годишњице школе и предлог за
именовање
организационог
одбора.
16. Доношење
Одлуке
о
формирању васпитне групе у
проуженом боравку.
2.
19.11.2013.г.
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
13.09..2013.г.
2. Разматрање
и
усвајање
Записника
инспекцијских
надзора.
3. Доношење Анекса Извештаја о
реализацији Годишњег плана
рада
школе
за
школску
2012/2013.г.
4. Доношење Анекса Годишњег
плана рада школе за школску
Делов. број
2868/2013 од
19.11.2013.г.
2013/2014.г.
5. Разматрање Извештаја о упеху
и дисциплини ученика на 1.
класификационом
периоду
школске 2013/2014.г.
6. Молба Емине Пештанац и
Јасмине Алексић.
7. Разно.
3.
26.12.2013.г.
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
19.11.2013.г.
2. Разматрање
Записника
ванредног
инспекцијког
надзора од 06.12.2013.
3. Рзаматрање
и
доношење
Статута школе.
4. Разматрање
и
доношење
Правилника о мерама, начину и
поступку заштите безбедности
ученика.
5. Разматрање
и
доношење
Правила понашања у школи.
6. Разматрање
и
доношење
Пословника о раду школског
одбора.
7. Разно.
Делов. број
3170/2013 од
26.12.2013.г.
4.
30.01.2014.г.
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
26.12.2013.г.
2. Разматрање
и доношење
Финасијског плана школе за
2014.г..
3. Рзаматрање и доношење Плана
јавних набавки за 2014.
4. Разматрање и и усвајање
Извештаја о успеху и владању
ученика у 1. полугодишту
школеске 2013/2014.г.
5. Разматрање
и
усвајање
Извештаја о раду директора за
1.
полугодиште
школске
2013/14.г..
6. Разматрање
и
доношење
Пословника о раду Савета
родитеља.
7. Доношење
Одлуке
о
објављивању огласа за закуп
школског простора.
8. Разно.
Делов. број 166/2014
од 30.01.2014.г.
5.
27.02.2014.г.
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
30.01.2014.г.
2. Разматрање
и
усвајање
извештаја о попису инвентара
школе за 2013.годину.
3. Разматрање
и
усвајање
Извештаја
о
финансијском
пословању школе за 2013.г.
4. Разматрање
Записника
о
контролном
прегледу
Просветне инспекције.
5. Разно.
Делов. број 334/2014
од 27.02.2014.г.
6.
03.04.2014.г.
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
27.02.2014.г.
Делов. број 587/2014
од 03.04.2014.г.
2. Верификација мандата члана
школског одбора.
3. Разматрање
и
усвајање
Извештаја о успеху на трећем
тромесечју
школске
2013/2014.г.
4. Разматрање
и
усвајање
Извештаја
о
одржаним
такмичњима ученика.
5. Разматрање понуда по јавном
позиву за издавање школског
простора.
6. Разно.
7.
26.05.2014.г
1. Разматрање и усвајање Запсиника са
седнице од 03.04.2014.г.
2. Разматрање и доношење Измена и
допуна Пословника о раду Савета
родитеља школе.
3. Разматрање Пријаве - делов. број
790/2014 од 09.05.2014.г. поднете од
стране Булатовић В.
4. Разматрање Захтева делов. број
859/2014 од 22.05.2014.г. поднете од
стране Нинић В. и Недић М.
5. Разно.
Делов. број 872/2014
од 26.05.2014.г.
8.
30.06.2014.
1. Разматрање и усвајање Запсиника са
седнице од 26.05.2014.г.
Делов. број
1916/2014 од
2. Разматрање Записника о извршеном
ванредном инспекцијском надозору
над радом школе
3. Доношење Школског програма за
школску 2014/2015-2017/2018.годину.
4. Обавештење о прелиминрним
резултатима завршног испита ученика
8. разреда.
30.06.2014.г.
Напомена: Мандат школског одбора у сазиву од представника локалне самоуправе
Живомир Живадиновић, Иван Јанковић, Радиша Марковић, представника запослених у
школи Милан Вермезовић, Дејан Миладиновић, Драгана Мамузић Недељковић и
представника родитеља Предраг Остојић, Ранко Милићевић, Ивана Стевановић, истекао је
12.07.2014.године. Органи школе и управа школе је на време организовала изборе за
представнике запослених и представнике родитеља и те предлоге доставила надлежној
служби Секретаријата за образовање и дечију заштиту града Београда 16. маја 2014.г. и до
дана сачињавања овог Извештаја, није донето Решење о разрешењу чланова школског
одбора школе у горе поменутом сазиву, нити је донето Решење о именовању новог сазива
школског одбора. За нов сазив школског одбора из реда запослених предложени су Саша
Милошевић, Ивана Николић и Драгана Планић, а из реда родитеља Ранко Милићевић,
Небојша Јевтовић и Данијела Чоловић. На основу Мишљења Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије број 611-00-647/2014-02 од 17.06.2014.г. постојећи
чланови школског одбора о чијем мандату није донето Решење о разрешењу, могу
обављати своју функцију и доносити одлуке до именовања новог школског одбора.
У Београду 30.08.2014.г.
Секретар школе
Љиљана Костадиновић
6.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.Г.
У току школске 2013/2014. године, одржано је укупно 5 редовних седница Савета
родитеља. 1 ванредна седница која је прекинута због изласка једног броја родитеља, за
2 заказане редовне седнице није постојао прописани кворум за рад и одлучивање, а 1
седница је прекинута због непримерног понашања представника 1 1 одељења. Рад Савета
родитеља одвијао се у отежаним околностима, већи део седница одвијао се ван
редовне процедуре, није поштован план рада у оквиру своје надлежности из члана 58.
Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС број 72/2009,
52/2011, 55/2013). Представник 1 1 одељења, био је иницијатор многих представки о
незаконитом раду школе, што је резултирало са више инспекцијих ванредних надзора,
али није било изречених мера и примедби на рад школе. Сем Градске и Републичке
Просветне инспекције, обраћао се Поверенику за информације од јавног значаја, јавном
тужиоцуу, Полицијској управи града Београда, Савету за борбу против корупције,
Републичкој дирекцији за имовину, и свим овим институцијама и државним органима,
школа је уредно одговарала на све захтеве и достављала тражену докуметацији, и од
ниједне од побројаних нема повратне информације, да је школа у било чему незаконито
поступала. Исти се на седницама непримерно понашао, о чему је детаљно писано у
записницима са седница, такође је свој непримеран однос показивао и у контактима са
неким од запослених у школи, о чему је обавештена Полицијска станица Звездара.
Такође је био иницијатор више непримерних иступа, који су објављени у средствима
јавних медија, где је рад школе и одговорног лица у школи, приказан као незаконит, са
тешким квалификацијама и изразима, које због озбиљности и пристојности, који овај
Извештај треба да има, није могуће поновити. Како је својим радом и понашањем у
Савету родитеља нарушавао углед Савета родитеља и школе и својим непримерним
понашањем опструисао рад савета школе, исти је разрешен дужности члана Савета
родитеља и функције заменика председника Савета родитеља у школској
2013/2014.години и по одредбама важећег Пословника о раду Савета родитеља, исти не
може бити изабран за представника у Савет родитеља школе у наредне две школске
године. Све ово резултирало је неуобичајеном атмосфером не само у редовима чланова
Савета родитеља, овакав непримеран однос појединца у реду Савета родитеља није
забележен и дугогодишњој историји школе, и оставио је последице на рад свих органа
школе и управе школе у целини.
Број
седниц
е
1.
Датум седнице
Дневни ред седнице
Напомена
13.09.2013.г.
1. Верификација мандата чланова
Савета родитеља и избор председника
и заменика председника Савета
родитеља.
2. Рзматрање и усвајање Извештаја о
раду Савета родитеља за школску
2012/2013.г.
3. Разматрање и усвајање Плана рада
Савета
родитеља
за
школску
2013/2014.г.
4. Разматрање
Извештаја
о
реализацији Годишњег плана рада
школе и Извештаја о раду директора за
Редовна седница
Делов. број
2149/2013 од
13.09.2013.г.
школску 2012/2013.г.
5. Рзматрање предлога Годишњег
плана рада школе за школску
2013/2014.г.
6. Разматрање и давање сагласности
на План и програм екскурзија и наставе
у прроди у школској 2013/2014.г.
7. Иницијатива за формирање нове
групе продуженог боравка.
8. Информација о припремљености за
почетак наставе.
9.Разматрање Извештаја о успеху
ученика на крају школске 2012/2013.г.
10. Информација о реализацији нбавке
уџбеника за школску 2013/2014.г.
11. Разматрање понуда за исхрану у
школкој кухињи и разматрање понуда
за осигурање ученика.
12. Разно.
2.
18.11.2013.г.
17. Упознавање чланова родитеља
Ванредна седница
са
Законским
оквирима
одржана на захтев
деловања савета родитеља и
Булатовић Владе
обавезама чланова.
Делов. број
18. Упознавање са пословником
2870/2013 од
савета
родитеља
школе
19.11.2013.г.
Драгојло Дудић, предлози и Рад седнице прекинут
допуне.
због изласка једног
19. Записник
са
претходног
броја родитеља
састанка
савета
родитеља,
доставити
записник
свим
члановима
20. Писани
извештај
чланова
школског
одбора
о
досадашњем раду и избор
нових чланова Појашњење:
мисли се на чланове одбора
који
су
изабрани
као
представници савета родитеља.
21. Писани извештај директора
школе,
са
плановим,
проблемима и предлозима
решења проблема са којима се
школа сусреће. Појашњење:
Извештај Директора би требало
да садржи чињенице шта је
лично урадио за школу, а што
не спада у делокуруг његових
законских обавеза
22. Разно
Напомена: Дневни ред је детаљно
преписан из Захтева Булатовић Владе
делов. број 2650/2013 од 16.10.2013.г.
3.
02.12.2013.г.
8. Записник са редовне седнице
од 13.09.2013.г.
9. Записник са ванредне седнице
од 18.11.2013.г.
10. Разматрање Извештаја о успеху
ученика
на
крају
првог
класификационог
периода
шкослке 2013/2014.г.
11. Разматрање понуда осиграња
ученика.
(отварање
и
разамтрање понуда на седници)
12. Разматрање могућности за
физичко обезбеђење објекта
школе и ученика.
13. Разматрање исхране
за
ученике у продуженом боравку.
14. Избор 1 представника Савета
родитеља у школски одбор –
избор Комсије за спровођење
тајног гласања од три члана,
утврђивање листе кандидата за
представника, израда изборног
материјала, спровођење тајног
гласања
и
израда
и
објављивање
Извештаја
о
спроведеном тајном гласању о
избору представника Савета
родитеља у школски одбор.
15. Упознавање са предвиђеним
активностима Тима за развојно
планирање.
16. Упознавање
о
примени
Посебног протокола о заштити
ученика од насиља, злостаљања
и занемаривања. ( у прилогу)
17. Разно.
Редовна седница
Делов. број
2978/2013 од
02.12.2013.г.
4.
21.01.2014.г.
8. Разматрање
и
усвајање Редовна седница није
Записника са седнице од
одржана због
02.12.2013.г.
недостатака кворума:
9. Разматрање
Записника
о
Службена белешка
ванредном
инспекцијском Делов. број 78/2014
прегледу школе.
од 21.01.2014.г.
10. Отварање и разматрање понуда
за
екскурзије и наставу у
природи.
11. Разматрање Извештаја о успеху
ученика на крају 1. полугодишта
школске
2013/2014.г.
са
анализом изостанака ученика и
нереализованих
часова
са
предлогом мера за унапређење
образовно-васпитног рада и
успеха ученика.
12. Разматрање
предлога
Пословника о раду Савета
родитеља.
13. Разно.
5.
28.01.2014.г.
9. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице од
02.12.2013.г.
10. Разматрање
Записника
о
ванредном
инспекцијском
прегледу школе.
11. Отварање и разматрање понуда
за
екскурзије и наставу у
природи.
12. Разматрање Извештаја о успеху
ученика на крају 1. полугодишта
школске
2013/2014.г.
са
анализом изостанака ученика и
нереализованих
часова
са
предлогом мера за унапређење
образовно-васпитног рада и
успеха ученика.
13. Разматрање
предлога
Пословника о раду Савета
родитеља.
14. Разно.
Делов. број 147/2014
од 29.01.2014.г.
6.
01.04.2014.г.
1.
Разматрање
и
усвајање
Записника
са
седнице
од
28.01.2014.г.
6. Писмена
представка
Наставничког већа делов. број
570/2014. од 31.03.2014.г.
7. Разматрање
Записника
о
контролном
инспекцијском
прегледу школе.
Редовна седница
Делов. број 575/2014
од 01.04.2014.г.
8. Разматрање Извештаја о успеху
ученика
на
крају
трећег
тромесечја
школске
2013/2014.г.
са
анализом
изостанака ученика
9. Разматрање
Извештаја
о
такмичењима ученика.
10. Професионално интересовање
ученика 8. разреда.
11. Разно.
7.
14.04.2014.г
7.
Разматрање и усвајање
Записника са седнице савета
родитеља од 01.04.2014.г.
8. Верификација
мандата
новоизабраних представника.
9. Отврање и разматрање понуда
за снабдевање уџбеницима за
шклску 2014/2015.г.
10. Разматрање
понуда
за
организацију матурске вечери
за ученике 8.разреда.
11. Разно.
Седница прекинута
због непримерног
понашања
представника 11
одељења
Службена белешка
Делов. број 661/2014
од 14.04.2014.г.
8.
24.04.2014.
1. Разматрање
и
усвајање
Записника са седнице савета
родитеља од 01.04.2014.г.
2. Верификација
мандата
новоизабраних представника.
3. Отврање и разматрање понуда
за снабдевање уџбеницима за
шклску 2014/2015.г.
4. Разматрање
понуда
за
организацију матурске вечери
за ученике 8.разреда.
5. Разно.
Редовна седница
Делов. Број 703/2014
од 24.04.2014.г.
9.
30.06.2014.г.
1. Разматрање и усвајање Записника са
седнице од 24.04.2014.г.
2. Разматрање Записника о извршеном
ванредном инспекцијском надозору
над радом школе
3. Доношење Школског програма за
школску 2014/2015-2017/2018.годину.
4. Обавештење о прелиминрним
резултатима завршног испита ученика
8. разреда.
Седница заказана
заједно са члановима
школског одбора, али
Савет родитеља није
имао кворум, а
присутни родитељи
учестовали су у раду
школког одбора
Службена белешка
Делов. број
1915/2014 од
30.06.2014.г.
7.
ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА ШКОЛСКЕ
2013/14.ГОД
7.1.
Извештај о раду Стручног већа разредне наставе
РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
ВЕСНА НИНИЋ, учитељица
ЧЛАНОВИ ВЕЋА:
14. Надежда Метикош I1
15. Добрила Лазић Димитријевић I2
16. Сузана Лазовић I3
17. Јасмина Глишић II1
18. Маријана Бајић II2
19. Весна Нинић II3
20. Емина Милошевић III1
21. Марија Миленковић III2
22. Вера Бобинац III3
23. Светлана Филиповић III4
24. Миланка Гојковић IV1
25. Јелица Јокић IV2
26. Снежана Лазић IV3
27. Сунчица Милановић IV4
28. Милица Недић - боравак
29. Сандра Марковић - боравак
30. Наташа Стојић - боравак
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ПЕРИОД
АВГУСТ -ЈУН
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА У ОВОМ ПЕРИОДУ
7
7
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД АВГУСТ – ЈУН
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
АВГУСТ:
Анализа прошлогодишњег плана и
доношење Плана рада Стручног већа
за школску 2013/2014. годину;
Договори око актуелних питања на
почетку школске године (подела
задужења у редовној, додатној и
допунској настави и слободним
активностима)
Израда планова рада разр.старешина,
сарадње са родитељима
Договор
о начину
планирања
(Годишње, месечнио и недељно и
дневне припреме за час – подела
материјала
и
формулара
за
евиденцију)
Подела задужења за предстојећу
школску годину;
Договор о начину евидентирању
праћења напредовања ученика
СЕПТЕМБАР:
Упознавање са новим Правилницима
Индивидуализација наставе и ИОП –
начин евидентирања
Организација рада у Продуженом
боравку
Планирање угледних часова и начина
праћења и евидентирања анализе
одржаних часова
Текућа питања
Све планиране активности реализоване на 1.
састанку.
- Усвојен План рада за предстојећу годину.
- Донесен план динамике одржавања допунске,
додатне наставе и слободних активности.
- Договорено је да се усагласе распореди
одржавања слободних активности како би сва деца
била укљућена у рад секција.
- Договорено је да се на нивоу Одељенских и
Разредних већа ураде Планови рада разредног
старешине и План рада сарадње са родитељима.
- Чланови већа су урадили нове Годишње планове
рада наставника.
- Подељени су и нови обрасци за месечне планове.
- Извршена је подела нових задужења у оквиру
већа:
Сунчица Милановић и Миланка Гојковић задужене
за сарадњу са вртићима;
Емина Милошевић – организација Дечије недеље и
посете културним установама;
Снежана Лазић – дечија штампа;
Договорено је да је неопходно редовно водити
евиденцију праћења напредовања ученика са свим
потребним елементима.
Све планиране активности реализоване на
2. састанку.
Руководилац бећа је упознала чланове већа са
новим правилницима и законима: Правилник о
оцењивању, Правилник за израду ИОП-а, ЗОСВО и
Закон о ОШ;
Психолог је објаснила на који начин треба урадити
индивидуализацију, као и какав је поступак
приликом израде ИОП-а;
Учитељица Милица је истакла да у боравку има 3
групе деце 1. и 2. разреда, а да има уписаних из 3. и
4.
Договорено на који начин ће се пратити и
евидентирати посете угледним часовима, анализе,
присуства и сл.
Истакнуто је да се за анализе часова треба
добро припремити како се не би свеле на
субјективно оцењивање (пример табеле
праћења се налази код руководиоца већа).
Договорене су активности током реализације
Дечије недеље:
2.10. Посета позоришту
7.10. Дан за дечија права
8.10. Спортски дан
9. 10. Дан за доброту
ОКТОБАР:
Резултати иницијалног тестирања и
предлог мера
Израде описа ученика са којима се
ради по ИОП-у или ИП-у, за потребе
предстојећег семинара
Текућа питања
ДЕЦЕМБАР:
Стручно усавршавање чланова већа;
Израда Портфолиа
Договор о учешћу на такмичењима
Текућа питања
ФЕБРУАР:
Извођење угледних часова
Стручно усавршавање у установи и
ван установе
Предлог уџбеника за 2014-15. год.
Текућа питања
АПРИЛ:
Анализа успеха и дисциплине на
тромесечју и предлог мера за
побољшање
Стручна тема - Место и улога питања
у васпитно – образовном процесу –
презентација
Извођење угледних часова
ЈУН:
Израда Школског програма
Текућа питања
10.10. Покажи шта знаш
11.10. Дан за креативност- маскенбал
Све планиране активности реализоване на
3. састанку.
Руководиоци Разредних већа су изнеле
резултате иницијалног тестирања од 2. до 4.
разреда, као и предлог мера за побољшање
резултата.
(Све анализе се налазе код руководиоца
већа)
За потребе предстојећег семинара – Израда
ИОП-а- на састанку урађени описи за сваког
ученика са којим се ради индивидуализација
или се већ ради по ИОП-у. Материјал ће
бити послат водитељима семинара.
Све планиране активности реализоване на
4. састанку.
Праћење стручног усавршавања
Извештај са одржане трибине ДУБ-а , тема –
Портфолио
Договор о учешћу ученика на предстојећим
такмичењима- Мислиша, математичка такмичења,
такмичења рецитатора, Најраспеваније одељење,
такмичење о саобраћају за 3. раз;
Све планиране активности реализоване на 5.
састанку.
План извођења угледних часова у 2. пол.
Договорено је које ће уџбенике ученици куповати у
новој шк. год.(изборни предмети, музичка и
ликовна култура).
Све планиране активности реализоване на 6.
састанку.
На тромесечју негативних оцена има из предмета –
математика и енглески језик, у 3. и 4. разреду.
Кроз допунски рад појачати рад са ученицима који
имају ове оцене.
По један ученик из III3 и III4 имају смањене оцене
из владања. Предложено је да се са овим
ученицима појача васпитни надзор;
Приказана тема – Место и улога питања у васпитно
– образовном раду;
Планиране активности реализоване на 7. састанку.
Чланови већа упознати са новинама у изради новог
Школског програма;
Подела задужења за израду Школског програма за
први циклус и дат је рок за предају;
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /
У овом периоду све планиране активности су реализоване.
КОМЕНТАРИ
На који начин је Веће сарађивало?
Динамика окупљања /подела
дужности, посебна
запажања/опис/
Редовност долазака чланова тима
Чланови Већа су успоставили добру сарадњу.
Учесталост састанака је зависила од броја планираних.
Чланови Већа су састајали како је и планирано
Годишњим планом рада.
Први састанак одржан је 29. августа 2013.
Други састанак је одржан 26. септембра 2013.
Трећи – 9.октобра 2013.
Четврти- 18.12. 2014.
Пети- 18.02.2014.
Шести- 3.04.2014.
Седми- 5.06.2014.
(Сви записници са састанака налазе се у свесци за
вођење записника која се налази код руководиоца
већа.)
- Извршена је подела нових задужења у оквиру већа:
Сунчица Милановић и Миланка Гојковић задужене за
сарадњу са вртићима;
Емина Милошевић – организација Дечије недеље и
посете културним установама;
Снежана Лазић – дечија штампа;
Направљен орјентациони план одржавања угледних
часова:
Миланка Гојковић – 1. полуг.
Сунчица Милановић – 1. полугод.
Светлана Филиповић, Добрила Лазић, Надица
Метикош, Сузана Лазић, Емина Милошевић,
Јасмина Глишић, Марија Миленковић – 2.
полугод.
Милица Недић и Весна Нинић (часови за
конкурс „Креативне школе“)-2. полугод.
Чланови Већа су углавном били редовни на
састанцима. Састанцима присуствовали и директор,
педагог и психолог школе.
Спискови присутних и записници са свих састанака се
налазе код руководиоца већа.
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
ОДРЖАНО
20.11.2013.
Природа и друштво
„Корак по корак“
РЕАЛИЗАТОРИ
Сандра Марковић
Снежана Лазић
ПРИСУСТВО
Сви чланови већа,
директори,
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Евидентирано у
свесци за Стручна
педагог, психолог
већа
25. 11. 2013.
Етно секција
Миланка Гојковић
Сви чланови већа
Евидентирано у
свесци за Стручна
већа
2.12.2013.
Свет око нас
Милица Недић
Сви чланови већа,
директори,
педагог, психолог
Евидентирано у
свесци за Стручна
већа
7.03.2014.
Свет око нас
Маријана Бајић
Сви чланови већа, Евидентирано у
директори, педагог свесци за Стручна
већа
29.04.2014.
Српски језик
Вера Бобинац
Сви чланови већа
Евидентирано у
свесци за Стручна
већа
13.05.2014.
Физичко васпитање
Весна Нинић
Сви чланови већа,
педагог
Евидентирано у
свесци за Стручна
већа
27.05.2014.
Природа друштво
Сунчица
Милановић
Сви чланови већа,
директор
Евидентирано у
свесци за Стручна
већа
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
1. Дечја недеља
07.10. до 11.10. 2013. Обележена Дечја недеља
пригодним активностима у школи
2. Позоришна представа
2.10. 2013. СКЦ Нови Београд, представа „Сунђер
Боб“, сви ученици до 4. раз.
1. Позоришна представа
27.11.2013. Представа Морнар Попај, ученици 3.
разреда
4. Новогодишња представа
од 18. 12. до 25. 12. 2013. „Академија 28“,
Новогодишња представа, сви ученици до 4. разреда
5. Родитељски састанак за
20.02.2014. тема родитељског- Како припремити
родитеље будућих првака – у школи дете за полазак у школу, реализатори учитељице 4.
разреда, педагог и психолог школе;
7. Родитељски састанак за
27.02.2014 и 4.04.2014.
родитеље будућих првака – у
Реализатори су биле учитељице 4. разреда и педагог
вртићу „Дечији луг“ у ММЛ-у и у
школе;
вртићу „Весељко“, у Клуђерици;
8.Три радионице за будуће прваке – 3.03.2014.
две ликовне и једна музичка
12.03.2014.
19.03.2014.
Реализатори су биле учитељице и предшколци из
установе „Дечији луг“.
9.Продајне изложбе у холу школеНовогодишња и Ускршња
10. Најраспеваније одељење –
општински ниво такмичења
11. Пријатељи деце Звездаре
12.Kонкурс „Мали Витез“
13. Дан школе
14. Прослава Светог Саве – у школи
15. а ) Настава у природи
б) Настава у природи
16. „Путујућа учионица“
26.12. 2013. и 15.04. 2014.
Реализатори су учитељице и ученици до 4. разреда,
као и чланови ликовне секције од 5. до 8 раз.
25.12.2013. учесници су били ученици IV-2
„ Ђачка песничка сусретања“, април, 2014.
11.05.2014. Сава Центар, ученици до 2. и 3. разреда
22.02.2014. Приредба у Позоришту „Звездара“
27.01.2014. учесници - ученици 4. разреда
4. разред од 22. до 29. 04. 2014. - Митровац на Тари
Реализатори IV1, IV2 и IV3;
2. и 3. разред од 7.06. до 14.06. – Златибор,
Реализатори су ученици другог разреда, као и III-1, III2 и III-4;
07.06.2014. Јаково, манастир Фенек,
Реализатори су ученици и учитељице првог разреда,
као и III-3, IV-1, IV-3 и IV-4;
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме ученика
Школск
о
Рецитаторко
такмичење
Стикић Нина I-1
Aдна Адиљи I-2
Ана Ињац II-1
Бојовић Ивана II-2
Мијатовић Маша II-3
Mицић Бисера III-1
Бабић Милица и Бабић
Маша III-2
Мрђић Јована III-3
Станковић Катарина III4
Петровић Душан IV-1
Здравковић Милица
IV-2
Граховац Милош IV-3
Jeвтовић Алекса IV-4
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Ниво/пласман
Општи Градс
нско
ко
Републ.
да
-
да
-
Математичко такмичење у
организацији
Министарства просвете
III-1
Mутавџић Душан
Мицић Бисера
Милић Наталија
Живановић Владимир
Живановић Александар
Милановић Теодора
Јовановић Мина
Стојковић Данило
Томашевић Жана
III-2
Вестек Тијана
Станковић Петар
Јордановић Вељко
Лужаић Марта
III-3
Ђорђевић Бојан
Чоловић Никола
Димитријевић Вељко
Марковић Никола
III-4
Ђорђевић Тијана
Кљајић Сања
Станешковић Николија
Митровић Теодора
Станковић Катарина
IV-1
Божовић Огњен
Вујисић Михајло
Гавриловић Немања
Губеринић Матеја
Ђорђевић Никола
Николић Теодора
IV-2
Оклобџија Јован
Петровић Марко
Симић Милош
Булатовић Бојана
Ћирић Дуња
Предојевић Тамара
Вучић Алекса
IV-3
Димитријевић Вук
Илић Алекса
Филиповић Филип
Павловић Божидар
Митровић Ванеса
Јовановић Урош
ДА
ДА
да
да
да
да
да
да
да
ДА
ДА
да
да
да
да
3. Математичко
такмичење „Мислиша“
IV-4
Jeвтовић Алекса
Јањићијевић Вељко
Кантар Вања
Козовић Јелена
Мијатовић Теодора
Пантовић Александра
II-1
Калинић Славица
Пријовић Андреј
Милојковић Немања
Савић Тијана
Ранђић Слободан
Ињац Ана
Маринковић Јелена
Богдан Стефан
II-2
Дамјановић Анђела
Бојовић Ивана
(похвала)
Мисирлић Ђорђе
Стошић Петар
Чукић Никола
Павићевић Андреј
Петаковић Стефан
Трескавица Ана
Асани Аиша
Мандић Михајло
Станковић Милица
ветковић Немања
Гавриловић Илија
Илић Марија
Богдан Ана
Илчић Страхиња
II-3
Миливојевић Јовица
Поповић Огњен
Атанацковић Теодора
Атанацковић Анђела
Дјатлов Никола
Видовић Наташа
Лазаревић Вања
Мијатовић Маша
Вранић Јована
Петровић Александар
Петровић Ана
Спасески Петар
Ћитић Анђелина
III-1
ДА
да
Mутавџић Душан
Мицић Бисера
Грујичић Вукашин
Дамјановић Бошко
Илић Немања
Милић Наталија
Живановић Владимир
Живановић Александар
Милановић Теодора
Јовановић Мина
Стојковић Данило
Мицић Натаија
III-2
Вестек Тијана
Јордановић Вељко
Лужаић Марта
Станковић Петар
Илић Владимир
Демировић Еда
Веселиновић Јелена
III-3
Ђорђевић Бојан
Чоловић Никола
Димитријевић Вељко
Марковић Никола
Алексић Алекса
III-4
Ђорђевић Тијана
Кљајић Сања
Станешковић Николија
Митровић Теодора
Станковић Катарина
IV-1
Бобовић Јована
Божовић Огњен
Гавриловић Немања
Губеринић Матеја
Милић Александра
Милановић Теодора
Николић Теодора
Стошић Лазар
IV-2
Оклобџија Јован
Петровић Марко
Симић Милош
Булатовић Бојана
Ћирић Дуња
Предојевић Тамара
Вучић Алекса
IV-3
Такмичење на тему
-Саобраћај
Димитријевић Вук
Илић Алекса
Филиповић Филип
Павловић Божидар
Митровић Ванеса
Јовановић Урош
IV-4
Jeвтовић Алекса
Јањићијевић Вељко
Кантар Вања
Козовић Јелена
Мијатовић Теодора
Пантовић Александра
III-3
Ђорђевић Бојан
Марковић Никола
Чоловић Никола
Нинковић Ана
Димитријевић Вељко
ДА
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТИМА/АКТИВА:
1. Редовнији долазак свих чланова Већа
2. Извршавање свих договорених активности на састанцима
3. Укључивање свих чланова у реализацију одређених активности
4. Већа ангажованост стручних служби у реализацији и одржавању стручних тема
Датум предаје извештаја
24. 06. 2014.
Руководилац Већа,
Весна Нинић
7.2.
Извештај Стручног већа српског језика за 2013/2014. г.
РУКОВОДИЛАЦ
Маја Рељић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Светлана Ђокић
2. Снежана Лукић
3. Jелена Тописировић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2012/13.ГОДИНУ
36
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2012/13.ГОДИНИ
36
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2013/14.
36
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И ЈАВНИХ ЧАСОВА
ПЛАНИРАНО
1.
Снежана Лукић
,,Еро с онога
свијета”
(обрада)
2.
Маја Рељић
,,Покондирена
тиква”, Ј.С.Поповић
(обрада)
ОДРЖАНО/ВРЕМЕ
(датум)/
26.новембар
29. априла
ПРИСУСТВО ДРУГИХ
ОСОБА НА ЧАСУ (члан
већа, директор,
психолог, педагог...)
Маја Рељић, Светлана
Ђокић, директор,
педагог, психолог,
учитељица Милица
Недић
Светлана Ђокић,
Снежана Лукић,
директор
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Уписано у дневнику 52; припрема дата
руководиоцу већа и
педагогу
Уписано у дневнику 75; припрема дата
педагогу
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
У погледу реализације угледних часова није било одступања од плана, осим временског
одступања. Уместо у марту, ,,Покондирена тиква” Ј.С. Поповића обрађена је у априлу.
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Израда и анализа иницијалних тестова
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
у септембру месецу рађени су и анализирани
иницијални тестови
Резултати и мере за побољшање знања налазе
се у бази стручног већа.
Организовање прославе 150-годишњице
школе
Припреме су трајале од октобра до фебруара и
обухватале су осмишљавање сценарија,
припремање презентације, историјата школе,
разраду идеја, увежбавање садржаја у оквиру
секција итд. Организовање свечане академије
поводом 150-годишњице школе ,,Звездара
театар” 22. 2. 2014.
Израда школског програма
Чланови стручног већа израдили су школски
програм за предмет Српски језик који обухвата
садржај рада, планове додатне наставе,
допунске наставе, секција, корелације са
осталим предметима у складу са законском
регулативом.
Угледни часови
Снежана Лукић
,,Еро с онога свијета”
(обрада)
(организација, дискусија, евалуација)
Маја Рељић
,,Покондирена тиква”, Ј.С.Поповић
(обрада)
(организација, дискусија, евалуација)
Такмичења
школско, општинско, градско из језика( израда
тестова,припремање ученика), такмичење у
рецитовању -школско,општинско, градско
(организовање школског такмичења,
прављење тестова, припремање ученика)
Приказ стручних чланака
Јелена Тописировић-Методичке иновације у
пракси
Светлана Ђокић-Метода сценске комуникације
у настави говорне културе
Анализа пробних тестова за малу матуру
У априлу су ученици осмих разреда радили
пробни тест који је прегледан и анализиран, а
резултати анализе били су доступни деци,
родитељима. Наставницима српског језика
послужили су као смернице за даље
припремање ученика за завршни испит.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Због обимног посла везаног за прославу 150-годишњицње школе, чланови стручног већа
нису били ангажовани за прославу Савиндана
Анализа рада допунске наставе, додатне наставе и секција била је активност везана за
одељенска већа, тако да се чланови већа Српског језика нису детаљно бавили анализом
рада и мерама за побољшање успеха, како је било планирано, али су размењивали искуства
везана за рад у додатној, допунској и секцијама уз договор да у личном извештају о раду
наставника буду сагледани резултати рада истих.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме ученика
Школск
о
такмичење из језика5.разред
Ана Андрејевић,
Кристина Антонић,
Анђела Чоловић, Маша
Богдановић
такмичење из језика -7. Александра Антонијевић
разред
такмичење из језика
Јована Крајновић
8. разред
Марко Загорац
такмичење у
рецитовању
Јелена Јокић 8-4
1.
1.
3.
2.
1.
1.
1.
1.
3.
2
3.
1.
1.
3.
3
6/4
Број ученика који прате наставу по
ИОП/у
1
КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Републ.
-
3.
2.
1.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА
Одељење
Бр.ученика којима је неопходна
индивидуализација наставних садржаја
5/1, 5/2,5/3,
11
5/4, 7/3, 8/4
Одељење
Ниво/пласман
Општинс Градс
ко
ко
Предмети у којима је
потребна индивидуализација
српски језик
Предмети за које се израђује ИОП
српски језик
На редовним планираним састанцима ,
свакодневном разменом искустава,
консултацијама око планираних активности,
присуствовањем и дискусијом после угледних
часова и предавања, тимским радом и
одлучивањем, договарањем око свих
потребних активности.
четири пута месечно,а по потреби и чешће;
успешна сарадња,разумевање, помоћ и
подршка у извршавању активности
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Чланови већа су редовно долазили на
заказане састанке.
Коментар: Једини начин да се превазиђу
проблеми у раду са децом је подршка и
помоћ колега из струке и ПП службе, тако да
су чланови већа итекако свесни важности
присуства на састанцима и обављања свих
задатака благовремено и уз договор.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. У наставу српског језика ове школске године унете су новине које се тичу већег
ангажовања ученика у припремању за час и прављењу и прикупљању наставног
материјала.
2. У већој мери је био заступљен групни рад, индивидуализација, осмишљавање задатака у
складу са нивоима знања и важећим стандардима.
3. Треба унапређивати размену искустава у раду и усвајати примере добре праксе.
4. Потребно је појачавати компетенције у раду.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВЕЋА:
1.Формирање базе добрих припрема за час и дидактичког материјала.
2. Усавршити образац за вођење личне евиденције наставника о праћењу, раду и
напредовању ученика.
3.Направити базу ученичких продуката из српског језика и књижевности.
Датум предаје извештаја:
30. јун 2014.
7.3.
Извештај о активностима већа природно - техничких наука
током школске 2013/2014. године
РУКОВОДИЛАЦ : Горан Кековић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Горан Кековић
2. Драгана Планић
3. Сања Павловић
4. Милан Вермезовић
5. Дејан Миладиновић
6. Александра Гријаковић
7. Јасмина Алексић
8. Александра Иванов
9. Зорица Милић
11. Јелена Јовановић
12. Владимир Марков
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
5
БРОЈ ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА
У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ СЕДНИЦА
ЗА ШК.2014/15.
4
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ, ЈАВНИХ ЧАСОВА И СТРУЧНИХ ТЕМА
ПРИСУСТВО ДРУГИХ
ПЛАНИРАНО
ОДРЖАНО/ВРЕМЕ
ОСОБА НА ЧАСУ (члан
(датум)/
већа, директор,
психолог, педагог...)
Угледни час:
Професори: Сања
Професор Драгана
28. 04. 2013
Павловић и Јасмина
Планић,
Алексић
Наставна јединица
"Енергетска
ефикасност",
предмет билогија
Угледни час:
Професори: Драгана
Прoфесор Сања
Планић, Јасмина
Павловић,
25. 12. 2013
Алексић и Горан
Наставна јединица
Кековић
"Зглавкари" ,
предмет билогија
Стручна тема:
Професори: Сања
Професор Горан
Павловић, Јасмина
Кековић
11. 12. 2013
Алексић, Драгана
"Препознавање
Планић, Дејан
између
Миладиновић,
макромолекула"
Александра
Гријаковић, Милана
Девић и Александра
Иванов
Угледни час:
Професори: Драгана
Професор
Планић, Јасмина
Горан Кековић
27. 05. 2014
Алексић и Дејан
Наставна јединица
Миладиновић
"Механички рад" ,
предмет физика
Угледни час:
Професори:
Наставник
Александра
5
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Дневник образовноваспитног рада
Дневник образовноваспитног рада
Лична евиденција,
усмени докази
присутних слушалаца
Дневник образовноваспитног рада
Зорица Милић
Наставна јединица
"Сумпор, својства,
примена, важнија
једињења" ,
предмет
хемија
Угледни час:
Професор Јасмина
Алексић
Наставна јединица
"Power Point" ,
предмет
информатичко
образовање
Угледни час:
Професор
Александра
Иванов
Наставна јединица
"Израда веб
презентације" ,
предмет
информатичко
образовање
Угледни час:
Професор
Александра
Гријаковић
Наставна јединица
"Машине и уређаји
у пољопривредној
производњи " ,
предмет техничко
и информатичко
образовање
Угледни час:
Професор
Дејан
Миладиновић
Наставна јединица
"Обрада метала са
скидањем
струготине" ,
предмет техничко
и информатичко
образовање
23. 09. 2013
05. 03. 2014
04. 02. 2014
19. 03. 2014
24. 12. 2013
Гријаковић, Милана
Девић и Сања
Павловић
Професори: Драгана
Планић, Дејан
Миладиновић,
Александра
Гријаковић, Горан
Кековић, Милана
Девић и Мирјана
Јоргаћевић
Професори: Дејан
Миладиновић, Горан
Кековић, Милана
Девић и Јасмина
Алексић
Професори: Милан
Вермезовић, Јасмина
Алексић и Мирјана
Јоргаћевић
Професори:
Александра
Гријаковић, Милана
Девић, Горан Кековић
и Александра Иванов
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
Дневник образовноваспитног рада
Дневник образовноваспитног рада
Дневник образовноваспитног рада
Дневник образовноваспитног рада
Дневник образовноваспитног рада
Остали чланови стручног већа нису одржали угледне часове из личних разлога
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Извођење допунске и додатне наставе из
Ове активности су реализоване и
групе природно-техничких наставних
евидентиране у дневнику осталих облика
предмета
образовно-васпитног рада
Разматрање могућности усклађивања
Овај циљ ће се реализовати коришћењем
сродних наставних садржаја
корелација између наставних предмета
наведених у наставним плановима и
програмима за наредну школску годину
Употреба информационих технологија
Коришћен је постојећи кабинет за
информатику и коришћено је неколико
постојећих лап-топова, али није набављена
нова информатичка опрема услед недостатка
финансијских средстава
Аспекти индивидуализације наставе,
Ова активност је реализована писањем ИОП-а
ваннаставне активности
за ученике којима је потребна додатна
подрша у учењу
Угледни часови
Већина чланова стручног већа је одржала
угледне часове, којима су присуствовали и
други чланови стручног већа и педагошкопсихолошке службе
Такмичења ученика
Ученици су изведени на такмичења у
организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, тако да је циљ у
потпуности остварен
Избор уџбеника за наредну школску годину Чланови стручног већа су личним избором, на
основу квалитета понуђених књига, изабрали
уџбенике за наредну школску годину
Уључивање деце са посебним потребама и У сарадњи са наставницима из других
лошијим успехом у наставне и ваннаставне стручних већа овај циљ је реализован кроз
активности
ангажовање ученика у разним секцијама и
спортским секцијама
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме
ученика
Ниво/пласман
Школск
о
Републичка смотра
"Шта знаш о
саобраћају ? "
Републичка смотра
"Шта знаш о
саобраћају ? "
Такимичење из
физике
Такмичење из
биологије
Општи
нско
Андрејевић Георгије
Рајковић Катарина
Јелена Божовић
+
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Међуна
р.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА
Одељење
Бр.ученика којима је неопходна
индивидуализација наставних садржаја
64
1
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Репуб
л.
+
+
Немања Василев
Јован Динић
Анђела пријовић
Ана Андрејевић
Урош Владимиров
Александра
Антонијевић
Филип Ђорђић
Давор Гутовић
Тамара Загорац
Андрејевић Ана
Чоловић Анђела
Стијовић Филип
Андрејевић Георгије
КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Градс
ко
Предмети у којима је
потребна индивидуализација
Физика, Биологија, ТиО,
Информатичко образовање
Седнице чланова стручног већа
Договори чланова стручног већа
Приликом окупљања одлуке су доношене
већином гласова и томе је претходила
конструктивна дискусија. Договором чланова
већа задужења око активности су дељена у
складу са афинитетима чланова већа.
Чланови стручног већа су редовно долазили
на састанке.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1. Годишњи план рада стручног већа је реализован у највећој мери.
2. Остали облици васпитно-образовног рада (допунска и додатна настава) из групе
природно-техничких-наставних предмета су успешно реализовани.
3. Ученици су изведени на такмичења и постигли су запажене резултате.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВЕЋА:
1. Набавка наставних средстава и средстава комуникационо-информационих технологија у
складу са расположивим средствима, а у циљу унапређења наставе.
2. Усаглашавање наставних планова и програма сродних наставних предмета на нивоу
установе и у складу са просветним гласником.
3. Доследна реализација угледних часова и стручних тема
4. Међусобна размена искустава из наставе (редовна настава, угледни часови, стручне теме,
активности...)
Датум предаје извештаја:
26. 06. 2014 године
7.4.
Извештај о раду стручног већа за математику за школску
2013/2014. годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:
ДРАГАНА АЋИМОВИЋ
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1.Драгана Аћимовић
2.Милана Девић
3.Мирјана Јоргаћевић
4.Милан Шево-прво полугодиште
5.Милица Манојловић
6.Чедомир Шелић-замена колегенице Милане Девић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА
У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
11
11
10
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И ЈАВНИХ ЧАСОВА
ПЛАНИРАНО
ОДРЖАНО/ВРЕМЕ
(датум)/
Милан Шево
Мирјана
Јоргаћевић
Милана Девић
Час није одржан
17.10.2013.
20.2.2014.
ПРИСУСТВО ДРУГИХ
ОСОБА НА ЧАСУ (члан
већа, директор,
психолог, педагог...)
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Драгана Аћимовић,
Милана Девић
Драгана Аћимовић
Мирјана Јоргаћевећ
Припрема
Припрема
Драгана Аћимовић
15.12.2013.
Мирјана Јоргаћевећ
Припрема
Милана Девић
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
Због припрема за пензију колега Милан Шево није одржао час
3. АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Утврђивање садржаја наставног плана и
Договор о подели задужења при изради
програма
наставних планова и програма
Договор о организовању допунске и
Направљен план одржавања допунске и
додатне наставе
додатне наставе по разредима
Утврђивање распореда писмених
Утрврђен распоред писмених и контролних
задатака,контролних задатака и тестова
задатака и окачен на огласној табли
Глобални и месечни планови рада
Глобални планови урађени и предати пп
служби у августу 2013., а месечни планови
израђивани у току године и предавани до 5. у
месецу пп служби.
Иницијално тестирање ученика
Иницијало тестирање обављено у септембру
2013. године и урађена анализа по
одељењима
Организовање припрема за математичка
Наставници по разредима припремали
такмичења
ученике за такмичење (28. ученика
учествовало на Општинском такмичењу)
Организација и реализација припремне
Припремна настава изведена у јуну месецу по
наставе за поправне испите
предметима. Распоред се налазио на огласној
табли
Заједничка припрема писменог и усменог
У јуну, за осми разред, у августу за остале
дела поправних испита
разреде одржана припремна настава за
поправне и разредне испите
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
4. ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме ученика
1. Математика
Александар Радојевић
2. Математика – Смотра
ЦЗТ
3. Мислиша
Милица Ињац
182 ученика
Школск
о
Ниво/пласман
Општи Градс
нско
ко
1.
3.
Пласм
ан
3.
Републ.
3.
Популаризација математике, 2
похвале
5. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА
Одељење
Бр.ученика којима је неопходна
индивидуализација наставних садржаја
6-5
1
Одељење
6-4
Број ученика који прате наставу по
ИОП/у
1
6.КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Предмети у којима је
потребна индивидуализација
Математика
Предмети за које се израђује ИОП
Математика
Одржавањем састанака и договорима на
одморима и међусмени
Састанци одржавани месечно по плану,
договори и свако одрађивао свој део посла
Сви су углавном долазили на састанке сем
колеге Милана Шеве који се спремао за
пензију па је мало био заинтересован за
дешавања
7.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. Незаинтересованост ученика осмог разреда за пробни завршни испит
2. Слаба посећеност допунске наставе ученика којима неопходна
7.5.
Извештај о раду стручног већа за област географија и историја за
школску 2013/2014. годину
РУКОВОДИЛАЦ: Професор историје Саша Милошевић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Бојана Радић
2. Мaрина Итић
3. Бранислав Јелић
4. Анкица Дмитровић
5. Саша Милошевић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
12
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
12
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2013/14.
12
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Конституисање већа
На основу упутстава које је изнео председник
актива разматран је начин израде глобалних
Израда плана и програма рада већа за
планова за наредну школску годину.
школску годину 2013-2014
Одлучено је да ће у изради бити коришћени
планови из школске 2013/2014. године који
Усвајање плана рада за школску 2013-2014
ће бити допуњени у складу са потребама.
годину
Сачињен је списак семинара који је предат
Израда и усаглашавање глобалних планова помоћнику директора школе.
из историје и географије
Актив је донео одлуку да се пријаве два
семинара општег педагошког, односно
Бирање семинара за наредну школску
васпитног . Акценат ће бити на
годину
разноврсности, односно сваки наставник
би требало да присуствује другим
семинарима и да подели своја искуства са
колегама. Сви наставници су се
определили и за стручне семинаре.
Усаглашавање критеријума оцењивања
Одабир облика и метода рада у редовној
настави
Усаглашавање ставова у изради месечних
( оперативних) планова
Иницијални тестови и њихово увођење у
наставу историје и географије
Усклађивање и планирање часова допунске
и додатне наставе
Договорено је да ће се иницијални провера
одржати у складу са могућностима
школе.Одлучено је да се одржи састанак у
септембро на ком ће измежу осталог, бити
разматрани резултати иницијалних тестова.
После одржавања иницијалних тестова и
провере резултата, може се рећи да већина
ученика је савладала основна знања о току
претходне школске године из историје и
географије. Нешто слабији резултати су
показани повезивања две теме због чега
треба више радити на повезивању градива у
току наредне школске године. Исто тако,
акценат треба ставити и на повезивање
историје и географије као сродних предмета.
Ради остваривања ових образовних циљева
радиће се на тематском повезивању.
Договор око распореда контролних
задатака и тестова и утврђивање
критеријума за исте
Сарадње са осталим стручним већима и
утврђивање корелације наставних садржаја
На предстојећој екскурзији, ученицима треба
указати на локалитете који имају историјски
значај .
Због малог броја часова, за ученике 5 разреда
је предвиђен тест провере и то у 3. недељи
октобра и 3. недељи марта.
Осмишљавање излета:
6.разред – Љубостиња, Жича, Каленић
7.разред – Опленац и Таково
8.разред – Нови Сад, Петрварадин
Иновације у настави-осавремењавање и
унапређивање часова историје и географије
кроз мултимедијални и истраживачки рад
Осмишњавање огледних часова
Часови на којима је успостављења
корелација два предмета (историјагеографија, историја –српски језик...
Анализа реализованих часова
Остварени резултати у оквиру васпитнообразовног рада у току првог
класификационог периода
Договор о припреми ученика за
предстојећа такмичења
Планирање посета скуповима на којима се
представаљају уџбеници
Анализа рада и укљученост ученика у рад
додатне и допунске наставе
Анализа успеха и постигнутог знања на
крају првог полугодишта
Организовање школског такмичења
Припремање ученика за даља такмичења
Праћење рада секција, као и допунске и
додатне наставе
Успостављање сарадње са активом
Наставници су посетили стручни скуп
издавачке куће Клетт чије уџбенике користе и
истакли корисност видео материјала које
издавачка кућа нуди. Радиће се на томе да се
омогући коришћење аудио-визуелних
средстава у настави.
Сви часови су према плану реализовани.
У школској 2013-2014 години, општинска
такмишења ће бити одржана у марту месецу,
тако да је уследио договор да се школска
такмичења одрже на почетку другог
полугодишта. Као и претходних година
такмичење из историје се одржава од петог
до осмог разреда а за географију у седмом и
осмом разреду.
Разматрано је напредовање ученика петих
разреда који прате наставу по новим
програмима. За ученике који су имали
проблема у савлађивању градива
организована је допунска настава.
На првом састанаку у другом полугодишту се
као основни задатак у наредном периоду
наметнуло интензивно припремање
надарених ученика за такмичење у знању
историје и географије. Предвиђено је да се до
половине фебруара организује и спроведе
школско такмичење, што је и урађено а
најбоље пласирани ученици су даље
наставника разредне наставе
Избор уџбеника
Осврт на рад слободних активности
Учешће на општинском такмичењу
Анализа резултата тестова
Анализа припремих комбинованих тестова
припремани за општинско такмичење.
И за наредну школску годину су изабрани
уџбеници издавачке куће „Клет“ за оба
предмета.
На општинским такмичењима је постигнут
изузетан успех и предвиђен је даљи рад са
ученицима који су пласирали на наредни
ниво такмичења. На градско такмишење су се
пласирала 2 ученисе и то 1 ученице из осмог
разреда и 1 из шестог разреда када је у
питању историја.
Анализа успеха ученика на крају трећег
тромесечја
Ученица шестог разреда освојила друго место
на Градском такмичењу.
Учешће ученика на окружном такмичење
Угледни часови нису реализовани.
Разматрање тема за угледне часове:
“Београд у 19. веку“
“Европска унија и интеграцијски процеси“
Анализа успеха ученика осмог разреда
Договор о изради школског програма
Постигнућа ученика из области предмета
историја и географија на крају школске
године
Анализа реализације редовне наставе
Анализа одржаних часова додатне наставе
и секција
Анализа успеха ученика на крају наставне
године
Извештај о раду стручног већа
Чланови актива су констатовали да су
ученици у великој мери савладали градиво
које је предвиђено у настави географије и
историје.
Актив је током читаве школске године
успешно сарађивао и остварио је доста
планираних ствари.
Што се унапређења наставног процеса тиче,
предвиђено је одржавање већег броја
огледних часова и заједничка сарадња
наставника историје и географије у њиховог
одржавању, као и сарадња са члановима
других актива.
Планира се и додатно увођење
мултимедијалних средстава у наставу, попут
филма и адекватних презентација.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме ученика
Ниво/пласман
Школск
о
Општи
нско
Градс
ко
Републ.
1. Школско такмичење
из историје
1. Општинско
такмичење из
географије
2. Општинско
такмичење из историје
3. Градско такмичење
Тодора Грковић
#
Александра Антонијевић
Соња Божовић
Божовић Јелена
Коковић Ања
Ивановић Александар
Ојкић Милан
#
#
#
#
#
#
#
Александра Антонијевић
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА
Одељење
Број ученика који прате наставу по
ИОП/у
6/4
Лука Тренковски
КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
*
*
Предмети за које се израђује ИОП
Географија
На састанцима Стручног веће и електронским
путем
Једном месечно а по потреби и чешће.
Наставници који раде у две школе нису били
у могућности да стално присуствује
састанцима, али су били обавештени о раду
Стручног већа путем мејла.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. Недостатак простора
2. Недостатак наставних средстава
3. Немогућност похађања стручних семинара из материјалних разлога
НАПОМЕНЕ: Проф. Бранислав Јелић није био присутан на последњој седници стручног већа,
оправдано одсутан.
Датум предаје извештаја: 28. јун 2014.год
Председник стручног већа: Саша Р. Милошевић, проф.
7.6.
Извештај о раду Стручног већа страних
језика за школску 2013/2014. годину
Руководилац: Душица Илић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1. Душица Илић
2. Мирјана Стојановић
3. Драгана Мамузић-Недељковић
4. Милијана Вујаклија
5. Милена Павловић
6. Андријана Ћосић
7. Ивана Бисенић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
10
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
10
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
10
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И ЈАВНИХ ЧАСОВА
ПЛАНИРАНО
ОДРЖАНО/ВРЕМЕ
(датум)/
1.
18.11.2013. (Милена
Павловић одржала
угледни час ''Im
Klassenzimmer'')
Фебруар 2014.
(Мирјана Стојановић
оджала угледни час
''Winterferien'')
2.
ПРИСУСТВО ДРУГИХ
ОСОБА НА ЧАСУ (члан
већа, директор,
психолог, педагог...)
Мирјана Стојановић,
Драгана Мамузић,
Весна Џивџановски
Милена Павловић,
Драгана Мамузић,
Душица Илић, Ивана
Бисенић
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Припреме за час,
дискусија, извештај о
раду актива, уписано
у дневнику
Припреме за час,
дискусија, извештај о
раду актива, уписано
у дневнику
Уместо планираних 5 угледних часова одржано је само два часа и то из немачког језика док
су изостали угледни часови из енглеског језика услед промене наставника, одласка
наставника на боловање и доласка замена које нису на време информисане о планираним
угледним часовима.
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак
опис)
- Конституисање Већа
-Израда плана и програма већа за школску
2013/2014.
-Усвајање плана рада већа за школску 2013/14.
-Допуне прошлогодишњег плана већа
-Анализа посећених семинара и одабир нових
- Договор око иницијалних тестова
-Констатовање термина (по месецима) огледних
часова
•
Израда оперативних и глобалних планова
•
Организовање и задужења наставника за
рад додатне и допунске наставе
•
Договор око распореда писмених вежби и
задатака
•
Договор о избору метода и облика рада у
настави
•
Утврђивање критеријума оцењивања
•
Договор о избору семинара
•
Детаљнији договор о одржавању осталих
огледних часова
•
Сарадњаса другим стручним већима
•
Утврђивање корелација међу сродним
предметима
•
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
•
Огледни час у настави немачког језика (’’Im
Klassenzimmer’’)
•
Договор о припреми ученика за такмичење
•
Анализа рада и укљученост деце у рад
додатне и допунске наставе
•
Анализа успеха и постигнутог знања на
крају првог полугодишта
31. Предавање: Игрице и кратке активности
на часу немачког језика
•Организовање школског такмичења
•Одржавање општинског такмичења
-Угледни час из немачког језика (''Winterferien'')
-Састанак и договор,
измене, предлог, подела задужења
-Упознавање са разредима, размена
искустава, предлози ученика за ИПП,
ИОП
-Одабирање руководилаца секција
-Подела задужења и активности
-Договор о раду секција и избору
ученика за учешће у раду секција
-Начин осмишљавања структуре часа
-Договор око утврђивања критеријума
оцењивања
- Поновни увид у каталог семинара
-Размена искустава
-Заједничка сарадња
-Осмишљавање часова
-Одабир сродних предмета и уочавање
могућности усаглашавања
-Припрема одржавања огледног часа
-Разговор о успеху ученика
-Отклањање уочених недостатака
-Начин мотивисања
-Предавање, договор, дискусија
-Извештај, анализа
-разговор, усаглашавање термина
-мере за подстицање укључивања у
рад допунске и додатне наставе
-Разговор, анализа
-Упоређивање резултата са два
класификациона периода
-Предлог мера за побољшање знања и
успеха
-Излагање, анализа, дискусија
-Договор, подела задужења,
утврђивање критеријума, израда
тестова
-Излагање, анализа, дискусија
•
Анализа резултата и тестова са општинског
такмичења
•
Избор уџбеника за наредну школску годину
-Разговор и сумирање резултата са
општинског такмичења
-Разматрање понуде издавача
-Разговор са педагогом и члановима
већа
-Писање извештаја
•
Успех ученика на крају трећег
класификационог периода
-Упоређивање резултата у односу на
прво полугодиште
-Предлог мера за побољшање знања и
успеха
-Реализација, анализа, коментари,
писање извештаја
-Излагање, анализа, дискусија свих
чланова већа
-Писање извештаја
•
Анализа досадашњих постигнућа
•
Aнализа остварености планова и програма
стручног већа
-Анализа, извештај, договор
•
Реализација планова и програма редовне,
допунске, додатне наставе и секција
•
Анализа успеха на крају школске године
•
Израда извештаја о раду стручног већа
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме ученика
Школск
о
18. Немачки језик
Вранић Радомир
Стошић Александра
1.
Ниво/пласман
Општин Градс
ско
ко
/
/
2.
19. Енглески језик
Александра Тошић
Александра Меданчић
Ања Чалмић
Дамјан Стојилковић
1.
1.
2.
3.
3.
(пласма
н на
градско
)
3.
(пласма
н на
градско
)
/
/
Републ.
/
/
/
/
/
/
/
/
20. Руски језик
Милица Шутија
1.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА
Одељење
Бр.ученика којима је неопходна
индивидуализација наставних садржаја
6-1
1 ученик (Јована Нинић)
6-2
2 ученика (Ана Цимерман, Мартин
Јашаревић)
6-4
2 ученика(Стефан Релић, Илија
Вићентијевић)
6-5
1 ученик (Олга Бељан)
8-1
2 ученика (Ана Тијанић, Ђорђе Саитовић)
1 ученик (Дарко Тододровић)
8-4
Одељење
Број ученика који прате наставу по
ИОП/у
1 ученик (Снежана Миливојевић)
1 ученик (Иван Стоиљковић)
1 ученик (Марко Миливојевић)
1 ученик (Лука Тренковски)
1 ученик (Младен Топаловић)
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
/
/
/
Предмети у којима је
потребна индивидуализација
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Предмети за које се израђује ИОП
Енглески језик
Енглески језик
Енглески и немачки језик
Енглески језик
Енглески и немачки језик
Састанци су одржавани између смена,
најчешће понедељком сваког првог у месецу.
Договори су такође обављани мејлом и
телефоном. (с обзиром на то да наставници
раде и у други м школама и у различитим
сменама, као и то да немамо кабинет за
стране језике). И поред тога је између
чланова већа остварена изузетна сарадња,
размена искустава, савета, тимски рад.
Сарадња са и између чланова већа је била
задовољавајућа. Састајали смо се једном
месечно а по потреби и чешће уколико се
укаже прилика да се нађемо услед
различитих смена и школа у којима раде
поједини чланови већа.
Задовољавајућа с обзиром на горепоменуте
околности.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. Требало би јасније истаћи и нагласити и старешинама и наставницима која деца треба да
раде по ИОПу
2. Сви чланови већа сматрају да им треба обезбедити основна средства за рад (нпр.
немогуће је држати часове језика без некаквог аудио уређаја),лаптоп, пројектор као и
простор
3. Разредне старешине би требало јасније да истакну термине допунске наставе као и да
чешће обавештавају родитеље о непохађању истих
4.Једини начин да се превазиђу проблеми у раду са децом је подршка и помоћ колега из
струке и ПП службе
5.Треба унапређивати размену искустава у раду и усвајати примере добре праксе
6.Потребно је појачавати компетенције у раду
7. Велику потешкоћу представља немогућност похађања заиста битних семинара услед
недостатка материјалних средстава
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВЕЋА:
1. Одржати што већи број угледних часова
2. Набавка наставних средстава и средстава комуникационо-информационих технологија у
складу са расположивим средствима, а у циљу унапређења наставе.
3. Међусобна размена искустава из наставе (редовна настава, угледни часови, повећати број
стручних тема, активности...)
4. Планирати адекватне семинаре
5. Побољшати информисаност у вези иновација
6. Наставити и појачати координираност чланова стручог већа
7. Формирати базу дидактичког материјала и добрих припрема за час
Датум предаје извештаја:
1.07.2014.
7.7.
Извештај о раду већа естетских предмета за
школску 2013/2014. годину
РУКОВОДИЛАЦ : САНДРА ВУЈИЋ
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1. НАТАЛИЈА ВАКАЊАЦ
2. НАДИЦА МИЛОШЕВИЋ
3. ДРАГАНА ФИДАНОВ
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
12
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
12
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
12
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И ЈАВНИХ ЧАСОВА
ПЛАНИРАНО
ОДРЖАНО/ВРЕМЕ
(датум)/
,,ПЕВАЊЕ И Свирање
Одабраних
Песама,,Драгана
Фиданов,,-Угледни Час
,,КОМПОНОВАЊЕ Више
Ритмичких Целина У
Простору,,Сандра ВујићУгледни Час
,,ОБРАДА Песмепо Нотном
Тексту,,Надица
Милошевић-Угледни Час
,,СЛОЈЕВИТО
Сликање,,Сандра ВујићУгледни Час
,,РЕАЛНИ Облици У
Нереалним
Односима,,Наталија
Вакањац-Угледни Час
Стручна Тема
-ПРЕДАВАЊЕ
,,ВИЗУЕЛНО
7.10.2013.
29.11.2013.
ПРИСУСТВО
ДРУГИХ ОСОБА НА
ЧАСУ (члан већа,
директор,
психолог,
педагог...)
ПРИСУТНИ СВИ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
ПРИСУТНИ СВИ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
ИЗВОРИ ДОКАЗА
ЗАПИСНИК
ЗАПИСНИК
13.11.2013.
ПРИСУТНИ СВИ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
ЗАПИСНИК
19.3.2014
ПРИСУТНИ СВИ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
ЗАПИСНИК
22.5..2014
ПРИСУТНИ СВИ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
ЗАПИСНИК
5.6.2014.
ПРИСУТНИ СВИ
ЧЛАНОВИ ВЕЋА
ЗАПИСНИК
Споразумевање,,
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
-kонституисање већа, израда
договорено је да се измени и допуни прошлогодишњи
планова и програма за школску план рада стручног већа, извршен је увид у просветни
2013/2014, израда глобалних и преглед, израђени планови рада секција, направљена
оперативних планова, израда
листа потребних реквизита.
планова рада слободних
активности, подела одељења,
набавка опреме и реквизита-договор о уједначеном
анализа правилника о оцењивању и договор о усклађеном
критеријуму оцењивања.
критеријуму. формиран хор и оркестар и ликовна секција.
--распоред такмичења
-,договор о уједаченом
критеријуму оцењивања,
уређење кабинета,
формирање хора и оркестра,
формирање ликовне секције
-договор о реализацији
договор о избору семинара и распореду држања угледних
стручних тема, стручно
и јавних часова, као и стручних предавања. организоване
усавршавање наставника,
посете изложбама на свим манифестацијама где су
-подршка у остваривању
ученици награђени-библиотека
годишњег плана рада школе,
,,Б.Миљковић,,библиотека,,Ј.Ј.Змај,,звездани
посете изложбама и
гај,,организована посета концерта хорске музике-7 и -8
концертима, естетско уређење разред.музичка школа,,Владимир Ђорђевић,,.учествовали
школе и одржавање хигијене,
на дечијој пијаци са уметничким радом-ученици од 5.до
организовање изложби у
8. разреда.
школи.
анализа рада већа у првом
-отклањање уочених недостатака
класификационом периоду.
-предлог мера за побољшавање резултата рада
договор о такмичењу ученика.
анализа успеха ученика на
крају првог
полугодишта,усклађивање
-разговор
критеријума
-предлог мера за побољшање резултата
оцењивања,афирмација
-разговор
родитеља да помогну раду
школе.
припреме и учешћа на
поставка дечијих радова о светом сави.одржане генералне
такмичењима, припреме за
пробе за приредбу-хор и оркестра. организована изложба
школску славу, генералне
старих слика,, драгојло дудић,, у холу школе.припреме за
пробе за приредбу.
учешће на такмичењима.пр ипреме за приредбу 150
ангажовање бољих ученика у
самом процесу извођења
наставе,као помоћ ученицима
са слабијим резултатима.
припреме и учешће на
такмичењима, припрема за
реализацију 150.год школе
анализа реализације плана и
програма, успеха на крају
школске године, реализације
рада слободних активности,
остварености плана и
програма стручног
усавршавања.писање
извештаја о раду стручног већа
и договор о изради школског
програма.
год.школе су протекле уз уживање и љубав ученика и
наставника за креативни процес.
анализирање, сумирање резултата, разговор о успеха,
писање извештаја
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Назив такмичења
Име и презиме ученика
Школско
-СЛУШАЈТЕ МАМА И
ТАТА ЈА ХОЋУ СЕСТРУ
ИЛ БРАТА-СЛУШАЈТЕ МАМА И
ТАТА ЈА ХОЋУ СЕСТРУ
ИЛ БРАТА-МАЛИ ПЈЕР--У СУСРЕТ УСКРСУ-У СУСРЕТ УСКРСУ-У ХАЈКУ НА БАЈКУ-У СУСРЕТ УСКРСУ-ЗЛАТНА СИРЕНА-ЗЛАТНА СИРЕНА-ЗЛАТНА СИРЕНА-
МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ
8-2
1
Ниво/пласман
Општин Град.
.
1
МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ
8-2
ТАМАРА ЗАГОРАЦ 7-3
ЈЕЛЕНА КАЧАР 7-3
НЕМАЊА ТАНАСИЋ 6-2
ФИЛИП ПРОТИЋ 6-3
КОЛЕКЦИЈА УЧЕНИКА
ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
НОВОВИЋ АНЂЕЛА 8-2
АЛЕКСАНДРА
СИМОНОВИЋ 8-2
САРА ВУЈАКОВИЋ 5-1
КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Репуб.
1
1
1
1
1
1
1
1
/
/
/
/
3
2
3
2
7
2
Веће естетских предмета није имало
проблема у сарадњи и комуникацији.
Дужности су подењене и договорима,
разменом искустава и сарадњом долазили
смо до најбољих решења. То потврђује и
успех ученика на свим нивоима такмичења.
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Динамика окупљања је била у складу са
планом рада стручног већа за школску
2013/2014
Сви чланови већа су редовно долазили на
заказане састанке. Било је тешко ускладити
слободно време и просторно техничке
могућности јер Наталија Вакањац и Драгана
Фиданов раде у две школе.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1.Анализом остварености плана и програма стручног усавршавања може се закључити да
смо остварили планирано
2.Анализом такмичења ученика на свим нивоима може се закључити да смо постигли
изузетне успехе
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВЕЋА:
1.Остварити планирано стручно усавршавање наставника ван установе и за то обезбедити
новчана средства
2.Обезбедити средства за опрему и реквизите неопходне за рад у настави
НАПОМЕНЕ: Остварили смо све што је планирано за школску 2013/2014 што се тиче
непосредног рада са ученицима и одржавања огледних и угледних часова и стручних тема.
Постигли смо изузетне успехе у раду са ученицима, на свим нивоима такмичења. Успели
смо да организујемо продајне изложбе, различите креативне радионице. Кроз уметнички
рад успоставили смо здраву радну атмосферу и укључили велики број ученика у
ваннаставне активности. Циљ нам је био да се спречи било какав вид насиља у школи.
Успели смо да велики број ученика укључимо у разне активности и да их додатно
мотивишемо.
7.8.
Извештај о раду стручног већа физичког васпитања за школску
2013/2014. годину
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:
Даниела Павић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
1.Ивана Стојановић Глоговац
2.Немања Тодоровић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
10
10
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
10
РЕАЛИЗАЦИЈА ОГЛЕДНИХ И ЈАВНИХ ЧАСОВА
ПЛАНИРАНО
Стручне теме:
Структуралана
анализа телаНемања
Тодоровић
Угледни час: Колут
напред низ косу
подлогу-Даниела
Павић
ОДРЖАНО/ВРЕМЕ
(датум)/
4.3.2014.
ПРИСУСТВО ДРУГИХ
ОСОБА НА ЧАСУ (члан
већа, директор,
психолог, педагог...)
Присутни сви чланови
стручног већа
11.3.2014
Присутни сви чланови
стручног већа
Стручне теме: Нови 8.4.2014.
приступи у развоју
моторичких
способностиДаниела Павић
Угледни час: Развој 22.4.2014
опште аеробне
издржљивостиГлоговац Ивана
Присутни сви чланови
стручног већа
Угледни час:
Спринтерско
трчање са
Присутни сви чланови
стручног већа
14.5.2014
Присутни сви чланови
стручног већа
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Записник
руководиоца актива,
лична евиденција,
усмени докази
присутних
Записник
руководиоца актива,
лична евиденција,
усмени докази
присутних
Записник
руководиоца актива,
лична евиденција,
усмени докази
присутних
Записник
руководиоца актива,
лична евиденција,
усмени докази
присутних
Записник
додатним
оптерећењемНемања
Тодоровић
Стручне теме:
Тренинг
координацијеГлоговац Ивана
21.5.2014
Присутни сви чланови
стручног већа
Записник
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
АКТИВНОСТИ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Конституисање већа,израда планова и
Сарадњом свих наставника физичког
програма за школску 2013/2014, израда
васпитања са школским психологом,
глобалних и оперативних планова, израда
педагогом и директором школе, поделили
планова рада слободних активности,
смо задужења, договорили се око израде
подела одељења, набавка опреме и
глобалних и оперативних планова, израде
реквизита
планова рада слободних активности, поделе
одељења, набавке опреме и реквизита
Израда програма школског спорта и
Активу наставника физичког васпитања дате
годишњег плана рада програма школског
су инструкције од стране школског педагога
спорта 2013/2014
Дубравке Маљукан Дрљача, у вези израде
програма школског спорта и годишњег плана
рада програма школског спорта
Израда и анализа иницијалних тестова за
У току септембра обављено иницијално
ученике од 5-8 разреда; договор о
тестирање ученика ( резултати тестирања у
уједначеном критеријуму оцењивања;
педагошкој документацији); ученици
укључивање ученика у разне активности и
упућени на секције (одбојка, фудбал и
такмичења; сарадња са школским
атлетика);ученици упућени на школског
педијатром у циљу контроле и праћења
педијатра ради праћења телесног
телесних деформитета код ученика;
развоја;ученици са својим наставницима
Ролеријада и Дечији маратон
узели учешће на Ролеријади и Дечијем
маратону
Договор о реализацији стручних тема,
Подела задужења, договор о избору
стручно усавршавање наставника, подршка семинара и распореду држања угледних
у остваривању годишњег плана рада школе; часова и стручних предавања
школска и општинска такмичења;
Анализа реализације плана и програма и
Извештај о реализацији у писаној форми код
рада слободних активности, упућивање
руководиоца актива, ученици упућени на
ученика на бесплатне зимске школе спорта бесплатну школу клизања у СЦ“ Олимп“ као и
и зимске кампове
на школу пливања у СЦ“Врачар“
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Годишњим планом рада школе планирано је учешће ученика на општинским такмичењима
у рукомету, малом фудбалу, одбојци, кошарци и атлетици. Како нови закон о спорту
предвиђа обавезан лекарски преглед за сваког ученика који се такмичи, актив наставника
физичког васпитања у сарадњи са директором школе донео је одлуку да не учествујемо на
општинским такмичењима због недостатка материјалних средстава да сва деца буду
прегледана од стране спортског лекара. Одржана су само школска такмичења у свим
дисциплинама и свим узрасним категоријама.
КОМЕНТАРИ
На који начин је Стручно веће сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Састанци и договори стручног већа
Приликом окупљања одлуке су доношене
већином гласова а томе је претходила
конструктивна дискусија. Договором чланова
већа задужења око активности су дељена у
складу са афинитетима чланова већа.
Чланови стручног већа су редовно долазили
на састанке.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1. Годишњи план рада стручног већа је реализован у највећој мери.
2. Остали облици васпитно-образовног рада (секције) су успешно реализовани.
3. Ученици нису изведени на такмичења и нису постигли запажене резултате као у
претходној школској години због недостатка материјалних средстава за лекарски преглед
који је обавезан за све ученике који се такмиче.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ВЕЋА:
1. Набавка наставних средстава у складу са расположивим средствима, а у циљу
унапређења наставе.
2. Усаглашавање наставних планова и програма сродних наставних предмета на нивоу
установе и у складу са просветним гласником.
3. Међусобна размена искустава из наставе (редовна настава, угледни часови, стручне теме,
активности...)
8.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2013/2014. ГОДИНУ
Руководилац: Дубравка Маљукан Дрљача
1.Ивана Николић
2. Јелица Јокић
3. Милица Недић
4. Драганa Планић
5. Александра Иванов
6. Јелена Тописировић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
4
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
4
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
4
АКТИВНОСТИ ТИМА/АКТИВА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Прављење акционог плана на основу Актив је сачинио акциони план за школску
анализе извештаја из претходне године
2013/14.годину и чланови су мађусобно
поделили задужења.
Праћење законске регулативе и израда 11
Праћењем законске регулативе постигнут је
програма и њихова имплементација у
договор око ажурирања постојећег Школског
Школски програм
програма. Школски програм је ажуриран
израдом 11 осталих програма који су анексом
постали његов саставни део.
Анализа Школског програма и прављење
Направљена је структура по којој је израђен
структуре за израду новог са свим
нов Школски програм. Смернице за израду
елементима које прописује Закон о
Школског програма, у виду презентације,
основама система васпитања и образовања представљене су члановима колектива на
и увидом у Правилнике о изменама
Наставничком већу и на Активу директора
наставног плана и програма.
општине Звездара.
Координација у изради Школског програма
Стручни актив је координирао израду
Школског програма.
Прављење годишњег извештаја о раду Сачињен је извештај о раду актива на основу
актива
свих активности спроведених у току школске
2013/14. године
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
КОМЕНТАРИ
На који начин је Тим/ актив сарађивао?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова
тима/актива на заказане састанке
/коментар/
Актив је сарађивао на састанцима
предвиђеним планом рада.
Актив се састајао у складу са планом.
Председник актива је вршио поделу
дужности.
Активност чланова Актива је била на
задовољавајућем нивоу.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
Акценат у раду Стручног већа за развој школског програма је стављен на израду новог
Школског програма. Највеће новине су постигнуте у изради корелација како садржајних
тако и временских.
9.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014.ГОДИНУ
Руководилац: Надежда Метикош
ЧЛАНОВИ ТИМА:
1. Марко Анић , директор
2.Љиљана Костадиновић – секретар
3. Дубравка Маљукан – педагог
4. Ивана Николић - психолог
5. Предраг Остојић – родитељ
6. Иван Јанковић – локална самоуправа
7. Немања Тодоровић – наставник
8. Марко Влачић Либерато – наставник
9. Наташа Костић
10. Наташа Вучелић
11. Светлана Филиповић - учитељица
12. Јелица Јокић - учитељица
13. Милица Недић - учитељица
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
По плану, 4 састанака у школској
Одржано
години.6 састанака.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
/
АКТИВНОСТИ ТИМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Упознавање са садржајем ПрограмаАктивност реализована на 1. састанку, а
заштите ученика од насиља, организација, представници наставника и учитеља су
пренели закључке у оквиру својих актива.
подела задужења
Упознавање са правилима понашања и Активност
реализована
на
часовима
одељенског
старешине.
Током
школске
последицама кршења правила – Кућни ред
године ученици су подсећани на правила
и правила понашања на нивоу школе
понашања и реституцију.
Организовање дежурства наставника радиТоком школске године реализовано је дежурство
осигурања безбедности ученика у школи и наставника у преподневној смени од 7.30 до
дворишту;
13.30 и у поподневној смени од 13.30 до 19.30
у школској згради, као и у дворишту школе, а
према распореду истакнутом на огласној
табли у холу школе.
Редовно вођење Књиге дежурства у којојУ Књизи дежурства уредно су бележене све
се бележе све активности везане за активности везане за нарушавање реда.
нарушавање реда
Вођење Књиге за евиденцију свих обликаТоком школске године сви запослени су били у
насиља у школи
обавези да у овој свесци евидентирају облик
насиља 2. и 3. степена;
Предавања стручњака из других области: Предавања стручњака су реализована на
Алкохолизам, пушење, дрога
планиране теме;
''Насиље међу децом и законскеПредставници МУП-а су одржали радионице са
регулативе''-трибина у сарадњи са МУП-ом ученицима 6. разреда на тему „Превенција
Занемаривање и злостављање деце и алкохолизма“ и „Наркоманија“;
дисциплинске
мере''-предавање
уСа центром за социјални рад остварена је стална
сарадњи са Центром за социјални рад
сарадња кроз различите активности (заштита
деце без родитељског старања, ромске
деце...)
Остварена је сарадња са МУП-ом у погледу
осигурања безбедности ученика у саобраћају.
Представници МУП-а су регулисали саобраћај
у близини школе и одржали предавање на
општем родитељском састанку за родитеље и
ученике (друго полугодиште – 5. 2. 2014.)
Саветовалиште за родитеље: „ЈачањеУ оквиру одељенских заједница у току целе
свести о насиљу и начинима поступања“- школске године држана су предавања за
предавања за родитеље
родитеље на тему „Јачање свести о насиљу и
начинима поступања“.
Васпитни рад са ученицима:
Током школске године ученици су се према
Радионице
у
циљу
јачања својим интересовањима опредељивали за
другарских односа
разне ваннаставне активности (од разних
''Реци НЕ електронском насиљу''
секција до учешћа у акцијама на нивоу
Заједничке активности ученика
школе, а и шире);
На часовима информатике, као и на часовима
одељенске заједнице ученици су упознати са
облицима електронског насиља и начинима
поступања код таквих појава;
Ученици 7. и 8. разреда су гледали представу на
тему
„Електронско
насиље“
Зијаха
Соколовића.
Појачан васпитни рад са ученицима:
Обављан појачан васпитни рад са ученицима који
праћење понашања ученика на часу
су показали неке облике насилног понашања
праћење односа учесника насиља на часу и или нарушавања реда у школи;
ван наставе уз помоћ дежурног наставникаспроведен дисциплински поступак и смањена
оцена из владања на довољан (2) због
и других радника школе
примена заједничких активности, тимског повреде забране;
направљен план подршке за ученика који је
рада како би учесници насиља успоставили
трпео насиље.
другарске односе
Тематски сусрет: ТОЛЕРАНЦИЈА И КУЛТУРАДан толеранције обележен 16. новембра –
ученици израђивали паное на тему
МИРА
толеранције;
(Обележавање Међународног Дана
толеранције на нивоу целе школе)
Организоване различите радионице на часовима
Грађанског васпитања;
Учешће у хуманитарним акцијама, са Током године реализоване акције:
циљем да се код ученика развија емпатијаУницефове честитке
„Тегла пуна љубави“
и солидарност
Прикупљање одеће и хране за угрожене у
поплавама за грађање Обреновца.
(У овим хуманитарним акцијама учествовали
сви ученици и запослени у школи.)
Вршњачка медијација
решавање конфликата
–
ненасилно Вршњачки тим и Ученички парламент су
пружали подршку вршњацима који желе да се
промене, а у неком тренутку су били актери
насиља;
иницирали су акције које имају за циљ да
промовишу вредност сарадње, међусобне
подршке и помоћи.
Школска спортска такмичења / спортскиУ јуну је на нивоу школе реализован
дан посвећен безбедном и сигурном оријентациони крос ученика од 4. до 8.
школском окружењу (фудбал, кошарка, разреда. Проглашен је пласман за девојчице
и посебно за дечаке уз доделу медаља за
одбојка, стони тенис,рукомет);
прво, друго и треће место.
-оријентациони крос
Организовање и реализација културних,У току школске године реализовано је 11
ваннаставних
активности
у
циљу радионица и приредби за предшколце и у
школи, а и у вртићима на Звездари и
промоције школе као безбедног места
Калуђерици.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
План је реализован.
КОМЕНТАРИ
На који начин је Тим сарађивао?
Динамика
окупљања
/начин
Чланови Тима су успоставили добру сарадњу.
Учесталост састанака је зависила од броја
планираних. Чланови Тима су се састајали и
када је за тим било потребе, тј. када су добили
информацију да у у школи има неких облика
насиља. У таквим ситуацијама Тим се одмах
састајао. Чланови Тима, педагог, психолог,
директор и руководилац, су по дојави насиља
одмах обавештавали остале чланове Тима и
поступали по процедури.
рада, Први састанак одржан је 12. 09.2013.
подела
дужности,
запажања/опис/
посебна Други састанак је одржан 07. 11. 2013.
Трећи састанак одржан је 12.02.2014.
Четврти састанак је одржан 13.03.2014.
Пети састанак је одржан 03.04.2014.
Шести састанак је одржан 29.05.2014.
На првом састанку чланови Тима су упознати са
Програмом заштите деце од насиља, Планом
рада Тима у шк. 2013/2014.г. подељена су
задужења члановима Тима.
На другом састанку су разматране и решаване
инцидентне ситуације (у 5. разреду) .
Трећи састанак је одржан према плану, а
односио се на предузимање мера ревноснијег
поштовања кућног реда и правила понашања
ученика.
На четвртом састанку чланови Тима су
расправљали о ученику V3 који је ове школске
године уписан у ову школу, а који је показао
извесне облике непримереног понашања.
Одлучено је да се за овог ученика из
превентивних разлога организују активности
(спортске, ликовне и др. за које је показао
интересовање) како би се предупредило
потенцијално проблематично понашање.
Пети састанак – разматрање ефикасности
појачаног васпитног рада са појединим
ученицима и осмишљавање културних и
ваннаставних активности у циљу промоције
школе као безбедног места.
Шести састанак – разматрано понашање
ученика VI разреда који је учинио повреду
забране; направљен је и план подршке за
ученика који је претрпео насиље.
Редовност долазака чланова тима
Чланови Тима су углавном били редовни на
састанцима. На свим састанцима је увек било
присутно више од половине чланова.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ТИМА:
1. Неопходна је боља обавештеност свих запослених у школи о процедури решавања
инцидентних ситуација.
2. Боља обавештеност родитеља и ученика/кроз различите радионице, родитељске
састанке...
3. Боља и чешћа сарадња родитеља и школе у вези са насилним понашањем ученика.
3. Учесталије организовање спортских турнира и сличних видова такмичења ученика.
4. Увођење физичког обезбеђења у школи.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТИМА/АКТИВА:
1. Редовнији долазак свих чланова Тима.
2. Извршавање свих договорених активности на састанцима.
3. Присутност представника ученика на неким састанцима.
Датум предаје извештаја
07. 07. 2014.
10.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ТИМА/АКТИВА:
Ивана Николић, психолог
ЧЛАНОВИ ТИМА/АКТИВА:
1.Дубравка Маљукан Дрљача, педагог
2.Марко Анић, директор
3.Милица Недић
4. Јелена Тописировић
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛ
СКУ 2013/14.ГОДИНУ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
4
4
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
5
АКТИВНОСТИ ТИМА/АКТИВА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ
ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Израда плана ИО за школску 2013/14.год.
Координација активности са стручњацима
ОШ „Бошко Буха“ у подршци инклузивном
образовању
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Тим је сачинио Годишњи план рада тима за ИО
Тим је координирао рад са специјалним
педагогом, логопедом и олигофренологом из
ОШ“Бошко Буха
Додатно информисање родитеља
поједине деце о раду са специјалним
педагозима
Рад на добијању сагласности родитеља за
израду ИОП-а за поједине ученике и
мишљења ИРК-А
Процена поједине деце од стране логопеда и
олигофренолога ради укључивања у њихов
рад
Добијене су сагласности за израду ИОП-а за
поједину децу на основу мишљења ИРК , а за
једно дете имамо решење али не и сагласност
за израду .
Израда ИОП-а за поједине ученике
Израђени су ИОП-и за децу из одређених
предмета(И.С.4.раз., Л.Т.6.раз., С.М. 3.раз.,
М.Т.6.раз, М.М.5.раз..)
Процена способности деце са сметњама
Процењена су деца за која се сматрало да
имају сметње
Израда ИПП-а за ученике са сметњама
Израђени су ИПП-ови за ону децу за које
снаставници проценили да имају сметње у
праћењу наставног садржаја
Ревизија ИПП-а и ИОП-а, праћење
реализације и допуна
Извршена је процена напредовања рада по
ИПП-у и ИОП-у деце са сметњама
Израда ИОП-а за даровиту децу
Израђени су ИОП-и за двоје даровите деце из
предмета географија (Д.Г.7раз.) и предмета
математика (А.Р.8.раз.)
Израда годишњег извештаја о раду
Тим је сачинио годишњи извештај о раду на
основу свих активности реализованих у
школској 2013/14.год.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
КОМЕНТАРИ
На који начин је Тим/ актив сарађивао?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова
тима/актива на заказане састанке
/коментар/
Тим је сарађивао на састанцима
предвиђеним планом рада.
Тим се састајао у складу са планом уз
прикључивање малил тимовима за ИО по
потреби
Активност чланова Тима је била на
задовољавајућем нивоу.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ТИМА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. пажљиво пратити напредовање сваког детета које има сметње у праћењу наставног
садржаја
2.правовремено реаговати у информисању родитеља о могућностима за дете
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТИМА/АКТИВА:
1.Унапредити рад тима чешћим састајањем са малим тимовима
2.Унапредити рад већим ангажовањем и чланова и наставника
11.
11.1.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА
Извештај рада Одељенског већа првог разреда школске 2013/14.
године
Одељенско веће првог разреда:
a. Надежда Метикош
b. Добрила Лазић- Димитријевић
c. Сузана Лазовић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА: Сузана Лазовић
ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА:
1.Надежда Метикош
2.Добрила Лазић- Димитријевић
3. Сузана Лазовић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У
2013/14.ГОДИНИ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У 2013/14.
ГОДИНИ
6
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА У 2013/14.
6
6
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
2052
Изборне наставе
324
/
Факултативне
наставе
Допунске наставе
Додатне наставе
Слободних
активности /секција
Одељењског
старешине
НАПОМЕНА
/
/
/
/
108
/
/
/
/
/
108
108
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Укупан бр.ученика
Завршило разред
Напомена :
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Име и презиме
Предмет из ког је
ученика
полагао испит
1.
2.
Поновило разред
Неоцењених
Положио са оценом
Није положио
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
Предмет из ког је
полагао разредни
испит
Положио са оценом
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА:
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2012/13.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Распоред часова и коришћење
-Направљен је распоред часова и сагледана
наставних средстава
расположива наставна средства.
*Договор о организацији и начину
реализације изборних предмета
*Предлог плана и програма екскурзије
за први разред
-Спроведена је анкета међу родитељима и
извршена селекција изборних предмета.
-Предложена је маршута екскурзије за први разред
( Војвођанско село-Вршац-Бела Црква).
*Организација допунске наставе и
ваннаставних активности
-Договорено је да се крајем месеца ,чим се
сагледају могућности ученика,отпочне са овим
видовима наставе.
-Одлучено је да сваки дан Дечје недеље буде
обележен разним активностима(спортским
такмичењима,изложбама маскенбалом...).
-Разматране су могуће посете установама културе.
*Сарадња са Тимом за заштиту деце у
вези са организацијом Дечје недеље
*Договор о посетама позоришту
,музеју
*Анализа остваривања циљева,
задатака и садржаја образовно-
Извршена је анализа остваривања
циљева,задатака и садржаја образовно-васпитног
васпитног рада
*Aнализа степена прилагођености
ученика првог разреда на школу,
школске обавезе и њихово
напредовање у протеклом периоду
*Анализасарадњесародитељима
рада.
-Анализиран је напредак ученика у протеклом
периоду,начин на који извршавају школске
обавезе ,као и степен адаптације новој средини.
-Сарадња са родитељима у протеклом периоду је
била задовољавајућа. Редовно су долазили на
''Отворена врата'' и интересовали се за постигнућа
своје деце.
*Анализа остваривања циљева,
задатака и садржаја образовноваспитног рада
Извршена је анализа остваривања
циљева,задатака и садржаја образовно-васпитног
рада.
*Утврђивање успеха ученика из
појединих наставних предмета и оцене
из владања
-Већина ученика успела је да савлада предвиђене
наставне садржаје.Одређен број ученика има
потешкоће при савладавању читања и писања,као
и основних математичких појмова.Сви ученици
имају примерно владање.
-Сарадња са родитењима је задовољавајућа и
одвија се без већих проблема.
*Анализа сарадње са родитељима
*Анализа остваривања циљева,
задатака и садржаја образовноваспитног рада
-Циљеви,задаци и садржаји образовно-васпитног
рада током трећег тромесечја су у потпуности
реализовани.
*Утврђивање успеха ученика из
појединих наставних предмета и оцене
из владања
-Већина ученика је за претходни период
савладала предвиђене наставне садржаје . И даље
један одређени број ученика спорије савладава
садржаје из српског језика и математике. Сви
ученици имају примерно владање.
*Анализа сарадње са родитељима
-Сарадња са родитељима у претходном периоду је
била задовољавајућа.Родитељи су редовно
обавештавани о учењу и владању њихове
деце,тако да су правовремено предузимали
одређене кораке у циљу побољшања истих.
-Одлучено је да ученици присуствују програму
који ће се поводом Дана школе одржати у Дому
културе ''Вук Караџић''.
*Планирање активности поводом
прославе Дана школе
*Анализа остваривања циљева,
задатака и садржаја образовноваспитног рада
*Анализа реализације фонда часова
*Утврђивање успеха ученика из
појединих наставних предмета и оцене
из владања
-Сви циљеви,задаци и садржаји образовно –
васпитног рада су остварени.
-У потпуности је реализован фонд часова.
-Ученици су савладали предвиђене наставне
садржаје.Ипак неколико ученика, и поред
индивидуализоване наставе и прилагођених
метода и облика рада,наилази на одређене
потешкоће у раду.Сви ученици имају примерно
владање.
-Због недовољног одзива родитеља планирана
екскурзија није изведена.
*Анализа изведене екскурзије
-У предшколској установи '' Дечји луг'' ученици
првог разреда су се дружили са будућим првацима
и одржали пригодан програм
*Анализа сарадње са друштвеном
средином
*Анализа сарадње са родитељима
-Сарадња са родитељима током ове школске
године била је на задовољавајућем нивоу.Већина
родитеља се редовно интересовала о раду и
владању своје деце и трудила да их правилно
усмери.
-Похвале су изнете у оквиру мишљења у ђачким
књижицама.
*Доношење предлога о похвалама и
наградама
-Чланови већа су се сагласили да су током ове
школске године били веома активни,кооперативни
и да ће тако наставити и у наредном периоду.
Договорили су се да план и програм за наредну
школску годину израде током августа .
*Предлози за рад Разредног већа за
следећу годину, усаглашавање ставова
око израде Школског програма за
наредну годину
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Није било одступања од плана.
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је разредно веће
сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Чланови већа су се састајали у складу са
планом, а по потреби решавали текућа
питања
24. 6. септемабар 2013.
25. 29.10.2013.
26. 28.03.2014.
27. 25.03.2014.
28. 09.06.2014.
Чланови већа су на састанцима анализирали
активности према утврђеном плану и
спроводили их у оквиру свог одељења.
Редовно су се договарали и усклађивали
поступке и начине реализације плана.
Чланови већа су редовно долазили на
заказане састанке.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1. План и програм је у потпуности остварен у 1. разреду
2. Одређени број ученика није био у довољној мери припремљен за полазак у школу –
недовољна концентрација, дефицит пажње, слабија моторика, несамосталност...
3. Одређени број ученика је слабије савладавао предвиђене садржаје – почетно читање и
писање као и основне математичке појмове. Због тога су редовно одржавани часови
допунске наставе. Са неким ученицима се радило и по прилагођеном програму.
4. На крају школске године чланови већа су се сагласили да је већина ученика савладала
предвиђене наставне садржаје.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
Чланови већа су добро сарађивали, без икаквих проблема.
Неопходно је да се педагошко – психолошка служба активније укључи у рад већа и више
помогне деци са посебним потребама.
НАПОМЕНЕ:
Сви закључци са одржаних састанака налазе се у записницима код руководиоца већа.
11.2.
Извештај рада Одељенског већа за другог разреда школске
2013/14. године
Руководилац: Маријана Бајић
ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
1. Јасмина Глишић
2. Маријана Бајић
3. Весна Нинић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У
2013/14.ГОДИНИ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У 2013/14.
ГОДИНИ
5
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА У 2013/14.
6
6
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
2158
2
Изборне наставе
7
317
Факултативне
наставе
Допунске наставе
/
/
106
2
Додатне наставе
/
/
Слободних
107
активности /секција
Одељењског
108
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Одељење
Одличних
Вр.добрих
2/1
15
7
2/2
16
7
1
/
Добрих
2
1
НАПОМЕНА
Није реализовано 2
часа енглеског
језика:II/1-1 час
II/3-1 час
Није реализовано 6
часова верске
наставе:II/1-2
часа;II/2-2 часа;II/3-2
часа и 1 час чувари
природе у II/3
/
Није релизовано у
II/1-1 час
II/3-1 час
/
/
Није реализован 1 час
у II/3.
/
Довољних
/
/
Недовољних
/
/
2/3
Укупан бр.ученика
73
17
5
Завршило разред
73
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Име и презиме
Предмет из ког је
ученика
полагао испит
/
/
/
/
3
/
/
Поновило разред
/
Неоцењених
/
Положио са оценом
Није положио
/
/
/
/
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
/
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме
Предмет из ког је
ученика
полагао разредни
испит
/
/
Положио са оценом
/
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА:
/
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2013/14.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Усаглашавање плана и програма рада Одељењског већа са школским програмом.
Примопредаја наставних средстава и договор о опремању учионица
Договор о планирању рада на нивоу месеца и недеље
Распоред часова и коришћење наставних средстава
Договор о организацији и начину реализације изборних предмета
Предлог плана и програма екскурзије
Усаглашавање планова рада
Организација допунске наставе и ваннаставних активности
Анализа сарадње са друштвеном средином (акције о безбедности деце у саобраћају,
Црвени крст...)
Сарадња са Тимом за заштиту деце у вези са организацијом Дечје недеље
Договор о сарадњи са родитељима - изабрани дан и време о посети
Како подићи на виши ниво безбедност и сигурност ученика током боравка у установи
Како научити ђаке да уче
ИОП
Лични и социјални развој ученика
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају класификационог периода
Анализа сарадње са родитељима
Анализа сарадње са друштвеном средином (предавање на тему Болест прљавих рукуЦрвени крст)
Предлагање ученика за допунски рад
Планирање сарадње са тимом за примену протокола о заштити ученика
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају полугодишта
Анализа сарадње са родитељима
Задаци већа на побољшању успеха који проистичу из закључака Наставничког већа
Анализа сарадње са Тимом за примену протокола о заштити ученика и предлагање мера
Планирање сарадње са друштвеном средином
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају 3.класификационог периода
Анализа сарадње са родитељима
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Анализа реализације фонда часова
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају наставне године
Анализа сарадње са родитељима
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране
Годишњим планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је одељенско веће
сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
8.
Свакодневно разменом искустава.
 30.08.2013.
 05.09.2013.
 28.10.2013.
 24.12.2013.
 25.03.2014
.- 19.06.2014.
 Чланови већа су на састанцима
анализирали активности према
утврђеном плану и спроводили
их у оквиру свог одељења.
Редовно су се договарали и усклађивали
поступке и начине реализације плана.
Сви чланови су редовно долазили.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. Све планиране активности за 2013/2014. годину реализоване су у потпуности.
Одсупања није било.
2. Сарадња чланова одељенског већа била је на високом нивоу.
9.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
Наставити са праксом држања угледних часова.
Посећивати стручне скупове и трибине ради унапређивања наставе.
Размена искустава.
10.
НАПОМЕНЕ:
Веома успешна и коректна сарадња чланова већа.
Датум предаје извештаја
25.06.2014.
11.3.
Извештај рада Одељенског већа за трећег разреда школске
2013/14. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
Бобинац Вера
ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
1 .Милошевић Емина
2. Миленковић Марија
3 Бобинац Вера
4.Филиповић Светлана
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У
2013/14.ГОДИНИ
7
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У 2013/14.
ГОДИНИ
7
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
3240
Изборне наставе
324
Факултативне
наставе
/
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА У 2013/14.
7
НАПОМЕНА
Допунске наставе
180
Додатне наставе
180
Слободних
180
активности /секција
Одељењског
180
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
3/114371/3/215102/ Одличних
/3/31555//3/413842
/Укупан
бр.ученикаЗавршил
о разредПоновило
разредНеоцењених
Одељење
Довољних
104
Недовољних
Вр.добрих
/
Добрих
/
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
1./
2./
Предмет из ког је
полагао испит
/
/
Положио са оценом
Није положио
/
/
/
/
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
/
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
Предмет из ког је
полагао разредни
испит
/
/
/
/
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА:
Положио са оценом
/
/
/
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2013/14.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Усаглашавање плана и програма рада Одељењског већа са школским програмом.
Примопредаја наставних средстава и договор о опремању учионица
Договор о планирању рада на нивоу месеца и недеље
Распоред часова и коришћење наставних средстава
Договор о организацији и начину реализације изборних предмета
Предлог плана и програма екскурзије за четврти разред
Усаглашавање планова рада
Организација допунске и додатне наставе и ваннаставних активности
Анализа сарадње са друштвеном средином (акције о безбедности деце у саобраћају,
Црвени крст...)
Сарадња са Тимом за заштиту деце у вези са организацијом Дечје недеље
Договор о сарадњи са родитељима - изабрани дан и време о посети
Како подићи на виши ниво безбедност и сигурност ученика током боравка у установи
Како научити ђаке да уче
ИОП
Лични и социјални развој ученика
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају класификационог периода
Анализа сарадње са родитељима
Анализа сарадње са друштвеном средином (предавање на тему Болест прљавих рукуЦрвени крст)
Предлагање ученика за допунски рад
Планирање сарадње са тимом за примену протокола о заштити ученика
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају полугодишта
Анализа сарадње са родитељима
Задаци већа на побољшању успеха који проистичу из закључака Наставничког већа
Анализа сарадње са Тимом за примену протокола о заштити ученика и предлагање мера
Планирање сарадње са друштвеном средином
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају 3.класификационог периода
Анализа сарадње са родитељима
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Анализа реализације фонда часова
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају наставне године
Анализа изведене екскурзије
Анализа сарадње са друштвеном средином
Анализа сарадње са родитељима
Доношење предлога о похвалама и наградама
Резултати остваривања задатака у васпитном раду и осталим програмима
Анализа квалитета рада одељењског већа
Предлози за рад одељењског већа за следећу годину
Све планиране активности су реализоване на одељенским већима.
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је одељенско веће
сарађивало?
Одељенско веће је сарађивало свакодневно
као и на састанцима разредног већа. Текући
проблеми су решавани у међусобној сарадњи
и сарадњи са ПП службом.
Динамика окупљања /начин рада, подела Осам одељенских већа, састанци по потреби,
дужности, посебна запажања/опис/
свакодневни разговори о реализацији плана.
Редовност долазака свих чланова већа на
Сви чланови већа су редовно присуствовали и
заказане састанке /коментар/
учествовали у раду.
8.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1. Све планиране активности за 2013/2014. Годину реализоване су у потпуности.
Одсупања није било.
2. Сарадња чланова одељенског већа била је на високом нивоу
3. Наставити са праксом посета вртићима и презентацијама рада ученика
4. Наставити са научним радионицама у сарадњи са боравком
9.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
10.
НАПОМЕНЕ:
Изабрани ученици из свих одељења учествовали су на следећим такмичењима:
Школско такмичење из математике
Школско такмичење рецитатора
Мислиша
У сусрет Ускрсу- ликовни конкурс
Ђачка песничка сусретања
Витезов фестивал песника за децу
На општинско такмичење из математике пласирала су се два ученика трећег
разреда и
заузели су друго и треће место.
На општинско такмичење рецитатора пласирала се једна ученица трећег разреда.
Пет ученика 3/3 учествовали су на општинском такмичењу о познавању
саобраћајних прописа и заузели су друго место.
Сви ученици трећег разреда , осим 3/3 , ишли су на рекреативну наставу на
Златибор у периоду од 7. – 14.јуна.
Ученици свих одељења у току школске године три пута су ишли у посету
позоришту.
Ученици одељења 3/3 реализовали су у јуну месецу путујућу учионицу Јаково
,манастир Фенек.
Током године сва одељења су учествовала у свим хуманитарнимм акцијама која је
организовала школа у сарадњи са друштвеном заједницом.
Датум предаје извештаја
25.06.2013.
11.4.
Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда школске
2013/14. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА:
Јокић Јелица
ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА:
1.Миланка Гојковић
2. Јелица Јокић
3.Снежана Лазић
4. Сунчица Милановић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У
2013/14.ГОДИНИ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У 2013/14.
ГОДИНИ
8
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА У 2013/14.
8
8
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
2592
Изборне наставе
280
Факултативне
наставе
Допунске наставе
/
Додатне наставе
136
140
Слободних
140
активности /секција
Одељењског
144
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Одељење
Одличних
Вр.добрих
4/1
14
12
4/2
14
9
4/3
14
12
4/4
13
8
Укупан бр.ученика
102
НАПОМЕНА
Завршило разред
102
Добрих
2
3
1
2
Довољних
/
/
/
/
Поновило разред
/
Недовољних
/
/
/
/
Неоцењених
/
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
1./
2./
Предмет из ког је
полагао испит
/
/
Положио са оценом
Није положио
/
/
/
/
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
/
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
Предмет из ког је
полагао разредни
испит
/
/
/
/
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА:
Положио са оценом
/
/
/
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2013/14.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Усаглашавање плана и програма рада Одељењског већа са школским програмом.
Примопредаја наставних средстава и договор о опремању учионица
Договор о планирању рада на нивоу месеца и недеље
Распоред часова и коришћење наставних средстава
Договор о организацији и начину реализације изборних предмета
Предлог плана и програма екскурзије за четврти разред
Усаглашавање планова рада
Организација допунске и додатне наставе и ваннаставних активности
Анализа сарадње са друштвеном средином (акције о безбедности деце у саобраћају,
Црвени крст...)
Сарадња са Тимом за заштиту деце у вези са организацијом Дечје недеље
Договор о сарадњи са родитељима - изабрани дан и време о посети
Како подићи на виши ниво безбедност и сигурност ученика током боравка у установи
Како научити ђаке да уче
ИОП
Лични и социјални развој ученика
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају класификационог периода
Анализа сарадње са родитељима
Анализа сарадње са друштвеном средином (предавање на тему Болест прљавих рукуЦрвени крст)
Предлагање ученика за допунски рад
Планирање сарадње са тимом за примену протокола о заштити ученика
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Анализа успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Анализа општег успеха на крају полугодишта
Анализа сарадње са родитељима
Анализа сарадње са Тимом за примену протокола о заштити ученика и предлагање мера
Предлог уџбеника за наредну школску годину
Планирање сарадње са друштвеном средином
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају 3.класификационог периода
Анализа сарадње са родитељима
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада
Анализа реализације фонда часова
Утврђивање успеха ученика из појединих наставних предмета и оцене из владања
Утврђивање општег успеха на крају наставне године
Анализа изведене екскурзије и рекреативне наставе
Анализа сарадње са друштвеном средином
Анализа сарадње са родитељима
Доношење предлога о похвалама и наградама
Резултати остваривања задатака у васпитном раду и осталим програмима
Анализа квалитета рада одељењског већа
Предлози за рад одељењског већа за следећу годину
Све планиране активности су реализоване на одељенским већима.
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је разредно веће
сарађивало?
Разредно веће је сарађивало свакодневно
као и на састанцима разредног већа. Текући
проблеми су решавани у међусобној сарадњи
и сарадњи са ПП службом.
Динамика окупљања /начин рада, подела Осам одељенских већа, састанци по потреби,
дужности, посебна запажања/опис/
свакодневни разговори о реализацији плана.
Редовност долазака свих чланова већа на
Сви чланови већа су редовно присуствовали и
заказане састанке /коментар/
учествовали у раду.
8.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1.Све планиране активности за 2013/2014.годину реализоване су у потпуности. Одсупања
није било.
2. Сарадња чланова одељенског већа била је на високом нивоу
3. Наставити са праксом посета вртићима и презентацијама рада ученика школе
4. Наставити са научним радионицама у сарадњи са боравком и предшколским групама
9.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
10.
НАПОМЕНЕ:
Ученици четвртог разреда су ове школске године учествовали у различитим и
вишеструким активностима,а то су:
1 . Дечја недеља „Слушај мама и тата,хоћу брата“ од 07.10. до 11.10.2013.године
Први дан- „Дан за дечја права“-изложба радова, израда паноа о дечјим правима
Други дан- „Спортски дан“- међуодељенско такмичење у фудбалу и између две ватре
Трећи дан- „Деца деци“-дан за доброту; поклонимо једни другима нешто лепо и корисно
Четврти дан-„Покажи шта знаш“-дружења на нивоу разреда
Пети дан-„Дан за креативности“-маскенбал
Хуманитарна акција: „Тегла пуна љубави“-прикупљање зимнице и конзервисане хране за
социјално угрожену децу
-26.10.2013.године ученици 4/3 били у биоскопу Таквуди и гледали филм „Грозан ја“
2. Акција: „Једна честитка једна жеља“ од 05.12. до 18.12.2013.године
Ученици четвртог разреда су учествовали у куповини Уницефових честитки и на тај начин
омогућили помоћ деци.
3. Дечји музички сусрети- 25.12.2013.године
Сви ученици 4/2 одељења учествовали су на Општинском такмичењу „Најраспеваније
одељење“ и освојили друго место.
4. Дечја пијаца-24.11.2013.године
Ученици четвртог разреда излагали су и продавали дечје радове на платоу испред
Општине Звездара.
5. Приредба поводом Св.Саве-27.01.2014.године
Ученици четвртог разреда припремили су и извели приредбу за Св.Саву
6. Све учитељице четвртог разреда са својим ученицима су организовале ликовне
радионице за предшколску групу из Малог Мокрог Луга.
7. Предавање „Живот је један-дрога не“ 05.02.2014.године
Представници Министарства унутрашњих послова одржали су предавање о дроги.
8.Родитељски састанак у школи са родитељима предшколске групе одржан је
20.02.2014.године
(информисање о припреми будућих првака за полазак у школу)
9. Родитељски састанак у вртићу „Дечји луг“ одржан је 26.03.2014.године
10. Tри ликовне радионице за предшколце и њихове родитеље-12.03.2014.године ,
18.03.2014.године и 10.04.2014.године
11. Родитељски састанак у Калуђерици у вртићу „Весељко“(одржана презентација наше
школе)
12. Изведене су и три позоришне представе(сва одељења)
13. Изведена је путујућа учионица-Јаково,манастир Фенек (одељења:4/1, 4/3 и 4/4)
14. Реализована је рекреативна настава на Тари од 22.04. до 29.04.2014.године (одељења:
4/1, 4/2 и 4/3)
15.Ученици из свих одељења четвртог разреда излазили су на следећа такмичења:
- рецитатори
- школско и општинско такмичење из математике
- математичко такмичење Мислиша
- општинско такмичење литералних радова
- на више ликовних конкурса,
- општинско такмичење- Најраспеваније одељење
Датум предаје извештаја
25.06.2014.
11.5.
Извештај о раду Одељенског већа петог разреда школске
2013/14. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
Aнкица Дмитровић, оделењски старешина V1
ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА:
1. Анкица Дмитровић V1
2. Милена Павловић VI2
3. Снежана Лукић VI3
4. Драгана Планић VI4
1
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА У
2013/14.ГОДИНИ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У 2013/14.
ГОДИНИ
6
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА У 2013/14.
6
6
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
3691
53
Изборне наставе
427
5
Факултативне
наставе
Допунске наставе
/
/
195
/
Додатне наставе
79
/
Слободних
80
активности /секција
Одељењског
144
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Одељење
Одличних
Вр.добрих
V1
13
11
V2
8
14
V3
11
10
V4
12
10
Укупан бр.ученика
112
Завршило разред
НАПОМЕНА
/
/
Добрих
3
4
7
5
Довољних
1
1
/
1
Поновило разред
1
Недовољних
/
1
/
/
Неоцењених
4. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
1. Горан Јовановић V2
2. Горан Јашаревић V2
Предмет из ког је
полагао испит
Није изашао на
испите
Математика,
енглески, ликовна
култура, музичка
култура, историја,
географија,
биологија, ТиО,
немачки,
информатика
Положио са оценом
Није положио
Није изашао на
испите
Из свих предмета је
положио са
довољан(2).
Општи успех
довољан (2,25)
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
24
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2013/14.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Доношење и усвајање плана рада
Договорено и усвојено
одаљенског већа
План одаљенског старешине
Договор о пријему родитеља-Дан
отворених врата
Планирање и извођење додатне и допунске Направљен план на нивоу Одељенског већа
наставе, слободних активности
Припрема за организовање и извођење
екскурзије
Праћење сарадње са родитељима
Усвојен на нивоу Одељенске заједнице
Праћење здравственог стања ученика
Анализа успеха на крају првог
Одељенско веће упознато са успехом
класификационог периода
Анализа успеха и дисциплине ученика на
Одељенско веће упознато са успехом
крају првог полугодишта
Реализација планова рада
Прослава Светог Саве
Договорено и усвојено
Праћење рада секција и припрема за
Одељенске старешине упознате са радом
такмичење
секција
Анализа успеха на трећем
Одељенско веће упознато са успехом
класификационом периоду
Реализација редовне, додатне, допунске
Одељенско веће упознато са реализацијом
наставе
Рад секција и успеси са такмичења
Договорено и усвојено
Анализа успеха на крају школске године
Одељенско веће упознато са успехом
Подела сведочанства
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
МЕСЕЦ
„Дечја недеља“
Октобар
Једнодневна ескурзија: манастири Манасија и Покајница и
Ресавска пећина
Мај
Прослава школске славе ,,Свети Сава''
Јануар
маратон
Април
„ 150 година школе“
Фебруар
Ролеријада
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је Одељенско веће
сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Одељенско веће функционише по принципу
организовања састанака. Већи део
активности се одвија на Одељењским
већима, а текуће ствари се обављају и
решавају у ходу на неформалним састанцима.
Расправа о важним питањима већа и
активности су се одвијале на састанку
Разредног већа и састанцима Одељенског
већа. На Одељенском већу договорени су и
усаглашени план и програм рада Одељенског
већа и разредних старешина; дат предлог за
екскурзију: Ресавска пећина на пролеће;
констатовано да осигурање ученика траје до
1.11.2013. На редовним Одељенским већима
анализирана постигнућа и дисциплина
ученика петог разреда.
Свакодневно је расправљано о ђачким
активностима за време пауза или у
директном разговору оделењских старешина.
Комуникација је била на задовољавајућем
нивоу. Све дневне информације од управе
школе према ученицима су преношене
директно без обзира о ком одељењу или ком
оделењском старешини се радило. Разговори
и анализе су се водиле и на редовним
Одељенским већима(први класификациони
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
период, крај првог полугодшта, трећи
класификациони период, крај школске
године). Према потреби су заказивана и
додатна Одељенска већа.
Чланови већа редовно посећују заказане
састанке изузев када појединци имају
оправдане разлоге за неприсуствовање о
чему су на време обавештени остали чланови
већа и руководиоци.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14.ГОДИНИ
1. Одређен број ученика похваљен за изузетан рад и залагање
2. Дисциплина би требала да буде боља. Треба смањити изостајање са наставе.
3. Сарадња са родитељима и ученицима је добра.
Датум предаје извештаја
23.06.2014.
11.6.
Извештај о раду Одељенског већа шестог разреда школске
2013/2014. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
Александра Ирја Гријаковић, оделењски старешина VI3
ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА:
1. Душица Илић VI1
2. Јелена Таписировић VI2
3. Александра Ирја Гријаковић VI3
4. Драгана Аћимовић VI4
5. Сања Павловић VI5
1
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У
САСТАНАКА У 2013/14.
2013/14.ГОДИНИ
ГОДИНИ
6
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
СЕДНИЦА У 2013/14.
6
6
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
5204
16
Изборне наставе
486
54
Факултативне
наставе
Допунске наставе
/
/
243
/
Додатне наставе
99
/
Слободних
102
активности /секција
Одељењског
174
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Одељење
Одличних
Вр.добрих
VI1
8
10
VI2
9
6
VI3
6
12
VI4
10
9
VI5
Укупан бр.ученика
124
8
7
Завршило разред
НАПОМЕНА
/
/
Добрих
2
8
3
5
Довољних
/
/
/
/
4
Поновило разред
Недовољних
6
/
3
1
/
5
Неоцењених
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
1.Александра
Врачарић VI1
2.Лука Јокић VI1
3.Лазар Крстић VI1
4.Мирко Ристић VI1
5.Алекса Ристић VI1
6.Бојан Митровић
VI1
7. Михајло Крстић
VI3
8.Вељко
ПетровићVI3
9.Ненад Аметовић
VI3
10.Теодора
Милановић VI4
11.Павле
Драмићанин VI5
12.Никола
Јовановић VI5
13.Исидор Милић
VI5
14.Вељко Петровић
VI5
15.Младен
Топаловић VI5
Предмет из ког је
полагао испит
математика
Положио са оценом
математика
математика
математика
математика
физика
математика
математика
математика,физика
математика
математика
математика
математика
математика
физика
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
16
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме
ученика
Предмет из ког је
полагао разредни
испит
Мартин Јашаревић
математика,историј
VI2
а
Санела јовановић
математика,историј
VI2
а
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА:
Положио са оценом
4
Није положио
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2013/14.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Доношење и усвајање плана рада
Додговорено и усвојено
Одељењског већа 6. разреда
План одељењског старешине
Направљен на нивоу одељенског старешине
План рада одељењске заједнице
Усвојен на нивоу одељенске заједнице
Усаглашавање плана и програма рада
Усаглашено
Одељенског већа са школским програмом
Договор о опремању учионица
Учионице опремњене као и прошле школске
године
Договор о планирању рада на нивоу месеца Договорено и усвојено
и недеље
Упознавање са структуром одељења 6.
Одељенске старешине упознате са
разреда
структуром 6. разреда
Распоред часова и коришћење наставних
Договорено и усвојено
средстава
Договор о организацији и начину
Договорено и усвојено
реализације изборних предмета
Договор о пријему родитеља - „Дан
Договорено и усвојено;колеге приказале
отворених врата“
распоред „отворених врата“ у табели
Предлог плана и програма екскурзије за 6.
Договорено одлагање за пролеће
разред
Организација допунске наставе и
Организовано; колеге приказале распоред у
ваннаставних активности
табели
Анализа сарадње са друштвеном средином Одељенске старешине упутиле и објасниле
(акције о безбедности деце у саобраћају,
ученицима важност поштовања саобраћајних
Црвени крст....)
правила; састанак са Црвеним крстом није
одржан
Сарадња са Тимом за заштиту деце у вези
Договорено и спроведено
са организацијом Дечје недеље
Презентација правилника о безбедности
Одељенске старешине презентовале
ученика
правилник
Анализа остварених циљева задатака и
Анализирано и утврђене наредне активности
садржаја образовно-васпитног рада
Утврђивање успеха и дисциплине ученика
Утврђено,анализирано,поднети извештаји и
из појединих наставних предмета и оцене
усвојени предлози
из владања
Предлагање ученика за допунски рад
Договорено
Утврђивање општег успеха на крају првог
Утврђено,анализирано,поднети извештаји и
класификационог периода
усвојени предлози
Анализа сарадње са родитељима
Приказана кроз извештаје са родитељских
састанака
Анализа индивидуалне оптерећености
анализирано на Одељенском већу 6. разреда
ученика
Сарадња и поверење међу члановима групе Стална сарадња
или заједнице
Реализација планова рада редовне,
Усвојен извештај
допунске и додатне наставе и ваннаставних
активност
Договор о прослави Дана школе,
150.година школе
Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају првог полугодишта
Анализа сарадње са родитељима
Задаци већа на побољшању успеха који
проистичу из закључака Наставничког већа
Предлог уџбеника за наредну школску
годину
Како превазићи проблеме у учењу
Договорене активности и подељена
задужења
Анализирано, поднети извештаји и усвојени
предлози
Утврђено
Реализовано
Договорено
Дискусија
Прослава школске славе Свети Сав
Прослава у оквиру школе
Прослава 150. година школе „Драгојло
Прослава одржана у позоришту „Звездара
дудић“
Театар“
Реализација планова рада
Усвојен извештај
Анализа успеха и дисциплине ученика на
Анализирано, поднети извештаји и усвојени
крају трећег класификационог периода
предлози
Анализа сарадње са родитељима
Утврђено
Реализација договорене екскурзије 6.
Реализовано
разреда
Договор о изради школског програма за
Договорено
следећи разред
Доношење предлога о похвалама и
Дискусија
наградама
Резултати остваривања задатака у
Дискусија,утврђено
васпитном раду и осталим програмима
Анализа квалитета рада одељењског већа
Дискусија
Предлози за рад одељењског већа за
Дискусија,договорено
следећу годину
Анализа успеха и дисциплине ученика на
Анализирано и копнстатовано
крају наставне године
Реализација планова рада редовне,
Анализирано и копнстатовано
допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности
Преглед резултата са такмичења
Анализирано
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
МЕСЕЦ
„Дечја недеља“
Октобар
Једнодневна ескурзија:манастири Крушедол и
Хопово,Пртроварадин,Сремски Карловци,
Мај
Прослава школске славе ,,Свети Сава''
Јануар
маратон
Април
„ 150 година школе“
Фебруар
Ролеријада
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је разредно веће
сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Разредно веће функционише по принципу
организовања састанака Разредног већа и
Одељенских већа. Већи део активности се
одвија на одељењским већима, а текуће
ствари се обављају и решавају у ходу на
неформалним састанцима.
Расправа о важним питањима већа и
активности су се одвијале на састанку
Разредног већа и састанцима Одељенског
већа. На Разредном већу договорени су и
усаглашени план и програм рада одељенског
и разредног већа и разредних старешина; дат
предлог за екскурзију: Тршић на пролеће;
констатовано да осигурање ученика траје до
1.11.2013. На Одељенским већима су
разматрани и договорени ИОП-и за Луку
Тренковског VI4 и Младена Топаловића VI5.
ИОП-и договорени уз присуство психолога и
педагога школе. На редовним Одељенским
већима анализирана постигнућа и
дисциплина ученика шестог разреда.
Свакодневно је расправљано о ђачким
активностима за време пауза или у
директном разговору оделењских старешина.
Комуникација је била на задовољавајућем
нивоу. Све дневне информације од управе
школе према ученицима су преношене
директно без обзира о ком одељењу или ком
оделењском старешини се радило.Разговори
и анализе су се водиле и на редовним
Одељенским већима(први класификациони
период,крај првог полугодшта,трећи
класификациони период,крај школске
године). Према потреби су заказивана и
додатна Одељенска већа.
Чланови већа редовно посећују заказане
састанке изузев када појединци имају
оправдане разлоге за неприсуствовање о
чему су на време обавештени остали чланови
већа и руководиоци.
8.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1. Одређен број ученика похваљен за изузетан рад и залагање
2. Дисциплина је добра,мада би на појединим часовима требала да буде боља. Треба
смањити изостајање са наставе, како оправдано тако и неоправдано
3. Сарадња са родитељима и ученицима је добра. Родитељи би требали редовније да
долазе на отворена врата одељенског старешина и предметних наставника
9.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
10.
НАПОМЕНЕ:
Датум предаје извештаја
23.06.2014.
11.7.
Ивештај о раду Одељенског већа седмог разреда школске
2013/14. године
Руководилац: Мирјана Јоргаћевић
ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКНОГ ВЕЋА:
1. Сандра Вујић
2. Мирјана Јоргаћевић
3. Маја Рељић
4. Милан Вермезовић
5. Јасмина Алексић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У
САСТАНАКА У 2012/13.
2012/13.ГОДИНИ
ГОДИНИ
5
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ СЕДНИЦА
У 2013/14.
5
5
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
5985
135
НАПОМЕНА
/
Изборне наставе
177
3
/
Факултативне
наставе
Допунске наставе
/
/
/
183
Додатне наставе
175
8
/
Слободних
308
активности /секција
Одељењског
172
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Одељење
Одличних
Вр.добрих
7/1
9
10
7/2
8
9
7/3
10
9
7/4
13
9
7/5
13
5
Укупан бр.ученика
120
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Завршило разред
113
Добрих
3
5
2
3
4
Довољних
/
/
1
/
/
Поновило разред
/
Недовољних
2
/
2
1
/
Неоцењених
2
Име и презиме
ученика
1. Давид Вуковић
2. Вељко Романовић
3. Лука Лујић
4. Ненад Маринковић
5. Лазар Максимовић
Предмет из ког је
полагао испит
Математика, хемија
Историја, хемија
Хемија
Физика, математика
Математика
Положио са оценом
Није положио
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
8
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме ученика
Предмет из ког је полагао
Положио са оценом
разредни испит
1. Анђела Богдановић
Српски језик, енглески језик,
музичка култура, историја,
географија, физика,
математика, биологија,
хемија, физичко васпитање,
немачки језик, физичко
васпитање пливање, верска
настава, информатика и
рачунарство
2. Златко Николић
Српски језик, енглески језик,
ликовна култура, музичка
култура, историја, географија,
физика, математика, биологија,
хемија, техничко и
информатичко образовање,
физичко васпитање, немачки
језик, физичко васпитање
пливање, верска настава,
информатика и рачунарство
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА:
30
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2013/14.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Планирање редовне наставе и
ваннаставних активности.Утврђивање
распореда писмених задатака и контролних
вежби.Прихват новодошлих ученика.
Праћење физичког, здравственог,
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Реализовано у септембру 2013. год.
емоционалног и социјалног стања ученика
Анализа успеха и дисциплине. Реализација Реализовано у октобру 2013. год.
плана и програма.Упознавање са
талентованим ученицима и онима којима је
потребна помоћ.
Анализа успеха и дисциплине.Реализација
Реализовано у децембру 2013. год.
плана и програма. Прослава Нове године и
дана Светог Саве.
Анализа успеха и дисциплине. Реализација Реализовано у априлу 2014. год.
плана и програма. Анализа рада додатне,
допунске наставе и слободних активности.
Квалитетн понуђених програма за подршку
ученицима у процесу учења
Анализа успеха и дисциплине. Реализација Реализовано у јуну 2014. год.
плана и програма. Предлог плана за
наредну школску годину и избор
руководиоца већа.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
„Дечја недеља“
МЕСЕЦ
ОКТОБАР
Прослава Савиндана
ЈАНУАР
„150 година школе“
ФЕБРУАР
Екскурзија Виминацијум, Сребрно језеро
МАЈ
Маратон
АПРИЛ
Посета позоришту
АПРИЛ
Резултати са такмичења:
СРПСКИ ЈЕЗИК
 Александра Антонијевић (7/5) - 2. место на Општинском такмичењу и 3. место
на Градском такмичењу
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 Тамара Загорац (7/3) - 1. место на Општинском такмичењу „Карикатура - Мали
Пјер“
ИСТОРИЈА


Александра Антонијевић (7/5) - 2. место на Општинском такмичењу, 2. место
на Градском такмичењу и 1. место на Републичком такмичењу
Соња Божовић (7/5) - 3. место на Општинском такмичењу
ГЕОГРАФИЈА
 Теодора Грковић (7/2) - 3. место на Општинском такмичењу
ФИЗИКА

Александра Антонијевић (7/5) - 2. место на Општинском такмичењу и похвала
на Градском такмичењу
БИОЛОГИЈА
 Давор Гутовић (7/1) - 3. место на Општинском такмичењу
 Тамара Загорац (7/3) - 3. место на Општинском такмичењу
ХЕМИЈА

Соња Божовић (7/5) - 3. место на Општинском такмичењу
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 Александра Антонијевић (7/5) - 3. место на Општинском такмичењу, 2. место
на Градском такмичењу и пласман на Републичком такмичењу
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
 Милан Симоновић (7/5) – пласман на Регионалном такмичењу „Тесла Инфо
Куп“
 Саша Миљатовић (7/5) – пласман на Регионалном такмичењу „Тесла Инфо
Куп“
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је разредно веће
сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Разредно веће се редовно састајало.
Расправљало се о важним питањима већа и
активности.
Поред редовних састанака и седница
окупљали смо се и доносили заједничке
одлуке
Долазак свих чланова већа је редован
8.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1. Доста ученика је похвањено за изузетан рад и залагање
2. Дисциплина ученика је углавном добра (требало би обратики пажњу на дисциплину
појединих ученика )
3.Сарадња са родитељима и ученицима је добра
Датум предаје извештаја: 03.06.2014.
11.8.
Извештај о раду Одељенског већа осмог разреда у току школске
2013/2014. године
Руководилац: Саша Милошевић
ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА:
1.Милана Кончар
2.Дејан Миладиновић
3.Светлана Ђокић
4.Саша Р. Милошевић
1.
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У
САСТАНАКА У 2012/13.
2012/13.ГОДИНИ
ГОДИНИ
5
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ СЕДНИЦА
У 2013/14.
5
7
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА (на нивоу разреда)
РЕАЛИЗОВАНО
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
Обавезне наставе
3554
80
Изборне наставе
1088
22
Факултативне
наставе
Допунске наставе
/
/
Додатне наставе
208
322
Слободних
86
активности /секција
Одељењског
139
старешине
3. УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ РАЗРЕДА
Одељење
Одличних
Вр.добрих
8/1
9
8
8/2
13
9
8/3
7
11
8/4
8
7
Укупан бр.ученика
110
НАПОМЕНА
Завршило разред
111
4. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Име и презиме
Предмет из ког је
ученика
полагао испит
1
Добрих
11
4
11
13
Довољних
-
Недовољних
Поновило разред
/
Неоцењених
/
Положио са оценом
Није положио
Алекса Ђурђевић 81
Српски
језик,Енглески
језик,Физика,Хемија
Физика, Хемија,
Хемија
Алекса Милић 8-1
Трифун Станојевић
8-2
Лука Атанацковић 8- Хемија
3
Немања Костић 8-3 Хемија, Српски језик,
Физика
Довољан ( 2 )
Довољан ( 2 )
Довољан ( 2 )
Довољан (2 )
Довољан ( 2 )
УКУПАН БРОЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА НА НИВОУ РАЗРЕДА:
5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Име и презиме ученика
Предмет из ког је полагао
разредни испит
1. Стојановић Милица
физика
2. /
/
3. /
/
УКУПАН БРОЈ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА: један
Положио са оценом
Довољан ( 2 )
/
/
6. АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА У 2012/13.
ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Планирање редовне наставе и
ваннаставних активности.Утврђивање
распореда писмених задатака и контролних
вежби.Прихват новодошлих ученика.
Праћење физичког, здравственог,
емоционалног и социјалног стања ученика
Анализа успеха и дисциплине. Реализација
плана и програма.Упознавање са
талентованим ученицима и онима којима је
потребна помоћ.
Анализа успеха и дисциплине.Реализација
плана и програма. Прослава Нове године и
дана Светог Саве.
Анализа успеха и дисциплине. Реализација
плана и програма. Анализа рада додатне,
допунске наставе и слободних активности.
Квалитетн понуђених програма за подршку
ученицима у процесу учења
Анализа успеха и дисциплине. Реализација
плана и програма. Предлог плана за
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Реализовано у потпуности
Реализовано у потпуности
Реализовано у потпуности
Реализовано у потпуности
Реализовано у потпуности
наредну школску годину и избор
руководиоца већа.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
„Дечја недеља“
МЕСЕЦ
ОКТОБАР
Посета позоришту „Бошко Буха“
МАРТ
Прослава Савиндана
ЈАНУАР
Послава 150 година од оснивање школе
ФЕБРУАР
Маратон
АПРИЛ
Екскурзија Београд-Златибор-Дрвенград-Златибор -Београд
МАЈ
Резултати са такмичења:
Ученици осмог разреда постигли су следеће резултате на различитим такмичењима
8-1
Катарина Рајковић – 3. место на Републичком такмичењу - Шта знаш о саобраћајуТехничко и информатичко образовање
8-2
Андрејевић Георгије 1.. место на Републичком такмичењу - Шта знаш о саобраћајуТехничко и информатичко образовање
Крајновић Јована 2. Место на општини из Српског Језика
8-4
Ињац Милица 2. Место на репибличкој смотри Центра за таленте освојила 3 место
Укупно 4 ученика VIII разреда је узело учешћа на овогодишњим такмичењима из различитих
предмета.
7. КОМЕНТАРИ
На који начин је разредно веће
сарађивало?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова већа на
заказане састанке /коментар/
Разредно веће се редовно састајало.
Расправљало се о важним питањима већа и
активности.
Поред редовних састанака и седница
окупљали смо се и доносили заједничке
одлуке
Долазак свих чланова већа је редован
8.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ
1.Доста ученика је похвањено за изузетан рад и залагање
2. Требало би обратити пажњу на дисциплину појединих ученика и смањити оправдане
изостанке
3.Сарадња са родитељима и ученицима је солидна
9.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ВЕЋА:
10.
НАПОМЕНЕ:
У мају месецу одржана ванредна седница Одељенског већа посвећена анализи сарадње са
родитељима
Датум предаје извештаја
28.6.2014.
12.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА ШКОЛСКЕ 2013/14.ГОД
12.1.
Разредна настава
Надежда Метикош
У школској 2013/14. години радила сам, према Решењу о 40-часовној радној недељи,
у одељењу I1 чији сам и одељенски старешина.
Укупан недељни број часова РЕДОВНЕ НАСТАВЕ износио је 17 часова, плус 2 часа
ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА (лепо писање и грађанско васпитање). Српски језик – 5 часова,
математика – 5 часова,свет око нас -2 часа, ликовна култура – 1 час, музичка култура – 1 час,
физичко васпитање – 3 часа).
Планиране часове редовне наставе у потпуности сам реализовала по утврђеном
распореду часова од 02.09.2013. године до 13.06.2014. године.
РЕДОВНА НАСТАВА
Српски
ПРЕДМЕТ
језик
Број
планираних
180
часова
Број
реализовани
180
х часова
УКУПНО
180
Математика
Свет
око нас
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
72
36
36
108
180
72
36
36
108
180
72
36
36
108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
СЕКЦИЈА
Драмско –
рецитаторска
секција
Разред и
одељење
I1,2,3
Лепо писање
36
36
36
Српски језик
18
18
36
Број планираних
часова
36
Грађанско васпитање
36
36
36
Математика
18
18
36
Број реализованих часова
35
ИЗБОРНА НАСТАВА
Изборни предмети које сам реализовала били су ЛЕПО ПИСАЊЕ и ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ. Часовима ЛЕПОГ ПИСАЊА присуствовали су сви ученици одељења I1, док је
часове грађанског васпитања похађало 5 ученика. Изборни предмет лепо писање
реализован је уз честе практичне вежбе и рад ученика који су доприносили развоју фине
моторике, што је један од услова за напредовање у лепом писању и овладавању
калиграфском вештином.
На часовима грађанског васпитања ученици су кроз симулације разних проблемских
ситуација имали прилику да покажу како доживљавају одређене проблеме у школи међу
вршњацима, али и међу члановима породице, са браћом, сестрама, да кроз игру, покрет,
цртеже, или на други начин слободно изразе своје емоције, као и неслагање са одређеним
појавама и да предложе свој начин решавања проблема. Били су веома мотивисани за рад у
групи и често су изненеђивали својом зрелошћу у решавању појединих проблемских
ситуација.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Часови допунске наставе реализовани су из предмета српски језик и математика,
наизменично, једном недељно, а у току целе наставне године. Часове допунске наставе
похађало је пет ученика током целе године код којих је уочено спорије напредовање у
савладавању наставних садржаја на редовним часовима, али је тим часовима често
присуствовао знатно већи број ученика по сопственој жељи, ради увежбавања градива
читања, писања, сабирања и одузимања. Евиденција допунске наставе уредно је вођена у
Дневнику рада.
ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
У току школске године одржано је и 35 часова драмско рецитаторске секције, 1 час
недељно. Те часове су похађали ученици I1,2,3 који су изразили интересовање и склоност ка
драмским играма и покрету на сцени. Резултат тог рада је учешће на такмичењу рецитатора
и пласман на општинском такмичењу ученице I1, Нине Стикић.
Важно је истаћи да су ученици били изузетно заинтересовани и мотивисани за све
активности на овим часовима, што је подстицајно деловало и на њихове другове да им се
прикључе, тако да се драмско – рецитаторска група стално повећавала, а свакако и на
учитељицу да их прати у њиховом ентузијазму.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/14. годину била сам
руководилац Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, водила сам
записнике са седница Одељенског већа и родитељских састанака, што је евидентирано у
Дневнику образовно-васпитног рада.
Уредно сам обављала дежурство у школи једном недељно и то, у преподневној
смени од 7.30 до 13.30 и у поподневној смени од 13.30 до 19.30 .
У оквиру планираних посета реализовани су: три позоришне представе, једна путујућа
учионица – полудневни излет (салаш Стремен и манастир Фенек).
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Стручно усавршавање ван установе
ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
место
врста
Организато
број
Назив програма облик
ниво одржавањ доказ
актив.
р
бодова
а
семин
Регионални
Увере
 Одељенски
ар
слушал
центар
за
на
Школа
ње
16
старешина /
ац
проф.
нивоу „Драгојло
васпитач у
Развој
школе
Дудић“
дому као
запослених
19.
и 20.
посредник у
у
Октобар,
конфликтим
образовањ
2013.
а ученика –
у
Шабац
К4
 Планирање и
реализација
додатне
образовне
подршке
деци/учени
цима са
сметњама у
развоју, К2
семин
ар
слушал
ац
на
нивоу
школе
Школа
„Драгојло
Дудић“
23.и 24.
11. 2013.
Увере
ње
16
СТРУЧНИ СКУПОВИ
(конгрес, сабор, сусрети, дани, конференције, саветовање, симпозијум, округли сто,
трибина)
 „Законски
оквир који
Завод за
регулише
Скупштина
унапређењ
образовноградске
е
васпитни
На
општине
трибин слушал образовањ
увере
систем“
нивоу
Стари
6
а
ац
аи
ње
града
град,
 „Лични план
васпитања,
30.01.2014
професиона
Република
.
лног развоја
Србија
–
портфолио“
Скупштина
Завод за
градске
унапређењ
општине
е
Стари
 „Савремени
На
трибин слушал образовањ
град,
увере
приступи
нивоу
6
а
ац
аи
Београд,
ње
планирању у
града
васпитања,
04.06.2014
настави“
Република
.г.
Србија
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ- К2 укупно, 28 сати
КОМПЕНТЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ- К4 укупно, 16 сати
Укупан број сати ван установе: 44
Стручно усавршавање у установи
Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Одржано
Број
Реализатори
Активност
Доказ
сати
Евидентирано у
2.12.2013.
присуствовање и
2
Милица Недић
свесци за Стручна
Свет око нас
дискусија
већа
Читајмо са
присуствовање и
децом
Педагошко
2
дискусија
потврда
Гете институт
друштво Србије
05.12.2013.
7.03.2014.
2
Маријана Бајић
присуство
Евидентирано у
свесци за Стручна
већа
13.05.2014.
Евидентирано у
Физичко
2
Весна Нинић
присуство
свесци за Стручна
васпитање
већа
Остваривање пројеката образовно – васпитног карактера у установи
Свет око нас
8
Школска
управа
дежурство на
завршном испиту
18
Надежда
Метикош
организатор
2
Издавачка кућа
„Бигз“
слушалац
Завршни испит
Новогодишња,
ускршња и
осмомартовска
продајна
изложба
Презентација
уџбеника
издавачке
куће „Бигз“
Одржано
Током једне
недеље (5
дана) у
децембру
2013.г.
Рад са студентима, приправницима и волонтерима
Број
Реализатори
Активност
сати
10
Надежда
Метикош
Извођење наставе на
којој је присутан
студент и заједничко
анализирање/консулт
ације
потврда
фотографије
потврда
Доказ
Евидентирано код
секретара школе
Укупан број сати у установи: 46
ДОМИНАНТАН СТИЛ РАДА
На часовима редовне наставе примењивала сам различите облике рада: фронтални,
групни, индивидуални и рад у пару, и методе: дијалошку, илустративно-демонстративну,
методу писаних радова, аналитичко-синтетичку, хеуристичку. Ученици су посебно волели
групни облик рада са индивидуалним задужењима чланова групе, нарочито у извођењу
огледа из предмета Свет око нас, као и у изради тематских паноа.
Напомена: Укупан број ученика у одељењу I1 се смањио у току школске године за 2,
због селидбе ученика.
Добриле Лазић Димитријевић
У школској 2013./2014. години, радила сам по решењу о четрдесеточасовној радној недељи.
У оквиру наставног процеса предавала сам I/2 разреду, коме сам истовремено била и
одељенски старешина.
Укупан недељни фонд часова редовне наставе износио је 20 часова.
Планиране часове редовне наставе у потпуности сам реализовала предвиђеном динамиком
и то по утврђеном распореду часова почев од 01.09.2013. до 13.06.2014. године.
Писмене облике провере ученичких знања редовно сам евидентирала у Дневнику рада по
постојећим захтевима из Дневника.
Изборна настава- ученици су се анкетирањем определили за предмете Лепо писање и
Грађанско васпитање са недељним фондом 2ч (1+1). Часови ових предмета одржавани су
редовно и уз потпуну реализацију планираних програмских садржаја, уз велики број часова
очигледне наставе и коришћењем најразличитијих извора знања.
У раду и активностима Лепо писање било је укључено 23 ученика који су са великом
пажњом и посебним интересовањем учествовали у свим активностима.
Грађанско васпитање похађало је 8 ученика, који су се истицали у индивидуалном и
тимском раду. Сагледавајући примере из свог најнепосреднијег животног окружења, имали
су прилику да често искажу своје мишљење и запажање, што ће им у даљем развоју
омогућити формирање правилног односа према позитивним животним вредностима, као и
развој критике и самокритике.
Допунска настава организована је за ученике, који показују извесне сметње у праћењу и
савлађивању градива на редовним часовима, односно, који на редовним часовима не
постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. Радом је
било обухваћено 2 ученика, који су редовно похађали наставу и повремено они ученици
којима је било потребно појашњење из неких програмских садржаја. Настава је трајала до
краја школске године. Трајање допунског рада одређивала сам у зависности од пропуста у
знању, нивоа усвојености градива, нивоа оптерећености ученика, као и стања њихових
психофизичких способности, што је претпостављало и укључивање специфичних облика
рада, индивидуализација наставе, предавање са очиглених примерима, посебне групне и
индивидуалне задатке и друго.
Ритмичка секција одржавала се од почетка школске године и њоме су били обухваћени
ученици I/1, I/2, I/3 одељења.
Ритмичка секција одржала је два међуодељенска наступа и један за родитеље на крају
школске године.
У оквиру планираних посета реализовала сам јесењи маскембал, три позоришне представе
и једну путујућу учионицу / салаш Стрмен, Манастир Фенек, посматрање две школске
приредбе.
РЕДОВНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Српски
језик
Број
планираних
часова
Број
реализованих
часова
Математика
Свет
око
нас
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
180
72
36
36
108
180
180
72
36
36
108
УКУПНО:
180
180
72
36
36
108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Лепо писање
Грађанско васпитање
36
36
36
36
36
36
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Српски језик
Матеметика
18
18
18
18
18
18
СЕКЦИЈА
ПРЕДМЕТ
Разред и одељење
Ритмичка секција
Број планираних
часова
36
I/2
Број реализованих
часова
36
Сузана Лазовић
У школској 2013. /2014. години радила сам по Решењу о 40-часовној радној недељи. У
оквиру наставног процеса предавала сам у одељењу I/3,коме сам истовремено била и
одељењски старешина.
Укупан недељни фонд часова редовне наставе износио је 17 часова,плус 2 часа изборних
предмета и по један час секције ,допунске и одељењског старешине.
РЕДОВНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број
планираних
часова
Број
реализован
их часова
Укупно
Српски
језик
Математик
а
Свет око
нас
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
180
72
36
36
108
180
180
72
36
36
108
180
180
72
36
36
108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Лепо писање
Грађанско васпитање
Број планираних часова
Број реализованих часова
36
36
36
36
Укупно
36
36
Српски језик
18
Математика
18
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
18
18
Укупно
18
18
СЕКЦИЈА
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
Ликовна секција
Разред и одељење
I-3
Број планираних
часова
36
Број реализованих
часова
36
РЕДОВНА НАСТАВА
Редовна настава одвијала се по утврђеном плану рада. Ученици су били заинтересовани
и мотивисани за рад на часу. Већина их је савладала предвиђене наставне
садржаје.Неколико ученика имало је потешкоћа при усвајању градива.Зато сам им током
рада давала нешто лакше, њиховим могућностима прилагођене задатке . Проблеме при
савладавању градива имају : Романовић Стефан(због великог броја изостанака делимично је
савладао предвиђено градиво уз помоћ наставника),Медић Ђорђе(проблем у писању и
концентрацији),Лаковић Тамара(математика),Ракуљ Немања(недостатак пажње).
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава организована је за ученике који су показивали извесне сметње у
праћењу и савладавању градива на редовним часовима ,као и за оне који не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Овај вид наставе организован је из српског језика и математике и то од 24.09.
2012.године тј. чим су уочени проблеми на које наилазе ученици при савладавању
одређених садржаја.Њиме је било обухваћено 6 ученика.
Рад у оквиру допунске наставе организовала сам на основу нивоа усвојености
градива,нивоа оптерећености ученика као и њихових психофизичких способности.Самим
тим било је неопходно прилагодити методе и облике рада таквој деци.
Српски језик-допунска вежбања : анализа и синтеза гласова у оквиру
речи/реченица,састављање речи/реченица помоћу словарице,моторичке вежбе,вежбе
шчитавања-читања,краћи диктати,састављање прича на основу слика,примена правописних
правила,усвајање почетних знања из граматике.
Математика- допунска вежбања: оријентација у простору,одређивање величине
скупа,бројеви до 100,сабирање и одузимање(првенствено у оквиру прве две
десетице),решавање једноставних текстуалних задатака, мерење дужина.
ИЗБОРНА НАСТАВА
На почетку школске године спроведена је анкета међу родитељима с циљем да се они
определе за изборне предмете које ће имати њихова деца .Одлучено је да то буду:
* Лепо писање- 23 ученика
* Грађанско васпитање -4 ученика
* Верска настава- 19 ученика
Часови ових предмета су редовно одржавани уз потпуну реализацију програмских садржаја,
коришћењем различитих наставних средстава и извора знања.
У оквиру предмета Лепо писање ученици су стицали основна знања из области
калиграфије.Користећи различите материјале и подлоге за писање ученици су,
експериментишући и савладавајући предвиђене садржаје,уживали у раду развијајући
моторичке способности.
Грађанско васпитање је помогло деци да увиде да постоје различити видови
комуникације,те да на различите начине можемо исказати своје потребе и осећања ,али да
морамо водити рачуна и о потребама и осећањима људи око нас.
СЕКЦИЈА
Ликовна секција почела је са радом 03.09.2012.године . Часови секције су редовно
држани и њих је похађало 15 ученика. У њој учествују ученици који то желе и имају
склоности ка уметности. Секција се редовно одржавала уторком 5. час.
Ликовна секција негује ликовно стваралаштво деце, припрема изложбе у част школских и
државних празника, прати савремена ликовна кретања.
Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и
положаја облика у природи. На часовима ликовне секције се стварају услови да ученици на
сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно -визуелног
изражавања.
Активности ликовне секције су различито усмерене:
7.
да даровитим ученицима да могућност рада на неким додатним техникама које не
могу да добију редовном наставом
8.
у оквиру ње ученици сликају радове и праве креативне предмете са којима учествују
на различитим изложбама
9.
преко ове секције организује се уређење школског простора, организују различите
изложбе њихових радова поводом Дана школе, Нове године и других битних празника.
10.
Према плану секције реализоване су изложбе:
-у оквиру Дечије недеље(6.-11.октобра 2013.);
-Продајна изложба ,,Моја пијаца“ на платоу испред Општине Звездара;
-Маскембал 11.10.2013.
-Новогодишњи вашар;
-Ликовна радионица са предшколцима( 12.03.2014.).
-Дан школе;
-Тематске изложбе у холу школе током школске 2013./2014.године
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
На основу решења о 40-часовној радној недељи за школску 2012/2013. била сам
руководилац Разредног већа и координисала његов рад. Такође сам редовно писала
записнике са седница Одељењског већа и родитељских састанака ,о чему постоји
евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам у следећим активностима:
-Руковођењем Разредним већем првог разреда
-Присуством огледним часовима
-Присуством излагању садржаја са стручних скупова-слушалац
Стручно усавршавање ван установе реализовала сам учествовањем на одобреним
програмима сталног стручног усавршавања :
23. и 24.11.2013. „Планирање и реализација додатне образовне подршке дециученицима са сметњама у развоју у школи-вртићу)
К2 П:3,5 (16 сати)
30. јануар 2014. „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“
„Лични план професионалног развоја- портфолио“ (6 сати)
15.03.-10.04.2014. „Blog, twitter и facebook у настави“
К2 П:6,8 (24 сати)
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
У току године одржано је пет родитељских састанака а дневни ред,закључци и
записници налазе се у Дневнику образовно-васпитног рада .
''Отворена врата'' за родитеље била су била свакодневна, после петог часа.
Током ове школске године родитељи су били веома кооперативни трудећи се да њихова
деца стекну не само знање већ и радне навике ,да усвоје и примењују основна правила
понашања у новој средини и да уважавају потребе и мишљење других.
Јасмина Глишић
Одељење: II-1
У школској 2013 /2014. години радила сам по Решењу о 40-часовној радној недељи. У оквиру
наставног процеса предавала сам у одељењу II/1 ,коме сам истовремено била и одељењски
старешина.
Укупан недељни фонд часова редовне наставе износио је 18 часова,плус 2 часа изборних
предмета и по један час секције ,допунске и одељењског старешине.
РЕДОВНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број
планираних
часова
Број
реализован
их часова
Укупно
Српски
језик
Математик
а
Свет око
нас
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
180
72
36
36
108
180
180
72
36
36
108
180
180
72
36
36
108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Чувари природе
Грађанско васпитање
Број реализованих часова
36
36
36
35
Укупно
36
35
Српски језик
18
Математика
18
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
18
17
Укупно
18
17
СЕКЦИЈА
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
Разред и одељење
Број планираних
часова
Број реализованих
часова
Рецитаторскодрамска
II-1,2.3
36
36
РЕДОВНА НАСТАВА
Редовна настава одвијала се по утврђеном плану рада. Ученици су били
заинтересовани и мотивисани за рад на часу. Већина их је савладала предвиђене наставне
садржаје.Неколико ученика имало је потешкоћа при усвајању градива.Зато сам им током
рада давала нешто лакше, њиховим могућностима прилагођене задатке .Имали су и велику
подршку другова из одељења који су сваки њихов тачан одговор и добро одрађен задатак
награђивали громогласном аплаузом и речима подршке. То им јесте био огроман подстрек
за рад и уливао им снагу да наставе даље.Ипак нису могли да савладају одређене
препреке.Проблеме при савладавању градива имају : Војислав Стаменковић (српски језик и
математика), Анђела Антонић (математика), Ања Антонић (математика).
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава организована је за ученике који су показивали извесне сметње у
праћењу и савладавању градива на редовним часовима ,као и за оне који не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Овај вид наставе организован је из српског језика и математике и то од 06.09.
2013.године тј. чим су уочени проблеми на које наилазе ученици при савладавању
одређених садржаја.Њиме је било обухваћено 7 ученика (Стаменковић Војислав,Антонић
Ања,Антонић Анђела, Лаковић Тијана,Јовановић Маја,Ранђић Слободан,Бан Ангелиа)
Рад у оквиру допунске наставе организовала сам на основу нивоа усвојености
градива,нивоа оптерећености ученика као и њихових психофизичких способности.Самим
тим било је неопходно прилагодити методе и облике рада таквој деци.
Српски језик-допунска вежбања : анализа и синтеза гласова у оквиру
речи/реченица,састављање реченица , реченице по облику и значењу ,вежбе шчитавањачитања,краћи диктати,састављање прича на основу слика,примена правописних
правила( употреба великог слова и реченичних знакова ),усвајање
знања из
граматике(именице,род и број именица ,глаголи,служба речи у реченици,време вршења
радње).
Математика- допунска вежбања: бројеви до 100,сабирање и одузимање бројева до
100 са и без преласка преко десетице, таблица множења и дељења ,решавање једноставних
текстуалних задатака, усвајање јединица мере за мерење времена и дужина као и мерење
овим јединицама на најједноставнијим примерима.
ИЗБОРНА НАСТАВА
На почетку школске године спроведена је анкета међу родитељима с циљем да се они
определе за изборне предмете које ће имати њихова деца .Одлучено је да то буду:
* Чувари природе- 24 ученика
* Грађанско васпитање -9 ученика
* Верска настава- 15 ученика
Часови ових предмета су редовно одржавани уз потпуну реализацију програмских садржаја,
коришћењем различитих наставних средстава и извора знања.
У оквиру предмета Чувари природе ученици су стицали основна знања о животној
средини и њеним елементима .Циљ је био развијање свести о потреби и могућностима
личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости,
етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
Грађанско васпитање је помогло деци да увиде да постоје различити видови
комуникације,те да на различите начине можемо исказати своје потребе и осећања ,али да
морамо водити рачуна и о потребама и осећањима људи око нас.
СЕКЦИЈА
Рецитаторско-драмска секција почела је са радом 06.09.2013.године .Часови секције
су редовно одржавани четвртком,5.час.Секцијом су били обухваћени ученици сва три
одељења 2. разреда ,њих 21 :
II-1
Марић Никола
Миличић Павле
Богдан Стефан
Петровић Јована
Бачанин Бојана
Милојковић Немања
Ранђић Слободан
Ерор Урош
Обрадовић Илија
Ињац Ана
Ђокић Маша
Илић Нађа
II-2
Бојовић Ивана
Петаковић Стефан
Лукић Вања
Илић Марија
Мандић Михајло
Гавриловић Илија
II-3
Петровић Ана
Дјаклов Никола
Миливојевић Јовица
На овим часовима ученици су стицали основна знања и способности која треба да
допринесу развоју културе њиховог језичког изражавања.То је реализовано не само кроз
вежбе за запажање,концентрацију и пажњу,за машту и памћење,већ и кроз игре у којима
доминира реч.Неке од тих говорних игара биле су:
-На слово, на слово
-Настављање речи на задње слово
-Састављање приче додавањем речи
-Прича на основу слике
Вежбе у изражајном казивању уметничких текстова су битан део садржаја.Текст губи на
својој лепоти ако га казује појединац који има погрешан нагласак,који не поштује правописне
знаке и не успева да изнесе осећања којима одише дати текст. Због тога су се на секцији поред
вежби правилног дисања повремено изговарале и брзалице. Уз помоћ њих деца су не само
лакше савладавала акценте и утирала пут ка изражајном казивању текстова,већ су се и веома
лепо забављала.
Део стечених знања деца су често представљала осталим ученицима на часовима
Oдељенског старешине.Такође, учестовали су и на школском такмичењу рецитатора које је
одржано 19.02.2014.
Према плану секције реализоване су и посете позоришту.Гледане су представе : ''
Сунђер Боб '' (СКЦ Нови Београд) , ''Морнар Попај и закопано благо'' (Академија 28 ) , ''Деда
Мразу без моћи морамо помоћи '' (Академија 28 ).Након одгледаних представа обавезно је
о њима разговарано на часовима секције.Ученици су износили своје утиске и запажања о
представи,сцени ,костимима,глумцима...
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
На основу решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/2014. била сам
руководилац тима за Етос и координисала његовим радом.Такође сам редовно писала
записнике са седница Одељењског већа и родитељских састанака ,о чему постоји
евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада. У посебној свесци водила сам белешке о
напредовању ученика , као и о посетама родитеља и сарадњи са њима.
Током године моје одељење је учествовало у следећим активностима:
-презентацији карате клуба ''Раднички''
-манифестацији ''Дан срца на Звездари''(у организацији општине Звездара и кардиолога КБЦ
Звездара)
-Дечјој недељи
-угостило је предшколце установе ''Дечји луг''
-презентацији рукометног клуба ''Железничар''
-предавању о безбедности деце у саобраћају
-куповини новогодишњих честитки UNICEF-а
-такмичењу младих математичара ''Мислиша''
-школском такмичењу рецитатора
-рекреативној настави на Златибору
-извело је приредбу за родитеље на крају школске године
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам у следећим активностима:
-Руководилац Тима за Етос
- Присуством огледним часовима :
ОДРЖАНО
20.11.2013.
Природа и друштво
„Корак по корак“
25. 11. 2013.
Етно секција
2.12.2013.
Свет око нас
РЕАЛИЗАТОРИ
Сандра Марковић
Снежана Лазић
29.04.2014.
Српски језик
13.05.2014.
Вера Бобинац
Миланка Гојковић
Милица Недић
Весна Нинић
ПРИСУСТВО
Сви чланови већа,
директори, педагог,
психолог
Сви чланови већа
ИЗВОРИ ДОКАЗА
Евидентирано у свесци
за Стручна већа
Евидентирано у свесци
за Стручна већа
Сви чланови већа, Евидентирано у свесци
директори, педагог, за Стручна већа
психолог
Сви чланови већа
Евидентирано у свесци
за Стручна већа
Сви чланови већа, Евидентирано у свесци
Физичко васпитање
27.05.2014.
Природа друштво
педагог
Сунчица Милановић Сви чланови већа,
директор
за Стручна већа
Евидентирано у свесци
за Стручна већа
-Присуством излагању садржаја са стручних скупова-слушалац
-Дежурством на Пробном пријемном испиту
Стручно усавршавање ван установе реализовала сам учествовањем на одобреним
програмима сталног стручног усавршавања :
19. и 20.10.2013. Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима
ученика К4 ; П 4 , 6 (16 сати)
23.и 24.11 2013. Планирање и реализација додатне образовне подршкедеци /ученицима
са сметњама у развоју у школи/вртићу К 2; П 3, 5 (16 сати)
09.12.2013.
11.12.2013.
19.02.2014.
Презентација издавачке куће ''Нови Логос''
''Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем''
Лични план професионалног развоја – портфолио К 2 (6 сати)
Презентацији издавачке куће ''Кlett ''
16. 17. и 18. 06. 2014. Дежурство на Пријемном испиту
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
У току године одржано је пет родитељских састанака а дневни ред,закључци и
записници налазе се у Дневнику образовно-васпитног рада .
''Отворена врата'' за родитеље била су четвртком од 12 и 30 до 13 и 15, односно од 18 и 30
до 19 и 15.
Током ове школске године родитељи су били веома кооперативни трудећи се да њихова
деца стекну не само знање већ и радне навике ,да усвоје и примењују основна правила
понашања у новој средини и да уважавају потребе и мишљење других.
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА
Предмет
Полуго- Одлича
диште н
Врло
добар
Добар
Довоља
н
Српски
језик
Енглески
језик
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
5
6
9
4
6
6
8
7
3
5
6
2
4
5
2
6
1
/
7
6
3
Математика
Свет око
10
9
9
14
9
8
8
Недово Број по-љан
зитивни
х
ученика
/
24
/
24
/
24
/
24
/
24
/
24
/
24
Средња
оцена
3,95
3,75
4,08
4,33
3,70
3,66
3,87
нас
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитањ
е
Чувари
природе
Средња
оцена
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
13
23
22
22
22
23
23
3
/
2
2
2
1
1
6
1
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
24
24
24
24
24
24
24
4,45
4,91
4,91
4,91
4,91
4,95
4,91
Прво
Друго
Прво
Друго
18
22
122
133
6
2
37
26
/
/
20
20
/
/
13
14
/
/
/
/
24
24
24
24
4,75
4,91
4,39
4,42
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Полугодишт
е
Прво
Друго
Одличан
15
15
Врло
добар
7
7
Добар
Довољан
2
2
/
/
Недовоља
н
/
/
Свега
Позитивних
24
24
Маријана Бајић
Одељење:2/2
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи, у
одељењу 2/2,коме сам била и одељенски старешина. У оквиру редовне наставе држала сам:
Српски језик, Математику, Свет око нас, Ликовну културу, Музичку културу, Физичко
васпитање, Народну традицију, Грађанско васпитање, Час одељенског старешине, Допунску
наставу; а од слободних активности држала сам Ликовну секцију.
Обавезна настава
Предмет
Број планираних часова
Број реализованих часова
Српски језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
180
180
72
72
36
180
180
72
72
36
108
108
Укупно
648
648
Изборна настава
Предмет
Број планираних часова
Грађанско васпитање
Народна традиција
Укупно
Број реализованих часова
36
36
72
35
36
71
Допунска настава
Предмет
Број планираних часова
Српски језик
Математика
Укупно
Број реализованих часова
18
18
36
18
18
36
Секција
Назив секције
Ликовна секција
Укупно
Разред и одељење
II-1;II-2;II-3
36 ученика
Број планираних
часова
36
36
Број реализованих
часова
36
36
Допунска настава
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у некој од области и то као ИПП-делимична индивидуализација.
Допунску наставу су похађала два ученика (редовно) и ученици који су самоиницајативно
желели да вежбају.
Допунски рад организовао се током школске године,почев од септембра месеца и
трајао је до краја школске године, кроз рад на једноставнијим задацима на основним
нивоима образовних стандарда из предмета српски језик и математика.
СЈ- Допунска вежбања у читању и писању латинице и ћирилице; основним граматичким
садржајима и правопису.
М- Решавање једноставнијих примера- сабирање и одузимање бројева до 100; множење и
дељење,као и геометријске садржаје,мерења и мере.
Евиденција о часовима се водила у Дневнику и у педагошкој документацији
наставника.
Ликовна секција
Ликовна секција почела је са радом у септембру месецу и за њу су се самостално
определили ученици са посебним интересовањима за ликовну културу. Држала се редовно
за ученике одељења II/1,II/2 и II/3.Укупан број ученика који су похађали секцију је 36 ( II/1-5
ученика;II/2-15 ученика;II/3-16 ученика).
Учешћем у раду ликовне секције ,ученици су се посебно активирали за ликовни
израз,кроз који су развијали ликовно-естетски сензибилитет.Коришћењем разних
материјала и технике рада, уз машту и личну креативност,испољили су веома креативан
стваралачки рад.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са жељама и интересовањима
ученика. Ликовна секција је била укључена у разне школске манифестације и поводом тога
истаћи ћу наше изложбе радова:
*Почетак нове школске године-„Моја школа“
*Јесења изложба-„Јесен“
*Изложба радова у Дечијој недељи
*Новогодишња изложба
* Зима
*Светосавска изложба
*Прослава Дана школе-150 година моје школе
*Поклон за Осми март
*Изложба ускршњих јаја
*Пролећна изложба
Изборна настава
Ученици су се анкетирањем определили за изборни предмет Народна традиција
(24ученика), верска настава(18ученика) и грађанско васпитање (6 ученика). Ови часови су
држани уз потпуну реализацију програмских садржаја и евидентирани су у Дневнику рада и
педагошкој документацији.
Наставне садржаје Народне традиције смо повезали са наставом у природи реализованој на
Златибору .Грађанско васпитање је похађало 6 ученика који су веома активно учествовали у
раду.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи реализовала сам у следећим активностима:
*Руковођењем Одељенским већем другог разреда;
*извођењем угледног часа;(Свет око нас,07.03.2014.год.-Основна својства
воде)
*присуством на угледним час
-Материјали и њихове одлике(Природа и друштво,20.11.2013.год. –учитељице
Сандра Марковић и Снежана Лазић)
-Хербаријум (Етно секција,25.11.2013.год.-Миланка Гојковић )
-Годишња доба (Свет око нас,02.12.2013.год.-Милица Недић )
-Прича о Раку Кројачу (Српски језик,29.04.2014.год.-Вера Бобинац )
-Скок удаљ (Физичко васпитање,13.05.2014.год.-Весна Нинић)
-Први светски рат (Природа и друштво,25.05.2014.год.-Сунчица Милановић )
*присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
*учествовањем у организацији Школског такмичења из математике;
*учествовањем у пробном тесту за осмаке
*учешћем и присуством на презентацијама различитог облика (Музичка радионица за
предшколце и њихове родитеље)
*организацији приредбе
Стручно усавршавање ван установе вршила сам на одобреним семинарима и
стручним скуповима и то:
19.и 20.10.2013.- „Одељенски старешина / васпитач у дому као посредник у
конфликтима ученика“ - 16.сати
23. и 24. 11.2013.-„Планирање и реализација додатне образовне подршке
деци/ученицима са сметњама у развоју“ - 16.сати
09.12.2013. Презентација уџбеника за разредну наставу“Нови Логос“
11.12.2013. „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем,лични план
професионалног развоја -портфолио , -6 сати
29.01.2014. Стручна трибина –Превенција насиља-Безбедност у школи и окружењу,-6
сати
19.02.2014.- Презентација „Klett-ovih” уџбеника,
15. 16. и 17.06.2014. Пријемни испит за ученике осмог разреда -8 бодова
Доминантан стил рада
На часовима редовне наставе користим следеће облике рада: фронтални,
индивидуални, групни,рад у пару у зависности од наставне јединице и типа часа и методе
рада: дијалошку, демонстративну, илустративну, методу писаних радова, текстуалну,
хеуристичку.
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/14. годину, редовно
пишем записнике са седница Одељењског већа и родитељских састанака, о чему постоји
евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада.
У другој недељи септембра месеца урадила сам иницијално тестирање ученика из
предмета:српски језик,математика и свет око нас,са циљем провере нивоа усвојених
садржаја из првог разреда.Писмене облике провере ученичких знања евидентирала сам у
Дневнику рада.Планиране часове редовне наставе у потпуности сам реализовала
предвиђеном динамиком и по утврђеном распореду часова почев од 02.09.2013.13.06.2014.год.У току школске године учествовали смо на разним конкурсима,као што
су:Ликовни радови под називом „Лифт из маште“ у организацији ЈКП-Београд(новембар
месец),затим ликовно представљање хришћанских цркава и манастира у организацији
Руског дома у Београду(децембар месец).
Учествовали смо на ликовном Ускршњем конкурсу са аранжманом бојених дрвених
јаја и одговарајућим ликовним радовима на истом конкурсу одржаном 17.4.2014. у
организацији Пријатељи деце Звездаре.
У току школске године сам припремала и ученицу Ивану Бојовић за школско
такмичење у рецитовању .
Такође сам држала припремну наставу за талентоване ученике из области
математике и спремала их за учешће на такмичењу „Мислиша“одржано у нашој школи
13.3.2014. у организацији Друштва математичара Архимедис,на коме је ученица Ивана
Бојовић добила похвалу на нивоу другог разреда.Такође смо имали учешће и на
манифестацији „Ђачка песничка сусретања“ у организацији Пријатељи деце Звездара.
Присуствовала сам и приредби поводом обележавања Дана школе -150 год. која је
одржана у Звездара театру.Такође сам у трајању студентске праксе,студента III године
Учитељског факултета у Београду ,била ментор.Учествовала сам и присуствовала у Музичкој
радионици за предшколце и њихове родитеље.
Остале активности остварене у току шк.год.
Презентација карате клуба „Раднички;“Дани срца на Звездари;у току Дечје недеље
организовале су се различите манифестације и то (Дан за дечја права,Спортски дан, Децадеци,Покажи шта знаш,Дан за креативност-Маскенбал). У току школске
године подржане су и спроведене разне хуманитарне акције као што су: „ Тегла пуна
љубави“,продаја УНИЦЕФ честитки,прикупљање помоћи за поплављена подручја,сакупљање
отварача са флаша за дечака који је тешко болестан.За родитеље ученика 2.разреда
представници Саобраћајне полиције МУП-а одржали су предавање о начинима очувања
безбедности деце у саобраћају,Презентација рукометног клуба „Железничар“; Новогодишња
изложба,Ускршња изложба и приредба за крај школске године.
Екскурзије, посете, настава у природи
Настава у природи је реализована на Златибору , од 07.-14.06.2014.године.
Посетили смо три позоришне представе :
-Посета позоришту у оквиру обележавања Дечије недеље(Позориште-СКЦ Нови
Београд, представа „ Сунђер Боб“-02.10.2013.год.)
-Позоришна представа „Морнар Попај и закопано благо“-Академија 28(28.11.2013.год.)
-Позоришна представа „Деда Мразу без моћи ,морамо помоћи “-Академија 28
(20.12.2013.год.)
Рад у стручним тимовима
1.Члан Тима за самовредновање постигнућа ученика-кључна област 3
2.Члан Тима за прегледање педагошке документације (Дневника рада;Матичних
књига).
Сарадња са родитељима
У току године одржано је 6 родитељских састанака а
записници вођени су у Дневнику рада.
дневни ред, закључци и
„Отворена врата“ за родитеље била су петком од 11и 40-12 и 30 (пре подне) и 17 и 40-18 и 30
(после подне).На овим састанцима са родитељима сам разговарала конкретно о раду и
успеху детета чији је родитељ дошао,као и о дисциплинским проблемима у оквиру разреда.
Врло добрих
Добрих
Довољних
Свега позитивних
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
Прво
Друго
15
15
3
6
5
2
1
1
24
24
-
-
24
24
Средња оцена
Одличних
Српски језик
Полугодиште
Разред
Успех ученика по предметима
4,33
4,45
31.8.
Прво
8
11
4
1
24
Енглески језик
Друго
14
6
3
1
24
31.8.
Прво
11
6
6
1
24
Математика
Друго
13
7
2
2
24
31.8.
Прво
9
8
5
2
24
Свет око нас
Друго
13
7
4
24
31.8.
Прво
21
3
24
Ликовна култура Друго
23
1
24
31.8.
Музичка култура Прво
23
1
24
Друго
23
1
24
31.8.
Физичко
Прво
23
1
24
васпитање
Друго
24
24
31.8.
Народна
Прво
21
3
24
традиција
Друго
18
5
1
24
31.8.
Грађанско
Прво
6 уч. Истиче се
васпитање
Друго
6 уч. Истиче се
31.8.
Прво
110
32
21
5
24
Укупно
Друго
125
27
12
4
24
31.8.
Изборни предмет: Народна традиција не улази у просек.
-
-
-
-
-
24
24
4,08
4,37
24
24
4,12
4,29
24
24
4,0
4,37
24
24
4,87
4,95
24
24
4,91
4,91
-
24
24
4,95
5,0
-
24
24
4,87
4,70
-
-
-
24
24
ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ 1.И 2. ПОЛУГОДИШТА
Свега ученика
Општи успех
Одличних
24 ученика
Врло добрих
Добрих
Довољних
Недовољних
полугодиште
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
Број ученика
15
16
постотак
62,5
66,66
8
7
33,3
29,16
1
1
4,16
4,16
-
-
-
-
4,46
4,62
31.8.
Прво
Друго
31.8.
неоцењених
-
-
25.06.2014.
Учитељица: Маријана Бајић
Весна Нинић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи, у
одељењу II/3. У оквиру редовне наставе држала сам: Српски језик, Математику, Свет око нас,
Ликовну културу, Музичку културу, Физичко васпитање, Чуваре природе, Грађанско
васпитање, Час одељенског старешине, Допунску наставу; а од слободних активности
држала сам Хорску секцију. Укупан недељни број часова био је 24.
Одржала сам планирани број часова.
Обавезна настава
Предмет
Број планираних
часова
Разред
Српски језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Физичко васпитање
Музичка култура
Грађанско васпитање
Час одељенског старешине
Укупно
II/3
II/3
II/3
II/3
II/3
II/3
II/3
II/3
II/3
Број реализованих
часова
180
180
72
72
108
36
36
36
702
180
180
72
72
108
36
36
36
702
Успех ученика по предметима
Предмет
Полуго Одлича
диште н
Врло
доба
р
Доба
р
Довоља
н
Недовоља
н
Српски
језик
Математик
а
Свет око
нас
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
8
6
9
9
7
1
2
13
1
4
1
4
4
5
4
2
4
4
_
-
9
11
9
10
11
16
Број
позит
и
вних
уч.
23
25
23
25
23
25
Средња
оцена
3,95
3,92
4,00
4,08
4,08
4,16
Ликовна
култ.
Музичка
култ.
Физичко
васп.
Чувари
природе
Енглески
језик
Средња
оцена
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
18
21
19
22
21
24
21
23
7
12
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Полугодишт Одличних
е
Прво
12
Друго
17
2
3
4
3
2
1
2
2
10
5
Врло
добрих
7
5
2
1
3
5
3
3
Добрих
4
3
-
23
25
23
25
23
25
23
25
23
25
Довољни
х
-
Недовољни
х
-
4,69
4,80
4,82
4,88
4, 91
4,96
4, 91
4, 92
4,09
4,04
4,36
4, 40
Свега
позитивних
23
25
Допунска настава
Предмет
Српски језик
Математика
Укупно
Разред
II/3
II/3
II/3
Број планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Секција
Назив секције
Разред
Хорска секција
II/1, II/2, II/3,
Број планираних
часова
36
Број реализованих
часова
36
Допунска настава
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Допунски рад организовала сам током целе наставне године, односно чим су се
уочиле тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад
претпостављао је и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја
(индивидуализација наставе, предавања с очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др). Допунски рад сам организовала из Српског језика и
Математике.
Из Српског језика акценат је био на читању и самосталном писању, као и у
савладавању основних садржаја из правописа. Из Mатематике највише смо увежбавали
сабирање и одузимање са прелазом , као и таблицу множења и дељења.
Трајање допунског рада трајало је у зависности од пропуста у знању, нивоа
усвојености градива, нивоа оптерећености ученика и стања њихових психофизичких
способности.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневнику рада и
посебној свесци.
Резултати рада из математике:
- Сабирају и одузимају у оквиру прве стотине са и без прелаза;
- Усвојена таблица множења и дељења;
- Решавају наједноставније текстуалне задатке, уз моју помоћ;
Резултати рада из српског језика:
- Самостално читају и разумеју прочитано;
- Преписују штампаним и писаним словима ћирилице, а већи број ученика је савладао
и латиницу;
- Делимично савладани садржаји из граматике и правописа (употреба знакова
интерпункције, велико слово; препознају делове реченице);
Провере знања
Писмене провере знања давала сам, према Плану и програму из предмета Српски
језик, Математика и Свет око нас. Евиденцију сам водила у Дневнику рада.
У 1. полугодишту из Српског језика и Света око нас по 3 писмене провере, из Математике 7, У
2. полугодишту из Српског 5 и Математике по 6, а из Света око нас 3.
Хорска секција
У школској 2013/14. години одржано је 36 часова хорске секције. Секцију су похађала
по 7 ученика II-3 и II-2 и 5 ученика II1.
Циљ секције био је да заинтересоване ученике оспособим да правилно држе тело при
певању,правилно дишу и прихватају интонацију. Такође, су ученици самостално изводили и
певали дате композиције. Циљеви су у потпуности остварени.
Од наставних средстава коришћени су ЦД плејер, дискови са музиком и хармоника.
Кроз овакав вид ваннаставне активности код ученика се развио осећај за ритам као и
правилно држање и дисање током певања.
Ученици су веома добро научили и усвојили композиције : „Ау што је школа згодна“, „Деца
су украс света“, „Свети Сава“ , као и тематске песме о годишњим добима.
Важно је истаћи да су ученици били изузетно заинтересовани и мотивисани за рад у
секцији.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања.
Детаљан приказ стручног усавршавања дат је у прилогу.
Сарадња са родитељима
У овој школској години организовала сам 5 родитељских састанака, према утврђеном Плану
сарадње са родитељима за 1. разред. Евиденцију сам водила у Дневнику рада. У првом
полугодишту одржала сам и родитељски састанак у виду радионице на тему Учење.
„Отворена врата“ за родитеље била су четвртком од 12 и 30 до 13 и 30 или од 18 и 30
до 19 и 30.
На овим састанцима са родитељима смо разговарали конкретно о успеху детету чији
је родитељ дошао.
Посете, излети или настава у природи
У овој школској години организоване су две посете позоришту у СКЦ Нови Београд и
Академија 28. Ученици су гледали Сунђер Боб и Новогодишња представа.
Настава у природи организована је у периоду од 7. 06. до 14. 06. 2014. на Златибору.
Ученици су били смештени у објекту „Новаков двор“. На Златибор је кренуло 18
ученика II/3.
Задаци и садржај наставе у природи остварује се на основу Наставног плана и
програма образовно- васпитног рада и саставни су део Годишњег програма рада школе.
Основни циљ наставе у природи био је да ученици упознају флору и фауну Златибора.
Уз стручну помоћ рекреатора овај циљ је у потпуности остварен. Свакодневно су
организоване тематске шетње: до језера Краљеве чесме, ски стазе Обудовица, ранча Ергеле
са коњима, споменика и врха Главуџа, метеоролошке станице...
Осим ових активности одржани су и планирани часови из свих наставних предмета, а
према већ утврђеном плану који је предат ППС.
Прилог1
ЕВИНДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ТОКОМ 2013/2014._ ШКОЛСКЕ
ГОД.
ВЕСНА НИНИЋ
назив / тема
врста /
обликi
нив
место и
доказ о бр. сати /
iii
о
време
учешћуiv бодовиv
орг одржавањ
ани
а
зов
ањ
а
У УСТАНОВИ (огледни часови, излагања и предавања, истраживање, пројекат, програм
огледа, обука на нивоу школе)
Материјали и
њихове
угледни
одлике- 4. раз. час
улога у
активнос
тиii
присуств
о,
анализа
Хербаријум -4.
раз.
угледни
час
присуств
о,
анализа,
Годишња
доба- 2. раз.
угледни
час
асистент,
помоћни
к
Основна
својства воде
„Прича о раку
угледни
час
присуств
о
организат
ор
(институци
ја, друш)
Сандра
Марковић
Снежана
Лазић
Миланка
Гојковић
шко
ла
20. 11.
2013.
25.11.
шко 2013.
ла
Милица
Недић
Весна
Нинић
шко 2.12.2013.
ла
Маријана
Бајић
шко
ла
7. 03. 2014.
Записни
ци са
Стручно
г већа
2
2
6
Записни
ци са
Стручно
г већа;
2
2
8
Кројачу“
Скок удаљ
угледни
час
13. 05.
2014.
аутор и
реализат
ор
шко
ла
Весна
Нинић
Први светски
рат
угледни
час
Музичка
радионица за
децу и
родитеље из
Предшколске
установе
„Дечији луг“
радион
ица
27.05.2014
шко .
ла
присуств
о
припрем
аи
вођење
радиони
це
Сунчица
Миланови
ћ
Весна
Нинић
шко
ла
19.03.
2014.
Записни
ци са
Стручно
г већа;
2
Записни
ци са
Стручно
г већа;
Записни
ци са
Стручно
г већа;
фотогра
фије на
сајту шк.
ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
семина
Регионалн
Уверењ
Одељенски
р
слушала и центар
на
Школа
е
16
старешина
ц
за проф.
нив „Драгојло
/васпитач у
развој
оу
Дудић“
дому као
запослени шк
19. и 20.
посредник у
ху
оле
октобар,
конфликтима
образовањ
2013.
ученика –К4
у, Шабац
Планирање и семина
слушала
уверењ
16
реализација
р
ц
на Школа
е
додатне
нив „Драгојло
образовне
оу Дудић“
подршке
шк 23.и 24. 11.
деци/ученици
оле 2013.
ма са
сметњама у
развоју, К2
СТРУЧНИ СКУПОВИ (конгрес, сабор, сусрети, дани, конференције, саветовање,
симпозијум, округли сто, трибина)
Трибина –
трибина слушала ДУБ-а
гра
СО Стари уверењ 6
Портфолиo –
ц
дск
град у
е
К2
и
организац
ијиДУБ-а,
11. 12.
2013
Трибина –
трибина учесник, ДУБ-а
гра
СО Стари уверењ 6
Примери
излагач
дск
град, у
е
добре праксе –
К2
Сабор учитеља сабор
– К2
и
учесник,
излагач
СУРС-а
организац
ији ДУБ-а,
4.06.2014.
Учитељски потврда
факултет/С о
УРС, 15.06. учешћу
реп
убл
ичк
и
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ- К2 укупно, 29 сати
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ - K4 укупно 16 сати
Укупан број сати ван установе- 45.
16
СТРУЧНА И СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА
Студијско
студијск Присуств ОШ
међ Сладки
уверењ 2
путовање у
о
о
„Сладки
уна врх,
е
Словенију- ОШ путовањ Учешће у Врх“ и
род Словенија,
„Сладки врх“
еи
стручној ОШ“Драгој ни
од 26. 03.
стручна посети / ло Дудић“
до 30. 03.
посета
студијско
2014.
м
путовањ
уи
дискусиј
и
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ које остварује запослени у складу са личним планом професионалног
развоја
Квиз знања за такмиче Организ учитељице шко Школа
Записник 6
ученике 2. раз. ње
овање и 2. разреда ла
„Драгојло Разредно
ученика вођење
Дудић“,
г већа 2.
квиза
10.10.2013 раз.
.
Родитељски
радион руковође Весна
шко Школа
Записник 6
састанакица,
ње,
Нинић,
ла
„Драгојло са
радионица на
презент припрем Дубравка
Дудић“,
родитељс
тему Учење
ација
а,
Маљукан
15. 11.
ког
излагањ Дрљача,
2013.
састанка,
е
Ивана
фотограф
Николић
ије на
сајту
школе
Новогодишња излагањ Припрем Весна
шко Школа
фотограф 6
приредба за
е
а,
Нинић
ла
„Драгојло ије на
родитеље
организа
Дудић“,
блогу
ција
26.12.2013 www.vesn
.
aninic.wor
dpress.co
m
Новогодишња излагањ координ Весна
шко Школа
фотограф 6+6
и Ускршња
е
атор
Нинић
ла
„Драгојло ије на
продајна
Дудић“,
блогу
изложба
Весна
Нинић
презент
ација
планира
ње и
организо
вање
планира
ње и
организо
вање
слушала
ц
Издавачка
кућа
„ЛОГОС“
26.12.2013 www.vesn
.и 04. 2014. aninic.wor
dpress.co
m
шко СКЦ –
Записник
ла
Нови
у
Београд,
Дневнику
2.10.2013. рада
шко Академија Записник
ла
28,
у
20. 12.
Дневнику
2013.
рада
гра Сава
уверење
дск центар,
и
9.12.2013.
презент
ација
слушала
ц
Издавачка
кућа
„Клет“
гра
дск
и
Учешће на
конкурсу ДУБа, -2. награда
израда
рада на
тему
Рецикла
жа
аутор и
реалзато
р
ДУБ-а
гра
дск
и
Израда и
ажурирање
блога II-3
Израда
и
ажурир
ање
аутор
-
-
Посета
позоришту
-Сунђер Боб
посета
Посета
позоришту –
Новогодишња
представа
Презентација
уџбеника
Издавачке
куће „Логос“
Презентација
уџбеника
Издавачке
куће „Клет“
посета
Весна
Нинић
Дечији
културни
центар19.02.
2014.
конкурс је
био
отворен до
1.04. 2014.
шк.2013/1
4. г.
3
3
2
уверење
2
линк
http://ww
w.drustvo
uciteljabg.edu.rs/
upload/da
ta/list008
8.pdf
www.vesn
aninic.wor
dpress
8
Укупан број сати у установи- 74.
Емина Милошевић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи, у
одељењу 3/1. У оквиру редовне наставе држала сам: Српски језик, Математику, Свет око нас,
Ликовну културу, Музичку културу, Физичко васпитање, Чуваре природе, Грађанско
васпитање, Час одељенског старешине, Допунску наставу; а од слободних активности
држала сам Драмско рецитаторску секцију.Укупан недељни број часова био је 24.
Одржала сам планирани број часова.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Српски језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Физичко васпитање
Музичка култура
Грађанско васпитање
Час одељенског старешине
Укупно
Допунска настава
Предмет
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
Разред
Српски језик
Математика
Укупно
3/1
3/1
Број планираних
часова
180
180
72
36
108
36
36
36
684
Број планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
180
180
72
36
108
36
36
36
684
Број реализованих
часова
18
18
36
Секција
Назив секције
Разред
Драмско рецитаторска
секција
3/1
Број планираних
часова
36
Број реализованих
часова
36
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у некој области.
Допунски рад организовала сам током целе наставне године, чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад подразумевао је
индивидуални облик рада нарочито са ученицима код којих се ради ИПП у савладавању
одређених програмских садржаја Допунски рад сам организовала из Српског језика и
Математике.
Из Српског језика радила сам вежбе читања и писања ћирилице и латинице, као и
усвајање основних правописних правила и граматичких садржаја, а из математике
-сабирање и одузимање до 1000,множење и дељење до 1000.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневнику рада и својој
педагошкој документацији o праћењу напредовања ученика.
Провере знања
Писмене провере знања давала сам, према Плану и програму из предмета Српски
језик, Математика и Свет око нас. Евиденцију сам водила у Дневнику рада и својој
педагошкој документацији о праћењу напредовања ученика.
Драмско рецитаторска секција
Драмско-рецитаторска секција почела је са радом у септембру. Држала се редовно за
ученике из сва четири одељења трећег разреда.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 19.02.2013. године.
На часовима смо поред
реализовања плана, увежбавали драматизације за
приредбе.Учествовали смо на приредби поводом Светог Саве и имали Одељенску приредбу
на крају школске године. Према плану секције реализоване су и посете позоришту:
представа „Сунђер Боб“, у октобру месецу , у КЦ “Ђуро Салај“, представа „ Морнар Попај“
15.03.2013. у КЦ “Ђуро Салај“.
У мају месецу је у Сава центру одржан велики Витезов фестивал песника за децу под
називом ,,Витезфест“.награђени ученици су се дружили са својим омиљеним песницима и
пратили забавни програм едукативног карактера.
Такође,чланови секције су узели учешће и на такмичењу ,,Ђачка песничка
сусретања“,најбоље песме су послате на општинску завршницу која је одржана у библиотеци
,,Бранко Миљковић“ на Звездари.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године), дефинише
различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена наставник и
стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је
24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и
стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
место
врста
Организато
број
Назив програма облик
ниво одржавањ доказ
актив.
р
бодова
а
Одељенски
Регионални
старешина
центар за
Школа
/васпитач у
проф.
„Драгојло
дому као
семина
Развој
на
Дудић“
Увере
слушал
посредник у
р
запослених нивоу
19. и 20.
ње
16
ац
конфликтима
у
школе
Октобар,
ученика –К4
образовању
2013.
Шабац
Планирање и
реализација
додатне
Школа
образовне
семина
на
„Драгојло Увере
слушал
подршке
р
нивоу
Дудић“
ње
16
ац
деци/ученицим
школе
23.и 24.
а са сметњама у
11. 2013.
развоју, К2
СТРУЧНИ СКУПОВИ
(конгрес, сабор, сусрети, дани, конференције, саветовање, симпозијум, округли сто,
трибина)
Скупштина
Превенција
градске
Савез
насиљаНа
општине
трибин слушал
учитеља
увере
Безбедност у
нивоу
Стари
6
а
ац
Републике
ње
школи и
града
град,
Србије
окружењу
Београд
29.1.2014.
Регионални
Портфолио
центар за
На
Скупштина
запослених у
професиона нивоу
градске
образовању –
Стручн слушал
лни развој
општ
општине
Увере
1
фактор
и скуп
ац
запослених
ине
Звездара,
ње
професионалног
у
Звезд
Београд
развоја
образовању
ара
- Чачак
СО Савски
Трибина –
На
венац, у
трибин слушал
Увере
Примери добре
ДУБ
нивоу организац
6
а
ац
ње
праксе – К2
града ијиДУБ-а,
4.06.2014.
Укупан број сати ван установе: 45
Стручно усавршавање у установи
Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Одржано
Број
Реализатори
Активност
Доказ
сати
20.11.2013.
Сандра
Присуствовсње и
Евидентирано у
Природа и
2
Марковић
дискусија
свесци за Стручна
друштво
Снежана Лазић
већа
„Корак по корак“
Евидентирано у
25. 11. 2013.
Миланка
Присуствовсње и
2
свесци за Стручна
Етно секција
Гојковић
дискусија
већа
Евидентирано у
2.12.2013.
Присуствовсње и
2
Милица Недић
свесци за Стручна
Свет око нас
дискусија
већа
Евидентирано у
29.04.2014.
Присуствовсње и
2
Вера Бобинац
свесци за Стручна
Српски језик
дискусија
већа
7.03.2014.
2
Евидентирано у
Присуствовсње и
Свет око нас
Маријана Бајић
свесци за Стручна
дискусија
већа
13.05.2014.
6
Евидентирано у
АсистентФизичко
Весна Нинић
свесци за Стручна
помоћник
васпитање
већа
27.05.2014.
2
Сунчица
Присуствовсње и
Евидентирано у
Природа
Милановић
дискусија
свесци за Стручна
друштво
већа
Остваривање пројеката образовно – васпитног карактера у установи
,,ВИТЕЗФЕСТ”
фестивал
6
Емина
Милошевић
Организатор
Завршни испит
8
Школска управа
Дежурство на
завршном испиту
Презентација
уџбеника
Издавачка кућа
2
Издавачке куће
Клет
Клет
Новогодишња,
Ускршња и
Одељенско
осмомартовска
18
веће трећег
продајна
разреда
изложба
Укупан број сати у установи: 52
слушалац
Организатор
Дневнику образовноваспитног рада.
Потврда
Потврда
Фотографије
Сарадња са родитељима
У овој школској години организовала сам 5 родитељских састанака, према утврђеном Плану
сарадње са родитељима за 3. разред. Евиденцију сам водила у Дневнику рада.
„Отворена врата“ за родитеље била су средом од 12 и 30 до 13 и 30 или од 18 и 30 до
19 и 30.
На овим састанцима са родитељима смо разговарали конкретно о успеху детету чији
је родитељ дошао,као и о дисциплинским проблемима у оквиру разреда.
У току ове школске године ,родитељи су показали и своју хуманост у више наврата:
-Хуманитарна акција ,,Деца – деци „ у оквиру Дечје недеље када смо прикупљали
школски прибор за ученика нашег одељења коме је ова помоћ била неопходна.
- Хуманитарна акција која је организована на моју иницијативу13.5.2014,када смо
прикупили помоћ у виду брашна ,уља и шећера,као и конзервиране хране за нашу другарицу
из другог разреда којој је такође помоћ била неопходна у датом моменту због смрти члана
породице који је иначе био хранитељ породице.
- Хуманитарна акција ,,Дечак –дечаку,девојчица – девојчици“реализована
22.5.2014.године,за децу из Обреновца која су збринута у неком од центара.
- У мају месецу,у оквиру реализације садржаја наставе предмета чувари природе
,организовала сам акцију уређења школског дворишта.Том приликом је неколико родитеља
донело земљу и саднице разноврсног цвећа ,које су ученици ,заједно са својим родитељима
и учитељицом засадили у жардињерама на улазу у школску зграду.
Посете, излети или настава у природи
Настава у природи реализована је на Златибору у објекту Вила Вуковић, од 7.6. до 14.
6. 2014.године.Извештај о реализацији евидентиран је у Дневнику рада.
Недовољних
Неоцењених
4
6
4
9
6
5
25
25
/
/
/
/
8
12
8
3
2
4
7
6
25
25
/
/
/
/
9
10
7
6
5
3
4
6
25
25
/
/
/
/
3,84
3,87
11
12
4
4
4
5
6
3
/
/
/
/
3,8
4,o4
25
25
/
/
Средња оцена
Свега позитивних
11
12
Свега ученика
Довољних
Свет око нас
Добрих
Математика
Врло добрих
Енглески језик
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Одличних
Српски језик
Полугодиште
Разред
Успех ученика по предметима
3,8
3,95
/
/
3,68
3,91
Прво
16
7
2
/
Ликовна култура Друго
16
6
2
/
31.8.
Музичка култура Прво
16
7
2
/
Друго
15
5
4
/
31.8.
Физичко
Прво
21
4
/
/
васпитање
Друго
21
3
/
/
31.8.
Чувари природе Прво
19
4
2
/
Друго
19
4
1
/
31.8.
Грађанско
Прво
Истиче се
васпитање
Друго
Истиче се
31.8.
Прво
111
48
21
23
Укупно
Друго
117
47
28
21
31.8.
Изборни предмет: Чувари природе не улази у просек.
25
25
/
/
/
/
4,56
4,58
25
25
/
/
/
/
4,56
4,45
25
25
/
/
/
/
4,85
4,87
25
25
/
/
/
/
3,92
4,95
25
25
/
/
-
/
/
-
/
/
ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ 1.И 2. ПОЛУГОДИШТА
Свега ученика
Општи успех
Одличних
25 ученика
Врло добрих
Добрих
Довољних
Недовољних
неоцењених
полугодиште
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Број ученика
12
14
постотак
48%
58,33%
5
3
20%
8
7
32%
29,16%
/
1
4,оо%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4,12
4,23
Марија Миленковић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи, у
одељењу 3/2. У оквиру редовне наставе држала сам: Српски језик, Математику, Свет око нас,
Ликовну културу, Музичку културу, Физичко васпитање, Чуваре природе, Грађанско
васпитање, Час одељенског старешине, Допунску наставу; а од слободних активности
држала сам Драмско рецитаторску секцију.Укупан недељни број часова био је 24.
Одржала сам планирани број часова.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Физичко васпитање
Музичка култура
Грађанско васпитање
Час одељенског старешине
Укупно
Допунска настава
Предмет
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Разред
Српски језик
Математика
Укупно
3/2
3/2
Број планираних
часова
180
180
72
36
108
36
36
36
684
Број планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
180
180
72
36
108
36
36
36
684
Број реализованих
часова
18
18
36
Секција
Назив секције
Разред
Етно секција
3/2
Број планираних
часова
36
Број реализованих
часова
35
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у некој области.
Допунски рад организовала сам током целе наставне године, чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад подразумевао је
индивидуални облик рада нарочито са ученицима код којих се ради ИПП у савладавању
одређених програмских садржаја Допунски рад сам организовала из Српског језика и
Математике. Њиме је било обухваћено 3 ученика: Милошевић Урош, Младеновић Милан и
Сомборски Алекса.
Из Српског језика радила сам вежбе читања и писања ћирилице и латинице, као и
усвајање основних правописних правила и граматичких садржаја, а из математике
-сабирање и одузимање до 1000, множење и дељење до 1000.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневнику рада и својој
педагошкој документацији o праћењу напредовања ученика.
Провере знања
Писмене провере знања давала сам, према Плану и програму из предмета Српски
језик, Математика и Свет око нас. Евиденцију сам водила у Дневнику рада и својој
педагошкој документацији о праћењу напредовања ученика.
Етно секција
На овим часовима ученици су стицали основна знања и способности која треба да
допринесу развоју културе и упознавању народне традиције. Ученици су направили
изложбу старих предмета, ручних радова и лековитих биљака.
Секцијом су били обухваћени следечи ученици: Андријашевић Александра, Аћимовић
Марија, Бабић Маша, Бабић Милица, Веселиновић Јелена, Вестек Тијана, Костић Илија,
Лојаничић Јелена, Лојаничић Лазар, Лончаревић Александар, Лужајић Марта, Момировић
Ања, Стојановић Теодора.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања.
Сарадња са родитељима
У овој школској години организовала сам 5 родитељских састанака, према утврђеном
Плану сарадње са родитељима за 3. разред. Евиденцију сам водила у Дневнику рада.
„Отворена врата“ за родитеље била су средом од 12 и 30 до 13 и 30 или од 18 и 30 до
19 и 30.
На овим састанцима са родитељима смо разговарали конкретно о успеху детету чији
је родитељ дошао,као и о дисциплинским проблемима у оквиру разреда.
У току ове школске године ,родитељи су показали и своју хуманост у више наврата:
-Хуманитарна акција ,,Деца – деци „ у оквиру Дечје недеље када смо прикупљали
школски прибор за ученика нашег одељења коме је ова помоћ била неопходна.
- Хуманитарна акција која је организована на моју иницијативу13.5.2014,када смо
прикупили помоћ у виду брашна ,уља и шећера,као и конзервиране хране за нашу другарицу
из другог разреда којој је такође помоћ била неопходна у датом моменту због смрти члана
породице који је иначе био хранитељ породице.
- Хуманитарна акција ,,Дечак –дечаку,девојчица – девојчици“реализована
22.5.2014.године,за децу из Обреновца која су збринута у неком од центара.
- У мају месецу,у оквиру реализације садржаја наставе предмета чувари природе
,организовала сам акцију уређења школског дворишта.Том приликом је неколико родитеља
донело земљу и саднице разноврсног цвећа ,које су ученици ,заједно са својим родитељима
и учитељицом засадили у жардињерама на улазу у школску зграду.
Успех ученика по предметима
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3,85
3,85
/
/
/
/
3,85
4,33
/
/
/
/
4,85
4,92
/
/
/
/
4,92
4,92
/
/
/
/
5,00
5,00
/
/
/
/
5,00
5,00
/
/
-
/
/
-
/
/
3,96
4,04
/
/
/
/
ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ 1.И 2. ПОЛУГОДИШТА
Свега ученика
Општи успех
Одличних
27 ученика
Врло добрих
полугодиште
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
Средња оцена
Неоцењених
Свега ученика
Недовољних
Свега позитивних
Довољних
Добрих
Врло добрих
Одличних
Полугодиште
Разред
Прво
7
13
6
1
27
Српски језик
Друго
9
11
6
1
27
31.8.
Прво
5
13
8
1
27
Енглески језик
Друго
9
10
7
1
27
31.8.
Прво
5
15
5
2
27
Математика
Друго
6
13
6
2
27
31.8.
Прво
4
17
4
2
27
Природа и
Друго
12
12
3
/
27
друштво
31.8.
Прво
23
4
/
/
27
Ликовна култура Друго
25
2
/
/
27
31.8.
Музичка култура Прво
25
2
/
/
27
Друго
25
2
/
/
27
31.8.
Физичко
Прво
27
/
/
/
27
васпитање
Друго
27
/
/
/
27
31.8.
Чувари природе Прво
27
/
/
/
27
Друго
27
/
/
/
27
31.8.
Грађанско
Прво
Истиче се
васпитање
Друго
Истиче се
31.8.
Прво
123
66
23
6
27
Укупно
Друго
113
50
22
4
27
31.8.
Изборни предмет: Чувари природе не улази у просек.
Број ученика
8
15
17
10
3,81
4,00
4,32
4,44
Добрих
Довољних
Недовољних
неоцењених
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
2
2
/
/
/
/
/
/
/
Бoбинац Вере
РЕДОВНА НАСТАВА
Српски
ПРЕДМЕТ
језик
Број
планирани
180
х часова
Број
реализова
180
них часова
УКУПНО
180
Математика
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
72
72
36
108
180
72
72
36
108
180
72
72
36
108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
СЕКЦИЈА
Математичка
Разред и
одељење
III 3
Чувари природе
36
36
36
Српски језик
18
18
18
Број планираних
часова
36
Математика
18
18
18
Број реализованих часова
35
У школској 2012/2013. години радила сам по решењу о 40-часовној радној недељи. У оквиру
наставног процеса предавала сам III 3, коме сам била и разредни старешина.
Укупан недељни број часова РЕДОВНЕ НАСТАВЕ износио је 18 часова, плус 2 часа ИЗБОРНИХ
ПРЕДМЕТА, што значи укупно 20 часова (српски језик 5 часова, математика 5 часова, свет око
нас 2 часа, ликовна култура 2 часа, музичка култура 1 час, физичко васпитање 3 часа).
Планиране часове сам у потпуности реализовала по утврђеном распореду часова од
03.09.2012. до 06.06.2013.
Иницијално тестирање ученика је урађено у септембру месецу. Ученици су радили тестове
из: српског језика, математике и света око нас.
ИЗБОРНА НАСТАВА
Ученици су и у овој школској години, као и до сад, похађали часове Чувара природе и
Грађанско васпитање са недељним фондом 2 ч ( 1 + 1 ).
У раду и активностима Чувара природе учествовало је свих 27 ученика. Трудили ду се да
свако од њих схвати значај и потребу очувања животне средине и да свој допринос истој.
Грађанско васпитање похађала су 3 ученика. Савлађујући примере из свог непосредног
окружења, имали су прилику да искажу своје мишљење и запажање, што ће им у дањем
развоју омогућити формирање позитивног односа према животним вредностима као и
несметани развој критичких и самокритичких ставова.
МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Секција је почела са радом у септембру и њу су похађали ученици са талентом и
интересовањем за математику . У раду је коришћен приручник Математичарење и
различите збирке са одабраним задацима за надарену децу . Пет ученика је учествовалао на
такмичењу Мислиша . На школском такмичењу из математике участвовало је 5 ученика. Три
ученика су се пласирала на општинско такмичење. На општинском такмичењу Чоловић
Никола заузео је друго место , а Димитријевић Вељко треће.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава је организована једном седмично из математике и српског језика.
Организована је за ученике који нису савладавали градиво у току редовне наставе. Стално су
је похађала четири ученика, повремено два.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
На основу решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/2014. годину била сам члан
пописне комисије , као и члан Тима за, водила сам записнике са седница Одељењског већа и
родитељских састанака, о чему постоји евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада.
У оквиру планираних посета реализовала сам: сусрет са песником Недељком
Попадићем, радионице Центра за промоцију науке, презентацију борилачке вештине – џудо,
три позоришне представе.
Путујућа учионица Јаково – манастир Фенек организована је 07.06.2014.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
место
врста
Организато
број
Назив програма облик
ниво одржавањ доказ
актив.
р
бодова
а
Одељенски
семин
Регионални
Увере
старешина
ар
слушал
центар за
на
Школа
ње
16
/васпитач у
ац
проф.
нивоу „Драгојло
дому као
Развој
школе
Дудић“
посредник у
запослених
19. и 20.
конфликтима
у
Октобар,
ученика –К4
образовањ
2013.
у Шабац
Планирање и
реализација
додатне
Школа
образовне
семин
на
„Драгојло
слушал
подршке
ар
нивоу
Дудић“
ац
деци/ученицим
школе
23.и 24.
а са сметњама у
11. 2013.
развоју, К2
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ- К2 укупно, 16 сати
КОМПЕНТЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ- К4 укупно, 16 сати
Укупан број сати ван установе: 32
Увере
ње
16
Стручно усавршавање у установи
Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Одржано
Број
Реализатори
Активност
Доказ
сати
20.11.2013.
Сандра
Евидентирано у
Природа и
Присуствовсње и
2
Марковић
свесци за Стручна
друштво
дискусија
Снежана Лазић
већа
„Корак по корак“
Евидентирано у
25. 11. 2013.
Миланка
Присуствовсње и
2
свесци за Стручна
Етно секција
Гојковић
дискусија
већа
Евидентирано у
2.12.2013.
Присуствовсње и
2
Милица Недић
свесци за Стручна
Свет око нас
дискусија
већа
Евидентирано у
29.04.2014.
8
Вера Бобинац
Извођење
свесци за Стручна
Српски језик
угледног часа
већа
Остваривање пројеката образовно – васпитног карактера у установи
1.11.2013.
„Одликаш“
Презентација
уџбеника
Издавачке куће
Логос
Новогодишња,
Ускршња и
осмомартовска
продајна
изложба
6
Сандра
Марковић
Милица Недић
Организатор
2
Издавачка кућа
Логос
слушалац
18
Сандра
Марковић
Милица Недић
Организатор
Завод за
унапређивање
Портфолио
16
образовања и
васпитања
Укупан број сати у установи: 56
слушалац
Дневнику образовноваспитног рада.
Потврда
Фотографије
Уверење
ДОМИНАНТНИ СТИЛА РАДА
На часовима редовне наставе у зависности од наставне јединице користим следеће облике
рада: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални рад. Методе рада које користим су:
дијалошка, демонстратвно – илустративну, текстуалну, методу писаних радова и
хеуристичку.
Предмет
Српски
језик
Математ
ика
Природа
и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпита
ње
Чувари
природе
Средња
оцена
Полугодиш
те
Прво
Друго
Полугод
иште
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА
Вр
Одлич ло Доб Дово Недово
ан
до
ар
љан
љан
бар
11
8
4
2
/
9
11
1
4
/
11
6
5
3
/
12
3
3
7
/
8
7
3
7
/
Број
позитив
них
ученика
25
25
25
25
25
Средња оцена
4,12
4,00
4,00
3,80
3,67
Друго
11
5
3
6
/
25
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
15
16
12
16
25
8
7
9
5
/
2
2
4
4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
25
25
25
25
25
Друго
25
/
/
/
/
25
5,00
Прво
Друго
Прво
Друго
19
20
6
5
/
/
/
/
/
/
25
25
4,76
4,80
4,27
4,30
Одлича
н
15
15
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Врло
Добар Довољан
добар
5
5
/
5
5
/
Недовољан
/
/
3,84
4,52
4,56
/
4,32
4,48
5,00
Свега позитивних
25
25
Светлана Филиповић
Редовна настава
ПРЕДМЕТ
Српски
језик
Број
180
планираних
часова
Број
180
реализовани
х часова
Чувари
природеГрађанско
Математи
ка
180
Свет
око нас
72
Ликовна
култура
72
Музичка
култура
36
Физичко
васпитање
108
180
72
72
36
108
180
180
7
2
васпитање36108648УКУ
ПНО
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних
часова72
Број реализованих
часова
УКУПНО
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
36
36
36
36
36
36
72
Српски језик
Математика
18
18
18
18
Број планираних
часова
Број реализованих
часова
УКУПНО
18
18
36
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
У школској 2013.-2014. години , радила сам по Решењу о 40-часовној радној недељи . У
оквиру наставног процеса , предавала сам III-4 разреду , коме сам истовремено била и
Ликовна
секција
Разред и
одељење
III-4
Број планираних
часова 36
Број реалиѕованих часова
36
одељењски старешина .
Укупан недељни број часова РЕДОВНЕ НАСТАВЕ износио је 18 часова, плус 2 часа
изборних предмета, што значи укупно 20 часова : (српски језик-5ч , математика-5ч, природа
и друштво-2ч, ликовна култура-2ч , музичка култура-1ч , физичко васпитање-3ч).
Планиране часове редовне наставе у потпуности сам реализовала предвиђеном
динамиком и по утврђеном распореду часова почев од 01. 09. 2013 – 13. 06. 2014. г.
У првој недељи септембра месеца, урадила сам иницијално тестирање ученика из
предмета: српски језик, математика и природа и друштво, са циљем провере нивоа
усвојених наставних садржаја из другог разреда .
Писмене облике провере ученичких знања, редовно сам евидентирала у Дневнику рада, по
постојећим захтевима из Плана и програма рада ( евидентирано у Дневнику рада).
ИЗБОРНА НАСТАВА - Ученици су се анкетирањем определили за предмете Чувари
природе и Грађанско васпитање , са недељним фондом 2 ч ( 1+1 ).
Часови ових предмета , одржавани су редовно и уз потпуну реализацију планираних
програмских садржаја , уз велики број часова очигледне наставе и коришћењем
најразличитијих извора знања .
У раду и активностима Чувара природе било је укључено свих 27 ученика , који су са
великом пажњом и посебним интересовањем учествовали у свим активностима , желећи
да свако од њих да свој , што већи допринос значају , очувања животне средине .
Грађанско васпитање похађало је 5 ученика , који су се изузетно истицали како у
индивидуалном тако и у тимском раду . Сагледавајући примере из свог најнепосреднијег
животног окружења , имали су прилику да често искажу своје мишљање и запажање ,
што ће им у даљем развоју , омогућити формирање правилног односа према позитивним
животним вредностима , као и несметан развој критике и самокритике .
ДОПУНСКА НАСТАВА- Организована је за ученике који показују извесне сметње у
праћењу и савлађивању градива на редовним часовима односно , који на редовним
часовима не постижу задовољавајуће резултате у неком од
програмско-тематских
подручја . Њеним радом било је обухваћено 4 ученика стално и 2 ученика повремено.
Допунска настава организована је из предмета српски језик и математика наизменично
сваке недеље почев од септембра месеца, односно , чим сам уочила потешкоће код
појединих ученика у усвајању програмских садржаја . Трајала је до краја школске године .
Трајање допунског рада , одређивала сам у зависности од пропуста у знању , нивоа
усвојености
градива , нивоа оптерећености
ученика
, као и стања
њихових
психофизичкких способности , што је претпостављало и укључивање специфичних облика
рада ( индивидуализација наставе , предавање с очигледним примерима , посебне групне и
индивидуалне задатке и друго ) .
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА је почела са радом , у септембру месецу , а за њу су се самостално
определили ученици са посебним интересовањем за ликовну културу , као и ученици са
израженм ликовним талентом .
У раду ликовне секције било је укључено 23 ученика и то :
III-1 ( 5ученика ), III-2 ( 6уч ) , III-3 ( 4 уч) ,III-4 (8уч ).
Учешћем у раду ликовне секције , ученици су се посебно активирали за ликовни израз ,
кроз који су
развијали ликовно-естетски сензибилитет за ,
компоновањем ,
композицијом и покретом , плакатом и ликовним порукама . Коришћењем
разних
материјала и технике рада , уз машту и личну креативност , испољили су веома
креативан стваралачки рад . Свестрано су користили и друге извора сазнања .
Планирани програмски садржаји били су усклађени са жељама и интересовањима
ученика . Знања , умења и вештине које су стекли на часовима ликовне секције , користили
су и у редовној настави као и у другим , слободним активностима .
Истакла бих урађене ,многе одељењске, тематске паное , који су подразумевали и разне
облике , методе и технике рада .
Ликовна секција је била укључена у разне ,школске манифестације , и поводом тога
истаћи ћу и наше изложбе радова :
*Јесења изложба '' Јесен и Јесенка '' ;
*Изложба радова у Дечијој недељи ;
*Новогодишња изложба уз кићење велике јелке у холу школе ;
*Светосавска изложба ;
* Поводом Дана школе ;
* Изложба ускршњих јаја ;
*” За мамин дан “
Ликовни радови ученика , учествовали су на конкурсу
манифестације * Витезово
пролеће* , где су награђени радови 2 ученика .
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
У оквиру планираних посета , реализовала сам два књижевно-песничка часа у школи ,
две позоришне представе , новогодишњи маскембал и наставу у природи на Златибору у
периоду 07. 06. 2014. До 14.06.2014. године.
Сарадња са родитељима
Сарадњу са родитељима реализовала сам према Плану рада сарадње са родитељима.
У току школске године одржала сам пет родитељских састанака о чијој садржини постоји
евиденција у Дневнику рада .
Сарадњу са родитељима
остваривала сам и у термину '' Дана отворених врата''
понедељком и то у преподневној смени од 12и30 до 13и 30 . а у послеподневној смени
од 18и30 до 19и30.
ДОМИНАНТАН СТИЛ РАДА
На часовима редовне наставе користим следеће облике рада : фронтални , групни ,
индивидуални и рад у пару , у зависности од наставне јединице и типа часа , и методе
рада : дијалошку , демонстативну , методу писаних радова , илустративну , графичку ,
текстуалну , аналитичко-синтетичку , хеуристичку , метода певања по слуху .....
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Правилник о сталном стучном усавршавању и стицању звања наставника , васпитача и
стручног сарадника ( Службени гласник РС, бр 13-2012 од 24. 02. 2012. године ) , дефинише
различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена , наставник и
стручни сарадник има 68 сати годишње ,различите облике стручног усавршавања, од чега је
24 сата право на плаћено одсуство из установе ради праћења одобрених програма и стрчних
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности .
Стручно усавршавање у установи обављала сам у следећим активностима :
- Присуством огледним часовима и дискусијом огледних часова : српски језик 1 чаc ,
свет око нас 2ч , физичко васпитање 1ч , природа и друштво 2ч , етно секција 1час ;
- Улога ментора у раду са студентима на пракси – друго полугодиште ( два студента );
- Израдом паноа са ученицима - Дечја недеља, Нова година, Пролеће ;
- Присуствовању излагања садржаја са стручних скупова –слушалац ;
- Презентација издавачке куће “ЛОГОС”-присуство
- Приредба за родитеље за крај школске године.
Стручно усавршавање ван установе вршила сам учествовањем на одобреним семинарима
и стручним скуповима, и то:
Семинари :
-Одељењски старешина, васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика-K4 (16 б);
-Планирање и реализација додатне образовне подршкедеци-ученицима са сметњама у
развоју – K2 ( 16 б );
Стручни скупови :
Трибина – Портфолио- К2 (1 ) ;
Сабор учитеља – K2 (6 ) ;
Трибина – Примери добре праксе –K2 (6).
Kомпетенције за проучавање и учење - К2 , укупно 29 сати ;
Компетенције за комуникацију и сарадњу- К4, укупно 16 сати;
Укупан број сати ван установе 45.
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА :
Предмет
Полуго Одлича Врло
диште н
добар
Српски
језик
Eнглески
језик
Прво
друго
Прво
друго
Добар
Довоља
н
Недовољан
-
8
7
12
12
2
4
4
4
11
11
7
6
4
6
4
4
Број
позит.
ученик
а
26
27
26
27
Средња
оцена
3,92
3,81
3.96
4,25
Математик
а
Прво
друго
8
7
10
10
4
5
4
5
-
26
27
3,84
3,70
Природа и
друштво
Прво
друго
9
13
9
6
4
4
4
4
-
26
27
3,88
4,03
Ликовна
култура
Прво
друго
10
13
10
9
6
5
-
-
26
27
4,15
4,29
Музичка
култура
Прво
друго
15
14
7
9
4
4
-
-
26
27
4,42
4,37
Физичко
васпитање
Прво
друго
16
19
8
5
2
3
-
-
26
27
4,53
4,59
Чувари
природе
Прво
друго
16
17
7
8
3
2
-
-
26
27
4,30
4,55
Средња
оцена
Прво
Друго
4.10
4,14
Полугодиште Одличан
Прво
10
Друго
13
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Врло
Добар
Довољан
добар
11
3
2
8
4
2
Недовољан Свега
поѕитивних
26
-
27
Миланка Гојковић
Обавезна настава
Предмет
Српски
језик
180
Математика
Број
планираних
часова
Број
180
реализованих
часова
УКУПНО
180
180
Природа
Ликовна
и друштво култура
72
72
Физичко
васпитање
108
Музичка
култура
36
181
72
72
108
36
181
72
72
108
36
Изборни предмет и допунска
Предмет
Народна традиција
Број планираних
часова
Број реализованих
часова
УКУПНО
Допунска настава
36
Грађанско
васпитање
36
36
35
31
36
35
31
36
Секција и час одељенског старешине
Предмет
Број планираних
часова
Етно секција
36
Час одељенског
36
старешине
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА
Предмет
Полуго Одлича Врло
диште н
доба
р
Српски
језик
Математик
а
Природа и
друш.
Ликовна
култ.
Музичка
култ.
Физичко
васп.
Народна
традиција
Енглески
језик
Средња
оцена
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
8
11
8
7
10
11
15
18
14
16
23
21
17
16
7
8
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Полугодиште Одличних
Прво
Друго
12
14
7
8
9
8
7
4
11
7
12
10
3
5
9
10
9
7
Број реализованих
часова
32
36
Разред и одељење
IV -1, IV-4
IV-2, IV-3
Доба
р
Довоља
н
Недовоља
н
10
7
6
8
8
11
1
9
11
3
3
1
1
-
_
.
-
Врло
Добрих
добрих
11
3
10
2
Број
позит
и
вних
уч.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Довољних
Недовољних
-
-
Средња
оцена
3,77
4,15
3,85
3,73
4,00
4,00
4,57
4,65
4,54
4,61
4, 88
4,00
4, 65
4, 61
3,85
3,88
4,20
4,14
Свега
позитивних
26
26
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи. Укупан
недељни број часова редовне наставе је 20. Одржала сам планирани број часова редовне,
допунске наставе и секције.
На почетку школске године урадила сам иницијално тестирање ученика из српског језика,
математике и природе и друштва, са циљем провере нивоа усвојених наставних садржаја
другог разреда.
Писмене облике провере ученичких знања редовно сам евидентирала у Дневнику рада по
постојећим захтевима из дневника.
Изборна настава – Ученици су се анкетирањем определили за изборни предмет народна
традиција (26 ученика), верска настава (23 ученика) и грађанско васпитање (3 ученика).
Ови часови одржани су уз потпуну реализацију планираних програмских садржаја.
У раду народне традиције било је укључено 26 ученика који су са великом пажњом и
посебним интересовањем учествовали у свим активностима, желећи да свако од њих да што
већи допринос и значај нађе традиције.
Грађанско васпитање похађало је 3 ученика, који су се доста добро истицали и учествовали у
свим активностима.
Допунска настава – Организована је за ученике који су желели да више сазнају или науче из
предмета српског језика и математике, тако да су ти часови коришћени као часови вежбања.
Била је веома велика посета ученика на тим часовима, што се може рећи да су желели да
стекну и утврде своја знања.
Етно секција је почела са радом средином октобра у одељењима IV-1 ,IV-2, IV-3 и IV-4.
Интересовање ученика било је велико тако да је ту активност похађало 20 ученика. Сви
ученици су били посебно ангажовани у свим активностима и својим талентом показивали су
веома креативан рад.
Продукти њиховог рада приказани су кроз многе манифестације: Новогодишња изложба,
Осмомартовска изложба (Честитка мајци), Ускршњи програм, Необичан мајски цвет, др.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
2. извођењем угледног часа –у другом полугодишту;
3. присуством на угледним часовима;
4. асистент, помоћник при извођењу угледног часа (друго полугодиште)
5. присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
6. организацијом посете предшколаца нашој школи (у првом полугодишту)
7. учествовањем у организацији такмичења на школском и општинском нивоу;
Стручно усаврашавање ван установе остварила сам кроз обуке:
 Одељенски старешина /васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика
– К4
 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са
сметњама у развоју, К2.
Доминантан стил рада
На часовима редовне наставе поред фронталног и индивидуалног рада врло често
сам користила групни облик рада.Ове школске године одржала сам више мултимедијалних
часова и часова на којима су се ученици такмичили у групама..
Остале активности
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/14. годину, била сам
руководилац Разредног већа.
3.
Са ученицима сам реализовала наставу у природи, на Тари (од 22.04. до 29. 04. 2014.)
и „Путујућу учионицу“- Јаковски салаши (7.06.2014.).
- Организивала сам посете позориштима «Академија 28» и Дому културе «Вук Караџић»(3
посета).
- На крају школске године организована је и завршна приредба посвећена завршетку 4.
разреда.
- И остале активности које су евидентиране у Дневнику рада.
Предметни наставник
Миланка Гојковић
Јелица Јокић
У школској 2013/2014. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Радила сам на месту наставника разредне наставе у четвртом разреду.Била сам одељењски
старешина IV-2 одељењу.
РЕДОВНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Бпој
планираних
часова
Број
реализовани
х часова
УКУПНО
Српски
језик
Матеметик
а
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
180
72
72
36
108
180
180
72
72
36
108
180
180
72
72
36
108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Чувари природе
36
36
36
Грађанско васпитње
36
36
36
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Српски језик
18
18
18
Математика
18
17
17
ДОДАТНА НАСТАВА(МАТЕМАТИКА)
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
СЕКЦИЈА
Математика
36
34
34
Назив секције
Драмскорецитаторска
УКУПНО
Разред и одељење
Број планираних
часова
Број реализованих
часова
4/2
36
35
36
35
Укупан недељни број часова редовне наставе је 18,плус 2 часа изборне наставе.
То су: српски језик-5ч, математика-5ч, природа и друштво-2ч, ликовна култура-2ч, музичка
култура-1ч, физичко васпитање-3ч, чувари природе-1ч и грађанско васпитање-1час.
Планиране часове редовне и изборне наставе у потпуности сам реализовала из свих
предмета по утврђеном распореду часова почев од 02. септембра 2013. до 13. јуна 2014.
године.
У првој недељи септембра урађен је иницијални тест из српског језика, математике и
природе и друштва. Циљ тестирања је провера нивоа усвојених наставних садржаја из
предходног разреда. Анализом тестова дошла сам до закључка да није било већих
одступања од постојећег успеха на крају трећег разреда. Током шк.године редовно сам им
давала писмене облике провере знања после сваке тематске целине о којима су уредно
обавештени. Урађена су четири писмена задатка из српског језика и четри писмена задатка
из математике. Успех након провере знања и из писмених задатака евидентиран је у
Дневнику рада на страни 136,137. и 138.
Грађанско васпитање похађало је девет ученика. Кроз радионичарски рад развијали су свест
о потреби уважавања различитости и превазилажењу стереотипа, као и за ненасилно
решавање сукоба и неговање основних људских вредности.
Чуваре природе похађали су сви ученици. Деца су са посебним интересовањем учествовала
у пројектима (групни облик рада) на теме:Животна средина, Природне појаве и промене у
животној средини, Загађивање животне средине, Заштита животне средине и заштита
здравља. За време рекреативне наставе систематизовали смо стечено знање из чувара
приподе што је допринело развоју и неговању еколошке свести код деце.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате.Организована је током целе наставне године из српског језика и
математике наизменично сваке недеље по један час.
Допунски рад предпостављао је и специфичне облике у савладавању одређених
програмских садржаја –индивидуализација наставе- посебни групни и индивидуални
задаци. Похађала су је четири стална ученика а остали по потреби.
Из српског језика ученици су савладала читање ћирилице и латинице уз мање грешке.
Примењују правописна правила. Два ученика имала су проблем у рукопису (читкост и
тачност).Самостално показују знања из граматике,коректно описују и примењују
композицију састава.
Основне математичке операције су савладали. Решавају једноставније текстуалне задатке,а
ако су задаци сложенији и са више рачунских операција неопходна им је помоћ у
рашчлањивању истих. Доста су напредовали у односу на прошлу годину.
Најтежа тематска област била им је Мерење и мере.
ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Додатну наставу похађало је осам ученика. Часови су одржавани једном недељно. Ученици
су били веома заинтересовани и мотивисани за овај вид наставе. Учествовали су на
школском такмичењу из математике,а три ученика се пласирала и на општинско такмичење.
Сви су учествовали у математичком такмичењу Мислиша, где су освојили завидан број
поена.
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Драмско-рецитаторска секција почела је са радом у септембру.Држала се једном недељно,
што значи 36 часова годишње.Чланови секције су сви ученици 4/2 одељења.Часови секције
интензивније су се држали пред школску славу Светог Саву и Дан школе.Резултат рада
најбоље се могао видети на приредбама које смо спремили .
Прва приредба одржана је 14.новембра 2013.год. за родитеље.Кроз песму,игру
,рецитацију,глуму и плес сви ученици из 4/2 одељења показали су своје умеће стечено
радом на часовима секције.
Одржана је приредба и за предшколце и ученике првог разреда.
Чланови наше секције спремили су пригодан програм (песме, рецитације, драмске текстове),
који је изведен за Савиндан.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 20. фебруара2014.године на којем је
учествовала Здравковић Милица.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Службени гласник РС,бр.13/2012 од 24.фебруара 2012.године),
дефинише различите облике стручног усавршавања.У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
Присуством угледним часовима;
Дискусијом о угледним часовима;
Присуствовању излагању садржаја са стручних скупова;
Организацијом приредбе за школску славу Светог Саву,Дан школе,крај школске године и
Дечију недељу;
Присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Клетт, Логос и Креативни центар;
Ангажовање у Тиму Кључна област 7-Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета.
Стручно усавршавање ван Установе вршила сам учествовањем на одобреним
семинарима и другим облицима стручних скупова.
ДОМИНАНТАН СТИЛ РАДА
На часовима редовне наставе користим следеће облике рада:фронтални,групни,
индивидуални,рад у пару у зависности од наставне јединице и типа часа.Најчешће
користим дијалошку методу.Групни облик рада углавном организујем на часовима
утврђивања и систематизације.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/2014.годину
наводим следеће активности:разредно старешинство,сртучни органи,педагошка
документација,стручно усавршавање,сарадња са родитељима,дежурство у школи,рад у
стручним тимовима.
Учествовала сам у Дечјој недељи „Слушај мама и тата,хоћу брата“,три позоришне
представе,новогодишњем маскембалу,приредби за родитеље,приредби за предшколце
и ученике првог разреда,приредби поводом школске славе Светог Саве,приредби за крај
школске године и вишеструким хуманитарним акцијама.
Одржала сам више ликовних радионица за предшколце и презентовала нашу школу у
дечјим вртићима „Весељко“ у Калуђерици и „Дечији луг“ у Малом Мокром Лугу.
Извела сам рекреативну наставу на Тари од 22. до 29.априла 2014.године.
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА
Предмет
Полугодиш Одлича Врло
те
н
доба
р
Српски
језик
Математи
ка
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Чувари
природе
Седња
оцена
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
Прво
Друго
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Полугодиш Одличан
те
Прво
13
Друго
14
13
14
11
12
10
13
18
22
21
21
20
22
18
17
Доба
р
Довоља
н
8
6
6
5
9
6
2
1
-
1
2
4
4
1
1
-
5
4
6
5
7
6
7
4
6
5
6
4
9
9
Врло
добар
10
9
Добар
Довољан
4
3
У Београду,25. 06. 2014.
Недовоља Број
н
позити
в.
оцена
27
26
27
26
27
26
27
26
27
26
27
26
27
26
_
_
Недовоља
н
_
_
Средњ.
оцена
4.11
4.15
3.88
3.96
3.96
4.15
4.59
4.84
4.77
4.80
4.70
4.84
4.66
4.65
4.25
4.39
Свега
позитивних
27
26
Одељенски старешина: Јелица Јокић
Снежана Лазић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи, у
одељењу 4/3. У оквиру редовне наставе држала сам: Српски језик, Математику, Природу и
друштво, Ликовну културу, Музичку културу, Физичко васпитање, Народну традицију,
Грађанско васпитање, Час одељенског старешине, Допунску наставу, Додатну ваставу, а од
слободних активности држала сам Ликовну секцију.Укупан недељни број часова био је 25.
Одржала сам планирани број часова редовне наставе док је дошло до малих одступања у
реализацији допунских часова, додатне наставе и ликовне секције јер је њихова реализација
почела у крајем септембра због формирања група.
Обавезна настава
Предмет
Српски језик
Разред
4/3
Број планираних
часова
180
Број реализованих
часова
180
Математика
4/3
Свет око нас
4/3
Ликовна култура
4/3
Физичко васпитање
4/3
Музичка култура
4/3
Грађанско васпитање
4/3
Час одељенског старешине
4/3
Укупно
Допунска настава и додатна настава
Предмет
Српски језик
Математика
Укупно
Додатна настава-математика
Разред
4/3
4/3
4/3
180
72
36
108
36
36
36
684
Број планираних
часова
18
18
36
36
180
72
36
108
36
35
36
683
Број реализованих
часова
14
18
32
35
Секција
Назив секције
Ликовна секција
Разред
4/3
Број планираних
часова
36
Број реализованих
часова
33
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у некој области.
Допунски рад организовала сам током целе наставне године, чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја из Српског језика и
Математике.
Из Српског језика радила сам вежбе читања, усвајање основних правописних правила
и граматичких садржаја, а из математике сабирање и одузимање бројева већих од 1000,
множење и дељење бројева већих од 1000,као и геометријске садржаје, мерење и мере и
разломке .
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневнику рада и својој
педагошкој документацији.
Додатна настава
Додатну наставу сам држала из математике са ученицима који показују веће
интересовање за математичке садржаје, а њих је било седморо. На тим часовима смо
решавали математичке проблемске задатке из свих области и припремали се за такмичење
из математике као и за Архимедисово такмичење. Ученици су излазили на школско
такмичење из математике и то су били Димитријевић Вук, Филиповић Филип, Јовановић
Урош, Илић Алекса, Митровић Ванеса, Павловић Божидар, али нико није освојио довољан
број бодова за општинско такмичење.
Такође су три ученика учествовала на Архимедисовом такмичењу и то су
Димитријевић Вук(54 поена), Јовановић Урош (29) и Филиповић Филип(59).
Евиденцију о раду додатне наставе водила сам у Дневнику рада и својој педагошкој
документацији.
Провере знања и писмени задаци
Писмене провере знања давала сам, према Плану и програму из предмета Српски
језик( у 1. полугодишту 2 контролне вежбе и 2 писмена задатка, а у другом 2 контролне
вежбе и 2 писмена задатка), Математика(у првом полугодишту 2 контролне вежбе и 2
писмена задатка, а у другом 3 контролне вежбе и 2 писмена задатка) и Природе и друштва(у
првом полугодишту 3, а у другом 3). Евиденцију сам водила у Дневнику рада и својој
педагошкој документацији.
У другом полугодишту су реализована 4 писмена задатка из Српског језика и то први у
октобру, а други у децембру трећи у марту и четврти у мају. И из математике су планирана и
изведена 4 писмена задтка и то у октобру, децембру, марту и мају.
Ликовна секција
Ликовна секција почела је са радом крајем септембра. Држала се редовно за ученике
одељења и учествовали смо на ликовном Ускршњем конкурсу са аранжманом бојених
дрвених јаја и одговарајућим ликовним радовима на истом конкурсу у организацији ЈКП
градске пијаце смо послали неколико радова на конкурс али нас нико није обавестио о
резултатима истог.
У току школске године сам припремала и ученика Милоша Граховца за школско
такмичење у рецитовању одржано у другом полугодишту.
На часовима смо поред реализовања плана предвиђених за секцију уређивали пано
и учионицу са разним темама: Јесен, Дечија недеља, Нова година, Зима, Дан жена, Пролеће,
Рекреативна настава, Живимо здраво и бринемо о околини.
Изборна настава
Ученици су се анкетирањем определили за изборни предмет народна традиција (27
ученика), верска настава(23 ученика) и грађанско васпитање(4 ученика). Ови часови су
држани уз потпуну реализацију програмских садржаја и евидентирани су у Дневнику рада и
педагошкој документацији.
Наставне садржаје народне традиције смо повезали са наставом у природи реализованом на
Тари где смо ближе упознали начин живота у прошлости и повезали са садржајима из
природе и друштва. Грађанско васпитање је похађало 4 ученика који су веома активно
учествовали у раду.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године), дефинише
различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена наставник и
стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је
24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и
стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стручно усавршавање у установи реализовано следећим активностима:
-присуством на угледним часовима са анализом и дискусијом;
-присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
-асистент помоћник при извођењу угледног час;
-присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова-излагач
-учешћем у организацији приредбе
-учешћем у припреми и организацији такмичења на школском и општинском
нивоу
-учешћем и приством на презентацијама различитих облика
Ове школске године сам планирала, организовала и извела угледни час из
прдмета.Природе и друштва на тему „Материјали и њихове одлике“. Час је био изведен
25.11.2013.године и на ње3му је презентован другачији приступ детету по угледу на метод
„Корак по корак“. Предмети који су такође били интегрисани на овом часу су Српски јези,
Математика, Ликовна култура и Музичка култура. Овај час је реализован као тематски дан и
трајао је 3 школска часа.
Такође са присуствовала и осталим угледним часовима у школи које су држале колегинице:
Миланка Гојковић, Сунчица Милановић, Маријана Бајић, Весна Нинић, Милица Недић.
На Стучном већу учитеља сам присуствовала неколико пута презентацијама семинара, а на
Наставничком већу приствовала сам више пута презентацијама са семинара.
Стручно усавршавање ван установе вршила сам учествовањем на одобреним
семинарима и стручним скуповима, и то: Стручна трибина:”Здрави стилови живота“,
„ Корак по корак“, Партнерство између специјалне и редовне школе-мрежа подршке
инклузивном образовању, Принципи квалитетне педагошке праксе, Инклузија и ИОП.
У свом раду сам врло често користила групни облик рада, рад у пару и диференцирани. Ове
школске године сам одржала више мултимедијалних часова и често смо дискутовали и
износили своје ставове на часовима.
У свом одељењу сам организовала, припремила и иувела тематски дан по моделу Корак по
корак на тему Материјали као Угледни час на коме су присуствовале колегинице, директор и
пп служба. У раду ми је помогла колегиница Сандра Марковић. Реализација је трајала 4
школска часа, а ја сам на очигледан начин искористила прилику да учитељицама прикажем
нови облик наставе усмерен на дете.
Сарадња са родитељима
У овој школској години организовала сам 6 родитељских састанака, према утврђеном
Плану сарадње са родитељима за 4. разред. Евиденцију сам водила у Дневнику рада.
„Отворена врата“ за родитеље била су понедељком од 8 и 45 до 9 и 35 или од 14 и 45
до 15 и 35.
На овим састанцима са родитељима смо разговарали конкретно о успеху детету чији
је родитељ дошао,као и о дисциплинским проблемима у оквиру разреда.
Посете, излети или настава у природи
Настава у природи реализована је на Тари, од 22. до 29. 4. 2014.године.Извештај о
реализацији евидентиран је у Дневнику рада.
Једнодневна екскурзија није реализована јер родитељи нису дали сагласност за
извођење.
Организована је путујућа учионица у салашу Стремен у организацији „Балкан
интерфес“ 7.6.2014.године.
Остале активности
У току Дечије недеље од 7.-11.10.2012. организоване су разне манифестације и то:
Први дан- „Дан за дечја права“-изложба радова, израда паноа о дечјим правима
Други дан- „Спортски дан“- међуодељенско такмичење у фудбалу и између две ватре
Трећи дан- „Деца деци“-дан за доброту; поклонимо једни другима нешто лепо и корисно
Четврти дан-„Покажи шта знаш“-дружења на нивоу разреда
Пети дан-„Дан за креативности“-маскенбал
У току школске године подржане су и спроведене разне хуманитарне акције као сто
су: „Тегла пуна љубави“, продаја УНИЦЕФ честитки, помоћ људима угроженим у поплавама.
Дечја пијаца-24.11.2013.године где смо излагали су и продавали дечје радове на платоу
испред Општине Звездара
Изложбе ученичких радова(2 пута у току школске године) у холу школе.
Приредба поводом Св.Саве-27.01.2014.године учествовали смо у припреми и извођењу
приредбе за Св.Саву
У току школске године сам организовала и радила на маркетингу школе при упису будућих
првака
Родитељски састанак у школи са родитељима предшколске групе одржан је
20.02.2014.године
(информисање о припреми будућих првака за полазак у школу)
Родитељски састанак у вртићу „Дечји луг“ одржан је 26.03.2014.године
Три ликовне радионице за предшколце и њихове родитеље-12.03.2014.године и
18.03.2014.године
Родитељски састанак у Калуђерици у вртићу „Весељко“(одржана презентација наше школе)
Предавање „Живот је један-дрога не“ 05.02.2014.године
Представници Министарства унутрашњих послова одржали су предавање о дроги.
Изведене су и две позоришне представе
Изведена је путујућа учионица-Јаково,манастир Фенек
Реализована је рекреативна настава на Тари од 22.04. до 29.04.2014.године
Ученик Милош Граховац је учествовао на такмичењу Ђачка песничка сусретања у
организацији Дечијег савеза Звездаре и ушао у ужи круг такмичења.
Математика
Природа и
друштво
Ликовна култура
10
9
9
6
6
6
9
8
8
6
9
9
2
-
2
/
/
2
1
1
4
2
2
2
1
1
-
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
-
-
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Средња оцена
Свега ученика
Неоцењених
Недовољних
8
10
10
11
9
9
9
12
12
13
8
8
6
4
Свега позитивних
7
8
8
8
12
12
5
5
5
6
9
9
19
23
Довољних
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
Добрих
Врло добрих
Енглески језик
Одличних
Српски језик
Полугодиште
Разред
Успех ученика по предметима
3,74
3,96
3,96
3,92
4,14
4,14
3,55
3,65
3,65
3,85
3,92
3,92
4,62
4,85
31.8.
23
4
27
Музичка култура Прво
12
9
6
27
Друго
16
9
2
27
31.8.
16
9
2
27
Физичко
Прво
27
27
васпитање
Друго
27
27
31.8.
27
27
Народна
Прво
18
9
27
традиција
Друго
27
27
31.8.
Грађанско
Прво
4 уч. Истиче се
васпитање
Друго
4 уч. Истиче се
31.8.
Прво
84
56
39
10
27
Укупно
Друго
100
51
36
4
27
31.8.
100
51
36
4
27
Изборни предмет: Народна традиција не улази у просек.
4,85
4,22
4,51
4,51
5,00
5,00
5,00
-
27
27
27
27
27
27
27
27
27
-
27
27
27
4,12
4,31
4,31
-
-
ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ 1.И 2. ПОЛУГОДИШТА
Свега ученика
Општи успех
Одличних
27 ученика
Врло добрих
Добрих
Довољних
Недовољних
неоцењених
полугодиште
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Број ученика
9
14
14
14
12
12
4
1
1
-
постотак
33,33
51,86
51,86
51,86
44,45
44,45
14,81
3,70
3,70
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Сунчица Милановић
У школској 2013/2014. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Радила сам на месту наставника разредне наставе у четвртом разреду.Била сам одељењски
старешина IV-4 одељењу.
РЕДОВНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Српски
језик
Матеметика
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
180
180
72
72
36
108
180
180
72
72
36
108
180
180
72
72
36
108
Бпој
планираних
часова
Број
реализовани
х часова
УКУПНО
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Народна традиција
36
36
36
Грађанско васпитње
36
36
36
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Српски језик
18
18
18
Математика
18
17
17
ДОДАТНА НАСТАВА(МАТЕМАТИКА)
ПРЕДМЕТ
Број планираних часова
Број реализованих часова
УКУПНО
Математика
36
34
34
СЕКЦИЈА
Назив секције
Разред и одељење
Математичка секција
УКУПНО
4/4
Број планираних
часова
36
36
Број реализованих
часова
35
35
Укупан недељни број часова редовне наставе је 18,плус 2 часа изборне наставе.
То су:српски језик-5ч,математика-5ч,природа и друштво-2ч,ликовна култура-2ч,музичка
култура-1ч,физичко васпитање-3ч, народна традиција-1ч и грађанско васпитање-1час.
Планиране часове редовне и изборне наставе у потпуности сам реализовала из свих
предмета по утврђеном распореду часова почев од 01. септембра 2012. до 13. јуна
2014.године.
У првој недељи септембра урађен је иницијални тест из српског језика, математике и
природе и друштва.Циљ тестирања је провера нивоа усвојених наставних садржаја из
предходног разреда.Анализом тестова дошла сам до закључка да није било већих
одступања од постојећег успеха на крају трећег разреда.Током шк.године редовно сам им
давала писмене облике провере знања после сваке тематске целине о којима су уредно
обавештени.Урађена су четири писмена задатка из српског језика и четири писмена задатка
из математике .Успех након провере знања и из писмених задатака евидентиран је у
Дневнику рада на страни 136.,137. и 138.
Грађанско васпитање похађало је осам ученика.Кроз радионичарски рад развијали су свест о
потреби уважавања различитости и превазилажењу стереотипа,као и за ненасилно
решавање сукоба и неговање основних људских вредности. Народну традицију похађали су
сви ученици.Деца су са посебним интересовањем учествовала у начину преношења народне
традиције (усмени, писани и материјални садржаји);
начини чувања традицијске културе; науке, установе и друштва које се баве чувањем и
неговањем традицијске културе;
преношење садржаја народне традиције из садашњег времена на наредна поколења.
Доунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате.Организована је током целе наставне године из српског језика и
математике наизменично сваке недеље по један час.
Допунски рад предпостављао је и специфичне облике у савладавању одређених
програмских садржаја –индивидуализација наставе- посебни групни и индивидуални
задаци.Похађала су је четири стална ученика а остали по потреби.
Из српског језика ученици су савладала читање ћирилице и латинице уз мање
грешке.Примењују правописна правила.Два ученика имала су проблем у рукопису (читкост и
тачност).Самостално показују знања из граматике,коректно описују и примењују
композицију састава.
Основне математичке операције су савладали.Решавају једноставније текстуалне задатке,а
ако су задаци сложенији и са више рачунских операција неопходна им је помоћ у
рашчлањивању истих.Доста су напредовали у односу на прошлу годину.
Најтежа тематска област била им је Мерење и мере.
ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Додатну наставу похађало је осам ученика. Часови су одржавани једном недељно. Ученици
су били веома заинтересовани и мотивисани за овај вид наставе. Учествовали су на
школском такмичењу из математике,а три ученика се пласирало и на општинско такмичење.
Сви су учествовали у математичком такмичењу Мислиша, где су освојили завидан број
поена.
МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Математичка секција почела је са радом у септембру.Држала се једном недељно, што значи
36 часова годишње.Чланови секције
ученици 4/4 и 4/1 одељења.Часови секције
интензивније су се држали пред школског такмичења. На школском такмичењу учествовало
је 6 ученика из 4/4 и 6 ученика из 4/1.На општинском такмичењу пласирало се 3 ученика из
4/4 и 2 ученика из 4/1.Резултати су били солидни ,али нису се пласирали у даљем
такмичењу.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 20. фебруара2014.године на којем је
учествовао Јевтовић Алекса.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Службени гласник РС,бр.13/2012 од 24.фебруара 2012.године),
дефинише различите облике стручног усавршавања.У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
Присуством угледним часовима;
Држала сам угледни час
Дискусијом о угледним часовима;
Присуствовању излагању садржаја са стручних скупова;
Организацијом приредбе за школску славу Светог Саву,Дан школе,крај школске године и
Дечију недељу;
Присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Клетт, Логос и Креативни центар;
Стручно усавршавање ван Установе вршила сам учествовањем на одобреним семинарима и
другим облицима стручних скупова.
ДОМИНАНТАН СТИЛ РАДА
На часовима редовне наставе користим следеће облике рада:фронтални,групни,
индивидуални,рад у пару у зависности од наставне јединице и типа часа.Најчешће користим
дијалошку методу.Групни облик рада углавном организујем на часовима утврђивања и
систематизације.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/2014.годину
наводим
следеће
активности:разредно
старешинство,сртучни
органи,педагошка
документација,стручно усавршавање,сарадња са родитељима,дежурство у школи,Била сам
Координатор у Савету родитеља.
Учествовала сам у Дечјој недељи,хуманитарној акцији „Тегла пуна љубави“,три
позоришне представе,новогодишњем маскембалу,приредби за родитеље,приредби за
предшколце и ученике првог разреда, радионице за предшколце, приредби поводом
школске славе Светог Саве и приредби за крај школске године.Организовала сам радионицу
за израду накита, и продајну изложбу у школи.
У одељењу организовали смо хуманитарну акцију ,прикупљање хране за сиромашну
децу пре Ускрса.
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА
Предмет
Полугодишт Одлича Врло Доба Довоља Недовољ Број
Средњ.
е
н
доба р
н
ан
позити оцена
р
в.
оцена
Српски
Прво
8
6
9
1
24
3.87
језик
Друго
8
7
7
1
23
3,95
Математи Прво
10
4
7
3
24
3.87
ка
Друго
8
6
5
4
23
3.78
Природа и Прво
11
7
6
24
24
4.20
друштво
Друго
12
6
5
23
23
4.26
Ликовна
Прво
18
5
1
24
4.70
култура
Друго
18
5
23
4.78
Музичка
Прво
16
16
2
24
4.58
култура
Друго
19
3
1
23
4.78
Физичко
Прво
24
24
5.00
васпитање Друго
23
23
5.00
Народна
Прво
24
24
5,00
традиција Друго
23
23
5,00
Седња
оцена
Прво
Друго
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Полугодишт Одличан
е
Прво
13
Друго
13
24
23
Врло
добар
10
8
Добар
Довољан
4
2
_
_
Недовоља
н
_
_
4.02
4.37
Свега
позитивних
25
23
У Београду, 25. 06. 2014.
Одељенски старешина: СунчицаМилановић
Сандра Марковић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о четрдесеточасовној радној недељи
у Продуженом боравку. У продуженом боравку ученицима сам држала часове Српског
језика, Математике и Света око нас, а у току Слободних активности и Слободног
времена смо обрађивали теме које су се тицале осталих школских предмета. Одржала сам
планирани број часова за први разред у Продуженом боравку. На основу решења о 40часовној радној недељи за школску 2013/2014. годину била сам руководилац Тима за
сарадњу са породицом.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Српски језик
Maтематика
Свет око нас
I
I
I
Број
одељења
Број
планираних
часова
2
2
2
Слободне активности
Предмет
Разред
Број
одељења
Укупно
I
2
Број реализованих
часова
180
180
72
180
180
72
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
180
180
Слободне активности
У оквиру Слободних активности у Продуженом боравку реализоване су различите
радионице, чији је циљ да на креативан начин ученицима приближим школско градиво. У
оквиру Слободних активности организивана је радионица Новогодишња рециклажа,
организована је радионица за предшколце из вртића Дечији луг. Осим радионица Ликовне
културе у оквиру Слободних активности организовали смо квиз знања „Одликаш“ за први
разред. Продајне изложбе „Јесењи плодови“, „Новогодишња рециклажа“, „За маме“,
„Дечија недеља“ и „Ускршње јаје“ су организоване у холу школе у организацији учитељица
првог разреда из Продуженог боравка.
Слободне активности организоване се током целе наставне године и реализоване су
у школском дворишту, учионици и фискултурној сали.
Активности су се одвијале у малим групама, паровома или индивидуално,
коришћењем очигледних примера и прилагођених задатака нивоу и знањима ученика.
Ученици су свакодневно имали часове Слободних активности у тајању од једног
школског часа. О извођењу свих активности сам водила евиданцију у дневнику.
Слободно време
Активности слободног времена организоване су тако да се ученици кроз игру
ослободе стреса, а у исто време да науче нешто ново о другарству, понашању, односу према
другима, различитостима и сличностима. Ове активности су реализоване израдом и
играњем душтвених игара, спортским играма у школском дворишту или сали, гледањем
цртаних филмова и едукативних емисија. Активности слободног времена подстичу ученике
да се опусте, да растерећеније исказују своје ставове и мишљење, развијају машту и
подстичу их на стваралачки рад. Планирани програмски садржаји били су усклађени са
интересовањима и жељама ученика. Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким
радом ученици су користили у редовној настави.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање ван установе
ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
место
врста
Организато
број
Назив програма облик
ниво одржавањ доказ
актив.
р
бодова
а
Одељенски
Регионални
старешина
центар за
Школа
/васпитач у
проф.
„Драгојло
дому као
семина
Развој
на
Дудић“
Увере
слушал
посредник у
р
запослених нивоу
19. и 20.
ње
16
ац
конфликтима
у
школе
Октобар,
ученика –К4
образовању
2013.
Шабац
Планирање и
реализација
додатне
Школа
образовне
семина
на
„Драгојло Увере
слушал
подршке
р
нивоу
Дудић“
ње
16
ац
деци/ученицим
школе
23.и 24.
а са сметњама у
11. 2013.
развоју, К2
Корак по корак – семина
Завод за
На
Школа
увере
квалитетном
р
слушал унапређењ нивоу
„Стеван
ње
24
образовном
ац
е
општи Синђелић“
праксом ка
образовањ
не
10.-12.10.
друштву
знања,К2
аи
васпитања,
2013.
Република
Србија
СТРУЧНИ СКУПОВИ
(конгрес, сабор, сусрети, дани, конференције, саветовање, симпозијум, округли сто,
трибина)
Завод за
унапређењ
Скупштина
Принцип
е
На
градске
квалитетне
трибин
образовањ
увере
нивоу општине
1
педагошке
а
аи
ње
града Звездара,
праксе К2
васпитања,
Београд
Република
Србија
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ- К2 укупно, 41 сати
КОМПЕНТЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ- К4 укупно, 16 сати
Укупан број сати ван установе: 57
Стручно усавршавање у установи
Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Одржано
Број
Реализатори
Активност
Доказ
сати
20.11.2013.
Сандра
Евидентирано у
Природа и
8
Марковић
Извођење
свесци за Стручна
друштво
Снежана Лазић
угледног часа
већа
„Корак по корак“
Евидентирано у
25. 11. 2013.
Миланка
Присуствовсње и
2
свесци за Стручна
Етно секција
Гојковић
дискусија
већа
Евидентирано у
2.12.2013.
Присуствовсње и
2
Милица Недић
свесци за Стручна
Свет око нас
дискусија
већа
Евидентирано у
29.04.2014.
Асистент6
Вера Бобинац
свесци за Стручна
Српски језик
помоћник
већа
Читајмо са
децом
Педагошко
2
потврда
Гоетхе институт
друштво Србије
слушалац
05.12.2013.
Остваривање пројеката образовно – васпитног карактера у установи
1.11.2013.
„Одликаш“
6
Сандра
Марковић
Милица Недић
Завршни испит
8
Школска управа
Презентација
уџбеника
Издавачке куће
2
Издавачка кућа
Логос
Организатор
Дежурство на
завршном испиту
слушалац
Дневнику образовноваспитног рада.
Потврда
Потврда
Логос
Новогодишња,
Ускршња и
Сандра
осмомартовска
18
Марковић
продајна
Милица Недић
изложба
Изложба
Сандра
ученичких
6
Марковић
радова „Дечја
Милица Недић
пијаца“
Укупан број сати у установи: 60
Фотографије
Организатор
Учесници
Фотографије
Mилица Недић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи у
Продуженом боравку ОШ „Драгојло Дудић“. Ангажована сам као наставник разредне
наставе и радила са хетерогеном групом ученика првог разреда (I 2 и I3). Ангажовање се
састојало од индивидуалног рада са ученицима пратећи наставне садржаје за први разред
из предмета Српског језика, Математике и Свет око нас предвиђене наставним планом и
програмом, организацији Слободних активности и огранизацији Слободног времена
ученика.
Ангажовање у реализацији наставе у Продуженом боравку
Предмет
Разред
Број
одељења
Српски језик
Maтематика
Свет око нас
I
I
I
2
2
2
Број
планираних
часова
180
180
72
Број реализованих
часова
180
180
72
Слободне активности у Продуженом боравку
Предмет
Разред
Број
одељења
Слободне активности
I
2
Број
планираних
активности
180
Број реализованих
активности
180
Самостални рад ученика реализовао се у складу са наставним садржајима и у
свакодневној је корелацији са радом на редовним часовима. При самосталном раду ученика
примењивала сам различите облике рада у зависности од потреба и могућности ученика:
индивидуални, групни и рад у паровима. Трајање активности је у зависило од претходног
занања ученика, нивоа усвојености градива, нивоа оптерећености ученика и стања њихових
психофизичких способности. Ученицима који су напредовали слабије него што би требало
пружала сам додатну помоћ при савладавању наставних садржаја.
Слободне активности у Продуженом боравку реализовати су после завршених
задатака и самосталног рада ученика у току целе школске године, свакога дана. У оквиру
Слободних активности организовала сам различите радионице (језичко стваралаштво,
математичке игре, музичко стваралаштво, ликовне радионице, физичке активности).
Радионице су имале за циљ да непосредно активирају ученике и оспособљавају их за
самообразовање, развијају машту, подстичу их на стваралачки рад, да на креативан и
занимљив начин ученицима приближим наставно градиво, али и свакодневне ситауције.
У оквиру Слободних активности организиван је низ радионица, са слоган „Поново
употреби, јер стварно вреди“, које сам водила са учитељицом Сандром Марковић у
Продуженом боравку. Циљ радионица био је да ученици на занимљив и креативан начин
схвате важност очувања животне средине и стекну јаснију слику о предностима рециклаже.
Затим је огранизована Новогодишња рециклажа - продајна изложба ученичких радова, који
су настали у поменутим радионицама. Поред ликовних радионица у оквиру Слободних
активности са колегиницама сам организовала и радионице за претшколце из вртића
„Дечји луг“, квиз знања „Одликаш“ за први разред. У организацији учитељица првог разреда
из Продуженог бораква одржане су продајне изложба у холу школе: „Јесењи плодови“, „За
маме“, „Дечја недеља“ и „Ускрашње јаје“.
Активности ученика у слободном времену и слободне активности изводили смо у
школском дворишту, парку, фискултурној сали, у учионици Продуженог бравака. Сви
планирани и реализовани садржаји били су усклађени интересовањима и жељама ученика.
Њихов циљ је био да ученици кроз игру и дружење ослободе сваког терета, опусте, али и да
науче нешто о другарству, фер плеју, лепом понашању и односу према другима. Овакве
активности огранизоване су израдом и извођењем друштвених и спортских игара, гледањем
цртаних филмова и образовних садржаја.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године), дефинише
различите облике стручног усавршавања. (Прилог 1)
Прилог1
ЕВИНДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
МИЛИЦА НЕДИЋ
назив / тема
врста /
облик
улога у
активно
сти
организато
р
(институциј
а, друш)
ниво
органи
зовања
место и
време
одржава
ња
доказ о
учешћу
бр.
сати
бод
ов
У УСТАНОВИ (угледни часови, излагања и предавања, истраживање, пројекат, програм
огледа, обука на нивоу школе)
1. Материјали и
њихове одлике
- 4. раз.
угледни
час
присуств Сандра
о,
Марковић
анализа Снежана
Лазић
присуств Миланка
о,
Гојковић
анализа
школа
20. 11.
2013.
2. Хербаријум 4. раз.
угледни
час
школа
25. 11.
2013.
3. Годишња
доба - 2. раз.
угледни
час
аутор и
реализа
тор
школа
2. 12.
2013.
4. Основна
својства воде 2. раз.
угледни
час
присуств Маријана
о
Бајић
школа
7. 03.
2014.
5. „Прича о
раку Кројачу“ 3. раз.
угледни
час
присуств Вера
о
Бобинац
школа
13. 05.
2014.
6. Скок удаљ 2. раз.
угледни
час
присуств Весна
о
Нинић
школа
29. 04.
2014.
7. Први светски
рат - 4. раз.
угледни
час
присуств Сунчица
о,
Миланови
анализа ћ
школа
27. 05.
2014.
8. Ликовна
радионица за
децу из
Предшколске
установе
„Дечији луг“
9. Читање са
радиони припрем Милица
ца
аи
Недић
вођење Сандра
радиони Марковић
це
школа
3. 3.
2014.
градски
Гете
радиони
Милица
Недић
присуств Педагошко
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа
Записниц
и са
Стручног
већа;
фотограф
ије
Потврда
2
2
8
2
2
2
2
2
2
децом
10. Драмски
текстови у
млађим
разредима ОШ
ца
о
друштво
Србије
истражи
вачки
пројекту
руковод
илац и
аутор
истражи
вања
Милица
Недић
градски
центар,
5. 12.
2013.
Београд
ске ОШ
јун –
октобар
2013.
Мастре
рад,
Учитељск
и
факултет,
Београд
20
ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
3. Одељенски
семинар
старе-шина
/
васпитач
у
дому
као
посредник
у
кон-фликтима
ученика – К3
слушала
ц
4. Планирање и семинар
реали-зација
додатне
образо-вне
подршке
деци
/ученицима са
сметњ-ама
у
развоју – К3
5. Водич
за семинар
васпитаче
–
породица
у
вртлогу дрогре
– К3
слушала
ц
слушала
ц
Регионалн
и центар за
проф.
развој
запослених
у
образовањ
у, Шабац
Педагошко
друштво
Србије,
Београд
на
нивоу
школе
Друштво
учитеља
Новог Сада
на
нивоу
школе
на
нивоу
школе
ОШ
„Драгојл
о Дудић“
19. и 20.
10. 2013.
Уверење
ОШ
„Драгојл
о Дудић“
23. и 24.
11. 2013.
Уверење
16
ОШ
„Никола
Тесла“
Винча
14. 12.
2013.
Уверење
8
16
СТРУЧНИ СКУПОВИ (конгрес, сабор, сусрети, дани, конференције, саветовање,
симпозијум, округли сто, трибина)
1.“Законски
оквири
који
регулише
васпитнообразовни
систем“, Портфолио – К2
2. „Портфолио
запосле-них у
образовању –
фактор проф.
стручна
трибина
слушала
ц
ДУБ-а
градски
ГО Стари
град,
11. 12.
2013.
Уверење
6
стручни
скуп
слушала
ц
Регионалн
и центар за
проф.
развој
градски
ГО
Звездара,
16. 12.
2013.
Уверење
1
развоја – К2
запослених
у
образовањ
у, Чачак
ДУБ-а
градски
ГО Стари
град,
29. 01.
2014.
Уверење
6
Уверење
/ потврда
о излагању
(ДУБ)
Уверење
/ потврда
о излагању
(СУРС,
Министа
рство)
6+8
3. „Превенција
насиља –
Безбедност у
школи и
окружењу“ – К3
4. „Савремени
приступи
планирању у
настави“ – К2
стручна
трибина
слушала
ц
стручна
трибина
учесник,
излагач
ДУБ-а
градски
ГО Стари
град, 04.
06. 2014.
5. Сабор
учитеља Србије – К2
сабор
учесник,
излагач
СУРС-а
републ
ички
Учитељск
и
факултет/
СУР 14. и
15. 06.
2014.
16 +
8
Публиковање и приказ сопствених стручних радова,
ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних средстава...
1. Методички
приступ
одабраним
драмским
текстовима
Александра
Поповића
2. Учешће на
конкурсу ДУБ-а
и СУРС-а, 2.
награда
аутор
израда
рада на
тему
Рецикла
жа
објављи
вање
рада у
стручно
м
часопис
у
аутор и
реалзат
ор
Учитељски
факултет у
Врању и
„Школска
књига“
Београд
републ
ички
Методич
ка пракса
4/2013
Часопис
„Методи
чка
пракса“
10
СУРС и
ДУБ-а
републ
ички
15. 06.
2014.
Потврда
о
публиков
ању рада
10
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ које остварује запослени у складу са личним планом професионалног
развоја
1. Квиз
„Одликаш“ за
ученике 1.
разреда
такмиче
ње
ученика
организ
овање и
вођење
квиза
Милица
Недић
Сандра
Марковић
школа
2.
Новогодишња,
Ускр-шња
и
осмомартовска
организ
ација,из
лагање
организ
овање и
излагањ
е
учитељице
1. раз. из
Продужено
г боравка
школа
ОШ
Записник
„Драгојл
у
о Дудић“, Дневнику
1.11.2013
рада
.
ОШ
фотограф
„Драгојл
ије
о Дудић“,
26.12.201
6
18
продајна
изложба
3.
3. Изложба
ученичких
радова – „Дечја
пијаца“
4.Презентација
уџбеника
Издавачке куће
„Креати-вни
центар“
излагањ
е
учесник
ГО
Звездара
презент
ација
слушала
ц
Издавачка
кућа
„Креативни
центар“
5.Презентација
уџбеника
Издавачке куће
„Клет“
презент
ација
слушала
ц
Издавачка
кућа „Клет“
6. Завршни
испит
дежурст
во на
завршно
м испиту
суперви
зор
Школска
управа
Укупан број сати ван установе – 75
Укупан број сати у установи – 123
општин
ски
Плато
фотограф
изспред
ије
ГО
Звездара
градски
ОШ
потврда
„Дринка
Павловић
“,
19. 02.
2014.
градски
Дечији
потврда
култу-рни
центар
19. 02.
2014.
републ
ОШ
потврда ?
ички
„Исидора
Секулић“
16, 17 и
18. 06.
2014.
3
2
2
12
12.2.
Предметна настава
Маја Рељић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам Српски језик у седмом разреду. Укупан недељни број часова редовне наставе
је 20. Била сам одељењски старешина ученика VII/3 .
Обавезна настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Укупно
Допунска настава
Предмет
Српски језик
Разред
VII
VII
VII
VII
VII
Разред
VII
Oдељењe
1
2
3
4
5
Број
одељења
5
Укупно
Додатна настава
Предмет
Српски језик
Разред
VII
Број
одељења
5
Укупно
Припремна настава
Предмет
Српски језик
Укупно
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
144
144
144
144
144
720
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
142
142
143
142
143
712
Број реализованих
часова
36
25
36
25
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
36
27
36
27
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
Секција
Назив секције
Рецитаторска
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
5
Број
планираних
часова
36
36
Број реализованих
часова
28
28
Допунска настава
Допунску наставу организовала сам за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. Часове допунске
наставе похађало је 11 ученика седмог разреда, а половина од овог броја повремено је
похађала наставу, онда када су имали потребе за неким додатним објашњењем, да вежбају
задатке из одређене области пред проверу знања или за израду побољшане верзије
писменог задатка.
Допунски рад организовао се током целе наставне године, односно чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад претпостављао
је и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја
(индивидуализација наставе, предавања с очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др.)
Допунски рад организовала сам у складу са потребама ученика који имају тешкоће у
савладавању наставних садржаја, или појединих области, прилагођавајући се нивоу знања
појединих ученика. Узимала сам у обзир и ниво оптерећености ученика и стање њихових
психофизичких способности.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За додатни рад определило се 6 ученика седмог разреда. То су углавном ученици са
ширим интересовањима и жељом за продубљивањем и проширивањем знања из свих или
само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе. Додатни рад непосредно
је активирао ученике и оспособљавао их за самообразовање, развијао машту, подстицао их
на стваралачки рад и упућивао их на самостално коришћење извора сазнања. Планирани
програмски садржаји били су усклађени са интересовањима и жељама ученика. Знања,
умења и вештине које су стекли истраживачким радом ученици су користили у редовној
настави и слободним активностима.
Додатни рад био је разноврстан и богат. На додатној настави ученици су се
припремали и за такмичење, тако да је одређен број часова био планиран за рад на
тестовима из српског језика за такмичење.
Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је фебруара 2014.
године. На такмичењу је учествовало ученика седмог разреда. На општинско такмичење
пласирали су се Јована Ћирић (7/4), Јелена Качар (7/4), Јована Лазаревић (7/2) и Александра
Антонијевић (7/5). На општинском такмичењу Александра Антонијевић освојила је 2. место,
а на градском такмичењу освојила је треће место.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Рецитаторска секција
Рецитаторску секцију похађало је 15 ученика седмог разреда и једна ученица осмог
разреда. Ученици су показали велико интересовање за разноврсне активности и велики
труд у припреми програма поводом јубилеја 150-годишњице школе. Припреме су трајале од
октобра месеца до наступа у Звездара театру 22. 2. 2014. Истакла бих учешће ученика у
осмишљавању сценарија и избору садржаја за прославу великог јубилеја школе. Програм
под називом ,,Школски времеплов“ осмишљен је у сарадњи са драмском секцијом и хором.
Чланови рецитаторске секције припремили су монолог Тане Давидовић , афоризме Душка
Радовића које су извели кроз глуму и пантомиму, актуелне лапсусе са часова које смо
заједно сакупили и приказ различитих типова ђака у различитим временским периодима.
Тачке су осмишљене на креативан и оригиналан начин, а чланови секције су их извели веома
успешно. Похваљени су за посвећеност, труд, сналажљивост на сцени и таленат који су
показали, иако су многи први пут стали пред публику. Школско такмичење у рецитовању
одржано је 12.3. 2014.године. Учествовало је 12 ученика старијих разреда. Победила је
Јелена Јокић са песмом ,,Не бој се” Д. Максимовић. Јелена Јокић освојила је друго место на
општинском такмичењу одржаном у Пан театру 18. 3. 2014. и пласирала се на градско
такмичење.
Стручно усавршавање у школској 2012/2013. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
држањем угледног часа (8)
присуством и дискусијом на угледном часу (2)
учешћем у пројекту локалне самоуправе ,,Путујем-упознајем душу планете“ 14. 3. у
школи ,,1300 каплара“(8)
присуством на приказу стручног чланка и дискусијом (2)
организовањем одласка ученика у позориште (3)
учешћем у обуци стручног усавршавања ,,Одељенски старешина/ васпитач у дому као
посредник у конфликтима ученикаааа“(8)
Учешћем у обуци стручног усавршавања ,,Планирање и реализација додатне образовне
подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/ вртићу бр.337 (8)
организовањем свечане академије поводом 150-годишњице школе (8)
У оквиру Установе остварила 47 сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизација, понављања и
утврђивања градива, а у мањој мери приликом обраде књижевних дела. Ове школске
године потрудила сам се да наставу учиним занимљивом организујући квизове знања, игре
асоцијација, драматизацијама у настави књижевности. Ученици појединих одељења
изузетно су били активни у драматизацијама ,,Покондирене тикве“, Ј.С. Поповића, ,,Поп
Ћире и поп Спире“, С.Сремца, ,,Власти“, Б. Нушића. Асоцијације везане за књижевна дела,
писце, књижевнотеоријске појмове, језичке појмове, ученици су често сами осмишљавали и
задавали другим ученицима на часу. Таква активност је била занимљива свим ученицима и
вишеструко корисна у обнављању знања и активном укључивању свих ученика у рад. Ове
школске године више сам ангажовала ученике у погледу припремања наставног материјала,
а чешће сам давала и мање индивидуалне, додатне задатке, који су служили као добра
уводна мотивација за почетак часа или за синтезу онога што је обрађено на часу. Ове
школске године покушала сам у већој мери да применим стандарде везане за основни,
средњи и напредни ниво, тако што сам давала задатке за вежбање сва три нивоа на
часовима, а на тај начин, по нивоима, израђивала и тестове знања.
Ученици су радили иницијалне тестове, а њиховом анализом добила сам смернице за
даљи рад у складу са слабостима код ученика у појединим областима.
Остале активности
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/14. годину као
одељенски старешина писала сам записнике са седница Одељењског већа шестог разреда и
родитељских састанака, о чему постоји евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада за
шести разред. Била сам руководилац стручног већа за Српски језик.
Учествовала сам у извођењу екскурзије за ученике седмог разреда на релацији
Виминацијум- Ђердап- Каракаш-Лепенски вир. Екскурзија је изведена 8. и 9. маја 2014.
године.
Укупно
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
5
2
2
20
14
14
24
24
24
23
22
22
24
24
24
26
26
26
23
22
22
120
118
118
-
1
1
24
24
24
23
23
23
24
24
24
26
26
26
23
23
23
1
1
2
2
Средња оцена
11
7
7
9
10
10
8
7
7
8
9
9
4
5
5
40
38
38
Свега ученика
7
10
10
6
6
6
7
5
5
9
8
8
9
8
8
38
37
37
Неоцењених
3
4
4
4
3
3
5
9
9
5
6
6
5
7
7
22
29
29
Недовољних
Свега позитивних
VII/5
Довољних
VII/4
Добрих
VII/3
Врло добрих
VII/2
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Одличних
VII/1
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Српског језика
3,36
3,58
3,58
3,43
3,41
3,41
3,50
3,83
3,83
3,57
3,65
3,65
3,61
3,91
3,91
3,49
3,68
3,68
Предметни наставник
Maja Рељић
Снежана Лукић
У школској 2013/2014. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам српски језик петом разреду. Укупан недељни број часова редовне наставе је
20. Била сам одељењски старешина ученика V-3.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Oдељењe
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Укупно
V
V
V
V
1
2
3
4
Предмет
Разред
Број
одељења
Српски језик
Укупно
V
4
Предмет
Разред
Број
одељења
Српски језик
Укупно
V
4
Назив секције
Разред
Број
одељења
Литерарна секција
Укупно
V
4
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
180
180
180
180
720
179
180
180
180
719
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
36
36
31
31
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
36
36
32
32
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
36
36
31
31
Допунска настава
Додатна настава
Секција
Допунска настава
Часове допунске наставе редовно је похађало 14 ученика петог разреда.
Допунски рад организовао се током целе наставне године од тренутка када су се
јавиле прве потешкоће у усвајању програмских садржаја код појединих ученика. Допунски
рад претпостављао је и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја
(индивидуализација наставе, предавања с очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др.)
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За додатни рад определило се 6 ученика петог разреда. Планирани програмски
садржаји били су усклађени са интересовањима и жељама ученика и реализовани су кроз
уобичајене облике рада.
На додатној настави ученици су се припремали за такмичење, тако да је један број
часова реализован кроз рад на тестовима.
Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 22. фебруара
2014. године. На такмичењу је учествовало 13 ученика петог разреда. На општинско
такмичење пласирали су се Кристина Антонић 5-4, Анђела Чоловић 5-2, Ана Андрејевић 5-2 и
Маша Богдановић 5-3. Кристина Антонић је на општинском такмичењу освојила 1. место,
Анђела Чоловић, 2. место и Ана Андрејевић, 3. место и пласирале се на градско такмичење
на коме су оствариле запажен резултат.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих облика
образовно-васпитног рада.
Литерарна секција
Рад литерарне секције у школској 2013/2014.г. реализован је на 31 часу (15 у првом и 16 у
другом полугодишту), а према плану који је усвојен на почетку школске године. У рад
секције било је укључено 11 ученика петог разреда из одељења. Ученици су учествовали на
конкурсу „Звездано небо надамном“ у организацији „Пријатеља деце Звездаре“ на коме је
Марија Милојковић, ученица 5-4 остварила запажен резултат за који је награђена књигама.
Чланови литерарне секције су израдили паное поводом прославе 150. годишњице школе и
учествовали на приредби.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
организовањем одласка ученика у позориште (3+3)
учешћем у обуци стручног усавршавања „Планирање и реализација додатне образовне
подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у школи/вртићу“(8)
реализацијом одласка и учешћа ученика на градском такмичењу (10)
реализацијом и анализом угледног часа „Еро с'оног свијета“(3 + 1)
присуством и анализом угледног часа колегинице Маје Рељић „Покондирена тиква“(1 + 1)
У оквиру Установе остварила сам 30 сати стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе остварила сам:

присуствовањем стручном скупу – презентацији уџбеника ИК „Едука“
Ван Установе остварила сам укупно 1 сати стручног усавршавања.
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада примењујем приликом обраде књижевних дела, на часовима
систематизација, понављања и утврђивања градива. Када год ми програмски садржаји то
дозвољавају организујем квизове знања, игре асоцијација и драматизације како бих наставу
учинила занимљивијом. Посебну пажњу сам посветила примени образовних стандарда кроз
израду задатка за вежбање и тестова за проверу усвојености знања по нивима.
На почетку школске године ученици су радили иницијалне тестове чијом анализом
сам добила смернице за даљи рад.
Остале активности
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/2014. годину као
одељенски старешина писала сам записнике са седница Одељењског већа петог разреда и
родитељских састанака, о чему постоји евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада за
шести разред.
Учествовала сам у реализовању екскурзије за ученике петог разреда на релацији
Покајница – Ресавска пећина - Манасија. Екскурзија је изведена 4. маја 2014. године.
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
5
8
8
3
4
9
5
5
3
5
9
10
10
12
10
4
5
5
8
7
27
28
28
26
26
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1
28
28
28
28
28
3,43
3,57
3,57
3,04
3,15
7
8
8
1
4
4
16
24
6
5
5
7
8
8
25
23
8
9
9
12
10
10
41
39
8
6
6
7
6
6
27
24
29
28
28
27
28
28
109
110
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
29
28
28
27
28
28
112
112
3,44
3,54
3,54
3,07
3,36
3,36
3,25
3,41
Средња оцена
позитивнихСвега
Укупно
Довољних
V-4
Добрих
V-3
Врло добрих
V-2
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Одличних
V-1
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Српског језика
Светлана Ђокић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам Српски језик у шестом и осмом разреду. Укупан недељни број часова
редовне наставе је 16. Била сам одељењски старешина ученика VIII-4 разреда.
Обавезна настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Укупно
Разред
VI
VI
VIII
VIII
Одељење
5
4
3
4
4
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
144
144
136
136
560
141
141
135
136
553
Допунска настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Укупно
Разред
Број
одељења
VI
VIII
2
2
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
36
19
18
37
Додатна настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Укупно
Разред
VIII
VI
Број
одељења
2
2
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
36
18
18
36
Секција
Назив секције
Разред
Драмскa секција
Укупно
VIII, VI,VII
Број
одељења
Број
планираних
часова
72
72
Број реализованих
часова
64
64
Допунска настава
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Часове допунске наставе похађали су стални ученици а повремено су похађали
наставу и они који су имали потребе за неким додатним објашњењем или да вежбају
одређену област пред проверу знања.
Допунски рад организовао се током целе наставне године, односно чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад претпостављао
је и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја
(индивидуализација наставе, предавања с очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др.)
Трајање допунског рада трајало је у зависности од пропуста у знању, нивоа
усвојености градива, нивоа оптерећености ученика и стања њихових психофизичких
способности.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу српског језика, односно за продубљивање и проширивање знања
из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе. Додатни рад
непосредно активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија машту,
подстиче их на стваралачки рад и упућује их на самостално коришћење извора сазнања.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са интересовањима и жељама ученика.
Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким радом ученици су користили у
редовној настави и слободним активностима.
Са ученицима који су се определили за додатну наставу радило се интензивније у
другом полугодишту када се организовало такмичење. Додатни рад био је разноврстан и
богат, мада су се углавном вежбали садржаји из граматике. Садржајима додатне наставе
вршена је припрема ученика за такмичење.
Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 22. фебруара
2014. године. На такмичењу је учествовао двадесет и један ученик, и то: десет ученика
осмог разреда и једанаест ученика шестог разреда. На општинско такмичење пласирале су
се Јована Павловић (6-4),Милица Радојичић(6-4).
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Припремна настава
Пошто сам ове године имала два одељења осмог разреда то је подразумевало и
обавезних десет часова припремне наставе на крају школске године.У договору са
ученицима настава је одржана онако како је њима највише одговарало.Ове године је то
било мало теже организовати зато што су поред математике и српског језика одржани и
часови шест нових предмета.
Драмска секција
Драмска секција је ове године свој рад прилагодила припремању и извођењу
програма за прославу 150 година постојања наше школе.У реализацији програма драмска
секција је тесно сарађивала са рецитаторском секцијом као и до сада.
Сама представа замишљена је као својевремени времеплов којим посматрачи путују
кроз време и упознају се са женом која је поклонила имање за школу кроз њен
монолог.Посматрачи путују даље и упознају се са школом и школским системом у 18.
веку,19.веку,20. веку и наравно упознавање се завршава са садашњом ситуацијом у
школама.Представу је пратила и техничка подршка. На видео биму су се смењивала имена
бивших радника школе,тапија и писмо Тане Давидовић,слике школе из 18. века и садашњи
изглед наше школе.Свечаној академији су присустовали ученици,родитељи и бројни гости из
општине ,локалне самоуправе као и директори звездарских школа.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
присуствовањем и дискусији на угледном часу (2);
учешћем у обуци стручног усавршавања „Одељенски старешина/васпитач у дому као
посредник у конфликтима ученика“ (16);
организацијом приредбе за Дан школе тј.свечане академије поводом 150-годишњице
постојања школе и извођење дате представе (6);
учешћем у обуци стручног усавршавања „Планирање и реализација додатне обраѕовне
подршке деци/ученицима са сметњама у раѕвоју у школи /вртићу бр 337 (16)
организовањем одласка ученика у позориште и на концерт (3)
У оквиру Установе остварио сам 43 сати стручног усавршавања.
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизације и понављања и
утврђивања градива,а у мањој мери приликом обраде књиженог дела. Ове школске године
одржала сам неколико часова такмичарског типа на којима су се ученици такмичили у
групама и показали своје знање. Такмичарски тип задатака, ма колико био мотивациони и
занимљив ученицима, увек са собом носи ризик од „гласне учионице“, па деца често и не
обрате пажњу на одговоре осталих ученика нити на објашњења наставника у жељи да освоје
поен и победе.
Увидевши потребу појединих ученика да се истакну и докажу у индивидуалном раду
давала сам ученицима посебне задатке , прилагођене њиховим потребама и могућностима,
у виду реферата и израде паноа.
Иницијална тестирања сам спровела у свим одељењима на почетку школске
године ,као што сам и спровела полугодишње и завршно тестирање ученичког знања и
постигнућа.На основу анализе ових тестова могла су се видети ученичке слабости и из којих
су области.
Остале активности
Писала сам записнике са седница Одељењског већа осмог разреда и родитељских
састанака, о чему постоји евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада за осми разред.
Као разредни старешина осмог разреда обављала сам све активности везане за полагање
мале матуре,листе жеља и сам упис осмака.
Учествовала сам у извођењу екскурзије за ученике осмог разреда на релацији
Београд-Кремна-Сирогојно-Златибор-Београд. Екскурзија је изведена 14, 15 и 16. априла
2014. године.
9
8
8
8
5
5
7
8
8
10
10
10
34
31
31
2
3
3
7
9
9
10
9
10
10
10
10
29
31
31
25
25
25
24
24
24
28
28
29
28
28
28
28
28
28
1
-
-
25
25
25
24
24
24
28
29
29
28
28
22
105
106
106
Средња оцена
7
5
5
6
6
6
5
4
4
5
1
1
23
16
16
Свега ученика
7
9
9
3
4
4
4
7
7
3
7
7
17
27
27
Неоцењених
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Недовољних
Свега позитивних
укупно
Довољних
VIII/4
Добрих
VIII/3
Врло добрих
VI/5
Одличних
VI/4
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Српског језика
3,76
3,87
3,87
3,20
3,20
3,20
2,96
3,24
3,28
3,04
3,18
3,18
3,20
3,33
3,33
Предметни наставник
Светлана Ђокић
Јелена Тописировић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам Српски језик у шестом и осмом разреду. Укупан недељни број часова
редовне наставе је 20. Била сам одељењски старешина ученика VI/2 разреда.
Обавезна настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Разред
Одељење
VI
VI
VI
1
2
3
1
VIII
Број планираних часова
144
144
144
136
Број
реализованих
часова
144
143
142
135
Српски језик
VIII
2
Укупно
136
136
704
700
Допунска настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Укупно
Разред
Број
одељења
VI
VIII
3
2
Број
планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Додатна настава
Предмет
Српски језик
Српски језик
Укупно
Разред
Број
одељења
VI
VIII
3
2
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Секција
Назив секције
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
Укупно
Допунска настава
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Часове допунске наставе похађало је 30 ученика шестог и осмог разреда. Половина од
овог броја повремено је похађала наставу онда када су имали потребе за неким додатним
објашњењем или да вежбају одређену област пред проверу знања.
Допунски рад организовао се током целе наставне године, односно чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад претпостављао
је и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја
(индивидуализација наставе, предавања с очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др.)
Трајање допунског рада трајало је у зависности од пропуста у знању, нивоа
усвојености градива, нивоа оптерећености ученика и стања њихових психофизичких
способности.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу српског језика, односно за продубљивање и проширивање знања
из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе. Додатни рад
непосредно активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија машту,
подстиче их на стваралачки рад и упућује их на самостално коришћење извора сазнања.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са интересовањима и жељама ученика.
Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким радом ученици су користили у
редовној настави и слободним активностима.
Са ученицима који су се определили за додатну наставу радило се интензивније у
другом полугодишту када се организовало такмичење. Додатни рад био је разноврстан и
богат, мада су се углавном вежбали садржаји из граматике. Садржајима додатне наставе
вршена је припрема ученика за такмичење.
Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 3.марта 2014.
године. На такмичењу је учествовао један ученик шестог разреда и 4 ученика осмог разреда.
Три ученика осмог разреда су освојили пласман на Општинско такмичење, док је само један
ученик отишао на Градско и освојио треће место.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи остварила сам следећим активностима:
-организовањем одласка ученика у позориште и на Сајам књига (3+3+3 +3)
У оквиру Установе остварио сам 12 сати стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе остварила сам:
-похађањем програм обуке за прегледање завршног испита ученика 8. разреда (3)
Ван Установе остварила сам укупно 3.
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизације, понављања и
утврђивања градива, а у мањој мери приликом обраде књиженог дела. Ове школске године
одржала сам неколико часова такмичарског типа на којима су се ученици такмичили у
групама и показали своје знање. Такмичарски тип задатака, ма колико био мотивациони и
занимљив ученицима, увек са собом носи ризик од „гласне учионице“, па деца често и не
обрате пажњу на одговоре осталих ученика нити на објашњења наставника у жељи да освоје
поен и победе.
Увидевши потребу појединих ученика да се истакну и докажу у индивидуалном раду
давала сам ученицима посебне задатке, прилагођене њиховим потребама и могућностима, у
виду реферата и израде паноа.
Иницијална тестирања су спроведена у свим одељењима на почетку школске године
и на почетку другог полугодишта, као и полугодишње и завршно тестирање ученичког
знања и постигнућа. На основу анализе ових тестова могла су се видети ученичке слабости и
из којих су области.
Остале активности
На основу Решења о 40-часовној радној недељи за школску 2013/14. годину писала
сам записнике са седница Одељењског већа шестог разреда и родитељских састанака, о
чему постоји евиденција у Дневнику образовно-васпитног рада за шести разред.
Врло добрих
Добрих
Довољних
Свега позитивних
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
4
5
5
6
8
3
8
8
5
4
10
6
6
3
7
7
7
7
10
6
24
26
26
24
25
2
-
-
26
26
26
24
25
VI/1
VI/2
31.8.
8
4
7
6
25
-
-
25
Прво
Друго
1
5
6
9
10
5
7
5
24
24
-
-
24
24
VI/3
31.8.
5
9
5
5
24
-
-
24
Прво
Друго
1
3
7
11
10
4
8
9
26
27
2
1
-
28
28
VIII/1
31.8.
3
11
4
10
28
-
-
28
VIII/2
Прво
Друго
6
6
9
12
5
4
5
4
25
26
1
-
1
-
27
27
31.8.
6
12
4
4
26
-
-
27
Прво
Друго
31.8.
18
27
27
30
45
45
38
28
28
37
31
32
123
128
129
5
1
-
1
-
Укупно
Средња оцена
Одличних
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
Разред
Полугодиште
Успех ученика из Српског језика
3,00
3,42
3,42
3,29
3,56
3,04
3,58
2,89
3,21
3,53
3,76
3,15
3,50
3,51
Предметни наставник
Јелена Тописировић
Душица Илић
У основној школи ''Драгојло Дудић'' почела сам да радим 3. фебруара 2014. године.
Споразумом о међусобном преузимању запослених дошла сам из основне школе ''Свети
Сава'' у Панчеву уместо Весне Џивџановски. У другом полугодишту школске 2013/2014.
године, у овој школи, према Решењу о 40-часовној радној недељи, предавала сам предмет
енглески језик у шестом и осмом разреду са фондом од 18 часова недељно.
Извештајем је обухваћено појединачно друго полугодиште, период за који сам ја
одговорна, а реализација часова и успех ученика на крају школске године приказани су у
додатним табела
Обавезна настава
Број
Број
Број реализованих
Предмет
Разред
планираних
одељења
часова
часова
Енглески језик
VI
5
5x38=190
195
Енглески језик
VIII
4
4x34=136
135
Укупно
9
326
330
Допунска настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
Разред
Број
одељења
VI
VIII
5
4
Број
планираних
часова
9
9
Број реализованих
часова
10
10
20
Додатна настава
Предмет
Енглески језик
Разред
Број
одељења
VI
VIII
5
4
9
Укупно
Број
планираних
часова
10
9
19
Број реализованих
часова
10
10
20
Реализација часова за целу школску годину
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
5
4
9
Број
планираних
часова
5x72=360
4x68=272
632
Број реализованих
часова
357
266
623
Допунска настава
Предмет
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
VI
VIII
5
4
9
19
18
37
20
19
39
Додатна настава
Предмет
Енглески језик
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
5
4
9
Број
планираних
часова
19
18
37
Број реализованих
часова
20
18
38
Напомена: Одступања броја одржаних од броја планираних часова десила су се услед
специфичности распореда часова у појединим одељењима као и пар дана непредвиђених
ситуација и ванредних ненаставних дана услед поплава. У већини одељења мање часова је
одржано у првом полугодишту.
Одржано је и 12 часова припремне наставе за поправни испит у јуну за ученика осмог
разреда у периоду од 2. до 9. јуна 2014. године.
За ученике осмог разреда који су ишли на такмичење одржано је и 10 часова припеме за
такмичење за школско, општинско као и градско такмичење из енглеског језика. Сви часови
уписани су у евиденцији Дневника осталих облика образовно-васпитног рада за шети и осми
разред.
ИОП и ИПП
У току другог полугодишта, радила сам два ИОП-а са ученицима шестог разреда и девет ИПП
и то са 3 ученика осмог разреда и 6 ученика шестих разреда. Планови су израђени у
консултацији са наставницом која им је предавала пре ( Весна Џивџаносвки) и психологом
школе као и старешинама одељења у којима су ученици.
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована према потребама ученика са свим елементима
индивидуализације наставе. Методе и технике су прилагођаване потребама ученика, а
задаци су прилагођени нивоу знања и способностима тих ученика.
Ради ефекасније реализације часови допунске наставе су у другом полугодишту
одржавани у посебном термину за шести, а посебном термину за осми разред, тако да су
ученици оба разреда имали могућност да једном недељно усвоје, допуне или консолидују
своја знања на овим часовима.
Посебна пажња посвећена је ученицима који раде ИПП и ИОП. Њихов напредак је
праћен током целог другог полугодишта и о њиховом присуству часовима допунске наставе
и напретку ученика наставник је водио сопствену евиденцију.
О извођењу часова допунске наставе евиденцију сам водила и у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Осим ученика који су остварили значајан напредак у савладавању школског
програма, на часове додатне наставе могли су да долазе сви ученици који су заинтересовани
за тему која је обрађивана на часу додатне наставе, а која је унапред најављивана.
Додатна настава је имала образовни циљ да код ученика подстакне интересовање за
дати наставни предмет и да их мотивише за даљи рад, а у неколико случајева додатна
настава је кроз специфичне активности (учешће у изради пројеката, праћење видео
материјала о животу енглеских ђака, могућност утицања на планирање часа и његову
организацију) мотивисала ученике са слабијим постигнућима да напредују и поправе свој
успех.
За разлику од допунске наставе, где се инсистирало на индивидуализованом приступу,
на часовима додатне наставе ученици су били ангажовани у групним активностима, раду у
пару, тимском раду на часу у изради пројеката, али и самосталном истраживачком раду код
куће.
Ученици су подстицани да користе Интернет и упућивани у начине селекције
информација у односу на ниво својих језичких вештина.
О извођењу овог вида наставе евиденцију сам водила и у Дневницима осталих облика
образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи спроведено је кроз следеће активностима:
1. Присуство и дискусија на угледном часу (2 сата)
2. Излагање садржаја са семинара и програма стручног усавршавања на састанцима
стручних тела и органа који се односи на анализу стручних семинара- 5 излагања (15
сати)
3. присуствовање излагању садржаја са стручних скупова – слушалац – 3 излагања (3
сата)
4. Приказ књиге,приручника, дидактичког материјала – присуство презентацији
уџбеника издавачке куће Клетт и Нови Логос –слушалац – 2 презентације ( 2 сата)
5. Приказ блога, сајта и мултимедијалних садржаја- слушалац- 1 приказ (1 сат)
6. Организовање одласка ученика у позориште ( 3 сата)
7. Дежурство на пријемном испиту ( 8 сати)
У оквиру Установе остварила сам 34 сата стручног усавршавања у току другог
полугодишта у овој школи.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало кроз:
- присуством акредитованим семинарима
- присуство стручним скуповима
Присуствовала сам следећим семинарима,стручним скуповима, конференцијама:
*''Тhe English Book Oxford Day 2013'' 9.новембар 2013. – конференција К1 , 1 бод
*''Развој креативних вештина ученика'' YALS, 15. фебруар 2014. К1 8 сати неакредитован
*Конференција ''Cambridge Day'' , 13. април 2014. К1 , 1 бод, акредитован
*Друга Конференција о инклузији, 14.јун 2014. К3 1 бод, неакредитован
* ''Моја учионица 2'' у периоду од децембра 2013. Априла 2014. , К1, 15 сати, акредитован
* Студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом – присуство
презентацији уџбеника издавачке куће Express Publishing у Атини у периоду од 30.маја до 2.
јуна 2014. године (2 бода)
Опште карактеристике стила рада
Доминантан стил рада на мојим часовима је дијалошки, ређе фронтални, а
најзаступљеније су комбиноване методе рада, који је неопходан на сваком часу с обзиром
да се ради о учењу страног језика. На већини часова ученици су ангажовани у раду у пару и
групном раду, а степен усвојености садржаја ученик на часу финализује индивидуалним
излагањем одређеног садржаја.
Фронтални облик рада се користи у предавању нових граматичких садржаја, али се и овде
користи метода eliciting, односно, ученици се кроз дијалошку методу уз помоћ наставника
наводе да дају што више примера који садрже граматичку структуру која се обрађује, да би
затим сами и/или уз помоћ наставника донели закључак о форми, правилима, и сл.
Методе и технике рада прилагођавају се потребама одељења и потребама ученика унутар
одељења. Ученици који раде ИПП и ИОП добијају понекад посебна, а најчешће прилагођена
вежбања. Инсистира се на њиховом учешћу у раду у пару са бољим учеником или у
консолидацији знања у групном раду. Тестови се такође прилагођавају потребама ових
учениак (методе, технике, фонт и сл).
За наставника је такође важно учешће ученика у изради презентација, самосталних
истраживачких мини-пројеката, израда домаћих задатака, присуство часовима допунске и
додатне наставе.
Развој језичких вештина (читања, писања, слушања, говорења) подстиче се кроз садржаје
предвиђене уџбеником и друге материјале и наставна средства и прати се кроз Педагошку
евиденцију о сваком ученику.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта ове наставне године.
Разред Одличн
их
VI1
VI2
VI3
VI4
VI5
VIII1
5
8
3
5
3
2
Врло
добри
х
3
3
7
11
7
5
Добри
х
Довољн
их
7
1
5
3
6
7
11
13
9
6
8
14
Недовољ
ни/неоце
њени
-
Свега
позитивн
их
26
25
24
25
24
28
Свега
ученик
а
26
25
24
25
24
28
Средња
оцена
3.08
3.24
3.17
3.60
3.21
2.82
VIII2
VIII3
VIII4
7
9
8
4
1
1
6
6
5
9
13
14
-
26
29
28
26
29
28
3.34
3.21
3.11
У последњој табели је приказан успех ученика по разредима за целу школску годину.
Довољних
Свега позитивних
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
24
24
24
21
26
26
45
50
50
28
31
31
13
11
11
41
42
42
34
22
22
32
24
24
66
46
46
37
47
47
44
49
50
81
96
97
123
124
124
110
110
111
233
234
235
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
124
124
124
111
111
111
234
235
235
Средња оцена
Добрих
Укупно
Врло добрих
VIII
Одличних
VI
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Енглеског језика
3.32
3.26
3.26
3.10
3.11
3.12
3.20
3.19
3.19
За успех ученика у првом полугодишту задуженa је била наставница Весна Џивџановски.
Ивана Бисенић
У школској 2013/2014. години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
енглески језик у првом, другом и трећем разреду, са фондом од 20 часова недељно, почев
од другог полугодишта, тачније од 25.02.2014. године, по одласку колегинице на
породиљско одсуство.
Извештајем је обухваћено појединачно друго полугодиште, период за који сам ја
одговорна, а реализација часова и успех ученика на крају школске године приказани су у
додатним табела.
Друго полугодиште
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
Разред
I
II
III
Број
одељења
3
3
4
10
Број
планираних
часова
114
114
150
378
Број реализованих
часова
114
112
147
373
Реализација часова за целу школску годину
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
Разред
I
II
III
Број
одељења
3
3
4
10
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
216
216
288
720
214
214
283
711
Напомена: Оступања у броју планираних и одржаних часова настала су услед неколико
непредвиђених ненаставних дана због ванредне ситуације.
Допунска настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
Разред
II
III
Број
одељења
3
4
7
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
36
16
16
32
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована према потребама ученика са свим елементима
индивидуализације наставе. Методе и технике су прилагођаване потребама ученика, а
задаци су прилагођени нивоу знања и способностима тих ученика.
Посебна пажња посвећена је ученицима који раде ИПП и ИОП. Њихов напредак је
праћен током целог другог полугодишта и о њиховом присуству часовима допунске наставе
и напретку ученика наставник је водио сопствену евиденцију.
О извођењу часова допунске наставе евиденција је вођена у дневнику III2.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи спроведено је кроз следеће активностима:
8. Излагање на састанцима стручних тела и органа који се односи на анализу стручних
семинара – 1 излагање (3 сата)
9. Приказ блога Grammar Girl – излагач (8 сати)
10. Присуствовање излагању садржаја са стручних скупова – слушалац – 5 излагања (5
сати)
11. Дежурање на припремном и матурском испиту (16 сати)
12. Присуствовање приказу књиге, приручника и дидактичког материјала из области
образовања и васпитања – презентација уџбеника Klett и Нови Логос (2 сата).
У оквиру Установе остварила сам 34
полугодишта.
сата стручног усавршавања у току другог
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало кроз:
-
присуство акредитованим семинарима:
- “Планирање и реализација додатне образовне подршке деци / ученицима са
сметњама у развоју у школи /вртићу”( 16 сати )
Ван Установе остварила сам укупно 16 сати.
Стручно усавршавање обухвата само период другог полугодишта школске 2013/2014.
Опште карактеристике стила рада
Имајући у виду специфичности самог предмета и методички приступ који није увек могуће
уклопити у опште прихваћене оквире који се могу наћи у домаћој литератури, у мојој настави
најзаступљеније су комбиноване методе рада, које су неопходне на сваком часу с обзиром
да се ради о учењу страног језика.
Када се презентује нова лексичка грађа, најпре се од ученика очекује да сами одгонетну
значење речи, из контекста, уз помоћ асоцијација, па се тек онда даје објашњење. Овај
поступак (elicitation) се користи скоро увек приликом презентовања, без обзира да ли је у
питању лексика или граматика.
Узимајући у обзир да радим са одељењима првог, другог и трећег разреда у настави су
веома заступљене и интерактивне игре и визуелна помагала (флеш картице, лутке, предмети
и сл). На већини часова ученици су ангажовани у раду у пару и групном раду, а степен
усвојености садржаја ученик на часу финализује индивидуалним излагањем одређеног
садржаја.
Методе и технике рада прилагођавају се потребама одељења и потребама ученика унутар
одељења. Ученици који раде ИПП и ИОП добијају понекад посебна, а најчешће прилагођена
вежбања. Инсистира се на њиховом учешћу у раду у пару са бољим учеником или у
консолидацији знања у групном раду. Тестови се такође прилагођавају потребама ових
ученика (методе, технике, фонт и сл).
За наставника је такође важно учешће ученика у изради презентација, самосталних
истраживачких мини-пројеката, израда домаћих задатака, присуство часовима допунске
наставе.
Развој језичких вештина (читања, писања, слушања, говорења) подстиче се кроз садржаје
предвиђене уџбеником и друге материјале и наставна средства и прати се кроз Педагошку
евиденцију о сваком ученику.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта ове наставне године.
Разред
Одличн
их
Врло
добри
Добри
х
Довољн
их
Недовољ
ни/неоце
Свега
позитивн
Свега
ученик
Средња
оцена
II1
II2
II3
III1
III2
III3
III4
х
4
6
5
3
10
2
6
14
14
12
12
9
18
11
6
3
5
4
7
3
6
њени
-
1
3
6
1
2
4
их
24
24
25
24
27
25
27
а
24
24
25
24
27
25
27
4,33
4,37
4,04
4,00
4,00
4,44
4,25
У последњој табели је приказан успех ученика по разредима за целу школску годину.
Добрих
Довољних
Свега позитивних
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
Средња оцена
Укупно
Врло добрих
III
Одличних
II
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Енглеског језика
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
24
40
40
42
50
50
66
90
90
30
15
15
29
21
21
59
36
36
12
14
14
19
20
20
31
34
34
5
4
4
13
13
13
18
17
17
71
73
73
103
104
104
174
177
177
-
-
71
73
73
103
104
104
174
177
177
4,03
4,25
4,25
3,97
4,04
4,04
3,99
4,13
4,13
За успех ученика у првом полугодишту задуженa je билa наставницa Бојана Теофиловић.
Предметни наставник
Ивана Бисенић
Милијана Вујаклија
У школској 2013/2014. години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
енглески језик у петом разреду, са фондом од 8 часова недељно, почев од 2. 09. 2013.
године.
Реализација часова у првом полугодишту
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Разред
V
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
132
Број реализованих
часова
133
Реализација часова за целу школску годину
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Разред
V
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
288
Број реализованих
часова
283
Допунска настава
Предмет
Енглески језик
Разред
V
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
32
Број реализованих
часова
30
Додатна настава
Предмет
Енглески језик
Разред
V
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
32
Број реализованих
часова
28
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована према потребама ученика са свим елементима
индивидуализације наставе. Методе и технике су прилагођаване потребама ученика, а
задаци су прилагођени нивоу знања и способностима тих ученика.
Посебна пажња посвећена је ученицима који раде ИПП и ИОП. Њихов напредак је
праћен током целог другог полугодишта и о њиховом присуству часовима допунске наставе
и напретку ученика наставник је водио сопствену евиденцију.
О извођењу часова допунске наставе евиденција је вођена у дневнику допунске и
додатне наставе за пети разред.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Осим ученика који су остварили значајан напредак у савладавању школског
програма, на часове додатне наставе могли су да долазе сви ученици који су заинтересовани
за тему која је обрађивана на часу додатне наставе, а која је унапред најављивана.
Додатна настава је имала образовни циљ да код ученика подстакне интересовање за
дати наставни предмет и да их мотивише за даљи рад, а у неколико случајева додатна
настава је кроз специфичне активности (учешће у изради пројеката, праћење видео
материјала о животу енглеских ђака, могућност утицања на планирање часа и његову
организацију) мотивисала ученике са слабијим постигнућима да напредују и поправе свој
успех.
За разлику од допунске наставе, где се инсистирало на индивидуализованом приступу,
на часовима додатне наставе ученици су били ангажовани у групним активностима, раду у
пару, тимском раду на часу у изради пројеката, али и самосталном истраживачком раду код
куће.
Ученици су подстицани да користе Интернет и упућивани у начине селекције
информација у односу на ниво својих језичких вештина.
О извођењу овог вида наставе евиденцију сам водила у у дневнику допунске и
додатне наставе за пети разред.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у Установи спроведено је кроз следеће активности:
 Излагање садржаја са семинара и програма стручног усавршавања на састанцима
стручних тела и органа који се односи на анализу стручних семинара (2 сата)
 присуствовање излагању садржаја са стручних скупова – слушалац (3 сата)
 приказ књиге,приручника, дидактичког материјала – присуство презентацији
уџбеника издавачке куће Нови Логос –слушалац ( 1 сат)
 Приказ блога, сајта и мултимедијалних садржаја- слушалац (1 сат)
 Организовање одласка ученика у Амерички кутак ( 3 сата)
У оквиру Установе остварила сам 10 сати стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало кроз:
11. присуство акредитованим семинарима:
- “Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”( 7 сати )
- “ Seminar with Chris Rose” (1 поен)
Ван Установе остварила сам укупно 7 сати и 1 бод.
Опште карактеристике стила рада
Доминантан стил рада на мојим часовима је дијалошки, ређе фронтални, а
најзаступљеније су комбиноване методе рада, који је неопходан на сваком часу с обзиром
да се ради о учењу страног језика. На већини часова ученици су ангажовани у раду у пару и
групном раду, а степен усвојености садржаја ученик на часу финализује индивидуалним
излагањем одређеног садржаја.
Методе и технике рада прилагођавају се потребама одељења и потребама ученика унутар
одељења. Ученици који раде ИПП и ИОП добијају понекад посебна, а најчешће прилагођена
вежбања. Инсистира се на њиховом учешћу у раду у пару са бољим учеником или у
консолидацији знања у групном раду. Тестови се такође прилагођавају потребама ових
учениак (методе, технике, фонт и сл).
За наставника је такође важно учешће ученика у изради презентација, самосталних
истраживачких мини-пројеката, израда домаћих задатака, присуство часовима допунске
наставе.
Развој језичких вештина (читања, писања, слушања, говорења) подстиче се кроз садржаје
предвиђене уџбеником и друге материјале и наставна средства и прати се кроз Педагошку
евиденцију о сваком ученику.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта ове наставне године.
Разред
Одличн
их
Врло
добрих
Добри
х
Довољн
их
V1
V2
V3
V4
7
6
8
5
7
4
6
11
7
8
4
4
7
8
10
8
Недовољ
ни/неоце
њени
2
-
Свега
позитивн
их
28
26
28
28
Свега
ученик
а
28
28
28
28
Средња
оцена
3,50
3,31
3,43
3,46
У последњој табели је приказан успех ученика по разредима за целу школску годину.
Разред
Полугодиште
Одличних
Врло добрих
Добрих
Довољних
Свега позитивних
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
Средња оцена
Успех ученика из Енглеског језика
V
Прво
Друго
31.8.
20
26
26
29
28
28
31
23
23
30
33
35
110
110
112
-
2
2
-
112
112
112
3,36
3,43
3,40
Предметни наставник
Милијана Вујаклија
Андријана Ћосић
До 22. децембра 2013. години била сам одсутна, према Решењу о породиљском одсуству.
У школској 2013/2014. години, према Решењу о 40-часовној недељи, предајем предмет
енглески језик у четвртом и седмом разреду, са фондом од 19 часова недељно и грађанско
васпитање са фондом од 1 часа недељно, почев од од 23. децембра, по повратку са
породиљског одсуства.
Извештајем је обухваћено појединачно друго полугодиште, период за који сам ја
одговорна, а реализација часова и успех ученика на крају школске године приказани су у
додатним табелама.
Друго полугодиште
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Грађанско васпитање
Укупно
Разред
Број
одељења
IV
VII
VI
4
5
5
9
Број
планираних
часова
190
190
Број реализованих
часова
184
184
380
Допунска настава
Предмет
Енглески језик
Укупно
Разред
Број
одељења
VII
4
4
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
Додатна настава
Предмет
Енглески језик
Укупно
Разред
Број
одељења
VII
5
5
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
Реализација часова за целу школску годину
Обавезна настава
Предмет
Енглески језик
Енглески језик
Укупно
Разред
IV
VII
Број
одељења
4
5
9
Број
планираних
часова
360
360
720
Број реализованих
часова
354
354
Допунска настава
Предмет
Енглески језик
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
5
5
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
Додатна настава
Предмет
Енглески језик
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
5
5
Број
планираних
часова
30
30
Број реализованих
часова
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована према потребама ученика са свим елементима
индивидуализације наставе. Методе и технике су прилагођаване потребама ученика, а
задаци су прилагођени нивоу знања и способностима тих ученика. Циљ допунске наставе је
да се ученицима пружи могућност да једном недељно усвоје, допуне или консолидују своја
знања на овим часовима.
У другом полугодишту организовани су одвојени часови допунске наставе за четврти
и седми разред.
О извођењу часова допунске наставе евиденцију сам водила у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Осим ученика који су остварили значајан напредак у савладавању школског
програма, на часове додатне наставе могли су да долазе сви ученици који су заинтересовани
за тему која је обрађивана на часу додатне наставе, а која је унапред најављивана.
Додатна настава има образовни циљ да код ученика подстакне интересовање за дати
наставни предмет и да их мотивише за даљи рад, а у неколико случајева додатна настава је
кроз специфичне активности (учешће у изради представе на енглеском језику, учешће у
изради пројеката, могућност утицања на планирање часа и његову организацију) мотивисала
ученике са слабијим постигнућима да напредују и поправе свој успех.
За разлику од допунске наставе, где се инсистирало на индивидуализованом приступу,
на часовима додатне наставе ученици су били ангажовани у групним активностима, раду у
пару, тимском раду на часу у изради пројеката, али и самосталном истраживачком раду код
куће.
За реализацију ових часова често је коришћен мултимедијални приступ: пројекције
видео материјала и других аудио-визуелних садржаја.
Ученици су подстицани да користе Интернет и упућивани у начине селекције
информација у односу на ниво својих језичких вештина.
О извођењу овог вида наставе евиденцију сам водила и у Дневницима осталих облика
образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи спроведено је кроз следеће активности:
 извођење стручних тема
 излагање на састанцима стручних тела и органа који се односи на анализу стручних
семинара
 присуствовање излагању садржаја са стручних скупова – слушалац
 држање угледног часа
У оквиру установе учествовала сам у извођењу стручних тема и излагању на
састанцима стручног већа. Такође сам слушала излагања колега и учествовала у анализи и
дискусији. Учествовала сам и у планирању, организацији и анализи активности образовно –
васпитног карактера.
У априлу сам, заједно са наставницом Анкицом Дмитровић, учествовала у пројекту
Општине Звездара „Путујем – упознајем душу Европе“. Пројекат је осмишљен тако да деца
зведарских школа представљају једни другима различите земље Европе, при чему је сваки
пут друга школа домаћин. Ми смо као домаћини представили Велику Британију представом
на енглеском језику у којој су учествовали ученици четвртих и седмих разреда. Представа је
упознале ученике са најзнаменитијим личностима Велике Британије.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало кроз:
 присуством акредитованим семинарима
 присуство стручним скуповима




Развој креативних вештина ученика – Удружење језичких школа Србије и Британски
савет, 15. фебруар 2014. К1
Конференција Cambridge Day, Дата Дидакта, 13. април 2014, Београд, 1 бод К1
ЕLTA конференција, 16. и 17. мај 2014, Београд, 16 бодова К1
Конференција о инклузији, 14. jун, 2014, Београд, 1 бод К3
Стручно усавршавање обухвата само период другог полугодишта школске 2013/2014,
с обзиром да сам прво полугодиште била на породиљском одсуству.
Опште карактеристике стила рада
Доминантан стил рада на мојим часовима је дијалошки, ређе фронтални, а
најзаступљеније су комбиноване методе рада, који је неопходан на сваком часу с обзиром
да се ради о учењу страног језика. На већини часова ученици су ангажовани у раду у пару и
групном раду, а степен усвојености садржаја ученик на часу финализује индивидуалним
излагањем одређеног садржаја.
Фронтални облик рада се користи у предавању нових граматичких садржаја, али се и овде
користи метода eliciting, односно, ученици се кроз дијалошку методу уз помоћ наставника
наводе да дају што више примера који садрже граматичку структуру која се обрађује, да би
затим сами и/или уз помоћ наставника донели закључак о форми, правилима, и сл.
Методе и технике рада прилагођавају се потребама одељења и потребама ученика унутар
одељења. Ученици који раде ИПП и ИОП добијају понекад посебна, а најчешће прилагођена
вежбања. Инсистира се на њиховом учешћу у раду у пару са бољим учеником или у
консолидацији знања у групном раду. Тестови се такође прилагођавају потребама ових
учениак (методе, технике, фонт и сл).
За наставника је такође важно учешће ученика у изради презентација, самосталних
истраживачких мини-пројеката, израда домаћих задатака, присуство часовима допунске и
додатне наставе.
Развој језичких вештина (читања, писања, слушања, говорења) подстиче се кроз садржаје
предвиђене уџбеником и друге материјале и наставна средства и прати се кроз Педагошку
евиденцију о сваком ученику.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта ове наставне године.
Разред Одличн
их
IV1
IV2
IV3
IV4
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
8
10
12
9
7
4
6
7
11
Врло
добри
х
7
9
8
9
5
4
3
4
1
Добри
х
Довољн
их
11
5
6
2
3
9
8
9
5
/
2
1
3
9
6
7
6
6
Недовољ
ни/неоце
њени
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Свега
позитивн
их
26
27
27
23
24
23
24
26
23
Свега
ученик
а
26
27
27
23
24
23
24
26
23
Средња
оцена
3,88
4,03
4,14
4,04
3,42
3,26
3,33
3,46
3,74
У последњој табели је приказан успех ученика по разредима за целу школску годину.
Довољних
Свега позитивних
Недовољних
Неоцењених
Свега ученика
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
31
39
39
27
35
35
58
74
74
34
33
33
18
17
17
67
50
50
30
24
24
35
34
34
65
58
58
9
6
6
28
34
34
37
40
40
102
102
102
113
120
120
215
222
222
/
/
/
3
/
/
3
/
/
/
/
/
4
/
/
4
/
/
102
102
102
120
120
120
222
222
222
Средња оцена
Добрих
Укупно
Врло добрих
VII
Одличних
IV
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Енглеског језика
3,91
4,03
4,03
3,20
3,44
3,44
3,81
3,71
3,71
За успех ученика у првом полугодишту задужене су биле и наставнице Татјана Станковић и
Ивана Бисенић.
Предметни наставник
Андријана Ћосић
Сандра Вујић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
ликовна култура у петом, шестом, седмом и осмом разреду, са фондом од 20 часова
недељно. Била сам одељењски старешина ученика седмог разреда.
Обавезна настава
Предмет
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Укупно
Разред
V
VI
VII
VIII
Број
одељења
4
5
5
2
15
Број
планираних
часова
296
180
180
68
724
Број реализованих
часова
289
179
178
66
712
Секција
Назив секције
Разред
Ликовна секција
V,VI,VII,VII
I
Број
одељења
16
Укупно
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
72
60
72
60
Ликовна секција
Ликовна секција је почела са радом у септембру. Окупљала је ученике од V до VIII разреда.
Било је заступљено пуно креативних радионица. Кроз пуно техника, тема и идеја ученици су
се изразили на различите начине. Узели смо учешће на ликовним конкурсима а такмичили
смо се и у школи. Организовали смо продајне изложбе- ,,накит и новогодишње честитке и
украси“. Учествовали смо на дечијој пијаци на општини Звездара. На ликовном конкурсу
„Мали Пјер-општина Звездара“ освојили смо прво место –Тамара Загорац 7-3. Милица
Стојановић8-2 освојила прво место на општинском ликовном конкурсу и на градском прво
место-,,Слушајте мама и тата ја хоћу сестру ил брата,,). На ликовном конкурсу „У сусрет
Ускрсу“осволили прво место Милица Качар 7-3 и Немања Танасић 6-2.На републичком
ликовном конкурсу библиотеке ,,Ј. Ј. ЗМАЈ,, Филип Протић 6-3 освојио треће место за
илустрацују-тема је била,,У хајку на бајку,,.На ликовном конкурсу за грб школе-1. место на
школском Милица Стојановић 8-2, 2.место Теодора Грковић 8-2.
Освојили смо и друго место за најлепшу ускршњу колекцију осликаних јаја). Вредно смо
припремали радове (фотографија, слика, скулптура...). Пуно смо маштали и стварали.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
организацијом изложбе у школи;
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац и учесник и
присуствовањем на стручном скупу
oрганизацијом изложби ван школе
У оквиру Установе остварио сам _64____ сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина
присуством акредитованим семинарима:
- “ Одељенски старешина /васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“
( 16 сати )
- “ Планирање и реализација додатне образовне подршке деци / ученицима са
сметњама у развоју у школи /вртићу”( 16 сати )
Ван Установе остварила сам укупно 34 сата.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави највише користим фронтални облик рада и комбиноване методе. Групни
облик рада углавном организујем када то захтева тема или наставна јединица. Уопштено
гледано, доминантан стил у настави је фронтални облик рада, којим се обезбеђује пажња и
дисциплина ученика. Експериментално у мом стилу рада је комбиновање различитих
техника и презентовање истих.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
Врло
Добри
добрих х
V1
V2
V3
V4
VI1
VI2
VI3
VI4
VI5
VII1
VII2
5
5
8
5
8
1
20
17
14
17
12
16
14
16
13
18
14
7
6
5
3
2
3
4
6
5
5
8
3
3
5
1
6
Довољн
их
/
/
/
1
1
/
/
1
2/
1
Недовољн Свега
их
позитивн
их
/
28
/
26
/
28
/
28
/
26
/
25
/
25
/
25
/
24
/
24
/
23
Свега
ученик
а
26
26
28
28
26
25
25
25
24
24
23
Средња
оцена
4,61
4,50
4,29
4,36
4,19
4,32
4,46
4,52
4,54
4,54
4,26
VII3
VII4
VII5
VIII2
16
17
17
21
2
6
4
2
3
1
1
3
3
2
/
VIII4
17
3
6
2
/
24
26
23
26
1/
/
/
/
24
26
23
26
28
4,29
4,46
4,69
4,69
28
4,25
Предметни наставник
Сандра Вујић
Надица Милошевић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
muzička kultura у петом, шестом, седмом и осмом разреду, са фондом од 20 часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
Muzička kultura
Muzička kultura
Muzička kultura
Muzička kultura
Укупно
Разред
V
VI
VII
VIII
Број
одељења
4
3
5
4
16
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
296
108
180
136
720
Секција
Назив секције
Muzička kultura
Укупно
Разред
V iVIII
Број
одељења
2
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
72
72
60
60
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
организацијом изложбе ван школе;
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац и учесник-организатор
oрганизацијом изложби у школи
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:

присуством акредитованим семинарима;
Два акредитована семинара из области подршка развоју личности детета и ученика
у укупном трајању од 32сати.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави највише користим фронтални облик рада и комбиноване методе. Групни
облик рада углавном организујем када то захтева тема или наставна јединица. Уопштено
гледано, доминантан стил у настави је фронтални облик рада, којим се обезбеђује пажња и
дисциплина ученика. Експериментално у мом стилу рада је комбиновање различитих
техника и презентовање истих.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
Врло
Добри
добрих х
V1
V2
V3
V4
VI3
VI4
VI5
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
VIII2
20
15
15
18
10
19
13
19
14
17
17
17
22
4
5
6
2
8
VIII4
VIII1
VIII3
19
18
23
3
4
6
5
6
2
5
3
5
2
1
1
2
2
5
2
3
2
6
4
2
2
5
3
5
1
2
Довољн
их
1
2
1/
1
/
1
3
3
2
1/
2
4
1
Недовољн Свега
их
позитивн
их
/
28
/
26
/
28
/
28
/
24
/
24
/
24
/
24
/
22
/
24
26
/
23
/
26
/
/
28
28
29
Свега
ученик
а
28
26
28
28
24
24
24
24
22
24
26
23
26
28
28
29
Средња
оцена
4,54
4,23
4,25
4,36
4,17
4,38
4,54
4,54
4,41
4,38
4,46
4,69
4,76
4,36
4,32
4,66
Предметни наставник
Надица Милошевић
Драгана Фиданов
У школској 2013/14. години предавала сам Музичку културу у шестом разреду(6-1, 6-2).
Такође,држала сам и музичку секцију школског хора и оркестра.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Музичка култура
Секција
Хор старијих разреда
Оркестар
Број
планираних
часова
Број
одељења
Број реализованих
часова
6.
2
36
36
5.6.7.8.
7.8.
12
8
108
108
108
108
Хор и оркестар
Часови су одржавани континуирано. Ученици су успешно савладали основе вокалне
технике,и научили мноштво песама,што народних и уметничких,тако и песме из различитих
епоха и жанрова,и на различитим језицима.На часовима оркестра,ученици су научили да
свирају са нотног текста,а било је часова посвећених импровизацији и компоновању.
Чланови хора су са радошћу и ентузијазмом приступали раду и уложили свој труд и таленат.
Резултате овог рада,ученици су представили на школским приредбама,где су показали
завидан ниво музицирања. Круна заједничког рада и вредног вежбања била је Свечана
Академија поводом значајног јубилеја 150 година наше школе где су ученици показали свој
таленат,музикалност и труд. Овај наступ био је запажен и повољно оцењен,а деца су певала
и свирала надахнуто и са љубављу.
Доминантан стил рада
31.8.
20
4
2
-
-
-
-
26
Средња оцена
Свега ученика
Неоцењених
Недовољних
Свега позитивних
Довољних
Добрих
Врло добрих
Одличних
Успех ученика из Музичке културе
Полугодиште
Разред
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизација и понављања,а
неизоставан је и при превању и свирању.Ове школске године одржала сам више
мултимедијалних часова и часова на којима су се ученици такмичили у групама. Оно што је
ученицима било веома занимљиво,а при чему смо кроз игру и забаву много научили су
такозвани музички квизови и асоцијације.
Друго
полугоди
ште
4,69
31.8.
14
3
6
2
25
-
-
25
Друго
полугоди
ште
4,16
Предметни наставник
Драгана Фиданов
Саша Милошевић
У школској 2013/14. години радио сам према решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавао сам Историју у шестом, седмом и осмом разреду. Укупан недељни број часова
редовне наставе је 20.. Одељењски старешина сам VIII-2 разреда.
Одржао сам планирани број часова редовне наставе у свим разредима.
Обавезна настава
Предмет
Историја
Историја
Историја
Историја
Укупно
Допунска настава
Разред
VI
VII
VIII
Предмет
Разред
Историја
Историја
VI
VIII
Број
одељења
5
1
4
Број
одељења
5
4
Укупно
Додатна настава
360
72
272
704
Број
планираних
часова
18
18
Разред
Истроја
Историја
Укупно
VI
VIII
Број
одељења
5
4
Број реализованих
часова
352
70
264
684
Број реализованих
часова
18
18
36
Предмет
Припремна настава
Број
планираних
часова
Број
планираних
часова
18
18
36
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Предмет
Разред
VIII
Број
одељења
4
Укупно
Број
планираних
часова
10
10
Број реализованих
часова
10
10
Секција
Назив секције
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
Укупно
Допунска настава
На основу решења о четрдесеточасовној радној недељи није планирана допунска
настава алије допунска настава на састанку стручног већа додељена мојим колегама.
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности који су били
заинтересовани за текмичење из историје.
Са ученицима који су се определили за додатну наставу радило се интензивније у
другом полугодишту када се организовало такмичење. Садржајима додатне наставе
ученици су се добро припремили за Општинско такмичење.
Школско такмичење из историје одржано је фебруара 2013. године. На Општинско
такмичење, из VI-5 разреда пласирала се четри ученик. Ученици осмог разреда нису
учествовали на такмичењу. На Градско такмичење није се пласирао ниједан ученик.
Редовно сам водио евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи
$ излагањем садржаја на стручним скуповима
$ учешћем на стручним скуповима-слушалац
$ учествовањем у организацији такмичења на општинском и градском нивоу
$ учешћу у раду Педагошког већа
$ присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Klett;
$ присуствовањем преѕентације уџбеника Издавачке куће Логос
У оквиру Установе остварио сам __________ сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе
$ разна студијска путовања
$ учешће на Светосавском сабору историчара одржаног на Филозофском факултету
у Београду крајем јануара 2014.год.
$ учешће на семинару одржаном у школи у вези ИОП-а
$ учешће на Београдском маратону
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизација и понављања. Ове
школске године одржао сам више мултимедијалних часова и часова на којима су се ученици
такмичили у групама. Такмичарски тип задатака, ма колико био мотивациони и занимљив
ученицима, увек са собом носи ризик од „гласне учионице“, па деца често и не обрате
пажњу на одговоре осталих ученика нити на објашњења наставника у жељи да освоје поен и
победе.
Иницијалнио тестирање сам спровео у свим разредима. Сви резултати тестирања су
анализирани, као и задаци које су ученици решавали.
Учествовао у извођењу екскурзије за осме разреде
VII-1
VIII-1
VIII-2
10
7
3
3
7
7
-
7
9
7
9
6
7
-
25
26
21
23
23
24
-
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
8
10
8
7
6
8
5
7
-9
5
5
4
6
8
3
5
6
9
6
5
3
5
5
7
6
3
5
6
5
8
6
3
4
12
12
3
25
25
23
24
22
22
28
28
26
1
3
2
1
-
25
26
24
25
24
24
-
1
3
2
-
-
1
Средња оцена
1
3
4
5
4
5
-
Свега ученика
7
7
7
6
6
5
-
Неоцењених
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Недовољних
Свега позитивних
VI-5
Довољних
VI-4
Добрих
VI-3
Врло добрих
VI-2
Одличних
VI-1
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Историје
3,23
3,31
3,21
3,16
3,33
3,33
-
25
25
3,60
3,80
3,37
3,41
3,44
3,42
3,11
3,29
3,00
-
24
24
25
24
28
28
27
Друго
12
6
6
2
26
26
4,15
31.8.
Прво
5
4
10
7
26
2
28
3,11
VIII-3
Друго
4
4
11
10
29
29
3,07
31.8.
-Прво
5
3
7
11
26
2
28
2,93
VIII-4
Друго
8
9
11
28
28
3,18
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Укупно
Друго
31.8.
Напомена: Ово је само пресек стања на дан 28.6 2014.год. јер наставна година се завршава
31.8.2014. год.
Саша Р. Милошевић, проф.
Марина Јовановић Итић
У школској 2013/14. години радила сам према решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам Историју у петом и седмом разреду. Укупан недељни број часова редовне
наставе је 20.
Одржала сам планирани број часова редовне наставе у свим разредима.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Историја
Историја
Укупно
V
VII
Број
одељења
4
1
5
Број
планираних
часова
144
72
216
Број реализованих
часова
139
70
209
Додатна настава
Предмет
Разред
Историја
Историја
Укупно
V
VII
Број
одељења
4
1
Број
планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
9
23
32
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности који су били
заинтересовани за такмичење из историје.
Са ученицима који су се определили за додатну наставу радило се интензивније у
другом полугодишту када се организовало такмичење. Садржајима додатне наставе ученици
су се добро припремили за Општинско такмичење.
Школско такмичење из историје одржано је фебруара 2014. године.
На Општинско такмичење, из VII/5 разреда пласирале су се две ученице: Александра
Антонијевић (II место) и Соња Божовић (III место). Ученици петог разреда нису показали
заинтересованост за додатну наставу, па стога нису ни учествовали на такмичењу.
На Градско такмичење пласирале су се обе ученице VII/5 разреда: Антонијевић
Александра и Соња Божовић. Ученица Антонијевић Александра је на Градском такмичењу
освојила друго место, и остварила пласман на ранг Републичког такмичења.
На Републичком такмичењу које се одржало 08.06. 2014. у Аранђеловцу(место и
датум одржавања такмичења било је промењено и одложено за две недеље од првобитног
плана због вандредне ситуације и поплава које су задесиле Србију у мају ове године)
ученица Александра Антонијевић је освојила ПРВО МЕСТО У РЕПУБЛИЦИ.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2012/2013. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи
Присуствовањем излагању садржаја са семинара и стручних скупова – слушалац
учествовањем у организацији такмичења на општинском, градском и републичком нивоу
У оквиру Установе остварила сам 26 сати стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе
*присуством акредитованим семинарима
-Нова школа-Вишефронтална настава(16 сати)
*присуством стручним скуповима
-Примена дигитализованих историјских извора посвећених Првом светском рату у настави(1
дан)
Ван оквира установе остварила сам 17 сати
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада, дијалошку и
илустративно-демонстративну методу. Групни облик рада углавном организујем на
часовима систематизација и понављања. Трудим се да укључим у рад сваког ученика и дајем
им савете како да дођу до садржаја који су им неопходни у решавању свакодневних
проблема.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разре
д
Одличн
х
Врло
добри
х
Добри Довољ
х
них
Недово- Неоце Свега
љних
позит
њених ивних
28
V1
14
9
2
3
V2
10
11
2
3
-
2
V3
10
10
6
2
-
V4
16
4
2
6
VII5
14
1
4
3
Свега
Средња
ученика оцена
28
4,21
26
28
4,08
-
28
28
4,00
-
-
28
28
4,07
-
1
22
23
4,18
Наставник Марина Јовановић-Итић
Бојана Радић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам историју у седмом разреду. Укупан недељни број часова редовне наставе је
6.Била сам запослена са непуним радним временом ( 30% )
Одржала сам планирани број часова редовне наставе у свим разредима.
Обавезна настава
Предмет
Историја
Укупно
Допунска настава
Предмет
Историја
Укупно
Додатна настава
Разред
Број
одељења
VII
3
3
Разред
VII
Предмет
Разред
Историја
VII
Број
одељења
3
Број
планираних
часова
216
216
Број
планираних
часова
10
10
Број
одељења
3
Број реализованих
часова
213
213
Број реализованих
часова
10
10
Број
планираних
часова
20
Број реализованих
часова
20
Укупно
20
20
Допунска настава
Допунска настава организовала се за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Допунски рад организовао се током целе наставне године, односно чим су се уочиле
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Допунски рад претпостављао
је и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја
(индивидуализација наставе, предавања с очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др.)
Трајање допунског рада трајало је у зависности од пропуста у знању, нивоа
усвојености градива, нивоа оптерећености ученика и стања њихових психофизичких
способности.
О извођењу допунске наставе уредно сам водила евиденцију у педагошкој свесци.
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу историје, односно за продубљивање и проширивање знања из
свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе. Додатни рад
непосредно активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија машту,
подстиче их на стваралачки рад и упућује их на самостално коришћење извора сазнања.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са интересовањима и жељама ученика.
Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким радом ученици су користили у
редовној настави и слободним активностима. Ученици су се самостално определили за
додатни рад.
Са ученицима који су се определили за додатну наставу радило се интензивније у
другом полугодишту када се организовало такмичење. Садржајима додатне наставе вршена
је припрема ученика за такмичење.
Школско такмичење из историје одржано је 28 феб. 2013. године. На општински ниво
такмичења пласирала су се пет ученика. На градски ниво пласирала су се три ученика.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у педагошкој свесци.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
извођењем угледних часова – по један у сваком полугодишту;
присуством на угледним часовима
учествовањем у организацији такмичења на општинском нивоу;
присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Klett;
Стручно усавршавање ван Установе
~ похађала сам програм обуке стручног усавршавања ,, НАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ ПУТЕМ
ИКТ-а “ К4 П1
у трајању од 16сати , март 2014.год.
~ савладала програм обуке стручног усавршавања ,,Дијагностика, превенција и
отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика” К2 П5 и 6,
у тајању од 16 сати , јуни 2014.
~ присуствовала стручним скуповима опстинско и градског актива историчара.
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизација и понављања. Ове
школске године одржала сам више мултимедијалних часова и часова на којима су ученици
изложили своје презентације у Power point-у .
На почетку године извршила сам иницијално тестирање која сам спровела у свим
одељенима. Веома често користила сам метод 15 мин .писменог проверавања у облику
теста или питање по слободном избору ученика.
Успех ученика на крају школске наставне 2013 / 2014. године био је са просечном
оценом изнад четворке, што говори о успешном раду, залагању и сарадњи наставника и
ученика.
Свега ученика
-
1
-
23
24
26
3
2
Средња оцена
Неоцењених
7
4
3
Недовољних
4
5
4
Свега позитивних
11
12
17
Довољних
Добрих
VI
Врло добрих
2
3
4
Одличних
разред
одељење
Успех ученика из ИСТОРИЈЕ
4.04
4.08
4.38
Предметни наставник
Бојана Радић
Анкица Дмитровић
У школској 2013/14. години радила сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавала сам Географију у петом, шестом и седмом разреду. Укупан недељни број часова
редовне наставе је 22. Била сам одељењски старешина ученика 5/1 разреда.
Одржала сам планирани број часова редовне наставе у свим разредима.
Обавезна настава
Предмет
Географија
Географија
Географија
Укупно
Разред
V
VI
VII
Број
одељења
Број
планираних
часова
4
4
5
13
36
72
68
176
Број реализованих
часова
Додатна настава
Предмет
Географија
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
Број
планираних
часова
5
5
18
18
Број реализованих
часова
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу географије, односно за продубљивање и проширивање знања из
свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе. Додатни рад
непосредно активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија машту,
подстиче их на стваралачки рад и упућује их на самостално коришћење извора сазнања.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са интересовањима и жељама ученика.
Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким радом ученици су користили у
редовној настави и слободним активностима. Ученици су се самостално определили за
додатни рад.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године),
дефинише различите облике стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
присуством на угледним часовима;
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
организацијом приредбе за Дан школе и учешћем за прославу Савиндана;
учествовањем у организацији такмичења на општинском нивоу;
присуствовањем састанцима Актива географа
присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Klett;
У оквиру установе учествовала сам у извођењу стручних тема и излагању на
састанцима стручног већа. Такође сам слушала излагања колега и учествовала у анализи и
дискусији. Учествовала сам и у планирању, организацији и анализи активности образовно –
васпитног карактера.
У априлу сам, заједно са наставницом Андријаном Ћосић, учествовала у пројекту
Општине Звездара „Путујем – упознајем душу Европе“. Пројекат је осмишљен тако да деца
зведарских школа представљају једни другима различите земље Европе, при чему је сваки
пут друга школа домаћин. Ми смо као домаћини представили Велику Британију представом
на енглеском језику у којој су учествовали ученици четвртих и седмих разреда. Представа је
упознале ученике са најзнаменитијим личностима Велике Британије.
Стручно усавршавање ван Установе вршило се учествовањем на одобреним
облицима облика и стручних скупова.
„Електронска школа за почетнике – креирање курсева за учење на даљину путем интернета”
- у трајању 24 сата.
“Одељенски старешина као посредник у конфликтима ученика” - 19. и 20. октобар 2013. у
трајању 16 сати.
“Партнерство између специјалне и редовне школе – мрежа подршке инклузивном
образовању” - 18. октобар 2013. у трајању 8 сати.
“Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге” - 14. децембар 2013. у трајању 8 сати.
Ван Установе остварила сам укупно: 56 сати
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални облик рада и дијалошку методу.
Групни облик рада углавном организујем на часовима систематизација и понављања. Ове
школске године одржала сам више мултимедијалних часова и часова на којима су се
ученици такмичили у групама.
Остале активности
Била сам наставник координатор Ученичког парламента.
Учествовала сам у извођењу екскурзије за ученике петог разреда на релацији Београд
– Ресавска пећина – Покајница – манастир Манасија - Београд. Екскурзија је изведена у јуну
2013. године.
22
19
19
23
21
21
23
23
23
13
11
12
23
13
15
13
9
10
109
107
108
99
100
102
117
120
121
2
1
3
2
4
1
Средња оцена
27
31
31
24
26
26
42
28
28
Свега ученика
Свега позитивних
47
48
48
29
40
40
39
60
60
Неоцењених
Довољних
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Недовољних
Добрих
VII
Врло добрих
VI
Одличних
V
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Географије
3.99
4.08
4.11
3.51
3.87
3.91
3.81
4.13
4.14
Предметни наставник
Анкица Дмитровић
Горан Кековић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавао сам предмет
физика у шестом, седмом и осмом разреду, са фондом од 20 часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
Физика
Физика
Физика
Укупно
Разред
VI
VII
VIII
Број
одељења
1
5
4
10
Број
планираних
часова
72
360
272
704
Број реализованих
часова
65
334
252
651
Допунска настава
Предмет
Физика
Физика
Физика
Укупно
Разред
VI
VII
VIII
Број
одељења
2
4
4
10
Број
планираних
часова
36
36
Број реализованих
часова
30
36
Додатна настава
Предмет
Физика
Физика
Физика
Укупно
Разред
VI
VII
VIII
Број
одељења
2
4
4
10
Број
планираних
часова
36
36
Број реализованих
часова
36
8
44
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који нису остварили основног нивоа
постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у савлађивању појединих програмских
целина и наставних тема.
Допунска настава је организована током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. У том смислу, за ученике који ни уз
помоћ наставника не испуњавају основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен
индивидуални наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима
тих ученика. Овај вид наставе је имао континуитет током целе наставне године, пошто је
извођена све док је и један ученик имао потребу за допунском наставом. О извођењу овог
вида наставе евиденцију сам водио у Дневницима осталих облика образовно-васпитног
рада.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Додатна настава је имала образовни циљ да код ученика подстакне
интересовање за дати наставни предмет, науку и технологију и да их мотивише за даљи рад.
Образовни задатак се остваривао кроз припрему за такмичења где су ученици били посебно
мотивисани и том смислу, на општинско такмичење из физике су изашли ученици 7 разреда
Филип Ђорђић и Александра Антонијевић.
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на додатној настави су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика и коришћење савремених
технологија и Интернета. Евиденцију додатне наставе сам водио у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
извођењем и присуством угледним часовима;
презентовањем стручних тема ;
развијањем наставничких компетенција које се односе на подршку развоја личности детета
и ученика и пратеће законске регулативе
излагањима на састанцима стручних тела и органа која се односе на приоритетне области
стручног усавршавања;
организација и руковођење стручног већа природно-техничких наставних предмета.
објављивањем научних радова у међународним часописима и на међународним
конференцијама и конгресима и учешће у научно-истраживачким пројектима;
(чл. 4, ст. 6, Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника)
Током 2013/2014. године објавио сам један научни рад у међународном часопису у
оквиру научно-истраживачког пројекта, заведеног у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, под редним бројевима 175006.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на следећи начин:
присуством акредитованим семинарима;
Акредитовани семинар из области компетенције за комуникацију и сарадњу (К4)
укупном трајању од 16 сати.
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега били
прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима је одговарао фронтални облик рада у комбинацији са дијалошком
или хеуристичком методом. На часовима утврђивања градива, лабораторијских вежби и
демонстрација понекад су се примењивали групни облици рада, при чему треба нагласити
да је овај наставни облик био најделотворнији код лабораторијских вежби, где је и
интересовање ђака било највеће. Такође, графичко-визуелне методе у комбинацији са
савременим технологијама (Интернет) су биле посебно ефикасне када је ђацима требало
представити савремена достигнућа у науци и технологији.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разр
ед
Одличн
их
Врло
добр
их
Добр
их
Довољн
их
Недовољ
них
VI4
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
6
3
3
7
7
8
5
8
7
5
5
6
5
5
8
7
4
8
4
3
7
8
9
7
7
1
8
6
10
5
7
7
5
4
4
6
11
4
8
15
1
-
Неоц Свега
Свега
епозитивн учени
њен их
ка
и
25
25
24
24
1
22
23
23
24
26
26
1
22
23
28
28
26
26
29
29
28
28
Средња
оцена
3,40
3,21
3,27
3,54
3,69
3,77
3,11
3,77
3,34
2,93
Предметни наставник
Горан Кековић
Владан Марков
У школској 2013/2014 години, предавао сам предмет физика у шестом разреду, у
периоду од 18. марта 2014. па до 12 јуна 2014. са фондом од 8 часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
Физика
Укупно
Допунска настава
Разред
VI
Број
одељења
4
4
Број
планираних
часова
90
90
Број реализованих
часова
86
86
Предмет
Разред
Физика
Укупно
Број
планираних
часова
Број
одељења
VI
4
4
12
12
Број реализованих
часова
12
12
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у испуњавању основног нивоа постигнућа, за ученике који имају
потешкоћа у савлађивању појединих програмских целина и наставних тема, као и за ученике
који су изразили жељу да дођу јер нису задовољни својим оценама.
Допунска настава се одржавала према потребама ученика са свим елементима
индивидуализације наставе. Допунски рад претпостављао је и посебне групне и
индивидуалне задатке, индивидуализацију наставе као и задатке који су прилагођени нивоу
знања и способностима ученика.
Додатна настава
Овај вид наставе није организован
Стручно усавршавање у школској 2012/2013. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави користим дијалошку и демонстративну методу, као и рад на
тексту, а поред фронталног рада користим индивидуални рад, а често користим и групни
рад, нарочито на часовима на којима се раде лабораторијске вежбе, што је и практичније
збор недостатка инструмената и наставних средстава. Поред текстуалних наставних
средстава често користим и визуелна како би ученици лакше и боље савладали, разумели и
запамтили градиво. Трудим се да укључим у рад сваког ученика и дајем им савете како да
дођу до садржаја који су им неопходни у решавању свакодневних проблема.
Иницијално тестирање сам спровео у свим одељењима и извршио анализу тестова.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разре
д
Одличн
их
Врло
добри
х
Добри
х
Довољн
их
Недовољн
их
Свега
позитивн
их
Свега
ученик
а
Средња
оцена
VI1
5
6
6
8
1
25
26
3,23
VI2
10
-
3
12
-
25
25
3.32
VI3
4
2
5
12
1
23
24
2.83
VI5
4
5
6
9
-
24
24
3,17
Предметни наставник
Владан Марков
Драгана Планић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
биологија у петом, седмом и осмом разреду, са фондом од 20 часова недељно. Била сам
одељењски старешина ученика петог разреда.
Обавезна настава
Предмет
Биологија
Биологија
Биологија
Укупно
Разред
V
VII
VIII
Број
одељења
4
5
1
10
Број
планираних
часова
288
360
68
716
Број реализованих
часова
284
359
67
710
Допунска настава
Предмет
Биологија
Биологија
Укупно
Разред
V
VII
Број
одељења
4
5
9
Број
планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Додатна настава
Предмет
Биологија
Биологија
Укупно
Допунска настава
Разред
V
VII
Број
одељења
4
5
9
Број
планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Овај вид наставе је организован за ученике који не остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. У том смислу, за ученике који ни уз
помоћ наставника не испуњавају основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен
индивидуални наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима
тих ученика. Овај вид наставе је имао континуитет током целе наставне године, пошто је
извођена све док је и један ученик имао потребу за допунском наставом. О извођењу овог
вида наставе евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног
рада.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Додатна настава је имала образовни циљ да код ученика подстакне
интересовање за дати наставни предмет и да их мотивише за даљи рад. Образовни задатак
се остваривао кроз припрему за такмичења где су ученици постигли добре резултате.Треће
место су освојили:Давор Гутовић, Тамара Загорац у 7.разреду;Филип Стијовић, Ана
Андрејевић,Ивана Чоловић у 5. разреду
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на додатној настави су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика и коришћење савремених
технологија и Интернета. Евиденцију додатне наставе сам водила у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014 години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
публиковање и приказ приручника-слушалац
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
координација рада Ученичког парламента и Вршњачког тима
остваривање истраживања у установи-ученик у истраживању
организовање одласка ученика у биоскоп
координатор тима-вођење састанка,писање извештаја
У оквиру Установе остварио сам _44__ сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
присуством акредитованим семинарима;
Два акредитована семинара из области подршка развоју личности детета и ученика
у укупном трајању од 24сати.
Један акредитован семинар из области подучавање и учење у трајању од16 сати.
Један акредитован семинар из уже стручне области у трајању од 8сати
Ван Установе остварио сам укупно __48______ сати.
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега
били прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима је одговарао фронтални облик рада у комбинацији са дијалошком
или хеуристичком методом. На часовима утврђивања градива, лабораторијских вежби и
демонстрација понекад су се примењивали групни облици рада, при чему треба нагласити
да је овај наставни облик био најделотворнији код лабораторијских вежби, где је и
интересовање ђака било највеће.Неки наставни садржаји су обрађивани на егземпларан
начин уз коришћење хеуристичког поступка. Уопштено гледано, доминантан стил у настави
је био фронтални облик рада, којим се обезбеђује пажња и дисциплина ученика.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
51
52
53
54
71
72
73
74
75
82
11
10
9
19
14
10
12
16
13
19
Врло
Добри
добрих х
11
9
9
3
5
4
6
5
2
3
3
5
8
3
2
4
2
3
3
2
Довољн
их
3
2
2
3
3
4
4
2
4
2
Недовољн Свега
их
позитивн
их
/
28
/
26
/
28
/
28
/
24
/
22
/
24
/
26
/
22
/
26
Свега
ученик
а
28
28
28
28
24
23
24
26
23
26
Средња
оцена
4,08
4,00
3,89
4,36
4,25
3,91
4,08
4,35
4,09
4,50
Предметни наставник
Драгана Планић
Сања Павловић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
биологија у шестом и осмом разреду, са фондом од 116 часова недељно. Била сам
одељењски старешина ученика 6-5 разреда.
Обавезна настава
Предмет
Биологија
Биологија
Разред
VI
VIII
Укупно
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
5
3
36о
2o4
36o
2o4
8
564
564
Допунска настава
Предмет
Биологија
Биологија
Биолоигија
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
5
3
36
36
26
5
36
26
Додатна настава
Предмет
Биологија
Укупно
Разред
VIII
Број
одељења
3
Број
планираних
часова
2о
20
Број реализованих
часова
2о
2о
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који не остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. У том смислу, за ученике који ни уз
помоћ наставника не испуњавају основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен
индивидуални наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима
тих ученика. Овај вид наставе је имао континуитет током целе наставне године, пошто је
извођена све док је и један ученик имао потребу за допунском наставом. О извођењу овог
вида наставе евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног
рада.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Додатна настава је имала образовни циљ да код ученика подстакне
интересовање за дати наставни предмет и да их мотивише за даљи рад.
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на додатној настави су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика и коришћење савремених
технологија и Интернета. Евиденцију додатне наставе сам водила у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
публиковање и приказ приручника- слушалац
руковођење тима за еколошку заштиту
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
рад Црвеног крста
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:

присуством акредитованим семинарима;
Два акредитована семинара из области подршка развоју личности детета и ученика
у укупном трајању од 24 сатас
Похађање презентације уђбеника издавачке куће Нови Логос и издавачке куће
Герундиум
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега
били прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима је одговарао фронтални облик рада у комбинацији са дијалошком
или хеуристичком методом. На часовима утврђивања градива, лабораторијских вежби и
демонстрација понекад су се примењивали групни облици рада, при чему треба нагласити
да је овај наставни облик био најделотворнији код лабораторијских вежби, где је и
интересовање ђака било највеће.Неки наставни садржаји су обрађивани на егземпларан
начин уз коришћење хеуристичког поступка. Уопштено гледано, доминантан стил у настави
је био фронтални облик рада, којим се обезбеђује пажња и дисциплина ученика.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред
Одличн
их
Врло
добрих
Добрих
Довољн
их
Недовољн
их
Свега
позитивн
их
Свега
ученик
а
13
4
8
1
-
26
26
11
7
4
9
8
8
2
1
-
VI 3
25
25
24
25
3,96
3,8o
VI 4
VI 5
12
9
7
9
6
6
-
25
24
25
24
4,24
4,12
VI 1
VI
Средњ
а
оцена
4,11
2
13
4
12
6
5
-/
-
5
7
5
28
-
28
29
3,89
29
3,82
Предметни наставник
Сања Павловић
Драгана Аћимовић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
математика у шестом разреду, са фондом од 16 часова недељно и радила распоред часова
за ову школску годину.
Обавезна настава
Предмет
Математика
Укупно
Разред
VI
Број
одељења
4
4
Број
планираних
часова
576
576
Број реализованих
часова
570
570
Допунска настава
Предмет
Математика
Разред
VI
Број
одељења
5
Број
планираних
часова
36
Број реализованих
часова
36
5
Укупно
36
36
Додатна настава
Предмет
Математика
Укупно
Разред
VI
Број
одељења
5
5
Број
планираних
часова
36
36
Број реализованих
часова
33
33
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који не остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савладавању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. У том смислу, за ученике који ни уз
помоћ наставника не испуњавају основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен
индивидуални наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима
тих ученика. Овај вид наставе је имао континуитет током целе наставне године, пошто је
извођена све док је било заинтересованих ученика за допунску наставу.За ученике који нису
похађали часове допунске наставе и нису испунили основне захтеве на часовима биће
организован поправни испит јер нису добили потитивне оцене. О извођењу овог вида
наставе евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу математике,односно за продубљивљање и проширивање знања из
већине програмских подручја редовне наставе и тема ван програма,као што су логичкокомбинаторни зaдатци,Дирихлеов принцип и др. Додатна настава је имала образовни циљ
да код ученика подстакне интересовање за дати наставни предмет и да их мотивише за
даљи рад и оспособљава их за самообразовање и подстиче на самостално коришћење
извора сазнања. Образовни задатак се остваривао кроз припрему за такмичења где су
ученици били посебно мотивисани и том смислу интензивније се радило у другом
полугодишту , на општинско такмичење из математике изашли су ученици о дељења 5-3,4,5
Теодора Ђајић,Милица Петровић,Владимиров Лазар,Савић Лазар,Божовић Јелена,Милан
Ојкић,Марко Јанковић. Ученици су припремани за такмичење“Мислиша“ и изашло је 32
ученика из пет одељења шестог разреда.
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на додатној настави су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика . Евиденцију додатне наставе сам
водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
угледни час –Кружница и троугао“ обрада,одељење 6-3
присуством угледним часовима;
развијање наставничких компетенција које се односе на разумевање структуре образовног
система и пратеће законске регулативе
излагањем садржаја са стручних скупова на састанцима стручних тела и органа –излагач
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
организацијом школског такмичења
организацијом такмичења „Мислиша“
присуствовање састанцима Општинског актива
помоћ у организацији и учешће у прегледу задатака на Општинском такмичењу
учешће у Комисији за жалбе по одржаном Општинском такмичењу
присуствовањем презентацији уџбеника издавачке куће КЛЕТТ
учешће у прегледу задатака на Градском такмичењу из матемтике
учешће у комисији за преглед задатака на пробном Завршном испиту у школи
учешће у комисији за преглед и жалбе на Завршном испиту у школској комисији за школу
„Никола Тесла“ из Винче која је радила на пункту у школи „Алекса Шантић“ у Калуђерици
У оквиру Установе остварио сам __________ сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
Присуством акредитованим семинарима:
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ∕ ВАСПИТАЧ У ДОМУ КАО ПОСРЕДНИК У КОНФЛИКТИМА
УЧЕНИКА – 19. и 20.10.2013. у трајању 16 сати
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ ПОДРШКЕ
ДЕЦИ ∕УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ∕ ВРТИЋУ – 30.11. – 112.2013. у трајању 16 сати
Присуство стручним скуповим
КАКВА ПИТАЊА ВОДЕ ДО ЗНАЊА трибина – 1.2.2014. у трајању 1 дан
ПРИКАЗ УЏБЕНИКА И МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА МАТЕМАТИКА ЗА V, VI, VII, VIII РАЗРЕД
– 1.2.2014. – 2 бода
ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЏБЕНИКА ЗА V и VI РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ''НОВИ ЛОГОС'' – 3.12.2013.
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега били
прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима је одговарао фронтални облик рада у комбинацији са дијалошком.
На часовима утврђивања градива примењиван је групни облик рада, спроведено је
иницијално тестирање на почетку године у одељењима 6-1,3,4,5у којима предајем.
Радила сам распоред часова за школску 2013-14.год.Организовала сам прикупљање и
дистрибуцију бесплатних књига,као и набавку уџбеника који се купују тј. радних уџбеника и
уџбеника страних језика итд.,учествовала у тиму за преглед Дневника рада у свим
разредима и матичних књига као руководилац тима.
VI/3
VI/4
VI/5
/
1
6
4
4
5
8
11
7
5
19
21
1
1
3
2
5
4
10
14
4
3
19
20
5
5
2
2
9
9
7
8
2
1
23
24
2
2
4
3
4
3
9
12
5
4
19
20
Средња оцена
Свега ученика
Свега
позитивних
Недовољних
Довољних
Добрих
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
Врло добрих
Полугодиште
VI/1
Одличних
Разред
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају првог и
другог полугодишта, ове наставне године у 6-1,3,4,5 на полугодишту и крају године:
26
26
26
23
23
23
25
25
25
24
24
24
2,36
2,42
2,38
2,33
3,04
3,08
2,37
2,46
Предметни наставник
Драгана Аћимовић
Mилана Девић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам
предмет математика у шестом и осмом разреду, са фондом од 4 часа недељно, додатну и
допунску наставу са фондом од 1 час недељно и била сам одељенски старешина осмог
разреда.
Допунска настава
Предмет
Математика
Разред
VIII
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
34
Број реализованих
часова
30
Додатна настава
Предмет
Математика
Допунска настава
Разред
VIII
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
34
Број реализованих
часова
39
Овај вид наставе је организован за ученике који не остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савладавању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. У том смислу, за ученике који ни уз
помоћ наставника не испуњавају основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен
индивидуални наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима
тих ученика. Овај вид наставе је имао континуитет током целе наставне године, пошто је
извођена све док је и један ученик имао потребу за допунском наставом. О извођењу овог
вида наставе евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног
рада.
Додатна настава
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу математике,односно за продубљивљање и проширивање знања из
већине програмских подручја редовне наставе и тема ван програма, као што су логичкокомбинаторних здатака, шаховских проблема и др. Додатна настава је имала образовни циљ
да код ученика подстакне интересовање за дати наставни предмет и да их мотивише за
даљи рад и оспособљава их за самообразовање и подстиче на самостално коришћење
извора сазнања. Образовни задатак се остваривао кроз припрему за такмичења где су
ученици били посебно мотивисани.
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на додатној настави су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика. Евиденцију додатне наставе сам
водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
присуством угледним часовима;
развијање наставничких компетенција које се односе на разумевање структуре образовног
система и пратеће законске регулативе
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
организацијом школског такмичења
организацијом такмичења „Мислиша“
присуствовањем презентацији уџбеника издавачке куће КЛЕТТ и НОВИ ЛОГОС
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
Присуством акредитованим семинарима:
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ∕ ВАСПИТАЧ У ДОМУ КАО ПОСРЕДНИК У КОНФЛИКТИМА
УЧЕНИКА – 19. и 20.10.2013. у трајању 16 сати
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ ПОДРШКЕ
ДЕЦИ ∕УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ∕ ВРТИЋУ – 30.11. – 112.2013. у трајању 16 сати
Присуство стручним скуповим
КАКВА ПИТАЊА ВОДЕ ДО ТРИБИНА – 1.2.2014. у трајању 1 дан
ПРИКАЗ УЏБЕНИКА И МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА МАТЕМАТИКА ЗА V, VI, VII, VIII РАЗРЕД
– 1.2.2014. – 2 бода
ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЏБЕНИКА ЗА V и VI РАЗРЕД ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ''НОВИ ЛОГОС'' – 3.12.2013.
ДОПРИНОС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ
II – септембар 2013.
У центу за сране језике Caput mundi завршила сам курс енглеског језика ниво В2.2 са фондом
од 48 школских часова
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега
били прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима је одговарао фронтални облик рада у комбинацији са дијалошким
методом. На часовима утврђивања градива примењиван је групни облик рада, спроведено
је иницијално тестирање на почетку године у свим одељењима осмог разреда.
VII1
VII2
VII3
VII4
VI2
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
Прво
Друго
31.08.
3
10
10
4
11
11
4
7
7
5
6
6
4
6
6
11
5
5
5
5
5
5
4
4
1
1
1
4
3
3
2
2
2
5
6
6
3
6
6
4
7
7
5
4
4
5
11
11
10
4
4
11
12
12
12
14
14
5
10
12
7
0
0
3
0
0
5
0
0
6
0
0
6
2
0
21
28
28
24
26
26
23
29
29
22
28
28
18
23
25
28
28
28
27
26
26
28
29
29
28
28
28
24
25
25
Средња оцена
Свега ученика
Свега
позитивних
Недовољних
Довољних
Добрих
Врло добрих
Одличних
Полугодиште
Разред
Остале активности
Водила сам секцију Исхране из природе „Сремуш“. Радила сам на пројекту
Индивидуализација наставе за даровитог ученика у сарадњи са Центром за таленте Београд
2.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају првог и
другог полугодишта.
2,93
3,50
3,50
2.88
3.88
3,88
2,71
3,21
3,21
2,54
2,96
2.96
2.79
3,04
3,12
Предметни наставник
Mилана Девић
Милица Мнојловић
У школској 2013/14. години према Решењу од 4.03.2014., предавала сам предмет
математика у петом разреду, са фондом од 16 часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Математика
Број
планираних
часова
576
Број
одељења
V
4
Број реализованих
часова
570
Допунска настава
Предмет
Разред
Математика
Број
планираних
часова
Број
одељења
V
4
Број реализованих
часова
12
11
Овај вид наставе организован је за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који
имају потешкоћа у савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунски рад претпостављао је задатке који су прилагођени нивоу знања и
способностима ученика. О извођењу овог вида наставе евиденција је вођена у Дневницима
осталих облика образовно-васпитног рада.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Стручно усавршавање у установи:
-у оквиру мале матуре, као прегледач
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави углавном користим дијалошку и монолошку методу рада,
фронтални и индивидуални приступ. Трудим се да укључим у рад сваког ученика, да им
пружим шансу да поставе питања и дајем им савете како да дођу до решења задатака.
У свим одељењима вршена су тестирања кроз контролне вежбе и писмене задатке, као и
њихова припрема и анализа.
У доњој табели је приказан је успех ученика по одељењима на крају другог полугодишта, ове
наставне године.
Разре
д
Одличн
их
V1
8
Врло
добри
х
4
Добри
х
Довољн
их
Недовољн
их
Свега
ученик
а
28
Средња
оцена
-
Свега
позитивн
их
28
3
9
V2
7
3
7
9
-
26
28
3,31
V3
7
1
10
10
-
28
28
3,18
V4
5
4
9
10
-
28
28
3,14
3,39
Предметни наставник
Милица Манојловић
Мирјана Јоргаћевић
У школској 2013/2014. години, према Решењу о 40-то часовној радној недељи, предавала
сам предмет математика у свим одељењима седмог разредима (VII1, VII2, VII3, VII4 и VII5) са
фондом од 20 часова недељно и била и одељењски старешина VII2.
Обавезна настава
Предмет
Математика
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
5
5
Број
планираних
часова
144
720
Број реализованих
часова
143
675
Допунска настава
Предмет
Математика
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
5
5
Број
планираних
часова
30
30
Број реализованих
часова
30
30
Додатна настава
Предмет
Математика
Укупно
Разред
VII
Број
одељења
5
5
Број
планираних
часова
30
30
Број реализованих
часова
30
30
Допунска настава
Допунска настава је организована за ученике који у редовној настави не остварују
минималан напредак у испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за боље ученике који,
због болести или неразумевања, имају потешкоћа у савлађивању појединих програмских
целина и наставних тема.
Допунска настава се изводила током целе наставне године. За ученике који ни уз
помоћ наставника нису испуњавали основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен
индивидуални наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима
тих ученика.
О извођењу доппунске наставе водила сам евиденцију у Дневнику осталих облика
образовно-васпитног рада за седми разред.
Додатна настава
Додатна настава је организована за ученике изнад просечних способности и посебних
интересовања за наставу математике.
Додатна настава се изводила током целе наставне године. Посебно су подстицана
индивидуална интересовања ученика. Са ученицима који су били заинтересовани за
школско такмичење радила сам припрему пре такмичења.
О извођењу додатне наставе водила сам евиденцију у Дневнику осталих облика
образовно-васпитног рада за седми разред.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године), дефинише
различите облике стручног усавршавање. Према овом правилнику, наставник и стручни
сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата
право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледног часа (8сати)
присуством на угледним часовима (9х2=18 сати)
присуством излагању садржаја са стручних скупова – слушалац (1сат)
учествовањем у прегледању задатака са општинских такмичења (1сат)
учествовање у спровођењу математичког такмичења „Мислиша“ (1сат)
учествовањем у прегледању завршног теста из математике за осми разред (12 сати)
организовање одласка ученика на културне манифестације (3сата)
У оквиру Установе остварила сам 44 сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе обављала сам следећим активностима:
присуством акредитованим семинарима (2х16=32сата и 8 сати);
присуствовом презентацији уџбеника Издавачке куће „Нови Логос“;
Ван Установе остварио сам укупно 40 сати стручног усавршавања.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави су наставни облици и методе рада пре свега били прилагођени
тежини и врсти наставне јединице које се раде.
Код тежих наставним јединицима и приликом упознавања ученика са новим
садржајима користила сам фронтални облик рада и монолошко-дијалошку методу коју сам
често комбиновала са илустратином и демонстративном методом рада.
На часовима утврђивања градива сам користила најчешће фронтални у комбинацији
са индивидуалним или индивидуални облик рада и дијалошку методу у комбинацији са
самосталним радом. Такође сам понекад користила и групни облик рада, али се тада
дешавао и проблем „гласне учионице“.
Уопштено гледано, доминантан стил у настави је био фронтални облик рада, којим се
обезбеђује пажња и дисциплина ученика.
У табели која следи приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају школске
2013/2014. године:
Разре
Врло
Одличних
д
добрих
Свега
Свега
Добри
Недовољни
Довољних
позитивни ученик
х
х
х
а
Средња
оцена
VII1
5
5
8
5
1
23
24
3,29
VII2
6
6
5
5
/
22
23
3,59
VII3
8
5
3
7
1
23
24
3,50
VII4
9
9
2
5
1
25
26
3,77
VII5
10
4
3
5
/
22
23
3,86
Укупно
38
29
21
27
3
115
1120
3,61
Предметни наставник:
Мирјана Јоргаћевић
Зорица Милић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
хемија у седмом и осмом разреду, са фондом од 14 часова недељно (70% радног времена).
Обавезна настава
Предмет
Хемија
Хемија
Укупно
Разред
VII
VIII
Број
одељења
3
4
7
Број
планираних
часова
216
272
488
Број реализованих
часова
216
272
488
Допунска настава
Предмет
Хемија
Хемија
Укупно
Разред
VII
VIII
Број
одељења
3
4
7
Број
планираних
часова
18
30
48
Број реализованих
часова
18
30
48
Додатна настава
Предмет
Хемија
Хемија
Укупно
Разред
VII
VIII
Број
одељења
3
4
7
Број
планираних
часова
18
10
28
Број реализованих
часова
18
14
32
Припремна настава за полагање поправног испита
Предмет
Хемија
Хемија
Укупно
Разред
VII
VIII
Број
одељења
2
3
5
Број
планираних
часова
10
10
20
Број реализованих
часова
10
10
20
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који не остварују минималан напредак у
испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који имају потешкоћа у
савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава је организована током целе наставне године према потребама ученика
са свим елементима индивидуализације наставе. У том смислу, за ученике који ни уз помоћ
наставника не испуњавају основни ниво постигнућа, искључиво је коришћен индивидуални
наставни облик рада и задаци су прилагођени нивоу знања и способностима тих ученика.
Овај вид наставе је имао континуитет током целе наставне године, пошто је извођена све
док је и један ученик имао потребу за допунском наставом. О извођењу овог вида наставе
евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је додатна настава. Ученици су се самостално определили за овај
вид наставе. Додатна настава је имала образовни циљ да код ученика подстакне
интересовање за дати наставни предмет и да их мотивише за даљи рад. Образовни задатак
се остваривао кроз припрему за такмичења где су ученици били посебно мотивисани и том
смислу, на општинско такмичење из хемије су изашли ученици 8. разреда: Вељковић
Милица, Гајић Милица, Богдан Марко, Радојевић Александар и ученици 7. разреда: Бековић
Бранислав, Динић Страхиња, Илић Анастасија, Динчић Марија, без пласмана за даље.
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на додатној настави су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика и коришћење савремених
технологија и Интернета. Евиденцију додатне наставе сам водио у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Припремна настава за полагање завршног испита
- реализована је у четири одељења осмог разреда са 14 часова, уписано у евиденцију
осталих активности.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени
гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику, наставник и стручни
сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата
право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
слушањем стручних тема ;
присуством угледним часовима математике 17.10.2013. – примена питагорине теореме на
трапез – обрада. Иѕвођач Мирјана Јоргачевичћ
развијање наставничких компетенција које се односе на разумевање структуре образовног
система и пратеће законске регулативе
излагањем на састанцима стручних тела и органа који се односи на анализу стручног чланка;
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
организацијом научних радионица за ђаке у сарадњи са Центром за промоцију науке.
У оквиру Установе остварила сам ________ сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:

присуством акредитованим семинарима
„Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама
у развоју у школи/вртићу бр.337“ – 30.11-01.12.2013. год. – 16 сати;
„Одељенски старешина – васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“ –
19.-20.10.2013. год – 16 сати
„Априлски дани за наставнике хемије“ – 22. и 23. април 2014 – 12 сати

присуством стручним скуповима стручног усавршавања „Каква питања воде до
знања“ – трибина 01.02.2014 – трајање 1 дан. Организатор – Клетт друштво за развој
образовања
Ван Установе остварио сам укупно 44 сати.
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега били
прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима је одговарао фронтални облик рада у комбинацији са дијалошком
или хеуристичком методом. На часовима утврђивања градива, лабораторијских вежби и
демонстрација понекад су се примењивали групни облици рада, при чему треба нагласити
да је овај наставни облик био најделотворнији код лабораторијских вежби, где је и
интересовање ђака било највеће. Такође, графичко-визуелне методе у комбинацији са
савременим технологијама (Интернет) су биле посебно ефикасне када је ђацима требало
представити савремена достигнућа у науци и технологији. Уопштено гледано, доминантан
стил у настави је био фронтални облик рада, којим се обезбеђује пажња и дисциплина
ученика.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
3
3
6
4
6
4
6
Врло
Добри
добрих х
2
2
3
2
4
3
2
9
8
3
10
8
8
4
Довољн
их
8
9
11
12
8
14
16
Недовољн Свега
их
позитивн
их
2
22
1
22
1
23
28
26
29
28
Свега
ученик
а
24
23
24
28
26
29
28
Средња
оцена
2,83
2,95
3,08
2,93
3,60
2,90
2,93
Предметни наставник
Зорица Милић
Дејан Миладиновић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавао сам предмет
Техничко и информатичко образовање у петом,шестом и седмом разреду, са фондом од 20
часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
ТиО
ТиО
ТиО
Укупно
Разред
V
VI
VII
Број
одељења
4
2
4
10
Број
планираних
часова
288
144
288
720
Број реализованих
часова
286
140
288
714
Секција „Шта знаш о саобраћају“
Име
Ана Андрејевић
Анђела Пријовић
Урош Владимиров
Разред
V2
V4
V4
Број
одељења
1
1
1
Број
планираних
часова
36
36
36
Број реализованих
часова
36
36
36
Јован Динић
Јелена Божовић
Катарина Рајковић
Георгије Андрејевић
Немања Василев
VI1
VI5
VIII1
VIII2
VII4
1
1
1
1
1
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
За ученике који су остварили веома значајан напредак у савладавању школског
програма и у достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда
постигнућа, организована је секција. Ученици су се самостално определили за овај вид
наставе. Секција је имала образовни циљ да код ученика подстакне интересовање за дати
наставни предмет и да их мотивише за даљи рад. Образовни задатак се остваривао кроз
припрему за такмичења где су ученици били посебно мотивисани и том смислу, на
општинско такмичење из предмета Техничко и информатичко образовање су изашли
ученици Анђела Пријовић, Алекса Срдић, Немања Василев, Јелена Божовић, Никола
Петковић, Милица Божовић, Сара Јовановић и Георгије Андрејевић..
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
учествовањем на састанцима стручних тела и органа који се односи на анализу стручног
чланка,одржаног акредитованог семинара
учествовање у изради предлога измена и допуна правилника у образовном систему Србије
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
присуствовањем презентацији техничких достигнућа у области роботике (Asimo)
учествовањем у организацији такмичења на општинском нивоу
учешће у организацији културно-уметничког догађаја (опера Ана Синицки)
учешће у организацији културно-уметничког догађаја (приредбе) поводом обележавања
Дана школе
присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Klett
присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Eduka
учествовањем на Републичком и Међународном такмичењу „Шта знаш о саобраћају“
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
присуством акредитованим семинарима;
учествовањем на стручним скуповима стручног усавршавања
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега били
прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима тј. обради нове наставне јединице је одговарао фронтални облик
рада у комбинацији са дијалошком или хеуристичком методом, групни облик рада. На
часовима утврђивања градива, вежби и практичног рада примењивали су се,зависно од
садржаја, индивидуални,групни облици рада,као и рад у паровима. Рад у паровима и групни
рад био најделотворнији код практичних вежби, где је и интересовање ђака било највеће.
Такође, графичко-визуелне методе у комбинацији са савременим технологијама (Интернет)
су биле посебно ефикасне када је ђацима требало представити савремена достигнућа у
науци и технологији. Уопштено гледано у настави су скоро уједначено заступљени како
фронтални облик рада тако и групни и рад у паровима којим се обезбеђује пажња и активно
учествовање ученика у настави и повећава мотивација ученика.
У доњој табели је приказан пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
V2
V3
V4
V5
VI3
VI4
VII1
VII2
VII3
VII4
5
3
7
6
8
5
4
7
7
6
Врло
Добри
добрих х
3
7
5
3
5
5
6
5
3
6
Довољн
их
5
1
/
1
2
3
3
2
4
2
/
/
/
1
/
2
1
/
/
/
Недовољн Свега
их
позитивн
их
/
13
/
11
/
12
/
11
/
15
/
15
/
14
/
14
/
14
/
14
Свега
ученик
а
13
11
12
11
15
15
14
14
14
14
Средња
оцена
4,00
4,18
4,58
4,27
4,40
3,87
3,93
4,36
4,21
4,29
Предметни наставник
Дејан Миладиновић
Јасмина Алексић
У школској 2013/2014. години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам
предмет Техничко и информатичко образовање у петом и седмом разреду и предмет
Информатика и раучнарство у петом и седмом разрду, са фондом од 20 часова недељно
редовне и изборне наставе.
Обавезна настава
Предмет
ТиО
ТиО
ТиО
ТиО
Разред
V -1
V -2
V -3
V- 4
Број планираних
часова
72
72
72
72
Број реализованих
часова
72
70
70
70
ТиО
TиО
Укупно
VII - 4
VII - 5
6
72
72
432
72
70
424
Изборна настава Информатика и рачунарство
Предмет
Разред
Број група
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
Информатика и рач.
Информатика и рач.
Информатика и рач.
V -1
V -2
VII -1
2
2
2
36
36
36
35
36
36
Информатика и рач.
Информатика и рач.
Укупно
VII- 2
VII -5
2
36
36
324
36
36
323
1
9
Слобоне активности
За ученике који су остварили напредак у савладавању школског програма и у достизању
захтева, организовани су часови слободних техничких активности односно секција за
мултимедију. Ученици су се самостално определили за овај вид наставе. Циљ ових
активности је да код ученика подстакне интересовање за дати наставни предмет и да их
мотивише за даљи рад. Имена и презимена ученика су Лука Ивановић 8/2, Тамара Ерић 8/2,
Марија Ђуришић 7-5, Саша Миљатовић 7-5, Милан Симоновић 7-5.
Припрема за такмичење
У току 2013/14.г. одржавани су посебни часови припреме за текмичење из
информатике „Тесла Инфо куп 2014“. Ученици Саша Миљатовић 7/5 и Милан Симоновић 7/5
учествовали су на регионалном такмичењу.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледног час
присуством угледним часовима;
развијањем наставничких компетенција које се односе на подршку развоја личности детета
и ученика и пратеће законске регулативе
присуством на састанцима стручних тела и органа која се односе на приоритетне области
стручног усавршавања;
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац
учешће у организацији културно-уметничког догађаја (приредбе) поводом обележавања
Дана школе
учешће у организацији посете ОШ „Владислав Петковић Дис“ (представа „Насиље нема
оправдање“)
учешће у организацији такмичења „Тесла Инфо Куп 2014“
осмишљавањем програма стучног усавршавања „Практична примена информационих
технологија у учењу станог језика“
израдом школског сајта
Датум
Облик активности
11.10.2013.
Седница стручног већа- Описно
оцењивање
22. 01. 2014
Седница стручног већа - Усаглашавње
критеријума вредновања постигнућа
ученика са постојећим образовним
стандардима
Седница стучног већа –
Анализа постојећих правилника у
основном обрaзовању и васпитању
24. 04. 2014
25. 12. 2013
Стручна тема "Препознавање између
макромолекула
-Презентација мултидисциплинарног
приступа истраживањима у
природним наукама
Угледни час:
Наставна јединица "Механички рад" ,
предмет физика
Угледни час " Зглавкари "
20. 02. 2014
Угледни час "Линеарне функције "
04.02.2014
Угледни час „Израда веб
презентације“
Угледни час " Power Point "
Углени час „Машине и уређаји у
пољопривреди“
11. 12. 2013
27. 05. 2014
05. 03.2014
19.03.2014.
Током године
Окробар 2013.
Јун 2014.
08.04.2014.
Израда школског сајта
Осмишљавање програма срручног
усавршавања “Практична примена
информационих технологија у настави
руског језика“
Учествовање на Конкурсу „Креативна
школа“ тема рада „Санкт Петербург“
Посета ученика 7 р. наше школе
основној школи „Владислав Петковић
Дис“
(представа „Насиље нема
оправдање“)
Начин учествовања
(излагање, ауторство,
вођење...)
Присуство, дискусија
Присуство, дискусија
Присуство, дискусија
Присуство, слушалац
Присуство
Извођач: Горан Кековић
Присуство
Извођач: Сања Павловић
Присуство
Извођач: Милана Девић
Присуство
Извођач: Александра Иванов
Извођач: Јасмина Алексић
Присуство
Извођач: Александра Ирја
Гријаковић
Администратор
Аутор
Аутор
Организатор
26.04.2014.
Учествовање у реализацији окружног
такмичења из информатике „Тесла
инфо куп 2014.г.“
Учесник
У оквиру Установе остварила сам 64 сата стручног усавршавања школске 2013/14.г.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
присуством акредитованим семинарима;
учествовањем на стручним скуповима стручног усавршавања
23.-24.
Нов.
2013.
09.
Феб.
2014.
Београд
Београд
19./20.
Окт.
2013.
Мест Назив
о
Београд
Датум
Организатор
Акредито
вано ван
ДА/НЕ
Обавезни/
изборни
Да
Изборни
Да
Обавезни
Акредитова
ни семинар:
„Одељенски
старешина/
васпитач у
дому као
посредник у
конфликтима
ученика“
број 237/13149/117
Акредитова
ни семинар:
„Планирање
и
реализација
додатне
образовне
подршке
деци/учениц
има са
сметњама у
развоју у
школи/вртић
у“, бр.337
Регионални
центар за
професионал
ни развој
запослених у
образовању,
Шабац
Конференција
„Информаци
оне
конукационе
технологије у
служби
такмичења
ученика“
Електротехни Да
чка школа
„Никола
Тесла“ Ниш
Број
сати
16
Начин
учесуствова
ња
Присуство
Педагошко
друштво
Србије,
Београд
Изборни
16
1
дан
Присуство
Присуство
Београд
26.
Апр.
2014.
Акредитова
ни семинар
„Тесла инфо
куп –
Припрема
регионалног
такмичења“
Електротехни ДА
чка школа
„Никола
Тесла“ Ниш
Изборни
20
Присуство
Ван Установе остварила сам укупно 53 сата стручног усавршавања у школској 2013/14.г.
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега
били прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима тј. обради нове наставне јединице је одговарао фронтални облик
рада у комбинацији са дијалошком или хеуристичком методом, групни облик рада. На
часовима утврђивања градива, вежби и практичног рада примењивали су се, зависно од
садржаја, индивидуални, групни облици рада, као и рад у паровима. Рад у паровима и
групни рад био најделотворнији код практичних вежби, где је и интересовање ђака било
највеће. Такође, графичко-визуелне методе у комбинацији са савременим технологијама
(Интернет) су биле посебно ефикасне када је ђацима требало представити савремена
достигнућа у науци и технологији. Уопштено гледано у настави су скоро уједначено
заступљени како фронтални облик рада тако и групни и рад у паровима којим се обезбеђује
пажња и активно учествовање ученика у настави и повећава мотивација ученика.
У доњој табели је приказан пресек успеха ученика по одељењима на крају првог и другог
полугодишта, ове наставне године.
TИО Прво полугодиште
Разре
д
V1
V2
V3
V4
VII4
VII5
Одличн
их
10
9
9
9
22
16
Врло
Добри
добри х
х
2
1
4
2
3
3
1
2
1
2
4
Довољн НеНеоцењен Свега
Свега
их
довољн их
позитивн учени
их
их
ка
14
14
2
13
15
14
14
1
14
14
26
26
1
22
23
Средња
оцена
Довољн НеНеоцењен Свега
Свега
их
довољн их
позитивн учени
их
их
ка
14
14
2
13
15
14
14
14
14
26
26
Средња
оцена
4,36
4,69
4,42
4,42
4,65
4,54
TИО Друго полугодиште
Разре
д
V1
V2
V3
V4
VII4
Одличн
их
9
9
6
9
22
Врло
Добри
добри х
х
5
4
6
2
4
1
3
1
4,64
4,69
4,28
4,57
4,81
VII5
16
3
3
-
-
1
22
23
4,59
ИНФОРМАТИКА Прво полугодиште
Разре
д
Одличн
их
V1
V2
VII1
VII2
VII5
22
19
15
19
19
Врло
Добри
добри х
х
3
3
4
3
3
5
1
2
3
Довољн НеНеоцењен Свега
Свега
их
довољн их
позитивн учени
их
их
ка
28
28
2
26
28
2
25
25
1
23
23
1
22
23
Средња
оцена
Довољн НеНеоцењен Свега
Свега
их
довољн их
позитивн учени
их
их
ка
28
28
2
26
28
3
24
24
1
22
23
1
22
23
Средња
оцена
4,67
4,28
4,24
4,65
4,73
ИНФОРМАТИКА Друго полугодиште
Разре
д
Одличн
их
V1
V2
VII1
VII2
VII5
22
22
19
16
19
Врло
Добри
добри х
х
6
3
1
2
5
1
2
1
4,78
4,46
4,54
4,68
4,82
Предметни наставник
Јасмина Алексић
Александра Ирја Гријаковић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
Техничко и информатичко образовање у шестом,седмом и осмом разреду, са фондом од 20
часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
ТиО
ТиО
ТиО
Укупно
Разред
VI
VII
VIII
Број
одељења
4
2
4
10
Број
планираних
часова
288
144
272
704
Број реализованих
часова
284
144
264
692
Секција
Име и презиме ученика
Милош Драгичевић
Разред
VI1
Број
одељења
1
Број
планираних
часова
36
Број реализованих
часова
34
Стефан Богдановић
Урош Петаковић
Јована павловић
Александра
Антонијевић
Филип Ђорђић
VI1
VI2
VI4
VII5
1
1
1
1
36
36
36
34
40
34
36
40
VII4
1
36
34
Секција ТиО
За ученике који су остварили напредак у савладавању школског програма и у достизању
захтева који су утврђени наставним планом и програмом,организовани су часови секције.
Ученици су се самостално определили за овај вид наставе. Секција је имала образовни циљ
да код ученика подстакне интересовање за дати наставни предмет и да их мотивише за
даљи рад. Образовни задатак се остваривао кроз припрему за такмичења где су ученици
били посебно мотивисани. На општинско такмичење из предмета Техничко и информатичко
образовање су изашли ученици VI 1 одељења Милош Драгићевић и Стефан
Богдановић,ученик VI2 Урош Петаковић,ученица VI4 Јована Павловић, ученик VII4 Филип
Ђорђић и ученица VII5 Александра Антонијевић. Ученик Урош Петаковић VI 2 (ментор Милан
Вермезовић) и ученица Александра Антонијевић VII5 (ментор Александра Ирја Гријаковић)
пласирали су се на даљи ток такмичења, на градско такмичење. Ови ученици су припремани
и даље, на часовима секције ТиО, за градско такмичење из предмета Техничко и
информатичко образовање. Ученица Александра Антонијевић пласирала се и на републичко
такмичење због чега се и даље припрема на часовима секције ТиО.
Поред припрема за такмичење, на којима је био акценат, на часовима секције су
посебно подстицана индивидуална интересовања ученика и самостално коришћење
различитог алата и материјала током израде ауто модела и ракета.На часовима секције
ученици су се познавали и са техничком опремом (камера,фотоапарат,пројектор....), радили
и на неким корисничким програмима(табеле,презентације...),сређивали кабинет ТиО као и
полице у школском холу за излагање ученичких радова.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
учествовањем на састанцима стручних тела и органа који се односи на анализу стручног
чланка,одржаног акредитованог семинара
присуством састанцима стручног актива за природно техничке науке
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
одлазак са ученицима на пливање, спортски центар Врачар, више пута
учешће у организацији културно-уметничког догађаја (приредбе) поводом обележавања
150. година школе
присуствовањем састанцима као члан Тима за самовредновање
присуствовањем састанцима као члан Тима за заштиту животне средине
учествовањем у организацији презентације „Шпанија“ у оквиру „Путујем,упознајем душу
планете“
У оквиру Установе остварила сам ___44_____ сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
присуством акредитованим семинарима;
учествовањем на стручним скуповима стручног усавршавања
супервизија завршног испита
Ван Установе остварила сам укупно ___56___сати.
Опште карактеристике стила рада
У току мог рада ове наставне године, наставни облици рада и методе су пре свега били
прилагођени тежини и врсти наставне јединице која се обрађује. У том смислу, тежим
наставним јединицима тј. обради нове наставне јединице је одговарао фронтални облик
рада у комбинацији са дијалошком или хеуристичком методом, групни облик рада. На
часовима утврђивања градива, вежби и практичног рада примењивали су се,зависно од
садржаја, индивидуални,групни облици рада,као и рад у паровима. Рад у паровима и групни
рад био најделотворнији код практичних вежби, где је и интересовање ђака било највеће.
Такође, графичко-визуелне методе у комбинацији са савременим технологијама (Интернет)
су биле посебно ефикасне када је ђацима требало представити савремена достигнућа у
науци и технологији. Уопштено гледано у настави су скоро уједначено заступљени како
фронтални облик рада тако и групни и рад у паровима којим се обезбеђује пажња и активно
учествовање ученика у настави и повећава мотивација ученика.
У доњој табели је приказан пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
VI1
VI3
VI4
VI5
VII1
VII2
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
5
4
7
6
5
8
5
8
7
9
Врло
Добри
добрих х
3
6
3
4
5
2
4
5
4
5
5
2
2
2
1
1
4
1
3
/
Довољн
их
/
/
/
/
/
1
1
/
1
/
Недовољн Свега
их
позитивн
их
/
13
/
12
/
12
/
12
/
11
/
12
/
14
/
14
/
15
/
14
Свега
ученик
а
13
12
12
12
11
12
14
14
15
14
Средња
оцена
4,00
4,17
4,42
4,33
4,36
4,42
3,93
4,50
4,13
4,64
Предметни наставник
Александра Ирја Гријаковић
Александра Иванов
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
Информатика и рачунарство у петом, шестом, седмом и осмом разреду, са фондом од 20
часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Разред
Број група
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
пети
три
36
35
шести
седам
36
36
седми
седам
36
36
осми
три
34
34
Секција
Предмет
Информатика и
рачунарство
Разред
шести
Број
одељења
пет
Број
планираних
часова
36
Број реализованих
часова
36
Припрема за такмичење
Предмет
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
шести
четири
36
36
седми
једно
36
36
осми
четири
34
34
Секција
За ученике који су остварили напредак у савладавању школског програма и у достизању
захтева, организовани су часови секције. Ученици су се самостално определили за овај вид
наставе. Секција је имала образовни циљ да код ученика подстакне интересовање за дати
наставни предмет и да их мотивише за даљи рад. Имена и презимена ученика су који су
похађали информатичку секцију у шестом разреду су: Богдановић Стефан (6 1), Бачко Саша
(61), Анђела Момчиловић (6 1), Сретен Лојаничић (61), Сара Алексић(62), Анђела Јанковић (62),
Ана Цимерман (62), Матија Матовић (61).
Припрема за такмичење
За ученике који су се самосталним избором определили да похађају часове припреме за
такмичење организовани су часови који су се заснивали на програмирању у програмском
језику Паскал. Наставу су похађали следећи ученици: Милица Петровић (6 3) , Теодора
Ђајић(63), Огњен Павковић(65), Лазар Владимиров(64), Тодор Загорац(64), Лазар Савић(64),
Александар Ивановић(65), Бранислав Бековић (73), Тамара Загорац(73), Анастасија Илић(73),
Страхиња Стојковић(73), Петар Тишић(73), Давор Гутовић(71), Георгије Андрејевић(82), Дарко
Анђелковић(82) , Томо Тадић(81), Филип Војиновић (83). Пласман на градско такмичење су
остварили следећи ученици: Милица Петровић (6 3) , Теодора Ђајић(63), Огњен Павковић(65),
Лазар Владимиров(64), Анастасија Илић(73), Давор Гутовић(71), Георгије Андрејевић(82),
Дарко Анђелковић(82) и Филип Војиновић (83) али нажалост нико од њих није остварио неко
од прва три места на градском такмичењу.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледних часова ;
присуством угледним часовима;
учествовањем на састанцима стручних тела и органа који се односи на анализу стручног
чланка,одржаног акредитованог семинара
учествовање у изради предлога измена и допуна правилника у образовном систему Србије
присуствовањем излагању садржаја са стручних скупова – слушалац;
одлазак са ученицима на пливање, спортски центар Врачар, више пута
учешће у организацији културно-уметничког догађаја (приредбе) поводом обележавања
Дана школе
присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Бигз
присуствовањем презентацији уџбеника Издавачке куће Завод за уџбенике.
У оквиру Установе остварила сам 44 сата стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало на два начина:
присуством акредитованим семинарима;
учествовањем на стручним скуповима стручног усавршавања
Ван Установе остварила сам 44 сата стручног усавршавања
Опште карактеристике стила рада
С обзиром да се настава информатике изводи у кабинету информатике наставни облици и
методе које користим су прилагођени ученицима, тежини и специфичностима наставне
јединице као и карактеристикама групе у којој се настава изводи. За часове обраде углавном
користим фронтални облик рада, а утврђивање градива радим уз групни и индивидуални
рад. Рад сваког ученика за рачунаром омогућава развијање њихових индивидуалних
способности а што се тиче израде већих пројеката користим групни рад ради развијања
способности кооперације, боље комуникације међу ученицима итд.
У доњој табели је приказан пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
V3
V4
VI1
VI2
VI3
VI4
VI5
VII3
VII4
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
18
19
17
16
12
16
15
19
23
18
19
10
18
Врло
Добри
добрих х
1
7
6
6
10
8
4
3
1
8
5
17
9
2
/
3
1
1
/
5
1
2
2
2
2
/
Довољн
их
1
2
/
2
1
1
/
1
/
/
/
/
1
Недовољн Свега
Свега
Средња
их
позитивн ученик оцена
их
а
/
28
28
4,50
/
28
28
4,54
/
26
26
4,54
/
25
25
4,50
/
24
24
4,38
/
25
25
4,56
/
24
24
4,42
/
24
24
4,67
/
26
26
4,81
/
28
28
4,60
/
26
26
4,65
/
29
29
4,28
28
28
4,57
Предметни наставник
Александра Иванов
Даниела Павић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
Физичко васпитање у шестом и осмом разреду, са фондом од 16 часова недељно и
изабрани спорт- пливање у осмом разреду са фондом од 4 часа недељно.
Обавезна настава
Предмет
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Укупно
Изборна настава
Разред
VI
VII
Број
одељења
4
3
7
Број
планираних
часова
288
204
412
Број реализованих
часова
292
201
493
Предмет
Разред
Пливање
VIII
Број
одељења
3
Број
планираних
часова
108
Број реализованих
часова
102
Одбојкашка секција
Предмет
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Фудбалска секција
V
4
18
Фудбалска секција
Укупно
VII
4
8
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Допунска настава
Овај вид наставе није организован јер су ученици са посебним потребама
ослобођени физичког васпитања, уз лекарска уверења, која се налазе код разредних
старешина.
Фудбалска секција
Фудбалска секција се одржавала током целе наставне године према потребама
ученика, са свим елементима индивидуализације наставе. Додатни рад претпостављао је и
посебне групне и индивидуалне задатке, индивидуализацију наставе, као и задатке који су
прилагођени нивоу знања и способностима ученика. Секција се одржавала сваког петка,
трећи час, за ученике из супротне смене ( 5. и 7. разред) због немогућности да се уклопи у
распоред часова, јер сам била ангажована и у СЦ „ Врачар“ где се одржавала настава
пливања. И поред тога што се фудбалска секција одржавала у супротној смени, одзив
ученика је био велики што је и евидентирано у дневницима осталих облика образовно –
васпитног рада.
Додатни рад
Како нисмо учествовали на општинским такмичењима у малом фудбалу,
рукомету,кошарци, одбојци и атлетици, због недостатка материјалних средстава за
лекарски преглед ученика, радила сам на припремама ученика и уигравању екипа за сва
школска такмичења. О горе наведеном поседујем личну евиденцију.
Изабрани спорт – Пливање
Настава пливања се одвијала у спортском центру Врачар, два пута недељно,уторком и
средом, у контра смени, с тим што су ученици имали наставу сваке друге недеље
(двочас).Ученици су радо похађали наставу пливања, али јављали су се проблеми, јер
изабрани спорт није једини предмет који се држао у контра смени, па су ученици имали
мање слободног времена. Било би пожељно да се ученицима организује превоз који би их
из школе одвозио на Врачар и враћао у школу после часова.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:








извођењем угледних часова
присуством угледним часовима
излагањем садржаја са семинара и стручних скупова
присуствовањем излагању садржаја са семинара и стручних скупова – слушалац
организовањем одлазака на спортске манифестације
као руководилац актива
као члан тима за заштиту од насиља
дежурством на завршном испиту - полагање мале матуре
У оквиру установе остварила сам ______58__ сати стручног усавршавања што се може
видети и у извештају о стручном усавршавању унутар установе.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало се
присуством акредитованим семинарима:
- „ Одељенски старешина/ васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“ 16
сати
- „ Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ ученицима са
сметњама у развоју у школи/ вртићу“- 16 сати
Ван Установе остварио сам укупно _____32__ сата.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави углавном користим демонстрацију, самосталан рад и дијалошки метод,
а поред фронталног рада, често користим и групни рад, рад у паровима, као и
индивидуални рад, нарочито на часовима утврђивања, понављања и систематизације, што је
неопходно када је у питању настава физичког васпитања и утиче позитивно на развијање
мотивације и активности ученика. Трудим се да код ученика развијем способности и
вештине ( умења и моторичке навике), знања о физичком вежбању и физичком васпитању.
Инсистирам на здравој радној атмосфери, спречавању свих врста насиља на часовима и у
школи уопште, фер понашања у игри, укључивању ученика у разне ваннаставне активности.
Стално подстичем код ученика коришћење интернета, и преко истог им често шаљем
додатна објашњења, задатке и вежбања.
Иницијална тестирања сам спровела у свим одељењима и извршила анализу тестова.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред
Одличн
их
Врло
Добри Довољн
добри х
их
х
2
/
/
Недовољн Свега
их
позитивн
их
26
Свега
Средња
ученик оцена
а
26
4.92
VI/1
24
VI/3
22
/
2
/
-
24
24
4.83
VI/4
23
2
/
/
-
25
25
4.92
VI/5
24
/
/
/
-
24
24
5.00
VIII/1
25
3
/
/
-
28
28
4.89
VIII/2
24
2
/
/
-
26
26
4.92
VIII/3
23
/
1
/
-
24
24
4.92
ИЗАБРАН
И СПОРТПЛИВАЊЕ
VIII/1
22
4
1
/
/
27
27
4.78
VIII/2
23
1
2
/
/
26
26
4.80
VIII/3
23
3
1
1
/
27
27
4.81
Предметни наставник
Даниела Павић
Ивана Глоговац
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
Физичко васпитање у петом разреду, са фондом од 8часова недељно и изабрани спортпливање у петом разреду са фондом од 1 часом недељно.
Обавезна настава
Предмет
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Укупно
Изборна настава
Разред
5
5
Број
одељења
4
4
Број
планираних
часова
288
288
Број реализованих
часова
280
280
Предмет
Разред
Пливање
5
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
144
Број реализованих
часова
136
Атлетска секција
Предмет
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Атлетска секција
5
4
18
Атлетска секција
Укупно
7
4
8
18
36
Број реализованих
часова
18
18
36
Допунска настава
Овај вид наставе није организован јер су ученици са посебним потребама
ослобођени физичког васпитања, уз лекарска уверења, која се налазе код разредних
старешина.
Атлетска секција секција
Атлетска секција се одржавала током целе наставне године према потребама ученика
са свим елементима индивидуализације наставе. Додатни рад претпостављао је и посебне
групне и индивидуалне задатке, индивидуализацију наставе према потребама уценика за
школско такмичење које је организовано у мају месецу. Проблем је био једино око доласка
ученока јер су сваке друге недеље имали седми час,па је био проблем све то уклопити у
распоред а да ученици не буду превише оптерећени часовима...такође је био проблем у
зимском периоду спровести и редовну наставу а камоли час атлетике због изузетно тешких
услова сале у којој радимо,па смо стога морали да импровизујемо часове док се нису стекли
услови за излазак у школско двориште.
Додатни рад
На крају сваке теме која се обрађује организовано је било одељенско и
међуодељенско такмичење на нивоу петог разреда у којима сам предавала.
Изабрани спорт – Пливање
Настава пливања се одвијала у спортском центру Врачар, два пута недељно,уторком и
средом, у контра смени, с тим што су ученици имали наставу сваке друге недеље
(двочас).Ученици су радо похађали наставу пливања, али јављали су се проблеми, јер
изабрани спорт није једини предмет који се држао у контра смени, па су ученици имали
мање слободног времена. У зимском периоду било је више изостанака што због болести
деце,што због гужве и прекида у саобраћају који је интезивнији у зимском периоду.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности. С' обзиром да радим са непуним радним временом тачније 60% у
складу са процентом биће узето у обзир стручно усавршавање.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:






извођењемугледних часова
присуством угледним часовима
излагањем садржаја са семинара и стручних скупова
присуствовањем излагању садржаја са семинара и стручних скупова – слушалац
организовањем одлазака на спортске манифестације
организовањем школских такмичења
У оквиру установе остварила сам ______46_ сата стручног усавршавањашто се може видети
и у извештају о стручном усавршавању унутар установе.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало се:
 присуством акредитованим семинарима:
-“Одељенски старешина-васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“,19.
И 20.10.2013. (16сати )
- „Планирање и реализација додатне образовне подршке деци-ученицима са
сметњама у развоју у школи-вртићу“ 30.11.-01.12.2013. (16сати)
Ван Установе остварио сам укупно ___32_____ сат.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави углавном користим демонстрацију, самосталан рад и дијалошки метод, а
поред фронталног рада, често користим и групни рад, рад у паровима, као и индивидуални
рад, нарочито на часовима утврђивања, понављања и систематизације, што је неопходно
када је у питању настава физичког васпитања и утиче позитивно на развијање мотивације и
активности ученика. Трудим се да код ученика развијем способности и вештине ( умења и
моторичке навике), знања о физичком вежбању и физичком васпитању.Инсистирам на
здравој радној атмосфери, спречавању свих врста насиља на часовима и у школи уопште,
фер понашања у игри, укључивању ученика у разне ваннаставне активности.
Иницијална тестирања сам спровела у свим одељењима и извршила анализу тестова.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред
Одличн
их
Врло
Добри Довољн
добри х
их
Недовољн Свега
их
позитивн
Свега
Средња
ученик оцена
х
их
а
5/1
26
-
2
-
-
28
28
4.92
5/2
27
-
-
-
-
27
28
5.00
5/3
25
3
-
-
-
28
28
4.89
5/4
25
3
-
-
-
28
28
4.89
ИЗАБРАН
И СПОРТПЛИВАЊЕ
5/1
23
3
-
2
-
28
28
4.67
5/2
24
2
-
1
-
27
28
4.81
5/3
27
1
-
-
-
28
28
4.96
5/4
20
2
4
-
-
28
28
4.62
Предметни наставник
Ивана Глоговац
Немања Тодоровић
У школској 2013/14. години радио сам према Решењу о 40-часовној радној недељи.
Предавао сам Физичко васпитање у шестом, седмом и осмом разреду и Изабрани спорт –
пливање у шестом, седмом и осмом разреду.
Укупан недељни број часова редовне наставе је 21 (ФВ – 14 и ИС – 7).
Као и претходне године, у наведеном периоду мењао сам наставника Далибора Лаловца
који је био на одсуству због неге детета. Наставу сам преузео 8. октобра 2012. и наставио да
радим према већ уређеним плановима и програмима.
Одржао сам нешто мањи број часова редовне наставе у неким одељењима, пре свега
због празника и ванредне ситуације у Београду (елементарних непогода). Ученици су
постизали запажене резултате у настави Физичког васпитања и Изабраног спорта као и на
међуодељенским и школским такмичењима.
Обавезна настава
Предмет
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Изб. сп. - пливање
VI
VII
VIII
VI
1
5
1
1
72
360
68
36
71
350
66
32
Изб. сп. - пливање
VII
5
180
150
Изб. сп. - пливање
VIII
1
34
32
14
Укупно
Назив секције
Разред
Број
одељења
Одбојкашка секција
VII
5
Назив секције
Одбојкашка секција
Укупно
Разред
VIII
Број
одељења
4
9
750
701
Број
планираних
часова
Број
реализованих
часова
36
30
Број
планираних
часова
36
72
Број
реализованих
часова
30
60
Допунска настава
Допунска настава није организована јер није било потребе за њом. Сва деца су имала
задовољавајући ниво знања и умења, нису имала потешкоћа у савладавању програмских
садржаја, те се није јавила потреба за овим обликом наставе.
Одбојкашка секција
Одбојкашка секција почела је са радом у септембру. Одржавала се редовно и
остварен је велики број часова (60). Она је окупљала ученике седмог и осмог разреда, који су
радили у групама, у сарадњи са колегиницама Даниелом Павић и Иваном Глоговац. Часови
секције равномерно су се одржавали у првом и другом полугодишту.
Додатна настава
Додатна настава за ученике који остварују изнад просечне резултате у настави
физичког васпитања организована је и спровођена засебно. Настава је такође спровођена у
сарадњи са колегиницама Даниелом Павић и Иваном Глоговац. О додатној настави није
вођена детаљна евиденција.
За додатни рад определили су се ученици изнад просечних способности и посебних
интересовања за спортске активности, односно здравствено способни за додатну наставу и
такмичење.
Ученици нису учествовали на општинским такмичењима пре свега због прописа
такмичења који захтевају лекарске прегледе ученика који би учествовали, што школа није
могла да приушти. У замену за то, актив физичког васпитања је организовао већи број
школских турнира, међуодељенских и међуразредних такмичења, те пролећног кроса на
ком су додељиване и медаље.
Изабрани спорт – пливање
Настава пливања се одвијала у спортском центру Врачар, два пута недељно, уторком
и средом, у контра смени, с тим што су ученици имали наставу сваке друге недеље (двочас).
Ученици су радо похађали наставу пливања, али јављали су се проблеми, јер изабрани
спорт није једини предмет који се држао у контра смени, па су ученици имали мање
слободног времена. Неки ученици се, и поред континураног упозоравања, нису ниједном
појавили на настави, па је то разлог што су били неоцењени. Разлози недоласка су остали
непознати.
Стручно усавршавање у школској 2012/2013. години
У току ове године нисам похађао лиценциране семинаре ван установе у којој радим.
Активан сам на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, као студент
на дипломским мастер студијама, што је такође вид стручног усавршавања.
Стручно усавршавање у установи обављао сам следећим активностима:
извођењем угледних часова
присуством угледним часовима
излагањем садржаја са семинара и стручних скупова
присуствовањем излагању садржаја са семинара и стручних скупова – слушалац
 организовањем одлазака на спортске манифестације
 организацијом школских такмичења и турнира;
У оквиру установе остварио сам __50__ сати стручног усавршавања што се може видети и у
извештају о стручном усавршавању унутар установе.
Доминантан стил рада
У редовној настави углавном користим фронтални и групни облик рада и дијалошку
методу. По потреби, користим и индивидуални рад. Настава је повремено организована као
такмичење, како би био подстакнут такмичарски дух.
Обраћа се велика пажња на уводне фазе часа и загревање за спортске активности, на
чување и помагање код извођења нових кретних активности, како би се могућност
повређивања ученика свела на минимум. Ученици се подстичу на самосталну активност и
ангажовање на часовима како би знања могли да примене и у активностима ван школе.
Остале активности
У времену између две смене, у сарадњи са колегиницама из актива, поред већ
поменутих спортских турнира (одбојка, фудбал) организовао сам неколико спортских
манифестација различитих тематских садржаја: ''Крос Основне школе Драгојло Дудић'',
''Традиционалне игре'', ''Обарање руку''.
Са колегом са Факултета спорта и физичког васпитања, Ненадом Цвијановићем,
учествовао сам у истраживању које се тицало дехидратације ученика током часа физичког
васпитања. Истраживање је, уз одобрење секретаријата школе и наставничког већа,
спроведено у школи, са ученицима осмог разреда. Детаљи истраживања биће публиковани у
часопису ''Физичка култура''.
Успех ученика
У табелама испод је представљен тренутни пресек стања успеха ученика на крају
првог и другог полугодишта, као и стање које ће бити у августу.
Једна ученица 6. разреда - Санела Јовановић (6-2) и два ученика 7. разреда - Анђела
Богдановић (7-2) и Златко Николић (7-5), су упућени на разредни испит због недовољног
присуства на часовима Физичког васпитања; истовремено, Анђела Богдановић и Златко
Николић су из истих разлога упућени и на разредни испит из Изабраног спорта – пливања.
Разредни испити ће се одржати у августу, када ће бити закључено и коначно стање успеха
ученика из поменутог предмета.
19
21
21
20
20
20
19
21
4
2
2
2
3
3
3
1
2
2
1
1
1
-
1
1
-
24
25
25
24
24
24
22
22
-
1
1
1
24
25
25
25
24
24
23
23
4.71
4.76
4.76
4.79
4.79
4.79
4.86
4.95
17
20
20
20
25
25
19
20
7
4
4
5
2
2
1
1
1
1
-
-
24
24
24
26
26
26
22
22
-
1
1
24
24
24
26
26
26
23
23
4.70
4.83
4.83
4.73
4.92
4.92
4.82
4.91
19
23
23
133
150
5
5
5
28
17
4
6
4
2
-
28
28
28
169
171
-
3
2
28
28
28
172
173
4.54
4.82
4.82
4.74
4.85
Успех ученика из Изабраног спорта - пливања
Средња оцена
Свега ученика
Укупно
Неоцењених
VIII-4
Недовољних
VII-5
Свега позитивних
VII-4
Довољних
VII-3
Добрих
VII-2
Врло добрих
VII-1
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Одличних
VI-2
Полугодиште
Разред
Успех ученика из Физичког васпитања
Свега ученика
17
23
6
-
-
1
23
24
-
1
1
24
25
4.74
4.88
18
19
19
19
20
1
2
2
2
2
2
1
1
1
-
2
1
1
-
23
23
23
22
22
-
1
1
1
24
23
23
23
23
4.52
4.70
4.70
4.82
4.91
17
20
20
19
22
22
16
20
3
1
1
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
2
-
1
1
1
1
1
-
22
23
23
25
26
26
22
22
-
1
1
1
22
23
23
26
26
26
23
23
4.63
4.74
4.74
4.68
4.81
4.81
4.55
4.91
10
22
22
116
146
8
2
2
28
12
6
2
2
12
5
4
2
2
9
5
28
28
28
165
168
-
5
3
28
28
28
170
171
3.86
4.57
4.57
4.54
4.79
Средња оцена
Неоцењених
Укупно
Недовољних
VIII-4
Свега позитивних
VII-5
Довољних
VII-4
Добрих
VII-3
Врло добрих
VII-2
Одличних
VII-1
Полугодиште
Разред
VI-2
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Прво
Друго
31.8.
Предметни наставник
Немања Тодоровић
Мирјана Стојановић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам предмет
немачки језик у шестом у осмом разреду, са фондом од 14 часова недељно.
Обавезна настава
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
5
4
9
Број
планираних
часова
360
272
632
Број реализованих
часова
360
272
632
Допунска настава
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
5
4
9
Број
планираних
часова
18
17
35
Број реализованих
часова
18
28
36
Додатна настава
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
5
4
9
Број
планираних
часова
18
17
35
Број реализованих
часова
18
18
36
Секција
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
VI
VIII
Број
одељења
5
4
9
Број
планираних
часова
18
17
35
Број реализованих
часова
32
31
63
Припрема за такмичење
Ученици осмог разреда су једном недељно у току целе школске године имали час
припреме за такмичење, на којима су продубљивали своје знање из немачког језика,
развијали способности читања, писања, разумевања и слушања као и комуникативну
способност. Веома често сам им путем интернета слала најразноврснији материјал за
припрему као и тестове које сам припремала. На часовима су такође радили тестове са
ранијих општински и градских такмичења. Два ученика је учествовало на општинском
такмичењу из немачког језика.
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који
имају потешкоћа у савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава се одржавала током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. Допунски рад претпостављао је и
посебне групне и индивидуалне задатке, индивидуализацију наставе као и задатке који су
прилагођени нивоу знања и способностима ученика. О извођењу овог вида наставе
евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.
Такође сам на крају школске године свим ученицима 6. и 8. разреда послала преко
интернета припремљен материјал који обухвата непознате речи из свих лекција и
објашњења и вежбања у вези граматичких јединица које смо обрађивали у току целе
школске године на часовима немачког језика.
Додатна настава
Овај вид наставе је организован за ученике који су показали додатно интересовање за
наставу немачког језика. Додатна настава се одржавала током целе наставне године.
Циљ додатне наставе је био развијање комуникативне способности ученика, као и
развијање способности слушања и разумевања, писања и читања, продубљивање знања и
проширивање лексичког фонда као и детаљније упознавање културе немачког народа.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих облика
образовно-васпитног рада.
Секција
Ови часови су у договору са педагошко – психолошком службом и директором школе били
организовани заједно за ученике шестог и осмог разреда, те су тако ученици имали много
већи број одржаних од броја планираних часова.
На часовима секције ученици су кроз филм, музику, сликарство, књижевност, науку као и
помоћу различитих пројеката и активности развијали способности слушања, говора, читања
и писања и продубљивали своје знање о култури немачког народа као и осталих народа
немачког говорног подручја.
Уз велику заинтересованост и мотивацију ученици су се припремали за учешће у приредби
поводом Дана школе која је одржана у марту 2014. године.
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:









извођењем угледних часова
присуством угледним часовима
присуствовањем излагању садржаја са семинара и стручних скупова – слушалац
организацијом и припремом ученика за учествовање у приредби поводом Дана
школе
присуством презентацији уџбеника разних издавачких кућа
одласком са децом и присуством на културно – уметничким догађајима и спортским
манифестацијама
организовањем изложби дечијих радова у установи поводом новогодишњих и
ускршњих празника
као члан тима за превенцију и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
дежурством на завршном испиту за ученике осмог разреда
У оквиру Установе остварила сам 46 сати стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало се:
 присуством на конференцији намењеној развијању компетенција наставника страних
језика “Европски дан језика” на Филолошком факултету у Београду
(8 сати )
 присуством акредитованим семинарима:
- “ Одељенски старешина /васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“
( 16 сати )
- “ Планирање и реализација додатне образовне подршке деци / ученицима са
сметњама у развоју у школи /вртићу”( 16 сати )
Опште карактеристике стила рада
Због природе самог предмета у редовној настави углавном користим дијалошку методу, а
поред фронталног и индивидуалног рада често користим групни рад и рад у паровима,
нарочито на часовима утврђивања, понављања и систематизације, што је неопходно када је
у питању настава страног језика и утиче позитивно на развијање мотивације и активности
ученика. Ученици на часовима развијају способност читања, писања, говора, слушања и
разумевања. Поред текстуалних наставних средстава често користим и визуелна, аудитивна
и аудио – визуелна, како бих успешно код ученика развијала способност слушања, говора,
читања и писања. Стално подстичем код њих коришћење интернета, и преко истог им често
шаљем додатна објашњења, задатке и вежбања.
Иницијална тестирања сам спровела у свим одељењима и извршила анализу тестова.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разред Одличн
их
VI1
4
Врло
добри
х
4
Добри
х
Довољн
их
2
7
Недовољн Свега
их
позитивн
их
17
Свега
ученик
а
17
Средња
оцена
VI2
4
-
3
6
-
13
13
3,15
VI3
3
2
7
-
-
12
12
3,66
VI4
-
5
1
4
-
10
10
3,10
VI5
3
3
8
3
-
17
17
3,35
VIII 1
8
3
2
11
-
24
24
3,33
3,29
VIII 2
10
2
5
3
-
20
20
3,95
VIII3
4
3
4
9
-
20
20
3,10
VIII4
4
1
6
4
-
15
15
3,33
Предметни наставник
Мирјана Стојановић
Милена Павловић
У школској 2013/2014 години, према Решењу о 40-часовној недељи, предавала сам
предмет немачки језик у петом и седмом разреду, са фондом од 18 часова недељно.
Oдржала сам планиран број редовне наставе у свим разредима.
Предавала сам такође и грађанско васпитање ученицима седмог разреда са фондом од
једног часа недељно.
Обавезна настава
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
V
VII
Број
одељења
4
5
9
Број
планираних
часова
288
360
648
Број реализованих
часова
288
361
649
Допунска настава
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
V
VII
Број
одељења
4
5
9
Број
планираних
часова
18
18
36
Број реализованих
часова
21
26
47
Допунска настава
Овај вид наставе је организован за ученике који у редовној настави не постижу
задовољавајуће резултате у испуњавању основног нивоа постигнућа, као и за ученике који
имају потешкоћа у савлађивању појединих програмских целина и наставних тема.
Допунска настава се одржавала током целе наставне године према потребама
ученика са свим елементима индивидуализације наставе. Допунски рад претпостављао је и
посебне групне и индивидуалне задатке, индивидуализацију наставе као и задатке који су
прилагођени нивоу знања и способностима ученика. О извођењу овог вида наставе
евиденцију сам водила у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.
Додатна настава
Предмет
Немачки језик
Немачки језик
Укупно
Разред
V
VII
Број
одељења
4
5
9
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
18
18
36
15
3
18
Овај вид наставе је организован за ученике који су показали додатно интересовање за
наставу немачког језика. Циљ додатне наставе је био продубљивање знања и проширивање
лексичког фонда као и детаљније упознавање културе немачког народа.
За разлику од допунске наставе где је одржано скоро дупло више часова од
предвиђеног додатна настава се није одвијала по плану јер су ученици имали доста обавеза
у школи па нису могли да се организују да дођу на часове додатне наставе. Стога је одржано
18 часова уместо планираних 36 часова.
Редовно сам водила евиденцију о часовима додатне наставе у Дневницима осталих
облика образовно-васпитног рада.
Изборна настава
Предмет
Грађанско васпитање
Разред
VII
Број
одељења
4
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
144
142
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику,
наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања
одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих
развојних активности.
Стручно усавршавање у установи обављала сам следећим активностима:
извођењем угледних часова
присуством угледним часовима
излагањем садржаја са семинара и стручних скупова
присуствовањем излагању садржаја са семинара и стручних скупова – слушалац
организацијом приредбе за Дан школе
присуством презентацији уџбеника издавачке куће Клет
изложбама дечијих радова у установи поводом ускршњих празника
одласком у позориште Бошко Буха са ученицима на представу Мали принц
као Координатор тима за самовредновање Кључна област 3: Постигнућа ученика
одласком са децом и присуством на културно – уметничким догађајима и спортским
манифестацијама
организовањем изложби дечијих радова у установи поводом новогодишњих и ускршњих
празника
У оквиру Установе остварила сам 44 сати стручног усавршавања.
Стручно усавршавање ван Установе се одвијало се:
присуством акредитованим семинарима:
- “ Одељенски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“ ( 16 сати )
- “ Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у
развоју у школи/вртићу“бр.337 ( 16 сати )
присуством стручним скуповима
“ Европски дан језика, конференција намењена развијању компетенција наставника
страних језика“ (8 сати)
Присусутвом презентацији уџбеника у издавачкој кући Клет у Штутгарту 20.06.2014.
Садржај:
-,,Wie entsteht ein Lehrwerk?“- Produktionsabläufe im Verlag
-Überblick über Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache mit dem Schwerpunkt Kinder und
Jugendliche
-Konzeption des Lehrwerk ,,Magnet neu“ (8 сати)
Ван Установе остварила сам укупно 48 сати.
Опште карактеристике стила рада
У редовној настави углавном користим дијалошку методу, а поред фронталног рада
често користим и групни рад и рад у паровима, нарочито на часовима утврђивања,
понављања и систематизације, што је неопходно када је у питању настава страног језика и
утиче позитивно на развијање мотивације и активности ученика. Поред текстуалних
наставних средстава често користим и визуелна, аудитивна и аудио – визуелна, како бих
успешно код ученика развијала способност слушања, говора, читања и писања. Трудим се да
укључим у рад сваког ученика и дајем им савете како да дођу до садржаја који су им
неопходни у решавању свакодневних проблема.
Иницијална тестирања сам спровела у свим одељењима и извршила анализу тестова.
У доњој табели је приказан је пресек успеха ученика по одељењима на крају другог
полугодишта, ове наставне године, док је успех ученика на крају првог полугодишта и
коначан успех дат у дневнику образовно-васпитног рада.
Разре
д
V1
Одличн
их
7
Врло
добри
х
7
Добри
х
Довољн
их
Неоцењен
их
7
2
/
Свега
позитивн
их
23
Свега
ученик
а
23
Средња
оцена
3,82
V2
6
6
6
3
2
21
23
3,39
V3
4
8
3
7
/
22
22
3,40
V4
7
7
4
4
/
22
22
3,39
VII1
6
4
4
4
/
18
18
3,67
VII2
6
4
6
4
1
20
21
3,60
VII3
6
2
4
4
/
16
16
3,63
VII4
7
6
3
5
/
21
21
3,71
VII5
6
3
2
2
/
13
13
4,00
Предметни наставник
Милена Павловић
Драгана Мамузић
Извештај о раду за предмет РУСКИ ЈЕЗИК школска 2013/14 година
Настава руског, као другог страног, изборног језика у школској 2013/14 школској години
реализована је од 5. до 8. разреда са по 2 часа недељно. Број ученика по разредима :
5. разред
Једна група
5 1,2,3,4
6. разред
Три групе
6 1,2
63
6 4,5
7. разред
Две групе
7 1,2,3
7 4,5
8.разред
81,3
82,4
Број ученика
21
Укупно ученика
21
20
12
22
52
17
15
32
17
21
38
О наставним и ваннаставним активностима предмета договорено је у августу месецу
на активу страних језика. У настави 7. и 8. разреда коришћени су уџбеници ОРБИТА 3 и 4,
Завода за уџбенике, док су у настави 5. и 6. разреда коришћени уџбеници ДИАЛОГ 1 и
ДИАЛОГ 2, Датастатуса.
За ученике свих разреда организовани су часови допунске и додатне наставе, као секције. У
8. разреду одржавани су часови припреме за такмичење из руског језика, а према плану
усвојеном за школску 2013/14 годину.
У септембру су обављени организационо-технички послови, размотрен план актива,
изабрани ученици за додатну, допунску наставу и слободне активности. Сачињен је план
одржавања писмених вежби и контролних задатака. У новембру и априлу успех из предмета
је анализиран на стручном активу.
Ученици који уче руски језик учествовали су на конкурсима („Лик Русије“ у организацији
Руске школе у Београду, „1000 година хришћанства“ у организацији школе Свети Сава),
такмичењима : НИС-ова олимпијада руског језика, општинско такмичење страних језика).
У дане новогодишњих празника, Масленице, Ускрса, Дана руског језика и Дана
словенске писмености ученици су посетили Руски дом и манифестације које су се одржавале
том пригодом.
Наставник учествовао на следећим стручним скуповима и семинарима стручног
усавршавања:
Зимска славистичка школа, Филолошки факултет
Инклузија у одељењу
Коришћење уџбеника и приручника издавачке куће „Златоуст“ из Ст-Петербурга
Састанци Градске секције наставника руског језика
Од следеће године предвиђа се одржавање семинара за наставнике руског језика у
организацији ДАТАСТАТУСА, у трајању од 10 сати.
Наставник
Драгана Мамузић Недељковић
13.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Приликом израде плана и програма рада директора школе постој Законом утврђени
сегменти рада и самим тим,и приликом израде извештаја поштују се законске обавезе и
одговорности директора.
Руковођење школом
(Ове године због поплава у Србији манифестација није се одржала).
- организација прославе 150 година образовања у М. М. Лугу, школских манифестација
Светосавска прослава, пријем првака.
- На светском географском првенству наша професорка Анкица Дмитровић, припремајући
децу из средњих школа у Центру за таленте, освојила треће место.
Кадровска политика
- Обезбеђење кадра за привремено одсутних наставника и других запослених најдуже до 60
дана.
- Сарадња са ШУ Београд у вези формирања листе технолошкиих вишкова,
- Сарадња са синдикалном организацијом школе у вези примене Посебног колективног
уговора за запослене у образовању,
- Склапање споразума о преузимању радника за чијим радом је престала потреба у
ОШ“Драгојло Дудић“ са другим школама. (Снежана Лазић отишла у школу „Никола
Тесла“Раковица).
Обезбеђење материјално-техничких услова рада
- И поред тога што већ годима све општинске и градске службе констатују да су услови у
нашој школи за рад најлошији или међу најлошијим у Београду, скоро да се ништа не
предузима за побољшање. Додуше, годину дана се пројектује, траже услови који требају за
израду коначног пројекта од стране Градског секретаријата, али нам је утисак да је више
воље то могло и брже. Тврдим да у задњих најмање60.година све Градске владе су се према
ОШ “Драгојло Дудић“и М. М. Лугу понашале маћехински. Захтеви свих Школских одбора и
директора у том периоду су скоро идентични, вапај за побољшање услова рада,изградња
фискултурне сале и кабинета. Пројектом који се сад ради планирана је санација постојећег
стања а измишљен је нови термин „ПРОСТОРИЈА ЗА ФИСКУЛТУРУ“
Безбедност ученика и запослених
-O рганизација дежурство наставника
- Сарадња са ОУП Звездара, ГСУП (Одељење за малолетнике и сузбијање наркоманије),
- Учествовање у раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,
- Осигурање ученика ДДОР Нови Сад,
- Контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика у школском простору и
пред школским улазима,
- Примена Правилника о процени ризика на радном месту код послодаваца,
- Редовна контрола противпожарних апарата,од стране фирме Ватроопрема Д.о.о,
- Безбедност ученика је веома комплексно питање и не може се решити без сарадње са
родитељима и друштвеном заједницом. Створити адекватне услове за живот и рад у школи,
сузбијати агресију као вид комуникације, обезбедити физичко присуство школског
полицајца, видео надзор, дежурство запослених,а изнад свега стварање слике у породици,
где се неће примењивати сила у коминикацији, где родитељи својим односом развијају
свест код деце како и на који начин треба реаговати. За обезбеђење у школи треба да се
изјасне родитељи јер они то и плаћају. До сад нисмо успели да ангажујемо довољан број
родитеља, јер по њиховим порукама они неће да „чувају„ школу.
Организација васпитно-образовног процеса
- Програмирање рада школе,
- Распоред наставних и ваннаставних активности према школском календару,
- Праћење рада наставника,
- Обезбеђивање замене за отсутне наставнике,
- Праћење примене образовних стандарда за крај првог циклуса и крај обавезног
образовања,
- Праћење области наставе и учење кроз процес самовредновања рада установе,
- Праћење рада ученика,
- Праћење резултата рада по класификационим периодима,праћење успеха ученика на
такмичењима, успеха ученика при упису у средњу школу, израда годишњег извештаја о раду
директора, учествовање у писању извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе,
припреме за пријем ученика у први разред, сарадња са инспекторима и просветним
саветницима Министарства просвете.
- С провођење пројеката самовредновања школе,
- Организација и контрола спровођења завршног испита и уписа у средњу школу,
Педагошко – инструктивни рад
- Праћење пројекта Самовредновања школе,
- Посета часовима и анализа истих са давањем инструкција о начину рада,
- Континуирано праћење приправника и посета часовима, спровођење поступка за испит за
лиценцу,
- Замена одсутних наставника,
- Праћење одсутних наставника и стручних сарадника,
- Представљање на стручним телима ново донетих докумената,
- Праћење стручног усавршавања запослених, обједињавање годишњег извештаја и израда
плана стручног усавршавања у установи на основу личних планова запослених, израда
финасиског плана стручног усавршавања.
Лично стручно усавршавање
- учешће на семинарима,
- Коаутор акредитованог семинара “Мини рукомет у петом разреду основне школе“,
- Аутор и реализатор пројекта “Хоћу да вежбам“, рад са децом оболелом од церебралне
парализе,
- Праћење финансиског пословања,
- План финансиског пословања за целу годину,
- Контрола текућих рачуна за потрошени материјал, набавка учила, инвентар на крају
календарске године, стална сарадња са Школским одбором,
- Обезбеђење донације за исхрану ученика из социјално маргинализованих средина,
Сарадња са Саветом родитеља
У овој години све планиране активности рада Савета родитеља су реализоване.
Сарадња са Школским одбором
Све планирано планом рада Школског одбора је било на дневном реду одбора,
упознавао сам чланове одбора са свим важним питањима за рад школе као и са стањем око
реконструкције и санације школе. Као и прошле године рад нам је био отежан
недолажењем на састанке појединих чланова одбора из редова локалне заједнице.Ове
године бира се нови Школски одбор и било би добро да ради у пуном саставу.
Сарадња са локалном самоуправом
Општина Звездара у складу са својим ингеренцијама помаже колико може,међутим
проблем којим се суочава ова школа већ 60 година је исти. Недостатак простора за наставу
(кабинети), фискултурна сала, инсталације у школи је проблем који може да реши град. До
сада насеље М. М. Луг и ОШ“Драгојло Дудић“, у задњих 60 година били су тотално
заборављени од стране града. Планираном реконструкцијом урадиће се реконструкција и
санација школе у постојећим габаритима, а уместо фискултурне сале „ПРОСТОРИЈА ЗА
ФИСКУЛТУРУ“ што је нови термин за фискултурну салу, ваљда установљен само за школу у
М. М. Лугу. Дубоко верујем да ће град сагледати да после 150 година рада школе она
заслужује да добије услове за рад по стандардима а не по неким, не знам којим аршинима.
Школа својим досадашњим радом и успехом то заслужује.
Сарадња са институцијама
- Ресорним Министарством,
- Градским секретаријатом за образовања,
- Општином Звездара,
- Канцеларијом УНИЦЕФ-а
- Канцеларијом за младе и националне мањине Општине Звездара,
- Савез спортова Звездара,
- Спортским друштвима и клубовима,
- Факултетом за физичку културу,
- Домом здравља Звездара,
- МУП Звездара,
- Градским центром за социјални рад,
- Одељењем за малолетну деликвенцију ГСУП-а Београд,
-Центром за примењену науку,
- Центром за таленте,
- Издавачким кућама
Београд, 08. 09. 2014. године
Марко Анић, директор школе
14.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.
ГОДИНУ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке,
педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о
основама образовања и васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
 Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
 Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и
осавремењивању васпитно- образовног рада,
 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика,
 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.
ОБЛАСТИ РАДА
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПЕДАГОГА
ОБЛАСТИ РАДА
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
- Учешће у припреми концепције Годишњег плана установе
и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада установе;
- Учешће у изради плана рада Наставничког већа;
- Учешће у планирању професионалног усавршавања
запослених/ избор акредитованих семинара који ће се
спровести у организацији школе;
- Израда акционог плана за област самовредновања
Школски програм и Годишњи програм рада ;
- Израда програма Заштита деце од злостављања и
занемаривања /Тим за заштиту деце од злостављања и
занемаривања;
- Учешће у изради програма за инклузивно образовање
/Тим за инклузивно образовање;
- Израда Годишњег и месечних планова рада педагога;
- Учешће у изради годишњих планова рада одељењских
старешина;
- Размена мишљења са учитељима и наставницима о деци
која раде по ИОП-у; предлог активности;
- прикупљање информација и учешће у изради педагошких
профила идентификованих ученика / психолог;
- Учешће у формирању одељења 1.разреда /учитељи,
психолог, директор;
- Учешће у изради Евиденције за праћење напредовања
ученика на нивоу школе са циљем унапређења оцењивања
ученика и учешћа ученика у процесу оцењивања;
/наставници, учитељи;
- Планирање посете часовима; обавештење путем договора
са наставницима и учитељима и путем огласне табле;
- У циљу унапређења педагошке документације и праћења
остварености планираних активности Годишњим планом
рада школе, израдила сам следеће обрасце:
- образац за месечни план рада наставника,
- образац за годишњи план рада наставника,
- образац за извештај о раду: Стручних већа, разредних
већа, Тимова, ученичког парламента,
- у сарадњи са колегама, стручним сарадницима направљен
је образац за Лични план професионалног развоја
- образац за праћење личног плана професионалног
развоја;
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
август /септембар
мај, 2014.
август, 2013.
током године
децембар, 2013.
јун, 2013.
јанура, фебруар, 2014.
током године
септембар, 2012.
април
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
- Вредновање посећених часова свих облика образовно
васпитног рада;
- Упознавање наставника са протоколом праћења часова
- Усмена и писана анализа посећеног часа и дневних
припрема /наставници, учитељи, директор/;
- Преглед дневника образовно- васпитног рада / најава
прегледа дневника
- запажања о прегледаним дневницима
- подршка наставницима у вођењу педагошке
документације;
- Анализа успеха ученика на класификационим периодима
и предлагање мера за њихово унапређивање;
- Сарадња са наставницима у процесу вредновања
школског постигнућа према образовним стандардима:
- критеријумски тест за ученике 4. разреда
- критеријумски тест за ученике 7. разреда
- Испитивање узрока школског неуспеха уз примену
инструмента за педагошку дијагностику у индивидуалном
саветодавном раду са учеником;
- Учешће у изради оптималног распореда писмених
задатака и контролних вежби на нивоу школе /наставници,
учитељи/;
- Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању
квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода, техника и облика рада
(демонстрација примене флип чарт табле);
- Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру
Стручног актива за развој школског програма,
самовредновања рада школе израдом инструмената
процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом
добијених резултата;
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током године
1. полугодиште, август 2014.
класификациони периоди
мај, 2014.
током године
август 2013. и 2014.
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
- Помоћ наставницима у савременом дидактичко –
методичком конципирању наставе (избор наставних метода
и облика рада, стратегије подучавања, угледни часови ,
наставни материјал…), упућивање наставника на
одговарајућу литературу;
- Упознавање одељењских старешина са карактеристикама
генерације 1. и 5. разреда и новоформираних одељења
/ОС, психолог/;
- Помоћ наставницима у дидактичко – методичком
осмишљавању рада са даровитим ученицима ____________
и ученицима са посебним потребама /за ученика;
- Педагошка и дидактичко – методичка подршка
наставницима – приправницима ;
- Информисање наставника о променама у образовању и
пружање подршке њиховом активном укључивању у те
процесе / праћење званичних образовних сајтова, писани
материјали за наставнике;
- Реализација едукације за ученике старијих разреда (кроз
замену часа са темом „Ја реченице“ и „Како се одупрети
вршњачком притиску“;
- Предавање и резултати истраживања за Наставничко веће
„Групна динамика и социометријски положај појединца у
одељењу“;
- Спровођење анкетирања ученика првог разреда о степену
савладаности технике читања и писања;
- Саветодавни разговор са наставницима после посећеног
часа
- Сарадња са наставницима у оквиру реализације анкете за
потребе идентификовања даровите деце (ученици шестог и
седмог разреда);
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током године
септембар
током године
мај, 2014.
током године
током године
октобар
октобар
новембар
јануар, април
током године, завршно са
јуном 2014.
Април
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
- Испитивање деце за упис у основну школу
- Саветодавни разговори са ученицима: новоуписаним,
ученици који су поновили разред, ученици који имају
проблема у учењу и понашању и даровитим ученицима;
- Пружање подршке ученицима који се школују по
индивидуализованој настави и ИОП-у;
- Спровођење радионица за ученике 7. и 8. разреда
„Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
- Упитник о ставовима и мишљењу ученика о слободним
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
април - август
током године
октобар - јун
децембар
активностима у школи (анализирање сугестија ученика за
унапређивање рада школе) / израда инструмента, узорак
ученика од 4. до 8. разреда;
- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који
врше повреду правила понашања у школи /ОС, психолог/
- Реализовала сам индивидиуалне активности са ученицима
који спорије напредују.
- Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених
група -проналажење, мотивисање, подршка (здравствена,
едукативна, социјална, правна итд.), укључивање у
образовно-васпитни систем,
- Пружање подршке ученичком активизму и партиципација
у школском животу - хуманитарне акције „Тегла пуна
љубави“ – најуспешнија школа у општини Звездара,
прикупљање новца за лечење деце из звездарских школа
путем прикупљања чепова од ПП амбалаже.
- Социометријско истраживање у свим одељењима
предметне наставе (у сарадњи са психологом);
- Спровеђење упитника код ученика које су наставници
проценили као даровите;
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
-Пружање подршке и саветодавни рад са родитељима,
старатељима у раду са децом, односно ученицима у вези
са: тешкоћама у учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју,
професионалној оријентацији;
- Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима,
протоколима о заштити деце, односно ученика од
занемаривања и злостављања и другим документима од
значаја за правилан развој деце / праћењем измена и
допуна важећег закона и других аката, благовремено
информисање родитеља путем паноа, обавештења,
разговора;
- Сарадња са Саветом родитеља /извештавање Савета о
успеху ученика, тестирањем ученика, самовредновањем,
Годишњим планом рада школе, Школским програмом,
радом Тима за заштиту деце од злостављања и
занемаривања;
- Сарадња са родитељима деце која спорије напредују у
циљу планирања садржаја наставног градива и
флексибилног организовања времена;
- Израда паноа за родитеље „Моја породица“;
- Израда паноа за родитеље „Ово су наши нови ђаци“;
- Прикупљање података од родитеља/ старатеља који су од
значаја за упознавање ученика и праћење његовог развоја;
- Подршка јачању родитељских васпитних компетенција
оснаживањем кроз упознавање са техникама васпитања,
нарочито информисањем о психолошким
током године
током 2.полугодишта
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током године
карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних
консултација и облика групног психолошког образовања
родитеља;
- Саветодавни рад са родитељима/старатељима чија деца
врше повреду правила понашања у школи и којима је
одређен појачан васпитни рад;
- Сарадња са родитељима/ старатељима на пружању
подршке ученицима који се школују по ИОП-у;
- Спровођење упитника код родитеља чија су деца од
стране наставника препозната као даровита;
- Учествовање у реализацији програма сарадње установе са
родитељима/ старатељима ученика (општи, групни,
одељењски родитељски састанци);
- Пружање психолошке помоћи родитељима/старатељима
чија су деца у развојној кризи;
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Сарадња са директором, психологом на истраживању
постојеће васпитно- образовне, односно образовноваспитне праксе и специфичних проблема и потреба
установе и предлагање мера за унапређење;
- Сарадња са директором и стручним сарадницима на
током године
пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности,
економичности и флексибилности ОВ рада установе;
- Предлагање нових организационих решења ОВ рада.
- Сарадња са директором и стручним сарадницима на
припреми докумената установе, прегледа, извештаја и
анализа;
- Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких
послова;
- Учествовање у раду комисије за повреду савладаности
програма за увођење у посао наставника и стручних
сарадника;
- Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких
послова са другим стручним сарадницима у установи;
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
Активно сам учествовала у раду:
- Наставничког већа (давањем саопштења, информисањем
о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања
и других активности од значаја за образовно-васпитни рад
и јачање наставничких компетенција)
- Одељењског већа
- Стручних већа
- Разредних већа
- Педагошког колегијума /
- Тима за ИО
- Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања водила записнике, учествовала у
планирању/
- Актива за развој Школског програма/координатор/
- Актива за развојно планирање
- Тима за самовредновање области Школски програм и
Годишњи програм рада /координатор/
- Тима за Професионалну оријентацију
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
према плану током целе
године
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/сарадници
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током године сарађивала сам са:
- Домом здравља Звездара (сарадња са Здравственим
ромским координатором/медијатором, педијатром,
током године
стоматологом ради спровођења здравствених прегледа
према потреби
ученика ромске националности који су у току школске
године укључени у образовни систем);
- Кожно-инфективном клиником, Београд (пружање
медицинске помоћи деци из осетљивих група);
- Центром за социјални рад Звездара(у координараној
сарадњи у помоћи ученицима који имају породичних
проблема, занемарена су или злостављана, у заједничким
акцијама и састанцима са циљем боље имплементације
деце ромске националности у образовни систем);
- Развојним саветовалиштем;
- Општином Звездара (одељење друштвених делатности)стручно путовање у Словенију, пружање помоћи деци из
социјално осетљивих група, сарадња са ромским
координатором);
- Институтом за ментално здравље;
- Министарством просвете, науке и технолошког развоја;
- Заводом за унапређивање квалитета образовања и
васпитања;
- Свим школама на територији општине Звездара;
- Канцеларијом за младе;
- Националном службом за запошљавање;
- Регионални центар за таленте (Пројекат „Израда ИОП-а за
даровиту децу);
- Дечијим савезом;
- Радио телевизијом Србије (РТС)- гостовање у јутарњем
програму у више наврата са темама из школске праксе
(полазак деце у први разред, завршни испит, колико деца
читају)
- Школском управом Чачак (присуство едукацијама и лични
контакти, сарадња везана за развој и унапређење вођења
педагошке евиденције);
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПЕДАГОГА
Стручно усавршавање ван установе
Облик
стручног
усавршавања
Назив стручног
усавршавања
Место и
датум
Бр.
бодова
Начин
учествов.
Документ
Семинар
Lions Quest Programs
«Skills for Adolescence»
Београд, 2022.8.2014.
21
Присуство
Уверење
Стручни скуп
«Портфолио
запослених у
образовању- фактор
професионалног
развоја»
Општина
Звездара,
Београд,
16.12.2013.
1
Присуство
Уверење
Стручни скуп
«Принципи квалитетне
педагошке праксе»
ЦИП
Београд,
22.11.2013.
1
Присуство
Уверење
Стручни скуп
трибина
«Савремени приступи
планирању наставе»
Општина
Стари град,
Београду,
4.6.2014.
1
Присуство
Уверење
Стручно усавршавање у установи
Облик СУ
Тема
Датум
Улога
Доказ
Број
бодова
Угледни час
Материјали и
њихове одлике
20.11.2013.
Присуство и
анализа
Записник са
Стручног
већа
2
Угледни час
Годишња доба 2.
разред
2.12.2013.
Присуство и
анализа
Записник са
Стручног
већа
2
Угледни час
Основна својства
воде
7.3.2014.
Присуство и
анализа
Записник са
Стручног
већа
2
Угледни час
Скок у даљ, 2.
разред
13.5.2014.
Присуство и
анализа
Записник са
Стручног
већа
2
8.10.2013.
Присуство са
дискусијом
Уверење
2
28.11.2013.
Присуство са
дискусијом
Уверење
2
АССМО
12.11.2013.
Присуство са
дискусијом
Уверење
2
АССМО
12.12.2013.
Присуство са
дискусијом
Уверење
2
12.2.2014.
Присуство са
дискусијом
Уверење
2
Састанак
АССМО
7.2.2014.
Присуство са
дискусијом
Уверење
2
Састанак
АССМО
13.2.2014.
Присуство са
дискусијом
26-30.3. 2014. Вођа-аутор
стручне
посете/
Уверење
2
Уверење
30
Дневник
педагога и
потврда
2
Састанак
Републичке
секције
стручних
сарадника
Састанак
Актива
стручних
сарадника
општине
Звездара
Састанак
Стручних
сарадника
Звездаре
Приказ
истраживања
“Колико је
инклузивна наша
школа- ОШ
“Ћирило и
Методије”,
презентација на
тему
“Дислексија” –
логопед ОШ
“Бошко Буха”
Маја Банвалијев
Превенција
злоупотребе
психоактивних
супстанци;
Портфолио
Стручна
сарадња са
ОШ „Сладки
врх“
Словенија
Инклузија
Рад са
студентима
Филозофског
факултета,
одсек
Педагогија
Израда стручног
рада на тему
„Смернице за
израду школског
програма“
студијског
путовања
Јун 2014.
Ментор
15.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА ЗА
ШКОЛСКУ 2013/14.ГОД
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Учествовање у припреми концепције Годишњег
плана рада школе и Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада школе
Израда делова Годишњег план школе који се
односе на планове и програме
подршке ученицима ( рад са ученицима којима
је потрбна додатна образовн подршка, рад са
ученицима са изузетним
способностима,професионална оријентација);
као и личним подацима о ученицима(бројно
стање, лични и породични услови жовота и
рада ученика)
Израда Годишњег плана рада психолога и
месечних планова
Припремање плана сопственог стручног
усавршавања и професионалног развоја
Август/септембар 2014.
Израда делова Годишњег плана школе
везано за програме и планове:
1. план Тима за професионалну
оријентацију
као и план програма
професионалне оријентације/
2. план Тима за ИО/деца са
сметњама и даровита деца,
као и
делове везане за табеларне приказе
општих података о ученицима
Учешће у изради Школског програма
Август 2014., на почетку сваког месеца
Септембар 2014.
Припремање плана посете психолога часовима
Учествовање у припреми индивидуалног
образовног плана за поједине ученике
Прикупљање информација и учешће у изради
педагошких профила идентификованих ученика
Формирање и структуирање одељења 1. разреда
Распоређивање новоуписаних ученика и ученика
који су упућени да понове разред
Током године
Август 2014
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ БРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Праћење ефеката образовно-васпитног рада,
успеха и понашања ученика
Праћење и подстицање напредовања деце у
развоју и учењу
Континирано праћење и вредновање
остварености општих и посебних стандарда
постигнућа
током године
Праћење примене мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана
Праћење и вредновање поступка оцењивања
ученика
Усмена и писана анализа посећеног
часа и дневних припрема
Вредновање посећених часова свих облика
оразовно васпитног рада
Праћење развоја и напредовања личности
ученика;
Израда извештаја и табела успеха и владања на
класификационим периодима
током године на класификационим
периодима
Наставницима и родитељима
презентовани извештаји о постигнутим
резултатима на сваком
класификационом периоду
Август 2013.
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду и
остварености програма васпитно-образовног рада
Спровођење социометријског испитивања ради
унапређења образовно-васпитног рада школе и
остваривања послова дефинисаних правилником
током године
Истраживањем добијени подаци о
структури и динамици појединих
одељења од значаја за рад са тим
одељењима
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Утврдђивање психолошких узрока заостајања
појединих ученика у образовним постигнућима и
неадаптивних облика понашања
Сарадња у идентификацији даровитих ученика и
учешће у избору садржаја у раду са њима
Током године
Прво полугодиште
Одабир деце за рад у оквиру сарадње
са Регионалним центром за таленте
Београд и наставак рада са два ученика
( Д.Г.7.раз., А.Р.8.раз.) по обогаћеном и
Сарадња са одељенским старешинама
Упознавање са психолошким принципима
успешног учења, групној динамици, мотивацији
проширеном програму
Испитивање групне динамике
појединих одељења и статуса
појединца у њему;
Припрема појединих родитељских
састанака
Педагошко-инструктивна помоћ на основу
анализе посећених часова
После посећених часова
Помоћ и праћење у прилагођавању ученика
приликом поласка у први разред, прилагођавању
ученика петих разреда на предметну наставу као и Септембар/октобар
новопримљених ученика
Указивање на узроке поремећаја
интерперсоналних односа у одељењу и помоћ у
њиховом превазилажењу
Током године
Интерпретација резултата добијених
социјометријским испитивањем
Пружање подршке наставницима у
индивидуализацији образовно- васпитног рада,
рада са децом са сметњама, даровитом децом
Стални задатак у току године
Пружање подршке у раду са децом којима је
потребна подршка у раду
Током године
Подршка јачању комуникације и сарадње,
конструктивног решавања сукоба, толерације
Мотивисање наставника на континуирано стручно
усавршавање и израду плана професионалног
развоја и напредовања у струци
Пружање помоћи у остваривању задатака
професионалне оријентације као и њихово
унапређење
Током године
током године
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Испитивање интелектуалне, социјалне и
емоционалне зрелости за полазак у први разред
Април, мај, јун 2014год.
Праћење успеха и напредовања ученика
Стални задатак током године
Праћење адаптације ученика (посебно првог и
петог разреда)
континуирано
Праћење и подстицање адаптације
новопримљених ученика
Испитивање групне динамике одељења и статуса
појединца
Испитивање психолошких чинилаца успеха и
напредовања,узрока неуспеха и заостајања
појединих ученика
Пружање подршке деци која раде по
индивидулном образовном плану
Идентификација и рад са даровитим ученицима
континуирано
током године
Сарадња са Регионалним центром за
таленте у Београду/ поједина деца су
чланови и током године раде са
менторима на пројектима из изабраних
предмета
током године
наставак рада по индивидуалном
програму за даровите са Д.Г.7.раз и
А.Р.8.раз.
током године
Саветодавни-инструктивни рад са групом и
појединцима који имају развојне, емоционалне,
социјалне тешкоће, проблеме у учењу,
прилагођавању, понашању
Подршка професионалном развоју ученика и
њиховој професионалној оријентацији
Пружање подршке у акцидентним кризама
Учествовање у појачаном васпитном раду
друго полугодиште/април, мај
професионално саветовање применом
ТПО-
континуирано током године
РАД СА РОДИТЕЉИМА
Прикупљање информација и података значајних
за упознавање и праћење развоја и напредовања
ученика
Саветодавни рад са родитељима
(групни\индивидуални) у циљу решавања
развојних проблема,пружања помоћи у решавању
ситуационих и породичних криза,проблемима
учења, понашања
Сарадња са родитељима чија деца раде по
прилагођеном или измењеном програму (деца са
сметњама, талентована деца)
Учествовање у реализацији одељенских
родитељских састанака
током године
током године по потреби
Континуирана сарадња са родитељима
чија деца раде по ИОП-у
15.11.2013.
родитељски састанак у 2/3, предавање
на тему “Учење”
6.12.2013.
родитељски састанак у 7/4, предавање
на тему “Методе и технике учења”
на класификационим периодима
информисање родитеља о успеху и
владању ученика
Сарадња са Саветом родитеља
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Сарадња са директором и педагогом на
заједничком планирању и организовању рада
школе
Сарадња са дефектолозима у пружању додатне
подршке деци са сметњама
Стални задатак и активност током
године
Сарадња на припреми докумената , извештаја и
анализа
Усаглашавање заједничких послова
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду васпитно- образовних већа
Према плану током године
Извештаји о успеха на
класификационим периодима
Учествовање у раду тимова, стручних актива,
педагошког колегијума
-
Самовредновање
Актив за развој школског програма
Актив за развојно планирање
Тим за заштиту деце од насиља
Тим за ИО
Тим за ПО
Педагошки колегијум
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са психолозима других школа на
територији општине и релевантних институција
Сарадња са школским диспанзером и другим
здравственим институцијама ( Домом здравља,
Институтом за ментално здравље, Центром за
социјални рад)
Сарадња са Општином Звездара, Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, Заводом
за унапређивање квалитета образовања и
васпитања;
током године
Сарадња са Канцеларијом за младе,
Националном службом за запошљавање
Сарадња са Регионалним центром за таленте у
Београду
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом раду у
следећој документацији: дневник рада
психолога и досијеи ученика
1. стални задатак у току школске
године
Вођење евиденције о извршеним
2. евиденције се налазе у педагошкоанализама, истраживањима, психолошким
психолошкој служби
тестирањима, посећеним активностима тј.
часовима...
Припрема за све послове предвођене
Годишњим програмом и оперативним
плановима рада психолога
Прикупљање, чување и заштита материјала
који садрже личне податке о ученицима
Стручно усавршавање
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ
СТРУЧН
О
УСАВР
ШАВА
ЊЕ
ВАН
ШКОЛЕ
Подаци о стручном усавршавању су
наведени у табели ниже
Облик
стручног
усавршава
ња
Назив стручног
усавршавања
Место и
датум
Бр.
бод.
Начин
учествов
.
Докумен
т
Стручни
скуп
«Портфолио
запослених у
образовању- фактор
професионалног
развоја»
Општина
Звездара,
Београд,
16.12.2013.
1
Присуст
во
Уверење
Семинар
Планирање и
реализација додатне
образовне подршке
деци/ученицима са
сметњама у развоју,
К2
16
Присуст
во
Уверење
Школа
„Драгојло
Дудић“
23.и 24. 11.
2013.
Облик СУ
Тема
Датум
Улога
Доказ
Излагање
на
Наставничк
ом већу
Екстерно
вредновање и
самовредновање
области „Настава
и учење“
4.03.201
4.
Припрема
презентац
ије,
асистент
Записник са 3
Наставничк
ог већа, ПП
презентациј
а
Угледни час
Материјали и
њихове одлике
20.11.20
13.
Присуство
и анализа
Записник са
Стручног
већа
2
Годишња доба 2.
разред
2.12.201
3.
Присуство
и анализа
Записник са
Стручног
већа
2
Основна својства
воде
7.3.2014. Присуство
и анализа
Записник са
Стручног
већа
2
(Сандра
Марковић,
Снежана
Лазић)
Угледни час
(Милица
Недић,
Весна
Нинић)
Угледни час
(Маријана
Бајић)
Број
бодова
Састанак
Актива
стручних
сарадника
општине
Звездара
Приказ
28.11.20
истраживања
13.
“Колико је
инклузивна наша
школа- ОШ
“Ћирило и
Методије”,
презентација на
тему “Дислексија”
– логопед ОШ
“Бошко Буха”
Маја Банвалијев
Присуство
са
дискусијо
м
Уверење
2
Састанак
Стручних
сарадника
Звездаре
Превенција
злоупотребе
психоактивних
супстанци;
Присуство
са
дискусијо
м
Уверење
2
12.2.201
4.
Портфолио
Oстали облици СУ у складу са личним планом професионалног развоја
Родитељски
састанак
Радионице на
тему „Учење“
15.11.20
13.
Излагач
Записник са 6
родитељско
г састанка
Родитељски
састанак
Предавање на
тему „Методе и
технике учења“
6.12.201
3.
Излагач
Записник са 6
родитељско
г састанка
Састанак са
предшколск
ом групом
Предавање са
дискусијом
„Зрелост деце за
полазак у школу“
20.2.201
4.
Излагач,
учесник
Дневник
рада
6
16.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
У току школске 2013/2014 године радила сам као библиотекар школе са пуним
радним временом, према плану рада школе за школску 2013/14. годину.
У току школске 2013/2014 делатност библиотекара школе обухватила је следеће
активности:
- Свакодневни рад са ученицима на издавању – враћању књига, као и пружање помоћи при
избору књига, вођење разговора о прочитаном;
- Одржавање књижног фонда;
- Инвентарисање, сигнирање, печаћење, маркирање, писање карти књига, класификација
публикација;
- Анимирање наставног и ненаставног особља за коришћење библиотеке;
- Активно учествовање у остваривању програма образовно – васпитног рада школе;
Формирање библиотекарске секције – упознавање ученика са активностима (пано),
Разговори са ученицима о књижевности (ученици који не иду на веронауку и немачки
језик од 5-8 разреда),
Сарадња са општинском библиотеком, послати спискови првака библиотеци
„Јефимија“,
Састављање и ажурирање спискова дужника после распуста,
Информисање наставника и ученика о смањеној годишњој чланарини за основце за
библиотеке града Београда у току маја, о литерарним и ликовним конкурсима током године,
као и о ђачким песничким сусретима. (панои и плакати)
Сређивање корисничких карата за школску 2013/14.
Подела бесплатних чланских карата за све прваке за коришћење општинске
библиотеке са подружницама,
- Сарадња са родитељима (родитељи који долазе са својом децом у школску библиотеку
изразили су жељу да и они користе нашу библиотеку, тако да поједини родитељи узимају
књиге на име ученика, а неки су наши чланови),
Посета сајму књига са ученицима 7. разреда са писменим сагласностима родитеља
24.10.2013,
Израда паноа поводом посете сајму књига,
Сарадња са колегама – пренос информација о позоришним представама и другим
манифестацијама, које се одржавају у нашем граду,
Рад са ученицима 8. разреда на личном и социјално развоју (две групе ученика
одгледале филм „Никад као први пут“, после тога дискусија у оквиру радионице),
Рад са ученицима 8. разреда на личном и социјално развоју (разговор поводом
злоупотребе наркотика – књига „Ми деца са станице ЗОО“),
Ученици користе библиотеку као читаоницу (енциклопедије, читање лектире наглас и
сл.)
Учешће у припреми за школску славу,
Сарадња са другим библиотекама (посета Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“)
Учешће у раду стручних органа школе,
Ученици користе 2 игре „Употреби кликере“ за децу од 9-12 година и од 12-15 (по
званичном наставном програму).
Уређивање библиотеке (чишћење полица, столова, украшавање простора).
Сарадња са колегама (куцање контролних вежби из руског језика, штампање
семинарских радова, скенирање, разговори о предстојећим такмичењима и избор
литературе , помоћ при изради припреме за угледни час...). Учитељица Емина Милошевић у
сарадњи са песником Недељком Попадићем предала библиотеци 56 књига на поклон.
Учешће у раду стручних органа школе,
- Учлањење првака у школску библиотеку. Час у библиотеци са 1/1, 1/2, 1/3.
Библиотекарска секција
У току школске 2013/14 године организован је и рад библиотекарске секције.
Библиотекарска секција се одржавала сваког понедељка од 12.30 – 14.00.
У секцији су били ученици 7. разреда.
План рада секције је у потпуности реализован.
Библиотекарска
секција
Библиотекарска
секција
Укупно
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
VII
1
20
20
1
20
20
Стручно усавршавање у школској 2013/2014. години
Видове стручног усавршавање наставника дефинише Правилник о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени
гласник РС, бр. 13/2012 од 24.2.2012. године). Према овом правилнику, наставник и стручни
сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата
право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стручно усавршавање у установи











извођење угледних часова, односно активности са дускусијом и анализом
присуство (слушалац) угледним часовима
излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан програм
СУ или други облик стручног усавршавања
приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите
врсте истраживања , резултати праћења развоја детета и ученика
студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом
истраживања (научна и акциона)
пројекти образовно-васпитног карактера
програм од националног значаја у установи
програм огледа, модел центра
облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са
потребама запослених
активности које предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са
планом личног развоја а које нису наведене у правилнику стручног усавршавања
Датум
Облик активности
Начин учествовања
(излагање, ауторство,
вођење...)
24.10.2013.
Посета Сајму књига
Вођење ученика
20. 11. 2013.
Посета Универзитетској
библиотеци «Светозар
Марковић»у Београду
Вођење ученика
21. 03. 2014.
Сајам образовања у просторијама
Више пословне школе
Општинскотакмичење рецитатора у
Месној заједници „Липов лад“,
позориште „ПАН ТЕАТАР“, а у
оранизацији „Пријатељи деце
Звездаре“ и библиотеке „Вук
Караџић“
Вођење ученика
Општинскотакмичење младих
песника у Месној заједници „Липов
лад“, позориште „ПАН ТЕАТАР“, а у
оранизацији „Пријатељи деце
Звездаре“ и библиотеке „Вук
Караџић“
«Отворена врата института Винча»
Вођење ученика
18. 02. 2014.
мај
08.05.2014.
мај
04.02.2014
05. 03.2014.
Презентација „Школски програм“
педагога школе Дубравке
Мањукан-Дрљачеу просторијама
општине „Звездара“
Угледни час „Израда веб
презентације“
Угледни час " Power Point "
Октобар 2013.
Вођење ученика
Вођење ученика
Присуство
Присуство
Извођач: Александра Иванов
Присутство
Извођач: Јасмина Алексић
Аутор
Осмишљавање програма стручног
усавршавања “Практична примена
информационих технологија у
настави руског језика“
Мај 2014.
Учешће на међународном конкурсу
Учесник
„Лучший учитель русской
словесности зарубежья“
Јун 2014.
Учествовање на Конкурсу
Аутор
„Креативна школа“ тема рада
„Санкт Петербург“
Јун 2014.
Филм у служби инонације наставе –
Асистент
помоћ при реализацији часова
биологије
на
тему
полно
преносивих болести
У оквиру Установе остварила сам 44 сата стручног усавршавања школске 2013/14.г.
Стручно усавршавање ван Установе
Београд
Београд
Београд
1. Програми сталног стручног усавршавања
2. Акредитовани семинари високошколских установа као облик целоживотног учења
3. Стручни скупови:
 Конгрес
 Сабор, сусрети и дани
 Конференција
 Симпозијум
 Округли сто
 Трибина
4. Летње и зимске школе
5. Стручна и студијска путовања
Датум Место Назив
Организатор Акредитован Обавезни/ Бр Начин
ДА/НЕ
изборни
ој
учесуствова
сат ња
и
14.1
Акредитов
Друштво
2.20
ани
учитеља
13.
семинар:
Новог Сада
„Водич за
васпитаче –
8
Да
Изборни
Присутство
породица у
вртлогу
дроге“,
бр.860165/2012
23/2
Акредитов
Педагошко
4.
ани
друштво
Нов.
семинар:
Србије,
2013
„Планирање Београд
.
и
реализација
додатне
образовне
Да
Обавезни
16
Присутство
подршке
деци/учениц
има са
сметњама у
развоју у
школи/врти
ћу“, бр.337
23.0
Аспекты
Государствен Да, у РФ
Изборни
72 Присуство
6.20
преподаван ный
14. –
ия русского
педагогическ
28.0
языка как
ий
6.20
иностранног университет
14
о
г.Тула
Ван Установе остварила сам укупно 96 сатa стручног усавршавања у школској 2013/14.г.
Библиотекар школе: Емина Пештанац
17.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
У ШКОЛСКОЈ 2013/ 2014. ГОД.
Продужени боравак у ОШ „Драгојло Дудић“ у Београду у школској 2013/14. години
организован је у две смене. Радно време Продуженог боравка у току исте било је од 07:00
до 17:00 часова. Рад са ученицима првог и другог разреда реализован је према плану и
програму. У продужени боравак је уписано укупно 107 ученика, од тога 54 ученика првог
разреда и 53 ученика другог разреда. На иницијативу Градског секретаријата, отворен је
боравак за ученике трећег и четвртог разреда којим је обухваћено 51 ученика. Две групе
ученика првог разреда водиле су учитељице: Сандра Марковић и Милица Недић, групу
ученика другог разреда водила је учитељица Наташа Стојић, трећи разред водила је
учитељица Миријана Гавриловић, а ученике четвртог разреда учитељица Катарина
Марковић.
Ангажовање учитеља у Продуженом боравку састојало се од индивидуалног рада са
ученицима пратећи наставне садржаје за млађе разреде из предмета Српског језика,
Математике и Свет око нас за први и други разред, односно Природа и друштво за трећи
и четврти разред, предвиђене наставним планом и програмом, организацији Слободних
активности и Слободног времена ученика. Рад се одвијао према предвиђеном плану и
програму који обухвата васпитање и социјализацију ученика, едукативну подршку (помоћ у
савлађивању и проширивању градива), стицање радних и хигијенских навика, реализовање
активности ученика током слободног времена. Дневни распоред активности садржи: активан
одмор, пасиван одмор, самостални рад ученика, слободне образовне активности. За сваког
ученика свакодневно је вођена евиденција о доласку и раду у продуженом бораваку. У
дневни рад Продуженог боравка, уписује се мишљење о раду и напредовању ученика на
крају сваког класификационог периода (прво тромесечје, прво полугодиште, друго
тромесечје, друго полугодиште) у току школске године. Наставник уноси податке о
самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији ученика, времену
које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се и мишљење о раду ученика у
слободним активностима, о прихватању активности, степену активног односа према раду,
марљивости и уредности.
Школа је у току године ученицима у Продуженом боравку обезбедила исхрану. Ученици су
на ручак одлазили у просторују за ручавање, где је о квалитету и припремању хране бринуло
стручно особље које школи доставља готова јела. У састављању јеловника учествовали су
ученици и наставници.
Распоред дневних активности у току школске године реализован је на следећи начин:
Смена пре подне
Време
07:00  08:00
08:00  09:30
09:30  10:00
10:00  11:45
11:45  12:30
12:30  13:00
Врсте активности
Пријем ученика, слободно време (игра)
Слободне активности
Слободно време (велики одмор)
Самостални рад (израда домаћих задатака, учење, тихо занимање)
Слободно време
Ручак
13:00  13:30
13:30  14:00
Слободне активности
Одлазак на наставу
Смена после подне
Време
11:00  12:30
12:30  13:00
13:00  13:30
13:30  14:45
14:45  15:35
15:35  16:30
16:30  17:00
Врсте активности
Пријем ученика, слободно време (игра)
Ручак
Слободне активности
Самостални рад (израда домаћих задатака, учење, тихо занимање)
Слободне активности
Слободно време (велики одмор, игре)
Одлазак кући
Самостални рад ученика реализован је у складу са наставним садржајима и у
свакодневној је корелацији са радом на редовним часовима. При самосталном раду ученика
примењивани су различити облици рада у зависности од потреба и могућности ученика:
индивидуални, групни и рад у паровима. Поред часова из Српског језика, Математике и
Света око нас/Природе и друштва ученицима у Продуженом боравку помоћ у савладавању
градива из Енглеског језика свакодневно је пружана. Трајање активности је зависило од
претходног занања ученика, нивоа усвојености градива, нивоа оптерећености ученика и
стања њихових психофизичких способности. Напреднији ученици у Продуженом боравку
добијали су додатне задаке као што су: читање домаће лектире, читање листова и часописа
за децу, коришћење енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучновизуелним садржајима, меморисање краћих поетских и прозних текстова, вођење дневника
и календара природе и друштва, гледање одређених телевизијских емисија едукативног
карактера. Док је са ученицима који су напредовали слабије него што би требало пружана је
додатна помоћ при савладавању наставних садржаја. О планирању и остваривању свих
наведених активности ученика редовно су били упознати родитељи на индивидуалним
разговорима.
Слободне активности у Продуженом боравку реализоване су после завршених задатака и
самосталног рада ученика у току целе школске године, свакога дана. У оквиру Слободних
активности организоване су различите радионице (језичко стваралаштво, математичке
игре, музичко стваралаштво, ликовне радионице, физичке активности). Радионице су имале
за циљ да непосредно активирају ученике и оспособљавају их за самообразовање, развијају
машту, подстичу их на стваралачки рад, да на креативан и занимљив начин ученицима
приближимо наставно градиво, али и свакодневне ситауције. У оквиру Слободних
активности организиван је низ радионица, са слоганом „Поново употреби, јер стварно
вреди“. Циљ радионица био је да ученици на занимљив и креативан начин схвате важност
очувања животне средине и стекну јаснију слику о предностима рециклаже. Затим,
огранизована је друга по реду Новогодишња рециклажа - продајна изложба ученичких
радова, који су настали у поменутим радионицама. У оквиру различитих радионица ученици
у току године научили су разне вештине, стекли нова знања и забавили се учећи на
занимљив и креативан начин прилагођен њиховим способностима и узрасту. Тако су, у
сусрет пролећу и дану жена, у ликовним и оригами радионицама, ученици од различитих
материјала израђивали украсне предмете, букете цвећа и честитке. Поред ликовних
радионица у оквиру Слободних активности организоване су и радионице за претшколце из
вртића „Дечји луг“, квиз знања „Одликаш“ за први разред.
Активности ученика у слободном времену и слободне активности изводили смо у
школском дворишту, парку, фискултурној сали, у учионици продуженог бравака. Сви
планирани и реализовани садржаји били су усклађени интересовањима и жељама ученика.
Њихов циљ је био да ученици кроз игру и дружење ослободе сваког терета, опусте, али и да
науче нешто о другарству, фер плеју, лепом понашању и односу према другима. Овакве
активности огранизоване су израдом и извођењем друштвених и спортских игара, гледањем
цртаних филмова и образовних садржаја.
ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА
Самосталан рад ученика
Слободно време
Новогодишња рециклажа – ликовне радионице и продајна изложба ученичких радова
Слободне активности ученика (изложба, радионица и Квиз знања)
18.
18.1.
18.1.1.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.Г.
Извештај о раду секција у разредној настави
ПРВИ РАЗРЕД
ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
У току школске године одржано је и 35 часова драмско рецитаторске секције, 1 час
недељно. Те часове су похађали ученици I1,2,3 који су изразили интересовање и склоност ка
драмским играма и покрету на сцени. Резултат тог рада је учешће на такмичењу рецитатора
и пласман на општинском такмичењу ученице I1, Нине Стикић.
Важно је истаћи да су ученици били изузетно заинтересовани и мотивисани за све
активности на овим часовима, што је подстицајно деловало и на њихове другове да им се
прикључе, тако да се драмско – рецитаторска група стално повећавала, а свакако и на
учитељицу да их прати у њиховом ентузијазму.
Надежда Метикош
РИТМИЧКА СЕКЦИЈА одржавала се од почетка школске године и њоме су били обухваћени
ученици I/1, I/2, I/3 одељења.
Ритмичка секција одржала је два међуодељенска наступа и један за родитеље на крају
школске године.
Добрила Лазић Димитријевић
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА почела је са радом 03.09.2012.године . Часови секције су редовно
држани и њих је похађало 15 ученика. У њој учествују ученици који то желе и имају
склоности ка уметности. Секција се редовно одржавала уторком 5. час.
Ликовна секција негује ликовно стваралаштво деце, припрема изложбе у част школских и
државних празника, прати савремена ликовна кретања.
Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и
положаја облика у природи. На часовима ликовне секције се стварају услови да ученици на
сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно -визуелног
изражавања.
Активности ликовне секције су различито усмерене:
7.
да даровитим ученицима да могућност рада на неким додатним техникама које не
могу да добију редовном наставом
8.
у оквиру ње ученици сликају радове и праве креативне предмете са којима учествују
на различитим изложбама
9.
преко ове секције организује се уређење школског простора, организују различите
изложбе њихових радова поводом Дана школе, Нове године и других битних празника.
10.
Према плану секције реализоване су изложбе:
-у оквиру Дечије недеље(6.-11.октобра 2013.);
-Продајна изложба ,,Моја пијаца“ на платоу испред Општине Звездара;
-Маскембал 11.10.2013.
-Новогодишњи вашар;
-Ликовна радионица са предшколцима( 12.03.2014.).
-Дан школе;
-Тематске изложбе у холу школе током школске 2013/2014.године
Сузана Лазовић
18.1.2.
ДРУГИ РАЗРЕД
РЕЦИТАТОРСКО-ДРАМСКА СЕКЦИЈА почела је са радом 06.09.2013.године .Часови секције су
редовно одржавани четвртком,5.час.Секцијом су били обухваћени ученици сва три одељења
2. разреда ,њих 21 :
II-1
Марић Никола
Миличић Павле
Богдан Стефан
Петровић Јована
Бачанин Бојана
Милојковић Немања
Ранђић Слободан
Ерор Урош
Обрадовић Илија
Ињац Ана
Ђокић Маша
Илић Нађа
II-2
Бојовић Ивана
Петаковић Стефан
Лукић Вања
Илић Марија
Мандић Михајло
Гавриловић Илија
II-3
Петровић Ана
Дјаклов Никола
Миливојевић Јовица
На овим часовима ученици су стицали основна знања и способности која треба да
допринесу развоју културе њиховог језичког изражавања.То је реализовано не само кроз
вежбе за запажање,концентрацију и пажњу,за машту и памћење,већ и кроз игре у којима
доминира реч.Неке од тих говорних игара биле су:
-На слово, на слово
-Настављање речи на задње слово
-Састављање приче додавањем речи
-Прича на основу слике
Вежбе у изражајном казивању уметничких текстова су битан део садржаја.Текст губи на
својој лепоти ако га казује појединац који има погрешан нагласак,који не поштује правописне
знаке и не успева да изнесе осећања којима одише дати текст. Због тога су се на секцији поред
вежби правилног дисања повремено изговарале и брзалице. Уз помоћ њих деца су не само
лакше савладавала акценте и утирала пут ка изражајном казивању текстова,већ су се и веома
лепо забављала.
Део стечених знања деца су често представљала осталим ученицима на часовима
Oдељенског старешине.Такође, учестовали су и на школском такмичењу рецитатора које је
одржано 19.02.2014.
Према плану секције реализоване су и посете позоришту.Гледане су представе : ''
Сунђер Боб '' (СКЦ Нови Београд) , ''Морнар Попај и закопано благо'' (Академија 28 ) , ''Деда
Мразу без моћи морамо помоћи '' (Академија 28 ).Након одгледаних представа обавезно је
о њима разговарано на часовима секције.Ученици су износили своје утиске и запажања о
представи,сцени ,костимима,глумцима...
Јасмина Глишић
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Ликовна секција почела је са радом у септембру месецу и за њу су се самостално
определили ученици са посебним интересовањима за ликовну културу. Држала се редовно
за ученике одељења II/1,II/2 и II/3.Укупан број ученика који су похађали секцију је 36 ( II/1-5
ученика;II/2-15 ученика;II/3-16 ученика).
Учешћем у раду ликовне секције ,ученици су се посебно активирали за ликовни
израз,кроз који су развијали ликовно-естетски сензибилитет.Коришћењем разних
материјала и технике рада, уз машту и личну креативност,испољили су веома креативан
стваралачки рад.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са жељама и интересовањима
ученика. Ликовна секција је била укључена у разне школске манифестације и поводом тога
истаћи ћу наше изложбе радова:
*Почетак нове школске године-„Моја школа“
*Јесења изложба-„Јесен“
*Изложба радова у Дечијој недељи
*Новогодишња изложба
* Зима
*Светосавска изложба
*Прослава Дана школе-150 година моје школе
*Поклон за Осми март
*Изложба ускршњих јаја
*Пролећна изложба
Маријана Бајић
ХОРСКА СЕКЦИЈА
У школској 2013/14. години одржано је 36 часова хорске секције. Секцију су похађала
по 7 ученика II-3 и II-2 и 5 ученика II1.
Циљ секције био је да заинтересоване ученике оспособим да правилно држе тело при
певању,правилно дишу и прихватају интонацију. Такође, су ученици самостално изводили и
певали дате композиције. Циљеви су у потпуности остварени.
Од наставних средстава коришћени су ЦД плејер, дискови са музиком и хармоника.
Кроз овакав вид ваннаставне активности код ученика се развио осећај за ритам као и
правилно држање и дисање током певања.
Ученици су веома добро научили и усвојили композиције : „Ау што је школа згодна“, „Деца
су украс света“, „Свети Сава“ , као и тематске песме о годишњим добима.
Важно је истаћи да су ученици били изузетно заинтересовани и мотивисани за рад у
секцији.
Весна Нинић
18.1.3.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Драмско-рецитаторска секција почела је са радом у септембру. Држала се редовно за
ученике из сва четири одељења трећег разреда.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 19.02.2013. године.
На часовима смо поред
реализовања плана, увежбавали драматизације за
приредбе.Учествовали смо на приредби поводом Светог Саве и имали Одељенску приредбу
на крају школске године. Према плану секције реализоване су и посете позоришту:
представа „Сунђер Боб“, у октобру месецу, у КЦ “Ђуро Салај“, представа „ Морнар Попај“
15.03.2013. у КЦ “Ђуро Салај“.
У мају месецу је у Сава центру одржан велики Витезов фестивал песника за децу под
називом ,,Витезфест“.награђени ученици су се дружили са својим омиљеним песницима и
пратили забавни програм едукативног карактера.
Такође, чланови секције су узели учешће и на такмичењу ,,Ђачка песничка
сусретања“, најбоље песме су послате на општинску завршницу која је одржана у
библиотеци ,,Бранко Миљковић“ на Звездари.
Емина Милошевић
ЕТНО СЕКЦИЈА
На овим часовима ученици су стицали основна знања и способности која треба да
допринесу развоју културе и упознавању народне традиције. Ученици су направили
изложбу старих предмета, ручних радова и лековитих биљака.
Секцијом су били обухваћени следечи ученици: Андријашевић Александра, Аћимовић
Марија, Бабић Маша, Бабић Милица, Веселиновић Јелена, Вестек Тијана, Костић Илија,
Лојаничић Јелена, Лојаничић Лазар, Лончаревић Александар, Лужајић Марта, Момировић
Ања, Стојановић Теодора.
Марија Миленковић
МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Секција је почела са радом у септембру и њу су похађали ученици са талентом и
интересовањем за математику . У раду је коришћен приручник Математичарење и
различите збирке са одабраним задацима за надарену децу . Пет ученика је учествовалао на
такмичењу Мислиша . На школском такмичењу из математике участвовало је 5 ученика. Три
ученика су се пласирала на општинско такмичење. На општинском такмичењу Чоловић
Никола заузео је друго место , а Димитријевић Вељко треће.
Вера Бобинац
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА је почела са радом , у септембру месецу , а за њу су се самостално
определили ученици са посебним интересовањем за ликовну културу , као и ученици са
израженм ликовним талентом .
У раду ликовне секције било је укључено 23 ученика и то :
III-1 ( 5ученика ), III-2 ( 6уч ), III-3 ( 4 уч), III-4 (8уч ).
Учешћем у раду ликовне секције, ученици су се посебно активирали за ликовни израз, кроз
који су развијали ликовно-естетски сензибилитет за компоновањем, композицијом и
покретом, плакатом и ликовним порукама. Коришћењем разних материјала и технике
рада , уз машту и личну креативност, испољили су веома креативан стваралачки рад.
Свестрано су користили и друге извора сазнања.
Планирани програмски садржаји били су усклађени са жељама и интересовањима
ученика. Знања, умења и вештине које су стекли на часовима ликовне секције, користили су
и у редовној настави као и у другим, слободним активностима.
Истакла бих урађене, многе одељењске, тематске паное, који су подразумевали и разне
облике, методе и технике рада.
Ликовна секција је била укључена у разно , школске манифестације, и поводом тога истаћи
ћу и наше изложбе радова :
*Јесења изложба '' Јесен и Јесенка '' ;
*Изложба радова у Дечијој недељи ;
*Новогодишња изложба уз кићење велике јелке у холу школе ;
*Светосавска изложба;
* Поводом Дана школе;
* Изложба ускршњих јаја ;
*” За мамин дан “
Ликовни радови ученика , учествовали су на конкурсу манифестације * Витезово
пролеће* , где су награђени радови 2 ученика .
Светлана Филиповић
18.1.4.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ЕТНО СЕКЦИЈА је почела са радом средином октобра у одељењима IV-1 ,IV-2, IV-3 и IV-4.
Интересовање ученика било је велико тако да је ту активност похађало 20 ученика. Сви
ученици су били посебно ангажовани у свим активностима и својим талентом показивали су
веома креативан рад.
Продукти њиховог рада приказани су кроз многе манифестације: Новогодишња изложба,
Осмомартовска изложба (Честитка мајци), Ускршњи програм, Необичан мајски цвет, др.
Миланка Гојковић
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Драмско-рецитаторска секција почела је са радом у септембру.Држала се једном недељно,
што значи 36 часова годишње.Чланови секције су сви ученици 4/2 одељења.Часови секције
интензивније су се држали пред школску славу Светог Саву и Дан школе.Резултат рада
најбоље се могао видети на приредбама које смо спремили .
Прва приредба одржана је 14.новембра 2013.год. за родитеље.Кроз песму,игру
,рецитацију,глуму и плес сви ученици из 4/2 одељења показали су своје умеће стечено
радом на часовима секције.
Одржана је приредба и за предшколце и ученике првог разреда.
Чланови наше секције спремили су пригодан програм (песме, рецитације, драмске текстове),
који је изведен за Савиндан.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 20. фебруара2014.године на којем је
учествовала Здравковић Милица.
Јелица Јокић
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Ликовна секција почела је са радом крајем септембра. Држала се редовно за ученике
одељења и учествовали смо на ликовном Ускршњем конкурсу са аранжманом бојених
дрвених јаја и одговарајућим ликовним радовима на истом конкурсу у организацији ЈКП
градске пијаце смо послали неколико радова на конкурс али нас нико није обавестио о
резултатима истог.
У току школске године сам припремала и ученика Милоша Граховца за школско
такмичење у рецитовању одржано у другом полугодишту.
На часовима смо поред реализовања плана предвиђених за секцију уређивали пано
и учионицу са разним темама: Јесен, Дечија недеља, Нова година, Зима, Дан жена, Пролеће,
Рекреативна настава, Живимо здраво и бринемо о околини.
Снежана Лазић
МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Математичка секција почела је са радом у септембру. Држала се једном недељно, што
значи 36 часова годишње. Чланови секције ученици 4/4 и 4/1 одељења.Часови секције
интензивније су се држали пред школског такмичења. На школском такмичењу учествовало
је 6 ученика из 4/4 и 6 ученика из 4/1. На општинском такмичењу пласирало се 3 ученика из
4/4 и 2 ученика из 4/1. Резултати су били солидни ,али нису се пласирали у даљем
такмичењу.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 20. фебруара2014.године на којем је
учествовао Јевтовић Алекса.
Сунчица Милановић
18.2.
18.2.1.
Извештај о раду секција у предметној настави
Извештај о раду библиотекарске секције
У току школске 2013/14 године организован је и рад библиотекарске секције.
Библиотекарска секција се одржавала сваког понедељка од 12.30 – 14.00.
У секцији су били ученици 7. разреда.
План рада секције је у потпуности реализован.
Библиотекарска
секција
Библиотекарска
секција
Укупно
18.2.2.
Разред
Број
одељења
Број
планираних
часова
Број реализованих
часова
VII
1
20
20
1
20
20
Извештај о раду Саобраћајне секције за школску 2013/14. год.
Саобраћајна секција у основним школама велику пажњу поклања едукацији деце у
саобраћају као најбољем начину да се правилно и безбедно понашање научи од малих ногу.
Окосницу рада са ученицима чини такмичење у познавању саобраћајних прописа и
практичним вештинама, под називом „Шта знаш о саобраћају“ које организације Ауто-мото
савез Србије и Друштво наставника техничког образовања уз подршку Министарства
просвете.
Наша школа је и ове године била активна на овом пољу. У секцију су били укључени
ученици од четвртог до осмог разреда. Одржани часови су у великој мери превазишли
планирани годишњи фонд часова. Захваљујући озбиљном раду постигнути су изузетни
резултати.
На европском такмичењу у Ослу у Норвешкој, наша ученица Ана Андрејевић освојила
је златну медаљу.
Наставник Техничког и информатичког образовања,
Дејан Миладиновић
18.2.3.
Извештај рада ликовне секције за 2013/2014. годину
Ликовна секција је почела са радом у септембру. Окупљала је ученике од V до VIII
разреда. Било је заступљено пуно креативних радионица. Кроз пуно техника, тема и идеја
ученици су се изразили на различите начине.
Узели смо учешће на ликовним конкурсима а такмичили смо се и у школи.
Организовали смо продајне изложбе - ,,накит и новогодишње честитке и украси“.
Учествовали смо на дечијој пијаци на општини Звездара. На ликовном конкурсу
„Мали Пјер-општина Звездара“ освојили смо прво место –Тамара Загорац 7-3. Милица
Стојановић 8-2 освојила прво место на општинском ликовном конкурсу и на градском прво
место-,,Слушајте мама и тата ја хоћу сестру ил брата,,). На ликовном конкурсу „У сусрет
Ускрсу“осволили прво место Милица Качар 7-3 и Немања Танасић 6-2. На републичком
ликовном конкурсу библиотеке ,,Ј.Ј.ЗМАЈ,, Филип Протић 6-3 освојио треће место за
илустрацују-тема је била ,,У хајку на бајку,,.
Освојили смо и друго место за најлепшу ускршњу колекцију осликаних јаја.). Вредно
смо припремали радове (фотографија, слика, скулптура...). Пуно смо маштали и стварали.
Предметни наставник
Сандра Вујић
18.2.4.
Извештај о раду секције Соло певање у школској 2013/2014. год.
IX Аудиција за избор солиста
X Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова.
XI Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова.
XII Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Избор песама за
такмичење Златна сирена. Рад на динамичком нијансирању, усаглашеном темпу,
константно усавршавање вокалне технике и тежња ка лепом музицирању.
I Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова.
II Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова,припрема за општинско
такмичење „Златна сирена“.
III Рад на динамичком нијансирању, усаглашеном темпу, константно усавршавање вокалне
технике и лепом музицирању. Освојена друга и трећа места на општинском такмичењу.
IV На маскенбалу организованом у дворишту школе,запажен је био наступ ученице
Симоновић Александре која је извела народну песму „Зајди, зајди“. Показан је висок
ниво музикалности и надахнутог певања.
V Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Рад на динамичком
нијансирању, усаглашеном темпу, константно усавршавање вокалне технике и тежња ка
лепом музицирању.
VI Музицирање за крај школске године,сумирање знања.
Задужени наставник
Надица Милошевић
18.2.5.
Извештај о раду са хором у школској 2013/2014. год.
IX Формирање хора ученика старијих разреда.
X Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова.
XI Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова, подела гласова. Певање
дечијих песама и дечије химне.
XII Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Певање новогодишњих
и празничних песама. Рад на динамичком нијансирању, усаглашеном темпу, константно
усавршавање вокалне технике и лепом музицирању.
I Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Певање светосавских
песама и реализација школске приредбе посвећене Светом Сави. Рад на динамичком
нијансирању, усаглашеном темпу, константно усавршавање вокалне технике и лепом
музицирању.
II Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Певање канона,
припрема за општинско такмичење „Златна сирена“. Рад на динамичком нијансирању,
усаглашеном темпу, константно усавршавање вокалне технике и лепом музицирању.
Осмишљавање програма за предстојећу приредбу поводом Дана школе,и припрема хора за
наступ.Генералне пробе и реализација свечане приредбе у Звездара театру,где смо
обележили значајан јубилеј 150 година школе.
III Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Избор солисте и
индивидуални рад са солистом. Заједничке пробе солисте и хора. Рад на динамичком
нијансирању, усаглашеном темпу, константно усавршавање вокалне технике и лепом
музицирању.
IV Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Градско такмичење
певача „Златна сирена“. Рад на динамичком нијансирању, усаглашеном темпу, константно
усавршавање вокалне технике и лепом музицирању.
V Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Рад на динамичком
нијансирању, усаглашеном темпу, константно усавршавање вокалне технике и лепом
музицирању.
VI Вежбе распевавања, вокализе, вежбе дисања, поставка гласова. Музицирање за крај
школске године.
Задужени наставник
Драгана Фиданов, професор
18.2.6.
Извештај о раду са оркестром у школској 2013/2014. год.
IX Формирање оркестра, подела инструмената, поставка.
Х Упознавање ученика са музичким инструментима. Подела инструмената, звук и техника
свирања. Упознавање са клавијатуром.
XI Teхника свирања,вежбање. Свирање на металофонима, блок флаутама и ритмичким
инструментима дечије песме, и песме различитих жанрова и епоха.
XII Свирање ритмичких инструмената, импровизација ритма на већ савладану
мелодију.Темпо, ритам и динамичке нијансе.
I
Свирање ритмичких инструмената, импровизација ритма на већ савладану мелодију.
Темпо, ритам и динамичке нијансе. Свирање на металофонима, блок флаутама и ритмичким
инструментима дечије песме, и песме различитих жанрова и епоха.
II Свирање на металофонима, блок флаутама и ритмичким инструментима дечије песме, и
песме различитих жанрова и епоха.
Учешће у приредби поводом Дана школе, где су ученици показали завидан ниво
музицирања извевши сплет дечијих, народних и староградских песама на Орфовом
инструментаријуму.
III
Свирање ритмичких инструмената, импровизација ритма на већ савладану мелодију.
Свирање на металофонима, блок флаутама и ритмичким инструментима дечије песме, и
песме различитих жанрова и епоха.
IV Свирање на металофонима, блок флаутама и ритмичким инструментима дечије песме, и
песме различитих жанрова и епоха.
V
Ритмичко-мелодијске импровизације, компоновање, дечије музичко стваралаштво.
Свирање на металофонима, блок флаутама и ритмичким инструментима дечије песме, и
песме различитих жанрова и епоха.
VI Музицирање за крај школске године.
Драгана Фиданов, професор
19.
ИЗВЕШТАЈ О ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОД.
Математика
РАЗРЕД: 6-1,2,3,4,5
НАСТАВНИК: ДРАГАНА АЋИМОВИЋ
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА - 36
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА СУ ПОХАЂАЛА ДОПУНСКУ НАСТАВУ: 15-20
Садржај
Циљ
 Да упознају негативне
бројеве и савладају
основне рачунске
операције у скупу целих
бројева;
 Да умеју да решавају
једноставније једначине.
Рационални
 Да упознају негативне
бројеви
рационалне бројеве и
савладају основне
рачунске операције у
том скупу;
 Да умеју да решавају
једноставније једначине.
Троугао
 Да упознају врсте
троуглова и знају њихова
основна својства ;
 Да умеју да ураде
једноставне
конструкцијске
задаткеса троуглом.
Четвороугао
 Да упознају врсте
четвороуглова и знају
њихова основна својства;
 Да умеју да ураде
једноставне
конструкцијске задатке
са четвороуглом.
Површина троугла - Да знају формуле за
и четвороугла
израчунавање површине
троугла и четвороугла и
да их примењују у
једноставнијим
задацима.
Цели бројеви
Методе и технике
рада
13.
Вербалне методе
14.
Индивидуални рад
15.
Групни рад
Реализација
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Разред / одељење: VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
Наставник: Милана Кончар
Број реализованих часова: 30
Број деце која су похађала допунску наставу: 16
Садржај
Циљ
 Да схвате појам
сличности троуглова;
 Да умеју да
примене сличности
троуглова у
једноставнијим
случајевима.
Тачка, права и
 Да знају међусобни
раван
однос тачке, праве и
равни;
 Да знају ортогоналне
пројектује тачке на
раван.
Линеарне
 Да умеју да
једначине и
реше линеарне
неједначине са
једначине у
једном непознатом
којима се
непозната
појављује само
у једном члану.
Призма и пирамида  Да владају
појмовима коцка и
квадар;
 Да знају
основне
елементе
призме и
пирамиде и да
рачунају
њихову
површину и
запремину.
Линеарна функција  Да одреде вредност
линеарне функције
која је дата
таблицом или
формулом.
Сличност
Методе и технике
рада

Вербалне методе

Дијалошки метод

Илустрације

Демонстрације

Индивидуални рад

Групни рад
Реализовано
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
 Да прочитају и
разумеју податак са
графикона,
дијаграма или из
табеле, и одреди
минимум или
максимум зависне
величине;
 Да податке из
табеле прикажу
графиконом и
обрнуто.
Системи линеарних  Да решавају
једначина са две
једноставније
непознате
системе методом
супротних
коефицијената и
методом замене.
Ваљак, купа и лопта  Да владају
појмовима: купа,
ваљак и лопта (зна
њихове
Графичко
представљање
статистичких
података
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Кроз основне задатке
ове области
Историја
Разред / одељење: VI1, VI2, VI3, VI4, VI5
Наставник: Саша Р. Милошевић
Број реализованих часова: 18
Број деце која су похађала допунску наставу: 11
Садржај
ЕВРОПА И
СРЕДОЗЕМЉЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
Циљ
Ученик именује и
разликује основне
временске одреднице,
ученик зна на ком
простору су се
одиграле најважније
појаве и догађаји из
националне и опште
историје, - ученик ће
знати хронолошки и
просторни оквир
средњег века, ученик
ће моћи да разликује
основне историјске
изворе за историју
средњег века.
Методе и технике рада
Вербалне методе
Дијалошки метод
Илустрације
Индивидуални рад
Групни рад
Реализовано
1 час недељно у току
школске године
СРБИ И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
ЕВРОПА У ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
ПОЗНОМ СР. ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ
ОСВАЈАЊА
ученик именује
најважније појаве из
националне историје,
значају мисије Ћирила
и Методија и њихових
ученика
ученик ће моћи да
разликује основне
историјске изворе за
историју средњег
века, - ученик ће
познавати структуру
феудалног друштва,
ученик ће стећи
основна знања о
германским државама
на територији Римског
царства,
ученик зна на ком
простору су се
одиграле најважније
појаве и догађаји из
националне и опште
историје, ученик ће
добити увид у
привредни напредак у
доба развијеног
феудализма
ученик именује
најважније појаве из
националне историје
ученик ће разумети
основне појмове о
исламу, ученик зна на
ком простору су се
одиграле најважније
појаве и догађаји из
националне и опште
историје,
Разред / одељење: VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
Наставник: Саша Р. Милошевић
Број реализованих часова: 18
Број деце која су похађала допунску наставу: 8
1 час недељно у току
школске године
Садржај
СВЕТ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ 19. И
ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
СРБИЈА , ЦРНА ГОРА
И СРБИ У
ХАБЗБУРШКОМ,
ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ ОД
БЕРЛИНСКОГ
КОНГРЕСА ДО
ПРВОГ СВЕТСКОГ
РАТА
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ,
СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА.
ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА
Циљ
уме да наведе узроке
и последице
најважнијих појава из
прошлости, . ученик
зна да историјске
појаве могу различито
да се тумаче
, ученик именује
најважније појаве из
националне историје,.
ученик зна да
историјске појаве могу
различито да се
тумаче ученик
препознаје да постоји
повезаност
националне,
регионалне и светске
историје
разумети пут од
дипломатског и војног
притиска до рата,
ученик зна на ком
простору су се
одиграле најважније
појаве и догађаји из
националне и опште
историје
ученик зна да
историјске појаве могу
различито да се
тумаче, ученик
препознаје да постоји
повезаност
националне,
регионалне и светске
историје, разумети пут
од дипломатског и
војног притиска до
рата
Методе и технике
рада
Вербалне методе
Дијалошки метод
Реализовано
1 час недељно у току
школске године
Илустрације
Индивидуални рад
Групни рад
1 час недељно у току
школске године
ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ. СВЕТ И
ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТКОГ РАТА
, разумети пут од
дипломатског и војног
притиска до
рата,познавати ток
рата од
бомбардовања
Београда до војне
капитулације,
успостављања
окупационих система
и
колаборационистички
х режима,стећи
сазнања о геноцидној
творевини
НДХ,разумети
комунистички покрет
отпора и
антиокупаторске снаге
грађанства,препознава
тие егзистенцијалне,
идеолошке,
националноослободил
ачке мотиве
устанка,знати основне
појмове о односу
супарничких покрета
отпора и о постојању
различитих стратегија
националне
политике,стећи
основна знања о
дешавањима на
југословенском
ратишту, познавати
војни допринос
Југославије победи
над фашизмом,
људске и материјалне
губитке, разумети
демографске
промене,стећи знања
о геноциду и
холокаусту, логорима
смрти, Јасеновцу,
уништавању и пљачки
културних
добара,упознати
чињенице о кључним
личностима. схватити
20.
ИЗВЕШТАЈ О ДОДАТНОЈ НАСТАВИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОД.
Математика
РАЗРЕД: 6-1,2,3,4,5
НАСТАВНИК - ДРАГАНА АЋИМОВИЋ
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА - 33
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈИ СУ ПОХАЂАЛИ: 9
Садржај
Цели бројеви
Рационални бројеви
Троугао
Четвороугао
Површина троугла и
четвороугла
Циљ
- Да одреди
вредност
сложенијег
бројевног израза
са целим и
рационалним
бројевима;
- Да користе
бројеве и
бројевне изразе у
реалним
ситуацијама.
 Да користи
основна својства
троугла и
четвороугла,
паралелограма и
трапеза и да уме
да их конструише.
 Да рачуна обиме
и површине
троугла,
четвороугла,
паралелограма и
трапеза на основу
елемената који
нису непосредно
дати.
Разред / одељење: VIII1, VIII2, VIII3, VIII4
Наставник: Милана Кончар
Број реализованих часова: 39
Број деце која су похађала додатну наставу: 10
Методе и технике
Реализација
16.
Кроз
сложене
задатке
Вербалне методе
такмичарског типа.
17.
Кроз занимљиве, захтевне
Индивидуални рад
задатке.
18.
Групни рад
19.
Хеуристички
приступ
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Садржај
Сличност
Циљ
 Да примене
сличност
троуглова у
сложенијим
задацима.
 Да решавају
сложеније задатке
у вези са
ортогоналном
пројекцијом ;
 Да се боље
упознају са
полиедром.
Линеарне
 Да користе
једначине и
једначине,
неједначине са
неједначине и
једном
системе једначина
непознатом
примењујући их у
Системи
сложенијим
линеарних
текстуалним
једначина са две задацима.
непознате
Тачка, права и
раван
Призма и
пирамида
Линеарна
функција
Да израчунају
површину и
запремину призме
и пирамиде у
случајевима када
неопходни
елементи нису
непосредно дати.
Да знају линеарну
функцију и
графички
интерпретирају
њена својства.
Методе и технике
рада

Вербалне методе

Индивидуални
рад

Групни рад

Хеуристички
приступ

Демонстрације

Илустрације
Реализовано
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Графичко
представљање
статистичких
података
Ваљак, купа и
лопта
 Да прикупе и
обраде податке и
сами саставе
дијаграм или
табелу.
Да цртају график
којим се
представља
међузависност
величина.
 Да израчуна
површину и
запремину ваљка,
купе и лопте у
случајевима када
неопходни
елементи нису
непосредно дати.
Кроз
сложене
задатке
такмичарског типа.
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Кроз
сложене
такмичарског типа.
задатке
Кроз занимљиве, захтевне
задатке.
Историја
Разред / одељење: VI1,2,3,4,5
Наставник Саша Р Милошевић
Број реализованих часова: 18
Број деце која су похађала додатну наставу: 12
Садржај
ВЕЛИКА СЕОБА
НАРОДА
ТАЈАНСТВЕНА
ВИЗАНТИЈА
СТАРИ СЛОВЕНИ
Циљ
припрема за
такмичење
припрема за
такмичење
припрема за
такмичење
припрема за
такмичење
СРБИЈА У ДОБА
ВЛАДАВИНЕ
ДИНАСТИЈЕ
НЕМАЊИЋ
СРПСКА ДРЖАВА
припрема за
ПОСЛЕ ПРОПАСТИ такмичење
ЦАРСТВА
Методе и технике
Реализовано
рада
Вербалне методе 1 час недељно у
Индивидуални
школске године
рад
Групни рад
Демонстрације
Илустрације
току
да ученик изрази
став и мишљење о
одређеном
тумачењу
историјског
феномена и да
одреди врсту
пристрасности
(манипулација,
пропаганда,стереот
ип...), ...), уме да
издвоји разлике и
сличности у
тумачењима и
изворима који се
односе на исту
историјску појаву,
уме да анализира и
процени ближе
хронолошко
порекло извора,
уме да изврши
селекцију
историјских извора,
уме да прочита
историјске
информације у
различитим
симболичким
модалитетима и
повеже их са
претходним
историјским
знањем (закључује
на основу
историјске карте
без понуђене
легенде, упоређује
два графикона и
закључује о појави)..
Разред / одељење: VIII1,2,3,4
Наставник Саша Р Милошевић
Број реализованих часова: 18
Број деце која су похађала додатну наставу: 10
Методе и технике
рада
Реализовано
припрема за
такмичење
Вербалне методе
1 час недељно у току
школске године
припрема за
такмичење
Групни рад
Садржај
Циљ
ЕВРОПА У
БЛАГОСТАЊУ И
НАПРЕТКУ
СРБИЈА КРАЈЕМ
19. ПОЧЕТКОМ
20. ВЕКА
ПРВИ СВЕТСКИ
РАТ
КРАЉЕВИНА
СХС
ДРУГИ
СВЕТСКИ РАТ
Индивидуални рад
Илустрације
припрема за
такмичење
припрема за
такмичење
припрема за
такмичење
, да ученик изрази
став и мишљење о
одређеном
тумачењу
историјског
феномена и да
одреди врсту
пристрасности
(манипулација,
пропаганда,стереот
ип...), уме да
издвоји разлике и
сличности у
тумачењима и
изворима који се
односе на исту
историјску појаву,
уме да анализира и
процени ближе
хронолошко
порекло извора, уме
да изврши
селекцију
историјских извора,
уме да прочита
историјске
информације у
различитим
симболичким
модалитетима и
повеже их са
претходним
историјским
знањем (закључује
на основу
историјске карте
без понуђене
легенде, упоређује
два графикона и
закључује о
појави)..
21.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ,,ЦРВЕНИ КРСТ,, ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.
Планиране активности наше школе базирају се на праћењу уобичајених годишњих акција
Црвеног крста Звездаре, а допуњенима пригодним пројектима наставног особља
(наставника биологије), школског лекара и родитеља.
Планиране годишње активности:








Током јесени, реализација акције ``Један пакетић, много љубави``.
Присуствовање семинару за просветне раднике основних школа, са тематиком
донирање крви
Трибине посвећене ХИВу у основним школама.
Наставак реализације трибине ``Мени живот значи`` посвећене борби против
наркоманије.
Упознавање ученика петих разреда са организацијом Црвеног крста и њеним
активностима.
Суделовање на ликовним конкурсима везаним за промоцију добровољног
давалаштва крви.
Припрема и реализација квиз такмичења ``Шта знаш о Црвеном крсту?``.
Сарадња у припреми предавања о активностима Црвеног крста са
наставницима разредне наставе
У оквиру ресурса школе,а то су наставници биологије, школски лекар и родитељи, који раде
у здравству предлажемо реализацију предавања о важности здравог живота и давања крви у
нижим и вишим разредима.
Чланови:
Павловић Сања
Лазић Добрила
22.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.
ПЛАНИРАНА
АКТИВНОСТ
НАЧИН
НОСИЦИ
АКТИВНОСТИ
Предлози и избори
Избор чланова
представника на
Ученичког
Одељенске
часу разредног
парламента (по два старешине
старешине
ученика из сваког
одељења),
Спровођење
конституисање
избора
парламента и избор руководства на
председника
састанку УП
Директор
Читање годишњег
школе
Усвајање годишњег плана рада
програма рада
Ученичког
парламента
давање мишљења и
предлога стручним
органима,
Школском одбору,
Савету родитеља и
директору у вези са
Годишњим
програмом рада
школе и другим
актима школе, о
правилима
понашања у школи,
слободним и
ваннаставним
активностима,
спортским и другим
такмичењима
Прослава „ Дечије
недеље“
Активности
поводом Светског
дана наставника
Читање аката
школе везаних за
одређене
активности у
школи и давање
мишљења
МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈА
Просториј
е школе
Септембар Реализовано
Реализовано
Наставник координатор
Реализовано
Ученици –
представници
парламента
Педагог школе
Организација и
учествовање у
разним спортским,
Директор
уметничким,
школе
драмским,
литерарним
активностима
Заједичке
активности
ученика и
наставника у
васпитнообразовном
процесу
„Учионица без
насиља“ – Светски
дан менталног
здравља
Ученици –
представници
парламента; Прос.
школе
Наставник
Октобар
координатор
Заједичке
активности
ученика и
наставника
поводом
обележавања
Дана менталног
здравља
Израда
Обележавање Дана презентације и
Уједињених нација паноа.
Спровођење анкета
Израда и
о насилничком
понашању у школи спровођење
анкете о
насилничком
понашању,
анализа анкете и
мере за смањење
и спречавање
насиља
„Толеранција,
разумевање,
будућност“Међународни дан
толеранције
Представе,
ликовни,
литерарни радови
на тему
толеранције
Реализовано
Педагог школе
Директор
школе
Ученици –
предсавници
парламента
Одељенске
старешине
Просторије
школе
Новембар
Идентификација
најтежих предмета Израда анкета са
питањима који се
и предлог мера за
побољшање успеха односе на ову тему
на седници УП и
писање записника
са предлозима
мера
Израда
Обележавање
презентације и
Светског дана борбе паноа.
против сиде
„Сви смо једнаки и
сви се волимо“ –
Светски дан особа
са хендикепом
(инклузија у
настави)
Активности
представника УП
на развијању
свести и
прихватању оних
који су различити
Акција „Највеселија Активности
учионица“
организовања
разних забавних
садржаја
Новогодишња
журка
Обележавање
Светског дана
писмености
Реализовано
Педагог школе
Директор
школе
Ученици –
предсавници
парламента
Наставник
координатор
Активности везане
за организацију и
спровођење
новогодишње
журке
Уређивање паноа
са радовима из
прозе и поезије
Просторије
школе
Децембар
Реализовано
Педагог школе
Директор
школе
Припреме за
Заједничка
Ученици –
прославу Светог
активност ученика
предсавници
Саве, школске славе и наставника на
парламента
организовању
школске славе
Наставник
координатор
Просториј
е школе
Реализовано
Јануар
Учешће у
хуманитарним
активностима
Активност УП које
ће довести до
масовнијег
учествовања
ученика у
хуманитарним
акцијама
Педагог школе
Директор
школе
Ученици –
предсавници
парламента
Просториј
е школе
Фебруар
Анализа рада
Наставник
На састанку УП
Ученичког
координатор
вршиће се анализа
парламента у
протеклом периоду оквирног плана
рада и остварених
резултата
Преглед
досадашњих
активности на
превенцији насиља
и договор о
будућим
активностима
Ефекат примене
васпитнодисциплинских
мера на понашање
и рад ученика
Учешће у
обележавању
Међународног дана
борбе против расне
дискриминације
(21. март)
На састанку УП ће
се анализирати
досадашње акције,
а затим сачинити
план и поделити
задужења
члановима (ко ће
обавити
консултације са
стручним
сарадницима, ко
ће учествовати и
како организовати
трибину за
ученике и
родитеље)
Разговарати о
дисциплини и
мерама које се
предузимају ради
смањења
негативности у
понашању
Израда
презентације и
паноа.
Реализовано
Наставник
координатор
Просториј
Педагог школе е школе
Март
Ученици –
предсавници
парламента
Реализовано
Обележавање 22.
марта – Дана
планете Земље
Израда
презентације и
паноа.
Обележавање 7.
априла – Светског
дана здравља
Израда
презентације и
паноа.
Сређивање
учионица и избор
најлепше учионице
Организовање
такмичења
Израда
Обележавање
презентације и
Светског дана књиге паноа.
Изложба кућних
љубимаца
Сумирање свих
активности у току
школске године
Организовање
изложбе,
такмичења и
награда
Анализирати
оствареност плана
и програма
Педагог школе
Директор
школе
Ученици –
представници Просториј
е школе
парламента
Април
Наставник
координатор
Реализовано
Педагог школе
Директор
школе
Реализовано
Учешће у
организацији
другарске вечери
Састанак са рук.
Просториј
школе и договор
е школе
Ученици –
око задужења и
Мај
представници
прикупљања
парламента
инфор. о
евентуалном месту
орг. другарске
вечери; ценама,
начину плаћања;
прослеђују
информације
ученика (школска
радио станица,
огласна табла и на
Одељењским
већима).
евентуално
посебан састанак
са свим ученицима
осмог разреда непосредна
демократија.
23.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.
 У септембру је реализовано увођењe ученика 5. разреда у Вршњачки тим и указано
им је на потребу постојања тима.Старији чланови су их подржали и упознали са циљем
рада тима у школи.
 Током школске године Вршњачки тим је активно учествовао у решавању проблема
вршњака путем Кутије поверења. Новоизабрани чланови су имали за задатак да своје
одељење упознају са сврхом постојања Кутије поверења у школи.
 Чланови Вршњачког тима су током целе школске године подстицали друге ученике
на поштовање правила понашања ученика. Правила су постављена у холу наше школе.
 На нашим састанцима су често присуствовали ученици који желе да се промене а у
неком тренутку су били актери насиља.
 Наше акције имају и за циљ промоцију здравих животних стилова и квалитетно
проведено слободно време.У априлу месецу су чланови тима организовали турнире у
одбојци, фудбалу, рукомету за ученике од 5. до 8. разреда.
 У овој школској години ученици ВТ су дали велики допринос акцијама хуманитарног
карактера.Већ четврту годину за редом тим подржава хуманитарну акцију Деца –деци
под називвом «Тегла пуна љубави». Циљ акције је био прикупљање конзервисане хране
за децу која имају много мање од нас. Акција је реализована у октобру месецу.Вршњачки
тим је подржао и идеју за сакупљање чепова са различите ПЕТ амбалаже. Новац од
њихове продаје биће дониран за операцију ученика Косте Васиљевића који болује од
церебралне парализе. Коста је ученик ОШ»1300 каплара».
Наставник сарадник - Драгана Планић
24.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОГРАНКА ПД „КОПАОНИК“ СЕКЦИЈА ЗА ИСХРАНУ ИЗ
ПРИРОДЕ „СРЕМУШ“
У школској 2013/2014. години у нашој школи радила је секција за исхрану из природе
„Сремуш“.
Радом је било обухваћено 55 ученика. Активности су се одвијале у оквиру излета. На излету
ученици су научили да препознају, правилно уберу и употребе самоникло јестиво биље,
упознали раскош царства самониклих јестивих гљива и дивље фауне, научили како да се
оријентишу у природи и везују различите чворове, упознали елементе пењања.
У школској 2013/2014. години реализован је следећи излет:
Излет на Сувобор – Реализован је 2.10.2013. године. Ученицима је организован јавни час на
локалитету Срасла буква, а затим пешачка тура до врха Сувобора на којој су ученици
сакупљали самоникле јестиве дарове из природе, првенствено гљиве. На излтеу је
учествовало 36 ученика наше школе.
Као асистенти исхране из природе „Сремуш“ излете су организовали наставници Анкица
Дмитровић и Милана Девић.
25.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ТИМА/АКТИВА:
Ивана Николић, психолог
ЧЛАНОВИ ТИМА/АКТИВА:
1. Дубравка Маљукан Дрљача, педагог
2. .Дејан Миладиновић
3. Саша Милошевић
4. Милана Кончар
5. Сетлана Ђокић
6. Вера Бобинац
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
2013/14.ГОДИНУ
4
БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ
2013/14.ГОДИНИ
4
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2014/15.
4
АКТИВНОСТИ ТИМА/АКТИВА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА
ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Израда Годишњег плана рада Тима за ПО за Сачињен је Годишњи план рада Тима ѕа ПО
шк.2013/14. као и Годишњег плана
као и плана програма ѕа ПО ѕа
програма ПО за 2013/14. год.
шк.2013/14.год.
Праћење реализације Годишњег плана
Извештавање носиоца појединих активности
програма ПО
о реалиѕацији планираних активности на
састанцима
Додатно информисање родитеља по
Релевантне информације везане за ПО
питању ПО
даване су на родитељским састанцима
Развијање представе о свету рада и
Ученици нижих разреда имали су могућност
занимања кроз игру и имитацију одраслих
да се поистовете са разним занимањима
којима се одрасли баве
Упознавање ученика са занимањима
Ученици нижих разреда су добили
појединих родитеља
информације од појединих родитеља о
занимањима којима се они баве
Информисање ученика о струкама,
Ученици су били упозанати са средњим
образовним профилима
школама и образовним профилима у оквиру
истих
Упознавање ученика са природом,
Ученици су били упознати са битним
садржајима, условима и захтевима
карактеристикама одређених занимања
појединих занимања
Информисање ученика о чиниоцима који
Ученицима је указано на битност самосталног
утичу на адекватан избор будућег
занимања; Упознавање са најчешћим
грешкама у избору занимања
Упућивање ученика у коришћење
различитих извора информација у процесу
избора занимања
Презентације појединих школа у складу са
организационим , техничким и
материјалним могућностима школе
Учешће у реализацији пројекта
„ Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу“
Организовање присуству „Дану отворених
врата“, Сајму образовања , Сајму науке
доношења одлуке о избору будућег
занимања
Ученици су били информисани о начинима
добијања информација релевантних за
одабир одговарајуће школе
Ученицима завршног разреда био је
омогућен приказ појединих стручних школа
Није реализовано
Поједини ученици су организовано посетили
поједине школе, Сајам образовања и Сајам
науке
Испитивање и процена професионалних
Ученици завршног разреда, у зависности од
интересовања и опредељења ученика 8.
интересовања, били су тестирани тестом
разреда
професионалног опредељења-ТПО
Помоћ у усаглашавању сопствених
Заинтересованим ученицима био је омогућен
способности са захтевима жељеног
и саветодавни интервју и интерпретација
занимања
добијених резултата тестом ПО
Израда извештаја о раду Тима за ПО
Тим је сачинио годишњи извештај о раду на
основу свих активности реализованих у
школској 2013/14.год.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА /односи се на активности које су планиране Годишњим
планом рада школе, али нису реализоване у току школске године/
Спровођење радионица из пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу“ у 7. и 8. разредима школске 2013/14. год. нису реализоване због
КОМЕНТАРИ
На који начин је Тим/ актив сарађивао?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака свих чланова
тима/актива на заказане састанке
/коментар/
Тим је сарађивао на састанцима
предвиђеним планом рада.
Тим се састајао у складу са планом.
Руководилац тима је вршио поделу
дужности.
Активност чланова Тима је била на
задовољавајућем нивоу.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТИМА/АКТИВА:
1. Унапредити рад Тима бољом организованошћу
2. Побољшати рад већим ангажовањем свих чланова
26.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА
ПОРОДИЦОМ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
РУКОВОДИЛАЦ ТИМА:
САНДРА МАРКОВИЋ
ЧЛАНОВИ ТИМА:
1. Јелица Јокић, учитељица
2. Дубравка Маљукан Дрљача, педагог
3. Ивана Николић, психолог
4. Вера Бобинац, учитељица
5. Надежда Метикош, учитељица
6. Милица Недић, учитељица
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА
САСТАНАКА ЗА ШКОЛСКУ
У ШКОЛСКОЈ
2012/13.ГОДИНУ
2012/13.ГОДИНИ
По плану, 4 састанака
Одржана су 4
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
САСТАНАКА ЗА ШК.2013/14.
/
2.
АКТИВНОСТИ ТИМА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
- Активност реализована на 1. састанку,
20. Састанак Тима за сарадњу са
а представници наставника и учитеља
родитељима
су пренели закључке у оквиру својих
актива;
21. Сређивање огласних табли са
- Током школске године сви запослени
обавештењима и активностима у
су били у обавези да поставе видљива
току школске године
обавештења за родитеље и ученике;
- Дан отворених врата је истакнут на
22. Отворена врата
лако уочљивом месту у холу школе;
- У току школске године разредне
23. Родитељски састанци
старешине су одржале по четири
родитељска састанка;
- Током школске године родитељи су
24. Учешће у тимовима школе
били укључени у рад школских
тимова;
- У току ове школске године изабрани
25. Школски одбор
су представници из Савета родитеља
за Школски одбор;
- Одржани су редовни и ванредни
26. Савет родитеља
састанци Савета родитеља;
- Учитељице и ученици четвртих
27. Радионице
разреда су организовали радионице
за предшколце
28. Стручна предавања
- У току школске године педагог и
психолог су одржале два стручна
предавања;
- Два представника Савета родитеља су
29. Пројекат „И родитељи се питају“
одлазили на састанке;
- Пригодним програмом је обележена
30. Школске свечаности
Дечија недеља, Свети Сава и Дан
школе.
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА
3. КОМЕНТАРИ
На који начин је Тим сарађивао?
Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, посебна запажања/опис/
Редовност долазака чланова тима
Чланови Тима су успоставили добру сарадњу.
Учесталост састанака је зависило од броја
планираних састанака.
Први састанак одржан је 30. августа 2013.
Други састанак је одржан 30. септембра 2014.
Трећи – 23.децембра 2014.
Четврти – 26.мај 2014.
На првом састанку чланови Тима су упознати
са Програмом сарадње са родитељима.
На другом састанку договорили смо се о
обележавању Дечије недеље и уређивању
паноа у холу школе. Пано ће тематски радити
учитељице и ученици из Продуженог
боравке.
На трећем састанку смо се договорили о
обележавању школске славе Светог Саве и
обележавању Дана школе у Звездара театру.
На четвртом састанку смо разматрали и
анализирали рад Тима у протеклој школској
години.
Чланови Тима су углавном били редовни на
састанцима.
НАЈВАЖНИЈИ ЗАКЉУЧЦИ ТИМА:
1. Сарадња са родитељима је била добра и остварени су сви видови сарадње.
6.
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ТИМА/АКТИВА:
1. Формирати групе са задужњима о реализацији обелажавања школских свечаности;
2. Формирати групе са задужњима о реализацији радионица за оснаживање породице.
Датум предаје извештаја
23.06.2014.
27.
ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Евиденција социјално угрожених породица
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (кратак опис)
Установљена је евиденција социјално
угрожених ученика коју је сачинила ПП
служба у сарадњи са одељенским
старешинама.
Сарадња са локалном самоуправом у циљу
Сарађивали смо са центрима за социјални
решавања материјалних и правних питања
рад општина Звездара и Гроцка, Одељењем
социјално угрожене деце
за друштвене делатности општине Звездара.
Сарадња се огледала у помоћи нашим
ученицима и њиховим родитељима и
старатељима да остваре своја права
прибављањем докумената за остваривање
старатењства, здравствене заштите, новчане
помоћи.
Хуманитарне акције сакупљања средстава
У оквиру Дечје недеље организовали смо
за помоћ социјално угроженим ученицима
традиционалну акцију Тегла пуна љубави и
прикупили велику количину конзервиране
хране која је уручена деци из социјално
угрожених породица.
Такође смо организовали акције
прикупљања школског прибора и гардеробе
током целе школске године као и мини
акције помоћи у храни када је постојала
потреба.
За два ученика наше школе од априла
месеца 2014 године, уз помоћ донатора,
плаћамо стан и остале обавезе, Успели смо
да их изместимо из нехигијенских услова у
којима су живели и да им обезбедимо
живот достојан човека. Такође за њих
имамо обезбеђену исхрану коју финансира
родитељ наше школе.
Сви евидентирани ученици су били
Бесплатан ручак у школској кухињи
корисници бесплатних оброка у школској
кухињи (доручак,ручак, ужина).
Укључивање ученика у реализацију излета, Сви ученици из ове категорије имали су
екскурзија и наставе у природи, посете бесплатан одлазак на све што је планирано
позоришта, биоскопа, музеја ... кроз Годишњим планом рада школе.
обезбеђивање гратиса
Акција сакупљања школског прибора
Сав прикупљен школски прибор налази се у
ПП служби одакле смо га давали ученицима
по потреби.
Продајне изложбе ученичких радова и Наставници и ученици из продуженог
усмеравање новчаних средстава
социјално угроженим породицама
према боравка су у више наврата организовали
продајне изложбе и новцем прикупљеним
од продаје помагали социјално угрожене
ученике.
Хуманитарне
акције
у
организацији Покренута је акција прикупљања чепова од
Вршњачког тима и Ученичког парламента за ПП амбалаже. Акцију настављамо у
прикуољање новца за оболелу децу
наредној школској години, а сав новац ићи
ће за операцију ученика из једне Звездарске
школе.
Одлазак
у
породице
социјално У више наврата смо обилазили породице
најугроженијих ученика ради прикупљања наших ученика, У сарадњи са председником
информација о начинима помоћи
Савета родитеља, Предрагом Остојићем,
прикупљали смо информације о њиховим
потребама и у више наврата куповали за
њих огрев, храну, обућу, одећу.
Сарадња са хуманитарном организацијом Ова хуманитарна организација у више
„Осмех на дар“
наврата нам је донирала гардеробу и
школски прибор.
Сарадња са хуманитарном организацијом У овој школској години нисмо остварили
„Адра“
сарадњу са овом хуманитарном
организацијом.
Сарадња са Удружењем грађана„За живот у Значајну материјалну помоћ смо остварили
плусу- Лајф плус“ кроз пројекат „Добри
кроз овај пројекат. Неколико наших ученика
рођак“
је имало помоћ у виду основних животних
потреба, а истакла бих помоћ у куповини
гардеробе за два матуранта.
Сарадња са Центром за социјални рад
Нисмо у потпуности задовољни овом
Звездара и Гроцка
сарадњом. Сматрамо да је више
иницијативе за сарадњу било са наше
стране и да би усклађеност могла бити на
већем нивоу.
Дубравка Маљукан Дрљача, педагог
28.
ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
Планирана активност
Добродошлица за ђаке
прваке
Обележавање Дечје
недеље
Време
реализац
ије
септемба
р
Од 7. до
11.
октобра
Новогодишње прославе
од 18.12.
до 25. 12.
Прослава Савиндана
27.јануар
Начин активности
Приредбу су
организовали
ученици четвртог
разреда.
Дечја недеља је
обележена
пригодним
активностима:
Прослава је
организована кроз
посете
позориштима
Носиоци активности
ученици,нижи разреди,
учитељи, ПП служба,
директор
наставници разредне
наставе, ученици, ПП служба,
директор
наставници разредне наставе
Ученици четвртог
разреда извели су
пригодне
драматизације,
рецитације, а хор
старијих разреда
ученици четвртог разреда,
адекватном
наставници предметне
духовном музиком
наставе, хор
пропратио
приредбу.
Изложба радова
уприличена је у
холу школе.
Пројекат локалне
самоуправе ,,Путујемупознајем душу планете”презентација Велике
Британије и Шпаније
фебруар
и март
У школи у
присуству гостију
из других школа и
лок. самоуправе
ученици су
приказали
ученици старијих разреда,
наставници, педагог,
директор, психолог
програм посвећен
В. Британији, а у
школи,,1300
каплара “
приказали шта
знају о Шпанији
Дани позоришта
2. 10.
2013.
март,
2014.
29.
април,
2014.
Путујућа учионица-Јаково,
манастир Фенек
Тематске изложбе у школи
,,Сунђер Боб”
,,Луда журка”
,,Мали принц”
7. 6.
2014.
26. 12.
2013.
20. 2.
2014.
15. 4.
2014.
7-11. 10.
2014.
ученици, наставници
предметне и разредне
наставе
ученици нижих разреда и
наставници разредне наставе
Новогодишња
продајна изложба
Изложба
посвећена
Драгојлу Дудићи и
150-годишњици
школе
наставници предметне,
разредне наставе и ученици
Ускршња продајна
изложба
Изложба накита
Рекреативна настава
Изложбе ликовних радова
од 22. до
29. 4.
2014.
Ученици 4.
разреда боравили
у Митровцу на
од 7.6. до Тари, а ученици 2.
14. 6.
и 3. разреда на
2014.
Златибору.
у току
Ученици
године
учествовали на
конкурсима
,,Мали Пјер”, ,,У
сусрет Ускрсу”, ,,У
хајку на бајку”,
,,Слушајте мама и
ученици нижих разреда и
наставници разредне наставе
ученици старијих разреда и
наставник ликовне културе
тата, ја хоћу сестру
или брата”
Свечана академија „Први
учитељ“- прослава 150годишњице постојања
школе
22.фебру
ар
Подела сведочанстава
Видовда
н
Ђачка песничка сусретања
и ,,Мали витез”
Радионице за будуће
прваке
април и
мај
3.3.
2014.
12. 3.
2014.
19. 3.
2014.
Рад са родитељима
будућих првака
20.2.
2014.
27. 2.
2014.
4.4.2014.
Свечана академија
организациони одбор за
у ,,Звездара
прославу школе
театру”
У школи је
организовано
свечано уручење
сведочанстава
родитељима и
ђацима
Ученици нижих и
старијих разреда
учествовали на
литерарним
конкурсима
У учионицама
нижих разреда
организоване су 2
ликовне и једна
ликовна
радионица
У школи је
организовано
предавање ,,Како
припремити дете
за полазак у
школу”
Посећени су
вртићи ,,Дечји луг”
у ММЛ-у и
,,Весељко” у
Калуђерици
разредне старешине,
родитељи, ђаци
ученици и наставници
ученици нижих разреда,
родитељи, наставници
разредне наставе
ПП служба и учитељице 4.
разреда
Светлана Ђокић
29.
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
Активности/теме
Израда плана рада тима
Преглед матичних књига
Преглед Дневника образовно
васпитног рада
Преглед Дневника осталих
облика образовно васпитног
рада у основној школи
Преглед Књиге дежурства
Преглед Дневника образовно
васпитног рада
Преглед Дневника осталих
облика образовно васпитног
рада у основној школи
Контролни преглед матичних
књига
Преглед Дневника образовно
васпитног рада
Преглед Дневника осталих
облика образовно васпитног
рада у основној школи
Преглед Дневника образовно
васпитног рада
Преглед Дневника осталих
облика образовно васпитног
рада у основној школи
Контролни преглед матичних
књига
Преглед Књиге дежурства
Начин
реализације
Договор
Носиоци
реализације
Чланови Тима
Подела
задужења
Преглед и
писање
извештаја о
уоченим
пропустима у
вођењу
педагошке
документације
Преглед
Извештавање на
Наставничком
већу
Чланови тима
На састанку
чланови тима
направили план
рада
Крајем
септембра
прегледани
дневници рада
да ли су уписани
основни подаци
Чланови тима
На почетку другог
полугодишта
прегледани
дневници рада и
директору
поднет извештај
Чланови тима
После
тромесечја
прегледани
дневници рада и
осталих облика
рада
На крају школске
године
прегледани
дневници рада и
матичне књиге
Преглед
Извештај
Преглед
Извештавање на
Наставничком
већу
Реализација
Чланови тима
30.
ИЗВЕШТАЈ СА РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
У организацији агенције „ Вања-травел“, реализована је рекреативна настава за 58 ученика
одељења 4/1, 4/2 и 4/3 који су боравили у нили „ Тара“ на планини Тари у периоду од 22.-29.
4. 2014. године.
Превоз до тамо и назад је обавила „ Ласта“ комфорним аутобусима који су у потпуности
задовољили потребе ученика.
Пријем у објекат, сместај, храна, здравствена брига о деци као и аниматорско рекреативни
програм су у потпуности испоштовани са одредницама у уговору. Љубазно особље је наш
боравак улепшало и омогућило нам је лакше остварење постављених циљева.
Сви предвиђени циљеви и садржаји ове рекреативне наставе су остварени иако су нам дуже
боравке напољу квариле лоше временске прилике, учитељице су се, у сарадњи са
аниматорком, организовале и деци испуниле сво време у тренутним околностима. Због тога
су сва деца дошла веома задовољна и срећна са рекреативне наставе. Важно је истаћи да је
докторка била врло брижна, сарадљива и увек на услузи, али да није било здравствених
потреба.
Због свега горе наведеног и онога што нуди овај објекат и ова агенција сматрамо да овај
објекат се и у будуће може користити за извођење рекреативних настава.
У Београду
5.5.2014.
Учитељице:
Снежана Лазић
Јелица Јокић
Миланка Гојковић
31.
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
Чланови тима-Руководилац-Сандра Вујић
Дубравка Маљукан Дрљача
Сања Павловић
Сузана Лазовић
Време
Активности/теме
реализације
Септембар
Израда годишњег плана рада
Анализа постојећег стања (број
паноа, број урамљених
ученичких радова, распоред
саксијских биљака, естетски
изглед учионица, зборнице и
осталих школских просторија)
Уређење паноа у духу Дечје
недеље
Октобар
Израда концепције естетског
изгледа учионица и давање
предлога одељенским
старешинама одељења који
користе поједине учионице
РЕАЛИЗАЦИЈА
СЕПТЕМБАР-Израђен
годишњи план
рада.Анализирали
постојеће стање
Паноа у школским
ходницима укупно
има 33.Број
ученичких
урамљених радова
80.Неколико слика је
поломљено,срушено
са зида и
уништено.Мозаика
има 7,саксија има 35
комада.Саксијама је
промењен
распоред.Сређени
панои на
улазу.Потребни нови
панои.Постављена
нова полица на улазу
са уметничким
радовима.Учионице
уређене новим
хамерима из
појединих предмета.
Уређени панои у духу
дечије недеље-темаСлушајте мама и тата
ја хоћу сестру и
брата.
Вођен разговор са
одељенским
старешинама у вези
са изгледом
учионица.Вођен
разговор и о
ормарићима који су
поломљени и које
Носиоци
реализације
Сви чланови тима
Чланови тима и
водитељи секција
Чланови тима
Директор
ученици не
користе.Договарано и
о завесама да се
направе уколико не
постоје али није
реализовано.
Децембар
Израда концепције уређења
школе за новогодишње и
божићне празнике
Јануар
Израда плана уређења школе
за прославу 150 година од
постојања
Избор ликовних радова ученика
за рамљење
Утврђено како ће
изгледати панои и
улаз
школе.Новогодишња
јелка са прављеним
украсима и остала
новгодишња
декорација.Припрем
љена изложба
новогодишњих
честитки и
новогодишњих
украса.Украшен хол
разнобојним
балонима.
Реализована изложба
поводом 150год.постојања
школе,,Историја
Драгојла Дудића,,у
холу-на улазу школе.
Чланови тима и
руководиоци
одговарајућих
секција
Чланови тима
Директор школе
Руководиоци
ликовних секција.
Фебруар
Израда тематских паноа
Заступљени
различити мотиви из
различитих
предмета-српски
језик,историја
,ликовна
култура,музичка
култура
,језици,географија..
Чланови тима и
наставници из
појединих
предмета
Март
Израда тематских паноа
Највише заступљени
ликовни радови
,различитих
техника.Организован
а изложба накита и
цветова-ученички
радови.Завесе у
већини учионица
постављене,ученици
Наставник
ликовне културе и
учитељи.
Април
Уређење паноа за ускршње
празнике
Мај
Уређење паноа
Јун
Анализа изгледа школских
просторија и предлози за
њихово сређивање у току
летњег распуста
Писање извештаја о раду тима
НАПОМЕНА-Потребни нови
панои за ликовне радове.
сами сакупили новац
уз помоћ разредних
старешна за завесе.
Изложени радови
ученика од 5-8
разреда,,У сусрет
ускрсу,,Заступљене
различите
интересантне
технике.
Заступљени
различити мотиви из
различитих
предмета-српски
језик,историја
,ликовна
култура,музичка
култура
,језици,географија..
Још неколико слика је
поломљено.
Изглед учионица
анализиран .Дат
предлог да сви
учествују у
сређивању.Закључује
мо да једино
ормарићи који су
полмљени,морамо
доћи до начина да се
среде.Неколико
наставника је скинуло
врата јер немају
никакву функцију а
естетски је лепше.
Сандра Вујић и
учитељи
Чланови тима
Чланови тима
32.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
План и програм здраствене заштите је реализован кроз обраду различитих тема на часовима
редовне наставе,часовима одељењског старешине, кроз групни и индивидуални
саветодавни рад педагога и психолога са ученицима и кроз сарадњу са школским
диспанзером.
Имунизација-реализована за ученике шестог, седмог и осмог разреда током школске
године у складу са узрасном структуром и планом рада здраствене установе. Начин
реализације: сарадња на релацији школа-школски диспанзер.
Стоматолошки преглд-реализован за ученике трећег, четвтог ,петог и шестог разреда током
школске године према плану рада школског диспанзера .Начин реализације: сарадња на
релацији школа-школски диспанзер.
Систематски преглед ученика осмог разреда поводом професионалне оријентације
релизован у марту, априлу и мају у сарадњи са школским диспанзером.
Лекарски преглед деце која полазе у први разред реализован у периоду пред упис у први
разред. Начин реализације:сарадња школског диспанзера и школе.
Хуманизација међу половима релизована у марту на часовима одељењског старешине код
ученика другог и четвртог разреда.
Путеви заразе реализована на часовима одељењског старешине у априлу код ученика
четвртог и другог разреда.
Правилна исхрана реализована на часу одељењског старешине
у априлу код ученика
трећег разреда .
Анорексија и булимија реализована на часовима биологије у марту у склопу наставне
јединице-Правилна исхрана и последице правилне исхране:гојазност, булимија, анорексија
Подизање нивоа информисаности о психоактивним супстанцама и болестима зависности
реализовано на часу одељењског старешине код ученика петог разреда у децембру и на
редовним часовима биологије у у мају код ученика седмог разреда.
Ризично понашање и сексуално преносиве болести, превенција и лечење реализовано у
јуну код ученика седмог разреда на часовима биологије. Начин реализације предавање и
пуштање едукативног филма.
Наставник - Драгана Планић
33.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
*Циљеви програма:




Упознају природне ресурсе ,њихову ограниченост изначај рационалног кориштења
Развију еколошку, здравствену и културу живљења
Упознају последице загађивања животне средине
Разумеју значај и улогу личног ангажовања у заштити животне средине
Активности / теме
Реализовано
Начин реализације
Заштита и
унапређење
екосистема
Током школске
године у сарадњи са
боравком,
учитељима и
одељенским
старешинама
Током школске
године на часовима
-ЧОС, биологије
Предавања у оквиру
редовне наставе, ЧОС,
радионице
предавање,радионице
панои
наставници
биологије,
одељењске
старешине
На часовима
биологије и
техничког
образовања, уз
кориштење
материјала
(фотографије,
чланци, видео
клипови) са
интернета
Праћење врсте и
количине матер.
погодног за
рециклажу
наподручју школе
Упознавање и
сарадња са
градском чистоћом
и сродним
предузећима
педавања ,радионице,
посете спољашњих
саадника
Наставници
биологије, техничког
одељењске
старешине и
ученици од 1-8.
Разреда,
спољашњи сарад.
Предавања,
радионице, пројекти
шире друштвене
заједнице, предузећа
која се баве
рециклажом
Разредна настава,
предметна настава,
спољашњи
сарадници, шира
друштвена заједница
16.9. Дан заштите
озонског омотача
трибине,радионице,
Разредна и
предметна настава
Здрава исхрана
Животна средина и
одрживи развој
Животна средина и
рециклажа
Обележавање
значајних датума
24.1о. Дан борбе
против климатс.
Промена
едукација,стручна
предавања
радионице
излагања ученика
Носиоци
реализације
ученици 1-8.
разреда
11.12. Дан планина
2.2. Дан влажних
станишта
21.3.Дан шума
22.3. Дан вода
22 4. Дан планете
Земље
22.5. Дан
биодиверзитета
5.6. Дан животне
средине
панои
Организоване
посете
Дани науке
Музеји, галерије,
Ботаничка башта,
Зоолошки врт, Дани
науке
наст. Биологије,
разредне старешине,
наст. разредне
наставе
Унапређење
школског дворишта
Постојече стање
снимљено
(површине под
зеленилом;
пописане биљне
врсте)
Снимање постојечег
стања, анализа,
пројекти нове садње
Наставници
разредне и
предметне наставе,
помоћно особље
школе, спољашњи
сарадници
Унапређивање
хигијене школе и
окружења
У сарадњи са
Градском чистоћом
са подручја шк.
Дворишта је
уклоњен кабасти
отпад
Радионица,
консултација,
предавање
наст.
биологије,лекари,ко
мунална служба
Сања Павловић
34.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
Активности /
теме
Сарадња са
школским
педијатром у
циљу контроле и
праћења
телесних
деформитета
код ученика
Време
реализације
Током целе
школске године,
у договору са
педијатрима
Трка
''We run
Belgrade''
Септембар
Ролеријада
Септембар
Дечији
београдски
маратон
Септембар
Начин
реализације
Сарадња на
релацији школа
- дом здравља
Пријава за трку
сваког ученика
понаособ,
одлазак до
локације, уз
сагласност
родитеља
Пријава за трку
сваког ученика
понаособ,
одлазак до
локације уз
сагласност
родитеља
Пријава за трку
сваког ученика
понаособ,
одлазак до
локације уз
сагласност
родитеља
Носиоци
реализације
Реализација
Реализовано у
току целе
школске године
а ученици су
упућивани на
Наставници ФВ,
корективно
педијатри,
вежбање са
физиотерапеути
ма
Наставници ФВ
Наставници ФВ
Наставници ФВ
Трка одржана
15.9.2013. а
записник и
спискови
ученика су
саставни део
педагошке
документације
наставника
физичког
васпитања
Трка одржана
7.9.2013. а
записник и
спискови
ученика су
саставни део
педагошке
документације
наставника
физичког
васпитања
Није
реализовано
због лоших
временских
прилика
Недеља
школског спорта
Школска и
општинска
такмичења у
рукомету
Међународни
сусрет деце
Европе, Радост
Европе
Школска и
општинска
такмичења у
пливању
Школска и
општинска
такмичења у
одбојци
Октобар
Септембар,
октобар
Октобар
Октобар,
новембар
Октобар,
новембар,
децембар
Учешће свих
ученика школе
Учешће
Пријаве код
наставника,
одлазак до
локације уз
сагласност
родитеља
Сви наставници
школе
Наставници ФВ
Недеља
школског
спорта
реализована у
другој недељи
октобра а
учешће су узели
сви ученици
школе са својим
учитељима и
разредним
старешинама
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Није
реализовано
Наставници
школе од 1-8
разреда
Учешће
Наставници ФВ
Учешће
Наставници ФВ
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Манифестација
аматерског
стваралаштва,
смотра дечјих
фолклорних
ансамбала
Обавештавање
ученика о
бесплатним
школама спорта
Школска и
општинска
такмичења у
атлетици
Школска и
општинска
такмичења у
фудбалу
Школска и
општинска
такмичења у
атлетици
Децембар
Децембар
Март, април
Пријаве код
наставника,
самосталан
одлазак до
локације, уз
сагласност
родитеља,
сарадња са КУД
Болеч
Сарадња школе
и локалне
самоуправе
Учешће
10.12.2013
Наставници
школе од 1-8
разреда
Наставници
школе од 1-8
разреда
Наставници ФВ
Март, април
Учешће
Наставници ФВ
Март, април
Учешће
Наставници ФВ
Ученици,
чланови КУД «
Болеч» су узели
учешће у овој
манифестацији
Ученици
упућени на СЦ «
Олимп» и све
бесплатне
садржаје које
ова установа
нуди у току
распуста
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Недеља
школског спорта
Београдска
бициклијада
Април/ Мај
Мај
Учешће свих
ученика школе
Пријава за трку
сваког ученика
понаособ,
самосталан
одлазак до
локације уз
сагласност
родитеља
Сви наставници
школе
Наставници ФВ
Градска и
међуокружна
такмичења
Током целе
године
Учешће
Наставници ФВ
Промовисање
успеха ученика
Током целе
године
Кроз књигу
обавештења
Наставници ФВ
и директор
школе
Недеља
школског
спорта
реализована у
другој недељи
маја, а учешће
су узели сви
ученици школе
са својим
учитељима и
разредним
старешинама
Трка одржана
15.6.2014. а
записник и
спискови
ученика су
саставни део
педагошке
документације
наставника
физичког
васпитања
Није
реализовано
због недостатка
материјалних
средстава за
лекарски
преглед
ученика
Ученици се нису
такмичили у
овој школској
години тако да
је изостало
промовисање
успеха у
школском
спорту али су
промовисани
успеси ученика
постигнути на
градским,
републичким и
међународним
такмичењима у
оквиру
спортских
клубова у
којима
тренирају
Обавештавање
ученика о
бесплатним
школама спорта
Јун
Сарадња школе
и локалне
самоуправе
Наставници
школе од 1-8
разреда
Ученици
упућени на СЦ «
Олимп» и све
бесплатне
садржаје које
ова установа
нуди у току
распуста
20.10.2013.
Дружења са
врхунским
спортистима
Током целе
године
Сарадња школе
са спортским
клубовима
Дане Корица
посетио нашу
Наставници ФВ,
школу и дружио
директор
се са
школе
ученицима и
наставницима
Чланови тима:
Даниела Павић
Ивана Глоговац
Немања Тодоровић
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПРОГРАМА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД.
35.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Праћење психофизичког развоја ученика и
благовремено уочавање евентуалних аномалија
-систематски прегледи
октобар 2013
ЗА УЧЕНИКЕ I, II, III, IV РАЗРЕДА
Упознавање
индивидуалних
карактеристика,
посебности, склоности и интересовања ученика на
током године
часовима ОС
'' Представљам вам мог тату, маму...''- на ЧОС-у
представљена занимања појединих родитеља
Изградња и неговање позитивних ставова пре