Основна школа “Свети Сава” Баточина
Годишњи извештај о раду школе
и резултатима рада
школске 2012/2013. године
септембар 2013
1
Основна школа “Свети Сава” Баточина
фасаде у свим издвојеним одељењима.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕЗУЛТАТИМА
РАДА
за школску 2012/2013. годину
I
УСЛОВИ РАДА
1. У протеклој школској години целокупни
услови рада у школи су били добри и
омогућавали су успешну организацију
васпитно-образовног
рада.
Овако
повољни услови рада су резултат
вишегодишњег и систематског улагања и
опремања.
Учионички простор је у солидном стању
јер се сопственим средствима и акцијама
наставника стално чини на побољшању и
оплемењивању ових просторија.
У матичној школи у Баточини, обновљен
је намештај у једној учионици, купљено је
34 клупа и 34 столица. Окречени су сви
ходници и поједине учионице у којима је
урађена и унутрашња изолација.
Поред матичне школе доста је урађено
и у издвојеним одељењима наше школе.
У Кијеву, Доброводици, Црном Калу,
Бадњевцу и Жировници постављена
је нова столарија.
У школама у
Доброводици, Црном Калу и Бадњевцу
урађена је и фасада са изолацијом а
унутрашњи простор је окречен. Средства
за ове радове обезбеђена су из буџета
РС – Министарства енергетику, где је по
овом пројекту (‘’Енергетска ефикасност’’)
предвиђено да се на свим преосталим
школама уради изолација и фасада. У
свим издвојеним одељењима и на свим
објектима у саставу школе замењена је
столарија а школе на којима треба урадити
изолацију и фасаду су Жировница, Кијево
и Солило.
За наредну школску годину је остало да се
у целини среди атријум матичне школе и
направи сала за састанке као и сређивање
2
Све ове измене су у великој мери
допринеле побољшању услова за рад
и омогућиле квалитетнији међусобни
однос свих актера школског живота.
Однос према простору у коме боравимо
је такође побољшан у значајној мери.
То се значајно одразило на квалитет
наставе и осталих аспеката школског
живота.
Опремљеност школских просторија у
целини задовољава, али би у неким
деловима могла бити и боља. Замена
школског намештаја је предвиђена у новој
школској години.
Опремљеност
школе
наставним
средствима, у односу на норматив, је око
70% што је недовољно. Због недостатка
финансијских средстава, улагања у нова
средства су мања него ранијих година
и врше се тамо где је најнеопходније.
Постојећа наставна средства се чувају
и поправљају да би што дуже била у
функцији.
2. Кадровски услови за рад су веома добри.
Наставници и стручни сарадници имају
одговарајућу стручну спрему: У школи
ради 54 професора , 14 наставника и 1
наставкик са петим степеном стручне
спреме.
У раду техничког особља углавном нема
већих проблема. Ангажовање спремачица
је на солидном нивоу што се види у
хигијени просторија и школске околине.
Гледано у целини, однос већине радника
према раду је на завидном нивоу. То
потврђују дугогодишњи резултати који се
постижу, као и чињеница да је атмосфера
међу ученицима и радницима доста
смирена и радна.
II OРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА
1. Према
Правилнику
о
календару
образовно-васпитног рада за школску
2012/2013. годину, прво полугодиште је
почело 2. септембра 2012. Настава је
у другом полугодишту завршена 7. јуна
2013. године.
Родитељски састанци су одржани 28. јуна.
Примедаба и приговора родитеља није
било.
Прослава дана школе и школске славе
Свети Сава, била је 27.јануара 2013.
године, свечаном приредбом у сали
Културног центра и прјатним дружењем у
ресторану ‘’Капија шумадије’’.
Школу
је
похађало
964
ученика
распоређених у 47 одељења. Два
одељења I и II разреда обухваћено је
целодневном наставом, за коју постоји
велико интересовање родитеља.
Настава је у току године организована по
јединственом распореду часова у коме се
налазе сви облици непосредног рада са
ученицима. Распоред часова је сачињен
уз максимално уважавање педагошкопсихолошких захтева. Настојало се
да се изнађу оптимална решења, која
ће пре свега одговарати ученицима.
Распоред часова је доступан ученицима,
родитељима и другим чиниоцима који
прате живот и рад школе.
Све наставне активности су извођене у
учионицама, кабинетима и фискултурној
сали.
Дневни и недељни ритам рада није се
битније мењао у односу на претходне
године. Школа је отворена од 6’00 дo
20’00 часова и у том времену се одвијају
све наставне и ваннаставне активности.
Јутарње прихватање ученика обухваћених
целодневном наставом почиње у 6’30
часова. Главни дежурни наставник,
одређен распоредом часова, дежура од
7’00 часова на улазним вратима, а остали
наставници дежурају од 7’30 часова. У
функцији боље безбедности ученика и
школског простора, на главном улазу у
поподневним часовима дежура и помоћни
радник, а ученицима је забрањено
коришћење главног улаза. Поред тога у
школи постоји и школски полицајац, који је
успоставио добру сарадњу са ученицима
и радницима школе.
2. Социјална функција школе је годинама у
стагнацији због недостатка материјалних
средстава. Али и поред тога бесплатну
ужину примало је око 30 ученика
свакодневно, односно око 5400 ужина
у току школске године, у целодневном
боравку у протеклој години имали смо 5
ученика који су као треће дете у породици,
боравили бесплатно. Хуманитарне акције
Црвеног крста су реализоване, и биле
су усмерене на помоћ деци у прибору,
књигама и гардероби.
Школа је обезбедила за ученике у
целодневној настави три оброка по
најприхватљивијим ценама.
3. Здравствена заштита ученика одвијала
се, као и ранијих година у сарадњи са
Домом здравља из Баточине. Редовно су
обављани систематски прегледи ученика
од I до VIII разреда код лекара педијатра
и код стоматолога. По обављеним
прегледима предузимају се конкретне
мере лечења и кориговања у свим
случајевима где постоји потреба. Треба
истаћи да је сарадња са здравственим
радницима изузетно добра, како са
ученицима и родитељима, тако и са
запосленима у школи.
III ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
1. Наставни план и програм реализован
је према Годишњем програму рада и
Школском програму за први и други
циклус. Предвиђени наставни садржаји
су реализовани у потпуности. Проблема
у реализацији Плана и програма је било
због боловања наставника и немогућности
обезбеђивања стручних замена. По
повратку са боловања наставници су се
трудили да надокнаде изгубљене часове
заменама, сажимањем, коришћењем
часова допунске наставе и сл. Фонд
нереализованих часова по предметима
није велики. Наша школа није учествовала
у штрајку, тако да није било никаквог
сажимања и надокнаде градива.
2. Допунска и додатна настава за млађе
разреде
је
реализована
на
нивоу
3
Основна школа “Свети Сава” Баточина
одељења, а за старије разреде на нивоу
разреда. Распоред ових часова је сталан
и уписан је у распоред часова редовне
наставе. У реализацији ових часова се
водило рачуна о оптерећености ученика,
како се не би дешавало да исти ученик
буде предложен за више предмета
допунске или додатне наставе. Разредне
старешине
и
педагошко-психолошка
служба пратили су реализацију допунске
и додатне наставе и проблеме решавали
у сарадњи са предметним наставницима.
3. Друштвене и слободне активности ученика
у млађим разредима су организоване на
нивоу одељења и укупно је реализовано
21 час недељно. У старијим разредима
слободне активности се организују по
групама ученика. Укупно је реализовано 47
часова недељно. Ученици су у току године
учествовали на смотрама и такмичењима
и постигли врло добре резултате.
4. Припремна настава за полагање завршног
испита је организована током целе школске
године. Предметни наставници су у оквиру
редовне и допунске наставе и у сардњи са
управом реализовали пробна тестирања.
За наставу математике у другом
полугодишту свако оделење је имало
један час недељно посебне припреме за
полагање завршног испита. По завршетку
редовне наставе у сваком оделењу је
одржано по 10 часова припремне наставе
за српски и математику.Треба истаћи да
су ученици благовремено информисани
и снабдевени, преко школе, потребним
збиркама тестова и решењима.
IV ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
3. Програм
превенције
малолетничке
деликвенције
подразумева
углавном
превентивне активности јер у школи нису
евидентирани масовнији и озбиљнији
поремећаји
у
понашању
ученика.
Изостајање са наставе је углавном
оправдано, а неоправдани изостанци
су везани углавном за закашњавање.
У укупном збиру број оправданих и
неоправданих изостанака у старијим
разредима је мањи од претходних година.
Школа је благовремено предузимала
бројне мере
( разговори са децом,
разговори са родитељима, свакодневно
контролисање
долажења
у
школу,
инсисирање на благовременом правдању
изостанака и то обавезно са лекарским
уверењем ). Неке од предузетих мера су
дале позитивне резултате.
У протеклој школској години школа је
укључена у програм која се односе на
инклузивно образовање.
За програм ‘’Оснаживање школа за
инклузивно образовање’’ остварена је
обука, потписани Меморандуми о сарадњи
и релизацији програма, извршено је
снимање стања у школи и реалилзоване
су конкретне активности са ученицима,
наставницима и родитељима. За пројекат
формиран је тим који координира
активности унутар програма. У оквиру
програма
остварене су планиране
активности за ову школску годину и
настављају се у следећој години.
разредне
старешине,
предметни
наставници,
педагошко-психолошка
служба и сарадници ван школе (родитељи,
лекари, песници, глумци и др.). Васпитни
рад је присутан у свим облицима
непосредног рада са ученицима.
Школа је у пилот пројекту ‘’Друга шанса’’
и пројеката за стратегију одрживог
развоја Шумадије и Поморавља а из
области образовања и културе. Називи
пројека су: Инклузија у савременој школи
– прихватање другог као себи равног
и Култура комуникације и подстицање
позитивних људских вредности.
2. У школи се и даље успешно реализује
Пројекат ‘’Друга шанса’’ се односи на
1. Програм васпитног рада су реализовале
програм
4
‘’Превенција малолетничке деликвенције’’
у складу са Школским развојним планом
и Годишњим планом рада школе.
Овај програм доприноси побољшању
квалитета наставе и учења у школи.
‘’Самовредновање’’
и
пилотирање
трогодишњег
наставног
плана
и
програма
функционалног
основног образовања одраслих (узраст
изнад 15 година). Функционално основно
образовање одраслих је организациона
и програмска интеграција основног
образовања и стручног обучавања. Оно
је намењено свима онима који су старији
од 15 година, а нису стекли основно
образовање или стручну оспособљеност
у законски предвиђеном времену. Од
пријављених
школа,
Министарство
просвете је изабрало 70, међу којима
се налази и ОШ ‘’Свети Сава’’ Баточина.
Реализација пројекта је почела од
школске 2012/13. године. Уписали смо 64
полазника распоредили их у три одељења,
три циклуса и сви су успешно завршили
започети циклус. Сви полазници трећег
циклуса изашли су на завршни испит и
стекли услов (сем једне полазнице) за
упис у средњу школу (1 полазник) и обуци
у Средњој школи у Лапову, која ће почети
од октобра 2013. године.
4. Однос ученика према школској имовини
је у већој мери позитиван и предузете
су све превентивне радње да не буде
уништавања школског намештаја и
простора. Ученици у великој већини имају
правилан однос према раду и обавезама.
У школи има ученика који повремено имају
проблема у понашању, али се на такве
појаве реагује тимски и благовремено.
5. Програм професионалне оријентације је
остварен кроз наставне и ваннаставне
садржаје, рад разредних старешина,
педагошко-психолошке
службе
и
сарадњу са средњим школама. Психолог
школе је урадило тест професионалних
интересовања за све ученике осмих
разреда. На основу обрађених резултата
са ученицима су појединачно и групно
обављени разговори. Сматрамо да
су ови разговори многима решили
дилеме и помогли при избору за упис у
средњу школу. Са ученицима су вођени
појединачни и групни разговори о
могућностима уписа у средњу школу као и
о могућим алтернативама, које су у складу
са њиховим интересовањима.
6. Настава
веронауке
и
грађанског
васпитања је реализована од I – VIII
разреда. Већих проблема у реализацији
ових програма није било. Утисак је да би
боље информисање из Министарства и
семинари могли у знатној мери допринети
квалитету ове наставе.
7. У септембру 2013. за ученике VIII разреда
релизована је тродневна екскурзија
излет на релацији Баточина – Манастир
Крушедол – Сремски Карловци – Нови
Сад – Суботица – Палић – Зобнатица
– Баточина. У октобру је реализована
настава у природи за ученике од I IV разреда на Дивчибарама. У јуну
организоване су једнодневне екскурзија
за ученике од I до V разреда а дводневна
екскурзије у VI и VII разреду организоване
су у мају 2013. године. Све наведене
активности су реализоване у складу
са упутством Министарства просвете и
науке. Комплетни извештаји се налазе у
прилогу овог извештаја.
8. Поред наведених програма у школи су
реализоване бројне културне и стручне
активности. Неке од њих су:
- национално тестирање ученика
четвртог разреда из српског и
математике, а
осмог разреда из свих наставних
предмета
- Светосавска академија – За
ученике, раднике школе,
родитеље, госте из локалне
заједнице и институција града и
републике везане за образовање.
Том приликом су уручена
признања нашим сарадницима
који су својим ангажовањем
допринели побољшању услова за
рад, као и бољем квалитету рада.
- Обележавање Нове године
– пригодни филмови према
узрастима приказани су
ученицима од I – VIII разреда.
- Пријем првака – свечани програм
ученика првог разреда за будуће
прваке
- Завршна свечаност за поделу
сведочанства ученицима осмих
5
Основна школа “Свети Сава” Баточина
разреда
- Матурско вече ученика осмих
разреда.
- Концерти ученика наше школе
-
-
који похађају музичку школу за све
ученике
Књижевно вече у организацији
наставника и ученика школе.
Час екологије – Загађивање
и заштита воде – видео
презентација за ученике седмог
разреда.
V ОСТВАРИВАЊЕ
УСАВРШАВАЊА
ПРОГРАМА
СТРУЧНОГ
Стручно усавршавање у протеклој
школској години је било у складу са започетом
реформом
образовања.
Реализовани
семинари за свако стручно веће.
Направљена је База стручног усавршавања
за сваког наставника, у последњих пет година.
Теме које су реализоване на нивоу
школских актива наведене су у извештајима који чине прилог овом извештају.
У
школи
су
одржана
општинска
такмичења за све предмете на школском
и општинском нивоу.
VI САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
1. Сарадња са родитељима се одвијала кроз
редовне родитељске састанке, састанке
Савета родитеља и индивидуалне
контакте који су одржавани сваке другог
четвртка, а по потреби и чешће. Сарадњи
са родитељима се поклања посебна
пажња јер се показало да тимске и
благовремене активности дају добре
резултате. У ситуацијама где је сарадња
са родитељима изостала проблеми се
решавају теже и спорије. Сарадња са
родитељима је углавном добра.
2. Школа је остварила веома успешну
сарадњу са друштвеном средином. Већ
годинама се преко ове школе реализују
6
многе активности везане за васпитно –
образовни рад у Општини Баточина.
Успешна сарадња је остварена са
Школском управом у Крагујевцу, СО
Баточина, Домом здравља,Библиотеком,
Предшколском установом, ПС у Баточини,
КЦ у Баточини, ЈКП Баточина, Фондом
општине Баточина, Дунав осигурањем,
АС Крагујевац……
VII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА РАДА
1. Начин
праћења
реализације
свих
планираних активности утврђен је
Годишњим програмом рада. Руководиоци
стручних органа, у сарадњи са директором
и
педагошко-психолошком
службом,
прате реализацију планираних активности
и извештавају о томе на седницама
стручних органа.
Сталним праћењем реализације месечних
планова рада наставника, разредних
књига и дневних припрема за рад, стиче
се увид у остваривање плана и програма
и
вођење
одговарајуће
педагошке
документације. На седницама стручних
органа редовно се врше квантитативне
и квалитативне анализе остварености
одређених активности. На седници
Наставничког већа 10.09.2012. године,
руководиоци стручних већа су поднели
извештаје стручних већа. Закључено је да
се радило боље него прошле године, што
показују и бољи укупни резултати, али
да се у наредном периоду обрати већа
пажња угледним часовима.
2. Анализа рада и резултата на крају школске
године показала је да су планиране
активности углавном реализоване.
3. Све
анализе остварених резултата
показују да смо имали једну изузетно
успешну школску годину. Школу је
похађало 964 ученика.
У млађим разредима од 480 ученика, 479
је постигло позитиван успех, 1 ученик је
понављао.
У старијим разредима од 483 ученика у јуну
је позитиван успех имало 473 ученика а на
поправни се упућује 10 ученика. На нивоу
школе разред завршава 960 ученика, 4
ученика понавља разред. Средња оцена
на нивоу школе је 3,46. Седам ученика су
носиоци Вукове дипломе и 46 су носиоци
посебних диплома.
Владање ученика је на врло солидном
нивоу. Од 964 ученика 958 има примерно
владање, а 6 ученика има смањену оцену
из владања и то углавном по основу
неоправданих изостанака.
VIII ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ
РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
- У утврђеном року сачинити Годишњи план
рада школе, програме рада наставника
и стручних сарадника и редовно пратити
њихову реализацију
- У годишње и оперативне планове рада
унети корелације са другим наставним
предметима у облику тема и наставних
јединица.
- У
току школске 2012/2013. Године
имали смо Екстерно вредновање рада
школе, оцену коју смо добили је 3, са
76,66% остварених свих стандарда и
80% остварених кључних стандарда за
вредновање. Извештај који смо добили
није био позитиванза Област Настава и
учење, стандарди 2.3, 2.4 и 2.6. Направили
смо План за унапређење области
‘’Настава и учење’’, кога треба доследно
примењивати.
извршити набавку наставних средстава,
уџбеника, приручника и сл.
- Настојати
да
сва
одсуствовања
наставника буду благовремено покривена
стручним заменама или на други начин
обезбедити што потпунију реализацију
плана и програма
- Обезбедити потребне услове за стално
стручно усавршавање
стручних сарадника
наставника
и
- Предузимати
мере да се узроци
неприлагођеног
понашања
ученика
благовремено отклањају и да се ученицима
помогне у превазилажењу проблема
- Настојати да критеријуми оцењивања
буду уједначени и да оцењивање буде
што објективније
- Настојати да писмене провере знања
буду према утврђеном распореду, како би
се избегло оптерећење ученика
- Наставити реализацију програма ‘’Школа
без насиља’’ и ‘’Превенција насиља’’
-
У складу са овим програмима
интензивирати све ванаставне и културне
активности
- Благовремено
организовати припреме
ученика за упис у средњу школу и
ускладити их са свим изменама
У Баточини,
11.09.2013. године
Директор школе
мр Снежана Ђорђевић
- У све програме рада унети евентуалне
измене и усагласити их са захтевима
програма и уџбеника
- Редовно пратити и кориговати израду и
реализацију месечних планова наставника
- Настојати да распоред часова буде
благовремено сачињен и да што више
буде усклађен са педагошко-психолошким
и законским нормативима
- У складу са материјалним могућностима
7
Основна школа “Свети Сава” Баточина
у средње школе;
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
За школску 2012/2013. годину
У школској 2012/2013. години директор се бавио
уобичајеним активностима регулисаним Законом
о основама система образовања и васпитања
који обухватају све сегменте рада школе. Овај
извештај сачињен је по сегментима које Закон
прописује као обавезе и одговорност директора.
Руковођење школом
• Руковођење Наставничким већем,
Педагошким колегијумом, присуствовање
седницама одељењских већа од првог до
осмог разреда;
• Учешће у тимовима за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања,
за Школско развојно планирање
и Самовредновање рада школе,
инклузивно образовање;
• Координација и контрола рада стручних
служби (педагошко – психолошка
служба, библиотекар, медијатекар,
правна служба, рачуноводство, помоћно
- техничко особље);
• Организовање и контрола извођења
излета, зимовања, екскурзија и наставе у
природи;
• Понуда ваннаставних активности
ученицима, Луткарско позориште
‹›Звонце››, Школе спорта (одбојка,
рукомет, фудбал, кошарка), учествовање
у раду Регионалног центра за таленте;
• Организација школских и општинских
такмичења из српског језика, математике,
историје, географије, хемије, физике,
биологије, ТИО, енглеског и немачког
језика, физичког васпитања, такмичење
из математике ‹›Мислиша›› и
међународног такмичења из математике
‹›Кенгур››;
•
8
Организација пробног и завршног
испита за ученике осмог разреда и уписа
• Организација критеријумских тестирања
за ученике седмог и четвртог разреда;
организација тестирања композитним
тестом ученика шестог разреда;
• Обезбеђивање средстава за учествовање
ученика на такмичењима;
• Организација семинара и предавања у
школи: Професионална орјентација на
прелазу у средњу школу, Мотивација
за учење и психолошки принципи
учења, НТЦ систем учења, Превенција
и инклузија кроз форум театар –
инклузија и превенција болести
зависности и насиља, Употреба говорних
технологија као асистивних технологија
у инклузивном образовању, Обука за
прегледаче и дежурне наставнике за
завршни испит;
• Учешће у даљој реализацији пројекта
‹›Инклузија у савременој школи прихватање другог као себи равног››
• Реализација пројекта ‹›Професионална
орјентација на прелазу у сред
Филозофског факултета у Београду
и Министарство просвете, науке и
технолошког развоја РС
• Организација спортских такмичења у
оквиру манифестације ‹›Играј фер-плеј у
школи без насиља››
• Организација луткарског фестивала
‹›Луткеф››
• Организација школских манифестација:
Дан европских језика, Дечја недеља,
Светосавска прослава, прослава Дана
жена, пријем првака;
• Организација путовања школске
драмске групе ‘’Звонце’’ на међународни
фестивал луткарства у Нови Сад;
Кадровска политика
• Обезбеђивање кадра за замене
привремено одсутних наставника и
других запослених најдуже до 60 дана;
• Расписивање конкурса за упражњена
радна места професора математике и
српског језика;
школама уради изолација и фасада. У
свим издвојеним одељењима и на свим
објектима у саставу школе замењена је
столарија а школе на којима треба урадити
изолацију и фасаду су Жировница, Кијево
и Солило.
• Сарадња са синдикалном организацијом
школе у вези примене Посебног
колективног уговора за запослене у
образовању;
За наредну школску годину је остало да се
у целини среди атријум матичне школе и
направи сала за састанке као и сређивање
фасаде у свим издвојеним одељењима.
• Склапање споразума о преузимању
радника из других школа ( Ненад Грубор
– ОШ ‹›Светозар Марковић›› Крагујевац)
Све ове измене су у великој мери
допринеле побољшању услова за рад
и омогућиле квалитетнији међусобни
однос свих актера школског живота.
Однос према простору у коме боравимо
је такође побољшан у значајној мери.
То се значајно одразило на квалитет
наставе и осталих аспеката школског
живота.
• Сарадња са ШУ Крагујевац у вези
формирања листе технолошких вишкова;
Обезбеђивање материјално – техничких
услова рада
• Вајерлес системом покривен је
интернетом целокупни школски простор
у Баточини, а инсталацијом тзв. рутера
обезбеђено је неометано коришћење
интернета у школама у Брзану и
Бадњевцу.
• Преко пројекта ‹›Друга шанса›› за школу
смо обезбедили 3 дигитална фото
апарата, копир апарат, лап топ и десктоп
рачунаре, пројекционо платно, пројектор
и 3 рутера за вајлес.
• Преко пројекта ‹›Инклузија у савременој
школи – прихватање другог као себи
равног››, обезбедили смо за школу
интерактивну таблу.
• Општина Баточина обезбедила нам је
намештај за 1 учионицу ( 34 стола, 34
столице, катедра, ормар);
Поред матичне школе доста је урађено
и у издвојеним одељењима наше школе.
У Кијеву, Доброводици, Црном Калу,
Бадњевцу и Жировници постављена
је нова столарија.
У школама у
Доброводици, Црном Калу и Бадњевцу
урађена је и фасада са изолацијом а
унутрашњи простор је окречен. Средства
за ове радове обезбеђена су из буџета
РС – Министарства енергетику, где је по
овом пројекту (‘’Енергетска ефикасност’’)
предвиђено да се на свим преосталим
Школа је конкурисала за средства из НИП –
а и благовремено доставила упитник о стању
објекта али нажалост није ушла у ужи избор
школа за хитну санацију.
Безбедност ученика и запослених
• Организација дежурства наставника;
• Контрола функционисања видео надзора
и сарадња са надлежном службом МУП-а
у области противпожарне заштите;
• Интезивна сарадња са ОУП Баточина
(школски полицијац, одељење за
малолетнике);
• Примена Правилника о примени
Протокола о заштити ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
• Осигурање ученика и имовине (‹›Дунав
осигурање››);
• Контрола примене Правилника о заштити
и безбедности ученика у школском
простору и пред школским улазима;
• Примена Правилника о процени ризика
9
Основна школа “Свети Сава” Баточина
на радном месту код послодавца;
• Спроведена обука и провера
оспособљености запослених у систему
противпожарне заштите, као и контрола
противпожарних апарата, од стране
фирме ‹›Добровољно ватрогасно
друштво››
• Програмирање рада школе;
• Распоред наставних и ваннаставних
активности према школском календару;
• Праћење рада наставника;
• Обезбеђивање замена за одсутне
наставнике;
• Праћење примене образовних стандарда
за крај првог циклуса и крај обавезног
образовања;
• Праћење области настава и учење кроз
процес самовредновања рада установе;
Евалуација рада школе и ученика
• Праћење резултата ученика;
• Праћење резултата рада по
класификационим периодима, праћење
успеха ученика на такмичењима,
успеха ученика при упису у средњу
школу (Табеларни приказ у Извештају
о реализацији ГПР школе), израда
Годишњег извештаја о раду директора,
учествовање у писању Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада
школе, припреме за пријем ученика у
1. разред, сарадња са инспекторима и
просветним саветницима Министарства
просвете;
• Спровођење пројекта Самовредновање
школе;
• Праћење и спровођење Школског
развојног плана;
• Организација и контрола спровођења
завршног испита и уписа у средњу школу;
10
• Праћење пројекта Самовредновања
школе;
• Континуирано праћење приправника и
посета часовима, спровођење поступка
за испит за лиценцу;
• Замена одсутних наставника;
• Праћење стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника;
• Организација менторског рада међу
ученицима;
• Представљање на стручним телима
новодонетих докумената: Правилник
о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању, Стандарди
квалитета рада образовно – васпитних
установа, Правилник о стручном
усавршавању и напредовању наставника,
васпитача и стручних сарадника,
Стандарди компетенција за професију
наставника и њиховог професионалног
развоја, Стандарди компетенција
директора образовно – васпитних
установа;
• Праћење стручног усавршавања
запослених – прављење базе
стручног усавршавања, обједињавање
годишњег извештаја и израда плана
стручног усавршавања у школи, на
основу личних планова запослених,
израда финансијског плана стручног
усавршавања;
Посете часовима:
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ
Редован, планиран обилазак
Примедбе на рад наставника
Увид у рад новог члана колектива
Праћење рада приправника
Угледни/Огледни час
Наставници који постижу изузетне резултате
Праћење појединачних ученика
БРОЈ
28
11
9
11
20
6
7
Посећени угледни и јавни часови
Наставник
Нина
Стојановић
6/2
Драгица Митић
3/3
Наставна
јединица
Присуствовали часу
Енглески језик
Василије Јокнић,
Мирослав Стефановић
Study Corner 5,
обрада
Српски језик
Моја мајка,
говорна вежба
Душанка
Стојановић
2/2
Данијела
Цветковић
8/
Свет око нас
Занимање
људи,
утврђивање
Немачки језик
Жаклина Јевтић,
Оливера Ђокић,
Василије Јокнић
Мирјана Јанкоски,
Снежана Станојевић,
Татјана Милојевић,
Василије Јокнић
Марија Карајић, Марија
Јовић, Василије
Јокнић, Горица
Младеновић, Љиљана
Крстић, Снежана
Голубовић.
11
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Мирјана Димић
2. и
4.
2. Српски језик
Род и број
именица,
обрада
Гордана Миленковић,
Василије Јокнић
4. Припрема
за писмени
задатак,
утврђивање
Јадранка
Вељковић
7/1
Питагорина
теорема,
Наставник
12
Математика
Наставна
јединица
Снежана Иветић,
Валентина Николић,
Марина Ковановић,
Небојша Петровић,
Лелица Николић,
Милијана Петровић,
Виолета Проданић
Присуствовали часу
Љиљана Трунић
3/1
Српски језик
Милијана Петровић,
Василије Јокнић,
Снежана Станојевић,
Драгица Прешић,
Мирјана јанкоски,
Оливера Ђокић,
Сузана Димитријевић,
Жаклина Јевтић,
Горица Добричић,
Виолета Николић,
Душанка Стојановић,
Драгана Крстић,
Дана Стојановић,
Драгица Митић, Зоран
Голубовић, Драганка
Јанковић, Љиљана
Крстић, Горица
Младеновић, Гордана
Миленковић, Зора
Милојевић, Душица
Радосављевић, Весна
Маринковић, Светлана
Милојевић.
Биљана
Мрдаковић
5/1
Српски језик
Марија Ђокић, Ивана
Ђуричковић, Лелица
Николић, Милијана
Петровић, Василије
Јокнић, Виолета
Проданић, Јадранка
Вељковић, Снежана
Голубовић, Живорад
Братковић, Оливера
Ђокић, Драгана
Крстић, Драгица
Митић, Сузана
Димитријевић.
Обрађена
књижевна
дела,
утврђивање
На свим посећеним часовима води се
записник о посматрању часа који се даје
наставнику на увид и потписивање уз
могућност коментара. Овим је замењена
устаљена пракса усменог коментарисања
часа од стране посматрача. Записници
се чувају у школској документацији,
а ова новина део је примене нових
стандарда самопроцењивања рада школе
која је усвојена захваљујући пројекту
‘’Модернизација система образовања’’.
вредновање квалитета образовања
и васпитања - Београд, новембар и
децембар 2012. године;
Праћење финансијског пословања
Лично стручно усавршавање
и учешће на конференцијама,
трибинама
• План финансијског пословања за
целу годину, прорачуни издатака
(струја, вода, грејање, грађевинско
земљиште, телефон, осигурање
ученика и објеката);
• Семинар: ‘’Руковођење усмерено
на резултате’’, у организацији
заједнице
економских
школа,
фебруар 2012. године;
• Контрола дознака за боловање,
праћење текућих рачуна за
потрошни материјал, набавка
учила, инвентар на крају
календарске године, стална
сарадња са Школским одбором;
• Међународни
симпозијум
за
директоре
основних
школа
‘’Основна школа у Србији 2012’’, у
организацији Klett-a, март 2012.
године;
• Интегрални програм обуке за
остваривање
функционалног
основног образовања одраслих, са
појединачним модулима: Модул 2 –
Обука наставника за остваривање
наставног плана и програма за
ФООО – Српски језик и математика,
у организацији GOPA, Homburg,
август 2012. године;
•
Интегрални програм обуке за
остваривање
функционалног
основног образовања одраслих,
са појединачним модулима: Модул
1 – Основне андрагошке вештине
и изградња школског тима за
директоре, стручне сараднике,
наставнике
и
андрагошке
асистенте за остваривање ФОООО
– обавезни модул, у организацији
GOPA, Homburg, октобар 2012.
године;
• Семинар: Оцењивање ученика,
у
организацији
Завода
за
• Обезбеђивање средстава за
школске пројекте (донације,
средства од Републике и
Општине).
Срадња са Саветом родитеља
• Учешће на седницама Савета родитеља;
• Учешће у раду комисија Савета
родитеља и избор агенција за извођење
ђачких путовања;
• Отворена врата за родитеље (уторком и
четвртком);
• Састанак са саветом родитеља ученика
четвртог разреда у вези примене
Упутства за формирање одељења петог
разреда;
• Састанак са Саветом родитеља ученика
осмог разреда у вези организације
припремне и допунске наставе за
припрему завршног испита;
• Састанци са Саветом родитеља ученика
осмог разреда у вези организације
13
Основна школа “Свети Сава” Баточина
матурске прославе;
• Родитељски састанци ученика осмих
разреда у оквиру припрема за завршни
испит и упис у средње школе;
• Сарадња са родитељима – донаторима;
• Акције Канцеларије за младе реализоване
су у школи;
• Подршка Општине у сарадњи школе са
Регионалним центром за таленте;
• Укључивање у све акције организације
Црвеног крста;
• Финансирање путовања ученика на
Окружна и Републичка такмичења из
наставних предмета;
Сарадња са Школским одбором
• Школски одбор се протекле школске
године бавио свим темама из свог
делокруга, присуство директора на свим
седницама (шест седница ШО);
• Директорка школе извештавала је
чланове одбора о свим активностима у
школи између две седнице, а у складу
са Законом припремала документе и
материјале за одлуке у надлежности ШО
(записници ШО);
• Награђивање
ученика;
најбољих
и
успешних
• Укључивање Општине у решавање
проблема ограђивања школског дворишта
у Баточини и постављања лежећег
полицајца на улици поред шк. Дворишта,
на иницијативу Савета родитеља и
Школског одбора;
• Извештај о раду директора у првом
полугодишту разматран је и усвојен на
седници ШО 11.02.2013. године а извештај
о раду у другом полугодишту усвојен је
11.09.2013. године.
Током школске године, директорка школе
сарађивала је са:
• Изузетна сарадња са Школским одбором
и подршка свим акцијама у школи
омогућила је да се школска година
успешно реализује, а бројне активности
спроведу најбоље могуће: Школско
развојно планирање, пројекат Школа
без насиља, , пројекат самовредновање
школе;
• Народном канцеларијом председника
Републике,
• Министарством просвете, науке и
технолошког развоја,
• Канцеларијом УНИЦЕФ-а,
• Амбасадама Немачке, Аустрије и Јапана,
• Општином Баточина,
• Градским секретаријатом за образовање
града Крагујевца,
Сарадња са локалном самоуправом
Обзиром на опредељеност општине Баточина
да улаже у образовање, школа је у овој сарадњи
била старана која је првенствено добијала:
• Помоћ Општине у сређивању школског
простора;
• Одржавање рачунара и пратећих система
за подршку коришћења рачунара у
настави;
14
• Канцеларијом за младе општине
Баточина,
• Спортским друштвима и клубовима,
• Домом здравља Баточина,
• Филолошким факултетом,
• Учетиљским факултетом,
• Војном гимназијом,
• Образовним институцијама у
Шумадијском округу,
• МУП-ом Баточина,
• Издавачким кућама ‘’Креативни центар’’,
‘’Кллет’’, ‘’Завод за уџбенике’’.......
• Културним центром ‘’Доситеј Обрадовић’’,
• Медијима: Просветни преглед, РТС, РТК,
Канал 9, ТВ Центар (архива видео и
аудио записа и прес-клипинг),
• Општинским центром за социјални рад,
• Управом саобраћајне полиције
Крагујевац
- стручне услуге –
151.000,00
- услуге за домаћинство и угоститељство –
112.000,00
- репрезентација –
387.000,00
- медицинске услуге (преглед брисева радника и
294.000,00
посуђа) –
- геодетске услуге –
12.000,00
- текуће поправке и одржавање зграда и
објеката –
4.240.000,00
- текуће поправке и одржавање опреме –
253.000,00
- административни материјал –
470.000,00
- материјал за образовање и усавршавање
484.000,00
запослених –
- материјал за саобраћај (бензин и гас) –
134.000,00
На крају пословне 2012. године, подносим
извештај о трошењу буџетских средстава
добијених из буџета локалне самоуправе.
Школа као буџетски корисник добија средства
из буџета локалне самоуправе и средства из
буџета Републике Србије.
Из буџета локалне самоуправе за финансирање
материјалних трошкова, за 2012. годину,
издвојено је 21.028.000,00 динара. Од тога је
утрошено:
- материјали за хигијену –
269.000,00
- намештај (за опремање кабинета)
395.075,00
Директорка школе
мр Снежана Ђорђевић
- за превоз радника на посао и са посла –
1.808.000,00
- трошкови путовања ученика 3.908.000,00
- трошкови платног промета –
472.000,00
- енергенти ( лож уље, угаљ, дрва) –
5.314.000,00
- комуналне услуге –
1.910.000,00
- трошкови осигурања 195.000,00
- услуге комуникација –
124.000,00
- трошкови службених путовања –
34.000,00
- услуге информисања –
62.000,00
15
Основна школа “Свети Сава” Баточина
проблема адаптације и напредовања ученика
I и V разреда.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
школске 20012/2013.године
Педагог школе
Виолета Димић
У току школске 2012/2013. год. педагог школе
је сачинио годишњи програм рада педагога
као и месечне планове рада. Учествовао је у
изради програма Дечијег савеза, одељенских
заједница, разредних старешина, слободних
активности, као и годишњих и месечних
програма рада наставника. Извршио је преглед
планова васпитно-образовног рада за све
наставне предмете. Помогао је наставницима
посебно
одељенским
старешинама
у
организацији и извођењу васпитно- образовног
рада.
Помогао је наставницима у изради планова
додатне наставе, секције, допунске наставе...
Упознао је наставнике са савременим
дидактичким
иновацијама
и
њиховом
практичном применом увео иновативне
моделе и пратио. Пружио помоћ одељењским
старешинама у упознавању, подстицању
и праћењу свих компонената
развоја
личности ученика (физичког, интелектуалног,
емоционалног, социјалног и др.).
Педагог школе је континуирано учествовао
у организацији разноврсних активности школе.
Активно је учествовао у организацији
и спровођењу
школских и општинских
такмичења.
У почетку школске године праћена је адаптација
ученика, посебна I и V разреда. У том циљу,
посећени су часови у I разреду и одржан
по један час у сва три одељења V разреда
и са учитељима и разредним старешинама
су обављени разговори о адаптацији и
напредовању ученика.
Овом приликом су договорене активности
педагошко-психолошке службе на решавању
16
Током школске године са ученицима који су
имали проблема у учењу и понашању, рађено
је индивидуално.
Ови проблеми су углавном решавани уз
сарадњу разредних старешина, родитеља и
настојања су била усмерена на изналажење
узрока проблема и њиховог отклањања.
Најчешћи проблеми су: агресивност,
неоправдано
изостајање
са
наставе,
недисциплина
на
часу,
неиспуњавање
школских обавеза, непознавање техника
учења. Охрабрује чињеница да овакве појаве
нису масовне и да се углавном успешно
решавају. Томе доприноси тимски рад и
посебно оне ситуације када родитељи сарађују
и реагују на прави начин.
Родитељи су тражили помоћ у ситуацијама кад
нису задовољни успехом своје деце. Чести су
примери нереалних захтева родитеља у односу
на могућности деце.. Затим родитељи често
траже помоћ у решавању конфликата међу
ученицима. Педагошко-психолошка служба
најчешће је позивала родитеље у случајевима
недисциплине, неоправданог изостајања са
наставе и лошег успеха у школи.
Сарадња са родитељима је углавном добра,
али је уочљив пад интересовања родитеља
да се баве проблемима деце и то су углавном
породице у којима постоји неки од следећих
проблема:
алкохолизам,
раздвојеност
родитеља, непостојање родитељског старања,
свађе у породици...
Треба истаћи да у школи нема великих
дисциплинских проблема
(наркоманије,
масовног бежања са наставе, уништавање
школске имовине и деликвенције) те се по
овим питањима углавном ради превентивно.
Као учесник тима ‘’Школа без насиља’’ одржао
је како индивидуалне разговоре са ученицима,
тако и разна предавања. Тим је радио у пуном
саставу и излагао свој рад како на седницама
Наставничког већа тако и на седницама Савета
родитеља.
Са ученицима VIII разреда је доста рађено
на професионалној оријентацији. Одржани
су родитељски састанци и сви родитељи и
ученици су благовремено информисани о
условима уписа и постојећим школама.
години:
Пружао је помоћ и подршку у раду Савета
родитеља...и
учествовао
у
процесу
самовредновања рада школе.
- семинар
Педагог је учествовао у организацији пријемног
испита за ученике осмог разреда.
- семинар ‘’Инклузивно образовање и
Педагог школе је извршио тестирање ученика
IV и VII разреда и све то анализирао.
- присуство на свим огледним часовима
Крајем школске године у сарадњи са
наставницима извршена су пробна тестирања
ученика VIII разреда из српског језика и
математике. Анализа резултата показала је
недовољну припремљеност што је указало на
потребу појачане припремне наставе.
Педагошко-инструктивни рад са наставницима
остварен је кроз посете часовима непосредног
рада са ученицима, разговоре о посећеним
часовима,
напредовању
и
вредновању
ученика, анализом педагошке документације
(дневника рада, планова и програма, дневних
припрема, тестова, извештаја).
Велики број наставника одржао је огледне
(угледне) часове, уносећи креативност,
иновације у настави, различите методе рада,
бројна наставна средства...
Педагог је наставницима помогао у планирању
и припремању непосредног образовноваспитног рада (планирање и припремање
часа, избор облика, метода, средства и
организација рада).
Аналитичко- извештајни послови реализовани
су кроз:израду извештаја о раду у протеклој
школској години, израду извештаја о раду
и успеху ученика на класификационим
периодима, извештај о прегледу педагошке
документације, извештај за крај претходне и
почетак нове школске године...
‘’Стручно усавршавање
према Закону о основама система
образовања и васпитања’’
индивидуални план’’
у школи који су реализовани уз
примену савремених метода и техника
рада.
Педагог школе је водио документацију о
свом раду, дневник рада, извештаје, вођење
евиденције о сарадњи са ученицима,
родитељима и наставницима, евиденција о
стручном усавршавању наставника....
У протеклој школској години остварена је
успешна сарадња са бројним институцијама из
друштвене средине (Дом здравља, Центар за
социјални рад...)
План рада педагога школе је остварен уз
додатне активности и позитивне резултате.
Баточина,
Педагог школе
Виолета Димић
Педагог школе је присуствовао свим
састанцима стручних већа и актива учитељима.
Активно је учествовао у изради анализе успеха
и дисциплине ученика на класификационим
периодима (тромесечје, полугодиште и крај
године).
Стручно усавршавање у протеклој школској
17
Основна школа “Свети Сава” Баточина
II - ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛСКОГ
ПСИХОЛОГА
за школска 2012/2013. године
Стручни сарадник – психолог је применом
теоријских и практичних сазнања психологије
као науке доприносио остваривању и
унапређивању образовно-васпитног рада
у школи . Своје задатке у току школске
2012/2013. године , обављао сам на основу
Програма свих облика рада стручног сарадника
– психолога а у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања,
као и посебним законима . Редовно сам
обављао све задатке из свих IX подручја
свога рада.
- Праћење развоја и напредовања
сваког ученика и подстицање
за рад и учење према својим
способностима
( Сваког ученика пратим од
тестирања за упис у школу до
завршетка осмог
разреда тј. тестирања за упис
у средњу школу. Пратим да ли сваки
ученик
напредује према својим
способностима и уједно их мотивишем
да раде према
својим могућностима ).
- Учествовање у праћењу и
вредновању васпитно-образовног
рада установе и предлагање мера
за побољшање ефикасности,
економичности и успешности
установе у задовољавању
образовних и развојних потреба
ученика.
Овом приликом само желим да истакнем
, укратко , неке активности без детаљисања
тј. у глобалу поред свакодневних
активности из свих подручја рада.
Из подручја :
I - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ВАСПИТНОГ – ОБРАЗОВНОГ РАДА
- Израда сопственог Годишњег и
-
оперативног плана и програма
рада .
Рад на појединим деловима
програма рада школе.
( Професионална оријентација
ученика , Евиденција праћења развоја и
напредовања сваког ученика , Школа
зa родитеље,Програм превенције
болести
зависности ,Планови Стручног
тима за инклузивно образовање и сл. ).
- Учешће у конципирању и реализацији
разноврсних школских развојних
пројеката.
18
III -
РАД
СА НАСТАВНИЦИМА
- Пружање подршке наставницима у
дидактичко-методичкој концепцији
наставе. (избору наставних метода,
стратегији подучавање, креирање
наставног процеса као развоја
способности код ученика, примена и
осмишљавање нових облика рада и
активирања ученика итд. )
- Предавање за наставнике са темом
: - Како мотивисати ученике –
( предавање је одржано на
Наставничком већу 8.11.2012.
године )
- Пружање помоћи и подршке
наставницима у укључивање
у процес обуке за стручно
усавршавање.
I – IV разреда психотерапетски
поступак за исправљање
говорних поремећаја и сарађивао
са логопедом око укључења и
реализације логопедског третмана .
- Учешће у раду стручних тимова
у школи ( посебно у тимовима за
пружање додатне подршке и израду
ИОП-а ) .
/ Неке од могућности исправљања
говорних поремећаја код ученика /.
- Посета часовима приправника и
- Израда предлога припрема за ЧОС
пружање помоћи у организацији
и извођењу наставе ( часови за
, одељењским старешинама од
I - VIII разреда . ( Сваком
лиценцу ).
одељењском старешини сам
урадио и поделио нелколико
припрема за ЧОС на интересантан,
радионичарски начин а они су
требали то да реализују).
- Посета часовима редовне наставе
наставницима и анализа посећених
часова
( Посетио сам доста часова редовне
наставе и ЧОС и обавио саветодавни
рад. Сваком наставнику сам дао
писмену анализу часа уз препоруке и
сугестије за даљи рад и унапређење
наставе ).
- Помоћ наставницима , посебно
одељењским старешинама , у
организавији и извођењу часова
одељењског старешине и сарадње
са ученицима и родитељима
( реализација предвиђених темарадионичарски рад ).
- Рад са учитељима првог разреда
– Анализа реализације уписа ученика у
први
разред и обавештење о ученицима
којима је неопходна подршка –
предлог као и
оцењивање.
- Посета угледним и тимским
часовима наставника у нашој школи
и
анализа посећених часова /
Детаљно сам анализирао посећene
часовe на свим
одељењским већима уз презантациу
на видео биму за Наставничко веће на
полугодишту /.
- За корективно – педагошки рад
урадио сам свим учитељима од
IV
-
разреда.
- РАД
СА
УЧЕНИЦИМА
Структурирање одељења првих
( Обрада податак психолошког
тестирања ; уједначавање одељења и
упознавање учитеља са
резултатима и могућностима сваког детета
).
- Систематско и континуирано
праћење рада и развоја сваког
ученика.
- Идентификација ученика
којима је потребна подршка у
образовању, за све разреде наше
школе и предлагање мера за
идентификоване ученике кроз
индивидуализацију наставе те
изради ИОП-а.
- Реализовање предавања за
одељењске заједнице тј. одржавање
угледних часова одељењског
старешине.
( за сваку одељењску
заједницу од
V – VIII разреда у Матичној школи и
издвојеним одељењима одржао сам
по један час а за неке и по 2 часа
одељењског старешине.
19
Основна школа “Свети Сава” Баточина
За све V разреде тема је била :Методе и технике успешног учења- ;
за VI и VII разреде :- Пубертет и
промене у пубертету и
Мој бесстратегије смиривања а за сва одељења VIII-их
разреда : - Анализа анкетирања свих
ученика
осмог разреда о штетним
последицама употребе алкохола , дувана
и
дроге и саопштавање и
презентација за свако одељењена ЧОС
.
Одржао сам и доста радионица на
ЧОС , посебно у Баточини а у другом
полугодиштиу за сва одељења VIIIих разреда одржао сам по 2 часа а
тема је била из Професионалне
оријентације ученика : - Фактори правилног
избора занимања и школе )
- Препознавање , откривање и
идентификовање даровитих
ученика
( психолошко тестирање
способности ученика осмог разреда
и упућивање на додатну наставу и
такмичења ).
- Доста времена сам свакодневно
посветио саветодавном и
психотерапијском раду са
неуспешним ученицима , ученицима
са сметњама у развоју , са
сметњама у понашању ( муцање,
неуспех у учењу, страхови . .. ) и
сл.
-
-
20
Извршио сам тестирање
способности и особина личности
свих ученика осмих разреда и
обавио саветодавни рад са сваким
учеником осмог разреда ради ,
усмеравања за правилан избор
занимања и школе.
- Са ученицима проблематичног
понашања извршио сам
идентификацију и радио
психотерапију за отклањање
агресивности , нервозности и
сл. Одржао сам 3 радионице ,
групни- интерактивни рад, у другом
полугодишту са значајним успехом
у промени понашања.
- Прилично сам времена посветио
ученицима са посебним потребама
( са 9 евидентираних ученика који
су радили по ИОП-у током школске
године).
- Велики део времена сам , у
априлу и почетком маја , посветио
тестирању првачића за полазак
у школу ( тестирао сам 115 ученика
за полазак у школу Тестом зрелости
за полазак у школу; Гудинаф тестом
цртежа ) као и испитивању деце
за превремени полазак у школу и
одобрио сам превремени полазак у
школу за 3 ученика.
V - РАД СА РОДИТЕЉИМА ,
ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
- Доста сам радио на педагошко –
психолошком образовању родитеља путем
предавања и вођења Школе за
родитеље.
( За родитеље I разреда тема је
била : - Како мотивисати дете за учење као
и о награђивању и кажњавању –
Одзив родитеља је био , као и увек изузетан)
.
За родитеље првог разреда
организовао сам и реализовао и Школу за
родитеље у Баточини . Реализовао
сам 6 тема радионичарски са
родитељима у поподневним часовима.
Реализације сваке теме је трајала по 2
сата.
За родитеље осмих разреда одржао
сам предавање и презентацију
истраживања а тема је била : Наркоманија, последице и начини
препознавања и Анализа резултата
истраживања. То сам реализовао у
Баточини , Бадњевцу и Брзану. Одзив
родитеља у Баточини, Бадњевцу и Брзану
је био oдличан.
За родитеље , ученика осмих разреда ,
обавио сам саветодавни рад на
усмеравању и помоћи ученицима
осмих разреда око правиланог избора
занимања и школе .
( Одржао сам и предавање са
дискусијом а тема је била из Професионалне
оријентације : - Фактори правилног
избора занимања и школе и улога
родитеља у томе- .
- Доста сам реализовао саветодавно
– инструктивног рада са
родитељима чија деца имају
потешкоћа у развоју , учењу и
понашању.
VII - РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА
- Редовно сам учествовао у
припреми и раду свих седница
стручних орагана школе
( Наставничког већа , одељењских
већа , стручних већа за разредну
наставу , стручних већа за области
предмета и других стручних актива
и тимова )
- Рад у тимовима за пружање додатне
подршке ученицима ( ИОП
тимовима ) ; Учествовање у раду
стручних актива за развојно планирање и развој
школског програма и педагошког
колегијума.
- Доста анализа истраживања
образовно – васпитне праксе сам
урадио а овом приликом да
наведем само оне најзначајније:
- Анализа реализације програма
професионалне оријентације
ученика седмих и осмих разреда
у нашој школи.
-
VI - РАД СА ДИРЕКТОРОМ , СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
-
- Сарадња са директором и стручним
сарадницима на припреми
докумената установе, прегледа,
извештаја и анализа,
- Сарадња са директором и стручним
сарадницима у организовању
трибина, предавања, радионица за
ученике, запослене, родитеље.
Анализа посећених угледних и
тимских часова у шк. 2012/13.
години .
( анализа је одржана на седници
Наставницког већа 27.12.2012. године )
- Анализа резултата композитног
теста из биологије, физике ,
хемије, историје и географије.
( Анализа је презентована на
Наставничком већу 25.06. 2013.
године )
-
Анализа резултата Завршног
испита осмих разреда презентација на видео биму. (
Анализа презентована на седници
21
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Наставничког већа 21.08.2013. год.)
- Учествовао сам у организацији
Општинских и Окружних такмичења
ученика.
- Учешће и рад у Тиму за
вредновање и самовредновање
рада школе – анализе и извештаји .
- Учешће и рад у организацији и раду
Педагошког колегијума .
VIII - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Радио сам на успостављању
арадња са образовним,
здравственим, социјалним и
другим институцијама значајним за
остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика.
- Присуство и учешће у раду на
састанцима које је органоизовало
Министарство просвете из
Крагујевца у организацији рада
школе, Вредновањурезултата
рада школе, Унапређењу рада
педагошког колегијума, Изради и
допуни Развојног плана установе ,
Инструктивно-педагошком надзору и
сл.
- Један део времена сам посветио
упућивању наставника на стално
стручно усавршавање , мотивисање
за коришћење савремених
наставних средстава те учешће у
раду са приправницима.
22
IX - ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
- Вођење евиденције о сопственом
раду у следећој документацији:
дневник рада психолога и евиденција
о раду тј. психолошки досије
ученика,Редовном водим евиденцију
о сваком уписаном ученику у
школу , њиховим способностима ,
особинама личности и редовно
пратим њихов рад а посебно
мотивацију како би напредовала
максимално , према својим
могућностима.
- Такође водим евиденцију о
сарадњи са наставницима
, о извршеним анализама,
истраживањима, психолошким
тестирањима, посећеним часовима
и др.
- Редовно се припремам и
планирам целокупан свој рад.Стручно се
усавршавам
праћењем стручне литературе и
периодике, учествовањем у активностима
струковног удружења, похађањем
акредитованих семинара, разменом искуства и
сарадњом са другим психолозима у
образовању.
Баточина, 31. 08. 2013.година
Школски. психолог :
Василије Јокнић
Извештај о раду Стручног актива за
развој Школског програма
у школској 2012/2013. години
Стручни актив за развој Школског програма
се у школског 2012/2013. години састао укупно
8 пута, и све активности предвиђене планом
рада су у потпуности реализоване. Више пута
су одржани двомесечни састанци из разлога
преклапања тачака предвићених за једномесечно
састајање.
Рад Актива отпочео је 24. августа 2012.
године када је одржан први састанак на коме је
анализиран Школски програм из 2010. године са
посебним истицањем недостатака тог Школског
програма. На првом састанку уследила је подела
задужења која су веома добро извршавана током
целе школске године.
Током рада Актива посебан акценат је
стављен на константо праћење оставривања
Школског програма и стално анализирање и
разматрање слабости и могућих допуна како би
се што више побољшао његов квалитет.
Подручје анализе констатно су биле и
све ваннаставне активности (настава у природи,
екскурзије, секције, допунска, додатна и
припремна настава, активности везане за Дечију
недељу).
Посебну пажњу су сви чланови Актива
на састанцима посветили посети просветних
саветника нашој школи која је извршена од 20.
до 23. новембра 2012. године, па су у складу са
њиховим извештајем и идентификоване области
које је потребно поправити у раду наше установе.
На основу извештаја саветника промењене су
табеле глобалнх планова, а будући рад школе
усмерен је ка побољшању стандарда 2.3. 2.4. и
2.6. који се односе на област Настава и учење.
У будућем раду Стручног актива као
најважније истакла се потреба за израдом
динамике оцењивања од стране чланова
Актива, као и потреба за сачињавањем посебних
оперативних планова за свако одељење
појединачно, на шта је потребно ставити посебан
акценат наредне школске године.
Подносилац извештаја
Марија Ђокић, руководилац Актива
Осми састанак Стручног актива за развој
Школског програма одржан је
25. јуна 2013. године са следећим
Дневним редом:
1. Праћење остваривања Школског програма
2. Анализа слабости Школског програма
3. Израда допуна школског програма
4. Анализа реализације екскурзија
ученике од 1. до 7. разреда
за
5. Анализа
реализације
оперативних
настаних планова и програма на крају
школске године
6. Завршна
анализа
ваннаставних
активности ученика за протеклу школску
годину
7. Идентификовање битних компоненти
за развој Школског програма за наредну
школску годину
Овим Дневним редом обухваћене су и
све тачке Дневног реда мајског састанка који
није реализован због квалитетније анализе
осваривања Школског програма на крају
школске године.
Реализација:
1.2.3.5.На почетку састанка професор
историје у нашој школи Александра
Младеновић подсетила је све присутне
на извештаје свих Стручних актива које
су поднели руководиоци, а у којима се
наводи да су све планиране наставне
јединице за ову школску годину из
свих предмета успешно реализоване,
тако да је Школски програма школске
2012/2013. године у потпуности
остварен.
4. Кроз извештаје које су поднеле вође
пута на екскурзијама, а који су
прочитани на седници Наставничког
већа констатована је успешност
реализације екскурзија за ученике
свих разреда у овојшколској години,
уз важно подсећање Милијане
Петровић, професора разредне
наставе, да је ове године по први
23
Основна школа “Свети Сава” Баточина
пут реализована и екскурзија за
полазнике Друге шансе.
6. Кроз анализу броја негативних оцена
на крају школсе године (10 ученика
је разред завршило са недовољним
успехом, од тога се 8 ученика
упућује на полагање поправних
испита, а 2 ученика понавља разред)
констатовано је да је допунска настава
реализована у складу са планом, што
је био случај и са свим секцијама,
додатном и припремном наставом.
7. На крају састанка у оквиру реализације
последње, седме тачке Дневног реда
уследио је разговор о будућем раду
Стручног актива за развој Школског
програма. Предагог школе Виолета
Проданић истакла је да ће наредне
школске године сваки одељенски
старешина добити индивидуални
план реализације часова одељенског
старешне у складу са потребама
његовог одељења, за разлику од
ове школске године у којој су сва
одељења, на пример, првог разреда
имала идентичне наставне једеници
на часовима одељенске заједнице.
Такође, Жаклина Јевтић, професор
разредне наставе, подсетила је све
присутне о неопходности израђивања
динамике оцењивања о којој је већ
било речи на претходним састанцима
Актива, тако да је подвучено да се
израда те димаке обавезно уврсти у
план рада Стручног актива наредне
године. На крају састанка сви присутни
су дошли до закључка да је неопходно
саставити извештај о овогодишњем
раду Актива, тако да сам ја (Марија
Ђокић) преузела ову одговорност на
себе.
Извештај о раду Стручног актива за
развој Школског програма приложен
је у свесци заједно са записницима са
свих овогодишњих састанака.
Марија Ђокић
24
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА
за школску 2012/2013. годину
Извештај о раду Стручног већа за
разредну наставу
У школској 2012/2013.години одржано је 15
састанака. Стручно веће за разредну наставу
је током школске године изузетно сарађивало
са директорком, стручном службом- педагогом
и психологом у реализацији програма свог
већа и васпитно образовног рада. Сви чланови
Стручног већа су коректно испуњавали своје
задатке а треба похвалити и присуство чланова
састанцима, угледним
часовима и велику
сарадњу при реализацији истих.
Чланови Стручног већа разредну наставу за
школску 2102/ 2013.год. су били:
1. Милијана Петровић- 1/1 Баточина
2. Снежана Станојевић-1/1 Баточина
3. Драгица Прешић-2/1 Баточина
4. Мирјана Јанкоски-2/1 Баточина
5. Оливера Ђокић- 1/2 Баточина
6. Сузана Димитријевић- 1/3 Баточина
7. Жаклина Јевтић- 2/2 Баточина
8. Горица Добричић- 2/3 Баточина
9. Виолета Николић- 3/1 Баточина
10. Душанка Стојановић- 3/2 Баточина
11. Љиљана Трунић- 3/3 Баточина
12. Дана Стојановић-4/1 Баточина
13. Драгана Крстић- 4/2 Баточина
14. Драгица Митић- 4/3 Баточина
15. Светлана Милојевић- Кијево
16. Милка Петровић-Кијево
17. Милена Милошевић-Доброводица- Лидија
Станковић
18. Драган Јевтић- Црни Као
19. Зора Милојевић- Брзан
20. Душица Радосављевић- Брзан
21. Весна Маринковић- Брзан
22. Драгана Нешић- Брзан(Солило)
23. Мирјана Димић-Жировница
24. Гордана Миленковић -Жировница
25. Драганка Јанковић-Прњавор
26. Зоран Голубовић-Милатовац
27. Горица Младеновић-Бадњевац
28. Љиљана Крстић- Бадњевац
Први састанак је одржан 20.08.2012.године.
Извештај о раду је поднела руководилац
Стручног већа Сузана Димитријевић. Извештај је
усвојен у потпуности. За руководиоца Стручног
већа за разредну наставу изабрана је Сузана
Димитријевић. Вођен је разговор и о реализацији
екскурзије и рекреативне наставе. Релације
које су учитељи предложили за реализацију
екскурзија су:
1.разред-релација:
БаточинаТополаАранђеловац
2. разред-релација: Баточина- Сокобања
3. разред-релација: Баточина- Београд
4. разред-релација: Баточина- Врњачка бања
Предлог релације за реализацију рекреативне
наставе су биле Дивчибаре а термин је октобар .
Наредни састанак је одржан 29.08.2012.год.
Члановима већа је педагог школе Виолета
Проданић дала форму обрасца за израду плана
допунске и додатне наставе по којима је сваки
учитељ појединачно радио своје планове према
потребама свог одељења. Учитељи
другог,
трећег и четвртог разреда су се договорили
о реализацији иницијалног тестирања својих
ученика. Учитељи четвртог разреда су имали
састанак са колегама који предају српски језик
и математику и разговарали о знањима којима
треба ученици да овладају када пођу у пети
разред.
На овом састанку су и договорене обавезе око
дочека првака везан за декорацију сале и помоћ
око распоређивања првака. Договор је био да
ће луткарска секција приказати своју представу
,,Авантуре краљевског грашка“ у фискултурној
сали наше школе. Сви ученици првог разреда
са својим учитељима из школе из Баточине,
Бадњевца, Брзана и издвојених одељења су
присуствовали дочеку у фискултурној сали наше
школе.Том приликом су ученици добили од
општине Баточина поклон пакете са школским
прибором.
Учитељи су се договорили и о томе ко ће водити
секције у овој школској години.
Боравак-драмска секција и рецитаторскаСнежана Станојевић
музичка и ликовна секција - Мирјана Јанкоски
Рецитаторска секција:
Баточина- Драгана Крстић, Дана Стојановић
Брзан- Зора Милојевић
Бадњевац- Горица Младеновић
Драмска секција:
Баточина- Драгица Митић, Љиљана Трунић
Брзан- Душица Радосављевић
Бадњевац- Љиљана Крстић
Литерарна секција:
Баточина- Виолета Николић, Горица Добричић
Брзан- Весна Маринковић
Луткарска секција:
Милијана Петровић
Жаклина Јевтић
Шаховска секција:
Срђан Димић
Библиотечка секција:
Милан Марковић
На овом састанку је вођен разговор и око
тематских часова и реализације овог вида наставе
и унапређивању самог квалитета наставе.
Направљен је и план стручног усавршавања
а учитељи су у плану навели да би желели да
присуствују Зимским сусретима, семинарима:
Корак по корак, Читањем и писањем
до
критичког мишљења. Што се тиче усавршавања
у самој школи учитељи су се договорили већ и о
распореду реализацијие угледних часова који су
унети у план Стручног већа.
Педагог школе Виолета Проданић је обавестила
чланове већа и о вођењу извештаја рада за сваки
месец и о томе да чланови већа могу полгедати
и Правилник о оцењивању и Правилник о
стручно-педагошком надзору које су на једном од
састанака заједнички и анализирали.Урађен је и
акцини план на основу извештаја надзорника за
унапређење рада у области Настава и учење.
Чланови Стручног већа су упознати са понудом
за Пчелицу а они су се и одлучили да ће узети
Пчелице за све разреде од првог до четвртог
за српски језик, математику,природу и друштвосвет око нас. Родитељи су куповали и уџбенике
25
Основна школа “Свети Сава” Баточина
за енглески језик пошто они нису били на листи
бесплатних уџбеника по препоруци Министарства
просвете. Ученицима другог разреда је понуђен
приручник ,,Латиница“ по одлуци учитеља другог
разреда.
Презентација за коришћење интерактивне табле
је одржана 21.09.2012.год. у матичној школи
у Баточини.Презентацији су присуствовали и
чланови Стручног већа за разредну наставу.
Следећи састанак је одржан 26.09.2012. на
коме су се учитељи договорили о реализацији
рекреативне наставе- договор око смена пошто
је био велики одазив ученика за Дивчибаре.
Учитељи и ученици су ишли на рекреативну
наставу у две смене- прва од 29.09.-6.10.2012. и
друга 6.10.-13.10.2012.год. Рекреативна настава
је протекла изузетно на задовољство и ученика,
родитеља и учитеља.
Договорено је ко ће од учитеља декорисати салу
Културног центра, распоред активности
на тему: ,,Растемо као једно- бољи смо
заједно.“ Учитељице Оливера Ђокић и Сузана
Димитријевић су прикупљале матерјал и
сатављале програм приредбе која је била
изведена 19.10.2012. у сали Културног центра у
оквиру Дечје недеље.
Седница којој су присуствовали учитељи трећег
и четвртог разреда и чланови Стручног већа за
српски језик и математику је одржана 30.10.2012.
год. на којој је урађена анализа постигнућа
са иницијалног теста петака и наставници
су саопштили своје закључке
учитељима(
детаљнија анализа се налази у свесци са
записницима Стручног већа за разредну наставу).
Од 120 ученика који су радили иницијални тест
из српског језика одговори су сврстани у четири
категорије а успех је следећи:
Није савладао- 18 ученика
Делимично савладао- 51 ученик
Савладао градиво- 43 ученика
У потпуности савладао градиво- 8 ученика
Сручно веће за математику је саопштило које
су области ученици најслабије урадили а то су:
геометрија, јединице мере, дељење и множење
вишецифрених бројева. Препорука је била да
се појача рад на савлађивању ових садржаја из
математике и српског језика.
Први угледни час је реализован 31.10.2012.
Реализатор час је била Љиљана Трунић а
асистент је била Виолета Николић. Наставна
јединица коју је учитељица реализовала је
била: ,,Обрађено градиво у октобру“. Часу је
26
присуствовала директорка школе Снежана
Ђорђевић, педагог Виолета Проданић , психолог
школе Василије Јокнић и сви учитељи. По
мишљењу директорке,стручне службе и учитеља
час је одлично реализован, деца активна а на
часу су рађени задаци по нивоима.
Директорка је обавестила присутне о облицима
стручног усавршавања у установи, ван установе и
броју бодова које они носе као и законској норми
од 120 сати- бодова.Учитељи су обавештени и
да су ушли у програм екстерног вредновања које
ће бити од средине новембра у нашој школи.
Директорка је и препоручила које Правилнике
треба поново прелистати и на шта треба да се
обрати пажња на од следећем састанку је то и
реализовано.
Учитељима сам прочитала и записник са седнице
са наставницима српског језика и математике у
вези иницијалног тестирања а након анализе
истог и они сами су изнели утиске о иницијалним
тестовима које су урадили у својим одељењима.
Вођен је разговор у вези реализације ИОП-а са
ученицима са којима је започет рад и докле се
дошло у реализацији планова са тим ученицима.
Све активности поводом Дечје недеље су
реализоване у потпуности по одређеном
распореду и била је то још једна успешна Дечја
недеља.
Активности реализоване у току Дечје недеље:
Понедељак:
Акција ,,Хумано срце“ ( током целе недеље)
-Дечја права- 1.час
Уторак:
Спортски дан
Вашар ,дечји шкраб-школско двориште 12
часова”
Замена улога: ученик- наставник
Среда:
Сајам – пробајмо укусе хране других народа-трг
у 12 часова
Четвртак:
Приредба првака у Културном центру у
Баточини у 12 часова.
Посета председнику општине- 13 часова.
Изложба и проглашење најуспешнијих ликовних
и литерарних радова.
Покажи шта знаш – аудиција: певамо,
свирамо,играмо
Петак:
Пројекција цртаног филма у 11.30 часова 1.-4.
разред
Пројекција филма за децу-5.-8.разред
-Учитељи су упознати од стране директорке о
новом начину организације школске кухиње.
На састанцима који су одржани 8.11.2012.
и 13.11.2012.год. учитељи су разговарали о
анексима стандарда за први, друг, трећи разред
јер стандарди се само прате кроз ове разреде
али не процењују што се ради тек у четвртом
разреду. Анекс стандарда је додат за ове разреде
уз глобалне планове. Учитељи су учествовали и
у организацији ЛУТКЕФ-а који се традиционално
одржава у нашој школи.
Наставница физичког васпитања Биљана
Милановић је 14.12.2012 одржала учитељима
презентацију везану за час вежби на тлу- како
лакше урадити колут назад, став о шакама...
Презентацији су присуствали скоро сви учитељи.
Поред сарадње са другим већима учитељи су
сарађивали и са Тимом за превенцију насиља.
Чланови Тима за превенцију насиља су одржали
презетацију кој асе односи на на поступак
вођења појачаног васпитног рда са ученицима.
За све учитеље је подељен матерјал- обрасци
за спровођење појачаног васпитног рада са
ученицима.
У јануару- 21.01.2013.год. су учитељице Горица
Младеновић, Љиљана Крстић и вероучитељ
Дарко Бошковић
реализовали угледни частематски час са ученицим од првог до четвртог
разреда.Часу
осим
учитеља
присуствују
и педагог и психолог школе. Час је добро
припремљен,одлично реализован, коришћен
видео-бим, задаци по стандардима за сваки
разред.
У фебруару-5.02.2013.год. на састанку већа
учитељи су по разредима и сатндардим аправили
план унапређења наставе пошто је то била
област која је слабије реализована. Учитеље
сам упознала и са постигнућим ачетвртака
на Међународном ТИМСС 2011 истраживању
пошрто сам била координатор наше школе.
Закључак да су резултати много бољи код
последњег тестирања него што су била раније
али да треба унапређивати и наставу и ученичка
знања.
На следећем састанку- 28.02.2013.год. учитељи
су изнели своје утиске о Зимским сусретима и
сви су известили о радионицама на којима су
били тако да је било интересантно чути нека
нова искуства.
Учитељи су се договарали и око такмичења
из математике, Мислиши, Кенгуру.такмичењу
рецитатора. Учитељице Милијана Петровић
и Жаклина Јевтић су са својим ученицима
члановима луткарске секције опет освојиле
прво место у Новом Саду на такмичењу
луткарских позоришта.На општинско такмичење
из математике је учествовало
из трећег
разреда 5 ученика а из четвртог 24 ученика.
На ртепубличко такмичење из математике се
пласирао ученик четвртог разреда из Прњавора.
Три ученика другог разреда су високо пласиране
из математике- такмичење Мислиша- једна
ученица је освојила друго место а два ученика
похвалу. На смотри рецитатора у Рачи пласирале
су се три ученице нижих разреда.
Што се тиче уџбеника по препоруци Министарства
просвете ученици од првог до четвртог разреда ће
користити за наредну школску годину (2013/2014.
год.) уџбенике које су користили њихови вршњаци
ове школске године.
У априлу- 4.04.2013.год. угледни час је
реализовала у четвртом разреду- свом одељењу
Драгана Крстић.Наставна јединица коју је
учитељиц ареализовала је била ,,Променљиве
врсте речи- именице и придеви.“
Часу су
присуствовали педагог,психолог и учитељи.Час
је добро припремљен и реализован а ученица
која ради по ИОП-у је имала посебне задатке.
Следећи угледни час је реализован у Брзанучас су реализовале учитељице Зора Милојевић,
Весна Маринковић и Душица Радосављевић
на тему: ,,Згађење и заштита животне средине“
у својим одељењима- од првог до четвртог
разреда. Час је био добро реаизован, ученици
врло активни.
6.06.2013.год. је одржан састанак на коме су
учитељи разговарали о раду са ученицима са
којима су радили по ИОП-у. Екскурзија је изведена
без икаквих проблема и сви предвиђени садржаји
су реализовани. Педагог школе је поделила
учитељима тестове који су радили ученици
четвртог разреда из математике, српског језика
и природе и друштва на преглед а сваки учитељ
ће детаљну анализу после унетих података и
обраде урадити за седницу у августу.
27
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Угледни часови који нису били реализовани у
овој школској години треба да се реализују у
наредној школској години а и учитељи који нису
реализовали ни један угледни час до сада треба
да се ангажују.
Што се тиче стручног усавршавања скоро
сви учитељи су присуствовали радионицама
на Зимским сусретима учитеља у Крагујевцу(
одржани у 24.02.2013.год), семинару који је
био организован у школи ,,Употреба говорних
технологија као асистивних технологија у
инклузивном образовању“- 22.02.-23.02.2013.
год.,трибини у организацији Друштва учитеља
Србије- Одговорно живљење (15.11.2012.год),
е-семинарима у организацији ОКСЦ Бор- Добра
припрема за успешан час, Настава у облаку,
Водич за час одељенског старешине , угледним
часовима свог већа као и других већа у школи о
чему постоји евиденција.
-Сви детаљнији записници се налазе у свесци
Стручног већа.
Баточина
19.08.2013.
Извештај урадила:
Руководилац Стручног већа за разредну наставу
Сузана Димитријевић
.
28
Извештај о раду Стручног већа за
српски језик
у школској 2012 / 2013.години
Први састанак стручног већа одржан
је 21.08.2012.године .Тада је за руководиоца
Већа изабрана Биљана Мрдаковић и извршена
је подела задужења за израду глобалних
и оперативних планова рада, као и подела
задужења за рад у секцијама.
На наредном састанку , 27.08.2012.год.усвојен је
план рада Већа за школску 2012/2013.год.
Анализирана је започета израда глобалних
планова, као и планова за допунску ,додатну
наставу и секције.
29.08.2012.одржан је трећи састанак на
ком су сви чланови упознати са информацијама
добијеним на Педагошком колегијуму ,разматран
је Правилник о оцењивању, усклађени су обрасци
за израду планова ваннаставних активности и
размењена искуства о иновативним моделима
наставе.Приложен је план стручног усавршавања
наставника.
Како је већ у сепембру извршено иницијално
тестирање у свим разредима на састанку
одржаном 28.09.2012. извршена је анализа
резултата.Поднет је извештај са Педагошког
колегијума, а наставници су изнели своје
предлоге и планиране активности за учешће у
Дечијој недељи.
30.10.2012. одржан је састанак са учитељима
4.разреда
и
члановима
стручног
већа
математикена коме су анализирани резултати
иницијалног тестирања ученика 5.разреда и
постигнут договор о даљем раду.
На састанку Стручног већа одржаном 7.11.2012.
који је одржан заједно са колегама из Стручног
већа за стране језике анализиран је Документ
о вредновању сталног стручног усавршавања
наставника у установи. На састанку је такође
било речи
о стандардима квалитета рада
васпитно –образовних установа.Подсетили су се
сви чланови Већа на Правилник о оцењивању
и усклађени су критеријуми оцењивања међу
сродним предметима.Урађена
је и анализа
угледног часа који је одржала професор Биљана
Мрдаковић.
На састанку одржаном 30.11.2012 год.анализиран
је рад свих секција као и ток припреме Светосавске
академије, такође је урађена тимског часа
професора Славке Морача.Анализиран је и рад
приправника тј.њихових активности.Договорено
је све што је неопходно у вези са предстојећим
тестирањем ученика 8.разреда и неопходно у
глобалним и оперативним плановима.
Састанку 1.02.2013. год поред свих чланова
Већа присуствовала је и педагог школе Виолета
Проданић.На овом састанку извршена је анализа
извештаја о екстерном вредновању са акцентом
на слабе стране и мере за побољшање резултата
на завршном испиту.Презентован је и картон
за праћење напредовање ученика.Постигнут је
договор о предстојећим такмичењима Књижевна
олимпијада и школском такмичењу из српског
језика и језичке културе.
На састанку одржаном 3.03.2013.год.разматрано
је у којим ће се терминима наставити припреме
Књижевну олимпијаду и Окружно такмичење
из српског језика. Такође је договорено како
ће бити интензивиране припреме за завршни
испит ученика 8.разреда са посебним акцентом
на основни ниво.Све колеге су добиле на увид
документ о броју сати стручног усавршавања,који
је послужио као смерница који чланови треба да
интензивирају посете семинарима.
Постигнут је и договор о избору уџбеника за
наредну школску годину и одлучено је да то буду
уџбеници Издавачке куће „Клет“ за све разреде.
11.04.2013.одржан је састанак већа на коме су
анализирана претходно одржана такмичења
.На овом састанку је анализиран угледни час
професора Марије Ђокић и договорено је да ће
на Окружно такмичење из српског језика ученике
водити Б.Мрдаковић, И.Ђуричковић и С.Морача,
а на такмичење рецитатора професори Марија
Милојевић и Марија Ђокић.
Приправнице
Бранка Вучковић и Катарина
Стојановић су завршиле приправничку обуку и
оджале часове пред комисијом.
17.05.2013.одржан је састанак стручног већа на
коме је анализиран угледни час проф.Марија
Милојевић.Осим часа на овом састанку извршена
је и анализа пробног завршног испита и чланови
већа су поднели извештаје за своја одељења.
23.05.2013.одржан је наредни састанак коме
су присуствовали и чланови стручних већа
учитеља и вероучитељи ликовне и музичке
културе.На овом састанку је постигнут договор о
активностима везаним за предстојећи јавни час
веронауке.
28.05.2013.год одржан је наредни састанак у
истом саставу као и претходни и договорене су
конкретне активности у вези са самим јавним
часом и прецизирана је сатница часа.
5.06.2013.год. на овом састанку је разговарано о
искоришћености постојећих наставних средстава
и евидентиране су потребе за новим наставним
средствима.Анализирани су резултати рада у
допунској и додатној настави као и у редовној
настави и секцијама .Извршен је увид у картоне
праћења напредовања ученика.Анализиран је и
рад већа у току школске године.
Последњи састанак стручног већа одржан
је 15.08.2013. године.На овом састанку је
изабран нови руководилац стручног већа и то
је професор Марија Ђокић.Претходних дана у
сарадњи са члановима других стручних већа
уочили смо могуће корелације међу наставним
темама српског језика и других предмета, па ће
се ове измене и допуне наћи у глобалним, а још
прецизније у оперативним плановима рада за
сваки разред.Чланови стручног већа приступили
су изради глобалних планова по утврђеном
обрасцу.
Укратко су се сви чланови Већа упознали са
допуном Правилника о наставном плану и новим
Правилником о оцењивању,те ће исти бити
детаљније разматрани на следећем састанку.
Прилог Извештају о раду Стручног већа је
анализа завршног испита школске 2012/2013.
године по одељењима и на нивоу школе.
15.08.2013.године
Руководилац већа
Биљана Мрдаковић
Извештај о раду Стручног већа за
математику
у школској 2012 / 2013.години
Одржано 8 састанака.
Угледне часове одржале су Јадранка Љ.
Вељковић и Валентина Николић.
Јадранка: у 7/1, тема: Питагорина теорема –
систематизација;
I део: РР презентација – стрип и паралелно
извођење скеча двоје ученика;
II део: подела ученика на 5 хетерогених група
(називи су асоцијације на Питагору: Питагора,
29
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Питагорејци, Симос, Метапонт, Питагорини
бројеви) и израда квиз – теста са 12 питања и
задатакао Питагори (6 – са основног нивоа и по 3
са средњег и напредног);
III део: анализа квиз – РР презентација са тачним
одговорима и решењима и проглашавањем
победника, уз доделу диплома.
Валентина:
у
7/2,
тема:
Многоугао
–
систематизација
I део: подела ученика на 6 хомогених група (по 2
на сваком нивоу);
II део: ученици израчунавају О и Р датих
многоуглова;
III део: слагање фигура - танграми
РЕЗУЛТАТИ на ТАКМИЧЕЊИМА:
-
Дописна математичка
„Архимедес“:
олимпијада
-
Миона Симић 5/1, Нађа Милентијевић 5/1,
3. место;
-
Регионално: Марко Миловановић, 4.
место, и Лазар Петровић, 4. и 3. место;
Богдан Вучковић, 4. место и Невена
Матејић, 4. место и похвала
„МИСЛИША 2013“:
Мина Димитријевић, 2. И 3. Место,
Милица Велић, 2место, и Александар Петровић,
2. Место и похвале, Нађа Милентијевић, 5/1 –
похвала
„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2013“:
Дејан Јанићијевић 7/2 – 3. Место
Регионални центар за таленте
РЕГИОНАЛНА СМОТРА – Крагујевац:
Филип Костић, 7/2 и Ивана Вукосављевић, 7/1,
3. Место и пласман на Републичку смотру
(Београд - Републичка),
14. Место, односно, 16. Место од 35 такмичара 7.
разреда; ментор: Јадранка Љ. Вељковић;
Турнир градова – основци 106. Место од 125.
Школа, Марко Миловановић, 4. Разред – похвала.
Руководилац већа
Снежана Иветић
30
Извештај о раду Стручног већа страних
језика
у школској 20212-2013 години
• Чланови стручног већа:
Енглески језик:
Јелена Грбовић, професор енглеског језика
Нина Стојановић, професор енглеског језика
Марија Јовић, професор енглеског језика
Мирослав Стефановић, наставник енглеског
језика
Виолета Милентијевић, професор енглеског
језика
Немачки језик:
Снежана Голубовић, професор немачког језика
Данијела Цветковић, професор немачког језика
Председник стручног већа за стране језике за
школску 2012/2013. је била Данијела Цветковић.
• У току школске 2012-2013. године Стручно
веће за стране језике одржало је13 састанака.
Јелена Грбовић је присуствовала на 12
састанка.
Нина Стојановић је присуствовала на 12
састанака.
Марија Јовић је присуствовала на 12 састанака.
Мирослав Стефановић је присуствовао на 13
састанака.
Снежана Голубовић је присуствовала на 12
састанака.
Данијела Цветковић је присуствовала на13
састанка.
Виолета Милентијевић је присуствовала на
13састанка.
• Током школске 2012/2013. године, сви чланови
стручног већа за стране језике су испунили
све предвиђене активности и реализовали
предвиђени план и програм.
Јелена Грбовић – 10
сати стручног
усавршавања.
Нина Стојановић – 66.5 сати стручног
усавршавања
Марија Јовић – 105 сати стручног усавршавања
Мирослав Стефановић – 18.5 сати стручног
усавршавања
Снежана Голубовић – 24 сати стручног
усавршавања
Данијела Цветковић – 40 сати стручног
усавршавања
На првом састанку,одржаном 28. 08. 2012.,
усвојен је Годишњи план и програм рада
Стручног већа. Урађена је израда глобалних
и оперативних планова,као и планова рада
за допунску, додатну .и секцију. Чланови већа
планирали су датуме израде писмених задатака
по устаљеној шеми-први писмени у новембру , а
други у априлу месецу.
Списак стручних семинара предат је Педагогу
школе. Поводом обележавања Европског дана
језика, направљен је план програма за приредбу
26.09.2012. године.
Сви наставници морају да имају све податке о
уџеницима ,о њиховом раду и ангажовању на
часу.Све мора бити евидентирано у писменој
форми.
Други састанак одржан је 10.09.2012.
Преседник Већа је направио план одржавања
Угледних часова по месецима. .Спроведено
је иницијално тестирање ученика према
нивоима знања .Вођен је разговор о методама
за унапређивање наставе и остваривање
програмских садржаја.26.09.2012.одржана
је приредба у фискулторној сали поводом
Европског дана језика.Извештај о приредби и
слике предате су Педагогу школе, а могу да се
прочитају и виде на сајту школе.
Трећи састанак је одржан 18.10 .2012.
Разговарало се о приредби и о утисцима
наставника. Ученици који су добили награде
за најбољи литерарни и ликовни рад поводом
дана Европског дана језика, добили су књиге од
Директорке школе Снежане Ђорђевић.
Разговарало се о Портфолијама -о праћењу
рада ученика и иновацијамаи рада у настави
.Сви наставници су дужни да писмене вежбе
,.тестове предају разредним старешинама.
.Стручно веће је упознато са Правилником
о критеријумима оцењивања ученика.Сви
наставници су добили Правилник о оцењивању
на увид.
Професорка енглеског језика Марија Јовић
одржала је угледно-тимски час са колегом
физичке културе. Многи наставници су дошли
да присуствују овом часу. Извештај о овом часу
предат је Педагогу школе.,а може се видети и на
сајту школе.
Вођен је разговор о резултатима иницијалног
тестирања.Сви су се сложили да је солидно
урађен.Прегледао се Каталог о стручном
усавршавању .Установљено је да за немачки
језик има мало семинара у односу на енглески
језик.Наставници су изабрали акредитоване
семинаре из Каталога
за 2013/2014 . 07.11.2012 одржан је четврти ванредни
састанак /Тимски актив са наставницима
српског језика/.Повод овог састанка је био
да се наставници упознају са Стандардима
квалитетног рада васпитно-образовног рада
и да се још једном нагласи да су наставници
дужни да се придржавају Правилника о
оцењивању..
27.11.2012.одржан је пети састанак актива
.Извршена је анализа првог клсификационог
периода.Утврђено је да се наставници
мало више ангажују са ученицима којима
слабије иде страни језик.Разговароло се о
реализацији допунске наставе.,коју треба
појачати.Професорка немачког језика Снежана
Голубовић је одржала угледни час.Наставници
су присуствовали овом часу ,који је био
посвећен заштити човекове околине. Записник о
часу се налази код Педагога школе.
На овом састанку се разговарало о ученицима
који заостају у раду и да са њима траба радити
по индивидуалном плану.Било је разговора
коко унети што више иновација у настави/
групни рад ,рад у паровима ,учење путем
открића,хеуристичка настава...).
27.12.2012 одржан је шести састанак Актива,
на коме су наставници анализирали постигнућа
ученика на крају 1 полугођа.Број јединица
из енглеског језика био је мало већи,па су
наставници дужни да тим ученицима прилагоде
31
Основна школа “Свети Сава” Баточина
начин провере./основни ниво.
Водио се разговор о утисцима наставника
са семинара које су посетили.,и шта од тога
можемо применити у настави.
ученици иду даље на општинско такмињење.
Професорка Данијела Цветковић одржала је
угледни час 08.02 2012.Час је био посвећен
мобингу у школи и био је веома креативаван и
са много иновација.Наставници страних језика
присуствовали су часу. Извештај о часу предат
је Педагогу школе.Час се може наћи на сајту
школе.
Седми састанак је одржан 30.о1.2013.
Наставници су упознати са новим правилима
пропозицијама за такмичења из страних језика.
Планирано је школско такмичење 25.02.2013. у
13 часова.
08.02.2013.одржан је осми састанак на којем
су наставници у електронској форми разрадили
-Образац мера и поступака за унпређивање
стандарда 2.3 /2.4/ 2/6.Кључне области наставе и
учења.
Образац је урађен и предат школи.
28.02.2012. одржан је девети састанак актива
. Одржано је школско такмичење из страних
језика.Резултати-5 ученика је прошло из
енглеског језика, а из немачког 3 ученика. Сви
Имена и презимена
ученика
1.Кристина
Живковић
2.Тамара
Милановић
3.Стефан
Димитријевић
4.Урош Станковић
5.Јован Трифуновић
Одељење
32
Енглески језик – VIII разред
Број бодова
Место
40
I
8/2
39
I
8/1
37
II
8/3
8/3
36
36
8/3
Немачки језик – VIII разред
Одељење
Број бодова
Имена и
презимена
ученика
Милан Јевтић
Андреја
Сточевски
Сара
Ђорђевић
28.02.2013. одржан је десети састанак. На
састанку се разговарало о посећености ученика
допунских и додатних часова .Вођен је разговор
минимуму знања за задовољавајуцу оцену.
Резултати са општинског такмичења се налазе
у прилогу.Резултати никад нису били бољи.
Задаци су били прилагођени ученицима, за
разлику од питања на окружном такмичењу где
ниједан ученик није успео да се пласира.
8/2
8/2
37
32
8/3
22
II
Место
II
III
II
08.04.2013 одржан је једанаести састанак.
Анализиран је рад ученика на крају 3 тромесечја.
Наставници су установили да је смањен број
слабих оцена.Разговарало се о писменим задацима
и њиховим резултатима.Вођен је разговор о
стручном усавршавању наставника Број семинара
из енглеског је много већи и неки су и бесплатни, за
разлику од немачког језика, где тих осмочасовних
семинара нема./само -он лине ,који су веома скупи.
29.04.2013 одржан је дванаести састанак на коме
су наставници поред планираних тема највише
се посветили интерактивној табли.Досли смо до
закључка да нам ту треба мало обуке.Наставница
Нина Стојановић је покушала да нам покаже
како се њом рукује, али нам треба још да учимо.
Наставници су се договорили око избора
књига за наредну годину и на Савету
родитеља је то потврђено.Списак књига
са називима је предат Педагогу школе.
Уџбеници од I до V111 разреда за немачки
језик
Hurra, wir lernen Deutsch/od 1do 8 разреда-Цвјета
Шмит. Иванка Ф. Чагоровић.Ана Бабић
Радни листови-иста група аутора
20.06.2013.одржан је тринаести састанак на
коме су се сумирали резутати рада наставника
и ученика.Вођен је разговор о похвалама и
дипломама.Анализирао се рад наставних
планова,планова стручних већа.Разговарало се о
Извештају Сручног актива за 2012-2013 годину.
Председник Стручног већа је тражио од
сваког наставника извештај о броју сати
стручног усавршавања и називима семинара
као и додатним активностима./ угледни часови.
допунска настава , додатна настава …...
Школску годину 2012/2013 завршили смо
према плану и програму .Реализовали смо све
предвиђено ,осим четири планирана угледна
часа. Уџбеници од I до VIII разреда за енглески
језик
25.06.2013.год
РУКОВОДИЛАЦ Стручног актива
1. Razred Happy House1, izdavač Oxford
Данијела Цветковић
2. Razred Happy House 2, izdavač Oxford
Za razrede od 3. do 8. izdavač je Pearson Longman
3. Razred Discover English Starter
4. razred Discover English 1
5. Challenges 1
6. Challenges 2
7. Challenges 3
8. Challenges 4
33
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Извештај стручног већа историје и
географије
у школској 2012/2013. години
У школској 2012/2013.
Стручно веће историје и географије чине
наставници
Историја
1. Александра Младеновић
2. Марија Караић
3. Далибор Петковић
Географија
1. Даринка Павловић
2. Дејана Радивојевић
3. Снежана Ардалић
Ове школске године одржано је 12 састанака већа
где смо говорили о критеријумима оцењивања,
састављали смо план за рад у школској 2012/13.
год.израђивали смо план акциони за унапређење
области наставе и то стандарде 2.3, 2.4. и 2.6....
На састанцима су присуствовали сви чланови
већа изабрали смо председника Стручног већа,
потом смо разговарали о подели часова у школској
години. На нивоу већа договорили смо се да
урадимо јединствене глобалне планове за наше
веће, за историју и географију као и планове за
додатну и допунску наставу. Планови за додатну
наставу биће прилагођени идејама ученика као
и њиховим интересовањима док ће допунска
настава бити одржавана према потребни и кад
је то ученицима потребно да савладају теже
наставне јединице. На овом састанку договорили
смо се и о иницијалном тестирању за ученике од
петог до осмог разреда у септембру месецу.
Сви смо израдили глобалне планове , као и
опреративне. Оперативне планове радили смо
месечно и у сваком су се налазили разлози
одступања за дати месец. Договорили смо се и о
одржавању угледних часова за ову годину.
Направили смо списак потребних наставних
34
средстава . Говорили смо о одржавању додатне и
допунске наставе, направили смо и план стручног
усавршавања наставника. Идентификовали смо
ученике који спорије напредују у раду и са њима
ћемо радити индивидуално. Усаглашени су и
критеријумима оцењивања, договорили смо се о
активностима које ћемо пратити код ученика као
и изгледу педагошке документације за ученике.
Разговарали смо и о иновацијама у настави,
помињали технику „ Грозд“ као и нове технике које
се односе на НТЦ технике учења ( ЗЖН- знам,
желим да знам, научио сам) и све то да ученици
дођу до функционалног знања. Подсетили смо
се метода и начина рада и прочитали неке нове
методе које могу да се користе ПО- понављање
и оцењивање, КВ- метод рада контролне вежбе,
рад на тексту, истраживачки задаци...
Наставнице Марија Караић и Александра
Младеновић целе године су пружале помоћ
ученицима Ученичког парламента. Често смо
говорили и о Правилнику о оцењивању ученика
( 74/ 2011 од 05.10. 2011.)
Договарали смо се и направили план
индивидуалног стручног усавршавања. Увидели
смо и да је мали број сати стручног усавршавања
код неких наставника. Анализирало смо и
документ о вредновању сталног стручног
усавршавања ( „СЛ РС“ бр.13/2012.)и на основу
овог документа направили план. Говорили смо
и о стандардима квалитета рада образовно
– васпитних установа и све то повезали са
извештајима тима за самовредновање за три
последње кључне области посебно стављајући
акценат на наставу и учење како би је унапредили.
Анализирали сво и успех ученика и дошли
до закључка да је већина ученика савладала
средњи ниво док је проценат на напредном нивоу
мањи. Присуствовали смо тимским и угледним
часовима у току читаве школске године.
На наредном састанку говорили смо о календару
такмичења. Утврдили да поклапања са
предметима нема.
Историја
Географија
Школско такмичење:
Школско такмичење:
Од 06.02 до 20.02.2013.
од 18.02. до 20.02.2013.
Општинско
Општинско
23.03.2013.
24.03.2013.
Окружно
Окружно
20.04.2013.
27.04.2013.
Републичко
Републичко
11.05.2013.
18.05.2013. померено на _________
На школско такмичење ишли су
сви
заинтересовани ученици. Договорили смо се како
ће изгледати и картон праћења напредовања
ученика. Прочитали смо и извештај о спољашњем
вредновању , договорили смо се прављењу
акционог плана и мерема за побољшање
квалитета рада посебно обраћајући пажњу на
стандарде 2.3, 2.4. и 2.6.
За наредну школску годину изабрали смо Клетове
уџбенике из историје и географије и користићемо
их наредне четири године.
Ученици који су изашли на школско такмичење :
ПЕТИ РАЗРЕД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Пласман
Име и презиме
Одељење
Број бодова
Вељко Вељковић
Илија С. Станојевић
Илија Д. Станојевић
Анђела Орловић
Невена Димитријевић
Данијел Стојановић
Александар Ратковић
5-1
5-1
5-1
5-2
5-3
5-3
5-1
28
26
23
23
21
20
20
Кристина Миљојковић
Кристина Сретеновић
Богдан Митровић
Денис Драгољубовић
Тијана Мирковић
Бадњевац
Бадњевац
Бадњевац
Бадњевац
Бадњевац
31
29
31
29
26
35
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ШЕСТИ РАЗРЕД
Редни Пласман Име и презиме
број
1.
Душан Ћирковић
2.
Лазар Деспић
3.
Никола Илић
4.
Анђела Аврамовић
5.
Светлана Аксентијевић
6.
Александар Мленковић
7.
Соња Стојановић
8.
Ђорђе Николић
9.
Јована Стефановић
10.
Александар Павловић
11.
Дарко Мирковић
12.
Марко Мишић
13.
Марко Пантић
СЕДМИ РАЗРЕД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
36
Пласман
Име и презиме
Одељење
6-3
6-2
6-2
6-3
6-3
6-1
6-2
6-2
6-3
Брзан
Бадњевац
Бразан
Бразан
Одељење
Број бодова
58
54
51
48
47
46
44
44
42
Број бодова
Јелена Вукосављевић
Лука Николић
Давид Алексић
Дејан Јанићијевић
Милица Марковић
Стефан Милетић
Давид Илић
Андријана Ивановић
7-1
7-1
7-1
7-2
7-3
7-3
7-3
7-1
29
22
20
20
20
20
20
17
Стефан Димић
Лазар Мишић
Филип Ристић
Жељко Поповић
7-2
7-2
7-3
7-3
17
15
15
13
ОСМИ РАЗРЕД
Редни
број
Пласман
Име и презиме
Одељење
Број бодова
1.
Кристина Живковић
8-3
45
2.
Стефан Иванковић
8-2
40
3.
Јована Трифуновић
8-3
39
4.
Тамара Милановић
8-2
35
5.
Филип Цакић
8-1
34
6.
Љубица Мирковић
8-3
32
7,
Марија Тодоровић
8-3
28
8.
Јована Филиповић
8-3
28
9.
Марија Јовановић
8-3
26
10.
Александра Јевтић
8-3
25
11.
Јована Николић
8-1
24
12.
Јован Милић
8-3
20
13.
Бојана Стојановић
8-3
18
14.
Аница Милутиновић
Бразан
15.
Аница Милојевић
Бразан
16.
Милица Селенић
Бразан
Општинско такмичење из и сторије
ПЕТИ РАЗРЕД
Пласман Име и презиме
III
Вељко Вељковић
III
Анђела Орловић
II
Кристина Миљојковић
II
Кристина Сретеновић
III
Богдан Митровић
III
Денис Драгољубовић
ШЕСТИ РАЗРЕД
Одељење
5-1
5-2
Бадњевац
Бадњевац
Бадњевац
Бадњевац
Број бодова
46
48
51
50
46
47
Пласман Име и презиме
III
Александар Павловић
III
Дарко Мирковић
III
Марко Мишић
СЕДМИ РАЗРЕД
Одељење
Брзан
Бадњевац
Бразан
Број бодова
52
50
48
Пласман Име и презиме
I
Јелена Вукосављевић
I
Ивана Вулосављевић
ОСМИ РАЗРЕД
Одељење
7-1
7-1
Број бодова
58
57
Одељење
8-2
8-3
8-3
8-3
8-1
Број бодова
50
45
44
44
44
Пласман
I
III
III
III
III
Име и презиме
Стефан Иванковић
Кристина Живковић
Јована Трифуновић
Љубица Мирковић
Јована Николић
37
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Након одржаног окружног такмичења на
републичко такмичење пласирала се ученица
7.разреда Јелена Вукосављевић и освојила
13.место. Такмичење је одржано у Нишу.
Композитни тест из биологије, историје географије
физике и хемије организован је у четвртак 16.
маја 2013. године за ученике 7. Разреда. Тест је
радило 120 ученика. Анализа резултата на нивоу
школе показује следеће резултате:
ПРЕДМЕТ : Историја
1. Са основног нивоа било је два питања
( 5,6 ) из две области историјска знања
и истраживање и тумачење историје.
Просечни проценат тачних одговора
износи 75%.
2. Са средњег нивоа био је један задатак
( 7 ) из једне области историјско знање.
Просечни проценат тачних одговора је
44%.
3. Са напредног нивоа дат је један задатак (
8 ) из области истраживање и тумачење.
Просечни проценат тачних одговора је
72%.
Највећи проценат тачних одговора запажен је на
задатку број пет историјска знања где је проценат
77%. То показује да су ученици добро савладали
наведену област на основном нивоу постигнућа.
На шестом и осмом задатку који се односе на
области истраживање и тумачење и историјско
знање проценат одговора је око 73% што
показује да су и у овом задатку ученици показали
добро знање да су области савладали како на
основном нивоу који је везан за шесто питање
тако и на напредном нивоу који се односи на
осмо питање.
На задатку број седам постигнућа су мања.
Проценат је око 44%, задатак је из области
историјског знања и везан је за средњи ниво
постигнућа.
Резултати тестирања су показали да су ученици
добро савладали основни ниво и напредни
ниво постигнућа који у процентима износи око
74%, док је у области историјског знања а ниво
постигнућа средњи остварен проценат око 44%.
Предмет : Географија
1. Са основног нивоа било је три задатка
( 9,10,11 ) из две области друштвна
38
и регионална географија. Просечни
проценат тачних одговора износи 28,66%.
2. Са напредног нивоа дат је један задатак
из области регионална географија ( 12
). Просечни проценат тачних одговора
износи 66%.
Највећи проценат тачних одговора запажен је
на задатку број дванаест из области регионалне
географије где је проценат тачних одговора
66%.То показује да су ученици добро савладали
наведену област на напредном нивоу постигнућа.
Најмања су постигнућа на задатку број девет и
једанаест из области друштвене и регионалне
географије где је проценат тачних одговора
17%. То показује да су ученици слабо савладали
наведену област на основном нивоу.
Око 50% тачних одговора било је на задатку
број десет ( регионална географија ) и задатак је
везан за основни ниво.
Резултати тестирања су показали да су ученици
слабо савладали основни ниво постигнућа из
области друштвене и регионалне географије
који у процентима износи око 28,66%, док је у
области регионална географија ниво постигнућа
напредни остварен проценат око 52%.
Резултати композитног теста на нивоу школе
показују да су ученици из историје остварили
око 66,5% тачних одговора док из географије тај
проценат износи око 38%.
Мере за побољшање:
односе се на
интензивирано вежбање задатака где ученици
морају пажљивије да читају поставку задатка,
да логички закључују, да озбиљније приступају
изради теста, да не остављају одговоре написане
графитном оловком и да их не прецртавају,
да се чешће упућују на израду истраживачких
задатака.
Потребно је вежбати задатке из
области регионалне и друштвене географије
почевши од основног нивоа као и задатке везане
за историјско знање ( средњи ниво).
У току године одржавани су тимски и угледни
часови. На нивоу актива одржано је четири угледна
часа и један тимски. Угледне часове су одржале
наставнице историје Александра Младеновић и
Марија Караић, наставнице географије Даринка
Павловић и Снежана Ардалић док је тимски час
одржао наставник историје Далибор Петковић.
Дејана Радивојевић професор географије у овој
школској години није одржала угледни час који је
планом био предвиђен.
У среду, 05.јуна 2013. године, одржан је
угледни час из историје „Србија од 12.до
14.века “, систематизација градива, час је
одржан у току 6.часа у времену од 12:00 –
12:50 h. у VI (шестом) разреду на коме је
присуствовало 11(једанаест) наставника,
родитељи и ученици 8. разреда. Након
евиденције наставне јединице у дневнику рада
присутним колегама подељена је припрема о
реализацији угледног наставног часа, а онда је
уследио уводни део часа на коме су ученици
у костимима Немањића поздравили присутне
и тако обновили владаре из династије.
Потом је наставнива приступила активирању
презентације која је пратила свако излагање
ученика са одређеним слајдовима који се
састоје из фотографија познатих личности из
тог периода и илустрације личности из народних
песама, а иста је пропраћена музиком Стевана
Мокрањца, Скомрашком игром . светосавском
химном, Краљевим колом и Царевчевом
Бољарком. Затим сеприступилп главном
делу часа на коме су ученици монолошкодијалошком методом изложио наставну јединицу
присутнима. Ученици су носили костиме из
времена средњег века, глумили, певали, играли.
У завршном делу ученици су позвали присутне
да заједно одиграју Краљево коло и извршили
су евалуацију часа где су своја мишљења о
часу запажања записивали на хамеру који
је направљен у облику пергамента. Своје
утиске са часа записали су и наставници који
су били присутни. Овај час се разликовао од
других угледних часова јер су ученици глумили
владаре, њихове супруге и на другачији начин
дочарали једно време.
Час је одржала Александра Младеновић
професор историје.
У новембру тачније 29.11.2012. год.одржан је
угледни час из историје“ Српски народ под страном
влашћу од16. до 18.века“ систематизација
градива. Час је одржан у Бадњевцу и реализатор
часа била је Марија Караић професор историје,
час је одржан у седмом разреду. Поред
наставника часу су присуствовали директорка,
педагог и психолог школе. Након евиденције
наставне јединице у дневнику рада присутним
колегама подељена је припрема о реализацији
угледног наставног часа, а онда је уследио уводни
део часа на коме су ученици добили да сложе
слагалицу и тако открију о којој се личности ради.
Радили су у групама.
У главном делу часа кроз „ ланац знања“ ученици
су одговарали на постављена питања која су
састављена према нивоима. Након завршетка
игре пристипило се и завршном делу часа где
је наставница припремила асоцијације које
је планирала да пројектује али из техничких
разлога
( нестанак струје) то није било
могуће , па је наставница празна поља нацртала
на табли.
Час је био веома занимљив, сви ученици су
били ангажовани сви су радили. На часу је
било и иновација одиграна је игра „ ланац
знања“. Ученици су развијали кроз асоцијацију
такмичарски дух, развијали су навику да се
стечена знања понављају и систематизују.
У новембру 15.11. 2012. године, одржан је
угледни час из географије „ Географски положај,
границе и величина Источне Азије, природно
– географске и друштвене одлике и природна
богатсва и привреда – утврђивање градива. Час
је реализован у Бразану са ученицима 7.разреда,
реализатор је била Снежана Ардалић професор
географије. На почетку часа ученици су били
подељени, радили су у групама. Свака група
имала је одређени задатак, у завршном делу
ученици су презентовали свој рад и наставница
их је похвалила.
У априлу 02.04.2013. наставница географије
Даринка Павловић одржала је угледни час
са темом Средња Европа – систематизација
градива. Часу су присуствовали наставници 10
( десет) директор, педагог и психолог школе. На
овом часу наставница је користила нову методу
мапу ума. Ученици су били подељени у групе,
свака група је имала свој задатак. Ова метода
користи се градиво лакше упамти, сликовито
прикаже и буде занимљивије. Сви присутни
мишљења су да је час био занимљив, другачији
са новом методом и успешан.
Далибор Петковић професор историје и Славка
Морача професор српског одржали су у Брзану у
новембру тематски час где је тема била „ Историјске
личности у епској поезији“ –утврђивање
(
шести разред) .Часу су присуствовали педагог,
психолог, предметни наставници и учитељи.
На часу су користили као облик рада рад по
станицама, групни и фронтални. Час су започели
решавањем асоцијације. У главном делу ученици
су радили по станицама, били су организовани
у три станице где пролазе сви ученици пролазе
кроз све станице. Добијају најпре инструкције
39
Основна школа “Свети Сава” Баточина
за српски а потом и за историју. Након урађених
питања приступило се завршном делу часа где
ученици презентују свој рад. На крају урађена је
и евалуација часа.
Све образовно – васпитне активности су
реализоване у потпуности. Сви ученици који су
се истакли у раду су похваљени, додељене су
посебне дипломе за ученике 8. разреда. Сви
остали ученици добили су дипломе за постигнуте
резултате на општинском такмичењу.
Баточина 25.06. 2013.
Председник Стручног већа
Александра Младеновић
Извештај о раду Стручног већа музичке и
ликовне културе
у школској 2012-2013 години
Стручно веће за ликовну и мизичку културу су
чинили:
- професор ликовне културе Никола Грковић
- професор ликовне културе Дарко Димитријевић
- наставник музичке културе Миомир Станковић
- наставник музичке културе Небојша Петровић
-Стручно веће радило је по утврђеном плану
већа за ову годину.
-На састанку актива одржаног у августу за
председника већа изабран је
наставник Небојша Петровић.
-Подељена су радна задужења за рад у
одељењима и секцијама.
- Професор Никола Грковић спроводи наставу у
Бадњевцу
- Димитријевић Дарко спроводи наставу у Брзану
5,6,7,8 и Баточини 61,62,63, 51,52,53, 71,72,73,
81,82 ,83.
- Станковић Миомир спроводи наставу у Брзану
5,6,7,8 и Баточини :сва три
одељења петог разреда,сватри одељења шестог
разреда,72, 81.
- Петровић Небојша спроводи наставу у
Бадњевцу :5,6,7,8 и у Баточини : 71,73
и 82 , 83
Распоред рада по секцијама:
- Никола Грковић – ликовна секција у Бадњевцу
- Дарко Димитријевић ликовна секција у Брзану
и Баточини
- Усвојена је измена плана за 6. разред.
- У октобру је извршена размена постојећих
уџбеника и других наставних
средсатава.
- Глобални и оперативни планови рада су
сачињени и предати служби.
- Сви наставни су упознати са Правилником о
оцељивању ученика у ОШ.
Утврђени су критеријуми за оцењивање ученика
40
у ОШ.
- Ученици су укључени у секције и то у ликовну
секцију ученици 6, 7, 8
разреда у Баточини – проф. Дарко Димитријевић
- хора и оркестра у Брзану – Mиомир Станковић
- хора и оркестра у Бадњевцу – Небојша
Петровић.
-хора и оркестра у Баточини- Миомир Станковић
- Наставник ликовне културе Миомир Станковић
узео је учешће у
манифестацијама поводом Дечје недеље на
тему и организовао концерт
ученика нижих музичких школа .
- Поводом дана школе из области ликовне
културе утврђена је комисија
коју чине проф.Дарко Димитријевић и проф.
Никола Грковић и утврђене су
пропозиције за избор радова.
- Из области музичке културе проф.Небојша
Петковић је припремио са
ученицима пригодан музички програм.
Наставник Миомир Станковић
је припремио са ученицима из Брзана
Светосавску химну,а у Баточини
песму „Године пролазе“ у сопственом
аранжману са хором ,као и
инструменталисте на хармоници и гитари.
Никола Грковић и Миомир
Станковић су такође учествовали у припремању
кореографије и музике
за књижевно вече где су ученици школе
представили Јована Јовановића
Змаја. Никола Грковић је у сарадњи са колегама
из актива учитеља и
србиста осмислио сцену, док је Миомир
Станковић прпремио хор и
инструменталисте на хармоници,тамбури,
електричним и акустичним
гитарама ,клавиру и тамбури.
Анализирани су ученички резултати за I
полугодиште и одређене су мере и
предлози за побољшавање истих.
Одабрани су уџбеници за наредну школску
годину и то:
Музичку културу – завод за уџбенике и наставна
средства за пети и шести
разред,док ће ученици седмог и осмог разреда
радити по уџбеницима
издавачке куће „логос“.
Ликовну културу - завод за уџбенике и наставна
средства за све разреде.
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. годину
Стручно веће тихничког и информатичког
образовања чине следећи наставници:
1. Марија Милутиновић
2. Видоје Полић
3. Иван Иветић
Стручно веће је одговорно за реализацију
наставног плана и програма., остваривање
васпитно –образовних задатака и стално
унапређивање наставе.
У току школске године бавиће се следећим
питањима:
1. Планирањем, припремом наставе
2. Стручним питањима васпитно-образовног
рада
3. анализом реализације планираних
задатака
4. Стручним усавршавањем наставе и
наставника
5. Припремом ученика за такмичења
6. Избором уџбеника и дидактичког
материјала
Извештај о раду стручног већа
ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА
у школској 2012-2013 години
Стручно веће актива ТИО у саставу
Видоје Полић, Марија Милутиновић,
Иван Иветић одржало је у току школске
2012./2013 .године укупно 11 састанака.
На првом састанку одржаном
26.08.2012, извршено је конституисање
руководста стручног актива, а на седници
наставничког већа извршена је подела
одељења и предмета на наставнике. Такође
41
Основна школа “Свети Сава” Баточина
је утврђена методологија планирања
односно израде годишњег плана рада.
На следећем састанку одржаном
03.09. 2012. усвојен је план рада стручног
актива, координација програмских садржаја,
као и коорелација распореда градива по
предметима.
У месецу октобру, извршено је
усклађивање критеријума у оцењивању
знања и умења ученика, извршено је
планирање секција као и договор о
планирању угледних часова.
На састанку одржаном у новембру,
анализирана су постигнућа ученика на крају
првог класифиционог периода, договор
о могућој примени очигледних наставних
средстава у настави а председник стручног
актива поднео је кратак извештај са
седнице Педагошког колегијума одржаног
02.11.2012.год., на коме је извршен одбир
семинара, предлог набавке стручне
литературе, рад ученичког парламента,
оквирни план одржавања огледних часова...
На састанку одржаном у децембру,
анализирани су степен остварења
оперативних планова, резултати сарадње
стручних актива, као и планирање учешћа
наставника на семинарима.
У јануару , анализирана су постигнућа
ученика на крају првог полугодишта,
планирање рада за друго полугодиште, као
и анализа усавршавања наставника у току
зимског распуста.
такмичење на коме су изабрани ученици
за учешће на окружном такмићењу по
дисциплинама
1.
Аутомоделарство
2. Ваздухопловно и ракетно
моделарство
3.
Информатика у служби технике
4.
Архитектура и грађевинарство
5.
Енергетика
6.
Бродомоделарство
Извршена је анализа постигнућа
ученика на општинском такмичењу, а
наставник Марија Милутиновић поднела је
извештај са угледног часа који је одржала у
овом месецу.
На састанку у априлу анализиран
је успех у ченика постигнут на окружном
такмичењу одржаном 21.04. 2013. у ош
Мирко Јовановић.
Поднет је извештај са педагошког
колегијума о реализацији школског програма.
У мају месецу одржано је републичко
такмиченње на коме су наши ученици
постигли изузетне резултате. У дисциплини
Енергетика, ученик Далибор Поповић освојио
је прво место са максималних 100 поена (
Видоје Полић), а ученик Андреја Стојичевски
освојио је 7. Место са освојених 91-им
поеном у дисциплини Бродомоделарство.
Анализиран је успех ученика осмог
разреда, избор уџбеника за наредну годину
као и анализа сарадње стручних актива тио,
математика, физика хемија.
На сатанку у јуну анализирана су
постихнућа ученика петих, шестих и седмих
разреда из предмета ТИО, каао и анализа
рада стручног већау претходној години.
Извештај урадио председник актива
Питања око припреме школских
такмечења одржана су у фебруару. Усвојен
је датум одржавања такмечења 08.фебруар
2013.
У марту 2013. одржано је општинско
42
Иван Иветић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ПРИРОДНИХ НАУКА
у школској 2012/2013. години
Први састанак стручног већа одржан је 07.09.2012.
године. На претходном састанку за руководиоца
већа изабрана је Марина Ковановић и извршена
је провера глобалних и оперативних планова као
и договор о реализовању угледних часова, као и
распоред одржавања истих.
На наредном састанку одржаном 28.09.2012.
сви чланови су упознати са Правилником о
оцењивању и усклађени су обрасци за израду
планова ваннаставних активности, такође
размењена су искуствао иновативним моделима
наставе. Приложен је план стручног усавршавања
наставника.
29.09.2012. одржан је трећи састанак на коме
је извршена анализа иницијалног тестирања,
одржан је тимски час физика-музичка култура
(Марина Ковановић, Небојша Петровић).
На састанку Стручног већа одржаном 08.11.
2012. анализиран је успех ученика на крају
првог квалификационог периода и одржавање
допунских часова, одржан је угледни час из
хемије (Станоје Стоојановић).
На петом састанку, одржаном
14.12.2012.
извршена је анализа огледних часова, као и
анализа свих секција, додатних настава.
На састанку Стручног већа, одржаном 31.01.2013.
анализиран је успех ученика на крају првог
полугодишта и разматрана је припрема ученика
за предстојећа такмичења, угли час је одржала
Наставница биологије, Лелица Николић.
22.02.2012. одржан је седми састанак, на коме
је договорена израда плана за побољшљње
области настава и учење и стандарди 2.3, 2.4,
2.6.
На састанку одржаном, 18.04.2013. анализиран је
успех ученика на крају трећег квалификационог
периода, као и анализа успеха ученика на
општинским и окружним такмичењима, Снежана
Стаменковић је одржала угледни час.
23.05.2013. одржан је састанак Стручног већа
на коме је анализиран композициони тест и
достављени резултати директору школе. Такође
направљен је списак посебних диплома.
07.06.2013. одржан је десети састанак, на коме
је анализиран успех ученика на крају школске
године, такође анализиран је рад додатних,
допунских и других ваннаставних активности.
20.08.2012. одржан је последњи састанак за
школску 2012/2013. годину на коме је анализиран
рад Стручног већа, изабран је руководилац
Стручног већа за 2013/2014. годину, Снежана
Стаменковић.
Снежана Стаменковић.
43
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОБАВЕЗНИХ
ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКОГ
ВАСПИТАЊА И ВЕРСКУ НАСТАВУ
У школској 2012/2013. години у оквиру
Стручног већа обавезних предмета одржано
је шест састанака. Састанку су присуствовали
наставници који предају Грађанско васпитање и
Верску наставу:
-
Грађанско: Славка Морача, Марија Ђокић,
Биљана Мрдакович и Ивана Ђуричковић;
-
Верска настава: Владимир Петровић,
Душан Трифуновић и Дарко Бошковић.
На првом састанку, одржаног у септембру
2012, био је избор руководиоца Стручног већа
и одређено је место одржавања састанака. За
руководиоца Већа изабана је Славка Морача,
проф. српског језика и књижевности.
Такође, дефисан је План рада за 2012/2013.
школску годину, као и активности унутар Стручног
већа које се тичу поделе часова по одељењима,
групама и наставницима. Ученици су распоређени
по групама у оквиру сваког разреда. Групе
су одређене од стране директорке Снежане
Ђорђевић на основу којих је сваки наставник
добио одговарајући број група и ученика.
На састаку је усвојено и писање једномесечних
извештаја о реализованим активностима. Осим
тога, напоменуто је да је у планирању часова
неопходна корелација са осталим предметима,
као и држање огледних часова из Грађанског
васпитања и Верске наставе у току школске
године.
План рада усаглашен је са акционим
планом Развојног плана школе и акционим
планом
Вредновања
и
самовредновања
школе. На нивоу Стручног већа омогућена је и
сарадња са родитељима, лекаром, просветним
саветницима, предметним наставницима и ИОП
– тимом, а константна је сарадња директором
школе, педагогом и психологом.
У договору са свим члановима Већа, а уз
подршку педагога школе, у периоду од децембра
до јуна успешно је реализован план и програм
Грађанског васпитања и Верске насаве.
У току школске године, од септебмра
до јуна, наставници Грађанског вапитања и
Верске наставе остварили су сарадњу са свим
Комисијама, Тимовима, осталим Стручним
већима, као и са ученичким организацијама на
44
нивоу школе.
Како би се побошљао и унапредио квалитет
наставе одржани су огледни часови, као и часови
на којима су ученици и наставници заменили
улоге и тиме часове учинили занимљивијим,
креативнијим, а ученици су постали мотивисани
за даљу наставу и учење.
Похађани су бројни семинари за које су
добијени сертификати.
У сврху неутрлисања насиља у школи, међу
ученицима, нарочито на часовима Грађанског
васпитања, а ради превентиве, одржане су
превентивне радионице са ученицима на ту тему,
где су ученици активно учествовали.
Сарадња изван школске установе
реализована је са представницима Скупштине
општине Баточина, са другим основним школама,
са Црвеним крстом, општином у Крагујевцу,
епархијом Шумадијском.
У току године, тежи се и набавци одговарајућег
материјала и материјалних средстава за рад за
наредну школску годину 2013/2014.
Након подучавања на семинару „Побољшање
и оснаживае сарадничких односа“ у оквиру
DILS пројекта у другом полугодишту 2012/2013.
шк. године тежи се још бољем и свсрднијем
оснаживању колегијалности у школи.
У току читаве школске године није изостала
ни сарадња Стручног већа са представницима
Вршњачког тима, са представницима Ученичког
парламента, као и са представницима Школског
тима.
У септембру предстојеће школске године
2013/2014. биће одржан Јавни час у оквиру
предмета Верска настава, на којем ће бити
реализована наставна јединица „Богородичино
коло – венац српских врлина“. Поводом тога, маја
2013. био је састанак на којем су присуствовали
представници педметне и разредне наставе и
када је договорена активна сарадња између
Већа у циљу успешног реализовања часа.
Свако Стручно веће (српски језик, музичка
култура, учитељи, позориштанце „Звонце“)
спремиће програм у оквиру својих секција и
ваннаставних активности, а једини циљ биће да
се, тако удружени, прикаже квалитет, креативност
и умеће свих запослених у нашој школи. Пробе ће
бити реализоване до краја текуће школске године,
тј. до јуна 2013. године, а са истим наставиће се
у септембру, све до тренутка реализације самог
часа.
Стручно веће обавезних изборних предмета
Грађанско васпитање и Верска настава
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
школске 2012-13. године
(кључна област „ Ресурси“)
Након
извршене
анализе
Тима
за
самовредновање за школску 2012-13. Утврђене
су слабе и јаке стране у наведеној области,
односно усклађености и одступања од стандарда
квалитета рада васпитно – образовних установа.
Такође су дати предлози и мере за побољшање
рада тима за самовредновање.
Кључна област самовредновања за 2012-13,
била је ,,Ресурси“. Као јаке стране остварености
ове области наведено је постигнуће следећих
стандарда:
7.1. У школи су обезбеђени потребни људски
ресурси
Наставници имају одговарајући степен и врсту
стручне спреме, прописане правилником.
Подаци о запосленима:
У сталном радном односу 79 запослених, на
одређено 12.
Са седмим степеном има 55 запослених, са
шестим степеном 16 и 2 магистра.
Са дозволом за рад у образовању (лиценцом) 61
запослен, 11 приправника и 11 ментора.
Извршена је и подела према радном стажу до 2
године 4 запослених, до 5 година 3 запослених,
од 5 до 10 година 18 запослених, од 10 до 20
година 34 запослених, од 20 до 30 година 25
запослених и од 30 до 40 година 17 запослених.
Стручни сарадници: 2.
Библиотекар и медиотекар: 2.
Административни радници: 4.
Запослени на одржавању и обезбеђивању
школског простора: 20.
У школи је запослено укупно 109 радника.
У овом подручју вредновања, а на основу
подстандарда утврђено је да су у школи
обезбеђени људски ресурси, наставно особље
има прописане квалификације, школа у своје
активности
укључује
волонтере
односно
приправнике, број ненаставног особља у складу
је са прописима, квалификације ненаставног
особља су одговарајуће.
На основу прописаних параметара наведени
опис одговара оцени 4.
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета
рада школе.
Запослени се стручно усавршавају и примењују
новостечена знања, наставници и стручне службе
сарађују у складу са потребама унапређивања
наставе и учења и приправници су уведени у
посао у складу са програмом увођења у посао.
На основу прописаних параметара наведени
опис одговара оцени 4.
7.3. У школи су обезбеђени – постоје материјалнотехнички ресурси (простор, опрема и наставна
средства)
На основу података пописне комисије, која
постоји у школи, утвржено је да школа
располаже
учионицама,
кабинетима,
библиотеком, фискултурном салом, медијатеком
и просторијама за коришћење савремене
информационе технологије. Школа располаже
потребним савременим наставним средствима,
која су у функцији разноврсних метода и облика
рада са ученицима. Сви материјално – технички
ресурси доступни су наставницима и ученицима.
Слабе стране овог стандарда су:
Ученици се не упућују на самостално коришћење
одређених ресурса, нарочито информационе
технологије.
У школи не постоји просторија за окупљање и
дружење ученика.
На основу прописаних параметара наведени
опис одговара оцени 4.
На основу наведених параметара
школа
располаже потребним ресурсима за успешно
обављање наставе.
Извештај урадили:
Александра Младеновић
Марија Јовић
Марина Ковановић
45
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
школске 2012-13. године
(кључна област „ Настава и учење“)
Након
извршене
анализе
Тима
за
самовредновање за школску 2012-13. Утврђене
су слабе и јаке стране у наведеној области,
односно усклађености и одступања од стандарда
квалитета рада васпитно – образовних установа.
Такође су дати предлози и мере за побољшање
рада тима за самовредновање.
Тим је анализирао оствареност следећих
стандарда ( и њихових подстандарда) :
2.1. Наставник примењује одговарајућа
дидактичко-методичка решења на часу.
2.2.Наставник учи ученике различитим
техникама учења на часу.
2.3. Наставник прилагођава рад на часу
образовно-васпитним потребама ученика
2.4.Ученици стичу знања на часу
2.5.Наставник ефикасно управља процесом
учења на часу
2.6.Наставник користи поступке вредновања
који су у функцији даљег учења
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу
за рад на часу
У анализи остварености стандарда
квалитета рада васпитно-образовних
установа кренуло се већ на почетку
школске године. Најпре су измењени
глобални планови, тако што је уместо
циља теме акценат стављен на циљеве
учења.
Свако стручно веће је као обавезну
активност у план рада уврстило иницијално
тестирање и анализу иницијалног теста.
На основу анализе посећених часова,
коју је обавила педагошко-психолошка
служба, утврђено је да сви наставници
имају оперативне планове, припреме и
педагошку документацију на основу које
прате напредовање ученика. Утврђено
је да већина наставника има потпуну
педагошку документацију.
Након извештаја екстерне контроле,
утврђено је да је школа остварила
76,66% свих стандарда, укључујући 80%
46
стандарда који су кључни за вредновање,
те се општи квалитет школе оцењује
оценом 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Извештај
екстерне
контроле
је
саставни део документације тима за
самовредновање. Као слабе стране, за
ову кључну област, издвојено је:
Наставници не уче ученике да ново
градиво повезују са претходно наученим
у оквиру области, а ни са садржајима из
свакодневног живота.
Наставници не уче ученике да на
различите начине приступају решавању
проблема и да постављају себи циљеве
учења.
Наставници не прилагођавају довољно
темпо рада и наставни материјал
потребама ученика.
Повратна информација наставника није
увек у функцији решавања задатака,
односно учења.
Наставници не захтевају од ученика да
образложе како су дошли до решења,
односно одговора, већ су задовољни
изношењем чињеничног стања.
Већина наставника не проверава да ли су
постигнути циљеви часа.
Поступак вредновања није у функцији
даљег учења.
Наставници
ретко
дају
повратну
информацију ученицима о њиховом раду.
Недовољно
је
развијена
пракса
подстицања ученика да самостално
процењују свој напредак у учењу.
У складу са наведеним слабим странама тим за
самовредновање дао је предлоге за побољшање
у кључној области ,,Настава и учење“ и под
стандардима
1.3.Наставник прилагођава рад на часу
образовно-васпитним потребама ученика
1.4.Ученици стичу знања на часу
2.6. Наставник користи поступке вредновања
који су у функцији даљег учења
- Одржавање угледних часова уз примену
различитих облика и метода рада, водећи рачуна
о различитим способностима ученика, темпу
рада, наставном материјалу и примени стеченог
знања у наставним ситуацијама
- Давање повратне информације у функцији
решавања задатака, како би ученици самостално
проценили свој рад
- Посете часовима наставника који су истакнути
као пример добре праксе, приликом спољашњег
вредновања рада школе, размене припрема и
дидактичког материјала, видео презентација,
преузимање часова из базе знања итд.
- Побољшати начине оцењивања ученика, који
треба да буду у функцији даљег учења
- мотивациона оцена
- лична евиденција праћења ангажовања
Извршити детаљну анализу пробног завршног
испита.
Припрема ученика осмог разреда за завршни
испит из српског и математике и за композитни
тест из историје, географије, биологије, физике
и хемије.
Као јаке стране издвојене су:
Наставници јасно истичу циљеве часа, дају
упутства и објашњења и наглашавају кључне
појмове, које ученици треба да науче.
Ученици показују заинтересованост и активно
учествују у раду.
Ученици показују да су разумели садржаје, који
су предмет обраде или утврђивања на часу.
На часовима се користе доступни извори знања.
Наставници користе доступну информатичку
опрему и постојећа наставна средства, што
доприноси ефикасности наставе.
Развијена је интеракција на релацији наставникученик.
Оцењивање се врши у складу са Правилником о
оцењивању.
Наставници испољавају емпатију.
Пријатна и радна атмосфера доприносе да
ученици могу да питају, дискутују и коментаришу
у вези са предметом учења на часу.
На основу јаких
подстандарди
страна
утврђено
је
одговарају описа нивоа 4.
Главни чиниоци који утичу на остварење
побољшања у кључној области ,,Настава и
учење“ су сами наставници и учитељи и њихово
веће ангажовање.
На основу наведених слабих и јаких страна
кључне области ,,Настава и учење“, тим
за самовредновање процењује рад школе
оценом 3, уз препоруку да се активно ради
на унапређењу стандарда 2.3, 2.4 и 2.6 кроз
активности које су укључене у акциони план
унапређења квалитета рада установе.
Извештај урадили:
Александра Младеновић
Марија Јовић
Марина Ковановић
да
2.1. Наставник примењује одговарајућа
дидактичко-методичка решења на часу.
2.2 Наставник учи ученике различитим
техникама учења на часу.
2.5
Наставник
ефикасно
управља
процесом учења на часу
2.7
Наставник
ствара
подстицајну
атмосферу за рад на часу
47
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Извештај о раду Стручног актива за
развој Школског програма
у школској 2012/2013. години
Стручни актив за развој Школског програма
се у школског 2012/2013. години састао укупно
8 пута, и све активности предвиђене планом
рада су у потпуности реализоване. Више пута
су одржани двомесечни састанци из разлога
преклапања тачака предвићених за једномесечно
састајање.
Рад Актива отпочео је 24. августа 2012.
године када је одржан први састанак на коме је
анализиран Школски програм из 2010. године са
посебним истицањем недостатака тог Школског
програма. На првом састанку уследила је подела
задужења која су веома добро извршавана током
целе школске године.
Током рада Актива посебан акценат је
стављен на константо праћење оставривања
Школског програма и стално анализирање и
разматрање слабости и могућих допуна како би
се што више побољшао његов квалитет.
Подручје анализе констатно су биле и
све ваннаставне активности (настава у природи,
екскурзије, секције, допунска, додатна и
припремна настава, активности везане за Дечију
недељу).
Посебну пажњу су сви чланови Актива
на састанцима посветили посети просветних
саветника нашој школи која је извршена од 20.
до 23. новембра 2012. године, па су у складу са
њиховим извештајем и идентификоване области
које је потребно поправити у раду наше установе.
На основу извештаја саветника промењене су
табеле глобалнх планова, а будући рад школе
усмерен је ка побољшању стандарда 2.3. 2.4. и
2.6. који се односе на област Настава и учење.
У будућем раду Стручног актива као
најважније истакла се потреба за израдом
динамике оцењивања од стране чланова
Актива, као и потреба за сачињавањем посебних
оперативних планова за свако одељење
појединачно, на шта је потребно ставити посебан
акценат наредне школске године.
Подносилац извештаја
Марија Ђокић, руководилац Актива
48
Извештај о раду Педагошког колегијума
у школској 2012/2013. години
Педагошки колегијум чине директор школе,
стручни сарадници, руководиоци стручних већа
као и руководиоци и координатори стручних
тимова и актива.
У току школске 2012/2013.године одржано је
осам састанака Педагошког колегијума.
Први састанак Педагошког колегијума
одржан је 13.09.2012.Израђен је план рада
Педагошког колегијума за ову школску годину и
поднет извештај о раду овог органа у протеклој
школској години.Утврђен је распоред писмених
и контролних задатака(српски језик, математика,
страни језици), као и распоред одржавања
допунске и додатне наставе и конституисаних
секција. Утврђени су датуми одржавања
родитељских састанака, седница Одељенског
већа и седница Наставничког већа.Чланови Тима
за самовредновање упознали су присутне са
кључним областима изабраним за ову школску
годину-Настава и учење и Ресурси.
Други састанак је одржан 18.09.2012. у присуству
просветног саветника Рајне Нешић.Указано је на
важност прожимања и повезаности следећих
планова и извештаја.план рада Педагошког
колегијума, извештај Тима за самовредновање
за прошлу школску годину, план рада Тима за
самовредновање у овој школској години, планови
рада стручних већа, план рада за безбедност
деце и ученика.Такође је као важно истакнуто да
се са овим документима упозна Савет родитеља
и Ученички парламент.Истакнуто је да треба
покренути процедуру доношења Развојног плана
школе за период од три године.
Трећи састанак је одржан 20.09.2012. у
присуству просветних саветника Рајне Нешић и
Драгане Оцокољић.Циљ њихове посете био је
вредновање области Руковођење, а састанак је
обележила креативна дискусија свих присутних
чланова.
Четврти састанак је одржан 2.11.2012.
Представљени су видови стручног усавршавања
наставника и одабир семинара за директора
школе, стручне сараднике, наставнике у
предметној и разредној настави.Изнет је
предлог за набавку стручне литературе и нових
наставних средстава која недостају. Присутни
су упознати са радом Ученичког парламента.
Направљен је оквирни план одржавања
угледних и тимских часова за свако стручно
веће.Присутни су упознати са акционим
планом из области Самовредновање за школсу
2012/2013.годину,као и са планом рада Тима за
професионалну орјентацију.Расправљало се о
реализацији Развојног плана школе, а усвојен је и
план рада ИОП-а за ученике који раде по ИОП-у.
Пети састанак је одржан 18.12.2012.Професори
Александра Младеновић и Биљана Мрдаковић
презентовале су садржаје са посећеног
семинара Правилник о оцењивању ученика у
основној школи. Педагог Виолета Проданић
презентовала је моделе портфолија-праћење
и вредновање развоја и рада ученика. Такође
је представила обрасце за израду глобалних и
оперативних планова рада и дневних припрема
за час.Руководиоци стручних већа поднели су
извештаје о стручном усавршавању чланова
већа од почетка школске године. Руководилац
Тима за самовредновање је представио мере за
унапређење кључне области Настава и учење.
Руководилац актива за Развојно планирање
упутио је присутне у припреме за писање новог
Развојног плана школе.
Шести састанак је одржан 22.02.2013.
Представљена је анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог полугодишта, затим
мере за унапређење васпитно-образовног рада
у другом полугодишту, са посебним акцентом
на стандарде 2.3,2.4,2.6, из области Настава и
учење.Направљен је план унапређења квалитета
рада школе.Директор Снежана Ђорђевић је
известила све чланове о стручном усавршавању
сваког наставника у последње три године и да је
према тим подацима направљена база стручног
усавршавања.Свако стручно веће је изнело своју
одлуку везану за избор уџбеника за наредну
школску годину. Тим за самовредновање поднео је
извештај о вредновању квалитета рада у кључној
области Ресурси .Анализиране су почетне
активности у оквиру развојног планирања, план
треба да буде завршен до краја школске године,
а Тим је проширен новим члановима.
Седми састанак је одржан 23.04.2013.Анализиране
су активности у оквиру самовредновања, а члан
Тима Сузана Димитријевић поднела је списак
наставних средстава у матичној школи и крилним
одељењима.Педагог школе Виолета Проданић је
известила чланове о постигнутим резултатима
ученика на одржаним такмичењима, а везано
за тачку Праћење и промовисање квалитета
рада школе.Извршена је анализа успеха и
дисциплине ученика на крају трећег тромесечја.
Педагог је такође поднео извештај о раду
ментора и приправника, а учитељи су известили
о припремама припредбе и радионице за будуће
прваке.
Осми састанак је одржан 22.05.2013.
Представљен је нацрт-програм рада за наредну
школску годину,поднети су извештаји о одржаним
угледним и тимским часовима у овој школској
години и анализиране припреме за предстојећи
завршни испит. Прочитана је анализа резултата
са пробног завршног испита из српског језика
и математике, као и са композитног теста за
ученике седмог разреда.Расправљано је о
мерама за побољшање резултата.Матурско вече
за осмаке је било последња тачка;организацијом
ће се бавити одељенске старешине ученика
осмог разреда и директор школе.
Закључак овог извештаја је да су планиране
активности Педагошког колегијума за ову школску
годину реализоване без већих одступања.
Извештај о раду Наставничког већа
у школској 2012/2013. години
Наставничко веће као најважнији стручни
орган чине сви наставници, учитељи и стручни
сарадници школе. Укупан број чланова
Наставничког већа у школској 2012/13 .био је 76.
Наставничким већем руководио је директор
школе уз асистенцију школског педагога и
психолога школе. Седнице су се одржавале у
периоду између две смене. На седницама се
водио записник у посебној свесци. Записник
је водила Александра Младеновић, професор
историје.
Одлуке Наставничког већа доносиле су се
јавним гласањем, осим у случајевима друкчије
решеним у Статуту школе и Законом. Одлуке су
се увек доносиле једногласно.
У току школске 2012/13. одржано је једанаест
седница. Основни задатак био је остваривање
циљева и исхода образовања и васпитања
49
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ученика. Кроз Наставничка већа координирао
се у усмеравао рад свих других стручних тела и
наставника на унапређивању и осавремењивању
наставног процеса применом нових метода и
облика рада.
Основне теме које су разматрале и из
којих су извлачени закључци и усмерења ка
квалитетнијем и бољем раду су:
- Разматрање и усвајање Годишњег плана
и програма школе;
-
Анализа и утврђивање реализације фонда
часова редовне, додатне и допунске
наставе, изборних предмета и слободних
активности;
-
Разматрање и утврђивање релација
за извођење екскурзије, рекреативне
наставе и зимовања;
-
Разматрање и утврђивање активности
тима за самовредновање;
-
Анализа и утврђивање успеха и владања
ученика у току школске године;
-
Анализа и утврђивање
такмичењима
-
Информисање о пројекту „ Професионална
орјентација“
-
Усвајање и разматрање извештаја о
раду школе, директора школе, изведених
екскурзија, наставе у природи, зимовања,
раду библиотеке
ученика
на
Упознавање и разматрање Извештаја
о
обављеном
стручно-педагошком
надзору просветних саветника- екстерно
вредновање
50
-
Анализа завршног испита
-
Стручно усавршавање
- обавезни
стандарди за крај основног образовања и
крај првог циклуса
-
Компетенције наставника
-
Сарадња са другим школама
-
Говорило се и новом Правилнику о
оцењивању
„Службени
гласник“РС
бр.67/2013. од 31. 07. 2013.
На седници која је одржана 29. априла
2013. год. запослени у школи су се тајно
изјашњавали о кандидатима за избор
директора школе по расписаном и објављеном
конкурсу у новинама националне службе
за запошљавање „ Послови“ од 03. априла
2013.год. Ову седницу водила је Јасмина
Ђорђевић секретар школе. За директора
школе конкурисало је два кандидата Снежана
Ђорђевић и Драгослав Јовановић. Након
спроведеног тајног гласања и пребројавања
гласачких листића комисија је констатовала
да је гласање прошло регуларно и да је за
директора по трећи пут изабрана дотадашња
директорка Снежана Ђорђевић.
Осим ових стандардних тема о којима
се говорило на седницама, говорило се и о
даровитим ученицама,
новим методама
рада ,такмичењима а све у циљу унапређења
образовно васпитног рада у нашој школи.
У циљу унапређивања образовног процеса
неопходно је радити на побољшању услова
рада у школи ( опремање учионица и набавка
савремених наставних средстава, стручно
усавршавање наставника) и интензивирати
примену нових метода и облика рада односно
примењивати интердисциплинарни приступ у
настави.
Извештај о раду Одељенског већа
у школској 2012/2013. години
Седнице Одељенског већа одржане су
на почетку школске године и на крају сваког
класификационог
периода.
Руководиоци
Већа биле су Милијана Петровић, професор
разредне наставе и старешина одељења 1/1 и
Биљана Мрдаковић, професор српског језика
и старешина одељења 5/1,у матичној школи у
Баточини. Поред матичне школе седнице су по
истом распореду одржаване у школама у Брзану
и Бадњевцу.Укупно је одржано шест седница.
На првој седници,12.09.2012.године усвојен
је план рада Одељенског већа за текућу школску
годину.Утврђен је распоред редовне, допунске
и додатне наставе, слободних активности и
изборних предмета.Такође је утврђен распоред
писмених задатака, контролних и писмених
вежби, како би се избегло преклапање термина по
предметима.Постигнут је договор о екскурзијама
ученика и организовању рекреативне наставе.
На другој седници која је одржана 6.11.2012.
године говорило се о реализацији наставних
планова и програма при чему је закључено да
се наставни процес до овог периода реализовао
без већих одступања од планираног.Одељенске
старешине поднеле су извештај о успеху и
дисциплини ученика на крају првог тромесечја.
Важне тачке биле су:Уједначавање критеријума
оцењивања и Мере и поступци за побољшање
успеха. Вођа пута на реализованој екскурзији
осмог разреда, Небојша Петровић, наставник
музичке културе поднео је детаљан извештај
са екскурзије.Чланови Тима за професионалну
орјентацију су истакли да треба започети
планиране активности са ученицима седмог и
осмог разреда.
Трећа седница је одржана 25.12.2012.
године.Одељенске старешине поднеле су
извештај о успеху и дисциплини ученика на
крају првог полугодишта. Важна тачка била је
везана за реализацију наставних и ваннаставних
активности, број одржаних часова ваннаставних
активности у односу на број планираних, посебно
код допунске наставе из предмета где је уочен
велики број недовољних оцена.Извештавали су
педагог школе и предметни наставници. Чланови
Већа су тада упознати и са укључивањем
талентованих ученика у рад при Регионалном
центру за таленте у Крагујевцу.Четврта седница
је одржана 3.04.2013.године са следећим
тачкама:Успех и дисциплина ученика на крају
трећег класификационог периода, Анализа
наставних и ваннаставних активности, Анализа
сарадње родитеља и школе, Организација
предстојећих екскурзија, Резултати постигнути
на одржаним такмичењима, а као допуна дневног
реда била је тачка везана за пројекат „Талис
истраживање“ о чему је присутне известио
психолог Василије Јокнић.
Пета седница је одржана 29.05.2013.
године,пошто су се распустили ученици осмог
разреда.Педагог и одељенске старешине
осмог разреда извршили су анализу успеха и
дисциплине ученика осмог разреда на крају
четвртог класификационог периода.Издвојени су
ученици који се упућују на полагање разредног
испита и поравних испита из предмета из којих
су им закључене недовољне оцене.Утврђени
су термини за одржавање припремне наставе.
Изнети су предлози за Ђака генерације и
Спортисту генерације и донета одлука о јавном
похваљивању и награђивању одличних ученика.
Закључено је да су реализоване све наставне и
ваннаставне активности предвиђене планом и
програмом за осми разред.
Шеста седница Одељенског већа за ученике од
првог до седмог разреда одржана је 20.06.2013.
године.Извршена је анализа успеха и дисциплине
ученика на крају четвртог класификационог
периода, донета је одлука о јавном похваљивању
и награђивању свих одличних ученика, издвојени
су ученици који ће у августовском испитном
року полагати поправне испите и за које ће бити
организована припремна настава.Извршена је
анализа наставних и ваннаставних активности
и закључено је да се наставни процес у овој
школској години несметано и без одступања
одвијао.
Руководиоци Одељенског већа
51
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
у школској 2012/2013. години
Установа има Савет родитеља и у САвет
родитеља бира се по један предсатавник
родитеља ученика сваког одељења.
У школској 2012/13.год.одржано је седам
састанака асвета родитеља. састанцима је
председавао Љубодраг Јовановић – председник
Савета родитеља.
На првом састанку који је одржан у августу
родитељи су упознати са успехом и владањем
ученика на крају школске 2011/12.године као и са
резултатима завршног испита.
Такође су родитељи дали сагласност на програм
и организацију екскурзије, наставе у природи и
зимавања, као и сасгласност за излет ученика
8.разреда. Одређена је и висина дневница
наставника која износи 250,00 по ученику
плус ПДВ и 1700,00 плус ПДВ за зимовање и
рекреративну наставу. ови предлози су усвојени.
На другом састанку који је одржан у септембру
разматрао се извештај о реализацији Годишњег
плана рада школе школске 2011/12. Директорка
је присутне родитеље упознала са активностима
које су биле предвиђене као и са њиховом
реализацијом. Родитељи су дали и предлоге за
школску кухињу.
Трећи састанак одржан је 13. септембра 2012.
и на њему је разматран Годишњи план рада за
школску 2012/13.год. Виолоета Проданић школски
педагог је упознала родитеље са основним
подацима који су везани за Годишњи план рада
школе, са бројен ученика, са начином реализације
наставе, реализацијом пројекта Друга шанса,
са начином рад Ученичког парламента као и са
планаом рада Савета родитеља.
Друга тачка односила се на избор туристичке
агенције за извођење екскурзије, наставе у
природи, зимовања и излета ученика. Након
отварања понуда Савет је изабрао туристичку
агенцију „ Балканик“ из Ваљева са релацијама
које је предложило Наставничко веће. Настава
у природи биће реализована у октобру месецу
са чиме су се сагласили и сви родитељи као и о
месту извођења рекреативе наставе ) Дивчибаре
52
„ Црни врх“ – одмаралиште. Предлог за зимовање
био је Копаоник, родитељи су изабрали „Брзеће“.
Родитељи су упознати и са ценом осигурања
ученика. Компанија „ Дунав „ осигурање а цена
осигурања ће бити 200,0 по ученику. говорило
се и о увођењу дигиталног сата, коришћења
спортских терена .
У новембру одржан је четврти састанак,
овом састанку присуствовали су и ученици
Ученичког парламента Кристина Живковић и
Хелена Станковић.Родитељи су упознати са
успехом и владањем ученика на крају првог
класификационог периода школске 2012/13.
родитељи су приметили да је велики број јединица
из хемије и из енглеског језика. Директорка је
саопштила да се држе часови допунске наставе.
Прочитан је и извештај са екскурзије ученика
8.разреда,размотрен је и извештај наставе у
природи ученика од 1.до4.разреда, размотрен
је и извештај тима за самовредновање школске
2011/12.год.
Присутне родитеље директорка је упознала
и са Одлуком о забрани изласка из школског
дворишта. разлог је што је велики број ученика
каснио на трећи час а разлог је безбедност
ученика. Ужина ће се спремати у школској
кухињи у матичној школи и у Бадњевцу и Брзану.
председник Савета истакао је могућност да
се може понудити и осталим произвођачима
пецива уђу у школско двориште и продају своје
производе, са чим је и директорка сагласна, те ће
се расписати тендер. Предлог је да се јеловник
стандардизује и да се ужина плаћа недељно (
месечно ) благајнику.
Пети састанак је одржан у фебруару (
04.02.2013.) На овом састанку директорка је
присутне родитеље упознала са извештајем о
екстерном вредновању школеи указала на слабе
и јаке стране. Виолета Проданић је упознала
родитеље и са успехом ученика, са извештајем
о зимовању присутне је упознао Ненад Мркаљ
наставник физичког. Саопштен је и календар
такмичења за чколску 2012/13..
У марту је одржан шести састанак,на овом
састанку присутни су и председници Стручних
већа, родитељи су упознати са избором уџбеника
за наредну школску годину. Савет родитеља
је усвојио овај предлог о уџбеницима. Урађена
је и анкета анонимно, анкета је била везана за
самовредновање и кључну област Ресурси.
Родитељи су упознати и са иновацијама у
настави.
Седми састанак је одржан у мају када је
директорка присутне упознала са завршним
испитом школске 2012/13. године и са свим
подацима који су важни за овај испит.
САВЕТ РОДИТЕЉА
одржан 04.02.2013.године у
Основној школи “Свети Сава” у Баточини
Дневни ред;
1. Упознавање чланова Савета родитеља
са
извештајем
о
спољашњен
вредновању квалитета рада установе
– директор Снежана Ђорђевић
2. Презентација извештаја о успеху
и владању ученика на крају првог
полугодишта школске 2021/13.
3. Разматрање извештаја о реализованом
извештају
школске
2012/13.
–
наставник физичког васпитања
4. Упознавање родитеља са календаром
такмичењаза школску 2012/13.год
5. Текућа питања
Председник Савета родитеља Љубодраг
Јовановић прочитао је дневни ред и исти
ставио на гласање. Дневни ред чланови
савета су усвојили у потпуности.
1. Приступило се првој тачци дневног
реда директорка је присутне чланове
упознала са са извештајем екстерног
вредновања установе . указала је на
слабе и јаке старне. Цео извештај је
саставни део записника.
2. О другој тачки присутне је обавестила
и упознала са успехом Виолета
Проданић педагог школе. Саопштила
је кака је успех на крају првог
полугодишта и извештај је саставни
део записника.
3. Наставник
физичког
васпитања
известио јео реализованом зимовању
ученика и извештај је саставни део
записника.
Присутни родитељи су упознати и са
календаром такмичења за школску
2012/13.
Директорка је присутне родитеље
обавестила о новоотвореном објектуза
исхрану ученика у школском дворишту
о чему се расправљало на предходном
састанку.
Питања није било па се састанак
завршио у најбољем реду.
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА
РОДИТЕЉА
одржан 07.03.2013.године у
Основној школи “Свети Сава” у Баточини
Дневни ред:
1. Избор уџбеника за школску 2013/14.
2. Анкетирање чланова Савета родитеља
од стране тима за самовредновање –
област Ресурси – чланови тима
3. Настава и учење – иновације у
настави- педагог
4. Текућа питања
Поред чланова Савета родитеља
састанку
присуствују
и
сви
председници Стручних већа.
Дневни ред је стављен на гласање и у
потпуности је усвојен
Приступило се првој тачки дневног
реда.
53
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Сви председници већа прочитали су
списак уџбеника који ће се користити у
наредној школској години 2013/14.
Родитељи су упозанати са избором
уџбеника и Савет родитеља је усвојио
овај предлог.
Савет родитеља је јољ једном упознат
са кључном облашћу самовредновања
Ресурси и урадили су анкету. Анкета је
урађена анонимно.
Педагог школе је упознала родитље
са иновацијама у настави.
Један родитељ је дао предлог да се
енергетска пића избаце из киоска
који се налази у школском дворишту.
Председник савета је обецао да це се
настали проблем решети.
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА
РОДИТЕЉА
одржане у мају у
Основној школи “Свети Сава” у Баточини
ДНЕВНИ РЕД:
1. Спровђење
завршног
школској 2012/13.год.
испита
у
2. Текућа питања
Дневни ред је стављен на гласање и
једногласно је усвојен.
Диреккорка чколе је све присутне
родитеље на овој седници обавестила о
завршном испиту за ученике 8.разреда у
школској 2012/13. Пробни завршни испит
одржаће се 11.маја2012.год. док ће се
завшни испит одржати 17.јуна из српског
језика и 18.јуна из математике. Завршни
испит је обавезан за све ученике и ученици
54
су дужни да изађу на испит јер они тада
завршавају ОШ. Након завршеног испита
саопштавају се прелиминарни резултати
21.јуна, а 25. Јуна објавиће се коначни
резултати завршног испита. Након
резултата попуњава се листа жеља са
одабраним школама, 7.јула 2013.објавиће
се распоред ученика по школама,а од
8.јула до 9.јула биће први уписни круг.
Други уписни круг биће 12.јула 2013.год.
Ове школске године на завршни испит
иуацице 127 ученика осмог разреда.
Пошто није било питања састанак је након
прве тачке завршен.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА
Љубодраг Јовановић
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА
Тим за превенцију насиља и ове школске
године реализовао је све активности које су
предвиђене планом рада.Имали смо одличну
сарадњу са разредним старешинама и
наставницима грађанског васпитања као и са
осталим колегама.
Реализовали смо следеће активности:
усклађивање постојећих подзаконских
аката установе,анкетирање ученика и
наставника на тему насиља у школи,пано
презентације,отварање досијеа
ученика,припремање тема за часове
одељенског старешине на тему превенције
насиља,одржана је акција „Играј фер плеј
у школи без насиља“,чланови тима су
присуствовали семинару „Појачан васпитни рад
у школи“ и обуци наставног кадра на исту тему.
Школска година протекла је без већих
проблема,уз примену појачаног васпитног рада
и добре сарадње свих чиниоца.
Тим за превенцију и заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у
школи
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОК
ПАРЛАМЕНТА
у школској 2012/2013. години
У школској 2012/13.год. Ученички парламент
је почео са радом у септембру месецу када се
приступило формирању парламената, избору
председника парламента као и чланова који
ће сарађивати са ШО, Саветом родитеља,
директором школе и стручним већима. На првом
састанку донет је и план рада парламента и
обавезе које ће ученици имати у току школске
године.
Школске 2012/13. одржано је петнаест састанака.
Након анализе рада парламента задовољни
смо што смо веома успешно реализовали све
предвиђене активности.
У току Дечје недеље организовали смо низ
активности и акција:
-
Посета председника општине када смо
му поклонили диван пано под мотом „
Желимо да сви све чујемо и све знамо“
-
Организован је концерт ученика наше
школе где су певали, глумили
-
Организован је и међународни сајам
хране
-
Акција“ Хумано срце“
обавежтавани.
Обавештавани смо о свим актиностима
у школи, са радом свих тимова као и са
екстерном контролом која је била у нашој
школи и са извештајем након посете.
Посетили смо и предузеће „ Поли пак“
из Баточине у оквиру професионалне
орјентације. Велики број школа средњих
посетио је нашу школу па смо и о томе били
обавештени.
Редовно смо били и обавештавани о успеху
наших другара на такмичењима ( од школског
до општинског), као и пробном завршном
испиту ученика 8.разреда, композитном
тесту који су радили ученици 7. разреда и
резултатима по предметима.
Редовно смо обилазили школски простор
школског дворишта до учионица и направили
извештај који се налази у свесци парламента.
Све састанке смо редовно
ученици су редовно долазили.
одржавали,
Договорили смо се и плановима за наредну
школску годину:
-
Организована је приредба „ Ја имам
таленат“
-
Учествовали смо у прављењу јеловника
-
Сређивали смо паное и оплемењивали
школски простор
-
Одржали предавања о Сиди
-
Одржали предавања о учењу – мотивацији
и техникама успешног учења
-
Посебну пажњу је потребно посветити
обнављању школске библиотеке како би
ученици слободно време проводили у
школи, спровешћемо низ активности за
топлији пријем првака и то ћемо убацити
у наш план рада.
-
Надамо се и верујемо да ћемо наредне
школске године бити још успешнији и
спремнији за рад.
У току школске године присуствовали смо
састанцима Школског одбора,
већима (
одељенским и наставничким),састанцима
Савета родитеља. На свим овим састанцима
смо били посебно уважени и редовно
55
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Извештај о раду Комисије за културну и јавну
делатност школе у школској 2012/2013. години
Комисија за културну и јавну делатност
наше школе радила је током читаве школске
2012/2013. године и успела да реализује све
активности предвиђене планом рада.
Ова школаска година започела је свечаним
пријемом првака, па је организована приредба
у њихову част. Чланови луткарске секције су
својом представом поздравили нове ђаке наше
школе. Наставници страних језика су изузетно
занимљивом приредбом обележили Европски
дан језика.
У наставку школске године, 6. октобра,
наша школа је учествовала у обележавању
манифестације „Обредни хлебови“ коју већ шести
пут организују чланице одружења љубитеља
ручних радова „Златне руке Баточине“. Такође, у
месецу октобру уследило је обележавање Дечије
недеље које се по много чему разликовало од
досадашњих разноврсношћу програма који је
организован. Ове године неке од активности које
су по први пут организоване биле су: Сајам хране,
хуманитарана акција „Хумано срце“, аудиција за
највећи таленат „Покажи шта знаш“, јавни час
физичког васпитања, пројекција филмова за
ученике старијих и млађих разреда, као и многе
друге.
Наредног месеца планом рада Комисије
за културну и јавну делатност школе била
ја предвиђена посета Сајму књига, која је и
реализована 25. октобра 2012. године.
У месецу новембру наша школа је
била домаћин „Фестивала луткарства ученика
основних школа“, па су се чланови Комисије
потрудили да се овогпдишњи „Флуош“ реализује
на најбољи начин.
Месец децембар отпочео је обележавањем
Светског дана борбе против сиде, па је простор
школе обогаћен одоварајућим паноима, а
ученицима је организовано предавање у сарадњи
са омадином ЈАЗАС- а.
Крај првог полугодишта обележен је
акцијом „Играј фер плеј у школи без насиља“
која је подрасумевала пријатељску одбојкашку
утакмицу ученика против наставника.
Важно је нагласити да је током целог
првог полугодишта ентеријер школе био украшен
разлилитим паноима који су носили наслове
56
важних датума: Дана језика, 21. октобра...
Такође, ове школске године је наша школа
добила и „личну карту“ лепо уређен пано са
фотографијама матичне школе и свих крилних
одељења, бројем ђака и показатељима који
олакшавају сналажење.
Друго
полугодиште
отпочело
је
активностима везаним за организовање свечане
академије поводом Дана школе 27. јануара.
Овогодишња приредба је, по речима свих
присутних званица и гладалаца, у великој мери
надмашила све претходне визуелним утиском.
Месец фебруар био је резервисан
за обележавање Дана заљубљених, па је и
ентеријер школе уређен у складу са празником.
Март је био месец посвећен женама, па су
и сви панои били уређени у духу 8. марта.
У месецу априлу организивана су
предавања за ученике старијих разреда са темом
борбе против пушења, која су и била прдвиђена
планом рада Комисије.
На крају школске године, 5. јуна,
организована је приредба ученика млађих
разреда на којој су све секције показале своја
постигнућа у протеклој години. Наредног дана
сви ученици и наставници наше школе могли су
да одгледају две представе у извођењу луткара
наше школе, што је на прави начин обележило
крај ове школске године.
Током целе школске године реализована
је успешна сарадња са свим институцијама
(нарочито
Културним
центром
„Доситеј
Обрадовић“), а све активности су пропраћене и
одговарајућим вестима које су своје место нашле
на сајту школе.
Подносилац извештаја
Марија Ђокић
Извештај са републичког и међународног
фестивала луткарства
– ФЛУОШ –
одржаног у Новом Саду
18. - 20. априла 2013. године
под слоганом:
„ ЛУТКА ЈЕ НЕШТО
НАЈЛЕПШЕ “
Луткарска секција наше школе „Позориштанце
Звонце“ учествовала је на 19. Републички и 9
Међународни фестивал луткарства основних
школа (ФЛУОШ) у Новом Саду који је одржан
од 18. – 20. априла 2013. године.
Удружење војвођанских учитеља је
током марта 2013. године у склопу Календара
смотри и такмичења Министарства просвете
Републике Србије за школску 2012./2013.
год., веома успешно реализовало четири
регионалне луткарске смотре (Нови
Сад,Сомбор,Крагујевац и Ниш) у којима је своје
луткарско умеће изузетно успешно приказало
чак
25 основношколских луткарских група у две
категорије: млађи (од првог до четртог разреда)
и старији (од петог до осмог разреда).
Регионална смотра за наш округ одржана
је у Крагујевцу 9. марта 2013. године. На
такмичењу је учествовало седам школа
и приказано је девет представа; две
школе из Крагујевца и школе из: Неготина,
Севојна,Пожеге,Прањана и Баточине.
Наше „Позориштанце Звонце“ које воде
учитељице Милијана Петровић и Жаклина
Јевтић извело је представу „Приче из морске
улице“ и једногласном одлуком жирија
у саставу Вере Стојшић – Гашпаровски,
директорке ФЛУОША, Милене Гмијовић,
луткарке и Љиљане Сретеновић, представника
Министа просвете из Крагујевца добило је
диплому за најуспешнију представу у целини
у категорији старијег школског узраста.
Тиме се наше позориште пласирало по пети
пут на Републички и Међународни Фестивал
луткарства основних школа.
57
Основна школа “Свети Сава” Баточина
19. Републички и 9. Међународни фестивал
луткарства - ФЛУОШ
На Фестивал је кренуло осам ученика
чланова луткарске секције: Илија Д. Станојевић,
Огњен Филиповић, Кристина Милановић,
Магдалена Јанковић, Анастасија Велић, Јована
Станојковић, Павле Поповић и Стефан Симић у
пратњи учитељица Жаклине Јевтић и Милијане
Петровић.
Фестивал је свечано отворен
19. априла 2012. године у сали Позоришта
младих у Новом Саду у организацији Удружења
Војвођанских учитеља и Министарства просвете
и науке Републике Србије, Министарство
културе Републике Србије , Покрајинског
секретаријата за образовање АП Војводине и
управе за културу града Новог Сада.
На фестивалу је учествовало
8 школа са 50 ученика и 14 наставника и
приказано је 8 луткарских представа.
После отварања фестивала
у конкуренцији млађег школског узраста
представиле су се школе из Ирига, Сомбора,
Новог Сада и Пожеге, а за старији узраст школе
из Елемира,Сомбора, и ОШ„Свети Сава“ из
Баточине.
За доделу признања и награда
био је задужен трочлани дечји жири у саставу:
• Милена Гмијовић, учитељица
луткарка, Бечеј
• Вера Стојшић-Гашпаровски,
учитељица луткарка и
• Мирослава Грујић, педагог,
Министарство просвете
Републике Србије, Београд
• Драгана Глоговац, ( саветница
МПС ШУ Нови Сад) -пратилац
смотре као и колеге Републике
Босне и Херцеговине,
Републике Хрватске и
Републике Мађарске.
• Вера Стојшић – Гашпаровски,
луткарка и директорка
фестивала
После свих изведених
представа, жири је
одабрао две представе
које су се пласирале на 9.
Међународни фестивал.
На ово такмичење су се
пласирале школе
• Александар Лукач, ученик
осмог разреда ОШ „Јован
Јовановић Змај“ , Нови Сад
„ Прва пролетерска бригада“
из Новог Сада и „Свети
Сава“ из Баточине као и
школа из Тешњака – Босна и
Херцеговина.
• Милица Пена, ученица шестог
разреда ОШ „Јован Јовановић
Змај“ Сремска Каменица и
Након изведених представа,
жири је заседао и одлучио је
да додели:
• Драгана Грозданић, ученица
шестог разреда ОШ „Јован
Јовановић Змај“ Сремска
Каменица.
Стручни жири су чунили:
1. Стручни жири је представу, „Приче из
морске улице“ прогласио за најбољу
представу на републичкој смотри, а
ауторки Жаклини Јевтић је доделио
диплому.
2. Диплому за најбољу представу у целини
• Ана Радаковић, глумица
луткарка из Новог Сада
• Весна Ждрња, глумица, Нови
Сад
58
по одлуци стручног жирија добила
је и сарадница представе Милијана
Петровић.
3. Стручни жири је представу „Приче из
морске улице“ прогласио најбољом
представом 9. Међународног фестивала
и ауторки Жаклини Јевтић доделио
је Плакету (највише признање које
додељује Фестивал).
Чланови „Позоришта Звонце“ били су бурно
поздрављени аплаузом публике у препуној сали
Позоришта младих у Новом Саду, а они сами
нису крили велику радост и одушевљење због
освојеног првог места на Републичкој и првог
места на Међународној смотри луткарстав.
Посебно су били поносни на највише признање
Фестивала - Плакету које су добили по трећи пут
заредом као и истицањем наше школе и наших
учитељица од стране председника жирија :
„ ОШ „Свети Сава“ је по трећи пут најуспешнија
школа међу успешним школама у Србији на пољу
луткарства и то заслугом вредних и креативних
учитељица Милијане Петровић и Жаклине
Јевтић.“
У свом говору
директорка Фестивала Вера
Стојшић- Гашпаровски истакла је:
„ Великим трудом и радом ове две учитељице
успеле су да склопе вишеструке елементе важне
за добру представу, а то су: умешно одабрани
текст, добар избор ученика који могу да пренесу
одређени карактер лутака/ ликова, успешно
израђене лутке, добра анимација, добра
сценографија. Колеге које припремају луткарске
представе заслужују велику пажњу, поштовање
и велику подршку своје околине јер чине много
у развијању културе и промоције својих ученика,
школе и места, а да је то прави пут ка успеху,
показује и пример ових вредних учитељица
Жаклине и Милијане из ОШ „ Свети Сава „ из
Баточине.
Подносиоци извештаја:
Жаклина Јевтић
Милијана Петровић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАДКА
ЦРВЕНОГ КРСТА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.год.
У току школске 2012/2013.године подмладак
Црвеног крста је реализовао следеће активности:
-Одржавао своје састанке у Баточини, Бадњевцу,
Брзану.
- Са представницима Општинског Црвеног крста и
представницима МУП-а учествовао у спровођењу
активности ,,Заштитимо децу у саобраћају)ученицима подељен промо- матерјал-распореди
часова са саобраћајним правилима, постери за
сваку школу са саобраћајним правилима.
-У сарадњи са одељенским старешинама
направљена листа ученика који ће се бесплатно
хранити у школској кухињи.
-Укључили се
у активности поводом Дечје
недеље и реализацију акције ,,Деца- деци“,
,, Хумано срце“(прикупљање школског прибора,
играчака и гардеробе за ученике слабијег
матерјалног стања).
Ученицима су подељени прикупљена гардероба
и играчке.
-Спроведена хуманитарно- рекреативна трка;
крос ,,За срећније детињство“ у сарадњи са
Општинским Црвеним крстом.Том приликом је
целокупан износ за продате картице 50,00 по
ученику предато Општинском Црвеном крсту.
- Организовано предавање за ученике седмог и
осмог разреда 1.децембар – Дан борбе против
АИДС-а у сарадњи са наставницима биологије
и разредним старешинама. Том приликом
је
ученицима подељен промо-матерјал (
брошуре).У ову акцију су се заједно укључили
и Ученички парламент, ученици секције из
биологије, Вршњачки тим.
- Спроводили и учествовали на конкурсу
ликовним и литерарним радовима на тему ,,Крв
значи“ ( радови послати на конкурс у Црвени крст
Србије). Треба похвалити велики одазив ученика
у иради лиовних и литерарних радова за конкурс.
- Учестовали у обележавању Светског дана
против туберкулозе -24.март. Вођен је разговор
и са разредним старешинама да на часовима
разговарају са ученицима о овој болестинастанку,борби и лечењу туберкулозе.Ученицим
асу подељене брошуре о туберкулози.
- Спровели акцију ,,Заштитимо зубе од каријеса“
у сарадњи са одељенским старешинама од првог
до четвртог разреда( израда ликовних радова
59
Основна школа “Свети Сава” Баточина
Баточина
19.08.2013.год.
Извештај урадили представници Црвеног крста
за школу:
Станоје Стојановић и Сузана Димитријевић Баточина;
Гордана Миленковић - Бадњевац;
Душица Радосављевић - Брзан
-како да учинимо школу сигурнијим местом за
боравак.
До сада су реализоване следеће активности:
-Изабрана су школска правила
-Поново је активирана « Кутија поверења»
-У оквиру Дечије недеље одржано је предавање
о пубертету ученицима седмог разреда.
-Заједно смо радили са Ученичким парламентом
и подмлатком Црвеног крста –припремили смо
и организовали предавање поводом 1. децембраСветског дана против СИДЕ. У ту сврху су
ученици заједнички направили пано-приказ у
холу школе.
-Чланови ВТ у сарадњи са Тимом за превенцију
насиља организовали су акцију « ИГРАЈ ФЕР
ПЛЕЈ « у школи без насиља.
-Обележили смо 8. март Дан жена.
-Обележили смо највећи хришћански празник
–Ускрс.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОК ТИМА
школске. 2012/2013 године
Радили смо на томе како да смањимо насиље
у школи и да помогнемо у
‘’кризним ситуацијама’‘ ( оговарање, кошкање,
свађе...) и да мотивишемо остале ђаке да нам
се придруже у спречавању насиља.
и изложба радова на одељењу Стоматологије
Дома здравља у Баточини).
Настао је у оквиру пројекта ‘’Моја школашкола без насиља’’
Циљ пројекта а уједно и један од задатака
ВТ је да се ученици науче да не подржавају
насиље и да га, уколико је то могуће спрече
Вршњачки тим постоји већ две године,формиран је
од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Чланове су бирали сами ђаци на одељенским
састанцима са својим разредним старешинама.
Свако одељење има два представника. Све
укупно броји 24 ученика. Вршњачки тим почео
је са радом почетком октобра. Одржано је
дванаест састанака. На првом састанку донет
је План рада и чланови су били упознати са
улогом ове организације и донет је Годишњи
програм рада. Као што је и планирано чланови
ВТ редовно пролазе обуке у виду радионица које
са њима раде наставнице које воде ВТ. Урађено
је осам радионица на којима су ученици кроз игру
научили :
-шта је сарадња
-како се тимски ради
-шта су то вредности које треба ценити и
неговати
-да одбацивање више боли него песница
60
Наше вредности а и вредности које
промовишемо
су
сарадња,
међусобна
подршка и помоћ, толеранција, прихватање
различитост.
Лелица Николић
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИОП
Оперативни план рада
Стручног тима за инклузивно образовање
На нашој општини идентификован је приличан
број ученика којима је била потребна додатна
образовна , здравствена и социјална
подршка.Директор школе је образовао
Стручни тимза инклузивно образовање.Стручни
тим за инклузивно образовање чине :
школе
1. Снежана Ђорђевић, директор
2. Василије Јокнић , шк. психолог
3. Виолета Проданић , педагог
4. Александра Младеновић , проф.
историје и
5. Сузана Димитријевић , проф.
разредне наставе
Август, 2012. год. - Стручни тим за ИО
је направио Оперативни план рада који је
саставни део Годишњег плана
рада школе .
Август, 2012. год. - Извршено је
информисање Педагошког колегијума о
циљевима , садржајима обуке и активностима
након
ње као и законским
одредбама имплементације инклузивног
образовања
Август, 2012. год. - Информисање
Наставничког већа ( презентација ) о
циљевима , садржајима обуке и активностима
након
ње као и законским
одредбама имплементације инклузивног
образовања
Информисање и презентацију су извршили
чланови тимa
Септембар, 2012. год - Анализа реализације
уписа ученика у први разред и обавештење о
ученицима којима је неопходна подршкапредлог.
Шк. психолог: Василије Јокнић
Септембар,.2012. год. - Идентификација
ученика којима је потребна подршка у
образовању за све разреде наше школе и
предлагање
мера за идентификоване ученике кроз
индивидуализацију наставе и писање ИОП-а.
Све је
предложено на
седницма Одељењских већа наше школе.
Шк. психолог: Василије Јокнић
IX и X 2012. год. Праћење мера
индивидуализације наставе и ваннаставних
активности за предложене ученике
Октобар, .2012. год. - Одржан је састанак
свих чланова тимова за пружање додатне
подршке ученицима и договорено да урађене
ИОП-е проследимо Педагошком колегијуму
на усвајање а за ученике чија примена ИОП-а
захтева финансијска средства
да упутимо
писмени за Интерресорној комисији за процену
потреба за додатном образовном , здравственом
и социјалном подршком ученику.
Стручни тим за инклузивно образовање је ,
на основу вредновања тј. остварености циљева
утврђених ИОП-ом за прво полугодиште а
на предлог ИОП Тимова донео Одлуку да се
настави са даљим спровођењем рада по ИОП-у
и у другом полудодишту шк. 2012/13. године.
Одлуку којом се предлаже наставак рада по
ИОП-у су следећи ученици :
1. Ивановић Марко
2.
3.
4.
5.
III-1 по измењеном програму – уз
соматопедски и дефектолошкилогопедски третман
Петровић Милица IV-2 - по
измењеном програму за све
предмете
Мирковић Петар
V- Бадњ. - по
измењеном програму за српски
језик и математику
Николић Марија
VIII-3 - по
прилагођеном програму – слепа од
рођења
Авдула Ванеса - II разред из
Прњавора- по прилагођеном
програму
61
Основна школа “Свети Сава” Баточина
6. Авдула Андријана - III разред
из Прњавора - по прилагођеном
програму
7. Михајла Милановић - III-2 по прилагођеном програму уз
соматопедски третман
8. Миланку Симић V-2 - по
прилагођеном програму за српски
језик и математику
9. Стефана Маринковића VI-Брзан
- по прилагођеном програму за
српски језик и математику
Уједно су за сваког ученика предлагани
( исти или мало измењени ) тимови за наставак
рада по ИОП-у. ИОП тимови су вршили процену
потреба за подршком приоритетних области уз
обавезно учешће родитеља.
Формирани су тимови за пружање додатне
подршке ( ИОП тимови ) :
1
- Тим за ученика Марка Ивановић
- III-
Виолета Николић и Сузана
Димитријевић, учитељице ;Александра
Ивановић, родитељ ;Василије Јокнић,
стр. сарадник
Нина Стојановић, проф. енглеског ј.
;Милош Митровић, вероучитељ
- Тим за ученицу Милицу Петровић IV-2
Драгана Крстић, учитељица ;Марија
Петровић, родитељ ;Василије Јокнић,
стр. сарадник
Нина Стојановић, проф. енглеског ј.
;Милош Митровић, вероучитељ
- Тим за ученика Петра Мирковића VБадњ.
Марија Караић , одељ.старешина,;
Радојка Мирковић , родитељ ;Виолета
Проданић , стр. сарадник
Жикица Братковић ,наст. српског
језика ;Снежана Иветић, проф.
математике
- Тим за ученицу Марију Николић
VIII-3
62
Јадранка Вељковић, одељ. старешина
; Даца Николић, родитељ; Виолета
Проданић , стр. сарадник; Ивана
Ђуричковић , проф. српског ј.;Снежана
Стаменкови, наст. биологије; Даринка
Павловић, наст. географије ;Виолета
Милентијевић, проф. енглеског
ј.;Снежана Голубовић, проф,. нем. ј.;
Драгослав Јовановић, проф. физике;
Александра Младеновић , проф.
историје;
Марија Милутиновић ,наст. ТО ,
Димитријевић Дарко,наст. ликовне
културе ;Мркаљ Ненад ,проф. физичког
васпитања
- Тим за ученице Ванесу и Андријану
Авдула II и III разред из Прњавора
Драганка Јанковић, учитељица ;Рагип
Бериша, родитељ ; Василије Јокнић, стр.
сарадник
- Тим за ученика Михајла Милановић III-2
Душанка Стојановић, учитељица
;Снежана Марковић, старатељ, (
хранитељска породица) ;Василије
Јокнић, стр. сарадник
Нина Стојановић, проф. енглеског ј.
- Тим за ученицу Слађану Симић V-2
Миомир Станковић , одељ.старешина
;Виолета Симић , родитељ ;Виолета
Проданић , стр. сарадник;
Биљана Мрдаковић ,проф. српског
језика ;Валентина Николић, проф.
математике
- Тим за ученика Стефана
Маринковића VI-Брзан
Снежана Стаменковић , одељ.
старешина ;Слађан Маринковић ,
родитељ ;Виолета Проданић , стр.
сарадник;
Славка Морача ,проф. српског језика
;Јована Недић , проф. математике
- Родитељи су на почетку рада по ИОП-у дали
сагласност за спровођење ИОП-а и непосредну
подршку за сарадњу у тиму.
- У току рада , где је примена ИОП-а захтевала
још нека финансијска средства , школа је
упућивала писмени захтев Интерресорној
комисији за процену потреба за додатном
образовном,
здравственом
и
социјалном
подршком ученику.
Тимови за пружање додатне подршке
ученицима су израђивали ИОП-е, достављали
их нашем Тиму да их проследимо Педагошком
колегијуму на усвајање.
Током 2012/13 . год. - Успостављана је сарадња
са установама, удружењима и појединцима у
циљу унапређивања инклузивног образовања
Тимови у школи су, од почетка школске
године радили са наведеним ученицима.
Негде се радило по прилагођеном програмом а у неколико случајева и по измењеном.
Интерресорне комисије за процену потреба
за додатном образовном , здравственом и
социјалном подршком ученика одобравале су
рад по измењеном програму.
- Родитељи односно старатељи су давали
сагласност за спровођење ИОП-а и непосредну
подршку уз сарадњу у тиму.
- Где је примена ИОП-а захтевала финансијска
средства , школа је упућивала писмени захтев
Интерресорној комисији за процену потреба
за додатном образовном , здравственом и
социјалном подршком ученику.
- На предлоге тимова за пружење додатне
подршке ученицима и на основу вредновања
тога рада, уз сагласност Стручног тима за
инклузивно образовање Педагошки колегијум
је доносио одлуку о примени, изменама и
допунама ИОП-а или престанку потребе за
ИОП-ом
за додатном образовном, здравственом и
сосијалном подршком ученицима.
Интерресорна комисија је за ученике одредила
разне врсте подршке и предложила за неке и
рад по измењеном програму
Одмах у септембру ступили смо у преговоре
са Специјалним основним школама у Крагујевцу око пријема предложених ученика.
За Ивановић Марка , родитељи су се
определили за наставак дефектолошког и
соматопедског третман
у Школи са домом
ученика оштећеног слуха у Крагујевцу.
Родитељи воде дете два пута недељно на третмане.
Редовно похађа наставу у целодневном боравку
и присуствује са мајком часовима колико може.
За Николић Марију VIII-3 , осим предложених
активности, договорена је посета и повремени
боравак у Школи за ученике оштећеног вида »
Вељко Рамадановић « у Земуну да је што више
помогнемо у осамостаљивању. Родитељи су
пристали али дете није хтело тако да се од те
помоћи засада одустало а све остале услуге
је добило.Полагала је завршни
испит
по
прилагођеном програму и уписала средњу школу.
За Петровић Милицу IV-2 и Мирковић Петра
V- из Милатовца настављен је рад по ИОП-у са
измењеним програмом.
Учитељи и наставници су углавном , за
ученике са тешкоћама у учењу , закључивали
двојке и сви ученици који су радили по
ИОП-у су завршили одговарајући разред и
прешли у наредни.
Од идуће школске године наставиће се рад
са овим ученицима такође по ИОП-у.
Тим за инклузивно образовање
- Школа је упућивала захтеве
Интрресорној комисији за процену потреба
63
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ИЗВЕШТАЈ CA EКСКУРЗИЈА
за школску 2012/2013. годину
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
I РАЗРЕДА
У среду, 29 . маја 2013. године, реализована
је екскурзија ученика I разреда на релацији:
Крагијевац,Топола, Опленац, пећина Рисовача,
Аранђеловац, Буковичка бања.
Ученици су се окупили по предиђеној
сатници испред школе и сачекали су долазак
аутобуса
са
ученицима из Брзана. На
екскурзију је кренуло 82 ученика првог разреда
из Баточине, Брзана и Бадњевца у пратњи
разредних старешина Милијане Петровић,
Снежане Станојевић, Оливере Ђокић, Сузане
Димитријевић и Зоре Милојевић. Након
извршене
саобраћајно-техничке
контроле
аутобуса од стране припадника саобраћане
полиције, аутобуси су пут Крагујевца кренули у 8
часова као што је и предвиђено. У Крагујевцу смо
посетили Природно- математички факултет који
поседује богато опремљен простор акваријумима
и рибама из разних делова света.Ученици су по
први пут видели пиране као и рибе из далеких
океана.
Пут нас је даље водио до Тополе где смо
обишли Опленац и шетали парком. Боравак на
чистом ваздуху и спортско- рекреативни програм
предвиђен за боравак у природи пријали су како
ученицима, тако и наставницима.
У послеподневним часовима ученици
и наставници су обишли пећину Рисовачу и
упознали се са њеним знаменитостима.Остатак
дана провели смо у шетњи парком Буковичке
бање у Аранђеловцу и спортско- рекреативним
анимацијама које су организовали наставници.
У 17 часова је уследио повратак у Баточину.
У повратку смо обишли спомен – парк Шумарице
у Крагујевцу, а затим су се ученици одмарали и
освежили. Након паузе кренули смо пут Баточине
64
и у 19 часова смо стигли.
Сви ученици као и наставници били су
задовољни релацијом и
реализацијом
екскурзије као и богатим програмом обиласка
интересантних места. У току реализације нису
примећени никакви проблеми тако да су на
крају дана наставници констатовали да су сви
образовно – васпитни задаци предвиђени за
екскурзију реализовани у потпуности. Екскурзија
је изведена професионално и испунила је
очекивања свих учесника.Ученици су обновили
знања из српског језика,света око нас, народне
традиције,веронауке, музичке и ликовне културе
и физичког васпитања тако да су испуњени
сви образовно – васпитни циљеви за шта су
били задужени директор школе,стручни вођа и
професори разредне наставе.
Ученици су показали велику коректност
и озбиљност као и висок степен дисциплине тако
да никаквих проблема није било што заслужује
сваку похвалу.
Извођач екскурзије туристичка
агенција“ Балканик“ у потпуности је одговорила
на захтеве предвиђене планом и програмом,
а њихово особље ( водич и возачи аутобуса)
заслужују сваку похвалу.
Подносилац извештаја:
Снежана Станојевић,
професор разредне наставе
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
II РАЗРЕДА
Екскурзија другог разреда је реализована на
релацији : Баточина -Ђунис (манастир Ђунис) –
Алексинац – Сокобања –Баточина , у четвртак,
30. маја 2013.године.
Ученици из Баточине су се окупили у
7:30 часова испред школе и сачекали долазак
аутобуса са ученицима из Бадњевца. Из
Баточине је кренуло два аутобуса пут Ђуниса у 8
часова. Први аутобус са ученицима из Бадњевца
, ученицима II/1 и водичем , упутио се пут
Брзана где су чекали ученици са учитељицом
Душицом, а други , са ученицима II /2 и II /3 нас
је сачекао испред ресторана Капија Шумадије.
На екскурзију је кренуло 83 ученика у пратњи
разредних старешина Драгице Прешић, Мирјане
Јанкоски, Жаклине Јевтић, Горице Добричић,
Љиљане Крстић и Душице Радосављевић.
У манастир Ђунис стигли смо у 9:30
часова. Ученици су упознати са откривањем
манастира на један чудесан начин. Пошто је
Пресвета Богородица срела девојчицу по имену
Милојка која је кренула да на постојећем извору
захвати воде, показала јој је где треба подићи
цркву.Посебно интересантан и драгоцен је
један овећи камен који је по предању бацила
Богородица, показавши место где је требало
саградити цркву њој посвећену. Поред цркве
налази се чудотворни извор са бунаром, чија
вода има моћ исцељења.
После духовног окрепљења наставили смо
пут Сокобање . Прошавши Алексинац , уживали
смо у прелепом пејзажу Бованског језера.У
Сокобању стигли смо у 12:15 часова.
Послеподневне часове у Сокобањи провели
смо у шетњи градом разледајући културноисторијске споменике : турско купатило познатије
као ,,Амам“,Галерију -Легат , Милошев конак и
у централном парку, где су смештени : забавни
парк за децу, инхалаторијум и многе стазе за
шетњу. Веома нам је пријао боравак на чистом
ваздуху. Киша која је ускоро почела да пада није
успела да поквари расоложење ученика. По
престанку кише, остатак времена ученици су
провели у куповини сувенира и у игри.
Повратак у Баточину уследио је у 17
часова. У повратку смо одвезли ученике у Брзан и
у 19:10 часова стигли смо у Баточину.По изласку
ученика из Баточине , ученици из Бадњевца су
превезени истим аутобусом до свог места.
Сви ученици и наставници били су
задовољни релацијом и реализацијом екскурзије.
У току екскурзије није било никаквих проблема и
сви образовно - васпитни задаци предвиђени за
екскурзију су у потпуности реализовани. Ученици
су обновили стечена знања како из обавезних
предмета тако и из изборних и испуњени су сви
образовно – васпитни циљеви, захваљујући
директору школе, стручном вођи и професорима
разредне наставе.
Ученици су били дисциплиновани ,
расположени и задовољни , тако да никаквих
проблема није било.
Извођач екскурзије туристичка агенција
,,Балканик“ је у потпуности испунила захтеве
предвиђене планом и програмом.
Подносилац извештаја:
Мирјана Јанкоски
наставник разредне нставе
65
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
III РАЗРЕДА
Једнодневна екскурзија ученика III разреде
OШ „Свети Сава“ у Баточини организована у
сарадњи са туристичком агенцијом „Балканик“
из Ваљева и изведена је 31. мaja 2013.године на
релацији:
Баточина -Београд -Баточина.
Поред III разреда из Основне школе
„Свети Сава“ на екскурзију су кренула и сва
комбинована одељења из Кијева , Доброводице,
Црног Кала, Брзана, Жировнице, Прњавора и
Милатовца.
У 8 h кренули смо пут Београда. Прво
смо посетили Ваздухопловни музеј у Сурчину
где смо се упознали са разноврсним типовима
авиона.
После музеја посетили смо фудбалски
стадион Маракана, где смо се упознали са
трофејима клуба Црвена Звезда .Ученици су
имали прилику да седе и ложи са које се пружа
поглед на цео стадион и осете чари гледања
утакмице уживо.
Након посете „Маракани“ , кренули смо
на Калемегдан.Ученици су уживали у игри у
калемегданском парку .Након краћег предаха
у овом парку, посетили смо Зоолошки врт.
Ученици су уживали посматрајући разноврсни
животињски свет.
Договор је био да се у 17 и 20 крене из
Београда. На договореном месту су нас чекали
аутобуси и ми смо кренули за Баточину. У
Баточину смо стигли у 19 и 30. Сви ученици из
који нису из Баточине су одвежени аутобусима
до својих села.
Екскурзија је протекла без икаквих
проблема на задовољство свих нас.
Сарадња са водичем из агенције је била
одлична.
Испуњени су сви образовно – васпитни
циљеви за шта су били задужени директор
школе,стручни вођа и професори разредне
наставе.
Подносилац извештаја:
Љиљана Трунић, наставник разредне нставе
66
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
IV РАЗРЕДА
Једнодневна ђачка екскурзија четвртих
разреда реализована је 29. априла 2013.
године на релацији : Баточина – Крушевац
( обилазак
цркве
Лазарица, манастир
Љубостиња, Врњачка Бања, манастир Жича)
– Баточина.
У извођењу ове екскурзије учествовала сам
као стручни вођа путовања а по Решењу
директора школе од 24.05.2013. године.
Садржаји екскурзије остварују са на основу
Годишњег плана рада школе за школску
2012/13.годину.Извођење екскурзије
је
договорено са агенцијом » Балканик « из
Ваљева .
Све претходне припреме у вези са
извођењем екскурзије урађене су у складу
са Правилником о извођењу екскурзије.
Због безбедности путовања , пре поласка
, изврешени су сви потребни предгледи од
стране саобраћајне полиције из Баточине.
Реализација екскурзије је текла по
предвиђеном плану и програму.
Из Баточине смо кренули у 8 часова , 2
аутобуса са клима уређајима, са водичем из
агенције тако да је путовање било пријатно.
Прво смо свратили у Крушевац где смо
обишли цркву Лазарицу.
Она је у центру град а здужбина је
кнеза
Лазара. Рађена је у моравском стилу а поред
цркве је споменик кнезу Лазару.У њој је
причешћена српска војска пред полазак у бој
на Косову.
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ V
РАЗРЕДА
После тога обишли смо манастир Љубостињу
задужбину кнегиње Милице.Ту су сахрањене
кнегиња Милица и Јефимија.
Извештај са екскурзије 5.разреда
Дана 30.05.2013. године реализована је
једнодневна екскурзија на релацији БаточинаНиш- Нишка бања-Баточина.
Из Баточине смо пошли изузетно конфорним
аутобусима у 8 часова на екскурзију је пошло
104 ученика 5.разреда у пратњи одељенских
старешина (Биљана Мрдаковић, Миомир
Станковић, Валентина Николић, Јелена Грбовић
и Марија Караић) ,водича из агенције Балканик и
вође пута.
Прво одредиште нам је био логор Црвени крст
у близини Ниша где су нам кустоси испричали
историјат и значај места на ком смо се нашли.
После логора отишли смо у Археолошки музеј
који се налази у центру Ниша где су ученици били
упознати са најранијом прошлошћу овог краја.
После обиласка музеја били смо на Нишкој
тврђави где су ученици добили мало дужу паузу
за одмор.
Пре одласка на крајње одредиште у Нишку бању
обишли смо и Ћеле кулу где су ученици чули
понешто из једног од најважнијих периода у
националној историји.
у Нишкој бањи смо провели једно прелепо
поподне и ту су ученици имали највише слободног
времена.Веома је битно рећи и то да су ученици
све време били у пратњи и под надзором својих
одељенских старешина. Програм путовања је у потпуности испоштован
(посета Медијани замењена је обиласком
Археолошког музеја) и важно је и то да је сатница
поштована стриктно а да су се сви договори
постизали лако и сарадња међу свим колегама
и представницима агенције је заиста била на
веома високом нивоу.
У Баточину смо стигли у планирано време нешто
мало пре 20 часова изузетно задовољни и
ученици и наставници.
Екскурзија се може оценити као изузетно
успешна.
Љубостиња је женски манастир који чува и
одржава око 50 монахиња.
У 11,30 кренули смо за Врњачку Бању , која
је симбол бањског туризма.
Овде смо одморили и забављали
часова.
до 16
У повратку смо обишли манастир Жичу. Ово
је задужбина Стевана Првовенчаног. У њој
је крунисано 7 српских краљева.Манастир
припада Рашкој школи.
У Баточину смо стигли у планирано време.
Постављени васпитно – образовни
циљеви и задаци екскурзије у
потпуности су реализовани. На
посећеним местима су о значајним
догађајима из историје говорили
кустоси или водич екскурзије. Све је
протекло у најбољем реду тако да
су и ученици и наставници били
задовљни.
Ученици су се придржавали правила
понашања на екскурзији и никаквих
проблема није било.
После изведеног путовања са
представником туристичке агенције
сачинила сам забелешку о извођењу
путовања а после сам урадила овај
Извештај који подносим директору
школе.
Ученици су задовољни превозом,
посећеним местима , атмосфером и сматрају
да је екскурзија веома успешно изведена .
У Баточини, 30.05. 2013. година
Вођа пута,
Славка Морача
67
Основна школа “Свети Сава” Баточина
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
VI РАЗРЕДА
13. и 14. маја 2013. године реализована је
екскурзија шестог разреда из матичне школе и
школа у Брзану и Бадњвцу. Екскурзија је изведена
преко агенције „Балканик“ из Ваљева,
а са ученицима су пошли вођа пута, наставник
Небојша Петровић, одељенске старешине
Виолета Милентијевић, Александра Младеновић,
Валентина Радевић, Славка Морача и
Данило Џудовић, као и Марко, представник
агенције.
Напуту ка Златибору обишли смо Овчар бању и
манастир Благовештење. Време које је предвиђено у овом туристичком месту због временских
услова ђаци са наставницима нису провели у
шетњи и разгледању, већ су склониште од кише
пронашли у неком од многобројних локала и
посластичарница. Са Златибора смо отишли на
Тару, где смо се
сместили у хотел „Бели бор“. Након вечере
уследио је одлазак у дикотеку где смо се сви
лепо провели.
Сутрадан нас је изненадио снег усред маја. 14.
мај је обелжила посета Мокрој гори, где смо се
возили возићем „Ћира“. На свакој од осам станица,
колико има Шарганска осмица, задржали смо се
довољно дуго да нашу екскурзију оплеменимо
низом прелепих фотографија. Затим смо
посетили Дрвенград, а заклон од кише пронашли
у биоскопу, где смо гледали филм нашег чувеног
редитеља Емира Кустурице. Затим је следила
посета манастиру Рачи.
После посете манастира, вратили смо се у хотел
„Бели бор“, где смо ручали и мало одморили.
Мало касније смо се упутили ка Ваљеву, где смо
срели ученике 7. Разреда са својим одељенским
старешинама.
У 21 час стигли смо у Баточину испред школе,
одакле су аутобуси кренули претходног дана.
Ако изузмемо ниске температуре и кишу, а у први
план ставимо добро дружење, веселу атмосферу
и чињеницу да није било никаквих инцидената,
закључак је да је екскурзија била занимљива и
68
успешно реализована.
Подносилац извештаја
Вођа пута, наст. Небојша Петровић
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
VII РАЗРЕДА
Дводневна ђачка екскурзија седмих
разреда реализована је 24. и 25. априла 2013.
године на релацији : Баточина – Бранковина –
Ваљево - Троноша – Тршић - Бања Ковиљача
– Шабац - Београд – Баточина.
У извођењу ове екскурзије учествовао сам
као стручни вођа путовања а по Решењу
директора школе од 10.04.2013. године.
Садржаји екскурзије остварују са на основу
Годишњег плана рада школе за школску
2012/13.годину.Извођење екскурзије
је
договорено са агенцијом
» Балканик « из Ваљева .
Све претходне припреме у вези са
извођењем екскурзије урађене су у складу
са Правилником о извођењу екскурзије.
Због безбедности путовања , пре поласка
, изврешени су сви потребни предгледи од
стране саобраћајне полиције из Баточине.
Реализација екскурзије је
предвиђеном плану и програму.
текла
по
На екскурзију је кренуло 87 ученика из 5
одељења
наше
школе са одељењским
старешинама и вођом пута. По одељењима то
је изгледало овако:
VII-1
одељењски старешина Марија Ђокић
22 ученика
VII-2 одељењски старешина Александра
Младеновић 17 ученика
VII-3 одељењски старешина Виолета
Милентијевић
18 ученика
VII-Бад. одељењски старешина Владинир
Милутиновић 14 ученика
VII-Брз. одељењски старешина Марија
Милојевић
16 ученика
Вук, велики
српски
реформатор, хром
од детињстава и нежног здравља био је
претежно самоук. Посебан значај има за
азбуку и сакупљање народних умотворина .
После одмора путовање смо наставили посетом
Бањи Ковиљачи. Ова бања својом лепотом и
лековитим својствима воде веома је посећена.
Ручали смо и из Бање Ковиљаче кренули смо
за Београд.
Из Баточине смо кренули у 7 часова , 2
аутобуса са клима уређајима, са водичем из
агенције и лекаром пратиоцем тако да је
путовање било пријатно.
У Београду смо обишли Калемегдан – тврђаву
која је формирана као комплекс одбрамбеног
карактера од I до XVIII века .
У Београду смо посетили и Спомен – храм
Светог Саве, велелепну грађевину чија је
унутрашњост још у изградњи.
Кратако одмор смо направили у Аранђеловцу
( Буковичкој бањи ).
Из Београда смо се вратили за Баточину, где
смо стигли у предвиђено време.
Прво смо свратили у Бранковину где смо
посетили гроб наше највеће песникиње
Десанке Максимовић.Посетили смо музеј и
школу где је она учила са намештајем из тог
доба ( скамије , перо, мастило , прут . )
Ту смо посетили и цркву у чијој порти су
земни остаци великани тог доба. Све ово чини
целину која сведочи о духовном , просветном
и културном богатству овог питомог села
надомак Ваљева.
Из Бранковине смо отишли у Ваљево где
смо посетили Муселимов конак - музеј
посвећен I српском устанку у чијем подруму
су воштане фигуре Алексе Ненадовића и
Илије Бирчанина.
Обишли смо
стару чаршију Тешњар
трговачко и занатско средиште са ниским
зградама , аутентичним из прве половина XIX
века.
Вечерали смо и ноћили у хотелу « Нарцис
« где је била и организована забава у
дискотеци до 23 сата.
После доручка кренули смо ка Лозници
где смо
посетили
манастир
Троношу
,задужбину краља Драгутина , и « Капелу са
манастирском чесмом девет Југовића «.
Следила је посета Тршићу , родном месту
Вука Стефановића Караџића.
Постављени васпитно – образовни
циљеви и задаци екскурзије у
потпуности су реализовани. На
посећеним местима су о значајним
догађајима из историје говорили
кустоси или водич екскурзије. Све је
протекло у најбољем реду тако да
су и ученици и наставници били
презадовљни.
Ученици су се придржавали правила
понашања на екскурзији и никаквих
проблама није било.
Сви ученици су били здрави и
није било потребе за интервенцијом
лекара (ситне потребе узимања
таблетица против повраћања ).
После изведеног путовања са
представником туристичке агенције
сачинио сам забелешку о извођењу
путовања а после сам урадио овај
Извештај који подносим директору
школе.
О квалитету извођења екскурзије и пружених
услуга оцену су дали и ученици кроз Анкету
после изведене екскурзије.
Ученици су оценама од 1 до 5 процењивали :
- Превоз и путовање аутобусом
- Смештај, хотел и исхрану
- Посећена места, водич, кустоси н сл.
- Шта им се највише свидело и
69
Основна школа “Свети Сава” Баточина
- Шта би променили и побољшали а
-
на крају су дали
Целокупну оцену екскурзије
Смештај и боравак у Ваљеву је био изузетан.
Посебно су ученици истакли посету Храму
Светога Саве и обилазак Калимегдана.
Екскурзија у целини од стране ученика је
оцењена максималном оценом 5 ( средња
оцена је 4,61 тј. 5).
У Баточини, 29.04. 2013. година
Стручни вођа путовања :
Василије Јокнић
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
VIII РАЗРЕДА
Ekskurzija je realizovana od 23. eg do 25. og
septembra 2012. Na ekskurziju je pošlo 108 učenika
iz svih odeljenja škole. VIII 1,2,3, Badnjevac I Brzan.
Uz svoja odeljenja bile su razredne starešine
Golubović Snežana, Milutinović Marija, Veljković
Jadranka,
(Milutinović Vladimir) Jović Marija,
Jovanović Dragoslav, a kao vodja puta nast.
Nebojša Petrović.
Organizator putovanja je Turistička agencija
Balkanika
koja je sa
svoja 2 autobusa od 62i 58 sedišta , potpuno
ispravnim I veoma dobro opremljenim za duga
putovanja (klima, mikrofon , CD, video)
svoja 2 vozača I vodičem , popularnim Markom
koji su svojom ljubaznošću I sposobnostima učinili
70
sve da naše putovanje obilasci I boravak budu što
uspešniji I udobniji. U tome su u potpunosti uspeli.
23. septembra u 7 h sa realizovanim spiskovima ,
rešenjima o putovanju I planom ekskurzije pošli
smo iz Batočine. Toga dana obišli smo Zamak
Dundjerski. Kustos u dvorcu nam je objasnila sve o
zamku a učenici su s pažnjom pratili . Šteta je što u
Zamku nedostaju mnogi eksponati koji su odneti u
pljački pre izvesnog vremena. Veliku paznju učenika
izazvala je poseta Zobnatici , razgledanje vrhunskih
konja I ždrebadi bilo je za njih veoma interesantno.
Na Paliću su takodje razgledali životinje svih vrsta
, a slobodno vreme su proveli u šetnji, ili su vozili
bicikle na 4 točka I kupovali suvenire. Palić je
izuzetno sredjen I svima je to zapažanje bilo glavno
u opisu tog popodneva. Uveče smo došli u Suboticu
gde smo večerali I smestili se u hotel Patria. Hotel
je sa 4 * I opravdao je u potpunosti ugled koji ima.
Učenici su bili oduševljeni čistoćom I lepotom soba.
Svaka soba opremljena je po najsavremenijim
standardima.
Odlazak u diskoteku bio je organizovan samo za
učenike naše škole a pošli su svi učenici I nastavnici.
Učenici kojima je prethodnog dana bilo loše (mučnina
, glavobolja , pospanost I slično ) ostali su u hotelu
pod nadzorom I pažnjom.
24. septembra jutro je započelo šetnjom I obilaskom
Subotice , bili smo u Muzeju grada a onda se pošlo u
Sombor, obilazak Sombora pa Novi Sad šetnja , ručak
I obilazak Petrovaradina. Nakon divnog pogleda
panorama Novog Sada I zalaska sunca smestili
smo se u hotel Novi Sad. Posebno je potrebno istaći
perfektan prijem osoblja hotela I njihovo zajedničko
dežurstvo sa našim nastavnicima (na hodniku I
celom hotelu) da budemo što disciplinovaniji a I da
nam što više pruže u usluzi.
Odlazak u diskoteku bio je organizovan samo za
učenike naše škole a pošli su svi učenici I nastavnici.
Učenici kojima je prethodnog dana bilo loše (mučnina
, glavobolja , pospanost I slično ) ostali su u hotelu
pod nadzorom I pažnjom.
25. septembar ispunjen je posetom kući Jovana
Jovanovića Zmaja, Prirodnjačkog muzeja Novi
Sad, a Zatim se pošlo ka Sremskim Karlovcima I
manastiru Krušedol.
Zajedničko za sve obilaske je da smo imali izuzetne
vodiče I pažnju učenika, a često se čulo da su učenici
komentarisali da je bilo interesantno, super, mnogo
im se svidelo, baš je dobro da smo ovo videli…
Iz ovog izveštaja potkrepljenog mišljenjima: osoblja
agencije, nastavnika, učenika
ZAKLJUČAK JE
da je ekskurzija u potpunosti ispunila naše planove I
očekivanja, a da je protekla bez I jednog najmanjeg
problema I u veoma dobrom raspoloženju.
Подносилац извештаја
Вођа пута, наст. Небојша Петровић
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВЕДЕНОЈ РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ
УЧЕНИКА ОД I ДО IV РАЗРЕДА
Рекреативна настава
ученика
нижих
разреда разреде OШ „Свети Сава“ у Баточини организована у сарадњи са туристичком
агенцијом „Балканик“ из Ваљева и изведена је
на Дивчибарам, у хотелу Маљен у две смене и
то од 29. IX - 6. X, а друга смена од 6. X - 13. X
2012.године.
У првој смени на рекреативну наставу је
кренуло 95 ученика I/1, II/2, II/3, IV/2, IV/3 и I и
IV разред из Бадњевца , 6 наставника: Милијана
Петровић, Жаклина Јевтић, Горица Добричић,
Драгана Крстић, Драгица Митић и Горица
Младеновић, а у другој смени било је 87 ученика
I/2, III/1, III/3, IV/1 и ученици од I - IV разред из
Бадњевца, Жировнице Прњавора, Кијева и
Брзана 9 наставника: Оливера Ђокић, Љиљана
Трунић, Виолета Николић, Дана Стојановић,
Љиљана Крстић, Гордана Миленковић, Драганка
Јанковић,Светлана
Милојевић и Душица
Радосављевић.
У 11 30 h ученици су кренули пут Дивчибара
испраћени од стране родитеља и директора
школе Снежане Ђорђевић.Током путовања у
Чачку је направљена поличасовна пауза за
освежење ученика и наставника.
Путовање аутобусима било је веома удобно за
шта су се потрудили возачи поменуте агенције.
На Дивчибаре смо допутовали око 16
h и сместили смо се у дечје одмаралиште
„Црни врх“. И поред одличних услова које
је нудило одмаралиште, другог дана смо се
преместили у хотел Маљен јер у одмаралишту
није било довољног капацитета воде. Особље
одмаралишта заслужује сваку похвалу јер се
веома ангажовало и помогло нам је приликом
премештања из одмаралишта у хотел.
Хотел Маљен је са дугогодишњом традицијом,
а крајем 2011. године је потпуно реновиран у
складу са потребама данашњих гостију. Хотел
Маљен у својој понуди располаже са 120 лежаја
распоређених у 60 соба, све собе су опремљене
купатилима, а гостима је на располагању сала за
ручавање капацитета 120 места, са комплетном
пратећом опремом погодном са реализацију
наставе. За тренутке уживања у приземљу хотела
налази се посластичарница.О здравственом
стању ученика бринуо се лекар у објекту.
Дневни режим дана изгледао је овако: устајање,
доручак, настава, шетње и упознавање Дивчибара, њених природних лепота и знаменитости,
ручак, слободно време, настава, ужина, спортске
активности, вечера, вечерње активности,
припрема и одлазак на спавање.
Амбијентална настава и пригодно предавање
рекреатора приликом шетњи и обиласка
Краљевог стола, Голупца, Црног врха, Великих
плећа, Ски стазе, учаницима је систематизовало
знања стечена из свих образовних предмета које
изучавају.
Током вечерњих активности у којима су сви
ученици узимали учешће као што су шиз
фриз,покажи шта знаш, маскенбал, игре
без граница и др. остварен је циљ ширења
другарства,пријатељства међисобне сарадње и
уважавања.Ученици су изражавали одушевљење
и задовољство током вечери. Вожња туристичким
возићем нарочито је пријала ученицима.
Осмог дана, а након ручка, кренули смо у
Баточину у 14 h. У току путовања имали смо
получасовну паузу како би деца ужинала и
освежила се. У Баточину смо стигли око 18 h као
што је и предвиђено.
Ученици и наставници друге смене кренули
су пут Дивчибара 6. X у 8 h и на одредиште су
стигли у 12 30 h. Боравак и свкодневне активности
су биле потпуно исте као и код прве смене. Све
образовно –васпитне задатке су испунили у
потпуности као што су и предвидели.
Треба напоменути само да је друга смерна у
71
Основна школа “Свети Сава” Баточина
повратку каснила због заустављања саобраћаја
и организовања ауто – трка које су реализоване
на Дивчибарама.
Они су кренули у 18 h, а планирано је у 12 h
и у Баточину су стигли у 21 h.
Рекреативна настава је изведена
професионално и испунила је очекивања
свих учесника.Ученици су обновили знања из
српског језика,природе и друштва, народне
традиције,веронауке, музичке и ликовне културе
и физичког васпитања тако да су испуњени сви
образовно – васпитни циљеви за шта су били
задужени директор школе и професори разредне
наставе.
Ученици су показали велику коректност и
озбиљност као и висок степен дисциплине тако
да никаквих проблема није било што заслужује
сваку похвалу.
Извођач рекреативне наставе
туристичка агенција“ Балканик“ у потпуности
је одговорила на захтеве предвиђене планом и
програмом, а њихово особље ( водич и возачи
аутобуса) заслужују сваку похвалу.
Подносиоци извештаја:
Милијана Петровић,
професор разредне наставе
Оливера Ђокић,
професор разредне наставе
72
АНАЛИЗА УСПЕХА
I класификациони период школске
2012/2013
73
Основна школа “Свети Сава” Баточина
74
75
Основна школа “Свети Сава” Баточина
76
АНАЛИЗА УСПЕХА
Крај првог полугодишта школске
2012/2013
77
Основна школа “Свети Сава” Баточина
78
79
Основна школа “Свети Сава” Баточина
80
АНАЛИЗА УСПЕХА
III квалификациони период школске
2012/2013
81
Основна школа “Свети Сава” Баточина
82
83
Основна школа “Свети Сава” Баточина
84
АНАЛИЗА УСПЕХА
Крај другог полугодишта школске
2012/2013
85
Основна школа “Свети Сава” Баточина
86
АНАЛИЗА УСПЕХА
И ВЛАДАЊА
УЧЕНИКА НА КRAЈУ
VIII РАЗРЕДА
школске 2012/2013. године
87
Основна школа “Свети Сава” Баточина
88
89
Основна школа “Свети Сава” Баточина
90
АНАЛИЗА УСПЕХА И
ВЛАДАЊА УЧЕНКА
ОД I - VIII РАЗРЕДА НА КРАЈУ
школске 2012/2013 године
91
Основна школа “Свети Сава” Баточина
92
93
Основна школа “Свети Сава” Баточина
АНАЛИЗА
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Анализа резултата са Завршног испита из
српског језика
Завршни испит школске 2012/2013. године
одржан је од 17. до 19. јуна 2013. године. Тест из
српског језика рађен је 17. јуна, а у нашој школи
изради теста приступило је укупно 125 ученика.
Резултати са Завршног испита по одељењима су
следећи:
Просек тачних одговора на нивоу одељења:
- 8/1 (28 ученика) - 49, 82%,
- 8/2 (31 ученик) - 48, 69%,
- 8/3 (31 ученик) - 49, 65%
- Брзан (16 ученика) - 36, 87%,
- Бадњевац (19 ученика) - 29, 73%.
Просек тачних одговора на Завршном испиту из
српског језика на нивоу школе је 42, 95%.
На нивоу школе, по Образовним стандардима,
пролазност на Завршном испиту је следећа:
ОСНОВНИ НИВО – 51,
СРЕДЊИ НИВО –
58%,
36, 08%,
НАПРЕДНИ НИВО – 32,
94
67%.
На основу анализе тестова закључено је
да су ученици највише нетачних одговора
имали из области ЈЕЗИК, нарочито на 15.
питању, где је мали број ученика и покушао
да одговори на задатак, потом на 11, 12, 13. и
14. задатак из исте области.
Што се тиче области КЊИЖЕВНОСТ,
ученици су највећи број нетачних одговора
имали на 16, 17, 18, 19. и 20. задатку. У овој
области није било непопуњених одговора.
Мањи број нетачних задатака који се
тицао области ПРАВОПИС односио се на:
7, 8. и 9. задатак, док је мањи број нетачних
одговора био из области ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА,
који је подразумевао читање и разумевање
прочитаног, где су ученици показали највише
знања углавном грешио на 5. задатаку.
Анализа резултата са Завршног испита из
математике
Завршни испит из математике за ученике осмог
разреда је одржан 19. јуна 2013. године у 12h.
На завршном испиту је присуствовало свих 125
ученика ОШ „Свети Сава“ из Баточине. Просечан
број бодова на нивоу школе је 7,7. Просечан број
бодова по одељењима је: VIII1- 8,63 , VIII2- 8,34 ,
VIII3- 8,23 , Брзан-6,13 и Бадњевац-5,74.
Постигнућа по нивоима су приказана следећим
табелама:
Постигнућа на нивоу школе:
Напредни:
9,19%
Средњи:
16,60%
Основни:
52,09%
Постигнуће школе: 38,50% (по бодовима)
На основу дате анализе чланови Актива
за српски језик донели су одлуку да се
ученицима 8. разред нарочита пажња посвети
од септембра школске 2013/2014. године, кроз
организовану припремну наставу и давање
домаћих задатака из области где су најнижа
постигнућа, како би резултати на Завршном
испиту били значајно бољи из свих области.
Актив српског језика ОШ „ Свети Сава“
Баточина, август 2013. године
Најбоље савладане области по нивоима су:
Напредни:
Средњи:
мерење
Основни:
Пропорција и проценти
Статистичка обрада података и
Подударност и читање графикона
Најлошије урађене области по нивоима су:
Напредни:
Геометрија
Средњи:
Геометрија и изрази у скупу
рационалних бројева
Основни:
Уређеност у скупа рационалних
бројева
Предлози за побољшање:
Како су најслабији резултати постугнути из
градива које се учи у шестом разреду, неке од
предложених мера за побољшање успеха на
завршном испиту, поред досадашњих мера
(спровођење иницијалних тестова, допунска
настава у току школке године, припремна настава
од почетка школске године и завршни тест) јесу
интезивирана допунска настава у току школске
године и чешћи петнаестоминутни тестови.
Актив математике ОШ „ Свети Сава“
Баточина, август 2013. године
95
Основна школа “Свети Сава” Баточина
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
• Тест – СРПСКИ ЈЕЗИК поређење са
прошлим шк. годинама
2013. ГОДИНЕ
•
ЖЕЛИМО ДА БУДЕМО
БОЉИ
ЦИЉ :
• УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
РАДА НАСТАВНИКА И ШКОЛЕ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ СВЕУКУПНОГ РАДА
ШКОЛЕ
ЗАШТО ?
• РЕЗУЛТАТИ ЗНАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И МАТЕМАТИКЕ СУ И ОВЕ ШК.
ГОДИНЕ ИСПОД РЕПУБЛИЧКОГ
ПРОСЕКА
• Тест- српски језик
Републички просек :
1О,79
Наша школа :
9,40
• Тест- математика
Републички просек :
9,98
Наша школа :
7,70
• Мала матура - укупно
Републички просек :
20,77
Наша школа :
17,10
ЗАШТО СУ РЕЗУЛТАТИ
- ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ЛОШИ ?
• ЗАШТО ?
ИМАМО:
- ДОБАР НАСТАВНИ КАДАР
- ДОБРЕ УСЛОВЕ РАДА
- ДОСТА ОДЕЉЕЊА СА МАЛИМ БРОЈЕМ
УЧЕНИКА
- НАЈВЕЋИ ПРОЦЕНАТ ОДЛИЧНИХ
И ВР. ДОБРИХ УЧЕНИКА У СВАКОМ
ОДЕЉЕЊУ ( 65.35% )
- ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УСПЕХА ШКОЛЕ ЈЕ
3.74
- ИНТЕРНЕТ
- ВЕЛИКИ БРОЈ ЕДУКАЦИЈА , СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
- ДОСТА ОДРЖАНИХ УГЛЕДНИХ
ЧАСОВА
96
Републички просек
• 2009.- 11,53
• 2010.- 12,41
• 2011.- 13,89
• 2012.- 13,27
• 2013.- 10,79
Наша школа
- 7,77
- 8,36
- 11,35
- 11,31
- 9,40
• Тест математика – поређење са
прошлим шк. годинама
Републички просек Наша школа
• 2009.- 11,42 - 7,52
• 2010.- 10,16 - 6,73
• 2011.- 13,00 - 9,67
• 2012.- 10,44 - 9,10
• 2013.- 9,98
- 7,70
•
Српски језик
Наставник
бр.уч.
оцене корела.
• Ивана -VIII-1,3
59
3,86
0,66
• Биљана-VIII-2
31
3,81
0,82
• Марија-VIII-Брз.
16
3,12
0,75
• Живорад-VIII-Бад.
19
2,89
0,84
• Републички просек
•
тест
10,37
10,16
7,65
6,58
10,79
Математика
Наставник
бр.уч.
тест
оцене
коре.
• Јована (Ј.)-VIII-1
27
8,63
3,18
0,78
• Валентина-VIII-2
31
8,34
2,94
0,75
• Јадранка -VIII-3
32
8,23
3,09
0,70
• Милан -VIII-Брз.
16
6,13
2,81
0,83
• Снежана-VIII-Бад.
19
5,74
2,63
0,71
• Републички просек
9,98
РЕПУБЛИЧКИ ПРОЦЕНАТ ЗА ЖЕЉЕ
• 1. ЖЕЉА - РЕПУБЛИКА
65,12 %
• 1. ЖЕЉА - НАША ШКОЛА
72,36
%
ЖЕЉЕ
1. Жеља
89 уч.
72,36 %
2. Жеља
20 уч.
16,26 %
3. Жеља
2 уч.
1,62 %
4. Жеља
5 уч.
4,06 %
5. Жеља
1 уч.
0,81 %
6. Жеља
1 уч.
0,81%
7. Жеља
2 уч.
1,62 %
13. Жеља
1 уч.
0,81 %
Нису распоређени
2 уч.
1,62 %
Раније уписали
2 уч.
Нису завршили разред 2 уч.
VIII РАЗРЕД – 127 УЧЕНИКА
2 - УЧЕНИКА УПИСАЛО СРЕДЊУ ШКОЛУ
РАНИЈЕ
121 - УЧЕНИКА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ
2 - УЧЕНИЦА ОСТАЛА НЕРАСПОРЕЂЕНА
И УПИСАЛА ШКОЛУ У
ДРУГОМ УПИСНОМ КРУГУ
2 - УЧЕНИКА НИСУ ЗАВРШИЛА РАЗРЕД
Како побољшати резултате знања ученика и
успеха “Завршног испита” ?
ВЕОМА ВАЖНО ЈЕ :
МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ У НАСТАВИ
KAKO ?
• Задатке и питања прилагођавати
способностима и особинама
личности сваког ученика или групе доживљавање успеха
( Индивидуализација наставе применом
Блумове таксономије, Примена наставних
листића, Програмирана настава,Диференцирани
групни рад, Проблемска настава и сл.)
Још како ?
• Интересантна настава
• Проблемска питања у настави
• Очигледност у настави
• Давати употребљива знања
• . . . . . . итд.
ВЕОМА ВАЖНО ЈЕ :
КАК МОТИВИСАТИ НАСТАВНИКЕ ЗА
РАД У НАСТАВИ ?
• Неки од начина би могао бити :
• АНАЛИЗИРАТИ ВЛАСТИТИ СТИЛ И
НАЧИН РАДА
• Пигмалов ефекат – се дешава са
очекивањима ученика од наставника и
учитеља.
• Лоше очекивање од наставника – нижи
резултат
• Позитивно очекивање – бољи резултат
• Зашто се неки ученици не залажу из
мог предмета ?
• Колико моја оцена значи појединцу али и
групи?
• Наставнику се градиво може учинити
лакшим и превише једноставним а да за
дете то буде непромостива когнитивна
баријера.
• Ако су наставни садржаји преобимни и
слабо осмишљени и ако ученик не може
видети свој пут успеха на тим садржајима
следи фрустрација, повлачење,
избегавање и трагање за подршком
изван тог и таквог медија.
VIII раз. - ВОЛИМ :
1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
- 47
2. СРПСКИ ЈЕЗИК
- 40
3. ИСТОРИЈА
- 34
4. ГЕОГРАФИЈА
- 28
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА
- 26
6. ТЕХ. И ИНФ. ОБРАЗОВАЊЕ - 25
7. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
- 24
8. МУЗИЧКА КУЛТУРА
- 21
9. БИОЛОГИЈА
- 18
10. МАТЕМАТИКА
- 16
11. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
- 11
12. ХЕМИЈА
- 7
13. ФИЗИКА
- 6
14. ВЕРОНАУКА
- 1
97
Основна школа “Свети Сава” Баточина
VIII- НЕ ВОЛИМ :
1. ФИЗИКА
2. ХЕМИЈА
3. МАТЕМАТИКА
4. БИОЛОГИЈА
5. ИСТОРИЈА
6. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
8. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
9. ЛИКОВНА КУЛТУРА
10.ТЕХ. И ИНФ. ОБРАЗОВАЊЕ
11. СРПСКИ ЈЕЗИК
-
78
76
29
17
15
15
6
5
4
4
2
• Задатке и питања прилагодити
способностима и особинама личности
сваког ученика или групе
ВАЖНО ЈЕ :
САВРЕМЕНЕ
ТРЕНДОВЕ
ВАЖНО ЈЕ :
• ДАВАТИ УПОТРЕБЉИВА ЗНАЊА
• НАУЧИТИ УЧЕНИКЕ ДА РАЗМИШЉАЈУ
КАДА УЧЕ А НЕ ДА „БУБАЈУ ”
ТРЕБАЛО БИ :
• Још више пратити ученике како раде,
размишљају, усвајају знања , правила
понашања и моралног деловања
• Шта је професорка Филолошког поручила
ђацима? ( говор за апсолвентско вече )
• ЗАДРЖИТЕ ОПТИМИЗАМ !
• И када се суочите са ниским платама ,
недовољним уважавањем професорске
професије, прилично незаинтересованим
ученицима, родитељима који су увек на
страни своје деце ( чак иако је то на
њихову штету ) , различитим притисцима
и омалважавањима.
• Будите чувари достојанства своје
професије !
• Водите рачуна о начину на који се
понашате и када нисте у школи, размишљајте о свом одевању, ставу, односу
према колегама, према ученицима и
њиховим родитељима.
98
спремни да учите и да се доживотно
усавршавате.
• ВОЛИТЕ СВОЈЕ УЧЕНИКА !
• Упознајзте их са оним племенитим
што носе у себи а чега често нису
свесни. Извуците оно најбоље из њих
и подигните им углед у сопственим
очима.
• НИПОШТО ИМ НЕ ПОКЛАЊАЈТЕ
ВАЖНО ЈЕ :
• ПРАТИТИ
• ВИ СТЕ ПРОФЕСОР !
• Будите поносни, самоуверени, будите
ОЦЕНЕ
али им стално омогућавајте да поправе оцене
које имају. Препознајте и поштујте њихов труд.
Покажите им да могу бити успешни ако раде.
Не убијајте им вољу.
• ПРОФЕСОРСКИ АУТОРИТЕТ
не стиче се претераном строгошћу и самовољом, већ праведношћу и недвосмисленим
договором којег обе стране треба да се
придржавају. Хвалите најбоље јер ћете тиме
инспирисати и остале да се потруде и понекад
буду најбољи. Пружајте шансу многима да
понекад буду најбољи.
• НЕМОЈТЕ БИТИ ДРУГАРИ
са својим ученицима и покушавати да им
се на тај начин приближите. Ви треба да
постављате правила у својој учионици, да
одређујете границе, да држите конце у својим
рукама јер они су ученици и ви сте професори.
• УЧИТЕ УЧЕНИКЕ ДА ВОЛЕ СВОЈУ
ЗЕМЉУ
• Укажите најбољим ученицима на то да
треба да остану у Србији јер ће јој,као
најбољи, помоћи да се опорави и постане
боље место за живот.Не дозволите им да
оду и препусте земљу свакојаком олошу!
• ТРУДИТЕ СЕ ДА БУДИТЕ УЗОР
СВОЈИМ УЧЕНИЦИМА !
• Крените у рат против свих старлета,
спонзоруша, певачица, манекенки, тајкуна,
бизнисмена и победите их.Победићете
тако што ћете дати све од себе да
садржаје које треба да представите
својим ученицима учините занимљивим ,
узбудљивим свежим.
• УСПЕЋЕТЕ У ТОМЕ САМО АКО
МНОГО ЗНАТЕ, АКО ВОЛИТЕ
ОНО ШТО РАДИТЕ И АКО СТЕ
ПОСВЕЋЕНИ.
• УЧЕНИЦИ ТО МОГУ ДА ПРЕПОЗНАЈУ
И ТО НЕПОГРЕШИВО !
Не обазирите се на чињеницу да се неке ваше
колеге не припрамају за часове, да многи
ништа не раде а примају плату, на трулеж око
себе и не предајте му се! Нека ваш час буде
оаза знања у свеопштој пустињи, светла тачка
у мраку, зрно смисла у бесмислу.
• ВАША МОЋ ЈЕ ОГРОМНА
и ваш задатак је од стратешког значаја. У томе
је разлика између вас и разноразних менаџера,
консултаната, богатих
власника локала и
осталих експерата за породавање магле. У
њиховим рукама су пројекти, локали, авиони и
камиони а у вашим рукама је будућност ове
земља.
У Баточини, август 2013. година
Школски психолог :
Василије Јокнић
99
Основна школа “Свети Сава” Баточина
САДРЖАЈ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕЗУЛТАТИМА РАДА..........................................................................................
I УСЛОВИ РАДА......................................................................................................................................
II OРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА........................................................................
III ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА.............................................................................................
IV ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА.........................................................................................
V ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА...........................................................
VI САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ......................................................................................
VII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА..........................................................
VIII ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ......................................
2
2
2
3
4
6
6
6
7
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ.............................................................................................. 8
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ................................................................................... 16
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА..................................................................................... 18
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.................. 23
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ.......................................... 24
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА............................................................................... 28
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ..................................................... 29
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА.................................................... 30
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ.................................................. 34
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУЕ............................................ 40
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА.......................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА.............................................................
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКУ НАСТАВУ...............................................................................
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ.........................................................................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.................................................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА.......................................................................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА..............................................................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА............................................................................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОК ПАРЛАМЕНТА.................................................................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ............................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАДКА ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ШКОЛСКУ....................................
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОК ТИМА.............................................................................................
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИОП......................................................................................................................
ИЗВЕШТАЈ CA EКСКУРЗИЈА..................................................................................................................
АНАЛИЗА УСПЕХА...................................................................................................................................
АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА...............................................................................................
100
41
43
44
45
48
48
49
50
52
55
56
59
60
61
64
73
94
Download

Izveštaj o radu škole za školsku 2012/2013. godinu