Основна школа "Иван Гундулић"
Народних хероја 12
11070 Нови Београд
Телефон: 2603-296
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛЕ
У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
СЕПТЕМБАР 2014
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
САДРЖАЈ
I УСЛОВИ РАДА ...................................................................................................................... 4
1. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ........................................................... 4
2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ................................................................................................ 5
3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА ИДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА .................. 6
4. УТИЦАЈ СРЕДИНE НА РАД ШКОЛЕ .............................................................................. 6
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ..................................................................................................... 7
1. УЧЕНИЦИ ............................................................................................................................ 7
2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА ............................................................ 8
3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР...................................................................................................... 8
4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА-ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ .............. 8
ДОПУНСКА НАСТАВА .................................................................................................... 10
ДОДАТНА НАСТАВА ....................................................................................................... 11
СЕКЦИЈЕ ............................................................................................................................. 12
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ................................................................................................. 12
РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И НАСТАВА У ПРИРОДИ ................... 12
РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ ................................................................................................. 13
5. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ................................................................. 14
МАТУРСКО ВЕЧЕ ............................................................................................................ 17
III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ ........................................................... 17
1. ОРГАН УПРАВЉАЊА - ШКОЛСКИ ОДБОР ................................................................ 17
2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН – ДИРЕКТОР............................................................................. 18
3. САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ............................................................................................... 18
3.1. САВЕТ РОДИТЕЉА ................................................................................................... 18
3.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ........................................................................................ 19
4. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ.................................................................................... 20
4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ.............................................................................................. 20
4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ..................................................................................... 22
4.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА .................................................................................................. 23
ПРВИ РАЗРЕД ................................................................................................................ 23
ДРУГИ РАЗРЕД ............................................................................................................. 25
ТРЕЋИ РАЗРЕД ............................................................................................................. 26
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ......................................................................................................... 27
ПЕТИ РАЗРЕД ................................................................................................................ 29
ШЕСТИ РАЗРЕД............................................................................................................. 30
СЕДМИ РАЗРЕД ............................................................................................................. 33
ОСМИ РАЗРЕД ............................................................................................................... 34
4.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ .......................................................... 35
4.5. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ......................................................... 37
СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ И ГРАЂАНСКОГ
ВАСПИТАЊА ................................................................................................................. 37
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ........................................................................ 38
1
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ
ВАСПИТАЊА ................................................................................................................. 40
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА .................................................................. 46
СТРУЧНОГ ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА ............................................................. 49
4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА................................... 53
4.7.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ...................................................52
4.8. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ................................................................................ 59
4.9. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ............................................................ 66
4.10. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ........ 68
4.11. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ
АКТИВНОСТИ ................................................................................................................... 68
4.12. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ......................................................... 70
4.13.ОСТАЛИ ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ ......................................................................... 71
4.13.1. КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ , ПОДЕЛУ И ПРОЦЕНУ СТЕПЕНА
ОШТЕЋЕЊА УЏБЕНИКА ................................................................................ 71
4.13.2. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА ................................... 71
IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА.................................................... 72
1. ПЕДАГОГ ............................................................................................................................ 72
2. ПСИХОЛОГ ........................................................................................................................ 74
3. БИБЛИОТЕКАР .................................................................................................................. 76
V РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА........................................................ 79
1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ ......................................... 79
2. РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА И УПИС У
СРЕДЊУ ШКОЛУ .............................................................................................................. 84
3. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА ..................................................................................... 85
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА............................. 86
ПРВИ РАЗРЕД ........................................................................................................................ 86
ДРУГИ РАЗРЕД ...................................................................................................................... 87
ТРЕЋИ РАЗРЕД ...................................................................................................................... 88
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ................................................................................................................. 88
ПЕТИ РАЗРЕД ........................................................................................................................ 89
ШЕСТИ РАЗРЕД..................................................................................................................... 89
СЕДМИ РАЗРЕД ..................................................................................................................... 90
ОСМИ РАЗРЕД ....................................................................................................................... 90
VII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ .............................................. 91
1. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИК А .................................................................................................. 91
ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД................................................................................................... 92
ТРЕЋИ РАЗРЕД .................................................................................................................. 92
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ............................................................................................................. 93
ПЕТИ РАЗРЕД .................................................................................................................... 93
ШЕСТИ РАЗРЕД................................................................................................................. 94
СЕДМИ РАЗРЕД ................................................................................................................. 95
2
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ОСМИ РАЗРЕД ................................................................................................................... 96
2. НАСТАВА У ПРИРОДИ.................................................................................................... 97
3. РАД СЕКЦИЈА .................................................................................................................... 97
3.1. СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА................................................................................. 98
ДРАМСКА СЕКЦИЈА .................................................................................................... 98
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА............................................................................................... 98
РИТМИЧКА РАДИОНИЦА .......................................................................................... 99
ИГРОМ И ПЕСМОМ КРОЗ СВЕТ ................................................................................ 99
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА .............................................................................................. 100
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА .................................................................................................. 100
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА .............................................................................................. 101
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ ................................................................................................. 101
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА ...................................................................................... 101
СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА .................................................................................... 102
3.2. СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ............................................................................ 102
ДРАМСКА СЕКЦИЈА ................................................................................................. 102
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА ...................................................................................... 103
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА .............................................................................................. 104
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА .................................................................................................. 104
СЕКЦИЈЕ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА........................ 105
МУЗИЧКА СЕКЦИЈА .................................................................................................. 106
СПОРТСКА СЕКЦИЈА ................................................................................................ 107
4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ....................................................................................... 108
4.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ .................................................................................................... 108
4.2. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ .................................................................................................. 109
4.3. ЦРВЕНИ КРСТ........................................................................................................... 111
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА....... 112
1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА ..................................................................................... 112
2. ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА ................. 112
3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ......................................................................... 114
4. ПРОЈЕКАТ „ЉУДСКА ПРАВА НА ДЕЛУ“.................................................................. 114
IХ РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ................................... .117
1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА............................................................. 117
2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................................................. 130
3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ..................................................................................... 131
4. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА ................................................... 132
Х ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА.................................................................................................................... 134
3
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
I УСЛОВИ РАДА
1. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Школска зграда има довољан број просторија и кабинета у којима се без проблема
одвија васпитно-образовни рад.Школа се добро одржава и пружа одличне могућности за
квалитетан рад и боравак .Располажеса задовољавајућим бројем наставних средстава и
опреме.
За потребе школе у школској 2013/14. године набављено је:
1. 5 рачунара
2. 3 монитора
3. 1 видео пројектор
4. Тракасте завесе – зборница и трпезарија
5. 2 комплета звучника за рачунаре
6. 3 беле табле
7. 5 паноа од плуте за учионице
8. Шведска клупа – физичко васпитање
9. Реквизити за физичко васп. (вијаче 5 ком,фудбалске лопте 2ком, за одбојку 2 ком)
10. 62 књиге за библиотеку + 40 књига за награде ученицима
11. Мердевине
12. Музички пакет
13. Струњаче „пузле“-8 комплета за боравак и целодневну наставу
14. Зидне слике -20 комада
15. Комплет за геометрију-разредна настава
16. Интерактивна мапа „Моја Србија“
17. Мапа поларних области
18. Philips CD Player-енглески језик
19. Два кухињска елемента
20. Намештај-зборница ( Секретаријат)
У току школске 2013/14 године извршени су следећи радови:
-
Кречење и поправка зидова, врата и прозора и радијатора у седам учионица на
другом спрату
Санирање плафона, плочица, кречење и поправка врата и решетки у две
свлачионице
Санација кухиње и трпезарије:кречење, замена плочица, замена прозора у кухињи
Нова преградна врата у трпезарији
Осим санација, сва друга улагања и поправке су плаћана из средстава добијених
издавањањем фискултурне сале и учионица.
4
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Остварене су донацијe:
-бесплатни уџбеници за ученике- донација ГСОДЗ-Управа града Београда и МПНТР РС
(према разлици у броју ученика претходне и ове школске године)
- 56 пакетића за прваке са школским прибором- донација ГСОДЗ
-50 ученика, који су у претходној школској години освојили награде на такмичењима,
награђено је пригодним поклонима и„Јуниор картицом“ која омогућава бесплатно
коришћење спортских и културних објеката на територији општине, као улазак на разне
манифестације по цени са попустом-донација ГО Нови Београд
-2 штампача-родитељ 1-1
-2 лопте –родитељ 8-1
-штампач за кабинет енглеског језика- родитељ 8-1
-ласерски штампач-родитељ 2-1
2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
У школској 2013/2014. години у школи је укупно било запослено 49 радника и сви
са одговарајућом стручном спремом.
Образовно-васпитни процес су реализовала укупно 34наставника (25 наставника са
високом стручном спремом, 9 наставника са вишом стручном спремом).
Од укупног броја наставника у разредној настави било је 12наставника и то 6
наставника у целодневној и 5 наставника у класичној настави и један наставник у
продуженом боравку (8 наставника са високом стручном спремом, 4 наставника са вишом
стручном спремом).
У предметној настави радио је 22 наставник (17 наставника са високом стручном
спремом, 5 наставника са вишом стручном спремом).
На административно-финансијским пословима раде 2 запослена и то: секретар и
шеф рачуноводства.
На радном месту секретара налази се запослена у радном односу на одређено
време до преузимања радника или избора по конкурсу.
На хигијенско-техничким пословима радило је укупно 10 запослених и то: 7
запослених на одржавању чистоће, 1 курирка, 1 сервирка и 1 домар.
Радила су два стручна сарадника: библиотекар и педагог.
Педагог, Мирјана Стојић је 21.маја 2014.године испунила услов за одлазак у
старосну пензију а на њено место долази нови психолог која је засновала радни однос на
одређено до преузимања радника или избора по конкурсу.
Наставник разредне наставе, Драгица Карлица је 31.августа 2014.године испунила
услов за одлазак у старосну пензију те се отвара ново радно место.
5
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Табеларни приказ:
Степен стручне спреме
Извршилац
Укупан број
запослених
Директор
Психолог
Библиотекар
Наставници
разредне наставе
Предметни наст.
Администрација
Хигијенско –
техничка служба
1
1
1
12
10
3
СВЕГА
49
3
ОШ
-
ССС
ВШС
ВСС
Године радног стажа
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
1
1
1
1
4
8
1
4
2
5
5
17
2
1
1
7
5
1
5
4
7
-
-
1
1
4
4
7
9
30
3
10
14
12
-
22
2
1
1
9
3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И
ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА
Породица ученика, услови живота, образовни и културни ниво родитеља, битне су
компоненте успешности ученика, а тиме и успешног рада школе. Средина у којој школа ради
има све карактеристике просечне градске средине.
Подаци о образовној структури родитеља показују да је приближно 40 % родитеља са
високом стручном спремом , а када томе додамо и број родитеља са вишом спремом, то
приближно износи 50 % спрам нешто мање од 50 % родитеља са средњом стручном спремом
и трећим степеном стручне спреме. Проценат родитеља са завршеном основном школом је
мањи од 2 %.
Мање од 70% посто деце живи у потпуној породици, 21.5% су деца разведених родитеља,
а 2% су деца без једног или оба родитеља. Приметно је повећање процента деце из
ванбрачних заједница.
Мањи број породица има стамбени проблем и живе као подстанари. У последње
време повећава се број породица где ради само један родитељ.
4. УТИЦАЈ СРЕДИНE НА РАД ШКОЛЕ
Школа се налази у улици Народних хероја 12, на територији МЗ «Студентски
град», општина Нови Београд.
Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане. Спортске терене око школе
користе станари из околних зграда па је њихово одржавање отежано, а потребно је и да се
терени ограде и асфалтирају.
6
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
У близини школе се налази Дечјепозориште „Душко Радовић“, реновиран биоскоп
„Фонтана“ што омогућава чешће културне посете овим институцијама.
О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља Нови
Београд која са школом има добру сарадњу. Систематски и контролни прегледи обављају
се у школи о чему се извештавају управа школе и разредне старешине.
Близина МcDonald’s и Предшколских установа омогућава успешну сарадњу током целе
године.
Школа има добру сарадњу са Општином Нови Београд која има разумевање за
потребе школе.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. УЧЕНИЦИ
На почетку школске године школа је имала 362 ученика. У току године су се
исписала 3 ученика, исто толико се уписало нових ученика тако да је укупан број ученика
на крају шк.године остао непромењен. Просечан број ученика по одељењу је 22,64.
Ученици су распоређени у 16 одељења - 8 одељења старијих разреда и 8 одељења
млађих разреда од тога су 2 одељења класичне наставе, 3 одељења целодневнe наставe и 3
одељења класичне наставе са продуженим боравком .
РАЗРЕД
МЛАЂИ
ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА*
И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК**
I
ОДЕЉЕЊА
2
11 * 12 **
БРОЈ УЧ.
25 29
**боравак
(20)
54
II
СТАРИЈИ
III
2
2
21 * 22 * 31 ** 32 **
18 19 22
19
(20) (15)
37
IV
V
VI
2
2
2
41 42 51 52 61 62
25 22 22 22 25 29
41
47
44
27
18,5
VIII
2
71 72
20 19
2
81 82
22 24
39
46
19,5
23
16
362
183
20,5
23,5
22
22,37
На почетку шк.год
362
343
357
392
419
27
22,9
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД
Школска година
2013/2014.
2012/2013.
2011/2012.
2010/2011.
2009/2010.
VII
54
179
Прос.
уч.
∑
КЛАСИЧНА НАСТАВА
На крају шк.год.
362
340
356
385
432
7
22,64
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА
За одељења класичне наставе, настава је организована пре подне са почетком у 09:00
сати. Продужени боравак оранизује се после наставе до одласка ученика кући, односно дo
17:30. Одељења целодневне наставе имају посебан режим рада од 07:00 до 16:30.
3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
Календар рада школе заснивао се на Календару за школску 2013/2014. год. који је
сачинило Министарство просвете. До одступања је дошло 15. и 16. маја због ванредног
стања у земљи услед поплава. Надокнада је рађена по плану на нивоу установе.
4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
I
II
III
УКУПНО
IV
Р- број часова који је реализован
НР- број часова који није реализован
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Р
360
144
НР
-
Р
360
144
НР
-
Р
360
144
НР
-
Р
360
144
НР
-
Р
1440
576
НР
-
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
360
144
-
360
144
-
360
-
360
-
1440
288
-
-
144
216
144
-
288
864
504
-
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
216
72
-
216
144
-
144
216
144
МУЗИЧКА КУЛТУРА
72
-
72
-
72
-
72
-
288
-
УКУПНО
1368
-
1440
-
1440
-
1440
-
5688
-
∑%
100
8
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
V
Р-реализовани часови
НР-нереализовани часови
VI
VII
УКУПНО
Р
НР
1203
12
VIII
Р
360
НР
5
Р
288
НР
-
Р
287
НР
1
Р
268
НР
6
139
288
5
-
138
286
140
6
2
4
143
284
139
1
3
3
134
270
133
2
2
3
554
1128
412
14
7
10
142
72
2
-
143
144
1
139
142
144
2
1
-
134
134
136
2
2
-
273
561
495
4
6
-
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
72
140
144
2
-
143
71
73
1
+1
147
71
72
1
-
136
69
68
-
498
351
357
1
3
+1
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
144
142
2
142
144
2
-
142
141
2
1
136
134
2
564
561
4
5
1643
16
1712
15
1851
15
1752
19
6957
65
99.03
0.97
99.13
0.87
99.2
0.8
99.0
1.0
99.07
0.93
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
УКУПНО
∑ %
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Р- број часов а који је
реализов ан
НР- број часов а који није
реализов ан
ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
ЛЕПО ПИСАЊЕ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
НАРОДНА
ТРАДИЦИЈА
ОД ИГРАЧКЕ ДО
РАЧУНАРА
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК**
РУСКИ
ЈЕЗИК**
УКУПНО
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
УКУПНО
II
III
IV
I
Број ученика
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
36
72
-
36
72
-
36
72
-
36
72
-
144
288
-
21 24 15 20 80
33 13 26 27 99
72
36
-
72
144
36
-
54 54
13 15 25 43
26 26
36
-
36
-
24 -
36
36
-
36
36
-
-
756
0
36
36
180 -
180
-
-
72
-
180 -
%
756 -
100
** Факултативни предмети
9
I
II
III
-
IV
∑
24
31 31
16 16
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
V
Р
ВЕР. НАСТАВА*
ГРАЂ. ВАСП.*
РУСКИ ЈЕЗИК*
НЕМ АЧКИ ЈЕЗИК*
ИЗАБ.СПОРТ*
ИНФОРМ. И
РАЧУНАРСТВО
ХОР И ОРКЕСТАР
ЦРТАЊЕ,СЛИКА ЊЕ, ВАЈАЊЕ
ДОМАЋИНСТВО
36
72
71
143
72
72
VI
НР
VII
Р
НР
Р
Р
Број ученика
УКУПНО
VIII
НР
НР
Р
НР
V
VI
VII
VIII
∑
15
39
6
48
54
28
39
17
22
19
24
33
11
17
29
45
28
65
116
54
129
162
99
-
12
38
1
1
-
72
72
72
72
36
-
72
36
72
144
72
72
-
34
34
68
68
68
68
-
142
214
-
284
428
-
284
248
-
17
27
14
30
44
19
108 36 -
36
-
36
-
68
-
-
176
108
-
12 25 13 -
360
-
36
540
-
36 444 -
1954
99.9
2
0.1
УКУПНО 610 2
%
-
15 18
33
*обавезни изборни предмети
Број ученика обухваћен допунском наставом варирао је у току године према
потребама ученика.
Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Праћењем
напредовања ученика констатовано је да су сви ученици постигли боље резултате.
ДОПУНСКА НАСТАВА
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
Ч- Одржано часова
У-број ученика
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
УКУПНО
I
Ч
36
36
II
У
16
36
52
72
Ч
36
36
III
У
6
8
14
72
IV
Ч
17
22
У
7
5
Ч
36
36
У
10
23
39
12
72
23
УКУПНО
Ч
У
125
130
255
39
72
111
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
V
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
УКУПНО
Ч
11
30
18
16
75
VI
У
4
9
7
3
23
Ч
9
20
15
20
25
15
104
VII
У
14
18
7
14
16
2
71
10
Ч
12
12
14
20
26
12
17
113
УКУПНО
VIII
У
40
3
3
8
13
2
1
70
Ч
25
24
28
36
18
34
12
177
У
13
25
7
10
23
18
1
97
Ч
57
56
87
94
69
46
60
469
У
71
46
26
39
52
20
7
261
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Ученици су активно учествовали у реализацији додатне наставе. На овим
часовима проширивали су знања и припремани су за такмичења .
Добри резултати на свим нивоима такмичења говоре о квалитету рада на овим часовима
ДОДАТНА НАСТАВА
ОД IV ДО VIII РАЗРЕДА
IV
V
Ч- Одржано часова
У-број ученика
Ч
У
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ИСТОРИЈА
МУЗИЧКА КУЛТ.
ЛИКОВНА КУЛТ.
УКУПНО
36
36
72
10
23
33
Ч
12
18
15
45
VI
У
7
10
1
18
Ч
17
2
20
15
28
30
112
VII
У
9
6
15
9
8
5
1
3
56
Ч
16
10
18
13
11
15
20
19
30
152
VIII
У
9
5
5
2
4
7
5
3
3
43
Ч
У
64 13
52 26
50
4
58
4
36
8
34 18
30 12
36 14
34
7
57 15
451 121
УКУПНО
Ч
145
64
50
58
128
28
45
60+
56
53+
85
60
832
У
48
37
4
4
61
11
22
28
19
15
16
6
271
Понуда слободних активности вршена је према интересовањима ученика.
Резултат тога је велики број ученика укључених у секције које су успешно оствариле
своје циљеве и задатке.
СЕКЦИЈЕ
Ч- Одржано часова
У-број ученика
РЕЦИТАТОРСКА
ЛИТЕРАРНА
ЛИКОВНА
ИГРОМ И ПЕСМОМ КРОЗ СВЕТ
ФОЛКЛОРНА
ЕКОЛОШКА
РУЧНИ РАДОВИ
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ
ДРАМСКА
РИТМИЧКА
ХОР И ОРКЕСТАР
УКУПНО
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
I
II
Ч
У
Ч
У
36
25
36 15
36
20
36 17
36 20
36
14
36 21
59
73
11
III
Ч
36
36
36
36
36
IV
У
6
6
7
22
5
46
Ч
36
36
-
У
25
22
47
УКУПНО
Ч
У
36
31
36
22
36
25
36
15
36
26
36
17
36
20
36
14
36
28
36
22
36
5
396 225
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
СЕКЦИЈЕ
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ч
У
Ч
У
Ч
У
Ч
У
УКУПНО
Ч
У
36
36
31
36
15
5
2
3
33
36
72
36
15
4
23
1
37
9
30
-
4
5
5
-
108
2
27
108
4
47
-
14
37
38
28
30
36
33
-
23
8
4
4
16
6
61
37
36
36
38
28
30
72
36
33
108
454
V
РЕЦИТАТОРСКА
ДРАМСКА
ЛИКОВНА
ЕКОЛОШКА
ГРАЂЕВИНСКА
МАШИНСКА
СПОРТСКА
МУЗИЧКА
ПРВА ПОМОЋ
ХОР
УКУПНО
VI
VII
VIII
27
35
5
19
4
4
23
20
6
6
149
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Ове школске године ниједан ученик није упућен на поправни нити разредни испит
па самим тим није оргаизована припремна настава за полагање поправног и разредног
испита.
Припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита организована је
током школске године из српског језика (30 часова ) и математике (40 ч), а из физике
(18ч), хемије (14ч), биологије(21ч), историје (5ч) и географије (18ч) током другог
полугодишта према предвиђеном плану. Десет дана пре полагања испита припрема је
интензивирана, по два часа дневно. Укупно је реализовано 146 часова припреме.
На часовима припремне наставе је обновљено градиво шестог, седмог и осмог
разреда.Ученици су користили и додатну литературу за припремну наставу. Организована су
пробна тестирања. Резултати тих тестирања су коришћени да би се ученицима указало на
постојеће грешке. Ученици су озбиљно схватили пропусте у раду, што је на крају дало добре
резултате на завршном тесту.
Часови су евидентирани у Дневнику образовно–васпитног рада.
РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И НАСТАВА У ПРИРОДИ
Настава у природи
одељење
1,2,3.
разред
4. разред
Број ученика
дестинација
36+34+40=110
Станишинци на Гочу
42
12
реализација
24.04. 01.05.2014.
01.05.08.05.2014.
Организатор
ЦДЛ Београд
ЦДЛ Београд
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Екскурзије ученика изведене су према Годишњем плану рада школе на следећим
релацијама:
разред
дестинација
1.
и
2.разред
Војвођанско село- салаш Катаи
3.разред Опленац-Аранђеловац-Рисовачка
пећина
4.разред Текериш-Тршић-Троноша-Бања
Ковиљача
5.разред Мишар-Текериш-Тршић-Троноша
6.разред Палић – Суботаца – Зобнатица
7.разред Врњачка Бања (дводневна)
8.разред Тара – Златибор (тродневна)
Број
ученика
84
реализација
агенција
22.10.2013.
ТА“Марго“
38
22.10.2013.
ТА“Марго“
45
22.10.2013.
ТА“Марго“
38
45
33
41
05.06.2014.
04.06.2014.
04-05.06.2014.
30.03.-01.04.
2014.
„Балканик“
„Балканик“
„Балканик“
„Балканик“
Извештаји о реализацији екскурзија и наставе у природи прочитани су на седници
Наставничког већа и налазе се у овом документу, у поглављу VII Реализација осталих
облика образовно-васпитног рада.
РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ
релизација
09.09.
2013.
Млађи разреди
30.09.
2013.
12.10.
2013
6.11.2013.
7.12.2013
21.02.2014.
садржај
Представа“Кловн
Роналд McDonald “у ресторану
McDonald
гледање бесплатне позоришне
представе „Сунђер Боб“ на
Политехничкој академији
манифестација "Креда црта маштом"
под покровитељством др Небојше
Стефановића, председника Народне
скупштине Републике Србије.
Посета позоришту Душко Радовић"
гледали представу "Чудне љубави"
посета- ТЦ"Меркатор" поводом
прославе 11. рођендана
Наши ученици су представили
ритмичку секцију, плес, драмску
секцију, хор
Позориште „Душко Радовић“
- представа „Ноћ у Мерлиновом
замку“
13
реализатори
ученици првог разреда
ученици првог и другог
разреда.
Ученици I-1 и II-1 разреда
са својим учитељицама
Дајаном Тркуља и
Сузаном Раичевић
Ученици од 1-4. разреда
ученици 2. и 3. разреда
Ученици од 1-4. разреда
Старији разреди
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
17.9.
2013.
Посета Белом двору
15.10.
2013.
18.11.
2013
„Мадленијанум“ гледање опере
Чаробна фрула".
посета Руском центру на
Филолошком факултету
-квиз прилагођен узрасту и знању, а
такмичили су се с ученицима из
других школа.
,, Срце једног боксера" у позоришту
,, Душко Радовић"
Пројекција филма „Монтевидео,
видимо се“у биоскопу „Фонтана“
Пројекција филма „Амадеус“
29.11.
2013.
31.01. 2014.
21.02. 2014.
14.03.2014.
19.03.2014.
Представа „Миљаковац, тј. Нови
Зеланд“ у позоришту „Душко
Радовић“
Предства „Сумњиво лице“ у ЈДП
Ученици 6. разреда и
њихове ОС Дејан Ђорђевић
и А. Т. Адамовић
Ученици старијих разреда
Ученици који уче руски
језик и наставница
Ученици 6. разреда са
одељењским старешинама
Ученици од 5-8.разреда
Ученици 5.разреда са А. Т.
Адамововић
Ученици 5. разреда
Ученици 7. и 8. разреда
5. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
О реализацији свих значајних активности у школи детаљније извештаје су дали:
Комисија за културну делатност, Комисије за маркетинг и водитељи секција.
Од активности у школи предвиђених Годишњим планом рада школе нису
реализоване: Акција за чистију планету, манифестација „Мала матура-велико срце“ због
ванредне ситуације у земљи услед поплава. Из истог разлога није обележен Дан школе и
све пропратне активности (приредба, продајна изложба, квиз знања, фер-плеј турнир,
посета ГО Нови Београд) . Предвиђена приредба одложена је за следећу школску годину,
у време трајања Дечје недеље.
Акције које су реализоване, а нису биле планиране:
Све одељењске заједнице наше школе одазвале су се хуманитарним акцијама за
поплављена подручја;
– прикупљање флаширане воде, пелена, кашица и хране за бебе, влажних
марамица и осталог према плану и задужењима на нивоу школе;
–прикупљање новчане помоћи за мост за ђаке пешаке - Мост од љубави (Трешњица
село код Љубовије).
-Посета нашег прослављеног кошаркаша Душана Кецмана, бившег ученика наше
школе. Организован је “ Час кошарке“ а у циљу проналажења кошаркашких талената.
Ученици су за свој труд од стране Душана Кецмана награђени мајицама и качкетима .
14
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ДАТУМ
РЕАЛИЗ.
02.09.
2013.
септембар
АКТИВНОСТИ
Од 7.10 до
15.10.
Дечја недеља
04.10.
2013.
08.10.
2013.
Дан заштите
животиња.
18. ревија
стваралаштва деце
и младих Београда
Светски дан здраве
хране
16.10.
Почетак шк. год. и
пријем првака
Угроженост и
заштита озонског
омотача- 5.-8.
разред-предавање
октобар
Недеља спорта
1.
новембар
Дан екологије
новембар
14.11.
2013.
Рециклажаприкупљање
материјала и
радионице
«Дан замене
улога»
новембар
Недеља спорта
20.11.
2013.
Дан права деце
26.11.
2013.
Мали концерт
1. нед.
децембра
7.12.2013
Изложба радова у
холу школе
,, Полигон
спретности”
Свечани пријем ђака првака приредбу приредили ученици
садашњег петог разреда
Одржано је предавање на исту тему. Одгледан је кратак
документарни филм Ози Озон и спроведена дискусија на тему
поменутог филма. Презентацији су присуствовали педагози
Мира Стојић и Јелена Дишић. У реализацији и прикупљању
материјала учествовали су ученици еколошке секције и
наставник биологије Весна Нерић.
Ликовни конкурс ''Мама и тата, хоћу сестру или брата''
организован је за старије разреде; за пано о нашој школи у
фоајеу Сава центра је био задужен Актив учитеља, а на
свечаном концерту у сали представио нас је Јован Маџић
(VIII2) уз клавирску пратњу А.Т. Адамовић.
Обележен је изложбом кућних љубимацау дворишту школе.
Ученици наше школе обележили су Дечју недељу и на Ревији
стваралаштва деце и младих Београда, 18. по реду, која се
традиционално одржава у Сава центру.
обележен је пригодном израдом плаката у коме су учествовали
ученици 8/1 уз адекватну презентацију . Часу присуствовао
педагог школе Мира Стојић.
За ученике млађих разреда организовано је такмичење у игри
„Између две ватре“
еколошке поруке на видним местима школе и пригодни плакати
одрађени су и постављени у холу школе у сарадњи наставника
ликовног, наставнце биологије као и учитеља нижих разреда.
Прикупљање материјала и радионица на тему рециклаже
успешно спроведена у сарадњи са учитељима нижих разреда
Миром Матић, Александром Васиљевић и Светланом
Шкеровић. (фотографија се налази код наставнице В. Нерић).
За ову активност сви наставници су припремили ученике од 2.
до 8. р. Наставу су држали ученици готово из свих предмета.
Наставници су били врло задовољни , а ученици су уживали у
својим новим улогама.
За ученике 5. р. организовано је такмичење у стоном тенису, а
дечаци од 6-8.р. такмичили су се у кошарци, а девојчице од 68.р у одбојци.
обележили смо подсећањем на Конвенцију о правима детета –
сваки одељењски старешина за своје одељење; одржан је и
турнир у одбојци и стоном тенису.
у организацији А.Т.Адамовић, одржана је приредба за
предшколце у којој су учествовали ученици од 2. до 6. разреда
и 8. разреда.
презентација радова ученика 1-2 направљених на радионицама
„Веште руке“ у продуженом боравку
У Хали спортова одржано је такмичење,, Полигон спретности”
за ученике основних школа. Нас су представљали ученици 3. и
4. разреда.
15
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
16.12.
2013.
17.12.
2013.
децембар
„Најраспеваније
одељење“
Приредба за
родитеље 1-2
„Један пакетић –
много љубави“
децембар
За чистију средину
23.12.
2013.
Прослава Нове
године
26.12.
2013.
Маскенбал
27. 12.
2013.
,,Ја имамталенат"такмичење
27.01.
2014.
Школска слава
14.02.
2014.
05.03.
2014.
Светски дан
очувања енергије
Дан енергетске
ефикасности
13.03.
2014.
„Отворена врата“
26.03.
2014.
ЕЛЕКТРОНСКОН
АСИЉЕ-предавање
Школско такмичење- А. Тасић Адамовић,учитељи 3. и 4. р. 1.
место 4-1 ; 2.место 4-2 ; 3. место 3-1 и 3-2
Презентован је рад радионица: Мала позорница, На крилима
музике, Мала школа великих ствари -продужени боравак 12
Црвени крст организовао акцију- ученици су донели слаткише
и играчке, за децу без родитеља као и болесну децу Н.
Београда. Сакупљено око 100 кг слаткиша.
У акцији чишћења шк. дворишта учествовали ученици свих
разреда уз присуство наставнице А. Т. Адамовић и учитеља
млађих разреда.
у холу школе одржана прослава Нове године на предлог Ђачког
парламента и Вршњачког тима (5. и 6. разреди- од 15.30 до
18.30 и седми и осми разреди – од 19 до 22 )
Ученици млађих разреда се с поносом и осмехом прошетали
школом прерушени у омиљене ликове док су остали уживали
у шаренилу, оригиналним и занимљивим маскама.
Учествовало је 17ђака свих узраста. Они су се опробали у
певању, цртању, имитацији, мађионичарским триковима,
музицирању, глуми, балету и ритмичкој гимнастици. Жири је
прогласио победнике:
1. Јован Маџић из 82 ( певање),
2. Александра Михајловић из 52 (ритмичка гимнастика),
3. Анастасија Рилак из 21 за певање и Тијана Црнојевић из 72
за свирање на клавиру и мешовита музичко-спортска групаза
свој музичко-сценски наступ.
У холу школе одржана је свечана приредба поводом школске
славе Свети Сава. У програму су учествовали чланови драмске
и рецитатрске секције ученика старијих и млађих разреда, хор
и оркестар. Колегинице А. Т. Адамовић, С. Кићановић, Г.
Павићевић, М. Матић и А. Станишић заслужиле су саме
похвале због квалитетног садржаја и успешне реализације
програма.
Наставница физике-приказала презентацију о очувању енергије
ученицима старијих разреда.
Обележен израдом плаката који су били изложени у кабинету
физике, биологије и у холу школе, а од стране наставнице
физике (наставница биологије присуствовала изради плаката).
Наша школа је од 17 до 19 часова имала отворена врата за
будуће прваке и њихове родитеље. После директоркиног
говора добродошлице, обишли су све просторије у школи. У
кабинетима и учионицама биле су организоване радионице
(експерименти из хемије, гледање кроз микроскоп у биолошком
кабинету, драмски игрокази, сликање и друго). Родитељи су
разговарали с наставним особљем, као и стручном службом
(педагошкињом и библиотекарком) о свему што их је
интересовало.
Инспекторка Управе криминалистзичке полиције, Одељење за
сузбијање малолетничке деликвенције, Maрија Станковић,
одржала је у нашој школи сјајно предавање ученицима седмог
и осмог разреда у вези са ЕЛЕКТРОНСКИМ насиљем.
16
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
март
април
мај
јун
Јун
Еко недељарециклажа
Пројекат „Био једном један змај“-учитељице А Васиљевић и А.
Станишић - направљена је корелација са часовима Света око
нас (материјали) Одељењског старешине (еколошки
прихватљиво понашање), ликовне културе (Од старог правимо
ново ) и слободних активности (изложба и сценски приказ).
Дан планете Земље Коришћење обновљивих и необновљивих ресурса – ППТ
презентација - одрадила је наставница Драгана Зувић (доказ
фотографије и присуство педагога школе)
Продајна изложба
Уорганизацији библиотекарке школе организована продајна
ИК „Креативни
изложба која је потрајала и после распуста
центар“
Хуманитарна
Завршена хуманитарна акција прикупљања гардеробе за децу из
акција
Свратишта. Одазвао се велики број ученика.
Хуманитарна
За поплављена подручја
акција
Одељењске
Одељења 1. и 2. разреда одржали су приредбе за родитеље
приредбе
Посета кошаркаша Одржан „Час кошарке“
Душана Кецмана
МАТУРСКО ВЕЧЕ
Дана 3.06.2014. године у периоду од 19-23 и 30 организована је свечана прослава
мале матуре у просторијама школе, а у организацији Лексим теам- а и школе Иван
Гундулић. Свих 46 ученика је присуствовало матурској вечери. Матурској вечери су
присуствовали директор школе, одељењске старешине и поједини предметни наставници.
Атмосфера је била пријатна уз адекватан музички програм уприличен музиком
уживо и ди џејом. Организовано је низ пригодних такмичења (плесни пар вечери, мис и
мистер вечери), а пријатној атмосфери је допринео и сјајан вокал ученика Јована Маџића
као и музиче акробације Огњена Спасојевића.
Матурско вече је протекло у пријатној атмосфери и завршило се опроштајном
музичком нумером у 23 и 30.
Координатор већа осмих разреда
Весна Нерић
III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ
1. ОРГАН УПРАВЉАЊА - ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор је одржао 8 редовних седница .
На седницама Школског одбора су усвојени:
1.Извештај о раду школе;
2.Извештај о раду директора школе;
3.План рада школе за шк.2013/2014.год.
4.Извештај о успеху ивладању ученика за шк.2013/2014.год.
17
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
5. Извештај о финансијском пословању школе у 2013.години;
6.Анекс Школског програма;
7.Доношење финансијског плана за 2014.годину
8.Именоване су комисије(чланови за Развојно планирање и самовредновање;за
технолошке вишкове;).
У току ове школске године,13.маја 2014. чланови Школског одбора су обавили
интервју са члановима Тима за екстерну евалуацију рада школе.
На седницама су разматрана и решавања текућа питања,важна за функционисање и
рад школе.
Председник Школског одбора
Гроздана Павићевић
2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН – ДИРЕКТОР
Извештај о раду Директора школе посебан је документ и чува се у Школи.
3. САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ
3.1. САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља школе као саветодавни орган чији је рад регулисан чланом 58.
важећег Закона о основама система образовања и васпитања у школској 2013. – 2014.
години одржао је шест седница и реализовао је садржаје по Годишњем плану рада школе.
Сви представници одељења (од 1. до 8. разреда) су активно учествовали у раду и доносили
конструктивне одлуке .
Савет је разматрао је и усвојио Годишњи план рада школе за школску 2013.- 2014.
годину,затим, комисија састављена од Савета родитеља обавила је избор најбољег
понуђача зареализацију екскурзија и наставе у природи и осигуравајуће куће за осигурање
ученика. Такође, Савет родитеља је разматрао иусвојио извештаје о листи изборних
предмета за ученике од првог до осмог разреда у новој школској години, донели одлуку о
износу „ученичког динара“, донели одлуку оуџбеницима у наредној школској години,
усвојили извештај о резултатима такмичењаученика у текућој школској години, усвојили
извештај о завршном испиту ученика осмогразреда и разматрали и усвојили извештаје о
успеху и владању ученика на класификационим периодима. Представници Савета
родитеља су узели активно учешће у раду Стручног актива за развојно планирање, Тиму
за самовредновање школе и Тиму за заштиту ученика од насиља. Свакако да је Савет
родитеља заинтересован да безбедност ученика буде на високом нивоу и да услови рада у
школи буду што бољи и њихов допринос је био драгоцен.
Савет родитеља је био информисан о свим питањима која се односе на рад школе.
18
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
На тај начин Савету родитеља је било омогућено да у већој мери буде укључен у
живот школе и да активно доприноси побољшању услова за стицање квалтетнијег
образовања ученика.
3.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент је конституисан 20. септембра 2013. године. Из сваког
одељења изабрана су по два представника ( укупно 16 ученика). Гласањем је одлучено да
председник буде Кристина Бабић, а потпредседник Јована Ђерић. Ученици су упознати са
Правилником понашања у школи
Одржано је седам састанака. Програм рада Парламента је остварен. Чланови
Парламента су се бавили успехом и дисциплином ученика у школи, мерама за побољшање
школског живота, организовањем културно-забавног програма, резултатима на
такмичењима и др. Такође су узели учешће у Дану замена улога наставникаи ученика, при
чему су председник и потпредседник парламента, Кристина Бабић и Јована Ђерић, биле
директор и педагог школе.
Чланови парламента су тражили и добили извештај о ђачком динару од
рачунополагача школе.
Чланови парламента
осмог разреда незадовољни су посетом и учешћем
представника млађих разреда у раду парламента. У више наврата нису имали кворум и рад
им је био блокиран.
После пролећног распуста почеле су припреме за прославу матурске вечери, која ће
се одржати у школи.
Ученици осмог разреда су задовољни припремом за квалификационе исрите у току
целе школске године.
За Ђака генерације предложили су ученицу Марију Суду, без образложења.
Чланови парламента су на последњем часу анализирали свој рад и закључили да је
могао да буде и бољи.
Наставник – координатор сматра да се у школи и даље мора инсистирати на
активнијем и одговорнијем учешћу чланова парламента у школском животу.Подршка
разредних старешина је неопходна да би рад Парламента био транспарентан и боље
вреднован од стране ученика.Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за
отворену сарадњу и дебату.
Весна Бојичић Кремењак
19
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ
4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Чланови Наставничког већа су: директор школе и
сарадници. За ову шк. годину планирао се следећи рад:
МАРТ
ФЕБРУАР
ДЕЦЕМБАР
ОКТОБАР НОВЕМБАР
СЕПТЕМБАР
Време
сви наставници и стручни
Садржај рада
 Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за шк.2012/13.
годину
 Усвајање Годишњег извештаја директора о раду
 Усвајање плана рада Наставничког већа
 Анализа услова рада на почетку школске године
 Усвајање Годишњег плана рада школе за шк.2013/14.год.
 Усвајање: распоредачасова,дежурства,распореда допунске и
додатне наставе , слободних активности и распореда
контролних и писмених задатака
 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно
–васпитног рада за први класификациони период
 успех и владање ученика на првом класификационом периоду
 Идентификовање и укључивање ученика
удопунскуидодатнунаставуисекције
 Адаптацијаученикапетогразреданапредметнунаставу–
извештајоистраживању
 Успех и владање ученика на првом класификационом периоду
 Реализација наставног плана и прог. свих облика образ –васп.
рада
 Извештај о реализацији Школског развојног
плана,Самовредновања
 Извештај о стручном усавршавању
 Планирање организовање прославе Св. Саве
 Извештај о прослави Св. Саве
 анализа реализације Годишњег плана рада школе
 Извештај директора о свом раду и раду школе
 Извештаји директора и педагога о педагошко-инструктивном
раду са наставницима
 Договор о организацији школских и општинских такмичења
 Припрема за пријем будућих првака
 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно
– васпитног рада за трећи класификациони период
 успех и владање ученика на првом класификационом периоду
20
Носиоци
Директор,
педагог,
одељењске
старешине
Координа
тори ОВ
Директор,
педагог
Координатори
ОВ
Руковод.
тимова
Педагог
Тим за култ.
делат
Тим за праћење
реализац. ГПР
директор
Тим за марк. и
култ. делат.
Координатори
ОВ
АПРИЛ
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Организовање прославе Дана школе
 Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за 2014/15.
 Договор о организацији „Мала матура-велико срце“
Пред.наст.
Организација припремне наставе за ученике 8. раз.
Припреме за израду Школског програма, Годишњег извештаја о Директор,
педагог, СА за
раду школе и Годишњег плана рада школе
израду ШП;
 Реализација плана проф. оријентације
Тим за проф.
 Договор о организацији матурске вечери
оријен.
Директор , РС
 Извештај о резултатима на такмичењима на свим нивоима
МАЈ


ЈУН
8.разр.
Руков. СВ и
педагог
 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно
–васпитног рада
 успех и владање ученика 8. разреда на крајушк. године
 Утврђивање и додела специјалних диплома и диплома «Вук
Караџић» и похвала за постигнуте резултате и успех постигнут
током школовања
 избор ђака генерације
 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно
–васпитног рада на крају школске године
 успех и владање ученика од 1-7. разреда на крајушк. године
 Извештај о реализованим екскурзијама ученика, настави у
природи, посетама и матурској вечери
 Извештај о стручном усавршавању наставника
 Давање мишљења о новом Школском програму
ОС
Кординатори
ОВ
педагог
Извештај о резултатима Завршног испита и о упису у средње
школе
 Извештаји о реализацији Самовредновања и Развојног плана
 Анализа нацрта Годишњег извештаја о раду школе
 Предлог задужења наставника и нацрт Годишњег плана рада
школе
ЈУЛ

АВГУСТ





Организација и спровођење припремне наставе и поправних
испита
Успех ученика на крају школске године
Усвајање школског календара за 2014/15.
Организација почетка школске године и пријема првака
Организационо-техничке припреме за почетак рада у шк.
2014/15.
Одржано је укупно 20 седница Наставничког већа. Све планиране активности су и
реализоване, али током године су по потреби биле организоване и ванредне седнице
Наставничког већа.
21
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
На седницама Наставничког већа наставници су приказивали поједине облике
стручног усаршавања које су похађали као облик стручног усавршавања у установи.
Сви програмски садржаји планирани Годишњим планом рада школе су
реализовани у потпуности.
Дајана Тркуља, записничар Наставничког већа
4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Одржана су састанци на којима су били присутно девет наставника,педагог и
директор школе. На састанцима се разговарало о организацији васпитно-образовног рада,
стручном усавршавању наставника, иницијалним тестовима, аналзи рада стручних већа и
предлогу мера за унапређење рада, остварености образовних стандарда, организовању
припремне наставе за полагање завршног испита, организовање пробних тестирања на
нивоу школе, анализи квалитета уџбеника који се користе у настави.
Закључено је да је добра организација редовних и ваннаставних активности.
Присутни су проблеми око усклађивања термина за ваннаставне активности. Дежурства
наставника су у складу са прописима. Констатовано је да сваки настваник мора да има
педагошку документацију о сваком ученику, и да су неопходне дисциплинске свеске.
Разговарало се и о организацији екскурзија које су планиране. Посете које су планиране
организовале су се градским превозом, а коришћење посебних аутобуса није могуће због
смањења трошкова. Сва важна дешавања у школи уписивала су се у књигу дежурства.
Упознавање са правилником о стручном усавршавању је организовано за све
запослене. Прошлогодишњи извештаји нису довољно добри, па је потребно усагласити
планове, потребе и жеље наставника. Душица Видановић, Нада Бунчић и Нада
Миливојевић су укључене у тим за стручно усавршавање на нивоу школе. Добијена је
форма по којој требају да се попуњавају планови стручног усавршавања и пројекти рађени
у школи морају да се бодују. Угледни часови морају се организовати са дискусијом и
анализом. Анализирани су резултати самовредновања и констатовано је да су потребне
чешће провере знања. Поред анализе иницијалних тестова било је неопходно организовати
пробне и завршне тестове.
Закључено је да је урађена анкета за родитеље који су потврдили квалитетну
сарадњу са наставницима.У свескама актива примећени су одређени недостаци које је
требало уклонити. Грешке су се односиле на постигнућа у настави. Потребно је у свеске
уписивати набавку наставних средстава и корелацију међу предметима. Организоване су
посете предметних наставника ученицима нижих разреда. Организоване су замене улога
наставник-ученик. Стручна већа су анализирала уџбенике. Припремна настава је
организована у другом полугодишту, са пробним тестирањима на месечном нивоу.
Марија Шоргић-записничар
22
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
ПРВИ РАЗРЕД
У току ове школске године одржали смо 6 састанака на којима се поред
уобичајених и планираних тачака дневног реда-успех и дисциплина на крају
класификационих периода, разматрало и договарало о реализацији плана и програма,
планирала такмичења и сумирали резултати истих, вршило се идентификовање ученика
којима је потребнaдопунска настава из српског језика и математике, понашање ученика,
договарало о приредбама, прославама и слично.
Први разред броји 54 ученика (28 девојчица и 26 дечака) распоређених у два
одељења.
Планирани часови редовне наставе, изборне наставе и ваннаставних активности
реализовани су у потпуности.
У току школске године одселио се један ученик.
Ове школске године ученици су направили укупно2147 оправданих изостанака
(39,76 по ученику). Повећан је број изостанака у другом полугодишту јер је 8 ученика
имало богиње.
Сви ученици су позитивно описно оцењени и савладали су предвиђене садржаје за
први разред по различитим нивоима постигнућа.
Планирани часови допунске наставе реализовани су такође у потпуности. Ученици
који су били обухваћени допунском наставом до краја школске године су напредовали
према својим могућностима и савладали већи део градива.
Дисциплинских проблема нема, сви ученициимају примерно владање и похваљени
су за успешно завршен први разред.
Током школске 2012/2013. године ученици другог разреда су учесвовали на
такмичењима и постигли следеће резултате:
Читалачку значку је завршило 34 ученика (Јокић Софија и Анђела Ранисављевић су
освојиле прво место и биће им додељене награде у Општини Нови Београд).
Учествовали су на међународном такмичењу „КЕНГУР“, 4 ученика је добило похвале
(Стефан Лазић, Перишић Теа, Зарић Богдан и Николић Матеја).
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА – похвале за учешће на свом првом школском
такмичењу добило је седам ученика: Софија Урукало, Мина Глишић, Дејан Дробњаковић,
Јелисавета Тешић, Анђела Ранисављевић, Нађа Костадиновић и Ана Врачевић.
На ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ у организацији „Пријатеља деце“, ученица Софија
Јокић из одељења 1-1 освојила је друго место. Дечји часопис“Ђак првак“ је два пута
доделио похвале Мини Глишић за ликовно стваралаштво, а радови наших ученика су
више пута објављивани у часопису.
Три пута смо посетили позориште и одгледали представе:,,Сунђер Боб Коцкалоне“,
,,Чудне љубави“, ,,Ноћ у Мерлиновом замку“.Сусрет је био и са ученицима музичке школе
„Амадеус“.
Реализован је излет на почетку школске године – маршрута: Војвођанско село –
Салаш Катаи – Мали Иђош и настава у природи од 24.04- 1.5.2014. године на планини
Гоч, преко ''Центра дечјих летовалишта'', о чему је поднет извештај, као и о свим
посетама у току школске 2013/2014. године.
23
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
На часовима одељењске заједнице спровођене су разноврсне активности у оквиру
пројекта ''Школа без насиља'' као и у оквиру пројекта „Људска права на делу“;
организован је новогодишњи маскенбал као и одељењске приредбе у оба одељења првог
разреда .
Одржана су 4 угледна часа. У првом полугодишту, угледне часове су одржале
Нада Ного и Вања Анђелковић, а у другом полугодишту Вања Анђелковић и Дајана
Тркуља.
Ученици су учествовали у свим хуманитарним акцијама(пакетићи, флашице са
водом за поплављена подручја, као и новчана средства у акцији “Мост од срца“.
Сарадња са родитељима је била континуирана и задовољавајућа.
Координатор одељењског већа првог разреда
Дајана Тркуља
ПРОДУЖЕНИ БОРАВAK 1 2
Приликом анкетирања, на почетку школске године,за остајање
деце
у
продуженом боравку, изјаснило се 20 родитеља. Повремено су остајала четири детета, а
остали редовно.
Радно време боравка је било од 12:35, односно после редовних часова па док сва деца не
оду кући, најчешће око 17:30.
Време које су деца проводила у боравку било је испуњено израдом домаћих задатака,
слободним активностима и слободним временом.
Будући да је већи број ученика из боравка одлазио у 15:00 часова распоред дневних
активности је био прилагођен томе.
По завршетку наставе деца су имала организован ручак, затим боравак на свежем ваздуху,
а ако то временске прилике нису дозвољавале тренутке релаксације су проводилииграјући
друштвене игре, или активности по избору у учионици у којој су имали и редовну наставу
односно у којој се организовао продужени боравак.
Након тога следила је израда домаћих задатака, вежбање и утврђивање садржаја и разне
слободне активности - психолошке, музичке, драмске, ликовне радионице и спортске
игре.Ове активности су имале првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер
а биле су усмерене и на олакшавање социјализације деце у новом окружењу као и
усвајању корисних и интересантних садржаја.
Теме за слободне активности пратиле су годишња доба, празнике и друге важне
датуме. Најуспешнији ликовни радови ученика били су изложени у холу школе и на
паноу у учионици, а своју креативност и таленте проказали су на приредби за родитеље.
За време слободних активности пет ученика два пута недељно је похађало приватне
часове енглеског језика који се одржавају у нашој школишто ђацима знатно олакшава
организацију у времену, а родитељима пружа додатну сигурност и безбедност , када су
ваншколске активности у питању.
Након 16:00 часова остајао је мањи број ученика и они су се бавили самосталним
активностима, наравно под надзором учитеља – боравак у школском дворишту, игре по
избору, читање, цртање.
План и програм рада у боравку у току првог и другог полугодишта су реализовани.
Није реализована продајна изложба поводом Дана школе због ванредне ситуације у
земљи.
24
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Као замена учитеља на боловању два и по месеца у боравку је радила учитељица
Милица Јовановић.
Запажања о раду ученика
Већина ученика усвојила је радне и хигијенске навике . Мањи број ученика постао је
самосталан у раду. За једну групу ученика потребна су стална подстицања , додатна
објашњења и честе корекције у раду. Док се са овом групом ученика ради на корекцији ,
остали ученици раде додатне задатке за увежбавање или понуђене ликовне активности.
Ученици су показали спремност да помогну једни другима, да групно учествују у многим
активностима, да раде у пару, групи и индивидуално и сарађују у радионицама.
Дисциплинских проблема није било.
Сарадња са родитељима
Са родитељима се комуницирало свакодневно, били су заинтересовани, пружали су
информације, износили своја запажања, тражили савете. Сарадња је била добра.
Нада Бунчић
ДРУГИ РАЗРЕД
У току ове школске године одржали смо 6 састанака на којима се поред
уобичајених и планираних тачака дневног реда-успех и дисциплина на крају
класификационих периода, разматрало и договарало о реализацији плана и програма,
планирала такмичења и сумирали резултати истих, вршило се идентификовање ученика
којима је потребнaдопунска настава из српског језика и математике, понашање ученика,
договарало о приредбама, прославама и слично.
Први састанак одржан је 4.9.2013.
Утврђена је организација рада редовне наставе , распореда контролних задатака и других
облика васпитно-образовног рада
Планиредложене су маршуте за излете: Салаш Катаи и ( излети),Станишинци на Гочу(
настава у природи)
Успешно изведена примопредаја уџбеника крајем 2012/13. год., одређен је школски
прибор и часопис који су ученици користили у настави.
Други састанак је одржан 1.10.2013.
Извршена је анализа иницијалних тестова и идентификовани су ученици којима треба
пружити помоћ кроз допунску наставу.
Трећи састанак је одржан 29.10.2013.
Утврђени су успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода за оба
одељења,извршена је анализа остварености плана и програма редовне наставе и
ваннаставних активности, разговарано је о оптерећености ученика и њиховом владању
Поднет је извештај о реализацији излета– маршрута: Војвођанско село – Салаш Катаи –
Мали Иђош . На излет је ишло 15 ученика из II1 и 19 ученика из II2
Четврти састанак је одржан 25.12.2013.
Утврђене су оцене на крају првог полугодишта за сваког ученика и за сваки наставни
предмет и извршена је анализа остварености плана и програма редовне наставе и
ваннаставних активности.У одељењу II1 од 18 ученика 11 је било одлично, 6 са свим
петицама , њих 7 је било врло добро, док је у одељењу II2 од 19 ученика 15 било одлично,
13 са свим петицама и 4 врло добрих.Сви одлични са свим петицама се похваљују.
25
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Разматрано је владање ученика и утврђивање оцена из владања и додела похвала.
Одлучено је да се изриче васпитна мера опомена разредног старешине следећим
ученицимаII1 :Рилак Анастасија, Стајић Јована, Миловановић Огњен, Здравковић Лазар,
Гошић Милош и Ивановић Јована .
Обављен је договор о организацији прославе Нове године,Светог Саве...
И утврђено је да уџбеници за следећу школску годину остају исти као и ове за трећи
разред.
Пети састанак одржан је 1.4.2014.
Извршена је анализа остварености плана и програма редовне наставе и ваннаставних
активности
Саопштен је успех ученика у редовној настави, допунској настави и слободним
активностима , као и у осталим областима васпитно-образовног рада које су ученици
постигли и разматрано је владање ученика. Саопштено је да су сви ученици који су имали
петице и четворке из математике учествовали на школском такмичењу из математике и
постигли су добре резултате, док су на такмичењу „Златна сирена“ Марија Кисо и
Катарина Јанковић II2 освојиле Прво место наопштини и друго место на граду, Симић
Миљана и Рилак Анастасија II1 друго место на општини.
Шести састанак је одржан 19.6.2014.
Извршена је анализа остварености плана и програма редовне наставе и ваннаставних
активности, утврђене су оцене на крају другог полугодишта за сваког ученика и за сваки
наставни предмет. Разматрено је владање ученика и утврђене су оцене из владања.
Договорено је који ученици треба да буду похваљени.
У другом разреду има 37 ученика од тога У II разреду има 37 ученика, 14 дечака и
23 девојчице. Ученици су обухваћени целодневним обликом рада. Сви ученици су
позитивно оцењени из свих предмета и имају примерно владање. Већина ученика
приступа раду веома озбиљно, савесни су, амбициозни и извршавају обавезе на време.
Одличан успех постигло је 30 ученика,од тога 21 је са свим петицама ( Одељенско веће
предлаже да ови ученици буду похваљени од стране Наставничког већа), а 9 са по неком
четворком, док је врлодобрих 7. Просечна оцена је 4,73.
Координатор одељењског већа другог разреда
Александра Станишић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно веће трећег разреда је у току године одржало шест седница.
На седницама је анализиран успех на иницијалним тестовима ,успех и дисциплина
ученика на крају класификационих периода,на крају првог полугодишта и на крају
школске године,као и оствареност планираних наставних и ваннаставних активности за
овај период.
Планирани часови редовне наставе, изборне наставе и ваннаставних активности
реализовани су у потпуности. Сви ученици су савладали предвиђене задатке за трећи
разред по различитим нивоима постигнућа.
Планирани часови допунске наставе реализовани су такође у потпуности.
Ученици трећег разреда су били обухваћени радом у следећим секцијама:
-ритмичка играоница-12 ученика;
-драмска секција-10 ученика;
26
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
-рецитаторска секција -5 ученика
-Читалачка значка-15 ученика
(награђени III1 -Елена Голубић и Андријана Радић; III2 -Милан Пантић).
Двет ученика је учествовало на општинском такмичењу из математике и освојило
три прве (Јован Мићић,Милан Пантић и Лазар Биџовски),четири друге (Елена
Голубић,Теодора Јовановић,Огњен Јевтић и Коста Радосављевић), једну трећу
награду(Коста Грубор) и једну похвалу (Милица Мандић).
На такмичењу „Кенгур без граница „учествовало је 16 ученика и освојена је једна трећа
награда (Јован Мићић) и три п охвале(Елена Голубић,Милан Пантић и Лазар Биџовски)
У току првог полугодишта ученици трећег разреда су реализовали једнодневну
екскурзију ОРАШАЦ-ТОПОЛА-АРАНЂЕЛОВАЦ,22. X 2013.,укупно 38 ученика.
У периоду од24.IV -1.V2014.год.реализована је настава у природи у Станишинцима на
Гочу.
Извештаји о реализацији ових активности су поднети.
Реализоване су и све посете планиране на нивоу Стручног већа млађих разреда .
Ученицисуучествовалиусвимхуманитарнимакцијама.
Сарадњасародитељимајебилаконтинуиранаизадовољавајућа.
КоординаторОВ
Гроздана Павићевић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Све планиране наставне и ваннаставне активности Одељенског већа IV разреда за
школску 2013/14. годину успешно су реализоване.
Септембар
Обављене све припреме за почетак школске године: одржан родитељски састанак
03.09.2013.године;
Урађен план рада Одељенског већа; распоред часова; опремање учионица за рад;
набављање потребних наставних средстава и сређена постојећа; извршена органозација и
реализација изборних предмета.
Октобар
Реализована успешно једнодневна екскурзија у организацији „Марго-турса“
22.10.2013.године са укупно 45 ученика; Маршута: манастир Троноша, Текериш, Тршић,
Бања Ковиљача.
Обележена дечија недеља приредбом у холу школе, 09.10.2013.године.
Анкетирани родитељи за наставу у природи, која ће се реализовати од 01.05.-08.05.2014.
године у Станишинцима на Гочу са укупно 43 ученика, у организацији Центра дечијих
летовалишта.
Организован сусрет са песником Рогачем у школској библиотеци.
Новембар
Одржан родитељски састанак – урађен писани извештај аз родитеље о успеху и
дисциплини ученика. План и програм успешно реализован.
Реализована посета позоришту Душко Радовић са укупно 47 ученика; ученици гледали
представу „Чудна љубав“ – 05.11.2013.године.
27
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Децембар
План и програм успешно реализован. Прослављена нова година 27.12.2013. године.
Посета Хали спортова – „полигон“ – такмичење 07,12,2013.године.
Одржано школско такмичење „најраспеванија одељенска заједница“ – ученици IV1
освојили су I место, а ученици IV2 II место.
У кругу школе 26.12.2013. године одржан је „маскенбал“ – ученици IV разреда су се
посебно истакли у својој креативности.
Ученици IV разреда учествовали су у акцији солидарности „Један пакетић велико срце“,
као помоћ болесној деци и деци без родитеља.
27.12.2013.године одржано је школско такмичење „Ја имам таленат“ на коме су се
представила по 2 ученика из сваког одељења.
27.12.2013.године обављена подела ђачких књижица – сви ученици успешно завршили
прво полугодиште.
Јануар
Родитељски састанак 22.јануар 2014. године – анализа успеха и дисциплине за I
полугодиште. Упознавање са планираним активностима и садржајима у другом
полугодишту.
27. јануар 2014. године – светосавска приредба, одржана у холу школе.
Фебруар
Реализована позоришна представа „Мерлинов замак“ у позоришту Душко Радовић,
21.02.2014.године.
Одржано такмичење рецитатора и школско такмичење из математике.
27. фебруара 2014. године музичка школа „Амадеус“ одржала концерт у холу школе.
Март
Одржана одељенска приредба поводом празника Дана жена.
13. март 2014. године – дан отворених врата за предшколце – представљене рецитаторска
и литерарна секција IV1 и IV2 .
14. март 2014. године у библиотеци школе организовано такмичење „Најбољи читач“.
Извршена анализа допунске и додатне наставе у оквиру већа.
21. март 2014. године одржано такмичење „Кенгур“ из математике.
Одржано такмичење „Мала сирена“ на општинском нивоу
Април
01. април 2014. године извршена анализа успеха ученика у редовној настави и слободних
активности и анализа остварености ПиП редовне наставе и ваннаставних активности,
разматрано је владање ученика и остварен је договор око реализације наставе у природи,
извршен је избор уџбеника за наредну школску годину.
24. априла 2014. године одржан је родитељски састанак, извршена анализа успеха и
дисциплине и обављене припреме за наставу у природи.
Поводом ускршњих празника ученици учествовали у такмичењу „Најлепше ускршње јаје“
Мај
Реализована настава у природи од 01-08 маја у Станишинцима на Гочу.
Одржано „Републичко екипно такмичење из математике“
Ученици учествовали у хуманитарној акцији за помоћ поплављеним подручјима (пелене
за бебу).
28
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Јун
Организован завршни тест из српског, математике и Природе и друштва (10, 11 и 12. јун).
19. јун 2014. године извршена анализа успеха и дисциплине и нивоа постигнућа по
предмерима.
Извршена анализа завршних тестова ученика
27. јун 2014. године одршан родитељски састанак и подела ђачких књижица.
Драгица Карлица
ПЕТИ РАЗРЕД
Број чланова већа : 16
Број одржаних састанака : 5
Реализација наставног програма :
План и програм ресовне наставе је реализован. Планиран број часова је реализован.
Евиденција у Дневницима рада.
Допунска настава је организована по потрби за одређене предмете. Организовано је из
следећих предмета : српског језика,математике,биологије и немачког језика. Евиденција
се налази у Дневнику рада осталих васпитно образовних активности.
План и програм додатне наставе је реализован, сви часови су реализовани. Релизована је
настава из следећих предмета :математика,српски језик,биологија,ликовна и музичка
култура. Евидентирано у дневнику рада осталих васпитно образованих активности.
План и програм слободних активности је
реализован из секција :
рецитаторска,хор,музичка и еколошка. Планиран број часова је реализован,а евиденција
је реализована у дневнику рада осталих васпитно образовних активности.
Реализација програма и васпитно – образовног рада:
Пети разред броји 44 ученика, 20 дечака и 24 девојчице распоређене у два одељења.
Општи успех ученика:
Одличних: 22
Врло добрих: 12
Додрих :10
Средња оцена: 4,24
Похвале: 11 одличних ученика са просечном оценом (5,00) (5 – 1: Вуковић Бобана, Зарић
Нађа, Мацура Теодора, Мићић Милица , Станковић Игор, Станковић Христина и Убовић
Тара; 5 – 2 : Грубор Дуња, Кнежевић Нађа, Миљевић Лука и Радан Теодора)
Резултати са такмичења
5-1
Ликовно- литерарни конкурс „ У част Драгану Лукићу“
Станковић Игор –2. награда ( литерарни рад )
Милошевски Анђела – 2.награда (ликовни рад)
Мићић Милица: српски језик: 1.награда општинско такмичење
Математика: 3. награда општинско такмичење
3.награда републичко појединачно и 2. екипно
3.награда „Кенгур без граница“
Биологија: 2.награда општинско такмичење
29
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Убовић Тара: српски језик: 1.награда општинско такмичење, 2.награда градско такмичење
Мацура Теодора:српски језик : 3.награда општинско такмичење
Зарић Нађа: музичка култура: Златна сирена 3.награда и дует 2.награда општинско
такмичење
Хаџиниколић Софија :музичка култура :Златна сирена 2.награда
Јоксимовић Лука :ликовна секција :1.награда општинско такмичење
2.награда карикатура„Мали Пјер“
3.награда ликовни конкурс: „Крв живот значи“
5-2
Грубор Дуња:Мали вокални састави 1.награда општинско
3. награда градско такмичење
Маћешић Петра: Мали вокални састави 1.награда општинско
3. награда градско такмичење
Станојевић Милица: Мали вокални састави 2.награда општинско
Здравковић Невена: биологија:3.награда општинско такмичење
Радан Теодора: биологија:3.награда општинско такмичење
Миљевић Лука: историја: 2.награда општинско такмичење
Излети,посете
Посета позоришту „Мадленијанум“, оперска представа „Чаробна фрула“,октобар 2013.и
„Душко Радовић“,представа „Миљаковац тј. Нови Зеланд“,март 2014.
Биоскоп „Монтевидео,видимо се“
Прослава Нове године у школи децембар 2013
Екскурзија : Мишар-Цер-Троноша-Тршић- Бања Ковиљача одржана 5.06.2014.у
организацији туристичке организације „Балканик“
Владање ученика и васпитно дисциплинске мере:
Од 44 ученика петог разреда 40 ученика има примерно владање, а 4 ученика има врло
добро владање Мадић Јован, Стојановић Александар , Павловић Урош и Мићић Милан
5-2. Ученицима је смањена оцена из владања због некоректног односа према друговима и
нарушавања дисциплине у одељењу (Павловић и Мићић) и туче на часу математике
(Мадић и Стојановић).
Координатор Већа: Весна Васић
ШЕСТИ РАЗРЕД
Број чланова већа: 16
Број одржаних састанака : 6
Реализација наставног програма:

План и програм редовне наставе је реализовани. Планиран број часова је реализован.
Евиденција у Дневницима рада.
 Допунска настава је организована по потреби за одређене предмете. Организована је за
ученика шестих разреда из следећих предмета: математике, српског језика, физике,
енглеског,немачког језика и географије. Евиденција се налази у Дневнику рада осталих
васпитно образовних активности. Допунском наставом је обухваћено 28 ученика шестих
разреда (61 – 14 ученика, 62 – 14 ученика), односно 51,85%. Допунску наставу су ученици
30
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
посећивали редовно. Долазили су и ученици који нису имали проблема у савлађивању
градива већ су тражили додатну подршку и објашњења. Резултати су видљиви, побољшан
је успех ученика из одређених предмета.
 План и програм додатне наставе је реализован, сви часови су реализовани. Додатна
настава је организована за ученика шестих разреда из следеће предмета: математика,
српски језик, биологија, физика, историја, ликовна и музичка култура. Евиденција се
налази у Дневнику рада осталих васпитно образовних активности. Додатну наставу је
похађало 22 ученика (61 – 11 ученика, 62 – 11 ученика), 40,74%. Резултати додатне наставе
се могу пратити кроз успех ученика и резултате на такмичењима
 План и програм слободних активности је реализован. У шестом разреду се реализују
следеће секције: драмска, хор, музичка, спортска и еколошка. Планиран број часова је
реализован, а евиденција је вођена у Дневнику рада осталих васпитно образовних
активности.У оквиру секција обухваћено је 37 ученика (6 1 – 17 ученика, 62 – 10 ученика),
68,52%. Резултати секција се прате кроз резултате у успеху ученика, на такмичењима,
школске и ваншколске активности у којима су ови ученици били ангажовани.
Реализација програма и васпитно – образовног рада:
Шести разред броји 54 ученика, 28 девојчица и 26 дечака, распоређених у два одељења.
Разред
61
62
Укупно

Девојчице
13
15
28
Дечаци
12
14
26
Укупно
25
29
54
општи успех ученика 6. разреда на крају школске године 2013/2014.
Разред
Укупно
61
25
62
29
Укупно
54
одлични
5,00 0стали
10
6
16
9
3
12
28
Врло
добри
добри
недовољни
неоцењени
5
4
-
-
14
3
-
-
19
7
-
-
Средња
оцена
4,39
4,34
4,36
похвале – 19 одличних ученика са просечном оценом 5,00 ( 61 – Наталија Бошковић,
Мима Грујић, Дејан Дожић, Алекса Јеличић, Теодора Милосављевић, Јелена Недић,
Катарина Радан, Стефан Спасић, Александар Спремо, Ђорђије Чуровић; 6 2 – Теодора
Арсеновић, Милица Вранић, Даниил Грбић, Анђела Ђукић, Николина Королија,
Матија Купрешанин, Јован Маричић, Марко Никачевић, Сара Ристић)
9 одличних ученика (61 - Данило Васовић, Теодора Деспот, Анђела Дробњак, Марија
Петрић, Неда Радосављевић, Невена Раневски ; 6 2 – Исидора Милић, Маша
Михаиловић, Ања Николић)
ученици који су освојили награде на такмичењима (61 – Јелена Недић, Марија
Петрић, Анђела Дробњак; 62 – Даниил Грбић, Матија Купрешанин, Јован Маричић,
Марко Никачевић, Милан Ранисављевић, Теодора Арсеновић, Милица Вранић,
Николина Королија, Стефан Лукић, Оливер Манчић, Маша Михаиловић, Ања
Николић, Невена Петровић, Сара Ристић, Тара Симић, Петар Спасојевић)

31
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Изостанци ученика
Разред
оправдани неоправдани
61
62
Укупно
1363
2025
3388
Укупно
24
9
33
1387
2034
3421
Бр. уч. са
изостанцима
25
29
54
Бр. изостанака
по ученику
55,48
70,14
63,35
 Резултати са такмичењима:
 појединачно на такмичењима учествовало 13 ученика шестих разреда (6 1 - 6
ученика и 62 - 7 ученика)
 екипно са оркестром 12 ученика 6 2 разреда
Предмет
Ученик
разред Ранг такмичења
Даниил Грбић
62
Математика
Српски језик
Матија Купрешанин
Марко Никачевић
Александар Спремо
Наталија Бошковић
Стефан Спасић
61
Јован Маричић
62
Матија Купрешанин
Биологија
Историја
Физика
62
Марко Никачевић
Марко Никачевић
62
Даниил Грбић
62
Марко Никачевић
62
Марија Петрић
61
општинско
градско
републичко
Архимедесов турн.
„Кенгур без гран.“
„Кенгур без гран.“
„Кенгур без гран.“
„Кенгур без гран.“
„Кенгур без гран.“
„Кенгур без гран.“
општинско
градско
републичко
општинско
градско
општинско
градско
општинско
градско
општинско
градско
републичко
општинско
Златна сирена
општинско
Освојено место
1. место
1. место
2. место
2. место
1. награда
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
3. место
3. место
3. место
2. место
1. место
1. место
3. место
2. место
учешће
1. место
1. место
1. место
похвала
3. место
Оркестар-12 ученика
Музичка култура
(Теодора Арсеновић,
Милица Вранић,Николина
Королија, Стефан Лукић,
Оливер Манчић, Јован
Маричић, Маша
Михаиловић, Ања
Николић, Невена Петровић,
Сара Ристић, Тара Симић,
Петар Спасојевић)
62
32
општинско
2. место
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Јелена Недић
61
Физичко васпитање
Литерарни
конкурси
Литерарна секција
„Трка за срећније
детињство“
Дворанско такмич.
– Трка на 300м
Дворанско такмич.
– Трка на 100м
Милан Ранисављевић
62
Невена Петровић
62
Анђела Дробњак
61
Матија Купрешанин
62
Анђела Дробњак
Матија Купрешанин
61
62
„Крв живот значи“,
општинско
„Мој крај приче“,
општинско
„Мој крај приче“,
општинско
општинско
општинско
62
општинско
Ликовно –
литерарни конкурс
Ања Николић
„У част Драгану
Лукићу“
1. место
2. место
2. место
2. награда
2. награда
2. награда
2. место
2. место
1. награда
 Излети, посете






Посета Дворском комплексу у Београду, септембар 2013.
Посета позоришту „Мадленијанум“, оперска представа „Чаробна фрула“, октобар 2013.
Посета позоришту „Душко Радовић“, представа „Срце једног боксера“, новембар 2013.
Прослава Нове године у школи, децембар 2013.
Посета биоскопу Фонтана, „Монтевидео, видимо се“, јануар 2014.
Јенодневна екскурзија, Београд, Суботица, Палић, Зобнатица, јуни 2014.
 Владање ученика и васпино дисциплинске мере :
 На крају другог полугодишта сви ученици имају примерно владање
Координатор Већа: Александра Т. Адамовић
СЕДМИ РАЗРЕД
Одељенско веће 7. разреда одржало је шест седница.
На првој седници прихваћени су новодошли ученици : Јелена Наумоски у 7-2 и
Станковић Звездана и Лазар Миланов у 7-1. Из 7-1 у Математичку гимназију су отишли
ученици: Михаило Томашевић и Лука Шојић, а одселила се Катарина Петровић.
Испланирана је додатна и допунска настава, утврђени су писмени и контролни задаци,
као и иницијалних тестова.
На 2. седници анализирани су резултати иницијалних тестова и разговарано је о
мерама у даљем раду. Седница на тромесечју и полугодишту посвећена је анализи
резултата успеха и дисциплине, као и договору за прославу Светог Саве.
Пета и шеста седница организоване су поводом краја тромесечја. Анализиран је рад
допунске, додатне и слободних активности и дат је извештај са екскурзије која је
организована 4. и 5. јуна. Дат је предлог плана за следећу годину, руководилац већа
следеће године ће бити Јасмина Мијаиловић.
Руководилац Одељенског већа 7. разреда
Сузана Кићановић
33
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ОСМИ РАЗРЕД
Одељенско веће осмих разреда је у септембру месецу имало је за прихват једну
нову ученицу Исидору Стојановић у 8/1 и одлазак једног ученика из 8/1 Вукашина
Белобрковића, тако да се укупан број ученика на нивоу осмих разреда није променио (46)
ученика. Утврђен је распоред писмених задатака и контролних вежби, и постигнут је
договор о организовању допунске, додатне наставе, слободних активности.
У октобру месецу је анализирана дисциплина и успех на крају првог тромесечја, и
констатовано је да се програм редовне, допунске и додатне наставе као и слободних
активности реализује према предвиђеном плану.
На крају првог полугодишта, направљена је детаљна анализа успеха и дисциплине.
Констатовано је да се наставни план и програм , допунска, додатна настава и слободне
активности реализују према предвиђеном плану. Прослава Нове године је одржана у
школи и свих 46 ученика је присуствовало истој ... и детаљан извештај о томе је приложен.
Разговарало се о предстојећој школској слави ... и припремама за прославу исте.
У марту месецу је одржан један у низу пробних тестова поводом полагања мале
матуре ... и детаљни извештај о истом је приложен у свесци Актива природних наука.
Припреме око извођења екскурзије су спроведене и одржан је родитељски састанак на
коме су родитељи детаљно информисани о садржају исте. Извештај о реализованој
екскурзији је достављен и налази се у фолдеру извештаји са екскурзије.
Анализа успеха и дисциплине је одрађена на крају другог тромесечја. План и
програм редовне, допунске , додатне наставе и ваннаставних активности се спроводио
према постојећем плану и програму.У организацији прославе мале матуре родитељи и
деца су се одлучили за Лексим теам. Прослава се одиграла у просторијама школе а
детаљан извештај о овом догађају је приложен и налази се у фолдеру Извештаји.
У мају месецу одржано је одељенско веће и направљена је комплетна анализа
успеха и дисциплине на крају другог полугодишта. Наставни план и програм, редовне,
допунске, додатне наставе и слободних активности је у потпуности реализован.
Направљен је коначан списак ученика са Вуковим дипломама укупно 11 на нивоу већа
осмих разреда , као и ученика са посебним похвалама (29+27) – укупно 56. . Предлог за
ђака генерације је разматран . Предложено је 4 ученика из одељења 8/2 и то Јован Маџић,
Јована Чутовић, Марија Суда и Јована Ђерић.
За ученика генерације изабрана је ученица Јована Ђерић, ученица 8/2
Припремна настава за полагање мале матуре се спроводила према плану и
програму који је сваки од наставника дао и саопштен је родитељима од стране
одељенских старешина на заједничком родитељском састанку одржаном у мају месецу
(детаљан извештај је дат у дневнику ).
Руководилац одељенског већа осмих разреда
Весна Нерић
34
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Одржано је девет састанака Стручног већа.
На седницама је анализиран успех на иницијалним тестовима ,успех и дисциплина
ученика на крају класификационих периода,првог полугодишта и на крају школске
године, као и оствареност планираних наставних и ваннаставних активности за овау
школску годину.
Свако Одељењско веће је поднело појединачне извештаје о постугнутим резултатима у
редовној настави иваннаставним активностима,као и праћење напредовања ученика и
њихово владање.
На основу предвиђених активности школслог развојног плана за ову школску годину ,
палнирано је:
У
току првог полугодишта ученици млађих разреда су
реализовали једнодневне
екскурзије 22. X 2013.године
I и II разред –Салаш „Катаи“;
III разред –Орашац-Топола-Аранђеловац;
IV разред –Тршић
У два термина(24.4-1.5.2014. и 1.5-8.5.2014. године) реализована је и настава у природи у
СТАНИШИНЦИМА на Гочу.
Акције у којима су учествовали ученици ученици млађих су:
-Најуређенија и најбоље опремљена учионица и констатовано је да су учионице
чисте,панио су тематски уређени у свим учионицама, клупе и столице су биле у најбољем
реду; комисија је закључила да треба сва одељења похвалити за уложени труд у уређењу
учионица.
Посета позоришту на Политехничкој академији ,представа „Сунђер Боб“,
30.IX 2013.год.
-Ученици I и II разреда су били учесници манифестације „Креда црта срцем“,
5. X 2013.год.
-Изложба кућних љубимаца,поводом Светског дана кућних љубимаца,4. X 2013.год.
-Трка за срећније детињство,12.X 2013. у организацији Црвеног крста
-Посета позоришту „Душко Радовић“,представа ЧУДНЕ ЉУБАВИ ,5. XI 2013.год.
-Ученици II и III разреда су били учесници прославе 11. рођендана ТЦ Меркатор
-Полигон спретности-Хала спортова,7.XII 2013.год.у организацији Општине Нови Београд
-Најраспеванија ОЗ ,Школско такмичење, победило је одељење IV1,16. XII 2013.год.
-Акција прикупљања слаткиша „Један пакетић-пуно љубави“ у организацији Црвеног
крста,19. XII 2013.год.
-Маскенбал,26. XII 2013.год.
-„Ја имам таленат“,27. XII 2013.год.
-Ученици IV разреда су учествовали у раду еколошке секције у оквиру едукативне
радионице „Рециклажа“
-Ученици IV разреда су слушали предавање волонтера Црвеног крста;
-Посета позоришту „Душко Радовић“,представа МЕРЛИНОВ ЗАМАК,21.II 2014.год.
-Присуство мини концерту Музичке школе „Амадеус“
-Час са представницима Одреда извиђача „Васа Чарапић“
-Учешће у хуманитарној акцији прикупљања гардеробе за децу Свратишта;
35
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
-Учешће у хуманитарној акцији
за поплављена поручја –прикупљање флаширане
воде,пелена ,кашица и хране за бебе,влажних марамица и осталог према плану и
задужењима на нивоу школе;
-Учешће у хуманитарној акцији за поплављена поручја –прикупљање новчане помоћи за
мост за ђаке пешаке-Мост од љубави (Трешњица село код Љубовије).
Планирани угледни часови се реализовани су по утврђеном плану.
Угледне часове су одржали :
Нада Ного (математика I разр.),
Вања Анђелковић (математика I разр.),
Гроздана Павићевић(природа и друштво III разр.).
У оквиру стручног усавршавања реализоване следеће активности:
1.А.Тасић-Музички инструменти у настави МК у млађим разредима
2.А.Тасић-Музички квиз као инструмент вредновања у настави МК
3. М.Стојић,педагог школе-Примена интерактивних метода у настави
4.М.Стојић,педагог школе-Мотивација ученика за учење
5.С.Шкеровић,С.Раичевић,А.Васиљевић,А.Станишић-Одељењсказаједница и инструменти
за рад одељењског старешине.
У току настве у природи реализован је тематски дан –Сачувајмо палнету(поводом
светског Дана планете); одељењско веће IIразреда и угледни час Елементарне игре у
корелацији са наставом математике-увежбавањеуI1 –Дајан Тркуља.
Стручно веће млађих разреда бавило се планирањем, реализацијом и анализом стручног
усавршавања учитеља ,како би стечена нова знања била што боље примењена у настави и
пренета на друге колеге. На састанцима смо редовно анализирали предлоге за
унапређивање наставе.
У приредби за прославу Школске славе-Св.Саве учествоваће рецитаторска, драмска и
музичка секција млађих разреда.
13.3.2014.год. у школи је ораганизован дан „Отворених врата“ за будуће прваке , у чему су
учествовали и ученици млађих разреда, у оквиру креативних радионица .
Приредба и продајна изложба поводом Дана школе, нису реализоване због
ванредне ситуације због поплава.
Координатор Стручног већа за разредну наставу у школској 2014/2015.години је
Сузана Раичевић.
ЕВАЛУАЦИЈА
Све планиране активности су реализоване. У плану су недостајале неке активности
а у циљу унапређивања рада сви уочени недостаци претходног плана биће кориговани у
новом плану (више угледних часова, међусобне посете...и др.)
Кординатор Стручног већа млађих разреда
Мирјана Матић
36
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.5. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ И ГРАЂАНСКОГ
ВАСПИТАЊА
Чланови Стручног већа су Радмила Орељ, Сузана Кићановић и Весна Кремењак.
Одржале смо ове године 11 састанака.
На почетку године детаљно су разрађени оперативни планови , као и планови за
секције и додатне наставе. Подељене су секције: Радмила Орељ драмска секција и
припрема приредбе за Дан школе , Сузана Кићановић рецитаторска секција и припрема
приредбе за школску славу Св. Саву.
На почетку школске године организовани су и уређени иницијални тестови у свим
разредима. Иницијални тестови нису оцењивани, али су анализирани на Стручном већу.
Ове године, као и претходних , студенти са Филолошког факултета полагали су
Методику наставе у нашој школи. Полагање је организовано од 2. до 4. априла, а у
претходном месецу 12 студената је присуствовало часовима.
Семинари којима смо присуствовали ове године су :Употреба говорних технологија
као асистивних технологија у инклузивном образовању( Р.Орељ), Каква питања воде до
знања ( Орељ, Кићановић ), Испитивање ставова наставника о предлогу ревидираних
стандарда за крај основног образовања ( Орељ, Кићановић ), Републички зимски семинар
(Кићановић ), Драмска едукација за интеркултурално учење ( Кићановић ), Драма и
образовни систем ( Кићановић ), Васпитање и школа ( Кићановић ), Стогодишњица Првог
светског рата-нова истраживања и дилеме истириографије и наставе историје (Кремењак ).
Поводом обележавања значајних јубилеја уређени су панои о животу и делу
Десанке Максимовић, Вука Стеф. Караџића, Бранислава Нушића, Душка Радовића, Бранка
Ћопића. Учествовали смо у реализацији приредбе за Светог Саву, и радионицама за
будуће прваке и њихове родитеље у марту.
Радмила Орељ одржала је угледни час 25.12.2013. у одељењу 5-2. „Капетан Џон
Пиплфокс“, а Сузана Кићановић 11. 04. 2014. „Богаћење речника“ у одељењу 8-2.Обе
колегинице су биле на часу оне друге и дискутовале у вези са одржаним часом.Весна
Кремењак је одржала час „ Српска револуција на београдским улицама“.
Ове године, као и претходних, учествовали смо на свим такмичењима који су
организовани за овај предмет и освојили смо много награда.Организовали смо школско
такмичење из граматике, књижевности и рецитoвања. На такмичењу из граматике
освојили смо: 7 награда на општини ( 2 прва, 1 друго и четири 3. места), 3 награде на
градском такмичењу (1. место Јована Ђерић 8-2 ) и пласман на Републичко такмичење
,једно 2. место и једно 3. места). На такмичењу из књижевности које се ове године други
пут организује под називом Књижевна олимпијада освојили смо 3. награду на
општинском такмичењу и пласман на градско такмичење; на градском такмичењу ( једно
1. место и пласман на републичко и једно 3.место),На такмичењу литерарних састава
освојили смо 7 награда( једно 1. место, 3 друга и три 3. места).На конкурсу „Мој крај
приче“ освојили смо једно 1. место и два 2. На конкурсу Црвеног крста „Крв живот значи“
освојили смо друго место Такмичење рецитатора општинско завршили смо са првим
местом.а градско исто са 1. и пласманом на републичко.
На општинском такмичењу из историје освојена су три 2. места и једно 3.
Ученици 8. разреда полагали су завршни испит из Српског језика 16.6. 2014.
37
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Просечна оцена на завршном испиту била је 14,12. ( 8-1 14,14, а 8-2 14,10).
На крају ове шк. године сви ученици су позитивно оцењени из Српског језика.
Просеци по одељењима изгледају овако: 5-1 3,95; 5-2 3,86, 6-1 4,16; 6-2 3,89; 7-1 3,90; 7-2
4,11; 8-1 4,32; 8-2 3,92. Из Историје: 5-1 4,0;5-2 4,09;6-1 4,12;6-2 3,97;7-1 4,20;7-2
4,00;8-1 4,41;8-2 4,13..
Што се тиче уџбеника нећемо мењати издавача. И следеће шк. године радићемо по
уџбеницима издавачке куће "Клет".
Подела за наредну школску годину изгледа овако:
Радмила Орељ одељења: 5-1, 6-1.6-2, 8-1, рецитаторска секција и припрема приредбе за
Св.Саву; Сузана Кићановић одељења : 5-2, 7-2, 7-1 и 8-2, драмска секција и припрема
приредбе за Дан школе.Весна Кремењак у свим одељењима од 5. до 8.
Грађанско васпитање: у петим разредима одржана је презентација „ Стоп насиљу“,у 6-1
пројекат „ Неуређеност насеља“, у 6-2 „ Пси луталице“,у седмим разредима волонтерска
акција- посета свратишту „ Деца улице“.
Извештаји о допунској, додатној настави и секцијама у прилогу.
КРИТИЧКИ ОСВРТ
План и програм је остварен у свим одељењима. Успешност ученика на такмичењима је за
сваку похвалу.
ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Повивати родитеље оних ученика који избегавају доласке на допунску наставу и са њима
разговарати како би они више мотивисали децу за рад. Ове посете ћемо посебно
евидентирати јер прошлогодишње обавештавање родитеља о томе није било довољно
ефикасно.
Координатор Стручног већа
Радмила Орељ
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Број чланова већа
Стручно веће чине: наставници енглеског језика Јасмина Мијаиловић и Дејан Ђорђевић,
наставник немачког језика Сандра Онимус, наставник руског језика Наташа Тришић.
Број одржаних седница
Чланови стручног већа су се редовно састајали. Осам пута у току ове школске год. , такође
је планиран састанак у августу пред почетак нове школске год.
Планиране активности
Планирана је континуирана примена комбиноване комуникативно-интерактивне методе у
настави страних језика као и интензивнија сарадња наставника не само у оквиру стручног
већа, већ и са другим предметним наставницима, нарочито када су у питању угледни
часови, како би се остварила корелација са другим предметима.
Поред редовне наставе сваки нсатавник је планирао часове додатне и допунске наставе,
припреме за такмичења, секције и угледне часове. У школској 2013 – 2014. год. укупно је
планирано 36 часова додатне наставе које су наставници поделили према разредима и
плановима за додатну наставу.
Највише часова додатне наставе, као и часова припремне наставе за такмичења, планирано
је за 8. разред јер само ти ученици могу да учествују на такмичењима, па је тако у оквиру
38
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
припрема за такмичења (школско, општинско и градско).
Додатна настава из руског језика је обухватила ученике заинтересоване за унапређење
језичких вештина као иза припреме за школско, општинско и градско такмичење.
Допунска настава је планирана из свих језика и то 36 часова које су наставници поделили
према разредима.Такођер за ученике који слабије напредују планирани су часови
индивидуално-корективног рада.
Планирани су угледни часови из свих језика, који су планом и програмом стручног већа
распоређени у току школске године.
Планирани су иницијални тестови и тестови знања.
Реализоване активности
План и програм редовне наставе је у потпуности остварен, а број предвиђених часова је
реализован. Ученици 4. разреда су похађали факултативну наставу из немачког и руског
језика што ће им умногоме олакшати усвајање градива у 5. разреду.
Часови додатне и допунске наставе су у потпуности реализовани, као и часови припремне
наставе за такмичење.
Урађени су иницијални тестови на почетку школске године као и полугодишњи тест у
јануару. Као и претходних година и ове године су ђаци и ученици на један дан заменили
своје улоге и то у дану замене улога.
Планиране припреме за такмичења из страних језика су у потпуности реализоване.
Угледни часови су одржани следећим редоследом: 8.5. 2014.немачки језик језик 7. раз.
„Познајеш ли Немачку?“ – Сандра Онимус. Часу су присуствовали колеге, као и директор,
педагог и библиотекар.
28.4.2014. наставница енглеског језика Јасмина Мијаиловић је одржала угледни час у IV 1
са темом „Colours“. Часу су присуствовали колеге из школе, директор и педагог школе.
Дејан Ђорђевић и Наташа Тришић нису одржали угледне часове и образложили су
директору школе разлоге.
Дејан Ђорђевић, наставник енглеског језика, је изабран за руководиоца Стручног већа
наставника страних језика за наредну школску 2014-2015. годину.
Резултати спроведених активности
У школској 2013/2014. години додатна настава из руског језика је обухватила ученике
заинтересоване за унапређење језичких вештина.
Када је у питању такмичење из енглеског језика школско такмичење је одржано
10.2.2014. и на општинско су отишли следећи ученици и то Марија Суда, Александра
Карић, Мина Дограјић. На општинском такмичењу из енглеског језика Марија Судаје
освојила 2. место и пролаз даље. На Градском је освојила друго место и пролаз на
републичко на којем је освојила треће масто. Александра Карић и Мина Дограјић су
освојиле 3. место на општинском такмичењу.
На школском такмичењу из немачког језика учествовало је три ученика а два су отишла
даље на општинско такмичење. Александра Карић је имала 22 бода, а Катарина Сочанац
13 бодова наопштинском такмичењу.
На школском такмичењу из руског језика учесствоваало је Јована Ђерић и Тамара
Живковић. На општинском такмичењу Јована Ђерић је освојила 36 бодова и пролаз на
градско, а Тамара Живковић 16 бодова. Јована Ђерић је одустала од градског такмичења
зато што се поклапало са такмичењем из историје и изабрала је да иде на историју.
39
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Нереализоване активности
Све активности су у потпуности реализоване осим угледног часа из енглеског и руског
језика.
Проблеми у реализацији
Већих проблема у реализацији није било, а они мањи су успешно решени.
Стручно усавршавање
Јасмина Мијаиловић - „Наставник као креатор климе у одељењу“ октобар 2013.
Дејан Ђорђевић - „Наставник као креатор климе у одељењу“ октобар 2013.
Сандра Онимус -„Наставник као креатор климе у одељењу“ октобар 2013.
Наташа ТришићКао и учествовање на угледним часовима, презентацијама, предавањима на
наставничким већима којима су наставници редовно присуствовали а који су детаљно
наведени у извештају о стручном усавршавању од стране педагога.
Предлози за унапређење наставе
Редовно похађање стручних семинара, и наравно примена нових идеја и стечених знања у
настави.
Повремене кратке обуке самих наставника за коришћење неких програма који би им врло
користили и умногоме олакшали рад и припрему за наставу.
КРИТИЧКИ ОСВРТ:
На основу рада у току ове школске године наставници су уочили добре стране свог
рада, али и одређене недостатке . Добре стране су резултати на такмичењима,
обележавање значајних датума, организовање пробних тестова, међупредметна сарадња.
Побољшање рада и међупредметне сарадње у наредној години оствариће се на следећи
начин:
-реализоваће се по два угледна часа,
-повећаће се разнвоврсност наставних метода које се примењују на редовним часовима,
-израдиће се нова наставна средства,
-формираће се нове секције,
-уредиће се ходник постављањем и уређивањем паноа.
Сандра Онимус
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
Чланови:
Милица Радуловић –математика
Весна Васић- математика
Ранић Дејан-информатика
Нада Миливојевић и Јова Веселиновић - То
Од планираних 11 састанака до сада је реализовано10, у интервалу од 28.08.2013 до 23.06.
2014. године што је евидентирано у свесци стручног већа за област математике,
информатике и ТИО, место реализације састанака био је кабинет математике.
40
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
1.Урађен глобални и оперативни план рада за школску 2013/2014. годину уз
усаглашавање са стандардима постигнућа, план рада додатне наставе . План за 5. и 6.
разред урадила: Весна Васић, за 7. и 8. разред Милица Радуловић. План за ивформатику
урадио Ранић Дејан.План за техничко образовање урадили заједно Јова Веселиновић и
Нада Миливојевић
2.Распоред писмених и контролних задатака урађен на основу плана и програма и
договора са професорима српског језика и страних језика, Предметни наставници су
извршили одабир ученика за допунску , додатну наставу , ваннаставне активности и то
евидентирали у дневницима рада
Примена компјутера у настави свих предмета овог стручног већа се користи скоро
свакодневно, тако да можемо рећи да је рачунар као наставно средство одлично
искоришћен и налази све већу примену у овом стручном већу.Угледни часови нису сви
одржани по плану и програму.
3. Иницијални тестови
У првој половини септембра урађени иницијални тестове из математике у свим
разредима од петог до осмог разреда ,њихова анализа представњена на одељенским
већима за разреде.
Анализа тестова за све разреде од петог до осмог разреда налази се у свесци стручног
већа и то појединачно, а таква анализа је дата свим разредним старешинама да је
представе родитељима на родитељским састанцима.
Забрињавајуће је то што у сваком од ових разреда постоје по три до четири ученика који
имају мањи број поена од 4, па се са овим ученицима мора много више радити.
Наставник ће и поред овако добрих резултата појачано радити на осталим стандардима
који овом приликом нису испитивани.
Ако извршимо поређење са резултатима тестирања од прошле године за исте ове ученике
може се и уочити велики напредак у знањима везаних за мере и мерење што значи да је
појачан рад на тим областима дао позитивне резултате.
4.Угледни часови који су одржани:
Милица Радуловић
два часа одржана по плану рада за текућу годину, док су два угледна часа припремљена и
одржана ван плана за време боравка комисије за екстерно вредновање школе. Једном од
тих часова је и присуствовала надзорница па ћу тај час и навести као угледни.(час-3)
Иначе по плану није одржан један час из тог разлога што је наставнник био на боловању,
а није му обезбеђена адекватна замена
1)Наставна тема : Пирамида
Наставна јединица :Површина праве и правилне четворостране призме- утврђивање
Облик рада: Индивидуални, диференцирани
Час је одржан по предвиђеном плану у новембру месецу у одељењу 8-1, под редним
бројем 41.Овом угледном часу су присуствовали: Весна Васић- наставник математике,
Јелена Дишић- педагог и Мира Стојић -педагог
2) Наставна тема: Многоугао – визуелизација ,, примена семинара у настави
Наставна јединица: Многоугао, странице и дијагонале. Број дијагонала многоугла
Облик рада: рад у паровима
41
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Час је одржан у децембру месецу у одељењима 7-1 и 7-2, под редним бројем 56 .
Присутни чланови : Весна Васић- наставник математике . Ана Цветковић- директор, Мира
Стојић-, Јелена Дишић- педагог, Јагода Бранковић- библиотекар и Дејан Ранић- професор
информатике. Детаљан извештај са овог часа се налази у свесци стручног већа.
3) Наставна тема: Купа
Наставна јединица: Запремина купе - утврђивање
Облик рада: Индивидуални, диференцирани
Час је одржан у мају месецу у одељењу 8-1, под редним бројем 123.
4) Наставник Милица Радуловић одржала у четвртим разредима час: неједначине у вези
са сабирањем и одузимањем и час додатне наставе на тему обим и површина квадрата и
правоугаоника
Весна Васић
1)Угао – систематизација- диференцирани приступ 5-1- потпун извештај о овом угледном
часу се налази у свесци стручног већа, часу су присуствовали: Милица Радуловић, Јелен а
Дишић и Мира Стојић.
2) Угледни час:Сабирање и одузимање разломака- утврђивање у шестом разреду који је
планиран за фебруар месец није одржан
Дејан Ранић
1)Изборни модул- интрактивна графика- практичан рад- утврђивање у групи ученика
осмог разреда- 29.05.2014.
Угледном часу су присуствовале директорка Ана Цветковић и психолог школе: Јелена
Милић. Коришћене наставне методе су вербално текстуална и метода практичног рада, а
наставни облик индивидуални. Циљеви и задаци часа су билида ученици треба да примене
стечено знање рада у програму за векторску графику и да сами осмисле и креирају мајицу
по својој жељи и они су остварени.
Нада Миливојевић
1)Угледни час је одржан:19.2.2014.године у одељењу7-1.
Наставна јединица -Четворотактни бензински мотори-присуствовали-Милица Радуловић и
Јово Веселиновић.
2)У четвртом један разреду одржан час-наставна јединица-котирање,а у четвртом
два,наставна јединица-пешак у саобраћају.Часови одржани у првом полугодишту.
Јово Веселиновић
1)Угледни час је одржан 24.2 2014.
Наставна јединица-Двотактни бензински мотори.Часу присуствовала Милица Радуловићи
и Нада Миливојевић.
Угледни часови су могућност да видимо ново, добијемо идеју, посматрамо ученике у
другим ситуацијама и са стране. Већа посећеност тим часовима од стране колега из Већа
треба да постане пракса.
5. Допунска и додатна настава
Допунска и додатна настава је одржавана у свим већима по поланираном распореду што
је и евидентирано у дневницима рада. Припремна настава за ученике осмог разреда се
редовно одржавала од почетка школске године и одржано је укупно 40 часова, посећеност
ученика је варирала.
42
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
6.Замена места наставник ученик
Замена места наставник ученик је извршена у разредима у свим разредима из свих
предмета овог већа сем у разредима у којима предаје Милица Радуловић због болести
наставника.Информатика- Грујић Предраг -72, математика. Марко Никачевић и Данило
Васовић – 5. разред, Станковић Игор и Дуња Грубор – 6. разред.
7 . Критеријуми оцењивања, такмичења
Утврђен је критеријум за оцењивање.
Извршена је анализа досадашњег начина оцењивања и констатовано да се овом задатку
приступа реално и објективно, што се може подкрепити упоређивањем са другим
предметима.Мало више посветити пажњу првим оценама у петом разреду.
Ако упоредимо просек одељења у свим разредима очигледно је врло мало одступање.
Приликом оцењивања се води рачуна о нивоима захтева , што се огледа у коначном
резултату, тј нема ученика са недовољним оценама.
У септембру месецу су одржани иницијални тестови за ученике свих разреда. Пробни
тестови за осми разред одржани у децембру , марту, априлу и мају месецу, а годишњи
тестови за пети, шести и седми разред урађени у јуну месецу.
Анализом ових тестова уочавамо да су много боље урађени тестови на крају школске
године ( први тестови у перосеку са 50% оствареноси, док су тестови на крају године
имали оствареност у просеку око 70%),
На овим тестирањима највише смо се бавили стандардима које смо уочили да нису
остварени у прошлој школској години и уочили да је евидентан напредак у остваривању
тих стандарда. Јасно је из ових тестирања да се и следеће године мора више пажње
посветити области геометрије и мерења у свим разредима, посебно на средњем и
напредмом нивоу, као и ученицим који слабије напредују.
Такмичења:
Математика:
Пласман ученика (појединачно или екипно на окружним/градским, републичким,
савезним и међународним такмичењима је висок и као такав константан (2,5% од укупног
броја ученика има пласман на републичком нивоу од 1. до3.) Школа бележи константно
висок успех ученика на свим облицима такмичења . На нивоу школе је освојено укупно
71 награда и похвала.
Ученици који су освојили награде и похвале на републичким и међународним
такмичењима су:
Резултати Међународног такмичења из математике КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Презиме и име
ПЕРИШИЋ Т ЕА
разред
ЗАРИЋ БОГДАН
ЛАЗИЋ СТ ЕФАН
НИКОЛИЋ МАТ ЕЈА
1
1
1
1
СИМИЋ МИЉАНА
СТ ОЈАНОВИЋ СИМОНА
БАТ НОЖИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈО ВАН МИЋИЋ
МИЛАН ПАНТ ИЋ
ЛАЗАР БИЏОВСКИ
ЕЛЕНА ГОЛУБИЋ
2
2
2
3
3
3
3
43
место
похвала
наставник
ВАЊА АНЂЕЛКОВИЋ
похвала
похвала
похвала
ВАЊА АНЂЕЛКОВИЋ
НАДА НОГО
ВАЊА АНЂЕЛКОВИЋ
2
похвала
похвала
3
похвала
похвала
похвала
АЛЕКСАНДРА СТАНИШИЋ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЉЕВИЋ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЉЕВИЋ
ГРО ЗДАНА ПАВИЋЕВИЋ
ЛИДИЈА БУЛАТ ОВИЋ
ЛИДИЈА БУЛАТ ОВИЋ
ГРОЗДАНА ПАВИЋЕВИЋ
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
АРСЕНОВИЋ ЛУКА
ЈЕВТ ИЋ УРОШ
ВИДАЧИЋ ИГОР
ВУШОВИЋ ЛУКА
МИЋИЋ МИЛИЦА
ГРБИЋ ДАНИИЛ
БОШКОВИЋ НАТ АЛИЈА
НИКАЧЕВИЋ МАРКО
КУПРЕШАНИН МАТ ИЈА
СПАСИЋ СТ ЕФАН
СПРЕМО АЛЕКСАНДАР
ЈЕВТИЋ САВА
ДИМИТРИЈЕ МИЛО ВАНО ВИЋ
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
7
7
похвала
похвала
похвала
похвала
ДРАГИЦА КАРЛИЦА
МИРА МАТ ИЋ
ДРАГИЦА КАРЛИЦА
МИРА МАТ ИЋ
3
1
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
2
3
ВЕСНА ВАСИЋ
ВЕСНА ВАСИЋ
ВЕСНА ВАСИЋ
ВЕСНА ВАСИЋ
ВЕСНА ВАСИЋ
ВЕСНА ВАСИЋ
ВЕСНА ВАСИЋ
МИЛИЦА РАДУЛО ВИЋ
МИЛИЦА РАДУЛО ВИЋ
Резултати републичких такмичења:
1. Грбић Даниил- шести разред-две прве награде,
2. Мићић Милица- пети разред- друга награда
3. Јевтић Сава-седми разред- похвала
4. Видачић Игор – четврти разред-похвала
Средње оцене ученика на крају школске године по разредима су преко 3,56 и врло су
уједначене.
Квиз знања је одржан у између екипа 3 1 и 32 разреда.(Милица Радуловић, Лидија
Булатовић и Гроздана Павићевић)
Ученици школе су посетили изложбу “мај месец математике“
Екипно такмичење-Друга награда
Математичко друштво „Архимедес“ је организовало републичко екипно такмичење
школа на коме ја наша школа освојила другу награду.
Техничко и информатичко образовање:
Општинско такмичење из тио одржано 24.3.2014. у ОШ “Ђуро Стругар.“
Учествовали следећи ученици-Матија Јевтић- аутомоделарство,Миловановић Димитријемашинска техника, Павловић Јован -машинска техника и Живковић Алекса -машинска
техника. Ученици се нису пласирали на даље такмичење.
-Општинско такмичење,,Шта знаш о саобраћају,,
Такмичење одржано 12.априла 2014.године,у ОШ ,,Иван Гундулић.,,Ми као домаћини
имали смо три екипе по четири ученика из сваке категорије,по два дечака и две девојчице.
Ц-екипа-Ђорђе Ивановић,Лука Милосављевић,Мина Дограјић и Ана Арчаба
Б-екипа-Алекса Марковић,Игор Станковић,Милица Мићић и Нађа Зарић
Ученици из категорије А су само учествовали,без пласмана.
Наши ученици су постигли добре резултате на такмичењу, а Милица Мићић је прва
замена за Градско такмичење у својој категорији.
Информатика:
Ученици Тара Убовић 5/1, Александар Спремо 6/1, Марко Никачевић 6/2 и Јован
Павловић 8/2, учествовали су на општинском такмичењу из информатике, област
44
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
програмирање, и добили су похвале за учешће на такмичењу. Никачевић и Павловић су за
мало испустили треће место.
8.План и програм је у потпуности реализован у свим предметима
9. Стручно усавршавање
Семинару : „ Наставник као креатор климе у одељењу“ присуствовали чланови стручног
већа:
1. Милица Радуловић
2. Весна Васић
3. Дејан Ранић
4. Јово Веселиновић
5. Нада Миливојевић,
Семинар је одржан у происторијама школе 19.10.2013. године у трајању од осам сати и то
је управо оно што смо нагласили на чему треба више порадити у овој школској години.
Презентацији уџбеника Креативног центра- у Студентском културном центру- Нови
Београд присуствовале: Милица Радуловић и Весна Васић у трајању од три сата.
Презентацији уџбеника Клет присуствовала Милица Радуловић у трајању од три сата у
ОШ“Младост“
Презентацији уџбеника „Завод за уџбенике и наставна средства“ присуствовао Дејан
Ранић у трајању од три сата у просторијама завода.
10.Подела задужења за школску 2014/15
Координатор стручног већа: Весна Васић
Извршена је подела задужења за 2014/15. годину
Весна Васић - математика 100%
Милица Радуловић- математика 80%
Ранић Дејан- информатика и рачунарство 20%
Јово Веселиновић- то- 100%
Нада Миливојевић- то-50%
11.Анализа завршног испита
На основу анализе пробног теста може се закључити да су достигнути сви нивои
стандарда постигнућа, но и да и поред тога мора се више радити посебно са ученицима
који имају мање од 6 поена.
На завршном испиту из математике просек школе је 14,47,
По разредима: 8-1: 15,09 ; 8-2: 14,25
Просек оцена: 8-1: 3,91 ; 8-2: 3,57
Детаљна анализа ће бити дата након обраде података од стране Завода за вредновање.
Закључци:
Стручно веће у овој школској години је реализовало скоро све планиране садржаје и
активности. Примедбе , сугестије и предлози од стране ПП службе као и инспекцијског
надзора су усвојене и биће раеализоване у наредној школској години: У наредној школској
години треба планирати већу сарадњу са родитељима у оквиру стручних тема и
укључивања родитеља у директан рад са децом.
45
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Треба унапредити већу стручну сарадњу између наставника млађих и старијих разреда
приликом реализације одређеног градива јер се садржаји преплићу.
Предлог мера за унапређивање у наредном периоду:
1.учешће у изради пројеката
2.спроводити акције функционално естетског уређења учионице
3.повећати очигледност у настави- више користити постојеће ресурсе
4.домаће задатке треба задавати водећи рачуна о могућностима сваког ученика и редовно
их прегледати и кориговати
5.уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика, користити пригодне
методе у раду.
Координатор стручног већа
Милица Радуловић
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА
Актив броји 6 чланова:
Биологија- Весна Нерић
Физика- Марија Шоргић
Хемија- Ћосић Миладинка, Шоргић Марија
Географија- Душица Видановић, Драгана Зувић
Стручно веће природних наука одржало је 11 састанака на којима се договарало о:
-подели часова на предметне наставнике,
- планирању градива ,
- планирању допунске, додатне наставе и секцијама,
-планирању контролних вежби и тестова,
-изради и анализи иницијалних, пробних и годишњих тестова,
- критеријумима оцењивања,
- одржавању угледних часова,
- набавци наставних средстава,
- организовању посета,
- обележавању значајних датума и уређењу паноа,
- анализи успеха ученика на крају полугодишта,
-предлоге за набавку уџбеника , литературе и наставних средстава,
-набавци наставних средстава,
-сарадњи са Српским географским друштвом и општим Активом наставника географије.
Стручно веће природних наука од ове школске године поред биологије, хемије и физике
проширило је свој састав са два наставника географије. Тиме је број тимова смањен , а
остварена је добра сарадња и међупредметна корелација.
Разматрана су стручна питања и предложене потребне мере у циљу усавршавања
образовно-васпитног рада.
Годишњи план рада је успешно реализован. Наставно градиво је распоређено тако да би се
обезбедила успешна међупредметна сарадња.
46
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Реализовање наставног плана:
Реализовани су часови редовне наставе са по једним до два часа мање од предвиђеног
броја.
Успешно су реализовани часови додатне и допунске наставе .
Реализовани су часови припремне наставе.
Наставни план и програм је реализован.
Усаглашавање стандарда и оцењивање:
На почетку године урађени су глобални планови са образовним стандардима постигнућа
по темама.Оцењивање је усаглашено са стандардима и нивоима постигнућа из свих
предмета стручног већа.Усклађен је рад у у оквиру појединих предмета , као и предмета у
оквиру већа.
Иицијални тестови:
Урађени су иницијални тестови из биологије, физике , хемије и географије у другој
недељи септембра. Тестови су детаљно анализирани и уочен је проблем у савладаности
одређених области по предметима. Наставници су понављањем градива ставили акценат
на постојеће проблеме. Ученици који су показали изузетно лоше резултате упућени су на
допунски рад. Резултати на крају године су бољи него на иницијалном тесту .Резултати су
изражени у процентима и анализирана су постигнућа за сваки задатак.
Пробни тестови
Организована су три пробна тестирања ученика осмих разреда. Наставници биологије,
географије, историје, физике и хемије су састављали комбиноване пробне тестове.Урађени
су и званични пробни тестови. Сви резултати су упоређивани, детаљно анализирани ,
обрађени процентуално и наставници су давали предлоге мера за отклањање постојећих
потешкоћа у раду.
Угледни часови:
По договору наставника биологије и физике, ове школске године одабране су
лабораторијске вежбе за угледне часове како би се повећала мотивација код ученика за
изучавање датих области.Ученици су користили лабораторијско посуђе, микроскоп,
безопасне хемикалије и групни радови су показали велике предности у раду , активност,
али и потешкоће на које треба обратити пажњу.
- Весна Нерић је одржала угледни час из биологије на тему „Посматрање ћелија лука под
микроскопом“ (крајем септебра месеца) у присуству стручних сарадника.
-Марија Шоргић је одржала угледни час из хемије на тему „Испитивање физичких и
хемијских промена“(у октобру месецу) у присуству стручних сарадника.
-Драгана Зувић је одржала угледни час из географије на тему „Вулканизам и
земљотреси“(у фебруару месецу ) са анализом и дискусијом.
-Миладинка Ћосић је одржала угледни час на тему „Нафта“ (у марту месецу )у присуству
стручних сарадника.
-Душица Видановић је одржала угледни час на тему „Туризам“ (у априлу месецу) у
присуству стручних сарадника са анализом и дискусијом.
Замене улога наставник ученик одржане су у току школске године. Ученици су били
мотивисани и часови су били добри.
47
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
У настави је коришћено доста презентација, а и сами ученици су правили презентације у
powerpoint-у.
Наставна средства се активно користе у настави у складу са могућностима и
исправношћу. У кабинетима су набављене нове зидне слике научника. Наставници ће у
даљем раду посебну пажњу обратити на израду нових наставних средстава.
Такмичења:
Организовани су часови додатне наставе и ученици који су показали додатно
интересовање за рад .Организована су школска такмичења.Ученици су остварили значајне
резултате на такмичењима из биологије, физике, хемије и географије.На Општинским
такмичењима је освојено девет награда из биологије, три награде из географије, једна
награда и две похвале из физике и четири награде из хемије. На градском такмичењу су
освојене из биологије ( три награде ) , физике (две награде)
На републичком такмичењу из физике освојене су две награде.
Организовање посета:
Посета Фестивалу науке није остварена због дугог боловања наставника физике у
новембру месецу. По повратку наставника са боловања више слободних места није било.
Посета Ботаничкој башти није реализована.
Обележавање значајних датума:
У школском дворишту је организован сајам кућних љубимаца, обележен је светски дан
здраве хране ,светски дан очувања озонског омотача, дан борбе против сиде, светски дан
енергетике, дан енергетске ефикасности,коришћење обновљивих и необновљивих
ресурса,. Панои су редовно уређивани, и ученици су организовали бројна предавања. У
уређивању паноа и реализацији предавања поводом обележавања значајних датума
учествовали су наставници биологије, физике и географије.
КРИТИЧКИ ОСВРТ:
На основу рада у току ове школске године наставници природних наука су уочили добре
стране свог рада, али и одређене недостатке . Добре стране су резултати на такмичењима,
обележавање значајних датума, рад еколошке секције, организовање пробних тестова,
међупредметна сарадња. Побољшање рада и међупредметне сарадње у наредној години
оствариће се на следећи начин:
-реализоваће се по два угледна часа,
-повећаће се разнвоврсност наставних метода које се примењују на редовним часовима,
-израдиће се нова наставна средства,
-формираће се нове секције,
-организоваће се стручне посете,
-оствариће се међупредметна корелација на тему „Вода“, организовањем заједничке
изложбе радова,
-уредиће се ходник постављањем и уређивањем паноа.
Председник стручног већа природних наука
Марија Шоргић
.
48
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
СТРУЧНОГ ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА
Број чланова већа: 4(Александар Загорац, Александра Тасић Адамовић, Иван Ћирић,
Горгина Тешић)
Број одржаних састанака: 8














Планиране активности:
Израда глобалних и оперативних планова,
Усклађивање активности са другим Стручним већима и Пријатељима деце,
Анализа реализације плана и програма редовне и додатне наставе и слободних активности
Стручно усавршавање наставника
Иновације у настави
Припрема ученика за такмичења и реализација такмичења
Реализација културних активности у Школи и ван ње (изложбе, концерти, наступи, Јавни
час, радионице)
Реализација посета изложбама, позориштима
Реализоване активности:
Планови и програми за школску годину 2013/2014. су урађени према према важећим
правилницима о изради плана и програма за предмете Ликовна култура, Музичка култура и
Физичко васпитање.
Додатна настава и слободне активности су такође урађене према правилницима.
При изради планова где год је било могуће извршено је усклађивање градива са другим
предметима и то ради сагледавања одређене области из свих аспеката и лакшег
савлађивања градива.
Усклађивње активности са другим Стручним већима и Пријатељима деце је реализовано.
План и програм редовне и додатне наставе и слободних активности у овој школској
години је реализован, евиденција у Дневницима рада редовне наставе и у Дневницима рада
осталих облика образовно васпитног рада.
Иновације - у оквиру наставних јединица у току школске године примењиване су
мултимедијалне презентације, интерактивне методе и групни рад. Највише резултата дале
су активне, дијалошке и методе практичног рада. Велику пажњу код ученика привукла је и
презентација наставниих јединица кроз филмове, као и систематизација кроз забавне игре.
При примени оваквог начина код ученика се осећала добра мотивисаност, повећана
активност и креативност, задовољство оним што је урађено и жеља да се даље истражује.
Оставареност стандарда у овој школској години је према очикиваном: основни ниво око
75% ученика, средњи ниво 55% ученика и напредни ниво 20% ученика. Анализом нивоа
постигнућа ученика из предмета Физичко васпитање уочава се да је у свим наставним
областима напредни ниво постигнућа висок, и да се креће око 50%, осим код ученика
осмог разреа где прелази и преко 70%. Овај показатељ говори да је потребно уложити
додатни напор у смислу озбиљнијег приступа у вежбању, као и увођење нових наставних
средстава при увежбавању задатих елемената односно задатака. Ученицима осмог разреда
је програм већ познат, имали су више часова за увежбавање задатих елемената и стога је и
успех увежбаности преко 70%.
Реализовани су часови у четвртом разреду: Музичка култура – октобар, фебруар Ликовна
култура – децембар, април Физичко васпитање – новембар, април.
49
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Стручно усавршавање:
 07. 10. 2013. „Интерактивне методе“, предавање педагога (Александра Тасић
Адамовић, Александар Загорац, Иван Ћирић)
 19. 10. 2013. „Наставник као креатор климе у одељењу“ (Александар Загорац,
Александра Тасић Адамовић)
 „Музички инструменти у настави музичке културе у млађим разредима“ (Александра
Тасић Адамовић)
 30. 11. 2013. „Искуство наставнике праксе физичког васпитања у раду са децом са
сметњама у развоју примењива у инклузивном образовању“ (Иван Ћирић)
 03. 12. 2013. „Музички квиз као начин вредновања успеха ученика у настави музичке
културе“ (Александра Тасић Адамовић)
 13 – 14. 12. 2013. „Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе
физичког васпитања“ (Иван Ћирић)
 10. 12. 2013. „Мотивација за учење“ предавање педагога школе (Александра Тасић
Адамовић, Иван Ћирић)
 01. 02. 2014. – „Каква питања воде до знања“, трибина (Александра Тасић Адамовић)
 Април 2014. „Blog, twitterIfacebook у настави“ и „Мултимедија као покретач
активног учења“, модул 2 ( Александра Тасић Адамовић)
 Април и јуни 2014. „Обука за менторе“ (Александра Тасић Адамовић)
 Јуни 2014. „Обука за спровођење полагања Мале матуре“ (Александар Загорац)
 Такмичења – припремано је укупно 78 ученика (Ликовна култура – 15 ученика, физичко
васпитање – 24 ученика, Музичка култура – 39 ученика) и остварени су следећи
резултати:
Ликовна култура:
 Ликовни конкурс „Слушајте, мама, тата хоћу секу ил брата“
Софија Хаџиниколић 51 – треће место
 Ликовно – литерарни конкурс „У част Драгану Лукићу“
Ања Николић 62 – 1. награда
Матија Јевтић 81 – 1. награда
Анђела Милошевски 51 – 2. награда
Јована Ђерић 82 – 2. награда
 Ликовни конкурс карикатура „Мали Пјер“
Лука Јоксимовић 51 – друго место
 Ликовни конкурс „Птице“
Лука Јоксимовић 51 – друго место
 Ликовни конкурс „У сусрет Ускрсу“
Ања Божиловић 81 – прво место
 Такмичење ликовних секција
Лука Јоксимовић 51 – прво место
Немања Пажин 82 – друго место
Матија Јевтић 81 – прво место
Физичко васпитање:
 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – одбојка за ученике седмог и осмог разреда
дечаци – 4. место
50
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
девојчице – 4. место
 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – атлетика
Марија Лукић 82 , 300м – прво место
Јелена Недић 61 , 300м – друго место
Милан Ранисављевић 62 , 100м – друго место
Дарко Видовић 72 , 300м – треће место
Вељко Јовановић 81 , скок у вис – друго место
 ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – атлетика
Марија Лукић 82 , 300м – прво место
Музичка култура:
 Златна сирена: општинско такмичење
Марија Кисо 22 – прво место
Катарина Јанковић 22 – прво место
Анастасија Рилак 21 – друго место
Миљана Симић 21 – друго место
Анастасија Зечковић 42 – треће место
Мар Елена Митровић 42 – треће место
Софија Хаџиниколић 51 – друго место
Нађа Зарић 51 – треће место
Дуња Грубор 52 – треће место
Марија Петрић 61 – треће место
Јован Маџић 82 – прво место
 Златна сирена: градско такмичење
Марија Кисо 22 – прво место
Катарина Јанковић 22 – друго место
Јован Маџић 82 – прво место
 Мали вокални састави: општинско такмичење
Дуња Грубор и Петра Маћешић 52 – прво место
Нађа Зарић 51 и Милица Станојевић 52 – друго место
 Мали вокални састави: градско такмичење
Дуња Грубор и Петра Маћешић 52 – прво место
 Група певача млађих разреда, општинско такмичење, - друго место
 Једнородни оркестар, општинско такмичење, - друго место
 Ученици су били активни у свим организованим културним активностима Школе, а и
ван ње.
 Дечија недеља - Дечија недеља 07 – 13. 10. 2013.
 Изложба радова у фоајеу Сава центра 08. 10. 2013.
 18. ревија стваралаштва деце и младих, 08. 10. 2013.
 Недеља школског спорта – трећа недеља новембра
 пети разред – стони тенис, кошарка – дечаци
 шести,седми и осми разред разред – кошарка - дечаци, одбојка – девојчице.
 Јавни час - 26. 11. 2013. Ученици су интерактивном програму представили
будућим првацима сегмент рада школе. Наступили су вокални и инструментални
солисти, хор и оркестар.
51
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.

09.12. 2013. – пријатељска утакмица у одбојци за дечаке седмог и осмог разреда
поводом прославе дана школе ОШ „Краљ Александар I“
 16.12. 2013. – реализовано је школско такмичење Бирамо најраспеванију
одељењску зајеницу у којој су учествовали ученици трећег и четвртог разреда.
Победила је одељењска заједница 4 1 .
 17. 12. 2013. – реализована је аудиција за избор програма за свечану прославу
Светог Саве. У програму ће учествовати хор са две нумере: Химна Светом Сави и
Песма отвара врата, Михаило Вучковић ће свирати Албинонијев Адађо и оркестар
ће наступити са две нумере: Ла пироло и Укрштени плес.
 27. 12. 2013. – реализовано је школско такмичење „Ја имама таленат“ за ученике од
првог до осмог разреда. Из сваког одељења су се пријављивала по два кандитата или
групе.
 27. 01. 2014. – Прослава Светог Саве, школске славе. Учествовао је хор, оркестар и
чланови музичке секције и додатне наставе. Изведене су следеће нумере: хор,
музичка секција – Химна Светом Сави, Песма отвара врата; оркестар – LaPirollo,
Kreuztanz; додатна настава –Томазо Албинони Адађо, свирао Михаило Вучковић –
виолина.
 Април 2014. – реалиован је турнир у стоном тенису са ученицима СОШ „Нови
Београд“
 Јуни 2014. – реализован је час са 40 ученика од четвртог до седмог разреда са
кошаркашем Душаном Кецманом.
 Изложбе радова ученика:
 Светски дан екологије, изложбу приредили ученици петих разреда;
 Кићење трпезарије школе за прослву Нове године (ученици осмог разреда);
 Изложба радова ученика поводом прославе школске славе, Светог Саве;
 Изложба радова поводом Ускрса
 У току школске године реализоване су следеће посете:
 позориште Мадленијанум – опера „Чаробна фрула“, ученици од петог до осмог
разреда
Проблеми у реализацији:
 Већих проблема у реализацији предвиђених активности није било.





Предлози за унапређење наставе:
При планирању реализације наставних јединица неопходно је користити што више
комбинованих метода, рада у паровима и групама што ће подстицати развијање
самосталности и креативности код деце,
У току следеће школске године приступиће се тематском планирању часова.
Примена нових технологија (мултимедијалних презентација), као обогаћење, повећање
могућности да ученик брже и лакше учи за време часова (доминација визуелних медија).
Реализација наставних јединица са употребом друштвених мрежа и реализација
дигиталних часова.
Учествовање ученика у припремању материјала за реализацију наставних јединица –
подстицање самосталног истраживачког рада.
Координатор Већа: Александра Тасић Адамовић
52
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске године 2013/2014. Стручни актив за развој Школског програма је
учествовао у изради глобалних и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за
додатну подршку ученицима разматрао је потребу да израдом ИОП-а, анализирао је
реализацију плана и програм и на основу тога радио eвалуацију Школског програма.
У септембру и децембру месецу су урађени Анекси Школског програма за
2013/2014. годину. У Анекс су унете измене и допуне Планова и програма (секције,
допунска настава и планови за изборне предмете у првом и другом циклусу). Школски
програм је усаглашен са новим Законом о основном образовању и васпитању и изменама
и допунама Закона о основам система образовања.
На основу процена стања коју је радио Стручни тим за додатну подршку
ученицима у овој школској години није било потребе за израдом Индивидуалног
образовног плана.
План и програм је у току школске године је реализован (евиденција у Дневницима
рада и извештају педагога и психолога Школе). Реализација и примена образовних
стандарда је праћена на нивоу Одељењског већа код ученика првог циклуса, а код
ученика другог циклуса на нивоу Стручних већа (евиденција у записницима Одељењских
и Стручних већа).
Самоевалуација и евалуација плана и програма, па самим тим и Школског програма
је реализована кроз оцену остварености
и постугнића ученика на месечном и
полугодишњем и годишњем нивоу (евиденција у месечним плановима наставника и
извештајима Стручних и Одељењских већа).
У јуну 2014. је завршен и усвојен нови Школски програм за период 2014 – 2018.
ЕВАЛУАЦИЈА
Школски програм је у претходном периоду реализован у потпуности и садржао је
све предвиђене елементе. Параметри којима смо евалуирали школски програм су добри и
они ће бити задржани и у наредном периоду. Школски програм ће се развијати и
усклађивати са потребама школе као и до сада.
Кординатор Стручног актива
Александра Тасић Адамовић
4.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима су:
Мирјана Стојић – педагог; Јелена Милић- психолог
Светлана Шкеровић
Сузана Раичевић
Марија Шоргић
Иван Ћирић
53
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Јасмина Мијаиловић
Александра Станишић
Весна Васић
Директор Ана Цветковић Калмић
Тим је одржао 5 састанака на којима је све планиране садржаје реализовао,
анализирао рад по развојним циљевима , направио смернице на основу којих је направљен
акциони план за следећу школску годину.
Евиденција се налази у свесци тима за Развојно планирање.
Извештај о реализацији задатака школског развојног плана школске
2013/2014. године
Стручни актив за развојно планирање у оквиру развојних циљева реализовао је
следеће задатке :
Развојни циљ 1 : Усклађеност школског програма и годишњег плана рада
Развојни тим је исправио уочене недостатке код усклађивања Шкоског програма и
Развојног плана рада
Развојни циљ 2 : Унапређивање квалитета наставе и учења
У оквиру развојног циља Унапређење квалитета наставе планирани су задаци који
ће се реализовати кроз различите активности .
На основу увида и анализе у документацију рада школе, педагошку евиденцију
наставника, извештаја о стручном усавршавању , увидом у оперативне и годишње планове
и препреме наставника за час, упитника, тестова и дискусија, као и педагошко
инструктивног рада директора и педагога школе, развојни циљ је остварен .
1. Реализовати часове редовне наставе применом различитих облика, метода и техника
рада, посебно активних метода
Поред уобичајених метода учења, неки наставници, као и неки учитељи, усмеравају
ученике да самостално или у групама израђују радове, користе различите изворе и базе
података и презентују своје радове пред одељењем. Ове технике учења су радо
прихваћене. На часовима српског језика се примењује учење кроз дискусију. Већина
наставника успешно планира и повезује делове часа. Међутим, на часу је неопходно
смењивање активности које у току ове године није било довољно заступњено. Око 50%
наставника функционално користи расположива наставна средства, највише рачунар и
пројектор и тематске зидне слике. Скоро сви наставници у функцији учења користе
питања, идеје и коментаре ученика за даљи рад на часу. О постигнутим циљевима часа
наставници проверавају, али не у довољној мери.
Педагог школе је одржала предавање на тему ,,Карактеристике и врсте
интерактивних метода у настави“, на основу чега је примењена метода драматизације на
часовима српског језика.
54
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
2. Унапредити процес оцењивања знања и активности ученика
Сви наставници формативно и сумативно оцењују ученике. Углавном се води евиденција
о квалитативним и квантитативним постигнућима ученика. Оцене већине наставника су
благовремене и јавне. Ученици добијају повратну информацију о свом раду.
3. Појачати подстицање ученика да развијају критичко мишљење и да самостално
користе различите изворе знања
Наставници похваљују напредак ученика , и јавно истичу на огласној табли школе, као и
на школском сајту. Мањи број наставника постиже да научи ученике како да процењују
свој напредак. Сви наставници користе правила о оцењивању и воде педагошку
евиденцију о активностима и напредовању ученика.Већина наставника наводи ученике да
повежу ново градиво са претходним, као и да повезују градиво са примерима из
свакодневног живота.
4. Повећати степен мотивисаности и одговорности ученика за сопствено
напредовање.
Један број наставника користи систем похваљивања и адекватног награђивања на часу
као ефикасно мотивационо средство. Убацују се такмичарски елементи када је у питању
групни, тимски или рад у паровима. Сви наставници омогућавају ученицима да
постављају питања, коментаришу и дискутују у вези са темом рада на часу
Већина наставника подстиче активност код ученика, тако да ученици активно учествују у
раду и стичу знање на часу. За ученике који слабије напредују и показују слабије
резултате организована је допунска настава. Код већине ученика повратне информације на
самом часу показују да су разумели градиво и да знају да образложе како су дошли до
решења и веома радо сами процењују тачност својих одговора.
Педагог школе је у децембру одржала предавање на тему ,,Начини мотивације ученика за
рад“. Основу за ово предавање представљало је спроведено истраживање у четири
одељења у старијим разредима на тему ,,Мотивација за учење“ која је анализирана и
презентована на овом предавању.
Семинар за све наставнике ,,Наставник као креатор климе у одељењу „ који је
организован у октобру односи се на компетенцију 3, односно компетенција развоја
личности ученика. Приоритети који су унапређени су комуникацијске вештине и
развијање мотивације за учење.
У оквиру развојног циља унапређење квалитета наставе, на годишњем нивоу
планирана су и стручна усавршавања наставника и стручних сарадника како у установи,
тако и ван установе. Планирани су раличити облици стручног усавршавања (групни,
индивидуални, угледни часови и предавања, хоризонтално учење...) који су довели до
побољшања квалитета рада и постизање бољих резултата.
Развојни циљ 3 : Подизање квалитета комуникације и међусобних односа
У циљу подизања комуникације и међуљудских односа планирани су следећи задаци
Задатак : Семинар за наставнике
55
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Планирани семинар из области подизања квалитета комуникације и међуљудских односа
није реализован због немогућности проналажења одговарајуцих термина па ће се
реализовати у августу 2014 године.
Задатак : Реализација пројекта „ Образовање за људска права и демократско друштво“
Презентација пројекта реализована је у септембру 2013. Године на Наставничком већу.
Презентацију су одржали Ана Цветковић Калмић, Радмила Орељ и Љиљана Павловић.
Теме пројекта су унете у планове одељенских заједница за 2013/2014 годину. Увидом у
извештаје одељењских старешина и тима за спровођење пројекта утврђено је да су
радионице реализоване у свим разредима.
Задатак : Повећати размену информација
У зборници су постављене нове, веће огласне табле што је допринело прегледнијем
излагању обавештења, што је побољшало информисање наставника. Све промене
наставника и правилника као и остале битне информације редовно се ажурирају на
рачунару који се налази у зборници и доступан је свим наставницима. Повећана је
присустност наставника на огледним часовима својих колега у сколи као и учешће на
заједничким анализама одржаних огледних часова, како би се квалитет оджаних часова
подигао на што већи ниво.
Задатак : Израда правилника о награђивању наставника
На почетку школске године било је речи о томе да је школским развојним планом
предвиђено да се сачини правилник о награђивању запослених наставника, али до краја
школске године то није реализовано јер није нико из тима задужен за покретање
иницијативе и израду анкете. Због тога се овај задатк преноси за реализацију у наредни
акциони план, за следећу школску годину. Најпре ће се извршити анкетирање о начину
награђивања и вредновању заслуга и залагања на раду.
Задатак : Организовање заједничких активности услова рада и живота у школи
У школи је реализована прослава Нове године и Светог Саве. Еколошке секције и тим за
заштиу животне средине школе организовали су и реализовали су предавања, уређење и
чишћење школског дворишта и обележавање важних датума, у акцији су учествовали
ученици и наставници. Организовано је представљање школе родитеља будућих првака „
Отворена школа“ , предстаљање рада секција и слободних активности ученика родитеља,
одељењске приредбе ученика млађих разреда поводом Осмог марта, почетка пролећа и
завршетка школске године,игранке за ученике старијих разреда,прославе матурске вечери
и додала посебних диплома и Вукове дипломе.Приредба поводом Дана школе није
одржана због ванредног стања у држави услед катастрофалних поплава.
Закључак : У току ове школске године захваљујући појачаном ангажовању свих
запослених,наставника и ученика,можемо рећи да смо веома задовољни атмосфером у
школи. Дисциплина и култура понасшања је боља у односу на предходне године што
представља значајан напредак. Резултати самовредновања школе показали су такође да је
атмосфера у школи добра,али увек може да буде и боља па би због тога ова област и у
56
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
наредном периоду морала бити приоритет. Стога је потребно наставити са спровођењем
пројекта „ Образовање за људска права и демократско друштво“ и „Школа без насиља“.
КОнстатовано је да руководиоци већа не обавештавају правовремено наставнике, који из
оправданих разлога нису присуствовали састанцима, о договорима и закључцима што
доводи до мање ефикасности у раду. Потребно је задужити чланове тима за провођење
анкете у вези са израдом правилника у вези са награђивањем запослених.
Развојни цињ 4 : Подршка ученицима
1. Настава прилагођена могућностима сваког ученика
Урађени су и анализирани иницијални тестови у оквиру предмета (српски, математика,
физика, хемија, биологија, географија, страни језици, музичка култура, ликовна култура и
физичко васпитање). Уопштено је урађена процентуална анализа и сваки од наставника је
(уколико их има) издвојио ученике који заостају у раду и нису добро савладали градиво.
Ученици редовно похађају часове допунске и додатне наставе (резултати рада из предмета
су добри као и постигнућа на такмичењима).
Оперативни (месечни) планови наставника се налазе код педагога и редовно се предају и
ажурирају. Сваки наставник се редовно припрема за наставу и прилагођава новине, са
којима се упознаје на семинарима, наставном процесу.
2. Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика – конструктивно
решавање проблема, толерантно понашање ненасилна комуникација и развијање
другарства
У оквиру међународног пројекта „Људска права на делу“ у коме учествује школа „Иван
Гундулић“, на часовима одељењских заједница ученика од 1.-7. разреда, реализоване су
следеће радионице: Тело знања, Устав наше групе, Везаних очију, Дечаци не плачу,
Пловидба до Нове Земље, Гласајте корацима. Циљ овог пројекта је да се повећа свест
ученика и наставника о значају едукације у области демократског грађанства и људских
права.
Обележен је дан када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Конвенцију о
правима детета. Чланови Вршњачког тима организовали су дискусију о вршњачком
насиљу и о ризичним местима где се насиље најчешће дешава.
3. Промовисање заштите човекове средине и здравих стилова живота
Обележен је Светски дан заштите животиња 4. октобар, изложбом кућних љубимаца у
дворишту школе.
Обележен је Дан борбе против сиде (носилац активности В. Нерић), затим Дан енергетске
ефикасности у виду израде плаката који су изложени у кабинетима физике и биологије и
холу школе. Услед ванредног стања које је изазвано поплавама у Србији школа се
прикључила хуманитарној акцији за Мост од љубави у селу Трешњици код Љубовије. У
питању је прикупљање новчане помоћи која се наставља и на јесен. Такође су се ученици
придружили прикупљању конзервиране хране, обуће и средстава за хигијену намењену
поплављеним подручјима. За Ускрс су такође ученици организовали акцију прикупљања
одеће за децу Свратишта.
Поводом Нове године ученици млађих разреда су организовали маскенбал у просторијама
школе.
У оквиру хуманитарне акције Црвеног крста „Један пакетић – пуно љубави“ сви ученици
од 1. -8. разреда су узели учешће. Такође су учествовали у хуманитарној акцији „Трка за
57
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
срећније детињство“ која је одржана на Ушћу, и куповином купона дали свој допринос.
Ученици старијих разреда су посетили Клуб за стара лица на Бежанијској коси, где су
извели пригодан програм.
Светски дан здраве хране 16. октобар обележен је израдом плаката и адекватном
презентацијом ученика, али потребно је осмислити више активности у оквиру
промовисања здравих стилова живота.
У циљу очувања менталног здравља психолог школе је направила пано у холу школе на
ову тему.
Све предвиђене активности Тима за заштиту животне средине су успешно реализоване.
Одржано је предавање на тему „Угроженост и заштита озонског омотача“. Пуштен је
кратак документарни филм Ози Озон и спроведена дискусија на тему поменутог филма.
Дан екологије је обележен израдом плаката и еколошким порукама у холу школе.
Ученици 2. разреда су урадили пројекат „Био једном један змај“ (носиоци активности А.
Станишић, А. Васиљевић). Одржана је радионица и прикупљен материјал на тему
Рециклажа (носиоци активности А. Загорац, В. Нерић). Такође је спроведена акција
чишћења школског дворишта у циљу реализације акције за чистију средину.
Рад секција је промовисан и представљен на бројним приредбама и изложбама како у
школи тако и ван ње. Ученици су веома заинтересовани за похађање секција али треба
размислити о већој понуди избора секција. Ученици су такође учествовали на бројним
такмичењима из разних предмета и постигли сјајне резултате.
У оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“
реализоване су радионице у 7. и 8. разреду. Урађен је тест професионалне оријентације
код ученика 8. разреда. и ученици су упознати са резултатима теста. За следећу годину
пројекат се мора у потпуности реализовати.Јелена Дишић (лице на стручној пракси) и
Мира Стојић (педагог) су одржале два предавања на тему „Врсте интерактивних метода у
настави“ и „Мотивација ученика за учење“.
У циљу анализе, праћења и адекватног реаговања у вези са тренутним стањем у школи у
погледу вршњачког насиља, анализирана је анкета која је спроведена међу ученицима од
5. – 8. разреда оквиру сваког одељења. Ученици 8. разреда су упознали ученике 5. разреда
са корисним стварима у вези са дигиталним насиљем које су сазнали на предавању које су
одржали представници МУП-а са Новог Београда. Када су у питању ученичке
организације (Ђачки парламент и Вршњачки тим) за следећу годину је потребно урадити
конкретнији план рада, уврстити у план оно чиме би ученици волели да се баве и шта их
интересује, а опет што је изводљиво и где могу да дају свој допринос.
Развојни циљ 5 : Праћење безбедности у школи
У циљу повећања безбедности ученика донета је одлука да се забрани излазак из школског
дворишта за време великог одмора. Уведено је дежурство ученика,а како се и даље сматра
да безбедност није на завидном нивоу предлог да се у наредном периоду направе прав ила
понашања дежурног ученика.
Развојни циљ 6 : Стварање услова за квалитетнији рад ученика и запослених
1. Реновирати санитарне чворове и водоводно- канализациону мрежу.
58
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Разговором са директором школе утврђено је да општина није у могућности да нам
помогне у решавању овог проблема због лошег финансијског стања ( немају новца) док је
град обећао новац, али се још увек чека па ће бити у плану за следећу годину.
2. Уграђивање ламината у зборници
Увидом у књиговодствену евиденцију школе и разговора са директором утвђено је да је
постављен нов ламинат у зборници, поред тога урађено је и кречење зборнице и учионица
на другом спрату из сопствених средстава. Секретаријат је финансирао промену
намештаја у зборници и санацију кухиње и трпезарије ( кречење и промена појединих
делова намештаја.
3. Поправка односно враћање разгласа у функцију
Разговором са директором школе утврђено је да поправка, односно враћање разгласа у
функцију није обављено те се задатк преноси за следећу годину.
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РАД ТИМА:
Из области настава и учење сви садржаји планирани су и остварени, а у даљем
раду, планираћемо више диференциране наставе што се показује као најбољи облик рада.
Из области комуникација и међуљудских односа резултати самовредновања школе
показују да је атмосфера у школи добра, али увек може да буде и боља, па би због тога ова
област у наредном периоду требала бити приоритет. Констатовано је да руководиоци већа
не обавештавају правовремено
наставнике, који из оправданих разлога нису
присуствовали седницама, о договору и закључцима што доводи до мање ефикасности у
раду. Потребно је задужити чланове тима за поровођење анкете у вези са израдом
правилника о награђивању запослених.
Из области поршке ученицима увидом у документацију утврђено је да су
планирани саадржаји испуњени, међутим све се заснива на идејама и организацији
наставника, а требало би убудуће да се подстакну ученици да предузму иницијативу као и
родитељи који су амало укључени у рад школе па и подршку ученицима.
Из области безбедности ученика у циљу веће безбедности уведено је дежурство
ученика у овој школској години, па у циљу унапређења договорено је да се изради
правилник понашања дежурног ученика .
Руководилац тима Весна Васић
4.8. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ








Ана Цветковић Калмић, директор школе
Мирјана Стојић, педагог школе
Вања Анђелковић, професор разредне наставе, координатор тима
Дејан Ђорђевић, професор енглеског језика, записничар тима
Гроздана Павићевић, професор разредне наставе
Милица Радуловић, професор математике
Дајана Тркуља, професор разредне наставе
Сузана Кићановић, професор српског језика
59
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Небојша Бркић, представник локалне самоуправе у школском одбору
 Горан Пецић, представник савета родитеља
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Тим за самовредновање, у школској 2013/2014. години састао се пет пута.
Састанцима су присуствовали чланови школског Тима за самовредновање и представници
Савета родитеља и локалне самоуправе у Школском одбору.
На првом састанку, одржаном 22. августа 2013. године, разматран је план за ову
школску годину, подељена су задужења члановима Тима планирана у оквиру годишљег
плана и одређена је динамика активности Тима.
На другом састанку, 23. октобра 2013. урађена је анализа иницијалних тестова и
закључено је да су сви наставници врло озбиљно приступили изради и анализи тестова.
Након уочених јаких и слабих страна, донет је предлог мера које се требају извршити у
сврху унапређивања наставно гпроцеса.
На трећем састанку Тима, 5. фебруара 2014. године поднет је извештај члановима
Тима из Школског одбора и Савета родитеља о педагошко инструктивном раду директора
и стручног сарадника, извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта, о
прегледаним припремама наставника, о спроведеној анкети за родитеље, о прегледаним
оперативним и
годишњим плановима рада наставника и извештај о прегледаним
радионицама на часовима одељенске заједнице у оквиру пројекта „Школа без насиља“.
На четвртом састанку, 29. маја 2014. године извршена је анализа рада тима у
протеклом периоду и договорено је да треба дати предлог акционог плана Тиму за
развојно планирање. Директор(ка) је предложила и да се усмене замерке од стране
Комисије за екстерну евалуацију рада школе одмах размотре и примене у изради плана.
Пети састанак Тима одржан је 24. јуна 2014. године. Састанку је присуствовао
представник Савета родитеља и упознат је са свим активностима тима у току другог
полугодишта и са извештајима, то јест са јаким и слабим странама наше школе, као и са
предлозима мера за унапређење васпитно образовног процеса. Договорено је и да се
напише извештај о самовредновању за ову школску годину и извештај о раду Тима који ће
се прочитати на Наставничком већу, 26. јуна 2014. године.
У овој школоској години, планирано је да се Тим још једном састане и то у августу,
када ће се направити план Тима за наредну годину и утврдити области које ће се
вредновати.
ЕВАЛУАЦИЈА
Чланови Тима за самовредновање су у школској 2013/ 14. години имали редовне
састанке на којима су се договарали о даљим корацима у раду и равномерној расподели
задужеља унутар тима.
Закључено је да су све планиране активности остварене, заједнички анализиране,
дат је предлог мера за Развојни тим, и да је, сходно томе, договорено да тим настави са
озбиљним радом чији резултати доприносе успешности рада наше школе.
60
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ,
ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
Предмет праћења и оцењивања; процес самовредновања
На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање
кључних области :
 Настава и учење (2)
 Образовна постигнућа ученика (3)
Утврђене су одговорности и задужења чланова Тима, начин рада, инструменти и
технике самовредновања, као и време реализације свих предвиђених активности и време
одржавања састанака Тима на којима ће се подносити извештаји о урађеном уз уочавање
јаких и слабих страна и давање предлога у вези са унапређивањем уочених слабости
(акциони план).
На основу Закона о основном образовању и Правилника о самовредновању и
вредновању рада школа, планирана је и анкета за родитеље о раду школе.
Област:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Предмет самовредновања:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу
2.2. Наставник учи ученике различи-тим техникама учења на часу
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
2.4. Ученици стичу знања на часу
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су функцији даљег учења
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу
Инструменти и технике самовредновања:
У оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, прикупљане су и прегледане наставничке
припреме,
дат је извештај педагошко инструктивног рада директора и стручног
сарадника; прегледани су и анализирани
оперативни и годишњи планови рада
наставника, анализиране су наставничке евиденције о одржаним радионицама на
часовима одељенске заједнице; спроведена је анкета за ученике од другог до осмог
разреда.
Носиоци активности:
Чланови тима: Сузана Кићановић, Дајана Тркуља,
Анђелковић, директор, психолог и педагог школе.
Дејан Ђорђевић, Вања
На основу праћења наставног процеса, евиденција наставника, педагошке
документације, записника стручних већа за област предмета, оперативних и годишњих
планова, спроведених анкета, одржаних радионица на часовима одељенске заједнице и
педагошко инструктивног рада директора и стручног сарадника, на крају школске
61
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
2013/2014. године област НАСТАВА И УЧЕЊЕ се анализирала и издвојене су јаке и слабе
стране стране ове области:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу
Наставници се у реализацији часова руководе планираним циљевима и задацима.
Већина наставника истиче циљеве учења, даје упутства и објашњења која су јасна
ученицима и истиче кључне појмове које ученици треба да науче. Најчешћи облик је
фронтални. Готово сви наставници прилагођавају наставу индивидуалним
карактеристикама ученика. Један број наставника често користи у настави рачунар и
видео пројектор.
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
Поред уобичајених метода учења, неки наставници, као и неки учитељи,
усмеравају ученике да самостално или у групама израђују радове, користе различите
изворе и базе података и презентују своје радове пред одељењем. Ове технике учења су
радо прихваћене. На часовима српског језика се примењује учење кроз дискусију. Већина
наставника наводи ученике да повежу ново градиво са претходним, као и да повезују
градиво са примерима из свакодневног живота.
2.3 Наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама ученика.
Готово сви наставници прилагођавају наставу индивидуалним карактеристикама
ученика. С обзиром да нема ученика који уче по индивидуалном плану, наставници не
израђују индивидуалне планове. За два слабовида ученика организује се
индивидуализиран рад. За ученике који имају тешкоће у савладавању градива
организована је допунска настава. Прилагођавање рада на часу ослања се и на резултате
иницијалних тестирања која су организована током године из следећих предмета: српски
језик, математика, физика, биологија, историја, географија, енглески , руски и немачки
језик. Резултати су упоређени, детаљно анализирани и наставници су стекли увид у
постојеће знање ученика и које мере је неопходно предузети да би се у даљем раду
унапредио квалитет знања.
2.4. Ученицу стичу знање на часу
Већина наставника подстиче активност код ученика, тако да ученици активно
учествују у раду и стичу знање на часу. Код већине ученика, повратне информације на
самом часу показују да су разумели градиво и да знају да образложе како су дошли до
решења и веома радо сами процењују тачност својих одговора. Ученици углавном
користе различите изворе знања.
2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења
Већина наставника успешно планира и повезује делове часа. Међутим, на часу је
неопходно смењивање активности које у току ове године није било довољно заступњено.
Око 50% наставника функционално користи расположива наставна средства, највише
рачунар и пројектор и тематске зидне слике. Скоро сви наставници у функцији учења
користе питања, идеје и коментаре ученика за даљи рад на часу. Наставници проверавају
да ли су постигнути циљеви часа, али не у довољној мери.
62
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у фуннкцији даљег учења
Сви наставници формативно и сумативно оцењују ученике. Углавном се води
евиденција о квалитативним и квантитативним постигнућима ученика. Оцене већине
наставника су благовремене и јавне. Ученици добијају повратну информацију о свом раду.
Наставници похваљују напредак ученика , и то јавно истичу на огласној табли школе, као
и на школском сајту. Мањи број наставника постиже да научи ученике како да процењују
свој напредак.Сви наставници користе правила о оцењивању и воде педагошку евиденцију
о активностима и напредовању ученика.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
Сви наставници показују поштовање према ученицима и адекватно реагују на
међусобно неуважавање ученика. Један број наставника користи систем похваљивања и
адекватног награђивања на часу као ефикасно мотивационо средство. Убацују се
такмичарски елементи када је у питању групни, тимски или рад у паровима. Сви
наставници омогућавају ученицима да постављају питања, коментаришу и дискутују у
вези са темом рада на часу. У одељењима где постоје ученици са тешкоћама у развоју,
осећа се атмосфера прихватања и пружања помоћи и подршке таквим ученицима.
 У оквиру самовредновања посвећена је велика пажња области Настава и учење, па су
се на годишњем нивоу планирала и стручна усавршавања наставника и стручних
сарадника како у установи, тако и ван установе. Као јаке стране можемо издвојити и то
што наставници, са семинара и предавања која су посетили, редовно преносе знања
осталима као и међусобне посете колега угледним часовима. Такође, анализом
радионица у оквиру пројекта ''Школа без насиља'' дошло се до закључка да се у
школи толеранција према насиљу смањила и да су сви актери постали значајно
мотивисани за препознавање, пријаву и реаговање на насиље.
 На основу Закона о основном образовању и Правилника о самовредновању и
вредновању рада школа, спроведена је и анкета за родитеље о раду школе. На основу
добијенихрезултата уочено је следеће:
- квалитет сарадње родитеља са школом је на високом нивоу;
- сарадња са свим наставницима, разредним старешинама и стручном службом је
професионална и отворена.
 Анализом упитника за ученике утврђено је следеће:
Анкетом је обухваћено 262 ученика од другог до осмог разреда, и то 121 ученик другог,
трећег и четвртог разреда и 141 ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда.
61,2 % ученика старијих разреда изјаснило се да су му предавања наставника јасна и
разумљива, 24,5 % ученика се углавном слаже, док 14,3 % ученика мисли да му предавања
наставника нису у потпуности јасна и разумљива. Од ученика другог, трећег и четвртог
разреда, 86,8 % сматра да су му предавања јасна, а 13,2 % се углавном слаже са тим.
63,8 % ученика старијих разреда сматра да наставник учи ученике како да ново градиво
повежу са предходно наученим, 19,2 % их се углавном слаже са тим, док се 17 % ученика
не слаже са тврдњом. Ученици другог, трећег и четвртог разреда се 90,9 % слажу за
тврдњом, 6,6% се углавниом слаже, а 2,5 % ученика се не слаже са тим.
63, 4 % ученика старијих разреда сматра да их наставник учи како да ново градиво
повежу са примерима из свакодневног живота, 18,3% ученика се углавном слажу, док
63
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
18,3% ученика сматра да то није тачно. Ученици другог, трећег и четвртог разреда се 88,4
% слажу, 8,2 % се углавном слаже са тврдњом, а 3,4 % ученика се не слаже са тврдњом.
64 % ученика старијих разреда изјашњава се да их наставник приликом оцењивања
обавештава и образлаже им оцену, 19 % да наставници углавном то раде, док 17 %
ученика каже да наставници то не чине. 76 % ученика другог, трећег и четвртог разреда се
изјаснило да их наставници обавештавају о оцени и образлажу је, а 2,5 % ученика каже да
то не раде.
64 % ученика старијих разреда сматра да их наставници уважавају и подстичу на даљи
рад, 17,6 % мисли да их углавном уважавају и подстичу, док их 18,4 % мисли да то
наставници не раде. 89,3 % ученика другог, трећег и четвртог разреда се изјаснило да их
наставници поштују и подстичу на даљи рад, 8,3 % се изјаснило да их углавном подстичу
и уважавају, а 2,4 % да то није случај.
Закључак:
Школи су потребни компетентни наставници који организују рад. мотивишу и
подстичу ученике. Од компетенција наставника зависе стандарди постигнућа ученика.
Анализом акционих планова, који су настали као резултат самовредновања кључне
области НАСТАВА И УЧЕЊЕ , показује да се циљеви унапређења области НАСТАВА И
УЧЕЊЕ односе на потребу за корелацијом између различитих предмета, при менљивост
знања у свакодневном животу и повезивање новог градива са претходним, коришћење
разноврсних извора знања, на коришћење савремених наставних средстава у већој мери,
више иновација у настави...
На основу уочених слабости дати су предлози за унапређивање наставе који ће се
наћи у плану за наредну школску годину:
- више користити диференцирану наставу;
- већи степен искоришћености наставних средстава;
- укључивање ученика у израду наставних средстава;
- повезаност различитих наставних облика, боља корелација међу предметима и
временска усклађеност;
- место одржавања часова не мора увек да буде учионоца;
- повећање степена примене интерактивних метода у настави, коришћење
мултимедијалне технологије;
- увести дебатне активности у настави;
- већа искоришћеност информатичког кабинета, ресурса библиотеке и ученичког
клуба;
- оспособљавање ученика за самооцењивање и побољшати квалитет културно и
спортских садржћаја у оквиру програма слободних активности;
- у припреме имплементирати елементе који указују да наставници уче ученике да
постављају себи циљеве у учењу и разрадити начине за проверу постигнућа
циљева часа;
- мотивација наставника који постижу запажене резултате у раду.
64
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Област:
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Предмет самовредновања:
3. 1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди
3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво
образовних стандарда.
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво
образовних стандарда.
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво
образовних стандарда.
3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у
складу са индивидуалним циљевима учења/ прилагођеним образовним стандардима.
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном /матурском/националном
испиту.
3.1.6. Резултати ученика на завршном /матурском/националном испиту показују да је
школа остварила резултате на нивоу просека Републике.
3. 2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика.
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу
школску годину.
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима
постављеним у плану.
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са
постављеним циљевима.
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну
школску годину.
Инструменти и технике самовредновања:
 У оквиру области
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, предмет
самовредновања: Школа континуирано доприноси већој
успешности ученика,
прикупљањи су и анализирани резултати иницијалних тестова и анализиран је успех
ученика на првом полугодишту.
Носиоци активности:
Чланови тима: Милица Радуловић и Гроздана Павићевић
Предлог мера:
Сви наставници треба да на основу добијених резултата тестова напишу планове
на основу којих ће појачати рад у одељењима у којима су постигнути слабији резултати и
за области које то захтевају, што је и урађено и допринело бољим резултатима већ на
крају првог полугодишта.
65
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Анализом успеха ученика на првом полугодишту утврђено је као јака страна наше
школе да ученици од другог до осмог разреда имају просечан успех 4.39, што нам говори
да је успех ученика на високом нивоу.
Анализом успеха ученика 8. разреда у протекле три године утврђено је да ова
генерација ученика осмих разреда има незнатно бољи успех.
Упоређивањем резултата пробних тестирања из појединих предмета са општим успехом
можемо уочити да су резултати у односу на просечну оцену очекивани.
Закључено је да се са ученицима који постижу слабије резултате појачано ради на
часовима допунске наставе, како би резултати били још бољи.
 У оквиру области
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
самовредновања: Успех ученика показује да су остварени
анализирани сурезултати ученика на завршном испиту.
УЧЕНИКА, предмет
образовни стандарди,
Поређење постигнућа одељења
Упоређивање резултата тестирања ученика осмог разреда из математике и српског
језика вршено је: септембар- децембар, март, април, мај, јун, а за комбиновани тест:
септембар, мај, јун. Предметни наставници су са ученицима анализирали тестове и
указали им на грешке које су направили. У оквиру припремне наставе која се
организовала до полагања завршног испита, предметни наставници су посебно обратили
пажњу на области где су слабија постигнућа, указали на неопходност озбиљнијег
приступа у решавању, а првенствено читању са разумевањем сваког задатка, како би
резултати на испиту били још бољи.
Посебно је праћено да ли су школске оцене у складу са резултатима на завршном
/матурском/ националном испиту.Поређење по стандардима у односу на: пробни тест у
мају месецу, прошлу и ову школску годину ће се накнадно урадити када стигну повратне
информације од Завода за вредновање квалитета рада.
Детаљан извештај ће бити дат до 31.8.2014. године који ће бити састaвни део
Извештаја о раду школе и уврштен у Развојни плана школе. Носиоци ових активности ће
бити наставници математике, српског језика, историје, географије, биологије, хемије и
физике, психолог, одељењске старешине и директор школе.
Руководилац Тима за самовредновање:
Вања Анђелковић
4.9. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ
Комисија за културну делатност школе ове године имала је разнолики план рада
који није испуњен у потпуности због ванредних околности у земљи:предвиђену прославу
Дана школе одложили смо за следећу школску годину у оквиру Дечије недеље.Комисија
се званично састала 7 пута .
Ове године смо остварили:
-2.9.2013. приредба за прваке
-17.9.2013. посета Белом двору
66
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
- Дечију недељу од 7. до 15. октобра обележили смо учествовањем у конкурсу ликовног
стваралаштва“ Мама и тата, хоћу сестру или брата“, паноом у Сава центру и наступом
нашег ученика на Ревији стваралаштва у Сава центру
- 15.10.2013.у Мадленијануму гледали оперу „ Чаробна фрула“ В. А. Моцарта
- Дан права деце обележен је подсећањем на Конвенцију о дечијим правима, одржан и
турнир у одбојци и стоном тенису
- 26. новембра одржан је јавни час за предшколце које је организовала наставница
Александра Тасић Адамовић
- 29.11.2013. посета позоришту „Душко Радовић“, представа „Срце једног боксера“
- 24.12.2013. у холу школе прослава Нове године на предлог Ђачког парламента и
Вршњачког тима
- 27.12.2013. такмичење „Ја имам таленат“који су ученици прихватили са одушевљењем и
који би требало да нам постане традиција
- Приредба Свети Сава одржана је у холу школе 27.1.2013. У приредби су учествовали
хор, оркестар, школе, рецитатори, ученици који похађају часове веронауке и др. Скраћену
верзију ове приредбе су приказали у Дому за стара лица“Мелиорвита“ у Земуну, на опште
задовољство корисника овог дома.
31.01.2014.пројекција филма „Монтевидео, видимо се“ у биоскопу „Фонтана“
21.02.2014. пријекција филма „Амадеус“-ученици 5. разреда са наставницом Александром
Тасић Адамовић
- 21.02. 2014. Посета позоришту „Душко Радовић“, представа „Мерлинов замак“, ученици
од 1. до 4. разреда
20.02. и 27.02.ученици од 1. до 4. разреда слушали мали концерт Музичке школе
„Амадеус“
14.03. ученици 5. азреда гледали представу „Миљаковац, тј. Нови Зеланд“ у позоришту
„Душко Радовић“
- Комисија за Културну делатност школе у сарадњи са Маркетингом школе организовала
је Отворена врата за будуће прваке 15. марта. Тог дана школа је отворена за будуће
прваке и њихове родитеље.Будући прваци су са својим родитељима обишли просторије
школе. Госте су дочекали наставници са различитим радионицама и секцијама.
Организоване су и игре и радионице за будуће прваке. Ова презентација школе протекла је
у врло пријатној атмосфери.
- 19.03. ученици 7. и 8. разреда гледали су представу „Сумњиво лице“ у ЈДП-у
- Обележени су јубилеји:20 година од смрти Десанке Максимовић, 150 год.од смрти Вука
Стеф. Караџића, 150 год. од рођења Бранислава Нушића, 30 год. од смрти Душка Радовића
и Бранка Ћопића.
- Ускршњи празници обележени су осликавањем ускршњих јаја
- Дан школе и све пропратне активности везане за њега нису остварене због
катастрофалних поплава које су задесиле нашу земљу и околину Београда,прекинута је
настава одлуком Министарства просвете 15. и 16. маја,а предвођену приредбу одложили
смо за следећу школску годину, у време трајања Дечије недеље.
- За следећу школску годину предлог је да руководилац Тима буде неко од учитеља
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РАД ТИМА:
На последњем састанку тим за културну делатност школе се критички осврнуо и
донео следеће закључке:
67
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Сви предвиђени садржаји су реализовани,
 Задовољни смо планираним активностима и желимо да их задржимо и у наредној
школској години
 У оквиру Дечје недеље у наредној школској години реализоваћемо програм који је
припремљен за Дан школе, а исти нисмо реализовали због ванредне ситуације у
земљи.

Координатор Тима за културну делатност школе:
Радмила Орељ
4.10. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У
ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
Стручни тим за додатну подршку ученицима на почетку школске године
(септембар) одржао је састанак и договорено је о раду током године и задужења.
На састанцима одељенски већа евидентирани су ученици којима је потребна
додатна подршка.
Организовани су часови допунске наставе, обавештени ученици и истакнут
распоред у холу школе где могу родитељи да прате њихово похађање.
На првом класификационом периоду (крај октобар) на седницама одељенских већа
анализирано је напредовање појединих ученика који редовно посећују ове часове, а
констатовано је да поједини ученици не долазе на допунску нставу.
Предложено је да разредне старешине обавесте родитеље ових ученика, захтевају
да родитељи прате њихово похађање и редовно долазе код предметних наставника.
У овај рад укључен је и педагог школе који ради и прати њихово напредовање и
активно сарађује са родитељима ових ученика.
Потешкоће се јављају када ученици имају пуно часова и активности у току дана па
рад за поједине ученике није у континуитету.
Додатна подршка за даровите ученике исто тако наставници евидентирају ученике
и укључују у часове додатне наставе. Већ су ученици узели учешће на појединим
такмичењима и активности који се организују унутар школе.
Са ученицима и родитељима којима је потребна додатна подршка радило се током
целе школске године, тако да су ученици који су слабије напредовали показали
задовољавајуће резултате на крају године, док су ученици који су обухваћени додатном
наставном показали изузетно добре резултате на такмичењима и завршном испиту.
4.11. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
На почетку школске године тим се састао и донео Програм рада за 2013/2014
годину.
На основу програма реализовани су следећи садржаји :
68
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
-Ученици и ученице 7-8 разреда су учествовали на општинском такмичењу у Одбојци и
заузели 4. место.
-Ученици и ученице 5-6 разреда су такође пријављени за општинско такмичење у
Одбојци, али локална смоуправа није дала сагласност за одржавање ове манифестације у
Хали спортова Нови Београд па се такмичење није ни одржало.
-Ученици млађих и старијих разреда су учествовали у Трци за срећније детињство у
организацији Црвеног крста Н.Београда.
-У октобру месецу млађи разреди су такмичили у оквиру Недеље школског спорта
(између две ватре, штафетним играма) а старији у новембру (одбојка, кошарка и стони
тенис).
- Ученици млађих разреда су у децембру месецу такмичили на Полигону спретности у
Хали спортова Нови Београд у организацији Општине Нови Београд.
-Ученици 5-6 разреда су учествовали на општинском такмичењу у кошарци, а ученици 7-8
разреда у малом фудбалу. Обе екипе су изгубиле већ у првом колу.
-На општинском такмичењу у атлетици ученици и ученице су постигли следеће резултате:
1.Марија Лукић-8-2 ---I место---300м; пласман на градско где је такође освојила I место,
пласман на међуокружно где је освојила II место у дисциплини 300м.
2.Јелена Недић-6-1---II место—300м.
3. Вељко Јовановић—8-2 --- II место скок у вис.
4.Дарко Видовић –7-2---IIIместо—300м.
5.Милан Ранисављевић 6-2---IIместо---100м.
У циљу добре сарадње шест ученика( три дечака и три девојчице) шестог разреда
су учествовали у такмичењу у Стоном тенису са ученицима суседне школе “Нови
Београд”.
Планиране активности поводом Дана школе нису одржане због ванредног стања
изазваног поплавама у земљи.
На крају школске године, 13. јуна, познати кошаркаш и наш бивши ученик Душан Кецман
оджао је у нашој сали за физичко васпитање “Час кошарке” са преко 40-так ученика и
поделио им мајице и качкете.
На настави у природи на Гочу ученици млађих разреда су имали међуодељенско
такмичење “између две ватре”, полигон такмичење као и такмичење у орјентирингу.
ЕВАЛУАЦИЈА:
Тим за школски спорт је планиране активности реализовао у потпуности, а које су
планиране да се спроведу током школске године.
Одступање од плана активности је једино код организације манифестација поводом
Дана школе, разлог је дат у извештају о раду тима.
Руководиоц тима за школски спорт
Иван Ћирић
69
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.12. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Све предвиђене активности тима за заштиту животне средине у току првог
полугодишта школске 2013/2014. год су успешно реализоване, према плану који је дат на
почетку календарске године.
У септембру месецу је одржано предавање на тему „Угроженост и заштита
озонског омотача“. Пуштен је кратак документарни филм Ози Озон и спроведена
дискусија на тему поменутог филма. Презентацији су присуствовали педагози Мира
Стојић и Јелена Дишић. У реализацији и прикупљању материјала учествовали су ученици
еколошке секције и предметни наставник биологије Весна Нерић.
Пригодно је обележен и Светски дан заштите животиња 4. октобар изложбом
кућних љубимаца у дворишту школе. Овој манифестацији су се придружили и ученици
нижих и виших разреда у сарадњи са предметним наставницима.
Светски дан здраве хране 16.октобар обележен је пригодном израдом плаката у
коме су учествовали ученици 8/1 уз адекватну презентацију . Часу присуствовао педагог
школе Мира Стојић.
Дан екологије, еколошке поруке на видним местима школе и пригодни плакати
одрађени су и постављени у холу школе у сарадњи наставника ликовног, наставнце
биологије као и учитеља нижих разреда. (Посебан допринос учитељица Светлана
Шкеровић и наставник ликовног Александар Загорац).Прикупљање материјала и
радионица на тему рециклаже успешно спроведена у сарадњи са учитељима нижих
разреда Миром Матић, Александром Васиљевић и Светланом Шкеровић. (Материјал у
виду фотографија се налази код наставнице Весне Нерић).
У децембру месецу успешно је спроведена акција чишћења дворишта школе у
циљу реализације „Акције за чистију средину“ у којој су учествовали ученици нижих и
виших разреда уз присуство предметног наставника Александре Тасић Адамовић и
учитеља нижих разреда.
Светски дан очувања енергије 14. фебруар је пригодно обележен презентацијом
наставнице физике ученицима старијих разреда.
Дан енергетске ефикасности обележен је у марту месецу израдом плаката који су
били изложени у кабинету физике, биологије и у холу школе , а од стране наставнице
физике. ( наставница биологије присуствовала изради плаката).
Коришћење обновљивих и необновљивих ресурса одржано у априлу месецу –
презентација у П. Поинту одрадила је наставница Драгана Зувић (доказ фотографије и
присуство педагога школе).
Акција за чистију планету није реализована у мају месецу због ванредне ситуације ,
која је пореметила термине. Уз реализацију изгубљених часова нисмо могли наћи
заједнички термин са учитељима и наставницима предметне наставе да би акцију
спровели у дело.
ЕВАЛУАЦИЈА:
У претходном периоду је постојала заиста сјајна сарадња са колегама нижих и
виших разреда. Трудићемо се да и у наступајућем периоду тако буде. Активност која није
била реализована у претходном периоду из оправданих разлога, биће надокнађена надамо
се у наступајућем.
Руководилац тима Весна Нерић
70
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.13.ОСТАЛИ ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ
4.13.1. КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ , ПОДЕЛУ И ПРОЦЕНУ
СТЕПЕНА ОШТЕЋЕЊА УЏБЕНИКА
Тим за пријем и поделу бесплатних уџбеника, који сачињавају Лидија Булатовић,
Дејан Ђорђевић и Јагода Бранковић Милановић, утврдио је да ученици од првог до
четвртог разреда имају по два цела комплета, уз мала одступања. Наиме, за пет уџбеника
су родитељи дали 30% од садашње вредности уџбеника, јер су у питању уџбеници стари
три године, колико је Министарство просвете и предвидело да ће се
употребљавати.Уколико су нови, који су се користили само ове, 2013/2014. године,
родитељи су надоместили куповином новог или су обећали да ће до почетка школске
године то учинити.
Ученици старијих разреда имају по један цео комплет, а у другом понегде недостаје
који уџбеник и то онај стар три године. Има родитеља који су платили 30% од цене
уџбеника за изгубљен или неупотрбљив стари уџбеник или су купили тј. обећали да ће за
који дан донети нови, за оне који су у употреби само годину дана.
Руководилац тима
Јагода Бранковић Милановић
4.13.2. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА
Комисија је у току школске године 2013/14. припремила и дала на усвајање следећа акта:
 Статут школе
 Правилник о набавкама и јавним набавкама
 Правилник о избору ученика генерације
 Правила понашања ученика ,запослених,родитеља ученика ОШ“Иван Гундулић“
 Правилник о васпитно –дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 Правилник о мерама , начину и поступку заштите и безбедности ученика
 Правилник о раду Ученичког парламента
 Пословник о раду Савета родитеља
 Пословник о раду Наставничког већа
 Пословник о раду Школског одбора
 Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места
 Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
 Правилник о безбедности и здрављу на раду
Донесени акти су измењени и усклађени са Законом о основама система образовања и
васпитања (Сл.гласник РС Бр. 55/13) , Законом о основном образовању и васпитању
(Сл.Гласник РС Бр. 55/13) и са осталим законима ,у зависнисти којим су законим
обухваћени.
71
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
1. ПЕДАГОГ
Током школске 2013/2014. године радила сам на реализацији задатака предвиђених
Годишњим планом рада школе, а у складу са Законом о основама система васпитања и
образовања и Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника
( Службени гласнк РС- Просветни гласник,бр.5/2012 од 19.06. 2012.године)
 Планирање, програмирање и организација васпитно-образовног рада
Учествовала сам у изради Годишњег извештаја рада школе за протеклу школску
годину и изради Годишњег плана рада за ову школску годину.
У циљу унапређења васпитно-образовног рада, у току првог полугодишта
2013/2014. године посетила сам часове редовне наставе и то: српски језик, математика,
биологија, географија, хемија, физика, ликовна култура, у млађим разредима српски језик,
математика, физичко васпитање, природа и друштво, свет око нас, чувари природе и
одржала сам час одељенске заједнице у појединим одељењимана тему:другарство,правила
понашања,како решити конфликт,хумани односи међу половима,како сам се снашао у
првом и петом разреду,моје будуће занимање,каква је моја пажња и памћење,како да
поправим рукопис.
Поводом посећених часова разговарала сам са наставницима и учитељима у вези
артикулације часа,како повећавају мотивацју за рад код ученика примена различитих
метода и облика рада што је показала и анкета која је спроведена код ученика од петог до
осмог разреда. У оквиру развојног плана планирана су предавања на тему: “Интерактивне
методе у настави„ и “Мотивација ученика за рад„ су реализоване и поводом тога и
урађена дискусија.
Посебна пажња је посвећена реализацији угледних часова који су ов е године
пропраћени већом посетом од стране колега и вршена је анализа и вођена дискусија.
 Сарадња са наставницима
Веома успешно сарађујем са наставницима у вези ученика који имају проблема у
учењу, понашању, породици и личних проблема ученика. Консултац ија везана за
проблеме и тешкоће са којима се наставници срећу у раду са ученицима, свакодневна су
појава.
Подршку и помоћ пружила сам учитељима првог разред. На самом почетку сам их
упознала сам општим карактеристикама ученика на основу запажања са тести рања. Током
полугодишта сам у сарадњи са учитељима радила на превазилажењу тешкоћа на које смо
наилазили.
Сарађивала сам са наставницима у раду са ученицима који испољавају различите
проблеме у понашању, подстицала сам позитивну комуникацију и сарадњу међу њима.
Упознала сам наставнике са резултатима тестирања ученика и пружала помоћ у
упознавању и подстицању свих компоненти развоја личности.
72
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Рад са ученицима и наставницима
Радила сам на испитивању зрелости деце за полазак у школу. Пратила сам успех и
напредовање ученика у наставни и ваннаставнимактивностима у односу на њихове
индивидуалне могућности. Њихово прилагођавање на школску средину и обавезе било је
под сталним надзором.
Редовно сам обављала саветодавне разговоре са ученицима који имају извесне
тешкоће у учењу и понашању, настојећи да проценим њихове педагошке проблеме и
изворе потешкоћа. Заједно смо решавали интелектуалне, емоционалне и породичне
проблеме. Ораганизовала сам и групни рад са ученицима са сличним проблемима.
Васпитни рад са ученицима који испољавању проблеме у понашању организован је
на одређени начин. Свакодневни разговори довели су до позитивних промена, закључила
су Одељенска већа.
Мој рад с ученицима односи се на ученике са потешкоћама у учењу,а и рад с
осталим ученицима, било кроз подучавање успешнијим методама учења, социјалним и
емоционалним вештинама, било кроз подстицање додатног рада и ангажман с даровитим
ученицима.
 Рад са родитељима
Свакодневно сам разговарала са родитељима деце која имају проблема у развоју,
учењу и понашању. Кроз упознавање са породичном климом и проблемима, заједно смо
радили на откривању и отклањању узрока и решавање развојних проблема и односа у
породици. Посебно сам се бавила проблемима ученика првог, трећег и петог разреда.
Радила сам и на педагошком образовању родитеља.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања проблеме, упућивала сам их у
саветовалишта и друге специјализоване институције.
 Бавила сам се и аналитичко истраживачки радом
формирана су одељења I разреда;
провера пажње код ученика помоћу текста “Липов цвет„;
анкета за ученике петог разреда - прилагоћавање на предметну наставу;
анкета за ученике у оквиру области Настава и учење - обухваћено 4 одељења од петог
до осмог разреда - упитник обрађен и резултати презентовани Тиму за самовредновање;
- познавање ћириличног и латиничног писма -III разред.
Прилагођавање ученика на предметну наставу, у свим одељењима одржани су
часови са посебном анализом и предлозима за побољшање успеха и поред констатације да
су се одлично прилагодили што говори и њихов успех на крају првог полугодишта.
Бавила сам се и анализом успеха и понашања ученика на крају класификационих
периода и презентовала на Савету школе и Школском одбору.
-
 Рад у стручним органима
Присуствовала сам свим седницама Наставничког већа, састанцима Стручних већа
и свим седницама Одељенских већа млађих и старијих разреда, родитељским састанцима
будућих првака, састанцима тима Школа без насиља, тима за Самовредновање и
вредновање рада школе, тима за Развојно планирање, Тима за инклузију итд.
Присуствовала сам састанцима актива педагога и психолога .
73
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Сарадња са стручним институцијама
Сарађивала сам са основним школама, Центром за социјални рад, школским и
предшколским установама, Развојним саветовалиштем за младе Дома здравља Нови
Београд, школским полицајцем.
Са Центром за социјални рад Нови Београд сараћујем везано за породицу која има
проблем социјалног карактера и однос и сарадња са школом.
Педагог Мирјана Стојић
2. ПСИХОЛОГ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА за период од 7.4.2014. до 7.7.2014.године
Током четвртог класификационог периода школске 2013/2014.године радила сам
на реализацији задатака предвиђених Годишњим планом рада школе, а у складу са
Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о психолошкој
делатности.
 Планирање, програмирање и организација васпитно-образовног рада
један је од задатака школског психолога.
Након упознавња са Годишњим планом рада школе, и израде оперативних планова за
наредни период, планирала сам и стручно усавршавање у установи.
Посетила сам три угледна часа – енглески језик, немачки језик и ликовна култура. Била
сам присутна и на једном часу грађанског васпитања у петом разреду.
Као члан тима за Самовредновање и вредновање рада школе радила сам на
вредновању кључне области Настава и учење, уочила јаке и слабе стране и предложила
мере за унапређење квалитета рада .
Такође, члан сам тима за Развојно планирање који је радио на завршним
извештајима Школског развојног плана за текућу годину . Радила сам на прикупљању и
анализи података развојног циља Унапређење квалитета рада наставе и учења. Након
завршене анализе и поднетих извештаја, резултати самовредновања послужили су као
основа за израду
новог акционог плана који ће се раелизовати у школској
2014/2015.години.
Такође , узела сам учешће и у изради Школског програма за период од 2014. до
2018.године.
Као члан комисије за спровођење завршног испита, узела сам учешће у реализацији
и праћењу пробног завршног испита у мају, као и завршног у јуну.
Била сам и члан комисије за избор ђака генерације. У складу са Правилником о
избору ђака генерације, извршено је бодовање и проглашен ученик генерације.
 Сарадња са наставницима била је веома добра током овог периода.
Свакодневне консултација сам обављала са наставницима везане за проблеме и
тешкоће са којима се наставници срећу у раду са ученицима.
превазилажењу тешкоћа на које смо наилазили.
74
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Сарађивала сам са наставницима у раду са ученицима који испољавају различите
проблеме у понашању; подстицала сам позитивну комуникацију и сарадњу међу њима.
 Рад са ученицима је тежиште мога рада .
Радила сам на испитивању зрелости деце за полазак у школу. Ове школске године
је уписано 44 ученика првог разреда.
Редовно сам обављала саветодавне разговоре са ученицима који умају извесне
тешкоће у учењу и понашању, настојећи да проценим њихове психолошке проблеме и
изворе потешкоћа. Заједно смо решавали интелектуалне, емоционалне и породичне
проблеме. Ораганизовала сам и групни рад са ученицима са сличним проблемима.Поводом
обележавања Светког дана здравља, направила сам пано на тему очувања менталног здравља који
сам истакла у холу школе.
 Рад са родитељима
Разговарала са родитељима деце која имају проблема у развоју, учењу и
понашању. Кроз упознавање са породичном климом и проблемима , заједно смо радили на
откривању и отклањању узрока и решавање развојних проблема и односа у породици.
Учествовала сам на седницама Савета родитеља, седницама Школског одбора, а
организовани су и састанцици са родитељима осмог разреда у вези завршног испита, као и
са родитељима будућих првака.
 Бавила сам сем се и аналитичко истраживачки радом
Бавила сам се и анализом успеха и понашања ученика на крају другог полудодишта.
Извршена је анализа успеха за претеклих пет година, као и упоредна анали за успеха и
изостанака ученика.
 Рад у стручним органима
Присуствовала сам свим седницама Наставничког већа, састанцима Стручних већа
и свим седницама Одељенских већа млађих и старијих разреда, родитељским састанцима
будућих првака, на родитељском састанку ученика осмог разреда, састанцима тима за
Самовредновање и вредновање рада школе, тима за Развојно планирање итд.
сви ученици.
 Сарадња са стручним институцијама
Сарађивала сам са сцецијалном школом ,,Нови Београд»
Учествовала сам у реализацији програма стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника и била учесник семинара ,,Педагошки метод Марије Монтесори и
његова примена у васпитно-образовном раду». Годишњи изветај о стручном усавршавању
презентовала сам на Настаничком већу.
Сарађивале сам са директором школе, редовно се састајући и размењујући
информације.
 Вођење документације
Редовно сам се припремала за рад, припремала алализе, саопштења и водила дневник
рада и евиденцију о раду са ученицима и родитељима.
Радила сам на израда годишњих планова рада школе, планова рада за наредну годину..
Јелена Милић
психолог школе
75
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
3. БИБЛИОТЕКАР
АВГУСТ-СЕПТЕМБАР
Пристизали су уџбеници и радне свеске, које сам печатала и давала разредним
старешинама како би проследили својим ученицима.
Првацима сам одржала час у читаоници, где сам их објаснила све у вези са радом
библиотеке и начином коришћења књижног фонда.
У ОШ ,,Ђуро Стругар“ присуствовала сам радионици Медијска писменост, коју је
организовало Друштво школских библиотекара Србије.
Завршила сам куцање листа стручне литературе за све предмете, тако да сваки
наставник има брзу информацију о књигама и ауторима за свој предмет, а које су му на
располагању у читаоници-клубу школе.
Написала сам Летопис за претходну школску годину, јер се од ове води само у
електронском облику и то правовремено. Дакле, сва битна догађања одмах су забележена
на Сајту школе.
Присуствовала сам седницама Наставничког већа и састанку библиотекара.
Уписала сам прваке и нове ученике у библиотеку, а осталима обновила чланство за
ову школску годину, тако да је укупан број учлањених 353.
ОКТОБАР
Ученике првог разреда одвела сам заједно с учитељима у Библиотеку ,, Вук
Караџић“, којој сам претходно доставила списак за оба одељења, ради бесплатног уписа
на годину дана.
8.10. сам била с колегама и ученицима на нашем штанду у Сава центру поводом 18.
ревије стваралаштва деце и младих Београда.
Помогла сам колегиници Весни Нерић у вези са изложбом кућних љубимаца.
Почела сам да радим Читалачку значку с ученицима другог и трећег разреда једном
седмично.
На састанку библиотекара одржала сам предавање, које је било одложено у
септембру, под називом Школа некад и сад.
Посетила сам и Сајам књига 23. октобра и том приликом купила за ученике 62
књиге белетристике.
У читаоници сам имала часове са четвртацима, а у вези са коришћењем
енциклопедија и лексикона.
НОВЕМБАР
Све књиге купљене на Сајму сам испечатала и уписала у Инвентарну књигу.
Урадила сам пано за ученике старијих разреда поводом 200- годишњице рођења
Петра
Петровића Његоша, а за млађе о Јовану Јовановићу Змају, поводом 180-годишњице
његовог рођења.
Организовала сам књижевни сусрет с писцем Благојем Рогачом, који је ученицима
трећег и четвртог разреда представио своју нову књигу прича-басни ,, Велике љубави
малих животиња“.
Летопис уредно пишем и редовно имам часове за Читалачку значку.
Присуствовала угледним часовима у оба прва разреда
76
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ДЕЦЕМБАР
Набавила сам књиге за награду вуковцима и одличним ученицима осмог разреда.
Урађену Анкету о библиотечком пословању за претходну годину послала сам
Библиотеци града Београда.
Организовала сам продајну изложбу ИК ,, Лагуна“ 12. децембра, а трајала је до
самог зимског распуста.
Са колегиницама Радмилом Орељ и Сузаном Кићановић присуствовала сам
стручној трибини под називом ,, Каква питања воде до знања“, коју је организовала ИК
,,Клет“.
Урадила сам попис ситног инвентара, јер сам члан Пописне комисије и ове године.
Присуствовала угледним часовима код колегиница Милице Радуловић, Гроздане
Павићевић и Радмиле Орељ.
Била сам члан жирија 27.12. на такмичењу ,,Ја имам таленат“, које се први пут
одржало код нас у школи.
Водим дневну, седмичну и месечну евиденцију о броју долазака и позајмљених
књига, сликовница и уџбеника. Навешћу само колика је цифра за цело полугодиште: Број
изнајмљених публикација је био 2274, а број долазака корисника 2033.
Библиотеци је поклоњен већи број књига од стране родитеља бивших ученика
Старчевић, колегинице Сузане Раичевић и ученице Марије Филиповић из 8 1 .
Наша школа је добила захвалницу од Дома за старе и негу болесних ,,
МелиорВита“, јер сам издојила педесетак књига које смо поклонили њиховој библиотеци.
Иначе, ова идеја о донацији старачком дому потекла је од колегинице Сузане Кићановић.
Ученици, поготово из више наставе, велики одмор углавном проведу у библиотеци
и читаоници пишући, преслишавајући се, учећи. Неретко траже помоћ или савет од мене,
а ја им увек излазим у сусрет.
ФЕБРУАР 2014.
У овом месецу сам организовала такмичење у читању непознатих текстова
штампаних латиницом и ћирилицом за ученике млађих разреда. Одабрала сам по петоро
најбољих из сваког разреда, који су ушли у ужи избор. Напомињем да се прваци не
такмиче, јер латиницу уче у другом разреду.
Била сам председник комисије на такмичењу у рецитовању ученика од првог до
четвртог разреда.
Организовала сам продајну изложбу ИК ,, Одисеја“ по устаљено принципу: два
дана они продају у холу школе, а потом месец дана књиге буду изложене у библиотеци. За
разлику од ,,Лагуне“, која је била у децембру, куповна моћ је сада била веома мала.
Почела сам да прикупљам материјал за школски часопис, који треба да буде
завршен половином маја за Дан школе.
Прикупљала сам ликовне радове за похвалнице и беџеве за Читалачку значку, као
и песме за Литерарни конкурс ,, Изданци“ у организацији ОШ ,, Јован Стерија Поповић“ и
Витезов литерарно-ликовни конкурс.
Редовно држим недељно четири часа за учеснике Читалачке значке и пишем
догађања за Летопис школе.
Прикупила све податке за анкету у вези с куповином уџбеника преко школе за све
разреде.
Присуствовала угледним часовима.
77
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
МАРТ 2014.
Завршила сам полуфинално такмичење у читању, јер сам чекала да другаци утврде
латиницу.
Била дежурна на пробном пријемном из српског језика, а потом сам и прегледала
тестове.
14.3. у поподневним сатима била су Отворена врата за будуће ђаке и њихове
родитеље, тако да сам их дочекивала и разговарала с њима.
Урадила сам пано поводом 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића.
На паноу у библиотеци обележила сам Дан поезије 21. марта песмама наших
ученика.
Присуствовала угледним часовима.
Припремила анкете за куповину уџбеника.
АПРИЛ 2014.
10.априла је било завршно такмичење у читању непознатих текстова за изабране
ученике од другог до четвртог разреда. Комисију су сачињавале Дајана Тркуља, Вања
Анђелковић, обе учитељице првих разреда, и ја. Првонаграђени из сва три разреда добили
су књигу за награду.
Организовала сам продајну изложбу ИК ,,Креативни центар“.
Подељене су анкете ученицима у вези са куповином уџбеника на три рате преко
школе.
14. априла је одржано такмичење у Читалачкој значки. Учествовао је 61 ученик од
првог до осмог разреда, а њих деветоро је изабрано за општинску награду. Тринаесторо
ђака је остварило бесплатно учлањење у градску библиотеку на годину дана. Јована Ђерић
је одабрана, кад се завршила ова манифестација у свим основним школама, да представља
све новобеоградске школе на градском такмичењу као говорник.
Присуствовала угледним часовима.
МАЈ 2014.
Часопис наше школе је завршен на време и штампан у електронском облику на
сајту школе.
26. маја је било градско такмичење у Читалачкој значки у Библиотеци града
Београда, где је Јована Ђерић представљала старије ученике Новог Београда као
говорник.
Била сам члан комисије на аудицији ученика поводом Дана школе, али га нисмо
обележили прославом због катастрофалних поплава у Србији. С обзиром да је школа
скупљала помоћ у разним облицима, ја сам одвојила пуну кутију књига за школске
библиотеке, које ћемо поклонити кад се стекну услови за то.
Присуствовала угледном часу.
Прегледала тестове на пробном пријемном из српског језика, које је дало
Министарство просвете.
ЈУН 2014.
Додела награда у општини из Читалачке значке одложена је за септембар јер нема
довољно новца за куповину књига награђенима због поплава.
Дневну, недељну и месечну евиденцију редовно водим, као и Летопис школе.
78
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
У другом полугодишту корисници су били 1785 пута ( ту не убрајам свакодневне
доласке за време одмора, пре часова и другим приликама), а изнајмили су 2451 књигу,
сликовницу или уџбеник. Укупно, за целу школску 2013/2014. годину било је 3818
долазака и 4725 изнајмљених публикација.
Такође и два-три пута годишње дајем у писаном облику опомене ученицима шта
дугују и кад је требало да врате позајмљене књиге.
Купљено је 69 књига у току ове школске године у вредности од 30 421,53 динара, а
поклоњено је 165 књига.
Библиотекарка школе
Јагода Бранковић Милановић
V РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И
ИЗОСТАНЦИ
Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива
на309 ученика од другог до осмог разреда који се бројчано оцењују.
Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за први
разред.
5
5.00
4
3
2
1
неоцењен
са 1 нег.
са2
са3
С.О.
II-IV/ V-VIII
описне оцене
∑
М
Ж
ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА
БРОЈ УЧЕНИКА
I
II
III
IV
V
VI
VII
54
37
41
47
44
54
39
26
14
26
28
20
26
27
28
23
15
19
24
28
12
ОПШТИ УСПЕХ
30
36
35
22
28
23
21
25
30
11
19
8
7
3
10
12
19
14
2
2
10
7
2
4.76
4.73
4.69
4.24
4.36
4.29
4.72
4.33
79
VIII
46
20
26
∑
362
187
175
31
16
10
5
4.45
205
130
75
28
-
4.52
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог
остваривања квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила
понашања која обезбеђују добре односе и међусобну толеранцију свих актера васпитнообразовног процеса.
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2-4. разред
бр. ученика
српски ј.
енглески ј.
ликовна к.
музичка к.
сон
пид
математика
физичко в.
средња оцена
ОДЛИЧАН
5.00
ВРЛОДОБАР
ДОБАР
ДОВОЉАН
НЕДОВОЉАН
немачки ј.
руски ј.
чувари природе
народна традиција
од играчке до
рачунара
грађ.
истиче се
васп
добар
верска
истиче се
нас
добар
2-1
18
4.56
4.5
5.00
4.78
4.39
2-2
19
4.74
4.89
4.89
5.00
4.74
2.
37
4.65
4.70
4.95
4.89
4.57
4.5
5.0
4.68
14
7
4
-
4.68
5.0
4.85
16
14
3
-
4.59
5.0
4.76
30
21
7
-
3-1
22
4.54
4.54
4.90
4.86
3-2
19
4.47
4.52
5.00
4.78
3.
41
4.50
4.53
4.95
4.82
4-1
25
4.68
4.68
4.96
4.76
4-2
22
4.54
4.54
4.81
4.77
4.
47
4.61
4.61
4.88
4.76
4.77
4.59
5.0
4.74
19
15
2
1
-
4.89
4.42
5.0
4.72
17
10
1
1
-
4.83
4.50
5.0
4.73
36
25
3
2
-
4.72
4.52
4.92
4.75
19
17
5
1
-
4.54
4.40
5.0
4.65
16
13
5
1
-
4.63
4.46
4.96
4.69
35
30
10
2
-
∑
125
4.59
4.61
4.93
4.82
4.57
4.73
4.52
4.99
4.72
101
76
20
4
-
17
5.00
14
5.00
31
5.00
31
5.00
8
5.00
8
5.00
16
5.00
16
5.00
4
5.00
9
5.00
13
5.00
-
-
15
5.00
15
5.00
25
5.00
22
5.00
47
5.00
75
5.00
-
-
-
-
-
-
22
5.00
4
5.00
26
5.00
-
-
-
-
-
-
26
5.00
14
5.00
10
5.00
24
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
5.00
5
13
5
13
-
8
11
8
11
-
13
24
13
24
-
12
10
12
9
-
80
14
5
14
5
-
26
15
26
15
-
15
10
15
10
-
12
10
12
10
-
27
20
27
20
-
66
59
66
59
-
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
одељење
српски ј.
енглески
ј.
немачки
ј.
руски ј.
ликовна
к.
музичка
к.
Истори
ја
Геогра
фија
Физика
математ
ика
Биоло
гија
Хемија
ТО
физичко
в.
изабран
и спорт
Владање
средња
оцена
5-1
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5-8. разред
5-2
5.
6-1
6-2
6.
7-1
7-2
7.
8-1
8-2
8.
5-8.
3.95
3.86
3.91
4.16
3.90
4.03
3.90
4.11
4.00
4.32
3.92
4.12
4.02
4.14
3.82
3.98
4.28
3.93
4.10
4.45
4.11
4.28
4.32
4.25
4.28
4.16
3.69
3.53
3.6
4.10
3.59
3.85
3.92
3.44
3.68
4.5
3.94
4.22
3.84
4.67
4.0
4.42
4.16
-
4.16
4.00
4.10
4.05
4.0
4.29
4.14
4.19
4.45
4.32
4.39
4.52
4.55
4.53
4.40
4.68
4.54
4.91
4.67
4.79
4.56
4.68
4.91
4.79
4.80
5.00
4.90
4.90
5.00
4.95
5.00
4.88
4.94
4.89
4.00
4.09
4.04
4.12
3.97
4.00
4.10
4.41
4.13
4.27
4.11
4.09
3.86
3.98
4.28
3.86
4.07
4.05
4.26
4.15
4.41
3.79
4.10
4.07
3.80
3.90
3.89
3.85
3.68
3.76
4.27
3.83
цртање и
сликање
домаћинство
Верс.
наст.
добар
3.9
3.71
3.80
3.48
3.64
3.70
3.53
3.62
3.91
3.46
3.68
3.66
4.55
4.59
4.57
4.64
4.52
4.58
4.50
4.68
4.59
4.73
4.75
4.74
4.62
3.68
4.26
3.89
4.30
4.32
4.64
4.00
4.42
4.16
4.53
4.03
4.34
4.36
3.91
4.14
4.48
4.34
4.40
4.10
4.35
4.86
4.27
4.57
3.68
4.76
4.72
4.80
4.63
4.72
4.95
4.78
4.86
472
4.73
4.5
4.61
4.84
4.86
4.85
4.90
5.00
4.95
4.95
4.91
4.93
4.83
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.79
4.89
4.96
4.32
4.15
4.24
4.39
4.34
4.36
4.30
4.28
4.29
4.57
4.34
4.45
4.3
%
13
7
9
4
22
11
16
10
12
9
28
19
13
6
10
2
23
8
15
5
16
11
31
16
104
54
56.8
4
8
12
5
14
19
5
9
14
5
5
10
55
30.0
5
-
5
-
10
-
4
-
3
-
7
-
2
-
-
2
-
4
-
1
-
5
-
24
-
13.1
8
14
4.
7
4.
2
11
11
4.
7
4.
4
19
25
4.
7
4.
3
16
9
истич
е се
добар
истич
е се
4.05
3.64
хор и
оркестар
Грађ.
васп.
4.20
3.77
ОДЛИЧАН
5.00
ВР ЛО
ДОБАР
ДОБАР
ДОВОЉАН
НЕДОВО
ЉАН
информатика
4.04
15
15
12
12
27
27
7
7
10
10
-
17
17
4.
7
4.
3
-
11
6
12
18
4.
7
5.
0
5.
0
27
15
12
21
4.
7
4.
6
-
11
4.
0
-
-
9
5.
0
39
19
-
21
-
39
-
20
1
7
7
8
8
15
15
-
-
-
13
-
-
6
5.
0
-
24
4.
5
-
-
15
5.
0
-
10
5.
0
-
-
12
5.
0
-
18
4.
4
-
-
6
5.
0
-
81
-
19
19
39
-
-
38
-
1
-
-
-
11
22
22
-
11
-
-
28
98
4.6
-
-
40
4.5
18
5.
0
33
5.0
12
5.0
11
13
13
-
-
4.
7
5.
0
18
-
5.
0
29.5
11
116
35
35
-
115
1
67
67
-
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
1-1
1-2
2-1
54
оправдани
неоправдани
укупно
947
-
3-1
37
1200
-
585
-
947 1200
2147
∑
2-2
3-2
4-1
41
342
-
617
5-1
47
316
-
585 342
927
4-2
-
345
-
617 316
933
5-2
6-1
44
7-1
54
7-2
8-1
39
46
1298
1303
1363
2025
1554
1940
2286
3185
-
-
19
24
9
32
29
11
58
345 372
717
1298 1322
2620
1387 2034
3421
1586 1969
3555
1-8
8-2
372
4724
~26.39 по уч.
По ученику
6-2
2297 3243
5540
14950
82.60 ~ по уч
362
19674
167
19841
54.8
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Примерно
врлодобро
добро
задовољава
незадовољава
25
-
29
-
18
-
19
-
22
-
19
-
25
-
22
-
22
-
18
4
-
25
-
29
-
20
-
19
-
22
-
22
1
1
-
356
4
1
1
-
-
-
-
2
2
-
6
2
-
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
опомена ОС
укор ОС
укор ОВ
укор НВ
укор
директора
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
Упоредна алализа средње оцене и владања ученика
II
III
IV
2010./2011.
4,65
4,69
4,69
СРЕДЊА ОЦЕНА
2011./2012.
4,66
4,57
4,67
2012./2013.
4,86
4,67
4,58
2013/2014.
4,76
4,73
4,69
II - IV
4,67
4,63
4,69
4,72
V
VI
VII
VIII
4,65
4,27
4,18
4,19
4,40
4,65
4,33
4,17
4,44
4,36
4,42
4,42
4,24
4,36
4,29
4,45
4,32
4,20
4,39
4,51
4,39
4,54
4,33
4,52
V – VIII
II - VIII
Као што се може видети из табеле у последње три године средња оцена на крају школске
године је у порасту. На основу резултата инцијалних и завршних тестова констатовано је
да су ове просечне оцене реалне.
82
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
шк. год.
I
II
III
IV
II -IV
V
VI
VII
VIII
V –VIII
I - VIII
2010./2011.
Оправ.
неоп.
321
1048
1188
721
-
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА
2011./2012.
2012./2013.
оправ
неправ.
Оправ. неоправ.
1365
1805
1805
1433
1654
1509
796
1609
1727
-
3,278
-
5,916
-
5,982
-
954
1615
1743
2442
190
73
162
1861
3050
3315
4497
10
6
63
211
3398
2273
3848
2147
29
2
50
59
2582
3388
3509
5471
19
33
46
69
6754
10032
425
425
12723
18639
290
290
11667
17649
140
140
14.950
19,674
167
167
2013./2014.
Oправ. Неоправ.
2147
927
933
717
4,724
Из табеле се може видети да је у последње три године број оправданих изостанака
у порасту, а поготово велика разлика у броју оправдани изостанака може се запазити
између школске 2010./11. и 2011./12. године. У школској 2012./13. број оправданих
изостанака је нешто мањи у односу на претходну школску годину. Овако велики број
оправданих изостанака је последица већег броја ученика који су имали озбиљније
здравствене проблеме, као што су операције, озбиљније повреде итд.
Такође се може запазити да се број неоправданих изостанака смањује из године у
годину, што је последица адекватних васпитних и дисциплинских мера које су биле
спровођене.
О проблему великог броја изостанака разредне старешине су разговарале са
родитељима на родитељским састанцима, као и значају редовног доласка ученика на
наставу, што су родитељи прихватили. Такође, констатовано је да се сви изостанци уредно
оправдавани.
ПОСЕБНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
Ученици носиоци Вукове дипломе (укупно 11):
Вучковић Михаило
Јовановић Вељко
Крстић Тамара
Милошевић Дејана
Симић Петар
Филиповић Марија
Ђерић Јована
Карић Александра
Суда Марија
Маџић Јован
Чутовић Јована
Посебне дипломе (укупно 56)
14 из музичке културе
9 из ликовне културе
6 из српског језика
6 из математике
5 из физичког васпитања
4 из хемије
4 из биологије
3 из енглеског језика
2 из географије
2 из историје
1 из руског језика
За ђака генерације школске 2013-14 год. проглашена је Јована Ђерић из одељења 8-2.
83
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
2. РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА
8. РАЗРЕДА И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржану периоду од 16.-18.06.2014.
год. из Српског језика 16.6.2014. године од 10-12 часова, из математике 17.6.2014.године и
комбиновани тест 18.06.2014.год. На завршни испит су изашли сви ученици осмог
разреда, њих 46 и испит је одржан у фискултурној сали.
МАТЕМАТИКА
У овој школској години је одржано пет пробних и иницијалних тестова из математике за
ученике осмог разреда. Просечан број поена на тим тестирањима је био у просеку од 1314 поена, тако да је резултат на завршном испиту очекиван.
2012/13 :VIII 1  15,21 , VIII 2  12,75 .Просечан број поена на нивоу школе: 13,98
2012/13 :VIII 1  4,16 , VIII 2  3,65 . Просечна оцена на нивоу школе је : 3,95
2013/14 : VIII 1  15,09 , VIII 2  14,25 .Просечан број поена на нивоу школе 14,67
2013/14 : VIII 1  3,91 , VIII 2  3,67 . Просечна оцена на нивоу школе је: 3,79
На основу упоређивања резултата овог испита види се да не постоји велика разлика ова
два одељења у остварености постигнућа у току школске 2013/14.
СРПСКИ ЈЕЗИК
У овој школској години је одржано пет пробних и иницијалних тестова из математике за
ученике осмог разреда. Просечан број поена на тим тестирањима је био у просеку од 12
до13,5.
2012/13 :VIII 1  15,5 , VIII 2  13,92 .Просечан број поена на нивоу школе 14,69
2012/13 :VIII 1  4,32 , VIII 2  4,05 .Просечна оцена на нивоу школе је: 4,12
2013/14 :VIII 1  14,20 , VIII 2  14,13 .Просечан број поена на нивоу школе :14,16
2013/14 :VIII 1  4,32 , VIII 2  3,92 .Просечна оцена на нивоу школе је: 4,12
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
У овој школској години су одржана два пробна и један иницијални тест
2013/14 :VIII 1  12,25 , VIII 2  13,56.Просечан број поена на нивоу школе : 12,93
2013/14 :VIII 1  4,41 , VIII 2  4,07.Просечна оцена на нивоу школе је: 4,24
Поређење по стандардима у односу на: пробни тест у мају месецу, прошлу и ову школску
годину ће се накнадно урадити када стигну повратне информације од завода за
вредновање квалитета рада.
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
У првом кругу уписани су сви ученици осмог разреда, укупно 46. Од 44 ученика, 29
ученика је уписао је прву жељу, тј. 53,85%, другу жељу 8 ученика, тј. 5,13%, трећу жељу 4
ученика, тј. 12,82%, док су шесту, девету и десету жељу уписао по један ученик.
Два ученика су уписала уметничке школе (дизајнерска и музичка).
84
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
3. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
Утврђено је да су одржана сва школска такмичења планирана Годишњим планом
рада школе за 2013/2014. год.
Детаљни резултати ученика са такмичења налазе се у извештајима Стручних већа из
области предмета.
Табеларни преглед резултата:
општинско
Математика
Српски језик
Предмет
Граматика
1.
2.
3.
2
1
Књиж. олим
Рецитовање
градско
П
2
„Читалачка значка“
ДМС
5
„Архимедес“ п
П
1.
2.
3.
П
∑н
1.
2.
3.
4
1
1
1
10
1
1
1
3
1
Лит.радови
државно
1
∑п
2
7
3
9 награда, 52 похвала
6
8
1
12
9
21
52
2
2
2
1
„Кенгур без граница“ 1. место- 1 ; 2. место- 2; 3. место- 3 ; похвале - 18
1
6
18
1
1
Руски језик
1
3+1е
Историја
Географија
Физика
Биологија
Хемија
Физичко васп.
Лик.култ.
УКУПНО
1
е
Енгл. језик
Музичка култ.
1
2
1
5
1
2+1
е
3+3е
3
2
1
1
1
1
1
1
4
2
3
4
1
1
7
4
2
34
1
1+1
е
15
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1мо
6
3
5
12
4
7
2
13
40 28 54 12 5
85
3
-
3 4
2 2
137 74
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
ПРВИ РАЗРЕД
На почетку школске године ученици суупознати са Правилником о понашању
ученика у школи, Правилником о оцењивању, као и са задацима који ихочекују у току
године. Разматрао се однос ученика према школским обавезама. Радило се на
оспособљавању за самостално учење и проналажење информација.Упознати су са
методама и техникама успешног учења. Анализирaли смо успех и владања ученика
појединачно и одељења у целини и организовали пружање помоћи ученицима који су
имали тешкоће у усвајању садржаја.
Током ове школске године није било дицсиплинских проблема, али се са
ученицима , с обзиром да су тек започели школовање, доста причало о правилима
понашања у школи и школском дворишту. У раду су нам помагале одређене теме из
здравственог васпитања, као и пројекта „Школа без насиља“ и пројекта“Људска права на
делу“.
Ученици су са посебном пажњом учествовали у пројекту„Људска права на делу“ и
проналазили излазе из појединих ситуација избегавајући силу.
Радионице које су реализоване су:“Везаних очију“, “Тело знања“, “Видим излаз без
насиља“ и „Пловидба до Нове Земље“. Често смо и кроз драматизацију и цртеж долазили
до решења и превазилазили разне проблеме.
Закључили смо да је у школи најчешћи вид насиља вербално насиље, али да се
вежбом самоконтроле и радом на себи и таква врста насиља, као и физичка, може
спречити.
Реализоване су радионице планиране у оквиру пројекта «Школа без насиља» :
 Уа, неправда, радионица -Школа без насиља
 Штајетодобардруг, радионица Школа без насиља
 Правилна комуникација- Ненасилно решавање проблема
„Учионица без насиља“ је мото који се провлачило током целе године и кроз све
предмете. Разговор је допринео да се атмосфера у разреду поправља, мада није
било неких већих проблема, али ученици су се боље разумели и остварена је боља
комуникација. Покушали смо да науче да позитивно размишљају, пружају једни другима
подршку и охрабрују у раду и игри.
Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице:




Заједничко дрво, радионица здравствено васпитање
Личнахигијена –здравствено васпитање
Правилнаисхрана –животненамирнице( здравствено васпитање)
У здравом телу, здрав дух
86
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 Мојездрављеикосвебринеоњему(07.04. –Светскиданздравља)
 Штасеради удомуздрављаиболници, здравствено васпитање
Три пута смо посетили позориште и одгледали представе:,,Сунђер Боб Коцкалоне“,
,,Чудне љубави“, ,,Ноћ у Мерлиновом замку“.
Делимично се одступило од плана. У првом и другом полугодишту је кроз 4
радионице реализован пројекат „Људска права на делу“.
Одељењске старешинe
Дајана Тркуља
Вања Анђелковић
ДРУГИ РАЗРЕД
Годишњим планом предвиђено је 36 часова одељенске заједнице (један час
недељно). Предвиђени програмски задаци су реализовани, а фонд часова остварен.
Највише пажње се посвећивало дисциплини у одељењу (адаптибилности ученика
на организацију рада у школи и наставни процес) , ''школи без насиља'' и екологији.
Обзиром да су ученици били веома причљиви и ''комотни'' у свом понашању,
много труда и рада је уложено да се постигне радна атмосфера и задовољавајуће
понашање од стране ученика.
У оквиру пројекта ''Школа без насиља'' спровођене су разноврсне активности.
У оквиру тематске целине Екологија ученици су били учесници у пројекту, „Био
једном један змај“, везаном за процес рециклаже.
Одељење је укључено и у пројекат „Људска права на делу“ у оквиру ког је
реализовало 3 радионице:“Видим излаз без насиља“, „ Путовање у нову земљу“, „ Где
стојиш?“.
Учествовали смо и у бројним хуманитарним акцијама: Један пакетић пуно
љубави(сакупњали играчке и слаткише), Помоћ деци из свратишта(прикупљали одећу),
Помоћ поплављеним подручјима (сакупљали су флаширану воду), Трци за срећније
детињство.
Ангажовање се види и кроз учешће на многобројним активностима у
школи:новогодишњем маскембалу, “Ја имам таленат“, изложба кућних љубимаца,
очистимо планету Земљу,..
У току овог полугодишта одржане су и две приредбе за родитеље: 7. марта под
слоганом“ Сасвим обичан дан“ и 13. јуна „ Интернационални дневник“- вести из земље и
света.Ове приредбе су организоване на нивоу већа чиме се тежи да се ученици између
одељења што више друже.
На часовима одељенске заједнице посебну пажњу посвећивали смо развијању
другарства, социјализације, колективизма, толеранције, позитивног и хуманог односа
према другима, што ћемо наставити и у трећем разреду.
Сарадња са родитељима је била континуирана и коректна.
Александра Станишић и Александра Васиљевић
87
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Школске 2013/14. је реализовано 38 часова разредног старешине у III1 и 36 часова
у III2 .
На почетку школске године прочитан је кућни ред школе и свакодневно је
захтевано поштовање истог.
Током првог полугодишта школске 2013/14. године у одељењу32 је било
дисциплинских проблема. Све је резултирало једном смањеном оценом на врло добар и 5
укора,тј. писмених опомена због неодговарајућег понашања у школи на крају првог
полугодишта. Сарадња са родитељима се појачала.Праћење ученичког понашања
такође.За поједине ученике укључене су и додатне радионице при Дому здравља и врло
брзо су се први резултати видели.
Правилник о понашању у школи и школском дворишту била је честа тема
разговора,а поштовање основних начела је праћено константно . Већина правила
понашања у школи и ван ње су усвојена.
Током године на овим часовима су реализоване и планиране активности везане за
пројекат „Школа без насиља“,садржаји везани за здравствено васпитање,правила лепог
понашања.Реализоване су радионице у оквиру пројекта „Људска права на делу“,са којима
ће се наставити и у наредној години.
Није било планирано, а реализоване су три радионице за превенцију болести
зависности у оквиру пројекта „Твоје знање мења све“.
Одељењске старешине
Гроздана Павићевић и Лидија Булатовић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Школске 2013/14. је реализовано 36 часова одељењске заједнице.
Током школске 2013/14. године у IVразреду није било дисциплинских проблема. У
целини можемо бити задовољни понашањем свих ученика. Било је мањих прекршаја, али
смо сви заједно брзо реаговали и то се брзо отклањало уз максимално ангажовање и
родитеља. Правилник о понашању у школи и школском дворишту била је честа тема
разговора.
У октобру 2013. године у одељењу одредили смо правила понашања на основу
пројекта: „Школа без насиља“ и „Ти си фаца “. На одељенској заједници ученици су
имали обавезу да сваки пут науче по једно правило и да га поштују.Кроз пројекат’’ Школа
без насиља ,, прошли су сви ученици одељења , све радионице су одрађане, са децом је
обављен разговор.Већина правила понашања у школи и ван ње су усвојена. Сваке недеље
смо бирали Добринку и Добрића,ученике који су те недеље имали примерно понашање и
коректан однос према друговима из одељења и разговарано је о њиховом начину
похашања.
На часовима смо радили и радионице „Људска права на делу“.
Одељењске старешине
Мирјана Матић и Драгица Карлица
88
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ПЕТИ РАЗРЕД
Сви планирани садржаји су реализовани. Планиран број часова је реализован 36
часова 5-1 и 37 часова 5-2. Евиденција у Дневницима рада.
Осим тема везаних за текући рад одељења реализовано је и пет радионица у оквиру
програма „Школа без насиља“. Реализовано је и шест радионица у оквиру новог програма
„Људска права на делу“ : Тело знања, Устав наше групе, Дечаци не плачу, Видим излаз
без насиља, Пловидба до Нове земље и Где стојиш? Ове радионице су се показале као
занимљиве и делотворне па ће се са њима наставити и у следећој школској години.
Руководилац већа
Весна Васић
ШЕСТИ РАЗРЕД
У школској 2013/2014. години одржана су по 36 часа одељењске заједнице у
одељењима 61 и 62 . Реализовани су сви планирани садржаји.
Изабарани су чланови одељенских заједница:
61
Председник
Секретар
Благајник
Вршњачки тим
Ученички парламент
62
Јеличић Алекса
Дожић Дејан
Раневски Невена
Барбуловић Јован и
Раневски Невена
Јеличић Алекса и
Недић Јелена
Сара Ристић
Ђорђе Ћирић
Милица Вранић
Оливер Манчић и
Теодора Арсеновић
Јован Маричић и
Марко Никачевић
Одељењске заједнице 61 и 62 су се бавиле свим питањима везаним за рад и
функционисање заједнице у домену наставе, понашање и владање ученика на часовима
редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, учешћу ученика на
такмичењима, хуманитарним акцијама, изостанцима – анализа изостајања и правдање
истих, културно понашање на јавним местима. Разговарано је о учењу и дисцип лини, о
њиховом слободном времену, међусобном поштовању и односима унутар одељења.
Кроз радионице реализован је пројекат „Људска права на делу“. Пројекат је уз
радионице Школа без насиља био допуна упознавању личности ученика и њиховом
међусобном односу што је допринело побољшању односа у одељењу, бољој дисциплини и
раду ученика.
У ОЗ 62 спроведено је акционо истраживање „Упознатост ученика са
психоактивним супстанцама“. Ученици су се протеклој школској години кроз радионице
пројекта „Твоје знање мења све“, превенција ПАС обрадили ову тему. Циљ истраживања
је био свесност ученика од опасности ПАС-а и ефекти пројекта. Закључак: Пројекат би
требало да буде саставни део ОЗ од четвртог до осмог разреда јер је неопходна констатна
превенција у овој области.
89
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.





Ученици су радо прихватили и били домаћини ученика са Косова и Метохије.
Ученици оба одељења су организовано ишли:
у Дворски комплекс у Београду, септембар 2013.
у позориште „Мадленијанум“, оперска представа „Чаробна фрула“, октобар 2013.
у позориште „Душко Радовић“, представа „Срце једног боксера“, новембар 2013.
у биоскоп Фонтана, „Монтевидео, видимо се“, јануар 2014.
на Јенодневну екскурзију, Београд, Суботица, Палић, Зобнатица, јуни 2014.
Координатор Одељењских већа
Александра Тасић Адамовић
СЕДМИ РАЗРЕД
За школску 2013-14. годину планирано је 36 часова одељенске заједнице и толико
је и одржано. На часовима ОЗ ученици 7. разреда континуирано су учествовали у
пројектима: Људска права на делу и Школа без насиља, који се спроводе у школи. Такође
одрађене су и 3 радионице из пројекта Професионална орјентација. Две радионице из ов ог
пројекта ученици су урадили са педагогом школе.
Осим о дисциплини и учењу на часовима ОЗ разговарано је о бонтону, слободном
времену, болестима зависности, о хуманим односима према старим и беспомоћним.
Ученици су донели правила понашања на екскурзији и та правила су поштована током
екскурзије.
Тачније, сви планом предвиђени садржаји су остварени са додатком пројекта
Људска права на делу.
Припадници МУП-а Србије одржали су предавање ученицима 7. разреда о
електронском насиљу, том приликом организована је и дискусија. Ученици 7-2 су са
својом разредном припремили и једну Форум представу која је изведена на Наставничком
већу.
За следећу годину планира се наставак пројекта Школа без насиља и
Професионална орјентација.
Сузана Кићановић
Координатор Одељенског већа
ОСМИ РАЗРЕД
На почетку школске године ученицима је прочитан правилник о понашању у
школи и обавезама ученика према истој. Изабрани су председници, заменици, благајници
и ученици који су укључени у рад вршњачког тима и грађанског парламента.
Јако се пуно говорило о хуманости на делу али и реализацији на тему хуманости
генерално. Инсистирало се јако пуно на ненасиљном понашању ... ( и у физичком али и
псичком погледу ). Сходно дешавањима у одељењима увек се правовремено решавало
кроз дијалог проблематично понашање појединих ученика и обављао се разговор са
истима али и на нивоу одељенске заједнице. Јако се пуно причало на тему поверења међу
другарима и односу према школи и обавезама у њој.
90
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Одрађене су и радионице из програма Професионалне радионице ... и са
одељенским старешинама али и са педагогом Миром Стојић и Јеленом Дишић - педагогом
на хоспитовању.
Реализована је посета позоришту и биоскопу.
Одрађена је припрема за прославу Нове године где су се ученици информисали о
правилима понашања на истој.
Разматрао се успех на крају првог полугодишта као и дисциплина и давали су се
предлози о томе шта урадити да би у наредном периоду било боље.
Разговарало се на тему понашања на јавном месту, и разговарало се на тему помоћи
пријатељима.
Причало се се на тему успеха и дисциплине на крају тромесечја , на тему припрема
пред извођење екскурзије и избору за ђака генерације.
Мала одступања у реализацији одељенске заједнице направљена су због потребе
истих, што је и евидентирано у дневницима у рубрикама за час одељенског старешине, а у
циљу решавања проблема који су се током године периодично јављали.
Одељенске старешине осмих разреда
Душица Видановић и Весна Нерић
VII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
1. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ
-Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе.
Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава
и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа.
ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ
-Уочавање објеката у природи.
-Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
-Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, као и схватање значаја здравља и здравих стилова
живота.
Задаци и садржајиекскурзије остварују се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и Школског програма, а саставни су део Годишњег програма
рада школе.
91
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД
БЕОГРАД - САЛАШ КАТАИ - БЕОГРАД
У уторак 22.10.2013.године, у организацији туристичке агенције“Марго“, 84 ученика
првог и другог разреда са својим учитељицама Дајаном Тркуља, Надом Ного, Вањом
Анђелковић, Надом Бунчић, Александром Станишић, Сузаном Раичевић, Александром
Васиљевић и Светланом Шкеровић је кренуло на једнодневну екскурзију. Након што је
дата сагласност од дежурног саобраћајног полицајца,кренули смо на пут у 8h.Возили смо
се аутопутем до Новог Сада. Пут смо наставили до салаша Катаи који се налази у близини
Малог Иђоша, на путу за Суботицу. Након пристизања, погледали смо како изгледа
салаш, дружили се са домаћим животињама, јахали коње, магарце, возили се запрежним
колима... Обишли смо околину салаша, језера, разгледали сеоско двориште и завичајну
кућу. Научили смо шта је земуница и како су људи живели у давна времена. На салашу
смо имали и ручак.
Пут нас даље води до села где смо обишли музеј пекарства и где смо разгледали предмете
које су пекари користили у раду. Након предавања локалног водича, уследио је одмор и
слободно времеиспуњено међусобним дружењем и играњем ученика на теренима
предвиђеним за игру, све до повратка.
У Београд смо стигли у планирано време у 18h 30min.
Сви планирани наставни садржаји су реализовани, циљеви и задаци су остварени у
потпуности, максимално је рађена корелација са свим наставним предметима.
ЗАКЉУЧАК: Једнодневна екскурзија Београд-Салаш Kатаи-Београд је прилагођена
узрасту ученика првог и другог разреда.Провели смо један пријатан и узбудљив дан.
Координатори одељењских већа првоги другог разреда
Дајана Тркуља и Александра Станишић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
БЕОГРАД- ОПЛЕНАЦ-ТОПОЛА-АРАНЂЕЛОВАЦ-ОРАШАЦ-БЕОГРАД
Једнодневна екскурзије III реализована је 22.10.2013.године
на дестинацији Опленац-Топола-Аранђеловац-Орашац.
Екскурзију су реализовала два одељења III разреда,укупно 38 ученика
(III1 -21 уч. и III2 -17 уч. ) са разредним старешинама.
Планиране посете:
Опленац-црква Св.Ђорђа и Кућа музеј краља Петра I Карађорђевића
Топола-Карађорђев конак;
Аранђеловац-извор минералне воде,Рисовачка пећина;
Орашац-Марићевића јаруга.
Сви планиране посете и обиласци су реализовани у потпуности. Понуђени
садржаји су били занимљиви и примерени узрасту ученика и могуће их је применити у
настави природе и друштва у оквиру више наставних тема , a циљеви постављени овом
екскурзијом су у потпуности реализовани.
И полазак и повратак су обављени у планираним терминима.
Разредно веће трећег разреда
92
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
БЕОГРАД- ТЕКЕРИШ-ТРОНОША-ТРШИЋ-БАЊА КОВИЉАЧА-БЕОГРАД
Према годишњем програму школе планирана једнодневна екскурзија Текериш – Троноша
– Тршић – Бања Ковиљача, реализована је 22.10.2013. године (уторак) у организацији
туристичке агенције „МАРГО“. Екскурзијом су обухваћена оба одељења IV разреда са
укупно 45 ученика.
Полазак је био у 08,00 испред школе у договореном времену. Вожња до Текериша
протекла је веома пријатно и безбедно. Уз пратњу стручног водича обилазимо Спомен –
костурницу изгинулим српским јунацима из чувене Церске битке 1914. године. Након
Текериша одлазимо до манастира Троноша, где је Вук Караџић стекао прва знања. Следи
наставак пута до Тршића, обилазак родне куће, музеја Вука Караџића и упознавање са
традицијом и начином живота савременика Вука, највећег реформатора српског језика.
Након тога одлазимо на ручак, а после ручка следи време предвиђено за дружење и одмор
у природи. Следи одлазак до Бање Ковиљаче где обилазимо бањски комплекс и
упознајемо се са природним лепотама за које су знали и Римљани и Турци.
Садржаји посета употпунили су стечена знања из српског језика, природе и друштва и
верске наставе.
У Београд смо стигли у договорено време – у вечерњим часовима (19,30).
Екскурзија је била веома садржајна, успешна и протекла је без икаквих проблема.
Драгица Карлица
ПЕТИ РАЗРЕД
Дестинација: Београд, Мишар, Текериш, Троноша, Тршић, Бања Ковиљача, Београд
Агенција: „Балканик“
Превозник: Ниш-експрес
Полазак: 8
Повратак: 1930
Броја ученика:
одељење
број ученика
Одељењски старешина
51
18
Весна Васић
52
20
Радмила Орељ
укупно
38
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ:





Обилазак Мишара, спомен обележје из Првог српског устанка
Обилазак комплекса у Текеришу, Спомен костурнице изгинулим српским јунацима
у Церској битки
Посета манстиру Троноши
Обилазак родне куће Вука Стефановића Караџића у Тршићу
Ручак и одмор у комплексу Тршић
93
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.

Шетња и обилазак парка у Бањи Ковиљачи
НАПОМЕНА:
Предвиђени програм једнодневе екскурзије петог разреда је реализован.
Предвиђени циљеви и задаци су остварени. Пут је протекао без проблема. Ученици су
похваљени за пристојно понашање на свим местима које смо обилазили. Такође,
похваљени су и за предзнање које су стекли о местима која су посећивали. Постављали су
бројна питања и допуњавали стручне водиче.
Одељењске старешине похваљују своје ученике за поштовање договорених
правила.
Ученици и одељењске старешине петог разреда се захваљују стручном водичу
агенције „Балканик“ и возачу аутобуса на стрпљењу и свесрдној помоћи да све наше жеље
буду испуњене.
Координатор ОВ 5. разреда
Весна Васић
ШЕСТИ РАЗРЕД
Дестинација: Београд, Суботица, Палић, Зобнатица, Београд
Агенција: „Балканик“
Превозник: Ниш експрес
Полазак: 800
Повратак: 1930
Броја ученика:
одељење
број ученика
Одељењски старешина
61
19
Дејан Ђорђевић
62
26
Александра Тасић Адамовић
укупно
45
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ:
Обилазак Палића (посета зоо-врту, шетња, ручак и слободно време)
 Обилазак центра Суботице
 Посета ергели Зобнатица (ергела, музеј)

НАПОМЕНА:
Предвиђени програм једнодневне екскурзије шестог разреда је реализован. Циљеви
и задаци су остварени. Пут је протекао је без проблема. Уз забаву, дружење и спортске
активности уживали су и ученици и одељењске старешине.
Похваљујемо своје ученике за поштовање договорених правила понашања.
Ученици и одељењске старешине шестог разреда се захваљују стручном водичу агенције
„Балканик“ и возачу аутобуса на стрпљењу и свесрдној помоћи да све наше жеље буду
испуњене.
Координатор ОВ 6. разреда
Александра Тасић Адамовић
94
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
СЕДМИ РАЗРЕД
Дестинација: Београд-Крушевац-Лазарица- Љубостиња- Врњачка Бања- Манастир
Жича- Београд (дводневна екскурзија)
Агенција: Балканик, Ваљево
Превозник: Ниш-експрес
У среду, 4.6.2014. године 33 ученика 7-1 и 7-2 кренуло је на екскурзију у пратњи
разредних старешина Јасмине Мијаиловић и Сузане Кићановић, водича и лекара.
Циљ екскурзије био је обилазак културно-историјаских споменика, туристичких
центара, проширивање знања непосредним упознавањем културног наслеђа, развијање
позитивног односа према културним и естетским вредностима, рекреација и забава,
развијаее колектуивног духа и дружење.
На екскурзију се кренуло у 8 сати, путовало се ка Крушевцу. У Крушевац смо
стигли у 11 сати. У Крушевцу смо обишли Народни музеј, а након тога и цркву Лазари цу.
У Крушевцу су ученици су имали 45 минутаслободног времена за шетњу.
Пут је настављен ка манастиру Љубостиња где смо стигли у 13сати и 45 минута.
Манастир Љубостиња задужбина је кнегиње Милице, жене кнеза Лазара. У овом
манастиру она се замонашила и ту почивају њене мошти. Пут је настављен ка Врњачкој
Бањи.
У Врњачку Бању смо стигли пре 17 сати и до 19 сати ученици су се сместили у собе
и мало одморили. У 19сати су вечерали, анакон тога су прошетали Бањом. Након тога
организован је одлазак у дискотеку, где су се ученици забавили уз музику до 24 сата.
Сутрадан, 5.6.2014. обишли смо Врњачку Бању у пратњи водича. Ученици су
видели изворе лековитих вода као и МУзеј. Након тога, ученици су поново имали
слободно време за шетњу Бањом до ручка.
Након ручка пут је настављен ка манастиру Жича. Манастир Жича задужбина је
Стефана Првовенчаног подигнут у 12. Веку. У манстиру је организована презентација
историјата манастира коју су ученици пажљиво одслушали.
С обзиром да смо све планиране активности обавили на време, па и пре рока, водич
је прихватио предлог да у повратку обиђемо и нови тржни центар Плаза у Крагујевцу. У
овом тржном центру задржали смо се 30 минута и наставили смо пут за БЕоград. У
Београд смо стигли у 19 сати.
РЕЗУЛТЕТИ ИЗВЕДЕНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
Све програмом планиране активности су у потпуности остварене. Стечена су
нова знања из више наставних области. Ученици су испоштовали све претходне договоре
са одељенским старешинама . Одељенске старешине ових одељења, водич и лекар
екскурзије изузетно су задовољни понашањем ученика који су показали пристојност,
културу, дружељубивост, а уз то су били и изузетно расположени и весели.
Сузана Кићановић
95
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ОСМИ РАЗРЕД
Екскурзија ученика осмих разреда на релацији Београд-Златибор-Тара-Београд,
одржана је у периоду од 30.03.-1.04.2014. године
Циљ екскурзије је у потпуности реализован кроз усвајање и упознавање појава и
односа у природној и друштвеној средини, кроз упознавање културног наслеђа и
остварење рекреативно здравственог опоравка.
Задаци екскурзије су такође у потпуности реализовани кроз уочавање објеката и
феномена у природи, кроз уочавање узрочно последичних односа у природи и друштву,
кроз развијање љубави према природи и њеном очувању, кроз упознавање са начином
живота и рада људи у појединим крајевима, кроз развијање позитивног односа п рема
националном, културном и естетском, кроз развијање спортске културе и здравог стила
живота, оријентације у природи као и подстицања самосталности ученика и одговорности
за сопствено понашање.
На екскурзији су ученици имали прилике да са одељенским старешинама и
водичем обиђу манастир Благовештење у Овчарско-Кабларској клисури, етно село
Сирогојно (музеј српске традиције под отвореним небом), планину Златибор ( шетња
планином) и Палисадско језеро. Смештај је реализован у хотелу Оморика на Тари у
вечерњим сатима првог дана.
Другога дана ученици су имали прилике да обиђу Мокру гору и Шарганску осмицу
возом Ћиром и да се упознају са лепотама ове регије. Обилазак је даље настављен пут
Дрвенграда и Мећавника- етно насеља које је подигао чувени режисер Емир Кустурица,
где су се упознали још једанпут са српском традицијом али и кинематографијом чувеног
редитеља. (Одгледан је кратак документарни филм са тематиком – Ромски живот ) .
Послеподневни сати су били посвећени спортским активностима и дружењу ученика.
Трећег дана ученици су имали прилике да обиђу излетиште Видиковац на Тари са
којег се пружа сјајан поглед на Босну, Бајину Башту и реку Дрину. Манастир Рача
подигнут од стране краља Драгутина био је наша следећа дестинација, после чега се
кренуло пут Перућца, хидроцентрале и ушћу реке Године (365м) – најкраће реке у Србији
која се улива у реку Дрину.
У Београд смо стигли у вечерњим сатима око 20 и 30.
Са ученицима осмих разреда је обављен разговор и њихова оцена као и коментар је
био да је ово била једна заиста успешна екскурзија.
Руководилац већа осмих разреда
Весна Нерић
96
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
2. НАСТАВА У ПРИРОДИ
СТАНИШИНЦИ на Гочу
У четвртак, 24.4.2014. у организацији Агенције „Центра дечјих летовалишта“,
учениципрвог, другог и трећег разреда су пошли на наставу у природи у Станишинце на
Гочу.
Два одељења првог разреда :, I1 17 уч.-учитељице Тркуља Дајана и Ного Нада ,I2
19 уч.-учитељица Вања Анђелковић; два одељења другог разреда : II1 15 уч.-учитељице
Александра Станишић и Сузана Раичевић, II2 19 уч.-учитељице АлександраВасиљевић и
Светлана Шкеровић; два одељења трећег разреда : III1 22 уч.-учитељицаГроздана
Павићевић и III2 18 уч.- учитељица Лидија Булатовић.
У периоду од 1.5-8.5.2014.год. у истом одмаралишту боравила су и два одељења
четвртог разреда , IV1 23 уч-учитељица Мирјана Матић иIV2 19 уч. –учитељица Драгица
Карлица.
У току боравка свакодневно су органозоване шетње,спортске и у вечерњим
часовима ,културно-забавне активности.Оганизовани су пешачки излети у организацији и
пратњи рекреатора и аниматора до сеоске цркве“Свете Богородице“, кречане \"Медина
пећина\", као и посете сеоским домаћинствима, где су се деца упознала са свакодневним
животом, навикама и обичајима људи на селу.
Сви планирани наставни садржаји су реализовани, циљеви и задаци су остварени у
потпуности. Максимално је рађена корелација са свим наставним предметима,што се
посебно видело у планираним и реализованим угледним часовима.У току боравка
Одељењско веће другого разреда је 25.4.2014.год.реализовало планирани тематски дан:
САЧУВАЈМО ПЛАНЕТУ(поводом светског Дана планете).
Дајана Тркуља,учитељица I2 је релизовала угледни час физичког васпитања;
Елементарне игре у корелацији са наставом математике-увежбавање.Реализацији ових
активносту су присуствовали сви учитељи,а у активности су били укључени и ученици из
осталих одељења.
Два одељења трећег разреда су 28.4.2014.год.реализовала радионицу –Нацртај и
напиши,у оквиру пројекта ТВОЈЕ ЗНАЊЕ МЕЊА СВЕ.
Повратак у Београд је био по утврђеном термину ,01.05.2014.у 17h.
Стручне вође пута
97
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
3. РАД СЕКЦИЈА
3.1. СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА
ДРАМСКА СЕКЦИЈА млађих разреда
Програм Драмске секције је осмишљен тако да реализује разноврсне циљеве :
- ослобађање детета у говору, простору и покрету;
- развијање говорне културе;
- развијање концентрације и пажње;
- развијање маште;
- развијање социјализације, међусобне толеранције и сарадње;
- оспособљавање за тимски рад уз поштовање различитих способности;
- оспособљавање за драматизацију различитих текстова;
У оквиру Драмске секције планирано је и одржано 36 часова. Руководиоци драмске
секције су учитељице Александра Васиљевић и Гроздана Павићевић .
Драмска секција врло успешно ради.Ова секција има 28 чланова-глумаца који и на
пробама и на представама показују да поред талента који поседују имају и вољу да раде.
Пробе се, иначе, одржавају једном недељно, а уочи представа и чешће.Сам рад секције је
текао по плану.
У тржном центру Нови Меркатор чланови драмске секције извели су представу за
грађане"Кокошија посла". Одлична глума, пун хол и чести аплаузи свима су пријали и
дали додатни мотив за даљи рад. Учествовали су на приредби поводом Дечје недеље,
прославе Нове године, 8. марта. Рад секције представњен је и родитељима- Сасвим обичан
дан и Интернационални дневник су представе које су одушевиле гледаоце.
Представе које су такође извођене у току ове школске године су:
Три безобразне ћерке
Зунзарина палата
Зец и корњача
Сасвим бела Нова година
Верујемо у њих , јер све што су досада зацртали , то су и остварили.
Александра Васиљевић
Гроздана Павићевић
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА
У школској 2013/14.години, за фолклорну секцију је планирано 36 часова,
реализовано јесвих 36 . Секцију је пратило 20 ученика првог, 5 ученика другог и 6
ученика трећег разреда.Планирани садржаји су реализовани што се показало на приредби
у одељењу I-1.
 Реализоване активности у периоду септембар 2013 – јун 2014.су:
- План и програм фолклорне секције је остварен у потпуности
- Формирана је група од 31 ученика ,коју чине ученициI-1, II-1, II-2, III -1.
98
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
План је почео са реализацијом средином септембра 2013. док су ученици били
упознати са програмом прве недеље септембра 2013.године
На приредби у част обележавања 64 године постојања школе нисмо се могли
представити са припремљеном кореографијом( „Хајд' поведи весело“), због проглашене
ванредне ситуације у земљи настале услед поплава.
-11.6.2014. ученици I-1 су на завршној одељењској приредби одиграли научене игре
 Евалуација
- Ученици су заинтересовани за народну песму и игру и воле да се покретом
изражавају
- Фолклорна секција је веома успешно остварила план
- Планирамо да и следеће године интензивирамо са радом, како би се припремили
за учешће и у другим свечаностима.
Дајана Тркуља
-
РИТМИЧКА РАДИОНИЦА
Ритмичка секција ове школске године уписала је око 20 чланова, од којих је 15
било редовно. Планом секције ученици су научили 3 нове кореографије :
-Пингвинску игру
-Que si,que no
-Луди летњи плес
Свој рад су представили на прослави рођендана Меркатора и били представљени
родитељима и гостима прославе.
Такође, на дан презентације школе будућим првацима и њиховим родитељима приказано
је како ми то лепо радимо. Већи број будућих првака се ухватио у возић и весело
скакутало уз пригодну музику која је изабрана , уз помоћ чланова секције, само за њих.
Планирано учешће на општинско такмичењу није реализовано јер је у термину
извођења наставе у природи, а због великих поплава, које су задесиле Србију, изостало је
учествовање на школској приредби за Дан школе, јер се исти није славио.
Следеће школске године, планиран је повремен рад ове секције.
Закључено је да су потребе ђака и школе усмерене ка одржавању литерарне
секције, која би се угасила- колегиница која ју је водила годинама одлази у заслужену
пензију. Стога ћу је преузети од наредне школске године.
Булатовић Лидија
ИГРОМ И ПЕСМОМ КРОЗ СВЕТ
За школску 2013/14.годину је планирано 36 часова секције Игром и песмом кроз
свет. Одржано је свих 36. У ову секцију ове године је било укључено 15 ученика II
разреда. Сам рад секције је текао по плану.
Ученици су вредно радили у савладавању првих корака везаних за плес и учењу
песама на страном језику. Научили су да играју:бечки валцер, сиртаки и почетне кораке
салсе, као и да певају песму на руском језику“Антошка“.
Учествовали су: на приредби поводом обележавања школске славе Свети Сава (са
песмом“Антошка“), у програму организованом поводом 11-ог рођендана тржног
99
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
центра“Меркатор“ у холу истоименог тржног центра (играли су бечки валцер) као и на
приредбама за родитеље 7. марта под слоганом „Сасвим обичан дан“( представили су се
бечким валцером) и 13. јуна под слоганом „Интернационални дневник“(сиртаки).
ЗАКЉУЧАК: Све предвиђене активности су спроведене што значи да је план и програм
реализован у потпуности.
Александра Станишић
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈАмлађих разреда
Чланови литерарне секције учествовали су са својим литерарним саставима и
поетским текстовима на пригодним школским свечаностима: поводом дана Светог Саве,
Нове године, Осмог марта и на изведеним одељенским и школским приредбама.
Учествовали смо на следећим конкурсима:
- „“Недовршена прича“ у организацији ''Пријатељи деце'',.
- ''Млади у борби против рака'' – ''Школа без дуванског дима, мила је свима'', у
организацији ''Друштва Србије за борбу против рака'',
- „Крв живот значи“ - у организацији Црвеног крста.
-
Својим поетским текстовима дали смо допринос и многим песничким конкурсима.
Фестивал поезије деце песника Србије ‘’Изданци’’ и конкурсима у организацији
часописа „Витез“.
Учесници литерарне секције представили су своје радове и на дану отворених врата за
предшколце.
Драгица Карлица
ЛИКОВНА СЕКЦИЈАмлађих разреда
За школску 2013-2014. планирано је 36 часова ликовне секције што је и
реализовано.
Секцију су похађали ученици 1.и 2. разреда, укупно 16 ученика. Рад секције је био
веома успешан. Поред годишњег плана који је реализован ликовна секција је :
- редовно излагала своје радове на паноима у учионицама и у ходнику школе-јесен, зима,
Нова Година, Свети Сава, Дан жена, Ускрс, пролеће, Дан школе.
- цртала и сликала радове за школски часопис,
- учествовала је на конкурсу Крв живот значи , Сачувајмо планету Земљу ,
- правила је новогодишње честитке као и честитке за предшколце,
- слала ликовне радове за дечје новине – Ђачко доба, где је неколико ученика и
награђено (8),
- учествовала је на Општинском такмичењу ,,Пријатељи деце“ где је ученица Јокић
Софија освојила 1. место.
Нада Ного
100
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА(млађи разреди)
Еколошка секција је окупљала ученике другог разреда, укупно 15 ученика.
На часовима еколошке секције се пуно времена посветило разговору о значају и
начинима чувања животне средине. Одрађени су панои посвећени наставном плану и
програму еколошке секције и обележавању значајних датума.
Успешно је спроведена акција чишћења школског дворишта у којој су учествовали
сви ученици школе.
На часовима еколошке секције ученици су се упознали са занимљивом научном
литературом. Сачињени су хербаријуми од сувог лишћа у јесен и ливадског биља у
пролеће,који су приказани новим ученицима, будућим првацима на представљању школе
„Дан отворених врата“, заједно са свим урађеним паноима на часовима еколошке секције.
Веома им се допао рад на тематском дану, на тему „Сачувајмо планету“, када је
читав дан на свим часовима било речи о очувању животне средине.
Посебно бих истакла да су ученикци
дали велики допринос у раду и
функционисању еколошке секције и веома били заинтересовани за рад. Активно су
учествовали у раду, прикупљали материјал, тимски израђивали плакате, проналазили
бројне текстове и литературу као и фотографије, неговали цвеће у учионицама и
константно бринули о чувању своје околине.
Светлана Шкеровић
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ
У школској 2013/ 2014. години планирано је 36 часова математичке секције. У
току школске године реализовани су сви планирани садржаји.
Секцију су похађали ученици првог разреда, укупно 14 ученика који су редовно
долазили, уз често присуство других заинтересованих ученика који су узимали учешће у
раду сходно својим знањима и способностима. Рад секције је био веома успешан. Са
ученицима се радило на развоју и подстицању интересовања за математику; на
проширивању стечених знања; развијању мишљења, нарочито логике и довитљивости; на
мотивисању и подстицању ученика на самосталан рад и стварање стваралачких
способности. Са ученицима је у току године одржано пет такмичења – 4 квиза знања и
финални квиз.
Ученици су припремани и за такмичење „Кенгур без граница“, где је троје ученика
освојило похвале.
Рад секције је оцењен позитивном оценом за рад у овој школској години. Ученици су
заинтересовани за логичко закључивање. Ова секција је веома успешно остварила план, што је
било поздрављено од стране родитеља.
Вања Анђелковић
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА млађих разреда
Рецитаторска секција је почела са радом 1.октобра 2013.Рецитаторска секција је
имала циљ да се покаже посебан вид саопштавања,мада се у већој мери додирује са
облицима монолошког казивања.Питање рецитације у нашој свакодневној пракси је много
101
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
сложеније. Овоме доприносе брзо стечене навике у рецитовању нашег говорника, које још
од предшколског узраста, а подржане у већој мери и недовољно одређеним приступом
овој области у настави,условљавају шаролика и прилично произвољна говорна
обликовања.
Рецитаторска секција је свој рад са ученицима од 1-4.разреда радила на развијању и
увежбавању говорних константи као што су:
-гласност,интензитет, висина гласа, јединица темпа, ритмички сигнал и боја гласа.
Окупила је 30 ученика.Радила је седмично једном.Школско такмичење је одржано,
жири је био у саставу: Јагода Бранковић-председник, Мирјана Стојић,Драгица Карлица.
Једногласно је одлучено да је победу однела Кисо Марија, која је школу представљала на
општинском такмичењу где је похваљена.
Сви учесници су се приказали својом рецитацијом.
Руководилац рецитаторске секције је задовољна радом свих ученика.
Мирјана Матић
СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА
Чланови секције били су ученици другог разреда, укупно 22 ученика.
На часовима су се ученици бавили ткањем, чворовањем и израдом уптребних
предмета (торбица, лутака, наруквица,...).
Своје радове и начин на који су их направили ученици су презентовали будућим
првацима на представљању школе „Дан отворених врата“.
Веома им се допао рад на тематском дану (реализованом на Гочу), на тему
„Сачувајмо планету“ , када су правили венчиће и „тепихе“ од пртходно убраног цвећа.
Сви ученици су радо учествовали у активностима, иако су им неки од задатака били тешки
(плетење вунених плетеница, мотање клупчета,..) али су уз помоћ спретнијих другова
успевали да те тешкоће превазиђу.
Сви планирани часови и планиране активности су реализоване.
Сузана Раичевић
3.2. СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
ДРАМСКА СЕКЦИЈА старијих разреда
Драмска секција старијих разреда окупља ученике од 5. до 8. разреда. Ове године
ова секција је на почетку имала 35 чланова. Било је 15 ученика из 5. разреда, 15 ученика из
6. разреда,5 ученика из 7. разреда ; ученици 8. разреда нису се прикључили.У току првог
полугодишта неки ученици су увидели да не могу ускладити друге обавезе са секцијом и
одустали су: 5 ученика из 7. 5 из 5.и 3 ученика из 6.
Одржано је 36 часова драмске секције, колико је и планирано за ову шк. годину.
Ученици су на часовима секције вежбали кретање на сцени, вежбе за концентрацију,
емоције, импреовизацију и машту. Рађене су вежбе за групни и индивидуални рад.
102
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Школа глуме рађена је до марта, а од почетка марта су почеле пробе скечева за
Отворена врата 13.03. Припремљено је шест скечева који су изузетно добро примљени од
стране родитеља и будућих првака, као и ученика наше школе који су били учесници
других радионица. У априлу и мају биле су пробе за наступ за Дан школе. Нажалост, до
реализације није дошло због прекида наставе по одлуци Министарства просвете, услед
катастрофалних поплава које су задесиле нашу земљу.Одлучено је да се приредба одржи у
оквиру Дечије недеље, у новој школској години.
Ученици се масовно пријављују за ову секцију на почетку године, али кад увиде да
не могу све обавезе да остваре, а и под притиском родитеља, одустају нерадо.
Радмила Орељ
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈАстаријих разреда
Рецитаторска секција старијих разреда окупља ученике од 5. до 8. разреда. Ове
године ова секција је имала 23 члана. Било је 5 ученика из 5. разреда, 4 ученика из 7.
разреда и 14 ученика из 8. разреда.
Одржано је 37 часова рецитаторске секције. Након аудиције која је одржана 27.
септембра, где се овој секцији прикључило 5 петака, кренуло се са реализацијом
планираних активности. Ученици су на часовима секције вежбали елементе доброг
рецитовања, као што су: акценат, интонација, паузе, темп итд. Након ових часова
приступило се избору текстова за приредбу Свети Сава. Ученици су прошли аудицију за
приредбу и наступали су на Дан Светог Саве два пута. Први пут у Школи у холу, а затим у
поподневним часовима били су гости Дома за стара лица Мелиорвита у Земуну. Приредба
је била похваљена, а корисници Дома били су веома дирнути и одушевљени наступом
наших ученика. На програму за Светог Саву био је припремљен рецитал о значају Светог
Саве у областима: књижевност, медицинина, православље и градитељство. Такође, овим
поводом ученици 7. и 8. разреда извели су малу драмску форму о спаљивању моштију
Светог Саве.
Школско такмичење рецитатора одржано је 11.02.2014. године у школи. У ужи
избор ушло је 5 ученика. У комисији су били педагог школе Мира Стојић, наставница
Сузана Кићановић, а такође су гласали и чланови рецитаторске секције. Једногласно је
победио Данило Илић. Ученик 7-2 одељења са песмом „Офсајд“ Владе Стојиљковића. Са
овом песмом Данило Илић је освојио 1. Место на општинском и градском такмичењу и
пласирао се на републичко такмичење. Општинско такмичење одржано је 24.02.2014. у
ОШ „20. Октобар“, а градско 13.04.2014. на Чукарици. Републичко такмичење је одложено
због поплава, а затим и одржано 6.6.2014. у Ваљеву. Нажалост, на овом такмичењеу нисмо
добили награду, мада је ученик био високо пласиран.
За ову шк. годину била је планирана и посета позоришта и коментарисање
представе. Дана 19.03.2014. одгледали смо представу „ Сумњиво лице“ у ЈДП-у. Ова
представа коментарисана је на секцији.
Од планираних садржаја једино нису остварена 2 часа: генерална проба и наступ за
Дан школе и то због тога јер је та приредба одложена због поплава за октобар. С друге
стране више је часова одржано због припрема ученика Данила Илића на градско и
републичко такмичење.
Сузана Кићановић
103
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈАстаријих разреда
Еколошка секција је окупљала ученике петог, шестог и седмог и осмог разреда и
то бројчано:
5 ученика петог разреда,
4 ученика шестог разреда и
5 ученика седмог разреда
и 4 ученикa осмог разреда
На часовима еколошке секцијесе пуно времена посветило се уређењу кабинета,
одржавању тераријума и акваријума са рибицама као и биљкама . Успешно су одрађене
презентације ученика у П. Поинту од којих је једна посвећена борби против АИДС –а ,
Дану борбе против пушења. Одрађени су панои посвећени наставном плану и програму и
обележавању значајних датума. Успешно је спроведена акција озелењавања школског
дворишта за Дан школе. Ученици су имали прилике да одгедају пар занимљивих филмова
из серијала Блуе планет., као и презентације о националним парковима Србије.
Прикупљени су нови хербаријуми који ће бити приказани као модели новим
ученицима. Посебно бих истакла ученике седмог разреда који су дали велики допринос у
раду и функционисању еколошке секције као и у куповини нових биљака и акваријума.
Направљени су нови препарати намењени микроскопирању ученика.
Садржај еколошке секције :
1. Сређивање биолошког кабинета
2. Лабораторијски рад и практичне вежбе (израда препарата и микроскопирање)
3. Сакупљање природног материјала и израда збирки(збирка листова, плодова,
семена, збирка инсеката, љуштурица итд.)
4. Гајење биљака у школи, у учионици
5. Одржавање тераријума, акваријума и кавеза са папагајима
6. Израда хербаријума
7. Израда презентација у П. Поинту
8. Еколошки панои и школске радионице
9. Обележавање значајних датума
Весна Нерић
ЛИКОВНА СЕКЦИЈАстаријих разреда
Утоку школске 2013-14. године план и програм ликовне секције из области ликовне
културе је реализован. У оквиру ликовне секције одржано је 36 часова за ученике 5.
разреда. Ученици су се у току школске године активно припремали за различита
такмичења као и ликовне конкурсе. Чланови ликовне секције су припремали изложбе
поводом новогодишњих празника, прославе Светог Саве, ускрса, учествовали су у
естетском уређењу школе, припремали радове за изложбе у холу школе.
Освојене награде на ликовним конкурсима 2013/2014.
Школска 2013/14. година - Организатор Пријатељи деце општине Нови Београд
104
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Општинско такмичење из ликовне културе са темом “Слушајте мама и тата, желим
сестру или брата” (Дечија недеља 2013)
Софија Хаџиниколић 5-1
3. место
Ликовни конкурс са темом “У част Драгану Лукићу”
Анђела Милошевски 5-1
2. место
Ања Николић 6-21. место
Јована Ђерић 8-2
2. место
Матија Јевтић 8-1
1. место
Општинско такмичење из ликовне културе за карикатуру “Мали Пјер”
Лука Јоксимовић 5-1
2. место и пласман на градско такмичење
Општинско такмичење из ликовне културе “Ускршње ликовне чаролије”
Ања Божиловић 8-1
равноправно 1. место
Општинско такмичење ликовних секција основних школа Новог Београда
Лука Јоксимовић 5-1
1. место (са темом Илустрација приче)
Немања Пажин 8-2
1. место (са темом Портрет)
Матија Јевтић 8-1
1. место (са темом Пејзаж)
Општинско такмичење из ликовне културе “Птице”
Лука Јоксимовић 5-1
2. место
Загорац Александар
СЕКЦИЈЕ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Кроз ову наставну школску годину 2013-2014.организоване су из предмета
техничко и информатичко образовање следеће секције-1.Прва помоћ
2. Грађевинска
3.Машинска секција
У овим секцијама било је ангажовано 20 ученика.
Из области саобраћаја са успехом смо одрадили,познавање саобраћајних знакова и
прописа.Оспособили ученике за решавање тестова од више до ниже сложености.У
практичном знању повремено смо имали вожњу спретности,ученика који су имали
властито бицикло.Наша школа
је учествовала
и била организатор општинског
такмичењау дисциплини ,,Шта знаш о саобраћају,,које је одржано12.4 2014.године.
У секцију прве помоћи било је укључено шесторо ученика.Научили су неке
основне ствари приликом пружања прве помоћи,а затим су деца ишла на додатну
обуку,коју су водила стручна медицинска лица.Обука је била у ОШ“Марко Орешковић“у
трајању од двадесет четири сата.
Грађевинска секција, такође,са дужом традицијом, окупља већи број ученика,
љубитеља макета и грађевинске архитектуре. Реализација циљева се лакше остварује из
разлога, што ученици у овој области, властитим учешћем одређују и припремају
материјале, потребних за изградњу врста објеката-викендица, вила.
105
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Почетак рада групе, био је заснован на обнављању познатог код ученика из ове
области. Надградња се одвијала у допуни знања која су недостајала из ове области. Главно
усмерење је било везано за пројекте и пројектну документацију. У овом делу смо
инсистирали на максимално могућем креативном раду. Исто тако о врло битним
грађевинским материјалима са нагласком на материјале који спадају у еколоше.
Машинска техника-као једна од омиљених дисциплина код ученика, а исто тако и са
завидном традицијом у овој школи заокупила је више напредних ученика. Поред општих
спознаја из ове области највећа пажња била је усмерена на самостални и креативни рад.
Овде је до пуног изражаја дошла инвентивност ученика, која је на крају уродила низом
значајних продуката тог рада. Добили смо врло интересантне моделе радних машина,
саобраћајних средстава са сопственим погоном уз комбинацију интерфејс управљањем.
На општинском такмичењу су учествовали: Јевтић Матија, Живковић Алекса,
Димитрије Миловановић и Павловић Јован.
Уз овако скромне услове рада, ми као наставници смо задовољни постигнутим, уз
напомену, да би се уз бољу материјалну опрему, адекватну секцијама, интерес и број
ученика повећао, а исто тако и ангажовање наставника са већим ентузијазмом.
Наставници: Нада Миливојевић
Јово Веселиновић
МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
У току школске године план и програм слободних активности је реализован. Ученици
су у оквиру музичке културе били ангажовани у оквиру следећих активности:
Активност
Музичка секција
Додатна настава
Хор
Оркестар
Број одржаних часова
36
28
108
72
Број ученика
20
10
39
20
План и програм је реализован. Ученици су се у току школске године активно
припремали за различита такмичења и наступе где су представили рад додатне наставе,
секције, хора и оркестра.
ТАКМИЧЕЊА
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
 ДЕМУС – Златна сирена – Марија Кисо 22 – прво место
Катарина Јанковић 22 – прво место
Јован Маџић 82 – прво место
Анастасија Рилак 21 – друго место
Миљана Симић 21 – друго место
Анастасија Зечковић 42 – треће место
Мар Елена Митровић 42 – треће место
Софија Хаџиниколић 51 – друго место
Нађа Зарић 51 – треће место
Дуња Грубор 52 – треће место
Марија Петрић 61 – треће место
106
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
 ДЕМУС – Мали вокални састави
Дуња Грубор и Петра Маћешић 52 – прво место
Нађа Зарић 51 и Милица Станојевић 52 – друго место
 ДЕМУС – Оркестар – једнородни – друго место
 ДЕМУС – Група певача млађих разреда – друго место
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА
 ДЕМУС – Златна сирена – Марија Кисо 22 – прво место
Катарина Јанковић 22 – друго место
Јован Маџић 82 – прво место
 ДЕМУС – Мали вокални састави
Дуња Грубор и Петра Маћешић 52 – прво место
Нађа Зарић 51 и Милица Станојевић 52 – друго место
НАСТУПИ
 15. Ревија стваралаштва деце и младих Новог Београда,одржана је и ове
године у центру „Сава“. Наступио је Јован Маџић 8 2 (08. 10. 2013.).
 Јавни час, одржан је 26. 11. 2014. године. Овим часом је представљена ОШ
„Иван Гундулић“ будућим првацима. Наступили су хор, оркестар и вокални
и инструментални солисти школе.
 Свечана прослава Светог Саве, и ове године као и сваке до сада ученици
су припремили у сарадњи са Стручним већем српског језика, и Стручним
већем разредне наставе пригодан програм (изложба и колажни програм).
 Посета дому за стара лица „Мелиоривита“ реализована је 27. 01. 2014.
Предметни наставник
Александра Тасић Адамовић
СПОРТСКА СЕКЦИЈА
У току школске године за ученике старијих разреда(5-8) организована је настава
слободних активности са по једним часом недељно, односно 36+36.
Настава је организована у спортовима кошарке и одбојке, у терминима 7и8. часа.
Број ученика који је похађао наставу слободних активности је 24.
Имена ученика и наставне јединице уписане су у дневнику шестог разреда.
Наставу слободних активности су похађали ученици шестог разреда, као и један ученик
петог разреда.
Проблем за редован долазак ученика седмог и осмог разреда је термин ( једини
када је сала за физичко васпитање била слободна), као и настава осталих изборних
предмета (обавезних)
Наставу је похађало 16 дечака и 8 девојчица, а одржано је више од тридесет часова,
а у дневнику је евидентирано 30.
Иван Ћирић
107
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ
Тим је формиран 25. 09. 2013. У оквиру својих одељењских заједница ученици (од
V-VIII разреда) су изабрали по два представника за Вршњачки тим (ВТ). Одржано је 6
састанака.
На првом састанку ученици су изабрали председника (ВТ) и заменика (који ће
обављати и улогу записничара), а затим су се договорили о начину рада и о постављеном
циљу да на насиље треба активно и креативно одговорити.
Поводом Дечије недеље. Осмишљен је пано у холу школе на тему дечјих права.
На другом састанку обележен је дан када је Генерална скупштина Уједињених
народа усвојила Конвенцију о дечјим правима 20. 11. 1989. Ученици су сами одабрали оне
чланове Конвенције који су по њиховом мишљењу најбитнији.
Затим се разговарало о радионицама у оквиру пројекта „Људска права на делу“ које
су спроведене на одељењским заједницама од VдоVII разреда. Једна од радионица под
називом „Устав наше групе“ која је имала за циљ освешћивање ученика о својим правима
али и обавезама која та права повлаче са собом.
Разговарало се о могућим начинима праћења стања у школи у циљу смањења
насиља. Неке додатне акције и радионице биће уведене након анализе анкете, о степену
постојања вршњачког насиља, која ће бити спроведена у IIполугодишту.
У сусрет Новој години на трећем састанку, заједно са члановима Ђачког
парламента, чланови ВТ су се договорили о организацији прославе у просторијама школе.
Чланови ВТ су такође анимирали другаре у својим одељењима како би се у што
већем броју укључили у хуманитарну акцију „Један пакетић – много љубави“.
На почетку II полугодишта у оквиру сваког одељења урађена је анкета на тему „Да
ли и у којој мери постоји (вршњачко) насиље у нашој школи. На основу анализе резултата
ученици 8. Разреда су упознали чланове ВТ са стањем у школи. Том приликом су их
такође упознали са корисним стварима у вези са дигиталним насиљем, које су сазнали на
предавању одржаном од стране представника МУП-а са Новог Београда.
Услед ванредног стања које је изазвано поплавама у Србији школа се прикључила
хуманитарној акцији за Мост од љубави у селу Трешњици код Љубовије. У питању је
прикупљање новчане помоћи која се наставља и на јесен. Такође су се ученици
придружили прикупљању конзервиране хране, обуће и средстава за хигијену намењену
поплављеним подручјима.
Постављање „Кутије поверења“ у холу школе за све примедбе, предлоге, питања,
похвале, коментаре шта им се допада а шта не..., од стране ученика, које је планирано није
реализовано (због недовољне заинтересованости ученика).
На основу анализе плана и рада ВТ закључено је да је за следећу школску 2014 /
2015. годину потребно урадити конкретнији план рада, уврстити у план оно чиме би
ученици волели да се баве и шта их интересује, а опет што је изводљиво и где могу да дају
свој допринос. Финализација плана рада предвиђена је за август месец 2014.
Координатори ВТ Дејан Ђорђевић и Јасмина Мијаиловић
108
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
4.2. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
У сарадњи са Пријатељима деце Новог Београда у току првог полугодишта одржано је 6
заједничких радних састанака, на којима су присуствовали координатори школа Новог
Београда.
У реализацији програма Пријатеља деце Новог Београда учествовали су ученици од
првог до осмог разреда.
У току школске године 2013/2014. ученици су учествовали у следећим програмима:
Октобар 2013.
 Дечија недеља 07 – 13. 10. 2013.
 08. 10. 2013. – 18. ревија деце и младих Новог Београда, концерт је
реализован у свечаној сали Сава центра, учествовао је Јован Маџић 8 2 са
нумером „Што се боре мисли моје“;
 08. 10. 2013. – изложба радова ученика у фоајеу Сава центра
 Ликовни конкурс „Слушајте мама и тата хоћу секу ил' брата“, Софија
Хаџиниколић 51 – трећа награда
Новембар 2013.
 Ликовно – литерарни конкурс „У част Драгану Лукићу“, на конкрусу је учествовало
4 ученика (Александар Загорац).
 Резултати конкурса:
Ања Николић 62 – 1. награда
Матија Јевтић 81 – 1. награда
Анђела Милошевски 51 – 2. награда
Јована Ђерић 82 – 2. награда
Децембар 2013.
 Школско такмичење ДЕМУС, Бирамо најраспеванију одељењску заједницу за ученике
трећег и четвртог разреда. Прво место је освојила одељењска заједница 4 1 (Александра
Тасић Адамовић).
 Школско такмичење „Песниче народа мог“, такмичење чланова рецитаторске секције.
(Мирјана Матић, Сузана Кићановић).
 Школско такмичење рецитатора:
 Резултати такмичења
Марија Кисо 22 – прво место, пласман на општинско такмичње
Данило Илић 72 – прво место, пласман на општинско такмичење
Фебруар 2014.
 Општинско такмичење ДЕМУС, Златна сирена и Мали вокални састави

Резултати такмичења
Катарина Јанковић 22 – прво место, пласман на градско такмичење
Марија Кисо 22 – прво место, пласман на градско такмичење
Јован Маџић 82 – прво место, пласман на градско такмичење
Дуња Грубор 52 и Петра Маћешић 52 – прво место, пласман на градско такмичење
Анастасија Рилак 21 – друго место
109
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Миљана Симић 21 – друго место
Софија Хаџиниколић 51 – друго место
Нађа Зарић 51 и Милица Станојевић 52 – друго место
Мар Елена Митровић 42 – треће место
Анастасија Зечковић 42 – треће место
Нађа Зарић 51 – треће место
Дуња Грубор 52 – треће место
Марија Петрић 61 – треће место
 Општинско такмичење рецитатора:
 Резултати такмичења
Марија Кисо 22 – друго место
Данило Илић 72 – прво место, пласман на градско такмичење
Март 2014.
 Општинско такмичење ДЕМУС, оркестри и мали инструментални састави, групе
певача.
 Резултати такмичења
Група певача млађих разреда – друго место
Једнородни оркестар – друго место
 Градско такмичење ДЕМУС, златна сирена и мали вокални састави
 Резултати такмичења
Марија Кисо 22 – прво место
Јован Маџић 82 – прво место
Дуња Грубор 52 и Петра Маћешић 52 – прво место
Катарина Јанковић 22 – друго место
 Градско такмичење рецитатора:
 Резултати такмичења
Данило Илић 72 – прво место, пласман на републичко такмичење
Април 2014.
 Општинско такмичење литерарних секција
 Резултати такмичења
Анђела Дробњак 61 – друга награда
Матија Купрешанин 62 – друга награда
 Литерарни конкрус „Мој крај приче“
 Резултати такмичења
Анђела Дробњак 61 – друга награда
Матија Купрешанин 62 – друга награда
 Ликовни конкурс „Ускршња чаролија“, Ања Божиловић 8 1 – прва награда
 Ликовни конкурс „Лик из моје маште“, Немања Пажин 82 – друга награда
 Општинско такмичење ликовних секција
 Резултати такмичења
Тема:“Илустрација приче“ , Лука Јоксимовић 5 1 – прва награда
Тема “Пејзаж“, Матија Јевтић 81 – прва награда
Тема: „Портрет“, Немања Пажин, 8 2 – прва награда
110
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Мај 2014.
 Ликовни конкурс „Птице“, Лука Јоксимовић 5 1 – друга награда
 Републичко такмичење рецитатора:
Данило Илић 72 – прво место
Јун 2014.
 Духовске вечери на Калемегдану у цркви св. Ружице. У оквиру свечаног концерта
наступио је Јован Маџић 82
Координатор: Александра Тасић Адамовић
4.3. ЦРВЕНИ КРСТ
План и програм рада организације „Црбени крст“ прдвиђен за
школску 2013./14. годину реализован је скоро у потпуности.
Током месеца септембра сакупљана је чланарина за Црвени крст.
У октобру је одржана ,,Трка за срећније детињство,,на Ушћу,где су
наши ученици куповином учесничког
купона и трчањем,допринели
организовању хуманитарне акције. Ове године сакупљено је и више новца
но што је било купона. Поједини ученици су доносили новац иако нису
учествовали у трци, што је за сваку похвалу.
Ученица 6-1, Јелена Недић,је освојила прво место у својој категорији
такмичара.
Урађени су ликовни и литерарни радови за наградни темат ,,Сунчана
јесен живота“ и послати у савез.
За новогодишње и божићне празнике,сакупљени су слаткиши ,сланиши и играчке,
где су ученици учествовали у акцији,,Један пакетић много љубави“ и тиме дали свој
допринос за болесну децу Н.Београда и децу без родитеља.Сакупљено око 100 кг
слаткиша.
Расписан је и наградни конкурс ,,Крв живот значи,,.Ученица Невена Петровић
освојила је друго место за литерарни рад , док је Лука Јоксимовић освојио треће место за
ликовни рад на општинском ниво.
Ученици четвртог разреда учествовали на Општинском такмичењу“Шта знаш о
Црвеном крсту.“
Наша школа је укључена у пројекат Црвеног крста Новог Београда. Радионице су
се одржавале једном или два пута месечно у одељењима четвртих разреда.У тај пројекат
била су укључена оба одељења наше школе(IV1 –IV2). Носиоци овог пројекта су чланови
подмладка Црвеног крста( ученици средњих школа).
Због поплава и ванредне ситуације, ученици старијих разреда нису учествовали на
такмичењу из прве помоћи.
Подносилац извештаја :
Нада Миливојевић
Александра Станишић
111
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА
Програм здравстевног васпитања реализован је од првог до осмог разреда и
реализовани су предвиђени циљеви.
У првом разреду на часовима одељенске заједнице реализоване су наставне
јединице „Лична хигјена“ и „Бонтон“. У другом разреду наставне једнинице „Елементи
лепог понашања“ и „Радне навике“. У трећем разреду реализовано је више наставних
јединица у оквиру здравствене превенције и то су: „Како да чувам своје здравље“,
„Болести прљавих руку“, „Моје радно место“, „Здрава и правилна исхрана“, „Бонтон за
децу“, „Растем и развијам се“. У четвртом разреду реализована је једна наставна јединица
на ову тему, „Лична хигијена“.
„Психофизичке одлике пубертета“, Лична и општа хигијена“ и „Хумани односи
међу половима“ су наставне јединице које су реализоване у петом разреду. У шестом
разреду наставне јединице „Шта знам о пубертету“, „Лична и општа хигијена“ и „Здрава
исхрана, шта је то?“. У У седмом раазреду „Брига о здрављу, развијање личне
одговорности о хигијени тела, чистоћа зуба, косе, обуће...“. У осмом разреду „Поремећаји
у исхрани“.
У току првог полугодишта настављена је сарадња са Домом здравља Новог
Београда и вршени су систематски и стоматолошки прегледи. Патронажна сестра је
држала предавање на тему очувања здравља.
Детаљни извештај о здравственом стању ученика од стране лекара Дома здравља
школа добија на крају школске године.
2. ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
Током школексе године је анализирано безбедоносно стање ученика најчешће кроз
свакоднене разговоре са дежурним наставницима и евиденцијом која се води.
Ученици су поштовали Правилник о заштити безбедности ученика, поштују
одељенска правила која су довела до смањења конфликтних ситуација међу ученицима, и
обезбеђивање заштитне улоге школског спорта и спортских активности у школи.
Простор учионице у коме бораве ученици је безбедан, добро опремљен како
наставним средствима тако и паноима.
Дежурство наставника, видео надзор, присуство школског полицајца дошло је до
повећања безбедности ученика у школи. О безбедносној ситуацији ученика у школи
обавештавани су стручни органи школе и родитељи ученика на родитељским састанцима.
112
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере,
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, ученици су на часовима одељењског
старешине активно учествовали у бројним радионицама планираних у оквиру пројекта
Школа без насиља. Током радионица преношене су поруке о томе да се насиље не решава
насиљем, да се ученицима који трпе насиље мора пружити правовремена подршка и
помоћ, исто као и за ученике који насиље врше или су његови сведоци.
Ученици су током ових радионица научили да поштују себе и друге, да правилно
комуницирају , да треба помоћи другу када му је најпотребније, да права проистичу из
извршених обавеза, да поштују различитост – толеранција, да се ненасилно понашају и
негују другарство.
Кроз пројекат ''Школа без насиља'' прошли су ученици свих разреда, реализоване
су радионице планиране у оквиру пројекта «Школа без насиља», а са децом је обављен
разговор. Стиче се утисак да се у школи толеранција према насиљу смањила и да су сви
актери постали значајно мотивисани за препознавање, пријаву и реаговање на насиље.
Спроведена је анкета о насиљу у којој је учествовало 118 ученика од 2. до 8.
разреда. Резултати показују да је најзаспупљеније вербално насиље, истакли су места на
којима су најчешће били изложени насиљу, која је учесталост и на који начин је могуће
спречити. Предложи ће се наћи у плану заштите за наредну школску годину.
На часовима одељењских старешина посебна пажња је посвећена развијању
другарства, социјализације, колективизма, толеранције, позитивног и хуманог односа
према другима, што ће се наставити и убудуће.
Инспекторка Управе криминалистзичке полиције, Одељење за сузбијање
малолетничке деликвенције, одржала је у нашој школи сјајно предавање ученицима
седмог и осмог разреда у вези са ЕЛЕКТРОНСКИМ насиљем. Ђаци су били веома
заинтересовани и активно су учествовали све време, а много тога су и сазнали.
Радионице које су реализоване у оквиру одељењских заједница:
I разред
- Уа, неправда, радионица
- Шта је то добар друг
II разред
Правила за наш разред.
Испољавање емоција на ненасилан начин
III разред
Подсећамо се правила понашања у школи
Где су права,ту су и обавезе
Разговор о дружењу и понашању у школи
Како негујемо другарство
IV разред
Доносимо наша правила, радионица
Поштујемо различитост – толеранција, радионица
Права проистичу из извршених обавеза
Фер плеј утакмице
V разред
Наше понашање је одраз наше личности, радионица
Како савладати бес
113
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Спречио сам инцидент
VI разред
Наше понашање је одраз наше личности
Поштујући себе поштујем и друге
Спречио сам инцидент
VII разред
Правила понашања у одељењу
Бес и како га савладати
VIII разред
Развијање културе понашања
Конвенција о дечјим правима – радионица
Поштујући себе поштујем и друге
3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
У оквиру Пројекта професионалне оријентације на преласку у средњу школу у
осмом један и осмом два одељења реализоване су следеће активности :









ПО - фактори који утичу на избор средње школе;
Мрежа школа у Београду – конкурс;
Погрешни кораци о избору средње школе;
Самоспознаја и портфолио;
Радионица - „У свету врлина и вредности“;
ТПИ - тест професионалних интересовања, индивидуално сваки ученик,
обрађен и индивидуално саветовање и дати су предлози;
Коју школу желим да упишем и зашто и алтернатива школа;
Радионице „Самоспознаја – то сам ја“ и
Радионица „Професионална оријентација и договарање о начину рада“ 7.
разред
Активност ученика на овим часовима је била позитивна, радна, креативна,
инспиративна и ученици су били радознали.
Резултати тестирање (ТПИ) теста професионалне оријентације које је спроведено
у новембру, су представљени ученицима са којима је педагог школе обавио индив идуалне
разговоре . Након што су ученици упозанти са резултатима на тесту, упознати су и са
врстама школе које могу да упишу у складу са областима.
4. ПРОЈЕКАТ „ЉУДСКА ПРАВА НА ДЕЛУ“
У 2013. години основна школа ''Иван Гундулић'' се придружила Међунардоном
пројекту ''Људска права на делу'' чији иницијатори су били Министарство просвете и
спорта, Завод за школство Црне Горе, Савет Европе и Европски центар Вергеланд.
Желели смо да допринесемо бољем спровођењу и разумевању демократског
114
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
друштва и људских права и да унапредимо садржај предмета Грађанско васпитање; да
остваримо климу повереља и међусобно поштовања. Желели смо да стекнемо нова знања
и вештине које ће подићи компетенције наставника у овој области. Циљ пројекта је да
укључи и родитеље, локалну заједницу и невладине организације у спровођењу EDC/
HRE.
Анализом тренутног стања у нашој школи дошли смо до сазнања да кренемо од
почетка '' идући малим корацима'' без обзира што смо у оквиру нашег образовног процеса
уврстили пројекат ''Школа без насиља'', што имамо формиран и Вршњачки тим и Ђачки
парламент.
Желели смо да повећамо знање о вредностима, вештинама деловања и
компетенцијама које су орјентисане да оснаже младе људе, ојачају социјалну правду и
демократску слободу.
Очекивани исходи
Надамо се да ће овај пројекат бити подршка наставницима за практични рад са
ученицима. Размењујући искуства унапређиваћемо свест о EDC/HRE међу свим актерима
у школи : ученицима, наставницима и родитељима. А активна улога ученика ће допринети
бољој примени EDC/HRE у свакодневном животу.
Ко је био укључен
За припрему и спровођење пројекта био је одговоран тим од три представника:
директор школе Ана Цветковић Калмић, наставник Грађанског васпитања и Српског
језика Радмила Орељ и представник родитеља Љиљана Павловић.
У пројекту су учествовали одељењске старешине од 1. - 7. разреда, а посредно и сви
наставници у школи, родитељи и локална заједница.
Активности
 19.09.2013. Тим је упознао Наставничко веће са едукацијом тима на Летњој
Академији и презентован је пројекат.
 Упознавање и анализа литературе која ће се користити у пројекту презентована је
одељењским старешинама до краја септембра .
 У првој недељи октобра упознат је Савет родитеља са пројектом а Тим је одабрао
теме из приручника Compasito.
 Часови на одабране теме из приручника су држани једанпут недељно до 25.
децембра.
Наставничко веће јеупознато са утисцима и предлозима за будући рад- 29.децембра
Изабране радионице
• Тело знања.- за све узрасте
• Устав наше групе. – од 4. до 7. разреда.
• Везаних очију. – од 1. до 3. разреда.
• Дечаци не плачу. – Сви узрасти од 1 до 7. разреда
Сваки наставник је прилагодио свом одељењу ритам рада и материјал потребан за
115
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
извођење наведених радионица.
Коришћени матреијал:
 Compasito
Бирали смо радионице, следили упутства која су дата уз њих, прилагођавајући их
потребама сваког одељења.
Учествовала су сва одељења сем осмих разреда што укључује око 320 ученика и 14
одељењских старешина. То је узраст од 7 до 13 година.
Циљ пројекта је био да се повећа свест ученика и наставника о значају едукације у
области демократског грађанства и људских права.
Спроведене су две анкете међу ученицима и међу наставницима. Питања за
ученике су била:
1) Како сте се осећали приликом учешћа у радионицама? (за сваку радионицу
посебно)
2) Шта сте научили, увидели о себи и сопственом понашању?
3) Шта сте научили кроз активност којима сте се бавили?
4) Како можете искористити оно што сте научили?
5) Која вам се радионоца највише свидела и зашто?
Питања за наставнике:
1) Како су се активности одвијале?
2) Да ли су видљиве неке промене у понашању ученика?
3) Да ли су остварени поетављени образовни циљеви?
4) Како можете искористити оно што сте научили о темама којима су се радионице
бавиле?
У другом полугодишту реализоване су три радионице у млађим и старијим
разредима, ''Видим излаз без насиља'', ''Пловидба до Нове Земље'' и ''Гласајте корацима''.
Циљ прве радионице:
 да се подигне свест о окидачима насиља
 да се развију не насилни начини решавања конфликата
 да се покрене дискусија о разлозима за и против насиља
Циљ друге радионице:
 да се процени шта је од суштинског значаја за опстанак и развој
 да се раздвоје жеље о потреба
 да се повежу људске потребе са људским правима
Циљ треће радионице:
 да се продуби разумевања учешћа
 да се развију вештине слушања
 да се развију дискусија и расправа
После спроведене анкете установљено је да су сви циљеви остварени са закључком
да су теорију схватили али у пракси понекад одступају од наученог. Сви ученици се слажу
да су им радионице врло занимљиве и са задовољством узимају учешће у њима. На
питање ''Како можете унапредити или искористити оно што сте научили о темема о којима
су се радионице бавиле?'' већина је одговорила, да се у одређеним ситуацијама подсете
116
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
начина решавања проблема без насиља. Велики број анкетираних ученика сматра да су се
односи међу њима знатно поправили после одржаних радионица.
Пошто је циљ пројекта да се повећа свест ученика и наставника о значају
едукације у области демократског грађанства и људских права, сматрамо да смо
велики део задатка испунили и да ће будућим радионицама и ученици и наставници
приступити са радошћу.
Радионице су рађене од првог до седмог разреда. А у току следеће године ће се
придружити и осми разред с тим што би ритам одржавања радионица изгледао овако: из
разлога што је школа поред овог пројекта укључена и у пројекат ''Школа без насиља'',
радионице ће се смењивати сваког месеца ( с тим што је реализација неких радионица
предвиђена да траје дуже од једног школског часа ).
Координатор тима за спровођење пројекта
„Људска права на делу“
Радмила Орељ
IХ РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада стално стручно
усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивање нивоа
постигнућа ученика. Потребе и приоритете установа планира на основу резултата
самовредновања квалитета рада установе, личних приоритета наставника и стручних
сарадника, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа.
Стално стручно усавршавање остварује се :
 Угледним часовима са дискусијом и анализом,
 Излагањем програма и семинара на састанцима стручних већа са обавезном
дискусијом и анализим,
 Остваривањем пројеката, истраживања,
 Похађањем акредитованих семинара који се налазе у Катакогу
 Разним активностима које организује Министарство- стручни скупови, зимске
школе, програме обуке...
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника,
васпiтача и стручних сарадника, уноси новине у стручно усавршавање запослениху
просвети. Поред 100 бодова, које смо до сада морали да сакупимо, за 5 година, учешћем
на семинарима, стручним скуповима, сада, поред осталих измена, имамо и обавезу
стручног усавршавања у установи, у трајању од 44 сата (изведено из решења о 40-то
часовној радној недењи, за запослене са 100% радног ангажовања).
117
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
На нивоу школе планирано је да се одржи 37 угледних часова , а од тога је
реализовано 28, док 9 угледних часова није рализовано.
Реализована су три угледна часа која нису планирана . Поводом Светког дана планете
земље 22.априла, Одељенско веће другог разреда је на рекреативној настави 25.4.2014.
године одржало ТЕМАТСКИ ДАН ,,САЧУВАЈМО ПЛАНЕТУ у оквиру 6 часова (српски
језик, математика, свет око нас, физичко васпитање, чувари природе и еколошка секција) .
Планом стручног усавршавања предвиђено је да се
којих је реализовано 8, док 10 предавања није реализовано.
реализује 18 предавање, од
Планиране угледне часове нису одржали : Дејан Ђорђевић, Лидија Булатовић ,
Драгица Карлица, Мирјана Матић, Александра Тасић, Горгина Тешић , док је Милица
Радуловић од три планирана часа одржала два, а Иван Ћирић и Нада Ного од планирана
два часа одржали пo један час.
Наставници су углавном образложили разлоге због којих нису реализовали угледне
часове.
Стручно усавршавање у установи
Врста
стручног
усавршавања
Пројекат
Предавање
Пројекат
Угледан час
Предавање
Угледни час
Семинар
Предавање
Угледан час
Време
реализа
ције
Облик
Ниво
Реалозатор/и
Људска права на делу
19.09.
2013.
Излагање са
семинара
Наставни
чко веће
Пројекат рециклаже
,,Био једном један змај“
Мартаприл
Писани
документ,
скулптура
ОЗ
2.разред
Ана Цветковић
Калмић,
Радмила Орељ
Александра
Станишић
Александра
Васиљевић
Физичке и хемијске
промене
Карактеристике
интерактивних метода у
настави
Посматрање ћелија
луковица под
микроскопом
Наставник као креатор
климе у одељењу
02.10.
2013.
07.10.
2013.
Дечији инструменти у
настави музичке
културе у млађим
разредима
Упоређивање бројева
од 1 до 5
29.10.
2013.
предавање
14.11.
2013.
презентација
Teма
09.10.
2013.
предавање
ОЗ 7.
разреда
Наставни
чко веће
Предавање
ОЗ 5.
разреда
презентација
19.10.
2013.
Мирјана Стојић
Весна Нерић
Наставни
чко веће
Дејан Станковић,
Душица Малинић,
Миља Вујачић
Стручни
актив
учитеља
Александра
Тасић Адамовић
предавање
118
Марија Шоргић
ОЗ 1.
разреда
Нада Ного
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Угледан час
Предавање
Угледан час
Предавање
Угледан час
Предавање
Угледан час
Површина правилне
тростране призме
„Музички инструменти
у настави музичке
културе у настави
млађих разреда“
Сабирање и одузимање
до 5
Музички квиз као
начин вредновања
успеха ученика у
настави муз. кул.
Многоугао. Основни
елементи. Број
дијагонала.
Мотивација ученика за
учење
Упоређивање углова
18.11.
2013.
19.11.
2013.
презентација
презентација
ОЗ 8.
разреда
Актив
учитеља
Милица
Радуловић
Александра
Тасић Адамовић
ОЗ 1.
разреда
Стручни
актив
учитеља
Вања
Анђелковић
Александра
Тасић Адамовић
28.11.
2013.
презентација
3.12.
2013.
предавање
9.12.
2013.
презентација
ОЗ 7.
разреда
Милица
Радуловић
10.12.
2013.
12.12.
2013.
12.12.
2013.
предавање
Мирјана Стојић
презентација
Наставни
чко веће
ОЗ 5. раз.
презентација
ОЗ 3. раз.
Гроздана
Павићевић
презентација
ОЗ 5. раз.
Радмила Орељ
А. Станишић
А.Васиљевић
С. Шкеровић
С. Раичевић
Угледан час
Различити облици
кретања
Угледан час
(српски језик)
Капетан Џон Пиплфокс
24.12.
2013.
Предавање
Одељенске заједнице и
инструменти за рад у
25.12.
2013.
Предавање
презентација
Актив
учитеља
02.
2014.
27.02.
2014.
2.
2014.
2.
2014.
презентација
ОЗ
презентација
презентација
ОЗ 5.
разреда
ОЗ
презентација
ОЗ
19.2.
2014.
24.2.
2014.
19.03.
2014.
19.03.
2014.
11.04.
2014.
презентација
OЗ 7-1
презентација
ОЗ 7-1
презентација
ОЗ 8.
разреда
ОЗ 1.
разреда
ОЗ 8.
разреда
Весна Васић
Друго полугодиште
Угледан час
(хемија)
Угледан час
(географија)
Угледан час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледан час
(географија)
Угледан час
Угледан час
Нафта
Вулканизам и
земљотреси
Упознајмо се са
Москвом
,,Српска револуција
на београдским
улицама“
,,Четворотактни
бензински мотори“
Двотактни
бензински мотори“
Туризам Србије
Свет око нас
„Материјали“
Богаћење речника
119
презентација
презентација
Миладинка
Ћосић
Драгана Зувић
Наташа
Тришић
Весна Бојичић
Нада
Миливојевић
Јова
Веселиновић
Душица
Видановић
Вања
Анђелковић
Сузана
Кићановић
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Предавање
Форум театар
Угледан час
(лик. култура)
Угледан час
Надреализам
Богаћење речника
Угледан час
Боје
Предавање
,,Коришћење
обновљивих и
необновљивих
ресурса“
Трагови у води и
Уштеда воде
Колико познајемо
Немачку?
Предавање
Угледан час
(немачки
језик)
Угледан час
(Информатика
и рачунарство
Предавање
Угледни час
ТЕМАТСКИ
ДАН
3.04.
2014.
10.04.
2014.
11.04.
2014.
29.04.
2014.
15.4.
2014.
предавање
предавање
презентација
предавање
предавање
предавање
Наставничко
веће
ОЗ 8.
разреда
ОЗ 8.
разреда
ОЗ 4.
разреда
ОЗ
Сузана
Кићановић
Александар
Загорац
Сузана
Кићановић
Jасмина
Мијаиловић
Драгана Зувић
Весна Нерић
08.05.
2014.
презентација
ОЗ 4.
разреда
7 разред
Интерактивна
графика
29.5.
2014.
презентација
7 разред
Дејан
Ђорђевић
Превенција и
збрињавање
деформитета код
деце и омладине
Физичко васпитање
6.
2014.
презентација
Актив
учитеља
Дајана Тркуља
презентација
ОЗ 6.раз
Иван Ћирић
5.6.
2014.
САЧУВАЈМО
ПЛАНЕТУ –
22.АПРИЛ
ДАН ПЛАНЕТЕ
25.4.
2014.
Презентације
Сандра
Онимус
С. Шкеровић
С. Раичевић
А.Станишић
А.Васиљевић
Стручно усавршавање ван установе
Стручним усавршавањем ван установе обухваћена су 33 наставника.
У школи је реализован семинар за све наставнике и стручне сараднике на тему
„Наставник као креатор климе у одељењу“ из компетенције 3, односно компетенције за
подршку развоја личности ученика и приоритета 4 – комуникацијске вештине и
приоритета 5 – учење да се учи и развијање мотивације да се учи.
За све наставнике и стручне сараднике у школи су 25.августа односно 27. августа
организовани и семинари (1.део)„НТЦ систем учења“ (К2,П5,6) и семинар
„Диференцирана настава“ (К3;П8). Други део семинара НТЦ систем учења организоваће
се у септембру, а после тога је предвиђен и период од 3 месеца за on line консултације.
120
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Име и
презиме
наставника
Сузана
Раичевић
Александра
Станишић
Назив стручног усавршавања
Време
реализа
ције
Наставник као креатор
климе у одељењу
Одељенске заједнице и
инструменти за рад
одељенског старешине
Савремени приступ
планирању у настави
Законски оквир који
регулише образовноваспитни систем, Лични
план проф. развоја
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника“
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Диференцирана настава
19.10.
2013.
25.6.
2014.
Наставник као креатор
климе у одељењу
Одељенске заједнице и
инструменти за рад
одељенског старешине
Савремени приступ
планирању у настави
Законски оквир који
регулише образовноваспитни систем,
Лични план проф. развоја
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Презентација уџбеника
издавачке куће Логос
Презентација уџбеника
ИК Креативни центар
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Начин
учествовања
Број
сати
Облик
стручног
усавршавања
присуство
присуство
8
12
семинар
семинар
12.6.
2014.
8.2.
2014.
присуство
8
присуство
6
8.2.
2014.
Организовање
присуство
8
Зимски
сусрети
учитеља
Србије
19.2.
2014.
27.8.
2014.
19.10.
2013.
25.6.
2014.
присуство
3
Презентација
уџбеника
присуство
8
семинар
присуство
присуство
8
12
семинар
12.6.
2014.
8.2.
2014.
присуство
8
Организовање
присуство
6
присуство
3
присуство
3
присуство
3
присуство
16+
4
8
19.2.
2014.
9.12.
2013.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
121
Стручна
трибина
Стручна
трибина
семинар
присуство
Стручна
трибина
Стручна
трибина
Презентација
уџбеника
Презентација
уџбеника
Презентација
уџбеника
семинар
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Александра
Васиљевић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Одељенске заједнице и
инструменти за рад
одељенског старешине
Савремени приступ
планирању у настави
Законски оквир који
регулише образовноваспитни систем,
Лични план проф. развоја
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Презентација уџбеника
издавачке куће Логос
Презентација уџбеника
ИК Креативни центар
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Лидија
Булатовић
Савремени приступ
планирању у настави
Законски оквир који
регулише образовноваспитни систем, Лични
план проф. развоја
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника, К“, П6
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Нада
Ного
Мирјана
Матић
Драгица
Карлица
Наставник као креатор
климе у одељењу
Наставник као креатор
климе у одељењу
Наставник као креатор
климе у одељењу
19.10.
2013.
25.6.
2014.
12.6.
2014.
8.2.
2014.
19.2.
2014.
9.12.
2013.
присуство
8
присуство
12
семинар
семинар
присуство
8
Стручна
трибина
Стручна
трибина
Организовање
присуство
6
присуство
3
присуство
3
присуство
3
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
Стручна
трибина
Стручна
трибина
Презентација
уџбеника
Презентација
уџбеника
Презентација
уџбеника
25.8.
2014.
27.8.
2014.
12.6.
2014.
8.2.
2014.
присуство
8
Организовање
присуство
6
8.2.
2014.
Организовање
присуство
8
Зимски
сусрети
учитеља
Србије
19.2.
2014.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
19.10.
2013.
19.10.
2013.
19.10.
2013.
присуство
3
Презентација
уџбеника
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
присуство
8
семинар
присуство
присуство
8
8
семинар
семинар
122
семинар
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Светлана
Шкеровић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Одељенске заједнице и
инструменти за рад
одељенског старешине
Савремени приступ
планирању у настави
Законски оквир који
регулише образовноваспитни систем, Лични
план проф.развоја
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника“
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Педагошко метод Марије
Монтерори и његова
примена у васпитнообразовном раду
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Дајана
Тркуља
,,Превенција и
збрињавање деформитета
код деце“
,,Примена креативне
драме у настави
математике“
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника, К“, П6
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Наставник као креатор
климе у одељењу
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
19.10.
2013.
присуство
8
семинар
12
семинар
присуство
8
Стручна
трибина
Стручна
трибина
25.6.
2014.
12.6.
2014.
8.2.
2014.
присуство
Организовање
присуство
6
8.2.
2014.
Организовање
присуство
8
Зимски
сусрети
учитеља
Србије
19.2.
2014.
31.5.1.6.2014
присуство
3
Презентација
уџбеника
присуство
12
Семинар
25.8.
2014.
27.8.
2014.
30.11.
-1.12.
2013.
26.3.
2014.
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
присуство
12
Семинар
8.2.
2014.
Организовање
присуство
8
19.2.
2014.
19.10.
2013.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
3
присуство
8
Зимски
сусрети
учитеља
Србије
Презентациј
а уџбеника
семинар
присуство
16+
4
8
123
семинар
присуство
присуство
семинар
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника“
Наставник као креатор
Вања
климе у одељењу
Анђелковић Анализа примене
уџбеника у настави за
основну школу
Педагошко метод Марије
Монтерори и његова
примена у васпитнообразовном раду
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Гроздана
Павићевић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Одељенске заједнице и
инструменти за рад
одељенског старешине
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Клет“
Презентација уџбеника
ИК Креативни центар
Презентација уџбеника
издавачке куће ,,Едука“
Здрави стилови животаСпортске активности
Здрави стилови животаКултура живљења-,,Умеће
комуникације“
Годишња скупштина
ДУБ-а
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
8.2.
2014.
Организовање
присуство
8
19.10.
2013.
30.1.
2014.
присуство
8
Присуство и
учешће
2
резентација
уџбеника
31.5.1.6.2014
присуство
12
Семинар
25.8.
2014.
27.8.
2014.
19.10.
2013
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
присуство
8
семинар
25.6.
2014.
8.2.
2014.
присуство
12
семинар
Организовање
присуство
8
Зимски
сусрети
учитеља
Србије
присуство
3
присуство
2
присуство
1
Презентација
уџбеника
Презентација
уџбеника
Презентација
уџбеника
29.10.
2013.
20.3.
2014.
присуство
6
присуство
6
20.3.
2014.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
19.2.
2014.
124
присуство
присуство
16+
4
8
Зимски
сусрети
учитеља
Србије
семинар
семинар
Стручна
трибина
Стручна
трибина
семинар
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Нада
Бунчић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Матем. трибина за учитеље
1.дељење бројем 6
2.припрема ученика за
такмичење
Матем. трибина за учитеље
1.Фигура једна-намена
много
Матем. трибина за учитеље
1.Мерења
2.Математички квиз
Зимски сусрети учитеља
,,Јачање професионалних
компетенција просветних
радника“
19.10.
2013.
10.12.
2013.
присуство
8
семинар
присуство
2
Стручна
трибина
8.10.
2013.
присуство
2
Стручна
трибина
11.02.
2014.
присуство
2
Стручна
трибина
8.2.
2014.
Организовање
присуство
8
Зимски сусрети
учитеља Србије
Менса НТЦ систем учења
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
26-27. 02.
2013
Присуство
16
1.2.
2014.
Присуство
1
дан
Диференцирана настава
Радмила
Орељ
Употреба говорних
технологија као
асистивних технологија у
инклузивном образовању
Каква питање воде до
знања
Испитивање ставова
наставника о предлогу
ревидираних стандарда за
крај основног образовања
Општинско такмичењекњижевна олимпијада
Општинско такмичењеграматика
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Компетенције
Весна
Васић
Mотивисање и развијање
интересовања за учење
математике
Презентација уџбеника
Креативног центра
Диференцирана настава
дискусија
пројекат
Учешће
Такмичење
Учешће
такмичење
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
10.05.
2014.
присуство
25. 05.
2014.
присуство
16+
4
8
125
семинар
семинар
присуство
семинар
присуство
27.8.
2014.
семинар
присуство
презентација
8
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Сузана
Кићановић
Републички зимски
семинар
Каква питање воде до
знања
Драмска едукација за
интеркултурално учење
Драма и образовни систем
Дискусија о
међупредметним
компетенцијама
Диференцирана настава
Милица
Радуловић
Јасмина
Мијаиловић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Наставник као креатор
климе у одељењу
The English book
,,Innovations in English
Language Teaching“
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Дејан
Ђорђевић
Наставник као креатор
климе у одељењу
The English book
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Наташа
Тришић
,,Дистанционе технике у
изучавању руског језика“
Комуникативни приступ и
савремене методе рада са
текстом у настави руског
језика
,,Зимска школа : Семинар за
стручно усавршавање наст. и
проф. руског језика“
Диференцирана настава
присуство
18
семинар
Присуство
1
дан
36
пројекат
2
радионица
2
дискусија
присуство
8
семинар
присуство
8
семинар
присуство
8
семинар
Присуство
1
Конференциј
а
трибина
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
19.10.
2013.
Новемб.
2013.
присуство
8
семинар
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
Септембар
16-18.1.
2014.
1.2.
2014.
Март
2014.
28.4.
2014.
26.5.
2014.
27.8.
2014.
19.10.
2013.
19.10.
2013.
Новемб.
2013.
Фебруар
2014.
Радионице,
групни и
индивидуални
рад
Присуство,
радионица
дискусија
присуство
семинар
Конференција
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
присуство
6
присуство
8
СеминарРуски дом
семинар
Јануар
2014.
присуство
16
семинар
27.8.
2014.
присуство
8
семинар
2013.
Новембар
2013.
126
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Сандра
Онимус
Наставник као креатор
климе у одељењу
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Весна
Нерић
,,Компетенције
наставника за примену
нове парадигме учења“
Водич за час одељенског
старешине
Унапређење наставе
биологије у основној
школи
Пракса и прописи
19.10.
2013.
присуство
8
семинар
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
присуство
16
Семинар
присуство
24
Обука семинар
присуство
8
присуство
8
16
27.10.201
4.
Обука за примену
образовних стандарда у
реализацији завршних
испита у основном
образовања
Настава у облаку
24
Присуство
20
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
Стогодишњица Првог
светског рата-нова
истраживања и дилеме
историографији и настава
историје
1.2.
2014.
присуство
10
семинар
Диференцирана настава
27.8.
2014.
19.10.
2013.
9-10.
2014.
12.4.
2014.
27.4.
2014.
присуство
8
семинар
присуство
8
семинар
присуство
8
семинар
присуство
8
семинар
присуство
семинар
25.8.
2014.
присуство
1
дан
16+
4
8
Диференцирана настава
Драгана
Зувић
присуство
присуство
Sald stress and pigments in
species A.Undulatum and
Polytrichum formosum
Менса НТЦ систем учења
Весна
Бојичић
семинар
Наставник као креатор
климе у одељењу
Елементарне непогоде и
настава географије
Азбука средње школе и
породице
Географија и животна
средина
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
10.-15.2.
2014
30-31.5.
2014.
27.8.2014.
127
присуство
Интернет
семинар
семинар
семинар
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Марија
Шоргић
Душица
Видановић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Диференцирана настава
присуство
присуство
8
8
семинар
семинар
присуство
1
Стручни
скуп
Портфолио запослених у
образовању –фактор
професионалног развоја
Умеће комуникације-како
да говоримо и слушамо да
би ученици хтели да нас
чују и разговарају са нама
Географија и животна
средина
7-9.
2014.
присуство
20
семинар
27.4.2014
.
присуство
1
дан10п
семинар
Неорганска хемија под
лупом
22-24.11.
2013.
24
семинар
Добра припрема за часуспешан час
15.1010.11.
2013
24
Интернет
семинар
Водич за час одељенског
старешине
15.1110.12.
2013.
Присуство и
рад на изради
сценарија
Рад у групи
алализа,
израда
сценарија
Рад у групи,
алализа,
израда
сценарија
слушалац
24
Интернет
семинар
2
предавање
15-17.1.
2014.
26.4.
2014.
присуство
24
семинар
присуство
24
семинар
14.6.
2014.
16-18.6.
2014.
присуство
8
семинар
надгледање
12
присуство
присуство
16+
4
8
Завршни
испит
семинар
присуство
8
Миладинка
Ћосић
Методологија писања
научно-истраживачког
рада
Нове тенденције у
железничком саобраћају
Мотивисање професора и
ученика у циљу
унапређења образовног
процеса у средњим
Александар школама
Загорац
Управљање стресом и
стресним ситуацијама
Супервизор
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Горгина
Тешић
19.10.
2013.
27.8.
2014.
16.12.
2013.
Диференцирана настава
17.5.
2014.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
27.8.
2014.
128
семинар
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Дејан
Ранић
Наставник као креатор
климе у одељењу
Анализа примене у
настави уџбеника за
основну школу
Комуникационе вештине
и међуљудски односи у
школи
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Иван
Ћирић
Александра
Тасић
Адамовић
19.10.
2013.
7.2.
2014.
присуство
присуство
8
3
семинар
презентација
14.6.
2014.
присуство
8
семинар
25.8.
2014.
27.8.
2014.
2627.10.
2013.
присуство
16+
4
8
семинар
16
Семинар
присуство
8
Семинар
Вођење
практичног
дела
семинара.
присуство
15
семинар
16+
4
семинар
присуство
присуство
8
16
Присуство
24
семинар
Интернет
семинар
Интернет
семинар
присуство
1
трибина
присуство
32
обука
надгледање
12
Завршни
испит
семинар
Употреба говорних
технологија као
асистивних технологија у
инклузивном образовању
Искуства наставне праксе
30.11.
физичког васпитања у
2013.
раду са децом са
сметњама у развоју
примењива у инклузивном
образовању.
Час телесног вежбања као
13-14.
основни оперативни облик 12. 2013
наставе физичког
васпитања-трећи део.
Менса-НТЦ систем учења
25.8.
2014.
Наставник као креатор
19.10.
климе у одељењу
2013
Мултимедија као покретач 21-30.4.
активног учења
2014.
Блог, твитер и фејс у
15.3настави
10.4.
2014.
Каква питања воде до
1.2.2014.
знања
Обука за менторе
5-6.4.
2014
14-15.6.
2014.
Супервизија
16-18.6.
2014.
Диференцирана настава
27.8.
2014.
129
присуство
присуство
присуство
семинар
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Нада
Наставник као креатор
климе у одељењу
Менса НТЦ систем учења
Миливојевић
Диференцирана настава
Наставник као креатор
климе у одељењу
Каква питања воде до
Јагода
знања
Бранковић
Милановић Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
Јелена
Милић
Педагошко метод Марије
Монтерори и његова
примена у васпитнообразовном раду
Менса НТЦ систем учења
Диференцирана настава
19.10.
2013.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
19.10.
2013.
1.02.
2014.
25.8.
2014.
27.8.
2014.
31.5.1.6.
2014
25.8.
2014.
27.8.
2014.
присуство
присуство
Семинар
семинар
присуство
8
16+
4
8
присуство
8
семинар
присуство
4
семинар
присуство
семинар
присуство
16+
4
8
присуство
12
Семинар
присуство
16+
4
8
семинар
присуство
семинар
семинар
семинар
На свакоме од нас је да извшимо процену својих професионалних афинитета,
професионалних недостатака које желимо да унапредимо и времена које можемо да
издвојимо.Из реализованих облика стручног усавршавања можемо закључити да су
области стручног усавршавања биле разноврсне. Стручним усавршавањем унапређене су
све 4 компетенције, највише К1 ( 58%), К2 (29%), К3(47%), К4(20%).
Потребе и приоритете за наредну школску 2014-2015.годину установа ће да планира на
основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних приоритета наставника
и стручних сарадника, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа.
У следећој школској години очекујемо активирање оних који до сада нису били
реализатори облика стручног усавршавања и наставак стручног усавршавања.
2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Током школске 2013/14. године остварена је сарадња са великим бројем културних
и јавних институција.
Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног
крста и „Пријатељи деце“ Нови Београд .
Веома је добра сарадња са предшколском установом „11.април“ и Дечјим
вртићима „Петлић“ и „Срећко“. У току године било је организовано неколико сусрета са
предшколцима и то: креативне радионице, музички концерт, јавни часови и приредбе.
130
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Сјајну сарадњу имамо са Mc Donald's-ом. У току године свако одељење млађих
разреда има прилику да учествује у активностима које та кућа организује , а за то буду и
награђени.
Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу , Општином Нови
Београд и Министарством просвете, Социјалном службом, Домом здравља Нови Београд и
МУП-ом Нови Београд.
Реализована је и традиционално добра сарадња са Градском библиотеком и
библиотеком „Вук Караџић“, као и са Филолошким факултетом у Београду - катедра за
српски језик и Филозофским факултетом - студенти са групе педагогије . Сваке године
долазе нам на праксу и студенти Учитељског факултета.
3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
И ове школске године је остварена добра сарадња са родитељима и посебно са
члановима Савета родитеља. Сарадња се односила на давање информација у вези
напредовања ученика, о њиховим резултатима, а посебно су обављани саветодавни
разговори са родитељима ученика који имају потешкоће у учењу.
Чланови Тима за сарадњу са родитељима школе редовно су присуствовали
састанцима Савета родитеља. У школској 2013/2014. години одржана су шест састанка
Савета родитеља.
Родитељи су били обавештени о акцији „Чишћење школског дворишта“ где су имали
прилику да учествују заједно са децом. Међутим одазив родитеља је био мали.
Спроведена је анкета за родитеље на тему „Сарадња школе са породицом“.
Резултати ове анкете су показали да су родитељи задовољни сарадњом школе, наставника,
разредних старешинама и стручних сарадника.
Педагог школе је организовао стручна предавања на родитељском састанцима и
Савету родитеља на теме: „Подршка родитељима ученика првог разреда“ и „Како помоћи
детету у школи“. Није одржано предавање на тему „Моје дете је четврти разред“ због
одлазка у пензију педагога школе ( предавање је планирано за април месец).
Сваког месеца су била организована Отворена врата и родитељи су се одазивали у
великом броју.
Родитељи су упознати са могућношћу организовања Отвореног дана школе када
могу да присуствују настави, али у току године ниједан родитељ није исказао жељу да
присуствује наставном процесу.
Поред редовних хуманитарних акција (Свратиште „ Деца улице“), родитељи су
били укључени и у ванредовне хуманитарне акције због полава које су катасрофално
погодиле делове наше државе. Помоћ се прикупљала у флашираној води за пиће,
средствима за хигијену, конзервама...Такође у школи је организована и хуманитарна
акција „Мост од срца“ у циљу прикупљања новчане помоћи за обнову моста у Трешњици
који је страдао као последица катасрофалне поплаве.
Родитељи су били укључени у вредновање рада школе. Тим за вредновање је
обавио разговор са по два родитеља из сваког одељења (по једног представника Савета
родитеља из сваког одељења и по једног родитеља кога су они изабрали по броју ученика
у дневнику образовно – васпитног рада). На основу разговора обављеног са родитељима
131
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
тим за вредновање квалитета рада школе је мишљења (усменог) да су родитељи ученика
наше школе добри сарадници, да су благонаклони и спремни за учешће и сарадњу у
разним активностима школе
Критички осврт на реализацију и предлог мера за унапређење рада
Упраћењуирешавањусвихпитања образовногваспитноградаучениканеопходанјесталниконтактсародитељима и већа укљученост
родитеља у целокупни живот школе. Мере за унапређење рада тима за сарадњу са
родитељима су:
 Испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање у поједине
облике рада школе (секције, предавања, посете и сл.) и партиципација у свим
сегментима рада установе
 Пружање помоћи родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и
понашању
 Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и злостављања и
другим документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу
представљања корака и начина поступања установе
 Прикупљање релевантних података од родитеља значајних за упознавање и
праћење развоја ученика
 Информисање Савета родитеља о правдању изостанака ученика (у циљу смањења
превеликог броја оправданих часова)
 Анкетирање родитеља, односно старатеља у складу са потребама школе
 Организовањем Отвореног дана школе сваког месеца када родитељи, односно
старатељи могу да присуствују образовно -васпитном раду
Драгана Зувић
4. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА
Тим за маркетинг је у првом полугодишту одржао три састанка на којима је и
присуствовала и директорка школе .
На првом сатанку утврћен је и ураћен Програм школског маркетинга за 2013/2014
годину.
На основу програма у септембру месецу реализован је упис ученика у први разред, уз
пригодан програм ученика млаћих разреда.
На паноима у холу школе објављена су имена ученика који су у предходној школској
години постигли одличан успех, као и успех на школским такмичењима у предходној
години.
Израђен је и подељен материјал са кућним редом школе за ученике првог разреда.
У новембру месецу поводом Дана детета и Дечје недеље постављена је изложба радова, и
реализована настава “ Замена улога –ученик наставник”, где су ученици одржали по један
час из сваког предмета.
132
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
На другом састанку договорен је и прослеђен захтев фирми АLMAQVATTRO за
закуп рекламног простора на билборду, а поводом уписа ученика у први разред.
У изради садржаја билборда задужени су наставници српског језика, ликовне културе као
и остали чланови колектива.
На трећем састанку договорено је да се упути захтев за донацију ЈКП”Зеленило
Београд” за уређење школског дворишта, како би ученицима био пријатнији и безбеднији
боравак.
Организована је прослава Нове године за млађе и старије ученике.
У другом полугодишту су реализоване следеће акције:
Билборд за упис ученика је постављен, а организована су и Отворена врата заа родитеље у
децу, будућих првака. Наставници су тим поводом са млађим и старијим узрастима
организовали пригодне радионице.
Захтев за уређење школског дворишта прослеђен ЈКП“ Зеленилу“ је нажалост
одбијен.
На четвртом сатанку договорене су активности поводом Дана школе, као и уређење
паноа са успесима ученика постигнутих на школским такмичењима.
Због новонастале ситуације изазване катастрофалним поплавама прослава Дана
школе се није одржала, самим тим и планиране активности нису спроведене.
Панои са постигнутим резултатима са општинских, градских и реубличких такмичења
ученика су урађени и изложени у холу школе.
На крају школске године прихваћена је акција нашег прослављеног кошаркаша
Душана Кецмана да као бивши ученик наше школе, организује са ученицима“ Час
кошарке“ а у циљу проналажења кошаркашких талената.
Овом часу је присуствовало и узело учешћа око 40 ученика од 4-7 разреда.
Ученици су својим учешћем за свој труд од стране Душана Кецмана награђени мајицама и
качкетима .
Све ове активности и успеси ученика су редовно објављивани на сајту школе,
паноима у холу школе и у школском часопису. На сајту су оглашаване све потребне
информације везане за упис првака као и за упис ученика у средње школе; постављ ене су
збирке задатака за завршни испит; водич за избор занимања; пројекат „Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу“; распореди часова за млађе и старије разреде;
распореди контролних и писмених задатака; фотографије са екскурзија; документаци јаГодишњи план рада школе, Извештај о раду школе; ажурно су се постављале Јавне
набавке; редовно је вођен летопис школе.
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РАДТИМА ЗА МАРКЕТИНГ:
Тим за школски маркетинг је већи део планираних активности за школску
2013/2014 годину уз помоћ директорке школе и чланова колектива успео да реализује.
Активности које нису реализоване су наведене у извештају као и разлог њихове не
реализације.
Координатори тима за школски маркетинг и ажурирање сајта
Иван Ћирић, Дајана Тркуља
133
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Х ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И
ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Годишњи план рада школе сачињени је у складу са прописима.
Структура и садржај омогућили су синхронизовано и конкретно остваривање планираних
активности без стихијности и импровизације у раду.
Елементи школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе међусобно
су усклађени.
Остваривање програмских задатака праћено је током године: самоконтролом свих
запослених, увидом у педагошку документацију и рад задужених наставника, педагога
(психолога од априла текуће године) и директора,анализом реализације садржаја програма
на нивоу стручнихоргана школе и подношењем извештаја .
На основу праћења и из извештаја произлази да су успешно обављене св е планом
предвиђене активности везане за реализацију образовно-васпитног рада школе.
Тим за спољашње вредновање рада школе анализирао је Годишњи план рада
школе. Констатовано је да су сви стандарди остварени и да су Школски програм,
Годишњи план и Извештај о раду школе урађени у складу са прописима, да су документа
прегледна и информативна, али да не осликавају у довољној мери специфичности рада
школе.
Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у текућој
школској години што је добар начин планирања. Међутим, задаци нису у потпуности
операционализовани кроз различите планове рада.
Планови стручних органа школе нису међусобно усаглашени, немају довољно
планираних стручних тема и дискусија као и међусобних посета часова, док посебни
програми васпитног рада не уважавају у довољној мери конкретне и специфичне услове
рада школе.
Годишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, али
извештаји о реализованим активностима не садрже критички осврт, што није добра
основа за планирање у следећој школској години.
Годишњи план рада школе није усмерен на задовољавање потреба ученика и није
прилагођен специфичностима одељења.
На основу анализе Извештаја тима за спољашње вредновање предузете су мере
за отклањање уочених слабости.
Годишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичким освртом и
предложене су мере за унапређивање рада.
Годишњи планови стручних, руководећих и управних органа школе ће бити
међусобно усаглашени и садржаће више стручних тема и дискусија, међусобних посета
часова и других облика хоризонталног учења наставника.
134
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Београд -Годишњи извештај о раду школе 2013/14.
Из свих извештаја о раду у претходној години извучене су мере за унапређивање
рада којима је допуњен Годишњи план рада за следећу школски годину.
Нови Београд,
12. 09. 2014.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Ана Цветковић Калмић
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Иван Ћирић
____________________________
_______________________________
135
Download

Годишњи извештај о раду Школе у школској 2013/2014. години