Годишњи план рада
2013/14
САДРЖАЈ:
1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ………………………………………………………4
1. 1 Полазне основе предшколског програма.........................................................4
1. 2 Циљеви и задаци функционисања Установе у
програмској 2013/14години ………………………………………………………..6
2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ……………………………………………………………..…….7
2. 1Стање и развијеност Установе…………………………………………………..…7
2. 2 Објекти Установе …………………………………………………………………....7
2. 2. 1 Простор за припрему хране...............................................................................7
2. 3 Инвестициона улагања по објекатима………………………………………….…8
2. 4 Стање опремљености………………………………………………………………..9
3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ.........................................10
3. 1 Целодневни и полудневни боравак……………………………………………...10
3. 2 Подаци о броју уписане деце за радну 2013/14 годину………………………10
3. 3 Радно време Установе и распоред дневних активности…………………….11
3. 4 Радно време и структура радног времена запослених…………………...…..11
3. 5 Преглед запослених према профилима стручности…………………...……...15
4. ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ .......................17
-ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ-:
4.1 М О Н Т Е С О Р И ПРОГРАМ и РАД СА НАДАРЕНОМ ДЕЦОМ ..…..…....17
4. 1. 1 План увођења преузетог и прилагођеног Монтесори Програма…………..………31
4. 2 Облик рада по МОДЕЛУ „А“……………………………………………..…………31
4. 3 Облик рада по Моделу „Б“ ……………………………………………………....32
4. 4 Програм неге и васпитања деце узраста до три године................................33
4. 4. 1 „Заједно у адаптацију......................................................................................34
4. 5 Васпитно образовни рад на узрасту од три године до укључивања у
програм припреме за школу………………………………………………………..37
4. 5. 1 “Заједно у решавању конфликата “…………………………..……………...…..39
4. 5. 2 „ Луткарска радионица“ ………………………………………………………....40
1
Годишњи план рада
2013/14
4. 6 Припремни предшколски програм ……………………………………………….41
4. 6. 1“Заједно у припреми за полазак у школу “..………………………………...………43
4. 7 План одмора и рекреације…………………………………………………...…….43
4. 8 План неге и заштите деце. ……………………………………………………..….44
5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТУЧНИХ ОРГАНА.........................46
5. 1 План рада педагошког колегијума………………………………………………..46
5. 2 План рада васпитно-образовног већа……………………………………………47
5. 3 План рада актива медицинских сестара-васпитача…………………………...48
5. 4 План рада актива васпитача……………………………………………………....49
5.4.1 План рада актива васпитача предшколских група.............................................49
5.4.2 План рада актива васпитача млађих , средњих и старијих група........................50
5. 5 План рада „Тима главних васпитача“…………………………………………….50
5. 6 План рада Тима за развојно планирање……………………………………...…51
5. 7 План рада Тима за заштиту деце од насиља, злоставњаља и
занемаривања..........................................................................................................52
5. 8 План рада Тима за самовредновање…………………………………………….53
5. 9 План рада Тима за инклузивно образовање……………………………………58
6. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И
САРАДНИКА…………………………………………………………………60
6. 1 План рада стручног сарадника-психолога………………………………………60
6. 2 План рада сарадника на превентиви…………………………………………….62
6. 3 План рада нутриционисте………………………………………………………….65
7. ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА......................67
УПРАВЉАЊА
7. 1 План рада управног одбора ...........................................................................67
7. 2 План рада директора Установе......................................................................67
7. 3 План рада савета родитеља............................................................................69
8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ...........70
8.1 Стручно усавршавање наставног особља…………………………………….…70
8.2Припрема - Монтесори амбијент (организација рада за супервизију
прилагођеног и преузетог Монтесори програма, од стране Монтесори друштва
за Србију и за непосредни увид од стране Министарства просвете)……….…70
8. 3 Стручно усавршавање ненаставног особља…………………………………...74
2
Годишњи план рада
2013/14
9. ПЛАН САРАДЊЕ ................................................................................76
9. 1 Сарадња са породицом…………………………………………………...………..76
9. 2 Сарадња са друштвеном средином………………………………………………76
9. 2. 1 Јавне манифестације………………………...……………………………………77
1.„Дечја недеља“
2. Дан Установе
3.Слава Установе
4.„Нај-играчка“
5. „Пролећни карневал“
6. Породица то је моја снага
9. 3 Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу............................79
9. 4 Сарадња са основним школама………………………………………………….79
10. ПЛАН ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА
И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА И УСЛУГА...........................................81
11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАУЛАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА.....................................................................................................82
12. КАЛЕНДАР РАДА.............................................................................83
13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ .....................................................................84
3
Годишњи план рада
2013/14
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
’’ОЛГА ЈОВИЧИЋ - РИТА’’ ПОЖЕГА
Ул. Светосавска 9
Тел: 031/811-138; 714-067
ДАТУМ 15. 09.2013
ПОЖЕГА
На основу Закона о основама система образовања и васпитања из 2009.године,
Закона о предшколском васпитању и образовању из 2010.године, Правилника о општим
основама предшколског програма из 2006.године и Статута Предшколске установе
“Олга Јовичић- Рита“ у Пожеги,
Управни одбор Предшколске установе
одржаној ________________ године, доноси
’’Олга Јовичић-Рита’’ Пожега, на седници
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
1 . УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1.1 Полазне основе предшколског програма
Годишњим планом рада Предшколске Установе ’’Олга Јовичић-Рита’’ (у даљем
тексту Установа), у складу са Предшколским програмом и школским календаром усклађују
се место, време, начин и носиоци остваривања програма васпитања и образовања као и
друга питања од значаја за функционисање установе.
Законом о предшколском васпитању и образовању, који је ступио на снагу 3.априла
2010.године, предвиђено је да се предшколско васпитање и образовање остварује на основу
Предшколског програма (доноси се на неодређено време), који је као обавезан документ, дужна да
донесе предшколска Установа. Израђује га стручни орган Установе. Доноси га орган управљања
Установом, тј. Управни одбор, уз сагласност Оснивача Установе на планирана материјална
средства за његово остваривање. Пре доношења документа тражи се мишљење Савета родитеља
Установе.
Оснивач установе је Општина Пожега. Годишњи план рада за радну (школску) 2013/14.
годину доноси се за период од 01. септембра 2013. до 31. августа 2014. године на основу:
Закона о основама система образовања и васпитања
Закона о предшколском васпитању и образовању
Важећим основама програма предшколског васпитања и образовања
Предшколског програма
Закона у области социјалне и здравствене заштите
Извештаја о раду Предшколске Установе ’’Олга Јовичић-Рита’’ у 2013/14. години.
4
Годишњи план рада
2013/14
1) Годишњим Планом рада Установе, у складу са Предшколским програмом и школским
календаром усклађују се место, време, начин и носиоци остваривања програма
васпитно-образовног рада и друга питања од значаја за функционисање Установе.
На основу правилника образовно-васпитног рада за радну 2013/14.годину („Сл.
гласник РС- Просветни гласник“, бр.6/2013):
Члан 1
Школска (радна) година почиње у понедељак 2.септембра 2013.године, а завршава
се 31.августа 2014.године. У току радне године Установа има зимски, Ускршњи и летњи
распуст.
Члан 2
У току радне године деца имају зимски, пролећни и летњи распуст.
2) Зимски распуст почиње у понедељак 30.децембра 2013.године, а завшава се у петак,
17.јануара 2014.године.
3) Током радних дана јануара радиће дежурни објекат „Бамби“, улица Светосавска 9.
обзиром да у том периоду имамо трећину долазности од укупног броја деце, а
капацитет поменутог објекта је преко 350.
4) Ускршњи-пролећни распуст почиње у петак 18.априла 2014.године, а завршава се у
понедељак, 21.априла 2014.год.
5) Летњи распуст за децу Припремног предшколског програма почиње 1.јуна, 2014.године.
6) Свако дете-корисник наших услуга има право на годишњи одмор од месец дана (тада
плаћа 50% пуне цене). Годишњи одмор може да се користи и из два дела, зима-лето и
родитељи су дужни о томе обавесте васпитаче.
а)*** У Установи се радно прослављају:
-
Дан Установе 3.фебруар;
Слава Установе – Св. Василије Острошки 12.мај;
Члан 8
б)*** Запослени у Установи имају право да не раде у дане следећих верских
празника:
1. православци-први дан крсне славе;
2. припадници Исламске заједнице 15.октобра 2013.године, на први дан
Курбам Бајрама;
3. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском календару- 25.децембра 2013.године, на први дан Божића;
4. припадници верских заједница које обележавају верске празник по
Јулијанском календару- 7.јануара 2014.године, на први дан Божића;
5. припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника
по Грегоријанском и Јулијанском календару-почев од Великог петка,
5
Годишњи план рада
2013/14
закључно са другим даном Васкрса (православци и католици од 18. до 21.
априла 2014.године.)
1.2 Циљеви и задаци функционисања Установе у програмској 2013/14.
години
Законом се уређује предшколско васпитање и образовање, као део јединственог система
васпитања и образовања. Делатност предшколског васпитања и образовања се остварује у
предшколској Установи за децу до поласка у основну школу као делатност од непосредног
друштвеног интереса, односно као јавна служба. Делатност предшколског васпитања и образовања
је мултифункцонална, јер обухвата: васпитање, образовање, исхрану, негу, превентивноздравствену и социјалну заштиту, а све кроз обезбеђење средстава из:
-Буџета Општине Пожеге (делатност се финансира на основу закона у висини од 80%
трошкова);
-буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу
финансирања програма);
-учешће родитеља (старатеља) у висини 20% од економске цене;
Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:
а) броја уписане деце
б) формираних васпитних група
в) броја запослених
г)материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких
средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе детаљно разрађених
кроз финансијски план.
Законом су прописани и принципи предшколског васпитања и образовања а то су:
доступност, једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и
образовања без дискриминације;
демократичност, уважавање права и потреба деце и породице;
отвореност, грађење односа са породицом и заједницом;
аутентичност, целовит приступ детету, уважавање различитости и посебности деце,
неговање развојности, развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске
делатности у складу са потребама деце и потребама и могућностима локалне заједнице.
Циљеви и задаци функционисања Установе у 2013/14. години су :
− да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге,
исхране, здравствене и социјалне заштите;
− да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички,
интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 1- 6,5 година;
− да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на
дете, квалтетнији и богатији живот у вртићу;
− да обезбеди што квалитетнију примену основа програма васпитно-образовног рада;
− реализација припремног-предшколског програма у циљу што боље спремности предшколаца за
полазак у школу;
− обезбедити континуирану едукацију стручног кадра;
− да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве,
живе, раде, уче деца.;
−пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђене статутом.
6
Годишњи план рада
2013/14
2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
У оквиру Установе реализација васпитно-образовног рада, покрива три објекта у самом
граду и по једну просторију при ФИО (физички-издвојеним одељењима) школа на терену, где се за
сада реализује припремни предшколски програм за групе од петоро и више деце.
2.1
Стање и развијеност Установе
Установа је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за обављање законом
утврђених делатности. Наша Установа је међу првим у републици добила верификацију за рад
(Решењем Министарства просвете бр. 022-05-66/2010-07/1 од 9. 07. 2012 године).
То се види кроз висок степен организованости у домену васпитно-образовног рада, неге,
здравствено-социјалне заштите и исхране, као и другим активностима везаним за функционисање
установе. Установа континуирано спроводи бројне активности у домену инвестиционог и текућег
одржавања објеката, са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих услова рада.
2.2
Oбјекти Установе
Реализација годишњег плана рада Установе остварује се кроз рад:
три (oбјекта) вртића-са дворишним простором: „Бамби“, „Пчелица“, „Лептирић“;
две кухиње (у објектима: „Бамби“ и „Пчелица“); управног блока у делу објекта „Бамби“.
У табели 1. Представљени су капацитети наменски грађених објеката
према нормативима
Р.бр
Објекат
1.
'' Бамби ''
2.
'' Пчелица ''
3.
'' Лептирић ''
Укупно
Капацитет
група
Број деце
13
11
8
32
253
231
142
626
Површина
об. у м2
1.505
1.690
1.050
4.245
Површина
дворишта у
Адреса
ха
1.30
Светосавска 9.
0.96
Змајева 1.
0,33,65
Б. Милутина бб.
2,91
2. 2. 1 Простор за припрему хране
За децу П.У. „Олга Јовичић-Рита“, храна се припрема у два објекта, а у новоизграђени се
дистрибуира из централног „Бамбија“. Дневно се у ове две кухиње припреми између 1600 и 1800
оброка. Обе кухиње су наменски грађене за мање нормативе, али су се кроз време модификовале,
подмлађене универзалним машинама за припрему хране, стога су им и могућности повећане. У
дванаесточасовном дневном боравку у Установи деци су понуђена два главна оброка ( доручак и
ручак ) и две ужине.
Доручак се деци сервира свако јутро од 8,30-9,00 часова. Он подразумева поред
припремљеног оброка топао напитак или јогурт.
Прва ужина се дели од 10,30-11.часова (пре дневног одмора). Деца за ужину добијају воће
или колаче-пецива који се искључиво спремају у нашој кухињи.
Ручак (као главни оброк у току дана) подразумева супу или чорбу, главно јело са месом и
сезонску салату.
Друга ужина иза 16 часова нуди деци воће и сок.
7
Годишњи план рада
2013/14
Оваквим режимом задовољава се 80% дневних потреба за правилном исхраном. Деца у
Установи не конзумирају месне прерађевине, нити конзервирану храну. Све је термички
обрађено и домаће.
Кухињски блок располаже са 5кувара, ( два главна у две кухиње ) и 11 помоћних – које су
истовремено сервирке у радним собама. Храна се деци дистрибуира у собе, према прописаним
нормативима за сваки узраст од стране нутриционисте.
2.3
Инвестициона улагања по објектима
У плану опремање једне Монтесори-учионице за рад са предшколском децом уколико
направимо компатибилан договор са Центром за права детета – Ужице.
ОБЈЕКАТ ’’БАМБИ’’, ул. Светосавска 9 ;
Главни васпитач – Бранка Марић.
ОБЈЕКАТ ’’ПЧЕЛИЦА“, ул Змајева
Главни васпитач – Јелена Тешовић
ВРСТА РАДОВА
− Израда дворишних справа за децу (прелазница,
клацкалица, вртешка, љуљашка, мрежа за малу
одбојку, кош за кошарку).
− Ремонт котларнице
− Молерско фарбарске поправке
кухињског и санитарног блока
− Фасадерски радови
− Ламинантни радови – облоге на зиду
− Поправка дворишних справа
− Дезинфекција, дератизациа и дезинсекција свих
објеката у августу.
−Поправкe и фарбање дворишне oграде у објектима:
„ Бамби “ и „Пчелица“.
−Израда дворишних справа за децу (прелазнице,
клацкалице, вртешке, љуљашке, мреже за малу
одбојку, кошеви за кошарку
−Молерски радови-кречење кухињског и санитарног
блока, фарбање столарије и дрвених површина
− Поправка и фарбање дворишне ограде
− Поправка дворишних справа.
ОБЈЕКАТ ’’ЛЕПТИРИЋ’’, ул Бана Милутина бб:
Главни васпитач – Славица Јаворац
−Израда дворишних справа за децу (прелазница,
клацкалица, вртешка, љуљашка, мрежа за
одбојку, кош за кошарку, клупе за седење
−Неопходни молерски радови.
8
Годишњи план рада
2. 4
2013/14
Стање опремљености
Додавањем дворишних справа и помагала употпунићемо амбијентални моменат и комфор за
целодневним боравком у Установи.
У плану је да ове године Установа експериментално почне рад у једној предшколској групи
по програму „Марије Монтесори“, (план је да то буде полудневна припремна група). За почетак је
неопходно обезбедити намештај и дидактику за једну васпитну собу, самим тим васпитача са
сертификатом за такав рад, а онда и едукацију васпитача у Установи. Препорука је од стране
координатора Монтесори програма да за почетак увођења овог облика рада у Установу „васпитач“
има високо образовање васпитно – образовног рада са децом ширег спектра. Замисао је да програм
као облик рада заживи паралелно са моделима „А“ и „Б“.
Стање опремљености дидактичким средствима је задовољавајуће. Сваке радне године па и ове,
планирана је допуна потрошним материјалом, у циљу побољшања услова рада, а квалитат
васпитно-образовног рада дигао на виши ниво. У току ове радне године дидактички материјал ће се
набављати у складу са захтевима норматива, а према специфичним потребама сваког објекта и
поједине васпитне групе.
У млађим васпитним групама (јаслице), нагласак ће бити на набавци справа у заједничке
просторије за колективне активности, обзиром да дворишне справе нису намењене овом узрасту,
(мисли се на играонице - „балкон“, „скривалице“).Такође ће се наставити са набавком играчака
којима се подстичу перцептивно-моторичке активности, нарочито развојне моторике (боцкалице,
склапалице, слагалице, пазле, конструктори).
У старијим предшколским групама (деца од 5 до 7 год.) нагласак ће бити на обнављању и
допуњавању дидактичког материјала за подстицање активног учења деце.
При набавци материјала водиће се рачуна да он има функционалну, експерименталну и
формативну вредност. У односу на дечји намештај, Установа улази у процес додавања дворишних
справа постојећим у сва три градска објекта, пратећи трендове и нове технологије у овој области и
тиме оплемењујући простор у коме бораве деца, чинећи га визуелно атрактивним. При избору
намештаја води се рачуна о његовој мултифункционалности и избору елемената који се могу лако
комбиновати и на више начина употребљавати имајући при том у виду простор у коме бораве деца,
да није оптерећујући.
Сва три вртића су опремљена рачунарима и АДСЛ-интернет конекцијом, чиме је омогућена
континуирана комуникација васпитно-образовног кадра, стурчне службе, управе, кухиње са
вртићима у циљу правовремене и тачне размене информисаности, а такође су постали незаменљив
део свакодневне праксе васпитача у погледу планирања и реализовања одређених програмских
активности и садржаја рада са децом.
9
Годишњи план рада
2013/14
3.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ
3.1
Целодневни и полудневни боравак
Основни облици рада са децом су целодневни (јаслице и обданиште) и полудневни
боравак. Овe школске године похађање припремног предшколског програма је обавезно за децу
рођену од 1. марта 2007. до 1. марта 2008. године.
У Установи ће се као и до сада реализовати програм инклузије деце са посебним
потребама, регулисаним посебним актом.
Преглед обухвата деце организованим облицима васпитно-образовног рада, кроз
укључење у Установу, по годинама на основу података из Дечјег диспанзера, у табели број 2.
Табела број 2.
ГОДИШТЕ
БРОЈ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ
БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У ПУ
%ОБУХВАТА
2013
/
/
/
2012
216
29
13%
2011
191
73
38%
2010
230
104
45%
2009
217
101
47%
2008
273
126
46%
2007
231 ( 29 за упис у I разред )
202+25
98%
3. 2
Подаци о броју уписане деце за школску 2013/14. годину
Кроз званични уписни рок, који је организован у периоду од 7. маја до 15. јуна 2013. године
прикупљена је документација заинтересованих родитеља, на основу које је комисија Установе у
првој фази рада приступила пажљивом анализирању документације и формирању васпитних група,
руководећи се:
1) Статутом Установе који регулише начине формирања васпитних група - групе се
формирају по годиштима или мешовите, у зависности од могућности објекта, капацитета и броја
деце;
2) Нормативом броја деце по групама и узрастима;
Формирајући васпитне групе комисија је имала у виду и следећи показатеље: уколико је у
групу уписано дете са сметњама у развоју, број се умањује за 3 детета у односу на број деце
утврђен законом. У једној васпитној групи не може бити више од двоје деце са сметњама у развоју.
Удовољава се потребама родитеља за премештај детета у други објекат, уколико постоје услови.
Уколико дете није уписано у жељени вртић, родитељима се нуди слободан објекат. Закључно са
главним уписним роком у Новој школској години имамо 607.корсиника.
10
Годишњи план рада
2013/14
3.3 Радно време Установе и распоред дневних активности
Радно време Установе је од 05:30 до 17:30 часова, односно 12 сати-дневно. Установа
током године своју делатност обавља по календару рада, који је усклађен са школским календаром.
Радна година почиње 2. септембра 2013.године и завршава се 31. aвгуста 2014.године.
Радна година за припремни предшколски програм почиње 16. септембра 2013. год. и
завршава се 1. јуна 2014. год.
Током летњих месеци рад ће бити организован према потребама родитеља и приоритетима
Установе. У смислу начина рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни
боравак. Целодневни боравак од 05:30 часова до 17:30 и полудневни у поподневном термину од
14,00 до 18,00 часова.
За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене,
слободне, игра, рекреативна пауза, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужине, подневни одмор. Све
активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и
вртића и чине режим дана. У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу,
организоване су следеће активности:
•
•
активности исхране: - доручак у периоду од 08:30 до 09:00
- ручак од 12:30 до 13,30 часова
- прва ужина у 11,30, а друга 16,00. часова.
време подневног одмора пре ручка.
У периоду од 09 до 13 часова организују се активности које задовољавају различите потребе
деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културнохигијенско-рекреативне активности, а све оне су одређене Правилником о општим основама
предшколског програма.
Дневни ритам ( режим дана ) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У
свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације, како би се деца и родитељи што лакше
навикли и прихватили утврђени режим живота. То је нарочито важно на узрасту од 3 године
( јаслице ).
Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, правилно
смењивање по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је за дете и васпитача
свака ситуација искуствено и значајно развојна. Режимом живота није посебно испланирано време
уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама
и олакшава функционисање свих учесника.
Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима
пратећи индивидуалност сваког детета.
3.4
Радно време и структура радног времена запослених
Радно време запослених регулисано је кроз Статут Установе, одлуком директора о
радном времену и систематизацији, где су наведени задаци и описи послова по радном месту.
Радно време руководиоца, рачуноводственог, административног, техничког и помоћног
особља је осам сати и организовано је по одлуци о радном времену, а евиденцију о томе води
главни васпитач, шеф кухиње, шеф рачуноводства и технички секретар.
Радно време и структура радног времена запослених у васпитно-образовном процесу
регулисано је законом и структуром о четрдесеточасовној радној недељи. Она је представљена у
табелама:
11
Годишњи план рада
2013/14
Табела 3. структура радне недеље сестара-васпитача.
Табела 4. структура радне недеље васпитача у полудневном боравку.
Табела 5. Структура радне недеље васпитача ППП на терену .
Табела 6. Структура радне недеље васпитача у целодневном боравку.
Табела 7. Структура радне недеље главног васпитача.
Табела 8. Структура радне недеље стучног сарадника
Табела 3.
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ВАСПИТАЧА
Непосредан рад са децом у групи
30 сати
Припрема и планирање
2 сата
Вођење педагошке документације
1 сат
Рад у стручним органима
1 сат
Стручно усавршавање
1 сат
Сарадња са родитељима
2 сата
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културне и јавне делатности
1 сат
Праћење и документовање развоја и напредовања детета ( и / или израда 1 сат
ИОП –а )
УКУПНО 40 часова
Табела 4.
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ВАСПИТАЧА У
ПОЛУДНЕВНОМ БОРАВКУ ППП У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ
Непосредан васпитно-образовни рад са децом ППП
20 сати
Непосредан рад у групи са децом у складу са потребом процеса организације 10 сати
рада и решењем директора
Припрема и планирање
2 сата
Вођење педагошке документације
1 сат
Рад у стручним органима
1 сат
Стручно усавршавање
1 сат
Сарадња са родитељима
2 сата
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културне и јавне делатности
1 сат
Праћење и документовање развоја и напредовања детета ( и/или израда ИОП- 1 сат
а)
УКУПНО 40 часова
12
Годишњи план рада
2013/14
Табела 5.
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ВАСПИТАЧА ППП НА
ТЕРЕНУ
Непосредан васпитно-образовни рад са децом
20 сати
Припрема и планирање
2 сата
Вођење педагошке документације
1 сат
Рад у стручним органима
1 сат
Стручно усавршавање
1 сат
Сарадња са родитељима
2 сата
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културне и јавне делатности
1 сат
Праћење и документовање развоја и напредовања детета ( и/или израда ИОП- 1 сат
а)
УКУПНО 30 часова
Табела 6.
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ВАСПИТАЧА У
ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ
Непосредан васпитно-образовни рад са децом
30 сати
Припрема и планирање
2 сата
Вођење педагошке документације
1 сат
Рад у стручним органима
1 сат
Стручно усавршавање
1 сат
Сарадња са родитељима
2 сата
Сарадња са локалном заједницом
1 сат
Културне и јавне делатности
1 сат
Праћење и документовање развоја и напредовања детета ( и/или израда ИОП- 1 сат
а)
УКУПНО 40 часова
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА
ГЛАВНОГ ВАСПИТАЧА
Непосредни васпитно-образовни рад са децом
Послови организације рада и други послови главног васпитача
Припрема и планирање
Вођење педагошке документације
Рад у стручним органима
Стручно усавршавање
Сарадња са родитељима
Сарадња са локалном заједницом
Културне и јавне делатности
Праћење и документовање развоја и напредовања детета ( и/или израда ИОПа)
УКУПНО
13
Табела 7.
15 сати
15 сати
2 сата
1 сат
1 сат
1 сат
2 сата
1 сат
1 сат
1 сат
40 часова
Годишњи план рада
2013/14
Табела 8.
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Рада са васпитачима
5 сати
Рада са децом
15 сати
Рада са родитељима, односно старатељима
5 сати
Рада у стручним органима и тимовима и остваривање свих осталих облика 5 сати
рада са децом, васпитачима , родитељима и директором
Планирање програмирања васпитно-образовног рада
0,5 сати
Вођење педагошке документације
1 сат
Планирање и рад на стручном усавршавању васпитног особља, увођење у 0,5 сати
послове приправника и волонтера и вођење евиденције о томе
Стручно усавршавање
0,5 сати
Вођење евиденције о пријему деце у Установу и попуњава статистичке 1 сат
извештаје у вези са тим
Израда текста аката из области васпитно-образовног рада у нацрту и предлогу
за усвајање на основу усаглашеног материјала у стручним органима
укључујућу акт годишњег плана , плана стручног усавршавања извештаја о
раду Установе и других извештаја, израда програма за различите облике
рада из делатности предшколске Установе у складу са правилником о 1 сат
програму свих облика рада стручних сарадника ( " Сл. гласник РС - Просветни
гласник ", бр. 5/2012 и Правилником о систематизацији Установе.
Сарадња са локалном заједницом и културне и јавне делатности
0,5 сати
Праћење и документовање развоја и напредовања детета
1 сат
Вођење матичне књиге, летописа и издавање јавних исправа
1 сат
Сарадња са стручним институцијама у оквиру система образовања и 0,5 сати
специјализованим институцијама
Непосредно учешће у пријему деце, формирању група и избор дидактичког 0,5 сати
материјала
Креирање и реализација васпитно-образовних група и избор дидактичког 0,5 сати
материјала
Праћење и вредновање васпитно-образовног рада, реализације програма и
планова васпитно-образовног рада и други облици рада који су у структури
послова стручног сарадника сходно наведеним одредбама Правилника о 1 сат
организацији и систематизацији Установе и правилнику о програму свих
облика рада стручних сарадникс ( '' Сл. Гласник РС – Просветни гласник '', бр.
5/2012 )
УКУПНО 40 часова
14
Годишњи план рада
3.5
2013/14
Преглед запослених према профилима стручности
Редни број
Профил
Број запослених
1.
Директор
1
2.
Секретар
1
3.
Координатор васпитнообразовних група
1
4.
Шеф рачуноводства
1
5.
Стручни сарадник
1
6.
Сарадник
1
7.
Сарадник за послове унапређења прев. здрав.
заштите и унапређења, планирања и
организације исхране и нутрициониста
2
8.
Васпитач
51
9.
Медицинска сестра - васпитач
18
10.
Медицинска сестра за превентивну здравствену
заштиту
1
11.
Кувар
5
12.
Помоћни кувар - сервирка
11
13.
Економ
1
14.
Технички секретар
1
15.
Обрачунски радник
1
16.
Благајник
1
17.
Административни радник
1
18.
Материјални књиговођа
1
15
Годишњи план рада
19.
Спремачица
15
20.
Ложач-машинбравар
1
21.
Радник на одржавању - домар
1
22.
Вешерка
2
2013/14
Радно ангажованих од 1. септембра је 115. Од укупног броја радника васпитно образовно
особље чине:
- васпитачи, медицинске сестре васпитачи, стручна служба и - медицинске сестре на
превентиви.
16
Годишњи план рада
2013/14
4. ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ
-ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ-
ОБРАЗОВАЊЕ је комплексан, дуготрајан процес стварања услова и подстицаја деце
на учење.
Предшколска Установа „Олга Јовичић-Рита“, је државна Установа и она обезбеђује
остваривање следећих функција предшколског васпитања и образовања:
- васпитно-образовну функцију;
- превентивно-здравствену функцију;
- социјалну функцију;
- исхрану деце.
Целовитост реализације ове функције се обезбеђује кроз следеће облике рада са
децом:
1) целодневни боравак-јаслице ( деца од 1. до 3.године );
2) целодневни боравак –ВРТИЋ ( деца од 3.до 5,5.година );
3) целодневни предшколски боравак –за децу годину пред полазак у школу
( 5,5.до 6,5.година );
4) полудневни предшколски боравак (од четири сата).
НАПОМЕНА: припремни предшколски програм (ППП) се организује у целодневном и полудневном
боравку, за децу од 5,5.година до поласка у школу. Полудневни боравак је бесплатан за све наше
кориснике, целодневни се наплаћаје 80% од пуне цене.
ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ је вредност само по себи, носи позитивне потенцијале и
спонтану радозналост, поседује природне преддиспозиције за стварање и сазревање, стога је
чинилац сопственог развоја. Наша Установа у свом раду нуди два потпуно равноправна
облика рада (модели „А и Б“), а од ове године планирамо „тихо увођење“, М О Н Т Е С О Р И
програма.
***
4.1 МОНТЕСОРИ ПРОГРАМ И РАД СА НАДАРЕНОМ ДЕЦОМ
”Посматрали смо и проучавали децу. Узела сам од њих оно што су ми она
дала и то сам изразила. То је оно што се зове Монтесори метод.”
М. Монтесори
МОНТЕСОРИ МЕТОД обухвата три елемента:
1. ДЕТЕ
2. МОНТЕСОРИ АМБИЈЕНТ
3. ВАСПИТАЧ
1) Д Е Т Е
Васпитно-образовни рад М. Монтесори заснован је на дечјој природи. Посао одраслих не
састоји се у подучавању, него у помоћи дечјем мозгу да само ради и развија се, јер поседује
квалитате који му то омогућују! Она открива УНУТРАШЊЕ СНАГЕ ДЕТЕТА.
Дете има сопствену мотивацију и природну потребу за учењем да би разумело себе и свет
око себе, унутрашњи динамизам и извесна лична орјентација подстиче га на активност, учење,
17
Годишњи план рада
2013/14
истраживање, ради задовољења својих потреба и интересовања. Развој детета се базира на
активности субјекта и процесу интериоризације практичних радњи. Интеракција са физичком и
социјалном средином и примерена васпитна интервенција омогућује детету да следи свој лични
развој.
Вођено сопственим смислом и сопственим темпом дете изграђује знања и има право на: посебан начин мишљења и осећања:
-особен универзум односа
-лични доживљај реалности
-испољавање и остваривање сопствене природе-унутар једне стабилне васпитне групе.
У току развоја дете пролази кроз одређене „периоде осетљивости“ (жеља за радом, чулни
контакти са окружењем, ходање, осетљивост за ситне предмете, социјални интерес, комуникација)
које треба уважавати приликом подучавања деце. Детету је потребна слобода избора, подршка
приликом концентрације пажње, подршка у прихватању одговорности за своје вољне акције (које су
у развијеној форми „неприморана послушност“).
„Постигнућа детета зависе од унутрашње директиве која покреће дух детета на
изграђивање, а не од доктрине“.
(М. Монтесори)
Дете интегрисано у отвореној Монтесори школици („нормализација“) повећава и усавршава
своја учења, суочава се са новим реалностима, учи, развија се и обогаћује своју способност ступања
у односе с другом децом и одраслима: развија изванредну креативност, култивише позитивна
својства своје личности, доживљава и свој лични процват.
Предшколско дете је активно, интерактивно и креативно биће.
САЗНАВАЊЕ се схвата као лична синтеза сопственог искуства.
• За изграђивање сазнања значајне су практичне радње са предметима и материјалима, социјалне
интеракције и комуникација међу децом и између деце и одраслих.
•Партнерски однос у дијадним разменама и разменама у малим групама деце, доводи до
„преговарања“ у учењу и до стварања заједничких конструкција (то је први корак у формирању
личних знања).
•Сазнавање детета је процес истраживања, манипулисање предметима и материјалима,
именовања, повезивања, предпостављања, предвиђања и вредновања. На тај начин дете присваја:
-реалност свога ЈА;
-реалност свога окружења;
-реалност других људи и;
-гради шеме података које га чине самосталним.
Дете кроз активност сазнавања стиче активну дисциплину у којој кроз сазнајне границе
сопствене моћи и немоћи, разликује добро и зло, поштује договорена правила („Спољашње
дисциплиновање ућуткује личност која постаје нема и непокретна“ - Монтесори).
САЗНАВАЊЕ је више од стицања знања и резултат је једне активне интеракције између
средине и индивидуе.
Свако дете током развоја пролази кроз периоде посебне осетљивости за примање
одређених врста надражаја, оно има посебно осетљиве неуролошке механизме којима прима
надражаје из околине, тзв. упијајући ум и подстицано је на развој природним људским нагонима.
ПЕРИОДИ ПОСЕБНЕ ОСЕТЉИВОСТИ:
“У одређеним периодима постоји унутрашња енергија која води ка стварању величанствених
дела, а у другим постоји равнодушност која нас чини неспособним и слепим”. Потребан је
одређени инпулс у одређеном временском периоду
Раздобља посебне осетљивости имају следеће особине:
СВЕПРИСУТНОСТ- та раздобља присутна су код сваког детета
18
Годишњи план рада
2013/14
ПРЕКЛОПИВОСТ- раздобља се временски преклапају
ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕНОСТ – поједина раздобља наступају у одређеној доби детета
УОЧЉИВОСТ- дете у том периоду одређену активност учи и обавља са лакоћом.
2) М О Н Т Е С О Р И А М Б И Ј Е Н Т – СРЕДИНА
Добро припремљена средина (амбијент) је компонента у којој ће се деца осећати пријатно,
слободно-сигурно. Сви учесници ће бити ангажовани и бирати своје активности. Средина је „храна“
за развој менталне структуре детета.
Компоненте амбијента су:
•слобода
•структура и ред
•реалност и природа
•дидактички материјали
•развој заједничког живота и
•социјална компонента.
Захтеви за хармонично уређење средине:
−Средину осмишљава васпитач у сарадњи са децом, родитељима, стручном службом, директором
и сарадницима.
−Хармонична средина уважава и подражава потребе детета за слободом у избору материјала који
га привлачи. Оно ступа у однос са одређеним предметом онолико дуго колико само жели и са
другима који желе да размене и поделе своја открића.
−Средина је разнолика да би стимулисала осетљивост и утицала на развој свих чула. Динамична
средина богата је интригантним стимулансима, који треба да изазивају промене у дечјем понашању.
Такође, то ће допринети јављању когнитивних конфликата, одговарати његовим интересима и
задовољавати њихове потребе.
−Средина излази у сусрет потребама деце за самоформирањем, појачава њихову самосталност, у
њој се јасно дистанцира добро и лоше, стимулишу емоције.
−Средина зрачи слободом кретања, ангажованожћу деце. То је пријатни – радни амбијент у коме
деца истражују, откривају, конструишу знања, доживљавају радост откривања.
−Средина изражава културу и традицију из које деца потичу и укључују битне карактеристике
цивилизације.
СРЕДИНА ЈЕ ЗА ДЕЦУ СРЕДСТВО РАЗВОЈА А ЗА ОДРАСЛЕ МОГУЋНОСТ ОТКРИВАЊА
НАЈДУБЉИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕЦЕ.
а) Пажљиво уређена дечја соба
Организација и уређење простора захтева врхунску промишљеност одраслих и важно је:
- Обезбедити већи простор, за повремено окупљање већих група, затим мањи простор за два, три
детета и издвојени простор за појединачно обављање задатака.
- Да поставка намештаја омогућава слободу кретања деце, а простори и материјали обележени лако
и препознатљиво.
- Да деца учествују у уређењу простора, материјали на полицама доступни, а поруке деци у висини
њихових очију.
- Да се унутрашњи и спољашњи простор повезује ради лакше комуникације, а васпитачу омогући да
види већину центара за активност деце.
НАМЕШТАЈ у смишљено организованом просторо треба да одговара критеријуму
пропорционалности такође и функционалности. Уређење је начин да се добије топао и гостољубив
амбијент, који подсећа на породичну атмосверу.
б) Дидактички материјали су подељени у неколико група:
19
Годишњи план рада
2013/14
1.
П р а к т и ч н и материјали (свакодневни живот). Првенствено су намењени за почетне
активности на узрасту од 3-4 године, мада им се и старија деца враћају у тренуцима одмора или
потврђивања или појачавања самопоуздања. У ову групу спадају вежбе, предмети и материјали које
деца свакодневно сусрећу у свом окружењу. То су, на пример: дугмићи, четке, вода, брашно,
пиринач и сл. Пропратне активности укључују: сецкање, пресипање, низање, мешење, чишћење,
сипање кроз левак, разврставање према критеријумима, одвртање и завртање поклопаца, вежбање
навлачења рукавица на прсте, закопчавање. Деца се уче поздрављању; „хвала“, „молим“, „извини“,
„изволте“, коришћењу прибора за јело, правилном седењу и опхођењу.
2.
С е н з о р н и материјали су намењени свим узрастима подстичу развој и фино
изоштравање чула. Сваки материјал из ове групе указује на неки од квалитета као што су боја,
облик, тежина, текстура, величина, јачина и боја звука, мирис, топлота, укус. Изоштравању и
побољшавању чула поклања се велика пажња. Многе од ових вежби изводе се везаних очију када
дете препознаје додиром, мирисањем или пробањем језиком о каквим објектима је реч. Имена неких
сензорних материјала су: Розе кула, Браон степенице, Обојене таблице, Звучне кутије, Храпаве
таблице, Црвени тапови, Плаве геометријске фигуре, Гастро бочице, Цилиндри и сл.
3.
А к а д е м с к и материјали – сви остали материјали, могу се сврстати у једну велику групу,
а припадају најразличитијим областима људског знања и рада као што су: језички (читање,
припрема за писање, причање и изражавање). Математички материјали и материјали из природних
наука (ботаника, зоологија, географија, експерименти из различитих области, као што су кретање,
светлост, магнетизам, електрицитет). Покрету и физичком васпитању посвећује се такође велика
пажња. Ови материјали се детету презентују оном брзином и редоследом којом дететове потребе то
изискују.
4.
С т р у к т у и р а н и и а м б а л а ж н и материјали
Играчке (лутке различите израде), саобраћајни полигони, стони манипулативни материјали,
реквизити за физичке активности. Такође је погодан амбалажни природни материјал свих врста за
стваралачку игру деце.
ОПРЕМА ЗА МОНТЕСОРИ ПРОГРАМ
Као што смо већ изнели Монтесори програм подразумева и посебан амбијентални моменат у
смислу опремања простора, преко дидактике и развојног материјала. Развојни материјали су
груписани према центрима интересовања:
−
−
−
−
−
материјали за практични живот;
сензо-перцептивни материјали;
математички материјали;
језички материјали;
космички материјали.
Постоји 6 основних елемената у Монтесори учионици:
а) СЛОБОДА
б) СТРУКТУРА И РЕД
в) СТВАРНОСТ И ПРИРОДА
г) ЛЕПОТА И АТМОСВЕРА
д) МОНТЕСОРИ МАТЕРИЈАЛИ
ђ) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВОТА
РЕД
* Ред је једно од раздобља посебне осетљивости;
* Деца показују карактеристичну љубав према реду, она требају ред у спољашњим стварима;
* Ред је потреба која представља ужитак у животу;
* Неред дете чини узнемиреним и несигурним;
20
Годишњи план рада
2013/14
СЛОБОДА
* Ред и дисциплина стварају слободу;
* Монтесори васпитањем детету се помаже да освоји своју СЛОБОДУ;
* Слобода кретања;
* Слобода бирања;
* Слобода понављања;
* Слобода изражавња осећања;
* Слобода мировања;
'' Помози ми да урадим сам ''
- Дете нам се може показати и открити само у атмосвери СЛОБОДЕ;
- Ако дете у самом себи већ поседује образац свог сопственог развоја, треба допустити овом
унутрашњем водичу да усмери дететово сазревање;
- Детету се помаже да само обавља оно што може- нико не може да буде слободан ако није
самосталан;
- Деца сама бирају чиме ће се бавити, да би дете могло да бира понуђене су му различите вежбе и
активности које су тако осмишљене да дете може само да се едукује;
СТРУКТУРА И УРЕЂЕНОСТ униврзума морају да се огледају у самој васпитној соби
-Припремљена околина испуњена је прибором који мами дете на руковање
-Материјали су груписани у складу са интересовањем коју побуђују.
-Простори за рад: површине столова, тепихчићи (крпарице). Марија Монтесори је заговарала рад на
поду, на крпарицама (тепихчићи) који се пажљиво простиру и одлажу и јастучићима на којима деца
седе.
-Сав прибор постављен је тако да води дете од лакшег ка тежем, од конкретнијег прибора ка
апстрактнијем, од једноставнијег ка сложенијем нивоу вежбе.
-Дете ће имати на располагању све делове који су му потребни за извођење вежбе којом је изабрао
да се бави. Дете постаје активно и у очувању реда у учионици.
-Васпитач брине о уређености монтесори простора.
Марија Монтесори је направила прву дечју кућу са правим елементима за едукацију.
Детету се мора пружити могућност да прихвати ограничења која природа и стварност намећу. Сва
опрема и средства у учионици служе томе да доведу дете у близак, директан контакт са
стварношћу.
Важност контакта са природом у монтесори учионици су кључни.
-
Права лепота је заснована на једноставности;
Све у учионици треба да буде добро осмишљено и квалитетно, пажљиво и привлачно
распоређено;
Боје трба да су ведре и светле хармонично распоређене;
Атмосвера треба да буде умирујућа и топла као да позива на учешће;
Особине монтесори материјала:
Видљив и доступан детету;
Примерен склоностима и потребама детета;
Подстиче дете на активност;
Испуњава високе естетске критеријуме;
Ограничена количина- само један примерак материјала, контрола грешке- самоконтрола;
21
Годишњи план рада
2013/14
МОНТЕСОРИ МАТЕРИЈАЛ ГРУПИСАН ЈЕ ПО ПОДРУЧЈИМА ВЕЖБАЊА НА:
1.Материјали за вежбе практичног живота. То су вежбе које дете оспособљавају да
самостално брине о себи, о другима и о својој околини. Ту још спадају и вежбе понашања у друштву
(лепог понашања), вежбе за контролу и координацију покрета (ходање по елипси) и вежбе тишине.
2. Материјали за развијање чула (сензорно-перцептивни центар)
Ови материјали помажу да дете развије, побољша и оплемени своја чула. Прибор за ове
вежбе је оригиналан- монтесори прибор, који води рачуна о периодима посебне осетљивости. По
М.Монтесори, рука је водећи орган интелигенције и она заступа идеју “мишићног памћења”, како она
каже “материјалне апстракције”.
Овим материјалима развија се визуелна перцепција, перцепција додиром, перцепција
тежине, перцепција топлине, чуло слуха, чуло мириса, чуло укуса. Материјали за развој језика и
говора подстичу дете на именовање, описивање, разговор, слагање речи уз помоћ слова.
ПРВИ СЕГМЕНТ У МОНТЕСОРИ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ЈЕ:
I Богаћење речника, а у Монтесори простору користимо реалне слике.
II Графо-моторичке вежбе чине други центар. Уметци од метала или других материјала из
времена М. Монтесори нису претрпеле велике промене. (Пр. црвеном бојом опцртамо простор,
плавом бојом опцртамо плави рам, зелено испуњавамо унутрашњост).
III Гласовна анализа и синтеза; у кутију са песком или пиринчом сакрију се разни предмети
који се ваде, о њима се прича а онда се каче на словарицу. Увек се прво иде на тродимензионално,
на слику,..”шта то, шта то види око моје, које ствари овде стоје”?
a) На крају у средини или почетку речи одређен глас (зажмурите, један предмет сакријемо),...
b) На папир напишемо број или слово па тражимо предмет на то слово.
c) За гласовне анализе (гласовне фиоке у којима се налазе предмети на то слово) .Затим
албум са гласом – сликом, простором за име са контролом грешке.
d) Читање и писање радимо симултано (истовремено) уколико су деца дошла са предзнањом.
Прављење књига- радови деце на листовима које смо спајалицом- хепталицом спојили.
У дрвени рам пободемо цветове исте боје на сваком је реч, које спајамо у реченицу.
У Монтесори облику рада увек се уводе једна по једна тешкоћа.
3)Материјали за вежбе математике
Монтесори материјали за вежбе математике омогућавају детету да конкретно, чулима
спозна бројевне величине и тако дође до највиших математичких апстракција. Овде се правила не
дају унапред, већ дајете кроз вежбање са материјалима, дете само открива правила.
“Слагање розе куле“,..развије се тепихчић, ставе две седалице, где васпитач и дете седе,
ређају се коцке од највеће до најмање једна на другу, затим се кула „раставља“. Најмањом коцком
прођемо око највеће са две стране и димензије одговарају за изједначавање.
„Игра тишине“, свако дете има у руци коцку од које праве кулу.
„Браон степенице“, слично слагање, а онда на највишу ставимо оловку која полако пада.
„Црвени штапови“, најдужи 1м, а најкраћи 1дм, морају се пажљиво носити са две руке и они су
за дете најтежи.
4). Материјали за космичко васпитање
Освешћивање међусобне повезаности свих ствари које нас окружују је водиља космичког
васпитања. Та идеја се преноси деци кроз практично, живо искусто понуђено у Монтесори простору.
22
Годишњи план рада
2013/14
Подручја космичког васпитања обухватају: географију, биологију, економију, историју, антропологију,
еволуцију, астрономију, уметност, етику.
УПОТРЕБА МОНТЕСОРИ МАТЕРИЈАЛА:
I ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВЕЖБИ-лекција у 3 корака:
I. Корак......Ово је,..(именује васпитач)
II. Корак......Покажи ми (васпитач именује појам, дете показује)
III. Корак...... Шта је ово (васпитач показује а дете именује).
II РАДНИ ЦИКЛУС (узимање материјала са полице, рад са материјалом, враћање материјала на
место).
III ПОНАВЉАЊЕ ВЕЖБИ (дете има слободу понављања вежби).
IV НОРМАЛИЗАЦИЈА.
3) МОНТЕСОРИ ВАСПИТАЧ
Марија Монтесори је тражила од васпитача да се поступно посвете детету.
Припрема васпитача подразумева:
-
личну припрему
стручну припрему
духовну припрему
Задаци монтесори васпитача:
-
посматрање деце
очување и надгледање прибора и реда у припремљеној околини, израда нових
материјала
презентација вежби
поштовање постигнуте концентрације.
Марија Монтесори на прво место ставља дете и прилагођава му све. Монтесори амбијент
подразумева подстицајни простор, где дете само себе развија.
„Упијајући ум“,
Несвесни облик ума, који поседује стваралачку снагу. Дете својим чулима упија све, несвесно без
бирања неуморно и неограничено.
„Рука је главни орган за подстцање интелигенције“.
„По Марији Монтесори дете се не кажњава и не хвали“, објашњење за то: ако нешто није
добро урадило, није себе усавршило, а ако је добро урадило оно је већ довољно срећно.
„Помози ми да урадим сам“. Ова изјава подразумева помоћи детету да се сналази у простору.
ОТВОРЕНИ систем образовања у коме се дете и установа схватају као отворени систем.
Диверсификација (уношење промена) програма која је резултат различитих потреба деце и
родитеља.
САСТАВНИ ДЕЛОВИ ОСНОВНОГ МОНТЕСОРИ ПРОГРАМА:
1. Теоретска заснованост програма
2. Општи циљеви
23
Годишњи план рада
2013/14
3. Отворени монтесори амбијент
4. Свере деловања и сазнања
5. Педагошка документација
6. Монтесори-вртић, проширена породица у локалној заједници
7. Педагошка организација васпитно-образовног рада
8. Портфолијо и евалуација
9. Стандарди кадрова,опреме и простора
Монтесори педагогија сматра да дете од рођења па до шесте године има “ упијајућим
ум” и да ова генијална могућност упијања омогућава деци да науче матерњи језик, усаврше
покрете тела и усвоје одређена правила.
М. Монтесори је уочила да дете у овом периоду пролази кроз извесне осетљиве фазе.
Дете узраста од 3-6 година пролази кроз појаве свести и воље, самим тим постаје самостално биће.
Комбинацијом Монтесори филозофије и Монтесори дидактике , дете сакупљањем нових знања
континуирано развија своју свест.
Важно је код деце препознати и подједнако ангажовати све центре интересовања, а то су:
-Центар практичног живота
-Сензорно- перцептивни центар
-Језик
-Математика
-Космички центар.
Боравећи најчешће 4. године у вртићу деца пролазе кроз све едукативне материјале, кроз
које искуствено доживљавају и упознају свет.
Математички центар
Аритиметички штапови; различити сегменти доживљени као целина (штапови који су
бојом подељени на делове). Низове увећавамо за три али поступно, ово су операције за школску
децу.
−
-
број од шмиргле;
број и количина;
игра вретена; стављање штапића у руку и паковање по просторима (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10);
Парни и непарни бројеви
Вежба са перлицама, (посуда са десетицама и различитим низовима који дају збир 10.
Сегенова табла (четири поља са по једном десетицом, друга табла четири поља са 20,
30, 40, 50. Помоћу ње учимо појам количине.
Припремимо два џака са истим стварима, извадимо један предмет, онда дете без гледања
пронађе исти такав у другом џаку.
КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДАРОВИТОСТ КОД ДЕЦЕ?
Надарену децу одликује брзо ментално сазревање, имају снажну унутрашњу мотивацију,
њихова је надареност мешавина способности и креативности. Надарено дете врло рано научи
читати, показује способност решавања основних математичких појмова (операција), врло је живахно
и изузетно брзо учи.
У м н о о д р а с л а д е ц а; Даровита деца се радују са високим потенцијалом и подстичу
своје родитеље знатно више него родитељи њих. Једна од највећих заблуда везаних уз даровиту
децу кажу стручњаци, је мишљење да родитељи “производе”, даровиту децу програмирано радећи
24
Годишњи план рада
2013/14
са њима. Телесно и емоционално они су деца, а умно они су одрасле особе, то је велики проблем
јер им треба различит програм и индивидуализован приступ.
Предност активне деце је у следећем: неурони се даље развијају и спајају,а код пасивних
одумиру.
Даровитост не подразумева искључиво надпросечну интелигенцију, потребно је да дете
поседује још неке карактеристике:
*рано коришћење широког речника
*рано коришћење фраза и целих реченица
*способност концентрације, рано интересовање за датуме и часовник
*интерес према књигама и енциклопедијама
*рано откривање узрока и последица.
Др. Ранко Рајевић члан борда директора Менсе, своје знање преточио је у Програм за
подстицање даровитости код деце. Програм се састоји од низа игара којима се подстиче
надареност.
ДНЕВНА РУТИНА никако не подразумева коришћење компијутера, видео игрица, мобилних
телефона. Зависност од виртуелног постепено губи зависност од реалног живота.
Најинтензивнији, највећи развој синапси, односно мозга је до 5. односно 7. године.
*дислексија ( поремећај читања)
*дисграфија (поремећај држања оловке)
*дискалкулија (чита једно а понови друго), су поремећаји који се манифестују oд најранијег
детињства а делом су предуслов претераног боравка испред ТВ пријемника, коришћења рачунара и
видео игрица. (Просторно прсти заузимају највећу површину комплетну статику заузима за тај
полажај, а дете касније има проблем правилног држања оловке.
Дневна рутина је усаглашавање са животним потребама детета.
Активноси дневне рутине су:
• Јутарњи круг
• Оброци
• Индивидуализован рад
• Игре тишине
• Култивисање покрета
• Учење у малим групама
• Стваралачке активности
• Игре улога
• Одмор
• Мала школа
• Активности на отвореном
У циљу стварања и поштовања “унутрашњег реда” и активности се одвијају свакодневно. Али
временски след неких од њих може бити померен у корист рада, учења, срећног доживљаја.
ИГРА ТИШИНЕ (контрола покрета); свакодневном вежбом ходања по исцрталој елипси
постиће се спретност и грациозност у ходу. У игри тишине дете вежба контролу покрета што
доводи до могућности апсолутне тишине. До овог дете долази апсолутно постепено.
25
Годишњи план рада
2013/14
Експериментална ликовна радионица у раду са даровитом децом; креативност одликује
отвореност духа, маште, неког ликовног проблема. Овакав начин рада у потпуности подразумева
рад са даровитом, као и са децом са сметњама у развоју.
Програм се заснива на ликовно-психолошком сазнању, из области ликовног васпитања и
образовања.
-Додатна стимулација развоја синапси (вежбе за моторику, графомоторику и акомодацију ока).
Код моторичких вештина , требамо разликовати крупну и фину моторику. Крупна моторика
подразумева способност извођења покрета руку, ногу или тела са одређеном контролом. Активности
које подстичу развој крупне моторике код деце су разне врсте игара на отвореном, игре лоптом,
скакање, плесање, пливање или трчање.
С друге стране фина моторика је способност да се праве прецизни ситни покрети руком уз
задржавање добре координације између прстију и ока. Фина моторика се развија растом од
почетних неспретних покушаја детета да самостално користи кашику, покрети руке. Шаке временом
постају прецизније све до момента када дете може да узме оловку и да је контролише. За успешно
овладавање процесом писања које дете чека у првом разреду, потребно је најпре развити фину
моторику шаке и прстију. Ово је довољан разлог да се вештина развија код куће много пре поласка
у школу.
Развој графомоторичке способности започиње у узрасту од 18 месеци и траје до поласка у
школу. Графомоторика је важна за развој додатних синапси у мозгу, самим тим и дететових
потенцијала. Доприноси развоју графомоторике на раном узрасту дају разне свакодневне
активности: хватање, држање, испуштање, хватање ситних предмета чиме се развија пинцетни хват,
те свлачење и облачење одеће и обуће. Додатно можемо стимулисати развој графомоторике на
раном узрасту кроз одговарајућу стимулацију играчкама тј. игром: држање коцкице и премештање из
руке у руку, повлачење играчке на узици, убацивање плочица у празну кутију, листање сликовница,
увлачење пертла, облачење малих лутки, цртање бојење, сецкање. Те активности треба да буду
део свакодневне игре детета јер доприносе развоју мишића шаке, развоју координације око-рука.
Неке од корисних игара су:
-
-
Закопчавање и откопчавање дугмади и патената, везивање пертли, везивање
чворова од канапа различите дебљине.
Мешење теста, пластелина и глине, прављење различитих фигурица.
Савијање папира, сецкање маказама са заобљеним врхом.Када направе авион
цртају заставе, организује се такмичарски дух.
Ређање коцки и слагалица.
На оловку или штапић фиксирамо конац дужине 60цм на чијем крају је лаки
предмет. Затим се организује такмичарска игра ко ће пре спустити предмет
(рибицу у воду) и намотати на штапић.
Кликери.
26
Годишњи план рада
2013/14
М Е Н С А – Н Т Ц систем учења
Дете је спремно за школу када је:
Свесно својих могућности.
Сигурно је у себе, своје знање и мишљење.
Има развијену графомоторику и гласовну
страну говора.
Препознаје, примењује и експериментише
са својим знањем и самостално закључује.
Шта је у најкраћем програм НТЦ-систем учења?
Лакше је објаснити како се он спроводи јер је програмом много обухваћено. Састоји се од три
фазе:
ОСНОВНИ концепт рада са надареном децом у нашој Установи је стварање услова да деца
задовоље у целини потребе за изражавањем и комуникацијом, пробуде интересовања, усаврше
вештине, повећају обим и квалитет знања.
Боравак у вртићу је: дружење,... комуникација,... стасавање,... оспособљавање.
У средишту пажње су потребе деце. Наш императив је да деца ослободе своје укупне могућности у
циљу стваралачког изражавања сопствене личности путем уметности, спорта, музике, језика.
1. Додатна стимулација развоја синапси (вежбе за моторику, графомоторику и акомодацију ока).
2. Стимулација развоја асоцијативног размишљања:
I ниво: апстраховање и визуелизација
II ниво: апстрактна класификација и серијација
III ниво: асоцијације музике
3. Стимулација развоја функционалног размишљања.
I Загонетне приче
II Загонетна питања, конвергентно размишљање
III Стимулативна питања; дивергентно размишљање.
.
МЕНСА је организација која окупља људе високог коефицијента интелигенције (ИQ преко
148) и чији је превасходни задатак примена интелигенције за корист шире друштвене заједнице. У
оквиру МЕНСЕ одсек за даровите НТЦ- истражује проблематику побољшања интелектуалних
способности. Чињеница да се мозак човека више од 50% развије до пете године, довољан је разлог
да се са применом специјализованих програма одпочне у што ранијем узрасту. Одговорност
друштва, локалне заједнице, породице је да се овај изузетно важан период не пропусти и да се
максимално подстакна развој биолошког потенцијала сваког детета.
Резултати истраживања у нашој земњи показују да је репродуктивно знање добро, док је
функционално (научна писменост) на веома ниском нивоу. Чињеница је да је најважнији период за
поимање апстракције и почетни развој функционалног мишљења од треће до седме године и нешто
мање до дванаесте а у том период се најмање са децом ради на стимулацији овог важног дела
процеса размишљања.
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА је потенцијал а не потпуно развијена способност.
Сваки човек има четири компоненте („четири живота“) у развоју своје личности:
*емотивни ( 40%)
*здравствени(30%)
*пословни (20%)
27
Годишњи план рада
2013/14
*друштвени (10%).
Ово су показатељи технике убрзаног учења код сваке личности. Успешан човек је направио
баланс измедђу компонената.
Др. Р. Рајевић, отац четворо деце, један од твораца новог програма НТЦ (Никола Тесла
Центар), члан МЕНСЕ и Комитета за даровиту децу у часопису „Родитељ и дете“, говори да се деца
не рађају са дефинисаним интелектуалним способностима. Никола Тесла центар- НТЦ је нови
програм и систем учења који указује на неопходност повећања удела неурофизиолошких сазнања у
формалној едукацији деце. Чињеница је да интелигенција не зависи само од броја нервних ћелија
(генетски потенцијал), већ и од броја веза (синапси) међу неуронима.
Период до 7. година је најдрагоценији за формирање нових синапси. Интелигенција зависи
од броја (веза) синапси.
Како дете ствара синапсе? ( „Ротацијом се активира мозак, дете прави синапсе“). Неће мозак
чувати синапсе које не користи. Врло битно је истаћи да користимо 30 % мозга од укупног
капацитета. Дете тражи стимулације, односно инстиктивне активности. Ако дете један дан седи за
рачунаром неколико сати има 40 000 мање моторичких покрета. Акомодација ока развија
најсложеније покрете.
Применом програма Менса-НТЦ система учења:
-подиже се ниво инелектуалних способности све деце у програму;
-спречава се поремећај концентрације и пажње, касније у школском периоду дислексија
-развија се координација покрета и моторике;
-развија се брзина размишљања и закључивања (функционално знање);
-сва деца имају корист од програма а посебно је значајан за детекцију даровите деце и подстицање
развоја даровитости;
-повећава се број неуронских веза, што уз специфичне вежбе повећава капацитет мозга за обраду
информација.
ОБРАЗОВАЊЕ је комплексан, дуготрајан процес стварања услова и подстицаја деце на
учење.
•Образовањем се подстиче природна потреба за учењем, стицањем искустава, уношењем реда и
редоследа у стечено искуство и сазнавање (није усвајање и запамћивање чињеница).
•У отвореном образовању су дете и предшколска установа отворени системи.
•Образовне ситуације дају различита сазнања различитој деци
•Подучавање деце подразумева и праћење њиховог развоја кроз свакодневну опсервацију.
•Посматрање понашања деце значи објективно описивање информације без закључивања и
интерпретирања.
•Посматрањем васпитач прати ситуације у којима се дете налази и његове активности, увиђа фазе
развоја, периоде осетљивости, сазревање појединих способности и сл; свестан је да је за дете
време неопходност
•Посматрањем васпитач процењује „знање“(оно што улази у њега) и „деловање“ (оно што излази из
њега) посматра његове покушаје, грешке, нове почетке и спољашње ефекте.
•О посматрању се свакодневно воде белешке и то је материјал који одређује шта , у ком правцу и
како ће тећи процес подучавања.
ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС КРЕЋЕ ОД КОНКРЕТНЕ ДЕЦЕ И КОНКРЕТНИХ СИТУАЦИЈА, А НЕ ОД
ИЗДВОЈЕНИХ ЦИЊЕВА, ЗАДАТАКА И САДРЖАЈА!
УЧЕЊЕ је активна конструкција до које дете долази сопственим акцијама и интеакцијама са
физичком и социјалном средином.
28
Годишњи план рада
2013/14
•Учењем дете стиче искуства и сазнања у складу са његовим потребама и интересовањима;
задовољава потребе за самоактуализацијом, сазнавањем и разумевањем, за признањем, љубављу,
осећањем припадања, сигурношћу и за задовољењем физиолошких потреба ( за храном, водом,
праћењем,...)
•Дете и онда када за то „има лични разлог и када оно што учи за њега има лично значење“.
•У процесу учења је важно уважавати дететово спонтано понављање активности.
•Слободан избор подразумева активне методе учења предшколског детета.
•Средина за учење омогућава спонтано, слободно, самостално, као и намерно планирано
истраживање детета.
•У процесу учења предшколске деце уважавају се рана сензомоторна и перцептивна искуства.
•Монтесори материјали својом дидактичком прецизношћу и самокорекцијом подстичу процес учења
као активне конструкције знања.
ИГРА је посебан облик учења предшколског детета.
•Дете у игри прерађује и присваја стечена искуства и постаје их свесно.
•Игра има сопствену мотивацију, омогућава слободан избор и одлуку, а истовремено захтева од
детета да се повинује правилима.
•У игри дете врши избор садржаја својих улога и њихових варијација.
•У игри дете стваралачки гради „свој свет“, који садржи и елементе реалности у коме „влада“ нови
систем односа: тежи ка успостављању равнотеже између операција понављања и нових креативних
поступака.
•Дете се игра спонтано, без временског ограничења док се у каснијим узрастима договара о времену
и о неопходним правилима игре.
ДЕТЕ СЕ ИГРА НА НАЧИН КОЈИ ОДГОВАРА ЊЕГОВОМ УЗРАСТУ И РАЗВОЈУ
ВЕЖБЕ
•Вежбе подразумевају презентације коришћења материјала у радним и другим активностима деце.
•Вежбе су облик учења који се највише примењује у васпитању чула, практичним животним
активностима и осталим врстама материјала.
•Вежбе подразумевају упутства за упознавање са материјалима, начинима њиховог коришћења, и
одлагања на место.
•Пожељно је правила за извођење вежби проширити на остале материјале са којима се дете среће у
средини.
•Вежбе се изводе на чулним материјалима – за боје, звук; вежбе са текстилним материјалом; за
осете температуре, тежине, мириса и сл. (идентичност, контраст и ступњевитост).
•Општи циљ предшколског васпитања је да се детету омогући да следи свој лични развој, да
обогати своју способност ступања у односе са другима и улажења у интеракцију са окружењем,
стварањем повољне васпитне средине у којој ће стицати искуства по сопственом програму и
преводити их у сазнања.
Усмерени су:
а) НА ДЕТЕ
Како себе упознати, открити своје тело, своја опажања и своје мисли и како себе оспособити да
одговори на сопствене потребе:
-распознати своје тело међу стварима и људима који га окружују;
-распознати различите делове свога тела;
-уочити карактеристике, својства и могућности свог тела и његових делова;
-препознати своје укусе;
-бити свестан својих осета и осећања;
-препознати своје потребе и одговарати на њих:
∵ препознати и истражити своје моћи
29
Годишњи план рада
2013/14
∵ истражити оно што се осећа и хоће
∵ чинити покушаје и грешке
∵ увежбавати и ценити своје личне способности
∵ узети у обзир сопствене грешке
∵ представити шта се зна о самом себи.
б) НА ИНТЕРАКЦИЈУ СА ЉУДИМА
Како ступити у односе са другим људима и како постати свестан друштвених и културних реалности
- посматрати карактеристике појединаца;
-научити да се слуша, гледа, осећа и додирује;
-препознати физичка обележја (дебљина, боја косе,...);
-препознати емоционална и друштвена обележја (дисање, смех, плач
невербални и вербални говор...);
-проналазити физичка обележја која подупиру посматрање.
Протумачити правила групе (да дете увиди њихов смисао и конкретне последице њихове примене
или одсуство примене).
-Уочити како последице сопствених радњи утичу на друге;
-идентификовати предности и ограничења у групи;
-бити способан за сарадњу да се повуче или супротстави;
в) НА ИНТЕРАКЦИЈУ СА ОКОЛИНОМ
Како ступити у контакт са околином и усвојити значајне информације асимилацијом преко чула:
унутрашњим подешавањем и повезивањем примљених информација дејствовати на своје
окружење:
-Употребити своја чула за испитивање околине;
-иденификовати сличности и разлике;
-повезивати;
-поставњати (правити хипотезу);
-тражити додатне информације и употребити различите изворе;
-експериментисати;
-невербално и вербално изражавати своја сазнања;
-употребљавати на конструктиван начин изворе;
-одабрати радње које су у вези са описаном или примљеном информацијом;
-покушајима и „грешкама“ поново настављати рад;
-организовати своје радње у функцији информације (планирати, предвиђати фазе које
воде циљу).
Дете на основу прикупљених информација о себи, о другим људима и о физичком окружењу,
код себе ствара основу емоционалне, физичке и интелектуалне самосталности. Самосталност му
омогућава да поступа тако да му оно што га окружује помогне да се „изгради“.
г) НА ИЗРАЖАВАЊЕ
Развијати осетљивост и спремност на изражавање осећања и идеја:
-имати право на креативно, слободно изражавање, бирање, одустајање;
-у различитим активностима открити, упознавти, потврђивати себе као и креативно биће.
-откривати, упознавати и ценити своју различитост;
-истраживати и откривати различите могућности решавања проблема;
-изражавати и испуњавати своје унутрашње потребе и оно што је у њему, као личности
својствено.
-откривати, изградити и развијати различита својства и стилове изражавања:
∵телом и покретом
∵звуком и гласом (музиком)
∵говором (усменим и писменим)
∵графичким синболима и пластичним материјалима.
30
Годишњи план рада
2013/14
4.1.1 План увођења преузетог и прилагођеног Монтесори програма
На основу одредбе члана 18.ст2.Закона о предшколском бразовању
у оквиру
предшколског програма може да се остварује прилагођен или преузет програм из
васпитно-образовних програма других земаља за чију примену је потребан доказ о његовом
пореклу, односно доказ да га је признало одговарајуће међународно удружење.
На програм из става 2. овог члана сагласност даје министар.
На основу одредаба Правилника о општим основама предшколског програма сл.глсник РС –
Просветни гласник бр.14/2006.,Опште основе програма представљају васпитно-образовно језгро
разрађено до оног степена, који омогућава прилагођавање свој разноврсности програмских модела
који се јављају у разним типовима установа и програма као и прилагођених за рад са специфичним
популацијама.
Такође, Опште основе предшколског програма омогућавају у поступку програмирања
прилагођавање разним стиловима рада васпитача, узрасту деце, као и њиховим индивидуалним
потребама, могућностима и интересовањима. Узима се у обзир чињеница да се међу децом јављају
велике разлике у том погледу, због чега се програмски циљеви остварују у оној мери у којој је то за
свако дете могуће, прихватајући чињеницу да се деца разликују у погледу темпа и нивоа развоја.
На основу Општих основа предшколског програма предшколска установа израђује сопствене
оперативне и специјализоване програме, зависно од популација са којима располаже.
Процес увођења прилођеног и преузетог Монтесори програма у наредној школској години
подразумеваће активности и то:
°Доношење програма рада по преузетом и прилагођеном Монтесори програму
°Едукација васпитача за рад по овом програму
°Набавка и припрема простора и опреме за реализацију овог програма
°Припрема за супервизију увођења прилагођеног и преузетог Монтесори програма од стране
Монтесори друштва Србије
°Подношење захтева за сагласност на преузети и прилагођени програм Министарству просвете
4.2
Облик рада по М О Д Е Л У „А“
Васпитачи који се определе за овај облик рада, имају на уму следеће:
- Деца у Установи живе живот, а не припремају се за њега.
- Три главна циља васпитања у складу са три глобалне области развоја:
1. Упознавање себе и овладавање собом
2. Развијање односа и сазнања о и са другим људима.
3. Изграђивање свести о околини, као и начину деловања на њу.
- Васпитач није централна фигура него равноправни члан групе. Неко ко учествујући посматра и
прати децу у континуитету и на основу тога даље планира активност.
- Установа је отворена за потребе, идеје и искуства породице и локалне средине.
- Као активну конструкцију знања, васпитач ствара прилике и подстиче учење.
- Васпитач прво посматра децу, препознаје и открива шта деца знају, које су им потребе и
интересовања, након чега се планирају средина, материјали и активности који ће деци бити
подстицај за учење.
- Деца су природно мотивисана да уче и откривају себе и свет.
- Радост откривања васпитач препуста искључиво деци.
- Пажљивим планирањем васпитач нуди свакоме по нешто и обавезно прилику за
интеракцију у малој групи-пару-великој групи.
31
Годишњи план рада
2013/14
- Простор, време, начин груписања деце прилагођавају се искључиво деци и васпитачу, а програм
није унапред дат и не реализује се него се у сарадњи са децом и родитељима ствара и живи.
- Програм се прилагођава деци и свим њиховим особеностима, а васпитач мора бити осетљив на
различитости које постоје међу децом и уважавати их у раду.
- Васпитач промишља о сваком детету и открива шта би код сваког од њих требало јачати и
подстицати.
- Свако дете има свој портфолио (досије) у коме се чувају персоналне ствари, радови.
- Планирају се делови дана за заједничке договоре деце и васпитача и заједничко процењивање
процеса напредовања.
- Васпитач свој рад планира по темама, пројектима или центрима интересовања тј областима, а то
се огледа и у организацији простора собе и вртића у целини, разноврсности активности,понуди
материјала, груписању деце, начину комуникације.
- Намештај и материјали су доступни деци и видљиво и јасно означени.
- Цео простор је организован у неколико различитих целина које деци омогућавају одвијање
различитих активности у њима, посебно рад у малим групама.
- Када планира васпитач мисли не само на циљеве и садржаје него и на процесе, планирајући и
интеракцију деце, индивидуализацију рада и организацију средине за учење.
- План је предлог акције са извесним очекивањем тј. жељеним ефектима, а евалуација је
резултат анализе колико је тај план остварен и засто.
- Евалуација доводи до освешћивања и професионалног напредовања, а омогућава квалитетније
наредно планирање.
4.3
Облик рада по М О Д Е Л „Б“
Уколико се васпитачи определе за облик рада по моделу „Б“, морају имати следеће на уму:
- Човечанство дугује детету најбоље што може да му пружи у остварењу његових права.
- Предшколско васпитање обезбеђује:
1) Допуну породичном васпитању и образовању
2) Активно учествовање у заједници деце
3) Припрему за школу- школско учењеvanporodi;
4) Компензаторску улогу за децу из социјално угрожених средина
5) Подршку породицама са децом ометеном у развоју
- Првa ванпородична социјална средина која омогућује детету да доживи богато искуство сарадње
и комуникације са вршњацима и одраслима.
- Дете у Установи треба да се осећа сигурно и прихваћено да би безбедно и самостално
истраживало свет око себе.
- Установа омогућава детету активно учествовање у васпитној групи као заједници деце и
одраслих.
- Васпитно-образовни процес се заснива на животном искуству детета и оном што оно доноси из
породице и непосредне околине.
- Васпитање и образовање се не сме затворити у зидове Установе, нити ограничити задацима и
садржајима програма.
- Васпитање и образовање проистиче из конкретног дечјег искуства, уважава игру као природан
начин учења и развијања деце.
- Васпитно-образовни процес није само усвајање програмских садржаја, већ узима у обзир друге
битне елементе као што су:
1) Организација времена и простора
2) Атмосгера у групи
3) Структура социјалних односа
4) Методе рада васпитача
32
Годишњи план рада
2013/14
5) Сарадња са родитељима и друштвеном средином
- На природне дечје потенцијале утиче се подстицањем, подржавањем и оплемењивањем и то у
оквиру ;
- физичког развоја,
- Социо-емоционалног и духовног развоја
- Когнитивног развоја и
- Развоја изражавања (комуникације и стваралаштва).
- Основни циљ предшколског васпитања и образовања је развој укупних потенцијала детета
и напредовање у свим аспектима развоја. Тежи се формирању еманципације личности, свесне себе
и својих потенцијала.
- Циљеви физичког развоја (моторика, чула, здравље и хигијена) постижу се кроз телеснеперцептивне и здравствено-хигијенске активности.
- Циљеви социо-емоционалног и духовног развоја се постиже кроз друштвене, афективне и
еколошке активности.
. Циљеви когнитивног развоја се постижу кроз откривачке, логичке, практичне-рдне
активности.
Игра има важно место у животу детета, па самим тим и у раду васпитача. Она је доминантна
активност детета, начин њиховог учења, али и метод рада васпитача. Васпитач обезбеђује деци
довољно времена за спонтану и слободну игру. Организуивностју се покретне иге, игре маште,
драмске, игре улога и игролике активности.
Циљеви васпитно-образовног рада и задаци васпитча:
1. Установа васпитава читавим својим устројсвом и она је место за стварни живот
деце, где се стичу разноврсна искуства кроз разнолике активности. Да би били
развојно значајни за дете, квалитети и утицаји средине треба да буду пробрани,
сређени и разноврсно и искуствено осмишљени.
Средина вртића се уређује тако да у што већој мери представља дечји свет, који она разумеју и у
коме се добро сналазе и осећају. Простор се прилагођава деци тако да се она у њему безбедно
крећу, играју, учествују у активности са другом децом.
-Намештај распоређују тако, да у њему деци буде све доступно и удобно. Амбијент
Установе оплемењују продуктима људског рада.
Деци се обезбеђују различите врсте учења:
-
4.4
Перцептивно; помоћу чула
Моторно; уз помоћ телесних активности
Социјално; у односу са другим људима
Идеационо; повезиваљњем идеја и изумевањем.
Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године
У структури посла васпитно-образовног рада деце 1-3 год,могу се правити две целине које
се допуњују и преплићу: превентивна здравствена заштита и нега и васпитне активности. Негу и
васпитни рад остварују медицинске сестре-васпитачи у непрекидној стваралачкој и људској
сарадњи уз поштовање дечјих навика.
Превентивну здравствену заштиту мед.сестре-васпитачи уз помоћ сестре на превентиви и
сараднике,остварују и усвајају мере које воде очувању здравља и формирању здравих навика које
воде истим као и едукацију родитеља и очувању животне средине.
Задатак мед.сестара-васпитача је да прате евалуацију неге и васпитног рада подстичући
дечји развој. Уствари,то је процес који непрекидно траје. У том стваралачком и заједничком раду
33
Годишњи план рада
2013/14
морају се мењати и истраживати нови облици рада (разне едукације,предавања,семинари,посете
вртићима у другим местима,приступ интернету...).
Реализација и планирање васпитно-образовног рада са децом 1-3 год, одвијаће се кроз
активности:моторичке,сензо-перцептивне,музичко-ритмичке,интелектуалне,језичке,ликовнографичке,развој чулне осетљивости и опажања.
Васпитно образовни рад и превентивно здравствена заштита деце до 3 године, у 2013/2014
години реализоваће се кроз васпитне групе које су формиране у сва три објекта.
Објекат „ Бамби “
Објекат „ Пчелица “
Објекат „ Лептирић “
група
Мешовита јаслена група
Мешовита јаслена група
Старија јаслена група
Старија јаслена група
Млађа јаслена група
Старија јаслена група
Старија јаслена група
Млађа јаслена група
Старија јаслена група
Број децде
9
12
10
14
8
17
19
10
8
4.4.1 Заједно у адаптацију
После успешне вишегодишње примене у јасленим групама, Установа нуди програм
укључивања родитеља у подршку деци током периодима адаптације у јаслицама.
а) Педагошко-психолошки приступ; Полазак у јаслице од деце захтева мобилисање
личних капацитета. Адаптација је прилагођавање на промену. То је развојно значајан и сложен
период за дете који сам по себи није ни позитиван ни негативан, већ зависи од начина на који је
разрешен. Може бити подстицајан за развој или његова кочница. Припрема родитеља да буду
подршка свом детету и њихово оснаживање да се и сами емотивно припреме показало се
драгоценим. Сигуран и опуштен родитељ позитивно утиче на дете, а оно лакше, сигурније и
безболније савладава развојну кризу.
Родитељ је битан фактор успешне адаптације, он је природна спона између детета и нове
средине.
б) Проблеми детета; Дете раног узраста не разуме новонасталу ситуацију и нема
могућности да утиче на њу предлажући своје решење. Оно због скромних капацитета и недовољно
искуства у вербалној комуникацији прибегава емоционалним и физиолошким начинима реаговања.
Нормална реакција на новонасталу ситуацију: плач, узнемиреност, преосетљивост, благи поремећај
сна, апетита и навика, могу битин појачани усред недовољне припремљености детета.
На квалитет адаптације, интезитет и трајање адаптације утичу још и наслеђе, конституциони
фактори, физичко и здравствено стање детета, као и узраст, зрелост и његова предходна животна
искуства.
в) Проблеми родитеља; Родитељи своје „највредније богатство“, поверавају непознатом
професионалцу и добар део дана ће бити одвојен од свог детета. Најважније је да оно буде на
сигурном, добро збринуто, са особом у коју има поверења. Присуство стрепње, несигурности,
страха, бриге. Преиспитују своју одлуку и своја осећања. Боре се са материјалним проблемима,
незапосленошћу, презапосленошћу, неразумевањем послодавца, самохраношћу, распадом
проширене породице, продужењем радног века и заузетошћу бака и дека, недовољном
информисаношћу и другим личним проблемима,... Покушавају да се сагласе у новој ситуацији и
сагледају своју улогу у њој.
34
Годишњи план рада
2013/14
г) Проблеми медицинских сестара-васпитача
Медицинска сестра-васпитач стрепи од септембра месеца, када је посебно оптерећена
упорним плачом деце и другим проблемима адаптације. Осећа појачану одговорност и бригу за нове
штићенике и њихове родитеље.
Осим тога напетост и бука током тог периода, негативно утичу на њихово здравље,
мотивацију, креативнос и радну способност. Усред дуготрајног деловања ових стресогених фактора
лако долази до професионалног сагоревања или „отупљивања“ када се губи оптимална осетљивост
за различите дечје потребе и потребе њихових родитеља.
Циљеви програма су:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Олакшати свим учесницима овај период.
Унапредити психо-физички развој детета у свим аспектима.
Очувати дечје ментално и физичко здравље.
Успоставити партнерски однос између родитеља и медицинских сестара-васпитача.
Унапредити сарадњу породице и предшколске Установе.
Освестити родитељу значај његове улоге у процесу адаптације и анимирати га да се активно
укључи у живот Установе током тог периода.
7) Допринети осећању професионалне компетенције и задовољства у раду медицинске сестреваспитача.
8) Унапредити методе рада у јаслицама наглашавајући потребу и дајући модел за већу
индивидуализацацију рада.
9) Допринети праћењу и унапређивању развоја сваког детета у складу са његовим
индивидуалним потребама, потенцијалима и темпом развоја.
Карактеристике програма су припрема свих учесника:
Детета - кроз упознавања са колективом , дружење са вршњацима, стварање представе о
јаслицама кроз игре, приче и разговоре о животу у њима, усклађивање ритма живљења у породици
и јаслицама.
Родитеља – кроз информисање о јаслицама, шта пружају, а шта се од родитеља очекује, о
адаптацији и њиховој улози у том процесу, кроз разговоре, родитељске састанке, штампане
информативне материјале, видео приказе, посете јаслицама.
Медицинских сестара-васпитача кроз едукације из области адаптације, комуникације и
партнерског рада, планирање и организација боравка деце и родитеља у групи. Стручног сарадника
кроз припремање предавања, радионица, писаног материјала, видео-материјала, инструмената,
едукација,..
Поступност увођења новина:
Разноврсно и континуирано информисање родитеља од уписа детета до почетка боравка у
јаслицама. Боравак детета и родитеља у јаслицама у мањим групама и краће време. Постепено
продужавање боравка детета у јаслицама без присуства родитеља. Одлагање промена навика док
се дете не стабилизује у новој средини. Постепено повећање броја деце која заједно бораве у групи.
Увођење сваке новине (нпр. од уторка) корак по корак.
Индивидуализација тј. прилагођавање захтева и очекивања сваком детету према његовим
потребама и капацитетима. Када се ради о дужини боравка у Установи, дужини потребне подршке
родитеља, спремности за остајање на спавању, прихватању дневне рутине, укључивање у игре и
активности. Вођење Протокола праћења процеса адаптације, тј дететових емоција и понашања
током тог периода.
Партнерство са родитељима подразумева јасно изражавање порука и очекивања,
прихватање важности улоге родитеља. Укључивање родитеља у живот групе, организовање
родитељских састанака, разговора, предавања, радионица. Припремање штанпаног материјала за
35
Годишњи план рада
2013/14
родитеље, анкетирање родитеља и уважавање њихових предлога и сугестија, стварање атмосвере
поверења, сарадње, отворености и континуиране комуникације.
Евалуација програма се заснива на непосредном посматрању деце и родитеља, примени
протокола праћења за свако дете, анализи видео снимка, размени запажања сестре-васпитача и
стручног сарадника, разговорима са родитељима и њиховом изјашњавању на родитељским
састанцима и у анкетама.
I ПРОТОКОЛ ПРАЋЕЊА ПРОЦЕСА АДАПТАЦИЈЕ за радну 20013/14.год. садржи:
1) Основне податке о детету (име и презиме, датум рођења, почетак долажења у јаслице, ко га
доводи, колико сати остаје првог дана, када почиње да остаје на спавању)
2) Понашање у активностима током дана (укључује се на позив, игра се само, игра се са једним
дететом, игра се са 2-3 детета, сарађује у игри, отима играчке, руши све пред собом, пажња
му је краткотрајна, усредсређено је, несигурно је, тражи пажњу, стално је у покрету,-----------).
3) Основно расположење – које преовлађује (плачњиво, весело-ведро, потиштено-тужно,
опуштено, мирно-сталожено, узнемирено,----------).
4) Прихватање ритма дана:
а)Оброци (одбија храну, делимично прихвата-бира, мало једе поврће, без проблема
прихвата_______).
б)Спавање (лако и брзо заспи за 3-5 мин. Дуго се успављује – више од 10 мин., уопште не
заспи, тешко се буди, лако устаје, плачљиво је после буђења, током сна је мирно или
опуштено или немирно или се врпољи,------------).
в)задовољење хигијенских потреба (носи пелене, користи ношу, употребљава мали wc, пере
руке уз помоћ, чека да му се оперу руке,-----------).
5) Навике (користи цуцлу-флашицу,.. има омиљени предмет,... код успављивања воли,...код
преповијања воли,------------).
5) Запажања сестара,----------).
II AНКЕТИРАЊЕ РОДИТЕЉА извршити након месец дана адаптације њихове деце у
јаслицама:
1.Да ли сте имали предходна искуства у прилагођавању свог детета на јаслице/вртић?
Заокружите знак испред изабране тврдње
•
•
•
Да, имам старије дете које је похађало јаслице/вртић.
Да дете које сада похађа јаслице било је одвојено од породице на други начин.
Не, ово је прво искуство.
2.Да ли је у време поласка вашег детета у јаслице неко остајао код куће (мама, тата, бака,
дека,...)
•
•
Да
Не
3.Да ли је ваше дете током периода прилагођавања остајало на спавању у јаслицама?
•
•
Да
Не
4.Да ли сте током првих дана боравка са својим дететом у јаслицама?
36
Годишњи план рада
•
•
2013/14
Да
Не
5.Које промене сте приметили у понашању свога детета у периоду адаптације?
Можете да заокружите више тврдњи које одговарају понашању вашег детета.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Плачљиво је
Одбија да иде у јаслице
Раздражњиво је
Има проблема са апетитом
Агресивније је
Има проблема са спавањем
Има проблема у задовољењу физиолошких потреба
Самосталније је
Више прича
Креативније је у игри
Одлучније је
Захтевније је
Лакше прихвата одвајање од нас и у другим ситуацијама.
6.У којој мери сте задовољни оним што сте ви и ваше дете добили у јаслицама у првом месецу?
Заокружите један број на скали од 1 до 10, где 1- означава тврдњу Сасвим сам задовољан; а
10- Веома сам задовољан.
.
1------2------3------4------5------6------7------8------9------10
7.Да ли сматрате да је овакав приступ периоду адаптације деце у јаслицама добар?
•
•
Да
Не
Молимо вас да образложите став и предложите боље решење.
Захваљујемо вам се на сарадњи и разумевању. Време и труд који сте уложили допринеће
даљем усавшавању програма.
Евалуацијм упитника за родитеље потврдићемо да ли су они задовољни оним што добијају
током првог месеца.
4.5 Васпитно-образовни рад на узрасту од 3 године до укључивања
у програм припреме за школу
Васпитно образовни рад са децом 3-5,5 год. Се реализује у оквиру целодневног боравка у
сва три објекта наше Установе. Деца су распоредјена у 16 васпитних група, у складу са педагошким
нормативом о броју деце по узрасту.
Васпитно образовни рад се заснива на хуманистичком схватању развоја детета које
наглашава унутрашње снаге детета, на које се ослања приликом деловања на његов развој и
средину која подстиче испољавање тих снага.
У планирању васпитно образовног рада , тежи се ка савременом приступу, у коме васпитач
осмишљава васпитно образовни рад за своју групу, зависно од добијених резултата праћења и
посматрања деце, њихових потреба и интересовања, састава групе и осталих специфичности за
које васпитач процени да су вазне да се уврсте у креирање програма рада са децом.
37
Годишњи план рада
2013/14
Задатак васпитача је да уважи и специфичности локалне средине, као и да кроз сарадњу са
родитељима уважи и њихове потребе и сугестије.
Планирање васпитно образовног рада, је путем одабира тема на месечном нивоу или путем
планирања пројеката на дужем временоском интервалу.
Структура месечног тематског планирања садржи развојне задатке који су примарни и
одредђују месечну тему , односно недељене подтеме. У подтеми даље се конкретизују васпитно
образовни задаци и садржаји под тим областима.
Задаци васпитно образовног рада са децом 3-5,5 год. су :
- Стварање услова за развој здравог, физички добро и складно развијеног детета.
- Да се развије и оплемени чулна осетљивост детета.
- Развијање природне радозналости детета, развијање сазнајних и изражајних способности детета.
- Да се формирају основни елементи моралне личности, навика према раду, навика културног и
друштвеног понашања.
Да би се ови задаци остварили, целокупна васпитно образовна делатност је у њиховј функцији.
Рад са децом овог узраста одвијаце се према Моделу “ А” и Моделу “ Б” – основа програма.
Избор Модела по коме ће се радити у овој школској години препуштен је васпитачима.
Досадашња пракса у планирању васпитно образовног рада са децом је показала да
васпитачи често планирајуци рад са децом комбинују неке од карактеристика једног и другог
модела, у зависности од бројних фактора: ( стање опремљености радног простора, организациони
услови у Установи, специфицност васпитне групе.. )
То омогућава да васпитач у највећој могућој мери задовољи циљеве у односу на дечји развој и на
предавање.
Васпитно образовни рад покриваће следеће аспекте развоја детета:
- физички развој- сензомоторни развој.
- Когнитивни развој – развој комуникације и стваралаштва.
У оквиру наведених аспеката развоја, постављаће се следећи развојни циљеви:
- стварање навика свакодневног бављења физичким активностима и актвног боравка на отвореном
простору.
- Подстицање складног развоја свих делова мишићно- коштаног система.
- Развијање координације локомоторног система.
- Обогаћивање интеракције, вербалне и не вербалне комуникације на релацији : дете- дете и дете –
одрасли .
- Развијање слике о себи, стицање поверења у своје способности и изградђивање сопственог
идентитета.
- Развијање толеранције и самоконтроле.
- Подстицање самосталног и слободног манипулисања, истраживања и откривања.
- Стицање вештине сналажења у свакодневним ситуацијама.
- Подстицање оријентације детета у времену и простору.
- Подстицање способности практичног решавања проблема – комбиновањем.
- Подстицање дечијег спонтаног изражавања говором/
- Подстицање комуникативних функција говора, развијање способности слушања и усмеравања
пажње.
- Богаћење дечјег речника, упознавање са песмама, причама и бајкама.
38
Годишњи план рада
2013/14
- Развијање свих облика говорног стваралаштва детета.
Овде су наведени неки од развијених циљева за конкртне аспекте развоја, а сваки месечни план ће
садржати развојне циљеве, прилагодђене узрасту и тематској целини.
У школској 2013/2014 год. посебна пажња у оквиру васпитно- образовног рада са децом, биће
посвећена активностима којима су везане за физички развој детета.
Ово је проистекло из потребе о превенцији не правилног држања тела ( искривљена кичма, равна
стопала.. ) , као и потребе да се услед недостатка сале за физичко у Установи прилагоди постојећи
простор ( радне собе, ходници.. ) за реализацију поменутих активности.
У ове свхе, сарадња ће бити интезивнија са локалном средином и коришћење ресурса исте
( спортска хала, стадион, школска игралишта.. ) .
Следећи приоритет у васпитно – образовном раду, јесте омогућавање деци да што више уче и стичу
сазнања путем амбијенталног учења – активности на отвореном.
У оквиру редовног васпитно – образовног рада, са децом 3- 5,5 година, реализоваће се пројекат :
“ Заједно у решавању конфликата “ .
Све горе наведено се документује у обавезној предшколској документацији коју воде васпитачи и
портфолио за свако дете.
Велика пажња ће бити, као сваке године, посвећена тимском раду у свери планирања и
реализације васпитно – образовног рада, што подразумева да ће васпитачи медђусобно договарати,
анализирати постигнуто. Разменом искустава долазиће до нових идеја. Већи број васпитача ће бити
укључен у рад тимова, за самовредновање, за инклузивно образовање, за развојно планирање, за
заштиту од насиља.
4.5.1 Заједно у решавању конфликата
Програм је осмишљен као потреба да се обезбеде оптимални услови за развој деце у вртићу
и код њихових кућа, што подразумева добру сарадњу на релацији родитељ-васпитач, односно у
самој групи.
Састоји се од серије радионица и предавања за децу и родитеље и децу. Осим тога
подразумева приручник са социјалних игара и активности које олакшавају рад у групи.
а) Ц и љ е в и програма:
1) Оснажити васпитача да партнерски са породицом проналази решења за проблематичне
cитуације како у групи, тако и у породици;
2) Упознати и усвојити неагресивне начине решавања сукоба;
3) Развијати способности деце за емпатију и сарадњу;
4) Подстаћи социјализацију деце у групи;
5) Унапредити васпитну компетенцију породице.
б) С а д р ж а ј и програма
Садржај програма за децу је компатибилан са програмима:
„Развој самопоштовања путем кооперативне комуникације“ и „Чувари осмеха“, а садржај радионица
за родитеље се ослања на програм „Школа за родитеље“ и стучну психо-педагошку литературу.
39
Годишњи план рада
2013/14
Предавања за родитеље на тему агресивности на предшколском узрасту појашњавају основне
узроке и механизме агресивности као и начине за њено предупређивање и решавање.
в) Н а ч и н и реализације
Током радне године програм се реализује у групама чији се васпитачи определе за њега,
према слободној вољи и жељи, а на основу потреба проистеклих из специфичности групе.
Родитељи се активно укључују у реализацију програма. Динамика одржавања радионица за
родитеље и децу се одређује у договору васпитач-родитељ.
г) Е в а у л а ц и ј а
Еваулација садржи прикупљање података од деце и родитеља о томе колико су задовољни
начином и садржајем рада као и постигнутим ефектима. Од инструмената се користе упитници за
родитеље и васпитаче, дечји искази и цртежи.
Реализатори програма су стручни сарадник и васпитачи у сарадњи са родитељима.
4.5.2. „ Луткарска радионица “
Позориште и драмске игре су веома привлачне деци.Томе доприноси чињеница да је у
драмском приказивању присутна осмишњена очигледност, која је и темељни принцип опште
методике предшколског васпитања и образовања.Преко ње чулни утисци постају покретач маште
детета,његовог мишљења и доживљавања стварности.
Деца се кроз игру са луткама индентификују са њима,усвајају одређене вредности и начине
понашања,развијају пажњу,мишљење,говор,машту,развијају самопоуздање,оспособљавају се да
воле и разумеју позоришно стваралаштво.
Већ неколико година вртић је богатији за луткарску радионицу.За то време у активностима
радионице учествовали су васпитачи,деца,родитељи,ђаци...Направљен је велики број лутака и
дидактичких средстава које се користе у васпитно-образовном раду са децом.
Даљи рад луткарске радионице подразумева;
- Одржавање постојећих лутака,израда нових,
- Прикупљање и куповина нових материјала за рад,
- Осмишљавање и прављење дидактичких средстава,костима,паравана,
- Одабир и прерада текстова за децу,
- У свакодневном раду са децом користити лутке као васпитно-образовно средство,
- Припрема представа за децу поводом“ Дечје Недеље“, Нове године,
- Представе које ће васпитачи припремати са старијим групама за млађе вртићке групе,
- Извођење представе у другим објектима нашег вртића,
- Осмислити са децом и направити играчку за конкурс „Нај- играчка“ 2014.
- Заједно са децом осмислити причу и направити позориште сенки,
- Припрема костима за фестивал„Поздрав пролећу“,који се у априлу одржава на градском тргу.
Сарадња са породицом;
Луткарска представа коју ће васпитачи припремити са децом за родитеље(Нова година),
Представа за маме и баке поводом 8.марта,
Представа коју ће родитељи са васпитачима припремити за децу.
Представа за болесног друга(кућна посета).
Заједничке радионице у вртићу, деца и родитељи (прављење лутака и дидактичког
материјала).
Сарадња са друштвеном средином
40
Годишњи план рада
2013/14
- У наредној години планира се поред редовних посета библиотеци представа коју ће
деца вртића дати за библиотекаре и децу кориснике услуга библиотеке,
- Поводом дана деце са хендикепом (јануар) ,деца из вртића извешће луткарску представу у
центру за децу оболелу од церебралне парализе,
- Сарадња са геронтолошким центром и Црвеним крстом , (Дан шале,Светски дан Црвеног
крста).
Сарадња са школом;
Радионица у вртићу са ђацима основних школа,
Посета вртића школи и извођење представе,
Посета издвојеним одељењима основних школа, на терену,представа деце из
вртића за њих.
4.6 Припремни предшколски програм
Припремни предшколски програм јесте део предшколског програма којим се остварује
припрема деце за полазак у школу и представља допринос програмском и организационом
повезивању предшколског и школског образовања и васпитања.
Програм припреме деце за школу подразумева систем садржаја и активности , те посебних
методичких поступака којима треба да се постигне интелектуална, социјална, емоционална и
мотивациона готовост деце за оно што их очекује у школи, уз развој сазнајних интересовања
потребних за школски начин рада.
Циљеви и принципи којима се обезбеђује реализација ППП су:
- Целовит развој и добробит детета, остваривањем услова и планирањем подстицаја за
развој индивидуалних капацитета, проширивањем знања, искуства, изградњом свести о
себи и средини која га окружује,
- Проширивање васпитне функције породице,
- Поштовање принципа доступности,
- Демократичност, уважавање потреба и права деце,
- Развојност, развијање различитих облика и програма рада у оквиру Установе у складу са
потребама деце и породице.
Деци са сметњама у развоју пружаће се подршка стварањем неопходних услова и
изграђивање индивидуалних програма подршке деци и родитељима.
У текућој школској години у нашој Установи формирано је седам васпитних група ППП
целодневног боравка и једна васпитна група четворочасовног програма са уписаних 206-оро деце.
Припремни предшколски програм ће се реализовати и у четири васпитне групе на терену,
при основним школама:
- Тометино Поље,
- Средња Добриња,
- Здравчићи,
- Лопаш.
Васпитно-образовни рад са децом реализоваће се путем садржаја и активности које се
сврставају у следеће области:
- Развој говора,
- Развој почетних математичких појмова,
- Упознавање околине,
- Ликовно васпитање,
- Музичко васпитање,
- Физичко васпитање.
У оквиру сваке од наведених области одређени су приоритетни циљеви и задаци.
41
Годишњи план рада
2013/14
-
Развој говора
Богаћење дечјег речника,
Развој говорног стваралаштва,
Развој слушне пажње,
Унапређивање вербалне и невербалне комуникације код детета,
Развој употребе језика,
Подстицање деце за успостављање и одржавање односа са другима,
Упознавање са дечјом књижевношћу,
Припрема за почетно читање и писање.
-
Развој почетних математичких појмова
Способност класификовања предмета на основу једног или више својстава,
Способност серијације,
Положај у простору,
Формирање појмова о величинама,
Формирање скупова и подскупова,
Развијање појмова редних бројева,
Способност за процењивање од ока појединих димензија коришћењем основних мера.
-
Познавање околине
Разликовање живог од не живог света,
Класификовање биљака и животиња,
Утицај природних појава на живи свет,
Упознавање грађе појединих органа код живог света,
Упознавање животних циклуса,
Упознавање начина кретања,
Разликовање домаћих и дивљих животиња,
Откривање и разликовање разних врста не живе материје и њених својстава,
Упознавање предмета из свакодневне употребе и њихова примена,
Упознавање саобраћаја и увежбавање правила понашања на улици,
Заштита животне средине.
-
Ликовно васпитање
Интересовање за ликовно изражавање на разне начине,
Општа спретност руке, визуелна и моторна координација,
Развој маштовитисти,
Уочавање боја и њихова примена,
Обликовање и игра различитим материјалима,
Естетско доживљавање и процењивање.
-
Музичко васпитање
Упознавање деце са светом музике,
Развој дечјег интересовања за музику,
Развој способности за емотивно доживљавање музике,
Подстицање дечје жеље за певањем,
Развој спонтаности, природности дечјег израза кроз плес.
-
Физичко васпитање
Свестрани развој моторике,
Развијеност свих мишићних група,
Правилан развој нервног система,
42
Годишњи план рада
-
-
2013/14
Стицање елементарних знања о здравственој култури, познавање правила личне хигијене,
Правилан положај тела приликом седња, стајања, ходања.
Општи приказ дневних активности предвиђен за целодневни тип боравка деце у вртићи:
Пријем деце,
Припрема за доручак и доручак,
Игре и активности деце по васпитно-образовним областима у просторима вртића ( радна
соба, холови, отворене површине, терасе... ),
Припрема за ужину и ужина,
Игролике активности деце, по потреби одмор,
Припрема за ручак и ручак,
Игра и активности деце по васпитно-образовним областима у радној соби или на отвореном
простору до одласка кући.
4.6.1 Заједно у припреми за полазак у школу - у циљу подршке породици и деци у
процесу припреме за школско учење.
Идеја за настанак је одговор на жеље родитеља да се информишу о свему што их
интересује у вези са поласком њиховог детета у школу и потребе васпитача за стручном подршком у
комуникацији са родитељима, када се ради о припреми и зрелости детета за полазак у школу.
Ц и љ е в и програма:
1) Подршка породици у процесу припреме детета за школу.
2) Подршка васпитачима у сарадњи са породицом
3) Осамостаљивање васпитача у реализацији програма
С а д р ж а ј и програма:
1)
2)
3)
4)
Радионице за васпитаче на тему: Зрелост деце за полазак у школу.
Родитељски састанак и радионица за родитеље на исту тему.
Чек листа за процену зрелости детета за школу по аспектима развоја.
Писани материјал-подсетник за родитеље и васпитаче.
Р е а л и з а ц и ј а програма
Програм се реализује у групама у којима се васпитачи определе за њега. Реализација
програма тече од октобра месеца до уписа у школу. Саветује се ранији почетак бављења овом
темом, како би било довољно времена да се подржи развој, посебно оне деце која у извесним
аспектима развоја касне или имају одређене тешкоће. Такође и да се родитељи на време
информишу о томе која је и каква њихова улога у том процесу. Стога они могу имати солидну
перспективу за њено освешћивање и реализацију.
Р е а л и з а т о р и програма су: стручни сарадник и васпитачи.
Е в а у л а ц и ј а програма подразумева анализу података добијених на евалуационим
листићима од родитеља и васпитача. Затим усмене изјаве родитеља и васпитача о квалитету
информисања о овој теми током реализације програма.
4.7
План одмора и рекреације
Свакодневни васпитнообразовни рад са децом предшколског узраста подразумева
равномерно смењивање активности, одмора и рекреације. Поред редовних, свакодневних
43
Годишњи план рада
2013/14
рекреативних активности, одмора у вртићу, обавезног боравка на ваздуху, Установа организује и
друге облике одмора и рекреације, у складу са интересовањем родитеља:
•
•
•
једнодневни излети
зимовање
летовање
У реализацији зимовања, летовања и излета, васпитачи ће, у сарадњи са туристичком
агенцијом које је одабрао Савет родитеља Установе, изабрати дестинацију, а у складу са важећим
прописима и Правилником о условима и начину планирања и реализовања екскурзија, излета,
зимовања и летовања у нашој Установи.
Обавеза васпитача је да на, за ту прилику организованом родитељском састанку, родитеље
информишу о понуди туристичке агенције, ценама и свим важним детаљима у вези са
организованим одласком деце на путовање.
4.8
План неге и заштите деце
План неге и заштите деце у наредном периоду реализоваће се према упутствима
Министарсва здравља, сходно Правилнику о превентивно здравственој заштити и условима у овој
предшколској Установи и то на два начина: тимским радом у оквиру Установе и кординираним
радом предшколске Установе , Медицинским центром, Заводом за заштиту здравља, а по потреби
и другим службама: стоматолошка, офтамолошка, лабораторијска.....
Програмски задаци:
•
•
•
•
•
Јачање и заштита дечјег организма.
Оптимални психофизички услови.
Формирање радосног, здравог и задовољног детета.
Здравствена заштита деце смештене у колективу.
Да се кроз опште мере режима исхране, услова смештаја, хигијенско епидемиолошке мере
и правилну исхрану обезбеде сви услови за раст деце од 1-7 година.
Лекарска контрола здравственог стања деце:
Лекарска контрола здравственог стања деце врши се путем циљних лекарских прегледа. Први
циљни прегледа приликом упућивања детета у Предшколску Установу састоји се од:
•
•
•
Клиничког прегледа.
Прегледа крвне слике.
Прегледа столице на паразите.
У случају појаве заразне болести, а открије се у Дому здравља лекар је дужан да обавести
Установу телефоном. Током године док је дете смештено у вртићу налазиће се под надзором и
вршиће се редовна контрола телесне тежине и телесне висине. Мерење ће се обављати два пута
годишње а оцену психомоторног развоја даће лекар педијатар на основу запажања одговорне
сестре и стручног сарадника – психолога у вртићу. Сви подаци запажања биће регистровани у
здравственом листу за свако дете.
44
Годишњи план рада
2013/14
Одржавање опште чистоће простора
Одржавање опште чистоће простора путем: прања, чишћења, дезинфекције, уредног постељног
рубља, проветравања, осветљености, оптималне температуре, влажности ваздуха, завршне
дезинфекције, дезинсекције, дератизације.
Већина ових садржаја уклапа се према узрасним групама у оквиру редовних активности.
Сарадња са родитељима
Кроз упознавање родитеља са садржајем и активностима у Установи остварује се сарадња на
релацији родитељ- сестра и информисањем кроз родитељске састанке ( опште и групне ) и
индивидуалне разговоре.
Дневна контрола здравственог стања деце
Контрола се врши кроз:
• Кратак разговор са родитељима ради узимања аналитичких података у погледу
здравственог стања детета код куће.
• Преглед косматог дела главе, коже и видљиве слузокоже.
• Увид у чистоћу обуће и одеће.
• Мерење телесне температуре код детета код кога постоји сумња на болест.
• Уколико се примети да детету није добро неће се примити у колектив већ се упутити лекару
у дечји диспанзер са кратким описом запажања. Лекар ће написати да ли је за дете
потребна изолација из колектива што зависи од дијагнозе.
Здравствена документација
У Установи постоји за свако дете „ ЗДРАВСТВЕНИ лист , који се формира на основу:
• Књиге евиденције.
• Кроз разнену повратних информација сестра – лекар.
• Запажања здравствено хигијенске епидемиолошке службе.
45
Годишњи план рада
2013/14
5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
5.1
План рада педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине представници стручних актива, стручни сарадник, представник
сестара на превентиви и директор.Своје активности остварује кроз састанке (једном месечно, по
потреби и чешће) на којима се разматрају питања од значаја за функционисање Установе и
остваривање делатности.
Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање Установе и
остваривање делатности, у нашем случају састаје се два пута месечно.
Ред
Активности
Бр
(опис послова)
1.
Предлаже и усваја програм
педагошког колегијума
2.
Планира и организује
остварење програма васп. и
образовања
3.
Планира и координира рад
тимова по појединим областима
рада
4.
Прати квалитет васпитно образ.
рада и предлаже мере
унапређења
5.
Прати реализацију развојног
плана и предлаже активности за
наредни развојни план
6.
7.
8.
9.
Учествује у изради плана, прати
и организује програм стручног
усавршавања наставног особља
Израђује програм обележавања
Дана установе
Води евиденцију о свом радузаписници са састанака и
евиденција присутних
Разматра, даје предлоге и
вреднује програм рада са
даровитим децом, као и
инклузивног образовања
Израђује програм
манифестације ’’Нај-играчка’’ и
завршне приредбе
предшколаца.
Носиоци
активности
Педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум
Временска
динамика
септембар
Педагошки
колегијум и
тимови
Педагошки
колегијум,
струшна служба
Педагошки
колегијум и тим
за развојно
планирање
током
године
педагошки
колегијум
педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум
јун, август,
септембар
фебруар
педагошки
колегијум и тим
за инклузију
педагошки
колегијум
46
Напомена
јун,
август,септембар
током
године
током
године
током године
током године
април
У сарадњи са
интерресорном
комисијом
Годишњи план рада
2013/14
5.2 План рада васпитно-образовног већа
Васпитно-образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни
сарадници. У делокругу свог рада васпитно-образовно веће се бави организационо-техничким и
стручним питањима, планирањем, праћењем и вредновањем рада Установе. У току године рад
остварује кроз састанке, најмање четири пута годишње.
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Активности
(опис послова)
Анализа организационо
техничких услова рада
Разматрање правилника
Установе који уређују одређене
аспекте рада
Разматра извештаје и записнике
са уписа у односу на број деце и
број формираних група за
школску годину
Анализира годишњи извештај о
раду установе
Разматра предлоге
предшколског програма
установе
Разматра предлоге
годишњег плана рада
установе
Анализира појединачне
програме рада тимова на
нивоу Установе и
педагошког колегијума
Носиоци активности
Васпитни образовно веће
Васпитно-образовно веће
Временска
динамика
- јун
- септембар
Током године
Васпитно-образовно веће
- јун
- август
Васпитно-образовно веће
- август
Васпитно-образовно веће
- август
Васпитно-образовно веће
- август
Васпитно-образовно
Током
већа и руководиоци тимова, године
актива,
председник
педагошког
колегијума
Анализирање извештаја са
Васпитачи
реализованих екскурзија и
организованих одлазака
са децом
Прати, информише се и
Учесници сајмова...
анализира, понуде различитих
семинара, тематски сродних
делатности Установе, (сајам
књига, Пертинијеви-дани, сајам
дидактичких средстава),...
Током
године
Усвајање извештаја ментора
о процесу увођења
приправника у посао
Води евиденцију о свом раду
- записници са састанака и
Евиденција присутности
Ментори
- јун
Председник већа
Током
године
47
Током
године
Напомена
Годишњи план рада
2013/14
5.3 План рада актива медицинских сестара - васпитача
У текућој 2013.и 2014.год. медицинске сестре-васпитачи су планирали низ активности које ће
реализовати у договору са главним сестрама и стручним сарадником установе. Као и претходних
година,активности ће се планирати по месецима.
АВГУСТ:
-Организациона питања (рад и распоред деце и сестара-васпитача по групама);
-Набавка потребног материјала и распоред истих;
-Договор око родитељских састанака
СЕПТЕМБАР: - Договор око планирања васпитно-образовног рада по групама;
-Договор око обележавања ''Дечје недеље'';
-Договор око одласка на семинар (мед.сестре-васпитачи);
ОКТОБАР:
- Обележавање ''Дана чистих руку'';
-Извештај са семинара;
НОВЕМБАР:
- Договор са васпитачима да анимирају децу у старијој јасленој групи представом по
жељи васпитача;
ДЕЦЕМБАР:
-Припреме око новогодишњих активности;
- Обележавање новогодишњих празника;
-Договор око обележавања Божића;
ЈАНУАР:
- Планирање тема за васпитно-образовни рад;
-Припреме и договор око обележавања дана вртића;
-Обележавање Божићних празника;
ФЕБРУАР:
-Договор око учешћа на стручним сусретима мед.сестара-васпитача;
-Планирање активности за обележавање Осмог марта;
МАРТ:
- Обележавање доласка пролећа;
-Активности везане за Осми март;
-Договор око манифестације ''Нај играчка'';
-Евалуација;
АПРИЛ:
-Договор са стоматолошком службом о посети стоматологу вртићних група;
-Активности за Ускршње празнике;
МАЈ:
-Договор око обележавања крсне Славе вртића Св.Василије Острошки;
-Сарадња са локалном заједницом;
ЈУН:
-Распоред рада мед.сестара-васпитача око рада за време годишњих одмора,
-Посета градском тргу;
* Поред планираних активности,актив мед.сестара –васпитача ће у свој рад уврстити и неку нову
додатну активност која није предвиђена планом,а биће од великог значаја за васпитно-образовни
рад.
48
Годишњи план рада
2013/14
5.4 План рада актива васпитача
Стручни активи васпитача организују се по узрастима и у односу на то постоје : активи
по објектима , актив млађег, средњег, старијег узраста и актив васпитача припремног предшколског
узраста.
Своју активност у оквиру овог актива васпитачи остварују организовањем састанака ,
разменом искустаа , демонстрацијом активности , једном месечно, а по потреби и више пута.
.Активности су везане за васпитно-образовни рад са децом.
Циљ актива васпитача је да се, кроз пружање корисних упустава и сугестија за рад, али и
кроз заједничку сарадњу и размену искустава постигне унапређење васпитно-образовног рада и
увођење иновација у праксу.
Чланови актива заједно са руководиоцем израђују годишње и месечне програме рада . У
сарадњи са стр. сарадником бирају се стручне теме , врши анализа рада актива, прати реализација
планираних активности током године.Такође се планира , прати и реализује програм сарадње са
родитељима кроз избор стручних тема , организовање радионица , предавања , родитељских
састанака. Чланови актива врше избор тема , пројеката за учешће на стручним сусретима и
манифестацијама.Комплетна израда материјала за презентацијустручних радова ради се у сарадњи
са стр. сарадником.
Током године врши се анализа примене и реализације стечених знања и вештина на
семинарима акредитованих програма , кроз размену искустава , упознавање са садржајима и
начинима рализације и документација о истом.
Стр. сарадник заједно са члановима актива васпитача ради на стручним темама везаним за:
:
- праћење и документовање развоја и напредовања детета
- израда инструмената и техника за праћење и посматрање деце
- портфолио ( документовање развоја детета и документовање рада васпитача).
Руководилац актива васпитача , током године, води евиденцију о свом раду, , записнике са
састанака, евиденцију о присуству и извештај о раду. Дневни ред састанака стручних актива
васпитача формираће се месечно, према актуеним потребама и указаним темама о чему ће се
водити уредна документација, која ће бити доступна руководећим структурама.
5.4.1 План рада актива васпитача предшколских група
Актив васпитача ППП функционисаће на нивоу Установе и бавиће се питањима везаним за
планирање и реализацију васпитно образовног рада са децом у години пред полазак у школу.
Основни задатак овог актива биће унапређење васпитно образовног рада у циљу што боље
припреме деце за школу. Актив васпитача обухвата осам васпитних група, од тога седам група у
целодневном боравку и једну групу четворочасовног програма. Актив броји 15. васпитача,
координатор актива је Славица Димитријевић.
Оквирни план активности актива:
-
Договор око организовања трибине за родитеље „ Како припремити дете за школу “, у
сарадњи са основном школом,
Договор о активностима током Дечје недеље,
Планирање васпитно-образовног рада,
Договор око могућности и начина и одржавања „ огледне активности “ у реализацији
родитеља као сарадника,
План посете основним школама,
Упознавање са Монтесори програмом ( презентација од стране директора ),
49
Годишњи план рада
2013/14
Предлози и договор око организовања Нове године,
Договор око манифестације „ Поздрав пролећу “,
Анализа постојеће праксе ВО рада и презентација добрих примера,
Договор око наступа поводом обележавања Дана општине,
Идеје и предлози за завршну приредбу,
Договор око могућности сарадње са спортским клубовима у граду ( реализација „ кратких
тренинга “ ),
- Сарадња са библиотеком.
Током школске године актив ће се састајати по потреби када актуелна ситуација буде то
захтевала. Актив ће посебну пажњу посветити сарадњи са основним школама у граду, кроз
разне садржаје и активности који ће деци помоћи да полазак у школу за њих буде што
безболнији и успешнији.
-
Координатор актива ће успоставити сарадњу са активима учитеља из основних школа.
Педагошку документацију о раду актива водиће координатор и биће доступна на увид
педагошком колегијуму.
5.4.2 План рада актива васпитача млађих , средњих и старијих група
У току школске 2013/ 2014 године, као независан стручни актив, радиће и актив васпитача
младјих, средњих и старијих група. Актив броји 32 васпитача, координатор актива је Митра
Петровић.
Задаци овог актива биће, да се кроз састанке васпитача анализира постојећа пракса
васпитнообразовоног рада, планира и усавршава даљи рад са децом. Сва питања која се буду
јављала током године, а односе се на живот и рад деце и васпитача у Установи, биће размотрена
на састанцима овог актива.
Наводимо оквирни план активности тима за текућу школску годину :
- Договор око васпитнообразовног рада за предстојећу годину,
- Анализа, предлози и сугестије у вези пројекта “ Заједно у решавању конфликата “ .
- Договор око изналажења услова и могућности за реализацију активности на превенцији
деформитета стопала и кичме ( начини укључивања свих група).
- Идеја око реализације активности у току “ Дечија недеља” .
- Договор око активности за Новогодишње празнике.
- Обележивање “ Дан Вртића”.
- Учешће на “ Пролећни карневал “ као и договор око истог.
Предшколску документацију о раду актива водиће координатор и биће доступна на увид
педагошком колегијуму.
5.5 План рада „Тима главних васпитача“
Састанак главних васпитача је орган установе који има 10 чланова, а чини га 3 главна
васпитача свих објеката, шеф исхране, сестре на превентиви, стручна служба и директор. Своју
активност остварује кроз одржавање састанака једном месечно, а по потреби и чешће.
50
Годишњи план рада
2013/14
Састанак главних васпитача је оперативно тело које кроз своју активност ствара услове за
боље и лакше остваривање делатности у домену организационих и техничких послова. Из плана
актива васпитача црпе кључне теме о кјима дискутују и доносе компатибилна решења.
5.6 План рада Тима за развојно планирање
Задаци Тима за развојно планирање су да константно прати реализацију Развојног
плана установе, свих постављених циљева у том документу, да доприноси својим предлозима и
иницијативама унапређењу рада и остварењу мисије установе. Чланови тима за развојно
планирање, у саставу: Снежана Младеновић-директор, Мирјана Петровић-ст.сарадник, Љиљана
Бонџулић-васпитач, Стајка Милорадовић-васпитач, Снежана Митровић-васпитач, Јулија Антовић,
мед.сестра-васпитач, су сачинили нови Развојни план установе за период од 2012-2017г. Овим
документом планирани су задаци и активности из пет кључних области, који треба да допринесу
остварењу развојних задатака и саме визије у раду установе за наредни петогодишњи период.
Према наведеном документу и кључним областима развоја у овој школској години планирано је :
I Кључна област : Васпитно-образовни рад
Развојни циљ: Унапређење васпитно-образовног рада са децом путем опремања и богаћења
средине за рад са дидактичким средствима , играчкама и луткама, као и материјалима и
средствима за кориговање говорних поремећаја код деце.
II Кључна област: Дечји развој и напредовање
Развојни циљ: Унапређење евидентирања и документовања дечјег развоја и напредовања.
III Kључна област: Подршка деци и породици
Развојни циљ: Унапређење и развијање сарадње са породицом, организовање додатних облика
рада у складу са потребама родитеља и интересовањима деце, стручно усавршавање у сарадњи
са родитељима.
IV Кључна област: Ресурси
Развојни циљ: Унапређивање сарадње са локалним ресурсима, са акцентом на реализацији
културних и јавних манифестација које би се реализовале на новоизграђеном Градском тргу.
V Kључна област: Етос
Развојни циљ: Неговање климе припадности, заједништва и уважавања међу запосленим у
Установи, као и унапређење партнерских односа са родитељима.
Остваривање наведених развојних циљева је предвиђено путем реализације задатака,
односно конкретних активности, са предвиђеном динамиком и носиоцима активности.
Чланови Тима за развојно планирање ће према договореној динамици и процедури
одржавати састанке током школске године, на којима ће се разматрати реализација планираних
развојних циљева и задатака, односно реализација предвиђених активности.
Такође ће се укључивати у саму припрему и реализацију активности, сарадњу са
друштвеном средином и родитељима.
Чланови Тима за развојно планирање ће према плану бити носиоци обраде инструмената
евалуације, водити педагошку документацију о раду тима и по свим питањима активно сарађивати
са директором установе. Такође ће подносити извештаје о реализацији Развојног плана
одговарајућим стручним и управним органима.
51
Годишњи план рада
2013/14
5.7 План рада тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
Наш је циљ да се детету приступа на холистички начин, водећи рачуна о његовој
доброти, да је средина за живот безбедна и подстицајна, да деца добију најквалитетнију негу,
васпитање и образовање и да буду у сваком погледу заштићена.
У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије ( Национални план акције за децу и Општи протокол за
заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и Посебног протокола за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама ), ПУ „Олга
Јовичић Рита“ дефинисала је свој програм заштите деце од насиља.
Циљ програма је унапређење квалитета живота деце применом мера превенције за
стварање безбедне средине за живот и рад деце и мера интервенције у ситуацијама када се јавља
насиље у Установи.
Специфични циљеви и задаци у превенцији:
-
-
стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
• применом психолошких радионица у раду са децом ( „Буквар дечјих права“,
„Ненасилна комуникација“, „Чувари осмеха“, „Подстицање дечјег
самопоштовања“...);
• реализовањем дечјих луткарских представа;
• применом социјалних игара, кооперативних игара;
• реализовањем заједничких акција деце, родитеља и запослених;
подизање нивоа свести и повећење осетљивости свих укључених у живот и рад
Установе, за препознавање насиља над децом
• организовање трибина за све запослене и родитеље;
• израда упутстава за васпитно особље;
• информисање родитеља путем паноа и постера;
• информисање и укључивање локалних медија у све активности и акције које
се спроводе у Установи.
Специфични циљеви и задаци у интервенцији:
-
успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља;
спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља;
стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање
ефикасности програма заштите;
За спровођење програма заштите деце од насиља формиран је Тим, кога чине као
стални чланови: директор Снежана Младеновић, ст.сарадник-психолог Мирјана Петровић. У састав
тима за ову школску годину улазе и васпитачи: Марина Јовићевић, Сања Марковић, Митра
Петровић, као и главне сестре-васпитачи Милостива Марковић и Ирена Пејовић. Члан тима је и
представник родитеља који ће бити изабран на првом следећем састанку Савета родитеља.
52
Годишњи план рада
2013/14
5.8 План рада тима за самовредновање
Добри практичари стално преиспитују своју праксу и развијају професионално
самопоуздање, зато што никада не престају да уче, проширујући и усавршавајући своје вештине.
Ово је идеја водиља програма самовредновања у предшколским установама и предшколске
установе треба да буду заједнице које уче и у којима сви уче.
Дакле, крајња сврха самовредновања је да деца добију најквалитетније могуће
васпитање и образовање, да је средина подстицајна и безбедна и да се детету приступа на целовит
(холистички) начин, водећи рачуна о његовој добробити.
Сам процес самовредновања нам помаже да боље разумемо вредности које желимо да
постигнемо у пракси и због тога је процес фокусуран на квалитет постојеће праксе, истицање онога
што је добро, препознавање недостатака и израду плана у складу са установљеним приоритетима.
Чланови тима за вредновање и самовредновање рада установе у саставу: Снежана
Младеновић-директор, Мирјана Петровић-ст.сарадник, Далиборка Штуловић-васпитач, Снежана
Ђоновић-васпитач, Младенка Милинковић-васпитач, Тони Парезановић-васпитач и Мирјана
Вулетић-мед.сестра-васпитач су на основу досадашњих резултата самовредновања и
установљених приоритета сачинили план за школску 2013/14г.
Квалитет рада установе вреднује се у кључним областима. Кључне области су главни
аспекти рада установе. Свака кључна област подељена је на подручја вредновања, као уже
тематске целине. Подручја вредновања обухватају показатеље којима се ближе дефинишу
садржаји рада и активности установе.
Нивои остварености су описи квалитета појединачних показатеља. Вредновање се врши
у оквиру четворостепене скале, од највишег нивоа ( 4 ) до најнижег ( 1 ).
У складу са резултатима и досадашњим искуством у овом сегменту рада чланови тима у
току ове школске године наставиће процес самовредновања квалитета рада у вртићу према
упутсвима датим у Приручнику за самовредновање и вредновање рада предшколских установа
Министарства просвете.
У току ове школске године чланови тима ће на својим састанцима радити на планирању,
изради и реализацији:
а) акционог плана за унапређење оних сегмената вредноване кључне области Подршка деци и
породици ( која је вреднована током протекле школске године ) где се указала потреба за
променама ,
б) опредељивање за избор нове кључне области вредновања ,
в) избор , прилагођавање и израда инструмената за вредновање изабране области,
г) дистрибуција инструмената (попуњавање инструмената од стране васпитног особља)
г) обрада и анализа добијених података,
д) израда извештаја и презентовање истих надлежним органима,
ђ) израда акционог плана за унапређење кључне области вредновања.
Тим планира да у току текуће школске године ради на ближем упознавању васпитног
особља са Правилником о стандардима квалитета рада предшколских установа и издвајањем свих
идеја које могу допринети достизању постављених стандарда.
Такође је један од задатака Тима да одржи презентацију водича за самовредновање у
предшколским установама из програма „Импрес“.
Тим има у плану, за текућу школску годину, посету и размену искустава и знања са
члановима истог тима из неке предшколске установе у окружењу, чиме би се допринело проширењу
знања и увида у начин рада других тимова и њихово функционисање.
53
Годишњи план рада
2013/14
АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТ
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА
УВАЖАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ПОРОДИЦЕ
Потребе и интерес породице и деце задовољити
у још већој мери у оним сегментима где је то
исказано:
- Обогатити понуду услуга и програма у
оквиру постојећег радног времена;
- Разматрати, на колегијуму установе,
могућност да се реализују неки од
програма: рад у вечерњим сатима,
викенд вртић, беби сервис...
- Формирати развојну групу деце у
установи (ако се за то укаже потреба)
Подићи безбедност и сигурност деце на још
већши ниво:
- Дворишта вртића уредити и опремити
адекватним справама и реквизитима;
- Површина у двориштима свако јутро да
буде прегледана од стране техничког
особља и уклоњени небезбедни
предмети и садржаји;
ЦИЉЕВИ
-
-
ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ
54
Представник тима ће на састанку
колегијума изнети и упознати колегијум
са исказаним потребама и на основу тога
планираним активностима, везано за
горе наведено подручје вредновања, те
укључити руководиоце у решавање ових
постављених циљева;
Направити анкету међу родитељима о
томе за које су додатне програме
највише заинтересовани;
На почетку школске године ће се
направити увид (списак) деце која би
могла да буду распоређена у развојну
групу (сарадња са тимом за инклузивно
Годишњи план рада
-
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2013/14
образовање) и на основу тога, са
руководиоцима, разматрати могућност
формирања развојне групе;
Направити пројекат уређења дворишта;
Одржати састанак са руководиоцима
техничког особља у циљу усаглашавања
приоритета у погледу обезбеђивања
безбедног простора за децу.
У току школске 2013/14г.
КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА
Чланови тима, односно предтавници тима,
главне мед.сестре и сестре на превентивној
здравственој заштити, директор
СРЕДСТВА(буџет, донације...)
Сопствена, средства из буџета СО
ПОТЕШКОЋЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЕВАЛУАЦИЈА
ОБЛАСТ
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ВРТИЋА
Подићи на већи ниво учешће родитеља у животу
и раду вртића:
- Свака васпитна група у току школске
55
Годишњи план рада
ЦИЉЕВИ
-
-
-
ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ
-
-
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2013/14
године да направи неку заједничку
активност са родитељима ( играоница,
радионица, излет...);
Организовати стручне активе на којима
ће се презентовати примери сарадње са
родитељима ( почети од оних група код
којих је та сарадња изражена);
Формирати библиотеку за родитеље;
У план стручног усавршавања за
васпитно особље унети стручне
семинаре из области сарадње са
породицом.
Играонице, радионице, излети и сл.
заједно са родитељима, у оквиру
редовног васпитно-образовног програма;
Презентације примера добре праксе
сарадње са родитељима, из наше
установе, на стручним активима;
На почетку школске године направити
списак стручне литературе и друге
литературе коју из установе могу
позајмљивати родитељи;
Определити простор у установи који
може бити употребљен у сврху
формирања библиотеке за родитеље;
Направити списак стручних семинара
којима би васпитачи и мед.сестреваспитачи желели да присуствују у
склопу стручног усавршавања.
На почетку и у току школске године
За спискове литературе и стручних семинара
задужују се главни васпитачи и главне
мед.сестре по објектима;
За презентације на стручним активима задужује
се ст.сарадник са групним васпитачима;
За простор за библиотеку задужује се
представник тима са директором;
Играонице и др. у задужењу свих васпитача и
мед.сестара-васпитача
КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА
СРЕДСТВА(буџет, донације...)
Сопствена средства, из буџета СО, донације
56
Годишњи план рада
2013/14
ПОТЕШКОЋЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЕВАЛУАЦИЈА
ОБЛАСТ
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА
ПАРТНЕРСТВО СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Постићи још већу отвореност установе према
локалној средини:
- Уприличити
гостовања
локалних
уметника
(књижевника,
музичара,
глумаца...);
- Уприличити гостовање спортиста.
ЦИЉЕВИ
-
-
ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ
-
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Васпитно-образовне
активности
у
групама где ће гости бити уметници из
локалне средине;
Васпитно-образовне
активности
у
групама где ће гости бити спортисти из
локалне средине;
Посете атељеима, издавачким кућама,
галеријама...
Током школске године
КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА
Главни васпитачи и главне мед.сестре
СРЕДСТВА(буџет, донације...)
Сопствена, средства из буџета СО
57
Годишњи план рада
2013/14
ПОТЕШКОЋЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЕВАЛУАЦИЈА
5.9 План рада тима за инклузивно образовање
-
И ове школске године у нашу Установу ће бити примана деца са посебним потребама ( деца
са сметњама у развоју, или деца којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању),
чиме настављамо праксу инклузивног образовања.
Инклузија на предшколском узрасту значи да дете из маргинализоване групе или дете са
сметњама у развоју похађа редовну групу вртића, заједно са својим вршњацима. То је значајно због
тога што су позитивна социјална искуства у претшколском периоду незаменљива основа за стицање
осећања сигурности и развијања потенцијала који су остали очувани код детета.
На основу педагошког профила детета ( који сачињава васпитач у сарадњи са стручним
сарадником и родитељима, односно старатељима ), утврђују се подручја у којима постоји потреба за
додатном подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање физичких и
комуникацијских препрека ( индивидуализован начин рада ) у васпитно-образовном раду са дететом.
Отклањање физичких и комуникацијских препрека ( индивидуализован начин рада ) у
Установи остварује се одговарајућим путем (садржано у Правилнику о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, „Сл. гласник
РС, бр. 76/2010).
Планирано је да се и ове школске године настави са програмом инклузивног образовања и
васпитања деце предшколског узраста у оквиру редовних васпитних група у нашим објектима.
Да би програм Инклузивног образовања у Установи функционисао у што бољој мери,
формиран је Тим за инклузивно образовање, који има свој план рада за наредну годину, а чланови
тима су:
Снежана Младеновић, директор
Мирјана Петровић, ст.сарадник-психолог
Лидија Божанић, васпитач
Весна Јешић, васпитач
Невенка Петровић, васпитач-координатор
Аница Ковачевић, мед.сестра на превентивној здравственој заштити
У сарадњи са Интересорном комисијом и родитељима, у колико се укаже потреба, Тим
ће израђивати ИОП- индивидуалне образовне планове за децу којој је потребна додатна васпитнообразовна подршка у предшколској Установи.
План рада Тима за инклузивно образовање
У школској 2013/14г. активности тима ће, према јединственој методологији за
израду ИОП-а, бити усмерене на:
- анализа стања и прикупљање релевантних података ( везано за прављење спискова
деце по објектима, којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању ); у ту сврху
чланови тима ће почетком школске године одржати стручни актив за васпитно-образовно особље,
58
Годишњи план рада
2013/14
на коме ће се поново разматрати сама идеја инклузивног образовања и како препознати дете којем
је потребна помоћ и подршка у развоју.
- припрема васпитача за долазак детета са сметњама у развоју, у колико дете долази
први пут;
- припрема родитеља детета са сметњама у развоју и родитеља остале деце из групе;
припрема деце из групе за долазак детета са сметњама у развоју
( упутства групним васпитачима );
- формирање Мини-тимова за израду педагошког профила за свако појединачно дете,
који садржи опис образовно-васпитне ситуације детета и основ је за планирање
индивидуализованог начина рада са дететом;
- помоћ мини-тимовима у изради и реализацији посебних стимулативних програма за
дете са сметњама у развоју који се базира на очуваним потенцијалима детета;
давање предлога за утврђивање права на ИОП и достављање истог педагошком
колегијуму на усвајање;
вредновање ИОП-а унутар установе кроз самовредновање стручног тима за
инклузивно образовање и тима за пружање додатне подршке детету;
Поред наведених задатака, Тим ће сарађивати и са општинским структурама и са њима:
сарађивати са кључним институцијама и организацијама на нивоу локалне заједнице,
везаних за имплементацију инклузивног образовања;
решавати проблеме не терену у сарадњи са централним координационим тимом;
информисање родитеља, школа, медија...
Координатор Тима ће, као и претходних година водити уредну документацију о раду
Тима и извештавати директора и стручне органе.
59
Годишњи план рада
2013/14
6. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА
6. 1 План стручног сарадника-психолога
Ст.сарадник ће у радној 2013/14г. обављати све послове и задатке предвиђене Правилником
о програму свих облика рада стручних сарадника ( „Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012).
Основни задатак јесте да применом теоријских и практичних сазнања науке ст.сарадник
доприноси остваривању и унапређењу васпитно-образовног рада са децом у предшколској установи
у складу са циљевима и принципима васпитања и образовања и стандардима квалитета рада
установе.
Овај циљ ће се постизати путем следећих задатака:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада;
учествовање у праћењу и подстицању развоја деце;
подршка јачању васпитачких компетенција и њиховог професионалног развоја;
учешће у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада и предлагање мера које
доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе;
подршка отворености установе према педагошким иновацијама;
учешће у раду свих стручних органа и тимова у установи;
развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља;
сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу;
стално стручно усавршавање.
Горе наведени задаци ће се реализовати преко следећих области рада:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Планирање и програмирање васпитно-образовног рада;
Праћење и вредновање васпитно-образовног рада;
Рад са васпитачима и мед.сестрама-васпитачима;
Рад са децом;
Рад са родитељима, односно старатељима;
Рад са директором, стручним сарадницима и сарадницима;
Рад у стручним органима и тимовима;
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе;
9. Вођење документације и стручно усавршавање.
• Планирање и програмирање васпитно-образовног рада
У оквиру ове области ст.сарадник ће радити на изради следећих докумената: Годишњи план
рада установе; Предшколски програм; Развојни план установе; План рада Тима за самовредновање
и вредновање квалитета рада установе, (акциони план самовредноване области); План рада Тима
за инклузивно образовање; План рада Тима за заштиту деце од занемаривања, насиља и
злостављања; планови рада других повремених тимова који се буду формирали током године.
Такође ће се радити на изради педагошких профила за децу са посебним потребама, као и
изради планова индивидуализације васпитно-образовног рада за децу за коју се укаже потреба за
тим.
60
Годишњи план рада
2013/14
Ст.сарадник ће учествовати и у изради годишњих, односно месечних планова рада васпитног
особља (стручна помоћ).
Као и сваке године, ст.сарадник ће учествовати у планирању и реализацији „пројеката“ у оквиру
васпитно-образовног рада појединих васпитних група (најчешће се са тим пројектима и примерима
добре праксе наша установа презентује на струковним стручним сусретима).
Такође ће се радити и на планирању стручног усавршавања на нивоу установе, као и личног
стручног усавршавања.
У чешће у планирању реализације посебних и специјализованих програма, ако се током године
укаже потреба за тим.
Ст.сарадник ће активно учествовати у планирању садржаја Васпитно-образовних већа, те се тако за
предстојећу школску годину, између осталог, планира предавање ст.сарадника на тему „Подстицање
развоја самопоштовања код деце“ и „Наш систем вредности у функцији професије којом се бавимо“.
•
Праћење и вредновање васпитно-образовног рада
Послови стручног сарадника из ове области биће у континуитету обављани током целе године и то
на различите начине. Посетом васпитних група (план посете ст.сарадник доноси у септембру, пошто
се групе коначно формирају и устале) и увидом у педагошку документацију долази се до података о
функционисању групе, а опсервацијом и самим учешћем у реализацији васпитно-образовног рада у
групи стиче се увид у практичну активност васпитача и начин извођења васпитно-образовне
активности са децом. Евалуација ће се обављати на педагошким колегијумима, где ће ст.сарадник
заједно са осталим члановима колегијума давати предлоге мера за задовољавање васпитних и
образовних потреба деце.
Активности ст.сарадника ће бити усмерене и на праћење и подстицање развоја и напредовања деце
( помоћ васпитачима у изради дечјег портфолиа ).
Праћење ће бити усмерено и на вредновање и евалуацију индивидуализованих планова рада са
децом којој је потребна додатна подршка у образовању и васпитању и праћење примене мера
индивидуализације.
Рад у оквиру ове области има за циљ превасходно да се анализира постојећа васпитно-образовна
пракса и на основу тога предузму мере за унапређење исте, те је улога ст.сарадника, као
евалуатора и предлагача иновација веома значајна.
•
Рад са васпитачима и мед.сестрама-васпитачима
У оквиру ове области ст.сарадник ће највећу пажњу усмерити на саветодавни рад и педагошкоинструктивни рад са васпитним особљем.
Саветодавни рад ће се односити како на релацију васпитач-дете, тако и на релацију васпитачродитељ, а исто тако и на релацију васпитач-васпитач.
Овај део послова се најчешће реализује путем индивидуалног саветодавног рада, на иницијативу
самих васпитача, или иницијативу ст.сарадника.
У оквиру педагошко-инструктивног рада биће разматране све теме од значаја за планирање и
реализацију непосредног васпитно-образовног рада, такође у индивидуалним консултацијама, али и
на стручним активима и састанцима стручних тимова.
Акценат ће бити стављен и на пружање подршке васпитачима за рад са децом којима је потребна
додатна подршка у васпитању и образовању; тимско израђивање педагошког профила детета.
Оснаживање васпитног особља за тимски рад ће такође бити један од приоритетних задатака
ст.сарадника у предстојећој школској години.
•
Рад са децом
Послови ст.сарадника из ове области биће усмерени на индивидуални рад са децом ( индивидуални
рад никако не подразумева издвајање детета из васпитне групе, већ обављање свих активности са
дететом у оквиру групе и редовних групних активности).
61
Годишњи план рада
2013/14
Обављаће се и рад у мањим групама или са читавом групом деце у оквиру реализације неких
психолошких радионица, или неких угледних активности из области васпитно-образовног рада.
Рад у овој области подразумева учешће у организацији пријема деце у установу, структурирању
васпитних група, праћење процеса адаптације и подршка деци у превазилажењу тешкоћа
адаптације.
Учешће у тимском идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и
образовања, јесте један од приоритетних задатака ст.сарадника.
•
Рад са родитељима, односно старатељима
Добар део послова ст.сарадника односи се на рад са родитељима. Тај рад је посебно изражен у
периоду уписа деце у установу и на почетку школске године, у периоду адаптације. Спроводе се
информативни разговори са родитељима ( упознавање родитеља са карактеристикама живота у
колективу, могућим проблемима у адаптацији, најчешћим реакцијама деце и сл.). Том приликом се
реализује и саветодавни рад са родитељима ( јачање родитељских компетенција).
Саветодавни рад са родитељима се спроводи и током читаве године, по указаној потреби ( што по
иницијативи родитеља, што по иницијативи васпитног особља ).
6. 2
План рада сарадника на превентиви
Основни задаци превентивне здравствене заштите за 2013/2014. годину реализоваће се у
складу са одредбама Закона о друштвеној бризи о деци,Закона о здравственој заштити,Закона о
заштитимстановништва од заразних болести,Закона о јавном здрављу,Закона о санитарном
надзору.Програмом су обухваћене активности за нормалан психофизички развој деце,праћење
здравља деце,рано и активности односи се наоткривање неправилности у развоју и предузимање
мера за корекцију,стварање адекватних санитарно-хигијенских услова и планирање исхране
деце.Поред формирања позитивног утицаја на развој дететове личности боравак у колективу носи и
неке ризико факторе и потребу за спровођење додатних и специфичних мера заштите деце.Обим
мера и активности односи се на:
ОБЛАСТ РАДА
РЕДОВНИ
ЗАДАЦИ
ЗАДАЦИ
-планирање,реализација и
евидентирање превентивне здравствене заштите
-координацијастручномедицинског рада између
свих радника у оквиру
Установе и породице у
циљу унапређења и очувања здравља деце и спречавања обољења
-израда Извештаја о раду
Плана рада превентивно
здравствене заштите
-израда шестомесечног и
годишњег Извештаја о
реализацији Програма
превентивне здравствене
заштите
62
ДИНАМИКА
Током године
Током године
Годишње
Два пута годишње
Годишњи план рада
РЕДОВНИ
ЗАДАЦИ
-спровођење и праћење
реализације Програма
-програмирање и
реализације стручног усавршавања сарадника за
превентивну здравствену
заштиту
-унапређивање и праћење
рада кухињског особља и
радника на одржавању
хигијене
-унапређивање процеса
здравствене неге,хигијене,праћење процеса правилне исхране и расподеле оброка
-унапређивање здравствено-васпитног рада у циљу
обезбеђивања свих потребних услова за целокупан
психофизички развој деце
-прикупљање,обрада и
анализа података о здравственом стању деце и
епидемиолошког стања на
нивоу Установе
-учешће у активностима
које доприносе унапређењу превентивне здравствене заштите
-остваривање сарадње са
Здравственим центром,
стоматолошком службом,
Заводом за јавно здравље
и другим службама по
потреби и Установама
-координација обављања
обавезних здравствених
прегледа запослених
-планирање,набавка и подела санитетског материјала,потрошног материјала за одржавање хигијене
-учешће у набавци заштитне одеће и обуће
-планирање и праћење
спровођења Дезинфекције,дезинсекције и
дератизације
-учешће у Комисијама и
радним групама
63
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Два пута годишње
Током године
Током године
Током године
Тромесечно,месечно
Годишње
Годишње
Током године
2013/14
Годишњи план рада
РЕДОВНИ
ЗАДАЦИ
ПРИОРИТЕТНИ
ЗАДАЦИ
-спровођење посебних
мера током ванредних
епидемиолошких ситуација
-организовање здеавствене припреме деце пред
одалазак на летовање и
зимовање
-вођење медицинске додументације
-рад на стручном усавршавању
-учешће у раду Тима за
заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања
-праћење деце са органским или функционалним
хроничним обољењима
-индивидуални разговори
са родитељимљ,родитељски састанци
-израда текстова за паное
за родитеље из области
здравствене заштите
-припрема и реализација
актива сарадника за превентивну здравствену заштиту
-радионице и еколошки
пројекат “Хигијена је чувар нашег здравља”
-учешће на манифестацији поводом Светског дана
хране
-вођење здравствене документације
-координација системстских прегледа деце пред
полазак у школу у сарадњи са Домом здравља
-координација превентивних прегледа уста и зуба
-организација едукације
сарадника за превентивну
здравствену заштиту у сиљу
прикупљања бодова
за лиценцу
-едукација запослених на
64
По потреби
Два пута годишње
Месечно
Током године
Према динамици Тима
Током године
Током године
Током године
Месечно
Током године
Октобар 2013.
Месечно
Годишње
Током године
Током године
2013/14
Годишњи план рада
ПРИОРИТЕТНИ
ЗАДАЦИ
6. 3
припреми и сервирању
хране
-едукација запослених на
одржавању хигијене
-систематско праћење раста и развоја деце
2013/14
Током године
Током године
Два пута годишње
План рада нутриционисте
Исхрана деце у ПУ “Олга Јовичић Рита” регулисана је следећим правилницима:
1. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности у установама за
децу
2. Правилник о нормативу друштвене исхране у установама за децу (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 50/94 и бр. 6/ 96)
,као и упутством за његову примену
3. Закон о безбедности хране(“Службени гласник РС” бр.41/09)
Програм исхране деце у Установи је у складу са савременим препорукама и најновијим сазнањима
стручних институција.
ОБЛАСТ
ЦИЉЕВИ
ЗАДАЦИ
РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Унапређење
исхране,обезбеђивање избалансиране,безбедне,
квалитетне,
ПЛАНИРАЊЕ
ИСХРАНЕ
ДИНАМИКА
разноврсне и
биолошки вредне
исхране
Креирање недељ-
Недељно и
них и месечних
месечно
јеловника
Иновирање старих
Током године
и израда нових
рецептура
Учешће у раду Ко-
Током године
мисије за праћење
контролу и унапређење исхране
Учешће у јавним
набавкама
65
По потреби
Годишњи план рада
ОРГАНИЗАЦИЈА
Обезбеђивање
Органолептичко
РАДА У ЦЕНТРА-
оптималних
оцењивње намир-
ЛНИМ И ДИСТР-
услова за рад на
ница
ИБУТИВНИМ
припреми и сер-
Контрола ланца
КУХИЊАМА
вирању оброка
исхране
Праћење стања
Свакодневно
Свакодневно
Свакодневно
опреме и уређаја
Учешће у јавним
По потреби
набавкама опреме
САВЕТОДАВНО
ИНСТРУКТИВНИ
РАД
ЕВИДЕНТИРАЊЕ
Евалуација рада
нутрициониста у
Установи
Актив Правилно
поступање са високоризичним и
лакокварљивим
намирницама у
летњем периоду
Праћење прихваћености оброка код
деце
Индивидуални
разговори са родитељима и организовање родитељских састанака
Формирање и неговање навика
правилне исхране
Израда Извештаја о
утрошеним количинама и средствима за храну
Израда извештаја
директору
Израда годишњег
Плана и Извештаја
О раду Установе у
Области исхране
66
Март 2014.
Током целе године
Токо целе године
Током целе године
Месечно
Месечно
VIII,IX
2013/14
Годишњи план рада
2013/14
7. ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА
УПРАВЉАЊА
7. 1 План рада Управног одбора
Установа има Управни одбор, кога броји девет чланова и то : троје из реда родитеља:
1) Ивана Арсић
2) Лела Међедовић
3) Ивана Пановић
Три члана из локалне самоуправе
1) Олгица Јовановић
2) Милина Радибратовић
3) Снежана Маринковић ( поднела оставку- разрешење у току )
и такође троје из Установе.
1) Златија Кратовац
2) Виолета Павловић
3) Јелена Младеновић
Управни одбор ће и у наредној години, а у складу са потребама организације и процеса рада
установе одлучивати у оквиру својих овлашћења у погледу доношења општиха аката, програма
образовања и васпитања, годишњег плана рада, финансијског плана, усвајања извештаја о
пословању, годишњег обрачуна, извештаја о зимовању и излетима деце, одлучивање по жалбама и
приговорима.
Управни одбор ће разматрати поштовање општих принципа, остваривање циљева
образовања и васпитања и стандарда постигнућа. Овај орган ће предузимати мере за побољшање
услова рада и за остваривање васпитно-образовног рада.
Управни одбор ће у оквиру својих овлашћења усвајати поднете извештаје о оствареном
програму васпитања и образовања, развојном плану, годишњем плану рада, вредновању и
самовредновању.
Управни одбор ће доносити план стручног усавршавања запослених на предлог овлашћених
органа установе и усвајати извештаје о његовом остваривању и вршиће друге послове у складу са
законом.
7. 2
План рада директора Установе
У руковођењу и заступању Установом надлежност директора одређена је одредбом члана
19. Закона о јавним службама. У организовању делатности и вођењу послова Установе и
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања члана (61. и 59. става 1), а
одредбом члана 62. става 3. истог Закона детаљније је уређена надлежност директора.
План рада директора обухвата активности у неколико сегмената: програмирање,
организовање, руковођење, педагошко инструктивни рад, стручно усавршавање, сарадња са
друштвеном средином и евалуација.
У планирању активности директор Установе се руководи постављеним стратешким
циљевима развоја предшколске установе:
67
Годишњи план рада
•
•
•
•
•
•
•
•
2013/14
Трасирање и управљање стратегијом развоја предшколске установе као модерне,
динамичне и отворене установе која ослањајући се на дугогодишњу традицију и искуство,
прати научна достигнућа и уважава и ствара нове трендове у области услуга у образовању.
Унапређвање сарадње са релевантним институцијама на локалном, покраинском и
републичком нивоу.
Стручно усавршавање свих профила.
Унапређивање сарадње и међуљудских односа у Установи.
Унапређивање материјалног и социјалног положаја запослених.
Унапређивање ISSO и HCCP стандарда у Установу.
Реализација циљева и активности планираних Предшколским програмом и Годишњим
планом рада за школску 2011/12. годину.
Инвестиционо и текуће одржавање.
Постављене циљеве у свом раду директор Установе реализује остваривањем следећих
активности:
1. Учешће у изради годишњег плана рада, предшколског програма и извештаја Установе.
2. Постављање ефикасније организације рада.
3. Учешће у разради и дефинисању информационог система у функцији ефикаснијег рада
Установе.
4. Упознавање са прописима који регулишу делатност.
5. Учешће у изради општих аката и правилника Установе и појединачних аката.
6. Учешће у раду тимова и комисија Установе.
7. Припрема седница стручних и управних органа Установе.
8. Праћење активности везаних за безбедност и заштиту деце, запослених и родитеља и
спровођење мера заштите.
9. Иницирање стручних служби и тимова у изради пројеката и њиховој реализацији.
10. Сарадња са локалном самоуправом, као и Министарством просвете.
11. Сарадња са средствима јавног информисања.
12. Учешће у изради програма вредновања рада Установе и његовој реализацији.
Директор Установе врши поверену надлежност на законит и целисходан начин и доноси одлуке
увек и само када је то прописано и на прописан начин. На наведени начин, при обављању послова
организације делатности и вођења послова Установе придржава са не само прописа о јавним
службама, установама за образовање и васпитање и привредним друштвима већ и других прописа:
−Закона о забрани дискриминације;
−Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом;
−Закона о заштити од пожара;
−Закона о санитарном надзору;
−Закона о заштити података о личности;
−Закона о јавним набавкама.
Директор ће извештај о свом раду подносити (УО) најмање два пута за радну годину,
посебну пажњу ће посветити сарадњи са Саветом родитеља Установе. У пословима из
надлежности директора према стручним органима Установе директор ће имати у виду ставове
стручних органа, њихове надлежности сходно одредби члана 67. Закона, као и у областима у којима
педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора сагласно
одредби члана 62. став 3. тачка 1. до 3. и тачка 5. до 7.
68
Годишњи план рада
7. 3
2013/14
План рада Савета родитеља
Установа има савет родитеља који броји 15. чланова, а чине га представници свих вртића.
Своје активности савет родитеља остварује кроз одржање седница, његова надлежност одређена је
законом, а рад је уређен кроз Пословник о раду.
Послови у надлежности савета родитеља су:
- Предлаже представнике родитеља у орган управљања и у актив за развојно планирање и
друге тимове и органе на нивоу Установе.
- Разматра предлоге програма васпитања и образовања и извештаје о раду.
- Даје сагласност на организовање екскурзија и путовања деце.
- Разматра и даје сагласност на организовање других програма и услуга који подразумевају
финансирање од стране родитеља.
69
Годишњи план рада
2013/14
8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Компетенције васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника и ненаставног особља
као што су: употреба и развој професионалног знања, планирање рада, посматрање и процењивање
напредовања деце и процеса рада, планирање и евалуација сопственог професионалног рада,
намећу потребу сталног стручног усавршавања како на нивоу Установе и на нивоу појединца. С тим
пре што је законом предвиђена могућност напредовања и добијања различитих звања.
Стручно усавршавање кроз различите облике Установа ће реализовати на нивоу:
- индивидуалног усавршавања које подразумева континуитет у набавци стручне
литературе, приручника, радних материјала за васпитаче
- кроз програм рада стручних актива;
- на ширем плану (семинари, скупови, сусрети – регион, Република,...)
- кроз сарадњу са другим предшколским установама.
8.1 Стручно усавршавање наставног особља
Теме ће бити одабране из Каталога акредитованих програма за школску 2013/14. годину и
реализоваће се у складу са одобреним средствима за стучно усавршавање и у термину по договору
са ауторима програма.
Установа ће се укључити у све облике стручног усавршавања који су у домену инклузивног
образовања у организацији Министарства просвете.
Установа ће узети учешћа на стручним скуповима:
- Стручни скуп Васпитачи васпитачима
- Стручни скуп Сабор психолога
- Стручни сусрети медицинских сестара васпитача.
8.2 Припрема –Монтесори амбијент
( организација рада за супервизију
прилагиђеног и преузетог Монтесори програма, од стране Монтесори друштва за Србију и за
непосредни увид од стране Министарства просцете
Опрема за рад једне васпитне собе по моделу Марије Монтесори
I - 12 наменских полица за смештај монтесори материјала ( 10. великих отворених и 2. мања
отворене, 3. велика затворена ормана / полице ( црни ) , 1 велика затворена полица ( црни ), 2
велике полице – чивилука, 2. средње отворене полице, 1. мала отворена континент полица, 2.
велика стола за васпитаче, 6. малих столова / шестоседе, 4. велике столице, 41. мала столица са
наслоном за леђа ( 40х40 цм ) , 1. дрвени степеник, 3. пластичне полице, 3. пертини креветића, 3.
већа тепиха, 2+2 мање тепих стазе, 34. мања тепиха за рад деце, 1. зидни сат, 12. дечјих столњака,
2. огласне табле од плуте, 1. огледало величине висине детета, 1 компјутер.
II - Кухињски прибор: 4. чиније, 30. тембала, 30. виљушака, 80. чаша , 30. кашика, 30.
кашичица, 5. ножева, 4. бокала, 3. кутлаче, 4. тацне, 5. послужавника.
Опрему за отворени простор чине: 2. љуљашке, 2. клацкалице.
70
Годишњи план рада
2013/14
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СА ДЕЦОМ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ
МОНТЕРСОРИ РАЗВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
•
Материјали за практични живот:
Дресинг рамови; Пресипање крупних зрна; Разврставања затварача по боји; Разврставања
предмета по величини; Разврставања затварача по одговарајућем низу; Пресипање ситних зрна;
Пресипање воде у два идентична суда; Пресипање воде из већег у два мања суда; Преношење
воде уз помоћ малог сунђера; преношење воде помоћу великог сунђера; Пресипање воде шприцем;
Преношење песка лопатицама; Бочице за вежбање отварања и затварање; Материјал за сецкање
маказама; Различит материјал за низање ( крупних, ситних перли... ), разнобојне траке за плетење;
Сејање песка помоћу цедиљка; Модле за утискивање облика у песку; Моделоване салете од
материјала – за пресавијање, различити материјали на послужавнику за испробавање и
класификовање особина предмета, Плива – тоне, Посуда и ручни миксер, Пипете за пресипање;
Огледала за полирање; Предмети од месинга за полирање/паста за зубе, четкица, меки материјал
за трљање предмета/Разни облици од дрвета за шмирглање; Боце различитих облика и величина;
Послужавник са обрисима тањира – плитки и дубоки тањир, кашике и салвете; Материјали за
прављење огрлица; Лутке за облачење-закопчавање.
•
Сензо-перцептивни материајли:
Роза кула; Црвени штапови; Браон степенице; Сет боја – спектар боја и њихови валери;
Обојене бочице, штипаљке у боји; Храпаве таблице – шмиргл; Крпице у пару, Тежинске кутије;
Миришљаве бочице; Термичке плочице; Дугмићи различите боје и величине; Разне врсте
боцкалица; Перлице истог или различитог облика и боје; Материјали за шрафирање „ Материјали за
„ шивење „ тајанствена торба ; Штапићи различитих боја, Табла са прорезима- класификација
предмета; Бројева; Кутија за убацивање одговарајућих геометријских облика; Магнетна табла за
постављање облика , бројева , предмета; Троуглови за спајање, Цилиндар блокови – 4. комплета по
номенклатури.
•
Математички материјали:
Аритметчки штапови ; Два сета бројева до 100; Табла са бројевима од 1-100; Табла бланко;
Картице са бројевима 1-100; Табла за сабирање; Картице са задацима; Табла за одузимање;
Картице са задацима; Табла за множење; Картице са задацима, штапићи, жетони; Сегенове табле;
Вретена; Шаке и жетони; Бројеви од шмиргле; Геометријска тела од дрвета и геометријске слике од
картона; Картице са бројевима, шаблони геометријских слика ; Домине са бројевима, Бројалица;
Пазле-римски и арапских бројева са назнаком како се пишу словима; Табла од 1-10 и корпица са
мноштвом сличица које представљају ове количине, 9. коцака за сабирање; Танграм; Игра
меморије, математичке домине; Слагалица, бројеви и количина; Слагалица геометријски облици;
Слагалица математичке операције; Слагалица математичка играоница; Слагалица парни и непарни
бројеви.
71
Годишњи план рада
•
2013/14
Језички материјали:
Штампана слова- велика и мала од шмиргл папира на шперплочи; Писана слова на картону
од канапа, жице и сл., Словне картице за исписивање речи, „ Покретна „ азбука, Шаблони за
оцртавање штампаних слова, шаблони за оцртавање писаних слова; Табле и картице са словима и
сличицама; Словна жица пресвучена сунђером за обликовање слова; Змајеве табле-албум за
вежбање места гласа у речи; Словне домине; Азбука-слагалица/слика, слово/, „ Кућица „ за
повезивање писаних слова, Слова – буквар и / коцкице /, шаблони за вежбање почетних елемената
за писање, „ Мека “ слова, именовање материјала скривених у жиуцу ; ЦД буквар; „Причам ти причу“
– дидактички материјал; Азбука слагалице; контролна табла.
•
Космички материјали:
Календар дана са елементима: дан, месец, година, годишње доба, макета дана, месеца,
глобус, нема карта света са континентима; Зидна карта света; Зидна карта Србије; Зидна космичка
карта “ Космос “; Кутије са знаменитостима континената; Континенти; Пазле од шпер-плоче;
Рељефи; Картице и листићи, календар – картице; Карте са биљкама и животињама; Инсектаријум;
Хербаријум; Лупа; Материјали за извођење огледа/ магнети, сијалице, песак боце, чаше, свеће,
штапови, камење, шкољке, кукуруз, пшеница, вуна..../ Карте са огледима ( магнетизам,
наелектрисање, растварање и сл. ); Материјали за мерење запремине тела; Географски атласи;
Макета земљине кугле; Календар годишњих доба, пазле са дивљим и морским животињама, пазлесат, годишња доба, домаће животиње, бројеви, воће, поврће, развој дечака, девојчице, животиње:
„ Упознај своје тело „ „Препознај осећања “ ; Повртњак; Алати; Материјали за препознавање
занимања људи; Рељефи; Карте - рељефи; Карте рељефи за бојење; Бочице и кругови за рачунање
времена ( дан, месец, година ).
ОСТАЛА СРЕДСТВА
Слагалице картон ( коричене које су одличне за даљу употребу ): 57. комада:
Figurix ravenzburger; Figurix-educa; Master line-educa; Stop bocata-educa; Меморија ( мишеви и сир ) –
educa; Годишња доба –ravenzburger ( 2 ком ); Краљ лавова –ravenzburger; Некад и сад –beta;
Segmentiko- beta; Меморија 2. игре – beta; Maternah- educa; - Саобраћај – educa; Игра памћења –
beta; Спорт –educa; Обуци дечака и девојчицу-educa; Уклопи по боји –educa; Меморија –educa; Tuti –
fruti loto –geffner; Моја башта лото- geffner; Развој – geffner; Продукти природе – geffner; Џунгла рели
– geffner; Лиго змај; Дино пазле пас; Дино пазле -маса; Погоди шта и где – алфа; Занимања људи –
бета, чаробна слагалица – гама; Танграм – бета ; Заврзлама- гама; Игра памћења- гама ( 2 ком );
Магични шестоугао- гама; Пронађи боју - алфа; Пронађи облик – алфа; Пронађи боју – алфа; Боја
облик шрафура – бета; Заврзлама- бета; Бројалица – бета; Близанци- бета; Ко где живи-educa
( 2ком ); Родитељи и младунци – educa; Lion king – puzzl; животиње – educa; Где шта припадаeduca; Деца у саобраћају- educa; Екологија-didaktico; Пронађи ми кућицу- didaktico; Европа –
didaktico; Тарзан пазле; Ружно паче; Краљ лавова – ravenzburger; Годишња доба; Мемо спортdidaktico; Пијаца.
•
Нове слагалице, картон 14 комада:
Саобраћај- educa; Геометријске фигуре – educa; Танграм – бета; Заврзлама – бета; Близанци –
бета; Игра памћења – бета; Занимања – бета; Азбука-пиком; Игра са огледалом ( 2 ком ); Еко кеј –
72
Годишњи план рада
2013/14
гама; Некад и сад- бета; Спорт – educa; Figurix ravenzburger ( 2 ком ); Twist – занимљива азбука,
чудесна слова – свет играчака ( 2 ком ); Triominas.
•
Дрвене слагалице 38 комада:
Погоди ( уклопи по додиру ) , Сензорна полица 1+1+1 ( 2 комада ), Меморија саобраћаја, Делови
домаћинства ( 4 комада ) ; Јесен ( 2 ком ); Зима, Лето ( 2 ком ); Пролеће; Домаће животиње; Алат;
Лична хигијена; ручак ( 2 ком ); Лего сервис; Развој птица; Развој жене; Развој човека; Зец ( 2 ком );
Кока; Нилски коњ ( 2 ком ); Меморија животиње; Стан; Животиње пријатељи; Сенка-предмет;
Уклопи; Барка; Животиње на фарми; Обуци дечака и девојчицу; Медведићи-осећања; Прсти и на
ногама.
•
Сликовнице за децу, нове, комада 44
Али-баба и 40 разбојника; Корњача и зец; Мачак у чизмама; Чудотворни нож; Бамби; Мач у
камену; Палчић; Мишја скупштина; Ја и чаробни пасуљ; Пепељуга; Сове ноћобдије; Цврчак и
мрав; Алиса у земљи чуда; Гавран и лија; Хајди са великим стадом; Хајди слави Божић; Хајди у
Алпима; Хајди и Клара у планинској колиби; Хајди и нестали планинари; Христос се роди драга
децо; Предања о Марку Краљевићу; Пинокио, Краљевић жабац; Црвенкапа ( 2 ком ); Палчица;
Ружно паче; Принцеза на зрну грашка; Два јарца на брвну; Две козе на стази; Пепина сваштара;
Пепељуга; Палчица; Пепа-рециклирање је забавно; Пепа – спортски дан; Пепа - ситна створења;
Пепа – школски излет; Пепа-стара фотеља тате прасета.
•
Сликовнице и књиге за децу
Краљ лавова; Нове приче о животињама; Дечја енциклопедика ( 3-6 година ); Нове приче са
села; 101 далматинац; Географски атлас; Моја прва предшколска енциклопедија-животиње; Јежева
кућица; Мачак у чизмама ( 2 ком ); Бон – тон ( 2 ком ); Приче о куцама; Лисица и врана; Бамби;
Снежана; Пинокио; Стидљивко; Плави кит; У топлијим крајевима; Зунзарина палата; Први
шљиварски бој.
•
Остала средства ( играчке за игру улога, конструктори, за крупну моторику, друштвене
игре, материјали за уметност и сл. )
Цртани филмови , анимирани филмови, филмови о животињама, разне касете, ЦД –ови, ДВД са
озбиљном музиком, дечјим песмама, бајкама, причама: гитара, часовник, кројачки алат, мајсторски
алат, магнети, кутије за одлагање играчака, лутке, дечја пегла, посуде алуминијум, шољице са
тацнама, прибор за јело, дечји шпорети, прибор за чишћење - пластика, метлица и ђубровник стони:
дечји телефон, дечји фен, огледало, прибор за фризера, конструктивни и грађевински, коцке,
уметаљке разних врста и облика, низалице од дрвета, низалице од пластике,слагалице, пирамиде,
коцке, мозаик, блокови од пластике, већи и мањи, шперплоче, мала математика, мала геометрија,
геометријска тела и фигуре од дрвета и пластике, штапићи од дрвета, разне величине, човече не
љути се, домино, карте, чинеле, звечке, прапорци, бубањ мали, кофице од пластике, разне
апликације, разне слике велике и мале, плоче за моделовање, фланелограми и палете за боје,
четкице разне дебљине за свако дете, маказице заобљених врхова, реквизити за драматизацију,
подлоге: акварел папир, хамер папир, тонирана хартија, тањи картони, пластелин, глина, сунђер,
пластика, конац, текстил, лепак, лопте, чуњеви, вијаче, обручеви, ластиши, конопци и провлачилице.
73
Годишњи план рада
2013/14
ЛИТЕРАТУРА У КАБИНЕТУ ВАСПИТАЧА:
•
Књиге за рад у групи:
Нешто лично „ Ја о себи “ ( Ивковић, Трикић ), Нешто лично, моја осећања-љубав, Нешто лично,
моја осећања-бес, Нешто лично, моја осећања – страх, Нешто лично осећања- туга ( Ивковић,
Трикић ), То си ти-ово сам ја (Јерковић, Поповић,...), Приручник за подстицање дечјег
самопоштовања ( Ибоја Геро ), Чувари природе ( Ј. Томи ), Како је настала земаљска кугла
( Хуговић, Ћурковић ), У свету електрицитета ( Бојовић ), Кретање ( Бојовић ), Мали кућни огледи 1 и
2 ( Креативни центар ), 2 ком.. Корака по корак 1 и 2 , Свет у мени и око мене: вид и слух, укус и
мирис, додир ( Завод за издавање уџбеника ), Чаробна књига за најмлађе ( Епоха ), Мала
математика ( Епоха ), Мали буквар ( Епоха ), Весела математика ( Креативни центар ), Бројеви до
10-радна свеска, Сања међу звездама ( Лаловић ), Забавно је учити ( радна свеска ), Пчелица у
вртићу ( радна свеска ), 3 ком. радни листови , Речник врлина ( Креативни центар ), Приручник за
учитеље- музичка култура ( Креативни центар ), Приручник за учитеље- свет око нас ( Креативни
центар ), Математичка бајка, Атлас света у сликама ( Младинска књига ), Мој први атлас света, Са
децом око света/Креативни центар ), Плави зец песме ( Креативни центар ), Колица ( Креативни
центар ), Мала математика ( Креативни центар ), Енциклопедија почетница ( Евро ), Мале језичке
радости ( Станић Драги ), Збирка песама ( Кармовић ), Буквар, Географија 5,7, Биологија 5,6,
Дидактичко средство кућица ( Милошевић ), Моја прва предшколска енцилопедија и животињско
царство, Значење речи Lets child be happy, Тајни живот животиња, Да ме метне ко за краља, Толстој
за децу, Изабране песме, Деца посци-Када се родила мајка, Жубор вода жуборила, Пачија школа,
Руске народне бајке, Не би желео да те заробе пирати.
•
За стручно усавршавање васпитача:
Монтесори припрема за живот, Квалитетно образовање за све – пут ка развијеном друштву ,
Отворени монтесори курикулум ( ЦРС, Београд, 2003 ), Приручник за реализацију Отвореног
монтесори курикулума, ( ЦРС, Београд, 2003 ), Стандарди за реализацију Отвореног монтесори
курикулума ( ЦРС, Београд 2003 ), Откриће детета ( Монтесори, МЦРЦ, Београд 2001 ), Педагогија у
акцији ( Пешић М. и сарадници: Институт за педагогију и андрагогију, Београд 1998. године ),
Развојна мапа ( Иви ?, Креативни центар, Београд 1997. ), Говорне радионице ( Ивановић?, Алтера,
Београд, 1997 ), Корак по корак 1 и 2, ( Креативни центар Београд, 1996 ), Дечје игре некад и сад
( Креативни центар, Београд, 1997 ). Монтесори програм ( М. Пешић и М. Марковић: Београд, 2006 ),
Настанак и развој предшколства у Србији, Монтесори метода на примеру школице „ Питагора “,
Буђење родитеља, Приручник за родитеље и васпитаче за увођење деце у свет практичних
активности, Монтесори метод и специјална педагогија, Конвенција о правима детета.
8.3 Стручно усавршавање ненаставног особља
У смислу унапређења квалитета рада Установе, препознаје се као битна потреба едукација
ненаставног особља. Стучно усавршавање ових структура спроводиће се у складу понуђених а
рационално одабраних едукација.
1) Менаџмент у образовању
2) Семинари у организацији стручних органа – Удружења рачуновођа, НИП-а: припрема за
израду плана буџета, припрема за израду завршног рачуна, порески прописи и плате,
међународни стандарди из рачуноводства, израда завршног рачуна, буџетско пословање
у 2013. години.
74
Годишњи план рада
2013/14
3) Семинари у организацији стручних органа – Удружења нутрициониста и дијететичара
предшколских установа Београда, Друштво за исхрану Србије, Министарства здравља
републике Србије
4) Семинари који се односе на организацију и реализацију поступка јавних набавки у складу
са законом о јавним набавкама
5) Семинари који се односе на безбедност и здравље на раду.
75
Годишњи план рада
2013/14
9. ПЛАН САРАДЊЕ
9. 1 Сарадња са породицом
Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање родитељске
компетенције и имају социо-едукативни, а повремено и терапијски карактер. Реализују се на
различите начине, кроз индивидуалне контакте, родитељске састанке на нивоу вртића, или групе,
кутићи за родитеље, организована предавања, радионице за родитеље, припрему и поделу
штампаног материјала – лифлета који обрађују различите теме у области дечјег развоја, односа
родитељ-дете и свих других тема за које постоји интересовање.
- РАД САВЕТОВАЛИШТА – редован облик рада стручне службе у вртићу ’’Бамби’’,
реализује се једном недељно (сваке среде), у периоду од 11 до 13 часова. О раду саветовалишта
родитељи добијају информацију од васпитача, а сусрети се могу заказати директно са стручном
службом или преко васпитача.
- РАД СЕСТАРА НА ПРЕВЕНТИВИ – активности сестара на превентиви пружају подршку
породици у развијању и неговању здравствене културе, имају едукативни карактер и реализују се
кроз здравствени кутак у сваком вртићу по заказивању.
- ПОДРШКА ПОРОДИЦИ У ОСТВАРИВАЊУ РАЗЛИЧИТИХ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – кроз рад Установе пружа се родитељима помоћ и подршка у погледу
информисања о могућностима и начинима остваривања права из области социјалне заштите.
Сарадња са породицом реализоваће се и кроз:
•
•
•
•
•
9.2
Програме рада стручних органа.
Свакодневни контакт са родитељима приликом доласка и одласка детета у смислу
размене потребних информација.
Родитељске састанке које васпитачи планирају током године са темама: обавезно
упознавање родитеља са програмом рада, организацијом, начинима комуникације,
функционисања служби у установи и свим другим важним питањима на првом
родитељском састанку. Темама у сфери развоја и васпитања детета, посебним
темама везаним за организацију манифестација, одласка на рекреацију, зимовања,
летовања...
Информисање о текућим активностима, значајним обавештењима кроз паное за
родитеље.
Информације које имају за циљ давање подршке родитељима, њихово
информисање, едукацију у циљу јачања родитељске компетенције – панои стручне
службе у вртићима.
Сарадња са друштвеном средином
Да би институционално васпитање и образовање предшколске деце прерасло у друштвено
васпитање, неопходно је да се предшколска Установа повеже са друштвеном средином и отвори за
циљеве које има. Предшколска Установа и њени програми имају ефекта на развој деце само онда
када се поред родитеља ангажује и локално окружење. Сарадња са локалном заједницом је уствари
начин живљења са окружењем.
Активности упознавања локалне заједнице, поред природног односе се и на социјално
окружење (посете разним институцијама, упознавање различитих занимања, разговори о догађајима
у локалној средини). Јако битан услов успешности сарадње локалне заједнице и Установе и
76
Годишњи план рада
2013/14
постизања позитивних ефеката те сарадње на дечји развој је и васпитач јер познаје социо-културна
обележја региона у коме ради. Такав васпитач несумљиво олакшава пренос културних добара деци,
целовитију интеграцију образовних садржаја и доприноси да дечја искуства буду доживљена и
аутентична.
Усавршавање, унапређивање и обогаћивање васпитно-образовне делатности допринеће
сарадњи са стучним институцијама на општинском и републичком нивоу, пре свега са
Министарством просвете. Сарадња са Скупштином Општине Пожега, као оснивачем и јавним
предузећима и даље ће бити континуирана. Оствариваће се сарадња са Установама у којима ће
деца упознати суштину и значај културне вредности, а одвијаће се кроз посете библиотеци,
галерији, Култирном центру,...
Вртић ће остварити сарадњу и са невладиним организацијама, другим вртићима, разним
удружењима, спортским организацијама, као и медијима.
Сви видови сарадње биће конкретизовани на нивоу сваке групе и о њима ће се водити
педагошка евиденција.
9. 2. 1 Јавне манифестације
Манифестације у Установи имају за циљ промовисање деце и дечјег света, њихових
вештина, способности, умења и знања кроз различите продукте и креације: сликом, цртежом, речју,
покретом, рукотворинама, песмом и игром. Манифестације се организују најчешће једном годишње
или су везане за одређене датуме или годишња доба. Организују се на нивоу Установе, вртића или
васпитне групе. Ту спадају:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„Дечја недеља“
„Дан Установе“
Слава Установе
„Нај-играчка“
„Пролећни карневал“
„Породица то је моја снага“.
1)„Дечја недеља“, на иницијативу организације Пријатеља деце Србије, први пут на
нашим просторима обележена је 1934.године док је 1987.године прецизирана Законом о
друштвеној бризи о деци. Традиционално обележавање у свету и код нас мери се
деценијама.
Манифестација се мењала кроз време али је њена суштина остала иста:
• Свестрана сарадња града, различитих установа, институција, појединаца са вртићем у
интересу дечјег развоја.
• Скретање пажње на посебност дечјег света и детињства;
• Покретање иницијативе и програма који ће допринети побољшању положају деце у Србији.
Хватамо се у коштац са тешким временима у којима живимо , свесни да баш ова деца овде и сада
живе своје детињство и немају времена да чекају „боље сутра“. Нећемо дозволити да то утиче на
остварење наше мисије да децу „заразимо“ креативношћу, слободом избора, уметношћу, нудећи им
разноврсне културе, уметничке и спортске садржаје којима могу да улепшају своје одрастање.
Трудимо се да током недеље ангажујемо што више установа и појединаца који раде са децом и за
децу. Много лепих тренутака у Дечјој недељи организују и сами васпитачи у сарадњи са
родитељима и пријатељима деце.
Активности које ће се поред осталих организовати на нивоу Установе су:
1) „Предшколци-школарци; посета основним школама и институцијама;
2) „Где књига станује и нама се радује“- посета Дечјем одељењу Градске библиотеке.
77
Годишњи план рада
2013/14
3) „Музика и ноте, гле лепоте“, пријем у госте деце која похађају музичку школу.
4) „Историја мога града“, посета железничког музеја;
5) „Од слабића до здравог људског бића“, посета спортским клубовима и теренима
(стадион, хала, градски базен).
6) „Вртић у вртићу“- дружење деце из различитих вртића (једни код других кроз креативне
радионице).
7) „Што је мени мало и кратко, некоме може бити слатко“ - акцију сакупљања ношене одеће
и обуће и коришћених играчака, трајаће током целог месеца октобра, а сакупљени
одевни предмети иду у вешерај Установе, затим у црвени крст.
8) „Тата и мама луткарите са нама“, у садржај Дечје недеље биће увршћена акција
луткарске радионице у којој ће се израђивати лутке зевалице, „папирната чудовишта“ од
„парти“ програма, тј. папирни тањирићи, чаше и салвете. Радионицу воде: васпитач
Јасмина Ђорђевић и сеста-васпитач Гордана Ђокиђ.
Организатири и координатори „Дечје недеље“ су главми васпитачи: Бранка Марић, Славица
Јаворац и Јелена Тешовић и стручни сарадник Мирјана Петровић.
2) Дан Установе
Ове године навршава се четрдесет-девет година од оснивања „бриге о деци“ у нашем граду,
односно тридесет-седам година од оснивања предшколства под данашњим називом. Обзиром да
није јубилеј у понедељак 3.фебруара 2014.год. Дан Установе обележавамо радно, праћен
изложбама дечијих радова по објектима, луткарском представом и изласком трећег броја
предшколског часописа „Школица“ уз допуњавање васпитних група пригодном дидактиком.
3)Слава Установе је Св. Василије Острошки (12.маја)- обележава се радно. Став Установе
о концепцији обележавања славе је следећи: традиционално сечење славског колача уз жито за сву
децу вртића и запослене.
4)“Нај-играчка“ манифестација републичког карактера ове радне године ће се одржати 26.
априла 2014. године у објекту „Лептирић“, Улица Бана Милутина бб. Манифестација подржава
мануелну играчку или дидактичко средство као иновацију васпитно-образовног рада од стране
васпитача или родитеља. Радови се презентују испред комисије и свих присутних, након чега се
проглашавају најуспешнији.
5)Пролећни карневал је активност коју вртићи реализују трећу годину за редом на Градском
Тргу у првој недељи доласка пролећа. Музичко-ритмичким програмом на отвореном костмирана
предшколска деца старијег и најстаријег узраста на бини градског трга заједно са својим
васпитачима припремају тачке за програм „Деца граду“.
6)Породица то је моја снага-интерактивна изложба; поводом међународног Дана породице
15.маја, наша Установа од ове године ће уврстити и интерактивну изложбу под овим називом.
Капљицама блискости и осмеха желимо да освежимо породични „окуп“ у годинама које су пред
нама.
Место одржавања и садржаји:
На изложби ће се излагати продукти настали у вртићима у оквиру различитих активности,
чији је циљ оснаживање веза између чланова породице. Продукти могу бити фотографије, панои,
видео записи, рукотворине, слике, цртежи, постери који сведоче о заједничком учествовању чланова
породице у активностима чији је иницијатор вртић. Радионице за децу и родитеље се одржавају у
вртићима, а у градској галерији изложбе.
78
Годишњи план рада
2013/14
Циљеви изложбе:
• Скретање пажње јавности на проблеме са којима се суочава данашња породица у нашој
средини.
• Оснаживање родитеља у родитељској улози.
• Јачање копетенције предшколске Установе.
Активности које изложба садржи су:
• Радионице за родитеље и децу
• Креативне радионице за родитеље и децу
• Едукативне радионице
• Групе подршке
• Изложба продуката у градском простору.
Евалуација
Квалитет изложбе и активности процењују васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадник,
као и родитељи који су учествовали и то попуњвањем припремљеног упитника на лицу места.
Поводом изложбе биће отворена књига утисака за посетиоце. Реализатори и аниматори активности
за децу су васпитачи, сестре-васпитачи и стручни сарадник, а аутор интерактивне изложбе је
Снежана Младеновић, директор.
9. 3
Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу
Сарадња са друштвеном средином ће се континуирано реализовати на нивоу вртића и
Установе. Узимајући у обзир специфичност васпитне групе, средине и могућности сарадња ће се
реализовати са:
•
•
•
•
•
културним институцијама (библиотека, културни центар, железнички музеј, градска
галерија,канцеларија младих, ...)
основним и средњим школама
здравственом установом
спортским центром и удружењима
привредним субјектима и свим релевантним институцијама.
Установа ће сарадњу са предшколским установама на територији републике Србије, али и у
иностранству (уколико се створе услови) реализовати кроз следеће активности:
•
•
•
9. 4
Организовање и учествовање у студијским посетама са циљем размене искуства.
Сарадња са предшколским установама у погледу реализације заједничких
пројеката.
Сарадња са предшколским установама у погледу заједничког учешћа на
манифестацијама.
Сарадња са основним школама
Сарадња са основним школама остварује се континуирано током целе школске године, по
програму рада стручних сарадника и стручних актива. Добра сарадња предшколске установе и
школе је изузетно важна за одржавање континуитета утицаја на развој и напредовање детета. Од
велике важности је због неприметног преласка детета из једне у другу установу.
79
Годишњи план рада
2013/14
Уколико ова два почетна ступња васпитања и образовања не ускладе своје деловање може
доћи до поништавања резултата остварених на предшколском ступњу. Активности које се реализују
у домену ове сарадње односе се на:
•
•
•
•
•
посету деце припремног предшколског програма основним школама и
присуствовање школском часу;
посету деце припремног предшколског програма основним школама и укључивање
у манифестације организоване на нивоу школе;
посета ђака првака вртићима;
родитељски састанци на тему ’’Припрема детета за полазак у школу’’;
састанци васпитача и психолошко педагошке службе школе;
80
Годишњи план рада
2013/14
10. ПЛАН ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И
ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА И УСЛУГА
Чланом 18. Закона прописано је да се у оквиру предшколског програма остварују редовни
програми ( у целодневном и полудневном трајању ), а да могу да се остварују и други посебни и
специјализовани програми, у складу са потребама и интересовањима деце и родитеља, према
могућностима Предшколске установе и јединице локалне самоуправе.
Наша Установа планира организовање следећих посебних и специјализованих програма,
према исказаним потребама:
- фолклор за децу узраста од 4 године до поласка у школу, два пута недељно у трајњу
до једног сата, са циљем развијања и неговања културне баштине и традиције;
- прославе рођендана, за сву заинтересовану децу вртића у простору Установе, по
програму васпитача-аниматора;
Постоји могућност за организовањем још неких облика програма ( спортска играоница,
ликовни атеље и сл. ), о чему ће се одлучити након сагледавања свих релевантних фактора и о
чему ће бити извештено анексом уз овај документ.
81
Годишњи план рада
2013/14
11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Евалуација и самоевалуација су саставни део васпитно-образовног процеса у Установи и
саставни део сваког учења. Оне су битне јер воде освешћивању знања, осветљавају пут развоја и
трасирају наредне кораке у њему. Такође доприносе константном побољшању квалитета рада
У нашој Установи евалуација се одвија по нивоима:
−
−
−
На нивоу целе Установе;
На нивоу посебних програма, који се реализују у одређеним групама;
На нивоу сваке васпитне групе.
На нивоу Установе евалуација остварености Предшколског програма се реализује
применом
инструмената за самовредновање и вредновање рада у одређеним кључним областима. Користе се
Записници са стручних актива и васпитно-образовног већа. Драгоцени су видео записи са
презентацијама примера добре праксе и поређења са искуствима из других средина.
Најдетаљније сумирани резултати еваулације су систематизовани у Годишњем
извештају Установе о реализацији васпитно-образног рада. Од инструмената ће се користити
упитници, скале, графикони, анализе и табеле.
На нивоу реализације појединих посебних програма еваулација се врши по плану самог
програма и на основу инстумената који би се специјално израђивали. За квалитет су одговорни
координатори и реализатори програма.
На нивоу сваке васпитне групе најмеродавнији и најодговорнији је васпитач, односно сестраваспитач. Васпитач прати и процењује напредовања сваког детета и групе у целини. Један од
показатеља за то су радне књиге, посебно део који се односи на белешке о деци и надаље, етапне и
тромесечне евалуације васпитно-образовног процеса. Такође је релевантна и драгоцена и друга
лична документација васпитача која се састоји од забелешки о посматрању и напредовању дететапортфолио,о тешкоћма у појединим аспектима развоја и предузетим мерама да се оне ублаже или
предупреде.
82
Годишњи план рада
12. КАЛЕНДАР РАДА
83
2013/14
Годишњи план рада
2013/14
13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Закон о предшколском васпитању и образовању ( "Сл. гласник РС ", бр. 18/2010, ступио на
снагу 3.4.2010. године - даље: Закон) се заснива на законским решењима и стратешким
документима који су били основа за доношење Закона о основама система образовања и
васпитања ( "Сл. гласник РС ", бр. 72/2009), али уређује и све специфичности делатности
предшколског васпитања и образовања, с циљем да се допринесе подизању нивоа квалитета рада
са децом предшколског узраста и да се обезбеди ефикасно спровођење општих принципа
образовања и васпитања, као и циљева и принципа предшколског васпитања и образовања.
Предшколскa Установа је усагласила организацију и начин рада са одредбама наведеног
Закона. Значајне новине које доноси посебан закон Установа је прихватила и остварује их у оквиру
предшколског васпитања и образовања, према концепцији основа програма предшколског
васпитања и образовања што обезбеђује уважавање и подстицање целовитог развоја детета и
његових потенцијала; већу заштиту деце, под условима које прописује Закон о основама система
образовања и васпитања, а који садржи одредбе о заштити деце од насиља у Установама;
очекиваног вишеструког ефекта у вези са укључивањем деце са сметњама у развоју у редован
систем предшколског васпитања и образовања, кроз увођење индивидуалних програма.
У Установи се инсистира на повећаној ингеренцији савета родитеља; повећаног
укључивања деце са вишеструким и тежим сметњама у васпитне и развојне групе, чиме се излази у
сусрет потребама родитеља за додатном стручном подршком као и остваривање могућности радног
ангажовања родитеља.
Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма
образовања и васпитања. Годишњим планом рада, Установа према новим законским решењима,
предшколским васпитањем и образовањем планира да обезбеди :
- остваривање принципа једнакоправности, антидискриминација по свим основама, антисегрегације,
као и индивидуализовани приступ детету што је кључ мотивације и развоја личности , као и
повећање обухвата деце предшколским васпитањем у години пред полазак у школу, што ће
дугорочно утицати на повећање образовног нивоа популације, побољшања квалитета
васпитања и образовања заснованог на новим принципима, новим циљевима и стандардима
знања, вештина и вредносних ставова за професију васпитача, као и побољшања ефикасности
васпитања и образовања.
Председник Управног одбора
Предшколске установе
„ Олга Јовичић Рита “
Пожега
___________________________
84
Download

План рада за 2013 - 2014. (pdf) - Предшколска установа "Олга