Основна школа "Иван Гундулић"
Народних хероја 12
11070 Нови Београд
Телефон: 2603-296 и 2697-590
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛЕ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
СЕПТЕМБАР 2012.
САДРЖАЈ
I
УСЛОВИ РАДА
1. Материјално- технички услови рада.................................................................. 3
2. Кадровска структура............................................................................................. 4
3. Образовни ниво родитеља и дефицијентност породица................................... 5
4. Утицај средине на рад школе............................................................................ 5
II
III
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Ученици .............................................................................................................
2. Распоред смена и ритам радног дана..................................................................
3. Школски календар...............................................................................................
4. Оствареност фонда часова...................................................................................
5. Реализација значајних активности.....................................................................
6
7
7
8
12
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ
1. Орган управљања -Школски одбор....................................................................
2. Руководећи орган- Директор...............................................................................
3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум
3.1. Наставничко веће..........................................................................................
3.2. Педагошки колегијум...................................................................................
3.3. Одељењска већа............................................................................................
3.4. Стручно веће за разредну наставу...............................................................
3.5. Стручна већа за области предмета..............................................................
3.6. Стручни актив за развој школског програма.............................................
3.7. Стручни актив за развојно планирање........................................................
3.8. Стручни тим за инклузивно образовање....................................................
3.9. Тим за самовредновање................................................................................
3.10. Остали тимови и комисије.........................................................................
4. Саветодавни органи
4.1. Савет родитеља ...........................................................................................
4.2. Ученички парламент....................................................................................
IV
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
V
РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
17
17
17
18
18
29
30
44
45
47
47
51
54
55
1. Педагог .................................................................................................................. 55
1.1. Подаци о ученицима који су уписани у 1. разред..................................... 58
2. Библиотекар........................................................................................................... 60
1. Општи успех ученика...........................................................................................
2. Владање ученика и изостанци.............................................................................
3. Резултати са завршног испита ученика 8. разреда............................................
4. Резултати са такмичења......................................................................................
1
62
64
65
66
VI
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА /
ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
VII
РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
VIII
1. Екскурзије ученика...............................................................................................
2. Настава у природи................................................................................................
3. Рад секција
3.1. Млађи разреди................................................................................................
3.2. Старији разреди..............................................................................................
4. Ученичке организације
4.1. Пријатељи деце..............................................................................................
4.2. Црвени крст....................................................................................................
4.3. Вршњачки тим...............................................................................................
РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Здравствена превенција........................................................................................
2. Професионална оријентација...............................................................................
3. Заштита деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно васпитним установама....................................................................
4. Корективни рад са ученицима...........................................................................
67
71
77
78
84
88
89
89
90
90
91
92
IХ
РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
1. Програм унапређивања васпитно-образовног рада...........................................
2. Стручно усавршавање наставника......................................................................
3. Сарадња са друштвеном средином.....................................................................
4. Школски маркетинг.............................................................................................
92
93
96
96
Х
ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА........................................
97
2
I УСЛОВИ РАДА
1. МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
У току школске 2011/2012.год, шкoлa je у хигијенско техничком смислу
задовољила све услове за успешно одвијање наставних и ваннаставних активности. Школа
је изузетно функционисала самим тим што располаже кабинетима, учионицама ,
фискултурном салом, школском библиотеком са читаоницом, зборницом, школском
кухињом са трпезаријом и просторијама за стручног сарадника, директора, секретара,
финансијско-рачуноводствену службу. Настава се изводи у пространим, светлим, естетски
прилагођеним учионицама које су својим изгледом прилагођене потребама ученика.
За потребе школе о овој школској години купљени су:
- пројектор за кабинет биологије
- бушилица - домар
- карта Европе - географија
- климa уређај - библиотека
- Switch D-link
- мердевине - библиотека
- књиге за библиотеку
Донације родитеља:
- клима уређаји - 4 комада
-
У току школске 2011/12 године извршени су следећи радови:
Поправљен је кров,
окречени су ходници на другом спрату,
исликани мурали на зидовима у дворишту,
санирана је грејна инсталација,
постављен је ламинат у 4 учионице .
Школа располаже са 90% потребних наставних средстава и опреме. Доста пажње је
посвећено оплемењивању школског простора укарасним биљем, паноима, дечијим
радовима и одржавањем травнатих површина испред школе као и школског дворишта.
Школа се добро одржава и пруже одличне могућности за квалитетан рад и боравак.
3
2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
У школској 2011/2012. години, образовно-васпитни процес су реализовала 34
наставника (22 са високом стручном спремом, 10 са вишом и 1 са средњом стручном
спремом).
Од тога у разредној настави образовно-васпитни процес је реализовало 13
наставника-8 у целодневној и 5 у класичној настави (7 са високом стручном спремом, 5 са
вишом и 1 са средњом стручном спремом).
У школској 2011/12. формирано је једно више одељење 1. разреда целодневне
наставе , а на упражњено радно место преузели смо учитељицу која је била технолошки
вишак у другој школи. Две учитељице су биле на боловању те смо имали две учитељице
на замени Како су у току године две учитељице отишле у пензију једна учитељица је у
току школске године засновала радни однос на неодређено време.
У предметној настави радио је 21 наставник (16 са високом стручном спремом и
5 са вишом ). Једна наставница (немачки језик) радила је на замени наставнице на
породиљском боловању, а након одласка наставнице енглеског језика и наставнице хемије
и физике у пензију, нови наставници су засновали радни однос на неодређено време.
На административно-финансијским пословима су радила 3 радника:
секретар, шеф рачуноводства и благајник , а на хигијенско-техничким пословима 11
радника (8 радница на одржавању чистоће,курир, сервирка и 1 домар ).
У школи су два стручна сарадника, библиотекар и педагог.
Табеларни приказ:
Извршилац
Директор
Педагог
Библиотекар
Наставници
разредне наставе
Предметни
наставници
Администрација
Хигијенско –
техничка служба
СВЕГА
%
Степен стручне спреме
свега
ОШ
ССС
ВШС
Године радног стажа
ВСС
6-10
11-20
21-30
31-35
1
1
1
13
-
1
5
1
1
1
7
-
-
-
1
-
-
1
3
1
1
4
21
-
-
5
16
2
3
5
6
5
3
11
4
1
6
1
2
-
1
1
1
5
1
3
1
1
51
100
4
7,8
8
15,7
11
21,6
28
54,9
3
5,9
5
9,8
14
27,4
16
31,4
13
25,5
4
0-5
5
3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И
ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА
Већ годинама уназад нема већих разлика у образовном ниво родитеља у односу на
претходну годину. Више од 50% родитеља је са ССС , 30% са ВСС, 10% са ВСШ и остали
родитељи су са 2.и 3. степеном образовања.
Иако смо имали и имамо мали број деце ромске популације , нисмо имали неписмене
родитеље.
Преко 80% посто деце живи у потпуној породици. Има 10% деце разведених
родитеља и 10% деце без једног родитеља.
Социјални статус породица је на завидном нивоу. Мали број породица има
стамбени проблем и живе као подстанари. У последње време повећава се број породица
где ради само један родитељ.
4. УТИЦАЈ СРЕДИНE НА РАД ШКОЛЕ
Школа се налази у улици Народних хероја 12, на територији МЗ «Студентски
град», општина Нови Београд. Oво је најстарији део Новог Београда , без новосаграђених
зграда па самим тим становништво је у познијим годинама без младог нараштаја. То је
разлог све мањег броја ученика у нашој школи.
У близини школе нема уређених травнатих површина ни паркова, па ученици своје
слободно време проводе на улици или у школском дворишту.
Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане. Спортске терене око школе користе
станари из околних зграда па је њихово одржавање отежано.
Могућност за бављење спортом за време школске године имају једино у
фискултурној сали школе коју у вечерњим часовима изнајмљују спортски клубови.
У близини школе се налази Дечје позориште „ Душко Радовић“ , реновиран биоскоп
„Фонтана“ што оногућава чешће културне посете овим институцијама.
О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља Нови
Београд која са школом има добру сарадњу. Систематски и контролни прегледи обављају
се у школи о чему се извештавају управа школе и разредне старешине.
Близина Мc Donald’s и Предшколских установа омогућава успешну сарадњу током
целе године.
5
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. УЧЕНИЦИ
На почетку школске године школа је имала 357 ученика . У току године се
исписало 9 , али се доселило 8 ученика, тако да је укупан број ученика на крају
шк.године био 356 . Просечан број ученика по одељењу је 20,9.
Нажалост, тенденција пада броја ученика се наставља.
Ученици су распоређени у 17 одељења, од чега су 4 у целодневној настави. ( 9
одељења млађих разреда и 8 одељења старијих разреда).
РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊА
БРОЈ
УЧЕНИКА
укупно
просечан
број уч.
МЛАЂИ
ЦЕЛОДНЕВНА
ПРВИ
2
11 12
19 19
38
ДРУГИ
2
21
22
26 24
50
18
25
ТРЕЋИ
2
31
32
19 21
40
184
20
20,43
СТАРИЈИ
КЛАСИЧНА НАСТАВА
ЧЕТВРТИ
3
41 42 43
18 19 19
56
ПЕТИ
2
51 52
22 18
40
18,7
20
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД
Школска година
2011/2012.
2010/2011.
2009/2010.
2008/2009.
2007/2008.
На почетку шк.год
357
392
419
436
422
На крају шк.год.
356
385
432
434
418
6
ШЕСТИ
2
61
62
23
24
47
СЕДМИ
2
71
72
20
20
40
172
23,5
20
21,5
∑
ОСМИ
2
81 82
22 23
45
22,5
17
356
20,9
2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Организацији рада у односу на прошлу шк. годину није битно мењана.
Четири одељења целодневне наставе радила су по посебном режиму , а за остала одељења
наставни процес се одвијао у две смене, плава и црвена. Одељења су мењала смене
седмично.
За јутарњу смену први час је почињаo у 8 , а за поподневну смену у 14 часова.
I1, I2, II 1, II2 целодневна настава
Плава смена : III1, III2, IV1, IV2, IV3
Црвена смена V1, V2, VI1, VI2 , VII1, VII2, VIII1, VIII2.
Распоред часова је донет и почео је да се примењује од 1. септембра, али због промене
фонда часова код појединих наставника био је коригован од 1. октобра.
У школској трпезарији, 63 ученика целодневне наставе су имала обезбеђен ручак,
за шта, је школа имала уговор са угоститељском фирмом „ Златна варош“ (до октобра
2011.године „Лидо“)
Родитељи су били задовољни условима рада и организацијом наставе која се
изводила без тешкоћа.
3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
Календар рада школе заснивао се на Календару за школску 2011/2012. год. који је
сачинило Министарство просвете, а који је због прекида наставе (од 03.02. до
17.02.2012.год., укупно 9 дана) услед временских неприлика а у складу са Одлуком
Секретаријата за образовање и Министартства просвете, делимично коригован.
Трећи класификациони период померен је за 02.-04.април уместо 26.-29.март 2012.
Наставна година продужена је за 5 дана, тако да је завршила 15. јуна уместо 08. јуна како
је било планирано, а за осмаке 08. јуна уместо 01.јуна .
Нереализовани часови одрађени су према Плану надокнаде који је Министарство
дало дало сагласност.
Због измена календара састанци наставничког већа, одељењских већа и родитељски
састанци су се реализовали у измењеним терминима од планираних.
7
4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
Р- број часова који је реализован
НР- број часова који није реализован
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
УКУПНО
I
Р
360
144
360
144
Р
360
144
360
НР
-
Р
540
216
540
НР
-
-
216
324
216
108
-
УКУПНО
Р
НР
1620
648
1620
288
360
972
576
324
-
-
2160
-
6408
II
НР
-
Р
360
144
360
144
III
НР
-
216
72
72
-
216
144
72
-
144
216
144
72
1368
-
1440
-
1440
IV
-
100%
%
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
2
2
5
Р
288
144
286
143
144
144
144
144
72
72
140
141
НР
2
1
4
3
Р
272
134
272
132
135
135
136
134
66
68
136
135
НР
2
4
1
1
2
2
1
УКУПНО
Р
НР
1205
3
566
2
1134
2
419
5
279
1
567
1
496
494
2
352
4
356
562
6
631
9
1719
9
1862
10
1755
13
6989
35
99,5
0,5
99,5
0,5
99,3
0,7
99,5
0,5
V
VI
VII
Р
357
144
288
НР
3
-
Р
288
144
288
144
НР
-
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
144
72
72
144
144
144
144
-
144
144
144
70
72
142
139
УКУПНО
1653
3
99,8
0,2
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
∑
%
VIII
У 5., 6.,7.,и 8. разреду остали су нереализовани часови због болести наставника и
немогућност да се нађе адекватна замена у том периоду.
8
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
УКУПНО
II
III
IV
I
ВЕРСКА
НАСТАВА
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
ЛЕПО ПИСАЊЕ
ЧУВАРИ
ПРИРОДЕ
ОД ИГРАЧКЕ ДО
РАЧУНАРА
НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК*
РУСКИ
ЈЕЗИК*
УКУПНО
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
72
-
72
-
72
-
72
-
288
72
-
72
-
72
-
72
-
72
36
72
72
216
-
216
%
-
216
100%
-
Број ученика
III
IV
∑
-
10 20 18
17
65
288
-
28 30 22
39
119
-
38
-
72
108
13
38
63
72
-
144
-
43
83
36
-
36
-
51
51
36
-
36
-
5
5
324
-
972
I
II
50
40
100% 0%
* Факултативни предмети
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
V
VI
VII
Број ученика
УКУПНО
VIII
НР
V
VI
VII
VIII
∑
1
179
143
1
2
141 3
141 3
132 4
132 4
556
561
6
7
4
-
67
68
5
4
61
34
7
-
268
246
16
4
28
12
15
25
40
30
36
11
17
28
47
28
19
21
12
28
40
29
23
22
12
32
45
15
106
66
56
113
172
102
-
-
72
-
68
-
176
-
10 -
12
30
52
-
36
-
-
-
-
-
72
-
10 19 -
-
29
576
-
566
10
560
16
499
16
100
0
98,3
0,7
97,2
0,8
96,9
3,1
2201
98,4
36
1,6
Р
НР
Р
НР
ВЕР. НАСТАВА*
ГРАЂ. ВАСП.*
36
36
РУСКИ ЈЕЗИК*
НЕМ. ЈЕЗИК*
ИЗАБРА.СПОРТ*
ИНФОРМ. И
РАЧУНАРСТВО
ХОР И
ОРКЕСТАР
ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
УКУПНО
144 144 -
139 5
144 -
72
72
-
68
72
36
-
36
-
71
36
1
-
Р
36
35
НР
1
Р
36
36
*обавезни изборни предмети
9
НР
Р
В. ДОПУНСКА НАСТАВА
Ч- Одржано часова
У-број ученика
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
УКУПНО
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
I
II
III
Ч
У
Ч
У
Ч
У
36
13
36
6
36
13
36
11
72
72
IV
Ч
50
56
106
У
5
11
УКУПНО
Ч
У
122
24
128
35
250
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
V
Ч
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЈА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
УКУПНО
12
21
12
8
53
VI
У
5
4
4
2
VII
Ч
У
Ч
У
24
14
3
6
17
26
3
18
8
1
3
3
9
12
3
3
19
20
8
8
30
30
12
-
8
9
2
2
8
12
11
-
111
127
УКУПНО
VIII
Ч
21
18
3
15
6
13
9
85
У
7
10
5
8
11
15
2
Ч
76
73
14
14
74
62
3
25
35
У
28
24
10
5
29
35
3
26
7
376
Допунском наставом на нивоу школе обухваћен је знатан број ученика. Неки
ученици обухваћени су допунском наставом из више предмета
Примењен је индивидуални и групни облик рада, а инсистирало се на
самосталности ученика.Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног
учења. Уочено је да поједини ученици у 1. полугодишту нису редовно похађали ове
часове . Због тога смо предузели мере су : разговори са родитељима, редовно праћење
ученика од стране родитеља, и то је имало позитиван исход, па су сви ученици на крају
шк.год. показали одређени успех.
10
Г. ДОДАТА НАСТАВА
ОД IV ДО VIII РАЗРЕДА
Ч- Одржано часова
У-број ученика
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
БИОЛОГИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ИСТОРИЈА
МУЗИЧКА КУЛТ.
ЛИКОВНА КУЛТ.
УКУПНО
IV
V
VI
УКУПНО
VIII
Ч
У
Ч
Ч
У
Ч
У
Ч
У
Ч
У
49
16
57
22
12
9
12
5
3
3
25
20
19
24
10
10
13
7
9
5
12
2
1
5
18
21
-
11
8
-
15
12
35
14
14
25
18
36
24
-
9
7
11
4
3
7
6
5
3
-
33
10
19
20
9
9
20
5
-
10
14
4
11
7
6
2
2
-
134
51
19
143
47
14
61
38
36
55
12
50
34
4
60
18
3
26
8
5
14
5
106
У
VII
59
127
193
125
610
Додатни рад је био разноврстан и богат. Инсистирало се на самосталности и практичном
раду ученика уз вођство наставника. Садржајима додатне наставе вршена је припрема
ученика за такмичења и за проширивање знања и интересовања ученика. Ученици који су
похађали додатну наставу у школи, посебно су ангажовани на изради тематских паноа за
кабинете.
Д. СЕКЦИЈЕ
Ч- Одржано часова
У-број ученика
РЕЦИТАТОРСКА
ЛИТЕРАРНА
ЛИКОВНА
ФОЛКЛОРНА
ЕКОЛОШКА
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ
ДРАМСКА
ЛУТКАРСКА
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
РИТМИЧКА
СПОРТСКА
ОД I ДО IV РАЗРЕДА
I
II
Ч
У
Ч
У
Ч
36
36
26
24
36
36
36
36
36
35
36
III
26
24
36
36
IV
У
11
У
9
20
6
14
19
12
12
36
Ч
8
36
36
36
36
8
24
7
14
36
7
36
36
4
28
УКУПНО
Ч
У
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
32
24
27
46
24
21
19
12
16
36
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ч -реал. часова
У-број ученика
РЕЦИТАТОРСКА
ДРАМСКА
ЛИКОВНА
ЕКОЛОШКА
ГРАЂЕВИНСКА
БРОДО-МОДЕЛАРСТВО
САОБРАЋАЈНА
МАШИНСКА
СПОРТСКА
V
VI
VII
УКУПНО
VIII
Ч
У
Ч
У
Ч
У
Ч
У
Ч
У
35
36
4
20
4
13
35
36
6
12
35
36
2
5
35
36
1
3
27
13
5
35
36
28
36
27
25
19
25
36
13
40
4
33
9
4
8
7
7
2
2
25
3
15
4
5
16
25
19
2
4
4
2
15
49
Ученици радо долазе на секције и веома су активни. Њихово учешће огледа се на
приредбама које се организују у школи као и постигнутим успесима на
такмичењима.Разноврсна понуда секција има за циљ да одговори на интересовања
ученика и квалитетно испуни њихово слободно време.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
У јуну месецу одржано по 14 часова припремне наставе за Завршни испит ученика
8. разреда, из математике и српског језика, а током целе школске године је сваки
наставник у свом одељењу недељно држао по један час припремне наставе. На овим
часовима се посебна пажња посвећивала стандардима код којих на тестирањима није
постигнут одговарајући ниво знања. Поред ових тема обрађиване су и теме које су
ученици радили у ранијим разредима.
Часови су евидентирани у Дневнику рада.
Није било потребе за организовањем припремне наставе за полагање поправног испита.
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ
Пријем првака- 31. августа 2011.
За будуће прваке одржана је пригодна представа у реализацији Балкан Интерфеста,
а у сарадњи са учитељима првог разреда.
Дечја недеља 04-10.октобар 2011.
Достојно смо обележили Дечју недељу. Уредили смо пано с темом Права детета.
Такође смо у госте на дружење позвали ученике специјалне школе „Нови Београд“.
Дочекали су их чланови школског оркестра са својом наставницом и одсвирали им
неколико песама. Учили смо их да свирају на разним удараљкама, како бисмо на крају
12
заједно извели песму коју смо увежбали. Дружење је протекло веома пријатно и за госте и
за нас, домаћине. Договорили смо се да се и убудуће дружимо на овакав начин.
На часовима грађанског васпитања и природе и друштва разговарано је о Буквару
дечјих права и о дечјим конвенцијама
Поводом светског Дана животиња приредили смо изложбу кућних љубимаца у
школском дворишту.
Јавни час за предшколце
-10. новембра 2011. године одржан је јавни час за предшколце из предшколских
установа Петлић и Срећко. Предшколци су заједно са ученицима четвртих разреда
учествовали у приредби и у ликовним активностима.
-29. новембра одржан је Мали концерт ученика трећих и четвртих разреда који је
приредила наставница музичке културе, а на који су били позвани предшколци.
-14. марта је одржан још један јавни час са предшколцима из предшколских
установа Петлић и Срећко. Ученици и учитељи четвртог разреда одржали су радионицу на
тему „Бајка”.
Нова година
Уочи Нове године, 29. децембра, код нас је увек весело и шарено. Ученици млађих
разреда су радо учествовали у маскенбалу који се већ традиционално одржава крајем
првог полугодишта. Разнобојни костими, дречаве перике, насмејана лица и мноштво
оригиналних идеја.
Ученици старијих разреада овим поводом били су у дискотеци Трезор (23.
децембра)
Школска слава Свети Сава
27. јануара прослављена је школска слава Свети Сава у холу школе. У приреби су
учествовали чланови хора, оркестра и рецитаторска секција. После тога организована је
закуска за чланове колектива, представнике родитеља и школског одбора у зборници.
Дан замене улога „Час је ваш“
Ове године дан замене улога био је петак 23.03.2012. Тог дана све часове у школи
држали су ученици. Предметни наставници су присуствовали тим часовима, али као
посматрачи. Претходно су обавили менторску припрему за обраду наставне теме и начина
држања часа. Сваки час је одржао други ученик. Сматрамо да оваквом заменом улога
ученици постају, у правом смислу речи, субјекти наставног процеса. На овај начин они не
само да стичу знања, већ и негују своју говорну културу, уче да савладавају трему и да са
самоувереношћу говоре пред већим скупом слушалаца.
Дан школе-15. мај
Одржана је приредба у холу школе. У приредби су учествовали оркестар, драмска
секција, рецитаторска секција млађих и старијих разреда, фолклорна и ритмичка секција
млађих разреда.
Осим приредбе , Дан школе се обележава занимљивим активностима : одржан је
математички квиз за ученике другог и за ученике петог разрда, такмичење у познавању
историје Новог Београда, ученици 7. разреда су приказали предстсву Форум позоришта,
13
ученици 71 су одржали јавни час из српског језика са темом „Покондирена тиква“.
Ове године изостао је традиционални „Продајни базар“.
„Мала матура-велико срце“
Наша школа већ традиционално у месецу мају угошћује ученике 8. разреда са
Косова. Ове године ( 17.05. до 21.05. 2012.) смо имали 3 ученика . Наши ученици и
родитељи су се показали као љубазни и отворени домаћини. Министарство просвете
организовало је све активности за ове ученике , а наши наставници успешно су их
реализовали.
Завршни испит за ученике 8. разреда
Одржан је 18. и 19. јуна 2012. Од ове године био је обавезан за све ученике.
Извештај о постигнутим резултатима дат је у 5. поглављу.
Матурска вече
Матурско вече је прослављено у школи 13. 06. 2012. у периоду од 19h – 23h, у
организацији агенције „Видовић – БалканИнтерферст“. Вече је протекло у пријатној и
забавној атмосфери. Ученицима и родитељима се овај вид прославе Мале матуре допао и
били су веома задовољни. Вече је протекло без инцидената. Одељењске старешине осмих
разреда и ученици се захваљују ученицима шестог разреда и наставници Ликовне културе,
Нади Јанковић на свесрдној помоћи око декорисања простора.
„Очистимо Србију“
Дана 09. 06. 2012. наша школа се придружила осталим школама у еколошком
освешћивању младих нараштаја.(поводом 05. јун -Дана заштите животне средине )
Вредној деци није сметала висока температура.Чистили су двориште своје школе са
осмехом на лицу . Чула се и понека шала.
Велике похвале заслужује 9 ученика 32 , 5 ученика 42 и 1 ученика 12
Надамо се да ће одзив за ову акцију следеће године бити већи. Било би лепо да деца на
крају добију неко освежење.
Екскурзије ученика и настава у природи
Екскурзије ученика изведене су према Програму рада школе на следећим
релацијама:
14
разред
дестинација
Број
ученика
36
реализација агенција
14
11.6. 2012
2.разред Београд-Мали Иђош-салаш
Катаи-Београд
48
26.10.2011
Београд-Смедерево- Сребрно
језеро
3.разред Орашац-Топола-Аранђеловац
44
11.6. 2012
35
20.10.2011
4.разред Бранковина-ВаљевоСтруганик-Врујци
49
20.10.2011
5.разред Мишар- Текериш- ТроношаТршић,
6.разред Београд- Палић- СуботицаЗобнатица
7.разред Крушевац-ЉубостињаВрњачка Бања,
8.разред Тара – Златибор (Манастири
Лелић и Рача, језеро Перућац,
река Врело)
36
11.6. 2012.
43
11.6. 2012.
38
11/12.6.
2012
17 – 19. 10.
2011.
1.разред Београд-Мали Иђош-салаш
Катаи- Београд
Београд-Смедерево- Сребрно
језеро
38
26.10.2011
„Балкан
Интерфест“,школа,
родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
„Балкан
Интерфест“,школа,
родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
Марго“, школа,
родитељи
Агенција „Марго“,
школа, родитељи
Одељења I2, II1 , II2 нису реализовала наставу у природи стога су имали и другу
екскурзију.
Настава у природи
одељење
I1, III1 , III2,
IV1 , IV2
IV3
Број ученика
дестинација
Станишинци на Гочу
85
реализација
02.05.2012 09.05. 2012.
Организатор
ЦДЛ Београд
Извештаји са екскурзијама и настави у природи прочитани су на седници Наставничког
већа и налазе се у овом документу , у поглављу VII Реализација ваннаставних
активности .
15
Посете
релизација
02.12. 2011.
Старији разреди
2.12.2011
29. 2. 2012.
07.03.2012.
12. 3. 2012.
27.04.2012.
Млађи разреди
04. 6. 2012.
садржај
„ Тинејџ клуб”
реализатори
позориште Душко Радовић, ученици
од V - VIII разреда
Посета Фестивалу науке
6.-8.разред
„Миљаковац или Нови
позориште Душко Радовић
Зеланд“”
ученици V и VI разреда
„Пет дечака“
позориште Душко Радовић,
ученици 8.р
„Шешир професора Косте
биоскоп Ушће, ученици од V – VIII
Вујића”
разреда
Новобеоградски сајам књига 8. разред.
„Буди мало ја“
Биоскоп
6.разред
Зоо врт у Београду
6.разред
Ботаничка башта у Београду, 8.разред
„Питефова авантура”
биоскоп Фонтана (3D филм) ,
ученици IV разреда
релизација
садржај
30. 9. 2011.
„Шума чуда”
31. 1. 2012
„Вештице”,
23. 3. 2012
„Срашне приче браће Грим”
16.03.2012
,,Чапља“
30. 4. 2012
„У врту себичног џина”
04. 6. 2012
„Питефова авантура”
8.12.2011.
Представа ''Заводска
бајка''интер активна
радионица
реализатори
Позориште „Академија 28“ на
Славији ученици од 2- 4. разр.
позориште Душко Радовић
ученици III и IV разреда
позориште Душко Радовић
ученици III и IV разреда
позориште Душко Радовић
ученици I и II разреда
позориште Душко Радовић
ученици III и IV разреда
биоскоп Фонтана (3D филм) ,
ученици IV разреда
сала у Фонтани
16
III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА
УСТАНОВЕ
1. ОРГАН УПРАВЉАЊА - ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор је одржао 6 седница на којима су разматрана питања и донесене
одлуке важне за функционисање и рад школе.
На седницама Школског одбора су усвојени:
1.Извештај о раду школе;
2.Извештај о раду директора школе;
3.План рада школе за шк.2011/2012.год.
4.Анекс Школског програма
5.Општа акта(Статут Школе усклађен са Законом о основама система васпитања и
обаразовања,Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика,Правилник о дисциплинској одговорности запослених,Правилник о понашању
ученика,запослених и родитеља,Правилник о мерама,начину и поступку заштите
безбедности ученика школе,Правилник о избору ученика генерације ).
5.Сагласност на измене Правилника о систематизацији радних места у школи;
6.Извештај о финансијском пословању школе у 2011.години;
7.Предлог финансијског плана за наредну годину
8.Именоване су комисије(чланови за Развојно планирање;за технолошке вишкове;).
На седницама су разматрана и решавања текућа питања,важна за функционисање и
рад школе.
2. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН – ДИРЕКТОР
Извештај о раду Директора школе посебан је документ и чува се у Школи.
3. СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ
3.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Oдржано је 13 седница Наставничког већа на којима су разматрана и решавана
следећа питања:




подела предмета на наставнике
структура 40-часовне радне недеље
припрема за час и вођење педагошке документације
глобални и оперативни планови рада наставника
17















критеријуми оцењивања
дежурства наставника
записници о стручном, педагошком и управном надзору од стране
представника МПС
успех и дисциплина ученика на крају сваког класификационог периода са
анализом
примање нових чланова у колектив (наставни кадар)
сарадња са родитељима – "Дан отворених врата"
извештај педагошке службе о раду
извештај директора о раду
извештај о реализацији наставног плана и програма и посета, излета ,
екскурзија и наставе у природи
организација прославе Светог Саве и Дана школе
припрема, организација и реализација програма професионалне оријенатције
за ученике осмог разреда
набавка уџбеника и лектире преко школе
организација матурске вечери
организација завршних испита
организација такмичења у нашој школи и припрема ученика за одлазак на
такмичања уз омогућавање посебних средстава за одлазак на Републичко и
Савезно такмичење.
3.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Педагошким колегијумом је председавао и руководио директор школе. Педагошки
колегијум се старао о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада
установе; пратио остваривање програма образовања и васпитања; старао се о остваривању
циљева и стандарда постигнућа; пратио и утврђивао резултате рада ученика, предузимао
мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и
решавао друга стручна питања образовно-васпитног рада.
3.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
ПРВИ РАЗРЕД
У току школске 2011/12.године одржано је 5 састанака Одељењског већа.
Први разреда броји 38 ученика (15 девојчица и 23 дечака) распоређених у два одељења
целодневнe наставе.
Ове школске године ученици су направили укупно 1365 оправданих изостанака.
Сви ученици имају примерно владање и похваљени су за успешно завршен први разред.
Планирани часови редовне наставе, изборне наставе и ваннаставних активности
реализовани су у потпуности.
18
Сви ученици су савладали предвиђене задатке за први разред по различитим
нивоима постигнућа.
Планирани часови допунске наставе реализовани су такође у потпуности.
Допунском наставом је обухваћено 6 ученика из српског језика и 4 ученика из математике
и сви су до краја школске године напредовали према својим могућностима и савладали
делове градива.
Ученици су били обухваћени радом у следећим секцијама:
-ритмичка играоница-12 ученика;
-креативна радионица-12 ученика;
-луткарска секција-19 ученика;
-драмска секција-14 ученика;
-Читалачка значка-16 ученика.
Три пута смо посетили позориште и одгледали представе:,,Лажеш Мелита“, ,,Петар
Пан“, ,,Чапља“.Сусрет је био и са Пеђолином ,а одржан је и сусрет са саобраћајном
полицијом када су деца добила флуоресцентне прслуке и обновили основна знања о
безбедности пешака у саобраћају.
На конкурсу Црвеног крста,ученица Дајана Стрелић Феризи је за ликовни рад
освојила прво место и добила награду у Општини Нови Београд.
Реализован је излет на почетку школске године – маршута: Војвођанско село –
Салаш Катаи – Мали Иђош и настава у природи од 02.05. -09.05.2011. године на планини
Гоч, преко ''Центра дечијих летовалишта'', о чему је поднет извештај, као и о свим
посетама у току школске 2011/2012. године. Други излет је био у јуну-СмедеревоСребрно језеро.
На часовима одељењске заједнице спровођене су разноврсне активности у оквиру
пројекта ''Школа без насиља''; организован је новогодишњи маскембал .
Ученици су учествовали у свим хуманитарним акцијама.
Сарадња са родитељима је била континуирана и задовољавајућа.
ДРУГИ РАЗРЕД
У другом разреду има 50 ученика ( 20 девојчица и 30 дечака ) распоређених у 2
одељења целодневне наставе .
Планирани часови редовне наставе, изборне наставе и ваннаставних активности
реализовани су у потпуности и према плану.
На крају школске године одличан успех постигло је 37 ученика ( 74%) (просечну
оцену 5,00 има 29 ученика(58%), врлодобар успех постигло је 11 ученика ( 22%) и добар
успех 2 ученика (4%). Укупан број изостанака 1433.
Средња оцена успеха ученика је 4,70. Сви ученици имају примерно владање.
У одељењу II-2 постоје одређени дисциплински проблеми. Наставничко веће упознато је
са понашањем ученика Ненада Крунића. Поред одржаних састанака са Одељењским
већем, педагогом, директором, одржан је и сатанак са представницима родитеља из
одељења и послат је и допис социјалним радницима да помогну у решавању случаја.
19
Допунском наставом из српског језика и математике обухваћено је по 10 ученика. Сви
су напредовали сходно својим способностима и уложеном труду.
Ученици су се према интересовању били укључени у рад рецитаторске,
литерарне, еколошке и секције математичарења.
Сарадња са родитељима, била је континуирана и успешна током целе школске
године, већина њих је редовно долазила на отворена врата која су одржавана сваког првог
четвртка у месецу.
Током школске 2011/2012. године ученици II разреда били су заинтересовани за разна
такмичења и постигли запажене резултате:

На школском такмичењу из математике учествовало је 22 ученика. Прво место
освојило је пет ученика- 22,73%( Урош Јефтић, Лука Вушовић, Игор Видачић и Лука
Арсеновић). 2. место освојило је 6 ученика -12%( Стеван Тодоровић, Мина Шкипина,
Петар Спремо, Никола Рудић, Алекса Ђенић, Матија Илић). 3. место освојило је пет
ученика- 10%- Ивана Вучковић, Лазар Шојић, Марија Чуровић, Анастасија Зечковић и
Урош Станков.

„Витезово пролеће“ - учествово је Алекса Ђенић и награђен је.

„Читалачка значка“ је радила је Марта Кисо и похваљена је.
Ученици II разреда учествовали су у новогодишњем маскенбалу, приредби поводом
обележавања Св. Саве, Дана планете Земље, Дана школе као и у завршној приредби за
родитеље..
Реализоване су две једнодневне екскурзије.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
У трећем разреду има 40 ученика ( 18 дечака и 22 девојчице) распоређених у 2
одељења .
Планирани часови редовне наставе, изборне наставе и ваннаставних активности
реализовани су у потпуности и према плану.
Допунском наставом из српског језика је обухваћено 6 ученика, а из математике 11
ученика и сви су напредовали сходно својим способностима и уложеном труду.
Ученици су према интересовању били укључени у рад фолклорне,
рецитаторске, спортске и еколошке секције.
Н
а крају школске године одличан успех постигло је 28 ученика ( 70%) (просечну
оцену 5,00 има 18 ученика(45%)), врло добар успех постигло је 9 ученика( 22,5%) и добар
успех 3 ученика (7,5%).
Средња оцена успеха ученика је 4,57. Сви ученици имају примерно владање.
Оправданих изостанака има укупно 1509 , односно 41,92 по ученику.
Похваљени су сви одлични ученици, као и сви који су постигли резултате на
такмичењима
 На школском такмичењу рецитатора учествовало је 7 ученика, једна ученица Нађа
Зарић (31) освојила је 3. место
 На школском такмичењу „Најраспеванија ОЗ“ 32 је освојило 2. место, а 31 3. место
 На школском такмичењу из математике учествовало је 19 ученика (47,5%). Пласман
на општинско такмичење остварила су 4 ученика (21,05% или 10% на нивоу
3.разреда) Костадиновић Милорад, Милица Мићић (31) и Маћешић Петра(32) без
20
пласмана, а Никола Јеленковић (31) – 3.место, 25% од пласираних или 2,5% на нивоу
3. разреда.
 међународно такмичење „Кенгур без граница “ 18 ученика (45%) -без значајних
резултата
 „Витезово пролеће“ учествовало 13 ученика , а награђено је 11 ученика :
31 Бобана Вуковић, Нађа Зарић, Лука Јоксимовић,Лука Лајић, Дуња и
Милорад Костаниновић,Сара Марковић, Божидар Николић, Игор Станковић
32 Марија Петровић, Нађа Кнежевић
 На 10. фестивалу поезије деце песника „Изданци“ захвалнице за учешће добило је 5
ученика
 „Читалачку значку“ је радило 5 ученика
31 Два ученика су завршила „Читалачку значку“, и добили су награде- Лука
Јоксимовић и Игор Станковић
32 Петровић Марија, Зрнић Сара, Мацура Теодора-похвале
 Републичко такмичење ликовних секција
31 Јоксимовић Лука – 1. место
Исти ученик је и на другим ликовним конкурсима освајао награде или похвале
( „Божићне и новогодишње приче и цртежи“, „Андерсенове бајке у стрипу“, „Нови
Београд виђен очима детета“)
Реализована је једнодневна екскурзија и настава у природи. Посетили смо 4 позоришне
представе.
Одржан је један угледни час из српског језика .
Сарадња са родитељима, била је континуирана и успешна током целе школске
године.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
У три одељења IV разреда је распоређено 56 ученика; IV1 - 18 ученика (10 девојчица;
8 дечака), IV2-19 ученика(11 девојчица; 8 дечака) и IV3 – 19 ученика (9 девојчица; 10
дечака),укупно 30 девојчице и 26 дечака.
 Од тог броја одличан успех постигло је ученика 43 (21 ученика са просечном
оценом 5,00); врло добар успех је постигло 12 ученика и 1 ученик је постигао добар
успех.Ученика са довољним и недовољним успехом нема.
 Средња оцена разреда је 4,66.
Наставничко веће је похвалило све ученике који су постигли одличан успех и уз ђачку
књижицу су добили и похвалнице.
Ученици IV разреда су учествовали на школском такмичењу из математике, укупно њих
26.
 Од тог броја пласман на Општинско такмичење остварило је 6 ученика и постигли
су следећи успех: Даниил Грбић IV2 – 2. место,Маричић Јован IV2 3. место,
Александар Спремо IV2 – 3. место ,
 Пласман на градско 1 ученик Даниил Грбић IV2 освојио је 2. место
 На екипном републичком такмичењу екипа школе освојила је 3. Место а ученик
Даниил Грбић IV2- похвалу
21
 На међународном такмичењу,,Кенгур без граница“ ученик Даниил Грбић освојио је
треће место а пет ученика IV разреда похвалу:Никачевић МаркоIV2,Маричић Јован
IV2,Арчаба АнаIV1, Николина КоролијаIV3 и Налија Бошковић IV3.
 Општинско такмичење ликовних секција - ученица Добран Кристина освојила је
3.место на тему ,,Птице“.
 „Читалачка значка“1.награду освојила је ученица Катарина Радан, Маричић Јован
и НикачевићМарко IV2 -;похвалу.
 Треће место на општинском такмичењу рецитатора освојио је ученик Јеличић
АлексаIV3
 Друго место на општинском такмичењу за најраспеванију одељењску заједницу
освојило је одељење IV1
 Друго место на општинском такмичењу за литерарни конкурс,,Недовршена прича“
освојила је ученица Деспот ТеодораIV3
 На спортским такмичењима којих је ове године било мало организованих ученици
IV разреда освојили су на такмичењу у традиционалним спортским играма четири
медаље:златну ученица Маша МихаиловићIV1,Радан Катарина и Петар Спасојевић
сребрну а Спасић Стефан бронзану ,то су ученици IV2одељења.
 На међународном песничком конкурсу ,,Изданци“ прво место освојила је
Милосављевић Теодора IV3 а ученик Матија Купрешанин , IV1 треће.
 Ученици IV3 разреда такмичили су се у ,,Мекотеци „ и за освојено друго место
донели за школу DVD-плејер.
Сви ученици имају примерно владање.
Укупан број изостанака је1609, неоправданих изостанака нема .
 Планирано градиво редовне и изборне наставе, као и ваннаставних активности је
реализовано, изузимајући немачки језик где је у сваком одељењу одржано 2 часа
мање због болести наставника.
 Одржано је 53 часова допунске наставе из математике и 53 часова допунске
наставе из српског језика (обухваћено укупно 11 ученика, периодично и више, у
зависности од садржаја који се обрађују).
 Ученици су били укључени у рад ликовне, литерарне, рецитаторске,
спортске,драмске,фолклорне и еколошке секције.
 Сарадња са родитељима, била је континуирана и успешна током целе школске
године.
 Одељењско веће је у току школске године одржало пет састанака на којима се
разматрало све што је планом било предвиђено.

У току године реализоване су следеће посете и активности:
Посете:
 5 позоришних представа:
30.9.2011. Позоришна представа''Шума чуда'' у позоришту Академија 28 на Славији
31.1.2012.Позоришна представа ''Вештице'' позориште Душко Радовић
23.3.2012.Позоришна представа ''Страшне приче Браће Грим'' позориште Душко Радовић
8.12.2011.Представа ''Заводска бајка''интер активна радионица-сала у Фонтани
30.4.2012.Позоришна представа ''У врту страшног Џина''Позориште Душко Радовић
22








1 биоскопска представа
14.06. 2012. Биоскопска представа 3 Д филм
Манифестација „Игром против насиља“ Ф. К. ''Раднички'' 13.3.2012. „Отворена школа
фудбала“
Организоване две посете предшколских група.
Обележен је и дан животиња-Изложбoм кућних љубимаца.
Квиз знања и спретности
13.10.2011.посета Mc Donald’s ресторану
Једнодневна екскурзија Бранковина – Струганик – Ваљево 20.10.2012. год.;
Настава у природи „Станишинци“ Гоч 2. 5. - 9. 5. 2012.
Предавање: „Дрога је НУЛА живот је ЈЕДАН “, радионица: „Сложно заједно“.
ПЕТИ РАЗРЕД
У 5. разреду у овој шк. години има 40 ученика. Од тога је 31 дечак и 9 девојчица.
Ученици су на крају ове шк. године постигли следећи успех: од 40 ученика 25 је
одличних ( 5-1 има 16 одличних, а 5-2 има 9 одличних. Од 25 одличних 14 ученика има
просек 5,00 ( 5-1 има 9 таквих ученика, а 5-2 пет таквих).
Са врлодобрим успехом завршило је разред 12 ученика ( из 5-1 три ученика, а из 5-2 девет
ученика). Добрих ученика је 3 ( сво троје из 5-1 одељења).
Средња оцена 5. разреда је 4.45.
На Одељенском већу похваљени су сви ученици који имају просек 5,00 и они који
су се такмичили.
Сви ученици 5. разреда на крају школске године имају примерно владање.
Резултати са такмичења:
На општинским такмичењима освојили су:
- 5 првих награда (Сава Јевтић- српски језик, математика; Михајло Томашевићматематика; Илић Данило-математика; Јанко Јовановић- математика),
-4 друге награде (Душан Станков- математика; Лука Шојић-литерарно ствралаштво;
Тијана Црнадак-ликовни конкурс; Илић Данило –рецитовање)
- 9 трећих награда : Лука Шојић - математика, српски језик, биологија; Катарина
Петровић-музичка култура „Златна сирена“; Милена Врачевић-биологија; Илић Данилосрпски језик; Дарко Видовић – математика и екипно кошарка; Јелена Ивановић –
биологија ).
На градском такмичењу освојили су:
- 1 прву награду Лука Шојић- математика,
- 2друге награде ( Михајло Томашевић- математика; Сава Јевтић- српски језик)
- 1 трећу награду (Сава Јевтић-математика) .
На државном првенству Архимедес
- 1 треће место -Лука Шојић
На међународном такмичењу из математике - Кенгур-2 бронзане медаље -Лука Шојић и Сава Јевтић)
- 1 похвала – Михајло Томашевић
23
Сви часови су одржани по плану и програму, код неких предмета фали по један или
два часа због празника или екскурзије, што је у границама дозвољеног.
ШЕСТИ РАЗРЕД
На почетку ове школске године Одељењско веће шестог разреда чине два одељења
и одељењске старешине: Душица Видановић (61), Весна Нерић (62) . На крају школске
године ово веће чине два одељења са укупно 47 ученика (22 дечака и 25 девојчица).
Душица Видановић је одељењски старешина 61 (23 ученика, 11 дечака и 12 девојчица), а
Весна Нерић је одељењски старешина 62 (11 дечака и 13девојчица). Један ученик Петар
Петровић је понављао разред по други пут јер није долазио на наставу.
У току школске године је одржано 5 редовних / планираних седница одељењског
већа. . Све планиране активности су реализоване.
Часови редовне наставе, као и часови допунске, додатне наставе и слободне
активности одржани су у складу са годишњим планом рада изузев оних часова који нису
могли да буду одржани због боловања наставника, aли је наставни план и програм у
потпуности реализован.
Успех ученика
На крају школске године ученици шестог разреда су оцењени: 35 одличних, 6 врло
добрих 5 и 1 недовољан ученик Петковић Петар 62 . По одељењима:

61 – 17 одличних (од тога 9 са средњом оценом 5.00: Филиповић Марија, Симић
Петар, Ранђеловић Срђан, Милошевић Деана, Крстић Тамара, Јовановић Вељко,
Вучковић Михајло, Илић Анђела, Белобрковић Вукашин), 2 врло добрих и 4 добрих
 62 – 18 одличних (од тога 7 са средњом оценом 5.00: Ђерић Јована, Живковић
Тамара,Суда Марија, Чутовић Јована, Маџић Јован, Карић Александра, Радосављевић
Иван), 4 врло добрих и 1 добар
Средња оцена на нивоу већа је 4.5 (4.5 у 61 и 4.5 у 62).
Похвале и награде
 За одличан успех похваљено је 35 ученика
 За успех на такмичењима похваљени су: Срђан Ранђеловић (прво место на општини
из математике, градско такмичење из математике пролаз на републичко,прва
награда на републичком из математике, прво место општинско такмичење из
српског језика, друго место градско такмичење из српског језика, друго место
градско такмичење из физике пролаз на републичко , друго место општинско
такмичење из биологије, друго место градско такмичење из биологије,Белобрковић
Вукашин друго место општинско такмичење из математике, сребрна медаља на
међународном такмичењу Кенгур из математике, Марија Суда друго место
општинско такмичење из српског језика, трећа награда на општинском такмичењу
из биологије, друга награда на градском такмичењу из српског језика.Јована Ђерић
друго место општинско такмичење из српског језика прво место на градском
такмичењу из српског језика, добитник златне читалачке значке , Јована Чутовић
друга награда на општинском такмичењу из биологије, Маџић Јован похвала на
24
општинском такмичењу из математикеи сребрна медаља на међународном
такмичењу Кенгур из математике
 Екипно дечаци треће место на општинском такмичењу из кошарке, пето место
екипно такмичење гимнастика
 Хор и оркестар прво место на општинском такмичењу прва награда на градском
такмичењу и друга награда на републичком такмичењу
Владање и дисциплина
45 ученика има примерно владање. Два ученика Двокић Ненад и Петковић Петар
имају смањену оцену из владања на врлодобар 4 и укор одељенског старешине због
непоштовања правила понашања, због некоретног односа према запосленима школе, због
непредузимања одговорности за своје поступке и не кориговања понашања после
опомене или васпитне мере. Током читаве године одељењске старешине су веома
интензивно проводиле васпитни рад са ученицима, како у оквиру одељењске заједнице,
тако и са појединачним ученицима и њиховим родитељима. У тај рад су били активно
укључени и школски педагог, а по потреби и директор школе.
Излети и посете
Према годишњем плану остварени су следећи излети и посете:
 Позориште Душко Радовић представа „Тинејџ клуб“
 Биоскопска представа „Буди мало ја“
 Прослава Нове године у дискотеци „Трезор“
 Позоришна представа „Миљаковац или Нови Зеланд“
 Биоскопска представа „ Шешир професора Косте Вујића“
 Посета Зоо врту у Београду
 Екскурзија Београд- Палић- Суботица- Зобнатица - Београд
Поред тога, велики број ученика оба одељења шестог разреда је веома активно
учествовала у многобројним активностима током читаве школске године. Неке од тих
активности су: израда честитки и скупљање гардеробе за социјално угрожену децу,
радионица о превенцији болести зависности и АИДС у .....
СЕДМИ РАЗРЕД
У већу седмог разреда је било 40 ученика, 19 дечака и 21 девојчица. Сви ученици
су са позитивним успехом завршили седми разред.
Одличних је 22, од тога 10 ученика са 5,0. То су у 7-1 Ивана Видаковић, Марија
Дурановић, Јелена Јеленковић, Петар Луковац, Матеа Маћешић и Урош Перишић.
У 7-2 Александра Живковић, Данило Раденовић, Љупка Милошевски и Вук Вујанац.
Врлодобрих је 12 ученика, а Добрих је 6 ученика.
Средња оцена је 4,33.
Сви ученици имају примерно (5) владање.
Похваљују се сви ученици са одличним успехом.
Допунска и додатна настава као и слободне активности су се одвијале по утвђеном
плану и програму.
На такмичењима је постигнут следећи успех: математика – Луковац Петар треће
место на републичком такмичењу (екипно), Луковац Петар и Перишић Урош похвале на
Међународном такмичењу „Кенгур без граница“.
25
Хемија – Луковац Петар, Живковић Александра друго место на општини, а Вук Вујанац
треће место.
Биологија – А. Живковић треће место на општини.
Ликовна култура – У. Перишић друго место на општини
Музичка култура – „Златна сирена“ М. Вукмировић, Ј. Јеленковић треће место на
општини; дует – М. Дурановић и Ј. Јеленковић треће место на општини.
Оркестар – Ј. Тешић, Т. Танацковић, М. Петковић, Ј. Јеленковић, М. Дурановић, М.
Вукмировић, В. и Ф. Бајрами, К. Бабовић, А. Бублић, А. Поповић, Љ. Милошевски, А.
Живковић и К. Шарчевић прво место на општини, прво место на граду и друго место у
Републици.
Наставни план и програм је реализован са одступањима из појединих предмета.
Нереализовано: физика један, математика два, ТО четири, физичко три, изабрани
спорт три, руски језик три и немачки језик три часа.
Екскурзија је реализована 11. и 12.6.2012. са агенцијом „Марго“. Ишло је 38
ученика одењенске старешине, директорка школе, водич и лекар. Обишли смо цркву
Лазарицу у Крушевцу, манастир Љубостињу, Врњачку бању у којој смо били смештени
(Хотел „Бреза“) и манастир Жичу. У повратку смо свратили до Матарушке бање.Сви
садржаји су били реализовани на опште задовољство ученика и њихових одељенских
старешина, а за културно понашање, поштовање договора и узајамно поштовање
похваљени су од стране водича, возача, лекара и директора школе.
У овој школској години ученици седмог разреда посетили су: Фестивал науке, Позориште
„Душко Радовић“, Четврти новобеоградски сајам књига,гледали су филм „Шешир
професора Косте Вујића“, ишли су у дискотеку „Трезор“ и волонтирали у Институту
Мајка и дете.
За наредну школску годину предлог је да руководилац Већа буде Весна Кремењак.
ОСМИ РАЗРЕД
Број чланова већа: 15
Број одржаних састанака : 8
 План и програм редовне наставе је реализовани. Планиран број часова је реализован.
Евиденција у дневницима рада.
 Допунска настава је организована по потреби за одређене предмете. Организована је
за 20 ученика осмих разреда из следећих предмета: математике, српског језика,
енглеског и немачког језика, физике. Евиденција се налази у посебном Дневнику
рада.
 План и програм додатне наставе је реализован, сви часови су реализовани. Додатна
настава је организована за 24 ученика осмих разреда и то из следећих предмета:
математике, српског језика, енглеског језика, географије, физике, историје,
биологије, музичке културе, ликовне културе. Евиденција се налази у посебном
Дневнику рада.
 План и програм слободних активности је реализован. У осмом разреду реализоване
су следеће секције: литерарна, енглеска, ликовна, еколошка, грађевинска и
обухваћено је 15 ученика осмих разреда. Планиран број часова је реализован, а
евиденција је вођена у посебном Дневнику рада.
26
 Реализована је и Припремна настава за Завршни испит из српског језика (14 часова)
и математике (14 часова). Часови су евидентирани у Дневнику рада
Осми разред броји 45 ученика, 19 девојчица и 26 дечака, распоређених у два одељења.
 општи успех ученика 8. разреда на крају школске године: 2011/2012.
 одличних : 20
 врло добрих :18
 добрих : 7
 средња оцена - 4,175
 похвале – 20 одличних ученика и носиоци Посебних и Вукових диплома, Ђак
генерације.
 Резултати са такмичењима:
 МАТЕМАТИКА – 4 ученика
Општинско такмичење – 3 ученика
треће место – 2
похвала - 1
Градско такмичење – 1 ученик
прво место – 1
МЕЂУНАРОДНО - „Кенгур без граница“ – 2 ученика
похвала - 2
 СРПСКИ ЈЕЗИК – 1 ученик
Општинско такмичење – 1 ученик, друго место
Градско такмичење – 1 ученик, друго место
Републичко такмичење – 1 ученик, треће место
 ФИЗИКА – 1 ученик
Општинско такмичење - 1 ученик, друго место
 БИОЛОГИЈА – 3 ученика
Општинско такмичење – 3 ученика, друго место
 ГЕОГРАФИЈА – 2 ученика
Општинско такмичење – 2 ученика, друго место
 ИСТОРИЈА – 3 ученика
Општинско такмичење – 3 ученика, треће место
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 1 ученик
Општинско такмичење – 1 ученик, треће место
 РУСКИ ЈЕЗИК – 1 ученик
Општинско такмичење – 1 ученик, треће место
 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – 3 ученика
Општинско такмичење – 3 ученика, треће место
 МУЗИЧКА КУЛТУРА – 19 ученика
Општинско такмичење: једно прво мест - екипно, два трећа места - индивидуално
Градско такмичење: једно прво место - екипно
Решубличко такмичење: једно друго место - екипно
 Излети, посете
 Посета Ботаничкој башти
27
 Посета позоришту „Душко Радовић“, представа Пет дечака
 Прослава Нове године „Трезор“
 Посета биоскопу „Шешир професора Вујића“
 Посета Новобеоградском сајму књига
 Посета музеју „Никола Тесла“
Тродневна екскурзија Тара – Златибор
 Владање ученика и васпино дисциплинске мере :
 На крају школске године 43 ученика осмог разреда има валадање примерно (5),
ученик Милош Вучић има оцену врлодобро (4) – 29 неоправданих изостанака,
одбија сарадњу са одељењским старешином васпитном раду, непоштује правила
понашања у школи, ученик Александар Тијанић је оцењен оценом добро (3) – након
завршеног Васпитно дисциплинског поступка и изречене Васпитно - дисциплинске
мере Укор директора, ученик је сарађивао у васпитном раду, делимично је
поштовао правила понашања у школи, није се увек коректно понашао према
друговима и запосленима у школи.
Васпитни рад – током ове школске године васпитни рад је реализован са следећим
ученицима:
81 – Александар Тијанић, Алекса Васић, Милош Марковић, Урош Милић, Андреј
Славковић, Стефан Видаковић, Димитрије Ивковић.
82 – Бранислав Терзић, Лука Орлић, Душан Катић, Максимилијан Јанковић, Милош
Вучић.
Васпитни рад током године је дао резултате. Радна дисциплина ових одељења се
поправила, ученици су се трудили да поштовају правила понашања у школи,
коректно су се понашали према друговима, запосленима и особљу и почели су
одговорно да се односе према својим радним обавезама.
Носиоци Посебних диплома – 43 дипломе
1. Младен Станковић 81 – српски језик, математика, биологија, географија,
физика, историја
2. Ања Поповић 81 – српски језик, биологија, географија
3. Марија Шуљагић 81 – математика, руски језик, историја, музичка култура
4. Кристина Димитријевић 81 – ликовна култура, музичка култура
5. Андреа Ердељановић 81 – биологија, музичка култура
6. Урош Милић 81 – географија
7. Никола Поповић 81 – историја
8. Реља Милић 81 – техничко и информатичко образовање
9. Анка Васић 81 – музичка култура
10. Дуња Васић 81 – музичка култура
11. Алекса Васић 81 – музичка култура
12. Сара Ђорђевић 81 – музичка култура
13. Јока Милица 82 – биологија, енглески језик, музичка култура
14. Николина Петровић 82 – српски језик, музичка култура
15. Мирослав Равић 82 – биологија, музичка култура
16. Драгана Стоеска 82 – ликовна култура, музичка култура
17. Никола Митић 82 – музичка култура, историја
18. Лука Орлић 82 – историја
28
19. Марко Милојковић 82 – техничко и информатичко образовање
20. Александар Петрић 82 – српски језик
21. Александра Николић 82 – музичка култура
22. Милица Видојевић 82 – музичка култура
23. Ема Воскресенски 82 – музичка култура
24. Алекса Гавриловић 82 – музичка култура
25. Андреа Димитријевић 82 – музичка култура
Носиоци Вукових диплома – 6 ученика
1. Младен Станковић 81
2. Ања Поповић 81
3. Марија Шуљагић 81
4. Милица Јока 82
5. Александра Николић 82
6. Николина Петровић 82
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2011/2012 – МЛАДЕН СТАНКОВИЋ 81
3.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
У млађим разредима ове школске године радило је у 9 одељења 13 учитеља и 5
наставника, 5 учитеља у класичној настави, 8 учитеља у целодневној настави.
Стручно веће млађих разреда одржало је jeданаест састанака у овој школској години
на којима је разматрало све планиране садржаје.
Извршене су све припреме за почетак рада у школској 2011-2012.години и
подељена задужења према 40 - часовној радној недељи обавезних, изборних ,
факултативних предмета и секција школе.
Одређене су смене и учионице у којима ће ученици млађих разреда радити.
Размењена су наставна средства и стручна литература.
Планирано градиво редовне наставе и ваннаставних активности као и изборних
предмета је реализовано. Планирани садржаји који нису реализовани у току
3.класификационог периода су надокнађени и то продужетком шк.год.за 5 наставних дана
и две наставне суботе.
Обележени су сви празници и важни датуми. Ученици су се укључивали у све
акције организација Црвеног крста и Пријатеља деце које су биле планиране за ову
шк.годину.У оквиру Дечје недеље организована је изложба кућних љубимаца у дворишту
школе.
Одређене су дестинације и реализовани излети и настава у природи према избору
родитеља, представника у Савету родитеља и одељенских старешина.
Први разред:1. Војвођанско село 2.Сребрно језеро,
Други разред:1.Војвођанско село 2.Сребрно језеро,
Трећи разред: Опленац-Аранђеловац-Орашац
Четврти разред: Бранковина
29
Наставу у природу реализовали су ученици, I-1 , III-1, III-2,IV-1,IV-2 и IV-3 у периоду од
2.5.-9.5.2012.год.на Гочу .
Стручно веће млађих разреда планирало је учешће ученика на свим такмичењима и
анализирало постигнуте резултате о чему су детаљније извештаје дала Одељенска већа
млађих разреда.
Стручно веће млађих разреда бавио се планирањем, реализацијом и анализом
стручних усавршавања учитеља како би стечена нова знања била што боље примењена у
настави и пренета на друге колеге.
На састанцима смо редовно анализирали предлоге за унапређивање наставе.
У току школске године успостављена је сарадња са предшколским установама из
окружења школе. Организоване су заједничке креативне радионице са ученицима
четвртог разреда и дружења са њима.Такође је остварена сарадња са Мекдоналдс
рестораном у виду учешћа на њиховим манифестацијама и такмичењима.
Ученици млађих разpеда су употпунили своја знања о значају очувања природе кроз
еколошку радионицу ,,Очистимо околину”..Присуствовали су једној Интерактивној
представи, одгледали пет позоришних и једну биоскопску представу.
Уоквиру АНЕКС-а годишњег плана рада школе одржане су активности: Фер-плеј турнир
и замена улога наставник-ученик .
Уоквиру пројекта ,,Школа без насиља”одржан је маскембал у холу школе.Своје
учешће су дали и у радионици “Спортом против насиња” Ф,К. Раднички и присуствовали
су предавању на тему “Дрога је нула живот је један”и “Сложно заједно” 4. разред
вршњачко насиље над децом која су болесна.
Урађена је подела три одељења 4.разреда на два одељења петог разреда где се
водило рачуна о жељама ученика, жељама родитеља ,а успели смо и да уједначимо
поделу по полу, успеху,дисциплини, изборним предметима и другом страном језику.
Извршена је анализа тестова провере знања 4. разреда након првог циклуса школовања из
српског језика,математике , природе и друштва .На основу обрађених и табеларних
приказаних резултата тестирања на сва три нивоа су у границама очекивања.
3.5. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Веће има два члана : Радмила Орељ и Сузана Кићановић
У току ове школске године одржано је 8 састанака.
Све планиране активности су успешно реализоване :
- школско такмичење из граматике одржано је 24.2.2012.одакле су се ученици
пласирали на општинско такмичење
- општинско такмичење одржано је 3. 3. 2012.
- градско такмичење 31.3.2012.
- републичко такмичење 19.5.2012.
1. место Сава Јевтић 5-1 и Срђан Ранђеловић 6-1
2. место Јована Ђерић и марија Суда 6-2
30
3. место Лука Шојић 5-1, Данило Илић 5-2, Ања Поповић 8-1.
- Градско такмичење одрђано је у ОШ „Борислав Пекић“, где су ученици
Ј. Ђерић 6-2 прво место, С. Ранђеловић 6-1, Сава Јевтић 5-1, Марија Суда 6-2, Ања
Поповић 8-1 друго место.
- Републичко такмичење - Ања Поповић треће место.
- Школско такмичење рецитатора организовано је 28.2..2012. и одабран је представник
наше школе за општинско такмичење – Данило Илић 5-2 који је на
- Општинском такмичењу рецитатора 27. 3.2012. освојио 2.место.
- Учествовали смо и на литерарним конкурсима: Лукићев конкурс – Марија Суда 6-2
освојила је друго место, Александар Петриц 8-2 треће место, „За сунчану јесен
живота“ – Маша Вукмировић 7-1 треће место у општини; песнички конкурс
„Изданци“ похвале су добили Милица Ивановић 5-1, Александар петрић 8-2; „Мој
крај приче“ Лука Шојић 5-1 друго место.
- Јована Ђерић 6-2 освојила је прво место у граду за „Читалачку значку“.
Обележени су јубилеји: 120 година од рођења Иве Андрића (пано у холу школе(, 140
година од рођења Јована Дулића и 90 година од рођења Душка Радовића (семинарски
радови ученика), 80 година од рођења Мике Антића ( у оквиру рецитала за Дан школе).
Одржана су два угледна часа: Р. Орељ 5.4. 2012. у 7.1 Покондирана тиква, С.
Кићановић 14.6. 2012. у 6-1 систематизација књижевности.
Традиционално хоспитовање студената Филолошког факултета у нашој школи
организовано је у периоду од 8 – 11. 11. 2011. и од 13- 16. 3. 2012.
Организована је припремна настава за ученике 8 . разреда.
Одабрани су уџбеници за следећу годину, а то су Читанке, Радне свеске и Граматике ИК
„Клетт“.
Просек ученика на пријемном испиту је 16,01
Драмску секцију за следећу школску годину води С. Кићановић, рецитаторску Р.
Орељ.
Координатор Већа за следећу школску годину је С. Кићановић.
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Стручно веће чине: наставници енглеског језика Недељка Чурлину првом
полугодишту након чега је отишла у пензију, Дејан Ђорђевић у другом полугодишту и
Јасмина Мијаиловић, а наставник немачког језика, Катарина Бачанек је замењивала
наставника Сандру Онимус до повратка са боловања, 19. априла 2012. Наставник руског
језика је Наташа Тришић.
Чланови стручног већа су се редовно састајали. Осам пута у току ове школске год. ,
а тк. је планиран састанак у августу пред почетак нове школске год.
Планирана је континуирана примена комбиноване комуникативно-интерактивне
методе у настави страних језика као и интензивнија сарадња наставника не само у оквиру
стручног већа, већ и са другим предметним наставницима, нарочито када су у питању
угледни часови, како би се остварила корелација са другим предметима.
Поред редовне наставе сваки нсатавник је планирао часове додатне и допунске
наставе, припреме за такмичења, слободне активности и угледне часове. У школској 2011
31
– 2012. год. из енглеског језика укупно је планирано 36 часова додатне наставе које су
наставници поделили према разредима и плановима за додатну наставу.
Највише часова додатне наставе, као и часова припремне наставе за такмичења,
планирано је за 8. разред јер само ти ученици могу да учествују на такмичењима, па је
тако у оквиру припрема за такмичења (школско, општинско и градско) из енглеског језика
остварено 36 часова додатног рада.
Додатна настава из руског језика је обухватила ученике заинтересоване за
унапређење језичких вештина као иза припреме за школско, општинско и градско
такмичење.
Допунска настава је планирана из свих језика и то 36 часова из енглеског језика
које су наставници сходно потребама ученика поделили по разредима.Тк. за ученике који
слабије напредују планирани су часови индивидуално-корективног рада.
За секцију енглеског језика и 7. и 8. разреду планирано је 36 часова.
.
Планирани су полугодишњи и годишњи тестови.
На осмом састанку Стручног већа одржаном у месецу јуну договорено је да се
глобални планови за сваки језик прилагоде захтевима из Службеног гласника, и да то буде
готово за месец август.
План и програм редовне наставе је у потпуности остварен, а број предвиђених
часова са мањим одступањима (2 часа) је реализован. Ученици 4. разреда су похађали
факултативну наставу из немачког и руског језика што ће им у многоме олакшати
усвајање градива у 5. разреду.
Ч
асови додатне наставе из енглеског језика су у потпуности реализовани, као и
часови припремне наставе за такмичење.
У 5., 6., 7., и 8. разредима реализовано је по 36 часова допунске наставе по наставнику.
Часови су држани у свим одељењима током школске године. Из енглеског језика у 5. раз.
Одржан је 21 час а допунску наставу је редовно похађало 4 ученика, док су други ученици
долазили по потреби. У 6. раз. реализовано је 15 часова а допунски рад су похађала 3
ученика. У 7. раз. 20 часова допунске наставе похађало је 5 ученика и у 8. раз. 10 ученика
је посећивало 16 часова. Рад на допунској настави је био интензивиран пре тестова и
писмених задатака.
Из немачког језика одржано је 24 часа допунске наставе, 5 ученика у 5. раз., 10 у 6.
раз., 11 ученика у 7. раз., и 8 ученика у 8. разреду У оквиру допунске наставе извођен је и
корективно индивидуални рад са ученицима код којих су утврђене посебне потребе.
Планиране припреме за такмичења из страних језика су у потпуности реализоване.
У оквиру слободних активности секције страних језика су реализовале свој план и
програм.
Планирани су угледни часови из свих страних језика.
Угледни часови су одржани следећим редоследом:
октобар 2011. енглески језик 8. раз. „Пронађи податке и састави причу“ – Недељка
Чурлин
март 2012. немачки језик 6. раз. „Рецепт из Тирола“ – Катарина Бачанек, руски
језик 7. раз. „Кокошја супа“ – Наташа Тришић,
32
јун .2012. енглески језик 5. раз. „Учимо док глумимо!“ – Дејан Ђорђевић;
енглески језик 6. раз. „Различите врсте диктата (укрштеница за опуштање)“ – Јасмина
Мијаиловић.
Сандра Онимус, наставник немачког језика, је изабрана за руководиоца Стручног
већа наставника страних језика за наредну шк. 2012-2013. годину.
У школској 2011/2012. години додатна настава из руског језика је обухватила
ученике заинтересоване за унапређење језичких вештина. Поред школског и освјеног 3.
места на општинском такмичењу ученица Марија Шуљагић из 8/1 се пласирала на
градско такмичење.
Када је у питању такмичење из енглеског језика после школског такмичења на коме
је учествовало 13 ученика, на општинско се пласирало троје од којих се ученица Јока
Милица пласирала на градско.
Ученици шестог разреда су поводом дана права детета (УН) превели део Повеље
УН о правима детета на српски језик. Такође су у месецу новембру 2011. израдили паное
на тему „Посета Руском дому“. За израду паноа користилли су фотографије. Поводом
Ускрса, шестаци су са наставницом руског језика украсили пано од цртежа талентованих
ученика. Из енглеског језика на часовима додатне наставе ученици шестог разреда су
радили презентације у пауер поинту на теме које су сами одабрали (Chocolate, Coffee,
NBA, Avon, Lady Gaga…), уз претходно консултовање са наставницом. Потом су радове
представили у својим одељењима, а након сваке презентације уследио је квиз у вези са
приказаном темом, као и слатке награде за тачне одговоре. Ученици 8. разреда су радили
на пројектима под називом “Unusual holidays, customs and traditions”, “Unusual animals/
plants “Famous people”, “Legends”. Прикупивши и одабравши потребан материјал, писали
су кратак текст уз изабране фотографије у виду реферата. Радови су били изложени у
кабинету за енглески језик.
У оквиру акције „Час је ваш“ која је спроведена на нивоу школе, приликом чега су
ученици сада били у улози наставника, је наишла на веома леп пријем и код ученика и
наставника.
Одржани су полугодишњи и годишњи тестови из енглеског језика у 5. и 6. разреду.
И ове године су организовани разредни испити. Ученик Глишић Милош, 7. разред
је 6.6.2012. успешно положио испит из немачког језика. Ученици Аздејковић Младен и
Ковачевић Ксенија, 8. разред су 23.5.2012. тк. успешно пожили испит из руског језика
Нема нереализованих активности. Све што је планирано то је и остварено.
Уколико је и било проблема у реализацији успешно су решени.
Стручно усавршавање (енглески језик)
Јасмина Мијаиловић

18.09.2011. Teaching Speaking to B2 level, British Council

29.10.2011. Cambridge Teachers’ Development Programme, Cambridge (изборни, бр.
317)

5.11.2011. Oxford Day, The English Book

3.12.2011. Прописи и пракса, 14. београдска гимназија (обавезни, бр. 628)

31.01.2012. Holistic Approaches to the Teaching and Learning of Grammar, British
Council

4.02.2012. Igraj, igraj, igraj, СФИМП (изборни, бр. 352)

25.02.2012. OUP Day – ELT Conference, Oxford University Press
33




3.03.2012. Seminar with Penny Ur, British Council
Дејан Ђорђрвић
28.09.2011. Семинар посвећен настави енглеског језика, The English Book
26.05.2012. Introduction to TKT Essentials, British Council
03.12.2011. Између прописа и праксе (бр. 628)
Предлози за унапређење наставе
Редовно похађање стручних семинара, и наравно примена нових идеја и стечених
знања у настави.
Повремене кратке обуке самих наставника за коришћење неких програма који би
им врло користили и у многоме олакшали рад и припрему за наставу.
Било би пожељно да се у кабинет (22) за енглески језик уведе интернет.
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ
Урађен глобални и оперативни план рада за школску 2011/2012. годину
Распоред писмених и контролних задатака урађен на основу плана и програма и договора
са професорима српског језика и страних језика, а сваки наставник је извршио одабир
ученика за додатну и допунску наставу.
Угледне часове су одржали:
Милица Радуловић:
Сабирање и одузимање целих бројева
Примена линеарних једначина с једном непознатом у животу
Тачка, права, раван
Теореме о одређености равни
Подударност троуглова
Површина трапеза
Весна Васић: Растављање полинома на просте чиниоце
Семинари: Windows MultiPoint Server 2010 и Између прописа и праксе
присуствовале Милица Радуловић и Весна Васић
Организовано је школско такмичење за ученике другог разреда, а припрему задатака
урадила је Милица Радуловић.
Резултати такмичења:
Школско такмичење
На овом такмичењу је учествовало 115 ученика од другог до осмог разреда
Општинско такмичење
На општинско такмичење се пласирало 38 ученика
Награде и похвале је освојило 19 ученика (50% пласираних)
Прва награда - 5 ученика
Друга награда - 4 ученика
Трећа награда – 6 ученика
Похвала – 4
Окружно такмичење
На градско такмичење се пласирало 11 ученика.(58% од пласираних)
Награде и похвале је освојило 6 ученика(55% од пласираних)
34
Прва награда - 2 ученика
Друга награда - 2 ученика
Трећа награда – 2 ученика
Државно такмичење- ДМС
На државно такмичење су се пласирала 2 ученика.(20% од пласираних)
Награде и похвале су освојила 2 ученика(100% од пласираних)
Државно такмичење- Архимедес
На архимедесовом републичком турниру екипа школе је освојила треће место. У екипи
су били ученици од четвртог до осмог разреда.
Појединачно су освојене две треће награде :
Међународно такмичење –Кенгур
На овом такмичењу је учествовало 125 ученика од другог до осмог разреда.
Медаље и похвале су освојила 22 ученика.( 6 медаља и 16 похвала)
На свим такмичењима ове године освојено је укупно 52 награде и похвале што чини
13,47% од свих ученика школе.
6. Традиционално , одржани су квизови знања:
А) Квиз знања одржан између екипа II 1 и II 2 разреда.
Аутор квиза: Милица Радуловић
Учесницима квиза подељене пригодне награде (збирке задатака )
Б) Квиз знања одржан између екипа V1 и V2 разреда.
Аутор квиза : Весна Васић
Победила је екипа V1 разреда.
7. Припремна настава је одржана ученицима осмог разреда по предвиђеном плану и
програму
8. Подела задужења за ову школску годину:
1) Милица Радуловић VI 2 , VI 1 , VII 1 , VII 2
2) Весна Васић V1 , V1 , VIII 1 , VIII 2
3) Дејан Ранић 6 група информатике
9. Одржани иницијални тестови знања у осмом разреду:
10. Стручно веће је сачинило тестове и спровело тестирање у свим разредима, а посебну
пажњу је посветило ученицима шестог разреда, у циљу утврђивања усвојености
образовних исхода предвиђених за разред. Општи циљ је праћење усвојеног знања
ученика имајући у виду образовне стандарде за предмет и завршни испит који очекује на
крају 8 разреда ученике који ове године завршавају 6 разред.
Увидом и анализом тестова ученика VI разреда на крају 2011/12. констатујемо да су
ученици у великом проценту савладали захтеве на основном нивоу.
На средњем нивоу најмање тачних одговора дато је на 11. и 16. задатак (апсолутна
вредност, једначине ).
У даљем образовном процесу обратићемо пажњу на ове области.
На напредном нивоу најмање су ученици дали тачних одговора на задатак бр. 17
(површина сложене фигуре). Следеће године посветићемо више пажње обради површине
круга, делова круга, површини сложених фигура, примени питагорине теореме.
35
Мањи број ученика позитивно су одговорили само на 10% захтева чиме су знатно
умањили општи успех шестог разреда из математике.
На годишњем тесту из математике просечни број бодова је 12,45
11. Одржани часови замене наставник – ученик
12. На основу остварених резултата додељене су посебне дипломе ученицима осмог
разреда .
13. Извештај о одржаном првом иницијалном тесту ученика 8. разреда
14. Извештај о одржаном матурском испиту
Просек школе је 13,80 што представља 69% урађеног од 20 задатака.
15. Допунска , додатна и припремна настава се одржавала у свим разредима према
годишњем плану и програму.
У осмом разреду је одржано по 14 часова припремне наставе у јуну месецу, а током
целе школске године је сваки наставник у свом одељењу недељно држао по један час
припремне наставе. На овим часовима се посебна пажња посвећивала стандардима код
којих на тестирањима није постигнут одговарајући ниво знања. Поред ових тема
обрађиване су и теме које су ученици радили у ранијим разредима.
Број часова допунске наставе и посвећеност сваком ученику понаособ је дао добре
резултате на крају године јер у школи нема недовољних оцена из математике.
Посебна пажња је посвећена ученицима који похађају додатну наставу о чему
говоре и изванредни резултати на такмичењима. Много више часова од планираних је
урађено у петом разреду где је велики број ученика који похађају додатну наставу и
показују велико интересовање за овакав рад. На овим часовима ученици су
самоиницијативно направили презентације о великим математичарима као што су:
Питагора, Гаус, Ојлер.
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА
Актив броји 3 члана:
Биологија- Весна Нерић
Физика- Елвира Шаш (јун-децембар 2011.);Марија Шоргић(јануар-јун 2012.)
Хемија- Ћосић Миладинка
Стручно веће природних наука одржало је 7 састанака на којима се договарало о:
-подели часова на предметне наставнике
- планирању градива
- планирању допунске, додатне наставе и секцијама
-увођење стандарда у оперативне и глобалне планове
-планирању контролних вежби и тестова
- критеријумима оцењивања
- учешћу на семинарима и примењивању у пракси
- набавци наставних средстава и предлог уџбеника и стручне литературе
- посета музејима и изложбама
- обележавању значајних датума и уређењу паноа
- анализи успеха ученика на сваком квалификационом периоду и на крају школске године
- организацији школских такмичења и учешћу на општинском , градским и републичком.
36
У оквиру еколошке секције ученици су се старали о засађеним биљкама у школи.Урађени
су панои поводом значајних датума.
Ученици су посетили фестивал науке и Зоолошки врт у Београду, на Палићу и
аргелу коња у Зобнотици.
Наставници су одржали по једно угледно предавање
Биологија- систем органа за излучивање
Хемија- састављање модела помоћу молекула
Физика-Електрична струја у течностима и гасовима није одржан због промене
наставникa
Након одржаног педагошког колегијума и скренуте пажње на уједначавање
критеријума остварена је добра обострана сарадња и усмени договор о даљој размени
контролних задатака и изједначавања критеријума.
Организована су школска такмичења. Ученици су учествовали на општинским
такмичењима из биологије ,физике и хемије , градским такмичењима из биологије и
физике, а 1 ученик на републичком такмичењу из физике.
Замене улога наставник ученик одржане су два пута у току школске године .
ученици су били мотивисани и часови су били добри.
У настави је коришћено доста презентација, а и ученици су правили презентације у
power point-у.
У току школске 2011/12 организовали смо посете изложбама и музејима са нашим
ученицима:
2.12.2011. Елвира Шаш је организовала посету фестивалу науке са 17 ученика од 6 до 8
разреда. Утисци су веома добри.
Марија Шоргић је организовала посету фестивалу науке Срђану Ранђеловићу у Врњачкој
Бањи.Утисци су позитивни, као и велико интересовање за дате огледе.
Ученици су веома заинтересовани за овакве групне посете и током следеће школске
године треба планирати више посета.
-Наставници су посетили семинаре у оквиру својих предмета и стечена знања
користе у унапређивању наставе .
СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
Чланови већа:

Весна Бојичић Кремењак, проф. историје

Душица Видановић, проф. географије

Стеван Косовац, проф. географије од 1.9.2011. до 30.12.2011. год.

Милена Стевановић, проф. географије од 17.1.2012. до 31.8.2012. год.
У шкoлској 2011/2012.године сви планирани садржаји стручног већа су реализовани.
Предметни наставници су израдили глобалне и оперативне планове рада уз
примену образовних стандарда за наставне предмете, као обавезујуће категорије у
планирању рада и оцењивању ученика.
Настава се благовремено планирала и припремала кроз примену комбинованих
метода, облика рада и различитих наставних средстава. Посебно издвајамо примену
мултимедијалног приступа у раду са ученицима који је ученике додатно мотивисао на
креативно стваралаштво и израду самосталних истраживачких радова.
37
Стваралаштво ученика је представљено кроз различите мултимедијалне
презентације радова ученика 5 - 8. разреда из историје и географије.
Креативност ученика је посебно забележена у традиционалној акцији на нивоу
школе
'' час је ваш '', замена улога где ученици држе час (реализовано у 6. и 7. разреду).
Настава се одвијала по утвђеном распореду, а садржаји наставних планова рада
редовне, додатне наставе и слободних активности су у потпуности реализовани .
Стручно веће је посебну пажњу посветило такмичењима ученика и ове школске
године.
Општинско такмиче из историје је одржано 17.3.2012. године, а ученици 8.разреда су
постигли следеће резултате:

Никола Поповић, 3.место

Лука Орлић, 3.место

Никола Митић, 3.место
На градском такмичењу из историје одржаном 22.4.2012. год. ученици нису
освојили награде.
Општинско такмиче из географије је одржано 25.2.2012. године, а ученици 8.разреда су
постигли следеће резултате:

Урош Милић, 2.место

Ања Поповић, 2.место
На градском такмичењу из географије одржаном 11.3.2012. год. ученица, Ања Поповић
3.место и пласман на републичко такмичење.
Републичко такмичење из географије је одржано 28.4 2012. године у Пожаревцу, а
ученица Ања Поповић није освојила награду.
Укупно на такмичењима из историје и географије учествовало: 5 ученика (11,36%)
Укупно освојених награда из историје и географије: 6 ( 4 трећа места - 3 на општинском, 1
на градском и 2 друга места на општинском такмичењу).
Најбољи резултат остварила ученица Ања Поповић, учешће на републичком
такмичењу из географије.
За постигнуте резултате на такмичењима из историје и географије додељене су посебне
дипломе ученицима 8. разреда :
1.
Ањи Поповић 81 – за географију
2.
Младену Станковићу 81 – за географију
3.
Николи Поповићу 81 – за историју
4.
Николи Митићу 82 – за историју
5.
Луки Орлићу 82 – за историју
6.
Марији Шуљагић82 – за историју
7.
Младену Станковићу 81 – за историју
У оквиру рада стручног већа за наставну област историје и географије одржани су
и угледни часови:
Наставни предмет географија –''Вулкани и земљотреси'', разред 51, 2, предметни
наставник Милена Стевановић.
Посебно стручно веће истиче угледне часове у 71,2, предметни наставник Душица
Видановић, где су на врло интересантан и другачији приступ представљене земље: Јапан,
Кина, Мексико, Бразил, Аргентина, Аустралија и Океанија и Нови Зеланд.
38
Наставни предмет историја – ''Српска револуција кроз београдске улице'', разред 71
. Кроз називе београдских улица ученици су дочарали догађаје из првог и другог српског
устанка, закључно са 1835.год. када се званично и завршила српска револуција.
Многи наставни садржаји из историје су представљени бројним презентацијама ученика
6,7 и 8.разреда на часовима историје у току ове школске године: Средњевековни градови,
Култура у средњем веку, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Карађорђе, Милош
Обреновић, Јасеновац, Аушвиц, Балкански ратови и Прелаз преко Албаније.
Дана 31.3.2012.године извршено је тестирање ученика 6. разреда као припрема
за завршни испит на крају основног образовања и васпитања.
Тест је обухватио питања из четири предмета: биологије, историје, географије и
физике.Што се тиче наставних предмета историје и географије, наставници су задовољни
постигнутим, а ученици су имали прилику да се упознају са типом задатака, начином
вредновања и колика су им раније стечена знања.
Направљена је анализа резултата, а ученицима предочене грешке и шта појачати у даљем
раду.
Усаглашеност критеријума и стандарда је била добра између наставних предмета
историје и географије, стручно веће је задовољно постигнутим успехом ученика.
У оквиру стручног усавршавања наставника издвајамо :

Семинар Windows MultiPoint Server 2010, Весна Бојичић Кремењак

Између прописа и праксе, Весна Бојичић Кремењак

Одговорност историјографије према будућности – нови оквири и циљеви наставе
истроије у Србији,Весна Бојичић Кремењак

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију-базични, Душица
Видановић

Блог,twitter и facebook у настави, Душица Видановић
Остварена сарадња са Српским географским друштвом, као и са општинским активима
историчара и географа.
Стручно веће је сарађивало у току школске године и са већима природних наука и
предмета : биологија, хемија, математика и др. предмета кроз неопходну корелацију.
Стручно веће је одржало укупно 10 састанака и сарађивало на конструктиван начин
са стручним органима школе.
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Чланови већа су : Иван Ћирић и Горгина Тешић.
На основу програма рада већа, чланови већа су са ученицима спровели следеће
активности:
1 У систему такмичења у оквиру школског спорта – СПОРТИШ- на општинском нивоу
такмичили смо у кошарци /5-6 м, 7-8 м/, одбојци /5-6 м, 5-6ж, 7-8 ж, 7-8 м/, малом фудбалу
/5-6 м.
2 На отвореном градском такмичењу у спортској гимнастици пријављена је екипа школе
у екипном такмичењу у категорији девојчица. Екипу је чинило 6 девојчица од 5-8 разреда .
3 Укупан број ученика-ца који је такмичио је 58.
39
4 Ученици 5-6 разреда у мушкој конкуренцији у кошарци су освојили треће место,
општински ниво такмичења.
5 Ученици који су чинили ову екипу су: Душан Ивановић,Петар Симић,Вељко
Јовановић,Огњен Спасојевић,Дарко Видојевић,Алекса Живковић,Лука Нешковић,Алекса
Ћирић,Јован Павловић и Иван Радосављевић.
6 Ученици-це осталих категорија су учествовали у такмичењима на општинском нивоу,
али нису успели да освоје једно од прва три места.
7 У оквиру прославе Дана школе организован је турнир у Стоном тенису, где је
учествовало 32 ученика-ца од 5-8 разреда. Победник турнира је Филип Бајрами ученик 7-1
разреда.
8 Успешност ученика на општинским такмичењима је17,24%.
У оквиру стручног усавршавања чланови већа су у 2011/2012 години
присуствовали следећим стручним семинарима:
Иван Ћирић- Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког
васпитања-други део, Планирање наставе физичко васпитање-изабрани спорт, Пракса и
прописи.
СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Актив техничког и информатичког образовања: Нада Миливојевић и Јово
Веселиновић.
Након расподеле часова прешло се на израду и планирање глобалног плана рада по
одељењима од петог до осмог разреда.По истом принципу извршено је и планирање
програма
слободних активности,по секцијама:машинска,грађевинска,саобраћајна и
бродомоделарска.
Утврђен критеријум за оцењивање.
Извршена је анализа досадашњег начина оцењивања и констатовано да се овом
задатку приступа реално и објективно, што се може подкрепити упоређивањем са другим
предметима.Мало више посветити пажњу првим оценама у петом разреду.
Кабинет опремљен рачунарима, што омогућава у потпуности извршење плана и
програма,а часови су садржајнији и интересантнији за ученике.
Чинимо дуже време самосталне захвате кроз опрему одговарајућим узорцима,подстицајно
визуелних методских предмета у постојећим витринама,са тенденцијом допуњавања и
усавршавања.
Организација и план избора ученика за слободне активности.
Радом кроз радну наставу од самог доласка ученика петих разреда па надаље,константно
пратимо склоности и способности индивидуално ученика,те усмеравамо и предлажемо
према склоностима ,најбољу одговарајућу дисциплину за сваког ученика.Овај начин
рада,показао се у досадашњем раду,као практичан и са добрим повратним резултатима.
Читав низ година,наши ученици су присутни,са запаженим резултатима на свим
такмичењима.
Као закључак намеће се стални задатак рада и проширивања захтева ученицима
опредељених за све техничке дисциплине.
40
-У контексту овог извештаја потребно је напоменути да наставници кроз ову школску
годину нису били присутни ни на једном стручном семинару из базне области.Као разлог
намеће се одговор или их није било или наставници нису добили о томе информацију.
-Семинари општег карактера у педагошкој струци организован на нивоу школа,оба
наставника су била присутна:,,Између прописа и праксе“ и,,Дигитална учионица“.
СТРУЧНОГ ВЕЋЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ












Чланови већа: Нада Јанковић и Александра Тасић Адамовић.
Број одржаних састанака: 11
Планиране активности:
Израда глобалних и оперативних планова,
Усклађивање активности са другим Стручним већима и Пријатељима деце,
Анализа реализације плана и програма редовне и додатне наставе и слободних активности
Стручно усавршавање наставника
Иновације у настави
Припрема ученика за такмичења и реализација такмичења
Реализација културних активности у Школи и ван ње (изложбе, концерти, наступи,
часопис, Јавни час, радионице....)
Реализација посета изложбама, позориштима
Реализоване активности:
Планови и програми за школску годину 2011/2012. су урађени према према важећим
правилницима о изради плана и програма за предмете Ликовна култура и Музичка култура.
Образовни стандарди су урађени за све разреде и саставни су део Школског програма.
Додатна настава и слободне активности су такође урађене према одређеним правилницима.
При изради планова где год је било могуће извршено је усклађивање градива са другим
предметима и то ради сагледавања одређене области из свих аспеката и лакшег
савлађивања градива. У фебруару месецу је извршен избор уџбеника за наредну школску
годину.
Усклађивње активности са другим Стручним већима и Пријатељима деце је реализовано.
План и програм редовне и додатне наставе и слободних активности је реализован,
евиденција у Дневницима рада.
Оствареност стандарда: Стандарди су реализовани према плану у свим разредима.
Очекивани ниво постигнућа ученика је остварен. Сви ученици су савладали основни ниво,
око 60% ученика је савладао средњи ниво и око 20% ученика је остварило напредни ниво.
 Музичка култура
5. разред: ученици су савладали основне појмове из теорије музике, могу да их препознају у
нотном примеру, да их примене при свирању или тактирању. Сви ученици су савладали свирање
на Орфовом инструментаријуму и блок флаутама. Активно слушају музику. Могу да саставе
мелодију од понуђених мотива, могу да направе једноставне ритмичке инструменте и да осмисле
једноставну ритмичку пратњу.
6. разред: ученици су савладали појмове из теорије музике предвиђене планом и програмом за
седми разред. Свирају и тактирају примењујући темпо, динамику и агогичке ознаке. Активно
слушају музику и препознају музичке елементе на примерима (темпо, динамика, једноставне
форме, мелодија, ритам). Праве мелодије састављајући мотиве, осмишљавају једноставну
41
ритмичку пратњу и изводе је. Праве ритмичке инструменте. Активно учествују у раду оркестра и
додатне наставе.
7. разред: Примењују музичке елементе у примерима при свирању и тактирању. Активно слушају
музику, препознају музичке елементе на примерима из различитих епоха. Распознају музичке
инструменте, гласове, вокалне и инструменталне саставе. Осмишљавају мелодијску пратњу,
изводе сложеније аранжмане. Активно учествују у раду оркестра и додатне наставе. Осмишљавају
програме за пригодне свечаности у школи и ван ње.
8. разред: Примењују музичке елементе у примерима при свирању и тактирању. Активно слушају
музику, препознају музичке елементе на примерима из различитих епоха и жанрова. Распознају
музичке инструменте, гласове, инструменталне и вокалне саставе. Осмишљавају мелодијску
пратњу, изводе сложеније аранжмане. Активно учествују у раду оркестра и додатне наставе.
 Ликовна култура
5. разред: ученици су проширили сазнања и искуства у коришћењу различитих медија у процесу
ликовног изражавања и упознали слободно ритмичко компоновање ликовних елемената линија,
облика, боја, појам и примену орнамента, светлинске објекте и колаж, визуелно споразумевање,
обликовање и преобликовање употребних предмета и развијали способност за конструисање,
комбинаторику, визуелно памћење.
6. разред: ученици су развили ликовно естетски сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља,
линија, текстуру, светлину, боју, чулну осетљивост за визуелно споразумевање и свет уобразиље.
Самостално посматрају и доживљавају дела ликовне уметности, развијају способност за креативно
мишљење као и индивидуално истраживање односа ликовних елемената а и способност сарадње у
тимском раду.
7. разред: ученици су развијали способност за комбиновање и конструисање, правилно препознавање
величина и односе величина, развијање осећаја за просор, за равнотежу у композицији и естетско
процењивање, развијали креативне способности и апстрактно мишљење и способности у тимском
раду кроз упознавање и примену арабеске, пропорција, композиције и простора, обједињавање игре,
покрета и звука и фотографије.
8.разред: ученици су оспособљени да опажају и представљају слободне композиције, визуелну
метафорику, контраст, јединство и доминанту у простору, фантастику, да формирају навике за виши
ниво културе рада, за квалитет производа, културу живота и слободног времена, да се ликовно и
визуелно описмене, да развију креативне способности, да се припремају за ефикасно и савремено
укључивање у рад, односно различита занимања.
 Иновације - у оквиру наставних јединица у току школске године примењиване су
мултимедијалне презентације, интерактивне методе и групни рад. Највише резултата
дале су активне, дијалошке и методе практичног рада. Велику пажњу код ученика
привукла је и презентација наставниих јединица кроз филмове, као и систематизација
кроз забавне игре. При примени оваквог начина код ученика се осећала добра
мотивисаност, повећана активност и креативност, задовољство оним што је урађено и
жеља да се даље истражује.
 угледни часови - реализована су два угледна часа из Музиче културе у децембру месецу.
Један у седмим разредима (Ударачки инструменти – у оквиру часа ученици су се
упознали са начином добијања тона на ударачким инструментима, шта све може да буде
ударачки инструмент, а онда су сами покушали да добију тонове и свирају са чашама,
флашама и теглама. Извођен је аранжман на песму Гвантанамера), а други у шестом
разреду, који је реализован као целина са Ликовном културом, (Светлина – ученици су
покушали да тонове лествица представе бојом задржавајући исти интензитет за одређену
висину тона, а мењајући боју у зависности од тога о којој је лествицие реч. Приказане су
лествице обрађене у петом и шестом разреду.). Ученици су били веома мотивисани на
овим часовима, активно су учествовали у раду и примењивали научено.
 „ЧАС ЈЕ ВАШ“ – Музичка култура - реализовани су у петом и седмом разреду.
Ученицима се допала замена улога наставник – ученик. Ученици су били креативни и
добро припремили наставне јединице. Реализоване су следеће наставне јединице:
42
5. разред – Стеван Христић „Охридска легенда“ – област Слушање музике;
7. разред – Праисторија, Стари век, средњи век, систематизација градива кроз
забавне игре.
Часове су реализовали Немања Ђурић 51, Игор Бербер 52, Филип Видачић 71 и
Катарина Шарчевић 72.
 „ЧАС ЈЕ ВАШ“ – Ликовна култура – реализован је час у 61. Наставна јединица
„Орнамент у народној уметности“. Час је реализовала Марија Филиповић.
 У току школске године наставници су прошли обуку из следећих области:
Музичка култура:
 Windows MultiPoint 2010
 „Пропис и пракса“
 У току школске године ученици су се активно припремали за различита такмичења из обе
области и постигнути су следећи резултати:
Ликовна култура:
 Ликовно – литерарни конкурс „У част Драгана Лукића - Лукићев лист“
Матија Јевтић 61 – 1. место
 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА
Урош Перишић 71 – 2. место
 Ликовни конкурс „Птице“
Тијана Црнојевић 51 – 1. место
Тијана Црнадак 52 – 2. место
Марија Филиповић 61 – 2. мест
Музичка култура:
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
 ДЕМУС – Бирамо најраспеванију одељењску заједницу - ОЗ 41 – 2. место
 ДЕМУС – Златна сирена –
 Катарина Петровић 51 – 3. место
 Јован Маџић 62 – 2. место
 Маша Вукмировић 71 – 3. место
 Јелена Јеленковић 71 – 3. место
 Кристина Димитријевић 81 – 3. место
 ДЕМУС - Мали вокални састави –
 Јелена Јеленковић 71 и Марија Дурановић 71 -3. место
 Кристина Димитријевић 81 и Александра Николић 82 – 3. место
 ДЕМУС – Оркестар – мешовити 1. место
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА
 ДЕМУС – Оркестар – мешовити 1. место
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
 Оркестар – мешовити 2. место
43
Ученици су били активни у свим организованим културним активностима Школе, а и ван
ње.
 Дечија недеља - Дечија недеља 3. – 09. 10. 2011.
 06. 10. 2011., Музичка радионица „Певајмо, свирајмо, дружимо се“
 Сарадња са вртићима, Јесењи карневал
 07. 10. 2011., Музичка радионица „Певајмо, свирајмо, дружимо се“
 Сарадња са ОШ „Нови Београд“, радионица са децом са посебним потребама
 Јавни час - 29. 11. 2011. Ученици су интерактивном програму представили
будућим првацима сегмент рада школе. Наступили су вокални и инструментални
солисти и оркестар.
 Децембар – пригодна изложба поводом Новогодишњих и Божићних празника
 Свечана прослава Светог Саве, и ове године као и сваке до сада ученици су
припремили у сарадњи са Стручним већем српског језика, и Стручним већем
разредне наставе пригодан програм (изложба и колажни програм).
 Свечана прослава ДАНА ШКОЛЕ, пригодан програм је представљен у холу Школе
15. 5. 2012. У оквиру свечане прославе наступио је оркестар и приређена је изложба
радова ученика.
 Ученици осмог разреда су одгледали два филма „Травијата“ у новембру 2011. и „Коса“
у априлу 2012.
Проблеми у реализацији:
 Већих проблема у реализацији предвиђених активности није било.
Предлози за унапређење наставе:
 При планирању реализације наставних јединица неопходно је користити што више
комбинованих метода, рада у паровима и групама што ће подстицати развијање
самосталности и креативности код деце,
 Примена нових технологија (мултимедијалних презентација), као обогаћење, повећање
могућности да ученик брже и лакше учи за време часова (доминација визуелних медија),
 Учествовање ученика у припремању материјала за реализацију наставних јединица –
подстицање самосталног истраживачког рада,
Нереализоване активности:
 Угледни час „Обједињавање покрета, слике и звука“
 посета Етнографском музеју за ученике петог разреда
3.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске године 2011/2012. Стручни актив за развој Школског програма је
учествовао у изради глобалних и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за
инклузију разматрао је потребу да израдом ИОП-а, анализирао је реализацију плана и
програм и на основу тога радио Евалуацију Школског програма.
У августу месецу је урађен Анекс Школског програма за 2011/2012. годину. У
Анекс су унете измене и допуне Планова и програма (секције и планови за изборне
44
предмете у млађим разредима), измене уџбеника и урађени су образовни стандарди за
млађе разреде и извршена је допуна образовних стандарда за старије разреде.
На основу процене стања коју је урадио Стручни тим за инклузију, чланови
Стручног актива за развој Школског програма су закључили да нема потребе за израдом
Индивидуалног образовног плана.
План и програм је у току школске године реализован у потпуности (евиденција у
Дневницима рада и извештају педагога Школе). Реализација и примена образовних
стандарда је праћена на нивоу Одељењског већа код млађих разреда, а код старијих
разреда на нивоу Стручних већа (евиденција у записницима Одељењских и Стручних
већа).
Самоевалуација и евалуација плана и програма, па самим тим и Школског
програма је реализована и кроз оцену остварености и постугнића ученика на месечном
нивоу (евиденција у месечним плановима наставника) . Овај начин евалуације је
омогућио наставницима бољи осврт на реализацију плана и програма, постигнуће
ученика и омогућио је корекцију у наредном периоду кроз допуну оперативног плана
рада.
При анализи Школског програма уочено је да потребно изменити наставне теме
код појединих предмета где се оне не поклапају у потпуности са Правилницима о изради
Планова и програма. Договорено је да се исправке унесу у Анекс Школског програма за
школску годину 2012/2013. Анекс Школског програма је урађен у августу и примењиваће
се од првог септембра 2012. године.
3.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Током школске 2011/12. године одржано је четири састанака. Пратила се
реализација плана у свим кључним областима о чему постоје извештаји. Након анализе
дошло се до следећих закључака:
Кључна област настава и учење
Планиране активности из Школског развојног плана су у потпуности реализоване
са позитивним исходом.
Планирање и програмирање рада свих запослених је било благовремено и стручно.
У потпуности су реализовани садржаји редовне наставе, ваннаставних активности и
изборних предмета.
Угледни часови су реализовани по предметима од првог до осмог разреда.
Организовани су квизови у одељенским заједницама и међу разредима.
У потпуности је реализован „Час је ваш“ – замена улога наставника и ученика.
Обележавање значајних датума је пропраћено уређењем учионица, хола, паноа,
дворишта.
Неформални тестови су спроведени у појединим разредима са анализом резултата.
Активности планиране из области „Настава и учење“су реализоване.
45
У наредном периоду задатак ће бити да се ојача компетенција наставника, унапређивање
наставе кроз примену савремених наставних метода и облика, а уз квалитетну
комуникацију са ученицима, родитељима и наставницима .
Кључна област подршка ученицима
У току школске 2011 / 2012. године реализоване су бројне активности
предвиђене Школским развојним планом.
Спроведена је индивидуализација наставе. Са ученицима којима је био
потребан допунски рад се константно и редовно индивидуално радило тако да су
постигнути добри резултати.
Спроведене су бројне активности на тему дечјих права и обавеза
Ученичке организације попут Ђачког парламента и Вршњачког тима узеле су учешће у
бројним активностима, са примедбом да Вршњачки тим у наредној шк. години буде
активнији у вршењу својих активности.
Обележени су значајни датуми попут Дана школе, Дечје недеље, дана усвајања.
Конвенције о правима детета, школске славе Свети Сава и других.
Ученици су узели учешћа у разним хуманитарним акцијама.
Реализоване су бројне посете музејима, биоскопима,фестивалима и сајмовима, излети и
екскурзије ученика од 1.- 8. Разреда.
Кључна област атмосфера и међуљудски односи
Захваљујући појачаном ангажовању ученика и наставника атмосфера у школи,
дисциплина и култура понашања ученика у школском простору као и приликом посета,
излета и осталих ваннаставних активности je боља.
Можемо рећи да је већина планираних активности веома успешно реализована.
План је освежен у односу на прошлу годину неким новим активностима које су замениле
неке прошлогодишње које ћемо наредне године поново увести да би план учинили што
интересантнијим за ученике наше школе.
Школа сарађује са свим релевантним институцијама, Министарством просвете и
Заводом за унапређивање наставе и вредновање рада. Све ове активности су перманентни
задатак за све запослене у школи како бисмо остварили што квалитетнију комуникацију,
позитивну атмосферу, пријатан боравак ученика и запослених, успех ученика, добру
сарадњу са родитељима, локалном заједницом и свим актерима у процесу образовања.
У циљу унапређења атмосфере и међуљудских односа рад ће се наставити и
наредне школске године.
Кључна област безбедност ученика
У току школске 2011/2012 године, реализоване су све активности предвиђене
школским развојним планом.
У школи и школском дворишту смањио се број сукоба и оштећења школске
имовине.
Као најчешћи облик међу ученицима евидентирано је вербално насиње и веома
ретко блажи облици физичког насиља.
У школи није запажено употреба дроге, алкохола као ни пушење цигарета.
У наредном периоду наставиће се са појачаним дежурством везано за рад у једној
смени,праћењем и применом процедура реаговања у случају насиља, појачаним
46
васпитним радом, укључивањем родитеља, организовањем радионица на часовима
одељењске заједнице и организовањем фер-плеј турнира.
3.8. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Стручни тима за инклузију је у септембру месецу урадио процену стања, као и
сваке године. На основу анализе донет је закључак да у Школи нема ученика за који је
потребна израда Индивидуалног образовног плана, али да постоји број ученика који
градиво мора да савлађује кроз индивидуализацију наставе, појачан допунски и
корективно – педагошки рад.
Проблеми код ученика са којима смо се сретали у току прошле школске године су:
дислексија, дисграфија (2 ученика ), слабовидост (2 ученика ), смањене способности,
социјално узгрожени ученици, ученици са породичним проблемима
Рад ових ученика је редовно праћен кроз сарадњу са одељењским старешинама и
предметним наставницима, кроз постигнућа на класификационим периодима и тада су
доношени оперативни планови за наредни период (евиденција у записницима
Одељењских већа, Стручних већа и код наставника).
3.9. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање
кључних области :
 Ресурси (7.)
 Организација рада школе и руковођење (6.)
Тим је накнадно предложио да се у Годишњи план рада овог тима дода и област
Постигнућа ученика (3.) и да се ова кључна област вреднује сваке школске године, како
бисмо имали континуитет у прикупљању резултата важних за презентовање школе.
Као инструменти за добијање валидних података коришћени су: Школски програм,
Годишњи план, Развојни план, Извештаји о раду школе; праћење различитих активности,
разговори, стручне дискусије, састанци.
У поступку процене стања за област Образовна постигнућа ученика као могући
извори доказа коришћени су:
Оцене и успех: статистички подаци о успеху ученика , извештаји стручних већа о
постигнућу на тестовима које су спровела стручна већа, резултати ученика на завршном
испиту, такмичењима, извештаји Стручних већа о резултатима такмичења , анализа
резултата завршног испита на нивоу школе
47
КЉУЧНА ОБЛАСТ- РЕСУРСИ
1. Опис и процена остварености стандарда
На основу анализе овог подручја вредновања закључујемо










У школи су обезбеђени људски ресурси (наставници, стручни сарадници и
ненаставно особље)
Наставници и ненаставно особље имају одговарајући степен и врсту стручне
спреме прописане Правилником;
Наставници су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које се
реализују у складу са Годишњим планом рада школе и планом стручног
усавршавања;
Наставници се подстичу на самообразовање кроз додатно усавршавање;
План стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар;
Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и
благовременим обављењем послова из делокруга свога рада.
Просторни услови ( учионице, кабинети, двориште, фискултурна сала) , опрема и
намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају .Све просторије у
Школи се редовно чисте, поствљени су бојлери са топлом водом, тоалет папири,
држачи за тоалет папире...
Уведено је појачано дежурство наставника, реализује се пројекат»Школа без
насиља» како кроз одељењске заједнице тако и кроз рад Тима за заштиту ученика
од насиља у оквиру Развојног плана;
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима која су очувана
и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима, а нека наставна
средства су израдили наставници и ученици.
Материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у
функцији су наставних и ваннаставних активности.
2. Предлог мера за унапређивање квалитета рада
 школа ће у своје активности укључити волонтере кад код је то могуће
 Неопходно је стално преиспитивање, анализирање, кориговање и планирање
сопствене наставне праксе
 Повећати посећеност угледним часовима
 Повећати сарадњу наставника и стручне службе у оквиру стручних органа у складу
са потребама унапређивања наставе и учења
3. Начин праћења остваривања предложених мера
- кроз праћење садржаја записника одељењских и стручних већа
- кроз евиденције о посетама часовима
Тим за самовредновање констатује да се ова област квалитетно реализује у оквирима свих
правила и Закона, што потврђују и записници које су доставили просветни, санитарни,
комунални инспектори.
48
КЉУЧНА ОБЛАСТ -ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Област ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ одређена је следећим
стандардима:
 Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени;.
 Директор ефективно и ефикасно организује рад школе.
 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе.
 У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада
 Лидерско деловање директора омогућава развој школе.
1. Опис и процена остварености стандарда
 Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом
 Развојни план је донет пре доношења Правилника о стандардима, али се извештаји
доносе и саставни су део Развојног плана.
 У школи су познати сви извори финансирања и редовно се подносе Извештаји који
се усвајају на Школском одброу
 Попуњавање упитника за запослене у школи и чланове Школског одбора
 Чек листа оцењена је највишом оценом 2,6 . Анализа резултата анкете спроведене
међу члановима школског одбора није извршена , јер исту нису вратили сви( мање
од половине; вратила су три члана
 Директор организује несметано одвијање рада у школи
 Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених
 Подстиче стручно усавршавање запослених
 Захтева одговорност и радну дисциплину
 Директор учествује у раду стручних тимова
 Обезбеђује маркетинг школе
 Усмерава рад стручних органа школе
 Анализом упитнка утврђено је да директор ефикасно и ефективно руководи радом
настaвничког већа, учествује у раду стучних тимова, укључује запослене у процес
доношења одлука, благовремено предузима одговарајуће мере за решавање
свакодневних проблема ученика у складу са могућностима школе и да у процесу
доношења одлука директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад
школе.
 Пошто механизми за мотивисање запослених. нису прецизирани тј. нису утврђени
никаквим Правилником, не може се констатовати да ли је овај показатељ испуњен
у потпуности.
 Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу
са планом рада и потребама школе. Стручни органи и тела у школи систематски
прате и анализирају успех и владање ученика.
 Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу
резултата праћења и вредновања. Резултати су се пратили и кроз појачани рад
Педагошког колегијума који је анализирао успех на такмичењима; у односу на
претходне две године; кроз оцене по предметима( контролне задатке, усмене
провере, тестове...) . Сваки наставник је био у обавези да направи анализу према
образовним стандардима.
49
 Проверавана су знања ученика 4. разреда из српског језика , математике и природе
и друштва тестовима које је дао Завод за вредновање квалитета образовања и
 васпитања . Детаљна анализа постигнућа дата је у овом извештају , у области
Образовна постигнућа ученика.
 Педагог школе остварује педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом
рада и потребама школе.
 Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у
складу са прописима и потребама.
 Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другим, показује
отвореност за промене и иницира иновације, показује поверење у запослене и
њихове могућности, подстиче целоживотно учење свих у школи, планира лични
професионални развој на основу самовредновања свог рада, развија сарадњу са
другим установама, организацијама и локалном заједницом и подстиче развој
школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева.
2. Предлог мера за унапређивање квалитета рада
 Унапређивати рад на развијању поверења, уважавању различитих мишљења и
обезбеђивању добре комуникације у циљу што лакшег решавања конфликтних
ситуација
 Унапредити рад на маркетингу школе у сарадњи са свим запосленим у школи
 Размотрити равномерност задужења на запослене у школи
3. Начин праћења остваривања предложених мера
 Континуирано пратити провођење мера за унапређивање квалитета рада
КЉУЧНА ОБЛАСТ - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
У поступку процене стања као могући извори доказа коришћени су:
 Оцене и успех: статистички подаци о успеху ученика .
 Резултати ученика на завршном испиту и такмичењима: извештаји Стручних
већа о резултатима такмичења на нивоу школе, општине, града...
анализа резултата завршног испита
1. Опис и процена остварености стандарда
Анализа резултата показала је :
 Ученици 8. разреда , на основу процене предметних наставника, остварили су
основни и средњи ниво постигнућа у потпуности , а напредни ниво делимично.
Прецизну анализу постигнућа у односу на стандарде имаћемо кад Завод за
вредновање квалитета образовања уради спецификацију тестова.
 Задужени наставници пружили су додатну подршку ученицима којима је била
потребна како би остварили постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења
 Упоређивањем резултата свих тестирања у 8. разреду са просечним закључним
оценама констатовано је да нема значајних одступања .
50






Пошто школама још нису достављени резултати на нивоу Републике нисмо били у
могућности да постигнућа ученика на завршном испиту упоредимо са републичким
просеком
Школа примењује поступке којима прати успешност ученика,а то су: праћење
резултата на такмичењима, пробних тестирања, редовних провера.
У нашој школи немамо ученика који су напустили школовање нити ученика који раде
по ИОП-у.
Ученици који су били укључени у допунску наставу постигли су задовољавајући ниво
знања и лакше се укључују у наставни процес.
Ученици који су укључени у додатну наставу показују одличне резултате на
такмичењима.
Просечни резултати ученика на завршном испиту су на истом нивоу као прошле
године.
2. Предлог мера за унапређивање квалитета рада :
- пратити постигнућа ученике од 5-8. разреда како би се добила валидност
података
- осмислити нове поступке којима се прати успешност ученика
-урадити иницијалне тестове у првој наставној недељи у новој школској години и
на основу резултата анализе донети мере за отклањање тешкоћа и унети корекције у
планове
- повећати сарадњу наставника
-ускладити критеријуме оцењивања и обима захтева
3. Начин праћења остваривања предложених мера
- анализирање и упоређивање резултата са различитих тестова и такмичења ( у
односу на прошлу школску годину, на нивоу саме школе и у односу на друге школе)
- увидом у записнике са састанака стручних већа
3.10. ОСТАЛИ ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ
У току ове школске године комисија за културну делатност одржала је пет
састанака. План и програм који је донет на почетку школске госине у потпуности је
испуњен а посета биоскопу и позоришту је било и више но што је планирано.
У септембру је наш програм културних активности усклађен са програмом
организације Пријатељи деце. Пријем првака у школу био је 31. августа 2011. године. За
будуће прваке одржана је пригодна представа у реализацији Балкан Интерфеста, а у
сарадњи са учитељима првог разреда.
51
Од 3. – 9. октобра обележили смо Дечју недељу. На часовима грађанског
васпитања и природе и друштва разговарано је о Буквару дечјих права и о дечјим
конвенцијама, а 4. октобра на Дан заштите животиња одржана је изложба кућних
љубимаца у школском дворишту.
10. новембра 2011. године одржан је јавни час за предшколце из предшколских
установа Петлић и Срећко. Предшколци су заједно са ученицима четвртих разреда
учествовали у приредби и у ликовним активностима. Дан права деце обележен је 18.
новембра постављањем паноа у холу школе. Пано су илустровали и написали чланови
Ђачког парламента а на паноу су била приказана дечја права.
29. новембра одржан је Мали концерт ученика трећих и четвртих разреда који је
приредила наставница музичког, Александра Тасић на који су били позвани предшколци.
1. децембра обележен је Дан борбе против сиде. Наставница биологије Весна
Нерић са еколошком секцијом (ученици шестих и седмих разреда) направила је
презентацију у PowerPointu. Ова презентација приказана је свим одељењима петих,
шестих и седмих разреда.
5. децембра одржана је Распевана одељенска заједница где су се такмичили
ученици трећих и четвртих разреда. Победило је одељење IV / 1, учитељица Сузана
Раичевић. На општинском такмичењу они су освојили друго место.
У току децембра организована је и прослава Нове године за млађе и старије разреде. За
млађе ученике одржан је маскембал 29. децембра у школи и трајао је два сата. Носиоци
посла су били учитељи. Ђачки парламент спровео је анкету за ученике старијих разреда
како је било и договорено. Ученицима је понуђено да одлуче да ли ће Нову годину
прославити у школи или у дискотеци. Сва одељења су одабрала да прослава буде у
дискотеци. Ученици старијих разреада су 23. децембра били у дискотеци Трезор од 19 до
23 часа, уз присуство разредних старешина.
27. јануара прослављена је школска слава Свети Сава у холу школе. У приреби су
учествовали чланови хора, оркестра и рецитаторска секција. После тога организована је
закуска за чланове колектива, представнике родитеља и школског одбора у зборници.
29. фебруара први програм РТС-а је у просторијама наше школе снимио прилог за
емисију ОКО. У прилогу су за емисију говориле Дајана Тркуља, Светлана Шкеровић и
Сузана Кићановић.
14. марта је одржан још један јавни час са предшколцима из предшколских
установа Петлић и Срећко. Ученици и учитељи четвртог разреда одржали су радионицу на
тему „Бајка”.
21. марта обележен је Дан шума. Наставница Весна Нерић је са еколошком
секцијом припремила презентацију у PowerPointu а еколошика секција млађих разреда
направила је пано у холу школе. Ученици других разреда осликавали су мајице на тему
заштите шума.
У априлу смо обележили Светски дан здравља, (7. април). Млађи разреди су
направили пано, а Весна Нерић је са ученицима одељења VII/ 1 поставила изложбу у
кабинету биологије.
Дан планете Земље обележен је прављењем паноа од рециклираних материјала,
носиоци су били ученици других разреда са учитељицама (Aлександра Станишић и
Александра Васиљевић). Организовано је и чишћење школског дворишта, ученици трећих
и четвртих разреда са учитељицом. Старији разреди (еколошка секција) су одржали Квиз
на тему очувања наше планете, 19. априла у кабинету биологије.
52
24. априла ученици наше школе посетили су Новобеоградски сајам књига у Хали
спортова.
Ускрс је ове године обележен такмичењем млађих разреда у фарбању јаја у
организацији друштва Пријатељи деце у основној школи „Марко Орешковић”. Нада Ного
и Нада Јанковић направиле су изложбу у холу школе.
Дан школе је прослављен у мају, у холу школе. Одржана је приредба 15. маја. У
приредби су учествовали оркестар, драмска секција, рецитаторска секција млађих и
старијих разреда, фолклорна и ритмичка секција млађих разреда.
Светски дан борбе против пушења, 31. мај, обележен је дискусијом ученика старијих
разреда на еколошкој секцији и кратким предавањем наставнице Весне Нерић.
Ове године су ученици млађих и старијих разреда више пута посетили биоскоп и
позоришне представе.
Млађи разреди:
30. 9. 2011. - „Шума чуда”, позориште на Славији, Академија 28
31. 1. 2012. - „Вештице”, позориште Душко Радовић
23. 3. 2012. - „Срашне приче браће Грим”, позориште Душко Радовић
30. 4. 2012. - „У врту себичног џина”, позориште Душко Радовић
04. 6. 2012. - „Питефова авантура”, биоскоп Фонтана (3D филм) , ученици IV разреда
Старији разреди:
02.12. 2011. - „ Тинејџ клуб”, позориште Душко Радовић, ученици од V - VIII разреда
29. 2. 2012. - „Миљаковац”, позориште Душко Радовић, ученици V и VI разреда
12. 3. 2012. - „Шешир професора Косте Вујића”, биоскоп Ушће, ученици од V – VIII
разреда
04. 6. 2012. - „Питефова авантура”, биоскоп Фонтана (3D филм) , ученици V и VI разреда
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА
Комисија је у току године припремила и дала на усвајање следећа акта:
 Статут Школе(усклађен са Законом о основама система васпитања и обаразовања)
 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 Правилник о дисциплинској одговорности запослених
 Правилник о понашању ученика,запослених и родитеља
 Правилник о мерама,начину и поступку заштите безбедности ученика школе
 Правилник о избору ученика генерације
Донесени акти су измењени и усклађени са Законом о основама система
образовања и васпитања и са осталим законима, у зависнисти којим су законим
обухваћени.
53
КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ И ПОДЕЛУ УЏБЕНИКА
Комисија у саставу Јагода Бранковић Милановић, Нада Ного и Иван Ћирић је
примила уџбенике за шк. 2011/12. годину и поделила их уз записник разредним
старешинама.
Враћање и примопредаја уџбеника је успешно извршена у јуну 2012. године. Два
одељења осмог разреда вратила су уџбенике 31.5.2012. године. Сва остала одељења су
уџбенике вратила 14.6.2012. године и истог дана су њихови родитељи преузели
комплете уџбеника за наредну школску годину.
Комисија за млађе разреде:
1.Одељењски старешина,
2.Александра Васиљевић,
3.Александра Станишић,
4.Вања Анжелковић.
Комисија за старије разреде:
1. Одељењски старешина,
2.Сандра Онимус,
3.Нада Миливојевић.
Након што су уџбеници враћени, комисија их је прегледала и установила следеће:
Сви уџбеници су уредно враћени, употребљиви и без оштећења, тако да није било
потребе да се неки уџбеник врати или замени новим.
За пријем нових уџбеника за шк. 2012/13. годину формирана је комисија : Јагода
Бранковић Милановић, Лидија Булатовић и Дејан Ђорђевић. Сви уџбеници су прегледани,
уписани и предати разредним старешинама.
4. САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ
4.1. САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља се током школске године редовно састајао и реализовао је
садржаје по Годишњем плану рада школе. Сви представници одељења ( од 1. до 8.
разреда) су активно учествовали у раду и доносили конструктивне одлуке .
Савет родитеља бавио се избором дестинација за екскурзије и наставу у природи,
уређењем школског простора ( кречење), набавком потрошног материјала, набавци
мајица за децу са именом школе.
Редовно су обавештавани о избору уџбеника, о успеху и дисциплини ученика на
класификационим периодима, резултатима на такмичењима, резултатима похађања
избрних предмета, реализацији екскурзија, о одржаним манифестацијама и резултатима
на Завршном испиту.
Упознати су са резултатима свих анкета током школске године.
Сарадња са Саветом родитеља је била добра.
54
4.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент у овој шк.години имао је 16 чланова, по два представника из
сваког одељења старијих разреда. На првом састанку Ученичког парланемта 13.10 2011.
гласало се за председника Парламента и том приликом изабран је Младен Станковић,
ученик 8-1 одељења. Координатори Ђачког парламента биле су Сузана Кићановић и
Радмила Орељ, професорке Српског језика.
Ученички парламент одржао је 8 састанака у овој шк.години. На овим састанцима
разговарано је о темама које су планиране планом Парламента, али и о текућим питањима
које су се саме наметале и интересовале су ученике. Осим планом зацртаних активности
Ученички парламент организовао је и анкетирање у свим одељењима за избор начина за
прославу Нове године, направио је пано Дечијих права у новембру, организовао је
састанак како би се поправила дисциплина у школи и спречило насиље. На тај састанак
позвани су сви ученици који ремете дисциплину и њихове разредне старешине. У мају је
Учениички парламент упознат са новим законом који је изашао и којим се регулише избор
за Ђака генерације. На састанку је разговарано о ставкама из тог закона које је Парламент
усвојио. Ученички парламент учествовао је и у раду стручних тела у школи када је то
било потребно. Присуствовали су Школском одбору и састанку Развојног програма.
Предложено је за следећу годину да се план рада Парламента поједностави и још боље
прилагоди интересобањима ученик
IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
1. ПЕДАГОГ
Током школске 2011/2012. године радила сам на реализацији задатака предвиђених
Годишњим планом рада школе, а у складу са Законом о основама система васпитања и
образовања и Законом о педагошкој делатности.
 Планирање, програмирање и организација васпитно-образовног рада
Учествовала сам у изради делова Годишњег извештаја рада школе за протеклу школску
годину и изради Годишњег плана рада за ову школску годину..
Члан сам у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе. Током првог
полугодишта учествовала сам у раду и припремању извештаја за реализоване активности.
Такође, члан сам тима за Развојно планирање. У току првог полугодиша имала сам
задатак да пратим реализацију области ,,Настава и учење“. Поднела сам извештај о
реализацији на крају првог полугодишта са посебним освртом на примену наставних
55
средстава у оквиру редовне наставе из свих предмета од првог до осмог разреда.Степен
искоришћености наставних средстава у циљу подизање мотивације ученика за рад и
постизање бољих резултата.
Координатор сам у Тиму за инклузивно образовање. Идентификовани су ученици са
тешкоћама у учењу и осмишљен је рад са њима. Редовно посећујем одељења у којима се
евидентирани ученици налазе.Са овим ученицима је присутан индивидуални рад и
континуирана је сарадња са предметним наставницима у вези њиховог напредовања..
Члан сам у Тиму за заштиту деце од насиља у оквиру пројекта ,, Школа без насиља“.
У више одељења разговарано је на ову тему и заједнички решавали одређене ситуације.
Урађена је анкета за ученике од петог до осмог разреда која се односи на вршњачко
насиље у школи.Анкета је обрађена а резултати су презентовани на састанку тима, Савета
родитеља и Наставничког већа.Укупан број ученика који су учествовали је 114.
По потреби учествујем и у раду Ђачког парламента и Вршњачког тима
Била сам члан комисије на школском такмичењу рецитатора млађих разреда.
У оквиру педагошко инструктивног рада и унапређивање васпитно-образовног
рада, у току првог полугпдишта 2011/2012. године посетила сам часове редовне наставе
и то:
српски језик у 1-1,2; 2-1,2;3-1;4-3,5-1,2,
математика:1-1.2,2-1,2,3-1,5-1,6-2,
биологија 6-1, 5-1
географија 5-1,2 ,6-1,6-2
физика 8-1,2,7-1,7-2
музичка култура 7-1,2
хемија 8-1,2
у млађим разредима физичко васпитање 1-1,2
Час је ваш из српског језика у 7-1 и 5-1,верска настава 5-1.
Замена улога ученик наставник који је био организован 23.3.2012. у свим разредима и
одељењима посетила сам час математике у 6-1,српски језик 7-1, историја 7-1.
Ученици су веома успешно и одговорно прихватили ову улогу.
После посета часова са предметним наставницима и учитељима су одрађене стручне
консултације са анализом садржаја часа,постигнутим циљевима,активност ученика и
евалуација.
Одржала сам часове одељенске заједнице у појединим одељењима и то у петом разреду на
тему како сам се снашао на предметну наставу. Посебно је посвећена пажња о
дисциплини ученика у одељењу и међудругарским односима у свим одељењима где
поједини ученици су постигли позитивне резултате што се тиче атмосфере у
одељењу.Урађена је анкета за ученике петог разреда а резултати су презентовани на
седници одељенског већа петог разреда..Теме ових часова у другим одељењима су
реализоване сходно актуелним проблемима ученика,одељења и успеха.Доста времана је
посвећено ученицима осмог разреда везано за њихову дисциплину,рад и успех.
Одржала сам родитељски састанак на почетку школске године за ученике првог разреда и
упознала родитеље са карактеристикама првака,утиске са тестирања, резултате које су
постигли и педагошке савете за даљи рад и праћење. Посебна пажња посвећена је
ученицима који имају проблем у дисциплини . Са овим ученицима реализован је појачан
васпитни рад у сарадњи са разредним старешинама и родитељима ученика.
56
6.3.2012.одржан је заједнички родитељски састанак за ученике осмог разреда,тема
Професионална оријентација и информације о полагању завршног испита.
Скоро сви ученици осмог разреда су попунили тест професионалних интересовања и на
основу тога извршена је индивидуална консултација са ученицима.
Све информације везане за завршни испит ученици су добили на време.

Сарадња са наставницима била је веома добра.
Консултација везана за проблеме и тешкоће са којима се наставници срећу у раду са
ученицима, свакодневна су појава.
Подршку и помоћ пружила сам учитељима првог разред. На самом почетку сам их
упознала сам општим карактеристикама ученика на основу запажања са тестирања. Током
полугодишта сам у сарадњи са учитељима радила на превазилажењу тешкоћа на које смо
наилазили.
Сарађивала сам са наставницима у раду са ученицима који испољавају различите
проблеме у понашању; подстицала сам позитивну комуникацију и сарадњу међу њима.
Упознала сам наставнике са резултатима тестирања ученика и пружала помоћ у
упознавању и подстицању свих компоненти развоја личности.
Организовано је пробно тестирање ученика осмог разреда из српског језика и математике
где сам узела учешће.
 Рад са ученицима
Пратила сам успех и напредовање ученика у наставни и ваннаставним активностима, у
односу на њихове индивидуалне могућности. Њихово прилагођавање на школску средину
и обавезе било је под сталним надзором.
Редовно сам обављала саветодавне разговоре са ученицима који имају извесне тешкоће у
учењу и понашању, настојећи да проценим њихове проблеме и изворе потешкоћа. Заједно
смо решавали интелектуалне, емоционалне и породичне проблеме. Ораганизовала сам и
групни рад са ученицима са сличним проблемима.
Свакодневни разговори довели су до позитивних промена , закључила су Одељенска већа.
Мој рад са ученицима не односи се само на ученике са потешкоћама у учењу, већ обухвата
и рад с осталим ученицима, било кроз подучавање успешнијим методама учења,
социјалним и емоционалним вештинама, било кроз подстицање додатног рада и ангажман
с даровитим ученицима.
 Рад са родитељима
По потреби сам разговарала са родитељима деце која имају проблема у развоју, учењу и
понашању. Кроз упознавање са породичном климом и проблемима , заједно смо радили на
откривању и отклањању узрока и решавање развојних проблема и односа у породици.
Радила сам индивидуално и на педагошком образовању родитеља .
У циљу бржег и ефикаснијег решавања проблеме, упућивала сам их у саветовалишта и
друге специјализоване институције.
57
 Бавила сам се и аналитичко истраживачки радом
На основу тестирања деце за упис у први разред формирана су 2 одељења целодневне
наставе I разреда.
Познавање читање и писање у првом разреду и процена рукописа са коментарима и
предлогом мера.
Прилагођавање ученика на предметну насдтаву,у свим одељенима одржани су часови са
посебном анализом и предлозима за побољшање успеха и поред констатације да су се
одлично прилагодили што говори и њихов успех на крају првог полугодишта.
Бавила сам се и анализом успеха и понашања ученика на крају класификационих периода и
презетовала на Савету школе и Школском одбору.
 Рад у стручним органима
Присуствовала сам свим седницама Наставничког већа, састанцима Стручних већа и
свим седницама Одељенских већа млађих и старијих разреда, родитељским
састанцима будућих првака, састанцима тима Школа без насиља, тима за
Самовредновање и вредновање рада школе, тима за Развојно планирање, Тима за
инклузију итд.
1.1. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ УПИСАНИ
У 1. РАЗРЕД
У први разред школске 2012-13.године уписано је 34 деце и то 21 или 62%
девојчицe и 13 дечака т.ј. 38%
На основу броја уписане деце формирано је 2 одељења целодневне наставе
.Приликом формирања и уједначавана одељења испоштовани су сви педагошкопсихолошки принципи.
Социо-економски статус ученика првог разреда
Структура образовања родитеља првака показује да је:
59 % очева и 59% мајки са средњом школском спремом,
23 % очева и 29 % мајки са високо стручном спремом.
Са вишом стручном спремом има 3 % очева и 6 % мајки,
V степен 6% очева и 3% мајки.
са трећим степеном 3 %мајки и 9% очева,
73 % деце је из потпуних породица,
27 % је из непотпуних породица,
58
Резултати првака на тесту за полазак у школу
На основу резултата добијених тестом ТIP-1 за испитивање готовости –
спремности за полазак у школу добијени су следећи резултати :
 24 деце или 70% показује високо развијене интелектуалне способности и припадају
првој категорији.
 8 деце или 24% деце показује резултат на нивоу високог просека и спадају у другу
категорију.
 2 деце или 6 % има просечан резултат на тесту и спадају у трећу категорију и
Приликом утврђивања коришћења руке приликом цртања,писања,утврђено је да
31 дете користи десну руку или 91 %, а
2 деце или 6% користи леву руку,
1 дете или 3% корити и леву и десну руку. .
Током разговора са првацима установила сам да неправилно изговара сугласнике
17 деце или 50%, остали правилно изговарају све гласове.
Што се тиче здравственог стања деце склоно алергијама је 6 деце или 18%,. Наочаре носи
3 деце или 9% .
На основу добијених резултата и општег утиска о генерацији може се закључити
да сва деца успотављају добар контакт, отворени су, истрајни, одлично успостављају
контакт и успешно завршавају разговор. Деца која су постигла слабије резултате на овом
тесту организоваће се корективни рад од стране педагошке службе,индивидуални рад са
наставником разредне наставе, а у циљу помоћи у превазилажењу потешкоћа и лакше
прилагођавање на нову средину и обавезе.
Моторичке способности код деце су развијене, правилно држе оловку, а код деце
која неправилно држе оловку у току писања треба инсистирати редовно да правилно
држање оловку и приликом писања и цртања.
Током испитивања примећено је да велики број деце,више од 70 % има развијене
појмове конзервације, серијације и броја што је веома значајно за рад учитеља са
овогодишњим првацима. У односу на број деце која имају веома добро развијене
интелектуалне способности може се рећи да је овогодишња генерација првака веома
напредна и углавном потпуно зрела за полазак у школу.
Појмови сабирања углавном сви разумеју и покушавају апстрактно или
прстићима да сабирају.
Општа запажања педагога је да је ово добра генерација,врло лепо успостављају
контакт, социјализовани су, пажљиво слушају и одговарају, моторика је развијена.
Родитељи првака су оставили добар утисак,отворени су и спремни за сарадњу.
59
2. БИБЛИОТЕКАР
У септембру 2011. године упознала сам ученике 1. разреда с радом шклске
библиотеке, а потом сам их с учитељима одвела у Библиотеку „Вук Караџић“, где су их
чекале бесплатне чланске карте.
Одржала сам часове ученицима млађих разреда. Тада сам ученике 4. разреда
упутила у коришћење енциклопедија и лексикона.
Организовала сам две продајне изложбе књига издавачких кућа „Лагуна“ (крајем
септембра) и „Креативни центар“ (у децембру). С обзиром да је куповина била скромна,
добили смо од рабата само шест књига.
У децембру сам позвала песника Недељка Попадића, који је одржао књижевни
сусрет ученицима млађих разреда.
Похађала сам два семинара: Први, „Microsoft windows multipoint server 2010“, у
септембру, а други je био Републички семинар просветних радника. 20.1.2011. године
учествовала сам у радионици коју је припремило Друштво школских библиотекара Србије
у ОШ „Ратко Митровић“.
Организовала сам такмичење у читању од првог до четвртог разреда. Изабрала сам
по три ученика из сваког одељења, који су ушли у ужи избор. У финалу су додељена прва
три места и они су добили књигу као награду.
Са првацима средом радим Читалачку значку и консултације са осталим
ученицима, по потреби.
Прикупљам литерарне и ликовне радове за неке конкурсе, као и за наш шкоски
лист, који ћу и ове године уређивати.
Била сам у комисији за пријем бесплатних уџбеника и за ситни инвентар. Све
уџбенике сам прокњижила, а ученичке комплете сам испечатирала.
Написала сам Летопис школе за прошлу годину.
Била сам члан комисије за избор најбољег рецитатора млађих разреда. Такмичење
се одржало у јануару.
Редовно сам ишла на састанке Актива библиотекара. У децембру смо и ми били
домаћини библиотекаркама из других школа. Такође сам присуствовала седницама
Наставничког већа током целог полугодишта.
Водим уредно дневну, недељну и месечну евиденцију о посећености библиотеке и
о броју изнајмљених књига и сликовница.
У току првог полугодишта ученици, наставници и помоћно особље позајмили су
укупно 1748 књига, уџбеника и сликовница. Што се тиче употребе стручне литературе и
енциклопедија, ђаци углавном користе за реферате из биологије, географије и историје.
Мањи број је заинтересован за области науке које не мора да припреми за час. У
библиотечком фонду имамо солидан број енциклопедија и лексикона, које би и
наставницима помогле у припреми за часове.
Од почетка до краја првог полугодишта купљено је 28 књига у вредности од 10 521
динар.
Укупан књижни фонд износи 10 728 монографских публикација. Сликовнице се воде
посебно, као и уџбеници за наставнике и учитеље.
60
У другом полугодишту сам наставила да радим Читалачку значку с ученицима првог
разреда једном седмично, а по потреби и са осталим ученицима којима је требала помоћ
или савет. С обзиром да су дневнике завршили пре заказаног термина, читала сам им
,,Нанине приче“ Елинор Фарџеон, а потом бисмо разговарали о њима.
Библиотекарка ,,Вука Караџића“ Гордана Ђаковић обавила је разговор с учесницима
Читалачке значке 23.5. 2012. године. Учествовало је 30 деце на овој манифестацији: 16
првака, 1 другакиња, по 5 трећака и четвртака, 4 шестака и 1 седмакиња. Деветоро од њих
је награђено, а књигу, беџ и захвалницу добили су на свечаној приредби у општини Нови
Београд 12. 6. 2012. године. Иначе, учествовало је више од 1040 ученика из свих
новобеоградских школа.
Такмичење у Читалачкој значки организовали је и Библиотека града Београда, само
с мањим бројем књига , а награђивало се у две категорије- најбољи илустратор и најбољи
говорник за ученике млађих и старијих разреда. Ја сам, знајући како раде, одабрала Луку
Јоксимовића из 3/1 као илустратора и Јовану Ђерић из 6/2 као говорника. Такмичење је
било у Библиотеци града Београда 11.5. 2012. Учествовале су све општине Београда, а
задовољство ми је рећи да је наша Јована Ђерић освојила 1. место као говорник, мада су
били одушевљени и њеним дневником. Награђена је фотоапаратом, енциклопедијом из
сликарства и књигом ,,Лајање на звезде“, коју је аутор Милован Витезовић ,
лично,поклонио свој деци, учесницима.
Скупљала сам , лекторисала и прекуцавала песме за конкурс ,,Изданци“. 25. маја у
18 сати била је додела награда у ОШ,, Јован Стерија Поповић“. Наши ученици су освојили
једно прво, два трећа места, а двоје је похваљено. Опширнији подаци се налазе у мом
дневнику.
ако сам врло касно добила обавештење о наградном конкурсу који је расписала
Библиотека ,,Стеван Сремац“ из Ниша, успела сам да пошаљем два рада ученика трећег
разреда, који су имали воље да за викенд илуструју, у виду стрипа, једну Андерсенову
бајку. Лука Јоксимовић је освојио 1. место, па је с родитељима путовао у Ниш по награду.
Прикупила сам и послала ликовне радове на Витезов конкурс. Дванаесторо је добило
награду на свечаној приредби у Сава центру12.5. 2012. године .Такође су два наша ђака
награђена за песме на Новобеоградском сајму књига од стране Новобеоградске културне
мреже.
Организовала сам продајну изложбу ИП,, Евро- ђунти“ и представу коју је
осмислио и одглумио ,уз активно учешће наше деце, Пеђолино.Представа је била
духовита, едукативна и занимљива, те се веома се допала нашој млађој публици.
Од зимског распуста сам радила на школском часопису: прикупљала сам
материјал, прекуцавала, лекторисала, неколико пута ишла у штампарију. Часопис је
пригодно штампан за Дан школе 15. 5. Тада је проф. Вељко Брборић с Филолошког
факултета предложио да пошаљем сав три броја Друштву за српски језик и књижевност
ради конкурса за најуспешнији часопис, те сам крајем месеца то и учинила.
Неколико пута сам дежурала када су осмаци, а потом и четвртаци, имали
тестирања из српског, математике, природе и друштва. Помагала сам и да се ти тестови
прегледају ( осим из математике).
Била сам у жирију на квизу,, Колико познајем Нови Београд“, који је осмислила
професорка Весна Бојичић Кремањак.
На састанке Актива библиотекара редовно сам ишла, а пропустила сам само једну
седницу Наставничког већа, јер се поклопила са састанком библиотекара.
61
Крајем фебруара сам одвојила стотинак књига и нешто часописа намењених једној
основној школи из Лебана.
Директорка, шеф рачуноводства Јасна Стојановић и ја задужене смо за све у вези с
уџбеницима, било да се купују или добијају од Министарства просвете и спорта.
Два пута је директорка одобрила куповину књига за библиотеку, тако да је ради
тога издвојено 15554,00динара. Од продајних изложби смо добили десетак књига на рачун
рабата. Докупило се и нешто књига за одличне ученике и енциклопедија за ђака
генерације, јер смо прошле године купили већи број пошто су биле квалитетне израде, а
цене веома повољне. Вуковци су добили по две књиге, а одлични по једну.
Према мојој статистици, у другом полугодишту су корисници ушли у библиотеку
2116 пута ради изнајмљивања или враћања књига и сликовница, као и ради консултација у
вези са разним темама. Изнајмљено је 2338 публикација. Укупно, за целу школску годину,
било је 3664 посете, а позајмљено је 4086 књига и сликовница.
Следеће школске године намеравам радити Читалачку значку с ученицима првог
разреда, а наставићу и са другацима.
2012/2013. биће три године откако сам последњи пут радила ревизију библиотечког
фонда и тада планирам нову ревизију, како већ закон налаже.
Уколико буде неки семинар у вези с библиотекарством и ако школа буде могла
финансијски то подржати, свакако ћу ићи. Надам се да ће ме и ове године професор
Вељко Брборић позвати на Зимски семинар, тако да то ни ове године нећу пропустити.
Имаћу задужења и у вези са уџбеницима који ће стићи у августу.
Наставићу прикупљање литерарних радова за разне конкурсе.
Верујем да ћемо и ове године штампати свој школски часопис, па ћу и ту бити
веома ангажована.
Предстоји ми и да напишем Летопис школе за 2011/2012. годину.
V РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Програм образовно-васпитног рада је са успехом реализован. О великом, стручном
и савесном ангажовању наставника и ученика говоре постигнути резултати ученика на
крају школске године, освојена места на такмичењима.
У односу на прошлу годину успех на нивоу школе је већи за 0,06 ( био је 4,45)
Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на
318 ученика од другог до осмог разреда који се бројчано оцењују.
Позитиван успех постигло је 317 ученика тј. 99,7 %.
Један ученик понавља разред по други пут због не похађања наставе , неодазивања
родитеља на позив . Ученик се није појавио на разредном испиту у јуну.
О овоме је обавештен Центар за социјални рад Нови Београд.
62
Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за
први разред.
Успех ученика од 2. до 8. разреда на крају школске 2011/12. године:
Бр.
уч.
Одличан
Врло
добар
5.00
Добар
Довољан
Недовољан
Σ
%
Σ
%
Σ
%
Σ
%
Σ
%
Σ
%
Средња
оцена
II
50
37
74
29
58
11
22
2
4
-
-
-
-
4.70
III
40
28
70
18
45
9
22,5
3
7,5
-
-
-
-
4.57
IV
56
43
76,8
21
37,5
12
21,4
1
1,8
-
-
-
-
4.66
II - IV
146
108
74
68
46,6
32
21,9
6
4,1
-
-
-
-
4.64
V
40
25
62,5
14
35
12
30
3
7,5
-
-
-
-
4.45
VI
47
35
74,5
16
34
6
12,8
5
10,6
-
-
1
2,1
4.52
VII
40
22
55
10
25
12
30
6
15
-
-
-
-
4.33
VIII
45
20
44,4
6
13,3
18
40
7
15,6
-
-
-
-
4.175
VVIII
172
102
59,3
46
26,7
48
27,9
21
12,2
-
-
1
0,6
4.37
II -VIII
318
210
66
114
35,8
80
25,2
27
8,5
-
-
1
0,3
4.51
ПОСЕБНЕ И ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
Посебних диплома из свих предмета било је укупно 43: музичка култура-17,
историја-5, географија-3 , српски језик- 4 , математика- 2, биологија-5, руски језик-1,
енглески језик-1, физика- 1, техничко образовање-2, ликовна култура-2.
Одељење
Број посебних диплома
Број ученика
Носиоци Вукових диплома
81
26
12
3
82
17
13
3
∑
43
25
6
Шест ученика наше школе који носе диплому "Вук Стефановић Караџић":
У VIII1 Младен Станковић, Ања Поповић, Марија Шуљагић
у VIII2 Милица Јока, Александра Николић, Николина Петровић
Ученик генерације Младен Станковић носилац је дипломе "Вук Стефановић
Караџић" и 6 посебних диплома (српски језик, математика, биологија, географија, физика,
историја)
63
2. ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ
ВЛАДАЊЕ
РАЗРЕД
примерно
врло добро
добро
задовољавајуће
незадовољавајуће
Васпит.дицс.мере
I
II
III
IV
V
I-V
%
38
50
40
56
40
224
100%
0%
0%
0%
0%
0%
примерно
(5)
врло добро
(4)
добро
(3)
задовољавајуће (2)
незадовољавајуће (1)
45
40
43
128
352
98,9%
2
1
3
3
0,8 %
1
1
1
0,3 %
-
-
VI
VII
VIII
VI - VIII
∑ I - VIII
%
2
2
4
4
1,1 %
Од укупно 356 ученика 352 има примерно владање, 3 ученика врло добро и 1
добро владање.
У целини посматрано у школи није било неких већих дисциплинских проблема.
Највећи број изречених васпитних мера је позитивно утицао на ученике, уочене су
позитивне промене у понашању ученика и жеља да се владање поправи. Ипак, и поред
рада разредних старешина, педагога и сарадње са родитељима појединим ученицима су
изречене васпитно дисциплинске мере.
Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог
остваривања квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила
понашања која обезбеђују добре односе и међусобну толеранцију свих актера васпитнообразовног процеса.
ИЗОСТАНЦИ
УЧ.
УЧ.
БЕЗ
ИЗОСТ.
УЧ.СА
ИЗОСТ.
ОПРАВ.
ИЗОСТ.
НЕОПРАВ.
ИЗОСТ.
УКУПНО
ИЗОСТ
ИЗОСТ.
ПО УЧ
38
50
40
56
184
4
13
4
10
31
34
37
36
46
153
1365
1433
1509
1609
5916
-
1365
1433
1509
1609
5916
40,14
38,73
41,92
34,98
38,7 (32,2)
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I - IV
64
V
VI
VII
VIII
V - VIII
∑ I -VIII
40
47
40
45
172
356
-
40
47
40
45
172
325
31
1861
3050
3315
4497
12723
18639
10
6
63
211
290
290
1871
3056
3378
4708
13013
18929
46,78
65,02
84,45
104,62
75,66
58,2 (53,2)
У односу на прошлу школску годину број изостанака по ученику је смањен за 5,88
(био је 64,08). Број неоправданих изостанака је смањен за 788 часова (био је 1078). Знатна
је разлика у броју изостанака ученика млађих разреда и ученика старијих разреда.
3. РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА
8. РАЗРЕДА И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЗАВРШНИ ИСПИТ 2011/12.
Време одржавања: 18. и 19.06. 2012
Српски језик
бодови
%
16,32
81,6
15,70
78,5%
16,01
80,05%
VIII1
VIII2
Математика
бодови
%
14,86
74,3%
12,74
63,7%
13,8
69%
∑
15,59 77,95%
14,22 71,1%
14,95 74,53%
Два ученика наше школе су остварила су максималан број поена на завршном
испиту
Поред овогодишње генерације осмака (45 ученика) , завршни испит у нашој школи
полагала су још два ученика - један који је прошле године завршио 8. разред и један који
је основну школу завршио у Републици Српској. Један од њих се уписао са 1. жељом, а
други са 2. жељом.
Сви ученици су уписали четворогодишњу средњу школу већ у првом кругу. Чак 15
(33,3%) ученика наше школе уписало се у неку од гимназија.
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
Жеља
Број
ученика
%
1.
жеља
2.
жеља
3.
жеља
4.
жеља
5.
жеља
6.
жеља
7.
жеља
Нераспоређени
25
2
18
-
-
-
-
-
55,6
4,4
40
-
-
-
-
-
65
4. РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
Утврђено је да су одржана сва школска такмичења планирана Годишњим планом
рада школе за 2011/2012. год. . Било је незнатних одступања од Календара такмичења
прописаног од стране Министарства просвете због прекида наставе у фебруару.(временске
неприлике)
Детаљни резултати ученика са такмичења налазе се у извештајима Одељењских већа.
Табеларни преглед резултата:
Предмет
Математика
општинско
1. 2.
3.
П
5
4
4
6
градско
1.
2.
2
2
3.
П
2
-
државно
∑н
∑п
1. 2. 3.
П
1
25
5
1
1
2*
6
16
*На екип. такм. школа је
освојила 3. место . Појед. су
освојене две треће награде
1
12
2
1
9
На међународном такмичењу-„Кенгур без граница“
учествовало је 125 ученика од 2. до 8. разр. Медаље и
похвале су освојила 22 ученика ( 6 медаља и 16 похвала)
Српски јез.-грам. 2 2
3
1
3
Рецитатори
1
1
„Читалачка
*1 9
значка“
„Витезово
12 12
пролеће“
„Лукићев лист“
1
1
1
3
„Сунчана јесен
1
1
живота“
**3 2
*најбољи говорник
**На међународном фестивалу поезије деце песника „Изданци“ освојено је једно 1. место,
два 2. места и две похвале..
1
Енгл. језик
1
1
Руски језик
1
1 2
6
1
1 Муз. култ.
11
3
Историја
3
2
1 Географ.
3
1
1
1
1
Физика
3
1
5
3
1
2
1
11
1
Биологија
2
1
3
Хемија
4
4
Техн.обр.
1
1
Физ- васп.
(кошарка)
Лик.култ.
УКУПНО
1
9
1
21
31
4
1
6
2
10
66
4
9
1
2
2
6
15
6
91+
9
28
18
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА /
ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ПРВИ РАЗРЕД
Током ове школске године није било дицсиплинских проблема, али се са
ученицима , с обзиром да су тек започели школовање, доста причало о правилима
понашања у школи и школском дворишту. У раду су нам помагале одређене теме из
здравственог васпитања, као и пројекта „Школа без насиља“.
-Организација дана
-Понашање у породици и школи- међународни дан за толеранцију
-Ко глуми, а ко не глуми, питање је сад-школа без насиља
-Како је најбоље учити-радионица
-Видим, чујем, осећам-здравствено васпитање
-вежбање меморије-игрице Менса
-Толеранција-школа без насиља, и многе друге.
Ученици су са посебном пажњом пратили ЦД записе из пројекта „Школа без
насиља“ и добро уочавали грешке у понашању ликова и проналазили излазе из појединих
ситуација избегавајући силуу. Често смо и кроз драматизацију и цртеж долазили до
решења и превазилазили разне проблеме.
Закључили смо да је у школи најчешћи вид насиља вербално насиље, али да се
вежбом самоконтроле и радом на себи и таква врста насиља, као и физичка, може
спречити.
ДРУГИ РАЗРЕД
Предвиђени програмски задаци су реализовани, а фонд часова остварен.
Највише пажње се посвећивало дисциплини у одељењу (адаптибилности ученика на
организацију рада у школи и наставни процес) и ''школи без насиља''.
Обзиром да су ученици били веома причљиви и ''комотни'' у свом понашању, много труда
и рада је уложено да се постигне радна атмосфера и задовољавајуће понашање од стране
ученика.
Сарадња са родитељима је била континуирана и коректна.
У оквиру пројекта ''Школа без насиља'' спровођене су разноврсне активности, а посебну
пажњу изазвала су ''фер-плеј'' такмичења организована на нивоу школе и одељенске
заједнице II1 и II2 разреда где су ученици били посебно заинтересовани.
Организовано је „квиз“ такмичење из математике на нивоу одељенског већа II1 и II2
разреда и новогодишњи маскенбал. Ученици су учествовали и у свим хуманитарним
акцијама.
Приредба за родитеље II1 и II2 разреда на крају школске године организована је
такође у оквиру одељенског већа.
67
На часовима одељенске заједнице посебну пажњу посвећивали смо развијању
другарства, социјализације, колективизма, толеранције, позитивног и хуманог односа
према другима, што ћемо наставити и у трећем разреду
ТРЕЋИ РАЗРЕД
На почетку школске године ученици су упознати са Правилником о понашању
ученика у школи, као и са задацима који их очекују у току године.
Већина часова је посвећена социјализацији ученика и развоју другарских односа,
одржавање личне и радне хигијене, заштите животне средине и успеху и учењу.
Радионице у оквиру пројекта »Школа без насиља»:
 Разговор о дружењу и прaвилима понашања у школи
 Односи међу половима
 Како се постаје добар друг и добар ђак
 Права проистичу из извршених обавеза
 Како се некад ишло у школу
 Како једни другима помажемо
 Шта је надимак
 Међуодељењско такмичење“ Између две ватре“
 Није тешко бити фин
 Толеранција
Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице.
 Заразне болести
 Моје радне навике
 Здрава ужина
 Зашто је спорт важан за здравље
Ученицима је пружена могућност да изнесу своје мишљење о томе шта им се у школи
свиђа,а шта би променили, да дају своје предлоге за одељенска правила,да сами
организују помоћ у раду слабијим друговима, радили су тематски пано о здравој храни,
обележили важније датуме,као и рођендане.
Причали смо како да сарађују са вршњацима и одраслима у игри. Учествовали су у
доношењу правила у раду и игри. Причали смо о развоју одговорног односа према себи и
окружењу и уважавање других. Причали смо како помоћи другу у учењу а и како помоћи
немоћним одраслима.
Разговор је допринео да се атмосфера у разреду поправила, мада није било неких
већих проблема, али ученици су се боље разумели и остварена је боља комуникација.
Покушали смо да науче да позитивно размишљају, пружају једни другима подршку и
охрабрују у раду и игри.
Часови су били успешни јер у току школске године ни један ученик није направио
ни један проблем.
Часови су
имали
релаксирајуће-едукативни карактер. Ученици су радо
учествовали у свим активностима.
68
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Школске 2011/12. планирано је 36 часова одељењске заједнице и толико је и
реализовано.
Током школске 2011/12. године није било дисциплинских проблема. У целини можемо
бити задовољни понашањем свих ученика. Било је мањих прекршаја, али смо сви заједно
брзо реаговали и то се брзо отклањало уз максимално ангажовање и родитеља.
Правилник о понашању у школи и школском дворишту била је честа тема разговора.
У октобру 2012. године у одељењу одредили смо правила понашања на основу
пројекта: „Школа без насиља“ и „Ти си фаца “. На одељенској заједници смо делиле
беџеве,при чему су ученици имали обавезу да сваки пут науче по једно правило и да га
поштују.Кроз пројекат’’ Школа без насиља ,, прошли су сви ученици одељења , све
радионице су одрађане, са децом је обављен разговор.Већина правила понашања у школи
и ван ње су усвојена. Сваке недеље смо бирали Добринку и Добрића,ученике који су те
недеље имали примерно понашање и коректан однос према друговима из одељења и
разговарано је о њиховом начину похашања.
ПЕТИ РАЗРЕД
Одељењске заједнице петих разреда одржале су по 36 часова одељењског
старешине. На овим часовима рађени су садржаји предвиђени планом на почетку шк.
године.
Говорили смо о пубертету, о хигијени, здравој храни, планирању слободног
времена. Затим о томе како избећи пушење, алкохолизам, дроге и страхове. Разговарано је
и о темама које се односе на комуникацију са другима- хумани односи међу половима,
брига за старе, дружење са пријатељима.
У оквиру пројекта „Школа без насиља“ ове године смо се разговарали о о томе
како спречити инцидент, како савладати беес, и како треба реаговати на насиље.
Осим ових тема, на овим часовима редовно је разговарано о дисциплини и учењу ученика
у одељењу. Имали смо и акцију – Бирамо најболјег друга. Једном месечно ученици су
бирали најбољег друга,и изабрани ученик је добијао чоколаду као награду из одељенског
фонда.
Два пута је у току школске године играна игра Тајни пријатељ , где су се ученици
учили да брину једни о другима и исказују међусобно пажњу.
Ове године ученици су са својим одељењским старешином два пута били у биоскопу, два
пута у позоришту, на Новобеоградском сајму књига, и у дискотеци за Нову годину. Осим
ових садржаја били смо и на једнодневном излету у Тршићу где су ученици показали лепо
понашање и дружељубивост.
Сви садржаји предвиђени планом за Одељењску заједницу су испуњени
ШЕСТИ РАЗРЕД
Одељењске заједнице шестих разреда одржале су по 36 часова одељењског
старешине. На овим часовима рађени су садржаји предвиђени планом на почетку шк.
године.
Говорили смо о другарству, о хигијени, здравој храни, пубертету и променама које
се у њему дешавају, затим о томе како избећи пушење, алкохолизам, дроге и страхове.
Разговарано је и о темама које се односе на комуникацију са другима- хумани односи међу
половима, брига за старе, дружење са пријатељима.
69
Разговарали смо о толеранцији и међусобним односима међу друговима и
другарицама у школи и ван ње.
Осим ових тема, на овим часовима редовно је разговарано о дисциплини и учењу
ученика у одељењу.
Договарали смо се о заједничким посетама биоскопским пројекцијама и
позоришту. Више пута у току године смо имали јавну расправу на тему Шта мислим о
свом другу- другарици из разреда. Ове године ученици су са својим одељењским
старешином два пута били у биоскопу, два пута у позоришту, и у дискотеци за Нову
годину, у Зоолошком врту. Осим ових садржаја били смо и на једнодневном излету у
Суботици –Палићу –Зобнатици где су ученици показали лепо понашање и
дружељубивост.
Сви садржаји предвиђени планом за Одељењску заједницу су испуњени.
СЕДМИ РАЗРЕД
На првом су изабрани чланови: председник, представнике за ђачки парламент,
представнике за вршњачки тим
У току школске године бавили смо се свим питањима
везаним за добро функционисање наше одељењске заједнице,али ћу издвојити неколико:
ПРЕДАВАЊА: - О наркоманији 14. 10. 2011.
О малолетничкој деликвенцији и вршњачком насиљу 1. 02. 2012.
Дрога је нула – живот је један (инспектори МУП-а) 27. 03. 2012.
„ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ : Правила понашања у одељењу
Попуњавање упитника о насиљу у школи 6. 12. 2011.
Како помоћи другу кад му је најпотребније 24. 02. 2012.
Форум позориште 28. 03. 2012.
Конфликти и шта с њима
САБИРНЕ АКЦИЈЕ: ученици су се увек одазвали за било који вид помоћи и били
најактивнији од старијих разреда
ВОЛОНТЕРСКИ РАД : волонтирање у Институту „Мајка и дете“ у оквиру предмета
Грађанско васпитање
ЈАВНИ ЧАС : „Покондирена тиква“ у оквиру недеље прославе Дана школе 17. 05. 2012.
Вакцину су примили 14.10. 2011.
Стоматолошки преглед 28. 10 2012.
ОСМИ РАЗРЕД
У школској години 2011/2012. план и програм Одељењске заједнице је реализован
у оба одељења. На одељењским заједницама су обрађиване теме из следећих области
Култура понашања (правила понашања у Школи и ван ње, бонтон, однос наставник –
ученик), Школа без насиља (кроз адекватне радионице), Здравствено васпитање (кроз
израду паноа и презентације ученика и предавања лекара из Дома здравља),
професионална оријентација (педагог школе). Због великог броја ученика са којима је
реализован Васпитни рад, обрађено је више него што је планирано часова из Културе
понашања и радионице из Школе без насиља.
Ученици осмих разреда су посетили позориште „Душко Радовић“ и погледали
интерактивну предству „Пет дечака“ (представа је реализована као радионица Школа без
70
насиља), биоскоп Ушће где су одгледали пројекцију филма „Шешир професора Косте
Вујића“, Сајам књига и науке. Реализована је тродневна екскурзија Тара – Златибор и
прослава Нове године у дискотеци Трезор.
VII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
1. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
ПРВА ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. И 2. РАЗРЕДА
Београд-Мали Иђош-салаш Катаи-Београд
Туристичка организација: Балкан Интерфест
Превозник: Луи Тревел
Дана,26.10.2011. године,после редовног прегледа исправности аутобуса и дозволе
саобраћајне полиције,четири одељења ученика наше школе-два одељења првог и два
одељења другог разреда,са укупно 83 ученика и 8 учитеља,кренуло је у реализацију
једнодневне ескурзије.
Посетили смо:
Мали Иђош: Стара војвођанска кућа
Музеј хлеба
Салаш Катаи: Ручак
Јахање коња,магарца
Вожња коњском запрегом
Обилазак сеоског домаћинства и упознавање са домаћим животињама.
После ужине, око 17 часова, кренули смо за Београд, где смо и стигли око 19 часовa.
Сви планирани садржаји у потпуности су прилагођени узрасту ученика . Деца су се
вратила са екскурзије врло задовољна оним што су видела, научила и доживела.
Представник агенције је био стално са нама и похвала за сарадњу са њим, као и са
домаћином салаша, који су успешно водили програм и обезбедили добру организацију
активности и допринели општем расположењу.
ДРУГА ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. И 2. РАЗРЕДА
Београд-Смедерево- Сребрно језеро
Агенција- Марго
У понедељак, 11.6. 2012. године, у 800 после прегледа и контроле аутобуса од стране
саобраћајне полиције и њихове дозволе за полазак, ученици I-2, II-1 и II- 2 са својим
учитељицама кренули су на једнодневну екскурзију.
71
После сат времена вожње удобним и веома чистим аутобусом стигли смо до Смедеревске
тврђаве. Након што су деца заузела своја места на столицама испред летње позорнице,
обратио нам се водич и упознао нас са настанком и историјатом твђаве сазидане у 15.
веку.
Обзиром да се испред тврђаве налази лепо уређен парк, темељ једне од срушених кула, и
љубазни препродавци разних дрангулија,неко време смо провели баш ту.
Око 11 часова наставили смо пут ка Сребрном језеру. Кроз прозорска окна смо
посматрали њиве, пластенике, повртњаке, винограде, воћњаке, и железару о којима је
понешто говорио водич Влада, нешто ми учитељи. Да не заборавим: видели смо и огромне
куће украшене цвећем, лавовима,пловкама,печуркама и патуљцима.
На Сребрно језеро смо стигли око 1200. Време је било пријатно, без кише. Деца су била
весела, орна за игру, дружење, као и за упознавање новог простора.
Ручали смо на тераси лепог ресторане ,,Код Брке’’.Ручак се састојао од супе, шницле,
пире кромпира, салате и колача. Све саме речи хвале за ресторан и особље.
Уследио је обилазак језера, разговор са риболовцима, посета луна-парку и одушевљење
због истог, разгледање сувенира, игре на спортским теренима… Све је протекло у једној
мирној и опуштеној атмосфери у којој смо сви били насмејани.
У Београд смо се вратили у 2000.
Све планиране активности су реализоване. Препорука за даље: бар једна активност да се
дода: посета ергели и сл.
ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА
Орашац-Топола-Аранђеловац
У четвртак 20.10.2011.године, у организацији туристичке агенције“Марго“, 35 ученика
трећег разреда са својим учитељицама Дајаном Тркуља и Славицом Пушоњић је кренуло
на једнодневну екскурзију. Након што је дата сагласност од дежурног саобраћајног
полицајца, кренули смо на пут у 8h. Возили смо се аутопутем од Београда ка Младеновцу.
Посетили смо цркву Св.Ђорђа на Опленцу која је изграђена од белог мермера, задужбина
је односно маузолеј Карађорђевог унука, краља Петра I Карађорђевића. Обишли смо кућу,
музеј у којој је за време градње цркве живео краљ Петар I Карађорђевић. Након обиласка
Опленца, обишли смо у Тополи комплекс некадашњег конака који је сада музеј са сталном
изложбеном поставком посвећеном Карађорђу и Првом српском устанку, као и цркву из
1811. године. Пут нас даље води до Аранђеловца, смештеног у подножју Букуље и нешто
даљег Венчаца. Уследила је посета пећини Рисовача код Аранђеловца, која је
конципирана као Музеј палеолита. Након обиласка пећине, уследио је ручак и време за
игру у аранђеловачком парку. После спортских активности следи обилазак Орашца-места
где је подигнут Први српски устанак. Након предавања стручног водича, уследио је одмор
и слободно време до повратка.
У Београд смо стигли у планирано време у 18h 30min.
Успешно су реализовани сви планирани садржаји, на опште задовољство деце и свих који
су учествовали у остварењу овог излета, максимално је рађена корелација са свим
наставним предметима.
ЗАКЉУЧАК: Презадовољни и пуни лепих утисака, препоручујемо и другим колегама да
ову дестинацију планирају са својим ученицима.
72
ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА
Бранковина-Ваљево-Струганик-Врујци
У четвртак 20.10.2011. године, у организацији туристичке агенције“Марго“, 49 ученика
четвртог разреда са својим учитељицама Сузаном Раичевић, Светланом Шкеровић и
Надом Ного је кренуло на једнодневну екскурзију.
Након што је дата сагласност од дежурног саобраћајног полицајца, кренули смо на пут у
8h. Возили смо се ибарском магистралом ка Ћелијама и даље преко Ваљева ка
Бранковини. Обишли смо музејски комплекс посвећен Десанки Максимовић, као и њен
гроб. У склопу комплекса је и црква Светог Арханђела коју је изградио прота Матеја
Ненадовић и сазнали све битне ствари о тој породици.
Пут настављамо ка Ваљеву где обилазимо Народни музеј Ваљева и Муселимов конак,
седиште Муселима – старешине ваљевске нахије из времена Првог српског устанка. У
Ваљеву смо ручали, прошетали до споменика Десанки Максимовић и наставили пут ка
Струганику.
Родна кућа Живојина Мишића је аутентично здање из 1830 године. То је музески
комплекс на отвореном и састоји се од главне зграде и вајата – дрвених кућица за
младенце и представља начин живота и традиције са почетка 19. века.
Из Струганика настављамо ка Баљи Врујци смештеној у подножју планина Сувобор и
Маљен у долини реке Топлице. Обилазимо извор лековите воде богате калијумом,
магнезијумом и селеном која на извору има температуру од 28 степени.
У Београд смо стигли у планирано време у 20,00 часова.
Веома квалитетан избор локација као и изузетно добри кустоси учинили су да деца
уживају у стицању нових знања везаних за историју и традицију српског народа, да боље
упознају великане прошлих времена и уживају у лепотама природе.
Успешно су реализовани сви планирани садржаји, на опште задовољство деце и свих који
су учествовали у остварењу овог излета.
ЗАКЉУЧАК: Презадовољни и пуни лепих утисака, препоручујемо и другим колегама да
ову дестинацију планирају са својим ученицима.
ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 5. РАЗРЕДА
Мишар- Текериш- Троноша- Тршић
У понедељак, 11.06.2012. године на екскурзију је кренуло 36 ученика 5. разреда у пратњи
раредних старешина- Јасмине Мијаиловић и Сузане Кићановић.
Циљ екскурзије био је обилазак културно – историјскох споменика, проширивање знања
непосредним упознавањем културног наслеђа, развијањем позитивног односа према
националним, културним и естетским вредностима, рекреација и забава, развијање
колективног духа, узајамне комуникације и толеранције, дружење.
Путовало се аутобусом. Вожња је била безбедна и удобна. На пут се кренуло у 8 сати.
На путу су посећена следећа места:
1. Мишар
73
2. Текериш
3. Троноша
4. Тршић
Прво заустављање је било у Мишару, где су ученици посетили музеј посвећен Боју на
Мишару. Након тога пут је настављен до Текериша где смо били у 11 сати. У Текеришу
нас је кустос музеја упознала са историјским чињеницама везаним за ЦЕрску битку. У
Текеришу се налази мизеј који смо посетили и Спомен костурница посвећена изгинулим
српским јунацима.
У Манастир Троношу смо стигли у 12 сати. Уз стручну вођство објашњен је историјат
Манастира , као и боравак Вука С. Караџића у њему.
Пут је настављен до Тршића где смо били у 12 и 30 минута. У Тршићу су ученици имали
заказани ручак, а након тога смо посетили кућу Вука С. Караџића. О Вуку С. Караџићу
нам је надахнуто и приступачно њиховом узрасту причао кустос. Након обиласка Вукове
куће, дворишта и извора у дворишту, ученици су имали слободно поподне за рекреацију и
дружење. Ученици су за то време играли фудбал, кликере или су шетали дружећи се.
У Београд смо кренули у 17 и 30 минута и стихли смо, са краћим задржавањем, у 19 и 45
минута.
РЕЗУЛТАТИ ИЗВЕДЕНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Све порограмом планиране активности у потпуности су реализоване. Ученици су стекли
нова знања из историје, књижевности, ликовне културе и других области.
Ученицима су пре екскурзије дата правила понашања на екскурзији у писменој форми која
су прочитали и родитељи и потписали их. Ученици су испоштовали та правила, претходно
договорена.
Разредне старешине су задовољне дружељубовошћу, добрим расположењем и
понашањем ученика.
ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА
Београд- Палић- Суботица- Зобнатица
Маршута: Београд- Палић- Суботица- Зобнатица
Туристичка организација : Марго
Превозник : Ниш- Експрес
Дана 11.06.2012. године после прегледа исправности возила и дозволе саобраћајне
полиције 43 ученика шестих разреда са одељенским старешинама је кренуло у
реализацију једнодневне екскурзије.
Циљ екскурзије : је савладавање дела наставног програма кроз посматрање и опажања
процеса у природи, уочавања природних законитости и развијања хуманих односа.
Посетили смо:
-Палићко језеро,
-Золошки врт на Палићу
74
-Део Суботице
-Зобнатицу и ергелу коња
Ручак је организован у Зобнатици у 14 и 30. У Београд се кренуло у 17 и 30 часова.Сви
планирани садржаји су у потпуности реализовани. Представник туристичке организације
Марго је био са нама као и педагог школе гђа Мира Стојић који су успешно водили
програм и обезбедили добру организацију активности и допринели општем расположењу.
ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА
Крушевац-Љубостиња-Врњачка Бања
На пут смо кренули 11.6.2012. у 8 сати, 38 ученика,старешине одељења,директорка и
водич.
Циљ екскурзије је био: обилазак културно-историјских споменика, туристичких центара,
проширивање знања непосредним упознавањем културног наслеђа, развијањем
позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, рекреација и
забава, развијање колективног духа, узајамне комуникације и толеранције, дружење.
Кренули смо аутопутем до Крушевца где смо посетили цркву Лазарицу посвећену
св.Стефану,сазидану око 1376.задужбину кнеза Лазара.Она је једна од најранијих
грађевина моравске школе која је послужила као узор многим каснијим црквама.Око 12
сати смо стигли у манастир Љубостињу,задужбину кнегиње Милице,која је подигнута на
месту где је Милица први пут срела Лазара.Градња манастира је почела 1388/89. са
црквом Успења Богородице.У Врњачку Бању смо стигли око 14 и по сати и сместили се у
хотелу „ Бреза“.До вечере смо обишли ужи центар, окачили катанце на „мосту љубави“,а
после отишли у дискотеку која се налази у сутерену хотела.Забава је почела врло
емотивно јер је одељење 7/1 приредило испраћај другарици која се сели и неће са њима
бити у 8. разреду.
Сутрадан смо, после доручка,кренули у обилазак.У „Замку културе“ смо видели спомен
собу генерала Јована Белимарковића, експонате птица грабљивица Природњачког музеја,
Лађариште ( праисторија Врњаца ),експонате Завичајног музеја Јагодине...Обишли смо
термалне изворе и саслушали легенде о проналаску и настанку извора.Отишли смо и до
опанчарске радионице у којој је израђен опанак чије су димензије ушле у Гинисову
књигу.После ручка смо кренули у правцу Краљева до манастира Жича.Овај манастир, са
црквом Вазнесења Господњег, задужбином Стефана Првовенчаног, подигнут у
13.веку,оставио је снажан утисак на ученике.На краћ одмор смо свратили у Матарушку
Бању и после освежења кренули за Београд где смо стигли у 20 сати.
Резултати изведене екскурзије:
Све планиране активности у потпуности су реализоване.
Ученици су стекли нова знања и искуства.
Забавно- рекреативни циљеви су остварени кроз шетњу и посету дискотеци.
Дружење оба одељења се заснивало на толеранцији, узајамном поштовању и пријатном
разговору.
Одељењске старешине су изузетно задовољне културнум понашањем ученика који су
похваљени и од стране возача, и водича, и директора школе.
75
ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА
Реализована: 17 – 19. 10. 2011.
Дестинација: Тара – Златибор (Манастири Лелић и Рача, језеро Перућац, река Врело,
Дрвен град, вожња Шарганском осмицом, Етно село Сирогојно, Тара и Златибор).
Циљ екскурзијe: Савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним
упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног
наслеђа и привредних достигнућа као и рекреативно одмор.
Задаци и садржаји екскурзијe:

Уочавање објеката и феномена у природи.

Уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима.

Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.

Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима.

Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима као и
схватање значаја здравља и здравих стилова живота.
Реализатори: Агенција „Марго“, Школа, родитељи.
Превозник: „Ласта“.
Броја ученика:
одељење
81
82
укупно
број ученика
20
18
38
Одељењски старешина
Александра Тасић Адамовић
Иван Ћирић
Реализоване активности:
дан
Посета манастиру Лелић,
Разгледање Перућачкој језера и бране,
Рекреативни одмор крај реке Врело,
Посета манастиру Рача,
Преноћиште у хотелу на Тари.
2.
дан
- Обилазак Етно села у Сирогојну,
- Посета и обилазак Етно села Дрвен град на Мећавнику,
- Вожња Шарганском осмицом.
3.
дан
- Рекреативни одмор на Тари,
- Обилазак села Кремна, спомен куће креманских пророка,
- Обилазак Златибора, шетња по центру и одмор крај језера.
1.
-
76
Напомена:
Екскурзија је реализована у периоду од 17. 10. 2011. (8h) до 19. 10. 2011. (2000). Циљ и
задаци екскурзије су реализовани. Садржаји тродневне екскурзије осмог разреда су,
такође, реализовани. Пут је протекао без већих проблема.
Предвиђено је да ученици у току свог боравка на екскурзији буду смештени на Тари у
хотелу „Оморика“, што агенција није испоштовала. У аутобусу нам је саопштено да ће
ученици бити смештени у хотелу „Бели бор“. Ученици су смештени у реновинаром делу
хотела, тако да је смештај задовољио очекивања. Није испоштован мени (доручак се у
овом хотелу не служи у виду Шведског стола, него је класична услуга). Ученици и
Одељењске старешине се захваљују особљу које је водило рачуна о хигијени соба, која је
била на завидном нивоу. Садржаји хотела (изузев базена који хотел не поседује) су
задовољили очекивања ученика. Лекарска услуга у хотелу нам је такође била на
располагању 24h дневно.
Активности другог и трећег дана су нешто измењене. Дакле, предвиђени обилазак Етно
села Сирогојно који је планиран за трећи дан је пребачен за други, због радова на деоници
Златибор – Сирогојно. У консултацији са стручним водичем из Агенције договорена је ова
промена да би ученици што мање времена провели у аутобусу и да би имали довољно
слободног времена за рекреативни одмор на Тари и Златибору.
Ученици су се пристојно понашали на свим местима које смо обилазили и у лепом светлу
су представили себе, родитеље и Школу. Без обзира на све промене које су настале пут је
протекао у пријатној и веселој атмосфери за коју су највише заслужни ученици.
Одељењске старешине и ове школске године похваљују своје ученике за коректно
понашање и поштовање свих договора.
2. НАСТАВА У ПРИРОДИ
СТАНИШИНЦИ на Гочу ( 02.05.2012- 09.05. 2012.)
I1, III1 , III2, IV1 , IV2 и IV3
Велико нам је задовољство да вам пренесемо дивне утиске са седмодневног
боравка на Гочу који смо организовали у оквиру редовног плана Наставе у природи.
У среду 2.5.2012. у организацији Агенције „Центра дечјих летовалишта“, ученици
првог,трећег и четвртог разреда су кренули на Гоч са својим учитељицама : Грозданом
Павићевић, Светланом Милојевић, Дајаном Тркуља, Надом Бунчић, Сузаном Раичевић,
Светланом Шкеровић и Надом Ного. Кренули су на пут дуг 215 километара да би
упознали нове лепоте наше предивне земље, да би склопили нова пријатељства и провели
седам дана у природи, крећући се и крепећи чистим ваздухом. Након што је дата
сагласност од дежурног саобраћајног полицајца, кренули смо на пут. Возили смо се
удобним аутобусом аутопревозника „Ласта“.
На Гоч смо стигли према утврђеном плану.
Станишинци су дечје одмаралиште смештено на јужној страни планине Гоч, на
надморској висини од 780м. Дечје одмаралиште, у коме смо били смештени, поседује
простране собе, фудбалски терен, терен за мале спортове...
77
Свакодневно су организовани пешачки излети у организацији и пратњи рекреатора и
аниматора до воденице, сеоске школе, сеоске цркве“Свете Богородице“, кречане \"Медина
пећина\", рибњака, као и посете сеоским домаћинствима, где су се деца упознала са
свакодневним животом, навикама и обичајима људи на селу.
Аранжман је обухватао 7 пуних пансиона (три оброка+ поподневна ужина), аутобуски
превоз, организацију васпитно–образовних, спортско- рекреативних активности,
здравствену заштиту, осигурање , боравишну таксу као и преношење дечјег пртљага из
аутобуса до собе и обратно.
Сви планирани наставни садржаји су реализовани, циљеви и задаци су остварени у
потпуности, максимално је рађена корелација са свим наставним предметима.
Свакодневно су организоване културно-забавне активности;
Пуни предивних утисака, вратили смо се у Београд 09.05.2012. у 17h.
ЗАКЉУЧАК: Дечје одмаралиште „Станишинци на Гочу“, је прилагођено узрасту ученика
од првог до четвртог разреда и препоручује се колегиницама .
3. РАД СЕКЦИЈА
3.1. СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА млађих разреда
Чланови литерарне секције учествовали су са својим литерарним саставима и
поетским текстовима на пригодним школским свечаностима: поводом дана Светог Саве,
Нове године, Осмог марта на изведеним одељенским и школским приредбама.
Учествовали смо на следећим конкурсима:
 „“Недовршена прича“ у организацији ''Пријатељи деце'', - Деспот Теодора освојила је
II место - IV/3.
 ''Млади у борби против рака'' – ''Школа без дуванског дима, мила је свима'', у
организацији ''Друштва Србије за борбу против рака''.
Својим поетским текстовима дали смо допринос и многим песничким конкурсима.
На Фестивалу поезије деце песника Србије ‘’Изданци’’ Милосављевић Теодора IV/3 освојила је I место.
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА млађих разреда
Рецитаторска секција је почела са радом 01. октобра 2011. године. Имала је за за
циљ да се покаже посебан вид саопштавања, мада се у већој мери додирује са облицима
монолошког казивања. Питање рецитације у нашој свакодневној пракси је много
сложеније. Овоме доприносе брзо стечене навике у рецитовању нашег говорника, које још
од предшколског узраста, а подржане у већој мери и недовољно одређеним приступом
овој области у настави, условљавају шаролика и прилично произвољна говорна
обликовања.
78
Рецитаторска секција је свој рад са ученицима од 1-4. разреда радила на развијању и
увежбавању говорних константи као што су:
- гласност,
- интензитет,
- висина гласа,
- јединица темпа,
- ритмички сигнал и боја гласа.
Окупила је 30 ученика. Радила је седмично једном. Школско такмичење је одржано, жири
је био у пуном саставу:
- Јагода Бранковић-председник
- Светлана Шкеровић
- Мира Стојић
- Дајана Тркуља
Једногласно је одлучено да је победу однео Јелачић Алекса са рецитацијом „Пример за
углед“, који је представљао школу на Општинском такмичењу где је освојио треће место.
Учесници рецитаторске секције су се представили одељенским заједницама II-1 и
II-2 као и њиховим родитељима 08. јуна 2012. године у клубу школе поводом
обележавања краја школске године.
Руководилац рецитаторске секције је задовољна радом свих ученика.
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА МЛАЂИХ РАЗРЕДA
За школску 2011-2012. планирано је 36 часова ликовне секције што је и
реализовано.
Секцију су похађали ученици 3.и 4. разреда, укупно 16 ученика. Рад секције је био веома
успешан. Поред годишњег плана који је реализован , ликовна секција је :
- редовно излагала своје радове на паноима у учионицама и у ходнику школе-јесен, зима,
Нова Година,Свети Сава, Дан жена, Ускрс, пролеће, Дан школе.
- цртала и сликала радове за школски часопис.
- учествовала је на конкурсу Крв живот значи и Сачувајмо планету Земљу,
- правила је новогодишње честитке као и честитке за предшколце,
- слала ликовне радове за дечје новине – ВИТЕЗ,где је неколико ученика и награђено(4),
- израђивала је и обликовала разне предмете ,
- учествовала је на Општинском такмичењу Пријатељи деце на конкурсу ,, Птица ,, где је
ученица Добран Кристина освојила 3. место.
СПОРТСКА СЕКЦИЈА млађих разреда
Планиране активности секције су:
- Израда програма
- Формирање групе
- Упознавање правила различитих спортских дисциплина и игара
- Припреме за школска и ваншколска такмичења
- Учешће на спортским манифестацијама
Формирана је група од 43 ученика од I до IV разреда.
79
Рад је почео у септембру 2011. Одржано је 34 часа.
Организовано је шклско такмичење у трчању и скоку у даљ у коме су учествовали сви
чланови секције.
Са осталим ученицима организовано је трчање на КРОС-у РТС, и на „Трци за срећније
детињство“ у организацији Црвеног крста.
У организацији спортске сеције сви ученици IV разреда учествовали су на Манифестацији
„Игром против насиља“ у организацији ФК „Раднички“, као и на „Турниру
традиционалних спортских игара“ у организацији Олимпијског комитета,
Где је освојено 3 златне, 2 сребрне и 1 бронзана медаља.
Спортска секција је учествовала на свим такмичењима која су организована, а којих је ове
године, нажалост, било веома мало.
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „ВРЕДНЕ РУКЕ“
У оквиру креативне радионице „Вредне руке“ у школској 2011/2012.години
одржано је 35 часова. Радионица је обухватала ученике I1 и I2 разреда,број учесника у
раду се током године мењао.
Рад се одвијао у оквиру четири теме,по класификационим периодима.
I тема „Јесењи плодови“ је обухватила израду слика од сувог лишћа и семенки,као и
слике од суве кукурузовине на папиру у боји.
Радови које су ученици направили били су изложени на одељењском паноу.
II тема „Новогодишњи празници“ је обухватила израду новогодишњих честитки од
материјала који су изабрали ученици.Направљене честитке су приложене пакетићима у
оквиру хуманитарне Црвеног крста послате са прикупљеним слаткишима.
III тема „Дан жена“је обухватила израду честитки за Дан жена.Честитке су ученици
поделили ѕапосленима у школи(директорки,библиотекарки,теткицама...)
IV тема „Дан школе“ је имала за циљ да обухвати израду што више различитих
употребних предмета за продају на базару.Избор направљених предмета је био врло
мали.Како базар није организован у школи поводом Дана школе,део рукотворина је
изложен у учионици .
Активности везане за рад ове секције су у току године различито организоване,јер су
ученици који су били ангажовани,ученици целодневних одељења,па је тако део
активности реализован и у току часова слободних активности.
ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА млађих разреда
Планиране активности у периоду септембар 2011- јун 2012.су:
- Упознавање ученика са типовима позоришта
- Гледање позоришних представа
- Израда лутака од различитих материјала
- Припрема текстова за позоришну представу
- Изражајно читање текстова
80
- Увежбавање позоришне представе и извођење
Реализоване активности у периоду септембар 2011 – јун 2012 .су:
- План и програм луткарске секције је остварен у потпуности
- Формирана је група од 19 ученика, коју чине ученици I -2
- План је почео са реализацијом почетком октобра 2011. док су ученици били упознати
са програмом крајем септембра
- Рад секције је представљен на међуодељењским посетама ( први и други разред)
Евалуација
- Ученици су заинтересовани за луткарске представе
- Активно учествују у прављењу лутака
- Понос и задовољство ученика након представљања пред другима даје позитивну
оцену раду секције
ДРАМСКА СЕКЦИЈА млађих разреда
Радом драмске секције у првом разреду руководиле су учитељице Светлана
Милојевић и Славица Калабић према Годишњем плану рада.
Програм Драмске секције је осмишљен тако да реализује разноврсне циљеве у складу са
својим разноврсним садржајем. Драмска уметност обједињује све остале гране уметности,
те су циљеви и задаци Драмске секције многобројни и разнолики.
Методе рада које су коришћене су такође разноврсне: поред увек заступљеног тимског
рада, коришћен је индивидуални и рад у мањим групама, увек са циљем да се у сваком
ученику пронађе, истакне и искористи његов одређени дар.
Сваког четвртка, у оквиру одељења, реализован је по један школски час а по потреби и
уколико прилике тако налажу и више. Неретко, драмске игре и драматизације текстова
обрађених на часу српског језика реализоване су у оквиру слободног времена , а самим
тим је остварена корелација између наставних предмета.
Ученици су, нарочито после савладаних слова, радо учествовали у свим понуђеним
активностима. Узели су учешће на приредбама. Читаво одељење 1/1 је учествовало на
приредби поводом краја првог полугодишта и на крају првог разреда.
Нарочито су се истакли следећи ученици: Ивањац Лука, Мићић Јован, Јовичић Емилија и
Јанићијевић Емилија, Шеровић Јана и др. Они су показали изузетно интересовање у
интерпретирању драмских текстова.
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА
У школској 2011/12.години, за фолклорну секцију је планирано 36 часова,
реализовано је свих 36 . Секцију је пратило 20 ученика трећег и четвртог разреда.
Планирани садржаји су реализовани што се показало на приредбама.
 Реализоване активности у периоду септембар 2011 – јун 2012.су:
- План и програм фолклорне секције је остварен у потпуности
- Формирана је група од 20 ученика ,коју чине ученици III-1, III-2, IV-1, IV-2 и IV-3
- План је почео са реализацијом средином септембра 2011. док су ученици били
упознати са програмом прве недеље септембра 2011.године
-2.5-9.5.2012. остварена Настава у природи-Гоч где смо се представили наученим играма и
освојили прво место у квизу “Покажи шта знаш“.
81
-15.05.2012. учествовала са ученицима на приредби у част обележавања 62 године
постојања школе са припремљеном кореографијом( „Ваљевска подвала“).
-7.6.2012. ученици III-1 су на завршној одељењској приредби одиграли научене игре
 Евалуација
- Рад секције је оцењен позитивном оценом за рад у овој школској години.
- Ученици су заинтересовани за народну песму и игру и воле да се покретом
изражавају
- Фолклорна секција је и ове, као и у претходној години веома успешно остварила
план, што је било поздрављено од стране колега, родитеља и чланова локалне
самоуправе након наступа.
- Планирамо да и следеће године интензивирамо са радом, како би се припремили
за учешће и у другим свечаностима.
РИТМИЧКА РАДИОНИЦА
У оквиру ритмичке радионице у школској 2011/2012.години одржано је 36
часова.Радионица је обухватала ученике I1 и I2 разреда,број учесника у раду се током
године мењао.Завршено је са 12 ученика.
Свој допринос смо дали учешћем на свим Манифестацијама које су биле организоване у
школи.Посебно су дали допринос на приредби за Дан Школе.
Активности везане за рад ове секције су у току године различито организоване,јер су
ученици који су били ангажовани,ученици целодневних одељења,па је тако део
активности реализован и у току часова слободних активности.
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ
У школској 2011/12.години, за секцију»Математичарење» је планирано 36 часова,
реализовано је свих 36 . Секцију је пратило 10 ученика другог разреда. Планирани
садржаји су реализовани што се показало учешћем на школском такмичењу из
математике, организованим квизовима у оквиру одељења и на нивоу другог разреда.

-
Реализоване активности у периоду септембар 2011 – јун 2012.су:
План и програм секције»Математичарење» је остварен у потпуности
Формирана је група од 10 ученика , коју чине ученици II-2 разреда
План је почео са реализацијом средином септембра 2011. док су ученици били
упознати са програмом прве недеље септембра 2011.године
 Евалуација
-
Рад секције је оцењен позитивном оценом за рад у овој школској години.
Ученици су заинтересовани за логичко закључивање
Ова секција је веома успешно остварила план, што је било поздрављено од стране
колега и родитеља .
82
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА млађих разреда
1. Група- 2. и 3. разред
Реализоване активности су:
Еколошка секција је значајне еколошке датуме обележила на различите начине:
разговорима на одређене теме, израдом паноа, ручном израдом еко мајица,
драматизацијом погодних текстова и низом различитим активностима
 Израда беџева и мајица за Еколошке патроле
 Дан заштите животиња (4.10.)- изложба кућних љубимаца у школском дворишту
 Дан хране (16.10.) –пано
 Честитке и слике од пресованог цвећа
 Рециклирање-појам и значај – рециклирање папира
 Украсни и употребни предмети -Од старог ново (од отпадних материјала)
 Дан вода (22.3.)- пано
 Прављење Црвене књиге
 Прављење Црне књиге
 Угрожене биљне врсте и њихова заштита-пано
 Направимо кућицу за птице
 Дан здравља (7. 4.)
 Дан планете Земље ( 22.4.)-пано и акција „Мењажа-ја теби ти мени“
 Дан борбе против пушења (31.5.)
 Дан заштите животне средине (5.6.) –Животна средина- откријте проблем
( истраживање ученика ) и извођење представе Морска прича
 Учешће у акцији уредимо околину и „Очистимо Србију“.
 Израда еколошких диплома
 Евалуација
Одржано је 36 часова. Еколошка секција формирана је на нивоу одељења III2
(евидентирано је 6 ученика , али се број ученика мењао јер су и други ученици из
одељења били заинтересовани да учествују у активностима секције) и II 1
(26 ученика).
Неке ученичке активности забележене су камером, а неке се налазе на фотографијама.
Највеће интересовање ученици су показали за акцију „Мењажа-ја теби ти мени“ и
истраживање Животна средина- откријте проблем (Анкетирање породице, суседа и
другова) , рециклирању папира , изради костима и за извођење представе.
Ученици су заинтересовани да подигну еколошку свест себи и другима, схватају да су и сами
одговорни за очување планете Земље. Научили су да признају и властите грешке које угрожавају
здрав начин живота и што је најлепше, настојаће да их исправе.
2. група- 4.разред
Планиране активности секције су:
- Израда програма
- Формирање групе
- Тражење података
83
- Израда паноа
- Учешће у акцији уредимо околину и „Очистимо Србију“.
Формирана је група од 14 ученика IV разреда.
Рад је почео у септембру 2011. Одржано је 36 часова.
Ученици су се упознали са окружењем и позитивним и негативним утицајем човека на
животну средину. Сви ученици су дали свој допринос у уређењу учионице, хигијени,
штедњи воде, здравој исхрани и својим примером утицали на остале да воде рачуна о
окружењу.
Обележени су значајни датуми:
- Дан вода 22.март,
- Дан Сунца 3. мај
- Дан животиња 5.октобар (изложба кућних љубимаца ученика наше
школе) ,
- Дан планете Земље 22. април и
- Дан борбе против пушења 31.мај,
као и штетнни утицаји АМБРОЗИЈЕ на здравље људи и начину њеног уништавања.
Чланови секције су учетвовали у акцији «Очистимо Србију» и дали свој допринос
уређењу околине Школе.
Ученици су заинтересовани за екологију, очување природе и за здравији начин живота.
3.2. СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
У секцији је ангажовано 13 ученика.
Одржано је 35 часова.
Школско такмичење је било 28.2. 2012.
Прво место освојио је Данило Илић (5-2) са „Флекавом песмом“ В. Андрић.
Друго место Тамара Крстић (6-1) са песмом „Све боје света“ М.Антића.
Треће место Наталија Росић (6-1) са песмом „Стрепња“ Десанке Максимовић.
Општинско такмичење одржано је 27.3.2012. у ОШ „20. октобар“ и Данило Илић је
освојио друго место.
Чланови секције учествовали су у припреми свечане академије за прославу Св. Саве,
школске славе иу припреми приредбе за Дан школе.
Чланови секције 7. разреда су припремили и извели игроказ за Форум позоришта „Оцена
из другарства“ за ученике петог и шестог разреда 28.3.2012. у Клубу школе.
ДРАМСКА СЕКЦИЈА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
Драмска секција старијих разреда окупља ученике од 5. до 8. разреда. Ове године
ова секција је имала 39 чланова. Било је 20 ученика из 5. разреда, 12 ученика из 6.
разреда,5 ученика из 7. разреда и три ученика из 8. разреда.
Одржано је 36 часова драмске секције, колико је и планирано за ову шк. годину. Након
аудиције која је одржана у октобру и где се драмској секцији прикључило 20 петака,
84
кренуло се са школом глуме. Ученици су на часовима секције вежбали кретање на сцени,
вежбе за концентрацију, емоције, импровизацију и машту. Рађене су вежбе за групни и
индивидуални рад.
Школа глуме рађена је до марта, а у априлу и мају биле су пробе за наступ за Дан школе.
Ове године драмска секција је својим наступом обележила 80 година од рођења нашег
песника Мирослава Антића. У скечу који је режиран са музиком и кореографијом
рецитоване су песме овог песника. У скечу су учествовали ученици 6 . разреда ( 8), три
ученика 5, два ученика 7. разреда и један ученик осмог раз. Водитељи програма били су
Данило Илић, ученик 5. разреда, и Александра Живковић, ученица 7. разреда. Приредба
је била веома успела, весела и занимљива. Уз драмску секцију учествовала је и ритмичка
секција, фолклорна и оркестар школе.
За следећу школску годину планиран је наставак рада школе глуме, усклађивање
плана драмске секције млађих и старијих разреда и наступ за Дан школе.
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА СТАРИЈИХ РАЗРЕДA
Годишњи фонд часова 36
Недељни фонд часова 1
Еколошка секција је окупљала ученике петог, шестог и седмог разреда ,и то бројчано:
13 ученика петог разреда,
13 ученика шестог разреда и
7 ученика седмог разреда
На часовима еколошке секцијесе пуно времена посветило се уређењу кабинета,
одржавању тераријума и акваријума са рибицама. Успешно су одрађене презентације
ученика у П. Поинту од којих је једна посвећена борби против АИДСа и насилног
понашања. Одрађени су панои посвећени наставном плану и програму и обележавању
значајних датума. Успешно је спроведена акција озелењавања школског дворишта за Дан
школе у којој су поред ученика еколошке секције учествовали и ученици других
одељења.За кабинет биологије је купљен пројектор који је омогућио предметном
наставнику да га користи не само у настави већ и на часовима еколошке секције а при
приказивању занимљивог научног материјала и филмова . Прикупљени су нови
хербаријуми који ће бити приказани као модели новим ученицима. Посебно бих истакла
ученике петог разреда који су дали велики допринос у раду и функционисању еколошке
секције као и ученицима шестог и седмог разреда.
Пар часова је посвећено и координацији и употреби компјутера у савременом
образовању.
Посећена су два Зоолошка врта у Београду и у Суботици као допуна
систематизацији кичмењака који се уче у шестом разреду.
Садржај еколошке секције :
1.
Сређивање биолошког кабинета
2.
Лабораторијски рад и практичне вежбе (израда препарата и микроскопирање)
3.
Сакупљање природног материјала и израда збирки(збирка листова, плодова,
семена, збирка инсеката, љуштурица итд.)
85
Гајење биљака у школи, у учионици
Одржавање тераријума и акваријума
Израда хербаријума
Израда презентација у П. Поинту
Еколошки панои и школске радионице
Обележавање значајних датума
Посете и излети
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
У септембру 2011.године формирана је ликовна секција, утврђен је план рада и
других ваннаставних активности у области ликовне културе. Припрема радова за изложбе
у холу Школе, ликовне конкурсе, естетско уређење Школе и часови цртања, сликања,
вајања и других ликовних техника.
Чланови ликовне секције су припремали изложбе поводом: Дечје недеље,
новогодишњих празника, прославе Светог Саве, Ускрса, Дана Школе и другим поводима.
Број предвиђених часова у оквиру ликовне секције и додатне наставе је у
потпуности реализован.
-
Освојене награде на општинским такмичењима и ликовним конкурсима:
Ликовно литерарни конкурс у част Лукићу -”Лукићев лист”
1. место-Матија Јевтић, 6/1
Општинско такмичење чланова ликовне секције
2. место-Урош Перишић, 7/1
Ликовни конкурс „Птице“ за ученике основних и средњих школа Новог Београда
( учествовало 165 ученика основних и средњих школа општине Нови Београд)
Техника: оловка, дрвене бојице, пастел.
1. место-тијана Црнојевић 5/2
2.место-Тијана Црнадак 5/1, Марија Филиповић 6/1
СЕКЦИЈА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Кроз ову наставну школску годину 2011-2012.организоване су из предмета
техничко и информатичко образовање следеће секције:
1.Саобраћајна секција
2.Бродо-моделарска
3.Грађевинска
4.Машинска секција
У овим секцијама било је ангажовано 12 ученика.
Из области саобраћаја са успехом смо одрадили, познавање саобраћајних знакова
и прописа. Оспособили ученике за решавање тестова од више до ниже сложености. У
практичном знању повремено смо имали вожњу спретности, ученика који су имали
86
властито бицикло. Наша школа је учествовала на Општинском такмичењу у дисциплини
,,Шта знаш о саобраћају,,које је одржано 5.5.2112.године,у школи Драган Лукић.
Учествовала једна екипа ученика,-група Ц-Лукић Никола, Ивановић Стефан, Никитовић
Нина и Маћешић Матеа.
Бродо-моделарска секција
У њој смо имали ученике који поседују одређени таленат и знања,те смо им омогућили
алгоритам настанка једног пловила. Посвећена је пажња основним карактеристикама и
критеријуму који мора задовољити модеран брод. Из разлога оскудне опреме у кабинету,
ученици су стварали и моделовали мање и више сложене пловне објекте од лаких
материјала-картон,пластика,дрво.
Машинска секција је већ традиционално заступљена и кроз њу пролази
значајан број ученика.Овде упознајуосновне односе међу склоповима, преносне
механизме, покретачку енергију и рад машина.
Грађевинска секција,такође,са дужом традицијом,окупља већи број ученика,
љубитеља макета и грађевинске архитектуре. Реализација циљева се лакше остварује из
разлога, што ученици у овој области, властитим учешћем одређују и припремају
материјале, потребних за изградњу врста објеката-викендица, вила. Почетак рада групе
,био је заснован на обнављању познатог код ученика из ове области. Надградња се
одвијала у допуни знања која су недостајала из ове области. Главно усмерење је било
везано за пројекте и пројектну документацију. У овом делу смо инсистирали на
максимално могућем креативном раду. Исто тако о врло битним грађевинским
материјалима са нагласком на материјале који спадају у еколоше.
Машинска техника-као једна од омиљених дисциплина код ученика,а исто тако и са
завидном традицијом у овој школи заокупила је више напредних ученика. Поред општих
спознаја из ове области највећа пажња била је усмерена на самостални и креативни рад.
Овде је до пуног изражаја дошла инвентивност ученика која је на крају уродила низом
значајних продуката тог рада. Добили смо врло интересантне моделе радних машина,
саобраћајних средстава са сопственим погоном уз комбинацију интерфејс управљањем.
На Општинском такмичењу су учествовали:Милић Реља, Прапорски Јован и Марко
Милојковић, Вранић Никола и освојили треће место.
Уз овако скромне услове рада, ми као наставници смо задовољни постигнутим, уз
напомену, да би се уз бољу материјалну опрему, адекватну секцијама, интерес и број
ученика повећао, а исто тако и ангажовање наставника са већим ентузијазмом.
СПОРТСКА СЕКЦИЈА
Ученицима од 5.-8. разреда организован је рад у три секције са по једним часом
недељно у спортским гранама: одбојка, кошарка, спортска гимнастика.
Термини секција коришћени су за припрему ученика за спортска такмичења у систему
школског спорта СПОРТИШ-а.
Одбојку и кошарку је држао проф. Иван Ћирић , а спортску гимнастику проф. Горгина
Тешић.
Број ученика који је долазио на секцију је варирао од 30 до 40.
Ученици су се такмичили у систему школског спорта на општинско нивоу, па су ученици
5-6. Разреда у кошарци освојили 3. место, док су остали постигли запажене резултате.
87
Ученице које су биле на секцији спортске гимнастике учествовале су на отвореном
првенству Београда и постигле 5. Место у екипном пласману.
4. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4.1. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
У сарадњи са Пријатељима деце Новог Београда у току школске године одржано је
6 заједничких радних састанака, на којима су присуствовали координатори школа Новог
Београда.
У реализацији програма Пријатеља деце Новог Београда учествовали су ученици од
другог до осмог разреда.
У току школске 2011/2012. године ученици су учествовали у следећим програмима:
Октобар 2011.
Дечија недеља 3. – 09. 10. 2011.

06. 10. 2011., Музичка радионица „Певајмо, свирајмо, дружимо се“
Сарадња са вртићима, Јесењи карневал

07. 10. 2011., Музичка радионица „Певајмо, свирајмо, дружимо се“
Сарадња са ОШ „Нови Београд“, радионица са децом са посебним потребама

„МОЈ КРАЈ ТВОЈЕ ПРИЧЕ” литерарни конкурс

„У ЧАСТ ДРАГАНА ЛУКИЋА - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ” - литерарно-ликовни
конкурс
Децембар 2011.
 Школско такмичење ДЕМУС, Бирамо најраспеванију одељењску заједницу за
ученике трећег и четвртог разреда (А. Т. Адамовић)
 Школско такмичење „Песниче народа мог“, такмичење рецитатора (М. Матић, С.
Кићановић)
Фебруар 2012.
 Општина такмичења ДЕМУС, Бирамо најраспеванију одељењску заједницу (41),
ученике припремила А. Т. Адамовић
Март 2012.
 Општина такмичења ДЕМУС, Златна сирена (Ј. Маџић 62, М. Дурановић 71, Ј.
Јеленковић 71, М. Вукмировић 71, К. Димитријевић 81, А. Николић 82), ученике
припремила - А. Т. Адамовић
 Општинско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“, (А. Јеличић 43, Д. Илић 52
ученике припремиле М. Матић и С. Кићановић
88
Април 2012.
 Општинска такмичења ликовних и литерарних секција млађих и старијих разреда
(Н. Јанковић, Д. Карлица, Р. Орељ )
 Ликовни конкурс „Васкршња чаролија – У сусрет Ускрсу“ (Н. Јанковић)
 Ликовни конкурс „Птице“ и „Пас“ (Н. Јанковић)
 Општинска такмичења ДЕМУС, оркестри (А. Т. Адамовић)
 Градска такмичења ДЕМУС, оркестри (А. Т. Адамовић)
4.2. ЦРВЕНИ КРСТ
Ученици школе ,,Иван Гундулић“ су учествовали у следећим хуманитарним
активностима:
Током месеца септембра сакупљена чланарина за Црвени крст.
-У октобру је одржана ,,Трка за срећније детињство,,на Ушћу,где су наши ученици
куповином учесничког купона и трчањем,допринели организовању хуманитарне акције.
-Урађени ликовни и литерарни радови за наградни темат ,,Сунчана јесен живота,,
-За новогодишње и божићне празнике,сакупљени слаткиши и сланиши,где су ученици
учествовали у акцији,,Један пакетић много љубави,,и дали свој допринос за сиромашну и
децу без родитеља.
-Урађени ликовни и литерарни радови за наградни тземат ,,Крв живот значи“
-Обука екипа прве помоћи,била је организована у школи,,Марко Орешковић“
Учествовале две екипе по пет ученика,-прва:1.Матија Јевтић,2.Александра
Павловић,3.Лана Младеновић, 4.Душан Ивановић и 5.Мила Вучић.
-Друга екипа:1.Тијана Танацковић,2.Марија Дурановић,3.Нина Никитовић,4.Анђела
Вершеги и 5.Наташа Бабић.
-такмичење одржано у Машинској школи ,Н.Београд,где су ученици практично показали
оно што су научили.
4.3. ВРШЊАЧКИ ТИМ
Тим је формиран 28. 9. 2011. Одељењске заједнице су изабрале своје представнике;
Одржано је шест састанака.
Вршњачки тим ( у даљем тексту ВТ) је у току ове школске године био активан и већи део
идеја и предлога спровео у дело.
- Чланови ВТ су учествовали у презентацији школе у Сава центру поводом Дечије недеље.
- Осмишљен је пано у холу школе на тему дечјих права.
- Обележен је дан када је Генерална скупштина Уједињених народа усвојила
Конвенцију о дечијим правима 20. 11. 1989. укључила се и секција енглеског језика па
је један пано имао оригиналну верзију. Ученици су сами одабрали оне чланове
Конвенције који су, по њиховом мишљењу, најбитнији.
- Реализован је предлог ВТ да сви старији разреди прославе Нову годину прослави у
дискотеци „Трезор“.
- Представници ВТ су у својим одељењима анимирали другове и другарице да се
укључе у хуманитарну акцију „ Један пакетић – много љубави“.
89
Учествовали смо у припреми академије за Св. Саву, као и за Дан школе
Чланови ВТ су упознати са садржајем Правилника о избору ђака генерације и
Правилником о заштити и безбедниости ученика школе.
- Спроведена је анкета о вршњачком насиљу међу ученицима старијих разреда.
О резултатима спроведене анкете дискутовало се на једном од састанака.
-
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА
Рад на реализацији овог програма одвијао се у оквиру:
- редовне наставе, тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме других
предмета;
- ваннаставних активности - спортских секција, акција за унапређење школског простора,
као и простора око школе, акција посвећених здравој исхрани
- ваншколских активности на уређивању зелених површина, сарадње са заједницом, на
организовању културних активности и других садржаја за креативно и рекреативно
коришћење слободног времена.
На часовима одељењских старешина обрађени су наставни садржаје здравственог
васпитања који нису нашли своје место у програмским садржајима обавезних, изборних
предмета и осталих организационих форми рада на нивоу школе.
За одређене теме ангажовани су : из Дома здравља патронажна сестра, инспектор из
општинског и градског МУП-а
ПРЕДАВАЊА: О наркоманији
О малолетничкој деликвенцији и вршњачком насиљу
Дрога је нула – живот је један (инспектори МУП-а)
Радионица о превенцији болести зависности и АИДС у .
Остварена је и усппешна сарадња са Домом здравља Нови Београд. Ученици 7.
разреда примили су редовну вакцију и имали стоматолошки преглед.
2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Професионална оријентација реализује се од 1. до 8. разреда у оквиру ОЗ и по
предметима чији садржаји су везани за програм професионалне оријентације.
Теме у оквиру овог програма биле су :
1.-4. разред:
Упознавање са разним занимањима, Моје будуће занимање (литерарни и ликовни
радови), Специфичности појединих занимања ( ликовни радови- цртање, „Обуци
90
полицајца, лекара..“), сусрети са људима појединих занимања (учитељ, секретар, педагог,
директор, домар, хигијеничарке, продавац, фризер, кувар...)
Кроз целокупан васпитно-образовни рада радило се на неговању позитивног става према
учењу и раду и формирању радних навика.
5.- 8.разред
Оспособљавање ученика за планирање својих дневних обавеза и радних задатака,
планирање и коришћење слободног времена.
Теме које су обрађиване кроз предавања, ликовне и литерарне радове, реферате ученика
су: Чиме бих волео да се бавим , Како замишљам свој будући живот , Занимања која ме
привлаче.
Педагог школе је држала предавања о оквиру ОЗ :
„Фактори који утичу на избор занимања“, „Колико је важан успех за упис у средњу
школу“, „Мрежа школа“, „Погрешни кораци у избору средње школе“, „Услови за упис у
средњу школу -начин бодовања“, „ Припрема за полагање Завршног испита“.
Са родитељима ученика 8. разреда и разредним старешинама, одржан је заједнички
родитељски састанак везано за све информацје у вези полагања завршног испита и уписа
у средњу школу . Сарадња са средњим школама је била у смислу упознавања ученика са
условима уписа и образовним смеровима, на часовима ОЗ. Ученицима је дељен
пропагандни материјал појединих средњих школа.
Са свим ученицима 8. разр. је урађен тест ТПИ и извршене индивидуалне консултације.
3. ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО
-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
Током школске године Комисија за заштиту ученика од насиља упознала је све
ученике са Правилником о заштити и безбедности ученика у школи, упознати су са
поступцима и процедуром за заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама насиља.
Анализирано је стање безбедносне ситуације у школи, направљен је план на појединим
критичним местима у школи и појачано је дежурство наставника и учитеља.
Безбедносна ситуација у школи праћена је и путем видео-надзора који већ неколико
година постоји у нашој школи.
На основу догађаја током године закључујемо да је све мање конфликтних
ситуација међу ученицима и да је безбедносна ситуација све боља. Ова процена донета је
на основу праћења ризичних места и анализе упитника који су имали ученици од 5.-8.
разреда, а са којом су упознати и Савет родитеља школе, Наставничко веће и Школски
одбор.
Успешна сарадња је успостављена и са школским полицајцем.
91
4. КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
Корективни образовно -васпитни рад је био организован у свим одељењима са
ученицима који имају лакше сметње у физичком, интелектуалном и емоционалном
развоју, тј. слабије напредују. На редовним и допунским часовима примењивао се
индивидуални облик рада.
Садржаји су припремани адекватно њиховим способностима и могућностима.
Праћено је њихово напредовање . Родитељи су редовно обавештавани о њиховом раду и
давани су предлози за рад код куће.
Са ученицима који су имали проблема у емотивном и социјалном развоју било је
групно саветовање на нивоу одељења. Корективни рад је примењиван и са ученицима
који су имали озбиљније проблеме у савладавању наставних садржаја.
У рад се према потреби укључивала и педагог школе и здравствени радник из Дома
здравља Нови Београд.
IХ РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
1. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
У оквиру унапређивања васпитно.образовног рада сви наставници су у свом
оперативном планирању предвидели угледне часове са применом нових наставних метода
и облика и уз коришћење рачунара у реализацији часа.
Посебну пажњу смо посветили образовним стандардима . Након писмених провера
знања вршене су анализе остварености стандарда по нивоима . Ученици 6. разреда имали
су и пробно тестирање из четири предмета : историја, географија, биологија и физика, а
резултати су упоређивани са успехом оствареним на полугодишту.
За ученике 8. разреда организовано је неколико пробних тестирања из српског
језика и математике са циљем уочавања пропуста и предузимања одређених мера за
отклањање истих. Са свим овим анализама упознати су родитељи ученика и Савет
родитеља школе.
На стручним већима разговарано је о успешности угледних часова и примерима
добре праксе.
Због позитивних реакција ученика , „Замена улога ученик-наставник“, ове године
реализовали смо два пута. Сви су наставници у оквиру свог предмета један час посветили
замени улога.
92
2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
План стручног усавршавања у школској 2011/12. години реализовао се кроз рад
Наставничког већа, Стручних већа за област предмета, кроз индивидуално стручно
усавршавање наставника.
 На нивоу Наставничког већа вршено је представљање и тумачење нових Правилника
везаних за рад у школи ( Правилник о оцењивању ученика, Правилник о програму
завршног испита у основној школи Правилник о стандардима квалитета рада установе,
Правилник о сталном стручном усавршавању )
 У оквиру Стручних већа разменом позитивних искустава из праксе као и приказом
наученог на посећеним семинарима; реализацијом и анализом угледних часова;
неформалним разговорима о прочитаним стручним књигама, чланцима, корисним
сајтовима
У нашој школи организована су семинари за све наставнике и запослене : „ Прописи и
праксеа“ и два пута Windows MultiPoint Server 2010.: 1, 2, 3, за примену Дигиталне
учионице.
Преглед стручног усавршавања у току школске 2011/2012. год. по Стручним већима:
СВ
Семинар
Наставници
Природних
наука
Разредне наставе
„ Прописи и праксеа“
XXVIII зимски сусрети учитеља Србије“Подршка
унапређивању обр.-васпитног рада и осавремењавању
методологије рада у у основној школи“,
Стручна трибина: Иновативне методе,облици
рада и наставна средства“
Windows MultiPoint Server 2010.: 1, 2, 3,
С. Шкеровић.
Н. Ного
С. Раичевић.
Д. Карлица
А. Васиљевић
М. Матић
Л. Булатовић
Д. Тркуља
Г. Павићевић
Н. Бунчић
В. Анђелковић
Д. Тркуља
С. Шкеровић
Н. Бунчић
А. Васиљевић
А. Станишић С. Раичевић
Г. Павићевић Н. Бунчић
С. Шкеровић
С. Раичевић
А. Васиљевић
Л. Булатовић
Д. Тркуља
Н. Бунчић
Г. Павићевић
В. Анђелковић
Н. Бунчић
Стални семинари за усавршавање учитеља
„Математичке трибине за учитеље“
(„Архимедес“)
Између прописа и праксе
Весна Нерић
Образовни страндарди за крај обавезног образовања Весна Нерић
Green pack
Весна Нерић
ХХХ републички семинар о настави физике (2012)
Марија Шоргић
Априлски дани просветних радника. Семинар за
Миладинка Ћисић
професоре хемије (2012.)
93
Јасмина Мијаиловић
Јасмина Мијаиловић
Страних језика
Teaching Speaking to B2 level, British Council
Cambridge Teachers’ Development Programme,
Cambridge
Oxford Day, The English Book
Holistic Approaches to the Teaching and Learning of
Grammar
Igraj, igraj, igraj,
OUP Day – ELT Conference
Seminar with Penny Ur
„ Прописи и праксеа“
лико
вне и
музи
чке
Семинар посвећен настави енглеског језика, The
English Book
Introduction to TKT Essentials, British Council
Windows MultiPoint Server 2010
„ Прописи и праксеа“
С. Кићановић, Р. Орељ
С. Кићановић, Р. Орељ
С. Кићановић, Р. Орељ
С. Кићановић
Јасмина Мијаиловић
Јасмина Мијаиловић
Јасмина Мијаиловић
Јасмина Мијаиловић
Јасмина Мијаиловић
Јасмина Мијаиловић
Дејан Ђорђрвић
Дејан Ђорђрвић
Дејан Ђорђрвић
Александра Тасић
Александра Тасић
„ Прописи и праксеа“
Windows MultiPoint Server 2010
Одговорност историјографије према будућности –
нови оквири и циљеви наставе истроије у Србији
„ Прописи и праксеа“
Оснаживање младих кроз школску/вршњачку
медијацију-базични
Блог,twitter и facebook у настави
Нада Миливојевић
Јово Веселиновић
Весна Бојичић Кремењак
Windows MultiPoint Server 2010
Час телесног вежбања као основни оперативни
облик наставе физичког васпитања-други део
Планирање наставе физичко васпитање-изабрани
спорт
„ Прописи и праксеа“
Windows MultiPoint Server 2010
Весна Б. Кремењак
Иван Ћирић
раз.
Техни
чко –
инфо
рм.об
Историја и
географија
Физичко
васпитање
Матема
тике
кул
тур
е
С. Кићановић
Р. Орељ
Српски језик
„Ка савременој настави“.
„Планирање у настави српскиг језика и
књижевности“
„ Прописи и праксеа“
Републички зимски семинар
„ Коришћење филма као додатног средства у
настави грађанског васпитања“.
„ Иновације у настави“
„ Прописи и праксеа“
94
Весна Бојичић Кремењак
Душица Видановић
Душица Видановић
Иван Ћирић
Иван Ћирић
Милица Радуловић,
Весна Васић
Милица Радуловић,
Весна Васић
ЕВИДЕНЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2011/12. ГОДИНУ
Наставник
1.
Рада Орељ
2.
Сузана
Кићановић
Предмет
Покондирана тиква
Српски језик
3.
4.
5.
Милица
Радуловић
Математика
6.
7.
8.
9.
Милена
Стевановић
10.
Душица
11.
Видановић
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Наставна јединица
географија
Весна Б.
Кремењак
Недељка
Чурлин,
Дејан Ђорђевић
Јасмина
Мијаиловић
Катарина
Бачанек
Наташа Тришић
немачки
језик
руски језик
Александра
Тасић Адамовић
музичка
култура
Дајана Тркуља
српски језик
историја
енглески
језик
Систематизација
књижевности
Сабирање и одузимање
целих бројева
Примена линеарних
једначина с једном
непознатом у животу
Тачка, права, раван
Теореме о одређености
равни
Подударност троуглова
Површина трапеза
''Вулкани и земљотреси''
„Државе Источне Азије
( Јапан ,Кина)“
Мексико, Бразил, Аргентина
Аустралија и Океанија и
Нови Зеланд.
''Српска револуција кроз
београдске улице''
„Пронађи податке и састави
причу“
„Учимо док глумимо!“
„Различите врсте диктата
(укрштеница за опуштање)“
„Рецепт из Тирола“
„Кокошја супа“
Ударачки инструменти
Светлина-тонови лествица
представљени бојом
Глаголи-утврђивање
95
Датум
05.04.
2012.
14.06.
2012.
Разр.
и
одељ.
71
61
23.09.2011.
61
29.09.2011.
52
28.09.2011
51, 2
05.10.2011.
81
09.11.2011.
30.05.2012.
61
61
19.03.2012.
51, 2
21.11.2011
30.04.2012.
71,2
14.05.2012
03.04.2012.
71
октобар
2011.
12.06.2012
8
5
13.06.2012
6
март 2012.
6
март 2012.
децембар
2011.
децембар
2011
30.11.
2011.
7.
7
6
31
3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Током школске 2011/12. године остварена је сарадња са великим бројем културних
и јавних институција.
Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног
крста и „Пријатељи деце“ Нови Београд .
Веома је добра сарадња са предшколском установом „11.април“ и Дечјим
вртићима „Петлић“ и „ Шећерко“. У току године било је организовано неколико сусрета
са предшклцима и то : креативне радионице, музички концерт, јавни часови и приредбе
Сјајну сарадњу имамо са Mc Donald's-ом . У току године свако одељење млађих
разреда има прилику да учествује у активностима које та кућа организује , а за то буду и
награђени.
Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу , Општином Нови
Београд и Министарством просвете , Социјалном службом, Домом здравља Нови Београд
и МУП-ом Нови Београд..
Реализована је и традиционално добра сарадња са Градском библиотеком и
библиотеком „Вук Караџић“, као и са Филолошким факултетом у Београду- катедра за
српски језик и Филозофским факултетом-студенти са групе педагогије . Сваке године
долазе нам на праксу и студенти Учитељског факултета.
4. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Школски маркетинг је реализован кроз активности Комисије за маркетинг ,
Комисије за културну и јавну делатност, Тима за сајт школе, „Пријатељи деце“ и
слободних активности ученика.
Активности Тима за маркетинг:
-свечани пријем првака
-уређење паноа са приказом резултата рада за прошлу годину и постигнутим резултатима
на такмичењима
-уређење паноа са дечјим стваралаштвом и поводом значајних датума
- обезбеђивање промотивног материјала - мајице за прваке
-израда школског часописа за Дан школе
- ажурирање сајта школе од ове године са промењеним изгледом
- израда и штампање флајера са кућним редом Школе
96
Х ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА
Према годишњем плану рада за праћење и евалуацију Годишњег плана рада
директор и педагог су анализирале све сегменте образовно-васпитног рада и услове за
његову реализацију.
Наставни процес је редовно праћен, анализиран и унапређиван кроз сарадњу
директора, педагога, тима за самовредновање и стручног актива за развојно планирање.
Низ делатности је био усмерен ка побољшању материјално-техничке опремљености и
стварању квалитетнијих услова за обављање наставе.
Услови рада школе
Програм је сачињен тако да одговара материјално –техничким могућностима
школе. Кадровска структура у складу је са Нормативом . Сви послови су нормирани,
временски одређени , а извршиоци познати.
Организација рада школе
Образовно –васпитни рад одвијао се без тешкоћа.
Будући да наша школа, с обзиром на број ученика и расположив простор , има могућности
да организује рад у једној смени , следеће школске године организација рада ће се битно
мењати.
Остваривање наставног програма
Приликом планирања глобалних и оперативних планова пратило се упутство
Министарства просвете.
Сви постављени циљеви и задаци су реализоваи.
Резултати образовно –васпитног рада
Постигнути резултати ученика на крају школске године су на завидном нивоу.
Одлични су резултати наших ученика на разним такмичењима на свим нивоима.
Задовољни смо и уписом овогодишње генерације осмака у средње школе. Надамо се да
ћемо у следећој школској години постићи још боље резултате .
Рад стручних органа школе
Сви стручни органи су радили по плану рада, састанци су одржавани редовно,
осим предвиђених тема, анализиране су актуелности које су се појавиле у раду и
предузимане су адекватне мере. Својим стручним радом органи школе су допринели
квалитетнијем обављању образовно-васпитних задатака.
Ваннаставне активности
Ученицима су били укључени у разне секције по свом избору. Активности су
пратиле актуелне захтеве, имале су одговарајуће садржаје, организацију и начин рада.
Заједничким залагањем ученика и наставника очекујемо да резултати рада у овој области
буду још бољи.
97
Остваривањењ посебних програма образовно-васпитног рада
Наставњено је са тенденцијом модернизације наставе. Планом стручног
усавршавања били су обухваћени сви наставници и стручни сарадници, директор и
секретар школе.
Стручну педагошку литературу у библиотеци треба попунити новим књигама у
складу са материјалним могућностима школе.
Сарадња са друштвеном средином је добра. Родитеље наших ученика и даље ћемо
укључивати у решавање свих проблема, од материјалних до васпитних.
ЗАКЉУЧАК
Из извештаја произилази да је школа успешно обављала све предвиђене активности
везане за реализацију образовно-васпитног рада школе. Школа је своју улогу остварила и
кроз здравствену, социјалну и културну сарадњу, као и сарадњу са родитељима.
Очекујемо да ће се многе започете активности и акције успешно наставити у следећој
школској години.
98
Download

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ