www.osivoandric.rs
[email protected]
OСНОВНА ШКОЛА
„ИВО АНДРИЋ“
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. ГОДИНУ
БЕОГРАД, СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
2
САДРЖАЈ
I УВОДНИ ДЕО ................................................................................................................................................................................ 4
II УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ ..................................................................................................................................................... 4
1. Просторни услови .................................................................................................................................................................... 4
2. Школски намештај и наставна средства .............................................................................................................................. 5
3. Структура наставног и осталог особља............................................................................................................................... 5
4. Услови друштвене средине – Анализа података .................................................................................................................... 6
5. Објекти у друштвеној средини који ће се користити за реализацију васпитно образовних задатака ............................... 7
III ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ ................................................................................................................................................ 7
IV ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА .......................................................................................................... 8
1. Број ученика и одељења ......................................................................................................................................................... 8
2. Распоред по сменама и подела одељења на наставнике по 40-часовној радној недељи .................................................... 8
3. Разредна већа, стручна већа и комисије ................................................................................................................................ 10
4. Организација радног дана у школи ....................................................................................................................................... 12
5. Распоред часова..................................................................................................................................................................... 12
6. Оријентациони број одељења и ученика по разредима за које се предвиђа организација излета и екскурзија ............ 12
7. Други облици васпитно-образовног рада ............................................................................................................................. 13
8. Излети, настава у природи и екскурзије ............................................................................................................................... 13
V РАД СТРУЧНИХ , РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ............................................................................ 19
1.Наставничко веће ..................................................................................................................................................................... 19
2. Стручна већа ............................................................................................................................................................................ 20
3. Одељењско веће ...................................................................................................................................................................... 40
4. Одељењски старешина ........................................................................................................................................................... 40
5. Педагошки колегијум ............................................................................................................................................................. 41
6. План рада директора школе ................................................................................................................................................... 42
7.План и програм рада помоћника директора школе .............................................................................................................. 45
8.План и програм рада Школског одбора за школску 2012/2013.г......................................................................................... 47
9.Програм рада Савета родитеља са школску 2011/2012.годину ........................................................................................... 48
10.План и програм рада педагога .............................................................................................................................................. 49
11.План и програм рада психолога ............................................................................................................................................ 51
13.План и програм рада библиотекара ...................................................................................................................................... 57
14.Годишњи план рада за продужени боравак ......................................................................................................................... 60
15.Програм стручног усавршавања за 2012/2013.годину ........................................................................................................ 63
VII ПРОГРАМ ДРУШТВЕНИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ................................................................... 64
1. Календар рада Дечјег савеза за 2012/2013.годину ............................................................................................................... 64
2. Годишњи план и програм рада ученичког парламента за школску 2012/2013 годину..................................................... 66
3.Акциони план вршањачког тима (ВТ) ................................................................................................................................... 67
4.Програм рада Црвеног крста за школску 2012/2013.годину ................................................................................................ 68
VIII ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ............................................................................................................ 69
IX КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ...................................................................................................................................... 72
1.План и програм рада културне и јавне делатности ............................................................................................................... 72
2Сарадња школе са друштвеном средином .............................................................................................................................. 72
3. Школски маркетинг ................................................................................................................................................................ 73
X ОСНОВНИ ЗАДАЦИ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ И РАЧУНОПОЛАГАЧА .............................................................................. 73
1.Секретар школе ........................................................................................................................................................................ 73
2.Рачунополагач .......................................................................................................................................................................... 74
XI РАДНИЦИ НА ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ТЕХНИЧКО- ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА ............................................................................................................................................................. 74
XII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ............................ 75
XIII ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА И ОБАВЕЗА У ШКОЛИ ............................ 76
3
Годишњи план рада ОШ „Иво Андрић” за школску 2012/13. годину донесен је на основу:
1. Законa о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11.);
2. Закона о основној школи („Службени гласник РС“ бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02,
62/03,64/03, 101/05, 72/09.);
3. Статута Основне школе „Иво Андрић“ дел. бр. 112/10.
4. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 2/92, 2/00);
5. Правилника о програму рада свих облика рада стручних сарадника („Сл. гл. РС – Просветни
гласник” бр. 5/12);
6. Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 19/98,
2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 4/04, 9/04, 12/04, 7/05, 8/05, 6/06, 7/06, 9/06, 1/09);
7. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 6/07, 2/10, 7/10, 3/11);
8. Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11);
9. Правилника о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 6/09, 3/11);
10. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11);
11. Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08,
2/10, 7/10, 3/11, 7/11);
12. Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 2/10, 3/11);
13. Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11);
14. Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2012/2013.
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 4/11, 3/12.);
15. Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у основној школи („Службени гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 42/93 и 37/09);
16. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 74/11);
17. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник
РС – Просветни гласник“ бр. 22/2005 и 51/2008);
18. Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете
српски језик, математика и природа и друштво („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.
5/2011);
19. Правилника о општим стандардима постигнућа – огбразовни стандарди за крај обавезног
образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2010);
20. Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 76/2010);
21. Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр 3/10);
22. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника („Службени гласник РС“ бр. 13/2012);
23. Правилника о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“ бр. 9/12);
24. Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл. гл. РС –
Просветни гласник“ бр. 1/2012.);
25. Правилника о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног
развоја („Сл. гл. РС – Просветни гласник“ бр. 5/11);
и осталих законских и подзаконских аката.
4
I УВОДНИ ДЕО
Основни задаци ОШ „Иво Андрић“ за школску 2012/2013. дефинисани овим програмом
проистичу из Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије и Наставног
плана и програма.
ОШ „Иво Андрић“ је васпитно-образовна установа која се бави васпитањем и образовањем
ученика на подручју месних заједница „Миљаковачки извори” и „Канарево брдо” у општини
Раковица а у којој ради огранак основне и средње музичке школе „Даворин Јенко”.
Да би се васпитно-образовни задаци остварили у потпуности, потребно је задржати висок
степен одговорности и ангажованости просветних радника у школи који су и до сада показивали.
Такође треба наставити са осавремењавањем наставног процеса, повезати рад у школи са животном
праксом, осмислити сарадњу породице и школе, школе и друштвене средине, школе и других
чинилаца у васпитању и образовању ученика. При том треба имати слуха за потребе и
специфичности генерација са којима радимо, јер се оне константно мењају. Остваривање овог
програма може бити олакшано запосленима у школи коришћењем савремених достигнућа науке и
технологије и сазнања о карактеристикама младих данас.
У школској 2012/13. оствариваће се овај годишњи план рада школе, који садржи сва доступна
достигнућа савремене теорије и праксе образовања, укомпонована у искуство и високу мотивисаност
наставног и осталог кадра у школи. Сматрамо да је то прави начин да се остваре предвиђени циљеви
и задаци и да се настави традиционално напредан и успешан рад наше школе.
II УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ
1. Просторни услови
а)
Школска зграда и школски простор
За извођење наставе и свих других облика рада у школи ће се користити следећи простор по
намени :
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
НАЗИВ
Учионица млађих разреда
Кабинет за информатику
Учионица старијих разреда
Кабинети + мали
Радионице
Библиотека
Фискултурна сала
Продужени боравак
Холови
Санитарни простор
Простор за спремачице
Пословни простор
Зубна амбуланта
Свлачионица
Справарница
Стрељана
Простор за дружење ученика
Свечана сала
Музичка школа
Подстаница
УКУПНО:
БР:
10x56
2x56
20x56
21
2x56
1x56
2
1
29
1
1
2x35
1
1
1
1
1
Површина
(м2)
560
112
1120
360
112
56
690
234
1828
370
24
315
30
70
30
12
56
130
131
56
6150
5
б)
Околина школе - спортске површине и дворишта
Школски простор у потпуности омогућава организацију савремене наставе. Спортске
површине и дворишта школе су у сасвим добром стању и омогућавају несметане спортске
активности и одмор ученика. Треба напоменути и врло добро одржавање зеленила на тим
просторима што оставља и добар естетски утисак. Од ове школске године наша школа је богатија за
мултифункционални терен са вештачком травом донацију ГО Раковица.
в)
Хигијенско-здравствени услови
У школи постоје добри услови за одржавање хигијене у свим просторијама, осим у деловима
школе у којима кров прокишњава. Проблем прокишњавања у великој фискултурној сали је решен
ангажовањем и средствима Опшитне Раковица: саниран је кров изнад сале, претресен, хоблован и
лакиран паркет. Хигијену је такође теже одржавати у преосталих 6 учионица са оштећеним
подовима, јер су остале уређене родитељским динаром. У ученичким тоалетима су замењени
лавабои. У остатку школске зграде потребно је само свакодневно одржавање школског простора,
чишћење и прање, на чему ће се ангажовати радници на одржавању чистоће, али и ученици и
наставници, како би се хигијена школе одржала на завидном нивоу.
2. Школски намештај и наставна средства
а)
Инвентар
Постојећи инвентар је у релативно добром стању. Школа је на почетку претпрошле школске
године добила од града 600 клупа и 900 столица. Од Министарства телекомуникација, у склопу
пројекта „Дигитална учионица“ у школи је опремљен један информатички кабинет. У школи ради
продужени боравак у простору кухиње и трпезарије и адекватно је уређен за ту намену.
б)
Наставна средства
Школа је прилично опремљена наставним средствима за рад. Предвиђа се набавка још неких
наставних средстава, а у складу са потребама које ће прецизирати наставници у оквиру својих
стручних већа, што је предвиђено плановима тих стручних већа. Постојећа ситуација је таква да
настава може несметано да се одвија.
3. Структура наставног и осталог особља
а. Структура наставног кадра
Наставно особље
Број
0-10
год.
1
11-20
год.
21-30
год .
преко
30 г.
Директор
1
Помоћник директора
1
Педагог
1
1
Психолог
1
1
Наст. раз. наставе
2
Наст. пред. наставе
5
1
1
Професори раз.наставе
21
8
9
3
1
Професори пред.наставе
40
18
12
4
6
Библиотекар
2
1
1
УКУПНО
74
31
25
8
10
1
1
1
3
6
б. Структура наставног особља по стручној спреми и полу
Број
Мушки
женски
УКУПНО
Висока
11
56
67
Виша
1
6
7
Укупно
12
62
74
в. Административно-финансијско особље по стручној спреми и полу
Број
Секретар
Рачунополагач
Админ.финанс.радник
Укупно
Висока
1
1
ж
ж
ж
Виша
Укупно
1
1
1
3
1
1
2
г. Помоћно-технички кадар
број
Техничко државање
Спремачице
Сервирке
УКУПНО
3
14
2
19
0-10
год.
1
3
11-20
год.
21-30
год.
8
2
преко
30г.
2
3
4
8
2
5
д. Структура помоћног особља по спреми и полу
Спрема
мушки
женски
УКУПНО
Средња
1
4
5
ВКВ
КВ
2
4
6
ПКВ
НКВ
8
8
У школи је запослено укупно 82 радника. Просечно искуство радника је:
а/ Наставно особље
б/ Административно фин. особље
в/ Помоћно техн. особље
13,6 година
15 година
19 година
4. Услови друштвене средине – Анализа података
Укупан број ђака
Број разведених (%)
Брачна заједница (%)
Остало (%)
Укупно
Број очева са високом спремом
Број очева са средњом спремом
Број очева са ниском спремом
Укупно
Број мајки са високом спремом
Број мајки са средњом спремом
Број мајки са ниском спремом
1128
21,4%
74,3%
4,3%
100%
30,2%
66,6%
3,2%
100%
35,9%
61,1%
3,0%
УК.
3
16
19
7
Укупно
Решени стамбени услови
Подстанарство
Заједница
Укупно
100%
58,7%
11,1%
30,2%
100%
5. Објекти у друштвеној средини који ће се користити за реализацију васпитно образовних
задатака
Раз.
1.-4.
1.-4.
1.-7.
1.-8.
1.
1.-8.
1.-8.
Објекти
Вуков и Доситејев
споменик
Калемегдан
Дечји културни
центар
Центар за спорт и
рекреацију
Библиотека
„Душан Матић”
Позоришта
Култрурни центар
Раковице
циљ и задаци
Упознавање са
животом и радом
Разгледање тврђаве,
ширење културе
и образовања
Ширење културе и
образовања
Спортске рекр. акт.,
Путујућа учионица
Колективни упис и
сусрет са писцем
Ширење културе и
образовања
Ширење културе и
образовања
организатор
учитељ и наставник
страног језика
учитељ и наставник
страног језика
учитељ и
наставник
учитељ и
наставник
учитељ и наставник
учитељ и наставник
учитељ и наставник
III ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
Основни задаци школе који проистичу из анализа рада у протеклој години, стања услова у
којима се изводи васпитно-образовни процес, потреба ученика и друштвене средине у школској
2012/2013. години:
1. Примена наставног плана и програма у свим разредима-кроз квалитетан пренос знања, високи
професионализам у настави, постављање виших циљева у раду, коришћење савремених
технологија и знања у процесу образовања.
2. Програмирано стручно усавршавање наставника тако да служи унапређивању образовног рада.
3. Развијање принципа индивидуализације у образовању и настави и интезивирање рада са
ученицима који са тешкоћама прате наставни процес.
4. Неговање процеса информатизације школе због осавремењавања наставе.
5. Развијање интердисциплинарности и тематског умрежавања предмета у настави.
6. Примењивање програма професионалне оријентације, са акцентом на активности саветовања у
осмом разреду.
7. Максимално ангажовање на мотивисању и анимирању ученика ради укључивања ученика у
слободне активности у школи.
8. Веће ангажовање свих чинилаца у школи и ван ње на сузбијању изостајања ученика са наставе.
9. Интензивирање набавке учила по плану Комисије за набавку учила.
10. Унапређивање сарадње породице и школе у циљу ефикаснијег решавања проблема са ученицима
који су дисциплински проблеми, те по истом питању интензивирање сарадње са институцијама
које се баве овим проблемима.
11. Афирмација школе и њених ученика кроз међународне и локалне пројекте, смотре и конкурсе,
као и остваривање бројних васпитно-образовних циљева у складу са природом саме активности.
8
IV ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Број ученика и одељења
разред
1.
2.
бр. ученика
135 154
бр. одељења
5
6
3.
119
4
4.
147
5
5.
132
5
6.
156
6
7.
133
5
8.
145
5
Свега
1121
41
Настава ће се за млађе разреде (од 1.-4.) одвијати у две смене: у првој сва парна одељења, у
другој сва непарна. Сви старији разреди (од 5.-8.) похађају наставу у једној, преподневној смени.
У школској 2012/13. години планиран је рад продуженог боравка за три групе ученике првог
и другог разреда, који ће се одвијати од 7-18 часова.
2. Распоред по сменама и подела одељења на наставнике по 40-часовној радној недељи
МЛАЂИ РАЗРЕДИ – УЧЕНИЦИ 1-4. РАЗРЕДА
НЕПАРНА СМЕНА
ПАРНА СМЕНА
I/1 Јелена Ћирић
I/2 Мирјана Јовановић
I/3 Маја Герасимовић
I/4 Катарина Гацин
I/5 Јасмина Милићевић
II/1 Слађана Лалић
II/2 Ивана Цмиљановић-Косовац
II/3 Ева Јовић
II/4 Тихомир Ножинић
II/5 Драгица Стешевић
II/6 Марјана Остојић
III/1 Биљана Ристовић
III/2 Татјана Миленковић
III/3 Александра Ивезић
III/4 Мирјана Живић
IV/1 Вера Васић
IV/2 Мира Роланд
IV/3 Вера Стојановић
IV/4 Сања Вујисић
IV/5 Сандра Радовановић
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – УЧЕНИЦИ 5-8. РАЗРЕДА
V/1 Олга Вујин
V/2 Олга Урошевић
V/3 Слађана Петровић-Танасијевић
V/4 Зденка Јаношев
V/5 Ивана Николић
VI/1 Милица Мирковић
VI/2 Радмила Шошкић
VI/3 Лепосава Љешевић
VI/4 Љиљана Рајчић
VI/5 Маријана Мирковић
VI/6 Светлана Бубало
VII/1 Драгана Васиљевић-Кокотовић
VII/2 Љиљана Вићентијевић
VII/3 Ивана Јовановић
VII/4 Радмила Бабовић
VII/5 Сузана Бранковић-Павловић
VIII/1 Станко Кржић
VIII/2 Звонко Станковић
VIII/3 Јелена Дробњаковић
VIII/4 Радмила Зимоњић
VIII/5 Јована Обрадовић
9
ПОДЕЛА ЧАСОВА НА НАСТАВНИКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
Урошевић Олга
Кржић Станко
Бубало Светлана
Дејановић Драгана
Мирковић Милица
Предмет
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
Зимоњић Радмила
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Љешевић Лепосава
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Милосављевић Оксана
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Стаменовић Ненад
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Васиљевић Драгана
Марија Лукић
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Тутуновић Весна
Мирковић Маријана
Јовановић Ивана
Рајчић Љиљана
Костић Љиљана
Дробњаковић Јелена
Ђурђевић Лепосава
Шошкић Радмила
Николић Иван
Кочић Марија
Бабовић Радмила
Јаношев Зденка
Станисављевић Весна
24
25
26
27
28
29
Обрадовић Јована
Милосављевић Гордана
Станковић Звонко
Зоран Поповић
Стојковић Драшко
Одељења
7-5, 8-5, 5-2, 5-1
8-1, 5-4, 6-2, 6-5
7-2, 8-2, 8-4, 6-6, 6-4
7-3, 7-4, 5-5, 6-3
7-1, 8-3, 5-3, 6-1
4-2, 4-4, 4-5, 5-4, 5-2, 5-5, 8-1,
8-2, 8-4
7-3, 7-5, 8-3, 8-5, 5-3, 5-1, 6-1,
6-3, 6-5
2-4, 3-4
7-2, 7-5, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5,
6-1, 6-2, 6-4
1-2, 1-4, 3-2, 6-2, 6-4, 6-6,
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
7-1, 7-2, 7-4
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2,
ШАХ
8-3, 8-4, 8-5, 6-6, 5-4, 5-2, 5-3,
5-1, 5-5, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1.-4.
1-1, 1-3, 1-5, 2-1, 2-3, 2-5,
РАЗРЕД
3-1, 3-3, 4-1, 4-3
МАТЕМАТИКА
8-1, 8-3, 6-1, 6-5
МАТЕМАТИКА
7-1, 7-3, 7-4, 5-3, 5-1
МАТЕМАТИКА
5-4, 5-2, 5-5, 6-3, 6-4
ФИЗИКА
8-1, 8-3, 8-5, 6-6, 6-1, 6-4
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2,
ХЕМИЈА
8-3, 8-4, 8-5
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-2, 8-4,
ФИЗИКА
6-2, 6-3, 6-5
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-4,
БИОЛОГИЈА
5-4, 5-5, 6-2
7-5, 8-5, 6-6, 5-2, 5-3, 5-1, 6-1,
БИОЛОГИЈА
6-3, 6-4, 6-5
7-1, 7-2, 7-3, 7-5, 6-6, 6-1, 6-2,
ИСТОРИЈА
6-3, 6-4, 6-5
7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4,
ГЕОГРАФИЈА/ИСТОРИЈА
8-5, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5
7-1, 7-5, 6-6, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1,
ГЕОГРАФИЈА
6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-2, 8-4,
ЛИКОВНА КУЛТУРА
8-5, 6-6, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5,
6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5
7-1, 7-2, 7-5, 8-2, 8-4, 8-5, 6-6,
МУЗИЧКА КУЛТУРА
5-4, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5
ТЕХНИЧКО
7-1, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4,
ОБРАЗОВАЊЕ
8-5, 6-6, 6-3, 6-5
ТЕХНИЧКО
7-1, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4,
ОБРАЗОВАЊЕ
8-5, 6-6, 6-3, 6-5
7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 6-6,
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5-4, 5-3, 5-5, 6-1, 6-2, 6-4
7-1, 7-4, 7-5, 8-2, 8-4, 5-4, 5-2,
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5-3, 5-1, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5
укупно
часова
18
17
20
17
17
18
18
4
20
18
5
20
16
20
20
12
20
20
20
20
20
20
20
11
17
20
20
21
21
10
Сретовић Оља
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
МАТЕМАТИКА
Пантић Немања
ИСТОРИЈА
Андрић Милан
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Крњић Мирослав
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Николић Ивана
МУЗИЧКА КУЛТУРА
7-3, 7-4, 8-1, 8-3, 5-1, 5-5, 6-1
9
Бранковић П. Сузана
МАТЕМАТИКА
16
Петровић Т. Слађана
РУСКИ ЈЕЗИК
7-2, 7-5, 6-6, 6-2
7-5, 8-1, 8-4, 5-3, 5-1, 5-5, 6-1,
6-3, 6-5
Вишњић Биљана
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1.-4.
РАЗРЕД
2-2, 2-6
4
Вићентијевић Љиљана
РУСКИ ЈЕЗИК
Милошевић Марина
Ранчић Милена
РУСКИ ЈЕЗИК
БИОЛОГИЈА
30
31
32
33
34
35
36
ОСНОВИ
ИНФОРМАТИКЕ И
РАЧУНАРСТВА
ВЕРОНАУКА - СРПСКО
ПРАВОСЛАВНА
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2,
8-3, 8-4, 8-5, 6-6, 5-4, 5-2, 5-3,
5-1, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5
1(1-5);2(1-6);3(1-4);4(15);5(1-5);6(1-6);7(1-5);8(1-5)
7-1, 7-2, 7-3, 7-5, 8-1, 8-3, 8-5,
6-6, 5-2, 5-1, 6-2, 6-3, 6-5
7-5, 8-2, 6-6, 5-4, 5-2, 5-3, 6-2,
6-4
5-1, 5-5, 6-1, 6-3, 6-5, 7-1,
7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-4
8-2, 8-4, 8-5
7-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-4,
5-5
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2,
8-3, 8-4, 8-5, 6-6, 5-2, 5-1, 6-1,
6-2, 6-3, 6-4, 6-5
7-2, 7-5, 5-4, 5-2, 5-3, 5-1, 5-5,
6-1, 6-2, 6-4
Вујин Олга
Росић Марија
Цвикић Владимир
Александра Дабић
Томић Селена
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
7-1, 7-2, 7-4, 8-2, 6-6, 5-4, 5-2,
6-2, 6-4
7-3, 8-3, 8-5
8-3
3. Разредна већа, стручна већа и комисије
а) Разредна већа
1. разред
2. “
3. “
4. “
5. “
6. “
7. “
8. “
б) Стручна већа
Руководилац већа
Маја Герасимовић
Марјана Остојић
Александра Ивезић
Сања Вујисић
Олга Вујин
Маријана Мирковић
Сузана Бранковић-Павловић
Јована Обрадовић
Руководиоци већа
- Стручно веће учитеља
- Стручно веће српског језика
- Стручно веће страних језика
- Стручно веће математике
- Стручно веће друштвених наука
- Стручно веће природних наука
- Стручно веће физичког васпитања
- Стручно веће музичке и ликовне културе
- Стручно веће за развојно планирање
- Стручни актив за развој школског програма
Јелена Ћирић
Станко Кржић
Вићентијевић Љиљана
Љиљана Рајчић
Немања Пантић
Мирослав Крњић
Владимир Цвикић
Милан Андрић
Ивана Цмиљановић-Косовац
Зденка Јаношев
20
20
21
8
9
12
14
20
20
18
18
8
2
11
б) Педагошки колегијум –Директор, руководиоци стручних већа и
стручни сарадници
г) Комисије
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Дечји савез
Александра Ивезић – координатор
Мира Роланд
Вера Васић
Мирјана Јовановић
Владимир Цвикић
Катарина Гацин
Јована Обрадовић
Сања Димић
Савет родитеља
1. Тања Ивановић
2. Зденка Јаношев
3. Лепосава Љешевић
4. Драгана Дејановић
5. Мирјана Живић
6. Јелена Медаревић
7. Дејан Бошковић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Стручни тим за превенцију насиља
Сузана Павловић-Бранковић – координатор
Јелена Пантић
Милица Мирковић
Ненад Стаменовић
Марија Станојевић
Јелена Медаревић
Драшко Стојковић
Комисија за набавку учила
1. Ножинић Тихомир – координатор
2. Љиљана Костић
3. Радмила Зимоњић
4. Мирјана Јовановић
Наставници сарадници Ђачког парламента
1.Маријана Мирковић – координатор
2.Оливера Сретовић
3.Марина Милошевић
4.Ивана Јовановић
5.Мирослав Крњић
Комисија за јавну и културну делатност
1. Олга Урошевић – координатор
2. Јована Обрадовић
3. Милан Андрић
4. Ивана Николић
5. Јелена Ћирић
6. Весна Тутуновић
7. Немања Пантић
8. Драган Милић
9. Весна Станисављевић
Наставници сарадници Вршњачког тима
1. Јелена Медаревић – координатор
2. Селена Томић
3. Слађана Петровић-Танасијевић
4. Александра Дабић
5. Снежана Драгичевић
6. Звонко Станковић
Комисија за рад Црвеног крста
1. Радмила Шошкић – координатор
2. Олга Вујин
3. Радмила Бабовић
4. Зоран Поповић
Тим за Школски развојни програм
1. Ивана Цмиљановић-Косовац – координатор
2. Сандра Радовановић
3. Јасмина Милићевић
4. Станко Кржић
5. Јелена Дробњаковић
6. Марија Станојевић
Тим за инклузију
1. Марија Станојевић - координатор
2. Маријана Мирковић
3.Ева Јовић
4.Биљана Ристовић
5. Станко Кржић
6.Јелена Медаревић
7. Драгана Дејановић
Тим за самовредновање
1. Мирослав Крњић – координатор
2. Маја Герасимовић
3. Слађана Лалић
4. Драгица Стешевић
5. Весна Тутуновић
6. Гордана Милосављевић
7. Драгана Стевановић
8. Вера Стојановић
12
4. Организација радног дана у школи
1. час
8,00 - 8,45
8,45 - 8,50 : одмор 5 минута
2. час
8,50 - 9,35
9,35 - 9,50 : одмор 15 минута
3. час
9,50 - 10,35
10,35 - 10,40 : одмор 5 минута
4. час
10,40 - 11,25
11,25 - 11,40 : одмор 15 минута
5. час
11,40 - 12,25
12,25 - 12,30 : одмор 5 минута
6. час
12,30 - 13,15
Од 12.30 до 13.15 сати код млађих разреда пауза за чишћење и проветравање учионица.
Друга смена почиње са наставом у 13.15 сати.
1. час
13,15 - 14,00
14,00 - 14,05 : одмор 5 минута
2. час
14,05 - 14,50
14,50 - 15,05 : одмор 15 минута
3. час
15,05 - 15,50
15,50 - 16,05 : одмор 15 минута
4. час
16,05 - 16,50
16,50 - 16,55 : одмор 5 минута
5. час
16,55 - 17,40
17,40- 17,45: одмор 5 минута
6. час
17,45 - 18,30
5. Распоред часова
При изради распореда часова водиће се рачуна што је више могуће о основним ставовима
добре организације рада заснованим на психолошко-педагошким захтевима: да се у настави
предмети што разноврсније распореде у току радног дана, односно радне недеље, да се што
рационалније користи расположиви школски простор, кабинети и опрема. Нити један наставник са
пуним фондом часова не може радити мање од 5 радних дана у недељи.
Блок часове могу имати наставници који раде у две школе. Распоред часова додатне и
допунске наставе и слободних активности биће комплетно састављен и усвојен до 15.9.2012. и
истакнут поред распореда за редовну наставу у зборници. Распоред часова редовне наставе и
поменути распоред биће усвојени на седници Наставничког већа.
6. Оријентациони број одељења и ученика по разредима за које се предвиђа организација
излета и екскурзија
а) Екскурзије и излети
Разред
број одељења
1.
5
број
ученика
135
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
УКУПНО
6
4
5
5
6
5
5
41
154
119
147
132
156
133
145
1121
време
организације
октобар, фебруар, април,
мај, јун
“
“
“
“
“
“
“
13
Основни задаци који ће се реализовати извођењем излета и екскурзија је неговање
колективности и солидарности, буђење интересовања за новим сазнањима, проширивање знања из
појединих предмета.
Школа предузима мере, уз помоћ родитеља и из властитих средстава, да пружи помоћ
ученицима слабијег материјалног стања делимичног или потпуног ослобађања плаћања екскурзија и
излета ученика.
7. Други облици васпитно-образовног рада
а) Друштвено користан рад
16.09.2012. уређење школе и школске околине
13.04.2013. акција „За бео Београд”
04.05.2013. уређење школске околине
једанпут месечно – Сакупљање старе хартије
б) Екскурзије и настава у природи
Од 1. маја до 5. јуна 2013. за ученике 1.-8. разреда
в) Излети
Од 1. до 8. разреда планирано је извођење у октобру 2012, фебруару, априлу, јуну 2013.
г) Дани спорта
21.09.2012. јесењи крос
20.04.2013. пролећни крос
април .2013. Београдски маратон
14.05.2013. Спортски дан
д) Културне и друге активности
03.09.2012. пријем ученика у први разред
05.10.2012. прослава Дана школе
27.01.2013. прослава Светог Саве
04.05.2013. песнички караван
8. Излети, настава у природи и екскурзије
Придржавајући се заједничког плана и програма према Правилнику о организовању и
извођењи излета, наставе у природи и екскурзија оствариће се по разредним већима.
1. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте Београд“, ЗОО –
врт и Ада Циганлија, (октобар, мај, април)
Излети: Пећинци (Музеј хлеба), Нови Сад – С. Карловци – Петроварадин, Вршац, Засавица
Салаш Стремен у Јакову, манастир Фенек (септембар, октобар, април, мај),
Ада Циганлија или Зоолошки врт (март)
Настава у природи: Гоч, Врујци или Дивчибаре (април, мај, јун)
Циљеви и задаци: Усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем културног
наслеђа српског народа, природних лепота наше земље и резервата као природног богатства
наше земље. Развијање способности опажања објеката и појава у природи, богаћење знања о
културном наслеђу свог народа и природним лепотама земље, развијање спортске културе и
навике чешћег боравка у природи. Неговање другарства међу вршњацима, приближавање и
боље упознавање наставника и ученика, социјализација.
14
2. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте Београд“,
Педагошки музеј, Народно позориште (октобар, мај, април),
Излети: Нови Сад – Петроварадин – С. Карловци , Мали Иђош, Пећинци, Музеј
ваздухопловства, Салаш Стремен у Јакову, манастир Фенек (септембар, октобар, април, мај)
Настава у природи: Гоч, Дивчибаре (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем садржаја предмета,
појава и односа у природној и друштвеној средини.Подстицање самосталности и
одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва.
Развијање интересовања за природу и еколошке навике, те способности оријентације у
природи. Развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним
вредностима.
3. разред – посете: позоришне и биоскопске представе (новембар, децембар) и Путујућа
учионица Упознајмо Београд, Народна банка и Планетаријум (октобар, март, април, мај)
Излети: Пећинци (Музеј хлеба), Засавица, Вршац, Музеј ваздухопловства, Нови Сад –
Петроварадин – С. Карловци, Салаш Стремен у Јакову, манастир Фенек (септембар, октобар,
април, мај)
Настава у природи: Дивчибаре, Гоч (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем садржаја предмета,
појава и односа у природној и друштвеној средини. Проучавање објеката и феномена у
природи и уочавање узрочно-последичних веза, стицање нових сазнања, развијање
интересовања за природу и еколошке навике, развијање позитивног односа према
националним, уметничким и културним вредностима.
4. разред - посете: позоришне и биоскопске представе и Путујућа
учионица Упознајмо Београд (октобар, март, април, мај)
Излети: Пећинци (Музеј хлеба), Аранђеловац – Топола, Вршац,
Музеј ваздухопловства, Нови Сад – Петроварадин – С. Карловци, Салаш Стремен у
Јакову, манастир Фенек (септембар, октобар, април, мај)
Настава у природи: Бања Врујци, Дивчибаре (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем садржаја предмета,
појава и односа у природној и друштвеној средини. Проучавање објеката и феномена у
природи и уочавање узрочно-последичних веза, стицање нових сазнања, развијање
интересовања за природу и еколошке навике, развијање позитивног односа према
националним, уметничким и културним вредностима.
Настава у природи ће се извести уз претходну писмену сагласност родитеља, за
најмање две трећине ученика истог одељења.
Због променљивог стања хотела у Србији, школа задржава могућност промене
дестинације ради адекватног смештаја ученика.
5. разред – посете: Сајам књига и остале културне манифестације, дискотека, обилазак
Ботаничке баште „Јевремовац“ у Београду.
Екскурзија: Београд, Бранковина, Тршић, Таково, Орашац, Београд (дводневна), спавање у
Дивчибарама
Циљеви и задаци: Упознавање Србије, рељефа, значајних места, прошлости, православља.
Развијање самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим
особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
6. разред – посете: музеји, биоскопи и позоришта (октобар и мај), дискотека поводом Дана
школе, Нове године, Дана жена и завршетка школске године
Излети: Крепољин или Дивчибаре (октобар)
Екскурзија: Ресавска пећина, манастири Србије и Врњачка Бања (спавање), Жича, Раваница
(дводневна, у мају)
15
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и
културног наслеђа из средњег века. Развијање самосталности, другарства правилног односа
према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
7. разред – посете: Сајам књига, позоришта, биоскопи и дискотеке (пригодно) и посете другим
културним и спортским манифестацијама
Излети: излети у Крепољину и Крагујевцу у октобру
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и
културног наслеђа из средњег века. Развијање самосталности, другарства правилног односа
према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
Подстицање самосталности и одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма,
другарства и осећаја заједништва.
Екскурзија: Шид, Фрушкогорски манастири-Сремски Карловци-Музеј хлеба у Пећинцима,
Нови Сад (спавање)
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и
културног наслеђа из средњег века. Развијање самосталности, другарства правилног односа
према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
8. разред – посете: Сајам књига (октобар), Музеј Иве Андрића (новембар), изложбе слика
(пригодно), концерт Деца композитори, дискотеке (пригодно), позоришне представе у
новембру и мају, биоскоп у априлу
Излети: Крепољин у октобру, Засавица и Музеј хлеба у новембру, Скакавци у априлу, Авала
или Ада циганлија у мају.
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја
и културног наслеђа из средњег века. Подстицање самосталности и одговорности ученика,
неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва.
Екскурзија: (Тродневна) I: Овчарско-кабларски манастири, Сирогојно, Мокра Гора,
Шарганска осмица, Мећавник, Златибор (спавање)
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и
културног наслеђа из средњег века. Развијање самосталности, другарства правилног односа
према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
16
9.40-о часовна радна недеља за школску 2012/2013 годину
17
18
19
V РАД СТРУЧНИХ , РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
1.Наставничко веће
Месец 2011/12.
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Септ.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2.Разматрање и усвајање годишњег програма рада
школе за шк. 2012/2013.год.
3. Усвајање 40-очасовне радне недеље за шк.
2012/2013 годину
4. Припрема за прославу Дана школе
5. Усвајање анекса школских програма од 1. до 8.
разреда
Окт.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. .Осигурање, исхрана и обезбеђење ученика у
наредној школској години
3.Предавање психолога школе на
тему:“Колегијалност и међуљудски односи у
колективу“
4. Радна дисциплина ученика и свих запослених
Нов.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех и дисциплина ученика на 1. тромесечју
3.Предавање педагога школе: „Оцењивање из
перспективе ученика“
4.Договор о прослави школске славе Савиндана
Дец.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта
3. Реализација часова допунске и додатне наставе и
часова слободних активности
3. Извештај о систематском прегледу ученика
Јан.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Преглед педагошке документације
3.Анализа стручног усавршавања наставника
Феб.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Анализа рада стручних и разредних већа
3 3. Предавање психолога: „Групни рад у настави“
Март
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника
за ученике од 1. до 8. разреда за следећу шк. год.
2. 3. Предавање педагога школе: „Извори
конфликтних ситуација између ученика и
наставника“
Април
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех и дисциплина на 3. тромесечју
3. Анализа рада ученичких организација
(Дечји савез, Вршњачки тим, Црвени крст, Ученички
парламент )
Мај
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Предлог утврђеног фонда часова за Школску
2012/2013.год.
3. Припрема скице Програма рада школе са
конкретним задужењима
4. Извештај о систематском прегледу ученика
5. Припреме за спровођење завршног испита за
ученике 8. разреда
Извршиоци
директор
чланови НВ
комисија
директор
комисија
директор
комисија
психолог
директор
директор
директор
педагог
директор и
комисија
директор
„
рук. стр. већа
шк. лекар
директор
„
педагог
директор
рук. стр. већа
психолог
директор
„
педагог
директор
„
рук. организ.
Директор
„
предм.настав.
директор
шк. лекар
директор
20
Јун
Јун
Јун
Август
Август
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех и дисциплина ученика 8. разреда
3. Утврђивање добитника Вукових и посебних
диплома
4. Проглашавање ученика генерације и спортисте
генерације
5. Извештај са екскурзије и наставе у природи
6. Распоређивање дежурних наставника и
прегледача за завршни испит за ученике 8.разреда
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Утврђивање и анализа успеха и дисциплине
на крају школске године
3. Доношење одлуке о превођењу ученика
4. Одређивање комисије за поправне испите
5. Подела предмета на наставнике
6. Израда распореда часова
7. Резултати са такмичења у шк.2012/2013.г.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех ученика 8. разреда након полагања завршног
испита
3. Извештај о раду стручних већа, актива и тимова
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Календар васпитно-образовног рада за
2013/2014.год.
3. Усвајање распореда часова за 2012/2013.год.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех ученика на крају шк.2012/2013.г. после
полагања поправних испита
3.Извештај о раду школе у школској 2012/2013.г.
4.Извештај о раду директора у школској 2012/2013.год.
5. Извештај о самовредновању и дискусија о
резултатима
директор
„
раз.стар.8.раз
директор
„
руковод. већа
директор
директор
пед.и псих.
рук.већа
директор
„
„
директор
рук. Деч. сав.
директор и
рук. већа
директор
руководиоци
Директор
„
„
Директор
„
„
„
2. Стручна већа
Стручна већа се образују за поједине наставне предмете или за групе сродних
предмета у циљу реализације образовно-васпитних задатака , а посебно усклађивања и
унапређивања рада.
Стручна већа, поред осталог имају следеће задатке:
-предлажу наставничком већу поделу предмета на наставнике;
-врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлаже Наставничком већу да
одобри њихову употребу;
-програмирају стручно педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање
наставника и прате учешће својих чланова у реализацији програма усавршавања у оквиру
актива, као и учешће у раду општинских актива и стручних друштава и удружења;
-програмирају и планирају образовно-васпитни рад сачињавањем глобалних и оперативних
планова за редовну наставу, допунски и додатни рад и слободне активности , и прате њихово
усавршавање;
-остварују координацију и корелацију наставе међу предметима
-оперативно разрађују критеријуме оцењивања знања и вештина ученика руководећи се датим
упутствима;
-оперативно пружају помоћ у раду и наставницима и приправницима;
21
-разматрају стручна признања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу
доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера за унапређивање рада побољшањем
организације , увођењем иновација и др;
-остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, вештина, навика и
успех ученика), предузимају мере за доношење и успешније остварење плана и програма
образовно-васпитног рада;
-анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи
ученицима који заостају у раду , као и стимулисање ученика који напредују;
-утврђују огледна предавања и међусобне посете часовима колега ради размене искустава у
примени облика и метода рада , употребе наставних средстава и др.
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Август
садржај рада
1. Доношење и усвајање плана рада стручног
већа учитеља;
2. Организација приредбе Добро дошли
прваци;
3. Планирање рада слободних активности;
4. Распоред дежурстава учитеља, путујућих
учионица, полудневних излета, излета и
наставе коришћење фискултурне сале;
5. Анализа рада Разредних већа
(усаглашавање критеријума рада и
оцењивања);
6. Избор уџбеника, помоћне литературе и
контролних вежби;
7. Усвајање школског програма за 1. 2. 3. и 4.
разред;
8. Попис наставних средстава, дидактичког
материјала и договор о набавци нових;
9. Планирање посета, путујућих учионица,
полудневних излета и наставе у природи.
Септембар
Месец
2012/13
1. Планирање стручног усавршавања учитеља;
2. Избор дечије штампе;
3. Планирање распореда биоскопских и
позоришних представа;
4. Организовање излета;
5. Упознавање са планом рада Савеза
пријатеља деце;
6. Акција сакупљања новца за нова наставна
средства;
7. Доношење одлуке о реализацији Наставе у
природи;
8. Позоришна представа;
9. Спровођење анкете о изборним
предметима;
10. Предлог могућих пројеката школе и учешће
млађих разреда у истим, међународна
сарадња;
11. Анализа постојећих презентација и
образовних софтвера у школи.
извршилац
Разредно веће првог
разреда
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
Учитељи
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Руководилац Савеза
пријатеља деце
22
Октобар
Педагог школе
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
1. Прослава школске славе Свети Сава;
2. Стручно усавршавање учитеља (учешће на
семинарима);
3. Анализа урађених презентација;
1. Предавање школског психолога, тема:
„Како смањити стрес у учионици
(дисциплина на часу)“
2. Анализа стручног усавршавања учитеља;
3. Реализација излета
1. Позоришна представа;
2. У сусрет пролећу- излазак у природу.
Учитељи
1. Реализација излета;
2. Извештај руководиоца Савеза пријатеља
деце;
3. Анализа успеха и владања на крају трећег
класификационог периода.
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Руководилац Савеза
пријатеља деце
Учитељи
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
Мај
Април
Јануар
Новембар
Учитељи
Фебруар
1. Прослава Нове године;
2. Анализа припремљеног материјала за
израду нових презентација и образовних
софтвера;
3. Анализа успеха и владања на крају првог
полугодишта.
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Март
1. Предавање школског педагога, тема:
“Утицај радних навика на учење“
2. Позоришна представа,
3. Договор о припреми материјала за израду
нових презентација и образовних софтвера;
4. Предлог иновација у настави;
Децембар
Прослава Дана школе;
Учешће у манифестацији Радост Европе;
Резултати анкете о изборним предметима;
Сарадња родитеља и школе;
Реализација излета.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Позоришна представа;
2. Припрема за извођење Наставе у природи и
реализација исте;
3. Анализа иновација у настави.
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
Психолог школе
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
Јун
23
1. Реализација излета;
2. Анализа коришћења презентација, нових
дидактичких средстава и различитих видова
иновација у настави;
3. Извештај о раду Стручног већа учитеља за
школску 2012/2013. год.
4. Предлог новог плана рада за следећу
школску годину.
Руководилац
Стручног већа
учитеља
Учитељи
Руководилац Стручног већа за разредну наставу
Јелена Ћирић
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Децембар
Новембар
Октобар
Септембар
Месец
2012/13
садржај рада
1. Разматрање и усвајање програма рада Стручног
већа;
2. Планирање рада за школску 2012-2013. годину и
календар задужења;
3. Израда глобалних и оперативних планова;
4. Планирање писмених задатака, допунске и
додатне наставе и слободних активности;
5. Договор о тестирању ученика V разреда;
6. План стручних предавања и консултација у
оквиру Стр. већа – у школи и граду;
7. Критеријум оцењивања;
8. Набавка неопходне стручне литературе;
9. Корелација наставних садржаја са наставницима
страних језика, историје, ликовне културе итд.
1. Договор о помоћи већа у припреми за Дан
школе;
2. Опремљеност библиотеке школском лектиром и
стручном литературом, набавка књига;
3. Обележавање Дана школе;
1. Успех на I тромесечју и реализација свих видова
наставе српског језика;
2. Предлог мера за помоћ ученицима са смањеним
могућностима;
3. Сарадња са Дечјим савезом;
4. Такмичење рецитатора;
1. Припреме за обележавање школске славе Светог
Саве;
2. Проблеми у настави у I полугодишту;
3. Огледни час: "Плава гробница" VII;
извршилац
руководилац са
члановима
руководилац са
члановима
руководилац са
члановима
Чланови већа
Чланови који
предају у V разреду
Чланови већа
Д. Дејановић
Чланови актива
Чланови већа
Светлана Бубало и
Станко Кржић
Библиотекар
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
А.Ивезић и Станко
Кржић
М. Мирковић
Чланови већа
Чланови већа
Д. Дејановић
24
Јануар
1. Прослава Светог Саве-свечана академија;
2. Зимски семинар и анализа зимског семинара;
3. Огледни час: "Шта знамо о св.Сави" V;
Фебруар
1. Школско такмичење у познавању српског
језика;
2. Општинско такмичење у рецитовању;
3. Огледни час: „Подне”, Ј.Дучић;
Чланови већа
М. Мирковић
С.Бубало
Март
1. Општинско такмичење у познавању српског
језика;
2. Огледни час: „Прва бразда“, М Глишић;
Чланови актива
Милица Мирковић
Април
1. Песничка сусретања у школи, општини и граду;
2. Градско такмичење из срп.јез.
Д.Дејановић
Чланови актива
Мај
1. Анализа такмичења;
2. Подела часова из српског јез. на наставнике за
школску 2013-2014.
3. Огледни час: "Поље" V;
Чланови актива
Чланови актива
Станко Кржић
Јун
Чланови већа
Чланови већа
О.Урошевић
1. Извештај о раду Актива;
2. Задужења наставника у школској 2013-2014.
години.
Станко Кржић
Чланови већа
У оквиру Стручног већа српског језика радиће четири секције:
-литерарна секција – Олга Урошевић
-Рецитаторска секција – Милица Мирковић
-Новинарска секција – Драгана Дејановић, Милица Мирковић
-Драмска секција – Светлана Бубало и Станко Кржић
Руководилац Стручног већа
Станко Кржић
25
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Децембар
Новембар
Октобар
Септембар
Месец
2012/13
садржај рада
1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РАДА
СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013
2. ИЗРАДА ГЛОБАЛНИХ И ОПЕРАТИВНИХ
ПЛАНОВА, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ, ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА
И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ.
3. ИЗАБРАТИ ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИТЕРАТУРУ.
4. РАЗМОТРИТИ ПЛАН СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ПУТЕМ
СЕМИНАРА,СТРУЧНИХ ПРЕДАВАЊА У
ОКВИРУ СТРУЧНОГ ВЕЋА,
КОНСУЛТАЋИЈА, ОГЛЕДНИХ
ПРЕДАВАЊА, ПРАЋЕЊЕМ СТРУЧНЕ
ЛИТЕРАТУРЕ.
1. РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ НАБАВКЕ
НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА КАО И
АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ПОСТОЈЕЋИХ
СРЕДСТАВА.
2. ИЗБОР ТЕМА КОЈЕ ЋЕ СТРУЧНО ВЕЋЕ
РЕАЛИЗОВАТИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ.
3. КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У
САРАДЊИ СА НАСТАВНИЦИМА СРПСКОГ
ЈЕЗИКА .
4. ЕВИДЕНТИРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СНИЖЕНИ
КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА КАО И
НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА.
5. УСАГЛАШАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА
ОЦЕЊИВАЊА (ПРОВЕРАВАЊЕ
УСПЕШНОСТИ ЧАСА НАСТАВНИКА)
1. АНАЛИЗА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА У
РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ВИДОВА НАСТАВЕ
СТАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ ПРВОГ
КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА.
2. УТВРДИТИ СТЕПЕН ОПТЕРЕЋЕНОСТИ
УЧЕНИКА И ТЕШКОЋА У САВЛАЂИВАЊУ
НАСТАВНОГ ПРОГРАМА И ПРЕДЛОГ
МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА.
3. ТЕМА: „ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА –
АКТИВНО УЧЕЊЕ”
1. УВОЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВУ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА.
2. ОГЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ: „МОДЕРНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКА” (IV РАЗРЕД)
3. АНАЛИЗА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА
РАДА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ ПРВОГ
ПОЛУГОДИШТА.
извршилац
Чланови већа
Чланови већа
Љиљана
Вићентијевић
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Драгана Васиљевић
Чланови већа
Весна Тутуновић
Чланови већа
Јун
Мај
Април
Март
Фебруар
Јануар
26
1. УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА-АНАЛИЗА.
2. ПРОВЕРАВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ЧАСА
НАСТАВНИКА.
1. АНАЛИЗА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА,
ПОСЕТЕ СЕМИНАРИМА.
2. ПЛАН ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА.
3. ОГЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ „РУСИЈА” (VII
РАЗРЕД)
1. ИЗВЕШТАЈ ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА РУСКОГ И
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ОД СТРАНЕ
ДИРЕКТОРА, ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА.
2. ТЕМА: „ЕФЕКТИ КОД ПОЈЕДИНАЦА”
1. АНАЛИЗА ПОСТИГНУТОГ УСПЕХА
УЧЕНИКА ОБА СТРАНА ЈЕЗИКА НА КРАЈУ
ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА.
2. ТЕМА: „ИГРЕ У НАСТАВИ”
1. АНАЛИЗА ПРОТЕКЛОГ ТАКМИЧЕЊА
УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА.
2. РАСПОДЕЛА ЧАСОВА ЕНГЛЕСКОГ И
РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СЛЕДЕЋУ ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ
1. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА.
2. ПРЕДЛОЗИ ПЛАНА РАДА ЗА НОВУ
ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ И ИЗБОР
РУКОВОДИОЦА ВЕЋА.
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЗА ПРОТЕКЛУ
ГОДИНУ.
Чланови већа
Чланови већа
Љиљана
Вићентијевић
Љиљана
Вићентијевић
Радмила Зимоњић
Чланови већа
Лепосава Љешевић
Чланови већа
Чланови већа
Љиљана
Вићентијевић
РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ПРОФ. ЉИЉАНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
27
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
Септембар
Август
Месец
2012/13
садржај рада
1. Усвајање плана и програма рада Стручног
већа
2. Усвајање плана и програма за додатну
наставу математике
3. Избор такмичења за текућу школску годину
4. Договор о изради глобалних и месечних
планова
5. Израда распореда писмених задатака и
контролних вежби
6. Анализа успеха на матурском испиту
7. Избор семинара које ће наставници
похађати
8. Избор пројеката у којима ће се учествовати
у текућој школској години
9. Договор о новим огледним часовима, и о
понављању одржаних огледних часова у
претходној школској години
10. Уређивање кабинета и оплемењивање
простора
11. Активности математичке секције
12. Избор тема и носиоца активности за
уређивање паноа испред учионица
математике по месецима
1. Распоред и организација допунске и
додатне наставе
2. Анализа опремњености кабинета
3. Договор о изради модела геометријских
тела
4. Прикупљање пријава за претплату на
математички лист
5. Израда плана за повезивање часова
математике и других предмета (предмет,
област и време)
6. Присуствовање састанку Стручног већа
природних наука и Стручног већа страних
језика ради договора о корелацији са
предметима из тих већа, и одржавању часа
умрежавањем тих предмета кроз неке теме
7. Договор о извођењу припремне наставе за
полагање матурског испита за ученике
8.разреда
извршилац
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Маријана Мирковић
Сви чланови
Стручног већа
Сви чланови
Стручног већа
Љиљана Рајчић
Оливера Наковски
Љиљана Рајчић'
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Ивана Јовановић
Сви чланови
Стручног већа
Сузана Бранковић
Павловић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Фебруар
Јануар
Децембар
Новембар
Октобар
28
1. Састанак наставника математике и учитеља
садашњег петог разреда ради изношења
првих утисака о ученицима и уочавања
важнијих карактеристика појединих
ученика
2. -Усаглашавање критеријума за израду и
оцењивање контролних и писмених
задатака
3. Припрема и одржавање часа на коме ће
поједини ученици 7.разреда приказати
резултате истраживања на тему „Историја
Питагорине теореме“
1. Анализа успеха на крају првог тромесечја
2. Анализа посећености додатне и допунске
наставе
3. Анализа огледних часова из првог
тромесечја
4. Припрема и одржавање часа на коме ће
поједини ученици 5.разреда представити
своје паное израђене на тему „Узајамни
положаји две праве“, „Узајамни положаји
две кружнице“, „Узајамни положај праве и
круга“
1. Планирање и организација
експерименталног часа: „Правилан
многоугао у природи „ у одељењима
7.разреда
2. Планирање и и организација
експерименталног часа на тему „Разложива
једнакост фигура“ у одељењима 6. Разреда
3. Украшавање кабинета математике поводом
Нове године коришћењем модела
геометријских тела које су ученици 8.
разреда израдили, као и слика правилних
многоуглова које су ученици 7.разреда
конструисали
4. Час корелације математике и ТО у
8.разреду, на тему „Призма и њени пресеци
у GoogleSketchUp програму“ кабинету ТО
1. Анализа успеха на крају првог полугодишта
2. Анализа реализације плана и програма
3. Анализа уџбеника изабраних за ову
школску годину
4. Анализа учешћа наставника на семинарима
за стручно усавршавање
1. Организација школског такмичења из
математике
2. Консултације о текућим проблемима
3. Анализа збирки погодних за припрему
матурског испита
Сви чланови
Стручног већа
Љиљана Рајчић
Сузана Бранковић
Павловић, Ивана
Јовановић
Љиљана Рајчић
Оливера Наковски
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић,
Ивана Јовановић
Сузана Бранковић
Павловић
Љиљана Рајчић,
Ивана Јовановић
Сви чланови
Стручног већа
Оливера Наковски,
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стричног већа
Љиљана Рајчић
Јун
Мај
Април
Март
29
1. Информисање руководиоца већа о
састанцима општинског Актива наставника
математике
2. Припрема за општинско такмичење из
математике (договор о распоређивању
наставника и учитења за дежурство и
прегледање на општинском такмичењу)
3. Избор и пријава ученика од другог до осмог
разреда за међународно такмичење „Кенгур
2013“
4. Припрема и организација међународног
такмичења „Кенгур 2013.“
1. Анализа успеха на општинском такмичењу
2. Припрема и учешће на градском такмичењу
(договор о распоређивању наставника и
учитеља за дежурство и прегледање на
градском такмичењу)
3. Анализа реализације плана и програма у
настави математике
4. Избор екипе школе за такмичење
„Архимедес“
5. Обележавање Дана планете Земље кроз
разне радионице у свим разредима
6. Припрема и одржавање пробног матурског
испита из математике за ученике 8.разреда
1. Припрема екипе школе и учешће на
екипном такмичењу „Архимедес“
2. Анализа резултата са окружног такмичења
3. Анализа припремне наставе за полагање
матурског испита ученика 8.разреда
4. Час корелације математике и ТО у
8.разреду, на тему „Пирамида и њени
пресеци у GoogleSketchUp програму“
кабинету ТО
1. Додела посебних диплома ученицима
8.разреда
2. Извештај о постигнутим резултатима
ученика на такмичењима из математике
3. Усвајање извештаја руковоиоца Стручног
већа о раду већа у овој школској години
4. Изада поделе часова математике за наредну
школску годину
5. Израда плана и програма рада Стручног
већа за наредну школску годину
6. Анализа успеха ученика на крају школске
године
7. Анализа реализације план и програма
наставе математике
8. Припрема и одржавање матурског испита из
математике за ученике 8.разреда
Љиљана Рајчић
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Љиљана Рајчић
Ивана Јовановић
Сузана БранковићПавловић
Маријана Мирковић
Оливера Наковски,
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Љиљана Рајчић
Руководилац Стручног већа
Рајчић Љиљана
30
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Јун
Мај
Април
Март
Јануар/
фебруар
Децембар
Новембар
Октобар
Септембар
Месец
2012/13
садржај рада
извршилац
1. Конкретизација циљева и задатака школског
програма за школску 2012/2013.
2. Коришћење учила и уџбеника за предстојећу
школску годину
Сви чланови
1. Индивидуална припрема наставника за час,
елементи припреме, размена искустава.
Сви чланови
1. Како до циља: САОПШТЕНО – ПРИМЉЕНО
– РАЗУМЕЛО СЕ – УСВОЈЕНО –
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ
Сви чланови
1. Огледни час – историја
2. Заједничка анализа огледног часа
3. Успех ученика на крају првог полугодишта,
подстицање ученика у учењу.
Немања Пантић
Сви чланови
Сви чланови
1. Групни рад – облик активног учења.
2. Оцењивање, ученичко самооцењивање и
узајамно оцењивање ученика.
Сви чланови
1. Такмичење ученика, школско – општинско.
2. Интердисциплинарна настава – обележавање
дана шума, дана заштите вода, дана планете
земље, дана птица, дана заштите
биодиверзитета, дана заштите животне
средине,у цуљу подизања еколошке свести код
ученика.
1. Анализа успеха ученика после трећег
класификационог периода, као и резултата
остварених на градском такмичењу.
Сви чланови
1. Стручно усавршавање наставника – подела
искустава са похађаних семинара
2. Интердисциплинарни час, географија –
математика
Сви чланови
1. Самокритична анализа према испуњењу плана
и приграма у протеклој школској години.
Сви чланови
Сви чланови
Зденка Јаношев
Руководилац стручног већа Немања Пантић
31
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА, ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
садржај рада
Октобар
1. Иновације у настави
2. Текућа питања
Новембар
1. Усвајање плана рада стручног већа и договори
око реализације
2. Консултовање и анализа планова и програма
Министарства просвете за школску 2012/2013.
годину
3. Израда глобалних и оперативних планова, као и
планова рада секција уз усаглашавање градива
различитих предмета
4. Избор нових уџбеника
5. Припрема учила за наставу
6. Проблеми који се јављају због смањења фонда
знања и радних навика ученика услед паузелетњег распуста и решења за њихово
превазилажење
7. Текућа питања
1. Организовање слободних активности, допунске
и додатне наставе
2. Договори око огледних часова, а у складу са
законом прописаним од стране Министарства
просвете
3. Размена идеја у креирању припрема за час
4. Посете ученика институцијама од важности за
реализацију ваншколских активности
5. Планирање практичних радова ученика
(хербаријуми, инсектаријуми, збирке
материјала, панои, макете, Microsoft PowerPoint
презентације...)
6. Текућа питања
1. Анализа резултата рада ученика у првом
тромесечју; евентуални проблеми и решења за
њихово превазилажење
2. Текућа питања
Децембар
Септембар
Август
Месец
2012/13
1. Анализа резултата рада ученика на крају првог
полугодишта; евентуални проблеми и решења
за њихово превазилажење
2. Посета семинарима- стручно усавршавање
3. Текућа питања
извршилац
чланови стручног
већа
чланови стручног
већа
чланови стручног
већа
чланови стручног
већа
чланови стручног
већа
Јун
Мај
Април
Март
Јануар/
Фебруар
32
1. Припрема за предстојећа такмичења;
организација, избор ученика, средства,
календар и пропозиције
2. Текућа питања
чланови стручног
већа
1. Посећеност додатних и допунских часова,
анализа рада и постигнућа ученика
2. Информатизација наставе природних наука и
технике
3. Текућа питања
1. Анализа резултата рада ученика на тромесечју;
евентуални проблеми и решења за њихово
превазилажење
2. Текућа питања
чланови стручног
већа
1. Резултати са такмичења и смотри и предлагање
ученика за похвале и дипломе
2. Анализа реализације наставних планова, плана
рада стручног већа и слободних активности
3. Анализа и усаглашавање критеријума
оцењивања ученика
4. Подела наставних часова за следећу школску
годину
5. Текућа питања
1. Извештај о раду стручног већа
2. Планирање садржаја рада стручног већа у
следећој школској години
3. Текућа питања
чланови стручног
већа
чланови стручног
већа
Мирослав Крњић
чланови стручног
већа
руководилац стручног већа
проф. техничког и информатичког образовања
Мирослав Крњић
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА АКТИВ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Октобар
Септембар
Месец
2012/13
садржај рада
1. усаглашавање плана и програма рада ликовне и
музичке културе за школску 2012/2013.
2. изложба фотографија у холу школе
3. припрема приредбе поводом Дана школе
4. посета галерији САНУ
снимање у студију у оквиру ФЕ-ДЕМУС-а
1. такмичење у цртању на отвореном поводом
Дечје недеље
2. изложба у холу школе поводом Дана школе
3. посета Октобарском салону
4. наступи на приредби поводом Дана школе
5. наступ у Дечјем културном центру на концерту
ФЕ-ДЕМУС 2012.
извршилац
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Јун
Мај
Април
Март
Фебруар
Јануар
Децембар
Новембар
33
1. Мали Пјер - изложба карикатура, избор радова
за општинско такмичење
2. изложба ученичких радова у холу школе
3. концерт класичне музике у задужбини Илије М.
Коларца
4. припрема за такмичење Златна сирена
1. изложба ученичких радова у холу школе
2. општинско такмичење Златна сирена
3. снимање новогодишње емисије Клацкалица у
студију РТС-а – учесници ФЕ-ДЕМУС-а
1. спремање сценографије за приредбу поводом
школске славе
2. припрема приредбе поводом школске славе
3. наступ на приредби поводом школске славе
4. изложба ученичких радова у холу школе
1. Мали Пјер , општинско и градско такмичење
2. ликовни конкурс Најлепше осликано васкршње
јаје
3. припрема за градско такмичење Златна сирена
1.
2.
3.
4.
5.
ликовни конкурс Центра за културу Раковица
посета изложби у Дому културе Раковица
изложба ученичких радова у холу школе
општинско такмичење хорова и оркестара
градско такмичење Златна сирена
1. изложба у холу школе на тему Осликана
ускршња јаја
2. општинско такмичење Осликана ускршња јаја
3. општинско такмичење групе певача и малих
инструменталних састава
4. ФЕ-ДЕМУС – конкурс за нове композиције на
нивоу републике
1. ликовни конкурс за лого и пехар за такмичење у
одбојци Лига одбојкаша
2. ликовни конкурс Птице
3. изложба графика ученика 8.разреда
4. изложба ученичких радова у холу школе
5. посета галерији Сингидунум
6. градско такмичење хорова и оркестара
7. градско такмичење групе певача и малих
инструменталних састава
8. Златна сирена – ревија победника
1. изложба најуспешнијих радова остварених
током минуле школске године
2. републичко такмичење хорова и оркестара
3. извештај рада актива ликовне и музичке културе
за школску 2012/2013. годину
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Руководилац стручног већа – Милан Андрић
34
ПЛАН РАДА ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Октобар
Септембар
Август
Месец
2012/13
садржај рада
1. Сређивање кабинета и спортских терена за
почетак школске године
2. Израда и усклађивање програма рада
Уређење кабинета и спортских терена
Усаглашавање плана и програма
Формирање секција
Школско и општинско првенство у малом
фудбалу
5. Уређење спољашњих терена, прављење
бацалишта за куглу
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Учешће у прослави Дана школе
Јесењи школски крос
Учешће на трци ''Ослобођења Раковице''
Огледни час – Биологија – ''Мишићи''
Школско првенство у тенису
извршилац
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В.ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
Новембар
СТР. ВЕЋЕ
1. Сарадња са стручним већем учитеља –
предавање
2. Градско првенство у пливању
3. Градско првенство у стоном тенису
4. Школско и општинско првенство у одбојци
Децембар
1.
2.
3.
4.
5.
Школско и општинско првенство у
кошарци
Анализа здравственог стања ученика
после систематског прегледа
Организовање зимовања ученика
Усклађивање критеријума оцењивања
Упознавање са врхунским спортистима
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
ДРАШКО
СТОЈКОВИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
Јануар
В. ЦВИКИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
Анализа рада секција у првом полугодишту
Учешће у прослави дана ''Светог Саве''
Учешће на ''Белом кросу''
Зимовање ученика
Учешће на зимском спортском кампу «Ада
2013»
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
В.ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
Јун
Мај
Април
Март
Фебруар
35
1. Припреме сале и реквизита за рад у другом
полугодишту
2. Огледни час – Правилна исхрана као
предуслов за здрав живот- корелација са
биологијом
1. Школско и општинско првенство у
рукомету
2. Припрема терена за извођење наставе на
отвореном простору
3. ''Лига одбојкаша 7''
1. Организовање спортског дана
2. Учешће на ''Београдском маратону''
3. Градско такмичење у стрељаштву
1. Школско и општинско првенство у
атлетици
2. Пролећни школски крос
3. Игре без граница за ученике 8. разреда
4. Предлози за доделу спортских диплома
5. Крос РТС
6. полигони спретности за ученике 3. и 4.
разреда
1. Анализа рада секција и такмичења
2. Подела часова за наредну школску годину
3. Летовање ученика
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
В.ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
З. ПОПОВИЋ
В.ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
У оквиру Стручног већа физичко васпитање радиће следеће секције:
-Стрељаштво- Драшко Стојковић
-Фудбалска секција- Драшко Стојковић
-Атлетска секција-Владимир Цвикић
-Кошаркашка секција- Драшко Стојковић
-Одбојкашка секција-Зоран Поповић
-Пливање-Владимир Цвикић
-Рукометна секција-Влдимир Цвикић
Руководилац стручног већа
Владимир Цвикић
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Надлежности:
-
Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука
-
процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и
општих и посебних стандарда знања
-
учествује у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и
властите процене своје образовне праксе
36
-
утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа
могућност да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и
потребе
-
прати потребе и могућности локалне заједнице, као и конкретне услове рада школе
-
обавља и друге друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора
План и програм за 2012./ 2013. г.
-
заснивање образовања на кооперативности, корелацији наставних садржаја, активним и
иновативним методама наставе и учења и примене стандарда постигнућа ученика
-
успостављати хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих наставних предмета,
учење да се учи и развијање мотивације за учење
-
поштовати индивидуалне разлике међу ученицима по начину учења и брзини напредовања,
инклузија деце и ученика са сметњама у развоју
-
наставити са уједначавањем критеријума оцењивања на нивоу већа и стручних актива, како
би оцењивање било што реалније и у складу са Правилником о оцењивању издатим од стране
Министарства просвете
-
посебну пажњу школа треба посветити јачању професионалних капацитета запослених
(учешћу наставника на семинарима, као и организацији семинара у школи), као и на примени
наученог са стручног усавршавања
-
редовно и систематско праћење и анализирање напредовања и дисциплине ученика (према
Правилнику Министарства просвете)
-
потенцирати рад ученичког парламента
-
унапређивање васпитнообразовног рада даљом реализацијом угледних часова и применом
информационо- комуникационих технологија
Реализатори:
руководиоци стручних већа
педагог и психолог
Руководилац
Зденка Јаношев
Развојно планирање
Септембар & октобар
циљеви
Постизање очигледности у настави
различитих предмета путем образовних
софтвера и Интернета.
Интердисциплинарни приступ у настави
у циљу примене знања у решавању
животно важних задатака.
Увођење иновација у наставу у циљу
популаризације и приближавања
наставног градива ученицима.
Планирање реализације наставе
информатике у млађим и старијим
разредима у складу са редовним
наставним предметима у школи.
Планирање и каснија реализација
тематски умрежених часова.
координатори/
извршиоци
Наставник информатике,
медијатекар и наставници
разредне и предметне
наставе.
Наставници разредне и
предметне наставе.
Планирање и каснија реализација
огледних часова.
Наставници разредне и
предметне наставе.
активности
37
Мотивисање ученика за поједине
наставне предмете и евентуално
усмеравање. Стицање знања и вештина у
вези са трансфером знања; генерацијско
учење и интеракција између самих
ученика.
Популариѕација науке , истраживачког
рада и подизање еколошке свести.
Упознавање традиције и културе
Европских земаља.
Популаризација науке и уместности,
промоција школе преко ваншколских
активности; сарадња са релевантним
институцијама.
Популаризација школе и креативног
изражавања ученика; презентација
ученичких радова.
Реализација међушколског пројекта
„И ми смо предавачи“.
Координатор пројекта „И ми
смо предавачи“ Гордана
Милосављевић и наставници
предметне, разредне наставе
и родитељи.
Постављање водених робота на реке
Саву и Дунав и праћење резултата
квалитета воде.
Учешће у Европском пројекту Twin
space
Координатор пројекта Дејан
Бошковић и наставнице
Татјана Миленковић
Координатор Ивана
Цмиљановић Косовац и
наставници разредне и
предметне наставе.
Наставници предметне и
разредне наставе.
Припреме за учешће на смотрама,
конкурсима и пројектима у току
школске године.
Наменска изложба ученичких радова
Наставници предметне и
разредне наставе.
Новембар & децембар
циљеви
активности
Учење енглеског језика, стицање
информатичких знања и упознавање
других народа и култура.
Стицање информатичких и других
знања, развијање креативности и
љубави према својој школи.
Учешће ученика у међународним
пројектима.
Подстицање на успех и придавање
значају успесима и успешним ђацима.
Популаризација науке, промоција
школе преко ваннаставних активности;
Сарадња са релевантним институцијама
Покретање секције под називом
„Ћоше за успешне“.
Организација Фестивала науке
Развијање хуманог односа према
животињама из околине.
Прављење и постављање кућица за
птице.
Рад на школском часопису и рад на
школском сајту.
координатори/
извршиоци
Координатори пројекта
Лепосава Љешевић и стручно
веће страних језика.
Координастор Снежана
Драгичевић и наставник
информатике, наставници
разредне и предметне
наставе.
Координатор пројекта
Љиљана Рајчић.
Координатор пројекта Дејан
Бошковић у сарадњи са
организацијама Micro global
scope и Сфера и наставници
природних и друштвених
наука
Координатори Гордана
Милосављевић и Мира
Роланд и наставници
техничког васпитања.
Јануар & фебруар
циљеви
активности
Организовање рада у вези са
успешношћу појединих наставних
предмета.
Сарадња са релевантним институцијама
и размена стручног искуства.
Рад на рачунару; стицање знања у
коришћењу chat-a blog-а у настави.
Развијање критичког мишљења.
Планирање активности у вези са
самоевалуацијом.
Популаризација науке, сарадња са
релевантним институцијама. Уочавање
природних процеса и схватање
узрочно-последичних веза у природи.
Праћење климатских и фенолошких
променау реализацији пројекта Green
wave
Реализација пројекта Time project
координатори/
извршиоци
Психолошко-педагошка
служба.
Координатори Весна
Тутуновић и Мирослав
Крњић и наставници
предметне наставе.
Координатор пројекта Сандра
Радовановић, Катарина Гацин
и наставници разредне
наставе
38
Развијање еколошке свести; стицање
представе о важности очувања животне
средине и практичних вештина за
постизање локалних ефеката.
Покретање секција у школи, попут
еколошке секције и реализација
пројекта Earth project
Стицање знања и вештина у изради
школских научно-истраживачких
радова; популаризација науке и
подстицање надарених ученика да се
науком баве.
Припреме за учешће на смотри
истраживачких радова
„Истраживањем до знања“ које
организује Асоцијација за напредна
истраживања, као и друге
организације које се баве дечјим
образовањем.
Координатори пројекта
Зденка Јаношев и Ивана
Цмиљановић Косовац и
стручно веће природних
наука, математике и
уметности као и наставници
разредне наставе.
Координатор Дејан Бошковић
и наставници предметне и
разредне наставе.наставе.
Март & април
циљеви
Постизање квалитетнијег односа
између наставника, деце и њихових
родитеља кроз спортске активности.
Развијање креативности кроз
осмишљавање и сликарска решења.
Стицање знања и вештина у изради
школских научно-истраживачких
радова; популаризација науке и
подстицање надарених ученика да се
науком баве.
Сарадња са релевантним
институцијама и размена стручног
искуства.
Презентовање и усвајање знања о
различитим врстама кућних љубимаца.
активности
Реализација спортског пројекта „Лига
одбојкаша“ и израда логотипа за
пројекат.
Учешће на смотри истраживачких
радова „Истраживањем до знања“
које организује Асоцијација за
напредна истраживања, као и друге
организације које се баве дечјим
образовањем.
Пријава ученика за „Летњу научну
школу“ коју сваке године организује
истраживачка станица „Петница“.
Дан кућних љубимаца.
координатори/
извршиоци
Координатор Драшко
Стојковић и стручно веће
физичког васпитања.
Наставници предметне
наставе.
Наставници предметне
наставе.
Координатор Радмила
Шошкић и наставници
предметне и разредне
наставе.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:
Руководилац Ивана Цмиљановић Косовац
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
МЕСЕЦ
2012/13
Септембар
Октобар
Новембар
АКТИВНОСТИ
- формирање тима за заштиту и избор председника и
заменика председника.
- доношење одељењских правила понашања,
-разматрање стања заштите (извештај)
- Доношење правила на нивоу школе
- идентификација ученика који имају проблеме у
поштовању правила и укључивање у позитивне
активности
-разматрање стања заштите (извештај)
- радионице на тему толеранције за одељења и групе
Ученика
- разматрање стања заштите (извештај)
НОСИОЦИ
Директор,
Педагог,
Јелена Пантић,
одељењске
старешине,ученици,
Тим
Тим,
Педагог,ученици,
Одељењске
старешине,
председник Тима
Тим,педагог,психолог,
Председник Тима,
ученици
39
Децембар
-припрема новогодишње представе старијих ученика
за млађе
- разматрање стања заштите (извештај)
- радионице на тему другарства
- разматрање стања заштите (извештај )
Јануар
Фебруар
Март
Април
- израда цртежа, плаката, песама и порука за паное у
холу школе о борби против насиља
- разматрање стања заштите (извештај)
- ученички предлози и идеје за спречавање насиља у
Школи
- реализација једног предлога од стране ученика
- разматрање стања заштите (извештај)
- организовање спортских активности за вежбање
ненасилног и фер понашања у игри
- разматрање стања заштите (извештај)
- реализација радионица за групе ученика
- разматрање стања заштите (извештај)
Тим, наставници
српског језика,
председник Тима,
ученици
Тим, педагог,
психолог, председник
Тима, ученици
Одељењске
старешине,
наставници и
ученици,Тим,
председник Тима
Тим, ПП служба,
ученици, одељењске
старешине,
председник Тима
Тим и наставници
физичког васпитања,
Председник тима,
ученици
Наст. грађанског
васп., Тим, ученици
Мај
Јун
- вредновање ефеката активности Тима спроведених
у току школске године
- израда и подношење извештаја о раду Тима
наставничком већу
Тим
Председник Тима
Координатор Стручног тима, Марија Станојевић
АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ
Активности
Формирање Тима за
инклузију
Носиоци активности
Директор
Педагошки колегијум
Тим за инклузију
Учесници
Директор
Стручни сарадници
Наставници
Наставници разредне
наставе
Временска динамика
Август 2012.
Састанак Тима за
инклузију и упознавање
са активностима и
програмом инклузивног
образовања
Презентација знања
стечених на семинарима
за инклузију
Идентификација ученика
из осетљивих група
Тим за инклузију
Тим за инклузију
Септембар 2012.
Тим за инклузију
Наставничко веће
Савет родитеља
Октобар 2012.
Психолог
Одељењске старешине
Наставници разредне
наставе
Новембар 2012.
Сарадња са другим
школама, установама,
удружењима и
појединцима у циљу
унапређења инклузивне
праксе
Тим за инклузију
Наставници
Наставници разредне
наставе
Одељењске старешине
Тим за инклузију
Директор
Стручни сарадници
Тим за инклузију
Децембар 2012.
40
Израда плана рада за
ученике из осетљивих
група
Остваривање плана
Израда плана рада за
даровите ученике
Остваривање плана
Праћење и остваривање
плана рада и ревидирање
по потреби
Педагошки колегијум
Тим за инклузију
Наставници
Одељењске старешине
Одељењско веће
Фебруар 2013. – Април
2013.
Педагошки колегијум
Тим за инклузију
Фебруар 2013. – Април
2013.
Вредновање
имплементације ИОП-а у
школи
Тим за самовредновање
Наставници
Одељењске старешине
Одељењско веће
Наставници
Наставници разредне
наставе
Одељењске старешине
Педагошки колегијум
Одељењско веће
Наставничко веће
Тим за инклузију
Април 2013. – Мај 2013.
Јун 2013.
3. Одељењско веће
Одељенско веће чине наставници и сарадници који остварују
образовно-васпитни рад у одељењу и стручни сарадници школе.Одељенско веће непосредно
организује и координира образовно-васпитни рад у одељењу, разматра питања која се односе на
живот и рад ученика и предузима мере за побољшање образовно-васпитног рада.
Одељенско веће ради у седницама којима председава разредни
старешина. Одлуке се доносе већином гласова и обавезне су за све чланове.
Задаци одељенског већа су:
-утврђује планове рада редовне, допунске, додатне наставе, слободних активности и других
облика образовно-васпитног рада;
-анализира остварене циљеве , задатке и садржаје васпитно-образовног рада у настави другим
видовима и предлаже мере за њихово унапређивање;
-разматра проблеме оптерећености ученика и равномернију расподелу задатака у настави и
идентификује ученике којима треба пружити помоћ кроз допунски рад;
-утврђује распоред писмених проверавања учениког
знања
(школских , домаћих и
контролних ) и других захтева ученика ;
-изналази облике подстицања , интересовања , склоности и индивидуалних способности;
-усклађује рад свих наставника у одељењу ради јединственог деловања на ученика и
постизања бољих резултата;
-анализира и утврђује успех ученика у настави , допунском и додатном раду и слободним
активностима као и резултате које они постижу у осталим областима образовно-васпитног
рада;
-разматра примерно владање ученика и изриче похвале , награде и васпитно-дисциплинске
мере из своје надлежности;
-утврђује предлог плана екскурзија у складу са упутствима Министарства просвете
Републике Србије
-подстиче рад и прати резултате рада одељенске заједнице ученика;
-разматра облике сарадње са родитељима ученика и друштвеном средином и предлаже облике
културе и јавне делатности;
-одобрава одсуство ученика у оквиру своје надлежности.
4. Одељењски старешина
Разредни старешина је педагошки , организациони руководилац одељења. Он координира рад
свих чланова одељенског већа , прати целокупну проблематику одељења и предлаже разредном
већу, стручним сарадницима и директору школе и одређује потребне мере. Разредног старешину
одређује директор школе из редова искуснијих наставника.
Разредни старешина обавља ове послове:
41
-изналази најпогодније облике рада на формирању ученичког колектива , сарађује са стручним
сарадницима;
-стара се о савлађивању наставних програма , као и програма других видова васпитнообразовног рада ( додатног , допунског и слободних активности );
-посећује часове предметних наставника , консултује се са њима о предлагањима за
побољшање успеха и владања ученика;
-одржава часове разредног старешине на којима путем одговарајуæих садржаја и облика рада
, остварује васпитне задатке и решава васпитно-образовне задатке и друге проблеме;
-учествује у раду одељенске заједнице и подстиче и усмерава њен рад;
-одржава родитељске састанке на којима обавештава о успеху ученика и саветује се о
предузимању мера за побољшање успеха;
-сазива седнице одељенског већа и руководи њима;
-одобрава одсуство ученика у оквиру својих овлашћења;
-похваљује ученике и примењује васпитно-дисциплинске мере у оквиру својих овлашћења;
-води разредну књигу ,матичну књигу ,испуњава ђачку књижицу , по потреби преводнице
ученика.
5. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора:
а) стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно васпитног рада
б) стара се о остваривању развојног плана установе
в) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.
ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Месец
2012/13
Септембар
Новембар
Фебруар
Садржај рада
1. Усвајање плана рада Педагошког колегијума
2. Предлози за унапређење рада у школи у 2012/13.
3. Припреме за Дан школе
4. Договор о активностима и динамици креирања и
остваривања интердисциплинарних часова. Угледни
и огледни часови.
5. Обележавање одређених значајних еколошких и
других празника
6. Текућа питања
1. Извештаји о спровођењу развојног плана
2. Стручно усавршавање наставника
3. Дискусија о Образовним стандардима за крај
основног образовања
4. Анкета за родитеље
5. Организација такмичења у школи
6. Дан науке
7. Текућа питања
1. Предлози и договор о процесу самовредновања
школе у шк. 2011/12. години
2. Извештаји о остваривању програма образовања и
васпитања
3. Дискусија и предлози у вези са извештајима
4. Текућа питања
Извршиоци
Чланови колегијума
„
„
„
Задужени наставници
Директор, педагог
Директор, чланови
„
Директор и Тим за
самовредновање
Руководиоци раз. већа
Чланови колегијума
42
Април
Јун
1. Анализа рада стручних већа и тимова и предлози
за унапређење
2. Анализа остваривања Развојног плана школе
3. Извештај о припремама за матурске испите за
ученике 8. разреда
4. Сајам кућних љубимаца
5. Тест за самовредновање за родитеље, наставнике
и ђаке
6. Текућа питања
1. Извештај о самовредновању и дискусија о
резултатима
2. Анализа рада Педагошког колегијума у шк.
2011/12. години и предлози за унапређење
3. Договор о изради годишњег плана рада
колегијума за следећу школску годину
4. Организација дочека првака
Руководиоци струч.
већа и чл. кол.
Директор
„
Чланови колегијума
Тим за
самовредновање
Директор и чл. кол.
Директор и чл. кол.
6. План рада директора школе
Месец
2012/13
Септ.
Окт.
Нов.
Програмски садржаји
Сарадници
- Организациони послови почетком школске године
-Пријем ученика у 1. разред , поздрав првацима
-Провера припремљености продуженог боравка за
почетак школске године
-Увид у глобалне и оперативне планове
-Израда структуре радног времена наставника у оквиру 40очасовне радне недеље
-Учествовање у изради решења о годишњем задужењу
наставника и осталих радника
-Преглед разредних књига ради контроле планираности
рада у оквиру одељења
-Вођење и учешће на састанку Педагошког колегијума
-Учешће на састанку Тима за самовредновање при
доношењу одлуке о области и подручју вредновања школе у
2012/13. године
-Учешће у планирању реализације Развојног плана школе за
шк. 2012/13. годину
-Спровођење поступка одабира и склапање уговора
са агенцијама које ће реализовати наставу у природи и
екскурзије ученика
-Организација и учешће у прослави Дана школе
-Посета часовима редовне наставе
-Преглед и анализа педагошке документације
-Консултације са наставницима разредне наставе и
одељењским старешинама о проблематичним оценама пред
тромесечје
-Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на 1. тромесечју
-Праћење реализације фонда часова редовне наставе,
додатног и допунског рада и слободних активности
-Посета часовима редовне наставе
Пом. дир.
- Припреме, вођење и учешће на седницама
Учитељи и
Раз.већа 4. и 1.
Пом. дир.
педагог
Секретар
Секретар
Педагог
Чланови Пед.
већа
Тим за самов.
Тим за р. п.
Савет
род.,
комисије,
секрет.,
шеф
рачуноводства
Комисија
Наставници
Пом. дир.
Н.р.н. и од.
старешине
раз.старешине
43
Дец.
Јан.
Феб.
Март
Април
Мај
Јун
Одељењских и Наставничког већа на полугодишту
-Ангажовање на припреми прославе школске славе Светог
Саве
-Посета часовима редовне наставе
-Израда и подношење полугодишњег извештаја о
раду школе и раду директора надлежним органима
-Преглед дневника рада свих одељења
-Анализа реализације фонда часова свих
наставних и ваннаставних активности
-Учешће у организацији и прослави школске славе
Свети Сава
-Учешће у планирању такмичења ученика
-Иницирање набавке наставних средстава
-Праћење рада на изради завршног рачуна
-Посета часовима редовне наставе
-Учешће у активностима Тима за самовредновање
при планирању и организацији поступка самовредновања
-Учешће у организацији школских такмичења
-Анализа квалитета писаних припрема наставника
-Посета часовима редовне наставе
-Анализа степена реализованости Развојног плана
школе за шк. 2012/13.
-Преглед педагошке документације
- Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на 3. тромесечју
-Анализа реализације фонда часова наставних и
ваннаставних активности
-Праћење учествовања ученика на школским такмичењима
-Увид у рад одељењских заједница
-Посета часовима редовне наставе
раз.старешине
-Израда предлога задужења наставника у настави и
осталим видовима непосредног рада са ученицима
-Посета часовима редовне наставе
-Учешће у анализи резултата самовредновања
-Припрема скице програма рада за следећу
школску годину, предлог поделе послова и радних
задатака
-Почетак припрема за полагање завршног испита за ученике
8. разреда
Предметни
наставници
-Учешће у анализи резултата које су ученици постигли на
такмичењима
- Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на крају
школске 2012/13. године
-Праћење и стручна помоћ наставницима у изради
Школских програма
- Преглед дневника рада свих одељења
- Анализа реализације Развојног плана
школе за шк. 2012/13.
-Организовање прославе Мале матуре за ученике 8.
разреда
-Израда и подношење извештаја о раду школе
надлежним органима
- Израда и подношење извештаја о раду директора
Рук. деч.
савеза
ПП служба, од.
старешине
наставници
Пом. дир.
Педагог
Комисија
Пред. наст.
Пред. наст.
Рачуновођа
Тим за самов.
Пред. наст.
Пред. наст.
Педагог
Педагог
Психолог
Пом. дир.
Дечји савез
Од. стар., пом.
дир.
Тим за самов.
Помоћ. дир.
Од. стар. 8. р.,
пом. дир.
Настваници
Пом. дир.
Тим за раз. пл.
Од. стар. 8. р.
Пом. дир.
Пом. дир
44
Август
школе надлежним органима
-Преглед објеката и предлог послова које треба
урадити током распуста на уређивању школске
зграде и околине
-Увид и контрола вођења педагошке
документације.
-Организовање завршног испита за
ученике 8. разреда
-Учешће у организацији и надгледање реализације
поправних испита
-Израда годишљег плана рада директора
-Израда Годишњег плана рада школе за школску
2013/14. годину
-Израда распореда часова за шк. 2013/14. годину
-Израда распореда дежурстава наставника
-Организација и надгледање техничких припрема
за почетак школске године и свечани пријем првака
Пом. дир.,
секр., домари
Пом. дир.
Раз.ст.8. раз.
Предм. наст.
Пом. дирек. и
рук. већа
Пом. дирек.
Пом. особље и
наст. раз. нас.
НАПОМЕНА:
Поред наведених послова, у току школске године, директор школе радиће
на пословима који имају сталан карактер и односе се на:
- учешће у раду Школског одбора;
- учешће у раду стручних органа;
- контрола спровођења одлука управних и стручних органа;
- руковођење и координација финансијске и правне службе;
- сарадња са стручним сарадницима , наставницима и осталим радницима;
-сарадња са другим основним школама, предшколским установама и средњим
школама и општином;
-сарадња са Министарством просвете и Секретаријатом за образовање
- сарадња са привредним организацијама;
- сарадња са културним институцијама;
- контрола радне дисциплине;
- рад са родитељима, ученицима и другим структурама;
- присуство приредбама, смотрама, такмичењима и другим
манифестацијама
- присуство на огледним предавањима;
- обављање непредвиђених послова;
- рад на властитом стручном усавршавању, организација стручног
усавршавања запослених;
- учешће у раду Актива директора.
Педагошко-инструктивна делатност директора
Педагошко-инструктивна делатност директора обухватиће све видове васпитно-образовног
рада ради праћења остваривања плана и програма васпитно-образовног рада , пружања
стручне помоћи наставницима у решавању тешкоћа на које наилазе у свом раду, стицања
увида у дидактичко-методичко праћење организације, рационалности и артикулације
наставног часа, сарадња са наставницима на унапређивању васпитно-образовног процеса, а са
циљем мењања постојеће праксе у школи, одељењу, наставном предмету и другим видовима
рада и афирмација позитивних искустава.
У редовној настави пратиће индивидуални приступ ученицима са циљем постизања могућег
образовног нивоа ученика који теже напредују, као и основе за њихово даље учење и рад. У
додатном раду пратиће се активност наставника на оспособљавању ученика за самостално
45
учење, коришћење литературе и да очувају корелацију у наставном градиву појединих
предмета.
У раду секција слободних активности, директор ће пратити како наставник мотивише ученике
за рад у својој секцији са циљем да се сваки ученик школе обухвати радом у секцијама
слободних активности.
У свим видовима наставних и ваннаставних активности кроз посете часовима пратиће како
наставник личним примером васпитава одговорност, другарство, истрајност и организованост
ученика.
Разредне старешине ће подстицати да се што више укључују у извршење радних задатака у
школи са циљем развоја ученичких склоности, способности и радних навика.
7. План и програм рада помоћника директора школе
Месец
2012/13
Септ.
Окт.
Нов.
Дец.
Програмски садржаји
сарадници
-Организациона питања у вези са почетком рада и
упознавање са пословима који ће се обављати;
-Учешће у пријему ученика у 1. разред
-Учествовање у изради решења о годишњем
задужењу наставника и осталих радника
-Израда распореда дежурстава наставника и кабинета
за наставу
-Преглед разредних књига ради увида у
припремњеност педагошке документације
за школску годину
-Праћење радне дисциплине
-Увид у глобалне и оперативне планове наставника
-Провера припремљености продуженог боравка за
почетак школске године
-Сарадња са Домом здравља и зубном амбулантом у
школи (спискови првака)
директор
-Организација прославе Дана школе
-Праћење примене нових наставних програма
-Праћење радне дисциплине
-Праћење поштовања кућног реда и кашњења на
часове
-Посете часовима
-Преглед дневника старијих разреда-оцена ученика
пред 1.тромесечје и, по потреби, организовање
ванредних седница Одељењских већа
-Сарадња са педагогом и психологом у анализи и
решавању актуелних васпитних проблема
-Праћење реализације фонда часова редовне наставе,
додатног и допунског рада и слободних активности
-Учешће у седницама Одељењских и Наставничког
већа за 1. тромесечје
-Посете часовима
-Праћење радне дисциплине
директор
педагог
директор
-Ангажовање на припреми прославе Светог Саве
-Посете часовима
-Учешће на седницама одељењских и Наставничког
већа за полугодиште
директор
директор
директор, наст.
наставници
наставници
педагог
наставници у
боравку
педијатар и деч.
стоматолог
од. старешине
наставници
од. старешине
ПП служба,
родитељи, дир.
Раз.старешине
Чланови већа
наставници
Директор, комисија
наставници
Чланови већа
46
Јан.
Феб.
Март
Април
Мај
Јун
Август
-Праћење радне дисциплине
-Преглед педагошке документације (дневника)
-Праћење радне дисциплине
-Рад на организационим питањима за 2. полугодиште
-Помоћ директору у планирању набавке наставних
средстава и опреме за школу
-Праћење радне дисциплине
-Сарадња са педагогом и психологом у анализи и
решавању актуелних васпитних проблема
-Посете часовима
-Учествовање у организовању школских такмичења
-Учешће у припреми организације наставе у прроди
-Праћење радне дисциплине
-Посете часовима
-Учешће на седницама Одељењских и Наставничког
већа за 3. тромесечје
-Снимање стања у вези реализације фонда часова
наставних и ваннаставних активности
-Праћење учествовања ученика на школским
такмичењима
-Праћење радне дисциплине
-Посете часовима
-Сумирање резултата које ученици постижу на
такмичењима
-Израда предлога задужења наставника у настави и
осталим видовима непосредног рада са ученицима
(исказивања вишка наставника)
-Организација манифестације „Мала матура –велико
срце“
-Праћење радне дисциплине
-Посете часовима
-Учешће у седницама Одељењских и Наставничког
већа за крај школске године (успех и владање ученика
1. – 7. разреда)
-Израда и подношење извештаја о раду школе
-Израда и обрада статистичких података и анализа
успеха
-Учествовање у организовању квалификационог
испита за ученике 8. разреда
-Праћење радне дисциплине
-Организација почетка нове школске године
-организација техничких припрема за почетак
школске године
Од. старешине
директор
директор
директор,
рачуновођа
ПП служба,
родитељи, дир.
наставници
Предм. наставн.
Наст. раз. наст.
наставници
Чланови већа
Од. старешине
Предм. наст.
Директор
наставници
Рук.дечјег савеза
Предметни
наставници,
директор
Директор, задуж.
наставници
Чланови већа
Педагог
психолог
разредне стар.
8. разреда
Директор,
старешине,
наставници
НАПОМЕНА:
Поред наведених послова, у току школске године, пом.директора школе радиће на пословима који
имају сталан карактер и односе се на:
-активно учешће у раду стручних органа
-сарадњу са стручним сарадницима, наставницима и осталим радницима
-сарадња са другим основним школама, предшколским установама и средњим школама и општином
-сарадња са културним институцијама
-контрола радне дисциплине
47
-рад са родитељима,ученицима и другим структурама
-присуство приредбема, смотрама, такмичењима и другим манифестацијама
-присуство на огледним предавањима
-учешће на непредвиђеним пословима
-рад на перманентном стручном усавршавању
8.План и програм рада Школског одбора за школску 2012/2013.г.
Месец
2012/13
Септ.
Окт.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Усвајање извештаја о остваривању
годишњег плана рада школе за
шк.2011/2012.год.,
2. Усвајање извештаја о раду директора за
шк.2011/2012.год.,
3.Доношење Развојног плана школе
и именовање Стручног актива за развојно
планирање,
4. Доношење годишњег плана рада за школску
2012/2013.годину,
5.Усвајање извештаја о самовредновању,
6. Извештај о припремљености школе за рад
7. Доношење одлуке о исхрани , осигурању и
обезбеђењу ученика у школској 2012/13.год.
8.Информација о прослави Дана школе
Известилац
Директор
Директор
Директор и
Дир Дејан
Бош Бошковић
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Рук. стр. већа
1. Усвајање извештаја о остваривању стручног Директор и
усавршавања запослених у шк. 2011/12.
педагог
2.Доношење плана стручног усавршавања запослених Директор и
у школској 2012/13. години
педагог
1. 1.1.Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању
Нов.
ученика,остваривању циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају 1.
тромесечја и предузимање мера за побољшање рада
и остваривање образовно васпитног рада,
Јан.
Директор
2.Именовање комисије за попис за 2012.год.
1. 11.Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању
ученика, остваривању циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају 1.
полугодишта и предузимање мера за побољшање
рада и остваривање образовно васпитног рада,
2.Разматрање и усвајање извештаја о реализацији
полугодишњег плана рада школе у школској
2012/2013. години,
3.Разматрање и усвајање извештаја о полугодишњем
раду директора школе у школској 2012/2013. години,
3.
4. Разматрање и усвајање извештаја пописних
Комисија о обављеном попису за 2012.
годину
5. Разматрање и усвајање плана јавних
набавки за 2013. годину
Директор
Директор
Директор, поп.
Комисија
Директор, шеф
рачун., секр.
48
1. Разматрање и усвајање извештаја о
финансијском пословању и годишњем
обрачуну ОШ „Иво Андрић“ за 2012. годину
Април 1. 1.Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању
У ученика,остваривању циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају 3.
тромесечја и предузимање мера за побољшање рада и
остваривање образовно васпитног рада
Мај
1.Усвајање извештаја о самовредновању
2. 2.Доношење одлуке о давању у закуп школског
простора
Јун
1.Разматрање успеха и владања
ученика,остваривања циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају
школске 2012/13. и резултата са такмичења,
предузимање мера за побољшање рада и
остваривања образовно васпитног рада,
2. Усвајање извештаја о остваривању стручног
усавршавања запослених у шк. 2012/13. год.,
3.Доношење плана стручног усавршавања
запослених у школској 2013/14. години,
4.Доношење школских програма од првог до осмог
разреда
5. Информисање о резултатима завршног
испита ученика осмог разреда
5. Усвајање извештаја о изведеним
екскурзијама и настави у природи у шк.
2012/13. години.
Шеф рачунов.
Феб.
Директор
Координатор
Директор
и секретар
Директор
Директор и
Педагог,
Директор и
педагог
Директор , пп
и рук. већа
Директор
Директор
9.Програм рада Савета родитеља са школску 2012/2013.годину
Месец
2012/13.
Септ.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
- Конституисање Савета родитеља , избор
председника и заменика
- Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за шк.
2011/12. годину и извештај о раду директора за исту годину
- Разматрање годишњег плана рада школе за
школску 2011/2012.годину
-Предлог представника Школског одбора за
Стручни актив за развојно планирање
- Разматрање и давање сагласности на
предложени програм и организовње
екскурзије и наставе у природи за школску
2012/13.годину
- Припремљеност објеката за рад у наредној
школској години
- Осигурање ученика
- Исхрана ученика
- Обезбеђење ученика
- Разматрање безбедности ученика у школи
- Разматрање успеха , дисциплине и
Известилац
директор
директор
директор
„
„
„
„
„
„
Директор
49
Нов.
Феб.
Април
Јун
изостајање са наставе у 1. тромесечју школске 2012/13.
- Предлагање мера за побољшање успеха и
владања ученика
- Разматрање успеха , дисциплине и изостајање са наставе на
крају првог полугодишта 2012/13.
- Предлози и мере за побољшање успеха и
владања ученика
- Извештај о здравственом стању ученика
на основу систематских прегледа
- Анализа сарадње школе и породице
- Анализа успеха , дисциплине и изостајања
ученика на 3. тромесечју школске
2012/13.год.
- Разматрање избора уџбеника за
школску 2013/14.годину
- Разматра извештај о остваривању екскурзија и наставе у
природи
- Разматрање предлога изборних предмета за
школску 2013/14.годину
-Извештај о самовредновању и дискусија о резултатима
Педагог
директор
стр.сар.
школ.лекар
психолог
директор
Рук. стр.
већа
за об. пред. и
за раз. наст.
директор
Рук. од. већа
и стр.већа за
раз. наст.
10.План и програм рада педагога
ПОДРУЧЈЕ
РАДА
Планирање,
програмирање и
евалуација о.в.
рада
САДРЖАЈ РАДА
1. Израда годишњег и оперативног програма
рада педагога.
2. Учешће у изради годишњег плана рада школе
3. Учешће у изради развојног плана школе
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА САРАДНИЦИ
IX-VI
VI,VIII,IX
VI,VIII,IX
4. Учешће у изради планова и програма
унапређивања в.о. рада, васпитног рада са
ученицима, рада стручних органа, усавршавања
наставника, израда ИОП-а.
5. Сарадња са наставницима у изради свих врста
планова.
6. Праћење и вредновање плана и програма
реализације циљева и задатака појединих
предмета, постигнућа ученика.
7. Учешће у планирању процеса
Самовредновања рада школе, учешће у
планирању рада Тима за заштиту ученика од
насиља, учешће у планирању рада Тима за ИО.
8. Праћење и вредновање наставног
процеса,развоја и напредовања ученика.
9. Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и ИОП-а.
10. Учествовање у раду комисије за проверу
IX-VI
IX-VI
VI-VIII
IX-VI
IX-VI
- Психолог
- Директор,
рук. Стручних
већа, психолог
- Психолог,
стручна већа и
наставници
- директор,
психолог
- психолог,
чланови тима
за ИО.
- Сви
наставници
- Наставници,
директор и
психолог
- Тим за
самовреднова
ње, тим за
заштиту, тим
за ИО.
IX-VI
- чланови
50
савладаности програма увођења у посао
наставника.
11. Праћење узрока школског неуспеха ученика
и предлагање решења за побољшање школског
успеха
Унапређивање
о.в. рада и
инструктивнопедагошки рад
са
наставницима
Рад са
ученицима
Сарадња са
родитељима
1. Праћење реализације о. в. рада и сарадња са
наставницима и директором.
2. Идентификовање и конкретизација циљева и
задатака о.в. рада.
3. Упознавање наставника са савременим
теоријским основама и дидактичким
иновацијама.
4. Рад са наставницима: у планирању
непосредног в.о. рада; пружање помоћи у
планирању и извођењу огледних часова; анализа
посећених часова и свих облика рада;
идентификовање обдарених ученика и оних који
имају проблема у учењу и развоју; заједничко
учешће у тимовима.
5. Сарадња са одељењским старешинама:
Пружање помоћи одељењским старешинама у
праћењу свих аспеката развоја личности,
откривање узрока проблема у понашању
појединих ученика или група, едукативне
радионице, идентификација даровитих ученика
и ученика којима је потребна додатна подршка у
образовању.
6. Праћење начина вођења педагошке
документације наставника.
1. Испитивање зрелости деце пред полазак у
први разред.
2. Структуирање одељења првог разреда.
3. Праћење успеха и напредовања ученика у
настави.
4. Идентификовање ученика којима је потребна
додатна подршка и даровитих ученика.
5. Васпитни рад са ученицима
6. Анализа успеха и владања
7. Индивидуални и групни рада са ученицима
који имају проблема са учењем и понашањем.
8. Учествовање у изради педагошког профила
детета за које је потребна додатна подршка.
1. Пружање помоћи родитељима чија деца имају
проблема у развоју, учењу и понашању
2. Сарадња са родитељима при упису детета у
школу.
3. Сарадња са родитељима чија деца имају
потребу за додатном подршком у образовању и
родитељима даровите деце.
4. Пружање помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена ученика.
комисије,
психолог
- наставници
X –VI
- Директор.
наставници
- Наставници
IX-VI
- Наставници
IX- VI
- Наставници,
одељењске
старешине,
психолог,
директор
IX- VI
- Одељењске
старешине,
педагог,настав
ници
IX-VI
IX- VI
IV –V
VI –VIII
-Деца,
родитељи,
психолог
IX- VI
- наставници,
одељењске
старешине
IX- VI
-психолог
-одељењски
старешина,
психолог,
наставници
-родитељи
IX- VI
51
1.Истраживање постојеће в.о. праксе и потреба
школе и предлагање мера за унапређење.
2. Рад у стручним тимовима и комисијама, и
редовна размена информација.
3. Формирање одељења.
4. Решавање питања жалби ученика и њихових
родитеља на оцену из предмета или владања.
1. Унапређивање рада стручних органа у школи,
Рад у стручним
обавештавање о резултатима извршених
органима и
анализа- учешће у раду наставничког већа.
тимовима
2. Учешће у раду тима за заштиту, тима за ИО,
тима за самовредновање рада школе;учешће у
раду актива на нивоу школе, педагошког
колегијума и стручних актива за развојно
планирање и развој школског програма.
2. Унапређивање в.о. праксе (организација в.о.
рада и примена облика, метода и средстава
наставног и других видова рада са ученицима).
3. Решавање актуелних васпитних проблема.
1. Сарадња са Министарством просвете и науке,
Сарадња са
домом здравља “Канарево брдо”, Центром за
стручним
институцијама и социјални рад Раковица, Републичким центром
за таленте.
друштвеном
средином
1.Глобални и оперативни план рада; дневник
Вођење
рада; евиденција рада са ученицима и
документације,
припрема за рад наставницима, родитељима; евиденција о
стручном усавршавању.
и стручно
усавршавање.
2. Припремање за све облике рада у школи:
Рад са ученицима, наставницима и родитељима,
предавања и радионице за ученике и наставнике.
Договарање са осталим стручним сарадницима о
заједничким задацима и активностима у школи
3. Учешће у изради плана стручног
усавршавања наставника
4. Индивидуално стручно усавршавање
Рад са
директором и
стручним
сарадницима
- директор,
психолог
IX- VI
VI-VIII
-наставници,
чланови
тимова, већа,
актива,
психолог
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX
11. План и програм рада психолога
Подручје рада
1. Планирање и
програмирање
образовно – васпитног
рада и вредновање
остварених резултата
1.1.
Планирање и
програмирање
1.2.
Организација
педагошког
рада
школе
Садржај рада
Учествовање у
изради годишњег
програма школе
Учешће у изради
планова и програма:
унапређивање
образовно –
васпитног рада,
васпитног рада са
ученицима, стручних
органа, педагошкопсихолошког
усавршавања
1.1.
-
Временска
динамика
- Август
2012.
Сарадници
-
Директор
Педагог
Наставници
Одељењске
старешине
52
1.3.
Праћење и
вредновање
рада школе
2. Унапређивање
образовно – васпитног
рада и инструктивни
педагошко –
психолошки рад са
наставницима
2.1. Сарадња са
наставницима и
директором
наставника,
професионалне
орјентације,
корективног рада са
ученицима са
проблемима у учењу,
понашању и развоју,
сарадње школе и
породице
- Усклађивање
појединачних
програма са полазном
концепцијом
годишњег програма
рада школе
- Сачињавање
годишњих и месечних
планова и програма и
израда програма
корективног рада
1.2.
Примењивање
педагошкопсихолошких
принципа у изради
распореда часова и
смена, подели
одељењског
старешинства
- Предлагање нових
организационих
решења образовно –
васпитног рада
1.3.
Праћење и
вредновање:
мотивације ученика
за рад и учење,
развоја и
напредовања
личности ученика,
усклађености
програмских захтева
са индивидуалним
могућностима
ученика
2.1. Упознавање са
психолошким
принципима
успешног
учења и мотивација за
рад
- Пружање помоћи у
подстицању
оптималног развоја
ученика на нивоу
индивидуалних
-
Током
године
-
Током
године
-
Директор
Помоћник
директора
Педагог
Наставници
Одељењске
старешине
Вршњачки тим
Тим за
превенцију и
заштиту ученика
53
школе
карактеристика
Испитивање
ефикасности
појединих облика и
метода рада у односу
на индивидуалне
карактеристике
ученика
- Пружање помоћи у
идентификовању
ученика са
потешкоћама у учењу
и надаредих ученика
2.2. Указивање
наставницима и
одељенским
старешинама
на узроке поремећаја
интерперсоналних
односа
и предлагање мера
за
њихово
превазилажење
- Пружање помоћи
наставницима и
одељењским
старешинама у
усмеравању
професионалног
развоја ученика
- Анализа часова
којима је
присуствовао
психолог ради
сагледавања
прилагођености
програма развојном
узрасту ученика,
атмосфери у одељењу
и мотивацији за рад
- Испитивање:
интелектуалне,
емоционалне и
социјалне зрелости
ученика за полазак у
школу, мотивације,
особина личности,
вредносних ставова,
интересовања,
социјалног статуса,
групне динамике
одељења и статуса
појединца
- Израда инструмената
-
2.2. Сарадња са
одељењским
старешинама
3. Рад са ученицима
-
-
Април-Јун
2013.
-
-
Током
године
од насиља
Тим за инклузију
Педагошки
колегијум
Педагог
Одељењске
старешине
Наставници
Наставници
разредне наставе
Родитељи
54
4. Сарадња са
родитељима
5. Истраживање
образовно – васпитне
праксе
за испитивање
карактеристика
личности и
вредносних ставова:
анкете, упитници,
социограми
- Организовање:
предавања и
радионица на
актуелне психолошке
теме
- Саветодавни рад са
ученицима са
потешкоћама у
социјализацији,
понашању,
емоционалном
сазревању и са
породичним
проблемима
- Оспособљавање
ученика за усвајање
рационалних метода
учења и
самообразовања
- Активности на
професионалном
усмеравању ученика
- Упознавање
родитеља са
психолошким
карактеристикама
деце и
пружање помоћи у
усмеравању развоја
- Давање савета за
решавање развојних и
других проблема
ученика који су
последица
поремећених
породичних односа
- Саветодавно инструктивни рад са
родитељима чија деца
имају тешкоће у
развоју и са
родитељима даровите
деце
- Психолошко педагошко
образовање родитеља
- Истраживање
образовно-васпитне
праксе и
-
МартАприл
2013.
-
Током
године
-
Педагог
Одељењске
старешине
-
Током
године
-
Помоћник
директора
Педагог
-
55
-
-
6. Рад у стручним
органима
-
-
-
7. Сарадња са стручним
институцијама,
друштвеном средином
и стручно усавршавање
-
-
-
8. Вођење
документације
-
специфичних
проблема и потреба у
школи
Истраживање и
сагледавање општих
услова за одвијање
образовно –
васпитног рада
Учествовање у
истраживањима
других школа,
научних и просветних
институција
Унапређивање
образовно – васпитне
праксе, предлагање
примене ефикаснијих
облика, метода и
средстава наставних и
других видова рада са
ученицима
Решавање актуелних
образовно –
васпитних проблема
Извештавање о
резултатима
обављених анализа и
предлагање
психолошко педагошких мера
Сарадња са
образовним,
здравственим и
социјалним
институцијама и
другим установама
које доприносе
остваривању циља и
задатака образовноваспитног рада
Учествовање у
организованим
облицима размене
искуства и сарадње
школских психолога
и педагога
Организовање
индивидуалног рада
на стручном
усавршавању
Вођење
документације о свом
раду: план и програм
рада (годишњи и
месечни), дневник
-
Током
године
-
Наставници
Педагошки
колегијум
-
Директор
Помоћник
директора
Педагог
Наставници
Педагошки
колегијум
-
-
Током
године
-
-
Током
године
-
Центар за
социјални рад
Дом здравља
Друге школе
Друге
институције
Педагог
56
рада, досијеа о
раду са ученицима
који
захтевају посебан
рад,
-
9. Припрема за рад
-
-
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
извештаји
Вођење евиденције о
сарадњи са
ученицима,
наставницима и
родитељима
Припремање и
планирање рада: са
ученицима,
наставницима и
родитељима, анализа
и саопштења,
предавања за ученике,
наставнике и
родитеље,материјала
истраживања, посете
часовима, увођења
иновација у
образовно – васпитни
процес, праћење
стручне литературе
Припремање и
договарање са другим
стручним
сарадницима,
тимовима и стручним
институцијама о
заједничким задацима
у школи и ван школе
-
Током
године
-
-
Педагог
Тим за
превенцију и
заштиту ученика
од насиља
Тим за инклузију
Вршњачки тим
Друге
институције
Годишња структура ангажовања стручних сарадника
( 40-очасовна радна недеља )
недељни фонд
ПОДРУЧЈЕ РАДА
часова
психол. педаг.
Планирање, програмирање образовно васпитног
односно васпитно-образовно рада
Праћење и вредновање образовно васпитног
односно васпитно-образовно рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима
Рад са директором, стручним сарадницима, пед.
асистентом и пратиоцем детета
Рад са стручним органима и тимовима
Сарадња
са
надлежним
установама
органиѕацијама, удружењима и јед. ЛС
Вођење документације, припрема за рад и
стручно усавршавање
3
3
3
3
16
6
3
5
16
4
4
1
1
4
1
1
3
3
57
13.План и програм рада библиотекара
Глобални план рада библиотекара
-Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове
информацијске, културне и стручне делатности
-Организовано и систематско упознавање библиотечко-информацијске
грађе
-Формирање навика ученика да самостално траже и налазе потребну
библиотечку-информацијску грађу
-Подстицање стваралачких потенцијала ученика
-Развијање читалачких и других способности ученка
-Подстицање и упућивање ученика, наставника и сарадника на коришћење
фондова народних и других библиотека
-Учествовање у остваривању програма образовно-васпитног рада школе
-Набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, инвентарисање,
класификација и каталогизација
-Вођење прописане евиденције
-Заштита библиотечке грађе
-Планирање и програмирање рада
-Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада
-Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци
-Оланирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике и
наставнике
-Васпитно образовна делатност
-Упознавање са радом школске библиотеке и библиотечким радом
-Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе
-Припремање културних, такмичарских, сабирних и других акција,
књижевне трибине и сусрети
-Остваривање сарадње у области културе, које се организовано баве децом
и омладином
-Стручно усавршавање
- Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике и
наставнике;
Васпитно образовна делатност библиотекара
- Упознавање са радом школске библиотеке и библиотечким радом;
- Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе;
- Оствариње програма образовно-васпитног рада са ученицима у школској
библиотеци;
- Припремање културних, такмичарских и сабирних акција ( књижевне
трибине, сусрети, акција “ Месец дана књиге “) ;
- Остваривање сарадње са организацијама и установама у области
културе, које се организовано баве радом са децом и омладином;
- Сарађивање са новинско-издавачким кућама;
-Стручно усавршавање;
-Креирање и стручна израда графо-фолија уз помоћ компјутерске технологије, као и њихова примена
у настави
-Упознавање ученика са МИС-ом, испитивање интересовања и потреба ученика, оспособљавање
ученика за самосталан рад
-Планирање рада са наставницима и њихово информисање
-Набавка потребних ресурса за фонд, производња дидактичких материјала (мултимедијских)
58
План рада по месецима
Назив
делатности
Образовно
васпитна
делатност- рад
са ученицима
Сарадња са
наставницима,
стручним
сарадницима,
директором и
Програмски садржаји
-планирање активности у раду са ученицима
-упознавање ученика са радом библиотеке
-упознавање ученика с врстама библиотечке
грађе и оспособљавање за самостално
коришћење књига, часописа, енциклопедија...
-реализација часова библиотекарства
-вођење библиотечке и новинарске секције;
-пружање помоћи ученицама при избору
литературе и некњижне грађе;
-подстицање интересовања за читање књига и
коришћење библиотечке грађе;
-развијање информацијске писмености и
формирање навика за самостално налажење
информација;
-подстицање код ученика развој способности
проналажења, анализирања, примене и
саопштавања информација, уз вешто и
ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија
-помоћ ученицима у оспособљавању за
решавање проблема, повезивање и примену
знања и вештина у даљем образовању и
свакодневном животу;
-подстицање развоја мотивације за учење,
оспособљавање за самостално учење, учење и
образовање током целог живота
(препоручивање текстова за читање и разговор
о прочитаним текстовима)
-упутства за писање реферата и самосталних
радова, израда плаката и презентација
-педагошка помоћ при реализацији наставних
садржаја, садржаја слободних активности и
ваннаставних активности
-обележавање важних дана, догађаја,
годишњица (Месец књига, Месец школских
библиотека, Дан писмености, Дан поезије,Дан
књиге...),
-промоција читања и развијање читалачких
способности ученика;
-развијање навика за чување, заштиту и
руковање књижном и некњижном грађом;
-рад у читаоници;
-предавања за ученике (...)
-припремање годишњег плана за обраду
лектире;
-набавка и коришћење књижно-библиотечке
грађе за наставнике и стручне сараднике
-информисање стручних већа, стручних
Носиоци
активности
библиотекар
ученици
наставници
Време
(месец)
септ.
током
године
током
године
библиотекар
наставници
стручни
сарадници
родитељи
септ.
59
родитељима
Библиотечкоинформациона
делатност
Културна и
јавна делатност
сарадника и директора о набавци стручне и
педагошко-психолошке литературе
-сарадња у вези са посетом Сајму књига,
информисање о набавци књига на Сајму
-сарадња на развоју информацијске и
информатичке писмености, развијањем
„истраживачког духа“ код ученика и
упућивањем да буду критични и креативни
корисници информација - заједнички рад на
пројектима
-подстицање наставника и стручних сарадника
на коришћење стручне литературе
-сарадња са наставницима у планирању часова
тематске наставе,
-тимски рад са наставницима у изради планова
и проналажењу информација за реализацију
наставног плана и програма
-присуство седницама стручних већа у школи,
-присуство седницама наставничког већа;
-сарадња са родитељима
-израда годишњег плана и програма рада
-уређење простора библиотеке
-систематско информисање корисника
корисника о новим књигама, листовима,
часописима;
-припремање паноа и тематских изложби о
појединим издањима, ауторима, акцијама,
јубилејима, важним данима и догађајима и
слично;
-припремање писмених и усмених приказа
књига, периодике и друге књижне и некњижне
грађе;
-израда статистике коришћења фонда (дневна,
месечна, годишња);
-упис ђака првака у библиотеку;
-упис ђака у Библиотеку града Београда;
-сређивање књига на полицама
-сређивање ознака на полицама
-остваривање стручних послова
(инвентарисање, сигнирање, класификација и
каталогизација, отпис и ревизија),
-израда извештаја о раду школске библиотеке
и библиотекара, анализа и (само)вредновање
-планирање културних садржаја за школску
годину , учествовање на конкурсима у
литерарном стваралаштву
-израда текстова за интернет презентацију
школе и за блог школске библиотеке
-припремање и сакупљање материјала за
школски лист;
-израда школског листа
-сарадња са школским библиотекарима других
школа и Градском библиотеком у
обележавању важних дана, годишњица,
догађаја,
октоб.
током
године
током
године
библиотекар
ученици
током
године
новем.
током
године
библиотекар
ученици
јун
септ.
током
године
60
Стручно
усавршавање
-праћење педагошке литературе, периодике,
стручних рецензија и приказа;
-праћење стручне литературе и периодике из
области библиотекарства;
-учествовање у семинарима и стручним
саветовањима за школске библиотекаре;
-сарадња са другим библиотекама.
библиотекар
током
године
14.Годишњи план рада за продужени боравак
РАЗРЕД: ПРВИ И ДРУГИ
НАСТАВНА
ТЕМА
Ликовне
активности
ученика на задате
теме
Јесењи пејзаж
Вајање
Зимска идила
Св. Сава
Моја нова играчка
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
*Правилно уочавање и приказивање предмета и људи из
непосредне околине
*Развијање стваралачког и уметничког мишљења ученика
*Развијање осећаја за естетику
*Утврђивање знања о утицају боје на разликовање облика
који нас окружују
*Утврђивање стечених знања о јесени као годишњем добу
*Развијање осећаја за естетику
*Развој креативности код ученика
*Неговање љубави према природи
*Оспособљавање ученика за рад у групи
*Развијање стваралачког мишљења
*Оспособљавање ученика да од различитих материјала
обликују употребљиве предмете
*Развијање моторике код ученика
*Подстицање уредности у раду
*Оспособљавање ученика за самостално уочавање одлика
зиме као годишњег доба
*Подстицање ученика да на основу уметничких дела доживе
слике из природе
*Оспособљавање ученика за рад у групи
*Развијање осећаја за естетику
*Развијање стваралачког мишљења
*Утврђивање стечених знања о Св. Сави-првом српском
просветитељу и његовом значају за српски народ
*Развијање прецизности код ученика
*Неговање сарадње и дружења међу ученицима
*Развијање способности код ученика да сами направе
играчку
*Развијање маштовитости, прецизности код ученика
*Развијање осећаја за естетику
*Оспособљавање ученика да помоћу различитих материјала
добију нове облике
*Подстицање уредности у раду
ОБЛИЦИ РАДА
БРОЈ
ЧАСОВА
индивидуални
10
индивидуални
2
групни
6
групни
3
рад у пару
1
индивидуални
3
61
Весници пролећа
Васкшње јаје
Украсне кутије;
корпице
Лето
Упознај ме са
омиљеном
играчком
Читање омиљених
бајки
Самосталан рад
ученика на задате
теме
Говорне вежбе
8.март-Дан жена
Прича у сликама
Језичке игре
*Развијање љубави према природи
*Утврђивање знања о карактеристикама пролећа
*Оспособљавање ученика да уметнички прикажу
доживљене слике из природе
*Оспособљавање ученика за рад у групи, дружење и
договарање о уређивању и одржавању учионице
групни
3
индивидуални
2
индивидуални
4
индивидуални
2
*Прилагођавање ученика на школу и прихватање нових
обавеза кроз игру
*Неговање сарадње, дружења и међусобног поштовања
индивидуални
2
*Упознавање ученика са богатством уметничке и народне
књижевности
*Оспособљавање ученика за изражајно читање,
доживљавање, разумевање и самостално тумачење текста
*Богаћење речника новим речима и изразима
индивидуални
*Неговање српске културе и традиције
*Утврђивање знања о Васкрсу, симболима тог празника
*Развијање осећаја за естетику
*Оспособљавање ученика да од различитих материјала и
облика добију нове облике
*Развијање стваралачког мишљења
*Развијање осећаја за естетику
*Стварање употребних и украсних предмета
*Оспособљавање ученика да самостално уоче промене у
природи
*Развијање стваралачког мишљења
*Развијање осећаја за естетику
*Оспособљавање ученика за самостално писање састава
*Формирање навика правилног писања слова, уредног и
јасног писања речи и реченица
*Увежбавање читања: правилно, течно, логично читање
*Развијање стваралачког мишљења
*Подстицање самосталности ученика
*Оспособљавање за јасно, гласно и разговетно
причање(излагање)
*Оспособити ученике да самостално направе план причања,
кога ће се током излагања придржавати
*Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају
мишљења својих другова
*Развијање стваралачког мишљења
*Вежбање изражајног читања
*Оспособљавање ученика за рад у групи
*Подстицати ученике да буду уредни и пажљиви у раду
*Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају
мишљења својих другова
*Оспособљавање ученика да опажањем и посматрањем
слика саставе, испричају и напишу причу
* Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају
мишљења својих другова
*Развијање логочког и стваралачког мишљења
*Научити ученике да се међусобно слушају и да уважавају
мишљења својих другова
*Утврђивање стечених знања ученика кроз разне игре
*Оспособљавање ученика да стечена знања примене на
конкретном примеру
*Оспособљавање ученика за рад у групи
4
индивидуални
11
индивидуални
4
групни,
индивидуални
2
рад у пару,
индивидуални
2
групни
4
62
Реч по реч-прича
Народне
умотворине
Рецитовање
Саобраћај
Упознавање места
у коме живимо
Занимања
Хигијена
Природа кроз
годишња доба
Читање дечје
штампе
Читање дечјих
енциклопе-дија
Дечја енигматика
Народно
стваралаштво
*Оспособљавање ученика да напишу причу у којој ће
употребити задате речи
*Развијање стваралачког мишљења
*Неговање сарадње и међусобног поштовања ученика
*Упознавање ученика са богатством српске народне
књижевности
*Богаћење речника новим речима и изразима
*Развијање љубави према народној књижевности
*Развијање и неговање изражајног рецитовања
*Оспособити ученике да јасно, гласно и разговетно рецитују
*Развијање самосталности, самоиницијативе и креативности
код ученика
*Упознати ученике са значајем поштовања саобраћајних
прописа и са понашањем у саобраћају
*Оспособити ученике да самостално прелазе улицу
*Оспособљавање ученика да распознају саобраћајне знаке
*Подстицање радозналости
*Упознавање ученика са животном околином
*Оспособљавање ученика да се оријентишу у простору
*Подстицање радозналости
*Упознавање ученика са неким од занимања људи
*Стицање знања о занимањима људи кроз игре глуме
*Поштовање сваког занимања
*Упознавање ученика са значајем одржавања личне
хигијене
*Оспособљавање ученика да одржавају хигијену у учионици
*Развијање навика за одржавање личне хигијене
*Схватање промена у природи током годишњих доба
*Оспособљавање ученика да уоче промене у природи
*Неговање сарадње, дружења и међусобног поштовања
*Оспособљавање ученика да употребљавају дечју штампу
*Проширивање стечених знања путем различитих извора
информација
* Развијање сарадничких односа у групи
*Оспособити ученике да користе енциклопедије
*Развијање сарадничких односа у групи
*Подстицање радозналости духа
*Оспособљавање ученика да изражавају своје утиске о
новим сазнањима
* Упознавање ученика са богатством енциклопедија
*Утврђивање стечених знања кроз енигматске игре
*Развијање логичког мишљења кроз решавање ребуса,
укрштеница, лавирината
*Развијање стваралачког мишљења
*Упознавање ученика са материјалном и духовном
културом свог народа
* Упознавање ученика са основним елементима фолклора,
народне песме и традиционалне музике
*Неговање српске културе и традиције
рад у пару
2
индивидуални,
групни
3
индивидуални
2
индивидуални, рад у
пару
4
индивидуални
4
рад у пару
6
индивидуални
4
рад у пару
6
индивидуални,
групни
4
индивидуални,
групни
4
индивидуални, рад у
пару
4
групни,
индивидуални
3
63
Обичаји и
празници
Игре наших
предака
Ручни радови
Народне песме
Певање дечијих
песама
Музичке игре
Бројалице
Слушање
музике
* Упознавање ученика са основним
обичајно – обредним радњама везаним за празнике
*Упознавање ученика са материјалном и духовном
културом свог народа
*Неговање српске културе и традиције
*Упознавање ученика са дечијим фолклором, играма,
предметима
*Упознавање ученика са материјалном и духовном
културом свог народа
*Неговање српске културе и традиције
*Неговање сарадничких односа међу ученицима кроз игре
наших предака
*Упознавање ученика са материјалном и духовном
културом свог народа
*Развијање моторичких вештина кроз израду предмета
ручне радионости и упознавање са традиционалном одећом
и њеним настанком
*Неговање српске културе и традиције
*Упознавање ученика са музичким вредностима народне
традиције и културе српског народа
*Неговање способности извођења музике и упознавање
традиционалне музике свога народа
*Формирање звучних наслага као основе за будуће музичко
образовање
*Подстицање и развијање дечјег стваралаштва
*Оспособљавање ученика за извођење( певање и свирање)
музичких дела
*Неговање љубави према музици
*Развијање осећаја за дводелни и троделни ритам
*Формирање музичког укуса ученика
*Постицање стваралачког ангажовања ученика
*Оспособљавање ученика за извођење( певање и свирање)
музичких дела
*Неговање љубави према музици
*Развијање осећаја за дводелни и троделни ритам
*Формирање музичког укуса ученика
*Неговање сарадничких односа међу ученицима кроз
музичке игре
*Развијање стваралачког мишљења
*Неговање способности извођења музике
*Развијање осећаја за дводелни и троделни ритам
*Формирање звучних наслага као основе за будуће музичко
образовање
*Упознавање основа музичке писмености
*Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем
традиције и културе свог и других народа.
*Развијање слушне пажње
*Стицање навика слушања музике
*Подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање
музичких порука
*Формирање навике одласка на концерте
фронтални
19
групни,
индивидуални
6
индивидуални рад
8
фронтални,
индивидуални рад
10
индивидуални,
фронтални рад
13
рад у пару, групни
рад
5
индивидуални рад
3
групни рад
5
15.Програм стручног усавршавања за 2012/2013.годину
Програм стручног усавршавања засниваће се на законским одредбама и стручном
усавршавању као принципима унапређивања васпитно-образовног рада.
Реализатори програма су: психолог и педагог, наставници и директор.
Програм стручног усавршавања реализоваће се кроз четири основна подручја рада:
-припремање приправника за полагање испита за лиценцу
-уже стручно усавршавање
-педагошко-психолошко усавршавање у циљу стицања вишег степена стручног звања
64
-набавка стручне литературе.
Праћење и евиденција стручног усавршавања
За наставника и сараднике води се евиденција о стручном напредовању уз приложене
прилоге, потврде о похађању семинара и акредитованих програма.
Предвиђа се и информација за Наставничко веће о реализацији програма стручног
усавршавања у фебруару.
Стручно усавршавање приправника
Стручни испит полагаће наставници који испуњавју потребне услове у складу са постојећим
Правилником , у скалду са Законом о основама система образовања и васпитања.
Усавршавање у струци
Предвиђа се да наставници и разредни учитељи посете семинаре које организују стручна
удружења и Министарство просвете и спорта. Стручни активи и разредна већа реализоваће
предвиђене теме у оквиру школе.
VII ПРОГРАМ ДРУШТВЕНИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
1. Календар рада Дечјег савеза за 2012/2013.годину
Август
-Припрема за почетак нове школске године.
-Обезбеђивање услова за непосредан рад са децом у школи и ван ње;
кадрови из редова просв. радн., родитеља и грађана различитих струка за
рад и активности у слободном времену.
Септембар
-Припреме за обележавање дечје недеље и припрема ученика и разреда за приступање у Дечји савез.
-Набавка одговарајићег материјала,литературе за приступање,
добродошлица, беџеви,излбе дејих радова...)
Октобар
- Обележавање Дечје недеље; приступање ученика првих
разреда у Дечји савез
-Буквар дечјих права (конвенција о правима детета)
-Пријем групе деце код Председника СО Раковица
-Семинар за наставнике музичке културе
-Ликовни конкурс за дечју карикатуру МАЛИ ПЈЕР
-“Деца-деци”,акција соплидарности
- Садња украсног цвећа и садница у школском врту
-Учешће деце у спортско-рекреативним активностима Дечјег
савеза у сарадњи са општ.организацијама и Савезом спортова
-Упознавање споменика културе
Новембар
-Одељењска и школско такмчиење “Најраспеваније одељење “
за ученике 3. и 4. разреда
-Шкоска такмичења соло певача“ Златна сирена “ и малих
вокалних сасатава
-Формирање еколошких патрола при школама
65
-Школско такмичење рецитатора
-Превенција, сузбијање и лечење тешких болести (дрога, сида, криминал) у сарадњи са Домом
здравља и Центром за социјални рад
Децембар
-Општинскио такмичење: “Најраспеваније одељење”
-ТУРНИР ДЕЧЈИХ ИГАРА за ученике 4. разреда-школска такмичења
-Општинско такмичење рецитатора
-Новогодишњи програми у школи
-Припрема за обележавање дана Светог Саве
Јануар
-Јануарски дани просветних радника
-Прослава Дана Св.Саве у школи
Фебруар
-Градско такмичење “ Најраспеваније одељење “
- Изложба дечјих карикатура МАЛИ ПЈЕР
-Школска “Ђачка песничка сусретања”
Март
-Општинско такмичење ГРУПА ПЕВАЧА
-Општинско такмичење оркестара и малих инстр.саст.
-Обележавање Дана пролећа
Април
-Априлијада (маскембал)
- VI ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ РАКОВИЦЕ
-Ликовни конкурс поводом Ускршњих празника
-Општинско такмичење хорова
-Градаска смотра рецитатора
-Општинско такм.”Ђачка песничка сусретања”
-Градско такмичење ЗЛАТНА СИРЕНА и мали вокални
састави
-Градско такмичење ГРУПА ПЕВАЧА
-Организовање масовних акција (најчистија школа,насеље,
улица….)
Мај
-Градско такмичење позоришних представа и краћих драмских
облика
-Градско такмичење ХОРОВА
-Градско такм.оркестара и малих вок.састава
-ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА-градско такмичење
-Београд кроз векове- упознај свој град, завршница-градских
активности
-Турнир дечјих игара,општинско и градско такмичење
-Фолклорне групе, ритмика, плес-општинско такмичење
- ДАН ИЗАЗОВА-спортско-рекреативне активности
- Програм рада Дечјег савеза за наредну школску годину
Јун
-Градско такмичење фолклорних група, ритмике и модерниог
плеса
-Завршница еколошких активности
- Републичко такмичење хорова
66
-”Игре без граница”-републичка завршница у Београду
-”Најбољи међу најбољима”
Јул и август
-Летњи кампови и спортско-рекреативне активности деце Београда
ТОКОМ ГОДИНЕ
1.Акције солидарност
2.Активности из области културе
3.Активности из области социјалне и здравствене заштите
4.Издавачка делатност
Секретар Дечјег савеза
Александра Ивезић
2. Годишњи план и програм рада ученичког парламента за школску 2012/2013 годину
Ученички парламент је састављен од представника ученика седмог и осмог разреда, по два члана из
сваког одељења.
.
Време и место
Садржај програма
реализације
Септембар
Октобар
Децембар
Фебруар
Формирање скупштине Ученичког парламента
Формирање одбора и избор председника
Израда плана рада ученичког парламента
План активности поводом Дечије недеље (радост Европе)
Упознавање ученика са правима и дужностима чланова Ученичког
парламента
6. Предлози ученика за реализацију прославе Дана школе
1.
2.
3.
4.
5.
1. Разматрање односа међу ученицима у наставном процесу, и ван
наставним активностима
2. Трибина – Светски дан детета (Насиље у школи)
3. Организовање посете Сајму књига, учествовање у реализацији дана
науке
4. Избор пројеката који ће се реализовати школске 2012-2013
5. Текућа питања
1. Предлагање и давање мишљења стручним органима о правилима
понашања у школи (ученик-наставник-родитељ).
2. Трибина – Светски дан борбе против сиде
3. Разматрања односа између ученика и наставника у наставном
процесу
4. Прикупљање предлога за реализацију уређења школског простора
5. Предлози ученика за реализацију прославе школске славе Свети Сава
6. Текућа питања
1. Предлози за превенцију насиља у школи
2. Избор ученика за израду мултимедијалне презентације за сајт школе о
најуспешнијим ученицима у текућој школској години
3. Текућа питања
67
Март
1. Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о
организацији наставе и унапређењу наставног процеса
2. Избор и коментари о уџбеницима
3. Текућа питања
Мај
1. Упознавање ученика и давање смерница за полагање мале матуре
2. Анализа резултата анкете за маршуту екскурзија
3. Реализација акције прављења мултимедијалне презентације о
најуспешнијим ученицима
4. Избор најангажованијег члана парламента и давање захвалница
члановима осмог разреда, помоћ у реализацији матуре
5. Текућа питања
Координатор Ученичког парламента
Маријана Мирковић
3.Акциони план вршањачког тима (ВТ)
ФАЗА 1 – ОБУКА
ЧЛАНОВА ВТ
Активности
Избор чланова ВТ
Састанак са члановима ВТ,
упознавање са циљевима и
задацима рада ВТ, правима и
одговорностима ВТ
Реализација 12 радионица за
оснаживање ВТ
ФАЗА 2 – АУТОНОМНО
ДЕЛОВАЊЕ ВТ
Активности
Подела ВТ у групе према
исказаним афинитетима
Креирање и промоција
сандучета поверења
Укључивање у активности
ВТ ученика са проблемима у
понашању
Израда паноа „Ти си фаца
када...”
Укључивање ученика млађих
разреда у активности ВТ
Израда паноа „И наставници
су били деца”
Организовање састанака
ради размене информација,
договора, планирања и
праћења успешности
Носиоци активности
Временска динамика
Очекивани исход
Одељењске старешине
Психолог
Септембар 2012.
Октобар 2012.
Формиран ВТ
Чланови тима су разумели
своју улогу у ВТ и улогу ВТ
у раду школе
Психолог
Педагог
Тим за превенцију насиља
Новембар 2012. – Март
2013.
Међусобно упознавање
чланова ВТ и стварање
тимске атмосфере
Стицање знања и вештина
које ће помоћи ученицима у
организацији њихових
активности у школи
усмерених на промоцију
друштвених вредности и
смањење насиља у школи
Очекивани исход
Носиоци активности
Временска динамика
Психолог
ВТ
Март - Април 2013.
Чланови ВТ свој рад
остварују кроз конкретно
дефинисане задатке
приликом реализације сваке
акције
Ангажованост ученика са
проблемима у понашању у
активностима ВТ и смањење
насиља у школи
Психолог
Педагог
Тим за превенцију насиља
ВТ
Април 2013.
Психолог
Педагог
Наставници разредне
наставе
Тим за превенцију насиља
ВТ
Психолог
Педагог
ВТ
Мај 2013.
Укљученост у акције
ученика млађих узраста у
циљу превенције насиља
Март 2013. – Јун 2013.
Ученици имају много
креативних идеја које
претварају у акције у циљу
превенције и смањења
68
реализације акција
насиља у школи и
промовисања друштвених
вредности и подстичу
атмосферу сигурности,
припадања и толеранције
Координатор Вршњачког тима Јелена Медаревић, психолог школе
4.Програм рада Црвеног крста за школску 2012/2013.годину
Месец
2012/13.
Септ.
Окт.
Нов.
Дец.
Феб.
Март
Април
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-Избор одељењског одбора црвеног
крста, прикупљање чланарине
-Предавање о улози и задацима Црвеног крста (хигијеничара, дежурног )
-Спровођење акције “ Недеља ТБЦ”
-Уређење паноа, зидних новина,
предавања о борби против ТБЦ-а,
учешће у сабирној акцији, уређењу
дворишта и учионица
-” Друг другу “ – прикупљање књига и
школског прибора
-Акција сакупљања чланарине
-Одржавање годишње скупштине
-Свечани пријем 1. разреда у Црвени
крст
-Акција солидарности старим лицима
-Прикупљање секундарних сировина
-” Солидарност на делу “ –
прикупљање новца, одеће, обуће,
средстава за хигијену за сиромашне
-Борба против алкохолизма, пушења и
наркоманије, систематски преглед
ученика
-Хуманитарно рекреативна акција:
“ Сви за децу “
- “ Један пакетић - много љубави “ –
сакупљање играчака за децу
-Посете друговима који су болесни
-Припрема такмичења из прве помоћи
-Попуњавање школске апотеке
-Уређивање паноа и учионица за Нову
Годину
-Програмирање добровољног давања
крви
-Акција против заразних болести
-Пружање помоћи старим лицима
-Наставити обуку пружања прве
помоћи
-Одржавање здравствених трибина
-Поводом 7.априла, Дана светског
здравља, организовати предавање и
филмове о чувању екипе прве помоћи
ИЗВРШИЛАЦ
Разредне
старешине
Рук.секције
разредне
старешине
раз.старешине
раз.старешине
раз.старешине
раз.старешине
подмладак
Црвеног крста
69
Мај
Јун
-Недеља деце у саобраћају
-Организовати акцију давања крви
-Поводом 8.маја Међународног
дана Црвеног крста
-Обележити 11.мај Дан даваоца крви
подмлдак
Црвеног крста
-Организовање изложбе
-Организовање летовања за сиромашну децу
-Избор чланова ПЦК за семинаре
-Израда планова рада за наредну
Школску годину
руководилац
Руководилац Шошкић Радмила
VIII ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Програм професионалне оријентације реализоваће се тимски у саставу: психолог, разредни
учитељ и наставници. Према садржају и облицима рада програм обухвата ученика од 1.до
8.разреда.
Годишњи план професионалне оријентације
Разред
1.,2.,3.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1.Упознавање, праћење и подстицање
развоја индивидуалних карактеристика
личности ученика значајних за
професионално усмеравање
-сагледавање физичких карактеристика и
недостатака код ученика ради благовременог отклањања сметњи и њиховом
професионалном развоју
-подстицање видне и слушне
осетљивости, мануелне спретности и
осталих узрасних карактеристика од
значаја за будуће обављање посла
-формирање навике за бављење
физичким активностима ради стицања
физичке спремности за обављање свих послова
2.Стицање основних појмова о раду и
занимањима
-сазнавање и уочавање карактеристика
разних занимања, интелектуалног и
мануелног рада и њихове повезаности
3.Развијање ставова о друштвеној и
индивидуалној вредности људског рада
-формирање позитивног односа према
резултатима свог и туђег рада
-развијање индивидуалне потрбе за
радом
-навикавање на радни напор
носилац посла
наставник
раз.наставе,
школски лекар
наставник
раз.наставе
наставник
раз.наставе
70
-упознавање са методама рационалног
учења и организовања рада уопште
4.пружање помоћи родитељима у
подстицању
и усмеравању професионалног развоја
своје деце
-узајамна размена информација о
развоју и понашању деце у вези са
професионалним развојем
-пружање помоћи у процесу формирања
општих радних навика у породици
5.Омогућавање стицања непосредног
искуства са радом и занимањима
-посете разним установама да би деца
стекла основне појмове о разним
занимањима
4.,5.,6.
7. и 8.
Настављање активности започетих у
1.,2. и 3. разреду на свим наведеним
подручјима од 1-5, с тим што се
укључују и следеће активности ( по
наведеним подручјима )
1.-Идентификација и предузимање мера
за организован рад са ученицима који
показују надареност или надпросечне
посебне способности
-испитивање јављања професионалних
интересовања и омогућавање развоја
истих кроз слободне активности,
додатну наставу и факултативне
програме
2.-Проширивање основних појмова о
раду и занимањима
-рад на уочавању промена које настају
у свету рада и занимања под утицајем
цивилизацијског напретка
3.-Оспособљавање за објективно
вредновање резултата свог и туђег рада
-сузбијање и превазилажење предрасуда
о занимањима
-подстицање испитивачког понашања
према себи и занимањима
4.-Пружање помоћи родитељима у
подстицању развоја израженијих
способности код своје деце
-сузбијање и превазилажење предрасуда
о занимањима код родитеља
5.-По могућности повремено
укључивање обдарених ученика у
једноставније послове занимања за која
су заинтересовани за
Настављање активности предвиђених
планом за 4., 5. и 6. разред, с тим што се
укључују следеће активности ( по
наставник
раз.наставе
наставник
раз.наставе
психолог
наст.разред.
наставе,
психолог,
разредне
старешине
предметни
наставници
предметни
наставници и
раз.старешине
разредне
старешине
71
наведеним подручјима )
1.-Предузимање мера за рад са
ученицима који постижу надпросечне
резултате из једног и више предмета
-утврђивање професионалних интересовања, сагледавање њихове усклађености
са индивидуалним могућностима
ученика и предузимање мера за
преусмеравање уколико се уочи несклад
-предузимање мера за рад са ученицима
који показују специфичне тешкоће у
учењу или општем и професионалном
развоју
-утврђивање целовите слике о личности
ученика и у складу с тим пружање непосредне помоћи у професионал.
оријентацији
2.-Упознавање ученика са разним
подручјима рада и одговарајућим
средњим школама
-детаљно упознавање ученика са
занимањима за која показују
интересовање
(психофизички
захтеви
карактеристике занимања )
3.-Испитивање радних вредности код
ученика (провера мотивације при
избору занимања )
4.-Мотивисање и сарадња са родитељима
да пруже помоћ деци у информисању о
профилима средњих школа и
могућностима и захтевима за упис )
5.-Сарадња са Центром за
професионалну оријентацију ради
пружања потпуне стручне помоћи
ученицима у одабиру занимања,
поготову у оним случајевима кад
ученици имају тешкоћа у развоју
-сарадња са радним организацијама и
средњим школама ради непосредног
упознавања ученика са карактеристикама И захтевима у сваком специфичном
занимању
6.-Оспособљавање ученика за планирање
власти тог професионалног развоја и
доношење зрелих и реалних професионалних одлука
-утврђивање професионалне зрелости,
односно оспособљавање ученика за
доношење одлуке о избору занимања
-пружање конкретне саветодавне
помоћи при доношењу одлуке о избору
занимања
разредне
старешине
психолог
разредне
старешине
психолог
психолог
и
раз.стар.
и психолог
психолог
психолог
Координатор: психолог Јелена Медаревић
72
Облици васпитно образовног рада
а) У оквиру образовних наставних активности
(сви предмети)
б) Обавезних ваннаставних активности
(одељењска заједница)
в) Слободних активности
(секције, клубови)
Посебни облици рада
Групно саветовање, индивидуално, информација, тестирање, разговори, изложбе, посете радним
организацијама и предавања.
IX КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
1. План и програм рада културне и јавне делатности
Месец
2012/13.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
ИЗВРШИЛАЦ
-” Добро дошли прваци “ – свечаност и
приредба у част првог школског дана
-Обележавање дана општине Раковица и
Београда
-Обележавање Дана школе
4. разред
Директор
Лит.секција
Комисија за
Култ.и јавну дел.
школе
Наст.муз.култ.
1. – 4.
Наст.муз.култ.
Од. старешине
Јан.
-Такмичење ”Златна сирена “
-Бирајмо најраспеванију одељењску
заједницу и општинско такмичење
-Стиже Нова година - одељењска посела
и приредбе
-Прослава Светог Саве
Феб.
-Учешће на општинским смотрама за
литерарно и ликовно стваралаштво
Секције
Д. Дејановић
-Пригодне приредбе поводом Дана жена
-Учешће на општинским такмичењима
ОЗ-е
“Покрета наука младима “ , спортска
такмичења
Од. Старешине
Учешће на општинској смотри техничког
стваралаштва , школска такмичења
“ Мајски караван “
-Мајске свечаности
-Општинска смотра хорова
-Смотра ритмике и фолклора
-Испраћај ученика 8. разреда
Г.Милосављевић
Септ.
Окт.
Нов.
Дец.
Март
Април
Мај
Јун
сви наставници
наст.муз.културе
Раз.ст. 8. раз.
Комисија за културну делатност школе
2. Сарадња школе са друштвеном средином
Школа ће сарађивати са родитељима, те институцијама на нивоу општине,
73
града и републике.
Родитељи ће се ангажовати у школском напредовању своје деце,
организовању обележавања свих важнијих датума и осталих дешавања у
школи, те учествовати у креирању и изведби екскурзија, излета и наставе у
природи.
Школа ће сарађивати са средњим школама града у циљу професионалне
оријентације ученика осмог разреда.
Одржаваће се и развијати сарадња са Градском општином Раковица,
Домом културе Расковица, Домом здравља Раковица, месном заједницом
Миљаковачки извори, те МУП-ом Раковица.
Оствариваће се и међународна активност школе која је започета пре
неколико година учешћем школе на међународним конкурсима и
пројектима, као што су Global Gateway, учешће у пројектима које проводе
Румунија, Аустрија, Америка и сличним.
3. Школски маркетинг
Школа ће и ове године активно радити на представљању у друштвеној средини. Сматрамо да су
резултати, које наши ученици постижу на свим такмичењима, најбољи маркетинг школе, међутим,
свесни смо да, у условима савремених комуникација то није довољно. Зато школа већ низ година
има свој сајт на Интернету, на којем објављујемо све што желимо да се зна о нашој школи, као и све
информације које олакшавају живот и рад ученицима и родитељима, смањујући потребу да трагају у
школи за њима.
Наши ученици ће наставити, под вођством наставника, да учествују у разним пројектима образовног
и забавног карактера на доступним телевизијама, те на тај начин промовисати школу.
Осим промовисања школе на нивоу Београда и Србије, ради се на широј светској промоцији школе.
Школа сваке године учествује у организовању манифестације „Расдост Европе“, угошћујући децу из
Европе и представљајући им свој рад, свакодневни живот и културу.
Наставићемо и са учешћем у Интернет пројекту „Global Gateway“, где ученици, кроз обраду
различитих тема, говоре и сликом представљају своју земљу, крај и непосредно окружење,
укључјујући и школу.
X ОСНОВНИ ЗАДАЦИ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ И РАЧУНОПОЛАГАЧА
1. Секретар школе
1. Секретар школе и рачунополагач редовно ће месечно органозовати и планирати извршење
својих задатака предвиђених Правилником о систематизацији послова и задатака
2. Секретар ће поред наведеног:
- пратити законске промене и усаглашавање нормативних аката
-прати и спроводи статут и друга акта и пружа правну стручну помоћ директору,
наставницима, стручним сарадницима и другим радницима школе
.
- израђиваће решења 40-очасовне радне недеље и израда уговора о раду
- пријављивати и одјављивати раднике
- формирати кадровска досијеа нових радника
-водити записнике школског одбора, заказивати седнице, израђивати и спроводити одлуке
- склапати уговоре за осигурање и остале врсте уговора
- прилагодити план годишњих одмора специфичностима рада и живота школе , као
рационалније штедње , тако да по правилу сви радници користе годишњи одмор за време
распуста
- посебну пажњу посветити заштити на раду и предлагати одговарајуће заштитне мере
- нарочито се старати о одржавању чистоће у школи
- контролисати вођење евиденције присуства на раду и обавештавати директора школе о
уредности ове евиденције , случајевима или појавама неоправданих одсуствовања и другим
показатељима рационалног коришћења радног времена ,стање у књигама домара о
74
свакодневној реализацији обављеног посла и у договору са њим обезбеђивати да се на
најлакши и најбољи начин отклањају кварови обезбеди функција радног и другог простора и
инсталација
- водити рачуна и о другим појавама и извршава и друге послове који спадају у ову област
2.Рачунополагач
- координира рад у рачуноводству са циљем да се сви послови финансијско-материјалног
пословања у школи обављају у целости благовремено и по закону
- учествује и планира финансијска средства неопходна за остваривање свих функција и
одржавање зграде , просторија и опреме
- врши финансијски надзор трошеног материјала у обављеним пословима
-организује извршавање и учествује у вршењу и свих других послова
из материјално-финансијског пословања
Рачунополагач школе ће посебну пажњу обратити на извршавање обавеза у року ( уплате ,
статистика , М-4 , образац ЛД , боловање до и преко 60 дана и остали послови )
- прати уплате родитеља , наставника и друге уплате
-саставља предлог финансијског плана
-организује и надгледа годичњи попис обавеза и потраживања и наставних средстава и
опреме школе
XI РАДНИЦИ НА ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ТЕХНИЧКО- ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА
Основни задаци и послови који ће се систематски реализовати с циљем обезбе-ђивања и стварања
што повољнијих услова за живот и рад у школи , планирани су као годишњи , месечни , недељни и
дневни с тим што се у току дана предвиђају послови за раднике 1. , односно 2. смене, свакодневно
води књигу о реализацији оствареног за тај дан.
Домар школе
Годишњи послови:
За време распуста у току године врши поправке и измене стакла , водоинсталатерске радове ,
браварске , електричарске , контролише рад и организује рад на одржавању чистоће.
Месечни послови:
Врши наруџбине средстава за чишћење.
Недељни послови:
Поправка електричарских инсталација , мокрих чворова , замена стакла , поправка школског
намештаја , плочица , спортских реквизита , паноа.
Дневни послови:
Обилазак свих просторија , дворишта , обезбеђивање улаза , контрола рада радника на одржавању
чистоће , врши хитне поправке , обавештава о кваровима и обавља послове по налогу директора,
воид књигу о свакодневној реализацији обављеног посла.
Радници на одржавању чистоће
Годишњи послови:
Генерално спремање школе - чишћење, рибање подова , врата , прозорских стакала, рамова, зидова
мокрих чворова , прање прозора и завеса , школског зеленила , рибање клупа , столица , детаљно
уређивање дворишта и прилаза школе.
Месечни послови:
75
Прање прозора и завеса , врата , зидова и школског намештаја. За време суботњег дежурства
детаљније чишћење и прање свог сектора , пријављивање кварова и оштећења. Поред месечног
прања прозора исти се ради и по потеби за свечаности и манифестације у школи.
Недељни послови:
Рибање учионица , клупа , неговање зеленила , брисање и одржавање изложених предмета у
витринама и друго.
Дневни послови:
1. смена - чишћење учионица , холова , брисање прашине ујутру , после 2. часа и после 3.
часа обавезно брисање холова и санитарних чворова мокром крпом , дежурство на свом
сектору , чишћење дворишта ујутру и после 3. часа.
2. смена – прање санитарних чворова и холова после 2. и после 3. часа, прање учионица,
холова и санитарних чворова после часова.
XII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ
ПРОГРАМОМ РАДА
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим програмом рада школе , вршиће
се плански и систематски како би се осигурало прикупљање , сређивање и коришћење
података :
а) Оставривање плана и програма свих видова васпитно-образовног рада ( квалитативни
подаци ) , посебно са становишта стицања знања , умења од стране ученика и повећавања
нивоа васпитности ученика.
б) Остваривању основних задатака предвиђених годишњим програмом рада за ову
школску годину , а нарочто са становишта реализације усвојених закључака , ставова и
опредељења.
Праћење се врши путем :
- утврђивања резултата у оквиру разредних већа , педагошког колегијума, одељенских савета
родитеља школе , Наставничког већа и Школског одбора
- испитивања , анкетирања , контролних задатака и тестирања ученика.
- организовања смотри , изложби , такмичења и сл.
- праћење треба да допринесе формирању наставничке радне атмосфере , сарадничких односа
путем међусобних поверења , тако да сваки члан колектива живи са проблемима који се
решавају у школи , превазилази тешкоће које се јављају у радном процесу , благовремено
отклања узроке који им отежавају рад , смањује емоционалну пренапетост и осигурава мирну
и стваралачку атмосферу.
Имајући у виду напред изложено , а у циљу што потпунијег и садржајнијег
праћења реализације задатака из Годишњег програма рада школе , утврдиће
се следеће :
1. Сви наставници су дужни да оперативне планове и програме непосредног рада са
ученицима предају педагогу до првог у месецу. Уколико буде знатних одступања у
реализацији заједничког плана и код појединих наставника , директор ће предлагати
конкретне мере за благовремено исправљање (надокнада часова) пропуста.
2. Остваривање наставног програма у оквиру свих видова делатности на крају
квалификационих периода, после одржаних седница већа , на основу којих ће директор школе
припремити анализу и изложити на Наставничком веæу. Извештај о резултатима рада који су
постигнути у оквиру ученичких организација одељенских заједница ученика, Дечијег савеза,
на крају квалификационог периода подносиће разредне старешине и секретар Дечијег савеза.
3. Прикупљени подаци користиће се за израду и анализу свеукупног рада на крају 1., односно
2. полугодишта са проценом нивоа планираних задатака који ће се презентирати у виду
извештаја Наставничком већу , и Савету родитеља школе, Школском одбору и просветним
органима у складу са Законом.
76
4. Такође, прикупљени подаци о остваривању плана и програма , користиће се за процену
нивоа и квалитета реализације основних задатака постављених Годишњим програмом рада
школе за ову школску годину , са посебним освртом на реализацију закључака које су
усвојила стручна тела и за извештај директора праћење остваривања плана и програма
васпитно-образовног плана, помоћи коју је пружио појединим наставницима и предузетим
мерама за унапређивање васпитно-образовног рада.
5. Разредне старешине ће на крају квалификационог периода, после одржаних седница
стручних органа, информисати ученике о оствареним резултатима у протеклом периоду и
наредним задацима и родитеље на родитељским састанцима.
6. Презентирање и процену резултата рада у оквиру секција слободних активности,
додатног рада, позитивног и другог друштвено-корисног рада, културне и јавне делатности
школе вршиће одговарајући руководиоци ( предметни наставници, учитељ ) на седницама
разредних већа, стручних актива и комисија за културну и јавну делатност школе (смотре ,
изложбе , тематски радови, сусрети, јавни наступ).
7. Директор школе ће у сарадњи са стручним сарадницима радити месечне Оперативне
планове школе и вршити процену нивоа и квалитета остварених резулатата у протеклом
месецу и ови подаци служе му за израду полугодишњег и годишњег извештаја о раду.
8. Подаци о реализацији свих видова делатности непосредног рада са ученицима уносе се у
разредну књигу за чију благовремену евиденцију су непосредно одговорне разредне
старешине.
9. Подаци о реализацији података изван непосредног рада са ученицима воде се у појединим
књигама - записницима. Посебна пажња се обраæа на конципирање закључака, одређивање
носиоца послова и рокова извршења, као и за праћење остваривања усвојених закључака.
10. Посебну одговорност за рад одељенске заједнице ученика, поред руководиоца и
разредних старешина имају педагог и психолог.
Педагог и психолог посебно воде дневник праћења ученика са недовољним оценама.
11.
Директор школе је носилац програмирања и планирања рада школе , односно
праћења остваривања плана и програма васпитно-образовног рада, и одговоран је
Министарству просвете и спорта.
XIII ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА И
ОБАВЕЗА У ШКОЛИ
Саставни део Годишњег програма рада су следећи посебни програми:
1. Планови рада:
1.1. Глобални планови за све видове васпитно-образовног рада
који ће се предати педагогу
школе пре почетка редовне наставе у новој школској години;
1.2. Оперативни планови васпитно-образовних делатности који се предају педагогу
школе
од 28. до 31. у месецу за наредни месец
1.3. Оперативни планаови рада школе , који се израђују најкасније до почетка наредног
месеца;
1.4. Припрема за непосредан рад који се израђује дневно за све видове васпитнообразовног рада са ученицима.
1.5. Школски програми од 1.- 8. разреда који се морају урадити и усвојити најкасније два
месеца пре примене
2. Дневници и други видови педагошке документације:
Разредне књиге , у којима се евидентирају сви одржани часови и обављени задаци са
ученицима за све видове васпитно-образовног рада;
2.2. Дневници рада педагога школе , психолога и библиотекара;
2.3. Књига записника Наставничког већа;
2.1.
77
2.4. Књига записника Стручних већа (за свако веће појединачно)
2.5. Књига записника школског одбора;
2.6. Књига Савета родитеља ;
2.7. Књига записника школске заједнице ученика;
2.8. Летопис школе;
2.9. Дневник домара школе у којем се бележе свакодневни технички проблеми које би
требало решити , када и како су отклоњени или зашто нису;
2.10. Књига запажања о стању хигијенских и техничких услова у школској згради на
основу увида секретара и домара школе ( једном недељно)
2.11. Мапе за одлагање и чување и трајније коришæење материјала саопштења , излагања
стручних радова и др.
2.12. Запажања разредних старешина , педагога и психолга о сарадњи са ученицима и
њиховим родитељима , води психолог;
2.13.
3. Извештаји:
Извештаји разредних старешина о реализацији наставног плана и програма и о успеху
ученика на крају класификационог периода, полугодишта и школске године;
3.2 .
Извештај разредних већа о реализацији васпитно-образовног задатка на крају
полугодишта и школске године;
3.3. Извештај стручних Актива о реализацији плана на крају полугодиштаи школске године;
3.4. Извештај директора школе о педагошко-инструктивној делатности на крају школске
године;
3.5. Извештај педагога о унапређивању васпитно-образовног процеса , уопштавање
позитивних искустава и примена иновација;
3.6. Извештај психолога школе на крају полугодишта и на крају школске године;
Примена иновација
3.7. Извештај наставника задужених за рад са ученичким организацијама;
3.8. Извештај наставника задужених за секције , на крају полугодишта;
3.9. Извештај о раду, са оценом стања и предлогом за унпређивање васпитно-образовног
процеса, на крају школске године.
3.10. Извештаји о раду Педагошког колегијума
3.1.
Директор
_________________________________
(Милан Пашић)
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________________
(Загорка Бешић)
Download

OSNOVNA [KOLA “IVO ANDRI]”