ISSN 0350-4727
[email protected] LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVIII Број 15
5. март 2014. године
Привремени орган града Београда на седници одржаној
28. фебруара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донео је
ОД Л У КУ *
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13 – пречишћен текст, 9/13 –
испр. и 61/13), у члану 72. у ставу 1. у тачки 3. после речи:
„Агенција за јавне набавке” додају се речи: „и контролу јавних набавки”
Члан 2.
Члан 75. мења се и гласи:
„Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки”.
Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки
у области спровођења јавних набавки врши послове који
се односе на: спровођење поступка централизованих јавних набавки ради закључивања оквирног споразума или
додељивања уговора за потребе организационих јединица
Градске управе града Београда и других корисника буџетских средстава града Београда, за набавке категорије добара и услуга: канцеларијски материјал, рачунарска опрема,
енергенти, хигијена, намештај, намирнице, возила, физичко-техничко обезбеђење, чишћење, одржавање и поправка
рачунара и рачунарске опреме, штампање материјала, а на
основу одлуке о буџету града Београда; спровођење јавних
набавки добара, услуга и радова за које су средства опредељена на разделу Агенције за јавне набавке и контролу јавних набавки, ради закључивања уговора; заједничко спровођење одређеног поступка јавне набавке добара и услуга са
другим наручиоцима, у складу са одлуком Градоначелника.
Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки
врши следеће послове који се односе на контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе: контролу целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта
потреба и делатности наручиоца, контролу критеријума
за сачињавање техничке спецификације, контролу начина
*
Управа за јавне набавке дала је сагласност на ову одлуку дана 5. марта 2014. године под бројем 011-00-258/14.
Цена 220 динара
испитивања тржишта, контролу оправданости критеријума за доделу уговора, контролу спровођења поступка јавне
набавке давањем мишљења на: елементе одлуке о покретању поступка, елементе конкурсне документације, осим у
техничком делу (предмер радова, технички опис, графички
прилози, спецификација и др.), извештај комисије за јавну
набавку о стручној оцени понуда; контролу извршења уговора. О спроведеној контроли сачињава се извештај са препорукама и подноси руководиоцу Агенције и органу који
врши надзор над пословањем наручиоца.
Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки
врши и послове који се односе на: припрему нацрта интерних аката из области јавних набавки; припрему и израду финансијског плана Агенције, у складу са Одлуком о
буџету града; израду и доношење плана набавки Агенције;
прикупљање података о потребама из планова набавки организационих јединица Градске управе града Београда и
других корисника буџетских средстава града Београда, а у
вези са спровођењем јавних набавки које се централизовано набављају; праћење извршења финансијског плана Агенције; вршење прегледа и контролу финансијских докумената у вези са реализацијом закључених уговора Агенције;
вођење евиденције плаћања; праћење утрошка средстава
и сачињавање извештаје о утрошеним средствима; вођење
јединствене електронске евиденције добављача; праћење
извршења оквирних споразума; праћење извршења уговора
који се реализују из средстава са раздела Агенције; успостављање информационог система и примену система динамичне набавке и електронске лицитације, када је то могуће;
вршење синтетичких анализа података из јавних набавки;
подношење извештаја о спроведеној контроли са препорукама; предлагање нових решења ради унапређењеа мониторинга закључених уговора; предлагање мера и контролу
спровођења истих и цуљу повећања ефикасности трошења
буџетских средстава; вршење едукације из области јавних
набавки; обављање и других послова из области јавних набавки у складу са одлукама Скупштине града и Градоначелника; остваривање сарадње са органима и организацијама
који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и друге послове у складу са законом,
Статутом града и другим прописима.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке Агенције за јавне
набавке наставља са радом као Агенција за јавне набавке и
контролу јавних набавки, са делокругом утврђеним овом
одлуком.
Број 15 – 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 4.
Начелник Градске управе, уз сагласност Градског већа,
донеће акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији за јавне набавке и контролу јавних
набавки, у року од 15 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Запослени у Агенцији за јавне набавке и контролу јавних набавки, настављају са радом на досадашњим пословима до распоређивања у складу са актом из члана 4. ове одлуке.
Члан 6.
Руководећи радници који су на дан ступања на снагу
ове одлуке обављали послове у Агенцији за јавне набавке,
настављају са радом на истим пословима у Агенцији за јавне набавке и контролу јавних набавки до истека мандата,
односно до распоређивања у складу са чланом 49. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – испр. и 61/13).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда.”
Привремени орган града Београда
Број 020-1168/14-С-20, 28. фебруара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с. р.
На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 10. став 1. тачка 8. Пословника
Градске изборне комисије комисије („Службени лист града
Београда”, бр. 3/14 и 7/14), Градска изборна комисија на 28.
седници, одржаној 5. марта 2014. године у 20.00 часова, донела је
ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ФОРМАТА И БРОЈА ГЛАСАЧКИХ
ЛИСТИЋА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
РАСПИСАНИМ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ
5. март 2014.
2. За гласање бирача на изборима за одборнике
Скупштине града Београда, штампаће се укупно 1.597.503
гласачких листића.
Резервни број гласачких листића одређује се у броју од
0,3 % од утврђеног броја гласачких листића, што укупно износи 1.602.296 гласачких листића који се штампају.
3. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени
гласник”, које је одређено за штампање гласачких листића и
другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 16. март
2014. године.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градска изборна комисија
Број 013-327-3/14, 5. марта 2014. године
Председник
Зоран Лукић, с. р.
На основу члана 15. став. 1. тачка 2. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 10. став 1. тачка 2. Пословника Градске изборне комисије („Службени лист града Београда”, бр.
3/14 и 7/14), Градска изборна комисија на 28. седници, одржаној 5. марта 2014. године у 20.00 часова, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА НА КОЈИМА ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
БЕОГРАДА, РАСПИСАНИ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ
1. Одређује се да ће се гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда, који су расписани за 16. март
2014. године, обављати на бирачким местима на територији
града Београда, које је својим решењем о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике
Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године
(„Службени гласник РС”, бр. 19/2014, 22/2014...), за град Београд одредила Републичка изборна комисија.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градска изборна комисија
Број 013-327-4/14, 5. марта 2014. године
1. Гласачки листићи за гласање бирача на изборима за
одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 16.
март 2014. године, штампаће се у формату А3.
Председник
Зоран Лукић, с. р.
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука УС и
54/2011), Градска изборна комисија, на 28. седници, одржаној 5. марта 2014. године у 20.00 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 16. МАРТ
2014. ГОДИНЕ
I. Утврђује се Збирна изборна листа, и то:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска
партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
1.
2.
Проф. др Зорана
Др Небојша
Михајловић Милановић
Стефановић
1970. професор доктор економских наука
1976. доктор економских наука
5. март 2014.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Никола
Биљана
Вања
Александар
Сања
Др Синиша
Бранислав
Јасмина
Александар
Горан
Душица
Звонко
Немања
Зорана
Александар
Мирко
Мирјана
Дуња
Славиша
Елена
Милан
Симо
Сања
Слободан
Авро
Бојана
Владимир
Игор
Марија
Радомир
Славиша
Маја
Стефан
Др Момчило
Славица
Радослав
Мирко
Тања
Горан
Пеђа
Гордана
Андреа
Драган
Светлана
Никола
Милица
Маја
Новко
Нена
Невена
Немања
Миона
Иван
Рајко
Снежана
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Селаковић
Деврња
Удовичић
Вулин
Николић
Мали
Простран
Митровић Марић
Марковић
Весић
Стојковић
Марковић
Мањак
Дринчевић
Јовичић
Рајковић
Милутиновић
Фигенвалд Пулетић
Мићановић
Билић
Бојовић
Чулић
Марић
Ћустић
Осмајлић
Секуловић
Мандић
Ољача
Врачар
Куртић
Дамјановић
Мандрапа Гашић
Дилберовић
Јаковљевић
Живковић
Марјановић
Вранешевић
Поповић
Спасојевић
Милосављевић
Карић
Радуловић
Аритоновић
Костић
Узелац
Чокановић
Газдић
Стељић
Миленковић
Милосављевић
Предојевић
Станковић
Цветановић
Танасијевић
Жугић
1983.
1963.
1982.
1972.
1980.
1972.
1976.
1965.
1981.
1969.
1979.
1975.
1987.
1988.
1987.
1962.
1981.
1941.
1984.
1972.
1969.
1989.
1981.
1958.
1987.
1979.
1980.
1986.
1987.
1962.
1981.
1979.
1986.
1951.
1970.
1989.
1977.
1987.
1968.
1974.
1982.
1984.
1983.
1984.
1984.
1989.
1988.
1980.
1988.
1990.
1988.
1986.
1984.
1984.
1968.
Број 15 – 3
дипломирани правник
ликовни техничар дизајна
дипломирани инжењер организационих наука
дипломирани правник
новинар
доктор организационих наука
мастер економиста
докторант савремених студија културе
дипломирани економиста
дипломирани правник
дипломирани политиколог
дипломирани костимограф
дипломирани економиста
дипломирани економиста струковних студија
дипломирани економиста
дипломирани инжењер прехрамбене технологије
дипломирани инжењер пољопривреде
ТВ аутор и водитељ
студент
професор разредне наставе
дипломирани економиста
студент
дипломирани политиколог
глумац
апсолвент
службеник
дипломирани правник
студент
дипломирани политиколог
дипломирани економиста
мастер економиста
мастер економиста
грађевински техничар
специјалиста хирургије
дипломирани економиста
дипломирани економиста
студент
дипломирани новинар
приватни предузетник
адвокат
менаџер медија и комуникација
мастер културолог
апсолвент
економски техничар
дипломирани економиста
стоматолошки техничар
мастер инжењер електротехнике и рачунарства
приватни предузетник
студент
службеник
студент
дипломирани политиколог
дипломирани менаџер
дипломирани економиста
професор физичке културе и спорта
Број 15 – 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Алексеј
Немања
Сузана
Др Обрад
Катарина
Марија
Драган
Дејан
Милица
Вујо
Др Владислав
Милица
Србислав
Драган
Невена
Милован
Др Владимир
Рајка
Миленко
Дејан
Невенка
Зоран
Звонимир
Мр Наташа М.
Денисенко
Јоксимовић
Матић
Исаиловић
Стевановић
Ђурђевић
Петронијевић
Вујсић
Бахунек
Грујић
Павловић
Милановић
Филиповић
Милошевић
Шпановић
Стојаковић
Орлић
Велага
Марковић
Влајковић
Матовић
Радмиловић
Ђокић
Николић
1989.
1990.
1990.
1950.
1961.
1984.
1953.
1970.
1988.
1984.
1968.
1984.
1984.
1978.
1989.
1990.
1983.
1989.
1950.
1983.
1964.
1961.
1960.
1969.
82.
83.
Живомир
Марко
Марковић
Ђорђевић
1954.
1980.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Др Дијана
Владимир
Татјана
Драгана
Александар
Иван
Невена
Раде
Душан
Мира
Александар
Слободан
Љиљана
Првослав
Слободан
Тања
Милица
Момир
Наташа А.
Бранислав
Мирјана
Рајна
Звездан
Мр Горан
Марина
Машан
Гордана
Владичић
Шуша
Матић
Миловић
Чавић
Карл
Пантелић
Петровић
Домазет
Гајић
Цветковић
Дуњић
Михајловић
Милетић
Спасојевић
Бајат
Куреш
Ћировић
Николић
Ђурић
Буквић
Карић
Маринковић
Павловић
Антић
Булатовић
Бојовић
1981.
1986.
1972.
1958.
1988.
1979.
1987.
1964.
1980.
1954.
1977.
1968.
1971.
1966.
1956.
1969.
1992.
1961.
1990.
1947.
1986.
1955.
1969.
1969.
1983.
1985.
1981.
5. март 2014.
апсолвент
студент
дипломирани политиколог
доктор медицине неуропсихијатар
мастер физичар
доктор стоматологије
машински техничар
мастер економије
струковни економиста
дипломирани менаџер људских и социјалних ресурса
доктор медицине педијатар
дипломирани економиста
дипломирани економиста
професор географије
апсолвент
студент
доктор наука електротехнике и рачунарства
студент
машински инжењер
студент
административни техничар
струковни економиста
технички инжењер ваздухопловства
магистар дидактичко/методичких наука, српског језика и књижевности
пољопривредни произвођач
дипломирани менаџер за индустријско економски
менаџмент
мастер – инжењер електротехнике и рачунарства
дипломирани машински инжењер – мастер
професор књижевности
дипломирани хемичар
декоратер
мастер – филмски и тв продуцент
дипломирани правник
дипломирани инжењер агрономије
дипломирани саобраћајни инжењер
дипломирани инжењер пољопривреде
дипломирани правник
магистар медицинских наука
професор разредне наставе
пословни администратор
струковни инжењер организационог рада
дипломирани архитекта
студент
матурант гимназије
студент
саобраћајни техничар
aпсолвент
туристички техничар
службеник
магистар машинства
дипломирани педагог
дипломирани економиста
дипломирани психолог
5. март 2014.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Број 15 – 5
2. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)
– Јединствена Србија (ЈС) – Милан Кркобабић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Александар
Милан
Загорка
Никола
Владан
Наташа
Горан
Вера
Никола
Профир
Марија
Александар
Мира
Ненад
Миливоје
Дарко
Мирјана
Драган
Жарко
Звонко
Вера
Живорад
Игор
Мариа
Марко
Миливој
Весна
Данијела
Горан
Миодраг
Слободан
Јелица
Милан
Миодраг
Евица
Дејан
Зоран
Бошко
Слађана
Слободан
Драган
Гроздана
Милан
Милош
Нада
Славољуб
Ненад
Мира
Славко
Милан
Љиљана
Милош
Кристина
Антић
Кркобабић
Алексић
Никодијевић
Ђукић
Милошевић
Алексић
Пауновић
Прелевић
Ранчић
Вукадиновић
Лукић
Петровић
Бјелица
Николић
Божић
Шашић
Ђурђевић
Крешић
Филиповић
Дражић
Пурар
Бећирић
Марков
Ћулибрк
Станић
Шаловић
Ђурђевић
Триван
Прибиловић
Шолевић
Божовић
Јанковић
Шмелцеровић
Станковић
Шкаљац
Предић
Мишљеновић
Поповић
Ребић
Алимпијевић
Банац
Живојиновић
Марковић
Ћосић
Николић
Анђелић
Јовановић
Гајић
Кнежевић
Седлар
Марковић
Смиљковић
1969.
1952.
1987.
1981.
1959.
1982.
1954.
1947.
1987.
1939.
1985.
1962.
1956.
1974.
1958.
1975.
1951.
1947.
1952.
1958.
1957.
1947.
1984.
1982.
1958.
1962.
1968.
1976.
1962.
1957.
1963.
1942.
1954.
1944.
1960.
1980.
1960.
1956.
1981.
1946.
1948.
1951.
1952.
1980.
1961.
1934.
1950.
1957.
1951.
1945.
1943.
1971.
1981.
дипл. економиста
економиста
студент
дипл. правник
пензионер
дипл. социјални радник
математичар
пензионер
дипл. правник
пензионер
студент
економиста
економиста
лекар
рударски инжењер
дипл. економиста
ортодонт
пензионер
комерцијалиста
економски техничар
лекар
пензионер
дипл. комуниколог
дипл. менаџер масмедија
доктор правних наука
машински инжењер
лекар
техничар администратор
дипл. инжењер
дипл. правник
дипл. инж. техничких наука
пензионер
економски техничар
пензионер
лекар
економиста
дипл. економиста
пензионер
дипл. правник
пензионер
машински инжењер
пензионер
електричар
дипл. економиста
дипл. правник
пензионер
стоматолог
пензионер
машински техничар
пензионер
глумац
правни техничар
дипл. правник
Број 15 – 6
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Љубомир
Жарко
Слађана
Милан
Никола
Славица
Милорад
Раденко
Ана
Петар
Александар
Јована
Ранко
Павле
Јована
Александар
Владимир
Александра
Зоран
Небојша
Бранислав
Маја
Слободан
Милован
Даница
Владан
Славољуб
Невена
Јасмина
Дејан
Биљана
Ненад
Марија
Живанка
Милена
Драги
Славица
Милица
Дарко
Александар
Мина
Жика
Весна
Душан
Радојка
Ксенија
Драгана
Вељко
Душан
Предраг
Роберт
Марина
Игор
Миодраг
Жељка
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Митровић
Дроњак
Петровић
Вулевић
Митић
Вујовић
Божовић
Стевовић
Јовановић
Мандић
Михајловић
Благојевић
Опачић
Животић
Радовић
Томић
Николић
Тодоровић
Адамовић
Јаковљевић
Пауновић
Жмукић
Вучићевић
Живковић
Ристић
Ракић
Миловановић
Симић
Матић
Вићовац
Илић
Остојић
Глишовић
Лазаревић
Станисављевић
Лукић
Марковић
Луковић
Шкипина
Тодоровић
Мајкић
Крстић
Вученовић
Игњатовић
Јовановић
Миланковић
Симић
Ђоковић
Иванишевић
Манић
Милићевић
Шкорић
Шишић
Стојановић
Петровић
1944.
1987.
1971.
1976.
1991.
1983.
1963.
1958.
1972.
1988.
1974.
1994.
1948.
1972.
1987.
1950.
1961.
1989.
1979.
1987.
1944.
1987.
1945.
1941.
1958.
1962.
1949.
1986.
1974.
1971.
1953.
1983.
1990.
1966.
1953.
1963.
1981.
1986.
1965.
1986.
1986.
1970.
1972.
1959.
1960.
1976.
1964.
1986.
1990.
1965.
1986.
1983.
1987.
1951.
1986.
пензионер
студент
здравствени радник
дипл. правник
студент
дипл. политиколог
пензионер
дипл. инж. орг. рада
дипл. политиколог
студент
менаџер
студент
пензионер
филозофски факултет
проф. књижевности
дипл. правник
предузетник
ВШ менаџмент
проф. физичке културе
студент
дипл. инж. технологије
дипл. економиста
машински инжењер
проф. магистар математике
пензионер
дипл. правник
пензионер
дипл. инж. технологије
коресподент
проф. технике и информатике
пензионер
саобраћајни техничар
студент
лекар
пензионер
проф. разредне наставе
социјални радник
студент
политиколог
дипл. менаџер
дипл. фармацеут
пољопривредни факултет
економиста
струковни менаџер
дипл. правник
дипл. економиста
фармацеут
дипл. правник
студент
службеник
виши спортски тренер
стоматолог
дипл. политиколог
магистар екологије
дипл. правник
5. март 2014.
5. март 2014.
109. Радослав
110. Периша
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Николић
Симоновић
1954. дипл. политиколог
1961. психијатар
3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Александар
Андреја
Верка
Радомир
Небојша
Душица
Раденко
Дејан
Бојана
Слободан
Душко
Гордана
Душан
Милан
Јелена
Душан
Мр Драгиша
Радмила
Дејан
Спасоје
Исидора
Милан
Драгиша
Драгица
Миломир
Ратко
Јелена
Игор
Андреја
Марина
Зоран
Јован
Лепосава
Драгомир
Срђан
Јасенка
Жељко
Марко
Катарина
Александар
Миодраг
Јасмина
Лука
Александар
Биљана
Зоран
Србољуб
Цисана
Стефан Цампбелл
Младен
Поповић
Младеновић
Обућина
Наумов
Бакарец
Морчев
Дурковић
Чулић
Илић
Иванчајић
Милошевић
Голубовић
Новаковић
Бојовић
Петронијевић
Ђапић
Бадивук
Стањевић
Дамевић
Живановић
Ђорђевић
Радојичић
Лазаревић
Весић
Несторовић
Борикић
Цветковић
Кисо
Миливојевић
Фуртула
Миловановић
Голубовић
Милановић
Спасић
Јовановић
Момировић
Козлина
Маринковић
Вукићевић
Зорић
Ракић
Ковачевић
Михаиловић
Трајковић
Лазаревић
Тодоровић
Славковић
Мурусидзе Чоловић
Драгојевић
Павловић
1971.
1975.
1959.
1946.
1963.
1978.
1973.
1971.
1983.
1952.
1958.
1978.
1985.
1980.
1992.
1965.
1958.
1952.
1969.
1954.
1989.
1988.
1953.
1964.
1962.
1958.
1987.
1976.
1982.
1983.
1971.
1953.
1964.
1949.
1960.
1956.
1960.
1992.
1984.
1990.
1957.
1962.
1981.
1986.
1981.
1960.
1952.
1940.
1990.
1984.
др хемијских наука
правник
др педијатрије
дипл. инж. електротехнике
грађевински инжењер
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. инж. информатике
дипл. филозоф
дипл. биолог
дипл. економиста
економиста
апсолвент
дипл. економиста
студент
магистар економских наука
менаџер
дипл. правник
предузетник
предузетник
студент
дипл. инж. рударства
маш. техничар
ПТТ техничар
економиста
професор
студент
дипл. инж. информатике
дипл. политиколог
студент
дипл. инж. организационих наука
пензионер
хотелијер
дипл. грађевински инжењер
дипл. грађевински инжењер
дипл. грађевински инжењер
руковалац топлане
студент
студент
студент
текстилни техничар
економски техничар
струковни менаџер
студент
правник
струковни терапеут
дипл. машински инжењер
позоришни редитељ
студент
дипл. ветеринар
Број 15 – 7
Број 15 – 8
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Др Гордана
Душан
Дејан
Мирјана
Слободан
Ђорђе
Марина
Драган
Александар
Мирјана
Раде
Зоран
Гордана
Саша
Ненад
Ивана
Александар
Ненад
Ана
Филип
Марко
Ана
Љубо
Веселин
Бојана
Александар
Мирко
Светлана
Бранко
Предраг
Ксенија
Ел Нил
Томислав
Смиљана
Валтер
Миленко
Валентина
Велибор
Небојша
Мирјана
Јован
Далиборка
Миљана
Милијан
Марко
Ана
Марко
Мирослав
Бојана
Немања
Александар
Диана
Александар
Дарко
Оливера
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Дражић
Марковић
Степановић
Алавања
Јефтић
Антић
Рајковић
Славковић
Ремић
Поповић
Мацановић
Ивановић
Атанасијевић
Лукић
Ђорић
Савић
Радосављевић
Милентијевић
Станимировић
Панчић
Гашић
Дивић
Маринчић
Матић
Миловановић
Цицовић
Маљковић
Максимовић
Мрда
Јовановић
Ђуровић
Ахмед Трифуновић
Николић
Стојнић
Оврлинић
Вулићевић
Милановић
Мартиновић
Стојановић
Радловић
Костадиновић
Гајић
Остојић
Шарић
Дамњановић
Јованчевић
Пауновић
Гајић
Аћимовац
Чарапић
Ђуричић
Ћакић
Петровић
Ракић
Чучковић
1964.
1988.
1970.
1958.
1954.
1981.
1988.
1957.
1970.
1974.
1958.
1962.
1965.
1968.
1973.
1988.
1990.
1971.
1992.
1992.
1986.
1986.
1966.
1987.
1988.
1971.
1956.
1971.
1953.
1982.
1989.
1969.
1958.
1986.
1971.
1950.
1974.
1975.
1958.
1945.
1962.
1972.
1968.
1985.
1986.
1985.
1987.
1986.
1990.
1985.
1988.
1961.
1973.
1987.
1980.
5. март 2014.
доктор медицине
дипл. политиколог
проф. ликовне уметности
административни техничар
индустријски пословођа
дипл. економиста
дипл. теоретичар музичке уметности
дипл. инжењер електротехнике
птт службеник
инокореспондент
машинско енергетски техничар
службеник
дипл. ветеринар
дипл. економиста
приватни предузетник
студент
студент
машински техничар
студент
студент
дипл. економиста
апсолвент
струковни менаџер
дипл. инж. заштите биља и прех. производа
студент
текстилни инжењер
саобраћајни инжењер
дипл. економиста
дипл. социјални радник
дипл. економиста
апсолвент
медицински техничар
дипл. правник
службеник
трговац
дипл. инжењер рударства
књиговођа
дипл. археолог
грађевински инжењер
пензионер
дипл. инжењер рударства
економски техничар
дипл. инжењер хидрологије
саобраћајни техничар
машински инжењер
дипл. професор разредне наставе
студент
студент
дипл. туризмолог
менаџер
студент
дипл. правник
техничар продаје
студент
правни техничар
5. март 2014.
106.
107.
108.
109.
110.
Игор
Зорица
Весна
Мирјана
Павле
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Балножан
Гостовић
Антељ
Кораћ
Дуканац
1987.
1960.
1960.
1973.
1985.
студент
дипл. економиста
проф. књижевности
дактилограф
студент
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Жељко
Младен
Милана
Мр Милош
Андреа
Срђан
Ђорђо
Марко
Сандра
Дарко
Анита
Небојша
Иван
Снежана
Предраг
Михаило
Аца
Бојана
Александар
Александар
Татјана
Златан
Невенка
Коста
Миодраг
Наташа
Maja
Стефан
Бојан
Биљана
Александар
Милан
Анђела
Бранислав
Јелена
Иван
Милош
Милена
Дејан
Мр Данко
Игор
Марија
Душан
Дејан
Биљана
Андреја
Виолета
Ожеговић
Башић
Брисић
Петровић
Симонов
Камперелић
Жујовић
Бајалица
Недељковић
Роган
Алиоски
Јосић
Деспотовић
Спасојевић
Милошевић
Групковић
Јевтић
Тешић
Бјелић
Павловић
Пејатовић
Мирјанић
Била
Андрић
Милошевић
Ђурић
Марковић
Мрваљевић
Танасијевић
Ђинђић
Ивановић
Вељковић
Илић
Обреновић
Филиповић
Весковић
Јовановић
Рајковић
Марковић
Рунић
Јовановић
Милисављевић
Перовић
Протић
Бујошевић
Трајковић
Павловски
1962.
1981.
1978.
1980.
1985.
1974.
1987.
1978.
1974.
1965.
1987.
1973.
1989.
1962.
1947.
1982.
1960.
1985.
1958.
1972.
1968.
1963.
1953.
1983.
1979.
1960.
1968.
1989.
1982.
1960.
1963.
1977.
1983.
1973.
1965.
1972.
1977.
1978.
1975.
1982.
1987.
1985.
1988.
1968.
1977.
1972.
1967.
дипл. економиста
новинар
дипл. класични филолог
магистар електротехничких наука
струковни економиста
предузетник
студент
дипл. инжењер организационих наука
дипл. политиколог
менаџер
апсолвент Пољопривредног факултета
струковни менаџер
студент
професор
инжењер електротехнике
правник
инж. електротехнике специјалиста
апсолвент Филолошког факултета
таксиста
програмер
хемијски техничар
менаџер продаје
економиста
дипл. правник
економиста
дипл. правница
дипл. дефектолог
студент
дипл. правник
виша медицинска сестра
дипл. инж. архитектуре
спортски струковни менаџер
дипл. менаџерка
дипломирани професор спорта
дипл. инжењер рударства
адвокат
саобраћајни техничар
дипл. виолинисткиња
политиколог
магистар људских права и демократије
студент
мастер психолог
студент
новинар
дипл. економиста
приватни предузетник
администраторка
Број 15 – 9
Број 15 – 10
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Вукашин
Петар
Анита
Бојана
Др Иван
Огњен
Латинка
Милош
Марио
Горана
Бојан
Милан
Татјана
Ненад
Александар
Сузана
Владимир
Милош
Ана
Драгиша
Јадран
Маја
Оливер
Драгутин
Ана
Мирјана
Срђан
Немања
Радмила
Жељко
Владимир
Светлана
Манојло
Игор
Владимир
Иван
Мирјана
Саша
Немања
Милена
Никола
Мила
Милан
Предраг
Саша
Светлана
Александар
Нила
Слободан
Јелена
Мурат
Дражен
Мина
Иван
Павле
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Поповић
Ракочевић
Митић
Анђелковић
Вуковић
Синобад
Пргомет
Милинковић
Рибарић
Савић
Милачић
Мрдаљ
Мајсторовић
Радојчић
Бабовић
Николић
Јокановић
Јоксимовић
Кукољац
Поповић
Ђорђевић
Дујмовић
Цветковић
Хаџи Бошковић
Поповић
Сокић
Гаврић
Глишић
Савковић
Вукадин
Томашић
Урошевић
Ђукић
Попов
Булатовић
Умићевић
Чавић
Цвијаникић
Цабунац
Кочинац
Ђоковић
Радоичић
Бешир
Ђуровић
Цолић
Ћирић
Рашовић
Јеленић
Прокопљевић
Антић
Фијуљанин
Живадиновић
Андрић
Недељковић
Теофиловић
1986.
1973.
1990.
1988.
1970.
1986.
1970.
1986.
1990.
1987.
1977.
1979.
1989.
1982.
1972.
1986.
1980.
1978.
1986.
1966.
1987.
1990.
1970.
1982.
1979.
1992.
1986.
1990.
1949.
1958.
1971.
1977.
1977.
1981.
1972.
1987.
1960.
1991.
1982.
1992.
1986.
1983.
1973.
1965.
1978.
1957.
1982.
1946.
1977.
1988.
1962.
1979.
1992.
1975.
1977.
5. март 2014.
дипл. инж. саобраћаја
дипл. економиста
политиколошкиња
психолог
доктор медицине, спец. урологије
дипломирани антрополог
васпитачица
дипломирани економиста, менаџер у туризму
студент политикологије
дипл. правница
графичар
систем администратор
дипломирани менаџер безбедности
машински инжењер
дипломирани инжењер технологије
дипл. економиста
дипл. правник
дипломирани правник
дипломирани психолог
приватни предузетник
дипломирани економиста
студент
предузетник
дипломирани економиста
дипл. класични филолог
студент
менаџер
студент
филмски и ТВ монтажер
предузетник
пензионер
правни техничар
службеник
ИТ консултант
угоститељ
апсолвент права
ДТП оператер – графички дизајнер
студент
хемијски техничар
студенткиња
дипломирани економиста
службеница
приватни предузетник
фотограф
ваздухопловни техничар
дипл. дефектолог
аудио продуцент
дипл. инж. агрономије
саобраћајни техничар
студент
инж. производног менаџмента
студент, апсолвент математичког факултета
студенткиња
дипл. инж. машинства
драматург
5. март 2014.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Јелена
Стојан
Јелена
Милојко
Ђорђе
Оливера
Младомир
Мирела
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Глишић
Силбашки
Богавац
Пантић
Павлов
Јежина
Ђорђевић
Милојевић
1974.
1976.
1973.
1947.
1950.
1960.
1924.
1986.
Број 15 – 11
математички програмер сарадник
дипл. економиста
редитељка
новинар
дипл. правник, угоститељ
глумица
редитељ
студенткиња
5. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Војислав
Немања
Драгана
Младен
Зоран
Миланка
Слободан
Бојан
Весна
Здравко
Душан
Тара
Александар
Мирослав
Ана
Драган
Миљан
Лидија
Мирослав
Никола
Нада
Милан
Тодор
Ивана
Иван
Миле
Снежана
Милош
Милош
Долорес
Дарко
Рајко
Слађана
Зоран
Бранко
Душица
Божа
Небојша
Маја
Слободан
Ђорђе
Мирјана
Драган
Михаило
Шешељ
Шаровић
Трајковић
Обрадовић
Огњановић
Симић
Вуковић
Младеновић
Николић
Топаловић
Илић
Красић
Шешељ
Божић
Самарџић
Младеновић
Дамјановић
Латинкић
Томић
Ђукановић
Васић
Летић
Шљивар
Диздаревић
Костадиновић
Стаменковић
Аврамовић
Остојић
Ушљебрка
Раденковић
Никчевић
Ђекић
Вујовић
Ињац
Драговић
Милосављевић
Поповић
Јовановић
Летић
Смиљанић
Павловић
Арсенијевић
Радојичић
Ковачевић
1954.
1974.
1968.
1980.
1954.
1989.
1953.
1973.
1988.
1965.
1980.
1989.
1993.
1967.
1988.
1956.
1984.
1957.
1943.
1980.
1954.
1956.
1957.
1971.
1972.
1954.
1962.
1963.
1992.
1979.
1977.
1961.
1957.
1968.
1957.
1982.
1978.
1969.
1990.
1983.
1969.
1963.
1958.
1976.
професор универзитета
дипломирани правник
маш. инж. и спец. инж. менаџмент
апсолвент теологије
дипломирани економиста (ревизор)
струковни економиста
аутолимар
дипломирани просторни планер
мастер професор српског језика и књижевности
струковни економиста
економиста
студент
студент
грађевински техничар
апсолвент медицине
инжењер организације рада
дипл. инж. организационих наука
предузетник
пензионер
апсолвент демографије
економски техничар
пекар
трговац – мали привредник
предузетник
техничар моторних возила
пензионер
машински техничар
машинбравар
студент
студент
грађевински техничар за високу градњу
машински техничар – конструктор
економски техничар – овлашћени рачуновођа
возач
предузетник
филолог
аутомеханичар
лабораторијски техничар за физику
студент
монтер за ваздушну ТТ мрежу
електротехничар
васпитач
машински техничар
доктор стоматологије
Број 15 – 12
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Славија
Мирослав
Миодраг
Драгана
Неша
Марко
Ружица
Зоран
Радомир
Ана
Горан
Драго
Ивана
Васа
Душан
Валентина
Вуко
Урош
Марија
Рајко
Љубомир
Зорица
Иван
Марко
Вера
Стеван
Светислав Јохн
Ирена
Зоран
Марко
Борислава
Владимир
Ненад
Ивана
Немања
Урош
Власта
Влада
Александар
Аница
Жарко
Мирослав
Марија
Милан
Миле
Снежана
Драгиша
Драган
Ивана
Слободан
Немања
Јасмина
Миле
Марко
Љиљана
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Филиповић
Ердељан
Коврлија
Дајовић
Нешић
Пауновић
Николић
Панић
Павловић
Петковић
Игњатовић
Вученовић
Борац
Јовановић
Зеленовић
Личинар
Тасић
Алавања
Вукчевић
Прљић
Стојановић
Николајевић
Тркуља
Осећански
Црногорац
Бурмуџија
Мађаревић
Месаров
Вуковић
Цвејић
Паскучи
Чомор
Ристић
Стјепановић
Ердељан
Кршић
Костић
Милошевић
Јосиповић
Уремовић
Дакић
Мусцателло
Михаљ
Тодоровић
Ракић
Филиповић
Матић
Веселиновић
Петровић
Петровић
Чемерикић
Џодић
Русо
Ноковић
Стевић
1943.
1967.
1948.
1980.
1994.
1985.
1976.
1977.
1953.
1982.
1973.
1955.
1966.
1958.
1959.
1982.
1954.
1949.
1982.
1960.
1984.
1948.
1990.
1976.
1956.
1950.
1985.
1990.
1951.
1987.
1942.
1960.
1978.
1993.
1989.
1991.
1947.
1987.
1976.
1961.
1971.
1946.
1986.
1941.
1956.
1966.
1962.
1971.
1965.
1974.
1975.
1983.
1950.
1952.
1952.
5. март 2014.
пензионер
магационер
правник
конфекционар кројач
аутомеханичар
студент
дипломирани дефектолог – сурдолог
столар
аутомеханичар
економиста
машинбравар
водоинсталатер
професор српског језика
зубни техничар
дипломирани економиста
апсолвент
приватни предузетник
бачвар
оптичар
машински техничар
машински техничар
наставник разредне наставе
студент
машински техничар
пензионер
дипломирани инжењер прехрамбене технологије
студент
студент
пољопривредник
машинбравар
пензионер
војно-инвалидски пензионер
електротехничар аутоматике
студент
студент
студент
професор социологије
инжењер рачунарства и информатике
машинбравар
економиста
радник ФТО
политиколог
фармацеутски техничар
алатничар
професор
рецепционер
радник
економски техничар
дипломирани инжењер грађевине
пољопривредни техничар
композитор
студент
машинбравар
месар
машински техничар
5. март 2014.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Слободан
Милош
Марица
Славиша
Миомир
Миладинка
Ненад
Југослав
Снежана
Богољуб
Далиборка
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Радисављевић
Хркаловић
Стијаковић
Вујачић
Јовић
Остојић
Рајковић
Милетић
Глигоријевић
Милосављевић
Гаћеша
1945.
1989.
1961.
1965.
1952.
1948.
1965.
1972.
1953.
1934.
1975.
Број 15 – 13
пекар
дипломирани политиколог
пензионер
службеник
молер – фарбар
хемијски техничар
дипломирани инжењер архитектуре
трговац
управни техничар
професор медицинског факултета
економски техничар
6. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Сузана
Млађан
Предраг
Зоран
Жељко
Нина
Владан
Марко
Весна
Предраг
Живота
Христијана
Горан
Владан
Драгана
Драган
Радојле
Рамона
Петар
Дејан
Александра
Коста
Александар
Сандра
Дарко
Александар
Ивана
Александар
Слободан
Марија
Дејан
Петроније
Јелена
Александар
Бојан
Татјана
Зоран
Зоран
Маријана
Мирослав
Милан
Грубјешић
Динкић
Марковић
Остојић
Ивањи
Самарџић
Влајковић
Селаковић
Ковач
Пантић
Мирчетић
Поповић
Петковић
Глишић
Повреновић
Богићевић
Ристовић
Ручнов
Лазовић
Златановић
Наумовић
Фолгић
Тодоровић
Гашић
Стојановић
Тошић
Стојчић
Љубић
Карановић
Булатовић
Крњаић
Шуљагић
Јоцић
Николић
Станојковић
Крстић
Крајновић
Марковић
Стојановић
Јевтић
Марјан
1963.
1964.
1955.
1956.
1970.
1970.
1969.
1977.
1965.
1986.
1976.
1968.
1963.
1971.
1964.
1974.
1957.
1973.
1944.
1978.
1957.
1949.
1964.
1980.
1970.
1976.
1973.
1971.
1954.
1981.
1964.
1963.
1970.
1965.
1970.
1971.
1972.
1967.
1979.
1960.
1984.
дипл. политиколог
мр економских наука
издавач
дипл. економиста – новинар
дипл. правник
дипл. економиста
приватни предузетник
дипл. хемичар
економист
предузетник
возач
мастер дипл. дефектолог
професор
др ветеринарске медицине
дипл. биолог
дипл. економиста
дипл. правник
учитељица
новинар
машински техничар
дипломирани грађевински инжењер
дипл. инж. примењене геофизике (геологије)
дипломирани правник
економски техничар
проф. физичке културе
специјалиста политикологије
филмски радник
машински инжењер
дипломирани економиста
дипл. политиколог
професор
агроном
економиста
адвокат
дипл. инжењер пољопривреде
менаџер продаје
професор физичке културе
дипл. економиста
професор разредне наставе
дипл. инж. ПТТ саобраћаја
дипл. економиста
Број 15 – 14
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Славица
Ранко
Здравко
Теодора
Урош
Милорад
Гордана
Драгивоје
Никола
Снежана
Градимир
Ненад
Александра
Урош
Милош
Драгица
Милутин
Филип
Снежана
Дејан
Слободан
Бранкица
Предраг
Драган
Ана
Александар
Бранко
Светлана
Зоран
Зоран
Бојана
Горан
Драгутин
Слађана
Бојан
Иван
Силвана
Небојша
Драган
Марина
Здравко
Вукашин
Јелена
Александар
Дејан
Љиљана
Владимир
Драган
Соња
Драган
Светомир
Драгана
Иван
Миодраг
Јадранка
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Миливојевић
Влаисављевић
Вучковић
Бугарски
Мирићић
Србљак
Димитријевић Бјеличић
Мијаиловић
Марковић
Микетић Баста
Ћирић
Миловановић
Ћато
Ивановић
Вешовић
Чворић
Ђорђевић
Ковачевић
Мишчевић
Томић
Јосиповић
Нешовић Милић
Иванчев
Шешум
Барна
Божиновић
Матић
Ђоковић
Дивац
Милошевић
Пешовић
Вишњић
Дикановић
Јовановић
Радиновић
Пантелић
Мишић
Чанковић
Миленковић
Ровчанин
Станимировић
Чурчић
Стефановић
Лазић
Бошковић
Војиновић
Димитријевић
Блажић
Радисављевић
Милетић
Стевановић
Николић
Вујић
Корошевски
Јоковић
1964.
1973.
1959.
1992.
1991.
1953.
1960.
1963.
1983.
1961.
1948.
1973.
1988.
1979.
1990.
1970.
1982.
1987.
1962.
1966.
1985.
1958.
1978.
1962.
1986.
1973.
1978.
1969.
1973.
1963.
1982.
1960.
1970.
1964.
1984.
1982.
1973.
1973.
1971.
1960.
1967.
1981.
1981.
1963.
1959.
1977.
1987.
1971.
1978.
1959.
1967.
1970.
1983.
1974.
1962.
5. март 2014.
дипл. инж. менаџмента
струк. инж. маш. – спец.
официр
студент
студент
лекар специјалиста педијатрије
дипл. инж. пољопривреде
трговац
дипл. грађ. инж.
доктор стоматологије
учитељ
дипломирани економиста
студент
дипл. екомомиста
електротехничар
магистар просторног планирања
угоститељ
мастер правних наука
инжењер информатике
грађевински техничар
дипломирани економиста
неуропсихијатар
дипл. ветеринар
дипл. инжењер машинства
студент
аутомеханичар
дипл. правник
медицинска сестра-комуниколог
дипл. економиста
машински техничар
професор
дипл. правник
економски техничар
доктор медицине
ИТ менаџер
дипл. инж. електротехнике
наставник немачког језика
дипл. инж. заштите биља и прех. производа
дипл. инж. електротехнике
дипл. правник
електроинжењер
дипл. економиста
економиста
продуцент програма
лекар
правник
дипломирани новинар
спортски тренер
стручни сарадник
дипл. инж. пољопривреде
машински техничар
дипломирани економиста – спец. пр
политиколог
дипл. инж. орг. наука
доктор стоматологије
5. март 2014.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Никола
Милан
Нела
Зоран
Душан
Марина
Александар
Димитрије
Татјана
Милутин
Милан
Оливера
Марко
Ненад
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Радосављевић
Димитријевић
Тодоровић
Живојиновић
Тодоровић
Вељић
Богићевић
Бакић
Милић
Беловуковић
Анђелковић
Веселиновић
Трнинић
Марковић
1989.
1973.
1972.
1968.
1976.
1962.
1973.
1975.
1962.
1983.
1973.
1946.
1985.
1990.
Број 15 – 15
дипл. инж. електротехнике
машински техничар
дипл. менаџер
рачуновођа
професор физичке културе
међународни путнички агент
пољопривредни техничар
правник
др стоматологије
музички продуцент
дипломирани економиста
економиста
дипл. економиста
оперативни тренер кик бокса
7. ЋИРИЛИЦА ЗА БЕОГРАД – ГРУПА ГРАЂАНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Марко
Милица
Грегор
Драгослава
Ненад
Марко
Марија
Дејан
Никола
Катарина
Филип
Марко
Марко
Александра
Светислав
Страхиња
Јагода
Ненад
Недељко
Лара
Иван
Предраг
Вања
Стефан
Немања
Ива
Ђорђе
Ружа
Бранко
Драган
Душанка
Милош
Горан
Јована
Иван
Душан
Мирјана
Гојко
Мандић
Лазић
Стојановић
Јовић
Благојевић
Јажић
Новак
Родић
Гојковић
Гојковић
Грујић
Бугарчић
Михаиловић
Николоски
Вукашиновић
Мишић
Планојевић
Николић
Шкорић
Масниковић
Омеровић
Анастасијевић
Мисић
Ранчић
Пјевац
Паић
Илић
Јојић
Радивојевић
Миловановић
Шпановић
Стојановић
Јефтенић
Плавшић
Тодоровић
Марковић
Билбија
Ресан
1986.
1987.
1989.
1983.
1974.
1988.
1985.
1974.
1984.
1982.
1987.
1987.
1983.
1987.
1964.
1987.
1953.
1963.
1969.
1990.
1937.
1950.
1987.
1989.
1983.
1988.
1979.
1954.
1960.
1963.
1953.
1981.
1985.
1983.
1986.
1983.
1959.
1936.
студент – апсолвент
дипломирани економиста
студент
правни техничар
економиста
студент
новинар
предузетник
студент
економски техничар
студент
механичар грејне и расхладне технике
информатичар
апсолвент права
предузетник
студент
пензионерка
дипломирани инжењер шумарства
машински инжењер
дипломирана економисткиња
доктор медицине у пензији
службеник
доктор медицине
струковни инжењер електротехнике и рачунарства
економски техничар
дипломирани правник
комерцијалиста
пензионер
дипломирани фармацеут
возач
наставник
доктор медицине
инжењер архитектуре
дипломирани биолог
правник
апсолвент политехничке академије
дипломирани дефектолог
пензионер
Број 15 – 16
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5. март 2014.
8. СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА ДЕМОКРАТСКИ БЕОГРАД – ДРАГАН ЂИЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Драган
Татјана
Балша
Љиљана
Дејан
Александар
Марија
Зоран
Данило
Љиљана
Мира
Александар
Владимир
Бранка
Бранимир
Едип
Јована
Душан
Стојан
Александра
Дејан
Анка
Дејан
Зоран
Хаџи Радојка
Војислав
Милица
Нада
Дејан
Жељко
Ана
Олга
Дејан
Ненад
Драгана
Владимир
Вељко
Ивана
Иван
Бојана
Марко
Ивана
Снежана
Стево
Никола
Станко
Катарина
Софија
Мирослав
Братислава
Душица
Миодраг
Софија
Срђан
Ђилас
Пашић
Божовић
Јовчић
Васовић
Бијелић
Лековић
Алимпић
Башић
Кузмановић Вујаковић
Баста
Шапић
Кузмановић
Савић
Кузмановић
Шерифов
Јоксимовић
Динчић
Николић
Христић
Ковачевић
Вукелић Гргуровић
Чокић
Гајић
Бајић
Јаношевић
Вулић
Зоњић
Васић
Јоветић
Матовић
Павловић
Јелић
Михаиловић
Кнежевић
Павлишин
Николић
Милошевић
Марјановић
Савић
Стефановић
Бастаћ
Стиковић
Гелевски
Тривуновић
Ковачевић
Бугарчић
Воденичаревић
Видаковић
Милојевић
Вукомановић
Милошевић
Максимовић
Сандић
1967.
1964.
1983.
1964.
1966.
1975.
1963.
1965.
1973.
1968.
1972.
1978.
1987.
1956.
1968.
1977.
1987.
1975.
1976.
1962.
1966.
1981.
1976.
1967.
1938.
1946.
1943.
1946.
1983.
1976.
1948.
1979.
1974.
1971.
1963.
1981.
1982.
1986.
1986.
1986.
1978.
1988.
1970.
1962.
1980.
1945.
1984.
1987.
1984.
1955.
1984.
1945.
1987.
1985.
дипломирани инжењер машинства
дипломирани правник
дипломирани правник
специјалиста рехабилитације и социотерапије
дипломирани инжењер архитектуре
менаџер
дипломирани грађевински инжењер
дипломирани инжењер шумарста
дипломирани машински инжењер
дефектолог
економиста
доктор индустријског менаџмента
дипломирани економиста
књижничар
инжењер електротехнике
дипломирани менаџер
студент – апсолвент
дипломирани правник дипломирани економиста
високо струковни лабораторијски технолог
дипломирани правник
дипломирани филолог опште лингвистике
економиста
дипломирани политиколог
психолог
продуцент
пензионер
наставник у пензији
магистар економских наука
професор физичке културе етно музиколог
дипломирани економиста
грађевински техничар
новинар лекар офталмолог
приватни предузетник виши зубни техничар економиста струковни инжењер
дипломирани менаџер
дипломирани економиста
дипломирани правник
дипломирани економиста
електротехничар студент
дипломирани инжењер за нафту и гас
струковна менаџерка за мала и средња предузећа
дипломирани правник
дипломирани менаџер
књиговођа
економиста струковних студија
пензионер
студент
дипломирани правник
5. март 2014.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Тамара
Неда
Срђан
Јована
Марко
Бојан
Невенка
Бранко
Данијел
Дејан
Јелена
Михаило
Невенка
Владимир
Данијел
Тијана
Бојан
Слободан
Драган
Гордана
Велибор
Бранко
Светлана
Анђела
Небојша
Стефан
Милица
Иван
Димитрије Александра
Марија
Мироје
Мирослава
Дејан
Марко
Александра
Јован
Милан
Соња
Предраг
Зоран
Жанета
Драган
Сања
Горан
Сандра
Бојан
Радован
Светлана
Марко
Ђорђе
Немања
Александра
Александар
Ана
Марко
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Благојевић
Симић
Јосимов
Мајсторовић
Додић
Бован
Гроздановић
Арсенијевић
Хаднађев
Стојановић
Милиновић
Рувидић
Ловре
Вучетић
Пантић
Шиник
Радановић
Молеровић
Орловић
Тршек
Новићевић
Гашевић
Милосављевић
Љаљевић
Ивић
Цветковић
Лукић
Поповић
Петров
Крстић
Митровић
Видаковић
Павловић
Булајић
Спасић
Јовановић
Личина
Церовац
Натевић
Јеличић
Крзнарић
Миловановић
Круљ
Југовић Мијатов
Симић
Тагић
Марић
Кијачић
Илић
Николић
Спасић
Милошевић
Божић
Срдић
Поповић
Томић
1983.
1987.
1985.
1988.
1986.
1969.
1986.
1974.
1983.
1984.
1983.
1953.
1957.
1969.
1979.
1987.
1978.
1965.
1986.
1951.
1977.
1979.
1976.
1989.
1981.
1987.
1988.
1980.
1982.
1981.
1983.
1968.
1979.
1957.
1987.
1964.
1987.
1986.
1985.
1977.
1980.
1954.
1962.
1967.
1958.
1963.
1986.
1976.
1978.
1986.
1987.
1990.
1993.
1987.
1984.
1987.
Број 15 – 17
дипломирани правник
дипломирани правник
дипломирани економиста
доктор медицине
апсолвент права
дипломирани правник
дипломирана новинарка/комуниколошкиња
дипломирани правник
дипломирани инжењер информатике
дипломирани правник
дипломирани политиколог
фото дизајнер економиста у пензији
електротехничар
дипломирани политиколог
студент
дипломирани инжењер информационих система
професор физике
дипломирани економиста економиста у пензији
лекар
економиста
професор разредне наставе
студент
дипломирани економиста
апсолвент стоматологије студент
инжењер оперативног менаџмента
дипломирани политиколог
дипломирани дефектолог – специјални педагог
дипломирани економиста
статистичар
дипломирани политиколог
магистар права
студент
дипломирани инжењер архитектуре
дипломирани политиколог
дипломирани економиста
доктор медицине
дипломирани економиста
економиста
економски техничар
службеник
дипломирани инжењер геологије
дипломирани инжењер менаџмента
менаџер маркетинга уметности
инжењер графичке технологије
економски техничар
економска техничарка
дипломирани струковни економиста
инжењер операционог менаџмента
студент
студент
дипломирани економиста
професор историје
студент
Број 15 – 18
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
9. ДЕМОКРАТИЈА – ЕВРОПА – СРБИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Др Милорад
Милош
Милица
Владета
Душан
Јасмина
Стеван
Урош
Марија
Томислав
Иван
Зорица
Зоран
Владан
Марија
Бранко
Марко
Наташа
Ђорђе
Драган
Александра
Стефан
Рајко
Јасмина
Дејан
Марко
Ивана
Милош
Никола
Драгана
Александар
Марко
Габриела
Никола
Горан
Јована
Иван
Владимир
Слађана
Пауновић
Радосављевић
Шћепановић
Томић
Радојевић
Миловић
Томић
Галијаш
Бартошек
Тодић
Момчиловић
Пузовић
Тодић
Гајић
Радовић
Станић
Велимировић
Јелић
Иваниш
Брковић
Гајић
Васиљевић
Костић
Јовановић
Стојичић
Минић
Јовановић
Радојичић
Битић
Лалић
Костић
Илић
Ратковић
Баста
Васић
Васић
Лукић
Младеновић
Дрењанин
1983.
1983.
1977.
1951.
1983.
1966.
1985.
1995.
1978.
1932.
1983.
1954.
1980.
1983.
1988.
1983.
1974.
1978.
1991.
1963.
1977.
1992.
1990.
1983.
1992.
1986.
1981.
1987.
1992.
1974.
1984.
1985.
1973.
1992.
1963.
1993.
1981.
1975.
1974.
доктор медицине
менаџер у спорту
здравствени радник
спортски тренер
спортски радник
архитектонски техничар
студент
студент
економски техничар
пензионер
економски техничар
фризер
економиста
економиста
економски техничар
правни техничар
возач
економиста
студент
возач
техничар
студент
студент
метеоролошки техничар
студент
менаџер економије
конфекцијски техничар
студент
економиста
фризер
програмер
возач
трговац
студент
трговац
студент
економиста
возач
трговац
10. ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Александар
Јована
Бранимир
Иван
Андријана
Никола
Александра
Мирослав
Славољуб
Маја
Срђан
Протић
Мајсторовић
Јовановић
Павловић
Ђорђевић
Маринковић
Обреновић
Рајиновић
Петковић
Стошковић
Младеновић
1978.
1983.
1955.
1986.
1978.
1985.
1979.
1981.
1971.
1977.
1978.
аудио-визуелни уметник
магистар међ. економије
доктор техничких наука
приватни предузетник
приватни предузетник
маркетинг координатор
мастер инжењер орг. наука
теолог
приватни предузетник
магистар економских наука
дипломирани политиколог
5. март 2014.
5. март 2014.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Јовица
Драгана
Александар
Марко
Душица
Иван
Младен
Наташа
Жарко
Александар
Наташа
Игор
Александар
Маја
Митар
Душан
Андријана
Владислав
Владо
Драгица
Александар
Милош
Бојана
Славко
Слободан
Маја
Горан
Горан
Љиљана
Ђорђе
Жарко
Весна
Милан
Андрија
Радмила
Никола
Филип
Анђела
Бојан
Владимир
Марија
Борислав
Марко
Слађана
Никола
Петар
Јована
Александар
Жарко
Љиљана
Лазар
Александар
Ана
Вукашин
Немања
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Стојковић
Врачевић
Здравковић
Перућица
Вукосављевић
Вукадиновић
Ђорђевић
Шпаравало
Стојаковић
Ненезић
Петровић
Максимовић
Јеременко
Врачевић
Божић
Божић
Јанићијевић
Мандић
Ђуковић
Анђелић
Урлић
Рујевић
Никић
Цвејић
Живановић
Јовичић
Павловић
Михаиловић
Милојевић
Радивојевић
Секулић
Рајич
Тешановић
Блануша
Павловић
Јоцић
Најдески
Стојадиновић
Цветковић
Ђукић
Богићевић
Лазић
Милић
Недељковић
Перовић
Секулић
Рендулић
Васиљевић
Вујовић
Цвејић
Стојадиновић
Ленхард
Чубрак
Мијатовић
Протић
1967.
1983.
1988.
1980.
1974.
1974.
1972.
1983.
1982.
1974.
1989.
1989.
1983.
1973.
1983.
1983.
1992.
1982.
1980.
1981.
1991.
1989.
1976.
1952.
1974.
1982.
1983.
1977.
1967.
1981.
1981.
1989.
1988.
1982.
1954.
1989.
1989.
1995.
1975.
1987.
1986.
1987.
1985.
1971.
1991.
1991.
1989.
1982.
1989.
1987.
1973.
1980.
1990.
1991.
1982.
туристички радник
дипломирани економиста
студент
мастер економије
веб дизајнер
дипл. инжењер информатике
новинар
дипломирани економиста
дипл. политиколог за међ. студије
приватни предузетник
дипломирани комуниколог
дипломирани економиста
дизајнер
дипломирани економиста
дипломирани економиста
економиста
студент
дипломирани теолог
струковни економиста
новинар
студент
информатички сарадник
преводилац
пензионер
техничар друмског саобраћаја
економиста
eлектромеханичар за машине
бравар
трговац менаџер
дипломирани политиколог
дипломирани инжењер саобраћаја
дипломирани економиста
дипломирани економиста
мастер права
пензионер
студент
студент
маш. техничар за компј. констр.
електротехничар
дипл. економиста
угоститељски техничар
угоститељски радник
студент
виши саветник за животно осигурање
угоститељски радник
електротехничар рачунара
дипломирани економиста
електротехничар аутоматике
струковни економиста
васпитачица
професионално војно лице
приватни предузетник
студент
спортски радник
теолог
Број 15 – 19
Број 15 – 20
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Невена
Бранислав
Марко
Марија
Велимир
Александар
Андријана
Петар
Драган
Вања
Недо
Иван
Биљана
Наталија
Радовановић
Стефановић
Маринковић
Јокић
Живановић
Најдески
Вуковић
Нинић
Максимовић
Божић
Марић
Цвејић
Ристић
Петковић Сајко
1988.
1969.
1987.
1987.
1993.
1989.
1993.
1985.
1993.
1991.
1981.
1983.
1973.
1986.
5. март 2014.
економиста
дипл. саобраћајни инжењер
спортски радник
васпитачица
прехрамбени техничар
студент
студент
дипломирани економиста
студент
студент
угоститељски радник
ПТТ монтер
дипломирани прехрамбени технолог
балетска играчица
11. БОРИС ТАДИЋ – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЗЕЛЕНИ – ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Борис
Слободан
Верица
Драгиша
Игор
Јелена
Младен
Љубинко
Неда
Тања
Зоран
Предраг
Здравко
Александар
Мирјана
Марко
Јордан
Софија
Филип
Момчило
Наташа
Јелена
Стефан
Љубомир
Верица
Никола
Игор
Мирослав
Радомир
Љиљана
Жарко
Владимир
Маја-Анђела
Живорад
Душко
Сања
Ивица
Гордана
Ранковић
Хомен
Новески
Влаховић
Пупић
Шушовић-Микић
Ерцег
Ракоњац
Новаковић
Гавриловић
Ћосић
Петровић
Станковић
Ивановић
Вељић
Срдановић
Живановић
Пашић
Топић
Шајић
Мићић
Ашковић
Костић
Радовић
Вујанић
Балаћ
Ђајић
Неговановић
Јовичић
Здравковић
Павковић
Радовић
Шајић
Милошевић
Вуксановић
Петровић
Штурбек
Јефтић
1974.
1972.
1968.
1982.
1983.
1965.
1961.
1963.
1980.
1976.
1964.
1968.
1980.
1982.
1950.
1983.
1949.
1989.
1990.
1963.
1977.
1983.
1981.
1959.
1948.
1945.
1980.
1971.
1954.
1950.
1968.
1984.
1985.
1974.
1961.
1981.
1975.
1960.
дипломирани правник
адвокат
дипломирани правник
дипломирани политиколог
менаџер информатике
дипломирани правник
лекар специјалиста
др биотехничких наука
дипл. дефектолог
економиста међун. маркетинга
доктор медицинских наука
дипломирани правник
економиста
правник
биротехничар
дипломирани правник
дипл. политиколог
дипломирани економиста
студент
организатор робног промета
економиста
студент
грађевински инжењер
специјалиста за управљање квалитетом
пензионер
пензионер
дипломирани економиста
дипл. инжењер за индустријски менаџмент
дипл. инж. др наука
дипл. ел. инж.
пољ. техничар струковни инжењер технологије
специјалиста
дипломирани економиста
дипл. инж. мастер
дипл. политиколог
комуниколог
апсолвент геологије
професор разредне наставе
5. март 2014.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Налдин
Андрија
Марко
Наталија
Никола
Душко
Ана
Милан
Зоран
Ивана
Милош
Љубица
Душан
Зоран
Драган
Љиљана
Небојша
Миладин
Будимирка
Милош
Дејан
Наталија
Зоран
Вукота
Светлана
Мирослав
Јован
Валентина
Бланша
Милан
Милош
Ивана
Драшко
Вук
Жаклина
Небојша
Игор
Сања
Никола
Ненад
Весна
Слободан
Никола
Емина
Немања
Павле
Љиљана
Даниел
Марко
Елеонора
Зоран
Никола
Зорица
Бојан
Иван
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Хаџиалић
Мијаиловић
Рацков
Милојевић
Пешић
Родић
Бајчић
Симеуновић
Матић
Вуковић
Димитријевић
Тошић
Тодоровић
Недић
Анђелић
Еремија
Пајовић
Марицановић
Димић
Љубисављевић
Боровић
Гинић
Живковић
Јакшић
Луковић
Маринковић
Анђелковић
Борић
Јовановић
Јефтовић
Митић
Спремо
Бошковић
Кораћ
Живковић
Даниловић
Ћеранић
Ђурђевић
Бојић
Пејић
Димитријевић
Петраш
Илић
Ковачевић
Тодоровић
Радосављевић
Ђедовић
Иконић
Ђуришић
Галовић
Ћирић
Јосев
Зуровац
Шевић
Мишић
1984.
1987.
1982.
1985.
1986.
1980.
1985.
1968.
1959.
1984.
1974.
1954.
1981.
1972.
1955.
1984.
1969.
1937.
1967.
1966.
1973.
1989.
1966.
1982.
1985.
1977.
1978.
1978.
1950.
1957.
1983.
1987.
1950.
1983.
1985.
1966.
1976.
1965.
1983.
1976.
1965.
1962.
1958.
1987.
1977.
1987.
1967.
1966.
1968.
1960.
1957.
1975.
1951.
1978.
1979.
Број 15 – 21
спортски тренер
студент
дипломирани економиста
дипл. андрагог
матурант гимназије
дипломирани економиста
доктор стоматологије
дипломирани економиста
професор разредне наставе
дипломирани инжењер технологије – мастер
авиомеханичар
економиста
програмер
машински техничар
електротехничар
економиста
техничар за заштиту животне средине
дипл. инж. арх. – пензионер
хемијско технолошки техничар
предузетник
проф. физичког васпитања
новинарка
правни техничар
дипломирани економиста
мастер инжењер организационих наука
возач
приватни предузетник
машински техничар
економиста
економиста
дипл. инж. информатике
дипл. маркетинг менаџер
електротехничар у пензији
дипломирани правник
дипломирана политиколошкиња
економиста
дипл. економиста
магистар спец. педагог и психотерапеут
студент
дипломирани економиста
инокоресподент за руски језик
дипл. маш. инжењер
електротехничар
дипломирани правник
дипл. правник
дипломирани политиколог
трговац
машински техничар
инжењер информатике
дизајнер
професор
струковни инжењер машинства – специјалиста
виша медицинска сестра
пилот
правник
Број 15 – 22
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Јелена
Радослав
Иван
Далиборка
Милош
Војислав
Нивес
Срђан
Милан
Тијана
Марко
Ненад
Цвета
Драган
Никола
Жељко
Радиша
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Митић
Јовковић
Урошевић
Борота
Кнежевић
Младеновић
Тишма
Драгићевић
Петровић
Тодоровић Павићевић
Савић
Константиновић
Ђокић
Нисић
Дмитрашиновић
Пожарац
Тошић
1960.
1959.
1985.
1971.
1963.
1983.
1990.
1971.
1954.
1980.
1983.
1973.
1974.
1966.
1975.
1973.
1958.
5. март 2014.
специјалиста опште стоматологије
електротехничар
дипл. правник
лекар
дипломирани фармацеут
т. е. аудио видео технологије
дипломирани политиколог
дипл. инжењер
доктор биотехничких наука
правник мастер права
дипломирани правник
адвокат
дипл. менаџер
економски техничар
дипл. политиколог за међународне послове
техничар хидроенергетике
прив. предузетник
12. ДВЕРИ – ВЛАДАН ГЛИШИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Марко
Љубомир
Зорица
Иван
Немања
Даринка
Дејан
Југослав
Бранка
Далибор
Бојан
Биљана
Иван
Стефан
Милица
Југослав
Сретен
Дринка
Вељко
Небојша
Јасмина
Дамљан
Саша
Наташа
Драгољуб
Александра
Јасмина
Предраг
Ненад
Дијана
Душан
Милош
Марија
Милан
Владан
Јанковић
Протић
Кубуровић
Глишић
Недељковић
Тврдишић
Живановић
Кипријановић
Бабовић
Дашић
Котуровић
Јакшевац
Дробњак
Радивојевић
Крсмановић
Тајић
Јокић
Мерћеп
Чупић
Степановић
Радивојевић
Лазовић
Новаковић
Ђуровић
Павловић
Гашпар
Мавреновић
Вучићевић
Стојановић
Деветак-Качар
Милић
Бајагић
Будишин
Ресимић
Димитријевић
1947.
1943.
1951.
1977.
1988.
1974.
1980.
1976.
1984.
1974.
1984.
1967.
1983.
1985.
1976.
1979.
1973.
1959.
1972.
1981.
1976.
1982.
1973.
1979.
1954.
1992.
1962.
1966.
1970.
1973.
1992.
1956.
1988.
1979.
1979.
новинар
професор математичког факултета у пензији
лекар и писац
музичар
правник
електротехничар рачунара
адвокат
дипломирани инжењер организације
педагог
професор информатике
машински техничар
преводилац
доктор стоматологије
дипломирани правник
проф. француског језика
дипл. музички педагог
дипл. инж. електротехнике
доктор ветеринарских наука
менаџер
дипл. сликар – рестауратор
дипломирани економиста
дипл. инж. организационих наука
маркетинг менаџер
дипломирани фармацеут
аутомеханичар
студент
професор разредне наставе
приватни предузетник
дипломирани инжењер организационих наука
незапослена учитељица
студент
дипл. туризмолог
студент
магистар менаџмента
предузетник
5. март 2014.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Мирјана
Драган
Миодраг
Александра
Миро
Иван
Љубица
Милош
Филип
Весна
Марко
Степан
Бранка
Душан
Зоран
Ивана
Видак
Никола
Данијела
Ненад
Небојша
Вања
Горан
Петар
Драженка
Милош
Тихомир
Марија
Владан
Далибор
Снежана
Стефан
Аврам
Далиборка
Милан
Игор
Тамара
Петар
Срђан
Ђина
Лука
Небојша
Светлана
Љиљана
Радмила
Чедомир
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Вилић
Вујисић
Симић
Радотовић
Хашко
Божић
Цинцовић
Стефановић
Живановић
Цветковић
Станојевић
Степановић
Маљковић
Остојић
Павловић
Стајић
Милачић
Вукашиновић
Вујисић
Дедијер
Стојчевић
Миливојчевић
Антић
Мијаљевић
Маричић
Дивић
Вукајловић
Мијалковић
Недељковић
Радека
Турунчић Даунер
Ћирковић
Лукић
Симић
Гинић
Петровић
Томљановић
Глишовић
Парошки
Парк
Вујасиновић
Влајковић
Симоновић Мандић
Сергеј
Догањић
Вукојев
1953.
1965.
1982.
1974.
1971.
1980.
1959.
1986.
1992.
1959.
1984.
1961.
1959.
1988.
1972.
1985.
1971.
1978.
1966.
1978.
1972.
1981.
1972.
1987.
1977.
1988.
1986.
1983.
1970.
1971.
1961.
1993.
1993.
1985.
1971.
1969.
1987.
1986.
1984.
1984.
1982.
1953.
1965.
1958.
1955.
1955.
дипл. политиколог – новинар
економиста
економски техничар
менаџер
радник
дипломирани машински инжењер
комерцијалиста
дипломирани економиста
студент
дипл. економиста
дипл. инж. шумарства
дипломирани машински инжењер
стјуардеса
студент
професор историје
дипл. инж. менаџмента
дипл. економиста
приватни предузетник
професор књижевности
економиста
пилот
апсол. теологије
правни техничар
проф. математике
доктор политичких наука
студент
студент
дипломирани демограф
машински конструктор
прир. математички техничар
преводилац – професор
студент
студент
виша медицинска сестра
наставник ликовне културе
професор разредне наставе
студент
дипломирани економиста
радник
спортски менаџер
менаџер продаје
службеник
професор пољског језика
управни техничар
електротехничар
дипломирани историчар
13. ГРУПА ГРАЂАНА ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Милица
Борислав
Тијана
Стефан
Зоран
Катарина
Ђурђевић
Пелевић
Урошевић
Стаменковски
Мићовић
Комазец
1990.
1956.
1984.
1982.
1957.
1990.
апсолвент политичких наука
професор
филозоф
предузетник
предузетник
дипломирани филолог
Број 15 – 23
Број 15 – 24
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Дамњан
Лазар
Мариа
Владимир
Александар
Јелена
Иван
Игор
Јелена
Саша
Теодора
Стефан
Предраг
Катарина
Бојан
Ведран
Ивана
Немања
Жељко
Никола
Ана
Вања
Никола
Јована
Петар
Милан
Невена
Милош
Александар
Јелена
Светислав
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Кнежевић
Мијић
Поповић
Јовић
Бјелан
Недељковић
Недељковић
Прошић
Костић
Лазаревић
Миковић
Исаиловић
Пушкаш
Минић
Мијаиловић
Ћосић
Грајнеровић
Милошевић
Ранковић
Ераковић
Марковић
Стојановић
Јаковљевић
Вукобратовић
Роквић
Томић
Ђокић
Радoјичић
Дражић
Вукадиновић
Марковић
1988.
1992.
1974.
1983.
1987.
1992.
1987.
1993.
1986.
1967.
1990.
1991.
1977.
1994.
1994.
1978.
1992.
1995.
1990.
1986.
1977.
1989.
1979.
1993.
1989.
1983.
1969.
1965.
1979.
1991.
1948.
студент
студент
инж. предузетног менаџмента
физиотерапеутски техничар
струковни инжењер архитектуре
студент
техничар друмског саобраћаја
студент
виши дијететичар – нутрициониста
машински техничар
студент
студент
рук. механизацијом унутраш. транс.
студент
електротехничар
економиста
техничар графичке дораде
радио тонац
електр. за машине и опрему
електротехничар
дипломирани економиста
студент
вулканизер
студент
угоститељски техничар
туристички техничар
фризер
столар
екектротехничар
машински техничар
пензионер
14. САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР
– VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Небојша
Елвира
Мила
Татјана
Петар
Иван
Стефан
Небојша
Слађана
Јанош
Ненад
Драгана
Лука
Бојан
Душанка
Слободан
Чаба
Катарина
Иштван
Саша
Марјановић
Тот
Пајић
Вишњић
Панић
Новковић
Нинковић
Марић
Стјепановић
Нађ
Александров
Терзић
Вукаловић
Киш
Мијатовић
Прокин
Чик
Цолић
Варкоњи
Митић
1964.
1972.
1955.
1973.
1982.
1985.
1993.
1960.
1980.
1971.
1984.
1972.
1984.
1990.
1953.
1962.
1980.
1957.
1936.
1960.
професор математике
саветница за медије
трговац
координатор у НВО сектору
професор гимназије
менаџер финансија – мастер
студент – спортиста
тонски сниматељ
доктор стоматологије
ратни војни инвалид
дипломирани менаџер
саобраћајни техничар
виши кошаркашки тренер
васпитач
дипломирани политиколог
продуцент
комерцијалиста
комерцијалиста
пензионер
машински техничар
5. март 2014.
5. март 2014.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Ксенија
Шандор
Марко
Зорица
Слободан
Михаљ
Сања
Александар
Слободан
Светлана
Никола
Бранислав
Биљана
Небојша
Младен
Марта
Марко
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Ђуричин
Тот
Томић
Анић Божаковић
Савић
Чех
Стефановић
Такач
Поповић
Митић
Вукчевић
Босика
Црепајац
Лукић
Бабић
Мандић
Пајић
1963.
1949.
1972.
1966.
1981.
1971.
1968.
1976.
1953.
1963.
1986.
1991.
1986.
1963.
1977.
1985.
1981.
Број 15 – 25
медицинско лабораторијски техничар
пензионер
дипл. грађевински инжењер
незапослена
возач
столар
незапослена
менаџер
дипл. машински инжењер
службеник
дипл. менаџер у туризму
радник
машински техничар
инжењер информатике
виши зубни техничар
студент
радник
15. ГЕПС ЗА БЕОГРАД – ПРОФ. ДР ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Проф. др Јован
Проф. др Милић
Проф. др Љиљана
Проф. др Горан
Проф. др Наташа
Проф. др Војислав
Проф. др Александар
Проф. др Снежана
Проф. др Александар
Др Ивана
Др Драгана
Др Мирослав
Доц. др Ивана
Др Урош
Доц. др Гордана
Др Милош
Доц. др Гордана
Доц. др Босиљка
Доц. др Марина
Др Бранко
Доц. др Ивана
Др Јелена
Др Весна
Мс Дарко
Мр Снежана
Мр Горан
Мс Зоран
Мс Иван
Мс Ана
Мс Маја
Мс Милица
Мс Јелена
Мс Слободан
Мр Катарина
Мс Борис
Филиповић
Радовић
Тасић
Путник
Петровић
Божанић
Петровић
Пејчић Тарле
Дедић
Пајић Лијаковић
Николић
Марковић
Мијатовић
Дојчиновић
Јакић
Јаковљевић
Пејовић
Ђикановић
Јовановић Миленковић
Златковић
Вучина Симовић
Јовановић
Мишковић
Среботњак
Павићевић
Маџаревић
Милосављевић
Шурбановски
Хорват
Крсмановић
Весковић
Кесеровић
Панић
Павловић
Димић
1962.
1947.
1954.
1954.
1966.
1945.
1962.
1952.
1966.
1965.
1958.
1970.
1968.
1959.
1952.
1975.
1976.
1976.
1976.
1973.
1977.
1971.
1965.
1983.
1971.
1974.
1977.
1984.
1983.
1984.
1982.
1983.
1987.
1976.
1981.
редовни професор универзитета
редовни професор универзитета
редовни проф универзитета, дипл. фармацеут
редовни професор универзитета
редовни професор универзитета
професор универзитета у пензији
професор универзитета, дипл. маш. инж.
професор универзитета
професор универзитета
виши научни сарадник, дипл. инж. технологије
доктор техничких наука
доктор електротехнике
доцент универзитета, дипл. маш. инж.
професор музике
доцент универзитета, филолог
доктор телекомуникација
доцент универзитета, дипл. фармацеут
доцент универзитета, лекар
доцент универзитета
научни сарадник, доктор књижевности
доцент универзитета, филолог
доктор организационих наука
доктор стоматологије
мастер инжењер организационих наука
магистар машинства
докторант комуникација
докторант политичких наука
мастер инжењер организационих наука
докторант организационих наука
докторант организационих наука
докторант, филозоф и социолог
мастер политичких наука
мастер инжењер организационих наука
докторант, дипл. биохемичар
мастер инжењер организационих наука
Број 15 – 26
36.
37.
Горан
Никола
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Бабић
Јеленић
1991. студент
1990. студент
16. СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ – ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Драган
Слободан
Тања
Михајло
Бранислав
Данијела
Филип
Предраг
Лариса
Бобан
Благоја
Југослав
Снежана
Александар
Небојша
Тијана
Младен
Игор
Маријана
Небојша
Горан
Оливера
Александар
Александар
Љиљана
Радомир
Живорад
Тијана
Жарко
Божидар
Мирјана
Зоран
Горан
Мирослава
Марко
Стефан
Милош
Цветковић
Мојић
Вучић
Мојић
Миленковић
Миленковић
Вучић
Николић
Паламаревић
Миленковић
Спиркоски
Карунц
Милић
Вучић
Стојановић
Стојановић
Трајковић
Максимовић
Миленковић
Карајловић
Пецић
Живковић
Платиша
Шкорић
Роловић
Живковић
Јанковић
Драговић
Банковић
Дувњак
Андрић
Васиљевић
Јеремић
Глишић
Дувљак
Милић
Симић
1946.
1949.
1972.
1993.
1963.
1989.
1995.
1986.
1959.
1992.
1957.
1957.
1960.
1974.
1958.
1963.
1981.
1973.
1995.
1967.
1978.
1951.
1964.
1968.
1978.
1975.
1956.
1994.
1975.
1940.
1941.
1950.
1957.
1935.
1950.
1994.
1963.
ТВ механичар
машински инжењер
гинеколошка сестра
студент
дипломирани тренер
правник
кувар
студент
дипломирани филолог
машински техничар
ваздухопловни електроничар
економиста
економиста
аутомеханичар
инжењер грађевине
економиста
економиста
економиста
графички дизајнер
економиста
месар
економиста
економиста
електроничар
економски техничар
молер
машински техничар
грађевински техничар
средња економска
машински техничар
средња трговачка
возач
возач
пензионер
грађевински техничар
електроничар
средња економска
17. ГРУПА ГРАЂАНА ЕКОНОМСКИ ПОКРЕТ – БРАНКО ДРАГАШ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Предраг
Дејан
Љиљана
Игор
Бранко
Весна
Бобан
Небојша
Љиљана
Митровић
Тадић
Савић
Георгијев
Алексић
Војиновић
Богдановић
Шутаровски
Летић
1966.
1972.
1961.
1972.
1967.
1966.
1973.
1956.
1972.
предузетник
економиста, рад на фин. трж.
адвокат
хирург
предузетник
економиста
публициста
дипломирани правник
дипл. инж. ПТТ саобраћаја
5. март 2014.
5. март 2014.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Немања
Милојко
Жана
Станко
Мирослав
Татјана
Милош
Раде
Снежана
Бранислав
Зорица
Добрила
Александар
Божидар
Јованка
Дејан
Јово
Мирјана
Ђорђе
Милица
Борка
Златомир
Драгана
Маја
Милош
Мирко
Милица
Алекса
Милица
Зорана
Слободан
Берислава
Весна
Саша
Душанка
Миланка
Стевица
Љиљана
Жаклина
Саша
Марија
Снежана
Слободан
Сања
Милош
Млађен
Драгана
Ана
Душан
Сузана
Марјана
Драган
Тамара
Бобана
Ратко
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Антић
Вуковић
Гочанин
Пауновић
Суботић
Мијатовић
Атанасковић
Ћурчин
Маричић
Крстовић
Ћосовић
Узелац
Ивановић
Бранковић
Орловић
Војиновић
Куриџа
Пешут
Прибићевић
Нештинац
Ћосовић
Павловић
Самарџић
Славковић
Комленовић
Мишковић
Ђуровић
Вуковић
Савановић
Вуковић
Бабовић
Илић
Шутаровска
Голубовић
Бргуљан
Иванчајић
Тејић
Константиновић
Јевтић
Стефановић
Милутиновић
Винце
Ранковић
Новаковић
Јовановић
Сладоје
Паунић
Паунић
Здравковић
Мијатовић
Јанковић
Војиновић
Војиновић
Адамовић
Прокић
1982.
1972.
1967.
1987.
1938.
1970.
1972.
1965.
1963.
1984.
1965.
1958.
1964.
1958.
1956.
1975.
1955.
1958.
1963.
1993.
1958.
1994.
1977.
1988.
1971.
1963.
1985.
1996.
1967.
1990.
1977.
1956.
1960.
1974.
1941.
1950.
1957.
1965.
1970.
1977.
1994.
1952.
1977.
1981.
1948.
1953.
1993.
1988.
1983.
1993.
1965.
1964.
1995.
1986.
1982.
брокер
приватни предузетник
дипломирани просторни планер
менаџер
пензионер
преводилац
службеник
економиста
економиста
економиста
пољопр. инж.
економиста
професор економије
приватни предузетник
пензионер
предузетник
дипл. инж. електротехнике
економски техничар
инжењер
студент
васпитач
студент
службеник
правни техничар
приватни предузетник
приватни предузетник
економиста
приватни предузетник
приватник
студент
инжењер грађевине
дипломирани биолог
пензионер
приватни предузетник
архитекта
новинар
приватни предузетник
адвокат
грађевински техничар
магистар економије
студент
дипломирани економиста
приватни предузетник
дипломирани педагог
спец. за интернет технологије
дипломирани инж. машинства
студент
струковни менаџер
економиста
студент
доктор стоматологије
електротехничар
студент
дипл. инж. архитектуре
економиста
Број 15 – 27
Број 15 – 28
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Јелена
Марија
Небојша
Александар
Жаклина
Лука
Душан
Деса
Стефан
Александра
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Јошић
Вуковић
Сопић
Лукић
Милутиновић
Трикић
Петровић
Пупић
Војиновић
Поповић
1972.
1967.
1955.
1950.
1971.
1991.
1952.
1952.
1991.
1966.
5. март 2014.
грађевински техничар
службеник
економиста
машински техничар
административни техничар
студент
музичар
службеник
студент
службеник
18. ГРУПА ГРАЂАНА ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ ЈЕСТЕ СВЕЈЕДНО ИГОР БРАКУС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Игор
Александар
Ивана
Дарко
Никола
Драгана
Смиљан
Марија
Бошко
Маријана
Срђан
Слађан
Маја
Смиља
Борис
Сара
Горан
Јасмина
Александар
Момчило
Тања
Бојан
Славица
Никола
Милош
Маријана
Драган
Горан
Ивана
Миша
Јелена
Тијана
Миодраг
Зорица
Јелена
Југослав
Ивана
Бракус
Тодоровић
Бањац
Кокоруш
Греговић
Скробоња
Бањац
Бањац
Ђорђевић
Радаковић Ћирић
Мојсић
Узелац
Пасуљевић
Бојковић
Дренча
Чавић
Скробоња
Атељевић
Губаш
Јањић
Костић
Лукић
Мастиловић
Милосављевић
Обреновић
Олбина
Павловић
Радовановић
Радовановић
Релић
Самарџић
Секулић
Тасић
Славић
Тасић
Тодоровић
Тодоровић
1971.
1963.
1971.
1968.
1980.
1963.
1969.
1974.
1972.
1977.
1973.
1971.
1973.
1986.
1971.
1992.
1962.
1980.
1965.
1977.
1985.
1980.
1986.
1978.
1958.
1986.
1969.
1976.
1972.
1972.
1983.
1980.
1979.
1977.
1978.
1974.
1974.
радио водитељ
економиста
хидрограђевински техничар
грађ. техничар високоградње
дипломирани сниматељ и дизајнер звука
дипломирани економиста
спортски новинар
академски сликар
позоришни редитељ
новинарка
менаџер
економски техничар
продуцент
менаџер у култури и уметности
новинар
студент
писац
професор енглеског језика
редитељ
правник
професор немачког језика
ИТ техничар
студент (апсолвент)
предузетник
инспицијент
професор шпанског језика
грађевински техничар
музичар
графички дизајнер
менаџер
дипломирани филолог
менаџер
менаџер ТВ и радио саобраћаја
зубни техничар
дактилограф
музичар
самостални уметник
19. ПАТРИОТИЗАМ У ПАРЛАМЕНТ – 1389 – МИША ВАЦИЋ
1.
2.
Стефан
Гордан
Јанковић
Бошковић
1990. економиста
1968. економиста
5. март 2014.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Милица
Петар
Никола
Милица
Милош
Снежана
Александра
Драгољуб
Александра
Невена
Горан
Јелена
Наташа
Иван
Дејан
Марија
Кристина
Светомир
Соња
Снежана
Срђан
Сабина
Данијела
Лука
Марија
Снежана
Љупчо
Филип
Андреа
Маја
Добрица
Александар
Јована
Анита
Алекса
Слађана
Мирјана
Филип
Љиљана
Лидија
Милан
Невена
Александра
Ненад
Александра
Тијана
Никола
Андреа
Вељко
Невена
Душанка
Никола
Дијана
Драгана
Никола
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Јовић
Чуровић
Обрадовић
Јовановић
Јеремић
Петровић
Јоцић
Бешевић
Гигов
Вукелић
Радељић
Терзић
Шашић
Јеремић
Станијев
Ђурђевић
Радовановић
Стаматовић
Салапура
Катанић
Јевремовић
Ајдари
Савић
Панчић
Витанов
Тимотијевић
Витанов
Трајковић
Николић
Станишић
Петрић
Павловић
Додић
Зејнер
Станишић
Бошковић
Поповић
Јеринић
Николић
Пешић
Вацић
Рацић
Атанацковић
Николић
Милосављевић
Дукић
Вуксановић
Вучетић
Ребић
Бабић
Николић
Драговић
Јеремић
Петрић
Тошић
1995.
1993.
1992.
1957.
1989.
1986.
1988.
1978.
1992.
1992.
1992.
1989.
1989.
1983.
1981.
1984.
1992.
1987.
1989.
1961.
1987.
1991.
1988.
1993.
1953.
1992.
1951.
1992.
1990.
1992.
1994.
1990.
1987.
1991.
1985.
1972.
1995.
1994.
1949.
1990.
1991.
1992.
1993.
1979.
1989.
1991.
1984.
1985.
1985.
1987.
1962.
1978.
1989.
1993.
1989.
студент
студент
студент
службеник
предузетник
економски техничар
струковни економиста
електротехничар
студент
студент
саобраћајни техничар
предузетник
комерцијалиста
машински техничар
електротехничар
графички техничар
студент
приватни предузетник
економиста
дактилограф
комерцијалиста
посластичар
правно-биротехничар
студент
службеник
економски техничар
машински техничар
студент
хемијски техничар
економски техничар
студент
угоститељ
правни техничар
графички техничар
приватни предузетник
економиста
студент
саобраћајни техничар
пензионер
медицински техничар
студент
медицински техничар
студент
комерцијалиста
правни техничар
техничар друмског саобраћаја
електротехничар
дипломиран правник
приватни предузетник
економиста
економски техничар
машински техничар
васпитач
студент
електротехничар
Број 15 – 29
Број 15 – 30
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Душица
Марина
Милош
Марина
Драгана
Елвир
Тамара
Тијана
Велимир
Катарина
Александра
Александар
Виолета
Немања
Јелена
Биљана
Миша
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Ђорђевић
Миљковић
Пашић
Шмуговић
Маринковић
Шукриовски
Павићевић
Тодорчевић
Готовац
Стефановић
Трајковић
Трајковић
Вацић
Савић
Рајачић
Ступин
Вацић
1993.
1992.
1990.
1961.
1987.
1990.
1973.
1988.
1954.
1955.
1984.
1979.
1956.
1986.
1982.
1972.
1985.
студент
студент
комерцијалиста
стоматолог
струковни економиста
саобраћајни техничар
правни техничар
правни техничар
електротехничар
комерцијалиста
струковни економиста
предузетник
здравствени радник
предузетник
медицинска сестра – техничар
економски техничар
економиста
20. ГРУПА ГРАЂАНА АКАДЕМИК ДР ЈОВАН И. ДЕРЕТИЋ СЛОБОДНА СРБИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Јован
Предраг
Љубица
Слободан
Мићо
Јелена
Милан
Зоран
Александра
Раде
Бранислав
Ана
Братислав
Небојша
Милица
Душко
Дејан
Санела
Драган
Милош
Тијана
Драган
Милош
Снежана
Милан
Сретен
Александра
Марко
Марко
Ивона
Бошко
Иван
Слободанка
Мира
Катерина
Деретић
Лепетић
Човић
Јарчевић
Ђорђевић
Поповић
Илић
Матовић
Радуловић
Бошковић
Траиловић
Сарић
Ђорђевић
Радосављевић
Радосављевић
Брашанац
Глишин
Стојковић
Вујановић
Станковић
Кнежевић
Стојковски
Јевремовић
Јовичић
Вујсић
Аничић
Пулетић
Томић
Јевремовић
Кнежевић
Суботић
Миленковић
Трновски
Ђорђевић
Стојчевска
1937.
1962.
1959.
1942.
1969.
1969.
1974.
1957.
1963.
1983.
1975.
1983.
1959.
1965.
1963.
1978.
1986.
1986.
1967.
1980.
1986.
1963.
1987.
1969.
1977.
1954.
1980.
1985.
1985.
1992.
1980.
1985.
1956.
1974.
1984.
научни радник
дипл. правник
дипл. соц. радник
књижевник
аутомеханичар
архитекта
саобраћајни техничар
архитектонски техничар
фармацеутски техничар
менаџер
правник
васпитач
дипл. инжењер
агроном
професор руског језика
трговац
студент ДИФ-а
фризер
дипл. инж. пољопривреде
прехрамбени техничар
дипл. економиста
електроинсталатер
трговац
графичар
возач
хемијски техничар
дипл. менаџер
грађевински техничар
трговац
студент
пољопривредни техничар
електротехничар
трговац
медицински техничар
педикир
5. март 2014.
5. март 2014.
36.
37.
Гордана
Данијела
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Станковић
Илић
Број 15 – 31
1953. пензионер
1975. домаћица
21. ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Саша
Душан
Милена
Александар
Јасмина
Татјана
Милош
Бранка
Слободан
Ана
Димитрије
Кристина
Миодраг
Јелена
Мирослав
Маријана
Милош
Ивана
Јован
Марија
Иван
Мира
Бранко
Бојана
Мирко
Марија
Борис
Вук
Марина
Ненад
Жарко
Дејана
Немања
Марко
Мирјана
Душан
Бошко
Мила
Андреј
Милан
Ивана
Никола
Бошко
Радуловић
Павловић
Мајкић
Стевановић
Николић
Мацура
Николић
Стаменковић
Ђурић
Ђурковић Давогић
Мајкић
Гавриловић
Рибић
Бабић
Христодуло
Симић
Драговић
Јеротић
Дудуковић
Вукојевић
Станојевић
Мајкић
Хинић
Живковић
Бенаћ
Матијашевић
Миковић
Велебит
Миленковић
Стојановић
Василијевић
Кузмановић
Стојаковић
Брнић
Демић
Стојановић
Тимотијевић
Бенаћ
Драговић
Даниловић
Лучић
Траживук
Балачковић
1965.
1969.
1973.
1976.
1971.
1981.
1985.
1968.
1974.
1964.
1975.
1967.
1964.
1977.
1972.
1978.
1956.
1980.
1979.
1982.
1984.
1984.
1982.
1985.
1985.
1987.
1985.
1994.
1989.
1986.
1986.
1989.
1987.
1988.
1950.
1961.
1988.
1990.
1989.
1989.
1983.
1990.
1988.
дипл. инж. електротехнике
професор универзитета
професор физике
консултант
магистар наука
менаџер
дипл. политиколог
преводилац
магистар финансија
ФТВ монтажер
стручни сарадник
инокореспондент
професор српског језика
професор енглеског језика
И.Т. менаџер
мастер економије
ФТВ организатор
дипломирани филолог грчког језика
софтверски инжењер
инжењер организационих наука
мастер политикологије
доктор ветеринарске медицине
рачуновођа
дипл. правник
дипл. економиста
мастер економије
дипл. политиколог
студент
економиста
струковни инжењер рачуноводства и информатике
економиста
бренд менаџер
дипл. менаџер у медијима
архитекта
пензионер
пензионер
мастер људских ресурса
студент
предузетник
предузетник
студент
дипл. политиколог за међународне послове
студент
22. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА
1.
2.
3.
Никола
Никола
Марија
Тулимировић
Драганић
Тураковић
1981. програмер
1981. рачуновођа
1987. менаџер
Број 15 – 32
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Виктор
Слободан
Ирена
Радован
Јелена
Горан
Зоран
Зорка
Богдан
Вукашин
Мина
Стеван
Жељко
Биљана
Јована
Бранислав
Бојан
Сандра
Бојан
Драгољуб
Милица
Марко
Зоран
Анђелка
Дејан
Дарко
Радмила
Немања
Милош
Зорана
Мирољуб
Миодраг
Радмила
Милан
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Живојиновић
Симић
Исаковић
Ковачевић
Симоновић
Зечевић
Гошић
Петровић
Батножић
Павловић
Милошевић
Петровић
Драгојевић
Савић
Гргић
Палибрк
Аничић
Марковић
Суботић
Тулимировић
Кабуру Јовановић
Филиповић
Тучен
Танчић Радосављевић
Пејичић
Бабић
Лаловић
Живојиновић
Данчиловић
Трајковић
Драганић
Трајковић
Тулимировић
Живојиновић
1985.
1962.
1979.
1977.
1980.
1967.
1955.
1952.
1977.
1970.
1977.
1993.
1961.
1977.
1987.
1955.
1984.
1989.
1987.
1953.
1966.
1985.
1961.
1969.
1969.
1985.
1966.
1977.
1985.
1985.
1982.
1981.
1956.
1951.
дипл. правник
референт заштите на раду
директор
професор
финансијски референт
радник обезбеђења
агент у промету некретнина
пензионер
благајник
предузетник
менаџер
студент
професор
дипломирани физичар
студент
рачуновођа
дипломирани политиколог
оператер телефона
правник
дипломирани електроинжењер
преводилац
сниматељ
аутомеханичар
библиотекар
машинбравар
аутоматичар
пијаниста
грађевински техничар
фризер
спремачица
кувар
прецизни механичар
пензионер
пензионер
23. БЕЛИ ЛИСТИЋИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Саша
Немања
Тијана
Добрила
Урош
Немања
Ксенија
Милица
Ђорђе
Милош
Данка
Мирјана
Павле
Петар
Ивана
Мирјана
Горан
Иван
Дамњановић
Макевић
Бикић
Ђоковић
Павловић
Глишић
Думић
Гавриловић
Краљевић
Јокић
Радојковић
Гутеша
Галић
Илић
Радојичић
Бјељац
Несторовић
Миљковић
1967. 1989.
1978.
1988.
1990.
1988.
1989.
1989.
1980.
1990.
1984.
1986.
1972.
1988.
1983.
1988.
1989.
1990.
новинар
дипломирани политиколог
економиста
дипломирани правник
угоститељ
машински техничар
дипломирани економиста
дипломирани економиста
студент
студент
дипломирани правник
студент
менаџер спорта
маш. инжењер за комп. упр.
апсолвент
дипломирани менаџер
студент
фитнес тренер
5. март 2014.
5. март 2014.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Велизар
Ана
Филип
Чедомир
Милош
Ирена
Петар
Угрин
Анђела
Драгомир
Драган
Марина
Марија
Душан
Никола
Милица
Ана
Жарко
Зорка
Владимир
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Секулић
Јевремовић
Вулић
Стојковић
Цукавац
Миљковић
Веселиновић
Билибајкић
Николић
Радуловић
Ђокић
Милинковић
Балешевић
Милинковић
Пантелић
Лазић
Клипа
Вуксановић
Пантелић
Васиљковић
1979.
1984.
1990.
1982.
1982.
1988.
1988.
1982.
1993.
1955.
1977.
1987.
1987.
1982.
1982.
1987.
1987.
1985.
1982.
1982.
Број 15 – 33
дипломирани етнолог
студент
дипломирани правник
адвокат
службеник
студент
дипломирани економиста
доктор стоматологије
студент права
дипл. официр безбедности
професор срп. језика и књиж.
доктор опште медицине
дипломирани економиста
дипл. инжењер прех. тех.
дипломирани правник – мастер
високи струковни економиста
дипломирани правник – мастер
дипл. економиста – мастер
дипломирани правник
саобраћајни инжењер
Градска изборна комисија
Број 013-327-1/14, 5. марта 2014. године
Председник
Зоран Лукић, с. р.
Број 15 – 34
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5. март 2014.
5. март 2014.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Број 15 – 35
САДРЖАЈ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима за одборнике
Скупштине града Београда, расписаним за 16. март 2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одређивању бирачких места на територији града Београда на којима ће се спроводити избори за
одборнике Скупштине града Београда, расписани за 16. март 2014. године– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине града Београда 16. март 2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Страна
1
2
2
2
Број 15 – 36
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5. март 2014.
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА
Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
Download

[email protected] LIST - Службени лист града Београда