59/2014
05.06.2014.
О С та Л и О ГЛ а С и
Лицитације
ВП 5032 БЕОГРАД оглашава продају писaним
јавним надметањем. Продаји се излажу расходоване
покретне ствари и то:
Теретна м/в: TAM 110 T7, TAM 110 T7 BV са надградњом, TAM 5000 DV, TAM 5000 D, TAM 150 T11 B,
TAM 130 T10, TAM 125 T12 дизалица, TAM 110 T7 BV,
TAM 5500 DV цистерна за воду, ТАМ 125 Т10 цистерна
за воду, FAP 1314 S/ACG 7000 L, FAP 1314 S/AR, FAP
1314 SK/A.
Специјална м/в: ZIL 131, ZIL 131 са чекрком,
URAL 375.
Путничка м/в: Lada 1500 санитет.
Теренска м/в: Pinzgauer 710 M, Fiat 1107 JD, АR-55.
Инжињерска пс: ваљак DVV 10 дупловибрациони,
Приколице: полуприколица за превоз ракета, приколицa Застава 0,5 т,
Остала м/в: TAM 2001, TAM 75 T5 BE 3.2 путар.
Остала пс: eлектроагрегат Lister 17,7 кw, виљушкар
дизел VAD 38/20, виљушкар дизел VAD –
27, преса копирна кординантна за пробијање лима,
преса хидраулична HAPA-50/25, машина за савијање
лима, преса ексцентар EPU-160, електроагрегат АDP-16.
Расходоване покретне ствари налазе се на локацијама: Бубањ Поток, касарна Алваџиница Чачак, ВП
3262 Крагујевац и ТРЗ Чачак.
Разгледање покретних ствари је у времену од 10
до 14 часова и то:
23. 6. 2014 у ВП 3262 Крагујевац,
24. 6. 2014. године у ТРЗ Чачак и касарна
Алваџиница Чачак,
25. 6. 2014.године на локацији Бубањ Поток.
Право разгледања имају сва правна и физичка
лица која су откупила тендерску документацију.
Писано јавно надметање одржаће се дана 26.
6. 2014. године са почетком у 10 часова, у ВП 5032
Београд-Кнежевац, Ослобођења 30 путем прикупљања
писаних понуда. Право учешћа на надметању имају
сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске
документације. Уплату извршити на рачун број 84019540845-28, прималац РС МО РЦ Београд, позив на
број 122742312219, сврха уплате Трошкови надметања
06/14. Потврду о уплати износа од 3.000,00 динара, уз
захтев за учешће на надметању, ако први пут учествују
на надметању, учесници надметања предаће представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Преузимање тендерске документације је од
10. 6. 2014. године до 25. 6. 2014. године у времену од 8
до 15 часова. Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у висини од 20% од почетне цене
средства које лицитирају на благајни ВП 5032 Београд
и то у времену од 7,15 до 9,45 часова. Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број
011/3053-427, 011/3053-433, 011-3514-284 или у просторијама ВП 5032 Београд.
6225
ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ У ВРАЊУ, на
основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС”, број 72/11 ) и закључка Владе Републике
Србије 05 Број: 460-2594/2014 од 28. марта 2014. године, објављује јавни позив за отуђење, продају покретне
имовине у поступку прикупљања писмених понуда.
Предмет продаје је моторно возило, и то:
– Моторно возило марке Škoda тип ,,Oktavia SLX
1.6, регистарски број (неважећи) VR-031RR, година
производње 1998, број мотора AKL473645, број шасије
TMBZZZ1U5X8206137, чија је почетна купопродајна
цена 113.109.60 динара, са обрачунатим порезом на додатну вредност.
Наведено возило се продаје и предаје најповољнијем понуђачу као купцу, у виђеном стању и без права
на рекламацију. Право на достављање понуда имају сва
правна и физичка лица са подручја Републике Србије.
За јавно надметање је потребно учешће најмање три
учесника. Трошкове ПДВ-а ( пореза на додатну вредност ), преноса возила, превоза и других трошкова
продаје сноси купац. Заинтересована правна и физичка лица (потенцијални купци) могу погледати возило
које је предмет продаје од дана објављивања огласа до
дана 20. 6. 2014. године, сваког радног дана од 12 до
14 часова у гаражи Пчињског управног округа, у улици
Саве Ковачевића у Врању. Рок за достављање понуда
је осам дана почев од 20. 6 2014. године, а јавно отварање понуда биће обављено дана 1. 7. 2014. године
са почетком у 12 часова, у сали начелства у седишту
Пчињског управног округа у Врању, Матије Гупца 2.
Уколико не успе први поступак отуђења моторних возила, избор најповољнијег понуђача биће извршен у
поновљеном поступку прикупљања писмених понуда.
Рок за достављање понуда у поновљеном поступку
је осам дана почев од 10. 7. 2014. године, а јавно отварање понуда биће обављено дана 11. 7. 2014. године
са почетком у 12 часова на истом месту. Купопродајни
уговори се потписују одмах по спроведеном поступку
јавног отварања понуда, са најбољим понуђачем - купцем. Проглашени купац је дужан да уплати купопродајну цену у року од пет дана од дана потписивања
купопродајног уговора. Уколико проглашени купац не
потпише записник, купопродајни уговор или не уплати
купопродајну цену у прописаном року и на прописан
начин, продавац ће позвати другорангираног понуђача на закључење купопродајног уговора. Сви учесници у јавном надметању морају са собом имати личну
карту, односно одговарајућу документацију потребну
правном лицу. Понуде слати препоручено на адресу
Пчињски управни округ, Врање, Матије Гупца 2. или
лично донети у Пчињски управни округ, канцеларија
број 93, у затвореној коверти са назнаком понуда за возило – не отварати. Све информације у вези са јавним
надметањем могу се добити путем телефона 017 / 413012 или лично на горе наведеној адреси, сваког радног
дана од 12 до 14 часова.
6271
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, Пастерова 2,
11040 Београд, на основу Одлуке директора број 808
од 21. 1. 2014. године, расписује оглас за продају секундарних сировина - пластичних канистера, запремине 10 литара путем прикупљања затворених писмених
понуда.
Као критеријум за избор најповољније понуде
одређује се: „највиша понуђена цена” за откуп секундарних сировина.
Понуђач у понуду наводи цену у форми: динара
по комаду (дин/ком). Писмене понуде се подносе запечаћене у коверти на адресу: Клинички центар Србије
Комисија за отуђење основних расходованих средстава
и инвентара Пастерова 2, 11040 Београд са назнаком:
Понуда за куповину секундарних сировина – пластичних канистера -не отварати са јасно наведеним контакт
подацима.
Неблаговремено достављене понуде биће враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете
неблаговремено. Незатворене и неисправне понуде
неће бити предмет разматрања.
Услови понуде:
Право учешћа путем прикупљања затворених писмених понуда имају сва правна лица чија је делатност
сакупљање и транспорт предметног отпада. Уз понуду
доставити копију Решења о регистрацији Агенције за
привредне регистре, и копије важећих одговарајућих
дозвола издатих од надлежних органа за сакупљање
и транспорт предметног отпада. Понуђачи уз понуду
достављају и референц листу у последњих три годинe.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе понуде у
складу са условима конкурса најкасније 5 дана од објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”. Е-1025
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, Пастерова 2,
11040 Београд, на основу Одлуке директора број 808 од
21. 1. 2014. године, расписује оглас за отуђење отпадног метала путем прикупљања затворених писмених
понуда отуђују се следећи отпадни метали:
Сировина:
1.Отпадно гвожђе,
2.Отпадни челични лим,
3.Отпадни бакарни лим,
4.Отпадни алуминијумски лим,
5.Отпадни бакар,
6.Отпадни месинг,
7.Отпадни прохром,
8.Отпадно олово.
Као критеријум за оцену понуда за куповину искључиво се узима – највиша понуђена откупна цена за
наведене ставке. Понуђачи достављају понуду за све
ставке огласа, и то тако што наводе појединачну цену
за сваку ставку огласа, у форми динара по килограму
(дин/кг). Уговор се склапа на период од годину дана.
Писмене понуде се подносе запечаћене у коверти на
адресу:
Клинички центар Србије Пастерова 2, 11040
Београд Комисија за отуђење расходованих средства и
инвентара са назнаком: Понуда за откуп отпадног метала – не отварати са јасно наведеним контакт подацима.
Неблаговремено достављене понуде биће враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. Незатворене и неприхватљиве понуде неће
бити предмет разматрања.
Услови понуде: Право учешћа путем прикупљања
затворених писмених понуда имају сва правна лица
чија је делатност сакупљање и транспорт предметног
отпада. Уз понуду доставити копију Решења о регистрацији Агенције за привредне регистре, и копије важећих одговарајућих дозвола издатих од надлежних
органа за сакупљање и транспорт предметног отпада.
Понуђачи уз понуду достављају и референц листу
у последњих три годинe. Заинтересовани понуђачи
могу да доставе понуде у складу са условима конкурса
најкасније 5 дана од објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”.
Е-1025
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ,Пастерова 2,
11040 Београд, на основу Одлуке директора број 808 од
21. 1. 2014. године, расписује оглас за: Продају секундарних сировина – амбалажног небалираног отпада од
меке пластике путем прикупљања затворених писмених понуда. Отуђују се следеће секундарне сировине:
1. Амбалажни небалирани отпад од меке пластике:
најлона, стреч фолије, термоскупљајуће фолије и сл.
Као критеријум за избор најповољније понуде одређује
се: „највиша понуђена цена”.
Понуђач у понуду наводи цену у форми динара по
килограму (дин/кг). Писмене понуде се подносе запечаћене у коверти на адресу Клинички центар Србије
Пастерова 2, 11040 Београд Комисија за отуђење расходованих средства и инвентара са назнаком: Понуда
за куповину секундарних сировина: небалиранa амбалажа од меке пластике- не отварати са јасно наведеним
контакт подацима. Неблаговремено достављене понуде
биће враћене неотворене понуђачима са назнаком да
су поднете неблаговремено. Незатворене и неисправне
понуде неће бити предмет разматрања.
Услови понуде: Право учешћа путем прикупљања
затворених писмених понуда имају сва правна лица
чија је делатност сакупљање и транспорт предметног
отпада. Уз понуду доставити копију Решења о регистрацији Агенције за привредне регистре, и копије важећих одговарајућих дозвола издатих од надлежних
органа за сакупљање и транспорт предметног отпада.
Понуђачи уз понуду достављају и референц листу
у последњих три годинe. Заинтересовани понуђачи
могу да доставе понуде у складу са условима конкурса
најкасније 5 дана од објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”.
Е-1025
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, Пастерова 2,
11040 Београд, на основу Одлуке директора број 808 од
21. 1. 2014. године, расписује оглас за збрињавање посебних токова отпада - електронског и електричног отпада путем прикупљања затворених писмених понуда.
Као критеријум за оцену понуда искључиво се узима
– најбољи понуђени услови и/или откупна цена за преузимање електронског и електричног отпада. Уколико
понуђач даје понуду са откупном ценом, наводи цену у
форми динара по килограму (дин/кг). Писмене понуде
се подносе запечаћене у коверти на адресу Клинички
центар Србије Комисија за отуђење основних расходованих средстава и инвентара Пастерова 2, 11040
Београд Са назнаком: Понуда за збрињавање Е.Е. отпада - не отварати. Неблаговремено достављене понуде
биће враћене неотворене понуђачима са назнаком да
су поднете неблаговремено. Незатворене и неисправне
понуде неће бити предмет разматрања.
Са јасно наведеним контакт подацима. Неблаговремено достављене понуде биће враћене неотворене
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Незатворене и неприхватљиве понуде неће бити предмет разматрања.
Услови понуде: Право учешћа путем прикупљања
затворених писмених понуда имају сва правна лица
чија је делатност сакупљање и транспорт предметног
отпада. Уз понуду доставити копију Решења о регистрацији Агенције за привредне регистре, и копије важећих одговарајућих дозвола издатих од надлежних
органа за сакупљање и транспорт предметног отпада.
Понуђачи уз понуду достављају и референц листу
у последњих три годинe. Заинтересовани понуђачи
могу да доставе понуде у складу са условима конкурса
најкасније 5 дана од објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”.
Е-1025
КОнКурСи
MИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана
178. став 1. Закона о јавном бележништву („Службени
гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 – др. закон) и члана 2. Правилника о привременом броју јавнобележничких места и службеним седиштима јавних
бележника и јавнобележничким местима за која ће
се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника
(„Службени гласник РС”, број 31/12 и 57/14) расписује
Ј А В Н И КО Н КУ Р С
за именовање jaвних бележника ради попуњавања
првих 100 јавнобележничких места
I
Министарство правде расписује Јавни конкурс за
именовање јавних бележника ради попуњавања првих
100 јавнобележничких места за подручја основних
судова у складу са чланом 2. Правилника о привременом броју јавнобележничких места и службеним
седиштима јавних бележника и јавнобележничким
местима за која ће се расписати конкурс за првих 100
јавних бележника („Службени гласник РС”, бр. 31/12
и 57/14), и то :
1) за подручје Основног суда у Аранђеловцу
– једно јавнобележничко место, и то: општина
Аранђеловац једно место;
2) за подручје Основног суда у Бачкој Паланци
– једно јавнобележничко место, и то: општина Бачка
Паланка једно место;
3) за подручје Првог основног суда у Београду
– 12 јавнобележничких места, и то, по градским
општинама: Врачар два места, Звездара четири места,
Палилула четири места, Савски венац једно место и
Стари град једно место;
4) за подручје Другог основног суда у Београду –
14 јавнобележничких места, и то, за градске општине:
Вождовац четири места, Гроцка два места, Раковица
три места, Чукарица пет места;
5) за подручје Трећег основног суда у Београду –
14 јавнобележничких места, и то, за градске општине:
Земун пет места, Нови Београд седам места и Сурчин
два места;
6) за подручје Основног суда у Бечеју – jедно јавнобележничко место, и то: општина Бечеј једно место;
7) за подручје Основног суда у Ваљеву – два јавнобележничка места, и то: град Ваљево два места;
8) за подручје Основног суда у Врбасу – једно јавнобележничко место, и то: општина Кула једно место;
9) за подручје Основног суда у Горњем
Милановцу – једно јавнобележничко место, и то:
општина Горњи Милановац једно место;
10) за подручје Основног суда у Ивањици – једно
јавнобележничко место, и то: општина Ивањица једно
место;
11) за подручје Основног суда у Зајечару – једно јавнобележничко место, и то: град Зајечар једно
место;
12) за подручје Основног суда у Зрењанину –
два јавнобележничка места, и то: град Зрењанин два
места;
13) за подручје Основног суда у Јагодини – два
јавнобележничка места, и то: град Јагодина два места;
14) за подручје Основног суда у Кикинди – једно јавнобележничко место, и то: општина Чока једно
место;
15) за подручје Основног суда у Крагујевцу – три
јавнобележничка места, и то: град Крагујевац три
места;
16) за подручје Основног суда у Краљеву – једно јавнобележничко место, и то: град Краљево једно
место;
17) за подручје Основног суда у Лазаревцу – једно јавнобележничко место, и то: градска општина
Лазаревац једно место;
18) за подручје Основног суда у Лесковцу – једно јавнобележничко место, и то: град Лесковац једно
место;
19) за подручје Основног суда у Лозници – једно јавнобележничко место, и то: град Лозница једно
местo;
20) за подручје Основног суда у Младеновцу –
једно јавнобележничко место, и то: градска општина
Младеновац једно место;
21) за подручје Основног суда у Нишу – четири
јавнобележничка места, и то: град Ниш четири места;
22) за подручје Основног суда у Новом Пазару –
једно јавнобележничко место, и то: град Нови Пазар
једно место;
23) за подручје Основног суда у Новом Саду –
девет јавнобележничких места, и то: град Нови Сад
девет места;
24) за подручје Основног суда у Обреновцу –
два јавнобележничка места, и то: градска општина
Обреновац два места;
25) за подручје Основног суда у Панчеву – четири јавнобележничка места, и то: град Панчево четири
места;
26) за подручје Основног суда у Пироту – једно
јавнобележничко место, и то: општина Пирот једно
место;
27) за подручје Основног суда у Пожаревцу – једно јавнобележничко место, и то: град Пожаревац једно
место;
28) за подручје Основног суда у Пожеги – једно
јавнобележничко место, и то: општина Пожега једно
место;
29) за подручје Основног суда у Пријепољу – једно јавнобележничко место, и то: општина Пријепоље
једно место;
30) за подручје Основног суда у Сенти – два јавнобележничка места, и то: општина Сента једно место
и општина Кањижа једно место;
31) за подручје Основног суда у Сомбору – три
јавнобележничка места, и то: град Сомбор два места и
општина Оџаци једно место;
32) за подручје Основног суда у Сремској
Митровици – једно јавнобележничко место, и то: град
Сремска Митровица једно место;
33) за подручје Основног суда у Старој Пазови
– једно јавнобележничко место, и то: општина Стара
Пазова jeдно место;
34) за подручје Основног суда у Суботици – два
јавнобележничка места, и то: град Суботица два
места;
V
37) за подручје Основног суда у Шапцу – два јавнобележничка места, и то: град Шабац два места.
Кандидат за јавног бележника уз пријаву на конкурс подноси прилоге којима се доказује испуњеност
законских услова, у оригиналу или овереној фотокопији:
1) радну и личну биографију,
2) личну карту, односно извод електронског читача
биометријске личне карте,
3) уверење Центра за социјални рад да није уписан у евиденцију лица лишених пословне способности,
4) лекарско уверење о општој здравственој способности,
5) уверење о држављанству Републике Србије,
6) извод из матичне књиге рођених,
7) диплому о завршеном правном факултету у
Републици Србији, односно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена изван
Републике Србије,
8) уверење о положеном правосудном испиту,
9) уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10) потврду о најмање пет година радног искуства
у правној струци после положеног правосудног испита,
са тачним описом послова које је кандидат обављао,
11) доказ да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело против правног саобраћаја, против службене дужности, као и за друго кривично дело за које је
запрећена казнa од пет година затвора или тежа казна
у смислу члана 26. став 1. тач. 1. и 2. Закона о јавном
бележништву,
12) доказ да кандидату није престао статус адвоката због теже повреде дужности, односно да му није
због разрешења престала судијска или јавнотужилачка
функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3. Закона о
јавном бележништву (потврде, изјава кандидата)
13) доказ о тoме да може обезбедити одговарајуће
просторије и опрему за обављање јавнобележничке делатности на територији града, односно општине за коју
се пријавио у складу са Правилником о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника („Службени гласник број 31/12”) (доказ о својини,
односно закупу на адекватном пословном простору,
односно доказ о поседовању новчаних средстава на
рачуну пословне банке која су довољна за куповину,
односно закуп одговарајућег простора и опреме)
II
VI
Пријава на конкурс за именовање за јавног бележника подноси се на обрасцу који je одштампан уз
овај конкурс и који се преузима са интернет странице
Министарства правде www.mpravde.gov.rs .
Кандидат за јавног бележника који није завршио
правни факултет на српском језику дужан је да достави
доказ о томе да говори, чита и пише српски језик на
нивоу који је неопходан за бављење правничким радом.
35) за подручје Основног суда у Убу – једно јавнобележничко место, и то: општина Уб једно место;
36) за подручје Основног суда у Чачку – два јавнобележничка места, и то: град Чачак два места;
III
Кандидат за јавног бележника у општини, односно
граду може се пријавити само за општину, односно
град на чијој територији има пребивалиште.
Кандидат за јавног бележника у градској општини може у пријави навести једну или више градских
општина за које жели да буде именован за случај да не
буде изабран у градској општини за коју је конкурисао.
IV
За јавног бележника може бити именовано лице
које испуњава следеће услове:
– да је држављанин Републике Србије;
– да је пословно способно и да има општу здравствену способност;
– да има диплому правног факултета у Републици
Србији или да је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије;
– да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
– да има најмање пет година радног искуства у
правној струци после положеног правосудног испита;
– да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног бележништва;
– да говори, пише и чита српски језик, а на подручјима оне јединице локалне самоуправе где је у
службеној употреби и језик мањине да познаје и језик
те мањине или да приложи споразум о сарадњи са судским преводиоцем за језик те мањине;
– да има или да може доказати да ће обезбедити
одговарајуће просторије и опрему за обављање делатности јавног бележника.
Кандидат за јавног бележника у општини у којој
су на дан расписивања конкурса у службеној употреби
језици националних мањина дужан је да достави доказ
да поред српског језика познаје и језике тих националних мањина на нивоу који је неопходан за бављење
правничким радом или споразуме о сарадњи са судским преводиоцима за језике тих мањина.
VII
Захтев за именовање за јавног бележника тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама тарифни број 25. у износу од 740,00 динара за подношење захтева; и у износу од 740,00 динара
за решење. Наведени износ уплаћује се на жиро рачун
840–742221843–57, модел 97, позив на број: 50016, сврха уплате Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.
Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан
да достави и доказ о уплати републичке административне таксе.
VIII
Пријава на конкурс за именовање јавних бележника са доказима доставља се у року од 30 дана од дана
објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“ на адресу: Министарство правде
Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на конкурс за именовање јавних бележника“.
Особа задужена за контакт поводом конкурса
за именовање јавних бележника је Гордана Ћелић Љубибратић, телефон број 011/3622-350.
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ ПРЕ СТУПАЊА У БРАК
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
ДАТУМ РОЂЕЊА
МЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБГ
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
ОПШТИНА , ГРАД
ПОШТАНСКИ БРОЈ
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ АДРЕСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА КОЈЕМ ЈЕ КАНДИДАТ ДИПЛОМИРАО
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА
ДАТУМ ПОЛАГАЊА ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА
ДАТУМ ПОЛАГАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА
ДУЖИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА НАКОН ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА
БРОЈ И ДАТУМ ПОТВРДЕ О РАДНОМ ИСКУСТВУ
ГРАД, ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАДСКА ОПШТИНА ЗА КОЈУ СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ ЗА СЛУЧАЈ ДА НЕ БУДЕ ИЗАБРАН У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЗА
КОЈУ ЈЕ ПРИМАРНО КОНКУРИСАО
(попуњавају само кандидати за јавне бележнике у градским општинама)
1
2
3
4
Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то по следећем редоследу:
1.Радна и лична биографија
2. Лична карта односно извод електронског читача биометријске личне карте
3. Уверење о држављанству Републике Србије
4. Извод из матичне књиге рођених
5. Лекарско уверење
6. Уверење Центра за социјални рад да није у евиденцији лица лишених пословне способности
7. Диплома Правног факултета
8. Уверење о положеном праводудном испиту
9. Уверење о положеном јавнобележничком испиту
10. Потврда о радном искуству на правним пословима
11. Доказ о неосуђиваности за кривично дело
12. Доказ да се не води кривични поступак
13.Доказ да није престао статус у смислу члана 26. став 1. тачка 3 Закона о јавном бележништву
14. Доказ у вези са обезбеђивањем просторије и опреме
15. Доказ о знању језика
16. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за захтев и решење ( 1 примерак оригинала уплатнице)
(Заокружити број испред сваког од приложених докумената)
Сагласан/на сам да се подаци које сам попунио/ла користе за обраду моје пријаве
ОПШТИНА ПОЖЕГА на основу члана 26. и 30.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана
105. Статута општине Пожега („Службени лист општине
Пожега”, бр. 2/08, 9/08 и 3/10), комисија за именовање
директора ЈКП „Наш дом” Пожега, на седници одржаној
дана 25. 4. 2014. године, објављује оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Наш Дом” из Пожеге на период од четири године
1. Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује
под пословним именом: Јавно комунално предузеће „Наш дом” Пожега. Седиште предузећа је у
Пожеги, Зелена пијаца 7. ПИБ: 101004247, Матични
број:07239408. Претежна шифра делатности је: 3600.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа „Наш дом”
Пожега, чији је оснивач општина Пожега.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне услове:
– да је пунолетан и пословно способан;
– да има стечено високо образовање на основним
студијама од најмање 4 године;
– да има најмање 5 године радног искуства, од чега
3 година на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање 3 година на руководећим положајима;
– да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;
– да не постоје законске сметње.
4.Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству;
– доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора;
– учесници конкурса за именовање директора ЈКП
„Наш дом” Пожега дужни су да уз пријаву за конкурс
поднесу Програм који намеравају да остваре у циљу
развоја ЈКП „Наш дом” и повећања добити.
5. У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање
и обављање функције директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику РС” Комисији за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Наш
дом” Пожега, на адресу Општинска управа општине
Пожега, улица Трг Слободе број 9, са назнаком За оглас
или преко писарнице органа Управе.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Предраг
Спасојевић, телефон 031/812-742.
6275
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија ће
закључком одбацити.
9. Оглас о јавном конкурсу објављује се у
„Службеном гласнику РС”, дневном листу „Политика”
и на интернет страници општине Пожега.
6224
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ, на основу члана 34. став 2. Закона о јавном
тужилаштву, чл. 45. 47. 54. 55. 62. и 170. Закона о
државним службеницима, чл. 2. и 3. Правилника о
попуњавању извршилачких радних места у јавним
тужилаштвима, чл.15-22 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима и Закључка комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 1123325/2014 од 28. 4. 2014. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање следећих радних места.
1. Радно место уписничар, а у звању референта – 1
извршилац, за рад на неодређено време.
Услови за обављање послова: средња стручна
спрема друштвеног смера, две године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
2. Радно место дактилограф, а у звању намештеника IV врсте – 1 извршилац, за рад на неодређено време.
Услови за обављање послова: средња стручна
спрема, положен испит за дактилографа I–а класе,
најмање једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Поред наведених услова, кандидати за оба радна
места морају да испуњавају и опште услове из члана
45. став 1. Закона о државним службеницима.
За радно место уписничар – референт, за изабраног кандидата који први пут заснива радни однос на неодређено време у државном органу, обавезан је пробни
рад у трајању од 6 месеци.
Уз пријаву, са кратком биографијом, кандидати за
оба радна места треба да доставе у оригиналу или овереној фотокопији:
– диплому, као доказ о стручној спреми,
– уверење о држављанству РС,
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење да кандидат није под истрагом и да се
против њега не води кривични поступак (не старије од
6 месеци),
– потврду о радном искуству у струци,
– доказ о познавању рада на рачунару.
Кандидати за радно место уписничара дужни су
да доставе и уверење о положеном државном стручном
испиту, а кандидати за радно место дактилографа уверење о положеном испиту за дактилографа I–а класе.
Доказ о здравственој способности за сва радна
места, доставиће кандидати који буду изабрани одлуком овог тужилаштва.
Конкурсна комисија ће обавити усмени разговор,
као и проверу стручне оспособљености кандидата за
оба радна места, са свим кандидатима међу којима се
спроводи изборни поступак, по позиву који ће, накнадно упутити кандидатима, након истека рока за подношење пријава на конкурс.
За сва радна места која се попуњавају, пријаве на
конкурс са кратком биографијом и одговарајућом документацијом, доставити лично или препоручено пошиљком са назнаком „за конкурс”, у року од 15 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
РС”, Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, Кнеза
Михаила 2.
6260
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ„1.НОВЕМБАР”ЧАЧАК,на основу члана 57.став 1.тачка 6) , Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 36. Статута ШОСО
„1.Новембар” Чачак , Школски одбор Школе расписује
конкурс:
За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове:
1) поседовање одговарајућег високог образовања
(члан 8.став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања)и дозволу за рад наставника;
2) испуњеност услова за пријем у радни однос у
установи за образовање и васпитање(члан 120.Закона о
основама система образовања и васпитања);
3) најмање пет година рада у установи за образовање и васпитање;
Избор се врши на период од 4 године.
Уз пријаву на конкурс кандидати морају да приложе:
– доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству);
–оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању (по потреби и доказ о стручној оспособљености за рад са децом ометеном у развоју);
–оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
–доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
–потврда о радном искуству;
–потврда од надлежног суда да се против кандидата не води истрага;
–преглед кретања у служби са биографским подацима;
–оквирни план рада за време мандата.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању наведених услова подносе се на адресу:
ШОСО „1.Новембар”, Булевар Вука Караџића 9,
32000 Чачак.
Информације на телефон 032/332-901, радним данима од 8,00 до 12,00 часова.
6237
ШКОЛСКИ
ОДБОР
ОШ
„БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ”УВЕЛИКОЈМОШТАНИЦИна основу члана 57.став 1.тачка 6) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр.72/09, 52/11 и 55/13) расписује конкурс за избор директора школе на период од четири године.
Услови:
Лице које има одговарајуће високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису које
уређује високо образовање, почев од 10.септембра
2005.године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
– лице које испуњава услове за наставника основне школе и подручје рада, за педагога и психолога, да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања;
– лице које има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
– лице које није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
– лице које има држављанство Републике Србије;
– да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат подноси:
– Биографске податке, односно радна биографија;
– Оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
– Оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (дозволи за рад);
– Потврду о раду у области образовања;
– Уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа по службеној дужности);
– Уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– Извод из матичне књиге рођених;
– Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
Остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” 10. октобар 10,
Велика Моштаница 11262.
6270
СудСКи ОГЛаСи
ОСНОВНИСУДУВАЉЕВУ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУУБУ
Основни суд у Ваљеву, Судска јединица у Убу, судија Драгица Глишић Ђенисић у предмету расправљања заоставштине иза пок. Максимовић Момира, бив. из
Уба, 16. октобра 2013. године, донео је решење.
Учеснику Максимовић Селимиру, сада на непознатој адреси у Немачкој, поставља се као привремени
заступник, ради давања наследничке изјаве и пријема
писмена, адв. Недељко Милићевић из Уба. Привремени заступник у овом оставинском поступку вршиће сва
права и дужности законског заступника, све док се учесница или њен пуномоћник не појаве пред овим судом.
Оглас о постављању привременог заступника, објавити
на огласној табли овог суда, и у „Службеном гласнику
РС”.
IV–26. О. број 631/10 – Из Основног суда у Ваљеву, Судска јединица у Убу.
6081
ОСНОВНИСУДУВРШЦУ
Основни суд у Вршцу по судији Татјани Бранков,
у правној ствари тужиоца Фонд за развој Републике
Србије, из Ниша, Булевар Немањића бр.14а, Матични
број 07904959, ПИБ: 100121213, против тужене
Поточан Биљане из Београда, последња позната адреса
Никодина Милаша 7, ЈМБГ: 2006960715514, сада са непознатим местом боравка, ради: дуга, донео је следеће
РЕШЕЊЕ
Поставља се привремени заступник туженој
Поточан Биљани, ЈМБГ: 2006960715514, сада на непознатом месту боравишта и пребивалишта у овом
поступку, у личности адвоката Гавриловић Дарка из
Вршца, из разлога јер се туженој на пријављеном пребивалишту у Београду не може извршити достављање
путем поште, а нема пуномоћника сходно члану 81.
став 2. тачка 4.ЗПП-а, а све док се тужена или њен
пуномоћник не појаве пред судом односно док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
Против овог решења није дозвољена жалба.
4П. број 692/13 – Из Основног суда у Вршцу. 6261
ОСНОВНИСУДУНОВОМСАДУ
Основни суд у Новом Саду, по судији Тимеи Тот, у
парничном поступку тужиоца „ДДОР Нови Сад” а.д. за
осигурање и реосигурање из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 8, кога заступа Вебер Милан, адвокат из
Новог Сада, против туженог Богданов Александра раније из Новог Сада, Јована Ђорђевића 6, ради накнаде
штете, доноси
РЕШЕЊЕ
Туженом Богданов Александру раније из Новог
Сада, Јована Ђорђевића 6, поставља се привремени заступник у личности адвоката Голубовић Светлане из
Новог Сада. Привремени заступник има у поступку за
који је постављен сва права и дужности законског заступника. Та права и дужности привремени заступник
ће вршити све док се тужени или њихов пуномоћник не
појаве пред судом или док орган старатељства не постави старатеља. О постављању привременог заступника Суд ће обавестити орган старатељства, Центар за
социјални рад Новог сада, објавиће оглас на огласној
табли овог Суда и оглас у „Службеном гласнику РС”.
Посл. број П. 8495/2011 – Из Основног суда у Новом Саду.
6088
ОСНОВНИСУДУБОРУ
ОСНОВНИСУДУПАНЧЕВУ
Основни суд у Бору као парнични по судији
Весни Максимовић, у правној ствари тужиоца Васвије
Демири из Бора, чији је пуномоћник Маја Рамовић,
адвокат из Бора, против туженика Ахмеда Усејиновића
из Бора, са непознатом адресом у иностранству, ради
накнаде штете, поставио је туженику привременог заступника Десимира Губића, адвоката из Бора, јер се
достављање туженику није могло извршити, а туженик нема пуномоћника. Привремени заступник адв.
Десимир Губић из Бора, заступаће туженика у овој
правној ствари, док се туженик или његов пуномоћник
не појаве пред судом, односно док Центар за социјални
рад у Бору као надлежни орган старатељства, не обавести суд да је туженику поставио стараоца.
П. број 189/14 – Из Основног суда у Бору.
6240
Основни суд у Панчеву, по судији Биљани Ђорђевић, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а,
решењем 5 Пл.– 42/13 од 19. маја 2014. г., туженом Жунац Игору из Панчева, Моравска 18/6, у предмету спора тужиоца „Societe Generale Banka Srbija” АД Београд,
Булевар Зорана Ђинђића 50а/б Нови Београд, кога заступа пуномоћник Миланка Аврамовић адвокат из Београда, Сарајевска 22, ради дуга поставио је привременог заступника – адвоката Бабић Вишекруна Љиљану
из Панчева, која ће заступати туженог у поступку све
док се тужени или његов пуномоћник не појави пред
Судом, односно док орган старатељства не обавести
суд да је поставио старатеља.
5 ПЛ број 42/13 – Из Основног суда у Панчеву.
6104
ОСНОВНИСУДУСЈЕНИЦИ
Основни суд у Сјеници, и то судија Вејсил
Смајовић, поступајући у парници тужиоца ЈП
„Србијашуме” ШГ „Голија” Ивањица, чији је пуномоћник Цветковић Душко, против туженог Селек Фехима
из Новог Пазара, сада непознате адресе боравишта,
ради сметања, издаје оглас.
Решењем овог суда П2. број 633/2013. од 20. 5.
2014.године, а на основу члана 79 став 2. тачка 5.
ЗПП-а туженом Селек Фехиму, постављен је привремени заступник, Хаџић Исмет адвокат из Сјенице, који ће
туженог заступати све док се они или његов пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства
не обавести суд да је поставио стараоца.
П2. број 633/2013 – Из Основног суда у Сјеници.
6269
ОСНОВНИСУДУСТАРОЈПАЗОВИ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУИНЂИЈИ
Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у
Инђији, на основу члана 81. став 2. тачка 4. и става 4,
а у вези става 1. истог члана, те члана 82. ЗПП-а, поставља привременог заступника туженом Фунћик Валентину, раније из Чортановаца, Васиљевић Радмиле
– Мале 44, сада непознатог пребивалишта или боравишта а у личности адв. Алфировић Слободана из Инђије, који ће туженог заступати у овом парничном предмету, ради наплате регресног дуга, све док се тужени,
његов законски заступник или пуномоћник не појави
пред судом односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
Посл. број I П-2434/12 – Из Основног суда у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији.
6140
ОСНОВНИСУДУСУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по судији Весни
Марковић, у ванпарничном поступку предлагача
Тумбас Тихомира из Суботице, Скадарлијска 54 б кога
заступа Драган Милеуснић адвокат из Суботице, против
противнице предлагача Тумбас Тамаре са непознате адресе пребивалишта и боравишта, коју заступа привремени старатељ Ђорђе Мркић адвокат из Суботице, ради
проглашења несталог лица за умрло, на основу члана
61. Закона о ванпарничном поступку, издаје оглас:
Позива се нестала Тамара Тумбас, ЈМБГ
0308982825002, од оца Тумбас Бартула и мајке
Тумбас Јаковетић Светлане, рођена 3.8.1982. године у Суботици, са последњим пребивалиштем у
Суботици, Скадарлијска 54 Б, чији нестанак је пријављен 28.3.2003. године МУП РС ПУ Суботица, која је
завршила ОШ „Жарко Зрењанин” у Суботици, у време
нестанка није била запослена, која је према наводима
предлагача била увучена у проституцију и која је нестала 26. 3. 2003. године, тако што је отишла из породичне куће, у потрагу за послом, узела је путну исправу
са собом и након тога се више никада никоме није јавила, а нити се вратила кући. Последњи пут је виђена
од стране рођеног брата Тумбас Тихомира око 20,00
часова дана 26. 3. 2003. године, кућу је напустила без
ствари, само са личном торбицом, обучена у чизмама
на високу потпетицу, у панталонама и у јакни сивосребрнасте боје. Иста је боравила неко време у Улцињу
и Босни. Није била удата и у време нестанка није имала
деце. Тамара Тумбас је тражена путем емисије ТВ Б92
„Потрага” и путем локалне телевизије Суботица. Путна
исправа која је издата на име Тамаре Тумбас пронађена
је дана 16. 2. 2003. године од стране граничне полиције
Р. Мађарске на граничном прелазу Хеђешхолом, на
излазу из Р Аустрије и одузета је од лица Велашевић
Јозефине, држављанке Румуније, путна исправа носи
број 002237331, издата је од стране ПУ Суботица, тада
СУП Суботица на име нестале, али је у истој замењена фотографија. Исту путну исправу је Амбасади С и
ЦГ у Будимпешти доставило јавно тужилаштво Града
Мошонмађаровар, у прилогу је достављена и фотокопија пасоша. Истовремено се позива свако лице које ма
шта зна о несталом лицу или њеном животу, да то без
одлагања јави суду.
По протеку рока од 3 месеца, од објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”, суд ће донети одлуку
о предлогу за проглашење несталог лица за умрло.
14. Р2. број 95/13– Из Основног суда у Суботици.
6234
ОСНОВНИСУДУСУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по судији Весни
Марковић, у ванпарничном поступку предлагача
Ваштаг Бајер Ерике из Суботице, Кумановска 21/16,
против противника предлагача Бајер Јосипа из Суботице,
Јагодинска 14 (сада улица Боре Станковића), кога заступа привремени старатељ адв. Балинт Викторија, ради
проглашења несталог лица за умрло, на основу члана 61.
Закона о ванпарничном поступку, издаје оглас.
Позива се нестали Јосип Бајер од оца Јосипа
Бајера и мајке Јустине Бајер рођена Шилеји, рођен
13. 6. 1933. године у Суботици, са последњим пребивалиштем у Суботици, Јагодинска 14 (сада улица Боре
Станковића), који је 1954. године отишао из Суботице
у иностранство, највероватније са спортистима јер се
бавио спортом и то рвањем у Рвачком клубу „Спартак”
Суботица и који се једини није вратио са такмичења
које је одржано 1954. године и који се након тога никоме више није јавио нити писмима а нити је долазио. У време нестанка исти је имао 21. годину, није
био ожењен нити је имао деце, а највероватније је
радио у фирми која се бавила намотавањем електромотора „Ротор” у Суботици. Исти је имао брата Бајер
Ладислава који га је тражио, али безуспешно, док је
предлагачица Ерика Ваштаг Бајер ћерка рођеног брата несталог, Бајер Ладислава. Нестали је као спортиста
евидентиран и као добитник више медаља у рвачком
спорту, у категоријама од 87 + кг. Истовремено се позива свако лице које ма шта зна о несталом лицу или његовом животу, да то без одлагања јави суду. По протеку
рока од 3 месеца, од објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”, суд ће донети одлуку о предлогу за проглашење несталог лица за умрло.
14. Р2. број 10/14 – Из Основног суда у Суботици.
6233
ОСНОВНИСУДУУШАПЦУ
Основни суд у Шапцу, судија Драгослав Савић, у
спору тужиоца Врзић Драгана из Шапца, Ђуре Јакшића 23/29, против тужене Врзић Јелене, рођ. Ивановић,
чија је последња адреса пребивалишта била 39 Marion
RD, Torrensville 5031, South Australia, тренутно на непознатој адреси, ради развода брака, поставио је туженој Врзић Јелени привременог заступника адвоката Јовановић Татјану из Шапца, Карађорђева 53, на основу
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, с тим што привремени
заступник има сва права и дужности законског заступника, а вршиће их док се тужена или њен пуномоћник
не појаве пред судом, односно док орган старатељства
не обавести суд да је поставио стараоца.
6П2 број 247/13 – Из Основног суда у Шапцу.
6085
ПРИВРЕДНИСУДУБЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, стечајни судија Јован
Кордић, одлучујући у поступку стечаја над стечајним
дужником „Прокупац” а.д. – Београд, Кумодрашка
263/а – у стечају, Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских услуга, Матични број
20455292, ПИБ 105774069, 2. јуна 2014. године донео
је следеће решење.
I – Отказује се рочиште за испитивање потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником
„Прокупац” а.д. – Београд, Кумодрашка 263/а – у стечају, Друштво за производњу и промет алкохолних и
безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских услуга, матични број 20455292,
ПИБ 105774069, заказано за 9. јул 2014. године у 11,00
часова.
II – Одређује се рочиште за испитивање потраживања (испитно рочиште) за 17. септембар 2014. године
у 11,00 часова, у згради Привредног суда у Београду,
Масарикова 2, судница број 100.
III – Оглас о одређивању рочишта по овом решењу објављује се на огласној табли суда у „Службеном
гласнику РС”.
5. Ст. број 38/2014 – Из Привредног суда у Београду.
6250
I Одређује се рочиште за разматрање предлога
плана реорганизације и гласање стечајног дужника
Предузеће за грађевинске услуге Inpa DOO Београд у
стечају Дунавски кеј 7/72, Матични број 06963536 ПИБ
102200433 зa 16. 6. 2014. године у 12:00 часова у овом
суду у Масарикова 2, судница број 100, спрат I.
II Налаже се предлагачу плана реорганизације да
достави обавештење о заказивању рочишта свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно
члановима или акционарима стечајног дужника, као и
свим заинтересованим лицима најкасније 15 дана пре
одржавања рочишта.
III Повериоци могу извршити увид у план реорганизације у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
соба 22 у периоду од 9 до 14 часова.
IV Решење о одржавању рочишта за разматрање
предлога плана реорганизације и гласање, објављено је
на огласној табли суда дана 28. 5. 2014.године, и објавиће се у „ Службеном гласнику РС” и у три високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије.
Посл. Број 3. Ст. 80/2013 – Из Привредног суда у
Београду.
6266
ПРИВРЕДНИСУДУВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
„Valtec” д.о.о. Шабац, Масарикова 16, Матични број
17257579, ПИБ 101898267, дана 3. 6. 2014. објављује
следећи оглас
I Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању
о унапред припремљеном плану реорганизације над
„Valtec” д.о.о. Шабац, Масарикова 16, Матични број
17257579, ПИБ 101898267, заказује се за 9. 7. 2014.
год. са почетком у 12,00 часова, у Привредном суду у
Ваљеву, Карађорђева 48а, I спрат, судница број 23.
II Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
III Повериоци могу извршити увид у пречишћен
предлог унапред припремљеног плана реорганизације
у стечајној писарници Привредног суда у Ваљеву сваког радног дана од 8 до 15 часова, све до дана одржавања рочишта.
IV Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину унапред припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или
висину планом обухваћених потраживања, доставе стечајном дужнику и надлежном суду, у року од 15 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе достави надлежном суду у року од осам дана, од
дана пријема примедбе у суду.
V Гласање о Плану реорганизације се врши у оквиру класа поверилаца.
VI Право гласа имају повериоци класе Ц, Д и Е
сразмерно висини њихових потраживања. Стечајни судија по захтеву заинтересованих лица може извршити
процену висине потраживања за потребе гласања. Када
се гласање обавља писменим путем, без присуства на
рочишту, правна лица морају да поднесу суду гласачки листић потписан од стране статутарног заступника и оверен печатом правног лица, а физичка лица и
субјекти који немају својство правног лица достављају
потписан гласачки листић пуним именом и презименом и матичним бројем грађана, оверен у суду. Уколико
има иностраних поверилаца гласачки листић мора да
садржи регистарски број правног лица, односно број
пасоша физичког лица. Гласачки листићи подносе се
најкасније пре почетка рочишта.
VII Повериоци класе А и Б не гласају за унапред
припремљени план реорганизације. Ови повериоци
биће у потпуности исплаћени до дана примене плана.
VIII План реорганизације се сматра усвојеним у
једној класи поверилаца, ако су за План реорганизације
гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на
прописани начин прихвате све класе.
Рео. број 2/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
6278
ПРИВРЕДНИСУДУЗРЕЊАНИНУ
Решењем Привредног суда у Зрењанину број Ст.
8/2010 од 30.маја 2014.године,
I Усваја се завршни рачун и завршни извештај стечајног управника поднети дана 9. 5. 2014. године.
II Одређује се коначна награда стечајног управника у укупном износу од 1.812.900,00 динара.
III Одобрава се резервација средстава за трошкове
стечајног поступка и обавезе масе у висини од 81.237,11
динара а ради намирења преосталих ненамирених
трошкова и за будуће трошкове стечајног поступка, у
складу са поднетим завршним рачуном и извештајем.
IV Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником АД ,,25. Мај – ДМК,, – у стечају из Кикинде,
Милоша Великог 85, Матични број: 08036390, ПИБ:
102070665.
V Налаже се Агенцији за привредне регистре
Београд да по правноснажности овог Решења изврши
брисање АД ,,25. Мај – ДМК,, - у стечају из Кикинде,
Милоша Великог 85, матични број: 08036390, ПИБ:
102070665 у регистру Агенције за привредне регистре
Београд.
Ст. број 8/2010 – Из Привредног суда у Зрењанину.
6280
Решењем Привредног суда у Зрењанину број
Ст. 21/2006 од 30. маја 2014.године, закључује се
поступак стечаја покренут над стечајним дужником
Земљорадничка Задруга „Ратар” – у стечају Житиште
из Житишта, матични број 8030995, решењем
Трговинског суда у Зрењанину број Ст. 21/2006 од 8. 1.
2006. године.
Налаже се Агенцији за привредне регистре
Београд да по правноснажности овог решења изврши
брисање стечајног дужника Земљорадничка Задруга
„Ратар” – у стечају Житиште из Житишта, матични број
8030995, из регистра привредних субјеката. Налаже се
стечајном управнику, да након правноснажности овог
решења, пренесе у својину Републике Србије као буџетски приход, нерасподељен део стечајне масе који сада
износи 147.182.095,74 динара, као и евентуалну обрачунату камату, а након одбитка неопходних трошкова
стечајног поступка (трошкови платног промета, ПТТ
услуга, гашења рачуна, брисање из АПР-а, уништење
печата, провизија АЛСУ-у, таксе и др.).
Ст. број 21/2006 – Из Привредног суда у
Зрењанину.
6279
ПРИВРЕДНИСУДУНИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у поступку стечаја над стечајним дужником
Штампарија „МБ-Пеликан” ДОО у стечају Ниш, кога
заступа стечајни управник Весна Ђошић, на завршном
рочишту одржаном дана 29. 5. 2014.године, донео је,
дана 30. 5. 2014.године, следеће решење
1.Усваја се завршни рачун стечајног дужника
Штампарија „МБ-Пеликан” ДОО у стечају Ниш за период од 3. 10. 2012.године до 20. 5. 2014.године, у свему како је поднео стечајни управник.
2. Одређује се исплата насталих, а неизмирених
трошкова стечајног поступка у износу од 35.260,00 динара.
3. Одређује се резервација средстава за исплату
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе
који ће настати до гашења рачуна стечајног дужника
и брисања стечајног дужника из Регистра привредних
субјеката у укупном износу од 40.000,00 динара.
4. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника за период ангажовања од 3. 10. 2012. године до
закључења стечајног поступка у износу од 200.000,00
динара.
5. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Штампарија „МБ-Пеликан” ДОО у стечају
Ниш, Топонички пут б.б., Матични број 20263792,
ПИБ 104891003.
6. Стечајну масу стечајног дужника чиниће новчана средства у износу од 330.926,75 динара резервисана
до окончања парничних поступака пред Привредним
судом у Нишу 5 П-1378/2013 и 8 П-15/2014.
7. Именује се за заступника стечајне масе Весна
Ђошић, стечајни управник из Ниша, Колубарска 30,
која ће регистровати стечајну масу у Регистру стечајних маса и заступати исту до правноснажности парничних поступака из става 6. изреке решења.
8. Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику РС”.
Посл. Број Ст. 432/2012 – Из Привредног суда у
Нишу.
6252
СудСКи реГиСтар
ПРИВРЕДНИСУДУЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару, решењем Фи. број
29/14 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5–195 Здравствена установа апотека „Medic
pharm”Сокобања, податке.
Уписано је оснивање установе: Здравствена установа – апотека „Medic pharm” Сокобања, Митрополита
Михајла 26.
Фи. број 29/14 – Из Привредног суда у Зајечару.
6106
ПРИВРЕДНИСУДУЗРЕЊАНИНУ
Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
25/2014 уписао је у судски регистар, у рег. ул. број
5–155 Дом културе општине Нови Бечеј, Трг ослобођења податке.
Брише се Новица Блажин в.д. директор са неограниченим овлашћењем. Уписује се Новица Блажин директор са неограниченим овлашћењем.
Фи. 25/2014 – Из Привредног суда у Зрењанину.
6141
ПРИВРЕДНИСУДУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, решењем
Фи. број 17/2014 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 1–9036, Средња стручна школа „Борислав Михајловић Михиз” Ириг, Змај Јовина 59, податке.
Средња стручна школа „Борислав Михајловић
Михиз” из Ирига. Врши се промена лица овлашћеног
за заступање, тако што се брише директор Радинка Бирињи. Уписује се вршилац дужности директора Тихомир Стојановић.
Фи. број 17/2014 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
6087
129, коришћен од стране Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд – Шумско
газдинство „Северни Кучај” Кучево, Шумска управа
Пожаревац.
2. Шумски жиг за жигосање посеченог дрвета у
шумама у државној и друштвеној својини, има облик
елипсе величине дуже осе 30 mm и краће осе 24 mm,
чија је ивица извијугана (ДШС).
3. Наведени жиг се повлачи из употребе почев од
дана 7. марта 2014. године.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику РС”.
Заменик генералног директора,
ИгорБрауновић,с.р.
6210
Привредни суд у Сремској Митровици, решењем
Фи. број 19/2014 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 1–135, податке.
Предшколска установа Пчелица, Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16 пријављује промену лица овлашћеног за заступање и то брише се Зденка
Милановић, директор, неограничено, уписује се Цвјетић Биљана, в. д. директора, неограничено.
Фи. број 19/2014 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
6089
Привредни суд у Сремској Митровици, решењем
Фи. број 20/2014 уписао је у судски регистар, у рег. ул.
број 1–387 Центар за социјални рад „Шид” податке.
Мења се лице овлашћено за заступање Јавне установе социјалне заштите Центра за социјални рад „Шид”
у Шиду, те је ново лице Шинка Драгана, директор без
ограничења, а брише се Светозар Шолаја директор.
Фи. број 20/2014 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
6114
Фирма „Service Logistic DOO” из Димитровграда,
ПИБ број 107759847, са адресом. теретни терминал
Градина б.б. објављује
ОДЛУКУ
ООГЛАШАВАЊУПЕЧАТАНЕВАЖЕЋИМ
1. Опис печата: печат је врсте: Џепни печат - Colop
stamp mouse R30
2. Печат је округлог облика.
3. На печату је писало по ободу GRANIČNI
PRELAZ
GRADINA
TERETNI
TERMINAL
DIMITROVGRAD.
3. У средини пецата је био назив фирме SERVICE
LOGISTIC DOO.
4. Печат је пречника 30 mm.
БориславДеспотовић,с.р.
6273
разнО
Печати
На основу члана 16. Закона о шумама („Службени
гласник РС”, бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93,
48/94, 54/96 и 101/05), а у вези са чланом 120. Закона о
шумама („Службени гласник РС” број 30/2010), члана
41. у вези члана 19. Статута (дата сагласност у „Службеном гласнику РС” број 21/92) и члана 17б. Правилника о печату Заменик генералног директора Јавног
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” доноси
ОДЛУКУ
ООГЛАШАВАЊУПЕЧАТАНЕВЕЖЕЋИМ
1. Оглашавају се неважећим и повлаче из употребе
шумски жиг за жигосање посеченог дрвета у шумама у
државној и друштвеној својини, означен као ДШС 233,
и жиг за шумску кривицу означен као ШК 1006, коришћен од стране Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд – Шумско газдинство
„Пријепоље” Пријепоље.
2. Шумски жиг за жигосање посеченог дрвета у
шумама у државној и друштвеној својини, има облик
елипсе величине дуже осе 30 mm и краће осе 24 mm,
чија је ивица извијугана (ДШС). 2/1 Жиг за шумску
кривицу у шумама у државној и друштвеној својини
има облик равностраног троугла величине стране 30
мм, чија је ивица равна (ШК).
3. Наведени жигови се повлаче из употребе почев
од 11. марта 2014. године.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику РС”.
Заменик генералног директора
ИгорБрауновићс.р.
6202
На основу члана 16. Закона о шумама („Службени
гласник РС”, бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93,
48/94, 54/96 и 101/05), а у вези са чланом 120. Закона о
шумама („Службени гласник РС”, број 30/2010), члана
41. у вези члана 19. Статута (дата сагласност у „Службеном гласнику РС”, број 21/92) и члана 17б. Правилника о печату Заменик генералног директора Јавног
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” доноси
ОДЛУКУ
ОПРОГЛАШЕЊУПЕЧАТАНЕВАЖЕЋИМ
1. Оглашава се неважећим и повлачи се из употребе шумски жиг за жигосање посеченог дрвета у шумама у државној и друштвеној својини, означен као ДШС
Компанија Дунав осигурање а.д.о., Главна филијалаНовиПазар, објављује:
1. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4455646, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
2. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4455901, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
3. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4455905, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
4. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4455908, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
5. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619458, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
6. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619466, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
7. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619467, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
8. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619468, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
9. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619469, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
10. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619470, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
11. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619472, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
12. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619474, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
13. Документ строге евиденције – Зелена карта
ZK/2 серијски број 4619475, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
14. Документ строге евиденције – Полиса аутоодговорности OB-136NB серијски број 163753676, оверена печатом Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Главна
филијала Нови Пазар, оглашава неважећом Компанија
„Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања
Нови Пазар.
6221
неважеће иСПраве
–ФИНАНСИЈСКАДОКУМЕНТА–
Голубовић Тасевска Милица, Београд, чекови бр. 5127287,
5127288, 5127289, 5127290, 5156395, 5156396, 5156397 издати
од Raiffeisen bank.
04/001648/14
Глишовић Драгица, Чачак, чек бр. 0000104360664 издат од
Banca Intesa.
04/001649/14
Димитријевић Љубица, чекови бр. 68585813, 5821, 5830,
5848.5856, 5864, 5872, 5880и5899 издати од Банке Поштанске
штедионице АД.
04/001650/14
Димитријевић Винка, Чачак, девизна штедна књижица
бр.571200-03004899 издат од ЈИК банке.
04/001651/14
Димитијевић Винка, Чачак, девизна штедна књижица
бр.571204-02000105 издат од ЈИК банке.
04/001652/14
Веселиновић Милан, Врњачка Бања, чек бр. 124738121 издат од Banca Intesa.
04/001653/14
Божовић Весна, Београд, чек бр. 88516547 издат од
Српскe банке АД.
04/001654/14
Андрић Анкица, Шабац, чекови бр. 0000127336055,
0000131206161 издати од Banca Intesa.
04/001655/14
Рајаковић Александра, Београд, чекови бр. 24592413, -421,
-430, -448, -456, -464, -472, -480. издати од Банке Поштанске
штедионице АД.
04/001656/14
Рудинац Трофеник Светлана, Београд, чек бр.
0000100910652 издат од Banca Intesa.
04/001657/14
Јовановић Нада, Београд, чекови бр. 52199387, 88868714,
749, 757, 42733911, 920, 938, 946, 954, 962, 970, 989, 997, 42734004
издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001658/14
Пољак Богдан, Београд, чек бр. 1093289 издат од Војвођанске банке А.Д. Нови Сад.
04/001659/14
Делић Милош, Нови Београд, чекови бр. 25027019,
25027027, 25027035, 25027043, 25027051, 25027060, 25027078,
025027086, 25027094, 25027108 издати од Банке Поштанске
штедионице АД.
04/001660/14
Младеновић Дарко, Београд, чекови бр. 0000102196631,
649, 656, 664, 0000107180945, 952, 960, 978, 0000102197407,415
издати од Banca Intesa.
04/001661/14
Зоран Ђурђевић, Београд, чекови бр. 96507372, 7380, 7399,
7402 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001662/14
Стефановић
Александар,
Смедерево,
чек
бр.
0000132331042 издат од Banca Intesa.
04/001663/14
Поповић Бобан, Земун, чекови бр. 68773159, 167, 178 издати од Српске банке АД.
04/001664/14
Вукмирица
Драгослава,
Београд,
чекови
бр.
0000184321982, 0000184321990, 0000184322006 издати од Комерцијалне банке.
04/001665/14
Видаковић Радивоје, Пожега, чек бр. 0000056595622 издат
од Banca Intesa.
04/001666/14
Шешлија Илона, Суботица, чекови бр. 36314613,
36314664, 36314621, 36314672, 36314630, 36314680, 36314648,
36314699, 36314656, 36314702, 52380022, 52380030 издати од
Банке Поштанске штедионице АД.
04/001667/14
Петровић Јелена, Шабац, чек бр. 0000126024579 издат од
Banca Intesa.
04/001668/14
Мандић Данијела, Кикинда, чекови бр. 85952, 165378 издати од Banca Intesa.
04/001669/14
Луковић Јованка, Краљево, чек бр. 96816384 издат од Српске банке АД.
04/001670/14
Ђурић Величко, Београд, чекови бр. 66400255, 263, 271 издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001671/14
Радовановић -Богућанин Јасмина, Нови Београд, чекови
бр. 1012155, 1012156, 1012157, 1012158 издати од Hypo Alpe
Adria bank.
04/001672/14
Спасић Гордана, Београд, чекови бр. 108625930, 948, 955,
963 издати од Banca Intesa.
04/001673/14
Жарковић
Радинка,
Београд,
чекови
бр.
60884331;60884340;60844366 издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001674/14
Чакаревић Миланко, Старчево, чекови бр. 45125504512555 издати од Raiffeisen bank.
04/001675/14
Жигић Предраг, Београд, чекови бр. 30538609, 30538510,
528, 536, 595 издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001676/14
Јовановић Ружица, Краљево, чек бр. 86853132 издат од
Српскe банке АД.
04/001677/14
Ждрало Десанка, Београд, чекови бр. 92815510, 92815528,
92815536, 92815544, 92815552, 92815560, 92815579, 92815587,
92815595, 92815609 издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001678/14
Владичић Симеун, Београд, чек бр. 83067306 издат од Српске банке АД.
04/001679/14
Јовановић Биљана, Београд, чекови бр. 99603318, 99603326
издати од Српскe банке АД.
04/001680/14
Димитријевић Цветко, Београд, чекови бр. 62543515, 523,
531, 540, 558, 566, 582, 590и604. издати од Банке Поштанске
штедионице АД.
04/001681/14
Антанасковић Предраг, Београд, чек бр. 25816609 издат од
Банке Поштанске штедионице АД.
04/001682/14
Милошевић Радојка, Обреновац, чекови бр. 22963511,
3520, 3538, 3546, 3554, 3562, 3570, 3589 издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001683/14
Данијела Јакшић Гвоздић, Крагујевац, чекови бр.
0000088088000, 0000088887013 издати од Banca Intesa.
04/001684/14
Белић Петар, Обреновац, чекови бр. 29153914, 922, 930,
949, 957, 965, 973, 981, 990, 29154007, 24596230, 249, 257, 265,
273, 281, 290, 303 издати од Банке Поштанске штедионице АД.
04/001685/14
Алексић
Милош,
Краљево,
чекови
бр.
0000065378622.0000117617746, 0000117617753 издати од Banka
Intesa.
04/001686/14
ЈКП "Београд-пут", Београд, меница бр. АА 8438264 издат
од ЈКП "Београд-пут".
04/001687/14
Филиповић Марија, Београд, чекови бр. 111111811, 829,
837 издати од Banca Intesa.
04/001688/14
Миланка Петровић, Крагујевац, чек бр. 0000123690083 издат од Banca Intesa.
04/001689/14
Милинковић Биљана, Ваљево, чек бр. 0000123375065 издат од Banca Intesa.
04/001690/14
Првуловић Биљана, Железник, чек бр. 61537700 издат од
Српске банке АД.
04/001691/14
Живановић Стеван, Ваљево, чек бр. 0000131291015 издат
од Интеза банка.
04/001692/14
Спасојевић Марија, Батајница, чек бр. 28820437 издат од
Банка Поштанска штедионица ад.
04/001693/14
–РАДНЕКЊИЖИЦЕ–
Петковић Ненад, Ужице, издата од ОУ Ужице. 05/002828/14
Љубић Томислав, Крагујевац, издата од СО Витина.
05/002829/14
Бећировић Реџеп, Нови Пазар, издата од ГУ Нови Пазар.
05/002830/14
Белић Драгослава, Београд, издата од СО Савски венац.
05/002831/14
Ђунисијевић Никола, Београд, издата од ОУ Звездара.
05/002832/14
Џакић Жарко, Земун, издата од СО Земун.
05/002833/14
Павловић Добринка, Гроцка, издата од СО Лозница.
05/002834/14
Тепић Даниел, Нови Сад, издата од ОУ Кула. 05/002835/14
Мамић Илија, Сремски Карловци, издата од ОУ Сремски
Карловци.
05/002836/14
Коломпар Даница, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад.
05/002837/14
Главаш Јована, Београд, издата од СО Раковица. 05/002838/14
Павић Лазар, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад.
05/002839/14
Шумарац Борис, Београд, издата од СО Звездара.
05/002840/14
Савић Татјана, Београд, издата од СО Звездара.
05/002841/14
Шунић Момо, Краљево, издата од СО Краљево.
05/002842/14
Илић Слађана, Врбовац, издата од СО Витина.
05/002843/14
Бајчетић Дејан, Босилеград, издата од ОУ Босилеград.
05/002844/14
Ракић Стојна, Врба, издата од СО Исток.
05/002845/14
Ракић Богдан, Врба, издата од СО Исток.
05/002846/14
Прековић Данко, Младеновац, издата од ОУ Младеновац.
05/002847/14
Видовић Александра, Крагујевац, издата од СО Крагујевац.
05/002848/14
Szocs Elvira, Суботица, издата од ОП Суботица. 05/002849/14
Станојловић Мирјана, Београд, издата од СО Вождовац.
05/002850/14
Пајевић Милада, Чачак, издата од ОУ Чачак. 05/002851/14
Пожарац Ненад, Нови Београд, издата од СО Нови Београд.
05/002852/14
Тапавица Милена, Београд, издата од СО Савски венац.
05/002854/14
Живковић Урош, Севојно, издата од ОУ Ужице.
05/002855/14
Мајкић Никола, Нови Београд, издата од СО Нови Београд.
05/002856/14
Ђумић Милка, Црвенка, издата од СО Кула. 05/002857/14
Ана Бујас, Савски венац, издата од СО Стари град.
05/002858/14
Обрадовић Александар, Гроцка, издата од СО Гроцка.
05/002859/14
Павићевић Љиљана, Београд, издата од СО Савски венац.
05/002860/14
Михајловић Славко, Мељак, издата од СО Призрен.
05/002861/14
Ђорђевић Љубиша, Београд, издата од СО Призрен.
05/002862/14
Маја Симеуновић, Нови Жедник, издата од ОП Суботица.
05/002863/14
Ненић Татјана, Кладово, издата од ОУ Кладово.
05/002864/14
Косановић Ана, Путинци, издата од ОУ Рума.
05/002865/14
Аћимовић Зоран, Кладово, издата од ОУ Кладово.
05/002866/14
Илић Драгана, Баваниште, издата од МК Баваниште.
05/002867/14
Стошић Бојана, Алексиначки Рудник, издата од ОУ Алексинац.
05/002868/14
Ивановић Драган, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002869/14
Ристић Ивана, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002870/14
Пајић Милева, Алексинац, издата од ОУ Пожаревац.
05/002871/14
Стевановић Бојана, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002872/14
Петковић Снежана, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002873/14
Љубисављевић Весна, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002874/14
Цветковић Радован, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002875/14
Дурковић Далибор, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002876/14
Дабижљевић Сенка, Београд, издата од СО Пећ. 05/002877/14
Јакшић Никола, Нови Београд, издата од СО Нови Београд.
05/002878/14
Матејевић Маја, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002879/14
Ђокић Милан, Алексинац, издата од ОУ Алексинац.
05/002880/14
Ђурић Драган, Београд, издата од СО Палилула.
05/002882/14
Спасић Горан, Крагујевац, издата од СО Приштина.
05/002884/14
Радовановић Марко, Обреновац, издата од ОУ Обреновац.
05/002885/14
Стоилковић Милош, Београд, издата од СО Вождовац.
05/002886/14
Павловић Милан, Крагујевац, издата од СО Крагујевац.
05/002887/14
Лекић Стојан, Београд, издата од СО Сува Река. 05/002888/14
Михајловић Срђан, Мељак, издата од СО Призрен.
05/002889/14
Илић Биљана, Вождовац, издата од СО Приштина.
05/002890/14
Јанићијевић Добривоје, Крагујевац, издата од СО Липљан.
05/002891/14
Брзаковић Љубиша, Ужице, издата од СО Ужице.
05/002892/14
Живановић Слободан, Крагујевац, издата од СО Крагујевац.
05/002893/14
Зечевић Младен, Београд, издата од ОУ Савски Венац.
05/002894/14
Илић Биљана, Земун, издата од СО Земун. 05/002895/14
Голубовић Лепосва, Кладово, издата од ОУ Кладово.
05/002896/14
Булатовић Живана, Краљево, издата од СО Исток.
05/002897/14
Костић Златинка, Сурчин, издата од СО Зрењанин.
05/002898/14
Гајић Драгољуб, Краљево, издата од ОУ Краљево.
05/002899/14
Нешић Миладин, Краљево, издата од ОУ Краљево.
05/002900/14
Мемаровић Радоје, Краљево, издата од ОУ Краљево.
05/002901/14
Јовановић Ђока, Добринци, издата од ОУ Рума.
05/002902/14
Николић Иван, Гроцка, издата од СО Гроцка. 05/002903/14
Хамдан Емир, Крњача, издата од ОУ Палилула.
05/002904/14
Стевановић Ружица, Ужице, издата од ОУ Ужице.
05/002905/14
Ристић Милка, Батајница, издата од ОУ Нови Београд.
05/002906/14
Роглић Данијела, Нови Пазар, издата од ГУ Нови Пазар.
05/002907/14
Манојловић Лазар, Ужице, издата од ОУ Ужице.
05/002908/14
Милошевић Данило, Неготин, издата од ОУ Неготин.
05/002909/14
Димовић Божидар, Нови Кнежевац, издата од ОУ Нови
Кнежевац.
05/002910/14
Антић Јефтимије, Осојане, издата од ОУ Исток.
05/002911/14
Живковић Драган, Неготин, издата од ОУ Неготин.
05/002912/14
Чизмић Саша, Београд, издата од СО Вождовац. 05/002913/14
Ристановић Сашка, Ужице, издата од ОУ Ужице.
05/002914/14
Митровић Љиљана, Београд, издата од СО Врачар.
05/002915/14
Бондокић Дејан, Кладово, издата од ОУ Кладово.
05/002916/14
Здравко Комарчевић, Београд, издата од СО Лозница.
05/002917/14
Прижмић Игор, Београд, издата од СО Звездара.
05/002918/14
Гапић Драгица, Београд, издата од СО Приштина.
05/002919/14
Тошић Милан, Ужице, издата од ОУ Ужице. 05/002920/14
Malescu Mimi, Неготин, издата од ОУ Неготин.
05/002921/14
Стојановић Тамара, Сурдулица, издата од ОУ Сурдулица.
05/002922/14
Миловановић Дејан, Земун, издата од СО Нови Београд.
05/002923/14
Рудић Вранић Наташа, Суботица, издата од ОП Суботица.
05/002924/14
Дошић Горан, Обреновац, издата од СО Обреновац.
05/002925/14
Мијатовић Зоран, Београд, издата од СО Чукарица.
05/002926/14
Митровић Александара, Суботица, издата од ОП Суботица.
05/002927/14
Ђукић Душан, Нови Београд, издата од СО Београд.
05/002928/14
Каличанин Војислав, Београд, издата од СО Стари град.
05/002929/14
Матовић Ђорђе, Чачак, издата од ОУ Нови Београд.
05/002930/14
Download

ОСТАЛИ ОГЛАСИ - SlGlasnik.info