132/2014
09.12.2014.
ЈаВНЕ НабаВКЕ
Добра
КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДОО
објављује
ПОЗИВ
за достављање понуда
(Specific Procurement Notice)
Република Србија
Пројекат изградње аутопута на Коридору Х
Транспорт
Нова база података о саобраћајним незгодама
IBRD кредит бр. 77460
Бр. Пројекта: P108005
Идентификациони број уговора: CORRX.WB.COMP3.GOODS2.ICB
Овај позив за достављање понуда се упућује у складу са Општим
обавештењем о набавкама за Пројекат изградње аутопута на Коридору
Х (Пројекат), које је објављено у Development Business 27. маја 2009.
године.
Република Србија је склопила споразум о зајму са Светском банком у
износу од 275,2 милиона ЕУР за финансирање Пројекта изградње аутопута на Коридору Х и намерава да део средстава искористи за набавку нове
базе података о саобраћајним незгодама, Идентификациони број уговора:
CORRX.WB.COMP3.GOODS2.ICB.
Коридори Србије д.о.о. (КСДОО), реализују Пројекат и подобним
понуђачима упућују позив да доставе запечаћене понуде за набавку и инсталацију новог система за прикупљање података о саобраћајним незгодама са посебним нагласком на јединствену базу података (јединствена
база података о саобраћајним незгодама, у даљем тексту „UDBRS”), чија је
имплементација прописана Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука
УС и 55/2014).
Главне функције јединствене базе о саобраћајним незгодама
(UDBRS) ће бити:
– анализа и извештавање о нивоу безбедности на путевима;
– анализа и презентација трендова показатеља безбедности саобраћаја на путевима;
– пружање оперативних смерница надлежним институцијама (о
постојећим „црним тачкама”, просторном распореду саобраћајних незгода и сл.).
Најбитнији елементи јединствене базе о саобраћајним незгодама
(UDBRS) су подаци о саобраћајним незгодама, подаци о путевима, подаци о возилима, подаци о понашању возача, као и статистички извештаји
и дијаграми о карактеристикама безбедности на путевима сачињени на
основу података из јединствене базе. Поред најбитнијих елемената, у јединственој бази ће се такође сакупљати и остали подаци битни за прећење
безбедности саобраћаја.
Од тима програмера који ће бити ангажовани на развоју софтвера
за базу података се очекује да: дефинишу систем секвенционалног дијаграма, дефинишу склоп системских операција, направе концептуални
(домен) модел, направе релациони модел, дефинишу (поставе) структуру
софтверског система, дизајнирају кориснички интерфејс и форму екрана (дисплеја), дизајнирају логичне апликације, дизајнирају складиштење
података (табеле / распоред за базу података) у складу са „Описом главних елемената базе о саобраћајним незгодама (UDBRS)”, обаве имплементацију софтвера (кодирање софтвера), изврше тестирање софтвера
(тестирање софтверских компоненти и као целине), направе неопходна
упутства за кориснике, спроведу обуку корисника базе података, одржавају софтвер и обезбеде захтевани гарантни период за софтвер.
За потребе успостављања система базе о саобраћајним незгодама
(UDBRS) биће набављана следећа опрема: сервери, десктоп рачунари,
монитори, штампачи, скенери, пројектори, ГПС уређаји, таблет рачунари
итд, као и неколико софтвера. Поред наведене техничке опреме биће набављено и возило за тахографску инспекцију на терену (дигиталну и аналогну), како би се контролисало поштовање правила о времену вожње и
времену одмора, одговарајуће коришћење тахографа, као и за прикупљање
података.
Поступак набавке ће бити спроведен у складу са ICB процедуром
(international competitive bidding), а према процедурама наведеним у водичу Светске Банке (Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA
Credits (издање из маја 2004, ревидовано у октобру 2006), и биће отворен
за све подобне понуђаче као што је водичем дефинисано, који минимално
испуњавају следеће квалификационе критеријуме за доделу уговора:
i) Искуство: Искуство, у току последњих пет (5) година, на најмање
два (2) успешно извршена уговора на развоју, инсталацији и пружању
техничке подршке на информационим системима сличних функционалнотехничких карактеристика, тј: база за безбедност саобраћаја на путевима
са алатима за анализу и обуком корисника. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача (Joint Venture) сви чланови групе понуђача (Joint
Venture) морају заједно да испуњавају услов.
ii) Финансијски капацитет: Понуђач мора да докаже да је ликвидан и да има просечни годишњи приход у последњих пет (5) година у
вредности од минимално 1 милион ЕУР. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача (Joint Venture) сви чланови групе понуђача (Joint Venture) морају заједно да испуњавају услове. Такође, сваки
члан групе понуђача мора појединачно да испуњава минимално 10%
укупног услова.
Заинтересовани подобни понуђачи могу од КСДОО да затраже додатне информације и прегледају конкурсну документацију на доле наведеној адреси, радним данима од 10:00 до 15:00 часова локалном времену (GMT+1). Комплетну конкурсну документацију на енглеском језику,
заинтересовани понуђачи могу купити на доле наведеној адреси, након
достављања писмене потврде о плаћању бесповратне накнаде у износу
од 60.000 РСД или 500 ЕУР. Метод плаћања је директан депозит за:
Прималац: Коридори Србије д.о.о.
Рачун: 160-318918-33, шифра плаћања 221
референца CORRX.WB.COMP3.GOODS2.ICB
Банка: Banca Intesa AD Београд
Инструкција за плаћање у страној валути:
FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY) BCITITMM
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) DBDBRSBG
FIELD 59: (BENEFICIARY) RS35160005010021688104
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
Конкурсна документација ће бити послата авионском поштом за
испоруку изван Србије, односно обичном поштом за испоруку на територији Србије. Уколико заинтересовани понуђачи захтевају, конкурсна документација може бити послата и курирском службом. Фирме које затраже
слање курирском службом, ће организовати и додатно платити овакав начин достављања документације.
Све понуде морају да садрже гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10.000 ЕУР (или еквивалентно у конвертибилној валути), и морају бити достављене на адресу Краља Петра 21, 11000 Београд, Србија
до 02.02.2015. године до 12:00 часова по локалном времену (GMT+1).
Понуде ће истога дана бити отворене, у присуству представника понуђача, који су одлучили да присуствују отварању, на доле наведеној адреси.
Неблаговремене понуде ће бити одбијене.
Заинтересовани подобни понуђачи треба посебно да обрате пажњу
на: (i) чињеницу да морају да потврде у својој понуди да су сви софтвери
праћени валидним лиценцама или да су направљени од стране понуђача
и (ii) чињеницу да ће се прекршај у том смислу сматрати преваром, која
може резултирати проглашењем понуђача неподобним за доделу уговора
који се финансирају од стране Светске банке.
Заинтересовани подобни понуђачи могу да затраже додатне информације и прегледају конкурсну документацију на следећој адреси:
Коридори Србије д.о.о.
Међународне набавке
Краља Петра 21, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 33 44 174, Факс: +381 11 32 48 682
E-mail: [email protected], Web site: www.koridorisrbije.rs.
Е2166-13109
SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS
Republic of Serbia
Corridor X Highway Project
Transport Sector
Procurement of New Crash Database
Loan No. IBRD 77460
Project ID No. P108005
IFB No: CORRX.WB.COMP3.GOODS2.ICB
132 / 9. ХII 2014.
This Specific Procurement Notice follows the General Procurement
Notice for the Corridor X Highway Project (the Project) which was published in
Development Business on May 27, 2009.
The Republic of Serbia has received a financing in the amount of 275,2
million EUR from the World Bank toward the cost of the Project, and it intends
to apply part of the proceeds towards payments on Procurement of New Crash
Database IFB No: CORRX.WB.COMP3.GOODS2.ICB.
Koridori Srbije d.o.o. (KSDOO) serves as the implementing agency for
the project and now invites sealed bids from eligible Bidders for supply and
installation of a new Crash data system with special emphasis on the Unique
database (Unique Data Base relevant for Road Safety, hereinafter called
UDBRS), implementation of which has been stipulated by the Road Traffic
Safety Law (”Official Gazette of Republic of Serbia”, No. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 and 55/2014).
The main functions of the UDBRS will be the following:
– analysis and reporting on road safety status level;
– analysis and presentation of road safety indicators’ trends;
– providing key stakeholders with operational guidelines (e.g. existing
”black spots”, spatial distribution of road accidents, etc.).
The most important elements of the UDBRS are crash data, road data,
vehicle data, driver`s behavior data as well as statistical reports and diagrams
of the road safety characteristics obtained on the basis of the data found in the
database elements. Apart from the basic elements, the database will also contain
other data relevant for monitoring the status of road safety.
The programming team engaged in the software-database development
is expected to conduct the following: define system sequence diagram, define
contract on system operations, create conceptual (domain) model, create
relational model, define (design) software system architecture, design user
interface and display form, design application logic, design data storage
(database tables) in accordance with part ”Description of the main UDBRS
elements”, perform software implementation (software coding), perform
software testing (testing of software components and their integration), provide
necessary user manual, provide training to database users, provide maintaining
and software warranty.
In order to establish the system of UDBRS the number of equipment
shall be supplied such as servers, desktop PCs, monitors, printers, scanners,
projectors, GPS devices, tablet computers, etc. as well as different software
solutions. Apart from the mentioned technical equipment, a vehicle allowing
roadside tachograph inspection (both digital and analogue) will be procured in
order to control driving and rest time rules, appropriate tachograph usage, as
well as to collect data.
Bidding will be conducted through the international competitive bidding
procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under
IBRD Loans and IDA Credits, (May 2004, revised October 2006), and is open
to all eligible bidders as defined in the guidelines, that meet the following
minimum qualification criteria:
i) Experience: During the past five (5) years, the Bidder must have
completed two (2) successful contracts involving the development, installation,
and provision of technical support for Information Systems of similar functional/
technical characteristics, i.e. road traffic safety database, including analysis
tools and staff training. In case of a Joint Venture, all partners combined must
meet requirement.
(ii) Financial capacity: The Bidder has to demonstrate his annual turnover
and liquidity of at least a minimum of average annual turnover of 1 mil. EUR
during the last five (5) years. In case of a Joint Venture, all partners combined
must meet requirement. Also, each partner in Joint Venture must meet at least
ten percent (10%) of the total requirement.
Interested eligible bidders may obtain further information and inspect
the bidding documents from the KSDOO at the address below, during office
hours i.e. 10:00 to 15:00, local time (GMT+1). A complete set of bidding
documents in English language may be purchased by interested bidders on the
submission of a written application to the address below and upon payment of
a nonrefundable fee of 60.000 RSD or 500 EUR. The method of payment will
be direct deposit to:
Recipient: Koridori Srbije d.o.o. Beograd
Account No. 160-318918-33, code of payment 221
Reference CORRX.WB.COMP3.GOODS2.ICB
Bank: Banca Intesa AD Belgrade
Instructions for payment of the amount in foreign currency:
FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY) BCITITMM
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) DBDBRSBG
FIELD 59: (BENEFICIARY) RS35160005010021688104
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
The documents will be sent by airmail for delivery outside Serbia and
surface mail for local delivery. If specifically requested by the interested eligible
3
bidders, the documents will be sent by courier service. Firms, specifically
requesting courier dispatching, will organize and pay additionally for such
delivery.
All bids must be accompanied by a bid security of 10.000 EUR (or
equivalent in a freely convertible currency), and be delivered to the address
below by 12:00 hours, local time (GMT+1) on February 2, 2015. They will be
opened immediately thereafter, in the presence of bidders’ representatives, who
choose to attend, at the address below. Late bids will be rejected.
The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will
be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid
license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered
fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed
contracts.
Prospective bidders may obtain further information from, and inspect and
acquire the bidding documents at, the following address:
Koridori Srbije d.o.o. Beograd
Procurement Department
21 Kralja Petra Street
11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 33 44 174, Fax: +381 11 32 48 682
E-mail: [email protected], Web site: www.koridorisrbije.rs.
Е2166-13109
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за набавку израде система за компензацију реактивне енергије
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. позива све заинтересоване понуђаче да узму учешће у поступку набавке израде система
за компензацију реактивне енергије, број набавке 647/14.
На предметну набавку се не примењује Закон о јавним набавкама
Републике Србије на основу члана 7. став 1. тачка 4) Закона, а из разлога што предметна набавка представља набавку чија је искључива и непосредна намена обављање делатности електронских комуникација и продаја
електронских комуникационих услуга у смислу закона којим се уређују
електронске комуникације, а које и други привредни субјекти пружају на
релевантном тржишту.
На основу овог јавног позива уговор ће бити додељен по критеријуму „најнижа понуђена цена”. Понуде се припремају и подносе у складу са
јавним позивом и конкурсном документацијом.
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију без
новчане накнаде, од дана објављивања јавног позива на порталу „Телеком
Србија”, путем електронске поште, упућивањем захтева на e-mail: nak.
[email protected], уз достављање контакт информација о потенцијалном
понуђачу.
Неблаговремено достављена понуда неће се разматрати и наручилац
ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Рок за подношење понуда је 15 дана (оријентационо) од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Тачан
датум и време за подношење и отварање понуда биће наведени у конкурсној документацији.
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Предузеће за телекомуникације „Телеком
Србија” а.д., Функција за логистичке и опште послове, Сектор за набавку, Служба за набавку опреме, радова и услуга за изградњу пословних и техничких објеката, Одељење за набавку опреме, 11000 Београд,
Таковска 2, канцеларија 530, са назнаком: „Набавка израде система за
компензацију реактивне енергије”, број набавке 647/14, понуда – комисијски отворити”.
На полеђини ковертиране понуде мора бити назначен назив и адреса
подносиоца понуде.
Понуђачи су дужни да најкасније на јавном отварању понуда доставе
на свом меморандуму пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то:
презиме и име, број личне карте, ПУ који је издао и ЈМБГ, заводни број и
датум издавања Овлашћења. За стране држављане обавезно је доставити
презиме и име, број пасоша и земљу из које долази два дана пре рока дефинисаног за отварање понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета након анализе понуда од стране комисије наручиоца, у оквирном року од 30 дана од дана
отварања понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем од
стране наручиоца.
Е-2167
4
9. ХII 2014. /
132
ОСТА Л И О ГЛ АСИ
Лицитације
ВП 2977 Београд објављује продају отпадака од
хране – помија, у периоду од 1. јануара 2015. године
до 31. децембра 2015. године, писаним надметањем.
Прикупљање понуда за писано надметање ради продаје
отпадака од хране – помија вршиће се до 12,00 часова
26. децембра 2014. године.
Продају стаклене, алуминијумске и пластичне
амбалаже, у периоду од 1. јануара 2015. године до
31. децембра 2015. године, писаним надметањем.
Прикупљање понуда за писано надметање ради продаје вршиће се до 12,00 часова 26. децембра 2014.
године.
Обавештења и услови надметања могу се добити
сваког радног дана од објављивања огласа, од 10,00 до
14,00 часова у Војној пошти 2977 Београд, Генерала
Павла Јуришића Штурма 33, Београд.
Телефон за контакт 011/36-03-305 или 011/36-03-294.
13103
ВП 5032 Београд оглашава продају писaним, јавним надметањем.
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
Теретна м/в: TAM 5000 D ТАМ150 T11 B, TAM
150 T11 BV, ТАМ 125 Т10 цистерна за воду, ТАМ130
T11 смећар, FAP 13S/ACG, FAP 1314 S/AR са надградњом.
Специјална м/в: ZIL 130 фар светлосни, ZIL 130
радио фар, ZIL 131, ZIL 131 са надградњом, ZIL 157К
са надградњом, GAZ 51 HIDROAGREGAT.
Теренска м/в: TURBO RIVAL 35.10, FIAT 1107 JD.
Инжињеријска пс: Реморкер BMK-130, копач KN251, COLES HIDRA TRANZIT дизалица 20/22.
Приколице: Полуприколица за превоз ракета, приколицa ZASTAVA 0,5Т.
Остала м/в: TAM 2001, TAM 75 T5 B 3.2.
Остала пс: Агрегат ПЕС-100 МАЗ, преса копирна
кординантна за пробијање лима, када ултразвучна.
Расходоване покретне ствари налазе се на локацијама: касарна „Бубањ Поток”, касарна „Алваџиница”
Чачак и ВП 3262 Крагујевац.
Разгледање покретних ствари је у времену од
10,00 до 14,00 часова и то:
– 22. децембра 2014. године у касарни
„Алваџиница” Чачак и ВП 3262 Крагујевац;
– 24. децембра 2014. године на локацији Бубањ
Поток.
Право разгледања имају сва правна и физичка
лица која су откупила тендерску документацију.
Писано јавно надметање одржаће се 26. децембра 2014. године са почетком у 10,00 часова, у ВП
5032 Београд – Кнежевац, Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда.
Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату
3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.
Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312219,
сврха уплате „Трошкови надметања 12/14”.
Потврду о уплати износа од 3.000,00 динара, уз
захтев за учешће на надметању, ако први пут учествују на надметању, учесници надметања предаће
представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Преузимање тендерске документације је од 10. децембра 2014. године до 25.
децембра 2014. године у времену од 8,00 до 15,00
часова.
Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у висини од 20% од почетне цене средства које лицитирају на благајни ВП 5032 Београд и то
у времену од 7,15 до 9,45 часова.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона бр. 011/3053-427, 011/3053-433,
011/3514-284 или у просторијама ВП 5032 Београд.
13238
Основна школа „Живадинка Дивац” на основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања
и васпитања („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, број 7/10) и Упутства о реализацији екскурзија и наставе у природи у Основној школи број
610-00790/2010-01 од 16. септембра 2010. године,
Министарства просвете, Годишњег плана рада, расписује оглас за прикупљање понуда за извођење једнодневних екскурзија ученика 1–5 разреда у месецу
мај/јун 2015. године, дводневна за ученике 7 разреда, тродневна за ученике 8 разреда у месецу октобар
2015. и настава у природи за ученике од 1 до 4 разреда, 7 дана Златибор, мај/јун 2015. године, на следећим
путним правцима:
I и II разред – Крагујевац–Врњачка Бања–
Матарушка Бања–Крагујевац
III и IV разред – Крагујевац–Пожаревац–Сребрно
језеро–Крагујевац
V и VI разред – Крагујевац–Београд–Смедерево–
Крагујевац
VII разред – Крагујевац–Овчар Бања–Мокра Гора–
Златибор–Тара–Крагујевац (дводневна)
VIII разред – Крагујевац–Фрушка гора–
Сремски Карловци–Нови Сад–Суботица– Крагујевац
(тродневна)
Од I до IV настава у природи Златибор (7 дана)
Туристичке агенције преузимају Упутство за сачињавање понуде у ОШ ,,Живадинка Дивац”, Краља
Милутина б.б., сваким радним даном од 9,00 до 12,00
часова у року од 5 дана од дана објављивања огласа,
уз достављање доказа о уплати бесповратног износа од
3.000 дин. на рачун број 840-893760-25. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства.
Наручилац задржава право да донесе одлуку да
не додели уговор ако установи да ниједна понуда не
одговара условима из огласа или се не испуне прописани услови из Правилника и Упутства, односно
уколико се не испуне услови у погледу броја ученика чији су се родитељи писмено изјаснили да ученик
путује.
За ближе информације на број тел. 034/300-961.
13200
Конкурси
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ,
Извршни одбор, на основу члaнa 28. Закона о јавном
бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11,
85/12, 19/13, 55/14, 93/14 и 121/14), члана 36. став 1.
тачка 13. Статута Јавнобележничке коморе Србије, у
складу са Решењем Министарства правде број 11100-119/14-22 од 1. децембра 2014. године, 2. децембра
2014. године расписује јавни конкурс
– за именовање jaвног бележника.
I
Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије
расписује Јавни конкурс за именовање јавног бележника у складу са Решењем Министарства правде број
111-00-119/14-22 од 1. децембра 2014. године, којим је
одређено расписивање конкурса и то:
– за подручје Основног суда у Ивањици – једно јавнобележничко место, и то: општина Ивањица једно место.
II
Пријава на конкурс за именовање за јавног бележника подноси се на обрасцу који je одштампан уз
овај конкурс и који се преузима са интернет странице
Јавнобележничке коморе Србије www.beleznik.org.
III
Кандидат који буде изабран за јавног бележника
мора имати пребивалиште на дан полагања заклетве
на подручју општине, односно града који је у одлуци о
именовању одређен као његово службено седиште.
– да има најмање пет година радног искуства у
правној струци после положеног правосудног испита;
– да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног бележништва;
– да говори, пише и чита српски језик, а на подручјима оне јединице локалне самоуправе где је у
службеној употреби и језик мањине да познаје и језик
те мањине или да приложи споразум о сарадњи са судским преводиоцем за језик те мањине;
– да има или да може доказати да ће обезбедити
одговарајуће просторије и опрему за обављање делатности јавног бележника.
V
Кандидат за јавног бележника уз пријаву на конкурс подноси прилоге којима се доказује испуњеност
законских услова, у оригиналу или овереној фотокопији:
1. радну и личну биографију,
2. личну карту, односно извод електронског читача
биометријске личне карте,
3. уверење Центра за социјални рад да није уписан
у евиденцију лица лишених пословне способности,
4. лекарско уверење о општој здравственој способности,
5. уверење о држављанству Републике Србије,
6. извод из матичне књиге рођених,
7. диплому о завршеном правном факултету у
Републици Србији, односно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена изван
Републике Србије,
8. уверење о положеном правосудном испиту,
9. уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10. потврду о најмање пет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног
испита, са тачним описом послова које је кандидат
обављао,
11. доказ да се против кандидата не води кривични
поступак,
12. доказ да кандидату није престао статус адвоката због теже повреде дужности, односно да му
није због разрешења престала судијска или јавнотужилачка функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3.
Закона о јавном бележништву (потврде, изјава кандидата),
13. доказ о тoме да може обезбедити одговарајуће
просторије и опрему за обављање јавнобележничке
делатности на територији града, односно општине за
коју се пријавио у складу са Правилником о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника („Службени гласник РС”, бр. 31/12 и 87/14),
(доказ о својини, односно закупу на адекватном пословном простору, односно доказ о поседовању новчаних средстава на рачуну пословне банке која су
довољна за куповину, односно закуп одговарајућег
простора и опреме).
VI
Кандидат за јавног бележника који није завршио
правни факултет на српском језику дужан је да достави
доказ о томе да говори, чита и пише српски језик на
нивоу који је неопходан за бављење правничким радом.
VII
Захтев за именовање за јавног бележника тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама тарифни број 25. у износу од 740,00 динара за подношење захтева; и у износу од 740,00 динара
за решење. Наведени износ уплаћује се на жиро рачун
840-742221843-57, модел 97, позив на број: 50016, сврха уплате Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.
Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан
да достави и доказ о уплати републичке административне таксе.
IV
VIII
За јавног бележника може бити именовано лице
које испуњава следеће услове:
– да је држављанин Републике Србије;
– да је пословно способно и да има општу здравствену способност;
– да има диплому правног факултета у Републици
Србији или да је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије;
– да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
Пријава на конкурс за именовање јавних
бележника са доказима доставља се у року од
30 дана од дана објављивања овог конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије” на адресу: Јавнобележничка комора Србије, Београд, Цара
Лазара 12, са назнаком „Пријава на конкурс за именовање јавног бележника”.
Особа задужена за контакт поводом конкурса за
именовање јавних бележника је Душанка Жунић, телефон број 011/2620-104.
132 / 9. ХII 2014.
5
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ ПРЕ СТУПАЊА У БРАК
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
ДАТУМ РОЂЕЊА
МЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБГ
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
ОПШТИНА, ГРАД
ПОШТАНСКИ БРОЈ
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ АДРЕСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА КОЈЕМ ЈЕ КАНДИДАТ ДИПЛОМИРАО
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА
ДАТУМ ПОЛАГАЊА ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА
ДАТУМ ПОЛАГАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА
ДУЖИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА НАКОН
ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА
БРОЈ И ДАТУМ ПОТВРДЕ О РАДНОМ ИСКУСТВУ
ГРАД, ОПШТИНА, ЗА КОЈУ СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ
Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то по следећем редоследу:
1. Радна и лична биографија
2. Лична карта односно извод електронског читача биометријске личне карте
3. Уверење о држављанству Републике Србије
4. Извод из матичне књиге рођених
5. Лекарско уверење
6. Уверење Центра за социјални рад да није у евиденцији лица лишених пословне способности
7. Диплома Правног факултета
8. Уверење о положеном правосудном испиту
9. Уверење о положеном јавнобележничком испиту
10. Потврда о радном искуству на правним пословима
11. Доказ да се не води кривични поступак
12.Доказ да није престао статус у смислу члана 26. став 1. тачка 3 Закона о јавном бележништву
13. Доказ у вези са обезбеђивањем просторије и опреме
14. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за захтев и решење (1 примерак оригинала уплатнице)
(Заокружити број испред сваког од приложених докумената)
Сагласан/на сам да се подаци које сам попунио/ла користе за обраду моје пријаве
(Место и датум)
(Потпис подносиоца пријаве)
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/43 и 44/14) и Одлуке о
спровођењу Јавног конкурса за именовање директора
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу”Лесковац, број
06-7/14-I од 28. новембра 2014. године оглашава јавни
конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за урбанизам и изградњу” Лесковац.
Подаци о Јавном предузећу: ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу” Лесковац, Трг револуције 45/4
у Лесковцу, матични број 7367422, ПИБ 100539074.
Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.
Радно место: Директор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу” Лесковац, на период од 4 (четири)
године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће;
13157
4. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (Мастер
академске студије, Специјалистичке академске студије,
Специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на Основним студијама у трајању од најмање
4 године;
5. да има најмање 5 (пет) година радног искуства,
од чега 3 (три) године на пословима за које је основано
јавно предузеће или најмање 3 (три) године на руководећем положају;
6. да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности које је претежна делатност јавног
предузећа;
8. да познаје пословање предузећа;
9. да поседује организаторске способности.
Место рада: Лесковац, Трг револуције 45/4.
Стручна оспособљеност знање и вештине оцењује
се у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са
кандидатима који испуњавају утврђене конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се Комисији
за именовање директора преко Градске управе за
урбанизам и стамбено – комуналне послове града
Лесковца, Трг револуције 45, у Лесковцу (зграда
„Осмоспратница”, шести спрат, канцеларија број
3), са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу”
Лесковац”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава за јавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима
знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– диплома о стручној спреми;
6
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује да има најмање
5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) године
на пословима за које је основано Јавно предузеће или
најмање 3 (три) године на руководећем положају),
– радна књижица,
– уверење надлежног суда да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису проложени сви потребни докази, Комисија за
именовање директора одбацује Закључком, против кога
није допуштена посебна жалба.
Информације о конкурсу можете добити на телефон 016/ 212-774 или 016/ 251-964, сваког радног дана
од 11,00 до 14,00 часова, а лице задужено за контакт је
Срђан Јовановић.
13148
ОПШТИНА КИКИНДА објављује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Аутопревоз” Кикинда на период од четири године.
1. Расписује се jавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз” Кикинда, Ђуре
Јакшића 2–6, матични број 08036446 на период од 4
(четири) године.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа.
3. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада
јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног
одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
4. Место рада директора је у Кикинди у седишту
Јавног предузећа.
5. Општи и посебни услови за именовање директора су:
– да је пунолетан и пословно способан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да има образовање VI-1 и VII степена техничке,
саобраћајне, економске, правне струке, или основне
струковне студије првог степена (струковни менаџер);
– да има најмање 5 (пет) година радног искуства
на руководећем положају;
– да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа.
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да кандидату није изречена мера безбедности
забране делатности која је претежна делатност јавног
предузећа;
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
7. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном
омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских
добровољаца 12 или препорученом поштом, на адресу
Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија за
именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз”
Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,
са назнаком „Не отварај”.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на jавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Аутопревоз” Кикинда; име,
име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени
матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве
и својеручни потпис кандидата.
Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
9. ХII 2014. /
– доказ да има општу радну способност;
– радну биографију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном стажу и пословима које је
вршио;
– потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их
је обављао или оверену фотокопију радне књижице и
решења о распоређивању, односно уговора и анекса
уговора о раду;
– оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
– потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, према месту пребивалишта,
да кандидат није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– потврду или уверење надлежног привредног
суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа;
– потврду или уверење надлежног прекршајног
суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа;
– изјаву да није члан органа политичке странке,
односно потврда да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке.
9. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне
пријаве, Комисија за именовање одбациће закључком и
неће узети у разматрање.
10. У изборном поступку Комисија за именовања врши проверу стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата путем оцењивања одговора на
усмено постављена питања из области управљања и
функционисања јавних предузећа као и обављања основне делатности предузећа. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну
проверу и оцењивање.
Комисија је дужна да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
11. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Иван Старчев, телефон 0230 410 194.
13149
ОПШТИНА КИКИНДА објављује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Топлана” Кикинда на период од четири године.
1. Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлана” Кикинда, Милоша
Великог 48, матични број 087927739, на период од 4
(четири) године.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према Уговору о раду који са директором, на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује надзорни одбор Јавног предузећа.
3. Директор: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада
јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног
одбора; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
4. Место рада директора је у Кикинди у седишту
Јавног предузећа.
5. Општи и посебни услови за именовање директора су:
– да је пунолетан и пословно способан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да има образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године из области машинства,
термоенергетике, термотехнике, електроенергетике,
економије, права или корпоративног управљања из области за које је предузеће основано;
– да има најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године године на руководећим
положајима;
– да поседује знања из области управљања, функционисања јавних предузећа и обављања основне делатности предузећа.
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
132
– да кандидату није изречена мера безбедности
забране делатности која је претежна делатност јавног
предузећа;
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
7. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном
омоту, лично на писарници Општинске управе општине Кикинда у Услужном центру на адреси Трг српских
добровољаца 12 или препорученом поштом, на адресу
Скупштина општине Кикинда, Конкурсна комисија
за именовање директора Јавног предузећа „Топлана”
Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,
са назнаком „Не отварај”.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Топлана” Кикинда; име, име
једног родитеља и презиме кандидата; јединствени
матични број грађана, место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за достављање поште; датум подношења пријаве
и својеручни потпис кандидата.
Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
– доказ да има општу радну способност;
– радну биографију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном стажу и пословима које је
вршио;
– потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у којем их
је обављао или оверену фотокопију радне књижице и
решења о распоређивању, односно уговора и анекса
уговора о раду;
– оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
– потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, према месту пребивалишта,
да кандидат није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– потврду или уверење надлежног привредног и
прекршајног суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
– потврду или уверење надлежног прекршајног
суда да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа;
– изјаву да није члан органа политичке странке,
односно потврда да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке.
9. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне
пријаве, Комисија за именовање одбациће закључком и
неће узети у разматрање.
10. У изборном поступку Комисија за именовања врши проверу стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата путем оцењивања одговора на
усмено постављена питања из области управљања и
функционисања јавних предузећа као и обављања основне делатности предузећа. Уколико кандидати остваре исти број бодова Комисија ће извршити додатну
проверу и оцењивање.
Комисија је дужна да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану, адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
11. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Старчев Иван, телефон 0230 410 194.
13149
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, на
основу чл. 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 54.
Статута Јавног комуналног предузећа „Равно 2014”
(„Службени гласник општине Ћуприја”, број 14/2014),
оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Равно 2014” Ћуприја.
1. Подаци о јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Равно 2014” са претежном делатношћу 3600, сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде. Пословно седиште јавног комуналног предузећа је у Ћуприји у Гробљанској улици б.б.
2. Радно место за које се врши избор:
Директор јавног комуналног предузећа „Равно
2014” Ћуприја.
132 / 9. ХII 2014.
3. Директор јавног комуналног предузећа обавља
следеће послове: Представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води
пословање јавног предузећа, одговара за законитост
рада јавног предузећа, предлаже годишњи програм
пословања и предузима мере за његово спровођење,
предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке
надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. Услови за именовање:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно
способан, да је стручњак у једној или више области
из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно комунално предузеће, да има
високо образовање стечено на студијима трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука) односно
на студијима првог степена, да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима
за које је основано јавно комунално предузеће или
најмање три године на руководећим положајима, да
није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања
делатности која је претежна делатност предузећа, да
поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање
функције директора.
5. Мандат директора и место рада
Директор се именује на период од 4 године. Радни
однос заснива се на одређено време. Место рада је у
Ћуприји.
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором са учесником конкурса утврдити поседовање
стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције
директора.
7. Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– оверена фотокопија дипломе о стручној спреми,
– документи којима се доказује радно искуство
(потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
– оверена фотокопија радне књижица,
– доказ да лице није осуђивано,
– доказ да лицу није изречена мера забране обављања наведене претежне делатности предузећа,
– лекарско уверење.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. Адреса за пријем пријава
Општинска управа Ћуприја, 13. октобра 7 са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора јавног комуналног предузећа „Равно 2014” Ћуприја”.
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Татјана Божиловић, 035/ 8470-447, локал 226.
НАПОМЕНА:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће
одбачене.
13249
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ
ПАЗАРУ, ректор Универзитета проф. др Миладин
Костић, на основу Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и
44/10) и Статута Државног универзитета у Новом
Пазару, расписује конкурс:
I. За избор наставника у одговарајућа наставно-научна звања, ради стицања услова за заснивање радног
7
односа кад се за то укаже потреба у настави, а у оквиру утврђених научних области на следећим студијским
програмима:
Право – 1 наставник,
Рехабилитација – 1 наставник,
Спорт и физичко васпитање – 1 наставник.
Поред општих услова предвиђених Законом о
високом образовању Републике Србије и Статутом
Државног универзитета у Новом Пазару, кандидати треба да испуњавају и услове дефинисане
„Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Државног
универзитета у Новом Пазару” и „Критеријумима за
стицање звања наставника на Државном универзитету у Новом Пазару”, а који се могу добити у служби
Правној служби Универзитета.
II. За избор сарадника у звању асистента, ради
стицања услова за заснивање радног односа кад се за
то укаже потреба у настави, на следећем студијском
програму:
Енглески језик и књижевност – 1 асистент.
Поред општих услова предвиђених Законом о
високом образовању Републике Србије и Статутом
ДУНП, кандидати треба да испуњавају и услове дефинисане Правилником о начину и поступку избора сарадника и Критеријумима за стицање звања сарадника
ДУНП.
Потребу Универзитета за заснивање радног односа са пуним или непуним радним временом, односно ангажовања изабраних наставника и сарадника у утврђеним научним областима на наведеним
студијским програмима одређује Наставно-научно веће
Државног универзитета у Новом Пазару на иницијативу Већа департмана којем одговарајући студијски програм припада.
Уколико пријављени кандидат не задовољава
услове уже научне области за коју Универзитет има
потребу, његова пријава неће се разматрати.
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– дипломе о стеченом образовању,
– уверење да је студијски програм, на коме је кандидат стекао диплому акредитован и да je високошколска установа имала дозволу за рад у време уписа и
завршетка студија,
– биографске податке, списак објављених радова
и податке о учешћу на стручним и научним скуповима
и конференцијама, у папирној и електронској форми,
– сепарате објављених радова,
– уверење да кандидат није под истрагом,
– уверење да није кривично осуђиван.
Пријаве са прилозима кандидати подносе на адресу: Државни универзитет у Новом Пазару, Вука
Караџића б.б., 36300 Нови Пазар, са назнаком „Пријава
на конкурс за избор у звање”.
Некомплетне пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.
13180
ОСНОВНА
ШКОЛА
„СВЕТИ
САВА”,
ПАНЧЕВО, на основу члана 130. став 3. и члана 132.
став 6. тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и Одлуке директора број 2534 од 28. новембра
2014. године расписује конкурс
– за пријем у радни однос за следеће радно место:
1. Наставник математике –1 извршилац на одређено време (до повратка на рад запослене са породиљског
одсуства), са 78 % норме.
Општи услови: прописани чл. 8. и 120. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Посебни услови: прописани чланом 3. Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13).
Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава”
Панчево, Војвођанска б.б., у року од 8 (осам) дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, с назнаком „за конкурс”.
Уз пријаву доставити:
– оверену фотокопију дипломе,
– извод из МК држављана, не старији од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија),
– извод из МК рођених (оригинал или оверена копија).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
13160
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ – ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, на основу члана 228. став 5. Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – Одлука УС, 119/12 и 123/14), а у
вези са чланом 215. став 5. Закона о здравственом
осигурању и члана 25. став 5. Статута Републичког
фонда за здравствено осигурање („Службени гласник
РС”, бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13), Комисија
за спровођење јавног конкурса Покрајинског фонда
за здравствено осигурање за именовање директора
филијалe којa je образоване на територији Аутономне
покрајине Војводине, на седници одржаној 4. децембра 2014. године, донела је Одлуку којом се објављује
јавни конкурс
– за именовање директора Филијале Републичког
фонда за здравствено осигурање за Сремски округ са
седиштем у Сремској Митровици.
Услови:
– стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
– најмање пет година радног искуства.
Именовање директора Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање за Сремски округ са седиштем у Сремској Митровици врши се на период од
четири године заснивањем радног односа на одређено
време.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс
подносе
– потпуну личну и радну биографију,
– диплому или уверење о стручној спреми,
– потврду о радном искуству,
– уверење о држављанству Републике Србије,
– програм развоја здравственог осигурања за подручје филијале,
– доказ да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (уверење
Министарства унутрашњих послова – Полицијске
управе).
Докази о испуњењу конкурсом предвиђених
услова достављају се у оригиналу или у овереном
препису.
Рок за подношење пријавa је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Неће се разматрати пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (оригинал или оверене фотокопије), као и непотпуне и неблаговремене пријаве.
Пријаве са свим прилозима подносе се у затвореној коверти на адресу: Републички фонд за здравствено осигурање – Покрајински фонд за здравствено
осигурање, Нови Сад, Житни трг 3, са назнаком: „За
Конкурсну комисију за избор директора Филијале за
Сремски округ са седиштем у Сремској Митровици
која је образована на територији Аутономне покрајине
Војводине, Покрајинског фонда за здравствено осигурање – не отварати”.
Избор кандидата обавиће се у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријавa.
13288
Судски огласи
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Љу­би­ца
Не­на­дић, у по­ступ­ку рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не пок.
Са­ли­је­вић Фа­и­ка, бив­шег из Бе­о­гра­да, Хер­це­го­вач­ка 2,
ро­ђе­ног 23. апри­ла 1925. го­ди­не од оца Ше­фи­ка, пре­
ми­ну­лог 2. апри­ла 2004. го­ди­не, 24. ок­то­бра 2014. го­ди­
не, об­ја­вљу­је сле­де­ћи оглас.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза пок. Са­ли­је­вић Фа­и­ка, бив­шег из Бе­о­гра­да, Хер­це­
го­вач­ка 2, ро­ђе­ног 23. апри­ла 1925. го­ди­не, од оца Ше­
фи­ка, пре­ми­ну­лог 2. апри­ла 2004. го­ди­не, да се у ро­ку
од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са ја­ве Пр­вом
основ­ном су­ду у Бе­о­гра­ду – Но­ви Бе­о­град, Бу­ле­вар Ни­
ко­ле Те­сле 42а.
1. О. број 2644/11 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
13018
8
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ву­ки­ца Шу­
мић као су­ди­ја поје­ди­нац у прав­ној ства­ри ту­жи­ље Љи­
ља­не Сте­ва­но­вић Га­шо­вић из Бе­о­гра­да, Зе­ле­но бр­до 5/1
ко­ју за­сту­па пу­но­моћ­ник др Ра­до­ња Ду­бље­вић адво­кат
из Бе­о­гра­да, Ска­дар­ска 15, про­тив ту­же­не Вер­че То­
до­си­јев, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди
утвр­ђе­ња, ван ро­чи­шта до­нео је 21. октобра 2014. го­ди­
не, оглас.
Ту­же­ној Вер­че То­до­си­јев не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­
шта и бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник
адв. Ја­сми­на Се­ла­ко­вић Па­пић из Бе­о­гра­да, По­же­шка
41, а ко­ја ће оба­вља­ти све пар­нич­не рад­ње у овом по­
ступ­ку док се ту­же­ни, или ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник
или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом или док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
71. П. број 8806/2014 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
13015
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Ксе­ни­је Ја­ђо­вић, бив. из Бе­о­гра­да, Сло­бо­да­на Јо­ва­
но­ви­ћа 13, ро­ђе­не 1. ја­ну­а­ра 1924. го­ди­не, пре­ми­ну­ле 11.
ма­ја 2012. го­ди­не, од оца Или­је и мај­ке Ми­ло­са­ве, ЈМБГ
0101924715384 да се ја­ве Пр­вом основ­ном су­ду у Бе­о­гра­
ду, Бу­ле­вар Ни­ко­ле Те­сле 42а, Но­ви Бе­о­град у суд­ни­цу
број 1.18, у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са.
1. О. број 2978/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да уБе­о­
гра­ду.
13098
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ива­на Мар­
ко­вић Ра­до­је­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац у пар­ни­ци ту­
жи­о­ца Ре­пу­бли­ке Ср­би­је – Ре­пу­блич­ке ди­рек­ци­је за
роб­не ре­зер­ве, Бе­о­град, Де­чан­Ска 8а, про­тив ту­же­ног
По­љо­при­вред­ног га­здин­ства Пре­драг Илић, не­по­зна­те
адре­се, ра­ди из­вр­ше­ња уго­во­ра, до­вео је ван ро­чи­шта
7. но­вем­бра 2014. го­ди­не, сле­де­ће ре­ше­ње и по­ста­вио
ту­же­ном при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка на осно­ву члана 79.
став 2. тач­ка 5. ЗПП-а, јер је ту­же­ни не­по­знат на адре­си
и до­ста­вља­ње се ни­је мо­гло из­вр­ши­ти.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Алек­
сан­дра По­ру­бо­вић из Бе­о­гра­да, Го­спо­да­ра Ву­чи­ћа 180,
за­сту­па­ће ту­же­ног По­љо­при­вред­но га­здин­ство Пре­
драг Илић, у пар­ни­ци 28 – П. број 2163/14 све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом.
28. П. број 2163/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
13116
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја по­је­ди­нац
Алек­сан­дра Ле­ко­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ко­мер­
ци­јал­на бан­ка АД Бе­о­град, Све­тог Са­ве 14, про­тив ту­
же­ног Ву­ка­ши­но­вић Го­ра­на из Бе­о­гра­да, Ми­ри­јев­ски
бу­ле­вар 7Ђ, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, ра­ди ду­га,
вре­дост пред­ме­та спо­ра 63.469,37 ди­на­ра, до­нео је 30.
октобра 2014. го­ди­не, ре­ше­ње ко­јим се ту­же­ном Ву­ка­
ши­но­вић Го­ра­ну, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­вља
при­вре­ме­ни за­ступ­ник Ду­шан Обрен­че­вић, адво­кат из
Бе­о­гра­да, Кон­ди­на 7, а ко­је ре­ше­ње је до­не­то у сми­слу
од­ред­бе чла­на 79. став 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­
ступ­ку.
24. Пл. број 2446/12 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
13132
На основу члана 79. став 1. тачка 4. ЗПП-а решењем 39 П. бр. 3898/14 од 29. октобра 2014. године
у предмету тужиоца Компаније „Дунав осигурање”
а.д.о., Македонска 4, против туженог Бранка Иветића
из Сланаца, Милоша Обилића 6а, сада на непознатој адреси адвоката Александра Босића из Београда,
Његошева 63а.
39. П. број 3898/14 – Из Првог основног суда у
Београду.
13135
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Алек­сан­
дра Бо­си­јо­ко­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац, у пар­ни­ци ту­жи­
о­ца „ДДОР НО­ВИ САД” из Н. Са­да, Булевар Ми­хај­ла
Пу­пи­на 8, про­тив ту­же­ног Кон­стан­ти­но­вић Де­ја­на, из
Бе­о­града – Вра­чар, Ја­дран­ска 5, са­да не­по­зна­тог бо­
ра­ви­шта, ра­ди ис­пла­те, по­ста­вио је ту­же­ном Кон­стан­
ти­но­вић Де­ја­ну, не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, при­вре­ме­ног
9. ХII 2014. /
за­ступ­ни­ка адво­ка­та Дра­го­сла­ва Ру­ли­ћа из Бе­о­гра­да,
Иг­ман­ска 8, ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све
док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
5. П. број 9889/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
13126
У по­ступ­ку Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­гра­ду 22 П.
број 332/14 су­ди­ја Сло­бо­дан Ке­ра­но­вић, у прав­ној ства­
ри ту­жи­лац Ац­ки­о­нар­ско дру­штво за оси­гу­ра­ње Три­
глав оси­гу­ра­ње Но­ви Бе­о­град, Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа
7-а, про­тив ту­женог Бо­ба­на Са­ви­ћа из Ја­го­ди­не, са­да са
не­по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем, по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник и то Дра­ган Ла­за­ре­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да,
Бу­ле­вар кра­ља Алек­сан­дра 134.
Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни Бо­бан Са­вић да ће га по­ста­
вље­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти пред Пр­вим основ­ном су­
дом у Бе­о­гра­ду у пред­ме­ту 22 П. број 332/14 све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом,
од­но­сно док над­ле­жни ор­ган ста­ра­тељ­ста не оба­ве­сти
суд да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
25. П. број 332/14 – Из Првог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
13134
132
Во­ји­слав, адво­кат из Бач­ке Па­лан­ке, про­тив ту­же­не Ра­
до­сав­кић Ма­ри­је са­да на не­по­зна­том ме­сту пре­би­вал­
ишту, ра­ди утвр­ђе­ња пра­ва сво­ји­не на осно­ву одр­жа­ја,
вред­ност спо­ра 10.000,00 ди­на­ра, до­нео је ван ро­чи­шта
за глав­ну рас­пра­ву, 24. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној Ра­до­
сав­кић Ма­ри­ји ко­ја се на­ла­зи на не­по­зна­том ме­сту пре­
би­ва­ли­шта, у лич­но­сти адво­ка­та Штр­бац Ми­ла­на из
Бач­ке Па­лан­ке, ра­ди за­сту­па­ња ин­те­ре­са ту­же­не у овој
прав­ној ства­ри, а на осно­ву члана 81. ст. 1. и 2. тачка
4. ЗПП-а.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој пар­ни­ци вр­ши­
ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка ту­же­не,
пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се
стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не
по­ја­ви пред су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
Суд ће оглас о по­ста­вља­њу при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­
би­је” и пре­ко огла­сне та­бле су­да и на ин­тер­нет стра­
ни­ци су­да.
П. број 302/14 – Из Основ­ног су­да у Бач­кој Па­лан­ци.
13044
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Алек­
сан­дра Ле­ко­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца „Са­ва оси­
гу­ра­ње” а.д.о. из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар вој­во­де Ми­ши­ћа
51, про­тив ту­же­них Ва­ре­вац Ма­ри­је из Кра­ље­ва, ме­сто
Дра­го­сињ­ци 166А, и Не­шо­вић Ми­ло­ша из Чач­ка, Ате­
ни­це, Де­спо­та Сте­фа­на 5, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­
ли­шта, ра­ди ду­га, вред­ност пред­ме­та спора 230.910,6
ди­на­ра, до­нео је ван ро­чи­шта за глав­ну рас­пра­ву 13.
но­вем­бра 2014. го­ди­не, ре­ше­ње ко­јим се дру­го­ту­же­ном
Не­шо­вић Ми­ло­шу, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­
вља при­вре­ме­ни за­ступ­ник Ду­шан Обрен­че­вић, адво­
кат из Бе­о­гра­да, Кон­ди­на 7, а ко­је ре­ше­ње је до­не­то у
сми­слу од­ред­бе чла­на 79. став 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­
нич­ном по­ступ­ку.
24. П. број 2828/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
13130
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ве­сна Па­
вло­вић Нин­ко­вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац у пар­ни­ци ту­
жи­о­ца ЈП Ди­рек­ци­ја за из­град­њу Оп­шти­не Гроц­ка, Зла­
ти­бор­ска 2, ко­га за­сту­па за­ме­ник Јав­ног пра­во­бра­ни­о­ца
Оп­шти­не Гроц­ка Не­вен­ка Бу­ква, про­тив ту­же­ог Ми­ло­
ра­да Ма­рин­ко­ви­ћа из Вр­чи­на, са по­след­њим по­зна­тим
пре­би­ва­ли­штем у Дра­го­сла­ва Стан­ко­ви­ћа 38, са­да на
не­по­зна­тој адре­си, ра­ди ис­пла­те ду­га, ре­ше­њем П. бр.
408/14 од 15. јула 2014. го­ди­не по­ста­вио је при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ми­ло­ра­ду Ма­рин­ко­ви­ћу и то
Иго­ра Си­ми­ћа, адво­ка­та из Зе­му­на, Кла­ре Цет­кин 1 Ј/7,
ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно
док над­ле­жни ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
10. П. број 408/14 – Из Дру­гог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
13097
Други основни суд у Београду, судија Драгана
Вићентић, као судија појединац, у парници тужиоца Банке Поштанска штедионица а.д. из Београда,
Краљице Марије 3, против туженог Павлица Оливере
из Београда, непознате адресе, коју заступа привремени заступник адвокат Благојевић Гојко из Београда,
Браће Срнић 31/25, ради дуга, ван рочишта за главну
расправу, донео је 24. септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Ставља се ван снаге решење о постављењу привременог заступника Другог основног суда у Београду
80 П1 2251/12 од 14. фебруара 2013. године.
2. П. број 25304/13 – Из Другог основног суда у
Београду.
13095
ОСНОВ­НИ СУД У БАЧ­КОЈ ПА­ЛАН­ЦИ
Основ­ни суд у Бач­кој Па­лан­ци, по­сту­па­ју­ћи по
су­ди­ји Ко­јић Сла­ви­ци, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у прав­
ној ства­ри ту­жи­о­ца Чи­кло­ван Ко­се из Бач­ке Па­лан­ке,
Ју­го­сло­вен­ске ар­ми­је 5/13, ко­га за­сту­па Ми­ла­ко­вић
Основ­ни суд у Бе­че­ју, по су­ди­ји Го­ра­ну Љ. Чим­
бу­ро­вић, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­пар­нич­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Кор­паш Фе­рен­ца из Б. Гра­ди­шта, Јо­же­фа
Ати­ле 36, ко­ју за­сту­па­ју адв. Су­ба­ков и др. из Бе­че­ја,
про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча не­ста­лог Кор­паш Ми­ха­
ља бив­ши из Чу­ру­га, са­да не­по­зна­тог ме­ста пре­би­ва­ли­
шта, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог про­тив­ни­ка пред­ла­га­
ча умр­лим, до­нео је 19. но­вем­бра 2014. го­ди­не сле­де­ћи
оглас.
По­зи­ва се неста­ли Кор­паш Ма­ћа­ша Ми­хаљ, са
по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Чу­ру­гу, од оца Маћа­ша
и мај­ке Ер­же­бет ро­ђе­на Го­ме­ри, ро­ђен 18. сеп­тем­бра
1911. године у Чу­ру­гу, ко­ји је зад­њи пут ви­ђен 15. ма­ја
1946. године о чи­јем жи­во­ту од та­да ни­је би­ло ве­сти,
да се без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Бе­че­ју глав­на
6. Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је ма шта зна
о не­ста­лом или о ње­го­вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња
ја­ви су­ду.
Уко­ли­ко рок од три ме­се­ца, од об­ја­вљи­ва­ња огла­
са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” про­тек­не
без­у­спе­шно, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­
гла­ше­ње не­ста­ле за умр­лу.
3. Р3. број 111/14 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју.
13042
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У НО­ВОМ БЕ­ЧЕ­ЈУ
Основ­ни суд у Бе­че­ју, Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом
Бе­че­ју, по су­ди­ји Гор­да­ни Вла­шка­лин, као пред­сед­ни­
ку ве­ћа, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца ту­жи­ла­ца Стој­ков
Го­ге из Но­вог Бе­че­ја и млд. Стој­ков Алек­сан­дра из Н.
Бе­че­ја, ко­га за­сту­па мај­ка Стој­ков Го­га из Н. Бе­че­ја,
про­тив ту­же­ног Па­лин­каш Кон­стан­ти­на из Еч­ке, са­да
не­по­зна­тог ме­ста бо­ра­ви­шта, ра­ди вр­ше­ња ро­ди­тељ­
ског пра­ва, ре­ше­њем бр. I-4-П2. 224/14 од 6. но­вем­бра
2014. го­ди­не, по­ста­вио је ту­же­ном за при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка Ра­до­сла­ва Чо­ки­ћа, адв. из Но­вог Бе­че­ја.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ног у
овој пар­ни­ци све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник
не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
I-4-П2. број 224/14 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом Бе­че­ју.
13154
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, као ван­пар­нич­ни, су­ди­ја
Пре­драг Јев­тић, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Ко­та­рац
Мар­ка из Зла­та­ри­ћа, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца
за умр­ло Ко­та­рац Љу­бо­ми­ра из Зла­та­ри­ћа, у сми­слу чл.
45. и 61. ЗВП-а, из­да­је сле­де­ћи оглас.
Пред Основ­ним су­дом у Ва­ље­ву у то­ку је по­сту­пак
по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ко­та­рац Мар­ка из Зла­та­ри­ћа,
ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, и то Ко­та­
рац Љу­бо­ми­ра, од оца Обре­на и мај­ке Ву­ја­не Ко­та­рац,
ро­ђе­ног 22. септембра 1896. го­ди­не из Зла­та­ри­ћа, упи­
са­ног у ма­тич­ну књи­гу ро­ђе­них по цр­кве­ним књи­га­ма
за ма­тич­но под­руч­је Јо­ва­ње под ред­ним бро­јем 47. на
стра­ни 244. за 1896. го­ди­ну ко­ји је не­стао у ме­се­цу де­
цем­бру 1945. го­ди­не, али чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је упи­са­на
у ма­тич­не књи­ге умр­лих.
132 / 9. ХII 2014.
Основ­ни суд у Ва­ље­ву по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што
зна­ју о жи­во­ту или смр­ти Ко­та­рац Љу­бо­ми­ра бив. из
Зла­та­ри­ћа, да у ро­ку од 30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња
огла­са, то ја­ве ово­ме су­ду. По ис­те­ку тог ро­ка суд ће
утвр­ди­ти да је на­ве­де­но ли­це умр­ло.
18. Р2. број 65/14 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву.
13021
9
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка и њен за­кон­ски
за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или
док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
24. И. број 1175/2013 – Из Основ­ног су­да у Зре­
ња­ни­ну.
13155
Зо­ри­це из Ве­ли­ких Цр­ље­на и Ми­ха­и­ло­вић Ол­ге из
Ла­за­рев­ца про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Чо­лић Зо­
ри­це из Ма­лог мо­крог лу­га, Пе­ру­ни­ке Ста­но­је­вић из
Аустра­ли­је, Вр­ба­шки Ве­ре из Сте­по­јев­ца, Чо­лић Ми­
ли­во­ја из Сте­по­јев­ца и Пан­те­лић Ол­ге из Вре­о­ца ра­ди
де­о­бе за­јед­нич­ке имо­ви­не, до­нео је 3. ок­то­бра 2014.
го­ди­не
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОЈ ПЛА­НИ
ОСНОВ­НИ СУД У ЈА­ГО­ДИ­НИ
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни као пар­нич­ни, по
су­ди­ји Сла­ви­ши Ја­њи­ћу, у прав­ној ства­ри ту­жи­лач­
ке „Же­ле­зни­це Ср­би­је” а.д. из Бе­о­гра­да, Не­ма­њи­на 6,
чи­ји је пу­но­моћ­ник Бра­ни­слав Јо­ва­но­вић из Бе­о­гра­да,
про­тив ту­же­них: Го­ра­на Ра­џи­ћа из Ла­по­ва, 29. но­вем­
бар 83, ту­же­ног Ми­ло­ми­ра Три­фу­но­ви­ћа из Ла­по­ва, 29.
но­вем­бар 55 и ту­же­ног Вла­да­на Злат­ко­ви­ћа из Ла­по­ва,
Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 3, ра­ди ре­гре­сног ду­га, вред­ност спо­ра
2.400.000,00 ди­на­ра, на ро­чи­шту од 12. јуна 2014. го­
ди­не до­нео је
Основ­ни суд у Ја­го­ди­ни, као пар­нич­ни – ра­ди
из­да­ва­ња плат­ног на­ло­га, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­
ца, „Teхtil” д.о.о. Ја­го­ди­на, про­тив ту­же­ног, Ра­ма­ја­не
Аме­тов из Су­бо­ти­це, или Но­вог Са­да, са­да не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, по­ста­вио је име­но­ва­ном ту­же­ном, за при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, Не­ду Миљ­ко­вић адво­ка­та из Ја­
го­ди­не, Кне­ги­ње Ми­ли­це 51, ре­ше­њем Пл-160/2011 од
10. но­вем­бра 2014. го­ди­не, с тим што ће при­вре­ме­ни
за­ступ­ник за­сту­па­ти име­но­ва­ног ту­же­ног у овом по­
ступ­ку, све док се исти ту­же­ни, или ње­гов пу­но­моћ­ник,
не по­ја­ве пред су­дом и о тој чи­ње­ни­ци оба­вест­е суд.
Пл. број 160/2011 – Из Основ­ног су­да у Ја­го­ди­ни.
13147
Про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча Пе­ру­ни­ки Ста­но­је­вић, не­
по­зна­тог бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­вр­еме­ни за­ступ­
ник адво­кат Ве­ко­мир Ре­пић из Ла­за­рев­ца.
1-Р1 број 21/2014 – Из Основ­ног су­да у Ла­за­рев­цу.
13039
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Од­сут­ном ту­же­ни­ку Го­ра­ну Ра­џи­ћу из Ла­по­ва по­
ста­вља се као при­вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Пен­ча Ми­лић
из Ве­ли­ке Пла­не по ре­до­след­ној ли­сти.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се ту­
же­ног Го­ра­на до ње­го­ве по­ја­ве, од­но­сно до окон­ча­ња
пар­ни­це.
Ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је”.
П. број 1601/13 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој Пла­ни.
13150
ОСНОВ­НИ СУД У ВРА­ЊУ
Основ­ни суд у Вра­њу, по су­ди­ји Да­рин­ки Стан­ко­
вић као пред­сед­ни­ка ве­ћа, у пар­ни­ци мал. ту­жи­ље Је­ле­
не Сте­ва­но­вић, ко­ју за­сту­па за­кон­ски за­ступ­ник – отац
Иван Сте­ва­но­вић из Вра­ња, Гњи­лан­ска 24/2, про­тив
ту­же­не Сла­ђа­не Еф­ти­мов из се­ла Би­стар, ра­ди из­др­жа­
ва­ња, об­ја­вљу­је сле­де­ћи, оглас.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Еф­ти­мов Сла­
ђа­ни из се­ла Би­стар са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта по­ста­
вља се Ву­ји­ца Бог­да­но­вић адвокат из Вра­ња, ко­ји ће
вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док
се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
П 2. број 421/13 – Из Основ­ног су­да у Вра­њу.
13088
ОСНОВ­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји по­је­дин­цу
Ву­ко­вић Мил­ки, у ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­ца „Hi­po
Al­pe Adria Bank” а.д. Бе­о­град, чи­ји је пу­но­моћ­ник Не­
ма­ња Алек­сић адво­кат из Но­вог Са­да, про­тив из­вр­шног
ду­жни­ка Ни­ко­лић Ми­ле из Сеч­ња, са­да не­по­зна­тог ме­
ста бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта, ра­ди из­вр­ше­ња, 27. но­
вем­бра 2014. го­ди­не до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­
шном ду­жни­ку Ни­ко­лић Ми­лу, са­да не­по­зна­тог ме­ста
пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, Тан­чић Љу­би­ша, адво­кат
из Зре­ња­ни­на, ко­ји ће име­но­ва­ног за­сту­па­ти у пред­ме­
ту овог су­да број 24 И 2831/2013.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка и њен за­кон­ски
за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или
док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
24. И. број 2831/2013 – Из Основ­ног су­да у Зре­
ња­ни­ну.
13156
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји по­је­дин­цу
Ву­ко­вић Мил­ки, у ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­ца Ву­ја­нић
Да­ли­бо­ра из Ме­ле­на­ца чи­ји је пу­но­моћ­ник Бра­ни­слав
Ста­нић адво­кат из Зре­ња­ни­на, про­тив из­вр­шног ду­
жни­ка Не­на­дић Љи­ља­не из Зре­ња­ни­на, са­да не­по­зна­
тог ме­ста бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта, ра­ди из­вр­ше­ња,
27. но­вем­бра 2014. го­ди­не до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­
шном ду­жни­ку Не­на­дић Љи­ља­ни, са­да не­по­зна­тог
ме­ста пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта Вој­но­вић Бо­јо­вић
Гор­да­ни, адво­кат из Зре­ња­ни­на, ко­ји ће име­но­ва­ног за­
сту­па­ти у пред­ме­ту овог су­да број 24 И 1175/2013.
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
Основни суд у Кикинди, по судији Радојки
Радовановић, у правној ствари тужиоца Центар за
социјални рад Града Зрењанина, против тужене
Елизабете Тодор из Нове Црње, ради лишавања родитељског права, доноси
РЕШЕЊЕ
Миодраг Влајнић, адвокат из Кикинде, поставља
се за привременог заступника туженој Елизабети Тодор
са непознатим пребивалиштем.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника,
предузима све парничне радње у поступку све док се
странка, њен законски заступник или пуномоћник не
појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
2. П2. број 514/13 – Из Основног суда у Кикинди.
13158
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ма­рин­ко­вић
Дра­ган из Кра­гу­јев­ца, Ми­ли­це Ми­љој­ко­вић 9, са­да на
не­по­зна­тој адре­си, а на осно­ву члана 81. став 2. тач­ка
4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку, по­ста­вља се Дра­го­мир
Бра­шић, адво­кат из Кра­гу­јев­ца, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и
ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка све док се ту­же­ни или
ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, од­носн док
Ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ном.
14. П. број 1645/13 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
13141
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Об­ра­до­вић
Кла­ри из Кра­гу­јев­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си, а на
осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном
по­ступ­ку, по­ста­вља се Ва­си­ли­је Ча­бар­ка­па, адво­кат из
Кра­гу­јев­ца, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­кон­
ског за­сут­пни­ка све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ном.
14. П. број 563/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
13140
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
Основ­ни суд у Кра­ље­ву, су­ди­ја Ср­ђан Ђу­кић, на
осно­ву члана 116. ст. 1. и 2. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку по­зи­ва уче­сни­ке ко­ји по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза смр­ти пок. Ри­сто­вић Алек­сан­дра, бив. из Кра­ље­
ва, Ми­ло­ша Ве­ли­ког 25/2/1, од оца Вла­ди­ми­ра, ЈМБГ
2206941780010, ро­ђен 22. ју­на 1941. го­ди­не, др­жа­вља­
нин РС, ко­ји је умро 27. ју­ла 2014. го­ди­не, да се при­ја­
ве су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбеном гла­сни­ку Републике Србије”.
1. О. број 1739/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­ље­ву.
13139
ОСНОВ­НИ СУД У ЛА­ЗА­РЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ла­за­рев­цу, по су­ди­ји Љу­би­во­ју Ко­
ва­че­ви­ћу, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ми­тро­вић Го­ра­на из
Вре­о­ца, Чо­лић Ра­до­са­ва из Бе­о­гра­да, Вла­и­са­вље­вић
Основ­ни суд у Ла­за­рев­цу, по су­ди­ји Љу­би­во­ју Ко­
ва­че­вић као пред­сед­ни­ка ве­ћа, у ван­пар­нич­ном пред­
ме­ту, по пред­ло­гу пред­ла­га­ча При­ље­ва Ве­ре из Пет­ке,
про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча пок. Сто­шић Ми­ло­ја из
Пет­ке, ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти на осно­ву чла­на 61. За­
ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­да­је оглас.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ји­ма је не­што по­зна­то у
ве­зи смр­ти Сто­шић Ми­ло­ја, бив. из Пет­ке, ро­ђен 20.
ју­на 1911. го­ди­не у Пет­ки, Оп­шти­на Ла­за­ре­вац, од
оца Сре­те­на и мај­ке Ле­по­са­ве, пре­ми­ну­лог 15. де­цем­
бра 1944. го­ди­не код Сал­аша, то­ком рат­них деј­ства
1944. го­ди­не, да се ја­ве у ро­ку од 15 да­на Основ­ном
су­ду у Ла­за­рев­цу, со­ба број 11, ра­ди да­ва­ња оба­ве­
ште­ња.
По ис­те­ку вре­ме­на огла­ша­ва­ња Суд ће до­не­ти од­
лу­ку по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
1-Р2 број 5/14 – Из Основ­ног су­да у Ла­за­рев­цу.
13041
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, као пар­нич­ни, по су­
ди­ји Ибро­вић Ах­ме­ди­ну, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­
ној ства­ри ту­жи­ље Ка­ра­ме­та рођ. Аљо­вић Меј­ре­ме Н.
Па­за­ра, АВ­НОЈ-а Ј/2, про­тив ту­же­ног Ка­ра­ме­та Му­ста­
фе из Ко­со­ва с. Кра­ји­ми­ров­це б.б., са­да на не­по­зна­тој
адре­си, ра­ди раз­во­да бра­ка, 28. но­вем­бра 2014. го­ди­не
из­да­је оглас.
Ре­ше­њем 11 П2. број 1523/14 од 28. но­вем­бра
2014. го­ди­не, на осно­ву члана 81. став 1. тачка 5.
ЗПП-а по­ста­вљен је адво­кат Ра­ми­за Ћо­ро­вић, из Но­
вог Па­за­ра, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ка­ра­
ме­та Му­ста­фи из Ко­со­ва, са­да на не­по­зна­тој адре­си, а
у пар­ни­ци ту­жи­ље Ка­ра­ме­та рођ. Аљо­вић Меј­ре­ме из
Но­вог Па­за­ра, ко­ја се во­ди код овог су­да ра­ди раз­во­да
бра­ка.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ног у по­ступ­ку све док се ту­
же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије” и пре­ко огла­сне та­бле су­да.
11. П2. број 1523/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру.
13159
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Ксе­ни­ји
Рон­че­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Зец Ра­до­ва­на из
Ве­тер­ни­ка, Вла­ди­ми­ра Ма­ти­је­ви­ћа 54, ко­га за­сту­па др
Не­ма­ња Алек­сић, адво­кат у Но­вом Са­ду, про­тив ту­же­
ног Ко­вач Дра­ги­ше, са при­ја­вље­ном адре­сом пре­би­ва­
ли­шта у Но­вом Са­ду, Ћир­па­но­ва 15, тре­нут­но на не­по­
зна­тој адре­си, ра­ди на­кна­де не­ма­те­ри­јал­не ште­те, 13.
но­вем­бра 2014. го­ди­не до­нео је оглас.
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по­ста­вио је при­ме­
ном од­ре­да­ба члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82.
ЗПП-а („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 125/04, 111/09 и
72/11), при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ко­вач Дра­
гиши, тре­нут­но на не­по­зна­тој адре­си, у лич­но­сти
Вр­жи­на Гор­да­не, адво­ка­та у Бач­кој Па­лан­ци, ко­ја ће
шти­ти­ти ин­те­ре­се ту­же­ног у пар­ни­ци пред Основ­ним
су­дом у Но­вом Са­ду, посл. бр. П. 4713/2014, ра­ди на­
кна­де не­ма­те­ри­јал­не ште­те и ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­
ног у овом пар­нич­ном по­ступ­ку, све док се ту­же­ни,
ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред су­дом.
П. број 4713/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
13012
10
9. ХII 2014. /
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, су­ди­ја Ја­дран­ки Ма­ли,
у прав­ној ства­ри ту­жи­оц
­ а „Carls­berg Sr­bi­ja” д.о.о. Че­
лар­ска, Про­ле­тер­ска 17, ко­га за­сту­па Алек­са Ог­њано­
вић, адво­кат у Бе­о­гра­ду, про­тив ту­же­ног Сли­јеп­че­вић
Но­ви­це из Ко­ви­ља, са­да на не­по­зна­том ме­сту пре­би­
ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди рас­ки­да уго­во­ра, вред­ност
пред­ме­та спо­ра 54.000,00 ди­на­ра, ван ро­чи­шта 17. но­
вем­бра 2014. го­ди­не до­но­си сле­де­ћи оглас.
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по­ста­вио је при­ме­ном
од­ре­да­ба чла­на 81. став 2. тач. 4. и 3. и чла­на 82. За­ко­на о
пар­нич­ном по­ступ­ку „Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 72/11)
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Сли­јеп­че­вић Но­ви­ци,
са­да на не­по­зна­тој адре­си, у лич­но­сти Ми­ли­дра­го­вић Би­
ља­не, адво­ка­та из Но­вог Са­да, ко­ја ће шти­ти­ти ин­те­ре­се
ту­же­ног у пар­ни­ци ко­ја се во­ди пред Основ­ним су­дом у
Но­вом Са­ду, посл. бр. П-11222/2013 ра­ди рас­ки­да уго­во­
ра, ко­ја ће за­сту­па­ти ту­же­ног у пар­нич­ном по­ступ­ку, све
док се ту­же­ни, ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­
ник не по­ја­ви пред Су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас ће се об­ја­ви­ти пу­тем огла­сне та­бле
Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду и пу­тем „Слу­жбе­ног гла­
сника Републике Србије” Бе­о­град.
П. број 11222/2013 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
13079
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Пан­че­ву, П. број 274/14
од 28. ок­то­бра 2014. го­ди­не, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Er­ste
bank a. d. No­vi Sad, ко­ју за­сту­па­ју пу­но­моћ­ни­ци На­де­
жда Шо­ла­ја и Дра­ган До­ла­мић из Бе­о­гра­да, адво­ка­ти,
про­тив ту­же­ног Са­ве Ни­ко­лић из Идво­ра, на не­по­зна­
том ме­сту пре­би­ва­ли­шта, ра­ди сти­ца­ња без осно­ва.
Ту­же­ном Ни­ко­лић Са­ви по­ста­вља се на осно­ву
чла­на 79. став 2. тач­ка 5. ЗПП-а при­вре­ме­ни за­ступ­ник
у ли­цу Угље­шин Ђу­ре адво­ка­та из Пан­че­ва, ко­ја ће за­
сту­па­ти ин­те­ре­се ту­же­ног у прав­ној ства­ри.
3. П. број 274/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
13029
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу, и то су­ди­ја Бо­шко Ми­
тро­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­ље Ве­ри­це Сте­вић из
По­жа­рев­ца, про­тив ту­же­ног Са­ше Ни­ко­лић, ра­ди рас­
ки­да уго­во­ра о по­кло­ну, об­ја­вљу­је да је ре­ше­њем П.
број 1144/14-55 од 29. ок­то­бра 2014. го­ди­не, по­ста­вио
од­сут­ном ту­же­ном Са­ши Ни­ко­ли­ћу, са­да не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, адво­ка­та Сне­жа­ну Ар­сић, из По­жа­рев­ца, за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у овој прав­ној ства­ри, ко­ји ће
за­сту­па­ти ту­же­ног у овом пред­ме­ту, све док се ту­же­ни
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом.
П. број 1144/14 -55 – Из Основ­ног су­да у По­жа­рев­цу.
13022
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖЕ­ГИ
Основ­ни суд у По­же­ги, су­ди­ја Ми­ро­слав Пе­ри­шић,
у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Аша­нин Вељ­ка из Ви­си­ба­бе, По­же­га,
про­тив ту­же­них Зе­че­вић Или­је из Ужи­ца, Вој­во­де Ма­сла­
ћа 18, Ве­со­вић Ве­сне из Аустра­ли­је, Ри­сто­вић Ане из Бе­
о­гра­да и Ћу­ро­вић Во­ји­сла­ва из Ви­си­ба­бе, По­же­га, ра­ди
де­ли­мич­ног по­ни­шта­ја уго­во­ра о про­да­ји не­по­крет­но­сти,
ван ро­чи­шта 6. но­вем­бра 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
1. Ту­же­ном Ве­со­вић Ве­сни са пре­би­ва­ли­штем
у Аустра­ли­ји и ту­же­ној Ри­сто­вић Ани са не­по­зна­тим
пре­би­ва­ли­штем у Бе­о­гра­ду, по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник Дра­го­мир Пе­тро­вић, адво­кат из По­же­ге.
2. При­вре­ме­ни за­ступ­ник има сва пра­ва и ду­жно­
сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
3. Пра­ва и ду­жно­сти при­вре­ме­ни за­ступ­ник вр­ши­
ће док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
Су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
8. П. број 1390/2013 – Из Основ­ног су­да у По­же­ги.
13143
не­стао 8. ок­то­бра 1998. го­ди­не, да се у ро­ку од 30 да­
на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” ја­ви Основ­ном су­ду у Ру­ми.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва­ју сва ли­ца, ко­ја су упо­зна­
та са ње­го­вим жи­во­том, од­но­сно смр­ћу, да се без од­ла­
га­ња ја­ве овом су­ду у од­ре­ђе­ном ро­ку.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, суд ће до­не­ти од­лу­ку,
ко­јим ће про­гла­си­ти То­до­ро­вић Ми­ло­ра­да од оца Та­ди­
је и мај­ке Кри­сти­не, умр­лим.
Р2 број 42/14 – Из Основ­ног су­да у Ру­ми. 13102
ОСНОВ­НИ СУД У СМЕ­ДЕ­РЕ­ВУ
У сми­слу чла­на 116. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку и чла­на 79. ст. 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­
ном по­ступ­ку, Основ­ни суд у Сме­де­ре­ву, Суд­ска је­ди­
ни­ца у Ко­ви­ну, по су­ди­ји На­ди Га­врић у ван­пар­нич­ном
пред­ме­ту рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не иза пок. Вуч­ко­
вић Ра­до­ва­на бив. из Сме­де­ре­ва, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ад­во­кат Ар­ко Едвард из Ко­ви­на по­ста­вља се за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка за­кон­ском на­след­ни­ку Вуч­
ко­вић До­бри­ци из Сме­де­ре­ва, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­
шта, у го­ре озна­че­ном пред­ме­ту, ко­ји ће у овом по­ступ­
ку има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­конског за­ступ­ни­ка
све док се за­кон­ски на­след­ник Вуч­ко­вић До­бри­ца не
по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2. О. број 2627/11 – Из Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву.
13038
ОСНОВ­НИ СУД У СЈЕНИЦИ
Врши се исправка судског огласа објављеног у
„Службеном гласнику РС”, број 131 од 3. децембра
2014. године (број рачуна 12907), тако што уместо
„Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу...” треба да пише „Основ­ни
суд у Сјеници...” и уместо „Из Основ­ног су­да у Бу­ја­
нов­цу.” треба да пише „Из Основ­ног су­да у Сје­ни­ци.”
Р2. број 17/12 – Из Основ­ног су­да у Сје­ни­ци.
И-12907
Основни суд у Сјеници, и то судија Вејсил
Смајовић, поступајући у парници тужиоца Кахровић
Самира, против тужене Dicken Urlice из Немачке, непознатог боравишта, ради развода брака издаје оглас.
Решењем овог суда П2. број 72/2014 од 3. децембра
2014. године а на основу члана 81. став 2 тачка 5. ЗПП-а,
туженој Dicken Urlice из Немачке, непознатог боравишта, постављен је привремени заступник, адв. Хаџић
Исмет из Сјенице, који ће у поступку предузимати парничне радње све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
П2. број 72/2014 – Из Основног суда у Сјеници.
13214
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­тељ­ке Љуп­ке Си­ки­ри­ца из Алек­
се Ву­ка­ши­но­вић из Бе­о­гра­да, Ку­мо­драж, Пше­нич­на 5,
ра­ди вр­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва, ван ро­чи­шта, 6. мар­та
2013. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Не­бој­ши Ву­ка­ши­но­вић из Бе­о­гра­да – Ку­
мо­драж, Пше­нич­на 5, са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­
ка по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник у осо­би адво­ка­та
Ива­не Де­лић из Сом­бо­ра. При­време­ни за­ступ­ник пре­
у­зи­ма пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка,
њен за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом.
4. П2. број 884/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13060
ОСНОВ­НИ СУД У РУ­МИ
Основ­ни суд у Ру­ми, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча
Рад­ми­ла Ми­шче­вић из Ма­чван­ске Ми­тро­ви­це, Јан­ка
Ве­се­ли­но­ви­ћа 6, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ми­ло­
рад То­до­ро­вић из Ру­ме, ко­га за­сту­па ста­ра­лац Ра­ду­ло­
вић Ми­ра из Ири­га, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти, 28. но­вем­
бра 2014. го­ди­не из­да­је оглас.
По­зи­ва се Ми­ло­рад То­до­ро­вић од оца Та­ди­је и
мај­ке Кри­сти­не То­до­ро­вић, ро­ђен 6. де­цем­бра 1925.
го­ди­не у Са­лаш Но­ћај­ски Срем­ска Ми­тро­ви­ца, ко­ји је
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза пок. То­па­ло­вић (Ге­ор­ги­је) Јо­ван­ке бив. из Сом­
бо­ра, Јо­же­фа Флос­бер­ге­ра 5, ро­ђе­не 1. ја­ну­а­ра 1924.
ко­ја је пре­ми­ну­ла 11. де­цем­бра 2011. го­ди­не, да се у
ро­ку од јед­не го­ди­не при­ја­ве су­ду, по­зи­вом на број
4-О 1057/12.
4. О. број 1057/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13063
132
Ту­же­ни­ма Ива­но­вић Ло­за­ни, Мак­си­мо­вић За­гор­
ки, Пеј­ко­вић Јо­ван­чу, Пе­ко­вић На­ди, Пеј­ко­вић Љу­
бо­ми­ру, Пеј­ко­вић Сто­ја­ди­ну и Ра­ду­ло­вић Љу­би­ши са
не­по­зна­тог ме­ста пре­би­ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта
по­ста­вља се при­вре­мен за­ступ­ник адво­кат Мар­ко Ра­јић
из Сом­бо­ра ко­ји ће за ту­же­не пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­
не рад­ње у овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни, њи­хо­ви
за­кон­ски за­ступ­ни­ци или пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред
су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да
је по­ста­вио ту­же­ни­ма ста­ра­те­ља, а на осно­ву чла­на 81.
став 1. тач­ка 4. ЗПП-а.
1. П. број 1617/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13052
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, оста­вин­ско оде­ље­ње по
су­ди­ји Сми­ља­нић Гор­да­ни у оста­вин­ском по­ступ­ку
иза пок. Де­кић Ру­жи­це бив. из Бач­ког Бре­га, ко­ји је
­пре­ми­ну­ла 11. фе­бру­а­ра 2012. го­ди­не, на осно­ву члана
208. ст. 1. и 2. ЗОН-у об­ја­вљу­је оглас.
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Де­кић Ру­жи­це бив. из Бач­ког Бре­га, Га­ко­вач­ка 13,
ро­ђе­не 25. мар­та 1913. го­ди­не да се у ро­ку од јед­не го­
ди­не при­ја­ве овом су­ду по­зи­вам на број О. 2054/12.
1. О. број 2054/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бору.
13058
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­ља млд. Дра­га­на До­шен и млд.
Не­ма­ње До­шен обо­је из Сом­бо­ра, Сте­ва­на Син­ђе­ли­ћа
39 ко­је за­сту­па зак. за­ступ­ник – мај­ка Сла­ђа­на До­шен
са исте адре­се, ко­је за­сту­па адв. Дра­ган Ко­ње­вић про­
тив ту­же­ног Ми­ла­на До­ше­на из Но­вог Са­да, Ха­џи Рув­
и­мо­ва 49 са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди из­ме­
не од­лу­ке о ви­си­ни де­чи­јег из­др­жа­ва­ња, ван ро­чи­шта,
8. мар­та 2013. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Ми­ла­ну До­шен из Но­вог Са­да, Ха­џи Ру­
ви­мо­ва 49, са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка по­ста­
вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Ива­на Де­лић из
Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник
или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом.
4. П2. број 818/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13061
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, су­ди­ја Гор­да­на Ни­ко­лић
Вр­ба­шки као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри ту­
жи­ље Ала­ва­ња Ив­ке из Ри­ђи­це, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа б.б.
про­тив ту­же­них Ала­ва­ња Ду­шан­ке из ме­ста Це­ра­ње
Гор­ње – Оп­шти­на Бен­ко­вац, Ала­ва­ња Ду­шка са­да не
не­по­зна­тој адре­си пре­би­ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта
ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Ами­џић Нађ
Све­тла­на из Сом­бо­ра и Ала­ва­ња Дан­ке са­да на не­по­
зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта, ра­
ди ро­ди­тељског из­др­жа­ва­ња, до­но­си сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Сом­бо­ру под бро­јем 3
П2-475/12 од 21. мар­та 2013. го­ди­не, а на осно­ву чл.
81. и 82. ЗПП-а, по­ста­вље­на је адв. Ами­џић Нађ Све­
тла­на из Сом­бо­ра за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној
Ала­ва­ња Дан­ки, са­да на не­по­зна­тој адре­си пре­би­ва­ли­
шта од­но­сно бо­ра­ви­шта, а у пар­нич­ном по­ступ­ку код
овог су­да по ту­жби ту­жи­ље Ала­ва­ња Ив­ке из Ри­ђи­це,
Ву­ка Ка­ра­џи­ћа б.б. про­тив ту­же­них Ала­ва­ња Ду­шан­
ке из ме­ста Це­ра­ње Гор­ње – Оп­шти­на Бен­ко­вац, Ала­
ва­ња Ду­шка са­да на не­по­зна­тој адре­си пре­би­ва­ли­шта
од­но­сно бо­ра­ви­шта ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни за­ступ­
ник адв. Ами­џић Нађ Све­тла­на из Сом­бо­ра и Ала­ва­ња
Дан­ке са­да не не­по­зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта од­но­
сно бо­ра­ви­шта, ра­ди ро­ди­тељ­ског из­др­жа­ва­ња.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­не Ала­ва­ња Дан­ке у овом пар­
нич­ном по­ступ­ку све до се ту­же­на или њен пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред Су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ној Ала­ва­њи Дан­ки.
Овај оглас ће се об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”, и пу­тем огла­сне та­бле су­да.
3. П2. број 475/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13053
132 / 9. ХII 2014.
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић у
прав­ној ства­ри ту­жи­те­љи­це млд. Ја­сми­не То­до­ро­вић из
Кља­ји­ће­ва, Мар­ка Оре­шко­ви­ћа 31 ко­ју за­сту­па зак. за­
ступ­ник – отац Ду­шко Ви­шић са исте адре­се про­тив ту­
же­не То­ми­сла­ве То­до­ро­вић из Кне­же­ва са­да на не­по­зна­
том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди пот­пу­ног ли­ше­ња ро­ди­тељ­ског
пра­ва, ван ро­чи­шта, 28. фе­бру­а­ра 2013. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ној То­ми­сла­ви То­до­ро­вић из Кне­же­ва, Бе­ли
Ма­на­стир, са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка по­ста­
вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адв­окат Ива­на Де­лић из
Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
4. П2. број 106/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13059
Ту­же­ном Сте­ва­но­вић Дра­го­љу­бу са не­по­зна­тог ме­
ста пре­би­ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­
вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Де­јан Кр­стић из Сом­бо­ра ко­
ји ће за ту­же­ног пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње у овом
по­ступ­ку све док се ту­же­ни, ње­го­ви за­кон­ски за­ступ­ни­
ци или пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ту­же­ном
ста­ра­те­ља, а на осно­ву чла­на 81. став 1. тач­ка 4. ЗПП-а.
1. П2. број 301/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13066
Ту­же­ној Ја­ни Ра­дић са не­по­зна­тог ме­ста пре­би­
ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник адво­кат Де­јан Кр­стић из Сом­бо­ра ко­ји ће за
ту­же­ног пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње у овом по­
ступ­ку све док се ту­же­на, ње­ни за­кон­ски за­ступ­ни­ци
или пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ту­же­ном
ста­ра­те­ља, а на осно­ву чла­на 81. став 1. тач­ка 4. ЗПП-а.
1. П2. број 476/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13062
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­љи­це Сло­бо­дан­ке Лу­кић из Св.
Ми­ле­ти­ћа, Же­ле­знич­ка 36 ко­ју за­сту­па адв. Јо­зо Илић
из Св. Ми­ле­ти­ћа про­тив ту­же­ног Ми­ли­во­ја Ко­лар са
по­след­њим ме­стом пре­би­ва­ли­шта Ста­ни­шић, Бе­о­град­
ска 1, са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди из­ме­не
од­лу­ке о ли­ше­њу ро­ди­тељ­ског пра­ва, на ро­чи­ште за
глав­ну рас­пра­ву од 30. ок­то­бра 2013. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Ми­ли­во­ја Ко­лар са по­след­њим ме­стом
пре­би­ва­ли­шта Стани­шић, Бе­о­град­ска 1, са­да на не­по­
зна­том ме­сту бо­рав­ка по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­
ник у осо­би адво­ка­та Ива­не Де­лић из Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не п
­ о­ја­ви пред су­дом.
4. П2. број 491/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13065
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, оста­вин­ско оде­ље­ње по
су­ди­ји Сми­ља­нић Гор­да­ни у оста­вин­ском по­ступ­ку иза
пок. Ку­зма­нић До­ме бив. из Ста­ни­шића, ко­ја је пре­ми­
ну­ла 30. новембра 1991. го­ди­не, на осно­ву члана 208.
ст. 1. и 2. ЗОН-а об­ја­вљу­је оглас.
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Ку­зма­нић До­ме бив. из Ста­ни­ши­ћа, Ву­ка Ка­ра­џи­
ћа 158, ро­ђе­не 30. ју­ла 1911. го­ди­не да се у ро­ку од јед­
не го­ди­не при­ја­ве овом су­ду по­зи­вом на број О. 68/12.
1. О. број 68/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
13064
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У АПА­ТИ­НУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­
ти­ну, по су­ди­ји Ва­тро­сла­ви Ме­дић, као су­ди­ја по­је­дин­
цу, у прав­ној ства­ри ту­жи­те­ља Ми­шко­вић Сне­жа­не из
Апа­ти­на, Бар­ска 25, про­тив ту­же­ног Ми­шко­вић Го­ра­на
11
из Апа­ти­на, Бар­ска 25, ко­ја се на­ла­зи на при­вре­ме­ном
ра­ду у Не­мач­кој, на не­по­зна­тој адре­си ра­ди по­ве­ре
млд. де­те­та мај­ци и пла­ћа­ња али­мен­та­ци­је, по­ста­вио је
у овом пред­ме­ту ту­же­ном Ми­шко­вић Го­ра­ну са бо­ра­
ви­штем у Не­мач­кој, на не­по­зна­тој адре­си, при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка у осо­би адво­ка­ту Са­вић Етел из Апа­ти­на,
с об­зи­ром да се ту­же­ни ко­је не­ма пу­но­моћ­ни­ка на­ла­зи
на не­по­зна­тој адре­си, тј. ње­го­во пре­би­ва­ли­ште и бо­ра­
ви­ште је не­по­зна­то (члан 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на
о пар­нич­ном по­ступ­ку), а ре­до­ван по­сту­пак око по­ста­
вља­ња за­кон­ског за­ступ­ни­ка ту­же­ном тра­јао би ду­го,
па би услед то­га мо­гле на­ста­ти штет­не по­сле­ди­це за
јед­ну или обе стран­ке.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ног у овом по­ступ­ку, све док се ту­же­на и или њен
пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не из­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­те­ља.
I-5 П2. број 80/2013 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­
ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­ти­ну.
13055
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­
ти­ну, по су­ди­ји Ре­на­ти Чу­кић, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у
прав­ној ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­ца Вој­во­ђан­ска бан­
ка а. д. из Но­вог Са­да, Трг сло­бо­де 7, ко­га по пу­но­мо­
ћи за­сту­па адво­кат Мр­кић Ђор­ђе из Су­бо­ти­це, про­тив
из­вр­шног ду­жни­ка Си­ла­ђев Де­ја­на из Сон­те, Ју­го­сло­
вен­ска 22, ко­ји се на­ла­зи на при­вре­ме­ном ра­ду у Ру­
си­ји, на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди на­ми­ре­ња нов­ча­ног
по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­о­ца, по­ста­вио је у овом пред­ме­ту
из­вр­шном ду­жни­ку Си­ла­ђев Де­ја­ну са бо­ра­ви­штем у
Ру­си­ји, на не­по­зна­тој адре­си, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
у осо­би адво­ка­ту Ми­лоји­чић Бра­ни­сла­ву из Апа­тина, с
об­зи­ром да се из­вр­шни ду­жник ко­ји не­ма пу­но­моћ­ни­ка
на­ла­зи на не­по­зна­тој адре­си, тј. ње­го­во пре­би­ва­ли­ште
и бо­ра­ви­ште је не­по­зна­то (члан 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4.
За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку), а ре­до­ван по­сту­пак око
по­ста­вља­ња за­кон­ског за­ступ­ни­ка из­вр­шном ду­жни­ку
тра­јао би ду­го, па би услед то­га мо­гле на­ста­ти штет­не
по­сле­ди­це за јед­ну или обе стран­ке.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће из­
вр­шног ду­жни­ка у овом по­ступ­ку, све док се из­вр­шни
ду­жник и или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не из­ве­сти суд о по­
ста­вља­њу ста­ра­те­ља.
I-3 Ив. број 1470 /2012 – Из Осно­вног су­да у Сом­
бо­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­ти­ну.
13056
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У КУ­ЛИ
Пред Основ­ним су­дом у Сом­бо­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца
Ку­ла, у то­ку је оста­вин­ски по­сту­пак иза пок. Са­ба­дош
Јо­же­фа бив­шег из Цр­вен­ке. По­зи­ва се на­след­на уче­
сни­ца Пе­рић Ер­же­бет да се ја­ви Основ­ном су­ду у Сом­
бо­ру, Суд­ској је­ди­ни­ци у Ку­ли, у ро­ку од јед­не го­ди­не
од об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са, ра­ди да­ва­ња на­след­нич­ке
из­ја­ве, јер ће се по ис­те­ку ро­ка огла­ша­ва­ња за­о­став­
шти­на рас­по­де­ли­ти по за­ко­ну.
По ис­те­ку ро­ка од јед­не го­ди­не од об­ја­вљи­ва­
ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије”
оста­вин­ски по­сту­пак ће би­ти на­ста­вљен.
II-1-О. број 1382/11 – Из Основ­ног су­да у Сом­
бору, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ку­ли.
13067
ОСНОВ­НИ СУД У СТА­РОЈ ПА­ЗО­ВИ
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви по су­ди­ји Љи­ља­ни
Кне­же­вић као су­ди­ји по­је­дин­цу у прав­ној ства­ри ту­жи­
о­ца Рам ко­мерц д.о.о. Су­бо­ти­ште, Ка­ме­но­ва б.б. у сте­
ча­ју ко­јег за­сту­па адв. Ми­ло­рад Ђор­ђе­вић из Бе­о­гра­да,
Ње­го­ше­ва 32/5 и ту­жи­о­ца Дво­ја­ко­вић Дра­го­љу­ба из
Бе­о­гра­да Стра­хи­њи­ћа ба­на 125, ко­јег за­сту­па пун. адв.
Ле­кић Га­ле­чић Ве­ри­ца из Ста­ре Па­зо­ве Ћи­ри­ла и Ме­
то­ди­ја 15, про­тив ту­же­ног Ру­смир Жи­ва­на са­да не­по­
зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта ра­ди утвр­ђе­ња, до­
нео је 29. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви по­ста­вио је за при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ру­смир Жи­ва­ну у лич­
но­сти адво­ка­та Па­ра­ви­ња Бо­жи­да­ра из Но­ве Па­зо­ве
Ми­ло­ша Оби­ли­ћа 61, ко­ји ће га за­сту­па­ти у пар­ни­ци по
ту­жби Дво­ја­ко­вић Дра­го­љу­ба ра­ди утвр­ђе­ња.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ног све док
се исти или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом
одн. док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­
ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас огла­си­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије” и пре­ко огласне та­бле су­да.
П. број 237/08 – Из Основ­ног су­да у Ста­рој Па­зо­ви.
13010
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по члану 79. ЗПП-а туженом Патрик Имреу из Суботице, Серво Михаља 74
поставља привременог заступника који ће штити његове интересе у овој парници, адв. Нађ Чабу, у парници
која се води под бр. П. 322/14 у спору који се води ради
исплате, све док се тужени или његов пуномоћник не
појави пред судом.
6. П. број 322/14 – Из Основног суда у Суботици.
13105
ОСНОВ­НИ СУД У УБУ
Основ­ни суд у Убу, су­ди­ја Ве­сна Илић, као ванп­
пар­нич­ни, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Дра­га­на Ва­
си­ље­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Си­ме Игу­ма­но­ва 031/1/6, Зве­
зда­ра, ко­га за­сту­па адв. Ду­шан Па­ри­по­вић из Уба,
ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти пок. Полек­си­је
Ви­шњић, бив. из Уба, у сми­слу чла­на 71, у ве­зи са
чла­ном 61. ЗВП-а, из­дао је 28. ав­гу­ста 2014. го­ди­не,
сле­де­ћи оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је по­сту­пак по пред­ло­
гу пред­ла­га­ча Дра­га­на Ва­си­ље­ви­ћа из Бе­о­гра­да, ра­ди
утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти По­лек­си­је Ви­шњи­ћ, рођ.
Ре­ка­лић, бив. из Уба, ко­ја је умр­ла 22. сеп­тем­бра 1985.
го­ди­не, али чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­не
књи­ге умр­лих.
Основ­ни суд у Убу, по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што
зна­ју о жи­во­ту или смр­ти По­лек­си­је Ви­шњић из Уба да
у ро­ку од 30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве
о то­ме овом су­ду. По ис­те­ку тог ро­ка суд ће утвр­ди­ти да
је на­ве­де­но ли­це умр­ло.
Р2. број 31/14 – Из Основ­ног су­да у Убу. 13145
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду одређује завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником
Preduzećem za trgovinu i usluge „Euoruluxpetrol-ELP 7”
d.o.o. у стечају из Београда, Трг Републике 3/5, матични
број 20287713, ПИБ 104000775, за 23. децембар 2014.
године у 12,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 326 /III.
На завршном рочишту ће се расправљати о свим
питањима из члана 145. Закона о стечају.
Позивају се повериоци и сва заинтересована лица
да присуствују рочишту.
Оглас истакнут на огласној табли суда 2. децембра
2014. године.
3. Ст. број 663/2011 – Из Привредног суда у
Београду. 13101
I Обуставља се стечајни поступак у односу на
стечајног дужника „Geosonda-Hidrogeologija” а.д. у
стечају из Београда, Војводе Степе 352, због продаје
стечајног дужника као правног лица.
II Наставља се стечајни поступак у односу на стечајну масу „Geosonda-Hidrogeologija” а.д. у стечају из
Београда, Војводе Степе 352 ради намирења поверилаца.
III За заступника стечајне масе „GeosondaHidrogeologija” а.д. у стечају из Београда, Војводе
Степе 352 именује се стечајни управник Ђорђе Зечевић
из Београда.
IV За потраживања према стечајном дужнику која
су настала до обуставе стечајног поступка, ни стечајни
дужник ни његов купац не одговарају повериоцима.
V Налаже се стечајном управнику да изради печат
стечајне масе „Geosonda-Hidrogeologija” а.д. у стечају
из Београда, Војводе Степе 352.
VI Овлашћује се стечајни управник Ђорђе
Зечевић, да код Агенције за привредне регистре изврши регистрацију стечајне масе, као и да код осталих
надлежних органа предузме све потребне радње ради
промене података у вези додељивања новог матичног
броја Стечајној маси и промене података у вези са носиоцем, односно корисником Пореског идентификационог броја и текућег рачуна „Geosonda-Hidrogeologija”
а.д. у стечају из Београда, Војводе Степе 352, и уписа
тих промена у регистре надлежних органа.
3. Ст. број 2140/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
13206
У поступку стечаја 1.Ст. 331/2011 над стечајним дужником „Ozycom” д.о.о. у стечају Милорада
Јовановића 30 а, Београд, ПИБ 105274292 матични
број 20349824, одређује се завршно рочиште за 23.
12
децембар 2014. године са почетком у 10,00 часова,
које ће се одржати у Привредном суду у Београду,
Масарикова 2, први спрат судница 125.
Овај оглас је истакнут на огласној табли суда 4. децембра 2014. године.
1. Ст. број 331/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
13243
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, је ре­ше­њем 2-Рео –
13/2004 од 12. но­вем­бра 2014. го­ди­не ко­јим:
I По­кре­ће се прет­ход­ни сте­чај­ни по­сту­пак ра­
ди утвр­ђи­ва­ња раз­ло­га за отва­ра­ње сте­чај­ног по­ступ­
ка над Дру­штвом за те­ле­ко­му­ни­ка­ци­је „Ve­rat” д.о.о.
Бе­о­град, Бу­ле­вар вој­во­де Ми­ши­ћа 37, ма­тич­ни број:
06901093 ПИБ: 100221009, у скла­ду са уна­пред при­
пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је.
II Од­ре­ђу­је се ме­ра обез­бе­ђе­ња ра­ди спре­ча­ва­ња
про­ме­не имо­вин­ског по­ло­жа­ја сте­чај­ног ду­жни­ка и то:
1. име­ну­је при­вре­ме­ни сте­чај­ни управ­ник,
2. за­бра­њу­је ис­пла­та са ди­нар­ских и де­ви­зних
ра­чу­на сте­чај­ног ду­жни­ка без прет­ход­не са­гла­сно­сти
при­вре­ме­ног сте­чај­ног управ­ни­ка,
3. за­бра­њу­је спро­во­ђе­ње из­вр­ше­ња на обез­бе­ђе­ној
и нео­бе­збе­ђе­ној имо­ви­ни сте­чај­ног ду­жни­ка укљу­чу­ју­
ћи и за­бра­ну ко­ја се од­но­си на оства­ри­ва­ње пра­ва раз­
луч­них по­ве­ри­ла­ца, и
4. за­бра­њу­је се НБС – Од­се­ку за при­нуд­ну на­пла­ту
Кра­гу­је­вац да спро­во­ди на­ло­ге бло­ка­де при­нуд­ну на­
пла­ту са свих ра­чу­на сте­чај­ног ду­жни­ка.
Ме­ре обез­бе­ђе­ња тра­ја­ће до окон­ча­ња прет­ход­ног
сте­чај­ног по­ступ­ка над ду­жни­ком.
III За при­вре­ме­ног сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се
Ми­лош Ма­ље­вић из Бе­о­гра­да.
IV На­ла­же се при­врем­еном сте­чај­ном управ­ни­ку
да про­ве­ри тач­ност по­да­та­ка из уна­пред при­пре­мље­ног
пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је са за­дат­ком да по­ред тач­но­сти
по­да­тка про­ве­ри да ли је пра­вил­но из­вр­ше­на про­це­на
вред­но­сти свих по­крет­них и не­по­крет­них ства­ри на­ве­
де­них у пред­ло­гу и да ли је пра­вил­но из­вр­ше­на про­це­
на вред­но­сти по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца.
V За­ка­зу­је се ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ња о пред­ло­гу
о гла­са­њу о уна­пред при­пре­мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­
ци­је за 15. ја­ну­ар 2015. го­ди­не у 12,00 ча­со­ва ко­је ће се
одр­жа­ти у При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2,
суд­ни­ца 100/I.
VI На­ла­же се пред­ла­га­чу Дру­штву за те­ле­ко­му­ни­
ка­ци­је „Ve­rat” д.о.о. Бе­о­град, Бу­ле­вар вој­во­де Ми­ши­ћа
37 да у ро­ку од три да­на од да­на при­је­ма овог ре­ше­ња
упла­ти на име пред­уј­ма тро­шко­ва прет­ход­ног по­ступ­
ка за ис­пи­ти­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­ва за отва­ра­ње
по­ступ­ка сте­ча­ја у скла­ду са уна­пред при­пре­мље­ним
пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је из­нос од 1.200.000,00 ди­на­ра
на ра­чун де­по­зи­та При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду 840298802-02 са по­зи­вом на број пред­ме­та, као и да су­ду у
истом ро­ку до­ста­ви до­каз о из­вр­ше­ној упла­ти.
VII Упо­зо­ра­ва се пред­ла­гач да ће суд об­у­ста­ви­ти
прет­ход­ни по­сту­пак за ис­пи­ти­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­
ва за отва­ра­ње сте­чај­ног по­ступ­ка у скла­ду са Уна­пред
при­пре­мље­ним пла­ном, ре­ор­га­ни­за­ци­је и пред­лог од­
ба­ци­ти уко­ли­ко пред­ла­гач у остав­љном ро­ку не упла­ти
из­нос од­ре­ђен у прет­ход­ном ста­ву.
VI­II По­ве­ри­о­ци мо­гу из­вр­ши­ти увид у пред­лог
уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је у При­
вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, со­ба 23, сва­ког
рад­ног да­на од 9,00 до 12,00 ча­со­ва.
IХ За­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца мо­гу ста­ви­ти при­мед­бе не
под­не­ти план и и оспо­ри­ти са­др­жи­ну, основ и ви­си­ну
пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња у ро­ку од 15 да­на
од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије”.
Х Оглас о по­кре­та­њу прет­ход­ног по­ступ­ка за ис­
пи­ти­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­ва за отва­ра­ње по­ступ­ка
сте­ча­ја у скла­ду са уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном
ре­ор­га­ни­за­ци­је као и оба­ве­ште­ње о да­ну и ча­су ће се
одр­жа­ти ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње и гла­са­ње о уна­пред
при­пре­мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је об­ја­ви­ће се на
огла­сној и елек­трон­ској та­бли су­да, у „Слу­жбе­ном гла­
сни­ку Републике Србије ”, као и у јед­ном ви­со­ко­ти­ра­
жном днев­ном ли­сту ко­ји се ди­стри­бу­и­ра на те­ри­то­ри­
ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
2. Рео. број 13/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
13191
I Привредни суд у Београду, одлучујући о предлогу за покретање стечајног поступка са Унапред
припремљеним планом реорганизације подносиоца предлога Предузећа за заступање и холдинг
9. ХII 2014. /
послове „Bomex Holding” д.о.о. из Београда, Гаврила
Принципа 57, матични број 20348631, ПИБ 105293487
одредио је рочиште ради одлучивања о предлогу и гласања о пречишћеном тексту Унапред припремљеног
плана реорганизације дужника „Bomex Holding” д.о.о.
Београд од 24. септембра 2014. године, за 26. децембар 2014. године у 11,00 часова, које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
100, први спрат.
II Обавештавају се повериоци да увид у пречишћен текст Унапред припремљеног плана реорганизације од 24. септембра 2014. године, могу извршити у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у стечајној
писарници 23, у приземљу, у периоду од 9,00 до 13,00
часова.
III Позивају се заинтересована лица да у року
од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије” доставе стечајном дужнику и Привредном суду у Београду све примедбе на
пречишћен текст Унапред припремљеног плана реорганизације од 24. септембра 2014. године, а нарочито
основ или висину планом обухваћених потраживања
и упозорава се предлагач Плана да је у обавези да
одговор на примедбе достави Привредном суду у
Београду у року од 8 дана од дана пријема примедбе
у Суду.
IV Оглас о одређивању рочишта из става I са данашњим даном објавиће се на огласној табли суда, у
„Службеном гласнику Републике Србије” и три високотиражна дневна листа „Политика”, „Вечерње новости”
и „Данас”.
1. Рео. број 12/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
13290
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
„Valtec” д.о.о. Шабац, Масарикова 16, матични број
17257579, ПИБ 101898267, дана 1. децембра 2014. објављује следећи оглас.
I Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању
о унапред припремљеном плану реорганизације над
„Valtec” д.о.о. Шабац, Масарикова 16, матични број
17257579, ПИБ 101898267, заказује се за 30. децембар
2014. године са почетком у 11,00 часова, у Привредном
суду у Ваљеву, Карађорђева 48а, I спрат, судница број 23.
II Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
III Повериоци могу извршити увид у пречишћен
предлог унапред припремљеног плана реорганизације
у стечајној писарници Привредног суда у Ваљеву сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, све до дана
одржавања рочишта.
IV Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину унапред
припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или висину планом обухваћених потраживања,
доставе стечајном дужнику и надлежном суду, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе достави надлежном суду у року од 8 дана, од
дана пријема примедбе у суду.
V Гласање о Плану реорганизације се врши у оквиру класа поверилаца.
VI Право гласа имају повериоци класе Ц, Д и Е
сразмерно висини њихових потраживања. Стечајни
судија по захтеву заинтересованих лица може извршити процену висине потраживања за потребе
гласања. Када се гласање обавља писменим путем,
без присуства на рочишту, правна лица морају да
поднесу суду гласачки листић потписан од стране
статутарног заступника и оверен печатом правног
лица, а физичка лица и субјекти који немају својство
правног лица достављају потписан гласачки листић
пуним именом и презименом и матичним бројем
грађана, оверен у суду. Уколико има иностраних
поверилаца гласачки листић мора да садржи регистарски број правног лица, односно број пасоша физичког лица. Гласачки листићи подносе се најкасније
пре почетка рочишта.
VII Повериоци класе А и Б не гласају за унапред
припремљени план реорганизације. Ови повериоци
биће у потпуности исплаћени до дана примене плана.
VIII План реорганизације се сматра усвојеним у
једној класи поверилаца,ако су за План реорганизације
гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на
прописани начин прихвате све класе.
Рео. број 17/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
13178
132
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Јасмина
Поповић као стечајни судија, у поступку стечаја над
стечајним дужником дужником „Сумраковац” ЗЗ у стечају из Сумраковца, објављује oглас.
1. Усваја се завршни рачун стечајног управника
бр. 116 од 5. новембра 2014. године.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 2.493.513,71 динар а неисплаћени
износ награде од 647.513,71 динар исплатити стечајном
управнику, по правоснажности решења о закључењу
стечајног поступка.
3. Одређује се исплата неизмирених насталих трошкова стечајног поступка у износу од 17.678,00 динара.
4. Одређује се резервација средстава за намирење
трошкова стечајног поступка и брисање стечајног
дужника из регистра привредних субјеката у износу
од 813.245,76 динара и њихова исплата по правоснажности решења о закључењу стечајног поступка и окончању свих потребних радњи на исплати неизмирених
обавеза и брисању стечајног дужника.
5. Одређује се исплата ревалоризованих удела задругара и то сваком од 88 задругара по 6.264,43 динара
а све према евиденцији АПР-а и списку задругара, који
чини саставни део овог решења, што укупно износи
551.269,84 динара као и исплата порезе на доходак
грађана на износ ревалоризованог улога задругара, надлежној пореској управи.
6. Одређује се пренос потраживања стечајног
дужника у износу од 165.362,68 динара Окружном задружном савезу Зајечару са седиштем у Улици Николе
Пашића 37 и то потраживање према ОШ „Ђура Јакшић”
из Сумраковца, у износу од 63.070,53 динара, потраживање према Стефановић Здравку из Сумраковца, по
пресуди Привредног суда у Зајечару П.285/2011 од 27.
септембра 2011. године у износу од 64.818,50 динара,
потраживања у износу од 37.473,65 динара настала у
периоду пре отварања поступка стечаја.
7. Одређује се пренос имовине стечајног дужника као вишка деобне масе Окружног задружном савезу
Зајечар и то:
– пренос новчаних средстава са рачуна ст.дужника
у износу од 1.458.136,75 динара;
– пренос покретне имовине стечајног дужника –
опреме у укупној вредности од 1.793.180,00 динара и
то опреме за рад у управној згради, опреме у кафани,
опреме у стамбено пословној згради, опреме за рад у
млину, опреме за рад у стругари и опреме за рад у воденици;
– пренос непокретне имовине стечајног дужника и то:
Помоћна зграда у Сумраковцу П+1, стара кућа са
продавницом пов. 117 м², објекат на кп. бр. 4546, уписана у ЛН 283, КО Сумраковац; стамбено пословна
зграда (самопослуга и станови) пов. 339,36 м², објекат
постојећи на кп. бр. 4542, 3543, 4544, 4545, 4541/2,
4540/1, КО Сумраковац – ванкњижно власништво ст.
дужника; шупа – пов.37,50 м², објекат постојећи на кп.
бр. 4540/1 КО Сумраковац – ванкњижно власништво
ст.дужника; помоћни објекат пов.10,80 м², објекат
постојећи на кп. бр. 4540/1, КО Сумраковац – ванкњижно власништво ст.дужника; кафана – стари део
– пов. 166,76 м², објекат постојећи на кп. бр. 4607, КО
Сумраковац, ванкњижно власништво ст. дужника; нови
део кафане са управном зградом – пов. 186 м², објекат
постојећи на кп. бр. 4606, КО Сумраковац – ванкњижно
власништво ст.дужника; млин са стругаром и помоћном зградом – пов. 183 м², објекат постојећи на кп. бр.
4633/1, 4635, 4636, КО Сумраковац; стамбена зграда –
пов. 33,12 м², објекат постојећи на кп. бр. 4633/1, 4635,
4636, КО Сумраковац; помоћна зграда – пов. 13,65
м², објекат постојећи на кп. бр. 4637, КО Сумраковац
– ванкњижно власништво ст. дужника; помоћна зграда – воденица – пов. 27 м², објекат постојећи на кп.
бр. 4638, уписана у лист непокретности бр. 1121 КО
Сумраковац, као објекат бр. 2, обим удела ст. дужника
4/12; дозидни део помоћне зграде пов. 33,60 м², објекат
постојећи на кп. бр. 4638, 8108, 4639, КО Сумраковац
– ванкњижно власништво ст. дужника; магацин –
пов. 263 м², објекат постојећи на кп. бр. 4479, КО
Сумраковац – ванкњижно власништво ст.дужника; дозидни део магацина пов. 37,24 м², објекат постојећи на
кп. бр. 4479, КО Сумраковац – ванкњижно власништво
ст.дужника и земљиште у власништву ст. дужника
укупне површине 175 ха 55 а и 70 м² према табелама и
списку који представљају саставни део изреке решења
укупне вредности 50.957.396,00 динара.
Окружни задружни савез Зајечар сносиће евентуалну пореску обавезу на име стицања пренете имовине по решењу овог суда Ст. 377/2010 од 25. новембра
2014. године.
132 / 9. ХII 2014.
8. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ЗЗ „Сумраковац” у стечају из Сумраковца
МБ 07293739, ПИБ 100705719.
9. Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
По правноснажности решења, исто доставити надлежној Пореској управи у Бољевцу.
3. Ст. број 377/10 – Из Привредног суда у Зајечару.
13197
Привредни суд у Зајечару у поступку стечаја над
АД „Слога” у стечају из Бора, донео је 17. новембра
2014. године
РЕШЕЊЕ
Завршно рочиште у поступку стечаја над АД за
грађевинарство „Слога” у стечају из Бора, одређује
се за 24. децембар 2014. године у 11,00 часова, у
Привредном суду у Зајечару, Трг ослобођења 30, у судници број 2, на које се позивају повериоци и стечајни
управник.
Решење о одржавању завршног рочишта има
се објавити на огласној табли суда и у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 13/2010 – Из Привредног суда у
Зајечару.
13194
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, решавајући по предлогу повериоца „Sberbank Srbija” АД Београд за покретање стечајног поступка над стечајним дужником Предузеће за
производњу, услуге и промет „Андрић” ДОО Орашац,
Орашац б.б., матични број 17478095, ПИБ 103151946,
донео је 1. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се предлог повериоца Sberbank Srbija
АД Београд, поднет 16. септембра 2014. године па се
отвара стечајни поступак над стечајним дужником
Предузеће за производњу, услуге и промет „Андрић”
ДОО Орашац, Орашац б.б., матични број 17478095,
ПИБ 103151946.
2. Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања из члана 11. став 2. тачка 1. у вези са ставом
3. Закона о стечају.
3. За стечајног управника одређује се Љубиша
Перовић, лиценцирани стечајни управник из
Крагујевца, Радоње Продановића 12, са лиценцом број
155-0796.
4. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року од 60 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, уз упозорење да ће пријаве поднете
по протеку рока од 120 дана бити одбачене као неблаговремене.
5. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 16. јануар 2015. године са почетком у 10,30 часова и одржаће
се у Привредном суду у Крагујевцу, судница број 537/V,
за када се сазива и седница Скупштине поверилаца.
7. Испитно рочиште заказује се за 12. март 2015.
године са почетком у 10,30 часова и одржаће се у
Привредном суду у Крагујевцу, судница број 537/V.
8. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се
на огласну таблу суда 1. децембра 2014. године и биће
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” и
једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
9. Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд да изврши упис забележбе о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.
2. Ст. број 21/2014 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
13118
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним дужником ГК „Хидротехника Поморавље
Инжењеринг” у стечају, из Јагодине, Улица 7. Јула
13
103, матични број 07114729, ПИБ 100936995, кога
заступа Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај, Теразије 23, Београд, чији је повереник Соња
Веселиновић из Јагодине, 28. новембра 2014. године
донео је
са унапред припремљеним Планом реорганизације
над дужником Производно-трговинско предузеће
Ђукић – АД ДОО Госпођинци, Краља Петра 113 са МБ
08731969, ПИБ 100646320, по предлогу дужника од
28. јула 2014. године, дана 25. новембра 2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником ГК „Хидротехника
Поморавље Инжењеринг” у стечају, из Јагодине, 7. јула
103, матични број 07114729, ПИБ 100936995, које ће се
одржати у Привредном суду у Крагујевцу, у судници
537/V дана 23. децембра 2014. године, са почетком у
12,00 часова.
На завршном рочишту расправљаће се о:
– завршном рачуну стечајног управника;
– коначним захтевима за исплату награда и накнада трошкова;
– поднетим примедбама на завршни рачун или захтевима за исплату награда и накнада;
– нерасподељеним деловима стечајне масе и
– другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Решење о завршном рочишту објављује се на
огласној табли суда, као и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
2. Ст. број 5/2010 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
13119
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, у стечајном поступку над стечајним
дужником Производно прометно предузеће „Метал
Финиш”, ДОО Јагодина, Улица Рибарски пут бб, матични број 06443087, ПИБ 100934578, донео је 1. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником Производно прометно предузеће „Метал Финиш”, ДОО Јагодина,
Рибарски пут б.б., матични број 06443087, ПИБ
100934578, које ће се одржати у Привредном суду у
Крагујевцу, у судници 537/V, дана 16. јануара 2015.године, са почетком у 11,00 часова.
На завршном рочишту расправљаће се о:
– завршном рачуну стечајног управника;
– коначним захтевима за исплату награда и накнада трошкова;
– поднетим примедбама на завршни рачун или захтевима за исплату награда и накнада;
– нерасподељеним деловима стечајне масе и
– другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Решење о завршном рочишту објављује се на
огласној табли суда, као и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
2. Ст. број 418/2012 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
13266
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у стечајном поступку према стечајном дужнику Delta-Matic ДОО у стечају из Ниша, кога заступа
стечајни управник Драган Јовић, донео је 2. децембра
2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником Delta-Matic ДОО у
стечају из Ниша за 24. децембар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у судници број 2 Привредног суда
у Нишу.
Решење о завршном рочишту објавити на огласној
табли суда као и у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
1. Ст. број 132/2012 – Из Привредног суда у Нишу.
13167
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Слободанки Комшић, у поступку испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу
РЕШЕЊЕ
Позивају се повериоци дужника Ђукић – АД
ДОО Госпођинци на наставак рочишта за одлучивање
о предлогу и гласање о унапред припремљеном Плану
реорганизације које се заказује за 27. јануар 2015. године са почетком у 11,00 часова, у овом суду, у Новом
Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7.
2. Рео. број 7/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
13207
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по
стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку
стечаја над Стечајном масом Тест – М&С Нови Сад,
Призренска, бр.3, по обавештењу НБС Крагујевац од 4.
4. 2011. године и по предлогу предлагача Banca Intesa
AD Beograd, Милентија Поповића 7 б, од 28. јуна 2011.
године, донео је 17. новембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног управника од 15. октобра 2014. године.
Утврђује се коначна награда стечајног управника
у износу од 242.753,00 динара.
Утврђује се накнада трошкова стечајног управника у коначном износу од 30.000,00 динара.
Обуставља се стечајни поступак над Стечајном
масом Тест – М&С Нови Сад, Призренска, 3.
Разрешава се дужности стечајни управник Игор
Секереш из Новог Сада.
Налаже се стечајном управнику Игору Секерешу
да у складу са овим решењем изврши брисање регистроване стечајне масе као и све друге неопходне радње.
2. Ст. број 16/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
13211
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником Електросервис АД, Петроварадин у стечају, Јуришићева 11, МБ 08024553 ПИБ 100726977, по
предлогу дужника од 5. септембра 2014. године, дана
27. новембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником Електросервис АД,
Петроварадин у стечају, за 21. јануар 2015. године са
почетком у 9,30 часова, одржаће се у расправној сали
Привредног суда у Новом Саду судница бр. 7/приземље, Сутјеска бр. 3.
2. Ст. број 42/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду. 13239
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у
складу са унапред припремљеним Планом реорганизације над дужником Generali transport company za
transport, skladištenje, distribuciju i usluge DOO Novi
Sad, Сентандрејски пут 157а, МБ 20450665, ПИБ
105905690, 2. децембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Покреће се претходни стечајни поступак над
дужником Generali transport company za transport,
skladištenje, distribuciju i usluge DOO Novi Sad,
Сентандрејски пут 157а, МБ 20450665, ПИБ
105905690, ради испитивања испуњености услова за
отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним Планом реорганизације.
За привременог стечајног управника именује се
Јадранка Гулан из Новог Сада.
Налаже се привременом стечајном управнику да
у року од 15 дана утврди тачност података унетих у
Унапред припремљени План реорганизације.
14
9. ХII 2014. /
Забрањују се исплате стечајног дужника према
трећим лицима без сагласности привременог стечајног
управника.
Забрањује се располагање имовином стечајног
дужника, без претходно прибављене сагласности стечајног судије.
Забрањује се спровођење извршења према стечајном дужнику, укључујући и забрану остваривања права
разлучних поверилаца.
Забрањује се НБС – Одељење за принудну наплату Крагујевац, да спроводи наплату потраживања
реализацијом средстава обезбеђења, принудну наплату по налозима за принудну наплату, као и извршним
судским и другим решењима, те да ове налоге и одлуке
које би биле основ за принудну наплату, после пријема
овог решења, заводи у редослед принудне наплате без
поновне блокаде текућих рачуна дужника.
Мере из става 2, 4, 5, 6. и 7. изреке важе до окончања претходног стечајног поступка, а најдуже 6 месеци од дана доношења мера.
Позивају се повериоци стечајног дужника на рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о Плану
реорганизације које се заказује за 10. фебруар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у овом суду, у Новом
Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7.
Обавештавају се повериоци да почев од 2. децембра 2014. године могу извршити увид у предлог
унапред припремљеног Плана реорганизације у стечајној писарници Привредног суда у Новом Саду.
Позивају се лица која за то имају правни интерес да све примедбе на предлог унапред припремљеног Плана реорганизације којима оспоравају његову садржину, а нарочито основ или висину Планом
обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику и овом суду у року од 15 дана од дана објављивања огласа са изреком овог решења у „Службеном
гласнику Републике Србије”, док се стечајни дужник као предлагач Плана обавезује да одговор на
примедбе достави у року од 8 дана од пријема примедбе у суду.
1. Рео. број 11/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду. 13212
За стечајног управника именује се Дуњић Владета
из Инђије, Лазе Костића 3.
Позивају се повериоци да у року од 60 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”
пријаве стечајном суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику у писаном
облику у два примерка са доказима о основаности и
позивом на број стечајног предмета.
Пријаве потраживања могу се поднети и по истеку рока из става 4 овог решења, али најкасније у року
од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана
биће одбачене као неблаговремене.
Трошкове одржавања допунског рочишта за испитивање потраживања из претходног става дужан је да
предујми подносилац пријаве, с тим да уколико у року
који суд одреди не положи предујам, пријава ће се одбацити.
Позивају се сви дужници стечајног дужника да без
одлагања испуне своје обавезе према стечајној маси
стечајног дужника.
Заказује се прво поверилачко рочиште за 13. јануар 2015. године у 11,00 часова, судница број 16/2
Привредног суда у Сремској Митровици, Светог
Димитрија 39.
Уколико Скупштина поверилаца не буде формирана пре првог поверилачког рочишта, иста се сазива за
прво поверилачко рочиште.
Заказује се испитно рочиште за испитивање пријављених потраживања за 15. април 2015. године у 11,00
часова, судница 16/2 Привредног суда у Сремској
Митровици, Светог Димитрија 39.
Решење објављено на огласној табли суда и електронској табли суда 2. децембра 2014. године.
Правне последице отварања стечаја над стечајним
дужником наступају са даном објављивања решења на
огласној табли суда.
1. Ст. број 16/2014 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
13254
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици по стечајном судији Љиљани Комшић , решавајући у предмету
стечаја над стечајним дужником „YU – Promet” ДОО
из Шида, у стечају , кога заступа стечајни управник,
Борис Јевтић, на основу члана 111. став 5. Закона о стечају, донео је 28. новембра 2014. године
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку стечаја над стечајним дужником
„Млин-Ириг” ДОО у стечају Ириг, Занатски центар
б.б., на завршном рочишту одржаном 27. новембра
2014. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
РЕШЕЊЕ
Позивају се повериоци који су заинтересовани
за спровођење стечајног поступка у предмету стечаја
над стечајним дужником „YU-Promet” DOO – у стечају из Шида, Карађорђева 95, да у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања овог огласа на огласној табли суда, уплате износ од 500.000,00 динара, на рачун
Привредног суда у Сремској Митровици број 840310802-86 са позивом на број предмета Ст-204/2010,
као средства неопходна за покриће трошкова стечајног
поступка.
Овај закључак истакнут на огласној табли
Привредног суда у Сремској Митровици 1. децембра 2014. године и објављен на електронској огласној
табли на интернет страни Привредног суда Сремска
Митровица www.sm.pr.sud.rs.“
1. Ст. број 204/2010 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 13255
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
28. октобра 2014. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује се
у износу од 332.015,00 динара као и накнада трошкова стечајног управника у износу од 104.000,00 динара.
Неисплаћени износ награде у износу од 89.111,06 динара исплатити стечајном управнику по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка.
Одређује се резервација средстава за планиране
трошкове стечајног поступка до гашења текућег рачуна
и брисања стечајног дужника из регистра АПР у износу од 269.000,00 динара.
Стечајни поступак над стечајним дужником
„Млин-Ириг” ДОО у стечају Ириг, Занатски центар
б.б., МБ 08651841, ПИБ 101383191 се закључује.
Налаже се стечајном управнику да у име стечајног
дужника на име паушалне таксе на решење о закључењу поступка стечаја уплати износ од 5.000,00 динара
на рачун Привредног суда у Сремској Митровици број
840-29707845-96.
Оглас о закључењу поступка стечаја над стечајним
дужником истакнут на огласну таблу суда 27. новембра
2014. године и биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 244/2012 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
13252
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку стечаја над стечајним дужником
„СО Продукт” ДОО Стара Пазова, Карађорђева 152,
ПИБ 102906316, МБ 08788421, на рочишту одржаном
2. децембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се предлог предлагача „СО Продукт” ДОО
Стара Пазова, улица Карађорђева бр.152 за отварање
стечајног поступка над стечајним дужником.
Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником „СО Продукт” ДОО Стара Пазова, Карађорђева
152, МБ 08788421, ПИБ 102906316, због трајније неспособности плаћања.
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку стечаја над стечајним дужником
132
„Благо” ДОО у стечају из Нове Пазове, улица Бранка
Радичевића, на завршном рочишту одржаном 27. новембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
7. октобра 2014. године.
Коначна накнада трошкова стечајног управника
утврђује се у износу од 203.500,00 динара.
Стечајни поступак над стечајним дужником
„Благо” ДОО у стечају Нова Пазова, Бранка Радичевића
13, МБ 17225073, ПИБ 100320377 се закључује.
Налаже се стечајном управнику да у име стечајног
дужника на име паушалне таксе на решење о закључењу поступка стечаја уплати износ од 5.000,00 динара
на рачун Привредног суда у Сремској Митровици број
840-29707845-96.
Оглас о закључењу поступка стечаја над стечајним
дужником истакнут на огласну таблу суда 27. новембра
2014. године и биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 340/2011 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
13253
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија
Миљко Мићовић, у предмету стечаја над „Мис
Продукт” д.о.о, у стечају, Богојевићи, Ариље, поводом
поднетог завршног рачуна стечајног управника, донео
је 2. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Одређује се завршно рочиште за 26. децембар
2014. године са почетком у 11,00 часова, Привредни
суд Ужице, соба број 51.
II На завршном рочишту расправљаће се: о завршном рачуну стечајног управника од 1. децембра 2014.
године, о коначним захтевима за исплату награде стечајном управнику, о захтевима за исплату накнада и награда, о нераспоређеним деловима стечајне масе, о другим
питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
III Заинтересовани могу остварити увид у завршни рачун стечајног управника у Привредном суду
Ужице, писарница, соба број 49 и на порталу овог суда.
IV Позивају се повериоци да приступе на заказано
рочиште.
V Решење о завршном рочишту објављено је на
огласној табли суда 2. децембра 2014. године.
3. Ст. број 149/2012 – Из Привредног суда у
Ужицу.
13169
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија,
Миљко Мићовић, као стечајни судија, у предмету стечаја над „Saneх trade” о.д. Прибој, поводом поднетог
завршног рачуна стечајног управника од 2. децембра
2014. године, донео је 3. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Одређује се завршно рочиште за 26. децембар
2014. године са почетком у 12,00 часова, Привредни
суд Ужице, соба број 51.
II На завршном рочишту расправљаће се: о завршном рачуну стечајног управника од 1. децембра 2014.
године, о коначним захтевима за исплату награде стечајном управнику, о захтевима за исплату накнада и
награда, о нераспоређеним деловима стечајне масе, о
другим питањима од значаја за банкротство стечајног
дужника.
III Заинтересовани могу остварити увид у завршни рачун стечајног управника у Привредном суду
Ужице, писарница, соба број 49 и на порталу овог суда.
IV Позивају се повериоци да приступе на заказано
рочиште.
V Решење о завршном рочишту објављено је на
огласној табли суда 3. децембра 2014. године.
3. Ст. број 65/2011 – Из Привредног суда у Ужицу.
13244
132 / 9. ХII 2014.
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, стечајни судија Миљко Мићовић, у предмету стечаја над
Предузећем „Ђоковићи НДЖ” д.о.о. Ужице, након рочишта одређеног поводом завршног рачуна и завршне
деобе стечајног дужника, одржаног 24. новембра 2014.
године, донео је
15
ре­ги­стар­ском уло­шку број 1-3090, Уста­но­ва спорт­ски
цен­тар Ру­ма, Вељ­ка Ду­го­ше­ви­ћа 100, податке:
Уста­но­ва Спорт­ски цен­тар у Ру­ми упи­су­је уса­гла­
ша­ва­ње де­лат­но­сти са За­ко­ном о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­
но­сти и Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти.
Фи. број 74/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
13133
РЕШЕЊЕ
I Усваја се завршни рачун стечајног дужника Предузеће „Ђоковићи НДЖ” д.о.о. Ужице, МБ
20329602, ПИБ105173823.
II Закључује се стечајни поступак над Предузећем
„Ђоковићи НДЖ” д.о.о. Ужице, МБ20329602, ПИБ
105173823.
3. Ст. број 65/2012 – Из Привредног суда у Ужицу.
13213
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 15/2013
од 20. новембра 2014. године, закључио поступак стечаја над стечајним дужником „Max Dill” ДОО, у стечају, Чачак, МБ 17110845.
2. Ст. број 15/2013 – Из Привредног суда у Чачку.
13122
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 23/2014 од
20. новембра 2014. године, одредио завршно рочиште
у поступку стечаја над стечајним дужником „Onikon
Trade” ДОО, у стечају, Чачак, МБ 06114636 за 16. децембар 2014. године, са почетком у 11,30 часова, у
овом суду, судница број 3.
2. Ст. број 23/2014 – Из Привредног суда у Чачку.
13256
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 69/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-93 Основ­на шко­ла „Јо­ван Јо­ва­
но­вић Змај” Мар­тин­ци, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” Мар­тин­
ци, Же­ле­знич­ка 2, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за
за­сту­па­ње, та­ко што се бри­ше Љи­ља­на Жу­пун­ски ди­
рек­тор са нео­гра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу, а упи­су­је вр­
ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Ру­жи­ца Ма­ри­чић са нео­
гра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу.
Фи. број 69/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
13026
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 72/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-140 ОШ „Сло­бо­дан Ба­јић Па­
ја” Сремска Ми­тро­ви­ца, по­дат­ке:
Ме­ња се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Основ­не
шко­ле „Сло­бо­дан Ба­јић Па­ја” у Срем­ској Ми­тро­ви­ци,
Фру­шко­гор­ска б.б.
Упи­су­је се Ан­ки­ца Јев­тић, ди­рек­тор Основ­не шко­
ле „Сло­бо­дан Ба­јић Па­ја” у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, а
бри­ше Гор­да­на Бур­му­џи­ја, ди­рек­тор.
Фи. број 72/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
13025
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 28. но­вем­бра 2014.
го­ди­не ре­ше­њем Фи. број 187/2014 од 28. но­вем­бра
2014. го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-19 Сту­дент­ски цен­тар Су­бо­ти­ца, Су­бо­
ти­ца, Се­ге­дин­ски пут 11, по­дат­ке:
Упис огран­ка: Кан­ти­на при Гра­ђе­вин­ском фа­кул­
те­ту у Су­бо­ти­ци, Ко­за­рач­ка 2А, Су­бо­ти­ца.
Фи. број 187/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
13087
Печати
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о., генерални директор, на основу члана 73. Статута Компаније
„Дунав осигурање” а.д.о. („Службени лист Компаније”,
број 16/12) и члана 27. Правилника о печатима, штамбиљима, жиговима и факсимилу потписа („Службени
лист Компаније”, бр. 27/10 и 11/12), доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА
НЕВАЖЕЋИМ
1. Оглашавају се неважећим:
– печат Компаније, округлог облика, величине
(пречника) 24 mm, бројчане ознаке 30, чија је садржина: „Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд”, са
утиснутим знаком Компаније у средишту круга,
– печат Компаније, округлог облика, величине
(пречника) 24 mm, бројчане ознаке 16, чија је садржина: „Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд”, са
утиснутим знаком Компаније у средишту круга,
– мали печат, округлог облика, величине (пречника) 18 mm, бројчане ознаке 7, чија је садржина:
„Компанија Дунав осигурање а.д.о, Главна филијала
осигурања Лесковац.”
2. Печати из тачке 1. ове одлуке оглашавају се неважећим од дана пријављеног нестанка, и то:
– печати Компаније, бројчаних ознака 30 и 16, од
2. септембра 2014. године.
– мали печат, бројчане ознаке 7, од 7. октобра
2014. године.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
4. О реализацији ове одлуке стараће се Функција
за људске ресурсе и опште послове и Финансијска
функција.
Генерални директор,
мр Мирко Петровић, с.р.
13112
Јав­но пред­у­зе­ће за га­здо­ва­ње шу­ма­ма „Ср­би­ја­шу­
ме” са п.о. на осно­ву чла­на 16. За­ко­на о шу­ма­ма („Слу­
жбе­ни гла­сник РС”, бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93,
67/93, 48/94, 54/96 и 101/05), а у ве­зи са чла­ном 120.
За­ко­на о шу­ма­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 30/10 и
93/12), чла­на 41. у ве­зи чла­на 19. Ста­ту­та (да­та са­гла­
сност у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, број 21/92) и чла­на
17б Пра­вил­ни­ка о пе­ча­ту, до­но­си сле­де­ћу
ОД­ЛУ­КУ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 59/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-7789 Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја
оп­шти­не Ириг, Ри­бар­ски трг 16, следеће по­дат­ке:
Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не Ириг, Ри­бар­ски
трг 16, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
та­ко што се бри­ше Гор­дан Ба­јић в.д. ди­рек­тора, а упи­
су­је се Љу­бомир Алек­сић, в.д. ди­рек­тора.
Фи. број 59/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
13027
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­
њем Фи. број 74/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у
1. Огла­ша­ва се не­ва­же­ћим и по­вла­чи из упо­тре­бе
до­знач­ни жиг за обе­ле­жа­ва­ње ста­ба­ла за се­чу у шу­
ма­ма у др­жав­ној сво­ји­ни озна­чен као ДШС 133, ко­ри­
шћен од стра­не Јав­ног пред­у­зе­ћа за га­здо­ва­ње шу­ма­ма
„Ср­би­ја­шу­ме” са п.о. – Шум­ско га­здин­ство „Кра­гу­је­
вац” Кра­гу­је­вац – Шум­ска упра­ва Гор­њи Ми­ла­но­вац.
2. До­знач­ни жиг за обе­ле­жа­ва­ње ста­ба­ла за се­чу у
шу­ма­ма у др­жав­ној сво­ји­ни, има об­лик кру­га преч­ни­ка
35 мм, чи­ја је иви­ца из­ви­ју­га­на (ДШС).
3. На­ве­де­но жиг се по­вла­чи из упо­тре­бе по­чев од
12. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не.
4. Ову од­лу­ку об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”.
За­ме­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра,
Игор Бра­у­но­вић, с.р.
13173
На основу члана 44. Статута Новосадске фабрике
кабела АД, Нови Сад, генерални директор доноси
ОДЛУКУ
Оглашавају
се
неважећим
два
печата
„NOVOSADSKE FABRIKE KABELA” AD, Нови Сад,
Индустријска б.б.
Печати округлог облика, пречника 32 mm, у средини се налази знак NFK и редни број, са следећим
текстом који је исписан латиницом: Akcionarsko društvo
za proizvodnju kablova i provodnika „NOVOSADSKA
FABRIKA KABELA” Novi Sad.
Печати се воде под римским бројевима: X и XVIII.
Генерални директор,
Драган Цветковић, с.р.
13275
Разно
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Глав­на
фи­ли­ја­ла Сом­бор огла­ша­ва не­ва­же­ћим:
1. По­ли­су за ком­би­но­ва­но оси­гу­ра­ње мо­тор­них
во­зи­ла ОБ-150 бр. 89038286-1
2. По­ли­се оба­ве­зног оси­гу­ра­ња пут­ни­ка у јав­ном
пре­во­зу ОБ-084 бр. 00095329-3 и 00095334-1
3. Зе­ле­ну кар­ту ЗК/2 бр. 04797420, 04883603,
04973173 и 04983248.
13030
„Sava životno osiguranje” a.d.o. Београд оглашава
неважећим полису животног осигурања SL2000003095,
уговарач осигурања: Владимир Стевић, са пребивалиштем у Железничка 16, 31000 Ужице.
13110
Неважеће исправе
– ИС­ПРА­ВЕ СТРА­НА­ЦА –
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број ML-31 D 09487 из­дата од
Ми­ни­стра­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Yuba­zlan Bin Yusof,
Бе­о­град.
02/000137/14
Лич­на кар­та за стран­ца број KB-207 D 11515 издатa од Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Mel­ba Ro­sa Gar­cia Co­
mas, Бе­о­град.
02/000138/14
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број MMF-12 D 12373 из­дата од
МСП РС на име Kim Da­e­ha­eng, Бе­о­град.
02/000139/14
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Ма­ри­на Ра­до­ји­чић, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 0000123331506,
0000126819176, 0000129947362, 0000129947370 из­да­ти од Ban­ca
In­te­sa.
04/003520/14
Ра­вић Ма­ри­ја, Зе­мун, че­ко­ви бр. 86900718, 86900726,
86900734, 86900742, 86900750, 86900769, 86900777, 86900789,
86900793, 86900807 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003521/14
Ра­вић Ми­ли­ја, Зе­мун, че­ко­ви бр. 3267837, 4067960,
4067961, 4067962, 4067963, 4067964, 4067965 из­да­ти од Ra­if­fe­
i­sen bank.
04/003522/14
Ра­до­и­чић Мар­јан, Ве­ли­ка Пла­на, че­ко­ви бр. 0001765345,
0001765346 из­да­ти од Er­ste bank.
04/003523/14
Та­ли­јан Мир­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 96547468, 96547476,
96547484 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003524/14
Шо­по­вић Гор­да­на, Во­ждо­вац, чек бр. 0000127796480 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003525/14
Ми­ло­ше­вић Ста­нић Зо­ри­ца, Бе­о­град, чек бр. 97004218 из­
дат од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003526/14
Ра­ди­во­је­вић Та­ма­ра, Но­ви Сад, чек бр. 992682 из­дат од Ra­
if­fe­i­sen bank.
04/003527/14
Обре­нов Дра­га­на, Но­ви Сад, чек бр. 2004698 из­дат од Er­
ste bank.
04/003528/14
Об­ра­до­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 5550311, 312 из­да­
ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003529/14
Ми­ло­ше­вић Ра­ди­ца, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 15933992, 15934000
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003530/14
Ке­ло­вић Ми­ра, Вра­чар, че­ко­ви бр. 4527453, 61, 70 из­да­ти
од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003531/14
Жив­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град, чек бр. 0000071547376. из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003532/14
Ве­ра Бо­кун, Сав­ски ве­нац, че­ко­ви бр. 73411424, 432, 440,
459, 467, 475, 483, 491, 505 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­
ни­це АД.
04/003533/14
Ја­наћ Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 5022237, 5022238,
5022239, 5022240, 5022241, 5022242, 5022243, 5022244,
5022245, 5022246, 5559042, 5559043, 5559044, 5559045,
5559046, 5559047, 5559048, 5559049, 5559050, 5559051 из­да­ти
од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003534/14
Феј­зо­вић Ре­фик, Ту­тин, чек бр. 0000066085283 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003535/14
Бра­да­јић Мир­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 9868054, 8070, 8089,
8097, 8100.14944311, 4320, 4338, 4346, 4354, 44362, 44370,
44389, 44397, 4400. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003536/14
16
Ми­лић Мар­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 45223353, 3361, 3370,
3388. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/003537/14
Ива­но­вић Ми­лан­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 98143246,
98143254, 98143262, 98143270 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/003538/14
Гла­во­њић Ла­зар, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 810984419,
810984427, 810984435, 810984443, 810984450 из­да­ти од Вој­во­
ђан­ске бан­ке а.д.
04/003539/14
Ба­три­че­вић Стан­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 50935221, 230, 248,
256, 264, 272, 280 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003540/14
Мал­нар Ма­ру­шић Ве­сна, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000000300228,
244, 251, 269, 277, 285, 293, 301 из­да­ти од Euro­bank. 04/003541/14
Поп Кр­стић Пе­тар, Пи­рот, чек бр. 0000133274050 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003542/14
Ђор­ђе­вић Сто­ја­на, По­жа­ре­вац, че­ко­ви бр. 31519330, 349,
357, 365, 373, 403 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003543/14
Ве­лич­ко­вић Љи­ља­на, Бе­ло­сав­ци, че­ко­ви бр. 136825387,
136825437, 136825395, 136825445, 136825403, 136825452,
136825411, 136825429 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003544/14
Ле­дић Да­ној­ла, Бе­о­град, чек бр. 0000042187583 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003545/14
Дум­нић На­та­ша, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 82255126 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003546/14
Пе­тро­вић Ла­зић Мир­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 4528389,
4528390, 4528391, 4528392, 4528393, 4584400, 4528395, 4528396,
4528397, 4528398, 4528399и4528394. из­да­ти од Ra­if­fe­is­ en bank.
04/003547/14
Јо­ви­чић Ива­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 128580388, 128580370,
128580362, 128580354 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003548/14
Иг­ња­ти­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 3532597, 3532598,
3532599, 3532600, 3328349, 3328350, 3328351, 3328352 из­да­ти
од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003549/14
Ра­ма­да­ни Азим, Ја­го­ди­на, че­ко­ви бр. 115, 123, 131, 149,
156, 164, 172, 0000110269206, 214, 222, 230, 248, 0000110269107
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003550/14
Ми­лен­ко­вић Дра­ган, За­је­чар, че­ко­ви бр. 0000194369559, 567,
575, 0000201964459, 467, 475 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003551/14
Тран­да­фи­ло­вић Илин­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 86880130.
86880148 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003552/14
Ка­ли­нић Ма­ри­ја, Но­ва Па­зо­ва, чек бр. 134802305 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003553/14
Јев­то­вић Ми­лош, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 34241943, 950, 968,
976, 984 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003554/14
Слав­ко­вић Ол­га, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 36994681, 36994703.
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003555/14
Ман­дић Је­ле­на, Во­ждо­вац, чек бр. 0000098109937 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003556/14
Фо­дор Иштван, Ка­њи­жа, че­ко­ви бр. 0000038984803,
0000040632903, 0000043246461, 0000043246727, 0000043247261,
0000049635436, 0000049635998, 0000040633034, 0000045567385,
0000045567393, 0000045567435, 0000043247170 из­да­ти од Ban­ca
In­te­sa.
04/003557/14
Мар­ко­вић Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000074004144,
0000074004151 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003558/14
Пе­ро­вић Или­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 74857280, 74857299,
74857302 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003559/14
Си­мић Је­ле­на, Обре­но­вац, че­ко­ви бр. 00001931714285,
00001931714365, 00001931714445 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­
ке а.д,.
04/003560/14
Ра­до­ва­но­вић Ива­на, Кра­гу­је­вац, чек бр. 0000035798784 из­
дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003561/14
Нађ Ати­ла, Пан­че­во, че­ко­ви бр. 0000098229958, 98229966,
0000100321876, 0000100321884, 100321892 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003562/14
Та­тја­на Пе­тро­вић, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 0000107793184,
0000107793192, 0000107793200, 0000107793218, 0000107793226,
0000111238440, 0000111238457, 0000111238465, 0000111238473,
0000111238481, 0000111238499, 0000111235807, 0000111238515,
0000111238523, 0000117268979, 0000129109427, 000129109443
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003563/14
Лу­ко­вић Ра­дан, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000131628356,
0000131628364 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003564/14
Па­вло­вић Оли­ве­ра, Бо­леч, чек бр. 77952091 из­дат од Ban­ca
In­te­sa.
04/003565/14
Да­нов Ла­зар, Обре­но­вац, че­ко­ви бр. 67846710, 729, 737,
745, 753, 761, 770, 788, 796, 800 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/003566/14
Шо­па­ло­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град, чек бр. 62621610 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003567/14
Oбрадовић Ива­на, Бе­о­град, чек бр. 0000129576831 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003568/14
Ло­за­нов Све­тла­на, Ти­тел, чек бр. 0000056017676 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003569/14
Си­ме­о­но­вић Ве­ра, Жа­гу­би­ца, че­ко­ви бр. 56073620, 639,
647, 655, 663, 671, 680, 30989740 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/003570/14
Иве­тић Ву­ко­са­ва, Зе­мун, че­ко­ви бр. 51945310, 328, 336,
50419002 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003571/14
Ар­сић Ми­љан, Бе­о­град, чек бр. 0000111153383 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003572/14
Да­мја­но­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град, чек бр. 0000132262361 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003573/14
Стој­ко­вић Ма­ја, Мра­мор, чек бр. 0000130887771 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003574/14
Пан­тић Ра­дој­ка, Бе­о­град, чек бр. 5475190 из­дат од Ra­if­fe­i­
sen bank.
04/003575/14
Ђур­ђић Зо­ра, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 33185723, 5731, 5740,
5758, 5766, 5774, 5782, 5790, 5804 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/003576/14
Ра­дој­ка Бу­квић, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 69518820, 65918838,
65918846, 65918854, 65918862, 26753198 из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003577/14
Пан­то­вић Ан­ки­ца, Кра­ље­во, чек бр. 100056381 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003578/14
Бо­ро­је­вић На­да, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 0000134373489,
0000134373497 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003579/14
9. ХII 2014. /
Вуј­чић Јо­во, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 873513–873515 из­да­ти
од Ra­if­fa­is­ en bank.
04/003580/14
Или­јев Дра­га­на, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 2178795–2178799
из­да­ти од Er­ste bank.
04/003581/14
Пу­зо­вић Са­ња, Зе­мун, че­ко­ви бр. 81977836, 81977844 из­да­
ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003582/14
Пеј­но­вић Ива­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 96123690, 117178202,
119883445, 119883452, 119883460, 119883478, 119883486,
119883494, 119883502, 119883510, 119883528, 119883536 из­да­ти
од Ban­ca In­te­sa.
04/003583/14
Га­ра­фо­лић Бо­рис, Мр­ча­јев­ци, че­ко­ви бр. 52100879,
52100887, 52100895, 52100909 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/003584/14
Бран­ко­вић Ве­сна, Мла­де­но­вац, че­ко­ви бр. 17517813, 821,
830, 848, 856, 864, 872, 880, 899, 902 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/003585/14
Сто­ја­но­вић Бо­бан, Пи­рот, че­ко­ви бр. 0000099273534,
0000099273542 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003586/14
Бла­го­је­вић На­та­ша, Ве­ли­ка Пла­на, че­ко­ви бр. 40804773, 781,
790, 803 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.04/003587/14
Жив­ко­вић Ни­ко­ла, Ба­нат­ски Бре­сто­вац, че­ко­ви бр.
86907615, 623, 631, 640, 658, 666, 674, 682, 690, 704 из­да­ти од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003588/14
Мар­кет Ире­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 135028033, 082, 132, 041,
090, 140, 058, 108, 157, 066, 116, 074, 124 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003589/14
Ми­ло­ва­но­вић Сло­вен­ка, Ре­сник, че­ко­ви бр. 51271289,
51271297 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003590/14
Сто­ја­но­вић Ве­сна, Гра­бо­вац, че­ко­ви бр. 0000194509279,
0000194509311 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д. 04/003591/14
Пе­шић Го­ран, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 81904948 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003592/14
Уско­ко­вић Гор­да­на, Ва­ље­во, чек бр. 59838737 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003593/14
Ива­но­вић Жи­во­рад, Ва­ље­во, чек бр. 99835920 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003594/14
Ма­тић Ста­на, Ва­ље­во, чек бр. 201653342 из­дат од Ко­мер­
ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003595/14
Га­ври­ло­вић Сне­жа­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 48216560,
48216609, 48216528, 48216587, 48216544, 48216536, 48216595
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003596/14
Бо­шко­вић Ми­лан­ка, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4890901, 4890902
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003597/14
Ла­зић Гро­зда­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4584975, 4584974 из­
да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003598/14
Ла­зић Не­ма­ња, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1959528, 1959529,
1959559 из­да­ти од Er­ste bank.
04/003599/14
Ни­ко­лић Ве­ран, Ва­ље­во, чек бр. 1000008217795 из­дат од
ОТП бан­ке.
04/003600/14
Па­ра­мен­тић Вељ­ко, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 7439771, 7439789,
7439797, 7439813, 7439821 из­да­ти од НЛБ бан­ке. 04/003601/14
Мир­ко­вић Вла­ди­мир, Ва­ље­во, чек бр. 127354678 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003602/14
Бо­ји­но­вић Та­тја­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 194217659, 196773097,
196773105, 196773113 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003603/14
Ко­ва­че­вић Во­јин, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 15670967, 975, 983,
991, 15671009 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003604/14
Чи­бу­ко­вац Да­ни­је­ла, Кра­ље­во, чек бр. 97772958 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003605/14
Чи­бу­ко­вац Да­ни­је­ла, Кра­ље­во, чек бр. 97772958 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003606/14
Ка­рић Бо­го­љуб, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 75671180, 198, 206,
214, 222, 230, 248, 255, 263, 271 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003607/14
Ни­ки­то­вић Ива­на, Ча­чак, чек бр. 0000093274231 из­дат од
Ban­ca In­te­sa, екс­по­зи­ту­ра Ча­чак.
04/003608/14
Трај­ко­вић Дра­га­на, Ле­ско­вац, чек бр. 0000111020418 из­дат
од Бан­ке Ин­те­се Бе­о­град.
04/003609/14
Јо­ва­нац Ру­жи­ца, Опо­во, че­ко­ви бр. 0000201223682, 3690,
3708 из­да­ти од Kомерцијалне бан­ке а.д.
04/003610/14
Го­лу­бо­вић Рад­ми­ла, Зе­мун, че­ко­ви бр. 81863235, 87647590
из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003611/14
Не­шо­вић Ми­ли­на, Бе­о­град, чек бр. 94810157 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003612/14
Не­шо­вић До­бри­ла, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 78857714, 7722,
7730, 7749 и 7757 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003613/14
Ја­тић Слав­ко, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 96592233, 241, 258,
266 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003614/14
Мла­де­но­вић Бо­бан, Сви­лај­нац, чек бр. 98041338 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003615/14
Сте­фа­но­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град, чек бр. 4443204 из­дат од
Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003616/14
Три­фу­ље­ско Ели­за­бе­та, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 33058411,
8420, 8438, 8446, 8454, 8462, 8470, 8489, 8497и8500. из­да­ти од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003617/14
Ко­за­ре­вић Та­ти­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000205629306,
0000205629314, 0000205629322, 0000205629330, 0000205629348,
0000205629355, 0000205629363, 0000205629371 из­да­ти од
Koмерцијалне бан­ке а.д.
04/003618/14
Пе­шић Де­јан, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000092135524,
0000092135532, 0000092135557, 0000092135565, 0000092135573
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003619/14
Миљ­ко­вић Ра­ди­ца, Сви­лај­нац, че­ко­ви бр. 100874270, 288,
296, 304, 312 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003620/14
Пеј­но­вић Жељ­ко, Бе­о­град, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња бр.
2798060 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische osi­gu­ra­nja.
04/003621/14
Иван­ко­вић Ми­ло­ван, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000114362775,
0000128191442, 0000128191459, 000012819467, 0000128191475,
0000128191483, 0000128191491 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003622/14
Ра­ди­ва­но­ић Ју­го­слав, Бе­о­град, чек бр. 3234659 из­дат од
Ra­if­fe­is­ en bank.
04/003623/14
Де­лић Би­ља­на, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 78515418,
78515426, 78515434, 78515475, 78515459, 78515467, 78515442
из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003624/14
Ли­шко­вић Ми­ле­на, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 3333086, 094,
108 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/003625/14
132
Ан­до­нов Ве­ра, Ниш, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња бр.
44340648 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische osi­gu­ra­nja.
04/003626/14
Ми­ло­стра­жић Бра­ти­слав, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 82317611,
629, 637 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003627/14
Чу­пић Не­ве­на, Бе­о­град, чек бр. 99628364 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/003628/14
Иван­че­вић На­да, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 8990930, 948, 956,
964 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/003629/14
Мар­ја­но­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000114331358,
0000117046904, 0000127263127, 135, 143, 150, 0000129397600,
618, 626, 691 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003630/14
То­до­ро­вић Гор­да­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 7877056,
94902916, 924, 932, 940, 959, 967, 975, 983, 991, 94903009 из­да­ти
од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003631/14
Бе­кер Ми­лош, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 53107435, 443, 451, 460
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003632/14
То­до­ро­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 728, 736, 744,
752, 760, 779, 787, 795, 809, 76396710 из­да­ти од Бан­ке По­штан­
ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003633/14
Ни­нић До­бри­ла, Пи­рот, чек бр. 0000002728885 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003634/14
Ни­ки­то­вић
Ми­ро­сла­ва,
Бе­о­град,
че­ко­ви
бр.
0000000068741-0000000068750, 0000000073147-0000000073150
из­да­ти од Јуб­мес бан­ке а.д.
04/003635/14
Ми­лић Еми­ли­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000136602018, 026,
0000138564752.760, 778, 786, 794, 802, 810, 828, 836, 844 из­да­ти
од Ban­ca In­te­sa.
04/003636/14
Сте­вић Дра­ган, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000098100472, 480,
498, 0000121629174, 182, 190, 208, 216, 224, 232 из­да­ти од Ban­ca
In­te­sa.
04/003637/14
Кра­ји­но­вић Ми­лан, Ста­ри град, чек бр. 115044760 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003638/14
Вук­че­вић Рад­ми­ла, Ђа­ко­ви­ца, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.3802-34-00021-4 из­дат од Ин­вест­бан­ке а.д. Бе­о­град у сте­ча­ју.
04/003639/14
Еп­ште­ин Со­ња, Су­бо­ти­ца, чек бр. 000067914382 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003640/14
Мар­ја­но­вић Жељ­ко, Чу­ка­ри­ца, чек бр. 78377728 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003641/14
Ђор­ђе­вић Ви­дој­ко, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 73029236, 73029244,
73029252, 73029260, 73029279, 73029287, 73029295, 73029309 из­да­
ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003642/14
Ба­кић Сло­бо­дан, Ле­ско­вац, чек бр. 1358089 из­дат од
Аик бан­ке.
04/003643/14
Ка­зи­ми­ро­вић Ве­ра, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 3489817, 3489825,
3489833, 3489841, 3489850, 3489868, 3489876, 3489884, 3489892,
3489906 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.04/003644/14
Ку­бу­ро­вић Дра­га­на, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 60736410 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003645/14
Ла­за­ре­вић Мом­чи­ло, Мај­дан­пек, че­ко­ви бр. 86868016, 024,
032, 040, 059, 067, 075, 083, 091, 105 из­да­ти од Бан­ке по­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/003646/14
Ан­то­вић Љу­би­ша, Бе­о­град, чек бр. 88858824 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003647/14
Ми­шић Дра­гу­тин, Бе­о­град, чек бр. 75865980 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003648/14
Озим­ко­вић Бо­шко, Ла­ћа­рак, чек бр. 94066701 из­дат од Ban­
ca In­te­sa.
04/003649/14
Си­мић Дра­го­љуб, Мла­де­но­вац, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.613-30-394-622-3 из­дат од Бе­о­бан­ке а.д. у сте­ча­ју.04/003650/14
Бу­ла­то­вић Ми­лан, Ин­ђи­ја, чек бр. 1532510 из­дат од AIK
Ban­ke.
04/003651/14
Си­мић Жи­ва­дин, Мла­де­но­вац, штед­на књи­жи­ца бр. 61330-547-534-1 из­дат од Бе­о­бан­ке а.д. у сте­ча­ју.
04/003652/14
Сло­бо­дан Ри­стић, Во­ждо­вац, чек бр. 42393622 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003653/14
Та­тић Сла­ђа­на, Но­ви Кне­же­вац, чек бр. 000130365984 из­
дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003654/14
Ко­ва­че­вић Бо­жи­дар, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 58029351, 360,
378, 386, 394, 408 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003655/14
Ву­ко­са­ва Срећ­ко­вић, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000139172613,
0000139172621 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003656/14
Ви­ћен­тић Ми­лан­ка, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 65144263,
78997822 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003657/14
– РА­ЗНО –
Ла­за­ре­вић Све­то­зар, Ва­ље­во, уве­ре­ње о ис­пи­ти­ва­њу број
015665-14, из­да­то од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001564/14
Ла­за­ре­вић Све­то­зар, Ва­ље­во, уве­ре­ње о кон­тро­ли­са­њу
при уво­зу број 042456-14, из­да­то од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­
бра­ћа­ја.
11/001565/14
Вла­де­та Си­ме­у­но­вић, Бор­ча, атест за плин за мо­тор­но
во­зи­ло, број ате­ста ТНГ 077745-13К, из­дат од АМСС.
11/001566/14
Лајт­ман Да­во­рин, Но­ви Бе­о­град, атест за плин за мо­тор­но
во­зи­ло, број ате­ста 059327-13К, из­дат од АМСС. 11/001567/14
Иг­ња­то­вић Ми­лен­ко, Ло­зни­ца, до­зво­ла (ли­цен­ца) за ин­
струк­то­ра во­жње број 01897, из­да­та од АБС.
11/001568/14
Скуп­шти­на згра­де, Бе­о­град, пе­чат окру­глог об­ли­ка ис­пи­
сан ћи­ри­ли­цом са тек­стом: Скуп­шти­на стам­бе­не згра­де *Бе­о­
град* Ули­ца Вој­во­де Ми­лен­ка бр. 6.
11/001569/14
Ми­ле­тић Не­на, Тр­сте­ник, уве­ре­ње о за­вр­ше­ним основ­ним
сту­ди­ја­ма на Еко­ном­ском фа­кул­те­ту у Кра­гу­јев­цу. 11/001570/14
Основ­на шко­ла „Жа­ба­ре”, Ве­ли­ка Врб­ни­ца, пе­чат окру­глог
об­ли­ка ис­пи­сан ћи­ри­ли­цом са тек­стом: Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја *Жа­
ба­ре* Основ­на шко­ла „Жа­ба­ре”.
11/001571/14
Па­паз Бла­шко, Ра­ко­ви­ца, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца број srb
0000005474000, из­да­та од Ду­нав оси­гу­ра­ња у Бе­о­гра­ду.
11/001572/14
Ву­ји­чић Иван, Аран­ђе­ло­вац, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца ди­ги­тал­
ног та­хо­гра­фа, број SRB0000006191000, из­да­та од Аген­ци­је за
без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001573/14
YU-LA­BEL, Но­ви Бе­о­град, по­твр­да о ис­прав­но­сти опре­ме
и уре­ђа­ја за по­гон во­зи­ла на ТНГ за во­зи­ло BG-262 XU, из­да­та
од АМСС.
11/001574/14
D&M&A, Ша­бац, уве­ре­ње о ис­пи­ти­ва­њу во­зи­ла број
041716-14 П, из­да­то од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001575/14
Download

132 - SlGlasnik.info