115/2014
24.10.2014.
о с ТА Л и о ГЛ А с и
КонКурси
ВИСОКИСАВЕТСУДСТВА на основу члана 47.
Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 101/13), a у
вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени
гласник РС”, бр. 106/13, 115/13, 5/14 и 12/14), оглашава
избор судија за:
Назив суда
Број места
Апелациони суд у Нишу
3
Апелациони суд у Новом Сад
4
Виши суд у Сомбору
2
Основни суд у Новом Пазару
2
Основни суд у Сјеници
2
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43. члана,
44. алинеја 2, 3. и 4. и члана 45. Закона о судијама да
поднесу пријаву.
У пријави на оглас обавезно се наводи назив једног или више судова за које кандидат жели да конкурише, као и јединствени матични број грађана (ЈМБГ).
Уз пријаву на оглас, потребно је да кандидат достави
личну и радну биографију.
Кандидат који у време избора обавља судијску
функцију доставља уверење да се против њега не води
кривични поступак.
Кандидат који подноси пријаву за први избор судије на судијску функцију доставља: оверену копију
дипломе о завршеном правном факултету, оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о радном искуству после положеног правосудног испита и
уверење да се против њега не води кривични поступак.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Високи савет судства ће одбацити.
Пријаве се подносе Високом савету судства,
Београд, Немањина 22–26, са назнаком: „Оглас за избор судија”.
11424
СКУПШТИНАГРАДСКЕОПШТИНЕГРОЦКА
на седници одржаној 20. октобра 2014. године, на основу члана 29. Закона o јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) члана 41. тачка 2. Статута градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08,
17/10, 59/11 и 36/13), члана 29. Одлуке о оснивању
ЈКП „Грочански комуналац” („Службени лист града Београда”, број 51/13) и члана 39. Статута ЈКП
„Грочански комуналац”, објављује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грочански комуналац” на период од четири
године.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
комунално предузеће „Грочански комуналац”, Петра
Драпшина 21.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП
„Грочански комуналац”.
Седиште предузећа је у Гроцкој, Петра Драпшина 21.
ПИБ: 108373292.
Матични број: 20985895.
Претежна шифра делатности је 3811 – Сакупљање
отпада који није опасан.
Јавни конкурс се спроводи за радно место директор Јавног предузећа ЈКП „Грочански комуналац” чији
је оснивач градска општина Гроцка.
Право пријављивања има сваки заинтересовани
кандидат који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњава и следеће посебне услове:
1. да има високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године;
2. да има најмање две године радног искуства на
руководећим пословима;
3. да има радно искуство у комуналним делатностима минимално две године.
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми);
– доказ о радном искуству (оригинал или оверена
копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству на руководећем положају);
– доказ да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности
(потврда издата од надлежне Полицијске управе);
– доказ да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа (потврда издата од
Привредног суда);
– уколико је кандидат члан органа политичке
странке, доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке странке.
У изборном поступку, Комисија за именовањем
усменим разговором, односно разговором са кандидатима, проверава поседовање стручних, организационих
и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику РС” Комисији за
именовање директора јавних предузећа градске општине Гроцка, на адресу Гроцка, Булевар ослобођења 39,
преко писарнице Управе градске општине Гроцка или
преко поште.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Мирјана Николић,
дипл. правник, телефон 011/8501-312 локал 299.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, Комисија неће разматрати, односно исте ће одбацити.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „ Службеном
гласнику РС” најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и на интернет страници градске општине
Гроцка.
11476
СКУПШТИНАГРАДСКЕОПШТИНЕГРОЦКА
на седници одржаној 20. октобра 2014. године, на основу члана 29. Закона o јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) члана 41. тачка 2. Статута градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08,
17/10, 59/11 и 36/13), члана 34. Одлуке о оснивању
ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” („Службени лист града Београда”, број 51/2013) и члана 50. Статута ЈП
„Пијаце и зеленило Гроцка”, објављује оглас о јавном
конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Пијаце и зеленило Гроцка” на период од четири године.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом:
Јавно предузеће „Пијаце и зеленило Гроцка”, Хајдук
Станкова б.б.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП
„Пијаце и зеленило Гроцка”.
Седиште предузећа је у Гроцкој, Хајдук Станкова б.б.
ПИБ: 108373284.
Матични број: 20985135.
Претежна шифра делатности је 9603 – Погребне и
сродне делатности.
Јавни конкурс се спроводи за радно место директор Јавног предузећа ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”,
чији је оснивач градска општина Гроцка.
Право пријављивања има сваки заинтересовани
кандидат који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњава и следеће посебне услове:
1. да има високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године;
2. да има најмање једну годину радног искуства на
руководећим пословима;
3. да има радно искуство у комуналним делатностима минимално једну годину.
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми);
– доказ о радном искуству (оригинал или оверена
копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству на руководећем положају);
– доказ да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности
(потврда издата од надлежне Полицијске управе);
– доказ да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа (потврда издата од
Привредног суда);
– уколико је кандидат члан органа политичке
странке, доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке странке.
У изборном поступку, Комисија за именовање усменим разговором, односно разговором са кандидатима, проверава поседовање стручних, организационих и
других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику РС” Комисији за именовање директора јавних предузећа градске општине
Гроцка, на адресу Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39,
преко писарнице Управе градске општине Гроцка или
преко поште.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Мирјана Николић,
дипл. правник, телефон 011/8501-312 локал 299.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, Комисија неће разматрати, односно исте ће одбацити.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном
гласнику РС” најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и на интернет страници градске општине
Гроцка.
11476
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу чл.
25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈУП „План” Шабац
број 20-198/2014-14 од 16. октобра 2014. године, оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног урбанистичког
предузећа „План” Шабац.
Подаци о Јавном урбанистичком предузећу: ЈУП
„План” Шабац, Косте Абрашевића 10.
Претежна делатност предузећа: 71.11 – Архитектонске делатности.
Радно место: директор ЈУП „План” Шабац, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије:
3. да има VI степен стручне спреме или високо
образовање у трајању од три године или високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор
наука, другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године;
4. да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа;
5. да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа
6. да има најмање три година радног стажа.
Место рада: Шабац.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењује
се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана, и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у затвореној
коверти, путем поште или преко писарнице Градске
управе града Шапца на адресу: Скупштина град Шапца
– Комисија за именовање директора јавних предузећа ,
улица Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, са назнаком
„За јавни конкурс за именовање директора ЈУП ’План’
Шабац”.
115 / 24. Х 2014.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених:
– уверење о држављанству;
– диплома о стручној спреми;
– радна књижица;
– доказ о радном стажу;
– доказ да лице није осуђивано и
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Маринковић Ана, члан Комисије, тел.
015/346-997.
11491
ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”, НОВИ
БЕОГРАД, директор Цалић Гордана, на основу члана
120. и члана 130. ст. 1, 2. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а на основу одобрења
Школске управе Београд, доноси одлуку да се распише
конкурс за следећа радна места:
– један професор математике, за рад на одређено
време до 31. децембра 2014. године са 90% радног времена;
– један педагошки асистент, за рад на одређено
време од 1. септембра 2014. до 31. августа 2015. године.
Услови:
– да поседује одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
– за педагошког асистента потребно је да кандидат
достави уверење – сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента.
Уз пријаву на конкурс обавезно треба доставити:
– оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– фотокопију личне карте са пријавом пребивалишта;
– краћу биографију са кретањем у служби.
Право учешћа на конкурс има кандидат који није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
прописана чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања, о чему школа прибавља доказ.
За кандидате који испуњавају услове из конкурса,
надлежна служба запошљавања, извршиће проверу
психофизичке способности за рад са ученицима. Ову
проверу организоваће школа.
Пре закључења уговора о раду кандидат је дужан
да достави доказ о здравственој способности – лекарско уверење.
Рок за подношење пријаве и документације је осма
дана од дана објављивања конкурса у „Службеном
гласнику РС”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
Пријаве са потпуном документацијом треба доставити на адресу: ОШ „Влада Обрадовић Камени”,
Добановачка 2а, Нови Београд.
Информације се могу добити на телефон
011/2154975.
11501
ОШ „СВЕТИ САВА” КОСОВСКА МИТРО­
ВИЦА, Чика Јовина 1, телефон 028/ 424-971, на основу
члана 57. став 6. и члана 60. Закона о основама система
образовања и васпитања и Статута ОШ „Свети Сава”
из Косовске Митровице, Школски одбор на својој седници, одржаној 20. октобра 2014. године сходно припадајућим овлашћењима донео је одлуку о расписивању
конкурса
– за избор директора школе за мандатни период од
4 године.
На основу члана 130. и члана 132. став 6. тачка 1.
Закона о основама система образовања и васпитања
расписује конкурс за следеће радно место:
– назив радног места – професор историје – на
одређено време са непуним радним временом, до повратка запослене са породиљског боловања.
3
Услови:
За директора школе може бити изабрано лице које
које испуњава услове прописане чланом 59. ст. 2. и 5.
и чланом 120. Закона о основама система образовања
и васпитања.
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о здравственој способности за
рад и уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 6 или више месеци
или није правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала, потврду
о радном стажу и кратку биографију, са назнаком „конкурс за директора школе”.
Комплетну документацију доставити у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
Некомплетне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.
Услови:
За професора историје: седми степен стручне
спреме. Кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања, као и правилника о врсти стручне
спреме наставника у основним школама.
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о здравственој способности за
рад са децом и ученицима и уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
6 или више месеци или није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против достојанства личности
и морала, и кратку биографију, са назнаком „конкурс за
професора историје”.
Комплетну документацију доставити у року од
осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће
разматрати. 11453
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ” ПАНЧЕВО, Змај Јове Јовановића 3, тел./факс
013/346-023, на основу члана 34. Статута ОШ „Јован
Јовановић Змај” Панчево, поништава део конкурса
објављеног у „Службеном гласнику РС”, број 112 од
16. октобра 2014. године и то под тачком 1. за пријем у
радни однос за радно место Наставник енглеског језика
– 1 извршилац на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка са одсуства
ради неге детета 1. јануара 2015. године, са 100% радног времена.
У осталом делу конкурс остаје неизмењен.
11479
Судски огласи
ВИ­ШИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Ви­ши суд у Бе­о­гра­ду на осно­ву чла­на 79. став 2.
тач­ка 5. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку, ре­ше­њем 7 П. 4.
број 25/2012 од 11. апри­ла 2014. го­ди­не у прав­ној ства­
ри по ту­жби ту­жи­о­ца ту­жи­ла­ца Пред­у­зе­ћа за из­да­вач­ку
де­лат­но­сти „Ја­сен” д.о.о., Ре­пу­бли­ка Цр­на Го­ра, Ник­
шић, Ра­до­ја Да­ки­ћа 25, Ста­ни­шић Во­јо из Бе­о­гра­да,
Цве­ћар­ска 9 чи­ји је пу­но­моћ­ник адво­кат Га­ври­ло­вић
Сло­бо­дан из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва 8/III про­тив ту­же­
них Те­шић Или­ја­не из Бе­о­гра­да, Кне­за Ви­ше­сла­ва 7 и
Ср­ђе­вић Мир­ја­не из Бе­о­гра­да, Лу­ке Спа­со­је­ви­ћа 16, ра­
ди аутор­ског пра­ва, по­ста­вио је дру­го­ту­же­ној Ср­ђе­вић
Мир­ја­ни из Бе­о­гра­да, са по­след­њом по­зна­том адре­сом
Бе­о­град, Лу­ке Спа­со­је­ви­ћа 16, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
адво­ка­та Мар­ко Че­јо­вић из Бе­о­гра­да, Пи­ло­та Ми­хај­ла
Пе­тро­ви­ћа 35, ко­ји ће дру­го­ту­же­ну за­сту­па­ти у овом
пар­нич­ном по­ступ­ку све док се дру­го­ту­же­на не по­ја­ви
пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
7 П. 4. број 25/2012 – Из Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду.
11358
Ви­ши суд у Бе­о­гра­ду у пред­ме­ту у пар­ни­ци ту­жи­
о­ца То­ми­сла­ва Не­ши­ћа из Бе­о­гра­да, Алек­сан­дра Ко­
сти­ћа 16, про­тив ту­же­ног Ип­си­лон ин­вест д.о.о., са­да
на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди утвр­ђе­ња, не­по­зна­тог се­ди­
шта, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном и то
адво­ка­та Ви­о­ле­ту Ри­стић из Бе­о­гра­да, Кра­љи­це На­та­
ли­је 42/19, а у сми­слу члана 81. ЗПП-а јер је ту­же­ни
не­по­зна­тог се­ди­шта, а не­ма пу­но­моћ­ни­ка, па би ре­до­
ван по­сту­пак око по­ста­вља­ња за­кон­ског за­ступ­ни­ка
и ста­ра­о­ца за по­се­бан слу­чај ду­го тра­јао, та­ко да би
мо­гле да на­сту­пе штет­не по­сле­ди­це за стран­ке, с тим
да ће по­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник засту­па­ти ту­
же­ног све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред Су­дом.
2 П. број 289/14 – Из Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду.
11356
ОСНОВ­НИ СУД У КЊА­ЖЕВ­ЦУ
Пред Основ­ним су­дом у Кња­жев­цу, у то­ку је оста­
вин­ски по­сту­пак иза пок. Де­мић (Вла­де) Ђор­ђа бив. из
Ми­ни­ће­ва, умр­лог 1. де­цем­бра 2011. го­ди­не.
По­зи­ва се кћи пок. Ђор­ђа, Де­мић Со­ња, ко­ја жи­ви
у Не­мач­кој, на не­по­зна­тој адре­си, да се ја­ви овом су­ду
у ро­ку од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са.
1 О. број 2476/11 – Из Основ­ног су­да у Кња­жев­цу.
11362
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­ПО­ТУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­
по­ту, и то су­ди­ја Би­ља­на Сте­ва­но­вић, у прав­ној ства­ри
ту­жи­о­ца Зо­ра­на Та­шић из Ба­ра­је­ва, Ду­је Дам­ња­но­ви­ћа
22, про­тив ту­же­них Не­на­да Та­шић из Ба­ра­је­ва, Рав­ни
гај 22, Пре­дра­га Та­шић из Ба­ра­је­ва, Рав­ни гај 22, Ми­
ли­не Ја­ко­вље­вић из Но­вог Бе­о­гра­да, Ар­се­ни­ја Чар­но­
је­ви­ћа 187/20, Ста­ни­це Ко­ста­ди­но­вић из Ба­ра­је­ва, 10.
ок­то­бра 6, Вла­ди­ми­ра Кр­сти­ћа из Зе­му­на, Охрид­ска 3,
стан 55, Зо­ри­це Ма­рин­ко­вић из Зе­му­на, Охрид­ска 3,
стан 55, Де­ја­на Та­шић из Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­
ћа 31, Ра­до­ји­це Да­нић из Ба­ра­је­ва, Ду­је Дам­ња­но­ви­ћа
13/1, Дра­га­на Да­нић из Ба­ра­је­ва, Ву­чи­нац 59, Ле­по­са­ве
Бла­го­је­вић из Ба­ра­је­ва, Све­то­сав­ска 173, Ја­го­де Сто­ја­
но­вић из Рип­ња, Ко­ло­ни­ја 108, Ср­ђа­на Го­ру­но­вић из
Бе­о­гра­да, Ку­мо­дра­шка 348/13, Са­ше Го­ру­но­вић из Бе­
о­гра­да, Ку­мо­дра­шка 348/13, Дра­га­на Лу­кић из Гун­ца­те,
Обри­шин­ска 46, Ве­ре Сте­ва­но­вић из Ба­ра­је­ва, Зма­је­
вач­ка 14, Го­ра­на Та­шић из Ба­ра­је­ва, Ду­је Дам­ња­но­ви­ћа
35, Ми­ле­не Та­шић из Ба­ра­је­ва, Ду­је Дам­ња­но­ви­ћа 35,
Ра­до­слав­ке Та­шић из Ба­ра­је­ва, Ду­је Дам­ња­но­ви­ћа 35,
Ра­до­ми­ра Ива­но­вић из Бе­о­гра­да, Оси­јеч­ка 33, Љу­бин­ке
Мар­ко­вић из Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­ћа 33, Љу­би­
це Ме­тер из Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­ћа 33, Сла­вен­
ке Тан­чић из Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­ћа 49, Љу­би­це
Ва­сић из Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­ћа 41, Зо­ра­на Тан­
чић из Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­ћа 49, Ма­ри­це Ни­
ко­лић из Гун­ца­те, Про­кић крај 53, Ста­ни­це Та­шић из
Ба­ра­је­ва, Ми­о­дра­га Ву­ко­ви­ћа 31, ра­ди утвр­ђе­ња пра­ва
сво­ји­не, до­нео је 10. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној Љу­
бин­ки Мар­ко­вић, адво­кат Дра­го­љуб Па­ле­вић из Со­по­
та, Ко­смај­ски трг 15.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој прав­ној ства­ри
вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка,
све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом.
5 П. број 1895/13 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­по­ту.
11347
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТУ­ТИ­НУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ту­ти­ну, пред­сед­ник ве­ћа – су­ди­ја Адем Ра­ми­че­вић,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Сма­и­ла­гић Ал­ми­ра из се­ла
Руд­ни­ца, оп­шти­на Ту­тин, про­тив ту­же­не Маг­да­ле­не
Ата­но­со­ве Ју­ри­е­ве из гра­да Бур­га­са, Р. Бу­гар­ска, ра­ди
раз­во­да бра­ка, из­да­је сле­де­ћи оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је по­сту­пак по ту­жби Сма­
и­ла­гић Ал­ми­ра из се­ла Руд­ни­ца, оп­шти­на Ту­тин, про­
тив ту­же­не Маг­да­ле­не Ата­на­со­ве Ју­ри­е­ве из гра­да Бур­
га­са, Р. Бу­гар­ска, ра­ди раз­во­да бра­ка.
Суд је ту­же­ној Маг­да­ле­ни Ју­ри­е­вој Ата­на­со­вој по­
ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Де­ни­са Му­ри­ћа из
Но­вог Па­за­ра, ко­ји ће је за­сту­па­ти док се она не по­ја­ви
пред Су­дом или док јој ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви
ста­ра­те­ља.
I – 18. П2. број 1580/14 – Из Основ­ног су­да у Но­
вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­ти­ну.
11411
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по су­ди­ји Ду­брав­ки
Кне­же­вић као су­ди­ји по­је­дин­цу, у прав­ној ства­ри ту­
жи­о­ца Ни­кић Да­ни­це из Вр­шца, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа
92, ко­ју за­сту­па пу­но­моћ­ник Вој­на Ма­ри­нел адво­кат из
4
24. Х 2014. /
Вр­шца, про­тив ту­же­ног Ка­нач­ки Ду­ша­на из Но­вог Са­
да, ра­ди ис­пла­те, всп. 2.500 евра, до­нео је 25. сеп­тем­
бра 2014. го­ди­не оглас.
Овим пу­тем огла­ша­ва се да је Основ­ни суд у Но­
вом Са­ду у пар­нич­ном по­ступ­ку у прав­ној ства­ри по
ту­жби ту­жи­о­ца Ни­кић Да­ни­це из Вр­шца, Ди­ми­три­ја
Ту­цо­ви­ћа 96 про­тив ту­же­ног Ка­нач­ки Ду­ша­на из Но­
вог Са­да са не­по­зна­тим бо­ра­ви­штем, због ис­пла­те, всп.
2.500 евра, ре­ше­њем овог су­да од 25. сеп­тем­бра 2014.
го­ди­не број П 2746/2014 у скла­ду са чланом 81. ст. 1. и
2. тачка 4. ЗПП-а у ве­зи са чл. 82. и 83. ЗПП-а, по­ста­вио
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ка­нач­ки Ду­ша­ну чи­
је је бо­ра­ви­ште не­по­зна­то, а ко­ји у пред­мет­ном по­ступ­
ку не­ма пу­но­моћ­ни­ка. За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка суд
је по­ста­вио Си­мо­ни­ду Сла­до­је­вић, адво­ка­та у Но­вом
Са­ду. При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ног у
по­ступ­ку све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас ће се об­ја­ви­ти пу­тем Огла­сне та­бле
Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду и пу­тем „Слу­жбе­ног гла­
сника РС”.
П. број 2746/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11355
Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­го­
вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од об­ја­вљи­ва­ња огла­
са, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње
не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
5 Р2-13/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву. 11404
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји
Ра­до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Де­лић Ви­до­са­ве из Ско­пља, Фу­штан­ска
5-а, ко­ју за­сту­па Је­ле­на Јо­нов­ска адв. из Но­вог Бе­о­гра­
да, Ју­ри­ја Га­га­ри­на 27-б/7, про­тив­пре­дла­га­ча Гру­бач
Спа­со­ја, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, на
осно­ву члана 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­
да­је оглас.
По­зи­ва се Гру­бач Спа­со­је, рођ. 15. ма­ја 1892. год.
од оца Лу­ке, у ме­сту Имља­ни да­на­шња Бо­сна и Хер­це­
го­ви­на са по­след­њим по­зна­тим бо­ра­ви­штем у Пан­че­ву,
ко­ји је не­стао у ра­ту и у ве­зи са рат­ним до­га­ђа­ји­ма, да
се у ро­ку од три ме­се­ца од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, ја­ви овом су­ду.
Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­го­
вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од об­ја­вљи­ва­ња огла­
са, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње
не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
5 Р2. број 65/13 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
11357
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Ра­
до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­туп­ку по пред­ло­гу пред­
ла­га­ча Ре­са­но­вић Бо­сиљ­ке из Пан­че­ва Вој­во­де Пе­тра
Бо­јо­ви­ћа 18/17, ко­ја је под­не­ла овом су­ду пред­лог ра­ди
про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­лог Јо­ха­на Освалд из
Вр­шца, рођ. 24. ју­на 1877. године у Вр­шцу, са по­след­
њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Вр­шцу, на осно­ву члана 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва се Јо­хан Освалд из Вр­шца Жар­ка Зре­ња­
ни­на 63, рођ. 24. ју­на 1877. године у Вршцу, са по­след­
њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Вр­шцу, по за­ни­ма­њу
зе­мљо­рад­ник, ко­ји је не­стао у ра­ту, да се у ро­ку од 30
да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС”, ја­ви овом су­ду.
ОСНОВ­НИ СУД У ЧАЧ­КУ
Основ­ни суд у Чач­ку, као оста­вин­ски, су­ди­ја Сне­
жа­на Мар­ко­вић, у по­ступ­ку рас­пра­ве за­о­став­шти­не
пок. Бор­ке Ја­њић бив. из Чач­ка, до­нео је 1. ав­гу­ста
2014. го­ди­не
ОСНОВ­НИ СУД У ПЕ­ТРОВ­ЦУ НА МЛА­ВИ
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Основ­ни суд у Пе­тров­цу на Мла­ви, као пар­нич­ни,
по су­ди­ји Сло­бо­да­ну Бо­шко­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­
о­ца Дра­го­љу­ба Стан­ко­вић из Ра­нов­ца, чи­ји је пу­но­моћ­
ник адво­кат Го­ран Је­нић из Пе­тров­ца, про­тив ту­же­не
Ма­рие-Цо­ри­на Стан­ко­вић из Ра­нов­ца, са­да у ино­стран­
ству на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди раз­во­да бра­ка, ту­же­ној
Ма­ри-Цо­ри­на Стан­ко­вић из Ра­нов­ца, по­ста­вља при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Пе­ру Не­ди­нић из Пе­тров­
ца, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ну у овом оступ­ку све док
се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­те­ља.
63 П2. број 12/14 – Из Основ­ног су­да у Пе­тров­цу
на Мла­ви.
11390
Уче­сни­ку Ра­до­ва­ну Ми­ло­вић, не­по­зна­тог пре­би­
ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­
ник адво­кат Спо­мен­ка Ми­шче­вић из Чач­ка.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку има сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се уче­сник
Ра­до­ван Ми­ло­вић или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви
пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да му је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
1. О. број 1100/12 – Из Основ­ног су­да у Чач­ку.
11408
ОСНОВ­НИ СУД У ПИ­РО­ТУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по су­ди­ји Гор­да­ни Ке­
сер, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Ком­па­ни­ја
„Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Бе­о­град, Ма­ке­дон­ска, ко­ји
за­сту­па ди­рек­тор др Мар­ко Ћу­ли­брк, про­тив про­тив­ни­
ка пред­ла­га­ча ЈП „Но­во­сад­ска то­пла­на” из Но­вог Са­да,
Вла­ди­ми­ра Ни­ко­ли­ћа 1, ра­ди амор­ти­за­ци­је ме­ни­це из­
да­је оглас.
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по­зи­ва сва ли­ца ко­ја
по­се­ду­ју ис­пра­ву – блан­ко соп­стве­ну ме­ни­цу се­риј­ски
број АА 7373984, да из­ве­сте суд у ро­ку од 60 да­на јер
ће у су­прот­ном суд, по про­те­ку ро­ка на­ве­де­ну ме­ни­цу
огла­си­ти за по­ни­ште­ну. Исто­вре­ме­но се по­зи­ва­ју сви
да по­ка­жу ис­пра­ву или из­ве­сте суд о ли­цу и пре­би­ва­
ли­шту ли­ца ко­је др­жи ис­пра­ву с тим да ће се ис­пра­ва
суд­ски по­ни­шти­ти ако се у оста­вље­ном ро­ку са пред­
мет­ним ис­пра­ва­ма не при­ја­ве су­ду или не ста­ве при­го­
вор про­тив пред­ло­га за про­гла­ше­ње на­ве­де­них ме­ни­ца,
уз упо­зо­ре­ње да ду­жник по овим ис­пра­ва­ма не мо­же
пу­но­ва­жно ис­пу­ни­ти сво­ју оба­ве­зу, ни­ти об­но­ви­ти или
за­ме­ни­ти ис­пра­ве, ни­ти из­да­ти но­ве ку­по­не или та­ло­не
као и да не сме пре­не­ти пра­ва из на­ве­де­них ис­пра­ва.
Р3. број 1720/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11352
115
Основ­ни суд у Пи­ро­ту, као пар­нич­ни суд, по пред­
сед­ни­ку ве­ћа – су­ди­ја Рат­ку Ми­ти­ћу, у прав­ној ства­
ри ма­ло­лет­них ту­жи­ла­ца То­скић Јо­ва­на и Бе­ки­ро­вић
Алек­сан­дра, оба из Бе­ле Па­лан­ке Гла­ва­ше­ва б.б., чи­ји
је за­кон­ски за­ступ­ник отац Ше­ки Бе­ки­ро­вић, из Бе­ле
Па­лан­ке, Гла­ва­ше­ва б.б., про­ти ту­же­них То­скић Та­ши­
је, из Бе­ле Па­лан­ке Но­во­сад­ска 10 и Ја­шар Ло­ли­те из
Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди из­
др­жа­ва­ња, вред­ност спо­ра 6.000 ди­на­ра, до­нео је 26.
сеп­тем­бра 2014. го­ди­не оглас.
Ре­ше­њем овог су­да 3 П2. број 396/14 од 26. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не, а на осно­ву члана 81. став 2. тач.
4. и 5. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку, ту­же­ној Ја­шар Ло­
ли­ти, на не­по­зна­тој адре­си у Ре­пу­бли­ци Ма­ке­до­ни­ји,
по­ста­вљен је за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­кат Бо­ри­
слав Бје­ло­па­влић, из Пи­ро­та, Да­ни­ла Ки­ша 2/2.
Истим ре­ше­њем је од­ре­ђе­но да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник адво­кат Бо­ри­слав Бје­ло­па­влић пред­у­зи­ма­ти
рад­ње у овом по­ступ­ку све док се ту­же­на Ја­шар Ло­ли­та
или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом и да ће тро­
шко­ве об­ја­вљи­ва­ња огла­са и тро­шко­ве пред­у­зи­ма­ња
рад­њи од стра­не при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка сно­си­ти суд.
3 П2. број 396/14 – Из Основ­ног су­да у Пи­ро­ту.
11364
ОСНОВ­НИ СУД У ПРИ­ЈЕ­ПО­ЉУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У НО­ВОЈ ВА­РОШИ
Основ­ни суд у При­је­по­љу – Суд­ска је­ди­ни­ца Но­ва
Ва­рош, је ре­ше­њем I 4П број 153/2014 од 29. сеп­тем­
бра 2014. го­ди­не , у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту Пу­ши­чић
Је­лен­ка из Др­ма­но­ви­ћа, Но­ва Ва­рош, про­тив ту­же­ног
Пу­рић Ми­ла­на, Пу­рић Ми­ла­не, мал. Пу­рић Јо­ва­на и
мал. Пу­рић Ти­ја­не обо­је из Ра­ди­је­ви­ћа, ко­је за­сту­па за­
кон­ски за­ступ­ник мај­ка Пу­рић Би­ља­не из Ра­ди­је­ви­ћа
и ту­же­не Пу­рић Би­ља­не из Ра­ди­је­ви­ћа, ра­ди на­кна­де
ште­те, по­ста­вио за­кон­ском за­ступ­ни­ку ма­ло­лет­них
ту­же­ни­ка Пу­рић Јо­ва­на и Пу­рић Ти­ја­не, мај­ци Пу­рић
Би­ља­ни, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­кат Ми­ро­слав
Мар­ти­но­вић из Но­ве Ва­ро­ши, ко­ји ће у име ту­же­не
пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње, све док се стран­ка не
по­ја­ви пред су­дом или док ор­тан ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд да је по­ста­в­ио ста­ра­те­ља, а у скла­ду са овла­
шће­њи­ма из чла­на 79. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а.
I 4П број 153/2014 – Из Основ­ног су­да у При­је­по­
љу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вој Ва­роши.
11405
ОСНОВ­НИ СУД У УБУ
Ту­же­ној Ко­са­ни Ми­тро­вић из Со­вља­ка, са­да на
не­по­зна­тој адре­си у Аустри­ји по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник Не­дељ­ко Ми­ли­ће­вић, адво­кат из Уба.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у овом по­ступ­ку сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка све док се ту­
же­ни, ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Ка­ко се ту­же­на Ко­са­на Ми­тро­вић из Со­вља­ка на­
ла­зи на не­по­зна­тој адре­си у Аустри­ји, што је не­по­сред­
но утвр­ђе­но из за­пи­сни­ка од 21. ав­гу­ста 2014. го­ди­не,
суд је од­лу­чио да на пред­лог пу­но­моћ­ни­ка ту­жи­о­ца,
ту­же­ној по­ста­ви при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка.
За истог је по­ста­вио адво­ка­та Не­дељ­ка Ми­ли­ће­ви­
ћа из Уба.
3. П. број 183/14 – Из Основ­ног су­да у Убу.
11375
ОСНОВ­НИ СУД У ШАП­ЦУ
Основ­ни суд у Шап­цу пр­во­сте­пе­ни пар­нич­ни, су­
ди­ја Дра­ган Ја­ко­вље­вић у пар­ни­ци ту­жи­о­ца „Ком­па­
ни­ја Ду­нав оси­гу­ра­ње” АДО ГФО из Шап­ца, про­тив
ту­же­ног Да­ли­бо­ра Ран­ко­ви­ћа са­да са не­по­зна­тим пре­
би­ва­ли­штем и бо­ра­ви­штем ра­ди ре­гре­са по­ста­вио је
ту­же­ном при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка и то адво­ка­та Ра­да
Јо­ва­но­ви­ћа из Шап­ца, Го­спо­дар Је­вре­мо­ва 1, на осно­ву
чла­на 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. ЗПП-а, с тим што при­вре­ме­
ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку има сва пра­ва и ду­жно­
сти зак­он­ског за­ступ­ни­ка, а вр­ши­ће их док се ту­же­ни
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­
вљен ста­ра­тељ.
4 П. број 2184/13 – Из Основ­ног су­да у Шап­цу.
11331
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
У поступку стечаја у предмету број 2-Ст-57/2009
над стечајним дужником УТП „Дунав” у стечају из
Београда, Земун, Батајнички пут 23.
Заказује се завршно рочиште за 18. новембар
2014. године у 9,30 часова у згради Привредног суда у
Београду, судница 133/I.
На рочиште се позивају повериоци и стечајни управник.
Оглас о заказивању рочишта објављен је у
„Службеном гласнику РС” и на огласној табли суда.
2-Ст-57/2009 – Из Привредног суда у Београду.
11415
I Одређује се завршно рочиште за 17. новембар
2014. године у 13,00 часова у поступку стечаја над стечајном масом Предузеће за транспорт, промет и услуге
„ZMZR Trans” д.о.о. из Београда, Црнотравска б.б., матични број 07887035 ПИБ 100154537.
II Решење је објављено на огласној табли суда 17.
октобар 2014. године.
Ст. 3. Ст 113/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 11484
I Закључује се поступак стечаја без одлагања
над стечајним дужником „Лутријска штампа” а.д. –
у стечају из Београда, Нушићева 12а, матични број
07447221, ПИБ 100061189.
II Налаже се Агенцији за привредне регистре
из Београда, да изврши брисање стечајног дужника „Лутријска штампа” а.д. – у стечају из Београда,
Нушићева 12а, матични број 07447221, ПИБ
100061189.
III Налаже се Министарству финансија – Пореска
управа Стари Град да изврши брисање стечајног дужника из своје евиденције ПИБ 100061189.
IV Налаже се Републичком заводу за статистику да
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника
са матичним бројем 07447221.
V Решење о закључењу поступка стечаја објављено је на огласној табли Суда даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.
VI Отказује се испитно рочиште заказано за 16.
фебруар 2015. године.
3 Ст-93/2014 – Из Привредног суда у Београду.
11488
115 / 24. Х 2014.
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада
Вулетић, у стечајном поступку над Привредно друштво
за производњу, промет и услуге „Лукс – оил” д.о.о. у
стечају, Коцељева, Душанова 27а, на завршном рочишту
које је одржано 14. октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Закључује се стечајни поступак над Привредно
друштво за производњу, промет и услуге „Лукс – оил”
д.о.о. у стечају, Коцељева, Душанова 27а, матични број
20120029, ПИБ 104229177.
Разрешава се дужности стечајног управника
Предраг Манојловић из Уба.
Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, на
огласној табли суда и доставити Агенцији за привредне
регистре.
Ст. број 703/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11438
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја
над Предузећем за нискоградњу АД „Тамнавапут”,
из Уба, Првог маја 12/б, матични број 07291582 ПИБ
101350740, у поступку претходног испитивања Унапред
припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту:
УППР), 9. октобра 2014. објављује следећи оглас.
I Покреће се претходни поступак ради испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја
над Предузећем за нискоградњу АД „Тамнавапут”, из
Уба, Првог маја 12/б, матични број 07291582, ПИБ
101350740, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
II Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању о
плану заказује се за 19. новембар 2014. године са почетком у 12,00 часова, у Привредном суду у Ваљеву,
Карађорђева 48/а, I спрат, судница број 6.
III Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
IV Повериоци могу извршити увид у предлог
Унапред припремљеног плана реорганизације у стечајној писарници Привредног суда у Ваљеву сваког
радног дана од 8,00 до 15,00 часова, све до дана одржавања рочишта.
V Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог Унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину Унапред
припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или висину планом обухваћених потраживања,
доставе стечајном дужнику и надлежном суду, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”. Предлагач плана је у обавези да одговор
на примедбе достави надлежном суду у року од 8 дана
од дана пријема примедбе у суду.
VI Гласање о Плану реорганизације се врши у оквиру класа поверилаца.
VII Право гласа имају повериоци класе I, II, III,
IV и V сразмерно висини њихових потраживања.
Стечајни судија по захтеву заинтересованих лица може
извршити процену висине потраживања за потребе
гласања. Када се гласање обавља писменим путем, без
присуства на рочишту, правна лица морају да поднесу
суду гласачки листић потписан од стране статутарног
заступника и оверен печатом правног лица, а физичка лица и субјекти који немају својство правног лица
достављају потписан гласачки листић пуним именом и
презименом и матичним бројем грађана, оверен у суду.
Уколико има иностраних поверилаца гласачки листић
мора да садржи регистарски број правног лица, односно број пасоша физичког лица. Гласачки листићи
подносе се најкасније пре почетка рочишта.
VIII План реорганизације се сматра усвојеним у
једној класи поверилаца, ако су за План реорганизације
гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на
прописани начин прихвате све класе.
Рео. број 13/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11436
Привредни суд у Ваљеву, у стечајном већу састављеном од судије Раде Вулетић, као председника већа и
судија Милене Живковић и Срећка Тимотића, као чланова већа, у поступку стечаја над „ЕЛГРА КОП” а.д. у
стечају, из Љига, Карађорђева 54, донео је 20. октобра
2014 године
РЕШЕЊЕ
У стечајном поступку над „ЕЛГРА КОП” а.д. у
стечају, из Љига, Карађорђева 54, одређује се завршно
5
рочиште за 20. новембар 2014. године са почетком у
14,00 часова у судници број 6. овог суда.
Ово решење објавити на огласној табли суда и у
,,Службеном гласнику РС”.
Ст. број 58/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11437
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, сте­чај­ни су­ди­ја Да­ни­
је­ла Ду­кић, од­лу­чу­ју­ћи о пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ак­ци­о­
нар­ско дру­штво за тр­го­ви­ну „Тр­го­про­мет” а.д. Кра­ље­
во, Аеро­дром­ска 4-б, за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­ка
по уна­пред при­пре­мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је под­
не­тог 30. јула 2014. го­ди­не и уре­ђе­ног 15. октобра
2014. го­ди­не, до­нео је 16. октобра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
1. Ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње и гла­са­ње о уна­пред
при­пре­мље­ном и уре­ђе­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је одр­
жа­ће се 25. новембра 2014. го­ди­не, у 11,00 ча­со­ва у
При­вред­ном су­ду у Кра­ље­ву суд­ни­ца број 15.
2. По­ве­ри­о­ци су по­зва­ни на ро­чи­ште ис­ти­ца­њем
овог ре­ше­ња на огла­сној та­бли су­да и об­ја­вљи­ва­ње
истог у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, днев­ном ли­сту „Ве­
чер­ње Но­во­сти” днев­ном ли­сту „Да­нас” и днев­ном ли­
сту „По­ли­ти­ка”.
3. Са уре­ђе­ним уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном
ре­ор­га­ни­за­ци­је пред­у­зе­ћа Ак­ци­о­нар­ско дру­штво за тр­
го­ви­ну „Тр­го­про­мет” а.д. Кра­ље­во, Аеро­дром­ска 4-б,
МБ 07153007, ПИБ 101256017, по­ве­ри­о­ци се мо­гу упо­
зна­ти раз­гле­да­њем истог у пи­сар­ни­ци овог су­да со­ба
број 9 од 8,00 до 14,00 ча­со­ва или на сај­ту Аген­ци­је за
при­вред­не ре­ги­стре.
4. Уко­ли­ко по­ве­ри­о­ци има­ју при­мед­бе на пред­лог
уна­пред при­пре­мље­ног и уре­ђе­ног пла­на ре­ор­га­ни­
за­ци­је ко­ји­ма оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну уна­пред при­пре­
мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је а на­ро­чи­то основ и ви­
си­ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња, по­ве­ри­о­ци су
ду­жни да до­ста­ве исте при­мед­бе сте­чај­ном ду­жни­ку и
су­ду у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
на­пред на­ве­де­ним гла­си­ли­ма. Пред­ла­гач пла­на је у оба­
ве­зи да од­го­вор на при­мед­бе по­ве­ри­ла­ца до­ста­ви су­ду
у ро­ку од осам да­на од да­на при­је­ма при­мед­бе.
5. Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци сра­змер­но
ви­си­ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. У слу­ча­ју ка­да је по­
тра­жи­ва­ње оспо­ре­но сте­чај­ни су­ди­ја мо­же из­вр­ши­ти
про­це­ну ви­си­не по­тра­жи­ва­ња у свр­ху гла­са­ња. Ако
се гла­са­ње оба­вља пи­сме­ним пу­тем, без при­су­ства на
ро­чи­шту, прав­на ли­ца мо­ра­ју да под­не­су су­ду гла­сач­
ке ли­сти­ће ко­ји су пот­пи­са­ни од стра­не ста­ту­тар­ног
за­ступ­ни­ка и ове­ре­ни пе­ча­том прав­ног ли­ца, а фи­зич­
ка ли­ца и су­бјек­ти ко­ји не­ма­ју свој­ство прав­ног ли­ца
до­ста­вља­ју пот­пи­са­ни гла­сач­ки ли­стић пу­ним име­ном
и пре­зи­ме­ном и ма­тич­ним бро­јем гра­ђа­на. Уко­ли­ко
има ино­стра­них по­ве­ри­ла­ца гла­сач­ки ли­стић мо­ра да
са­др­жи ре­ги­стар­ски број прав­ног ли­ца, од­но­сно број
па­со­ша фи­зич­ког ли­ца. Гла­сач­ки ли­сти­ћи под­но­се се
нај­ка­сни­је до по­чет­ка ро­чи­шта нај­ка­сни­је пре по­чет­
ка ро­чи­шта. Пре по­чет­ка гла­са­ња на ро­чи­шту суд ће
оба­ве­сти­ти све при­сут­не о ре­зул­та­ти­ма гла­са­ња пу­тем
гла­сач­ких ли­сти­ћа. Пре­ма под­не­том уна­пред при­пре­
мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је по­ве­ри­о­ци ће гла­са­ти у
окви­ру кла­са по­ве­ри­ла­ца и уна­пред при­пре­мље­ни план
ре­ор­га­ни­за­ци­је се сма­тра усво­је­ним ако га при­хва­те све
кла­се, с тим што се уна­пред при­пре­мље­ни план ре­ор­
га­ни­за­ци­је сма­тра усво­је­ним у окви­ру јед­не кла­се по­
ве­ри­ла­ца ако су за уна­пред при­пре­мље­ни план ре­ор­га­
ни­за­ци­је гла­са­ли по­ве­ри­о­ци ко­ји има­ју обич­ну ве­ћи­ну
по­тра­жи­ва­ња у од­но­су на укуп­на по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­
ла­ца у тој кла­си.
6. Рео. број 9/2014 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
11374
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
I. Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником дужником Предузеће за унутрашњу и спољну
трговину, производњу и услуге експорт-импорт Мита
ДОО Врањска Бања, Јужноморавских бригада б.б.,
ПИБ 100403214, МБ 17254375, рачун број 205-127546 код Kомерцијалне банке, а по предлогу за отварање
стечаја поднетог 25. августа 2014. године, од стране
предлагача дужникa Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и услуге експорт-импорт
Мита ДОО Врањска Бања, Јужноморавских бригада
б.б., ПИБ 100403214 , МБ 17254375, рачун број 2051275-46 код Kомерцијалне банке.
II. Утврђује се постојање стечајног разлога трајне
неспособности плаћања.
III. За стечајног управника именује се Дејан
Петковић из Лесковца.
IV. Позивају се повериоци да у року од 90 дана,
од дана објављивање огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве овом
суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
према стечајном дужнику писменом пријавом, поднетом у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања.
V. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VI. Испитно рочиште заказује се за 3. фебруар
2015. године, у 12,00 часова, у згради Привредног суда
у Лесковцу, у Булевару ослобођења 2, у судници број 2.
VII. Прво поверилачко рочиште заказује се за
3. децембар 2014. године, у 12,00 часова, у згради
Привредног суда у Лесковцу, у Булевару ослобођења 2,
у судници број 2.
VIII. Стечајни поступак отворен је 14. октобра
2014. године, и истог дана је Решење објављено на огласној табли овог суда.
IX. Налаже се Агенцији за привредне регистре да
упише у регистар отварање стечајног поступка над стечајним дужником дужником Предузеће за унутрашњу
и спољну трговину, производњу и услуге експорт-импорт Мита ДОО Врањска Бања, Јужноморавских бригада б.б., ПИБ 100403214, МБ 17254375.
X. Налаже се заступнику дужника да изврши примопредају дужности са стечајним управником у време
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће
му предати печате предузећа, сву документацију предузећа и предати сву непокретну и покретну имовину
предузећа и пословни простор предузећа на даље чување и управљање.
Оглас објављен на огласној табли суда 14. октобра
2014. године.
Оглас доставити на објављивање ЈП „Службени
гласник РС” у Београду.
2. Ст. број 31/2014 – Из Привредног суда у
Лесковцу. 11440
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији
Душици Добросављевић, у поступку стечаја над стечајним дужником Стечајна маса AД „Ливница” Лесковац,
Симе Погачаревића 5, матични број 27001432, ПИБ
број 108157665, на завршном рочишту одржаном 10.
октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о току стечајног поступка и
Завршни рачун стечајног управника стечајног дужника
Стечајна маса AД „Ливница” Лесковац, од 10.07.2014.
године.
2. Одобрава се стечајном управнику стечајног
дужника Стечајна маса AД „Ливница” Лесковац,
Роберту Митровић, из Лесковца, исплата резервисаних
средстава за намирење трошкова стечајног поступка
и обавеза стечајне масе у износу од 68.544,52 динара,
и то: на име трошкова стечајног поступка износ од
5.000,00 динара, и на име обавеза стечајне масе износ
од 63.544,52 динара.
3. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Стечајна маса AД „Ливница” Лесковац,
Симе Погачаревића 5, матични број 27001432, ПИБ
број 108157665.
4. Решење објавити у Службеном гласнику Републике
Србије и на огласној табли суда. По правоснажности решења исто доставити Регистру привредних субјеката ради
брисања стечајног дужника из тог регистра.
11. Ст. број 448/2012 – Из Привредног суда у
Лесковцу. 11497
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драган
Здравковић, у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО „Јурофунго” у стечају Куршумлија, кога
заступа стечајни управник Драган Милошевић, поступајући по предлогу стечајног управника за заказивање
завршног рочишта, донео је 15. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку стечајног дужника ДОО „Јурофунго” у стечају Куршумлија за 25. новембар 2014. године са почетком у 11,00 часова у Привредном суду у Нишу,
Светосавска 7а, канцеларија број 4.
Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС” Београд.
2. Ст. број 476/2012 – Из Привредног суда у Нишу.
11489
6
24. Х 2014. /
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку стечаја над стечајним дужником
стечајна маса „Вектор инжењеринг” ДОО Призрен,
кога заступа стечајни управник Марина Глигоријевић,
поступајући по предлогу стечајног управника за заказивање завршног рочишта, донео је 17. октобра 2014.
године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку стечајног дужника стечајна маса „Вектор инжењеринг” ДОО Призрен за 18. новембар 2014. године
са почетком у 12,00 часова у Привредном суду у Нишу,
Светосавска 7а, канцеларија број 3.
Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС” Београд.
3. Ст. број 8/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
11506
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у стечајном поступку према стечајном дужнику
ДOO „Импекс промет” у стечају из Ниша, кога заступа
стечајни управник Братислав Рајковић, донео је 21. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником ДOO „Импекс промет” у стечају из Ниша за 25. новембар 2014. године са
почетком у 10,00 часова, у судници број 2 Привредног
суда у Нишу.
Решење о завршном рочишту објавити на огласној
табли суда као и у „Службеном гласнику РС”.
1. Ст. број 68/2010 – Из Привредног суда у Нишу.
11505
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву ре­ше­њем Ст. 7/2008 од
13. ок­то­бра 2014. го­ди­не од­ре­дио је за­вр­шно ро­чи­ште
у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ном ма­сом сте­чај­ног
ду­жни­ка „Агро­жив” АД у сте­ча­ју из Пан­че­ва, Ка­ра­ђор­
ђе­ва 2, ко­је ће се одр­жа­ти 19. но­вем­бра 2014. го­ди­не у
12,00 ча­со­ва у са­ли 114/I При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
На за­вр­шном ро­чи­шту рас­пра­вља­ће се:
– о за­вр­шном ра­чу­ну сте­чај­ног управ­ни­ка,
– о ко­нач­ним зах­те­ви­ма за ис­пла­ту на­гра­де и на­
кна­де тро­шко­ва сте­чај­ног управ­ни­ка,
– под­но­се при­мед­бе на заврш­ни ра­чун или на под­
не­те зах­те­ве за ис­пла­ту на­кна­да и на­гра­да,
– од­лу­чу­је о не­рас­по­де­ље­ним де­ло­ви­ма сте­чај­не
ма­се,
– од­лу­чу­је о дру­гим пи­та­њи­ма од зна­ча­ја за бан­
крот­ство сте­чај­ног ду­жни­ка.
Сви по­ве­ри­о­ци сма­тра­ју се уред­но по­зва­ним на
за­вр­шно ро­чи­ште об­ја­вљи­ва­њем овог ре­ше­ња на огла­
сној та­бли су­да у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
5. Ст. број 7/2008 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
11376
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
1. Привредни суд у Пожаревцу је својим решењем
Ст. 32/2012 од 3. октобра 2014. године у стечајном
поступку над „Jugovo Company” ДОО у стечају из
Смедерева поступајући по предлогу плана реорганизације који је поднет од стране Југопетрол ДОО из
Смедерева, као већинског власника стечајног дужника, заказао наставак рочишта за разматрање предлога
плана реорганизације и гласање од стране поверилаца
за 14. новембар 2014. године у 10,00 часова, у судници
број 74/III у Привредном суду Пожаревац.
2. Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања, а у случају када је потраживање оспорено или неиспитано, стечајни судија ће извршити процену висине потраживања у сврху гласања.
Када се гласање обавља писменим путем, суду се
морају поднети гласачки листићи са овереним потписом овлашћеног лица.
Гласање се врши у оквиру класа поверилаца.
План реорганизације се сматра усвојеним у једној
класи поверилаца ако су за план реорганизације гласали повериоци који имају обичну већину потраживања
од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га
на прописани начин прихвате све класе и ако је у складу са одредбама Закона о стечају.
3. Поднети план реорганизације са свим изменама
и допунама у пречишћеном тексту примљеном у суду
15. јула 2014. године, доступан је ради упознавања са
садржином плана свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима или акционарима
стечајног дужника, као и свим другим заинтересованим
лицима, у писарници Привредног суда у Пожаревцу,
сваког радног дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова.
Ст. број 32/2012 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
11433
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ Привредни суд у Сомбору, судија Зоран Чокорило,
Решењем број Ст 22/2012 у поступку стечаја над стечајним дужником стечајним дужником К&М у стечају
из Апатина, Индустријска зона б.б. (матични број
8254974, ПИБ 101129034), заказује завршно рочиште
за 17. новембар 2014. године, са почетком у 9,00 часова, судница број 4 у Привредном суду у Сомбору,
Венац војводе Живојина Мишића 23.
Ст. број 22/2012 – Из Привредног суда у Сомбору.
11509
Привредни суд у Сомбору у стечајном поступку
над ИМО „Пољострој” АД Оџаци у стечају матични
број 08105219, ПИБ 103684315, Оџаци Карађорђева
34, пословни број СТ. 176/2011, обавештава да заказује
рочиште за разматрање предлога плана реорганизације
и гласање, за 9. децембар 2014. године у 12,00 часова у згради Привредног суда Сомбор, Венац војводе
Живојина Мишића 23, сала број 3/1. План реорганизације је поднет од стране Агенције за осигурање депозита из Београда у име и за рачун Аутономне покрајине
Војводине. Право гласа имају сви повериоци сразмерно
висини њихових потраживања. Гласање се врши у оквиру класа поверилаца. План реорганизације се сматра
усвојеним у једној класи ако су за план гласали повериоци који имају обичну већину потраживања у тој класи. План се сматра усвојеним ако га прихвате све класе на прописани начин и ако је у складу са одредбама
Закона о стечају. План реорганизације је прикључен у
спис овог суда СТ. 176/2011 и повериоци га могу разгледати сваког радног дана у писарници суда од 8,00 до
15,00 часова или се за сва обавештења могу обратити
подносиоцу плана реорганизације.
Ст. број 176/2011 – Из Привредног суда у Сомбору.
11508
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици као првостепени стечајни суд по стечајном судији Лалић Драгану
у поступку поводом поднетог предлога за покретање
стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације над стечајним дужником
Акционарско друштво „Сремпут” Рума, Трг ослобођења 12, МБ: 08040664, ПИБ: 101339701, под Посл.
бројем Рео. 2/2014, 15. октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Позивају се повериоци дужника Акционарско
друштво „Сремпут” Рума, Трг ослобођења 12 на рочиште за разматрање и за гласање о измењеном и коригованом унапред припремљеном плану реорганизације
од 17. марта 2014. године које се заказује за 25. новембар 2014. године у 11,00 часова у овом суду у Сремској
Митровици, Трг светог Димитрија 39, судница XVI/2.
Обавештавају се повериоци да могу извршити
увид у измењени и кориговани унапред припремљени
план реорганизације у писарници Привредног суда у
Сремској Митровици сваког радног дана.
Позивају се лица која за то имају правни интерес
да све примедбе на измењени и кориговани унапред
припремљени план реорганизације којима оспоравају
његову садржину, а нарочито основ или висину планом
обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику
и овом суду у року од 15 дана по објављивању овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије” док
се стечајни дужник као предлагач плана обавезује да
одговор на примедбе достави у року од осам (осам)
дана од пријема примедбе у суду.
2. Рео. број 2/2014 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 11496
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је 16. октобра 2014.
године решењем Ст. 21/2014 усвојио Завршни рачун
стечајног управника Грубор Розалије, дипл. оецц. из
115
Суботице у поступку стечаја над Добровољно ватрогасно друштво „Орахово“ Ново Орахово, Торњошки
пут 10 – матични број 08069433 у целости.
Одређује се коначна награда стечајног управника
Грубор Розалије у износу од 30.000,00 динара.
Одређују се коначни трошкови стечајног управника Грубор Розалије у износу од 5.000,00 динара.
Утврђује се да је имовина стечајног дужника
незнатне вредности, па се стечајни поступак над стечајним дужником Добровољно ватрогасно друштво
„Орахово” Ново Орахово, Торњошки пут 10 – матични
број 08069433 – закључује.
Решење о закључењу поступка стечаја објавиће се
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику РС”
Београд, а након правоснажности решења доставиће се
Агенцији за привредне регистре на даљњи поступак.
Повериоци имају право жалбе на ово решење у
року од осам дана од дана објављивања огласа о закључењу поступка стечаја у „Службеном гласнику РС”
Београд.
Ст. број 21/2014 – Из Привредног суда у Суботици.
11486
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Ва­ље­ву, ре­ше­њем Фи. број
60/2014 од 12. сеп­тем­бра 2014 го­ди­не упи­сао је у суд­
ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку 5-185-00, по­дат­ке:
Про­ме­на на­зи­ва и ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
Здрав­стве­на уста­но­ва „Име­ла фарм” Ва­ље­во, та­ко што
се упи­су­је про­ме­на на­зи­ва та­ко да са­да гла­си Здрав­
стве­на уста­но­ва „Име­ла фарм” у сте­ча­ју Ва­ље­во и про­
ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше
Све­тла­на Пе­тро­вић до­са­да­шњи ди­рек­тор, а упи­су­је се
Ма­ри­ја За­рић сте­чај­ни управ­ник.
Фи. број 60/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ва­ље­ву.
11335
При­вред­ни суд у Ва­ље­ву, ре­ше­њем Фи. број
57/2014 од 12. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не упи­сао је у суд­
ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку 5-72-00, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње Основ­не
му­зич­ке шко­ле „Вук Ка­ра­џић” Ло­зни­ца, та­ко што се
упи­су­је Го­ран Пан­тић, в.д. ди­рек­тора са нео­гра­ни­че­
ним овла­шће­њи­ма, а бри­ше се Дра­ган Ђе­до­вић, до­са­
да­шњи ди­рек­тор.
Фи. број 57/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ва­ље­ву.
11334
При­вред­ни суд у Ва­ље­ву, ре­ше­њем Фи. број
55/2014 од 1. септембра 2014. го­ди­не упи­сао је у суд­
ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку 5-13-00, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње Сред­ње
еко­ном­ске шко­ле Ло­зни­ца, та­ко што се упи­су­је Ми­
о­драг Де­спо­то­вић, ди­рек­тор са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма, а бри­ше се Зво­ни­мир Кр­стић до­са­да­шњи
ди­рек­тор.
Фи. број 55/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ва­ље­ву.
11332
При­вред­ни суд у Ва­ље­ву, ре­ше­њем Фи. број
62/2014 од 17. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не упи­сао је у суд­ски
ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку број 5-157-00, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње „Ма­чван­
ске сред­ње шко­ле” Бо­га­тић, та­ко што се упи­су­је Ми­ли­
ца Дра­жић в.д. ди­рек­то­ра са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­
њи­ма, а бри­ше се Ми­ли­сав Мок­си­мо­вић до­са­да­шњи
ди­рек­тор.
Фи. број 62/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ва­ље­ву.
11336
Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број
59/2014 од 12. септембра 2014. године уписао је у судски регистар, у регистарском улошку 5-144-00, податке:
Промена лица овлашћеног за заступање
Туристичке организације општине Љиг, тако што се
уписује Катарина Лазић в.д. директора са неограниченим овлашћењима, а брише се Зоран Милисављевић
досадашњи в.д. директора.
Фи. број 59/2014 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11333
115 / 24. Х 2014.
7
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У НИ­ШУ
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
80/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-10-00 Дом здра­вља „Да­ни­ца и Ко­ста Ша­ма­
но­вић” Кнић, по­дат­ке:
Вр­ши се упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње. Бри­ше се Др Бо­ри­сав Ми­ло­ва­но­вић, ди­рек­тор, а
упи­су­је се Љи­ља Илић, в.д. ди­рек­то­ра нео­гра­ни­че­но
(ЈМБГ 0308960726019).
Фи. број 80/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
161/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-97,
по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ле­вел Фар­ма­ци­ја”
Ниш, вр­ши про­ме­ну адре­се огран­ка. Упи­су­је се но­ва
дре­са огран­ка: Ле­вел фар­ма­ци­ја огра­нак 1, По­бе­де 76,
Га­бро­вац.
Фи. број 161/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11361
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
79/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-200-00 За­ви­чајни Му­зеј „Па­ра­ћин”, То­ме
Жи­ва­но­ви­ћа 17, по­дат­ке:
Вр­ши се упис про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње: Бри­ше се Срн­да­ко­вић Алек­сан­дар, в.д. ди­рек­то­
ра, а упи­су­је се Сто­ја­но­вић Бра­ни­слав, ди­рек­тор нео­
гра­ни­че­но (ЈМБГ 1207984723226).
Фи. број 79/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
77/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-562-00 Основ­на шко­ла „Мир­ко Јо­ва­но­вић”,
по­дат­ке:
Вр­ши се упис ускла­ђи­ва­ња де­лат­но­сти са Уред­
бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти. Ши­фра де­лат­но­сти је
85.20 – основ­но обра­зо­ва­ње. Вр­ши се упи­су ли­ца овла­
шће­ног за за­сту­па­ње. Упи­су­је се Не­над Ми­ло­ва­но­вић
ди­рек­тор (но­ви ман­дат), ЈМБГ 1202966720021.
Фи. број 77/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
76/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-60-00, Фа­кул­тет пе­да­го­шких на­у­ка Уни­вер­
зи­те­та у Кра­гу­јев­цу – Ја­го­ди­на, Ми­ла­на Ми­јал­ко­ви­ћа
14, по­дат­ке:
Вр­ши се упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње. Бри­ше се проф. мр Срет­ко Ди­вљан, де­кан, а упи­
су­је се проф. др Ви­о­ле­та Јо­ва­но­вић, де­кан, нео­гра­ни­че­
но (ЈМБГ 1306963727211).
Фи. број 76/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
75/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-193-00, Основ­на шко­ла „Бран­ко Ра­ди­че­
вић”, По­по­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се ускла­ђи­ва­ње де­лат­но­сти са Уред­бом о
кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти. Ши­фра де­лат­но­сти је 85.20
– основ­но обра­зо­ва­ње.
Фи. број 75/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
74/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-193-00 Основ­на шко­ла „Бран­ко Ра­ди­че­вић”
По­по­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се упис ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Упи­су­је се Сло­бо­дан Та­на­ско­вић – за­ме­ник ди­рек­то­ра
уста­но­ве са огра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма за за­сту­па­ње,
на пе­ри­од до 31. ав­гу­ста 2015. го­ди­не.
Фи. број 74/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
73/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-193-00, Основ­на шко­ла „Бран­ко Ра­ди­че­вић”
По­по­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се упис ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Ди­рек­тор уста­но­ве је Сне­жа­на Цве­јић са нео­гра­ни­че­
ним овла­шће­њи­ма за за­сту­па­ње – но­ви ман­дат (ЈМБГ
1901969728223).
Фи. број 73/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
11344
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
150/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 1-52,
по­дат­ке:
Eкономско тр­го­вин­ска шко­ла из При­шти­не вр­ши
про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се
бри­ше Ла­зић Жи­во­рад, као в.д. ди­рек­тора, а упи­су­је се
Ми­тро­вић Мом­чи­ло као в.д. ди­рек­тора.
Фи. број 150/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11372
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број
152/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-242, по­дат­ке:
Ме­ди­цин­ска шко­ла При­шти­на – Гра­ча­ни­ца вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што
се бри­ше Жи­вић Ми­о­драг као в.д. дирек­тора, а упи­
су­је се Жи­вић Ми­о­драг као ди­рек­тор шко­ле ЈМБГ
0902985910026.
Фи. број 152/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11363
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
144/2014 године уписао је у судски регистар у рег.
1387/1, податке:
ЈУ Дом културе Липљан врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише Кукурековић
Весна као в.д. директора, а уписује се Кукурековић
Весна као директор.
Фи. број 144/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
11366
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број
151/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. РУ
14, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Краљ Ми­лу­тин” Гра­ча­ни­ца, вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се
бри­ше Мил­кић Вла­ди­мир као в.д. ди­рек­тора, а упи­су­је
се Мил­кић Вла­ди­мир као ди­рек­тор.
Фи. број 151/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11368
Ни­шу Мер­ка­тор цен­тар лок. 0:12. Упи­су­је се но­во се­
ди­ште у Ни­шу Ви­зан­тиј­ски бу­ле­вар 1а, ТЦ „Ро­да цен­
тар” лок. 1. Л6.
Фи. број 93/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11365
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 17. ок­то­бра 2014. го­
ди­не ре­ше­њем Фи. број 166/2014 од 17. ок­то­бра 2014.
го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-214, податке:
Осни­ва­ње Уста­но­ва за сме­штај ста­рих ли­ца Дом за
ста­ра и не­моћ­на ли­ца „Ба­ћо и На­на” Су­бо­ти­ца, За­гре­
бач­ка 13.
Осни­вач и в.д. ди­рек­тора уста­но­ве са нео­гра­ни­че­
ним овла­шће­њи­ма нај­ду­же на го­ди­ну да­на је: Мол­нар
Да­ни­ел, ЈМБГ: 1310993820000, бр. ЛК: 5127734 из­да­та
од ПУ Су­бо­ти­ца, са адре­се Су­бо­ти­ца, Јо­ва­на Ми­ки­ћа 4А.
Овла­шће­но ли­це за за­сту­па­ње са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма: Мол­нар Све­тла­на, ЈМБГ:
2807966825047, бр. ЛК: 5127714 из­да­та од ПУ Су­бо­ти­
ца, са адре­се Су­бо­ти­ца, Јо­ва­на Ми­ки­ћа 4А.
Осни­вач­ки улог је 1.000,00 ди­на­ра упла­ћен на дан
18. марта 2014. го­ди­не.
Де­лат­ност уста­но­ве: 87.30 – Рад уста­но­ва за ста­ра
ли­ца и ли­ца са по­себ­ним по­тре­ба­ма – до­мо­ви за ста­ра
ли­ца са ми­ни­мал­ном ме­ди­цин­ском не­гом.
Фи. број 166/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
11389
Печати
На основу члана 13. став 1. Закона о печату државних и других органа („Службени гласник РС”,
број 101/07) и члана 21. став 1. тачка 9. Статута Месне
заједнице Русна, од 21. јануара 2009. године, Савет
Месне заједнице Русна, на својој седници одржаној 28.
јула 2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН УПОТРЕБЕ И УНИШТЕЊУ
ПЕЧАТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. Ставља се ван употребе и уништава печат
Месне заједнице Русна округлог облика, пречника 32
мм, исписан ћирилицом писмом следеће садржине:
а) „Скупштина Општине Дољевац”
б) „Месна заједница Русна”
в) у средини печата „Русна”
2. Печат из претходне тачке се ставља ван употребе и уништава због оштећења.
Председник Савета МЗ,
Миша Илић, с.р.
11444
Разно
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
138/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-739, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Све­ти Са­ва” Су­бо­ти­нац, вр­ши
про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се
бри­ше Угље­ша Ни­ко­лић као ди­рек­тор а упи­су­је се Бо­
јан Мла­де­но­вић као в.д. дир­е­кто­ра као ли­це овла­шће­но
за за­сту­па­ње и пот­пи­си­ва­ње.
Фи. број 138/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11359
Друштво MetLife a.d.o. оглашава неважећим
следеће бројеве понуда за закључење уговора о осигурању живота: 486691; 489194; 489240; 489322; 489393;
489423; 489431; 489791; 489832; 489901; 489909;
490697; 490971; 490984 (укупно 14 понуда).
11493
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број
149/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-713-03 по­дат­ке:
Oсновна шко­ла „Све­ти Са­ва” Ко­сов­ска Ми­тро­ви­
ца, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко
што се бри­ше Ву­ко­ма­но­вић Ан­дри­ја као ди­рек­тор, а
упи­су­је се Јо­ва­но­вић Ми­ло­рад као в.д. ди­рек­тора.
Фи. број 149/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11371
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-106-14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009829268 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Мар­ко­вић Зо­ран, Кра­ље­во.
01/008142/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-105/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011027707 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Злат­ков Не­ма­ња, Кра­ље­во.
01/008143/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 27-62-33/2014 од 09.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011835494 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Но­вак Игор, Вр­бас.
01/008144/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7421/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007129134 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име По­пов Бо­јан, Зре­ња­нин.
01/008146/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-27-52-5 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010098757 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Цу­цић Зо­ран, Но­ви Кне­же­вац.
01/008147/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7212/14-1 од 03.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007922269 из­дат од ПУ Ша­бац
на име Цве­ти­но­вић Ра­до­ва­но­вић Ни­ко­ла, Ло­зни­ца. 01/008148/14
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број 93/2014
го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-112, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Си­ри­јус” Ниш,
вр­ши про­ме­ну се­ди­шта. Бри­ше се се­ди­ште Уста­но­ве у
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
8
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7289/14-1 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007994066 из­дат од ПУ Ша­бац
на име Нин­ко­вић Ма­ти­ја, Ја­дран­ска Ле­шни­ца.
01/008149/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-88/14 од 06.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007981356 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ар­на­у­то­вић Ми­лу­тин, Ка­тр­га.
01/008150/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-86/14 од 06.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009436680 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Шће­кић Сне­жа­на, Ча­чак.
01/008151/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7342/14-1 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008903815 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име То­скић Иси­дор, Ле­ско­вац.
01/008152/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7269/14-1 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009490233 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Бак­те­ро­вић Ма­ја, Ле­ско­вац.
01/008153/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 49/14 од 23.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010465584 из­дат од ПУ Кру­ше­
вац на име Аса­но­вић Ма­ри­ја­на, Алек­си­нац.
01/008154/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27-24-40/2014 од 02.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008466377 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ла­но­вић Не­над, Ин­ђи­ја. 01/008155/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-132 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007857696 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Да­вид Ру­долф, Су­бо­ти­ца.
01/008156/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-133 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008687513 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Фа­би­јан Ја­нош, Бај­мок.
01/008157/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7404/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011642630 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Јев­то­вић Го­ран, Ри­ба­ре.
01/008158/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-107/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010018126 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ми­ли­ће­вић Гор­да­на, Кра­ље­во.
01/008159/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-3023/14-116 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009723590 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ај­ди­ни Шко­дран, Ве­ли­ки Тр­но­вац. 01/008160/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-293/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010217279 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име По­лић Сла­ђа­на, Но­ви Сад.
01/008161/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 27-1/14-18 од 10.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007096468 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Пе­тро­ни­је­вић Не­над, За­го­ри­ца.
01/008162/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-61/14-78 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009017371 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ђор­ђе­вић Бра­ни­слав, Вра­ње.
01/008163/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-7456/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011599429 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Пе­тро­вић Ве­ри­ца, Бо­бо­вик.
01/008164/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-7450/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009956201 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Пан­те­лић Мом­чи­ло, Мров­ска.
01/008165/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 04-27-17/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009505196 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Прин­це­за, Че­сте­рег.
01/008166/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 27.1-3982/14 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010119570 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Бо­жић Да­ни­је­ла, Ја­зак.
01/008167/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5648/2014 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009316790 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ан­то­нић Жи­во­рад, Бр­да­ри­ца.
01/008168/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-50/2014 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008459944 из­дат од ПУ
Сом­бор на име Вој­во­дић Сло­бо­дан, Га­ко­во.
01/008169/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во, ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-16/14 од
08.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011116868 из­дат
од ПУ Пан­че­во на име Не­дељ­ков Сте­ван, Цре­па­ја. 01/008170/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-23/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009799237 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Тр­ни­нић Ду­шко, Жа­баљ.
01/008171/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 27-9/14-15 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011784034 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Гли­шић Вла­дан, По­по­вић.
01/008172/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 27-26/14 од 11.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011416216 из­дат од ПУ Кра­ље­во на
име То­шо­вић Јо­ван, Ко­ва­чи.
01/008173/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 27-25/14 од 11.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011012228 из­дат од ПУ Кра­ље­во на
име То­шо­вић Дра­ги­ша, Ко­ва­чи.
01/008174/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 27-9/14-14 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010060535 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Ми­ло­ва­но­вић Да­ни­је­ла, До­ња Ра­ча.
01/008175/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 04-27-19/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009728206 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Но­ва­ко­вић Фло­ри­ка, Жи­ти­ште. 01/008176/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1/26/13 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011077750 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ђор­ђе­вић Ве­ра, Де­бе­ља­ча.
01/008177/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 27-5657-13/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011504812 из­дат од ПУ
Ча­чак на име Ни­ко­лић Не­ма­ња, Ива­њи­ца.
01/008178/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-82/14 од 30.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007547782 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ја­ћи­мо­вић Зо­ран, Ча­чак.
01/008179/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-27-3-26/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009600315 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Стој­ко Сне­жа­на, Ки­кин­да.
01/008180/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5627/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009720450 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Осто­јић Ми­ло­рад, Зре­ња­нин.
01/008181/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-24/14 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0111547542 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Срећ­ков Ма­ри­ја­на, Ђур­ђе­во.
01/008182/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-25/14 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011154744 из­дат од ПУ Но­ви Сад
на име Ни­ко­лић Бран­ко, Ђур­ђе­во.
01/008183/14
24. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-26/14 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011154746 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ни­ко­лић Вла­ди­мир, Ђур­ђе­во.
01/008184/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-27/2014 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011154743 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ни­ко­лић Алек­сан­дра, Ђур­ђе­во.
01/008185/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5626/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008312717 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Ма­лу­шић Мар­ко, Зре­ња­нин.
01/008186/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-84/14 од 01.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008708812 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Рат­ко­вић Вла­ди­мир, Ча­чак.
01/008187/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-1-29/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010025012 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ди­ми­три­је­вић Вла­ди­мир, Тр­сте­ник. 01/008188/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-21/14 од 11.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011309603 из­дат од ПУ Кру­ше­
вац на име Ра­млер Ми­ро­сла­ва, Тр­сте­ник.
01/008189/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-1-18/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009560280 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ба­жа­лац Би­ља­на, Тр­сте­ник.
01/008190/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-1-27/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009384810 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Јо­чић Ни­ко­ла, Тр­сте­ник.
01/008191/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7268/14-1 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009490218 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Бак­те­ро­вић Да­вид, Ле­ско­вац.
01/008192/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-153 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009700215 из­дат од МУП
РС КУ на име Џо­го­вић Зо­ран, Кра­гу­је­вац.
01/008193/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-151 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009219849 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Жи­во­ји­но­вић Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац. 01/008194/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-297/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011762623 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Бе­лен­за­да Ро­ланд, Фу­тог.
01/008195/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-28/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008118968 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Ма­рин­ко­вић Ми­ри­ја­на, Тр­сте­ник.
01/008196/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-1-25/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008480913 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ан­дре­јић Вол­фанг, Ми­лу­то­вац.
01/008197/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-1-26/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007777634 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Рад­ма­но­вац Со­фи­ја, По­пи­на.
01/008198/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 27-1-30/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009259600 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Та­тја­на, Оџа­ци.
01/008199/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-152 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007744495 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Вуч­ко­вић Љу­би­ша, Кра­гу­је­вац.
01/008200/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 27-7447/14-5 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006861694 из­дат од ПУ Кра­гу­
је­вац на име Па­ре­за­но­вић Дра­ги­на, За­бој­ни­ца.
01/008201/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-296/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010163202 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ро­дић Ми­ли­ца, Фу­тог.
01/008202/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 27-4645/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011093777 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Ма­ћа­сте­на Ла­тиф, Гр­бав­це.
01/008203/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7445/14-1 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010576643 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Сто­ја­но­вић До­бри­ла, Ле­ско­вац. 01/008204/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-56/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007786403 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Пе­тро­вић Не­бој­ша, Про­ку­пље.
01/008205/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 55/14 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009960917 из­дат од ПУ Про­ку­
пље на име Сто­ја­но­вић Сла­ви­ша, Про­ку­пље.
01/008206/14
Ре­ше­њем ПС До­ље­вац број 27-4/14 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011406261 из­дат од ПУ Ниш на
име Пет­ко­вић Да­вид, Пу­ко­вац.
01/008207/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-7339/2014 од
08.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007571969 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јур­ца Да­ли­бор, Срем­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/008208/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-7231/2014 од
08.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010956643 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ди­нић На­та­ша, Срем­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/008209/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-4225/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008368645 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Сто­ја­ди­но­вић На­де­жда, Ђу­ри­нац. 01/008210/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-289/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009530539 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Киш Ева, Но­ви Сад.
01/008211/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-292/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009942407 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Бр­бо­рић Ма­ја, Но­ви Сад. 01/008212/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205/281/2014 од 06.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 005586377 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Па­вло­вић То­ми­слав, Вин­ча.
01/008213/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-282/14 од 07.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 005156539 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Ђор­ђе­вић Ол­га, Ка­лу­ђе­ри­ца.
01/008214/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-283/14 од 07.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 005826036 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Мом­чи­ло­вић Сте­фан, Ка­лу­ђе­ри­ца.
01/008215/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-162 од 29.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002426252 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Трај­ко­вић Зо­ран, Гроц­ка.
01/008216/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-163 од 03.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002878726 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Не­шић Са­ња, Ри­то­пек.
01/008217/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-164/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004948934 из­дат од ПС
Гроц­ка на име Ста­мен­ко­вић Игор, Гроц­ка.
01/008218/14
115
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-273/14 од 02.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003198009 из­дат од ПС Вра­
чар на име Мак­си­мо­вић Иван, Вин­ча.
01/008219/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-272/14 од 02.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004846097 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Ђу­кић Ма­ри­на, Бе­о­град.
01/008220/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-276/14 од 03.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001551624 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Пе­тро­вић Ел­вис, Ле­шта­не.
01/008221/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-275/14 од 03.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004971832 из­дат од ПС Гроц­
ка на име Ђор­ђе­вић Пе­тар, Ле­шта­не.
01/008222/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-97 од
06.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003537562 из­
дат од ПС Бач­ка То­по­ла на име Бен­да Да­ни­ел, Бач­ка То­по­ла.
01/008223/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-886/2014 од
03.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003223406 из­
дат од ПС Сав­ски ве­нац на име Стри­че­вић Игор, Бе­о­град.
01/008224/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-887/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004665217 из­дат од ПС
Сав­ски ве­нац на име Стој­ков Не­на, Бе­о­град.
01/008225/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-212/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008175480 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Дар­ко Шо­лар, Сом­бор.
01/008226/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-216 од 11.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 00696994 из­дат од ПУ Но­ви Сад
на име Ска­ка­вац Здрав­ко, Но­ви Сад.
01/008227/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5603/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010999895 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Јо­ва­но­вић Ла­у­ра, Ја­го­ди­на.
01/008228/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-211/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008561813 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Па­вло­вић Ива­на, Но­ви Сад.
01/008229/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-210/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010117488 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ба­ја­гић Мом­чи­ло, Но­ви Сад.
01/008230/14
Ре­ше­њем ПУ Па­ра­ћин број 27-03-2-731/2014 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007272167 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ри­стић Вик­то­ри­ја, Па­ра­ћин.
01/008231/14
Ре­ше­њем ПУ Па­ра­ћин број 27-03-2-730/2014 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010576524 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ран­ђе­ло­вић Ма­ја, Па­ра­ћин.
01/008232/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-749/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003630194 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Мар­ко­вић Са­ша, Па­ра­ћин.
01/008233/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-750/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011051024 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Кр­стић Ву­ка­шин, Па­ра­ћин.
01/008234/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-751/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007379432 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Кр­стић Со­фи­ја, Па­ра­ћин.
01/008235/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-767/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010662268 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ра­ич­ко­вић Зо­ри­ца, Па­ра­ћин.
01/008236/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-768/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009421806 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ра­ди­са­вље­вић Јо­ван, Па­ра­ћин.
01/008237/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-77/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009902111 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ми­ло­је­вић Ми­лан, Кра­ље­во.
01/008238/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-78/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008286931 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ва­сић Пе­ри­ца, Кра­ље­во.
01/008239/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-76/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008750638 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Здрав­ко­вић Го­ран, ПУ Кра­ље­во.
01/008240/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-775/2014 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009070506 из­дат од ПУ
Ва­ље­во на име Дра­га­нић Вер­ко, Па­ра­ћин.
01/008241/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-787/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009539751 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Илић Ве­се­лин­ка, Па­ра­ћин.
01/008242/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-5592/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011123160 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Го­ран, Вла­ди­мир­ци.
01/008243/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5600/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008722563 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ви­дић Ог­њен, Ко­це­ље­ва.
01/008244/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-5621/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008843667 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ма­ри­чић Сне­жа­на, Вла­ди­мир­ци. 01/008245/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5530/14-1 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009294968 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ни­ко­лић Дра­ган, Ша­бац.
01/008246/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5643/14-1 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011392677 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ра­до­ва­но­вић Де­сан­ка, Ша­бац.
01/008247/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-165/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007799523 из­дат од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Ан­дри­ја­на, ниш.
01/008248/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-164/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008310792 из­дат од ПУ Ниш на
име Аде­мо­вић Не­над, ниш.
01/008249/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-160/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009989235 из­дат од ПУ Ниш на
име Икић Ми­ли­ца, Ниш.
01/008250/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-161/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009139347 из­дат од ПУ Ниш на
име Пеј­чић Ми­лан, Ниш.
01/008251/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-162/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009218282 из­дат од ПУ Ниш на
име Ко­стић Мар­ко, Ниш.
01/008252/14
115 / 24. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-27-3-29/2014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011159220 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Ко­ва­че­вић Дра­га­на, Ки­кин­да.
01/008253/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-163/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011668741 из­дат од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Ла­тин­ка, До­њи Ко­мрен.
01/008254/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-3-23/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011222423 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Шар­бан Не­над, Ки­кинд.
01/008255/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-159/14 од 05.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007773354 из­дат од ПУ Ниш на
име Јо­вић Дра­го­мир, Ниш.
01/008256/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 27-5557/14-8 од
07.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011394793 из­
дат од ПУ Ша­бац на име Илић Не­над, Ве­ли­ка Ре­ка.01/008257/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 27-7/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0114444241 из­дат од ПУ
Кру­ше­вац на име Ни­ко­лић Де­јан, До­ња Зле­ги­ња. 01/008258/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-27-3-27/2014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007165433 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Но­ва­ко­вић Ра­де, Ба­нат­ско Ве­ли­ко Се­ло. 01/008259/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-3-28/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011334337 из­дат од ПУ Ки­кин­
да на име Ла­ка­тош Сла­ђа­на, Ба­нат­ско Ве­ли­ко Се­ло. 01/008260/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 12--27-24-23/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007961075 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Вин­це Ђу­ла, Хор­гош.
01/008261/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 12-27-24-22/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007790403 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Хар­мат Да­ни­ел, Ка­њи­жа.
01/008262/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-62/14-79 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008517158 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Кур­тић Ста­на, Врањ­ска Ба­ња.
01/008263/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-64/14-80 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007008338 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ни­ко­лић Де­јан, Вра­ње.
01/008264/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-24/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009770092 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ан­тић Ми­ли­ца, Вла­ди­чин Хан.
01/008265/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-298/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006974966 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ја­њић Да­ни­јел, Пе­тро­ва­ра­дин.
01/008266/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-295/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008121327 из­дат од ПУ Су­бо­
ти­ца на име Ко­ри­ца Угље­ша, Но­ви Сад.
01/008267/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7428/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009924087 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ђор­ђе­вић Мир­ја­на, Ма­јур.
01/008268/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-145/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009910594 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ра­ди­са­вље­вић Је­ле­на, По­жа­ре­вац.
01/008269/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-7496/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011680248 из­дат од ПУ Кра­
гу­је­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Дра­ган, Аран­ђе­ло­вац. 01/008270/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13-27-39/14 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008325525 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Мај­сто­ро­вић Си­мо, Цр­вен­ка.
01/008271/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13-27-40/14 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007179712 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Гр­но­вић Бран­ко, Си­вац.
01/008272/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 27-1-20/14 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007431733 из­дат од ПС При­бој
на име Ха­џи­мур­то­вић Ну­срет, При­бој.
01/008273/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-25/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011831349 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Мла­де­но­вић Ја­нуш, Жи­то­ра­ђе.
01/008274/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5561/14-1 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008099157 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ђо­ко­вић Ва­лен­ти­но, Ша­бац.
01/008275/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5640/14-1 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010325012 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ни­ко­лић Та­ма­ра, Ша­бац.
01/008276/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-112 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008069256 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­до­њић Бор­јан, Кра­гу­је­вац. 01/008277/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5532/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011351051 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ста­мен­ко­вић Вељ­ко, Ја­го­ди­на.
01/008278/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-60/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008286392 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ву­чи­ће­вић Љи­ља­на, Пан­че­во.
01/008279/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2921/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009706915 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ра­до­са­вље­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
01/008280/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2999/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009973349 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­тић Игор, Бе­о­град.
01/008281/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2679/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010578152 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ку­лић Не­над, Бе­о­град.
01/008282/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1196/14 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006997533 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Уско­ко­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
01/008283/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-798/14 од 26.02.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009581124 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Ми­рић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
01/008284/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3009/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010544133 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­тић Сре­до­је, Бе­ог­ рад.
01/008285/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3030/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007098912 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бо­дло­вић Јо­ван­ка, Бе­о­град.
01/008286/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2643/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007042411 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мла­де­но­вић До­бри­во­ја, Бе­о­град.
01/008287/14
9
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2644/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007150073 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мла­де­но­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
01/008288/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3141/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009127826 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мар­ја­но­вић Ми­лан, Обре­но­вац.
01/008289/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3139/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008235862 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мар­ја­но­вић Ми­лан, Обре­но­вац.
01/008290/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3174/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010340970 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ли­ће­вић Ми­лан, Обре­но­вац.
01/008291/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-41/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010665508 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Ав­ди Сла­ви­ца, Про­ку­пље.
01/008292/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 27-5360/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008360425 из­дат од ПУ
Про­ку­пље на име Ми­нић Тур­ки­ја­на, Кур­шу­мли­ја. 01/008293/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 27-5358/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011023736 из­дат од ПУ
Про­ку­пље на име Ми­нић Ва­лен­ти­на, Кур­шу­мли­ја. 01/008294/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 27-5348/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010832953 из­дат од ПУ
Про­ку­пље на име Ми­нић Не­над, Кур­шу­мли­ја.
01/008295/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-43/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010571847 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Ми­лен­ко­вић Сте­фан, Про­ку­пље.
01/008296/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-44/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010804078 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ја­ша­ре­вић Ју­нуз, Про­ку­пље.
01/008297/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 27-9/14-12 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010510583 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Ар­на­у­то­вић Сла­ђан, Кра­гу­је­вац.
01/008298/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 27-9/14-11 од 11.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008358883 из­дат од ПУ Кра­гу­је­вац
на име Не­дељ­ко­вић Ра­ди­ша, Ра­ча.
01/008299/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-22/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009207167 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Шајн Ели­за­бе­та, Ко­ва­чи­ца.
01/008300/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-17/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010190041 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Њи­стор Га­бор, Ко­ва­чи­ца.
01/008301/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-18/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008366555 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Шајн Дар­ко, Ко­ва­чи­ца.
01/008302/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 04-27-28/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010689427 из­дат од ПУ
Пан­че­во на име Ра­ду Ар­ман­до, То­рак.
01/008303/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 04-27-27/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010687308 из­дат од ПУ
Пан­че­во на име Ра­ду Ле­на, То­рак.
01/008304/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 17-15-19/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010494293 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Бо­бај Адам, Ба­то­чи­на.
01/008305/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 27-15-20/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009501157 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сто­ја­но­вић Жар­ко, Ба­то­чи­на. 01/008306/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-7495/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011637392 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ва­сић Го­ран, Ко­це­ље­ва.
01/008307/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 27-1-83/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010053419 из­дат од ПУ За­
је­чар на име Ми­тро­вић Еми­на, Со­ко Ба­ња.
01/008308/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-218/2014 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009313742 из­дат од ПУ Бор на
име Ђур­кић Не­бој­ша, Кла­до­во.
01/008309/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 27-247/2014-12 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010661343 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ко­ја­нић Вла­ди­слав, Ла­по­во.
01/008310/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-83/14 од 30.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011609009 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ба­бић Ми­ро­слав, Ча­чак.
01/008311/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 04-27-26/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010665806 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Нис­тор Са­ва, То­рак.
01/008312/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 206/14 од 13.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010416963 из­дат од ПУ Ниш на име
Кр­стић Ми­хај­ло, До­ње Вла­се.
01/008313/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 207/14 од 14.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008180959 из­дат од ПУ Ниш на име
Ста­јић Иван, Ниш.
01/008314/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1084/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010861902 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ра­до­ва­но­вић Вла­да, Па­ра­ћин.
01/008315/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1080/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006949398 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Јо­ва­но­вић Сне­жа­на, Па­ра­ћин.
01/008316/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27.2-40/2014 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007811412 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Јан­ко­вић Мир­ко, Кр­че­дин. 01/008317/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-7272/2014 од
07.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008730145 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Дра­гу­тин, Ма­
чван­ска Ми­тро­ви­ца.
01/008318/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7360/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009671656 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­ло­са­вље­вић То­пли­ца, Гло­го­вац. 01/008319/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7168/14-1 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007775831 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Мак­си­мо­вић Сла­ви­ца, Ступ­ни­ца. 01/008320/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7170/14-1 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007775832 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Мак­си­мо­вић Та­ња, Ступ­ни­ца.
01/008321/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7266/14-1 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008754297 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ба­лош Ра­до­ван, Ле­шни­ца.
01/008322/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7276/14-1 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010137306 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ма­рић Ми­ле­ни­ја, Лип­нич­ки Шор. 01/008323/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7311/14-1 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010583130 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Бо­јић Игор, Гор­њи До­брић.
01/008324/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-20/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007941066 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ђор­ђе­вић Ми­ро­слав, Гор­њи Ка­тун. 01/008325/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1062/2014 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009018758 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Пе­тру­ше­вић Зо­ра, Па­ра­ћин.
01/008326/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1070/2014 од
09.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011480206 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Зо­ран, Па­ра­ћин. 01/008327/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1076/201 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007553710 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ђор­ђе­вић Ана, Па­ра­ћин.
01/008328/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1085/2014 од
13.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008325161 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Би­ља­на, Па­ра­ћин.01/008329/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-7345/2014 од
09.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011423656
из­дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ха­ли­ло­вић Да­ни­јел,
Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/008330/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-7423/2014 од
10.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008159667 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Про­тић Ста­ни­слав, Ве­ли­
ки Ра­дин­ци.
01/008331/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-307/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011734067 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ко­јић Је­ле­на, Но­ви Сад.
01/008332/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-308/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009234343 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ба­бић Мар­ко, Но­ви Сад.
01/008333/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-305/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007475381 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Де­сни­ца Ја­сми­на, Но­ви Сад.
01/008334/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-306/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006938916 из­дат од ПУ Су­бо­
ти­ца на име Ћур­чић Јо­ван, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
01/008335/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-53/2014 од 03.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009510085 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Фи­едл Стан­ки­ца, Ве­ли­ко Гра­ди­ште. 01/008336/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-54/2014 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011461625 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Фи­едл Ва­лен­ти­но, Ве­ли­ко Гра­ди­ште. 01/008337/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-52/2014 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008184542 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Бран­ко­вић Сла­ви­ца, Ђу­ра­ко­во.
01/008338/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-51/2014 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010939821 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Сте­вић Рас­ти­во­је, Га­ре­во.
01/008339/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-44/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010707851 из­дат од ПУ
При­је­по­ље на име Ете­мо­вић Мил­хи­да, При­је­по­ље.01/008340/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-2016/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007735827 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Па­нић Сла­ви­ша, Пр­хо­во. 01/008341/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-24/14 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008214373 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Тан­цик Бра­ни­слав, Луг.
01/008342/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-304/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011636675 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Плав­ци Да­фи­на, Ву­чи­трн.
01/008343/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-303/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011636676 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Плав­ци Ер­ха­не, Ву­чи­трн.
01/008344/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-302/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011637616 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Плав­ци Џе­маљ, Ву­чи­трн.
01/008345/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-301/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010071069 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Плав­ци Ра­би­је, Ву­чи­трн.
01/008346/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-300/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011624322 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Плав­ци Аљи, Ву­чи­трн.
01/008347/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-299/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011624323 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Плав­ци Шу­кри­је, Ву­чи­трн.
01/008348/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7566/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009439025 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ђор­ђе­вић Да­ли­мир, Зре­ња­нин. 01/008349/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-396 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010627734 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Бај­ра­ми Ри­дван, Сме­де­ре­во.
01/008350/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-385 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009721598 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Ма­ле­та­шки Са­ша, Сме­де­ре­во.
01/008351/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-366 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006931952 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Ра­кић Го­ран, Лу­гав­чи­на.
01/008352/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-395 од 10.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008682053 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Јо­ва­но­вић Мир­ко, Сме­де­ре­во.
01/008353/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-152/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008225955 из­дат од ПУ
Пан­че­во на име Но­ва­ко­вић Стан­ка, По­жа­ре­вац. 01/008354/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7500/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010094822 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Луп­ша Дра­ган, Еле­мир.
01/008355/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2267/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010889371 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Неџ­бе­дин Хи­се­ни, Пре­ше­во.
01/008356/14
10
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2265/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007089821 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ха­ли­ми Фа­ти­ме, Ора­о­ви­ца.
01/008357/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-108/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007902313 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ву­ко­ма­но­вић Ни­на, Кра­ље­во.
01/008358/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-110/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006909116 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Пе­ри­шић Ду­шко, Ко­на­ре­во.
01/008359/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-109/2014 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010978902 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ко­ла­ко­вић Мир­ја­на, Кра­ље­во.
01/008360/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-54/14 од 09.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011560366 из­дат од ПУ Бор на име Лу­
пу­ло­вић Ива­на, Бор.
01/008361/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-55/14 од 10.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011649233 из­дат од ПУ Бор на име Ба­
лан­га Да­ни­ло, Бор.
01/008362/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-54/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008097595 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Осто­јић Бра­ни­слав, Бу­ар.
01/008363/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-397 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009486963 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Му­ри­на Бе­ким, Сме­де­ре­во.
01/008364/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-47/14 од 20.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008150618 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Јо­во­вић Па­вле, Ужи­це.
01/008365/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-45 од 13.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008231073 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Ма­рић Ду­шан­ка, Ру­ма.
01/008366/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-98/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009972121 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ни­ко­лић Су­за­на, Пан­че­во.
01/008367/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-150/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011598285 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­лој­ко­вић Ка­та­ри­на, Лу­чи­ца. 01/008368/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-153/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008330301 из­дат од ПУ
Пан­че­во на име Ма­рин­ко­вић Ми­ло­је, По­жа­ре­вац. 01/008369/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-151/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009659932 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Не­шић Ма­ри­ја, Ко­сто­лац.
01/008370/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2266/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010546245 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Xhe­la­di­ni Ka­driu Lin­di­ta, Цр­но­тин­це.
01/008371/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-7371/14-1 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011517556 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име То­ко­вић Хај­ру­дин, Сје­ни­ца.
01/008372/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-7356/14-1 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009721193 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Му­хо­вић Шућ­ро, Сје­ни­ца.
01/008373/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 27-139/14 од 09.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010740681 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Си­мић Та­тја­на, Кња­же­вац.
01/008374/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-382/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007331324 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ма­рин­ко­вић Сла­во­љуб, За­је­чар.
01/008375/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7578/14-1 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008314464 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ју­сић Ми­ле­на, Ба­ња Ко­ви­ља­ча.
01/008376/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5408/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008905153 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ма­ри­ја, Зре­ња­нин.
01/008377/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-156/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007448510 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ста­но­је­вић Алек­сан­дар, По­жа­ре­вац. 01/008378/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/14/2014 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011540573 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ша­лаи Ка­та­лин, Бе­чеј.
01/008379/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/15/2014 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011540572 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ша­лаи Ја­нош, Бе­чеј.
01/008380/14
Ре­ше­њем ПС План­ди­ште број 27-1-7/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010286286 из­дат од ПС План­
ди­ште на име Ду­ду­ка Не­хез Вик­то­ри­ја, Је­вре­мо­вац.01/008381/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-3045/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007813476 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­лу­ти­но­вицћ Адам, Ба­ти­нац.
01/008382/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7612/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006973539 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­ло­ра­до­вић Зо­ран, Ја­го­ди­на.
01/008383/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 27-7616/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011741006 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Орос Са­ша, Бач­ка То­по­ла.
01/008384/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 50/14 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007110218 из­дат од ПУ Ниш на
име Кор­дић Вла­ди­ца, Алек­си­нац.
01/008385/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7481/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011546107 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ба­јић Пе­тар, Ша­бац.
01/008386/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-7564/14 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011151641 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Ма­рин­ко­вић Ма­ри­ја, Ко­вин.
01/008387/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-7563/14 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010418243 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ма­рин­ко­вић Те­о­до­ра, Ко­вин.
01/008388/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 27-7528/14-1 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009775827 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Шикл Гли­го­рин Ма­ри­ја, Опо­во.
01/008389/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-82/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009585339 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ба­но­вић Не­ве­на, Вр­њач­ка Ба­ња. 01/008390/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-310/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009217155 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ми­лић Дра­жен­ко, Но­ви Сад.
01/008391/14
24. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-309/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007351579 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Иваз Ми­лош, Но­ви Сад.
01/008392/14
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-78/14 од 25.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001232481 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ла­за­ре­вић Не­ма­ња, Тр­сте­ник.03/034631/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-862/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004225962 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­сић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/034632/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1469 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003332579 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Шун­дрић Звон­ко, Бе­о­град. 03/034633/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-74973/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001022960 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Сан­дал Еми­на, Но­ви Па­зар. 03/034634/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-74800/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001250794 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име До­ли­ћа­нин Ће­мал, Но­ви Па­зар. 03/034635/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-73345/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002124482 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ха­ну­ша Ал­ма, Но­ви Па­зар.03/034636/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-72548/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002406314 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Хо­ћа­нин Ир­хад, Но­ви Па­зар. 03/034637/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1530 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004301101 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Осма­но­вић Ду­шан, Зе­мун. 03/034638/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1528 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005199498 издатa од ПУ
Бор на име Го­лу­бо­вић Ми­ле­на, Зе­мун.
03/034639/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1515 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005051819 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Гру­ло­вић Ми­лош, Зе­мун.
03/034640/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-454 од 02.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002476798 издатa од ПУ Гњи­ла­
не на име Ци­цва­ра Зо­ран, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца.
03/034641/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-79525/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004272343 издатa од ПУ
Сур­ду­ли­ца на име Де­ми­ро­вић Слав­ка, Сур­ду­ли­ца. 03/034642/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-174/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000847872 издатa од ПС
Тр­го­ви­ште на име Злат­ков­ски Да­ли­бор, Тр­го­ви­ште. 03/034643/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-87 од
26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004507451 издатa од ПС Апа­тин на име Ри­жа­њи Бар­на Бо­глар­ка,
Бач­ка То­по­ла.
03/034644/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-687/14 од 21.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004248354 издатa од ПУ Пећ
на име Зе­ка Ли­рим, Пећ.
03/034645/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-76/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001968739 издатa од ПС
Кла­до­во на име Бог­да­но­вић Алек­сан­дар, Кла­до­во. 03/034646/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-60/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003568390 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ђор­ђе­вић Ми­лан, Тор­да.
03/034647/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/172-14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002032649 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ба­са­ра Бо­јан, Ин­ђи­ја.
03/034648/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1049/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000523141 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Цвет­ко­вић Ми­ле­на, Мај­дан­пек. 03/034649/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-498/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001141025 издатa од ПС
По­же­га на име Ко­ва­че­вић Гор­да­на, По­же­га.
03/034650/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-81065/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004878876 издатa од ПС
Бој­ник на име Сеј­дић Са­ва, Бој­ник.
03/034651/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-114/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001622565 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ху­рић Фа­ти­ма, При­је­по­ље. 03/034652/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-115/14 од 23.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005270767 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Пе­трић Јан­ко, При­је­по­ље. 03/034653/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-117/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1861280 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Шпи­ца Та­ма­ра, При­је­по­ље. 03/034654/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-117/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003255875 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Би­хо­рац Ну­срет, При­је­по­ље.03/034655/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-118/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003822141 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Спа­јић Сла­ђа­на, При­је­по­ље. 03/034656/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-236/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002986513 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Бич­кеи Јел­ка, Ста­ра Па­зо­ва.
03/034657/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.2-237/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003380848 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ни­ко­лић Да­ли­бор, Го­лу­бин­ци. 03/034658/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-238/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002190869 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ја­рић На­та­ша, Но­ва Па­зо­ва.
03/034659/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-173 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003315317 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ха­са­ни Бе­хар, Пре­ше­во.
03/034660/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-242/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004689198 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ма­ло­ба­бић Па­вао, Ста­ра Па­зо­ва.
03/034661/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-172 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00171600 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ха­са­ни Ду­га­гјин, Пре­ше­во.
03/034662/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-240/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003874321 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ри­сти­во­је­вић Урош, Ста­ра Па­зо­ва.
03/034663/14
115
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-241/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001140254 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Ми­лан, Ста­ри Ба­нов­ци.
03/034664/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-244/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002119404 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Сте­вић Дра­ги­ца, Ста­ри Ба­нов­ци.
03/034665/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-71/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004638176 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Мар­ко­вић Ка­ти­ца, Пе­ћин­ци.
03/034666/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-171 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002213874 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Сха­и­пи Гре­са, Пре­ше­во.
03/034667/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-70/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000093440 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Мар­ко­вић Бра­ни­слав, Пе­ћин­ци. 03/034668/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-72 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005281249 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Ра­до­са­вље­вић Сла­ђа­на, Ши­ма­нов­ци.
03/034669/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-42/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003154650 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Пе­тро­вић Вла­ди­мир, Бо­ље­вац.
03/034670/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-43/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004274492 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Стан­ко­вић Игор, Бо­ље­вац.
03/034671/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-73274/14-1-2-64 од
20.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1641756
издатa од ПС Али­бу­нар на име Ста­но­је­вић Бо­жи­ца, Вла­ди­ми­ро­вац.
03/034672/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-73756/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2518478 издатa од ПС
Али­бу­нар на име Трај­ко­вић Ду­шан, Но­ви Ко­зјак. 03/034673/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-716/14 од 01.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002152459 издатa од ПУ Пећ
на име Малиqај До­ме­ни­ка, Пећ.
03/034674/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-72579/14-1-2-63 од
19.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 4154570
издатa од ПС Али­бу­нар на име Ми­тро­вић Не­дељ­ко, Ба­нат­ски
Кар­ло­вац.
03/034675/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-67623/14-1-2-61 од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 5280535
издатa од ПС Али­бу­нар на име Мун­дре­ан Јо­ну, Ло­кве. 03/034676/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1003/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005179567 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Јо­ва­но­вић Ви­
шња, Бач­ка Па­лан­ка.
03/034677/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1495/14СИ
од 02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004662640 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гру­јић Ми­ли­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/034678/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1494/14SI од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002511479 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Би­сер­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/034679/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-128/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00775980 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Го­јак Ке­мал, При­је­по­ље. 03/034680/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-170 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004746590 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Зе­ћи­ри Фа­ти­ма, Пре­ше­во.
03/034681/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1492/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002166379 издатa од ПС Ста­ри Град на име Сто­ја­но­вић Мир­ја­на,
Зе­мун.
03/034682/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-169 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002519911 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Да­ли­пи Ље­у­трим, Пре­ше­во.
03/034683/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-129/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00357588 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Је­ји­на Фу­ад, При­је­по­ље. 03/034684/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-158 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002372622 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Азе­ми Ма­кри­фе, Пре­ше­во.
03/034685/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1490/14СВ
од 02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004886645 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Глу­шич Ста­ни­
слав, Но­ви Бе­о­град.
03/034686/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-302 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002314084 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Гво­здић Ду­шан, По­жа­ре­вац.
03/034687/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1493/14СВ
од 02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001853903 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ти­но­вић Та­
и­си­ја, Но­ви Бе­ог­ рад.
03/034688/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-303 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002212543 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­ла­но­вић Ни­ко­ла, По­жа­ре­вац. 03/034689/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-125/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004274982 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Бај­рак­та­ре­вић Ах­мет, При­је­по­ље.
03/034690/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-770/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003943575 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Дам­ња­но­вић Иван, Бе­о­град.
03/034691/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-127/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002839474 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ма­то­вић Ми­лен­ко, При­је­по­ље.
03/034692/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-304 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003133914 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Кри­е­зиу Ра­сим, По­жа­ре­вац.
03/034693/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-126/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005544430 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Пе­тро­вић Ми­ља, При­је­по­ље. 03/034694/14
115 / 24. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 103 од 27.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000894450 издатa од ПУ По­
жа­ре­вац на име Ан­дре­јић Љи­ља­на, По­жа­ре­вац.
03/034695/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-216/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003705179 издатa од
ПУ За­је­чар на име Си­мић Ве­ли­бор, За­је­чар.
03/034696/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-306 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0042332869 издатa од
ПУ По­жа­ре­вац на име Чо­лић Ве­сна, По­жа­ре­вац. 03/034697/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-308 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001854287 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Пе­рић Сте­фан, По­жа­ре­вац.
03/034698/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.777/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001903835 издатa од
ПС Вра­чар на име То­мић Ана, Бе­о­град.
03/034699/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-217/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377174 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ан­дре­је­вић Сла­ђа­на, За­је­чар. 03/034700/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-776/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003000478 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ђор­ђе­вић Су­за­на, Ба­ра­је­во. 03/034701/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-211/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000979737 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ћи­рић Ми­ро­слав, За­је­чар.
03/034702/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-774/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002502081 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ра­до­ва­но­вић Ми­лој­ко, Бе­о­град.
03/034703/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-214/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004055678 издатa од
ПУ За­је­чар на име Го­ги­цо­вић Ми­лош, За­је­чар.
03/034704/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 105 од 29.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003456057 издатa од ПУ По­
жа­ре­вац на име Гу­сто­ва­рац Дра­го, По­жа­ре­вац.
03/034705/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-773/2014 од
29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003904607 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ши­љић Ми­ло­рад,
Бе­о­град.
03/034706/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-308 од 23.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001854287 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Пе­рић Сте­фан, По­жа­ре­вац.
03/034707/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-775/2014 од
01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005393182 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Вла­хо­вић Вла­ди­
мир, Бе­о­град.
03/034708/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-213/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001368443 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ки­ри­цић Зо­ри­ца, За­је­чар.
03/034709/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-77692-62/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004885943 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Бо­ја­но­вић Ја­сна, Ива­њи­ца. 03/034710/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-309 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003287788 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­ле­но­вић Алек­сан­дар, По­жа­ре­вац.
03/034711/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-215/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002416764 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ба­лу­но­вић Ми­о­драг, За­је­чар. 03/034712/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-79071-64/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001108438 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Ђур­чић Алек­сан­дра, Ива­њи­ца.03/034713/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-80878-65/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004129603 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Пан­то­вић Ми­ле, Ива­њи­ца. 03/034714/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-532/03 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001175057 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Тот Ер­не, Ми­хај­ло­во.
03/034715/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-527/03 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001104638 издатa од
ПУ Се­чањ на име Кли­ска Су­за­на, Зре­ња­нин.
03/034716/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-2-526/03 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003273146 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ђу­рић Ра­де, Ара­дац.
03/034717/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-20/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003940211 издатa од
ПС Ћи­ће­вац на име Лал­ко­вић Зо­ри­ца, Ста­лаћ.
03/034718/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-21/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003168916 издатa од
ПС Ћи­ће­вац на име Ко­ван­џић Мла­ђан, Ста­лаћ.
03/034719/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-93/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005171645 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Хрк Ја­но, Ко­ва­чи­ца.
03/034720/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-92/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002013543 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Бен­ка Да­мир, Ко­ва­чи­ца.
03/034721/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-91/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003706411 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ба­њаш Ма­ри­о­ра, Уз­дин.
03/034722/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-34/2014 од
05.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001850926 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Му­тап­чић Са­мир,
Но­ва Ва­рош.
03/034723/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-803/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004305871 издатa од
ПС Гроц­ка на име Сто­ја­но­вић Би­ља­на, Гроц­ка.
03/034724/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-800/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005290496 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јев­то­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/034725/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-799/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001794267 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ку­кољ Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/034726/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-798/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001874422 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ку­кољ Ми­ле, Бе­о­град.
03/034727/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.-2-801/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001657192 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пи­сић Бра­ни­сла­
ва, Бе­о­град.
03/034728/14
11
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-80952/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004080498 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Трај­ко­вић Не­ма­ња, Ја­го­ди­на. 03/034729/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-80941/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002348732 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ан­дре­јић Зо­ран, Ја­го­ди­на.
03/034730/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-80956/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001969961 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Трај­ко­вић Ср­ђан, Ја­го­ди­на. 03/034731/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205729/14 од 08.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001701603 издатa од ПУ Пећ
на име Па­ла­цај Хах­хи, Пећ.
03/034732/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-180/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000075476 издатa од ПС
Тр­го­ви­ште на име Пе­тро­вић Иви­ца, Тр­го­ви­ште.
03/034733/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-142/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002109566 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Илић Не­ма­ња, Но­ви Бе­о­град.03/034734/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-141/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003807459 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ва­сић Зо­ри­ца, Ба­ра­је­во.
03/034735/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-189 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005379671 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ман­дић Ђор­ђе, Ки­кин­да.
03/034736/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-199 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002696410 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бје­лић Сла­ђа­на, Ки­кин­да.
03/034737/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-197 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002827939 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ра­дло­вић Ми­лош, Ки­кин­да. 03/034738/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14 од 08.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004528735 издатa од ПС Ра­ча
на име Сав­ко­вић Иван, Ра­ча.
03/034739/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-33 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001733810 издатa од ПС Ра­
ча на име Ор­ло­вић Фи­лип, Ра­ча.
03/034740/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-81650/14-1 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002443742 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­тро­вић Да­ли­бор­ка, Ша­бац. 03/034741/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-81659/14-1 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002268947 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сте­фа­но­вић Ка­та­ри­на, Ша­бац. 03/034742/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-82145/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653514 издатa од
ПУ Ша­бац на име Та­на­ско­вић Ти­ја­на, Ша­бац.
03/034743/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-82369/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002747640 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ко­ва­че­вић Дра­ги­ца, Ша­бац.
03/034744/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-82218/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000645095 издатa од
ПУ Ша­бац на име До­мић Алек­сан­дар, Ша­бац.
03/034745/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1984 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001882016 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Јо­ва­но­вић Си­ме­он, Ве­ли­ка Пла­на.
03/034746/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1958 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005201868 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ми­лен­ко­вић Ра­до­мир, Ве­ли­ка Пла­на. 03/034747/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1974 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002521935 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Пан­тић Цве­та, Ве­ли­ка Пла­на.
03/034748/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1982 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001977702 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ла­о­вић Не­ма­ња, Ве­ли­ка Пла­на.
03/034749/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-81666/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002866407 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Жи­ва­но­вић На­да, Ва­ље­во.
03/034750/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-536/03 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004673312 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ду Ни­ко­ла, Зре­ња­нин.
03/034751/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-537/03 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00003191608 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Гру­јић Сло­бо­дан, Зре­ња­нин. 03/034752/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-535/03 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003925932 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ко­вић Ра­до­мир, Зре­ња­нин. 03/034753/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-533/03 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002143653 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Екреш Ва­лен­ти­на, Зре­ња­нин. 03/034754/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-196 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002921611 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бо­зи­то­вац Ми­ли­ца, Ки­кин­да. 03/034755/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-67/2014 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000658784 издатa од ПС
Ада на име Фар­каш Имре, Ада.
03/034756/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-65/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003375251 издатa од ПС
Ада на име Ко­мја­ти Нор­берт, Ада.
03/034757/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-78/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005483351 издатa од
ПС Кла­до­во на име Вр­би­ча­но­вић Алек­сан­дра, Кла­до­во.
03/034758/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-80503/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004143544 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Мар­ко­вић Ву­и­ца,
Аран­ђе­ло­вац.
03/034759/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-79175/14 од
04.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004062129 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ва­сић Мар­ко,
Аран­ђе­ло­вац.
03/034760/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-81 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002986399 издатa од ПС
Апа­тин на име Ва­си­ље­вић Дра­гош, Апа­тин.
03/034761/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-80 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001561534 издатa од ПС
Апа­тин на име Гу­жвањ Иштван, Апа­тин.
03/034762/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-132/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001742719 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ка­је­вић Се­ни­та, При­је­по­ље. 03/034763/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-386/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002061434 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ма­то­вић Ма­ри­ја, Кра­ље­во. 03/034764/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-390/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001040205 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пан­те­лић Ива­на, Кра­ље­во. 03/034765/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-75172/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003884977 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ра­ди­во­је­вић Иван, Ри­ба­ре.
03/034766/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-69379/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001894229 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Жи­ван­че­вић Бо­ри­во­је, Ја­го­ди­на. 03/034767/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-72870/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002374987 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Пе­рић Бо­ја­на, Ја­го­ди­на.
03/034768/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-2948/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003811222 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Ми­тић Јо­ва­на, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/034769/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-131/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00242955 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ров­ча­нин Зе­хра, При­је­по­ље. 03/034770/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-130/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002509823 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ров­ча­нин Зе­ћо, При­је­по­ље. 03/034771/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-80751/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004588681 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Кра­гу­је­вић На­та­ша, Го­лу­бац. 03/034772/14
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-16/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002040750 издатa од
ПС Ба­бу­шни­ца на име Ма­рин­ко­вић Мар­ко, Ба­бу­шни­ца.
03/034773/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-89 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003686410 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Вар­га Ар­пад, Бач­
ка То­по­ла.
03/034774/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-23 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003740834 издатa од ПС Се­
чањ на име Мол­куц Ер­жи­ка, Ја­ша То­мић.
03/034775/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-24 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001633896 издатa од ПС Се­
чањ на име Пе­тро­вић Га­вро, Ја­ша То­мић.
03/034776/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-44/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001053124 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Пет­ко­вић Мар­ко, Бо­ље­вац.
03/034777/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-279 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004711927 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Пан­тић На­та­ша, Мла­де­но­вац. 03/034778/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-731/13 од 04.07.2013.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000916209 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ра­па­јић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/034779/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-885 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005340355 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ра­уш Сло­бо­дан­ка, Но­ви Бе­о­град.03/034780/14
Ре­ше­њем ПС Брус број 205-4-40/2014 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004172512 издатa од ПС
Брус на име Ми­ја­то­вић Ра­до­љуб, Брус.
03/034781/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-887/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002485539 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мир­ко­вић Уна, Бе­о­град.
03/034782/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1960 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000750674 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Пет­ко­вић Та­ња, Ве­ли­ка Пла­на.
03/034783/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1967 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002082448 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ве­лич­ко­вић Ми­лан, Ве­ли­ка Пла­на. 03/034784/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-886/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003421612 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­ћу­но­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град.
03/034785/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-532/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001898590 издатa од
ПС Ко­вин на име По­по­вић Са­ња, Пан­че­во.
03/034786/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-854/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003439455 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бан Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/034787/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-72 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004160825 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Лу­кић Кри­сти­јан, Но­ви Бе­чеј. 03/034788/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-71 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003729418 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Бе­лић Емил, Но­ви Бе­чеј.
03/034789/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-73 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005623614 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Ми­лен­ко­вић Дра­го­слав, Но­ви Бе­чеј.
03/034790/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-875 од 30.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003518038 издатa од ПС
Ста­ри град на име Во­ји­но­вић Стан­ка, Бе­о­град.
03/034791/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-731/14 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001182951 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­ве­тић Лу­ка, Бе­о­град.
03/034792/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-82 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003232842 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Га­врић Бо­ја­на, Пе­ћин­ци.
03/034793/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-81 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005563853 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Јо­ви­чић На­да, Пе­ћин­ци.
03/034794/14
12
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-80 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005657991 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Јо­ва­но­вић Зо­ри­ца, Пе­ћин­ци.
03/034795/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-875 од 30.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003518038 издатa од ПС
Ста­ри град на име Во­ји­но­вић Стан­ка, Бе­о­град.
03/034796/14
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-32/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001710364 издатa од ПС
Свр­љиг на име Ан­дре­јић Зо­ран, Свр­љиг.
03/034797/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-31/2014-12 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001430258 издатa од
ПС Оџа­ци на име Лу­чар Сте­фан, Оџа­ци.
03/034798/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-309/2014-12 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002783068 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ву­ко­је­вић Ма­ри­на, Оџа­ци.
03/034799/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-311/2014-12 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001321600 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ка­ло­зи Мир­ка, Оџа­ци.
03/034800/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-876/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001920715 издатa од
ПС Ста­ри град на име Три­фу­но­вић Сав­ка, Бе­о­град. 03/034801/14
Ре­ше­њем ПС Ко­сје­рић број 205-711-39 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003476412 издатa од ПС
Ко­сје­рић на име Ди­ка­но­вић Ди­ми­три­је, Ко­сје­рић. 03/034802/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-877/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005302030 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бр­дар Ве­сна, Бе­о­град.
03/034803/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-413/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003877996 издатa од ПУ
По­же­га на име Ја­њић Бран­ко, По­же­га.
03/034804/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-879 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001807000 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­тро­вић Ол­га, Бе­о­град.
03/034805/14
Ре­ше­њем ПУ По­же­га број 205-409/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000619267 издатa од ПУ
По­же­га на име Об­ра­до­вић Не­бој­ша, По­же­га.
03/034806/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-362/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003331998 издатa од ПУ
По­же­га на име Јев­ђе­ни­је­вић Срећ­ко, По­же­га.
03/034807/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-884/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001662370 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­ва­че­вић Иван, Бе­о­град.
03/034808/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-874 од 30.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001409468 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ленц Мо­ни­ка, Бе­о­град.
03/034809/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-90 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000980737 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Сзгyи Пе­тер, Бач­ка
То­по­ла.
03/034810/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-24 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002666959 издатa од ПУ
При­зрен на име Су­леј­ма­ни Зе­бур, Дра­гаш.
03/034811/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-25/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002197244 издатa од ПУ
При­зрен на име Ам­за Есад, При­зрен.
03/034812/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-82537/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002192724 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Дра­го­ми­ро­вић Ми­ља, Го­лу­бац. 03/034813/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-13/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003125484 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име За­ха­ри­јев Игор, Бо­си­ле­град.03/034814/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-11/2014 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004188984 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Ар­сов Асе­но­ва Ива­на, Бо­си­ле­град.
03/034815/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-12/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005246833 издатa од ПС
Бо­си­ле­град на име Мла­де­нов Бран­ко, Бо­си­ле­град. 03/034816/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1894 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767255 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Си­бин­чић Вла­дан, Но­ви Сад.
03/034817/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1895 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001786828 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Би­ри­њи Сил­ви­ја, Но­ви Сад.
03/034818/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1874 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000442735 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Би­нај Исмет, Но­ви Сад.
03/034819/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1875 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001471507 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Та­у­шан Бо­јан, Но­ви Сад.
03/034820/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1876 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001026040 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ви­шњић Не­вен­ка, Но­ви Сад.
03/034821/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1877 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004613720 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бу­ла­то­вић Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/034822/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1878 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005059701 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Аћи­мо­вић Зор­ка, Но­ви Сад.
03/034823/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1879 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002827426 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Крн­ди­ја Не­вен­ка, Но­ви Сад.
03/034824/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1880 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003875096 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кне­же­вић То­дор, Но­ви Сад.
03/034825/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1881 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001171960 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­штић Ми­ли­во­је, Но­ви Сад.
03/034826/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1882 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003395272 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­ра­ђе­нов Јо­ва­на, Но­ви Сад.
03/034827/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1883 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005162907 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­дун Сло­бо­дан, Но­ви Сад.
03/034828/14
24. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1884 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005574256 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­че­тић Јо­ва­на, Но­ви Сад.
03/034829/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1942 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005170258 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­сић Ру­жа, Но­ви Сад.
03/034830/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1940 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004376721 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Мар­ко, Но­ви Сад.
03/034831/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1928 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003916357 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име До­ба­но­вач­ки Не­бој­ша, Но­ви Сад.03/034832/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1945 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002066832 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ке­сер Игор, Но­ви Сад.
03/034833/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1944 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001109498 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сви­тли­ца Ми­лош, Но­ви Сад.
03/034834/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1932 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001233719 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­ки­ће­вић Ми­ле­та, Но­ви Сад. 03/034835/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1929 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001442873 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ви­шњи­чан Пе­тар, Но­ви Сад.
03/034836/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1934 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001983809 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­јо­вић Ми­ли­ца, Но­ви Сад.
03/034837/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1933 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002745458 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Про­тић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/034838/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1937 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005558720 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ши­мо­ник Вла­до, Но­ви Сад.
03/034839/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1936 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004396807 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бан­дић Ву­ка­шин, Но­ви Сад.
03/034840/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1946 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002205970 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­ри­ма­но­вић Са­ша, Но­ви Сад. 03/034841/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1935 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001782892 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ћи­ри­ло­вић Ми­ли­вој, Но­ви Сад. 03/034842/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1931 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001927455 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зић Ра­до­ван, Но­ви Сад.
03/034843/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1939 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653541 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Но­вак Ан­тал, Но­ви Сад.
03/034844/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1938 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002152864 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кне­же­вић Дар­ко, Но­ви Сад.
03/034845/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1140/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001723616 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­стов Вас­ко, Па­дин­ска Ске­ла.03/034846/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1139/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002390557 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бар­јак­та­ро­вић Не­бој­ша, Гроц­ка. 03/034847/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 25.2-1133/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004741307 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­јић Сло­бо­дан, Бор­ча.
03/034848/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1129/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005171449 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име По­по­вић Ра­дин­ка, Бе­о­град. 03/034849/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1193/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000826648 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Цвет­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/034850/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1192/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005567173 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­кић Не­над, Бе­о­град.
03/034851/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1165/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005615944 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Илић Ја­сми­на, Бор­ча.
03/034852/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-14-2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001115866 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Сто­ич­ков Бо­рис, Бо­си­ле­град. 03/034853/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1169/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002770658 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ђо­ко­вић Дра­ган, Па­дин­ска Ске­ла. 03/034854/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1189/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794994 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мр­да­ко­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/034855/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2/1167/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001147939 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ко­јић Вла­ди­мир, Па­дин­ска Ске­ла. 03/034856/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-139/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002723616 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Жу­гић Мар­ко, Бе­о­
град.
03/034857/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1143/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003594921 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ан­дри­јић Теа, Бе­о­град.
03/034858/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1516 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001652961 издатa од ПС Зе­
мун на име Ћо­со­вић Ма­ри­ја, Зе­мун.
03/034859/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1191/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003001035 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јев­тић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/034860/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1196/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001393613 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Дра­го­вић Зор­ка, Бе­о­град.
03/034861/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1462 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002586076 издатa од ПС Зе­
мун на име Ка­ла­вер Пе­ро, Сур­чин.
03/034862/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1204/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003128918 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Ве­се­ла, Бе­о­град. 03/034863/14
115
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1195/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002213502 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­стић Џе­ми­ле, Бе­о­град.
03/034864/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1451 од 11.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004822209 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ло­вић Љу­бин­ка, Зе­мун.
03/034865/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1466 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005082099 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ва­че­вић Јо­ви­ца, Зе­мун.
03/034866/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205-4-1463 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002805401 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­тро­вић Сло­бо­дан, Ја­ко­во.
03/034867/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1197/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480487 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђо­рић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/034868/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1479 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005271688 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­нић Ни­ко­ла, Беч­мен.
03/034869/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1461 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001102994 издатa од ПС Зе­
мун на име Зељ­ко­вић Мир­ја­на, Зе­мун.
03/034870/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1458 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004296277 издатa од ПС Зе­
мун на име Ран­ђе­ло­вић Урош, Зе­мун.
03/034871/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1195/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004830465 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гр­бић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/034872/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1499 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001158048 издатa од ПС Зе­
мун на име Жив­ко­вић Алек­сан­дар, Зе­мун.
03/034873/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1194/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003605527 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­је­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/034874/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1053/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002549885 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­вло­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.03/034875/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1188/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002471404 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Де­мир Ели­за­бе­та, Бе­о­град. 03/034876/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1052 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003267055 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Фа­зли­ја Кри­сти­јан, Бе­о­град.
03/034877/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1024 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004515236 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Га­та­ло Ве­ли­мир, Бе­о­град.
03/034878/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.2-281/14ВК од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002879345 издатa од
ПС Зе­мун на име Са­ји­чић Пе­тар, Но­ви Бе­о­град. 03/034879/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1201/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001187248 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Та­тић Иван, Бе­о­град.
03/034880/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1055/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002372092 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ле­тић Дра­ган, Бе­о­град.
03/034881/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1171/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00296062 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­со­вић Да­ни­ца, Бе­о­град. 03/034882/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1056/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001332369 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/034883/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1057/2014 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001290888 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мир­ко­вић Сте­ван, Бе­о­град. 03/034884/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1062 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002070653 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/034885/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1166/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004620471 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ку­зма­но­вић Ми­лан, Па­дин­ска Ске­ла.
03/034886/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 20.3-1173 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003618124 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ма­рић Де­јан, Бе­о­град.
03/034887/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 28.07.2014. од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005021648 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­кић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/034888/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1168/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000977864 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Стан­ко­вић Иван, Бе­о­град. 03/034889/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1172/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003936325 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ра­до­ва­но­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/034890/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1184/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004604965 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Аћи­мов Са­ра, Бе­о­град.
03/034891/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-845/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004267312 издатa од ПС
Вра­чар на име Тој­чић Ања, Бе­о­град.
03/034892/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1178/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001374397 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Зо­нић Ми­лан, Бе­о­град.
03/034893/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-846/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005413387 издатa од ПС
Вра­чар на име Аран­ђе­ло­вић Ана, Бе­о­град.
03/034894/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1176 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001202616 издатa од ПУ
Бе­о­град на име По­по­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/034895/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-846/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005448027 издатa од ПС
Вра­чар на име То­пи­си­ро­вић Љу­би­ша, Бе­о­град.
03/034896/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1175/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005509600 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Да­ни­ца, Бе­о­град. 03/034897/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-847/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001066209 издатa од ПС
Вра­чар на име Бе­ла­но­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/034898/14
115 / 24. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1185/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004663871 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Не­ђељ­ка, Бе­о­град.03/034899/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1174/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003571677 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Цвет­ко­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/034900/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-847/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002870050 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ка­са­ви­ца На­ђа, Бе­о­град.
03/034901/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1091 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003401610 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­до­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/034902/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-848/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000453608 издатa од ПС
Алек­си­нац на име За­бу­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/034903/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1163/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003220907 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Илић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град.
03/034904/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1180/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004922332 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Гво­зден Јанц Све­тла­на, Бе­о­град.
03/034905/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1165/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002275212 издатa од
ПС Зе­мун на име Ва­си­ље­вић Ду­шко, Бе­о­град.
03/034906/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1189/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005074791 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­влов­ски Не­над, Бе­о­град. 03/034907/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1171 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003512406 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Сте­фа­но­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/034908/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1169/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002045594 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Му­дри­нић Сав­ка, Бе­о­град. 03/034909/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1188/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002907908 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Рај­ко­вић Кри­сти­јан, Бе­о­град. 03/034910/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1170/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004155911 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђу­ро­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/034911/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1123 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003714253 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ва­си­ље­вић-Бо­дро­жа Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/034912/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1124/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004588596 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ма­рић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/034913/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1166 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004803326 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Не­на­дић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/034914/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1155/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002016358 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­хај­ло­вић Ду­шко, Бе­о­град. 03/034915/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1167 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000987745 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/034916/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1058/2014 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000930990 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/034917/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-841/14 од 17.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004438573 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пу­цар Ми­лан, Бе­о­град.
03/034918/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1059/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000998104 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­сић Сан­дра, Бе­о­град.
03/034919/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.200/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000876640 издатa од ПС
Вра­чар на име Пе­шут Ми­лан, Бе­о­град.
03/034920/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-207/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002522223 издатa од ПС
Вра­чар на име То­до­ро­вић Жи­во­рад, Бе­о­град.
03/034921/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1210/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001655531 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ћо­сић Да­ни­ца, Бе­о­град.
03/034922/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-823/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005704399 издатa од ПС
Вра­чар на име Ра­дој­ко­вић Иван, Бе­о­град.
03/034923/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-849/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004647059 издатa од ПС
Вра­чар на име Ста­ро­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/034924/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1211/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001780989 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Да­кић Да­мјан, Бе­о­град.
03/034925/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-838/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002392587 издатa од ПС
Ста­ри град на име Бо­јо­вић Кри­сти­на, Бе­о­град.
03/034926/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1203/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004154036 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ја­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/034927/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-850/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004766147 издатa од ПС
Вра­чар на име Ро­ман­дић Ми­лош, Бе­о­град.
03/034928/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-841/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002891557 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­грд на име Аџо­вић Ср­ђан, Бе­ог­ рад. 03/034929/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-851/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003545982 издатa од
ПС Вра­чар на име Ма­рин­ко­вић На­да, Бе­о­град.
03/034930/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-842/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002855642 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ба­нић Сла­ви­ца, Бе­о­град.
03/034931/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1201/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001503305 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ран­ђе­ло­вић Ча­слав, Бе­о­град. 03/034932/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-852/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004307251 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­лин­чић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/034933/14
13
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-853/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001612657 издатa од ПС
Вра­чар на име Су­бић Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/034934/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1179/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005544608 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/034935/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-843/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002839059 издатa од ПС
Вра­чар на име Ву­јо­вић Ана Кос, Бе­о­град.
03/034936/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1179/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005544608 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/034937/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-844/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003200992 издатa од
ПУ Ча­чак на име Јо­ва­но­вић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/034938/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1199/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003872706 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­ро­вић Ра­до­је, Бе­о­град.
03/034939/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1198/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001834725 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ри­стић-Жив­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/034940/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1196/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005345774 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гру­ев­ски Ђу­ро, Бе­о­град.
03/034941/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1200/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004197646 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­жић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/034942/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1124/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005132256 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­си­љев­ски Јор­дан, Бе­о­град. 03/034943/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1127/2014 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003194644 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Со­фи­ја, Гроц­ка.
03/034944/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1205/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002544774 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Му­жда­ло Бран­ко, Бе­о­град.
03/034945/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.2-1480/14СИ од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002905557 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­ви­ће­вић Ми­ли­ца, Но­ви Бе­о­град.
03/034946/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1470СВ од
29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003058971 издатa од ПС Зе­мун на име Но­вак Вуј­но­вић Љи­ља­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/034947/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1550 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004227801 издатa од ПС Зе­
мун на име То­пли­ца Сел­ма, Но­ви Бе­о­град.
03/034948/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1547 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005384698 издатa од ПС Зе­
мун на име Об­ра­до­вић Урош, Но­ви Бе­о­град.
03/034949/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1177/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000511008 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Кур­та­но­вић Му­а­мер, Но­ви Бе­о­град. 03/034950/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205-5-3354 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000205993 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Го­лу­бо­вић Ве­се­лин­ка, Бе­о­град. 03/034951/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5274/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002432319 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ман­дић Ми­ло­ван, Бе­о­град. 03/034952/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5293/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005169267 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ла­ла­то­вић Еле­на, Бе­о­град. 03/034953/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5342/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002618064 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Кри­во­ка­пић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/034954/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5330/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001544843 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Де­лић Сте­ва, Бе­о­град.
03/034955/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5009 од 30.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005435478 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ва­сиљ­ко­вић Ра­до­ван, Бе­о­град. 03/034956/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-708/14 од 29.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003562215 издатa од ПС Зе­мун
на име Фат­мир Муриqи, Пећ.
03/034957/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-772/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004167659 издатa од
ПС Зе­мун на име Ран­ко­вић Алек­сан­дар, Обре­но­вац.03/034958/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1491/14СВ
од 02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001198920 издатa од ПС Зе­мун на име Ра­ше­та Рад­ми­ла, Но­ви
Бе­о­град.
03/034959/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1474 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003679707 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­ви­ће­вић Јо­ван, Зе­мун.
03/034960/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1471 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004966633 издатa од ПС Зе­
мун на име Су­ља Африм, Зе­мун.
03/034961/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1537 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002527317 издатa од ПС Зе­
мун на име Аврам Ми­лош, Зе­мун.
03/034962/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1206/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001137593 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ри­стић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/034963/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1540 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005272091 издатa од ПС Зе­
мун на име Во­ји­но­вић Алек­са, Зе­мун.
03/034964/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1527 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005518854 издатa од ПС Зе­
мун на име Ја­ко­вље­вић Ог­њен, Сур­чин.
03/034965/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1207/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004650838 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­ко­лов­ска Ма­ја, Бе­о­град.
03/034966/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1523 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004473010 издатa од ПС Зе­
мун на име Там­по­ља Иван, Про­гар.
03/034967/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1545 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002205989 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­тро­ни­је­вић Го­ран, Зе­мун.
03/034968/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1208/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005615476 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Јо­ви­ца, Бе­о­град.
03/034969/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1541 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003291626 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­тро­вић Не­ма­ња, Бор­ча.
03/034970/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-140/14 од
03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002133560 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Ку­зма­но­вић Ан­дри­ја,
Бе­о­град.
03/034971/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1539 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005125671 издатa од ПС Зе­
мун на име Ћа­тић Ка­сим, Зе­мун.
03/034972/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1529 од 22.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004506065 издатa од ПС Зе­
мун на име Ива­но­вић Бо­шко, Зе­мун.
03/034973/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1524 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004387835 издатa од ПС Зе­
мун на име Али­је­вић Ше­хе­ре­за­да, Зе­мун.
03/034974/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4./1525 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004066713 издатa од ПС Зе­
мун на име Ров­ча­нин Ма­ри­ја, Зе­мун.
03/034975/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1487 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003469835 издатa од ПС Зе­
мун на име Си­мић Здрав­ко, Сур­чин.
03/034976/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1492 од 16.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004167963 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­ја, Пе­тров­чић.
03/034977/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1514 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005192612 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђор­ђе­вић Ана, Зе­мун.
03/034978/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1517 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005433685 издатa од ПС Зе­
мун на име Ви­шко­вић Алек­са, Зе­мун.
03/034979/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1519 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002900625 издатa од ПС Зе­
мун на име Цви­ја­но­вић Го­ри­ца, Зе­мун.
03/034980/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1510 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003906840 издатa од ПС Зе­
мун на име Те­ша­но­вић Не­дељ­ка, Сур­чин.
03/034981/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5272 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001477057 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ан­ђе­лић Зо­ран, Бе­о­град.
03/034982/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-863/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004497537 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Сте­фа­но­вић Жељ­ко, Бе­о­град. 03/034983/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1470 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003582159 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име На­суф Ва­и­да, Зе­мун.
03/034984/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1460/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000900438 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Па­кић Иван, Бе­о­град.
03/034985/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1571/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003357539 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ма­тић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/034986/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1214/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002394339 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­нић Ве­сна, Бе­о­град.
03/034987/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1513 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988997 издатa од ПС Зе­
мун на име Ву­кић Ду­шан, Сур­чин.
03/034988/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-81970/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001983542 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ја­наћ­ко­вић Ол­ги­ца, Ле­ско­вац. 03/034989/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-81965/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004521156 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ран­чић Ми­лан, Ле­ско­вац.
03/034990/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5247/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002293814 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Шу­го­вић Ар­се­ни­је, Бе­о­град. 03/034991/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-406/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002075192 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Це­кић Вељ­ко, Бе­о­град.
03/034992/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1500 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003703203 издатa од ПС Зе­
мун на име Ба­бић Ми­лош, Ја­ко­во.
03/034993/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5401 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622612 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Дам­ња­но­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/034994/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1504 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003660258 издатa од ПС Зе­
мун на име Гра­ва­ра Мир­ко, Зе­мун.
03/034995/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5400 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813930 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име По­па­дић Де­јан, Бе­о­град.
03/034996/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-408/2014 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002597727 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ра­кић Иван, Кру­ше­вац.
03/034997/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1502 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003084657 издатa од ПС Зе­
мун на име Ла­ти­но­вић Мла­ден, Зе­мун.
03/034998/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5285/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004106823 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Слав­ко­вић Ра­дој­ка, Бе­о­град. 03/034999/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5250/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004913709 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ста­но­је­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/035000/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1505 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003009712 издатa од ПС Зе­
мун на име Пет­ко­вић Љу­би­ца, Зе­мун.
03/035001/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5310 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003424898 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Па­нић Љу­би­ша, Бе­о­град.
03/035002/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1509 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004053171 издатa од ПС Зе­
мун на име Рај­ко­вић Са­ва, Зе­мун.
03/035003/14
14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1468 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003240089 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ћо­ри­лић На­да, Бе­о­град.
03/035004/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1472 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003134920 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­ти­је­вић Јо­во, Зе­мун.
03/035005/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1456/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003095925 издатa од ПС
Зе­мун на име Мла­де­но­вић Не­ве­на, Зе­мун.
03/035006/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1076/2014 од 23.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Лу­јић Жељ­ко издатa
од ПС Ра­ко­ви­ца на име Лу­јић Жељ­ко, Бе­о­град.
03/035007/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1075/2014 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003735901 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ма­ца­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/035008/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1483/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004062896 издатa од ПС
Зе­мун на име Ђор­ђе­вић Дра­го­мир, Зе­мун.
03/035009/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1193/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001491035 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Вић­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/035010/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1489 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004413386 издатa од ПС Зе­
мун на име Гру­јић Ма­ри­на, Угри­нов­ци.
03/035011/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски
ве­нац број 205.2-764/14 од
27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005087956 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ло­ше­вић Дра­ги­ша,
Обре­но­вац.
03/035012/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1455/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004657662 издатa од ПС
Зе­мун на име Исе­ни Исен, Зе­мун.
03/035013/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5131/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004061938 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ца­ри­чић Де­јан, Бе­о­град.
03/035014/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5114/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001629663 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Па­јо­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/035015/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1491/14 од 16.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004107857 издатa од ПС
Зе­мун на име Стан­ко­вић Иван, Зе­мун.
03/035016/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5246/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003256078 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Фи­ли­по­вић Ма­ри­на, Бе­о­град. 03/035017/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5170/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002861738 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ма­ној­ло­вић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/035018/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5192 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005257559 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пе­рић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/035019/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5197/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003155346 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Не­дељ­ко­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/035020/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-518714 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005371018 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ло­рад Ми­ло­ше­вић, Бе­о­град.
03/035021/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5183/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003395243 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ива­но­вић Вла­дан, Бе­о­град. 03/035022/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5141/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001088427 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Миљ­ко­вић Ма­ра, Бе­о­град.
03/035023/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-736/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003116164 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Бе­ћи­ро­вић Сла­ђа­на, Жи­то­ра­ђа. 03/035024/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-81092/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005108663 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Пе­тро­вић Јо­ван, Вла­ди­мир­ци. 03/035025/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-82717/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001471597 издатa од
ПС Вла­ди­мир­ци на име Ај­да­рић Ми­лан, Вла­ди­мир­ци.
03/035026/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1583 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001633002 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­шић Ан­дреј, Но­ви Бе­о­град.
03/035027/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1580 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001760914 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Мир­ко­вић Мла­ден, Бе­о­град. 03/035028/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1582/14SV
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004858254 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ков Сте­фан,
Зе­мун.
03/035029/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1481 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004934949 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­тић Ма­ри­на, Зе­мун.
03/035030/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1484 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003965251 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­си­по­вић Не­над, Про­гар.
03/035031/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-845/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001051521 издатa од ПС
Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/035032/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-854/2014 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005548220 издатa од
ПС Вра­чар на име Га­вра­но­вић Та­тја­на, Срем­чи­ца. 03/035033/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-855/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 05159400 издатa од ПС
Вра­чар на име Та­шић Мар­ко, Бе­о­град.
03/035034/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1566 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005154881 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ко­вић Или­ја, Сур­чин.
03/035035/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-78 од 03.09.3014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004850523 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Де­вр­ња Го­ран, Кар­лов­чић.
03/035036/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-856/14 од 23.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005550720 издатa од ПС
Вра­чар на име То­ја­гић Ми­лош, Бе­о­град.
03/035037/14
24. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-75 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004021339 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Бе­шка Ми­ли­ца, Ши­ма­нов­ци.
03/035038/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-857/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000814191 издатa од ПС
Ста­ри град на име Алек­сић Ђур­ђа, Бе­о­град.
03/035039/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-858/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002363541 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­ла­ба Јо­во, Бе­о­град.
03/035040/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-76 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002901004 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Бе­шка Сла­вој­ка, Ши­ма­нов­ци.
03/035041/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5178/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003199615 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Го­лу­бо­вић Зор­ка, Бе­о­град.
03/035042/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-77 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003718771 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Бе­шка Иван, Ши­ма­нов­ци.
03/035043/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5149/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005331304 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Бру­сић Ре­на­уд Је­ле­на, Бе­о­град.03/035044/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1563 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002188199 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­лу­ти­но­вић Алек­сан­дра, Зе­мун.
03/035045/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-859/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001690174 издатa од
ПС Вра­чар на име Си­му­но­вић Љу­бин­ка, Бе­о­град. 03/035046/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-77992/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003928105 издатa од ПС
Шид на име Јеф­тић Ма­ра, Шид.
03/035047/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5153/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003612689 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Мр­ше­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/035048/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1562 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003623650 издатa од ПС Зе­
мун на име Пре­о­ча­нин Мил­ка, Зе­мун.
03/035049/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-859/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004076497 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­нић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град.
03/035050/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1149/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003956596 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Лук­шић Ма­то, Бе­о­град.
03/035051/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1561 од 28.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002523835 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ан­тић Игор, Зе­мун.
03/035052/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-77558/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005668480 издатa од ПС
Шид на име Дра­го­је­вић На­да, Шид.
03/035053/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1155/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000996183 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­те­јић Ву­ко­сав, Бе­о­град. 03/035054/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1560 од 28.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004161564 издатa од ПС Зе­
мун на име Ву­ја­то­вић Ду­шан, Зе­мун.
03/035055/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-78048/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001432491 издатa од ПС
Шид на име Ко­лар Бра­ни­слав, Шид.
03/035056/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-77989/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005511495 издатa од ПС
Шид на име Са­вић Си­ни­ша, Шид.
03/035057/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-11154/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003396541 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ињац Ма­ра, Бе­о­град.
03/035058/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1559 од 27.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002197193 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­нић Ми­лан, Зе­мун.
03/035059/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1141/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005216796 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­ро­ли Аси­ме, Бе­о­град.
03/035060/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1558 од 27.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005619644 издатa од ПС Зе­
мун на име Гу­зи­на Бал­ша, Зе­мун.
03/035061/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1136/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005375409 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Го­јак Дра­га­на, Бе­о­град.
03/035062/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1179/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004341049 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Вор­ка­пић Бран­ка, Бе­о­град. 03/035063/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1480 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001023588 издатa од ПС Бе­
о­град на име Па­ли­ја Ми­лош, Бе­о­град.
03/035064/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1482 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002806465 издатa од ПС Бе­
о­град на име Виг­ње­вић Слав­ко, Бе­о­град.
03/035065/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 204.4-1476 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001293721 издатa од ПС Бе­
о­град на име Се­ли­ми Ани­тиа, Бе­о­град.
03/035066/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1478 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004874804 издатa од ПС Бе­
о­град на име Мла­де­но­вић Ва­си­ли­је, Бе­о­град.
03/035067/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1477 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004538542 издатa од ПС Бе­
о­град на име Мла­де­но­вић Зо­риц, Бе­о­град.
03/035068/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1467 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002305759 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Фун­тек Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/035069/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 205-78639/2014 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001600026 издатa од
ПС Ко­це­ље­ва на име Алим­пић Пре­драг, Ко­це­ље­ва.03/035070/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1579/14SV
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005388314 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ше­ва­рац Ни­ко­ли­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/035071/14
115
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1577/14SV
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001820202 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Да­ни­јел, Но­
ви Бе­о­град.
03/035072/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1569/СИВ
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004232817 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ца­кић Ми­ро­слав,
Бе­о­град.
03/035073/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1573/14СВ
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005472892 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ти­нов­ски Ве­
сна, Но­ви Бе­о­град.
03/035074/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1568/14СВ
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001897545 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Мар­ко, Но­
ви Бе­о­град.
03/035075/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1032/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004769363 издатa од ПС
Кру­пањ на име Аме­то­вић Сла­ви­ца, Кру­пањ.
03/035076/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-81981/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0004251763 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Де­ми­ро­вић Дра­ги, Сур­ду­ли­ца. 03/035077/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1581/14 S од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004213635 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ми­ли­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/035078/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1578/14SI од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002881443 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пр­ље­та Ана, Но­ви
Бе­о­град.
03/035079/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1199/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000671506 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ман­чић Ми­ли­ца, Бор­ча.
03/035080/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1207/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002369133 издатa од
ПС Зе­мун на име Па­тр­но­гић Не­бој­ша, При­зрен. 03/035081/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1557 од 27.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001796962 издатa од ПС Зе­
мун на име Жи­ва­ље­вић Ми­ле­та, Зе­мун.
03/035082/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1556 од 27.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004392590 издатa од ПС Зе­
мун на име Тра­мо­шља­нин Ива­на, До­ба­нов­ци.
03/035083/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.1-1216/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002013995 издатa од
ПС Гроц­ка на име Гру­бач Пре­драг, Бе­о­град.
03/035084/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1569 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004392462 издатa од ПС Зе­
мун на име Ја­њић Жи­ван, Зе­мун.
03/035085/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1218/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001479200 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­ло­са­вље­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/035086/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.1.1568/14 од 30.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005362790 издатa од ПС
Зе­мун на име Мо­рав­че­вић Би­ља­на, Зе­мун.
03/035087/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-878 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003443770 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Вла­хо­вић Фи­лип, Ла­за­ре­вац.
03/035088/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1572 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002617985 издатa од ПС Зе­
мун на име На­стић Ни­ко­ла, Зе­мун.
03/035089/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-883 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003289159 издатa од ПС
Ста­ри град на име Се­фе­ро­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/035090/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1575 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002454639 издатa од ПС Зе­
мун на име Шу­ман Ро­берт, Зе­мун.
03/035091/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-882 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004121294 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ве­се­ли­но­вић Урош, Бе­о­град. 03/035092/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1542 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001566170 издатa од ПС Зе­
мун на име Де­лић Јо­ван, Зе­мун.
03/035093/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-880 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005583949 издатa од ПС
Ста­ри град на име Бол­бо­ђев­ски Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/035094/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-881 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004068739 издатa од ПС
Ста­ри град на име Зе­лић Би­сер­ка, Бе­о­град.
03/035095/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-889 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004250525 издатa од ПС
Ста­ри град на име То­до­рић Ра­ди­ша, Бе­о­град.
03/035096/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1228/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003548035 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Чо­лић Бран­ко, Бе­о­град. 03/035097/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1227/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156995 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стје­па­но­вић Де­јан, Бор­ча. 03/035098/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1224/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003123402 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Је­вре­мо­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/035099/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2/1223/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128514 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ше­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/035100/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1222/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170510 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­ра­ше­вић Мир­ја­на, Обре­но­вац.
03/035101/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1229/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003302269 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ле­ше­вић Са­ња, Бе­о­град.03/035102/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-85/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002219547 издатa од
ПС При­бој на име Би­бер Асим, При­бој.
03/035103/14
115 / 24. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-74223/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000715125 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Ми­ло­је­вић Да­ни­ца, Жа­ба­ри. 03/035104/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-7384/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004387508 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Илић Дра­ги­ца, Жа­ба­ри.
03/035105/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-210/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003259262 издатa од
ПУ За­је­чар на име Пет­ко­вић Дар­ко, За­је­чар.
03/035106/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-212/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001512474 издатa од
ПУ За­је­чар на име Стан­ко­вић Ми­лан, За­је­чар.
03/035107/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-2261/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000670982 издатa од ПС
Не­го­тин на име Вла­де­јић Зве­зда, Не­го­тин.
03/035108/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3497/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002807141 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ста­мен­ко­вић Не­ве­на, Не­го­тин.
03/035109/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3463/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002519546 издатa од ПС
Не­го­тин на име Јо­тић Ср­ђан, Не­го­тин.
03/035110/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3559/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004503724 издатa од ПС
Не­го­тин на име Га­вра­нић Ми­ле­на, Не­го­тин.
03/035111/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-2253/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002585962 издатa од ПС
Не­го­тин на име Јан­ко­вић Ма­ја, Не­го­тин.
03/035112/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3487/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001886583 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ро­ма­но­вић Ми­ћа, Не­го­тин.
03/035113/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3537/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001868920 издатa од ПС
Не­го­тин на име Пру­на­ре­вић Ко­стан­ци­ја, Не­го­тин. 03/035114/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3555/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003653162 издатa од ПС
Не­го­тин на име Чо­гић Јо­ван, Не­го­тин.
03/035115/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-54/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004522408 издатa од ПС Бе­
ла Цр­ква на име Жи­ва­нов Ма­ри­ја, Бе­ла Цр­ква.
03/035116/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1538 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003937612 издатa од ПС Зе­
мун на име Бе­ки­ров­ски Емин, Сур­чин.
03/035117/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1544 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005462931 издатa од ПС Зе­
мун на име Ди­ми­три­је­вић Ми­лош, Но­ви Бе­о­град. 03/035118/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1535 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001570060 издатa од ПС Зе­
мун на име Ду­кић Бо­ја, Сур­чин.
03/035119/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1533 од 23.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003946700 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ми­тић Жељ­ко, Бе­о­град.
03/035120/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1518 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003591660 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Опа­чић Сте­ван, Зе­мун.
03/035121/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1531 од 22.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003822387 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­ко­вић Спа­со­је, Зе­мун.
03/035122/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1532 од 23.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003929033 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Да­ли­бор­ка, Зе­мун.03/035123/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1534 од 23.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002876119 издатa од ПС Зе­
мун на име Ле­ринц Љи­ља­на, Зе­мун.
03/035124/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1459/14SI од
27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003062369 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ки­ли­бар­да Је­ле­на,
Бе­о­град.
03/035125/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1465/14СВ
од 27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001006110 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Са­во­вић Ни­ко­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/035126/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1463/14СВ
од 27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005050170 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­ри­бо­вић Та­рик,
Но­ви Бе­о­град.
03/035127/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1460/14СВ
од 27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001935890 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ста­ва­но­вић Ми­
ле­на, Но­ви Бе­о­град.
03/035128/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1464/14SV
од 27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003858614 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Цвет­ко­вић Пре­
драг, Но­ви Бе­о­град.
03/035129/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-333 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004696015 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­кић Ђор­ђе, Ла­за­ре­вац.
03/035130/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1226/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004104329 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ђо­ко­ић Сло­бо­дан, Па­дин­ска Ске­ла.03/035131/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1524/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005671276 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ер­цег Је­ла, Но­ви
Бе­о­град.
03/035132/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1525/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004309698 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­до­ше­вић Алек­
сан­дра, Но­ви Бе­о­град.
03/035133/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1523/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003484156 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ће­вриз Сло­бо­дан,
Но­ви Бе­о­град.
03/035134/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.21520/14SI од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003534768 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­шић За­гор­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/035135/14
15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.21225/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004379283 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Сре­до­вић Ми­лан­ко, Бе­о­град. 03/035136/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1532 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004319060 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Це­ро­вић Ми­ца, Но­ви Бе­о­град.
03/035137/14
Ре­ше­њем ПС План­ди­ште број 205-4-28/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1218328 издатa од ПС
План­ди­ште на име Зла­та­нов Жељ­ко, План­ди­ште. 03/035138/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-76/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005600152 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ла­за­ре­вић Ма­ри­ја, Лај­ко­вац.
03/035139/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-73/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001848403 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Бла­го­је­вић Је­ле­на, Лај­ко­вац.
03/035140/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-74/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004085423 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Је­ре­мић Ра­до­мир, Лај­ко­вац.
03/035141/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-14/218 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003699542 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ран­ђе­ло­вић Јел­ка, За­је­чар.
03/035142/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-2019/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462016 издатa од
ПУ За­је­чар на име Све­то­за­ре­вић Ср­ђан, За­је­чар. 03/035143/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-220/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001945833 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ра­ду­но­вић Не­над, За­је­чар.
03/035144/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-733/14 од 09.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005551727 издатa од ПУ Пећ
на име Де­мај Ћа­зим, Ис­ток.
03/035145/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-731/14 од 08.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004561711 издатa од ПУ Пећ
на име Кел­мен­ди Ар­бен, Пећ.
03/035146/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-74 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005036281 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Стој­ков Де­јан, Но­ви Бе­чеј.
03/035147/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-83 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000811693 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име Осто­јић Та­тја­на, Пе­ћин­ци.
03/035148/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-83066/14-1 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002177260 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Де­јан, Ва­ље­во.
03/035149/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-281/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001537830 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Јо­ви­чић Бо­јан, Мла­де­но­вац. 03/035150/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-280 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002946147 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Чо­кић Жи­во­рад, Мла­де­но­вац. 03/035151/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-143/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001787498 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Коцх Кри­сти­на, Бе­ог­ рад.
03/035152/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-145/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003004716 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ма­рин­ко­вић Је­ле­на, Ба­ра­је­во.
03/035153/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-82379/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00093512 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­лу­ти­но­вић Да­ни­јел, Кра­гу­је­вац.
03/035154/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-144/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005420240 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Сте­ва­но­вић Пре­драг, Ба­ра­је­во.
03/035155/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-82154/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002627968 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ба­бић Игор, Кра­гу­је­вац.
03/035156/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-339 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004592412 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Стан­ко­вић Ми­ро­са­ва, Ла­за­ре­вац. 03/035157/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-336 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003617651 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­тић Сло­бо­дан­ка, Су­ва Ре­ка. 03/035158/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-338 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004904673 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­кић Сло­бо­дан, Ла­за­ре­вац.
03/035159/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-83268/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004053732 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ђо­ко­вић Пе­тар, Кра­гу­је­вац. 03/035160/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-82376/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004696980 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сто­ја­но­вић Ми­лош, Кра­гу­је­вац. 03/035161/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-77/14
од 05.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003000575 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ди­ми­три­
је­вић Дра­ган, Ву­чи­трн.
03/035162/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-82319/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001440672 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Илић Ја­сми­на, Кра­гу­је­вац. 03/035163/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-78/14
од 09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002732284 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ра­до­је­вић
Са­вет­ка, Зу­бин По­ток.
03/035164/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-82099/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004014679 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­до­ва­но­вић То­ми­слав, Кра­гу­је­вац.
03/035165/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-323/2014 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002459151 издатa од ПС
Оџа­ци на име Жјак Ми­шо, Оџа­ци.
03/035166/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 205-80683/14
од 08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005313684 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ми­тро­вић
Сте­фан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/035167/14
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 205-2660/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002185966 издатa од
ПС Жа­гу­би­ца на име Жи­вић Ђор­ђе, Жа­гу­би­ца.
03/035168/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-45/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004117275 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Ву­ја­ше­вић Ни­ко­ла, Си­ро­гој­но. 03/035169/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-751 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003507359 издатa од ПС
Но­ва Цр­ња на име Ра­јић Си­ни­ша, Срп­ска Цр­ња.
03/035170/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-749 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003780489 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Дап­че­вић Ми­ле­на, Срп­ска Цр­ња.
03/035171/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-85/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005555481 издатa од ПС
Жа­баљ на име Де­ја­но­вић Ве­ра, Жа­баљ.
03/035172/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-84/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005361823 издатa од ПС
Жа­баљ на име Стој­ков Ла­ле, Жа­баљ.
03/035173/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-83/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005361790 издатa од ПС
Жа­баљ на име Фер­ко­вић Ру­жи­ца, Жа­баљ.
03/035174/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1571/14SV
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005610521 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Са­вић Ан­ка, Но­ви
Бе­о­град.
03/035175/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-161 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003747135 издатa од ПС
Вр­бас на име Ар­ваи Дар­ко, Вр­бас.
03/035176/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-162 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001299362 издатa од ПС
Вр­бас на име Ко­при­ви­ца Ду­ња, Вр­бас.
03/035177/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55447/14 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004251040 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Уро­ше­вић Сла­во­љуб, Ва­ље­во. 03/035178/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1572/14 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001452205 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­до­ро­вић Ја­ни­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/035179/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-5806/14-1 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003361192 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ли­са­вље­вић Мар­ко, Ва­ље­во. 03/035180/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1567/14 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001301758 издатa од ПС Во­ждо­вац на име Со­јић Ле­по­са­ва, Но­ви
Бе­о­град.
03/035181/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-78076/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001709929 издатa од
ПС Вла­ди­мир­ци на име Ми­ја­то­вић Пре­драг, Вла­ди­мир­ци.
03/035182/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1575/14 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004857890 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име На­у­па­рац Жи­ва­
дин, Но­ви Бе­о­град.
03/035183/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1574/14 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005608775 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ли­чи­на Дра­ган,
Но­ви Бе­о­град.
03/035184/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1570/14SV
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003286558 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Ре­са­но­вић Алек­сан­
дра, Но­ви Бе­о­град.
03/035185/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1562/14SV
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001040969 издатa од ПС По­же­га на име Ми­лин­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­
о­град.
03/035186/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1556СИВ од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001072804 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Бра­ни­
слав, Но­ви Бе­о­град.
03/035187/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-45226/14 од 11.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003895573 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Чо­чо­вић Ни­ко­ла, Ва­ље­во.
03/035188/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1557СИВ од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001072109 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Мар­га­
ре­та, Но­ви Бе­о­град.
03/035189/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-56925/14 од 09.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000533871 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Стој­ко­вић Вла­ди­мир, Ва­ље­во. 03/035190/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-71/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005273826 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Мај­дан­џић То­ми­ца, Бе­о­чин.
03/035191/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-44679/14-1 од 10.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004037631 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име По­по­вић Стра­хи­ња, Ва­ље­во. 03/035192/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-72/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003293190 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Фат Мар­тин, Бе­о­чин.
03/035193/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-407/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001615084 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Да­чић То­ми­слав, Кру­ше­вац. 03/035194/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-60315/14-1 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00455252 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ка­лам­бер Лу­чић Го­ран­ка, Ва­ље­во. 03/035195/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55639/14 од 07.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003904745 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Аџић Сла­ђа­на, Ва­ље­во.
03/035196/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-75404/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004300278 издатa од
ПС Ле­ба­не на име Кр­стић Сун­чи­ца, Ле­ба­не.
03/035197/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-43833/14-1 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004300115 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ја­нић Са­ша, Ва­ље­во.
03/035198/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-59967/14-1 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005042306 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Па­вло­вић Зо­ран, Ва­ље­во.
03/035199/14
16
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-58381/14-1 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000778376 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ву­јић Ми­лан, Ва­ље­во.
03/035200/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-81581/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005205250 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Цве­та­но­вић Ни­ко­ла, Ле­ба­не.
03/035201/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-61088/14-1 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003144719 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Дра­ги­ца, Ва­ље­во.
03/035202/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-61086/14-1 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001637165 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јо­ва­но­вић Бран­ка, Ва­ље­во.
03/035203/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-57996/14 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001029920 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Му­тић Та­ма­ра, Ва­ље­во.
03/035204/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205 од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004816128 издатa од ПС Ту­тин на
име Ра­ма­за­но­глу Са­лих, Ту­тин.
03/035205/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-58006/14 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004766920 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ун­ко­вић Уна, Ва­ље­во.
03/035206/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-81754 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002648493 издатa од ПС Ту­
тин на име Џу­џе­вић На­зим, Ту­тин.
03/035207/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-58007/14 од 11.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156558 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име То­ма­ше­вић Алек­сан­дар, Ва­ље­во. 03/035208/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-81761 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005044085 издатa од ПС Ту­
тин на име Ах­ма­то­вић Ал­дин, Ту­тин.
03/035209/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-57463/14 од 10.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Па­вло­вић Лу­ка издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Па­вло­вић Лу­ка, Ва­ље­во.
03/035210/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205 од 05.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001192272 издатa од ПС Ту­тин на
име Ћа­то­вић Амра, Ту­тин.
03/035211/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-75052 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003337931 издатa од ПС Ту­
тин на име Џу­џе­вић Ке­нам, Ту­тин.
03/035212/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-75080 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004082718 издатa од ПС Ту­
тин на име Ах­ме­то­вић Са­би­на, Ту­тин.
03/035213/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-534 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004930593 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Чо­бра­ди Пе­тро­ни­је­вић Ир­ма, Зре­ња­нин.
03/035214/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-538 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000355480 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Аде­ми Са­би­де, Зре­ња­нин. 03/035215/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-81953/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000372836 издатa од
ПС Ко­вин на име Но­ва­ко­вић Вла­дан, Ко­вин.
03/035216/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-82121/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001479090 издатa од ПС
Ко­вин на име Ер­деш Ило­на, Ко­вин.
03/035217/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-81337/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005695499 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Игру­ти­но­вић Ма­ри­ја, Кра­гу­је­вац.
03/035218/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-81344/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002890654 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име По­ле­тан Дра­ги­ца, Кра­гу­је­вац.03/035219/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-81661/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003578788 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­шић Иси­до­ра, Кра­гу­је­вац. 03/035220/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-81478/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004326119 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­ки­ће­вић Не­над, Кра­гу­је­вац.03/035221/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-80573/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002478862 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Та­тић Ра­дој­ка, Кур­шу­мли­ја. 03/035222/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-81474/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003337319 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­кић Не­ма­ња, Кра­гу­је­вац. 03/035223/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 250-643/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002107781 издатa од ПС
Ку­ла на име До­ста­нић Ду­шко, Ку­ла.
03/035224/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-642/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001782555 издатa од ПС
Ку­ла на име Ва­со­вић Ра­до­ман, Ку­ла.
03/035225/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-82581 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005308491 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Јо­ва­но­вић Ра­дун­ка, Аран­ђе­ло­вац.
03/035226/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-81979/14 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005279134 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Лу­кић Га­бри­је­ла,
Аран­ђе­ло­вац.
03/035227/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-83018/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002458056 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име То­па­ло­вић Ми­лош,
Аран­ђе­ло­вац.
03/035228/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-82928/14 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004073650 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ка­ран То­мо, Аран­
ђе­ло­вац.
03/035229/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-35/2014 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003791196 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Жар­ко Илић, Аран­
ђе­ло­вац.
03/035230/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-82870/14-1 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001841730 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Миј­ла­о­вић Ми­лан, Ва­ље­во.
03/035231/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-82627/14-1 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002887389 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Стој­ко­вић Мир­ја­на, Ва­ље­во. 03/035232/14
24. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-897/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001716596 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Бо­бић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/035233/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-898/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004859051 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ве­ли­кић Љу­Би­ца, Бе­о­град. 03/035234/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-893 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004797964 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Мом­чи­ло­вић Ра­то­мир, Бе­о­град.
03/035235/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-81/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004716679 издатa од ПС
Жа­баљ на име Мар­то­нов Зо­ран, Чу­руг.
03/035236/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-80/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004690522 издатa од ПС
Жа­баљ на име Гру­јић Не­над, Жа­баљ.
03/035237/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-79/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001710426 издатa од ПС
Жа­баљ на име До­ба­но­вач­ки Ђо­ки­ца, Чу­руг.
03/035238/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-804/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001310532 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Сте­фа­но­вић Ми­ли­во­је, Обре­но­вац.
03/035239/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-805/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003839305 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Про­кић Алек­сан­
дар, Бе­о­град.
03/035240/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-802/2014 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005199082 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Ву­ји­сић Сне­жа­на,
Бе­о­град.
03/035241/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1217/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003961948 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гро­мо­вић Је­ли­ца, Бе­о­град.
03/035242/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-589/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001826215 издатa од ПС
Ку­ла на име Си­ла­ђи Ален, Ку­ла.
03/035243/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-588/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003964359 издатa од ПС
Ку­ла на име Га­зи­во­да Ми­лен­ко, Ку­ла.
03/035244/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­град број 205-2-15008/14СВ од
03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001628527 издатa од ПС Бе­о­град на име Ђор­ђе­вић Ве­сни­ца, Бе­о­
град.
03/035245/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­град број 205-2-1497/14СВ од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003075665 издатa од
ПС Бе­о­град на име Бо­ђа Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/035246/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски
ве­нац број 205.2-779/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005588254 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Је­ли­кић Дра­ган,
Бе­о­град.
03/035247/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски
ве­нац број 205-2-780/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00215067
издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­ше­вић Ра­до­ван, Бе­о­
град.
03/035248/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-152 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003534229 издатa од ПС
Вр­бас на име Ал­би­ја­нић Ми­тар, Вр­бас.
03/035249/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-153 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004592005 издатa од ПС
Вр­бас на име Бе­ра­ти Не­на, Вр­бас.
03/035250/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-154 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004233719 издатa од ПС
Вр­бас на име Ћи­рић Мар­ко, Вр­бас.
03/035251/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-155 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000102010 издатa од ПС
Вр­бас на име Ми­ло­вић Ра­до­сав, Вр­бас.
03/035252/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-523/03 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003561722 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­да­но­вић Жа­на, Зре­ња­нин. 03/035253/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-2-522/03 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001117589 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Му­лић Со­фи­ја, Зре­ња­нин. 03/035254/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3291 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002395757 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Сто­ја­ди­но­вић Ми­лан, Ве­ли­ко Ла­о­ле.
03/035255/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-704/14 од 07.09.2011. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001722548 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Ми­лић Не­над, Жи­то­ра­ђа.
03/035256/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-76853/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000842801 издатa од ПС
Ари­ље на име Ву­чи­ће­вић Дра­ган, Ари­ље.
03/035257/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­град број 205-2-286/14БК од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001835736 издатa од
ПС Бе­о­град на име Лон­ча­ре­вић Мла­ден, Бе­о­град. 03/035258/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-902/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005466526 издатa од ПС
Вра­чар на име Си­мо­но­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/035259/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-78325/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001831734 издатa од ПС
Ари­ље на име Ни­ко­лић Ми­ло­рад, Ари­ље.
03/035260/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-903/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004640639 издатa од ПС
Вра­чар на име Пан­те­лић Сте­фан, Бе­о­град.
03/035261/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-77784/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005268537 издатa од ПС
Ари­ље на име Гор­дић Бран­ка, Ари­ље.
03/035262/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­град број 205.2-285/14 БК од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002914909 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бла­го­је­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/035263/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1496/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003385168 издатa од ПС Бе­о­град на име Кр­го­вић Би­ља­на, Бе­о­
град.
03/035264/14
115
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-79352/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002091559 издатa од ПС
Ари­ље на име То­мић Је­ле­на, Ари­ље.
03/035265/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-904/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004440963 издатa од ПС
Вра­чар на име Алек­сић Вук, Бе­о­град.
03/035266/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­град број 205.2-1504/14СИ од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004416829 издатa од
ПС Бе­о­град на име Си­мо­но­вић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/035267/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-905/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001761676 издатa од ПС
Вра­чар на име Мла­де­но­вић Ма­ја, Бе­о­град.
03/035268/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­град број 205.2-1503/14СИ од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004026763 издатa од
ПС Бе­о­град на име Ра­да­ко­вић Јо­ван, Бе­о­град.
03/035269/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-906/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006166281 издатa од ПС
Вра­чар на име Мол­двај Са­ња, Бе­о­град.
03/035270/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-908/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002685160 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Па­ње­ско­вић Де­си­мир­ка, Бе­о­град.
03/035271/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-909/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001476191 издатa од ПС
Вра­чар на име Пет­ко­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/035272/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-910/10 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002667168 издатa од ПС
Вра­чар на име Ива­њац Иван, Бе­о­град.
03/035273/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-911/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005660895 издатa од ПС
Вра­чар на име Пе­шић Го­ран, Бе­о­град.
03/035274/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-882/2014 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005665839 издатa од
ПС Вра­чар на име Ла­ло­ше­вић Па­вле, Бе­о­град.
03/035275/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-883/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004225966 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ло­са­вље­вић Пре­драг, Бе­о­град.
03/035276/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-891/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004475095 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­лен­ко­вић Ми­лин­ка, Бе­о­град.
03/035277/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-76942/14 од
29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003664328 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Кр­стић Слав­ка,
Бе­о­град.
03/035278/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-892/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004953490 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ву­јић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/035279/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-911/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005660895 издатa од ПС
Вра­чар на име Пе­шић Го­ран, Бе­о­град.
03/035280/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-888/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001674694 издатa од
ПС Ста­ри град на име Де­ре­та Са­ра, Бе­о­град.
03/035281/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-873/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004279671 издатa од
ПС Ста­ри град на име Вра­њеш Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/035282/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-896/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000198972 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ша­ро­вић Ва­ња, Срем­чи­ца. 03/035283/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-78737/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003643937 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Бо­ја­нић Ни­ко­ла, Ба­ња Ко­ви­ља­ча.
03/035284/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-884/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004064223 издатa од
ПС Вра­чар на име Пе­ри­шић Ми­лош, Бе­о­град.
03/035285/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-901/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002158172 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ца­кић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/035286/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-895/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005392086 издатa од
ПС Ста­ри град на име Сто­ја­но­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/035287/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-885/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003735612 издатa од ПС
Вра­чар на име Пај­ка­но­вић Ан­дреј, Бе­о­град.
03/035288/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3631/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003839907 издатa од ПС
Не­го­тин на име Дру­лић Дра­го­љуб, Ду­ша­но­вац.
03/035289/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-887/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005226502 издатa од ПС
Вра­чар на име По­по­вић Бо­жи­дар, Бе­о­град.
03/035290/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3619/14 од 24.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003401809 издатa од ПС
Не­го­тин на име Бал­ча­но­вић То­ми­слав, Не­го­тин. 03/035291/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-77608/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003724689 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Но­ва­ко­вић Дра­ги­ца, Ло­зни­ца. 03/035292/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3605/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004832625 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ђур­ко­вић Ни­ко­ла, Не­го­тин.
03/035293/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-888/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003089306 издатa од ПС
Вра­чар на име Но­заб Сте­фан, Бе­о­град.
03/035294/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-795/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001010202 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Три­фу­но­вић Љи­ља­на, Обре­но­вац.
03/035295/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-889/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004245126 издатa од ПС
Вра­чар на име Кне­же­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/035296/14
115 / 24. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-315 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002205720 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Јан­ко­вић Иван, По­жа­ре­вац.
03/035297/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-14/2014 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004765998 издатa од
ПС Ла­по­во на име Здрав­ко­вић Сне­жа­на, Ла­по­во. 03/035298/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-41/2014 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005676387 издатa од ПС Вла­ди­чин Хан на име Сто­јиљ­ко­вић Ми­
лан, Вла­ди­чин Хан.
03/035299/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-890/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001185837 издатa од ПС
Вра­чар на име Ба­стић Иван, Бе­о­град.
03/035300/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-40/2014 од
01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002573112 издатa од ПС Вла­ди­чин Хан на име Мар­ко­вић Ста­ни­
ша, Вла­ди­чин Хан.
03/035301/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-79089 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003306064 издатa од ПС
Кнић на име Зла­тић Де­јан, Гра­бо­вац.
03/035302/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-912/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005305275 издатa од ПС
Вра­чар на име Је­ли­чић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/035303/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-112/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003230108 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име То­па­ло­вић Мир­ја­на, При­зрен.
03/035304/14
Ре­ше­њем ПС Го­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-131 од
29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004632947 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име По­ња­вић
Сне­жа­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/035305/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/171-14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003793750 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Бу­јић Де­јан, Ин­ђи­ја.
03/035306/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-118/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001027068 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Но­ва­ко­вић Бра­ни­слав, Про­ку­пље.
03/035307/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-77454/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003953365 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ћи­ро­вић Ми­ли­ца, Кра­гу­је­вац.
03/035308/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-77007/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004809269 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Сто­ја­но­вић Го­ран, Кра­гу­је­вац.
03/035309/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-79586/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002063007 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ко­стић Ра­де, Ја­го­ди­на.
03/035310/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-327/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002297844 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Па­вло­вић Јо­ван­ка, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/035311/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-77055/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001582360 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ан­тић Не­над, Кра­гу­је­вац. 03/035312/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-330/2014 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002352546 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ми­о­дра­го­вић
Бра­ни­во­је, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/035313/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-913/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003363962 издатa од ПС
Вра­чар на име Не­меш Сте­ван, Бе­о­град.
03/035314/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-79301/14-1 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001122330 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ку­зма­но­вић Дра­гу­тин, Ша­бац. 03/035315/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-914 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002398458 издатa од ПС
Вра­чар на име Ћо­рић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град.
03/035316/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-115/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002394941 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Ми­ли­ће­вић Зо­ран, Про­ку­пље.
03/035317/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-915/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004436076 издатa од ПС
Вра­чар на име Фолк­ман Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/035318/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-891/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004283025 издатa од ПС
Вра­чар на име Па­вло­вић Пер­ка, Бе­о­град.
03/035319/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-117/14 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004535333 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Пе­рић Бог­дан, Про­ку­пље. 03/035320/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-916/14 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003872123 издатa од ПС
Ру­ма на име Ми­ла­но­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/035321/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-51/14 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003606327 издатa од ПС Бач
на име Пе­тро­вић Иван, Бач.
03/035322/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-116/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002230147 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Ле­лић Игор, Про­ку­пље.
03/035323/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-892/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001197851 издатa од ПС
Вра­чар на име Еми­на Ма­ле­ски, Бе­о­град.
03/035324/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-917/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004033524 издатa од
ПС Вра­чар на име Но­ва­ко­вић Не­над, Бе­о­град.
03/035325/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-114/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004598213 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Ди­кић Кри­сти­јан, Про­ку­пље.
03/035326/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-918/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004955786 издатa од
ПС Вра­чар на име Ро­ка­ше­вић Та­ња, Бе­о­град.
03/035327/14
17
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/174-14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001430768 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Пу­рић Алексндра, Ин­ђи­ја.
03/035328/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/173-14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004340999 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ћу­ру­ви­ја Ма­ри­на, Ин­ђи­ја.
03/035329/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1519СИВ од
06.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001871743 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­чић Бра­ни­слав,
Но­ви Бе­о­град.
03/035330/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3206 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001259310 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ве­ли­ми­ро­вић Бо­јан, Про­ку­пље.
03/035331/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1526/14СВ
од 08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001523117 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­тро­вић Љу­би­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/035332/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-2-1521СИВ од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005634770 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кру­нић На­да, Но­
ви Бе­о­град.
03/035333/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3602/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001044902 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ан­ђе­ло­вић Ва­лен­ти­на, Не­го­тин. 03/035334/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3574/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003727700 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ни­кић Бо­бан, Ја­бу­ко­вац.
03/035335/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.-1522СИВ од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005182799 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дол­го­по­лов Жив­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/035336/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3566/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000203995 издатa од ПС
Не­го­тин на име Три­кић Че­до­мир, Ја­бу­ко­вац.
03/035337/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1529/14SV
од 08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002721420 издатa од ПС Зе­мун на име Пе­ћа­нац Фи­лип, Но­ви Бе­
о­град.
03/035338/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3565/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004148276 издатa од ПС
Не­го­тин на име Де­ве­џић Ми­ли­сав, Не­го­тин.
03/035339/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3561/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002062006 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ми­ло­ше­вић Мар­ко, Не­го­тин.
03/035340/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1531/14SV
од 08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004942425 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Рац­ко­вић Бо­ја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/035341/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-263/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004606072 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ар­сић Бра­ни­слав, Но­ви Ба­нов­ци.
03/035342/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1528/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003949716 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Би­ја­нић Сте­фан,
Но­ви Бе­о­град.
03/035343/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-264/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0001069557 издатa
од ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ба­лаж Фе­ренц, Ста­ра Па­зо­ва.
03/035344/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1527/14СВ
од 08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004900127 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Џе­ма­лов Ве­со,
Но­ви Бе­о­град.
03/035345/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-74/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003806542 издатa од ПУ
При­шти­на на име Јо­ва­но­вић Вла­ди­мир, При­шти­на.
03/035346/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-81418/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002537647 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Жи­ва­но­вић Ми­ро­слав, Ло­зни­ца.
03/035347/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-82861/14-1 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004034254 издатa од
ПУ Ша­бац на име Три­ву­но­вић Пре­драг, Ша­бац. 03/035348/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-82864/14-1 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003732840 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ва­но­вић На­та­ша, Ша­бац.
03/035349/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-82874/14-1 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002240758 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ге­мо­вић Ол­га, Ша­бац.
03/035350/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-82189/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000985320 издатa од
ПС Ко­вин на име Ква­шни­ца Јо­жеф, Ко­вин.
03/035351/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-405/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002328501 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ву­ко­је­вић Игор, Кру­ше­вац. 03/035352/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/167-14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002421341 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ни­ше­вић Во­ји­слав, Ин­ђи­ја.
03/035353/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-399/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002120660 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­ри­са­вље­вић Жи­ва­дин, Кру­ше­вац.
03/035354/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-70/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003553031 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ђу­рић Ми­јат, Алек­сан­дро­вац.
03/035355/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/168-14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000419882 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Јо­ва­но­вић Ми­лан, Ин­ђи­ја.
03/035356/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-69/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004901551 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Цр­но­гла­вац Ра­до­је, Алек­сан­дро­вац.
03/035357/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-403/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001461093 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Је­лић Ја­сми­на, Кру­ше­вац. 03/035358/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/169-14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004104789 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Зу­бац Рад­ми­ла, Ин­ђи­ја.
03/035359/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-71/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004240180 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Стан­ко­вић Бра­ти­слав, Алек­сан­дро­вац.
03/035360/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-401/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003204737 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ни­ко­лић Ми­ло­слав, Кру­ше­вац.
03/035361/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-287/14ВК од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001788890 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­цић Дра­гу­тин,
Бе­о­град.
03/035362/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1567 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003042202 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ера­ко­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/035363/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-67/147 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004246724 издатa од ПС Алек­сан­дро­вац на име Кр­стић Ми­ле­на,
Алек­сан­дро­вац.
03/035364/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1498/14СВ
од 03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003799554 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­ме­у­но­вић Сла­
ви­ца, Бе­о­град.
03/035365/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3675/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004338834 издатa од ПС
Не­го­тин на име То­до­ро­вић Љу­бин­ка, Не­го­тин.
03/035366/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-666/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005420295 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Га­јић Ми­ле­на, Ба­ји­на Ба­шта.
03/035367/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1502/14СИ
од 03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004767100 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћо­со­вић Ва­ња,
Бе­о­град.
03/035368/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3665/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003936012 издатa од ПС
Не­го­тин на име Бу­љу­ба­шић Ани­та, Ко­би­шни­ца. 03/035369/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1499/СВ од
03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003041373 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Ше­ста­ков Алек­сан­
дар, Бе­о­град.
03/035370/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1868 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002624280 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Чу­пић Ми­лош, Но­ви Сад.
03/035371/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3646/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001041697 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ан­ђе­ло­вић Алек­сан­дар, Не­го­тин. 03/035372/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3640/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001547690 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ми­ло­са­вље­вић Алек­сан­дра, Не­го­тин.
03/035373/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1869 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003783693 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Уби­па­рип Мо­мир, Но­ви Сад.
03/035374/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1870 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003896257 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Го­ли­ја­нин Ђор­ђи­је, Каћ.
03/035375/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3634/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001971090 издатa од ПС
Не­го­тин на име Иг­ња­то­вић Ја­сна, Не­го­тин.
03/035376/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/187 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003636664 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­пор Та­тја­на, Но­ви Сад.
03/035377/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-81146/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002540133 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Бла­го­је­вић Дра­ган, Ле­ско­вац. 03/035378/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1872 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004525135 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­дић Ду­шко, Но­ви Сад.
03/035379/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-81047/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002061193 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стој­ко­вић Не­над, Ле­ско­вац. 03/035380/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1855 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003412318 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име До­ро­шков Ни­ко­ли­на, Но­ви Сад. 03/035381/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-75889/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003273077 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Стан­ко­вић Су­за­на, Ле­ба­не.
03/035382/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001066753 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ај­ваз Вла­да­на, Бе­о­град.
03/035383/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1856 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167315 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Круљ Да­ни­ло, Но­ви Сад.
03/035384/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-74907/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004100384 издатa од ПС
Бој­ник на име Ази­ро­вић Да­ни­јел, Бој­ник.
03/035385/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000934771 издатa од ПС
Гроц­ка на име Сто­ја­нов Сто­јан, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/035386/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1857 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002056426 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ма­тић Маг­да­ле­на, Но­ви Сад.
03/035387/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-77530/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000030031 издатa од ПС
Бој­ник на име Илић Бу­ба, Бој­ник.
03/035388/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003669753 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Трич­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/035389/14
18
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005178044 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ву­јо­вић Сте­фан, Бе­о­град.
03/035390/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-191 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003782037 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ке­пе Гор­да­на, Ки­кин­да.
03/035391/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1858 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 02830450 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ка­но­вић Ђор­ђе, Но­ви Сад.
03/035392/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1859 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001073609 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ман­дић Ми­лу­тин, Но­ви Сад.
03/035393/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-194 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003884948 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ми­хок Иви­ца, Ки­кин­да.
03/035394/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001343233 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Вуч­ко­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.03/035395/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-188 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003836175 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Јон Ма­ри­ја­на, Ки­кин­да.
03/035396/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1860 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002655387 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Џам­бас Да­ри­ја, Но­ви Сад.
03/035397/14
Ре­ше­њем ПУ КИ­кин­да број 05-205-7-193 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002752824 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ду­ре­ко­вић Вељ­ко, Ки­кин­да. 03/035398/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001267048 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Па­јић Рад­ми­ло, Но­ви Бе­о­град.
03/035399/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1873 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001336503 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зић Со­фи­ја, Но­ви Сад.
03/035400/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-198 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004237729 издатa од
ПУ Ки­кинд на име Ли­сул Ни­ко­ла, Ки­кин­да.
03/035401/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1863 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005486535 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ти­но­вић Урош, Но­ви Сад. 03/035402/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000989423 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ко­ва­че­вић Ана, Бе­о­град.
03/035403/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1864 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005056752 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шеј­пеш Ми­клош, Но­ви Сад.
03/035404/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205/1/2014 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005004443 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сте­фа­но­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/035405/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1865 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003786841 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­зо­мо­ра Бо­ја­на, Но­ви Сад.
03/035406/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005243446 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ре­че­вић Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/035407/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-811139/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005209861 издатa од
ПС Ари­ље на име Лу­ко­вић Ми­лен­ко, Ари­ље.
03/035408/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 05.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000741751 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Об­ра­до­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/035409/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-400/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004419588 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ко­стић Кри­сти­на, Кру­ше­вац.
03/035410/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000800264 издатa од ПС
Но­ва Цр­ња на име Ђо­ро­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/035411/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003938051 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ла­ти­нић Та­ра, Бе­о­град.
03/035412/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-667/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003000633 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Јев­тић Ми­лој­ко, Ба­ји­на Ба­шта.
03/035413/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001218396 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/035414/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000939393 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Цам­па Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/035415/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-80944/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003918560 издатa од ПС
Ари­ље на име Мар­ја­но­вић Је­ле­на, Ари­ље.
03/035416/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004140492 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ро­дић Мар­ко, Ри­пањ.
03/035417/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-192/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004415238 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ми­лић Злат­ко, Ки­кин­да.
03/035418/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-675/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004979195 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Не­на­до­вић Не­над, Ба­ји­на Ба­шта.
03/035419/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004467563 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ше­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/035420/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 01.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001373269 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Бран­ко­вић Ве­сна, Мла­де­но­вац.03/035421/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005110141 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Па­вло­вић Ми­лан, Су­ва Ре­ка.
03/035422/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 01.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000998645 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Црн­ко­вић Стра­хи­ња, Бе­о­град. 03/035423/14
24. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000993735 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ми­лен­ко­вић Ра­дош, Бе­о­град. 03/035424/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004176542 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Вељ­ко, Бе­о­град.
03/035425/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-879/2014 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001185343 издатa од
ПС Вра­чар на име Шо­ља­ков­ски Ру­жи­ца, Бе­о­град. 03/035426/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001652237 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ман­дић Бо­рис, Бе­о­град.
03/035427/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 02.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001221106 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Иса­и­ло­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/035428/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-881/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004006317 издатa од ПС
Вра­чар на име Мр­ва­ље­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/035429/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001945032 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Бо­јан, Бе­о­град.
03/035430/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001789833 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Би­ро Дра­ган, Ри­пањ.
03/035431/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-880/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001684389 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Стре­зов­ски Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/035432/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002645259 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Цве­тић Вла­да, Бе­о­град.
03/035433/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-893/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000773606 издатa од ПС
Вра­чар на име Бај­ра­ми Бле­рим, Бе­о­град.
03/035434/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005298410 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Иг­ња­то­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/035435/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001092447 издатa од ПС
Зе­мун на име Бо­рак Ми­лан, Ри­пањ.
03/035436/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004417683 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Обре­но­вић Мар­ко, Ба­ра­је­во.
03/035437/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001539366 издатa од ПС
Вра­чар на име Бла­го­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/035438/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001241082 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Мом­чи­ло­вић Ве­ра, Бе­о­град.
03/035439/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001677928 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ја­ра­маз На­та­ша, Бе­о­град.
03/035440/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001470314 издатa од ПС
Ста­ри град на име По­по­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/035441/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003588013 издатa од ПУ
Бе­о­град на име То­мић Ве­ро­ни­ка, Бе­о­град.
03/035442/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-46/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003944032 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Шо­па­ло­вић Је­ле­на, Ча­је­ти­на. 03/035443/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/176-14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001989782 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Шко­рић Сло­бо­дан, Ма­ра­дик.
03/035444/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/155-14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004611171 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Хр­ћан Ми­ли­ца, Ин­ђи­ја.
03/035445/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-81814/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001980754 издатa од ПС
Ари­ље на име Ди­ми­три­је­вић Ве­ри­ца, Ари­ље.
03/035446/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-402/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005428751 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ни­ко­лов Ања, Кру­ше­вац.
03/035447/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-141/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004506365 издатa од
ПС Гроц­ка на име Рај­ко­вић Ђор­ђе, Гроц­ка.
03/035448/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-26/14 од 10.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004763134 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ђо­рић Алек­сан­дар, Гроц­ка.
03/035449/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-29/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002621952 издатa од ПС
Гроц­ка на име Са­јић Вук, Гроц­ка.
03/035450/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-894/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002116195 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Вас­кр­сић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/035451/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3.205-142/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001117214 издатa од
ПС Гроц­ка на име Гро­чић Не­над, Гроц­ка.
03/035452/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-143 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003488914 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ар­сић Сла­ви­ша, Гроц­ка.
03/035453/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-25/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003020925 издатa од ПС
Со­пот на име Ле­кић Сто­ис­ лав, Гроц­ка.
03/035454/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-243/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002003213 издатa од
ПС Гроц­ка на име Бо­шко­вић Ду­шан, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/035455/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-244/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005502806 издатa од ПС
Гроц­ка на име Стан­чић Иван, Гроц­ка.
03/035456/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-245/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003506080 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Мар­ко­вић Рад­ми­ла, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/035457/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205/246/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004534099 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ђо­рић Ива­на, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/035458/14
115
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-247/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005194209 издатa од ПС
Гроц­ка на име Спа­сић Си­ни­ша, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/035459/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-145/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001551466 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ста­ни­ми­ро­вић Сне­жа­на, Гроц­ка.03/035460/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-144/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003546466 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ка­ра­пан­џић Мом­чи­ло, Гроц­ка. 03/035461/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-151/2014 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004962828 издатa од ПС
Бе­чеј на име Фар­каш Ја­нош, Бе­чеј.
03/035462/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-152/2014 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002937922 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ме­са­рош Ди­а­на, Бе­чеј.
03/035463/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-153/2014 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005018735 издатa од ПС
Бе­чеј на име Киш Ча­ба, Бе­чеј.
03/035464/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-161/2014 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003476608 издатa од ПС
Бе­чеј на име Са­бо Пе­тер, Бе­чеј.
03/035465/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-159/2014 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004027730 издатa од ПС
Бе­чеј на име Вар­га Жлот, Бе­чеј.
03/035466/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-160/2014 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005197062 издатa од ПС
Бе­чеј на име По­пов Зо­ран, Бе­чеј.
03/035467/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-150/2014 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002221385 издатa од ПС
Бе­чеј на име Да­ни­ел Ми­хаљ, Бе­чеј.
03/035468/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-157/2014 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002604524 издатa од ПС
Бе­чеј на име Са­бо Јо­жеф, Бе­чеј.
03/035469/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-78400/14-1 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001701554 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ја­ко­вље­вић Би­ља­на, Ва­ље­во. 03/035470/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5668/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002616728 издатa од
ПС Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/035471/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-82/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003294893 издатa од ПС
Жа­баљ на име Кли­са­ра Ог­њен, Жа­баљ.
03/035472/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-174 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001769842 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Али­ји Бас­хким, Пре­ше­во.
03/035473/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-175 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001457661 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Хал­ла­чи Ре­га­и­пе, Пре­ше­во.
03/035474/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-177 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004017284 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Феј­зу­ла­хи Хе­ку­ран, Пре­ше­во.
03/035475/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-176 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004407784 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ме­ме­ти Лум­ни­је, Пре­ше­во.
03/035476/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-183 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001234371 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ари­фи Ал­бан, Пре­ше­во.
03/035477/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-182/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001205383 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Осма­ни Qендрим, Пре­ше­во.
03/035478/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-143 од 04.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000306976 издатa од ПС Уб на
име Ва­сић Дра­га­на, Уб.
03/035479/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-181/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001290737 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Зеј­нул­ла­ху Се­фе­дин, Пре­ше­во. 03/035480/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-69/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003913553 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ђур­ђе­вић Жи­ки­ца, Лај­ко­вац.
03/035481/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 250-180/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001234338 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ве­лиу Хyда­је­те, Пре­ше­во.
03/035482/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3407/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005321494 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Илић Ра­до­ван, Сви­лај­нац. 03/035483/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-178/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003822680 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Бе­ћи­ри Са­ми, Пре­ше­во.
03/035484/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3355/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001622357 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Је­лић Ми­лун, Сви­лај­нац.
03/035485/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-337 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001398840 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ле­он­ти­је­вић Не­над, Обре­но­вац. 03/035486/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-179/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003761263 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Фа­злиу Илир, Пре­ше­во.
03/035487/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-140 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128882 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ибра­хи­ми Фи­крет, Пре­ше­во.
03/035488/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-75/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005027171 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Дун­ђе­ро­вић Зо­ран, Лај­ко­вац.
03/035489/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-184/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003007378 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ра­ма­да­ни Дас­хним, Пре­ше­во.
03/035490/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ки ве­нац број 205.2-808/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002598193 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Па­вло­вић Ни­ко­ла, Обре­но­вац.
03/035491/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-902/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001347665 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­ле­но­вић Са­ња, Па­ра­ћин. 03/035492/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-81620/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002476553 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Бо­жа­но­вић Пре­драг, Ја­го­ди­на. 03/035493/14
115 / 24. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1053/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002482548 издатa од ПС
Кру­пањ на име Али­ма­но­вић Зла­то­мир, Кру­пањ. 03/035494/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1062/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003944739 издатa од ПС
Кру­пањ на име Ста­нић Ни­ко­ла, Кру­пањ.
03/035495/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1031/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003834689 издатa од ПС
Кру­пањ на име Ми­ло­ше­вић Го­ран, Кру­пањ.
03/035496/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1017/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001990005 издатa од ПС
Кру­пањ на име Јо­ва­но­вић Алек­сан­дар, Кру­пањ. 03/035497/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-293/2014 од 14.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00132820 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Сту­блин­че­вић Сло­бо­дан­ка, Обре­но­вац. 03/035498/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-769/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001973437 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ра­до­са­вље­вић Игор, Обре­но­вац.
03/035499/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-798/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004262897 издатa од
ПС Обре­но­вац на име То­ма­ше­вић Ср­ђан, Обре­но­вац.
03/035500/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-799/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003572146 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Аб­ду­ла­хи Ер­вин, Обре­но­вац. 03/035501/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-804/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003071604 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ку­зма­но­вић Зла­то­мир, Обре­но­вац.
03/035502/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-805/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002846314 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Вје­тро­вић Дра­ги­ца, Обре­но­вац.
03/035503/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-806/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002200135 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Јак­шић Ву­ка­шин, Обре­но­вац. 03/035504/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-807/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004792959 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Не­дељ­ко­вић Љуб­ће, Уро­ше­вац. 03/035505/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-808/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004323398 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ја­нуз Де­нис, Обре­но­вац.
03/035506/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-812/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002827107 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­јал­ко­вић Не­ма­ња, Обре­но­вац.
03/035507/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-6635/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 008546616 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Јо­ва­но­вић Гор­да­на, Зре­ња­нин. 03/035508/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-813/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002418468 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Со­кић Ива­на, Обре­но­вац. 03/035509/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-814/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0021172723 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Па­вло­вић Сте­ван, Обре­но­вац.03/035510/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-815/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001671662 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Га­јић Су­за­на, Обре­но­вац. 03/035511/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-1-817/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005363334 издатa од ПС
Обре­но­вац на име На­у­мо­ски Ни­ко­ла, Обре­но­вац.
03/035512/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-268/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003642129 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ми­лу­ти­но­вић Ма­ри­ја­на, Пећ. 03/035513/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-818/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002902967 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Си­мић Ива­на, Обре­но­вац. 03/035514/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55/205-266/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003665149 издатa од
ПУ Ужи­це на име Сре­дић Ср­ђан, Ужи­це.
03/035515/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-819/2014 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001476001 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Со­кић Ран­ко, Обре­но­вац. 03/035516/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-267 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002411126 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ла­зић Не­дељ­ко, Ужи­це.
03/035517/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 205-7-195 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003757168 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Је­гар­ски Со­фи­ја, Ки­кин­да.
03/035518/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-821/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002310005 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Мир­че­тић Дра­ги­ца, Обре­но­вац. 03/035519/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-269/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002501905 издатa од
ПУ Ужи­це на име Обу­ћи­на Да­ни­је­ла, Ужи­це.
03/035520/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-136 од 29.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004099489 издатa од ПС Сав­
ски ве­нац на име Пет­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/035521/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-287/14 ВК од
03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000926750 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стар­че­вић Ико­ни­
ја, Бе­о­град.
03/035522/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-142/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004325703 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­ко­вље­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/035523/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-1509/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004795854 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Гра­о­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/035524/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-1507/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004918358 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/035525/14
19
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-69/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001505292 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Да­ли­по­вић На­и­ме, Бе­о­чин.
03/035526/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-822/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004952023 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ко­ва­че­вић Дар­ко, Обре­но­вац. 03/035527/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-68/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005114621 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Де­ми­ри Абе­дин, Бе­о­чин.
03/035528/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-66/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002621101 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Да­шић Ма­ри­ја­на, Бе­о­чин.
03/035529/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-823/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001085653 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Југ Бо­ри­во­је, Обре­но­вац.
03/035530/14
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Ши­љић Ми­лен, Сур­чин, че­ко­ви бр. 74029221, 74029230,
74029248, 74029256, 74029264, 74029272 из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003007/14
Ра­вић Мир­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 34262179, 2187, 2195и
34262209. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003008/14
По­пов Ма­ра, Зре­ња­нин, чек бр. 66462292 из­дат од Ban­ca
In­te­sa.
04/003009/14
Ра­дој­ко­вић Зве­здан, Ве­ли­ка Пла­на, чек бр. 0000096466487
из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003010/14
Ку­зма­но­вић
Алек­сан­дар,
Обре­но­вац,
чек
бр.
0000118027846 из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003011/14
Мар­ко­вић Ви­то­мир, Сту­бли­не, чек бр. 56863320 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003012/14
Сте­ва­но­вић Ми­лан, Бе­о­град, чек бр. 70862492 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003013/14
Ка­за­ко­вић Го­ри­ца, Бе­о­град, чек бр. 72162712 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003014/14
Ве­се­ли­но­вић Дра­гу­тин, Кра­гу­је­вац, че­ко­ви бр. 10255279,
10255287, 10255295, 10255309 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/003015/14
Ма­то­вић Пеј­ка, Ча­чак, че­ко­ви бр. 1939283, 1939284,
1939285, 1939286, 1939292, 1939288, 1939289, 1939290,
1939291, 1939287 из­да­ти од AIK ban­ke.
04/003016/14
Ми­ло­са­вље­вић Ми­ло­рад, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, чек бр.
96999164 из­дат од Српскe бан­ке а.д.
04/003017/14
Ше­ро­вић Бо­ја­на, Вр­њач­ка Ба­ња, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­
ња бр. 40399757 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische osi­gu­ra­nja.
04/003018/14
Јо­си­по­вић Би­ља­на, Бе­о­град, чек бр. 39780804 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003019/14
Па­вло­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град, чек бр. 69903599 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003020/14
Ра­вић Ан­ка, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 48912299 из­дат од Ban­
ca In­te­sa.
04/003021/14
Триф­ко­вић Озрен­ка, Бе­о­град, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.1100-03-11227-6 из­дат од Ин­вест­бан­ке АД Бе­о­град у сте­ча­ју.
04/003022/14
Ви­ри­је­вић Са­ша, Вр­шац, чек бр. 0000002989933 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003023/14
Ивић Мир­ко, Ка­лу­ђе­ри­ца, чек бр. 830183 из­дат од Hypo Al­
pe Adria ban­ke.
04/003024/14
Пе­тру­чев Ми­лен­ко, Вр­шац, че­ко­ви бр. 2224955, 2224956,
2224957 из­да­ти од Er­ste bank.
04/003025/14
Ми­лен­ко­вић Ма­ја, Сме­де­ре­во, чек бр. 1921605 из­дат од
АИК бан­ке.
04/003026/14
Љу­би­са­вље­вић Рад­ми­ла, Гроц­ка, че­ко­ви бр. 53540287,
53540295, 53540309, 61057250, 61057269, 61057277, 61057285,
61057293и61057307 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003027/14
Ку­кри­ка Та­тја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000202842670,
0000202842688 и 0000202842696. из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003028/14
Јо­ва­но­вић Са­ша, Бе­о­град, чек бр. 167001379 из­дат од Ко­
мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003029/14
Кр­не­та Јо­ван, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 68391309,
68391317, 68391325, 68391333, 68391390, 68391358, 68391366,
68391374, 683913382, 68391341 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003030/14
Вра­нић Ди­ја­на, Бе­о­град, чек бр. 0000081239170 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003031/14
Ја­ми­ни Зе­фи­дин, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 3291481, 3291484,
3291483, 3291482 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003032/14
Жив­ко­вић Иван, Ле­ско­вац, чек бр. 3638781 из­дат од Ra­if­fe­
i­sen bank.
04/003033/14
Ка­ље­вић Зо­ран, Ча­чак, чек бр. 0000074675372 из­дат од
Ban­ca In­te­sa, екс­по­зи­ту­ра Ча­чак.
04/003034/14
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ба­ша­ра­гин Зо­ри­ца, Па­лић, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006084/14
Вла­јић Ми­ро­слав, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006085/14
Ши­ја­ки­нић Дан­ка, Бе­ла Зе­мља, из­да­та од ОУ Ужи­це.
05/006086/14
Пе­тро­вић Су­за­на, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац. 05/006087/14
Сто­ја­но­вић Бран­ко, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац. 05/006088/14
Бу­даи Бе­а­та, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да. 05/006089/14
Пе­рић Жар­ко, Гроц­ка, из­да­та од СО Гроц­ка. 05/006090/14
Ди­мо­вић Да­ни­ца, Срп­ски Кр­стур, из­да­та од ОУ Но­ви Кне­
же­вац.
05/006091/14
Ива­нов Ја­дран­ка, Ру­ма, из­да­та од ОУ Ру­ма. 05/006092/14
Бра­дић Ле­на, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град. 05/006093/14
Тр­ку­ља Ду­шан, Пу­тин­ци, из­да­та од ОУ Ру­ма.05/006094/14
Ми­тић Го­ран, Сур­ду­ли­ца, из­да­та од ОУ Сур­ду­ли­ца.
05/006095/14
Па­ви­ће­вић Ма­ри­ја, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/006096/14
Де­ми­ро­вић Рах­ман, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/006097/14
Ђор­ђе­вић Го­ран, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/006098/14
Ђор­ђе­вић Дра­га­на, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/006099/14
Бе­ри­ша Ше­ке­ри­ја, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/006100/14
Илић Бра­ни­слав, Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/006101/14
Ђо­кић Зо­ран, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006102/14
Не­свеч­ко Шан­дор, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006103/14
Ми­лу­ти­но­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град, из­да­та од СО Обре­но­вац. 05/006104/14
Ћур­чић Ива­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006105/14
Глу­ми­чић Да­ни­ца, Ста­ри град, из­да­та од СО Ста­ри град. 05/006106/14
Вр­ба­шки Си­ни­ша, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006107/14
Бу­ки­нац Зо­ран, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006108/14
Ко­ва­че­вић Би­ља­на, Но­ви Сад, из­да­та од МК Фу­тог.
05/006109/14
До­јин Су­за­на, Срем­ска Ка­ме­ни­ца, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006110/14
Ле­кић Бо­сиљ­ка, Фу­тог, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006111/14
Јо­си­мов Ро­жа, Го­спо­ђин­ци, из­да­та од ОУ но­ви Сад.
05/006112/14
Си­вет­ко­вић Гор­да­на, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад. 05/006113/14
Шо­шкић Кне­же­вић Ка­ти­ца, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви
Сад.
05/006114/14
Па­ка­шки Вла­ди­мир, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад. 05/006115/14
Сту­пар Гор­да­на, Бач­ки Ја­рак, из­да­та од ОУ Те­ме­рин.
05/006116/14
Ко­ва­че­вић Дра­га­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/006117/14
Вар­да Рат­ко, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Бе­о­град.
05/006118/14
Ор­ма­но­вић Дар­ка, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006119/14
Сло­вић Дар­ко, Ужи­це, из­да­та од ОУ Ужи­це. 05/006120/14
Бо­шко­вић Алек­сан­дар, Чу­ка­ри­ца, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца. 05/006121/14
Јо­ва­но­вић Но­ви­ца, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/006122/14
Чех Ан­дор, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006123/14
Кр­стић Сла­ви­ца, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/006124/14
Са­ки­пов­ски Ре­ђи, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/006125/14
Ива­но­вић Дра­го­слав, Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/006126/14
Зо­рић Мар­ко, Бе­о­град, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/006127/14
Пе­тро­вић Ни­ко­ла, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/006128/14
Вој­во­дић Бо­рис, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/006129/14
Иг­ња­то­вић Го­ран, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/006130/14
Ћи­рић Иван, Гроц­ка, из­да­та од СО Гроц­ка. 05/006131/14
Пло­јо­вић Му­а­мер, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар. 05/006132/14
Го­сто­вић Мир­ја­на, Цр­вен­ка, из­да­та од ОУ Ку­ла.
05/006133/14
Ра­ја­ко­вић Јо­ви­ца, Хрт­ков­ци, из­да­та од ОУ Ру­ма.
05/006134/14
Јо­ва­но­вић Гор­да­на, До­брин­ци, из­да­та од ОУ Ру­ма.
05/006135/14
Ву­чи­нић Рад­ми­ла, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006136/14
Де­сни­ца Ја­сми­на, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006137/14
Триф­ко­вић Не­бој­ша, Ба­ра­је­во, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла. 05/006138/14
Ку­бу­ро­вић Са­ша, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/006139/14
Ђур­ђе­вић Је­ле­на, Ба­ра­је­во, из­да­та од ОУ Но­ва Ва­рош.
05/006140/14
Ни­ко­лић Фи­лип, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ра­ко­ви­ца.
05/006141/14
Шун­тић Хи­да­јет, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар. 05/006142/14
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Ва­си­ље­вић Да­ни­је­ла, Ла­за­ре­вац, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Ла­
за­рев­цу.
09/009894/14
Ђу­рић Не­ма­ња, Бу­ди­са­ва, све­до­чан­ство ОШ „Иво Ан­дрић”
у Бу­ди­са­ви.
09/009895/14
Ман­дић Сло­бо­дан, Су­бо­ти­ца, све­до­чан­ство ОШ „Ки­зур
Иштван” у Су­бо­ти­ци.
09/009896/14
Мак­си­мо­вић Зо­ран, Ла­за­ре­вац, све­до­чан­ство III раз­ре­да и
ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­но-тех­нич­ке шко­ле „Бран­ко Пе­шић” у Зе­му­ну.
09/009897/14
20
Кре­мић Ива­на, Обре­но­вац, ди­пло­ма По­љо­при­вред­но-хе­
миј­ске шко­ле у Обре­нов­цу.
09/009898/14
Кре­мић Ива­на, Обре­но­вац, све­до­чан­ство ОШ „Јо­ван Јо­ва­
но­вић Змај” у Обре­нов­цу.
09/009899/14
Си­ме­у­но­вић Дар­ко, Обре­но­вац, све­до­чан­ство VI раз­ре­да
ОШ „Жи­во­јин Пе­рић” у Сту­бли­на­ма.
09/009900/14
Ву­лин Ми­ро­слав, Фу­тог, све­до­чан­ство ОШ „Хе­рој Пин­ки”
у Фу­то­гу.
09/009901/14
Ми­лин­ко­вић Дра­ган, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
„Ко­лу­ба­ра” у Ла­за­рев­цу.
09/009902/14
Ре­ља Мир­ја­на, Кра­ље­во, све­до­чан­ство I, II, III раз­ре­да По­
љо­при­вред­не хе­миј­ске шко­ле „Др Ђор­ђе Ра­дић” у Кра­ље­ву.
09/009903/14
Па­вло­вић Са­ша, Ша­бац, ди­пло­ма.
09/009904/14
Ко­ја­ди­но­вић Зо­ран, При­бој, ди­пло­ма МЕТ шко­ле.
09/009905/14
Ар­сић Ру­жи­ца, По­жа­ре­вац, ди­пло­ма По­жа­ре­вач­ке гим­на­
зи­је.
09/009906/14
Сте­ва­но­вић Бо­јан, Кра­ље­во, ди­пло­ма СС шко­ле „14. ок­то­
бар” у Кра­ље­ву, смер ма­шин­бра­вар.
09/009907/14
Ра­ден­ко­вић Мар­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма II еко­ном­ске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/009908/14
Јо­ва­но­вић Сла­во­љуб, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Хе­миј­ско-тек­стил­не шко­ле у Ло­зни­ци. 09/009909/14
Бе­љин Ду­шан, Ста­ра Па­зо­ва, ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке
шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Ин­ђи­ји.
09/009910/14
Ра­до­ва­но­вић Зо­ри­ца, Вар­да, ди­пло­ма.
09/009911/14
Па­вло­вић Го­ран, Па­ли­лу­ла, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­
ле ПКБ у Кр­ња­чи, по­љо­при­вред­ни тех­ни­чар.
09/009912/14
Јо­си­мов Де­јан, Вр­шац, ди­пло­ма Школ­ског цен­тра „Ни­ко­ла
Те­сла” у Вр­шцу.
09/009913/14
Ра­ни­са­вље­вић Не­ве­на, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у
Сме­де­ре­ву.
09/009914/14
Ле­ринц Ро­берт, Су­бо­ти­ца, ди­пло­ма Еко­ном­ске сред­ње шко­
ле „Бо­са Ми­ли­ће­вић” у Су­бо­ти­ци, тре­ћи сте­пен. 09/009915/14
Ми­ло­са­вље­вић Сла­ђа­на, Ку­че­во, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да
и ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле „Брат­ство-је­дин­ство” у
Ку­че­ву.
09/009916/14
Сте­ва­но­вић Ду­шан­ка, Со­пот, све­до­чан­ство ОШ „Је­ли­ца
Ми­ло­ва­но­вић” у Со­по­ту.
09/009917/14
Ди­ми­три­је­вић Де­јан, Алек­си­нац, све­до­чан­ство II раз­ре­да
ОВО „25. мај” у Алек­син­цу.
09/009918/14
Сто­јил­ко­вић Дар­ко, Алек­си­нац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
„Про­та Сте­ван Ди­ми­три­је­вић” у Алек­син­цу.
09/009919/14
Ма­лиш Све­тла­на, Тр­сте­ник, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Вук Ка­
ра­џић” у Тр­сте­ни­ку.
09/009920/14
Жи­ва­но­вић Ра­ден­ко, Бе­о­град, све­до­чан­ство III раз­ре­да
Тех­нич­ке шко­ле „Ко­ста Абра­ше­вић” у Шап­цу.
09/009921/14
Аса­нај То­ни, Бе­о­град, све­до­чан­ство V раз­ре­да ОШ „Сте­ван
Сре­мац” у Бе­о­гра­ду.
09/009922/14
Ста­но­је­вић Да­рио, Ве­ли­ка Пла­на, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­
ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/009923/14
То­шић Но­ви­ца, Вла­шки До, ди­пло­ма Ма­шин­ско-елек­тро­
тех­нич­ке шко­ле „Го­ша” у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци. 09/009924/14
Хор­ват Маг­дол­на, Бу­дим­пе­шта, ди­пло­ма че­твр­тог сте­пе­на
Тр­го­вач­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009925/14
Ми­ла­но­вић Сне­жа­на, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство ОШ „Јо­ван
Јо­ва­но­вић Змај” у Ко­ви­ну.
09/009926/14
Ри­ста­но­вић Алек­сан­дра, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства I и II
раз­ре­да Зе­мун­ске гим­на­зи­је.
09/009927/14
Ри­ста­но­вић Алек­сан­дра, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства III и
IV раз­ре­да Eкономске шко­ле „На­да Ди­мић” у Зе­му­ну.
09/009928/14
Ва­сов Ми­лош, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Вла­ди­мир На­
зор” у Бе­о­гра­ду.
09/009929/14
Ђо­но­вић Та­ња, Кра­ље­во, sведочанство IV raz­re­da По­љо­
при­вред­но-хе­миј­ске шко­ле „Др Ђор­ђе Ра­дић” у Кра­ље­ву.
09/009930/14
Ни­ко­лић Гор­да­на, Ве­ли­ка Пла­на, све­до­чан­ство II раз­ре­да
ОЦ „Све­то­зар Мар­ко­вић” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/009931/14
Ђур­ђе­вић Бо­бан, Ве­ли­ки Ши­ље­го­вац, све­до­чан­ство о за­вр­
ше­ном основ­ном обра­зо­ва­њу за од­ра­сле.
09/009932/14
Илић Че­до­мир, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле ГСП у
Бе­о­гра­ду.
09/009933/14
Мла­де­но­вић Ива­на, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство IV раз­ре­да
Тр­го­вин­ско-уго­сти­тељ­ске шко­ле „Во­ји­слав Ни­ко­ла­је­вић” у Ле­
сков­цу.
09/009934/14
Ру­жић Ка­та­ри­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство V раз­ре­да ОШ „14.
ок­то­бар” у Кне­жев­цу.
09/009935/14
Ми­кља На­да, Бе­о­град, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Јо­ван Ша­ба­но­
вић” у По­жа­рев­цу.
09/009936/14
Ђор­ђе­вић Урош, Зе­мун, ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле „На­
де­жда Пе­тро­вић” у Зе­му­ну.
09/009937/14
Улић На­та­ша, Во­ждо­вац, ди­пло­ма Гра­фич­ке шко­ле „Ми­
лић Ра­кић” у Бе­о­гра­ду.
09/009938/14
Глу­ми­чић Пре­драг, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­но­арт шко­ле за
ма­шин­ство у Бе­о­гра­ду.
09/009939/14
Ћа­лић Бран­ко, Зе­мун, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле Бе­
о­град, Кр­ња­ча.
09/009940/14
Ву­ја­нић Кри­сти­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Спорт­ске гим­на­зи­је у Бе­о­гра­ду. 09/009941/14
Ба­но­вић Са­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма ви­ше Гра­ђе­вин­ско ге­о­
дет­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 01/VI, смер гра­ђе­вин­ски.
09/009942/14
Ми­ло­ше­вић Ни­ко­ла, Зе­мун, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­но тех­нич­
ке шко­ле Зе­мун.
09/009943/14
Пет­ко­вић Ве­сна, Ниш, све­до­чан­ство ОШ „Ми­ло­је Си­мо­
вић” у Дра­го­бра­ћи.
09/009944/14
Ска­дрић Дра­ган, Ри­пањ, све­до­чан­ство ОШ „Вук Ка­ра­џић”
у Рип­њу.
09/009945/14
Ча­брић Мар­ко, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и ди­
пло­ма Осме бе­о­град­ске гим­на­зи­је.
09/009946/14
Ан­дри­ја­ше­вић Мо­ре­на, Бе­о­град, ди­пло­ма Гим­на­зи­је и еко­
ном­ске шко­ле „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” у Оџа­ци­ма. 09/009947/14
Ву­чић Ми­лош, Ниш, ди­пло­ма о за­вр­ше­ном ма­тур­ском ис­
пи­ту.
09/009948/14
24. Х 2014. /
Мар­ко­вић Дра­ги­ша, Кла­до­во, све­до­чан­ство ОШ „Вук Ка­
ра­џић” у До­њем Ми­ла­нов­цу.
09/009949/14
Ни­ко­лић Са­ша, Ниш, све­до­чан­ства Пре­храм­бе­но хе­миј­ске
шко­ле у Ни­шу, из­да­та 1985. и 1986.
09/009950/14
Ста­мен­ко­вић Вук, Бе­о­град, ди­пло­ма Тре­ће бе­о­град­ске гим­
на­зи­је.
09/009951/14
Мар­ко­вић Ми­ло­рад, Обре­но­вац, све­до­чан­ство ОШ „Љу­бо­
мир Аћи­мо­вић” у Обре­нов­цу.
09/009952/14
Ма­цу­ра Мар­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма Хе­миј­ско-пре­храм­бе­не
тех­но­ло­шке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009953/14
Ка­стра­ти Се­фе­дин, Бе­о­град, све­до­чан­ство VII раз­ре­да
Шко­ле за основ­но и сред­ње обра­зо­ва­ње са до­мом „Све­ти Са­ва” у
Ум­ци.
09/009954/14
Ада­мо­вић Ду­шан, Бор, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске
шко­ле у Бо­ру.
09/009955/14
Зи­но­вјев Ни­ко­ла, Ниш, ди­пло­ма Сред­ње умет­нич­ке шко­ле
„Ђор­ђе Кр­стић”.
09/009956/14
Са­вић Дра­го­љуб, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма Ма­шин­
ско-елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Го­ша” у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
09/009957/14
Ми­ли­ће­вић Ан­ђе­ла, Ја­го­ди­на, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Све­то­
зар Мар­ко­вић” у Ја­го­ди­ни.
09/009958/14
Мла­де­но­вић Гор­да­на, Дра­же­вац, све­до­чан­ство Гим­на­зи­је
„Драк­че Ми­ло­ва­но­вић” у Алек­син­цу,1984/1985. 09/009959/14
Мла­де­но­вић Ми­о­драг, Ро­ге, све­до­чан­сто По­љо­при­вред­не
шко­ле са до­мом уче­ни­ка „Љу­бо Ми­ћић” у По­же­ги.09/009960/14
Јо­ва­но­вић Сте­фан, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Иван Ми­
лу­ти­но­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/009961/14
Емрул­ла­ху Ал­бон, Но­ви Сад, ди­пло­ма Сред­ње шко­ле
„Круг” у Но­вом Са­ду.
09/009962/14
Ру­нић Дра­ган, Ин­ђи­ја, ди­пло­ма Сред­ње тех­нич­ке шко­ле
„Ми­хај­ло Пу­пин” у Ин­ђи­ји.
09/009963/14
Стел­кић Де­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле „Све­
то­зар Ми­ле­тић” у Но­вом Са­ду.
09/009964/14
До­ро­сло­вач­ки Ста­ни­слав, Но­ви Сад, ди­пло­ма Со­бра­ћај­не
шко­ле „Пин­ки” у Но­вом Са­ду.
09/009965/14
Ћо­со­вић То­ми­слав, Ужи­це, ди­пло­ма Шко­ле уче­ни­ка у при­
вре­ди у Ужи­цу.
09/009967/14
Ва­зо­вић Да­ли­бор, Но­ви Сад, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „9.
мај” у Бач­кој Па­лан­ци.
09/009968/14
Ешет Иштван, Но­ви Сад, ди­пло­ма Сред­ње ин­фор­ма­тич­ке
шко­ле у Срем­ским Кар­лов­ци­ма.
09/009969/14
Ви­ри­је­вић Ма­ја, Но­ви Сад, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Јо­ван Јо­
ва­но­вић Змај” у Но­вом Са­ду.
09/009970/14
Ива­но­вић Ми­лош, Но­ви Сад, ди­пло­ма Сред­ње са­о­бра­ћај­не
шко­ле „Пин­ки” у Но­вом Са­ду.
09/009971/14
Ко­стић Не­над, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III раз­ре­да Ко­
жар­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009972/14
Жде­ро Ма­ри­на, Каћ, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле „Све­то­зар
Ми­ле­тић” у Но­вом Са­ду.
09/009973/14
Ala­trash Wej­dan, Но­ви Сад, ди­пло­ма Фа­кул­те­та тех­нич­ких
на­у­ка у Но­вом Са­ду.
09/009975/14
Мар­ти­нов Ми­ле­на, Пе­тро­ва­ра­дин, све­до­чан­ство ОШ „До­
си­теј Об­ра­до­вић” у Зре­ња­ни­ну.
09/009976/14
Mиниссале Ан­то­нио, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства I и II
раз­ре­да Гим­на­зи­је у Зе­му­ну.
09/009977/14
Сто­лић Сан­дра, Ла­за­ре­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да Тех­нич­
ке шко­ле „Ко­лу­ба­ра” у Ла­за­рев­цу.
09/009978/14
Ра­до­ји­чић Оли­ве­ра, Гроц­ка, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­
ре­да Сред­ње ме­ди­цин­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009979/14
Ви­де­но­вић Дра­ган, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ства I, II и III раз­
ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле за ма­шин­ство и са­о­бра­ћај у
Кра­гу­јев­цу.
09/009980/14
Гру­бић Бо­бан, Со­пот, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и ди­пло­ма
Гим­на­зи­је Мла­де­но­вац.
09/009981/14
Илић Љу­бин­ка, Ве­ли­ко Гра­ди­ште, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­
да ОШ „Иво Ло­ла Ри­бар” у Ве­ли­ком Гра­ди­шту.
09/009982/14
Ми­шић Пе­тар, Ве­тер­ник, ди­пло­ма Сред­ње елек­тро­тех­нич­
ке шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Но­вом Са­ду.
09/009983/14
Бун­чић На­да, Зе­мун, ди­пло­ма Со­бра­ћај­не шко­ле у Зе­му­ну.
09/009984/14
Пе­тро­вић Гор­да­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, све­до­чан­ства I и II
раз­ре­да По­љо­при­вред­не шко­ле „Сте­ван Пе­тро­вић Бри­ле” у Ру­ми.
09/009985/14
Ве­ле­мир Или­ја, Че­ла­ре­во, ди­пло­ма Сред­ње гра­ђе­вин­ске
шко­ле „4. ју­ли” у Но­вом Са­ду.
09/009986/14
Лон­чар­ски Ра­до­ван, Срем­ски Кар­лов­ци, ди­пло­ма Сред­ње
по­слов­но ме­на­џер­ске шко­ле у Срем­ским Кар­лов­ци­ма.
09/009987/14
Бу­ла­то­вић Вук, Но­ви Сад, ди­пло­ма Ма­шин­ске шко­ле у Но­
вом Са­ду.
09/009988/14
Ра­ду­син Јо­ва­на, Но­ви Сад, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Па­
вле Са­вић” у Но­вом Са­ду.
09/009989/14
Те­ша­но­вић На­да, Бе­о­чин, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле „Све­
то­зар Ми­ле­тић” у Но­вом Са­ду.
09/009990/14
Сте­ва­но­вић Бран­ка, Бе­о­град, ди­пло­ма V еко­ном­ске шко­ле
у Бе­о­гра­ду.
09/009991/14
Та­на­ско­вић Ја­сми­на, Бе­о­град, ди­пло­ма IX бе­о­град­ске гим­
на­зи­је.
09/009992/14
Ву­ко­са­вље­вић Ра­до­мир, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I-IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Ми­ле­ва Ма­рић Ајн­штајн” у
Но­вом Са­ду.
09/009993/14
Бо­го­са­вље­вић Ве­сна, Ча­чак, ди­пло­ма ОШ „Фи­лип Фи­ли­
по­вић” у Чач­ку.
09/009994/14
Пе­рић Вла­ди­мир, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Сред­ње ма­шин­ске шко­ле у Но­вом Са­ду. 09/009995/14
Ар­муш Вла­ди­мир, Пе­тро­ва­ра­дин, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Вој­не гим­на­зи­је у Бе­о­гра­ду.
09/009996/14
Дми­тро­вић Урош, Бе­о­град, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/009997/14
Ешет Иштван, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да Ин­
фор­ма­тич­ке шко­ле у Срем­ским Кар­лов­ци­ма.
09/009998/14
Ро­ма­но­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Вла­ди­
слав Риб­ни­кар” у Бе­о­гра­ду.
09/009999/14
Ху­би­јар Ана, Но­ви Сад, све­до­чан­ство III раз­ре­да Ма­шин­
ске шко­ле у Но­вом Са­ду.
09/010000/14
115
Лу­то­вац Ан­дреа, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Ве­се­лин Ма­
сле­ша” у Бе­о­гра­ду.
09/010001/14
Пе­шић Ма­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма Тек­стил­не шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010002/14
Та­дић Ми­лош, Бач­ко До­бро По­ље, све­до­чан­ства I-IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Сред­ње струч­не шко­ле „4. ју­ли” у Вр­ба­су.
09/010003/14
Ко­ва­че­вић Зо­ри­ца, Каћ, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да Еко­ном­
ске шко­ле „Све­то­зар Ми­ле­тић” у Но­вом Са­ду.
09/010004/14
Ли­си­ца Та­ма­ра, Жа­баљ, све­до­чан­ство III раз­ре­да Сред­ње
ме­ди­цин­ске шко­ле „7. април” у Но­вом Са­ду.
09/010005/14
Кру­же­вић Со­ња, Но­ви Сад, све­до­чан­ства II-IV раз­ре­да
Гим­на­зи­је „Све­то­зар Мар­ко­вић” у Но­вом Са­ду.
09/010006/14
Са­вић Ср­ђан, Кру­ше­дол, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да Елек­
тро­тех­нич­ке шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Но­вом Са­ду.
09/010007/14
Ба­та­но­вић Пре­драг, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да
Ма­шин­ске шко­ле у Но­вом Са­ду.
09/010008/14
Ку­крић Зо­ри­ца, Шај­каш, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ
„Иси­до­ра Се­ку­лић” у Шај­ка­шу.
09/010009/14
Вуч­ко­вић Ду­шко, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­
да Тех­нич­ке шко­ле ГСП у Бе­о­гра­ду.
09/010010/14
Ку­крић Зо­ри­ца, Шај­каш, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ
„Иси­до­ра Се­ку­лић” у Шај­ка­шу.
09/010011/14
Ку­крић Зо­ри­ца, Шај­каш, све­до­чан­ство II раз­ре­да Ма­шин­
ског школ­ског цен­тра „Ти­то” у Но­вом Са­ду.
09/010012/14
Али­ја Ви­сар, Зе­мун, све­до­чан­ство ОШ „Са­ва Јо­ва­но­вић
Си­ро­гој­но” у Зе­му­ну.
09/010013/14
Илић Сто­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма пе­тог сте­пе­на струч­не
спре­ме Са­о­бра­ћај­не ма­шин­ске и елек­тро­тех­нич­ке шко­ле у Ле­
сков­цу.
09/010014/14
Јо­ве­лић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство Му­зич­ке шко­ле
„Ста­ни­слав Би­нич­ки” у Бе­о­гра­ду, из­да­то 1990. го­ди­не.
09/010015/14
– ИН­ДЕК­СИ –
Краљ Је­ле­на, Но­ви Сад, Прав­ни фа­кул­тет у Но­вом Са­ду,
бр. 632/06.
10/001289/14
Ко­ва­љов Са­ша, Но­ви Па­зар, Др­жав­ни уни­вер­зи­тет у Но­
вом Па­за­ру, бр. 003013.
10/001290/14
Спа­сић Рад­ми­ла, Ужи­це, Кри­ми­на­ли­стич­ко по­ли­циј­ска
ака­де­ми­ја у Бе­о­гра­ду, бр. 392/10.
10/001291/14
Вуч­ко­вић Ања, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, Еко­ном­ски фа­кул­тет
у Бе­о­гра­ду, бр. 13/2251.
10/001292/14
Јел­чић Јо­ва­на, Зве­зда­ра, Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка у Бе­о­
гра­ду, бр. 820/07.
10/001293/14
Пе­тро­вић Ка­та­ри­на, Ча­чак, Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 855/2013.
10/001294/14
Бор­ја­нић Је­ле­на, Бе­о­град, Уни­вер­зи­тет Син­ги­ду­нум у Бе­о­
гра­ду, бр. 2013/200499.
10/001295/14
Бо­сла­но­вић Сте­фан, Ја­се­но­во, Ве­те­ри­нар­ски фа­кул­тет у
Бе­о­гра­ду.
10/001296/14
Ко­при­ви­ца Ни­на, Обре­но­вац, Ви­ша хо­те­ли­јар­ска шко­ла у
Бе­о­гра­ду.
10/001297/14
Свр­длин Лу­ка, Зе­мун, Уни­вер­зи­тет Син­ги­ду­нум, бр.
2009101347.
10/001298/14
Алек­сић Жељ­ка, Ва­ље­во, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду.
10/001299/14
Ко­зба­шић Је­ле­на, Су­бо­ти­ца, Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка у
Бе­о­гра­ду, бр. 655/13.
10/001300/14
Ка­ча­ре­вић Та­ма­ра, Со­пот, Бе­о­град­ска по­слов­на шко­ла, бр.
2CB/0064/07.
10/001301/14
Ра­ди­са­вље­вић Ни­ко­ла, Ча­чак, Еко­ном­ски фа­кул­тет, Кра­гу­
је­вац.
10/001302/14
Ба­чић Бо­јан, Но­ви Сад, Бе­о­град­ска по­слов­на шко­ла у Бе­о­
гра­ду, бр. 3Ц70137/08.
10/001303/14
Ја­њић Алек­са, Вра­ње, Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­ка у Но­вом
Са­ду, бр. Е 338/2013.
10/001304/14
Хо­лик Ни­ко­ла, Но­ви Сад, ви­со­ка по­слов­на шко­ла стру­ков­
них сту­ди­ја у Но­вом Са­ду, бр. 435/07 ТР.
10/001305/14
Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Ле­ско­вац, Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет Бе­о­
град, бр. 251/2013.
10/001306/14
Дми­тро­вић Не­ма­ња, При­гре­ви­ца, Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­
ка у Но­вом Са­ду, бр. Ф 1638.
10/001307/14
Бад­ња­ре­вић Ја­гош, Ин­ђи­ја, Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­ка у
Но­вом Са­ду, бр. МТ 4/2013.
10/001308/14
Ра­до­ва­но­вић Ни­ко­ла, Ра­бро­во, Прав­ни фа­кул­тет у Но­вом
Са­ду, бр. 552/13.
10/001309/14
Ран­ко­вић Кри­сти­на, Ва­ље­во, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Но­вом
Са­ду, бр. Р033/12.
10/001310/14
Јок­со­вић Ми­лан, Обре­но­вац, ВИ­ШЕР у Бе­о­гра­ду.
10/001311/14
– РА­ЗНО –
Бе­ри­ша Ер­ду­ван, Но­ви Сад, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца
број 80284/02/326.
11/001371/14
Ко­вач Ђу­ри­ка, Плав­на, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за ди­ги­тал­ни
та­хо­граф број SRB0000019954000.
11/001372/14
Ан­дре­ић Не­бој­ша, Но­ви Сад, по­твр­да о ис­прав­но­сти опре­
ме и уре­ђа­ја за ТНГ број 68538-13К.
11/001373/14
Јон­чић Ду­шан, Бе­о­град, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­
ја и опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 060869-13, из­да­та од
АМСС-ЦМВ.
11/001374/14
Цвет­ко­вић Го­ран, Ле­ско­вац, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца ди­ги­тал­
ног та­хо­гра­фа број SRB0000002332000, из­да­та од Аген­ци­је за
без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001375/14
Ни­ко­лић Ми­лан, Ра­ча, уве­ре­ње Еко­ном­ског фа­кул­те­та у
Кра­гу­јев­цу.
11/001376/14
Ко­стић Ра­де, Ча­чак, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за ди­ги­тал­ни та­
хо­граф број SRB0000006503000.
11/001377/14
Про­стран Ва­лен­ти­на, Бе­о­град, уве­ре­ње Пр­ве при­ват­не сред­
ње фри­зер­ске шко­ле “Вој­кан” у Но­вом Са­ду о спе­ци­ја­ли­за­ци­ји за
обра­зов­ни про­фил кре­а­тор жен­ских фри­зу­ра.
11/001378/14
Ми­ха­и­ло­вић Бо­јан, Кра­ље­во, по­твр­да о ис­прав­но­сти плин­
ског уре­ђа­ја, број 013861-14.
11/001379/14
Download

115 - SlGlasnik.info