118/2014
30.10.2014.
ЈавНе НабавКе
Обавештења
На основу члана 7. став 1 тачка 2) подтачка (1) Законa о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12)
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
11000 Београд, Милана Ракића 5
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
орасписивањунабавкеулокалномотвореномпоступку
Набавка добара, статистичког софтвера са лиценцама за потребе Републичког завода за статистику.Набавка се спроводи по партијама, локални
отворени поступак, у оквиру пројекта ЕУ – Директни грант за усклађивање статистичког система Републике Србије са Европским статистичком системом
(Direct Grant for the Alignment with the European Statistical System), а у вези са унапређењем дисеминације резултата овог пројекта.
Обавештавамо заинтересоване понуђаче да ће конкурсна документација бити доступна на интернет сајту Републичког завода за статистику: www.
stat.gov.rs, након 20. октобра 2014. године.
11763
Pursuant to the article 7 item 1. point 2). subpoint (1) The Law on Public Procurement (”Official Herald of RS”, no. 124/12)
THE STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Belgrade, 5, Milana Rakica str.
announces
NOTIFICATION
ofopenpublicinlocalprocurementprocedure
Procurement of goods, statistical software with licences for the needs of the Statistical Office of the Republic of Serbia. The procurement is realised by lots,
local open procedure in the scope of the EU project – Direct Grant for the Alignment with the European Statistical System, аnd connected with the advancement of
data dissemination of this project.
We inform interesting bidders that the tender documentation will be available at internet site of the Statistical Office of the Republic of Serbia – www.stat.gov.
rs, after 20. October 2014.
11763
На основу члана 69. став 1, а у вези са чланом 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ”
11000 Београд, Таковска 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
ообуставипоступкајавненабавке
У складу са чланом 79. став 3. Закона о јавним набавкама, обуставља се поступак јавне набавке УПС за ПОСТНЕТ, број ЈН 64/2013.
11770
О С та Л И О ГЛ а С И
КОНКурСИ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на основу чл.
20. и 21, а у вези члана 12. Закона о безбедности хране
(„Службени гласник РС”, број 41/09), расписује конкурс
– за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње
и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране и хране за животиње.
На основу члана чл. 20. и 21, а у вези члана 12.
Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”,
број 41/09) лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње као и спровођење
програма мониторинга, као послови од јавног интереса
могу се уступити лабораторијама путем конкурса који
расписује Министарствo пољопривреде и заштите животне средине.
Конкурс се расписује за лабораторијска испитивања
у области безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла, као и вина, алкохолних и безалкохолних пића, из оквира надлежности фитосанитарне
и пољопривредне инспекције, на период од пет година.
1) лабораторијска испитивања – по врстама лабораторијских анализа за врсте односно групе производа
које су предмет лабораторијских анализа:
1.1) жита, млинске и пекарске производе, тестенине и брзо смрзнута теста:
– житарице,
– ољуштене житарице,
– житарице за мељаву,
– млински производи од пшенице,
– млински производи од кукуруза,
– млински производи од хељде,
– млински производи од јечма и овса,
– готове смеше,
– хлеб и пецива, основни,
– хлеб и пецива, специјални,
– друге врсте пекарских производа,
– тестенине,
– смрзнута теста,
– млински производи од ражи и хибрида ражи и
пшенице,
– остали производи од житарица,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As),
– испитивање органохлорних пестицида
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.2) шећер:
– полубели шећер,
– бели и екстра бели шећер,
– шећерни раствор,
– инвертни шећерни раствор,
– инвертни шећерни сируп,
– обликовани шећер,
– шећер у праху,
– смеђи шећер,
– производи на бази шећера,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cu, As) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности
– органофосфорних пестицида
– триазина
– пиретрина
– карбамата;
1.3) шећерну репу
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– испитивање тешких метала (Pb, Cu, As) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
118 / 30. Х 2014.
– пиретрина,
– карбамата;
1.4) чај, биљни чај и инстант чај:
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, As),
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.5) алкохолна пића:
– ракије од воћа,
– ракије од грожђа,
– ракије од шумских плодова,
– ракије од житарица,
– ракије од осталих пољопривредних сировина,
– специјалне ракије,
– жестока алкохолна пића,
– ликери,
– воћна вина,
– нискоалкохолна пића,
– дестилати од воћа, грожђа и шумских плодова,
– мешане ракије од грожђа и воћа,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета и
– испитивање тешких метала (Pb, Fe, Zn, Sn, Cu).
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала;
1.6) беланчевинасте производе и мешавине беланчевинастих производа:
– беланчевинасти производи биљног порекла,
– беланчевинасти производи од уљарица (соје),
– структурне беланчевине,
– хидролизати биљних беланчевина,
– беланчевинасти производи од жита,
– мешавине беланчевинастих производа,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.7) бомбонске производе:
– тврде бомбоне,
– свилене бомбоне,
– драже бомбоне,
– карамеле,
– млечне карамеле,
– пластично-еластичне карамеле,
– желе производи,
– гумене бомбоне,
– ратлук,
– фондан производи,
– ликерне бомбоне,
– компримати,
– пенасти производи,
– халва,
– марципан производи,
– персипан производи,
– нугат производи,
– грилаж производи,
– гума за жвакање,
– мешавина бомбонских производа,
– бомбонска маса,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, As),
– испитивање органохлорних пестицида
– испитивање микотоксина
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
3
– пиретрина,
– карбамата;
1.8) етил алкохол, ферментисан
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета и
– испитивање тешких метала (Pb, Fe, Zn, Sn, Cu).
Додатна испитивања:
– радиоактивности
1.9) фине пекарске производе, жита за доручак и
снек производе:
– кекс,
– слани кекс,
– крекер,
– слани крекер,
– чајно пециво,
– слано чајно пециво,
– медено тесто,
– медењак,
– трајни слатки колач,
– бисквитно тесто,
– бисквит,
– масни бисквит,
– вафел лист,
– маса за пуњење вафел производа,
– вафел производ,
– слани вафел роизвод,
– слана пецива,
– мешавина финих пекарских производа,
– посластичарски производи – колачи,
– остали посластичарски производи,
– теста за производњу посластичарских производа,
– пуњени посластичарски производи,
– мешавина посластичарских производа,
– жита за доручак, корн флекс, инстант пахуљице,
мекиње и сродни производи,
– мусли,
– десерти на бази жита,
– чипс,
– чипс производи,
– пелета,
– производи на бази пелета,
– слатки флипс,
– слани флипс,
– експандирани производи,
– пржени и сувопечени плодови, семенке и сродни
производи,
– мешавина снек производа,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As),
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.10) хмељ и производе од хмеља
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.11) храну за животиње:
– зрнаста хранива,
– млински производи од жита,
– производи индустрије скроба,
– производи индустрије алкохола и врења,
– производи индустрије шећера и споредни производи индустрије шећера и производње аскорбинске
киселине,
– производи индустрије уља,
– сушени биљни производи,
– остали биљни производи,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As, Sb,
Se, Mo),
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина;
1.12) јестива биљна уља и масти, маргарин и друге
масне намазе, мајонез и сродне производе:
– јестива биљна уља и масти и сродни производи,
– маргарин и други масни намази,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cu, Fe, As, Ni,
Cd, Hg)
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– пиретрина,
– карбамата;
1.13) какао-производе, чоколадне производе, производе сличне чоколади и крем-производе:
– какао маслац,
– какао прах (какао),
– чоколада,
– ђандуја,
– бела чоколада,
– пуњена чоколада,
– чоколада „а ла таза”,
– чоколадни десерти и пралине,
– производи слични чоколадним,
– какао прелив,
– производи слични пуњеној чоколади,
– производи слични чоколадним десертима и пралинама,
– мешавина чоколадних десерата,
– мешавина производа сличних чоколадним десертима,
– какао крем производ,
– лешник, бадем, кикирики, рогач или сличан
крем производ,
– крем производ са додацима,
– пуњени крем производ,
– крем десерти и крем пралине,
– мешавина крем производа,
– крем производи,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, As, Cu),
– испитивање органохлорних пестицида,
– испитивање микотоксина
– испитивање сулфонамида, антибиотика и полихлорованих бифенила.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.14) кукуруз:
– кукуруз за индустријску прераду и сточну храну,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As),
– испитивање органохлорних пестицида,
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– генетичке модификованости (ГМО),
– органофосфорних пестицида,
– триазини,
– пиретрини,
– карбамата;
1.15) маслиново уље, јестиво и уље комине маслине, јестиво:
– девичанско (виргино) маслиново уље,
– рафинисано маслиново уље,
– маслиново уље,
– рафинисано уље комине маслине,
– уље комине маслине,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
4
– испитивање тешких метала (Pb, Cu, Fe, As) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– пиретрина,
– карбамата;
1.16) остале пољопривредне и прехрамбене производе:
– остали пољопривредни производи,
– остали прехрамбени производи,
– меласа,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As)
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности
– генетичке модификованости (ГМО),
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.17) освежавајућа безалкохолна пића:
– освежавајућа безалкохолна пића,
– освежавајућа безалкохолна пића са воћним соком,
– базне сировине за производњу освежавајућих
безалкохолних пића,
– сирупи за освежавајућа безалкохолна пића,
– прашкови за освежавајућа безалкохолна пића,
– таблете за освежавајућа безалкохолна пића,
– енергетска пића,
– освежавајућа безалкохолна пића са минералним
солима,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања и
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, As).
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органохлорних пестицида,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.18) пшеницу:
– пшеница за млинску индустрију,
– дурум пшеница за млинску индустрију,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As),
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.19) печурке (јестиве) и производе од печурки:
– печурке гајене,
– печурке самоникле,
– стерилизоване печурке,
– пастеризоване печурке,
– печурке у саламури (конзервисане кухињском
сољу),
– ферментисане печурке,
– печурке у уљу,
– печурке у умаку,
– сушене печурке,
– остали производи (млевене печурке, смрзнуте
печурке, концентрат од печурки, печурке у праху, екстракт печурке,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As, Zn,
Sn, Fe) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
30. Х 2014. /
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.20) пекарски квасац:
– квасно млеко,
– свеж пекарски квасац,
– сув пекарски квасац,
– сув пекарски инстант квасац,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања и
– испитивање тешких метала (Pb, As).
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.21) пиво:
– пиво (5–13,5% екстракта),
– специјално пиво (13,5–16% екстракта),
– јако пиво (најмање 16% екстракта),
– безалкохолно пиво (највише 0.5% алкохола),
– пшенично пиво,
– остале врсте пива,
– лако пиво (највише 3% алкохола),
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања и
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As).
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала,
1.22) прашак за пециво и прашак за пудинг
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања и
– испитивање тешких метала (Pb, Hg, As).
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органохлорних пестицида,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.23) производе од воћа и поврћа:
– смрзнуто воће,
– смрзнута каша од воћа,
– пастеризовано воће,
– пастеризована каша од воћа,
– матични воћни сок,
– воћни сируп,
– компот,
– воћна салата,
– слатко,
– џем,
– мармелада,
– пекмез,
– воћни желе,
– воћни сир,
– кандирано воће,
– сушено воће,
– сушене шљиве,
– сушене смокве,
– сушено грожђе,
– мешани производи од воћа и поврћа,
– ниско калорични производи од воћа,
– цитрус базе,
– маслине, конзервисане,
– смрзнуто поврће,
– стерилисани грашак,
– стерилисана боранија,
– стерилисани ђувеч,
– стерилисана мрква,
– стерилисано поврће (остало),
– пастерисано поврће,
– ајвар,
– маринирано поврће,
– биолошки конзервисано поврће,
– сок од поврћа,
– концентрисани сок од поврћа,
– сушено поврће,
– млевена зачинска паприка,
– екстракт паприке,
– умак од поврћа, кечап и сродни производи,
– пире у пахуљицама, кромпир пире, чипс и остали производи од поврћа,
118
– пектински препарати,
– остали производи од воћа и поврћа,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As, Cu,
Zn, Sn, Fe) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.24) сенф
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As, Cu) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.25) сирће:
– винско сирће,
– воћно сирће,
– мешано воћно сирће,
– алкохолно сирће,
– ароматизовано сирће,
– сирће од сурутке,
– сирће од сладовине,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања и
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, As, Cu, Zn,
Sn, Fe).
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала,
1.26) сирћетну киселину прехрамбеног квалитета Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета и
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, As, Cu, Zn,
Sn, Fe).
Додатна испитивања:
– радиоактивности
1.27) сирову кафу, производе од кафе, сурогате кафе:
– сирова кафа,
– пржена кафа,
– мешавина пржене кафе,
– течни екстракт кафе,
– инстант кафа,
– сурогати,
– кафа са сурогатом,
– сурогат са кафом,
– остали производи од кафе,
– екстракт од сурогата кафе,
– капућино,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– испитивање тешких метала (Pb, As, Cu) и
– испитивање органохлорних пестицида.
– микробиолошка испитивања,
– испитивање микотоксина
– испитивање суфонамида, антибиотика и полихлорованих бифенила.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.28) сирово уље:
– уље сунцокрета, сирово,
– уље уљане репице, сирово,
– девичанско маслиново уље лампате,
– уље комине маслине, сирово,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cu, Fe, As) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
118 / 30. Х 2014.
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.29) скроб и производе од скроба за прехрамбене
сврхе:
– скроб,
– малтодекстрини,
– скробни сирупи,
– течна глукоза и скробни шећери,
– декстроза монохидрат,
– анхидрована декстроза,
– високо фруктозни сируп,
– кристална фруктоза,
– мешани сирупи,
– производи на бази скроба и производа од скроба,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As, Cu)
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.30) супе, сосове, додатке јелима и сродне производе:
– супе,
– сосови,
– додаци јелима,
– запршке и смеше за прехрамбене производе,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, As, Hg, Cd, Cu),
– испитивање органохлорних пестицида,
– испитивање микотоксина
– испитивање антибиотика и сулфонамида
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– садржаја трансмасних киселина,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.31) уљано семе:
– семе соје за индустријску прераду,
– семе уљане репице са високим садржајем ерука
киселине за индустријску прераду,
– семе уљане репице са ниским садржајем ерука
киселине за индустријску прераду,
– семе сунцокрета за индустријску прераду,
– семе лана за производњу уља,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– испитивање тешких метала (Pb, As, Hg, Cu) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности
– генетичке модификованости (ГМО)
– органофосфорних пестицида
– триазина
– пиретрина
– карбамата;
1.32) вино:
– стоно вино,
– стоно вино са географским пореклом,
– квалитетно вино са географским пореклом,
– врхунско (чувено) вино са географским пореклом,
– природно пенушаво вино,
– природно полу пенушаво вино,
– бисер – газирано вино,
– природно слатко вино,
– ликерско вино,
– шери вино,
– мистела,
– ароматизовано вино,
– вино за дестилацију,
– производи на бази вина,
– шира,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Zn, As, Cu,
Sn, Fe) и
– испитивање органохлорних пестицида.
5
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.33) воће и поврће:
– јабуке (malus domestika borkh m. silvestris l.),
– крушке (pirus communis l.),
– дуње (cydonia oblonga mill.),
– брескве (prunus persica l, persica vulgaris),
– кајсије (prunus armeniaca l.sin., armeniaca
vulgaris),
– шљиве (prunus domestica l.),
– трешње (prunus avium l.),
– вишње и мареле (prunus cerasus l. и prunus avium l.),
– јагоде (fragaria ananasa,f. grandiflora),
– малине (rubus idaeus l.),
– купине (rubus fructicosus l.),
– рибизле (ribes album, r. rubrum и r. nigrum),
– огрозд ( ribes grossularia l.),
– боровнице (vaccinium murtillus),
– стоно грожђе (vitis vinifera l.),
– орах у љусци (juglans regia l.),
– језгро ораха (juglans regia l.),
– кестен (castanea sativa mill.),
– лешник у љусци (corylus avellana l., corylus
maxima mill.) и његови хибриди,
– језгро лешника (corylus avellana l., corylus
maxima mill.),
– бадем у љусци (amygdalus communis l.),
– језгро бадема (amygdalus communis),
– сирови кикирики у љусци (arachis hypogaea),
– језгро кикирикија (arachis hypogaea),
– пистаћ у љусци (pistacia vera),
– смоква (ficus carica l.),
– агруми,
– банане (musa sapientum),
– урме (датуље), (phoenix dactylifera l.),
– парадајз (solanum lycopersicum foss.sin.,
lycopersicum esculentum mill.),
– плави патлиџан (solanum melongena),
– паприка (capsicum annum l.),
– лубеница (citrullus aedulis pang.),
– диња (cucumis melo l.),
– краставци (cucumis sativus l.),
– тиквице (cucurbita pepo l.),
– бундеве и тикве (cucurbita sp.),
– млади кромпир (solanum tuberosum l.),
– кромпир (solanum tuberosum),
– купус (brassica oleracea var. capitata l.),
– карфиол (brassica oleracea var. botrytis l.),
– кељ (brassica oleracea var. sabauda),
– кељ пупчар (brassica oleracea var. gemmifera),
– келераба (brassica oleracea var. gongylodes),
– кинески купус (brassica pekinensis, rupr.),
– мрква – шаргарепа (daucus carota l.),
– цвекла (beta vulgaris subsp. rubra l.),
– ротква (raphanus sativus l.var.maior),
– ротквице (raphanus sativus var. radicola l.),
– бросква – подземна келераба (brassica napus var.
napobrassica),
– блитва (beta vulgaris subsp.cicla f. hortensis и f.
macropleura),
– спанаћ (spinacea oleracea),
– главичаста салата (lactuca sativa l.),
– ендивија (cichorium endivia l.),
– радич (cichorium intybus var. foliosum hegi),
– млади лук,црни (allium cepa l.) и бели (allium
sativum l.),
– црни лук (allium cepa l.),
– бели лук (allium sativum l.),
– празилук (allium porrum l.),
– целер (apium graveolens l.),
– першун (petroselinum hortense hoffm.),
– паштрнак – пашканат (pastinaca sativa l.),
– рен (armoracia lapathifolija gilb.,sin.cochlearia
armoracea l.),
– шпаргла (asparagus officinalis l.),
– боранија (phaseolus vulgaris l.),
– млади грашак (pisum sativum l.),
– грашак у зрну (pisum sativum),
– сочиво (lens esculenta l.),
– пасуљ (phaseolus vulgaris l.),
– семе мака (papaver somniferum),
– семе сезама (sesamum indicum),
– семенке бундеве (cucurbita pepo),
– плод рогача (ceratonia siliqua),
– остало континентално воће,
– остало поврће,
– остало јужно воће,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, Hg, As) и
– испитивање органохлорних пестицида.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.34) воћне сокове, нектаре и концентрате:
– воћни сок,
– концентрисани воћни сок,
– воћни нектар,
– воћни сок у праху,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, Cd, As, Cu, Zn,
Sn, Fe)
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја витамина,
– садржаја минерала,
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата;
1.35) зачине, екстракте зачина и мешавине зачина:
– анис (pimpinella anisum l),
– бибер бели (piper ingrum l),
– бибер црини (piper nigrum l),
– босиљак (ocimum basilicum l),
– целер (apium graveolens l),
– цимет (cinnamomum, zeulancum blume и
aromaticum c.g.ness),
– чили (capsicum frutescens l),
– чубар (satureia hortensis l),
– деспик (lavandula spica l),
– ђумбир (zingiber officinale roscoe),
– естрагон (artemisia dracunculus l),
– чирот (acorus calamis l),
– исиот (curcuma zedoariae rosc.),
– каранфилић (eugenia carouophullus c.sprengel),
– ким (carum carvi l),
– кориандер (coriandrum sativum l),
– кардамом (elettaria cardamomum l. maton l. maton
var.. miniscula burkill),
– жалфија (кадуља), (salvia officinalis l),
– клекове бобе (juniperus kommunis l),
– куркума (curcuma longa l),
– кумин (cuminum cuminum l),
– ловор (laurus nobilis l),
– лук бели у праху (allium sativum l),
– лук црни у праху (allium cepa l),
– мајоран (majorana hortensis moench sun.origanum
majoran l),
– мирођија (anethum graveolens l),
– морач (foeniculum vulgare p.miller),
– мускатни орах (muristica fragrans houttuun),
– мускатни орах папуански (muristica argentea l),
– мускатни цвет (muristica, fragrans i argentea),
– нана (mentha piperita l),
– пелин,
– пимента (pimenta officinalis berg),
– першун (petroselinum crispum p.miller, numan
ex.a.w.hill),
– рузмарин (rosmarinus officinalis l),
– рогач – триплат (trigonella foenum graceum l),
– селен (levisticum officinale koch),
– слачица бела (sinapis alba l),
– слачица црна (brassica nigra l.,w.d.j.koch),
– шафран (procus sativus l),
– шафраника (carthamus tinctorius l),
– мајчина душица (тимијан), (thymus vulgaris l),
– ванила (vanillia, fragrans i planifolia),
– оригано (origanum vulgare l),
– анис звездасти (illicym verum j.d.hooker),
– екстракти зачина,
– мешавине зачина,
– остали зачини,
Испитују се основни параметри безбедности:
– испитивање квалитета,
– микробиолошка испитивања,
– испитивање тешких метала (Pb, As),
– испитивање органохлорних пестицида и
– испитивање микотоксина.
Додатна испитивања:
– радиоактивности,
– садржаја минерала,
6
– органофосфорних пестицида,
– триазина,
– пиретрина,
– карбамата.
2) Врсте односно групе производа који су предмет лабораторијских анализа утврђени су Одлуком о
висини накнаде за лабораторијске анализе узорака
хране и хране за животиње биљног порекла узетих
током службених контрола („Службени гласник РС”,
број 113/13).
3) Право учешћа на овом конкурсу имају све
заинтересоване
акредитоване
лабораторије.
Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити следећу
документацију:
3.1) пријаву на конкурс која треба да садржи
основне податке о правном лицу, што подразумева
пун назив и потпуну адресу, матични број, порески
идентификациони број, број рачуна и назив банке, име
лица овлашћеног за заступање, име одговорног лица
које ће обављати одређене послове који су предмет
уговора у складу са чланом 21. Закона о безбедности
хране, те да јасно наведу за које производе достављају
пријаву;
3.2) доказ о испуњености међународних стандарда
у погледу техничке и професионалне оспособљености
у смислу акредитације у складу са следећим стандардима: EN ISO / IEC 17025 – „Општи захтеви за
компетентност лабораторија за тестирање и калибрацију– Сертификат о акредитацији којим се потврђује
усаглашеност са наведеним стандардом уз који се доставља Обим акредитације.
3.3) извод из регистра привредних субјеката
Агенције за привредне регистре;
3.4) потврду надлежног пореског органа о измиреним порезима и доприносима што подразумева:
1. потврду/уверење Пореске управе надлежног
пореског органа да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. уверења надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
3.5) потврду Привредног и прекршајног суда да
заинтересованом лицу није изречена мера забране обављање делатности која је на снази у време објављивања
конкурса, или потврду Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано да је заинтересованом лицу изречена мера забране обављања делатности
која је на снази у време објаве конкурса;
3.6) потврду Привредног суда да над заинтересованим лицем није покренут поступак стечаја или ликвидације;
3.7) кратак опис техничке опремљености и апаратуре, доказ о броју извршених анализа на месечном
нивоу и роковима израде анализа рачунато од датума
приспећа налога до датума издавања извештаја о извршеној анализи.
Документацију је неопходно доставити у оригиналу или у оверенoј копији, не старијој од 6 месеци,
при чему је обавеза заинтересованог лица да подаци
наведени у документима одсликавају реално право
стање у тренутку подношења пријаве.
Рок за доставу пријава по конкурсу је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс уз тражену документацију
доставити у затвореној коверти на следећу адресу:
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22–26, 11000 Београд, са назнаком
„Пријава на конкурс избор лабораторије за лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње и спровођење програма мониторинга у
области безбедности хране и хране за животиње број
404-02-221/2014–09 – не отварати”.
Министарство задржава право да у случају измене законских одредби које регулишу материју конкурса
поништи конкурс, односно не изврши избор лабораторија, односно раскине евентуално закључене уговоре о
поверавању послова лабораторијских испитивања, без
права лабораторија на евентуалну накнаду штете до
које би могло доћи у виду измакле добити раскидом
уговора.
Рок за доношење одлуке о избору лабораторија је
10 (десет) дана од дана закључења конкурса и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику РС”.
Додатне информације могу се тражити у писменом облику путем електронске поште. Електронска
адреса преко које ће се вршити комуникација и достављање одговора, појашњења и сл. је ivana.nikolic@
minpolj.gov.rs.
Е1943-11722
30. Х 2014. /
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 33. став 1. тачка 9.
Статута општине Ћићевац („Службени гласник општине Ћићевац”, бр. 17/13 – пречишћен текст и 22/13), на
26. седници одржаној 24. октобра 2014. године, оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу – ЈП.
Подаци о јавном предузећу:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу у
Ћићевцу – ЈП, Карађорђева 106.
ПИБ: 101919794, матични број: 17258940.
Уписано у Агенцији за привредне регистре БД.
83973/2005 од 8. августа 2005. године.
Претежна делатност: 4221– изградња цевовода.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу у Ћићевцу – ЈП.
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим услова прописаних одредбама
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05
и 54/09), испуњавају и следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно;
– да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године
грађевинско-архитектонског, правног или економског
смера;
– да има најмање 5 године радног искуства из области за чије обављање је основана Дирекција;
– да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа;
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.
Поседовање стручних, организационих и других
способности неопходних за успешно организовање и
обављање функције директора, у изборном поступку,
врши се усменом провером.
Директор се именује на период од четири године.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве, податке о стручном
усавршавању, податке о посебним областима знања и
контакт телефон.
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије;
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству;
– доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора.
Учесници конкурса за именовање директора,
дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу програм
који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”
Комисији за именовања, у затвореној коверти, на адресу Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева
106 са назнаком „За јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу у Ћићевцу – ЈП” или преко писарнице органа Управе.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Драгана Јеремић,
телефон 037/811-421.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија ће
закључком одбацити.
11712
118
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс
– за избор у звање и заснивање радног односа:
а) једног ванредног професора за Пословноправну
ужу научну област – предмет Компанијско право, са
пуним радним временом, на одређено односно неодређено време.
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64. став 7. Закона
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чл. 105. и 107. Статута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).
б) једног ванредног професора за Грађанскоправну
ужу научну област – предмет Грађанско процесно право, са пуним радним временом, на одређено време од
5 година.
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени чланом 64. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13) и чл. 105. и 107. Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст).
в) једног доцента за Пословноправну ужу научну
област – предмети: Међународно трговинско право
и Арбитражно право, са пуним радним временом, на
одређено време од 5 година.
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени чланом 64. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13) и чланом 105. и 107. Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст).
г) једног асистента за ужу научну област Правна
историја – предмет: Црквено право (поновни избор),
са пуним радним временом, на одређено време од 3
године.
Услови: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 (осам) или академски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор
се врши у складу са чланом 72. и чланом 122. став 5.
Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чланом 109. Статута Факултета (пречишћен текст).
д) једног асистента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Облигационо право (поновни
избор), са пуним радним временом, на одређено време
од 3 године.
Услови: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 (осам) или академски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор
се врши у складу са чланом 72. и чланом 122. став 5.
Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чланом 109. Статута Факултета (пречишћен текст).
Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном
факултету Универзитета у Београду, Булевар краља
Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
11766
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУ­КОВ­
НИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, директор, расписује конкурс
– за избор у звање професора струковних студија за ужу научну област Прехрамбена технологија и
Прехрамбено инжењерство – један извршилац са пуним радним временом.
Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Школе.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.
Пријаве кандидата, са прилозима (краћа биографија, оверене копије диплома, списак научних
радова и саме радове), подносе се Високој техничкој
школи струковних студија у Зрењанину, Ђорђа
Стратимировића 23.
11752
118 / 30. Х 2014.
Судски огласи
ВИШИ СУД У ЧАЧКУ
Виши суд у Чачку, и то судија Гордана Тошић, као
судија појединац, у правној ствари тужиоца Боривоја
Козодера и Ивана Козодера из Горњег Милановца,
Милосава Милосављевића 23, које заступају адв. Горан
Стаменић и Милан Јовановић, из Чачка, Градско шеталиште 49, против тужених Владимира Малетковића
из Горњег Милановца, Омладинска 16 и Зорице Којић
из Београда, Стојана Протића 38 или сад непознатог
пребивалишта, ради утврђења и проглашења извршног
решења недопуштеним, решењем 2 П. број 22/14 од 15.
октобра 2014. године, туженој Зорици Којић за привременог заступника поставио је Бранка Игњатовића,
адвоката из Чачка, који ће је у овом поступку заступати
све док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да јој је поставио старатеља.
2 П. број 22/14 – Из Вишег суда у Чачку. 11742
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Други основни суд у Београду и то судија
Милена Смиљковић у ванпарничном предмету предлагача Мишић Зорана из Београда, Проте Милорада
Павловића 16, ради утврђења чињенице смрти противника предлагача Марковић Марка из Београда, на основу одредби члана 71. Закона о ванпарничном поступку
издаје оглас.
Позива се Марковић Марко из Београда, Радничка
32, рођен 23. априла 1953. године, који је наводно преминуо 28. октобра 2013. године у Београду, да се у року
од 20 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС” јави Другом основном суду у Београду.
Истовремено суд позива сваког ко шта зна о његовом животу, да то без одлагања јави овом суду.
По протеку наведеног рока, суд ће донети одлуку
по предлогу за утврђење чињенице смрти Марковић
Марка.
2 Р 2 број 141/2014 – Из Другог основног суда у
Београду.
11723
ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ
Основни суд у Бечеју, у парничном предмету I-5
П2. 232/14 тужиоца млд. Максима Гргића кога заступа привремени старатељ Радосав Радуновић из
Радичевића против тужене Иване Гргић из Радичевића,
непознатог места боравишта, ради лишавања родитељског права, поставио је привременог заступника туженима у личности адвоката Иване Мандић из
Бечеја, у складу са чланом 81. став 2. тачка 4. и члана
83. ЗПП-а, с обзиром на то да је пребивалиште и боравиште тужених на непознатој адреси.
Привремени заступник заступаће тужену у
поступку све док се она или њени пуномоћници не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца.
5 П2. број 232/14 – Из Основног суда у Бечеју.
11621
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОЈ ПЛА­НИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СМЕ­ДЕ­РЕВ­СКОЈ ПА­ЛАН­ЦИ
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Сме­де­рев­ској Па­лан­ци, по су­ди­ји До­ста­на Да­ви­до­вић
у прав­ној ства­ри Гр­бић Де­ја­на из Ум­ча­ра и др., про­тив
ту­же­них Гр­бић Ми­ли­не из Бе­о­гра­да, Гр­бић Ми­ле­ве из
Се­лев­ца и Гр­бић Де­ја­на из Се­лев­ца, ра­ди утвр­ђи­ва­ња
по­ни­шта­ја уго­во­ра, до­нео је 26. ју­на 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Од­сут­ним ту­же­ни­ма Гр­бић Ми­ли­ни из Бе­о­гра­да,
са бо­ра­ви­штем у Аустри­ји и Гр­бић Сло­бо­да­на Де­ја­
ну из Се­лев­ца, са бо­ра­ви­штем у Аустри­ји, од­ре­ђу­је се
адво­кат Ра­до­слав Спа­сић из Сме­де­рев­ске Па­лан­ке, као
при­вре­ме­ни за­ступ­ник.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се ту­
же­них у овој пар­ни­ци до ње­го­ве по­ја­ве, од­но­сно до
окон­ча­ња пар­ни­це.
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
П. број 374/14 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој
Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
11697
7
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Сме­де­рев­ској Па­лан­ци, и то су­ди­ја Дра­го­слав Па­вло­
вић, у прав­ној ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­ца „Rа­if­fe­is­ en
ban­ka” а.д. Бе­о­град, Ђор­ђа Ста­но­је­ви­ћа 16, про­тив из­
вр­шног ду­жни­ка Цр­ња­ко­вић (Дра­го­сла­ва) Дра­га­ну из
Ра­та­ра, ЈМБГ: 2905966761016, ра­ди на­пла­те нов­ча­ног
по­тра­жи­ва­ња, об­ја­вљу­је да је ре­ше­њем овог су­да Ив.
број 3991/12 од 28. ав­гу­ста 2014. го­ди­не, из­вр­шном
ду­жни­ку Цр­ња­ко­вић (Дра­го­сла­ва) Дра­га­ну из Ра­та­ра,
ЈМБГ: 2905966761016, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­
ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Ду­шко Ни­ко­ди­је­вић,
адво­ка­та из Сме­де­рев­ске Па­лан­ке, ко­ји ће за­сту­па­ти из­
вр­шног ду­жни­ка, све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник
не по­ја­ве пред су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­о­ца.
2 Ив. број 3991/12 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој
Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
11694
ОСНОВ­НИ СУД У ДЕ­СПО­ТОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СВИ­ЛАЈ­НЦУ
Основ­ни суд у Де­спо­тов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца Сви­
лај­нац, и то су­ди­ја Ве­сна Са­вић у пред­ме­ту из­вр­ше­ња
из­вр­шног по­ве­ри­о­ца „Те­ле­ком Ср­би­ја” а.д. Ја­го­ди­на,
На­род­ног фрон­та 2, про­тив из­вр­шног ду­жни­ка Иг­ња­
то­вић Ср­ђа­на из Сви­лајн­ца, Сте­фа­на Син­ђе­ли­ћа 31,
са­да на не­по­зна­тој адре­си, до­нео је 8. ок­то­бра 2014.
го­ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, ре­
ше­ње ко­јим:
Из­вр­шном ду­жни­ку Иг­ња­то­вић Ср­ђа­ну из Сви­
лајн­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си по­ста­вља се при­
вре­ме­ни за­ступ­ник у лич­но­сти адв. Ми­ле­тић Је­ле­не
из Сви­лајн­ца, ко­ји ће пред Су­дом, за­сту­па­ти ин­те­ре­се
ду­жни­ка, све док се исти не по­ја­ви пред Су­дом или му
ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца
за за­сту­па­ње у овој прав­ној ства­ри.
2 Ив. број 9340/10 – Из Основ­ног су­да у Де­спо­тов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сви­лај­нцу.
11706
Пред Основ­ним су­дом у Де­спо­тов­цу, Суд­ска је­ди­
ни­ца Сви­лај­нац, у то­ку је по­сту­пак за рас­пра­вља­ње за­
о­став­шти­не пок. Јо­ва­на Ар­си­ћа, бив. из Сви­лајн­ца, од
оца Пе­тра, ро­ђе­ног 17. ма­ја 1917. го­ди­не, пре­ми­ну­лог
12. ју­на 2012. го­ди­не, др­жа­вља­ни­на Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
По­зи­ва­ју се син оста­ви­о­ца Дра­ган Ар­сић и ћер­ка
оста­ви­о­ца Ле­по­са­ва Ар­сић, са­да на не­по­зна­тим адре­
са­ма, да као за­кон­ски на­след­ни­ци у пр­вом на­след­ном
ре­ду, при­сту­пе овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­
ја­вљи­ва­ња овог огла­са ра­ди ис­ти­ца­ња сво­га на­след­ног
пра­ва од­но­сно да­ва­ња на­след­нич­ке из­ја­ве и из­ја­шње­ња
о прав­ној ва­жно­сти уго­во­ра о до­жи­вот­ном из­др­жа­ва­њу
3 Р. број 36/2001, ове­ре­ним пред Оп­штин­ским су­дом у
Сви­лајн­цу, 7. фе­бру­ар­ а 2002. го­ди­не, ко­јим је оста­ви­
лац рас­по­ла­гао сво­јом имо­ви­ном за жи­во­та у ко­рист
да­ва­о­ца из­др­жа­ва­ња Зо­ри­це То­до­ро­вић.
По ис­те­ку на­ве­де­ног ро­ка Суд ће сход­но члану
116. ЗВП-а рас­пра­ви­ти за­о­став­шти­ну оста­ви­о­ца на
осно­ву по­да­та­ка ко­ји­ма рас­по­ла­же.
2-О-881/12 – Из Основ­ног су­да у Де­спо­тов­цу, Суд­
ска је­ди­ни­ца у Сви­лај­нцу.
11707
ОСНОВ­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, у пред­ме­ту број 28 П.
број 1193/14 по ту­жби ту­жи­ље То­ма Ли­ди­је из Зре­ња­
ни­на, ко­ју за­сту­па пун. Гетл Еде, адво­кат из Зре­ња­ни­
на, про­тив ту­же­ног Чи­кош Фе­рен­ца, са­да не­по­зна­тог
пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди утвр­ђе­ња, по­ста­вио
је ту­же­ном Чи­кош Фе­рен­цу при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка,
у ли­цу адво­ка­та Ве­сне Ра­ди­шић Гу­те­ша из Зре­ња­ни­
на, ко­ја ће за­сту­па­ти ње­го­ва пра­ва и ин­те­ре­се у овој
прав­ној ства­ри све док се за­кон­ски за­ступ­ник или
пу­но­моћ­ник ту­же­ног не по­ја­ве пред су­дом или док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
28 П. број 1193/14 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
11693
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји Ла­сло Ама­ли­
ји, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­пар­нич­ној ства­ри пред­
ла­га­ча Scha­u­er Ane из Аустри­је, ко­ју за­сту­па адв. Ве­бер
Ми­лан из Но­вог Са­да, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча
La­ar Mar­ga­ret­he, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти, из­дао је 1. октобра 2014. го­ди­не, сле­де­ћи оглас.
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, у пред­ме­ту 17 Р2.
73/2014, пред­ла­га­ча Scha­u­er Ane из Аустри­је, про­
тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча La­ar Mar­ga­ret­he, ра­ди
до­ка­зи­ва­ња смр­ти, по­ста­вио је про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча
при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца у ли­цу адв. Ре­но­ви­ца Ан­ђе из
Зре­ња­ни­на, ко­ја ће за­сту­па­ти ње­на пра­ва и ин­те­ре­се у
овом по­ступ­ку.
По­зи­ва се не­ста­ла La­ar Mar­ga­ret­ha рођ. През, са
по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Бе­ге­ју, Све­ти Ђу­рађ,
рођ. 1885. године у Ка­та­ри­ни, да се без од­ла­га­ња ја­ви
Основ­ном су­ду у Зре­ња­ни­ну.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је не­што зна
о не­ста­лом или о ње­го­вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња
ја­ви су­ду.
Уко­ли­ко рок од 1 ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, про­тек­не без­у­спе­шно, суд
ће до­не­ти од­лу­ку о про­гла­ше­њу не­ста­лог за умр­лог.
17. Р2. број 73/2014 – Из Основ­ног су­да у Зре­
ња­ни­ну.
11691
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­ПО­ТУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­
по­ту, у пар­нич­ном по­ступ­ку по ту­жби ту­жи­о­ца Јо­ва­но­
вић Дра­га­на из Ра­ље, про­тив ту­же­не Ра­до­ји­чић Би­ља­не
и др. из Ра­ље, Ду­ша­на Пу­ха­ча 30, по­ста­вио је ту­же­ној
Ра­до­ји­чић Би­ља­ни, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Зо­ра­
на Бра­ко­ви­ћа из Со­по­та, Ко­смај­ски трг б.б., на осно­ву
чла­на 81. ст. 1. и 2, тач­ка 4. ЗПП-а, због не­по­зна­тог пре­
би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта ту­же­не.
Упо­зо­ра­ва се ту­же­на да ће би­ти за­сту­па­на од стра­
не при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка све док се она или њен
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2. П. број 1506/13 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­по­ту.
11688
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Ра­ди Ма­
та­нић, као по­је­дин­цу у пар­ни­ци ту­жи­те­ља „Car­ls­berg
Sr­bi­ja” ДОО из Че­ла­ре­ва ко­га за­сту­па адво­кат Ла­буд
Ра­жна­то­вић из Бе­о­гра­да, про­тив ту­же­ног Ми­ла­де Спа­
со­је­вић из Но­вог Са­да, Бал­за­ко­ва 7, са­да на не­по­зна­том
ме­сту бо­ра­ви­шта, ра­ди ис­пла­те ду­га, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној, Ми­
ла­ди Спа­со­је­вић из Но­вог Са­да, Бал­за­ко­ва7, са­да на
не­по­зна­том ме­сту бо­ра­ви­шта, у лич­но­сти адво­ка­та Та­
фи­ло­вић Ха­си­де из Но­вог Са­да.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има сва пра­ва и ду­жно­
сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка у овој пар­ни­ци, и вр­ши­ће
сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док
се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­
дом или док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца
ту­же­ном.
Р1. број 464/2011 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11622
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду у сми­слу члана 81.
став 2, тачка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку по­ста­
вља при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Ма­ри­ни Лу­чић
на не­по­зна­тој адре­си у пар­нич­ном пред­ме­ту ту­жи­о­ца
Karls­berg Sr­bi­ja d.o.o. из Че­ла­ре­ва ко­га за­сту­па адво­кат
Алек­са Ог­ња­но­вић из Бе­о­гра­да про­тив ту­же­не Ма­ри­
не Лу­чић из По­жа­рев­ца, Ко­лу­бар­ска 12, ра­ди рас­ки­да
уго­во­ра у лич­но­сти адво­ка­та Ми­ре Чо­ле­вић из Но­вог
Са­да, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 82/3. При­вре­ме­ни за­ступ­
ник за­сту­па­ће ту­же­ну Ма­ри­ну Лу­чић у овом по­ступ­
ку све док се ту­же­ној или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­
ја­ве пред су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца ту­же­ној Ма­ри­ни
Лу­чић.
П. број 937/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11624
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖЕ­ГИ
Основ­ни суд у По­же­ги, су­ди­ја Алек­сан­дар Је­ве­
ри­чић као ван­пар­нич­ни у пред­ме­ту рас­пра­вља­ња за­о­
став­шти­не по­кој­не Шу­ља­гић (Сто­ја­ди­на) На­ле бив. из
По­же­ге, на осно­ву чла­на 116. ст. 1. и 2, из­да­је оглас.
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
смр­ти пок. Шу­ља­гић (Сто­ја­ди­на) На­да бив. из По­же­ге,
да се при­ја­ве Основ­ном су­ду у По­же­ги, у ро­ку од го­
ди­ну да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС”.
3. О. број 1294/13 – Из Основ­ног су­да у По­же­ги.
11686
8
30. Х 2014. /
ОСНОВ­НИ СУД У ПРО­КУ­ПЉУ
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ту­же­ном Ша­кић Ан­дри­ји из Про­ку­пља, са­да не­
по­зна­тог бо­ра­ви­шта, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­
вља се Ми­ро­слав Бу­ла­то­вић, адв. из Про­ку­пља, ко­ји ће
ту­же­ног за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку све док се он или
ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом, од­но­сно док
над­ле­жни ор­ган ста­ра­тељ­ства у Про­ку­пљу не оба­ве­сти
суд да је ту­же­ном по­ста­вио при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца.
1 П. број 537/14 – Из Основ­ног су­да у Про­ку­пљу.
11711
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
„Koncern Farmakom M.B. Šabac – akcionarsko društvo
Mlekara Šabac” Шабац, мат. број 07171366, ПИБ
102056739, у поступку претходног испитивања поднетог Унапред припремљеног плана реорганизације, 27.
октобра 2014. године, објављује следећи оглас.
I Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању
о унапред припремљеном плану реорганизације над
Farmakom M.B. Šabac – akcionarsko društvo Mlekara
Šabac Шабац, мат. број 07171366, ПИБ 102056739, заказује се за 28. новембар 2014. године са почетком у 11,00
часова, у Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева 48а,
I спрат, судница број 23.
II Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
III Повериоци могу извршити увид у пречишћен
предлог унапред припремљеног плана реорганизације
у стечајној писарници Привредног суда у Ваљеву сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, све до дана
одржавања рочишта.
IV Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину унапред
припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или висину планом обухваћених потраживања,
доставе стечајном дужнику и надлежном суду, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе достави надлежном суду у року од 8 дана, од
дана пријема примедбе у суду.
V Гласање о Плану реорганизације се врши у оквиру класа поверилаца.
VI Право гласа имају повериоци класе Д и E2
сразмерно висини њихових потраживања. Стечајни судија по захтеву заинтересованих лица може извршити
процену висине потраживања за потребе гласања. Када
се гласање обавља писменим путем, без присуства на
рочишту, правна лица морају да поднесу суду гласачки листић потписан од стране статутарног заступника и оверен печатом правног лица, а физичка лица и
субјекти који немају својство правног лица достављају
потписан гласачки листић пуним именом и презименом и матичним бројем грађана, оверен у суду. Уколико
има иностраних поверилаца гласачки листић мора да
садржи регистарски број правног лица, односно број
пасоша физичког лица. Гласачки листићи подносе се
најкасније пре почетка рочишта.
VII Повериоци класе А, Б, Ц, Е1, не гласају за унапред припремљени план реорганизације.
Повериоци класе А, Б и Ц, биће у потпуности измирени пре дана почетка примене плана док повериоци
класе Е1 не гласају за план.
VIII План реорганизације се сматра усвојеним у
једној класи поверилаца, ако су за План реорганизације
гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на
прописани начин прихвате све класе.
Рео. број 7/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11740
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­ље­ње, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Мар­ко­вић Сан­дре из Сом­бо­
ра, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ко­са­но­вић Сте­ве из
Сом­бо­ра, ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти, об­ја­вљу­је
оглас ко­јим се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о
жи­во­ту Ко­са­но­вић Сте­ве из Сом­бо­ра, Ра­ди­во­ја Ћир­па­
но­ва 45, ро­ђе­ног 6. сеп­тем­бра 1950. го­ди­не у Ста­ни­ши­
ћу, од оца Ђу­ре и мај­ке Мил­ке рођ. Шор­гић, да се без
од­ла­га­ња ја­ве су­ду. По ис­те­ку 30 да­на од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са суд ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1 Р.2 број 95/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
11685
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
I Усваја се предлог предлагача Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину, производњу и промет „Беоиндуплати” ДОО Нови
Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 94, матични број
07748736 од 29. Септембра 2014. године за покретање
стечајног поступка над стечајним дужником Друштво
са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу
трговину, производњу и промет „Беоиндуплати” ДОО
Нови Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 94, матични
број 07748736.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним
дужником Друштво са ограниченом одговорношћу за
спољну и унутрашњу трговину, производњу и промет
„Беоиндуплати” ДОО Нови Београд, Булевар др Зорана
Ђинђића 94, матични број 07748736.
III Стечајни разлог је претећа неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Агенција за приватизацију Републике Србије, из Београда, Теразије 23.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника, да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 24. новембар 2014. године у 11,00 часова, а које ће се одржати
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
326, спрат III.
VIII Испитно рочиште заказује се за 6. април 2015.
године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.
IX Решење je објављено на огласној табли суда 21.
октобра 2014. године.
3 Ст. број 137/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
11734
Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја
над дужником ДП„Дунав” д.о.о. у стечају, Београд,
Панчевачки пут 42, матични број 07032226 за 25. новембар 2014. године у 11,00 часова у просторијама
Привредног суда у Београду, Масарикова 2, судница 133/I.
2. Ст. број 242/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
11785
I Одређује се поверилачко рочиште за 12. новембар 2014. године у 11,00 часова у судници 100
– I спрат у поступку стечаја над стечајним дужником
Телефонија АД Београд, Јурија Гагарина 36б, матични
број 07018509 ПИБ 100002895.
II Решење је објављено на огласној табли суда 24.
октобра 2014. године.
3. Ст. број 71/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 11787
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада
Вулетић, у поступку стечаја над Привредно друштво
за производњу, промет и услуге „Борофлекс-Метали”
д.о.о. у стечају, Скупљен, Скупљен б.б., донео је 27.
октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
У стечајном поступку над Привредно друштво
за производњу, промет и услуге „Борофлекс-Метали”
д.о.о. у стечају, Скупљен, Скупљен б.б., матични број
17049151, ПИБ 101402528, одређује се завршно рочиште за 25. новембар 2014. године са почетком у 14,00
часова у судници број 6. овог суда.
Ово решење објавити на огласној табли суда и у
,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Ст. број 19/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11739
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у поступку стечаја над „Ђурић-Добравац”
ДОО у стечају из Шапца, матични број 20127643, ПИБ
104253301 донео је 27. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Разрешева се дужности стечајни управник Богдана
Радловић из Шапца.
118
Против овог решења дозвољена је жалба у року
од 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
РС” Привредном апелационом суду у Београду, а преко
овог првостепеног суда.
Ст. број 805/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11741
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, сте­чај­ни су­ди­ја Да­ни­
је­ла Ду­кић, од­лу­чу­ју­ћи о пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ак­ци­о­
нар­ско дру­штво за тр­го­ви­ну „Тр­го­про­мет” а.д. Кра­ље­
во, Аеро­дром­ска 4–6, за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­ка
по уна­пред при­пре­мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је под­
не­тог 30. ју­ла 2014. го­ди­не и уре­ђе­ног 20. ок­то­бра 2014.
го­ди­не до­нео је 23. ок­то­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
1. Ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње и гла­са­ње о уна­пред
при­пре­мље­ном и уре­ђе­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је одр­
жа­ће се 25. но­вем­бра 2014. го­ди­не у 11,00 ча­со­ва у
При­вред­ном су­ду у Кра­ље­ву, суд­ни­ца број 15.
2. По­ве­ри­о­ци су по­зва­ни на ро­чи­ште, ис­ти­ца­њем
овог ре­ше­ња на Огла­сној та­бли су­да и об­ја­вљи­ва­ње
истог у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, днев­ном ли­сту „Ве­
чер­ње но­во­сти” днев­ном ли­сту „Да­нас” и днев­ном ли­
сту „По­ли­ти­ка”.
3. Са уре­ђе­ним уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном
ре­ор­га­ни­за­ци­је пред­у­зе­ћа Ак­ци­о­нар­ско дру­штво за тр­
го­ви­ну „Тр­го­про­мет” а.д. Кра­ље­во, Аеро­дром­ска 4-б,
МБ 07153007, ПИБ 101256017, по­ве­ри­о­ци се мо­гу упо­
зна­ти раз­гле­да­њем истог у пи­сар­ни­ци овог су­да со­ба 9,
од 8,00 до 14,00 ча­со­ва или на сај­ту Аген­ци­је за при­
вре­ме­не ре­ги­стре.
4. Уко­ли­ко по­ве­ри­о­ци има­ју при­мед­бе на пред­лог
уна­пред при­пре­мље­ног и уре­ђе­ног пла­на ре­ор­га­ни­
за­ци­је ко­ји­ма оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну уна­пред при­пре­
мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је а на­ро­чи­то основ и ви­
си­ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња, по­ве­ри­о­ци су
ду­жни да до­ста­ве исте при­мед­бе сте­чај­ном ду­жни­ку и
су­ду у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са уна­
пред на­ве­де­ним гла­си­ли­ма. Пред­ла­гач пла­на је у оба­ве­
зи да од­го­вор на при­мед­бе по­ве­ри­ла­ца до­ста­ви су­ду у
ро­ку од 8 да­на од да­на при­је­ма при­мед­бе.
5. Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци сра­змер­но ви­
си­ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. У слу­ча­ју ка­да је по­тра­жи­
ва­ње оспо­ре­но сте­чај­ни су­ди­ја мо­же из­вр­ши­ти про­це­ну
ви­си­не по­тра­жи­ва­ња у свр­ху гла­са­ња. Ако се гла­са­ње
оба­вља пи­сме­ним пу­тем, без при­су­ства на ро­чи­шту,
прав­на ли­ца мо­ра­ју да под­не­су су­ду гла­сач­ке ли­сти­ће
ко­ји су пот­пи­са­ни од стра­не ста­ту­тар­ног за­ступ­ни­ка и
ове­ре­ни пе­ча­том прав­ног ли­ца а фи­зич­ка ли­ца и су­бјек­
ти ко­ји не­ма­ју свој­ство прав­ног ли­ца до­ста­вља­ју пот­
пи­са­ни гла­сач­ки ли­стић пу­ним име­ном и пре­зи­ме­ном и
ма­тич­ним бро­јем гра­ђа­на. Уко­ли­ко има ино­стра­них по­
ве­ри­ла­ца гла­сач­ки ли­стић мо­ра да са­др­жи ре­ги­стар­ски
број прав­ног ли­ца, од­но­сно број па­со­ша фи­зич­ког ли­
ца. Гла­сач­ки ли­сти­ћи под­но­се се нај­ка­сни­је до по­чет­ка
ро­чи­шта нај­ка­сни­је пре по­чет­ка ро­чи­шта. Пре по­чет­ка
гла­са­ња на ро­чи­шту суд ће оба­ве­сти­ти све при­сут­не о
ре­зул­та­ти­ма гла­са­ња пу­тем гла­сач­ких ли­сти­ћа. Пре­ма
под­не­том уна­пред при­прем­љеном пла­ну ре­о­рга­ни­за­
ци­је по­ве­ри­о­ци ће гла­са­ти у окви­ру кла­са по­ве­ри­ла­ца
и уна­пред при­пре­мље­ни план ре­ор­га­ни­за­ци­је се сма­тра
усво­је­ним ако га при­хва­те све кла­се, с тим што се уна­
пред при­пре­мље­ни план ре­ор­га­ни­за­ци­је сма­тра усво­је­
ним у окви­ру јед­не кла­се по­ве­ри­ла­ца ако су за уна­пред
при­пре­мље­ни план ре­ор­га­ни­за­ци­је гла­са­ли по­ве­ри­о­ци
ко­ји има­ју обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­ва­ња у од­но­су на
укуп­на по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца у тој кла­си.
5. Рео. број 9/2014 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
11666
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Привредни суд у Лесковцу, стечајни судија
Мирослав Илић, у поступку стечаја над стечајним
дужником ДОО „Royal” у стечају из Власотинца,
Бранислава Нушића б. б., матични број 7851499, ПИБ
101039365, 17. октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Допунско испитно рочиште заказује се за 26.
новембар 2014. године, у 13,00 часова, у згради
Привредног суда у Лесковцу, у Булевару ослобођења 2,
у судници број 4.
Овај оглас је истакнут на огласној табли суда 17.
октобра 2014. године.
Ст. број 166/2010 – Из Привредног суда у
Лесковцу.
11747
118 / 30. Х 2014.
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по
стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку
стечаја над дужником Žuta kuća ДОО Бегеч – у стечају, Дунавска 6, МБ 20158832 ПИБ 104402279 по обавештењу НБС од 6. фебруара 2012. године и по предлогу предлагача Banca Intesa AD Beograd, Милентија
Поповића 7 б, Нови Београд, од 6. јуна 2012. године,
дана 27. октобра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун од 6.
октобра 2014. године.
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника у износу од 400.000,00 динара.
Утврђује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 237.811,70 динара.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Žuta kuća ДОО Бегеч – у стечају, Дунавска 6,
МБ 20158832 ПИБ 104402279.
Налаже се стечајном управнику да спроведе све
неопходне радње код надлежних органа ради спровођења овог решења.
Решење о закључењу стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
2. Ст. број 101/2012 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
11729
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 1. Привредни суд у Пожаревцу је донео решење
о отварању стечајног поступка над стечајним дужником „Житостиг” АД из Пожаревца, Трг Радомира
Вујовића 2, матични број 7342560 ПИБ 100441970,
због постојања трајније неспособности плаћања.
2. За стечајног управника именује се Аца Митић
из Жагубице, 23. дивизије 1/3.
3. Позивају се повериоци да у року од 90 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да измире своје обавезе према стечајној маси.
5. Рочиште за испитивање потраживања одржаће се 4. фебруара 2015. године у 10,00 часова у
Привредном суду Пожаревац, судница 76/3.
6. Прво поверилачко рочиште одржаће се 26. новембра 2014. године у 10,00 часова, судница 76/3.
7. Оглас о отварању стечајног поступка објављен
је на огласној табли суда 20. октобра 2014. године.
4. Ст. број 8/2014 – Из Привредног суда у
Пожаревцу. 11736
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Привредни суд у Сремској Митровици као првостепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку стечаја над стечајним дужником
Друштвено предузеће за трговину на велико и мало
„ПЕКОС” Рума у стечају, Рума, ЈНА 190, 27. октобра
2014. године, ван рочишта, донео је
9
д.о.о. Ужице, након рочишта одређеног поводом завршног рачуна и завршне деобе стечајног дужника, одржаног 21. октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се завршни рачун стечајног дужника
Предузеће за производњу, промет и услуге „Filcom”
д.о.о. Ужице, МБ07401094, ПИБ101502677.
II Закључује се стечајни поступак над Предузеће
за производњу, промет и услуге „Filcom” д.о.о. Ужице,
МБ07401094, ПИБ101502677.
3. Ст. број 1/2013 – Из Привредног суда у Ужицу.
11738
I Отвара се стечајни поступак над дужником
Земљорадничка задруга Ариље из Ариља Светолика
Лазаревића 11, МБ 07188412, ПИБ 101486712, због
трајније неспособности за плаћање.
II За стечајног управника одређује се Ђокић
Љубиша дипл. Ецц из Ужица, Војводе Бојовића 7
Ужице.
III Одређује се испитно рочишта за 6. март 2015.
године са почетком у 10,00 часова, соба број 48/III.
IV Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
пријавом у 2 примерка, са доказима.
V Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси стечајног дужника.
VI Одређује се прво поверилачко рочиште за 28.
новембар 2014. године са почетком у 10,00 часова,
соба брoj 48/III, те ће се истога дана одржати седница
Скупштине поверилаца.
VII Решење истакнуто на огласну таблу суда, са
огласом 24. октобра 2014. године.
VIII Решење доставити Агенцији за привредне регистре НБС Одсек за принудну наплату Крагујевац и
Пореској управи и Агенцији за лиценцирање стечајних
управника.
1. Ст. број 21/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
11735
Судски регистар
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу Решењем Фи. број
173/2014 године уписао је у судски регистар у рег. 5-68,
податке:
Специјална болница за хемодијализу „Fresenius
Medical Care” Ниш, врши промену лица овлашћеног за
заступање тако што се брише Александар Даниловић
директор са неограниченим овлашћењима ЈМБГ
1204969710224 а уписује се Стеван Павловић директор
са неограниченим овлашћењима ЈМБГ 2810947761020.
Фи. број 173/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
11769
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником Друштвено предузеће за трговину на велико и мало „ПЕКОС” Рума, ЈНА 190, МБ
08250383.
Завршно рочиште ће се одржати 20. новембра
2014. године у 11,00 часова у судници број XVI/II
Привредног суда у Сремској Митровици, Трг Светог
Димитрија 39.
На завршном рочишту ће се расправљати о:
1. завршном рачуну стечајног управника;
2. коначним захтевима за исплату награде стечајног управника;
3. приговорима на завршни рачун, односно на поднете захтеве за исплату накнада и награда;
нерасподељеним деловима стечајне масе;
4. другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
1. Ст. број 15/2013 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
11737
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, стечајни судија Миљко Мићовић, у предмету стечаја над
Предузеће за производњу, промет и услуге „Filcom”
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
168/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
5-140, по­дат­ке:
Осни­ва се Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ца­тић”
Ниш, Во­ждо­ва 80. Упи­су­је се mr ph. Кр­сто Ца­тић ди­
рек­тор за за­сту­па­ње без огра­ни­че­ња. Осни­вач­ки улог:
Упи­са­ни и упла­ће­ни основ­ни ка­пи­тал из­но­си 100 евра
у ди­нар­ској про­тив­вред­но­сти на дан упла­те. Де­лат­
ност: 4773, 4774, 4775, 4729.
Фи. број 168/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11672
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
160/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-37,
по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка
„Апо­те­ка Ни­ни”, под на­зи­вом Огра­нак „Апо­те­ка Ни­ни
1” са адре­сом Рат­ка Па­ло­ви­ћа 15 Про­ку­пље са овла­
шће­њи­ма без огра­ни­че­ња.
Фи. број 160/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11679
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
172/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-141, по­дат­ке:
Осни­ва се: Спе­ци­јал­на бол­ни­ца за ин­тер­не бо­ле­
сти „Др Ђо­рић” Ниш, Во­ждо­ва 10. Упи­су­је се Ђо­рић
Ми­лан, ди­рек­тор, без огра­ни­че­ња. Осни­вач­ки улог:
10.000,00 ди­на­ра до ви­си­не осни­вач­нкг уло­га. Де­лат­
ност: 86.10
Фи. број 172/2014 – При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11671
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
167/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-19,
по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ре­ме­диа” из Ни­ша
вр­ши про­ме­ну се­ди­шта та­ко да се бри­ше на­зив се­ди­
шта Ге­не­ра­ла Ми­лој­ка Леш­ја­ни­на 2, а упи­су­је се Здрав­
стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ре­ме­диа” Ниш са се­ди­штем
у Обре­но­ви­ће­вој улици 2.
Фи. број 167/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11673
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
171/2014, го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
5-57, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ва­некс” из Ни­ша,
вр­ши про­ме­ну се­ди­шта та­ко да се бри­ше на­зив се­ди­
шта Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 61А, а упи­су­је се Здрав­стве­на
уста­но­ва Апо­те­ка „Ва­некс” Ниш, са се­ди­штем у Ули­ци
вој­во­де Ву­ка 2.
Фи. број 171/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11675
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
169/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-584-06, по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Пред­школ­ске уста­но­ве „Пче­
ли­ца” Ниш, под на­зи­вом Пред­школ­ска уста­но­ва „Пче­
ли­ца”, „Бран­ко Миљ­ко­вић” са адре­сом Љу­бо­ми­ра Ни­
ко­ли­ћа 3 Ниш, и Пред­школ­ска уста­но­ва „Пче­ли­ца”,
„Ра­до­је До­ма­но­вић” са адре­сом Ге­не­ра­ла Ми­лој­ка
Леш­ја­ни­на 49А Ниш. Упи­су­је се: др Зо­ран Јо­нић ди­
рек­тор – нео­гра­ни­че­но. Де­лат­но­сти: 10.71, 56.10, 56.21,
56.29, 47.24, 47.29.
Фи. број 169/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11674
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
153/2014, го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-422, по­дат­ке:
Гра­ђе­вин­ско са­о­бра­ћај­на шко­ла При­шти­на – Гра­
ча­ни­ца вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
та­ко што се бри­ше Пет­ко­вић Де­јан као в. д. ди­рек­тора,
а упи­су­је се Пет­ко­вић Де­јан, ди­рек­тор шко­ле ЈМБГ
2412973911418.
Фи. број 153/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11676
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број
165/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-37,
по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка
„Aпоте­ка Ни­ни” Ниш, под на­зи­вом Огра­нак Апо­те­ка
„Aпоте­ка Ни­ни” Ниш, са адре­сом Во­ждо­ва 20.
Фи. број 165/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11670
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
166/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-817, по­дат­ке:
Уго­сти­тељ­ска ту­ри­стич­ка шко­ла Ниш, вр­ши про­
ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше
Сто­ја­но­вић Су­за­на као в.д. ди­рек­тора, а упи­су­је се Сто­
ја­но­вић Су­за­на као ди­рек­тор шко­ле са овла­шће­њи­ма
без огра­ни­че­ња.
Фи. број 166/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11678
10
30. Х 2014. /
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 65/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­
ги­стар­ском уло­шку Основ­на шко­ла „Ру­жа Ђур­ђе­вићЦр­на” Чор­та­нов­ци, Вељ­ка Вла­хо­ви­ћа 1, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње на осно­
ву Ре­ше­ња о из­бо­ру ди­рек­то­ра шко­ле број 314/2014
од 4. сеп­тем­бра 2014. за ди­рек­то­ра шко­ле иза­бра­на је
Ста­ни­сла­ва Јо­ва­но­вић, а бри­ше се Дра­ги­ца Вуј­чић, на
осно­ву ре­ше­ња број 313/2014 од 4. сеп­тем­бра 2014.
го­ди­не.
Фи. број 65/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
11689
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 23. ок­то­бра 2014. го­
ди­не ре­ше­њем Фи. број 168/2014 од 23. ок­то­бра 2014.
го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-152 Здра­встве­на уста­но­ва апо­те­ка „Sa­na­
farm” Па­лић, Хор­го­шки пут б.б., по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње. Бри­ше
се Са­бо Са­ба­дош На­на­дор – ди­рек­тор без огра­ни­че­ња.
Са­бо Са­ба­дош Зи­та – ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње без
огра­ни­че­ња. Упи­су­је се Кри­жан Зи­та в. д. ди­рек­то­ра на
пе­ри­од од шест ме­се­ци ЈМБ: 3005978825063, број ЛК:
004246010 из­да­та од ПУ Су­бо­ти­ца, са адре­се Су­бо­ти­ца,
Са­ве Ко­ва­че­ви­ћа 11.
Фи. број 168/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
11681
Разно
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Глав­на
фи­ли­ја­ла оси­гу­ра­ња Кра­ље­во, оглашава неважећим
до­ку­мен­те стро­ге еви­ден­ци­је и то зе­ле­ни кар­тон са
озна­ком ЗК/2 се­риј­ски број 4714533, ове­рен пе­ча­том
Ко­мпа­ни­је „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Глав­на фи­ли­ја­ла
Кра­ље­во.
11630
Компанија „Wiener Städtische osiguranje” a.d.o.
Beograd, објављује оглас: поништавају се полисе
осигурања живота Друштва и то: 2622460, 2853349,
3342401.
11764
Универзитет Сингидунум Београд, Данијелова 32,
оглашава неважећим: диплому Сања Поповић Пословни
факултет Београд број 791 од 29. маја 2009. године и диплому Сања Поповић Пословни факултет Београд број
791 од 29. маја 2009. године.
11757
Педагошки факултет у Сомбору оглашава неважећим дипломе:
1. Крстић Адријана UNS13BA00602 од 10. маја
2013. Педагошког факултета у Сомбору
2. Гвоић Биљана, UNS13BA00641 од 10. маја 2013.
Педагошког факултета у Сомбору
3. Вулић Емилија, UNS13BA00363 од 1. марта
2013. Педагошког факултета у Сомбору
4. Мрачевић Ђорђина, UNS13BA00407 од 1. марта
2013. Педагошког факултета у Сомбору
5. Лацковић Николина, UNS13BA00371 од 1. марта 2013. Педагошког факултета у Сомбору
6. Костић Слађана, UNS13BA00191 од 1. јула
2012. Педагошког факултета у Сомбору
7. Утвић Мирјана, UNS13BA00228 од 1. октобра
2012. Педагошког факултета у Сомбору
8. Мудраковац Јелена, UNS13BA00270 од 1. децембра 2012. Педагошког факултета у Сомбору
9. Војнић Хајдук, UNS13BA00258 од 1. децембра
2012. Педагошког факултета у Сомбору
10. Цветић Јелена, UNS13BA00092 од 1. марта
2012. Педагошког факултета у Сомбору
11. Лончар Милена, UNS13BA00272 од 1. децембра 2012. Педагошког факултета у Сомбору
12. Крстић Весна, UNS13BA00227 од 1. октобра
2012. Педагошког факултета у Сомбору
13. Милитаров Соња, UNS13BA00221 од 1. јула
2012. Педагошког факултета у Сомбору.
11744
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-93/14 од 23.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008006738 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Кне­же­вић Не­над, Љу­бић.
01/008544/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-92/14 од 23.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010749632 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ми­шко­вић Ми­шо, Ча­чак.
01/008545/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-84/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011602416 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Жи­ва­но­вић Ана­ста­зи­ја, Вр­њач­ка Ба­ња. 01/008546/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-85/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006797714 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Жи­ва­но­вић Ра­до­слав, Вр­њач­ка Ба­ња. 01/008547/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7677/14-1 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011008236 из­дат од ПУ Ле­
ско­вац на име Ша­ба­но­вић Маг­да­ле­на, Ле­ско­вац.
01/008548/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7681/14-1 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 01035399 из­дат од ПУ Ле­
ско­вац на име Ша­ба­но­вић Ма­ја, Ле­ско­вац.
01/008549/14
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1219/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001553592 издатa од ПС
Срем­ски Кар­лов­ци на име Ја­ко­вљев Зо­ран, Бе­о­град. 03/035880/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205,.1-5412 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005343242 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име По­па­дић Ду­шан, Бе­о­град.
03/035881/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5461 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002496964 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Илић Све­тла­на, Бе­о­град.
03/035882/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1273/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001723128 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ђо­но­вић Сен­ка, Бе­о­град. 03/035883/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5462 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002119199 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ве­лич­ко­вић Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/035884/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-138 од 01.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002263794 издатa од ПС Уб на
име Јан­ко­вић Ми­лан, Уб.
03/035885/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5448/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0041048082 издатa
од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ан­тић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/035886/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1246/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004970823 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Оби­чан Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/035887/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5425 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004658220 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Шнај­дар Па­вле, Бе­о­град.
03/035888/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 27.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005446973 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ми­хај­лов Не­над, Бе­о­град.
03/035889/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-638 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003642520 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Сто­лић Гој­ко, Су­бо­ти­ца.
03/035890/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-137 од 01.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000886883 издатa од ПС Обре­но­
вац на име Ми­лев Ана, Уб.
03/035891/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001608267 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ви­то­ро­вић Ева, Бе­о­град.
03/035892/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1241 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001647474 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Јо­ва­нов Алек­са, Бе­о­град.
03/035893/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5415 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001879915 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/035894/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004556267 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ко­сје­ри­на Би­ља­на, Бе­о­град.
03/035895/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-637 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002579481 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Тол­ди Ми­тил­да, Су­бо­ти­ца. 03/035896/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-76/14
од 01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004033015 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић
Ја­сми­на, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035897/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2065 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004642375 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Сто­ја­дин, Бе­о­град.
03/035898/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002837521 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ста­мен­ко­вић Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/035899/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-636 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000762478 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­јић Кла­ра, Су­бо­ти­ца.
03/035900/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1282/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003158664 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ја­то­вић Ја­на, Бе­о­град.
03/035901/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282617 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ра­ђе­но­вић Еле­на, Бе­о­град. 03/035902/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5066 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001797976 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­и­че­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/035903/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-75/14
од 01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000911397 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ра­дој­ко­вић
Ви­то­мир, Бре­сни­ца.
03/035904/14
118
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001458328 издатa од ПС
Ста­ри град на име Бо­јић Ива­на, Бе­о­град.
03/035905/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5055 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002707872 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђур­ђе­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/035906/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-635 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003530384 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бе­ре­тић Не­бој­ша, Су­бо­ти­ца. 03/035907/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003445499 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бол­та Ан­ђе­ла, Бе­о­град.
03/035908/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1248 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001482369 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Илић Зо­ран, Бе­о­град.
03/035909/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5057 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003962261 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Сто­ја­но­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/035910/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-634 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003633340 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ку­јун­џић Да­ни­јел, Су­бо­ти­ца. 03/035911/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004475678 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Шће­па­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/035912/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-74/14 од
01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003006506
издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Вуч­ко­вић Је­ле­на, Ле­по­
са­вић.
03/035913/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5059 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001864914 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ста­мен­ко­вић Ла­на, Бе­о­град.
03/035914/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001185999 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ми­лу­ти­но­вић Пре­драг, Бе­о­град. 03/035915/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1247 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001387771 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пе­ри­шић Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/035916/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003561655 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђе­нићћ Дра­го­мир, Бе­о­град.
03/035917/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-73/14
од 29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003297687 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ву­ко­ич
­ ић
Ра­до­ван, Зу­бин По­ток.
03/035918/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 23.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004352365 издатa од ПС
Вра­чар на име Па­вло­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/035919/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1276 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002443528 издатa од ПС Гор­
њи Ми­ла­но­вац на име Ре­љић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/035920/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-72/14
од 29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002637170 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Вла­шко­
вић Ра­да, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035921/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.31194/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001326675 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Дам­ња­но­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.03/035922/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-71/14
од 29.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004186848 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Не­дељ­ко­
вић Не­бој­ша, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035923/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1131/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002819912 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ма­ри­чић Алек­сан­дар, Бе­о­град.03/035924/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1128/2014 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004125950 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Па­вло­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/035925/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1192 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002827946 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Му­дрић Сан­дра, Бе­о­град.
03/035926/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1185/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004700529 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Муј­чи­но­вић Не­вре­за, Бе­о­град.03/035927/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1130/2014 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003969753 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Са­рић Ду­шан, Бе­о­град. 03/035928/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1122 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004085809 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ћо­сић Пе­ро, Срем­чи­ца.
03/035929/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1184/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004025970 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Шљи­вар Са­ва, Бе­о­град.
03/035930/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1179/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004767251 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ан­ђел­ко­вић Ја­сми­на, Бе­о­град. 03/035931/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1124 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001953242 издатa од ПС
Ста­ри град на име Лон­чар Мир­ко, Бе­о­град.
03/035932/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1121/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002278274 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бог­да­но­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/035933/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1182 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002061895 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ру­ме­нић Ни­ла, Бе­о­град.
03/035934/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1123 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005626234 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­до­ва­но­вић Бо­шко, Бе­о­град. 03/035935/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5061 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002134385 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ве­лич­ко­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град. 03/035936/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1183/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001588370 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Не­не­зић Вук, Бе­о­град.
03/035937/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-860/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003875164 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Го­гић Мло­рад, Бе­о­град.
03/035938/14
118 / 30. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005561608 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђу­ри­чић Да­ја­на, Бе­о­град.
03/035939/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1078/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 007781917 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ша­ба­ни Иљ­бер, Пре­ше­во.
03/035940/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001745555 издатa од ПС
Со­пот на име Цвет­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/035941/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1181 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002204014 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ти­шма Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/035942/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1196/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004997477 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ва­сић На­та­ли­ја, Ри­пањ.
03/035943/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005535937 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ан­дрић Ми­лан, Гроц­ка.
03/035944/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1208/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004980333 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Цви­је­тић Да­ни­је­ла, Бе­о­град. 03/035945/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001611184 издатa од ПУ Бе­о­град
на име Ра­дић Го­ран, Срем­чи­ца.
03/035946/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци­ма број 205-79 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003474068 издатa од ПС
Пе­ћин­ци­ма на име Јо­ви­чић Мар­ко, Пе­ћин­ци.
03/035947/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1213 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002803661 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Рај­ма­ро­вић Игор, Бе­о­град. 03/035948/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1215 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003826931 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­ић Дра­ган, Бе­о­град.
03/035949/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1180 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005231907 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ша­ви­кин Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/035950/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1177 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284302 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/035951/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1162/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003183343 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јан­ко­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/035952/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1160/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001823993 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ву­ки­че­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град.03/035953/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205-3-1159/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004262791 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Са­ња, Бе­о­град.
03/035954/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1158/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001242885 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ма­тић Љер­ка, Бе­о­град.
03/035955/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1560/140 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004056306 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Здрав­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/035956/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1554/14 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005790378 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­пов Азе­ми­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/035957/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1559/14 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005104241 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­вић На­да, Но­ви
Бе­о­град.
03/035958/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1558/14 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005208488 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Или­јев­ска Је­ли­са­
ве­та, Но­ви Бе­о­град.
03/035959/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1563 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002732412 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Сту­па­ру­шић Ду­шан, Но­ви Бе­о­град.
03/035960/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1553/14SI од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001520899 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­ни­са­вље­вић Та­
ња, Но­ви Бе­о­град.
03/035961/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1552 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002593536 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Рад­ми­ла, Зе­мун. 03/035962/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1551/14SI од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005109530 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­стић Ђор­ђе, Бе­
о­град.
03/035963/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1550/14SV
од 09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005449319 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ар­се­ни­је­вић Ма­
ри­на, Но­ви Бе­о­град.
03/035964/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1548/14SI од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002708430 издатa од ПС Зе­мун на име Бо­јо­вић Сне­жа­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/035965/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1547/14SV
од 09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001071519 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Го­га Ви­до­са­ва,
Но­ви Бе­о­град.
03/035966/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1546/14SV
од 09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002440045 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Се­љи­ми Сел­вер,
Но­ви Бе­о­град.
03/035967/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1548/14SI од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003104881 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђу­рић Ва­си­ли­ја,
Но­ви Бе­о­град.
03/035968/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1544/14SI од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002399843 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Лу­ка­че­вић Ђор­ђе,
Но­ви Бе­о­град.
03/035969/14
11
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1542/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002338533 издатa од ПС Ин­ђи­ја на име Бо­жић Да­ни­је­ла, Но­ви
Бе­о­град.
03/035970/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1541/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003295385 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Жив­ко­вић Ива­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/035971/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1206/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000419083 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сто­и­са­вље­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/035972/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1216/14 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003747020 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Ол­га, Бе­о­град.
03/035973/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1540 СИВ од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004477732
издатa од ПУ Бе­о­град на име Пе­тро­вић Ру­жи­ца, Зе­мун.
03/035974/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1211/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003965657 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Аџић Са­ша, Бе­о­град.
03/035975/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1539/14СВ од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004647073
издатa од ПС Ста­ри град на име Га­зи­ба­ра Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/035976/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1197/ од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001595697 издатa од
ПС Вра­чар на име Узе­лац Бо­ри­слав, Бе­о­град.
03/035977/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1538/14SI од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004601796 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ли­са­вље­вић Ју­
ли­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/035978/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1205/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број ПС Во­ждо­вац издатa
од ПС Во­ждо­вац на име Мли­ће­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/035979/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1201/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002758519 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ман­дић На­та, Бе­о­град.
03/035980/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1537СИВ од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002602594 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­ре­за­но­вић Ду­
шан, Но­ви Бе­о­град.
03/035981/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1199/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003878268 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­по­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/035982/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1202/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004696836 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ин­ђић Ана, Бе­о­град.
03/035983/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1536/14СВ
од 09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005699116 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пу­ни­шић Ма­ри­на,
Бе­о­град.
03/035984/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1535/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002658092 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ку­зми­нац Сте­ван,
Но­ви Бе­о­град.
03/035985/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1534СИВ од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005300054 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бр­ко­вић Го­ран,
Зе­мун.
03/035986/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1533/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004972457 издатa од ПС Но­ви Бе­ог­ рад на име Ни­ко­лић Рат­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/035987/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-151609/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001521609 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Агу­ши Емрак, Бе­о­град.
03/035988/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1149/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003454180 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Алек­сић Бран­ка, Бе­о­град.
03/035989/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1134/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004991055 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Са­и­то­вић Са­фет, Бе­о­град.
03/035990/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1143 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003426724 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Си­мо­но­вић Мла­ден, Срем­чи­ца. 03/035991/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1144/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003549199 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Лу­кић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/035992/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1188 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002110738 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бо­дро­жа Угље­ша, Бе­о­град. 03/035993/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.1-1189 од 23.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004573424 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Бр­вић Су­за­на, Бе­о­град.
03/035994/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1141/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004656316 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име ми­цић Ми­ро­слав­ка, Бе­о­град. 03/035995/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1214/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005697412 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ло­вић Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/035996/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1145/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001216975 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћир­ко­вић Ма­ша, Бе­о­град. 03/035997/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1146 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003028300 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Јан­ко­вић Ми­ха­и­ло, Бе­о­град.
03/035998/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1147/2014 од 06.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001477039 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име При­јо­вић Бу­ди­мир, Бе­о­град. 03/035999/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1148 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004572982 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ра­до­ва­но­вић Ма­ја, Бе­о­град.
03/036000/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1150/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004654278 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Чор­дар Дра­га­на, Бе­о­град.
03/036001/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1152/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003531065 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ан­ђе­лић Бо­ри­вој, Бе­о­град. 03/036002/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1153/2014 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003431432 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Осто­јић Огри­зо­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/036003/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1154/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001787345 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Аран­ђе­ло­вић Зла­ти­ја, Срем­чи­ца.03/036004/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003900142 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бек­те­ши Џе­ва­ир­ е, Сур­чин. 03/036005/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001312507 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Идво­рац Дра­го­љуб, Бе­о­град.
03/036006/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1505/14СВ
од 04.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003295479 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­мић Ми­о­мир,
Но­ви Бе­о­град.
03/036007/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1506/14СВ
од 04.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000165245 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Чоп Мар­ко, Но­ви
Бе­о­град.
03/036008/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001740339 издатa од ПС Зе­
мун на име Ли­лић Ни­ко­ла, Сур­чин.
03/036009/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1587/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002687759 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ба­њац Жи­ва­ди­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/036010/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001983651 издатa од ПС
Вра­чар на име Пе­нић Урош, Бе­о­град.
03/036011/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1586/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003118516 издатa од ПС Во­ждо­вац на име Ми­шо­вић Хри­сти­на,
Бе­о­град.
03/036012/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1593/14SV
од 13.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005684835 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ива­ни­ше­вић Ђор­
ђе, Но­ви Бе­о­град.
03/036013/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001261118 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Са­ша, Но­ви Бе­о­град. 03/036014/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1594/14SV
од 13.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003624469 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Жар­дин На­та­ша,
Но­ви Бе­о­град.
03/036015/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1589/14СВ
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001130136 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Но­ва­ко­вић Бо­ја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/036016/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004841253 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ду­ми­ло Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/036017/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1592/14SI од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005436838 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Јо­ва­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/036018/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003176721 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ђи­ла­со­вић Го­ран, Зе­мун.
03/036019/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1584/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001715481 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бу­ни­је­вац Лу­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/036020/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002278821 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ан­дре­је­вић Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/036021/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1585/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002977588 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јан­ко­вић Бра­ни­
слав, Но­ви Бе­о­град.
03/036022/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1588/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003611419 издатa од ПУ Бе­о­град на име До­брић Ми­ли­ца, Но­ви
Бе­о­град.
03/036023/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005576869 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ла­зић Бо­јан, Бе­о­град.
03/036024/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1595 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004476609 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ви­дич Вен­че­слав, Но­ви Бе­о­град.03/036025/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1596 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005110665 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Да­ка­но­вић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/036026/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005015678 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ра­ко­њац Мар­ко, Но­ви Бе­о­град. 03/036027/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-291/14 ВК
од 06.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002981895 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ан­дрић Мар­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/036028/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480273 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ћи­про­вић Дра­ги­ња, Бе­о­град. 03/036029/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-290/14ВК од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003390087 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лој­ко­вић Ви­
о­ле­та, Зе­мун.
03/036030/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005362280 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Сте­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/036031/14
12
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-152/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001072789 издатa од
ПУ Бе­о­град на име То­ма­ше­вић Ана, Бе­о­град.
03/036032/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 09.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002421865 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ла­кић Урош, Бе­о­град.
03/036033/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1590/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004724725 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Рад­ма­но­вић Ми­
лан, Но­ви Бе­о­град.
03/036034/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 09.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002119202 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пе­тро­вић Бо­бан, Зе­мун.
03/036035/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1598/14 од
13.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002570911 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Бра­ти­
слав, Но­ви Бе­о­град.
03/036036/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001393298 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Стан­ко­вић Ру­жи­ца, Бе­о­град.
03/036037/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1599/14SI од
13.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004482053 издатa од ПУ Бе­о­град на име Пла­ти­ша Ма­рин­ко, Но­
ви Бе­о­град.
03/036038/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1591/14SV
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003912047 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ду­кић Ања, Но­ви
Бе­о­град.
03/036039/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003257388 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Пут­ни­ко­вић Мил­ка, Бе­о­град.
03/036040/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1597/14SV
од 13.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005405204 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић На­да,
Но­ви Бе­о­град.
03/036041/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1576/14SV
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002131688 издатa од ПУ Бе­о­град на име Цвет­ко­вић Ни­ко­ла, Но­
ви Бе­о­град.
03/036042/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002014685 издатa од ПС Па­
ли­лу­ла на име Ви­да­но­вић Ду­шан, Па­дин­ска Ске­ла. 03/036043/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4.330 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002791390 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ар­се­ни­је­вић Рад­ми­ла, Ла­за­ре­вац. 03/036044/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-633 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001102800 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Цви­јин Лу­ка, Су­бо­ти­ца.
03/036045/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001042517 издатa од ПУ
Бе­о­град на име По­чу­ча Са­ра, Бе­о­град.
03/036046/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-321/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001166004 издатa од ПС Ла­
за­ре­вац на име Ан­ђел­ко­вић Сан­дра, Ве­ли­ки Цр­ље­ни. 03/036047/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-632 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002670038 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Орос Ер­же­бет, Су­бо­ти­ца.
03/036048/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002752266 издатa од ПС
Вра­чар на име Бран­ко­вић Ања, Бе­о­град.
03/036049/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-332 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002769315 издатa од ПС Ла­за­
ре­вац на име Но­ва­ко­вић Пре­драг, Ве­ли­ки Цр­ље­ни. 03/036050/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-343 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004420264 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Па­влић Ни­ко­ла, Ла­за­ре­вац.
03/036051/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001152724 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ча­ра­пић Зо­ран, Но­ви Бе­о­град.
03/036052/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-631 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003326584 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­дић Злат­ко, Су­бо­ти­ца.
03/036053/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-344 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004761071 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Рад­дић Јо­ва­на, Ла­за­ре­вац.
03/036054/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003246184 издатa од ПУ
Бе­о­град на име То­до­ро­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/036055/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-340 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002980841 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име За­рић Фи­лип, Ла­за­ре­вац.
03/036056/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-630 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002817407 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бе­ниш Би­ља­на, Су­бо­ти­ца. 03/036057/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-341 од 13.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002413374 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пе­тро­ни­је­вић На­да, Ла­за­ре­вац. 03/036058/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003439485 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ву­је­тић Ла­зар, Гроц­ка.
03/036059/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1-2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004038256 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Си­мић Жељ­ко, Бе­о­град.
03/036060/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004500007 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Па­на­јо­то­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/036061/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 16.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003157071 издатa од ПС
Вра­чар на име Ла­за­ре­вић Ро­до­љуб, Бе­о­град.
03/036062/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1-2014 од 16.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002736507 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бу­ку­ров Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/036063/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005375238 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Шко­бић Сла­ђа­на, Бе­о­град.
03/036064/14
30. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004386074 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Мар­ко­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/036065/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002320734 издатa од ПС
Зе­мун на име Ра­до­са­вље­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град. 03/036066/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-334 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004238062 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ка­лу­ђе­ро­вић Ми­лош, Ла­за­ре­вац.03/036067/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-563/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099887 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Кне­же­вић Вла­ди­мир, Пан­че­во.
03/036068/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-566/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005570755 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ди­мо­вић Жи­во­рад, Пан­че­во. 03/036069/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-646/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004791033 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ко­за­ки­је­вић Ан­ђе­ли­ја, Пан­че­во.
03/036070/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-560/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004141696 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Трен­гов­ски Сла­ви­ца, Пан­че­во.03/036071/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-564 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003915363 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Плав­шић Игор, Пан­че­во.
03/036072/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-562/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001799578 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Си­мо­вић Ми­ра, Пан­че­во.
03/036073/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-561/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003580402 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Сир­мић Сте­ва­ни­ја, Пан­че­во. 03/036074/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-544/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002214282 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ла­зин Зо­ран, Пан­че­во.
03/036075/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-550/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002404362 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Хе­ра­ко­вић Не­над, Пан­че­во. 03/036076/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-548/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002618785 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бо­га­ти­нов­ски Са­ша, Пан­че­во. 03/036077/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-545/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002936629 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ру­жић Би­ља­на, Пан­че­во.
03/036078/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-549/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004963748 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Па­ро­вић Ва­лен­ти­на, Пан­че­во. 03/036079/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-547/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002327589 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Сто­јић Ла­зар, Пан­че­во.
03/036080/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-551/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002981161 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пе­тро­вић Јо­ва­на, Пан­че­во.
03/036081/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-552/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001550352 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пе­тро­вић Ма­ри­ја, Пан­че­во. 03/036082/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 295-80354/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005434289 издатa од ПС
Шид на име Ша­рац Зден­ка, Шид.
03/036083/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-554/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002841812 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Га­ври­ло­вић Ко­са­на, Пан­че­во. 03/036084/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-555/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004830259 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пе­тро­вић Бран­ка, Пан­че­во. 03/036085/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-83232/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004777326 издатa од ПС
Шид на име Ба­јић Ма­ри­на, Шид.
03/036086/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-556/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002388490 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ђо­шев­ски Ми­ло­рад, Пан­че­во. 03/036087/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-558/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004295494 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ћу­пић Ми­ли­на, Пан­че­во.
03/036088/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-559/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003350920 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Сто­ја­но­вић Слав­ко, Пан­че­во. 03/036089/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-82846/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000805768 издатa од ПС
Шид на име Јо­вић Ми­лош, Шид.
03/036090/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-557/2014 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005140190 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пе­тро­вић Бран­ка, Пан­че­во. 03/036091/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-553/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002730664 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ра­до­са­вац Дра­га­на, Пан­че­во. 03/036092/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/53 од 11.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004561427 издатa од ПС Ти­тел
на име Чу­рић Ми­лан, Ти­тел.
03/036093/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1530/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002441369 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мир­ко­вић Ан­дри­
ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/036094/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2*-151/14 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001285397 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ша­ко­та Мир­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/036095/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-150/14 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001335193 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ми­
лош, Но­ви Бе­о­град.
03/036096/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-223/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004013997 издатa од ПУ
Вра­ње на име Де­ми­ро­вић Су­за­на, Вра­ње.
03/036097/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1235/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005609047 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Стра­ња­нац Љу­би­ша, Но­ви Бе­о­град. 03/036098/14
118
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-225 од 08.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004063430 издатa од ПУ Вра­
ње на име Бо­шко­вић Сти­вен, Вра­ње.
03/036099/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1236/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005338315 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тић Иван, Бе­о­град.
03/036100/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1244/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003649589 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­цић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/036101/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-265/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004052138 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ра­ђе­но­вић Ми­лан, Ста­ра Па­зо­ва. 03/036102/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-266/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005715325 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Са­вић Ма­ја, Ста­ра Па­зо­ва.03/036103/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-821/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 01183083 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Иван­че­вић Ра­де, Бе­о­град.
03/036104/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2/1230/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004779228 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Али­мо­вић Зо­ри­ца, Бор­ча.
03/036105/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-820/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004883235 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Цр­но­бр­ња Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/036106/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-822/14 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001344750 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Не­дељ­ко­вић На­да, Бе­о­град.03/036107/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-197/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005125947 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Пе­шић Ра­до­мир, Бу­ја­но­вац. 03/036108/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-196/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002138381 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ли­ма­ни Бе­сник, Бу­ја­но­вац. 03/036109/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-199/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004070523 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ја­ку­пи Еш­реф, Бу­ја­но­вац. 03/036110/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-198/2014 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002186600 издатa од ПС Бу­
ја­но­вац на име Сто­јиљ­ко­вић Гор­да­на, Бу­ја­но­вац.
03/036111/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-200/2014 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004961401 издатa од ПС Бу­
ја­но­вац на име Сто­ја­но­вић Ју­ли­ја­на, Бу­ја­но­вац.
03/036112/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-81108/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003443944 издатa од ПС
Вр­шац на име Шајн Да­ли­бор, Вр­шац.
03/036113/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1239/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004852059 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ка­ли­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.03/036114/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-84315/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003402988 издатa од ПС
Вр­шац на име Ан­то­ни­је­вић Ви­о­ле­та, Вр­шац.
03/036115/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 250.2-1242/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003384292 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђур­ђе­вић Да­ни­ца, Бе­о­град. 03/036116/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-82113/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003632656 издатa од ПС
Вр­шац на име Жив­ков Пре­драг, Вр­шац.
03/036117/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1241/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003712626 издатa од
ПС Гроц­ка на име До­ско­вић Со­ња, Бо­леч.
03/036118/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1238/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005125496 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Сто­лић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/036119/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-77885/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000940584 издатa од ПС
Вр­шац на име Ба­ра­нац Го­ран, Вр­шац.
03/036120/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-487/2014 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003874916 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Мар­ко­вић Ми­ло­рад, Ла­за­ре­вац. 03/036121/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1237/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003369017 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Не­дељ­ко­вић Дра­ган, Бе­о­град.03/036122/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-249/14 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002031414 издатa од ПС Зве­
зда­ра на име Де­ри­ко­њић Ми­лу­тин, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/036123/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 25-73316/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001423364 издатa од ПС
Вр­шац на име Се­ку­лић Ви­то­мир, Вр­шац.
03/036124/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-250/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004681232 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ве­ско­вић Мар­ко, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/036125/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1110/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001382443 издатa од ПС
Кру­пањ на име Мар­ко­вић Жив­ка, Кру­пањ.
03/036126/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-73301/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004456534 издатa од ПС
Вр­шац на име Ан­ђел­ко­вић Дра­га­на, Вр­шац.
03/036127/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-248/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003935295 издатa од ПС
Гроц­ка на име Сте­фан Сто­ја­но­вић, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/036128/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-251/14 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002855992 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ива­нов Вла­ди­мир, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/036129/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-72633/14-1 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002320089 издатa од
ПС Вр­шац на име Бу­дим Жељ­ко, Вр­шац.
03/036130/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-565/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001946610 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Авра­ме­ску Ми­ха­е­ла, Пан­че­во. 03/036131/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-252/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003612587 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ри­стић Сла­ђа­на, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/036132/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1253/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004374816 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Здрав­ко­вић Људ­ми­ла, Бе­о­град. 03/036133/14
118 / 30. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-153/14 од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002448285 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гли­го­рић Ни­ко­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/036134/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 25-73888/14-1 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002955453 издатa од
ПС Вр­шац на име Боц Шајн Ро­за­ли­ја, Вр­шац.
03/036135/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1069/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003083542 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Ћа­ми­ло­вић Са­ша, Мај­дан­пек.03/036136/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-73789/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004896920 издатa од ПС
Вр­шац на име Шип­ка Су­за­на, Вр­шац.
03/036137/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1248/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004529563 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име По­по­вић Сми­ља­на, Бе­о­град. 03/036138/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1070/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002574453 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Ада­мо­вић Да­вор, До­њи Ми­ла­но­вац.
03/036139/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1077/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00112781 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Труј­кић Ка­та­ри­на, Мај­дан­пек.
03/036140/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1252/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002455805 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Дра­го­мир, Бе­о­град.03/036141/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-74632/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001240985 издатa од ПС
Вр­шац на име Пе­шић Дра­га­на, Вр­шац.
03/036142/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1072/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003998119 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­ља­на, Мај­дан­пек.
03/036143/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1251/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001160305 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ре­ит­ ер Ју­ли­ја­на, Бе­о­град.03/036144/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-74333/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003785723 издатa од ПС
Вр­шац на име Ста­ни­са­вље­вић Ма­ри­ја, Вр­шац.
03/036145/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1111/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001616537 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Ђор­ђе­вић Слав­ка, Мај­дан­пек.03/036146/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1112/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002416720 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Бе­жи­нар Сла­ви­ца, Мај­дан­пек.
03/036147/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1246/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002505169 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ра­до­ми­ро­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/036148/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-70814/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002063998 издатa од ПС
Вр­шац на име Та­нац­ков Да­ни­ца, Вр­шац.
03/036149/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1116/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001884508 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Фи­ли­по­вић На­та­ли­ја, Мај­дан­пек. 03/036150/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1247/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004129017 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/036151/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3668/2014 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003165221 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ни­ко­лић Фи­лип, Сви­лај­нац. 03/036152/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-74707/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004977585 издатa од ПС
Вр­шац на име Пи­са­ров Зо­ран, Вр­шац.
03/036153/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1250/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003577791 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­ста­но­вић Сре­тен, Бе­о­град. 03/036154/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3667/2014 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005366510 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Пе­тро­вић Ве­ра, Сви­лај­нац. 03/036155/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1245/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003641372 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стан­чић До­бри­ла, Бе­о­град. 03/036156/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-79961/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003232257 издатa од ПС
Шид на име Кља­јић Ми­ли­вој, Шид.
03/036157/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-79459/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004547808 издатa од ПС
Шид на име Фи­ли­по­вић Де­јан, Шид.
03/036158/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1249/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004253899 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­стић Љи­ља­на, Ве­ли­ко Се­ло. 03/036159/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1416/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004223720 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Џе­пић Ива­на, Ћу­при­ја.
03/036160/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1117 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004091892 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ко­јић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/036161/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 80954/14 од 09.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005578748 издатa од ПС Шид
на име Бог­да­но­вић Ра­дој­ко­вић На­де­жда, Шид.
03/036162/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1176/2014 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002769303 издатa од
ПС Вра­чар на име До­нић Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/036163/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1503/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004282626 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Је­ре­мић Аљо­ша, Ћу­при­ја.
03/036164/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1175 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004438674 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ку­змић Пе­тар, Бе­о­град.
03/036165/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1461/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002287249 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Бог­да­но­вић Зо­ран, Ћу­при­ја.
03/036166/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1467/14 од 26.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000634628 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ра­јић Ле­па, Ћу­при­ја.
03/036167/14
13
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-3202/14 од 05.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001566532 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Ми­ло­је­вић Не­над, Де­спо­то­вац. 03/036168/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3778/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004566058 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Це­нић Сан­дра, Сви­лај­нац. 03/036169/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3765/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005350332 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Не­шић Ми­ро­слав, Сви­лај­нац. 03/036170/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-829743/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001994687 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Лу­кић Алек­са, Ја­го­ди­на.
03/036171/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-84426/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004534822 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име То­тић Да­ни­ло, Ја­го­ди­на.
03/036172/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-814/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004633168 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Бај­ра­мо­вић Ор­хан, Бе­о­град.03/036173/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-813/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001874259 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име За­рић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/036174/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ки ве­нац број 205.2-812/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001771609 издатa од
ПС Зе­мун на име Ми­чић Не­над, Обре­но­вац.
03/036175/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-811/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005438801 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мар­ко­вић На­та­ша, Бе­о­град. 03/036176/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-815/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004861795 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­ше­вић Ја­сна, Бе­о­град.
03/036177/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-819/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002454819 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јо­ва­не­тић Мар­ко, Бе­о­град. 03/036178/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ки ве­нац број 205.2-818/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003421685 издатa од ПС
Вра­чар на име Ан­ђел­ко­вић Бра­ни­слав, Но­ви Бе­о­град. 03/036179/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-817/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005567349 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ан­дри­јић Со­ња, Бе­о­град. 03/036180/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-816/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001831636 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Зо­рић Ми­лан­ко, Бе­о­град. 03/036181/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1175/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004680884 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић Ми­ло­мир, Срем­чи­ца.
03/036182/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1174/2014 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002798475 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сте­во­вић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град. 03/036183/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1173/2014 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004413870 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ва­си­ље­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/036184/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1172/2014 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004071004 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­о­чи­но­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град. 03/036185/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1171 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003610142 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Је­ли­кић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/036186/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1170/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002559034 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Или­јев Иван, Бе­о­град. 03/036187/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1169/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003903324 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Илић Бран­ко, Бе­о­град.
03/036188/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1168 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004674165 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­лин­ко­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/036189/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1166/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005094151 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име За­рић Јо­во, Срем­чи­ца.
03/036190/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1165/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001299177 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Го­стић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/036191/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1163/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001788426 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Спа­со­је­вић Ље­по­са­ва, Ру­шањ.03/036192/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1160/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004175006 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ада­мо­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град.03/036193/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-915/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004264990 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Мир­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/036194/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-913/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005065877 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ни­ко­лић Да­ни­ца, Бе­о­град. 03/036195/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-914/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003184436 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ла­ло­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град. 03/036196/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-916/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002567344 издатa од
ПС Ста­ри град на име Жу­тић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/036197/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-846/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005473028 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ка­ра­пан­џин Би­ља­на, Бе­о­град. 03/036198/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-910/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001533401 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Лу­кић Ни­на, Бе­о­град.
03/036199/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-906/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001989666 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ђу­ка­но­вић Мла­ден, Бе­о­град. 03/036200/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-909/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002719249 издатa од
ПС Ста­ри град на име То­до­ро­вић Сне­жа­на, Бе­о­град.03/036201/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-146 од 11.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000960523 издатa од ПС Уб на
име Јо­ва­но­вић Ве­ро­љуб, Уб.
03/036202/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-145 од 10.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001181340 издатa од ПС Уб на
име Кне­же­вић Ма­ри­ја­на, Уб.
03/036203/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-144 од 10.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004431305 издатa од ПС Уб на
име Кне­же­вић Дра­га­на, Уб.
03/036204/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1278 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001004339 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ер­цег Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/036205/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1282/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000511683 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гру­јић Фи­лип, Бе­о­град.
03/036206/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1281/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004192614 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ка­лу­ше­вић Бо­шко, Бе­о­град. 03/036207/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1280 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002110784 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Па­цић Дра­ган, Бе­о­град.
03/036208/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1279 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001266212 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Тра­вар Пре­драг, Бе­о­град.
03/036209/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1277/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005567350 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ма­рин­ко­вић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/036210/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1276/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003717893 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Рад­ман Или­ја, Бе­о­град.
03/036211/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1274/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005077949 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име То­зев Кр­стан­ка, Бе­о­град.
03/036212/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1217 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005292307 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ко­ва­че­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/036213/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1244/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002021635 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ни­ше­вић Љу­би­ца, Бе­о­град. 03/036214/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1245/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003306793 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име То­мић Бо­ри­во­је, Бе­о­град.
03/036215/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1239 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001746208 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­јал­ко­вић Та­ња, Бе­о­град.
03/036216/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1234 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001093660 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Спа­со­је­вић То­ми­слав, Бе­о­град. 03/036217/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1236/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001603542 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­тро­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/036218/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1243/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003353661 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић До­бри­во­је, Бе­о­град. 03/036219/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 005332394 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005332394 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/036220/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1238 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002281725 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Јо­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/036221/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1240 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001758399 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Рај­ко­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/036222/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-124214 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001593105 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кај­та­зи Ибра­хим, Бе­о­град.
03/036223/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1235/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004072212 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Та­ња, Бе­о­град.
03/036224/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.5-1232 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000913830 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Бо­шко­вић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/036225/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1224 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005546427 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ан­дрић Иван, Бе­о­град.
03/036226/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1231 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001503680 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Др­ча Ан­дри­ја, Бе­о­град.
03/036227/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1233/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001807697 издатa од
ПС Гроц­ка на име Мар­ти­но­вић Иван, Бе­о­град.
03/036228/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1230 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001377325 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Да­мја­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/036229/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1229 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001380839 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Да­мја­но­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/036230/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1218 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001561807 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Бах­ти­ја­ре­вић Ра­мон, Бе­о­град.
03/036231/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1226/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002336488 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ро­сић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/036232/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1227/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002615149 издатa од
ПС Гроц­ка на име Сан­ко­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/036233/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-629 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005262060 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ми­ку­шка Ро­берт, Су­бо­ти­ца. 03/036234/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-949 од 10.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005072705 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Де­сан­ка, Бе­о­град.
03/036235/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-628 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001772704 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ле­ден­ски Олег, Су­бо­ти­ца.
03/036236/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-627 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003919876 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Пур­чар Вој­нић Кле­мен­ти­на, Су­бо­ти­ца.
03/036237/14
14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-626 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004026853 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Сал­ма Је­не, Су­бо­ти­ца.
03/036238/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-625 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004414139 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Шља­пић Игор, Су­бо­ти­ца.
03/036239/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-624 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003157975 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Претз Те­ре­зи­ја, Су­бо­ти­ца. 03/036240/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-623 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003582664 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Тор­би­ца Алек­сан­дар, Су­бо­ти­ца.
03/036241/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-622 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001942034 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Нађ Илон­ка, Су­бо­ти­ца.
03/036242/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-621 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005188570 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ми­тро­вић Ран­ко, Су­бо­ти­ца. 03/036243/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-620 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004199564 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Шо­ла­ја Са­ња, Су­бо­ти­ца.
03/036244/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-619 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003897542 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име То­до­ро­вић Су­за­на, Су­бо­ти­ца. 03/036245/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-618 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004457728 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ја­ко­вље­вић Мир­ко, Су­бо­ти­ца. 03/036246/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-617 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004135638 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ку­јун­џић Ма­тил­ка, Су­бо­ти­ца. 03/036247/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-616 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003878854 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Иво­ше­вић Ивон­не, Су­бо­ти­ца. 03/036248/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-615 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002900298 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­шо­вић На­та­ша, Су­бо­ти­ца. 03/036249/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-614 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005367267 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ју­сик Зо­ран, Су­бо­ти­ца.
03/036250/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-613 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005194252 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ло­ринцз Ат­ти­ла, Су­бо­ти­ца. 03/036251/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-612 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003078321 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ду­лић Вин­це, Су­бо­ти­ца.
03/036252/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-611 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004787947 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Об­ра­до­вић Ан­ге­ли­ка, Су­бо­ти­ца.
03/036253/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-610 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004280261 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Лу­ка­че­вић Ма­рин­ко, Су­бо­ти­ца. 03/036254/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-156/2014 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003550281 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ке­кић Си­ни­ша, Бе­чеј.
03/036255/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-155/2014 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001414346 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ме­дар Зо­ран, Бе­чеј.
03/036256/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-154/2014 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001604224 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ја­пун­џа Же­ља­на, Бе­чеј.
03/036257/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-82658/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001390449 издатa од ПС
Ко­вин на име Јо­ва­но­вић Го­ран, Ко­вин.
03/036258/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-907/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004193714 издатa од
ПУ Ниш на име Ан­тов Са­ра, Бе­о­град.
03/036259/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-905/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005753691 издатa од ПС
Ста­ри град на име Мом­чи­ло­вић Мом­чи­ло, Бе­о­град. 03/036260/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-904/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004866940 издатa од
ПС Ста­ри град на име Зе­лић Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/036261/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-899/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004010664 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ђу­рић Ан­дри­ја, Бе­о­град. 03/036262/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-609 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000905750 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ир­меш Ати­ла, Су­бо­ти­ца.
03/036263/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-608 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003189418 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Јо­ви­чић Зо­ран, Су­бо­ти­ца.
03/036264/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-607 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002417592 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Фло­рек Ро­за­ли­ја, Су­бо­ти­ца. 03/036265/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-606 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004581639 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ми­ло­да­но­вић Не­ве­на, Су­бо­ти­ца. 03/036266/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-605 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002527468 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бе­лан­чић Ми­лан, Су­бо­ти­ца. 03/036267/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-604 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003483489 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­шо­вић Ра­до­ван, Су­бо­ти­ца. 03/036268/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-603 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003539558 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Би­ро Ален, Су­бо­ти­ца.
03/036269/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-602 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005143792 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ве­љић Ти­ја­на, Су­бо­ти­ца.
03/036270/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-601 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000224095 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Са­лаи Соф­ка, Су­бо­ти­ца.
03/036271/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-600 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004822632 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Си­ли Се­ба­сти­јан, Су­бо­ти­ца. 03/036272/14
30. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/599 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771054 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Њерш Б Оскар, Су­бо­ти­ца.
03/036273/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/599 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771054 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Њерш Б Оскар, Су­бо­ти­ца.
03/036274/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-598 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002032359 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Се­лец­ки Ти­меа, Су­бо­ти­ца. 03/036275/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1866 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001032931 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­мов Ја­сми­на, Но­ви Сад.
03/036276/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1897 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004294511 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Да­ни­ло­вић Ми­лу­тин, Но­ви Сад. 03/036277/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1896 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002362153 издатa од ПС
Се­чањ на име Стан­ко­вић Сне­жа­на, Но­ви Сад.
03/036278/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1892 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005563004 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ло­ше­вић Ива­на, Но­ви Сад. 03/036279/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1893 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003571223 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Аћа­мо­вић Кр­стан, Но­ви Сад.
03/036280/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1176/14 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005126531 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ша­ља Ђа­ка, Бе­о­град.
03/036281/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1175/14 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001515290 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ер­де­љац Мар­ко, Бе­о­град.
03/036282/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1158/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005503773 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Со­ра­јић То­ми­слав, Бе­о­град. 03/036283/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1172/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004329987 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ши­кић Си­ни­ша, Бе­о­град.
03/036284/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1148/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005168505 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ра­до­вић Сто­јан, Бе­о­град.
03/036285/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1144/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005575983 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Жи­дић Са­ња, Бе­о­град.
03/036286/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1127/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002390983 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­ло­вић Гор­ди­ца, Бор­ча.
03/036287/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1132 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002589448 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Се­ба­сти­ја­нов Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/036288/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1131/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002441272 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­ври­ло­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/036289/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1134/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167806 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ла­за­ре­вић Или­ја, Бе­о­град. 03/036290/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1135/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002333106 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­стић Ју­го­слав, Бе­о­град.
03/036291/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1133/14 од 23.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005207855 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ћо­со­вић Ал­ма­де­та, Бе­о­град. 03/036292/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1130/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004193451 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стан­ко­вић Сне­жа­на, Бе­о­град.03/036293/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1121/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000618327 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Те­слић Ма­ја, Бор­ча.
03/036294/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1123/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002150845 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­со­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/036295/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1125/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004470417 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бог­да­но­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/036296/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1126/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005320014 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ја­ко­вље­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/036297/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1128/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005195096 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Сто­шић Не­над, Бе­о­град.
03/036298/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1137/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003369638 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/036299/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1220/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003996972 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Љу­шић Фи­лип, Бе­о­град.
03/036300/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1221/4 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003188253 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Идри­зи Ел­ви­сон, Бе­о­град. 03/036301/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1213/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001922580 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Пур­ко­вић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/036302/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1208/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005109902 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мла­де­но­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/036303/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1215/14 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004678830 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ра­до­са­вље­вић Ми­љан, Бе­о­град.
03/036304/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1219/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005212412 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стој­ко­вић Не­над, Бе­о­град. 03/036305/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1181/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005302565 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Му­рић Ти­хо­мир, Бе­о­град.
03/036306/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1182/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00268528 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ден­ков Све­то­зар, Бе­о­град. 03/036307/14
118
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1183/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001979169 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ду­кић Бран­ки­ца, Бе­о­град. 03/036308/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-11180/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001140815 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ле­тић Мар­ко, Бе­о­град.
03/036309/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1190/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003797807 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­ли­че­вић Фи­лип, Бе­о­град. 03/036310/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1178/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005710149 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име То­до­ров Ол­га, Бе­о­град.
03/036311/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1187/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003752866 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кум­ба­рић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/036312/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205-1186/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003979968 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име За­рић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/036313/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1185/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003239665 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ди­ми­три­је­вић Ан­дреа, Бе­о­град.
03/036314/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1184/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004450423 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­ри­лов Ме­ри­ма, Бе­о­град. 03/036315/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1191/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005281769 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стан­ко­вић Сре­тен, Бе­о­град. 03/036316/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1205/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003606009 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Аје­ти Сам­сон, Бе­о­град.
03/036317/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1198/2014 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004260459 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ба­јић Бо­сиљ­ка, Бе­о­град.
03/036318/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1197/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004357413 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ви­чић Ми­о­мир, Бе­о­град. 03/036319/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1206/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005555000 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­лан­ка, Бе­о­град. 03/036320/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1211/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004077634 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ја­ко­вље­вић Иван, Бе­о­град. 03/036321/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1210/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004060532 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јан­ко­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град. 03/036322/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1209/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005333808 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­че­лић Еле­на, Бе­о­град.
03/036323/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1207/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004209158 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Лу­кић Сан­дра, Бе­о­град.
03/036324/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1203/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002391707 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­сиљ­ко­вић Бран­ко, Бе­о­град.03/036325/14
Ре­ше­њем 205.2-1212/2014 број ПС Па­ли­лу­ла од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004183045 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­тић Дра­ган, Бе­о­град.
03/036326/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-87079/14 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002802097 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ву­ко­са­вље­вић Ву­кић, Кур­шу­мли­ја.
03/036327/14
Ре­ше­њем ПС Ме­ро­ши­на број 3/2014 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003802408 издатa од ПС
Ме­ро­ши­на на име Ди­мић Са­ња, Алек­сан­дро­во.
03/036328/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-25 од 16.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004888877 издатa од ПС Се­
чањ на име Ћук Бо­шко, Ја­ша То­мић.
03/036329/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-191/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003902470 издатa од ПС
Тр­го­ви­ште на име Бо­шко­вић Бо­шко, Тр­го­ви­ште.
03/036330/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83779/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003795004 издатa од
ПС Ле­ско­вац на име Пе­рић Иван, Ле­ско­вац.
03/036331/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-554/03 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004208775 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ро­шуљ Не­над, Зре­ња­нин.
03/036332/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 205-4122 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004683195 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ра­дој­чић Јо­ва­на, Ко­со­во По­ље. 03/036333/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-87609/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001017266 издатa од ПС
Бој­ник на име Ра­до­са­вље­вић Ча­слав, Бој­ник.
03/036334/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3418 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000596039 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Кр­стић Вељ­ко, Сме­де­ре­во. 03/036335/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/177-14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003762652 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Си­мо­вић Дра­ган, Ин­ђи­ја.
03/036336/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-793/2014 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001730130 издатa од ПС
Ра­шка на име То­мо­вић Све­тла­на, Ра­шка.
03/036337/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-81/2014 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003304740 издатa од
ПС Кла­до­во на име Алек­сић Иван, Кла­до­во.
03/036338/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-79/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001399963 издатa од
ПС Кла­до­во на име Ба­бић Ми­ло­ван, Кла­до­во.
03/036339/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-209/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003879735 издатa од ПС
По­же­га на име Ме­ђе­до­вић Ма­ри­ја, По­же­га.
03/036340/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-91 од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002660842 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ајан­ди Алек­сан­
дар, Бај­ша.
03/036341/14
118 / 30. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205.86550/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001072087 издатa од
ПУ При­шти­на на име Ар­сић Је­ле­на, Кра­гу­је­вац. 03/036342/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-84691/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004073606 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Па­вли­чић Ве­сна, Ја­го­ди­на. 03/036343/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-86517/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004928931 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ди­ми­три­је­вић Пе­тар, Кра­гу­је­вац. 03/036344/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-86503/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001798493 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђор­ђе­вић Ми­лу­тин, Кра­гу­је­вац. 03/036345/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-86239/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002531344 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Вра­нић Жељ­ко, Кра­гу­је­вац. 03/036346/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-86488/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156026 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Мар­ко­вић Сла­ви­ца, Кра­гу­је­вац. 03/036347/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-86362/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002583716 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сто­ја­но­вић Сла­ви­ша, Кра­гу­је­вац. 03/036348/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-86204/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004981143 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сте­фа­но­вић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац. 03/036349/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-174/2014 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003015778 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име То­мић Бог­дан, Кру­ше­вац. 03/036350/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-77/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004899274 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Јо­ва­но­вић Љу­би­ша, Лај­ко­вац.
03/036351/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-84438/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004659579 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, Ша­бац.
03/036352/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-84658/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004503533 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Жи­во­та, Ша­бац.
03/036353/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-84677/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003825728 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ри­стић Сне­жа­на, Ша­бац.
03/036354/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-84764/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001751580 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ја­и­ло­вић Би­сер­ка, Ша­бац. 03/036355/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-31/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001822142 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Је­ре­мић Дра­ган, Ми­о­ни­ца.
03/036356/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-30/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004539940 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Ста­ни­шић Да­ни­ца, Ми­о­ни­ца.
03/036357/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-133/14
од 15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005265736 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ко­ва­че­вић
Зо­ран, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/036358/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5521 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004709961 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Лон­чар Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/036359/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-132/14
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0003377581 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ма­рин­ко­вић
Ма­ри­ја, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/036360/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205-1-5516 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004509010 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Спа­со­је­вић Ве­ри­ца, Бе­о­град.
03/036361/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-64/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002852532 издатa од ПС Бе­
ла Цр­ква на име Бо­лић Мла­ден, Ба­нат­ска Па­лан­ка. 03/036362/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5486 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005584219 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђу­ри­шић Ко­ста, Бе­о­град.
03/036363/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5478 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002125977 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Сту­пар Ми­лош, Бе­о­град.
03/036364/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5497 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005266335 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ло­и­чић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/036365/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5500 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004562955 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Гор­дић Де­јан, Бе­о­град.
03/036366/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1- од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001730177 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Гор­дић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/036367/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5520 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002086290 издатa од ПС
Ста­ри град на име Цвет­ко­вић Иван, Бе­о­град.
03/036368/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5519 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004189615 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Кри­жак Да­ни­ел, Бе­о­град.
03/036369/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5470 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004038534 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Хан­нес Дра­га­на, Бе­о­град.
03/036370/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5532 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001013074 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Та­на­си­је­вић Сте­ван, Но­ви Бе­о­град.03/036371/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5558 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005234652 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ву­ка­дин Сте­фан, Бе­о­град.
03/036372/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5632/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004386141 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Јо­ва­но­вић Де­јан, Ла­за­ре­вац. 03/036373/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5631 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003305168 издатa од ПС Ра­ко­
ви­ца на име Пан­тић Дам­ња­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/036374/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5649 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001257845 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Бо­жић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/036375/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5642 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002166997 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Јо­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/036376/14
15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5621 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003522031 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ма­рин­ко­вић Ми­ле­ва, Бе­о­град. 03/036377/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5611 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002863516 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Гли­го­ри­је­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/036378/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5615 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004333789 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­ва­че­вић Са­ра, Бе­о­град.
03/036379/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5587 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004273221 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ба­но­вић Ана, Бе­о­град.
03/036380/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5588 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005455189 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ли­ће­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/036381/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5609 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001743390 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ри­стић Ми­лош, Бе­о­град.
03/036382/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5606 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002823160 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Па­нић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/036383/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5592 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001787892 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Кр­жа­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/036384/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5589 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004978950 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ран­ге­лов Бо­јан, Бе­о­град.
03/036385/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5577 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002191551 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Не­дељ­ко­вић Иван, Бе­о­град.
03/036386/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-166 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004214763 издатa од ПС
Вр­бас на име Кр­ња­јић Не­ма­ња, Вр­бас.
03/036387/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-165 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003303300 издатa од ПС
Вр­бас на име Бран­чић Сте­ван, Рав­но Се­ло.
03/036388/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83769/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004655810 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Са­и­то­вић Жар­ко, Ле­ско­вац. 03/036389/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83098/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003565716 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Си­мић Де­јан, Ле­ско­вац.
03/036390/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83092/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284151 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кур­тић Би­ља­на, Ле­ско­вац. 03/036391/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83141/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004388154 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тић Ка­та­ри­на, Ле­ско­вац. 03/036392/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83142/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004957236 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ан­дре­је­вић Дра­ган, Ле­ско­вац. 03/036393/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-918/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005000155 издатa од
ПС Ста­ри град на име Па­вло­вић Кор­ни­цер Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/036394/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-894/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001873098 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Дра­ги­ће­вић Ве­сна, Бе­о­град. 03/036395/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-921/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002488684 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ву­ле­вић Рај­ко, Бе­о­град.
03/036396/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-912/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003066825 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­си­по­вић Зо­ра, Бе­о­град. 03/036397/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-920/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002499869 издатa од
ПС Гроц­ка на име По­па­дић За­га, Гроц­ка.
03/036398/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-3147 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000343448 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ста­ној­ло­вић Јо­ви­ца, Сме­де­ре­во.03/036399/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3152 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005630649 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Та­на­ско­вић Вла­ди­мир, Сме­де­ре­во. 03/036400/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3221 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001616917 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Вра­нић Ба­не, Сме­де­ре­во. 03/036401/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3148 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000946347 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ди­мић Слав­ка, Сме­де­ре­во. 03/036402/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3422 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001764876 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ва­си­ли­је­вић Све­тла­на, Сме­де­ре­во. 03/036403/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-164 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0010007583 издатa од ПС
Вр­бас на име Ву­ки­ће­вић Та­ди­ја, Вр­бас.
03/036404/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-163 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002869004 издатa од ПС
Вр­бас на име Ра­де­вић Ву­ка­шин, Зма­је­во.
03/036405/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1956 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002455312 издатa од ПУ
За­је­чар на име Ге­рен­че­вић Не­вен, Но­ви Сад.
03/036406/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1955 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002734479 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кар­ло­вић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/036407/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1954 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001442501 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гу­тић Ђор­ђе, Но­ви Сад.
03/036408/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1953 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002000357 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гу­тић Љу­бо, Пе­тро­ва­ра­дин.
03/036409/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1952 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003348783 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ку­зман Љу­би­во­је, Но­ви Сад.
03/036410/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1951 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004350697 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јан­ко­вић Жељ­ко, Но­ви Сад.
03/036411/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1950 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004892993 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ве­гел Вла­ди­слав, Но­ви Сад.
03/036412/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1949 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004291795 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­кут Сил­ви­ја, Но­ви Сад.
03/036413/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1948 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005085750 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Удо­ви­чић Ми­лош, Но­ви Сад.
03/036414/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1947 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004319104 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­по­вић Игор, Но­ви Сад.
03/036415/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1612/14SV
од 16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000884175 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­кра­јац Ива­но­
вић Ма­ри­ја, Но­ви Бе­о­град.
03/036416/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1613 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002419041 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Ма­ја, Бе­о­град.
03/036417/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-83243/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004624903 издатa од ПС
Ко­вин на име Сто­ја­нов­ски Иван, Ко­вин.
03/036418/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1611СИВ од
16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003127515 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Ра­до­мир,
Но­ви Бе­о­град.
03/036419/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-82806/14 од 16.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099236 издатa од ПС
Ко­вин на име Бок­шан Ђур­ђев­ка, Ко­вин.
03/036420/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1605СИВ од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000513267 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пан­те­лић Јо­ван,
Но­ви Бе­о­град.
03/036421/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-8254/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003596836 издатa од ПС
Ко­вин на име Си­мо­вић Дар­ко, Ко­вин.
03/036422/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1603СИВ од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004212239 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­клаг Вик­то­ри­ја,
Бе­о­град.
03/036423/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1604 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001520904 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Сто­шић Не­ве­на, Но­ви Бе­о­град. 03/036424/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-78740/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001748496 издатa од ПС
Ко­вин на име Јан­ко­вић Ми­лан, Ко­вин.
03/036425/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-78734/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001116184 издатa од ПС
Ко­вин на име Авра­мов Ср­ђан, Ко­вин.
03/036426/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-78631/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003984293 издатa од ПС
Ко­вин на име Трај­ко­вић Сла­ђа­на, Ко­вин.
03/036427/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-79218/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003193187 издатa од ПС
Ко­вин на име Не­дељ­ков Сто­јан­ка, Ко­вин.
03/036428/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1600/14 од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002585296 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­ро­вић Гој­ко, Но­ви
Бе­о­град.
03/036429/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1601/14SI од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004634050 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ко­тић Ми­ло­ван,
Но­ви Бе­о­град.
03/036430/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1602/14SI од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002328085 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Вла­јић Јо­ван, Но­
ви Бе­о­град.
03/036431/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1606/14SV
од 15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001594012 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­пић Рад­ми­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/036432/14
Ре­ше­њем ПС Кру­ше­вац број 205-6-427/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003999646 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Пе­тро­вић Ми­лош, Кру­ше­вац. 03/036433/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-426/2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002409866 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ја­ни­ћи­је­вић Сла­ви­ца, Кру­ше­вац. 03/036434/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-431/2014 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004286273 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ар­сић Ми­лош, Кру­ше­вац. 03/036435/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-63/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001823695 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Јен­ча Ми­ле, Гре­бе­нац.
03/036436/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-917/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004428480 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Илић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/036437/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-65/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001443279 издатa од ПС Бе­
ла Цр­ква на име Ми­ло­шев Ду­шан, Бе­ла Цр­ква.
03/036438/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-496/14 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001114927 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ву­ков Раст­ко, Бе­о­град.
03/036439/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-54/14 од 16.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003791075 издатa од ПС Бач
на име Ши­мо­њи Мо­ни­ка, Се­лен­ча.
03/036440/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1608/14 од
16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001349917 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Де­до­вић Бо­жи­дар,
Но­ви Бе­о­град.
03/036441/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-53/14 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005090964 издатa од ПС Бач
на име Ве­лић Фи­крет, Бач­ко Но­во Се­ло.
03/036442/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-293/14ВК од
13.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003212524 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Зо­ра­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/036443/14
16
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-55/14 од 16.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001797225 издатa од ПС Бач
на име Чар­но­пи­ски То­ми­слав, Бач.
03/036444/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-292/14ВК од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003396545 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пе­ро­вић Иван­ка, Зе­мун.
03/036445/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1261/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004183716 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бра­ца­но­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/036446/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1232/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003240287 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ви­ћен­ти­је­вић Мар­ко, Бор­ча. 03/036447/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1240/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002939028 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ива­ниш Мар­ко, Бор­ча.
03/036448/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1254/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003007704 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­до­вић Де­сто, Бе­о­град.
03/036449/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1243/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00135000 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Авра­мо­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град.
03/036450/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1262/15 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003708293 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Му­ту­ши Са­ди­ја, Бе­о­град.
03/036451/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-162/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004377045 издатa од ПС
Бе­чеј на име Нађ Ар­пад, Бе­о­град.
03/036452/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-163/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004398471 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ба­бин Де­јан, Бе­чеј.
03/036453/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-165/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003012337 издатa од ПС
Бе­чеј на име Нео­р­чић Иштван, Бе­чеј.
03/036454/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-166/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005084604 издатa од ПС
Бе­чеј на име Сеп Ро­ланд, Бе­чеј.
03/036455/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-445/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004158240 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Та­на­ско­вић Јо­ви­ца, Кра­ље­во. 03/036456/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-167/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003043180 издатa од ПС
Бе­чеј на име Гал­фи Јо­жеф, Бе­чеј.
03/036457/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-164/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0048322882 издатa од
ПС Бе­чеј на име Ке­рин­гер Иштван, Бе­чеј.
03/036458/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-84586/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332443 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ко­ста­ди­но­вић Мир­ја­на, Ле­ско­вац. 03/036459/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-446/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005614115 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име То­шко­вић Ни­ко­ла, Кра­ље­во. 03/036460/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-84602/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000859920 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стан­ко­вић Ма­ри­ја, Гр­де­ли­ца. 03/036461/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-444/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002765812 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ог­ња­но­вић Сла­ви­ца, Кра­ље­во. 03/036462/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-84585/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003938829 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Сте­фа­но­вић Алек­сан­дар, Ле­ско­вац. 03/036463/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-438/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003550626 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ри­стић Мар­ко, Кра­ље­во.
03/036464/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-85340/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004804765 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Вељ­ко­вић Де­јан, Ле­ско­вац. 03/036465/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-439/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001997413 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ада­мо­вић Ду­шан, Кра­ље­во. 03/036466/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1500/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004879884 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име На­кић Мла­ден, Ћу­при­ја.
03/036467/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1496/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005121807 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Па­вло­вић Рад­ми­ла, Ћу­при­ја.
03/036468/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3783/2014 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002325661 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име По­сто­ло­вић Злат­ко, Сви­лај­нац.03/036469/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3824/2014 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003226046 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Илић Зо­ран, Сви­лај­нац.
03/036470/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-5320/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004929288 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ра­шић Ми­лун­ка, Де­спо­то­вац.03/036471/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-5197/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002588168 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Па­јић Ра­дој­ко, Де­спо­то­вац. 03/036472/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-5169/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001898694 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Но­ва­ко­вић Мар­ко, Де­спо­то­вац. 03/036473/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-65351/14-1-2-60 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 4543943
издатa од ПС Али­бу­нар на име Је­зди­ми­ро­вић Ми­лу­тин, Али­бу­нар.
03/036474/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-82482/14-1-2-67 од
11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2278213
издатa од ПС Али­бу­нар на име Бро­шчи­њац Да­ни­је­ла, Али­бу­нар.
03/036475/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-49958/14-1-2-48 од
23.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2324272
издатa од ПУ Ша­бац на име Ни­ко­лић Ро­берт, Али­бу­нар.
03/036476/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-78327/14-1-2-66 од
03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1701422
издатa од ПС Али­бу­нар на име Крај­чи­но­вић Ду­брав­ка, Али­бу­нар.
03/036477/14
30. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-76/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003427918 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ди­мић Мар­ко, Ко­со­во По­ље.
03/036478/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-8335/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003665677 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­до­са­вље­вић Лу­ка, Кра­гу­је­вац. 03/036479/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-92 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003465516 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Ла­за­ре­вић Не­ма­ња, Па­чир.
03/036480/14
Ре­ше­њем пс ку­ла број 13 205-661/14 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004014471 издатa од ПС Ку­
ла на име Илић Бо­јан, Ку­ла.
03/036481/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-36/2014 од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005744171 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Гор­дић Љу­би­ша,
Но­ва Ва­рош.
03/036482/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1648 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002034428 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ву­јо­вић Мир­ко, Ја­ко­во.
03/036483/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-84052/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002397686 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Лу­кић Сте­фан, Ва­ље­во.
03/036484/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-84595/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001829478 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Мла­де­но­вић Јо­ви­ца, Вла­со­тин­це. 03/036485/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-83731/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005197921 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пе­трић Јор­дан, Ва­ље­во.
03/036486/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1190/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004035739 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ма­те­јић Ду­шко, Па­дин­ска Ске­ла. 03/036487/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1647 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002967499 издатa од ПС Зе­
мун на име По­чу­ча Сло­бо­дан, Зе­мун.
03/036488/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1641 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005423698 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ба­но­вић Кри­сти­на, Но­ви Бе­о­град. 03/036489/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-84788/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004692185 издатa од ПС
Ко­вин на име Ма­рин­ко­вић Пе­тар, Де­ли­бла­то.
03/036490/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5679 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003026794 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ли­но­вић Јо­ван, Бе­о­град.
03/036491/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1640 од 11.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003994277 издатa од ПС Сав­ски
Ве­нац на име Ива­но­вић Сло­бо­дан, До­ба­нов­ци.
03/036492/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1639/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004972586 издатa од ПС
Зе­мун на име Сми­ља­нић Мар­ко, Зе­мун.
03/036493/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05 205-2074 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002598608 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Сте­ва­но­вић Ран­ко­вић Жи­во­слав­ка, Ве­
ли­ка Пла­на.
03/036494/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-67/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004648805 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ко­стић Ми­ра, То­рак.
03/036495/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-66/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004986740 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Стан Јо­сип, То­рак.
03/036496/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1638 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002757257 издатa од ПС Зе­
мун на име Бу­ца­ло Бран­ко, Зе­мун.
03/036497/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1637 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004015025 издатa од ПС Зе­
мун на име Хо­ди­ћи Аје­те, Сур­чин.
03/036498/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1636 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004916699 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Бор­ка, Ја­ко­во.
03/036499/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1635 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004007651 издатa од ПС Зе­
мун на име Сто­шић На­та­ша, Зе­мун.
03/036500/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1634 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001667859 издатa од ПС Зе­
мун на име Ла­га­нин Ми­ћо, Зе­мун.
03/036501/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1633 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001283078 издатa од ПС Зе­
мун на име Шу­ша Љу­бо­мир, Зе­мун.
03/036502/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1632 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002299633 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ва­сић Ми­ло­мир, Но­ви Бе­о­град. 03/036503/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1631 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001306263 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ку­љан Жељ­ко, Зе­мун.
03/036504/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1630 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000403424 издатa од ПС Зе­
мун на име Си­мић Иван, Бе­о­град.
03/036505/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1629 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003109014 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ја­то­вић Бра­ни­сла­ва, Зе­мун. 03/036506/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1628 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002807160 издатa од ПС Зе­
мун на име Мо­ри­на Зеј­не­та, Зе­мун.
03/036507/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-39 од 16.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003229193 издатa од ПС Ра­
ча на име Ђо­ко­вић Ива­на, Ра­ча.
03/036508/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-36 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002726344 издатa од ПС Ра­
ча на име Па­вло­вић Не­над, Ра­ча.
03/036509/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-927/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001055949 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бо­ров­ни­ца Ол­га, Бе­о­град. 03/036510/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1627 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002314047 издатa од ПС
Вра­чар на име Ник­шић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/036511/14
118
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1626 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001701586 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Га­ври­ло­вић Ђор­ђе, Зе­мун.
03/036512/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1625 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005702036 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­чев­ски Ире­на, Зе­мун.
03/036513/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1624/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004407727 издатa од ПС
Зе­мун на име Га­вран Дра­ги­ца, Зе­мун.
03/036514/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.5-1623 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003896902 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­вло­вић Урош, Зе­мун.
03/036515/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1622 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001570909 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ко­стић Сте­ван, Бе­о­град.
03/036516/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1621 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001039886 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ћу­рић Ни­на, Но­ви Бе­о­град. 03/036517/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1619 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001880964 издатa од ПС Зе­
мун на име Да­кић Бо­сиљ­ка, Зе­мун.
03/036518/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1618 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003418116 издатa од ПС Зе­
мун на име Об­ра­до­вић Би­ља­на, Зе­мун.
03/036519/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1617 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001452495 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бе­а­то­вић Да­мир, Зе­мун.
03/036520/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1616 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002271457 издатa од ПС Зе­
мун на име Ћир­јак Алек­сан­дар, Бо­љев­ци.
03/036521/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1615 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004338399 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђор­ђе­вић Ми­о­драг, Зе­мун.
03/036522/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1614 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003577283 издатa од ПС Зе­
мун на име Пап На­та­ша, Зе­мун.
03/036523/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1613 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001877321 издатa од ПС Зе­
мун на име Дро­бац Жељ­ко, Зе­мун.
03/036524/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1611 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002544996 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­гу­но­вић Зо­ран, Зе­мун.
03/036525/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1612 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000964469 издатa од ПС Зе­
мун на име Стра­хи­нић Мир­ко, Беч­мен.
03/036526/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1610 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00131144 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Ден­кан Љи­ља­на, Зе­мун.
03/036527/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1609 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001673162 издатa од ПС Зе­
мун на име Бу­ба­ња Ми­ло­ји­ца, Сур­чин.
03/036528/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1608 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003243745 издатa од ПС Зе­
мун на име Бек­те­ши Не­ђа­ри­ја, Зе­мун.
03/036529/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1607 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002295516 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Алек­сић На­да, Зе­мун.
03/036530/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1606 од 06.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005640295 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђо­кић Ра­до­сав, Зе­мун.
03/036531/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1605 од 06.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003495726 издатa од ПС Зе­
мун на име Ду­шић Ма­ја, Ум­ча­ри.
03/036532/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1604 од 06.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003543564 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ди­вјак Бо­ро, Зе­мун.
03/036533/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1603 од 06.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004806364 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­ко­вић Јо­ван­ка, Зе­мун.
03/036534/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-922/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002227028 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђор­ђе­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/036535/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-926/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004270651 издатa од
ПС Ста­ри град на име Па­чев­ски Дар­ја, Бе­о­град. 03/036536/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1601 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004313898 издатa од ПС Зе­
мун на име Ле­ген Бо­ја­на, Зе­мун.
03/036537/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1600 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005454598 издатa од ПС Зе­
мун на име Вељ­ко­вић Са­ња, Сур­чин.
03/036538/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1599/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000876581 издатa од ПС
Зе­мун на име Стан­ко­вић Иви­ца, Зе­мун.
03/036539/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1598 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003877497 издатa од ПС Зе­
мун на име Рат­ко­вић Сне­жа­на, Зе­мун.
03/036540/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1597 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003804493 издатa од ПС Зе­
мун на име Ша­ћи­ри Ми­за, Зе­мун.
03/036541/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1564 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002104778 издатa од ПС Зе­
мун на име Са­ли­ев­ски Џе­ври­је, Зе­мун.
03/036542/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1563 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002258030 издатa од ПС Зе­
мун на име Га­ври­ло­вић Сто­ја, Сур­чин.
03/036543/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 05.09.2014. од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004025996 издатa од ПС Зе­
мун на име Гој­ко­вић Жи­ки­ца, Сур­чин.
03/036544/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1560 од 05.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003139079 издатa од ПС Зе­
мун на име Сте­фа­но­вић Дра­го­љуб, Сур­чин.
03/036545/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-295/14 ВК
од 15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001224704 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­ла­ба Мир­ја­на,
Бе­о­град.
03/036546/14
118 / 30. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-294/14 ВК
од 15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001901324 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ји­но­вић Здрав­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/036547/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-297/14ВК од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005199030 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Вла­хо­вић Ран­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/036548/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1610/14SV
од 16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001891242 издатa од ПС Зе­мун на име Ра­до­вић Да­ни­ло, Но­ви
Бе­о­град.
03/036549/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1607/14SI од
16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001471402 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ри­стић Ве­сна, Но­
ви Бе­о­град.
03/036550/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1614/14SV
од 16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002230831 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/036551/14
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-618/2014 од
12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004231275 издатa од ПС Ди­ми­тров­град на име Ди­ми­тров Ми­ло­
ван­ка, Ди­ми­тров­град.
03/036552/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 205-3718/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000125963 издатa од ПС
Ме­две­ђа на име Хи­се­ни Бе­сник, Ме­две­ђа.
03/036553/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-75/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002308601 издатa од ПУ
При­шти­на на име Цвет­ко­вић Иван, При­шти­на.
03/036554/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-097/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001298903 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Јо­цић Зо­ран, Со­ко Ба­ња.
03/036555/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-52/14 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002435316 издатa од ПС Бач
на име Ра­да­ко­вић Злат­ко, Бач.
03/036556/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/175-14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001335305 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ста­мен­ко­вић Бу­ди­мир, Ин­ђи­ја.
03/036557/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-84058 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001017098 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ке­ча Или­ја, Кур­шу­мли­ја. 03/036558/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-83983/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002455273 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Ку­зма­но­вић Сте­фан, Кур­шу­мли­ја. 03/036559/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-83 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002748814 издатa од ПС
Апа­тин на име Но­ва­ко­вић Дра­га­на, Апа­тин.
03/036560/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-81025/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002497707 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Стан Ми­ле, Жи­ти­ште.
03/036561/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-2661/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002580046 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име Ми­ла­но­вић Мир­ја­на, Ре­ко­вац.
03/036562/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-2650/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003526590 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Илић Дар­ко, Опа­рић.
03/036563/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-64/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002067270 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Ра­до­ше­вић Јо­ван, Бе­ла Цр­ква.03/036564/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-35 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005122985 издатa од ПС Ра­
ча на име Ра­до­је­вић Ми­ло­рад, Ра­ча.
03/036565/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-37 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005315322 издатa од ПС Ра­
ча на име Ђо­рић Зо­ран, Ра­ча.
03/036566/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-95/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004541097 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Хр­је­шик Јан­ко, Ко­ва­чи­ца.
03/036567/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-84102/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000571035 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Гру­јић Љи­ља, Аран­ђе­ло­вац. 03/036568/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-84834/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003590317 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Бе­ло­ше­вац Го­ран, Аран­ђе­ло­вац. 03/036569/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-94/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004907717 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име По­љак Вла­ди­мир, Ко­ва­чи­ца. 03/036570/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-85353/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001575310 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Сре­те­но­вић Жар­ко, Аран­ђе­ло­вац.03/036571/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-85437/14 од
17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004441353 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Пе­тро­вић Не­бој­
ша, Аран­ђе­ло­вац.
03/036572/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-336/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005346196 издатa од ПС
Вр­њач­ка Ба­ња на име Ва­си­ље­вић Да­ни­ца, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/036573/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-96/12 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005555413 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Јан Све­тлик, Ко­ва­чи­ца.
03/036574/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-97/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001224858 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ко­ко­ра Јо­ва, Уз­дин.
03/036575/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-85020/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005652769 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Бран­ко­вић Све­тла­на, Ва­ље­во. 03/036576/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-742/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004626928 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Стан­ко­вић Сло­бо­дан, Жи­то­ра­ђа. 03/036577/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-85218/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001966652 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђо­кић Го­ран, Ва­ље­во.
03/036578/14
17
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-85219/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002885120 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пан­тић Ма­ри­ја, Ва­ље­во.
03/036579/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-83257/14-1 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003217441 издатa од
ПС Ми­о­ни­ца на име Га­јић Жи­во­рад, Ва­ље­во.
03/036580/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-81171/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003911780 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ер­чић Бо­жи­дар, Ва­ље­во.
03/036581/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-82 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002355791 издатa од ПС
Апа­тин на име Ро­дић Ду­шан, Апа­тин.
03/036582/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-84987/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002599253 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Го­ђе­вац Ми­лан, Ва­ље­во.
03/036583/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-53428/14-1 од 01.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003962290 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ви­ло­тић Срећ­ко, Ва­ље­во.
03/036584/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-84 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003633267 издатa од ПС
Апа­тин на име Ми­лош Ива­на, Апа­тин.
03/036585/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55791/14 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004103502 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Об­ра­до­вић Жар­ко, Ва­ље­во.
03/036586/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55408/14 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003940244 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ан­то­вић Је­ле­на, Ва­ље­во.
03/036587/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-83272/14-1 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001592695 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ђо­ђе­вић Ан­ђе­ли­ја, Ле­ско­вац. 03/036588/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-59968/14-1 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005073145 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Илић Ми­лан, Ва­ље­во.
03/036589/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-61420/14-1 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002252226 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Уро­ше­вић Сте­фан, Ва­ље­во.
03/036590/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-61242/14-1 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002042152 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Са­вић Ми­ли­вој, Ва­ље­во.
03/036591/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-683/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003750461 издатa од ПС
Ба­ји­на ба­шта на име Гу­до­вић Ва­ња, Ба­ји­на Ба­шта. 03/036592/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-682 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003429738 издатa од ПС Ба­
ји­на ба­шта на име Алек­сић Сне­жа­на, Ба­ји­на Ба­шта. 03/036593/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-85060/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003913342 издатa од ПС
Ари­ље на име Пје­во­вић Ла­зар, Ари­ље.
03/036594/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-83043/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001390783 издатa од ПС
Ари­ље на име Брај­ко­вић Вла­де, Кру­шчи­ца.
03/036595/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-81005/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001809926 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Та­дић Вла­ди­мир, Ло­зни­ца.
03/036596/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-79787/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004551157 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ар­на­у­то­вић Ми­ро­љуб, Ло­зни­ца. 03/036597/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-80819/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004157205 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Мла­де­но­вић Да­ли­бор, Ле­шни­ца. 03/036598/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-84025/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005029450 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Стан­ко­вић Са­ша, Бо­шња­це.
03/036599/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-84047/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003117053 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Ја­ни­ћи­је­вић Је­ле­на, Ле­ба­не.
03/036600/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка ба­ња број 205-348/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004793928 издатa од ПС
Вр­њач­ка Ба­ња на име Че­пер­ко­вић Мил­че, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/036601/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка ба­ња број 205-347/2014 од
17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002772242 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ба­шка­ло­вић На­
та­ша, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/036602/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-84424/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001573801 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Ива­на, Кра­гу­је­вац. 03/036603/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-84596/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004735462 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Да­чо­вић Та­тја­на, Кра­гу­је­вац. 03/036604/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-84618/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004202489 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Кр­стић Дар­ко, Кра­гу­је­вац. 03/036605/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-84281/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000405546 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ђу­рић Бо­ри­во­је, Кра­гу­је­вац. 03/036606/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-84269/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002918798 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђо­кић Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац. 03/036607/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-75 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003992225 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Ми­хај­лов Јо­ва­на, Но­ви Бе­чеј. 03/036608/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-475 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004046460 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Бо­цић Зво­ни­мир, Ви­ти­на.
03/036609/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-476 од 11.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005176610 издатa од ПУ Гњи­ла­
не на име Стан­ко­вић Сто­јан, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца. 03/036610/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2041 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001473286 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Јо­ва­но­вић Зла­тан, Ве­ли­ка Пла­на.
03/036611/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2042 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369189 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Алек­сић Ве­сна, Ве­ли­ка Пла­на. 03/036612/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2040 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002879754 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Ни­ко­лић Мар­јан, Ве­ли­ка Пла­на. 03/036613/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1609/14SI од
16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005349030
издатa од ПС Во­ждо­вац на име Ко­си­јер Ђур­ђи­на, Бе­о­град.
03/036614/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-300/14 ВК од
16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003754206
издатa од ПС Со­пот на име Стој­че­вић Га­јић Би­ља­на, Зе­мун.
03/036615/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-299/14ВК од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001237913 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­да­ко­вић Дар­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/036616/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-298/14ВК од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002119579 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Жив­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/036617/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-82631/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000340239 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Ди­мов Ву­ле, Жа­ба­ри.
03/036618/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3396 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002054204 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Илић Бран­ко, Сме­де­ре­во. 03/036619/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-3442/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001891269 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Сте­фа­но­вић Ан­ђе­ла, Сме­де­ре­во. 03/036620/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3208 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003278727 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ак­сен­ти­је­вић Ми­ли­ца, Сме­де­ре­во. 03/036621/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3160 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001061345 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Де­вић Дар­ко, Сме­де­ре­во. 03/036622/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1548 од 14.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003104683 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ви­ри­је­вић Бла­ги­ца, Сме­де­ре­во. 03/036623/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1259/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003439466 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/036624/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-396/14-К од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002103548 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ву­ко­је­вић Са­ња, Ку­че­во.
03/036625/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-77400/14-1 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001126294 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Хај­ра­ди­ни Са­мир, Сје­ни­ца.
03/036626/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-78128/14-1 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001461593 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Ка­хро­вић Аме­ла, Но­ви Па­зар. 03/036627/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-76009/14-1 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005366917 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Му­шић Ха­сиб, Сје­ни­ца.
03/036628/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-125/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001772412 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Ми­ла­но­вић Љи­ља­на, Про­ку­пље. 03/036629/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-379/14-К од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000516511 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ада­мо­вић На­та­ша, Ку­че­во.
03/036630/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-407/14-К од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000844695 издатa од
ПС Ку­че­во на име Илић Да­ни­јел, Ку­че­во.
03/036631/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-382/14-К од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005027229 издатa од
ПС Ку­че­во на име Сто­ји­ће­вић Ср­ђан, Ку­че­во.
03/036632/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-409/14-К од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003849167 издатa од
ПС Ку­че­во на име Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан, Ку­че­во. 03/036633/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-404/14-К од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001195901 издатa од
ПС Ку­че­во на име Лац­ко­вић Сла­ђа­на, Ку­че­во.
03/036634/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-405/14-К од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002171530 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Мар­ко­вић Но­ви­ца, Ку­че­во.
03/036635/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-403/14-К од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001739999 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ми­ле­тић Бо­сиљ­ка, Ку­че­во.
03/036636/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-324/2014-12 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002626583 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ста­мен­ко­вић Сте­ван, Оџа­ци.
03/036637/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-84955/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001604308 издатa од
ПУ Ша­бац на име Гла­до­вић Стра­хи­ња, Ша­бац.
03/036638/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-413/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002358737 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Дра­ги, Кру­ше­вац. 03/036639/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-84421/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004158265 издатa од ПУ
Ша­бац на име Лу­кић Дра­ган, Ша­бац.
03/036640/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-268/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005537788 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ћи­рић Ла­зар, Ста­ра Па­зо­ва.03/036641/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-269/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004524096 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јан­ко­вић Ка­та­ри­на, Ста­ра Па­зо­ва.
03/036642/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-270/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001637061 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ни­ко­лић Бо­шко, Ста­ра Па­зо­ва. 03/036643/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-267/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001461856 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ђа­ко­вић Ани­ца, Ста­ра Па­зо­ва. 03/036644/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-227 од 11.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003465045 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ве­лич­ко­вић Ду­шан, Вра­ње.
03/036645/14
18
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205228 од 11.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004440010 издатa од ПУ Вра­
ње на име Цвет­ко­вић Сло­бо­дан, Вра­ње.
03/036646/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-226/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001700760 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стан­ко­вић Ве­сна, Вра­ње.
03/036647/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-418/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001658931 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­лу­ти­но­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/036648/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-79884/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002997335 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Пе­шић Да­ли­бор­ка, Вла­со­тин­це. 03/036649/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-79877/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005264563 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Ми­тро­вић Је­ле­на, Вла­со­тин­це. 03/036650/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-81246/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002534246 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Пе­шић Ру­сан­да, Вла­со­тин­це. 03/036651/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-80719/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004350054 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Злат­ко­вић Ни­ко­ла, Вла­со­тин­це. 03/036652/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-80868/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001676611 издатa од
ПУ Ниш на име По­по­вић Да­ни­ца, Вла­со­тин­це.
03/036653/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5227 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003447502 издатa од ПС Ра­ко­
ви­ца на име Ди­ми­три­је­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/036654/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5231 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002050896 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Кра­ко­вић Ми­хај­ло, Бе­о­град.
03/036655/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5226 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001936818 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пет­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/036656/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205-1-5710 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001442918 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­мов­ски Џе­вид, Бе­о­град.
03/036657/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5719 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005378433 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ђур­ђе­вић Вла­ди­ца, Бе­о­град.
03/036658/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5721 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004326895 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име То­мић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/036659/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5684 од 13.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005438463 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Мла­де­но­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/036660/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5680 од 13.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005467759 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ма­рин­ко­вић Жи­ван, Бе­о­град.
03/036661/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-2-546/03 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003404325 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Го­спо­ђин­ка, Зре­ња­нин. 03/036662/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5665 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002252277 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђор­ђе­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/036663/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5666 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003917936 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Но­тић Ања, Бе­о­град.
03/036664/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-531 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004305106 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Да­мја­нов Иван, Зре­ња­нин.
03/036665/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1189/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001050444 издатa од
ПС Чо­ка на име Ива­но­вић Јо­ва­на, Обре­но­вац.
03/036666/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1188/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001053320 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име То­мић Мар­ко, Бе­о­град.
03/036667/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-524 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003173334 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Са­вић Алек­сан­дар, Зре­ња­нин. 03/036668/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1187/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005045728 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Опин­ћал Фи­лип, Бе­о­град.
03/036669/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1186/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001828371 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Чво­кић Зо­ра­на, Бе­о­град.
03/036670/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-746/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002608668 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Ми­лић Дра­го­љуб, Жи­то­ра­ђа.
03/036671/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1185/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003602591 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­са­и­ло­вић Ан­дри­ја, Бе­о­град. 03/036672/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1184/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002697231 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ва­сић Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/036673/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-83482/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003129603 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Син­ђе­лић Зо­ран, Кра­гу­је­вац. 03/036674/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1183/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001671765 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Чво­ро­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/036675/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1182/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004971944 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Га­јић Јо­ван, Бе­о­град.
03/036676/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-83471/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001714323 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Нин­ко­вић Рај­ко, Кра­гу­је­вац. 03/036677/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1181/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004417336 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­хај­ло­вић Ро­до­љуб, Бе­о­град.03/036678/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-83466/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001959791 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Не­шић Сте­фан, Кра­гу­је­вац. 03/036679/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1180/2014 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004483031 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Кне­же­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/036680/14
30. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-3546 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002459028 издатa од ПС
Ириг на име Ми­ја­то­вић Ма­ри­на, Ириг.
03/036681/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-3584 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001329031 издатa од ПС
Ириг на име Миљ­ко­вић Мар­ко, Ириг.
03/036682/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-83558/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002984444 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Га­јић Мар­ко, Бо­га­тић.
03/036683/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-83446/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004623827 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Осто­јић Жељ­ка, Бо­га­тић.
03/036684/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-84909/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003267048 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Ву­ка­ши­но­вић Ду­шан, Жа­ба­ри. 03/036685/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1256/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002430036 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/036686/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1179//2014 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002328208 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Циц­мил Је­ле­на, Бе­о­град.
03/036687/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1178/14 од 13.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002292725 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ћур­чић Го­ран, Бе­о­град.
03/036688/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1156/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001149413 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Иса­ко­вић Ми­лин­ко, Бе­о­град. 03/036689/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1167/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004842554 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ша­шо Слав­ка, Бе­о­град.
03/036690/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1154/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002878013 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ве­сић Кри­сти­на, Обре­но­вац. 03/036691/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1625/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002800747 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­кић Бран­ко, Бе­о­град.
03/036692/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1153/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005247077 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­шко­вић Јо­ван, Бе­о­град. 03/036693/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1150/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002812179 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ден­ко­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/036694/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1624 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005044804 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­ли­по­вић Ве­сна, Но­ви Бе­о­град.
03/036695/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1243/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003821814 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­ти­је­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/036696/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1227 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003531223 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Алек­сић Жи­во­јин, Бе­о­град. 03/036697/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205.2-1623/14SV од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002949736 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Сто­ја­но­вић Та­ја­на, Но­ви Бе­о­град. 03/036698/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1164/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004596521 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Куч Ми­ња, Бе­о­град.
03/036699/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1622/14SV
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003490665 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Хер­ге­лић Са­ња,
Но­ви Бе­о­град.
03/036700/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1242/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000900913 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Тзит­зи­ос Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/036701/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1247/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001812449 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Су­бин Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/036702/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1621 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003874432 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Са­кић На­та­ли­ја, Но­ви Бе­о­град. 03/036703/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1246/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004817922 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ста­но­је­вић Да­ни­јел, Бе­о­град. 03/036704/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1161/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004331477 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ро­шул Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град. 03/036705/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1620/14SV
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003991527 издатa од ПУ Ва­ље­во на име Си­ме­у­но­вић Иван, Но­ви
Бе­о­град.
03/036706/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-890/14 од 24.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003769277 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ди­мић Со­ња, Бе­о­град.
03/036707/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1187/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001632393 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­јиљ­ко­вић Ву­ло­вић Љу­би­сав­ка, Бе­о­град.
03/036708/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1619/14SV
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005145099 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ста­ди­но­вић
Иван­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/036709/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1189/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002883861 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Јо­ва­но­вић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/036710/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1254/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004806181 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ан­тић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/036711/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3.1253/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004355724 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бо­јић Иван, Бе­о­град.
03/036712/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1249/14 од 06.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001122051 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Но­ва­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.03/036713/14
118
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-154/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000947565 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ол­ссон Ду­ши­ца, Бе­о­град.
03/036714/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-155/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004812224 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ми­ра, Бе­о­град. 03/036715/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-147 од 16.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005692985 издатa од ПС Уб на
име Ива­нић Да­ја­на, Уб.
03/036716/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1260/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004745215 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ла­зо­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/036717/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1269/2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005617331 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Би­се­нић Де­јан, Бе­о­град.
03/036718/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1263/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003526373 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Сте­ван, Бе­о­град. 03/036719/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1268/2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001783349 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ло­ше­вић Љу­би­ца, Бе­о­град. 03/036720/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1267/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003186017 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђу­рић Бо­рис, Бе­о­град.
03/036721/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1266/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002004270 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Дроб­ња­ко­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/036722/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1265/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002627639 издатa од
ПУ По­жа­ре­вац на име Ре­љић Бо­рис, Бе­о­град.
03/036723/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1264/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002103468 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ан­ђић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/036724/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1262/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004208009 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/036725/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1618/14 од
17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005519973 издатa од ПС Ста­ри град на име Сте­фа­но­вић Си­ни­
ша, Но­ви Бе­о­град.
03/036726/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1261/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284455 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/036727/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1308/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002549283 издатa од
ПС Зе­мун на име Ма­ној­ло­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/036728/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.-1617/14 од
17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003357292 издатa од ПС Ло­зни­ца на име Здрав­ко­вић Је­ле­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/036729/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1616/14СВ
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002792393 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­раћ Са­ња, Но­ви
Бе­о­град.
03/036730/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1615/14SV
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004295536 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име За­ни­но­вић Ол­ги­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/036731/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-569/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003286454 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ђер­ман Ду­шан, Пан­че­во.
03/036732/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-567/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004404404 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ра­ду­ло­вић Јо­ван­ка, Пан­че­во. 03/036733/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-568/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003209796 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Тот­ка Ро­жи, Пан­че­во.
03/036734/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-570/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003769090 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Уро­шев Дра­ган, Пан­че­во.
03/036735/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-574/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002515673 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Па­у­лић Да­ни­је­ла, Пан­че­во. 03/036736/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-575/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003108137 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ко­раћ Си­ме­о­нов Сим­ка, Пан­че­во. 03/036737/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-571/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003453771 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пет­ко­вић Ма­ри­ја­на, Пан­че­во. 03/036738/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-573/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001324807 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Мар­ку­шев Дра­ган, Пан­че­во. 03/036739/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-752/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005585900 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Јок­си­мо­вић Не­дељ­ко, Пан­че­во.
03/036740/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-82804 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000081560 издатa од ПС
Ма­ли Иђош на име Ни­кић Ве­се­лин, Ма­ли Иђош. 03/036741/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-57/2014 од
20.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005402040 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Јо­ва­но­вић
Дра­гу­тин, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/036742/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-60/2014 од
26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001828582 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Бо­го­је­вић Ни­
на, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/036743/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-62/2014 од
01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003974856 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ан­тић Не­над,
Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/036744/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-63/2014 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001826321 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Жи­ва­но­вић
Вла­дан, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/036745/14
118 / 30. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-80535 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480259 издатa од ПС
Ма­ли Иђош на име Ко­лом­пар Сла­ви­ца, Ма­ли Иђош. 03/036746/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-78324 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002229196 издатa од ПС
Ма­ли Иђош на име Ге­ла­њи Ар­нолд, Ма­ли Иђош.
03/036747/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-86 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002786892 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Пе­тро­вић Го­ран, Пе­ћин­ци.
03/036748/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-85 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000876115 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име Ри­сти­во­је­вић Са­ша, Пе­ћин­ци.
03/036749/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-84 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004661202 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Бје­лић Кри­сти­на, Пе­ћин­ци.
03/036750/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-274/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002888846 издатa од
ПУ Ужи­це на име Вуч­ко­вић Ива, Ужи­це.
03/036751/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-272/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004902268 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ава­лић Лу­ка, Ужи­це.
03/036752/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-273/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003237559 издатa од
ПУ Ужи­це на име Трип­ко­вић Сла­ви­ца, Ужи­це.
03/036753/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/338
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002486340 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Бо­жић Ми­
лен­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/036754/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/337
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000671935 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Али­ма­но­
вић Ел­вис, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/036755/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/336
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004366483 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Фи­ли­по­вић
Дра­ги­ња, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/036756/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-224/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004667712 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ми­ло­са­вље­вић Ма­ја, За­је­чар. 03/036757/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-223/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002367300 издатa од
ПУ За­је­чар на име Пе­тро­вић Сла­ди­ца, За­је­чар.
03/036758/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-222/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003530161 издатa од
ПУ За­је­чар на име Жи­кић Ви­о­ле­та, За­је­чар.
03/036759/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-221/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002580669 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ра­ден­ко­вић Да­ни­јел, За­је­чар. 03/036760/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-86344/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004994569 издатa од ПС
Бој­ник на име Ми­ло­вић Ми­ло­ван, Бој­ник.
03/036761/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-84959 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003112042 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Иса­и­ло­вић Пе­тар, Вла­ди­мир­ци. 03/036762/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-126/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001794505 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Ко­ва­че­вић Ми­ло­ван, Ме­две­ђа.
03/036763/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-14/2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001115866 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Сто­ич­ков Бо­рис, Бо­си­ле­град.03/036764/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-85229-66/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002952684 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Ми­лу­ти­но­вић На­та­ша, Ива­њи­ца.
03/036765/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3443 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002025190 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Си­мо­но­вић Игор, Вра­но­во. 03/036766/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-2788/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004254980 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Јо­ва­но­вић Ран­ко, Сур­ду­ли­ца. 03/036767/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 2058-13-87/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004414027 издатa од
ПС Жа­баљ на име Јо­ва­но­вић Де­јан, Чу­руг.
03/036768/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-202 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002816758 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Икић Мар­ко, Ба­нат­ско Ве­ли­ко Се­ло.03/036769/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-201 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004582610 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ста­јић Са­ша, Ки­кин­да.
03/036770/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-200 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005088012 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ћи­рић Злат­ко, Ки­кин­да.
03/036771/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-206 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002591020 издатa од
ПС Зе­мун на име Ба­јић Ива­на, Ки­кин­да.
03/036772/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-203 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003160713 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ба­линт Шан­дор, Ки­кин­да.
03/036773/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-204 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003286368 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ми­ја­то­вић Љу­би­ца, Ба­нат­ско Ве­ли­ко Се­ло.
03/036774/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-205 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005293720 издатa од ПУ Ки­
кин­да на име Лу­чић Ве­ли­бор, Ба­нат­ско Ве­ли­ко Се­ло. 03/036775/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3729/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003726745 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ви­до­са­вље­вић Ма­ри­ја, Не­го­тин. 03/036776/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-81259/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004093674 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Сте­фа­но­вић Го­ран, Ло­зни­ца. 03/036777/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3740/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001808001 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ан­до­нов­ски Зво­ни­мир, Не­го­тин. 03/036778/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-81179/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003253789 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ра­дић Ја­ња, Ло­зни­ца.
03/036779/14
19
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-82063/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002495403 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Мла­де­но­вић Ми­лан, Ло­зни­ца. 03/036780/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3743/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002835582 издатa од ПС
Не­го­тин на име Уру­ко­вић Љу­би­ца, Не­го­тин.
03/036781/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-146/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004472721 издатa од
ПС Гроц­ка на име Јок­си­мо­вић Ми­о­драг, Гроц­ка. 03/036782/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3599/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001288846 издатa од ПС
Не­го­тин на име Па­чић Дра­ги­ња, Не­го­тин.
03/036783/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-140/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001923665 издатa од
ПС Гроц­ка на име Бо­жо­вић Урош, Гроц­ка.
03/036784/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-67/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002752601 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Ву­ко­је Вук­сан, Бе­ла Цр­ква. 03/036785/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-134/14
од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004157617 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Алек­сан­дар
Тај­сић, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/036786/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-66/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005283239 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Илић Бра­ни­слав, Бе­ла Цр­ква. 03/036787/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-85228/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001417053 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Јев­тић Дар­ко, Ја­го­ди­на.
03/036788/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-85163/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003453852 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Лу­кић Жи­во­јин, Ја­го­ди­на.
03/036789/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-85946 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002014627 издатa од ПС Ту­
тин на име Мар­ти­но­вић Ал­би­на, Ту­тин.
03/036790/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205 од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002488061 издатa од ПС Ту­тин на
име Се­ки­ра­ча Ел­вир, Ту­тин.
03/036791/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-80164 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002053390 издатa од ПС Ту­
тин на име Ба­лић Ел­вис, Ту­тин.
03/036792/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-82392 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001301940 издатa од ПС Ту­
тин на име Бе­ле­гу Ебру, Ту­тин.
03/036793/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-15/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004803671 издатa од ПС
Ла­по­во на име Гру­јић Ра­ди­сав, Ла­по­во.
03/036794/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-983/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001882733 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ни­ко­лић Сне­жа­на, Па­ра­ћин. 03/036795/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-148/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001081299 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ра­до­је­вић Жи­во­слав, Дра­жањ. 03/036796/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-149/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003883362 издатa од
ПС Гроц­ка на име Мла­де­но­вић Го­ран, Гроц­ка.
03/036797/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-147/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005094285 издатa од
ПС Гроц­ка на име Сто­јиљ­ко­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/036798/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-153/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005155843 издатa од
ПС Гроц­ка на име Чко­ње­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/036799/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01-3-205-152/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003609568 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ра­до­са­вље­вић Ми­ло­сав, Гроц­ка. 03/036800/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-151 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002992287 издатa од ПС
Гроц­ка на име Бу­ди­мир Ми­лан, Бо­леч.
03/036801/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-150/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001095087 издатa од
ПС Гроц­ка на име Бу­ди­мир Мом­чи­ло, Бо­леч.
03/036802/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-167 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001388396 издатa од ПС
Вр­бас на име Гуљш Леа, Вр­бас.
03/036803/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-168 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369424 издатa од ПС
Вр­бас на име Во­лић Вла­дан, Вр­бас.
03/036804/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-169 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004447674 издатa од ПС
Вр­бас на име Зин­до­вић Ми­ло­ван, Вр­бас.
03/036805/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1106/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004145252 издатa од ПС
Кру­пањ на име Стај­чић Ми­ле­на, Кру­пањ.
03/036806/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-27/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001830281 издатa од ПС Бе­
ла Па­лан­ка на име Ра­ду­ло­вић Иван, Бе­ла Па­лан­ка. 03/036807/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-28/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003137333 издатa од ПС Бе­
ла Па­лан­ка на име Ми­тић Алек­сан­дар, Бе­ла Па­лан­ка. 03/036808/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1961 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000515679 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пур­ко­вић Ми­ро­слав, Фу­тог.
03/036809/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1997 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001029888 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Дра­ган, Но­ви Сад.
03/036810/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-80/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003456955 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Фе­хер Ми­клош, Ма­ле Пи­ја­це. 03/036811/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-78/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002774814 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ла­зар Ан­драш, Ка­њи­жа.
03/036812/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-79/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002197871 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Кри­жак Ла­сло, Мар­то­нош.
03/036813/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-75/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000823145 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Киш Ју­ли­ја­на, Адор­јан.
03/036814/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25/81/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001022798 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ба­та Ти­бор, Ка­њи­жа.
03/036815/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-84191/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003787157 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Ко­штр­ба Са­не­ла, Сје­ни­ца.
03/036816/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-82495/14-1 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005044124 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Гре­бо­вић Ми­љан, Сје­ни­ца.
03/036817/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1066/14 од 27.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004014212 издатa од ПС
Кру­пањ на име Пе­трић Је­ле­на, Кру­пањ.
03/036818/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-86339 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001447225 издатa од
ПС Ма­ли Иђош на име Ба­ро­вић Дар­ко, Ма­ли Иђош.03/036819/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-86180 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003958131 издатa од
ПС Ма­ли Иђош на име Ни­ко­лић Со­ња, Ма­ли Иђош.03/036820/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-150/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001544836 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ву­ко­вић Ду­шан­ка, Ба­ра­је­во.
03/036821/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-149/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001223373 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Би­ру­цић Ве­ра, Ба­ра­је­во.
03/036822/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-148/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003747091 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Цо­ли Са­ман­та, Ба­ра­је­во.
03/036823/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-147/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001532026 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Си­мић Де­јан, Ба­ра­је­во.
03/036824/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-146/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003844885 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ђор­ђе­вић Вла­дан, Ла­за­ре­вац.
03/036825/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1973 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001849314 издатa од ПС
Ку­ла на име Јо­ви­чић Мар­ко, Но­ви Сад.
03/036826/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1974 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0022225700 издатa од ПУ
Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ли­са­вље­вић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/036827/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1969 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003858381 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­ље­вић Сне­жа­на, Но­ви Сад. 03/036828/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1964 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002843857 издатa од ПС
Вр­бас на име До­бри­ло­вић Бо­жи­дар, Но­ви Сад.
03/036829/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1664/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001486157 издатa од ПС
Зе­мун на име Ста­но­је­вић Зо­ри­ца, Сур­чин.
03/036830/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1663 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003680990 издатa од ПС Зе­
мун на име Ме­дић Рад­ми­ла, Зе­мун.
03/036831/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1662/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002870633 издатa од ПС
Зе­мун на име Ни­ко­лић Дра­ги­ца, Зе­мун.
03/036832/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1660 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462968 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­рун Ма­рин­ко, Зе­мун.
03/036833/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1659 од 15.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002283185 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ов­ а­но­вић Ва­ња, До­ба­нов­ци.
03/036834/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1658 од 13.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001775967 издатa од ПС Зе­
мун на име Ах­ме­то­вић Да­мир, Зе­мун.
03/036835/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1657 од 13.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002737245 издатa од ПС Зе­
мун на име Би­лић Бо­ја­на, Зе­мун.
03/036836/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1656 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001229423 издатa од ПС Зе­
мун на име Ри­сто­вић Урош, Зе­мун.
03/036837/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1655 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002747679 издатa од ПС Зе­
мун на име Мар­ко­вић Кон­стан­тин, Зе­мун.
03/036838/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1654 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002978861 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ду­кић Сло­бо­дан, Зе­мун.
03/036839/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1653 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004423289 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ма­ри­но­вић Алек­сан­дар, Зе­мун. 03/036840/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1652/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004787939 издатa од ПС
Зе­мун на име Ко­њик Не­ма­ња, Зе­мун.
03/036841/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1651/14 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001087476 издатa од ПС
Зе­мун на име Ми­ћи­ће­ло­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/036842/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1642 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003987732 издатa од ПС Зе­
мун на име Да­ни­ло­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/036843/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1137/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003833720 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Та­сић Де­јан, Бе­о­град.
03/036844/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1305/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003882754 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Вуј­ко Гор­да­на, Бе­о­град.
03/036845/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1142/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003472814 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Илић Мар­ко, Бе­о­град.
03/036846/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1304/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005716775 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Вла­шки Ср­би­слав, Бе­о­град. 03/036847/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1309/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002127483 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ко­цић Го­ран, Бе­о­град. 03/036848/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1144/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004818140 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ћић Го­ран, Бе­о­град.
03/036849/14
20
30. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1307/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000249745 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Стро­јић Дар­ко, Бе­о­град.
03/036850/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1143/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001288347 издатa од
ПС По­же­га на име Сте­фа­но­вић Бор­ко, Бе­о­град. 03/036851/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1310/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005142001 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Стој­ко­вић Ма­ти­ја, Бе­о­град. 03/036852/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1145/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005433790 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Жи­ван, Бе­о­град. 03/036853/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-85405/14-1 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001916386 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сте­ва­но­вић Ја­ков, Ша­бац.
03/036854/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1311/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004064049 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ба­бић Ми­лош, Бе­о­град.
03/036855/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1146 од 13.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002708906 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Бје­ли­ца Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/036856/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1303/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004702922 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Вук­мир, Бе­ог­ рад. 03/036857/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-85677/14-1 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004422038 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ди­мић Аца, Ма­чван­ски При­чи­но­вић. 03/036858/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1139 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004531153 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сте­пић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/036859/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/1302/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003063941 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ше­ће­ро­вић Ве­ра, Бе­о­град.
03/036860/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-85948/14-1 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001134649 издатa од
ПУ Ша­бац на име Дам­ња­но­вић Јо­ван, Ша­бац.
03/036861/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1140/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003183968 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ди­ми­три­је­вић Сто­ја­на, Бе­о­град. 03/036862/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1312/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004970787 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пан­те­лић Жељ­ка, Бе­о­град.
03/036863/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1138 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004686160 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Лу­ка­че­вић Бран­ка, Бе­о­град.
03/036864/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-86129/14-1 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002940424 издатa од
ПУ Ша­бац на име Шу­ма­хер Вик­тор, Ша­бац.
03/036865/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1306/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004105286 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ку­ља­ча Сте­фан, Бе­о­град.
03/036866/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1131 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001408414 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ко­ко­вић Ми­ло­мир, Бе­о­град.
03/036867/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1130 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003619679 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Љу­шић Сен­ка, Бе­о­град.
03/036868/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-81086/141 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004132005 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ми­ло­ва­но­вић Сло­бо­дан, Ло­зни­ца. 03/036869/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1301/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003164343 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бу­рић Ива­на, Бе­о­град.
03/036870/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1134/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003788273 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бје­ло­то­мић Ла­ра, Бе­о­град. 03/036871/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-82032/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002558654 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ста­нић Ми­лан, Ја­дран­ска Ле­шни­ца. 03/036872/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-84083/14
од 16.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003533780 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Бо­јо­вић
Бо­ја­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/036873/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1133/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00298768 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Зец Јо­во, Зу­це.
03/036874/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-76/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004624969 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Бо­до Ла­у­ра, Ка­њи­жа.
03/036875/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.1132 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003949178 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сто­ја­но­вић Го­ри­ца, Бе­о­град.
03/036876/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-258-77/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004906227 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ба­лаж Иза­бе­ла, Ка­њи­жа.
03/036877/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-83957/14
од 15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003439006 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име По­ле­нек
Вик­тор, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/036878/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1136 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0013461651 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Ду­шан, Бе­о­град. 03/036879/14
Креч­ко­вић Сло­бо­дан, Но­ви Сад, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 1013508 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische оси­гу­ра­ња. 04/003140/14
Џа­ја Еми­ли­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 5938023, 5938031,
5938040, 5938058, 5938074, 5938082, 5938090, 5938104 из­да­ти
од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003141/14
Jовановски Би­ља­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 000007873620,
0000078736238, 0000078736246, 0000078736253, 0000078736261
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003142/14
Је­ле­на Бр­ко­вић, Кра­гу­је­вац, чек бр. 3855209 из­дат од Ra­if­
fe­i­sen bank.
04/003143/14
Joановски Би­ља­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000078736220,
0000078736238, 0000078736246, 0000078736253, 0000078736261
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003144/14
Ми­лу­ти­но­вић Сен­ка, Но­ви Па­зар, че­ко­ви бр.
0000090303389, 90303397, 90303405, 90303413. из­да­ти од Ban­ca
In­te­sa.
04/003145/14
Вељ­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 4424349, 4424351,
4424353, 4424354, 5097460, 5097453-5097459 из­да­ти од Ra­if­fe­i­
sen bank.
04/003146/14
Лу­ко­вић Мом­чи­ло, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 1998521, 1998522
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003147/14
Ба­бић То­ми­слав, Но­ви Па­зар, чек бр. 0000003592082 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003148/14
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ше­во Вла­ди­мир, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/006212/14
Ми­трић Ма­ри­ја­на, Ужи­це, из­да­та од СО Ужи­це.
05/006213/14
Yang Ji­a­njun, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Бе­о­град. 05/006214/14
Лон­чар Са­не­ла, Ужи­це, из­да­та од СО Ужи­це. 05/006215/14
Бај­че­тић Дра­ган, Си­вац, из­да­та од МК Си­вац.
05/006216/14
Кне­же­вић Та­тја­на, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006217/14
Го­ра­но­вић Си­ни­ша, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006218/14
Ра­јић Ми­лан, Обре­но­вац, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/006219/14
На­та­ша Ко­ва­че­вић, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Бе­о­град.
05/006220/14
Ба­линт Ро­берт, Ки­кин­да, из­да­та од ОУ Ки­кин­да.
05/006221/14
Ста­ни­шић Зо­ран, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/006222/14
Ба­раћ Бо­ја­на, Ле­по­са­вић, из­да­та од ОУ Ле­по­са­вић.
05/006223/14
Шће­кић Ма­ри­ја, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006224/14
Сто­ја­но­вић Пре­драг, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Оџа­ци.
05/006225/14
То­до­ро­вић Мар­ко, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006226/14
По­ња­вић Мил­ки­ца, Бе­о­град, из­да­та од СO Вра­чар.
05/006227/14
Би­чаи Ка­та­лин, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006228/14
Чу­јић Ве­дран, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Ки­кин­да.
05/006229/14
Пе­трић Ми­лен­ко, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006230/14
Ћур­чић Јо­ван, Срем­ска Ка­ме­ни­ца, из­да­та од ОУ Бач­ка
То­по­ла.
05/006231/14
Ву­ко­вић Дра­га­на, Ма­глић, из­да­та од ОУ Бач­ки Пе­тро­вац.
05/006232/14
Фар­каш Де­ни, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Шид. 05/006233/14
Ачан­ски Ве­се­лин­ка, Ко­виљ, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006234/14
Шо­рон­да Зо­ри­ца, Но­ви Сад, из­да­та од СО Ва­ље­во.
05/006235/14
Ви­дак Јо­сип, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006236/14
Ур­ба­но­вић Ива­на, Но­ви Сад, из­да­та од ОУ Но­ви Сад.
05/006237/14
Јо­ва­но­вић Го­ран, Ко­вин, из­да­та од ГУ Бе­о­град.
05/006238/14
Ма­ри­ја Кла­у­ди­ја Ми­ли­во­је­вић, Не­го­тин, из­да­та од ОУ Не­
го­тин.
05/006239/14
Зи­мо­ња Бран­ко, Бе­о­град, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/006240/14
Ке­сић Зо­ран, Бор­ча, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла. 05/006241/14
Га­јић Ан­ђел­ко, Ру­ма, из­да­та од ОУ Ру­ма.
05/006242/14
Јов­ко­вић Бо­јан, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006243/14
Ја­нић Не­ве­на, Но­ви Сад, из­да­та од ГУ Бе­о­град.
05/006244/14
То­мо­вић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град, из­да­т а од СО Но­ви Бе­
о­град.
05/006245/14
– ЂАЧ­КЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Па­вло­вић Сте­фан, Обре­но­вац, ОШ „По­сав­ски пар­ти­за­ни”
у Обре­нов­цу.
08/000495/14
Му­сић На­та­ли­ја, Бе­о­град, ОШ „Је­ле­на Ћет­ко­вић”.
08/000496/14
Ђа­ко­вић Сло­бо­дан, Но­ви Сад, чек бр. 3804608 из­дат од Ra­
if­fe­i­sen bank.
04/003136/14
Ва­сић Дра­ган, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 5351592, 5351593 из­
да­ти од Ra­if­fe­is­ en bank.
04/003137/14
Па­у­но­вић Ми­ло­ван, Ба­ра­је­во, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.613-30-365-682-9 из­дат од Бе­о­бан­ке а.д. у сте­ча­ју. 04/003138/14
Ки­се­ли­ца Слав­ка, Ле­дин­ци, чек бр. 0000128241395 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003139/14
То­до­ро­вић Ви­о­ле­та, Гроц­ка, све­до­чан­ство ОШ „Ми­ћа
Стој­ко­вић” у Ум­ча­ри­ма.
09/010142/14
Јан­ко­вић Дра­ги­ња, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма Ма­шин­ско са­о­
бра­ћај­не шко­ле „За­ста­ва” у Кра­гу­јев­цу.
09/010143/14
Ца­тић Ти­ја­на, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Фи­ло­ло­шке гим­на­
зи­је у Бе­о­гра­ду.
09/010144/14
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
118
Не­дев Или­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма тре­ћег сте­пе­на ООУР ауто
ме­ха­ни­чар­ска шко­ла „Бран­ко Пе­шић” у Зе­му­ну. 09/010145/14
Кр­стић Ви­шња, Уро­ви­ца, ди­пло­ма тре­ћег сте­пе­на Гим­на­
зи­је „25. мај” у Кла­до­ву.
09/010146/14
Ми­лу­ти­но­вић Алек­сан­дра, Зе­мун, ди­пло­ма тре­ћег сте­пе­на
тр­го­вач­ке шко­ле.
09/010147/14
Ми­ла­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да СШ
ба­лет­ске шко­ле „Лу­јо Да­ви­чо” у Бе­о­гра­ду.
09/010148/14
Ми­ло­ва­но­вић Алек­сан­дра, Ла­за­ре­вац, ди­пло­ма Ме­ди­цин­
ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010149/14
Кр­стић Пре­драг, Ниш, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ско-тех­нич­ке
шко­ле „Не­и­мар” у Ни­шу.
09/010150/14
Сто­ја­ди­но­вић Је­ле­на, Ниш, ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле
„Др Ми­лен­ко Ха­џић” у Ни­шу.
09/010151/14
Де­да­у­цић Ми­лош, Не­го­тин, сведочанствa I-IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Не­го­тин­ске гим­на­зи­је.
09/010152/14
Пе­три­но­вић Ја­сна, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „14. ок­то­
бар” у Ба­ри­чу.
09/010153/14
Бла­го­је­вић Ан­дри­ја, Гор­ња То­по­ни­ца, све­до­чан­ство II раз­
ре­да ЕТШ „Ни­ко­ла Те­сла” у Ни­шу.
09/010154/14
Бо­гај­че­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма Хе­миј­ске-пре­храм­
бе­но тех­но­ло­шке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010155/14
Ћу­пић Ро­зи­ца, Под­го­ри­ца, ди­пло­ма Сред­ње ба­лет­ске шко­
ле „Лу­јо Да­ви­чо” у Бе­о­гра­ду.
09/010156/14
Ни­ка Ру­жи­ца, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ство IIIгод.Гра­ђе­вин­
ско тех­нич­ке шко­ле за ни­ско град­њу у Бе­о­гра­ду. 09/010157/14
Ми­тић Де­јан, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма ОШ „Мар­ко Оре­
шко­вић”.
09/010158/14
Пло­јо­вић Ир­фан, Но­ви Па­зар, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да Сред­ње ме­ди­цин­ске шко­ле у Но­вом Па­за­ру.
09/010159/14
Пло­јо­вић Ир­фан, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма Сред­ње ме­ди­цин­
ске шко­ле у Но­вом Па­за­ру.
09/010160/14
Ке­вић Пре­драг, Сав­ски ве­нац, ди­пло­ма IV сте­пе­на сред­ње
Са­о­бра­ћај­не шко­ле ГСБ у Бе­о­гра­ду.
09/010161/14
Па­скаш Јо­ва­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III раз­ре­да
Ме­ди­цин­ске шко­ле „Ми­лу­тин Ми­лан­ко­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/010162/14
Бо­жић Зо­ран, Бе­о­град, ди­пло­ма Хе­миј­ско-пре­храм­бе­не
тех­но­ло­шке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010163/14
Ма­рин­ко­вић Иван, Мла­де­но­вац, све­до­чан­ство ШО­СО у
Мла­де­нов­цу.
09/010164/14
Ма­џа­ре­вић Бо­јан, Зе­мун, ди­пло­ма елек­тро тех­ни­чар енер­
ге­ти­ке МЕ­ЕШ „Сте­ван Фи­ли­по­вић”.
09/010165/14
Wim­mer Ric­hard, Па­лић, све­до­чан­ство шко­ле за основ­но
обра­зо­ва­ње од­ра­слих при отво­ре­ном уни­вер­зи­те­ту у Су­бо­ти­ци.
09/010166/14
Јан­ко­вић Да­рио, Бе­о­град, ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке шко­ле
„Ра­де Кон­чар” у Бе­о­гра­ду.
09/010167/14
Са­вић Сте­фан, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма IV сте­пе­на Са­о­бра­
ћај­но тех­нич­ке шко­ле.
09/010168/14
Де­ли­ба­шић Ни­ко­ла, Бе­о­град, ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке
шко­ле „Ра­де Кон­чар” у Бе­о­гра­ду.
09/010169/14
Ћо­ри­лић Ђор­ђе, Ло­зни­ца, све­до­чан­ство ОШ. 09/010170/14
Жив­ков Да­ни­јел, Вр­шац, све­до­чан­ства II-III раз­ре­да Школ­
ског цен­тра „Ни­ко­ла Те­сла” у Вр­шцу.
09/010171/14
Пе­јо­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­но­ло­шко-ме­та­лур­
шког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду.
09/010172/14
Зе­ко­ња Алек­сан­дра, Жа­баљ, ди­пло­ма.
09/010173/14
Ала­гић Анес, При­бој, ди­пло­ма.
09/010174/14
Мар­ко­вић Алек­сан­дар, Ја­го­ди­на, ди­пло­ма ЕТШ „Ни­ко­ла
Те­сла” у Ја­го­ди­ни.
09/010175/14
Та­на­си­је­вић Зо­ран, Вра­нић, ди­пло­ма сред­ње ма­шин­ске
шко­ле у Ба­ра­је­ву.
09/010176/14
Ку­ша­ко­вић Ду­шан, Бе­о­град, ди­пло­ма тех­нич­ке шко­ле
„Змај” у Зе­му­ну, Бе­о­град.
09/010177/14
– ИН­ДЕК­СИ –
Ву­ка­ди­но­вић Фи­лип, Бе­о­град, Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду, је­зик, књи­жев­ност и кул­ту­ра, бр. 091276М. 10/001336/14
Рат­ко­вић Би­ља­на, Пан­че­во, Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду.
10/001337/14
Ра­до­ји­чић Ни­ко­ла, Но­ви Бе­о­град, Eкономски фа­кул­тет у
Бе­о­гра­ду.
10/001338/14
Кри­во­ку­ћа Па­вле, Вра­чар, Фа­кул­тет ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка
у Бе­о­гра­ду, бр. 64/12.
10/001339/14
Ма­ри­чић Сте­фан, Бе­о­град, Ме­га­тренд фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. K 001/13.
10/001340/14
На­сте­ски Игор, Бе­о­град, Фа­кул­тет „Ви­со­ка ИЦТ” у Бе­о­
гра­ду.
10/001341/14
Ми­ло­ва­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град, Би­о­ло­шки фа­кул­тет у Бе­
о­гра­ду.
10/001342/14
Жи­ва­но­вић Сте­фан, Бе­о­град, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду, бр. 08-327.
10/001343/14
Ла­ћа­рац Бра­ни­слав, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, Еко­ном­ски фа­
кул­тет у Бе­о­гра­ду, бр. 05/1511.
10/001344/14
Ше­шли­ја Ог­њен, Бе­о­град, Ви­со­ка шко­ла елек­тро­тех­ни­ке и
ра­чу­нар­ства у Бе­о­гра­ду, бр. АВТ 84/10.
10/001345/14
– РА­ЗНО –
Дра­ги­ће­вић Дра­ги­ца, Тр­шић, уве­ре­ње о ис­пи­ти­ва­њу во­зи­
ла број 148338, из­да­то од Ин­сти­ту­та Вин­ча ЦМВ. 11/001402/14
Ки­та­но­вић Ср­ђан, Ниш, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја и
опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 045949-13К. 11/001403/14
Бла­ну­ша Ра­до­ван, Ру­мен­ка, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја
и опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 066674-13. 11/001404/14
Ма­ле­тић Сре­тен, Обре­но­вац, уве­ре­ње о ате­сту за плин, из­
да­то од АМСС.
11/001405/14
Број­чин Са­ви­ца, Ки­кин­да, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за ди­ги­тал­
ни та­хо­граф број SRB 0000011745000.
11/001406/14
Ар­сић Бра­ти­слав, Бе­о­град, по­твр­да о из­вр­ше­ном ате­сту
уре­ђа­ја за гас, број 067356-13К, из­да­та на обра­сцу по­твр­де број
0076598, за во­зи­ло БГ 441ЋШ.
11/001407/14
Download

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОСТАЛИ ОГЛАСИ