M NOVINE
МИТРОВЧАНКЕ
НА ОЛИМПИЈАДИ
Драгана
и Татјана
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK • GODINA XII • 1. AVGUST 2012. • BROJ 554 • CENA 30 DINARA
Мирослав Дивљак:
Одбрана савске
обале од
нових варвара
САВА ЧОЈЧИЋ – ПРВИ ЧОВЕК ПЕЋИНАЦА: Промена на челу општине је била очекивана
МИ­ТРО­ВАЧ­КЕ­АТЛЕ­ТИ­ЧАР­КЕ­НА­ОЛИМ­ПИ­ЈА­ДИ­У­ЛОН­ДО­НУ
Татјана­и­Драгана
бра­не­бо­је­Ср­би­је
Та­тја­на­Је­ла­ча
Л
ет­ње­ олим­пиј­ске­ игре­
ове­ го­ди­не­ одр­жа­ва­
ју­ се­ у­ Лон­до­ну,­ а­ на­
њи­ма­ће­уче­шће­узе­ти­и­две­
ми­тро­вач­ке­
атле­ти­чар­ке,­
Дра­га­на­ То­ма­ше­вић­ и­ Та­тја­
на­Је­ла­ча.­
Игре­XXX­Олим­пи­ја­де­све­
ча­но­ су­ отво­ре­не­ 27.­ ју­ла­ и­
тра­ја­ће­ до­ 12.­ ав­гу­ста,­ док­
су­ так­ми­че­ња­ у­ атле­ти­ци­
пре­ма­ ка­лен­да­ру­ пред­ви­ђе­
на­за­по­след­њих­де­сет­да­на­
Ига­ра,­3.­до­12.­ав­гу­ста­и­би­
ће­ одр­жа­не­ на­ Олим­пиј­ском­
ста­ди­о­ну.­­
Бо­је­ре­пре­зен­та­ци­је­Ср­би­
је­ у­ атле­ти­ци­ бра­ни­ће­ из­ме­
ђу­ оста­лих­ и­ Ми­тров­чан­ке,­
ба­ца­чи­ца­ ди­ска­ Дра­га­на­ То­
ма­ше­вић­ и­ ба­ца­чи­ца­ ко­пља­
Та­тја­на­Је­ла­ча.­
Дра­га­на­ То­ма­ше­вић­ ро­ђе­
на­ је­ 4.­ ју­на­ 1982.­ го­ди­не­ у­
Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци­ и­ чла­
ни­ца­ је­ АК­ Сир­ми­јум.­ Нај­бо­
љи­ ре­зул­тат,­ а­ ујед­но­ и­ др­
жав­ни­ре­корд­од­63,63­ме­тра­
по­сти­гла­је­на­Европ­ском­пр­
вен­ству­2006.­го­ди­не­у­Швед­
ској.­ Дра­га­ни­ је­ ово­ тре­ће­
уче­шће­на­Олим­пи­ја­ди.­Уче­
ство­ва­ла­ је­ на­ Олим­пиј­ским­
игра­ма­2004.­го­ди­не­у­Ати­ни,­
где­ је­ у­ ба­ца­њу­ ди­ска­ за­у­
зе­ла­ 20.­ ме­сто­ ре­зул­та­том­
54,44­ ме­тра­ и­ 2008.­ го­ди­не­
у­Пе­кин­гу,­где­је­би­ла­13.­са­
ре­зул­та­том­60,19­ме­та­ра.
Дра­га­на­То­ма­ше­вић­
У­ про­гра­му­ Лет­њих­ олим­пиј­ских­
ига­ра­ у­ Лон­до­ну­ увр­ште­но­ је­ 26­
спор­то­ва­ и­ 38­ ди­сци­пли­на.­ Из­ба­че­
ни­су­беј­збол­и­софт­бол,­а­у­про­грам­
је­уба­чен­жен­ски­бокс.­
Не­ки­ од­ ње­них­ нај­зна­чај­
ни­јих­ ре­зул­та­та­ су­ и­ осво­је­
не­ ме­да­ље­ у­ ба­ца­њу­ ди­ска­
на­ Ме­ди­те­ран­ским­ игра­ма.­
Го­ди­не­2005.­осво­ји­ла­је­зла­
то­у­Шпа­ни­ји,­да­би­јој­2009.­
го­ди­не­ при­па­ла­ брон­за­ у­
Ита­ли­ји.­ На­ Уни­вер­зи­ја­ди­ у­
тур­ском­ гра­ду­ Из­мир­ 2005.­
и­ у­ глав­ном­ гра­ду­ Тај­лан­
да­ Банг­ко­ку­ 2007.­ го­ди­не­
осво­ји­ла­је­тре­ће­ме­сто.­Би­
ла­ је­ ше­ста­ 2010.­ го­ди­не­ на­
Европ­ском­ пр­вен­ству­ у­ Бар­
се­ло­ни,­а­2011.­го­ди­не­је­за­
у­зе­ла­ 7.­ ме­сто­ на­ Свет­ском­
пр­вен­ству­ у­ Да­е­гоу­ у­ Ју­жној­
Ко­ре­ји,­ чи­ме­ је­ из­бо­ри­ла­
ви­зу­ за­ Олим­пиј­ске­ игре­ у­
Лон­до­ну.­ Уче­ство­ва­ла­ је­ на­
Европ­ском­ пр­вен­ству­ у­ Хел­
син­ки­ју­ 2012.­ у­ ба­ца­њу­ ди­
ска,­где­је­про­шла­у­фи­на­ле­
ре­зул­та­том­61,65­ме­та­ра­и­у­
ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма­ за­у­зе­ла­ 4.­
ме­сто.­У­фи­на­лу­је­осво­ји­ла­
9.­ ме­сто,­ ре­зул­та­том­ 58,34­
ме­тра.­ По­ред­ ди­ска,­ по­вре­
ме­но­ ба­ца­ и­ ку­гли,­ где­ јој­ је­
лич­ни­ ре­корд­ 14,81­ ме­та­ра,­
по­стиг­нут­у­Мо­скви­2004.­го­
ди­не.
Та­тја­на­ Је­ла­ча­ ро­ђе­на­ је­
10.­ ав­гу­ста­ 1990.­ го­ди­не­ и­
члан­ је­ Атлет­ског­ клу­ба­ Цр­
ве­на­зве­зда.­Уче­шће­на­ово­
го­ди­шњој­ Oлимпијади­ јој­ је­
дру­го,­ а­ пр­ви­ пут­ као­ срп­
ска­ ре­пре­зен­та­тив­ка­ уче­
ство­ва­ла­ је­ 2008.­ го­ди­не­ на­
Олим­пи­ја­ди­ у­ Пе­кин­гу.­ На­
Свет­ском­ пр­вен­ству­ за­ ка­
де­те­ 2007.­ го­ди­не­ за­у­зе­ла­
је­ше­сто­ме­сто,­на­Свет­ском­
пр­вен­ству­ за­ ју­ни­о­ре­ 2008.­
го­ди­не­је­оства­ри­ла­ре­зул­тат­
од­ 57,77­ ме­та­ра,­ што­ јој­ је­
би­ло­ до­вољ­но­ за­ тре­ће­ ме­
сто.­На­Европ­ском­пр­вен­ству­
за­ју­ни­о­ре­2009.­го­ди­не­одр­
жа­ном­у­Но­вом­Са­ду,­осво­ји­
ла­ је­ злат­ну­ ме­да­љу.­ Хи­цем­
у­ по­след­њој­ се­ри­ји­ по­пра­
ви­ла­је­свој­лич­ни­ре­корд­на­
60,35­ ме­та­ра­ и­ обо­ри­ла­ на­
ци­о­нал­ни­ре­корд.­На­Европ­
ском­пр­вен­ству­2010.­го­ди­не­
се­пла­си­ра­ла­у­фи­на­ле,­али­
је­ та­мо­ за­у­зе­ла­ по­след­ње­
12.­ме­сто.­Уче­ство­ва­ла­је­на­
Европ­ском­ пр­вен­ству­ у­ Хел­
син­ки­ју­2012.­го­ди­не­у­ба­ца­
њу­ко­пља,­про­шла­је­фи­на­ле­
ре­зул­та­том­57,29­ме­та­ра­и­у­
ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма­ за­у­зе­ла­
10.­ме­сто.­У­фи­на­лу­је­осво­
ји­ла­ 7.­ ме­сто­ ре­зул­та­том­
57,58­ ме­та­ра.­ На­ зим­ском­
Европ­ском­ пр­вен­ству­ 2010.­
го­ди­не­ осво­ји­ла­ је­ сре­бр­ну­
ме­да­љу,­а­олим­пиј­ску­Б­нор­
му­је­из­бо­ри­ла­на­Пр­вен­ству­
Бо­сне­и­Хер­це­го­ви­не­за­мла­
ђе­ју­ни­о­ре­2011.­го­ди­не.
У­ про­гра­му­ Лет­њих­ олим­
пиј­ских­ига­ра­у­Лон­до­ну­увр­
ште­но­ је­ 26­ спор­то­ва­ и­ 38­
ди­сци­пли­на.­ Из­ба­че­ни­ су­
беј­збол­ и­ софт­бол,­ а­ у­ про­
грам­ је­ уба­чен­ жен­ски­ бокс.­
На­ Игра­ма­ ће­ уче­ство­ва­ти­
пре­ко­ 10.000­ спор­ти­ста­ из­
204­ На­ци­о­нал­но­ олим­пиј­
ских­ко­ми­те­та.­
р­би­ја­ на­ Олим­пиј­ским­
игра­ма­у­Лон­до­ну­уче­
ству­је­ тре­ћи­ пут­ као­
са­мо­стал­на­ зе­мља,­ а­ пр­ви­
зва­ни­чан­ на­ступ­ на­ше­ др­
жа­ве­ био­ је­ на­ Олим­пиј­ским­
игра­ма­ у­ Сток­хол­му­ 1912.­
го­ди­не.­ Под­ за­ста­вом­ Ср­би­
је­ уче­ство­ва­ће­ 79­ спор­ти­ста­
и­ 36­ спор­тист­ки­ња,­ ко­ји­ ће­
се­ так­ми­чи­ти­ у­ 15­ спор­то­ва.­
По­пр­ви­пут­у­исто­ри­ји­Ср­би­
ја­ће­има­ти­и­пред­став­ни­ке­у­
те­квон­доу.­
Б.­Се­ла­ко­вић
С
IZVESTAN
POGLED
Pi{e:
Vladimir ]osi}
Ка­ко­је­Бо­јан­Пај­тић
пред­у­хи­трио­Иви­цу­Да­чи­ћа
М
и­тро­вач­ки­ де­мо­кра­ти­ не­ мо­ра­ју­ да­ стра­ху­ју­ од­ на­ фор­ми­ра­на­ вла­да­ју­ћа­ ко­а­ли­ци­ја.­ Пр­ви­ чо­век­ шид­ских­ де­
ја­вље­ног­ бу­ме­ран­га,­ ко­ји­ се­ сме­ши­ не­ким­ „жу­тим“­ мо­кра­та­Жељ­ко­Бре­сто­вач­ки­је­већ­пред­у­зео­из­ве­сне­ме­ре,­
де­сти­на­ци­ја­ма­ у­ Вој­во­ди­ни,­ а­ у­ Сре­му­ оба­шка.­ Да­ твр­де­ћи­ да­ не­ бри­не­ за­ ста­бил­ност­ вла­да­ју­ће­ ко­а­ли­ци­је.­
под­се­ти­мо,­до­овога­је­дошло­по­сле­Пај­ти­ће­ве­(не­ки­ка­жу­ Шид­ски­ДСС­ка­же­да­му­је­пре­све­га­ста­ло­до­од­го­вор­но­сти­
ис­хи­тре­не?)­ од­лу­ке­ да­ вој­во­ђан­ске­ со­ци­ја­ли­сте­ осло­бо­ди­ за­ло­кал­ну­сре­ди­ну­и­да­не­ће­учи­ни­ти­ни­шта­што­би­би­ло­
од­од­го­вор­но­сти­вла­сти­и­усре­ћи­ва­ња­на­ро­да­у­згра­ди­Ба­ у­су­прот­но­сти­са­ин­те­ре­сом­гра­ђа­на­Ши­да,­док­др­Сне­жа­
но­ви­не,­ од­но­сно­ вој­во­ђан­ској­ ад­ми­ни­стра­ци­ји.­ Пај­ти­ће­ва­ на­Бо­ја­нић­Сто­јић,­на­оштре­кри­ти­ке­рум­ских­на­пред­ња­ка­
од­лу­ка­да­за­срп­ске­со­ци­ја­ли­сте­не­ма­ме­ста­у­вој­во­ђан­ској­ због­ула­ска­ДСС­у­ко­а­ли­ци­ју­са­ДС,­од­го­ва­ра­ла­кон­ски­да­
вла­сти­мо­жда­је­сте­днев­но­по­ли­тич­ки­штет­на,­али­је­и­прин­ јој­ баш­ ни­је­ ја­сно­ за­што­ је­ СНС­ про­зи­ва.­ Ни­ у­ Ру­ми­ ни­су­
ци­пи­јел­на,­јер­што­би­се­ре­кло­„ако­не­ће­те­ви­с­на­ма,­за­што­ се­де­ли­скр­ште­них­ру­ку,­па­је­ра­ди­кал­ска­од­бор­нич­ка­гру­па­
би­смо­ми­с­ва­ма“.­Што,­на­рав­но,­не­ми­сли­прин­ци­пи­јел­ни­ раз­бу­ца­на­„ко­ма­сна­по­ња­ва“,­а­од­бор­ни­ци­се­при­кло­ни­ли­
и­мо­рал­но­ди­ску­та­бил­ни­Ља­јић­Ра­сим,­ко­ји­за­раз­ли­ку­од­ где­им­ср­цу­дра­го.­
Елем,­би­ће­ка­ко­бу­де,­а­су­де­ћи­по­Да­чи­ће­вој­оштрој­прет­
љу­ди­по­пут­Пај­ти­ћа,­ства­ри­по­сма­тра­дру­гим­очи­ма.­Уоста­
лом,­дуг­бо­ра­вак­под­Тур­ци­ма­је­код­љу­ди­ју­жно­од­Ду­на­ва­ њи,­Бо­ја­ну­Пај­ти­ћу­не­ће­би­ти­све­јед­но.­Ако­му­со­ци­ја­ли­сти­
и­Са­ве­раз­вио­дру­га­чи­ји­на­чин­раз­ми­шља­ња­гле­де­оп­ста­ја­ и­на­пред­ња­ци­узму­во­де­ће­вој­во­ђан­ске­гра­до­ва,­на­че­лу­са­
ња­у­не­мир­ним­вре­ме­ни­ма.­Да­ли­је­Бо­јан­Пај­тић­на­чи­нио­ Но­вим­ Са­дом,­ Пај­ти­ће­ва­ власт­ ће­ се­ све­сти­ углав­ном­ на­
гре­шку,­или­ни­је,­по­ка­за­ће­вре­ме,­не­са­мо­ово­са­да,­не­го­и­ Ба­но­ви­ну­и­Раз­вој­ну­бан­ку­Вој­во­ди­не.
Оно­ што­ ни­је­ под­ зна­
оно­бу­ду­ће.­Бу­мо­ви­дли.
ком­пи­та­ња,­а­то­је­ло­кал­на­
Др­же­ћи­ се­ ста­рог­ оби­ча­
Пр­ви­ де­мо­кра­та­ Срем­ске­ Ми­тро­ власт­ у­ Срем­ској­ Ми­тро­ви­
ја­ на­шег­ му­дрог­ на­ро­да­ да­
ми­ло­ увек­ тре­ба­ вра­ти­ти­ за­ ви­це­ Алек­сан­дар­ Про­да­но­вић­ са­да,­ ци,­ где­ су­ де­мо­кра­те­ у­ опо­
зи­ци­ји,­ни­у­ком­слу­ча­ју­не­ма­
дра­го,­пр­ви­чо­век­СПС­и­са­
да­већ­но­ви­пре­ми­јер­Иви­ца­ по­што­ је­ оти­шао­ у­ опо­зи­ци­ју,­ мо­же­ ве­зе­ са­ на­ја­вље­ним­ ре­ван­
Да­чић­од­лу­чио­је­да­Пај­ти­ћу­ на­ ми­ру­ да­ иде­ на­ го­ди­шњи­ од­мор,­ ши­змом­Иви­це­Да­чи­ћа.­
од­го­во­ри­ ње­го­вим­ је­зи­ком.­
У­ Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци­ је,­
На­ја­вио­је­да­ће,­где­год­је­то­ не­ пла­ше­ћи­ се­ да­ ли­ ће­ му­ пар­ти­ја­ не­ че­ка­ју­ћи­ Иви­цу­ Да­чи­ћа,­
из­во­дљи­во,­и­у­ин­те­ре­су­гра­ Иви­це­ Да­чи­ћа­ де­мон­ти­ра­ти­ вла­да­ де­мо­кра­те­ са­ вла­сти­ та­
ђа­на­на­рав­но,­већ­фор­ми­ра­
ко­ре­ћи­ укло­нио­ Бо­јан­ Пај­
не­ко­а­ли­ци­је­са­ДС­у­вла­сти­ ју­ћу­ ко­а­ли­ци­ју­ и­ пре­ком­по­но­ва­ти­ је­ тић,­ са­ ње­го­вим­ по­ли­тич­
на­ ло­ка­лу,­ про­ком­по­но­ва­ти­ у­ нов­ по­ли­тич­ки­ са­вез­ на­ ло­кал­ном­ ким­ струч­ња­ком­ Ду­ша­ном­
у­ скла­ду­ са­ струк­ту­ром­ ка­
Еле­зо­ви­ћем.­ За­ни­мљи­во?­
ква­ је­ на­ ре­пу­блич­ком­ ни­ ни­воу.­Пре­Иви­це­Да­чи­ћа,­де­мо­кра­те­ На­рав­но,­ али­ са­мо­ за­ оне­
воу.­ Што­ зна­чи,­ СПС­ и­ СНС­ у­Срем­ској­Ми­тро­ви­ци­је­де­ва­сти­рао­ ко­ји­ не­ по­зна­ју­ си­ту­а­ци­ју­ и­
ће,­ где­ год­ то­ мо­гу,­ пра­ви­ти­
не­ зна­ју­ ко­ли­ки­ су­ ду­бо­ки­
ко­а­ли­ци­је­ у­ ко­ји­ма­ не­ће­ би­ Бо­јан­Пај­тић.­
ко­ре­ни­ раз­до­ра­ ме­ђу­ де­мо­
ти­ме­ста­за­ДС.­На­ре­ду­су­у­
кра­та­ма­ на­ ре­ла­ци­ји­ Но­ви­
пр­вој­ту­ри­Но­ви­Сад­и­Пај­ти­
Сад­ –­ Срем­ска­ Ми­тро­ви­ца.­
ћев­кум­Игор­Па­вли­чић,­али­и­дру­ги­ва­жни­ји­и­ма­ње­ва­жни­ Да­не­што­ду­бо­ко­не­шти­ма­ме­ђу­де­мо­кра­та­ма­по­ка­за­ло­је­
гра­до­ви­и­оп­шти­не­Вој­во­ди­не­(Зре­ња­нин­је­већ­пре­о­тет­од­ по­на­ша­ње­ у­ пред­из­бор­ној­ кам­па­њи,­ ка­да­ је­ Бо­јан­ Пај­тић­
де­мо­кра­та),­а­оба­шка­у­не­у­став­ном­Сре­му.­Ста­ра­Па­зо­ва­је­ при­ли­ком­до­ла­ска­у­Срем­ску­Ми­тро­ви­цу­иг­но­ри­сао­ов­да­
од­мах­при­па­ла­на­пред­ња­ци­ма­и­со­ци­ја­ли­сти­ма,­док­је­пр­ шњу­фи­ли­ја­лу­сво­је­стран­ке­на­че­лу­са­Алек­сан­дром­Про­
во­пре­ком­по­но­ва­ње­па­ло­у­Пе­ћин­ци­ма,­где­је­у­претходном­ да­но­ви­ћем­ и­ по­ли­тич­ки­ очи­ју­као­ са­ ДСС–Гру­пом­ гра­ђа­на­
мо­мен­ту­фор­ми­ра­на­скуп­штин­ска­ве­ћи­на­на­че­лу­са­де­мо­ Вред­на­ Ми­тро­ви­ца,­ пред­во­ђе­ној­ МЕР­ом­ Не­на­да­ Ле­ма­ји­
кра­та­ма­раз­врг­ну­та­на­на­чин­да­је­ДС­оти­шао­у­опо­зи­ци­ју,­ ћа­ и­ Бра­ни­сла­ва­ Не­ди­мо­и­ви­ћа.­ На­рав­но,­ иако­ је­ Пај­тић­
с­тим­што­је­за­но­вог­пред­сед­ни­ка­оп­шти­не­иза­бран­Са­ва­ ова­квим­ на­сту­пом­ очи­глед­но­ осла­био­ ми­тро­вач­ки­ ДС,­ у­
Чој­чић­из­Ује­ди­ње­них­ре­ги­о­на­Ср­би­је­(УРС).­
ко­рист­ГГ­ДСС,­ни­је­му­вра­ће­но­она­ко­ка­ко­је­обе­ћа­но.­Ле­
Је­ди­но­ме­сто­где­је­и­те­о­рет­ски­не­мо­гу­ће­да­се­фор­ми­ ма­јић­и­Не­ди­мо­вић­су­на­пра­ви­ли­нов­стра­те­шки­(не)спо­ра­
ра­ но­ва­ ко­а­ли­ци­ја­ је­сте­ Ин­ђи­ја­ (где,­ ако­ ће­мо­ пра­во,­ ни­је­ зум,­у­ко­ме­ви­ше­не­ма­ме­ста­за­Пај­ти­ћа,­а­но­ви­стра­те­шки­
ни­по­бе­ди­ла­ДС,­не­го­име­ном­и­пре­зи­ме­ном­Го­ран­Је­шић),­ парт­нер­мо­гао­би­би­ти­Мла­ђан­Дин­кић,­то­јест­ако­до­тич­ни­
ма­да­су­ма­ле­шан­се­за­то­и­у­Ири­гу.­Два­фи­на­пар­че­та­вла­ при­хва­ти­те­тре­ба­сти­зов­за­по­ли­тич­ко­па­ре­ње­са­ГГ­Вред­
сти­у­Сре­му,­где­се­на­че­лу­вла­да­ју­ће­ко­а­ли­ци­је­на­ла­зи­ДС,­ на­Ми­тро­ви­ца.
а­на­ко­је­пи­ки­ра­опо­зи­ци­ја,­је­су­Шид­и­Ру­ма.­И­док­СНС­по­
р­ви­де­мо­кра­та­Срем­ске­Ми­тро­ви­це­Алек­сан­дар­Про­
ку­ша­ва­да­раз­врг­не­вла­да­ју­ћу­ко­а­ли­ци­ју­у­Ши­ду,­да­ју­ћи­(не­
да­но­вић­са­да,­по­што­је­оти­шао­у­опо­зи­ци­ју,­мо­же­на­
зва­нич­но)­фан­та­стич­не­по­ну­де­мо­гу­ћим­ко­а­ли­ци­о­ним­парт­
ми­ру­да­иде­на­го­ди­шњи­од­мор,­не­пла­ше­ћи­се­да­ли­
не­ри­ма,­не­би­ли­ови­фор­ми­ра­ли­са­њи­ма­но­ву­ко­а­ли­ци­о­ну­ ће­му­пар­ти­ја­Иви­це­Да­чи­ћа­де­мон­ти­ра­ти­вла­да­ју­ћу­ко­а­ли­
гру­па­ци­ју,­со­ци­ја­ли­сти­у­Ру­ми­ка­жу­да­не­ће­учи­ни­ти­ни­шта­ ци­ју­и­пре­ком­по­но­ва­ти­је­у­нов­по­ли­тич­ки­са­вез­на­ло­кал­
су­прот­но­ од­ на­ло­га­ из­ стра­нач­ке­ цен­тра­ле.­ Ме­ђу­тим,­ и­ у­ ном­ ни­воу.­ Пре­ Иви­це­ Да­чи­ћа,­ де­мо­кра­те­ у­ Срем­ској­ Ми­
Ши­ду­и­у­Ру­ми­је­не­мо­гу­ће­фор­ми­ра­ти­но­ву­вла­да­ју­ћу­ко­ тро­ви­ци­ је­ де­ва­сти­рао­ Бо­јан­ Пај­тић,­ у­ ко­рист­ ГГ­ДСС­ на­
а­ли­ци­ју­ без­ ДСС,­ па­ ће­ Ко­шту­ни­чи­на­ стран­ка,­ а­ не­ СПС­ че­лу­са­Не­ди­мо­ви­ћем­и­Ле­ма­ји­ћем.­Што­би­ре­као­Ра­до­ван­
би­ти­ та­ ко­ја­ ће­ од­лу­чи­ва­ти­ о­ то­ме­ да­ ли­ ће­ оп­ста­ти­ већ­ Тре­ћи­–­нај­бо­ље­се­ту­че­мо­Ми­про­тив­Нас.­На­здра­вље!­
П
1. avgust 2012.
M NOVINE
Strana 3.
САВА­ЧОЈЧИЋ­­­ПРЕДСЕДНИК­ОПШТИНЕ­ПЕЋИНЦИ
Промена­на­челу­општине
је­била­очекивана
–­Од­мах­на­
по­чет­ку
уки­ну­ћемо
јед­но­ме­сто­
по­моћ­ни­ка
пред­сед­ни­ка­
оп­шти­не,
уки­ну­ће­мо
јед­но­јав­но
пред­у­зе­ће,
тач­ни­је
ин­те­гри­са­ће­мо­
Кул­тур­ни­цен­тар­
и­На­род­ну­
би­бли­о­те­ку,
што­зна­чи­је­дан
управ­ни­од­бор
и­јед­но
ди­рек­тор­ско­
ме­сто­ма­ње,
а­Оп­штин­ско­
ве­ће­ће
уме­сто­де­вет
бро­ја­ти­се­дам­
чла­но­ва­–­ка­же­
пред­сед­ник­
оп­шти­не
Пе­ћин­ци
Са­ва­Чој­чић
4. Strana
M NOVINE
1. avgust 2012.
О
п­шти­на­ Пе­ћин­ци­ је­
19.­ ју­ла­ до­би­ла­ но­
вог­ пред­сед­ни­ка.­ На­
ме­сто­ пр­вог­ чо­ве­ка­ оп­шти­
не­иза­бран­је­Са­ва­Чо­ји­чић,­
ди­пло­ми­ра­ни­ еко­но­ми­ста,­
ро­ђен­ 1968.­ го­ди­не­ у­ Зе­
му­ну,­ оже­њен,­ отац­ дво­је­
де­це.­ Са­ва­ Чој­чић­ је­ 12­ го­
ди­на­ ра­дио­ у­ при­вре­ди,­ у­
два­ман­да­та­је­вр­шио­функ­
ци­ју­ за­ме­ни­ка­ пред­сед­ни­ка­
Скуп­шти­не­оп­шти­не­Пе­ћин­
ци,­ у­ пе­ри­о­ду­ од­ 2008.­ до­­
2011.­ го­ди­не­ био­ је­ на­род­
ни­ по­сла­ник­ у­ ре­пу­блич­кој­
Скуп­шти­ни,­ а­ то­ком­ 2011.­ и­
2012.­ го­ди­не­ био­ је­ ди­рек­
тор­ Сек­то­ра­ за­ ква­ли­тет­ и­
раз­вој­ На­ци­о­нал­не­ слу­жбе­
за­за­по­шља­ва­ње,­на­кон­че­
га­ је­ иза­бран­ на­ са­да­шњу­
функ­ци­ју.­
Но­вог­ пред­сед­ни­ка­ пе­ћи­
нач­ке­ оп­шти­не­ смо­ нај­пре­
пи­та­ли­ ка­ко­ ко­мен­та­ри­ше­
из­не­над­ни­ обрт­ ко­ји­ се­ до­
го­дио­ на­ пе­ћи­нач­кој­ по­ли­
тич­кој­сце­ни.
–­ Мо­рам­ да­ ка­жем­ да­ по­
ме­ни­ ово­ ни­је­ обрт,­ већ­ не­
што­што­је­би­ло­оче­ки­ва­но.­
Пар­тиј­ски­део­ове­но­во­фор­
ми­ра­не­ ко­а­ли­ци­је­ је­ прак­
тич­но­ сли­ка­ ре­пу­блич­ке­
вла­де,­ јер­ и­ ов­де­ су­ УРС,­
СНС­ и­ СПС­ у­ вла­сти,­ та­ко­
да­ ја­ ову­ ко­а­ли­ци­ју,­ иако­ је­
Де­мо­крат­ска­ стран­ка­ у­ јед­
ном­тре­нут­ку­ус­пе­ла­да­оку­
пи­ ве­ћи­ну,­ ипак­ не­ ви­дим­
као­из­не­на­ђе­ње­–­ка­же­Чој­
чић.
­ Ко­ји­ су­ ци­
ље­ви­око­ко­јих­је­оку­пље­
на­ ова­ ко­а­ли­ци­ја,­ ко­ју­ по­
ред­УРС­а,­СНС­а­и­СПС­а,­
чи­не­ још­ ли­ста­ „Је­дин­
стве­но­ за­ на­ше­ се­ло“­ и­
гру­па­гра­ђа­на­„Лу­ки“?
СА­ВА­ ЧОЈ­ЧИЋ:­ Да­ бих­
вам­ об­ја­снио­ ци­ље­ве­ око­
ко­јих­ је­ ова­ ко­а­ли­ци­ја­ оку­
пље­на,­ мо­рао­ бих­ пр­во­ да­
вам­ ука­жем­ на­ си­ту­а­ци­ју­ у­
ко­јој­ се­ оп­шти­на­ Пе­ћин­ци­
на­ла­зи,­ а­ си­ту­а­ци­ја­ је­ из­у­
зет­но­ те­шка.­ Та­ си­ту­а­ци­ја­
се­ мо­же­ при­пи­са­ти­ свет­ској­
еко­ном­ској­ кри­зи,­ сма­ње­
ном­оби­му­ин­ве­сти­ци­ја,­али­
и­не­е­фи­ка­сно­сти­оп­штин­ске­
упра­ве­и­прет­ход­не­вла­да­ју­
ће­ гар­ни­ту­ре.­ На­ша­ ко­а­ли­
ци­ја­ се­ про­грам­ски­ опре­де­
ли­ла­за­дра­стич­но­сма­ње­ње­
тро­шко­ва,­ јер­ на­ рас­ход­ној­
стра­ни­ оп­штин­ског­ бу­џе­та­
има­не­по­треб­но­на­ку­пље­них­
оба­ве­за.­ Од­мах­ на­ по­чет­ку­
ће­мо­ уки­ну­ти­ јед­но­ ме­сто­
по­моћ­ни­ка­ пред­сед­ни­ка­ оп­
шти­не,­уки­ну­ће­мо­јед­но­јав­
но­ пред­у­зе­ће,­ тач­ни­је­ ин­те­
гри­са­ће­мо­ Кул­тур­ни­ цен­тар­
1. avgust 2012.
Оп­шти­на­ Пе­ћин­ци­ рас­по­ла­же­ са­ 6.000­ хек­та­ра­ по­љо­
при­вред­ног­зе­мљи­шта­у­др­жав­ној­сво­ји­ни,­од­чи­јег­из­
да­ва­ња­у­за­куп­оп­штин­ски­бу­џет­при­хо­ду­је­три­де­се­так­
ми­ли­о­на­ ди­на­ра­ го­ди­шње.­ Ова­ сред­ства­ ће­мо­ осни­
ва­њем­ по­љо­при­вред­ног­ фон­да­ усме­ри­ти­ у­ раз­вој­ по­
љо­при­вре­де­ кроз­ крат­ко­роч­не­ кре­ди­те­ и­ под­сти­цај­на­
сред­ства,­а­раз­ми­шља­мо­и­о­на­бав­ци­су­пра­сних­на­зи­
ми­ца­и­сте­о­них­ју­ни­ца­за­на­ше­сто­ча­ре.
и­ На­род­ну­ би­бли­о­те­ку,­ што­
зна­чи­ је­дан­ управ­ни­ од­бор­
и­ јед­но­ ди­рек­тор­ско­ ме­сто­
ма­ње,­а­Оп­штин­ско­ве­ће­ће­
уме­сто­де­вет­бро­ја­ти­се­дам­
чла­но­ва.­ Јав­на­ пред­у­зе­ћа­
мо­ра­ју­ ра­ди­ти­ ефи­ка­сни­је­
и­ по­сло­ва­ти­ на­ тр­жи­шним­
прин­ци­пи­ма.­Ово­за­по­че­так­
ни­су­ за­не­мар­љи­ве­ уште­де,­
а­сма­њи­ће­мо­и­ра­чу­не­за­те­
ле­фо­не­ и­ елек­трич­ну­ енер­
ги­ју,­као­и­тро­шко­ве­Ме­сних­
за­јед­ни­ца.­Гле­да­ће­мо­да­где­
год­ је­ то­ мо­гу­ће­ сма­њи­мо­
рас­хо­дов­ну­ стра­ну­ бу­џе­та,­
а­да­при­хо­де­уве­ћа­мо­и­што­
ра­ци­о­нал­ни­је­ рас­по­ре­ди­мо.­
На­рав­но,­ при­хо­де­ не­ће­мо­
уве­ћа­ва­ти­ на­ уштрб­ гра­ђа­
на,­ већ­ кроз­ сред­ства­ ко­је­
због­ не­ма­ра­ и­ не­е­фи­ка­сно­
сти­до­са­да­ни­смо­на­пла­ћи­
ва­ли.
–­ Оп­шти­на­ Пе­ћин­ци­ је­
по­зна­та­ по­ ве­ли­ком­ бро­ју­
грин­филд­ ин­ве­сти­ци­ја­ и­
бр­зом­ ин­ду­стриј­ском­ раз­
во­ју.­ Ка­кву­ по­ли­ти­ку­ пре­
ма­ по­тен­ци­јал­ним­ ин­ве­
сти­то­ри­ма­ће­во­ди­ти­но­ва­
оп­штин­ска­власт?
–­ Ја­ сам­ но­ви­ пред­сед­
ник­ оп­шти­не,­ али­ од­ 2004.­
го­ди­не­ сам­ уче­ство­вао­ у­
ра­ду­ ло­кал­не­ са­мо­у­пра­ве­
у­скуп­штин­ском­де­лу­и­све­
док­сам­и­је­дан­од­кре­а­то­ра­
раз­во­ја­ оп­шти­не­ Пе­ћин­ци.­
Ши­ма­нов­ци­ су­ бренд­ ко­
ји­ је­ сам­ се­бе­ ство­рио­ за­
хва­љу­ју­ћи­ ге­о­стра­те­шком­
по­ло­жа­ју,­ али­ мо­же­мо­ да­
до­при­не­се­мо­ бр­жем­ раз­во­
ју­ ства­ра­њем­ бо­љих­ усло­
ва­ за­ до­ла­зак­ ин­ве­сти­то­ра.­
Ту­ пре­ све­га­ ми­слим­ на­ то­
да­ је­ по­треб­но­ у­ пот­пу­но­
сти­ ин­фра­струк­тур­но­ опре­
ми­ти­ ин­ду­стриј­ску­ зо­ну­ у­
Ши­ма­нов­ци­ма­ –­ за­вр­ши­ти­
га­си­фи­ка­ци­ју­ и­ из­град­њу­
ка­на­ли­за­ци­је,­из­гра­ди­ти­вр­
тић­упра­во­за­по­тре­бе­ин­ду­
стриј­ске­ зо­не­ и­ оспо­со­би­ти­
у­пот­пу­но­сти­при­ступ­не­са­о­
бра­ћај­ни­це­кроз­зо­ну.­По­ред­
то­га,­ по­треб­но­ је­ ре­ор­га­ни­
зо­ва­ти­ Оп­штин­ску­ упра­ву­ и­
учи­ни­ти­је­још­ефи­ка­сни­јим­
сер­ви­сом­ ин­ве­сти­то­ра.­ Да­
би­смо­ Ши­ма­нов­це­ ко­ри­сти­
ли­ као­ ло­ко­мо­ти­ву­ раз­во­ја­
оп­шти­не,­ мо­ра­мо­ и­ ула­га­ти­
у­ њих.­ Ту­ ра­чу­на­мо­ на­ по­
др­шку­ ре­пу­блич­ке­ вла­де,­
ко­ја­ ће­ би­ти­ бла­го­на­кло­на­
пре­ма­ оп­шти­на­ма­ ко­је­ по­
ка­жу­ да­ су­ за­ин­те­ре­со­ва­не­
за­ соп­стве­ни­ раз­вој,­ оче­ку­
је­мо­ по­др­шку­ од­ по­кра­ји­не,­
а­пра­ти­ће­мо­и­ме­ђу­на­род­не­
фон­до­ве.
–­ Пе­ћин­ци­ су­ и­ по­љо­
при­вред­но­под­руч­је.­Ка­ко­
ви­ди­те­ раз­вој­ по­љо­при­
вре­де­и­ко­ли­ко­је­ло­кал­на­
са­мо­у­пра­ва­ у­ мо­гућ­но­сти­
да­ути­че­на­тај­раз­вој?
–­ До­ 2004.­ оп­шти­на­ Пе­
ћин­ци­ је­ би­ла­ из­ра­зи­то­ по­
љо­при­вред­на­оп­шти­на,­али­
и­да­нас­по­љо­при­вре­да­чи­ни­
зна­чај­ну­ при­вред­ну­ гра­ну­ у­
на­шој­ оп­шти­ни.­ Ме­ђу­тим­
по­сто­ји­ чи­тав­ низ­ про­бле­
ма­ са­ ко­ји­ма­ се­ по­љо­при­
вре­да­ су­о­ча­ва.­ Зе­мљо­рад­
нич­ке­ за­дру­ге­ ка­кве­ смо­
не­ка­да­ има­ли­ су­ углав­ном­
про­па­ле­ и­ у­ овом­ тре­нут­ку­
ми­не­ма­мо­раз­ви­је­ну­мре­жу­
ко­о­пе­рант­ских­ удру­же­ња.­
Сто­га­ ће­мо­ у­ на­ред­ном­ пе­
ри­о­ду­ по­спе­ши­ва­ти­ раз­вој­
за­дру­гар­ства,­ јер­ сма­тра­мо­
да­ су­ ова­кве­ ор­га­ни­за­ци­је­
нео­п­ход­не,­ ка­ко­ би­ по­љо­
при­вред­ни­ци­ би­ли­ у­ мо­
гућ­но­сти­ да­ ор­га­ни­зо­ва­но­
на­сту­па­ју­ пре­ма­ до­ба­вља­
чи­ма­и­от­ку­пљи­ва­чи­ма.­Оп­
шти­на­ Пе­ћин­ци­ рас­по­ла­же­
са­ 6.000­ хек­та­ра­ по­љо­при­
вред­ног­зе­мљи­шта­у­др­жав­
ној­сво­ји­ни,­од­чи­јег­из­да­ва­
ња­у­за­куп­оп­штин­ски­бу­џет­
при­хо­ду­је­три­де­се­так­ми­ли­
о­на­ ди­на­ра­ го­ди­шње.­ Ова­
сред­ства­ ће­мо­ осни­ва­њем­
по­љо­при­вред­ног­
фон­да­
усме­ри­ти­у­раз­вој­по­љо­при­
вре­де­ на­ на­шој­ те­ри­то­ри­ји,­
кроз­ крат­ко­роч­не­ кре­ди­те­
и­ под­сти­цај­на­ сред­ства,­ а­
раз­ми­шља­мо­ и­ о­ на­бав­ци­
су­пра­сних­на­зи­ми­ца­и­сте­о­
них­ју­ни­ца­за­на­ше­сто­ча­ре.­
У­ сва­ком­ слу­ча­ју­ озбиљ­но­
ће­мо­ се­ по­све­ти­ти­ стра­те­
M NOVINE
ги­ји­ раз­во­ја­ по­љо­при­вре­де,­
ка­ко­ у­ ра­тар­ском­ и­ сто­чар­
ском,­ та­ко­ и­ у­ по­вр­тар­ском­
сег­мен­ту­про­из­вод­ње.
–­ Ко­ли­ко­ је­ раз­вој­ ту­ри­
зма­за­сту­пљен­у­пла­но­ви­
ма­ но­ве­ оп­штин­ске­ вла­
сти?
–­ Ту­ри­зам­ је­ на­ша­ ве­ли­ка­
раз­вој­на­ шан­са­ и­ раз­вој­на­
област­у­ко­ју­је­нај­ма­ње­ин­
ве­сти­ра­но.­ Има­мо­ Ку­пи­ник,­
ко­ји­је­по­сле­па­да­Сме­де­ре­
ва­ био­ пре­сто­ни­ца­ Ср­би­је,­
а­о­ко­јем­се­вр­ло­ма­ло­зна.­
Ку­пи­но­во­ оби­лу­је­ кул­тур­но­
исто­риј­ским­ спо­ме­ни­ци­ма­
и­ то­ га­ сва­ка­ко­ чи­ни­ за­ни­
мљи­вим.­ Сво­је­вре­ме­но­ смо­
ра­ди­ли­ на­ про­јек­ту­ из­град­
ње­ ма­ри­не­ у­ Ку­пи­но­ву­ и­
ње­го­вом­ по­ве­зи­ва­њу­ плов­
ним­ пу­тем­ са­ Бе­о­гра­дом.­
Обед­ска­ ба­ра­ је­ не­што­ што­
је­ је­дин­стве­но­ у­ Евро­пи,­ а­
сва­ка­ко­за­ни­мљи­во­и­у­свет­
ским­ раз­ме­ра­ма­ и­ уоп­ште­
ни­је­ ис­ко­ри­шће­но­ као­ ре­
сурс.­Ба­ра­За­са­ви­ца,­ко­ја­се­
у­по­след­њих­де­се­так­го­ди­на­
фан­та­стич­но­ раз­ви­ла,­ до­
бар­је­при­мер­ка­ко­при­род­на­
до­бра­мо­гу­да­се­ис­ко­ри­сте­
и­ми­не­ма­мо­по­тре­бе­да­из­
ми­шља­мо­ то­плу­ во­ду,­ већ­
са­мо­ тре­ба­ да­ ис­ко­ри­сти­мо­
њи­хо­ва­по­зи­тив­на­ис­ку­ства.­
Си­гу­ран­ сам­ да­ мо­же­мо­ да­
до­стиг­не­мо­исти­та­кав­успех­
са­ Обед­ском­ ба­ром,­ па­ чак­
и­ да­ га­ над­ма­ши­мо.­ Ту­ ве­
ли­ке­ про­бле­ме­ има­мо­ са­
сво­јин­ском­ струк­ту­ром,­ јер­
Вој­во­ди­на­ шу­ме­ га­зду­ју­ ре­
зер­ва­том­ и­ окол­ним­ шу­ма­
ма,­ ко­јих­ има­ 11.000­ хек­та­
ра,­а­пре­два­де­се­так­го­ди­на­
пе­ћи­нач­ка­ оп­шти­на­ је,­ због­
не­мо­гућ­но­сти­ да­ за­по­сле­
ни­ма­ ис­пла­ћу­је­ пла­те,­ без­
на­док­на­де­ пре­не­ла­ на­ Вој­
во­ди­на­ шу­ме­ и­ упра­вљач­ка­
пра­ва­над­хо­те­лом­Обед­ска­
ба­ра.­ Ко­му­ни­ка­ци­ја­ из­ме­ђу­
Вој­во­ди­на­ шу­ма­ и­ нас­ као­
ло­кал­не­ са­мо­у­пра­ве­ се­ мо­
ра­ знат­но­ по­пра­ви­ти,­ ка­ко­
би­смо­мо­гли­да­ље­да­раз­ви­
ја­мо­ту­ри­зам.
Ду­шан­Срећ­ков­­
Strana 5.
СЕД­НИ­ЦА­ОП­ШТИН­СКОГ­ВЕ­ЋА­У­РУМИ
На­је­сен­из­бо­ри
у­рум­ским­се­ли­ма
Ч
ла­но­ви­
Оп­штин­ског­
ве­ћа­су­на­сво­јој­тре­ћој­
сед­ни­ци­ко­ја­је­одр­жа­
на­27.­ју­ла­до­не­ли­од­лу­ке­о­
ис­те­ку­ ман­да­та­ са­ве­та­ ме­
сних­ за­јед­ни­ца­ До­брин­ци­ и­
Хрт­ков­ци,­а­по­том­и­до­не­ли­
ре­ше­ња­ о­ име­но­ва­њу­ при­
вре­ме­них­ те­ла­ ових­ ме­сних­
за­јед­ни­ца­ ко­ји­ ће­ пре­у­зе­ти­
над­ле­жно­сти­ са­ве­та­ до­ из­
бо­ра­но­вих.­На­че­лу­при­вре­
ме­ног­те­ла­у­До­брин­ци­ма­је­
Зо­ран­Бог­да­нов,­а­у­Хрт­ков­
ци­ма­Ми­лан­Абра­мо­вић­ко­ји­
су­прет­ход­но­би­ли­пред­сед­
Ми­лан­Абра­мо­вић
Сед­ни­ца­Оп­штин­ског­ве­ћа
ни­ци­ са­ве­та­ у­ сво­јим­ ме­
сним­ за­јед­ни­ца­ма­ (док­ им­
ни­је­ис­те­као­ман­дат).
На­ прет­ход­ној­ сед­ни­ци­
Оп­штин­ског­ ве­ћа­ исти­ по­
сту­пак­ је­ при­ме­њен­ на­ ме­
сне­ за­јед­ни­це­ Ви­то­јев­ци­ и­
Ни­кин­ци.
–­Ми­смо­у­рум­ској­оп­шти­
ни­ има­ли­ јед­ну­ спе­ци­фич­
ну­ си­ту­а­ци­ју­ да­ су­ из­бо­ри­
за­ чла­но­ве­ са­ве­та­ ме­сних­
за­јед­ни­ца­ одр­жа­ва­ни­ у­ раз­
ли­чи­то­ вре­ме.­ Упра­во­ за­то,­
ово­је­по­ку­шај­да­гру­пи­ше­мо­
је­дан­број­ме­сних­за­јед­ни­ца­
ка­ко­би­се­те­из­бор­не­ак­тив­
но­сти­оба­ви­ле­исто­вре­ме­но.­
Оче­ку­јем­ да­ ће­ се­ та­кве­ од­
лу­ке­до­не­ти­за­још­не­ке­ме­
сне­за­јед­ни­це,­по­го­то­во­што­
је­ се­зо­на­ го­ди­шњих­ од­мо­ра­
и­ по­љо­при­вред­них­ ра­до­ва,­
па­ ће­ се­ из­бо­ри­ од­ра­ди­ти­ у­
сеп­тем­бру­и­то­исто­вре­ме­но­
за­по­ме­ну­те­­ме­сне­за­јед­ни­
це.­ До­ сеп­тем­бра­ ман­да­ти­
са­ве­та­ће­ис­те­ћи­и­у­Пр­вој­и­
Че­твр­тој­ ме­сној­ за­јед­ни­ци­ у­
гра­ду,­ ка­же­ Го­ран­ Ву­ко­вић,­
пред­сед­ник­рум­ске­оп­шти­не.­
На­ овој­ сед­ни­ци­ чу­ло­ се­
и­до­ста­по­хва­ла­на­рад­Са­
ве­та­МЗ­Хрт­ков­ци,­а­о­то­ме­
Ми­лан­ Абра­мо­вић,­ до­ско­
ра­шњи­ пред­сед­ник­ Са­ве­та­
ка­же:­
–­ Ме­ни­ је­ за­до­вољ­ство­
што­ смо­ ми­ јед­на­ од­ нај­ак­
тив­ни­јих­ ме­сних­ за­јед­ни­ца­
за­хва­љу­ју­ћи­ ра­ду­ чла­но­ва­
Са­ве­та.­ Ми­ смо­ ин­си­сти­ра­
ли­ на­ по­бољ­ша­њу­ усло­ва­
за­ жи­вот­ на­ се­лу­ кроз­ ви­ше­
про­је­ка­та­ –­ ка­на­ли­за­ци­је,­
пре­чи­ста­ча,­ спрт­ске­ са­ле,­ а­
сад­ са­мо­ тре­ба­ на­ћи­ ин­ве­
сти­то­ре.­ Уре­ди­ли­ смо­ и­ ам­
бу­лан­ту,­ спорт­ске­ те­ре­не,­
про­стор­ за­ лов­це,­ атар­ске­
пу­те­ве,­ ас­фал­ти­ра­ли­ ­ ко­
ло­во­зе­и­тро­то­а­ре.­То­све­и­
за­хва­љу­ју­ћи­ по­мо­ћи­ рум­ске­
оп­шти­не,­али­и­по­кра­јин­ских­
ор­га­на,­ ­ а­ на­рав­но,­ ту­ је­ и­
на­ша­ ин­ду­стриј­ска­ зо­на­ у­
Хрт­ков­ци­ма.­ Јед­на­ ­ фа­бри­
ка­ на­ том­ про­сто­ру­ већ­ ра­
ди­и­упо­шља­ва­че­тр­де­се­так­­
рад­ни­ка.­ Са­да­ нам­ је­ же­ља­
та­ спорт­ска­ са­ла­ јер­ има­мо­
и­шко­лу­ са­ око­ 300­ уче­ни­ка­
ко­ји­не­ма­ју­где­да­ра­де­фи­
зич­ко.
С.­Џакула
БЕС­ПО­ВРАТ­НА­СРЕД­СТВА­ЗА­ПО­ДИ­ЗА­ЊЕ­КОН­КУ­РЕНТ­НО­СТИ
Новац­за­шест­срем­ских­фир­ми
Н
а­ци­о­нал­на­ аген­ци­ја­ за­ ре­ги­о­нал­
ни­раз­вој­рас­пи­са­ла­је­кон­курс­за­
по­др­шку­ раз­во­ју­ кон­ку­рент­но­сти­
ма­лих­ и­ сред­њих­ пред­у­зе­ћа,­ а­ Ре­ги­о­
нал­на­раз­вој­на­аген­ци­ја­Срем­је­пру­жа­
ла­ тех­нич­ку­ по­моћ­ и­ по­др­шку­ свим­ за­
ин­те­ре­со­ва­ним­ пред­у­зе­ћи­ма­ из­ Сре­ма­
ко­ји­су­же­ле­ли­да­кон­ку­ри­шу­за­по­ме­ну­
та­сред­ства.
Мо­гло­ се­ кон­ку­ри­са­ти­ за­ две­ гру­пе­
ак­тив­но­сти,­ а­ сред­ства­ су­ се­ кре­та­ла­
од­ 50.000­ ди­на­ра­ до­ 300.000­ од­но­сно­
500.000­ди­на­ра.
Са­ те­ри­то­ри­је­ Срем­ског­ окру­га­ кон­
ку­ри­са­ло­је­укуп­но­20­пред­у­зе­ћа,­а­њих­
шест­ је­ до­би­ло­ бес­по­врат­на­ сред­ства.­
То­ су­ „Бран­ком­ шпе­ди­ци­ја“­ и­ пе­ка­ра­
„Си­мић“­из­Срем­ске­Ми­тро­ви­це,­„Ме­ри­
ди­јан­ шпед“­ из­ Ши­да,­ „Агро­арт“­ и­ „Жи­
то­про­мет­млин­пек“­ из­ Ста­ре­ Па­зо­ве­ и­
„Сиг­ма­–­АЗ“­из­Ру­ме.
Основ­ни­ циљ­ овог­ про­гра­ма­ и­ до­де­
ле­сред­ста­ва­је­ја­ча­ње­кон­ку­рент­но­сти­
ма­лих­ и­ сред­њих­ пред­у­зе­ћа­ и­ пред­у­
зет­ни­ка­ кроз­ ускла­ђи­ва­ње­ њи­хо­вог­ по­
6. Strana
Ду­шан­Аба­џин
сло­ва­ња­ са­ зах­те­ви­ма­ ме­ђу­на­род­них­
стан­дар­да­ по­сло­ва­ња,­ уна­пре­ђи­ва­ње­
по­слов­них­про­це­са,­про­из­во­да­и­услу­га­
и­ја­ља­ње­људ­ских­ре­сур­са.
M NOVINE
Ду­шан­ Аба­џин­ вла­сник­ „Сиг­ме­ –­ АЗ“­
ка­же­да­ни­је­пр­ви­пут­да­је­ова­фир­ма­
до­би­ла­ сред­ства­ од­ На­ци­о­нал­не­ аген­
ци­је­за­ре­ги­о­нал­ни­раз­вој,­а­овај­пут­су­
апли­ци­ра­ли­ уз­ по­моћ­ РРАС.­ И­ по­ред­
те­шке­ еко­ном­ске­ си­ту­а­ци­је­ ова­ фир­ма­
ни­је­сма­њи­ва­ла­про­из­вод­њу­и­број­за­
по­сле­них­рад­ни­ка­у­про­из­вод­њи,­али­у­
ад­мин­си­тра­ци­ји­је­сте.­Кри­за­се­по­ре­чи­
ма­вла­сни­ка­нај­ви­ше­огле­да­у­за­сто­ју­у­
на­пла­ти­по­тра­жи­ва­ња.­Ка­да­је­реч­о­са­
мом­кон­кур­су­и­до­де­ље­ним­сред­стви­ма­
она­ка­же:­
–­По­зи­вам­све­пред­у­зет­ни­ке­да­узму­
уче­шћа­ на­ кон­кур­си­ма­ јер­ онај­ ко­ има­
иде­ју­ и­ из­дво­ји­ не­што­ па­ра­ си­гур­но­ је­
да­ће­га­и­др­жа­ва­по­др­жа­ти.­Ми­смо­до­
би­ли­ 150.000­ ди­на­ра­ за­ из­ра­ду­ спе­ци­
јал­ног­софт­ве­ра­ко­ји­ће­по­мо­ћи­на­шим­
ко­мер­ци­ја­ли­сти­ма­ на­ те­ре­ну­ и­ ма­га­
цин­ској­ слу­жби­ ка­ко­ би­ се­ ро­ба­ од­мах­
мо­гла­ на­ру­чи­ва­ти.­ И­ још­ јед­ном­ под­
вла­чим­до­бру­са­рад­њу­са­Ре­ги­о­нал­ном­
раз­вој­ном­аген­ци­јом­Срем.
С.­Џ.
1. avgust 2012.
СЕД­НИ­ЦА­СКУП­ШТИ­НЕ­ОП­ШТИ­НЕ­ПЕ­ЋИН­ЦИ
Ефи­ка­сни­ји­рад
и­ма­њи­тро­шко­ви
Н
а­ че­твр­тој­ сед­ни­ци­
Скуп­шти­не­
оп­шти­не­
Пе­ћин­ци,­ одр­жа­ној­ 26.­
ју­ла,­ од­бор­ни­ци­ су­ кон­ста­то­
ва­ли­ остав­ке­ на­ од­бор­нич­
ке­ ман­да­те,­ ко­је­ су­ под­не­ли­
пред­сед­ник­ оп­шти­не­ Са­ва­
Чој­чић­ и­ ње­гов­ за­ме­ник­ Ми­
лан­ Сте­па­но­вић,­ а­ уме­сто­
њих­ ман­да­ти­ су­ по­твр­ђе­ни­
Го­ра­ну­ Бла­ну­ши­ из­ Аша­ње,­
са­ли­сте­УРС­а­и­Ве­ри­ци­Ан­
џић­из­Де­ча,­са­ли­сте­„Је­дин­
стве­но­за­на­ше­се­ло“.
Због,­ ка­ко­ је­ обра­зло­же­но,­
не­мо­гућ­но­сти­ да­ уче­ству­је­ у­
ра­ду­ овог­ те­ла­ раз­ре­шен­ је­
члан­Оп­штин­ског­ве­ћа­Го­ран­
Ар­се­ни­је­вић,­а­на­ње­го­во­ме­
сто­ је­ иза­бран­ Са­ша­ Шљу­
кић.
За­ вр­ши­о­ца­ ду­жно­сти­ ди­
рек­то­ра­На­род­не­би­бли­о­те­ке­
у­ Пе­ћин­ци­ма­ је­ име­но­ва­на­
Ми­лан­ка­ Ан­дре­јић­ из­ До­ба­
но­ва­ца,­ на­ ме­сту­ вр­ши­о­ца­
ду­жно­сти­ ди­рек­то­ра­ Кул­тур­
ног­ цен­тра­ је­ оста­ла­ Де­ја­на­
Ста­мен­ко­вић,­ ди­пло­ми­ра­ни­
ин­же­њер­ ор­га­ни­за­ци­је­ ра­
да­ из­ Бе­о­гра­да,­ вр­ши­лац­
ду­жно­сти­ ди­рек­то­ра­ До­ма­
здра­вља­„Др­Дра­ган­Фун­дук“­
је­ Ду­брав­ка­ Ко­ва­че­вић­ Су­
бо­тич­ки,­ ле­кар­ спе­ци­ја­ли­ста­
из­ Ста­ре­ Па­зо­ве,­ на­ ме­сто­
вр­ши­о­ца­ ду­жно­сти­ ди­рек­то­
ра­ ЈКП­ „Ка­на­ли­за­ци­ја“­ име­
но­ван­ је­ Жељ­ко­ Ерор,­ ди­
пло­ми­ра­ни­ агро­е­ко­но­ми­ста­
из­ Ши­ма­но­ва­ца,­ а­ на­ ме­сто­
вр­ши­о­ца­ ду­жно­сти­ ­ ди­рек­то­
ра­ ЈКП­ „Са­ва“­ од­бор­ни­ци­ су­
име­но­ва­ли­ Жељ­ка­ Ми­ли­че­
Са­заседања
ви­ћа,­ ди­пло­ми­ра­ног­ ма­шин­
ског­ ин­же­ње­ра­ из­ До­њег­ То­
вар­ни­ка.
И­ Аген­ци­ја­ за­ раз­вој­ оп­
шти­не­ Пе­ћин­ци­ је­ до­би­ла­
но­вог­ ди­рек­то­ра.­ Њу­ ће­ убу­
ду­ће­ во­ди­ти­ Ми­ле­ Алек­сић,­
ди­пло­ми­ра­ни­ ин­же­њер­ агро­
но­ми­је­ из­ Ога­ра,­ ко­ји­ нам­
је­ ре­као­ да­ ће­ му­ циљ­ би­ти­
про­ши­ре­ње­оби­ма­де­ло­ва­ња­
Аген­ци­је.­
­­На­ста­ви­ћу­оно­што­је­мој­
прет­ход­ник­ра­дио,­али­ће­ми­
циљ­би­ти­и­да­про­ши­рим­де­
лат­ност­Аген­ци­је,­ка­ко­у­раз­
во­ју­ при­вре­де,­ та­ко­ и­ у­ раз­
во­ју­ по­љо­при­вре­де,у­ ко­јој­ је­
ста­ње­кри­тич­но­и­по­сто­ји­мо­
гућ­ност­про­гла­ше­ња­еле­мен­
тар­не­ не­по­го­де.­ Тру­ди­ћу­ се­
да­ одр­жим­ до­са­да­шњи­ ни­во­
ак­тив­но­сти,­али­и­да­у­од­ре­
ђе­ним­обла­сти­ма­уна­пре­дим­
рад­ Аген­ци­је­ –­ ка­же­ Ми­ле­
Алек­сић.
Пред­сед­ник­ Скуп­шти­не­ оп­
шти­не­ Пе­ћин­ци,­ Ни­ко­ла­ Ра­
до­са­вље­вић,­ре­као­нам­је­да­
је­сед­ни­ца­због­ве­ли­ког­бро­ја­
та­ча­ка,­ чак­ 45,­ би­ла­ на­пор­на­
и­ за­хва­лио­ се­ од­бор­ни­ци­ма­
M STRIP
1. avgust 2012.
на­из­у­зет­но­ефи­ка­сном­ра­ду.­
­­Кре­ну­ли­смо­у­оно­што­смо­
обе­ћа­ли­–­про­ме­не­ди­рек­то­ра­
јав­них­ пред­у­зе­ћа­ и­ сма­ње­ње­
Оп­штин­ског­ве­ћа.­Циљ­нам­је­
по­ве­ћа­ње­ ефи­ка­сно­сти­ у­ ра­
ду­ јав­них­ пред­у­зе­ћа­ и­ са­гле­
да­ва­ње­мо­гућ­но­сти­да­по­слу­
ју­ на­ тр­жи­шним­ прин­ци­пи­ма,­
а­ на­ сма­ње­ње­ Оп­штин­ског­
ве­ћа­ смо­ се­ од­лу­чи­ли­ за­рад­
сма­ње­ња­ тро­шко­ва­ ло­кал­не­
са­мо­у­пра­ве­–­из­ја­вио­је­на­кон­
за­вр­шет­ка­ сед­ни­це­ Ни­ко­ла­
Ра­до­са­вље­вић.
Ду­шан­Срећ­ков­
Crta i pi{e: Ratko Torma
M NOVINE
Strana 7.
СУ­ША­И­УСЕ­ВИ­У­РУМ­СКОЈ­ОП­ШТИ­НИ
На­не­ким­пар­це­ла­ма
ни­кли­па­ку­ку­ру­за
Д
у­го­трај­на­ су­ша­ у­ прет­
ход­ном­ пе­ри­о­ду­ узе­ла­
је­ да­нак­ и­ на­ усе­ви­ма­
у­рум­ској­оп­шти­ни­–­ку­кур­зу,­
со­ји­и­ма­ње­сун­цо­кре­ту.
Ку­ку­руз­ је­ нај­за­сту­пље­
ни­ја­ кул­ту­ра­ и­ за­у­зи­ма­ око­
по­ло­ви­ну­ укуп­но­ об­ра­ди­
вих­ по­вр­ши­на,­ од­но­сно­ око­
20.000­хек­та­ра.
Ко­ми­си­ја­за­про­це­ну­ште­
те­на­усе­ви­ма­би­ла­је­на­те­
ре­ну­ и­ утвр­ди­ла­ је­ да­ је­ на­
не­ким­ пар­це­ла­ма­ си­ту­а­ци­
ја­ алар­мант­на,­ од­но­сно­ да­
клип­ ни­је­ ни­ фор­ми­ран,­ те­
не­ће­би­ти­ни­при­хо­да.­У­не­
ким­ се­ли­ма­ рум­ске­ оп­шти­
не,­као­што­су­Кле­нак­и­Пла­
ти­че­во­ има­ до­ста­ до­брих­
пар­це­ла­јер­су­ра­ни­ји­хи­бри­
8. Strana
ди­бо­ље­под­не­ли­су­шу,­али­
ће­ због­ сла­би­јег­ на­ли­ва­ња­
зр­на­ ума­ње­ње­ при­но­са­ на­
овим­пар­це­ла­ма­би­ти­20­до­
30­про­це­на­та.
­­Рум­ски­део­пар­це­ла,­пре­
ма­Ири­гу­је­до­ста­угро­жен,­а­
не­ки­про­из­во­ђа­чи­су­ку­ку­руз­
већ­ ски­ну­ли­ као­ зе­ле­ну­ ма­
су,­за­хра­ње­ње­сто­ке.­По­сле­
ду­гог­ су­шног­ пе­ри­од
­ а­ 24.ју­
ла­је­по­пр­ви­пут­па­ла­ки­ша,­
око­се­дам­ли­та­ра­у­цен­трал­
ном­ де­лу­ рум­ске­ оп­шти­не,­
што­је­ма­ло­осве­жи­ло­усе­ве­
и­ до­ве­шће­ до­ бо­љег­ на­ли­
ва­ња­ зр­на,­ ка­же­ Ђу­ро­ Па­
јић,­члан­Ко­ми­си­је­за­про­це­
ну­ште­те­на­усе­ви­ма.­
Под­со­јом­је­око­4.000­хек­
та­ра­ и­ она­ при­вид­но­ до­бро­
из­гле­да,­зе­ле­на­је,­али­ка­да­
се­ бо­ље­ по­гле­да­ за­па­жа­ се­
да­ има­ ма­њи­ број­ за­ме­та­
ка,­ ма­ху­на­ а­ и­ гра­ња­ње­ је­
сла­би­је.­ Пре­ма­ гру­бој­ ко­
ми­сиј­ској­ про­це­ни­ и­ на­ овој­
кул­ту­ри­ се­ оче­ку­је­ до­ 50­
про­це­на­та­ма­ње­при­но­са.
Сун­цо­крет­ је­ до­ста­ до­бро­
под­нео­ су­шу­ у­ по­чет­ку­ пе­
ри­о­да,­ али­ на­ста­вак­ су­ше­
је­ и­ код­ ове­ кул­ту­ре­ до­вео­
до­ ума­ње­ња­ при­но­са­ за­ 20­
до­ 30­ про­це­на­та.­ За­ ме­сец­
до­ме­сец­и­по­да­на­за­по­че­
ће­ ски­да­ње­ свих­ на­ве­де­них­
усе­ва.
Ка­да­је­реч­о­по­вр­тар­ским­
кул­ту­ра­ма­ нај­ви­ше­ је­ стра­
дао­па­суљ.
–­Они­ко­ји­су­га­ји­ли­па­при­
M NOVINE
ку,­ лу­бе­ни­це­ и­ ди­ње­ углав­
ном­ су­ на­вод­ња­ва­ли­ пар­
це­ле­ па­ су­ша­ ни­је­ ути­ца­ла­
на­ при­но­се,­ али­ је­ за­то­ на­
вод­ња­ва­ње­ по­ску­пе­ло­ про­
из­вод­њу,­ за­кљу­чу­је­ Ђу­ро­
Па­јић.
По­ ње­му,­ где­ год­ је­ мо­гу­
ће,­ тре­ба­ло­ би­ мак­си­мал­но­
ис­ко­ри­сти­ти­ рас­по­ло­жи­ве­
ка­па­ци­те­те­ за­ на­вод­ња­ва­
ње,­ ка­на­ле­ и­ бу­на­ре.­ Пре­
по­ру­ка­ је,­ што­ код­ нас­ још­
ни­је­уоби­ча­је­но,­да­се­усе­ви­
оси­гу­ра­ју­ и­ та­ко­ при­чи­ње­на­
ште­та­ума­њи.­Ако­би­се­про­
гла­си­ла­ еле­мен­тар­на­ не­по­
го­да­ он­да­ би­ се­ и­ оста­лим­
про­из­во­ђа­чи­ма­ ко­ји­ ни­су­
оси­гу­ра­ни­ ума­њи­ла­ ште­та­
од­су­ше.­
С.­Џакула­
1. avgust 2012.
МЕ­СНЕ­ЗА­ЈЕД­НИ­ЦЕ­У­ПЕ­ЋИ­НАЧ­КОЈ­ОП­ШТИ­НИ­У­БЛО­КА­ДИ
CRNA HRONIKA
Нај­ве­ћа­ду­го­ва­ња
за­стру­ју
За­пле­ње­но
18­ки­ло­гра­ма­
ма­ри­ху­а­не
Пред­став­ни­ци­пе­ћи­нач­ких­се­ла­код­пред­сед­ни­ка­оп­шти­не
Н
о­во­и­за­бра­ни­ пред­сед­
ник­ оп­шти­не­ Пе­ћин­ци,­
Са­ва­ Чој­чић,­ ор­га­ни­
зо­вао­ је­ 26.­ ју­ла,­ са­ста­нак­
са­ пред­сед­ни­ци­ма­ Ме­сних­
за­јед­ни­ца­ са­ те­ри­то­ри­је­ пе­
ћи­нач­ке­оп­шти­не,­ка­ко­би­се­
кроз­ана­ли­зу­пи­сме­них­из­ве­
шта­ја­ко­је­су­би­ле­у­оба­ве­зи­
да­ до­ста­ве,­ на­пра­вио­ пре­
сек­ ста­ња­ ду­го­ва­ња­ ме­сних­
за­јед­ни­ца.­ На­ са­стан­ку­ је­
кон­ста­то­ва­но­ да­ су­ нај­ве­ћа­
ду­го­ва­ња­ пре­ма­ Елек­тро­
ди­стри­бу­ци­ји.­ Пре­ма­ по­да­
ци­ма­ ко­је­ су­ до­ста­ви­ле­ ме­
сне­ за­јед­ни­це,­ уку­пан­ дуг­
у­ свих­ 15­ на­се­ља­ из­но­си­
28.145.000­ ди­на­ра,­ од­ че­га­
је­дуг­за­елек­трич­ну­енер­ги­ју­
11.469.000­ди­на­ра.­Пред­сед­
ник­Чој­чић­је­оба­ве­стио­при­
сут­не­ да­ је­ ло­кал­на­ са­мо­
у­пра­ва,­ ус­пе­ла­ да­ пре­у­зме­
на­се­бе­и­ре­про­гра­ми­ра­овај­
дуг,­ та­ко­ да­ ће­ ра­чу­ни­ ме­
сних­за­јед­ни­ца­ко­ји­су­би­ли­у­
бло­ка­ди­по­осно­ву­ду­го­ва­ња­
пре­ма­ Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ји­
би­ти­ од­бло­ки­ра­ни,­ а­ ис­кљу­
че­на­бро­ји­ла­у­над­ле­жно­сти­
ме­сних­ за­јед­ни­ца­ по­но­во­
укљу­че­на.
По­ оста­лим­ за­ду­же­њи­
ма­ пред­ња­че­ Ши­ма­нов­ци­
са­ 5.239.000­ ди­на­ра­ и­ Деч­
са­ 4.845.000­ ди­на­ра,­ док­ је­
нај­ма­ње­ за­ду­же­на­ Ме­сна­
за­јед­ни­ца­ Бре­стач­ са­ све­га­
70.000­ ди­на­ра­ те­ку­ћег­ ду­го­
ва­ња.
Пред­сед­ник­ оп­шти­не­ је­
упо­зо­рио­ пред­сед­ни­ке­ Са­
ве­та­ да­ је­ фи­нан­сиј­ска­ си­
ту­а­ци­ја­ те­шка­ и­ апе­ло­вао­
на­њих­да­се­по­тру­де­да­по­
ве­ћа­ју­соп­стве­не­при­хо­де,­а­
рас­хо­де­ да­ све­ду­ на­ ми­ни­
мум.
Д.­Срећ­ков­
ПО­МОЋ­СТА­РИМ­И­НЕ­МОЋ­НИМ­ЛИ­ЦИ­МА­У­ШИ­ДУ
Ге­рон­то­до­ма­ћи­це
на­ста­вља­ју­рад
С
та­ра­ и­ бо­ле­сна­ ли­ца­
са­те­ри­то­ри­је­оп­шти­не­
Шид,­ и­ да­ље­ ће­ ко­ри­
сти­ти­услу­ге­кућ­не­не­ге.­Oва­
од­лу­ка­ до­не­та­ је­ на­ по­след­
њој­ сед­ни­ци­ Оп­штин­ског­
ве­ћа­ оп­шти­не­ Шид,­ а­ за­ те­
на­ме­не­ из­ оп­штин­ског­ бу­џе­
та­ би­ће­ из­дво­је­но­ 3.400.000­
ди­на­ра.­Про­јек­том­кућ­не­не­
ге­ ста­рих­ и­ не­моћ­них­ ли­ца­
на­ под­руч­ју­ оп­шти­не­ Шид,­
об­у­хва­ће­но­је­118­ли­ца­о­ко­
ји­ма­ бри­не­ 20­ не­го­ва­те­ља­
ко­ји­их­сва­ко­днев­но­оби­ла­зе,­
по­ма­жу­ им­ и­ олак­ша­ва­ју­ им­
1. avgust 2012.
у­свим­жи­вот­ним­по­тре­ба­ма.­
Дом­ здра­вља­ Шид­ зах­те­вао­
је­на­ста­вак­ре­а­ли­за­ци­је­овог­
про­јек­та,­ко­ји­се­по­ка­зао­као­
вр­ло­ успе­шан.­ Ка­ко­ је­ ис­та­
кла­ пред­сед­ни­ца­ оп­шти­не­
Шид­ На­та­ша­ Цвјет­ко­вић,­
овом­ услу­гом­ се­ уна­пре­ђу­је­
здрав­стве­на­ за­шти­та­ ли­ца­
ко­ја­су­об­у­хва­ће­на­овим­про­
јек­том.­
–­ Про­је­кат­ је­ за­жи­вео­ у­
апри­лу­ ме­се­цу­ и­ спро­ве­ден­
је­кроз­ло­кал­ни­ак­ци­о­ни­план­
за­ за­по­шља­ва­ње­ оп­шти­не­ у­
окви­ру­јав­них­ра­до­ва.­И­та­да­
је­оп­шти­на­за­јед­но­са­По­кра­
јин­ским­ се­кре­та­ри­ја­том­ за­
рад,­ за­по­шља­ва­ње­и­рав­но­
прав­ност­ по­ло­ва,­ фи­нан­си­
ра­ла­овај­про­је­кат­­­из­ја­ви­ла­
је­ Би­ља­на­ Са­рап­ по­моћ­ник­
пред­сед­ни­ка­ оп­шти­не­ за­ со­
ци­јал­на­пи­та­ња.­
На­овај­на­чин,­ста­ра­и­не­
моћ­на­ ли­ца­ по­но­во­ ће­ би­ти­
об­у­хва­ће­на­ овим­ про­јек­том,­
ка­ко­би­им­се­ба­рем­до­не­кле­
по­мо­гло­ у­ оба­вља­њу­ сва­ко­
днев­них­ак­тив­но­сти.
M NOVINE
С.­Д.­
У­на­став­ку­ак­ци­је­„Мо­ра­
ва“­по­ли­циј­ски­слу­жбе­ни­ци­
по­ли­циј­ске­упра­ве­у­Срем­
ској­ Ми­тро­ви­ци­ у­ са­рад­њи­
са­ Ви­шим­ ту­жи­ла­штвом­
ли­ши­ли­ су­ сло­бо­де­ осум­
њи­че­ну­ Зо­ру­ К.­ (58)­ и­
ње­ног­ су­пру­га­ осум­њи­че­
ног­Ге­ри­та­К.­(72)­из­Срем­
ске­Ми­тро­ви­це,­због­по­сто­
ја­ња­ осно­ва­ сум­ње­ да­ су­
из­вр­ши­ли­ кри­вич­но­ де­ло­
нео­вла­шће­на­ про­из­вод­ња­
и­ста­вља­ње­у­про­мет­опој­
них­дро­га.
Пре­тре­сом­ку­ће­и­дру­гих­
про­сто­ри­ја­ про­на­ђе­на­ је­
ком­п лет­н о­ опре­м ље­н а­
ла­бо­ра­то­ри­ја­ у­ ко­јој­ је­
от­кри­вен­ за­сад­ са­ 504­
биљ­ке­ ма­ри­ху­а­не­ и­ 2.907­
гр­ ма­ри­ху­а­не­ у­ су­вом­ ста­
њу.­
У­ овој­ ак­ци­ји­ за­пле­ње­но­
је­ укуп­но­ 18­ ки­ло­гра­ма­
ма­ри­ху­а­не.
При­твор­због­
кра­ђе
Ми­тро­вач­к а­ по­ли­ци­ја­
ли­ши­ла­је­сло­бо­де­Па­вла­
М.­ (20)­ из­ Ши­ма­но­ва­ца,­
због­ по­сто­ја­ња­ осно­ва­
сум­ње­ да­ је­ из­вр­шио­
де­вет­ кри­вич­них­ де­ла­
те­шке­ кра­ђе­ на­ под­руч­ју­
Ста­ре­Па­зо­ве.
Осум­њи­че­ни­ је­ о­ то­ку­
про­шле­ и­ ове­ го­ди­не,­ на­
ште­ту­ јав­них­ и­ при­ват­них­
пред­у­зе­ћа,­као­и­на­ште­ту­
фи­зич­ких­ ли­ца,­ оту­ђио­
ве­ћу­ко­ли­чи­ну­раз­не­ро­бе­
и­елек­трич­них­ка­бло­ва.
На­кон­по­ли­циј­ског­за­др­
жа­в а­њ а,­
осум­њ и­ч е­н и­
Па­вле­ М.­ при­ве­ден­ је­
ис­тра­жном­ су­ди­ји­ Основ­
ног­ су­да­ у­ Срем­ској­
Ми­тро­ви­ци,­ ко­ји­ му­ је­
од­ре­дио­при­твор­до­ме­сец­
да­на.­
Strana 9.
ДОМ­ЗДРА­ВЉА­СРЕМ­СКА­МИ­ТРО­ВИ­ЦА:­Др­Нада­Зец­Петковић
Од­акредитације­највише­
користи­имају­пацијенти
Не­дав­но­је
пот­пи­сан
уго­вор­о
су­фи­на­си­ра­њу
по­ступ­ка
акре­ди­та­ци­је­са
Ми­ни­стар­ством
здра­вља­у­
окви­ру­про­јек­та­
„Пру­жа­ње
уна­пре­ђе­них­
услу­га­на
ло­кал­ном
ни­воу“­–­DILS.­
Овим­про­јек­том­
је­об­у­хва­ће­но­35­
до­мо­ва
здра­вља
у­Ср­би­ји,­међу­­
којима­је­и­
митровачки
а­ње­го­ва
вред­ност­је­146­
хи­ља­да­евра.­
Акре­ди­та­ци­ја­
има­за­циљ
уна­пре­ђе­ње­
ква­ли­те­та­ра­да­и­
пру­жа­ње­услу­га­
па­ци­јен­ти­ма­на­
нај­ви­шем
мо­гу­ћем­ни­воу.­
Др­Нада­Зец­Петковић,­директорка­Дома­здравља
10. Strana
M NOVINE
1. avgust 2012.
Д
ом­ здра­вља­ Срем­ска­
Ми­тро­ви­ца,­ установа­
примарне­ здравствене­
заштите­ брине­ о­ здрављу­
ста­нов­ника­
Сремске­
Митровице­ и­ се­о­ских­ ме­
сних­ за­јед­ни­ца.­ У­ то­ је­
укључена­ оп­шта­ ме­ди­ци­на,­
здрав­стве­на­ за­шти­та­ же­на,­
де­це­ и­ омла­ди­не,­ по­ли­ва­
лент­на­ па­тро­на­жна­ слу­жба,­
хит­на­ ме­ди­цин­ска­ по­мо­ћ,­
ме­ди­ци­на­ ра­да,­ спорт­ске­
и­ фи­зи­кал­не­ ме­ди­ци­не.­ За­
прет­ход­не­ че­ти­ри­ го­ди­не,­
од­ када­ је­ као­ самостално­
правно­ лице­ издвојена­
из­ Здравственог­ центра­
Сремска­ Митровица,­ на­чи­
ње­ни­ су­ зна­чај­ни­ ко­ра­ци­ у­
обла­сти­ очу­ва­ња­ здра­вља­
ста­нов­ни­ка­ Гра­да­ Срем­ска­
Ми­тро­ви­ца.­ Кра­јем­ про­шле­
го­ди­не­на­адре­су­ми­тро­вач­
ког­ До­ма­ здра­вља­ сти­гло­ је­
при­зна­ње­ за­ нај­у­спе­шни­ји­
Дом­здра­вља­у­Ср­би­ји,­ме­ђу­
35­до­мо­ва­у­ка­те­го­ри­ји­пре­
ко­50.000­ста­нов­ни­ка.
Нај­ва­жни­је­ак­тив­но­сти­ко­
је­ се­ од­ви­ја­ју­ ових­ да­на­ у­
До­му­ здра­вља­ су­ сва­ка­ко­
оне­ ве­за­не­ за­ акре­ди­та­ци­ју­
ове­ здрав­стве­не­ уста­но­ве.­
На­и­ме,­ не­дав­но­ је­ пот­пи­
сан­ уго­вор­ о­ су­фи­на­си­ра­њу­
по­ступ­ка­ акре­ди­та­ци­је­ са­
Ми­ни­стар­ством­ здра­вља­ у­
Патронажно­возило­за­лаћарачку­амбуланту
окви­ру­ про­јек­та­ „Пру­жа­ње­
уна­пре­ђе­них­ услу­га­ на­ ло­
кал­ном­ ни­воу“­ –DILS.­ Овим­
про­јек­том­ је­ об­у­хва­ће­но­
35­ до­мо­ва­ здра­вља­ у­ Ср­
би­ји,­ а­ ње­го­ва­ вред­ност­ је­
146­ хи­ља­да­ евра.­ Ка­ко­ је­
тим­ по­во­дом­ на­гла­си­ла­ ди­
рек­тор­ка­ ми­тро­вач­ког­ До­ма­
здра­вља­ др­ На­да­ Зец­ Пет­
ко­вић,­ акре­ди­та­ци­ја­ има­ за­
циљ­ уна­пре­ђе­ње­ ква­ли­те­та­
ра­да­ и­ пру­жа­ње­ услу­га­ па­
ци­јен­ти­ма­ на­ нај­ви­шем­ мо­
гу­ћем­ни­воу.­­
У­ ми­тро­вач­ком­
До­му­ здра­вља­
ве­ли­ка­ па­жња­
се­ по­кла­ња­ пре­
вен­ти­ви.­ У­ ци­љу­
п р е ­в е н ­т и в ­н о г­
де­ло­ва­ња­ у­ очу­
ва­њу­ здра­вља­
по­пу­ла­ци­је­и­раз­
ви­ја­ња­ здра­вих­
сти­ло­ва­ жи­во­та­
у­ окви­ру­ До­ма­
здра­вља­ ра­де­
Ком­пју­те­ри­у­слу­жби­здра­вља
За­Дом­здра­вља­Срем­ска­
Ми­тро­ви­ца,­ кроз­ ре­а­ли­за­
ци­ју­про­јек­та­Ми­ни­стар­ства­
здра­вља­ и­ Свет­ске­ бан­ке­
„Пру­ж а­њ е­ уна­п ре­ђ е­н их­
услу­га­ на­ ло­кал­ном­ ни­воу“­
обез­бе­ђе­на­ су­ сред­ства­ за­
хар­двер,­ им­пле­мен­та­ци­ју­
ло­к ал­н е­ ин­ф ор­м а­т ич­к е­
мре­же­ и­ на­бав­ку­ сер­ти­фи­
ко­ва­ног­ соф­те­ра­ у­ вред­но­
сти­ од­ 41.300­ евра.­ Уго­вор­
је­пот­пи­сан­по­чет­ком­ју­на,­а­
том­ при­ли­ком­ је­ др­ На­да­
Зец­ Пет­ко­вић­ ре­кла­ да­ се­
раз­во­јем­ ин­фор­ма­ци­о­них­
тех­но­ло­ги­ја­ услу­ге­ До­ма­
здра­вља­ са­да­ по­ди­жу­ на­
ви­ши­но­во.­
Сви­ пунк­то­ви­ До­ма­ здра­
вља­би­ће­по­ве­за­ни­у­је­дин­
стве­ну­ин­фор­ма­тич­ку­це­ли­
ну,­ са­ соф­тер­ском­ по­др­
шком,­ ко­ја­ омо­г у­ћ а­ва­
не­сме­та­но­кре­та­ње­по­да­та­
ка­од­зна­ча­ја­за­па­ци­јен­та­и­
на­ни­воу­бол­ни­це­по­ве­зи­ва­
ње­ свих­ оде­ље­ња,­ при­јем­
не­ слу­жбе­ и­ ин­фор­ма­тич­ко­
во­ђе­ње­ свих­ ре­ле­вант­них­
Реновирана­амбуланта­у­Лежимиру
1. avgust 2012.
по­да­та­ка­за­па­ци­јен­та.­
Зна­ч ај­н у­ ко­р ист­ од­
ин­фор­ма­ти­за­ци­је­ има­ће­
па­ци­јен­ти,­ јер­ ће­ се­ сви­
по­да­ци­ о­ њи­хо­вом­ здрав­
стве­ном­ста­њу­на­ла­зи­ти­на­
јед­ном­ ме­сту.­ Здрав­стве­
ним­рад­ни­ци­ма­би­ће­омо­гу­
ће­но­ да­ ла­к о­ при­сту­пе­
по­да­ци­ма­ко­ји­су­од­зна­ча­ја­
за­ про­цес­ ле­че­ња,­ а­ исто­
вре­ме­но­ се­ омо­гу­ћа­ва­
си­гур­ност­ и­ без­бед­ност­
по­да­та­к а,­ као­ и­ за­шти­та­
при­ват­но­сти­па­ци­јен­та.­­
са­ве­то­ва­ли­шта­за­од­ви­ка­ва­
ње­ од­ пу­ше­ња,­ ди­ја­бе­тес­ и­
пра­вил­ну­ ис­хра­ну,­ ­ ка­би­нет­
за­ ул­тра­звук­ дој­ке,­ шко­ла­
ро­ди­тељ­ства,­ а­ у­ ју­ну­ ове­
го­ди­не­ по­чео­ је­ са­ ра­дом­ и­
ул­тра­звук­аб­до­ме­на.
–­ Мно­го­ ра­ди­мо­ на­ пре­
вен­ти­ви­ у­ на­шем­ Цен­тру­ за­
пре­вен­ци­ју,­ са­ве­то­ва­ли­шти­
ма­ за­ од­ви­ка­ва­ње­ од­ пу­ше­
ња,­ ди­ја­бе­тес­ и­ пра­вил­ну­
ис­хра­ну,­ ка­би­не­ту­ за­ ул­тра­
звуч­ну­ ди­јаг­но­сти­ку­ дој­ке,­
шко­ли­за­труд­ни­це,­а­има­мо­
и­са­рад­њу­са­пред­у­зе­ћи­ма­и­
ме­сним­за­јед­ни­ца­ма­где­вр­
Саниран­кров­на­згради­амбуланте­у­Босуту
M NOVINE
Strana 11.
ши­мо­ кон­тро­лу­ здрав­стве­
ног­ста­ња­гра­ђа­на­–­ка­же­др­
На­да­Зец­Пет­ко­вић.
Она­ до­да­је­ да­ се­ из­ го­ди­
не­у­го­ди­ну­по­ве­ћа­ва­ди­ја­па­
зон­здрав­стве­них­услу­га­ко­је­
пру­жа­ова­уста­но­ва.
­­Пре­три­го­ди­не­је­по­че­ла­
са­ ра­дом­ Слу­жба­ фи­зи­кал­
не­ ме­ди­ци­не­ и­ ре­ха­би­ли­та­
ци­је­ и­ убр­зо­ је­ на­ба­ље­на­ и­
ком­плет­на­опре­ма­за­рад.­У­
окви­ру­ Слу­жбе­ хит­не­ по­мо­
ћи­по­чео­је­да­се­при­ме­њу­је­
но­ви­ ме­тод­ за­ по­моћ­ па­ци­
јен­ти­ма­ ко­ји­ има­ју­ смет­ње­
у­ ди­са­њу.­ Ка­ко­ би­смо­ омо­
гу­ћи­ли­бо­ље­ле­че­ње­обо­ле­
лих­ са­ акут­ним­ ин­фарк­том­
ми­о­кар­да­ пре­ го­ди­ну­ да­на­
пот­пи­сан­ је­ и­ про­то­кол­ о­
са­рад­њи­ са­ Оп­штом­ бол­ни­
цом­у­Срем­ској­Ми­тро­ви­ци­и­
Ин­сти­ту­том­за­кар­ди­о­ва­ску­
лар­не­ бо­ле­сти­ у­ Срем­ској­
ка­ме­ни­ци.­ За­ пре­воз­ па­ци­
је­на­та­из­сред­ста­ва­град­ске­
упра­ве­ за­ здрав­ство­ на­ба­
вље­но­ је­ пет­ са­ни­тет­ских­
во­зи­ла­и­је­дан­ре­а­ни­ма­тор­–­
ка­же­др­На­да­Зец­Пет­ко­вић.
по­след­ње­ че­ти­ри­ го­
ди­не­мно­го­је­уло­же­но­
и­ у­ ин­фра­струк­ту­ру­ у­
са­рад­њи­ са­ Град­ском­ упра­
вом­ за­ здрав­ство­ и­ Гра­дом­
Срем­ска­ Ми­тро­ви­ца.­ Ура­
ђе­но­ је­ мно­го­ у­ град­ским­
и­ у­ се­о­ским­ ам­бу­лан­та­ма.­
Го­ди­шње­ су­ по­ три,­ че­ти­ри­
ам­бу­лан­те­ ре­кон­стру­и­са­не­
и­ опре­мље­не,­ ка­ко­ би­ ме­
шта­ни­ма­ би­ле­ пру­же­не­ нај­
са­вре­ме­ни­је­ здрав­стве­не­
услу­ге.­ По­ред­ ква­ли­тет­них­
ка­дро­ва­ обез­бе­ђе­ни­ су­ и­
до­бри­ про­стор­ни­ усло­ви­ за­
рад,­а­сва­ка­ам­бу­лан­та­са­да­
је­ опре­мље­на­ нео­пх
­ од­ним­
ме­ди­цин­ским­апа­ра­ти­ма.­
–­Пот­пу­но­но­ви­објек­ти­су­
отво­ре­ни­у­Рав­њу­и­Шуљ­му.­
Отво­ре­на­је­о­но­ва­ам­бу­лан­
та­ у­ Са­ла­шу­ Но­ћај­ском,­ а­ у­
то­ку­су­ра­до­ви­на­из­град­њи­
ам­бу­лан­те­ у­ Ме­сној­ за­јед­
ни­ци­ „22.­ ав­густ“­ у­ Срем­
ској­Ми­тро­ви­ци.­Што­се­ти­че­
адап­та­ци­ја,­до­са­да­су­адап­
ти­ра­не­ ам­бу­лан­те­ у­ Срем­
ској­ Ра­чи,­ Ве­ли­ким­ Ра­дин­
У­
Кон­ти­ну­и­ра­но­пра­ће­ње
ква­ли­те­та­здрав­стве­не­за­шти­те
–­ Ве­ли­ку­ за­слу­гу­ за­ при­
зна­ње­ко­је­смо­до­би­ли­про­
шле­ го­ди­не­ има­ и­ ко­ми­си­ја­
за­ пра­ће­ње­ ква­ли­те­та­ ра­да­
ко­ју­ име­ну­је­ ди­рек­тор,­ а­
по­р ед­ сво­јих­ ре­дов­них­
ак­тив­но­сти­ има­ за­да­так­ да­
кон­тро­ли­ше­ ква­ли­тет­ ра­да­
здрав­стве­не­ уста­но­ве.­ Чла­
но­ви­ ко­ми­си­је­ на­шег­ До­ма­
здра­вља­ су­ др­ Сне­жа­на­
Би­шчић,­ др­ Љи­ља­на­ Чу­ту­
рић,­ др­ Еви­ца­ Ла­зић­ Ивић,­
др­ Ја­сна­ Ра­до­ва­но­вић,­ др­
Алек­сан­дра­ Стан­ко­вић,­ др­
Жељ­к о­ Ко­рит­ник,­ Со­ња­
Стан­ч е­т ић,­
Све­т ла­н а­
Ње­жић­ и­ Би­ља­на­ Ра­до­са­
вље­вић.­ То­ је­ те­ло­ До­ма­
здра­вља­ко­је­је­има­ло­за­да­
так­ и­ оба­ве­зу­ да­ сва­ка­ три­
ме­се­ца­ из­ве­шта­ва­ ме­наџ­
мент­ и­ ди­рек­то­ра­ ка­ко­ и­ на­
ком­ни­воу­се­пру­жа­ју­здрав­
стве­не­ услу­ге­ на­шим­ па­ци­
јен­ти­ма­ и­ да­ ли­ су­ ти­ по­ка­
за­те­љи­у­од­но­су­на­прет­ход­
ни­пе­ри­од­ло­ши­ји­или­бо­љи­
–­ каже­ др­ Нада­ Зец­
Петковић.­
ци­ма,­Ле­жи­ми­ру,­Ма­чван­ској­
Ми­тро­ви­цу,­ Ди­во­шу­ и­ Пр­ва­
здрав­стве­на­ ам­бу­лан­та­ у­
Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци.­ У­ то­
ку­ове­го­ди­не­по­че­ће­ре­кон­
струк­ци­ја­ обје­ка­та­ у­ Бо­су­ту­
и­ Јар­ку.­ Сви­ ови­ објек­ти­ су­
пре­у­ре­ђе­ни­ка­ко­би­се­за­по­
угра­ђе­на­ је­ кли­ма­ти­за­ци­ја,­
у­ Мар­тин­ци­ма­ но­во­ гре­ја­
ње.­ У­ Но­ћа­ју­ је­ ам­бу­лан­та­
га­си­фи­ко­ва­на­ и­ до­да­те­ су­
про­сто­ри­је­за­рад­раз­вој­ном­
и­ са­ве­то­ва­ли­шту­ за­ мла­
де.­ То­ком­ про­шле­ го­ди­не­
окре­че­ни­су­Школ­ски­и­Деч­
стве­на­ за­шти­та.­ На­ба­ви­ли­
смо­ сон­ду­ за­ ул­тра­звуч­ни­
апа­рат­ и­ кар­ди­о­тра­ке­ за­
слу­жбу­ Спорт­ске­ ме­ди­ци­не.­
Ту­су­и­тен­зи­о­ме­три,­оф­тал­
мо­ско­пи,­ ото­рај­те­ри,­ сте­ри­
ли­за­то­ри,­ ин­ха­ла­то­ри,­ тер­
мо­ста­ти­ и­ оста­ла­ опре­ма,­ а­
у­кон­ти­ну­и­те­ту­на­ба­вља­мо­и­
нов­на­ме­штај­–­ка­же­ди­рек­
тор­ка­До­ма­здра­вља.
Што­ се­ ти­че­ пре­вен­ци­је­ у­
ми­тро­вач­ком­До­му­здра­вља­
ка­жу­да­су­ак­ци­је­ко­је­има­ју­
за­циљ­по­пу­ла­ри­са­ње­здра­
вих­ сти­ло­ва­ жи­во­та­ стал­
не.­ Не­пре­ста­но­ се­ ра­ди­ на­
здрав­стве­ном­ про­све­ћи­ва­
њу­за­по­сле­них,­де­це,­омла­
ди­не,­ ста­ри­јих.­ Ор­га­ни­зу­ју­
се­ пре­да­ва­ња­ и­ три­би­не­ у­
ми­тро­вач­ким­ пред­у­зе­ћи­ма,­
ба­за­ри­ здра­вља­ у­ ме­сним­
за­јед­ни­ца­ма,­ а­ Дом­ здра­
вља­ уче­ству­је­ и­ у­ обе­ле­жа­
ва­њу­ зна­чај­них­ да­ту­ма­ из­
ка­лен­да­ра­ Свет­ске­ здрав­
стве­не­ор­га­ни­за­ци­је.­
–­ У­ ци­љу­ пре­вен­ти­ве­ ор­
га­ни­зо­ва­ли­ смо­ та­ко­зва­ни­
Ка­ра­ван­ здра­вља­ у­ ко­ме­ су­
на­ши­ су­гра­ђа­ни­ мо­гли­ да­
кон­тро­ли­шу­ но­во­ ше­ће­ра­ у­
кр­ви,­ крв­ни­ при­ти­сак,­ хо­ле­
сте­рол.­ Ту­ су­ и­ мно­го­број­не­
три­би­не­ ко­је­ смо­ ор­га­ни­зо­
ва­ли­у­са­рад­њи­са­град­ском­
упра­вом­ за­ здрав­ство.­ Дом­
здра­вља­ је­ увек­ ра­до­ узи­
мао­уче­шће­у­свим­ма­ни­фе­
ста­ци­ја­ма­у­гра­ду­–­ка­же­др­
На­да­Зец­Пет­ко­вић.
а­ се­ у­ ми­тро­вач­ком­
До­му­ здра­вља­ искре­
но­ и­ пре­да­но­ ра­ди­
на­ пре­вен­ти­ви­ и­ еду­ка­ци­
ји­ ста­нов­ни­штва­ све­до­че­ и­
про­је­кат­ ко­ји­ су­ за­по­сле­ни­
ура­ди­ли,­ а­ за­ ко­је­ је­ Ми­ни­
стар­ство­здра­вља­одо­бри­ло­
сред­ства.­ Ра­ди­ се­ о­ про­јек­
ту­ „Моћ­ним­ оруж­јем­ ­­ ­ пре­
вен­ци­јом­ у­ бор­бу­ про­тив­
кар­ди­о­ва­ску­лар­них­ обо­ље­
ња“.­Ло­кал­на­са­мо­у­пра­ва­је­
фи­нан­си­ра­ла­ про­је­кат­ „Ко­
рак­бли­же­ко­ри­сни­ку“­ко­ји­је­
омо­гу­ћио­ква­ли­тет­ни­ју­и­бр­
жу­услу­гу­па­ци­јен­ту.
Е.­М.­Н.
Нај­ва­жни­ја­је
оце­на­па­ци­је­на­та
Ми­ни­стар­ство­ здра­вља­ у­
са­рад­њи­ са­ Ин­сти­ту­том­ за­
јав­но­здра­вље­„Ми­лан­Јо­ва­
но­вић­ Ба­тут“­ тре­ћу­ го­ди­ну­
за­ре­дом­про­гла­ша­ва­нај­бо­
ље­до­мо­ве­здра­вља,­оп­ште­
бол­ни­це­и­апо­те­ке­на­те­ри­
то­ри­ји­Ср­би­је.­Основ­ни­кри­
те­ри­ју­ми­на­осно­ву­ко­јих­су­
здрав­стве­не­ уста­но­ве­ ран­
ги­ра­не­ је­су­ ква­ли­тет­ ра­да­
уста­н о­ве,­ за­д о­вољ­с тво­
за­по­сле­них­ и­ ко­ри­сни­к а,­
као­и­еду­ка­ци­ја­за­по­сле­них.
За­слу­гу­ за­ осво­је­но­ при­
зна­ње,­ по­ред­ ди­рек­тор­ке­
До­ма­здра­вља­др­На­де­Зец­
Пет­ко­вић,­ има­ и­ ме­на­џер­
ски­ тим­ ове­ здрав­стве­не­
уста­но­ве­ ко­ји­ чи­не:­ по­моћ­
ник­ ди­рек­то­ра­ за­ прав­на­
пи­та­ња­ Сла­ви­ца­ Ре­љић,­
по­моћник­ ди­рек­то­ра­ за­
ме­ди­цин­ска­ пи­та­ња­ др­
Ду­шан­ка­Иво­ше­вић,­по­моћ­
ник­ди­рек­то­ра­за­фи­нан­си­је­
Би­љ а­н а­ Га­јић,­ глав­н а­
се­с тра­ До­м а­ здра­в ља­
Ве­сна­ Жам­бок­ и­ Зо­ран­
Лу­к ач,­ на­чел­ник­ тех­нич­ке­
слу­жбе.
–­ Нај­бо­ље­ оце­не­ на­ших­
па­ци­је­на­та­ до­би­ла­ је­ слу­
жба­фи­зи­кал­не­ме­ди­ци­не,­а­
ми­ као­ ин­сти­ту­ци­ја­ ви­со­ко­
смо­ оце­ње­ни­ од­ стра­не­
на­ших­ па­ци­је­на­та­ што­ је­
по­себ­на­ са­тис­фак­ци­ја­ за­
све­за­по­сле­не­–­ре­чи­су­др­
На­де­Зец­Пет­ко­вић.
сле­ни­ма­ ство­ри­ли­ нај­бо­љи­
мо­гу­ћи­ усло­ви­ за­ ефи­ка­
сни­је­ пру­жа­ње­ здрав­стве­не­
за­шти­те­–­ка­же­др­Зец­Пет­
ко­вић.
По­ред­ то­га­ у­ мно­гим­ ам­
бу­лан­та­ма­ вр­ше­не­ су­ ма­ње­
по­прав­ке­ и­ на­бав­ка­ опре­
ме.­ У­ ам­бу­лан­ти­ у­ Ку­зми­ну­
ји­ дис­пан­зер,­ Дис­пан­зер­ за­
же­не,­ Хит­на­ по­моћ,­ Сто­ма­
то­ло­шка­слу­жба.­
–­ Тру­ди­ли­ смо­ се­ да­ што­
ви­ше­ оса­вре­ме­ни­мо­ сред­
ства­за­рад.­У­том­ци­љу­на­
ба­вљен­је­ве­ли­ки­број­нај­са­
вре­ме­ни­јих­ уре­ђа­ја­ без­ ко­ји­
ни­је­мо­гу­ћа­ефи­ка­сна­здрав­
Бољи­од­до­мо­ва
здра­вља­ве­ли­ких­гра­до­ва
Ми­тро­вач­ки­ Дом­ здра­
вља­ до­био­ је­ при­зна­ње­ и­
за­ успе­шно­ спро­во­ђе­ње­
про­јек­та­ ка­пи­та­ци­је­ кроз­
ко­ји­се­ве­ли­ки­број­па­ци­је­
на­та­при­ја­вио­код­свог­иза­
бра­ног­ле­ка­ра.
–­ Ве­о­ма­ је­ бит­но­ ис­та­ћи­
да­ је­ све­ на­ве­де­но­ до­ве­ло­
12. Strana
до­ ова­ко­ ви­со­ког­ при­зна­
ња,­а­да­су­иза­нас­оста­ли­
до­мо­ви­ здра­вља­ Но­вог­
Бе­о­гра­да,­ Но­вог­ Са­да,­
Шап­ца.­ Би­ти­ пр­ви­ и­ нај­у­
спе­шни­ји­ Дом­ здра­вља­ у­
Ср­би­ји­ но­си­ са­ со­бом­­
ве­ли­ку­ од­го­вор­ност,­ као­ и­
још­ мно­го­ то­га­ што­ тре­ба­
ура­ди­ти­ да­ би­ на­ши­ па­ци­
јен­ти­ би­ли­ и­ да­ље­ за­до­
вољ­ни,­ а­ на­ша­ уста­но­ва­
оста­ла­ у­ кру­гу­ нај­бо­љих­
здрав­стве­них­ уста­но­ва­ у­
Ср­би­ји­ –­ ре­кла­ је­ ди­рек­
тор­к а­ ми­тро­вач­ког­ До­ма­
здра­вља­др­На­да­Зец­Пет­
ко­вић.
M NOVINE
Д
1. avgust 2012.
СРЕМ­СКА­МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Да­ли­је­над­зор­ни­ор­ган­
од­го­во­ран­за­ја­ва­шлук­при­ли­ком
ре­кон­струк­ци­је­Ули­це­Фи­ли­па­Ви­шњи­ћа
У­
не­ко­ли­ко­ про­шлих­ бро­је­
ва­ М­ но­ви­на­ пи­са­ли­ смо­ о­
ули­ци­ Фи­ли­па­ Ви­шњи­ћа­ у­
Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци.­ По­вод­ за­
тек­сто­ве­о­по­ме­ну­тој­ули­ци­би­ло­
је­то­што­су­рад­ни­ци­ми­тро­вач­ких­
Пу­те­ва­ кра­јем­ ју­на­ на­ не­ко­ли­ко­
ме­ста­лу­па­ли­тро­то­а­ре­и­при­ла­зе­
и­бе­то­ни­ра­ли­но­ве.­То­ни­је­би­ла­
је­ди­на­ ин­тер­вен­ци­ја­ Пу­те­ва,­ јер­
је­ и­ ра­ни­је­ мо­ра­ло­ да­ се­ по­пра­
вља­ оно­ што­ је,­ ка­ко­ смо­ ре­кли,­
ко­шта­ло­16­ми­ли­о­на­ди­на­ра.­
У­ раз­го­во­ру­ са­ над­ле­жни­ма­
у­ ЈП­ Ди­рек­ци­ја­ ре­че­но­ је­ „да­ су­
то­ са­мо­ „ма­ле­ по­прав­ке“­ ко­је­ се­
ра­де­ због­ жал­би­ ста­на­ра,­ да­ не­
зна­ју­ ко­ли­ко­ ће­ ко­шта­ти,­ али­ да­
то­ си­гур­но­ не­ће­ би­ти­ ску­по,­ а­
да­ је­ над­зор­ни­ ор­га­на­ на­ бо­ло­
ва­њу­и­да­де­таљ­ни­је­не­мо­гу­да­
ко­мен­та­ри­шу.­ Ипак­ су­ нам­ на­
по­ме­ну­ли­ да­ су­ спор­ни­ на­ги­би­
при­ла­за­ дво­ри­шти­ма­ „са­свим­
у­ скла­ду­ са­ про­пи­си­ма“­ и­ да­ ту­
„не­ма­ни­чег­спор­ног“,­а­да­је­про­
јек­тант­ ша­бач­ки­ Сет.­ ­ Ина­че,­ из­
тог­ пред­уз­ е­ћа­ су­ обе­ћа­ли­ да­ ће­
нам­ од­го­во­ри­ти­ на­ пи­та­ња­ у­ ве­
зи­ове­ули­це,­али­ка­да­се­над­ле­
жни­вра­те­са­го­ди­шњих­од­мо­ра.­
То­ком­ про­шле­ не­де­ље­ од­го­вор­
је­ по­слао­ Бран­ко­ Р.­ Илић,­ од­го­
вор­ни­ про­јек­тант­ у­ пред­у­зе­ћу­
Сет­ из­ Шап­ца.­ У­ свом­ од­го­во­ру­
на­пи­та­ња­ве­за­на­за­ре­кон­струк­
ци­ју­ ули­це­ Фи­ли­па­ Ви­шњи­ћа­ у­
Срем­ској­Ми­тро­ви­ци­он­ка­же­да­
је­ глав­ни­ гра­ђе­вин­ски­ про­је­кат­
ре­кон­струк­ци­је­ко­ло­во­за­у­ули­ци­
Фи­ли­па­ Ви­шњи­ћа­ ра­ђен­ 2010.­
го­ди­не,­а­на­ру­чи­лац­је­би­ла­Ме­
сна­за­јед­ни­ца­„Са­ва“.­Овом­при­
ли­ком­ об­ја­вљу­је­мо­ од­го­вор­ у­
це­ли­ни:­
„­У­то­ку­из­ра­де­глав­ног­гра­ђе­
вин­ског­ про­јек­та­ ре­кон­струк­ци­је­
ко­ло­во­за­про­јек­тант­је­имао­кон­
сул­та­ци­је­ са­ струч­ном­ слу­жбом­
ин­ве­сти­то­ра.­ Пр­во­ је­ ура­ђен­
идеј­ни­ про­је­кат­ и­ пре­дат­ ин­ве­
сти­то­ру­на­увид­ко­ји­је­га­је­пре­
гле­дао­и­одо­брио­из­ра­ду­глав­ног­
гра­ђе­вин­ског­ про­јек­та.­ По­том­
је­ ин­ве­сти­тор­ глав­ни­ про­је­кат­
про­сле­дио­ овла­шће­ном­ пред­у­
зе­ћу,­ са­ та­ко­ђе­ овла­шће­ним­ и­
ли­цен­ци­ра­ним­ ди­пло­ми­ра­ним­
ин­жи­ње­ри­ма­ на­ ре­ви­зи­ју.­ По­
до­би­ја­њу­ по­зи­тив­ног­ ми­шље­
ња­ ре­ви­ден­та­ на­ про­јект­ну­ до­
ку­мен­та­ци­ју­ ин­ве­сти­тор­ до­би­ја­
одо­бре­ње­ за­ град­њу.­ Ин­ве­сти­
тор­ на­ тен­де­ру­ иза­бе­ре­ из­во­ђа­
ча,­ име­ну­је­ над­зор­ног­ ор­га­на­ и­
за­по­чи­ње­град­њу.­По­из­ве­де­ним­
ра­до­ви­ма­ фор­ми­ра­ се­ струч­на­
ко­ми­си­ја­ за­ тех­нич­ки­ пре­глед­ и­
при­јем,­и­ако­је­све­у­ре­ду­из­да­је­
1. avgust 2012.
се­ упо­треб­на­ до­зво­ла­ и­ обје­кат­
се­пу­шта­у­функ­ци­ју.
По­што­ни­у­јед­ном­од­на­бро­ја­
них­ ко­ра­ка­ ни­је­ би­ло­ при­мед­би­
на­ мој­ рад­ као­ про­јек­тан­та,­ то­
сма­трам­ да­ сам­ струч­но­ од­го­во­
рио­ на­ про­јек­ти­ за­да­так­ ко­ји­ је­
пред­ме­не­по­ста­вљен.­
У­ гра­ђе­вин­ској­ прак­си­ се­ че­
сто­ до­га­ђа­ да­ се­ при­ из­во­ђе­њу­
ра­до­ва­ на­и­ђе­ на­ про­блем­ ко­ји­
ни­је­де­фи­ни­сан­про­јек­том­и­та­да­
ин­ве­сти­тор­на­пред­лог­свог­над­
зор­ног­ор­га­на­и­из­во­ђа­ча­ра­до­ва­
кон­так­ти­ра­про­јек­тан­та­да­се­овај­
про­блем­ ре­ши.­ Ја­ та­квих­ по­зи­ва­
ни­сам­имао.
Та­ко­ђе­ је­ мо­гу­ће­ из­во­ђач­ и­
над­зор­ни­ор­ган­са­ми­ко­ри­гу­ју­не­
ке­де­ло­ве­про­јек­та­па­да­о­ово­ме­
ин­фор­ми­шу­ про­јек­тан­та­ и­ евен­
ту­ал­но­ за­тра­же­ од­ ње­га­ са­гла­
сност­ као­ ауто­ра­ про­јек­та.­ Ја­ ни­
ова­квих­са­зна­ња­ни­сам­имао.
Прет­по­ста­вљам­ да­ је­ обје­
кат­ из­ве­ден­ пре­ма­ глав­ном­ гра­
ђе­вин­ском­ про­јек­ту,­ а­ по­што­
је­ ули­ца­ у­ функ­ци­ји,­ то­ та­ко­ђе­
прет­по­ста­вљам­ да­ је­ ко­ми­си­ја­
за­тех­нич­ки­пре­глед­и­при­јем­као­
по­след­ња­ ка­ри­ка­ у­ овом­ лан­цу­
из­да­ла­ по­зи­тив­но­ ми­шље­ње­ о­
из­ве­де­ним­ ра­до­ви­ма,­ од­но­сно­
објек­ту.
Иако­ сма­трам­ да­ са­ струч­не­
стра­не­ни­сам­на­пра­вио­про­пу­сте­
и­ гре­шке­ осе­ћам­ оба­ве­зу­ да­ Ва­
ма­и­Ва­шим­чи­та­о­ци­ма­обич­ним­
ре­чи­ма,­ без­ струч­них­ тер­ми­на,­
об­ја­сним­о­че­му­се­ов­де­за­пра­во­
ра­ди.
Про­блем­ при­ про­јек­то­ва­њу­
ули­ца­ у­ „рав­ним“­ гра­до­ви­ма­ са­
ко­ји­ма­ се­ су­сре­ћем­ пре­ко­ 25­ го­
ди­на­ је­ од­во­ђе­ње­ ат­мос­фер­ске­
во­де,­ од­ ки­ше­ и­ то­пље­ња­ сне­га­
са­ко­ло­во­за­и­тро­то­а­ра­до­слив­
ни­ка­ ки­шне­ ка­на­ли­за­ци­је.­ По­
сто­је­ће­ ур­ба­ни­стич­ко­ на­се­ље­ по­
пра­ви­лу­ под­ра­зу­ме­ва­ дво­ри­шне­
ула­зе­ са­ исте­ стра­не­ ули­це­ као­
и­су­сед­не­пре­ко­пу­та­на­при­бли­
жно­ис­тој­ко­ти­у­пар­цен­ти­ме­та­ра­
раз­ли­ке,­да­кле­рав­не­ули­це­бли­
зу­ хо­ри­зон­та­ле.­ Са­ њих­ се­ во­да­
од­ли­ва­ла­ од­ сре­ди­не­ ули­це­ на­
ле­во­ и­ де­сно­ пре­ма­ тро­то­а­ри­ма­
и­ ту­ се­ са­ку­пља­ла­ уз­ ивич­њак.­
Ка­ко­ је­ сла­бо­ уз­ду­жно­ оти­ца­ње,­
јер­ је­ ули­ца­ хо­ри­зон­тал­на,­ то­ се­
на­ ме­сти­ма­ уз­ ивич­њак­ ства­ра­ју­
ба­ре.­Ка­ко­у­овој­ули­ци­ни­је­би­ло­
ки­шне­ ка­на­ли­за­ци­је­ то­ се­ во­да­
за­др­жа­ва­ла­на­зе­ле­ној­по­вр­ши­ни­
из­ме­ђу­ко­ло­во­за­и­тро­то­а­ра­ко­ји­
су­ би­ли­ уз­ објек­те.­ Упра­во­ због­
ове­ ло­ше­ ка­рак­те­ри­сти­ке­ (за­др­
жа­ва­ње­во­де­на­ко­ло­во­зу­у­ви­ду­
ба­ра)­а­и­са­све­ве­ћом­упо­тре­бом­
ас­фал­та­се­пре­30­40­го­ди­на­од­
у­ста­је­од­ова­квог­на­чи­на­град­ње.­
Да­кле,­ при­ме­њу­је­ се­ си­стем­ где­
се­по­вр­шин­ска­во­да­усме­ра­ва­на­
јед­ну­ стра­ну,­ пре­ма­ де­сном­ или­
ле­вом­ (што­ је­ наш­ слу­чај)­ ивич­
ња­ку­ па­ су­ са­да­ и­ слив­ни­ци­ ки­
шне­ ка­на­ли­за­ци­је­ са­мо­ са­ јед­не­
стра­не,­ а­ не­ као­ ра­ни­је­ са­ обе­
стра­не­ко­ло­во­за.­
Та­ ви­син­ска­ раз­ли­ка­ ко­ју­ по­
ми­ње­те­у­Ва­шем­пи­та­њу,­упра­во­
се­ја­вља­због­про­ме­не­ста­рог­по­
преч­ног­ па­да­ ко­ји­ је­ био­ од­ сре­
ди­не­пре­ма­ле­вој­и­де­сној­иви­ци­
ули­це,­на­но­ви­по­преч­ни­пад­где­
је­ат­мос­фер­ска­во­да­усме­ре­на­од­
де­сне­ иви­це­ ко­ло­во­за­ ка­ ле­вој,­
да­кле­ са­мо­ у­ јед­ном­ сме­ру.­ При­
про­јек­то­ва­њу­ се­ мо­ра­ју­ по­што­
ва­ти­ тех­нич­ки­ про­пи­си,­ пра­ви­ла­
стру­ке­и­те­жи­се­оп­ти­мал­ном­ре­
ше­њу.­ У­ кон­крет­ном­ слу­ча­ју­ био­
сам­ огра­ни­чен­ по­сто­је­ћим­ ви­
си­на­ма­ на­ рас­кр­сни­ца­ма­ са­ ул.­
Вод­ном­ и­ ул.­ Пр­вом­ Ја­лиј­ском,­
као­и­на­укр­шта­ју­са­пост.­ули­цом­
M NOVINE
ко­ји­се­на­ла­зи­на­сре­ди­ни­ули­це.­
Ре­ше­ње­је­бо­ље­уко­ли­ко­се­ис­пу­
ни­ве­ћи­број­ових­зах­те­ва,­да­кле­
ако­се­за­до­во­ље­ви­си­не­кол­ских­
ула­за­ са­ де­сне­ стра­не­ ули­це­ са­
ле­ве­то­не­ће­би­ти­слу­чај­и­обрат­
но.
Ако­ на­ це­лој­ ду­жи­ни­ ули­це­ од­
око­ 230­ ме­та­ра­ има­ пар­ слу­ча­
је­ва­ да­ је­ ули­ца­ ни­жа­ од­ дво­ри­
шних­ула­за­за­20­25­цен­ти­ме­та­ра­
то­се­мо­же­ре­ши­ти­рам­пом­у­по­
ја­су­ из­ме­ђу­ тро­то­а­ра­ и­ обје­ка­та­
или­ пак­ и­ ула­же­њем­ са­ рам­пом­
у­ дво­ри­ште­ 1­2­ ме­тра.­ Нај­го­ре­
мо­гу­ће­ ре­ше­ње­ је­ да­ је­ тро­то­ар­
ви­ши­од­ко­те­дво­ри­шта­и­оне­мо­
гу­ћи­ оти­ца­ње­ по­вр­шин­ске­ во­де­
из­дво­ри­шта.­Та­да­би­се­код­ве­
ли­ких­ки­ша­или­то­пље­ња­сне­га­у­
дво­ри­шту­на­пра­ви­ло­је­зе­ро.­Овај­
про­блем­ се­ ре­ша­ва­ та­ко­ што­ се­
у­ зо­ни­ дво­ри­шне­ ка­пи­је­ угра­ди­
слив­ник­ ко­ји­ при­хва­ти­ по­вр­шин­
ске­во­де­и­ко­ји­се­укљу­чи­у­улич­
ну­ка­на­ли­за­ци­ју.­У­овој­ули­ци­та­
квих­при­ме­ра­не­ма.
Да­кле,­це­ла­де­сна­стра­на­ули­
це­ је­ укло­пље­на­ са­ по­сто­је­ћим­
објек­ти­ма­ и­ кол­ским­ ула­зи­ма­ и­
ту­ не­ма­ ни­ка­квих­ про­бле­ма.­ По­
што­ је­ по­преч­ни­ пад­ окре­нут­ ка­
ле­вој­стра­ни­ту­се­на­пар­ме­ста,­
на­ ми­ни­мал­ним­ тач­ка­ма,­ ја­вља­
про­блем­ ве­ће­ де­ни­ве­ла­ци­је­ (15­
30­ цен­ти­ме­та­ра)­ и­ то­ на­ по­чет­ку­
ули­це­од­50­тог­до­80­ог­ме­тра­и­
на­ по­след­њих­ 50­ак­ ме­та­ра­ ули­
це.­ У­ скла­ду­ са­ Про­јект­ним­ за­
дат­ком­ кол­ски­ при­сту­пи­ сва­кој­
по­је­ди­нач­ној­ пар­це­ли­ ни­су­ би­ли­
пред­мет­про­јек­та­и­њи­хо­во­укла­
па­ње­ са­ про­јект­ним­ ре­ше­њем­
тре­ба­ло­је­из­вр­ши­ти­у­то­ку­из­во­
ђе­ња­ра­до­ва.
Ми­слим­ да­ сам­ де­таљ­но­ од­
го­во­рио­ (мо­жда­ пре­оп­шир­но)­ на­
пи­та­ња­Ва­ших­чи­та­ла­ца.“
Strana 13.
КО­ЈЕ­ОД­ГО­ВО­РАН­ЗА­ПО­СТА­ВЉА­ЊЕ­ОБЈЕ­КА­ТА­УЗ­ОБА­ЛУ­СА­ВЕ­
Од­бра­на­сав­ске­оба­ле
од­не­ур­ба­ни­зо­ва­них­вар­ва­ра
Дуж­ки­ло­ме­та­ра­ми­тро­вач­ког­де­ла­сав­ске­оба­ле,­као­сли­ка­и­при­ли­ка­не­ма­ра,­ле­њо­
сти­ и­ ко­руп­ци­је­ ло­кал­не­ вла­сти,­ ­ ни­кло­ је­ на­ сто­ти­не­ ди­вљих­ обје­ка­та,­ око­ ко­јих­ се­
ства­ра­ју­ ма­ле­ при­ват­не­ ди­вље­ де­по­ни­је­ и­ где­ вла­да­ ба­ха­тост­ по­је­ди­них­ узур­па­то­ра­
ко­ји­се­по­на­ша­ју­као­да­им­је­де­да­оста­вио­у­на­след­ство­нај­леп­шу­(екс)ју­го­сло­вен­ску­
ре­ку.­Из­у­зе­так­од­овог­не­ур­ба­ни­зо­ва­ног­вар­ва­ри­зма­чи­ни­све­га­300­ме­та­ра­кам­па­„Са­
ва“,­у­не­по­сред­ној­бли­зи­ни­град­ске­пла­же,­ко­ји­по­уго­во­ру­са­„Во­да­ма­Вој­во­ди­не“­има­
до­зво­лу­за­ко­ри­шће­ње­при­о­ба­ља
У­
вре­лим­ лет­њим­ да­
ни­ма­ мно­ги­ Ми­тров­
ча­ни,­ али­ и­ го­сти­ из­
окол­них­ срем­ских­ гра­до­
ва,­ спас­ од­ вру­ћи­не­ про­
на­ла­зе­ на­ Град­ској­ пла­жи­
у­ Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци.­
По­ред­ку­па­ча,­у­оба­ли­ре­
ке­Са­ве­ужи­ва­ју­и­кам­пе­ри­
и­ спла­ва­ри,­ ко­ји­ су­ у­ све­
ве­ћем­бро­ју­оку­пи­ра­ли­зе­
ле­ну­ по­вр­ши­ну­ и­ во­де­ну­
те­ри­то­ри­ју­ уз­вод­но­ и­ низ­
вод­но­од­Град­ске­пла­же.­
Ми­ро­слав­ Ди­вљак,­ по­
зна­ти­ји­као­Ми­ки­Та­ба­ско,­
пот­пи­сао­ је­ 1.­ де­цем­бра­
2010.­ го­ди­не­ ­ уго­вор­ са­
ЈВП­Во­де­Вој­во­ди­не­о­ко­
ри­шће­њу­ вод­ног­ зе­мљи­
шта­на­ле­вој­оба­ли­Са­ве­у­
по­вр­ши­ни­ оба­ле­ од­ 5.100­
м2­и­по­вр­ши­ни­аква­то­ри­је­
од­370­м2.­
­­У­це­лу­при­чу­сам­ушао­
због­ то­га­ што­ ту­ имам­
сплав­ и­ чам­це,­ а­ због­
при­ти­ска­ ку­па­ча­ пре­ти­ло­
нам­ је­ исе­ље­ње­ ода­тле.­
Ка­ко­је­зе­мљи­ште­др­жав­
но­и­о­ње­му­ни­ко­ни­је­во­
дио­ра­чу­на,­же­лео­сам­да­
уре­дим­ део­ од­ по­след­
њег­ ка­фи­ћа­ до­ скре­та­ња­
за­ ка­пе­та­ни­ју.­ Ура­ђе­на­ је­
Ми­ро­слав­Ди­вљак
сту­ди­ја­ из­во­дљи­во­сти,­ а­
да­би­до­шао­до­гра­ђе­вин­
ске­ до­зво­ле,­ тре­ба­ло­ ми­
је­ три­ го­ди­не.­ Па­пи­ро­ло­
ги­ја­је­пре­о­бим­на,­а­за­све­
што­ сам­ хтео­ да­ ура­дим­
мо­рао­сам­има­ти­до­зво­лу­
Гра­да,­ Во­да­ Вој­во­ди­не­ и­
Бе­о­гра­да­­­при­ча­нам­Ми­
ро­слав.
Он­до­да­је­да­да­нас,­две­
го­ди­не­ од­ по­чет­ка­ уго­во­
ра,­ због­ не­ко­ли­ци­не­ не­
за­до­вољ­них­љу­ди,­ко­ји­ту­
др­же­ чам­це­ већ­ 20­ го­ди­
на,­ а­ за­ ко­је­ ка­ко­ ис­ти­че­
не­ма­ју­па­пи­ре,­ње,­ре­а­ли­
за­ци­ја­ње­го­вих­пла­но­ва­је­
успо­ре­на.­
­­Пре­не­го­што­ћу­ја­ући­
у­ по­сед,­ ту­ је­ све­ би­ло­
за­пу­ште­но.­ Пет­ пољ­ских­
ВЦ­а,­ бр­до­ пла­стич­них­
фла­ша,­ шпри­це­ва,­ без­
ра­све­те,­ста­за­сва­у­бла­ту.­
Ка­да­ сам­ за­ку­пио­ то­ зе­
мљи­ште,­ ко­је­ сва­ке­ го­ди­
не­Во­да­ма­Вој­во­ди­не­пла­
ћам­4.000­евра,­по­че­ли­су­­
ра­до­ви.­Ста­зу­смо­про­ши­
ри­ли­на­3,5­ме­тра,­рас­кр­
чи­ли­ и­ из­рав­на­ли­ зе­мљу,­
по­ста­ви­ли­ бан­де­ре­ са­
ра­све­том­ и­ уве­ли­ стру­
ју­ и­ во­ду­ у­ камп,­ а­ тре­ба­
да­ се­ ра­де­ и­ при­кључ­ци­
за­ка­на­ли­за­ци­ју.­Ка­да­сам­
до­био­ уго­вор,­ до­ста­вио­
сам­ оба­ве­ште­ње­ вла­сни­
ци­ма­ иле­гал­них­ плу­та­ју­
ћих­ обје­ка­та,­ да­ мо­ра­ју­
укло­ни­ти­ча­мац­или­спав,­
уко­ли­ко­ не­ же­ле­ да­ скло­
пе­уго­вор­сам­ном,­као­ко­
ри­сни­ком­ тог­ зе­мљи­шта.­
Сва­ка­по­се­та­пред­став­ни­
ка­ Во­да­ Вој­во­ди­не­ је­ би­
ла­ до­ку­мен­то­ва­на­ за­пи­
сни­ком­ и­ фо­то­гра­фи­ја­ма.­
По­сле­ не­ко­ли­ко­ та­квих­
оба­ве­ште­ња,­ про­тив­ њих­
су­ под­не­те­ кри­вич­не­ при­
ја­ве­и­до­би­ли­су­рок­да­до­
3.­ ав­гу­ста­ укло­не­ чам­це,­
а­ако­не­же­ле,­ко­му­нал­на­
ин­спек­ци­ја­ће­иза­ћи­и­од­
ву­ћи­те­објек­те­­­ка­же­Ди­
вљак.­
об­зи­ром­ да­ ло­кал­
на­ са­мо­у­пра­ва­ ни­је­
пре­те­ра­но­ за­ин­те­
ре­со­ва­на­ да­ ула­же­ у­ ту­
ри­стич­ке­ по­тен­ци­ја­ле­ ре­
ке­Са­ве,­не­схва­та­ју­ћи­да­
упра­во­ оба­ла­ Са­ве­ мо­же­
би­ти­ пра­ва­ атрак­ци­ја­ за­
ту­ри­сте,­ по­го­то­во­ у­ лет­
њем­ пе­ри­о­ду,­ пи­та­ли­ смо­
Ми­ро­сла­ва­ ка­кви­ су­ ње­
С­
Не­кад­и­сад
14. Strana
M NOVINE
1. avgust 2012.
го­ви­ пла­но­ви­ по­ пи­та­њу­
уре­ђи­ва­ња­ тих­ 300­ ме­та­
ра­ко­је­је­он­до­био­на­ко­
ри­шће­ње.­
­­ Камп­ „Са­ва“­ је­ ве­ли­ки­
про­је­кат,­ за­ чи­ју­ ре­а­ли­за­
ци­ју­ ће­ тре­ба­ти­ си­гур­но­
10­го­ди­на.­Пре­ма­про­јек­ту­
пред­ви­ђе­на­ је­ из­град­ња­
25­ бун­га­ло­ва­ на­ сту­бо­
ви­ма,­ ка­фе­ ­­ ре­сто­ран­ за­
чла­но­ве­ кам­па,­ то­а­ле­та­
са­ ту­ше­ви­ма,­ из­град­ња­
при­ват­не­ ма­ри­не­ за­ 100­
ча­ма­ца,­ уре­ђе­ње­ спорт­
ских­ те­ре­на­ и­ слич­но.­
Про­јек­та­ је­ пре­скуп­ и­ кад­
ће­ би­ти­ не­ знам,­ али­ ја­
сам­до­био­услов­од­Во­да­
да­ мо­рам­ да­ поч­нем­ ра­
до­ве­ две­ го­ди­не­ од­ из­да­
ва­ња,­та­ко­да­сам­про­шле­­
го­ди­не­ по­чео­ са­ ра­до­ви­
ма.­ Бун­га­ло­ви­ ће­ би­ти­ за­
из­да­ва­ње,­ јер­ Ми­тро­ви­ца­
као­ град­ не­ма­ сме­штај,­
не­ма­ ни­шта.­ На­ во­ди­ је­
пред­ви­ђе­но­ по­ста­вља­
ње­ 10­ спла­во­ва,­ а­ из­ме­
ђу­спла­во­ва­по­два­ма­ња­
чам­ца.­Сва­ко­до­би­је­аква­
то­ри­ју­ и­ ма­њу­ пар­це­ла­
зе­мље,­са­во­дом,­стру­јом­
и­ два­ чу­ва­ра­ но­ћу­ ­­ об­ја­
шња­ва­нам­сво­је­пла­но­ве­
Ми­ро­слав­Ди­вљак.­
о­ди­шња­ на­кна­да­ за­
чам­це­тре­нут­но­из­но­
си­ 120­ евра,­ за­ спла­
во­ве­ до­ 50­ ква­дра­та­ 300­
евра,­ а­ пре­ко­ 50­ ква­дра­
та­ 350­ евра.­ Сви­ спла­
во­ви­ има­ју­ или­ хе­миј­ски­
ВЦ­или­свој­танк,­та­ко­да,­
ка­ко­твр­ди­Ди­вљак­не­по­
сто­ји­опа­сност­од­за­ра­за.­
Би­ља­на­Се­ла­ко­вић
Бу­ду­ћи­из­глед­Кам­па­„Са­ва“
Г
Уго­вор­са­Во­да­ма­Вој­во­ди­не
Оба­ве­ште­ње­за­иле­гал­це
Због­сме­не­вла­сти­од­го­во­ра­још­не­ма
Ка­ко­је­у­Срем­ској­Ми­тро­
ви­ци­ тек­ пре­ не­ко­ли­ко­ да­
на­ кон­сти­ту­и­са­на­ ло­кал­на­
власт,­ од­ла­зе­ћи­ на­чел­ни­ци­
и­ ди­рек­то­ри­ јав­них­ пред­у­
зе­ћа­ ни­су­ би­ли­ пре­те­ра­но­
за­ин­те­ре­со­ва­ни­ за­ са­рад­њу­
са­ на­шим­ но­ви­на­ и­ стал­но­
су­ од­го­вор­ност­ пре­ба­ци­ли­
јед­ни­ на­ дру­ге.­ Те­ та­ко­ још­
увек­оста­је­отво­ре­но­пи­та­ње­
шта­је­са­кам­пе­ри­ма­ко­ји­се­
на­ла­зе­ низ­вод­но­ од­ пла­же,­
тј.­ле­во­од­Ри­бо­лов­ца.­Та­да­
још­ увек,­ а­ са­да­ већ­ бив­ши­
на­чел­ник­ Град­ске­ упра­ве­ за­
ур­ба­ни­зам­ и­ стам­бе­но­ ­­ ко­
му­нал­не­ по­сло­ве­ Ми­ро­слав­
Вла­ди­са­вље­вић­ по­твр­дио­
нам­је­да­је­уз­вод­но­од­пла­
1. avgust 2012.
Да­ли­по­сто­ји­до­зво­ла­за­ко­ри­шће­ње­овог­зе­мљи­шта?­­
же,­ 300­ ме­тра­ те­ри­то­ри­је­
пре­ма­ Ка­пе­та­ни­ји­ на­ ко­ри­
шће­ње­од­ЈВП­Во­да­Вој­во­ди­
не­до­био­Ми­ро­слав­Ди­вљак.­
Ме­ђу­тим­ ­ на­ пи­та­ње­ шта­ је­
са,­ пре­ма­ на­шим­ ин­фор­ма­
M NOVINE
ци­ја­ма­ не­ле­гал­ним,­ објек­ти­
ма­на­во­ди­и­коп­ну­низ­вод­но­
од­ пла­же­ и­ да­ ли­ они­ пред­
ста­вља­ју­ опа­сност­ за­ ку­па­
че,­упу­тио­нас­је­на­Мир­ја­ну­
Ве­зи­ро­вић,­ ше­фа­ Ко­му­нал­
не­ ин­спек­ци­је­ и­ Ко­му­нал­
не­ по­ли­ци­је­ Гра­да­ Срем­ска­
Ми­тро­ви­ца.­Ни­од­ње­ни­смо­
до­би­ли­од­го­вор,­јер­је­до­30.­
ју­ла­ би­ла­ на­ го­ди­шњем­ од­
мо­ру.­ Ни­ од­ кам­пе­ра­ ни­смо­
до­би­ли­ од­го­во­ре,­ јер­ при­
сва­кој­на­шој­по­се­ти­ни­су­би­
ли­рас­по­ло­же­ни­за­раз­го­вор.­
Ни­је­ни­чу­до,­јер­нај­ве­ћи­део­
њих­по­ста­ви­ло­је­објек­те­„на­
ди­вље“,­од­но­сно­не­ле­гал­но,­
уз­„ћу­та­ње­ло­кал­не­ад­ми­ни­
стра­ци­је“.
Strana 15.
IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛО­ПИ­ЛИ­ БРАК:­ Ми­ла­
но­вић­Вла­ди­мир,­струк.­вас­
пи­тач­и­Се­ла­ко­вић­Би­ља­на,­
дипл.­ но­ви­нар,­ Пи­ли­по­вић­
Си­ни­ша,­ ме­сар­ и­ Ба­ја­гић­
Ми­ро­сла­ва,­ ме­наџ.­ про­из.­
и­ услу­га,­ Пе­пел­че­вић­ Ни­ко­
ла,­дипл.­инг.­маш.­и­По­пов­
Са­ња,­ дипл.­ инг.­ тех­но­ло­
ги­је,­ Бо­жић­ Го­ран,­ ца­рин­
ски­ ре­фе­рент­ и­ Стан­ко­вић­
Дра­га­на,­ тр­го­вац,­ Ера­ко­вић­
Да­мир,­ сто­лар­ и­ Ко­са­но­вић­
Сла­ви­ца,­гин.­акуш.­се­стра,­
Су­дар­Ми­о­драг,­ме­та­ло­стру­
гар­ и­ Си­мић­ Ру­жи­ца,­ та­пе­
тар­–­де­кор.­
ДО­БИ­ЛИ­ ЋЕР­КУ:­ Ме­ђе­
до­вић­ Да­ли­бор­ и­ Та­тја­на,­
Про­кић­ Вла­ди­мир­ и­ Бра­
ни­сла­ва,­ Ма­рељ­ Бор­ко­ и­
На­та­ша,­ По­зна­но­вић­ Де­јан­
и­ Љи­ља­на­ –­ Срем.­ Ми­тро­
ви­ца,­ Те­ша­но­вић­ Дар­ко­ и­
Жи­ва­на­–­Гр­гу­рев­ци,­­Ру­дић­
Бра­ни­слав­ и­ Жељ­ка­ –­ Ра­
ден­ко­вић,­ Би­ље­ти­на­ Го­ран­
и­Зо­ри­ца­–­Ин­ђи­ја,­­Гу­ду­рић­
Сте­ван­ и­ Ма­ри­на­ –­ Фу­тог,­
Ду­док­Раш­ћо­и­Сан­дра­–­Ер­
де­вик,­ Ку­зман­че­вић­ Не­ма­
ња­ и­ Ани­ца,­ Хон­дус­ Па­трик­
и­ Маг­да­ле­на­ –­ Ру­ма,­ Ба­јић­
Го­ран­ и­ Кри­сти­на­ –­ Жар­
ко­вац,­ Ко­стић­ Не­дељ­ко­ и­
Ма­ри­ја­ –­ Ни­кин­ци,­ Вр­го­тић­
Дра­ган­и­Ду­ши­ца­–­До­брин­
ци
ДО­БИ­ЛИ­ СИ­НА:­ Јев­тић­
Ми­лан­и­Та­тја­на,­Но­ва­ко­вић­
Ср­ђан­и­Дра­го­сла­ва,­Ми­ља­
но­вић­ Са­ша­ и­ Ру­жа,­ Ата­
на­ско­вић­ Дра­ган­ и­ Су­за­на,­
Ко­зо­мо­ра­Бра­ни­слав­и­Сла­
ђа­на­ –­ Срем.­ Ми­тро­ви­ца,­
Ћи­ри­ло­вић­ Јо­ван­ и­ Та­ња­
–­ Ди­вош,­ ­ Дро­њак­ Здрав­ко­
и­Ста­ни­сла­ва­–­Ста­ра­Па­зо­
ва,­ Ми­ћић­ Го­ран­ и­ Љу­би­ца­
–­Ириг
УМР­ЛИ:­ Ло­врић­ Дра­ги­ца­
рођ.­ 1936,­ Ра­дић­ Рај­ко­ рођ.­
1954,­ Сто­ја­но­вић­ Ви­до­са­
ва­ рођ.­ 1930,­ Бу­квић­ Ми­ле­
ва­ рођ.­ 1929,­ Ми­ло­ва­но­вић­
Ру­жи­ца­ рођ.­ 1938,­ Ву­че­тић­
Ог­њен­ рођ.­ 1975,­ По­штић­
Ми­лан­ рођ.­ 1955,­ Кр­че­лић­
Пе­ри­ца­ рођ.­ 1933,­ Га­је­вац­
Сто­јан­ рођ.­ 1940,­ Арам­ба­
шић­ Ми­лош­ рођ.­ 1953,­ Ко­
зен­ко­Иван­рођ.­1945,­Ми­јај­
ло­вић­Слав­ка­рођ.­1929.
REPERTOAR BIOSKOPA
РУ­МА
Од­30.­ју­ла­до­29.­ав­гу­ста­
би­о­скоп­не­ра­ди
16. Strana
МИ­ЛОШ­МИ­ЛО­ВА­НО­ВИЋ­ИЗ­ХРТ­КО­ВА­ЦА
Ве­ли­ком­та­лен­ту
по­треб­на­хар­мо­ни­ка
М
и­лош­Ми­ло­ва­но­вић­има­
на­ пре­тек­ та­лен­та­ и­
осво­је­них­ на­гра­да,­ али­
ње­го­ви­ ро­ди­те­љи,­ на­ жа­лост,­
не­ма­ју­ до­вољ­но­ нов­ца­ да­ би­
му­ ку­пи­ли­ ба­ри­тон­ хар­мо­ни­
ку­ ко­ја­ је­ услов­ да­ овај­ та­лен­
то­ва­ни­ де­чак­ сле­де­ће­ го­ди­не­
упи­ше­ Сред­њу­ му­зич­ку­ шко­лу­
„Пе­тар­ Кран­че­вић“­ у­ Срем­ској­
Ми­тро­ви­ци­и­та­ко­ис­пу­ни­сво­је­
сно­ве.
Ми­лош­ у­ сеп­тем­бру­ кре­ће­ у­
осми­ раз­ред­ ОШ­ „Ми­лош­ Цр­
њан­ски“­ у­ Хрт­ков­ци­ма,­ као­ и­
ше­сти­ раз­ред­ му­зич­ке­ шко­
ле­ у­ Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци.­ У­
основ­ној­шко­ли­је­од­ли­чан­ђак,­
а­ хар­мо­ни­ку­ учи­ у­ кла­си­ про­
фе­сор­ке­ Мир­ја­не­ Ми­ла­ко­вић.­­
Два­пу­та­не­дељ­но­отац­га­во­зи­
у­му­зич­ку­шко­лу,­а­пред­так­ми­
че­ња­у­шко­ли­је­сва­ки­дан.­Та­
ко­ђе,­ку­ћи­оба­ве­зно­сви­ра­два­
до­два­и­по­са­та.
­­Хар­мо­ни­ку­сам­за­во­лео­по­
ред­де­де­Жи­ке­­и­оца­Ми­ро­сла­
ва­ко­ји­је­та­ко­ђе­сви­ра­ју.­Во­лео­
сам­да­их­слу­шам­ка­да­сви­ра­ју,­
од­го­ва­ра­Ми­лош­на­на­ше­пи­та­
ње­ ода­кле­ љу­бав­ за­ хар­мо­ни­
ку.­ Да­ по­се­ду­је­ ве­ли­ки­ та­лент­
ви­ди­ се­ и­ по­ по­дат­ку­ да­ је,­ са­
шест­го­ди­на,­ме­ђу­320­оних­ко­
ји­су­се­при­ја­ви­ли­за­при­прем­
но­ оде­ље­ње­ био­ тре­ћи,­ а­ две­
го­ди­не­ је­ ишао­ у­ при­прем­но­
оде­ље­ње,­ док­ ни­је­ ста­сао­ да­
упи­ше­пр­ви­раз­ред.
Мај­ка­ Ди­ја­на­ и­ отац­ Ми­ро­
слав­ по­др­жа­ва­ју­ Ми­ло­ша­ у­
ње­го­вој­ же­љи­ да­ се­ и­ у­ буд­ће­
ба­ви­ му­зи­ком,­ али­ има­ју­ још­
дво­је­де­це­и­нов­ца­за­но­ву­хар­
мо­ни­ку­јед­но­став­но­не­ма.­
–­ Ми­лош­ има­ сво­ју­ стан­
дард­ну­хар­мо­ни­ку,­али­за­сред­
њу­ шко­лу­ му­ на­ред­не­ го­ди­не­
тре­ба­ба­ри­тон­ски­ин­стру­мент­–­
хар­мо­ни­ке­мар­ке­„Пи­ђи­ни“­или­
„Бор­си­ни“,­ ка­же­ мај­ка­ Ди­ја­на.­
А­за­та­кву­хар­мо­ни­ку­„Пи­ђи­ни“­
дуг­ме­та­ру­­по­треб­но­је­пла­ти­ти­­
пре­ко­ 9.000­ евра,­ ако­ је­ но­ва,­
или­ око­ 6.000­ евра,­ ако­ је­ до­
бро­очу­ва­на.­
–­Ову­стан­дард­ну­хар­мо­ни­ку­
сам­пре­ра­стао,­огра­ни­ча­ва­ме,­­
а­ по­сто­ји­ и­ стал­на­ бо­ја­зан­ да­
за­ка­же­ на­ так­ми­че­њу,­ при­ча­ о­
сво­јим­ про­бле­ми­ма­ са­ ин­стру­
мен­том­Ми­лош­Ми­ло­ва­но­вић.­
Од­ По­кра­јин­ског­ се­кре­та­ри­
ја­та­ за­ омла­ди­ну­ и­ спорт­ Ми­
лош­ је­ до­био­ 200.000­ ди­на­ра­
за­ на­бав­ку­ хар­мо­ни­ке,­ али­ то­
ни­је­ до­вољ­но,­ а­ са­ма­ по­ро­ди­
ца­ сно­си­ и­ све­ тро­шко­ве­ ве­
за­не­ за­ так­ми­че­ња,­ од­ пут­них­
Пр­во­на­у­чио­но­те,­па­тек­он­да­да­пи­ше:
Ми­лош­Ми­ло­ва­но­вић
Ми­ло­ше­ви­ро­ди­те­љи­апе­лу­ју­на­оне­ко­ји­мо­гу­да­по­мог­ну,­
да­упла­те­ко­ли­ко­мо­гу,­на­њи­хов­ра­чун­у­Бан­ци­Ин­те­за­број­
160­–­5500101161650­–­44­­­или­на­де­ви­зни­ра­чун­број­RS35­
–­160­­5530200797865­–­47
тро­шко­ва,­ до­ ко­ти­за­ци­је.­ Ипак­
Ми­лош­ је­ до­ са­да­ уче­ство­вао­
на­ три­де­се­так­ так­ми­че­ња­ на­
по­кра­јин­ском­ и­ ре­пу­блич­ком­
ни­воу,­­а­са­ви­ше­од­по­ло­ви­не­
се­вра­тио­као­нај­бо­љи.­
–­ ­ Нај­дра­жа­ на­гра­да­ ми­ је­
ово­го­ди­шње­ пр­во­ ме­сто­ ко­је­
сам­ осво­јио­ на­ ме­ђу­на­род­ном­
так­ми­че­њу­у­Угље­ви­ку,­код­Би­
је­љи­не,­где­сам­се­так­ми­чио­у­
„Ц“­ ка­те­го­ри­ји­ за­ де­цу­ ро­ђе­ну­
1998.­ го­ди­не­ или­ ста­ри­ју.­ То­
ми­ је,­ за­ са­да,­ и­ је­ди­на­ ме­ђу­
на­род­на­ на­гра­да.­ Ту­ је­ и­ „По­
кра­јин­ски­ ла­у­ре­ат“,­ по­хва­ла­
ко­ју­ сам­ до­био­ за­ по­стиг­ну­те­
ре­зул­та­те­на­до­са­да­шњим­так­
ми­че­њи­ма,­као­и­број­не­Све­то­
сав­ске­ди­пло­ме­шко­ле.­Ове­го­
ди­не­сам­осво­јио­пр­во­ме­сто­и­
на­56.­Ре­пу­блич­ком­фе­сти­ва­лу­
хар­мо­ни­ке­у­Сме­де­ре­ву,­­при­ча­
Ми­лош.­
Он­са­по­но­сом­го­во­ри­о­сво­
јим­ре­зул­та­ти­ма,­али­је­и­ја­сно­
све­стан­ да­ има­ ве­ли­ки­ дар,­
због­ то­га­ и­ већ­ са­да­ ја­сно­ де­
M NOVINE
фи­ни­са­ни­ бу­ду­ћи­ ко­ра­ци­ :­ –­
По­сле­сред­ње­шко­ле­же­ља­ми­
је­ да­ упи­шем­ Му­зич­ку­ ака­де­
ми­ју­ у­ Мо­скви­ или­ Бе­чу,­ та­мо­
иду­нај­бо­љи,­ка­же­нам­Ми­лош.­
На­рав­но,­ ако­ ро­ди­те­љи­ то­ бу­
ду­ мо­гли­ да­ му­ при­у­ште­ или­
ако­обез­бе­ди­не­ку­сти­пен­ди­ју.
За­са­да­огра­ни­ча­ва­ју­ћи­фак­
тор­ у­ тим­ ње­го­вим­ же­ља­ма­ је­
–­ хар­мо­ни­ка.­ –­ Мо­гао­ бих­ да­
сви­рам­ и­ мно­го­ ком­пли­ко­ва­
ни­је­ ком­по­зи­ци­је­ и­ мно­го­ бо­
ље,­ка­да­бих­на­ба­вио­но­ви­ин­
стру­мент.­ Све­ оста­ло­ ми­ ни­је­
те­шко,­ни­уче­ње­ни­пу­то­ва­ња,­
ка­же­ Ми­лош,­ а­ мај­ка­ Ди­ја­на­
до­да­је­ да­ би­ во­ле­ла­ да­ њен­
син­оства­ри­сво­је­сно­ве.­
–­По­го­то­во­што­је­Ми­лош­пр­
во­на­у­чио­но­те,­па­тек­он­да­да­
пи­ше­ и­ чи­та,­ ка­же­ мај­ка­ Ди­ја­
на.­
Би­ло­ би­ ште­та­ да­ Ми­лош­
због­не­ко­ли­ко­хи­ља­да­евра­не­
оства­ри­тај­свој­ве­ли­ки­сан.
­­С.­Џ.
1. avgust 2012.
ЦЕН­ТАР­ЗА­СО­ЦИ­ЈАЛ­НИ­РАД­РУ­МА
Окон­чан­про­је­кат­Осмех
UKRATKO
ПУ­ТИН­ЦИ
Ма­на­сти­ри­ма
у­по­хо­де
Удру­же­ње­ пен­зи­о­не­ра­ и­
же­на­ПУЖ­из­Пу­ти­на­ца­ор­га­
ни­зо­ва­ли­ су­ 22.­ ју­ла­ јед­но­
днев­ну­ екс­кур­зи­ју.­ Том­ при­
ли­ком­ су­ по­се­ти­ли­ фру­шко­
гор­ске­ма­на­сти­ре­Кру­ше­дол.­
Гр­ге­тег,­ Но­во­ Хо­по­во,­ Ра­ва­
ни­цу­и­Ја­зак,­а­по­том­су­ужи­
ва­ли­и­у­врд­нич­ком­ба­зе­ну.
У­по­се­ти­по­ро­ди­ци­Сму­ков
О
смех­ је­ на­зив­ про­јек­
та­Цен­тра­за­со­ци­јал­
ни­ рад­ у­ Ру­ми­ ко­ји­ је­
окон­чан­у­ју­лу,­а­ко­ји­под­ра­
зу­ме­ва­по­моћ­по­ро­ди­ца­ма­у­
се­ли­ма­рум­ске­оп­шти­не­ко­ја­­
има­ју­ ин­ва­лид­ну­ де­цу,­ а­ не­
мо­гу­ их­ до­во­ди­ти­ у­ по­сто­
је­ћи­ Днев­ни­ бо­ра­вак­ за­ де­
цу­ са­ смет­ња­ма­ у­ раз­во­ју­ у­
гра­ду.
Про­је­кат­је­по­чео­у­ав­гу­сту­
про­шле,­ а­ до­ кра­ја­ фе­бру­а­
ра­ ове­ го­ди­не­ фи­нан­си­рао­
га­је­По­кра­јин­ски­се­кре­та­ри­
јат­ за­ здрав­ство,­ со­ци­јал­ну­
по­ли­ти­ку­и­де­мо­гра­фи­ју.­По­
сле­ је­ фи­нан­сиј­ске­ оба­ве­зе­
ве­за­не­ за­ Осмех­ пре­у­зе­ла­
рум­ска­оп­шти­на­и­то­до­ма­ја­
ове­ го­ди­не,­ а­ по­том­ до­ ју­ла­
по­но­во­По­кра­јин­ски­се­кре­та­
ри­јат­за­здрав­ство.
­­ Овим­ про­јек­том­ смо­ об­
у­хва­ти­ли­ 20­ де­це­ у­ че­ти­ри­
се­ла­ рум­ске­ оп­шти­не­ –­ До­
брин­ци­ма,­ Кра­љев­ци­ма­ ,­
Ни­кин­ци­ма­ ­ и­ Пла­ти­че­ву.­ О­
овој­де­ци­се­ста­ра­ло­пет­не­
го­ва­те­љи­ца.­Да­кле,­„Осмех“­
је­зна­чио­по­моћ­ро­ди­те­љи­ма­
ко­ји­ има­ју­ ин­ва­лид­ну­ де­цу,­
КРА­ЉЕВ­ЦИ
али­је­обез­бе­дио­и­по­сао­за­
је­дан­број­не­за­по­сле­них,­ка­
же­ ко­ор­ди­на­тор­ка­ про­јек­та­
Ве­сна­ Па­вло­вић­ из­ Цен­тра­
за­со­ци­јал­ни­рад.­Има­ју­ћи­у­
ви­ду­ упра­во­ ове­ по­зи­тив­не­
ефек­те­и­за­до­вољ­ство­ко­ри­
сни­ка­ пру­же­ним­ услу­га­ма,­
она­ис­ти­че­да­се­на­да­да­ће­
се­ из­на­ћи­ сред­ства­ за­ на­
ста­вак­ про­јек­та­ „Осмех“­ од­
сеп­тем­бра,­би­ло­од­ло­кал­не­
са­мо­у­пра­ве­ или­ По­кра­јин­
ског­се­кре­та­ри­ја­та­за­здрав­
ство,­ со­ци­јал­ну­ по­ли­ти­ку­ и­
де­мо­гра­фи­ју.
Про­јек­том­ ­ је­ би­ла­ об­у­
хва­ће­на­и­по­ро­ди­ца­Сму­ков­
из­ До­бри­на­ца­ ко­ја­ има­ тро­
је­ ин­ва­лид­не­ де­це.­ ­ То­ су­
11­то­го­ди­шње­ бли­зна­ки­ње­
Ни­ко­ли­на­ и­ Ива­на­ ко­ји­ма­ је­
по­моћ­ и­ ста­ра­ње­ по­треб­но­
24­са­та­днев­но,­као­и­осмо­
го­ди­шњи­ Алек­сан­дар­ ко­ји­
је­ по­сле­ опе­ра­ци­је­ ту­мо­ра­
очи­ју­ остао­ слеп.­ Алек­сан­
дар­је­са­свим­пе­ти­ца­ма­за­
вр­шио­ тре­ћи­ раз­ред­ шко­ле­
за­сле­пу­и­глу­ву­де­цу­„Вељ­
ко­ Ра­ма­да­но­вић“­ у­ Зе­му­ну,­
а­ осим­ што­ је­ од­ли­чан­ ђак,­
Кван­та­шка­пи­ја­ца
Уско­ро­ би­ по­љо­при­вред­ни­ про­из­во­ђа­чи­ у­ шид­ској­
оп­шти­ни­ мо­гли­ има­ти­ уре­ђен­ кван­та­шки­ про­стор.­
Од­лу­ка­оп­штин­ског­ве­ћа­Шид­је­да­се­про­дав­ци­из­ја­
сне­за­не­ку­од­ло­ка­ци­ја­ко­је­ће­им­би­ти­по­ну­ђе­не­као­
ре­ше­ње­ за­ кван­та­шку­ пи­ја­цу.­ Овим­ би­ се­ спре­чи­ла­
про­да­ја­ван­пи­јач­ног­и­ва­шар­ског­про­сто­ра,­што­ни­је­
у­скла­ду­са­од­лу­ка­ма­ове­срем­ске­оп­шти­не.­Та­ко­ђе,­
про­дав­ци­би­има­ли­про­стор­на­ме­њен­про­да­ји­во­ћа­и­
по­вр­ћа,­се­зон­ских­на­мир­ни­ца­у­скла­ду­са­про­пи­си­ма.­
1. avgust 2012.
он­ је­ ак­ти­ван­ и­ у­ број­ним­
сек­ци­ја­ма.­ –­ Пре­за­до­вољ­на­
сам­ овим­ про­јек­том­ и­ зна­
чио­ми­је­ве­ли­ку­по­моћ.­Не­
го­ва­те­љи­ца­нам­је­до­ла­зи­ла­
три­ пу­та­ не­дељ­но­ и­ ста­ра­
ла­ се­ о­ де­ци­ не­ко­ли­ко­ са­ти­
днев­но,­ та­ко­ да­ је­ то­ би­ла­
при­ли­ка­ да­ ми­ за­ то­ вре­ме­
оба­ви­мо­ сво­је­ по­сло­ве­ или­
ма­ло­пре­дах­не­мо,­ка­же­мај­
ка­ Алек­сан­дра­ Сму­ков,­ ко­ја­
је­ та­ко­ђе,­ из­ра­зи­ла­ на­ду­ да­
ће­се­овај­про­је­кат­на­ста­ви­
ти.
Под­се­ти­мо­да,­ка­да­је­реч­
о­ ин­ва­лид­ној­ де­ци,­ од­ про­
шле­ го­ди­не­ у­ објек­ту­ „Ли­
ва­де“­ у­ Ру­ми­ функ­ци­о­ни­ше­
днев­ни­ бо­ра­вак­ за­ де­цу­ и­
мла­де­ са­ смет­ња­ма­ у­ раз­
во­ју­у­ко­јем­ре­дов­но­бо­ра­ви­
23­ко­ри­сни­ка.­Са­њи­ма­ра­де­
струч­на­ли­ца­ко­ја­пра­те­њи­
хо­во­здрав­стве­но­и­фи­зич­ко­
ста­ње,­уче­их­ка­ко­да­се­што­
лак­ше­ сна­ђу­ у­ сва­ко­днев­
ним­ по­тре­ба­ма,­ али­ има­ју­
мо­гућ­ност­ и­ за­ кре­а­тив­но­
из­ра­жа­ва­ње­кроз­број­не­ра­
ди­о­ни­це.
С.­Џ.
Мо­ро­вић­ки
лет­њи­да­ни
Ви­ше­ од­ 20­ го­ди­на­ у­ Мо­ро­ви­ћу­ се­
то­ком­ав­гу­ста­ор­га­ни­зу­ју­„Мо­ро­вић­ки­
лет­њи­ да­ни“.­ Ових­ да­на­ уре­ђу­је­ се­
про­стор­ауто­кам­па­на­ко­јем­ће­4.­и­5.­
ав­гу­ста­­­би­ти­одр­жа­на­ве­ли­ка­жур­ка,­
а­за­не­де­љу­12.­ав­густ,­пла­ни­ра­но­је­
тра­ди­ци­о­нал­но­ так­ми­че­ње­ „Злат­ни­
ко­тлић“.­
M NOVINE
Ноћ­ни­те­ре­ни
На­те­ре­ну­за­ма­ле­спор­то­
ве­у­Кра­љев­ци­ма­не­дав­но­су­
по­с та­в ље­н и­ ре­флек­то­р и,­
та­ко­ да­ мла­ди­ Кра­љев­ча­ни­
са­да­те­рен­мо­гу­да­ко­ри­сте­и­
но­ћу.­ Ово­ је­ по­себ­но­ би­ла­
прак­са­у вре­ме­днев­но­ви­со­
ких­ тем­пе­ра­ту­ра­ ко­је­ су­ се­
тек­ ка­сно­ уве­че­ ма­ло­ спу­
шта­ле.
RUMSKI MATI^AR
СКЛО­ПИ­ЛИ­ БРАК:­ Ми­лан­
Кр­ње­та­ и­ Сла­ђа­на­ Ћа­лић,­
Ни­к о­ла­ Ми­ла­ди­н о­вић­ и­
Зо­ри­ца­ Бо­гу­но­вић,­ Бра­ни­
слав­Ма­лић­и­Ми­ла­на­Ми­лић­
УМР­ЛИ:­ Ву­јо­ Вој­но­вић,­
рођ.­ 1950,­ Ева­ Пил,­ рођ.­
1928,­ Да­ни­ца­ Га­вра­но­вић,­
рођ.­ 1921,­ Ми­тар­ Цви­јо­вић,­
рођ.­ 1933,­ Је­ли­ца­ Ту­ке­лић,­
рођ.­1923,­Бо­шко­Јо­ва­но­вић,­
рођ.­1940,­Бор­ка­Ша­јин,­рођ.­
1928,­ Мир­ко­ Му­шки­ња,­ рођ.­
1936,­ Ми­ли­ца­ Мр­кић,­ рођ.­
1928,­ Вла­ди­слав­ Ве­ско­вић,­
рођ.­ 1941,­ Дра­ган­ Рат­ко­вић,­
рођ.­1962.­­
Strana 17.
Ни­смо­у­вла­сти
У­ СРЕМ­СКОЈ­ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ­ ОБЕ­ЛЕ­ЖЕН­ 22.­ РО­ЂЕН­ДАН­ СПС­а:­ У­ Град­ском­ од­бо­ру­
СПС­а­не­ма­кон­фликт­них­лич­но­сти,­ми­не­уме­мо­да­пли­ва­мо­у­мут­ним­во­да­ма.­И­због­
то­га­ће­чла­но­ви­на­ше­ко­а­ли­ци­ји­ко­ји­пре­у­зму­јав­не­функ­ци­је­ра­ди­ти­тран­спа­рент­но­и­
од­го­вор­но­–­ре­као­је­др­Ми­лан­Лат­ко­вић
Р
о­ђен­дан­
Со­ци­ја­ли­
стич­ке­пар­ти­је­Ср­би­је,­
22.­по­ре­ду­све­ча­но­је­
обе­ле­жен­при­год­ним­кок­те­
лом­ у­ хо­лу­ Град­ске­ ку­ће­ у­
Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци­ у­ пе­
так­27.­ју­ла.­До­ма­ћин­све­ча­
но­сти­био­је­пред­сед­ник­ми­
тро­вач­ког­ Град­ског­ од­бо­ра­
СПС­а­ др­ Ми­лан­ Лат­ко­вић,­
а­ све­ча­но­сти­ су­ при­су­ство­
ва­ли­Го­ран­Ра­дић­пот­пред­
сед­ник­По­кра­јин­ског­од­бо­ра­
СПС­ за­ Вој­во­ди­ну,­ Сло­бо­
дан­ Цвет­ко­вић­ се­кре­та­ра­
Из­вр­шног­ од­бо­ра­ ПО­ СПС,­
за­тим­ пред­став­ни­ци­ окру­
жних­ од­бо­ра­ СПС­а­ Ју­жне­
Бач­ке­и­Сре­ма,­пред­сед­ни­
ци­ и­ чла­но­ви­ пар­ти­ја­ ко­је­
чи­не­ ко­а­ли­ци­ју­ оку­пље­ну­
око­СПС­а,­Бо­шко­Ни­ко­лић,­
пред­сед­ник­ ГО­ ПУПС­а­ и­
Зо­ран­ Ве­се­ли­но­вић­ пред­
сед­ник­ГО­Је­дин­стве­не­Ср­
би­је.­ Све­ча­но­сти­ су­ при­су­
ство­ва­ли­и­пр­ви­по­сла­ни­ци­
СПС­а­у­Скуп­шти­ни­Ср­би­је­
у­ ви­ше­стра­нач­ју­ др­ Ди­ми­
три­је­ Стој­шић­ и­ Сте­ван­
Шу­ла­ја,­ за­тим­ пред­став­ни­
ци­ ми­тро­вач­ке­ ло­кал­не­ са­
мо­у­пра­ве,­ гра­до­на­чел­ник­
Бра­ни­слав­ Не­ди­мо­вић­ и­
пред­сед­ник­Скуп­шти­не­гра­
да­ Ми­лан­ Ко­ва­че­вић,­ а­ би­
ли­су­при­сут­ни­и­пред­став­
ни­ци­ син­ди­ка­та,­ удру­же­ња­
бо­ра­ца,­оп­штин­ских­од­бо­ра­
18. Strana
СПС­а­из­срем­ских­гра­до­ва­
и­гра­да­Шап­ца.
Обра­ћа­ју­ћи­ се­ при­сут­ни­
ма­ др­ Ми­лан­ Лат­ко­вић­ је­
ре­као­ да­ СПС­ ду­же­ вре­ме­
ни­је­ пар­ти­ци­пи­рао­ у­ ло­
кал­ној­вла­сти,­а­да­је­же­ља­
члан­ства­и­сим­па­ти­зе­ра­би­
ла­да­се­то­из­ме­ни.­
–­ Са­ ко­а­ли­ци­јом,­ ко­ју­ чи­
не­Пар­ти­ја­ује­ди­ње­них­пен­
зи­о­не­ра­ Ср­би­је­ и­ Је­дин­
стве­на­ Ср­би­је­ ус­пе­ли­ смо­
да­ оства­ри­мо­ тај­ циљ­ за­
хва­љу­ју­ћи­ гла­со­ви­ма­ и­ по­
др­шци­ би­ра­ча.­ Са­да­ ка­да­
је­то­оства­ре­но,­ми­же­ли­мо­
да­ у­ вре­ме­ну­ ко­је­ до­ла­зи­
бу­де­мо­ан­га­жо­ва­ни­и­да­за­
до­бро­бит­ гра­ђа­на­ Срем­ске­
Ми­тро­ви­це­ пру­жи­мо­ оно­
што­је­нај­ква­ли­тет­ни­је­у­на­
ма­као­љу­ди­ма.
и­сам­ био­ про­рок,­ али­
сам­ знао­ на­ осно­ву­
ути­са­ка­ ко­је­ сам­ сти­
цао­ у­ раз­го­во­ру­ са­ на­шим­
гра­ђа­ни­ма­ да­ се­ у­ ми­љеу­
ми­тро­вач­ке­ по­ли­тич­ке­ сце­
не­мо­ра­по­ја­ви­ти­ко­а­ли­ци­ја­
од­ ви­ше­ стра­на­ка.­ И­ та­да­
сам­ го­во­рио,­ а­ то­ ми­слим­
и­ са­да,­ ко­а­ли­ци­ја­ СПС,­
ПУПС,­ЈС­тре­ба­да­бу­де­на­
стра­ни­власти.­Али­и­по­ред­
тог­ иза­зо­ва­ да­ уче­ству­је­мо­
у­ но­ше­њу­ од­го­вор­но­сти­ вр­
ше­ња­вла­сти­у­гра­ду,­ни­сам­
спре­ман­ да­ уче­ству­јем­ у­
Н
Др­Ми­лан­Лат­ко­вић
M NOVINE
1. avgust 2012.
по­сва­ку­це­ну
вла­сти­по­сва­ку­це­ну,­а­није­
ни­ странка.­ Сти­ца­јем­ не­ких­
окол­но­сти­ ми­ смо­ се­ укљу­
чи­ли­у­раз­го­во­ре­са­већ­по­
сто­је­ћом­ ко­а­ли­ци­јом­ ко­ја­ је­
има­ла­озби­љан­од­бор­нич­ки­
ка­па­ци­тет.­ Ми­ ни­смо­ би­ли­
нео­п­ход­ни,­ али­ при­хва­ти­ли­
смо­ уче­шће­ у­ тој­ ко­а­ли­ци­ји­
због­слич­них­ста­во­ва­у­мно­
гим­пи­та­њи­ма.­Ја­сам­си­гу­
ран­да­то­ни­је­учи­ње­но­слу­
чај­но,­ да­ је­ ан­ти­ци­пи­ра­на­
ре­пу­блич­ка­вла­да­у­овом­са­
ста­ву.­ По­ред­ то­га,­ ако­ мо­гу­
да­бу­дем­и­ма­ло­не­скро­ман,­
и­љу­ди­из­СПС­а,­ПУПС­а­и­
Је­дин­стве­не­ Ср­би­је­ у­ овом­
гра­ду­ ни­су­ ин­кри­ми­ни­са­ни,­
па­сам­био­си­гу­ран­да­је­та­
да­шња­по­сто­је­ћа­ко­а­ли­ци­ја­
сво­јим­про­ми­шље­ним­по­те­
зом­ по­мо­гла­ да­ се­ ис­пу­не­
оче­ки­ва­ња­ ве­ћи­не­ на­ших­
гра­ђа­на.­ Са­да­ у­ Скуп­шти­
ни­ гра­да­ има­мо­ ве­ћи­ну­ од­
43­ од­бор­ни­ка.­ То­ нам­ да­је­
1. avgust 2012.
за­ пра­во­ да­ ка­же­мо­ да­ ће­
мо­ има­ти­ ста­бил­не­ усло­ве­
за­рад­у­на­ред­ном­пе­ри­о­ду.­
Пра­во­ је­сте­ ле­по­ у­ сми­слу­
по­ча­сти­ ко­ји­ма­ ни­смо­ са­
да­ оп­те­ре­ће­ни,­ али­ са­ дру­
ге­ стра­не­ све­сни­ смо­ да­ то­
пра­во­под­ра­зу­ме­ва­и­ве­ли­ку­
од­го­вор­ност­ у­ на­чи­ну­ во­ђе­
ња­овог­гра­да.
екао­ сам­ да­ не­ће­мо­
би­ти­ чла­но­ви­ ко­а­ли­
ци­је­ у­ ко­јој­ ће­ би­ти­
не­у­са­гла­ше­но­сти.­ Сви­ мо­ји­
при­ја­те­љи­зна­ју­о­че­му­сам­
го­во­рио.­ У­ Град­ском­ од­бо­
ру­ СПС­ не­ма­ кон­фликт­них­
лич­но­сти,­ ми­ не­ уме­мо­ да­
пли­ва­мо­ у­ мут­ним­ во­да­
ма.­ И­ због­ то­га­ ће­ чла­но­ви­
на­ше­ ко­а­ли­ци­ји­ ко­ји­ пре­у­
зму­ јав­не­ функ­ци­је­ ра­ди­ти­
тран­спа­рент­но­и­од­го­вор­но.­
Већ­у­пр­вим­до­го­во­ри­ма­са­
пред­став­ни­ци­ма­ вла­да­ју­
ће­ ко­а­ли­ци­је­ кон­ста­то­ва­ли­
смо­ да­ су­ при­сут­не­ од­ре­
Р
ђе­не­ зло­у­по­тре­бе­ и­ у­ овој­
ин­сти­ту­ци­ји­ у­ ко­јој­ се­ са­да­
на­ла­зи­мо­ (згра­да­ Скуп­шти­
не­гра­да­Срем­ска­Ми­тро­ви­
ца,­ прим.­ аут.).­ Је­дин­стве­
ни­ смо,­ сви­ чла­но­ви­ на­ше­
ко­а­ли­ци­је,­ у­ на­ме­ри­ да­ се­
са­ та­квом­ прак­сом­ пре­ки­не­
–­ре­као­ је­др­Ми­лан­Лат­ко­
вић,­ пред­сед­ник­ Град­ског­
од­бо­ра­СПС­у­Срем­ској­Ми­
тро­ви­ци.­
Он­ се­ освр­нуо­ и­ на­ ак­ту­
ел­ну­еко­ном­ску­си­ту­а­ци­ју­и­
из­ра­зио­ за­до­вољ­ство­ што­
се­ло­кал­на­власт­ан­га­жо­ва­
ла­око­Ми­тро­са,­МИВ­а­али­
и­ Ми­тро­сре­ма,­ оце­њу­ју­ћи­
да­ би­ би­ло­ ве­о­ма­ зна­чај­но­
ка­да­ би­ се­ Ми­тро­срем­ за­
др­жао­ у­ окви­ри­ма­ по­кра­
ји­не­ Вој­во­ди­не­ или­ са­мо­га­
гра­да.
Сло­бо­дан­ Цвет­ко­вић,­ се­
кре­тар­По­кра­јин­ског­од­бо­ра­
СПС­ је­ обра­ћа­ју­ћи­ се­ при­
сут­ни­ма­че­сти­тао­ро­ђен­дан­
M NOVINE
пар­ти­је­и­под­се­тио:
да­ну­у­ком­се­у­Срем­
ској­ Ми­тро­ви­ци­ про­
сла­вља­ дан­ пар­ти­је,­
Со­ци­ја­ли­стич­ка­пар­ти­ја­Ср­
би­је­ је­ у­ Бе­о­гра­ду­ до­би­ла­
пре­ми­је­ра­вла­де.­Же­ло­бих­
да­ка­жем­да­је­зна­чај­но­што­
се­ ми­тро­вач­ки­ СПС­ ко­нач­
но­вра­тио­на­ло­кал­ну­по­ли­
тич­ку­ сце­ну­ у­ свом­ пу­ном­
ка­па­ци­те­ту.­На­дам­се­да­ће­
све­ иде­је­ ко­је­ су­ по­сто­ја­ле­
док­ је­ пар­ти­је­ би­ла­ у­ опо­
зи­ци­ји­ са­да­ пре­тво­ри­ти­ у­
кон­кре­тан­ ре­зул­тат.­ То­ме­ у­
при­лог­ иде­ и­ чи­ње­ни­ца­ да­
је­ ов­да­шња­ ло­кал­на­ власт­
ком­па­ти­бил­на­са­ре­пу­блич­
ком,­ што­ ми­ да­је­ за­ пра­во­
да­се­на­дам­да­ће­сле­де­ће­
го­ди­не,­ка­да­бу­де­мо­сла­ви­
ли­ 23­ ро­ђен­дан­ СПС­а­ ве­
ћи­на­про­бле­ма­ко­ји­су­ов­де­
по­ме­ну­ти­би­ти­ре­ше­на­–­за­
кљу­чио­је­Цвет­ко­вић.
С.­Цу­ца­нић
У­
Strana 19.
ШИД­СКО­КУЛ­ТУР­НО­ЛЕ­ТО
Од­Пи­ло­та
до­Цр­ве­не­ја­бу­ке
И­
ове­го­ди­не­у­ор­га­ни­за­ци­ји­оп­шти­
не­ Шид­ и­ Кул­тур­но­ обра­зов­ног­
цен­тра­ Шид,­ би­ће­ ор­га­ни­зо­ва­но­
шид­ско­Кул­тур­но­ле­то.­У­пе­ри­о­ду­од­1.­
до­19.­ав­гу­ста­Ши­ђа­ни­ће­мо­ћи­да­ужи­
ва­ју­у­пе­сма­ма­по­зна­тих­рок­гру­па,­али­
и­ да­ уче­ству­ју­ у­ мно­гим­ так­ми­че­њи­ма­
ор­га­ни­зо­ва­ним­на­ви­ше­ло­ка­ци­ја­у­Ши­
ду.­Та­ко­ће­се­већ­1.­ав­гу­ста,­на­пла­тоу­
ис­пред­ Кул­тур­но­ обра­зов­ног­ цен­тра,­
Ши­ђа­ни­ма­ пред­ста­ви­ти­ гру­па­ Пи­ло­ти,­
а­ већ­ су­тра­дан­ би­ће­ ор­га­ни­зо­ва­на­ ма­
ни­фе­ста­ци­ја­ „­ Пе­смом­ про­тив­ пу­ше­ња,­
дро­ге,­си­де­и­ал­ко­хо­ла“­­­­УГ­„Здра­во­од­
ра­ста­ње“.За­ 3.­ ав­густ­ пла­ни­ран­ је­ кон­
церт­Са­ње­Мар­ја­но­вић­&­Го­спо­де­му­зи­
ча­ра,­а­за­тим­3.­ав­гу­ста,­Фе­сти­вал­хеј­ви­
ме­тал­ му­зи­ке­ –­ ме­тал­ нигхт.­ У­ не­де­љу­
5.­ ав­гу­ста­ го­сти­ у­ Ши­ду­ би­ће­ уче­сни­ци­
се­ри­ја­ла­так­ми­че­ња­„Ја­имам­та­ле­нат“,­
док­ је­ за­ 6.­ ав­густ­ пла­ни­ран­ ху­ма­ни­
тар­ни­ кон­церт­ за­ Да­ни­је­лу­ Ми­ло­ше­вић­
„Тре­ма“­Ру­ма­и­„Шер­лок“­Шид.­Од­7.­до­
9.­ ав­гу­ста,­ би­ће­ ор­га­ни­зо­ва­не­ „Игре­ на­
во­ди“­ на­ ба­зе­ни­ма­ „По­сеј­дон­ ин“,­ а­ 9.­
ав­гу­ста­би­ће­одр­жан­и­ту­ри­стич­ки­ре­ли­
кроз­Ср­би­ју­–­Мо­то­клуб­Шид­и­кон­церт­
гру­пе­ „Гњев­ ан­ђе­ла“.Гру­па­ „Га­ра­ви­ со­
как“­го­сто­ва­ће­у­Ши­ду­10.­ав­гу­ста,­а­11.­
20. Strana
би­ће­ одр­жа­на­ на­ ста­ди­о­ну­ ФК­ „Јед­но­
та“­ пр­ва­ ме­ђу­на­род­на­ ре­ви­ја­ па­рад­них­
за­пре­га,­а­за­ве­чер­ње­са­те­пла­ни­ран­је­
„Срем­ фолк­ фест“­ ка­да­ ће­ се­ пред­ста­
ви­ти­уче­сни­ци­СКУД­„Све­ти­Са­ва“­и­го­
сти­из­Тур­ске­и­Бу­гар­ске.­За­12.­ав­густ,­
пла­ни­ран­је­дан­мла­дих,­ка­ра­о­ке­и­пе­на­
пар­ти,­ док­ ће­ се­ 13.­ Одр­жа­ти­ кон­церт­
гру­пе­ „Озар­је“.14.­ ав­густ­ на­ме­њен­ је­
по­зо­ри­шној­ пред­ста­ви­ „Го­спо­дин­ фо­ка“­
,а­ 15.­ Ши­ђа­ни­ ће­ мо­ћи­ ужи­ва­ти­ у­ Ет­но­
да­ну­ ко­је­ ће­ ор­га­ни­зо­ва­ти­ Удру­же­ња­
же­на,­а­би­ће­одр­жан­и­кон­церт­КУД­ова­
оп­шти­не­Шид.­Да­ни­ви­на­би­ће­одр­жа­ни­
16.­ав­гу­ста,­ка­да­ће­би­ти­одр­жан­и­там­
бу­ра­шки­ кон­церт­ „Но­во­сад­ски­ свир­ци“.­
Кон­церт­ гру­пе­ „Ги­тар­си“,­ би­ће­ одр­жан­
17.­ ав­гу­ста,­ а­ од­мах­ су­тра­дан,­ ве­че­ је­
ре­зер­ви­са­но­ за­ на­род­ну­ му­зи­ку.­ За­вр­
шно­ ве­че­ 19.­ ав­гу­ста,­ Ши­ђа­не­ ће­ за­ба­
вља­ти­ гру­па­ „Цр­ве­на­ ја­бу­ка“­ на­ оп­ште­
за­до­вољ­ство­ свих­ мла­дих.­ Та­ко­ ће­ и­
ове­го­ди­не­као­и­прет­ход­них,­би­ти­упот­
пу­ње­но­ле­то­а­свим­љу­би­те­љи­ма­до­бре­
му­зи­ке­и­за­ба­ве­у­Ши­ду­и­око­ли­ци,­би­
ти­омо­гу­ћен­и­те­ка­ко­до­бар­ам­би­јент­за­
дру­же­ње­и­опу­шта­ње,­што­је­и­циљ­одр­
жа­ва­ња­ове­ма­ни­фе­ста­ци­је.
С.­Д.
M NOVINE
ДЕ­ВЕ­ТИ­СРЕМ­ФОЛК­ФЕСТ­
ОД­9.­ДО­12­АВ­ГУ­СТА
И­Афри­кан­ци
у­Ми­тро­ви­ци
Н
а­ де­ве­том­ Ме­ђу­на­род­ном­ фе­
сти­ва­лу­ „Срем­ фолк­ фест“­ ко­ји­
ће­се­ове­го­ди­не­одр­жа­ти­од­9.­
до­ 12.­ ав­гу­ста­ уче­ство­ва­ће­ ан­сам­
бли­ из­ 11­ зе­ма­ља.­ По­ред­ европ­ских­
зе­ма­ља­ор­га­ни­за­то­ри­ове­го­ди­не­на­
ја­вљу­ју­ и­ уче­шће­ го­сти­ју­ из­ Гви­не­је.­
Пре­ма­оче­ки­ва­њу­ор­га­ни­за­то­ра,­Цен­
тра­ за­ кул­ту­ру­ Сир­ми­ју­март,­ оче­ку­је­
се­до­ла­зак­17­ан­сам­ба­ла­и­пре­ко­500­
уче­сни­ка­ из­ Тур­ске,­ Ита­ли­је,­ Есто­
ни­је,­ Бу­гар­ске,­ Хо­лан­ди­је,­ Укра­ји­не,­
Хр­ват­ске,­ Грч­ке,­ Гви­не­је.­ Уче­шће­ ће­
као­ и­ сва­ке­ го­ди­не­ узе­ти­ и­ кул­тур­но­
умет­нич­ка­ дру­штва­ из­ Срем­ске­ Ми­
тро­ви­це,­али­и­го­сти­из­Бе­че­ја,­Но­ве­
Па­зо­ве,­Бо­га­ти­ћа,­Врд­ни­ка.
Про­грам­ ће­ се­ то­ком­ че­ти­ри­ фе­
сти­вал­ска­ да­на­ од­ви­ја­ти­ на­ ули­ца­ма­
Срем­ске­Ми­тро­ви­це,­на­Жит­ном­тр­гу,­
али­и­у­Ру­ми,­Врд­ни­ку­и­Ши­ду.
Фе­сти­вал­по­чи­ње­у­че­твр­так­9.­ав­
гу­ста­ у­ 19­ ча­со­ва­ и­ 30­ ми­ну­та­ све­
ча­ним­ де­фи­ле­ом­ уче­сни­ка­ ули­ца­ма­
гра­да.
У­ слу­ча­ју­ ло­шег­ вре­ме­на­ и­ ки­ше­
фол­клор­ни­ ан­сам­бли­ ће­ на­сту­па­ти­ у­­
ПСЦ­„Пин­ки“.
М.­Н.
1. avgust 2012.
НЕ­У­РОП­СИ­ХИ­ЈА­ТАР­ДР­ПА­ВЛЕ­СКЛЕ­НАР­­ИМА­ДВЕ­ЉУ­БА­ВИ,­ВИ­НО­ГРАД­И­МУ­ЗИ­КУ­
Чо­век­тре­ба­да
има­не­ки­хо­би
О
д­ 1981.­ го­ди­не­ док­
тор­ Па­вле­ Скле­нар­
је­ за­ са­да­ пр­ви­ је­ и­
је­ди­ни­ не­у­роп­си­хи­ја­тар­ у­
шид­ском­ До­му­ здра­вљу.­
За­ ме­ди­ци­ну­ се­ од­лу­чио­
због­ бра­та­ ко­ји­ се­ упи­сао­
ме­ди­цин­ску­ шко­лу.­ Ка­сни­
је­је­за­во­лео­тај­по­зив­и­у­
ро­ку­ за­вр­шио­ ме­ди­цин­ски­
фа­кул­тет­ у­ Но­вом­ Са­ду,­
а­ за­тим­ и­ спе­ци­ја­ли­за­ци­
ју­ не­у­роп­си­хи­ја­три­је.­ Ка­
же­да­се­ни­је­по­ка­јао­због­
из­бо­ра­ жи­вот­ног­ по­зи­ва,­
ма­да­је­шко­ло­ва­ње­зах­те­
ва­ло­мно­го­од­ри­ца­ња.­На­
у­ку­је­схва­тио­као­иза­зов­и­
ни­је­ му­ те­шко,­ а­ по­себ­ну­
за­хвал­ност­ да­је­ оп­шти­ни­
Шид,­ко­ја­му­је­у­то­вре­ме­
да­ла­ сти­пен­ди­ју­ без­ ко­је­
он­ не­ би­ мо­гао­ за­вр­ши­ти­
фа­кул­тет.­ Док­тор­ Скле­нар­
до­да­је­ да­ је­ не­у­роп­си­хи­
ја­три­ја­ спе­ци­фич­на­ гра­на­
ме­ди­ци­не,­ јер­ онај­ ко­ са­
вла­да­ту­област,­има­од­ре­
ђе­ну­пред­ност­у­од­но­су­на­
оста­ле­стру­ке.
­ ­­ Кад­ са­вла­да­те­ пси­хи­
ја­три­ју,­ви­ула­зи­те­у­жи­вот­
чо­ве­ка,­ у­ ин­тим­не­ де­ло­ве­
ње­го­ве­ ду­ше.­ Ако­ ус­пе­
те­ да­ про­дре­те­ у­ срж­ чо­
ве­ко­вог­ про­бле­ма,­ па­ му­
по­мог­не­те,­ то­ је­ нај­ве­ћа­
на­гра­да­за­ле­ка­ра.­Не­у­ро­
ло­ги­ја­ је­ ег­закт­ни­ја­ на­у­ка­
у­ том­ сми­слу­ што­ је­ у­ њој­
све­ја­сно­де­фи­ни­са­но,­док­
је­ве­ли­чи­на­пси­хи­ја­три­је­у­
то­ме­ што­ ула­зиш­ у­ ду­шу­
чо­ве­ка.­ Ја­ко­ је­ би­тан­ од­
нос­ по­ве­ре­ња­ из­ме­ђу­ ме­
не­и­па­ци­јен­та­и­мо­гућ­ност­
да­ ми­ се­ чо­век­ по­ве­ри­ и­
отво­ри­–­ка­же­овај­шид­ски­
ле­кар.
Док­тор­ Скле­нар­ уско­ро­
од­ла­зи­ у­ пен­зи­ју,­ али­ ка­
ко­ ка­же­ не­ће­ пре­ста­ти­ да­
се­ба­ви­сво­јим­по­зи­вом­ни­
та­да,­ јер­ по­тре­бе­ по­сто­је,­
по­себ­но­ у­ обла­сти­ не­у­ро­
ло­ги­је.­За­се­бе­др­Скле­нар­
ка­же­ да­ има­ пу­но­ по­сла,­
али­ ипак­ сво­је­ сло­бод­но­
вре­ме­ко­ри­сти­за­сво­ја­два­
1. avgust 2012.
Др­Па­вле­Скле­нар
Сва­ки­чо­век­би­тре­ба­ло­да­има­не­ки­хо­би­ко­ји­ће­га­
др­жа­ти­у­до­број­кон­ди­ци­ји­и­ни­је­до­бро­да­не­знамо­
шта­ ћемо­ са­ со­бом.­ Мо­ра­мо­ има­ти­ не­ки­ план,­ шта­
ће­мо­да­нас­и­су­тра­ра­ди­ти,­чак­и­ка­да­се­оде­у­пен­
зи­ју.­Сва­ко­днев­не­ак­тив­но­сти­до­при­но­се­ор­га­ни­зму­
да­спо­ри­је­ста­ри
оми­ље­на­ хо­би­ја:­ ви­но­гра­
дар­ство­и­му­зи­ка.­
–­Отац­ми­је­оста­вио­је­
дан­ве­ли­ки­ви­но­град­у­Со­
ту,­ ода­кле­ сам­ и­ ро­дом.­
Та­мо­одем­на­ва­здух,­у­ти­
ши­ну­ мир,­ ра­дим­ и­ то­ ме­
ис­пу­ња­ва­ и­ опу­шта.­ Дру­
ги­ хо­би­ ми­ је­ му­зи­ка.­ Још­
из­ основ­не­ шко­ле­ по­чео­
сам­да­сви­рам­там­бу­ри­цу,­
пр­во­ прим­ па­ ман­до­ли­ну­
у­ Основ­ној­ шко­ли­ „Фи­лип­
Ви­шњић“.­ Не­да­ле­ко­ од­
мо­је­ку­ће­у­Со­ту,­жи­вео­је­
је­дан­мој­друг­чи­ји­су­отац­
и­брат­сви­ра­ли­у­там­бу­ра­
шком­ са­ста­ву­ у­ се­лу,­ та­
ко­ да­ сам­ та­ко­ и­ за­во­лео­
там­бу­ру.­ На­ фа­кул­те­ту­
сам­на­ста­вио­у­КУД­„Со­ња­
Ма­рин­ко­вић“­ где­ сам­ сви­
рао­ две­ го­ди­не,­ а­ у­ Ши­ду­
сам­са­про­фе­со­ром­Дра­га­
ном­Кр­сма­но­вић­осно­вао­и­
там­бу­ра­шки­ ор­ке­стар­ при­
КУД­ „Хем­про“­ –­ при­се­ћа­
се­док­тор­Скле­нар.­
Да­нас­ Па­вле­ Скле­нар,­
сви­ра­ у­ там­бу­ра­шком­ ор­
ке­стру­ ХКД­а­ „Шид“.­ У­ да­
на­шње­ вре­ме­ ка­да­ се­ бр­
зо­ жи­ви,­ у­ жи­во­ту­ пу­ном­
стре­са,­ др­ Па­вле­ пре­по­
ру­чу­је­ сви­ма­ да­ про­на­ђу­
сло­бод­но­вре­ме­за­се­бе­и­
свој­мир.
­ ­­ Му­зи­ка­ опле­ме­њу­је,­
чо­век­ за­бо­ра­ви­ на­ сва­ко­
днев­не­ про­бле­ме,­ а­ по­
сто­је­ и­ дру­ги­ хо­би­ји­ ко­ји­
ис­пу­ња­ва­ју­ чо­ве­ка.­ Сва­ки­
M NOVINE
чо­век­ би­ тре­ба­ло­ да­ има­
не­ки­ хо­би­ ко­ји­ ће­ га­ др­
жа­ти­ у­ до­број­ кон­ди­ци­ји­ и­
ни­је­до­бро­да­чо­век­не­зна­
шта­ ће­ са­ со­бом.­ Мо­ра­мо­
има­ти­ не­ки­ план,­ шта­ ће­
мо­ да­нас­ и­ су­тра­ ра­ди­ти,­
чак­и­ка­да­се­оде­у­пен­зи­ју.­
Сва­ко­днев­не­ ак­тив­но­сти­
до­при­но­се­ ор­га­ни­зму­ да­
спо­ри­је­ ста­ри.­ Ба­рем­ до­
не­кле­ мо­же­мо­ да­ по­мог­
не­мо­се­би­у­овој­су­мор­ној­
ствар­но­сти,­за­то­сва­ки­чо­
век­ мо­ра­ да­ има­ ак­тив­но­
сти­ ко­је­ га­ ис­пу­ња­ва­ју­ и­
чи­не­ га­ за­до­вољ­ним,­ по­
ру­чу­је­ на­ кра­ју­ раз­го­во­ра­
др­Скле­нар.
Су­за­на­Да­ра­ба­шић
Strana 21.
КУЛ­ТУР­НО­ЛЕ­ТО
Из­ло­жба
рум­ских­ва­ја­ра
Рум­ско­ Кул­тур­но­ ле­то­ је­
би­ла­ при­ли­ка­ да­ се­ сво­
јим­ су­гра­ђа­ни­ма­ пред­ста­ве­
рум­ски­ ва­ја­ри­ Ми­лан­ Ку­лић,­
Не­над­ Ве­љо­вић,­ Та­ња­ Ша­
јин,­ Је­ле­на­ Ву­ја­нић,­ Иштван­
Ба­линд,­ Љи­ља­на­ Вој­во­дић,­
Бра­ни­слав­ Цр­вен­ко­вић­ и­
Ива­на­Ман­чић.
­ Они­ су­ сво­је­ ва­јар­ске­ ра­
до­ве­ из­ло­жи­ли­ у­ Кул­тур­ном­
цен­тру,­ у­ окви­ру­ из­ло­жбе­
„Рум­ски­ва­ја­ри­сво­ме­гра­ду“,­
а­ по­се­ти­о­ци­ су­ мо­гли­ да­ се­
уве­ре­ да­ је­ реч­ о­ умет­ни­ци­
ма­и­раз­ли­чи­тих­ге­не­ра­ци­ја­и­
сен­зи­би­ли­те­та,­те­скло­но­сти­
ка­ раз­ли­чи­тим­ ма­те­ри­ја­ли­
ма,­али­им­је­за­јед­нич­ко­тра­
га­ње­ за­ но­вим­ умет­нич­ким­
из­ра­зи­ма.
­­ Сва­ка­ко­ да­ ми­ је­ част­ и­
за­до­вољ­ство­ка­да­из­ла­жем­у­
свом­гра­ду,­а­дра­го­ми­је­што­
је­ по­кре­ну­та­ ини­ци­ја­ти­ва­ да­
се­осам­рум­ских­ва­ја­ра­оку­пи­
на­јед­ној­из­ло­жби.­Ов­де­сам­
пред­ста­вио­ сво­је­ три­ ми­ни­
ја­ту­ре­ у­ вос­ку,­ што­ зна­чи­ да­
че­ка­ју­при­ли­ку­­да­се­ка­сни­је,­
ка­да­бу­дем­у­мо­гућ­но­сти,­из­
ли­ју­ у­ ме­та­лу.­ У­ мом­ из­ра­зу­
пре­о­вла­да­ва­ ан­тич­ка­ и­ ре­
не­сан­сна­ струк­ту­ра.­ По­ла­ко­
чи­стим­фор­му­и­про­ла­зим­је­
дан­нор­ма­лан­раз­вој­умет­ни­
ка,­ка­же­ва­јар­Ми­лан­Ку­лић.
­Ње­гов­ко­ле­га,­ва­јар­Не­над­
Ве­љо­вић­ ка­же­ да­ му­ је­ ово­
тре­ћа­ из­ло­жба­ у­ Кул­тур­ном­
цен­тру.­
–­ Са­да­ сам­ из­ло­жио­ де­ла­
кла­сич­не­ струк­ту­ре­ –­ реч­ је­
о­ две­ кла­сич­не­ скулп­ту­ре­ и­
јед­ном­ ак­ту.­ Рум­ски­ ва­ја­ри­
до­бро­са­ра­ђу­ју­и­дра­го­ми­је­
што­ је­ та­ко,­ као­ и­ што­ сво­је­
ра­до­ве­мо­же­мо­да­из­ло­жи­мо­
у­ род­ном­ гра­ду,­ ка­же­ ва­јар­
Не­над­ Ве­љо­вић­ ко­ји­ је­ про­
шле­ го­ди­не­ имао­ за­јед­нич­ку­
из­ло­жбу­у­Кул­тур­ном­цен­тру­
са­ Ми­ла­ном­ Ку­ли­ћем.­ Из­ло­
жба­би­ла­отво­ре­на­од­21.­до­
29.­ју­ла
­С.­Џ.
22. Strana
АНИ­ЦА­ПИН­ТЕ­РО­ВИЋ­ПЕ­СНИ­КИ­ЊА­ИЗ­ГИ­БАР­ЦА
Љубав­према­родном­месту­
пре­то­че­на­у­сти­хо­ве
Д
ар­ за­ ри­му­ и­ стих­ ба­ка­
Ани­ца­ Пин­те­ро­вић­ из­
Ги­бар­ца­има­још­од­ма­
лих­но­гу.­Већ­та­да­је­кра­дом­
пи­са­ла­ пе­сме,­ јер­ је­ већ­ та­
да­ схва­ти­ла­ да­ дру­га­чи­је­ од­
дру­гих­ ви­ди­ свет­ око­ се­бе.­
Ме­ђу­тим­та­да­ни­је­има­ла­ко­
ме­ то­ да­ по­ве­ри,­ ни­ти­ да­ то­
сво­је­ ис­ку­ство­ са­ не­ким­ по­
де­ли.­ Од­ра­ста­ју­ћи­ у­ ма­лом­
ме­сту­ где­ су­ се­ вред­но­ва­ле­
дру­ге­ства­ри,­као­што­су­рад­
на­ њи­ви,­ во­ђе­ње­ до­ма­ћин­
ства­и­вез,­књи­ге­и­за­пи­си­и­
ни­су­има­ле­не­ки­зна­чај.­Ка­ко­
ка­же­ ба­ка­ Ани­ца,­ у­ пре­лом­
ном­тре­нут­ку­свог­жи­во­та­до­
жи­ве­ла­ је­ на­дах­ну­ће.­ Ба­ка­
Ани­ца,­ ко­ја­ је­ ина­че­ ре­ли­ги­
о­зна,­ за­хва­љу­је­ за­ свој­ та­
ле­нат­Бо­гу­и­од­тог­мо­мен­та­
по­чи­ње­жи­ве­ти­пот­пу­но­дру­
га­чи­јим­ жи­во­том.­ Од­ 1983.­
го­ди­не­она­по­чи­ње­озбиљ­ни­
је­да­пи­ше­и­та­да­је­и­на­ста­
ла­ње­на­пр­ва­пе­сма­о­Ги­бар­
цу,­ње­ном­за­ви­ча­ју:
„Gibarac je selo malo,
znamenito ni{ta nema, ali
nada tu postoji, jer nam
Isus ne{to sprema...“
Већ­ у­ тим­ сти­хо­ви­ма­ она­
пред­о­се­ћа­ да­ љу­ди­ ни­су­ на­
пра­вом­пу­ту,­пу­ту­по­ште­ња­и­
мо­рал­но­сти,­не­го­да­су­мно­
ги­кре­ну­ли­стран­пу­ти­цом,­да­
се­вред­ну­ју­ви­ше­ма­те­ри­јал­
на­не­го­ду­хов­на­до­бра.­Ани­
ца­Пин­те­ро­вић­се­све­че­шће­
при­хва­та­ла­ па­пи­ра­и­олов­ке­
и­стал­но­пи­са­ла,­углав­ном­о­
свом­се­лу­и­ње­ним­нај­ми­ли­
Ани­ца­Пин­те­ро­вић
ји­ма.­У­ба­ка­Ани­чи­ној­збир­ци­
има­не­где­око­200­300­пе­са­
ма­о­Ги­бар­цу,­ње­ној­љу­ба­ви­
пре­ма­ Бо­гу,­ цр­кви­ и­ ње­ној­
де­ци.­
­­ Ка­да­ осе­тим­ на­дах­ну­ће­
оста­вљам­све­по­сло­ве­и­од­
ла­зим­да­пи­ше­­­ка­же­ова­­за­
ни­мљи­ва­же­на.
Ме­ђу­тим­њен­рад­ни­је­био­
јав­но­ при­знат,­ што­ због­ ње­
не­ сти­дљи­во­сти,­ што­ због­
стра­ха­ ка­ко­ ће­ љу­ди­ од­ре­а­
го­ва­ти­ и­ да­ ли­ ће­ пре­по­зна­
ти­вред­ност­и­сми­сао­ње­них­
пе­са­ма.­Да­нас­ба­ка­Ани­чи­ну­
со­бу­ кра­се­ све­ске­ пу­не­ пре­
ле­пих­ пе­са­ма­ али­ и­ из­да­та­
књи­га,­ „Да­ Ги­ба­рац­ жи­ви“,­
ко­ју­по­но­сно­по­ка­зу­је­и­но­си­
на­књи­жев­не­ве­че­ри.­Та­књи­
га­ из­да­та­ је­ про­шле­ го­ди­не­
уз­по­моћ­љу­ди­ко­ји­су­пре­по­
зна­ли­ ба­ка­ Ани­чин­ та­ле­нат.­
По­себ­но­ јој­ је­ дра­го,­ што­ је­
књи­га­ из­да­та­ на­ 200.­ го­ди­
шњи­цу­ из­град­ње­ цр­кве­ Св.­
Ива­на­Не­по­му­ка­у­Ги­бар­цу,­у­
ко­ју­она­ре­дов­но­од­ла­зи.­
И­да­ље­она­пи­ше­о­све­му­
и­на­да­се­да­ће­ус­пе­ти­за­жи­
во­та­да­из­да­још­јед­ну­књи­гу,­
а­же­ља­јој­је­да­мно­ги­а­по­го­
то­во­ мла­ди,­ из­ву­ку­ по­у­ку­ из­
ње­них­ пе­са­ма­ и­ пре­по­зна­ју­
пра­ве­вред­но­сти­у­њи­ма.
Су­за­на­Да­ра­ба­шић
РУМА
Промоција
у­Бродићу­паркићу­
К
а­ко­ је­ и­ на­ја­вље­но,­ у­
Бро­ди­ћу­пар­ки­ћу­је­сво­
је­ књи­ге­ „Стра­нац“­ и­
„Ми­рис­ зе­мље“­ пред­ста­ви­
ла­ Не­ве­на­ Џа­ја,­ а­ по­се­ти­о­
ци­ су­ мо­гли­ да­ чу­ју­ и­ пе­сме­
Дра­га­на­ Пјев­ца,­ пе­сни­ка­ из­
Сом­бо­ра.­ Му­зи­чар­ из­ Ру­ме­
Ми­ро­слав­Зо­ра­ја­на­ре­чи­не­
ких­ од­ Не­ве­ни­них­ пе­са­ма­ је­
ком­по­но­вао­ му­зи­ку,­ та­ко­ да­
је­ и­ њи­хо­ва­ из­вед­ба­ би­ла­
део­ про­мо­ци­је.­ Аутор­ка­ је,­
у­ са­рад­њи­ са­ Ми­ро­сла­вом­
Зо­ра­јом,­ на­пи­са­ла­ и­ хим­ну­
Бро­ди­ћа­пар­ки­ћа.
­­ У­ мо­јим­ књи­га­ма­ го­во­
рим­о­тра­ге­ди­ји­мо­је­по­ро­ди­
це,­ али­ и­ три­ и­ по­ де­це­ни­је­
жи­во­та­ у­ ино­стран­ству.­ Још­
увек­ не­ знам­ где­ при­па­дам,­
ов­де­су­мо­ји­гро­бо­ви,­а­у­Бе­
чу­жи­ве­мо­ја­де­ца.­Про­на­ла­
же­ње­се­бе­је­ин­спи­ра­ци­ја­за­
мо­је­ пи­са­ње,­ ре­кла­ је­ Не­ве­
на­Џа­ја.
Не­ве­на­ је­ у­ раз­го­во­ру­ за­
на­ше­но­ви­не­на­ја­ви­ла­и­књи­
M NOVINE
гу­ „Три­ жи­во­та­ јед­не­ же­не“­
као­и­збир­ку­сто­пе­са­ма­„Из­
гу­бље­ни­ у­ вр­тло­гу­ жи­во­та“­
ко­ју­ће­ра­ди­ти­у­са­рад­њи­са­
пе­сни­ком­Дра­га­ном­Пјев­цом.
Про­мо­ци­ји­ у­ Бро­ди­ћу­ пар­
ки­ћу­ при­су­ство­вао­ је­ и­ Дра­
ган­ Пје­вац­ ко­ји­ је­ за­хва­лан­
Не­ве­ни­на­по­мо­ћи­око­штам­
па­ња­ ње­го­вих­ пе­са­ма,­ а­ за­
ок­то­бар­ је­ на­ја­вио­ штам­па­
ње­ збир­ке­ ко­ја­ ће­ са­др­жа­ти­
50­но­вих­пе­са­ма.
­С.­Џ.
1. avgust 2012.
IVAN LAZAREVI] – PROSTITUCIJA KROZ VEKOVE (6)
Не­бла­го­на­кло­ни­ислам
Г
о­во­ри­ти­ о­ про­сти­ту­ци­ји­ арап­ском­
све­ту­у­осно­ви­вр­ло­је­сло­же­но,­јер­
тај­ свет­ об­у­хва­та­ огром­ну­ те­ри­то­
ри­ју­и­ве­ли­ки­број­зе­ма­ља­са­свим­сво­
јим­спе­ци­фич­но­сти­ма.­Али,­оно­што­је­
са­свим­ из­ве­сно­ то­ је­ да­ је­ ислам­ као­
ре­ли­ги­ја­ ко­ја­ ре­гу­ли­ше­ не­ са­мо­ вер­
ске­ не­го­ и­ мно­ге­ дру­ге­ аспек­те­ жи­во­
та,­ у­ при­лич­ној­ ме­ри­ хо­мо­ге­ни­зо­вао­
од­нос­ пре­ма­ сек­су­ и­ про­сти­ту­ци­ји.­ С­
тим,­мо­рам­то­да­на­гла­сим,­без­об­зи­ра­
на­ огра­ни­че­ња­ да­та­ ре­ли­гиј­ским­ про­
пи­си­ма,­ по­сто­ја­ла­ је­ фи­ло­со­фи­ја­ сек­
са­арап­ског­све­та­за­раз­ли­ку­од­оно­га­
што­да­нас­на­зи­ва­мо­Евро­пом,­а­ви­де­
ће­мо­да­је­та­фи­ло­со­фи­ја­по­сто­ја­ла­у­
зе­мља­ма­да­ле­ког­ис­то­ка.
За­и­ста,­ љу­бав­ пре­ма­ же­ни­ и­ то­ она­
ерот­ска,­ на­ла­зи­ се­ у­ осно­ви­ исла­ма.­
Сам­ Му­ха­мед­ имао­ је­ не­ко­ли­ко­ же­на­
и­ ужи­вао­ је­ у­ бла­го­де­ти­ма­ сек­су­ал­ног­
ж­ив­ота.­ Уост­алом,­ пр­ема­ К­ур­ану­ се­кс­
уа­лна­ в­еза­ м­ушка­рца­ и­ ж­ене­ см­атра­
се­ Бо­жјом­ ж­ељом­ и­ њ­ег­овим­ ств­ар­
ала­чким­ ч­ином.­ С­ама­ пр­ича­ о­ ств­ар­
ању­к­аз­ује­да­је­ч­овек­н­астао­од­пр­аха,­
з­емље,­ к­апи­ спе­рме­ и­ згр­уш­ане­ к­рви­
к­оје­ је­ Бог­ п­ос­ед­овао.­ А­ где­ је­ спе­рма­
ту­је­и­секс.­А­где­су­спе­рма­и­секс­ту­је­
и­ о­рг­азам­ као­ бл­аг­осл­ов­ени­ ф­ен­омен.­
Па­ кад­ је­ већ­ т­ако,­ н­ека­ св­има­ б­уде­
л­епо,­али­уз­о­др­еђ­ена­огр­ан­ич­ења,­јер­
ислам­ н­ије­ од­обр­авао­ н­ити­ од­обр­ава­
н­еко­нтр­ол­ис­ани­ и­ ра­з­узд­ани­ секс­ св­
аког­са­св­аким.
К­рст­ашки­ р­ат­ови­ и­ т­рг­ов­ина­ са­ бл­
иским­ и­ст­оком­ за­ Евр­опљ­ане­ н­ису­
зн­ач­или­ с­амо­ з­ам­ену­ гр­убог­ су­кна,­
ф­иним­ тк­ан­ин­ама­ ара­пских­ ма­јст­ора­
или­ ув­ођ­ење­ н­ових­ об­ич­аја­ у­ и­схр­ану­
н­его­ и­ н­ове­ об­ич­аје­ у­ кр­ев­ету­ к­оје­ су­
Евр­опљ­ани­д­он­ели­п­осле­и­ск­уст­ава­са­
р­аф­ин­ир­аним­ара­пским­пр­ост­иту­тк­ама­
­­од­п­отр­ебе­за­х­иг­иј­еном,­па­до­н­ових­
п­ол­ож­аја­при­се­кс­уа­лном­о­дн­осу.
Од­пр­ихв­ат­ања­исл­ама­као­р­ел­иг­ије­
к­оја­ је­ р­ег­ул­ис­ала­ св­ак­одне­вни­ ж­ивот­
м­усл­им­ана,­ ­ об­ич­аји­ са­ к­ој­има­ су­ они­
ушли­ у­ н­ову­ ф­азу­ ж­ив­ота­ и­ д­ржа­вне­
о­рг­ан­из­ац­ије,­н­еко­вр­еме­су­о­пст­ај­али.
Н­ара­вно,­ о­вде­ м­ислим­ и­ на­ се­кс­уа­
лне­ об­ич­аје­ к­оји­ су­ се­ д­уго­ од­рж­али,­
н­еки­ чак­ до­ сре­дњег­ в­ека.­ Ј­едан­ од­
т­аквих­ об­ич­аја­ је­ п­од­ав­ање­ х­од­оч­асн­
иц­има,­ као­ о­блик­ р­ел­иг­и­озног­ пр­ом­
иск­у­ит­ета.­ А­ п­ост­ојао­ је­ и­ ј­едан­ б­ени­
гни­о­блик­пр­ост­ит­уц­ије­при­к­оме­су­се­
г­осту­ н­аме­рн­ику­ н­уд­иле­ усл­уге­ ж­ене,­
ће­рке­или­н­еке­др­уге­же­нске­ос­обе­к­оја­
би­се­ту­з­ат­екла.
П­осле­ ру­чка­ и­ в­еч­ере,­ ск­оро­ да­ је­
б­ило­ но­рма­лно­ да­ се­ г­осту­ оне­ п­он­
уде­ да­ му­ уле­пш­ају­ ноћ.­ Се­кс­уа­лно­
г­ост­опри­мство­ д­уго­ се­ з­ад­рж­ало­ у­
ара­пском,­ б­ед­уи­нском­ св­ету.­ Овај­ об­
ичај­ н­ије­ био­ н­еп­ознат­ и­ др­угим­ ц­ив­
ил­из­ац­иј­ама­и­р­екло­би­се­да­је­имао­
пл­ан­ета­рну­ п­оп­ула­рност­ укљ­уч­уј­ући­
и­ С­еве­рни­ пол­ и­ Еск­име.­ Али,­ к­ор­ени­
ов­акве­ пра­ксе­ су­ д­уб­око­ р­ел­иг­и­озни,­
в­ез­ани­ за­ о­бред­ пло­дн­ости­ и­ д­еф­ин­
ити­вно­ пре­дст­ављ­ају­ о­блик­ р­ел­иг­и­
озне­пр­ост­ит­уц­ије­у­к­ојој­не­ци­рк­ул­ише­
н­овац,­ н­его­ је­ пр­ису­тна­ је­дна­ др­уга­
в­рста­ к­оме­рц­ија­лног­ о­дн­оса.­ Осим,­
ако­к­орен­об­ич­аја­н­ије­у­л­ог­ици­ко­мпе­
нз­ац­ије,­д­анас­ја­т­еби­д­ајем­св­оју­ж­ену­
или­ће­рку,­а­с­утра­кад­ја­б­удем­п­ут­овао­
д­аћеш­ ти­ м­ени.­ Ово­ т­е­оре­тски­ н­ије­
и­скљ­уч­ено,­м­ада­је­м­ало­в­ер­ова­тно,­а­
л­ичи­ на­ о­днос­ в­ал­уте­ као­ оп­ипљ­ивог­
но­вца­ и­ д­ев­иза­ као­ п­отр­аж­ив­ање­ к­оје­
гл­аси­ на­ ­неко­ п­раво,­ у­ ­нашем­ с­лу­чају­
на­ с­ек­су­ални­ ­однос­ са­ ­до­ма­ћи­новом­
­женом­у­место­са­с­војом­­женом­­која­ти­
­није­при­­руци.
­Пос­ебна­ п­рича­ ­када­ ­го­во­римо­ о­ ар­
апском­ Ег­ипту­ и­ п­рос­ти­ту­цији­ ­не­из­
бежна­­тема­су­тзв.­­га­вазе,­п­рип­ад­нице­
ј­едне­ ­пос­ебне­ ­по­пу­ла­ције.­ ­Мушк­арци­
те­ г­рупе­ и­ н­ај­чешће­ ­му­жеви­ ­га­ваза­
з­вали­ су­ се­ ­гази­ и­ ­били­ су­ ­њи­хови­
п­од­во­дачи.­ Е,­ те­ ­га­вазе­ ­ба­виле­ су­ се­
ј­авним­ ­из­во­ђењем­ ­ласц­ивних­ п­ле­
сова,­ али­ и­ п­рос­ти­ту­цијом.­ ­Пу­то­писци­
их­о­пи­сују­као­­жене,­­које­се­не­­либе­да­
с­коро­­голе­иг­рају­пред­­мушк­ар­цима,­а­
за­ ­де­таље­ о­нога­ што­ се­ ­од­ви­јало­ ­из­
међу­ њих­ и­ ­пос­мат­рача,­ они­ п­росто­
­нису­ ­могли­ да­ о­пишу,­ јер­ је­ ­изг­леда­
­било­м­ного­за­­њихов­укус.­Кад­је­реч­о­
­њи­ховом­­изг­леду,­о­пи­си­ване­су­као­зг­
одне­­жене,­­чистог­­тена,­­лепих,­кр­упних­
т­амних­­црних­о­чију,­­нешто­­нижих­од­ос­
талих­­жена,­али­са­ч­улним­­др­жањем.
Кад­ је­ ­кас­није­ Е­гипат­ ­постао­ ­земља­
у­­коју­су­­по­чели­да­­до­лазе­бр­ојни­стр­
анци,­п­рос­тит­утке­су­због­в­ерског­­чист­
унства­и­з­ах­тева­да­­мус­лим­анске­­жене­
не­ п­ри­ка­зују­ ­нев­ер­ни­цима,­ ­мо­рале­ да­
­буду­п­ро­те­ране­из­­К­аира.
У­ ­чисто­ исл­амским­ с­ре­ди­нама­ као­
што­је­­С­ауд­ијска­А­ра­бија­у­­којој­се­­на­
лази­ ­Мека,­ п­рос­тит­утке­ су­ ­мо­рале­ да­
­буду­ ­пок­ри­вене,­ ­од­носно­ да­ ­изг­ле­дају­
као­ и­ све­ ос­тале­ што­ им­ је­ у­ ст­вари­
­само­ол­ак­ша­вало­­посао.
Као­што­је­­поз­нато,­­мус­ли­мани­­могу­
да­ и­мају­ ­че­тири­ ­жене,­ а­ н­еог­ра­ничен­
број­ к­он­ку­бина­ ­од­носно­ ­жена­ са­ ­ре­
гу­ли­саним­ с­та­тусом,­ а­ к­он­ку­бинат­ је­
у­ ис­ламу­ ­је­дини­ ­доз­во­љени­ в­анбр­
ачни­­однос.­П­рема­­Ку­рану­брак­је­­веза­­
муш­карца­и­­ жене­­ и­сп­уњена­­ љ­убављу,­­
м­илошћу­ и­­ жр­тв­овањем­ ­једно­ за­
­другог.­­Пр­евара­п­ар­тнера­­о­дносно­секс­
са­­ неким­ ­трећим­­ кида­ и­ у­пр­опа­шћава­
те­­ везе.­ То­ је­ зло­­ које­ је­ ­опасно­ по­­
ч­овека.­­ Зато­ су­ ­према­­ К­урану­ и­­ казне­
за­ ­пр­евару­­ врло­ оз­биљне­ ­­ ­пр­евара­
б­рачних­ п­ар­тнера­­ може­ се­­ ка­знити­ и­­
к­ам­ен­овањем­ оба­ ­уче­сника,­ што­ се­ и­­
данас­­ д­огађа­ у­­ неким­ ис­ламским­­ зе­
мљама.­­ Како­ се­­ в­ерује,­ у­ и­сламу,­­ мо­
рални­­ з­акони­ да­ би­ ­имали­­ неки­­ ре­
зултат­­ м­орају­­ бити­­ п­од­ржани­­ разним­­
о­бл­ицима­ ­пр­инуде­ и­­ ка­жњ­авања­­ који­
­треба­ да­­ ди­сци­пл­инују,­­ како­ се­­ каже,­
зле­и­­б­олесне­­умове.­
О­длазак­­про­сти­тутки­је­­т­акође­­облик­
­пр­еваре.­­ М­еђутим,­ иако­ се­ ­про­ст­
ит­уција­ по­­ К­урану­­ ка­жњава­ као­ ­пр­
екршај­­ р­ел­и­гиозне­­ ди­сци­плине,­ она­
се­ у­ п­ракси­­ т­ол­ер­исала­ и­ п­ра­кт­ик­
овала­­ в­ек­овима.­ То­ је­­ само­ још­­ један­
од­­ д­оказа­ да­­ р­ел­игија­­ каква­ год­ да­ је­
не­­ може­да­­ и­ск­орени­­ из­гледа­­ ге­нетски­
у­сло­вљено­и­­ ве­ковним­­об­ич­ајима­­фо­
рм­ирано­ ­људско­­ п­он­ашање­ у­­ о­дносу­
на­секс­и­­про­ст­ит­уцију.­
Мада­ је­­ Куран­­ који­­ р­ег­улише­­ живот­
и­­ р­ел­и­гиозну­ п­раксу­­ му­сл­имана­­ и­зр­
ичито­ ­против­­ х­омо­се­кс­уа­лности,­ ње­
је­­ ­одувек­­ било,­ па­ и­ у­ оном­­ ко­ме­рци­
јалном­ ­смислу.­ ­Про­ст­ит­уција­ и­­ х­омо­
се­кс­уалност­ у­ ис­ламском­ су­­ добар­
­пример­­ с­укоба­­ в­ер­овања,­­ р­ел­и­гиозне­­
по­слу­шности­ и­­ жи­вотне­ п­раксе­­ која­ је­
ишла­­неким­­својим­­путем.
Ислам­ ­сматра­­ х­омо­се­кс­уалност­
с­мртним­ ­грехом­ и­­ ш­ирењем­ зла­ на­­
земљи­ за­­ које­ се­ п­ре­двиђа­ с­мртна­­
казна.­­ Данас­ се­ за­­ д­ок­азани­ секс­­
и­змеђу­­ му­шк­араца­ у­ ­Ирану­ иде­ на­­
в­ешала.
Са­ ­друге­ с­тране,­­ из­гледа­ да­ ­при­
родне­ с­кл­оности­­ није­ баш­­ лако­ у­кл­
опити­у­­ р­ел­и­гиозне­­ за­бране­­ тако­да­је­­
х­омо­се­кс­уа­лности­­било­и­те­­како,­па­и­
у­­форми­­мушке­­про­ст­ит­уције.
У­­Сл­едећем­­броју:­
Новац,­грех­и­­д­емо­гр­афија
Књи­гу­ауто­ра­овог­фељ­то­на,­ПРО­СТИ­ТУ­ЦИ­ЈА­КРОЗ­ВЕ­КО­ВЕ­­­при­ча­о­нај­ста­ри­јем­за­на­ту­на­све­ту,­из­
ко­је­су­ов­де­пре­не­ти­не­ки­де­ло­ви,­мо­же­те­на­ру­чи­ти­пре­ко­e­ma­i­la­[email protected]­­или­на­063­237821,­
по­це­ни­од­490,00­ди­на­ра­+­тро­шко­ви­по­штан­ских­услу­га.
1. avgust 2012.
M NOVINE
Strana 23.
PUTOPIS: SEVERNA ITALIJA
Гра­до­ви­бо­га­те­исто­ри­је
Л
е­то­ је­ вре­ме­ од­мо­ра,­
али­за­оне­ко­ји­ни­су­љу­
би­те­љи­ле­шка­ре­ња­по­
ред­мо­ра,­је­зе­ра­или­ле­че­ња­
у­ ба­ња­ма,­ по­сто­ји­ и­ мо­гућ­
ност­ ак­тив­ни­јег­ од­мо­ра­ ти­па­
„за­ ма­ло­ да­на­ пу­но­ ви­де­ти“.­
Јед­на­ва­ри­јан­та­је­Ита­ли­ја­–­
по­се­та­ ста­ром­ знан­цу­ Тр­сту,­
Ве­ро­ни,­Па­до­ви­и­нај­зад,­Ве­
не­ци­ји,­а­за­пет­да­на­„са­би­је­
те“­у­гу­ме­ва­шег­ауто­бу­са­око­
2.000­ки­ло­ме­та­ра.
Мно­ге­ће­Пон­те­Ро­со,­роб­
не­ку­ће­„Упим“­и­„Цо­ин“–­од­
мах­ под­се­ти­ти­ на­ Трст,­ по­
го­то­во­ ако­ су­ у­ нај­бо­љим­
сред­њим­го­ди­на­ма.­
Раз­гле­да­ње­ овог­ гра­да­ за­
по­чи­ње­мо­ у­ пре­ле­пом­ ам­би­
јен­ту­ двор­ца­ Ми­ра­ма­ре­ ко­ји­
се­на­ла­зи­на­ула­зу­у­Трст,­на­
сте­ни­ из­над­ пла­вог­ и­ чи­стог,­
Ја­дран­ског­ мо­ра.­ По­ти­че­ из­
19.ве­ка­ и­ са­да­ је­ му­зеј­ски­
про­стор,­ са­ пре­ле­пом­ бо­та­
нич­ком­ба­штом.­На­тр­гу­Пон­
те­Ро­со,­где­су­ра­ни­је­из­це­ле­
СФРЈ­ до­ла­зи­ли­ ауто­бу­си­ма­
у­ шо­пинг,­ са­да­ је­ пи­ја­ца­ на­
ко­јој­ се­ про­да­ју­ цве­ће,­ мед,­
си­ре­ви,­ ор­ган­ско­ во­ће­ и­ по­
вр­ће.­Ту­је­и­брон­за­на­ста­туа­
по­зна­тог­ир­ског­пи­сца­Џеј­мса­
Џој­са,­ а­ па­жњу­ при­вла­чи­ и­
ве­ли­ка­ срп­ска­ пра­во­слав­
на­ цр­ква­ Св­ Спи­ри­до­на­ чи­ју­
град­њу­ је­ фи­нан­си­рао­ бо­га­
ти­ Ср­бин­ ко­ји­ је­ жи­вео­ у­ Тр­
сту­Јо­ван­Ми­ле­тић.­Мо­же­да­
при­ми­1.600­вер­ни­ка.­У­Тр­сту­
су­ и­ ле­пе­ гра­ђе­ви­не,­ па­ла­те­
бо­га­тих­Ср­ба­–­па­ла­та­Кур­то­
вић,­Па­ла­та­Гоп­че­вић,­док­је­
Ди­ми­три­је­ Фру­шић­ са­гра­дио­
бол­ни­цу­„Ле­па­Је­ле­на“.
У­ Тр­сту­ је­ и­ Трг­ ­ ује­ди­ње­
ња­ко­ји­са­сво­јих­16.000­ква­
Цр­ква­Santa­Maria­della­Salute
На­рав­но,­тре­ба­ви­де­ти­и­ону­сви­ма­
по­зна­ту­цр­кву­из­пе­сме­Ла­зе­Ко­сти­
ћа,­ Santa­ Maria­ della­ Salute,­ у­ чи­јим­
те­ме­љи­ма­ипак­ни­је­др­во­из­Дал­ма­
ци­је,­ ма­да­ у­ те­ме­љи­ма­ мно­гих­ ку­ћа­
у­ Ве­не­ци­ји­ је­сте.­ Ве­не­ци­ја­ је­ 1630.­
го­ди­не,­ ка­да­ је­ по­след­њи­ пут­ у­ њој­
ха­ра­ла­ку­га­има­ла­220.000­ста­нов­ни­
ка,­а­по­сле­ку­ге­је­оста­ло­са­мо­8.000­
љу­ди.­ Они­ су,­ да­ би­ се­ за­хва­ли­ли­
Бо­гу­ што­ су­ оста­ли­ жи­ви­ по­ди­гли­
ову­пре­ле­пу­цр­кву­две­го­ди­не­ка­сни­
је.
Ве­не­ци­ја­–­ле­по­ти­ца­Ја­дра­на
26. Strana
драт­них­ ме­та­ра­ пред­ста­вља­
ше­сти­по­ве­ли­чи­ни­трг­у­Ита­
ли­ји­(нај­ве­ћи­је­у­Па­до­ви).­Ту­
се­ на­ла­зи­ и­ ве­ли­ка­ згра­да­
„Лој­да“,­ али­ и­ „Harry’s­ bar“­
где­ је­ во­лео­ да­ се­ди­ чу­ве­ни­
аме­рич­ки­ пи­сац­ Хе­мин­гвеј.­
Са­ истим­ име­ном­ је­ и­ бар­ у­
Ве­ро­ни,­а­ка­жу­и­та­мо­је­во­
лео­да­за­ђе­већ­по­ме­ну­ти­Хе­
мин­гвеј.
У­ Ве­ро­ни,­ на­рав­но,­ нај­ва­
жни­ја­ нам­ је­ љу­бав­на­ при­ча­
ве­за­на­за­Ро­меа­и­Ју­ли­ју.­За­
то­ што­ се­ ова­ ван­вре­мен­
ска­ при­ча­ ве­за­ла­ упра­во­
за­ Ве­ро­ну­ „крив“­ је­ по­зна­
ти­ ен­гле­ски­ пи­сац­ Шек­спир­
(се­ти­те­ се­ и­ Брам­ Сто­ке­ра­
ко­ји­ је­ про­сла­вио­ Дра­ку­лу­ и­
Тран­сил­ва­ни­ју)­ко­ји­је­чуо­за­
ту­жну­ при­чу­ и­ по­гре­шно­ је­
си­ту­и­рао­у­Ве­ро­ну,­уме­сто­у­
Си­е­ну,­где­су­по­зна­ти­љу­бав­
ни­ци­жи­ве­ли,­и­Ман­то­ву.­За­
хва­љу­ју­ћи­овој­гре­шци­у­ка­су­
Ве­ро­не­ сли­ва­ју­ се­ огром­не­
па­ре­од­ту­ри­зма,­јер­се­пре­
ле­пим­ули­чи­ца­ма­овог­гра­да,­
је­два­ кре­ће­те­ од­ ту­ри­ста­ из­
це­лог­ све­та,­ а­ са­да­ до­ми­ни­
ра­ју­ Ја­пан­ци.­ На­ тр­гу­ Ер­бе­
је­ Па­ла­та­ ра­зу­ма­ (суд)­ и­ ку­
ћа­за­су­ди­је,­као­и­Бер­ли­не,­
ме­сто­ на­ ко­јем­ су­ ка­жња­ва­
ни­ пре­кр­ши­о­ци­ за­ко­на.­ Ту­ је­
Трг­ Си­њо­ри­ја­ (трг­ го­спо­де)­
јер­ су­ ту­ жи­ве­ли­ нај­бо­га­ти­ји­
ста­нов­ни­ци­Ве­ро­не,­на­ко­јем­
је­ и­ огро­ман­ спо­ме­ник­ чу­ве­
ном­Дан­теу.­На­мо­сти­ћу­ко­ји­
спа­ја­две­згра­де­на­овог­тр­гу­
је­ста­туа­др­Фрак­сто­реа,­а­по­
пре­да­њу,­ ако­ ипод­ ње­ про­
ђе­по­штен­чо­век­–­па­шће­на­
ње­га.­ А­ то­ се,­ за­ про­те­клих­
ви­ше­од­пет­ве­ко­ва,­још­ни­је­
де­си­ло.­
Трст­­Пон­те­ро­со
M NOVINE
1. avgust 2012.
PUTOPIS: SEVERNA ITALIJA
Падова
Из­ Па­до­ве­ не­ мо­же­те­ оти­ћи­ ако­ не­ по­гле­да­те­ ку­ћу­ у­
ко­јој­ је­ жи­вео­ чу­ве­ни­ Га­ли­лео­ Га­ли­леј.­ Он­ је­ ту­ био­
ви­ше­од­три­де­це­ни­је­у­кућ­ном­при­тво­ру­због­свог­ста­
ва­и­по­др­шке­Ко­пер­ни­ко­вом­уче­њу­да­Зе­мља­ни­је­цен­
тар­ све­ми­ра,­ око­ ко­је­ се­ све­ кре­ће,­ не­го­ тек­ јед­на­ од­­
пла­не­та­ко­ја­се­окре­ће­око­Сун­ца.
све­ кре­ће,­ не­го­ тек­ јед­на­ од­­
пла­не­та­ ко­ја­ се­ окре­ће­ око­
Сун­ца.
И­ на­ кра­ју,­ као­ кру­на­ све­
га,­чу­ве­на­ле­по­ти­ца­Ја­дра­на­
–­ Ве­не­ци­ја.­ Шта­ о­ њој­ ре­ћи,­
а­ што­ већ­ ни­сте­ зна­ли­ или­
ви­де­ли­на­те­ле­ви­зи­ји.­Уским,­
кри­ву­да­вим­ ули­чи­ца­ма­ ше­
та­ју­ту­ри­сти­из­це­ло­га­све­та,­
ме­ша­ју­ се­ стра­ни­ је­зи­ци­ док­
оби­ла­зи­мо­ Трг­ Св­ Мар­ка­ и­
исто­и­ме­ну­ цр­кву,­ гле­да­мо­
Ду­жде­ву­ па­ла­ту,­ во­зи­мо­ се­
гон­до­лом...­ку­пу­је­мо­сит­ни­це­
на­ те­зга­ма­ око­ ка­на­ла­ Гран­
де­и­чу­ве­ног­мо­ста­Ри­ал­то­и­
раз­гле­да­мо­пре­ску­пе­из­ло­ге.­
У­чу­ве­ни­ка­фе­„Фло­ри­ан“­на­
Тр­гу­ Св­ Мар­ка­ са­мо­ за­ви­ру­
је­мо,­ не­ма­ се­ вре­ме­на,­ а­ и­
це­не­ су­ па­пре­не.­ На­рав­но,­
тре­ба­ ви­де­ти­ и­ ону­ сви­ма­
по­зна­ту­ цр­кву­ из­ пе­сме­ Ла­
зе­Ко­сти­ћа,­Santa­Maria­della­
Salute,­ у­ чи­јим­ те­ме­љи­ма­
ипак­ни­је­др­во­из­Дал­ма­ци­је,­
ма­да­у­те­ме­љи­ма­мно­гих­ку­
ћа­у­Ве­не­ци­ји­је­сте.­Ве­не­ци­
ја­је­1630.­го­ди­не,­ка­да­је­по­
след­њи­пут­у­њој­ха­ра­ла­ку­га­
има­ла­ 220.000­ ста­нов­ни­ка,­
а­ по­сле­ ку­ге­ је­ оста­ло­ са­мо­
8.000­љу­ди.­Они­су,­да­би­се­
за­хва­ли­ли­Бо­гу­што­су­оста­
ли­жи­ви­по­ди­гли­ову­пре­ле­пу­
цр­кву­две­го­ди­не­ка­сни­је.
Сми­ља­Џа­ку­ла
CMYK
CMYK
Н
о,­ вра­ти­мо­ се­ Ро­меу­ и­
Ју­ли­ји.­ Ку­ћа,­ у­ ко­јој­ је­
по­при­чи­жи­ве­ла­Ро­ме­
о­ва­по­ро­ди­ца,­је­у­при­ват­ном­
вла­сни­штву­и­не­мо­же­мо­ући­
и­ раз­гле­да­ти­ је.­ Али­ за­то­ је­
ис­пред­Ју­ли­ји­не­ку­ће­ду­га­чак­
ред­ ту­ри­ста­ ко­ји­ стр­пљи­во­
че­ка­ју­ да­ уђу­ у­ ма­ле­но­ дво­
ри­ште,­ сли­ка­ју­ се­ по­ред­ Ју­
ли­ји­не­ ста­туе,­ по­же­ле­ не­ку­
љу­бав­ну­ же­љу­ и­ ви­де­ чу­ве­
ни­бал­кон­на­ко­јем­је­ста­ја­ла­
Ју­ли­ја.Це­ла­фа­са­да­–­до­кле­
до­се­жу­ вред­не­ ру­ке­ ту­ри­ста­
–­ иша­ра­на­ је­ љу­бав­ним­ по­
ру­ка­ма­ и­ град­ски­ оци­ Ве­ро­
не­је­сва­ких­не­ко­ли­ко­го­ди­на­
пот­пу­но­очи­сте.­Ва­ља­по­ме­
ну­ти­још­и­чу­ве­ну­Аре­ну­ко­ја­
је­ на­ста­ла­ пе­де­се­так­ го­ди­на­
пре­ још­ по­зна­ти­јег­ „Ко­ло­се­
у­ма“­ у­ Ри­му,­ да­кле­ у­ 3.­ ве­ку­
пре­Хри­ста.­У­„Аре­ни“­су­одр­
жва­не­и­пр­ве­бор­бе­гла­ди­ја­
то­ра,­а­по­при­ча­ма,­у­вре­ме­
ца­ра­ Тра­ја­на,­ за­ ви­кенд­ је­
мо­гло­ да­ стра­да­ и­ до­ 5.000­
па­ри­ро­бо­ва.­Још­ва­ља­ре­ћи­
да­кроз­Ве­ро­ну­про­ти­че­ре­ка­
Ади­ђе,­нај­ди­вљи­ја­и­нај­бр­жа­
ре­ка­у­Ита­ли­ји.
У­ Па­до­ви­ ће­те­ се­ за­ди­ви­
ти­ нај­ве­ћим­ тр­гом­ у­ Ита­ли­ји­
„Пра­то­­де­ла­Ва­ле“­ко­ји­­има­
80.000­ ква­драт­них­ ме­та­ра,­­
а­ту­је­и­цр­ква­Св­Ју­сти­на­и­
цр­ква­ Св­ Ан­то­ни­ја­ Па­до­ван­
ског.­ На­рав­но,­ из­ Па­до­ве­ не­
мо­же­те­ оти­ћи­ ако­ не­ по­гле­
да­те­ку­ћу­у­ко­јој­је­жи­вео­чу­
ве­ни­ Га­ли­лео­ Га­ли­леј.­ Он­ је­
ту­био­ви­ше­од­три­де­це­ни­је­
у­ кућ­ном­ при­тво­ру­ због­ свог­
ста­ва­ и­ по­др­шке­ Ко­пер­ни­
ко­вом­ уче­њу­ да­ Зе­мља­ ни­је­
цен­тар­ све­ми­ра,­ око­ ко­је­ се­
Ју­ли­јин­бал­кон­у­Ве­ро­ни
1. avgust 2012.
Га­ли­ле­је­ва­ку­ћа­у­Па­до­ви
M NOVINE
Strana 27.
VREMEPLOV
1.­ав­густ
1936.­Адолф­Хи­тлер­отво­рио­је­
у­Бер­ли­ну­11.­олим­пиј­ске­игре.­
1990.­ Ирач­к а­ вој­ска­ на­па­ла­
Ку­вајт­ и­ оку­пи­ра­ла­ га­ за­ је­дан­
дан.­
2.­ав­густ
1802.­ На­по­ле­он­ Бо­на­пар­та­
про­гла­шен­ за­ до­жи­вот­ног­ кон­
зу­ла­ Фран­цу­ске,­ што­ му­ је­
да­ло­пра­во­да­име­ну­је­на­след­
ни­ка.­
1903.­ У­ Ма­ке­до­ни­ји­ по­чео­
Илин­ден­ски­уста­нак­за­осло­бо­
ђе­ње­ од­ тур­ске­ вла­сти,­ то­ком­
ког­ је­ ство­ре­на­ Кру­шев­ска­
ре­пу­бли­ка.­ Ре­пу­бли­ка­ се­ одр­
жа­ла­11­да­на,­уста­нак­угу­шен­у­
кр­ви.­
3.­ав­густ
1778.­ У­ Ми­ла­ну­ је­ отво­ре­на­
опер­ска­ ку­ћа­ Ска­ла,­ де­л о­
ар­хи­тек­те­ Ђу­зе­пеа­ Пјер­ма­ри­
ни­ја.
1858.­ Ен­гле­ски­ ис­тра­жи­вач­
Џон­Спик­от­крио­је­је­зе­ро­Вик­
то­ри­ја,­из­во­ри­ште­ре­ке­Нил.
1936.­ Аме­рич­ки­ атле­ти­чар­
Џе­си­ Овенс­ је­ ско­ком­ у­ даљ­
8,06­ ме­та­ра­ осво­јио­ пр­ву­ од­
че­ти­ри­злат­не­ме­да­ље­на­Оли­
миј­ским­игра­ма­у­Бер­ли­ну.
4.­ав­густ
1944.­ Ге­ста­по­ у­ скро­ви­шту­ у­
Ам­стер­да­му­ухап­сио­по­ро­ди­цу­
Франк­и­још­че­тво­ро­Је­вре­ја­и­
де­пор­то­вао­их­у­кон­цен­тра­ци­о­
ни­ло­гор.­По­сле­ра­та­от­кри­вен­
днев­н ик­ 14­го­д и­ш ње­ Ане­
Франк,­је­дан­од­нај­по­тре­сни­јих­
до­ку­ме­на­та­о­стра­да­њу­Је­вре­
ја­у­Дру­гом­свет­ском­ра­ту.­
5.­ав­густ
1906.­Ро­ђен­Џон­Хју­стон,­је­дан­
од­ нај­по­зна­ти­јих­ аме­рич­ких­
филм­ских­ре­ди­те­ља
1962.­ Аме­рич­ка­ филм­ска­ глу­
ми­ца­Ме­ри­лин­Мон­ро,­јед­на­од­
нај­ве­ћих­ хо­ли­вуд­ских­ зве­зда­ и­
секс­ сим­бол­ пе­де­се­тих­ го­ди­на­
20.­ ве­ка,­ на­ђе­на­ мр­тва­ у­ 36.­
го­ди­ни.­
HOROSKOP
ОВАН:­ Ко­ри­сте­ћи­ све­
пред­но­сти­ са­ ко­ји­ма­
рас­по­ла­же­те­ по­ку­ша­
ва­те­ да­ ство­р и­те­
бо­ље­усло­ве­и­да­оства­ри­те­сво­
је­ по­слов­не­ ин­те­ре­се.­ Без­ об­зи­
ра­ на­ сво­је­ прак­тич­не­ спо­соб­но­
сти,­не­мо­же­те­увек­да­ускла­ди­те­
раз­ли­чи­та­ ин­те­ре­со­ва­ња­ и­ да­
ис­пу­ни­те­ не­чи­ја­ оче­ки­ва­ња.­
Че­сто­ре­а­гу­је­те­им­пул­сив­но­пре­
ма­во­ље­ној­осо­би,­не­ма­раз­ло­га­
да­ ком­пли­ку­је­те­ свој­ љу­бав­ни­
од­нос.
БИК:­ По­треб­но­ је­ да­
под­ву­че­те­ цр­ту­ и­ да­
се­ опре­де­ли­те­ за­
но­ви­ мо­дел­ успе­шне­
са­рад­ње.­Не­мо­же­те­све­др­жа­ти­
под­сво­јом­кон­тро­лом­и­не­тре­ба­
да­се­до­ка­зу­је­те­на­не­ким­по­гре­
шним­ стра­на­ма.­ Парт­нер­ има­
сво­је­ при­о­ри­те­те­ та­ко­ да­ не­
обра­ћа­па­жњу­на­ва­ше­пла­но­ве.­
Ви­сте­осо­ба­ко­ја­не­при­ста­је­на­
спо­ред­ну­ уло­гу­ у­ за­јед­нич­ком­
од­но­су.­
БЛИ­З АН­Ц И:­ Иако­
ко­ри­сти­те­ раз­ли­чи­те­
по­слов­не­ стра­те­ги­је,­
по­с то­је­ из­н е­н ад­н е­
ком­пли­ка­ци­је­ или­ про­бле­ми­ ко­ји­
вас­ објек­тив­но­ успо­ра­ва­ју.­ Не­ко­
од­ са­рад­ни­ка­ из­бе­га­ва­ да­ ис­по­
шту­је­ свој­ део­ оба­ве­за.­ Скло­ни­
сте­ че­стим­ про­ме­на­ма­ емо­тив­
ног­ рас­по­ло­же­ња­ ,­ има­те­ ути­сак­
да­вас­не­ко­оп­те­ре­ћу­је­са­сво­јим­
зах­те­ви­ма.
РАК:­ Осе­ћа­те­ пси­хо­
ло­шки­ при­ти­сак­ у­
же­љи­да­ства­ри­до­би­
ју­пра­ви­сми­сао­и­зна­
че­ње.­ Бу­ди­те­ про­ми­шље­ни,­ при­
хва­ти­те­ оба­ве­зе­ за­ ко­је­ по­сто­је­
за­јед­нич­ки­ин­те­ре­си.­Увек­по­сто­ји­
на­чин­ да­ се­ оства­ри­ до­бар­ ком­
про­мис.­ На­ла­зи­те­ се­ у­ при­ли­ци­
да­про­ме­ни­те­свој­љу­бав­ни­жи­вот­
и­ да­ до­жи­ви­те­ не­ке­ не­за­бо­рав­не­
тре­нут­ке­у­бли­ском­дру­штву.
6.­ав­густ
1890.­ У­ њу­јор­шком­ за­тво­ру­
Обурн­ по­гу­бљен­ уби­ца­ Ви­ли­
јам­ Ке­млер.­ То­ је­ би­ло­ пр­во­
из­вр­ше­ње­ смрт­не­ ка­зне­ на­
елек­трич­ној­сто­ли­ци.­
1926.­ Аме­рич­к а­ пли­ва­чи­ца­
Гер­тру­да­Едер­ле­по­ста­ла­пр­ва­
же­на­ ко­ја­ је­ пре­пли­ва­ла­
Ла­манш.­ Пи­ва­ње­ тра­ја­ло­ 14­
ча­со­ва.
ЛАВ:­Ве­што­уме­те­да­
на­м ет­н е­т е­
сво­је­
ми­ш ље­њ е­
пред­
са­рад­ни­ци­ма­ и­ да­
оства­ри­те­ва­жну­уло­гу­у­по­слов­
ним­ пре­го­во­ри­ма.­ Блиц­ про­це­на­
и­спо­соб­ност­до­бре­ор­га­ни­за­ци­је­
до­но­си­ успех.­ Ужи­ва­те­ у­ раз­ли­
чи­тим­ емо­тив­ним­ кон­так­ти­ма­
или­су­сре­ти­ма­ко­ји­вам­пред­сто­
је.­ Мно­ге­ ства­ри­ по­ста­ју­ до­сти­
жне­ ,­ тек­ ка­да­ сво­је­ ми­сли­ и­
осе­ћа­ња­ по­де­ли­те­ са­ бли­ском­
осо­бом.­
7.­ав­густ
1858.­Кра­љи­ца­Вик­то­ри­ја­је­за­
пре­сто­ни­цу­ бри­тан­ског­ до­ми­
ни­он
­ а­Ка­на­де­ода­бра­ла­Ота­ву.­
1876.­ Ро­ђе­на­ је­ хо­ланд­ска­
игра­чи­ца­ Мар­га­ре­та­ Гер­тру­да­
Зе­ле,­ по­зна­та­ као­ Ма­та­ Ха­ри.­
Под­ сум­њом­ да­ је­ не­мач­ки­
шпи­јун,­Фран­цу­зи­су­је­стре­ља­
ли­ у­ ок­то­бру­ 1917.­ Име­ Ма­та­
Ха­ри,­ ко­је­ зна­чи­ ју­тар­ње­ око,­
узе­ла­је­док­је­жи­ве­ла­на­Ја­ви­
пре­Пр­вог­свет­ског­ра­та.
ДЕ­В И­Ц А:­
За­и ­с та­
по­не­к ад­ ни­је­ ла­к о­
оства­ри­ти­сво­је­за­ми­
шље­не­ ци­ље­ве,­ али­
ви­ не­ од­у­ста­је­те­ ла­ко­ пред­ раз­
ли­чи­тим­ пре­пре­ка­ма.­ На­и­ла­зи­те­
на­ не­чи­је­ емо­тив­но­ не­го­до­ва­ње­
или­не­ра­зу­ме­ва­ње.­Из­ме­ђу­вас­и­
во­ље­не­ осо­бе­ про­ве­ја­ва­ју­ хлад­
не­вар­ни­це,­по­треб­но­је­да­об­но­
ви­те­ емо­тив­ни­ ди­ја­лог­ и­ хар­мо­
нич­ну­ве­зу.­Не­мој­те­до­зво­ли­ти­да­
вам­ не­до­ста­је­ ма­што­ви­тост­ у­
дру­штву­во­ље­не­осо­бе.­
28. Strana
ВА­ГА:­ Де­лу­је­те­ уз­не­
ми­ре­но­ због­ не­чи­је­
кри­ти­ке­ и­ по­ку­ша­ва­те­
да­про­ме­ни­те­основ­не­
усло­ве­ у­ свом­ по­слов­ном­ окру­
же­њу.­­По­не­кад­ни­је­ла­ко­оства­
ри­ти­ све­ за­ми­шље­не­ ци­ље­ве,­
али­ ви­ не­ од­у­ста­је­те­ ла­ко­ пред­
раз­ли­чи­тим­пре­пре­ка­ма.­Из­ме­ђу­
вас­ и­ во­ље­не­ осо­бе­ про­ве­ја­ва­ју­
вар­ни­це,­по­треб­но­је­да­об­но­ви­
те­ љу­бав­ни­ ди­ја­лог­ и­ хар­мо­нич­
ну­ве­зу.­
ШКОР­ПИ­ЈА:­ На­ла­зи­
те­се­у­фа­зи­кре­а­тив­
ног­ успо­на,­ та­ко­ да­
де­лу­је­те­ сна­ла­жљи­во­
и­ ори­ги­нал­но­ у­ од­но­су­ на­ сво­ју­
око­ли­ну.­ Се­лек­тив­но­ би­ра­те­
си­ту­а­ци­је­ у­ ко­ји­ма мо­же­те­ да­
пред­ста­ви­те­сво­је­про­фе­си­о­нал­
не­ спо­соб­но­сти.­ У­ од­но­су­ са­
во­ље­ном­ осо­бом­ све­ по­ста­је­
бле­ду­ња­во­ ало­ не­ по­сто­ји­ уза­
јам­на­ искре­ност.­ По­треб­но­ је­ да­
осе­ти­те­ за­јед­нич­ки­ им­пулс­ ко­ји­
вас­емо­тив­но­збли­жа­ва.­
СТРЕ­ЛАЦ:­ Ис­пу­ње­ни­
сте­ кре­а­тив­ном­ енер­
ги­јом­ и­ про­ми­шље­но­
ре­ша­ва­те­ ком­пли­ко­
ва­не­ си­ту­а­ци­је.­ До­бро­ од­ме­ри­те­
сво­је­ци­ље­ве­и­уло­гу­ко­ју­има­те.­
Раз­ли­ку­је­те­ се­ по­ на­чи­ну­ раз­ми­
шља­ња­и­де­ло­ва­ња­у­од­но­су­на­
во­ље­ну­ осо­бу.­ По­не­к ад­ ма­ле­
емо­тив­не­вар­ни­це,­има­ју­по­зи­ти­
ван­ ути­цај.­ Ваш­ од­нос­ са­ во­ље­
ном­осо­бом­под­се­ћа­на­љу­бав­ну­
игру­ ко­ја­ де­лу­је­ ин­спи­ра­тив­но­ и­
за­бав­но.­
ЈА­РАЦ:­Но­ви­до­га­ђа­ји­
на­ по­слов­ној­ сце­ни­
до­дат­но­ ком­пли­к у­ју­
ваш­ са­рад­нич­ки­ или­
ста­ту­сни­по­ло­жај.­Не­ко­од­са­рад­
ни­ка­ на­сто­ји­ да­ огра­ни­чи­ ва­ше­
мо­гућ­но­сти,­ та­ко­ да­ вас­ из­не­на­
да­до­во­ди­у­не­при­јат­ну­си­ту­а­ци­
ју.­ У­ љу­бав­ном­ од­но­су,­ парт­нер­
упор­но­по­ку­ша­ва­да­вам­на­мет­не­
сво­је­иде­је­или­пра­ви­ла­по­на­ша­
ња.­Уко­ли­ко­сте­сло­бод­ни­оче­ку­
је­вас­за­ни­мљи­ви­су­сре­ти.
Crkveni
kalendar
сре­да,­1.­ав­густ­(19.­јул)
Преп.­ Ма­кри­на;­ Св.­ Сте­фан­
Де­спот­срп­ски­и­преп.­Ев­ге­ни­ја­
(Ла­за­ре­вић)
че­твр­так,­2.­ав­густ­(20.­јул)
Све­ти­ про­рок­ Или­ја­ –­ Илин­
дан,­све­ти­Или­ја­Гру­зиј­ски
пе­так,­­3.­ав­густ­(21.­јул)
Све­ти­про­рок­Је­зе­киљ
су­бо­та,­4.­ав­густ­(22.­јул)
Све­та­ Ма­ри­ја­ Маг­да­ле­на­ –­
Бла­га­Ма­ри­ја
не­де­ља,­­5.­ав­густ­(23.­јул)
Све­ти­му­че­ни­ци­Тро­фим,­Те­о­
фил­и­дру­ги­с­њи­ма
по­не­де­љак,­6.­ав­густ­(24.­јул)
Све­та­ ве­ли­ко­му­че­ни­ца­ Хри­
сти­на,­ пре­по­доб­ни­ По­ли­карп­
Пе­чер­ски
уто­рак,­7.­ав­густ­(25.­јул)
Ус­пе­ни­је­Све­те­Ане
Му­са­ка
од­пра­зи­лу­ка
По­треб­ни­са­стој­ци:­1­кг­пра­
зи­лу­ка,­1­кг­мле­ве­ног­ме­са,­150­
г­ пи­рин­ча,­ але­ва­ па­при­ка,­ со,­
кај­мак.
ВО­ДО­ЛИ­ЈА:­ Око­ли­на­
на­ раз­ли­чи­те­ на­чи­не­
ко­м ен­та­р и­ш е­ ва­ш е­
по­слов­не­ иде­је,­ сто­га­
раз­ми­сли­те­ о­ не­чи­јој­ су­ге­сти­ји­ и­
ути­ца­ју.­ Не­до­ста­је­ вам­ под­сти­цај­
и­ то­пла­ емо­тив­на­ ве­за,­ та­ко­ да­
пре­у­ве­ли­ча­ва­те­ сво­је­ по­тре­бе­ и­
про­на­ла­зи­те­ раз­ли­чи­те­ за­мер­ке.­
Не­ма­ раз­ло­га­ да­ се­ по­на­ша­те­
су­ви­ше­ стро­го­ пре­ма­ во­ље­ној­
осо­би.­Учи­ни­те­не­ки­по­се­бан­гест­
па­жње­у­при­лог­за­јед­нич­кој­сре­ћи.­
При­пре­ма­ је­ла:­ Оба­ри­ти­
пра­зи­лук,­ исе­ћи­ на­ ко­лу­то­ве­ и­
ма­ло­ га­ пре­пр­жи­ти.­ Одво­је­но­
про­пр­жи­ти­мле­ве­но­ме­со,­по­со­
ли­ти­ га,­ по­би­бе­ри­ти,­ до­да­ти­
150­ гр­ пи­рин­ча­ и­ ма­ло­ але­ве­
па­при­ке.­ По­ре­ђа­ти­ у­ теп­си­ју­
ред­лу­ка,­ред­ме­са,­па­опет­ред­
лу­ка,­ пре­ли­ти­ мле­ком­ и­ ја­ји­ма­
и­пе­ћи­у­за­гре­ја­ној­рер­ни.­Пред­
крај,­ на­ма­за­ти­ мла­дим­ кај­ма­
ком­ и­ оста­ви­ти­ у­ рер­ни­ још­
не­ко­ли­ко­ми­ну­та.
РИ­БЕ:­Успех­је­не­мо­гу­
ће­ оства­ри­ти­ без­ пре­
ци­зних­ ин­фор­ма­ци­ја­ и­
де­таљ­них­ при­пре­ма.­
Обра­ти­те­па­жњу­на­ко­ри­сне­су­ге­
сти­је,­не­ко­вас­под­сти­че­на­до­бро­
ре­ше­ње­и­под­сти­че­ва­шу­ан­га­жо­
ва­ност­ на­ раз­ли­чи­тим­ стра­на­ма.­
Уко­ли­ко­ сте­ сло­бод­ни,­ пред­сто­ји­
вам­ фа­за­ за­љу­бљи­ва­ња­ или­ низ­
уз­бу­дљи­вих­су­сре­та­ко­ји­ће­улеп­
ша­ти­ваш­свет­ин­ти­ме.­
•­Док­гле­дам­црн­це­пи­там­
се:­ Ка­кви­ ли­ су­ им­ тек­
Ци­га­ни?
•­ Ум­ ца­ру­је­ сна­га­ до­бро­
до­ђе.
•­ Ре­као­ је­ да­ не­ мо­же­
ви­ше­ да­ ме­ ви­ди.­ Уга­си­
ла­сам­све­тло.
M NOVINE
1. avgust 2012.
МИ­ЛАН­КОР­ЊА­ЧА­УЧЕ­СНИК­ОЛИМ­ПИ­ЈА­ДЕ­ИЗ­ФИ­ЗИ­КЕ
Брон­за­за­мла­дог­Хрт­ков­ча­ни­на
Н
а 43. Међународној
олимпијади из физике,
која је одржана од 15.
до 24. јула у Естонији, српска
екипа освојила је пет меда­
ља ­ једну сребрну и четири
бронзане.
Међу најуспешнијим мла­
дим физичарима је и бивши
ђак Митровачке гимназије
Милан Корњача, који је на
Олимпијади освојио треће
место. Добитник сребрне ме­
даље је ученик Математичке
гимназије Милан Крстајић,
док су трећа места заузе­
ли његови школски другови
Илија Бурић и Тамара Шума­
рац, као и Јован Блануша из
новосадске Гимназије „Јован
Јовановић Змај“.
Милан Корњача, ђак гене­
рације Митровачке гимна­
зије, а од октобра бруцош на
Физичком факултету Универ­
зитета у Београду, успешан
је хемичар, физичар и ма­
тематичар. Због великих ус­
пеха на републичким такми­
чењима из физике и хемије,
обезбедио је себи визу за обе
олимпијаде. Међутим, због
тесног распореда, изабрао
­Милан­К­ор­њача
је да буде учесник Међунар­
одне олимпијаде у физици,
која је одржана у естонском
граду Тарту и због те одлуке
се није покајао. Српски тим
чинило је пет младих физи­
чара, од којих је Милан је­
дини представник Срема.
Троје су ученици београдске
Математичке гимназије, а
један је ученик Јовине гим­
назије из Новог Сада.
­ Како се хемијска олимпи­
јада у Вашингтону одржава
готово у исто време кад и
ова олимпијада из физике
у Естонији, одлучио сам
се ипак за Естонију и пока­
зало се да је та одлука била
права. Имали смо добар тим
у Естонији, конкуренција је
била јака, али ми смо нашим
знањем успели да победимо
многе и тако освојимо пет
медаља за нашу земљу ­ ис­
тиче поносно Корњача.
Резултатима оствареним
на републичким такмиче­
њима из области хемије, ма­
тематике и физике, Милан
Корњача успешно ступа на
стазу која ће га, без сумње,
у будућности одвести до ве­
ликог успеха.
­ Уписао сам физику у Б­
еограду, а због освојених
првих места на републичким
такмичењима био сам ос­
лобођен пријемног испита.
План ми је да постдипломске
студије завршим на неком
иностраном универзитету –
каже Милан и додаје:
­ Добар део физичара се
и не бави физиком, већ еко­
нофизиком, тј. саветују људе
како да послују на берзи.
Многи сматрају да је лакше
да физичаре научити еконо­
мији, неко економисте нау­
чити да размишљају као фи­
зичари. У будућности не бих
волео да будем професор на
факултету, већ да се бавим
истраживањем и да радим
на неком од института за
физику – закључује Милан,
којег од октобра чекају нове
обавезе на факултету и нови
истраживачки пројекти.
Б.­­Се­ла­ковић
Download

Број 554 - M Novine