M NOVINE
ПРОПАЛА
ПРОДАЈА:
Митрос
нико неће
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK • GODINA XII • 6. JUN 2012. • BROJ 546 • CENA 30 DINARA
Матуранти
УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: Довољно места за све основце
МИТРОВАЧКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРОСЛАВИЛИ МАТУРУ
На прагу зрелости
Т
оком протекле недеље на
митровачком Градском тргу су се из вечери у вече
смењивале поворке матураната
митровачких средњих школа. У
четвртак, 31. маја матуранти Митровачке гимназије су продефиловали центром града. Параду
лепоте и младости посматрао је
огроман број родитеља, пријатеља и другова будућих академаца. Блицеви фотоапарата су
севали на све стране. Тоалете су
биле прекрасне, девојке лепе, а
младићи згодни.
Фоторепортер М НОВИНА
Жељко Петрас забележио је
неколико детаља са трга и из
парка, пре него што су свршени гимназијалци отишли у хотел
Сирмијум на матурску вечеру.
IZVESTAN
POGLED
Pi{e:
Vladimir ]osi}
К
Ве­ли­ка ко­а­ли­ци­ја
а­ко је но­ви­на­ри­ма, про­шлог пет­ка, 1. ју­на, из­ја­ мо­гли кан­ди­да­ту ДСС-а. Али, шта је би­ло - би­ло је.
вио ли­дер ми­тро­вач­ких со­ци­ја­ли­ста др Ми­лан Ка­сни­је су ства­ри би­ва­ле све го­ре по ми­тро­вач­ки ДС,
Лат­ко­вић, ње­го­ва стран­ка на ло­ка­лу во­ди раз­го­ па је ов­да­шњи ло­кал­ни огра­нак Де­мо­крат­ске стран­ке,
во­ре о мо­гу­ћем при­сту­па­њу ко­а­ли­ци­ји ко­ју чи­не Срп­ упр­кос то­ме што је на из­бо­ри­ма осва­јао нај­ви­ше од­
ска на­пред­на стран­ка, ГГ „Вред­на Ми­тро­ви­ца“ и ДСС. бор­нич­ких ман­да­та, био у си­ту­а­ци­ји да устук­не пред
Ко­а­ли­ци­ји ко­ја има ко­мот­ну ве­ћи­ну да фор­ми­ра ло­ ДСС-ом, ко­ји је сем ко­а­ли­ци­о­ног имао и уце­њи­вач­ки
кал­ну власт у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, да­кле, по све­му по­тен­ци­јал, по си­сте­му узми или оста­ви.
су­де­ћи, мо­гу­ће је да ће се при­дру­жи­ти и Со­ци­ја­ли­
И на ово­го­ди­шњим из­бо­ри­ма је ДС у Срем­ској Ми­
стич­ка пар­ти­ја са сво­јих се­дам од­бор­ни­ка у Град­ској тро­ви­ци осво­јио нај­ве­ћи број ман­да­та: 18 од укуп­но
скуп­шти­ни. Јер, ако је др Лат­ко­вић већ но­ви­на­ри­ма 61. ГГ има 15, СНС 12, ДСС 9 и СПС 7. Ма­да шеф
дао ова­кву из­ја­ву, он то не би учи­нио без кон­сул­та­ци­ ми­тро­вач­ких де­мо­кра­та Алек­сан­дар Про­да­но­вић ка­
је са вр­хом сво­је пар­ти­је, у нај­ма­њу ру­ку на по­кра­јин­ же да ни­је би­ло ни­ка­квих пре­го­во­ра са СНС, дру­ги
ском ни­воу.
твр­де да су СНС, де­мо­кра­та­ма ис­пред са­мог но­са, у
Ве­ли­ка ко­а­ли­ци­ја мо­гла би Срем­ској Ми­тро­ви­ци сво­ју ко­а­ли­ци­ју при­гра­би­ли ДСС и ГГ (иста еки­па ко­ја
до­не­ти у при­лич­ној ме­ри и но­ве зна­ко­ве по­ред пу­та, игра у два ти­ма), док су се ДС и СПС на­шли у си­ту­а­
ко­јим ће се „глав­ни град“
ци­ји да не­ма­ју ка­па­ци­тет
Сре­ма кре­та­ти у на­ред­
фор­ми­ра­ње ло­кал­не
У Де­мо­крат­ској стран­ци тре­нут­ну за
ном пе­ри­о­ду. Јед­но је
вла­сти.
си­гур­но: да у тој ком­по­зи­ си­т у­а­ци­ју по­ре­де са оном из 2008.
Со­ци­ја­ли­сти су озбиљ­
ци­ји сна­га, Де­мо­крат­ска ка­да је ДСС мо­гао да би­ра из­ме­ђу ни љу­ди, зна­ју да би их
стран­ка опет, ни на­кон
се­де­ње у опо­зи­ци­ји мо­
ових ло­кал­них из­бо­ра, ра­ди­ка­ла и њих. Ми­слим да са­да­ гло вра­ти­ти на ста­ре гра­
не­ће има­ти гра­до­на­чел­ шња си­т у­а­ци­ја ни­је ни­ма­ло слич­ не, мо­жда чак и спу­сти­ти
ни­ка. И не са­мо то, у ова­ на оној из 2008. го­ди­не. Ако је То­ма ис­под цен­зу­са на на­ред­
ним из­бо­ри­ма, за­то ни­је
квој кон­сте­ла­ци­ји сна­га
Де­мо­крат­ској стран­ци у Ни­ко­лић пред­сед­ник Ср­би­је, за­што чуд­но ако же­ле да пре­у­
Срем­ској Ми­тро­ви­ци пре­ СНС не би мо­гао да бу­де на вла­сти у зму део од­го­вор­но­сти у
вој ло­кал­ној вла­сти.
о­ста­је да се пре­се­ли у ча­
Срем­ској Ми­тро­ви­ци? Ако се ту на­ђе но­Што
се де­мо­кра­та ти­че,
сну опо­зи­ци­ју.
Уоп­ште, Срем­ска Ми­ још и СПС, ето ти до­брог раз­ло­га да они су тре­нут­но у озбиљ­
тро­ви­ца је, за раз­ли­ку од им се у нај­бо­љем слу­ча­ју мо­же пљу­ ном про­бле­му. Ако ова­ко
оста­не, мо­гли би се је­ди­
оста­лих срем­ских оп­шти­
ни на­ћи у опо­зи­ци­ји, на­
на, на не­ки на­чин „по­себ­ ну­ти под про­зор.
су­прот ве­ли­ке ло­кал­не
на“. Срем­ска Ми­тро­ви­ца,
од Пе­тог ок­то­бра до да­нас, за свих ових два­на­ест ко­а­ли­ци­је. Пред Де­мо­крат­ском стран­ком у Срем­ској
го­ди­на, ни­кад на свом че­лу, од­но­сно на ме­сту гра­до­ Ми­тро­ви­ци сто­је да­ни ве­ли­ког ис­ку­ше­ња. По­кра­
на­чел­ни­ка, ни­је има­ла чо­ве­ка из Де­мо­крат­ске стран­ јин­ски од­бор ДС за Вој­во­ди­ну тра­жи рас­пу­шта­ње
ке, као што је то слу­чај у оста­лим оп­шти­на­ма Сре­ма. Град­ског од­бо­ра и ис­хо­ди­ште то­га је у овом мо­мен­
Ни­кад до­ду­ше ни­је на свом че­лу има­ла ни ра­ди­ка­ла, ту мо­жда нај­ва­жни­ја ствар, ва­жни­ја од то­га да ли ће
као што је то био слу­чај у Ши­ду, Ру­ми, Ста­рој Па­зо­ви. Срем­ска Ми­тро­ви­ца би­ти је­ди­на у Сре­му где де­мо­
Мо­жда је баш због та­квих ис­ку­ста­ва, би­рач­ко те­ло у кра­те не вр­ше ло­кал­ну власт.
Де­мо­крат­ској стран­ци тре­нут­ну си­ту­ац
­ и­ју по­ре­
овим сре­ди­на­ма, ка­сни­је уме­ло да пре­по­зна шта је за
де са оном из 2008. ка­да је ДСС мо­гао да би­ра
њих бо­ље, а шта ни­је.
из­ме­ђу ра­ди­ка­ла и њих. Тај брак из ра­чу­на, у
Тај пра­зан про­стор, ко­ји је отво­рио ДС, ис­ко­ри­стио
је до­са­да­шњи, а по све­му су­де­ћи и бу­ду­ћи ми­тро­вач­ ко­ме је власт вр­шио ДСС, а ко­јој је ДС да­вао по­ли­
ки гра­до­на­чел­ник Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић, оства­рив­ши тич­ки али­би, из­ро­дио се у ово да­нас; сва­ђе уну­тар
6. ма­ја дру­ги по ре­ду из­бор­ни ре­зул­тат на ло­кал­ним ДС-а су до­не­ле ГГ „Вред­на Ми­тро­ви­ца“ чак 15 ман­
из­бо­ри­ма у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. На­рав­но, по­сле су да­та. Ми­слим да са­да­шња си­ту­а­ци­ја ни­је ни­ма­ло
кре­ну­ле при­че на ка­кав су на­чин на­вод­но до­би­ја­ни слич­на оној из 2008. го­ди­не. Та­да су по­сто­ја­ла са­мо
гла­со­ви, али што би се ре­кло по ста­рин­ски – прош’о два из­бо­ра, са или без ра­ди­ка­ла, па је брак из ра­
воз. Елем, Не­ди­мо­вић је Бра­ни­слав, по­стао оми­ље­ чу­на из­ме­ђу ДС и ДСС за­пра­во би­ла чи­ста ну­жност.
Да­нас ну­жно­сти не­ма.
ни са­рад­ник по­кра­јин­ске пар­тиј­ске вр­ху­шке, са ко­јом
Ако је То­ма Ни­ко­лић пред­сед­ник Ср­би­је, за­што
ов­да­шњи де­мо­кра­ти кан­да баш не са­ра­ђу­ју нај­бо­ље.
Ве­ру­јем да су ми­тро­вач­ке де­мо­кра­те, сре­мач­ким СНС не би мо­гао да бу­де на вла­сти у Срем­ској Ми­
па­ор­ским ре­чи­ма ка­за­но, „пу­сти­ле ка­ја­се“ још на­кон тро­ви­ци? Ако се ту на­ђе још и СПС, ето ти до­брог
из­бо­ра 2004. го­ди­не, ка­да за гра­до­на­чел­ни­ка ни­је раз­ло­га да им се у нај­бо­љем слу­ча­ју мо­же пљу­ну­ти
про­шао њи­хов кан­ди­дат и ка­да су у дру­гом кру­гу по­ под про­зор.
У
6. jun 2012.
M NOVINE
Strana 3.
УПИС У СРЕД­ЊЕ ШКО­ЛЕ
До­вољ­но ме­ста за све
М
а­ту­ран­ти основ­них шко­
ла уве­ли­ко се при­пре­
ма­ју за по­ла­га­ње ма­ле
ма­ту­ре. Ви­ше од 75.000 осно­
ва­ца у Ср­би­ји ма­хом се опре­
де­ли­ло за за­ни­ма­ње ко­јим ће
се у бу­дућ­но­сти ба­ви­ти, док
не­ки од њих још ре­ша­ва­ју жи­
вот­ну ди­ле­му, ко­ју шко­лу ода­
бра­ти.
На за­вр­шни ис­пит из­ла­зе
сви уче­ни­ци. Тест из срп­ског
по­ла­га­ће се 18. ју­на, а тест из
ма­те­ма­ти­ке 19. ју­на. На ма­лој
ма­ту­ри би­ће 50 од­сто не­по­зна­
тих за­да­та­ка, 25 од­сто за­да­та­
ка из збир­ку и 25 од­сто за­да­та­
ка са из­ме­ње­ним ре­до­сле­дом
од­го­во­ра или бро­је­ва у од­но­су
на за­дат­ке из збир­ке. Об­ја­
вљи­ва­ње ко­нач­них ре­зул­та­та
за­вр­шног ис­пи­та би­ће 25. јуна,
док је по­пу­ња­ва­ње и пре­да­ја
ли­сте же­ља пред­ви­ђе­на за 26.
и 27. јун. Рас­по­ред уче­ни­ка по
шко­ла­ма и сме­ро­ви­ма, као и
упис у пр­вом кру­гу пла­ни­ра­ни
су за 6. и 7. јул, а дру­ги упи­сни
круг за­вр­ша­ва се 11. и 12. ју­ла.
При­ли­ком упи­са у гим­на­зи­је
и сред­ње струч­не шко­ле, ре­
до­след кан­ди­да­та се утвр­ђу­је
на осно­ву успе­ха на за­вр­шном
ис­пи­ту, оп­штег успе­ха од 6. до
8. раз­ре­да и ре­зул­та­та са так­
ми­че­ња то­ком осмог раз­ре­да.
И ове го­ди­не ђа­ци ће по­пу­ња­
ва­ти ли­сту од 20 же­ља.
У рум­ској оп­шти­ни ове школ­
ске го­ди­не осми раз­ред за­вр­
ша­ва 566 уче­ни­ка, док сред­ње
шко­ле има­ју сло­бод­них 650
ме­ста. Број сло­бод­них ме­ста је
исти као и про­шле го­ди­не, док
је ове го­ди­не осно­ва­ца не­што
ви­ше. Нај­ви­ше уче­ни­ка пла­ни­
ра да упи­ше Сред­ња струч­на
шко­ла “Бран­ко Ра­ди­че­вић”.
Пла­ни­ра­но је оглед­но оде­ље­
ње мо­де­ла­ра оде­ће са 20 уче­
ни­ка, за еко­ном­ске тех­ни­ча­ре
пла­ни­ра­но је 60 уче­ни­ка, фи­
нан­сиј­ског тех­ни­ча­ра 30 уче­
ни­ка, а 30 уче­ни­ка мо­же да се
упи­ше и за за­ни­ма­ње прав­ни
тех­ни­чар. За сва ова за­ни­ма­
ња реч је о че­тво­ро­го­ди­шњем
шко­ло­ва­њу. У овој шко­ли уче­
ни­ци се мо­гу шко­ло­ва­ти и за
за­ни­ма­ња за ко­ја шко­лу по­ха­
ђа­ју три го­ди­не, а то су ко­но­
ба­ри, ку­ва­ри, му­шки и жен­ски
фри­зе­ри - за сва­ко за­ни­ма­ње
по 15 уче­ни­ка.
Сред­ња тех­нич­ка шко­ла
“Ми­лен­ко Бр­зак Уча” ну­ди мо­
гућ­ност упи­са у че­тво­ро­го­ди­
шње шко­ло­ва­ње уче­ни­ци­ма за
за­ни­ма­ње ма­шин­ски тех­ни­чар
за ком­пју­тер­ско кон­стру­ис­ а­ње,
ма­шин­ски тех­ни­чар мо­тор­них
во­зи­ла и елек­тро­тех­ни­чар ра­
4. Strana
При­јем­ни ис­пи­ти 18. и 19. ју­на
чу­на­ра - по 30 уче­ни­ка. Оста­ла
за­ни­ма­ња су у тро­го­ди­шњем
шко­ло­ва­њу: ауто­е­лек­три­чар
(30 уче­ни­ка), по 15 за за­ни­ма­
ња ауто­ме­ха­ни­чар и бра­вар и
по 10 за за­ни­ма­ње елек­тро­ин­
ста­ла­тер, елек­тро­мон­тер мре­
жа и по­стро­је­ња, као и елек­
тро­ме­ха­ни­чар за тер­мич­ке и
рас­хлад­не уре­ђа­је. Сред­ња по­љо­при­вред­но - пре­храм­бе­на шко­ла “Сте­ван
Пе­тро­вић Бри­ле” има план
упи­са за 150 уче­ни­ка. По 30
за за­ни­ма­ња ве­те­ри­нар­ски
тех­ни­чар, по­љо­при­вред­ни тех­
ни­чар, тех­ни­чар за би­о­тех­но­
ло­ги­ју, тех­ни­чар хор­ти­кул­ту­ре
и тех­ни­чар за за­шти­ту жи­вот­
не сре­ди­не. У тро­го­ди­шњем
шко­ло­ва­њу мо­гућ је упис по 15
уче­ни­ка за за­ни­ма­ње пе­кар и
ме­сар.
Гим­на­зи­ја “Сте­ван Пу­зић”
у Ру­ми, као и ра­ни­јих го­ди­на,
пла­ни­ра упис 120 свр­ше­них
осно­ва­ца и то по 60 уче­ни­ка
на дру­штве­но - је­зич­ки и 60 на
оп­шти смер.
Срем­ско­ми­тро­вач­ке сред­ње
шко­ле та­ко­ђе спрем­но до­че­ку­
ју свр­ше­не основ­це. Ми­тро­вач­
ка гим­на­зи­ја и ове го­ди­не има
180 сло­бод­них ме­ста, а школ­
ске 2012/2013. го­ди­не упи­са­ће
по три раз­ре­да дру­штве­но - је­
зич­ког сме­ра и по је­дан раз­ред
при­род­ног, оп­штег и ин­фор­ма­
тич­ког сме­ра.
Сред­ња еко­ном­ска шко­ла
“9. мај” упи­су­је по 30 уче­ни­ка
на че­тво­ро­го­ди­шње сме­ро­ве:
фи­нан­сиј­ски ад­ми­ни­стра­тор,
прав­ни тех­ни­чар, пословни
администратор и ту­ри­стич­ки
тех­ни­чар, два раз­ре­да еко­ном­
ских тех­ни­ча­ра, а ове го­ди­не
уво­ди се и но­ви смер - уго­
сти­тељ­ски тех­ни­чар, та­ко­ђе у
тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не. Ова
шко­ла има и тро­го­ди­шње сме­
ро­ве за ку­ва­ри и тр­гов­ци. У Сред­њој ме­ди­цин­ској шко­
ли “Дра­ги­ња Ник­шић” су нам
ре­кли да су кво­те за упис уче­
ни­ка у пр­ви раз­ред на ни­воу
про­шло­го­ди­шњих, што зна­чи
да тро­го­ди­шњу шко­лу, смер
му­шки - жен­ски фри­зер мо­же
да упи­ше 30 уче­ни­ка. Че­тво­ро­
го­ди­шњи сме­ро­ви су фар­ма­
це­ут­ски тех­ни­чар (30 уче­ни­ка),
фи­зи­о­те­ра­пе­ут­ски
тех­ни­чар
(30), ги­не­ко­ло­шко - аку­шер­ска
се­стра (30), ме­ди­цин­ска се­
стра - тех­ни­чар (90 уче­ни­ка), а
нов смер је са­ни­тар­но - еко­ло­
шки тех­ни­чар, ко­ји упи­су­је та­
ко­ђе 30 уче­ни­ка.
Сред­ња тех­нич­ка шко­ла
“Ни­ко­ла Те­сла” има до­вољ­но
ме­ста за све бу­ду­ће пр­ва­ке.
Сме­ро­ви за обра­зов­ни про­фил
ма­шин­ство и об­ра­да ме­та­ла у
тро­го­ди­шњем тра­ја­њу су ме­ха­
ни­чар ме­ди­цин­ске и ла­бо­ра­то­
риј­ске опре­ме, ауто­ме­ха­ни­чар,
ме­ха­ни­чар при­вред­не ме­ха­ни­
за­ци­је, ауто­ли­мар, ме­ха­ни­чар
греј­не и рас­хлад­не тех­ни­ке,
ма­шин­бра­вар и ин­ста­ла­тер,
док смер ма­шин­ски тех­ни­чар
за ком­пју­тер­ско кон­стру­и­са­ње
тра­је че­ти­ри го­ди­не. Тро­го­ди­
шњи смер на обра­зов­ном про­
фи­лу елек­тро­тех­ни­ка је ауто­е­
лек­три­чар, а че­тво­ро­го­ди­шњи
сме­ро­ви су: елек­тро­тех­ни­чар
ра­чу­на­ра, елек­тро­тех­ни­чар те­
ле­ко­му­ни­ка­ци­ја и елек­тро­тех­
ни­чар за тер­мич­ке и рас­хлад­
не уре­ђа­је. У СТШ се шко­лу­ју
и ар­хи­тек­тон­ски тех­ни­ча­ри и
гра­ђе­вин­ски тех­ни­ча­ри за ви­
M NOVINE
со­ку град­њу. У Пре­храм­бе­но - шу­мар­ској и
хе­миј­ској шко­ли та­ко­ђе спрем­
но до­че­ку­ју упис. На сме­ро­ви­
ма тех­ни­чар за пеј­за­жну ар­хи­
тек­ту­ру и шу­мар­ски тех­ни­чар
има 30 сло­бод­них ме­ста, док
је 24 сло­бод­на ме­ста на сме­ру
тех­ни­чар за при­мар­ну об­ра­ду
др­ве­та. Сме­ро­ви тех­ни­чар за
за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, тех­
ни­чар за ин­ду­стриј­ску - фар­ма­
це­ут­ску тех­но­ло­ги­ју и тех­ни­чар
при­пре­ме гра­фич­ке про­из­вод­
ње упи­су­ју по 30 ђа­ка, док на
сме­ру пре­храм­бе­ни тех­ни­чар
има сло­бод­но 24 ме­ста. Но­ви­
ји сме­ро­ви у овој шко­ли су тех­
ни­чар за би­о­тех­но­ло­ги­ју (30
ме­ста) и два оглед­на раз­ре­да
са по 20 сло­бод­них ме­ста: тех­
ни­чар за лов­ство и ри­бар­ство
и тех­ни­чар за об­ли­ко­ва­ње на­
ме­шта­ја и ен­те­ри­је­ра.
У Ши­ду по­сто­је две сред­ње
шко­ле, Сред­ња тех­нич­ка шко­
ла “Ни­ко­ла Те­сла” и Гим­на­зи­ја
“Са­ва Шу­ма­но­вић”. У шид­ској
гим­на­зи­ји има сло­бод­них 120
ме­ста, а и ове го­ди­не ће упи­
са­ти три раз­ре­да оп­штег сме­
ра и је­дан раз­ред еко­ном­ских
тех­ни­чара. Сред­ња тех­нич­ка
шко­ла “Ни­ко­ла Те­сла” ове го­
ди­не упи­са­ће по је­дан раз­ред
пе­ка­ра (30 - тро­го­ди­шње),
ауто­ме­ха­ни­ча­ра и бра­ва­ра (15
за сва­ки смер, та­ко­ђе тро­го­ди­
шња шко­ла). Сло­бод­но је и по
30 ме­ста на че­тво­ро­го­ди­шњим
сме­ро­ви­ма: по­љо­при­вред­ни
тех­ни­чар, елек­тро­тех­ни­чар ра­
чу­на­ра и ма­шин­ски тех­ни­чар
за ком­пју­тер­ско кон­стру­и­са­ње. С. Џа­ку­ла
и Б. Се­ла­ко­вић
6. jun 2012.
КОН­СТИ­ТУ­ТИВ­НА СЕД­НИ­ЦА СКУП­ШТИ­НЕ ОП­ШТИ­НЕ ШИД
Наташа Цвјет­ко­вић поново
председница Оп­шти­не
Жељко Брестовачки председник Скупштине општине Шид
Наташа Цвјетковић полаже заклетву
Н
а кон­сти­ту­тив­ној сед­
ни­ци Скуп­шти­не оп­
шти­не Шид одр­жа­ној
про­шлог пет­ка, 1. ју­на, по­сле
раз­ма­тра­ња из­ве­шта­ја Оп­
штин­ске из­бор­не ко­ми­си­је
о ко­нач­ним ре­зул­та­ти­ма из­
бо­ра од­бор­ни­ка СО Шид, на
из­бо­ри­ма одр­жа­ним 6. ма­ја
2012. го­ди­не, при­сту­пи­ло се
кон­сти­ту­и­са­њу но­вог са­зи­ва
ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Нај­
пре је иза­бран ве­ри­фи­ка­ци­о­
ни од­бор у са­ста­ву Ми­ро­слав
Сми­ља­нић у свој­ству пред­
сед­ни­ка и др Ва­ња Гнип и
Сне­жа­на Па­вли­ца, у свој­ству
чла­но­ва од­бо­ра. Ве­ри­фи­ко­
ва­ни су ман­да­ти 38 од­бор­ни­
ка, осим јед­ног ко­ји ни­је био
при­су­тан. За пред­сед­ни­ка
СО Шид пред­ло­жен је Жељ­
ко Бре­сто­вач­ки и тај пред­лог
је усво­јен са 30 гла­со­ва.
Од­бор­ни­ци Срп­ске на­
пред­не стран­ке ни­су гла­са­
ли ни за овај пред­лог, као ни
за оста­ле, јер ка­ко је из­ја­вио
Жељ­ко Фај­фрић, од­бор­ник
СНС-а, ова стран­ка ће би­ти
вр­ло озбиљ­на опо­зи­ци­ја ко­
ја ће од са­да гла­са­ти про­тив
свих ка­дров­ских ре­ше­ња.
Ве­ћи­ном гла­со­ва иза­бран
је и за­ме­ник пред­сед­ни­ка
СО Шид др Бра­ни­слав Ма­
у­ко­вић, док је се­кре­тар СО
Шид оста­ла Љу­би­ца Слав­
нић То­до­ро­вић.
6. jun 2012.
Жељко Брестовачки
По­сле по­ла­га­ња за­кле­тве
за пред­сед­ни­ка СО Шид,
Жељ­ко Бре­сто­вач­ки је из­нео
сво­ја оче­ки­ва­ња за да­љи
рад ло­кал­ног пар­ла­мен­та.
- На­дам да ће­мо има­ти
до­бар тим­ски рад у овом ло­
кал­ном пар­ла­мен­ту, да ће­мо
из­гра­ди­ти то­ле­ран­тан дух, а
све у ин­те­ре­су гра­ђа­на шид­
ске оп­шти­не - ре­као је Бре­
сто­вач­ки.
За пред­сед­ни­ка оп­шти­не
Шид пред­ло­же­на је На­та­ша
Цвјет­ко­вић, а пред­лог је при­
хва­ћен са 28 гла­со­ва, док је
шест од­бор­ни­ка би­ло про­
тив. По­сле по­ла­га­ња за­кле­
тве На­та­ша Цвјет­ко­вић је из­
ра­зи­ла ве­ли­ко за­до­вољ­ство
што је по­но­во иза­бра­на на
ову функ­ци­ју.
- На­дам да ће­мо сви ко­
ји смо да­нас иза­бра­ни на
ва­жне функ­ци­је у ло­кал­ној
са­мо­у­пра­ви, у на­ред­ном
пе­ри­о­ду, ма­ло оста­ви­ти по
стра­ни по­ли­тич­ке и стра­нач­
ке ин­те­ре­се и да­ти све од
се­бе да ис­пу­ни­мо оно што
смо гра­ђа­ни­ма на из­бо­ри­ма
обе­ћа­ли, а то је бо­љи жи­вот
у оп­шти­ни Шид - ис­та­кла је
пред­сед­ни­ца оп­шти­не Шид.
Ве­ћи­ном гла­со­ва од­бор­
ни­ка иза­бран је и за­ме­ник
пред­сед­ни­ка оп­шти­не Ср­ђан
Ма­ле­ше­вић. Он се за­хва­лио
од­бор­ни­ци­ма што су га по­
но­во иза­бра­ли на функ­ци­ју
ПО­НО­ВЉЕ­НИ ИЗ­БО­РИ У МО­РО­ВИ­ЋУ
Богдан Тра­ви­ца
по­кра­јин­ски по­сла­ник
У Мо­ро­ви­ћу су у не­де­љу,
3. јуна на би­рач­ком ме­сту
број 22, по ре­ше­њу Управ­
ног су­да, по­но­вље­ни из­бо­ри
за по­кра­јин­ског по­сла­ни­ка
по ве­ћ ин­с ком си­сте­м у.
Би­ра­чи овог би­рач­ког ме­ста,
опре­де­љи­ва­ли су се по дру­
ги пут за кан­ди­да­та ко­га је
пред­л о­ж и­л а
ко­а ­л и­ц и­ја
По­кре­ни­мо Шид - То­ми­слав
Ни­ко­лић Ни­ко­лу Ва­си­ћа и
кан­д и­д а­та
Де­м о­к рат­с ке
стран­ке – Бо­рис Та­дић Бог­
да­на Тра­ви­цу.
Кан­ди­дат ДС-а Бог­дан
Тра­ви­ца до­био је 291 глас,
док је Ни­ко­ла Ва­сић кан­ди­
дат ко­а­ли­ци­је По­кре­ни­мо
Шид - То­ми­слав Ни­ко­лић,
до­био 103 гла­са.
На овај на­чин, Бог­дан Тра­
ви­ца је и званично постао
по­кра­јин­ски по­сла­ни­к.
M NOVINE
за­ме­ни­ка пред­сед­ни­це оп­
шти­не и из­ја­вио да са­да тре­
ба за­вр­ши­ти по­сло­ве ва­жне
за шид­ску оп­шти­ну ко­ји су
за­по­че­ти у прет­ход­ном пе­
ри­о­ду, као и да оп­шти­ну Шид
усме­ре у пра­вом сме­ру, а то
је да она бу­де јед­на раз­ви­је­
на вој­во­ђан­ска и срп­ска оп­
шти­на.
Оп­штин­ско ве­ће чи­ни­
ће осам чла­но­ва у са­ста­ву:
Сло­бо­дан Ба­но­вић, др Ва­ња
Гнип, Дра­ган Гу­тић, Жи­ван
Илић, Би­ља­на Крч, Де­јан
Ло­га­ру­шић, Ми­ро­слав Сми­
ља­нић и Пре­драг Срем­чић,
уз пред­сед­ни­цу оп­шти­не и
ње­ног за­ме­ни­ка, ко­ји су чла­
но­ви по функ­ци­ји.
По­след­ње тач­ке днев­ног
ре­да сед­ни­це СО Шид, од­но­
си­ле су се на до­но­ше­ње Од­
лу­ке о рад­но прав­ном ста­ту­
су пред­сед­ни­ка Скуп­шти­не
оп­шти­не Шид, ко­ји ће би­ти у
стал­ном ра­ду на пе­ри­од од
че­ти­ри го­ди­не. До­не­то је и
ре­ше­ње о обра­зо­ва­њу ко­ми­
си­је за при­мо­пре­да­ју ду­жно­
сти у са­ста­ву: пред­сед­ни­к
Влај­ко Ма­ној­ло­вић и чла­но­
ви Ми­лан­ка Су­бић и Дра­ги­ца
Сте­ва­но­вић.
Та­ко­ђе до­не­то је и ре­ше­
ње о из­бо­ру Од­бо­ра за ад­
ми­ни­стра­тив­на и ман­дат­скоиму­ни­тет­ска пи­та­ња.
С. Да­ра­ба­шић
Strana 5.
ВИ­СО­КА ШКО­ЛА СТРУ­КОВ­НИХ СТУ­ДИ­ЈА ЗА ОБРА­ЗО­ВА­ЊЕ ВАС­ПИ­ТА­ЧА СРЕМ­СКА
МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Смер стру­ков­ни вас­пи­тач
без акре­ди­та­ци­је
У
ре­дов­ном
по­ступ­ку
акре­ди­та­ци­је, ко­ја се у
скла­ду са за­ко­ном об­
на­вља на сва­ких пет го­ди­на,
Ко­ми­си­ја за акре­ди­та­ци­ју и
про­ве­ру ква­ли­те­та је кра­јем
апри­ла раз­ма­тра­ла при­ја­
вље­не уста­но­ве и сту­диј­ске
про­гра­ме и до­не­ла од­лу­ку да
од 50 ви­со­ко­школ­ских уста­
но­ва, чак њих 13 не до­би­је
акре­ди­та­ци­ју.
Упо­зо­ре­ним
шко­ла­ма не­до­ста­ју струч­ни
ка­дро­ви и бо­љи усло­ви за
рад, а не­ке од њих су упи­
си­ва­ле и ду­пло ви­ше сту­
де­на­та не­го што им је би­ло
до­зво­ље­но. Ка­ко су у КАПК
- у ре­кли, код нај­ве­ћег бро­
ја ви­со­ко­школ­ских уста­но­ва
про­блем је био тај што ни­су
има­ле 20 пре­да­ва­ча у стал­
ном рад­ном од­но­су, од ко­јих
ба­рем де­се­то­ро мо­ра­ју да
бу­ду док­то­ри на­у­ка.
На спи­ску оних ко­ји­ма је
сти­гао акт упо­зо­ре­ња, јер не
ис­пу­ња­ва­ју усло­ве за акре­
ди­та­ци­ју је и Ви­со­ка шко­ла
стру­ков­них сту­ди­ја за обра­
зо­ва­ње вас­пи­та­ча у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци. Пре­ма од­лу­ци
КАПК - а овој шко­ли, ко­ја је
ка­ко сто­ји на сај­ту ww­w.kapk.­
or­g промен­ил­а ­назив у­ Вис­
ока ш­кол­а ­ст­ру­ковних с­ту­
дија за ­васпит­аче­и­послов­не
информатича­ре­ -­ Сирмијум­
Ср­емска М­итровица,­ уп­ућен
ј­е ­акт упозорењ­а за сту­дијск­и
­програм с­труковни в­асп­ит­ач,
што ­зн­ачи да нису радиле у
складу­ с­а стандард­има, а
д­об­или ­су рок о­д три до ш­ест­
м­ес­еци да­ у­кл­оне те не­до­
статке­.
Траг­ом ­ове инф­ор­мације,
по­се­ти­ли смо­ В­ис­оку школу­
струко­вних­студија за обр­аз­
ов­ањ­е васпита­ча у­С­ре­мској
­Митро­вц­и, где ­смо разговар­
али
са
с­ту­дентки­њама
­друге­ г­одине о­ т­ом­е ­да ли
знај­у да ­њи­хова школа ни­је
­добила а­кр­едитациј­у.­ Оне
нису желеле ­да се предст­
аве и­ слика­ју­ за новине,­
али ­су нам­рекле д­а ­их­н­ико
ни­је ­об­авестио да ш­ко­ла
није прош­ла акр­едитаци­
ју.­ З­абринуто­ су нас­ питале
шта то­ сада зна­чи и закљу­
чиле да­није у реду ­да ­им се
н­ик­о из школе н­е ­обрати у­
6. Strana
Због че­га је Пе­да­го­шкој шко­ли упу­ћен акт упо­зо­ре­ња?
Шта зна­чи акре­ди­та­ци­ја
Не жели да коментарише
акт упозорења: директорица
Слађана Миленковић
Акре­ди­та­ци­ја је је­дан од
зах­те­ва Бо­лоњ­ског про­це­са
и За­ко­на о ви­со­ком обра­зо­
ва­њу у Ср­би­ји. Пред­ста­вља
оп­ште при­хва­ће­ну ме­то­до­
ло­ги­ју и ин­стру­мент оце­не и
кон­тро­ле ква­ли­те­та ви­со­ко­
школ­ских уста­но­ва и сту­диј­
ских про­гра­ма.
Ви­со­ке шко­ле ко­је у дру­
гом кру­гу ни­су до­би­ле уве­
ре­ње о акре­ди­та­ци­ји мо­ћи
ће да упи­шу но­ву ге­не­ра­ци­ју
бру­цо­ша, јер има­ју до­зво­лу
за рад, али не мо­гу из­да­ва­
ти ди­пло­ме док не до­би­ју
акре­ди­та­ци­ју. Да би до­би­ле акре­ди­та­ци­
ју ви­со­ко­школ­ске уста­но­ве
из­ме­ђу оста­лог мо­ра­ју да
омо­гу­ће и сле­де­ће: да
по­с то­ји
до­во­љ ан
број
на­став­ни­ка, да на­став­ни­ци
бу­ду аде­кват­но ква­ли­фи­ко­
ва­ни и да пре­да­ју пред­ме­те
за ко­је су ква­ли­фи­ко­ва­ни,
да су сту­ден­ти­ма до­ступ­на
нео­п­ход­на на­став­на сред­
ства (ла­бо­ра­то­ри­је, би­бли­о­
те­ке, ме­ди­ја­те­ке, број ком­
пју­те­ра). Та­ко­ђе, сва­ка уста­
но­ва мо­ра да одр­жи ми­ни­
мум 20 са­ти пре­да­ва­ња,
ве­ж би и дру­гих об­ли­к а
ак­тив­не на­ста­ве не­дељ­но, и
мо­ра да има утвр­ђе­на пра­
ви­ла за ис­пит­не ро­ко­ве и
си­стем вред­но­ва­ња сту­
дент­ског ра­да то­ком го­ди­не. Шко­ле и сту­диј­ски про­гра­
ми ко­ји ни­су про­шли про­цес
акре­ди­та­ци­је не мо­гу да
ор­га­ни­зу­ју раз­ме­ну сту­де­на­
та и из­да­ју ди­пло­ме. вези с­а тим проблем­ом.
Же­ле­ли смо ­да чуј­ем­о и
д­руг­у стр­ану, те­ смо т­ако­
с­ре­дином ­прошле­ н­едеље­
по­сл­али доп­ис факсом ди­
рек­то­рици ш­коле ­Слађа­ни­
М­ил­енковић,­ ко­ја ­нам д­о
­закључ­ењ­а броја није одг­
ов­ори­ла на пост­ављен­а
­питања:­ Мо­лимо В­ас да
нам ­по­ја­сните ­зб­ог­ чега­
Висо­ка­ струко­вн­а ­шк­ола за
обра­зовање вас­пи­та­ча ни­је
добила акр­ед­итаци­ју­? ­Шта
значи ­ак­т ­уп­озорењ­а који вам
је упут­ил­а Комис­иј­а ­за­ акре­
ди­та­цију? Како ће ­се­ т­о што
не­мате акре­ди­тацију одр­аз­
ити на ­уп­ис сту­дената­, ­а како
на ст­удије већ ­уписаних?
Од­го­вор
ни­смо
до­би­
ли, а на сај­ту ове шко­ле
www.vaspitac-sm.edu.rs
је
објављен кон­курс за упис
сту­де­на­та на пр­ву го­ди­ну
сту­ди­ја у школ­ску 2012/2013.
го­ди­ну, из­ме­ђу оста­лог и
спор­ног сме­ра стру­ков­ни
вас­пи­тач.
Б. Се­ла­ко­вић
M NOVINE
6. jun 2012.
ПРОПАЛА­ПРОДАЈА­МИТРОВАЧКЕ­КЛАНИЦЕ
ЗА­СА­ВИ­ЦА
Дан­ре­ке­Са­ве
Прет­ход­ног­ ви­кен­да­ у­
Срем­ској­ Ми­тро­ви­ци­ ни­зом­
ак­тив­но­сти­ обе­ле­жен­ је­ Ме­
ђу­на­род­ни­ дан­ ре­ке­ Са­ве.­
Цен­трал­на­ ма­ни­фе­ста­ци­ја­
одр­жа­на­ је­ у­ Спе­ци­јал­ном­
ре­зер­ва­ту­ при­ро­де­ За­са­ви­
ца,­где­је­ор­га­ни­зо­ва­на­из­ло­
жба­фо­то­гра­фи­ја­са­мо­ти­ви­
ма­Са­ве.­
Пре­ма­ ре­чи­ма­ Алек­сан­
дра­Про­да­но­ви­ћа,­ди­рек­то­ра­
ЈП­ Ди­рек­ци­ја­ за­ во­де­ у­ обе­
ле­жа­ва­ње­ да­на­ ре­ке­ Са­ве­
укљу­чи­ле­ су­ се­ све­ че­ти­ри­
др­жа­ве­ кроз­ ко­је­ ова­ ре­ка­
про­ти­че.­ Сав­ска­ ко­ми­си­ја­ је­
и­ осно­ва­на­ са­ ци­љем­ ус­по­
ста­вља­ња­ме­ђу­на­род­ног­ре­
жи­ма­ пло­вид­бе­ и­ др­жав­ног­
упра­вља­ња­ во­да­ма­ у­ сли­ву,­
а­ ми­ на­ста­вља­мо­ са­рад­њу­
кроз­ про­јек­те­ ко­ји­ су­ од­ из­
у­зет­ног­ зна­ча­ја,­ како­ би­ до­
при­не­ли­ еко­ном­ском­ раз­во­
овог­ ре­ги­о­на­ ­­ ис­та­као­ је­
Про­да­ја­ ми­тро­вач­ког­ Ми­тро­са­ из­ сте­ча­ја,­ за­ка­за­на­ за­ 28.­ мај,­ ја­
Про­да­но­вић.­
ни­је­ни­одр­жа­на­јер­ни­је­би­ло­за­ин­те­ре­со­ва­них­ку­па­ца
У­СРП­За­са­ви­ца­до­де­ље­не­
су­и­на­гра­де­за­нај­леп­ше­фо­
ред­из­бор­на­ обе­ћа­ња­ а­ де­по­зит­ на­ 109­ ми­ли­о­на­ сте­чај­ни­ управ­ник­ и­ гра­до­ то­гра­фи­је.­ Пр­во­ ме­сто­ осво­
гра­до­на­чел­ни­ка­ Срем­ ди­на­ра.­ Ме­ђу­тим,­ ка­ко­ смо­ на­чел­ник­ Бра­ни­слав­ Не­ди­ ји­ла­ је­ Јо­ва­на­ Пе­тро­вић­ из­
ске­ Ми­тро­ви­це­ Бра­ни­ са­зна­ли­ аук­ци­ја­ ни­је­ одр­жа­ мо­вић­ стре­ми­ли­ у­ ме­ђу­соб­ Шап­ца,­дру­га­је­би­ла­Го­ра­на­
сла­ва­ Не­ди­мо­ви­ћа­ о­ то­ме­ на­по­што­ни­ко­ни­је­био­за­ин­ ним­ до­го­во­ри­ма,­ ко­нач­но­ Ри­сте­ски­из­Срем­ске­Ми­тро­
ка­ко­ ће­ се­ по­кре­ну­ти­ про­из­ те­ре­со­ван­да­купи­Митрос­по­ ће­ би­ти­ ре­ше­но.­ Ми­трос­ је­ ви­це,­а­тре­ћа­Се­ле­на­Ми­ћић­
Ж.­П.
вод­ња­ у­ Ми­тро­су­ до­жи­ве­ла­ тој­ цени,­ од­но­сно­ ни­ко­ ни­је­ у­ фор­мал­ном­ сми­слу­ пред­ из­Шап­ца.­­
про­да­јом.­ У­ днев­ним­ ли­
су­ сво­је­ пр­во­ су­о­ча­ва­ње­ са­ от­ку­пио­до­ку­мен­та­ци­ју.
ре­ал­но­шћу.­ На­и­ме,­ сте­чај­ни­
На­ сај­ту­ сво­је­ Гру­пе­ гра­ сто­ви­ма­ об­ја­вљен­ је­ оглас­ ПЕ­ЋИН­ЦИ
управ­ник­СЛ­Ми­тро­са­је­об­ја­ ђа­на­ „Вред­на­ Ми­тро­ви­ца“­ за­ про­да­ју­ Ми­тро­са­ из­ сте­
вио­оглас­о­про­да­ји­сте­чај­ног­ Бранислав­Не­ди­мо­вић­је­не­ ча­ја,­ не­ка­да­шњег­ ги­ган­та­
ду­жни­ка­ као­ прав­ног­ ли­ца.­ по­сред­но­пре­из­бо­ра­из­ме­ђу­ у­ ме­сној­ ин­ду­стри­ји,­ на­кон­
че­га­ сле­ди­ при­ку­пља­ње­ по­
Про­да­ја­ је­ би­ла­ за­ка­за­на­ за­ оста­лог­об­ја­вио­сле­де­ће:­
28.­мај.­По­чет­на­це­на­утвр­ђе­
„Све­ оно­ че­му­ су­ не­ка­ ну­да­ и­ об­ја­вљи­ва­ње­ но­вог­
Еду­ка­тив­ни­ цен­тар­ Ди­сци­
на­је­на­274­ми­ли­о­на­ди­на­ра,­ да­шњи­ рад­ни­ци­ Ми­тро­са,­ вла­сни­ка­ ове­ Ком­па­ни­је.
По­ја­вљи­ва­њем­ но­вог­ стра­ пу­лус,­у­са­рад­њи­са­Ин­сти­ту­
те­шког­ парт­не­ра,­ но­вог­ куп­ том­ за­ тран­сфу­зи­ју­ кр­ви­ Ср­
БРА­НИ­СЛАВ­НЕ­ДИ­МО­ВИЋ:­
ца,­ у­ на­ред­ним­ да­ни­ма­ по­ би­је,­ ор­га­ни­зо­вао­ је­ 28.­ ма­ја,­
пи­та­њу­ Ми­тро­са­ тра­жи­ће­ у­хо­лу­Кул­тур­ног­цен­тра­у­Пе­
се­ нај­бо­ље­ ре­ше­ње­ за­ све.­ ћин­ци­ма,­ ак­ци­ју­ при­ку­пља­ња­
­­ Тач­но­ је­ да­ фор­мал­ убе­ди­мо­ по­тен­ци­јал­не­ ин­
На­кон­ фор­мал­ног­ про­це­са­ кр­ви­ од­ до­бро­вољ­них­ да­ва­
но­ ни­ко­ ни­је­ от­ку­пио­ до­ ве­сти­то­ре­убе­ди­мо.­У­овом­ за­ при­ку­пља­ње­ по­ну­да,­ ко­ ла­ца.­ Ка­ко­ нам­ је­ ре­кла­ пот­
ку­мен­та­ци­ју.­ Пр­вог­ ју­на­ тре­нут­ку­ је­ про­блем­ што­ ји­ тра­је­ 30­ да­на,­ но­ви­ ку­пац­ па­рол­Еду­ка­тив­ног­цен­тра­Ди­
сам­ раз­го­ва­рао­ са­ сте­чај­ ми­ не­ма­мо­ кон­сти­ту­и­са­не­ ре­ши­ће­ про­бле­ме,­ ка­ко­ сте­ сци­пу­лус­ мр­ Ми­ла­на­ Мр­каљ,­
ним­ управ­ни­ком­ Ми­тро­са­ ор­га­не­ вла­сти,­ не­ма­мо­ ре­
чај­ног­ ве­ћа­ и­ су­да­ ко­ји­ про­ ода­зва­ло­ се­ 35­ да­ва­ла­ца,­ а­
и­ пред­сед­ни­ком­ од­бо­ра­ пу­блич­ку­ власт­ и­ по­сто­ји­ да­ју­ Ми­трос­ у­ фор­мал­ном­ на­кон­ле­кар­ског­пре­гле­да­њих­
око­ да­ље­ про­це­ду­ре.­ До­ још­увек­страх­код­ин­ве­сти­
сми­слу,­ та­ко­ и­ свих­ рад­ни­ка­ 27­је­и­да­ло­крв.
био­ сам­ њи­хо­во­ уве­ра­ва­ то­ра­ шта­ да­ ра­де.­ Ми­слим­ ко­ји­ су­ ра­ди­ли­ у­ Ми­тро­су.
­­Мо­ра­мо­при­зна­ти­да­је­ак­
ње­ да­ ће­ сте­чај­ном­ су­ди­ји­ да­ће­се­тај­страх­ре­ши­ти­у­ Гра­до­на­чел­ник­ је­ на­гла­ ци­ја­би­ла­ви­ше­не­го­успе­шна.­
упу­ти­ти­ зах­тев­ за­ до­дат­но­ на­ред­ним­ да­ни­ма.­ Мо­ра­мо­ сио­ да­ је­ при­ли­ком­ по­се­те­ Ода­зва­ли­ су­ се­ мно­ги,­ али­
про­ду­же­ње­ ро­ка,­ од­но­сно­ раз­у­ме­ти­и­те­љу­де.­Рок­за­ сло­ве­нач­ке­ де­ле­га­ци­је,­ за­ је­ нај­ви­ше­ би­ло­ сту­ден­та­та­
но­ви­ рок­ од­ 30­ да­на.­ За­ то­ рас­пи­си­ва­ње­ но­вог­ огла­са­ ин­те­ре­со­ва­не­ за­ ку­по­ви­ну­­ Фа­кул­те­та­ за­ по­слов­но­ ин­
ће­ нам­ тре­ба­ти­ око­ 10­15­ за­Ми­трос­ће­би­ти­пре­го­ди­
Ми­тро­са,­ по­гон­ за­те­чен­ у­ ду­стриј­ски­ ме­наџ­мент.­ За­ни­
да­на,­за­то­што­за­ин­те­ре­со­ шњих­од­мо­ра.
из­у­зет­но­ до­бром­ ста­њу,­ све­ мљив­је­по­да­так­да­је­ви­ше­од­
Оно­што­је­ја­ко­ва­жно­да­ за­хва­љу­ју­ћи­ бив­шим­ рад­ни­ 50%­ да­ва­ла­ца­ пр­ви­ пут­ да­ло­
ва­ност­још­увек­по­сто­ји.­Ап­
со­лут­но­су­не­тач­не­иде­је­да­ смо­ми,­ра­де­ћи­на­при­ме­ру­ ци­ма­ ко­ји­ су­ сво­је­ пред­у­зе­ крв.­ На­дам­ се­ да­ ће­ и­ дру­ге­
не­ма­ за­ин­те­ре­со­ва­них­ за­ Ми­тро­са,­ура­ди­ли­не­што­за­ ће­ кон­стант­но­ одр­жа­ва­ли. ор­га­ни­за­ци­је,­ по­ве­де­не­ на­
Ми­трос.­ Не­ки­ су­ то­ же­ле­ли­ МИВ.­ Ја­ко­ смо­ бли­зу­ пот­
То­ком­ пре­го­во­ра­ са­ по­тен­ шим­ при­ме­ром,­ ор­га­ни­зо­ва­ти­
да­ пред­ста­ве­ као­ пред­из­ пи­си­ва­ња­ко­нач­ног­уго­во­ра­ ци­јал­ним­ куп­цем­ Ми­тро­са,­ слич­не­ ак­ци­је­ –­ ре­кла­ је­ Ми­
бор­но­ обе­ћа­ње.­ Ап­со­лут­но­ око­до­ла­ска­јед­не­аме­рич­ке­ ин­си­сти­ра­ће­ се­ на­ то­ме­ да­ ла­на­ Мр­каљ,­ ко­ја­ и­ са­ма­ до­
још­ увек­ по­сто­ји­ за­ин­те­ ком­па­ни­је­у­обје­кат­МИВ­а.­ при­о­ри­тет­ при­ли­ком­ за­по­ бро­вољ­ни­ да­ва­лац­ и­ ко­ја­ се­
ре­со­ва­ност­ и­ у­ на­ред­ним­ Ми­слим­ да­ ће­мо­ 7.­ ју­ла­ шља­ва­ња­ има­ју­ бив­ши­ рад­ то­га­да­на­при­дру­жи­ла­сту­ден­
да­ни­ма­ ве­ро­ват­но­ ће­мо­ и­ има­ти­ко­нач­не­од­го­во­ре.­На­ ни­ци­Ми­тро­са.“
ти­ма­у­овој­ху­ма­ној­ак­ци­ји.
сви­ за­јед­но­ да­ про­ба­мо­ да­ ко­рак­смо­од­то­га.
Д.­Срећ­ков
С.­Цу­ца­нић
Митрос­нико­неће
П
Сту­ден­ти­по­ка­за­ли­
ху­ма­ност
На­шли­смо­ре­ше­ње­и­за­МИВ
6. jun 2012.
M NOVINE
Strana 7.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
UKRATKO
ШИД
Лакше до
ом­буд­сма­на
Услу­ге Кан­це­ла­ри­је за­
штит­ни­ка гра­ђа­на ко­ја ра­ди у
Би­бли­о­те­ци „Си­ме­он Пи­шче­
вић“ у Ши­ду, за прет­ход­них
пет ме­се­ци пу­тем пи­лот про­
гра­ма елек­трон­ског при­сту­
па ом­буд­сма­ну ко­ри­сти­ло је
све­га 20 гра­ђа­на. Овај пи­лот
про­грам је по­чео са ра­дом
14. ју­на про­шле го­ди­не, а
при­ступ кан­це­ла­ри­ји за­штит­
ни­ка гра­ђа­на омо­гу­ћен је по­
не­дељ­ком и сре­дом од 11 до
13 ча­со­ва.
Зе­ле­ни лист за
нај­леп­ша дво­ри­шта
Еко­ло­шки по­крет Шид до­
де­лио је зе­ле­ни лист за нај­
леп­ше уре­ђе­на дво­ри­шта.
Сте­ва Вар­га из Ер­де­ви­ка
и Ра­до­ван Бо­шња­ко­вић из
Или­на­ца има­ју нај­леп­ше ет­
но дво­ри­ште. Је­ли­ца Ја­шћур
из Ши­да нај­леп­ше ур­ба­но
дво­ри­ште, док су На­та­ша
Ру­ман из Бин­гу­ле, Ги­зе­на
Рај­чин и Да­ни­ца Ло­врић из
Ши­да до­би­ле при­зна­ње за
нај­леп­ше еко­ном­ско и дво­ри­
ште са ба­штом. За уре­ђе­ње
дво­ри­шта за по­љо­при­вред­
ну про­из­вод­њу и пра­ви­лан
уз­гој жи­во­ти­ња на­гра­ђе­ни су
Је­ли­ца и Дра­ган Те­слић из
Ада­ше­ва­ца. Зе­ле­ни лист за
нај­леп­ше уре­ђен по­слов­ни
про­стор до­би­ла је ве­те­ри­
нар­ска ста­ни­ца Кен­дри­шић.
За ак­ти­ван до­при­нос у ак­ци­
ја­ма спа­ша­ва­ња угро­же­них
жи­во­ти­ња, пру­жа­ње по­мо­ћи,
азил, не­гу и ис­хра­ну, при­зна­
ње је до­би­ла Ми­ра Јо­ви­чић
из Мо­ро­ви­ћа. При­зна­ња за
ак­тив­ност до­би­ли су Алек­
сан­дра Не­дић, пред­сед­ник
Еко­ло­шког по­кре­та Шид и
њен за­ме­ник Да­ни­јел Бе­реш.
С. Д.
8. Strana
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Ула­га­ње у пут­ну
ин­фра­струк­ту­ру
Ј
ав­но пред­у­зе­ће Ди­рек­
ци­ја за из­град­њу Гра­да
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на­
ста­вља са ула­га­њем у пут­
ну ин­фра­струк­ту­ру. Про­шле
не­де­ље за­вр­ше­ни су ра­до­ви
на ре­кон­струк­ци­је Ули­це Ра­
ди­нач­ки пут у На­се­љу Ма­ла
Бо­сна и Ули­це Де­спо­та Сте­
фа­на у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
Пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­
ка Са­ве­та ме­сне за­јед­ни­це
“Сло­бо­дан Ба­јић Па­ја” Бра­
ни­сла­ва Чо­ли­ћа, ме­шта­ни
Ма­ле Бо­сне ре­кон­струк­ци­јом
Ули­це Ра­ди­нач­ки пут до­би­ја­ју
мо­дер­ну са­о­бра­ћај­ни­цу, а са­
о­бра­ћај у овом де­лу Срем­ске
Ми­тро­ви­це по­ста­је без­бед­ни­
ји.
Ср­ђан Ко­зли­на, за­ме­ник
гра­до­на­чел­ни­ка ис­та­као да
ће ло­кал­на са­мо­у­пра­ва и у
на­ред­ном пе­ри­о­ду на­ста­ви­ти
са ула­га­њем у пут­ну ин­фра­
струк­ту­ру, ка­ко би се по­бољ­
шао ква­ли­тет жи­во­та гра­ђа­на
Срем­ске Ми­тро­ви­це.
Ра­до­ве у Ули­ци Де­спо­
та Сте­фа­на об­и­шла је и од­
бор­ни­ца у Скуп­шти­ни гра­да
Ср­ђан Ко­зли­на и Бра­ни­слав Чо­лић оби­ла­зе ра­до­ве
Алек­сан­дра Гру­јин.
Ули­ца Ра­ди­нач­ки пут ре­
кон­стру­и­са­на је у ду­жи­ни од
635 ме­та­ра, са­о­бра­ћај­ни­ца
је про­ши­ре­на на 6,2 ме­тра,
а вред­ност ин­ве­сти­ци­је, ко­ја
се фи­нан­си­ра пре­ко ЈП Ди­
рек­ци­ја за из­град­њу гра­да,
је 12 ми­ли­о­на ди­на­ра. Ули­ца
Де­спо­та Сте­фа­на пот­пу­но је
ре­кон­стру­и­са­на у ду­жи­ни од
625 ме­та­ра, а вред­ност ра­
до­ва је три ми­ли­о­на ди­на­ра. М. Н.
ОБЕ­ЛЕ­ЖЕ­НА НЕ­ДЕ­ЉА ЗДРА­ВИХ ЗУ­БА
Здрав осмех нај­леп­ши украс
П
о­след­ња не­де­ља ма­
ја тра­ди­ци­о­нал­но је
по­све­ће­на
здра­вљу
уста и зу­ба. Свет­ска Не­
де­ља здра­вља уста и зу­ба
обе­ле­же­на је и у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци и Ру­ми. Ор­га­ни­
за­то­ри ове ма­ни­фе­ста­ци­је у
Ми­тров­ци су Дом здра­вља и
За­вод за јав­но здра­вље, уз
по­др­шку Град­ске упра­ве за
здрав­ство. Сто­ма­то­ло­зи Дом здра­вља
у Ру­ми об­и­шли су основ­не
шко­ле на те­ри­то­ри­ји ове оп­
шти­не и том при­ли­ком го­
во­ри­ли о зна­ча­ју пре­вен­ци­је
здра­вља уста и зу­ба.
За­вр­шна ма­ни­фе­ста­ци­ја
по­све­ће­на здра­вљу уста и
зу­ба одр­жа­на је про­шле сре­
де, 30. ма­ја у ми­тро­вач­кој
Би­бли­о­те­ци „Гли­го­ри­је Во­
за­ро­вић“, где је ор­га­ни­зо­ва­
на из­ло­жба ли­ков­них ра­до­ва
На­гра­ђе­ни митровачки осно­в­ци
уче­ни­ка основ­них шко­ла на
те­му здра­вог осме­ха
У окви­ру за­вр­шне ма­ни­фе­
ста­ци­је ми­тро­вач­ки сто­ма­
то­ло­зи уру­чи­ли су на­гра­де
уче­ни­ци­ма ко­ји су има­ли нај­
бо­љи ли­ков­ни и ли­те­рар­ни
рад, а про­грам у би­бли­о­те­
ци упот­пу­ни­ли су ма­ли­ша­ни
M NOVINE
Кре­а­тив­ног сту­ди­ја „Пи­ко­ло“.
Нај­бо­љи ли­ков­ни рад у
ка­те­го­ри­ји ста­ри­јег уз­ра­ста
на­сли­као је Пре­драг Ми­ло­
ван­че­вић, уче­ник сед­мог
раз­ре­да ОШ „До­бро­сав Ра­
до­са­вље­вић На­род“ из Ма­
чван­ске Ми­тро­ви­це.
С. Џакула и Б. Селаковић
6. jun 2012.
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
OДБОРНИЦИМА СКУП­ШТИ­НЕ ГРА­ДА СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
УРУ­ЧЕ­НА УВЕ­РЕ­ЊА О МАН­ДА­ТИ­МА
Кон­сти­ту­тив­на
сед­ни­ца до 22. ју­ла
UKRATKO
РУ­МА
По­де­ље­на оде­ћа
У окви­ру про­јек­та „ДИЛС - уна­пре­ђе­ње услу­га на ло­кал­
ном ни­воу - ин­клу­зи­ја Ро­ма“
по­след­њег мај­ског да­на ром­
ској де­ци у ОШ „Иво Ло­ла
Ри­бар“ по­де­ље­на је лет­ња
оде­ћа. То исто ће до­би­ти и
ром­ска де­ца у ОШ „23. ок­то­
бар“ у Клен­ку, а реч је укуп­но
о 100 ма­ли­ша­на.
Шко­ла ри­бо­ло­ва
Од­бор­ни­ци ДС-а У
скла­ду са За­ко­ном о
ло­кал­ним из­бо­ри­ма Из­
бор­на ко­ми­си­ја Гра­да
Срем­ска Ми­тро­ви­ца је, на­кон
утвр­ђи­ва­ња ко­нач­них ре­зул­
та­та, про­шлог пет­ка, 1. ју­на
уру­чи­ла но­вим од­бор­ни­ци­ма
уве­ре­ња о из­бо­ру. На осно­ву
тих уве­ре­ња, од­бор­ни­ци мо­гу
при­су­ство­ва­ти пр­вој кон­сти­
ту­тив­ној сед­ни­ци Скуп­шти­не
гра­да.
– Пред­сед­ник из ста­рог са­
зи­ва има оба­ве­зу да у ро­ку
од 15 да­на од мо­мен­та утвр­
ђи­ва­ња ре­зул­та­та, а то је био
22. мај, од­ре­ди да­тум за одр­
жа­ва­ње сед­ни­це, а у ро­ку од
60 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња
ре­зул­та­та кон­сти­ту­тив­на сед­
ни­ца мо­ра да се одр­жи – об­ја­
шња­ва Дра­жен Дам­ња­но­вић,
пред­сед­ник Из­бор­не ко­ми­си­је
Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
Алек­сан­дар Про­да­но­вић,
пред­сед­ник Скуп­шти­не Гра­да
Срем­ска Ми­тро­ви­ца из ста­рог
са­зи­ва и пред­сед­ник Град­ског
од­бо­ра Де­мо­крат­ске стран­ке
ре­као је да ће кон­сти­ту­тив­на
сед­ни­ца би­ти за­ка­за­на у за­
кон­ском ро­ку, та­ко да је крај­
њи рок за одр­жа­ва­ње пр­ве
сед­ни­це у но­вом са­зи­ву 22.
јул.
– По­сао Де­мо­крат­ске стран­
ке на овим из­бо­ри­ма био је да
оства­ри нај­ве­ћи број ман­да­
та. Ми смо то и ура­ди­ли, има­
мо 18 ман­да­та. Во­љом дру­гих
СПС у пре­го­во­ри­ма са
коалицијом СНС – ВМ – ДСС
Др Ми­лан Лат­ко­вић, но­си­
лац ли­сте СПС - ПУПС – Је­
дин­стве­на Ср­би­ја, ко­ја има
се­дам од­бор­ни­ка у Скуп­шти­
ни гра­да ка­же да још увек
ни­су за­вр­ше­ни де­фи­ни­тив­но
сви раз­го­во­ри око ства­ра­ња
ко­а­ли­ци­је.
– Фор­мал­но је на­пра­вље­на
ко­а­ли­ци­ја ко­ја има до­вољ­ну
ве­ћи­ну, али у овом тре­нут­ку
ми раз­го­ва­ра­мо са том ко­а­
ли­ци­јом, јер нам је же­ља да
им се при­кљу­чи­мо, ка­ко би
смо за­јед­но са њи­ма чи­ни­ли
јед­ну ста­бил­ну од­бор­нич­ку
ве­ћи­ну, ко­ја би има­ла за мо­
гућ­ност да на је­дан ми­ран,
ста­би­лан, хар­мо­ни­чан на­чин
ра­ди у пе­ри­о­ду од че­ти­ри
6. jun 2012.
Др Милан Латковић
го­ди­не оства­ру­је сво­је пла­
но­ве, а све за­рад ин­те­ре­са
и до­бро­би­ти на­ших гра­ђа­на
и гра­да у ко­јем жи­ви­мо – за­
кљу­чу­је др Лат­ко­вић.
по­ли­тич­ких чи­ни­ла­ца у Срем­
ској Ми­тро­ви­ци скуп­штин­ска
ве­ћи­на би­ће фор­ми­ра­на или
на че­лу са ДС-ом или ће је
фор­ми­ра­ти не­ка дру­га ли­ста
– сма­тра Про­да­но­вић.
Уве­ре­ња о ман­да­ти­ма уру­
че­на су и од­бор­ни­ци­ма са ли­
сте Гру­па гра­ђа­на Бра­ни­слав
Не­ди­мо­вић – Вред­на Ми­тро­
ви­ца. Пре­ма Не­ди­мо­ви­ће­вим
ре­чи­ма по­треб­но је што пре
кон­сти­ту­и­са­ти
Скуп­шти­ну
гра­да, ако се зна да је по­стиг­
ну­та фор­мал­на ве­ћи­на, ко­ју
чи­ни ко­а­ли­ци­ја Вред­на Ми­
тро­ви­ца – ДСС – СНС. По­кра­јин­ски по­сла­ник и
но­си­лац ли­сте По­кре­ни­мо
Срем­ску Ми­тро­ви­цу – То­
ми­слав Ни­ко­лић др Жив­ко
Вр­цељ ка­же да је пред 12
од­бор­ни­ка, ко­ли­ко ће ова ли­
ста има­ти у Скуп­шти­ни гра­да
ве­ли­ка оба­ве­за, јер тре­ба да
оправ­да­ју по­ве­ре­ње гра­ђа­на
ко­је им је ука­за­но. – Као бу­ду­ћи по­кра­јин­ски
по­сла­ник, иако ни­сам ду­го у
по­ли­ти­ци, тру­ди­ћу се да све
ра­дим ка­ко тре­ба и да оправ­
дам по­ве­ре­ње гра­ђа­на Срем­
ске Ми­тро­ви­це – ис­та­као је др
Вр­цељ.
Де­мо­крат­ска стран­ка Ср­би­
је у но­вом скуп­штин­ском са­зи­
ву има­ће де­вет од­бор­ни­ка, а
при­ли­ком уру­че­ња уве­ре­ња о
ман­да­ти­ма Зо­ран Ми­шче­вић,
пред­сед­ник Град­ског од­бо­ра
ДСС-а у Ми­тро­ви­ци је ре­као
да оче­ку­је да ће у на­ред­ном
пе­ри­о­ду рад ло­кал­не са­мо­у­
пра­ве би­ти још ква­ли­тет­ни­ји.
Б. Се­ла­ко­вић
M NOVINE
По­крет за за­шти­ту и не­
го­ва­ње ре­ке Бо­сут у Ши­ду
ор­га­ни­зу­је Шко­лу ри­бо­ло­ва
за де­цу уз­ра­ста од 7 до 12
го­ди­на, ко­ја ће по­че­ти са ра­
дом 15. ју­на и тра­ја­ће ме­сец
да­на. Упис је по­че­о у пе­так,
1. ју­на и тра­ја­ће до 10. ју­на.
Сви за­ин­те­ре­со­ва­ни, мо­гу
сво­ју де­цу да упи­шу у про­
сто­ри­ја­ма По­кре­та у Ули­ци
Ца­ра Ла­за­ра 6 у Ши­ду, а бли­
же ин­фор­ма­ци­је мо­гу се до­
би­ти пу­тем те­ле­фо­на, 2717161.
RUMSKI MATI^AR
СКЛО­ПИ­ЛИ БРАК: Во­ји­
слав Ву­ка­ши­но­вић и Бо­ја­на
Ан­ђе­лић, Бра­ни­слав Ра­ду­ло­
вић и Ма­ри­ја Па­вић, Зден­ко
Ланц и Ан­дреа Иван­ко­вић,
Ђор­ђе По­по­вић и Алек­сан­
дра Јо­ва­но­вић, Цве­ће Ћи­рић
и Сми­ља­на Љи­љак, Не­над
Ка­тић и Ми­лан­ка Но­ва­ко­вић,
Мар­ко Ђе­твај и Са­ња Цин­
дрић
УМР­ЛИ: Со­фи­ја До­не­ски,
рођ. 1954, Љу­би­ца Ге­гић,
рођ. 1935, Мил­ка Ву­кић, рођ.
1939, Је­ли­са­ве­та Ра­шко­вић,
рођ. 1923, Сне­жа­на Па­нић,
рођ. 1963, Сло­бо­дан Те­о­до­
сић, рођ. 1937, Се­ка Мр­каљ,
рођ. 1938, Ма­не Вор­ка­пић,
рођ. 1927, Еви­ца Јан­ко­вић,
рођ. 1916.
REPERTOAR BIOSKOPA
Ру­ма
Ма­ла дво­ра­на
од 20.00 и 22.00 са­та
6.6. Во­зач
6.6. Др­во жи­во­та Strana 9.
IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛО­ПИ­ЛИ БРАК: Жу­тић
Ми­л ан, физ.тех­ни­чар и
Та­дић Та­тја­на, дипл. прав­
ник, Ло­зић Дра­жен, при­ват­
ник и Пе­трењ Је­ле­на, мед.
се­стра, Ђур­ђе­вић Алек­сан­
дар, уго­сти­тељ и Стој­шић
Гор­да­на, пољ. про­из­во­ђач,
По­лић Си­ни­ша, проф. вој­ник
и Пе­рић Јо­ва­на, фри­зер,
Ву­ко­вић Игор, та­пе­тар-де­ко­
ра­тер и Мил­ко­вић Бо­ја­на,
си­то штам­пач, Ри­ђо­шић
Дра­жен, екон. тех­ни­чар и
Ву­лин Мир­ја­на, инж. менџ.,
Ста­ни­шић Ра­до­слав, фри­
зер и Гво­зде­но­вић Ива­на,
екон. тех­ни­чар, По­по­вац
Ми­лош, ди­зај. про­из­во­да и
Се­ку­лић Де­ја­на, тр­го­вац,
Бо­шко­вић Игор, еко­но­ми­ста
и Ми­лин­к о­вић До­бри­ла,
ви­ши род. тех­ни­чар, Ђа­ко­
вић Бран­ко, вој­но ли­це и
Шћурк Ире­на, по­лиц. слу­
жбе­ник
ДО­БИ­ЛИ ЋЕР­КУ: Рат­ке­
лић Го­ран и Са­ња, Бог­да­но­
вић Го­ран и Је­ле­на, Сто­ја­ко­
вић Жељ­ко и Дра­га­на –
Срем. Ми­тро­ви­ца, Ми­ло­са­
вље­вић Не­бој­ша и Жељ­ка –
Ла­ћа­рак, Ра­ко­вић Да­ли­бор и
Сла­ви­ца – Ку­змин, Ни­ко­лић
Го­ран и Дра­га­на – Мач.
Ми­тро­ви­ца, Ра­до­шић Го­ран
и Сан­да – Шид, Ива­но­вић
Жељ­ко и Ми­ли­ца – Ру­ма,
До­бри­је­вић Го­ран и Дра­га­на
– Бе­шка, По­пов Го­ран и Ани­
та – Пла­ти­че­во, Ба­цић
Ми­лен­ко и Ма­ри­ја­на – Ва­ши­
ца, Сте­па­но­вић Го­ран и
Ве­ро­ни­ка - Мо­ро­вић
ДО­БИ­ЛИ СИ­НА: Спа­со­је­
вић Го­ран и Са­ња, Бо­јић
Де­јан и Да­ни­је­ла, Ху­сић Ју­са
и Хе­ле­на – Срем. Ми­тро­ви­
ца, Фла­њак Бо­рис и Сла­ђа­
на – Ла­ћа­рак, Шпа­но­вић
Не­над и Ана, Ву­че­но­вић
Вла­дан и Све­тла­на – Но­ћај,
Нај­ић Бран­ко и Ива­на - Ру­ма
УМР­ЛИ: Ејић Пе­тар рођ.
1954, Ми­ло­ва­но­вић Сла­ви­ца
рођ. 1959, Ма­ра­вић Са­ва
рођ. 1935, Ста­ни­шић Ан­тун
рођ. 1944, Осто­јић Кри­сти­на
рођ. 1957, Ло­врић Ма­ри­ца
рођ. 1930, Ла­зи­чић Дра­го­
слав рођ. 1931, Ко­џо Са­ва
рођ. 1950, Јан­ко­вић Гор­да­на
рођ. 1929, Цви­је­тић Не­бој­ша
рођ. 1992, Ша­рац Иван­к а
рођ. 1938, Ма­тић Ана рођ.
1935, Пе­трењ Сло­бо­дан рођ.
1945, Же­га­рац Је­ле­на рођ.
1926, Ми­ло­ше­вић Љи­ља­на
рођ. 1947, Ма­рић Бо­сиљ­ка
рођ. 1934, Ви­ћен­тић Дра­го­
мир рођ. 1940
10. Strana
IZ RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA
СА­СТА­НАК НА­ЛЕД-а У РУ­МИ
Ср­би­ји тре­ба
хра­бра Вла­да
Г
о­ди­шњи су­срет ли­де­
ра и парт­не­ра - НА­ЛЕД
пер­спек­ти­ва
2012-13.
одр­жан је 28. ма­ја у Ру­ми.
Су­срет је отво­рио Вла­ди­мир
Чу­пић, пред­сед­ник Управ­ног
од­бо­ра НА­ЛЕД-а (На­ци­о­
нал­не али­јан­са за ло­кла­ни
еко­ном­ски раз­вој) ко­ји је го­
во­рио о ци­ље­ви­ма и вред­но­
сти­ма за ко­је се ова аген­ци­ја
за­ла­же.
По­том се раз­го­ва­ра­ло
о стра­те­шким при­о­ри­те­ти­
ма Али­јан­се - о уна­пре­ђе­њу
ре­гу­ла­тор­ног окви­ра за по­
сло­ва­ње, ја­ча­њу ка­па­ци­те­та
оп­шти­на и про­мо­ци­ји ин­ве­
сти­ци­ја, као и о раз­во­ју ин­
тер­них ка­па­ци­те­та ор­га­ни­за­
ци­је и члан­ства.
Део су­сре­та је био ре­зер­
ви­сан и за до­на­то­ре ко­ји су
го­во­ри­ли о за­јед­нич­ким про­
јек­ти­ма ло­кал­ног еко­ном­ског
раз­во­ја.
НА­ЛЕД је ор­га­ни­зо­вао и
12 окру­глих сто­ло­ва Ви­зи­ја
2016. ко­ја об­у­хва­та за­кључ­
ке у сми­слу шта би тре­ба­ло
ура­ди­ти за при­вре­ду Ср­би­је
то­ком ман­да­та но­ве Вла­де
Ср­би­је у ци­љу ја­ча­ња уло­
ге ло­кал­не са­мо­уп
­ ра­ве у
под­сти­ца­њу еко­ном­ског раз­
Го­ран Ву­ко­вић
во­ја, обра­зо­ва­њу и на­у­ци, по­ре­ској ре­фор­ми, при­сту­пу
тр­жи­шту ка­пи­та­ла, на­пла­ти
по­тра­жи­ва­ња, као и флек­си­
бил­ни­јим про­пи­си­ма и ефи­
ка­сни­јој упра­ви - да по­ме­не­
мо не­ке од обла­сти ко­је се
на­ла­зе у Ви­зи­ји 2016.
- Ре­фор­ме су ду­го од­ла­
га­не због стра­ха од со­ци­јал­
них по­тре­са и бу­ду­ћој Вла­ди,
ако же­ли да их спро­ве­де,
тре­ба­ће до­ста хра­бро­сти.
Ми же­ли­мо да по­мог­не­мо и
уче­ству­је­мо у том про­це­су,
ре­као је Вла­ди­мир Чу­пић,
пред­сед­ник УО НА­ЛЕД-а по­
сле ску­па у Ру­ми.
На овом са­стан­ку је уче­
ство­вао и Го­ран Ву­ко­вић,
Вла­ди­мир Чу­пић
пред­сед­ник рум­ске оп­шти­не
ко­ја је до­би­ла сер­ти­фи­кат
НА­ЛЕД-а као оп­шти­на са
по­вољ­ним по­слов­ним окру­
же­њем. Он је ис­та­као да је
сер­ти­фи­ка­ци­ја би­ла зна­чај­
на јер је по­мо­гла да се ви­ди
шта је по­треб­но ура­ди­ти ка­ко
би сво­је окру­же­ње учи­ни­ли
при­влач­ним за ин­ве­сти­то­
ре. - Ми смо у то­ме ус­пе­ли
јер смо све­до­ци да у по­след­
њих не­ко­ли­ко ме­се­ци има­мо
ве­ли­ки број ин­ве­сти­то­ра од
ко­јих су не­ки већ по­че­ли да
гра­де у Ру­ми, што ће ути­ца­ти
на ре­ша­ва­ње на­шег нај­ве­ће
про­бле­ма - не­за­по­сле­но­сти,
ка­же Го­ран Ву­ко­вић.
С. Џа­ку­ла
ВЕ­ЛИ­КО ЧИ­ШЋЕ­ЊЕ РУ­МЕ
Оче­ку­је се ви­ше
од 1.500 во­лон­те­ра
Р
ум­ска оп­шти­на се и ове
го­ди­не укљу­чу­је у за­
јед­нич­ку ак­ци­ју под на­
зи­вом Очи­сти­мо Ср­би­ју ко­ја
се ре­а­ли­зу­је по­во­дом обе­ле­
жа­ва­ња 5. ју­на, Да­на за­шти­
те жи­вот­не сре­ди­не.
Ак­ци­ја ће би­ти одр­жа­на у
су­бо­ту, 9. ју­на а у њу ће би­ти
укљу­че­не Ме­сне за­јед­ни­це,
ко­му­нал­на и јав­на пред­у­зе­
ћа, шко­ле, удру­же­ња гра­ђа­
на, не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је
и Еко тим.
Фор­ми­ран је и Штаб за­ду­
жен за при­пре­му и ко­ор­ди­
на­ци­ју ак­ци­је, а на ње­го­вим
сед­ни­ца­ма су од­ре­ђе­не и ло­
ка­ци­је ко­је ће се чи­сти­ти.
- То су Бор­ко­вач­ка шу­ма,
пар­ков­ске по­вр­ши­не, школ­
ска дво­ри­шта, као и све оно
што као при­о­ри­те­те утвр­де
се­о­ске ме­сне за­јед­ни­це. Ве­
о­ма је ва­жно да се овим во­
лон­тер­ским ак­ци­ја­ма по­ка­же
да у рум­ској оп­шти­ни по­сто­је
љу­ди ко­ји­ма је ста­ло до чи­
сте око­ли­не. Ако сва­ко од нас
ура­ди ма­ло, то ће за­јед­но би­
ти мно­го, а бар тог да­на ће
на­ша сре­ди­на би­ти нај­чи­сти­
ја до са­да, ка­же Алек­сан­дра
Љу­бин­ко­вић, ви­ши са­рад­ник
на по­сло­ви­ма за­шти­те жи­
вот­не сре­ди­не и члан Шта­ба.
Ор­га­ни­за­то­ри оче­ку­ју да
ће се у ак­ци­ју, тре­ћу ко­ја се
ор­га­ни­зу­је у румској оп­шти­
ни, укљу­чи­ти око 1.500 во­
M NOVINE
лон­те­ра - да­кле, ви­ше не­го у
прет­ход­не две.
Сви за­ин­те­ре­со­ва­ни за
укљу­чи­ва­ње у ак­ци­ју Очи­
сти­мо Ср­би­ју - ко­ја се у рум­
ској оп­шти­ни ре­а­ли­зу­је под
на­зи­вом Ве­ли­ко спре­ма­ње
Ру­ме- мо­гу да се при­ја­ве у
ме­сне за­јед­ни­це ко­ји­ма при­
па­да­ју или да до­ђу у Оде­ље­
ње за ур­ба­ни­зам и ко­му­нал­
но стам­бе­не по­сло­ве ко­је се
на­ла­зи у Оп­штин­ског згра­ди
у Ор­ло­ви­ће­вој ули­ци бр 5.
Та­мо ће до­би­ти по­треб­на
сред­ства за рад - ру­ка­ви­це и
џа­ко­ве.
Ве­ли­ко спре­ма­ње Ру­ме ће
се ре­а­ли­зо­ва­ти 9. ју­на од 9
до 15 ча­со­ва.
6. jun 2012.
У ЕРДЕ­ВИ­КУ ОДР­ЖА­НА 13. ПО РЕ­ДУ СРЕМ­СКА КУ­ЛЕ­НИ­ЈА­ДА
Нај­бо­љи ку­лен из Го­лу­би­на­ца
Ђорђе Божић уручио награду Зо­рану Вук­са­но­вићу
З
о­ран Вук­са­но­вић из Го­
лу­би­на­ца
ап­со­лут­ни
је по­бед­ник 13. по ре­
ду Срем­ске ку­ле­ни­ја­де, ко­ја
је прет­ход­не су­бо­те, 2. ју­на
одр­жа­на у ер­де­вич­ком пар­ку.
Жи­ри са­ста­вљен од струч­
ња­ка са Ве­те­ри­нар­ског фа­
кул­те­та у Бе­о­гра­ду, Ин­сти­ту­
та за хи­ги­је­ну и тех­но­ло­ги­ју
ме­са и Тех­но­ло­шког фа­кул­
те­та из Но­вог Са­да оце­њи­
вао је шест свој­ста­ва ку­ле­на:
спо­ља­шњи из­глед, из­глед
пре­се­ка, чвр­сто­ћу, бо­ју, укус
и ми­рис. Пре­ма њи­хо­вој од­
лу­ци, нај­бо­љи ку­лен у при­
род­ном омо­та­чу на­пра­вио је
Зо­ран Вук­са­но­вић из Го­лу­би­
на­ца, ко­ји је на по­клон до­био
злат­ник од пет гра­ма, књи­гу
проф. Или­је Ву­ко­ви­ћа и пре­
ла­зни пе­хар. Дру­го ме­сто у
Милан Божић са победницима
ка­те­го­ри­ји при­род­ни омо­тач
осво­јио је Слав­ко Не­на­до­вић
из Ши­да, док је тре­ће ме­сто
за­у­зео Бо­ри­слав Шо­јић из
Мар­ти­на­ца. Нај­бо­љи ку­лен
у ве­штач­ком омо­та­чу на­пра­
ви­ла је кла­ни­ца Агро­па­пук
из Ку­ку­је­ва­ца, дру­ги је био
Ду­шко Ко­ва­че­вић из Ве­ли­
ких Ра­ди­на­ца, а тре­ће ме­сто
при­па­ло је Ми­о­дра­гу Стој­ко­
ви­ћу из Срем­ске Ми­тро­ви­це.
Под мо­том У за­гр­ља­ју ку­
ле­на и ви­на про­из­во­ђа­чи
срем­ског ку­ле­на, као нај­ква­
ли­тет­ни­јег и нај­а­трак­тив­ни­јег
про­из­во­да од свињ­ског ме­са,
оку­пи­ли су се у ве­ли­ком бро­
ју у Ер­де­вич­ком пар­ку.
Ор­га­ни­за­то­ри Срем­ске ку­
ле­ни­ја­де би­ли су Срем­ска
при­вред­на ко­мо­ра и Ме­сна
за­јед­ни­ца Ер­де­вик, уз по­
др­шку Вла­де АП Вој­во­ди­не,
Кул­тур­но обра­зов­ног цен­тра
Шид, Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­
ци­ја Шид и Оп­шти­на Шид.
Срем­ску ку­ле­ни­ја­ду зва­
нич­но је отво­рио пред­сед­
ник При­вред­не ко­мо­ре Вој­
во­ди­не Рат­ко Фи­ли­по­вић,
ис­та­кав­ши да је Срем нај­
по­год­ни­је тло за ква­ли­тет­ну
про­из­вод­њу нај­бо­љег ме­сна­
тог про­из­во­да, ку­ле­на.
Пред­сед­ник Срем­ске при­
вред­не ко­мо­ре Ми­лан Бо­жић
ре­као је да је ове го­ди­не при­
ја­вље­но 83 узор­ка, и то 60 у
при­род­ном и 23 у ве­штач­ком
омо­та­чу, а да су иза­бра­ни
нај­бо­љи.
- Ма­ни­фе­ста­ци­ја овог ти­па
пред­ста­вља јед­ну тра­ди­ци­
ју и Срем­ска ку­ле­ни­ја­да Ер­
де­вик свр­ста­ва у ту­ри­стич­
M STRIP
6. jun 2012.
ки цен­тар, а ку­лен у срп­ски
бренд – ре­као је Ми­лан Бо­
жић и на­ја­вио 39. так­ми­че­ње
по­љо­при­вред­ни­ка
Сре­ма,
ис­та­кав­ши да СПК уче­ству­је
у свим ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма ко­
је за циљ има­ју афир­ма­ци­ју
срем­ске при­вре­де.
По­но­сни из­ла­га­чи ма­ми­ли
су по­се­ти­о­це ра­зним спе­ци­
ја­ли­те­ти­ма ко­ји су се мо­гли
про­ба­ти. Од ку­ле­на, шун­ке,
ко­ба­си­це, пре­ко ра­зних вр­
ста ви­на, си­ре­ва, до ме­да,
ко­ла­ча и дру­гих пра­те­ћих ђа­
ко­ни­је. Це­ло­днев­ни кул­тур­но
- умет­нич­ки про­грам ис­пу­ни­
ли су пе­ва­чи, фол­клор­ни ан­
сам­бли и уче­ни­ци се­о­ске ОШ
„Са­ва Шу­ма­но­вић“, док су у
ве­чер­њим са­ти­ма пу­бли­ку за­
ба­вља­ле но­во­сад­ске Фрај­ле.
Би­ља­на Се­ла­ко­вић
Crta i pi{e: Ratko Torma
M NOVINE
Strana 11.
DODAJ NE DRIBLAJ
Припремио: Ратко Копчић – Брки
TRENER \URI]
KO SULEJMAN HODA
brkijeve
sportske vesti
• Но­ви се­лек­тор ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је Си­ни­ша Ми­хај­ло­
вић обе­ћао је да ће уве­сти мно­ге но­ви­не у рад са ре­пре­зен­
та­ци­јом. По­ред ко­дек­са ле­пог по­на­ша­ња, сви игра­чи ко­ји
же­ле да игра­ју за ре­пре­зен­та­ци­ју Ср­би­је, оба­ве­зно ће мо­ра­
ти да на­у­че и да пе­ва­ју хим­ну.
Ле­по пи­са­ње, цр­та­ње и руч­ни рад, за са­да ни­су оба­ве­зни!
СЕ­ЛЕК­ТОР
Дра­ги Ми­хо, на­ша ди­ко, бр­зо си нас ти на­ви­ко,
Фу­ри­ја нас без про­бле­ма, где год стиг­не, ту нас ле­ма,
од пе­тли­ћа ми­ли Ми­хо, 2:0 си ку­ку РИК­НО,
ако ва­ко бу­де да­ље, ку­пи тра­ље па беж да­ље.
Оста­ће нам успо­ме­на, ту ди­ле­ме ви­ше не­ма,
jест да фуд­бал ма­ло зна­мо, ал сад хим­ну бар пе­ва­мо.
ОД­БОЈ­КА
Од­бој­ка­ши Ср­би­је ко ву­ко­ви гри­зу,
у То­ки­ју за Лон­дон упе­ца­ли ви­зу,
и мом­ци и же­не сад се при­пре­ма­ју,
да са Олим­пи­ја­де до­не­су ме­да­љу.
ФРАН­ЦУ­СКА - СР­БИ­ЈА 2:0
Ђо­кин пе­то је­сте шва­лер, то ни­ко не кри­је,
ал ко Гал­ски бо­га­ми, ни из­бли­за ни­је,
кад су они на­гна­ли, што би ре­ко Ве­ља,
Ми­хи­ни ор­ло­ви, оста­ше без пер­ја.
МЛА­ДИ РАД­НИК /П/ - СРЕМ /СМ/ 7:2
Мла­ди Рад­ник до­че­као Сре­ма,
ко да ни­ког ро­ђе­ни­јег не­ма,
се­дам да­на је­ди­те и пи­те,
ал бо­до­ве спа­са оста­ви­те.
РАД­НИЧ­КИ /Н/ - ИН­ЂИ­ЈА /И/ 2:0
Кад је Ко­џа игро за Ин­ђи­ју,
пе­ва­ло се и пи­ло ра­ки­ју,
сад кад Ко­џе на те­ре­ну не­ма,
у Ин­ђи­ји, са­мо се за­пе­ва.
ДО­ЊИ СРЕМ /П/ - СИН­ЂЕ­ЛИЋ /Н/ Кад се бу­деш вра­ћо, пре­ко Бе­о­гра­да,
по­здра­ви нам Син­ђо, ОФК и Ра­да,
Пар­ти­зан и Зве­зду, и ре­ци нек зна­ју,
да би­ко­ви са Су­ва­че гад­но уба­да­ју.
Од је­се­ни за Пе­ћин­це, цео свет са­зна­ће,
не­ће им по­мо­ћи, чак ни ко­жне га­ће.
МЛА­ДОСТ /БП/ - РАД­НИЧ­КИ /СМ/ 0:4
У Бач­ком Пе­тров­цу, ко на Срем­ском фрон­ту,
ги­нуо је Рад­нич­ки, баш за сва­ку лоп­ту,
сад се Ђу­рић вра­ћа, са злат­на три бо­да,
ко Су­леј­ман ве­ли­ки, Ми­тро­ви­цом хо­да.
12. Strana
• Ка­да је у пи­та­њу спорт, ка­жу да по­је­ди­не жи­во­ти­ње мо­гу
без гре­шке да прог­но­зи­ра­ју по­бед­ни­ка. Та­ко је хо­бот­ни­ца
По­ла 2010 по­го­ди­ла ко ће би­ти пр­вак све­та у Ју­жној Афри­
ци. Уско­ро тре­ба оче­ки­ва­ти шта ће да из­грок­ће чу­ве­но
Ки­јев­ско пра­се, ко ће по­ста­ти пр­вак Евро­пе у фуд­ба­лу.
Чи­там пре не­ки дан да је у бе­о­град­ском Зо­о­ло­шком вр­ту,
чу­ве­на те­та ли­ја Ро­ме прог­но­зи­ра­ла да Ђо­ко­вић си­гур­но
осва­ја Ро­ланд Га­рос. Хај­де, да још и по­ве­ру­јем хо­бот­ни­ци и
пра­се­ту, али ка­да је у пи­та­њу лу­ка­ва те­та ли­ја, то већ не
мо­гу. Ма, та би нас из­да­ла и пре­ва­ри­ла за пар­че си­ра и
зр­но гро­жђа. Али хај­де, да ви­ди­мо и то чу­до.
• Тре­нер Сре­ма Вла­ди­мир Ма­џа­ре­вић и по­ред ве­ли­ког тру­
да ни­је ус­пео да ре­фор­ми­ше еки­пу Сре­ма и да је спа­се
ис­па­да­ња из пр­ве ли­ге Ср­би­је. Ка­да је у пи­та­њу ре­пре­зен­
та­ци­ја Ср­би­је, Ми­ха је за крат­ко вре­ме ус­пео да у еки­пу
уве­де и не­ке ре­фор­ме, а бо­га­ми и НОР­МЕ. Не­ма да ре­пре­
зен­та­ци­ја до­би­ја као Срем по пет, шест ко­ма­да. У ре­пре­зен­
та­ци­ји зна се: ЦВАЈ ПА ГУТ! Не­ма са на­ма ви­ше шиц – миц. • Ка­ко сам об­ја­вио ону вест о ис­па­да­њу срем­ских клу­бо­ва
из Срем­ске ли­ге, упо­зо­ра­ва­ју ме да се спре­ма исти сце­на­
рио и за Срп­ску ли­гу гру­па Вој­во­ди­на. Ка­жу да је на­ме­ште­
но да из те ли­ге ис­пад­ну ис­кљу­чи­во вој­во­ђан­ски клу­бо­ви.
Ако је то ствар­но та­ко, то­ме се не­ка­ко мо­ра ста­ти на пут. То
је већ фуд­бал­ска епи­де­ми­ја.
Ж - М ПО­СЛА
Ж: Три бок­се­ра ја сам про­ме­ни­ла,
ни­сам с њи­ма за­до­вољ­на би­ла,
нит се љу­бе ни­ти ује­да­ју,
ил не зна­ју, ил зу­бе не­ма­ју. М: Стра­шно ми се на­љу­ти­ла же­на,
три­пут днев­но на тре­нинг ме те­ра,
вра­ћај фор­му, под­ба­цу­јеш нор­му.
SPORTSKI VIC NEDEQE
По­ла­же је­дан фуд­ба­лер пр­ви пут во­зач­ки ис­пит, се­да у
ко­ла у ко­ји­ма га већ че­ка­ју ин­струк­тор и два чла­на ко­ми­си­
је. Се­да за во­лан, из­ва­ди бу­ђе­лар пун де­ви­за, одво­ји 300
евра и да­је их ин­струк­то­ру. Ин­струк­тор ма­ло збу­њен,
по­гле­да у ко­ми­си­ју, па ће ти на­ко оштро:
- Шта је ово, да ти то на­ма не ну­диш ми­то?
- Ма не, не, ка­кав ми­то. То ти ин­струк­то­ре до­ђе ко му­шту­
лук, то ти ча­сти оно­га ко ми пр­ви од вас тро­ји­це до­тр­чи и
ја­ви да сам по­ло­жио ис­пит. Ајд, ве­жи­те се, по­ле­ће­мо.
M NOVINE
6. jun 2012.
ДО­ЊИ СРЕМ У СУ­ПЕР ЛИ­ГИ
Не­мо­гу­ћа ми­си­ја
оства­ре­на
FUDBAL
СРП­СКА ЛИ­ГА – ВОЈ­ВО­ДИ­НА
Ре­зул­та­ти 29. ко­ла – СЕН­ТА: Сен­
та – Тек­сти­лац 1:0, КИ­КИН­ДА: ОФК
Ки­кин­да – Це­мент 1:2, ЛА­ЗА­РЕ­ВО:
За­дру­гар – Сло­га 2:1, БАЧ­КИ ЈА­РАК:
Мла­дост – Рад­нич­ки (НП) 1:1, ЧЕ­ЛА­
РЕ­ВО: ЧСК Пи­ва­ра – Ду­нав 0:2,
ПА­ДИ­НА: До­ли­на – Па­лић 4:1,
ВР­ШАЦ: Вр­шац – Рад­нич­ки (Ш) 1:0,
Бач­ка То­по­ла је би­ла сло­бод­на.
Утак­ми­це 30. ко­ла (6. јун) – ШИД:
Рад­нич­ки – До­ли­на, СТА­РА ПА­ЗО­ВА:
Па­лић – ЧСК Пи­ва­ра, СТА­РИ БА­НОВ­
ЦИ: Ду­нав – Мла­дост, НО­ВА ПА­ЗО­
ВА: Рад­нич­ки – За­дру­гар, ТЕ­МЕ­РИН:
Сло­га – Ки­кин­да, БЕ­О­ЧИН: Це­мент
– Сен­та, ОЏА­ЦИ: Тек­сти­лац Итес –
Бач­ка То­по­ла, Вр­шац је сло­бо­дан.
1. Рад­н. (НП)27
2. Сен­та
27
3. Рад­н. (Ш) 27
4. ЧСК
27
5. Сло­га
27
6. Ду­нав
27
7. Тек­сти­лац 27
8. Мла­дост 27
9. Па­лић
27
10. Б. То­по­ла 27
11. Це­мент
27
12. За­дру­гар 27
13. До­ли­на
27
14. Вр­шац
28
15. Ки­кин­да 27
16 92 43:20
12 69 40:29
11 97 35:25
12 69 31:31
12 510 31:31
12 411 32:29
11 511 32:29
9 99 31:24
9 99 31:33
10 611 23:26
10 512 35:33
10 413 32:36
9 612 28:35
9 316 26:44
6 417 24:49
57
42
42
42
42
40
38
36
36
36
35
34
33
30
22
ВОЈ­ВО­ЂАН­СКА ЛИ­ГА ЗА­ПАД
Ре­зул­та­ти 29. ко­ла – НО­ВИ САД:
Бо­рац – Бу­дућ­ност 2:1, НО­ВИ САД:
Цр­ве­на зве­зда – Бач­ка 2:0, КАЋ:
Ју­го­вић – Пр­ви мај 0:0, БАЧ­КИ
ПЕ­ТРО­ВАЦ: Мла­дост – Рад­нич­ки 0:4,
ЕР­ДЕ­ВИК: Рад­нич­ки – Мла­дост (Т)
4:0, СТА­РА ПА­ЗО­ВА: Је­дин­ство –
Оби­лић 6:0, НО­ВИ САД: Ин­декс –
Омла­ди­нац 2:1, СИ­ВАЦ: По­лет –
Ста­ни­шић 5:3.
Утак­ми­це 30. ко­ла (6. јун) – БАЧ­
КА ПА­ЛАН­КА: Бач­ка – Бо­рац, РУ­МА:
Пр­ви мај – Цр­ве­на зве­зда, СРЕМ­СКА
МИ­ТРО­ВИ­ЦА: Рад­нич­ки – Ју­го­вић,
ТУ­РИ­ЈА: Мла­дост – Мла­дост (БП),
МЛА­ДЕ­НО­ВО: Бу­дућ­ност – По­лет,
НО­ВИ БА­НОВ­ЦИ: Омла­ди­нац –
Је­дин­ство, СТА­НИ­ШИЋ: Ста­ни­шић –
Ин­декс, ЗМА­ЈЕ­ВО: Оби­лић – Сло­га.
1. Рад­н. (СМ)
2. Је­дин.
3. Ин­декс
4. Сло­га
5. Ц. зве­зда
6. Мла­д. (БП)
7. Омла­д.
8. Ста­ни­шић
9. Бо­рац
10. Бу­дућ­ност
11. Мла­д. (Т)
12. По­лет
13. Ју­гов­цић
14. Пр­ви мај
15. Бач­ка
16. Оби­лић
29 16 76 53:2755
29 15 95 47:1754
29 14105 34:2052
29 15 59 52:3450
29 15 31146:3648
29 12 98 42:3345
29 12 98 34:2745
29 11 71146:4740
29 11 61237:3739
29 10 61336:3336
29 9 91141:4836
29 9 81241:4235
29 7121033:4333
29 10 31630:4333
29 5 71719:5622
29 3 62019:6715
СРЕМ­СКА ЛИ­ГА
Ре­зул­та­ти 28. ко­ла – ВИ­ШЊИ­ЋЕ­
ВО: Хај­дук – Хај­дук (Б) 0:2, МА­ЧВАН­
СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА: Под­ри­ње – Гра­ни­
чар 1:0, КУ­ПИ­НО­ВО: Мла­дост –
Ја­дран 1:0, ЛА­ЋА­РАК: ЛСК – Сре­мац
3:0, ИРИГ: Рад­нич­ки – Шу­мар 2:1,
РУ­МА: Сло­вен – Пар­ти­зан 4:0, РАВ­
ЊЕ: Зе­ка Бу­љу­ба­ша – Хај­дук (Ш) 3:0,
КР­ЊЕ­ШЕВ­ЦИ: Сло­га – Ру­дар 2:1.
Утак­ми­це 29. ко­ла (6. јун) –
КР­ЊЕ­ШЕВ­ЦИ: Сло­га – Хај­дук (В),
ВРД­НИК: Ру­дар – Зе­ка Бу­љу­ба­ша,
ШИ­МА­НОВ­ЦИ: Хај­дук – Сло­вен,
ВИ­ТО­ЈЕВ­ЦИ: Пар­ти­зан – Рад­нич­ки,
ОГАР: Шу­мар – ЛСК, ВОЈ­КА: Сре­мац
– Мла­дост, ГО­ЛУ­БИН­ЦИ: Ја­дран –
Под­ри­ње, АДА­ШЕВ­ЦИ: Гра­ни­чар –
Хај­дук (Б).
Утак­ми­це 30. ко­ла (10. јун) –
ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВО: Хај­дук – Гра­ни­чар,
БЕ­ШКА: Хај­дук – Гра­ни­чар, МА­ЧВАН­
СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА: Под­ри­ње – Сре­
мац, КУ­ПИ­НО­ВО: Мла­дост – Шу­мар,
ЛА­ЋА­РАК: ЛСК – Пар­ти­зан, ИРИГ:
Рад­нич­ки – Хај­дук (Ш), РУ­МА: Сло­
вен – Ру­дар, РАВ­ЊЕ: Зе­ка Бу­љу­ба­
ша – Бо­рац.
1. Хај­дук (Б)28
2. Сло­вен 28
3. Мла­дост 28
4. Гра­ни­чар 28
5. Пар­ти­зан 28
6. Ја­дран 28
7. Хај­дук (В)28
8. Под­ри­ње 28
9. Ру­дар
28
10. ЛСК
28
11. Хај­дук (Ш)28
12. Шу­мар 28
13. Зе­ка Б. 28
14. Сре­мац 28
15. Сло­га
28
16. Рад­нич­ки 28
18
16
15
14
12
11
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
7 3
4 8
6 7
113
511
710
412
611
512
314
414
315
613
514
614
614
67:26
66:26
46:28
48:35
47:34
38:33
43:44
41:56
34:38
40:40
41:50
43:54
39:55
33:45
41:76
29:56
61
52
51
43
41
40
40
39
38
36
34
33
33
32
30
29
Са славља
У
Пе­ћин­ци­ма се у су­бо­ту, 2. ју­на,
сла­ви­ло већ од пре­по­днев­них
ча­со­ва. Пла­сман Фуд­бал­ског
клу­ба До­њи Срем из Пе­ћи­на­ца у
Су­пер ли­гу Ср­би­је обе­ле­жен је му­зи­
ком, би­ком на ра­жњу и ци­стер­на­ма
пи­ва. По­се­бан до­при­нос сла­вље­нич­
кој ат­мос­фе­ри су у по­по­днев­ним
ча­со­ви­ма да­ли фуд­ба­ле­ри До­њег
Сре­ма, ко­ји су пред пре­пу­ном Су­ва­
чом, по­ра­зи­ли Синђелић из Ни­ша са
5:1 и та­ко са­мо још јед­ном по­твр­ди­ли
ква­ли­тет ко­ји их је и до­вео до Су­пер
ли­ге. На­к он утак­ми­це, чла­но­ви
Ко­њич­ког клу­ба Ка­ни­са су игра­че и
чла­но­ве упра­ве фи­ја­ке­ри­ма, у прат­
њи там­бу­ра­ша, до­ве­зли до тр­га у
цен­тру Пе­ћи­на­ца, где се и одр­жа­ва­ла
цен­трал­на све­ча­ност.
Пред­сед­ник До­њег Сре­ма Ми­лен­
ко Ђур­ђе­вић, ре­као нам је да је пла­
сман овог клу­ба у Су­пер ли­гу пре
не­ко­ли­ко го­ди­не из­гле­дао као не­мо­
гу­ћа ми­си­ја, али да је да­нас та ми­си­
ја оства­ре­на.
- Мој при­ја­тељ Ми­лан Алек­сић и ја
смо се пре не­ко­ли­ко го­ди­на упу­сти­ли
у ову при­чу и ни­смо би­ли спрем­ни да
од­у­ста­не­мо. Успех је по­сле­ди­ца
по­ште­ног и вред­ног ра­да, а наш клуб
мо­же и оста­лим клу­бо­ви­ма да по­слу­
жи као при­мер ка­ко сти­ћи до ре­зул­та­
та. У сле­де­ћој се­зо­ни ов­де оче­ку­је­мо
ти­мо­ве по­пут Зве­зде и Пар­ти­за­на,
да­ће­мо све од се­бе и ка­ко смо ус­пе­
ли у овој ли­ги, си­гу­ран сам да ће­мо
би­ти успе­шни и у Су­пер ли­ги – ка­же
Ми­лен­ко Ђур­ђе­вић.
Ми­лан Алек­сић ка­же да иза успе­ха
сто­ји ма­ло при­че и до­ста ра­да.
- Жао ми је што ме­ди­ји у про­те­
клом пе­ри­о­ду ни­су по­све­ти­ли ви­ше
па­жње на­шем ра­ду, ор­га­ни­за­ци­ји и
ква­ли­те­ту играч­ког ка­дра и струч­ног
ДРУГА СРЕМ­СКА ЛИ­ГА
Ре­зул­та­ти 25. ко­ло – ИН­ЂИ­ЈА:
Же­ле­зни­чар – Гра­ни­чар (К) 4:0, СУР­
ДУК: Бо­рац – Љу­ко­во 1:2, БЕ­ЛЕ­ГИШ:
По­ду­на­вац – До­њи Пе­тров­ци 1:2,
ПЛА­ТИ­ЧЕ­ВО: Је­дин­ство – Бу­дућ­ност
2:4, БРЕ­СТАЧ: ОФК Бре­стач – Гра­ни­
чар (Г) 2:3, МАР­ТИН­ЦИ: Бо­рац – Хрт­
ков­ци 3:4, ПО­ПИН­ЦИ: По­пин­ци –
Сло­вен ни­је од­и­гра­но.
Утак­ми­це 26. ко­ла – КУ­ЗМИН:
Гра­ни­чар – Бо­рац, ХРТ­КОВ­ЦИ: Хрт­
ков­ци – ОФК Бре­стач, ГРА­БОВ­ЦИ:
Гра­ни­чар – Је­дин­ство, СА­ЛАШ
НО­ЋАЈ­СКИ: Бу­дућ­ност – По­ду­на­вац,
ДО­ЊИ ПЕ­ТРОВ­ЦИ: До­њи Пе­тров­ци
– По­пин­ци, СИ­БАЧ: Сло­вен – Бо­рац
6. jun 2012.
ти­ма, већ су се ви­ше ба­ви­ли шпе­ку­
ла­ци­ја­ма. Ми смо на све то од­го­во­ри­
ли та­ко што смо се пла­си­ра­ли у
Су­пер ли­гу и оства­ри­ли сан свих
ових љу­ди ко­ји су да­нас са на­ма.
Ва­жно је и да се ка­же да је ло­кал­на
са­мо­у­пра­ва пре­по­зна­ла по­зи­ти­ван
тренд ко­ји смо но­си­ли и ста­ла иза
овог клу­ба. Без же­ље да ико­га по­вре­
дим, же­лим да из­дво­јим пред­сед­ни­ка
Скуп­шти­не оп­шти­не Пе­ћин­ци Ба­ту
Мар­ко­ви­ћа и на­шег пред­сед­ни­к а
оп­шти­не Си­ни­шу Ву­ко­ва, ко­ји су
ве­ро­ва­ли у нас, пра­ти­ли нас и по­мо­
гли нам да стиг­не­мо до овог успе­ха
– из­ја­вио је Ми­лан Алек­сић.
Утак­ми­ци је при­су­ство­вао и пред­
сед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не Пе­ћин­ци
Жив­ко Мар­ко­вић, ко­ји нам је ре­као
да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва у Пе­ћин­ци­ма
го­ди­на­ма за спорт из­два­ја зна­чај­на
сред­ства из бу­џе­та, та­ко да је пла­
сман До­њег Сре­ма по­нос не са­мо
Пе­ћин­ча­на, већ свих ста­нов­ни­к а
пе­ћи­нач­ке оп­шти­не.
- До са­да је пр­ва асо­ци­ја­ци­ја ка­да
се по­ме­ну Пе­ћин­ци би­ла грин­филд
ин­ве­сти­ци­је, Обед­ска Ба­ра и Му­зеј
хле­ба Је­ре­ми­ја, а убу­ду­ће ће јед­на
од асо­ци­ја­ци­ја би­ти и ФК До­њи Срем.
Ови мом­ци већ има­ју сјај­не усло­ве за
рад, а пред­сто­ји нам и ре­кон­струк­ци­
ја ста­ди­о­на, ка­ко би­смо ис­пу­ни­ли
усло­ве за так­ми­че­ње у Су­пер ли­ги.
Ло­кал­на са­мо­у­пра­ва ће и ово­га пу­та
у пот­пу­но­сти ста­ти иза До­њег Сре­ма.
Из­у­зет­но сам по­но­сан што на ре­зул­
та­те До­њег Сре­ма ни­је па­ла ни­ка­ква
сен­ка, што са­мо по­твр­ђу­је да је ово
ула­га­ње у мла­дост и бу­дућ­ност би­ла
ис­прав­на од­лу­ка и та­ко ће­мо на­ста­
ви­ти и убу­ду­ће – ре­као је Жив­ко Мар­
ко­вић.
Ду­шан Срећ­ков
ОФЛ ШИД
(С), ЉУ­КО­ВО: Љу­ко­во – Же­ле­зни­
чар.
1. Д. Пе­тров­ци25 1636 49:22 51
2. Сло­вен
25 1446 46:22 49
3. Љу­ко­во
25 1546 45:24 49
4. Бу­дућ­ност 25 1249 53:34 40
5. По­пин­ци 25 1258 44:31 40
6. По­ду­на­вац 25 1249 34:37 40
7. Гра­ни­чар (Г)25 1168 46:30 39
8. Хрт­ков­ци 25 12310 37:35 39
9. Бо­рац (М) 25 10312 41:47 33
10. Гра­ни­чар (К)25 8512 32:47 29
11. Је­дин­ство 25 8512 31:56 29
12. Же­ле­зн.
25 5218 24:62 17
13. Бре­стач
25 5218 24:62 17
14. Бо­рац (С) 25 5218 36:66 14
Ре­зул­та­ти 27. ко­ла – ЈА­МЕ­НА:
Гра­ни­чар – ОФК Бин­гу­ла 1:1, МО­ЛО­
ВИН: Омла­ди­нац – Фру­шко­го­рац 1:5,
БЕР­КА­СО­ВО: Сре­мац – Је­дин­ство
(М) 3:7, ГИ­БА­РАЦ: Син­ђе­лић – Је­дин­
ство (Љ) 3:0, БА­ТРОВ­ЦИ: Омла­ди­нац
– На­пре­дак 4:4, БИ­КИЋ ДО: ОФК
Би­кић – Бо­рац 2:1. Утак­ми­ца 26. ко­ла - БА­ЧИН­ЦИ: ОФК Ба­чин­ци – Јед­но­та
6:2.
Утак­ми­це 28. ко­ла – ИЛИН­ЦИ:
Бо­рац – Омла­ди­нац (Б), ВА­ШИ­ЦА:
На­пре­дак – Син­ђе­лић, ЉУ­БА: Је­дин­
ство – Сре­мац, МО­РО­ВИЋ: Је­дин­
ство – Омла­ди­нац (М), КУ­КУ­ЈЕВ­ЦИ:
Фру­шко­го­рац – Гра­ни­чар, БИН­ГУ­ЛА:
M NOVINE
ОФК Бин­гу­ла – Јед­но­та. Сло­бод­ни
су: ОФК Ба­чин­ци и ОФК Би­кић.
1. ОФК Би­кић 24 1644 62:24 52
2. На­пре­дак 23 1562 59:26 51
3. Син­ђе­лић 23 1535 60:30 48
4. Ба­чин­ци
24 1527 73:29 47
5. Је­дин­. (М) 23 1337 67:30 42
6. Јед­но­та
23 1265 55:37 42
7. Је­дин­. (Љ) 23 1049 40:41 34
8. Фру­шко­г. 23 10310 44:36 33
9. Омла­д. (Б) 24 7413 47:51 25
10. Гра­ни­чар 23 6512 37:59 23
11. Бо­рац
23 6314 30:59 21
12. Бин­гу­ла
24 6315 32:72 21
13. Омла­д.(М) 23 5216 18:58 17
14. Сре­мац
23 1418 24:96 7
Strana 13.
FUDBAL
BOKS
ОФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПР­ВИ РАЗ­РЕД)
Ре­зул­та­ти 18. ко­ла – НО­ЋАЈ:
Змај – Хај­дук до­ма­ћин иза­звао пре­
кид при ре­зул­та­ту 3:0, ША­ШИН­ЦИ:
Сло­бо­да – Ми­трос 1:0, ЈА­РАК: Сре­
мац – Фру­шко­го­рац 3:2, ЧАЛ­МА: Сло­
га – Бо­рац (Р) 4:0, ВЕ­ЛИ­КИ РА­ДИН­
ЦИ: Бо­рац – Срем 2:2.
1. Сло­бо­да 18 13 1 4 38:27 40
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Сре­мац 18
Ми­трос
18
Хај­дук
18
Бо­рац (Р) 18
Сло­га
18
Фру­шко­. 18
Змај
18
Срем
18
Бо­рац (ВР)18
13
11
11
7
6
6
5
5
3
0 5
4 3
2 5
2 9
210
210
4 9
112
213
51:28
40:16
43:18
30:34
30:43
30:43
38:43
28:50
26:52
39
37
35
23
20
20
19
16
11
965
938
839
758
668
6410
7112
578
5411
23:16
30:24
30:35
18:21
24:33
27:30
19:22
24:31
19:42
33
30
27
26
24
22
22
22
19
4 3
6 4
5 6
6 7
4 9
314
37:12
28:19
25:27
22:24
26:25
17:48
40
33
29
24
22
9
ОФЛ РУ­МА – ИРИГ (пр­ви раз­ред)
Ре­зул­та­ти 22. ко­ла – КРУ­ШЕ­ДОЛ:
Кру­ше­дол – Фру­шко­го­рац 4:1, РУ­МА:
Фру­шка го­ра – По­лет 3:0, ЖАР­КО­
ВАЦ: На­пре­дак – ОФК Кра­љев­ци 4:1,
БУ­ЂА­НОВ­ЦИ: Мла­дост – Сло­га 3:1,
КЛЕ­НАК: Бо­рац – Је­дин­ство 3:2. ПСК
је био сло­бо­дан.
1. Је­дин­ство 20 1352 37:16 44
2. На­пре­дак 20 1226 39:20 38
3. ПСК
20
4. Мла­дост 20
5. Кра­љев­ци 20
6. Фру­шко­г. 20
7. Бо­рац
20
8. Фр. го­ра 20
9. Кру­ше­дол 20
10. Сло­га
20
11. По­лет
20
ОФЛ ИНЂИЈА
Ре­зул­та­ти 19. ко­ла – ЧОР­ТА­НОВ­
ЦИ: ЧСК – Бо­рац 3:0, МА­РА­ДИК:
Сло­га – Ду­нав 4:1, НО­ВИ КАР­ЛОВ­
ЦИ: По­лет – Фру­шко­го­рац 2:0.
Утак­ми­це 20. ко­ла – ЈАР­КОВ­ЦИ:
Бо­рац – По­лет, КР­ЧЕ­ДИН: Фру­шко­го­
рац – Сло­га, НО­ВИ СЛАН­КА­МЕН:
Ду­нав – ЧСК.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ЧСК
19
Ду­нав 19
По­лет 19
Фру­шко­г.19
Бо­рац 19
Сло­га 19
12
9
8
6
6
2
Ж. Радивојевић
KAJAK
Че­ти­ри тр­ке
за Дан Са­ве
Ан­ђе­лић пр­вак др­жа­ве
Ј
о­ван Ан­ђе­лић, пет­на­е­сто­го­ди­
шњи мо­мак из Вог­ња, оки­тио се
у ма­ју са две злат­не ме­да­ље.
Овај, са­да већ бив­ши уче­ник ОШ
„Ду­шан Јер­ко­вић“ (за­вр­шио је 8. раз­
ред) сво­јим за­ла­га­њем и та­лен­том
по­стао је ју­ни­ор­ски пр­вак Ср­би­је у
бок­су (у Ка­ча­ре­ву по­бе­дио сва три
так­ма­ца) и пр­вак др­жа­ве у ка­дет­ској
ка­те­го­ри­ји у кик-бок­су. На­рав­но, да
би до­шао до пр­вен­ства др­жа­ве, пр­во
је у обе ка­те­го­ри­је и у оба бо­ри­лач­
ка спор­та мо­рао да по­ста­не и пр­вак
Вој­во­ди­не.
- Од сед­ме го­ди­не сам по­чео да
тре­ни­рам бокс, а за­во­лео сам га по­
ред оца ко­ји се ре­кре­а­тив­но ба­вио
бок­сом у Бок­сер­ском клу­бу Сло­вен
где и ја тре­ни­рам. Мо­ји тре­не­ри су
Зо­ран и Алек­сан­дар Јо­ви­чић, као и
Зо­ран Га­гић, при­ча за на­ше но­ви­не
Јо­ван Ан­ђе­лић.
Јо­ва­нов отац Ми­лу­тин је и пред­
сед­ник пре осам ме­се­ци фор­ми­ра­ног
Кик бокс клу­ба Пан­те­ри у ко­јем је та­
да по­чео и да тре­ни­ра, а где га овој
ве­шти­ни бор­бе под­у­ча­ва­ју тре­не­ри
Пе­ри­ца Јо­ва­но­вић и Зо­ран Ла­зић.
Очи­глед­но вр­ло до­бро, има­ју­ћи у ви­
ду да је Јо­ван, ка­ко ре­ко­смо, по­стао
и пр­вак др­жа­ве у кик бок­су.
Јо­ван Ан­ђе­лић, иако млад, так­ми­
чи се у те­шкој ка­те­го­ри­ји јер има 81 кг.
- Циљ нам је да Јо­ван ски­не ко­ји
ки­ло­грам ка­ко би се так­ми­чио у по­лу­
Висок стандард
Сирмијума
Кајакаши Вала
У
Су­вић, Ми­ли­ца Ан­чић и Ксе­ни­ја
Ва­се­лек су осво­ји­ле пр­ва три ме­ста у
овој ди­сци­пли­ни.
Че­твр­та је би­ла тр­ка нај­мла­ђих
де­ча­ка - по­чет­ни­ка, а не­ки­ма од њих
је ово би­ло пр­во над­ме­та­ње у спор­ту.
Пр­во ме­сто осво­јио је Ди­ми­три­је
Стој­шић.
Ову ма­ни­фе­ста­ци­ју су ор­га­ни­зо­ва­
ли Еко­ло­шки клуб Гра­да Срем­ска
Ми­тро­ви­ца и Ка­јак клуб Вал, а по­кро­
ви­тељ је Ре­пу­блич­ка ди­рек­ци­ја за
во­де.
А. М.
PRIJATEQSKE UTAKMICE
Рум­ска Ха­ла спор­то­ва ће 9. и 10.
ју­на би­ти до­ма­ћин две при­ја­тељ­ске
утак­ми­це ко­шар­ка­шких ре­пре­зен­та­
ци­ја Ср­би­је и Сло­ве­ни­је до 20 го­ди­
на ста­ро­сти.
14. Strana
те­шкој ка­те­го­ри­ји. У са­да­шњој ка­те­
го­ри­ји му је те­шко јер је имао ри­ва­ле
ко­ји су од ње­га би­ли те­жи и пре­ко
два­де­сет ки­ло­гра­ма, па пла­ни­ра­мо
пре­ла­зак у по­лу­те­шку ка­те­го­ри­ју у
ко­јој се так­ми­че бок­се­ри од 75 до 80
ки­ло­гра­ма, ка­же отац Ми­лу­тин Ан­ђе­
лић.
- Оче­ку­је­мо и по­зив се­лек­то­ра ју­
ни­ор­ске бок­сер­ске ре­пре­зен­та­ци­је
Ср­би­је да се Јо­ван при­кљу­чи ре­пре­
зен­та­ци­ји, јер га је се­лек­тор Атељ
гле­дао у мно­гим бор­ба­ма и сма­тра
да има по­тен­ци­ја­ла, при­ча по­но­сно
Јо­ва­нов отац Ми­лу­тин.
С. Џа­ку­ла
ATLETIKA
М
су­бо­ту, 2. ју­на одр­жа­но је так­
ми­че­ње у ка­ја­ку по­во­дом Да­на
ре­ке Са­ве. На про­гра­му су
би­ле че­ти­ри тр­ке у ка­ја­ку јед­но­се­ду
ко­је су во­же­не на де­о­ни­ци Град­ске
пла­же са јед­ним окре­том. У пр­вој
тр­ци го­ди­шта 1997. и 1998. нај­бо­љи
је био Мар­ко Су­вић, дру­ги је на циљ
сти­гао Ми­хај­ло Јо­вић, а тре­ћи Алек­
сан­дар Смо­ља­но­вић. По­бе­ду у дру­гој
тр­ци го­ди­шта 1999. и 2000. од­не­ла је
Ма­ри­ја До­ста­нић. Тре­ћу тр­ку у ми­ни
ка­ја­ку су из­ве­сла­ле де­вој­чи­це, нај­
мла­ђе так­ми­чар­ке КК Ва­ла. Ни­на
Јо­ван Ан­ђе­лић
Утак­ми­це се игра­ју у окви­ру при­
пре­ма обе ре­пре­зен­та­ци­је, а пр­ва
се игра 9. ју­на у 19 ча­со­ва, а дру­га
10. ју­на у 12 са­ти. Улаз је бес­пла­
тан.
и­ну­лог ви­кен­да, 2. и 3. ју­на у
Атлет­ском цен­тру Сир­ми­јум
одр­жа­но је јед­но од два нај­ве­
ћа атлет­ска до­га­ђа­ја у Ср­би­ји, фи­на­
ле атлет­ског ку­па Ср­би­је за се­ни­о­ре. Уз при­су­ство око три сто­ти­не нај­
ква­ли­тет­ни­јих до­ма­ћих атле­ти­ча­ра
из пре­ко 50 атлет­ских клу­бо­ва Ср­би­
је, у ор­га­ни­за­ци­ји Атлет­ског са­ве­за
Ср­би­је и Атлет­ског клу­ба Сир­ми­јум
так­ми­че­ње је отво­ре­но уз зву­ке
др­жав­не хим­не. Уче­сни­ке је ис­пред
Гра­да по­здра­вио за­ме­ник гра­до­на­
чел­ни­к а Ср­ђан Ко­зли­на, док се
ис­пред Атлет­ског са­ве­за обра­тио
ге­не­рал­ни се­кре­тар Сло­бо­дан Бран­
ко­вић.
Атлет­ски клуб Сир­ми­јум је при­ка­
зао и оче­ки­ва­но ви­со­ки стан­дард
спорт­ских до­ме­та. Сир­ми­ју­мо­ву еки­
пу је пред­во­ди­ла олим­пиј­ка Дра­га­на
То­ма­ше­вић, ко­ја је убе­дљи­во три­јум­
фо­ва­ла са нај­бо­љим ово­го­ди­шњим
ре­зул­та­том 61,90 у ба­ца­њу ди­ска.
Атле­ти­чар до­ма­ћег клу­ба Да­ни­јел
Фур­ту­ла је у ис­тој ди­сци­пли­ни по­бе­
дио код се­ни­о­ра. Осим у ди­ску, ду­пла
по­бе­да за Сир­ми­јум је оства­ре­на и у
ко­пљу где је код се­ни­о­ра убе­дљи­во
три­јум­фо­вао Ве­дран Са­мац, док је
Аме­ла Фе­ко­вић код да­ма по­не­ла
ти­ту­лу по­бед­ни­ка Ку­па Ср­би­је. Ду­ња
Је­нец­ков Спа­јић је на­кон тро­го­ди­
шњег од­су­ства са атлет­ске сце­не у
ско­ку у вис за­у­зе­ла дру­го ме­сто, док
је Бран­ко Па­у­ко­вић оства­рио дру­ги
ре­зу­лат так­ми­че­ња у ба­ца­њу ко­пља.
Дра­ган Гми­зић је за­у­зео тре­ће ме­сто
у ба­ца­њу кла­ди­ва, а на­сту­пио је у
фи­на­лу ку­па Ср­би­је и у ба­ца­њу
ди­ска. На­ступ у фи­на­лу Ку­па, ме­ђу
нај­бо­љих 12 се­ни­о­ра Ср­би­је, оства­
ри­ли су и сле­де­ћи атле­ти­ча­ри Сир­
ми­ју­ма: Или­ја Ко­ва­че­вић у ба­ца­њу
ку­гле, Ми­лош Кр­сма­но­вић ба­ца­ње
ко­пље и Мар­ко Да­ви­до­вић у ско­ку у
вис.
А. С.
Успех у Београду
К
рајем маја у Бе­о­гра­ду је одр­жа­
но пр­вен­ство Ср­би­је у екип­ној
кон­ку­рен­ци­ји за пи­о­ни­ре и пи­о­
нир­ке. У кон­ку­рен­ци­ји нај­ја­чих клу­бо­
ва на­ше Ре­пу­бли­ке пи­о­ни­ри Сир­ми­
ју­ма за­у­зе­ли су ви­со­ко че­твр­то ме­сто
и оства­ри­ли ви­ше до­брих ре­зул­та­та.
По­себ­но се ис­та­као Урош Пе­трић
ко­ји је у ба­ца­њу ку­гле осво­јио дру­го
ме­сто са 13,90 м. Не­ма­ња Ко­ви­љац
је у ско­ку у даљ био тре­ћи са ре­зул­
та­том 5,68 м. При­јат­но из­не­на­ђе­ње
је Лу­ка Пу­зић ко­ји је у ба­ца­њу ко­пља
био тре­ћи. До лич­ног ре­кор­да до­шао
је и Мар­ко Бла­го­је­вић у тр­ци на 300
M NOVINE
ме­та­ра 40,14 као и Са­ша Ба­бић ко­ји
је на 100 м тр­чао 12,40. Не­ма­ња
Ми­ло­ше­вић је био успе­шан на 800 м
као и Јо­ван Ан­то­нић у ско­ку у вис и
Сте­фан Цун­дра у тр­ци на 100 м - пре­по­не. Шта­фе­та 4x100 та­ко­ђе је
тр­ча­ла ре­корд­но 48,60, а на­сту­па­ла
је у са­ста­ву Алек­сан­дар Ма­ца­но­вић,
Ог­њен Ра­да­ко­вић, Мар­ко Бла­го­је­вић
и Са­ша Ба­бић. У еки­пи су још би­ли
Да­ни­ло Пе­ри­шић и Си­мо По­по­вић.
Тре­не­ри Го­ран Хо­до­ба и Го­ран
Па­вло­вић за­до­вољ­ни су на­сту­пом и
ис­ти­чу да је пред овом мла­дом еки­
пом ле­па бу­дућ­ност. 6. jun 2012.
VREMEPLOV
6. јун
1933. У Њу Џер­си­ју је отво­рен
пр­ви ауто би­о­скоп, ко­ји је мо­гао
да при­ми 400 ауто­мо­би­ла.­
1944. Са­ве­знич­ке сна­ге у Дру­
гом свет­ском ра­ту ис­кр­ца­ле се у
Нор­ман­ди­ји у нај­ве­ћем де­сан­ту
у исто­ри­ји, на­зва­ном “D - Day”.
1949. Об­ја­вље­на књи­га Џор­џа
Ор­ве­ла „1984“, ви­зи­ја све­та
ко­јим вла­да Ве­ли­ки Брат.­
7. јун
1971. Со­вјет­ски ва­си­он­ски брод
„Со­јуз II“ спо­јио се у зе­мљи­ној
ор­би­ти са све­мир­ском ста­ни­цом
„Са­љут“.
1981. Изра­ел­ски ави­о­ни ра­зо­ри­
ли ирач­ки ну­кле­ар­ни ре­ак­тор
„Оси­рак“ бли­зу Баг­да­да.
8. јун
1942. Ја­пан­ске под­мор­ни­це у
Дру­гом свет­ском ра­ту бом­бар­
до­ва­ле нај­ве­ћи аустра­лиј­ски
град Сид­неј.
1986. Упр­кос оп­ту­жба­ма да је
као на­ци­стич­ки офи­цир у Дру­
гом свет­ском ра­ту од­го­во­ран за
зло­чи­не у Ју­го­сла­ви­ји и Грч­кој,
бив­ши ге­не­рал­ни се­кре­тар УН
Курт Валд­хајм иза­бран за пред­
сед­ни­ка Аустри­је. Бој­ко­то­вао га
го­то­во цео свет.
9. јун
1898. Пот­пи­сан спо­ра­зум ко­јим
је Ки­на Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји Хонг
Конг усту­пи­ла на 99 го­ди­на.­
1934. „Ро­ђен“ Па­ја Па­так, је­дан
од нај­по­пу­лар­ни­јих ли­ко­ва у
стри­по­ви­ма аме­рич­ког цр­та­ча,
филм­ског ани­ма­то­ра и про­ду­
цен­та Вол­та Ди­зни­ја.
10. јун
1610. Пр­ви хо­ланд­ски до­се­ље­
ни­ци ис­кр­ца­ли се на остр­во
Мен­хетн, са­да цен­трал­ни део
Њу­јор­к а. Хо­лан­ђа­ни 1626. за
не­ко­ли­ко ба­ла тка­ни­не и јеф­ти­
ну би­жу­те­ри­ју од Ин­ди­ја­на­ца
от­ку­пи­ли остр­во и на ње­го­вом
ју­жном де­лу по­ди­гли на­се­ље
Н о ­в и
А м ­с т е р ­д а м .­
1990. На пр­вим ви­ше­стра­нач­
ким пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма
у Че­хо­сло­вач­кој од 1946. по­бе­
дио Гра­ђан­ски фо­рум, ко­ји је
осно­вао књи­жев­ник Вац­лав
Ха­вел.
11. јун
1918. Ита­ли­јан­ски бор­бе­ни чам­
ци у Пр­вом свет­ском ра­ту у
Ја­дран­ском мо­ру, на око 70
ки­ло­ме­та­ра се­ве­ро­за­пад­но од
За­дра, по­то­пи­ли ве­ли­ки аустро­
у­гар­ски бој­ни брод „Сент
Иштван“.
1955. На ауто­мо­бил­ској тр­ци „24
са­та Ле Ма­на“ по­ги­ну­ло 80 и
по­вре­ђе­но ви­ше од 100 љу­ди
по­сле су­да­ра три ауто­мо­би­ла и
њи­хо­вог уле­та­ња у гле­да­ли­ште.
12. јун
1798. У по­хо­ду на Еги­пат На­по­
ле­он Бо­на­пар­та за­у­зео остр­во
Мал­та.
1964. Нел­сон Ман­де­ла, Вол­тер
Си­су­лу и још шест во­ђа ан­ти­ра­
си­стич­к ог по­кре­та у Ју­жној
Афри­ци, осу­ђе­ни су на до­жи­вот­
ну ро­би­ју.
6. jun 2012.
HOROSKOP
ОВАН: Не­мој­те до­зво­
ли­ти да вас не­ко на­ве­
де на им­пул­сив­ну
ре­ак­ци­ју или на ис­хи­
тре­не по­те­зе. Из­бе­га­вај­те јав­не
рас­пра­ве, по­слов­на над­му­дри­ва­
ња пред са­рад­ни­ци­ма ко­ји рас­
по­ла­жу са ве­ћим ауто­ри­те­том.
При­ја вам не­чи­је емо­тив­но ин­те­
ре­со­ва­ње и по­тре­ба да вам уго­
ди. Бу­ди­те му­дри, не­ма по­тре­бе
да отво­ре­но при­ча­те о сво­јим
ин­тим­ним пла­но­ви­ма.
ВА­ГА: По­сто­је са­рад­
ни­ци ко­ји не­пре­кид­но
уно­се до­дат­ну тен­зи­ју
и на та­кав на­чин оте­
жа­ва­ју ваш по­слов­ни или дру­
штве­ни по­ло­жај. По­треб­но је да
се опре­де­ли­те за но­ву по­слов­ну
ви­зи­ју или за по­у­зда­ног парт­не­
ра са слич­ним иде­ја­ма. У љу­бав­
ном жи­во­ту ве­што из­бе­га­ва­те
ин­три­ган­те си­ту­а­ци­је. По­сто­је
из­не­над­ни до­га­ђа­ји ко­ји из­ми­чу
ва­шој кон­тро­ли.
БИК: По­слов­не при­
ли­к е се ме­ња­ју у
по­зи­тив­ном прав­цу и
у скла­ду са ва­шим
основ­ним ин­те­ре­си­ма. Али, не
же­ли­те да не­ко ко­ри­сти ва­ше
зна­ње или про­фе­си­о­нал­не спо­
соб­но­сти ми­мо за­јед­нич­ких до­го­
во­ра. Парт­нер има од­ре­ђе­не зах­
те­ве од ко­јих не же­ли ла­ко да
од­у­ста­не. Усме­ри­те сво­је стра­
сти и емо­ци­је у прав­цу за­јед­нич­
ке ви­зи­је.
ШКОР­ПИ­ЈА: Ста­ло
вам је да оства­ри­те
ви­со­ке про­фе­си­о­нал­
не стан­дар­де, али
ва­ши са­рад­ни­ци има­ју дру­га­чи­ја
ме­ри­ла вред­но­сти и че­сто
ме­ња­ју сво­ју стра­те­ги­ју де­ло­ва­
ња. Не­мој­те до­зво­ли­ти да раз­
ли­чи­ти не­спо­ра­зу­ми бит­но ути­чу
на ква­ли­тет у за­јед­нич­к ом
по­сло­ва­њу. У љу­бав­ном од­но­су
не же­ли­те да при­хва­ти­те спо­
ред­ну емо­тив­ну уло­гу ко­ју вам
не­ко на­ме­њу­је.
БЛИ­З АН­Ц И:По­т реб­
но је да пре­ци­зни­је
раз­гра­ни­чи­те сво­је
по­с лов­н е оба­ве­зе.
Пре­те­ра­на ан­га­жо­ва­ност на раз­
ли­чи­тим стра­на­ма мо­же да про­у­
зро­ку­је низ не­у­год­них си­ту­а­ци­ја.
При­ме­ћу­је­те да ла­га­но гу­би­те
до­ми­на­ци­ју ко­ју сте до не­дав­но
има­ли у од­но­су са во­ље­ном осо­
бом. На сре­ћу, љу­бав­на кри­за се
уско­ро ре­ша­ва на ва­ше за­до­
вољ­ство.
РАК: Успех ко­ји сте
оства­ри­ли да­је вам за
пра­во да при­ме­ни­те
но­ве кри­те­ри­ју­ме у
по­слов­но фи­нан­сиј­ској са­рад­њи.
У љу­бав­ном жи­во­ту оче­ку­ју вас
но­ви, али и ин­три­ган­ти до­га­ђа­ји.
Ва­шем тем­пе­ра­мен­ту не по­го­ду­
ју уме­ре­ни из­ли­ви емо­ци­ја, али
то код парт­не­ра иза­зи­ва на­пе­
тост или ста­ње по­ја­ча­не раз­дра­
жљи­во­сти. Сло­бод­не при­пад­ни­
ке зна­ка оче­ку­је но­ва емо­тив­на
ве­за.
СТРЕ­Л АЦ:
Ста­л о
вам је да де­фи­ни­ше­
те за­јед­нич­ке про­фе­
си­о­нал­не ци­ље­ве и
ин­те­ре­се са са­рад­ни­ци­ма ко­ји
има­ју дру­га­чи­је ми­шље­ње.
Ја­сно вам је да до­дат­ни ри­зик у
по­слов­ним су­сре­ти­ма пред­ста­
вља­ју лош из­бор. Не мо­же­те да
оста­не­те хлад­не гла­ве пред осо­
бом ко­ја вас про­во­ци­ра на бур­ну
емо­тив­ну ре­ак­ци­ју.
ЈА­РАЦ: По­треб­но је
да при­ла­го­ди­те сво­је
кри­те­ри­ју­ме у од­но­су
на ин­те­ре­со­ва­ња ко­ја
пре­о­вла­ђу­ју на по­слов­ној сце­ни.
На­ла­зи­те се у до­број фор­ми и у
по­зи­тив­ном окру­же­њу. При­ја­ло
би вам не­ко кра­ће пу­то­ва­ње.
Во­ље­на осо­ба од­би­ја ва­ше пла­
но­ве, али не­ма раз­ло­га да се
уз­бу­ђу­је­те, на­к он љу­бав­ног
за­тиш­ја оче­ку­је вас но­ва или
из­не­над­на сре­ћа.
ЛАВ: У скла­ду са сво­
јим прак­тич­ним ин­те­
ре­си­ма би­ра­те но­ве
по­слов­не те­ме или
ци­ље­ве. Ипак, по­слов­на но­та
ко­ју за­го­ва­ра­те на­и­ла­зи на не­го­
до­ва­ње код не­ких са­рад­ни­к а.
По­треб­но је да оства­ри­те ком­
про­мис и за­јед­нич­ки до­го­вор, као
услов за ду­го­роч­ни успех. Бли­ска
осо­ба на осно­ву ва­шег по­на­ша­
ња пре­по­зна­је скри­ве­не на­ме­ре.
ВО­ДО­ЛИ­ЈА: Па­жљи­
во
пра­т и­те
но­ве
ин­ф ор­м а­ц и­је
или
ва­жне до­га­ђа­је на
по­слов­ном пла­ну са на­ме­ром да
успе­шно оства­ри­те сво­је ду­го­
роч­ни­је ин­те­ре­се. Де­лу­је­те сна­
ла­жљи­во и уме­те да при­до­би­је­
те не­чи­је по­ве­ре­ње. Ваш од­нос
са во­ље­ном осо­бом све ви­ше
под­се­ћа на игру над­му­дри­ва­ња
али ни јед­на стра­на не же­ли да
по­пу­сти.
ДЕ­ВИ­ЦА: Уме­те да
оства­р и­те
ре­а л­н у
про­це­ну и да на­мет­
не­те сво­је ми­шље­ње
пред са­рад­ни­ци­ма. На до­бар
на­чин вред­ну­је­те но­ве по­слов­не
при­ли­ке, та­ко да се не упу­шта­те
у фи­нан­сиј­ски ри­зик. Упор­но
тр­жи­те из­лаз из не­ких емо­тив­них
си­ту­а­ци­ја ко­је ни­су по ва­шој
во­љи и уку­су, али не мо­же­те да
окре­не­те ле­ђа осо­би ко­ја вас
пра­ти по­пут вер­не сен­ке.
РИ­БЕ: Па­жљи­во про­
ве­ра­ва­те ин­фор­ма­ци­
је ко­је ути­чу на
по­слов­ну ди­на­ми­к у.
Де­лу­је­те ак­тив­но и уме­те да
упо­тре­би­те успе­шну фор­му­лу у
по­сло­ва­њу. По­тру­ди­те се да
де­лу­је­те до­вољ­но под­сти­цај­но
на свог парт­не­ра. У осно­ви има­
те слич­на ин­те­ре­с о­ва­ња и
по­тре­бе али са­мо за­јед­нич­ким
до­пу­ња­ва­њем мо­же­те да оства­
ри­те склад.
M NOVINE
Crkveni
kalendar
сре­да, 6. јун (24. мај)
Пре­по­доб­ни Си­ме­он Див­но­го­
рац
че­твр­так, 7. јун (25. мај)
Тре­ће Об­ре­та­ње гла­ве Све­тог
Јо­ва­на Кр­сти­те­ља
пе­так, 8. јун (26. мај)
Све­ти апо­сто­ли Карп и Ал­феј
су­бо­та, 9. јун (27. мај)
Све­ти све­ште­но­му­че­ник Те­ра­
понт (Ода­ни­је Пе­де­сет­ни­це)
не­де­ља, 10. јун (28. мај)
Пре­по­доб­ни Ни­ки­та Ис­по­вед­
ник (Пе­тров­ске по­кла­де)
по­не­де­љак, 11. јун (29. мај)
Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Те­о­до­
си­ја Тир­ска (По­че­так по­ста)
уто­рак, 12. јун (30. мај)
Пре­по­доб­ни Иса­ки­је Дал­ма­
тин­ски
Крем чор­ба
од ти­кви­ца
По­треб­ни са­стој­ци: би­бер,
со, бра­шно, 200 мл па­вла­ке, 1
цр­ве­ни лук, 5 мл уља, 500 гр
кром­пи­ра, 100 гр шар­га­ре­пе, 500
гр ти­кви­ца.
При­пре­ма је­ла:Ти­кви­це, шар­
га­ре­пу и кром­пир исец­ка­ти на
коц­ки­це. Цр­ни лук исе­ћи што
сит­ни­је и ста­ви­ти на ма­ло уља
да по­ру­ме­ни, за­тим до­да­ти коц­
ки­це од по­врћа и про­пр­жи­ти
за­јед­но, по­с о­ли­ти и до­да­ти
ка­ши­ку бра­шна. Кад по­вр­ће упи­
је бра­шно до­да­ти 1 ли­тар во­де и
2 дл мле­ка или па­вла­ке, по­лу­по­
кло­пље­но ку­ва­ти на ти­хој ва­три.
На­кон 30 ми­ну­та по­вр­ће је омек­
ну­ло и мо­же­те га из­гње­чи­ти
ви­љу­шком или из­мик­со­ва­ти у
по­кло­пље­ном мик­се­ру. Вра­ти­ти
на шпо­рет још пар ми­ну­та да
про­ври. Мо­же се слу­жи­ти уз
ко­ма­де пре­пе­че­ног хле­ба.
• За­што онај ко­ји хр­че
мо­ра пр­ви да за­спи?
• Шта је стра­шни­је: де­вој­
ка без не­жно­сти или мла­
дић без сме­ло­сти?
• Не­кад су де­вој­ке ку­ва­ле
као мај­ке, а да­нас пи­ју
као оче­ви.
Strana 15.
MATURANTI SREMSKOMITROVA^KIH OSNOVNIH [KOLA
ОШ „Јо­ван
По­по­вић“
VI­II - 5 Ша­шин­ци
На­та­ша Жив­ко­вић, Ми­лан Ива­но­вић,
Ма­ри­ја­на Ман­ђе­л о­шки, Ва­си­ли­је
Мар­ко­вић, На­та­ша Мар­ко­вић, Ана
Ми­ла­но­вић, Сте­фан Ми­лић, Да­вид
Ра­дој­чић, Је­ли­са­ве­та Ра­дој­чић, Дра­
га­н а Ра­д о­с а­в ље­в ић, Бо­р и­с лав
Ри­ста­но­вић, Де­јан Се­ни­ча­нин, Ма­ри­
ја­на Та­дић, Жељ­ко То­мић, Јо­ви­ца
Ши­вољ­ски
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ли­ди­ја Фокс
VI­II - 1
Бо­жић Са­ша, Бо­жић Сте­фан, Бур­куш
Јо­ва­на, Иса­ил
­ о­вић Стра­хи­ња, Јеж
Вла­ди­мир, Ко­ли­на­си Ве­ри­ца, Кра­гу­
љац Сла­ђа­на, Ку­зма­но­вић Мар­ко,
Мар­ко­вић Алек­сан­дар, Ми­ли­во­је­вић
Јо­ва­на, Ми­љу­ше­вић Мар­ко, Ни­кић
Ми­л ош, Ни­ко­лић Лу­к а, Ни­ко­лић
Зо­ра­на, Ник­шић Те­од
­ ор, Пај­ка­но­вић
Ива­на, Са­мац Вла­ди­мир, Си­мић
Бо­шко, Сла­дић Ми­ли­ца, Сми­ља­нић
Ма­ри­ја, Тр­нић На­та­ша, Узе­лац
Ми­лош, Хор­баљ Ка­та­ри­на, Цви­ја­но­
вић Јо­ва­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­ра Сла­дић
VI­II - 2
Ба­бић Са­ша, Ба­цић Је­ле­на, Бе­ло­вић
Јо­ви­ца, Бје­лић Ни­ко­ла, Бра­јо­вић
Та­ма­ра, Бу­ди­ми­ро­вић Алек­сан­дар,
Гво­ка Те­од
­ о­ра, Ди­ми­три­шин Ср­ђан,
Ђо­нић Дра­ган, Ја­не Са­ња, Ко­стић
Бра­ни­слав, Ла­зић Ђор­ђе, Ла­ке­тић
Сте­фан, Мар­ја­но­вић Не­ма­ња, Ни­ко­
лић Ми­лош, Но­ва­ко­вић Ни­ко­ла, Оро­
зо­вић Не­ве­на, Пе­тро­вић Пе­тар,
Пе­тро­вић Та­ма­ра, Ри­бић Је­ле­на,
Ро­хаљ Ми­хај­л о, Сто­ји­са­вље­вић
Је­ле­на, Ша­рац Алек­сан­дар
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Со­ња Стра­цен­ски
VI­II - 3
Ба­јук Ма­ри­ја, Гру­ји­чић Јо­ва­на,
Јо­ван­че­вић Сан­дра, Јо­ва­но­вић Сте­
фан, Јо­ве­лић Пе­тар, Ко­ва­че­вић
Ми­хај­ло, Кр­стић Ни­ко­ли­на, Кур­јак
Алек­сан­дар, Лу­кић Не­над, Ми­ли­но­
вић Бо­јан, Мој­сов­ски Маг­да­ле­на,
Не­дељ­ко­вић Мар­ко, Ра­дој­чић Алек­
сан­дар, Спа­со­је­вић Игор, Стој­са­
вље­вић Да­вид, Стој­че­вић Сла­вен,
Тр­ња­нац Та­ма­ра, Тур­каљ Пре­драг,
Хо­до­ба Дар­ко, Шкри­вањ Сне­жа­на,
Ште­фа­нац Ана
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Сло­бо­дан Сто­јил­ко­вић VI­II - 4
Би­је­лић Јо­ва­на, Бр­ња­ше­вић Фи­лип,
Ди­мић Ан­ђе­ла, Дур­ми­ши Не­над,
Ко­ви­љац Не­ма­ња, Кр­че­ди­нац Сло­
бо­дан, Мак­си­мо­вић Ми­лан, Ма­рин­
ко­вић Ве­сна, Ми­кић Ти­ја­на, Не­дељ­
ко­вић Јо­ван, Не­шко­вић Са­ра, Ни­ко­
лић Је­ле­на, Об­ра­до­вић Бо­јан, Пар­
лић Јо­ван, Пре­лић Алек­сан­дар,
Пу­зић Лу­ка, Ра­до­ва­но­вић Ни­ко­ли­на,
Сло­мо Сте­фан, Стој­нић На­да, Та­сић
Го­ра­на, То­дић Сте­фан, Усо­рац
Зо­ран, Хај­нал Бо­шко, Цви­јић Гор­да­
на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
До­бри­ла Гми­зић
VI­II - 5
Ан­то­нић Јо­ван, Ба­раћ Бо­јан, Ге­мо­
вић Ми­лош, Ге­ци Те­од
­ о­ра, Де­дић
Не­ма­ња, До­ла­нић Ми­ха­ил
­ о, Жар­ко
Лу­ка, Је­ре­мић Алек­сан­дар, Јев­тић
Бо­ра, Је­лић Ми­ли­ца, Јо­ва­но­вић
На­та­ша, Ке­ла­ва Игор, Лу­кач Ања,
Ми­ло­ва­но­вић Ми­ли­ца, Ми­хај­ло­вић
Алек­сан­дра, Пав­ков Ђор­ђе, Пе­тро­
вић Ка­та­ри­на, Но­ва­ко­вић Алек­сан­
дар, Рав­њак Сне­жа­на, Цвет­ко­вић
Да­ли­бор, Ча­ка­ло Јо­ва­на, Нин­ко­вић
Ла­зар
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ја­сна Ка­ла­у­зо­вић
VI­II - 6 Ве­ли­ки Ра­дин­ци
Ба­бић Ми­ли­ца, Ба­бић Ти­ја­на, Бр­чин
Сто­јан­к а, Вук­мир На­да, Да­ној­лић
Јо­ван­ка, За­кић Љу­би­ша, Илић Ни­ко­
ла, Је­ре­мић Ни­ко­ла, Ке­кић Бо­ја­на,
Ко­јић Ду­шан, Кља­јин Ни­ко­ла, Ла­кић
6. jun 2012.
ОШ „Јован Јовановић Змај“
Јо­ва­на, Ми­ло­ше­вић Бра­ни­сла­ва,
Ни­ко­лић Не­над, Ни­кић Са­ра, Пе­тро­
вић Де­јан, По­по­вић Алек­сан­дар,
Ри­стић Ми­ли­ца, Сла­вић Дра­га­на,
Стје­пић Да­ри­ја, Цви­ја­но­вић Ни­ко­ли­
на, Цви­ја­но­вић Сте­фан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Мир­ја­на Сви­ла­но­вић
ОШ „Бо­шко
Пал­ко­вље­вић
Пин­ки“
VI­II - 1
Бе­га­но­вић Де­а­на, Бе­рић Ми­ли­ца,
Ну­ждић Не­над, Де­бе­љак Алек­сан­
дар, Дом­ба Иси­до­ра, Дре­згић Та­ма­
ра, Јо­вић Урош, Кља­јић Урош, Ко­ва­
че­вић Не­ма­ња, Ма­ти­чић Аре­ле­на,
Ми­шко­вић Алек­са, Не­дељ­к о­вић
Ка­та­ри­на, Бла­го­је­вић Мар­ко, Ор­ло­
вић Те­о­до­ра, Па­нић Ми­лан, По­зна­но­
вић Сло­бо­дан, Ра­до­ва­но­вић Ана­ста­
си­ја, Сла­ву­је­вић Ми­на, Чан­ча­ре­вић
Не­ма­ња, Сту­пар Ми­ло­рад, То­ма­ше­
вић Сте­фан, Тра­ви­ца Ни­ко­ла, Ту­ру­
дић Алек­са, Ћу­ли­брк Дра­ган, Сте­вић
Ми­лош, Симић Живан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ан­ка Веј­но­вић
VI­II - 2
Ама­но­вић Пе­тар, Бе­лу­ше­вић Иво­на,
Бла­го­је­вић Ива­на, Бо­шњак Бо­ја­на,
Ва­си­ли­је­вић Ни­ко­ла, Ва­сић Не­бој­ша,
Па­вло­вић Да­ни­је­ла, Клин­ча­ре­вић
Ва­ња, Жиг­мун­до­вац Инес, Жи­лић
Ду­шан, Ивић Вук, Јо­вић Ми­хај­ло, Јок­
си­мо­вић Је­ле­на, Ђу­рић Де­јан, Мар­
ко­вић Де­ја­на, Мар­ти­но­вић На­та­ша,
Но­ва­ко­вић Сте­фан, Шће­кић Ана
Ма­ри­ја, Ра­д о­са­вље­вић Ли­ди­ја,
Ру­жец­ки Га­бри­јел, Са­вић Ка­та­ри­на,
Спа­с о­је­вић Ни­к о­л а, Стан­к о­в ић
Ми­лош, Сто­ја­но­вић Ан­дреј, Стој­но­
вић Сте­фан, То­мић Јо­ва­на, Цвје­тић
Ог­њен, Пе­ри­шин Ан­ђел­ка
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­ли­ца Ог­ња­но­вић
VI­II - 3
Ба­биј Та­ма­ра, Бе­га­но­вић Та­ња,
Ва­сић Ми­лош, Да­ни­чић Ду­ши­ца,
Дри­нић Бо­шко, Ду­ман­чић Дар­ко,
Јо­ва­но­вић Ла­зар, Ка­јиш Ма­ја, Киш
Сте­фан, Са­ра­но­вац Ја­сми­на, Ма­ле­
ше­вић Та­ма­ра, Мол­нар Да­ја­на,
Не­да­к о­вић Алек­сан­дар, Пе­трић
Ни­к о­л и­н а, Пе­т ро­в ић Ми­л а­д ин,
Ри­стић Ди­ми­три­је, Ри­стић Алек­сан­
дар, Лу­кић Мар­ко, Ску­ра­то­вић Те­о­до­
ра, Цун­дра Сте­фан, Сте­ва­но­вић
Мар­ко, Стри­бер Алек­сан­дар, Со­лар
Де­јан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Оли­ве­ра Че­ке­ри­нац
VI­II - 4 Гр­гу­рев­ци
Ви­да­к о­вић Ди­ми­три­је, Ви­до­вић
Па­вле, Жми­ко Ива­на, Јо­ве­шко­вић
Је­ле­на, Јо­ве­шко­вић Слав­ко, Ју­ри­
шић Ве­ри­ца, Лу­кић Ду­шан, Лу­кић
Је­ле­на, Нов­ко­вић Ђор­ђе, Па­вло­вић
Алек­сан­дра, Ћо­рић Та­ма­ра, Стан­ко­
вић Или­ја, Сте­фа­но­вић Ар­са, Те­ша­
но­вић Си­ме­ун, Тра­љић Си­ни­ша,
Ри­стић Мар­ко
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Да­ја­на Иван­ко­вић
ОШ „Јо­ван
Јо­ва­но­вић Змај“
VI­II - 1
Љу­бо­мир Ан­тић, Ми­лош Ата­рац,
Ми­ли­ца Ба­кић, Ан­дреј Ба­лер, Ср­ђан
Ба­рић, Те­о­до­ра Бр­кић, Ма­ри­ја Ва­сић,
Ми­ли­ца Ђу­кић, Урош Или­ба­шић,
Ог­њен Ка­ли­нић, Ју­ли­ја Кен­дри­шић,
Те­о­до­ра Љу­би­шић, Ми­лан Ми­ла­но­
вић, Ми­ро­слав Ми­ло­ва­но­вић, Ни­ко­ла
Ми­тић, Ми­ли­ца Па­вић, Алек­сан­дар
Пе­та­ко­вић, Јо­ва­на Плав­шић, Би­ља­на
По­зна­но­вић, Исак По­зна­но­вић, Јо­ва­
на По­по­вић, Ми­ла­на Ра­ни­ми­ро­вић,
Ли­ди­ја Са­вић, Кри­сти­на Стри­бер,
Ле­на Фун­дук, На­та­ша Шо­јић, Ан­дре­ја
Су­вић
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Бо­ја­на Зо­рић
VI­II - 2
Жи­во­драг Арам­ба­шић, На­та­ша Ва­си­
лић, Ана Ву­че­но­вић, Ми­ли­ца Ђор­ђе­
вић, Ми­лош Ђу­рић, Са­ња Ђу­рић,
Са­ра Жам­бок, Јо­ва­на Илић, Је­ле­на
Ка­ла­у­зо­вић, Са­ра Кр­ња­јић, Ни­ко­ли­на
Кр­стић, Ана Лон­ча­ре­вић, Ла­зар Ма­ке­
вић, Бо­јан Ми­ље­вић, Мар­ко Пет­ко­
вић, Сте­ван По­зна­но­вић, Мар­ко Пот­
кол­њак, Ми­лан Ра­ди­шић, Инес
Са­вић, Ма­ри­ја Спа­со­је­вић, Је­ле­на
Те­о­до­ро­вић, Фи­лип Уш­ће­бр­ка, Вук
Шо­јић, Ве­ра Теа Плес, Ана Ива­нић,
Фи­лип Фун­штај
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Љи­ља­на Фун­дук
VI­II - 3
Ни­ко­ла Ар­ту­ков, Ана Жар­ко, Сне­жа­на
Илић, Алек­сан­дар Ма­ца­но­вић, Мо­ни­
ка Мац­к а­нић, Кри­сти­на Ми­глин­ци,
Ана Мил­ко­вић, Не­ма­ња Ми­ло­ше­вић,
Је­ле­на Не­го­ва­но­вић, На­та­ша Ни­ко­
лов­ски, Да­ни­ло Пе­ри­шић, Алек­сан­
дра Пе­ру­но­вић, Си­мо По­по­вић, Ни­ко­
ла Про­кић, Лу­ка Ра­до­ва­но­вић, Јо­ва­на
Ра­до­нић, Бра­ни­сла­ва Ра­до­ше­вић,
Ни­на Ра­ду­ло­вић, Зо­ра­на Ри­стић,
Ни­ко­ла Спа­со­је­вић, Ду­шан Угар­ко­
вић, Сте­фан Ци­пар, Ања Ма­тић
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­ли­ца Ко­баш
M NOVINE
VI­II - 6 Ја­рак
Сла­ви­ца Ко­кић, Игор Пе­тро­вић,
Ми­ли­ца Ан­дрић, Пре­драг Бо­ја­нић,
Мар­ко Бла­го­је­вић, Да­ни­ло Бу­ди­мир,
Алек­сан­дра Ве­се­ли­но­вић, Не­над
Ву­ка­ди­но­вић, Ми­лан Ву­ко­са­вље­вић,
Ани­ца Га­јић, Ва­лен­ти­на Гво­зде­но­
вић, Ни­ко­ла Гво­зде­но­вић, Ни­ко­ла
Да­ни­чић, Да­ни­ло Ерић, Мир­ја­на
Ерић, Ра­ди­во­је Жи­ва­но­вић, Бо­шко
Жив­ко­вље­вић, Та­ма­ра Илић, Мир­ја­
на Ја­нић, Бор­ко Мар­ки­ће­вић, Ђор­ђе
Ни­ко­лић, Ани­та Пре­кљу­шај, Бра­ни­
слав Се­ле­нић, Ан­дри­ја­на Три­фу­но­
вић, Је­ле­на То­мић, Ма­ри­ја Уро­ше­
вић, Ми­лош Ста­нић
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Све­тла­на Мак­си­мо­вић
ОШ „Све­ти Са­ва“
VI­II - 1
Бо­ди­ро­гић Рај­ко, Бо­ро­вац Ни­ко­ла,
Бо­жин Ми­лош, Ћа­ло­вић Иси­до­ра,
Ћу­ли­брк Да­ја­на, Ду­ка­рић Кри­сти­на,
Га­ври­ло­вић Ан­ге­ли­на, Га­ври­ло­вић
Јо­ва­на, Гр­бић Ра­де, Илић Ири­на,
Јо­вић Ла­зар, Ка­ра­клић Ђор­ђе, Ко­та­
рац Ми­лош, Лу­кић Ми­ла, Ми­це­ва
Мар­ти­на, Ми­шче­вић Лу­ка, Ми­тро­вић
Гор­да­на, Ми­тро­вић Урош, Мол­нар
Мар­ко, Одић Игор, Ра­шо­вић Урош,
Ста­јић Не­бој­ша, Сте­вић Са­ра, Ве­кић
Ми­ли­ца, Велбл Сте­фан, Ву­чи­че­вић
Ни­ко­ли­на, Жи­ва­нић Ива­на, Ма­тић
Ања
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Не­вен­ка Ву­ка­ди­но­вић
VI­II -2
Ба­че­вић Ма­ри­ја, Бе­ре­жни Иво­на,
Бе­ри­са­вље­вић Зо­ра­на, Де­лић Га­ври­
ло, Дра­жић Ива­на, Ђор­ђе­вић Ни­ко­
ла, Ер­це­го­вац Мар­ко, Га­јић Бо­ри­
слав, Гр­бић Да­ја­на, Ивин Ми­ли­ца,
Јо­ва­но­вић Сте­фан, Ко­каљ Ка­та­ри­на,
Ко­вач Ма­ти­ја, Мај­сто­ро­вић Мла­ден,
Маљ­ко­вић Игор, Ни­ко­лић Са­ња,
Но­ва­ко­вић Де­јан, Па­вло­вић Ду­шан,
Ра­до­ва­но­вић Ни­ко­ла, Са­бо Бо­ја­на,
Се­ку­лић Дра­га­на, Сте­пан­че­вић Ани­
та, Стој­чић Сла­ђа­на, Стој­нић Ми­ли­
ца, То­до­ро­вић Јо­ва­на, За­рин­гер Ена
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­ра Ву­ла­но­вић
VI­II - 3
Ба­рић Пе­тар, Бе­а­дер Би­ља­на, Бо­жић
Ђор­ђе, Чу­бра Алек­сан­дра, Ћет­ко­вић
Ти­ја­на, Гру­бић Ана, Ја­но­шко Алек­
сан­дар, Кур­тић Сла­ђа­на, Мач­кић
То­ми­слав, Ма­лић Ми­ли­ца, Ма­рић
Же­ља­на, Мар­ко­вић Кри­сти­на, Ми­ла­
ше­вић Бо­јан, Ми­ра­жић Је­ле­на, Пе­ри­
шић Ана, Пу­рић Сте­фан, Ра­ду­ло­вић
Да­ни­јел, Ри­ђо­шић Ду­шан, Стан­ко­вић
Је­ле­на, Сто­ја­но­вић Ду­шан, Шти­мац
Ар­се­ни­је, Тр­зин Дра­га­на, Тр­зин
Ма­ну­е­ла, Ву­ко­лић Ср­ђан, Жи­ва­но­
вић Не­ма­ња
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Љи­ља Ре­лић Ди­вош
Бла­ну­ша Вла­ди­мир, Ву­ји­но­вић Осто­
ја, Ву­јић Бра­ни­слав, Зељ­к о­вић
Да­вид, Зељ­к о­вић Је­ле­на, Илић
Strana 17.
MATURANTI SREMSKOMITROVA^KIH OSNOVNIH [KOLA
Јо­ван, Ма­ри­чић Љи­ља­на, Ми­лић
Са­ња, Ми­тро­вић Ран­ко, Ми­шче­вић
Алек­сан­дар, Ни­ко­лић На­да, Па­вло­
вић Ми­ли­ца, Рај­шић Да­ли­бор­к а,
Си­та­ре­вић Сло­бо­дан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Пре­драг Пе­јо­вић
Чал­ма
Бо­ја­нић Рај­ко, Гво­зде­но­вић Дра­ги­ња,
Гра­бић Адри­ја­на, Ђу­рић Ђор­ђе,
Јо­вић Ми­ро­слав, Ма­рић Ми­ло­рад,
Ми­ла­ши­но­вић Са­ња, Ми­ље­но­вић
Ду­шко, Пе­ја­ко­вић Са­ња, Пет­ко­вић
Бра­ни­сла­ва, Ра­ко­вић Зо­ран, Ра­ца
Бо­ри­слав, Си­ме­у­но­вић Кри­сти­на,
Ста­ни­ву­ко­вић Бо­јан, Тре­бо­вац Ми­лу­
тин
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­ро­слав Си­мић
• Ми­ли­ца Ман­дић ра­ни­је по­ла­же при­
јем­ни, због упи­са у Му­зич­ку шко­лу
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Бра­ни­сла­ва Ала­тић
ОШ „До­бро­сав
Ра­до­са­вље­вић
- На­род” Ма­чван­ска
Ми­тро­ви­ца
VI­II - 1
Бе­рић Пре­драг, Бе­ло­мар­ко­вић Јо­ван,
Бе­л ин­ч е­в ић
Ни­к о­л и­н а,
Ва­с ић
Ми­лош, Гр­ко­вић Ве­ри­ца, Гр­ко­вић
Да­рин­ка, До­ста­нић Ми­ло­рад, Ђер­
фић Мир­ја­на, Иван­ко­вић Алек­сан­
дар, Ја­драснки Да­ни­ло, Кр­сма­но­вић
Јо­ва­на, Ле­ше­вић Ања, Мар­ко­вић
Ања, Ми­ло­са­вље­вић Је­ле­на, Мир­ко­
вић Ма­ри­ја, Ни­ко­лић Сре­тен, Ни­ко­
лић Жи­ван, Пе­јић Де­јан, Пе­трић
Та­ма­ра, Пе­ри­шић Та­ма­ра, Стан­ко­
вић Не­ма­ња, То­мић Ка­та­ри­на, Не­ма­
ња Га­јић
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
На­та­ша Ма­рељ
VI­II - 2
Ава­к у­мо­вић Ан­дре­ја, Бо­шко­вић
Не­ма­ња, Бу­гар­ски Зо­ра­на, Ви­ћен­тић
Ви­ћен­ти­је, Во­за­ре­вић Ви­о­ле­та, Га­чић
Ми­ли­ца, До­ста­нић Ми­ла­на, До­ста­нић
Сла­во­љуб, Иван­к о­вић Мир­ја­на,
Је­ро­си­мо­вић Ми­лош, Је­ро­си­мо­вић
Ми­ро­слав, Миљ­ко­вић Ли­ди­ја, Ми­тро­
вић Са­ња, Ми­шче­вић Ми­лош, Ни­ко­
лић Ма­ри­ја, По­по­вић Та­ма­ра, Ра­ди­
во­је­вић Бо­ри­слав, Ра­до­ва­но­вић
Ми­лош, Ра­до­ва­но­вић Ти­ја­на, То­до­
ро­вић Ми­лош, То­пић Ду­шан, Ту­фег­
џић Ди­ми­три­је, Фи­ли­по­вић Ми­лу­тин,
Па­де­жа­нин Дра­га­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Алек­сан­дра Га­гић
VI­II - 3
Ан­тић Ти­ја­на, Би­шчић Ва­лен­ти­на,
Гли­го­ро­вић Ми­ли­ца, Ђор­ђић Мар­ко,
Ерић Ве­ли­бор, Иван­ко­вић Ми­ли­вој,
Ја­дран­ски Ан­ђе­ла, Лу­кић Ми­хај­ло,
Љу­би­чић Дра­га­на, Мар­ја­но­вић Дра­
го­слав, Ми­ло­ван­че­вић Мар­ко, Ми­лу­
ти­но­вић Ка­та­ри­на, Осто­јић Дар­ко,
Пе­пел­че­вић На­та­ли­ја, Пе­тро­вић
Ми­лан, Пе­тро­вић Ми­ро­слав, То­до­ро­
вић Дар­ко, То­до­ро­вић Ра­до­ван,
Ћо­сић Бо­ја­на, Ха­ли­ло­вић Ду­ња,
Жив­ко­вић Мар­ко, Ко­јић Гор­да­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
На­та­ша Жи­лић
VI­II - 4 Рав­ње Бан­че­вић Сло­бо­дан, Бе­го­вић Ми­лош,
Бе­лић Ђор­ђе, Бе­ло­ву­ко­вић Мар­ко,
Бр­кић Је­ле­на, Бу­де­че­вић Сте­фан,
Ва­с ић Ка­та­р и­на, Ди­ми­т ри­је­вић
Ми­ро­љуб, Ди­ми­три­је­вић Ја­сми­на,
Ду­кић Дра­га­на, Ду­кић Жељ­ка, Ђу­кић
18. Strana
Та­ма­ра, Зу­бић Не­над, Јо­ва­но­вић
Ми­ле­на, Ми­л о­ва­но­вић Че­до­мир,
Ра­ђе­вић Јо­ван, Ре­лић Кри­сти­на,
Си­мић Ра­де
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ра­де За­рев
VI­II - 5 Но­ћај
Ви­ћен­тић Ни­ко­ла, Вла­ди­са­вље­вић
Ми­ро­слав, Ву­че­но­вић Ми­лош, Илић
Или­ја, Ми­ло­ва­но­вић Ма­ри­ја­на, Ми­ја­
и­ло­вић Мир­ја­на, Ми­тро­вић Дра­гу­тин,
Ми­тро­вић Ла­зар, Сре­те­но­вић Ђур­ђи­
на, Сре­те­но­вић Жи­ван, Те­о­до­ро­вић
Ми­ли­ца, То­јић Те­о­до­ра, То­мић Је­ле­
на, Ђор­ђић Ми­ли­ца, Пе­тро­вић Бран­
ка
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Пе­тар Ша­рић
VI­II - 6 Но­ћај
Ан­чић Же­ља­на, Бог­да­но­вић Мар­ко,
Вла­ди­са­вље­вић Алек­сан­дра, Га­џу­
рић Ни­ко­ла, Ђор­ђић Ми­ли­ца, Ђор­
ђић Ми­лу­тин, Жив­ко­вић Урош, Јан­ко­
вић Ла­зар, Кап­нер Дар­ко, Мар­ја­но­
вић Би­ља­на, Пар­ма­ко­вић Јо­ва­на,
Сам­че­вић Ан­га­ли­на, Шер­бић Сан­
дра Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Дра­ги­ца Пе­пел­че­вић
ОШ „Три­ва Ви­та­со­вић
Ле­бар­ник“ Ла­ћа­рак
VI­II - 1
Ан­дрић Мир­ко, Би­зу­мо­вић Ср­ђан,
Бо­ги­ће­вић Сне­жа­на, Брм­бо­та Мар­ко,
Де­лић Пе­тар, Ивин Ни­ко­ла, Кри­вић
Се­ле­на, Мир­нић Вла­до, Ни­ко­лић
Кри­сти­на, Обрат Ми­лош, Пе­ја­ко­вић
Ра­де, Пе­тро­вић Алек­сан­дра, Ри­бић
Бу­ди­мир, Ри­стић Сте­фан, Ска­кун
Мар­ко, Та­дић Алек­сан­дра, Ва­јић
Ни­ко­ли­на, Ва­си­ли­шин Ва­ња, Ву­ка­ди­
но­вић Алек­сан­дра, Ву­к а­ди­но­вић
Је­ле­на, Ву­ке­лић Мом­чи­ло, Зељ­ко­вић
Ран­ка, Жи­ва­но­вић Та­ња
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Сла­ђа­на Алин­чић Ђу­кић
VI­II - 2
Аугу­сти­но­вић Су­за­на, Ба­раћ Дра­ган,
Бо­гић Би­ља­на, Ће­лап Да­ни­је­ла,
Ци­ку­ша Ми­ли­ца, Дро­нић Мар­ко, Дро­
нић Ми­лош, Ду­раћ Ми­лош, Јан­ко­вић
Не­ма­ња, Кне­же­вић Сла­ви­ца, Ко­ње­
вић Не­бој­ша, Кр­стић Си­ни­ша, Мар­ко­
вић Да­мјан, Мар­ти­но­вић Је­ле­на,
Ми­ја­и­ло­вић Кри­сти­на, Мир­нић Мар­
ко, Пеј­но­вић Алек­сан­дар, По­ло­ви­на
Сте­фан, Ши­прак Ни­ко­ли­на, Ска­кун
Ана, Стој­шић Со­фи­ја, Та­дић Вла­дан,
Тра­ви­ца Ду­шко, Ву­ле­тић Не­ма­ња,
Зу­кић Го­ран
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Бран­ки­ца Ву­лин
VI­II - 3
Ба­бић Мар­ко, Бо­гић Ма­ри­ја, Ћет­ко­
вић Ми­лош, Чур­чић Ро­ма­на, Дра­гић
Алек­са, Дра­ги­шић Ни­ко­ли­на, Џо­дан
Ми­лош, Јо­ва­но­вић Мир­ја­на, Ко­баш
Ни­на, Пан­тић Сан­дра, Па­вло­вић
Ђор­ђе, Пе­тра­но­вић Фи­лип, Пе­тро­по­
љац Пре­драг, Про­ко­по­вић Мар­ко,
Ра­ден­ко­вић Не­ма­ња, Ра­кић Је­ле­на,
Са­ва­но­вић Је­ле­на, Се­дла­ре­вић Кри­
сти­на, Со­ла­ре­вић Же­ља­на, Шуљ­ма­
нац Ни­ко­ли­на, Уме­тић Ми­лош, Ву­ко­
је­вић Ми­ли­ја­на, Ву­ле­тић Та­ма­ра, Зец
Ка­та­ри­на, Зе­че­вић Бо­ри­слав
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
На­да Ра­до­вић
VI­II - 4
Бућ­ко Не­ма­ња, Ће­лап Сне­жа­на,
Цу­ца­нић Вла­ди­мир, До­диг Са­ша,
Дро­нић Алек­сан­дра, Фи­ли­по­вић Вла­
дан, Ко­ла­у­ти Та­тја­на, Кром­пић Сло­
бо­дан, Ла­за­ре­вић Бо­рис, Ми­ла­ко­вић
Бран­ка, Ми­ло­ше­вић Ни­ко­ла, Мир­нић
Ми­лан, Па­вло­вић Не­над, Ра­мљак
Јо­ва­на, Си­му­но­вић Дра­га­на, Су­дар
Ми­о­драг, Су­дар Дра­га­на, То­мић
Ни­ко­ла, Ви­та­со­вић Ду­шан, Ву­јић
Ан­дреа, Ву­ке­лић Ма­ри­на, Ву­ко­лић
Алек­сан­дар, Ву­ко­лић Ива­на, За­рић
Ср­ђан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Та­ма­ра Ди­ми­три­је­вић
ОШ „Јо­ван Јо­ва­но­вић
Змај“ Мар­тин­ци
VI­II - 1
Бо­жић Сте­фан, Ерић Пе­тар, Жи­ва­но­
вић Сте­ви­ца, Ком­не­но­вић Јо­ва­на,
Ла­за­ре­вић Мар­ко, Ма­риц­ки Дра­га­на,
Ми­ла­ди­но­вић Ми­ли­ца, Не­дић Ми­ли­
ца, Ни­ко­лић Ми­ро­слав, Ни­ко­лић
Са­ра, Пан­тић Иван, Се­ку­лић Ми­лан,
Се­ла­ко­вић Ми­лош, Сто­јић Јо­ва­на,
Цр­но­бр­ња Да­ни­ца
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­сна Вла­ди­са­вље­вић
VI­II - 2
Би­је­лић Је­ле­на, Ђу­рић Алек­сан­дра,
Јоц­ко­вић Да­ја­на, Кне­же­вић Ни­ко­ла,
Кр­стић Ми­ли­ца, Ма­риц­ки Ива­на,
Ме­ђе­до­вић Да­ја­на, Ми­ли­во­је­вић
Ми­ли­ја­на, Па­нић Ду­шан, Ра­до­са­вље­
вић Бра­ни­слав, Се­ла­ко­вић Ср­ђан,
Сте­ва­но­вић Јо­ва­на, То­мић Ми­ли­ца,
То­ми­ће­вић Иси­до­ра, Цр­но­ја­кић
Ми­лан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ка­та­ри­на Ра­да­ко­вић
Шко­ла за основ­но
и сред­ње обра­зо­ва­ње
„Ра­ди­вој По­по­вић“
VI­II - 1
Ми­ја­то­вић Са­ша, Ада­мић Ми­лош,
Ве­лић Су­за­на, Ха­ли­ло­вић Да­ни­јел,
Ра­ди­че­вић Вла­ди­мир, Не­на­до­вић
Не­над, Сте­фа­но­вић Жар­ко, Ни­ко­лић
Ми­ло­рад
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Иви­ца Мар­ке­та­но­вић
VI­II – 2
Ге­ра­то­вић Сан­дра, Же­ра­вић Сне­жа­
на, Не­ди­мо­вић Бо­шко, Ман­ђе­ло­шки
Ра­да, Шу­ма­ре­вић Мир­ко, По­пов
Па­вле, Али­ма­но­вић Фар­ко, Бла­го­је­
вић Зо­ри­ца
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ма­ри­ја Пре­до­је­вић
ОШ „Бран­ко
Ра­ди­че­вић“ Ку­змин
VI­II - 1
Бог­дан Де­јан, Бра­да­ра Ни­ко­ла, Ва­си­
ље­вић Алек­са, Вла­и­са­вље­вић Бра­
ни­мир, Го­лу­бо­вић Сте­фан, Гру­би­ша
Мир­ко, Ди­ми­три­је­вић Ми­лош, Ма­ки­
вић Ми­ли­ца, Ма­ној­ло­вић Бра­ни­сла­
ва, Ма­тић Срећ­к о, Ми­лин­к о­вић
Ср­ђан, Пе­че­ни­ца Дра­га­на, Сав­чић
Ђор­ђе, Сте­фа­но­вић Бо­ја­на, То­дић
Сла­ђа­на, Фи­ли­по­вић Сте­фан, Хост
Ла­зар, Шо­јић Та­ма­ра, Шу­ша Мом­чи­
ло
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Пе­ра Ескић
VI­II - 2
Ба­бић Ми­лен­ко, Ва­си­ље­вић Ан­ге­ли­
на, Ве­се­ли­но­вић Ни­ко­ла, Вла­ди­са­
вље­вић Дра­га­на, Во­ји­но­вић Не­над,
Дре­згић Иван, Ђо­кић Ка­та­ри­на,
Ко­тар­лић Ра­до­ван, Ла­зић Алек­са,
Мар­ко­вац Мар­ко, Мергл Сте­фан,
M NOVINE
Ми­лић Де­ја­на, Ми­тро­вић Ми­ли­вој,
Пи­ли­по­вић Ва­ња, Пи­скла Бо­јан,
По­зна­но­вић Сте­фан, Са­вић Алек­сан­
дра, Са­вић Све­тла­на, Сер­дар Та­ма­
ра
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ја­сми­на Ка­лач
VI­II - 3 Бо­сут
Ба­бић Ђор­ђе, Бе­шлић Ми­ли­ца,
Бо­бић Јо­ва­на, Во­ји­са­вље­вић Не­над,
Ду­лић Ни­ко­ла, Ер­це­гов­че­вић Ми­ро­
слав, Лу­кић Гој­ко, Лу­кић Ма­ри­на,
Ма­ној­ло­вић Љи­ља­на, Ми­цић Ан­ђел­
ко, Не­дић Зо­ра­на, Не­на­до­вић На­та­
ша, Пе­тро­вић Дра­го­слав, Са­вић
Ми­лан, Ста­но­је­вић Ми­лош, Цви­је­ти­
но­вић Ма­ја,
Цви­је­ти­но­вић Са­ња
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Сње­жа­на То­до­ро­вић
Му­зич­ка шко­ла
„Пе­тар Кран­че­вић“
VI раз­ред - Ви­о­ла
Ивин Ми­ли­ца, Мил­ко­вић Ана, Си­ме­у­
но­вић Кри­сти­на
VI раз­ред - Ви­о­ли­на
Жив­ко­вић Те­о­до­ра, Пар­лић Јо­ван,
Ра­до­ва­но­вић Ана­ста­зи­ја, Ци­пар
Ан­ђе­ла, Ма­тић Ања, Те­о­до­ро­вић
Је­ле­на, Ва­сић Ма­ри­ја, Сре­те­но­вић
Ђур­ђи­на, Ха­ли­ло­вић Ду­ња, Шо­јић
Ан­дреа, Ишто­ко­вић Ан­ђе­ла, Ман­дић
Ми­л и­ц а,
Ми­ја­и ­л о­в ић
Жи­ва­н а,
Ми­шко­вић Мо­ни­к а, Ми­лу­ти­но­вић
Ка­та­ри­на, Ни­ко­лић Зо­ра­на
VI раз­ред - Ви­о­лон­че­ло
Јо­ва­но­вић Са­ра, Ма­ле­ше­вић Та­ма­
ра, Ми­хај­ло­вић Ти­ја­на, Не­дељ­ко­вић
Ка­та­ри­на
VI раз­ред - Ги­та­ра
По­зна­но­вић Исак, Фун­дук Ле­на, Ман­
ђе­ло­шки Ма­ри­ја­на, Стр­ни­ша Ана­ста­
си­ја, Ра­ду­ло­вић Ни­на
VI раз­ред - Кла­вир Ску­ра­то­вић Те­о­до­ра, Ко­баш Ни­на,
Ми­хај­ло­вић Алек­сан­дра, Ва­се­лек
Ни­ко­ли­на, Ду­жде­вић Дра­га­на, Кр­стић
Ни­ко­ли­на, Фи­ли­по­вић Вла­дан, Мар­
чак Ива­на, Не­да­ко­вић Алек­сан­дар,
Бо­шњак Бо­ја­на, Лу­кић Ми­ла, Мар­ко­
вић Де­ја­на, Рај­ко­вић Ти­ја­на, Ла­за­ре­
вић На­та­ша, Сто­ја­но­вић Ан­дреј
VI раз­ред - Там­бу­ра
Жар­ко Ана, По­по­вић На­та­ша
VI раз­ред - Хар­мо­ни­ка
Пе­т ро­в ић
Ка­та­р и­н а, Ама­н о­в ић
Пе­тар, Миљ­к о­вић Ли­ди­ја, Илић
Јо­ван, Ра­ду­ло­вић Да­ни­јел, Ска­кун
Мар­ко, Гво­зде­но­вић Жив­ко
IV раз­ред - Кла­ри­нет
Бла­го­је­вић Ива­на, Ву­ле­тић Та­ма­ра,
Ерић Ве­ли­бор
IV раз­ред - Кон­тра­бас
Ат­ко­вић Ђор­ђе, Сте­вић Ми­лош,
Ту­фег­џић Ми­хај­ло
IV раз­ред - Сак­со­фон
Ми­шче­вић Лу­ка, Ци­пар Сте­фан
IV раз­ред - Фла­у­та
Ђу­кић Ми­ли­ца, Та­дић Те­о­до­ра, Ђор­
ђе­вић Ми­ли­ца, Ма­ли­ше­вић Је­ле­на,
Осто­јић Ма­ри­ја, Кирш Ива­на, Ма­рић
Су­за­на, Стој­нић На­да
II раз­ред - Со­ло­пе­ва­ње
Ву­јо­вић Ана, Ив­ков Еми­ли­ја, Ко­ва­че­
вић Ду­шан­ка, Пај­ка­но­вић Де­ја­на, Фат
Ни­на
6. jun 2012.
MATURANTI RUMSKIH OSNOVNIH [KOLA
ОШ „Змај Јо­ва
Јо­ва­но­вић“ Ру­ма
ОШ „Ду­шан
Јер­ко­вић“ Ру­ма
VI­II - 1
Ад­на­ђе­вић Ср­ђан, Бо­ја­џи­ја Ми­ли­ца,
Ца­ре­вић Ми­лан, Це­ро­вац Љу­бо­мир,
Цвје­ти­ћа­нин Ве­ли­мир, Ћен­до Вла­ди­
мир, Де­спо­то­вић Ву­к а­шин, Ђа­пић
Ни­ко­ли­на, Фе­де­ри­ко Ми­ри­ам, Гал­чић
Ни­ко­ли­на, Јан­ко­вић Јо­ва­на, Кај­та­зи
Ма­ри­а­на, Кер­кез Ни­на, Ко­лон­џи­ја
Ни­ко­ла, Ма­рин­ко­вић Јо­ва­на, Пи­ли­
по­вић Сте­фан, Ри­сто­вић Ни­ко­ла,
Са­ва­тић Ан­дре­ја, Са­вић Ми­лош,
Срем­че­вић Вла­ди­мир, Шу­шњар
Ма­ри­на, То­до­ро­вић Ми­лош, Три­фу­
но­вић Иси­до­ра, Ве­ско­вић Ар­сен,
Ву­ко­вић Ди­ми­три­је
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­сна Шво­ња
VI­II - 2
Алек­сић Те­о­до­ра, Ва­ја­гић Ми­ли­ца,
Ве­сић Је­ле­на, Ви­шњић Же­ља­на,
Да­мја­но­вић Алек­сан­дар, Ђо­кић Сте­
фан, Ђу­ро­вић Ду­шко, Ја­њуш Ива­на,
Јо­вић Алек­сан­дра, Ко­лун­џи­ја Ни­ко­ли­
на, Ко­кир Ми­ли­ца, Ман­дић Де­ја­на,
Ма­рић Ва­ња, Ма­ће­шић Мар­ко, Не­џи­
пов­ски Зо­ран, Об­ра­до­вић Јо­ван, Про­
ле Ми­л о­рад, Пре­до­је­вић Са­ња,
Ри­стић Ива­на, Ра­до­ше­вић Сте­фан,
Са­вић Јо­ва­на, Сан­до Алек­сан­дар,
Сан­до Не­над, Та­пан­џе­лић Ни­ко­ла,
Цвје­ти­но­вић На­та­ша
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Го­спа Ста­но­је­вић
VI­II - 2
Ар­сић Ми­лан, Ата­нац­ко­вић Ра­до­ван,
Ба­јић Ми­лан, Ба­јић Ми­лу­тин, Ци­ко­та
Па­вле, Цур­ко­вић Ми­лан, Цвет­ко­вић
Же­ља­на,Чуч­ко­вић Дра­ги­ца, Ћу­ру­ви­
ја Не­ма­ња, Хор­ват Сте­фан, Хо­су
Ма­ри­на, Ка­ра­па­шев Алек­сан­дра,
Ка­та­нић Сте­фан, Ко­раћ Ми­лан,
Ла­зић Мир­к а, Ма­ра­вић Ми­л ош,
Ма­рин­ко­вић Је­ле­на, Ми­ли­во­је­вић
Не­м а­њ а,
Ми­л ин­к о­в ић
Је­л е­н а,
Не­шко­вић Би­ља­на, Пе­ро­ше­вић Јо­ва­
на, Ра­дић Не­ма­ња, Сер­дар Ни­ко­ла,
Сви­ра­че­вић Вла­ди­мир, То­ма­ше­вић
Уна, Ва­сић Ми­лан, Ви­до­вић Ми­ли­ца,
Вук­сан Ма­ри­ја, Жи­ва­но­вић Бо­јан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­лан Су­ба VI­II - 3
Цве­јић Јо­ва­на, Цвет­ко­вић Алек­сан­
дар, Цвје­ти­ћа­нин Де­јан, Цвје­ти­ћа­нин
Ми­лан, Ће­ран Иси­до­ра, Да­мја­но­вић
Жељ­ко, Гру­би­шић Вла­да, Ива­нић
Алек­сан­дар, Ју­хас Ива­на, Кир­ја­ко­вић
Го­ран, Кне­же­вић Вла­ди­мир, Квр­гић
Ми­хај­ло, Ко­раћ Де­ја­на, Ми­ло­ше­вић
Ми­ли­ца, Ми­шче­вић Ми­лан, Па­нић
Зо­ра­на, Па­ра­ви­ња Ми­ли­ца, Па­у­ко­
вић Је­ле­на, Пе­тро­вић Фи­лип, Пре­ча­
ни­ца Ми­лан, Са­вић Ни­ко­ли­на, Ста­
ме­но­вић Ма­ри­ја, Сто­кић Иван, Су­чић
Ти­на, Тур­чи­но­вић Ми­ли­ца, Ве­реш
Га­бри­е­ла, Здје­лар Дра­ган
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Про­ко­пи­је Кром­пић VI­II - 4
Ата­нац­ко­вић Ме­ла­ни­ја, Ба­бур­ски
Да­ни­л о, Ба­њац Сте­фан, Че­стић
Ма­ри­ја­на, Ди­ми­три­је­вић Ан­дреј,
Иг­ња­то­вић Јо­ва­на, Јо­ва­но­вић Де­јан,
Ко­к а­н ов Сте­фан, Ко­ма­д и­н о­вић
Де­јан, Ку­кољ Бран­ки­ца, Ма­слић
Јо­ва­на, Ми­лин Мир­ја­на, Ми­ло­је­вић
Јо­ва­на, Ми­тро­вић Ва­лен­ти­на, Но­вић
Ср­ђан, Па­вло­вић Да­ни­је­ла, Пе­ко­вић
Ву­ка­шин, Прен­тић Ка­та­ри­на, Пу­ва­ча
Бо­јан, Ра­до­вић Та­ма­ра, Рок­сан­дић
Игор, Сам­пор Јо­ван, То­до­ро­вић Јо­ва­
на, Ву­че­лић Ни­ко­ла, Жив­ко­вић Бра­
ни­сла­ва
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ма­ри­ја Са­вић ОШ „Не­бој­ша
Јер­ко­вић“ Бу­ђа­нов­ци
Ба­кић Ти­ја­на, Ву­јић Де­јан, Кри­во­ши­ја
Сла­ђа­на, Љу­шти­нић Алек­сан­дра,
Љу­бин­квић Јо­ва­на, Ми­лин­к о­вић
Ми­ли­ца, Ми­лин­ко­вић Ол­ги­ца, На­ран­
чић Ми­лош, Об­ра­дов Ни­ко­ла, Пав­ко­
вић Не­ма­ња, Си­мић Алек­сан­дар,
Срем­че­вић Дра­га­на, Сте­па­но­вић
Дра­ган, Три­пић Бо­ја­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Дра­го Бо­ме­штар
6. jun 2012.
VI­II - 3
Бје­лић Сте­фан, Бо­ро­је­вић Дра­га­на,
Ву­ко­је­вић Ан­дри­ја­на, Га­врић Сте­фан,
Да­кић Го­ран, Илић Алек­сан­дра,
Јо­ван­че­вић Сте­фан, Ле­по­тић Јо­ван,
Мар­ко­вић Ми­лан, Мар­ти­но­вић Сте­
фан, Ма­тев­ска Те­о­до­ра, Ма­ти­је­вић
Је­ле­на, Не­шко­вић Бог­дан, По­по­вић
Ани­та, Ра­до­вић Ни­ко­ла, Ра­шко­вић
Ми­о­драг, Са­бљић Пре­драг, Сре­мац
Ми­хај­ло, Сто­лић Та­ња, Узе­лац Не­над,
Цвје­ти­ча­нин Ми­лан, Шу­ћин Кри­сти­на,
То­до­ро­вић Ни­ко­ли­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Љи­ља­на Ор­ло­вић
VI­II - 4
Бе­ке Ни­ко­ли­на, Бо­ги­че­вић Алек­сан­
дра, Бо­го­је­вић Са­ња, Ђу­кић Ју­ли­ја,
Вла­ди­са­вље­вић Ни­ко­ли­на, Јан­дрић
Вла­ди­мир, Јан­дрић Дра­ган, Јан­чић
Ми­лан, Ја­ња­то­вић Ни­ко­ла, Јо­ва­но­вић
Ана, Јо­ви­чић Та­ма­ра, Ка­тић На­та­ша,
Кр­стић Не­ма­ња, Мар­че­та Ива­на, Мак­
си­мо­вић Мар­ко, Ма­ти­је­вић Ми­ли­ца,
Мех­ме­ти Ми­ро­слав, Ми­хај­ло­вић Лу­ка,
Ми­хај­ло­вић Са­ња, Му­тав­чић Са­во,
Па­вић Ан­ка, Пу­зић Је­ле­на, Сто­ја­нац
Ни­ко­ла, Су­вић Ду­шан, Фи­ли­по­вић
Фи­лип
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ви­ше­сла­ва Нал­чић
VI­II - 5
Бра­кус Је­ле­на, Ба­рић Ни­ко­ла, Ву­ке­
лић Ива­на, Да­ни­ло­вић Дра­га­на, Дро­
бац Ду­ња, Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар,
Ђу­рић Ма­ја, Зго­ња­нин Лу­ка, Зец Мир­
ја­на, Зец На­та­ша, Ја­ко­вље­вић Бра­ни­
слав, Јо­кић Ми­ли­ца, Ју­зба­ша Сте­фан,
Ма­тић Ве­сна, Ми­лић Же­ља­на, Ми­тре­
ски Да­вид, Ми­тро­вић Ива­на, Мла­ђе­
но­вић Алек­сан­дар, По­ша­рац Не­дељ­
ко, Си­мић Не­ма­ња, Срет­ко­вић Ни­ко­
ла, Цви­ја­но­вић Вла­да, Чи­го­ја Ма­ри­ја,
Ша­ко­тић Мар­ко, Ши­флиш Зо­ран,
Шљи­во Ми­ла­на, Кав­гић Мар­ко
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Јор­дан Ста­ној­ков­ски
ОШ „Вељ­ко
Ду­го­ше­вић“ Ру­ма
VI­II - 1
Ба­њац Ми­ли­ца, Бо­жић Ни­ко­ли­на,
Во­лаш Ђор­ђе, Ву­ко­лић Бра­ни­слав,
Ву­ко­тић Та­ња, Ву­њак Ни­ко­ла, Гак
Дра­га­на, Жу­гић Ни­ко­ли­на, Ив­ко­вић
Је­ле­на, Или­ше­вић Да­ли­бор, Кеп­чи­ја
Лу­ка, Кец­ман Не­бој­ша, Клич­ко­вић
Ми­лош, Ко­са­но­вић Ро­ма­на, Ла­вр­ња
Ива­на, Ле­ко­вић Јо­ван, Мар­ко­вић
Рад­ми­ла, Ми­ло­са­вље­вић Ни­ко­ла,
Ста­ни­са­вље­вић Ива­на, Ћо­пић Вла­
ди­мир, Ур­бан Алек­сан­дра, Ур­бан
Ка­та­ри­на, Ча­нак Си­ни­ша, Шкон­дрић
Дра­га­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ле­по­са­ва Ра­па­ић
VI­II - 2
Алек­сић Раст­ко, Ба­бић Та­ма­ра,
Ба­њац Јо­ва­на, Ву­ков Ва­ња, Га­ко­вић
Мар­ко, Го­је­вић Ми­ли­ца, Иво­ше­вић
Је­ле­на, Ја­њић Ми­о­на, Јо­кић Ла­зар,
Ка­ран Лу­ка, Ла­зић Јо­ва­на, Ме­дић
Ни­ко­ла, Ми­ја­то­вић Ми­ли­ца, Мр­ђа
На­да, Не­бри­гић Ва­ња, По­лак Ка­та­
ри­на, По­лик Адам, Ри­кић Ла­у­ра,
Си­бин­чић Ни­ко­ла, Ћир­ко­вић Јо­ва­
на, Ца­ран Зо­ри­ца, Чо­вић Алек­сан­
дар
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Су­за­на Ге­ци
ОШ „Бран­ко
Ра­ди­че­вић“ Ни­кин­ци
VI­II - 1
Дан Алек­сан­дар, Ђо­кић Алек­сан­дар,
Ђу­ра­ше­вић Бо­јан, Ерић Ма­ри­ца,
Крај­но­вић Ми­ли­ца, Ма­ти­чић Са­ра,
Ми­хаљ Ива­на, Пе­рић Ра­ден­к о,
Пе­тро­вић Вла­ди­мир, Пе­тро­вић Та­ња,
Три­ва­но­вић Не­ма­ња, Цви­ја­но­вић
Сте­фан, Уро­ше­вић Све­тла­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ма­ја Ба­сић
VI­II - 3
Бо­жић Те­о­на, Бу­л о­вић Ду­шан,
Др­љан Лу­к а, Жи­ва­но­вић Мар­ко,
Илић Ни­ко­ли­на, Ил­кић Ни­ко­ли­на,
Јо­вић Ја­на, Јо­вић - Ву­ја­ко­вић Ирис,
Ки­та­но­вић Сте­фан, Ле­вов­ник Бо­јан,
Лон­чар Ни­ко­ла, Ми­ло­ше­вић Ан­дреј
- Са­ва, На­да­лин На­та­ша, Нај­ић Вла­
ди­мир, Ни­ко­лић Не­ма­ња, Пи­ва­ли­ца
Ма­ша, По­ли­мац Бра­ни­сла­ва, Ри­ка­
но­вић Со­фи­ја, Ру­деж Ана­ста­си­ја,
Си­бин­чић Сте­ван, Сту­пар Дра­га­на,
Ћу­ли­брк Оли­ве­ра, Чив­чић Же­ља­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ма­ри­ја­на Тр­ку­ља
VI­II - 2
Бо­жић Дра­ги­ца, Бо­ро­је­вић Раст­ко,
Вр­хо­вац Ка­та­ри­на, Ге­ме­ри Ма­ти­ја,
Де­ве­чер­ски Жи­ван, Ђе­твај Ми­хај­ло,
Јо­ва­но­вић Здрав­ко, Јо­кић Сте­фан,
Мар­ко­вић Сла­ви­ца, Мир­ко­вић Ма­ри­
ја, По­лак Бо­ја­на, Си­мић Јо­ва­на, Сто­
ја­но­вић Јо­ва­на, Та­дић Бо­јан, Фун­дук
Ни­ко­ла, Мар­ко­вић Ален
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Зо­ри­ца Пет­ко­вић
VI­II - 4
Бо­сан­чић Де­јан, Бур­саћ
Ни­на, Ви­то­ро­вић Ма­ја, Ви­ћен­ти­је­
вић Кри­сти­на, Ву­ко­вић Ми­ли­ца,
Го­лу­бо­вић Бо­ри­слав, Ерор Ива­на,
Жи­ва­но­вић Де­са, Ка­лу­ђе­ро­вић
Ми­ле­на, Не­да­ко­вић Сан­дра, Ори­
шек Ро­берт, Пла­ва­њац Ва­лен­ти­на,
Плеш Дар­ко, По­по­вић Је­ле­на, Пут­
ник Ва­лен­ти­на, Ра­вић Алек­сан­дра,
Ра­ић Мир­ја­на, Ра­ко­вић Јо­ва­на, Стој­
шић Сте­фан, Хај­ду­ко­вић Дра­ган,
Це­ро­вац Ан­ђе­ла
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ива­на Усо­рац
VI­II - 1
Бал­тић Ни­ко­ли­на, Бран­ко­вић Бор­ка,
Вр­та­ча Јо­ва­на, Глум­че­вић Пре­драг,
Де­лић Ри­сто, Ђу­ри­ца Ти­ја­на, Ја­у­шић
Алек­сан­дра, Ман­дић Де­јан, Ма­та­јић
Бо­јан, Ми­ла­но­вић Ра­ди­вој, Ми­ло­је­
вић Ми­ли­ца, Мол­нар Ма­рио, Па­вли­
че­вић Ла­у­ра, Пе­лен­гић Ма­ја, Са­ва­
тић Да­вид, Стје­па­но­вић Дар­ко, Цви­
је­тић Не­ма­ња, Шка­ро Сан­дра
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­сна Ву­и­чић
VI­II - 5
Ан­ђе­лић Јо­ван, Ба­бић Је­ле­на,
Ва­сић Су­за­на, Ву­јић Дра­ги­ца, Да­мја­
но­вић Љу­бо­мир, Де­лић Же­ља­на,
Дра­жић
Мла­ден, Ду­кић Ра­до­ван, Зо­ра­но­вић
Де­јан, Кар­ћаш Па­вле, Ка­са­ба­шић
Та­тја­на, Ке­сић Ми­ро­слав, Кне­же­вић
Бран­ко, Ми­ја­то­вић Ми­лан­ко, Ми­ла­
но­вић Са­ња, Ми­ли­ће­вић Да­ја­на,
Не­шко­вић Жи­ки­ца, Пав­ко­вић Ва­си­
ли­је, Пе­тро­вић Вла­ди­мир, Ра­да­но­
вић Бран­ко, Ри­ђич­ки Вла­ди­мир,
То­јић Бран­ка, Тра­вар Са­ња, Ће­ран
Је­ле­на, Узе­лац Ми­хај­ло
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Са­ша Де­јић
ОШ ‘’Ми­ли­вој
Пет­ко­вић - Фећ­ко’’
Пла­ти­че­во
VI­II - А
Ашће­рић Мир­ја­на, Бје­лић Не­ма­ња,
Бо­ги­ће­вић Ни­ко­ла, Ве­сић Не­ма­ња,
Вуј­ко­вић Ми­ли­ца, Илић Сла­ви­ша,
Јо­шић Ми­ли­ца, Мак­си­мо­вић Де­јан,
Пе­тро­вић Са­не­ла, Ра­ду­ло­вић Са­ња,
Ру­к а­ви­на Ро­берт, Си­мић Мир­ја­на,
Ста­нић Алек­сан­дар, Три­пић Не­бој­ша
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ида Кне­же­вић
VI­II - Б
Бор­ко­вић Ма­ри­ја, Бр­кља­ча Сла­вен,
Ђур­ђе­вић Је­ле­на, Илић Мир­ја­на,
Јо­ва­но­вић Бо­јан, Клајн Да­ја­на, Ла­вр­
ња Де­јан, Ми­ћић Не­ве­на, Обре­но­вић
Јо­ва­на, По­по­вић Бо­жи­дар, Ре­па­јић
Са­ра, Ћир­ко­вић Зо­ри­ца, Јо­ва­но­вић
Ми­лан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Зо­ран Ра­кић
M NOVINE
ОШ „Ми­лош
Цр­њан­ски“ Хрт­ков­ци
VI­II - 2
Бје­го­вић Ва­ња, Бог­да­но­вић Алек­сан­
дар, Ђу­рић Сан­дра, Ејић Алек­сан­
дар, Иван­че­вић Ти­ја­на, Ја­рић Ра­до­
мир, Ка­лић Ни­ко­ле­та, Ка­ра­и­ца Зо­ра­
на, Ма­гоч Мајк, Мар­куш Да­ни­је­ла,
Ме­дић Ни­ко­ла, Мир­ко­вић Ма­ја, Ра­до­
ван­ли­ја Ми­ли­ца, Ри­баћ Фи­лип,
Ри­баћ Ра­ди­ша, Ру­дић Алек­сан­дар,
Стје­па­но­вић Ми­ли­ца, Су­шић Не­над,
Су­та­ра Љу­би­ша, Шо­па­ло­вић Ва­ња
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­на Ка­ло­пер
ОШ „Иво Ло­ла
Ри­бар’’ Ру­ма
VI­II - 1
Ву­к а­ди­но­вић Та­ма­ра, Јо­ва­но­вић
Алек­сан­дра, Ма­ри­чић Са­ра, Ми­хај­
ло­вић На­та­ли­ја, Ву­ка­ши­но­вић Јо­ва­
на, Ра­и­лић Јо­ва­на, Јо­вић Јо­ва­на,
Нин­ко­вић Пе­тар, Ма­ле­ше­вић Ни­ко­
ла, Ми­ло­ше­вић Ми­лан, Иво­ше­вић
Ми­лан, Ла­зић Дра­ган, Ку­лић Ни­ко­ла,
Ку­ру­џа Не­над, То­мић Де­јан, Да­мја­но­
вић Ми­лош, Оба­до­вић Ма­ри­ја, Јан­ко­
вић Вла­ди­мир, Бе­љин Ми­лош, Ба­ла­
бан Ири­на Оде­љењ­ски ста­ре­ши­на:
Ве­сна Ју­ри­шић
VI­II - 2
Ра­кош Ма­ри­је­та, Ста­кић Си­мо­на,
Ма­рин­ко­вић Те­о­до­ра, Ђо­к а­но­вић
Сла­ђа­на, То­пић Да­ли­бор­ка, Стој­шић
Сла­ђа­на, Вла­јин Ми­ли­ца, Ашће­рић
Ру­жа, Јоц­ков Ђор­ђе, До­дош Ср­ђан,
Ву­кај­ло­вић Па­вле, Бог­да­нов Ђор­ђе,
Ву­кај­ло­вић Бра­ни­слав, Ву­ко­тић Мла­
ђен, Ни­кић Не­ма­ња, Ни­ко­лић Сте­
фан, Бу­гар­чић Ми­лен­ко, Ча­на­џић
Ду­шан, Лон­чар Јо­ва­на, Ву­кај­ло­вић
Да­ја­на, Че­стић Ми­лен­ко
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ива­на Ни­ка­чев
Strana 19.
MATURANTI RUMSKIH OSNOVNIH [KOLA
VI­II - 2
Би­ћа­нић Ива­на, Бо­ро­ви­ца Со­фи­ја,
Га­врић Је­ле­на, Де­вр­ња Сте­ван,
Ди­ми­три­је­вић Јо­ва­на, Ди­ми­тров
Ма­ри­ја, Ја­пун­џа Да­ни­јел, Јо­ва­но­вић
Не­над, Јоц­ко­вић Сте­фан, Ка­тић Мар­
ко, Кре­со­је­вић Са­ра, Ма­ки­вић Зо­ри­
ца, Ма­лу­шић Сан­дра, Ни­ко­лић Ра­де,
Пот­ко­њак Са­ња, Са­вић Ни­ко­ла, Сте­
ва­но­вић Са­ња, Та­к ач Сла­ђа­на,
Ту­фег­џић Ра­да, Ћу­јић Алек­сан­дар,
Јо­ва­но­вић Дра­га­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Сне­жа­на Сто­јић
Спе­ци­јал­но оде­ље­ње
VI­II - 1
Са­мац Кри­сти­на, Мал­ба­ша Ду­шко,
Ми­хај­ло­вић Мар­ко, Ко­ла­рић Бо­рис,
Ро­дић Ви­ден, Љу­бин­ко­вић Де­јан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Оли­ве­ра Не­дић
ОШ „23. ок­то­бар“
Кле­нак
VI­II - 1
Алек­сић Урош, Бу­лић Ми­ла, Ву­лић
Мир­ко, Ђу­рић Ми­ли­ца, Жи­ва­но­вић
Ма­ри­ја, Јо­ва­но­вић Ду­шан, Јо­ва­но­
вић Сан­дра, Ла­зић Ми­ла­дин, Мар­ко­
вић Је­ле­на, Ми­трић Мар­ко, Но­жа­нић
Са­ња, Ру­жић Ања, Стан­к о­вић
Пе­тар, Стје­па­но­вић Жар­ко, Трај­ко­
вић Ма­ри­ја, Цви­ја­но­вић Не­над
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Мир­ја­на Ла­за­рев
VI­II - 2
Алек­сић Дар­ко, Алек­сић Не­над,
Ан­дрић Са­ра, Ве­се­ли­но­вић Та­тја­на,
Ву­ка­ши­но­вић Пре­драг, Илић Сте­
пан, Јан­ко­вић Бо­ја­на, Јо­ва­но­вић
Је­ле­на, Јо­ва­но­вић Не­ма­ња, Ко­стић
Го­ран, Ре­џе­пов­ски Де­мир, Са­вић
Не­ма­ња, Сто­шев­ски Ва­лен­ти­на,
ОШ „6. удар­на
вој­во­ђан­ска бри­га­да“
Гра­бов­ци
ОШ „Иво Лола Рибар“
То­ва­ро­вић Ма­ри­ја
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
То­ми­слав Ми­ло­је­вић
ОШ „До­си­теј
Об­ра­до­вић“ Пу­тин­ци
VI­II - 1 Алим­пић Алим­пи­је, Ба­бић Мир­ко,
Ба­са­ра На­та­ли­ја, Ву­че­тић Алек­сан­дар,
Га­ли­јаш Та­ма­ра, Гња­то­вић Дра­ган,
Де­вр­ња Алек­сан­дра, Де­ја­но­вић Урош,
Де­лић Мир­ја­на, Зо­ри­ца Ми­лан, Илић
Бра­ни­слав, Јо­ва­но­вић Алек­сан­дар,
Кан­дић Ана, Ко­ва­че­вић Вла­дан, Кре­
со­је­вић Дра­ган, Ла­зић Бо­јан, Ман­дић
Ми­лан, Мар­ја­но­вић Би­ља­на, Миљ­ко­
вић Ни­ко­ли­на, Му­дрић Ди­ми­три­је, Ра­у­
ко­вић Ма­ри­ја, Теп­шић Ни­ко­ла
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Мир­ја­на Ми­ло­је­вић
Пан­те­лић Го­ран, Јо­ва­но­вић Пе­тар,
Па­у­но­вић Зо­ра­на, Пе­тро­вић Ми­ро­
слав, Ни­ко­лић Сто­јан, Ста­ни­са­вље­
вић Сне­жа­на, Сте­па­но­вић Не­ма­ња,
Ћир­ко­вић Пе­тар, Ста­но­је­вић Сло­бо­
дан, Мо­ло­вић Сте­фан, Ми­ро­вић
Ми­тар, До­бић Не­ма­ња, Гру­ји­чић
Ра­ден­ко, Гру­ји­чић Мла­ден, Ва­сић
Ма­ри­ја, Јо­ва­но­вић Ђур­ђи­ца, Ма­рић
Ђор­ђе
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
До­бри­во­је Ри­баћ
MATURANTI [IDSKIH OSNOVNIH [KOLA
ОШ „Срем­ски фронт“
VI­II - 1
Ба­ри­шић Са­ња, Бо­ро­је­вић Ду­ња,
Бун­тић Ма­те­ја, Бр­сти­на Сте­фан,
Ви­до­вић Сте­фан, Ге­гић Јо­ва­на,
Жив­ко­вић Же­ли­мир, Илић Не­да,
Јо­виц­ки До­ро­те­ја, Мак­си­мо­вић Бо­ја­
на, Ни­ко­лић Ма­ја, Ни­ко­лић Све­тла­
на, Пав­чић Иван, Пеј­ка­но­вић Пе­тар,
Пеј­чић Ни­ко­ла, Пет­ко Сте­ван, Ра­дић
Сте­фан, Ру­дић Бо­јан, То­пић Пре­
драг, Ур­суз Ми­лан, Хру­бик Ро­берт
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ду­шко Ба­шић
VI­II - 2
Гр­ба­ти­нић Је­ле­на, Гру­мић Пре­драг,
Ива­ни­ше­вић Ма­ша, Ива­то­вић Бо­јан,
Је­шић Те­о­до­ра, Ле­шић Та­ма­ра,
Ми­ље­но­вић Јо­ван, Ми­тров Јо­ва­на,
Ми­шић Бо­ри­сла­ва, Не­на­до­вић Ни­ко­
ла, Пет­ков Сте­ван, Пи­нић Сте­фан,
Ру­дић Ду­шко, Стан­ко­вић Та­ма­ра,
Сто­ја­но­вић Ни­ко­ла, Ту­бић Урош,
Че­м ер­л ић Ни­к о­л а, Дми­т ро­в ић
Же­ља­на, Же­ра­ви­ца Бо­рис
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ра­до­сла­ва Ђор­ђе­вић
ђа­на, То­мић Зо­ран, Цвјет­ко­вић Ксе­
ни­ја, Шер­фе­зи Фи­лип, Ши­ли Ни­ко­ла
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Сне­жа­на Ма­тић
VI­II - 5
Ба­чић Јо­ван, Вин­чић Кри­сти­на,
Бо­ро­је­вић Лен­ка, Га­ло­ња Јо­ва­на,
Дми­тро­вић Дра­га­на, Ма­ној­л о­вић
Ми­лош, Мар­ка­нов Је­ле­на, Мар­ко­вић
Ва­ња, Ме­дић Ан­дреа, Ме­дић
Ми­лош, Ми­клош Сте­ван, Ми­ло­ше­
вић Сте­фан, Не­на­до­вић Не­ма­ња,
По­сав­чић Кри­сти­на, Ра­к а­но­вић
Не­ве­на, Стерш­њак Љи­ља­на, Те­ле­
жар Ива­на, Хар­вил­чак Ми­л ош,
Хо­ван Да­ни­ца, Цве­тић Мла­ден, Чип­
кар Игор
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­лан Ми­лић
ОШ „Бран­ко
Ра­ди­че­вић“
VI­II - 3
Ба­ста­шић Ми­лош, Вла­и­са­вље­вић
Не­ма­ња, Грек­са Дар­ко, Де­ве­так
Ни­ко­ла, До­стић Са­шка, Ђу­кић Ан­ђе­
ла, Кор­дић Јо­ва­на, Мар­чок Фи­лип,
Ми­лан­ко­вић Јо­ва­на, Ми­ли­во­је­вић
Сте­фан, Не­дић Та­ма­ра, Па­вић Је­ле­
на, По­пов Ми­хај­ло, Рац Де­јан, Рој­ка
Жељ­ка, Са­вић Ми­лош, Се­нић Сла­
ви­ша, Стан­ко­вић Сте­фан, Хан­чов­
ски Алек­сан­дар, Цре­па­јац Сте­фан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Не­вен­ка Ра­ди­шић
VI­II - 1
Ар­се­но­вић Дра­ган, Ба­ла­шко Не­бој­
ша, Ба­цељ Да­вид, Ба­цељ Зо­ра­на,
Ба­шић Сте­фан, Вр­зић Да­ни­ло, Ву­јић
Ми­лан, Ђор­ђе­вић На­та­ша, Јо­вић
Аљо­ша, Ка­њух Ми­ли­ца, Ко­ва­че­вић
Не­ма­ња, Лу­кић Алек­сан­дра, Лу­кић
Ла­зар, Маљ­ко­вић Та­ња, Ми­тро­вић
Сте­фан, Мли­на­рић Та­ма­ра, Мом­чи­
ло­вић Ду­шан, Нај­да­но­вић Ка­та­ри­на,
Не­го­ва­но­вић Ани­та, Пеј­чић Ми­ли­ца,
По­по­вић Ма­ја, Ра­де­ље­вић Бо­ја­на,
Ра­ди­са­вље­вић Бо­ри­слав, Ра­до­нић
Алек­сан­дар, Сту­ден Да­ли­бор, Тор­
ма Ни­ко­ла, Фи­ли­по­вић Де­јан, Хр­чек
Је­ле­на, Шко­рић На­та­ша
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Је­ле­на Жив­ко­вић
VI­II - 4
Бе­зик Го­ран, Би­жић Да­ри­ја, Би­реш
Јо­ван, Ва­сић Мар­ко, Ву­ко­вић Алек­
сан­дра, До­бри­је­вић Ни­ко­ла, Ђу­ђар
Алек­сан­дар, Еде­лин­ски Ва­ња, Жив­
ко­вић Ми­ли­ца, Ку­ла­ча­нин Бра­ни­
слав, Лак­нер Је­ле­на, Мар­ко­вић Сте­
фан, Му­дрић Де­ја­на, Му­слић Алек­
сан­дра, Но­вак Пе­тар, Осто­јић Са­ња,
Пре­сеч­ко­вић Не­ма­ња, Сте­вић Сла­
VI­II - 2 Бар­јак­та­ро­вић Је­ле­на, Ба­ла­ти­нац
Ср­ђан, Без­бра­ди­ца Ђор­ђе, Бо­ги­че­
вић Љи­ља­на, Ви­јук Ду­шан, Вур­де­
ља Зор­ка, Да­ни­чић Ду­шан, Да­ни­чић
Сте­фан, Ди­ми­тров Ми­ли­ца, Кне­же­
вић Јо­ва­на, Ко­ван­џић Аљо­ша, Ла­зић
Пе­тар, Ла­кић Са­во, Ло­га­ру­шић
Да­вор, Мар­ко­вић Ми­ло­ван, Ма­цу­ра
Сан­дра, Ми­ла­к о­вић Ни­к о­ли­на,
20. Strana
Ра­до­ва­но­вић Ра­до­ван, Ру­жић Бра­
ни­слав, Са­вић Ср­ђан, Сан­дић
Јо­ван, Си­мић Бра­ни­сла­ва, Сла­ву­је­
вић Ми­лан, Сто­ја­ко­вић Ни­ко­ла,
Тр­бо­је­вић Ва­ња, Ца­ре­вић Ана, Џам­
бић Дра­га­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­ли­вој Бо­ро­је­вић
VI­II - 3
Без­бра­ди­ца Де­јан, Би­бић Со­фи­ја,
Ви­дић Ни­на, Вор­ка­пић Мар­ко, Ву­че­
но­вић Сте­фан, Гњи­дић Ни­ко­ла, Гњи­
дић Сте­фан, Го­луб Би­ља­на, Гу­тић
Ду­шан, Ја­но­ше­вић Је­ле­на, Јо­ва­но­
вић Бо­јан, Ко­вин­чић Здрав­ко, Ко­вин­
чић Је­ле­на, Ла­зић Го­ра­на, Ми­ја­то­вић
Урош, Ми­ла­но­вић Је­ле­на, Ми­ло­ше­
вић Ла­зар, Не­ди­нић Ива­на, Па­пу­га
Сте­фан, Ри­бар Фи­лип, Си­мић Са­ња,
Тр­зин Ми­лош, Триф­ко­вић Ми­ла,
Ћур­чић Ни­ко­ла, Чи­чо­вач­ки Та­тја­на,
Чи­чо­вач­ки Та­ма­ра, Ша­рац Ми­ла­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Је­ле­на Ми­шље­но­вић VI­II - 4
Алек­с ић Ми­л ош, Ве­с е­л и­н о­в ић
Не­ма­ња, Вук­шић Де­јан, Ву­че­но­вић
Са­ша, Да­мја­но­вић Јо­ви­ца, Ђу­кић
Ми­ли­ца, Ју­ро­ше­вић Ма­ри­на, Ју­хас
Дра­ган, Кље­ча­нин Ни­ко­ли­на, Ко­са­
но­вић Мир­јам, Ку­шић Же­ља­на,
Ла­зић Зо­ра­на, Ма­цу­ра Mарко,
Ме­д ић
Ми­л е­н а,
Ми­л а­д и­н о­в ић
Љу­би­ша, Не­дељ­к о­вић Ми­ли­ца,
Об­ра­до­вић Сте­фан, Па­ри­по­вић
Бо­ја­на, Са­вић Ср­ђан, Сви­тли­ца
На­да, Си­мић Ми­лан, Ту­тић Со­фи­ја,
Угље­шић Алек­сан­дар, Ца­ре­вић
Мла­ден, Чу­гаљ Ђор­ђе, Шо­ла­ја
Не­ма­ња, Штр­бац Ален, Шу­стер Бра­
ни­слав
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Мир­ја­на Про­дић
VI­II Б - Ба­чин­ци
Ава­ку­мо­вић Дра­га­на, Бре­сто­вач­ки
Го­ра­на, Бућ­ко Ива­на, Га­чић Јо­ван,
Гру­ји­чић Ма­ри­ја, За­хор­јан­ски Вла­ди­
мир, Ма­ти­је­вић Не­над, По­по­вић Ми­ли­ца, Ри­стић Ма­ја, Ту­бић Ми­ла­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
На­да Ра­кић
M NOVINE
VI­II К - Ку­ку­јев­ци
Ар­се­нић Да­ја­на, Бе­ла­но­вић Дра­ган,
Бо­жић Сте­фан, Ва­ја­гић Је­ле­на,
Ва­ја­гић Ра­до­ван, Вру­ћи­нић Ни­ко­ли­
на, Вук­шић Сла­ђа­на, Гли­штра Дра­
га­на, Гр­ка­вац Не­ма­ња, Де­вић Јо­ва­
на, Зељ­ко­вић Ива­на, Јо­ва­но­вић
Јо­ва­на, Јо­ва­но­вић Мар­ко, Ка­ли­нић
Јо­ва­на, Ко­ва­че­вић Дра­ган, Ма­ној­ло­
вић Ду­шан, Ма­рић Са­ша, Мар­ко­вић
Дра­ган, Ми­ли­во­је­вић Сте­фан, Ми­ло­
са­вље­вић Кри­сти­на, Мор На­та­ша,
Не­шко­вић Са­ра, Ог­ње­но­вић Ми­лош,
Пе­тро­вић Бо­ја­на, По­по­вић Ми­ла­на,
Ра­до­ше­вић Та­тја­на, Са­мар­џић Де­ја­
на, Са­мар­џић Не­ма­ња, Сла­вуљ
Дра­га­на, Стар­че­вић Јо­ва­на, Ца­рић
Би­ља­на, Ми­ла­ка­ра Те­о­до­ра
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Би­ља­на То­до­ро­вић
ОШ „Јо­ван
Јо­ва­но­вић Змај“ Шид
Ми­хај­л о­вић Ра­ди­вој, Сте­ва­но­вић
Ра­дој­ка, Но­ва­ко­вић Иво­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Са­ња Па­вић
ОШ „Фи­лип Ви­шњић“
Мо­ро­вић
VI­II - 1
Би­лић Ми­лош, Ви­дак Сте­фан, Вла­и­
са­вље­вић Ми­лош, Јо­ва­но­вић Ни­ко­
ла, Ла­за­ров Не­ма­ња, Лу­кић Ма­ри­ја,
Мар­к о­в ић Алек­с ан­дра, Мак­сић
Ве­дран, Ми­хај­ло­вић Не­над, Ни­ко­лић
Не­ма­ња, Па­вић Ми­ро­слав, Пе­јић
Је­ле­на, Пи­нић Дра­го­слав, По­по­вић
Ми­ро­слав, Про­тић Ср­ђан, Ра­ди­вој­ша
Ми­хај­ло, Се­нић Ми­лош, Си­ма­нић
Је­ле­на, Си­мић Не­ма­ња, Уј­ва­ри Иван,
Гра­ча­нин Ду­шан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Гор­да­на Ан­дрић
VI­II - 2
Бо­јић Ни­ко­ли­на, Ви­раг Јо­ва­на,
Га­шпар Ива­на, Дво­ра­нац Је­ле­на,
Јо­ва­но­вић Во­јин, Ку­ла­ча­нин Игор,
Ла­зић Гор­да­на, Ман­ду­шић Алек­сан­
6. jun 2012.
MATURANTI [IDSKIH OSNOVNIH [KOLA
дра, Мар­ко­вић Ми­ли­ца, Ми­ја­то­вић
Ви­о­ле­та, Ми­ла­но­вић Жи­ван, Ми­ла­
но­вић Зла­та, Ми­шић Је­ле­на, Ми­шић
Не­ма­ња, Му­рић Ања, Му­рић Мир­ја­
на, Пе­та­ко­вић Го­ран, Пе­тро­вић Сла­
ви­ца, Ри­ка­но­вић Та­ма­ра, Си­мић Дра­
го­сла­ва, Че­мер­лић Јо­ван
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ма­ри­ја Ба­јић
VI­II - 3
Ва­сић Че­до­мир, Гро­зда­нић Је­ле­на,
Ђо­кић Ми­лош, Илић Да­ни­је­ла, Јо­кић
Ср­ђан, Ни­ко­лић Са­ња, Сто­ја­но­вић
Ва­ња, Сто­ја­но­вић Ма­ри­ја­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ве­ри­ца Ву­кић
ОШ „Са­ва
Шу­ма­но­вић“ Ер­де­вик
VI­II - 1
Вуч­ко­вић Мил­к а, До­брић Ду­шан,
Ђор­ђе­вић Ми­ли­ца, Илић Јо­ва­на,
Је­ла­чић Не­над, Кмећ­ко Да­риа, Кри­
жа­нић Да­ја­на, Ла­за­ре­вић Ива­на,
Ма­лић Алек­сан­дар, Мр­ђа Ни­ко­ла,
Не­ат­ни­чин Је­ле­на, Пи­скла Ду­шан,
Пи­скла Сте­фан, По­ва­жан Дар­ко,
Стој­шић Не­ма­ња, Су­ба­шић Бо­ја­на,
Тре­бо­вац На­та­ша, Ћа­лић Ми­ли­ца,
Ша­фа­рик Де­јан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Бра­ни­сла­ва Оља­ча
VI­II - 2
Врањ­ко­вић Мар­ко, Ву­ка­ди­но­вић Бог­
да­на, Ву­ко­вић Ни­ко­ли­на, Га­ври­ло­
вић Ва­ња, Де­лић Ма­ри­ја, Жи­ва­нић
Бра­ни­слав, Зец Ми­лош, Зор­њан
Та­ња, Илић Са­ња, Је­ла­чић Ма­ри­на,
Ло­мен Ива­на, Ло­вас Ру­жен­ка, Ма­ној­
ло­вић Ма­ри­ја, Ма­ти­је­вић Са­ва,
Ма­туш Да­ни­је­ла, Ми­тро­вић Ми­ња,
Ро­шка Мо­ни­ка, Са­бо Сто­јан, Срп­ски
Бер­на­дет, То­ман Вла­ди­мир, Ухлик
Вла­ди­слав, Ха­ли­л о­вић Је­ле­на,
Ха­ли­ло­вић Ма­ри­ја­на, Хле­бјан Алек­
сан­дра, Ши­ра­до­вић Алек­сан­дра
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Да­ни­ца Га­ји­шин
MATURANTI PE]INA^KIH OSNOVNIH [KOLA
ОШ „Сло­бо­дан Ба­јић
Па­ја“ Пе­ћин­ци
VI­II - 1
Ба­кић Бо­јан, Ба­кић Бра­ни­слав,
Бе­жа­но­вић Де­јан, Бер­бер Ла­зар,
Гу­до­вић Бра­ни­слав, Да­мја­но­вић
Сла­ви­ца, Ди­кић Бо­јан, Др­па Или­ја,
Ђор­ђ е­в ић
Сре­тен,
Ђур­ђ е­в ић
Ми­лан, Јан­ков На­та­ша, Је­ре­мић
Алек­сан­дра, Јо­ви­чић Ни­ко­ла, Кар­
даш Да­ни­јел, Кнап­чек Ми­л ош,
Ко­ки­но­вић Јо­ван, Ми­тов Да­ни­је­ла,
Ми­хај­ло­вић Зо­ри­ца, Пет­ко­вић Вла­
ди­мир, Плав­шић Сне­жа­на, Ра­до­ва­
но­вић Са­ња, Ра­кић Кри­сти­на,
Ра­кић Ни­к о­ла, Ста­ни­са­вље­вић
Кри­с ти­н а, Сто­ја­к о­в ић Фи­л ип,
Те­шић Да­ни­је­ла, Три­фу­но­вић
Та­ма­ра, Ћир­ко­вић Бо­бан, Хор­ват
Ма­ри­ја, Цу­цић Жељ­ко, Пе­рић Дра­
ган
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Је­ли­ца Сму­ков
VI­II - 2
Ба­чван­ски Не­над, Ве­ли­кић Алек­
сан­дра, Влај­нић Ве­сна, Ви­да­ко­вић
Ми­лен­ко, Ву­ков Стра­хи­ња, Де­ли­ба­
шић Ми­ли­ца, Ђур­ђе­вић Не­ма­ња,
Жи­вић Вла­ди­мир, Зур­ко­вић Ве­ри­
ца, Иг­ња­то­вић Јо­ва­на, Илић Ми­ли­
ца, Ја­ко­вље­вић Ма­ри­ја, Јо­ва­но­вић
Зо­ран, Јо­ва­но­вић Бран­ко, Кр­стић
Да­ни­је­ла, Ла­лић На­та­ша, Му­шки­ња
Сла­ђа­на, Ни­ко­лић Јо­ва­на, Нин­ко­
вић Са­ва, Пе­тро­вић Де­јан, Ра­ду­ло­
вић Алек­сан­дар, Ри­сти­во­је­вић
Ни­ко­ла, Са­вић Са­ња, Ста­ни­са­вље­
вић Ми­ли­ца, Ста­нић Ву­к а­шин,
Стан­ко­вић Зо­ра­на, Сте­фа­но­вић
Алек­сан­дар, Ште­тић Дра­ган
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ра­до­ван Сму­ков
VI­II - 3
Ба­кић Ду­шан­ка, Ба­но­вач­ки Ми­ли­ца,
Бо­ги­че­вић Алек­сан­дар, Ва­сић Инес,
Ви­да­ков Бо­ја­на, Ви­да­ков Вељ­ко,
Га­јић Дар­ко, Гр­бић Ива­на, Гру­јић
Бра­ни­слав, Иг­ња­то­вић Ми­ли­ца,
Је­лић Сте­ва­на, Јо­ва­но­вић Алек­сан­
дар, Јо­ви­чић Ва­ња, Ла­за­ре­вић Дра­
га­на, Мак­си­мо­вић Ива­на, Мар­ко­вић
Ива­на, Мар­ко­вић Сла­ви­ца, Мар­тић
Лу­к а, Не­бри­гић Иван, Не­бри­гић
Ла­зар, Опа­чић Алек­сан­дра, Ра­кић
Алек­сан­дра, Ра­до­ми­ро­вић Јо­ван,
Тру­дић Ра­до­ван, Цвет­ко­вић Кри­сти­
на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Бо­јан Алек­сов
VI­II - 4
Алек­сић Ми­лу­тин, Вра­че­вић Ива­на,
Гли­шић Си­ни­ша, Гу­до­вић Алек­са,
Жи­ва­но­вић Ни­ко­ла, Зу­јић Алек­сан­
дра, Ја­ко­вље­вић Пе­тар, Ко­вин­чић
Ма­ри­ја, Ла­ти­но­вић Дра­га­на, Мак­си­
мо­вић Ми­ља­на, Мак­сић На­та­ша,
Ми­ја­и­ло­вић Во­ји­слав, Ми­ло­ше­вић
Је­ле­на, Не­дељ­ко­вић Ми­лан, Пан­те­
лић Го­ра­на, Пан­тић Бо­јан, Пе­тро­вић
Си­ни­ша, Пе­тро­вић Ср­ђан, Ра­шко­
вић Ге­ор­ги­је, Ста­ни­ми­ро­вић Сте­
фан, Ста­ни­са­вље­вић Та­ма­ра, Сте­
па­н о­в ић Јо­ван­к а, Сте­п а­н о­в ић
Ми­лош, Стје­па­но­вић Сте­фан, То­до­
ро­вић Мар­ко, Тр­ку­ља Или­ја, Цвје­ти­
но­вић Ви­о­ле­та
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Злат­ко Мак­си­мо­вић
ОШ „Ду­шан Јер­ко­вић
Уча“ Ши­ма­нов­ци
VI­II - 1 Ши­ма­нов­ци
Грек­са Да­ни­је­ла, Гру­бић Алек­са, Гру­
би­шић Ан­дреа, До­брић Мар­ко, Дра­
го­је­вић Ми­лош, Ђу­рић Ла­зар, Жи­ва­
но­вић Ми­хај­ло, Јо­ва­но­вић Мла­ден,
Ко­лак Ма­ри­ја, Ко­цо­реп Пе­тар, Кр­ко­
ба­бић Вик­то­ри­ја, Ми­ле­тић Ана, Ра­ди­
во­је­вић Ире­на, Ра­до­са­вље­вић Бра­
ни­сла­ва, Ра­до­са­вље­вић Ра­до­ван,
Спа­сић Ја­на, Сто­ја­ди­но­вић Алек­сан­
дра, Ћир­ко­вић Ми­ли­ца
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ми­ро­слав Па­вло­вић
VI­II - 2 Ши­ма­нов­ци
Ан­те­ше­вић Ми­л ош, Ата­нац­к о­вић
Мар­ко, Без­бра­ди­ца Ма­ја, Ви­до­вић
Не­над, Ђор­ђе­вић Јо­ван, Ив­ко­вић
Бо­јан, Кр­сто­вић Је­ле­на, Ма­сни­ко­са
Ми­ли­ца, Миф­та­ри Фат­ми­ра, Ми­шо­
вић Ми­љан, Ра­сто­вић Да­ја­на, Са­мар­
џи­ја Де­јан, Цви­ти­ча­нин Ена, Ча­вић
Дар­ко, Ча­вић Ми­ро­слав, Ча­кан Јо­ва­
на, Џи­да Те­о­до­ра
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Жар­ко Мр­ка­јић
VI­II - 3 Деч
Ба­че­вац Зо­ра­на, Ве­се­ли­но­вић Ми­ле­
на, Жи­ва­но­вић Ми­ли­ца, Јо­ва­но­вић
Ми­ли­ца, Јо­ва­но­вић Мир­ја­на, Јо­ва­но­
вић Ми­ро­слав, Јов­чић Та­ма­ра, Ка­ра­
но­вић Ни­ко­ли­на, Кне­же­вић Јо­ва­на,
Ко­кић Ра­да, Кља­је­вић Вук, Кр­стић
Ми­лош, Љу­би­чић Ми­ли­ца, Ни­ко­лић
Ма­ри­ја, Па­нић Ми­ло­рад, Су­бо­тић
Ни­ко­ла, Ту­ру­дић Пе­тар, Цре­пу­ља
Ми­ља­на Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ви­о­ле­та Ва­си­ље­вић
VI­II - 4 Кар­лов­чић
Ан­ђе­лић Ан­ђе­ла, Га­ра­ша­нин Ми­лан,
Де­вр­ња Бо­ја­на, Ђор­ђе­вић Јо­ва­на,
Јеф­тић Та­ма­ра, Мак­си­мо­вић Та­ња,
Ми­тро­вић Алек­сан­дар, Пе­тро­вић
На­та­ша, Пла­вић Не­ма­ња, Ран­ко­вић
Ла­зар, Ран­ко­вић Алек­сан­дар, Ра­ни­
са­вље­вић Не­ма­ња, Ра­дак Ива­на,
Фи­лић Јо­ва­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Љи­ља­на А. Ко­ва­че­вић ОШ „Ду­шан
Ву­ка­со­вић Ди­о­ген“
Ку­пи­но­во
VI­II - 1 Ку­пи­но­во
Ар­се­ни­је­вић Алек­сан­дра, Ар­се­ни­је­
вић Ни­ко­ла, Ба­бић Јо­ва­на, Ба­ста­јић
Јо­ван, Ба­ста­јић Не­над, Бе­ре­тић
Мар­ко, Ви­до­са­вље­вић Зор­ка, Вра­
чар Мир­ја­на, Ву­кић Да­ни­јел, Га­ври­
ло­вић Је­ле­на, Де­ли­бос Ру­жи­ца,
Ђу­ри­чић Љи­ља­на, Јо­вић Ма­ри­ја,
Кли­па Све­тла­на, Кур­јач­ки Ни­ко­ла,
Мај­сто­ро­вић Мла­ден, Ма­џа­ре­вић
Ми­лан­к а, Ми­ло­ва­но­вић Ми­ли­ца,
Ми­л у­т и­н о­в ић
Ду­ш ан,
На­у­м ов
Ду­шан, Одо­ба­шић Лу­к а, Ра­ни­са­
вље­вић Ма­ри­ја, Ра­дој­чић Јо­ва­на,
Ра­дој­чић Јо­ван, Слав­нић Зо­ран,
Спа­сић Зо­ра­на, Ста­но­је­вић Рај­ко,
Сте­ва­но­вић Же­ља­на, Ла­зић Ду­шан
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Дра­ган Ко­ва­че­вић
VI­II - 2 Аша­ња
Ва­сић Ми­ле­на, Га­ври­ло­вић Оли­ве­
ра, Га­ври­ло­вић Ди­ми­три­је, До­бра­
ши­но­вић Ра­до­ван, Иван­чок Пе­тар,
Ја­ко­вље­вић Ни­ко­ла, Јан­дрић Ни­ко­
ла, Ма­дац­ки Ана, Ми­тро­вић Рад­ми­
ла, Ма­тић Пе­тар, Си­мић Ма­ри­ја,
Стој­са­вље­вић На­та­ша
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Алек­сан­дар Ри­стић
VI­II - 3 Обреж
Вук­сан Ог­њен, Јо­ва­но­вић Алек­сан­
дар, Јо­ва­но­вић Мар­ко, Мар­ко­вић
Јо­ва­на, Не­шко­вић Кри­сти­на, Осто­
јић Сне­жа, Пе­тро­вић Сте­фан, Плав­
шић Кри­сти­јан, По­ша­рац Алек­сан­
дра, Ча­вић Ива­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Жа­кли­на Мар­ко­вић
MATURANTI IR[KIH OSNOVNIH [KOLA
ОШ „До­си­теј
Об­ра­до­вић“ Ириг
VI­II - 1
Авра­мо­вић Иво­на, Би­ри­њи Ми­хај­ло,
Би­ри­њи То­ми­слав, Бр­кић Ан­к а,
Бу­зди­ми­ро­вић Ели­ша, Гр­гић Мом­чи­
ло, Ер­га­рац Ми­ла­на, Ер­к а­но­вић
Јо­ван, Ива­нић Љи­ља­на, Ја­њић
Ђор­ђе, Јо­ва­но­вић Сте­ван, Љев­на­
ић Да­ни­је­ла, Мар­ко­вић Да­ни­је­ла,
Ни­ко­лић Ди­ми­три­је, Ни­ко­лић Те­о­до­
ра, Опа­чић Те­о­до­ра, Па­нић Ђу­рађ,
Пап Ал­берт, Пе­тро­вић Та­ња, По­по­
вић Ма­ја, Ра­дић Ти­ја­на, Стан­ко­вић
Ва­си­ли­је, То­до­ро­вић Са­шка, Цвет­
ко­вић Јо­ва­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Ана Мр­шић VI­II - 2
Ба­бић Ни­ко­ли­на, Бе­лић Сте­ван,
6. jun 2012.
Бјел­кић Лу­к а, Бо­го­је­вић Ми­лан,
Ва­сић Сте­фан, Ге­ор­ги­је­вић Ни­ко­ла,
Зу­бић Де­јан, Јан­ко­вић Ми­ла­на,
Ла­зић Цве­та, Ла­стић Сте­фан, Лу­кић
Мар­ко, Ма­ној­ло­вић Је­ле­на, Мар­ко­
вић Ми­ха­и­ло, Мол­нар Ме­лин­да,
Не­мет Га­бри­је­ла, Ни­ко­лић Мир­ја­на,
Но­здро­в иц­к и
Та­м а­р а,
Пу­ш ић
Ду­шан, Ра­ди­во­је­вић Сте­фан, Ра­дић
Ва­са, Ра­ди­шић Ма­ри­на, Стој­ко­вић
Су­за­на, Су­дар Да­ни­јел, Три­ву­но­вић
Сте­ван, Тр­ни­нић Ста­ша
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Љу­би­ца Сто­ја­ко­вић
Ла­зар, Ми­шки­ће­вић Ђор­ђе, Па­вло­
вић Алек­сан­дар, Пот­ко­њак Бог­дан,
Ра­по­вић Дра­ган, Ри­ста­но­вић Ни­ко­
ли­на, Ра­ду­ло­вић Са­ња, Ра­ди­во­је­вић
Ан­ки­ца, Ста­нић Ани­ца, Ти­шма Мом­
чи­ло, То­мас Ма­ри­ја­на, То­пић Мар­ко
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Са­ња Су­ба Ср­ђан, Пе­та­ко­вић Со­фи­ја, Пи­жем
Бо­рис, Про­кин Ми­ла, Ра­ко­че­вић
Не­ма­ња, Ро­дић Ра­до­слав, Стри­че­
вић Ка­та­ри­на, Утвић Јо­ва­на Ми­ха­и­
ла, Вук­че­вић Ве­ка, Фрид­ман Мо­мир,
Ми­хај­ло­вић Ма­ри­ца
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Зо­ран Сто­ја­но­вић
ОШ„Ми­ли­ца
Сто­ја­ди­но­вић
Срп­ки­ња“ Врд­ник
VI­II - 3
Ба­ња­нац Алек­са, Бо­је­вић Гор­да­на,
Бој­чић Ни­ко­ла, Ве­ли­ми­ро­вић Си­ни­
ша, Вла­хо­вић Ми­ли­ца, Жи­ван­че­вић
Јо­ва­на, Ке­лем­бер Љи­ља­на, Кр­стић
Дар­ко, Ла­зар Алек­сан­дар, Лу­кић
Сне­жа­на, Мај­стор­чић Ва­си­ли­ја,
Ми­ло­ву­ко­вић Дра­га­на, Ми­лу­ти­но­вић
VI­II - 1
Ба­јић Ми­лен­ко, Бо­јић Ру­жи­ца, Вук­
ми­ро­вић Да­рин­ка, Глу­шац Ми­ли­ца,
Гру­бић Гор­да­на, Да­ви­до­вић Алек­
сан­дар, Илић Алек­сан­дра, Јо­во­вић
Раст­ко, Кав­гић Ни­ко­ли­на, Ла­за­ре­вић
Сте­фан, Ма­те­шић Са­ра, Ме­ни­ча­нин
Дра­гу­тин, Мо­ћић Све­тла­на, Ње­њић
VI­II - 2
Ба­к а­л о­вић Дра­ги­ца, Ба­шче­лић
Ми­лан, Бу­гар­ски Дра­ги­ца, Вр­хо­вац
Је­ле­на, Ди­вја­ки­ња Би­ља­на, Дра­ги­
че­вић Сми­љан, Јо­ва­но­вић Не­ма­ња,
Ју­су­фо­вић Зо­ра­на, Кне­же­вић Ми­лан,
Ла­ћа­рац Ни­ко­ла, Мак­си­мо­вић Не­ма­
ња, Ма­рин­ко­вић Мар­ко, Ми­јо­лић
Ми­р о­с ла­ва, Ми­хај­л о­в ић Та­ња,
Ми­шић Сне­жа­на, Ње­њић Зо­ра­на,
Те­о­до­ро­вић Јо­ва­на, То­дић Фи­лип,
То­мић Ни­ко­ли­на, Утвић Ни­ко­ли­на
Раз­ред­ни ста­ре­ши­на:
Кон­стан­тин Гу­шић
M NOVINE
Strana 21.
ХР­ВАТ­СКО КУЛ­ТУР­НО ДРУ­ШТВО ШИД НА МЕ­ЂУ­НА­РОД­НОЈ СМО­ТРИ ФОЛ­КЛО­РА
Ши­ђа­ни у Јан­ков­ци­ма
Х
р­ват­ско кул­тур­но дру­
штво Шид уче­ство­ва­
ло је 27. ма­ја по пр­ви
пут на Ме­ђу­на­род­ној смо­три
фол­кло­ра у Јан­ков­ци­ма у
Ре­пу­бли­ци Хр­ват­ској. Ина­че
ова смо­тра одр­жа­ва се већ
12 го­ди­на за ре­дом, ка­да у
ово се­ло, мул­ти­на­ци­о­нал­ну
сре­ди­ну са­ста­вље­ну од Ср­
ба, Хр­ва­та, Ма­ђа­ра, Ру­си­на
и Сло­ва­ка, до­ла­зе го­сти из
Хр­ват­ске, Ср­би­је и раз­ли­
чи­тих кра­је­ва Евро­пе. На
манифестацији су се у два
да­на пред­ста­ви­ла кул­тур­но
умет­нич­ка дру­шта­ва из Хр­
ват­ске, Бо­сне и Хер­це­го­ви­
не, Ср­би­је и Ма­ђар­ске.
Свој штанд у Јан­ков­ци­ма,
има­ле су ове го­ди­не и Ши­
ђан­ке, тач­ни­је же­не из Ши­да,
Со­та и Ги­бар­ца, ко­је су се
по­тру­ди­ле да из­ло­же сво­је
нај­леп­ше руч­не ра­до­ве, као
и ру­ко­тво­ри­не њи­хо­вих ба­ка
и пра­ба­ка. На­рав­но би­ли су
ту из­ло­же­ни и сла­ни и слат­
ки ко­ла­чи, ко­је су де­гу­сти­ра­
ли по­се­ти­о­ци. Ме­ђу број­ним
фол­клор­ним и там­бу­ра­шким
ан­сам­бли­ма те ве­че­ри, пред­
ста­ви­ла се и ста­ри­ја гру­па
ХКД Шид са ко­ре­о­гра­фи­јом
„Ој тра­ви­це сит­ни­це“, ко­ре­
о­гра­фа Ду­брав­ке Чи­ка­рић
уз прат­њу там­бу­ра­шког ор­
ке­стра дру­штва под ру­ко­вод­
ством Рас­ти­сла­ва Ми­ку­ша.
Ши­ђа­ни су од стра­не го­сти­ју
би­ли ле­по при­хва­ће­ни и по­
хва­ље­ни ве­ли­ким апла­у­зом
за свој на­ступ.
С. Д.
ЕТ­НО МУ­ЗЕЈ У ПО­РО­ДИЧ­НОЈ КУ­ЋИ ДОВ­ЧАК У СО­ТУ
Чу­ва­ју од за­бо­ра­ва се­ћа­ње
на не­ка­да­шњи жи­вот
Д
а још увек по­сто­је љу­ди
ко­ји це­не пра­ве вред­но­
сти и ста­ри­не, очи­ти су
при­мер Ана и Ми­ја Дов­чак из
Со­та. За њи­хо­во до­ма­ћин­
ство мо­же се са си­гур­но­шћу
ре­ћи да је ет­но му­зеј у ма­
лом. И по­ред то­га што има­ју
ве­ли­ко се­о­ско до­ма­ћин­ство,
јер се ба­ве по­љо­при­вре­дом
и сто­чар­ством, ни­је им те­шко
да чу­ва­ју и не­гу­ју успо­ме­не
сво­јих пре­да­ка. По­кој­на ба­ка
Ми­је Дов­ча­ка ро­ђе­на је у тој
ку­ћи и жи­ве­ла је 97 го­ди­на.
Ми­ја и Ана Дов­чак ста­ра­ли су
се и о тет­ки ко­ја је та­ко­ђе жи­
ве­ла у тој ку­ћи, јер ни­је има­
ла сво­ју де­цу.
Од ба­ке и тет­ке, оста­ло
је пре­гршт дра­го­це­них ста­
ри­на ко­је је овај брач­ни пар
не­се­бич­но чу­вао. Пра­во је
за­до­вољ­ство по­го­то­во за за­
љу­бље­ни­ке ан­ти­кви­те­та, ући
у про­сто­ри­ју ко­ја је са љу­ба­
вљу на­ме­ште­на баш као не­
кад. Упра­во та­ква је де­во­јач­
ка со­ба Ми­ји­не по­кој­не тет­ке.
Два ста­рин­ска кре­ве­та, ко­ја
сто­је је­дан на­спрам дру­го­га,
кра­се пер­ја­ни­це и ја­сту­ци,
пре­кри­ве­ни пре­див­ним шлин­
га­ним по­ња­ва­ма и руч­ним
ра­до­ви­ма. На дру­гој стра­ни,
не­ка­да­шњи ор­ман или кре­
де­нац са број­ним сит­ни­ца­
ма од ке­ра­ми­ке и ста­кла. На
зи­до­ви­ма сли­ке све­та­ца ко­је
су ста­ре пре­ко 100 го­ди­на. О
чи­сто­ћи и уред­но­сти да се не
при­ча. Све то ба­ка Ана бес­
пре­кор­но одр­жа­ва и про­ве­
тра­ва, пе­ре, штир­ка и пе­гла.
Иако је на њој це­ло се­о­ско
до­ма­ћин­ство, њој то не па­да
те­шко јер је ње­на љу­бав пре­
ма ста­ри­на­ма ве­ли­ка. И ка­ко
ка­же, не­ка­да је би­ло сра­мо­та
ба­ци­ти ста­ре ства­ри, а та­ко
је би­ло и ка­да се она уда­ла.
Хте­ла је до­не­ти сво­ју но­ву
Спа­ва­ћа со­ба
Ана Довчак
со­бу и де­во­јач­ку спре­му, али
ни­је мо­гла јер је би­ло гре­хо­та
ба­ци­ти по­сто­је­ћу.
По­ред де­во­јач­ке со­бе, у
до­ма­ћин­ству по­ро­ди­це Дов­
чак, по­сто­ји још јед­на пре­ле­
па со­ба, спа­ва­ћа. На сред со­
бе на­ме­штен је ста­ри брач­ни
ле­жај, пре­кри­вен пер­ја­ни­ца­
ма и руч­но тка­ним ћи­ли­ми­ма.
А де­да Ми­ја, још на та­ва­ну
чу­ва без­број ста­рих сит­ни­ца,
од пре­сли­ца, ста­рих пе­гли,
ко­ша­ра од пру­ћа и оста­лих
сит­ни­ца ко­је су се не­ка­да ко­
ри­сти­ли у до­ма­ћин­ству. Има­
ју ба­ка Ана и де­да Ми­ја дво­је
де­це и уну­чад и на­да­ју се да
ће и на њих ус­пе­ти пре­не­ти
љу­бав пре­ма ста­ри­на­ма, ка­
ко би их они јед­ног да­на пре­
не­ли код се­бе и чу­ва­ли од за­
бо­ра­ва, јер ове дра­го­це­но­сти
се рет­ко где мо­гу про­на­ћи.
Су­за­на Да­ра­ба­шић
Капија грофа Елца
Ку­ћу Дов­ча­ко­вих, кра­си
још је­дан је­дин­стве­ни украс,
ка­пи­ја од ко­ва­ног гво­жђа ко­
ја је си­гур­но је­дин­стве­ни
при­ме­рак на ши­рем под­руч­
ју. На­и­ме ову ка­пи­ју је Ми­
јин де­да ку­пио на от­па­ду у
Вин­ков­ци­ма, а при­па­да­ла је
двор­цу гро­фа Ел­ца у Ву­ко­
ва­ру. Не зна се ко­ли­ко има
го­ди­на, а по из­гле­ду се то не
мо­же ни про­це­ни­ти, из­гле­да
као пот­пу­но но­ва и ниг­де ни­
је ва­ре­на.
Ка­пи­ја од ко­ва­ног гво­жђа
Пер­ја­ни­це под шлин­га­ним по­ња­ва­ма
Download

Број 546 - M Novine