63/2014
17.06.2014.
O с ТА Л и о ГЛ А с и
КонКурси
МИНИСТАРПРАВДЕ на основу члана 315. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 31/11) и члана 2. Правилника о
условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља („Службени гласник РС”, број
18/12), расписује
ЈАВНИКОНКУРС
запопуњавањеместаизвршитеља
I
Министар правде расписује Јавни конкурс за попуњавање места за извршитеља за подручја основних и привредних судова у складу са Правилником о одређивању броја
извршитеља („Сл. гласник РС”, број 16/12), и то :
– за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду – шест извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву – седам извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу – четири извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару – шест извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину – 12 извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу – седам извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу – шест извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву – четири извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву – девет извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу – седам извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару – три извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу – 11 извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву – седам извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду – два извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву – девет извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Пироту и Привредног суда у Нишу – четири извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу – седам извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредног суда у Нишу – пет извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу – осам извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору – девет извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици – девет извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици – 10 извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу – 10 извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Чачку и Привредног суда у Чачку – девет извршитеља;
– за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву – седам извршитеља.
II
Пријава на конкурс за именовање за извршитеља се подноси на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства правде и државне управе www.mpravde.gov.rs .
III
За извршитеља се може именовати лице које испуњава следеће услове:
– да је држављанин Републике Србије;
– да је пословно способно;
– да је стекло диплому правног факултета;
– да има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног искуства на правним пословима;
– да је достојно да обавља послове извршитеља;
– да је положило испит за извршитеља;
– да се над ортачким друштвом чији је ортак не води стечајни поступак;
– да се против њега не води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља.
IV
Кандидат за извршитеља уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
1) радну и личну биографију,
2) уверење о држављанству Републике Србије,
3) извод из матичне књиге рођених,
4) диплому о завршеном правном факултету ( дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године),
5) потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима , са тачним описом послова извршења, односно
правних послова које је кандидат обављао,
6) уверење о положеном испиту за извршитеља,
7) доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
8) доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање
послова извршитеља,
9) потврда да се над ортачким друштвом чији је ортак не води стечајни поступак,
10) оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте,
11) доказ о поседовању стручних знања и вештина од користи за обављање делатности извршитеља ( стручне специјализације, познавање страног језика, познавање рада
на рачунару и сл.) – сходно одредби члана 7. Правилника о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља („Сл. гласник РС”, број 18/12).
V
Накнада за учешће на конкурсу износи 6.300,00 динара. Наведени износ се уплаћује на рачун 840–1562845–88, модел 97, позив на број одобрења 4410300АP00360742321,
сврха уплате: Накнада за учешће на конкурсу, прималац: Министарство правде, Немањина 22–26, Београд.
Захтев за именовање за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 280,00 динара за подношење захтева и у износу
од 480,00 динара за решење. Укупан износ таксе од 760,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна
такса, прималац: Буџет Републике Србије.
Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за учешће на конкурсу и доказ о уплати републичке административне таксе.
VI
Пријава на конкурс за именовање за извршитеља са доказима доставља се закључно са 20. јуном 2014. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на конкурс за именовање извршитеља”.
Особа задужена за контакт поводом конкурса за именовање извршитеља је Оливера Јањић Жерајић, телефон број 011/3622-350.
63 / 17. VI 2014.
3
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ИЗВРШИТЕЉА
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДЕВОЈАЧКО ПРЕЗИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
ДАТУМ РОЂЕЊА
МЕСТО РОЂЕЊА
АДРЕСА ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
ОПШТИНА , ГРАД
ПОШТАНСКИ БРОЈ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ АДРЕСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА КОЈЕМ ЈЕ КАНДИДАТ
ДИПЛОМИРАО
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА
ДАТУМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА
ДУЖИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА
ИЗВРШЕЊА, ОДНОСНО НА ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА
БРОЈ И ДАТУМ ПОТВРДЕ О РАДНОМ ИСКУСТВУ
ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА ЗА КОЈЕ СЕ
КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ *
1.
2.
3.
4.
Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то по следећем
редоследу:
1. Радна и лична биографија
2. Уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена фотокопија)
3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
4. Диплома Правног факултета (оверена фотокопија)
5. Потврда о радном искуству на пословима извршења, односно на правним пословима (оригинал
или оверена фотокопија)
6. Уверење о положеном испиту за извршитеља
7. Доказ да се не води кривични поступак
8. Доказ да није осуђиван
9. Доказ да се над ортачким друштвом чији је члан не води стечајни поступак
10. Доказ о поседовању стручних знања и вештина од користи за обављање делатности извршитеља(
стручне специјализације, познавање страног језика, познавање рада на рачунару и сл.)
11. Оверена фотокопија личне карте односно фотокопија извода електронског читача биометријске
личне карте
12. Доказ о уплаћеној накнади за учешће на конкурсу ( 1 примерак оригинала уплатнице)
13. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за захтев и решење ( 1 примерак
оригинала уплатнице)
(Заокружити број испред сваког од приложених докумената)
Сагласан/на сам да се подаци које сам попунио/ла користе за обраду моје пријаве
(Место и датум)
(Потпис
подносиоца
пријаве)
* Кандидатима је остављена могућност да у пријави наведу више подручја вишег и привредног
суда за која се могу пријавити. Уколико кандидат након рангирања пријављених кандидата не буде
именован за подручје суда које је навео под бројем 1 сматраће се да је поднео пријаву за подручје
суда наведено под бројем 2 и тако редом. Кандидати не морају навести све четири опције, обавезно
је навести барем једно подручје вишег и привредног суда за које се кандидат пријављује.
6680
4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА на основу члана 49. став 3. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка,
83/05 – исправка, 64/07 , 67/07 – исправка, 116/08 и
104/09), члана 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, број
41/07 – пречишћен текст и 109/09) и Oдлуке Народне
скупштине Републике Србије, Одбора за административно буџетска и мандатно – имунитетска питања о
давању сагласности за заснивање радног односа са новим лицима у Стручној служби Заштитника грађана, 21
Број 112–1186/14 од 4. 6. 2014. године, оглашава јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места у
стручној служби Заштитника грађана.
I Орган у коме се радно место попуњава:
Заштитник грађана, Београд, Делиградска 16.
II Радна места која се попуњавају:
1. радно место – начелник Одељења за родну равноправност, права детета и особа са инвалидитетом,
Сектор за поступање по притужбама, у звању виши саветник – један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни или факултет друштвених наука, најмање 7 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање
енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање
домаћих и међународних прописа из области заштите
права детета, заштите женских права, заштите равноправности полова, заштите права сексуалних мањина, заштите права лица са инвалидитетом, заштите
људских права и слобода и познавање рада посебних
тела међународних организација из ових области, познавање система државне управе и локалне самоуправе, познавање система социјалне и породично правне
заштите и система судске власти – усменим путем,
знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, знање енглеског језика – увидом у доказ о стеченом
знању енглеског језика.
2. радно место за стручну подршку у Одељењу за
права националних мањина, Сектор за поступање по
притужбама, у звању самостални саветник – један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет или други факултет друштвених наука, најмање 5
година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање
домаћих и међународних прописа из области права националних мањина, познавање рада државних органа,
установа и невладиних организација, као и рада међународних организација – усменим путем, знање рада
на рачунару – практичним радом на рачунару, знање
енглеског језика – увидом у доказ о стеченом знању
енглеског језика.
3. радно место за пројекте у Одељење за сарадњу
и пројекте, Сектор за унапређење људских и мањинских права, у звању саветник – један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет или други факултет друштвених наука, најмање 3
година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање
рада државних органа, установа и невладиних организација, као и рада међународних организација, познавање елемената пројектног циклуса – усменим путем,
знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, знање енглеског језика – увидом у доказ о стеченом
знању енглеског језика.
4. радно место за подршку у поступку по притужбама у Одељењу за добру управу, Сектор за поступање
по притужбама, у звању млађи саветник – један извршилац
Услови за рад на радном месту: Правни факултет
или други факултет друштвених наука, 1 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада и надлежности Заштитника грађана, познавање
рада државних органа, установа и органа локалне самоуправе, познавање начела општег управног поступка
17. VI 2014. /
– усменим путем, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, знање енглеског језика – увидом у доказ о стеченом знању енглеског језика.
III Општи услови за запослење: Држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
IV Место рада: Београд, Делиградска 16.
V Адреса на коју се подносе пријаве: Заштитник
грађана, Београд, Делиградска 16, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Весна Петровић, Аида Мурић, бр. тел.:
011/2068–170, Сектор за опште послове.
VII Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној
спреми ( диплома, уверење ); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
фотокопија радне књижице; доказ о стеченом знању
енглеског језика и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.
IX Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у изборном
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за запослење
на оглашеном радном месту провера оспособљености,
знања и вештина у изборном поступку обавиће се у
просторијама Стручне службе Заштитника грађана,
Београд, Делиградска 16, по истеку рока за пријаву на
конкурс о чему ће кандидати бити и појединачно обавештени.
Напомене:
– радни однос се заснива на неодређено време;
– кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању од
6 месеци;
– кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада;
– кандидати са положеним правосудним испитом,
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту;
– кандидати који конкуришу на два или више радних места подносе појединачне пријаве за свако од радних места за које подносе пријаву и у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражена документа;
– пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве биће одбачене;
– приликом избора међу кандидатима који испуњавају мерила прописана за избор, водиће се рачуна
о заступљености припадника националних мањина,
полова и особа са инвалидитетом у укупној структури
запослених у органу.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику
РС” и дневном листу „Данас”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
6677
ОПШТИНА СРБОБРАН на основу члана 9.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС”, број 88/11), члана 22. и члана 35. Закона о јавно
– приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник
РС”, број 88/11), члана 40. тачка 32 Статута општине
Србобран „Сл. лист општине Србобран”, бр. 5/08 и
7/12) расписује Јавни позив
број К 1/2014 – отворени поступак за прикупљање
понуда за концесију – поверавање обављања комуналне
делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Србобран.
63
1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника на конкурсу – понуђача за концесију – поверавање обављања комуналне
делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Србобран
на период од 5 година.
2. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица (у
даљем тексту превозници) која су регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у
градско – приградском саобраћају и испуњавају услове
утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају.
3. Јавни линијски превоз путника обављаће се на
следећим сталним линијама које су подељење у групе
и то:
Линија у приградском превозу путника
1) Србобран – Турија – Надаљ – Надаљска
раскрсница – у оба смера.
Линија 1 у градском превозу путника
1)Аутобуска станица – Свети Сава – Новосадски
пут – Бранислава Нушића – Партизанска –
Пролетерска –. Туријски пут – Новосадски пут –
Доситеја Обрадовића – Аутобуска станица – Светог
Саве – Карађорђева – Цара Лазара – Петра Драпшина
– Ференц Листа – Његошева – Жарка Зрењанина –
Николе Тесле – Карађорђева – Светог Саве – Аутобуска
станица.
Линија 2 у градском превозу путника
2) Аутобуска станица –Светог Саве – Карађорђева
– Цара Лазара – Дожа Ђерђа – Скопљаснска –
Шајкашка – 19. октобар – Пере Сегединца – Димитрија
Туцовића – 19. октобар – Филипа Вишњића – Петра
Драпшина – Ференц Листа – Његошева – Жарка
Зрењанина – Николе Тесле – Карађорђева – Светог
Саве – Аутобуска станица.
Минималан број полазака по линијама дат је у
конкурсној документацији.
У понуди, превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац концесије задржава право
да не прихвати те предлоге.
Сезонске и ванредне линије уговараће се посебним уговором са превозником који буде изабран.
Коначна верзија група линија у линијском превозу
путника у градско – приградском саобраћају на територији општине Србобран биће дефинисана Уговором.
4. Превозник конкурише за све линије. Све линије
градског и приградског превоза чине један пакет и понуда се доставља за све у целини.
Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку
доделе јавног уговора дозвољено је, уз напомену да се:
1) ограничава број чланова конзорцијума на 2 члана;
2) забрањују промене у структури конзорцијума,
као што је замена чланова, припајање понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума или распуштање
конзорцијума;
Забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или конзорцијуму да би
испунио критеријуме за избор.
5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисан
закључењем јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско – приградском саобраћају на територији општине
Србобран, којим ће бити регулисан и поступак раскида
уговора пре истека времена на које је закључен и права
и обавезе које из тога проистичу.
6. Обављање поверене комуналне делатности
спроводиће се по ценама из понуде, а промена истих
вршиће се на образложен захтев превозника уз сагласност надлежног органа општине, а у складу са Законом
о комуналним делатностима и са економском политиком Владе Републике Србије.
7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске, кадровске и правне нормативне документације, докаже своју техничку, организациону и
кадровску оспособљеност за обављање комуналне делатности која се поверава.
Понуда обавезно садржи:
– назив и седиште привредног друштва, односно
правног лица, са подацима о лицу овлашћеном за заступање и са свим потребним информацијама (телефон, факс и др.) у циљу непосредног комуницирања;
– извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је предузеће регистровано за обављање јавног
линијског превоза путника;
– решење надлежног министарства о испуњености
услова за отпочињање и обављање јавног превоза
путника у друмском саобраћају;
– доказ о техничкој опремљености основних
средстава – аутобуса (оверену листу или извод из пописних листи основних средстава, оверене фотокопије
уговора о лизингу, закупу или другом правном основу
63 / 17. VI 2014.
за коришћење возила, оверене фотокопије саобраћајних дозвола, полисе осигурања, штампани прикази саобраћајних дозвола – из читача);
–доказ о паркинг простору и техничкој опремљености простора за одржавање возила (извод из одговарујећег регистра о поседовању паркинг простора
и простора за одржавање возила и његовој техничкој
опремљености), а у случају да не поседује исти, оверене фотокопије уговора о закупу паркинг простора
одговарајуће површине, односно оверених уговора о
одржавању возила са привредним друштвом, другим
правним лицем или самосталном занатском радњом,
који испуњавају услове за одржавање и оправку друмских моторних возила;
– предлог тарифе ( предлог просечне цене по клилометру) ,са висином повластица за лица старија од
65 година, за инвалидна, за ђачке и радничке месечне
карте;
– предлог нових линија;
–потврду – не старију од 6 месеци – надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама доприносима и другим јавним дажбинама;
– потврду да у року од 2 године пре објављивања
Јавног позива није изречена правоснажна судска или
управна мера забране обављања делатности која је
предмет концесије;
– потврду надлежног Привредног суда да се против истог не води поступак стечаја, ликвидације или
принудног поравњања;
– потврду да у року од 6 месеци пре објављивања
Јавног позива превозник који конкурише није имао
блокиран рачун дуже од 3 дана у пословној банци;
– оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност
понуде у износу од 120.000,00 динара, са роком важности 20 дана дуже од дана јавног отварања понуде;
5
– оригинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла
у износу од 600.000,00 динара са роком важности 30
дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорне
обавезе;
– тражене банкарске гаранције и изјаве морају
бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив
без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио
наручилац, промењену месну надлежност за решавање
спорова одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака.
8. Опширно образложење критеријума за избор
најповољније понуде дато је у Прилогу Јавног позива,
као и у конкурсној документацији, а биће изабрана најповољнија понуда на основу бодовања.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније
понуде, односно одлуке о поништају поступка давања
концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда.
10. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Свако лице које је заинтересовано за учешће или
које учествује у поступку доделе јавног уговора може
Републичкој комисији поднети захтев за заштиту права
против одлука јавног тела које спроводи поступак које
се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу
тог лица донете незаконито, а рок за подношење
предметног захтева је 15 дана од дана достављања одлуке јавног тела.
Адреса Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки је: Влада Републике
Србије, Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки, Немањина 22 – 26,
Београд.
11. Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у општинскоиј управи
Србобран у Оделењу за управу, соба број 5 Србобран
Трг Слободе 2 , радним данима у времену од 8 до 14
часова.
Конкурсна докуметација се може преузети након
достављања доказа о уплати износа од 1.000,00 динара на текући рачун 840–745151843–03 позив на број:
97/78-233 Остали приходи у корист нивоа општине, на
име трошкова израде конкурсне документације.
Сва додатна обавештења у вези Јавног позива
могу се добити на телефон: 021 730-050, контакт особа
Гордана Ранков.
12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана
објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику
РС”, закључно са 60 – тим даном до 12,00 часова.
Понуде се достављају лично или путем поште у
затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за конкурс
за превоз путника – Не отварати” на адресу општина
Србобран, 21480 Србобран Трг Слободе 2 у два примерка, оверене и запечаћене, у одвојеним ковертима,
јасно означено са „Оригинал” и „Копија”. На полеђини
обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача,
број телефона, особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском језику.
13. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока за достављање понуда у 13,00 часова у просторијама општинске управе
Србобран. Представник понуђача може присуствовати
јавном отварању понуда.За учешће у поступку мора
имати овлашћење оверено и потписано од стране одговорног лица.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Комерцијални попуст на цену превоза
за ученике основних школа
за попуст од 100%
10 бодова
за попуст од 76%-99%
5 бодова
за попуст од 50%-75%
2 бода
испод 50%
0 бодова
за ученике средњих школа
за попуст од 25% и више
10 бодова
за попуст испод 25%
0 бодова
за раднике
за попуст од 10% и више
5 бодова
за попуст испод 10%
0 бодова
за лица старија од 65 година
за попуст од 50% и више
10 бодова
за попуст од 30%-49%
5 бодова
за попуст од испод 30%.
0 бодова
за иннвалидна лица
за попуст од 100%
5 бодова
за попуст испод 100%
0 бодова
Укупан број регистрованих аутобуса са којима се конкурише за предметну групу линија, који су обухваћени Решењем надлеж- за три аутобуса
5 бодова
ног министарства о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају
4 и више аутобуса
10 бодова
Просечна старост возила са којима се конкурише за предметну групу линија обухваћених поменутим Решењем
просечна старсот 15 год
10 бодова
просечна старост 10-15 год.
15 бодова
просечна старост испод 10 год.
20 бодова
Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке исправности
мах 5
– сопствено
(5)
– по Уговору
(2)
Обезбеђеност паркинга за сва возила
мах 5
– сопствено
(5)
– по Уговору
(2)
Просечна цена по километру
цена по 1км 16,00 динара и више 0 бодова
цена по 1км 10,00 до 16,00 динара 10 бодова
цена по 1км до 10 динара
20 бодова
МАКСИМАЛНО 100
*
*Примена критеријума бодовања код елемента – укупан број регистрованих аутобуса и просечна старост возила:
биће бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима се конкурише за пакет линија. 6662
THE MUNICIPALITY OF SRBOBRAN pursuant
to Article 9 of the Public Utilities Act (Official Gazette
of RS, No. 88/11), Article. 22 and Article 35 of the Law
on Public-Private Partnership and Concessions (Official
Gazette of RS, No. 88/11), Article 40. item 32 of the Statute
of the Municipality of Srbobran Official Gazette of the
Municipality of Srbobran, No.5/08 and 7/12)
announces public invitation No.К 1/2014 – in an open
procedure For collection of bids for concession – delegation
of performing utility activities services of public liner
transport for passengers in the city and suburban traffic in
the territory of the municipality of Srbobran
1. A public invitation to bids for the collection of the
most favorable bidder- the bidder concession – delegation of
performing utility activities services of public liner transport
for passengers in the city and suburban traffic in the territory
of the municipality of Srbobran for the period of 5 years.
2. The right to submit bids by public invitation have all
companies and other legal entities (hereinafter referred to
as transport companies) who are registered for performing
public liner transport of passengers in the city and suburban
traffic and fulfil the requirements set forth by the Law on
Road Transport.
3. Public liner transport of passengers will be
performed on the following lines, divided in three groups:
Line bus service in suburban transport of passengers
2)Srbobran – Turija - Nadalj – Nadaljska intersection
– in both directions.
Line 1 in the city transport of passengers
3) Bus station – Sveti Sava St. – Novosadski put St.
– Branislava Nusica St. – Partizanska St. – Proleterska St. –
Turijski put St. – Novosadski put St. – Dositeja Obradovica
St. – Bus Station St. – Sveti Sava St. – Karadljordjeva St.
– Cara Lazara St. – Petra Drapsina St. – Ferenc Lista St.
– Njegoseva St. – Zarka Zrenjanina St. – Nikole Tesle St. Karadjordjeva St. – Svetog Save St. – Bus Station
Line 2 in the city transport of passengers
4) Bus station – Sveti Sava St.– Karadljordjeva St –
Cara Lazara St. – Dozda Djerdja St. – Skopljanska St. –
Sajska St. – 19. oktobat St. – Pere Segedinca St. – Dimitrija
Tucovica St. – 19.oktobar St. – Filipa Visnjica St. – Petra
Drapsina St. – Ferenc Lista St. . – Njegoseva St. – Zarka
Zrenjanina St. – Nikole Tesle St. - Karadjordjeva St. –
Svetog Save St. – Bus Station
Minimum number of departures per lines is given in
the tender documentation.
In the bid, the transport company may propose new
lines and departures, but the concession grantor reserves the
right to reject such proposals.
6
17. VI 2014. /
Seasonal and additional lines will be negotiated in
a separate contract with the transport company who is
selected.
The final version of the group of lines in the transport
of passengers in the city and suburban traffic in the
municipality of Srbobran will be defined in the Contract.
4. The transport company submits a bid for all lines.
All lines of the city and suburban transport form one
package and the bid is to be submitted for all of them as
a whole.
1) the number of consortium members is limited to 2
members;
2) changes in the structure of the consortium are not
allowed, such as replacing members, incorporate abidder
in the consortium, or merging consortiums, or dissolution
of the consortium;
Modifications with subcontractor, whose capacities
are necessary to the bidder or to the consortium in order to
meet the criteria for selection, are not allowed.
5. Performing the public liner transport of passengers
entrusted for a period of 5 years and shall be closely
regulated with the conclusion of the contract on delegation
of performing utility activities services of public liner
transport for passengers in the city and suburban traffic in
the territory of the municipality of Srbobran, that will also
regulate the procedure of contract termination before the
deadline and the rights and obligations that arise.
6. Performing the delegated utility service will
be realized at prices in the bid, and the change thereof
shall bemade upon the reasoned request of the transport
company and with the approval of the competent authority
in the municipality in accordance with the Law on Public
Utilities and with the economic policy of the Government
of the Republic of Serbia.
7. The bidder shall, based on the accounting
and finance documentation, personnel records and
legalnormative documentation, prove their technical,
organisational and personnel capacity to perform the public
utility services entrusted.
The bid must contain:
– name and seat of the company, or legal entity, with
data on the authorized representative with all necessary
information (phone, fax, etc.) for the purpose of direct
communication;
– excerpt from the relevant register which proves
that the company is registered for performing public liner
transport of passengers;
– decision of the competent Ministry on the fulfilment
of requirements for initiating and operating public
passenger transport by road;
– evidence of technical capacity of fixed assets –he
bus (certified list or certificate from the inventory list of
fixed assets, certified copies of the leasing contract, lease
or other legal basis for the use of the vehicle, certified
copies of registration certificates, insurance policies,
printed registration certificates – from a card reader);
– evidence of parking space and technical capacity for
maintenance of vehicles (excerpt from a register about the
possession of parking space and space for maintenance of
vehicles and technical capacity), in case of not possessing
the before-mentioned, certified copies of a contract about
the lease f the parking space of appropriate size and
certified contracts about maintenance of vehicles with a
company, other legal entity or a sole trader that fulfil the
requirements for maintenance and repair of motor vehicles;
– Proposal of the tariff (proposal of the average price
per kilometer), with the amount of reduction for persons
over 65, for disabled persons, for students’ and workers’
monthly tickets;
– proposal of new lines;
– confirmation – not older than 6 months – by a
competent tax authorities of tax clearance, contributions
and other public duties;
– confirmation that proves that within 2 years prior to
the announcement of the invitation to bids, the bidder was
not a subject of judicial or administrative order prohibiting
the performance of business activity that is the subject of
concession;
– confirmation by the competent Commercial Court
that no default, liquidation, bankruptcy proceedings or
forced settlement have been initiated;
– confirmation that within 6 months prior to the
public invitation, the account of the transport company
who submits a bid was not blocked for more than 3 days in
a commercial bank.;
– original bank guarantee for bid’s seriousness of
120,000.00 dinars, which shall last for 20 days after the
day of public opening of bids;
– a bank‘s original letter of intent on the issue of a
bank‘s guarantee for good performance with their bid in
the amount of 600,000.00 dinars with validity period 30
days longer than the agreed deadline for the fulfilment of
contractual obligation;
– required bank guarantees and statements shall be
unconditional, irrevocable, payable at first call without
objection and must have properly completed deadline,
amount and territorial jurisdiction and cannot contain:
additional conditions, shorter deadlines that the ones set
by Ordering Party, smaller amount determined by the
Ordering Party, modified local jurisdiction for disputes
settlement specified in the model contract, or conditions
related to the policies of banks.
8. Extensive explanation of the criteria for selection of
the most favorable bid is given in the Annex to the Public
63
invitation, as well as in the Tender Documentation, а the
most favorable bid will be selected based on the scoring.
9. The deadline for making decision on the most
favorable bid or a decision to cancel the procedure for
delegating concession is 60 days, and begins on day of the
deadline for submitting bids.
10. Legal protection in the process of awarding the
public contract shall be provided in accordance with the
law governing public procurement.
All parties interested in participating or who are
involved in the process of awarding public contract can
file a request for protection of rights to the Republic
Commission against the decisions of the public body who
carries out procedures that can be separately challenged
and in the opinion of the party taken illegally. The deadline
for filing a request is 15 days from the day of receipt of the
decision of the public body.
The address of the Republic Commission for Rights
Protection in the Public Procurement Procedures is: Vlada
Republike Srbije, Republicka komisija za zastitu prava u
postupcima javnih nabavki , Nemanjina 22–26, Belgrade.
11. Interested transport companies can obtain the
tender documentation at the City Hall of Srbobran at the
Administration Department, office no.5 Srbobran, Trg
Slobode 2, weekdays from 8 am to 2 pm.
The tender documentation can be obtained upon
submission of a proof of payment of 1.000,00 dinars to
the current account 840–745151843–03 reference number:
97/78–233 Other income in favor of the municipality, the
costs of preparation of tender documentation.
Any additional information regarding the Public
Invitation can be obtained by phone: 021 730-050, contact
person Gordana Rankov.
12. The deadline for submission of bids is 60 days
from the date of publishing the Invitation in the Official
Gazette RS, as of the 60th day until 12.00 (noon).
Bids shall be submitted in person or by mail in sealed
envelopes with a note: Bid for the tender for transportation
of passengers – „Do not open” to address: Opstina
Srbobran, 21480 Srbobran Trg Slobode 2 in two copies,
certified and sealed, in separate envelopes, clearly marked
„Original” and „Copy”. On the back of the envelope the
name of the bidder, address of the bidder, phone number,
contact person shall be specified.
Bids must be made in the Serbian language.
13. The public opening of the bids will be done by
the Commission on the same day at 1pm after the deadline
for submissions expires at the premises of the City Hall of
Srbobran. The representative of a bidder may attend the
public opening of bids. For participation in the procedure,
they must have citified and signed authorization by the
responsible person.
BID EVALUATION CRITERIA
Commercial discount on the fare
For elementary school students
For the discount of 100%
for the discount of 76%-99%
for the discount of 50%-75%
under 50%
10 weights
5 weights
2 weights
0 weights
For high school students
for the discount of 25% and more
for the discount of 25%
10 weights
0 weights
For workers
for the discount of 10% and more
or the discount of 10%
5 weights
0 weights
For persons over 65
for the discount of 50% and more
for the discount of 30%-49%
for the discount under 30%
10 weights
5 weights
0 weights
For disabled persons
For discount of 100%
for discount under 100%
5 weights
0 weights
Total number of registered buses with which the bidder submits the bid for the relevant group of lines included in the Decision by the for three busses
competent Ministry about the fulfilment of the requirements for initiating and operating a public passenger transport by road.
4 and more busses
5 weights
10 weights
The average age of vehicles with which the bidder submits the bid for the relevant group of lines included in the above Decision
The average age 15 years
The average age 10-15 years.
The average age under 10 years
10 weights
15 weights
20 weights
Provided regular vehicle maintenance and technical inspection
– own
– under the Contract
max 5
(5)
(2)
Provision of a parking space for all vehicles
– own
– under the Contract
max 5
(5)
(2)
Average price per kilometer
Price per km 16,00 dinars and more
0 weights
Price per km 10,00 to 16,00 dinars
10 weights
Price per km up to 10 dinars
20 weights
TOTAL 100
*
*Application of the scoring criteria with the elements – total number of registered buses and average age of vehicles:
The vehicles included in the above-mentioned Decision that the bidder includes in a bid. 6662
63 / 17. VI 2014.
ДЕКАН
ПРАВНОГ
ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ расписује конкурс
за избор у звање и заснивање радног односа:
а) једног наставника у звању ванредног или редовног професора за научну област Кривично право –
предмет Кривично право, са пуним радним временом,
на одређено односно неодређено време.
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64. став 7. односно
став 9. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13.) и чланом 105. и 107.
Статута Правног факултета Универзитета у Београду
(пречишћен текст).
Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном
факултету Универзитета у Београду, Булевар краља
Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
6605
ДОМ
УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ
ШКОЛА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА на основу члана 53. и
54. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС” бр. 18/10 и 55/13) Управни
одбор Дома ученика средњих школа у Сремској
Митровици расписује јавни конкурс
– за именовање директора Дома ученика средњих
школа у Сремској Митровици
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
– да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или да је стекао високо образовање на
основним студијама на факултету у трајању од најмање
четири године, а које је у погледу права која из њега
произилазе изједначено са академским називом мастер;
– да има најмање пет година рада са високим образовањем;
– да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца или за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење; за кривично дело примања мита или давања мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да му у складу са
законом није утврђено дискриминаторно понашање;
– да му није изречена мера заштите од насиља у
породици.
За пријаву на конкурс потребно је доставити:
– пријаву са биографијом;
– диплому о стеченој стручној спреми;
– доказ да кандидат није кажњаван;
– оверену фотокопију радне књижице и потврду
послодавца да кандидат има најмање 5 година рада са
високим образовањем;
Именовање директора Дома ученика средњих
школа у Сремској Митровици врши се на мандатни период од четири године.
Докази о испуњености конкурсом предвиђених
услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику РС”.
Пријаве слати на адресу: Дом ученика средњих
школа, 22000 Сремска Митровица, Планинска 1, са назнаком „за конкурсну комисију”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
6657
Судски огласи
ВИШИ СУД У ЧАЧКУ
Виши суд у Чачку, и то судија др Татјана Кандић,
у правној ствари предлагача Милица Рећица из Горњег
Милановца, коју заступа Снежана Маринковић из
Горњег Милановца, Ђенерала Милића 23 против противника предлагача Булетин Рећица, непознатог пребивалишта и боравишта у Швајцарској, ради признања
стране судске одлуке о разводу брака странака, решењем 1 Р. број 13/14 од 2. 6. 2014.године, противнику
предлагача Булетин Рећица за привременог заступника
7
поставио је Лелу Ђурић, адвоката из Чачка, која ће га у
овом поступку заступати све док се противник предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да му је
поставио стараоца.
1 Р. број 13/14 – Из Вишег суда у Чачку.
6571
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ве­сна Ми­
ло­је­вић у оста­вин­ском по­ступ­ку иза пок. Мар­ти­но­вић
Ла­за­ра бив­шег из Бе­о­гра­да – Ми­ри­је­во, 16. Ок­то­бра 15,
ро­ђен 13.3.1912. го­ди­не у Це­ти­њу, од оца Мар­ка и мај­ке
Ан­ђе, ЈМБГ 1303912710048, др­жа­вља­нин РС, пре­ми­
нуо да­на 12.6.1999. го­ди­не, об­ја­вљу­је оглас.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза пок. Мар­ти­но­вић Ла­за­ра бив­шег из Бе­о­гра­да – Ми­ри­
је­во, 16. ок­то­бра 15, ро­ђен 13. 3. 1912. го­ди­не у Це­ти­њу, од
оца Мар­ка и мај­ке Ан­ђе, ЈМБГ 1303912710048, др­жа­вља­
нин РС, пре­ми­нуо да­на 12. 6. 1999. го­ди­не, да се у ро­ку од
го­ди­ну да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве Пр­вом
основ­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на 16.
1. О. број 9644/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6527
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­
ђе иза пок. Ми­кић Ђор­ђа. бив. из Бе­о­гра­да, Ариљ­ска
9, ро­ђе­ног 14. де­цем­бра 1911. го­ди­не, пре­ми­ну­лог да­на
30. но­вем­бра 2011. го­ди­не, да се ја­ве Пр­вом основ­ном
су­ду у Бе­о­гра­ду, у суд­ни­цу 303/III, у ро­ку од го­ди­ну да­
на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са.
V – 1. О. 18514/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6581
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У НО­ВОМ БЕ­ЧЕ­ЈУ
Основ­ни суд у Бе­че­ју, Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом
Бе­че­ју, по су­ди­ји Гор­да­ни Вла­шка­лин, као су­ди­ји по­је­
дин­цу, у прав­ној ства­ри ту­жи­ље Жи­гић Зо­ри­це из Ку­
ма­на, ко­ју за­сту­па Ни­ко­ла Ар­се­нов, адво­кат из Но­вог
Бе­че­ја, про­тив ту­же­ног Жи­гић Ћу­ли­ја­не из Тор­де, са­да
не­по­зна­тог ме­ста бо­ра­ви­шта, ра­ди раз­во­да бра­ка, ре­
ше­њем број I – 4 – П 2. број 121/14, по­ста­вио је ту­же­ној
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Зе­ре­бе­љи Хај­нал­ку, адво­ка­
та из Но­вог Бе­че­ја. При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­
ти ту­же­ну у овој пар­ни­ци све док се ту­же­на или њен
пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
I – 4 – П2. број 121/14 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом Бе­че­ју.
6563
Основ­ни суд у Бе­че­ју, Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом
Бе­че­ју, у пар­нич­ном пред­ме­ту I – 5 П 2 638/13 ту­жи­о­ца
Док­ма­но­вић Дра­га­на из Но­вог Бе­че­ја про­тив ту­же­них
Док­ма­но­вић (Дра­ган) Си­ни­ше и Док­ма­но­вић (Дра­ган)
Со­ње, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди из­др­жа­ва­ња ро­
ди­те­ља, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ма
Ра­до­слав Чо­кић адво­ката из Но­вог Бе­че­ја, у скла­ду са
чланом 79. став 2. тачка 4. ЗПП-а, с об­зи­ром на то да је
пре­би­ва­ли­ште ту­же­не на не­по­зна­тој адре­си.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­не у по­
ступ­ку све док се они или њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
I – 5 П 2. број 638/13 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом Бе­че­ју.
6593
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У УБУ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу, су­
ди­ја Дра­ги­ца Гли­шић Ђе­ни­сић, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Ор­
га­ни­за­ци­је син­ди­ка­та ФГМ „Труд­бе­ник” Уб, Све­те По­
по­ви­ћа, 120, ко­ју за­сту­па пред­сед­ник син­ди­ка­та Зо­ран
Кум­ба­рић, чи­ји је пу­но­моћ­ник Љу­би­ша Ра­ни­са­вље­вић,
адв. из Уба, Кра­ља Пе­тра I Осло­бо­ди­о­ца б. б. про­тив
ту­же­ног Дра­га­на Аћи­мо­вић из Тр­ња­ка, ра­ди по­вра­ћа­ја
зај­ма, до­нео је 23. ок­то­бра 2013. го­ди­не оглас.
Ту­же­ном Дра­га­ну Аћи­мо­ви­ћу из Тр­ња­ка, са­да у
ино­стран­ству на не­по­зна­тој адре­си по­ста­вља се при­
вре­ме­ни за­ступ­ник Не­дељ­ко Ми­ли­ће­вић, адво­кат из
Уба. При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овом пред­ме­ту вр­ши­
ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док
се уче­сник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­
дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да му је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
IV – 26 П број 2670/12 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­
ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу.
6525
ОСНОВ­НИ СУД У ВРА­ЊУ
Основ­ни суд у Вра­њу, као пр­во­сте­пе­ни из­вр­шни,
пре­ко су­ди­је Ду­шан­ке Ан­тић, као су­ди­је по­је­дин­ца, у
по­ступ­ку из­вр­ше­ња по пред­ло­гу из­вр­шног по­ве­ри­о­ца
„VB Le­as­ ing” д. о. о. Бе­о­град, Ђор­ђа Ста­но­је­ви­ћа 12,
ко­га до окон­ча­ња по­ступ­ка за­сту­па пу­ном. адв. Ни­ко­ла
Сте­фа­но­вић из Гор­њег Ми­ла­нов­ца, про­тив из­вр­шног
ду­жни­ка Иго­ра Пет­ко­ви­ћа из с. Слив­ни­ца, са­да са адре­
сом пре­би­ва­ли­шта, од­но­сно бо­ра­ви­шта у Хо­лан­ди­ји,
ра­ди на­пла­те нов­ча­ног по­тра­жи­ва­ња, вред­ност из­вр­ше­
ња 179.377,00 ди­на­ра, ван ро­чи­шта да­на 5. ју­на 2014.
год. до­нео је оглас.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­шном ду­жни­ку
Иго­ру Пет­ко­ви­ћу из с. Слив­ни­ца, Оп­шти­на Врањ­ска
Ба­ња, са­да са не­по­зна­том адре­сом пре­би­ва­ли­шта, од­
но­сно бо­ра­ви­шта у Хо­лан­ди­ји по­ста­вљен је адв. Рат­ко
Ива­нов из Вра­ња, ко­ји ће пра­ва и оба­ве­зе при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка из­вр­шног ду­жни­ка вр­ши­ти све док се из­вр­
шни ду­жник или ње­гов пу­ном. не по­ја­ве код су­да, од­
но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да му је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Ив. број 135/14 – Из Основ­ног су­да у Вра­њу.
6610
ОСНОВ­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У НО­ВОМ БЕ­ЧЕ­ЈУ
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Но­вом Бе­че­ју, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту 14 Р2 83/13
пред­ла­га­ча Ве­ли­са­вљев Жи­ве из Но­вог Бе­че­ја про­тив
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ве­ли­са­вљев Зо­ре из Но­вог Бе­
че­ја, ра­ди ли­ша­ва­ња по­слов­не спо­соб­но­сти, по­ста­вио
је при­вре­ме­ног заступ­ни­ка про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча у
ли­ку Ра­до­слав Чо­кић адво­ка­та из Но­вог Бе­че­ја, у скла­
ду са чланом 79. став 2. тачка 4. ЗПП -а, с об­зи­ром на
то да је пре­би­ва­ли­ште ту­же­не на не­по­зна­тој адре­си.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ног у по­ступ­ку
све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­
дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
I – 14 Р2. број 83/13 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­
ни­ну, Суд­ска је­ди­ни­ца у Но­вом Бе­че­ју.
6553
ОСНОВ­НИ СУД У КРУ­ШЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Кру­шев­цу, су­ди­ја Ра­дој­ка Ра­ден­ко­
вић, у пред­ме­ту ту­жи­о­ца Ми­ро­сла­ва По­по­ви­ћа, из Зе­
би­це, ко­га за­сту­па пу­ном., Ја­дран­ка Јо­во­вић Са­мар­џић,
из Кру­шев­ца, про­тив ту­же­них Ми­лу­на Шу­ли­ћа, из Зе­
би­це и Бран­ка Шу­ли­ћа – Ми­ле­ти­ћа на не­по­зна­тој адре­
си до­нео је 9. ма­ја 2014. го­ди­не оглас.
Ре­ше­њем овог су­да П. број 161/14 од 9. ма­ја 2014.
го­ди­не, на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП – а по­
ста­вљен је адво­кат Сне­жа­на Илић Ко­стић из Кру­шев­
ца, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Бран­ку Шу­ли­
ћу – Ми­ле­ти­ћу, са­да на не­по­зна­тој адре­си а у пар­ни­ци
ко­ја се во­ди код ово­га су­да по ту­жби ту­жи­о­ца Ми­ро­
сла­ва По­по­ви­ћа, из Зе­би­це, ра­ди утвр­ђе­ња пра­ва сво­ји­
не. На­ве­де­ним ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни
за­ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ног Бран­ка Шу­ли­ћа – Ми­ле­
ти­ћа у по­ступ­ку све док се ту­же­ни или ње­гов пу­ном.,
не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца. Овај
оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и пре­ко
огла­сне та­бле су­да.
8 П. број 161/14 – Из Основ­ног су­да у Кру­шев­цу.
6540
ОСНОВ­НИ СУД У КУР­ШУ­МЛИ­ЈИ
Основ­ни суд у Кур­шу­мли­ји, у ван­пар­нич­ном пред­
ме­ту пред­ла­га­ча Са­во­вић Мом­чи­ла из До­њег То­ча­на,
за­се­ок По­то­ча­ри, ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти
пок. Са­во­вић Ми­ло­ва­на, бив. из се­ла До­њег То­ча­на, об­
ја­вљу­је на осно­ву чла­на 61. ЗВП оглас.
Са­во­вић Ми­ло­ван, ро­ђен 30. 3. 1912. го­ди­не у се­
лу До­ње То­ча­не, од оца Ми­ло­ра­да и мај­ке Ра­ки­не, по
на­во­ди­ма пред­ла­га­ча пре­ми­нуо је 20. 12. 1944. го­ди­
не у се­лу Ђе­до при­ли­ком по­вла­че­ња са вој­ском из зе­
мље, а чи­ње­ни­ца ње­го­ве смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­
ној књи­зи умр­лих. По­зи­ва се сва­ко ли­це ко­је би­ло шта
зна о смр­ти Са­во­вић Ми­ло­ва­на из се­ла До­ње То­ча­не
да то без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Кур­шу­мли­
ји. Суд ће по ис­те­ку ро­ка од 15 да­на од об­ја­вљи­ва­ња
овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” од­лу­чи­ти о
пред­ло­гу пред­ла­га­ча ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти Са­во­вић
Ми­ло­ва­на.
1 Р2. број 7/2014 – Из Основ­ног су­да у Кур­шу­мли­ји.
6526
8
17. VI 2014. /
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ле­сков­цу, по су­ди­ји Ве­сни Цвет­ко­
вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри ма­ло­лет­ног
ту­жи­о­ца Ан­дре­јић На­ђе из Ле­сков­ца, Ју­жно­мо­рав­ских
бри­га­да 27, ко­ју за­сту­па за­кон­ски за­ступ­ник мај­ка Ан­
дре­јић Ма­ри­ја из Ле­сков­ца, Ју­жно­мо­рав­ских бри­га­да
27, ко­је за­сту­па адв. Зо­ран Пе­тро­вић про­тив ту­же­ни­ка
Ан­дре­јић Бо­ба­на из Ни­ша, Лим­ска 8, са­да на не­по­зна­
тој адре­си, ра­ди из­ме­не од­лу­ке о из­др­жа­ва­њу, на рас­
пра­ви, да­на 26. 12. 2013. го­ди­не, од­лу­чу­ју­ћи о зах­те­ву
пу­но­моћ­ни­ка за­кон­ског за­ступ­ни­ка ту­жи­о­ца за по­ста­
вља­ње при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, до­нео је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да Ле­ско­вац 3 П 2. број
172/12 од 26.12. 2013. год. а на осно­ву од­ред­бе члана
81. став 1, став 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­
ку, по­ста­вљен је адво­кат Та­ма­ра Сто­јиљ­ко­вић из Ле­
сков­ца, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ку Ан­дре­јић
Бо­ба­ну са­да на не­по­зна­тој адре­си, а у пар­ни­ци ко­ја се
во­ди код Основ­ног су­да Ле­ско­вац по ту­жби ма­ло­лет­
ног ту­жи­о­ца Ан­дре­јић На­ђе из Ле­сков­ца ко­ју за­сту­па
за­кон­ски за­ступ­ник мај­ка Ан­дре­јић Ма­ри­ја про­тив ту­
же­ни­ка Ан­дре­јић Бо­ба­на из Ни­ша, са­да на не­по­зна­
тој адре­си, ра­ди из­ме­не од­лу­ке о ви­си­ни из­др­жа­ва­ња.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­ступ­
ник, за­сту­па­ти у по­ступ­ку ту­же­ни­ка Ан­дре­јић Бо­ба­на
са­да на не­по­зна­тој адре­си, све док се ту­же­ни или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док Ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти Суд да је ту­же­ном по­ста­вио
ста­ра­о­ца. Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС” и пре­ко Огла­сне та­бле Су­да.
3 П 2. број 172/12 – Из Основ­ног су­да у Ле­сков­цу.
6603
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, као пар­нич­ни, су­ди­ја
Сне­жа­на Пан­те­лић – Ива­но­вић, у прав­ној ства­ри ту­
жи­ље Ан­ђел­ке Мар­ко­вић из Мар­ков­ца, Мар­ко­вач­ка 45,
про­тив ту­же­ног Вла­ди­ми­ра Ни­ко­ли­ћа из Мла­де­нов­ца,
са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди раз­во­да бра­ка, по­ста­
вио је да­на 30. ма­ја 2014. го­ди­не при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка Ву­ји­цу Кри­во­ка­пи­ћа адв. из Мла­де­нов­ца, од­сут­
ном ту­же­ном са свим пра­ви­ма и ду­жно­сти­ма за­кон­ског
за­ступ­ни­ка, ко­ја ће ту ду­жност оба­вља­ти све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом,
од­но­сно, док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П 2. број 212/14 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­цу.
6611
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, су­ди­ја Мех­ди­ја Жу­
пља­нин, као су­ди­ја по­је­ди­нац у ван­пар­нич­ном по­ступ­
ку за до­ка­зи­ва­ње смр­ти пок. Бат­кић Хај­ра и Бат­кић Ха­
ми­де, бив. из с. Тр­на­ва, код Но­вог Па­за­ра, по пред­ло­гу
Бат­кић Азе­ма из Но­вог Па­за­ра, да­на 3. ју­на 2014. го­ди­
не, из­да­је оглас.
Пред­ла­гач Бат­кић Азем је да­на 17. апри­ла 2014.
го­ди­не под­нео овом су­ду пред­лог за до­ка­зи­ва­ње смр­
ти пок. Бат­кић Хај­ра и Бат­кић рођ. Ха­џић Ха­ми­де, бив.
из с. Тр­на­ва, код Но­вог Па­за­ра. У пред­ло­гу је на­вео да
је пок. Бат­кић Хај­ро ро­ђен 4. апри­ла 1916. го­ди­не у с.
Рас­те­но­ви­ће, оп­шти­на Сје­ни­ца, а умро при­род­ном смр­
ћу да­на 14. мар­та 1996. го­ди­не, а да чи­ње­ни­ца смр­ти
ни­је упи­са­на у ма­тич­ну књи­гу умр­лих Оп­шти­не Но­
ви Па­зар, док је пок. Бат­кић Ха­ми­да ро­ђе­на 12. апри­
ла 1991. го­ди­не у с. Би­оц, оп­шти­на Сје­ни­ца, а умр­ла
при­род­ном смр­ћу да­на 28. де­цем­бра 2000. го­ди­не у с.
Тр­на­ва код Но­вог Па­за­ра, а да чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је
упи­са­на у ма­тич­ну књи­гу умр­лих Оп­шти­не Но­ви Па­
зар. По­зи­ва­ју се Бат­кић Хај­ро и Бат­кић Ха­ми­да, као и
сва­ко дру­го ли­це, ко­је зна би­ло шта о њи­хо­вом жи­во­
ту да то без од­ла­га­ња ја­ве су­ду, а на­кон ис­те­ка ро­ка од
30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд ће од­лу­чи­ти о
пред­ло­гу. Оглас до­ста­вити „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”,
и ис­так­ну­ти на огла­сној та­бли овог су­да.
10. Р2. број 31/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру.
6561
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
У по­ступ­ку посл. бр. П. 11272/2013, по ту­жби ту­
жи­о­ца Ве­ли­за­ра Вла­хо­ви­ћа из Но­вог Бе­о­гра­да, Ни­ко­
ле До­бро­ви­ћа 16, про­тив ту­же­ног Ра­ден­ка Кља­ји­ћа из
Бач­ког Јар­ка, Ива­на Ми­лу­ти­но­ви­ћа 67, са­да не­по­зна­
тог бо­ра­ви­шта, ра­ди ис­пла­те, по­ста­вља се при­вре­ме­
ни за­ступ­ник ту­же­ном и то адво­кат Хор­ват Ен­дреа из
Те­ме­ри­на. Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни да ће га по­ста­вље­ни
при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти пред Основ­ним су­дом
у Но­вом Са­ду у пред­ме­ту посл. бр. П. 11272/2013 све
док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да је ту­же­ном по­ста­вљен ста­ра­лац.
П. број 11272/2013 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Са­ду.
6539
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, су­ди­ја Пап Мо­ни­ка,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ка­ро­ли­на Кас­бург На­фелт
из Ре­пу­бли­ке Не­мач­ке, Mac­hon stras­se 9, ко­ју за­сту­па
адво­кат Сла­ви­ца Кур­ти­но­вић из Но­вог Са­да, Трг Фе­
рен­ца Фе­хе­ра 1, про­тив ту­же­не Ка­ро­ли­не Ца­рић рођ.
Гру­јић из Бу­ди­са­ве, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 37 а ко­ја се тре­нут­
но на­ла­зи на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди пре­да­је по­се­да,
по­ста­вио је ту­же­ној Ка­ро­ли Ца­рић при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка адво­ка­та Штај­нер Бо­ри­са из Но­вог Са­да, Ша­
фа­ри­ко­ва 2 на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник вр­ши пра­ва и ду­жно­сти
за­кон­ског за­ступ­ни­ка и за­сту­па ту­же­ну у овој прав­ној
ства­ри све док се ту­же­на или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти суд да је ту­же­ној по­ста­вио ста­ра­те­ља.
П број 10813/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
6604
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји
Ра­до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Ми­ло­ше­вић Алек­сан­дра из Бе­о­гра­да, Мак­
си­ма Гор­ког 28, про­тив пред­ла­га­ча Рус Еду­ар­да и Сол.
рођ. Рус Вил­ме обо­је из Пан­че­ва, ра­ди про­гла­ше­ња не­
ста­лог ли­ца за умр­ло, на осно­ву члана 61 За­ко­на о ван­
пар­нич­ном по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва­ју се Руд Еду­ард од оца Ру­дол­фа и мај­ке
Бар­ба­ре рођ. 20. 1. 1900 г. и Сол рођ. Рус Вил­ма рођ.
8. 10. 1895. г. обо­је из Пан­че­ва, ко­ји су не­ста­ли у ра­ту
и у ве­зи са рат­ним до­га­ђа­јем, да се у ро­ку од 3 ме­се­
ца од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС”, ја­ве овом су­ду. Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко
шта зна о њи­хо­вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од об­ја­вљи­ва­ња огла­са, суд
ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње не­ста­лих
ли­ца за умр­ле.
5 Р 2. број 74/13 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
6549
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У КО­ВА­ЧИ­ЦИ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ва­
чи­ци, по су­ди­ји Ку­куч­ка Па­ве­лу у прав­ној ства­ри пред­
ла­га­ча Лу­кић Ђу­ре из Са­мо­ша, И. Л. Ри­ба­ра 96, То­до­
ро­вић Са­ве из Вр­шца, Го­ран­ска 4/А и Са­бо Сне­жа­не из
Вр­шца, Вој­во­де Ми­ши­ћа 66, ко­је за­сту­па пу­но­моћ­ник
Смиљ­ко­вић Зо­ран адво­кат из До­бри­це, про­тив про­тив­
пре­дла­га­ча Лу­кић Че­до­ми­ра из Са­мо­ша, ра­ди про­гла­
ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­лог, до­нео је ван ро­чи­шта
гор­њег да­на, а на осно­ву члана 61 став 1 ЗВП из­да­је
оглас.
По­зи­ва се не­ста­ли Лу­кић Че­до­мир, од оца Че­до­
ми­ра и мај­ке Лу­кић Да­ни­це рођ. Уро­шев, ро­ђен 7 ма­ја
1903. го­ди­не у Са­мо­шу, из Са­мо­ша, ко­ји је то­ком 1949.
го­ди­не упу­ћен на из­др­жа­ва­ње ка­зне у КПД „За­бе­ла” по
пре­су­ди Сре­ског су­да у Али­бу­на­ру К. 43/1949 од 15.
мар­та 1949. го­ди­не ко­ја је по­твр­ђе­на од­лу­ком Окру­
жног су­да у Пан­че­ву КЖ. број 61/949 од 9. апри­ла 1949.
го­ди­не и ко­јом је осу­ђен на 4 го­ди­не ли­ше­ња сло­бо­де
као глав­ном ка­зном и кон­фи­ска­ци­јом це­ло­куп­не имо­ви­
не као спо­ред­ном ка­зном. Пред­ла­га­чи има­ју са­зна­ња да
се исти ни­ка­да ни­је вра­тио са из­др­жа­ва­ња ка­зне, и да
је пре­ми­нуо у КПД „За­бе­ла” али се чи­ње­ни­ца ње­го­ве
смр­ти ни­ка­да ни­је упи­са­ла у МКУ за ма­тич­но под­руч­је
По­жа­ре­вац, да се у ро­ку од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” ја­ви лич­но у овај
суд или упу­ти свог пу­но­моћ­ни­ка, а та­ко­ђе се по­зи­ва­ју и
сва дру­га ли­ца ко­ја зна­ју ма шта о ње­го­вом жи­во­ту да
то без од­ла­га­ња ја­ве су­ду, те ће суд на­кон ис­те­ка ро­ка
од три ме­се­ца од­лу­чи­ти по пред­ло­гу на осно­ву по­да­
та­ка из спи­са.
I –16 Р2 број 42/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ва­чи­ци.
6579
ОСНОВ­НИ СУД У СМЕ­ДЕ­РЕ­ВУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У КО­ВИ­НУ
У смис­лу члана 116. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку и члана 81. став 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­
нич­ном по­ступ­ку, Основ­ни суд у Сме­де­ре­ву Суд­ска
63
је­ди­ни­ца у Ко­ви­ну, по су­ди­ји На­ди Га­врић у ван­пар­
нич­ном пред­ме­ту рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не иза пок.
Мар­ко­вић Слав­ка бив. из Сме­де­ре­ва, до­нео је ре­ше­ње.
Адво­кат Ан­ђел­ков Јо­ван из Ко­ви­на по­ста­вља се
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка за­кон­ском на­след­ни­ку Го­
лу­бо­вић Алек­сан­дру из Сме­де­ре­ва, са­да не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, у го­ре озна­че­ном пред­ме­ту, ко­ји ће у овом
по­ступ­ку има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­
ступ­ни­ка све док се за­кон­ски на­след­ник Го­лу­бо­вић
Алек­сан­дар не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2 О. број 2361/10 – Из Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ви­ну.
6552
Основ­ни суд у Сме­де­ре­ву Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­
ви­ну, по су­ди­ји На­ди Га­врић у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту
пред­ла­га­ча Мир­че­тић Све­то­за­ра из Оси­па­о­ни­це, ко­га
за­сту­па адв. Гор­да­на Илић из Сме­де­ре­ва, про­тив про­
тив­ни­ка пред­ла­га­ча Мир­че­тић Све­то­за­ра из Оси­па­о­
ни­це, ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни ста­ра­лац Ар­ко Едвард,
адво­кат из Ко­ви­на, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за
умр­ло, у сми­слу чла­на 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку, из­да­је оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је ван­па­рнич­ни по­сту­пак
по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Мир­че­тић Све­то­за­ра из Оси­
па­о­ни­це, ко­га за­сту­па адв. Гор­да­на Илић из Сме­де­ре­
ва, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, про­тив
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Мир­че­тић Све­то­за­ра из Оси­па­
о­ни­це, ко­ји је стре­љан у је­сен 1944. го­ди­не на Је­за­ви
у Сме­де­ре­ву, ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни ста­ра­лац Ар­ко
Едвард, адво­кат из Ко­ви­на, али чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је
упи­са­на у ма­тич­не књи­ге умр­лих. Основ­ни суд у Сме­
де­ре­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ви­ну по­зи­ва сва ли­ца ко­
је не­што зна­ју о жи­во­ту или смр­ти про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча Мир­че­тић Све­то­за­ра из Оси­па­о­ни­це, да у ро­ку
од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве о то­ме
овом су­ду. Суд ће по ис­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од­лу­чи­ти
о пред­ло­гу пред­ла­га­ча ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца
за умр­ло.
2 Р1. број 275/13 – Из Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ви­ну.
6555
У сми­слу члана 116 За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку и члана 81 став 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­
ном по­ступ­ку, Основ­ни суд у Сме­де­ре­ву Суд­ска је­ди­
ни­ца у Ко­ви­ну, по су­ди­ји На­ди Га­врић у ван­пар­нич­ном
пред­ме­ту рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не и за пок. Ра­кић
Ра­до­ми­ра бив. из Сме­де­ре­ва, до­нео је ре­ше­ње.
Адво­кат Не­дељ­ков Са­ва из Ко­ви­на по­ста­вља се
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Ша­ља Ми­ли­ци, са­да не­по­
зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, у го­ре озна­че­ном
пред­ме­ту, ко­ји ће у овом по­ступ­ку има­ти сва пра­ва и
ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док се за­кон­ска на­
след­ни­ца Ша­ља Ми­ли­ца не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства, не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
2 О број 360/13 – Из Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ви­ну.
6554
ОСНОВ­НИ СУД У ЧАЧ­КУ
Основ­ни суд у Чач­ку и то су­ди­ја Сла­ви­ца Кар­ли­
чић као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца
Ле­чић Не­на­да из Чач­ка, Ибар­ска 5, про­тив ту­же­них То­
ма­ше­вић Сла­ви­це из Кра­гу­јев­ца, Рад­нич­ка 7а/2, Ти­шо­
вић Ми­ли­це Бум­ба­ре­во Бр­до 83, Ле­чић Ми­ла из Чач­ка,
Ибар­ска 5, Ра­до­ва­но­вић Ми­ла­на и Ра­до­ва­но­вић Љи­ља­
не са не­по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем, об­ја­вио је да­на 20.
ма­ја 2014. го­ди­не, оглас.
Основ­ни суд у Чач­ку, у пред­ме­ту 1 П. број 1511/13
по ту­жби ту­жи­о­ца Ле­чић Не­на­да из Чач­ка, Ибар­ска 5,
про­тив ту­же­них То­ма­ше­вић Сла­ви­це из Кра­гу­јев­ца,
Рад­нич­ка 7а/2, Ти­шо­вић Ми­ли­це из Бум­бар­ског бр­да
83, Ле­чић Ми­ле из Чач­ка, Ибар­ска 5, Ми­ла­на Ра­до­ва­но­
вић и Љи­ља­не Ра­до­ва­но­вић са не­по­зна­тим пре­би­ва­ли­
штем и бо­ра­ви­штем, ра­ди утвр­ђе­ња, сход­но од­ред­ба­ма
члан 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а ту­же­ни­ма Ра­до­ва­но­вић
Ми­ла­ну и Ра­до­ва­но­вић Љи­ља­ни, ли­ци­ма са не­по­зна­
тим пре­би­ва­ли­штем, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­
ста­вља Ве­сну Пе­тро­вић Мар­ко­вић адво­ка­та из Чач­ка,
Град­ско ше­та­ли­ште 167.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има сва пра­ва и ду­жно­сти
за­кон­ског за­ступ­ни­ка све док се ту­же­ни Ми­лан и Љи­
ља­на Ра­до­ва­но­вић или њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред овим су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти су­да да је ту­же­ној по­ста­вио ста­ра­о­ца.
1 П. број 1511/13 – Из Основ­ног су­да у Чач­ку.
6580
63 / 17. VI 2014.
ОСНОВ­НИ СУД У ШАП­ЦУ
Основ­ни суд у Шап­цу, пр­во­сте­пе­ни пар­нич­ни, су­
ди­ја Дра­ган Ја­ко­вље­вић у пар­ни­ци ту­жи­о­ца „Елек­тро­
ср­би­ја” ДОО Кра­ље­во „Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ја Ша­бац”
из Шап­ца про­тив ту­же­ног Не­ђе Ђор­ђе­ви­ћа из Шап­ца
са­да са не­по­зна­тим бо­ра­ви­штем у Аустри­ји, ра­ди на­
кна­де ште­те, по­ста­вио је ту­же­ном при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка и то адво­ка­та Ра­да Јо­ва­но­ви­ћа из Шап­ца, Го­спо­
дар Је­вре­ма 1, на осно­ву члана 81. став 1. и 2. тачка
5. ЗПП, с тим што при­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­
ступ­ку има сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка,
а вр­ши­ће их док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред су­дом од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да му је по­ста­вљен ста­ра­тељ.
4 П – 301/13 – Из Основ­ног су­да у Шап­цу. 6602
Основ­ни суд у Шап­цу, пр­во­сте­пе­ни пар­нич­ни, су­
ди­ја Дра­ган Ја­ко­вље­вић, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Елек­тро­
ср­би­ја ЕД Ша­бац и ту­же­ног Стан­ко­вић Ми­лу­ти­на из
П. При­чи­но­ви­ћа са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди сти­
ца­ња без осно­ва, по­ста­вио је ту­же­ном при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка и то адв. Ра­да Јо­ва­но­ви­ћа из Шап­ца Г. Је­вре­
мо­ва 1, на осно­ву члана 81. став 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а,
с тим што при­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку има
сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка а вр­ши­ће
их док се ту­же­ник или њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред су­дом од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти суд да им је по­ста­вљен ста­ра­тељ.
4. П. број 733/13 – Из Основ­ног су­да у Шап­цу.
6569
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
1. Закључује се поступак стечаја над стечајним дужником Euroluxpetrol – ELP Gas доо у стечају,
Михаила Богићевића 7/2, матични број 20141794, ПИБ
104469772.
2. Одобрава се, по усвојеном завршном рачуну
стечајног управника стечајног дужника Euroluxpetrol
– ELP Gas д.о.о. Београд у стечају коначна награда за
рад стечајног управника у износу од 815.000,00 динара,
коначнa накнадa трошкова стечајног управника у износу од 267.500,00 динара и остале обавезе стечајне масе
у износу од 2.194.357,25 динара.
3. Налаже се стечајном управнику да средствима
која се налазе на рачуну стечајног дужника број 200–
2436070101862–81 код банке Поштанске штедионице
ад Београд исплати настале трошкове, те да уколико
по исплати насталих трошкова преостану средства, та
средства пренесе на депозитни рачун Привредног суда
у Београду.
4. Налаже се Агенцији за привредне регистре,
из Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајног дужника Euroluxpetrol – ELP Gas доо у стечају,
Михаила Богићевића 7/2, матични број 20141794, ПИБ
104469772.
5. Налаже се стечајном управнику да угаси текући
рачун стечајног дужника број 200-2436070101862-81
који се води код Поштанске штедионице ад Београд.
6. Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 20141794.
7. Налаже се Пореској управи одељење Савски венац да угаси порески идентификациони број стечајног
дужника 104469772.
8. По правоснажности овог Решења и по достави
уништених печата стечајног дужника, Суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног управника Бранка Југовића из Београда
4 Ст број 2337/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
6591
Привредни суд у Београду, судија Јован Кордић, у
поступку стечаја број 5. Ст. 23/2014 над предузећем JPL
Special Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну
трговину пољопривредним производима ДОО – у стечају, Београд, Матије Гупца 10, матични број 17564528,
ПИБ 103436243, донео је дана 9. 6. 2014. године.
решење
I Отказује се испитно рочиште у поступку стечаја
над JPL Special DOO из Београда – у стечају, Матије
Гупца 10, заказано за 25. 6. 2014. године у 11,00 часова, судница број 104 Привредни суд у Београду,
Масарикова 2.
9
II Заказује се испитно рочиште у поступку стечаја
над JPL Special DOO из Београда – у стечају, Матије
Гупца 10, за 9. 7. 2014. године у 11,00 часова, судница
број 100, Привредни суд у Београду, Масарикова 2.
III На рочиште се позивају повериоци и стечајни
управник.
5. Ст. број 23/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
6589
у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”. Пред­ла­гач пла­на је у оба­
ве­зи да од­го­вор на при­мед­бе до­ста­ви су­ду у ро­ку од
осам да­на од при­је­ма при­мед­бе у су­ду.
Овај оглас би­ће об­ја­вљен у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС” и у днев­ним ли­сто­ви­ма По­ли­ти­ка и Да­нас.
1 Ст. број 180/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6535
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Ма­ри­ца Ђу­
кић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у спо­ру ту­жи­о­ца При­вред­но
дру­штво за про­из­вод­њу, тр­го­ви­ну и услу­ге „Сар­бос”
д.о.о. у сте­ча­ју, Бе­о­град, Срем­чи­ца, Двор­жа­ко­ва 70/13,
ко­га за­сту­па Бо­шко Там­по­ља, адво­кат из Бе­о­гра­да, Вој­
во­де Шу­пљик­ца 13, про­тив ту­же­них Кр­стић Јо­ви­це из
Сме­де­рев­ске па­лан­ке, се­ло Во­ди­це, Во­дич­ки пут 39 и
Му­ни­шић Ла­за­ра из Бе­о­гра­да, Срем­чи­ца, Двор­жа­ко­ва
70/13 ко­га за­сту­па Јо­ван­ка Зе­че­вић Ан­ђел­ко­вић, адво­
кат из Бе­о­гра­да, Ну­ши­ће­ва 7а, ра­ди по­би­ја­ња прав­них
рад­њи и пре­да­је не­по­крет­но­сти, вред­ност пред­ме­
та спо­ра 300.000,00 ди­на­ра, до­нео је ван ро­чи­шта 28.
апри­ла 2014. го­ди­не ре­ше­ње.
I Од­ре­ђу­је се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка овла­
шће­ног за при­ма­ње пи­сме­на ту­же­ном Кр­стић Јо­ви­ци
из Сме­де­рев­ске Па­лан­ке, се­ло Во­ди­це, Во­дич­ки пут 9
адво­кат Сне­жа­на Ко­ва­че­вић из Бе­о­гра­да, Не­ма­њи­на 5.
II Ро­чи­ште за глав­ну рас­пра­ву се за­ка­зу­је за 20. јун
2014. го­ди­не у 11,30 ча­со­ва у При­вред­ном су­ду Бе­о­гра­
ду, суд­ни­ца 222, дру­ги спрат, Ма­са­ри­ко­ва 2.
IV Ово ре­ше­ње ће слу­жи­ти пу­но­моћ­ни­ку ту­жи­о­ца,
при­вре­ме­ном за­ступ­ни­ку пр­во­ту­же­ног и пун. дру­го­ту­
же­ног уме­сто по­зи­ва.
3 П. број 4830/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6534
I При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду је ре­ше­њем 27. П
2529/2014 28. 5. 2014. го­ди­не по­ста­вио Сла­ви­цу Цим­
ба­ље­вић адво­ка­та из Но­вог Бе­о­гра­да, Дра­ги­ше Бра­шо­
ва­на 50, за При­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ног „Pred­u­ze­
će za audio pro­duk­ci­ju i mar­ke­ting So­und raу” д. о. о. из
Бе­о­гра­да, Ка­ра­ђор­ђе­ва 57.
II При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ног у по­
ступ­ку, све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­
ја­ве пред Су­дом.
III При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у по­ступ­ку за ко­ји
је по­ста­вљен сва пра­ва и ду­жно­сти ста­ту­тар­ног за­ступ­
ни­ка.
IV Суд ће оглас о по­ста­вља­њу при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и пре­ко
огла­сне та­бле Су­да.
V Оба­ве­шта­ва се при­вре­ме­ни за­ступ­ник да је
упла­ћен пред­у­јам пар­нич­них тро­шко­ва на име за­сту­
па­ња при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка и на име тро­шко­ва об­ја­
вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
27. П број 2529/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6528
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду сте­чај­ни су­ди­ја Љи­
ља­на Па­вло­вић, у прет­ход­ном по­ступ­ку за ис­пи­ти­ва­
ње ис­пу­ње­но­сти усло­ва за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја
ре­ор­га­ни­за­ци­јом у скла­ду са уна­пред при­пре­мље­ним
пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је Пред­у­зе­ћа за спољ­ну и уну­тра­
шњу тр­го­ви­ну и про­из­вод­њу Ин­тер­ко­мерц ад Бе­о­град,
Те­ра­зи­је 27 ма­тич­ни број 07024584, ПИБ 100001708,
овим огла­сом оба­ве­шта­ва по­ве­ри­о­це:
1. Да ће ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње о пред­ло­гу уна­
пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је Пред­у­зе­ћа
за спољ­ну и уну­тра­шњу тр­го­ви­ну и про­из­вод­њу Ин­
тер­ко­мерц ад Бе­о­град и гла­са­ње од стра­не по­ве­ри­ла­ца,
одр­жа­ти у При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду у суд­ни­ци број
100 да­на 30. ју­на 2014. го­ди­не са по­чет­ком у 10,00 са­
ти. По­ве­ри­о­ци мо­гу гла­са­ти о пла­ну лич­но или пре­ко
овла­шће­них пред­став­ни­ка на ро­чи­шту или гла­сач­ким
ли­сти­ћи­ма ко­ји се до­ста­вља­ју су­ду пре ро­чи­шта;
2. Да ће пред­лог пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је са из­ме­на­
ма би­ти об­ја­вљен на огла­сној та­бли При­вред­ног су­да
у Бе­о­гра­ду на ко­ји на­чин се сва ли­ца мо­гу упо­зна­ти са
са­др­жи­ном пла­на.
По­зи­ва­ју се за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да све при­мед­бе
на уна­пред при­пре­мље­ни план ре­ор­га­ни­за­ци­је Пред­у­
зе­ћа за спољ­ну и уну­тра­шњу тр­го­ви­ну и про­из­вод­њу
Ин­тер­ко­мерц ад Бе­о­град ко­ји­ма оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну
уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је, а на­ро­
чи­то основ или ви­си­ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­
ва­ња до­ста­ве сте­чај­ном ду­жни­ку и над­ле­жном су­ду у
ро­ку ко­ји ни­је кра­ћи од 15 да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија у
поступку стечаја над стечајним дужником Друштвом за
производњу, промет и услуге „Шабац –Електро” д. о.
о. Шабац Драгића Марковића Вргоње 122, дана 15. 5.
2014. године, донео је решење:
Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником Друштвом за производњу, промет и услуге
„Шабац – Електро” д. о. о. Шабац Драгића Марковића
Вргоње 122, матични број 17111191, ПИБ 100081954.
Разрешава се дужности стечајног управника
Богдана Радловић из Шапца, Цара Душана 40.
Против овог решења дозвољена је жалба у року
од 8 дана од пријема односно објављивања истог у
„Службеном гласнику РС”, Привредном апелационом
суду Београд, а преко овог првостепеног суда.
Ст број 771/2011 – Из Привредног суд у Ваљеву.
6645
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
Предузећем за производњу, промет и услуге „Адас
Компани” д.о.о. – у стечају, Ваљево, Доња Грабовица
132, донео је дана 9. 6. 2014. године решење
Завршно рочиште у поступку стечаја над
Предузећем за производњу, промет и услуге „Адас
Компани” д.о.о. у стечају Ваљево, одређује се за 16. 7.
2014. године са почетком у 11:00 часова у Привредном
суду у Ваљеву, Карађорђева 48а, у судници бр.6 овог
суда, па ово решење има служити повериоцима и стечајном управнику уместо позива.
Решење о одржавању завршног рочишта има се истаћи на огласној табли Суда и објавити у „Службеном
гласнику РС”.
Ст. број 395/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
6644
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
I При­вред­ни суд у Кра­ље­ву оба­ве­шта­ва по­ве­ри­о­це
да је ре­ше­ње овог Су­да 6. Ст. 224/2013 од 2. ју­на 2014.
год. у сте­чај­ном по­ступ­ку ко­ји се спро­во­ди над сте­чај­
ним ду­жни­ком Дру­штво за про­из­вод­њу, тр­го­ви­ну и
услу­ге „Еуро про­фил екс­порт им­порт” ДОО Но­ви Па­зар,
Гој­ка Ба­ча­ни­на 42/А, МБ 17431811, ПИБ 100748398, за­
ка­за­но одр­жа­ва­ње за­вр­шног ро­чи­шта да­на 9. ју­ла 2014.
го­ди­не, са по­чет­ком у 10,30 ча­со­ва у При­вред­ном су­ду у
Кра­ље­ву, Ца­ра Ла­за­ра 41, у суд­ни­ци број 1. На за­вр­шном
ро­чи­шту ће се рас­пра­вља­ти о за­вр­шном ра­чу­ну сте­чај­
ног управ­ни­ка, о ко­нач­ним зах­те­ви­ма за ис­пла­ту на­гра­де
сте­чај­ног управ­ни­ка, под­но­си­ти при­мед­бе на за­вр­шни
ра­чун и о дру­гим пи­та­њи­ма од зна­ча­ја за бан­крот­ство
сте­чај­ног ду­жни­ка. По­ве­ри­о­ци се на за­вр­шно ро­чи­ште
по­зи­ва­ју пре­ко огла­сне та­бле су­да и об­ја­вљи­ва­њем ре­
ше­ња у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”. Про­тив овог ре­ше­ња
мо­же се из­ја­ви­ти жал­ба ПАС Бе­о­град у ро­ку од осам да­
на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС”, од­но­сно при­је­ма истог, а пре­ко овог Су­да.
6. Ст. број 224/2012 – Из При­вред­ног су­да у
Кра­ље­ву.
6562
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, сте­чај­ни су­ди­ја Је­ре­мић
Ве­се­лин­ка, у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ним ду­жни­
ком Дру­штве­но пред­у­зе­ће за про­из­вод­њу пред­ме­та кућ­
не ра­ди­но­сти и су­ве­ни­ра „До­ма­ћа ра­ди­ност” у сте­ча­ју,
Ле­ско­вац, 26. ма­ја 2014. го­ди­не до­нео је ре­ше­ње.
Од­ре­ђу­је се за­вр­шно ро­чи­ште у по­ступ­ку сте­ча­ја
над сте­чај­ним ду­жни­ком Дру­штве­но пред­у­зе­ће за про­
из­вод­њу пред­ме­та кућ­не ра­ди­но­сти и су­ве­ни­ра „До­
ма­ћа ра­ди­ност” у сте­ча­ју, Ле­ско­вац за 23. ју­ни 2014.
го­ди­не са по­чет­ком у 11,00 ча­со­ва, у суд­ни­ци број 4.
При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу, Бул. осло­бо­ђе­ња 2.
На за­вр­шном ро­чи­шту ће се рас­пра­вља­ти о свим
пи­та­њи­ма из члана 145. За­ко­на о сте­ча­ју. По­зи­ва­ју се
по­ве­ри­о­ци и сва за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да при­су­ству­ју
ро­чи­шту.
Оглас је ис­так­нут на огла­сној та­бли су­да 26. ма­ја
2014. го­ди­не.
10 Ст. број 710/2010 – Из При­вред­ног су­да у Ле­
сков­цу.
6612
10
17. VI 2014. /
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, одлучујући о предлогу предлагача Акционарско
друштво „Тигар” Пирот, Николе Пашића 213, од 29.
5. 2014. године за покретање стечајног поступка са
Унапред припремљеним планом реорганизације над
дужником Акционарско друштво „Тигар” Пирот,
Николе Пашића 213, чији је пуномоћник Станковић
Славољуб, адвокат из Пирота, донео је дана 5. 6. 2014.
године, решење.
I Покреће се претходни стечајни поступак ради
утврђења испуњености услова за отварање поступка
стечаја над дужником Акционарско друштво „Тигар”
Пирот, Николе Пашића 213, матични број 07187769
ПИБ 100358298, а у складу са Унапред припремљеним
планом реорганизације.
II Повериоци могу извршити увид у Унапред
припремљени план реорганизације у писарници
Привредног суда у Нишу, у периоду од 9,00 до 13,00
часова, све до дана одржавања рочишта.
III Заинтересована лица могу дати примедбе на
поднети план, као и оспорити садржину, основ и висину планом обухваћених потраживања, у року од
15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС” и упозорава се предлагач плана да је у
обавези да одговор на примедбе достави Привредном
суду у Нишу у року од 8 дана од дана пријема примедбе
суду.
IV Рочиште за одлучивање и гласање о Унапред
припремљеном плану реорганизације заказује се за 10.
7. 2014.године, са почетком у 11,00 часова, у судници
број 2 Привредног суда у Нишу.
V Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
VI Право гласа имају сви повериоци, сразмерно
висини њихових потраживања. Класа поверилаца чија
потраживања према плану треба да буду у потпуности
измирена пре почетка примене плана, не гласа за план
односно сматра се да је план у тој класи усвојен.
VII Унапред припремљени план реорганизације,
доставља се Агенцији за привредне регистре ради објављивања на интернет страници тог регистра.
VII Према дужнику Акционарско друштво „Тигар”
Пирот, Николе Пашића 213, одређују се мере обезбеђења:
1. Поставља се привремени стечајни управник
Горан Пауновић из Пирота ради обезбеђења имовине
и пословне документације стечајног дужника, са задатком да провери тачност података из Унапред припремљеног плана реорганизације, да поред тачности
података провери и да ли је правилно извршена процена вредности свих покретних и непокретних ствари
наведених у плану, процена вредности потраживања
поверилаца и потраживања која стечајни дужник има
према трећим лицима и да суду поднесе писани извештај и мишљење о примедбама заинтересованих
лица на предлог Унапред припремљеног плана реорганизације и одговору стечајног дужника на дате примедбе, сходно члану 159. став 8. Закона о стечају.
2. Забрањују се исплате са рачуна стечајног дужника без сагласности стечајног судије и спровођење извршења са свих динарских и девизних рачуна дужника
Акционарско друштво „Тигар” Пирот, Николе Пашића
213, матични број 07187769 ПИБ 100358298.
3. Забрањује се располагање имовином стечајног
дужника без претходно прибављене сагласности стечајног судије.
4. Забрањује се до даљег спровођење извршења
према стечајном дужнику и то на покретној и непокретној имовини, укључујући и забрану која се односи на остваривање права разлучних поверилаца.
5. Забрањују се исплате са рачуна стечајног дужника Акционарско друштво „Тигар” Пирот, Николе
Пашића 213, матични број 07187769 ПИБ 100358298 и
спровођење евидентираних основа и налога принудне
наплате, пленидбом са рачуна стечајног дужника.
6. Забрањује се спровођење извршења и намирења
на обезбеђеној и необезбеђеној имовини стечајног
дужника Акционарско друштво „Тигар” Пирот, Николе
Пашића 213, матични број 07187769 ПИБ 100358298.
7. Налаже се Народној банци Србије-Принудна
наплата Крагујевац да поступи по овом решењу.
1. Ст број 17/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6599
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, одлучујући о предлогу предлагача Предузеће за
производњу гумене обуће „Тигар обућа” д.о.о. Пирот,
Николе Пашића 197, од 29. 5. 2014. године за покретање стечајног поступка са Унапред припремљеним
63
планом реорганизације над дужником Предузеће за
производњу гумене обуће „Тигар обућа” д.о.о. Пирот,
Николе Пашића 197, чији је пуномоћник Станковић
Славољуб, адвокат из Пирота, донео је дана 5. 6. 2014.
године, решење.
I Покреће се претходни стечајни поступак ради
утврђења испуњености услова за отварање поступка
стечаја над дужником Предузеће за производњу гумене
обуће „Тигар обућа” д.о.о. Пирот, Николе Пашића 197,
матични број 17466534 ПИБ 102192344, а у складу са
Унапред припремљеним планом реорганизације.
II Повериоци могу извршити увид у Унапред
припремљени план реорганизације у писарници
Привредног суда у Нишу, у периоду од 9,00 до 13,00
часова, све до дана одржавања рочишта.
III Заинтересована лица могу дати примедбе на
поднети план, као и оспорити садржину, основ и висину планом обухваћених потраживања, у року од
15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС” и упозорава се предлагач плана да је у
обавези да одговор на примедбе достави Привредном
суду у Нишу у року од 8 дана од дана пријема примедбе
суду.
IV Рочиште за одлучивање и гласање о Унапред
припремљеном плану реорганизације заказује се за 11.
7. 2014.године, са почетком у 11,00 часова, у судници
број 2 Привредног суда у Нишу.
V Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
VI Право гласа имају сви повериоци, сразмерно
висини њихових потраживања. Класа поверилаца чија
потраживања према плану треба да буду у потпуности
измирена пре почетка примене плана, не гласа за план
односно сматра се да је план у тој класи усвојен.
VII Унапред припремљени план реорганизације,
доставља се Агенцији за привредне регистре ради објављивања на интернет страници тог регистра.
VII Према дужнику Предузеће за производњу гумене обуће „Тигар обућа” д.о.о. Пирот, Николе Пашића
197, одређују се мере обезбеђења:
1. Поставља се привремени стечајни управник
Предраг Косовац из Ниша ради обезбеђења имовине
и пословне документације стечајног дужника, са задатком да провери тачност података из Унапред припремљеног плана реорганизације, да поред тачности
података провери и да ли је правилно извршена процена вредности свих покретних и непокретних ствари
наведених у плану, процена вредности потраживања
поверилаца и потраживања која стечајни дужник има
према трећим лицима и да суду поднесе писани извештај и мишљење о примедбама заинтересованих
лица на предлог Унапред припремљеног плана реорганизације и одговору стечајног дужника на дате примедбе, сходно члану 159. став 8. Закона о стечају.
2. Забрањују се исплате са рачуна стечајног дужника без сагласности стечајног судије и спровођење
извршења са свих динарских и девизних рачуна дужника Предузеће за производњу гумене обуће „Тигар
обућа” д.о.о. Пирот, Николе Пашића 197, матични број
17466534 ПИБ 102192344.
3. Забрањује се располагање имовином стечајног
дужника без претходно прибављене сагласности стечајног судије.
4. Забрањује се до даљег спровођење извршења
према стечајном дужнику и то на покретној и непокретној имовини, укључујући и забрану која се односи на остваривање права разлучних поверилаца.
5. Забрањују се исплате са рачуна стечајног дужника Предузеће за производњу гумене обуће „Тигар
обућа” доо Пирот, Николе Пашића 197, матични број
17466534 ПИБ 102192344 и спровођење евидентираних основа и налога принудне наплате, пленидбом са
рачуна стечајног дужника.
6. Забрањује се спровођење извршења и намирења
на обезбеђеној и необезбеђеној имовини стечајог дужника Предузеће за производњу гумене обуће „Тигар
обућа” доо Пирот, Николе Пашића 197, матични број
17466534 ПИБ 102192344.
7. Налаже се Народној банци Србије – Принудна
наплата Крагујевац да поступи по овом решењу.
1. Ст број 16/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6601
позивају сви заинтересовани повериоци. Оглас о заказивању завршног рочишта објавиће се у „Сл. гласнику
РС” и огласној табли Привредног суда у Новом Саду
Обавештавају се повериоци да се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника налазе у
стечајној писарници Привредног суда у Новом Саду, а
ради увида странака у исти, сваког радног дана од 8,00
до 14,00 часова.
1. Ст. број 1264/2012 – Из Привредног суда у
Новом Саду.
6678
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Крагујевцу, решењем број Фи
34/14 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5 – 271 – 00 Здравствена установа апотека
„Сунце плус” Параћин, податке:
Врши се промена оснивача установе. Брише се
из судског регистра као оснивач, Самостална апотека „Сунце” Стојадиновић Љиљана пр, Параћин,
Вожда Карађорђа 77 (МБ 50526046), а уписује се као
оснивач Љиљана Стојадиновић из Параћина (ЈМБГ
1108959728223), Кнез Михајлова 11.
Фи број 34/14 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
6523
Привредни суд у Новом Саду, по судији Владиславу
Куртеку, у поступку стечаја над дужником Арма Мет
ДОО Нови Сад у стечају, Радничка 13, МБ. 20135689,
ПИБ: 104281332., дана 12. јуна 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Заказује се завршно рочиште за 8. јул 2014.г. са
почетком у 11,30 часова у овом суду, у Новом Саду,
Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7. на које се
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу је дана 29. 5. 2014. године, у стечајном поступку над Стечајном масом „ДБР
Производња” ДОО у стечају из Пожаревца, број предмета Ст. 4/2014, донео решење
1. Усваја се завршни рачун стечајног управника на
дан 28. 4. 2014. године, са завршним извештајем.
2. Констатује се да награда стечајног управника
износи 1.360.294,78 динара и да је иста исплаћена.
3. Констатује се да је на депозит суда уплаћен износ од 3.454,69 динара на име ненамирених потраживања поверилаца према списку на страни 8 и 9 завршног извештаја.
4. Закључује се стечајни поступак над Стечајном
масом „ДБР Производња“ ДОО у стечају из Пожаревца.
Ст. број 4/2014 – Из Привредног суда у Пожаревцу.
6660
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Решењем Привредног суда у Ужицу 4. Ст.2/2013
дана, 23. 5. 2014. године усвојен је завршни рачун
стечајног управника стечајног дужника „Cosmolit
company” доо у стечају Пожега, од 22. 4. 2014. године.
Решењем Привредног суда у Ужицу 4. Ст.2/2013
дана, 23. 5. 2014. године закључен је стечајни поступак
над „Cosmolit company” доо у стечају Пожега, матични
број: 20522488, ПИБ: 106046221.
4. Ст број 2/2013 – Из Привредног суда у Ужицу.
6624
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 32/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5 – 3, по­дат­ке:
Код Ор­га­ни­за­ци­је за ту­ри­зам и кул­ту­ру Со­ко­ба­
ња из Со­ко­ба­ње упи­са­на је про­ме­на по­да­та­ка за ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње, та­ко да је из суд­ског ре­ги­стра
бри­сан Љу­бин­ко Ми­лен­ко­вић као вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра и исто ли­це, Љу­бин­ко Ми­лен­ко­вић, упи­сан
је као ди­рек­тор и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње, са нео­
гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 32/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
6596
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број
31/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5 – 99, Основ­на му­зич­ка шко­ла „Кон­стан­тин
Ба­бић”, Кла­до­во, по­дат­ке:
Код Основ­не му­зич­ке шко­ле „Кон­стан­тин Ба­бић”
Кла­до­во, упи­са­на је про­ме­на по­да­та­ка за ли­це овла­
шће­но за за­сту­па­ње, та­ко да је Пра­жић Да­ни­је­ла бри­са­
на као до­са­да­шњи вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра и исто
ли­це Пра­жић Да­ни­је­ла, упи­са­на је као ди­рек­тор и ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње, у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 31/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
6597
ПРИВРЕДНИ СУД У К­РАГУЈЕ­ВЦУ
63 / 17. VI 2014.
Привредни суд у Крагујевцу, решењем број Фи
35/14 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5 – 62 – 00 Основна школа „Милоје
Симовић” Драгобраћа , податке:
Врши се промена лица овлашћеног за заступање.
Брише се Александар Ивановић – директор, уписује се
Драгољуб Видојевић (ЈМБГ 2304981780015) вршилац
дужности директора.
Фи број 35/14 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
6523
Привредни суд у Крагујевцу, решењем број
Фи 36/14 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5 – 12 – 00 Завод за стоматологију
Крагујевац, Змај Јовина 32, податке:
Уписује се лице овлашћено за заступање, др Ранко
Голијан из Крагујевца (ЈМБГ 1002963172652) – директор на други мандатни период од четири године, без
ограничења овлашћења за заступање.
Фи број 36/14 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
6523
Привредни суд у Крагујевцу, решењем број Фи
37/14 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5 – 67 – 00 Школа за музичке таленте
Ћуприја, Милице Ценић б.б. податке:
Врши се промена лица овлашћеног за заступање. Брише се Зоран Мицкић – директор, уписује се
Данијела Јовић (ЈМБГ 0810967727816), вршилац дужности директора.
Фи број 37/14 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
6523
Привредни суд у Крагујевцу, решењем број Фи
38/14 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5 – 76 – 00 Технолошка школа Параћин,
Драгољуба Јовановића 2 податке:
Уписује се лице овлашћено за заступање, Дејан
Нешић из Параћина (ЈМБГ 1308973723225), директор
на мандатни период од четири године, без ограничења
овлашћења за заступање.
Фи број 38/14 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
6523
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 26/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1–9019–13 Здрав­стве­на уста­но­
ва апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм” Ши­ма­нов­ци, Пр­хо­вач­ка 3,
по­дат­ке:
Да Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм”
Ши­ма­нов­ци, Пр­хо­вач­ка 3, осни­ва ор­га­ни­за­ци­о­ни део
огра­нак чи­је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на уста­
но­ва апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм” Ши­ма­нов­ци, Пр­хо­вач­ка
3 Огра­нак апо­те­ка „Ју­ли­ја 7” Бе­о­град, Све­то­за­ра Па­
пи­ћа 3е Зе­мун, „Но­ва Га­ле­ни­ка”. Скра­ће­но по­слов­но
име: Апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм” Ши­ма­нов­ци, Огра­нак
апо­те­ка „Ју­ли­ја 7” Бе­о­град, „Но­ва Га­ле­ни­ка”. Се­ди­
ште огран­ка је у Бе­о­гра­ду, Све­то­за­ра Па­пи­ћа 3е Зе­
мун „Но­ва Га­ле­ни­ка”. Огра­нак се осни­ва за оба­вља­ње
сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4711, 4721,
4722, 4729, 4778, 4772, 4771, 4751, 4759, 2014 и 8292.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Жи­кић Гор­да­на из
Бе­о­гра­да, Ган­ди­је­ва 113/1, л. к. број 003548275 м. б.
0810965815017.
Фи. број 26/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
6546
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 34/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1 – 948, по­дат­ке:
У Основ­ној му­зич­кој шко­ли „Фи­лип Ви­шњић”
Шид, Пе­тра Ко­чи­ћа б.б. упи­су­је се про­ме­на овла­шће­ња
за за­сту­па­ње.
Упи­су­је се: Ми­ла­на Сто­ја­ко­вић, ди­рек­тор, са нео­
гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Бри­ше се: Ми­ла­на Сто­ја­ко­вић, в. д. ди­рек­то­ра, са
нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма
Фи. број 34/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
6544
11
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 27/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1–9019–14 Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм” Ши­ма­нов­ци, Пр­хо­вач­ка 3, по­
дат­ке:
Да Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм”
Ши­ма­нов­ци, Пр­хо­вач­ка 3, осни­ва ор­га­ни­за­ци­о­ни део
огра­нак чи­је је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на уста­
но­ва апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм” Ши­ма­нов­ци, Пр­хо­вач­ка
3, Огра­нак апо­те­ка „Ју­ли­ја 9” Бе­о­град, Ма­јо­ра Зо­ра­
на Ра­до­са­вље­ви­ћа 153, Ба­тај­ни­ца. Скра­ће­но по­слов­
но име: Апо­те­ка „Ју­ли­ја Пхарм” Ши­ма­нов­ци, Огра­
нак апо­те­ка „Ју­ли­ја 9” Бе­о­град, Ба­тај­ни­ца. Се­ди­ште
огран­ка је у Бе­о­гра­ду, Ма­јо­ра Зо­ра­на Ра­до­са­вље­ви­ћа
153, Ба­тај­ни­ца. Огра­нак се осни­ва за оба­вља­ње сле­
де­ћих де­лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4711, 4721, 4722,
4729, 4778, 4772, 4771, 4751, 4759, 2014 и 8292. Ли­
це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Жи­кић Гор­да­на из Бе­
о­гра­да, Ган­ди­је­ва 113/1, л. к. број 003548275 м. б.
0810965815017.
Фи. број 27/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
6547
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је дана 11. 6. 2014.
године решењем Фи. 98/2014 од 11. 6. 2014. године,
уписао у судски регистар у регистарском улошку број
5 – 161 Здравствена установа апотека „Apolo” , Мол,
ЈНА 58/A следеће:
Упис огранка са називом Здраствена установа апотека „Apolo” , Мол – Огранак Ада, са седиштем у Ади,
Јожеф Атиле 2.
1. Фи. број 98/2014 – из Привредног суда у
Суботици. 6640
Привредни суд у Суботици је дана 11. 6. 2014.
године решењем Фи. 97/2014 од 11. 6. 2014. године,
уписао у судски регистар у регистарском улошку број
5 – 198 Установа Социјалне заштите Дом за старе
„Марина”, Сента, Змај Јове Јовановића 25, следеће:
Упис промене функције лица овлашћеног за заступање:
Брише се функција в. д. директора Еке Рите
ЈМБГ:1805988825419, бр лк ЛК: 005083883ПС Сента,
са адресе Сента, Змај Јове Јовановића 25 и уписује се
као директор са неограниченим овлашћењима на мандатни период од 4 године.
1. Фи. број 97/2014 – Из Привредног суда у
Суботици. 6642
Печати
На основу члана 13. 2 Статута Credit Agricole
Srbija AD Нови Сад, Браће Рибникара 4 – 6 ( у даљем
тексту : Банка ), и Одлуке о давању прокуре од 4. 12.
2006. године, Прокуриста Банке дана. 10. 6. 2014. године, доноси :
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ШТАМБИЉА НЕВАЖЕЋИМ
I Оглашава се неважећим и повлачи из употребе
штамбиљ Банке и то:
Штамбиљ платног промета 14 мм x 14 мм ознаке 1173 у филијали Свилајнац, који се користи за оверу докумената који су везани непосредно за Клијенте
Банке (налози за уплату, исплату, овера исправности
садржаја готовине, овера дотација и сл).
II Одлука ступа на снагу даном доношења.
III Задужује се сектор за Маркетинг и комуникације за објаву ове одлуке у „Службеном гласнику РС”.
Credit Agricole Srbija А Д Нови Сад
Александар Дивљак
Генерални секретар и Прокуриста Банке
6658
Разно
АД за оси­гу­ра­ње „Та­ко­во”, Кра­гу­је­вац, об­ја­
вљу­је оглас о об­ја­ви не­ва­же­ћим сле­де­ћих до­ку­ме­на­та:
1) зе­ле­не кар­те бр.
– 4603439, 4808241, 4815440 и 4817701.
6531
Неважеће исправе
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-458/14 од 28.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001225988 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­лу­ти­но­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/014091/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1322/13 од 25.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000214171 издатa од ПУ Ниш на
име Ду­кић Ми­лан, Ниш.
03/014092/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-465/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001041346 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Си­мић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/014093/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1316/13 од 24.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001239606 издатa од ПУ Ниш на
име Бе­ћи­ро­вић Дда­ни­јел, Ниш.
03/014094/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-463/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004451694 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ла­за­ре­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/014095/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1315/13 од 24.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942065 издатa од ПУ Ниш на
име Ко­ма­ди­нић Не­бој­ша, Ниш.
03/014096/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1326/13 од 25.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001743629 издатa од ПУ Ниш на
име Аран­ђе­ло­вић Сне­жа­на, Ниш.
03/014097/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-462/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004635999 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Скло­пић Алек­сан­дра, Бе­о­град.03/014098/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1323/13 од 25.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000646361 издатa од ПУ Ниш на
име Цвет­ко­вић Дра­га­на, Ниш.
03/014099/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-466/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005046095 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­јо­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/014100/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1314/13 од 23.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004744337 издатa од ПУ Ниш на
име Са­вић Ми­лан, Ниш.
03/014101/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1223/13 од 27.11.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002528351 издатa од ПУ Ниш на
име Вељ­ко­вић Ву­ка­дин, Ниш.
03/014102/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-468/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001513309 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Гор­да­на, Но­ви Бе­о­град.
03/014103/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1297/13 од 18.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000913347 издатa од ПУ Ниш на
име Ди­нић Ми­лан, Ниш.
03/014104/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-464/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001304700 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­шо­вић Гор­да­на, Бе­о­град.03/014105/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-483/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004744093 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ста­ни­са­вље­вић Бо­ри­слав, Бе­о­град.
03/014106/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-120 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003800841 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ра­до­је­вић Ста­на, Ужи­це.
03/014107/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1317/13 од 24.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001966660 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Ду­шан, Ниш.
03/014108/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-119 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003733904 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ми­ло­ше­вић Рад­ми­ла, Ужи­це.
03/014109/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-118/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002286695 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ци­цва­рић Ма­ри­ја, Ужи­це.
03/014110/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-8/14
од 28.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003857213 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Алек­сић
Пе­тар, Ле­по­са­вић.
03/014111/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-6/14
од 21.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002531760 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­лу­но­
вић Ву­ка­дин, Ле­по­са­вић.
03/014112/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-7/14
од 21.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000515749 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић
Бо­јан, Ле­по­са­вић.
03/014113/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-454/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002785234 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Или­ба­шић Де­јан, Бе­о­град.
03/014114/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-455/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003392660 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Сте­во­вић Ни­на, Бе­о­град. 03/014115/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-457/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004757214 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­нић Ми­лош, Бе­о­град.
03/014116/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-458/2014 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003069826 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гр­чић Јо­ван, Бе­о­град.
03/014117/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-459/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002496145 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јан­ко­вић Осто­ја, Бе­о­град.
03/014118/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-460/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003355113 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/014119/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 17.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000379260 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ко­при­ви­ца Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/014120/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 17.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002288093 издатa од ПС
Со­пот на име Тврт­ко­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/014121/14
12
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 17.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004229986 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Пе­тро­вић Ју­ли­ја­на, Бе­о­град.
03/014122/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 17.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004519799 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ста­ни­шић Ве­се­лин, Со­пот.
03/014123/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 17.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004409934 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђор­ђе­вић Во­ји­слав, Бе­о­град.
03/014124/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 14.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003044325 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Јок­си­мо­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/014125/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 14.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002546556 издатa од ПС
Вра­чар на име Шми­гић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/014126/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-14982/14-1 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001480878 издатa од
ПУ Ша­бац на име Пу­ти­ца Пре­драг, Ша­бац.
03/014127/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-14978/14-1 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001815941 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ни­ко­лић Дра­ган, Ша­бац.
03/014128/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-84/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000661994 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ра­ма­да­ни Азе­ра, Бу­ја­но­вац. 03/014129/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000788030 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ву­ке­лић Бран­ко, Ла­за­ре­вац.
03/014130/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 13.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001336501 издатa од ПС Ба­
ра­је­во на име Ар­сић Ми­лу­тин, Ба­ра­је­во.
03/014131/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска МИ­тро­ви­ца број 205-3/141 од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005070426
издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ко­ва­че­вић Сло­бо­дан,
Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014132/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001319676 издатa од ПС
Зе­мун на име Ву­ко­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/014133/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 13.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001288449 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Ву­јо­вић Сте­фан, Бе­о­град.
03/014134/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-182/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0046009841 издатa од
ПС По­же­га на име Јан­ко­вић Је­ли­ца, По­же­га.
03/014135/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001886440 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­шо­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/014136/14
Ре­ше­њем ПС Ко­сје­рић број 205-315-20/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004459380 издатa од
ПС Ко­сје­рић на име Му­њић Ива­на, Ко­сје­рић.
03/014137/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05 205-796 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004768054 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Ја­њић Да­ни­јел, Ве­ли­ка Пла­на. 03/014138/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000949134 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ђе­ле­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/014139/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15058/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002911965 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Жив­ко­вић Ве­ро­ни­ка, Ја­го­ди­на.
03/014140/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002234678 издатa од ПУ
Бе­о­град на име За­рић Ан­дри­ја­на, Бе­о­град.
03/014141/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-14352/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004198436 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Ди­ми­три­је­вић На­та­ша, Ја­го­ди­на. 03/014142/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004478789 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ди­ми­три­је­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/014143/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003500862 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Чу­пић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/014144/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-7/14 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004375978 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Кр­сма­но­
вић Не­дељ­ка, Зве­чан.
03/014145/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 12.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001386456 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­лић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/014146/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 12.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004071330 издатa од ПС
Зе­мун на име Хај­дин Ми­лан­ка, Бе­о­град.
03/014147/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 12.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004831318 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ђор­ђе­вић Јак­шић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/014148/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 12.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622923 издатa од ПС Ла­
за­ре­вац на име Ми­ја­то­вић Урош, Ла­за­ре­вац.
03/014149/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 11.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002768596 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Па­ра­ђи­на Зо­ран, Бе­о­град.
03/014150/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 10.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001330326 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ди­мо­вић Ан­ђе­ла, Бе­о­град.
03/014151/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 10.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001382020 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ами­ти Нер­ми­дин, Бе­ог­ рад. 03/014152/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 10.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001956669 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Скен­де­ро­вић Да­мир, Бе­о­град.
03/014153/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 08.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003221777 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ба­ша­но­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/014154/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-21/14
од 03.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0016994089 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Иваз Ни­
ко­ла, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014155/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-478/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001843337 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Па­вло­вић Зо­ри­ца, Ла­за­ре­вац. 03/014156/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-489 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003681476 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Зо­рић Бран­ка, Но­ви Бе­о­град. 03/014157/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-473 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003837831 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ран­ко­вић Вук, Бе­о­град.
03/014158/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-445/14 од 26.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001890283 издатa од
ПС Ћу­при­ја на име Ма­те­јић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/014159/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 08.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003840101 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Стан­ко­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/014160/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-447/14 од 26.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001401059 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ка­ши­ко­вић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/014161/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-444/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002219042 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град. 03/014162/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-445 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002835936 издатa од ПС
Зе­мун на име Пе­јо­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/014163/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-446 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001110809 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ко­та­раш Ро­сан­да, Бе­о­град.
03/014164/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-447/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003044662 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Кри­сти­на, Бе­о­град. 03/014165/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-387/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001498535 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Но­ви­ца, Бе­о­град. 03/014166/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-438/14 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003717140 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­то­вић Ма­ти­ја, Бе­о­град.
03/014167/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-439/14 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377044 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/014168/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-448/14 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002370643 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ро­сић На­та­ша, Бе­о­град.
03/014169/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1311/13 од 23.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004330902 издатa од ПУ Ниш на
име Зла­та­но­вић Сне­жа­на, Ниш.
03/014170/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-504/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004127868 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Сто­ји­ми­ро­вић Бра­ти­слав, Бе­о­град.
03/014171/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1321/13 од 25.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003042582 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­вић Ра­ди­во­је, Ни­шка Ба­ња.
03/014172/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-471/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002664931 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ка­лањ Оли­ве­ра, Бе­о­град.
03/014173/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-469/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004079776 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лић Дра­ган, Бе­о­град.
03/014174/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-461/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001756299 издатa од
ПС Вра­чар на име Га­ји­чић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/014175/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1227/13 од 27.11.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002986598 издатa од ПУ Ниш на
име Ћир­ко­вић Ра­ди­ца, Ниш.
03/014176/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-450/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002499083 издатa од
ПС Вра­чар на име Сто­ја­но­вић Сан­дра, Бе­о­град. 03/014177/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1230/13 од 27.11.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001178733 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­ла­ди­но­вић Ни­ко­ла, Ни­шка Ба­ња.
03/014178/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1285/13 од 13.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001983768 издатa од ПУ Ниш на
име Ја­ша­ре­вић Пет­ко, Ниш.
03/014179/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1228/13 од 27.11.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002709995 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Ми­ли­сав, Ниш.
03/014180/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1225/13 од 27.11.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003514651 издатa од ПУ Ниш на
име Мла­де­но­вић Оли­ве­ра, Ниш.
03/014181/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-451/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001821735 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­шко­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/014182/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-456/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004650372 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Га­јић-Алек­сић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/014183/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-452/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004067923 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Дам­ња­но­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/014184/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-4537/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003945038 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јан­ко­вић Рат­ко, Бе­о­град.
03/014185/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-507/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002263500 издатa од
ПУ При­зрен на име Ба­љи Хо­ђа, Су­ва Ре­ка.
03/014186/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-511/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001616641 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­хић Ан­ђел­ка, Бе­о­град.03/014187/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-511/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001616641 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­хић Ан­ђел­ка, Бе­о­град.03/014188/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-510/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002818759 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ана­ста­си­је­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/014189/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-508/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003010241 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ја­ко­вље­вић Та­тја­на, Но­ви Бе­о­град. 03/014190/14
63
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 07.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003308187 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Пан­тић Бо­бан, Бе­о­град.
03/014191/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-75/2014 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004089749 издатa од ПС
Бу­ја­но­вац на име Ису­фо­вић Џе­ма­ил, Бу­ја­но­вац.
03/014192/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 07.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001004428 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђу­ка­но­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/014193/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 06.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003316944 издатa од ПС
Вра­чар на име Ал­ка­лај Го­ран, Бе­о­град.
03/014194/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-491 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001104686 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Дра­го­је­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/014195/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-449/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001458689 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­ва­но­вић Све­тла­на, Бе­о­град.03/014196/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-467/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003745445 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бу­драк Алек­са, Бе­о­град.
03/014197/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-472/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001748194 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Пе­тро­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/014198/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-470/2014 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000603834 издатa од
ПС Гроц­ка на име Пе­тро­вић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/014199/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-477 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001920462 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ви­дић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/014200/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-476/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003668829 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ка­та­ли­нић Јо­ва­но­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/014201/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-71/2014 од 20.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003293690 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Се­ли­ми Бле­рим, Бу­ја­но­вац. 03/014202/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-70/2014 од 19.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003649197 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Феј­зу­ла­хи Елез, Бу­ја­но­вац. 03/014203/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-72/2014 од 20.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002110278 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Му­слиу Ери­он, Бу­ја­но­вац. 03/014204/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-67/2014 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001871038 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ре­џе­пи Џи­хад, Бу­ја­но­вац. 03/014205/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-213/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004722064 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вр­хо­вац Бо­ри­слав, Бе­о­град. 03/014206/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-214/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004688365 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­ла­но­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/014207/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-482/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000587491 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ма­рин­ко­вић Бо­шко, Бе­о­град. 03/014208/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-479/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000756628 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ста­ни­са­вље­вић До­бри­во­је, Бе­о­град. 03/014209/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-488/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002582395 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Га­шо­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/014210/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-490 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000801832 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Пеј­чић Ми­ро­слав, Бе­о­град. 03/014211/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-488/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002786351 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­ва­че­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град. 03/014212/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-487/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000929163 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Та­сић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/014213/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-486/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001655828 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђур­ђе­вић Не­над, Бе­о­град. 03/014214/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-485 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001755408 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Љу­би­чић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/014215/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-241/14 од 04.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003777934 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ва­си­ље­вић Ми­хај­ло, Обре­но­вац. 03/014216/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-69/2014 од 18.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004392362 издатa од
ПУ Бу­ја­но­вац на име Осма­ни Афро­ди­та, Бу­ја­но­вац.03/014217/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-240/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002044079 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Рок­сић Го­ран, Обре­но­вац.
03/014218/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-68/2014 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004696867 издатa од
ПУ Бу­ја­но­вац на име Де­ми­ри Арб­но­ре, Бу­ја­но­вац. 03/014219/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-88/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003312024 издатa од
ПУ Бу­ја­но­вац на име Му­сли­ја Ав­ни, Бу­ја­но­вац. 03/014220/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-89/2014 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002296885 издатa од ПУ
Бу­ја­но­вац на име Сеј­ди­ји Ва­лен­ти­на, Бу­ја­но­вац.
03/014221/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-82/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001294780 издатa од
ПУ Бу­ја­но­вац на име Исма­и­љи, Бу­ја­но­вац.
03/014222/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-83/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001881496 издатa од
ПУ Бу­ја­но­вац на име Сли­хи Ба­шким, Бу­ја­но­вац. 03/014223/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-85/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000311155 издатa од
ПУ Бу­ја­но­вац на име Ша­ћи­ри Скен­дер, Бу­ја­но­вац. 03/014224/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-86/2014 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001941826 издатa од ПУ
Бу­ја­но­вац на име Ша­ћи­ри Ка­стри­от, Бу­ја­но­вац.
03/014225/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-87/2014 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003520683 издатa од ПУ
Бу­ја­но­вац на име Ба­ну­ши Мен­де­рез, Бу­ја­но­вац.
03/014226/14
Ре­ше­њем ПУ Бу­ја­но­вац број 205-81/2014 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001441140 издатa од ПУ Бу­
ја­но­вац на име Бе­ћи­ри-Бе­љу­љи Шер­ми­не, Бу­ја­но­вац. 03/014227/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1541/14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002019621 издатa од ПС Де­
спо­то­вац на име Ива­ни­ше­вић Ми­ли­ца, Де­спо­то­вац. 03/014228/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1236/14 од 07.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003012438 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Алек­сан­дар, Де­спо­то­вац.
03/014229/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-14476/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002274834 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Ха­џи Пе­шић Да­ни­ло, Вла­со­тин­це. 03/014230/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-26043/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004755862 издатa од ПС
Ко­вин на име Хенц Ми­ли­ца, Ко­вин.
03/014231/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-26066/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004193799 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ма­џа­ре­вић Ра­де, Кра­гу­је­вац. 03/014232/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-311/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003830378 издатa од ПС
Ба­ји­на Ба­шта на име Пет­ко­вић Да­ли­бор, Ба­ји­на Ба­шта.03/014233/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-26423/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000543843 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Ко­стић Ми­ло­мир, Кур­шу­мли­ја. 03/014234/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-310 од 05.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001068274 издатa од ПС
Ба­ји­на Ба­шта на име Ва­сић Ми­лан, Ба­ји­на Ба­шта. 03/014235/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-26306/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001515801 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ву­јо­вић Ра­до­слав, Кра­гу­је­вац.
03/014236/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-461/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002069572 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ко­вић Ве­ра, Бе­о­град. 03/014237/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-481/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003692220 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јан­ко­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/014238/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-482/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002812843 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ца­нић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/014239/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-483/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003613351 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ли­ће­вић Бран­ка, Бе­ог­ рад. 03/014240/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1170/14 од 12.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004232744 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Гру­јић Сте­ва­на, Де­спо­то­вац. 03/014241/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-484/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004016691 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име То­мић Сре­тен, Бе­о­град.
03/014242/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1334/14 од 14.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002374674 издатa од ПС Де­
спо­то­вац на име Ка­дрић Алек­сан­дра, Де­спо­то­вац.
03/014243/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-485/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000865931 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ву­чи­јак Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/014244/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1310/14 од 12.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003595344 издатa од ПС Де­
спо­то­вац на име Ми­ле­тић Ву­ка­дин, Де­спо­то­вац.
03/014245/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-486/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002009432 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Чо­ло­вић Ми­ле­на, Гроц­ка.
03/014246/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1311/14 од 12.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002109399 издатa од ПС Де­
спо­то­вац на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Де­спо­то­вац.
03/014247/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1620/14 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001012488 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ду­чић Зо­ран, Де­спо­то­вац. 03/014248/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-976/14 од 24.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622355 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Ра­до­ше­вић Ни­ко­ла, Де­спо­то­вац. 03/014249/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-201/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003003770 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Осто­јић На­та­ша, Пан­че­во.
03/014250/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-202/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000800769 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ми­хај­ло­вић Ра­да, Пан­че­во. 03/014251/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-206/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003102131 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Рац Ма­ри­ја, Пан­че­во.
03/014252/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-207/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004471185 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бо­го­са­вљев, Пан­че­во.
03/014253/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-205/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005024669 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Шни­цер Дар­ко, Пан­че­во.
03/014254/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-188/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002770867 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Јо­ва­но­вић Јо­ван, Пан­че­во.
03/014255/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-189/14 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004093788 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ан­дић Де­јан, Пан­че­во.
03/014256/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-190/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003156340 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ми­тић Де­спот, Пан­че­во.
03/014257/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-191/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003866330 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ју­ни­чић Го­ран, Пан­че­во.
03/014258/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-192/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002845035 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Жи­ва­но­вић Де­јан, Пан­че­во. 03/014259/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-193/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000816238 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Про­да­нов Зо­ран, Пан­че­во.
03/014260/14
13
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-194/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003760535 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Лу­кић Ми­ра, Пан­че­во.
03/014261/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-195/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002101583 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ка­лај­џић Ми­лош, Пан­че­во. 03/014262/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-196/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004926757 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Си­мић Ми­лош, Пан­че­во.
03/014263/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-197/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003157447 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Сти­жа­нин Ми­лош, Пан­че­во. 03/014264/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-198/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000625534 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Сто­ја­но­вић Сне­жа­на, Пан­че­во.
03/014265/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-492/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002211610 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ја­то­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/014266/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-489/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004274324 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Да­ви­до­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.03/014267/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-488/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000931819 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Јан­ко­вић Не­над, Бе­о­град.03/014268/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-199/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002885048 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пе­тров Бран­ка, Пан­че­во.
03/014269/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-491/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004995193 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­вић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/014270/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-200/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001131032 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Га­врић Не­над, Пан­че­во.
03/014271/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-486/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004240458 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јан­ко­вић Дра­ги­ца, Бе­о­град. 03/014272/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-487/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003874350 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стој­ко­вић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/014273/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-48/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004502709 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Па­нић Ја­сми­на, Пан­че­во.
03/014274/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-479/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000369115 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/014275/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-49/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000830368 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ра­до­са­вље­вић Би­ља­на, Пан­че­во. 03/014276/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-480/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003062508 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ран­ђе­ло­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/014277/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-187/2014 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001260893 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Би­ро Со­фи­ја, Пан­че­во.
03/014278/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-208/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001410640 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бо­го­је­вац Ми­ро­слав, Пан­че­во.03/014279/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-203/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002456599 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ми­лић Та­ма­ра, Пан­че­во.
03/014280/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.3.5-485/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004932013 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­ли­јаш Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/014281/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-204/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001050763 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ми­тро­вић Ели­за­бе­та, Пан­че­во. 03/014282/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-490/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001590097 издатa од
ПС Вра­чар на име Стој­ко­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град.
03/014283/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-493/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003529591 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ву­јо­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/014284/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11271/14-1 од 18.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000747307 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јо­ва­но­вић Сла­ђа­на, Ва­ље­во. 03/014285/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11560/14-1 од 19.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003729876 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Бе­ри­шић Ми­ли­ца, Ва­ље­во.
03/014286/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11892/14 од 20.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0031825952 издатa
од ПУ Ва­ље­во на име То­шић Та­ма­ра, Ва­ље­во.
03/014287/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-496/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003807056 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ме­дић Ана, Бе­о­град.
03/014288/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-497/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004608058 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име По­по­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/014289/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-499/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002038818 издатa од
ПС Гроц­ка на име Жив­ко­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/014290/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-500/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003611606 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ли­во­је­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/014291/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-498/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001848766 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ду­бо­вац Иван, Бе­о­град.
03/014292/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-501/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001627830 издатa од
ПС Со­пот на име Пе­тро­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/014293/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-348/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004203902 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име До­дош Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/014294/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-344/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004355834 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бо­јо­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/014295/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-25770/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001828435 издатa од ПС
Шид на име Ђор­ђе­вић Све­тлу­шка, Шид.
03/014296/14
Ре­ше­њем ПС При­је­по­ље број 205-8-45/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003802238 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ба­ко­вић Аме­ла, При­је­по­ље. 03/014297/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-340/14 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000543751 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ни­ко­лић Сте­ви­
ца, Бач­ка Па­лан­ка.
03/014298/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-338/14 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002446126 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Не­на­до­вић Не­
над, Бач­ка Па­лан­ка.
03/014299/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-0205-336/14 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004506693 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Но­ва­ко­вић Сло­
бо­дан, Бач­ка Па­лан­ка.
03/014300/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-330/14 од
04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002851631 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Чо­бр­да Сте­ван,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/014301/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-317/14 од
03.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003843264 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ви­ше­кру­на Не­
ма­ња, Бач­ка Па­лан­ка.
03/014302/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-489/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003628697 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Ву­ја­нић Бог­дан­ка, Бе­о­град. 03/014303/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-509/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004549919 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­ми­на Нур­ка, Бе­о­град.
03/014304/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-487/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003825212 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Са­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/014305/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-488/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002119024 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Цви­јо­вић Бо­јан, Бе­о­град.
03/014306/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1310/13 од 23.12.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001320315 издатa од ПС Сав­ски
ве­нац на име Ђор­ђе­вић Вла­ди­мир, Ниш.
03/014307/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/12 од 09.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003237134 издатa од ПС Ти­тел
на име Бор­бељ Али­са, Ти­тел.
03/014308/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-586/14СИВ од
04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003025204
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­нић Мар­ко, Бе­о­град.
03/014309/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-587/14СИВ од
05.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001043906
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Шу­шић Игор, Бе­о­град.
03/014310/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-584/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001147232 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­шу­тић Ти­то­
мир­ка, Бе­о­град.
03/014311/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-578/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002618851 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Не­да­ко­вић Мла­
ден, Бе­о­град.
03/014312/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-579/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002349876 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­кић Дра­ган, Бе­
о­град.
03/014313/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-580/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001501779 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ша­ра­нац Сте­фан,
Бе­о­град.
03/014314/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-582/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001687274 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­ли­по­вић Је­ле­
на, Бе­о­град.
03/014315/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-575/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004496658 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­јић Љи­ља­на, Бе­
о­град.
03/014316/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-573/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004741687 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ши­јан Је­ле­на, Ла­
за­ре­вац.
03/014317/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11143/14-1 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004094744 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ма­тић Бран­ко, Ва­ље­во.
03/014318/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11095/14-1 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004714217 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Мак­си­мо­вић Го­ран, Ва­ље­во. 03/014319/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-360 од 09.09.2013. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003989085 издатa од ПУ Ва­
ље­во на име Спа­јић Де­јан, Ва­ље­во.
03/014320/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11053/14 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004033010 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђур­ђе­вић Ђор­ђе, Ва­ље­во.
03/014321/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-10966/14 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003898884 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ва­сић Алек­сан­дар, Ва­ље­во.
03/014322/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-574/14СИВ
од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004806066 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Из­га­ре­вић Ве­се­
лин, Бе­о­град.
03/014323/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-621СИВ од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003369790 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­шко­вић Ана,
Бе­о­град.
03/014324/14
14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-620/14СИВ
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002045445 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ве­ли­са­вље­вић Да­
ни­је­ла, Бе­о­град.
03/014325/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-44/14 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001862878 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Зин­до­вић Не­ма­ња, При­је­по­ље. 03/014326/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-119 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002977521 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ман­дић Дар­ко, Ла­за­ре­вац.
03/014327/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-117 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004453057 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­до­ји­чић Ми­ро­слав, Ла­за­ре­вац.03/014328/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-118 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000947700 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Фи­ли­по­вић Ива­на, Ла­за­ре­вац. 03/014329/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-17272/14 од 24.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000777772 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­кић Жи­во­та, Ва­ље­во.
03/014330/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-10914/14 од 14.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001758586 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име По­по­вић Ми­ли­јан, Ва­ље­во.
03/014331/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-26376/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002054975 издатa од ПС
Шид на име Бо­ро­је­вић Је­ли­ца, Шид.
03/014332/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-10912/14 од 14.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002257573 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђу­рић Је­ле­на, Ва­ље­во.
03/014333/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-25088/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000103373 издатa од ПС
Шид на име Гра­о­ња Бра­ни­сла­ва, Шид.
03/014334/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-10911/14 од 14.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003730627 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Ве­сна, Ва­ље­во.
03/014335/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-25549/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004915621 издатa од ПС
Шид на име Мов­чан Ани­ца, Шид.
03/014336/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-617/14 СИВ
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005039758 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илич­ко­вић Зо­ран,
Но­ви Бе­о­град.
03/014337/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-619/14 СИ
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004262721 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ро­сић Зден­ка, Но­
ви Бе­о­град.
03/014338/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-616/14 СИВ
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004048600 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Узе­лац Ни­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/014339/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-614/14СИВ
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001076657 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­жић Љи­ља, Но­
ви Бе­о­град.
03/014340/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-612/СИВ од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003390182 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­че­вић Ма­ри­
ја, Но­ви Бе­о­град.
03/014341/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-613/14 СИВ
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004311815 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Хо­до­вић Исмет,
Бе­о­град.
03/014342/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-604/14СИВ
од 08.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002666966 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Опа­чић Ми­ле­ва,
Но­ви Бе­о­град.
03/014343/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-618СИВ од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0014209292 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Пре­
драг, Но­ви Бе­о­град.
03/014344/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 27.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003322246 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ђур­ко­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/014345/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002577668 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ра­до­ва­но­вић Зор­ка, Ба­ра­је­во.
03/014346/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002498741 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Илић Сло­бо­дан, Зе­мун.
03/014347/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000992617 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Бр­кић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/014348/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002978935 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ба­бић На­да, Бе­о­град.
03/014349/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003046415 издатa од ПС
Вра­чар на име Иг­ња­то­вић Не­над, Бе­о­град.
03/014350/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004257424 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ба­ла­ба­но­вић Те­о­до­ра, Бе­о­град.
03/014351/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 204-1/2014 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000775504 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ар­сић Алек­сан­дар, Но­ви Бе­о­град. 03/014352/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001686948 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јо­ван­че­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/014353/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 24.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001646765 издатa од ПС Но­ви
Бе­о­град на име Ме­ђе­до­вић Бран­ки­ца, Бе­о­град.
03/014354/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002132173 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Об­ра­до­вић Ра­де, Бе­о­град.
03/014355/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-10909/14 од 14.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004346198 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Шу­ко­вић Се­ле­на, Ва­ље­во.
03/014356/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-10908/14 од 14.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001992843 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пу­зо­вић Дра­ги­ца, Ва­ље­во.
03/014357/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002368242 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Пе­ро­вић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/014358/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/696 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001392477 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Лоч­ки Је­ли­ца, Но­ви Сад.
03/014359/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000583620 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Стан­ко­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/014360/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 22.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003146800 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ча­ка­ре­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/014361/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 22.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000955910 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Буб­ње­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/014362/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205/1/2014 од 22.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003596184 издатa од ПС
Ста­ри град на име Вук­ми­ри­ца Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/014363/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/703 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001854909 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­ро­влах Сла­ђа­на, Но­ви Сад. 03/014364/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 17.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002573609 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Са­мар­џи­ја Јо­ван­ка, Бе­о­град. 03/014365/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/709 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004306512 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Про­да­нов Фе­дор, Но­ви Сад.
03/014366/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/710 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002546039 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­у­но­вић Сла­ђа­на, Но­ви Сад. 03/014367/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-490-2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004546751 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ку­зма­но­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/014368/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-491/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003987678 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­га­ја Јо­сип, Бе­о­град.
03/014369/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.-492/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004464674 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ду­шан Сла­ви­ца, Бе­о­град.
03/014370/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/699 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000607641 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­ров­ка Јан, Но­ви Сад.
03/014371/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-493/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003373283 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­тро­вић Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град.
03/014372/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/700 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004022975 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­ди­во­је­вић Ма­ри­на, Но­ви Сад. 03/014373/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-494/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002969901 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ћић Ми­лан, Бе­о­град.
03/014374/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/702 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003582889 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Спа­ић Сте­фан, Но­ви Сад.
03/014375/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-495/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005065616 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­тић Ди­ја­на, Бе­о­град.
03/014376/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/697 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003406500 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­нас Иштван, Но­ви Сад.
03/014377/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-95/14ВК од
01.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001619256 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ко­са­вље­вић Ве­
сна, Но­ви Бе­о­град.
03/014378/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-98/14ВК од
04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003352872 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Об­ра­до­вић Го­ран,
Но­ви Бе­о­град.
03/014379/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-99/14ВК од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002718983 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­у­ра­ча Ни­ко­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/014380/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/698 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000074018 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сту­пар Ми­ле, Но­ви Сад.
03/014381/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-100/14ВК од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002840900 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ри­стић Цве­та­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/014382/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/693 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001956670 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­кић Злат­ко, Но­ви Сад.
03/014383/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/704 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000452587 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ку­зма­но­вић Дан­ко, Но­ви Сад. 03/014384/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-15380/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001206098 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Са­вић Не­ма­ња, Но­ви Сад. 03/014385/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-694 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003568856 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ху­ма Ви­о­ле­та, Но­ви Сад.
03/014386/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/695 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000596191 издатa од ПУ Но­ви
Сад на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­о­драг, Но­ви Сад.
03/014387/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-101/14БК од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003031036 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­јић Зо­ран, Но­ви
Бе­о­град.
03/014388/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/713 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000778354 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ду­ле­јан Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/014389/14
63
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/712 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001377319 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­хај­ло­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/014390/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/711 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003854880 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­лем­бер Рад­ми­ла, Но­ви Сад. 03/014391/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-102/14 БК од
08.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004279442 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­шић Ми­о­драг,
Но­ви Бе­о­град.
03/014392/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/716 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004343977 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ле­тић Јо­ван, Но­ви Сад.
03/014393/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/714 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002314571 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Жив­ко­вић Љу­бин­ка, Но­ви Сад. 03/014394/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/715 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004764054 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ге­ор­ги­је­вић Ме­лан­ка, Но­ви Сад. 03/014395/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-103/14БК од
08.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005034887 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сви­лар Ми­лан,
Но­ви Бе­о­град.
03/014396/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/705 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000873342 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бра­кус Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/014397/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/706 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004765786 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Фе­леш Кри­сти­на, Но­ви Сад.
03/014398/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-595/14 СИВ
од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002241592 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­шо­вић-Ан­то­ни­
је­вић Со­фи­ја, Зе­мун.
03/014399/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/707 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004061909 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гли­го­рић Жи­во­јин, Но­ви Сад. 03/014400/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/708 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001887600 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Лу­цић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/014401/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-57 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004460290 издатa од ПС
Вр­бас на име Бо­шко­вић Стра­хи­ња, Вр­бас.
03/014402/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-58 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004421354 издатa од ПС
Вр­бас на име Сту­ден Сло­бо­дан, Вр­бас.
03/014403/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-494/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003425438 издатa од ПС Па­
ли­лу­ла на име Рај­ко­вић Сто­јан­ка, Па­дин­ска Ске­ла.
03/014404/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-495/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002829381 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Трум­бе­таш Ма­ри­ја, Бор­ча. 03/014405/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-501/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001477044 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­јић Бра­ни­слав, Бор­ча.
03/014406/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-503/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003533299 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бај­ра­ми Ар­сен, Па­дин­ска Ске­ла. 03/014407/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-505/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004133671 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­је­вић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/014408/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/39-13
од 30.10.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002233059 издатa од ПУ Но­ви Сад на име Си­мић Игор, Срем­ски
Кар­лов­ци.
03/014409/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/38-2013
од 22.10.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003740997 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Цвјет­ко­вић
Јо­во, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014410/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/37/2013
од 15.10.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002214324 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ја­ић Ни­ко­ла,
Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014411/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/36-2013
од 08.10.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000957318 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ни­ко­лић Са­
ша, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014412/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/35-2013
од 27.09.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002406162 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Јо­ва­но­вић
Не­над, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014413/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/34-13
од 26.09.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003049036 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ко­ње­вић
Ми­ли­вој, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014414/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/33-2013
од 19.09.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004079381 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Бе­ни­шек
Дра­ги­ња, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014415/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/32-2013
од 18.09.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003518395 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ла­зу­кић Пе­
ро, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014416/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/31-2013
од 27.08.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001867055 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ср­дић Не­бој­
ша, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014417/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/30-2013
од 21.08.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003248256 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Кри­во­ка­пић
Ана, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014418/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/29-2013
од 19.08.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004427172 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ми­ло­ва­но­
вић Ми­лан, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014419/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/28-2013
од 05.08.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003685390 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Рај­ко­вић Не­
ве­на, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014420/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/27-2013
од 05.08.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002063542 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име По­ло­ви­на
Ми­ло­са­ва, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014421/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/26-2013
од 05.08.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002063478 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име По­ло­ви­на
Ми­лу­тин, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014422/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/25-2013
од 26.07.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003820121 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Си­мин Но­
вак, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014423/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/24-2013
од 16.07.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001177339 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Стан­ко­вић
Сне­жа­на, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014424/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/23-2013
од 05.07.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004036275 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ста­нић Све­
тла­на, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014425/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/22-2013
од 04.07.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002191514 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Хе­мун Ива­
на, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014426/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/21-2013
од 03.07.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003101380 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Бо­ро­вић Лу­
ка, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014427/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/20-2013
од 20.06.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001354584 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Па­вић Ђур­
ђи­ца, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014428/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/19-13
од 18.06.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001699011 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ко­сте­лац Бо­
рис, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014429/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/18-2013
од 14.06.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000113614 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ви­ћен­тић
Но­вак, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014430/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/17-2013
од 12.06.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003438526 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ди­вић Ве­ри­
ца, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014431/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/16-2013
од 13.05.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002615382 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Ђе­кић Ми­
ло­рад, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014432/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/15-2013
од 24.04.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004148011 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Аман Бла­ги­
ца, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014433/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 205-8/14-2013
од 22.04.2013. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003940046 издатa од ПС Срем­ски Кар­лов­ци на име Кор­паш Дра­
ган, Срем­ски Кар­лов­ци.
03/014434/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/738 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004310962 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име До­ли­нај Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/014435/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/735 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003951064 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­стић Зо­ри­ца, Но­ви Сад.
03/014436/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/736 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003958345 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пу­ста­хи­ја Жар­ко, Но­ви Сад.
03/014437/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/740 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002167524 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­шуо Ми­лош, Но­ви Сад.
03/014438/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/734 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001899170 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­по­вић Са­ва, Но­ви Сад.
03/014439/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/749 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001612410 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пет­ко­вић Ни­ко­ли­на, Но­ви Сад. 03/014440/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/741 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001430592 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кро­шлак Сте­ван, Но­ви Сад.
03/014441/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/744 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001316962 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зељ­ко­вић Мир­ко, Но­ви Сад.
03/014442/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/743 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001064148 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­ра­буц­ки Бо­јан, Но­ви Сад.
03/014443/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/742 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004282847 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пе­тро­вић Да­ни­ца, Но­ви Сад.
03/014444/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/748 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000760569 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Спа­сић Не­бој­ша, Но­ви Сад.
03/014445/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/747 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003229660 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ку­кољ Сла­ђа­на, Но­ви Сад.
03/014446/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/746 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001049218 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гру­бе­шић Дан­ка, Но­ви Сад.
03/014447/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/745 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003222737 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­ма­ше­вић На­ди­ца, Но­ви Сад. 03/014448/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-131 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003694401 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­ло­ше­вић Ми­лош, Ла­за­ре­вац. 03/014449/14
15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-132 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004219077 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Зо­њић Ве­сна, Ла­за­ре­вац.
03/014450/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-133 од 19.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001352679 издатa од ПС Ла­за­
ре­вац на име Јо­ва­но­вић Бра­ни­сла­ва, Ла­за­ре­вац.
03/014451/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2324 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004427713 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Спа­сић Ду­шан, Бе­о­град.
03/014452/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2309 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002640477 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Рој­дов Пе­тра, Бе­о­град.
03/014453/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2313 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004230214 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ала­и­ца Алек­са, Бе­о­град.
03/014454/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2307 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005093340 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Са­мар­џи­ја Ог­њен, Бе­о­град.
03/014455/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2282/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001716918 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Об­ра­до­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/014456/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-663/14СИВ
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000568894 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кре­со­је­вић Бо­жи­
дар, Бе­о­град.
03/014457/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-662/14СИВ од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003926153
издатa од ПС Вра­чар на име То­ма­но­вић Љу­бо, Бе­о­град.
03/014458/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-661/14СИВ од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002941521
издатa од ПС Зе­мун на име Де­спо­то­вић Дар­ко, Бе­о­град.
03/014459/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-471/2014 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001360670 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Жив­ко­вић Же­ли­мир, Бе­о­град. 03/014460/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.2-109/2014 од
14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000857692 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Иво­ше­вић Ми­лан,
Мла­де­но­вац.
03/014461/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-21/2014 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000164890 издатa од ПС
Ада на име Њи­лаш Акош, Ада.
03/014462/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-470/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003194691 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Гли­шић Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/014463/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-524/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000735776 издатa од
ПС Со­пот на име Буб­ње­вић Ха­џи Зо­ран, Бе­о­град. 03/014464/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-523/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003918399 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­здрак Инес, Бе­о­град. 03/014465/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-522/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004783219 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.03/014466/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-521/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003486080 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Но­во­вић Во­јин, Бе­о­град.
03/014467/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-525/14 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004442945 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Га­ји­ца Ву­ка­ши­но­вић Је­ла, Бе­о­град. 03/014468/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-512/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004938293 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­лу­но­вић Је­ле­на, Уро­ше­вац.03/014469/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-517/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003211066 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име То­ма­ше­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/014470/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-516/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000709322 издатa од
ПУ Ужи­це на име Се­ку­лић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/014471/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-518 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004073953 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Си­мић Бо­жи­дар, Бе­о­град.
03/014472/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-519/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001621074 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ша­рић Ја­сми­на, Бе­о­град. 03/014473/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-472/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003073320 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђе­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/014474/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-534/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000721972 издатa од
ПС Вра­чар на име То­до­ро­вић На­де­жда, Бе­о­град. 03/014475/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-535/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005039792 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име До­бро­са­вље­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/014476/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-29/14 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004100967 издатa од ПС То­
по­ла на име Ђор­ђе­вић Ива­на, То­по­ла.
03/014477/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-28/14 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004745076 издатa од ПС То­
по­ла на име Јев­тић Жи­во­мир, То­по­ла.
03/014478/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-27/14 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003510199 издатa од ПС То­
по­ла на име Си­мић Зо­ри­ца, То­по­ла.
03/014479/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-15923/14-1 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002411300 издатa од
ПС Вр­шац на име Ли­лин Не­ве­на, Вр­шац.
03/014480/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-/14 од 15.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004286957 издатa од ПС Вр­
шац на име Ло­нец Де­јан, Вр­шац.
03/014481/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-15443/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001980819 издатa од ПС
Вр­шац на име Не­фир Бог­дан, Вр­шац.
03/014482/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-14312/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002080549 издатa од ПС
Вр­шац на име Ву­ји­чић Мир­ја­на, Вр­шац.
03/014483/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-14670/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004726934 издатa од ПС
Вр­шац на име Дој­чи­нов Бра­ни­слав, Вр­шац.
03/014484/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-13953/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003321351 издатa од ПС
Вр­шац на име Си­мо­вић Сте­фан, Вр­шац.
03/014485/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-13017/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004587893 издатa од ПС
Вр­шац на име Мли­на­ре­вић Ни­ко­ла, Вр­шац.
03/014486/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-13018/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001580820 издатa од ПС
Вр­шац на име Мли­на­ре­вић Ве­сна, Вр­шац.
03/014487/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-13028/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004512352 издатa од ПС
Вр­шац на име Би­ро Ју­ли­ја­на, Вр­шац.
03/014488/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-520/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003839054 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­лу­ти­но­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/014489/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-13306/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001568627 издатa од ПС
Вр­шац на име Иво­шев Ми­лан, Вр­шац.
03/014490/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-13310/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000527437 издатa од ПС
Вр­шац на име Грн­чар­ски Пе­тар, Вр­шац.
03/014491/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-14957/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004896895 издатa од ПС
Вр­шац на име Стан­ко­вић Еми­на, Вр­шац.
03/014492/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-14955/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000983817 издатa од ПС
Вр­шац на име Ма­мић Во­ји­слав, Вр­шац.
03/014493/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 370 од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002474138 издатa од ПУ Ниш на
име Мла­де­но­вић Ан­ђи­ца, Ниш.
03/014494/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 367 од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004824982 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­ден­ко­вић Де­јан, Ниш.
03/014495/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 368 од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004857001 издатa од ПУ Ниш на
име Пет­ко­вић Ра­до­слав, Ниш.
03/014496/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 369 од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004540423 издатa од ПУ Ниш на
име Ар­со­вић Сло­бо­дан­ка, Ниш.
03/014497/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 371 од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002410070 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­ко­вић Иви­ца, Ниш.
03/014498/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-287/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002682637 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име То­мо­вић Зво­ни­мир, Бе­о­град.
03/014499/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-61/2014 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004857007 издатa од ПС
Гроц­ка на име Лу­кић Да­ни­јел, Бе­о­град.
03/014500/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-13/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004248674 издатa од ПС Бе­
ла Па­лан­ка на име Не­шић Ра­до­ван, Бе­ла Па­лан­ка.
03/014501/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-30/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004252380 издатa од ПС
Жа­баљ на име Кој­чић Жи­ви­ца, Чу­руг.
03/014502/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-388/14 од 12.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000930860 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Мак­си­мо­вић Ива­на, Ћу­при­ја.
03/014503/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-387/14 од 12.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001751457 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ка­ла­ма­ко­вић Мир­ја­на, Ћу­при­ја. 03/014504/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/677 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002572626 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ја­ћи­мо­вић Вељ­ко, Пе­тро­ва­ра­дин.03/014505/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/676 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001165731 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бу­раи Ка­рољ, Но­ви Сад.
03/014506/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/678 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003620351 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­кач Игор, Но­ви Сад.
03/014507/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-38 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004152092 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Ше­реш Де­же, Бач­ка То­по­ла.
03/014508/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-324/14 од 26.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004925510 издатa од ПС Вра­чар
на име Ми­ла­грос Ло­ра Со­јо Су­жње­вић, Бе­о­град.
03/014509/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-15884/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000848646 издатa од ПС
Љу­бо­ви­ја на име Ђу­ка­но­вић Сла­ђа­на, Љу­бо­ви­ја.
03/014510/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-16/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001156258 издатa од
ПС Бе­ла Па­лан­ка на име Илић Ти­не, Бе­ла Па­лан­ка. 03/014511/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/82-14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001239557 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Шко­пе­ља Ђор­ђе, Ин­ђи­ја.
03/014512/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-15/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001897821 издатa од ПС Бе­
ла Па­лан­ка на име Ћи­рић Иван, Бе­ла Па­лан­ка.
03/014513/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-281/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002263882 издатa од ПС
Ку­ла на име Рон­че­вић Сте­фан, Ку­ла.
03/014514/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-229/14 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001882811 издатa од ПС
Ку­ла на име Ду­ло­вић Го­ран, Ку­ла.
03/014515/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-264/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001354020 издатa од ПС
Ку­ла на име Лу­кић Ни­ко­ла, Ку­ла.
03/014516/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-90 од 14.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002632329 издатa од ПС Ру­ма на
име Ра­дин Зо­ран, Ру­ма.
03/014517/14
Ре­ше­њем ПС Цр­на Тра­ва број 205-170/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001730336 издатa од ПС
Цр­на Тра­ва на име Мил­ко­вић Ђу­ро, Цр­на Тра­ва.
03/014518/14
16
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-13/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001777943 издатa од ПС
Свр­љиг на име Ни­ко­лић Алек­сан­дар, Свр­љиг.
03/014519/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-39 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003298179 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ла­ки­ће­вић Све­тла­
на, Бач­ка То­по­ла.
03/014520/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-394 од 04.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003453696 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ли­ће­вић Ми­лан­ка, Бе­о­град.
03/014521/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-389/14 од 04.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003385698 издатa од ПС
Зе­мун на име Пе­тро­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/014522/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-383 од 03.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000994284 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Да­мир, Бе­о­град. 03/014523/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-16384/14-1 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002742609 издатa од
ПС Љу­бо­ви­ја на име Су­бо­тић Дра­го­љуб, Љу­бо­ви­ја. 03/014524/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-16218/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004013533 издатa од ПС
Бој­ник на име Мла­де­но­вић Зо­ран, Бој­ник.
03/014525/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-170/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002418007 издатa од ПУ
Ча­чак на име Илић Мир­ја­на, Ча­чак.
03/014526/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-169/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003281947 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јо­ва­но­вић Бо­жа­на, Ча­чак.
03/014527/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-27690/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003122076 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ла­зић Ра­ни­сав, Бо­га­тић.
03/014528/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-27/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003153732 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ви­раг Ибо­ља, Ка­њи­жа.
03/014529/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-27769/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001562833 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Пу­зић Ми­лош, Бо­га­тић.
03/014530/14
Ре­ше­њем ПС Ко­сје­рић број 205-370-22/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000970117 издатa од ПС
Ко­сје­рић на име Ве­се­ли­но­вић Дра­шко, Ко­сје­рић.
03/014531/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28063 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004283603 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђор­ђе­вић Да­ни­је­ла, Кра­гу­је­вац. 03/014532/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28025 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002606583 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђу­кић Сне­жа­на, Кра­гу­је­вац.
03/014533/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28031 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002577572 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ва­со­вић Жи­ван, Кра­гу­је­вац.
03/014534/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27942 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000944197 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­је­вић Дра­га­на, Кра­гу­је­вац. 03/014535/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27937 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000605422 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ста­но­је­вић Сне­жа­на, Кра­гу­је­вац. 03/014536/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-179/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001750992 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ва­со­вић Сло­бо­дан, Ча­чак.
03/014537/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-193/03 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003939416 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Цу­ра­ко­вић Ме­ла­ни­ја, Зре­ња­нин.
03/014538/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-192/03 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004618970 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Пи­шче­вић Ве­сна, Зре­ња­нин. 03/014539/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-194/03 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002806904 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ђу­ри­чић Бо­шко, Зре­ња­нин. 03/014540/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-130 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003413657 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ко­ва­че­вић Ма­ри­ја, Ужи­це.
03/014541/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-128 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002061397 издатa од ПУ
Ужи­це на име Сми­ља­нић Бран­ка, Ужи­це.
03/014542/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-127/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003374140 издатa од
ПУ Ужи­це на име Зор­зић Сан­дра, Ужи­це.
03/014543/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-129 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002351770 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ла­зић Ми­лош, Ужи­це.
03/014544/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/14 од 22.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000728521 издатa од ПС Ти­тел
на име Пан­те­лић Не­дељ­ко, Ти­тел.
03/014545/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/150
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000864907 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Па­вло­вић
Ра­да, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014546/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/148
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001435222 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пе­рић Јо­
ви­ца, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014547/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/149
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003115321 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пе­тро­вић
Ве­ри­ца, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014548/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/147
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001631975 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ко­ро­дић
Здрав­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014549/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-256/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004361180 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Сте­вић Би­ља­на, Обре­но­вац. 03/014550/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-262/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003880349 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­тро­вић Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/014551/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-261/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003991956 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Сто­ја­но­вић Де­ја­на, Обре­но­вац.
03/014552/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-259/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001246185 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ми­ха­и­ло­вић Ми­ли­ца, Обре­но­вац.
03/014553/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-255/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003213323 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Пан­тић Жељ­ко, Обре­но­вац. 03/014554/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-513/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004896431 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вуч­ко­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/014555/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-538/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003934584 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ти­нов­ски Трп­ко, Бе­о­град.03/014556/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-551/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002897224 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име За­рић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/014557/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-542/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001848389 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­ле­жни­ца Го­ран, Бе­о­град. 03/014558/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-543/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002241370 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­шо­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/014559/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-541/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003612267 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ба­ле­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/014560/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-536/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003386383 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Слав­нић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/014561/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-530/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005075263 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Сте­фа­нов­ски Да­ни­ца, Бе­о­град.
03/014562/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-529/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002431177 издатa од
ПС Гроц­ка на име Да­кић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/014563/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-527/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004172141 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ва­но­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/014564/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-537/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004522660 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Жу­јо­вић Алек­са, Бе­о­град.
03/014565/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-539/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001957348 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Аса­ни Ил­ва­на, Бе­о­град.
03/014566/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-540/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001857576 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ву­ко­са­вље­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/014567/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/762 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002138382 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Нон­ко­вић Лу­ка, Но­ви Сад.
03/014568/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/761 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001534995 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ли­рић Мар­ко, Но­ви Сад.
03/014569/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/760 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002681903 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ла­но­вић Вин­ка, Но­ви Сад.
03/014570/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/759 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002462995 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ан­дев­ски Све­тла­на, Но­ви Сад. 03/014571/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/758 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001979278 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вук­са­но­вић Пре­драг, Но­ви Сад. 03/014572/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/757 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004468959 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­кић Ди­ми­три­је, Но­ви Сад.
03/014573/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/756 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003910799 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­о­душ Маг­да­ле­на, Но­ви Сад. 03/014574/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/753 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001179720 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Че­ле­бић Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/014575/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/755 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00739053 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ри­ста­но­вић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/014576/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/752 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004375865 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Му­ја­дин Ми­лен­ко, Но­ви Сад.
03/014577/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/754 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000753274 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­шко­вић Ми­лош, Но­ви Сад. 03/014578/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/770 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005003565 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­ри­чић Ми­ло­рад, Но­ви Сад. 03/014579/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/769 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988587 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ру­шкић Не­да, Но­ви Сад.
03/014580/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/768 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004752849 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ки­зић Пе­ро, Но­ви Сад.
03/014581/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/767 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004296201 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­лу­шић Та­ма­ра, Но­ви Сад.
03/014582/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/766 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003479748 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вел­чек Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/014583/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/765 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003899756 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Да­мја­но­вић Дра­ган, Но­ви Сад. 03/014584/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/764 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004313696 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­јо­вић Јо­ва­на, Но­ви Сад.
03/014585/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/763 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001019170 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­вић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/014586/14
63
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/774 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001477666 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Етер Ани­та, Но­ви Сад.
03/014587/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-121/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002154520 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ми­јо­вић Мар­ко, Ужи­це.
03/014588/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-122/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002104977 издатa од
ПУ Ужи­це на име Мар­ја­но­вић Ђор­ђе, Ужи­це.
03/014589/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-123 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004000102 издатa од ПУ
Ужи­це на име Бо­жић Ду­шан, Ужи­це.
03/014590/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-114 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000834468 издатa од ПУ
Ужи­це на име Му­рић Вла­ди­мир, Ужи­це.
03/014591/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-134/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001302468 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ку­зе­ље­вић Ле­ла, Ужи­це.
03/014592/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/559205-126 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004326605 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ба­ста Де­јан, Ужи­це.
03/014593/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-125 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002010916 издатa од ПУ
Ужи­це на име Пор­чић Дра­ган, Ужи­це.
03/014594/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-212/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002392172 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ба­њаш Ђу­ра, Пан­че­во.
03/014595/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-211/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003765134 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Јев­тић Би­сер­ка, Пан­че­во.
03/014596/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-213/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004636731 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ћо­сић Ди­ми­три­је, Пан­че­во. 03/014597/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-215/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001749460 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бо­шко­вић Ср­ђан, Пан­че­во.
03/014598/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-214/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003971358 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Дра­ми­ћа­нин Ми­ро­слав, Пан­че­во.
03/014599/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-101/2014 од 04.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003589813 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бр­кић Је­ле­на, Кру­ше­вац.
03/014600/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-144/14 од 22.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001188072 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ста­ни­шић Вељ­ко, Кру­ше­вац. 03/014601/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-104/2014 од 04.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001270410 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Илић Мар­ко, Кру­ше­вац.
03/014602/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-105/2014 од 04.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002762104 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­тић Љу­бин­ко, Кру­ше­вац. 03/014603/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-164/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003551323 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Пе­тро­вић Да­ни­је­ла, Кру­ше­вац.03/014604/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-92/2014 од 25.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001756038 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ду­мић Не­над, Кру­ше­вац.
03/014605/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-106/2014 од 04.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003479014 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­рић Ве­сна, Кру­ше­вац.
03/014606/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-92/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000570995 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Мар­ко­вић Ра­ди­во­је, Кру­ше­вац. 03/014607/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-167/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000268208 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ра­до­ји­чић Бор­ко, Кру­ше­вац. 03/014608/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-390/2013 од 23.08.2013.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004436312 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Смиљ­ко­вић Дар­ко, Кру­ше­вац. 03/014609/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-98/2014 од 28.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001348678 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ја­го­дић Ми­ли­ца, Кру­ше­вац. 03/014610/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-86/2014 од 21.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002113492 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­лен­ко­вић Је­ле­на, Кру­ше­вац.
03/014611/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-107/2014 од 04.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002668282 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име За­кић Сте­ван, Кру­ше­вац.
03/014612/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-117/14 од 10.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003109296 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Си­мо­но­вић Злат­ко, Кру­ше­вац.03/014613/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-139/2014 од 19.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004014446 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Аса­но­вић Га­бри­је­ла, Кру­ше­вац.
03/014614/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-118/14 од 10.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003586753 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Цвет­ко­вић Сла­во­љуб, Кру­ше­вац. 03/014615/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-119/14 од 10.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004567003 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Илић Рат­ко, Кру­ше­вац.
03/014616/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-137/14 од 18.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003641089 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ја­ни­ћи­је­вић Ла­зар, Кру­ше­вац.03/014617/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-145/2014 од 24.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002051821 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ђор­ђе­вић Рад­ми­ла, Кру­ше­вац. 03/014618/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-695/14 од 27.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002383920 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ву­чић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/014619/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-94/14 од 27.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003472910 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Цви­јић Бран­ко, Кру­ше­вац. 03/014620/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-93/2014 од 25.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000227474 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ста­ној­ков Сан­де, Кру­ше­вац. 03/014621/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-91/2014 од 25.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000806856 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Пе­цо­лај Ли­ди­ја, Кру­ше­вац. 03/014622/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-90/14 од 25.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001094273 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Кр­стић Си­ни­ша, Кру­ше­вац. 03/014623/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-89/2014 од 24.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011093 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бран­ко­вић Мил­ка, Кру­ше­вац. 03/014624/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-84/2014 од 19.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002307625 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Иг­ња­то­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац. 03/014625/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-85/2014 од 20.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004822811 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Аран­ђе­ло­вић Ср­би­јан­ка, Кру­ше­вац. 03/014626/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-96/14 од 27.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003989849 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Али­ло­вић Сла­ви­ша, Кру­ше­вац. 03/014627/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-88//14 од 24.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004478916 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Сте­во­вић Ми­љан, Кру­ше­вац.03/014628/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-108/2014 од 04.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001888984 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Си­мић Жа­кли­на, Кру­ше­вац. 03/014629/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15481/14-1 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004265990 издатa од
ПУ Ша­бац на име Љу­би­шић Дра­ган, Ша­бац.
03/014630/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15367/14-1 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002257732 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­шко­вић Урош, Ша­бац.
03/014631/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15447/14-1 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001826599 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ку­зма­но­вић Го­ран, Ша­бац.
03/014632/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15452/14-1 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002223217 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ја­и­ло­вић Да­вид, Ша­бац.
03/014633/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15674/14-1 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001431153 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ја­и­ло­вић Де­јан, Ша­бац.
03/014634/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15941/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002846573 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сал­кић Усо, Ша­бац.
03/014635/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-18/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011191 издатa од
ПС Кла­до­во на име Вељ­ко­вић Ми­лош, Кла­до­во. 03/014636/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-104 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003217050 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Стој­ко­вић Ре­на­то, Со­пот. 03/014637/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-105 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004363179 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Са­и­то­вић Цве­та, Ба­ра­је­во.
03/014638/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-103/2014 од
08.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002976570 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Си­мо­вић Га­бри­је­ла,
Мла­де­но­вац.
03/014639/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-106 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003873601 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ри­стић Ду­шан, Мла­де­но­вац.
03/014640/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-108 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001501792 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ри­стић Ра­дош, Мла­де­но­вац.
03/014641/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-107 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001431385 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име То­мић Бран­ко, Мла­де­но­вац.
03/014642/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-640/14СИВ
од 12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004218592 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­шић Ми­ле­на,
Бе­о­град.
03/014643/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-639/14СИВ од
12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005104201
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Је­ли­ца, Бе­о­град.
03/014644/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-637/14СИВ
од 12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004807692 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ћо­вић Мар­ко,
Бе­о­град.
03/014645/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-636/14СИВ
од 12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003138248 издатa од ПС Пе­ћин­ци на име Пе­тро­вић Ле­по­са­ва,
Бе­о­град.
03/014646/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-635/14 од
12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003308287 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Зо­ри­ца,
Бе­о­град.
03/014647/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-634/14СИВ од
11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003327244
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Сте­фан, Бе­о­град.
03/014648/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-633/14СИВ
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002232630 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­ли­по­вић На­де­
жда, Бе­о­град.
03/014649/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-632/14СИВ
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001570205 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­ри­шић Ср­ђан,
Бе­о­град.
03/014650/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-631/14СИВ
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003254563 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дра­шко­вић Не­ма­
ња, Бе­о­град.
03/014651/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-630/14СИВ
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000783165 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пу­ха­ло Се­ку­ла,
Бе­о­град.
03/014652/14
17
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-629/14СИВ
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004912640 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Вој­но­вић Ти­хо­
мир, Бе­о­град.
03/014653/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-628/14СИВ
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001685716 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­цић Љи­ља­на,
Бе­о­град.
03/014654/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-622/14СИВ
од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004400870 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мо­шо­рин­ски На­
да, Бе­о­град.
03/014655/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-623/14СИВ
од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004716715 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пле­ша Ру­жи­ца,
Бе­о­град.
03/014656/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-624/14СИВ
од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001456522 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име До­мић Мар­ко, Бе­о­
град.
03/014657/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-625СИВ од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003387797 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ште­фан­чић Игор,
Бе­о­град.
03/014658/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-626СИВ од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001286942 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ха­ил­ о­вић Ани­
ца, Бе­о­град.
03/014659/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-627/14СИВ
од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001331088 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Са­вић Ни­на, Бе­о­
град.
03/014660/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-67/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002851269 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Гру­ји­чић Ме­ри­ма, Бе­о­град.
03/014661/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-.2-104/14ВК
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002644613 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ста­нић Стра­хи­ња,
Бе­о­град.
03/014662/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-105/14ВК од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002015449 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­цо­вић Ср­ђан,
Бе­о­град.
03/014663/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-122 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003975920 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­до­ва­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/014664/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-124 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001647326 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Зе­ко­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/014665/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-123 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003619167 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ши­јан Ми­лан, Бе­о­град.
03/014666/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-125 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001045842 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Дац­ко­вић Де­сан­ка, Ла­за­ре­вац. 03/014667/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-126 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001848690 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Дац­ко­вић Дра­ган, Ла­за­ре­вац.
03/014668/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-127 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002433106 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Об­ра­до­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/014669/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-120 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002446073 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ђу­кић Ми­лан, Ла­за­ре­вац.
03/014670/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-128 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002196485 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­кић Зо­ран, Ла­за­ре­вац.
03/014671/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-121 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001682517 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Мар­ко­вић Ми­љан, Ла­за­ре­вац. 03/014672/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-641/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004124628 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­зо­вић Ал­берт,
Бе­о­град.
03/014673/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-642/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005211197 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ерић Јо­ван, Бе­о­
град.
03/014674/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-643/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001034755 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Об­ра­до­вић Мир­че­
та, Бе­о­град.
03/014675/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-644/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002165288 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Ми­ли­ја­
на, Бе­о­град.
03/014676/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-645/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005109449 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кра­вић Кла­у­диа,
Бе­о­град.
03/014677/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-646/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000627920 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Со­лом­ка Ана, Бе­о­
град.
03/014678/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-647/14 СИ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003381922 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Дру­ло­вић Си­ни­ша, Бе­
о­град.
03/014679/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-648/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000978784 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Глу­ши­ца Са­ша,
Бе­о­град.
03/014680/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 9/2014 од 20.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001437283 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Нај­да­но­вић Ср­ђан, Алек­си­нац. 03/014681/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 12/2014 од 28.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002995864 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Кр­стић Ми­лош, Алек­си­нац.
03/014682/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 166/2013 од 27.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002007860 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ко­чић Су­за­на, Алек­си­нац.
03/014683/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-649/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002439111 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ђор­ђе­вић Ива, Бе­
о­град.
03/014684/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-650/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004516411 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Па­вло­вић Ма­ти­ја,
Бе­о­град.
03/014685/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-651/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003650685 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­но­вић Мла­
ден, Бе­о­град.
03/014686/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-652/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001593974 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ва­но­вић
Мар­ко, Бе­о­град.
03/014687/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-653/14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000998232 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Чи­ча Ми­лан, Бе­о­
град.
03/014688/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-519/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001681074 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­јић Су­зи, Бе­о­град. 03/014689/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-518/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000219772 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Нер­бер Ни­ко­ле­та, Бе­о­град. 03/014690/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-517/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003881060 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име За­кић Го­ра­на, Бе­о­град.
03/014691/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-514/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001419637 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бај­ра­ми Му­ха­мед, Бе­о­град. 03/014692/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-513/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001333874 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Но­ва­ко­вић Ве­ли­мир, Бе­о­град. 03/014693/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-512/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002626319 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име По­по­вић Ру­жи­ца, Бе­о­град. 03/014694/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-502/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004044969 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ко­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град.03/014695/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-501/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002418290 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Цви­ја­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/014696/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-508/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002484098 издатa од
ПС При­бој на име Лон­цо­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/014697/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-638/14 од
12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004146645 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­шко­вић Ра­до­ва­но­
вић Да­вор­ка, Бе­о­град.
03/014698/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-106/14БК од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004772234 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­кај­ло­вић Ми­
лош, Бе­о­град.
03/014699/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 7/2014 од 16.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003594384 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Па­вло­вић Го­ри­ца, Алек­си­нац. 03/014700/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 8/2014 од 16.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002530360 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Мар­ко­вић Ми­лан­ка, Алек­си­нац.03/014701/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 2/2014 од 13.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000658133 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ми­тић Сла­ви­ца, Алек­си­нац.
03/014702/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 11/2014 од 21.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001308110 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ни­ко­лић Љу­би­ша, Алек­си­нац. 03/014703/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 13/2014 од 05.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001758024 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Са­вић Зо­ри­ца, Алек­си­нац.
03/014704/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 4/2014 од 15.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003261191 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Та­сић Да­ни­је­ла, Алек­си­нац.
03/014705/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 10/2014 од 20.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004598852 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Мар­ко­вић Кри­сти­на, Алек­си­нац.03/014706/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 124/2013 од 22.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002508762 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Сто­ја­но­вић Зо­ран, Алек­си­нац. 03/014707/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 3/2014 од 13.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002287140 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Јо­ва­но­вић Игор, Алек­си­нац.
03/014708/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 120/2013 од 16.10.2013. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001201486 издатa од ПС Алек­
си­нац на име Ран­ђе­ло­вић Ми­ро­слав, Алек­си­нац.
03/014709/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 110/2013 од 02.10.2013. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004075420 издатa од ПС Алек­
си­нац на име Чо­ло­вић Алек­сан­дар, Алек­си­нац.
03/014710/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-104/2014 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002776686 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Гар­ген­та Јан­ко, Бе­о­град.
03/014711/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-105/2014 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003497920 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић Бо­жи­дар, Бе­о­град.
03/014712/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 109/2013 од 25.09.2013. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001241828 издатa од ПС Алек­
си­нац на име Ра­до­са­вље­вић Сло­бо­дан, Алек­си­нац. 03/014713/14
18
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-107/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002180797 издатa од ПС
Гроц­ка на име Пе­тро­вић Бо­го­сав, Бе­о­град.
03/014714/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-106/2014 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002607640 издатa од ПС
Гроц­ка на име Зе­че­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/014715/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-103/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004393221 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­ло­ше­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/014716/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 108/2013 од 25.09.2013. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000602366 издатa од ПС Алек­
си­нац на име Стан­ко­вић Мом­чи­ло, Алек­си­нац.
03/014717/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-15026/14-1-2 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1482705 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ко­ва­че­вић Дар­ко, Али­бу­нар.
03/014718/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-82 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001727708 издатa од ПС Ру­ма на
име Са­бљић Љи­ља­на, Ру­ма.
03/014719/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-79 од 03.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002511849 издатa од ПУ Ша­бац
на име Мар­ко­вић Мил­ки­ца, Ру­ма.
03/014720/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 14/2014 од 11.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001791410 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ком­не­но­вић Ђу­ро, Алек­си­нац. 03/014721/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-77 од 02.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004812979 издатa од ПС Ру­ма на
име Гња­то­вић Сил­ви­ја, Ру­ма.
03/014722/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-75 од 28.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000524231 издатa од ПС Ру­ма на
име Ушље­бр­ка Го­ран, Ру­ма.
03/014723/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 18/2014 од 03.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004109214 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ни­ко­лић Сто­јан, Алек­си­нац.
03/014724/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205-6-85 од 08.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001582150 издатa од ПС Ру­ма
на име Лу­кић Стев­ка, Ру­ма.
03/014725/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-83 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003483785 издатa од ПС Ру­ма на
име Нов­ко­вић Ми­лан, Ру­ма.
03/014726/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-161/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003288929 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Јок­си­мо­вић Ра­до­мир, Кра­ље­во.
03/014727/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 158/2013 од 12.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000943843 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ми­ке­тић Урош, Алек­си­нац.
03/014728/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 20/2014 од 05.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001375829 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Пе­рић Зо­ран, Алек­си­нац.
03/014729/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 19/2014 од 05.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001338962 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Да­бић Сте­во, Алек­си­нац.
03/014730/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 17/2014 од 25.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002423762 издатa од ПС
Алек­си­нац на име По­по­вић Пре­драг, Алек­си­нац. 03/014731/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 123/2013 од 21.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001190048 издатa од ПС
Алек­си­нац на име По­по­вић Јо­ва­на, Алек­си­нац.
03/014732/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 122/1013 од 21.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000911656 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ве­лич­ко­вић Ми­тар, Алек­си­нац. 03/014733/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 111/2013 од 02.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004470665 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ми­хај­ло­вић Бо­јан, Алек­си­нац. 03/014734/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 5/2014 од 15.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001381734 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Гли­шић Мар­ко, Алек­си­нац.
03/014735/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 117/2013 од 07.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004006860 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Усић Ива­на, Алек­си­нац.
03/014736/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 161/2013 од 19.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001441280 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Го­лу­бо­вић Дра­ган, Алек­си­нац. 03/014737/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 121/2013 од 21.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002398041 издатa од ПС
Алек­си­нац на име То­мић Сло­бо­дан, Алек­си­нац. 03/014738/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 15/2014 од 18.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001657177 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ма­рин­ко­вић Зла­та, Алек­си­нац. 03/014739/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 22/2014 од 05.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001977186 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ан­тић Ве­сна, Алек­си­нац.
03/014740/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 23/2014 од 10.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000170937 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Трај­ко­вић Све­тла­на, Алек­си­нац.03/014741/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15998/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004174079 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ашкра­ба Сте­фан, Ша­бац.
03/014742/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-15995/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0003709556 издатa
од ПУ Ша­бац на име Га­рић Сте­фан, Ша­бац.
03/014743/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16005/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003902550 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ма­ној­ло­вић Ми­лу­тин, Ша­бац. 03/014744/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16551/14-1 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004834783 издатa од
ПУ Ша­бац на име Кон­дић Алек­сан­дра, Ша­бац.
03/014745/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-25/14 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004978685 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ан­ђел­ко­вић Со­ња, Кња­же­вац. 03/014746/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-26/14 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002744400 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Пр­ву­ло­вић Ка­та­ри­на, Кња­же­вац.03/014747/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-27/14 од 28.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004894514 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ра­јић Не­над, Кња­же­вац.
03/014748/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 204-3987/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003662451 издатa од ПУ
Ша­бац на име Пет­ко­вић Сло­бо­дан, Ша­бац.
03/014749/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16377/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002009304 издатa од ПУ
Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Рад­ми­ла, Ша­бац.
03/014750/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16373/14-1 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000439719 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ја­и­ло­вић Ми­ло­је, Ша­бац. 03/014751/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16596/14-1 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004628546 издатa од
ПУ Ша­бац на име Стан­ко­вић Ми­ро­сла­ва, Ша­бац. 03/014752/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16595/14-1 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001553429 издатa од
ПУ Ша­бац на име Га­рић Бе­ган, Ша­бац.
03/014753/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16591/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003087309 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ва­сић Мар­ко, Ша­бац.
03/014754/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-176/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002030368 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ко­чо­вић Кри­сти­на, Кра­ље­во. 03/014755/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-178/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003248990 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Је­се­ти Џе­ври­је, Кра­ље­во.
03/014756/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-179/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001509851 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Је­се­ти Ра­ма­дан, Кра­ље­во.
03/014757/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-177/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002468812 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ба­њац Вој­кан, Кра­ље­во.
03/014758/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-175/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002431207 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ма­то­вић Ан­дри­ја, Кра­ље­во. 03/014759/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-180/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001939778 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пе­тро­вић Да­ни­је­ла, Кра­ље­во. 03/014760/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-171/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000834516 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Кра­ље­во. 03/014761/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-26971/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000527509 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­цић Ми­лош, Ле­ско­вац.
03/014762/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-307/14 од 11.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003250896 издатa од ПУ Пећ
на име Ко­ла­ши­нац Сла­ђа­на, Пећ.
03/014763/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-15502/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000433418 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тро­вић Ми­ља­на, Ле­ско­вац. 03/014764/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-26509/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003899394 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Сто­шић Дра­га­на, Ле­ско­вац. 03/014765/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-166/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004409176 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ра­до­је­вић Ана, Кра­ље­во.
03/014766/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-162/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002519258 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ива­ни­ше­вић Ра­де, Кра­ље­во. 03/014767/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-159/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004600386 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ту­фег­џић Ни­ко­ла, Кра­ље­во. 03/014768/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-160/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002257138 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Гру­јић Ива­на, Кра­ље­во.
03/014769/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/142
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001939726 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ком­не­но­
вић Алек­сан­дар, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014770/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/143
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000257289 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Кр­стић
Све­тла­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/014771/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-14518/14
од 08.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002531907 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Јан­ко­вић
Стан­ка, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/014772/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-15547/14
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001815698 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ву­ко­вић
Вла­дан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/014773/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-15117/14
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003692204 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Гли­шић
Де­ја­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/014774/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-15469/14
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002407159 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ћер­тић
Не­бој­ша, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/014775/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-54/14 од 17.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002136166 издатa од ПУ За­
је­чар на име Ка­ли­нић Дар­ко, Бор.
03/014776/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 354 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000888597 издатa од ПУ Ниш на
име Миљ­ко­вић Алек­сан­дар, Ниш.
03/014777/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-53/2014 од 14.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003611341 издатa од ПУ
Бор на име Бур­чић Сла­ђа­на, Бор.
03/014778/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-52/14 од 13.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003469579 издатa од ПУ
Бор на име Мун­ћа­но­вић Сло­бо­дан­ка, Бор.
03/014779/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-654-14СИВ
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003520604 издатa од ПУ Кра­ље­во на име Ма­рин­ко­вић Ма­ри­ја,
Ла­за­ре­вац.
03/014780/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-98/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002039979 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Илић Ду­шан, Ста­ра Па­зо­ва.
03/014781/14
63
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 357 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001197416 издатa од ПУ Ниш на
име Ла­тес Урош, Ниш.
03/014782/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-97/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004991762 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Тер­зић Мил­ко, Ста­ра Па­зо­ва. 03/014783/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-96/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001726495 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Чме­лик Мар­тин, Ста­ра Па­зо­ва. 03/014784/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-95/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002709819 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Бар­мин Ни­на, Ста­ра Па­зо­ва.
03/014785/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-94/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000612277 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ђу­рић Иво, Ста­ра Па­зо­ва. 03/014786/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-93/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001742815 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Бо­жа­но­вић Не­ма­ња, Ста­ра Па­зо­ва.
03/014787/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 358 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004967788 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­цић Ми­ли­ца, Ниш.
03/014788/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-92/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001576579 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Пек Ми­ле, Ста­ра Па­зо­ва. 03/014789/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 58/14 од 22.01.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001140014 издатa од ПУ Ниш на
име Ђо­рић Ма­ри­на, Ниш.
03/014790/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-89/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000995542 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Пу­ха­ча Ми­хај­ло, Ста­ра Па­зо­ва. 03/014791/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 309/14 од 26.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002245127 издатa од ПУ Ниш на
име Илић Ми­лош, Ниш.
03/014792/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 242/14 од 07.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004664935 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Ниш.
03/014793/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 281/14 од 19.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004698425 издатa од ПУ Ниш на
име Ки­тић Ма­ри­на, Ни­шка Ба­ња.
03/014794/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 284/14 од 20.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0044623753 издатa од ПУ Ниш на
име Де­ми­ро­вић Адем, Ниш.
03/014795/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 230/14 од 05.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003885641 издатa од ПУ Ниш на
име Ла­за­ре­вић Ла­зар, Ниш.
03/014796/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 226/14 од 04.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002643661 издатa од ПУ Ниш на
име Па­у­но­вић Ка­та­ри­на, Ниш.
03/014797/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 232/14 од 05.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003585822 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­ва­но­вић Си­ни­ша, Ниш.
03/014798/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 223/14 од 03.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000331088 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­ва­но­вић Вла­ди­слав, Ниш.
03/014799/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1222/13 од 26.11.2013. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078134 издатa од ПУ Ниш на
име Кр­стић Љи­ља­на, Ниш.
03/014800/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 229/14 од 05.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002060072 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­вић Зо­ран, Ниш.
03/014801/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 240/14 од 07.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004146749 издатa од ПУ Ниш на
име Кр­стић Ду­шан, Ниш.
03/014802/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 224/14 од 04.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002471831 издатa од ПУ Ниш на
име Ву­јић Ми­ли­ца, Ниш.
03/014803/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 322/14 од 01.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001759625 издатa од ПУ Ниш на
име Са­вић Сла­ви­ца, Ниш.
03/014804/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 324/14 од 01.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000527222 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­ва­но­вић Ја­сми­на, Ниш.
03/014805/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 334/14 од 03.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000897594 издатa од ПУ Ниш на
име Бу­дић Есме­рал­да, Ниш.
03/014806/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 330/14 од 03.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003814773 издатa од ПУ Ниш на
име Ђе­лић Сте­ван, Ниш.
03/014807/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 331/14 од 03.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0025834497 издатa од ПУ Ниш на
име Це­кић Не­бој­ша, Ниш.
03/014808/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-29343/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002402726 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јо­ви­чић Сте­фан, Кра­гу­је­вац. 03/014809/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28854 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001043920 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име По­по­вић На­та­ша, При­шти­на.
03/014810/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-29253 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002634422 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Дра­гаш Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац.03/014811/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-29102/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156666 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Вар­ја­чић Ра­ди­ца, Кра­гу­је­вац. 03/014812/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-29261/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004757786 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Са­вић Ана, Кра­гу­је­вац.
03/014813/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28965/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004316879 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ве­ли­ми­ро­вић Јо­ви­ца, Кра­гу­је­вац. 03/014814/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-26706/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004635089 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ар­се­ни­је­вић Ду­шан, Кра­гу­је­вац. 03/014815/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-26622/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002785947 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ле­шњак Ра­ди­во­је, Кра­гу­је­вац.
03/014816/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-116 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002635617 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ра­дој­чић Дра­ги­ца, По­жа­ре­вац. 03/014817/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-115 од 03.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001515071 издатa од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ка­ра­ба­ше­вић Ја­го­дин­ка, По­жа­ре­вац. 03/014818/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-88/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001784891 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Пу­нош Је­ле­на, Ста­ри Ба­нов­ци. 03/014819/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-70/2014 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003353459 издатa од ПУ
Бор на име Рај­ко­вић Не­над, Бор.
03/014820/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-65/2014 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004726405 издатa од ПУ
Бор на име Јо­ко­вић Мар­ко, Бор.
03/014821/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-62/14 од 28.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002833159 издатa од ПУ
Бор на име Де­ни­сов Не­ма­ња, Бор.
03/014822/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-57/14 од 19.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001657537 издатa од ПУ
Бор на име Цвет­ко­вић Ја­сми­на, Бор.
03/014823/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-56/14 од 17.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003957983 издатa од ПУ
Бор на име Ибра­хи­мо­вић Се­над, Бор.
03/014824/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-14349/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001722352 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Ђо­кић Ми­лан, Лу­ча­ни.
03/014825/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-15299/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004304923 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Ни­ко­лић Ми­ло­мир, Лу­ча­ни.
03/014826/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-039/14 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003159079 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Па­нић Мар­ко, Чи­тлук.
03/014827/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-14/2014 од
11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004049771 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Ша­ли­пур Алек­сан­
дра, Но­ва Ва­рош.
03/014828/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2713/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001329847 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Ла­зо­вић Љи­ља­на, Аран­ђе­ло­вац. 03/014829/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-26486/14 од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001156315 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ти­ца Ви­то­мир,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014830/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-26162/14 од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003366568 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ву­јо­вић Фи­лип,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014831/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-25911/14 од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002968372 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Сто­ја­но­вић Ру­жа,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014832/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-61 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003239022 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ра­до Ми­ле, Ки­кин­да.
03/014833/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-62 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001178634 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Га­врић Не­бој­ша, Ба­ша­ид.
03/014834/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-63 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003861595 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ан­дрић Алек­сан­дра, Ру­ско Се­ло. 03/014835/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-184/03 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001119545 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бе­лић Не­над, Зре­ња­нин.
03/014836/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-186/03 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002884203 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Гру­злинг Јо­ван, Та­раш.
03/014837/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-185/03 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005194974 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Де­лић Ма­ра, Зре­ња­нин.
03/014838/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-504/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003169484 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Хи­жа Ду­шан, Бе­о­град.
03/014839/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-515/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003690414 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ја­ко­вље­вић Си­ни­ша, Бе­о­град. 03/014840/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-211/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000579766 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име За­хо­вић Сел­мо, Сје­ни­ца.
03/014841/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-15377-24/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004120252 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Па­вло­вић Мар­ко, Ива­њи­ца. 03/014842/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-22/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001389891 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Ми­нић Би­ља­на, Алек­сан­дро­вац.
03/014843/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-14193/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002183677 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Ра­ду­кић Мир­ја­на, Вла­ди­мир­ци. 03/014844/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­о­ца број 205-11 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004278695 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Уро­ше­вић Ве­сна, Ми­о­ни­ца.
03/014845/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-10 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004690126 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Ри­стић Зо­ран, Ми­о­ни­ца.
03/014846/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-13897/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001993563 издатa од
ПС Ми­о­ни­ца на име Бла­жић Зо­ран, Ми­о­ни­ца.
03/014847/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка ба­ња број 205-25709/14 од
08.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0013126745 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ве­шко­вић Ја­
сми­на, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/014848/14
19
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-150 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004458047 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Па­у­но­вић Пре­драг, По­жа­ре­вац. 03/014849/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-149 од 30.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000155505 издатa од ПУ По­
жа­ре­вац на име Бо­го­са­вље­вић Ве­ри­ца, По­жа­ре­вац. 03/014850/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-148 од 30.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004288742 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­гић Го­ри­ца, По­жа­ре­вац.
03/014851/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-147 од 30.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004412440 издатa од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ра­ни­са­вље­вић Ми­ли­ца, По­жа­ре­вац.
03/014852/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-146 од 30.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000755504 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ни­ко­лић Је­ле­на, По­жа­ре­вац. 03/014853/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-145 од 30.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004090186 издатa од ПУ По­
жа­ре­вац на име Џе­ма­и­ло­вић Са­не­ла, По­жа­ре­вац.
03/014854/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-356/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002240944 издатa од
ПС Ста­ри град на име Пе­тро­вић Ма­ри­на, Бе­о­град. 03/014855/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-354/14 од 05.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001634605 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/014856/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-28 од 10.02.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004283446 издатa од ПС Пре­ше­
во на име Кам­бе­ри Јас­ха­ри Бе­ри­на, Пре­ше­во.
03/014857/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-35/14 од 13.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001288778 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ра­ма­да­ни Се­фе­дин, Пре­ше­во.
03/014858/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-79/14-К од 24.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001831445 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ла­зић Сла­ви­ца, Ку­че­во.
03/014859/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-249/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003964590 издатa од ПС
Ку­ла на име Цве­та­но­вић Ми­о­мир, Ку­ла.
03/014860/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-25848/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002650340 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Гра­о­вац Бра­ни­слав, Бо­га­тић. 03/014861/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-25634/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003011290 издатa од ПС Ло­
зни­ца на име Кр­сма­но­вић Ми­ли­ја­на, Ба­ња Ко­ви­ља­ча. 03/014862/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-496/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001022744 издатa од
ПС Лу­ча­ни на име Тер­зић Вук, Бе­о­град.
03/014863/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-497/2014 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003872602 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Стој­ко­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/014864/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-498/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002810295 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­по­вић Не­над, Бе­о­град.
03/014865/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-499/14 од 05.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003265665 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ле­по­је­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/014866/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-499/2014 од 05.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004682866 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­стић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/014867/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-500/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001741344 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Сил­ва, Бе­о­град. 03/014868/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-501/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002287753 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­ди­ро­га Пе­тар, Бе­о­град.
03/014869/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-502/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002645372 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­тић Ан­ђе­ла, Бе­о­град.
03/014870/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-503/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001085922 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гре­бе­нар Вељ­ко, Бе­о­град.
03/014871/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-25829/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001676657 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ни­ко­лић Ра­дил­сав, Бо­га­тић. 03/014872/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-25045/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002054747 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ерић На­да, Бо­га­тић.
03/014873/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-462/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000453612 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ми­тро­вић Ро­ма­на, Бе­о­град. 03/014874/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-463/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004452830 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Стан­ко­вић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град. 03/014875/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-464/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003147278 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мра­чић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/014876/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-465/2014 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001126236 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Кав­чић Бран­ко, Бе­о­град.
03/014877/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-466/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002210620 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ко­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/014878/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-467/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00456316 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­ли­во­је­вић Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/014879/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-468/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003333487 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ра­до­са­вље­вић Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/014880/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/469/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004105228 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ба­но­вац Ми­лић, Бе­о­град.
03/014881/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-312 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004421964 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Не­хрер Ла­још, Но­ва Цр­ња. 03/014882/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/77-14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001143692 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ми­ли­ја­ше­вић Јо­ви­ца, Ин­ђи­ја.
03/014883/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/78-14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002797591 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ке­чић Бо­са, Ин­ђи­ја.
03/014884/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/76-14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004916524 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Пе­рић Ол­ги­ца, Ин­ђи­ја.
03/014885/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-76 од 31.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005028860 издатa од ПС Ру­ма на
име Бе­го­вић Ни­ко­ла, Ру­ма.
03/014886/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-87 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001289281 издатa од ПС Ру­ма на
име Ређ­бе­чај Мур­сељ, Ру­ма.
03/014887/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-89 од 10.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000039951 издатa од ПС Ру­ма на
име Ди­мов Ђор­ђе, Ру­ма.
03/014888/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-78 од 02.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001725655 издатa од ПС Ру­ма на
име Шулц Гор­да­на, Ру­ма.
03/014889/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-81 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002754296 издатa од ПС Ру­ма на
име Гња­то­вић Ми­ли­ја­на, Ру­ма.
03/014890/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-80 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0043220400 издатa од ПС Ру­ма на
име Бу­но­вић Љи­ља, Ру­ма.
03/014891/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-83 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000744416 издатa од ПС Ру­ма на
име Жа­ку­ла Ни­ко­ла, Ру­ма.
03/014892/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-84 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002716836 издатa од ПС Ру­ма на
име То­мић Ђор­ђе, Ру­ма.
03/014893/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.-6-86 од 08.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003612775 издатa од ПС Ру­ма
на име Јо­ва­но­вић Ми­ро­љуб, Ру­ма.
03/014894/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-88 од 03.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001121720 издатa од ПС Ру­ма на
име Лац­ко­вић Па­вао, Ру­ма.
03/014895/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-587/2014 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003122837 издатa од ПС
Бе­чеј на име Са­бо Адри­ан, Бе­чеј.
03/014896/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-141/2014-12 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001037054 издатa од
ПС Оџа­ци на име Зец Алек­сан­дар, Оџа­ци.
03/014897/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-90/2014 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000376988 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Иса­ми­ли Имер, Оџа­ци.
03/014898/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 31.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004731797 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Сто­иљ­ко­вић Во­ји­слав, Зе­мун. 03/014899/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005022893 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Де­лић Лу­ка, Зе­мун.
03/014900/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 29.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003597523 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Бо­ри­сов Га­врил, Бе­о­град.
03/014901/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 29.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003897233 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Бо­ри­сов Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/014902/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 29.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001055523 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Пе­тро­вић Ле­по­са­ва, Бе­о­град.
03/014903/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 29.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000823477 издатa од ПУ
Бе­о­град на име До­бро­са­вље­вић На­да, Бе­о­град.
03/014904/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 28.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003623796 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Мар­ко, Бе­о­град.
03/014905/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 21.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001370087 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име За­рић Вла­дан, Бе­о­град.
03/014906/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 21.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004452868 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Љу­бе­вић Сте­фан, Бе­о­град.
03/014907/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 21.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000598628 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Је­ле­нић Ве­ри­ца, Но­ви Бе­о­град. 03/014908/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 20.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000652668 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Мер­џан Ма­ри­ја, Зе­мун.
03/014909/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 20.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002600129 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ри­стић Ла­зар, Бе­о­град.
03/014910/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 19.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002643270 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ан­дић Или­ја, Бе­о­град.
03/014911/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001264328 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­вић Ва­лен­ти­на, Бе­о­град. 03/014912/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002895099 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ази­ро­вић Сеј­ди­ја, Бе­о­град.
03/014913/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001473022 издатa од ПС
Вра­чар на име Бо­жић Сло­бо­дан, Вин­ча.
03/014914/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 17.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002637502 издатa од ПС
Зе­мун на име Ми­тро­вић Ми­ро­слав, Зе­мун.
03/014915/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 03.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001145243 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Чо­ло­вић Ми­љан, Бе­о­град.
03/014916/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000332162 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ка­та­нић Ду­шан, Бе­о­град.
03/014917/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 28.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002978830 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ђу­рић Ива­на, Ко­ва­че­вац.
03/014918/14
20
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 28.03.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003054663 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Са­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/014919/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 27.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004312890 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ко­лић Јо­ван, Бе­о­град.
03/014920/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-385/14 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794518 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ву­ји­чић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/014921/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-386/14 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001705075 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ла­зо­вић Сте­фан, Пећ.
03/014922/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 27.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000807233 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ко­ма­но­вић Ана, Бе­о­град.
03/014923/14
Ре­ше­њем ПУ Уро­ше­вац број 205-1-68/2014 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002824651 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Да­јић Сло­бо­дан­ка, Уро­ше­вац. 03/014924/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-31/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003806605 издатa од ПС
Жа­баљ на име За­рић Ми­лан, Жа­баљ.
03/014925/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-18/2014 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004374162 издатa од ПС Бач
на име Ни­ко­лић Ани­ца, Бач.
03/014926/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-98/14-К од 12.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003626678 издатa од
ПС Ку­че­во на име Пе­тар Ба­бић, Ку­че­во.
03/014927/14
Ре­ше­њем ПС По­жа­ре­вац број 205-63/14-К од 14.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004111121 издатa од
ПС Ку­че­во на име Жи­ва­но­вић Ти­хо­мир, Ку­че­во. 03/014928/14
Ре­ше­њем ПС По­жа­ре­вац број 205-64/14-К од 18.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004136231 издатa од
ПС Ку­че­во на име Сто­кић Дар­ко, Ку­че­во.
03/014929/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-104/14-К од 12.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002548813 издатa од
ПС Ку­че­во на име Реј­кић Је­ла, Ку­че­во.
03/014930/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-24/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003946934 издатa од ПС
Сен­та на име Па­стор Мо­ни­ка, Сен­та.
03/014931/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-65/14-К од 18.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001763246 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ми­ла­ди­но­вић Мар­јан, Ку­че­во. 03/014932/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-117/14-К од 19.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000055371 издатa од
ПС Ку­че­во на име Бла­го­је­вић Не­ги­ца, Ку­че­во.
03/014933/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-134/14-К од 19.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003763884 издатa од
ПС Ку­че­во на име Бу­ла­јић Ми­ле­на, Ку­че­во.
03/014934/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-60/14-К од 12.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004894700 издатa од
ПС Ку­че­во на име Илић Алек­сан­дар, Ку­че­во.
03/014935/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-116/14-К од 19.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004634070 издатa од
ПС Ку­че­во на име Мар­ти­но­вић Не­бој­ша, Ку­че­во. 03/014936/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-26/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001623309 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Са­лаи До­на­те­ла, Хор­гош.
03/014937/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-25639/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002278981 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Са­му­ро­вић Игор, Ло­зни­ца.
03/014938/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-2498/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002845805 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ша­ћи­ро­вић Сел­ма, Но­ви Па­зар. 03/014939/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-25218/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001345360 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ђер­лек Џе­ват, Но­ви Па­зар. 03/014940/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-509/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002430532 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­по­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/014941/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-510/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003240486 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђе­рић Ве­ри­ца, Бе­о­град.
03/014942/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-511/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001642830 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Сто­јиљ­ко­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/014943/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 004333689 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004333689 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Нја­де­нов Пе­тар, Бе­о­град.
03/014944/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-513/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002748679 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­кић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/014945/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-514/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000639224 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ву­ко­тић На­да, Бе­о­град.
03/014946/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-25689/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881713 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бра­хић Са­ба­хе­та, Кра­ље­во.03/014947/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-25650/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004122496 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ча­ла­ко­вић Се­ад, Кра­ље­во. 03/014948/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-259/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002421766 издатa од ПС
Ку­ла на име Ле­по­са­вић Кри­сти­на, Ку­ла.
03/014949/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-248/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001758700 издатa од ПС
Ку­ла на име Ста­ни­са­вље­вић Ми­лош, Ку­ла.
03/014950/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-15122/14-1 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003830291 издатa од
ПС Љу­бо­ви­ја на име Јо­ва­но­вић Ми­лош, Љу­бо­ви­ја.03/014951/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-504/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003632434 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Љу­би­чић Је­ли­ца, Бе­о­град.
03/014952/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-505/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001915485 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Се­ла­ко­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/014953/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-506/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001556742 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кр­ко­вић Ра­дој­ка, Бе­о­град.
03/014954/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-507/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003167371 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­по­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/014955/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-508/2014 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003020512 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ан­то­ни­је­вић Ве­ра, Бе­о­град. 03/014956/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-17/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001328133 издатa од
ПС Кла­до­во на име Клен­цо­вље­вић Ср­ђан, Кла­до­во. 03/014957/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-24462/14 од
04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000804660 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Сте­па­но­вић Зо­ран,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014958/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-25635/14 од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000045043 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Рај­ко­вић Мир­ја­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014959/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-23068/14 од
31.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003494542 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ко­ма­ди­нић Ми­ле­
на, Аран­ђе­ло­вац.
03/014960/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-25317/14 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003816199 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Бу­ла­то­вић Ди­ја­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014961/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-25054/14 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004525178 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ђа­ло­вић Су­за­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/014962/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-23700/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003525470 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име По­па­дић Ра­до­ван­ка, Но­ви Па­зар. 03/014963/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-182 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003556236 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ву­ко­вић Де­јан, Еч­ка.
03/014964/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-183 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004739827 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ан­ђић Пе­тар, Зре­ња­нин.
03/014965/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-26000/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002675998 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Па­нић Ми­о­драг, Ло­зни­ца.
03/014966/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-25711 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004052577 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Љу­бин­ко­вић рај­ка, Ло­зни­ца.
03/014967/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-26215/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004700042 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Цр­вен­да­кић Алек­санд­дра, Ло­зни­ца. 03/014968/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-114 од 05.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004206123 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Про­ко­вић ја­сми­на, Ло­зни­ца.
03/014969/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-113 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004173567 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име сте­ва­но­вић Ива­на, Ла­за­ре­вац. 03/014970/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-116 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000557947 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сто­ји­че­вић Дар­ко, Ла­за­ре­вац. 03/014971/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-47/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004822009 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Бог­да­но­вић До­бро­сав, Ба­ра­је­во. 03/014972/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-66/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003071314 издатa од ПС
Зе­мун на име Си­ме­у­но­вић Ве­сна, Но­ви Бе­о­град.
03/014973/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-69/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001965085 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Шпа­но­вић Ни­ко­ла, Зе­мун.
03/014974/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-30/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001543953 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Алек­сић Љу­би­ца, Бе­о­чин.
03/014975/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-29/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003564746 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Ни­ко­лић Ни­ко­ла, Бе­о­чин.
03/014976/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-8 од 09.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000968551 издатa од ПС Се­
чањ на име Ву­ко­је Дар­ко, Се­чањ.
03/014977/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-12 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002243366 издатa од ПС Се­
чањ на име Ву­ко­је Мир­ја­на, Се­чањ.
03/014978/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-11 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000589247 издатa од ПС Се­
чањ на име Шајн Вла­да, Се­чањ.
03/014979/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-10 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003420554 издатa од ПС Се­
чањ на име Ма­ри­нић Бо­јан, Се­чањ.
03/014980/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-9 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001209973 издатa од ПС Се­
чањ на име Пи­ље­вић Бо­јан, Се­чањ.
03/014981/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-7 од 04.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011967 издатa од ПС Се­
чањ на име Ју­ри­шин Жи­ва, Се­чањ.
03/014982/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-26343/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002301103 издатa од
ПС Ра­шка на име Јо­ва­но­вић Мир­ја­на, Ра­шка.
03/014983/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-47/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004370873 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ко­а­раћ Ма­ри­ја, Пан­че­во.
03/014984/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-512/14 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004948190 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Чо­ба­но­вић Бра­ни­слав, Ћу­при­ја. 03/014985/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002502330 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Нин­ко­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/014986/14
63
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-1139/2014 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002281967 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ђор­ђе­вић Бо­бан, Сви­лај­нац. 03/014987/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-102 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001815301 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Жив­ко­вић Ма­ри­ја­на, Ма­ла Иван­ча.
03/014988/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004188092 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­тро­вић Ја­го­да, Бе­о­град.
03/014989/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-101 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001700267 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ни­ко­лић Ви­о­ле­та, Мла­де­но­вац. 03/014990/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-100 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170467 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Пе­тро­вић Мом­чи­ло, Мла­де­но­вац.
03/014991/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005026867 издатa од ПС
Вра­чар на име Ша­ба­нај Џе­ма­ли­ја, Бе­о­град.
03/014992/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-99/2014 од
01.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003983669 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Спре­мо Ди­ми­три­је,
Мла­де­но­вац.
03/014993/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205-6-98 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004531197 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/014994/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-342/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002309826 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Пе­тро­вић Ми­лен, Бе­о­град. 03/014995/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-340/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001149712 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/014996/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-339/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001956015 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ма­нић На­ди­ца, Бе­о­град. 03/014997/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000340403 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­је­вић Је­ле­на, Но­ви Бе­о­град.03/014998/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-337/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002783194 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Бач­ко Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/014999/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-115 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001719823 издатa од ПС Ла­за­
ре­вац на име Ра­до­са­вље­вић Ли­ди­ја, Ла­за­ре­вац.
03/015000/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-361/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001636041 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ра­де­вић Бо­жи­на, Бе­о­град. 03/015001/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-363/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005010296 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ђу­ри­чић Или­ја, Бе­о­град.
03/015003/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-359/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001130292 издатa од ПС
Ста­ри град на име Су­леј­ма­ни На­фи­дин, Бе­о­град.
03/015005/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-358/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004435224 издатa од ПС
Ста­ри град на име Или­ја­ше­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/015006/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-357/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001395277 издатa од ПС
Ста­ри град на име Бер­но­бић По­по­вић Ве­сна, Бе­о­град. 03/015008/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-364/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002732143 издатa од ПС
Ста­ри град на име Кон­стан­ти­но­вић Бран­ко, Бе­о­град. 03/015009/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-188/03 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003142993 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ба­бић Ма­ри­на, Зре­ња­нин. 03/015011/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-1440/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002354029 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Ди­ми­три­је­вић Љу­би­ша, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/015012/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-68/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001006282 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/015013/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-591-14СИВ
од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004051542 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ни­ко­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/015015/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-592/14СИВ
од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003330526 издатa од ПУ Бе­о­град на име Вуч­ко­вић Иво­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/015017/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-593/14СИВ
од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003130074 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­ђе­но­вић Ду­шан,
Но­ви Бе­о­град.
03/015018/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-591/14СИВ
од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003951295 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ар­сић Пре­драг,
Но­ви Бе­о­град.
03/015020/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-596/14СИВ
од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003956361 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­њи­чић Све­тла­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/015021/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­го­рад број 205-1/2014 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002919862 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Па­у­нов Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/015022/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001477160 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Прав­ди­ца Ви­о­ле­та, Бе­о­град.
03/015023/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003804162 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Дра­го­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/015024/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 04.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001943930 издатa од ПУ За­је­чар
на име Сте­фа­но­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/015025/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000920526 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ба­бић Бран­ко, Бе­о­град.
03/015026/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1-2014 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003776756 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ко­јић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/015027/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/17 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001890399 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Ак­сић Бо­јан, Ба­то­чи­на.
03/015054/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-353/14 од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003306743 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ни­ко­лић Здрав­ко,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/015055/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-346/14 од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002804475 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ру­ман Ми­шко,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/015056/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-345/14 од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001611391 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ру­ман Дар­ко,
Пив­ни­це.
03/015057/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-365/14 од
11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000250729 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Га­јић Бо­јан, Бач­
ка Па­лан­ка.
03/015058/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-352/14 од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003087588 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Зељ­кић Здрав­ко,
Мла­де­но­во.
03/015059/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-292/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004378694 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Не­сто­ро­вић Дра­го­слав, Бе­о­град. 03/015060/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-291/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001170736 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Дра­гић Све­тла­на, Бе­о­град.
03/015061/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-290/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002159693 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Кру­нић Сте­во, Бе­о­град. 03/015062/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-289/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002738485 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Са­мар­џић Зо­ран, Бе­о­град. 03/015063/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-288/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004624174 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Рај­ко­вић Бран­ко, Бе­о­град. 03/015064/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-71/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001242357 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Јан­ко­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/015065/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-70/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001242353 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Јан­ко­вић На­ђа, Бе­о­град.
03/015066/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-107/14БК од
11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000773564 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Са­ња, Но­ви
Бе­о­град.
03/015067/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-31/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001985635 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Не­ди­мо­вић Не­бој­ша, Ба­но­штор.
03/015068/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 03/18/1 205-212 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002047922 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Миљ­ко­вић Го­ран, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца.03/015069/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-81/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004265798 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Но­ва­ко­вић Да­ни­ца, За­је­чар. 03/015070/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-80/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002976880 издатa од ПУ
За­је­чар на име Жив­ко­вић Ми­лан, За­је­чар.
03/015071/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-26516/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001420273 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сол­да­то­вић Бра­ни­мир, Кра­гу­је­вац. 03/015072/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-6-87/2014 од 24.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003271052 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ћи­рић Ну­ри­ја, Кру­ше­вац. 03/015073/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27366 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001392847 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Пан­тић Сло­бо­дан, Кра­гу­је­вац.
03/015074/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27006/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004166278 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Бо­шко­вић Дар­ко, Кра­гу­је­вац.
03/015075/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-79/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001463234 издатa од ПУ
За­је­чар на име Ни­ко­лић Дра­ган, Са­лаш.
03/015076/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-78/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004700811 издатa од ПУ
За­је­чар на име Ве­лич­ков­ска Ан­ђе­ла, За­је­чар.
03/015077/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/20 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003958919 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Ми­ха­и­ло­вић Ана, Ба­то­чи­на.
03/015078/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/19 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001937676 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име То­чи­ло­вац Ра­до­слав, Ба­то­чи­на. 03/015079/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2203 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003573532 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Смиљ­ко­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/015080/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-26889/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005074941 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пен­дић Сан­дра, Кра­гу­је­вац.03/015081/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27267 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003552331 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­до­са­вље­вић Не­ма­ња, Кра­гу­је­вац.03/015082/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2208 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001159244 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јо­ло­вић Јел­ка, Бе­о­град.
03/015083/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27210 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002382894 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­лен­ко­вић Жар­ко, Кра­гу­је­вац. 03/015084/14
21
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2215 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002701765 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ме­ме­то­вић Џе­ља­на, Бе­о­град.
03/015085/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27196 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004581078 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ђу­ру­лић Ра­да, Кра­гу­је­вац. 03/015086/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2223 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002881006 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име По­по­вић Ан­ђел­ка, Бе­о­град.
03/015087/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2217/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000603603 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Стан­ко­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/015088/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2216/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00077667 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Га­ро­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/015089/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2190/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002670992 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Здрав­ко­вић Ру­жи­ца, Бе­о­град. 03/015090/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-15747-27/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001062764 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Дра­шко­вић Ми­ћа, Ива­њи­ца. 03/015091/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-15471/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001466022 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Ар­се­ни­је­вић Де­јан, Ива­њи­ца. 03/015092/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27128/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001330537 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­до­је­вић Рад­ми­ло, Кра­гу­је­вац.
03/015093/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-16
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002497619 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Јан­ко-Бран­ко
Хру­бик, Гло­жан.
03/015094/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-15 од
04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004915985
издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ову­ка Мир­ко, Ма­глић.
03/015095/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-1422/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000077175 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Јо­ва­но­вић Пре­драг, Бу­ро­вац. 03/015096/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-1441/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004448855 издатa од ПС Пе­
тро­вац на име Јан­ко­вић Ан­ђе­ла, Пе­тро­вац на Мла­ви. 03/015097/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-960 од 02.08.2011. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001109401 издатa од ПС Пе­тро­вац
на име Жи­во­тић Ре­на­та, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/015098/14
Ре­ше­њем ПС До­ље­вац број 205-16/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002991422 издатa од ПС
До­ље­вац на име Стан­ко­вић Ма­ли­ша, Бе­ло­ти­нац. 03/015099/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-56/14
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001518933 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ко­ва­че­вић
Пр­во­слав, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015100/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-55/14
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001531885 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ми­тро­вић
Гор­да­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015101/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-12/2014 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003799592 издатa од ПУ
При­зрен на име Али­ди­ни Бје­дић, При­зрен.
03/015102/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2743/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004307635 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђор­ђе­вић Мил­ка, Кра­гу­је­вац.
03/015103/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27292 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308059 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­до­са­вље­вић Све­тла­на, Кра­гу­је­вац.
03/015104/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-14 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001796551 издатa од ПУ
При­зрен на име Ибри­че­вић Аки­ље, При­зрен.
03/015105/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27368 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003088308 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Јо­ва­но­вић Или­ја, Кра­гу­је­вац.
03/015106/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27589 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003031894 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђу­рић Ма­ри­ја­на, Кра­гу­је­вац.
03/015107/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-13/2014 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002914584 издатa од ПУ
При­зрен на име Хо­ђа То­мор, Ора­хо­вац.
03/015108/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-276125 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000471305 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Жи­ва­но­вић Ду­шко, Кра­гу­је­вац. 03/015109/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-27610 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003539940 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ву­ко­ма­но­вић Јо­ван, Кра­гу­је­вац. 03/015110/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28690/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000561491 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јак­шић Пе­тра, Кра­гу­је­вац. 03/015111/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28685 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004727538 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Је­вре­мо­вић Сла­ђан, Кра­гу­је­вац. 03/015112/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28669/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002271509 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­шко­вић Не­ма­ња, Кра­гу­је­вац. 03/015113/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28758/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004231545 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име То­до­ро­вић Жељ­ко, Кра­гу­је­вац.
03/015114/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28296/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003454934 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Ми­ло­ван, Кра­гу­је­вац.
03/015115/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28246/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004964481 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Мо­шић Ми­ло­ван, Кра­гу­је­вац.
03/015116/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28306/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003543484 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ко­ва­че­вић Мар­ко, Ко­со­во По­ље. 03/015117/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28299/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004177370 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ко­стић Не­дељ­ко, Кра­гу­је­вац. 03/015118/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-139/2014-12 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001414512 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ми­лен­ко­вић Ми­ло­сав, Оџа­ци. 03/015119/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-138/2014-12 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003431425 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ми­ли­кић Ни­ко­ла, Рат­ко­во.
03/015120/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-140/2014-12 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004506142 издатa од
ПС Оџа­ци на име Пе­шић Мир­ко, Оџа­ци.
03/015121/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-146/2014-12 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001286043 издатa од
ПС Оџа­ци на име Вој­но­вић Сла­ви­ца, Оџа­ци.
03/015122/14
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-6/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004342545 издатa од ПС
Ба­бу­шни­ца на име Трич­ко­вић Ве­сна, Ба­бу­шни­ца. 03/015123/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/792 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004177802 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­лог Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/015124/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 250-88 од 14.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003106428 издатa од ПУ Вра­ње
на име Љу­бе­но­вић Ми­лан, Вра­ње.
03/015125/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2185 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004148346 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Сутсцх Је­ле­на, Бе­о­град.
03/015126/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/791 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001353209 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­хај­ло­вић Адри­а­на, Но­ви Сад. 03/015127/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2161/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001323340 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ми­ло­са­вље­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/015128/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/787 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002971705 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сте­вић Бо­сиљ­ка, Но­ви Сад.
03/015129/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-87 од 14.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003246476 издатa од ПУ Вра­ње
на име Сте­фа­но­вић До­бри­во­је, Вра­ње.
03/015130/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2159/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002682074 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ра­ич
­ е­вић Сте­фан, Бе­о­град.
03/015131/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/790 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003186097 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­лић Ми­о­на, Но­ви Сад.
03/015132/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-370/14 од
14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002286894 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ерак Го­ран, Бач­ка
Па­лан­ка.
03/015133/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2163 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002178865 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Хенц Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/015134/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/788 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001014093 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мај­кић Ми­ла­на, Но­ви Сад.
03/015135/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2156 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001669676 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Мак­си­мо­вић Фи­лип, Бе­о­град.
03/015136/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/789 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000580199 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић Ми­о­драг, Но­ви Сад. 03/015137/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-32/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002234468 издатa од ПС
Жа­баљ на име Сне­жа­на Лу­кач-Уби­па­рип, Жа­баљ. 03/015138/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-15716/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000584866 издатa од ПС
Ма­ли Иђош на име Мар­ти­но­вић Зо­ран, Лов­ће­нац. 03/015139/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-26983 од 15.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004438051 издатa од ПС Ло­зни­
ца на име Ву­ка­ши­но­вић Љи­ља­на, Ба­ња Ко­ви­ља­ча.
03/015140/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-172/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004348311 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ра­ко­њац Пре­драг, Пре­љи­на.
03/015141/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-823/14 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004178474 издатa од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Шај­ко­вић Ра­до­
сав, Ло­зо­вик.
03/015142/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-818 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003613379 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име То­до­ро­вић Ја­сми­на, Ве­ли­ка Пла­на. 03/015143/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/786 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001207847 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ив­ков Игор, Но­ви Сад.
03/015144/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-812 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001735703 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Бе­ћи­ри Бу­јар, Ве­ли­ка Пла­на. 03/015145/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/793 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004237828 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име При­ца Сла­ђа­на, Но­ви Сад.
03/015146/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-17/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003229373 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Длбо­кић Ми­љан, Под­го­рац.
03/015147/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-982/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000907504 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ри­стић Алек­са, Не­го­тин.
03/015148/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-990/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003284941 издатa од ПС
Не­го­тин на име Шур­лан Пре­драг, Не­го­тин.
03/015149/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-858/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000030961 издатa од ПС
Не­го­тин на име Јан­ко­вић Не­над, Не­го­тин.
03/015150/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/794 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004032462 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ар­да­лић Бо­рис, Но­ви Сад.
03/015151/14
22
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-36 од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001500580 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ил­ди­ко Па­ла­ђи Ју­
хас, Ста­ра Мо­ра­ви­ца.
03/015152/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-974/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003896268 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ни­кић Пе­тар, Не­го­тин.
03/015153/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/795 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004400952 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Елез Да­ни­ца, Но­ви Сад.
03/015154/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 2052-960/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000609233 издатa од ПС
Не­го­тин на име Пор­ка­ре­вић Ми­лу­тин, Не­го­тин. 03/015155/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/796 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000412142 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­кић Стра­хи­ња, Но­ви Сад.
03/015156/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-965/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002273021 издатa од ПС
Не­го­тин на име Цвет­ко­вић Не­над, Не­го­тин.
03/015157/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-15/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003267923 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Рај­ко, Лај­ко­вац.
03/015158/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-939/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000464813 издатa од ПС
Не­го­тин на име До­шло Ди­ја­на, Не­го­тин.
03/015159/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/797 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003457748 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Нађ­ба­би Фра­ња, Но­ви Сад.
03/015160/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 06/2-205-34 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004757605 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име По­ша­рац Сре­тен, Обреж.
03/015161/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-938/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002771841 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ба­ла­не­ско­вић Дра­ги­ца, Не­го­тин. 03/015162/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/798 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001184390 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­су Сми­ља, Но­ви Сад.
03/015163/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-914/2014 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00902219 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име По­по­вић Ма­ри­ја, Не­го­тин.
03/015164/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/799 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001817440 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Ра­до­ван, Но­ви Сад. 03/015165/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-27519/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001562601 издатa од ПС
Шид на име Јо­ви­чић Са­ша, Шид.
03/015166/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-15946/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003306283 издатa од ПС
Љиг на име Па­вло­вић Дра­ги­ца, Љиг.
03/015167/14
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-12/14 од 19.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002226485 издатa од ПС
Свр­љиг на име Ђор­ђе­вић Ми­лош, Свр­љиг.
03/015168/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-29/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003264517 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Сто­ја­но­вић Сла­ви­ца, Кња­же­вац. 03/015169/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-3/800 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002162083 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ли­ће­вић Бран­ко, Но­ви Сад. 03/015170/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-32 од 14.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003538375 издатa од ПС Уб на
име Се­ле­нић Зо­ран, Уб.
03/015171/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/803 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000576696 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­че­тић Цве­тан­ка, Но­ви Сад.
03/015172/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-33 од 15.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001836580 издатa од ПС Уб на
име Ђор­ђе­вић Мир­слав, Уб.
03/015173/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/802 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002724750 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бу­дић Зо­ри­ца, Но­ви Сад.
03/015174/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/801 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004075752 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­по­вић Сне­жа­на, Но­ви Сад.
03/015175/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-37 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001092446 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Бер­кеш Ми­ло­рад,
Бач­ка То­по­ла.
03/015176/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/773 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003733864 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име При­мо­вић Ми­лош, Но­ви Сад.
03/015177/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/772 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004485864 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­јиљ­ко­вић Сла­ђа­на, Но­ви Сад. 03/015178/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/13 од 14.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001105475 издатa од ПС Ти­тел
на име На­ста­сић Ми­лош, Сур­дук.
03/015179/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/775 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003580875 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вр­тач­ник Фе­дор, Но­ви Сад.
03/015180/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-15737/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002489585 издатa од ПС
Ко­вин на име Ми­ло­ше­вић Па­вле, Гај.
03/015181/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/776 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002229139 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Да­мја­но­вић Ми­ли­во­је, Но­ви Сад.03/015182/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-26982/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005085960 издатa од ПС
Ра­шка на име Ко­ша­нин Сла­ви­ца, Ра­шка.
03/015183/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-16 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004285926 издатa од ПС Ра­
ча на име Ра­до­је­вић Јан­ко, Ра­ча.
03/015184/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-187/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003617577 издатa од ПС
По­же­га на име Па­вло­вић Алек­сан­дар, По­же­га.
03/015185/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-20/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003932718 издатa од ПС
Ча­је­ти­на на име Ра­до­ва­но­вић Ви­ди­ца, Ча­је­ти­на.
03/015186/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-27231/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004298841 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Стан­ко­вић Та­тја­на, Ле­ба­не.
03/015187/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-47/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001622005 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Си­мо­но­вић Ли­ди­ја, Тр­сте­ник.03/015188/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-635 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002781792 издатa од ПС Зе­
мун на име Мир­ко­вић Да­ни­је­ла, Зе­мун.
03/015189/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-642 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004548909 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Ја­ко­во.
03/015190/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-648 од 10.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005078728 издатa од ПС Но­ви Бе­о­
град на име Ми­ли­че­вић Жељ­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/015191/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-617 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002830529 издатa од ПС Зе­
мун на име Да­мља­но­вић Да­мљан, Сур­чин.
03/015192/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-629 од 08.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002725078 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­лих Гор­да­на, Угри­нов­ци.
03/015193/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-630 од 08.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003418067 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­и­че­вић Дра­ги­ша, Зе­мун.
03/015194/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-632 од 08.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002568515 издатa од ПС Зе­
мун на име Иве­тић Да­вид, Зе­мун.
03/015195/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-631 од 08.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000610297 издатa од ПС Зе­
мун на име Стан­ко­вић Са­ша, Зе­мун.
03/015196/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/771 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004845557 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ло­вац Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/015197/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-622 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002345665 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ву­ко­са­вље­вић Ми­лан, Но­ви Бе­о­град.
03/015198/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-623 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004038015 издатa од ПС Зе­
мун на име Ке­сић Ма­рин­ко, Зе­мун.
03/015199/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-618 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001624991 издатa од ПС Зе­
мун на име Та­дић Ма­ра, Зе­мун.
03/015200/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-619 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005163161 издатa од ПС Зе­
мун на име Мар­ко­вић Је­ле­на, Зе­мун.
03/015201/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-614 од 04.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004929706 издатa од пс зе­
мун на име Нон­ко­вић Оља, Зе­мун.
03/015202/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-624 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004846128 издатa од ПС Зе­
мун на име Азе­мо­вић Фа­ик, Зе­мун.
03/015203/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-625 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004966175 издатa од ПС Зе­
мун на име Ича­гић Ми­лан, Зе­мун.
03/015204/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-627 од 07.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002675987 издатa од ПС Зе­
мун на име Шко­рић Вла­ди­мир, Зе­мун.
03/015205/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-27194/14 од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002009851 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ма­шић Ви­о­ле­та,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/015206/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-34 од 15.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002656039 издатa од ПС Уб на
име Ан­дрић Ве­ро­љуб, Уб.
03/015207/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-30 од 11.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001799211 издатa од ПС Уб на
име Ку­зе­ље­вић Пре­драг, Уб.
03/015208/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-31/14 од 14.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004216805 издатa од ПС Уб на
име Ра­до­са­вље­вић Алек­сан­дар, Уб.
03/015209/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-14870/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002437377 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Ми­лен­ко­вић Ја­сми­на, Вла­со­тин­це.03/015210/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-360/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003244341 издатa од ПС
Кру­пањ на име Гру­јић Вла­дан, За­вла­ка.
03/015211/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/146
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002738916 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ив­ко­вић
Љу­бин­ко, Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015212/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-16168/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000162978 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Цвет­ко­вић Бо­бан, Вла­со­тин­це. 03/015213/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-7 од
11.02.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002835759 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Са­мар­џи­ја Сто­
јан­ка, Но­ви Кне­же­вац.
03/015214/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-19/14 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002742564 издатa од ПС Бач
на име Ши­мо­њи Ти­на, Бач.
03/015215/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/144
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000706837 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Сто­ја­но­вић
Ми­лен­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015216/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-508/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003288994 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ма­ле­шев Алек­сан­дар, Бе­о­град.03/015217/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 204-3837/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004698412 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ни­ко­лић Не­бој­ша, Ша­бац.
03/015218/14
63
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-528/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001023133 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/015219/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/145
од 14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001991010 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ла­ди­но­
вић Ма­ри­ја, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015220/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-529/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004179614 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сте­ва­но­вић Љу­би­ша, Бе­о­град.
03/015221/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-502/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001606533 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ви­до­је­вић Но­во, Бе­о­град.03/015222/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-501/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004452603 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ли­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/015223/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-507 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003867912 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Стар­че­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/015224/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-195/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004537948 издатa од ПС
По­же­га на име Ма­слаћ Ђур­ђе, По­же­га.
03/015225/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-495/14 од 05.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003096432 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ли­во­је­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/015226/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-493/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003025540 издатa од
ПС Вра­чар на име Ни­чић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град. 03/015227/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-398/14 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002799746 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Је­вић Јо­ха­на, Бе­о­град.
03/015228/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2247 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000757330 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ла­за­ре­вић Гра­ди­мир, Бе­о­град. 03/015229/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2235 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003154156 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Вуј­чић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/015230/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2260/14 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000748263 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Сто­јиљ­ко­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/015231/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2271/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005009044 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Мла­де­но­вић Мир­ко, Бе­о­град. 03/015232/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-23/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003095797 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име То­мић Је­ле­на, Вар­ва­рин.
03/015233/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-506/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003009652 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ку­куи Ми­ле­ва, Бе­о­град.
03/015234/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-15749/14-1 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000968606 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Ифе­та Ме­мић-Ун­гер, Сје­ни­ца. 03/015235/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-505/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003458633 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ви­да­чић Ива­на, Бе­о­град.
03/015236/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-503/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002458018 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Фи­ли­по­вић Ру­со­мир, Ри­пањ. 03/015237/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-25/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003147842 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ђе­рић Бо­жа­на, Жи­ти­ште.
03/015238/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-510/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002584532 издатa од
ПС Бла­це на име Ба­бић Гво­зден, Бе­о­град.
03/015239/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-192/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004746117 издатa од ПС
По­же­га на име Ле­ко­вић Ни­ко­ла, По­же­га.
03/015240/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-509/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004427265 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ла­за­ре­вић Да­ни­је­ла, Ри­пањ. 03/015241/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-492/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004320001 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Чо­лић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/015242/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-16/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004642991 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Чи­та­ко­вић Не­бој­ша, Лај­ко­вац.
03/015243/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-198/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002782210 издатa од ПС
По­же­га на име Илић Јо­ван, По­же­га.
03/015244/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-494/14 од 05.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000742363 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Не­сто­ро­вић Бран­ко, Бе­о­град. 03/015245/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-499/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001650585 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­лој­ко­вић Си­мо­ни­да, Бе­о­град. 03/015246/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-42/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000575549 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Ђор­ђе­вић Не­ма­ња, Про­ку­пље. 03/015247/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-26478 од 13.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002205885 издатa од ПС Ту­
тин на име Ча­у­ше­вић Се­ид, Ту­тин.
03/015248/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-498/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004495504 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бог­да­но­вић Вла­до, Бе­о­град. 03/015249/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-26502 од 13.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002373127 издатa од ПС Ту­
тин на име Фа­кић Ми­лан, Ту­тин.
03/015250/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-497/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004083570 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Вук­ми­ро­вић То­ми­слав, Бе­о­град. 03/015251/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-26/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001602535 издатa од ПС
Сен­та на име Три­пол­ски Иштван, Сен­та.
03/015252/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-500/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004616557 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Ми­лан, Бе­о­град. 03/015253/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-496/14 од 05.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001442057 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Стра­хи­нић Са­ња, Бе­о­град.
03/015254/14
Ре­ше­њем ПС но­ва Цр­ња број 04-205-334 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003080955 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Зи­чи Жу­жа­на, Но­ва Цр­ња. 03/015255/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-481/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003900237 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ан­то­ни­је­вић Љу­бин­ка, Зу­це. 03/015256/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-531/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005076191 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бе­шла­гић Злат­ко, Бе­о­град. 03/015257/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-522/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002025931 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Узе­лац Мил­ка, Бе­о­град.
03/015258/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-525/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003824831 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Ни­на, Ри­пањ.
03/015259/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-512 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004106072 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ран­чић Ми­лош, Бор­ча.
03/015260/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-286/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004525074 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Илић Не­над, Бе­о­град.
03/015261/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-016 од
22.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001077024 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­лић Ра­
дој­ка, Ву­чи­трн.
03/015262/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-1791/2013 од 08.11.2013.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001881017 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Сто­ја­но­вић Бо­ја­на, Ја­го­ди­на. 03/015263/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-483 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004863042 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Кун­да­џи­ја Стан­ко, Бе­о­град.
03/015264/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-454/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003229564 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ђо­рић Угље­ша, Ум­ка.
03/015265/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-453/2014 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003868377 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђо­ро­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/015266/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-27893/14 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002995821 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Об­ра­до­вић Ми­
лин­ко, Аран­ђе­ло­вац.
03/015267/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-28039/14 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002782325 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Та­дић Ива­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/015268/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-25/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001241896 издатa од ПС
Сен­та на име Нађ Да­њи Јо­жеф, Сен­та.
03/015269/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-96/13 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004489711 издатa од ПС
Сен­та на име Пе­ва­лић Дра­ги­ца, Сен­та.
03/015270/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-23/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003130358 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Бла­жић Ср­ђан, Алек­сан­дро­вац.03/015271/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-15057/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002282360 издатa од ПС
Ари­ље на име Ра­до­са­вље­вић Ива­на, Ари­ље.
03/015272/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-15679/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004377528 издатa од ПС
Ари­ље на име Бр­кић Дра­гу­тин, Ари­ље.
03/015273/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-189/03 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000647458 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ба­не­ка Је­ле­на, Зре­ња­нин.
03/015274/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-24/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002375433 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Фло­ка Јо­нел, Жи­ти­ште.
03/015275/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-426/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000459108 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ни­ко­лић Сне­жа­на, Жи­ти­ште. 03/015276/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-86/14 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003704518 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стан­ко­вић Не­бој­ша, Вра­ње.
03/015277/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-85 од 09.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003545218 издатa од ПУ Вра­ње
на име Ста­мен­ко­вић Вла­дан, Вра­ње.
03/015278/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-82 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002599316 издатa од ПУ Вра­ње
на име Ри­стић Са­ша, Вра­ње.
03/015279/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-84 од 08.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000601494 издатa од ПУ Вра­ње
на име Вељ­ко­вић Де­јан, Вра­ње.
03/015280/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-83/14 од 08.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002516466 издатa од ПУ
Вра­ње на име Пет­ко­вић Ми­лош, Вра­ње.
03/015281/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-80 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003881322 издатa од ПУ Вра­ње
на име Ја­ша­ре­вић Ана, Вра­ње.
03/015282/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-79 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003678105 издатa од ПУ Вра­ње
на име Ан­тић Са­ња, Вра­ње.
03/015283/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-81 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002750456 издатa од ПУ Вра­ње
на име Вуч­ко­вић Иван, Вра­ње.
03/015284/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-526/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004168249 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ше­грт Гор­да­на, Бе­о­град.
03/015285/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-525/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002374439 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­ру­ла Ану­ма, Бе­о­град.
03/015286/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-524/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001437587 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ва­но­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/015287/14
23
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-523/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003641716 издатa од
ПС Вра­чар на име Онич Игор, Бе­о­град.
03/015288/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-366/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001057806 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ва­си­ље­вић-Мла­де­но­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/015289/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-535/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003318420 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ива­но­вић На­де­жда, Бе­о­град. 03/015290/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-534/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002741543 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бу­лић На­да, Бе­о­град.
03/015291/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-365/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001116104 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Лу­ки­но­вић Да­ни­ло, Бе­о­град. 03/015292/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-533/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003907230 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име То­ма­ше­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/015293/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-362/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002719017 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ше­вић Си­ма, Бе­о­град.
03/015294/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-532/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001902806 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ба­бић Да­рин­ка, Бе­о­град.
03/015295/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-360/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001892649 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ку­тла­ча Алек­са, Бе­о­град. 03/015296/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-531/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003258744 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кру­е­зиу Идриз, Бе­о­град.
03/015297/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-347/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000634096 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Дој­чи­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/015298/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 20.2-520/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000676942 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стан­ко­вић Да­вор, Бе­о­град. 03/015299/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-371/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001925194 издатa од
ПС Ста­ри град на име Раф­то­вић Ксе­ни­ја, Бе­о­град. 03/015300/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-518/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004093174 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кру­шко­ња Љу­би­ца, Бе­о­град. 03/015301/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-527/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002448710 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бон­џу­лић Бо­шко, Бе­о­град. 03/015302/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-370/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003232713 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ви­ло­тић Мар­ко, Бе­о­град.
03/015303/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-12/2014 од
04.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003829906 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ми­ло­ва­но­вић
Ла­зар, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/015304/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-369/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001576206 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­цо­ва Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/015305/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-367/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004410866 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Фел­баб Дра­ган, Бе­о­град. 03/015306/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-353/14 од 05.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000994091 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мр­да Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/015307/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-346/14 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004721880 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ја­ко­вље­вић Жељ­ко, Гроц­ка. 03/015308/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-651 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004208680 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Фран­ца Ни­на, Зе­мун.
03/015309/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-656 од 10.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003437597 издатa од ПС Но­ви Бе­о­
град на име Му­ни­жа­ба Лу­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/015310/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-645 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001629006 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ха­ви­дић Дан­ка, Зе­мун.
03/015311/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-650 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002835359 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­до­њић Је­ле­на, Зе­мун.
03/015312/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-654 про­гла­ша­ва се не­ва­же­
ћом лич­на кар­та број 001755312 издатa од ПС Вра­чар на име Ју­
со­вић Мир­зет, Зе­мун.
03/015313/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-649 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002410122 издатa од ПС Зе­
мун на име Ча­пљин­ски Сте­фан, Зе­мун.
03/015314/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-653 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004730058 издатa од ПС Зе­
мун на име Ста­мен­ко­вић Со­фи­ја, Сур­чин.
03/015315/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-661 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002258123 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ло­ва­но­вић Ми­ро­сла­ва, Зе­мун.
03/015316/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-655 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000648234 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ми­хаљ­чић На­та­ша, Но­ви Бе­о­град. 03/015317/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-659 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002708303 издатa од ПС Зе­
мун на име Бе­ле­гић На­да, Зе­мун.
03/015318/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-666 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004663048 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­хај­ло­вић Ра­ден­ко, Зе­мун.
03/015319/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-644/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004671594 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пет­ко­вић Јо­ва­на, Зе­мун.
03/015320/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-16357/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002715311 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­лен­ко­вић Ива­на, Ја­го­ди­на. 03/015321/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-16155/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001448345 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име То­до­ро­вић Мил­ка, Ја­го­ди­на. 03/015322/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15147/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001481491 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ва­сић Да­ни­је­ла, Ја­го­ди­на. 03/015323/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-16009/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001868112 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Ву­ко­вић Алек­сан­дар, Ја­го­ди­на.
03/015324/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-16346/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002915796 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ар­се­ни­је­вић Да­ри­ја, Ја­го­ди­на.03/015325/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-297/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005082679 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ко­вић Пре­драг, Бе­о­град. 03/015326/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-295/2014 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001760620 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Об­ра­до­вић Бо­рис,
Бе­о­град.
03/015327/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-298/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001405581 издатa од ПС
Ста­ри град на име Пе­ша­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/015328/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-293/2014 од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003507193 издатa од ПС Зе­мун на име Ра­кић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/015329/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-294/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004247664 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Во­ји­но­вић Иван, Бе­о­град.03/015330/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-296/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002060847 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ви­до­вић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/015331/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-276/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002921841 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ми­лу­ти­но­вић Ми­лан, Обре­но­вац. 03/015332/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-634 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004002090 издатa од ПС Зе­
мун на име Во­ји­но­вић Алек­са, Зе­мун.
03/015333/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-641 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004888052 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ја­то­вић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/015334/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-636 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004944617 издатa од ПС Зе­
мун на име Ухрик Злат­ко, Зе­мун.
03/015335/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-25718/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002732599 издатa од ПС
Ма­ли Звор­ник на име Јо­ва­но­вић Мил­ка, Ра­даљ.
03/015336/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-633 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000294218 издатa од ПС Зе­
мун на име Бје­ли­вук Ива­на, Зе­мун.
03/015337/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-26203/14 од
10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002920369 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Ми­ли­чић Мир­ко,
Ма­ли Звор­ник.
03/015338/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-639 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003390929 издатa од ПС Зе­
мун на име Ар­сов Иван, Зе­мун.
03/015339/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-637 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002457098 издатa од ПС Зе­
мун на име Че­ле­ке­тић Бо­јан, Зе­мун.
03/015340/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ска Кар­лов­ци број 208-8/14-2014
од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000620314 издатa од ПС Ириг на име Ми­ла­ди­но­вић Дра­га­на,
Срем­ски Кар­лов­ци.
03/015341/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ска Кар­лов­ци број 205-8/13-2014
од 02.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000957195 издатa од ПС Ин­ђи­ја на име Кр­сти­нић Ни­ко­ли­на,
Срем­ски Кар­лов­ци.
03/015342/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ска Кар­лов­ци број 205-8/12-2014
од 31.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003053544 издатa од ПС Ин­ђи­ја на име Ра­до­ше­вић Де­јан, Срем­
ски Кар­лов­ци.
03/015343/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-539 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004986029 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Сло­мо­вић Дра­го­слав, Бе­о­град. 03/015344/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-68/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000831878 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ку­ве­љић Ми­лан, Бо­леч.
03/015345/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-538 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004729919 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ва­сић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/015346/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-537/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003899270 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кпва­че­вић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/015347/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-457/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002473606 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Ми­лу­тин, Бе­о­град. 03/015348/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-474/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003442673 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­ко­лић Да­рин­ка, Бе­о­град. 03/015349/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-664/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001938521 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ив­ко­вић Та­ња,
Но­ви Бе­о­град.
03/015350/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-665/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004867511 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Јо­ва­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/015351/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-666/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003263020 издатa од ПС Ста­ри град на име Ста­ни­шић Јо­во, Но­
ви Бе­о­град.
03/015352/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-667/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003940442 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Че­ке­ре­вац Бран­ко,
Бе­о­град.
03/015353/14
24
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-668/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001394369 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Вра­нић Ми­лан,
Зе­мун.
03/015354/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-669/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003258122 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Бр­кља Ана, Но­ви
Бе­о­град.
03/015355/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-660/14СИВ
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001040881 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­ше­вић Вла­ди­
мир, Но­ви Бе­о­град.
03/015356/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-27639/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000346414 издатa од ПС
Ко­вин на име Дјор­дје­вић Бра­ни­ша, Ко­вин.
03/015357/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-640 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005160408 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­ро­вић Вла­ди­мир, Зе­мун.
03/015358/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/777 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004865805 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­кић Са­ња, Но­ви Сад.
03/015359/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-643 од 09.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00500957 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Крн­ди­ја Ђу­рађ, Зе­мун.
03/015360/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/779 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004567040 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ке­чи Ан­дреа, Но­ви Сад.
03/015361/14
Ре­ше­њем ПС План­ди­ште број 205-4-10/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 848842 издатa од СО
План­ди­ште на име Жив­ко­вић Мар­ко, План­ди­ште. 03/015362/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/778 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000447189 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кра­гу­љац Да­ни­јел, Но­ви Сад.
03/015363/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/782 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004152468 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Док­нић На­та­ша, Но­ви Сад.
03/015364/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/781 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004943419 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вуј­чић Ми­о­драг, Но­ви Сад.
03/015365/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/780 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004423842 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гр­ко­вић Лу­ци­ја, Но­ви Сад.
03/015366/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-274/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004859773 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Слав­нић Ви­до, Обре­но­вац. 03/015367/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-659/14СИВ
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004852999 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ром­че­вић Не­бој­
ша, Но­ви Бе­о­град.
03/015368/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-62/14
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000636476 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ива­но­вић Ан­
дри­ја­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015369/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-270/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004214517 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Чо­лић Дра­ган, Обре­но­вац. 03/015370/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-656/14СИВ
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004551363 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ку­јун­џић Дра­ган,
Но­ви Бе­о­град.
03/015371/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-268/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003451444 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Мар­ти­но­вић Рад­ми­ла, Обре­но­вац.
03/015372/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-655/14СИВ
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002913500 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­рин­ко­вић Ва­
ња, Но­ви Бе­о­град.
03/015373/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-31 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001785345 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Стој­ков Ла­за, Но­ви Бе­чеј.
03/015374/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-658/14СИ од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004236003 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђу­ри­шић На­та­ша,
Но­ви Бе­о­град.
03/015375/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-528/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001023254 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мол­до­ван Ми­лош, Бе­о­град. 03/015376/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-1486114-1-2-28 од
09.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2888766
издатa од ПУ Пан­че­во на име Ве­љо­вић Не­над, Али­бу­нар.
03/015377/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-528/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005089607 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Фи­ли­по­вић Би­сер­ка, Бе­о­град.
03/015378/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/785 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004046651 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кр­сто­но­шић Ти­ја­на, Но­ви Сад. 03/015379/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/784 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003245433 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­че­вић Не­ма­ња, Но­ви Сад. 03/015380/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/783 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004686968 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/015381/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/739 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004475051 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Уј­фа­лу­ши Вла­ди­мир, Но­ви Сад. 03/015382/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-15945/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001275204 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Ка­ран Че­до­мир, Но­ви Сад. 03/015383/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 230-14315/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003773586 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Илић Рад­ми­ла, Жа­ба­ри.
03/015384/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/750 од 15.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003524625 издатa од ПУ Но­ви
Сад на име Су­леј­ма­но­вић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/015385/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/737 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002166600 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­сто­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/015386/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-15440/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004446353 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Је­ле­на Илић Хре­хуш, Вла­со­тин­це. 03/015387/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/723 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003615113 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­ре­мић Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/015388/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-191/03 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004213202 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Вр­бља­нац Рат­ко, Ла­за­ре­во. 03/015389/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/725 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003946105 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мак­си­мо­вић Ср­ђан, Но­ви Сад. 03/015390/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/724 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000478602 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вој­но­вић Гор­да­на, Но­ви Сад.
03/015391/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/722 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003734154 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бли­тва Гој­ко, Но­ви Сад.
03/015392/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205.16153/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003438499 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Ми­ле­тић Мла­ден, Лу­ча­ни.
03/015393/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/721 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004286176 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­по­вић На­да, Но­ви Сад.
03/015394/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-3/720 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000515493 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­ри­ја­нац Ми­лан, Но­ви Сад.
03/015395/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 279/14 од 19.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000650882 издатa од ПУ Пи­рот
на име Ден­чић На­та­ли­ја, Ниш.
03/015396/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 2052-57/14 од
14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003389147 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ра­до­ше­вић
Ма­ри­ја, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015397/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-11/2014 од
03.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000021772 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ђор­ђе­вић
Дра­ган, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/015398/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-129 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005175433 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Јо­ва­но­вић Ми­лан, Ла­за­ре­вац. 03/015399/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-13/2014 од
17.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002015843 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Пе­тро­вић Ни­
ко­ла, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/015400/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-130 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002520568 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ћур­чић Ми­ро­слав, Ли­пљан.
03/015401/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-90 од 11.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771977 издатa од ПС Ру­ма на
име Хор­бец Алек­сан­дра, Ру­ма.
03/015402/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-284/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001482787 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Ма­вре­но­вић Јо­ван­ка, Бе­о­град.
03/015403/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-28635/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004124839 издатa од ПС
Ра­шка на име Пе­тро­вић Ла­зар, Ра­шка.
03/015404/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-283/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000993996 издатa од
ПС Зе­мун на име Ми­хај­ло­вић Ла­зар, Бе­о­град.
03/015405/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-285/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004765330 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­ва­но­вић Во­ји­слав, Бе­о­град. 03/015406/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-383/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003680242 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ње­го­мир Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/015407/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-382/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284450 издатa од
ПС Гроц­ка на име Са­рић Ве­сна, Гроц­ка.
03/015408/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-379/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003819079 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­до­ва­но­вић Ла­зар, Бе­о­град. 03/015409/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-378/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000586336 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пр­шић Игор, Бе­о­град.
03/015410/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-376/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002659866 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ца­ко Све­тла­на, Бе­о­град.
03/015411/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-374/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004744688 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ђу­рић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015412/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-377/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003374455 издатa од
ПС Ста­ри град на име Рад­ми­ла Ра­бре­но­вић Му­ја­гић, Бе­о­град.
03/015413/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-373/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000845741 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ста­нић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/015414/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-368/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002646420 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ба­чић Лу­ка, Бе­о­град.
03/015415/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-452/2014 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004908464 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­тро­вић Ми­ха­и­ло, Бе­о­град. 03/015416/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-451/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004164693 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ло­хин­ски Бо­сиљ­ка, Бе­о­град.
03/015417/14
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-7/2014 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004366451 издатa од ПС Ба­
бу­шни­ца на име Ни­ко­лов Бо­ја­на, Ба­бу­шни­ца.
03/015418/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-27648/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001015016 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ђор­ђе­вић Зо­ран, Ле­ско­вац. 03/015419/14
63
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-545 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005094766 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Кри­во­ку­ћа Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/015420/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-28050 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002987256 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Кур­ћу­бић Љу­бин­ко, Ле­ско­вац. 03/015421/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-541/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004796302 издатa од
ПС Зе­мун на име Стој­ко­вић Рад­ми­ла, Зе­мун.
03/015422/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-43/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004336932 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Ко­стић Бо­бан, Про­ку­пље. 03/015423/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-548/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003757049 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­ди­са­вље­вић Игор, Бе­о­град. 03/015424/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-28782/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003730499 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Кр­стић Дар­јан, Ле­ба­не.
03/015425/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-552/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004540594 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кне­же­вић Ја­сми­на, Бе­о­град. 03/015426/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-554/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000587237 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бог­да­но­вић Ра­до­ван, Бе­о­град. 03/015427/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-553/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002038395 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ба­бић Дра­ги­ња, Бе­о­град.
03/015428/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-28/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001876529 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ко­со­вац Јо­ва­на, При­шти­на.
03/015429/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-550/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244278 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ерак Ми­ле­са, Бе­о­град.
03/015430/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-15470/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000106258 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Со­лу­нац Зо­ран, Жа­ба­ри.
03/015431/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-28429/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002039584 издатa од ПС
Ко­вин на име Ро­го­жар­ски Слав­на, Ко­вин.
03/015432/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-28235/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000344129 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Ми­тић Сло­бо­дан, Ле­ба­не.
03/015433/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-16319/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000756616 издатa од ПС
Ари­ље на име Лу­кић Ди­а­на, Ари­ље.
03/015434/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-61/14
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003212311 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Фи­ли­по­вић
Сла­ви­ца, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015435/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-54/14
од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003287799 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Цвет­ко­вић
Би­ља­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015436/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-26802/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000849685 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ма­џо­вић Емин, Но­ви Па­зар. 03/015437/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-26107/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003409542 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име До­ло­вац Бе­дри­ја, Но­ви Па­зар.
03/015438/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-26441/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000627784 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Вруј­ча­нин Ра­ми­за, Но­ви Па­зар. 03/015439/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-26104/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003648440 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Цу­рић Би­не­ла, По­же­га.
03/015440/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-27278/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002410874 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ав­до­вић Ин­ди­ра, Но­ви Па­зар.
03/015441/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-33/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002201280 издатa од ПС
Жа­баљ на име Гво­зде­нац Слав­ко, Жа­баљ.
03/015442/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-91/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003325310 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Осма­ни Агрон, Бу­ја­но­вац. 03/015443/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-17/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004613724 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Мир­ја­на, Ле­ско­вац. 03/015444/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-450/2014 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002232235 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­шић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015445/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-18/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002335400 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Гр­чић Дар­ко, Лај­ко­вац.
03/015446/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-449/2014 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003876407 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Мир­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/015447/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-1/2014 од 13.01.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004506454 издатa од
ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ми­ло­са­вље­вић Мар­ко, Ве­ли­ко Гра­
ди­ште.
03/015448/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-448/2014 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003382720 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Ге­ор­ги­ев­ски Ан­то­нио, Остру­жни­ца.
03/015449/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-17/2014 од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001450036 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Ми­ле­тић Ра­до­ван­
ка, Но­ва Ва­рош.
03/015450/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-447/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003485550 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Одо­вић Ста­ну­ша, При­шти­на.
03/015451/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-446 од 03.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000911942 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Ће­лић Ана, Бе­о­град.
03/015452/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-445/2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001304748 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Сте­ва­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/015453/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-28/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003953376 издатa од ПС
Сен­та на име Фа­бри Ру­дич Ева, Сен­та.
03/015454/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-444/2014 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002427446 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Мла­де­но­вић Иван, Бе­о­град.
03/015455/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-443/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002663628 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ста­но­ше­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/015456/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-16081/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003820356 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Ивић Ма­ри­ја, Го­лу­бац.
03/015457/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-442/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000763124 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ва­сић Су­за­на, Бе­о­град.
03/015458/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-132/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004511617 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ре­лић Бо­ја­на, Сом­бор.
03/015459/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-441/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004967991 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Са­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/015460/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-133/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004011643 издатa од ПУ
Сом­бор на име На­ран­џић Не­ма­ња, Сом­бор.
03/015461/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-440/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003241896 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Дра­ча Сла­вој­ка, Ру­шањ.
03/015462/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-427/2014 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004749345 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ми­лен­ко­вић То­ми­слав, Бе­о­град.
03/015463/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-426/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003627656 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­тров­ски Ко­виљ­ка, Бе­о­град.03/015464/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-425/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001727635 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Пан­то­вић Ра­да, Срем­чи­ца.
03/015465/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-28269/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002778618 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ћи­рић Ра­ди­сав, Кра­гу­је­вац. 03/015466/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-435/2014 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003315872 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­нић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/015467/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-434/2014 од 01.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004060171 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пет­ко­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/015468/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-16/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001719448 издатa од ПС
Но­ва Ва­рош на име Пу­ши­чић Мир­ја­на, Но­ва Ва­рош. 03/015469/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-422/14 од 28.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003810911 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име То­ма­ше­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/015470/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-131/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000996497 издатa од ПУ
Сом­бор на име Сту­пар Го­ран, Га­ко­во.
03/015471/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-130/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002765525 издатa од ПУ
Сом­бор на име Јоц­ко­вић Ђур­ђи­на, Сом­бор.
03/015472/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-129/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004506596 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ма­тић Алек­са, Сом­бор.
03/015473/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-128 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002325282 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ра­кић Ми­ро­сла­ва, Сом­бор.
03/015474/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-127 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004993017 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ко­те­лес Ка­ро­лу, Без­дан.
03/015475/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-126/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001599213 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ћо­сић Ми­ли­ца, Ста­ни­шић.
03/015476/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-125/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001489600 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ман­дић Ка­та, Све­то­зар Ми­ле­тић. 03/015477/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-124/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377888 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ко­зба­шић Алек­сан­дар, Сом­бор. 03/015478/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-516/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000957743 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­јић Бо­ја­на, Бор­ча.
03/015479/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-521/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002478016 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бу­ла­то­вић Вук­сан, Бе­о­град. 03/015480/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-522/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000227373 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ста­ној­чић Ми­лош, Бе­о­град. 03/015481/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-150/2014-12 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003260967 издатa од
ПС Оџа­ци на име Мла­де­но­вић Ја­сми­на, Оџа­ци. 03/015482/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-89 од 14.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004971318 издатa од ПУ Вра­ње
на име Илић Го­ран, Вра­ње.
03/015483/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-551/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003252778 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Дра­гој­ло­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/015514/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-527/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002420682 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђу­рић Љу­би­сав, Бе­о­град. 03/015515/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-549/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001562295 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Де­ми­ро­вић Ља­та, Бе­ог­ рад. 03/015516/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3.553 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002366223 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ма­ти­је­вић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/015517/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-546 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003150993 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Не­дељ­ко­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/015518/14
25
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-520/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001416098 издатa од
ПС Ру­ма на име Јак­шић Ве­сел­ка, Бе­о­град.
03/015519/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-521/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004402000 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сто­иљ­ко­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/015520/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-514/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002891029 издатa од
ПУ За­је­чар на име Сто­ја­ди­но­вић Мла­ден, Бе­о­град.03/015521/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-396/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003156985 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­кић Чи­ча Ма­ша, Бе­о­град. 03/015522/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-395/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000705238 издатa од
ПС Ста­ри град на име Не­шић Ми­ља, Бе­о­град.
03/015523/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-391/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000797650 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ро­га­но­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град. 03/015524/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-394/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004832762 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Сте­па­но­вић Бо­ја­на, Бе­о­град. 03/015525/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-398/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002457770 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бла­ну­ша Ми­лан, Бе­о­град. 03/015526/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-389/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003975782 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­шко Слав­ко, Бе­о­град. 03/015527/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-397/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000606402 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ву­ко­вић Ми­ле, Бе­о­град.
03/015528/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-392/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003562350 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­рић Мо­мир, Бе­о­град. 03/015529/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-388/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001160688 издатa од
ПС Ста­ри град на име Алек­сић Го­ран, Бе­о­град.
03/015530/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-385/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001119174 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име То­љић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/015531/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-381/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003418872 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Иве­тић Мла­ден, Бе­о­град.
03/015532/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-690/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000780321 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Кне­же­вић Ми­лан,
Бе­о­град.
03/015533/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-691/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001395229 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ја­но­вић Са­ња,
Бе­о­град.
03/015534/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-692/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005145552 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мр­вић Че­до­мир,
Бе­о­град.
03/015535/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-693/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002687565 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ди­мов­ски Ду­шан­
ка, Бе­о­град.
03/015536/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-694/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002373106 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Не­го­ва­но­вић
Мир­ко, Бе­о­град.
03/015537/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-695/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001424472 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­до­ро­вић Бра­ни­
слав, Бе­о­град.
03/015538/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-696/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004516523 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ја­то­вић Иван,
Бе­о­град.
03/015539/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-697/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004821310 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћу­ла­је­вић Да­не,
Бе­о­град.
03/015540/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-698/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001369456 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђи­ка­но­вић Ду­
шан, Бе­о­град.
03/015541/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-699/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001002688 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ксе­ни­ја,
Бе­о­град.
03/015542/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-700/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002829888 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­гу­но­вић До­бри­
вој, Бе­о­град.
03/015543/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-701/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003880068 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­жич­ко­вић Ти­ја­
на, Бе­о­град.
03/015544/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-702/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001617995 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бр­вар Сне­жа­на,
Бе­о­град.
03/015545/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-703/14СИВ
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003028191 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бје­дов Сте­ван, Бе­
о­град.
03/015546/14
Ре­ше­њем ПС Ме­ро­ши­на број 12/2013 од 04.11.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001608250 издатa од ПС
Ме­ро­ши­на на име Ибрић Мар­ко, Ме­ро­ши­на.
03/015547/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-34/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001200824 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Ве­се­ли­но­вић Не­над, Бе­о­чин.
03/015548/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-35/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001675411 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Јо­ви­чић Ми­лан, Бе­о­чин.
03/015549/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-33/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000697378 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Ве­јић Ду­шко, Бе­о­чин.
03/015550/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-163/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003995106 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ка­ро­вић Ми­ло­је, Кра­ље­во. 03/015551/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-164/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002821014 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ми­ло­са­вље­вић Ели­за­бе­та, Кра­ље­во. 03/015552/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-519/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004246897 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ста­но­је­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/015553/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-523 од 10.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001704402 издатa од ПС Ра­ко­
ви­ца на име Ми­ло­ван­че­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/015554/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-524 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004109928 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Вра­чар Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/015555/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-515/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002820323 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Сто­ја­нов­ски Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/015556/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-517 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003140564 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Де­дић Мла­ден, Бе­о­град.
03/015557/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-516/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001789230 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­чић Ан­ђел­ка, Бе­о­град. 03/015558/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-518/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001593127 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Бли­шко­вац Асим, Бе­о­град. 03/015559/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-511/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001009156 издатa од
ПС САв­ски ве­нац на име Вуј­нић Дра­ган, Бе­о­град. 03/015560/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-267/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002095469 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Вје­тро­вић Вла­дан, Обре­но­вац. 03/015561/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-372/14 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003718853 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ба­јац Је­ле­на, Бач­
ка Па­лан­ка.
03/015562/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-379/14 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004939491 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Са­мал Лу­ка, Бач­
ка Па­лан­ка.
03/015563/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-385/14 од
22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004868163 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ба­њац Ма­ри­на,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/015564/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-300/2014 од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005009058 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­тро­вић Ми­ло­
рад, Бе­о­град.
03/015565/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-299/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005171821 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Бу­ла­то­вић Ире­на, Бе­о­град. 03/015566/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-301/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001239007 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Стан­ко­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/015567/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-302/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003660264 издатa од
ПС Вра­чар на име По­пов­ска Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/015568/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-303/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000884073 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Дин­га­рац-Ни­ћи­фо­ро­вић Смиљ­ка, Бе­о­
град.
03/015569/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-305/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001251051 издатa од
ПС Вра­чар на име Ву­ко­вић Ва­ле­ри­ја, Бе­о­град.
03/015570/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.1-304/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002961566 издатa од
ПС Со­пот на име Ба­њац Не­над, Зу­це.
03/015571/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-306/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003380938 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Гој­ко­вић Ле­по­са­ва, Но­ви Бе­о­град.
03/015572/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-28641/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003646015 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ми­ло­ва­но­вић Алек­сан­дра, Ба­ња Ко­ви­ља­ча. 03/015573/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-28012/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001838956 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Кр­сма­но­вић Ма­ри­ја, Ба­ња Ко­ви­ља­ча.03/015574/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-307/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128265 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Кла­да­рин Ол­га, Бе­о­град. 03/015575/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-28226/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001287886 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Три­фу­но­вић Ми­ли­во­је, Ло­зни­ца.
03/015576/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-29285/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002479005 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ми­лин­ко­вић Ан­дри­ја­на, Ло­зни­ца. 03/015577/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-308/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002922339 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Са­здић Ива­на, Но­ви Бе­о­град. 03/015578/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-28516/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003014766 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Гру­јић Зо­ран, Ло­зни­ца.
03/015579/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 116/2013 од 04.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004222812 издатa од ПС
Со­ко­ба­ња на име Јо­ва­но­вић Ми­ро­слав, Алек­си­нац. 03/015580/14
26
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-309/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002293070 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Кру­шић Сла­ви­ца, Ру­шањ. 03/015581/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 127/2013 од 28.10.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000930913 издатa од ПС
Бо­си­ле­град на име Ар­сов Ма­ри­ја, Жит­ко­вац.
03/015582/14
Ре­ше­њем Пс Жа­ба­ри број 205-15794/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000558017 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Јан­ко­вић Ја­дран­ка, Жа­ба­ри.
03/015583/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-16690/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004432352 издатa од ПС
Бој­ник на име Де­ми­ро­вић Ста­но­је, Бој­ник.
03/015584/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-62 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004145081 издатa од ПС
Гроц­ка на име Пе­тро­вић Ан­ђел­ко, Гроц­ка.
03/015585/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-27549/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001128176 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ја­ко­вље­вић Ана, Ло­зни­ца.
03/015586/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-153/2014-12 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001134071 издатa од
ПС Оџа­ци на име Стан­ко­вић Ми­јал­ко, Оџа­ци.
03/015587/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-27889/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001093503 издатa од ПС
Ко­вин на име Зо­ра­но­вић Ср­ђан, Ко­вин.
03/015588/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-111/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002058309 издатa од ПС
Гроц­ка на име Је­му­о­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/015589/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-29351/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005051165 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Сто­ја­но­вић Не­бој­ша, Ле­ба­не.
03/015590/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-29113/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003346061 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Алек­сић Го­ран, Ле­ба­не.
03/015591/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-479/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004684940 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Сто­ја­но­вић Ни­ко­ла, Срем­чи­ца. 03/015592/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-20 од
07.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003727986 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Ра­да­ко­вић Ра­до­
ван, Но­ви Кне­же­вац.
03/015593/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-28963/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000066091 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Кам­бе­ро­вић Де­јан, Ле­ба­не.
03/015594/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-28/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001000458 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име По­ша Ђен­ђи, Ка­њи­жа.
03/015595/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-27/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002032746 издатa од ПС
Сен­та на име Ге­ре Мар­та, Сен­та.
03/015596/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-42/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004222705 издатa од
ПС При­бој на име Сте­ва­но­вић Љу­би­ша, При­бој. 03/015597/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-102/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002982114 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Мар­ја­но­вић На­та­ша, Ста­ра Па­зо­ва.
03/015598/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-28217/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005064315 издатa од ПС Ло­
зни­ца на име Чо­трић Ма­ри­на, Ја­дран­ска Ле­шни­ца.
03/015599/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-103/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003726361 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ћо­со Та­ња, Ста­ра Па­зо­ва. 03/015600/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-28962/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001710031 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ју­го­вић Алек­сан­дра, Ло­зни­ца. 03/015601/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-101/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003909489 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ђу­рић Пре­драг, Ста­ра Па­зо­ва. 03/015602/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-91/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003121062 издатa од ПС Ста­
ра Па­зо­ва на име Гру­бје­шић Вељ­ко, Ста­ра Па­зо­ва.
03/015603/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-59 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003621329 издатa од ПС
Вр­бас на име Бу­дин­ски Ме­ла­ни­ја, Вр­бас.
03/015604/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-99/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004875899 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ран­ђе­ло­вић Ми­лан, Ста­ра Па­зо­ва.
03/015605/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-60 од 23.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000898002 издатa од ПС
Вр­бас на име Цим­бал Кар­ло, Зма­је­во.
03/015606/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-100/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000600942 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Гру­би­шић Ма­ра, Ста­ра Па­зо­ва. 03/015607/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-61 од 23.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000965559 издатa од ПС
Вр­бас на име Се­ку­ло­вић Вла­ди­мир, Вр­бас.
03/015608/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-105/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000350010 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Не­шко­вић Алек­сан­дар, Ста­ра Па­зо­ва.
03/015609/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/85-14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000755347 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Са­вић Ма­ри­на, Ин­ђи­ја.
03/015610/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-104/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001551817 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Чет­ник Сла­ђа­на, Ста­ра Па­зо­ва. 03/015611/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205.475/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000563689 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ћи­ро­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/015612/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-13/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001927470 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Ми­ла­ди­но­вић Дра­шко, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/015613/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-110/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000583078 издатa од ПС
Гроц­ка на име Са­вић Ја­сми­на, Гњи­ла­не.
03/015614/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-16592/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000907185 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­кић Ми­хај­ло, Ко­вин.
03/015615/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-1009/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004542687 издатa од ПС
Не­го­тин на име Тра­ји­лу­цић Ми­ле­ва, Не­го­тин.
03/015616/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-836/14 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000932518 издатa од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ма­рин­ко­вић Ан­
дри­ја­но, Ве­ли­ка Пла­на.
03/015617/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-272/14 од 07.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003284470 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ан­до­нов­ски Ро­берт, Не­го­тин.
03/015618/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-8/14 од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002840781 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ти­мо­ти­је­
вић Дра­ги­ца, Зве­чан.
03/015619/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-398/14 од 26.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001986984 издатa од ПС
Не­го­тин на име Алек­сић Сло­бо­дан, Не­го­тин.
03/015620/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-16678/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000927060 издатa од ПС
Вр­шац на име Ми­лу­ти­нов Та­тја­на, Вр­шац.
03/015621/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-1018/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001745592 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ко­стан­ди­но­вић Ми­лош, Не­го­тин. 03/015622/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-16161/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000706514 издатa од ПС
Жи­ти­ште на име Јон Ја­ни­ка, Уљ­ма.
03/015623/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-476/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001659208 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ло­врен­ски Ми­лош, Бе­о­град.
03/015624/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-1016/14 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000723072 издатa од ПС Не­го­
тин на име Жи­та­ре­вић Ло­го­фе­тић Сил­ва­на, Не­го­тин. 03/015625/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-1518/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000329364 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Је­ре­мић Ја­смин­ка, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/015626/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-4078/14 од
31.01.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004632546 издатa од ПС Вла­ди­чин Хан на име Пе­тро­вић Ол­ги­
ца, Вла­ди­чин Хан.
03/015627/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-1517/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001621524 издатa од ПС Пе­
тро­вац на име Илић Сла­ви­ша, Пе­тро­вац на Мла­ви. 03/015628/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-478/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002163911 издатa од ПС
Со­пот на име Пе­тро­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/015629/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-473/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004831140 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Аса­но­вић Ма­те­ја, Бе­о­град. 03/015630/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-484 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004801715 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Зла­та­но­вић Пре­драг, Бе­о­град.
03/015631/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-486 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003726376 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Ра­ђен Дра­ган, Бе­о­град.
03/015632/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-488/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004198161 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Кли­нић Ра­до­мир, Бе­о­град. 03/015633/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-482/14 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004088004 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Вла­јић Ми­ља­на, Бе­о­град.
03/015634/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-109/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001901783 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ви­шњић На­та­ли­ја, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/015635/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-485/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004731878 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ху­љић Бо­рис, Бе­о­град.
03/015636/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-489/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001516952 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ла­нов Ол­ги­ца, Срем­чи­ца. 03/015637/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-28083/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000901072 издатa од ПС
Сур­ду­ли­ца на име Ибра­и­мо­вић Зо­ри­ца, Сур­ду­ли­ца. 03/015638/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-490/2014 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003320354 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Глу­ми­чић Ср­би­јан­ка, Бе­о­град.
03/015639/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-493/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001094777 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Пе­тро­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/015640/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-496/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000739576 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић Иван, Бе­о­град.
03/015641/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/153
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001471001 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ду­лић Ми­
ли­ја, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015642/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-491/2014 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001328848 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ве­чер­њеш Кри­сти­ан, Бе­о­град.
03/015643/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/151
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004447401 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Сте­ва­но­вић
Бо­шко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015644/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 226-108/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001186468 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Ста­јић Ани­ца, Гњи­ла­не.
03/015645/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-48/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004303959 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Је­ре­мић Јо­ван, Бе­о­град.
03/015646/14
63
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/152
од 23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003415730 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ник­шић
Мар­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015647/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-49/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002825135 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ди­мић Ни­ко­ла, Ба­ра­је­во.
03/015648/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-50/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004943100 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име До­брић Сло­бо­дан, Ба­ра­је­во.
03/015649/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-51/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004068003 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Пе­тро­вић Ви­то­мир, Ба­ра­је­во.
03/015650/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-16450/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001593553 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Га­ро­вић Жар­ко, Ле­ско­вац.
03/015651/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-28725/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000963489 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стој­ко­вић Зо­ран, Ле­ско­вац. 03/015652/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-27920/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004800084 издатa од ПС
Шид на име Јо­ви­чић Зо­ран, Шид.
03/015653/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-28536/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001486873 издатa од ПС
Шид на име Ко­вљен Мир­ја­на, Шид.
03/015654/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-27342/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005046258 издатa од ПС
Шид на име Ко­ва­че­вић Ва­ња, Шид.
03/015655/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-16336/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004661796 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ата­на­ско­вић Игор, Ле­ско­вац. 03/015656/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-27641/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003323243 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кам­бе­ро­вић Ла­у­ра, Ле­ско­вац. 03/015657/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-16491/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003054011 издатa од ПС
Вр­шац на име Ми­ло­шев Вој­кан, Вр­шац.
03/015658/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-16488/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002394667 издатa од ПС
Вр­шац на име Ба­ста Ма­теј, Вр­шац.
03/015659/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-16481/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004587900 издатa од ПС
Вр­шац на име Пан­тин Ани­та, Вр­шац.
03/015660/14
Ре­ше­њем ПС План­ди­ште број 205-4-12/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003510091 издатa од
ПС План­ди­ште на име Ђу­ри Лип­так, План­ди­ште. 03/015661/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-55/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881765 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ло­ше­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/015662/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-53/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004002309 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ђур­ђе­вић Је­ле­на, Ба­ра­је­во.
03/015663/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-54/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004050622 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Мар­ко­вић Дар­ко, Зе­мун.
03/015664/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-167/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003170332 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Мар­тић Сла­во­мир­ка, Но­ви Па­зар. 03/015665/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-170/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000776628 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ве­ли­чић Ра­до­си­ја, Но­ви Па­зар.
03/015666/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-172/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003475582 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­ли­сав Ма­ја, Но­ви Па­зар. 03/015667/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-492/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002792318 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Не­шко­вић Ве­ри­ца, Бе­о­град. 03/015668/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-499/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003444466 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ма­тић Ол­га, Бе­о­град.
03/015669/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-174/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000930321 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ур­дов Мар­ко, Но­ви Па­зар.
03/015670/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-498/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001403825 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ди Ре­да Пе­ро, Бе­о­град. 03/015671/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 2058-55/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004630317 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Јо­ва­но­вић Не­над, Ба­ра­је­во.
03/015672/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-497/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001158405 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Јо­ва­но­вић Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/015673/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-495/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004853283 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ни­кић Адам, Бе­о­град.
03/015674/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-494/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003252682 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ћо­сић Ду­шан, Ум­ка.
03/015675/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-500 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004936271 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Јан­ко­вић То­ми­слав, Бе­о­град.
03/015676/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-501 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001930378 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Та­та­ло­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/015677/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-502/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002903890 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Штр­бац Не­ма­ња, Ум­ка.
03/015678/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-203/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002308187 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ко­стић Дар­ко, Но­ви Бе­о­град. 03/015679/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-504/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004180367 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ком­нен Са­вин Је­ле­на, Бе­о­град. 03/015680/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-505/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001279701 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Па­вло­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015681/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-506/2014 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002768922 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Сто­ја­нов­ска Ма­ри­ја­на, Бе­о­град.
03/015682/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-508/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001768971 издатa од
ПС Со­пот на име То­мић Но­вак, Бе­о­град.
03/015683/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-509/2014 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001376897 издатa од ПС
Со­ко Ба­ња на име Ма­рин­ко­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/015684/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-510/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001756183 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Осто­јић Ни­ко­ла, Срем­чи­ца. 03/015685/14
Ре­ше­њем ПС План­ди­ште број 205-4-11/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 3171908 издатa од ПС План­
ди­ште на име Ко­мер­дељ Пре­драг, План­ди­ште.
03/015686/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-12/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 008405402 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Ка­хро­вић Са­ми­ра, При­је­по­ље.
03/015687/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-48/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004380199 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Бра­јо­вић Фи­лип, При­је­по­ље.
03/015688/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-28111/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002257435 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Илић Алек­сан­дар, Ле­ско­вац. 03/015689/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-47/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00432230 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Џи­но­вић Мен­сур, При­је­по­ље.
03/015690/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-46/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003106632 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ке­нан Ба­шо­вић, При­је­по­ље.03/015691/14
Ре­ше­њем пу ле­ско­вац број 205-27352/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002231173 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Бог­да­но­вић Дар­ко, Ле­ско­вац. 03/015692/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-27351/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003930678 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ша­ба­но­вић Сла­ђа­на, Ле­ско­вац.
03/015693/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-27363/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003846229 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Цвет­ко­вић Пре­драг, Ле­ско­вац.
03/015694/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-27331/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001218135 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Де­мић Све­та, Ту­ре­ко­вац.
03/015695/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/81-14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003468502 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ман­чић Сте­фан, Ин­ђи­ја.
03/015696/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-43/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001879228 издатa од ПС
При­бој на име Га­ври­ло­вић На­та­ша, При­бој.
03/015697/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-15959/14-1 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332444 издатa од
ПС Опо­во на име Дми­тров Мар­ко, Опо­во.
03/015698/14
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 268/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004260903 издатa од
ПС Ди­ми­тров­град на име Мла­де­нов Сло­бо­дан, Ди­ми­тров­град.
03/015699/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-14776/14-1 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001667915 издатa од
ПС Опо­во на име Ру­сов Је­ли­ца, Опо­во.
03/015700/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/79-14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001008088 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Рон­че­вић Вла­ди­мир­ка, Бе­шка.
03/015701/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2850/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002763360 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ни­ко­лић Ни­ко­ла, Аран­ђе­ло­вац.
03/015702/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-29/30 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002982360 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Шар­њаи Ати­ла, Ка­њи­жа.
03/015703/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/80-14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004377323 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Рон­че­вић Са­ва, Бе­шка.
03/015704/14
Ре­ше­њем ПС Осе­чи­на број 205-16342 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002695062 издатa од ПС
Осе­чи­на на име Гли­го­рић Сло­бо­дан, Осе­чи­на.
03/015705/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-19/2014 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000409894 издатa од ПС Вла­ди­чин Хан на име Пе­тро­вић Ми­лан,
Вла­ди­чин Хан.
03/015706/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-35/14 од 16.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004596595 издатa од ПС Уб на
име Ми­ја­и­ло­вић Сте­фан, Уб.
03/015707/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-22/14
од 10.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004952960 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић
Пе­ри­ца, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015708/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-37 од 23.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000543670 издатa од ПС Уб на
име Лу­кић Ве­сна, Уб.
03/015709/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-511/2014 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004221227 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ја­ша­ре­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/015710/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.5-533 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001655450 издатa од ПС Зве­
зда­ра на име Си­ма­но­вић-Сто­ји­чић Су­за­на, Бе­о­град. 03/015711/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-36 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004246375 издатa од ПС Уб на
име Илић Жи­во­рад, Уб.
03/015712/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-532/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004150064 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ста­ни­шић Ми­ле, Бе­о­град.
03/015713/14
27
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-455/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003573427 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мак­си­мо­вић Иван, Ве­ли­ка Мо­шта­ни­ца.
03/015714/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-530/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002228661 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­во­вић Ја­го­да, Бе­о­град.
03/015715/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05 205-834 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003953478 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Зам­бо­ни Да­ни­је­ла, Мар­ко­вац. 03/015716/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-458/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004135391 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Јо­ва­но­вић Ни­на, Бе­о­град.
03/015717/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-459/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004066941 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Узе­лац Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/015718/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-89/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002473537 издатa од ПУ
За­је­чар на име Ђор­ђе­вић Ања, За­је­чар.
03/015719/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-457/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004345428 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ча­но­вић Мир­ја­на, Уро­ше­вац. 03/015720/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-88/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001138641 издатa од ПУ
За­је­чар на име Спа­сић Сла­ви­ца, За­је­чар.
03/015721/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-87/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004772345 издатa од ПУ
За­је­чар на име Га­ће­ша Ве­ри­ца, За­је­чар.
03/015722/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-456/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003468435 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Вла­јић Ми­ли­ја, Остру­жни­ца. 03/015723/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-86/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004948588 издатa од ПУ
За­је­чар на име Стој­ков Ли­ди­ја, За­је­чар.
03/015724/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-85/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004373651 издатa од ПУ
За­је­чар на име Ца­нић Је­ле­на, За­је­чар.
03/015725/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05 205-833 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004785314 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ја­шић Не­над, Кр­ње­во. 03/015726/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-84/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002811794 издатa од ПУ
За­је­чар на име Бен­цун Је­ле­на, За­је­чар.
03/015727/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-16756/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004452319 издатa од ПС
Љиг на име Ја­њић Ђор­ђе, Љиг.
03/015728/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-830/14 од
22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003833271 издатa од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Са­вић Алек­сан­
дар, Ве­ли­ка Пла­на.
03/015729/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-527 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004857967 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Си­мо­но­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015730/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-16514/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002611007 издатa од ПС
Љиг на име Ата­на­си­је­вић Ана, Љиг.
03/015731/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-178/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001343674 издатa од ПУ
Ча­чак на име Уро­ше­вић Ду­шан, Ча­чак.
03/015732/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-531/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003476103 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ва­нић -Ћир­ко­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/015733/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-166/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001708809 издатa од ПУ
Ча­чак на име Мај­сто­ро­вић Рат­ка, Ча­чак.
03/015734/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-108/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002743020 издатa од
ПС Тр­го­ви­ште на име Ми­тић Да­ни­јел, Тр­го­ви­ште. 03/015735/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-529/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000790756 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Та­ба­ков Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/015736/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-16327/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003775507 издатa од ПС
Вр­шац на име Јев­дић Дра­ган, Вр­шац.
03/015737/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-168/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003576481 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сто­ич­ков Мла­ђа­на, Ча­чак.
03/015738/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-528 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000518682 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ро­ган Алек­са, Бе­о­град.
03/015739/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-167/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002896044 издатa од ПУ
Ча­чак на име Об­ра­до­вић Жи­во­јин, Ча­чак.
03/015740/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-526/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000698509 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Стан­ко­вић Жи­во­мир, Бе­о­град. 03/015741/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-473/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002324985 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ста­но­је­вић До­бри­ца, Бе­о­град. 03/015742/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-540/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003769257 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/015743/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-23/14
од 11.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004037026 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ло­са­
вље­вић Сне­жа­на, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/015744/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 03/18222BR205/17/14 од 01.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на
кар­та број 000847555 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име
Ба­шча­ре­вић Бу­ди­мир, Зу­бин По­ток.
03/015745/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205,2-311/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001614814 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Жи­ва­нић Со­фи­ја, Бе­о­град.
03/015746/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-310/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001056592 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­ри­шић Та­ња, Зе­мун. 03/015747/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-32 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003878690 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Драп­шин Дра­ган, Ср­бо­бран. 03/015748/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-31 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003616121 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Ци­рок Ла­сло, Ср­бо­бран.
03/015749/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-30 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004760969 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Пе­ја­но­вић Мар­ко, Ср­бо­бран. 03/015750/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15955/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005041850 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Сте­ва­но­вић Не­ма­ња, Ја­го­ди­на.
03/015751/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-14527/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004787541 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ми­ло­ва­но­вић Пре­драг, Ја­го­ди­на.
03/015752/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-60/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003965003 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ле­жа­ја Да­ни­је­ла, Ба­ра­је­во.
03/015753/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15386/14 од 12.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001571934 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­тић Ми­ле­на, Ри­ба­ре.
03/015754/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-59/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000229658 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Пет­ко­вић Бо­јан, Ба­ра­је­во.
03/015755/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15931/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001679472 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­ва­но­вић Све­тла­на, Ја­го­ди­на.03/015756/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-58/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004204798 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Сто­јић Ма­ри­ја, Ри­пањ.
03/015757/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-14857/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004590591 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Аша­нин Сла­ви­ца, Ја­го­ди­на. 03/015758/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-57/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003840764 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Мир­ко­вић Де­јан, Ба­ра­је­во.
03/015759/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15197/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000562703 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ра­до­ми­ро­вић Ива­на, Ја­го­ди­на.03/015760/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-56/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001936497 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Зла­тар Ву­јо, Ба­ра­је­во.
03/015761/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15343/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001956044 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Гво­јић Са­ња, Ја­го­ди­на.
03/015762/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/719 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001066699 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јак­шић Дра­го­љуб, Но­ви Сад.
03/015763/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-312/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003626957 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ог­ње­но­вић Љи­ља­на, Остру­жни­ца.
03/015764/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-176/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002301093 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ра­ди­шић Ни­ко­ла, Ча­чак.
03/015765/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/718 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003886999 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­шић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/015766/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-15131/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001731000 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­ва­но­вић Ми­ло­рад, Ја­го­ди­на. 03/015767/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-175/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002963416 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ми­ха­и­ло­вић Иси­до­ра, Ча­чак.
03/015768/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-314/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004532415 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Мар­ко­вић Игор, Бе­о­град. 03/015769/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/733 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004598581 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ло­је­вић Љи­ља­на, Но­ви Сад. 03/015770/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 20-1-174/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001079419 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ан­то­нић Сте­фан, Ча­чак.
03/015771/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-315/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003976246 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ка­ра­јо­вић Јан­ко, Бе­о­град.03/015772/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/726 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004043990 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ћо­вић Ди­но, Но­ви Сад.
03/015773/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/727 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000726713 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ан­тић-Ту­цић Кар­мен, Но­ви Сад. 03/015774/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-316/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003955084 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­ћо­вић Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/015775/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-173/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001042928 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ве­се­ли­но­вић Ми­лош, Ча­чак.
03/015776/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/728 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003334761 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Дра­гић Љи­ља­на, Но­ви Сад.
03/015777/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-171/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001061128 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ра­бре­но­вић Прав­дић Ма­ри­ца, Ча­чак. 03/015778/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/729 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001871373 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кер­кез Дра­ган, Но­ви Сад.
03/015779/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-317/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000678206 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ту­рај­лић Ми­ла, Бе­о­град. 03/015780/14
28
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-56/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000304852 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ми­ла­ко­вић Ма­ри­ја­на, Гроц­ка. 03/015781/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/730 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004124970 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­ри­ша Афи­за, Но­ви Сад.
03/015782/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-58/14 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002987498 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­тро­вић Ми­ли­ца, Гроц­ка.
03/015783/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-110 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001329854 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ре­љић Зо­ран, Мла­де­но­вац.03/015784/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-111/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003933517 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Пу­зо­вић Ву­ка­шин, Мла­де­но­вац.
03/015785/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-112 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003510453 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­шић Ми­лош, Мла­де­но­вац.
03/015786/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-135 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002225820 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сто­ја­но­вић Го­ран, Ла­за­ре­вац. 03/015787/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-60/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004852683 издатa од
ПС Гроц­ка на име Мар­ко­вић Ми­ло­је, Гроц­ка.
03/015788/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-134 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004539090 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Се­ку­лић Јо­ва­на, Ла­за­ре­вац.
03/015789/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-15864/14-1-2-30 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1364585
издатa од ПУ Пан­че­во на име Не­дељ­ко­вић Ра­дој­ко, Ба­нат­ски
Кар­ло­вац.
03/015790/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-83/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002477546 издатa од ПУ
За­је­чар на име Па­шић Не­над, За­је­чар.
03/015791/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-82/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005120209 издатa од ПУ
За­је­чар на име Јо­ва­но­вић Вла­ди­мир, За­је­чар.
03/015792/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 06/2-205-35 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001713900 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Ан­ђе­лић Го­ран, Срем­ски Ми­ха­љев­ци.
03/015793/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-15721/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000692797 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Илић Ива­на, Жа­ба­ри.
03/015794/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-136 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003439520 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Жи­ва­но­вић Сла­ви­ша, Ла­за­ре­вац.03/015795/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-515/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004121018 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име То­до­ро­вић Те­о­до­ра, Бе­о­град.
03/015796/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-514/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001391120 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Са­је Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/015797/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-513/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001611511 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ђу­рић Иван, Бе­о­град.
03/015798/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-514/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001691975 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђу­ко­вић Је­лен­ко, Бе­о­град. 03/015799/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-138 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005128137 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Мар­ко­вић Ни­ко­ла, Ла­за­ре­вац. 03/015800/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-114/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002766946 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Пе­три­ће­вић На­да, Гроц­ка. 03/015801/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 226-112/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003505161 издатa од ПС
Гроц­ка на име Па­вић Дра­га­на, Гроц­ка.
03/015802/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205/64/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004720943 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ве­ли­ми­ро­вић Де­јан, Гроц­ка.
03/015803/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-63/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005137312 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­лу­ти­но­вић Ра­до­слав­ка, Гроц­ка.
03/015804/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-562/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003169791 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ан­то­ни­је­вић Са­ша, Ве­ли­ко Се­ло.
03/015805/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-563/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000691766 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Спа­сић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/015806/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-564/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003657476 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Вра­чар Ма­ја, Бе­о­град.
03/015807/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-565/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000856370 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Вра­то­њић Мир­ја­на, Ива­њи­ца. 03/015808/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-566/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000641330 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ха­бацх Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/015809/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-561/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003550130 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ку­зма­но­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град.
03/015810/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 250.2-558/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002821139 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ра­до­са­вље­вић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/015811/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-559/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002788506 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Су­бо­тић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/015812/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-15/2014 од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000341782 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Бо­ра­ни­ја­ше­вић
Дра­ган, Но­ва Ва­рош.
03/015813/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-58/14
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001910539 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Га­јо­вић Сла­
во­љуб, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/015814/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-680/14СИВ од
19.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001961449
издатa од ПС Ари­ље на име То­до­си­је­вић Аврам, Бе­о­град.
03/015815/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-657/14СИВ
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003653264 издатa од ПС Зе­мун на име Ко­стић Мар­ко, Бе­о­град.
03/015816/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-671/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001236605 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­че­но­вић Сла­ви­
ца, Бе­о­град.
03/015817/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-672/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002022420 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­бо­вић Оли­ве­ра,
Бе­о­град.
03/015818/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-673/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003251044 издатa од ПС Зве­зда­ра на име До­брић То­ма, Бе­о­град.
03/015819/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-674/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001905472 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­јо­вић Ми­ли­ца, Бе­о­
град.
03/015820/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-675/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004527032 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Се­ку­лић Ка­та­ри­
на, Бе­о­град.
03/015821/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-676/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000349673 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ле­пен Ни­ко­ла, Бе­
о­град.
03/015822/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-677/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001380245 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Го­лу­бо­вић Ар­сић
Је­ли­ца, Бе­о­град.
03/015823/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-678/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002525147 издатa од ПС Зе­мун на име Про­тић Вла­ди­мир, Бе­о­
град.
03/015824/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-679/14СИВ
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001789368 издатa од ПС Ин­ђи­ја на име Ла­ти­но­вић Го­ра­на, Бе­о­
град.
03/015825/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-681/14СИВ
од 19.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001828843 издатa од ПС Ста­ри град на име То­до­си­је­вић Ана, Бе­
о­град.
03/015826/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-682/14СИВ
од 19.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004210869 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дун­ђе­ро­вић Сте­
фан, Бе­о­град.
03/015827/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-687/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002224435 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Ана, Бе­
о­град.
03/015828/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-685/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003272619 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Сто­шић Све­ти­слав,
Бе­о­град.
03/015829/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-684/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000896434 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ду­јин Је­ле­на, Бе­о­
град.
03/015830/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-683/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002727920 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ан­тић Та­тја­на, Бе­
о­град.
03/015831/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-686/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001308841 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мла­де­но­вић Зо­ри­
ца, Бе­о­град.
03/015832/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-670/14СИВ
од 16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000590058 издатa од ПС Зе­мун на име Бр­ко­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/015833/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-689/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001835668 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­ле­чек Љу­би­ца,
Бе­о­град.
03/015834/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-688/14СИВ
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004379169 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ли­ди­
ја, Бе­о­град.
03/015835/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-526/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003049300 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ора­ша­нин Све­тла­на, Бе­о­град.03/015836/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-538/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001316114 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кри­жек Зо­ран, Бе­о­град.
03/015837/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-539/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005255103 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Де­кић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/015838/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-536/14 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004189938 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ан­дрић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/015839/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-534/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000653772 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ко­ка­но­вић Ми­лој­ка, Бе­о­град.
03/015840/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-535/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002775008 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вук­че­вић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/015841/14
63
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-547/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001235930 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/015842/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-540/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005044692 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ре­пац Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/015843/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-388/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003897612 издатa од
ПС Вра­чар на име Бран­ко­вић На­та­ша, Ов­ча.
03/015844/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-389/147 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000980571 издатa од
ПС Со­пот на име Жи­ва­но­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/015845/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-390/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000725673 издатa од ПС
Вра­чар на име Ера­ко­вић Ана, Бе­о­град.
03/015846/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-391/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284256 издатa од
ПС Вра­чар на име Стан­чић Мил­ка, Бе­о­град.
03/015847/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-392/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001096427 издатa од ПС
Вра­чар на име Ши­мић Ива­на, Бе­о­град.
03/015848/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-393/2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004759220 издатa од
ПС Вра­чар на име Ни­ко­лић Ве­сна, Бе­о­град.
03/015849/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-554/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001592656 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ран­ко­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/015850/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-555/2014 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004922574 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ја­њић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/015851/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-556/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000734304 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гој­со­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/015852/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-394/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000651040 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Лу­кић Де­сан­ка, Бе­о­град.
03/015853/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-590/2014 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002288114 издатa од ПУ Ча­
чак на име Трип­ко­вић Ма­ри­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/015854/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-591/14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002186746 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Бла­же­вић Ве­ри­ца, Бе­о­град.
03/015855/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-592/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004241992 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Иса­ко­вић Бо­бан, Бе­о­град.
03/015856/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-593/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000865543 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Тре­нић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/015857/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-589/14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002040141 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Жив­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/015858/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-395/2014 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001257402 издатa од
ПС Вра­чар на име Те­о­до­си­је­вић Бо­јан, Бе­о­град. 03/015859/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-579 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003341808 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ра­ди­ча­нин Со­ка, Бо­леч.
03/015860/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-396/2014 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001903060 издатa од
ПС Вра­чар на име Цви­је­ти­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/015861/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-581/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002667863 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ста­мен­ко­вић Кру­на, Бе­о­град. 03/015862/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-580/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002892457 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Фо­до­ра Ле­по­са­ва, Бе­о­град. 03/015863/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-582/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003404022 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Жи­вић Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/015864/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-137 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002931591 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ко­при­ви­ца Жељ­ка, Ла­за­ре­вац. 03/015865/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-560/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001242974 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ре­ђе­пи Џе­ва­ир, Бе­о­град.
03/015866/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-556/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002923249 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Вла­ста, Бе­о­град. 03/015867/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-555/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003068222 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Сто­ја­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/015868/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-557/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004515788 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/015869/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-554/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003917794 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јеч­ме­ни­ца Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/015870/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-548/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004176470 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­ко­лић Ог­њен, Бе­о­град.
03/015871/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-546/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005020358 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ши­му­но­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/015872/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-547/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004159076 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Стан­ко­вић Ми­ле­ни­ја, Бе­о­град.
03/015873/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-545/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002499888 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ју­шко­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/015874/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-544/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004718755 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бр­кић Јан­ко, Бе­о­град.
03/015875/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-549/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004066937 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­тић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/015876/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-552/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004719928 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Би­је­лић Здрав­ко, Бе­о­град.
03/015877/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-549/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003271710 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Те­шић Здрав­ко, Бе­о­град.
03/015878/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-1369/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005079159 издатa од ПС
Сви­лај­нац на име Ђор­ђе­вић Ра­ди­ца, Сви­лај­нац.
03/015879/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-583/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004504230 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­рић Ду­шан, При­зрен.
03/015880/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-584/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003298319 издатa од
ПС Вра­чар на име Па­ри­по­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/015881/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-586/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003108725 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђо­кић Сер­ге­ја, Бе­о­град.
03/015882/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-585/2014 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005241855 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­лак Вељ­ко, Бе­о­град.
03/015883/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-397/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003021025 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­зо­ма­ра Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/015884/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-587/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001993520 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ма­рић Ми­ли­ца, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/015885/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-588/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003244320 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­стић Ја­го­да, Бе­о­град.
03/015886/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-398/2014 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002247079 издатa од
ПС Вра­чар на име Је­ри­нић Ан­дри­ја, Бе­о­град.
03/015887/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-399/14 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003094604 издатa од ПС
Вра­чар на име Се­лим Та­хир, Бе­о­град.
03/015888/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-400/14 од 12.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000911004 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ми­шић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/015889/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2.401 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005179188 издатa од ПС
Вра­чар на име Пре­шић Ви­о­ле­та, Бе­о­град.
03/015890/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-402/14 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0006098063 издатa од ПС Вра­
чар на име Ра­до­са­вље­вић Не­вен­ка, Бе­о­град.
03/015891/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-403/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004929564 издатa од
ПС Вра­чар на име Дац­ко­вић Ири­на, Бе­о­град.
03/015892/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-404/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000529546 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ђу­ка­но­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град. 03/015893/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-405/2014 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002981340 издатa од ПС
Вра­чар на име Ве­ли­ми­ро­вић Ан­ђел­ка, Бе­о­град.
03/015894/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-406/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001218453 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Пант­зис Зо­ран, Бе­о­град. 03/015895/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-407/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004102556 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић На­та­ли­ја, Ле­шта­не. 03/015896/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-408/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001051992 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име То­мо­вић То­ми­слав, Бе­о­град.
03/015897/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-409/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004883076 издатa од ПС
Вра­чар на име Не­сто­ро­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/015898/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-410/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004731194 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­хић Ми­тар, Бе­о­град.
03/015899/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.1-411/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003056066 издатa од ПС
Вра­чар на име Ву­ло­вић Ела Је­ле­на, Бе­о­град.
03/015900/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-412/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003581851 издатa од ПС
Вра­чар на име Стан­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/015901/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-413/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002414787 издатa од ПС
Вра­чар на име Ву­чић Ми­хај­ло, Бе­о­град.
03/015902/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-414/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001395733 издатa од ПС
Вра­чар на име На­гу­лић Ире­на, Бе­о­град.
03/015903/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-415/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003715589 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Му­тић Са­ни­та, Зе­мун.
03/015904/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-416/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002281982 издатa од ПС
Вра­чар на име Јан­ко­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/015905/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-417/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004603548 издатa од ПС
Вра­чар на име Ри­ста­но­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/015906/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-418/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004307386 издатa од ПС
Вра­чар на име Ко­ва­че­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/015907/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-419/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001237295 издатa од ПС
Вра­чар на име Је­ре­ми­је­вић Во­јин, Бе­о­град.
03/015908/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-420/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002686758 издатa од ПС
Вра­чар на име Ва­бић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/015909/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-421/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003131365 издатa од ПС
Вра­чар на име Ко­вач Кор­не­ли­је, Бе­о­град.
03/015910/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-422/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001604375 издатa од
ПС Вра­чар на име Би­га До­бро­сав, Бе­о­град.
03/015911/14
29
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-423/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001751230 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ба­шча­ре­вић Лу­ка, Бе­о­град. 03/015912/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-424/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377205 издатa од
ПС Вра­чар на име Де­јан Кр­стић, Бе­о­град.
03/015913/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-425/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003589668 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ми­ла­ди­но­вић Пре­драг, Бе­о­град.
03/015914/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-426/2014 од 19.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002608308 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ћу­ла­фић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/015915/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-427/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000780637 издатa од ПС
Сав­ски Ве­нац на име Ја­ко­вље­вић Иван, Бе­о­град. 03/015916/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-431/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002507858 издатa од ПС
Вра­чар на име Ана­ста­си­је­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/015917/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-706/14сив од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003517927 издатa од ПС Во­ждо­вац на име Сре­те­но­вић На­де­жда,
Но­ви Бе­о­град.
03/015918/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-707/14сив од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003612287 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­нач­ки На­та­ша,
Но­ви Бе­о­град.
03/015919/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-708/14СИВ
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003743164 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђур­ко­вић Ви­до­је,
Но­ви Бе­о­град.
03/015920/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-711/14СИВ
од 25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000927702 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Ђур­ђе­вић Све­тла­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/015921/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-712/14сив од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003728746 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Вла­ди­
мир, Но­ви Бе­о­град.
03/015922/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-713/14сив од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003489934 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Че­ле­бић Во­ји­
слав, Но­ви Бе­о­град.
03/015923/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-714/14сив од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004566162 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сте­па­нић Мар­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/015924/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-715/14сив од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0018912928 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име До­бри­је­вић Ни­
ко­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/015925/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-716/14сив од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001811930 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Не­над,
Но­ви Бе­о­град.
03/015926/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-717/14сив од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002370079 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ди­мић Ања, Зе­
мун.
03/015927/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-719/14сив од
26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004632859 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­ју­шко­вић Ми­о­
драг, Зе­мун.
03/015928/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-720/14сив од
26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002919756 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђу­кић Да­вор, Но­
ви Бе­о­град.
03/015929/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-721/14СИВ
од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001166257 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћур­гуз Ми­ле, Бе­о­
град.
03/015930/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-32969/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839232 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ко­јић Ве­сна, Ло­зни­ца.
03/015931/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-722/14СИВ
од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004724955 издатa од ПС Но­ви Бе­ог­ рад на име Не­до­вић Го­ран,
Но­ви Бе­о­град.
03/015932/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-723/14СИВ
од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002280431 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­ни­ло­вић Ву­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/015933/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-352/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005008552 издатa од ПС
Вра­чар на име То­мић Сре­тен, Бе­о­град.
03/015934/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-698/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003020254 издатa од
ПС Вра­чар на име Ср­дић Са­ња, Бе­о­град.
03/015935/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-353/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001216805 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Сре­те­но­вић Оља, Бе­о­град.
03/015936/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-694 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001037778 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ко­со­вић Ми­ро­са­ва, Бе­о­град. 03/015937/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-354/14 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003678381 издатa од ПС
Вра­чар на име Ва­си­ље­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/015938/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-355/14 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002773374 издатa од ПС
Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015939/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-356/14 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000487871 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ан­то­ни­је­вић Ма­ри­ја, Но­ви Бе­о­град.
03/015940/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-357/14 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005053186 издатa од ПС
Вра­чар на име Де­спо­то­вић Све­то­зар, Бе­о­град.
03/015941/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-358/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002776997 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Мал­ко Со­ња, Бе­о­град.
03/015942/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-359/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003433777 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ди­мић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015943/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-360/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004745937 издатa од ПС
Ста­ри град на име Пен­ђер Алек­са, Бе­о­град.
03/015944/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-361/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000082063 издатa од ПС
Вра­чар на име Из­га­ре­вић Спо­мен­ка, Бе­о­град.
03/015945/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-683 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002915675 издатa од ПС Зе­
мун на име Са­ди­ку Ха­ни­да, Бе­о­град.
03/015946/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-362/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004517553 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Мом­чи­ло­вић Јо­ван­ка, Бе­о­град. 03/015947/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-363/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002076824 издатa од
ПС Вра­чар на име Про­кић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/015948/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-364/14 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004445734 издатa од ПС
Вра­чар на име Ни­ко­лић Бо­јан, Бе­о­град.
03/015949/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-690 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000917788 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ву­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/015950/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-365/2014 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002636819 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Раст­ко, Бе­о­град.
03/015951/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-366/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001225187 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­ле­тић Де­јан, Бе­о­град.
03/015952/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-367/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000700726 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ша­ре­нац Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/015953/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-368/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002577904 издатa од ПС
Вра­чар на име Ма­тић Оли­ве­ра, Бе­о­град.
03/015954/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-695 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002573342 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Са­вић Ми­ља­на, Бе­о­град.
03/015955/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4693 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002511182 издатa од ПС Зе­
мун на име Цр­но­бр­ња Све­то­зар, Ја­ко­во.
03/015956/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1728/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000718513 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име То­мић Све­ти­слав, Де­спо­то­вац.
03/015957/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-369/14 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000588899 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Са­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/015958/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-2019/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001469662 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ми­лен­ко­вић Сте­фан, Де­спо­то­вац.
03/015959/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-370/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000634170 издатa од ПС
Вра­чар на име Сто­ја­но­вић Дра­го­слав, Бе­о­град.
03/015960/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-1831/14 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003314539 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ра­до­са­вље­вић Мар­ко, Де­спо­то­вац.
03/015961/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-371/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000927963 издатa од ПС
Вра­чар на име Илић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/015962/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-551/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004081699 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ко­стић Дра­ги­ца, Ћу­при­ја.
03/015963/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-372/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002685744 издатa од ПС
Вра­чар на име Ра­ди­во­је­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град.
03/015964/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-532/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002170604 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ни­ко­лић Дра­ган, Ћу­при­ја.
03/015965/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-373/14 од 05.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003948219 издатa од ПС
Вра­чар на име Аран­ђе­ло­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/015966/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-589/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003693288 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Јо­ва­но­вић До­бро­сав, Ћу­при­ја.
03/015967/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-374/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000405014 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Пај­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/015968/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-590/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003236426 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Здрав­ко­вић Сла­ђа­на, Ћу­при­ја.
03/015969/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-697 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004602298 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ли­че­вић Алек­сан­дра, Ја­ко­во.
03/015970/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-16549/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004280229 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Мла­де­нов Дра­ган, Ја­го­ди­на. 03/015971/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-385/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002578721 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ла­ди­но­вић Вла­ди­слав, Бе­о­град.
03/015972/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-689 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000834809 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ми­ро­вић Ма­ри­ца, Бе­о­град. 03/015973/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-16262/14 од 19.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004063120 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Мар­ко­вић Зо­ри­ца, Ја­го­ди­на. 03/015974/14
30
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-386/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000719651 издатa од ПС
Вра­чар на име Пе­тро­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/015975/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-687/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000975695 издатa од
ПС Зе­мун на име Сеј­ди­ја Ја­смин, Бе­о­град.
03/015976/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-184/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002129732 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Дра­ги­ће­вић Ми­ли­ја­да, Кра­ље­во.
03/015977/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-684 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003635626 издатa од ПС Зе­
мун на име Ер­цег Дра­ган, Бе­о­град.
03/015978/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-387/2014 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003520721 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бог­да­но­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/015979/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-181/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000603040 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Глав­чић Зо­ри­ца, Кра­ље­во.
03/015980/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-375/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004384403 издатa од
ПС Вра­чар на име Цвет­ко­вић Ра­ди­во­је, Бе­о­град. 03/015981/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-182/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002649447 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Се­дла­ре­вић Ми­лош, Кра­ље­во.03/015982/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-185/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000624494 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Де­спо­то­вић Алек­сан­дра, Кра­ље­во.
03/015983/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-376/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004059074 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Рац Ја­сна, Бе­о­град.
03/015984/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-692 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004703694 издатa од ПС Зе­
мун на име Ада­мо­вић Јо­ван­ка, Бе­о­град.
03/015985/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-377/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001526475 издатa од ПС
Вра­чар на име Ри­стић Ире­на, Бе­о­град.
03/015986/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-378/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001329239 издатa од
ПС Вра­чар на име Ти­ја­на Са­џа­ко­вић Ву­ји­чић, Бе­о­град.
03/015987/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-691 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001699866 издатa од ПС Зе­
мун на име По­по­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/015988/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-703 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003742933 издатa од ПС Зе­
мун на име Цве­тић Вој­кан, Сур­чин.
03/015989/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-379/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000895972 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име То­шић Ми­лан, Бе­о­град.
03/015990/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-380/2014 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000674893 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Пунт Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/015991/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-702 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002350838 издатa од ПС
Ста­ри град на име Дам­ња­но­вић Да­вид, Бе­о­град. 03/015992/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-381/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001596241 издатa од ПС
Вра­чар на име Ру­ско­вић Да­вор, Бе­о­град.
03/015993/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-382/14 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001826627 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Аћи­мо­вић Вла­ди­ца, Бе­о­град. 03/015994/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-383/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000479315 издатa од ПС
Вра­чар на име Ра­па­ић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/015995/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-384/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003634005 издатa од ПС
Вра­чар на име Ђор­ђе­вић Ве­ра, Бе­о­град.
03/015996/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-701 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000879950 издатa од ПС Зе­
мун на име Ме­ђед Мир­ко, Бе­о­град.
03/015997/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-704 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003718716 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ло­ше­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/015998/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-678 од 15.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001150191 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­шко­вић Та­ња, Беч­мен.
03/015999/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-682 од 15.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003586709 издатa од ПС Зе­
мун на име Си­мић Мар­ко, Бе­о­град.
03/016000/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-16489/14-1-2-31 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1505581
издатa од ПУ Пан­че­во на име Му­лић Лу­ка, Али­бу­нар.
03/016001/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-679 од 15.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001333017 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пен­чић Де­јан, Бе­о­град.
03/016002/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-664 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002680847 издатa од ПС Зе­
мун на име Сто­шић Ма­ри­на, Зе­мун.
03/016003/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-29483/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002314166 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Спре­мић Сте­фа­ни, Ло­зни­ца. 03/016004/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-29672/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003642656 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ма­тић Бо­сиљ­ка, Ло­зни­ца.
03/016005/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-680/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000441001 издатa од ПС
Зе­мун на име Про­да­но­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/016006/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-681/14 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004845964 издатa од ПС
Зе­мун на име Илић Бо­жи­дар, Бе­о­град.
03/016007/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-91 од 11.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002322739 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Во­де­ни­чар Де­јан, Зре­ња­нин. 03/016008/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-92 од 17.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001874734 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Га­лин Је­ле­на, Зре­ња­нин.
03/016009/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-233 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002349375 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Би­хлер Јо­хан, Зре­ња­нин.
03/016010/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-665 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003990886 издатa од ПС Зе­
мун на име Ха­вран Ми­ро­слав, Сур­чин.
03/016011/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-667 од 12.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004527535 издатa од ПС Зе­
мун на име Ба­бић Сте­фан, Сур­чин.
03/016012/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-662 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000729435 издатa од ПС Зе­
мун на име Пи­пли­ца Или­ја­на, Сур­чин.
03/016013/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-669 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000629573 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђур­ђе­вић Бо­ри­слав, Сур­чин.
03/016014/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-670 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005126950 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­хај­ло­вић Сло­бо­дан­ка, Сур­чин.
03/016015/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-724/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004322026 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ви­дић Са­ша, Но­
ви Бе­о­град.
03/016016/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-718/14СИВ
од 25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000751661 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ме­до­је­вић Сте­
фан, Но­ви Бе­о­град.
03/016017/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-677 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003517231 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђу­кић Ја­дран­ка, Бе­о­град.
03/016018/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-78/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000994331 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Мом­чи­ло, Но­ви Бе­о­град.
03/016019/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-676/14 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001856527 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Не­шко­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/016020/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-675 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002257073 издатa од ПС
Вра­чар на име Пер­ко­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/016021/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-673 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003609710 издатa од ПС Зе­
мун на име Ме­ми­шев­ски Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/016022/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-671 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003798508 издатa од ПС Зе­
мун на име Ве­сић Јо­ван, Бе­о­град.
03/016023/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-124/14БК од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004496660 издатa од ПС Ста­ри град на име Ра­кић Иван, Но­ви
Бе­о­град.
03/016024/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-668 од 14.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004894600 издатa од ПС Зе­
мун на име Плав­ша Ду­шан, Бе­о­град.
03/016025/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-658 од 11.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002270427 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Чет­ник Пе­тар, Бе­о­град.
03/016026/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-122/14БК од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002914604 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ста­нић Ми­лош,
Но­ви Бе­о­град.
03/016027/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-121/14БК од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001252253 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­лун­џић Ми­ле,
Но­ви Бе­о­град.
03/016028/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-123/14БК од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001679924 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ча­нак Или­ја, Но­ви
Бе­о­град.
03/016029/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-413/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004834772 издатa од
ПС Ста­ри град на име Си­мо­ски Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/016030/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-402/14 од 19.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003266321 издатa од
ПС Ста­ри град на име Сте­ва­но­вић Дар­ко, Бе­о­град. 03/016031/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-399/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002611840 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­си­ље­вић Не­ве­на, Бе­о­град. 03/016032/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-404/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308511 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Но­ви­чић Ми­трић Ве­ра, Бе­о­град.
03/016033/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-406/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003518759 издатa од
ПУ Ужи­це на име Стан­ко­вић Ана, Бе­о­град.
03/016034/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-408/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003380854 издатa од
ПС Ста­ри град на име Сте­фа­но­вић Ми­лан, Зе­мун. 03/016035/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-417/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003588854 издатa од
ПС Зе­мун на име Гу­бе­ри­нић Дра­ган, Сур­чин.
03/016036/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-29 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003641838 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Шу­ћов Не­дељ­ко, Ср­бо­бран. 03/016037/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-190 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002210985 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Мек­те­ро­вић До­на­та, Зре­ња­нин. 03/016038/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-93 од 21.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000285540 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Алек­сић Го­ран, Зре­ња­нин. 03/016039/14
63
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-16685/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002381491 издатa од ПС
Кнић на име Срем­че­вић Зо­ри­ца, Кнић.
03/016040/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-27220/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000639468 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ха­ли­то­вић Ад­мир, Но­ви Па­зар.
03/016041/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-29167/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002176435 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Сто­ја­но­вић Ми­лан, Ле­ско­вац.03/016042/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-28973/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002697669 издатa од ПС
Шид на име Ми­хај­ло­вић То­мо, Шид.
03/016043/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/86-14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001230159 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Да­бић Бо­ри­вој, Ин­ђи­ја.
03/016044/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2319/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001261395 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Цвет­ко­вић Пе­ри­ца, Бе­о­град. 03/016045/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-709/14СИВ
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003536431 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ко­вић Ђор­ђе­
вић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/016046/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-710/14СИВ
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004844109 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сте­фа­но­вић Бо­
сиљ­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/016047/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-705/14СИВ
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001930881 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Тер­зић Ву­ка­шин,
Но­ви Бе­о­град.
03/016048/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-704/14СИВ
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004078081 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­ри­чић Ма­ри­ја,
Зе­мун.
03/016049/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-120/14БК од
22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004896887 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Тму­шић Ср­ђан,
Зе­мун.
03/016050/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-119/14ВК од
22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002882010 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­кић Сан­дра, Но­
ви Бе­о­град.
03/016051/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-75/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002026181 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Сте­фа­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/016052/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-77/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003241130 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Нин­ков Сте­ван, Но­ви Бе­о­град. 03/016053/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-137/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001912972 издатa од ПУ
Сом­бор на име Бр­кић Да­ми­ра, Сом­бор.
03/016054/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-136/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004142673 издатa од ПУ
Сом­бор на име По­ло­ви­на Ми­лан, Сом­бор.
03/016055/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-135/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002245627 издатa од ПУ
Сом­бор на име Три­ву­но­вић Вла­ди­мир­ка, Сом­бор. 03/016056/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-134/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004047089 издатa од ПУ
Сом­бор на име Три­ву­но­вић Не­над, Сом­бор.
03/016057/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-74/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004187654 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име По­са­вец Ту­шек Вла­ди­мир, Но­ви Бе­о­
град.
03/016058/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-115/14ВК од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002556878 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Осто­јић Алек­сан­
дар, Но­ви Бе­о­град.
03/016059/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-116/14БК од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005133604 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­де­та Ве­ра, Но­ви
Бе­о­град.
03/016060/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-117/14ВК од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004586808 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Об­ра­до­вић Ива­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/016061/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-76 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003728823 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Аде­ми Су­ат, Пре­ше­во.
03/016062/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-118/14ВК од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003346435 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Сто­ја­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/016063/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-113/14БК од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000674400 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Ми­лош,
Зе­мун.
03/016064/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-112/14БК од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001184730 издатa од ПС Ста­ри град на име Жми­рић Гор­да­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/016065/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-114/14ВК од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004585215 издатa од ПС Обре­но­вац на име Пе­тро­ни­је­вић Ива­на,
Бе­о­град.
03/016066/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-108/14БК од
12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001103874 издатa од ПУ Бе­о­град на име Слав­ко­вић Мир­ко, Зе­
мун.
03/016067/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-109/14БК од
12.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002691975 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ала­гић Ђор­ђе,
Но­ви Бе­о­град.
03/016068/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-110/14ВК од
14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000635748 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бје­лић Ра­ди­ша,
Но­ви Бе­о­град.
03/016069/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-111/14ВК од
14.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002440016 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Љу­јић Алек­сан­
дра, Но­ви Бе­о­град.
03/016070/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-416/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000892903 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ме­сел­џи­ја Ра­де, Бе­о­град. 03/016071/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-72/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000786297 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ро­сић Љи­ља­на, Но­ви Бе­о­град.
03/016072/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-514/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000495012 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ка­ић Ти­бор, Бе­о­град.
03/016073/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-414/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002314178 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­ла­ко­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град.
03/016074/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-544/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001903744 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Бо­ја­на, Бор­ча.
03/016075/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-412/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002708262 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Го­лу­бо­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/016076/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-411/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003616535 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ча­лић Жељ­ка, Бе­о­град.
03/016077/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-543/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002626189 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Аћи­мо­вић Не­над, Бе­о­град. 03/016078/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-410/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002200349 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ра­до­ше­вић Ла­на, Но­ви Бе­о­град.
03/016079/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-542/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004311575 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Жи­во­ји­но­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/016080/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-407/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000784546 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Мом­чи­ло­вић Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/016081/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-545/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00318950 издатa од
ПС Гроц­ка на име Па­вло­вић За­гор­ка, Бе­о­град.
03/016082/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-400/14 од 19.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003222519 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ли­ја­но­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/016083/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-546/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003316044 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ча­ка­ре­вић Ол­га, Бе­о­град.
03/016084/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2.735/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001496237 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ви­до­вић Бо­ја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/016085/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-547/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001181486 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ра­ду­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/016086/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.4-737СИВ од
28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004247866 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ја­но­вић Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/016087/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-736СИВ од
28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001206730 издатa од ПС Ста­ри град на име Ро­ма­но­вић Љу­бо­мир,
Но­ви Бе­о­град.
03/016088/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-729/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003685546 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сре­те­но­вић Сне­
жа­на, Зе­мун.
03/016089/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-725/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003753814 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ђор­ђе,
Но­ви Бе­о­град.
03/016090/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-726/14 од
28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003658963 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Узе­лац Кри­сти­на, Зе­
мун.
03/016091/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-730/14 од
28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002430270 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ва­сић Ср­бо­љуб,
Но­ви Бе­о­град.
03/016092/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/804 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001369684 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гво­зде­но­вић Рај­ко, Но­ви Сад.
03/016093/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-731/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002541975 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Иг­ња­то­вић Сне­жа­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/016094/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-727/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004210952 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­стин Ана, Бе­
о­град.
03/016095/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-733/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004103064 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­нов Бо­јан,
Зе­мун.
03/016096/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-728/14СИВ
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002181322 издатa од ПУ Ки­кин­да на име Га­ври­лов Ми­ро­слав,
Но­ви Бе­о­град.
03/016097/14
31
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-75 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000780991 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Мим­та­ри Со­кол, Пре­ше­во.
03/016098/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-79 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003146928 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ку­тис­хи Фа­тон, Пре­ше­во.
03/016099/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-78 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000614120 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Али­ја Бај­рам, Пре­ше­во.
03/016100/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-403/14 од 19.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004836112 издатa од
ПС Ста­ри град на име Фигенwалд-Пу­ле­тић Ду­ња, Бе­о­град.
03/016101/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-77 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004239825 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Му­ста­фа Раг­ми, Пре­ше­во.
03/016102/14
Ре­ше­њем 205-91/14 број ПУ Вра­ње од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001278043 издатa од ПУ
Вра­ње на име Пе­шић Га­бри­је­ла, Вра­ње.
03/016103/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-548/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000772443 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ло­шић Ибој­ка, Бе­о­град.
03/016104/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-549/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003395144 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Са­рић Ол­га, Бе­о­град.
03/016105/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-183/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003072901 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­лу­ти­но­вић Ми­лош, Кра­ље­во.
03/016106/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-93 од 23.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001481876 издатa од ПУ Вра­ње
на име Дим­чић Стан­че, Вра­ње.
03/016107/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-550/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003983164 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Су­бо­тић Су­за­на, Бе­о­град.
03/016108/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-90 од 16.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000636242 издатa од ПУ Вра­ње
на име Пет­ко­вић Ми­лош, Вра­ње.
03/016109/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-551/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00061161 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Че­ча­рић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/016110/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-92/14 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002870531 издатa од ПУ
Вра­ње на име Нац­ко­вић Ми­ле­на, Вра­ње.
03/016111/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-97/14 од 25.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001337319 издатa од ПУ
Вра­ње на име Здрав­ко­вић Сун­чи­ца, Вра­ње.
03/016112/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 5205-94 од 24.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000183812 издатa од ПУ Вра­
ње на име Бек­та­ше­вић Нор­берт, Вра­ње.
03/016113/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-95/14 од 25.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000786697 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сте­ва­но­вић Ли­ди­ја, Вра­ње.
03/016114/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-96/14 од 25.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004139619 издатa од ПУ
Вра­ње на име Јо­ва­но­вић Игор, Вра­ње.
03/016115/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-552/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004350496 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ива­нов Та­ња, Бе­о­град.
03/016116/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-553/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004866411 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ор­ло­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/016117/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-577/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005196781 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­рић Љу­би­ша, Бе­о­град.
03/016118/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-578/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001989240 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Ра­ду­ло­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/016119/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-557/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001266538 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Пе­тро­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град. 03/016120/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-477/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000706015 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Шкр­бић Ми­лош, Бе­о­град. 03/016121/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-40 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001650389 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ње­го­ван Зо­ран,
Бач­ка То­по­ла.
03/016122/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 205-1593/14-41 од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001264128 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Нађ Бе­ла, Бач­ка
То­по­ла.
03/016123/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-31127/14 од
06.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004039712 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ар­се­ни­је­вић Ана­
ста­си­ја, Аран­ђе­ло­вац.
03/016124/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-161/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0201638463 издатa
од ПУ Кру­ше­вац на име Ђор­ђе­вић Еви­ца, Кру­ше­вац.
03/016125/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-172/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002380742 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ђо­кић Ми­лан, Кру­ше­вац. 03/016126/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-28728/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004135956 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Злат­ко­вић Бо­го­мир, Ле­ско­вац.
03/016127/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-112/2014 од 08.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002181625 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ра­шић Ми­ле­на, Кру­ше­вац. 03/016128/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-28741/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003623245 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­стић Ми­ли­ца, Ле­ско­вац. 03/016129/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-18/2014 од
22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003132421 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име По­по­вић Мир­ко,
Но­ва Ва­рош.
03/016130/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-180/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002790085 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ни­ко­лић Ду­шан­ка, Кру­ше­вац.
03/016131/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-192/2014 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002359445 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­цу­ло­вић Не­бој­ша, Кру­ше­вац.
03/016132/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 06-205-7-1/14 од 03.01.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000711610 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ру­си­мо­вић Со­ња, Ки­кин­да. 03/016133/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-24/14 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004707439 издатa од ПС
Ада на име Са­бо Се­пе­ши Жу­жа­на, Ада.
03/016134/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-16557/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001669015 издатa од ПС
Ари­ље на име Мир­че­тић Бра­на, Ари­ље.
03/016135/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 06/2-205-36 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001254818 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Не­шко­вић Мар­ко, Пе­ћин­ци.
03/016136/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-28722/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002960345 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пи­по­вић Дра­ган, Ле­ско­вац. 03/016137/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-28640/14 од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001951580 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Бо­шко­вић Бо­ја­на,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/016138/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-29033/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003878951 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ди­ми­три­је­вић Бла­шко, Ле­ско­вац.
03/016139/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-24327/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003976190 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ка­хро­вић На­зиф, Но­ви Па­зар.
03/016140/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-183/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003668558 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Стан­ко­вић Ми­ли­ца, Кру­ше­вац.
03/016141/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-187/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004767091 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­хај­ло­вић Дра­га­на, Кра­ље­во.
03/016142/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-24482/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001525783 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ну­зи­дин Мех­ме­ди, Но­ви Па­зар.
03/016143/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-23/14 од 17.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004833280 издатa од ПС
Ада на име Са­бо Се­пе­ши Ла­још, Ада.
03/016144/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-16451/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004784671 издатa од
ПС Ма­ли Иђош на име Мар­ти­но­вић Бран­ка, Ма­ли Иђош.
03/016145/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-22/2014 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003480442 издатa од ПС
Ада на име Те­рек Ба­лаж, Ада.
03/016146/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-189/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002731922 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јо­ва­но­вић Ми­ле­на, Кра­ље­во. 03/016147/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-174/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003275278 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Цвет­ко­вић Вла­ди­мир, Кру­ше­вац.
03/016148/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­љу број 205-8-50/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000746305 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Цви­јо­вић Алек­сан­дар, При­је­по­ље.
03/016149/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-186/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004464285 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Је­вре­мо­вић Стан­ка, Ко­на­ре­во. 03/016150/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­љу број 205-8-49/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004378997 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Не­сто­ро­вић Дра­ги­ца, При­је­по­ље.
03/016151/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-334/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002920166 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Ми­ла­но­вић Сло­бо­дан, Ба­ји­на Ба­шта.
03/016152/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-348 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002927053 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Кли­са­рић Дра­ги­ца, Ниш. 03/016153/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-188/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003999351 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Сте­фа­но­вић Во­ји­слав, Ко­на­ре­во.
03/016154/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-173/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004630580 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име То­до­ро­вић Срећ­ко, Кра­ље­во. 03/016155/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-111/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002197029 издатa од
ПС Тр­го­ви­ште на име Ја­њић Мар­ко, Тр­го­ви­ште. 03/016156/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-16761/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001536517 издатa од ПС
Ко­вин на име Је­ре­мић Јо­ва­на, Ко­вин.
03/016157/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-16783/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002278026 издатa од ПС
Ко­вин на име по­тић Пе­тар, Де­ли­бла­то.
03/016158/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-16760/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002102106 издатa од ПС
Ко­вин на име Ди­ми­три­је­вић Вла­да, Ко­вин.
03/016159/14
32
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-17287-29/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000384923 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Ми­лен­ко­вић Алек­сан­дар, Ива­њи­ца.
03/016160/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-28638/14 од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002205947 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Илић Све­тла­на,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/016161/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-29/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003795809 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Стој­ков Ро­берт, Жи­ти­ште.
03/016162/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-29431 од 24.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000935397 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Бо­шко­вић Јо­ван, Кра­гу­је­вац.
03/016163/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-239 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000883440 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­тић Алек­сан­дар, Зре­ња­нин.
03/016164/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16782/14-1 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002263070 издатa од
ПУ Ша­бац на име Вра­нић Зо­ран, Ша­бац.
03/016165/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16775/14-1 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005220564 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђу­рић Ра­ден­ка, Ша­бац.
03/016166/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16877/14-1 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003640601 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ло­ше­вић Лу­ка, Ша­бац.
03/016167/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-165/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001292584 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ибра­и­мо­вић Љу­би­ша, Кру­ше­вац.
03/016168/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-28970 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000870341 издатa од ПС Ту­
тин на име Та­хи­ро­вић Фат­мир, Ту­тин.
03/016169/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16733/2014 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002880992 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђер­ма­но­вић Да­ни­ца, Ша­бац. 03/016170/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16780/14-1 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000099747 издатa од
ПУ Ша­бац на име Алек­сић Сла­ви­ша, Ша­бац.
03/016171/14
Ре­ше­њем 205-6-179/2014 број 205-6-179/2014 од
17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003324007 издатa од ПУ Кру­ше­вац на име Ја­ни­ћи­је­вић сла­ви­ша,
Кру­ше­вац.
03/016172/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-60/14
од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001991320 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Пе­та­ко­вић
Не­ве­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/016173/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-69/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003732462 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ра­ца Ђор­ђе, Ки­кин­да.
03/016174/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-526/14 од 30.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003345074 издатa од ПС Ра­
шка на име Кне­же­вић Иво­на, Ра­шка.
03/016175/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-75/14 од 12.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001172745 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ло­је­вић Је­ле­на, Кру­ше­вац.
03/016176/14
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-8/14 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005095612 издатa од ПС
Ба­бу­шни­ца на име Пеј­чић Са­ња, Ба­бу­шни­ца.
03/016177/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-38 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004344011 издатa од ПС Уб на
име Јо­ва­но­вић Љи­ља­на, Уб.
03/016178/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-170/14 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004762145 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ста­но­је­вић Сла­ви­ца, Кру­ше­вац.
03/016179/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-39 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004894828 издатa од ПС Уб на
име Апо­сто­ло­вић Ви­ден, Уб.
03/016180/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-40 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000883200 издатa од ПС Уб на
име Лу­кић Бе­ро­љуб, Уб.
03/016181/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-41 од 28.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001799214 издатa од ПС Уб на
име Плав­шић Ива­на, Уб.
03/016182/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/87-14 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004637497 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ла­зић Ан­ђел­ка, Ин­ђи­ја.
03/016183/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/88-14 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000194086 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ла­зић Ми­лош, Ин­ђи­ја.
03/016184/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-226/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001892689 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Да­ви­до­вић Ан­дре­ја, Пан­че­во.
03/016185/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-233/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002821651 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бе­лић На­та, Пан­че­во.
03/016186/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-232/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002793242 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ђер­фи Бе­ла, Пан­че­во.
03/016187/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-225/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005136366 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Па­вић Мир­ја­на, Пан­че­во.
03/016188/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-222/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004238929 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ђу­ри­шић Кла­ра, Пан­че­во.
03/016189/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-221/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003086478 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Пан­че­во. 03/016190/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-224/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003811417 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ни­ко­лић Жи­ван, Пан­че­во.
03/016191/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-177/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000832579 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ак­сен­ти­је­вић Са­ра, Кру­ше­вац.
03/016192/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-67/2014 од 28.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003574707 издатa од ПС Бе­
чеј на име Вра­ча­рић Ђор­ђе, Бе­чеј.
03/016193/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-138/2013 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000868633 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ли­ће­вић Сла­во­љуб, Кру­ше­вац.
03/016194/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-68/2014 од 28.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003242678 издатa од ПС Бе­
чеј на име Фе­хи­ров Да­ни­ло, Бе­чеј.
03/016195/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-173/2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001800937 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Жив­ко­вић Сло­бо­дан­ка, Кру­ше­вац.
03/016196/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-66-/2014 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002620825 издатa од ПС
Бе­чеј на име Јак­шић Ср­ђан, Бе­чеј.
03/016197/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-69/2014 од 29.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001083839 издатa од ПС Бе­
чеј на име Џи­гур­ски Љу­би­ца, Бе­чеј.
03/016198/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-189/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003035097 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ка­нић Но­ви­ца, Кру­ше­вац. 03/016199/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-187/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0008955744 издатa
од ПУ Кру­ше­вац на име Ра­до­ва­но­вић Љи­ља­на, Кру­ше­вац.
03/016200/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-60/2014 од 16.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001178306 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ми­лин­ков Ду­брав­ка, Бе­чеј.
03/016201/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-19/14 од 07.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003117618 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ди­ми­три­је­вић Дра­га­на, Кња­же­вац.
03/016202/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-61/2014 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002599159 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ада­мов Гор­да­на, Бе­чеј.
03/016203/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-62/2014 од 23.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369782 издатa од ПС Бе­
чеј на име Лон­чар­ски Не­ма­ња, Бе­чеј.
03/016204/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-93/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001686644 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ше­ри­фи За­ри­фе, Бу­ја­но­вац. 03/016205/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-63/2014 од 23.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001178254 издатa од ПС Бе­
чеј на име Рај­че­вић Мир­ја­на, Бе­чеј.
03/016206/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 20-94/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000135963 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Му­ри­на Су­ва­да, Бу­ја­но­вац. 03/016207/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-20/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332014 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ран­ко­вић Слав­ко, Бу­ја­но­вац.
03/016208/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-64/2014 од 23.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000422221 издатa од ПС Бе­
чеј на име Бо­ћић Бо­глар­ка, Бе­чеј.
03/016209/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-16477/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000816560 издатa од ПС
Ари­ље на име Јо­ва­но­вић Се­ла, Бу­ја­но­вац.
03/016210/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-65/2014 од 23.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004735084 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ра­ду­лов Ду­ња, Бе­чеј.
03/016211/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-16881/14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002236536 издатa од ПС
Ари­ље на име Па­у­но­вић Вла­де, Бу­ја­но­вац.
03/016212/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-59/2014 од 15.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000918937 издатa од ПС Бе­
чеј на име Бар­на Ани­та, Бе­чеј.
03/016213/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-25/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000451497 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име То­до­ро­вић Ма­ри­на, Бе­ла Цр­ква.
03/016214/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-334/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001993487 издатa од
ПС Зе­мун на име На­стић-То­мић Сла­ви­ца, Бе­о­град.03/016215/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-333/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001660243 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ка­ло­ђе­ра Дра­га­на, Бе­о­град.
03/016216/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-144/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001688129 издатa од ПУ
Сом­бор на име Та­кач Сте­ван, До­ро­сло­во.
03/016217/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-143 од 25.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002284579 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ло­врић Ју­ли­ја­на, Сом­бор.
03/016218/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-142 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003254583 издатa од ПУ
Сом­бор на име По­пов Је­ле­на, Сом­бор.
03/016219/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-141 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003296993 издатa од ПУ
Сом­бор на име Да­ни­ло­вић Ива­на, Сом­бор.
03/016220/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-140 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002726916 издатa од ПУ
Сом­бор на име Спре­ча­ко­вић Иван, Сом­бор.
03/016221/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-139/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003532862 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ја­пра­нин Фи­лип, Сом­бор.
03/016222/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-138/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001585410 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ши­мон Дан­ко, Бач­ки Мо­но­штор. 03/016223/14
63
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-294/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004211301 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Илић То­ми­слав, Обре­но­вац. 03/016224/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-293/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000686750 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ба­бић Алек­сан­дар, Обре­но­вац.
03/016225/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-332/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002880147 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Лу­кић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/016226/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-329/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000901968 издатa од
ПС Ста­ри град на име Мир­ко­вић Ди­ми­три­је, Бе­о­град.
03/016227/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-331/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004579862 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Вре­ћо Дра­ги­ца, Гроц­ка. 03/016228/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-330/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004609476 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­је­вић Зор­ка, Бе­о­град.
03/016229/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-328/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004602188 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Кр­сти­ће­вић Ве­сна, Бе­о­град. 03/016230/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-73/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003736537 издатa од
ПС Зе­мун на име Ми­хај­ло­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/016231/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-79/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003085629 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Зен­ди­лов­ски Би­ља­на, Бе­о­град.
03/016232/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-12
од 18.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004831000 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Бр­ња Јан, Бач­ки
Пе­тро­вац.
03/016233/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-13
од 25.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001221600 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Са­ла­ји Ана,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/016234/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-14
од 02.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001281862 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Хо­ва­њец Ми­ро­
слав, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/016235/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-292/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000684013 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Сан­дра, Обре­но­вац.
03/016236/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-289/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002318096 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Лен­тић Де­јан, Обре­но­вац. 03/016237/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-288/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003196262 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Рок­сић Ми­ра, Обре­но­вац. 03/016238/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-286/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001888505 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ива­но­вић Ју­ли­ја, Обре­но­вац.
03/016239/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-285/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003148225 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­ло­ше­вић Са­во, Обре­но­вац.
03/016240/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-280/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002823052 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ни­ко­лић Оли­ве­ра, Обре­но­вац.
03/016241/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-277/14 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002198314 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ра­до­ји­чић Је­ле­на, Обре­но­вац.
03/016242/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-140 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002939323 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ђур­ђе­вић Ива­на, Ла­за­ре­вац.
03/016243/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-139 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002645151 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ан­дрић Мир­ко, Ла­за­ре­вац.
03/016244/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-115/2014 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002491117 издатa од ПС
Гроц­ка на име Пет­ко­вић Ни­ко­ла, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/016245/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-63 од 25.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001149329 издатa од ПС Вр­
бас на име По­по­вић Ран­ко, Вр­бас.
03/016246/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-62 од 24.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005239270 издатa од ПС
Вр­бас на име Вра­чар Ан­ге­ли­на, Вр­бас.
03/016247/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-76/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001301893 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­нић Ми­лош, Но­ви Бе­о­град.
03/016248/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-313/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001065712 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­три­чић Ду­шан, Бе­о­град. 03/016249/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-115/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002462892 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Па­нић Ма­ри­ја, Мар­ко­вац. 03/016250/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-114 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003918470 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Жи­ва­но­вић Мла­ден, Мла­де­но­вац.
03/016251/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-113/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004050502 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ескић Су­за­на, Ко­ва­че­вац. 03/016252/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-118/14 од 26.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003162519 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Итић Ма­ри­ја, Мла­де­но­вац.
03/016253/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-117/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004835146 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Го­ми­ла­но­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/016254/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-116 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0002657275 издатa
од ПС Мла­де­но­вац на име Ми­ло­ше­вић Мир­ко, Ко­ра­ћи­ца.
03/016255/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-327/14 од 26.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002626506 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­ри­шић Ср­ђан, Бе­о­град.03/016256/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-326/14 од 26.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003789616 издатa од
ПС Ста­ри град на име Дам­ња­но­вић Ла­ра, Сур­чин. 03/016257/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-325/2014 од
26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004250630 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Јев­тић Вла­ди­мир,
Бе­о­град.
03/016258/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-324/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005251175 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јо­ва­но­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/016259/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-323/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001641098 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ку­шић Ми­о­љуб, Бе­о­град. 03/016260/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-322/2014 од
25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002807429 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тић Бо­сиљ­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/016261/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-321/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002771113 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име По­по­вић Ба­трић, Бе­о­град. 03/016262/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-320/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002669609 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Га­лић Си­ни­ша, Но­ви Бе­о­град.
03/016263/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-319/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004187164 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име То­до­ров Та­ма­ра, Бе­о­град. 03/016264/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-318/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308212 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Јев­то­вић Стан­ка, Бе­о­град.
03/016265/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-17
од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003400933 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Лон­чар Пре­драг,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/016266/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-18
од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004045159 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име По­ни­гер Пе­тар,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/016267/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-17494/14 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003923152 издатa од ПС
Љиг на име Жа­ку­ла Ан­ки­ца, Љиг.
03/016268/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205135 од 26.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002085231 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ку­зе­ље­вић Алек­сан­дар, Ужи­це.
03/016269/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-14534/14-1 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003493038 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јо­ва­но­вић Зла­та, Ва­ље­во.
03/016270/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-14157/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000242336 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Ма­рин­ко, Ва­ље­во.
03/016271/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-14172/14 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004481575 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђу­ри­чић Ми­о­драг, Ва­ље­во.
03/016272/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-15021/14-1 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002283191 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ло­ва­но­вић Ни­ко­ла, Ва­ље­во. 03/016273/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-14986/14-1 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004339862 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ма­тић Све­тла­на, Ва­ље­во.
03/016274/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-14533/14-1 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003269057 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­до­вић Ра­ди­ша, Ва­ље­во.
03/016275/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-469/13 од 22.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003604523 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ђор­ђе­вић Сте­фан, Ва­ље­во.
03/016276/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-29190/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000631231 издатa од ПС
Ко­вин на име Гру­ба Ма­ну­е­ла, Ко­вин.
03/016277/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-29847/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002794345 издатa од ПС
Ко­вин на име Се­кељ Сла­ви­ца, Ко­вин.
03/016278/14
Ре­ше­њем ПС Ме­ро­ши­на број 2/2014 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005144216 издатa од ПС
Ме­ро­ши­на на име Ми­тро­вић Ми­лан, Ме­ро­ши­на. 03/016279/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-29747/14 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004016886 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кур­тић Су­за­на, Ле­ско­вац.
03/016280/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-29606/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001798469 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Де­ми­ро­вић Са­ша, Ле­ско­вац. 03/016281/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 2052-29971/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000547738 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стан­ко­вић Ср­дјан, Ле­ско­вац. 03/016282/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-29760/14 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004020111 издатa од
ПС Ле­ба­не на име Сто­ја­но­вић Дра­га­на, Ле­ско­вац. 03/016283/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-29744/14 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001634814 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­јан, Ле­ско­вац. 03/016284/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/815 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001305029 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Инић Оли­ве­ра, Но­ви Сад.
03/016285/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 405/014 од 23.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005052321 издатa од ПУ Ниш на
име Ва­си­ље­вић Ми­лан, Ниш.
03/016286/14
33
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 416/014 од 25.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001808733 издатa од ПУ Ниш на
име Ћој­ба­шић Ире­на, Ниш.
03/016287/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 404/014 од 23.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000324226 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­до­ва­но­вић Ми­ли­ца, Ниш.
03/016288/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 407/014 од 23.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000913216 издатa од ПУ Ниш на
име Стан­ко­вић Жи­ва­на, Ниш.
03/016289/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/814 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001237198 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ашће­рић Ми­ле­на, Пе­тро­ва­ра­дин. 03/016290/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/809 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004730300 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­ла­бан Дра­ги­ца, Ве­тер­ник.
03/016291/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/813 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001481001 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ши­пра­гић Мир­ја­на, Фу­тог.
03/016292/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 406/014 од 23.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001828545 издатa од ПУ Ниш на
име Ко­стић Ми­лан, Ниш.
03/016293/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/812 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000425138 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ја­ди­но­вић Ми­ли­вој, Но­ви Сад.03/016294/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 388/014 од 17.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003336291 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Са­шка, Ниш.
03/016295/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 253/014 од 11.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001837250 издатa од ПУ Ниш на
име Мла­де­но­вић Ђор­ђе, Ниш.
03/016296/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/811 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001930024 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић Сне­жа­на, Но­ви Сад. 03/016297/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 264/014 од 14.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000604367 издатa од ПУ Ниш на
име Нин­чић Гли­го­ри­је, Ниш.
03/016298/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/810 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002443009 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кру­же­вић Ма­ја, Но­ви Сад.
03/016299/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 254/014 од 11.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004775076 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­ва­но­вић Ми­ли­ца, Ниш.
03/016300/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/808 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002339400 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ива­нић Си­ни­ша, Но­ви Сад.
03/016301/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 252/014 од 11.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001215767 издатa од ПУ Ниш на
име Ко­стић Сло­бо­дан, Ниш.
03/016302/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/807 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002875113 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ћо­вић Љу­би­ца, Но­ви Сад.
03/016303/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 310/014 од 26.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001869893 издатa од ПУ Ниш на
име Ја­наћ­ко­вић Бра­ти­слав, Ниш.
03/016304/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-/806 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004742387 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сар­ја­но­вић Ду­шан, Но­ви Сад. 03/016305/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 265/014 од 14.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004845735 издатa од ПУ Ниш на
име Гу­дац Ма­ри­ја, Ниш.
03/016306/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/805 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004043712 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кон­дић Ра­ден­ко, Но­ви Сад.
03/016307/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 293/014 од 22.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001490927 издатa од ПУ Ниш на
име Жив­ко­вић Кон­стан­тин, Ниш.
03/016308/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 263/014 од 14.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003208478 издатa од ПУ Ниш на
име Ива­но­вић Ми­лу­тин, Ниш.
03/016309/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-881 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001987872 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Ми­тић Иви­ца, Ве­ли­ка Пла­на. 03/016310/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 150/2013 од 29.11.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003571875 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Стан­ко­вић Иван, Алек­си­нац. 03/016311/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 315/014 од 27.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002581732 издатa од ПУ Ниш на
име Стан­ко­вић Са­ша, Ниш.
03/016312/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 317/014 од 27.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001868614 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Ни­ко­ла, Ниш.
03/016313/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 168/2013 од 31.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002214337 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Три­ву­нац Дра­ган, Алек­си­нац. 03/016314/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 314/014 од 27.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004981672 издатa од ПУ Ниш на
име Бран­ко­вић То­дор, Ниш.
03/016315/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 163/2013 од 23.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004638137 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Миљ­ко­вић Би­ља­на, Алек­си­нац. 03/016316/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 316/014 од 27.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000960155 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­ли­во­је­вић Иван, Ниш.
03/016317/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 393/014 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002596056 издатa од ПС Со­ко Ба­
ња на име Ву­ја­но­вић Ни­ко­ла, Ниш.
03/016318/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 164/2013 од 25.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004606895 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Јо­ва­но­вић Го­ран, Алек­си­нац. 03/016319/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 276/14 од 18.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002908780 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Ка­та­ри­на, Ниш.
03/016320/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 160/2013 од 16.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000332495 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ри­стић Дра­ган, Алек­си­нац.
03/016321/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 236 од 06.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001117632 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Мир­ко, Ниш.
03/016322/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 235 од 06.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003410237 издатa од ПУ Ниш на
име Ви­ри­је­вић Урош, Ниш.
03/016323/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 107/2013 од 24.09.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000202551 издатa од ПС
Бој­ник на име Та­фић Је­ле­на, Алек­си­нац.
03/016324/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 277/14 од 18.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002921510 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­тро­вић Јо­ва­на, Ниш.
03/016325/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 157/2013 од 12.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002378168 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Алић Јо­ви­ца, Алек­си­нац.
03/016326/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 238 од 06.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002615868 издатa од ПУ Ниш на
име Ве­лич­ко­вић Ду­ња, Ниш.
03/016327/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 167/2013 од 27.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000638095 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Мла­де­но­вић Алек­сеј, Алек­си­нац. 03/016328/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 234 од 06.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003646530 издатa од ПУ Ниш на
име Али­ма­но­вић Ке­мал, Ниш.
03/016329/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 144/2013 од 18.11.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001062175 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Су­љић Ми­ро­слав, Алек­си­нац. 03/016330/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 237 од 06.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000981560 издатa од ПУ Ниш на
име Али­је­вић Ке­мал, Ниш.
03/016331/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 165/2013 од 25.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001160478 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Жив­ко­вић Зо­ран, Алек­си­нац. 03/016332/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-28 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002127787 издатa од ПС
Апа­тин на име Ба­лог Де­јан, Апа­тин.
03/016333/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 267/014 од 17.03.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001010770 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Ми­ла­дин­ка, Ниш.
03/016334/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1045 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000750894 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Па­јић Дра­ган, Сме­де­ре­во. 03/016335/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1098 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001610861 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ћа­лић Јан­ко, Сме­де­ре­во. 03/016336/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-748/14СИВ
од 30.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004960207 издатa од ПС Уб на име Ра­ко­вић Трип­ко­вић Сла­ви­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/016337/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-749/14СИВ од
30.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001413224
издатa од ПУ Бе­о­град на име Влат­ко­вић Или­ја, Бе­о­град.
03/016338/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-750/14 од
30.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003386675 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­до­са­во­вић Ве­
сна, Но­ви Бе­о­град.
03/016339/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-751/14 од
30.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002161748 издатa од ПС Зе­мун на име Вај­дић Ни­ко­ла, Зе­мун.
03/016340/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-752СИВ од
30.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001450026 издатa од ПС Зе­мун на име Ву­кић Мир­ја­на, Зе­мун.
03/016341/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1086 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003239944 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ба­ли­че­вић Бо­жи­ца, Сме­де­ре­во. 03/016342/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-571 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002178714 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/016343/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-2-1071 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001118531 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ни­ко­лић Бо­сиљ­ка, Сме­де­ре­во.
03/016344/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1073 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004159978 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јеф­тић Алек­сан­дар, Сме­де­ре­во. 03/016345/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-572 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004995884 издатa од ПС
Ста­ри град на име Смо­ља­нић Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/016346/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1063 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001865512 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Сте­ва­но­вић Ми­ли­ца, Сме­де­ре­во. 03/016347/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-33 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000868306 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Бо­јо­вић Пре­драг, Но­ви Бе­чеј. 03/016348/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-570 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001815885 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Бо­жи­ло­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/016349/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-59 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002405112 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ла­но­вић Слав­ко, Бе­о­град.
03/016350/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1021 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002962237 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Го­лу­бо­вић Оли­ве­ра, Сме­де­ре­во. 03/016351/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-568/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005072688 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­по­вић Ве­ра, Бе­о­град.
03/016352/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-566/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002118707 издатa од
ПС Вра­чар на име Да­ви­до­вић Ми­ња, Бе­о­град.
03/016353/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-567/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003337903 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­ја­но­вић Ма­ја, Бе­о­град. 03/016354/14
34
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-565/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004379222 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ра­ду­кић Та­ња, Бе­о­град.
03/016355/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-564/14 од 18.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004029374 издатa од
ПС Зе­мун на име Ђу­ра­шко­вић Ања, Бе­о­град.
03/016356/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-562/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001776485 издатa од
ПС Вра­чар на име Бо­га­ти­но­ски Јеф­то, Бе­о­град. 03/016357/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-563/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002246856 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кр­стић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/016358/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-556/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003269705 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Лу­ко­вић Ма­ри­на, Бе­о­град. 03/016359/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-560/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003530918 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ру­пић Ра­дул­ка, Бе­о­град.
03/016360/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-561/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001412465 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јев­тић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/016361/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-559 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001099099 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Мир­ко­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/016362/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-557 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003918982 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/016363/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-558 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003690222 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­цић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/016364/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-739 од 28.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002902823 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ле­тић Јо­ван, Сур­чин.
03/016365/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-940 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002190733 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Де­јан, Сме­де­ре­во. 03/016366/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-216/2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004584084 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ма­рић Ми­ли­ца, Пан­че­во.
03/016367/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-10121 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003723199 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Де­ја­но­вић Пе­тар, Сме­де­ре­во. 03/016368/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-217/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002215811 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ко­лић Илон­ка, Пан­че­во.
03/016369/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1007 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001974580 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­на, Сме­де­ре­во. 03/016370/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1024 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002231268 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ете­ми Ер­ви­на, Гњи­ла­не.
03/016371/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-199 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003617820 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Иса­ков Не­да, Зре­ња­нин.
03/016372/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1025 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002886707 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Пе­тро­вић-Че­гар Је­ле­на, Сме­де­ре­во.
03/016373/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-2/984 од 15.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004087679 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Сур­ла Да­ни­ло, Сме­де­ре­во.
03/016374/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-196/03 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002146078 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Јер­ко­вић Ма­ри­ја, Зре­ња­нин. 03/016375/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-197/03 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001465050 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Сте­ва Ра­де, Зре­ња­нин.
03/016376/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-198/03 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001928401 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ву­кај­ло­вић Ра­до­мир, Зре­ња­нин.
03/016377/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-242 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003179150 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име ПУ Зре­ња­нин, Зре­ња­нин.
03/016378/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-64/14
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005153291 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Јок­сић Сла­
ђа­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/016379/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-66/14
од 29.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004864263 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ши­ник Ма­ра,
Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/016380/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-65/14
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003415516 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име То­дић Ве­ско,
Пра­ња­ни.
03/016381/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-64/2014 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001783136 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Ми­тро­вић Гор­да­на, Про­ку­пље.
03/016382/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-45/2014 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000470877 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Стан­ко­вић Ма­ја, Про­ку­пље. 03/016383/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-13343/14 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000564213 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Фи­ли­по­вић Не­ма­ња, Ва­ље­во. 03/016384/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-14073-14-1 од 04.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004086289 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име По­по­вић Дра­ган, Ва­ље­во.
03/016385/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-13836/14-1 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001168981 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Чо­лић Сла­ђа­на, Ва­ље­во.
03/016386/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-13806/14 од 02.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001541213 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Зо­рић Ђор­ђе, Ва­ље­во.
03/016387/14
17. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Ва­ље­во број 205-14784/14 од 08.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003237639 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Би­је­лић Пе­тар, Ва­ље­во.
03/016388/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-219/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005029822 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Осто­јић Ра­до­ван­ка, Пан­че­во. 03/016389/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-218/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003359012 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Спа­сов­ска Ма­ри­ја, Пан­че­во. 03/016390/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-232 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004770032 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Хо­ва­њец Са­ња, Зре­ња­нин. 03/016391/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/160
од 29.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004472232 издатa од ПУ Срем­ска МИ­тро­ви­ца на име Хо­ку­лић
Сне­жа­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/016392/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/159
од 29.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000659303 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име па­нић Љу­
би­ца, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/016393/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-234 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002999722 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Јо­ва­нов Ми­тра, Зре­ња­нин. 03/016394/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/157
од 25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002826749 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име фе­ра­то­вић
Сне­жа­на, Ла­ћа­рак.
03/016395/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 003230122
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003230122 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Тум­бас На­
да, Ла­ћа­рак.
03/016396/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-200/03 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004894170 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Мар­ко­вић Игор, Зре­ња­нин. 03/016397/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/161
од 29.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003300042 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ве­се­ли­но­
вић Ја­сми­на, Ла­ћа­рак.
03/016398/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-231/03 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004216675 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ду Мир­ко, Зре­ња­нин.
03/016399/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/154
од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003815921 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ро­сић Ни­
ко­ла, Ман­ђе­лос.
03/016400/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-215-133 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001159074 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ђа­јић Жар­ко, Ужи­це.
03/016401/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-205-134 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004513098 издатa од ПУ
Ужи­це на име Де­спић Иван, Ужи­це.
03/016402/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/155
од 25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000039846 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Са­вић
Алек­сан­дар, Мар­тин­ци.
03/016403/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-131 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004743419 издатa од ПУ
Ужи­це на име По­по­вић Ми­ли­ја, Ужи­це.
03/016404/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/156
од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004836142 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Си­ме­у­но­
вић Ни­ко­ла, Ла­ћа­рак.
03/016405/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 55/5-205-132/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002685211 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ко­ва­че­вић Љи­ља­на, Ужи­це.
03/016406/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-45/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004321876 издатa од ПС
При­бој на име Узу­но­вић Ене­са, При­бој.
03/016407/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-46/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001224616 издатa од ПС
При­бој на име Узу­но­вић Ади­са, При­бој.
03/016408/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-44/14 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004501596 издатa од ПС
При­бој на име Ба­бић Јо­ва­на, При­бој.
03/016409/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-17594/14-1 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001588457 издатa од
ПУ Ша­бац на име Де­спо­то­вић Ду­шан, Ша­бац.
03/016410/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-181/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003362894 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ту­ту­но­вић Ми­о­драг, Ча­чак.
03/016411/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-17273/14-1 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002629169 издатa од
ПУ Ша­бац на име Фи­ли­по­вић Жи­ван­ка, Ша­бац. 03/016412/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-17665/14-1 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001114887 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ва­сић Је­зди­мир, Ма­јур-Ш.
03/016413/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-17660/14-1 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308810 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ман­дић Рад­ми­ла, Ша­бац.
03/016414/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-156/2014-12 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0045117664 издатa од
ПС Оџа­ци на име Јон­чић Ми­ло­ван, Оџа­ци.
03/016415/14
Ре­ше­њем ПС Брус број 205-4-16/2014 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001656806 издатa од ПС
Брус на име Ми­љој­ко­вић Не­над, Брус.
03/016416/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-301/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003618571 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Па­у­но­вић Дра­ган, Обре­но­вац. 03/016417/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/15 од 23.04.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003797064 издатa од ПС Ти­тел
на име Ма­леш Је­ле­на, Ти­тел.
03/016418/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-835 од 05.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000189457 издатa од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ди­ми­три­је­вић Ан­дри­ја­на, Сме­де­ре­во. 03/016419/14
63
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-880 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004057814 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Спа­сић Вла­ди­мир, Сме­де­ре­во.
03/016420/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-936 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001777882 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Пор­то­лан Ма­ри­ја, Сме­де­ре­во. 03/016421/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-17702-30/14 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000888376 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име То­мић На­та­ша, Ива­њи­ца.
03/016422/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-937 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001365362 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ве­љо­вић Јо­ви­ца, Сме­де­ре­во. 03/016423/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-19/2014 од
28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000849590 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Шу­шић Де­јан, Но­ва
Ва­рош.
03/016424/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-799 од 31.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001128014 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ђор­ђе­вић Дра­ган, Сме­де­ре­во. 03/016425/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-912 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004258184 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­вић Ми­ле­на, Сме­де­ре­во.
03/016426/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-617 од 13.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001592430 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Зби­љић Игор, Сме­де­ре­во.
03/016427/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-183/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001068800 издатa од ПУ
Ча­чак на име Са­ви­чић Жељ­ко, Ча­чак.
03/016428/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-915 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003891270 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ша­ба­ни Ер­ман, Сме­де­ре­во.
03/016429/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-939 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002303717 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ве­се­ли­но­вић Вла­дан, Сме­де­ре­во. 03/016430/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-184/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003082926 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ко­рак­сић Ма­ја, Ча­чак.
03/016431/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-879 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003810952 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­хај­ло­вић-Ко­ва­че­вић Ма­ри­ја, Сме­де­ре­во.
03/016432/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-182/14 од 22.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003438858 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ђој­ба­шић Ка­та­ри­на, Ча­чак.
03/016433/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-826 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003310043 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ни­ко­лић Ду­шан, Сме­де­ре­во.
03/016434/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-340/14 од 03.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002197912 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­јо­вић Исмић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/016435/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-861 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003674595 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ан­тић Ми­лан, Сме­де­ре­во.
03/016436/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-17 од 28.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004095752 издатa од ПС Ра­
ча на име Ива­но­вић Ми­ло­ван, Ра­ча.
03/016437/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-347/14 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001082620 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Цве­та­но­вић Мар­јан, Бе­о­град. 03/016438/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-862 од 03.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002938875 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Фи­лић Ми­лош, Оби­лић.
03/016439/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-44/14 од 22.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003964439 издатa од ПУ Про­
ку­пље на име Љу­би­са­вље­вић Би­ља­на, Про­ку­пље.
03/016440/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-341/14 од 03.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004092083 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Џе­ла­то­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.03/016441/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/732 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002933078 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­шић Та­тја­на, Но­ви Сад.
03/016442/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/731 од 14.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000387578 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вла­хо­вић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/016443/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-348/14 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001546143 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­лен­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/016444/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-29430/14 од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003566126 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Рај­ко­вић Пре­драг,
Аран­ђе­ло­вац.
03/016445/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/832 од 30.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003142110 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вој­но­вић Љу­би­ша, Но­ви Сад.
03/016446/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-349/14 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003665119 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ћи­рић Ан­дри­ја, Бе­о­град. 03/016447/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-398/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004914169 издатa од ПС
Кру­пањ на име Та­дић Иван, Кру­пањ.
03/016448/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-67/14 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004873061 издатa од
ПС Гроц­ка на име Бог­да­но­вић Ду­шан, Гроц­ка.
03/016449/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-117/2014 од 29.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003900422 издатa од ПС
Гроц­ка на име Да­нев Ва­ња, Гроц­ка.
03/016450/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-118/2014 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003886791 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић Све­тла­на, Гроц­ка.
03/016451/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 03/18-3ВR.2222 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003667830 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ком­пи­ро­
вић Сло­бо­дан, Зу­бин По­ток.
03/016452/14
63 / 17. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 03/1/-3ВR.2222 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003667725 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ком­пи­ро­
вић Ра­до­је, Зу­бин По­ток.
03/016453/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-61/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002399472 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Бог­да­но­вић Ми­ле­на, Срем­чи­ца. 03/016454/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-63/214 од 30.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002340156 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ву­ко­вић Сла­ђа­на, Срем­чи­ца.
03/016455/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-146 од 30.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003528721 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Мар­ко­вић Бо­ја­на, Ла­за­ре­вац.
03/016456/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-147 од 03.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004970609 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ку­мрић Ни­ко­ла, Ла­за­ре­вац.
03/016457/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-145/14 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000766922 издатa
од ПС Ла­за­ре­вац на име Ра­до­са­вље­вић Алек­сан­дар, Ла­за­ре­вац.
03/016458/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-148 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002427402 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ман­дић Слав­ка, Ла­за­ре­вац.
03/016459/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-149 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003861698 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Осто­јић Мир­ко, Ла­за­ре­вац.
03/016460/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-150 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003623959 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ђу­рић Ми­о­драг, Ла­за­ре­вац.
03/016461/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.6-123/14 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003914216 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ма­рић Ра­до­слав, Мла­де­но­вац.
03/016462/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-32 од 24.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000114798 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Су­дар­ски Де­јан, Но­ви Бе­чеј.
03/016463/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ди­ли­ца број 205-29992/14 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003823592 издатa од
ПС Сур­ди­ли­ца на име Ибра­и­мо­вић Да­ни­јел, Сур­ду­ли­ца.
03/016464/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-534/2014 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002222766 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­тро­вић Алек­сан­дар, Срем­чи­ца.
03/016465/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-533/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004452980 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име При­мо­рац Жа­на, Бе­о­град.
03/016466/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-532/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0017866442 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ма­рић Игор, Зе­мун.
03/016467/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-125/14 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000722012 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ми­лин­ко­вић Ср­ђан, Мла­де­но­вац.
03/016468/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-531/2014 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002289989 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ко­вач Нов­ка, Бе­о­град.
03/016469/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-119/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003192289 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Је­ре­мић Ми­лош, Мла­де­но­вац. 03/016470/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-530/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000802369 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Мар­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/016471/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-529/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003418718 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ја­то­вић Ла­у­ра, Бе­о­град. 03/016472/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-120/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001065924 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ђен­дић Алек­сан­дар, Мла­де­но­вац.
03/016473/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-528/14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001370622 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­ја­то­вић Дра­го­слав, Бе­о­град. 03/016474/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 121/28.04.2014 од
28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001280603 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Ра­до­је­вић Бо­јан,
Мла­де­но­вац.
03/016475/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-527/14 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003330681 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ду­га­лић Да­ни­ца, Бе­о­град.
03/016476/14
Ре&sh