7/2014
23.01.2015.
о с Та л и о гл а с и
КонКурси
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс
за избор у звање и заснивање радног односа на
радном месту:
– једног редовног професора за научну област
Базичне стоматолошке науке, за предмет Општа и
орална патологија;
– једног ванредног професора за научну област
Клиничке стоматолошке науке, за предмете Орална ме­
дицина и Пацијенти ризика;
– једног асистента за научну област Клиничке ме­
дицинске науке, за предмет Инфективне болести;
– једног асистента са докторатом за научну област
Клиничке стоматолошке науке, за предмете Болести
зуба претклиника, Рестауративна одонтологија,
Претклиничка ендодонција и Ендодонција.
Услови конкурса предвиђени су Законом о висо­
ком образовању и Статутом факултета.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
– за редовног/ванредног професора: биографију,
списак радова, радове, диплому о завршеном одгова­
рајућем факултету, диплому о одбрањеној магистарској
тези, диплому о одбрањеној докторској дисертацији,
диплому о положеном специјалистичком испиту, уџбе­
ничку литературу и друго од значаја за избор у наве­
дено звање;
– за асистента: биографију, списак радова, радо­
ве, диплому о завршеном одговарајућем факултету,
диплому о одбрањеној магистарској тези, уверење или
диплому о одбрањеној докторској дисертацији, дипло­
му о положеном специјалистичком испиту и друго од
значаја за избор у наведено звање;
– за асистента са докторатом: биографију, списак
радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем
факултету, диплому о одбрањеној магистарској тези,
диплому о одбрањеној докторској дисертацији, дипло­
му о положеном специјалистичком испиту и друго од
значаја за избор у наведено звање.
Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког
факултета у Београду, Др Суботића 8, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
533
судсКи огласи
ОСНОВНИСУДУГОРЊЕММИЛАНОВЦУ
Пред Основним судом у Горњем Милановцу, у
току је поступак по тужби тужиље Глигоријевић Бу­
димке, из Горњег Милановца, Јована Цвијића 48, коју
заступа адв. Душан Вујошевић, из Горњег Милановца,
против тужене Балмажан Драгане, из Земуна, Банатска
61, одсељене у иностранство, ради утврђења својине.
Основни суд у Горњем Милановцу, решењем 3 П.
број 2267/13 од 26. септембра 2014. године поставио је
привременог заступника туженој Балмажан Драгани,
из Земуна, Банатска 61, адвоката Николу Стефановић,
из Горњег Милановца, Војводе Лазара Мутапа 60, ко­
ји ће заступати тужену Балмажан Драгану, из Земуна у
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио старатеља.
3. П. број 2267/13 – Из Основног суда у Горњем
Милановцу.
467
ОСНОВНИСУДУКРАГУЈЕВЦУ
I Туженом Драгану Богосављевићу, сада непозна­
те адресе, поставља се привремени заступник на осно­
ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП­а, који ће заступати
интересе туженог у поступку, по тужби тужиоца „Hypo
Alpe – Adria bank” а. д. Београд, ради дуга, у предмету
који се води пред овим судом 3П­2300/14.
II За привременог заступника одређује се адвокат
Васиљевић Војислав из Крагујевца.
III Привремени заступник вршиће сва права и ду­
жности, законског заступника, у име за рачун туженог
све док се тужени или његов пуномоћник не појави
пред судом, или док орган старатељства не обавести
суд да је поставио стараоца.
3. П. број 2300/14 – Из Основног суда у Крагујевцу.
391
ОСНОВНИСУДУЛЕСКОВЦУ
Основни суд у Лесковцу, по судији Небојши Ла­
зићу, као судија појединац, у правној ствари тужиоца
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енер­
гије „Југоисток” ДОО Ниш, огранак „Електродистри­
буција” Лесковац, кога заступа Рончевић Марко из Ле­
сковца против тужених Банковић Боривоја и Банковић
Мирка Трајка Стаменковића 5 из Лесковца, а сада на
непознатој адреси, ради дуга, всп. 2.180.770,80 динара,
одлучујући о предлогу пун. тужиоца да се туженику
Банковић Мирку постави привремени заступник, 26.
децембра 2014. године донео је оглас.
Туженику Банковић Мирку из Лесковца Трајка
Стаменковића 5, а сада на непознатој адреси за при­
временог заступника се поставља адв. Дејан Тренчић
из Лесковца који ће предузимати парничне радње у по­
ступку све док се странка, њен законски заступник или
пуномоћник не појави пред судом.
39. П. број 1506/12 – Из Основног суда у Лесковцу.
395
ОСНОВНИСУДУНИШУ
Основни суд у Нишу на основу члана 81. став 2.
ЗПП­а на основу решење 24. П. број 2998/14 од 2. де­
цембра 2014. године у предмету тужиоца Стаменковић
Каје из Ниша, коју заступа адвокат Величковић Зоран
из Гаџиног Хана, против тужених Богдановић Аце,
Добрице и Мирослава, сви из Брзог Брода, Тричковић
Гордане из Брзог Брода и Богадновић Лидије из Кана­
де, сада непознатог боравишта, ради утврђења права
својине, за привременог заступника туженој сада непо­
знатог боравишта поставио је адвокат Пантић Гордана
из Ниша, Вожда Карађорђа 22/3, а која ће заступати ту­
женој у наведеној парници док се иста, или њен пуно­
моћник не обрати или појави пред судом.
24. П. број 2998/14 – Из Основног суда у Нишу.
472
Привремени заступник заступаће туженог у овој
правној ствари све док се тужени Дивић Стојан не поја­
ви пред судом, односно док орган старатељства не оба­
вести суд о постављању стараоца туженом.
6. П. број 931/14 – Из Основног суда у Старој Па­
зови, Судска јединица у Инђији.
425
ОСНОВНИСУДУСУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по судији Весни Марковић
у ванпарничном поступку предлагача Манц Ференцне
Магдолна из Бајмока, Трг маршала Тита 5, коју заступа
Јосип Тонковић адвокат из Суботице, против противника
предлагача Нојмајер Јожефа из Оџака, тренутно на непоз­
натом месту пребивалишта и боравишта, кога заступа при­
времени заступник Нађ Чаба адвокат из Суботице, ради
доказивања смрти, 13. јануара 2015. године издаје оглас.
Позива се нестали Нојмајер Јожеф од оца Нојмајер
Јожефа и мајке Нојмајер Каталин рођена Валтер, рођен
4. фебруара 1905. године у Оџацима, са последњим пре­
бивалиштем у Оџацима, немачке националности, који је
за живота био земљорадник и 15. јануара 1929. године
у Оџацима закључио брак са Катарином Хен рођеном
15. новембра 1912. године у Оџацима, са којом из зајед­
ничког брака има ћерку Нојмајер Магдалену, сада Манц
Ференцне Магдолну, овде предлагачицу, а који је у току
Другог светског рата највероватније стрељан у Оџацима
и чије име је наведено у књизи „Оџаци – историја јед­
ног немачког трговишта у Бачкој” аутора Фридриха
Лока, друго проширено издање 1964. година, да се без
одлагања јави Основном суду у Суботици.
Истовремено се позива свако лице које било шта
зна о несталом Нојмајер Јожефу или његовом животу,
да то без одлагања јави суду.
По протеку рока од 3о дана, од дана објављивања
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд
ће донети одлуку о предлогу за доказивање смрти.
14. Р2. број 15/14 – Из Основног суда у Суботици.
474
ОСНОВНИСУДУПАНЧЕВУ
Решењем основног суда у Панчеву П. бр. 127/14
од 18. децембра 2014. године у парници тужиоца Ђе­
новић Слободанке из Панчева коју заступа Недомачки
Синиша адвокат из Панчева против туженог Ћурчин
Петра из Панчева кога заступа Бабић Вишекруна Љи­
љана адвокат из Панчева и Џамић Јасминке из Панче­
ва на непознатом месту пребивалишта, ради побијања
дужниковог бестеретног располагања имовином, вред­
ност предмета спора 100.000,00 динара.
Туженој Џамић Јасминки из Панчева, поставља се
на основу члана 79. став 2. тачка 5. ЗПП­а привремени
заступник у лицу Глуваков Љиљане адвоката из Пан­
чева, која ће заступати интересе туженог другог реда у
овој правној ствари.
П. број 127/14 – Из Основног суда у Панчеву.
449
ОСНОВНИСУДУПЕТРОВЦУНАМЛАВИ
Основни суд у Петровцу на Млави као ванпарнич­
ни по судији Момчилу Поповићу у поступку по пред­
логу предлагача Виолете Влајић из Петровца на Мла­
ви, ради доказивања смрти Деве Влајић из Панкова,
донео је на основу члана 71. у вези члана 61. ЗВП, 15.
јануара 2015. године оглас.
Позива се Дева Влајић са последњим пребивали­
штем у Панкову Општина Петровац на Млави, рођена
30. јула 1908. године да се у року од 20 дана од обја­
вљивања огласа у „Службеном гласнику Републике Ср­
бије” јави овом суду. Истовремено суд позива сваког ко
шта зна о њеном животу да то јави овом суду.
По протеку наведеног рока суд ће донети одлуку
по предлогу за доказивање смрти.
67. Р2. број 17/2014 – Из Основног суда у Петров­
цу на Млави.
473
ОСНОВНИСУДУСТАРОЈПАЗОВИ
СУДСКАЈЕДИНИЦАУИНЂИЈИ
Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у
Инђији, као грађански, поступајући по судији Весни
Милковић, као судији појединцу, у правној ствари по
тужби тужиоца Стошић Бојана из Инђије, Блок 63­19/6,
кога заступа пуномоћник мр Никола Јасика, адвокат из
Старе Пазове, против туженог Дивић Стојана пре из
Инђије, Душана Јерковића 19­а, сада непознатог преби­
валишта и боравишта, ради накнаде штете, поставио је
Решењем Основног суда у Старој Пазови, судске једи­
нице у Инђији посл. бр. 6 П­931­14 од 8. децембра 2014.
године на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП­а, туже­
ном Дивић Стојану из Инђије привременог заступника
у личности Алфировић Слободана, адвоката из Инђије.
Основни суд у Суботици по судији Весни
Марковић, у ванпарничном поступку предлагача
Максимовић Драгана са Палића, Сутјеска 63, про­
тив противника предлагача Ангели Станислава из
Суботице, Браће Рибникар 12, ради поништаја исправе,
13. јануара 2015. године издаје оглас.
Основни суд у Суботици објављује оглас о покре­
тању поступка за поништај изгубљеног купопродај­
ног уговора који је закључен у Суботици, 11. октобра
2004. године, између Ангели Станислава, сина Илоне,
из Суботице, Ивана Иванића 11, ЈМБГ 1203961820059,
л.к. бр. 307398/СУП Суботица као продавца са једне и
Максимовић Драгана, сина Тоше, са Палића, Сутјеска 63,
ЈМБГ 0611976820087, л.к. бр. 235412/СУП Суботица као
купца са друге стране, где је предмет купопродаје била
непокретност уписана у ЗК ул. бр. 10097 КО Палић, пар­
цела број 166/38, њива, Палић, у површини од 07 ари 05
m², за међусобно уговорену купопродајну цену у износу
од 112.500,00 динара (стодванаестхиљадапетстотина ди­
нара), која цена је у целости исплаћена од стране купца
продавцу, што је продавац потписом на уговору потврдио
и истога дана купцу предао у посед описану некретнину,
при чему је обавеза плаћања пореза на промет и осталих
трошкова око сачињења уговора и уписа у земљишне
књиге била на страни купца и где је тачком 4 уговора
продавац дозволио купцу да упише на основу истог уго­
вора право власништва без даљег питања и противљења
продавца, а коју некретнину је продавац стекао наслеђем
27. јула 2000. године. Уговор је својеручно потписан од
стране продавца Ангели Станислава, купца Максимовић
Драгана, а сачинилац уговора био је адвокат Човић Гавро
из Суботице, Владимира Назора 5, који је уговор оверио
својим печатом и потписом, уговор код Општинског суда
у Суботици, оверен је под Ов бр. 5150/04.
Позивају се лица која поседују горе наведени уговор
или имају сазнања о лицу и пребивалишту истог које држи
предметни уговор, да се у року од 30 дана од дана објаве
овога огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”,
као и лица која имају приговор против поднетог предлога
за поништај исправе, неодложно јаве овоме суду.
Упозоравају се лица из претходног става и сва остала
лица, да ће се исправа судски поништити ако се у оглас­
ном року са предметном исправом – уговором не пријаве
суду или не ставе приговор против предлога за поништење
уговора.
Упозорава се ималац исправе – горе идентифико­
ваног уговора да не сме пренети права из истог уговора.
По протеку рока од 30 дана, од објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”, суд ће донети
одлуку о поништају изгубљеног купопродајног уговора.
Р3. број 166/14 – Из Основног суда у Суботици.
476
7 / 23. I 2015.
3
ОСНОВ­НИ СУД У ШАП­ЦУ
Основ­ни суд у Шап­цу, пред­сед­ник ве­ћа – су­ди­ја
Сла­ђа­на Јо­ва­но­вић, у по­ступ­ку по ту­жби ту­жи­ље Ма­
рин­ко­вић Мир­ја­не из По­цер­ског При­чи­но­ви­ћа, Ла­за­ра
Ва­си­ћа 27, про­тив ту­же­ног Schaf­fi­ner Flo­rian Ale­han­der
из Не­мач­ке Kup­fer­zel Morc­bac­her stra­be 14. не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, ра­ди ли­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва, ван ро­чи­
шта 8. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не, из­да­је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Шап­цу 13 П2. 630/14 од
8. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не, на осно­ву од­ред­бе чла­на 81. став
2. тач­ка 4. ЗПП-а, по­ста­вље­на је Пе­три­чић Та­ња адво­кат
из Шап­ца, Трг ша­бач­ких жр­та­ва 7/7 ту­же­ном Schaf­f­ner
Flo­rian Ale­han­der из Не­мач­ке, не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта,
у по­ступ­ку ко­ји се во­ди код овог су­да по ту­жби ту­жи­
ље Ма­рин­ко­вић Мир­ја­не из По­цер­ског При­чи­но­ви­ћа.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник
за­сту­па­ти ту­же­ног све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља. Овај оглас
об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије”, на
ин­тер­нет стра­ни­ци су­да и пре­ко огла­сне та­бле су­да.
13. П2. број 630/14 – Из Основ­ног су­да у Шап­цу.
398
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, стечајни судија Јован
Кордић, у поступку стечаја, бр. 5 Рeo. 15/2014, над
дужником Компанија за спољнотрговински, унутра­
шњи промет и финансијско посредовање „Прогрес”
а.д. Београд, Змај Јовина 8–10, МБ 07034245; ПИБ
100002604, дана 30. децембра 2014. године донeo je
РЕШЕЊЕ
I Покреће се претходни поступак за испитивање
испуњености услова за отварање поступка стечаја у
складу са унапред припремљеним планом реоргани­
зације над дужником Компанија за спољнотрговин­
ски, унутрашњи промет и финансијско посредовање
„Прогрес” а.д. Београд.
II Одређује се рочиште за одлучивање о предлогу
за отварање стечајног поступка и гласање о Унапред
припремљеном плану реорганизације над дужником
Компанија за спољнотрговински, унутрашњи промет
и финансијско посредовање „Прогрес” а.д. Београд,
од 26. децембра 2014. године, за дан 25. фебруар 2015.
године, у 11,00 часова, у Привредном суду у Београду,
Масарикова 2, у судници 100, први спрат.
III Именује се за привременог стечајног управ­
ника, Агенција за приватизацију Републике Србије –
Центар за стечај, Београд, Теразије 23.
IV Оглас о покретању претходног поступка за ис­
питивање испуњености услова за отварање поступка
стечаја у складу са унапред припремљеним планом
реорганизације у овој правној ствари објављује се на
огласној табли овог Суда и у „Службеном гласнику
Републике Србије”, као и у најмање три високотиражна
дневна листа који се дистрибуирају на целој терито­
рији Републике Србије, о трошку предлагача.
V Обавештавају се повериоци дужника да могу
извршити увид у предлог унапред припремљеног пла­
на реорганизације из става II у просторијама стечајне
писарнице Привредног суда у Београду.
VI Позивају се заинтересована лица да све при­
медбе на предлог унапред припремљеног плана ре­
организације из става II којима оспоравају садржи­
ну унапред припремљеног Плана реорганизације,
а нарочито основ или висину Планом обухваћених
потраживања, доставе дужнику или Привредном суду
у Београду у року који није краћи од 15 дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Предлагач плана је у обавези да одговор на
примедбе достави Привредном суду у Београду у року
од осам дана од дана пријема примедбе у Суду.
Оглас о отварању стечајног поступка у овој прав­
ној ствари објављен је на огласној табли Суда 15. јану­
ара 2015. године.
5. Рeo. број 15/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
480
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним
дужником Aкционарско друштво за производњу и
промет електро опреме и електричних инсталација
„Застава-Електро”, Рача, Краља Петра Првог 9, ма­
тични број 07630832, ПИБ 101227818, на завршном
рочишту одржаном 24. децембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1) Усваја се извештај о току стечајног поступка и
завршни рачун стечајног управника од 10. септембра
2014. године.
2) Одређује се коначна награда за рад стечајног
управника у висини од 3.921.462,88 динара и одобра­
ва се по правноснажности овог решења исплата неис­
плаћеног дела награде у износу од 1.441.462,88 динара.
3) Резервишу се средства у износу од 872.635,57 ди­
нара, у корист 86 поверилаца трећег исплатног реда, пои­
менично наведених у Списку који чини саставни део овог
решења, до правноснажног окончања парничних посту­
пака, који се воде пред Привредним судом у Крагујевцу,
по тужбама напред наведених поверилаца за утврђивање
оспорених потраживања, у складу са решењем о главној
деоби од 17. априла 2013. године, са степеном намирења
од 18,87% од износа утврђеног потраживања.
4) Резервишу се средства за преостале трошкове
стечајног поступка у износу од 1.258.222,35 динара,
чија исплата ће се вршити у складу са врстом и виси­
ном насталог трошка.
5) Закључује се стечајни поступак над стечај­
ним дужником Aкционарско друштво за производњу
и промет електро опреме и електричних инсталација
„Застава-Електро”, Рача, Краља Петра Првог 9, матич­
ни број 07630832, ПИБ 101227818, отворен решењем
2.Ст. 423/2011 од 6. маја 2011. године.
6) Наставља се стечајни поступак према стечајној
маси, коју чине:
– новчана средства у износу од 872.635,57 динара,
ближе наведена у ставу 4) изреке овог решења, резер­
висана до правноснажног окончања парничних посту­
пака ради утврђивања оспорених потраживања који се
воде пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужбама
поверилаца стечајног дужника,
– новчана средства у износу од 667.452,27 динара,
која нису исплаћена повериоцима у поступку главне
деобе, у складу са решењем о главној деоби од 17. ап­
рила 2013. године, према степену намирења поверила­
ца од 18,87% од износа утврђених потраживања,
– потраживање стечајног дужника према „Универзал
банци” у стечају АД Београд, у предмету који се води
пред Привредним судом у Београду под пословним
бројем 11. Ст. 19/2014, у укупном износу од 12.340.283,37
динара, са законском затезном каматом, и то:
– на износ од 18.075.798,80 динара почев од отва­
рања стечајног поступка дана 3. фебруара 2014. године
до исплате осигураног депозита од стране „Поштанске
штедионице” АД Београд, као банке исплатиоца, дана
10. фебруара 2014. године, у висини од 60.665,35 динара,
– на износ од 12.279.618,02 динара, почев од 10.
фебруара 2014. године па до коначне исплате и
– новчана средства у износу од 1.258.222,35 дина­
ра, резервисана на име трошкова на терет стечајне масе
„Застава-електро” АД из Раче, који ће настати након
закључења стечајног поступка над стечајним дужником и
– шест акција привредног друштва „Застава
Аутомобили” АД Крагујевац, матични број 07249802,
које су у власништву стечајног дужника.
7) Именује се Агенција за приватизацију РС, Центар
за стечај, Београд, за заступника стечајне масе из става
6. изреке овог решења, са овлашћењем за заступање сте­
чајне масе у парничним поступцима који се воде пред
Привредним судом у Крагујевцу, по тужбама поверила­
ца за утврђивање оспорених потраживања, у извршним
поступцима ради наплате трошкова поступака, досуђе­
них у корист стечајног дужника, по правноснажном
окончању парничних поступака, у стечајном поступку
који се води над Универзал банком у стечају АД Београд,
пред Привредним судом у Београду под пословним
бројем 11. Ст. 19/2014, као и у евентуалном парничном
поступку, у случају оспоравања потраживања, у ликви­
дационом поступку покренутом решењем Агенције за
привредне регистре број БД 30314/2014 од 10. априла
2014. године над привредним друштвом Застава Белт
ДОО Рача, чији је стечајни дужник оснивач са уделом од
100%, као и у свим другим поступцима пред судовима и
другим надлежним органима, који се односе на стечајну
масу из става 6. изреке овог решења.
8) Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд да по правноснажности овог решења регис­
трује стечајну масу из става 6. изреке овог решења.
9) Решење се истиче на огласној табли суда дана
24. децембра 2014. године и објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а по правноснажности
доставља Агенцији за привредне регистре Београд,
ради уписа назначених промена код овог правног лица.
2. Ст. број 423/2011 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
482
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, у ли­кви­да­ци­о­ном ве­ћу са­ста­вље­ном од су­ди­је Рад­ми­ле Алек­сић као пред­сед­ни­ка ве­ћа и су­ди­ја Но­ви­це Ни­ко­ли­ћа и Ћи­ре Ми­ти­ћа као чла­но­ва
ве­ћа у по­ступ­ку ли­кви­да­ци­је над ли­кви­да­ци­о­ним ду­жни­ком Штед­но-кре­дит­на ор­га­ни­за­ци­ја „АИК Вра­ње” АД из Вра­ња у ли­кви­да­ци­ји, К. С. Пр­во­вен­ча­ног 111, 26. де­цем­бра
2014. го­ди­не, до­не­ло је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I Усва­ја се за­вр­шни из­ве­штај ли­кви­да­ци­о­ног управ­ни­ка при­мљен у овај суд 18. но­вем­бра 2014. го­ди­не и фи­нан­сиј­ски из­ве­штај за пе­ри­од 20. но­вем­бар 2009. – 30. сеп­тем­
бар 2014. го­ди­не.
II Од­ре­ђу­је се рас­по­де­ла не­рас­по­ре­ђе­них де­ло­ва ли­кви­да­ци­о­не ма­се ак­ци­о­на­ри­ма на сле­де­ћи на­чин:
1. Aк­ци­о­на­ри­ма ли­кви­да­ци­о­ног ду­жни­ка се вр­ши ис­пла­та ли­кви­да­ци­о­не вред­но­сти сра­змер­но бро­ју ак­ци­ја ко­ји­ма рас­по­ла­жу, а пре­ма спе­ци­фи­ка­ци­ји са­др­жа­ној у при­ло­гу
3 ко­ји сле­ди:
ПРИ­ЛОГ 3
Пре­глед ак­ци­о­на­ра ШКО „АИК Вра­ње” АД у ли­кви­да­ци­ји на дан 30. сеп­тем­бра 2014. за ис­пла­ту
Ред. бр.
Ак­ци­о­на­ри
Ма­тич­ни број
ак­ци­о­на­ра
Уку­пан број ак­ци­ја
% уче­шћа у укуп­ној
вред­но­сти ка­пи­та­ла
За ис­пла­ту (уку­пан број
ак­ци­ја x 2.200,60)
2
3
4
5
6
1
1.
Компанија „Симпо”
7105681
5.851
9,6885
2.
Ада Комерц
3.
Агрокотекс
7706286
5
6111661
100
4.
АИК Банка
6876366
5.
„Алфа плам”
6.
Ста­тус ак­ци­о­на­ра
у АПР или
при­вред­ном су­ду
7
12.875.710,60
активан
0,0083
11.003,00
активан
0,1656
220.060,00
активан
29.080
48,1529
63.993.448,00
активан
7137923
2.225
3,6843
4.896.335,00
активан
АМ Комерц
6272681
192
0,3179
422.515,20
активан
7.
Аргентум
7382952
5
0,0083
11.003,00
активан
8.
„Архитект”
6958184
15
0,0248
33.009,00
активан
9.
Атеље Архи
6958176
38
0,0629
83.622,80
активан
4
23. I 2015. /
1
2
3
4
5
6
7
10.
Балкан Брик
7179014
154
0,2550
338.892,40
у стечају
11.
Балкан Комерц – НИС
6471889
18
0,0298
39.610,80
активан
12.
Банком Београд
6287514
19
0,0315
41.811,40
активан
13.
Бета Комерц
6987702
24
0,0397
52.814,40
активан
14.
Центропроизвод
7040580
52
0,0861
114.431,20
активан
15.
Церак
6454011
252
0,4173
554.551,20
активан
16.
Дафина Комерц
6283837
58
0,0960
127.634,80
активан
17.
ДГИП „Н. Југославија”
7137915
528
0,8743
1.161.916,80
у стечају
18.
ДИБ Бујановац
19.
Дирекција за изградњу
20.
7179049
401
0,6640
882.440,60
активан
17106279
102
0,1689
224.461,20
активан
ДИВ – Врање
7178972
579
0,9588
1.274.147,40
активан
21.
DOO „Ajs Company”
6828205
40
0,0662
88.024,00
активан
22.
DOO „Disko”
7386931
27
0,0447
59.416,20
активан
23.
DOO „Sonny Trade”
6108962
379
0,6276
834.027,40
у стечају
24.
ДОО „Спис”
7935056
223
0,3693
490.733,80
активан
25.
ДОО „Технорад”
7703074
156
0,2583
343.293,60
активан
26.
ДОО „Тргошпед”
7965567
23
0,0381
50.613,80
активан
27.
ДОО „Украс”
7593627
44
0,0729
96.826,40
активан
28.
ДП АИК „Врање”
7301383
37
0,0613
81.422,20
у стечају
29.
ДП „Југокооп”
7319339
1.393
2,3066
3.065.435,80
у стечају
30.
ДП „Пољопродукт” у стечају
7301405
2.244
3,7158
4.938.146,40
активан
31.
ДП „Синдикална трговина”
6371957
15
0,0248
33.009,00
активан
32.
ДП „Слога”
7140371
98
0,1623
215.658,80
у стечају
33.
ДП „Водоградња”
7864361
66
0,1093
145.239,60
активан
34.
Дунав осигурање
7046898
36
0,0596
79.221,60
активан
35.
Eco Trade
17123653
22
0,0364
48.413,20
активан
36.
Електролукс
7615680
12
0,0199
26.407,20
активан
37.
Energy
17270354
26
0,0431
57.215,60
активан
38.
Фабрика хлеба и млека
7137346
472
0,7816
1.038.683,20
активан
39.
Гама
7845057
22
0,0364
48.413,20
активан
40.
Гари Пром
6127827
22
0,0364
48.413,20
у стечају
41.
Гоша Комерц
6642217
50
0,0828
110.030,00
активан
42.
ГП „Новоградња”
7104952
164
0,2716
360.898,40
у стечају
43.
ХЕБА
7205236
294
0,4868
646.976,40
активан
44.
Хемијска индустрија „ХИВ”
7225229
70
0,1159
154.042,00
активан
45.
Херкул
7408650
162
0,2683
356.497,20
активан
46.
Јединство АД
7105380
33
0,0546
72.619,80
активан
47.
JKP „Комрад”
7196709
336
0,5564
739.401,60
активан
48.
ЈП „Нови дом”
7204981
105
0,1739
231.063,00
активан
49.
ЈП „Управа бање”
17107526
949
1,5714
2.088.369,40
активан
50.
ЈП „Водовод”
7226560
219
0,3626
481.931,40
активан
51.
ЈУ „Спортска хала”
7360657
491
0,8130
1.080.494,60
активан
52.
Југокомерц
7407190
34
0,0563
74.820,40
активан
53.
Катрис
6389724
43
0,0712
94.625,80
у стечају
54.
Компанија „Врело”
7334923
22
0,0364
48.413,20
у стечају
55.
Ласер
7365659
150
0,2484
330.090,00
активан
56.
Љубисављевић
6874789
471
0,7799
1.036.482,60
активан
57.
Map Trade (Matiz DOO)
17033964
10
0,0166
22.006,00
активан
58.
Max Dill
17110845
108
0,1788
237.664,80
у стечају
59.
Minex
17127829
36
0,0596
79.221,60
активан
60.
Напредак
6223362
5
0,0083
11.003,00
активан
61.
„НАВИП винарство”
17115880
81
0,1341
178.248,60
у стечају
62.
Омладинска задруга
7337191
2
0,0033
4.401,20
активан
63.
ОС „Полет”
7676867
32
0,0530
70.419,20
активан
64.
Пеликан
7959486
19
0,0315
41.811,40
активан
65.
Плави камен
17127012
37
0,0613
81.422,20
активан
66.
PP „It Is”
7387695
7
0,0116
15.404,20
активан
67.
Предузеће за путеве „Врање”
7207824
109
0,1805
239.865,40
у стечају
68.
Предузеће „Ас”
7416458
16
0,0265
35.209,60
у ликвидац.
69.
Радио телевизија Врање
7285531
20
0,0331
44.012,00
активан
70.
RC Company
7432313
19
0,0315
41.811,40
активан
71.
Сокара Империјал
54212216
22
0,0364
48.413,20
активан
72.
Соко
7667809
64
0,1060
140.838,40
активан
73.
Србијашуме – ВР
7754183
184
0,3047
404.910,40
активан
74.
СЗ „Врањанка”
7673914
15
0,0248
33.009,00
активан
75.
СЗ „Врање стан”
7355572
239
0,3958
525.943,40
активан
76.
Техноглобал
6754333
28
0,0464
61.616,80
активан
7
7 / 23. I 2015.
5
1
2
77.
ТИВ Интернационал
78.
ТП „Дунав”
79.
Угост. предузеће „Врање”
80.
Велефарм Холдинг
81.
82.
3
4
5
6
407
0,6739
7608845
41
7105339
194
7073712
Величковић
VERAMST
83.
Воћар
84.
7
895.644,20
у стечају
0,0679
90.224,60
активан
0,3212
426.916,40
активан
59
0,0977
129.835,40
у стечају
17264362
75
0,1242
165.045,00
у ликвидац.
17214594
34
0,0563
74.820,40
активан
17475622
11
0,0182
24.206,60
активан
Воће Продукт
7871341
42
0,0695
92.425,20
активан
85.
Застава Промет
7250053
116
0,1921
255.269,60
у стечају
86.
Заваривач
7205180
712
1,1790
1.566.827,20
активан
87.
Зенит – С
6818102
33
0,0546
72.619,80
активан
88.
Златко Комерц
6943934
27
0,0447
59.416,20
активан
89.
ЗЗ „4. јули”
7105835
353
0,5845
776.811,80
активан
90.
ЗЗ „Прешево”
7179251
156
0,2583
343.293,60
активан
51.961
86,0410
114.345.376,60
17393740
Укупно за исплату:
2. Акционарима који су дужници ликвидационог дужника наведени у спецификацији прилога 4 који следи:
ПРИЛОГ 4
Спецификација акционара – дужника за компензацију и дел. исплату
Ред. бр.
1
1.
Дуг за компензацију са Укупан број акција
обрачунатом каматом до
x 2.200,60 дин.
30. септембра 2014.
(ликв. вредност)
Дужник
2
Број акција
укупно
Износ за
за компензацију за исплату
компензацију
исплату
3
4
5
6
7
8
9
497,781.79
138,637.80
63
63
0
138,637.80
0.00
2,019,783.79
5,083,386.00
2310
917
1393
2,017,950.20
3,065,435.80
5,904.99
426,916.40
194
2
192
4,401.20
422,515.20
1,242,592.50
360,898.40
164
164
0
360,898.40
0.00
684,188.48
664,581.20
302
302
0
664,581.20
0.00
8,490,311.14
1,285,150.40
584
584
0
1,285,150.40
0.00
Адут 17261401
2.
Агропродукт/Југокоп 07319339
3.
AМ комерц 06272681
4.
Бленд/Симпласт 17016474
5.
Фимиком 07615108
6.
ФОПА 07105886
7.
Фригопродукт 17211862
369,480.88
367,500.20
167
167
0
367,500.20
0.00
8.
Геоинжењер. 06985351
800,000.00
121,033.00
55
55
0
121,033.00
0.00
9.
ГС траде 17341975
83,970.64
13,203.60
6
6
0
13,203.60
0.00
10.
Холитравел/ Холитурс 06094902
63,817.40
63,817.40
29
29
0
63,817.40
0.00
11.
Интерагент 07378378
262,399.89
33,009.00
15
15
0
33,009.00
0.00
12.
Илић комерц 07988745
1,792,371.86
1,018,877.80
463
463
0
1,018,877.80
0.00
13.
Ј. Морава 07645139
152,107.20
72,619.80
33
33
0
72,619.80
0.00
14.
Минералико* 07306385
23,244.11
22,006.00
10
10
22,006.00
0.00
15.
САС комерц 07604815
937,169.74
545,748.80
248
248
0
545,748.80
0.00
16.
Трајковић 07573146
489,774.64
352,096.00
160
160
0
352,096.00
0.00
17.
ПСС 7106025
719,114.10
622,769.80
283
283
0
622,769.80
0.00
18.
ЗЗ Прешево 07179251
173,729.87
514,940.40
234
78
156
171,646.80
343,293.60
19.
Фабр. хлеба 07137346
2,500,525.59
3,538,564.80
1608
1136
472
2,499,881.60
1,038,683.20
20.
Пољоп. у стеч. 07301405
296,153.00
5,233,026.80
2378
134
2244
294,880.40
4,938,146.40
21,604,421.61
20,478,783.60
9306
4849
4457
10,670,709.40
9,808,074.20
Укупно:
*Брисан из регистра: Р. бр. 14. „Минералико”, укупно 265 акција, 10 комп.за дуг, 255 за пренос у депозит Суда.
не ис­пла­ћу­је се ли­кви­да­ци­о­на вред­ност свих ак­ци­ја ко­ји­ма рас­по­ла­жу, већ се вр­ши пре­би­ја­ње – ком­пен­за­ци­ја на ма­њи из­нос ме­ђу­соб­них ду­го­ва­ња и по­тра­жи­ва­ња и са
це­лим бро­јем ак­ци­ја (без де­ци­ма­ла). При­ход од на­пла­те по­тра­жи­ва­ња пу­тем ком­пен­за­ци­је ула­зи у ли­кви­да­ци­о­ну ма­су за на­кнад­ну де­о­бу.
3. Нов­ча­ни део ли­кви­да­ци­о­не ма­се ко­ји при­па­да ак­ци­о­на­ри­ма бри­са­ним из ре­ги­стра АПР-а или за ко­је не­ма иден­ти­фи­ка­ци­о­них по­да­та­ка за ис­пла­ту на­ве­де­ни у спе­ци­фи­
ка­ци­ји при­ло­гу 5 ко­ји сле­ди:
ПРИ­ЛОГ 5
Пре­глед ак­ци­о­на­ра ШКО „АИК Вра­ње” АД у ли­кви­да­ци­ји на дан 30. сеп­тем­бра 2014. за де­по­зит
Пре­глед ак­ци­о­на­ра ШКО „АИК Вра­ње” АД у ли­кви­да­ци­ји на дан 31. мар­та 2014. за пре­нос у де­по­зит код су­да
Ред. бр.
Ак­ци­о­на­ри
1
1.
2
AД „Слободна реч”
Ма­тич­ни број ак­ци­о­на­ра Уку­пан број ак­ци­ја
3
7139012
% уче­шћа у укуп­ној вред­но­сти
За ис­пла­ту – пре­нос у де­по­зит
ка­пи­та­ла на дан 30. септембра
Ста­тус ак­ци­о­на­ра
су­да – број ак­ци­ја x 2.200,60
2014. године
4
5
33
0.05
6
7
72,619.80
обрисано
2.
„Alco”
7474890
20
0.03
44,012.00
обрисано
3.
Атлантик
17270346
50
0.08
110,030.00
обрисано
4.
Балкан Комерц – ВР
17343777
34
0.06
74,820.40
обрисано
5.
Балкан Пром – Врање
6406874
17
0.03
37,410.20
обрисано
6.
Балком Врање
6849881
7
0.01
15,404.20
обрисано
7.
BC Company
6616011
8
0.01
17,604.80
обрисано
не постоји
8.
BIDAST
6958613
19
0.03
41,811.40
9.
Биопродукт
17285637
22
0.04
48,413.20
обрисано
10.
Боби Комерц
6106619
20
0.03
44,012.00
не постоји
11.
Бомиби
12.
Браћа Мишић
13.
Бреза Пром
17038583
60
0.10
132,036.00
не постоји
7686714
12
0.02
26,407.20
не постоји
17186485
84
0.14
184,850.40
обрисано
6
23. I 2015. /
1
14.
2
3
6636462
Бристол
4
5
17
0.03
6
7
37,410.20
обрисано
15.
Clair de lune
6860036
18
0.03
39,610.80
обрисано
16.
Disco prom
7953313
16
0.03
35,209.60
не постоји
17.
ДОО „Будућност”
18.
ДОО „Цревопродукт”
7645201
91
0.15
200,254.60
обрисано
17312219
149
0.25
327,889.40
обрисано
19.
ДОО „ЈУ Комерц”
17007661
15
0.02
33,009.00
обрисано
20.
ДОО „КО Спорт” у стеч.
17040553
78
0.13
171,646.80
не постоји
21.
ДОО „Колибри”
17129651
14
0.02
30,808.40
не постоји
22.
ДОО „Коштана Промет”
17004808
82
0.14
180,449.20
не постоји
23.
ДОО „Месопромет”
17111124
119
0.20
261,871.40
не постоји
24.
ДП „Коштана” у стеч.
7138326
153
0.25
336,691.80
обрисано
25.
„Ева травел”
6471256
15
0.02
33,009.00
не постоји
26.
Грађевинар (Крамер ИНГ)
17387111
106
0.18
233,263.60
обрисано
27.
ЈП „Електродистрибуција”
7207280
126
0.21
277,275.60
обрисано
28.
ЈУ Граф
7364083
25
0.04
55,015.00
обрисано
29.
Конзул
17364251
11
0.02
24,206.60
не постоји
30.
Labud Tex
17006177
66
0.11
145,239.60
обрисано
31.
М. неметали
7306385
255
0.42
561,153.00
обрисано
32.
Маја
6561138
5
0.01
11,003.00
не постоји
33.
Мани Комерц
7580538
27
0.04
59,416.20
не постоји
34.
Машинац
7617356
11
0.02
24,206.60
обрисано
35.
Мина Комерц
7680538
10
0.02
22,006.00
обрисано
36.
„Nestra trade”
7627327
19
0.03
41,811.40
обрисано
37.
Nestra Trejd Kompani
17045555
21
0.03
46,212.60
обрисано
38.
ПИТ Станковић
17119125
11
0.02
24,206.60
не постоји
39.
ПП „ГТ” Зајечар
7369344
12
0.02
26,407.20
не постоји
40.
ПП „Лабуд”
7398369
19
0.03
41,811.40
не постоји
41.
ПП „Манга”
7418086
7
0.01
15,404.20
не постоји
42.
ПП „Миња”
17010620
7
0.01
15,404.20
не постоји
43.
Рашка Комерц
6653952
7
0.01
15,404.20
не постоји
44.
Ред – М
7706103
2
0.00
4,401.20
обрисано
45.
Рукометни клуб
7138407
5
0.01
11,003.00
не постоји
обрисано
46.
Скали
50329151
10
0.02
22,006.00
47.
SO-GO
17527860
64
0.11
140,838.40
обрисано
48.
Спектар
6999352
18
0.03
39,610.80
обрисано
49.
Трио
50.
Turist Internacional
51.
Univerzal еxport
52.
Велефарм Лекови
7578164
18
0.03
39,610.80
обрисано
17031228
55
0.09
121,033.00
не постоји
7618506
54
0.09
118,832.40
обрисано
17202081
12
0.02
26,407.20
обрисано
не постоји
53.
Велепромет
7990154
15
0.02
33,009.00
54.
ЗЗ „Пољаница”
7348584
25
0.04
55,015.00
обрисано
55.
ЗЗ „Ратар”
17292528
11
0.02
24,206.60
обрисано
обрисано
56.
7350805
ЗЗ „Вртогошчанка”
Укупно:
7
19
0.03
41,811.40
2,206
3.65
4,854,523.60
пре­но­си се у на­мен­ски де­по­зит код су­да или на на­мен­ски ра­чун код по­слов­не бан­ке ко­ји ће отво­ри­ти ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник ко­ји во­ди ли­кви­да­ци­о­ни по­сту­пак, ре­зер­ви­
сан је за на­кнад­не ис­пла­те по зах­те­ви­ма на­след­ни­ка или прав­них след­бе­ни­ка и уз са­гла­сност ли­кви­да­ци­о­ног ве­ћа.
4. Ак­ци­о­на­ру – прав­ном след­бе­ни­ку еми­тен­та Штед­но кре­дит­не ор­га­ни­за­ци­је „АИК Вра­ње” АД Вра­ње, К. С. Пр­во­вен­ча­ног 111, да­је се са­гла­сност да по­ни­шти 1.375 ко­ма­
да соп­стве­них ак­ци­ја. При­ход по том осно­ву се не ис­пла­ћу­је, већ ула­зи у ли­кви­да­ци­о­ну ма­су за на­кнад­ну де­о­бу ак­ци­о­на­ри­ма.
5. Сход­но чла­ну 27. став 1. За­ко­на о сте­ча­ју и ли­кви­да­ци­ји ба­на­ка и дру­штва за оси­гу­ра­ње сва по­крет­на и не­по­крет­на имо­ви­на пре­о­ста­ла на­кон за­кљу­че­ња по­ступ­ка ли­
кви­да­ци­је као и сва по­тра­жи­ва­ња из суд­ских и дру­гих по­сту­па­ка у ко­ји­ма се као стран­ка по­ја­вљу­је прав­ни прет­ход­ник Штед­но-кре­дит­на ор­га­ни­за­ци­ја ШКО „АИК Вра­ње” АД
у ли­кви­да­ци­ји Вра­ње, К. С. Пр­во­вен­ча­ног 111, за­тим уло­зи и уде­ли код дру­гих прав­них ли­ца као у при­ло­зи­ма (6.1, 6.2, 6.3 и 6.4) ко­ји сле­де:
ПРИ­ЛОГ 6.1.
За пре­нос ак­ци­о­на­ри­ма
ли­ста основ­них сред­ста­ва и опре­ме на дан 30. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Ред.бр.
Стал­на сред­ства (на­зив)
Ко­ли­чи­на
2
3
5
1
I Група
1.
Пословни простор у Врању, К.С. Првовенчаног
111. Међуспрат. Обим удела 185/235, број
посебног дела 5. Терета нема. Извод из листа
непокретности бр. 14525, КО Врање 1. Број
парцеле 6632/1
Го­ди­на ку­по­ви­не–
Про­це­ње­на тр­жи­
Це­на по је­ди­ни­ци
про­из­вод­ње
шна вред­ност
Обим удела 185/235 26. децембар 1988.
m², физички непо­
дељен и недељив
6
7
Књиг. вредност
8353506,8
На­по­ме­на
8
15,387,031.77 Процена вештака од 31. августа
2011. Две лицитације неуспешне.
Свега и Група
8,353,506.80
15,387,031.77
II Група
Проц. вредн.
2.
Сто за састанке (са 6 плоча и 4 сегмента)
1
пре 1990.
30,000.00
30,000.00 Процена Комисије и Повереника
3.
Канцеларијски сто (плави)
11
пре 1990.
2,000.00
22,000.00 Процена Комисије и Повереника
4.
Столице
38
пре 1990.
300.00
11,400.00 Процена Комисије и Повереника
7 / 23. I 2015.
7
3
5
5.
1
Фотеље
2
8
пре 1990.
6
1,500.00
7
12,000.00 Процена Комисије и Повереника
8
6.
Метални ормани
3
пре 1990.
2,000.00
6,000.00 Процена Комисије и Повереника
7.
Чивилук
4
пре 1990.
200.00
800.00 Процена Комисије и Повереника
8.
Канц. орман (жути)
4
пре 1990.
200.00
800.00 Процена Комисије и Повереника
9.
Полица – жута
1
пре 1990.
150.00
150.00 Процена Комисије и Повереника
10.
Витрина од 3 елем. Плава
3
пре 1990.
800.00
2,400.00 Процена Комисије и Повереника
11.
Округли сто са 4 елем. – браон
1
пре 1990.
10,000.00
10,000.00 Процена Комисије и Повереника
12.
Сто кабинетски –браон
2
пре 1990.
5,000.00
10,000.00 Процена Комисије и Повереника
13.
Клуб сто – браон
1
пре 1990.
2,000.00
2,000.00 Процена Комисије и Повереника
14.
ТВ сто
1
пре 1990.
300.00
300.00 Процена Комисије и Повереника
15.
Пријемни сто –плави
2
пре 1990.
100.00
200.00 Процена Комисије и Повереника
16.
Витрина – браон
1
пре 1990.
300.00
300.00 Процена Комисије и Повереника
17.
Сто кан. кабинет. Из 2 дела – плави
1
пре 1990.
1,000.00
1,000.00 Процена Комисије и Повереника
18.
Сто клуб – плави
1
пре 1990.
400.00
400.00 Процена Комисије и Повереника
19.
Столице – дактило
5
пре 1990.
200.00
1,000.00 Процена Комисије и Повереника
20.
Витрине – браон
3
пре 1990.
2,000.00
6,000.00 Процена Комисије и Повереника
21.
Клима уређај
3
1.јул 2004.
3,000.00
9,000.00 Процена Комисије и Повереника
22.
Бојлер
1
пре 1990.
1,000.00
1,000.00 Процена Комисије и Повереника
23.
Полице – уграђене у зид
1
8. фебруар 2005.
15,000.00
15,000.00 Процена Комисије и Повереника
З – II Група
141,750.00
III Група
24.
Висећи елементи
2
пре 1990.
25.
Судопера са радним столом
2
пре 1990.
300.00
600.00 Процена Комисије и Повереника
26.
Фрижидер
1
пре 1990.
2,000.00
2,000.00 Процена Комисије и Повереника
27.
Алармни уређај
1
28. март 2002.
28.
Термо пећ
1
27. децембар 2001.
29.
Инсталације
1
30.
Фотокопир апарат Xerox
1
31.
Рачунска машина – дигитрон
2
пре 1990.
32.
250.00
500.00 Процена Комисије и Повереника
500.00
500.00 Процена Комисије и Повереника
1,000.00
1,000.00 Процена Комисије и Повереника
15. април 2004.
0.00
0.00 Процена Комисије и Повереника
28. новембар 1990.
0.00
0.00 Процена Комисије и Повереника
100.00
200.00 Процена Комисије и Повереника
10,000.00
10,000.00 Процена Комисије и Повереника
Аларм камера – уграђена
1
15. април 2004.
З – III Група
14,800.00
IV Група
33.
Факс Panasonik
1
20. децембар 2001.
500.00
500.00 Процена Комисије и Повереника
34.
ТВ колор
1
13. децембар 1988.
0.00
0.00 Процена Комисије и Повереника
35.
Видео рекордер
1
18. јануар 1989.
0.00
0.00 Процена Комисије и Повереника
36.
Моб. тел. Nokia
1
2. новембар 1999.
0.00
З – IV Група
500.00
V Група
37.
Комп. Pentium II
1
29. јун 2002.
38.
Комп. Pentium I
1
29. јун 2002.
0.00
0.00 Процена Комисије и Повереника
39.
Штампач Epson
2
1.август 2003.
1,000.00
2,000.00 Процена Комисије и Повереника
40.
Штампач HP 840C
1
1.август 2003.
1,000.00
1,000.00 Процена Комисије и Повереника
41.
Теписи Sintelon
7
31. децембар 2004.
З – V Група
Опрема
8,353,506.80
0.00
500.00
Пословне просторије
Укупно:
Потраживања ликвидационог дужника на дан 30. септембра 2014. године након предложене компензације
0.00 Процена Комисије и Повереника
0.00 Процена Комисије и Повереника
3,500.00 Процена Комисије и Повереника
6,500.00
163,550.00 Процена Комисије и Повереника
15,387,031.77 Лист непокретности 14525 КО Вр.
15,550,581.77
ПРИЛОГ 6.2.
Ред. бр. Основ потраживања
1
2
1.
„Адут” д.о.о., МБ 17261401;
Решењем АПР од 18. јула
2013. власништво пренето на
Јовицу Станојковића, општи­
на Липљан, место, Добросин,
улица и бр. Добросин б.б.
Уговор 151 од 29.
маја 2006; Анекс
I од 28. јула 2006.
и Анекс I од 28.
новембра 2006.
3
2.
„Атом” д.о.о, МБ 07715129,
Врање, Гњиланска 78; тел:
017/400-788
Уговор 56 од 14.
фебруара 2006;
Анекс I од 31. марта
2006. и Анекс II од
1. новембра 2006.
Стање
Компензација по за­
потраживања
вршном извештају
30. септембра 2014.
Укупно потра­
живање после
компензације
Средства обезбеђења и процена наплате
4
5
6
7
497,781.79
138,637.80
359,143.99
3. менице фирме (у блокади), 1. лична меница
сада бившег власника (Сава Здравковић, Врање,
Сарајевска 9), приступалац „Маестрал” у
стечају, Врање, Партизанска 7, са 3 менице.
Предложена компензација са 63 акције по
2200,60 = 138.637.80 дин. Вероватна наплата
путем личне менице власника Пазити на рок
застарелости.
1,256,800.49
1,256,800.49
2 менице фирме, приступалац: „Полет”,
Врање, Врањски одред 13 – са 2 менице,
Уговор о личном јемству, лична мени­
ца власника (Младеновић Зоран, Врање,
Гњиланска 78). Блокиран од ШКО 5. јуна
2014. на 1.737.559,16 (глав. 721.819.51 + кам.
1.015.739.65). Наплаћено до 30. септембра
2014. 480.758,67. Наплата из блокаде у току и
извесна.
8
23. I 2015. /
1
3
4
5
6
7
3.
„Бетоњерка” АД, Владичин
хан, Индустријска зона
б.б., тел. 017/473-041 МБ
17100769
Уговор 226 од 31.
јула 2006. и Анекс I
од 31. августа 2006.
694,511.92
694,511.92
Решење о извршењу Ив.1781/2010 Привр. Суда
у Лесковцу донето 29. јуна 2010. на 772.504,55
+ тр. пост. 38.550,00, достављено НБС, није
извршено због блокаде. ШКО поднела предлог
за покретање стечајног поступка 8. Ст. 456/2012.
Суд одредио предујам од 1 милиом. Уплата није
извршена због висине и ризика наплате. Наплата
неизвесна.
4.
ФОПА „Владичин хан” а.д.
у стечају, 17510 Владичин
хан, Сува морава б.б., Ст.
278/2011 Привр. суда у
Лесковцу, МБ 07105886,
Уговор 36 од 26.
јануара 2006.
са Анексом I од
26. маја 2006. и
Анексом II од 1.
новембра 2006;
Уговор 193 од 7. јула
2006. са Анексом I
од 7. августа 2006.
и Анексом II од 1.
новембра 2006.
8,490,311.14
1,285,150.40
7,205,160.74
Утужени главни дужник и приступалац дугу.
Пресуда против „ХАН Папира” П. бр. 418/11
донета 19. септембра 2011, ожалбена 3. октобра
2011. Жалба одбијена 25. јуна 2012. Поднет
суду предлог за извршење. Донето решење и
блокиран 17. октобра 2012. на 8.860.708,83+16
3.992,00+529.992.00. На дан 28.03.13. зат. кам.
4.209.707,87 по обрачуну НБС. Дана 19. јула
2013. Прив. суд у Лесковцу решењем наложио
дужнику да да изјаву о имовини ради наставка
извршења. Предложена компензација са 584
акција по 2200,60 = 1.285.150.40 дин. Наплате
неизвесна.
5.
Геоинжињеринг д.о.о., МБ
06985351, Врање, Моше
Пијаде б.б.
Уговор бр. 260 од
23. августа 2006.
са Анексом I од 23.
новембра 2006.
800,000.00
121,033.00
678,967.00
Уговор о јемству са власником и личне менице
(Станчић Горан, Врање, Партизански пут 4),
неликвидан. Блокиран од стране ШКО 22.04.13.
на 1.117.075,72.д. Последња опомена пред
тужбу 10.04.2014. Предложена компензација са
55 акција по 2200,60 = 121.033.00 дин. Могућа
наплата личном меницом. Пазити на рок
застарелости.
6.
„ГС Траде”, брисано, Врање, Уговор о рег.
Тодора Шпанца 26, тел.
узајамних права и
062/498-853, МБ 17342975.
обавеза бр. 315 од
26. октобра 2005.
83,970.64
13,203.60
70,767.04
Извршна судска пресуда Ив. бр. 26513/10 над
јемцем. Дана 11. септембра 2013. суд одредио
извршење на 1/3 зараде дужника Извршење у
току. Предложена компензација са 6 акција по
2200,60 = 13.203.60 дин. Наплата извесна.
7.
„Илић Комерц” д.о.о.,
Бујановац, Језерска б.б.; тел:
017/727-544, 062/477-329;МБ
07988745,
Уговор о рег. узајам­
них права и обавеза
бр. 174 од 1. јула
2008.
1,792,371.86
1,018,877.80
773,494.06
5 меница фирме, приступалац „Крифали”, Врање,
Змај Јове 14, залог опреме у АПР, лична меница
власника (Илић Добривоје, Врање, Змај Јовина
14, а у ЛК Бујановац, Језерска б.б.). Фирма у
блокади. Уплатио власник у 2013. г. 220.000,00.
Предложена компензација са 463 акција по
2200,60 = 1.018..877.80 дин. Постоји могућност
наплате путем личне менице. Пазити на рок
застарелости.
8.
Јужна Морава д.о.о., Врање,
Виктора Бубња б.б.
Уговор бр. 156 од
31. маја 2005.
152,107.20
72,619.80
79,487.40
1 меница фирме, приступалац „Илић Комерц”,
17520 Бујановац, Језерска б.б. и „Крифали”
Врање, Змај Јове 14, са меницама, ликвидан.
У току активности на наплати. Предложена
компензација са 33 акција по 2200,60 =
72.619.80 дин. Наплата извесна. Пазити на рок
застарелости.
9.
„Маестрал” д.о.о. у стечају,
Врање, Партизанска 7; Ст.
450/2012.
Уговор о рег. узајам­
них права и обавеза
бр. 46 –Анекс од 30.
маја 2009.
6,324,118.50
6,324,118.50
10.
„С.А.С. Комерц” д.о.о.,
Врање, Иве Андрића 1; тел:
017/431-684; МБ 07604815
Уговор бр. 258 од
22. августа 2006.
са Анексом од 22.
новембра 2006.
937,169.74
545,748.80
391,420.94
2 менице фирме. Уговор о јемству са власни­
ком са 2 личне менице (Стојан Раденковић,
Врање, Иве Андрића 1), није у блокади.
Предложена компензација са 248 акција по
2200,60 = 545.748.80 дин. Наплата извесна.
11.
„Трајковић” д.о.о. Врање, с. Уговор бр. 298 од
Ристовац б.б., тел: 017/50-512 30. септембра 2006.
МБ 07573146
са Анексом од 30.
новембра 2006.
489,774.64
352,096.00
137,678.64
2 менице фирме, Уговор о јемству са власником
бр. 298/1 од 30. септембра 2006. са личним мени­
цама (Владимир Трајковић, Врање, с. Ристовац),
неликвидна Предложена компензација са 160
акција по 2200,60 = 352.096.00 дин. Наплата
извесна преко личне менице. Пазити на рок
застарелости.
12.
Завод за пољопривреду (ПСС
Врање), Врање, Маричка
б.б., тел: 017/423-107, МБ
7106025
Уговор бр. 209 од
13. јула 2006. са
Анексом I од 13.
септембра 2006.
719,114.10
622,769.80
96,344.30
5 меница фирме, неликвидан. Постоји сагласност
за наплату дуга из вредности акција. Предложена
компензација са 283 акције по 2200,60
=622.769.80 дин. Могућност наплате постоји.
Пазити на рок застарелости.
Укупно:
22,238,032.02
4,170,137.00
18,067,895.02
2
7
Залог шлепера у АПР, Уговор о јемству бр.
46/2 власника са 2 личне менице власника
(Васил Савов Врање, Плитвичка 3). ШКО
поднела предлог за отварање поступка стечаја
и уплатила предујам 500.000.д. Донето решење
о покретању стеч. поступка 11. јула 2013. и
одржано испитно рочиште. Дана 7. августа
2013. одржано прво повер. рочиште и изабрана
Скупштина и Одбор поверилаца. Изјавом о
компензацији са 467 акција стечајног дуж­
ника смањено потраживање по зат. камати за
1.116.942,58. д. На испитном рочишту 14. но­
вембра 2013. године донет закључак о призна­
том потраживању на дин. 6.324.118,50. Наплата
вероватна од власника путем личне менице, по
окончању стечајног поступка. Пазити на рок
застарелости.
7 / 23. I 2015.
9
ПРИЛОГ 6.3.
Удели ликвидационог дужника на дан 30. септембра 2014. године
1
2
3
4
5
6
48,180.00
Акције – 1 комад. Смањење капитала по одлуци
Скупштине од 28. јуна 2013.
„Гумопластика” д.о.о., од 18. Решење суда
новембра 2013, МБ 07207786
(рн. 13031/13931)
181,553.57
Учешће у капиталу – Закључак Прив. суда у
Лесковцу. Одржана Скупштина о трансформа­
цији у ДОО 18. новембра 2013. Учешће ШКО
0,0509%, односно 181.553,57. дин.
Укупно:
229,733.57
1.
Тржиште новца а.д.
Београд, МБ 7458975 (рн.
13031/13931)
2.
Акција 1. ком.
7
ПРИЛОГ 6.4.
По­пис уту­же­них по­тра­жи­ва­ња и ста­ње пред­ме­та на дан 30. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
1. „Da­ni­sa Wo­od” д.о.о., МБ 20063823. Пред­лог за из­вр­ше­ње над по­ве­за­ним ли­ци­ма (јем­ци­ма) Стан­ко­вић Да­ни­је­ле и Стан­ко­вић Са­ше, обо­је из Вра­ња, Со­лун­ска 11, под­нет
Основ­ном су­ду у Вра­њу. До­не­та пр­во­сте­пе­на пре­су­да у ко­рист ШКО, Ив. бр. 26515/10. да­на 7. де­цем­бра 2011. на из­нос од 850.177,61 са ЗЗК и тро­шко­ви­ма по­ступ­ка. Жал­ба
ду­жни­ка од­би­је­на пре­су­дом Апе­ла­ци­о­ног су­да у Ни­шу Гж.1035/12 од 23. ав­гу­ста 2012. год. Због тех­нич­ке гре­шке Основ­ног су­да по­сту­пак у то­ку. Сте­чај­ни по­сту­пак отво­рен и
за­кљу­чен по Ре­ше­њу Прив. су­да у Кра­гу­јев­цу бр.904/2010 од 15. де­цем­бра 2010. Бри­са­но из АПР. По­сту­пак по пре­су­ди над јем­ци­ма у то­ку.
2. „Еуро во­ће” д.о.о., МБ 20054131. Пред­лог за из­вр­ше­ње Ив. бр. 26509/10 над по­ве­за­ним ли­цем (јем­цем) Ива­ном Ива­но­вим, из Вра­ња, Ле­њи­но­ва 16/13, под­нет Основ­ном
су­ду у Вра­њу. Ре­ше­ње ста­вље­но ван сна­ге. Пар­ни­ца П. бр. 173/11 до­би­је­на и ожал­бе­на да­на 30. сеп­тем­бра 2011. Да­на 13. де­цем­бра 2011. го­ди­не Основ­ни суд до­нео ре­ше­ње о
вра­ћа­њу у пре­ђа­шње ста­ње. На су­ђе­њу 7. мар­та 2012. го­ди­не до­не­та но­ва пре­су­да П. бр. 173/11 у ко­рист ШКО. Због гре­шке у бро­ју пред­ме­та (тре­ба­ло да сто­ји 5507/11) из­вр­
ше­на ис­прав­ка од стра­не су­да а на пре­су­ду из­ја­вље­на жал­ба од стра­не ту­же­ног. По­во­дом жал­бе Ви­ши суд по­твр­дио пр­во­сте­пе­ну пре­су­ду, че­ка се прав­но­сна­жност. Ре­ше­њем
При­вр. су­да у Ле­сков­цу Посл. бр. 5. Ст. 736/2010 отво­рен и за­кљу­чен сте­чај­ни по­сту­пак над прав­ним ли­цем да­на 13. де­цем­бра 2010. Из­нос по­тра­жи­ва­ња 194.317,72 ди­на­ра.
3. „Тр­го­шпед” ДОО Тр­го­ви­ште, ту­жи­лац, при­сту­пи­лац ду­гу за ду­жни­ка по кре­ди­ту „СПЕД-ТРАНС”, ту­же­ни ли­кви­да­ци­о­ни ду­жник ШКО „АИК Вра­ње” АД у ли­кви­да­ци­ји,
број пред­ме­та П. бр. 785/14 (прет­ход­ни П. бр. 465/12) пред При­вред­ним су­дом у Ле­сков­цу. Ту­жи­лац је да­на 24. ма­ја 2012. го­ди­не под­нео ту­жбу ра­ди утвр­ђи­ва­ња за­ста­ре­ло­сти
по­тра­жи­ва­ња и прав­не не­ва­жно­сти блан­ко со­ло ме­ни­це. Пр­во­сте­пе­ним ре­ше­њем П 465/12 од 19. но­вем­бра 2012. го­ди­не од­ба­че­на је ту­жба ту­жи­о­ца у овом пред­ме­ту об­зи­ром
да је суд стао на ста­но­ви­ште да ту­жи­лац не­ма прав­ни ин­те­рес да под­не­се ту­жбу са ова­квом са­др­жи­ном. Про­тив на­ве­де­ног ре­ше­ња ту­жи­лац је из­ја­вио жал­бу ко­ју је При­вред­ни
апе­ла­ци­о­ни суд усво­јио, уки­нуо на­ве­де­но ре­ше­ње и пред­мет вра­тио пр­во­сте­пе­ном су­ду на да­љи по­сту­пак. То­ком до­са­да­шњег по­ступ­ка из­ве­де­ни су сви до­ка­зи у овом пред­ме­
ту и прав­но је пи­та­ње да ли је по­тра­жи­ва­ње ту­жи­о­ца по уго­во­ру о при­сту­па­њу ду­гу од 9. ав­гу­ста 2006. го­ди­не за­ста­ре­ло, као и да ли је блан­ко со­ло ме­ни­ца са кла­у­зу­лом „без
про­те­ста” од 22. ма­ја 2012. го­ди­не сер. бр. АА 1583116 ра­ди на­пла­те по­тра­жи­ва­ња ту­жи­о­ца у из­но­су од 1.422.236,87 ди­на­ра из­гу­би­ла прав­ну ва­жност. Ту­же­ни се по­зи­ва на став
суд­ске прак­се да „за­ста­ре­лост за не­по­пу­ње­ну блан­ко ме­ни­цу, ко­ја та­да не пред­ста­вља ме­ни­цу те­че пре­ма оп­штим ро­ко­ви­ма ко­ји ва­же за основ­ни по­сао” (пре­су­да Ви­шег при­
вред­ног су­да Ср­би­је Пж. 563/81), те да се ту­жи­лац нео­сно­ва­но по­зи­ва на од­ред­бу чла­на78. За­ко­на о ме­ни­ци. Та­ко­ђе, ту­жи­лац ис­пу­шта из ви­да да се у кон­крет­ном слу­ча­ју ра­ди о
блан­ко со­ло ме­ни­ци ко­ја је у тре­нут­ку пре­да­је по­ве­ри­о­цу ов­де ту­же­ном би­ла не­по­пу­ње­на, од­но­сно ни­је са­др­жа­ла све бит­не ме­нич­не еле­мен­те. По­тра­жи­ва­ње ту­же­ног (ли­кви­да­
ци­о­ног ду­жни­ка) у кон­крет­ном слу­ча­ју по­ти­че из уго­во­ра о кре­ди­ту и на та­кво по­тра­жи­ва­ње се не мо­же при­ме­ни­ти рок за­ста­ре­ло­сти из чла­на 374. ЗОО, већ та­кво по­тра­жи­ва­ње
за­ста­ре­ва у оп­штем, за­ста­ре­лом ро­ку од 10 го­ди­на. У кон­крет­ном слу­ча­ју ра­ди се о де­кла­ра­тив­ној ту­жби,
пре­но­се се на све ак­ци­о­на­ре сра­змер­но уче­шћу у вла­снич­кој струк­ту­ри утвр­ђе­ној на­кон спро­ве­де­не ком­пен­за­ци­је и по­ни­шта­ва­ња соп­стве­них ак­ци­ја, а пре­ма при­ло­же­ним
спе­ци­фи­ка­ци­ја­ма – при­ло­зи­ма (7.1, 7.2, 7.3 и 7.4) ко­ји сле­де:
ПРИ­ЛОГ 7.1.
Спе­ци­фи­ка­ци­ја оби­ма уде­ла ак­ци­о­на­ра ШКО АИК Вра­ње за рас­по­де­лу
оби­ма уде­ла 185/235 у ли­сту не­по­крет­но­сти бр. 14525 к.п. Вра­ње (1.)
Ред. бр.
Ак­ци­о­на­ри
1
2
Ма­тич­ни број
ак­ци­о­на­ра
Уку­пан број ак­ци­ја, без ак­ци­ја
ШКО и ком­пен­зо­ва­них ак­ци­ја
Ста­тус ак­ци­о­на­ра у АПР
или при­вред­ном су­ду
Обим уде­ла
3
4
5
6
7
1.
Компанија „Симпо”
7105681
5,851
19983
/235000
активан
2.
АД „Слободна реч”
7139012
33
113
/235000
обрисано
3.
Ада Комерц
7706286
5
17
/235000
активан
4.
Агрокотекс
6111661
100
342
/235000
активан
5.
АИК Банка
6876366
29,080
99319
/235000
активан
6.
„Alco”
7474890
20
68
/235000
обрисано
7.
„Алфа плам”
7137923
2,225
7599
/235000
активан
8.
АМ Комерц
6272681
192
656
/235000
активан
9.
Аргентум
7382952
5
17
/235000
активан
10.
„Архитект”
6958184
15
51
/235000
активан
11.
Атеље Архи
6958176
38
130
/235000
активан
12.
Атлантик
17270346
50
171
/235000
обрисано
13.
Балкан Брик
7179014
154
526
/235000
у стечају
14.
Балкан Комерц – НИС
6471889
18
61
/235000
активан
15.
Балкан Комерц – ВР
17343777
34
116
/235000
обрисано
16.
Балкан Пром – Врање
6406874
17
58
/235000
обрисано
17.
Балком Врање
6849881
7
24
/235000
обрисано
18.
Банком Београд
6287514
19
65
/235000
активан
19.
BC Company
6616011
8
27
/235000
обрисано
20.
Бета Комерц
6987702
24
82
/235000
активан
21.
BIDAST
6958613
19
65
/235000
не постоји
22.
Биопродукт
17285637
22
75
/235000
обрисано
23.
Боби Комерц
6106619
20
68
/235000
не постоји
24.
Бомиби
17038583
60
205
/235000
не постоји
25.
Браћа Мишић
7686714
12
41
/235000
не постоји
26.
Бреза Пром
17186485
84
287
/235000
обрисано
27.
Бристол
6636462
17
58
/235000
обрисано
28.
Центропроизвод
7040580
52
178
/235000
активан
29.
Церак
6454011
252
861
/235000
активан
30.
Clair de lune
6860036
18
61
/235000
обрисано
31.
Дафина Комерц
6283837
58
198
/235000
активан
32.
ДГИП „Н. Југославија”
7137915
528
1803
/235000
у стечају
33.
ДИБ Бујановац
7179049
401
1370
/235000
активан
34.
Дирекција за изградњу
17106279
102
348
/235000
активан
35.
Disco Prom
7953313
16
55
/235000
не постоји
10
23. I 2015. /
3
4
5
6
7
36.
1
ДИВ – Врање
2
7178972
579
1977
/235000
активан
37.
ДОО „Ajs Company”
6828205
40
137
/235000
активан
38.
ДОО „Будућност”
7645201
91
311
/235000
обрисано
39.
ДОО „Цревопродукт”
17312219
149
509
/235000
обрисано
40.
ДОО „Диско”
7386931
27
92
/235000
активан
41.
ДОО „ЈУ Комерц”
17007661
15
51
/235000
обрисано
42.
ДОО „КО Спорт” у стечају
17040553
78
266
/235000
не постоји
43.
ДОО „Колибри”
17129651
14
48
/235000
не постоји
44.
ДОО „Коштана Промет”
17004808
82
280
/235000
не постоји
45.
ДОО „Месопромет”
17111124
119
406
/235000
не постоји
46.
ДОО „Sonny Trade”
6108962
379
1294
/235000
у стечају
47.
ДОО „Спис”
7935056
223
762
/235000
активан
48.
ДОО „Технорад”
7703074
156
533
/235000
активан
49.
ДОО „Тргошпед”
7965567
23
79
/235000
активан
50.
ДОО „Украс”
7593627
44
150
/235000
активан
51.
ДП АИК „Врање”
7301383
37
126
/235000
у стечају
52.
ДП „Југокооп”
7319339
1,393
4758
/235000
у стечају
53.
ДП „Коштана” у стеч.
7138326
153
523
/235000
обрисано
54.
ДП „Пољопродукт” у стеч.
7301405
2,244
7664
/235000
активан
55.
ДП „Синдикална трговина”
6371957
15
51
/235000
активан
56.
ДП „Слога”
7140371
98
335
/235000
у стечају
57.
ДП „Водоградња”
7864361
66
225
/235000
активан
58.
Дунав осигурање
7046898
36
123
/235000
активан
59.
ECO Trade
17123653
22
75
/235000
активан
60.
Електролукс
7615680
12
41
/235000
активан
61.
Energy
17270354
26
89
/235000
активан
62.
„Ева травел”
6471256
15
51
/235000
не постоји
63.
Фабрика хлеба и млека
7137346
472
1612
/235000
активан
64.
Гама
7845057
22
75
/235000
активан
65.
Гари Пром
6127827
22
75
/235000
у стечају
66.
Гоша Комерц
6642217
50
171
/235000
активан
67.
ГП „Новоградња”
7104952
164
560
/235000
у стечају
68.
Грађевинар (Крамер ИНГ)
17387111
106
362
/235000
обрисано
69.
Хеба
7205236
294
1004
/235000
активан
70.
Хемијска индустрија „ХИВ”
7225229
70
239
/235000
активан
71.
Херкул
7408650
162
553
/235000
активан
72.
Јединство АД
7105380
33
113
/235000
активан
73.
ЈКП „Комрад”
7196709
336
1148
/235000
активан
74.
ЈП „Електродистрибуција”
7207280
126
430
/235000
обрисано
75.
ЈП „Нови дом”
7204981
105
359
/235000
активан
76.
ЈП „Управа бање”
17107526
949
3241
/235000
активан
77.
ЈП „Водовод”
7226560
219
748
/235000
активан
78.
ЈУ Граф
7364083
25
85
/235000
обрисано
79.
ЈУ „Спортска хала”
7360657
491
1677
/235000
активан
80.
Југокомерц
7407190
34
116
/235000
активан
81.
Катрис
6389724
43
147
/235000
у стечају
82.
Компанија „Врело”
7334923
22
75
/235000
у стечају
83.
Конзул
17364251
11
38
/235000
не постоји
84.
Лабуд ТЕX
17006177
66
225
/235000
обрисано
85.
Ласер
7365659
150
512
/235000
активан
86.
Љубисављевић
6874789
471
1609
/235000
активан
87.
М. неметали
7306385
255
871
/235000
обрисано
88.
Маја
6561138
5
17
/235000
не постоји
89.
Мани Комерц
7580538
27
92
/235000
не постоји
90.
MAP Trade (Matiz ДОО)
17033964
10
34
/235000
активан
91.
Машинац
7617356
11
38
/235000
обрисано
92.
Max Dill
17110845
108
369
/235000
у стечају
93.
Мина Комерц
7680538
10
34
/235000
обрисано
94.
Minex
17127829
36
123
/235000
активан
95.
Напредак
6223362
5
17
/235000
активан
96.
„НАВИП Винарство”
17115880
81
277
/235000
у стечају
97.
„Nestra Trade”
7627327
19
65
/235000
обрисано
98.
Нестра Трејд Компани
17045555
21
72
/235000
обрисано
99.
Омлад. задруга
7337191
2
7
/235000
активан
100.
„Полет” ДОО
7676867
32
109
/235000
активан
101.
Пеликан
7959486
19
65
/235000
активан
102.
ПИТ Станковић
17119125
11
38
/235000
не постоји
103.
Плави камен
17127012
37
126
/235000
активан
7
7 / 23. I 2015.
11
3
4
5
6
7
104.
1
ПП „ГТ” Зајечар
2
7369344
12
41
/235000
не постоји
105.
ПП „It Is”
7387695
7
24
/235000
активан
106.
ПП „Лабуд”
7398369
19
65
/235000
не постоји
107.
ПП „Манга”
7418086
7
24
/235000
не постоји
108.
ПП „Миња”
17010620
7
24
/235000
не постоји
109.
Предуз. за путеве „Врање”
7207824
109
372
/235000
у стечају
110.
Предузеће „Ас”
7416458
16
55
/235000
у ликвидац.
111.
Радио телевизија Врање
7285531
20
68
/235000
активан
112.
Рашка Комерц
6653952
7
24
/235000
не постоји
113.
RC Company
7432313
19
65
/235000
активан
114.
Ред – М
7706103
2
7
/235000
обрисано
115.
Рукометни клуб
7138407
5
17
/235000
не постоји
116.
Скали
50329151
10
34
/235000
обрисано
117.
SO-GO
17527860
64
219
/235000
обрисано
118.
Сокара Империјал
54212216
22
75
/235000
активан
119.
Соко
7667809
64
219
/235000
активан
121.
Спектар
6999352
18
61
/235000
обрисано
122.
Србијашуме – ВР
7754183
184
628
/235000
активан
123.
СЗ „Врањанка”
7673914
15
51
/235000
активан
124.
СЗ „Врање стан”
7355572
239
816
/235000
активан
125.
Техноглобал
6754333
28
96
/235000
активан
126.
ТИВ Интернационал
17393740
407
1390
/235000
у стечају
127.
ТП „Дунав”
7608845
41
140
/235000
активан
128.
Трио
7578164
18
61
/235000
обрисано
129.
Турист Интернационал
17031228
55
188
/235000
не постоји
130.
Угост. предузеће „Врање”
7105339
194
663
/235000
активан
131.
Univerzal export
7618506
54
184
/235000
обрисано
132.
Велефарм Холдинг
7073712
59
202
/235000
у стечају
133.
Велефарм Лекови
17202081
12
41
/235000
обрисано
134.
Велепромет
7990154
15
51
/235000
не постоји
135.
Величковић
17264362
75
256
/235000
у ликвидац.
136.
VERAMST
17214594
34
116
/235000
активан
137.
Воћар
17475622
11
38
/235000
активан
138.
Воће Продукт
7871341
42
143
/235000
активан
139.
Застава Промет
7250053
116
396
/235000
у стечају
140.
Заваривач
7205180
712
2432
/235000
активан
141.
Зенит – С
6818102
33
113
/235000
активан
142.
Златко Комерц
6943934
27
92
/235000
активан
143.
ЗЗ „4. јули”
7105835
353
1206
/235000
активан
144.
ЗЗ „Пољаница”
7348584
25
85
/235000
обрисано
145.
ЗЗ „Прешево”
7179251
156
533
/235000
активан
146.
ЗЗ „Ратар”
17292528
11
38
/235000
обрисано
147.
ЗЗ „Вртогошчанка”
7350805
19
65
/235000
обрисано
54,167
185000
/235000
Укупно:
ПРИЛОГ 7.2.
Процентуално учешће акционара за исплату по накнадној деоби и за пренос потраживања
Ред. бр.
Акционари
1
2
Матични број
акционара
Укупан број акција, без акција ШКО и
компензованих акција
% учешћа у власничкој структури без
акција ШКО и компензованих акција
Статус акционара у АПР или
привредном суду
3
4
5
6
1.
Компанија „Симпо”
7105681
5.851
10,8018
активан
2.
АД „Слободна реч”
7139012
33
0,0609
обрисано
3.
Ада Комерц
7706286
5
0,0092
активан
4.
Агрокотекс
6111661
100
0,1846
активан
5.
АИК Банка
6876366
29.080
53,6858
активан
6.
„Alco”
7474890
20
0,0369
обрисано
7.
„Алфа плам”
7137923
2.225
4,1077
активан
8.
АМ Комерц
6272681
192
0,3545
активан
9.
Аргентум
7382952
5
0,0092
активан
10.
„Архитект”
6958184
15
0,0277
активан
11.
Атеље Архи
6958176
38
0,0702
активан
12.
Атлантик
17270346
50
0,0923
обрисано
13.
Балкан Брик
7179014
154
0,2843
у стечају
14.
Балкан Комерц – НИС
6471889
18
0,0332
активан
15.
Балкан Комерц – ВР
17343777
34
0,0628
обрисано
16.
Балкан Пром – Врање
6406874
17
0,0314
обрисано
17.
Балком Врање
6849881
7
0,0129
обрисано
18.
Банком Београд
6287514
19
0,0351
активан
19.
BC Company
6616011
8
0,0148
обрисано
12
23. I 2015. /
1
2
3
4
5
6
6987702
24
0,0443
активан
BIDAST
6958613
19
0,0351
не постоји
Биопродукт
17285637
22
0,0406
обрисано
23.
Боби Комерц
6106619
20
0,0369
не постоји
24.
Бомиби
17038583
60
0,1108
не постоји
25.
Браћа Мишић
7686714
12
0,0222
не постоји
26.
Бреза Пром
17186485
84
0,1551
обрисано
27.
Бристол
6636462
17
0,0314
обрисано
28.
Центропроизвод
7040580
52
0,0960
активан
29.
Церак
6454011
252
0,4652
активан
30.
Clair de lune
6860036
18
0,0332
обрисано
20.
Бета Комерц
21.
22.
31.
Дафина Комерц
6283837
58
0,1071
активан
32.
ДГИП „Н. Југославија”
7137915
528
0,9748
у стечају
33.
ДИБ Бујановац
7179049
401
0,7403
активан
34.
Дирекција за изградњу
17106279
102
0,1883
активан
35.
Disco Prom
7953313
16
0,0295
не постоји
36.
ДИВ – Врање
7178972
579
1,0689
активан
37.
ДОО „Ajs Company”
6828205
40
0,0738
активан
38.
ДОО „Будућност”
7645201
91
0,1680
обрисано
39.
ДОО „Цревопродукт”
17312219
149
0,2751
обрисано
40.
ДОО „Диско”
7386931
27
0,0498
активан
41.
ДОО „ЈУ Комерц”
17007661
15
0,0277
обрисано
42.
ДОО „КО Спорт” у стечају
17040553
78
0,1440
не постоји
43.
ДОО „Колибри”
17129651
14
0,0258
не постоји
44.
ДОО „Коштана Промет”
17004808
82
0,1514
не постоји
45.
ДОО „Месопромет”
17111124
119
0,2197
не постоји
46.
ДОО „Sonny Trade”
6108962
379
0,6997
у стечају
47.
ДОО „Спис”
7935056
223
0,4117
активан
48.
ДОО „Технорад”
7703074
156
0,2880
активан
49.
ДОО „Тргошпед”
7965567
23
0,0425
активан
50.
ДОО „Украс”
7593627
44
0,0812
активан
51.
ДП АИК „Врање”
7301383
37
0,0683
у стечају
52.
ДП „Jugokoop”
7319339
1.393
2,5717
у стечају
53.
ДП „Коштана” у стеч.
7138326
153
0,2825
обрисано
активан
54.
ДП „Пољопродукт” у стеч.
7301405
2.244
4,1427
55.
ДП „Синдикална трговина”
6371957
15
0,0277
активан
56.
ДП „Слога”
7140371
98
0,1809
у стечају
57.
ДП „Водоградња”
7864361
66
0,1218
активан
58.
Дунав осигурање
7046898
36
0,0665
активан
59.
ECO Trade
17123653
22
0,0406
активан
60.
Електролукс
7615680
12
0,0222
активан
61.
Energy
17270354
26
0,0480
активан
62.
„Ева травел”
6471256
15
0,0277
не постоји
63.
Фабрика хлеба и млека
7137346
472
0,8714
активан
64.
Гама
7845057
22
0,0406
активан
65.
Гари Пром
6127827
22
0,0406
у стечају
66.
Гоша Комерц
6642217
50
0,0923
активан
67.
ГП „Новоградња”
7104952
164
0,3028
у стечају
68.
Грађевинар (Крамер ИНГ)
17387111
106
0,1957
обрисано
69.
Хеба
7205236
294
0,5428
активан
70.
Хемијска индустрија „ХИВ”
7225229
70
0,1292
активан
71.
Херкул
7408650
162
0,2991
активан
72.
Јединство АД
7105380
33
0,0609
активан
73.
ЈКП „Комрад”
7196709
336
0,6203
активан
74.
ЈП „Електродистрибуција”
7207280
126
0,2326
обрисано
75.
ЈП „Нови дом”
7204981
105
0,1938
активан
76.
ЈП „Управа бање”
17107526
949
1,7520
активан
77.
ЈП „Водовод”
7226560
219
0,4043
активан
78.
ЈУ Граф
7364083
25
0,0462
обрисано
активан
79.
ЈУ „Спортска хала”
7360657
491
0,9065
80.
Југокомерц
7407190
34
0,0628
активан
81.
Катрис
6389724
43
0,0794
у стечају
82.
Компанија „Врело”
7334923
22
0,0406
у стечају
83.
Конзул
17364251
11
0,0203
не постоји
84.
Лабуд ТЕX
17006177
66
0,1218
обрисано
85.
Ласер
7365659
150
0,2769
активан
86.
Љубисављевић
6874789
471
0,8695
активан
7
7 / 23. I 2015.
13
1
2
3
4
5
6
7306385
255
0,4708
обрисано
6561138
5
0,0092
не постоји
7580538
27
0,0498
не постоји
17033964
10
0,0185
активан
Машинац
7617356
11
0,0203
обрисано
92.
Max Dill
17110845
108
0,1994
у стечају
93.
Мина Комерц
7680538
10
0,0185
обрисано
активан
87.
М. неметали
88.
Маја
89.
Мани Комерц
90.
MAP Trade (Matiz ДОО)
91.
94.
Minex
17127829
36
0,0665
95.
Напредак
6223362
5
0,0092
активан
96.
„НАВИП Винарство”
17115880
81
0,1495
у стечају
97.
„Nestra Trade”
7627327
19
0,0351
обрисано
98.
Нестра Трејд Компани
17045555
21
0,0388
обрисано
99.
Омлад. задруга
7337191
2
0,0037
активан
100.
„Полет” ДОО
7676867
32
0,0591
активан
101.
Пеликан
7959486
19
0,0351
активан
102.
ПИТ Станковић
17119125
11
0,0203
не постоји
103.
Плави камен
17127012
37
0,0683
активан
104.
ПП „ГТ” Зајечар
7369344
12
0,0222
не постоји
105.
ПП „It Is”
7387695
7
0,0129
активан
106.
ПП „Лабуд”
7398369
19
0,0351
не постоји
107.
ПП „Манга”
7418086
7
0,0129
не постоји
108.
ПП „Миња”
17010620
7
0,0129
не постоји
109.
Предуз. за путеве „Врање”
7207824
109
0,2012
у стечају
110.
Предузеће „Ас”
7416458
16
0,0295
у ликвидац.
111.
Радио телевизија Врање
7285531
20
0,0369
активан
112.
Рашка Комерц
6653952
7
0,0129
не постоји
113.
RC Company
7432313
19
0,0351
активан
114.
Ред – М
7706103
2
0,0037
обрисано
не постоји
115.
Рукометни клуб
7138407
5
0,0092
116.
Скали
50329151
10
0,0185
обрисано
117.
SO-GO
17527860
64
0,1182
обрисано
118.
Сокара Империјал
54212216
22
0,0406
активан
119.
Соко
7667809
64
0,1182
активан
121.
Спектар
6999352
18
0,0332
обрисано
122.
Србијашуме – ВР
7754183
184
0,3397
активан
123.
СЗ „Врањанка”
7673914
15
0,0277
активан
124.
СЗ „Врање стан”
7355572
239
0,4412
активан
125.
Техноглобал
6754333
28
0,0517
активан
126.
ТИВ Интернационал
17393740
407
0,7514
у стечају
127.
ТП „Дунав”
7608845
41
0,0757
активан
128.
Трио
7578164
18
0,0332
обрисано
129.
Турист Интернационал
17031228
55
0,1015
не постоји
130.
Угост. предузеће „Врање”
7105339
194
0,3582
активан
131.
Univerzal export
7618506
54
0,0997
обрисано
132.
Велефарм Холдинг
7073712
59
0,1089
у стечају
133.
Велефарм Лекови
17202081
12
0,0222
обрисано
134.
Велепромет
7990154
15
0,0277
не постоји
135.
Величковић
17264362
75
0,1385
у ликвидац.
136.
VERAMST
17214594
34
0,0628
активан
137.
Воћар
17475622
11
0,0203
активан
138.
Воће Продукт
7871341
42
0,0775
активан
139.
Застава Промет
7250053
116
0,2142
у стечају
140.
Заваривач
7205180
712
1,3145
активан
141.
Зенит – С
6818102
33
0,0609
активан
142.
Златко Комерц
6943934
27
0,0498
активан
143.
ЗЗ „4. јули”
7105835
353
0,6517
активан
144.
ЗЗ „Пољаница”
7348584
25
0,0462
обрисано
145.
ЗЗ „Прешево”
7179251
156
0,2880
активан
146.
ЗЗ „Ратар”
17292528
11
0,0203
обрисано
147.
ЗЗ „Вртогошчанка”
7350805
19
0,0351
обрисано
54.167
100,0000
Укупно:
ПРИЛОГ 7.3.
Списак акционара ШКО „АИК Врање” АД у ликвидацији на дан 30. септембра 2014. за исплату по накнадноj деоби
Ред. бр.
Акционари
1
2
Матични број
акционара
Укупан број акција
% учешћа у власничкој структури без За исплату (укупан број
акција ШКО и компензованих акција
акција x 252,85754)
Статус акционара у АПР
или привредном суду
3
4
5
6
7
1.
Компанија „Симпо”
7105681
5.851
10,8018
1.479.469,47
активан
2.
Ада Комерц
7706286
5
0,0092
1.264,29
активан
14
23. I 2015. /
3
4
5
6
7
3.
1
Агрокотекс
2
6111661
100
0,1846
25.285,75
активан
4.
АИК Банка
6876366
29.080
53,6858
7.353.097,26
активан
5.
„Алфа плам”
7137923
2.225
4,1077
562.608,03
активан
6.
АМ Комерц
6272681
192
0,3545
48.548,65
активан
7.
Аргентум
7382952
5
0,0092
1.264,29
активан
8.
„Архитект”
6958184
15
0,0277
3.792,86
активан
9.
Атеље Архи
6958176
38
0,0702
9.608,59
активан
10.
Балкан Брик
7179014
154
0,2843
38.940,06
у стечају
11.
Балкан Комерц – НИС
6471889
18
0,0332
4.551,44
активан
12.
Банком Београд
6287514
19
0,0351
4.804,29
активан
13.
Бета Комерц
6987702
24
0,0443
6.068,58
активан
14.
Центропроизвод
7040580
52
0,0960
13.148,59
активан
15.
Церак
6454011
252
0,4652
63.720,10
активан
16.
Дафина Комерц
6283837
58
0,1071
14.665,74
активан
17.
ДГИП „Н. Југославија”
7137915
528
0,9748
133.508,78
у стечају
18.
ДИБ Бујановац
7179049
401
0,7403
101.395,87
активан
19.
Дирекција за изградњу
17106279
102
0,1883
25.791,47
активан
20.
ДИВ – Врање
7178972
579
1,0689
146.404,52
активан
21.
DOO „Ajs Company”
6828205
40
0,0738
10.114,30
активан
22.
DOO „Disko”
7386931
27
0,0498
6.827,15
активан
23.
DOO „Sonny Trade”
6108962
379
0,6997
95.833,01
у стечају
24.
ДОО „Спис”
7935056
223
0,4117
56.387,23
активан
25.
ДОО „Технорад”
7703074
156
0,2880
39.445,78
активан
26.
ДОО „Тргошпед”
7965567
23
0,0425
5.815,72
активан
27.
ДОО „Украс”
7593627
44
0,0812
11.125,73
активан
28.
ДП АИК „Врање”
7301383
37
0,0683
9.355,73
у стечају
29.
ДП „Југокооп”
7319339
1.393
2,5717
352.230,55
у стечају
30.
ДП „Пољопродукт” у стечају
7301405
2.244
4,1427
567.412,32
активан
31.
ДП „Синдикална трговина”
6371957
15
0,0277
3.792,86
активан
32.
ДП „Слога”
7140371
98
0,1809
24.780,04
у стечају
33.
ДП „Водоградња”
7864361
66
0,1218
16.688,60
активан
34.
Дунав осигурање
7046898
36
0,0665
9.102,87
активан
35.
Eco Trade
17123653
22
0,0406
5.562,87
активан
36.
Електролукс
7615680
12
0,0222
3.034,29
активан
37.
Energy
17270354
26
0,0480
6.574,30
активан
38.
Фабрика хлеба и млека
7137346
472
0,8714
119.348,76
активан
39.
Гама
7845057
22
0,0406
5.562,87
активан
40.
Гари Пром
6127827
22
0,0406
5.562,87
у стечају
41.
Гоша Комерц
6642217
50
0,0923
12.642,88
активан
42.
ГП „Новоградња”
7104952
164
0,3028
41.468,64
у стечају
43.
ХЕБА
7205236
294
0,5428
74.340,12
активан
44.
Хемијска индустрија „ХИВ”
7225229
70
0,1292
17.700,03
активан
45.
Херкул
7408650
162
0,2991
40.962,92
активан
46.
Јединство АД
7105380
33
0,0609
8.344,30
активан
47.
JKP „Комрад”
7196709
336
0,6203
84.960,13
активан
48.
ЈП „Нови дом”
7204981
105
0,1938
26.550,04
активан
49.
ЈП „Управа бање”
17107526
949
1,7520
239.961,81
активан
50.
ЈП „Водовод”
7226560
219
0,4043
55.375,80
активан
51.
ЈУ „Спортска хала”
7360657
491
0,9065
124.153,05
активан
52.
Југокомерц
7407190
34
0,0628
8.597,16
активан
53.
Катрис
6389724
43
0,0794
10.872,87
у стечају
54.
Компанија „Врело”
7334923
22
0,0406
5.562,87
у стечају
55.
Ласер
7365659
150
0,2769
37.928,63
активан
56.
Љубисављевић
6874789
471
0,8695
119.095,90
активан
57.
Map Trade (Matiz DOO)
17033964
10
0,0185
2.528,58
активан
58.
Max Dill
17110845
108
0,1994
27.308,61
у стечају
активан
59.
Minex
17127829
36
0,0665
9.102,87
60.
Напредак
6223362
5
0,0092
1.264,29
активан
61.
„НАВИП винарство”
17115880
81
0,1495
20.481,46
у стечају
62.
Омладинска задруга
7337191
2
0,0037
505,72
активан
63.
ОС „Полет”
7676867
32
0,0591
8.091,44
активан
64.
Пеликан
7959486
19
0,0351
4.804,29
активан
65.
Плави камен
17127012
37
0,0683
9.355,73
активан
66.
PP „It Is”
7387695
7
0,0129
1.770,00
активан
67.
Предузеће за путеве „Врање”
7207824
109
0,2012
27.561,47
у стечају
68.
Предузеће „Ас”
7416458
16
0,0295
4.045,72
у ликвидац.
69.
Радио телевизија Врање
7285531
20
0,0369
5.057,15
активан
7
7 / 23. I 2015.
15
3
4
5
6
7
70.
1
RC Company
7432313
19
0,0351
4.804,29
активан
71.
Сокара Империјал
54212216
22
0,0406
5.562,87
активан
72.
Соко
7667809
64
0,1182
16.182,88
активан
73.
Србијашуме – ВР
7754183
184
0,3397
46.525,79
активан
74.
СЗ „Врањанка”
7673914
15
0,0277
3.792,86
активан
75.
СЗ „Врање стан”
7355572
239
0,4412
60.432,95
активан
76.
Техноглобал
6754333
28
0,0517
7.080,01
активан
77.
ТИВ Интернационал
17393740
407
0,7514
102.913,02
у стечају
78.
ТП „Дунав”
7608845
41
0,0757
10.367,16
активан
79.
Угост. предузеће „Врање”
7105339
194
0,3582
49.054,36
активан
80.
Велефарм Холдинг
7073712
59
0,1089
14.918,59
у стечају
81.
Величковић
17264362
75
0,1385
18.964,32
у ликвидац.
82.
VERAMST
17214594
34
0,0628
8.597,16
активан
83.
Воћар
17475622
11
0,0203
2.781,43
активан
84.
Воће Продукт
7871341
42
0,0775
10.620,02
активан
85.
Застава Промет
7250053
116
0,2142
29.331,47
у стечају
86.
Заваривач
7205180
712
1,3145
180.034,57
активан
87.
Зенит – С
6818102
33
0,0609
8.344,30
активан
88.
Златко Комерц
6943934
27
0,0498
6.827,15
активан
89.
ЗЗ „4. јули”
7105835
353
0,6517
89.258,71
активан
90.
ЗЗ „Прешево”
7179251
156
0,2880
39.445,78
активан
51.961
95,9274
13.138.730,64
2
Укупно за исплату:
ПРИЛОГ 7.4.
Списак акционара ШКО „АИК Врање” АД у ликвидацији на дан 30. септембра 2014. којима се не врши исплата по накнадној деоби, већ се припадајућа средства уплаћују
у наменски депозит
Ред. бр.
Акционари
1
1.
2
AД „Слободна реч”
Матични број
акционара
Укупан број акција
% учешћа у власничкој структури без
акција ШКО и компензованих акција
За пренос у депозит суда
– број акција x 252,85754
Статус акционара
3
4
5
6
7
7139012
33
0.0609
8,344.30
обрисано
2.
„Alco”
7474890
20
0.0369
5,057.15
обрисано
3.
Атлантик
17270346
50
0.0923
12,642.88
обрисано
4.
Балкан Комерц – ВР
17343777
34
0.0628
8,597.16
обрисано
5.
Балкан Пром – Врање
6406874
17
0.0314
4,298.58
обрисано
обрисано
6.
Балком Врање
6849881
7
0.0129
1,770.00
7.
BC Company
6616011
8
0.0148
2,022.86
обрисано
8.
BIDAST
6958613
19
0.0351
4,804.29
не постоји
9.
Биопродукт
17285637
22
0.0406
5,562.87
обрисано
10.
Боби Комерц
6106619
20
0.0369
5,057.15
не постоји
11.
Бомиби
17038583
60
0.1108
15,171.45
не постоји
12.
Браћа Мишић
7686714
12
0.0222
3,034.29
не постоји
13.
Бреза Пром
17186485
84
0.1551
21,240.03
обрисано
14.
Бристол
6636462
17
0.0314
4,298.58
обрисано
15.
Clair de lune
6860036
18
0.0332
4,551.44
обрисано
16.
Disco prom
7953313
16
0.0295
4,045.72
не постоји
17.
ДОО „Будућност”
7645201
91
0.1680
23,010.04
обрисано
18.
ДОО „Цревопродукт”
17312219
149
0.2751
37,675.77
обрисано
19.
ДОО „ЈУ Комерц”
17007661
15
0.0277
3,792.86
обрисано
20.
ДОО „КО Спорт” у стеч.
17040553
78
0.1440
19,722.89
не постоји
21.
ДОО „Колибри”
17129651
14
0.0258
3,540.01
не постоји
22.
ДОО „Коштана Промет”
17004808
82
0.1514
20,734.32
не постоји
не постоји
23.
ДОО „Месопромет”
17111124
119
0.2197
30,090.05
24.
ДП „Коштана” у стеч.
7138326
153
0.2825
38,687.20
обрисано
25.
„Ева травел”
6471256
15
0.0277
3,792.86
не постоји
26.
Грађевинар (Крамер ИНГ)
17387111
106
0.1957
26,802.90
обрисано
27.
ЈП „Електродистрибуција”
7207280
126
0.2326
31,860.05
обрисано
28.
ЈУ Граф
7364083
25
0.0462
6,321.44
обрисано
29.
Конзул
17364251
11
0.0203
2,781.43
не постоји
30.
Labud Tex
17006177
66
0.1218
16,688.60
обрисано
31.
М. неметали
7306385
255
0.4708
64,478.67
обрисано
32.
Маја
6561138
5
0.0092
1,264.29
не постоји
33.
Мани Комерц
7580538
27
0.0498
6,827.15
не постоји
34.
Машинац
7617356
11
0.0203
2,781.43
обрисано
35.
Мина Комерц
7680538
10
0.0185
2,528.58
обрисано
36.
„Nestra trade”
7627327
19
0.0351
4,804.29
обрисано
37.
Nestra Trejd Kompani
17045555
21
0.0388
5,310.01
обрисано
38.
ПИТ Станковић
17119125
11
0.0203
2,781.43
не постоји
39.
ПП „ГТ” Зајечар
7369344
12
0.0222
3,034.29
не постоји
40.
ПП „Лабуд”
7398369
19
0.0351
4,804.29
не постоји
16
23. I 2015. /
1
3
4
5
6
7
ПП „Манга”
7418086
7
0.0129
1,770.00
не постоји
42.
ПП „Миња”
17010620
7
0.0129
1,770.00
не постоји
43.
Рашка Комерц
6653952
7
0.0129
1,770.00
не постоји
41.
2
44.
Ред – М
7706103
2
0.0037
505.72
обрисано
45.
Рукометни клуб
7138407
5
0.0092
1,264.29
не постоји
46.
Скали
50329151
10
0.0185
2,528.58
обрисано
47.
SO-GO
17527860
64
0.1182
16,182.88
обрисано
48.
Спектар
6999352
18
0.0332
4,551.44
обрисано
49.
Трио
7578164
18
0.0332
4,551.44
обрисано
не постоји
50.
Turist Internacional
17031228
55
0.1015
13,907.16
51.
Univerzal еxport
7618506
54
0.0997
13,654.31
обрисано
52.
Велефарм Лекови
17202081
12
0.0222
3,034.29
обрисано
не постоји
53.
Велепромет
7990154
15
0.0277
3,792.86
54.
ЗЗ „Пољаница”
7348584
25
0.0462
6,321.44
обрисано
55.
ЗЗ „Ратар”
17292528
11
0.0203
2,781.43
обрисано
ЗЗ „Вртогошчанка”
7350805
19
0.0351
4,804.29
обрисано
2,206
4.0726
557,803.73
56.
Укупно:
7
III На­ла­же се Ре­пу­блич­ком ге­о­дет­ском за­во­ду – Слу­жби за ка­та­стар не­по­крет­но­сти Вра­ње да од­мах по пра­во­сна­жно­сти овог ре­ше­ња из­вр­ши упис пра­ва су­сво­ји­не на 185/235
иде­ал­них де­ло­ва по­слов­ног про­сто­ра – пет про­сто­ри­ја фи­нан­сиј­ских услу­га ко­ји се на­ла­зи на кат. Пар­це­ли 6632/1упи­са­но у ЛН 14525 КО Вра­ње (1.) са упи­са­ног прет­ход­ни­ка
ШКО „АИК Вра­ње” АД, К. С. Пр­во­вен­ча­ног 111, МБ 07341741, у ко­рист има­ла­ца пра­ва на­ве­де­них у при­ло­гу 7.1 сра­змер­но ве­ли­чи­ни њи­хо­вих уде­ла у од­но­су на ову не­по­крет­ност.
IV На­ла­же се Цен­трал­ном ре­ги­стру де­по и кли­ринг хар­ти­ја од вред­но­сти да од­мах по пра­во­сна­жно­сти овог ре­ше­ња из­вр­ши бри­са­ње:
– 53.834 ко­ма­да (обич­них) ак­ци­ја, озна­ка ISIN-i: RS­SKO­VE43918, CFI: ESVU­FR и
– 6.557 ко­ма­да (при­о­ри­тет­них) ак­ци­ја, озна­ка ISIN-i: RS­SKO­VE52828, CFI: EPNXQR из сво­је је­дин­стве­не еви­ден­ци­је ак­ци­о­на­ра еми­тен­та Штед­но кре­дит­не ор­га­ни­за­ци­је
„АИК Вра­ње” АД Вра­ње, К. С. Пр­во­вен­ча­ног 111, МБ 07341741.
V Од­ре­ђу­је се на­гра­да за рад и на­кна­да ствар­них тро­шко­ва Аген­ци­је за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та у укуп­ном из­но­су од 4.535.173,26 ди­на­ра.
– Кон­ста­ту­је се да је ли­кви­да­ци­о­ном управ­ни­ку ис­пла­ће­но 476.625,65 ди­на­ра,
– Пре­о­ста­ли из­нос на­гра­де за рад ли­кви­да­ци­о­ног управ­ни­ка за ис­пла­ту не­ис­пла­ће­ног де­ла из­но­си 4.058.547,61 ди­нар.
VI На­ла­же се ли­кви­да­ци­о­ном управ­ни­ку да по пра­во­сна­жно­сти ре­ше­ња о за­кљу­че­њу ли­кви­да­ци­о­ног по­ступ­ка и по окон­ча­њу свих на­ве­де­них рад­њи из ре­ше­ња ста­ви пред­лог
за за­ка­зи­ва­ње ро­чи­шта за на­кнад­ну де­о­бу, ис­пла­ту ак­ци­о­на­ри­ма и пре­нос у де­по­зит су­да или не­на­мен­ски ра­чун код по­слов­не бан­ке ко­ји ће отво­ри­ти ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник ви­шка
ли­кви­да­ци­о­не ма­се ко­ји је на­стао на­кон по­ни­шта­ва­ња ком­пен­зи­ра­них и соп­стве­них ак­ци­ја, сра­змер­но про­цен­ту­ал­ном уче­шћу у вла­снич­кој струк­ту­ри, пре­ма при­ло­зи­ма 7.3 и 7.4.
VII На­ла­же се ли­кви­да­ци­о­ном управ­ни­ку да на­кон ре­а­ли­за­ци­је на­ве­де­них рад­њи да пре­ду­зме оста­ле ме­ре ко­је пра­те окон­ча­ње ли­кви­да­ци­о­ног по­ступ­ка, и то: га­ше­ње свих
ра­чу­на ли­кви­да­ци­о­ног ду­жни­ка код ба­на­ка, бри­са­ње ли­кви­да­ци­о­ног ду­жни­ка из ре­ги­стра АПР, бри­са­ње ПИБ-а ли­кви­да­ци­о­ног ду­жни­ка, уни­ште­ње пе­ча­та и ста­вља­ње пред­ло­га
за сво­је раз­ре­ше­ње.
VI­II Ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник Аген­ци­ја за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та Бе­о­град оста­је ак­тив­но ле­ги­ти­ми­са­на до окон­ча­ња из­вр­шног по­ступ­ка у пред­ме­ту Ив. бр. 26515/10 ко­ји се
во­ди код Основ­ног су­да у Вра­њу про­тив из­вр­шног ду­жни­ка Стан­ко­вић Да­ни­је­ле и Стан­ко­вић Са­ше, обо­је из Вра­ња, Со­лун­ска 11 и пар­нич­ног пред­ме­та П. бр. 5507/11 ко­ји се
во­ди код Основ­ног су­да у Вра­њу про­тив ту­же­ног Ива­на Ива­но­ва из Вра­ња, Ле­њи­но­ва 16/13.
IX Ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник Аген­ци­ја за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та Бе­о­град оста­је па­сив­но ле­ги­ти­ми­са­на до окон­ча­ња пар­нич­ног пред­ме­та П. бр. 785/14 ко­ји се во­ди код ово­га
су­да у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца „Тр­го­шпед” ДОО Тр­го­ви­ште про­тив ли­кви­да­ци­о­ног ду­жни­ка ШКО „АИК Вра­ње” АД Вра­ње.
X Не раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник Аген­ци­ја за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та до окон­ча­ња из­вр­шног и пар­нич­них по­сту­па­ка из тач­ке VI­II и IX овог ре­ше­ња и до
из­вр­ше­не евен­ту­ал­не на­кнад­не де­о­бе.
XI Од­ре­ђу­је се ре­зер­ва­ци­ја и пре­нос ви­шка нов­ча­них сред­ста­ва од на­пла­те по­тра­жи­ва­ња по­сле 30. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не и ка­ма­те на име тро­шко­ва ли­кви­да­ци­о­ног по­
ступ­ка, као и ра­ди во­ђе­ња пар­нич­них по­сту­па­ка и из­вр­шног по­ступ­ка до на­кнад­не де­о­бе.
XII За­кљу­чу­је се по­сту­пак ли­кви­да­ци­је над ли­кви­да­ци­о­ним ду­жни­ком Штед­но кре­дит­на ор­га­ни­за­ци­ја „АИК Вра­ње” АД Вра­ње у ли­кви­да­ци­ји, К. С. Пр­во­вен­ча­ног 111,
МБ: 07341741, ПИБ: 100549328.
XI­II Ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” и на огла­сној та­бли су­да.
Л. број 1/2010 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу. 448
Привредни суд у Лесковцу, стечајно веће у саста­
ву председник стечајног већа – судија Мирослав Илић
и чланови стечајног већа – судије Новица Николић и
Радмила Алексић, у поступку стечаја над стечајним
дужником „Електроуниверзал” АД у стечају Лесковац,
Моравска б.б., 16. јануара 2015. године донео је
РЕШЕЊЕ
I У стечајном поступку над стечајним дужником
„Електроуниверзал” АД у стечају Лесковац, Моравска
б.б., одређује се допунско испитно рочиште за 13. феб­
руар 2015. године, са почетком у 12,00 часова, у судни­
ци број 3 Привредног суда у Лесковцу, Булевар осло­
бођења 2.
II На допунском испитном рочишту биће испитана
потраживања по накнадно поднетим пријавама потра­
живања.
III На допунско испитно рочиште позивају се: сте­
чајни управник, стечајни дужник, сви повериоци и дру­
га заинтересована лица.
IV Решење објавити на огласној и електрон­
ској табли суда и у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
6. Ст. број 34/2010 – Из Привредног суда у
Лесковцу. 507
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији
Новици Николићу, донео је решење Ст. бр. 44/2014 од
13. јануара 2015. године о отварању стечајног поступка
над стечајним дужником Акционарско друштво
„Бетоњерка” Фабрика бетонске галантерије Владичин
Хан, Индустријска зона б.б., МБ 17100769, ПИБ
100925756, жиро рачун 105-24068-90 „Аик банка”, ово
решење објавио на огласној табли суда 13. јануара 2015.
године са следећом садржином.
I. Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником Акционарско друштво „Бетоњерка” Фабрика
бетонске галантерије Владичин Хан, Индустријска
зона б.б., МБ 17100769, ПИБ 100925756, жиро рачун
105-24068-90 „Аик банка”, а по предлогу за отварање
стечаја поднетог 10. новембра 2014. године, од стра­
не предлагача Акционарско друштво „Бетоњерка”
Фабрика бетонске галантерије Владичин Хан,
Индустријска зона б.б., МБ 17100769, ПИБ 100925756,
жиро рачун 105-24068-90 „Аик банка”.
II. Утврђује се постојање стечајног разлога трајне
неспособности плаћања.
III. За стечајног управника именује се Роберт
Митровић из Лесковца.
IV. Позивају се повериоци да у року од 90 дана, од
дана објављивање огласа о отварању стечајног поступка
у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве
овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потражи­
вања према стечајном дужнику писменом пријавом,
поднетом у два примерка са приложеним доказима о
основаности потраживања.
V. Позивају се дужници стечајног дужника да од­
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VI. Испитно рочиште заказује се за 5. мај 2015.
године, у 12,00 часова, у згради Привредног суда у
Лесковцу, у Булевару ослобођења 2, у судници број 2.
VII. Прво поверилачко рочиште заказује се за 4. март
2015. године, у 12,00 часова, у згради Привредног суда у
Лесковцу, у Булевару ослобођења 2, у судници број 2.
VIII. Стечајни поступак отворен је 13. јануара
2015. године, и истог дана је Решење објављено на ог­
ласној табли овог суда.
IX. Налаже се Агенцији за привредне регистре да
упише у регистар отварање стечајног поступка над сте­
чајним дужником Акционарско друштво „Бетоњерка”
Фабрика бетонске галантерије Владичин Хан,
Индустријска зона б.б., МБ 17100769, ПИБ 100925756.
X. Налаже се заступнику дужника да изврши при­
мопредају дужности са стечајним управником у време и
месту које стечајни управник одреди и то тако што ће му
предати печате предузећа, сву документацију предузећа и
предати сву непокретну и покретну имовину предузећа и
пословни простор предузећа на даље чување и управљање.
Оглас објављен на огласној табли суда 13. јануара
2015. године.
Оглас доставити на објављивање у „Службеном
гласнику Републике Србије” у Београду и једном висо­
котиражном дневном листу.
2. Ст. број 44/2014 – Из Привредног суда у
Лесковцу. 508
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драган
Здравковић, у поступку стечаја над стечајним дуж­
ником Здравствена установа – Апотека „Ванекс” у
стечају Ниш, кога заступа стечајни управник Милан
Стругаревић, донео је 16. јануара 2015. године,
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку стечајног дужника Здравствена установа –
Апотека „Ванекс” у стечају Ниш за 24. фебруар 2015.
године, са почетком у 11,00 часова у Привредном суду у
Нишу, Светосавска 7а, канцеларија број 4.
7 / 23. I 2015.
17
Отказује се рочиште за испитивање потра­
живања у стечајном поступку стечајног дужника
Здравствена установа – Апотека „Ванекс” у стечају
Ниш одређено за 7. април 2015. године са почетком
у 11,00 часова.
Решење објавити на огласној и електронској таб­
ли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”
Београд.
1. Ст. број 35/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
505
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 78/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-9028 Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка „Еску­лап” Ин­ђи­ја, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Еску­лап” са се­ди­
штем у Ин­ђи­ји, Кра­ља Пе­тра Пр­вог 9 огла­ша­ва про­ме­
ну ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше
Ја­сми­на Ра­ко­вић, а упи­су­је се Не­бој­ша Ра­ко­вић, ди­рек­
тор са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Фи. број 78/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
409
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Ст. број
480/2012 од 13. ја­ну­ар­ а 2015. го­ди­не од­ре­дио је за­
вр­шно ро­чи­ште у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ним
ду­жни­ком ДОО „Ди­стри­бу­тив­ни цен­тар Мер­ка­тор”
Вр­шац, Ге­не­ра­ла Ема­ну­е­ла Ар­се­ни­је­ви­ћа 6, ма­тич­ни
број: 08717427, ПИБ: 100914688 ко­ји ће се одр­жа­ти 4.
фе­бру­ар­ а 2015. го­ди­не са по­чет­ком у 11,00 ча­со­ва у 114
При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
На за­вр­шном ро­чи­шту рас­пра­вља­ће се:
– о за­вр­шном ра­чу­ну сте­чај­ног управ­ни­ка,
– о ко­нач­ним зах­те­ви­ма за ис­пла­ту на­гра­де сте­чај­
ног управ­ни­ка,
– под­но­се при­мед­бе на за­вр­шни ра­чун или на под­
не­те зах­те­ве за ис­пла­ту на­кна­да и на­гра­да,
– од­лу­чу­је о не­рас­по­де­ље­ним де­ло­ви­ма сте­чај­не
ма­се,
– од­лу­чу­је о дру­гим пи­та­њи­ма од зна­ча­ја за бан­
крот­ство сте­чај­ног ду­жни­ка.
Сви по­ве­ри­о­ци сма­тра­ју се уред­но по­зва­ним на
за­вр­шно ро­чи­ште об­ја­вљи­ва­њем овог ре­ше­ња на огла­
сној та­бли су­да и „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике
Србије”.
1. Ст. број 480/2012 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
471
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 81/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-9032, по­дат­ке:
Код Дома здра­вља Срем­ска Ми­тро­ви­ца из Срем­
ске Ми­тро­ви­це, Ста­ри шор 65, вр­ши се про­ме­на ли­ца
овла­шће­ног за за­сту­па­ње упи­су­је се прим. др Ду­шко
Ма­џић, в. д. ди­рек­то­ра, нео­гра­ни­че­но овла­шће­ње.
Фи. број 81/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
410
При­вред­ни суд у Сремској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 80/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-31-02 Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка „Ла­ра Фарм плус”, Но­ви Слан­ка­мен, Ца­ра Ду­
ша­на 116, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка Ла­ра Фарм плус из
Но­вог Слан­ка­ме­на, Ца­ра Ду­ша­на 116 на осно­ву од­лу­ке
об­ја­вљу­је осни­ва­ње Огран­ка 2 ко­ји се на­ла­зи у Ин­ђи­ји
у Но­во­сад­ској ули­ци 2.
Фи. број 80/2014 – Из При­вред­ног су­да у Сремској
Ми­тро­ви­ци.
411
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, као
првостепени стечајни суд, по стечајном судији
Лалић Драгану, решавајући у поступку стечаја над
Привредним друштвом „Модеа С” доо за производњу
и трговину на велико и мало текстилом export-import
Војка, Цара Душана 9, дана 19.01.2015. године, ван ро­
чишта, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у предмету сте­
чаја над стечајним дужником Привредно друштво
„Модеа С” доо за производњу и трговину на велико и
мало текстилом export-import Војка, Цара Душана 9 и
исто заказује за 10. фебруар 2015. године у 12,00 ча­
сова у судници број XVI/2 Привредног суд у Сремској
Митровици, Трг Светог Димитрија 39.
1. Ст. број 9/2014 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
486
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У НИ­ШУ
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број 5/5 го­
ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-113, по­дат­ке:
Оп­шта бол­ни­ца „Др Алек­са Са­вић” Про­ку­пље вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се
бри­ше Др Рад­ми­ла Ан­то­ни­је­вић Ла­зо­вић као в.д. ди­
рек­тора, а упи­су­је се др Сње­жа­на Ар­сић као ди­рек­тор
бол­ни­це са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Фи. број 5/2015 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
463
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 4/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-277 Здрав­стве­на уста­но­ва До­
ма здра­вља, „Др Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” Ста­ра Па­зо­ва,
Вла­ди­ми­ра Хур­ба­на 2, по­дат­ке:
У До­му здра­вља „Др Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” Ста­ра
Па­зо­ва до­шло је до про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње, те се бри­ше др Ра­да Ин­ђић, ди­рек­тор, а упи­су­је
се др Алек­сан­дар Оме­ро­вић, в. д. ди­рек­тора.
Фи. број 4/2015 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
407
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци ре­ше­њем
Фи. број 3/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул.
бр. 5-1 Цен­тар за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не „Ириг”, Ни­
ко­ле Те­сле 4, по­дат­ке:
Ме­ња се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Цен­тра за
со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Ириг, Ни­ко­ле Те­сле 4, бри­ше се
Вуј­но­вић Гој­ко ди­рек­тор, упи­су­је се Ла­ћа­рац Сил­ва­на
вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра.
Фи. број 3/2015 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
408
Де­лат­ност:
4773 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у апо­те­ка­ма,
4774 – тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма,
4775 – тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма,
4729 – оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­
ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (хра­на за бе­бе, мле­ко за бе­бе,
со­ко­ви за бе­бе и ди­је­тет­ски про­из­во­ди за од­ра­сле),
4721 – тр­го­ви­на на ма­ло деч­јом хра­ном, со­ко­ви­ма,
ме­дом и про­из­во­ди­ма од ме­да, све у ори­ги­нал­ном па­
ко­ва­њу,
4772 – тр­го­ви­на на ма­ло обу­ћом и пре­па­ра­ти­ма од
ко­же (ор­то­пед­ске ци­пе­ле, ор­то­пед­ске сан­да­ле, ор­то­пед­ске
па­пу­че, отро­пед­ске клом­пе и деч­је ор­то­пед­ске ци­пе­ле),
4765 – оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло (деч­ја опре­ма и
при­бор; нпр. деч­је играч­ке, фла­ши­це за бе­бе, цуц­ле,
деч­ја ко­ли­ца, кре­ве­ци за бе­бе),
Упи­су­је се Бо­жи­дар Ар­сић, ЈМБГ 0505972790014,
ди­рек­тор огран­ка Апо­те­ке, има пра­во за за­сту­па­ње
огран­ка Апо­те­ке са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Ор­га­ни­за­ци­о­на је­ди­ни­ца огра­нак Апо­те­ка „Ар­сић
Х” Ужи­це, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 101.
Фи. број 2/2015 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
460
Печати
ЈКП „Качарево”, в.д. директора, оглашава
ПЕЧАТ НЕВАЖЕЋИМ
Оглашава се нестао/изгубљен печат фирме
ЈКП „Качарево” Качарево неважећим. Печат је ок­
руглог облика, промера 30 милиметара са натписом
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ (великим сло­
вима), у центру печата под наводницима је исписано
КАЧАРЕВО (великим словима), а при доњем ободу из­
међу две звездице исписано је Качарево (прво почетно
слово је велико).
Удружење ИПЕК Центар, овлашћени заступник,
објављује
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број 1/2015,
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број Ру 1-554-00, Ма­шин­ско-елек­тро тех­нич­ка шко­ла
При­бој, по­дат­ке:
Упи­су­је
се
Ми­лен­ко
То­ма­но­вић,
ЈМБГ
0612958793419, ди­рек­тор Шко­ле, ко­ме је про­ду­жен
ман­дат ди­рек­то­ра и исти тра­је 4 го­ди­не и на ду­жност
сту­па 10. јануара 2015. го­ди­не.
Фи. број 1/2015 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
400
При­вред­ни суд у Ужи­цу ре­ше­њем Фи. број 2/2015,
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број Ру 5-9501-10, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ар­
сић” Ужи­це, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 94, по­дат­ке:
Упи­су­је се осни­ва­ње огран­ка Апо­те­ка „Ар­сић Х”
Ужи­це, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 101, ко­ји се на­ла­зи у са­
ста­ву Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ка „Ар­сић” Ужи­це,
Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 94.
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ар­сић”, Ужи­це,
Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 94.
Огра­нак Апо­те­ка „Ар­сић Х”, Ужи­це, Ди­ми­три­ја
Ту­цо­ви­ћа 101.
Скра­ће­но по­слов­но име Апо­те­ка „Ар­сић”, Ужи­це,
Огра­нак Апо­те­ка „Ар­сић Х”, Ужи­це, Ди­ми­три­ја Ту­цо­
ви­ћа 101.
Део Уста­но­ве – огра­ни­за­ци­о­на је­ди­ни­ца не­ма свој­
ство прав­ног ли­ца и исту­па у прав­ном про­ме­ту под
фир­мом апо­те­ке и сво­јим на­зи­вом и има пра­во да у
прав­ном про­ме­ту за­кљу­чу­је уго­во­ре и пред­у­зи­ма дру­ге
прав­не по­сло­ве и прав­не рад­ње у окви­ру свог пред­ме­та
по­сло­ва­ња.
За оба­ве­зе де­ла Уста­но­ве, ор­га­ни­за­ци­о­на је­ди­ни­ца
у прав­ном про­ме­ту Апо­те­ка од­го­ва­ра це­ло­куп­ном сво­
јом имо­ви­ном.
ЈКП „Качарево”
в.д. директора Васо Кркобабић, с.р.
492
ОДЛУКУ О ПРОГЛАШАВАЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ
Као овлашћени заступник удружења ИПЕК
Центар, из Београда, Паје Јовановића 33, МБ 28096640,
ПИБ 107821357, доносим одлуку да се постојећи пе­
чат који је: 1) округлог облика, 2) израђен на латинич­
ном писму, 3) текст по ободу: INTERNACIONALNI
POSLOVNI, EDUKATIVNI I KULTURNI CENTAR,
BEOGRAD 4) текст у средини: IPEK CENTAR, прогла­
си неважећим ради израде новог печата.
Овлашћени заступник,
Милан Димитријевић, с.р.
483
Обавештења
привредних друштава
Председник Скупштине поверилаца стечајног дуж­
ника Грађевинско предузеће „Рад” ДП из Београда,
Косовска 31 у стечају, који се води пред Привредним
судом у Београду под Ст. 8/2010, на основу члана 22.
Закона о стечајном поступку, заказује другу седницу
скупштине поверилаца стечајног дужника Грађевинско
предузеће „Рад” ДП из Београда, Косовска 31 у стечају
у Београду, на дан 9. фебруара 2015. године, са поче­
тком у 11,00 часова у просторијама стечајног дужника у
Косовској улици 31 у Београду, са следећим:
ДНЕВНИМ РЕДОМ
1. Избор верификационе комисије
2. Избор верификационе комисије и утврђивање
вредности гласа појединог повериоца сразмерно виси­
ни потраживања
18
23. I 2015. /
3. Разрешење неактивних чланова постојећег од­
бора поверилаца
4. Одређивање броја чланова одбора поверилаца
5. Избор чланова одбора поверилаца
6. Разно
За све информације молимо да се обратите стечај­
ном управнику – Поверенику Агенције за приватиза­
цију РС Невенки Ћирић, на адресу Косовска 31, теле­
фон 063/8023-730.
Напомена: представници правних лица морају до­
нети овлашћење потписано од стране директора и ове­
рено печатом, а директор извод из регистра.
525
Разно
Универзитет Сингидунум Београд, Данијелова
32, оглашава
– неважећом диплому Иване Поповић, Факултет
за туристички и хотелијерски менаџмент Београд, број
563-X/2009 од 26. децембра 2009. године. 484
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-133/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010756809 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Су­љић Де­нис, Срем­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/000399/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-261/15-1 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011187805 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Ца­кић Алек­са, Ле­ско­вац.
01/000400/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-1/2015 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008442333 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ва­сић Зо­ран, Бо­шња­не.
01/000401/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-2/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009382975 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ми­кић Де­јан, Ко­ва­чи­ца.
01/000402/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-3/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011866226 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Фи­ли­по­вић Алек­сан­дар, Цре­па­ја.
01/000403/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-278/15-1 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0117773437 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Та­дић Ли­ди­ја, Ми­шар.
01/000404/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-2-1/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007654020 из­дат од ПУ Бор на
име Јо­ва­но­вић Злат­ко, Ко­стол.
01/000405/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 27-15-1/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007421960 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ца­лић Зо­ран, Ба­то­чи­на.
01/000406/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-248/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009906636 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ми­ло­са­вљев Сте­ва, Ба­ва­ни­ште.
01/000407/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-274/15-1 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009601371 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ва­си­ље­вић Мар­ко, Ло­зни­ца.
01/000408/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-206/15-1 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009352013 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Пе­рић Дра­ган, Ло­зни­ца.
01/000409/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-13 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008184424 из­дат од ПУ Кра­гу­
је­вац на име Ра­ден­ко­вић Сла­ђа­на, Де­си­ми­ро­вац.
01/000410/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-10 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011874294 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Га­ши Ел­ме­ди­на, Кра­гу­је­вац.
01/000411/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-9 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011874296 из­дат од ПУ Кра­гу­
је­вац на име Га­ши Љи­ри­је, Кра­гу­је­вац.
01/000412/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-12 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011874295 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Га­ши Ибра­хим, Кра­гу­је­вац.
01/000413/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-11 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011867013 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Га­ши Му­ха­мед, Кра­гу­је­вац.
01/000414/15
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 27-61/2015 од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008687558 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ра­до­ва­но­вић Вељ­ко, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/000415/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-339/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006899990 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Де­ја­но­вић Вла­ста, Сме­де­ре­во.
01/000416/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-131/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010756814 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Су­љић Зу­мре­та, Срем­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/000417/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-129/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010756806 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Су­љић Ва­лен­ти­но, Срем­
ска Ми­тро­ви­ца.
01/000418/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-222/2015 од
16.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009017854 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­нић Зо­ран, Са­лаш Но­
ћај­ски.
01/000419/15
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 205-5255/15 од
19.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003411358
из­дат од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Спа­со­је­вић Оли­вер,
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
01/000420/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-8/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009297762 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ба­њаш Са­ман­та, До­ло­во.
01/000421/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-69/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008624367 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ни­ко­лић Жељ­ко, За­то­ње.
01/000422/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-70/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009147484 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­тић Ра­ди­ша, Ма­ји­ло­вац.
01/000423/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-3/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007708111 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ро­го­жар­ски Мла­ден, Остро­во.
01/000424/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-4/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009512024 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Хај­ри­зи Са­ми, Се­ло Ко­сто­лац.
01/000425/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-272/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010832434 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Сто­ји­ло­вић Ди­но, Зре­ња­нин.
01/000426/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-279/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009075113 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Чер­нак Маг­да­ле­на, Зре­ња­нин.
01/000427/15
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-4/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011444297 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Ду­нић Ми­ро­љуб, Бе­ри­ље.
01/000428/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-21/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009336077 из­дат од ПУ Ја­го­ди­на
на име Ми­лу­но­вић Ма­ри­на, Ћу­при­ја.
01/000429/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-16/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009940494 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ко­лун­џи­ја Ко­ра­на, Но­ви Сад.
01/000430/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-15/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011329092 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ра­ди­во­јац Ву­ко­са­ва, Но­ви Сад.
01/000431/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-14/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011648657 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Бе­ри­ша Ја­куп, Но­ви Сад.
01/000432/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-11/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009352818 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Бе­ри­ша Се­над, Но­ви Сад.
01/000433/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-12/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011667322 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ха­зи­ри Фе­ти­је, Но­ви Сад.
01/000434/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-10/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007353919 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Икраш Не­над, Но­ви Сад.
01/000435/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-7/15 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008574161 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ле­бан Хел­мут, Но­ви Сад.
01/000436/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-13/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011648655 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Бе­ри­ша Африм, Но­ви Сад.
01/000437/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-9/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008829339 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Са­мар­џић Су­за­на, Но­ви Сад.
01/000438/15
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-1/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010768792 из­дат од ПУ Ша­бац на
име Си­ме­у­но­вић Го­ран, Кру­пањ.
01/000439/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-362/14 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008581943 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Кра­ље­вић Ми­ро­слав, Ве­тер­ник.
01/000440/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-17/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011767700 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Рај­ко­вић Маг­да­ли­на, Но­ви Сад.
01/000441/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-1/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011459790 из­дат од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Ве­ли­ка Пла­на.01/000442/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-64/2014 од 15.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008605291 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ни­ко­лић Го­ри­ца, До­ља­шни­ца. 01/000443/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-68/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011086362 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Жи­ва­но­вић Ми­ли­ца, Мак­це.
01/000444/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-67/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010212893 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Жи­ва­но­вић Сла­ви­ца, Мак­це. 01/000445/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-66/2014 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010906628 из­дат од ПУ По­
жа­ре­вац на име Јо­ва­но­вић Јо­ван, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.01/000446/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-293/15-9 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007030874 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ај­ди­ни На­и­ле, Бре­зни­ца.
01/000447/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-11/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008282730 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Аћи­фи Ир­фан, Бу­ја­но­вац.
01/000448/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-311/5-10 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010753294 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Са­дри­је­вић Азе­ми­не, Бре­зни­ца.
01/000449/15
– ИС­ПРА­ВЕ СТРА­НА­ЦА –
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број LBA-823 D 10935 из­датa од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Na­e­ma A. M. NA­BE,
Бе­о­град.
02/000008/15
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број TN-163 D 12254 из­датa од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Che­ri­fa CHA­IR
­ AT EP
CHAN­DOUL, Бе­о­град.
02/000009/15
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-661 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003997840 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Зла­тић Ди­ја­на, Зре­ња­нин. 03/001380/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-8/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004050552 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пе­тро­вић Да­ли­бор, Кра­ље­во. 03/001381/15
7
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-3/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003655681 издатa од ПУ Кра­
ље­во на име Вељ­ко­вић Алек­сан­дар, Кра­ље­во.
03/001382/15
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-140197/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005118653 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Је­вре­мо­вић Пре­драг, Жа­ба­ри. 03/001383/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005165344 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Шпа­но­вић Мар­јан, Кра­ље­во.
03/001384/15
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-797/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005893074 издатa од ПС Жа­
ба­ри на име Дра­гу­ље­вић Кри­сти­на, Алек­сан­дро­вац. 03/001385/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003583836 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ма­сло­ва­рић Ан­дри­ја­на, Ужи­це.
03/001386/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-3 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003668717 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ми­ја­то­вић Не­ма­ња, Ужи­це.
03/001387/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-2/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000202169 издатa од ПУ
Ужи­це на име Бо­жо­вић Сло­бо­дан, Ужи­це.
03/001388/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-2/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003226936 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ми­хај­ло­вић Ве­ли­мир, Кра­ље­во. 03/001389/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-7/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002767210 издатa од
ПУ Ужи­це на име Та­дић Фи­лип, Ужи­це.
03/001390/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-6/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004766574 издатa од
ПУ Ужи­це на име Се­ла­ко­вић Не­дељ­ко, Ужи­це.
03/001391/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-630/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001826388 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ва­со­вић Ми­ло­мир, Кра­ље­во. 03/001392/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-8/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003776237 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ста­ној­чић Са­ња, Ужи­це.
03/001393/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-631/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004153946 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ћи­ро­вић Га­ври­ло, Кра­ље­во. 03/001394/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-4/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002651732 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ла­зић Па­вле, Ужи­це.
03/001395/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-5/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001724235 издатa од
ПУ Ужи­це на име Вуч­ко­вић Слав­ко, Ужи­це.
03/001396/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-633/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004132807 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јо­ви­ће­вић Сте­ван, Кра­ље­во. 03/001397/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-5 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004842043 издатa од ПС Ста­
ри Град на име Ве­се­ли­но­вић Бог­да­на, Ла­за­ре­вац. 03/001398/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2420 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003782769 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Са­ров­ски Ни­ко­ла, Сур­чин.
03/001399/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2408 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005595727 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Аса­ни Де­ма­ил, Зе­мун.
03/001400/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2411 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004349426 издатa од ПС
Но­ва Ва­рош на име Пе­рић Ка­ро­ли­на, Но­ва Ва­рош. 03/001401/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-610/14 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004802616 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Чо­ло­вић Мар­ко, Кра­ље­во.
03/001402/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2413 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001418076 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ден­ко­вић Ја­сми­на, Зе­мун.
03/001403/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-634/14 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003737363 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пла­нић Сло­бо­дан­ка, Кра­ље­во. 03/001404/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-615/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006032095 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јак­шић Алек­сан­дра, Кра­ље­во. 03/001405/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-632/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004779945 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­ћић Бра­ни­слав, Кра­ље­во. 03/001406/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/12 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005428135 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мат­ко­вић Ми­ња, Но­ви Сад.
03/001407/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/11 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004052686 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ја­но­вић Ма­ри­ја, Но­ви Сад. 03/001408/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 5205.6-333 од 24.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001708704 издатa од ПУ
Ниш на име Во­ји­но­вић Мир­ја­на, Ру­ма.
03/001409/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2322/14СВ од
27.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002948952
издатa од ПС Зе­мун на име Ор­лић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/001410/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-1257/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001868745 издатa од ПС
Ра­шка на име Глук­че­вић Да­ни­ца, Ра­шка.
03/001411/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2330 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005245582 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Па­влов Бо­сиљ­ка, Но­ви Бе­о­град.03/001412/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2329/14СВ
од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002335909 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лен­ко­вић Дра­
га, Но­ви Бе­о­град.
03/001413/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2328/14СИ од
29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005960539
издатa од ПС Зе­мун на име Ми­ше­рић Стје­пан, Зе­мун.03/001414/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2327/14СВ
од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002135659 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­жи­но­ски Дон­
чо, Но­ви Бе­о­град.
03/001415/15
7 / 23. I 2015.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2326/14SV
од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004853631 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бра­дић До­ро­те­ја,
Но­ви Бе­о­град.
03/001416/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/2407 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794587 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Кне­же­вић Алек­сан­дар, Зе­мун. 03/001417/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2325/14СВ
од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003798318 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име ђор­ђе­вић Сло­бо­
дан­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/001418/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2324/14СИ
од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003007400 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Те­шић Игор, Но­ви
Бе­о­град.
03/001419/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2323/14СВ
од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004600580 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Жив­ко­вић Ср­ђан,
Но­ви Бе­о­град.
03/001420/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2316/14СВ
од 26.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003017424 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­џа­ре­вић Зо­ран,
Но­ви Бе­о­град.
03/001421/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1353/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003531258 издатa од
ПС Вра­чар на име Жи­ва­но­вић Ни­на, Бе­о­град.
03/001422/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1352/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004035824 издатa од
ПС Вра­чар на име Гли­го­рић Ми­лош, Бе­о­град.
03/001423/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1351/2014 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001746017 издатa од
ПС Вра­чар на име Гли­шић Слав­ка, Бе­о­град.
03/001424/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1350/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005265114 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/001425/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1349/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005307376 издатa од
ПС Вра­чар на име Ву­чи­нић На­да, Бе­о­град.
03/001426/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1348/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005125230 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђа­јић Вла­ста, Бе­о­град.
03/001427/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1347/14 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001266513 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Шће­па­но­вић Ба­слаћ Са­ња, Бе­о­град.03/001428/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/29 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000632671 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­бри­гић Рај­ко, Но­ви Сад.
03/001429/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1346/2014 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002490314 издатa од
ПС Вра­чар на име Де­ја­но­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/001430/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1344/2014 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002202128 издатa од
ПС Вра­чар на име Ко­ва­че­вић Да­рин­ка, Бе­о­град. 03/001431/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-609/14 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004473722 издатa од ПУ
Ча­чак на име Жи­во­јић Ми­шић, Ча­чак.
03/001432/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-608/14 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002302564 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јов­ко­вић Ма­ри­ја, Ча­чак.
03/001433/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/19 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005699170 издатa од ПУ Но­
ви Сад на име Ак­сен­ти­је­вић-Нађ Ра­дој­ка, Но­ви Сад.03/001434/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/22 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000593308 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­ћан­ски Бра­ни­слав, Но­ви Сад. 03/001435/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003757865 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мех­ме­тај Ха­сан, Но­ви Сад.
03/001436/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2404 од 27.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006107658 издатa од ПС Зе­
мун на име Стан­ко­вић Бо­го­мир, Зе­мун.
03/001437/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2417/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004274060 издатa од ПС
Зе­мун на име Сте­ва­но­вић Вла­ди­мир, Зе­мун.
03/001438/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/2409 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004361732 издатa од ПС
Но­ва Ва­рош на име Пе­рић Ми­ло­мир, Но­ва Ва­рош. 03/001439/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2414 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003154842 издатa од ПС Зе­
мун на име Ха­лер Ми­ла­на, Угри­нов­ци.
03/001440/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 23.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005804323 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Лон­ча­рић Мла­ден, Но­ви Бе­о­град.03/001441/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2415 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003996250 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­ној­ло­вић Ран­ка, Угри­нов­ци.
03/001442/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001822226 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ди­ми­три­је­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/001443/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 24.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001581920 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Пет­ко­вић Бог­дан, Бе­о­град. 03/001444/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003305192 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Је­ли­ца, Бе­о­град.
03/001445/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-298/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004861984 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Гу­тић Иван, Кра­гу­је­вац.
03/001446/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004467912 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ков Ма­ри­јан, Но­ви Сад.
03/001447/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-147068/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003812867 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Сто­ја­но­вић Је­ле­на, Ло­зни­ца. 03/001448/15
19
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2412 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002831003 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ђур­ђе­вац Мар­ко, Бе­о­град.
03/001449/15
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-5/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000037543 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Ће­ри­мо­вић Вла­ди­ца, Жи­то­ра­ђа. 03/001450/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2410 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002901140 издатa од ПС Зе­
мун на име Пи­ли­по­вић Че­до, Зе­мун.
03/001451/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003825383 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Ћи­рић Да­ли­бор­ка, Алек­сан­дро­вац.
03/001452/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2416 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002881911 издатa од ПС Зе­
мун на име Би­рач Са­не­ла, Зе­мун.
03/001453/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-2/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000071100 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Ду­њић Ми­ли­сав, Алек­сан­дро­вац.
03/001454/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-147433/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000672607 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Сте­фа­но­вић Бо­ја­на, Ло­зни­ца. 03/001455/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2455 од 24.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002250616 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ја­чић Ма­ри­ја­на, Сур­чин.
03/001456/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-9-625/03 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002053967 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Сла­ђа­на, Кру­ше­вац. 03/001457/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-622/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005976796 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­лен­ко­вић Ми­лош, Кру­ше­вац. 03/001458/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-620/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004198063 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ја­њић Ана, Кру­ше­вац.
03/001459/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-528/14 од 05.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942111 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Тре­нић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/001460/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-4/2015 од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003154737 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име По­по­вић Бра­ни­
сла­ва, Зе­мун.
03/001461/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-626/2014 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000293276 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ко­стић Ле­по­са­ва, Кру­ше­вац.03/001462/15
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-1682/14 од 19.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004936662 издатa од ПС
Кру­пањ на име Ре­љић Зо­ран, Кру­пањ.
03/001463/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-2/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005092258 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Му­ко­ски Иван, Зе­мун. 03/001464/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-2/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004436337 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ђур­ђе­вић Алек­сан­дра, Кру­ше­вац. 03/001465/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-5/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002337343 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Ба­ле­тић Дра­ги­ца, Бе­о­град.03/001466/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-324/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005760990 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Мла­де­но­вић Ми­тра, Кру­ше­вац.
03/001467/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-6/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004825255 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Гмај­нер Све­тла­на, Бе­о­град. 03/001468/15
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-147093/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002933674 издатa од
ПС Лу­ча­ни на име Ви­дић Алек­сан­дар, Лу­ча­ни.
03/001469/15
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-5/2014-12 од 06.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002720664 издатa од ПС
Оџа­ци на име Ко­раћ Ми­ли­ја­на, Оџа­ци.
03/001470/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-3/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005657138 издатa од
ПУ Бе­о­град на име По­по­вић Мом­чи­ло, Бе­о­град. 03/001471/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-627/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000307705 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Смиљ­ко­вић Сто­јан­ка, Кру­ше­вац. 03/001472/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-7/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002118918 издатa од ПС
Сав­ски Ве­нац на име Ми­ха­и­ло­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град.03/001473/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-9-628/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000525658 издатa од
ПУ Ниш на име Ан­ђел­ко­вић Ми­ро­љуб, Кру­ше­вац. 03/001474/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-148153/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001378211 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јак­шић Жи­во­та, Кра­гу­је­вац. 03/001475/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-9-623/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002347230 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Пе­ра­но­вић Пре­драг, Кру­ше­вац.
03/001476/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.25-5/15ВК од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004136454 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/001477/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-27/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005500801 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Ста­но­је­вић Ни­ко­ла, Мар­ко­вац. 03/001478/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004915067 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Па­у­но­вић Ву­ка­шин, Но­ви Бе­о­град.
03/001479/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-666/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000427840 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сте­фа­но­вић Да­ни­је­ла, Кра­гу­је­вац. 03/001480/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-6/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001909996 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Па­ве­шко­вић Бог­дан, Мар­ко­вац. 03/001481/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-19/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003688997 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ву­ло­вић Ви­до­са­ва, Но­ви Бе­о­град. 03/001482/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-102/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006191623 издатa од
ПУ При­шти­на на име Бла­го­је­вић Ни­ко­ла, Ли­пљан.03/001483/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-4/15ВК од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000205316 издатa од
ПУ По­жа­ре­вац на име Ду­љај Се­на­да, Но­ви Бе­о­град.03/001484/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-7 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003957678 издатa од ПС Ве­
ли­ка Пла­на на име Ива­но­вић Сла­во­љуб, Ве­ли­ка Пла­на.
03/001485/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-1 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000403706 издатa од ПС
По­ду­је­во на име По­дво­ри­ца Бе­ким, По­ду­је­во.
03/001486/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-3/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004627472 издатa од ПС Ве­
ли­ка Пла­на на име Глав­шић Алек­сан­дра, Ве­ли­ка Пла­на.
03/001487/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-3/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000290999 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ср­да­но­вић Сре­до­је, Но­ви Бе­о­град. 03/001488/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-150/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000419597 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Не­на­до­вић Ср­би­слав, Кра­гу­је­вац. 03/001489/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004329666 издатa од ПС Ве­
ли­ка Пла­на на име Ми­ло­са­вље­вић Мар­ко, Ве­ли­ка Пла­на.
03/001490/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-6/15БК од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001694164 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име До­бри­је­вић Ри­сте, Но­ви Бе­о­град.
03/001491/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-605/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000098070 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Ми­ха­и­ло­вић Ма­ја, Аран­ђе­ло­вац.03/001492/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-135/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005328422 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ђа­ло­вић Ива­на, Кра­гу­је­вац.03/001493/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-348 од 26.12.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004366629 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ми­хај­ло­вић Су­за­на, Вра­ње.
03/001494/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2821 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005221808 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­ме­ди Ма­ја, Но­ви Сад.
03/001495/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-447/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000100580 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име До­бри­чић Ра­дој­ка, Аран­ђе­ло­вац.03/001496/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2817 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003505380 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­скин Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/001497/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-381/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006109463 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ри­бић Ма­ри­на, Ста­ра Па­зо­ва. 03/001498/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2818 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004159080 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ар­сић Ана, Но­ви Сад.
03/001499/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-147678/14 од
31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000106521 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Иво­вић Не­над,
Аран­ђе­ло­вац.
03/001500/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2819 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005332575 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­шић Ол­га, Но­ви Сад.
03/001501/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2820 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005370259 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ду­го­њић Де­сан­ка, Но­ви Сад.
03/001502/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-380/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000448136 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Не­на­дић Ми­ка, Ста­ра Па­зо­ва. 03/001503/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2816 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004824154 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ло­ра­до­вић На­да, Но­ви Сад. 03/001504/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2822 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006178874 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мај­кснер Ми­ле­на, Но­ви Сад.
03/001505/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-359/14 од 02.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003118407 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Лац­ма­но­вић Љу­би­ца, Ста­ра Па­зо­ва.
03/001506/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2823 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004086570 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име За­ма­клар Да­вид, Но­ви Сад.
03/001507/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-147979/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003899769 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име То­шић Ср­ђан, Ле­ско­вац.
03/001508/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2811 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003626220 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ков Бо­ри­слав, Но­ви Сад.
03/001509/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2812 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001832157 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гар­да­ше­вић Мај­да, Но­ви Сад. 03/001510/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2814 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004693471 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Ве­сна, Но­ви Сад.
03/001511/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-147958/14 од 05.01.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005299202 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Де­ми­ро­вић Сне­жа­на, Ле­ско­вац. 03/001512/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2815 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001868952 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ји­но­вић Дра­га­на, Фу­тог.
03/001513/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-350/14 од 30.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002165776 издатa од ПУ Вра­
ње на име Де­ми­ро­вић Да­ни­је­ла, Врањ­ска Ба­ња.
03/001514/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-147174/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002400270 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ла­за­ре­вић Мар­ко, Ле­ско­вац. 03/001515/15
20
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-349/14 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002614031 издатa од ПУ
Вра­ње на име До­нић Гор­да­на, Вра­ње.
03/001516/15
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000044249 издатa од ПС
Ба­бу­шни­ца на име Сте­фа­но­вић Са­ња, Ба­бу­шни­ца. 03/001517/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-147188/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002898766 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ву­чић Бо­сиљ­ка, Ле­ско­вац. 03/001518/15
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-2/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005757148 издатa од ПС
Ба­бу­шни­ца на име Цвет­ко­вић Ми­лош, Ба­бу­шни­ца. 03/001519/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-147448/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005302765 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Та­сић Те­о­до­ра, Ле­ско­вац.
03/001520/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-176/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004695547 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име По­па­дић Да­ри­ја, При­је­по­ље.03/001521/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-175/14 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003148236 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Вла­хо­вић Ве­се­лин, При­је­по­ље. 03/001522/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-209/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006170189 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Га­ври­ло­вић Ана, Кра­гу­је­вац.
03/001523/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-147760/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002772028 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Јо­ва­но­вић Бо­шко, Ора­шац. 03/001524/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-147799/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005196494 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ко­ста­ди­но­вић Ми­ле­на, Ле­ско­вац. 03/001525/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-292/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005225456 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Гли­шић Ма­ли­на, Кра­гу­је­вац.
03/001526/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-10/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170580 издатa од ПС Пе­
тро­вац на име Ма­тић Ми­лан­ка, Пе­тро­вац на Мла­ви. 03/001527/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-650/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000436834 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ан­то­ни­је­вић Ве­сна, Кра­гу­је­вац. 03/001528/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-224/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000436852 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Љу­би­са­вље­вић Го­ран, Кра­гу­је­вац.03/001529/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/3 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004035850 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­лум Пе­ро, Но­ви Сад.
03/001530/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-202/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003874835 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Јо­ва­но­вић Алек­сан­дра, Кра­гу­је­вац. 03/001531/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-19/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001548962 издатa од ПС Пе­
тро­вац на име Сто­ја­но­вић Го­ран, Пе­тро­вац на Мла­ви.03/001532/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/4 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006065660 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­нин Рај­ко, Но­ви Сад.
03/001533/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-527/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001525695 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Се­ли­ми Са­бри­је, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/001534/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-621/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000167504 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Па­но­вић Жи­во­рад, Кра­гу­је­вац. 03/001535/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-96/14 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0024001835 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Аџић Зо­ри­ца, Ива­њи­ца.
03/001536/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-616/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001154044 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђор­ђе­вић Ра­ди­ца, Кра­гу­је­вац. 03/001537/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/5 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004848363 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­дић Лу­ка, Но­ви Сад.
03/001538/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-618/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002433107 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пре­лић Ми­лан, Ча­чак.
03/001539/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1820/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003123451 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ра­до­са­вље­вић Зла­ти­ца, Ћу­при­ја. 03/001540/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/6 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003011024 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Се­ге­дин­ски Са­ња, Но­ви Сад.
03/001541/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-99/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004776263 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Ман­дић Ива­на, Ива­њи­ца.
03/001542/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2451/14 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002486475 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ми­тић Ра­до­сав, Ћу­при­ја.
03/001543/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/7 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000656592 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ме­ду­рић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/001544/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1375/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002338270 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Пе­тро­вић Де­јан, Ћу­при­ја.
03/001545/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/8 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000723738 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ја­ну­зо­вић Та­ма­ра, Но­ви Сад.
03/001546/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2391/14 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942053 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Јо­ва­но­вић Ми­ро­слав, Ћу­при­ја.
03/001547/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/9 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000649389 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мат­ко­вић Звон­ко, Но­ви Сад.
03/001548/15
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 205-09 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002547961 издатa од ПС
Ме­две­ђа на име Бе­јић За­ха, Ме­две­ђа.
03/001549/15
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 205-10 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002547612 издатa од ПС
Ме­две­ђа на име Бе­јић Фа­диљ, Ме­две­ђа.
03/001550/15
23. I 2015. /
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/10 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000619860 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ле­по­је­вић Жи­во­рад, Но­ви Сад. 03/001551/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-95/14 од 15.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005247300 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Не­шо­вић Ми­лин­ко, Ива­њи­ца.
03/001552/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/25 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000653224 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ћу­пић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/001553/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-97/14 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004727453 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Пе­ри­шић Ива­на, Ива­њи­ца.
03/001554/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/24 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000693345 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ман­дић Ве­ри­ца, Но­ви Сад.
03/001555/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-25 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002129228 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­љин Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/001556/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-20/14СВ од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004093317 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­нић Сла­ва, Бе­о­град.
03/001557/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-26/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001874310 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Гир­гис Зла­та­на, Бе­о­град. 03/001558/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-459/14 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002985991 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ђор­ђе­вић Ра­ди­сав, Мла­де­но­вац. 03/001559/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-458 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002121690 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Си­мић Жи­ва­дин, Мла­де­но­вац. 03/001560/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-457 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001606802 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ми­ло­вић Је­ле­на, Мла­де­но­вац. 03/001561/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-456/14 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005815101 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ди­ми­три­је­вић Ђор­ђе, Мла­де­но­вац.
03/001562/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-454/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001915091 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Не­шко­вић Не­над, Мла­де­но­вац. 03/001563/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-453 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004932146 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Га­ври­ло­вић Дра­га­на, Мла­де­но­вац.
03/001564/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-452 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003367153 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јо­ва­но­вић Дра­ган, Мла­де­но­вац. 03/001565/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-451/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004563175 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­си­ље­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/001566/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-450 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001495520 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ле­кић Рад­ми­ла, Мла­де­но­вац. 03/001567/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-449/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005755037 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ми­ло­је­вић Маг­да­ле­на, Мла­де­но­вац.
03/001568/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-448/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005318078 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ни­ко­лић Је­ле­на, Мла­де­но­вац. 03/001569/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-447 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003476261 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ми­лен­ко­вић Пе­тар, Мла­де­но­вац. 03/001570/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-446 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003548756 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Вук­са­но­вић Инес, Мла­де­но­вац. 03/001571/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-445 од 20.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002003024 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Жив­ко­вић Та­ма­ра, Мла­де­но­вац.03/001572/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-444 од 20.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004761347 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Осма­ни Ну­срет, При­шти­на.03/001573/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-443 од 19.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003274717 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Со­вић Јо­ван­ка, Мла­де­но­вац. 03/001574/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-442 од 19.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003584699 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Бр­кић Љи­ља­на, Мла­де­но­вац. 03/001575/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2338 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005060090 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име То­ше­ски Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/001576/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2336/4СВ од
31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000317508
издатa од ПУ Бе­о­град на име Го­ро­ња Ве­сна, Бе­о­град.03/001577/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-06/15СИВ од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004569420
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­дој­ко­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/001578/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-38/15СИ од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005964439 издатa од ПС
Сав­ски Ве­нац на име Ра­и­че­вић На­та­ли­ја, Бе­о­град. 03/001579/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-03 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004601705 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ме­де­ни­ца Зо­ран, Бе­о­град.03/001580/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1844/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004311904 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­ру­ни­чић Љу­бин­ка, Бе­о­град.03/001581/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-02/15СИВ од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005506665 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­џа­ре­вић Дми­
тра, Бе­о­град.
03/001582/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-04/15СИВ од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004391097 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­ри­но­вић Ми­
љан, Бе­о­град.
03/001583/15
7
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1843/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003606440 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Не­дић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/001584/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-05/14СИВ од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000072749
издатa од ПУ Бе­о­град на име Бо­ди­ро­га Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/001585/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1842 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003457178 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/001586/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2337/14СИ од
31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004706140
издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ха­и­ло­вић Ми­о­драг, Бе­о­град.
03/001587/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2333/14СВ
од 31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005014053 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Дра­го­
слав, Бе­о­град.
03/001588/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2334/14СВ
од 31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002068547 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ши­рец Љи­ља­на,
Бе­о­град.
03/001589/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2335/14СИ
од 31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006015594 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Спа­сић Пре­драг,
Бе­о­град.
03/001590/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-20/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005380355 издатa од ПС
Зе­мун на име Вој­но­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/001591/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1840/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004589211 издатa од
ПС Вра­чар на име Зе­че­вић Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/001592/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-19 од 06.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003759718 издатa од ПС Зе­мун
на име Це­ро­вац Ми­лан, Бе­о­град.
03/001593/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-17 од 06.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006168392 издатa од ПС Зе­мун
на име Ко­стић Љу­бин­ка, Бе­о­град.
03/001594/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1874/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001466379 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Хлап­чић Вла­ди­мир, Бе­о­град.03/001595/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-9 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004983929 издатa од ПС Ста­ра
Па­зо­ва на име Ђа­чић Ми­љан, Бе­о­град.
03/001596/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-16 од 06.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128724 издатa од ПС Сав­
ски ве­нац на име Ву­ко­бра­то­вић Сте­ван, Бе­о­град. 03/001597/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1872/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003604074 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Те­о­фи­ло­вић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/001598/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1869/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004556388 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Бог­дан, Бе­о­град. 03/001599/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1870/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004137354 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­ла­рић Ми­ло­ван, Бе­о­град. 03/001600/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1841 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001949360 издатa од
ПС Зе­мун на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/001601/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1876/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002597420 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име То­мић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/001602/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1877/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004509306 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Су­ди­мац Зо­ран, Бе­о­град.
03/001603/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1875/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004439167 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име То­до­ро­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/001604/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1867/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006064340 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бо­си­о­чић Ми­лан, Гроц­ка. 03/001605/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1839/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002730428 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/001606/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1835/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005520634 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Гој­гић Ду­шан, Бе­о­град.
03/001607/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1837/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002994016 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ћор­ко­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/001608/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1878/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001348115 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мер­ћеп Ми­лан, Бе­о­град.
03/001609/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1873/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002047529 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ра­до­са­вље­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/001610/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-3/С од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839568 издатa од ПС Зе­
мун на име Ка­стра­ти Ки­ме­те, Бе­о­град.
03/001611/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2 од 03.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003277873 издатa од ПУ Бе­о­град
на име Стој­ко­вић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/001612/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2419 од 30.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004759358 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/001613/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1 од 03.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004718686 издатa од ПС Зе­мун на
име Са­вић Дар­ко, Бе­о­град.
03/001614/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/23 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002810190 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­јић Гор­да­на, Но­ви Сад.
03/001615/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2418 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005354132 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Јев­тић Да­рин­ка, Бе­о­град.
03/001616/15
7 / 23. I 2015.
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-240/2014 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002901008 издатa од ПС
Бе­чеј на име Кне­же­вић Адри­ја­на, Бе­чеј.
03/001617/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4.10/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000306402 издатa од ПУ Бе­
о­град на име По­је­тар Пре­драг, Бе­о­град.
03/001618/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/30 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005817846 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­до­вић Ива­на, Но­ви Сад.
03/001619/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/11 од 05.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003476166 издатa од ПС Зе­мун
на име Ва­си­ље­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/001620/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/13 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002194464 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мат­ко­вић Мир­ја­на, Но­ви Сад. 03/001621/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/14 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005098855 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­ру­но­вић Ра­до­мир, Но­ви Сад. 03/001622/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-12/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002865637 издатa од ПС
Зе­мун на име Ше­шум Сла­ви­ца, Бе­о­град.
03/001623/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-2/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002765720 издатa од ПС
Жа­баљ на име Си­ми­чић Ма­ри­ја, Жа­баљ.
03/001624/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/13 од 05.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004298688 издатa од ПС Но­ви
Бе­о­град на име Ба­ти­нић Ми­лун­ка, Бе­о­град.
03/001625/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-3/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005985551 издатa од ПС
Жа­баљ на име Ра­да­но­вић Ма­ри­ја, Жа­баљ.
03/001626/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-5 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005076679 издатa од ПС Зе­мун на
име Бој­ба­ша Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/001627/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002792024 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пан­џа Ан­то, Но­ви Сад.
03/001628/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205.3-1/15 од 02.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001363713 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Па­вло­вић Љу­би­на, Ба­ра­је­во.
03/001629/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-242/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004739806 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ву­чи­ће­вић Зо­ран, Срем­чи­ца.
03/001630/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1864/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003912646 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Го­ли­ја­нин Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/001631/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-5/15 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006050825 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­ко­лић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/001632/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1838/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003778713 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Га­шић Ви­дан, Бе­о­град.
03/001633/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004609056 издатa од ПС
Ста­ри град на име Бал­тов­ска Кри­сти­на, Бе­о­град. 03/001634/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/16 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004404271 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мун­ћан Ми­ли­ца, Но­ви Сад.
03/001635/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1326 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003868114 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бран­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/001636/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/17 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004761139 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­рић Ален, Но­ви Сад.
03/001637/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-4/15 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003544384 издатa од
ПС Ста­ри град на име Си­мић Ду­шан, Бе­о­град.
03/001638/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1863/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004169912 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ри­стић Ати­џе, Бе­о­град.
03/001639/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-3/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001520074 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/001640/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1325 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004003720 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ја­ко­вље­вић Ми­ло­ван, Бе­о­град. 03/001641/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-4 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004363701 издатa од ПС Зе­мун на
име Шми­гић Ру­жи­ца, Зе­мун.
03/001642/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-8 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000908972 издатa од ПС Зе­мун на
име Зе­кић Је­ле­на, Зе­мун.
03/001643/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-7 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003075061 издатa од ПС Зе­мун на
име Зе­кић Ми­ро­слав, Зе­мун.
03/001644/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/18 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005955546 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ри­бар Ани­та, Но­ви Сад.
03/001645/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1850/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004630375 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ар­сић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/001646/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/20 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003793215 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ћу­лум Ја­сми­на, Но­ви Сад.
03/001647/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1852 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004676267 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ми­ло­ва­но­вић Вла­дан, Бе­о­град. 03/001648/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1860/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005405506 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­ја­ди­но­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/001649/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-6 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001885312 издатa од ПС Зе­мун на
име Ива­но­вић Пе­тар, Зе­мун.
03/001650/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-2/S од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001422510 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­вић Влај­ко, Сур­чин.
03/001651/15
21
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1859/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002628698 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Та­сић Бо­сиљ­ка, Бе­о­град.
03/001652/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1/S од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005169986 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ли­че­вић Са­ња, До­ба­нов­ци.
03/001653/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-09/2014 од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004532156 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­ле­зић Ди­ми­три­
је, Но­ви Бе­о­град.
03/001654/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-14/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003063895 издатa од ПУ
Ша­бац на име Та­на­сић Ни­но, Ша­бац.
03/001655/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-13/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004825225 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ла­за­ре­вић Жи­ван, Ша­бац.
03/001656/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-10/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003251578 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ста­нић Иван, Ша­бац.
03/001657/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1855 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005306180 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­шић Ја­вор­ка, Бе­о­град. 03/001658/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-11/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002474233 издатa од ПУ
Ша­бац на име Бла­го­је­вић Би­ља­на, Ша­бац.
03/001659/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Бе­о­град број 205.2-12/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000292494 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Је­ре­мић Дра­ган, Но­ви Бе­о­град. 03/001660/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-10 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002499359 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Стој­ко­вић До­бри­ла, Но­ви Бе­о­град. 03/001661/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001722560 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име То­до­ро­вић Дра­ган, Зе­мун. 03/001662/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1854/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003158927 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ел­ма­зо­ски Ида­вер, Бе­о­град. 03/001663/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-12/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042476 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ан­дрић Див­на, Ша­бац.
03/001664/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-9/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002548381 издатa од ПУ
Ша­бац на име Дра­о­је­вић Жи­во­дар, Ша­бац.
03/001665/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-8/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003932852 издатa од ПУ
Ша­бац на име Па­нић Ми­лош, Ша­бац.
03/001666/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/06 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000302338 издатa од ПУ
Ша­бац на име То­мић Сла­ви­ца, Ша­бац.
03/001667/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1880/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002230590 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жив­ко­вић Иван, Бе­о­град.
03/001668/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1881/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002786328 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Но­во­вић Ра­до­ван, Бе­о­град. 03/001669/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1883/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003765699 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Са­вић Иван, Бе­о­град.
03/001670/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-931/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005898653 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Исај­ло­вић Љи­ља­на, Кра­гу­је­вац. 03/001671/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003196297 издатa од ПС
Жа­баљ на име Уј­фа­лош Ђу­ра, Жа­баљ.
03/001672/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1853/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005715185 издатa од ПС
Ста­ри Град на име То­па­ло­вић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град.
03/001673/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1851/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00526955 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Жи­ва­но­вић Гра­ди­мир, Бе­о­град. 03/001674/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-1/2015 од 05.01.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001941552 издатa од ПС Бе­
чеј на име Пле­мић Ми­о­драг, Бе­чеј.
03/001675/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-2/2015 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002271970 издатa од ПС Бе­
чеј на име Бо­шко­вић Аљо­ша, Бе­чеј.
03/001676/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1102/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001328395 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ја­ко­вље­вић Ни­ко­ла, Ум­ка. 03/001677/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.3/14 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005505411 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ка­ло­пе­ро­вић Са­ша, Обре­но­вац.03/001678/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.4/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002396518 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Би­љић Дра­го­мир, Обре­но­вац.
03/001679/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1133/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005381439 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Пан­та­зис Ђор­ђе, Обре­но­вац. 03/001680/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1134/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001843780 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ра­до­ји­чић Алек­сан­дра, Обре­но­вац. 03/001681/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-8/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003279863 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име За­бу­но­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/001682/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-10/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004092130 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Гр­бић Ми­лан, Бе­о­град. 03/001683/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-371/2014 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001535677 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Са­ра, Гроц­ка.
03/001684/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-370/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004077928 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­рић Сте­фан, Гроц­ка.
03/001685/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-369/14 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002698040 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ста­мен­ко­вић Ве­сна, Гроц­ка.
03/001686/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-368/2014 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001507569 издатa од ПС
Гроц­ка на име Сто­јиљ­ко­вић Дра­га­на, Гроц­ка.
03/001687/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-366/14 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001731263 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Го­лу­бо­вић Сав­ка, Гроц­ка.
03/001688/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-365/2014 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006064931 издатa од ПС
Гроц­ка на име Но­ва­ко­вић Ма­ја, Гроц­ка.
03/001689/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-364/14 од 20.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004680693 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Ба­кић Со­ња, Гроц­ка.
03/001690/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-237/14 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004196856 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић На­да, Гроц­ка.
03/001691/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1639/2014 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005734125 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ра­де­вић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/001692/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1849/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005916120 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лин­ко­вић Да­ни­ца, Бе­о­град.03/001693/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1638/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004705491 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђе­рић Бо­јан, Бе­о­град.
03/001694/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1848/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 01582199 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­стић Ми­лан, Бе­о­град. 03/001695/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1637/2014 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005731757 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ан­то­нић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/001696/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1636/2014 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000270134 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Огри­зо­вић Бо­шко, Бе­о­град.
03/001697/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1635/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003456458 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ан­дрић Вла­до, Бе­о­град.
03/001698/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-1/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003684311 издатa од ПУ Ча­
чак на име Ми­лић Алек­сан­дра, Ча­чак.
03/001699/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 25-1-4/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004682302 издатa од ПУ Ча­
чак на име Пе­тро­вић Бог­дан, Ча­чак.
03/001700/15
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-144026/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004540759 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Ми­ле­тић Вла­ди­мир, Кур­шу­мли­ја. 03/001701/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1847 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004820162 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђо­рић Љу­бин­ка, Бе­о­град. 03/001702/15
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-02/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002264944 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Бог­да­но­вић Рад­ми­ла, Про­ку­пље.03/001703/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1846/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003700188 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Га­шић Дра­ган, Бе­о­град.
03/001704/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1845/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003622011 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Ми­ле­ва, Бе­о­град.03/001705/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1836/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001891098 издатa од
ПС Ру­ма на име Пе­тро­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/001706/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1834/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002327151 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Глу­ва­ко­вић Сла­ви­ца, Ри­пањ. 03/001707/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/05 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001430010 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ма­рин­ко­вић Ми­лан, Ша­бац.
03/001708/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1833/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005819771 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бе­ло­ше­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/001709/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/1 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003294557 издатa од ПУ
Ша­бац на име Алим­пић Ста­на, Ша­бац.
03/001710/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.2-1812/2014 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006024280 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Вук­са­но­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/001711/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/01 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000298347 издатa од ПУ
Ша­бац на име Алим­пић Да­ни­јел, Ша­бац.
03/001712/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1811/14 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001313955 издатa од ПС
Вра­чар на име Те­кић Га­ври­лов Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/001713/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1867/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005900745 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Вук­ми­ро­вић Ти­хо­мир, Бе­о­град. 03/001714/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-147771/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001700060 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ар­на­у­то­вић Ми­ро­слав, Ша­бац. 03/001715/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-14779/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001569142 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­јић Ка­та­ри­на, Ша­бац.
03/001716/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1869/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005615923 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пет­ко­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град. 03/001717/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-148000/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003407699 издатa од
ПУ Ша­бац на име Си­мић Ми­ро­слав, Ша­бац.
03/001718/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-148208/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003662811 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ма­рин­ко­вић Ми­лан, Ша­бац.
03/001719/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-148226/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002308365 издатa од
ПУ Ша­бац на име То­до­ро­вић Ђор­ђе, Ша­бац.
03/001720/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-148227/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000261785 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ке­се­ро­вић Ми­лу­ти­но­вић, Ша­бац.03/001721/15
22
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1868/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005504206 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Шар­че­вић Мла­ден, Бе­о­град. 03/001722/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1869/14 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0018444461 издатa
од ПС Зве­зда­ра на име Ра­да­ко­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/001723/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1870/2014 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005279957 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Жив­ко­вић Дра­ган, Бе­о­град. 03/001724/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/003 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000284824 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ан­дрић Мар­ко, Ша­бац.
03/001725/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/02 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005344475 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ка­ра­да­ре­вић Љу­бо­мир, Ша­бац.
03/001726/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16/07 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002378073 издатa од ПУ
Ша­бац на име Га­ври­ло­вић На­да, Ша­бац.
03/001727/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-16/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000911292 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ни­ко­лић Не­ма­ња, Ша­бац.
03/001728/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-17/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002911050 издатa од ПУ
Ша­бац на име Пет­ко­вић Дра­го­слав, Ша­бац.
03/001729/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-07/15СИ од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004360064 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пет­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/001730/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-08/15СИ од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004890654 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Искра,
Бе­о­град.
03/001731/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-13/15СИ од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001493059 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дроб­ња­ко­вић Че­
до­мир, Бе­о­град.
03/001732/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-18/15СИВ од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003002457
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Жму­рић Ле­ла, Бе­о­град.
03/001733/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.02-15/15СИВ
од 05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001780973 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пу­сло­јић Адам,
Бе­о­град.
03/001734/15
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205/145955/14 од
29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001909493 издатa од ПС Кур­шу­мли­ја на име Ка­ли­ча­нин Гра­ди­
мир, Кур­шу­мли­ја.
03/001735/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1871/14 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881733 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­ри­шић Го­ран, Бе­о­град.
03/001736/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1873/2014 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Н 000326511 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Га­чић Зо­ран, Бе­о­град.
03/001737/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-1673/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000434187 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Кам­бер На­да, Кра­гу­је­вац. 03/001738/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1872/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005543032 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име ми­лић Ср­бо­бор, Бе­о­град.
03/001739/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1868/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004968878 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­нић Јо­ван, Бе­о­град.
03/001740/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-41/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001481720 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Др­че­лић Ду­шан, Бе­о­град.
03/001741/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-7/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004947124 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­лен­ко­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/001742/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-8/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Р 000253981 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Но­ва­ко­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/001743/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-9/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005284547 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Си­мић Ве­ли­мир, Бе­о­град.
03/001744/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-38/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002750324 издатa од ПС
Сав­ски Ве­нац на име Про­тић Сње­жа­на, Бе­о­град.
03/001745/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-44/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005123687 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/001746/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-45/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Р 000256449 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­лој­ко­вић Че­до­мир, Бе­о­град. 03/001747/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-46/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005410942 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ђе­рић Ог­њен, Бе­о­град.
03/001748/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-15/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003391945 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ја­њић Ма­ри­ја­на, Ша­бац.
03/001749/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-20/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004640019 издатa од ПУ
Ша­бац на име Бе­шлић Аме­ла, Ша­бац.
03/001750/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-19/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000286043 издатa од ПУ
Ша­бац на име При­ца Зла­та, Ша­бац.
03/001751/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-18/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000269868 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ва­сић Бо­ри­сав, Ша­бац.
03/001752/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-4/2015 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Р 000178157 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Са­ра­ман­дић Ја­на, Бе­о­град. 03/001753/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-10/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001706792 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Кур­јак Је­ли­ца, Бе­о­град.
03/001754/15
23. I 2015. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-37/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003600997 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­трић Ра­дин­ка, Бе­о­град.
03/001755/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-11/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0049662874 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Це­ба­ло­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/001756/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-39/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Р 000275021 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ни­ко­лић Бо­жи­дар, Бе­о­град. 03/001757/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-6/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001460425 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Љу­на Афер­ди­та, Бе­о­град.
03/001758/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1/2015 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167541 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­мић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/001759/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-122546/14-1 од 20.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003328566 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Сте­фа­но­вић Сер­ги­је, Ва­ље­во. 03/001760/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-120042/14-1 од 17.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003300934 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Сте­фа­но­вић На­де­жда, Ва­ље­во. 03/001761/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-119426/14-1 од 15.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005575631 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Три­шић Ја­сми­на, Ва­ље­во.
03/001762/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-119099/14 од 14.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003533439 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­лан, Ва­ље­во. 03/001763/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-5/2015 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377014 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­ли­во­је­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/001764/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-138307/14-1 од 15.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002435230 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ан­ђе­лић До­бри­вој, Ва­ље­во. 03/001765/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-2/2015 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369174 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­и­че­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/001766/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-140505/14-1 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001961350 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ка­раћ Слав­ко, Ва­ље­во.
03/001767/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-3/2015 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003662135 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ву­драг Еми­на, Бе­о­град.
03/001768/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-42/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005590385 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ја­ко­вље­вић Бо­ја­на, Бе­о­град. 03/001769/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-40/2014 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Р 000280715 издатa
од ПУ Бе­о­град на име По­по­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/001770/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-140599/14-1 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002107461 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Го­ло­ско­ко­вић Ми­ро­слав, Ва­ље­во.03/001771/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-139984/14-1 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0050151003 издатa
од ПУ Ва­ље­во на име Ми­јић Влај­ко, Ва­ље­во.
03/001772/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-116565/14-1 од 10.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001508360 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Си­ја­ри­на Ми­ле­на, Ва­ље­во.
03/001773/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-116247/14-1 од 10.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002727934 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ду­го­њић Ми­ли­ца, Ва­ље­во.
03/001774/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-116229/14-1 од 10.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001662102 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Гру­јић Ти­ја­на, Ва­ље­во.
03/001775/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1884/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002205047 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Пе­ко­вић Ра­до­слав, Бе­о­град. 03/001776/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-114903/14-1 од 07.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003364376 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ри­стић Пе­тар, Ва­ље­во.
03/001777/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1861/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006022637 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­ко­лић Ма­ја, Бе­о­град.
03/001778/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-117984/14 од 13.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004103708 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ор­ма­но­вић Ву­ка­шин, Ва­ље­во. 03/001779/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-11728/14-1 од 12.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003849496 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђе­кић Љи­ља­на, Ва­ље­во.
03/001780/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1865/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005697408 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Га­јић Љу­ба, Бе­о­град.
03/001781/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-117110/14-1 од 12.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0003086519 издатa
од ПУ Ва­ље­во на име Ве­сић Го­ран, Ва­ље­во.
03/001782/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-116673/14-1 од 10.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001966080 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ја­ко­вље­вић Ива­на, Ва­ље­во.
03/001783/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-146659/14-1 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004579636 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­до­је­вић Ми­ли­ја, Ва­ље­во.
03/001784/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-118440/14-1 од 13.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003681734 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­до­ји­чић Ан­дри­ја, Ва­ље­во. 03/001785/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-113471/14-1 од 05.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001395641 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Та­тић Ни­ко­ла, Ва­ље­во.
03/001786/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1866/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004866875 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­ва­че­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/001787/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1857/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004156607 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Кре­кић Ду­шко, Ри­пањ.
03/001788/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1856/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001432809 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Сте­вић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град. 03/001789/15
7
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-3/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004264320 издатa од
ПС Ба­бу­шни­ца на име Пеј­чић Ле­ти­ца, Ба­бу­шни­ца. 03/001790/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-3 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005527359 издатa од ПС Уб на име
Ран­ко­вић Зо­ран, Уб.
03/001791/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-1 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002323052 издатa од ПС Уб на име
Нин­ко­вић Алек­сан­дар, Уб.
03/001792/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-4 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003736043 издатa од ПС Уб на име
Жи­ва­но­вић Мар­ко, Уб.
03/001793/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-2208/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003801971 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Кр­стић Ма­ри­ја, Вла­ди­мир­ци. 03/001794/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-2757/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003703871 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Нин­ко­вић Ива­на, Вла­ди­мир­ци. 03/001795/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-3022/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000042874 издатa од
ПС Вла­ди­мир­ци на име Иван­ко­вић Ра­ди­ша, Вла­ди­мир­ци.
03/001796/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-2798/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005303287 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Шва­бић Ђор­ђе, Вла­ди­мир­ци.
03/001797/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-2257/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000042144 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Јо­ва­но­вић Ру­жи­ца, Вла­ди­мир­ци. 03/001798/15
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-145147/14 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004875155 издатa од ПС
Шид на име Ђа­ча­нин Та­тја­на, Шид.
03/001799/15
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-576/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000282066 издатa од ПС
Шид на име Ми­ље­но­вић Пе­тар, Шид.
03/001800/15
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-148123/14 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004979381 издатa од ПС
Шид на име Ва­ја­гић Во­ји­слав, Шид.
03/001801/15
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-148118/14 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003325236 издатa од ПС
Шид на име Ку­куљ Мир­ја­на, Шид.
03/001802/15
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-757/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005631168 издатa од ПС
Шид на име Ми­ља­но­вић Ла­зар, Шид.
03/001803/15
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-144409/14 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001125321 издатa од ПС
Шид на име Мар­ја­но­вић Зо­ри­ца, Шид.
03/001804/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-9/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004417250 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ђу­рић На­та­ша, Ужи­це.
03/001805/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-1646/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005527265 издатa од ПС
Ко­вин на име Гој­ко­вић Спо­мен­ка, Пан­че­во.
03/001806/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-1638/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002794300 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Пе­рић Ана, Ло­зни­ца.
03/001807/15
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-17/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002752244 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ви­лић Бо­јан, Ириг.
03/001808/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-1119/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001184467 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Шо­тра Вла­ди­мир, Ло­зни­ца.
03/001809/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2.57/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001581952
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђа­ло­вић Зор­ка, Бе­о­град.
03/001810/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1868/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001562849 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Слав­ко­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/001811/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-56/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005106359
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лен­ко­вић На­да, Бе­о­град.
03/001812/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-55/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004038204 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­јо­вић Ми­ли­ца,
Бе­о­град.
03/001813/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-54/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005822902 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мла­де­но­вић Ја­
сми­на, Бе­о­град.
03/001814/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-3107/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002743612 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Фи­ли­по­вић Не­бој­ша, Ја­го­ди­на.
03/001815/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1871/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003761290 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лић Нђи­ја, Бе­о­град.
03/001816/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-2772/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004357337 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Јев­то­вић Би­ља­на, Ја­го­ди­на. 03/001817/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/45 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000663718 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ја­но­вић Пре­драг, Но­ви Сад. 03/001818/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1862/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001715975 издатa од
ПУ При­шти­на на име Ри­стић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/001819/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001800703 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ку­ле­зић Јан­ко­вић Ми­ли­ца, Но­ви Бе­о­град.
03/001820/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-3/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004257906 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Аздеј­ко­вић Вла­ди­ца, Алек­сан­дро­вац.
03/001821/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-11/15СИВ од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002563024 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Маг­де­ски Ми­лош,
Но­ви Бе­о­град.
03/001822/15
7 / 23. I 2015.
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-2 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001747502 издатa од ПС
Апа­тин на име Ду­даш Јо­жеф, Апа­тин.
03/001823/15
Ре­ше­њем ПС Ко­сје­рић број 205-999-54 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001989183 издатa од ПС
Ко­сје­рић на име Ар­се­ни­је­вић Љи­ља­на, Ко­сје­рић. 03/001824/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-23/15СИВ од
06.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001598699
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кр­га Ана, Бе­о­град. 03/001825/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/52 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002041852 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Пе­рић Ра­ди­ша, Кли­на.
03/001826/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-21 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Ф 000400967 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Че­ли­ко­вић Зо­ран, Но­ви Бе­о­град.03/001827/15
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-2/14 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005961384 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Па­вло­вић Је­ле­на, Лај­ко­вац.
03/001828/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-22 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004617877 издатa од
ПС Ма­ли Звор­ник на име Са­мар­џић Бран­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/001829/15
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-06/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004191793 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име Сто­ја­ди­но­вић Ма­ри­на, Ре­ко­вац. 03/001830/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/53 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004947409 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Сте­ва­но­вић Ста­ни­сав, Ба­то­чи­на. 03/001831/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-24 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005018913 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Голл Ке­ве­сић Ана, Зе­мун. 03/001832/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/51 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003720949 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Ми­ло­ше­вић Жи­во­слав, Ба­то­чи­на. 03/001833/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/1 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004868140 издатa од ПС Ба­
то­чи­на на име Пе­тро­вић Ср­ђан, Ви­ти­на.
03/001834/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-929/14 од 02.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003676966 издатa од ПС
По­же­га на име По­па­дић Ана, По­же­га.
03/001835/15
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-2/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004891118 издатa од ПС
Свр­љиг на име Ра­шић Сло­бо­дан, Свр­љиг.
03/001836/15
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-1/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003510097 издатa од ПС
Ча­је­ти­на на име Кал­ђур­ђе­вић Ка­та­ри­на, Ча­је­ти­на. 03/001837/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-1/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000133557 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име До­бри­је­вић Јо­ви­ца, Ста­ра Па­зо­ва.
03/001838/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-147/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003562377 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Јан­то Ве­ро­ни­ка, Па­ди­на.
03/001839/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1348/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003728318 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ста­ни­ми­ро­вић Дра­ган, Ја­го­ди­на. 03/001840/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2810 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002937814 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Шу­шић Вла­ди­мир, Фу­тог. 03/001841/15
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-4/2015-12 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000092280 издатa од ПС
Оџа­ци на име Ива­но­вић Дра­га­на, Оџа­ци.
03/001842/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-660 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002276964 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Пун­гул Мар­ко, Зре­ња­нин. 03/001843/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-658 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005309320 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Гр­чић Ка­та­ри­на, Зре­ња­нин. 03/001844/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-3 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004856365 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ми­ло­ва­но­вић Сне­жа­на, Зре­ња­нин. 03/001845/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-569 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003594845 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Про­да­нов Злат­ко, Зре­ња­нин. 03/001846/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-8 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004776000 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Са­мар­џић Ми­лош, Зре­ња­нин. 03/001847/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-113295/14-1 од 05.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002107453 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Уро­ше­вић Да­ни­је­ла, Ва­ље­во. 03/001848/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-118855/014 од 14.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004202587 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ма­тић Бран­ко, Ва­ље­во.
03/001849/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-113793/14 од 05.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003830088 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Са­вић Ива­на, Ва­ље­во.
03/001850/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-114258/14-1 од 06.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001757785 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Мар­ко­вић До­бри­сав, Ва­ље­во. 03/001851/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-114283/14-1 од 06.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005329225 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Шар­че­вић Ива­на, Ва­ље­во.
03/001852/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-148084/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004416652 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ран­ко­вић Ра­до­ван, Ва­ље­во.
03/001853/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-7 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004214722 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Јо­ви­ше­вић Ка­та­ри­на, Зре­ња­нин. 03/001854/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-6 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000708319 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Вор­гић Ни­на, Зре­ња­нин.
03/001855/15
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-65/14 од 12.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002423945 издатa од ПС Бач
на име Ки­син Ла­зар, Бач.
03/001856/15
23
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-665/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005910331 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Да­бић Осто­ја, Ја­го­ди­на.
03/001857/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-134086/14-1 од 08.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001598594 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Цве­јић Ми­ли­ца, Ва­ље­во.
03/001858/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-123636/14-1 од 21.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002362329 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име То­мић Ми­лош, Ва­ље­во.
03/001859/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-138180/14-1 од 15.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003948708 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђо­кић Алек­сан­дар, Ва­ље­во. 03/001860/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-136044/14-1 од 10.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003019130 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Се­ле­нић Са­ња, Ва­ље­во.
03/001861/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-138303/14-1 од 15.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004146031 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ју­го­вић Мир­ко, Ва­ље­во.
03/001862/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-136902/14 од 11.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005883541 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Спа­со­је­вић Ра­до­ван, Ва­ље­во. 03/001863/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-139887/14 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003095232 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ода­но­вић Ка­та­ри­на, Ва­ље­во. 03/001864/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-136104/14 од 11.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003139829 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ло­ва­но­вић Ве­ра, Ва­ље­во. 03/001865/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-442/15-1 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005092685 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ми­тро­вић Алек­сан­дар, Ва­ље­во. 03/001866/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-1264/15-1 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004899615 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Фи­ли­по­вић Вла­дан, Ва­ље­во. 03/001867/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-1508/14-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002584251 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђо­кић Би­ља­на, Ва­ље­во.
03/001868/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-671/15-1 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002931293 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Да­ви­до­вић Би­ља­на, Ва­ље­во.
03/001869/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-635/15-1 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000150219 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Јев­тић Ми­ло­мир, Ва­ље­во.
03/001870/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-1615/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004583623 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Ми­ло­са­вље­вић Ни­на, Ја­го­ди­на. 03/001871/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-121927/14 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005131263 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Па­у­но­вић Бран­ка, Ва­ље­во.
03/001872/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-2493/15-1 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004601096 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Та­дић Мар­та, Ва­ље­во.
03/001873/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-1844/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002697935 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ва­сић Ко­сов­ка, Ја­го­ди­на.
03/001874/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-108263/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003897207 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­ло­ва­но­вић Ти­о­сав, Ја­го­ди­на.03/001875/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-1082552/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005748555 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Авра­мо­вић Гра­ди­мир, Ја­го­ди­на. 03/001876/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1316 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003912015 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Зец Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/001877/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1259/14 од 13.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005627230 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ба­бић Де­ја­на, Бе­о­град.
03/001878/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1309 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003552778 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Вој­но­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/001879/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1323/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002636720 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Сре­дић Ана, Бе­о­град.
03/001880/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1316/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001925129 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Пор­ко­лаб Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/001881/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1319 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006161116 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Бо­го­је­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/001882/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-2436/15-1 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001556196 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Стар­че­вић Де­јан, Ва­ље­во.
03/001883/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-2194/15-1 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003593907 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ше­вић Сло­бо­дан, Ва­ље­во.
03/001884/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-1784/15-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005276588 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Те­шић Ду­ши­ца, Ва­ље­во.
03/001885/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1320 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005248387 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Па­вло­вић Су­за­на, Бе­о­град. 03/001886/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-1769/15-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002492908 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Та­дић Сре­тен, Ва­ље­во.
03/001887/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-147800/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002212019 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ко­ла­рић Ма­ти­ја, Ва­ље­во.
03/001888/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1322/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003652652 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Стан­ко­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/001889/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-147151/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004751940 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ву­ки­ће­вић Јо­ва­на, Ва­ље­во.
03/001890/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-146775/14-1 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001863681 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Илић Ра­ди­во­је, Ва­ље­во.
03/001891/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1327/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001261274 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бо­јо­вић Ксе­ни­ја, Бе­о­град.
03/001892/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1324 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004946267 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Об­ра­до­вић Ду­ши­ца, Бе­о­град.
03/001893/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.4-29/2015СИ
од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001709446 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Јак­шић Мил­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/001894/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-34/15 СИВ
од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001506943 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­кић Ми­ро­љуб,
Но­ви Бе­о­град.
03/001895/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-31/2015 од
08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004794913 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Љу­би­шић Јо­ва­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/001896/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-69218/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001412529 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ми­ло­са­вље­вић Дра­га­на, Ва­ље­во. 03/001897/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-32/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003156024 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Ла­зић Ду­шан, Ла­за­ре­вац.
03/001898/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-30/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002837590 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Се­ку­лић За­гор­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/001899/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-28/2015 од
08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004807083 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ха­ил­ о­вић Па­
вле, Но­ви Бе­о­град.
03/001900/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-35/14СВ од
08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002904969 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­ље­вић Ле­по­са­
ва, Но­ви Бе­о­град.
03/001901/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-27 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005574974 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Др­ља­ча Ран­ко, Но­ви Бе­о­град. 03/001902/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-33/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003232113 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кон­тић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/001903/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-594/14 од 12.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000185314 издатa од ПУ
Ча­чак на име Са­ви­ће­вић Ви­до­је, Ча­чак.
03/001904/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-620/14 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003901073 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пр­њак Љи­ља­на, Ча­чак.
03/001905/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-616/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004312464 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ло­каз Ана, Ча­чак.
03/001906/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-53/15СИВ од
10.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005139620 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­шић Ми­о­драг,
Но­ви Бе­о­град.
03/001907/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-624/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002002204 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ра­до­ва­но­вић Вла­ди­мир, Ча­чак.
03/001908/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-623/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002424010 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сте­па­но­вић Пре­драг, Ча­чак.
03/001909/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-621/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002957891 издатa од ПУ
Ча­чак на име Си­мо­вић Дар­ко, Ча­чак.
03/001910/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-617/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003880871 издатa од ПУ
Ча­чак на име Дра­го­вић Ми­ло­рад, Ча­чак.
03/001911/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-615/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002568532 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ра­до­са­вље­вић Ми­лан, Ча­чак.
03/001912/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-147538/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002570788 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Сте­ва­но­вић Иван, Кра­гу­је­вац. 03/001913/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-147520/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003828536 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ћу­пић Ни­ко­ли­на, Кра­гу­је­вац. 03/001914/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-147254/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004337374 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Мар­ко, Кра­гу­је­вац. 03/001915/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001597147 издатa од ПС Сав­
ски ве­нац на име Кр­стић Да­ни­ца, Но­ви Бе­о­град.
03/001916/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2015 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005237350 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јок­си­мо­вић Лу­ка, Бе­о­град.
03/001917/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1-14 од 31.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004211102 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ив­ко­вић Па­вле, Бе­о­град.
03/001918/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003307393 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ћет­ко­вић Кри­сти­на, Бе­о­град.
03/001919/15
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000127163 издатa од ПУ
Бе­о­град на име До­бро­са­вље­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/001920/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-4 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002374201 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Кар­шаи Ар­нолд, Бач­ка То­по­ла. 03/001921/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2375/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001209258 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Бан­ко­вић Ра­до­ји­ца, Кра­гу­је­вац. 03/001922/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2232/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002285369 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ла­но­вић Ма­ри­ја, Кра­гу­је­вац. 03/001923/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-1 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000082090 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Ви­дић Ми­ло­ван, Бач­ка То­по­ла. 03/001924/15
24
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-1734/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005333694 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Не­дељ­ко­вић Иван, Кра­гу­је­вац.
03/001925/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-3 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004935681 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Јан­ко­вић Вла­да, Бач­ка То­по­ла. 03/001926/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-2 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000108844 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Фар­каш Ма­ри­ја, Бач­ка То­по­ла. 03/001927/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-145476/14 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480108 издатa од ПС
Ко­вин на име Ва­сић Да­ни­је­ла, Ко­вин.
03/001928/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-144596/14-1 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004309440 издатa од
ПС Уб на име Ву­ји­чић Дра­га­на, Ва­ље­во.
03/001929/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-144603/14-1 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003600149 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јо­ва­но­вић Са­ша, Ва­ље­во.
03/001930/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-144565/14-1 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004289116 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име То­ма­ше­вић Ми­ла, Ва­ље­во.
03/001931/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-147089/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001620174 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Па­тр­но­гић Го­ран, Кра­гу­је­вац. 03/001932/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-51/15СИВ од
10.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001926444 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Ко­ва­че­вић Не­бој­ша,
Бе­о­град.
03/001933/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-611/14 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004676478 издатa од ПУ
Ча­чак на име Кон­чар Дра­ган, Ча­чак.
03/001934/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-48/14СВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003260444 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/001935/15
Ре­ше­њем ПС Чо­ка број 14205-26-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000039512 издатa од ПС
Чо­ка на име Го­лић Би­ља­на, Чо­ка.
03/001936/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-147830/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003800413 издатa од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ву­ка­ди­но­вић Ра­до­мир, Ја­го­ди­на.
03/001937/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-108864/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005301197 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ни­ко­лић Дра­ган, Ја­го­ди­на.
03/001938/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-108270/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005470763 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Трај­ко­вић Мом­чи­ло, Ја­го­ди­на.03/001939/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-1039/15-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004458389 издатa од
ПС Вр­шац на име Аран­ђе­ло­вић Че­до­мир, Вр­шац. 03/001940/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-662/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000149604 издатa од ПС
Вр­шац на име Три­фу­но­вић Мар­ко, Вр­шац.
03/001941/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-611/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000053043 издатa од ПС
Бе­ла Цр­ква на име Јо­не­ли­ја Сте­фан, Вр­шац.
03/001942/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-1300/15-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003352877 издатa од
ПС Вр­шац на име Тур­кан Да­ни­је­ла, Вр­шац.
03/001943/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-1297/15-1 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002602189 издатa од ПС
Вр­шац на име Ра­мјанц Ми­тов­ски Ма­ну­е­ла, Вр­шац. 03/001944/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-1821/15-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003788404 издатa од
ПС Вр­шац на име Спо­рин Је­ле­на, Вр­шац.
03/001945/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-410/15-1 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839873 издатa од ПС
Вр­шац на име Жи­ва­нов Зо­ран, Вр­шац.
03/001946/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-67597/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005789154 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Го­бе­љић Ла­зар, Кра­гу­је­вац. 03/001947/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-15/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001766384 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Га­јић Бо­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/001948/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-1932/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002446122 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Миљ­ко­вић Ђор­ђе, Кра­гу­је­вац.03/001949/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2324/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000443431 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Са­вић Ми­лош, Кра­гу­је­вац. 03/001950/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-148096/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004715693 издатa од
ПС Вр­шац на име Ни­ко­лић Де­јан, Вр­шац.
03/001951/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 2051099/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004089879 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Лу­жња­нин Мир­ко, Кра­гу­је­вац. 03/001952/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-43/2014 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000137359 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ко­вач До­бро, Бе­о­град.
03/001953/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-251/14 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002790676 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ве­ћи­ри Бур­бу­ће, Пре­ше­во.
03/001954/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-18/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000244644 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Крај­чер Дар­ко, Бе­о­град.
03/001955/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-252/14 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001438667 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ја­хиу Фи­ло­ре­та, Пре­ше­во.
03/001956/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2381/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003968988 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Гли­шић Сла­ви­ца, Кра­гу­је­вац.03/001957/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/20 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003702211 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/001958/15
23. I 2015. /
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-3/1 од 06.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000341981 издатa од ПС Ти­тел на
име Ђу­рић Ста­ни­мир­ка, Ви­ло­во.
03/001959/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-42/14СВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Ф
000368877 издатa од ПУ Бе­о­град на име Фер­мевц Ка­та­ри­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/001960/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-19/2015 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002039702 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име По­па­дић Са­ва­но­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/001961/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-37/15СИВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003041631 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђор­ђе­вић Ми­ле­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/001962/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-103 од 08.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003120408 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Мун­ћан Љу­бо­мир, Но­ви Бе­чеј. 03/001963/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-22/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004798469 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­ри­шић Бо­јан, Бе­о­град.
03/001964/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-2-34 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004772702 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ива­но­вић Ка­та­ри­на, Сме­де­ре­во.03/001965/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-52/14СВ од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005854838 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ћу­јић Ма­ра, Но­ви Бе­о­град.
03/001966/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-1-2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 03119018 издатa од ПС
Вла­ди­чин Хан на име Јо­ва­но­вић Не­бој­ша, Вла­ди­чин Хан.
03/001967/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-17/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004485167 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Та­пић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/001968/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-72/2015 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000182529 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Вра­ње­ше­вић Ан­дрић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/001969/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-70/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003184140 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Смиљ­ко­вић Иван, Бе­о­град. 03/001970/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-69/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003307360 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Си­ни­ша, Бе­о­град. 03/001971/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-68/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004650030 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Бе­ло­ше­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/001972/15
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-1-2015 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003053265 издатa од ПУ
Пећ на име Стан­ко­вић УИва­на, Пећ.
03/001973/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-67/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002139260 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ћи­тић Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/001974/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5757 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005473929 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Мла­де­но­вић Го­ран, Сме­де­ре­во. 03/001975/15
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-777/15-1-2-1 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 4705093 издатa од ПС
Али­бу­нар на име Ко­ла­рић Зо­ра­на, Ба­нат­ски Кар­ло­вац.03/001976/15
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-143342/15-1-2-89 од
23.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2277974
издатa од ПС Али­бу­нар на име Гу­ба­рев Мил­ка, Ба­нат­ски Кар­ло­вац.
03/001977/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5354 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002824787 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ру­жић Бран­ко, Сме­де­ре­во. 03/001978/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-106023/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003184581 издатa од ПУ Ја­
го­ди­на на име Сте­ва­но­вић Бра­ни­слав, Ја­го­ди­на.
03/001979/15
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-1/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005911836 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име То­мић Ма­ри­ја, Лај­ко­вац.
03/001980/15
Ре­ше­њем ПУ Уро­ше­вац број 205-1-259 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005510159 издатa од ПУ
Уро­ше­вац на име До­брић Де­јан, Штрп­це.
03/001981/15
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-1904/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002426289 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Дин­чић Ми­лан, Сур­ду­ли­ца. 03/001982/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-654 од 03.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000826973 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Влај­ков На­та­ша, Зре­ња­нин. 03/001983/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-579 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003073708 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Три­фу­нов Ер­же­бет, Зре­ња­нин. 03/001984/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-580 од 02.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003901451 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ба­ти­нић Јо­ви­ца, Зре­ња­нин. 03/001985/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-655 од 05.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001729173 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Тор­њан­ски Бран­ка, Зре­ња­нин. 03/001986/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2813 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004440090 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Си­мић На­да, Срем­ска Ка­ме­ни­ца. 03/001987/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/21 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003288574 издатa од ПУ
Бор на име Ка­ли­ча­нин Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/001988/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-46/15СИВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004556148 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­рић Атом, Но­ви
Бе­о­град.
03/001989/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-45/15СИВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001867754 издатa од ПС Вра­чар на име Стар­че­вић Мир­ја­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/001990/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-50/15СИВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001802763 издатa од ПС Зе­мун на име Сте­фа­но­вић Сла­во­мир,
Но­ви Бе­о­град.
03/001991/15
7
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-2/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000818994 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Ма­то­вић Вла­дан, При­је­по­ље.
03/001992/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-1/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 104985 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Су­ље­вић Ме­ри­са, При­је­по­ље. 03/001993/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-1136/14 од
31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003650653 издатa од ПС Обре­но­вац на име Ба­бић Ја­дран­ка,
Обре­но­вац.
03/001994/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-1138/2014 од
31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003188324 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­тро­вић Је­ле­на,
Бе­о­град.
03/001995/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-1137/14 од
31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005319216 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­три­чић Ду­шан,
Бе­о­град.
03/001996/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-1/2015 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462304 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Здрав­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/001997/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-7/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002923181 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Са­ва­но­вић Пе­тар, Пан­че­во.
03/001998/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-800/14 од 30.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004823814 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Пе­три­че­вић Га­ври­ло, Пан­че­во.
03/001999/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-801/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000337883 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ми­ла­но­вић Ра­ји­ца, Пан­че­во. 03/002000/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-10/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004060722 издатa од ПУ
Па­ра­ћин на име Пе­ро­вић Сте­фан, Пан­че­во.
03/002001/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-9/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005632246 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Са­мар­џић Сло­бо­дан, Пан­че­во.
03/002002/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-8/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002957277 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Де­лић Ву­ка­шин, Пан­че­во.
03/002003/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-6/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000272189 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Јар­ко­вач­ки Дра­ги­ша, Пан­че­во.
03/002004/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-5/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000050201 издатa од ПС
При­бој на име Кља­је­вић Мил­ка, Пан­че­во.
03/002005/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-4/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003502063 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Кур­то­вић Ве­сел­ко, Пан­че­во.
03/002006/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-3/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001684998 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Лон­чар Дра­ган, Пан­че­во.
03/002007/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-1/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004770738 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Гво­зде­но­вић Ди­ми­три­ја, Пан­че­во. 03/002008/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-2/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000331207 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Тра­ја­нов­ски Ми­ро­слав, Пан­че­во. 03/002009/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005306611 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­тро­вић На­та­ли­ја, Сме­де­ре­во.03/002010/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-15/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003501335 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Гла­ва­но­вић Ми­лан­ка, Пан­че­во. 03/002011/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-12/14 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000292575 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ве­ри­ца, Пан­че­во.
03/002012/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5784 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003053565 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Стан­ко­вић Ан­дре­ја, Сме­де­ре­во. 03/002013/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205.2-5602/14 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002545537 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­хај­ло­вић Да­ни­јел, Сме­де­ре­во. 03/002014/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-49/15СИВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002851275 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гру­ји­чић Ни­ко­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/002015/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-11/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001184047 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ре­ко­вић Ми­о­драг, Пан­че­во.
03/002016/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-47/15СИВ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004475312 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­ди­је­вић Пан­
те­ли­ја, Но­ви Бе­о­град.
03/002017/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5650 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005138838 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ре­џе­пи Ај­нур, Сме­де­ре­во. 03/002018/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-14 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005488823 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Фа­лу­ши Ми­хаљ, Зре­ња­нин. 03/002019/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5679/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004157579 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Си­мо­вић Гор­да­на, Сме­де­ре­во. 03/002020/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-13 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003140719 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Бар­ба­рел­ла То­мић Зо­ра, Зре­ња­нин. 03/002021/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-10 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001668996 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ав­дић Да­рин­ка, Зре­ња­нин. 03/002022/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5733 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003199604 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Мо­ра­ча Дра­га­на, Сме­де­ре­во.
03/002023/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-12 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000347173 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ви­ја­тов Ру­жи­ца, Зре­ња­нин. 03/002024/15
7 / 23. I 2015.
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5750 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003975408 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ула­мо­вић Сте­ван, Сме­де­ре­во.
03/002025/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-11 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000363614 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ро­буљ Гор­да­на, Зре­ња­нин. 03/002026/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5723 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002387330 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Сто­ји­ло­вић Сла­ви­ца, Сме­де­ре­во. 03/002027/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-9 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000353321 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ђур­чок Ма­ри­ја, Зре­ња­нин.
03/002028/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5849 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011493 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ар­сић Ми­лош, Сме­де­ре­во. 03/002029/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-13/2015 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002850585 издатa од ПС
Ра­шка на име Шће­ло­вић Урош, Ра­шка.
03/002030/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-44/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Ф 000355713 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Ма­ној­ло­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/002031/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5734 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005227763 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­лен­ко­вић Сло­бо­дан, Сме­де­ре­во. 03/002032/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13205-1248/14 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002048605 издатa од ПС
Ку­ла на име Ћу­рић То­ми­слав, Ку­ла.
03/002033/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-43/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004270366 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пле­ско­њић Ана, Но­ви Бе­о­град. 03/002034/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-2-33 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003379345 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ива­но­вић Ми­ло­рад, Сме­де­ре­во. 03/002035/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-97/2015
од 05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003657144 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Стој­ко­вић
Је­ле­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/002036/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-40/15СИ од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002865189 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Јев­то­вић Зо­ри­ца, Зе­мун.
03/002037/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-36/15СИ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006041200 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Крај­но­вић Ле­по­
са­ва, Но­ви Бе­о­град.
03/002038/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5800 од 30.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003095977 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Па­вић Ду­ши­ца, Сме­де­ре­во. 03/002039/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-41 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001855045 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Се­ку­лић Не­дељ­ка, Но­ви Бе­о­град. 03/002040/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-134805/14
од 09.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001717815 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Гми­тро­
вић Бо­јан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/002041/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001811108 издатa од ПС Не­
го­тин на име Мом­чи­ло­вић Ни­ко­ла, Не­го­тин.
03/002042/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-39/15СИ од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Ф
000397855 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­ро­вић Дра­ги­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/002043/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-147991/14
од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003971429 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Не­шић
Рад­ми­ло, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/002044/15
Ре­ше­њем ПС Га­џин Хан број 1 од 06.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000856739 издатa од ПС Га­џин
Хан на име Де­нић Љу­би­ша, Га­џин Хан.
03/002045/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-5124/14 од 31.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003802925 издатa од ПС Не­го­
тин на име Би­го­вић Цве­та­но­вић Све­тла­на, Не­го­тин. 03/002046/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-2/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000279625 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Је­лић Дра­ги­ца, Кра­ље­во.
03/002047/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-16/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001614077 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Сто­ја­но­вић Ру­жа, Кра­ље­во. 03/002048/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-5093/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000877629 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ата­на­си­је­вић Ве­сна, Не­го­тин.
03/002049/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-1/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002378622 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ја­бла­но­вић Вла­ди­мир, Кра­ље­во. 03/002050/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-5087/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000520327 издатa од ПС
Не­го­тин на име Спил­ку­цић Не­на, Не­го­тин.
03/002051/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-5061/14 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003124532 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ву­јић Љу­би­ша, Не­го­тин.
03/002052/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-14/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005362542 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­ло­ва­но­вић Ду­шан, Кра­ље­во.03/002053/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-5038/14 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004309195 издатa од ПС
Не­го­тин на име Та­нић Иви­ца, Не­го­тин.
03/002054/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-13/14 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002725101 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Та­на­ско­вић Го­ран, Кра­ље­во.
03/002055/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4997/14 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002989393 издатa од ПС
Не­го­тин на име Нај­да­но­вић Са­шка, Не­го­тин.
03/002056/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-11/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005004298 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Тр­на­вац Рад­ми­ла, Кра­ље­во. 03/002057/15
25
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-9/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002053495 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Сми­ља­нић Пе­тар, Кра­ље­во. 03/002058/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4981/14 од 19.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001358959 издатa од ПС
Не­го­тин на име То­дић Зо­ри­ца, Не­го­тин.
03/002059/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-10/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001495189 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ба­бић Ми­лош, Кра­ље­во.
03/002060/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4931/14 од 18.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002855750 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ко­стић Ма­рио, Не­го­тин.
03/002061/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2376/14 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003994649 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Стан­ко­вић Ма­ри­на, Ћу­при­ја.
03/002062/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4906/14 од 17.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003413274 издатa од ПС
Не­го­тин на име Илић Пе­тар, Не­го­тин.
03/002063/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2499/14 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003285749 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Фи­ли­по­вић Кру­на, Ћу­при­ја.
03/002064/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4905/14 од 17.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001436233 издатa од ПС
Не­го­тин на име Цвет­ко­вић Ми­лош, Не­го­тин.
03/002065/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-2476/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002333614 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ра­до­ва­но­вић Ива­на, Ја­го­ди­на. 03/002066/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-2/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002986684 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ра­ни­ми­ров Кри­сти­на, Цре­па­ја. 03/002067/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4891/14 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001600186 издатa од ПС
Не­го­тин на име Сто­ја­но­вић Бо­жи­дар, Не­го­тин.
03/002068/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-174 од 15.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002544063 издатa од ПС
Со­пот на име Об­ра­до­вић Ми­лин­ко, Со­пот.
03/002069/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-175/14 од 15.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002094561 издатa од ПС
Со­пот на име Илић До­бри­ца, Со­пот.
03/002070/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-3/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002502933 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ва­ло­вец Ма­ри­ја, Ко­ва­чи­ца.
03/002071/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-4/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005334290 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ра­дов На­та­ша, Ко­ва­чи­ца.
03/002072/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-176/14 од 17.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003670269 издатa од ПС
Со­пот на име Ни­ки­то­вић Иван, Ла­за­ре­вац.
03/002073/15
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-52/1 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005389580 издатa од ПС Ка­
њи­жа на име Бан­це Абра­хам, Хор­гош.
03/002074/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-5/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004412587 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Бе­жи­ка Ра­дов, Хор­гош.
03/002075/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-177/14 од 18.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003301950 издатa од ПС
Со­пот на име Ка­ча­ре­вић Дра­ган, Со­пот.
03/002076/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-3/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000107756 издатa од ПС
Ли­пљан на име Бу­тић Са­ми­ре, Ли­пљан.
03/002077/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-2/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000114843 издатa од ПС
Оби­лић на име Ки­та­но­вић Ср­би­јан­ка, Оби­лић.
03/002078/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-178/14 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003419768 издатa од ПС
Со­пот на име Ив­ко­вић Ти­ја­на, Со­пот.
03/002079/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-6/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004815896 издатa од ПС
Кла­до­во на име Ца­ра­но­вић Же­ли­мир, Кла­до­во.
03/002080/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-179/14 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005809531 издатa од ПС
Со­пот на име Жи­ва­ље­вић Ми­лен­ко, Со­пот.
03/002081/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2907/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000108952 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Кне­же­вић На­та­ша, Аран­ђе­ло­вац. 03/002082/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2189/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005622119 издатa од ПС
Аран­ђе­ло­вац на име Ми­тро­вић Сла­ви­ца, Аран­ђе­ло­вац. 03/002083/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-165/14 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001325452 издатa од ПС
Со­пот на име Ма­рин­ко­вић Да­ни­је­ла, Со­пот.
03/002084/15
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-3 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004784264 издатa од ПС
Апа­тин на име Стан­ко­вић Ве­сна, Апа­тин.
03/002085/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-167/2014 од 20.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004827634 издатa од
ПС Со­пот на име Јо­ва­но­вић Ми­ро­слав, Со­пот.
03/002086/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-7 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005825200 издатa од
ПС Бач­ка То­по­ла на име Ме­дић Урош, Бач­ка То­по­ла. 03/002087/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-6 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000103136 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Мр­ђе­но­вић Сто­јан, Бач­ка То­по­ла.03/002088/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-169/14 од 25.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004797475 издатa од ПС
Со­пот на име Ву­ко­са­вље­вић Ра­ди­на, Со­пот.
03/002089/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-96/14 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005928135 издатa од ПС
Ада на име Чу­вик Ил­ди­ко, Ада.
03/002090/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-95/14 од 29.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005768325 издатa од ПС
Но­ви Кне­же­вац на име Пе­јин Да­ли­бор­ка, Ада.
03/002091/15
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-2895/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004592747 издатa од ПС
Бо­га­тић на име Те­о­до­ро­вић Ми­ли­ца, Бо­га­тић.
03/002092/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-10/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003540176 издатa од
ПС Ари­ље на име Ко­ва­че­вић Ана, Ужи­це.
03/002093/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55/205-12/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002836616 издатa од
ПУ Ужи­це на име Јо­ва­но­вић Ла­зар, Ужи­це.
03/002094/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-13/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003324792 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ве­се­ли­но­вић Бор­ко, Ужи­це.
03/002095/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-14/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000155796 издатa од
ПУ Ужи­це на име Шма­кић Ду­шан, Ужи­це.
03/002096/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-11/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005409651 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ва­си­ли­је­вић Ка­та­ри­на, Ужи­це. 03/002097/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-15/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006048337 издатa од
ПУ Ужи­це на име Чо­ло­вић Је­ле­на, Ужи­це.
03/002098/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55/205-16/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003881400 издатa од
ПУ Ужи­це на име Са­вић Ми­лић, Ужи­це.
03/002099/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-18/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0001920060 издатa
од ПУ Ужи­це на име Ни­ко­лић Ми­лен­ко, Ужи­це. 03/002100/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-19/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000144605 издатa од
ПУ Ужи­це на име Цви­је­тић Ми­лан, Ужи­це.
03/002101/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-17/16 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000208392 издатa од
ПУ Ужи­це на име Дроб­ња­ко­вић Жељ­ко, Ужи­це. 03/002102/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-6/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001426416 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ав­ди­ји Илир, Бу­ја­но­вац.
03/002103/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-01/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001777993 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ја­ку­пи Ва­хи­де, Пре­ше­во.
03/002104/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-03/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 78312 издатa од ПС
При­бој на име Бу­квић Ду­шко, При­бој.
03/002105/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-02/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004518843 издатa од
ПС При­бој на име Хо­џић Бе­ри­на, При­бој.
03/002106/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-131/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000078427 издатa од ПС
При­бој на име Исла­ма­гић Ема, При­бој.
03/002107/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-01/2015 од 03.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003230150 издатa од
ПС При­бој на име Ми­ко­вић Ми­лен­ко, При­бој.
03/002108/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-1/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004944115 издатa од ПС
Вр­њач­ка Ба­ња на име Ка­ра­мар­ко­вић Жељ­ко, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/002109/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-20/2015 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000048888 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ку­зма­но­вић Ми­
ле­та, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/002110/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-10/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002833188 издатa од ПС Вр­
њач­ка Ба­ња на име Па­вло­вић Зо­ран, Вр­њач­ка Ба­ња. 03/002111/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-3/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167949 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Чи­та­ко­вић Ми­ло­ван, Ми­о­ни­ца. 03/002112/15
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-1774/15-1 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004337335 издатa од
ПС Љу­бо­ви­ја на име Ва­сић Дар­ко, Љу­бо­ви­ја.
03/002113/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3188/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003906167 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ве­лич­ко­вић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац. 03/002114/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2884/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004122752 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ро­ма­но­вић Ве­ри­ца, Кра­гу­је­вац. 03/002115/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2925/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005007458 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јо­ва­но­вић Вин­ка, Кра­гу­је­вац.03/002116/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-3/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003435171 издатa од ПУ Ча­
чак на име Го­љо­вић Све­то­зар, Ча­чак.
03/002117/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-7/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006162380 издатa од ПУ Ча­
чак на име Ћо­сић Вла­ди­мир, Ча­чак.
03/002118/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-8/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004523437 издатa од ПУ Ча­
чак на име Ми­ло­ше­вић Да­ни­је­ла, Ча­чак.
03/002119/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-3/2015 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004211827 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ђу­кић Ра­де, Бе­чеј.
03/002120/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-4/2015 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002657589 издатa од ПС Бе­
чеј на име Об­ра­до­вић Бра­ни­слав, Бе­чеј.
03/002121/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-6/2015 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000654931 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бр­кић Љи­ља­на, Бе­чеј.
03/002122/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-5/2015 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002209559 издатa од ПС Бе­
чеј на име Са­бо Ирен, Бе­чеј.
03/002123/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-7/2015 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000092660 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ђур­чик Ма­ри­ја, Бе­чеј.
03/002124/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-8/2015 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003034427 издатa од ПС Бе­
чеј на име Бак­ша Јо­жеф, Бе­чеј.
03/002125/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-287 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004923509 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ка­приш Дра­ган, Ки­кин­да.
03/002126/15
26
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-7 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003756111 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Коц­кар Алек­сан­дар, Ки­кин­да.
03/002127/15
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-23/2015 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001251459 издатa од ПС Бла­це на име Ди­ми­тров Ива­на, Ди­ми­
тров­град.
03/002128/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-2/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001813158 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ма­тић Алек­сан­дра, Вар­ва­рин. 03/002129/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-4/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002864757 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Про­тић Ра­до­мир, Алек­сан­дро­вац.
03/002130/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-5/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001349342 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Бо­ги­ће­вић Не­над, Алек­сан­дро­вац.
03/002131/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-3/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002358505 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Ра­цић Ле­по­са­ва, Ива­њи­ца.
03/002132/15
Ре­ше­њем ПС Брус број 205-4-1/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000047677 издатa од ПС
Брус на име Си­мић Ми­лан, Ча­чак.
03/002133/15
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-6/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001628884 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ала­ва­ња Ја­сна, Сом­бор.
03/002134/15
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-7/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002731959 издатa од ПУ
Сом­бор на име Стан­ко­вић Ми­лош, Сом­бор.
03/002135/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-3/2015 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000040223 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ђур­ђе­вић Зо­ран, Вар­ва­рин.
03/002136/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-4/2015 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369460 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ми­ћић Је­ле­на, Вар­ва­рин.
03/002137/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-29/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005631376 издатa од ПУ
Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Бран­ка, Ша­бац.
03/002138/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-28/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003927893 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Жи­во­јин, Ша­бац.
03/002139/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-27/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000297059 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јан­ко­вић Сла­ви­ца, Ша­бац.
03/002140/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-26/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002972605 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђор­ђе­вић Ду­шан­ка, Ша­бац.
03/002141/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2675/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005226512 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­лин­ко­вић Ми­ра, Кра­гу­је­вац. 03/002142/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3247/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000038183 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Ста­но­је­вић Вла­ди­мир, Кра­гу­је­вац. 03/002143/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2525/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002479380 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Мла­де­но­вић Све­тла­на, Кра­гу­је­вац. 03/002144/15
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-2250/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003263869 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Но­ви­чић Дра­ган, Лу­ча­ни.
03/002145/15
Ре­ше­њем ПС Чо­ка број 14 205-26-2/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004049618 издатa од ПС
Чо­ка на име Ма­ђар Ја­нош, Чо­ка.
03/002146/15
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-22/2015 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005873385 издатa од ПС Ди­ми­тров­град на име Ива­нов Ди­ја­на,
Ди­ми­тров­град.
03/002147/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-17 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002180743 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Стој­ко­вић Ми­лу­тин, Зре­ња­нин. 03/002148/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000256202 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Су­бић Иван­ка, Зре­ња­нин. 03/002149/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-16 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005416915 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Клем Оли­ве­ра, Зре­ња­нин. 03/002150/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-19 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000341011 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ан­дре­јин Со­ња, Зре­ња­нин. 03/002151/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-18 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000369004 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бру­син Мла­ден, Зре­ња­нин. 03/002152/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-272 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004196579 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Та­та­ро­вић Ма­ри­ја, Ки­кин­да. 03/002153/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-4/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003622497 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ни­ко­лић Со­ња, Кру­ше­вац. 03/002154/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-136537/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001606784 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Пе­тро­вић Алек­сан­дар, Ло­зни­ца.03/002155/15
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-3807 од 13.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001388274 издатa од ПС Кнић
на име Ка­пе­та­но­вић Не­бој­ша, Кнић.
03/002156/15
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-2940/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005547956 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Илић Жив­ко, Ле­ба­не.
03/002157/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-619/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004608164 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јо­ва­ше­вић Сте­фан, Ча­чак.
03/002158/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-607/14 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005829842 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ко­ва­че­вић Вла­ди­мир, Ча­чак.
03/002159/15
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-3 од 06.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002027914 издатa од ПС Вр­бас
на име Ћо­ро­вић Дра­ган, Вр­бас.
03/002160/15
23. I 2015. /
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-4 од 06.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003796052 издатa од ПС Вр­бас
на име Чи­змар Ксе­ни­ја, Вр­бас.
03/002161/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-1471/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004219107 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­ха­и­ло­вић Ми­ли­ца, Па­ра­ћин. 03/002162/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-10/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002838035 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Сте­ва­но­вић Јо­во, Но­ви Бе­о­град. 03/002163/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-9/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001412706 издатa од
ПС Зе­мун на име Џу­ве­ро­вић Ве­сна, Но­ви Бе­о­град. 03/002164/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-7/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005354388 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Та­дић Ма­ра, Бе­о­град.
03/002165/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-8/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005826617 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ћу­ли­брк Мир­ко, Бе­о­град. 03/002166/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-11/15-1 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003557553 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ото­вић Го­ран, Но­ви Бе­о­град.03/002167/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-11/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004700364 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ху­скић Су­за­на, Бе­о­град. 03/002168/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-17/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002505564 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Со­кић Дра­ги­ца, Зе­мун.
03/002169/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-15/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001703135 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бо­јо­вић Рад­ми­ло, Бе­о­град.
03/002170/15
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-2-2316/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002090631 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Сто­јов Мит­ко, Бо­си­ле­град. 03/002171/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-6 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Д 000102567 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Кр­сма­но­вић Дра­га­на, Ла­за­ре­вац. 03/002172/15
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-9/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0000013429 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Миљ­ко­вић Зо­ран, Жи­то­ра­ђа. 03/002173/15
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-631 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002371882 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Ста­но­је­вић Са­ша, Вла­со­тин­це. 03/002174/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1123/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005461775 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ран­ко­вић Иван, Обре­но­вац.
03/002175/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-2522/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004714525 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Пе­рић Не­над, Ло­зни­ца.
03/002176/15
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-148010/14-1 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004111712 издатa од
ПС Љу­бо­ви­ја на име То­мић Не­ма­ња, Љу­бо­ви­ја. 03/002178/15
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-5/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004979260 издатa од ПУ
Сом­бор на име Мај­дан­че­вић Или­ја, Сом­бор.
03/002179/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-172/14 од 08.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003676082 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Кр­стић Тро­јан, Су­ва Ре­ка.
03/002180/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-17/15СИВ од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002170561 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бан­дин Ива­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/002181/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1/15ВК од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005752219 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ви­дић Мир­ја­на,
Бе­о­град.
03/002182/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-2/15ВК од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Н
000176064 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ја­наћ­ко­вић Ву­ка­шин,
Но­ви Бе­о­град.
03/002183/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-3/15ВК од
03.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003389851 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ви­то­ше­вић Мом­
чи­ло, Зе­мун.
03/002184/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-16/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002353353 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Бје­ли­ца Рад­ми­ла, Бе­о­град. 03/002185/15
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-673/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004869511 издатa од ПУ Гњи­
ла­не на име Здрав­ко­вић Ло­зи­ца, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца. 03/002186/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-170/14 од 28.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005309224 издатa од ПС
Со­пот на име Ан­ђел­ко­вић Алек­сан­дра, Со­пот.
03/002187/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-171/14 од 03.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005447586 издатa од ПС
Со­пот на име Ла­за­ре­вић Сне­жа­на, Со­пот.
03/002188/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1095/14 од 11.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003987620 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ми­ја­и­ло­вић Ми­ле­на, Обре­но­вац. 03/002189/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1106/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001495737 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Сту­пар Дра­га­на, Обре­но­вац. 03/002190/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1107/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005185672 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Пе­тро­вић Сне­жа­на, Обре­но­вац. 03/002191/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1011/14 од 03.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005467830 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­тро­вић Ива­на, Обре­но­вац. 03/002192/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-180/14 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001830010 издатa од ПС
Ма­ли Иђош на име Кне­же­вић Јо­ван, Со­пот.
03/002193/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-181/14 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003245338 издатa од ПС
Со­пот на име Ни­ко­лић Ми­лош, Со­пот.
03/002194/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1088/14 од 09.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001343441 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ста­ној­ко­вић Де­јан, Обре­но­вац.
03/002195/15
7
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1091/14 од 10.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002752847 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Срећ­ко­вић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
03/002196/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1103/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003801626 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ста­ни­шић Не­ма­ња, Обре­но­вац. 03/002197/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1077/14 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002259591 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ву­ко­са­вље­вић Ве­сна, Обре­но­вац. 03/002198/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1076/14 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078733 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Сто­ја­но­вић Иван, Обре­но­вац.03/002199/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1071/14 од 02.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002569508 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ро­дић Же­ли­мир, Обре­но­вац. 03/002200/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1104/14 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005690427 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ко­стић Љу­бо­мир, Обре­но­вац.03/002201/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1104/14 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005690427 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ко­стић Љу­бо­мир, Обре­но­вац.03/002202/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-2/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002616485 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ку­зма­но­вић Ра­до­ван, Обре­но­вац. 03/002203/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-66/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005336393 издатa од ПС
Зе­мун на име Вла­чић Та­ња, Зе­мун.
03/002204/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-182/14 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003993291 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Гру­јић Сте­фан, Со­пот.
03/002205/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-77/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004110398 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Идић Са­мир, Бе­о­град.
03/002206/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-183/14 од 31.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број К 000020607 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Среч­ко­вић Ми­лан­ка, Со­пот. 03/002207/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-76/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004777618 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­тро­вић Ста­на, Бе­о­град.
03/002208/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-56/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001380951 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђе­лић Љу­ба, Бе­о­град.
03/002209/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.1129/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004380288 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Цве­ја­но­вић Ми­ле­на, Обре­но­вац. 03/002210/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-1075/14 од 03.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004692875 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Чпа­јак Ве­ро­љуб, Обре­но­вац. 03/002211/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-58/2015 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002180188 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ива, Но­ви Бе­о­град. 03/002212/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-21/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003862168 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мар­кош Гој­ко, Бе­о­град.
03/002213/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-20 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000207191 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ко­ва­че­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/002214/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-19/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004337422 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ко­ма­ти­на Жар­ко, Бе­о­град.
03/002215/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-18/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000260051 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Уро­ше­вић На­и­ра, Бе­о­град.
03/002216/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-68/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Ф
0000406524 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ра­до­је­вић Ми­лош, Но­ви
Бе­о­град.
03/002217/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-67/14СВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002789574 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Оро­вић Ми­ља­на,
Бе­о­град.
03/002218/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-17/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000182616 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ву­ки­ће­вић Љу­би­ша, Бе­о­град.
03/002219/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-66/14СВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005945198 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Бо­го­са­вље­вић Зла­та,
Бе­о­град.
03/002220/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-65 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004920251 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Не­дељ­ка, Но­ви Бе­о­град. 03/002221/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-16/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004671693 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Са­рић Дин­ка, Срем­чи­ца.
03/002222/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-64/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број Ф
000135924 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ђе­на­дић Ду­шан, Но­ви
Бе­о­град.
03/002223/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-63 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004761251 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ке­џић Зо­ри­ца, Сур­чин. 03/002224/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-62/14СВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003069389 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­три­чић Да­ни­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/002225/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-60/15СИ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005428939 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ше­ку­љи­ца Јо­во,
Бе­о­град.
03/002226/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-14/2015 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004386100 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ву­ко­са­вље­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/002227/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-3/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003151378 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ба­леј Мар­ти­на, Ста­ра Па­зо­ва. 03/002228/15
7 / 23. I 2015.
Ре­ше­њем ПУ Пи­рот број 205/10-1 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002630967 издатa од ПУ
Пи­рот на име Ми­тић Алек­сан­дар, Пи­рот.
03/002229/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-384/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0024664857 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Јул­ка, Ста­ра Па­зо­ва.
03/002230/15
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Ан­ђе­ли­но­вић Зо­ран, Бе­о­град, чек бр. 2537427 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000601/15
Ран­ко­вић Ср­ђан, Кра­ље­во, чек бр. 62891098 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000602/15
Си­мо­вић Зо­ран, Кра­ље­во, чек бр. 86256351 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000603/15
Пан­дрц Ка­та­ри­на, Вр­њач­ка Ба­ња, че­ко­ви бр. 67454488,
88649447 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000604/15
Га­јо­вић Ра­до­сав, Жи­ча, чек бр. 97612328 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000605/15
Ми­лен­ко­вић Бра­ти­сла­ва, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 51886135,
51886143, 51886151, 51886160, 51886178, 51886180, 51886194,
51886208 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000606/15
Ко­лић Гор­да­на, Бе­о­град, чек бр. 757359 из­дат од Hypo Al­pe
Adria bank.
04/000607/15
Зе­че­вић Ву­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 100288422, 100288430,
101254225 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000608/15
Ви­шић Ра­де, Зе­мун, чек бр. 0000138131727 из­дат од Ban­ca
In­te­sa.
04/000609/15
Зор­нић То­ма, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 93022302, 93011129,
93011286, 930011278, 93011310. из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000610/15
Ла­зо­вић Дра­ган, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 86429388, 91296707
из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000611/15
Гу­њић Ми­лан­ка, Кра­ље­во, чек бр. 099360208 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000612/15
Јан­ко­вић Ми­о­драг, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 86939311,
86939303, 86939295, 86939329, 86939360, 86939352, 86939337,
86939378, 86939345, 86939287 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000613/15
Па­вло­вић Љу­би­ша, Со­пот, чек бр. 57975377 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000614/15
Ар­со­вић Зо­ран, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 91495408, 91495424,
91495473, 91495457, 91495465, 91495432 из­да­ти од Српскe бан­
ке а.д.
04/000615/15
Ра­до­ва­но­вић Цви­је­та, Бе­о­град, чек бр. 69425650 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000616/15
Пан­то­вић Ми­лан­ка, Кра­ље­во, чек бр. 74396193 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000617/15
Сто­ја­нов То­ми­слав, Зе­мун, чек бр. 78001799 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000618/15
То­до­ро­вић Би­ља­на, Зе­мун, чек бр. 63016091 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000619/15
Пет­ко­вић Ве­се­лин, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 2417529, 37, 45, 53,
61, 70, 88, 96, 600, 35543473 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­
ни­це АД.
04/000620/15
Це­ро­вић Љи­ља­на, Зве­зда­ра, чек бр. 0000035881994 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/000621/15
Шо­јић Ан­дри­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 2686791, 2686805,
2686813, 2686821, 2686830, 2686848, 2686856, 2686864 из­да­ти
од Uni Cre­dit bank.
04/000622/15
При­ба­но­вић Де­са, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 33146450, 33146469,
33146477. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000623/15
Јо­ва­но­вић Ва­си­ли­ја, Бе­о­град, чек бр. 61122487 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000624/15
То­мић Спа­са, Кра­ље­во, чек бр. 89156681 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000625/15
Не­шић Љу­би­ша, Бе­о­град, чек бр. 83662627 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000626/15
Су­дар Ду­брав­ка, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 99776452,
99776460, 99776478, 99776486 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000627/15
Пе­шта­нац Де­јан, Пан­че­во, чек бр. 87993093 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000628/15
Об­ра­до­вић Ца­ја, Бе­о­град, чек бр. 65630055 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000629/15
Та­ков Мил­ча, Бе­о­град, чек бр. 57360075 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000630/15
Ра­кић Сло­бо­дан­ка, Кра­ље­во, чек бр. 56599533 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000631/15
Ко­ша­нин Ве­сна, Кра­ље­во, чек бр. 55253678 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000632/15
Ђо­кић Рад­ми­ла, Угри­нов­ци, чек бр. 75551390 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000633/15
Шта­вља­нин Ста­ни­ца, Кра­ље­во, чек бр. 96075791 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000634/15
Ћир­кић Рад­ми­ла, Кар­лов­чић, че­ко­ви бр. 86065489,
86065497 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000635/15
Те­шић Ми­ли­ца, Бе­о­град, чек бр. 89933394 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000636/15
Вуч­ко­вић Љу­би­ца, Кра­ље­во, чек бр. 69745222 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000637/15
Ри­сто­вић Бо­ри­слав, Зе­мун, чек бр. 91394064 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000638/15
Си­мо­но­вић Да­ни­ца, Бе­о­град, чек бр. 69922326 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000639/15
Ан­ђе­ли­но­вић Зо­ран, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 2537427,
2537443.2537451, 2537494, 2537508 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/000640/15
Мар­че­тић Ми­ле, Ка­ча­ре­во, че­ко­ви бр. 0000112227160 из­да­
ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000641/15
Тер­зић Сла­ви­ца, Кра­ље­во, чек бр. 92126721 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000642/15
Ра­до­њић Ми­лој­ка, Бе­о­град, чек бр. 84451228 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000643/15
27
Тр­ку­ља Сла­ђа­на, Кра­ље­во, чек бр. 64310105 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000644/15
Зе­лић Ва­со, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 61871063, 071, 080, 098 из­
да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000645/15
Шко­дрић Би­ља­на, Гроц­ка, че­ко­ви бр. 86835010, 029, 037,
045 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/000646/15
Кр­стић То­ми­ца, Кру­ше­вац, чек бр. 89749808 из­дат од
Српскe бан­ке а.д., фи­ли­ја­ла Кру­ше­вац.
04/000647/15
Алек­сић Би­ља­на, Сме­де­ре­во, че­ко­ви бр. 87447769, 777,
785, 793, 801, 819, 827, 835, 843, 850 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000648/15
Гу­ча­нин Ми­ло­мир, Кра­ље­во, чек бр. 98760424 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000649/15
Ве­лич­ко­вић Ста­на, Бе­о­град, чек бр. 23833034 из­дат од Бан­
ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000650/15
Фи­ли­по­вић
Љу­бо­драг, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 91436543,
91436550, 91436568, 91436576, 91436584 из­да­ти од Српскe бан­
ке а.д.
04/000651/15
Са­вић Ду­ши­ца, Бе­о­град, чек бр. 88277470 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000652/15
Ре­си­мић Рад­ми­ла, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 41836610, 628,
635, 644, 652, 660, 679, 687, 695, 709 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/000653/15
Руч­нов Дра­га­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000010003671.3689,
3697.3705, 3713, 0000010000594, 0602, 0610, 0628, 0636, 0644.
из­да­ти од КBC Bankе AD.
04/000654/15
Ти­јо­са­вље­вић Ми­лош, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 100781723,
100781814, 100781806 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000655/15
Ћур­чић Је­ли­сав­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 182027318,
196102743 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/000656/15
Алек­сић Је­ле­на, Кру­ше­вац, че­ко­ви бр. 792600, 599 из­да­ти
од Hypo Al­pe Adria bank, фи­ли­ја­ла Кру­ше­вац.
04/000657/15
Ма­ри­на Ми­ло­ва­но­вић, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 74479049 из­да­
ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000658/15
Пет­ко­вић Сла­ђа­на, Кра­ље­во, чек бр. 56656747 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000659/15
Ра­до­ми­ро­вић Ми­лан­ка, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 83197418,
91197509 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000660/15
Ко­ла­ко­вић
Мир­ко, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 70482849,
70482880 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000661/15
Ра­ко­вац Ву­чић Јо­ван­ка, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 97120802,
97120810, 98544661, 101069581, 101069607 из­да­ти од Српскe
бан­ке а.д.
04/000662/15
Не­ве­на Пет­ко­вић, Кнић, че­ко­ви бр. 0000121789937,
0000121789945 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa, РЦ Кра­гу­је­вац.
04/000663/15
Ра­дун­ко­вић Не­над, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 88540661,
88540679, 88540687 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000664/15
Ра­до­је­вић Бра­ни­слав, Кра­ље­во, чек бр. 76310754 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000665/15
Га­бо­ров Ма­ри­ја, Но­ви Сад, чек бр. 4235505 из­дат од Ra­if­
fe­i­sen bank.
04/000666/15
Па­у­но­вић Та­ња, Кра­ље­во, чек бр. 97811897 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000667/15
Не­дељ­ко­вић Жи­во­рад, Кра­ље­во, чек бр. 90763343 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000668/15
Ђор­ђе­вић Дра­ган, Јаг­њи­ло, чек бр. 94772886 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000669/15
Ђе­рић Зо­ран­ка, Ча­чак, чек бр. 93700086 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000670/15
Сто­ја­но­вић Љу­би­ша, Кра­ље­во, чек бр. 55454888 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000671/15
Ра­кић Алек­сан­дра, Ниш, чек бр. 0000132084542 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000672/15
Љу­би­чић Ја­дран­ка, Бе­о­град, чек бр. 98679038 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000673/15
Ле­ва­јац Ма­ри­ца, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 64369002, 64369036
из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000674/15
Еле­зо­вић До­бри­ла, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 87632998,
87633004, 90382011 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000675/15
Ми­тро­вић Ми­ра, Бе­о­град, чек бр. 62339304 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000676/15
Син­ђе­лић Дра­га­на, Кра­ље­во, чек бр. 86716370 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000677/15
Ба­јић Ран­ка, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, че­ко­ви бр. 12681992,
14816763, 771, 780, 798 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­
це АД.
04/000678/15
Илић Бо­сић Све­тла­на, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 86486370,
86486388, 86486396, 86486404, 86486461, 86486420, 86486438,
86486446, 86486453, 86486412 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000679/15
Јо­ви­чић Алек­сан­дар, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 100578574, 582,
590, 608, 616 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000680/15
Ви­до­је­вић Бор­ја­на, Кра­ље­во, чек бр. 78830262 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000681/15
Сте­ва­но­вић Сне­жа­на, Кра­ље­во, чек бр. 89953129 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000682/15
Не­шо­вић Сла­ви­ца, Кра­ље­во, чек бр. 80116809 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000683/15
Ни­ко­лић Бра­не, Бе­о­град, чек бр. 32943136 из­дат од Ban­ca
In­te­sa.
04/000684/15
Ми­ло­ва­но­вић Ве­сна, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 134806611,
629, 637 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000685/15
Јо­сић Сла­ђа­на, Зре­ња­нин, че­ко­ви бр. 9000037705134,
9000037911054, 062, 9000038340014, 022, 030, 048 из­да­ти од
Ban­ca In­te­sa.
04/000686/15
Ол­га Нај­да­но­вић, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 23297019, 027, 035,
043, 051, 060, 078, 086, 094, 108, 56525408 из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000687/15
Стој­че Ди­шли­о­ски, Ста­ри град, че­ко­ви бр. 975824415 из­да­
ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000688/15
Ни­ко­лић Сто­и­ско, Кра­ље­во, чек бр. 5146905 из­дат од Срп­
ска бан­ка а.д.Бе­о­град.
04/000689/15
Ива­но­вић Го­ји­мир, Ста­лаћ, чек бр. 93829968 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000690/15
Кр­сто­вић Ма­ри­на, Аран­ђе­ло­вац, че­ко­ви бр. 0000085648111,
000013151283, 291, 309, 317 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa. 04/000691/15
Ми­ло­шко­вић Дра­ган, Кра­ље­во, чек бр. 86738283 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000692/15
Алек­сић Ду­шан­ка, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 57533366,
57533374, 57533556 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000693/15
Ла­зић Та­тја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 76421528, 101363950,
968, 976, 984, 992 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000694/15
Да­ни­ло­вић Бу­дим­ка, Ча­чак, че­ко­ви бр. 4988407, 4635647
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank, екс­по­зи­ту­ра Ча­чак.
04/000695/15
Пе­тро­вић Не­вен­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 57224040,
57224057, 73301616, 97463988, 996, 97464002, 010, 028, 036,
99207607, 615, 623, 631, 649, 656, 664, 672, 680 из­да­ти од Српскe
бан­ке а.д.
04/000696/15
Џа­ку­ла Ко­са, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 69326155, 69326163 из­
да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000697/15
Је­ли­сав­чић Си­мо, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 74837600,
83486712, 74837626, 74837634, 74837642, 74837659, 74837667,
74837675, 74837683, 74837691, 83486662, 83486670, 83486688,
83486696, 83486704, 74837618 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000698/15
Ра­до­ва­но­вић Го­ран, Кру­ше­вац, чек бр. 89788269 из­дат од
Српскe бан­ке а.д., фи­ли­ја­ла Кру­ше­вац.
04/000699/15
Пре­до­вић Ма­ри­ца, Кра­ље­во, чек бр. 101767812 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000700/15
Јо­ва­но­вић Ми­ло­мир, Кра­ље­во, чек бр. 88273305 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000701/15
Јан­ко­вић Сла­ви­ца, Кра­ље­во, чек бр. 97590210 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000702/15
Ива­на Ди­нић, Ниш, чек бр. 1666363 из­дат од АИК Банкe.
04/000703/15
Ва­ре­вац Шиљ­ко­вић Ми­ле­на, Кра­ље­во, чек бр. 56685084
из­дат од Српскe бан­ке а.д.
04/000704/15
Пе­до­вић Иви­ца, Кра­ље­во, чек бр. 68885433 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000705/15
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ша­ри Ото, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Ка­њи­жа. 05/000291/15
Ња­ри Ибо­ја, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000293/15
Стан­ко­вић Све­ти­слав, Бе­о­град, из­да­т а од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/000294/15
Не­дељ­ко­вић Кр­стић Љи­ља­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­
зда­ра.
05/000295/15
За­ру­б и­ц а Ми­л ан, Но­в и Бе­о ­г рад, из­да­т а од СО Но­ви Бе­
о­г рад.
05/000296/15
Ко­стић Су­за­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000297/15
Гом­баш Ар­пад, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000298/15
То­ма­ше­вић Ми­ли­ца, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000299/15
Би­ше­вац Се­на­да, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/000300/15
Ку­ри­на Јо­жеф, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000301/15
Пе­тро­вић Ђор­ће, Ужи­це, из­да­та од СО Ужи­це.
05/000302/15
Бој­ко­вић Бла­ги­ца, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000303/15
Ив­ко­вић Пе­тар, Бе­о­град, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/000304/15
Му­ста­фа Ар­ди­та, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/000305/15
Бо­ја­нић Мар­ко, Ста­ри град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/000306/15
Сто­ја­но­вић Ма­ри­ја, Зве­зда­ра, из­да­та од СO Зве­зда­ра.
05/000307/15
Дми­тро­вић Гор­да­на, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000308/15
Ти­мо­ти­је­вић Бра­ни­сла­ва, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­
гу­је­вац.
05/000309/15
Би­бер­џић Сла­ви­ца, Срем­чи­ца, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000310/15
Ар­сић Бо­ја­на, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/000311/15
Ак­мет Ели­за­бе­та, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000312/15
Пе­шић На­де­жда, Но­ви Бе­о­град, из­да­т а од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/000313/15
Ћи­ро­вић Са­ња, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/000314/15
Маљ­ко­вић Пре­драг, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000315/15
Па­вло­вић Је­ле­на, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000316/15
То­па­ло­вић Ми­ле­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Љу­бо­ви­ја.
05/000317/15
Пе­тро­вић Оли­вер, Чу­ка­ри­ца, из­да­та од СО Ниш.
05/000318/15
Вла­дић Дра­ган, Бе­о­град, из­да­та од СО Ма­ли Звор­ник.
05/000319/15
Ша­ша Ми­лош, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000320/15
Са­ли­ти Му­са­фер, Же­ле­зник, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000321/15
Слав­ко­вић Ан­ђел­ка, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/000322/15
Ти­мо­ти­је­вић Вла­ди­мир, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000323/15
Илић Сне­жа­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/000324/15
Дин­чић Јо­ви­ца, Но­ви Бе­о­град, из­да­т а од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/000325/15
Жив­ко­вић Са­ња, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/000326/15
28
23. I 2015. /
Бу­ла­то­вић Дар­ко, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ра­ко­ви­ца.
05/000327/15
Га­јић Не­над, Мла­де­но­вац, из­да­та од ОУ Мла­де­но­вац.
05/000328/15
Ми­тић Не­бој­ша, Зре­ња­нин, из­да­та од ОУ Зре­ња­нин.
05/000329/15
Кр­стић Ма­ри­на, Пло­чи­ца, из­да­та од МК Пло­чи­ца.
05/000330/15
Ка­ра­и­ца Зо­ри­ца, Хрт­ков­ци, из­да­та од ОУ Ру­ма.
05/000331/15
Ан­тић Го­ран, Ба­ва­ни­ште, из­да­та од МК Ба­ва­ни­ште.
05/000332/15
Ра­ду Лен­ка, Жи­ти­ште, из­да­та од ОУ Жи­ти­ште.
05/000333/15
Па­ја­зи­ти Хај­дар, Ме­две­ђа, из­да­та од ОУ Ме­две­ђа.
05/000334/15
Ни­ко­лић Бра­ти­слав, Штрп­це, из­да­та од ОУ Штрп­це.
05/000335/15
Ров­ча­нин Ра­де, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/000336/15
Па­лић Ма­ри­на, Ве­ли­ка Кр­сна, из­да­та од ОУ Мла­де­но­вац.
05/000337/15
Ша­ко­вић Љу­бо­мир, Ве­ли­ка Кр­сна, из­да­та од ОУ Мла­де­но­вац.
05/000338/15
Син­ђе­лић Сте­фан, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.
05/000339/15
Ни­ко­лић Алек­сан­дар, Сур­чин, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000340/15
Сто­ја­но­вић Бо­жи­дар­ка, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000341/15
Ву­че­тић Урош, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун. 05/000342/15
Бр­кић Дра­ган, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Лу­ча­ни.
05/000343/15
Сач Ор­хан, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/000344/15
– ЂАЧ­КЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ми­ло­ше­вић Игор, Но­ви Бе­о­град, ОШ „Бран­ко Ра­ди­че­вић”.
08/000044/15
Ни­ко­лић Ђор­ђе, Су­бо­ти­ца, ОШ „Ђу­ро Са­лај”.
08/000045/15
Ни­ко­лић Дра­ги­ца, Су­бо­ти­ца, ОШ „Ђу­ро Са­лај”.
08/000046/15
Тр­пе­ски Ти­ја­на, Бе­о­град, ОШ „1300 ка­пла­ра”.
08/000047/15
Си­мић На­да, Ја­го­ди­на, Основ­на му­зич­ка шко­ла „Вла­ди­мир
Ђор­ђе­вић” у Ја­го­ди­ни.
08/000048/15
Ла­за­ре­вић Иси­до­ра, Кра­гу­је­вац, ОШ „Мир­ко Јо­ва­но­вић” у
Кра­гу­јевцу.
08/000049/15
Кри­сти­на Али­нов, Бе­о­град, ОШ „Фи­лип Ви­шњић”.
08/000050/15
За­гор­чић Ми­ха­и­ло, Ча­чак, ОШ „Све­ти Са­ва” у Чач­ку.
08/000051/15
Ми­нић Ђу­рађ, Кра­ље­во, ОШ „Све­то­зар Мар­ко­вић”.
08/000052/15
Љу­би­ша Ан­дреј, Вра­чар, ОШ „Јо­ван Ми­о­дра­го­вић”.
08/000053/15
Кр­жељ Фи­лип, Бе­о­град, ОШ „Јо­ван Ми­о­дра­го­вић” у Бе­о­
гра­ду.
08/000054/15
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Нов­ко­вић Вла­дан, Кра­ље­во, ди­пло­ма ЕТСШ „Ни­ко­ла Те­
сла” у Кра­ље­ву, смер енер­ге­ти­ка, из­да­та 2000. го­ди­не.
09/000300/15
Пу­рић Ог­њен, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Хе­миј­ско
пре­храм­бе­не тех­но­ло­шке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000301/15
Си­мић Дра­го­љуб, Зве­зда­ра, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­ног цен­тра
у Зе­му­ну.
09/000302/15
Пе­тро­вић Дра­ган, Но­ва Па­зо­ва, ди­пло­ма сред­ње Са­о­бра­
ћај­но-тех­нич­ке шко­ле у Зе­му­ну.
09/000303/15
Му­ра­то­вић Ени­са, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма Сред­ње шко­ле за
ди­зајн тек­сти­ла и ко­жу у Но­вом Па­за­ру.
09/000304/15
Ди­дић Љуп­че, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма ОЦ „Све­то­
зар Мар­ко­вић” у Ве­ли­кој Пла­ни, еко­ном­ски тех­ни­чар.
09/000305/15
Kожовић Сан­дра, Гроц­ка, ди­пло­ма II еко­ном­ске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/000306/15
Не­до­вић Ви­о­ле­та, Ум­ка, све­до­чан­ство ОШ „До­си­теј Об­ра­
до­вић” у Ум­ци.
09/000307/15
Га­чић Та­тја­на, Вла­шка, све­до­чан­ство III раз­ре­да Тех­нич­ке
шко­ле у Мла­де­нов­цу.
09/000308/15
Ђо­кић Љи­ља­на, Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Ме­те­о­ро­ло­шке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000309/15
Ни­ко­лић Дра­ги­ца, Су­бо­ти­ца, све­до­чан­ства V, VI и VII раз­
ре­да ОШ „Ђу­ро Са­лај” у Су­бо­ти­ци.
09/000310/15
Јев­тић Вељ­ко, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да Еко­ном­
ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Шап­цу.
09/000311/15
Ми­ла­но­вић Ве­сна, Ја­го­ди­на, ди­пло­ма Тех­но­ло­шке шко­ле у
Па­ра­ћи­ну, про­из­во­ђач пре­храм­бе­них про­из­во­да. 09/000312/15
Је­здић Не­ве­на, Ча­чак, ди­пло­ме Ме­ди­цин­ске шко­ле у Чач­ку.
09/000313/15
Ми­ја­и­ло­вић Ве­лин­ка, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Жи­во­
јин Пе­рић” у Сту­бли­на­ма.
09/000314/15
За­рић Дар­ко, Ужи­це, ди­пло­ма Ма­шин­ске шко­ле „Ра­до­је
Ма­рић” у Ужи­цу.
09/000315/15
Ми­ле­тић Сла­ви­ца, Ле­по­са­вић, све­до­чан­ство I раз­ре­да
Сред­ње шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Ле­по­са­ви­ћу, тех­ни­чар про­да­је.
09/000316/15
Пе­тро­вић На­та­ша, Ша­бац, ди­пло­ма Ви­со­ке по­слов­не шко­
ле у Бе­о­гра­ду.
09/000317/15
Ва­тић Му­хра, Сје­ни­ца, све­до­чан­ство ОШ, број 03-93/89.
09/000318/15
Сто­ја­но­вић Јо­ван, Ниш, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да усме­ре­
ног обра­зо­ва­ња.
09/000319/15
Огри­зо­вић Ра­де, Чо­но­пља, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да Шко­
ле за основ­но обра­зо­ва­ње од­ра­слих у Сом­бо­ру.
09/000320/15
Сте­ва­но­вић Де­јан, Ниш, све­до­чан­ство I раз­ре­да Пре­храм­
бе­но хе­миј­ске шко­ле у Ни­шу.
09/000321/15
Де­спо­то­вић Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ства I, II, III
и IV раз­ре­да и ди­пло­ма Пр­ве тех­нич­ке шко­ле у Кра­гу­јев­цу.
09/000322/15
Ра­дој­ко­вић Са­ша, Ве­ли­ка Пла­на, ди­пло­ма IV сте­пе­на Ма­
шин­ско-елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Го­ша” у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
09/000323/15
Ра­до­са­вље­вић Бо­ри­сав, Бе­о­град, све­до­чан­ства I и II раз­ре­
да МОЦ „Ра­до­је Да­кић” у Бе­о­гра­ду.
09/000324/15
Ра­до­са­вље­вић Бо­ри­сав, Бе­о­град, све­до­чан­ства III и IV раз­
ре­да Тех­нич­ке шко­ле „1. мај” у Бе­о­гра­ду.
09/000325/15
Ву­ја­нић Вла­ди­мир, Бе­о­град, ди­пло­ма Дрв­но-пре­ра­ђи­вач­ке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000326/15
Ву­ко­са­вље­вић Ма­ри­ја, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Де­ве­те бе­о­
град­ске гим­на­зи­је, смер при­род­но ма­те­ма­тич­ки. 09/000327/15
Ка­ба­да­ић Ср­ђан, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле „Бе­о­град”.
09/000328/15
Јо­ва­но­вић Та­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма III сте­пе­на Шко­ле за
ди­зајн тек­сти­ла у Бе­о­гра­ду.
09/000329/15
Да­мја­но­вић Бран­ка, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Си­ни­ша
Ни­ко­ла­је­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000330/15
Ђи­вуљ­ски Ми­о­мир, Мо­сква, ди­пло­ма Ви­ше еко­ном­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000331/15
Ву­ко­вић Ми­лин­ко, Аран­ђе­ло­вац, ди­пло­ма III сте­пе­на
Обра­зов­ног цен­тра у Ла­за­рев­цу, смер ру­ко­ва­лац ру­дар­ским ма­
ши­на­ма.
09/000332/15
Ву­ко­вић Ми­лин­ко, Аран­ђе­ло­вац, ди­пло­ма IV сте­пе­на
Обра­зов­ног цен­тра у Ла­за­рев­цу, за­ни­ма­ње ру­дар­ски тех­ни­чар.
09/000333/15
Ру­дар Ар­сен, Је­ле­ња, ди­пло­ма III сте­пе­на Ауто­са­о­бра­ћај­
ног обра­зов­ног цен­тра у Зе­му­ну, број 31/86-7.
09/000334/15
Ма­рин­ко­вић Лу­ка, Бе­о­град, ди­пло­ма Спорт­ске гим­на­зи­је у
Бе­о­гра­ду.
09/000335/15
Ми­ја­ил­ о­вић Са­ша, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма Дру­ге тех­нич­ке
шко­ле „Рад­ник” у Кра­гу­јев­цу.
09/000336/15
Јо­ва­но­вић Мар­ко, Кру­ше­вац, све­до­чан­ство ОШ „Вук Сте­
фа­но­вић Ка­ра­џић” у Кру­шев­цу.
09/000337/15
Ра­до­са­вље­вић Гор­да­на, Мај­дан­пек, ди­пло­ма III сте­пе­на
Тех­нич­ке шко­ле у Мај­дан­пе­ку.
09/000338/15
Алек­сић На­та­ша, Бе­о­град, ди­пло­ма Шко­ле за не­гу ле­по­те у
Бе­о­гра­ду.
09/000339/15
Ме­тић Да­мир, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма Ви­со­ке шко­ле стру­
ков­них сту­ди­ја за ме­наџ­мент и по­слов­не ко­му­ни­ка­ци­је у Срем­
ским Кар­лов­ци­ма, број 2388/08, из­да­та 12. 7. 2008. го­ди­не.
09/000340/15
Ко­ва­че­вић Стан­ко, Зе­мун, ди­пло­ма Еко­ном­ског фа­кул­те­та
у Бе­о­гра­ду.
09/000341/15
Ли­ге­зан Бо­жа­на, Ка­ча­ре­во, ди­пло­ма сред­ње Ме­ди­цин­ске
шко­ле „Сте­ви­ца Јо­ва­но­вић” у Пан­че­ву.
09/000342/15
Зо­рић Та­тја­на, Ру­мен­ка, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле „Све­то­
зар Ми­ле­тић” у Но­вом Са­ду.
09/000343/15
Дрн­да­ре­вић Та­тја­на, Вра­чар, ди­пло­ма IV сте­пе­на Ше­сте
бе­о­град­ске гим­на­зи­је, из­да­та 1986. го­ди­не.
09/000344/15
Жа­ку­ла Зве­зда­на, Срем­чи­ца, ди­пло­ма Ви­ше ме­ди­цин­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000345/15
Бла­го­је­вић Вељ­ко, Ужи­це, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Ра­до­
је Ма­рић” у Ужи­цу.
09/000346/15
Ми­ли­во­је­вић Не­ма­ња, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ство ОШ „Ми­
лу­тин и Дра­ги­ња То­до­ро­вић” у Кра­гу­јев­цу.
09/000347/15
Па­ви­ће­вић Игор, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да Еко­
ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Со­по­ту.
09/000348/15
Јо­ва­но­вић Ва­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/000349/15
Ком­не­нић Ду­шан­ка, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Ра­до­је
До­ма­но­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000350/15
Лу­кић Ве­ра, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Бра­ће Јер­ко­вић” у
Же­ле­зни­ку.
09/000351/15
Ми­њо­вић Ду­ши­ца, Бе­о­град, ди­пло­ма Тек­стил­не шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/000352/15
Ста­мен­ко­вић Ма­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма Тек­стил­не шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/000353/15
Јо­вић Ане­та, Сур­ду­ли­ца, све­до­чан­ства III и IV раз­ре­да Ме­
ди­цин­ске шко­ле „Хи­по­крат” у Но­вом Са­ду.
09/000354/15
Јо­вић Ане­та, Сур­ду­ли­ца, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да Ме­ди­
цин­ске шко­ле „Др Иза­бел Ем­сли Ха­тон” у Вра­њу. 09/000355/15
Ра­цић Урош, Зе­мун, све­до­чан­ства III и IV раз­ре­да и ди­пло­
ма сред­ње Ме­ди­цин­ске шко­ле „На­де­жда Пе­тро­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000356/15
Жи­во­тић Сте­фан, Ве­ли­ко Ла­о­ле, све­до­чан­ство V раз­ре­да
ОШ „Жар­ко Зре­ња­нин” у Ве­ли­ком Ла­о­лу.
09/000357/15
Сто­ја­но­вић Ђор­ђе, Обре­но­вац, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ске шко­
ле у Бе­о­гра­ду.
09/000358/15
Ђор­ђе­вић Алек­сан­дра, Мла­де­но­вац, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у
Мла­де­нов­цу.
09/000359/15
Са­вић Ђор­ђе, Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Гра­ђе­вин­ско тех­
нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду, смер гра­ђе­вин­ски тех­ни­чар за ла­бо­ра­
то­риј­ска ис­пи­ти­ва­ња.
09/000360/15
Ми­хај­ло­вић Па­вле, Ра­ко­ви­ца, све­до­чан­ство VI раз­ре­да ОШ
„Ђу­ра Јак­шић” у Бе­о­гра­ду.
09/000361/15
Ја­ша­ри Мељ­ги­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма „Пе­тар Ле­ко­вић” у Бе­
о­гра­ду.
09/000362/15
Си­ми­ја­но­вић Дра­га­на, Оси­па­о­ни­ца, све­до­чан­ство ОШ
„Иво Ан­дрић” у Ра­дин­цу.
09/000363/15
Да­мја­нић Дра­го­мир, Но­ви Ба­нов­ци, ди­пло­ма „Мом­чи­ло
По­по­вић Озрен” у Бе­о­гра­ду.
09/000364/15
Бо­рић Је­ле­на, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да По­љо­
при­вред­но-ве­те­ри­нар­ске шко­ле у Ре­ков­цу.
09/000365/15
7
Ру­жи­чић Ми­о­драг, Кр­че­дин, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да
ЗСВО „Иво Ло­ла Ри­бар” у Ин­ђи­ји.
09/000366/15
Ко­ја­ди­но­вић Жељ­ко, Обре­но­вац, све­до­чан­ство III раз­ре­да
и ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке шко­ле „Бу­да Да­ви­до­вић” у Обре­
нов­цу.
09/000367/15
Не­дељ­ко­вић Зво­ни­мир, Мла­де­но­вац, ди­пло­ма III сте­пе­на
Гим­на­зи­је у Мла­де­нов­цу.
09/000368/15
Бра­да Мла­ден, Па­но­ни­ја, ди­пло­ма IV сте­пе­на Тех­нич­ке
шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Ку­ли, број 6-611-648. 09/000369/15
Ма­шић Не­бој­ша, Ку­ла, ди­пло­ма IV сте­пе­на Тех­нич­ке шко­
ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Ку­ли, бра­вар.
09/000370/15
Киш Ју­ли­ја­на, Хор­гош, све­до­чан­ство ОШ „10. ок­то­бар” у
Хор­го­шу, број 01-1/6-25/1998 VI­II R.
09/000371/15
Дми­трић Мла­ден, Ча­чак, ди­пло­ма ОШ „Све­ти Са­ва” у Чач­ку.
09/000372/15
Ла­за­ре­вић Све­тла­на, Гроц­ка, све­до­чан­ство ОШ „Вук Сте­
фа­но­вић Ка­ра­џић” у Сту­бли­на­ма.
09/000373/15
Ашко­вић На­та­ли­ја, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III раз­
ре­да Уго­сти­тељ­ско-ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду. 09/000374/15
– ИН­ДЕК­СИ –
То­шић Здрав­ко, Бр­зан, Кри­ми­на­ли­стич­ко-по­ли­циј­ска ака­
де­ми­ја у Бе­о­гра­ду, бр. 2Ј1/0101/14.
10/000071/15
Ђу­ро­вић Ми­лен, Ва­ље­во, Прав­ни фа­кул­тет у Ни­шу, бр.
23202.
10/000072/15
Авра­мо­вић Јо­ва­на, Бе­о­град, Фа­кул­тет ор­га­ни­за­ци­о­них на­
у­ка у Бе­о­гра­ду, бр. 187/12.
10/000073/15
Па­ви­ће­вић Алек­сан­дар, Но­ви Сад, При­род­но ма­те­ма­тич­ки
фа­кул­тет у Но­вом Са­ду, бр. 236M/10.
10/000074/15
– РА­ЗНО –
Ни­ко­ла­је­вић Све­то­зар, Ста­ри град, пе­чат, окру­глог об­ли­ка,
по обо­ду ис­пи­са­но ћи­ри­ли­цом: Скуп­шти­на ста­на­ра згра­де, Бе­о­
град, а у сре­ди­ни Ка­пе­тан Ми­ши­на 4.
11/000083/15
Ран­ђе­ло­вић Ср­ђан, За­је­чар, ли­цен­ца ис­пи­ти­ва­ча на во­зач­
ком ис­пи­ту број АБС 000623, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност
са­о­бра­ћа­ја.
11/000084/15
Ран­ђе­ло­вић Ср­ђан, За­је­чар, ин­струк­тор­ска ли­цен­ца број
АБС 003104, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/000085/15
Вра­че­вић Иван, Бе­о­град, ле­ги­ти­ма­ци­ја адво­кат­ског при­
прав­ни­ка број 2877, из­да­та од Адво­кат­ске ко­мо­ре Бе­о­град.
11/000086/15
Мој­сић Та­ма­ра, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­сељ­
ног ли­ца број 70670-05-00249, из­да­та 10. 3. 2000. го­ди­не.
11/000087/15
Мој­сић Ми­лош, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­сељ­
ног ли­ца број 70670-05-00248, из­да­та 10. 3. 2000. го­ди­не.
11/000088/15
Мој­сић Са­ша, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­сељ­ног
ли­ца број 70670-05-00246, из­да­та 10. 3. 2000. го­ди­не.
11/000089/15
Мој­сић Ико­ни­ја, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­сељ­
ног ли­ца број 70670-05-01280, из­да­та 7. 2. 2002. го­ди­не.
11/000090/15
Ан­тић Де­јан, Кру­ше­вац, уве­ре­ње о за­вр­ше­ном V сте­пе­ну
Са­о­бра­ћај­не шко­ле у Кру­шев­цу.
11/000091/15
Жи­вић Дра­га­на, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­се­ље­
ног ли­ца број 70858-50-00883, из­да­та 26. 1. 2001. го­ди­не.
11/000092/15
Жи­вић Сло­бо­дан­ка, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­
се­ље­ног ли­ца број 70858-50-00884, из­да­та 26. 1. 2001. го­ди­не.
11/000093/15
Ку­ла­чин Игор, Бе­о­град, слу­жбе­на ле­ги­ти­ма­ци­ја број 050,
из­да­та од Упра­ве за из­вр­ше­ње кри­вич­них санк­ци­ја у Бе­о­гра­ду.
11/000095/15
Ер­це­го­вић Јо­ван, Бе­о­град, ле­ги­ти­ма­ци­ја за по­вла­шће­ну во­
жњу број 001772, из­да­та од оп­шти­не Во­ждо­вац. 11/000096/15
АД Ме­тал. ин­ду­стр. „АЛ­ФА-ПЛАМ”, Вра­ње, пе­чат окру­
глог об­ли­ка ис­пи­сан ла­ти­ни­цом са тек­стом: АК­ЦИ­О­НАР­СКО
ДРУ­ШТВО МЕ­ТАЛ­НА ИН­ДУ­СТРИ­ЈА ”АЛ­ФА-ПЛАМ” А.Д.
ВРА­ЊЕ 3.
11/000097/15
Па­ја­зи­ти Ер­сан, Бе­о­град, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца,
из­да­та у СО Па­ли­лу­ла.
11/000098/15
Па­ја­зи­ти Џу­мрет, Бе­о­град, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца,
из­да­та у СО Па­ли­лу­ла.
11/000099/15
Па­ја­зи­ти Мир­ве­та, Бе­о­град, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца,
из­да­та у СО Па­ли­лу­ла.
11/000100/15
Ла­зић Пре­драг, Бе­о­град, пе­чат ше­сто­у­га­о­ног об­ли­ка ис­пи­
сан ћи­ри­ли­цом са тек­стом: Ин­же­њер­ска ко­мо­ра Ср­би­је Од­го­вор­
ни из­во­ђач ра­до­ва Пре­драг М. Ла­зић дипл. грађ. инж. 415 8447
05, са зна­ком ко­мо­ре у гор­њем де­лу пе­ча­та.
11/000101/15
Ла­зић Пре­драг, Бе­о­град, пе­чат ше­сто­у­га­о­ног об­ли­ка ис­пи­
сан ћи­ри­ли­цом са тек­стом: Ин­же­њер­ска ко­мо­ра Ср­би­је Од­го­вор­
ни про­јек­тант Пре­драг М. Ла­зић дипл. грађ. инж. 315 6926 04, са
зна­ком ко­мо­ре у гор­њем де­лу пе­ча­та.
11/000102/15
Ја­ни­ћи­је­вић Де­јан, Ниш, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца ди­ги­тал­ног
та­хо­гра­фа број SRB0000016114000, из­да­та од Аген­ци­је за без­
бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/000103/15
Осто­јић Урош, Пан­че­во, атест за плин ТНГ 06837-14 К, из­
дат од АМСС.
11/000104/15
Пе­три­че­вић Угље­ша, Ве­ли­ка Мо­шта­ни­ца, кар­ти­ца та­хо­гра­
фа број SRB0000008880000, из­да­та од Ду­нав оси­гу­ра­ња, ГФО
Обре­но­вац.
11/000105/15
Ву­кас Не­дељ­ко, Бе­чеј, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца ди­ги­тал­ног та­
хо­гра­фа број SRB 0000002951000, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­
ност са­о­бра­ћа­ја.
11/000106/15
Об­ра­до­вић На­да, Обре­но­вац, по­твр­да о по­ло­же­ној I Б кла­
си из дак­ти­ло­гра­фи­је у Прав­но би­ро­тех­нич­кој шко­ли у Бе­о­гра­ду.
11/000107/15
Ђо­ин­че­вић Са­ша, Бе­о­град, до­зво­ла за упра­вља­ње плов­ним
во­зи­лом, из­да­та од Луч­ке ка­пе­та­ни­је Пан­че­во.
11/000108/15
Ђо­ин­че­вић Са­ша, Бе­о­град, до­зво­ла за пло­вид­бе­но во­зи­ло
рег. број БГ 979 Е.
11/000109/15
Download

ОСТАЛИ ОГЛАСИ - SlGlasnik.info