17/2015
10.02.2015.
о с ТА Л и о ГЛ А с и
КонКурси
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ, БЕОГРАД, на основу Oдлуке Управног
одбора број 252-1/15 од 30. јануара 2015. године расписује конкурс
– за именовање директора Републичког завода за
социјалну заштиту у Београду.
Услови:
1. лице које је држављанин Републике Србије;
2. лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући академски односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука;
3. лице које има најмање пет (5) година радног искуства у струци;
4. лице које није осуђивано за кривично дело које
га чини неподобним за обављање дужности директора; односно да није кажњавано за кривично дело из
групе кривичних дела против живота и тела, против
слобода и права човека и грађанина, против права по
основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности
Републике Србије;
5. лице против којег се не води истрага за кривично дело које се гони по службеној дужности;
6. лице које влада знањима и вештинама у организацији посла и руковођењу.
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и следећа документа:
– CV – радну биографију;
– програм рада установе за мандатни период;
– оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми;
– доказ о радном искуству у струци;
– уверење о држављанству;
– доказ да лице није осуђивано, нити да се против
њега води истрага и кривични поступак за дело које га
чини неподобним за вршење ове функције.
Пријаве са обавезном документацијом подносе се
у року од осам (8) дана од дана објављивања конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу: Републички завод за социјалну заштиту, Београд,
Теразије 34, са назнаком „Конкурс за избор и именовање директора ”.
Додатне информације се могу добити на телефон
011/3621-563.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
1181
На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011),
чл. 22. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/2011)
ОПШТИНА ТОПОЛА Булевар краља Александра I 9,
34310 Топола објављује јавни позив бр. 2/2015 за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне
делатности приградског превоза путника на територији
општине Топола
1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда
за избор најповољнијег учесника на конкурсу за поверавање обављања комуналне делатности приградског
превоза путника на територији општине Топола на период од 5 година, без претквалификације.
2. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица (у
даљем тексту превозници) која су регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у
градско-приградском саобраћају и испуњавају услове
утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају и
другим важећим законским прописима који уређују ову
материју.
3. Приградски превоз путника обављаће се на
сталним линијама које су ближе дефинисане конкурсном документацијом.
Минималан број полазака по линијама дат је у
конкурсној документацији.
Сезонске и ванредне линије уговараће се посебним уговором са превозником који буде изабран.
4. Превозник може да конкурише искључиво за
све линије наведене у конкурсној документацији.
Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку
доделе јавног уговора дозвољено је, уз напомену да се:
1) ограничава број чланова конзорцијума на 3 члана;
2) забрањују промене у структури конзорцијума,
као што је замена чланова, припајање понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума или распуштање
конзорцијума;
3) забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или конзорцијуму да би
испунио критеријуме за избор.
5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисан
закључењем јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности приградског превоза путника на
територији општине Топола, којим ће бити регулисан и
поступак раскида уговора пре истека времена на које је
закључен и права и обавезе које из тога проистичу.
6.Обављање поверене комуналне делатности
спроводиће се по ценама из понуде, а промена истих
вршиће се на образложен захтев превозника уз сагласност надлежног органа Општине Топола, а у складу са
важећим законским прописима Републике Србије.
7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске, кадровске и правне нормативне документације, докаже своју техничку, организациону и
кадровску оспособљеност за обављање комуналне делатности која се поверава.
Понуда обавезно садржи:
– назив и седиште привредног друштва, односно
правног лица, са подацима о лицу овлашћеном за заступање и са свим потребним информацијама (телефон, факс и др.) у циљу непосредног комуницирања;
– извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је предузеће регистровано за обављање јавног
линијског превоза путника;
– изводе из казнених евиденција, односно уверења надлежних судова и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
– потврде привредног и прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности која
је предмет концесије а која је на снази у време објављивања Јавног позива;
– потврду надлежних пореских органа о измиреним пореским обавезама доприносима и другим јавним дажбинама;
– решење министарства надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају;
– доказ о техничкој опремљености основних средстава – број аутобуса (листу или извод из пописних
листи основних средстава на дан 31.12.2014., фотокопије уговора о лизингу, закупу или другом правном
основу за коришћење возила, фотокопије саобраћајних
дозвола, полисе осигурања, штампани прикази саобраћајних дозвола – из читача);
– потврду да је превозник позитивно пословао у
претходној обрачунској години;
– оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност
понуде у износу од 200.000,00 динара , са роком важности до 60 дана дуже од дана јавног отварања понуде;
– тражена банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив без права
на приговор и мора имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не може садржати: додатне
услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац,
промењену месну надлежност за решавање спорова
одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака.
– предлог тарифе, са висином повластица за
одређене категорије;
8. Критеријуми за избор најповољније понуде је
економски најповољнија понуда. Елементи критеријума су: понуђена цена и попусти по категоријама путника, датим у конкурсној документацији, а најповољнија
понуда биће одабрана на основу бодовања.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније
понуде, односно одлуке о поништају поступка давања
концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда.
10. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Свако лице које је заинтересовано за учешће или
које учествује у поступку доделе јавног уговора може
Републичкој комисији поднети захтев за заштиту права
против одлука јавног тела које спроводи поступак које
се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу
тог лица донете незаконито, а рок за подношење
предметног захтева је 10 дана од дана достављања одлуке јавног тела.
Адреса Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки је: Влада Републике
Србије, Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки, Немањина 22-26, Београд.
11. Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у Општинској управи
Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9,
канцеларија број 10, радним данима у времену од 8 до
14 часова.
Конкурсна документација се може преузети након
достављања доказа о уплати износа од 5.000,00 динара
на текући рачун 840-745151843-03 позив на број: 97/86101 на име трошкова израде конкурсне документације.
Сва додатна обавештења у вези Јавног позива
могу се добити на e-mail: [email protected], контакт особа Мирјана Ћирић.
12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана
објављивања Јавног позива у ‘’Службеном гласнику
РС’’, закључно са 60-тим даном до 12,00 часова.
Понуде се достављају лично или путем поште у
затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за конкурс
за превоз путника - не отварати” на адресу Општине
Топола, Булевар краља Александра I 9, 34310 Топола.
На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском језику, писане
ћириличним писмом.
13. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока за достављање понуда у
13,00 часова у просторијама Општине Топола, Булевар
Краља Александра I, број 9. Представник понуђача
може присуствовати јавном отварању понуда при чему
мора имати овлашћење оверено и потписано од стране
одговорног лица.
1236
Pursuant to Article 9 of the Law on Communal
Activities (“Official Gazette of RS“, no. 88/2011), Article
22 and Article 35 of the Law on Public-Private Partnerships
and Concessions („Official Gazette of RS“, no. 88/2011)
MUNICIPALITY OF TOPOLA number 9 Bulevar
Kralja Aleksandra I Sт. 34310 Topola hereby announces
a public invitation no. 2/2015 for the submission of bids
for delegation of performance of communal activities of
suburban passenger transport in the Municipality of Topola
1. We announce a Public Invitation for the submission
of bids for the selection of the best bidder in a tender for
delegation of performance of communal activities of
suburban passenger transport in the Municipality of Topola
for a period of 5 years,without prequalification.
2. The right to participate in the Public Invitation for
the submission of bids is given to companies and other
legal entities (hereinafter referred to as the Carriers) that
are registered for the performance of public passenger line
transport services in urban and suburban traffic and meet
the requirements set by the Law on Road Transport and
other applicable statutory laws governing this matter.
3. Suburban passenger transport shall be performed
along regular lines that are more closely defined in the
tender documents.
Minimal number of departures per line is specified in
the tender documents.
Seasonal and irregular lines shall be agreed on by a
special contract with the selected carrier.
4. The carrier may only bid for all the lines specified
in the tender documents.
The formation of a consortium for participation in the
awarding of a public contract is allowed, noting that:
1) the number of members of the consortium is
limited to 3 members;
2) changes in the structure of the consortium are
prohibited, such as replacing members, joining of a bidder
to the consortium, merging consortiums or dissolution of
the consortium;
3) modifications of a subcontractor whose capacities
are needed for the bidder or the consortium to meet the
selection criteria are prohibited.
5. The performance of public passenger line transport
shall be delegated for a period of 5 years and shall be
more closely regulated by the conclusion of the public
17 / 10. II 2015.
contract on delegation of communal activities of suburban
passenger transport in the Municipality of Topola, which
shall also govern the procedure for termination of the
contract before its expiry and the rights and obligations
resulting therefrom.
6. Performance of delegated communal activities shall
be conducted at prices from the bid, and their change shall
be made at the reasoned request of the carrier with the
approval of the competent authority of the Municipality of
Topola, in accordance with applicable statutory laws of the
Republic of Serbia.
7. The bidders shall, on the basis of accounting,
finance, human resources and legal normative documents,
prove their technical, organizational and professional
capacity to perform delegated communal activities.
The bid must contain:
– name and address of the company or legal
entity, with data on authorized representative with all
the necessary information (phone, fax, etc.) for direct
communication;
– excerpt from the relevant register, which proves that
the company is registered for the performance of public
passenger line transport;
– excerpt from the criminal records or a certificate of
the competent court and the competent police department
of the Ministry of Internal Affairs that the bidder and its
legal representative have not been convicted of any of the
offenses as members of an organized crime group, have not
been sentenced for offenses against the economy, offenses
against the environment, offense of receiving or giving
bribes, offense of fraud;
– certificate of the Commercial and the Magistrate
Court that the bidder has not been imposed a prohibition
on performance of activities that are the subject of the
concession which was in force at the time of announcement
of the Public Invitation;
– certificate of the competent tax authority of paid tax
liabilities, contributions and other public levies;
– decision of the competent authority for traffic on
fullfillment of requirements for starting and performing
public passenger transport by road;
– evidence related to technical equipment – number
of buses (sheet or excerpt from the fixed asset register
as of December 31, 2014, copies of leasing contract,
rent or other legal basis for the use of the vehicle, copies
of registration certificates, insurance policy, printed
registration certificates - from the smart card reader);
– confirmation that the bidder had positive business
operations in the preceding year;
– original bid bond in the amount of RSD 200.000,00
with a validity of 60 days after the date of the public
opening of bids;
– required bid bond must be unconditional,
irrevocable, payable on the first call without the right of
objection and must have duly completed deadline, amount
and local jurisdiction and cannot include: additional
requirements, shorter deadlines than those set by the
purchaser, smaller amount than specified by the purchaser,
changed local jurisdiction for dispute resolution specified
in the model Contract, nor conditions related to the
business policies of banks.
– tariff proposal, with the amount of benefits for
certain categories;
8. Criteria for the selection of the best bidder are
economically most advantageous offer. Elements of the
criteria are: offered price and discounts categories of
passengers, specified in the tender documents, and the best
bidder shall be selected on the basis of scoring.
9. The deadline for a decision on the selection of
the best bidder, or a decision to revoke the procedure for
granting concession, shall be 60 days, starting on the day
of the deadline for submission of bids.
10. Legal protection in the awarding of a public
contract shall be provided in accordance with the law
governing public procurements.
Candidates intereseted in the awarding of a public
contract may file a request to the Republican Commission
for Protection of Rights against the decisions of the public
body conducting the procedure, which can be separately
challenged, and which, in the opinion of the candidates
were made ​​illegally, and the deadline for submission of
the request is 10 days upon receipt of the decision of the
public body.
Address of the Republican Commission for Protection
of Rights in Public Procurement is: Government of
the Republic of Serbia, Republican Commission for
the Protection of Rights in Public Procurement, 22-26
Nemanjina St., Belgrade.
11. Interested carriers may obtain the tender
documents at the Town Hall of Topola, Number 9 Bulevar
Kralja Aleksandra I St., office no. 10, on weekdays from 8
a.m. to 2 p.m.
3
Tender documents can be obtained upon submission
of proof of payment of RSD 5.000,00 on the checking
account 840-745151843-03 reference number: 97/86-101
for the costs of preparation of tender documents.
Any additional information regarding the Public
Invitation can be obtained by e-mail: [email protected]
com, contact person Mirjana Ciric.
12. The deadline for submission of bids is 60 days
from the date of publication of Public Invitation in the
“Official Gazette of RS“, up to and including day 60 at
12:00 o’clock.
Bids must be submitted in person or by mail in a
sealed envelope marked: „Bid for tender for passenger
transport - do not open”, Municipality of Topola, Number
9 Bulevar Kralja Aleksandra I St., 34310 Topola, in two
copies, certified and sealed, in separate envelopes, clearly
marked „Original” and „Copy”. The following must be
written on the back of the envelope: bidders name, address,
company phone number, contact person.
Bids must be written in Serbian language, in Cyrillic
script.
13. The public opening of bids shall be conducted
by the Commission ​​on the same day after the deadline
for submission of bids at 1 a.m. at the premises of
the Municipality of Topola, Number 9 Bulevar Kralja
Aleksandra I St. Bidders’ representatives may attend the
bid opening with a certified authorization, signed by the
responsible person.
1236
Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове који су одређени Законом и Правилником о
стручној спреми наставника.
Уз пријаву кандидати достављају:
– оверени препис дипломе,
– уверење о здравственој способности за рад са
децом и ученицима,
– уверење о држављанству РС,
– уверење о положеном стручном испиту (лиценца).
Пријаве се подносе у року од осам дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Гимназија Косовска
Митровица Лоле Рибара 29, тел./факс 028/425-334.
1317
ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ,
Управни одбор на основу члана 56. Закона о научноистраживачкој делатности и члана 17. Статута расписује
конкурс за избор директора института на мандатни период од четири године.
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
– Да има научно или наставно звање из области
друштвених наука,
– Да има искуства у научноистраживачком раду и
укупној делатности Института,
– Да познаје један од светских језика,
– Да испуњава опште услове прописане законом.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе:
– Извод из матичне књиге рођених,
– Уверење о држављанству,
– Лекарско уверење,
– Уверење да није осуђиван,
– Диплому (доказ о стручној спреми),
– Уверење о избору у научноистраживачко, односно наставно звање,
– Научну биографију са освртом на организационо
искуство,
– Предлог програма рада Института за мандатни
период.
Конкурс је отворен 30 дана од објављивања.
Потребну документацију доставити на адресу:
Институт за европске студије, Београд, Трг Николе
Пашића 11.
1220
Судски огласи
СКУПШТИНА
СТАМБЕНЕ
ЗАДРУГЕ
„ГАЛАДСКА”, КИКИНДА, на основу чл. 53, 54, 55. и
56. задружних правила, расписује јавни конкурс
– за именовање директора на период од 5 година.
Поред Општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће захтеве:
– да има високу стручну спрему,
– да има радно искуство од 3 године,
– да поседује организаторске способности и смисао за предузетништво,
– да није осуђиван за кривична дела против привредне и службене дужности.
1146
ВИ­ШИ СУД У ЈА­ГО­ДИ­НИ
Ви­ши суд у Ја­го­ди­ни, су­ди­ја Мир­ја­на Сто­ја­но­вић,
као по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Ва­лен­ти­не
Scha­de­wald, из Стри­жи­ла, са­да на при­вре­ме­ном ра­ду у
Аустри­ји, ко­ју за­сту­па Жи­во­мир Ко­стић, из Стри­жи­ла,
про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Бо­ба­на Ђор­ђе­ви­ћа, не­
по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске
од­лу­ке, 2. де­цем­бра 2015. го­ди­не, из­да­је оглас.
Ре­ше­њем овог су­да, Р. број 141/14 од 2. фе­бру­
а­ра 2015. го­ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4.
ЗПП-а, по­ста­вљен је адво­кат Ми­ло­ван Је­лић, из Па­ра­
ћи­на, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ку пред­ла­
га­ча Бо­ба­ну Ђор­ђе­ви­ћу, са­да на не­по­зна­тој адре­си, у
прав­ној ства­ри ко­ја се во­ди код овог су­да по пред­ло­
гу пред­ла­га­ча Ва­лен­ти­не Scha­de­wald, ра­ди при­зна­ња
стра­не суд­ске од­лу­ке. Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да
ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча у по­ступ­ку све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча или
ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је про­тив­ни­ку
пред­ла­га­ча по­ста­вио ста­ра­о­ца. Овај оглас об­ја­ви­ти у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” и пре­ко огла­
сне та­бле су­да.
Р. број 141/14 – Из Ви­шег су­да у Ја­го­ди­ни. 1122
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ
МЕДИЈЕ, на основу члана 53. тачка 2) Закона о радиодифузији („Службени гласник”, РС бр. 42/02, 97/04,
76/05, 79/05-др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09), објављује
допуну листе подносилаца пријава на Јавни конкурс
за издавање дозвола за емитовање радио програма на
подручју региона и локалним подручјима, објављеног
у дневном листу „Политика”дана 24. јуна 2014. године,
чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року,
број 03 - 3607/13/14-23 од 17. децембра 2014. године
У оквиру листе за емитовање радио програма
на локалном подручју, радиодифузна област 1, Лр 31
(Ниш) после тачке 2. додаје се:
„3. РК – Л 18/14 „Центар за унапређење друштвене свести – Супер грађанин, Ниш – Супер радио”.
1247
На основу члана 130. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, ГИМНАЗИЈА
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКОГ И ДРУШТВЕНО
– ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА КОСОВСКА МИТРОВИЦА,
директор, расписује конкурс за пријем у радни однос.
– Наставника математике за пуно радно време, на
одређено време, до повратка запослене са породиљског
одсуства;
– Наставника физике за 10 часова недељно, на
одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства.
Виши суд Крушевцу, судија Радмила Дамњановић,
одлучујући о предлогу тужиоца Мануела Мандића, из
Капиџије, против туженика мал. Daria Steinbinder, мал.
Mario Steinbinder и мал. Angelo Steinbinder, тужена
Suzana Steinbinder Schwald које заступа пунoмоћник
Зора Лисинац, адв. из Крушевца, и туженика Cristian
Franz Steinbinder ca непознатом адресом пребивалишта, ради утврђења и оспоравања очинства даје
О ГЛ АС
Решењем Вишег суда у Крушевцу П2 бр. 1/15 од
6. 2. 2015. године, на основу члана 79. ЗПП-а, туженику Cristian Franz Steinbinder, сада непознатог боравишта, постављен је привремени заступник, Јасмина
Радојковић, адв. Из Крушевца, у поступку који се води
код овог суда по тужби тужиоца Мануела Мандића, из
Капиџије, ради утврђивања и оспоравања очинства.
Наведеним решењем је одлучено да ћe привремени
заступник заступати туженика у поступку све док се
туженик, његов законски заступник или пуномоћник не
појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
П2. Број 1/15 – Из Вишег суда у Крушевцу. 1309
ВИ­ШИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
Ви­ши суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци као пр­во­сте­пе­
ни ван­пар­нич­ни суд по су­ди­ји На­ди Ћу­ли­брк као су­
ди­ји по­је­дин­цу у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Теп­шић
4
10. II 2015. /
На­та­ли­је из Аустри­је про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча
Теп­шић Иго­ра са­да у ино­стран­ству не­по­зна­тог пре­би­
ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта у по­ступ­ку при­зна­ња стра­не суд­
ске од­лу­ке до­нео је 31. ок­то­бра 2014. го­ди­не ре­ше­ње
ко­јим је прор­тив­ни­ку пред­ла­га­ча по­ста­вио при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка у лич­но­сти адво­ка­та Сла­ђа­не Стар­че­
вић из Срем­ске Ми­тро­ви­це на осно­ву члана 81. став 2.
тач. 4. и 5. ЗПП у ве­зи члана 30. ЗВП.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће има­ти сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ка
пред­ла­га­ча све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча не по­ја­ви
пред су­дом лич­но од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
по­ста­ви ста­ра­о­ца.
2. Р. број 63/14 – Из Ви­шег су­да у Срем­ској Ми­
тро­ви­ци.
1061
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА
У НО­ВОМ БЕ­ЧЕ­ЈУ
Пред овим су­дом по­кре­нут је по­сту­пак рас­пра­вља­
ња за­о­став­шти­не пок. Ко­кић Ве­ље Ма­ри­је рођ. Ми­
ли­ћев ро­ђе­не 22. фе­бру­ара 1926. го­ди­не у Чу­ру­гу, са
по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Но­вом Бе­че­ју, Ка­ра­ђор­
ђе­ва 2, а ко­ја је пре­ми­ну­ла у Бе­че­ју 2. де­цем­бру 2011.
го­ди­не.
Ка­ко се не зна да ли (по­ред Ла­лић Ка­ти­це, Дра­гић
Бран­ке и Нем­чић Ду­ши­це) има за­кон­ских на­след­ни­
ка, по­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
по­кој­не Ко­кић Ве­ље Ма­ри­је рођ. Ми­ли­ћев ро­ђе­не 22.
фе­бру­а­ра 1926. го­ди­не у Чу­ру­гу, са по­след­њим пре­би­
ва­ли­штем у Но­вом Бе­че­ју, Ка­ра­ђор­ђе­ва 2, а ко­ја је пре­
ми­ну­ла у Бе­че­ју 2. де­цем­бра 2011. го­ди­не, да се при­ја­ве
овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са
у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”, јер ће се по
про­те­ку овог ро­ка, ако се ни­ко не ја­ви, за­о­став­шти­на
по­кој­не Ко­кић Ма­ри­је пре­да­ти Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји.
О. број 530/2014 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју, Суд­
ска је­ди­ни­ца у Но­вом Бе­че­ју.
1112
ОСНОВ­НИ СУД У БУ­ЈА­НО­ВЦУ
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу – су­ди­ја Стан­ка Кр­стић,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца ПД „Ју­го­и­сток” д.о.о. Ниш
– огра­нак Вра­ње, ко­га за­сту­па пун. Мир­ја­на Сто­шић,
про­тив ту­же­ног Аде­ми Фат­ми­ра из с. Ми­ра­то­вац, Оп­
шти­на Пре­ше­во, са по­след­њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­
штем у с. Ми­ра­то­вац, Оп­шти­на Пре­ше­во по­ста­вио је
ту­же­ном Аде­ми Фат­ми­ру из с. Мира­то­вац, при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка адв. Ме­ме­ти Ну­ре­ди­на из Пре­ше­ва, на
осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. За­ко­на о пар­нич­ном
по­ступ­ку, об­зи­ром да је бо­ра­ви­ште ту­же­ног не­по­зна­то,
а исти не­ма пу­но­моћ­ни­ка у пар­ни­ци.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ног у го­ре на­ве­де­ној пар­ни­ци, све док се ту­же­ни не
по­ја­ви пред су­дом.
П. број 349/14 – Из Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
1027
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
Основни суд у Бору као парнични по председнику већа судији Драгици Стојановић, у правној ствари
малолетне тужиље Дермаку Габријеле из Бора чија
је законска заступница Бајрамовић Магбула, против
туженика Дермаку Меритона из Београда, сада на непознатој адреси у иностранству, ради измене одлуке о
издржавању, поставио је туженом привременог заступника адвоката Десимира Губића из Бора, јер се достављање туженом није могло извршити а туженик нема
пуномоћника.
Привремени заступник заступаће туженог у
предњој правној ствари док се туженик или његов пуномоћник не појаве пред судом односно док Градски
центар за социјални рад у Београду – Палилула, не обавести суд да је туженом поставио старатеља.
П2. број 257/14 – Из основног суда у Бору. 1183
ОСНОВ­НИ СУД У ВР­ШЦУ
Основ­ни суд у Вр­шцу по су­ди­ји Ду­ши­ци Ла­за­ре­
вић Јо­ва­но­вић у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Блаж Ок­та­
ви­ја­на из Гре­бен­ца, Пр­ви мај 9, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­
ти, до­нео ЈЕ сход­но члАНУ 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном
по­ступ­ку сле­де­ћи оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је по­сту­пак по пред­ло­
гу пред­ла­га­ча про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­лог, и
то Вен­цел Ото, од ро­ди­те­ља Вен­цел Ан­дри­ас­ а и мај­ке
Вен­цел Ели­за­бе­те рођ. Ти­тел­бах, ро­ђен 1. ја­ну­а­ра 1899.
го­ди­не у 00,01 ча­со­ва у Гре­бен­цу.
Пред­ла­гач на­во­ди у пред­ло­гу да му је Вен­цел Ото
ујак – брат ње­го­ве мај­ке. На­во­ди да је по­след­њи пут
ви­ђен у Гре­бен­цу код јед­не по­ро­ди­це ка­да је но­вем­бра
ме­се­ца 1944. го­ди­не до­шла вој­ска – пар­ти­за­ни по ње­га
и од­ве­ли га у Бе­лу Цр­кву и од та­да му се гу­би сва­ки
траг. Ка­ко је од ро­ђе­ња про­те­кло 115 го­ди­на, а од не­
стан­ка 70 го­ди­на и да се ни­шта ни­је чу­ло о ње­му, пред­
ла­же су­ду да до­не­се ре­ше­ње и про­гла­си Вен­цел Ото, за
умр­лу осо­бу.
Основ­ни суд у Вр­шцу по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што
зна­ју о жи­во­ту и смр­ти Вен­цел Ото, да ја­ве у ро­ку од
три ме­се­ца од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са, овом су­ду,
са по­зи­вом на бр. Р2.40/14 и до­ста­ве по­зна­те чи­ње­ни­це.
По ис­те­ку то­га ро­ка суд ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу
пред­ла­га­ча.
Р. 2. број 40/14 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
1023
ОСНОВ­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји Драг­ани Зе­че­
вић, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Сте­фа­
нов Бла­го­је из Бо­то­ша, Фи­би­шан Или­је 63, ко­га за­сту­па
пу­но­моћ­ник Дра­ган Ли­ви­јан адво­кат из Зре­ња­ни­на про­
тив ту­же­них 1. ре­да Сте­фа­нов Ра­до­ји­це из Бо­то­ша са­да
на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ку бо­рав­шта, 2. ре­да Чу­кић
Дра­га­не из Стар­че­ва, Пан­че­вач­ки пут 183, ко­га за­сту­па
Зо­ран Сте­фа­нов и др. адво­ка­ти из Пан­че­ва 3. ре­да Сте­
фа­но­вић Ра­дој­ке из Стар­че­ва, Пан­че­вач­ки пут 183, ко­ју
за­сту­па Зо­ран Сте­фа­нов и др. адво­ка­ти из Пан­че­ва, 4.
ре­да Бал­ча­ко­вић Дра­ги­це из Стар­че­ва, Пан­че­вач­ки пут
183, ко­ју за­сту­па Зо­ран Сте­фа­нов и др. адво­ка­ти из Пан­
че­ва, 5. ре­да Ћи­рић Ду­шан­ке из Пан­че­ва, Мо­ше Пи­ја­де
9, ко­ју за­сту­па Зо­ран Сте­фа­нов и др. адво­ка­ти из Пан­
че­ва, ра­ди не­до­пу­сти­во­сти из­вр­ше­ња, ван ро­чи­шта, 23.
ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не, до­нео је сле­де­ћи оглас.
По­ста­вља се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном
1. ре­да Сте­фа­нов Ра­до­ји­це из Бо­то­ша на не­по­зна­том
ме­сту бо­ра­ви­шта, Ми­ша По­по­вић адво­кат из Зре­ња­
ни­на, ко­ји ће га за­сту­па­ти у пар­ни­ци Основ­ног су­да у
Зре­ња­ни­ну под бро­јем 11 П. 637/2014.
11. П. број 637/2014 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­
ни­ну.
1016
ОСНОВ­НИ СУД У ЈА­ГО­ДИ­НИ
Основ­ни суд у Ја­го­ди­ни, су­ди­ја Де­јан Лу­кић, у
пар­нич­ном по­ступ­ку ту­жи­о­ца Ср­ђа­на Алек­си­ћа из Ја­
го­ди­не, про­тив ту­же­не Ни­ко­лић Ју­ли­ја­не из Ја­го­ди­не,
са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта у Бе­чу, ра­ди нео­сно­ва­
ног обо­га­ће­ња, ре­ше­њем 2 П бр. 1456/2013 од 13. 11.
2014. го­ди­не на осно­ву члана 81. став 2, тач­ка 4. За­
ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку ту­же­ној је по­ста­вио при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Ми­ро­сла­ва Ђор­ђе­ви­ћа из
Ја­го­ди­не. При­вре­ме­ни за­ступ­ник у по­ступ­ку ко­јем се
по­ста­вља има сва пра­ва и ду­жно­сти За­кон­ског за­ступ­
ни­ка и засту­па­ће ту­же­ног у по­ступ­ку све док се исти
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти су­да да је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
2П. број 1456/13 – Из Основ­ног су­да у Ја­го­ди­ни.
1069
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
Основни суд у Кикинди, по судији Наташи
Иветић, у правној ствари тужиље Зорице Ожеговић из
Српске Црње, чији је пуномоћник Милорад Алексић
адвокат из Српске Црње против туженог Кристијана
Врачар непознатог пребивалишта, ради вршења родитељског права, донео је
РЕШЕЊЕ
Јасмина Лисул адвокат из Кикинде поставља се за
привременог заступника туженом Кристијану Врачар
непознатог места пребивалишта, у поступку који се
пред овим судом води под 1 П2. 357/14.
1. П2. број 357/14 – Из Основног суда у Кикинди.
1206
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
Основни суд Кикинда, Судска јединица Нови
Кнежевац, по судији Славици Беседеш, у правној ствари
предлагача Мељкути Мелинде из Аде, Трг ослобођења
5/3, Мељкути Терезије из Аде, Трг ослобођења 5/3 и
Мељкути Ференца из Црне Баре, Петефи Шандора 5 и
противника предлагача Мељкути Иштвана из Обилићева,
Салаш б.б., сада на непознатом месту, ради проглашења
несталог лица за умрло, ван рочишта за главну расправу
дана 30. 6. 2014. године, донео је следеће
РЕШЕЊЕ
Поставља се противнику предлагача, Мељкути
Иштвану, привремени заступник у овом поступку,
17
у личности Сивери Габора, адвоката из Чоке.
Привремени заступник из става 1. овог решења предузимаће све радње у овом поступку, док се противници
предлагача или њихови пуномоћници не појави пред
судом или док орган старатељства не обавести суд да
им је поставио старатеља.
I-3 Р2. Број 23/14 – Из Основног суда у Кикинди,
Судска јединица у Новом Кнежевцу.
1225
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Основни суд у Новом Пазару, као парнични, судија
Ибрахим Маџовић, као судија појединац, у правној
ствари тужиље Незрине Пузо из Новог Пазара, коју по
пун. заступа отац Бишевац Шефћет, против туженог
Ваидоте Вичиулис из Литваније, сада на непознатој
адреси, ради развода брака, 4. фебруара 2015. године
издаје оглас.
Решењем 21 П2. бр. 34/15 од 4. фебруара 2015.
године на основу члана 81. став 1. тачка 5. ЗПП-а постављен је адвокат Весна Цукавац, из Новог Пазара, за
привременог заступника туженом, Ваидоте Вичиулис
из Литварније сада на непознатој адреси, у парници 21
П2. бр. 34/15, која се води код овог суда ради развода
брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженог у поступку све док се
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом
односно док орган старатељства не обавести суд да је
туженом поставио стараоца .
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије” и преко огласне табле суда.
21. П2. број 34/15 – Из Основног суда у Новом
Пазару.
1135
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, су­ди­ја Сла­ђа­на То­шо­
вић-Ран­ко­вић, као пред­сед­ник ве­ћа, у прав­ној ства­ри
ту­жи­о­ца Му­јо­вић Нер­ми­на из Но­вог Па­за­ра, Исме­та
Му­ја­зи­но­ви­ћа 16, про­тив ту­же­не Се­ман­чи­ко­ва Ма­ри­
ан­не из Сло­вач­ке са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди раз­
во­да бра­ка, 23 де­цем­бра 2014. го­ди­не, до­не је оглас.
Ре­ше­њем П2 број 1066/14 од 23. де­цем­бра 2014.
го­ди­не на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а по­
ста­вљен је адво­кат Ве­сна Цу­ка­вац из Но­вог Па­за­ра за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Се­ман­чи­ко­ва Ма­
ри­ан­ни са­да на не­по­зна­тој адре­си, а у пар­ни­ци ко­ја
се во­ди код овог су­да по пред­ло­гу ту­жи­о­ца Муј­ко­вић
Нер­ми­на ра­ди раз­во­да бра­ка. Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­
но је да ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ну у
по­ступ­ку све док се она или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ви
пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти суд да је про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча по­ста­вио ста­ра­о­
ца. Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и
пре­ко огла­сне та­бле су­да.
П2. број 1066/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Па­за­ру.
1189
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, пу­тем су­ди­је Зо­ра­на
Жив­ко­ви­ћа у из­вр­шном по­ступ­ку из­вр­шног по­ве­ри­о­
ца Ба­са­ра Зо­ра­на, из Цр­вен­ке, Мар­ша­ла Ти­та 58, којег
за­сту­па Бог­дан Бје­ли­ца, адво­кат у Но­вом Са­ду, про­тив
из­вр­шног ду­жни­ка Исак Бран­ка, из Ве­тер­ни­ка, Вој­во­де
Бо­јо­ви­ћа 9, ра­ди на­пла­те ду­га на осно­ву од­ред­бе члана 10. ЗИО-а у сми­слу од­ред­бе чл. 82. и 83. ЗПП-а, а
у ве­зи од­ред­бе члана 81. члана 2. Тачка 4. ЗПП-а по­
ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­шном ду­жни­ку
у лич­но­сти адво­ка­та Ки­та­но­вић Ба­шић Бра­ни­сла­ве из
Но­вог Са­да.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти из­вр­шне
ду­жни­ке у по­ступ­ку све док се они или њи­хов пу­но­
моћ­ник не по­ја­ве пред овим су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у по­ступ­ку за ко­ји је по­ста­
вљен сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
И. Број 6530/12 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
1156
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Ми­ре­ли Ни­
кол­чић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ауто­ном­на по­кра­ји­
на Вој­во­ди­на – По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за при­вре­ду,
за­по­шља­ва­ње и рав­но­прав­ност по­ло­ва, Но­ви Сад, Бу­
ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на 16, ко­га за­сту­па По­кра­јин­ско
пра­во­бра­ни­ла­штво АП Вој­во­ди­не, про­тив ту­же­ног Ча­
ба Ту­ри из Сен­те, Ар­па­до­ва 5, са­да на не­по­зна­том ме­
сту бо­рав­ка, ра­ди ду­га впс. 238.333,33 ди­на­ра до­нео је
сле­де­ћи оглас.
17 / 10. II 2015.
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, при­ме­ном члана 81.
став 2. тач­ка 4. и чл. 81. и 83. За­ко­на о пар­нич­ном по­
ступ­ку по­ста­вља при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ча­
ба Ту­ри из Сен­те, Ар­па­до­ва 5, са­да на не­по­зна­тој адре­
си у лич­но­сти Бор­ђо­шки Ми­ла­на, адво­ка­та из Но­вог
Са­да, ко­ји ће шти­ти­ти ин­те­ре­се ту­же­ног у овој пар­ни­
ци ко­ја се во­ди код овог су­да под посл. бр. П-8072/2014
и ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног све док се ту­же­ни или ње­
гов за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред
су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­те­ља.
П. број 8072/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
1014
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Мо­ни­ки
Пап, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Вој­во­ђан­ске бан­ке а.
д. Но­ви Сад, Трг осло­бо­ђе­ња 7, ко­га за­сту­па адво­кат
Тр­ни­нић Зо­ран из Зре­ња­ни­на, про­тив ту­же­не Ли­ди­ја
Мељ­ни­ков из Но­вог Са­да на по­след­њој по­зна­тој адре­си
Ми­ла­на Ра­ки­ћа 14/10 Но­ви Сад, ра­ди ду­га до­нео је 8.
ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не.
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној Ли­
ди­ји Мељ­ни­ков из Но­вог Са­да, ко­ја је тре­нут­но на не­
по­зна­тој адре­си. За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка од­ре­ђу­је
се адво­кат Штај­нер Бо­рис из Но­вог Са­да. При­вре­ме­ни
за­ступ­ник има сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­
ни­ка и пре­у­зи­ма­ све пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку, све
док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
П. број 1485/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
1149
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
Пред овим су­дом у то­ку је ван­пар­нич­ни по­сту­пак
по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Бо­ри­во­ја Сте­ва­но­ви­ћа Ну­ши­
ће­ва 10 из По­жа­рев­ца и Дра­го­сла­ва Сте­ва­но­ви­ћа из
Бр­зо­хо­да, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца и то Вла­сти­
ми­ра До­бро­са­вље­ви­ћа из Сиб­ни­це, ро­ђе­ног 7. 10. 1912.
го­ди­не, за умр­лог.
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу, по­зи­ва не­ста­ло ли­це и
сва­ког дру­гог ко ма шта зна о ње­го­вом ж­иво­ту да без
од­ла­га­ња ја­ви су­ду у ро­ку од 3 ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”, по
ис­те­ку ког ро­ка ће суд од­лу­чи­ти о под­не­том пред­ло­гу
за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца умр­лим. Име­но­ва­но ли­це
је пре­ма по­да­ци­ма ко­ји­ма суд у овом пред­ме­ту рас­по­ла­
же од­ве­де­но то­ком 144. го­ди­не из свог до­ма­ћин­ства у
Сиб­ни­ци и ви­ше се до да­на­шњег да­на у Сиб­ни­цу ни­је
вра­ти­ло.
70 Р2. Број 12/14 – Из Основ­ног су­да у По­жа­рев­цу.
1141
ОСНОВ­НИ СУД У ПРО­КУ­ПЉУ
Основ­ни суд у Про­ку­пљу, као из­вр­шни, су­ди­ја
Вла­дан Алек­сић, у по­ступ­ку рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­
не иза смр­ти пок. Пеј­чић Жи­во­ји­на бив. из Д. Тр­на­ве,
до­нео је 2. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем овог су­да 1О. број 90/15 од 2. фе­бру­а­ра
2015. го­ди­не, на осно­ву члана 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. и
5. ЗПП-а у ве­зи члана 30. став 2. ЗВП-а по­ста­вљен је
адво­кат Иван Ле­по­је­вић из Про­ку­пља за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка уче­сни­ка Пеј­чић Ста­но­ја, са­да на не­по­зна­
тој адре­си, у по­ступ­ку рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не иза
смр­ти пок. Пеј­чић Жи­во­ји­на ко­ји се во­ди код овог су­да
у пред­ме­ту 1 О. број 90/15. Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­
но је да ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти уче­сни­ка
Пеј­чић Ста­но­ја, са­да на не­по­зна­тој адре­си у по­ступ­ку
све док се на­ве­де­ни уче­сник или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ви пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд да је на­ве­де­ном из­вр­шном ду­жни­ку по­ста­вио
ста­ра­о­ца. Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС” и пре­ко огла­сне та­бле су­да.
1О. број 90/15 – Из Основ­ног су­да у Про­ку­пљу.
1066
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ду­шку Со­ви­љу
у прав­ној ства­ри ту­жи­тељице Бе­лић Ми­ре из Сом­бо­ра,
Спорт­ска Т-2, стан 1, ко­ју за­сту­па пу­но­моћ­ник Еди­та
Слав­ко­вић адво­кат из Сом­бо­ра, про­тив ту­же­ног Бе­лић
Зо­ра­на са­да у Бел­ги­ји на не­по­зна­тој адре­си бо­рав­ка,
ра­ди раз­во­да бра­ка, на осно­ву од­ред­бе чла­на 81. ст. 1.
и 2. тач­ка 4. ЗПП-а по­ста­вио је ту­же­ном Бе­лић Зо­ра­ну
ко­ји се тре­нут­но на­ла­зи у Бел­ги­ји на не­по­зна­том ме­
сту бо­рав­ка, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Мар­ка Ра­ји­ћа,
адво­ка­та из Сом­бо­ра.
5
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће пред­у­зи­ма­ти
пар­нич­не рад­ње у на­ве­де­ном по­ступ­ку пред Основ­ним
су­дом у Сом­бо­ру, све док се ту­же­ни, ње­гов за­кон­ски за­
ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или док
се име­но­ва­ном у ре­дов­ном по­ступ­ку не по­ста­ви стал­ни
за­кон­ски за­ступ­ник.
6. П. 2. број 328/2014 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
1021
ОСНОВ­НИ СУД У СТА­РОЈ ПА­ЗО­ВИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ИН­ЂИ­ЈИ
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ин­ђи­ји по су­ди­ји Не­дељ­ку То­до­ро­вић, као су­ди­ји по­је­
дин­цу, у прав­ној ства­ри по ту­жби ту­жи­о­ца Зу­бић Са­ве
из Ин­ђи­је, Го­лу­би­нач­ки 34, ко­га за­сту­па пу­но­моћ­ник
Сло­бо­дан Ал­фи­ро­вић, адво­кат из Ин­ђи­је, про­тив ту­
же­них Тур­чи­но­вић Би­сер­ке, Тур­чи­но­вић Сло­бо­да­на из
Ин­ђи­је, Го­лу­би­нач­ка 34, а са­да не­по­зна­те адре­се, по­
ста­вио је ре­ше­њем овог су­да посл. бр. 7П-638/2014 од
30. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не, на осно­ву чла­на 81. ЗПП-а, ту­
же­ни­ма Тур­чи­но­вић Би­сер­ки, Тур­чи­но­вић Сло­бо­да­ну
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Дра­га­ну Фи­ли­по­вић адво­ка­та
из Ин­ђи­је.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­не у овој
прав­ној ства­ри све док се ту­же­ни не по­ја­ви пред Су­
дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд о
по­ста­вља­њу ства­ра­о­ца ту­же­ни­ма.
7. П. број 638/2014 – Из Основ­ног су­да у Ста­рој
Па­зо­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ин­ђи­ји.
1063
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца
Ин­ђи­ја, осно­вом члана 61. ЗВП-а, из­да­је оглас, ко­јим
по­зи­ва не­ста­ло ли­це Фи­ја­ла То­му – То­ми­цу рођ. 24.
но­вем­бра 1925. го­ди­не у Но­вом Слан­ка­ме­ну, Оп­шти­на
Ин­ђи­ја од оца То­ме Фи­ја­ла и мај­ке Ву­ле Фи­ја­ла рођ.
Га­лић, као и сва­ко дру­го ли­це ко­је ма шта зна о ње­го­
вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­ви овом су­ду у ро­ку
од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са, у су­прот­ном, суд
ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца
за умр­ло.
2Р. број 117/13 – Из Основ­ног су­да у Ста­рој Па­зо­
ви, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ин­ђи­ји.
1100
ОСНОВ­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
Основ­ни суд у Су­бо­ти­ци по су­ди­ји Ве­сни Стје­па­
но­вић, као пред­сед­ни­ку ве­ћа у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца
Ла­ти­фо­вић Ел­ди­на из Но­вог Па­за­ра, Ге­не­ра­ла Жив­ко­
ви­ћа 258, чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Би­сер­ка Кр­пић из
Су­бо­ти­це, про­тив ту­же­не Ја­каб Ве­ро­ни­ке из Бај­мо­ка,
Фра­на Су­пи­ла 43, тре­нут­но на не­по­зна­том ме­сту пре­
би­ва­ли­шта у Р. Ма­ђар­ској, ра­ди по­ни­шта­ја бра­ка, до­но­
си сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем овог су­да 2 П2. број 1069/14 од 4. фе­
бру­ар­ а 2015. године овај суд је по­ста­вио ту­же­ној Ја­каб
Ве­ро­ни­ки, на не­по­зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка у лич­но­сти адво­ка­та Ба­бић Бо­ри­са
из Су­бо­ти­це, у овој прав­ној ства­ри, ко­ја ће за­сту­па­ти
ту­же­ног све док се исти или ње­го­ви пу­но­моћ­ни­ци не
по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2П2. број 1069/14 – Из Основ­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
1192
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, стечајни судија
Љиљана Матић, у поступку стечаја над дужником
„Термоелектро” д.о.о. Београд у стечају, Уралска 9, матични број 07072139, ПИБ 100002918, дана 28. јануара
2015. године, ван рочишта, донеo је
РЕШЕЊЕ
I Заказује се рочиште за испитивање потраживања
за 4. март 2015. године у 11,00 часова, у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 100, први спрат.
4. Ст. број 181/2013 – Из Привредног суда у
Београду.
1148
I Усваја се предлог предлагача Привредно
друштво за посредовање, заступање и маркетинг „ICP
Interchemia Pharma” д.о.о. у ликвидацији, из Београда,
Булевар Михаила Пупина 10Б, матични број 20237902,
ПИБ 104772296, од 31. децембра 2014. године за покретање стечајног поступка над стечајним дужником
Привредно друштво за посредовање, заступање и маркетинг „ICP Interchemia Pharma” д.о.о. у ликвидацији,
из Београда, Булевар Михаила Пупина 10Б, матични
број 20237902, ПИБ 104772296.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Привредно друштво за посредовање, заступање
и маркетинг „ICP Interchemia Pharma” д.о.о. у ликвидацији, из Београда, Булевар Михаила Пупина 10Б, матични број 20237902, ПИБ 104772296.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Ћирић Невенка
из Београда, Булевар краља Александра 300.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”,
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са
приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника, да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 9. март
2015. године у 10,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова број 2, судница 326, спрат III.
VIII Испитно рочиште заказује се за 21. јул 2015.
године у 10,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.
IX Решење je објављено на огласној табли суда 29.
јануара 2015. године.
3. Ст. број 199/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
1168
I Одлаже се рочиште за разматрање, гласање и одлучивање о предлогу Плана реорганизације стечајног
дужника ММИП Партизан а.д. у стечају, поднетог од
стране стечајног управника Милоша Боровчанина, заказано за 30. јануар 2015. године са почетком у 11,00
часова у судници број 100/I, у Привредном суду у
Београду.
II Заказује се рочиште за разматрање, гласање и
одлучивање о предлогу Плана реорганизације стечајног дужника ММИП Партизан а.д. у стечају, поднетог
од стране стечајног управника Милоша Боровчанина за
12. март 2015. године са почетком у 11,00 часова у судници број 100/I, у Привредном суду у Београду.
2. Ст. број 170/2013 – Из Привредног суда у
Београду.
1145
I Привредни суд у Београду, стечајни судија Јован
Кордић, одлучујући у стечајном поступку над стечајним дужником: „Prokupac” а.д. Београд – у стечају,
Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање
угоститељских и других услуга, Кумодрашка 263-а,
матични број 20455292, ПИБ 105774069 одредио је
рочиште за разматрање и гласање поверилаца о измењеном предлогу плана реорганизације стечајног
дужника од 30. јануара 2015. године, предлагача Симић
Слободана из Београда, за 6. март 2015. године у 11,00
часова у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
у судници број 100, први спрат. Право гласа имају сви
повериоци сразмерно висини њихових потраживања.
Гласање се врши у оквиру планом предвиђених класа
поверилаца. Повериоци могу гласати о плану непосредно на рочишту или писменим путем, гласачким
листићима који се подносе суду пре одржавања рочишта.
II Обавештавају се повериоци и сва заинтересована лица да увид у садржину измењеног предлога плана
реорганизације од 30. јануара 2015. године могу извршити у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у
стечајној писарници, соба број 23, приземље, у периоду од 9,00 до 12,00 часова.
III Позивају се повериоци и сва заинтересована
лица да у року од петнаест дана од дана објављивања
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”
доставе стечајном дужнику и Привредном суду у
Београду све примедбе на предлог плана реорганизације којима оспоравају садржину плана а нарочито
основ и висину планом обухваћених потраживања и
упозорава се предлагач плана реорганизације да је у
обавези да одговор на примедбе достави Привредном
суду у Београду у року од осам дана од дана пријема
примедбе у Суду.
6
10. II 2015. /
IV Оглас о одређивању рочишта из става I са данашњим даном објављује се на огласној табли суда, у
„Службеном гласнику Републике Србије” и у два високотиражна дневна листа: „Политика” и „Данас”
5. Ст. број 38/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
1194
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Ле­по­са­ва
Ми­ли­ће­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац, на осно­ву чла­на 81.
ст. 1. и 2. ЗПП-а, тачка 4, да­на 26. 1. 2015. го­ди­не, об­ја­
вљу­је сле­де­ћи оглас:
У по­ступ­ку ра­ди ду­га на име не­пла­ће­не на­кна­де
за фак­тич­ко ко­ри­шће­ње по­слов­ног про­сто­ра, ко­ји се
во­ди пред При­вред­ним су­дом у Бе­о­гра­ду у пред­ме­ту
по­слов­ни број 6. П. број 6564/2014, по­ста­вља се адво­
кат Сла­ви­ца То­ма­ше­вић из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар кра­ља
Алек­сан­дра 99, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном
„Ру­ко­тво­ри­не ет­но мре­же” д.о.о. из Бе­о­гра­да, Бран­ко­ва
16/3. По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти
ту­же­ног све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ви пред Су­дом.
6П. број 6564/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1074
I – Обуставља се стечајни поступак у односу на
стечајног дужника Metaloprerađivačka industrija Holding
kompanija Bane у стечају из Београда Марка Николића
бр. 9, матични број 08045615 ПИБ 10017352 због продаје стечајног дужника као правног лица.
II – Наставља се стечајни поступак у односу на
Стечајну масу Metaloprerađivačka industrija Holding
kompanija Bane из Београда Марка Николића 9, матични
број 08045615 ПИБ 10017352, ради намирења поверилаца.
III – За заступника Стечајне масе Metaloprerađivačka
industrija Holding kompanija Bane из Београда Марка
Николића 9, матични број 08045615 ПИБ 10017352, именује се стечајни управник Ђорђе Јокић из Београда.
IV – Новчана средства добијена продајом стечајног дужника улазе у Стечајну масу Metaloprerađivačka
industrija Holding kompanija Bane из Београда Марка
Николића 9, матични број 08045615 ПИБ 10017352, а налазе се на текућем рачуну број 160-0000000393033-12отворен код Banca Intesa а. д. Београд.
V – У стечајну масу Metaloprerađivačka industrija
Holding kompanija Bane из Београда Марка Николића
9 улази и потраживање стечајног дужника према
Univerzal banci ад Београд у стечају према пријави
потраживања од 13. 3. 2014. године, а које није било
предмет процене и изузето је из имовине правног лица
која је била предмет продаје.
VI – За потраживања према стечајном дужнику која
су настала до обуставе стечајног поступка, ни стечајни
дужник ни његов купац не одговарају повериоцима.
VII – Налаже се стечајном управнику да изради печат Стечајне maсе Metaloprerađivačka industrija
Holding kompanija bane из Београда Марка Николића 9.
Посл. Број 3. Ст. 42/2013 – Из Привредног суда у
Београду.
1213
Привредни суд у Београду, Масарикова 2 у
поступку стечаја над дужником СЗ Универзитет са п. о.
из Београда – 1. СТ 2605/10 заказује завршно рочиште
које ће се одржати дана 12. 3. 2015. године у 11,00 часова код овога суда у судници 124/I. На завршно рочиште
позивају се: стечајни управник, сви повериоци и чланови Одбора поверилаца. Оглас о заказивању рочишта
објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”
и огласној табли суда.
1. Ст. број 2605/2010 – Из Привредног суда у
Београду.
1210
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару стечајни судија Јасмина
Поповић, у стечајном поступку над стечајним дужником „Избор”АД Минићево у стечају, МБ 0727715 ПИБ
100630305, на завршном рочишту, дана 5. 2. 2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се завршни рачун стечајног управника од
28. 1. 2015. године.
2. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником „Избор”АД Минићево у стечају, МБ 0727715
ПИБ 100630305.
3. Налаже се стечајном управнику да уновчи имовину стечајног дужника и да средствима оствареним
уновчењем имовине покрије настале трошкове а уколико по намирењу трошкова стечаја преостану средства,
иста по одлуци суда уплати у буџет Републике Србије.
4. Налаже се Агенцији за привредне регистре брисање стечајног дужника „Избор” АД Минићево у стечају, МБ 0727715 ПИБ 100630305 из регистра.
5. Налаже се стечајном управнику да угаси рачун
стечајног дужника.
Ст. број 14/14 – Из Привредног суда у Зајечару.
1224
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија
Бранислав Јововић, обавештава повериоце да је решењем овог суда 1. Ст. 493/2011 од 3. 2. 2015. године
усвојен у целини завршни рачун са финансијским извештајем кога је доставиo стечајни управник Михаило
Марковић из Крагујевца, непосредно дана 30. 12. 2014.
године, па је закључен стечајни поступак над стечајним
дужником Предузеће за производњу, промет и услуге
„Арион” ДОО Крагујевац, Зорана Ђинђића 33, матични број 17277391, ПИБ 101578255. Налаже се Агенцији
за привредне регистре Београд да по правноснажности
овог решења изврши упис брисања горе означеног привредног субјекта из регистра привредних субјеката. Ово
решење ће се објавити истицањем на огласној табли
суда дана 3. 2. 2015. године и накнадно у „Службеном
гласнику РС”. Одређује се резервација средстава за
намирење трошкова стечајног поступка до закључења
стечаја и то: на име тарифе АЛСУ у укупном износу од
15.628,31 динара и на име трошкова објављивања решења о завршном рочишту у „Службеном гласнику РС”
у износу од 4.000,00 динара. Одређује се резервација
средстава за намирење трошкова стечајног поступка
који ће настати после закључења стечајног поступка
и то на име таксе Агенцији за привредне регистре
Београд, за регистрацију промене брисања по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка у
износу од 2.500,00 динара, на име израде завршног финансијског извештаја за АПР Београд и Пореску управу
у износу од 13.000,00 динара, и на име трошкова платног промета у износу од 528,57 динара. Налаже се стечајног управнику Михаилу Марковићу из Крагујевца да
у даљем року од 8 дана под претњом пропуштања достави образложени обрачун коначне награде стечајног
управника, ради досуђења исте. О разрешењу стечајног
управника суд ће одлучити накнадно по прибављању
коначног извештаја о завршетку свих послова у стечају,
посебним решењем. Против овог решења дозвољена је
жалба у року од 8 дана од дана пријема (објаве) решења
и то преко овог суда, Привредном апелационом суду у
Београду, у довољном броју примерака.
Посл. Бр. 1. Ст.493/2011 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
1211
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву Ре­ше­њем Ст. 301/2012
од 26. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не усво­јио је за­вр­шни ра­чун
сте­чај­ни управ­ник и за­кљу­чио сте­чај­ни по­сту­пак над
сте­чај­ним ду­жни­ком Дру­штво за про­из­вод­њу, пре­ра­ду
и про­мет ме­са „Кра­ље­вач­ка ин­ду­стри­ја ме­са Екс­порт”
ДОО Кра­ље­во, МБ 27001637, ПИН 108312112.
Про­тив овог ре­ше­ња мо­же се из­ја­ви­ти жал­ба При­
вред­ном апе­ла­ци­о­ном су­ду у ро­ку од осам да­на од об­
ја­вљи­ва­ња у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку републике србије” а
пре­ко овог су­да.
1. Ст. број 301/2012 – Из При­вред­ног су­да у Кра­
ље­ву.
1032
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, су­ди­ја Ми­ле­ва Го­ча­нин,
сте­чај­ни су­ди­ја, ре­ша­ва­ју­ћи по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ча­
чан­ска бан­ка АД Ча­чак, за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­
ка над ду­жни­ком „Фар­мад” д.о.о, из Вр­ди­ла, Кра­ље­во,
на­кон одр­жа­ног ро­чи­шта на ко­ме се рас­пра­вља­ло о по­
сто­ја­њу сте­чај­ног раз­ло­га за отва­ра­ње сте­ча­јног по­ступ­
ка над ду­жни­ком, до­нео је 2. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не.
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I Усва­ја се пред­лог пред­ла­га­ча Ча­чан­ске бан­ке АД
Ча­чак, за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­ка над ду­жни­ком
„Фар­мад” д.о.о., из Вр­ди­ла, Кра­ље­во, МБ 17370880,
ПИБ 101248461.
II Отва­ра се сте­чај­ни по­сту­пак над ду­жни­ком
„Фар­мад” д.о.о., из Вр­ди­ла, Кра­ље­во, МБ 17370880
ПИБ 101248461.
III За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Мир­ко Пе­
тро­вић из Кра­ље­ва, кон­такт те­ле­фон 064/3244577.
17
IV По­зи­ва­ју се сви по­ве­ри­о­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да
при­ја­ве сво­ја по­тра­жи­ва­ња овом су­ду сте­чај­ном су­ди­ји
под­не­ском у два при­мер­ка са до­ка­зи­ма у ро­ку од 60 да­
на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и
Днев­ном ли­сту „Да­нас”, ка­ко обез­бе­ђе­на та­ко и нео­бе­
збе­ђе­на по­тра­жи­ва­ња, а све при­ја­ве под­не­те по ис­те­ку
на­ве­де­ног ро­ка, би­ће од­ба­че­не као не­бла­го­вре­ме­не.
V По­зи­ва­ју се ду­жни­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да од­
мах ис­пу­не сво­је оба­ве­зе пре­ма сте­чај­ној ма­си.
VI По­зи­ва­ју се сви по­ве­ри­о­ци ко­ји има­ју из­луч­на
пра­ва да под­не­су зах­тев сте­чај­ном управ­ни­ку да им се
из сте­ча­ја из­лу­чи ствар ко­ја не ула­зи у сте­чај­ну ма­су.
VII Ро­чи­ште за ис­пи­ти­ва­ње по­тра­жи­ва­ња (ис­пит­но
ро­чи­ште) за­ка­зу­је се за 30. април 2015. го­ди­не у 11,00
ча­со­ва у При­вред­ном су­ду у Кра­ље­ву, со­ба број 5 а по­
ве­ри­лач­ко ро­чи­ште и Скуп­шти­на по­ве­ри­ла­ца за раз­ма­
тра­ње фи­нан­сиј­ског из­ве­шта­ја за­ка­зу­је се за 16. март
2015. го­ди­не у 11,00 ча­со­ва у истом су­ду со­ба број 5.
VIII Сте­чај­ни по­сту­пак је отво­рен 2. фе­бру­а­ра
2015. го­ди­не, а ре­ше­ње и оглас су ис­так­ну­ти на огла­
сној та­бли су­да 2. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не и оглас је
до­ста­вљен „Слу­жбе­ном гла­сни­ку” Бе­о­град и Днев­ном
ли­сту „Да­нас” и об­ја­вљен на елек­трон­ској та­бли су­да.
IX До­ста­ва ре­ше­ња о отва­ра­њу сте­чај­ног по­ступ­ка
из­вр­ши­ће се сход­но члану 71. став 1. За­ко­на о сте­ча­ју.
Про­тив овог ре­ше­ња мо­же се из­ја­ви­ти жал­ба у ро­
ку од осам да­на од об­ја­вљи­ва­ња у „Слу­жбе­ном гла­сни­
ку”, ПАС Бе­о­град, а пре­ко овог Су­да.
Жал­ба на ре­ше­ње не од­ла­же из­вр­ше­ње ре­ше­ња.
1. Ст. број 18/2014 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
1073
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драган
Здравковић, у поступку стечаја над стечајним дужником „Наис Бус” д.о.о. у стечају Ниш, кога заступа стечајни управник Горан Пауновић, донео је 3. фебруара
2015. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку стечајног дужника „Наис Бус” д.о.о. у стечају
Ниш за 26. фебруар 2015 године, са почетком у 11,00
часова у Привредном суду у Нишу, Светосавска 7а,
канцеларија број 4.
Отказује се рочиште за испитивање потраживања
у стечајном поступку стечајног дужника „Наис Бус”
д.о.о. у стечају Ниш, одређено за 15. април 2015. године са почетком у 11,00 часова.
Решење објавити на огласној и електронској табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”
Београд.
1. Ст. број 37/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
1177
Привредни суд у Нишу, у стечајном већу састављеном од судије Драган Здравковића, председника
већа и судија Љиљане Пејић и Војкана Митровића, чланова већа, у поступку стечаја над стечајним дужником
ДП ПИК „Ниш” у стечају Ниш, кога заступа стечајни
управник Агенција за приватизацију РС – Центар за
стечај, преко повереника Предрага Косовца, донео је
13. јануара 2015. године
РЕШЕЊЕ
Разрешава се Љиљана Пејић судија Привредног
суда у Нишу, дужности стечајног судије у стечајном
поступку 1 Ст. бр. 36/2010 (стари број Ст. бр. 10/2009)
који се води над стечајним дужником ДП ПИК „Ниш”
у стечају Ниш.
За стечајног судију у овом стечајном поступку,
именује се Ксенија Соколовић, судија Привредног суда
у Нишу.
1. Ст. број 36/2010 – Из Привредног суда у Нишу.
1143
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над стечајним дужником Unihemкom ДОО Нови Сад у стечају, Булевар војводе Степе 44, МБ 08276218, ПИБ
100449905, дана 4. фебруара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
Заказује се рочиште ради разматрања и евентуалног гласања о Плану реорганизације стечајног дужника
17 / 10. II 2015.
за 16. април 2015. године са почетком у 11,00 часова,
у овом суду у Новом Саду, Сутјеска 3, у приземљу ,
судница број 7, на које се позивају стечајни управник,
подносилац Плана, те сви заинтересовани повериоци.
Обавештавају се повериоци да могу извршити
увид у План реорганизације у стечајној писарници
Привредног суда у Новом Саду, сваког радног дана од
8,00 до 13,00 часова.
Оглас о заказивању рочишта биће оглашен у
„Службеном гласнику Републике Србије” као и огласној табли суда.
1. Ст. број 70/2013 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
1138
Привредни суд у Новом Саду, у већу састављеном од судије Слободанке Комшић, председника већа,
и судија Велимира Влајковића и Стоје Кузмановић,
као чланова већа, у поступку стечаја над стечајним
дужником АД Папир-сервис Нови Сад у стечају,
Партизанског одреда 11, са МБ 08121052, ван рочишта,
22. децембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Обуставља се стечајни поступак над стечајним дужником Папир-сервис АД Нови Сад у стечају,
Партизанског одреда 11.
Извршењем плана реорганизације, престају сва
потраживања поверилаца из стечајног поступка.
Дозвољава се промена власничке структуре и
промена правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу, у правном лицу АД Папир-сервис Нови
Сад у стечају, Партизанског одреда 11, са МБ 08121052.
Предлагач Плана реорганизације ДОО су Крафт
Суботица, конвертовањем измењених потраживања
у капитал стечајног дужника постаје његов власник у
100% власничког удела.
2. Ст. број 33/2010 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
1191
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Слободанки Комшић, у поступку испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу
са унапред припремљеним Планом реорганизације
над дужником RES Trade Spoljnotrgovinsko DOO Titel,
Главна 209, са МБ 08198624, ПИБ 100722355, по предлогу дужника од 29. октобра 2014. године, дана 29. јануара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
Позивају се повериоци дужника RES Trade
Spoljnotrgovinsko DOO Titel, на наставак рочишта
за одлучивање о предлогу и гласање о унапред припремљеном Плану реорганизације које се заказује за
дан 23. март 2015. године са почетком у 11,00 часова, у
овом суду, у Новом Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7.
2. Рео. број 13/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
1195
7
Стечајни поступак над стечајним дужником Vondel
Capital DOO za konsalting, Inženjering i usluge, Sremski
Karlovci у стечају, Змај Јовина 22, МБ: 20131012, ПИБ:
104257372, се закључује.
Посл. број 1. Ст. 18/2014 – Из Привредног суда у
Новом Саду.
1230
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, по су­ди­ји Ун­че­вић Не­
на­ду, по­сту­па­ју­ћи по пред­ло­гу пред­ла­га­ча „Ко­о­пе­ра­
ти­ва Дол­мис” д.о.о. из Опо­ва, Бо­ри­са Ки­дри­ча 13, мат.
бр. 20294108, ПИБ 105014637, за по­кре­та­ње сте­чај­ног
по­ступ­ка над сте­чај­ним ду­жни­ком „Ко­о­пе­ра­ти­ва Дол­
мис” д.о.о. из Опо­ва, Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа 21, мат. бр.
20294108, ПИБ 105014637, до­нео је 28. ја­ну­а­ра 2015.
го­ди­не, сле­де­ће
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Усва­ја се пред­лог сте­чај­ног ду­жни­ка за по­кре­та­ње
сте­чај­ног по­ступ­ка над сте­чај­ним ду­жни­ком „Ко­о­пе­ра­
ти­ва Дол­мис” д.о.о. из Опо­ва, Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа 21,
мат. бр. 20294108, ПИБ 105014637.
Отва­ра се сте­чај­ни по­сту­пак над сте­чај­ним ду­жни­
ком „Ко­о­пе­ра­ти­ва До­лмис” д.о.о. из Опо­ва, Бран­ка Ра­
ди­че­ви­ћа 21, мат. бр. 20294108, ПИБ 105014637, јер је
сте­чај­ни ду­жник трај­ни­је не­спо­со­бан за пла­ћа­ње об­зи­
ром да не мо­же да од­го­во­ри сво­јим нов­ча­ним оба­ве­за­ма
у ро­ку од 45 да­на од до­спе­ло­сти оба­ве­за и пот­пу­но је об­
у­ста­вио сва пла­ћа­ња у не­пре­кид­ном тра­ја­њу од 30 да­на.
За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Ла­зић Сло­
бо­дан, ли­цен­ци­ра­ни сте­чај­ни управ­ник из Бе­о­гра­да,
Бор­ча, Братства је­дин­ства 93 А, адре­са кан­це­ла­ри­је
Пан­че­во, Вој­во­де Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка 22, број ли­цен­це
155-0884.
По­зи­ва­ју се по­ве­ри­о­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да у ро­
ку од 60 да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са о отва­ра­њу сте­
чај­ног по­ступ­ка у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је”, при­ја­ве сво­ја обез­бе­ђе­на и нео­бе­збе­ђе­на по­
тра­жи­ва­ња.
По­зи­ва­ју се ду­жни­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да ис­пу­не
сво­је оба­ве­зе пре­ма сте­чај­ној ма­си.
Ро­чи­ште за ис­пи­ти­ва­ње по­тра­жи­ва­ња одр­жа­ће се
18. ма­ја 2015. го­ди­не у 12,00 ча­со­ва, у са­ли 113, пр­ви
спрат При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
Пр­во по­ве­ри­лач­ко ро­чи­ште одр­жа­ће се 4. мар­
та 2015. го­ди­не у 10,00 ча­со­ва, у са­ли 113, пр­ви спрат
При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
Скуп­шти­на по­ве­ри­ла­ца са­зи­ва се за 4. март 2015.
го­ди­не у 10,00 ча­со­ва, ка­да се одр­жа­ва пр­во по­ве­ри­
лач­ко ро­чи­ште, на ко­јој сед­ни­ци ће се из­вр­ши­ти из­бор
пред­сед­ни­ка скуп­шти­не и чла­но­ва од­бо­ра по­ве­ри­ла­ца.
На сед­ни­ци скуп­шти­не по­ве­ри­ла­ца се по­зи­ва­ју
сви сте­чај­ни по­ве­ри­о­ци.
Раз­луч­ни по­ве­ри­о­ци мо­гу уче­ство­ва­ти на скуп­
шти­ни по­ве­ри­ла­ца са­мо до ви­си­не по­тра­жи­ва­ња за ко­ју
учи­не ве­ро­ват­ним да ће се по­ја­ви­ти као сте­чај­ни по­ве­
ри­о­ци.
Оглас о отва­ра­њу сте­чај­ног по­ступ­ка над сте­чај­
ним ду­жни­ком, об­ја­вљен је на огла­сној та­бли При­вред­
ног су­да у Пан­че­ву, 28. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не.
Ст. број 11/2014 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
1193
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над дужником Vondel Capital DOO za konsalting, Inženjering i
usluge, Sremski Karlovci у стечају, Змај Јовина 22, МБ
20131012, ПИБ: 104257372, донео је дана 4. фебруара
2015. године следеће
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
19. 12. 2014. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује
се у износу од 330.467,96 динара, а накнада трошкова
стечајног управника утврђује се у износу од 87.245,00
динара.
Исплата награде и накнаде трошкова стечајног управника до висине расположивих средстава извршиће
се стечајном управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Овлашћује се стечајни управник Богољуб Бајић
да заступа стечајног дужника у поступку који се води
пред Привредним судом у Новом Саду под број П.
1496/14, те пред Основним судом у Новом Саду под
посл. број П. 6716/12.
1. Привредни суд у Пожаревцу је својим решењем
Ст. 32/2012 од 14. новембра 2014. године у стечајном
поступку над „Jugovo Company” ДОО у стечају из
Смедерева поступајући по предлогу плана реорганизације који је поднет од стране Југопетрол ДОО из
Смедерева, као већинског власника стечајног дужника,
заказао наставак рочишта за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца за
20. фебруар 2015. године у 10,00 часова, у судници број
74/III у Привредном суду Пожаревац.
2. Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања, а у случају када је потраживање оспорено или неиспитано, стечајни судија ће извршити процену висине потраживања у сврху гласања.
Када се гласање обавља писменим путем, суду се
морају поднети гласачки листићи са овереним потписом овлашћеног лица.
Гласање се врши у оквиру класа поверилаца.
План реорганизације се сматра усвојеним у једној
класи поверилаца ако су за план реорганизације гласали повериоци који имају обичну већину потраживања
од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га
на прописани начин прихвате све класе и ако је у складу са одредбама Закона о стечају.
3. Поднети план реорганизације са свим изменама
и допунама у пречишћеном тексту примљеном у суду
дана 15. јула 2014. године, доступан је ради упознавања са садржином плана свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима или
акционарима стечајног дужника, као и свим другим заинтересованим лицима, у писарници Привредног суда
у Пожаревцу, сваког радног дана у периоду од 8,00 до
14,00 часова.
6. Ст. број 32/2012 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
622
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору је донео Решење бр. Ст.
38/2014 дана 17. новембра 2014. годиен којим се усваја
се предлог дужника – предлагача ВГ Ветеринарска станица ДОО из Оџака, Војводе Мишића 29 за покретање
стечајног поступка над дужником ВГ Ветеринарска
станица ДОО из Оџака, Војводе Мишића 29. Испитно
рочиште заказује се за 17. април 2015. године са почетком у 9,00 часова, судница 4 Привредног суда у
Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23. Правне
последице покретања стечајног поступка теку од дана
истицања огласа о покретању поступка на огласну
таблу суда даном доношења овог решења 26. јануара
2015. године.
Ст. број 38/2014 – Из Привредног суда у Сомбору.
1130
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, у већу састављеном од судија овог
суда и то Славице Аврамовић као председника стечајног већа и судија Катице Поповић и Драгане Савић
као чланова стечајног већа, решавајући у стечајном
поступку над стечајним дужником стечајном масом
АД „Митровачка индустрија вентила” – у стечају из
Сремске Митровице, Румски пут 1, МБ 08039453, ПИБ
104413922, донео је 21. јануара 2015. године, након
одржаног и закљученог завршног рочишта
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајне масе АД „Митровачка индустрија вентила” у
стечају из Сремске Митровице, Румски пут 1, у свему
према предлогу стечајног управника од 19. новембра
2014. године.
Одређује се исплата стечајних поверилаца четвртог исплатног реда у укупном износу од 5.717.234,56
динара што износи 1,18% од признатих потраживања,
према условима решења о гл. деоби посл. бр. Ст-8/2006
од 26. априла 2007. године и по основу достављеног завршног извештаја и завршног рачуна.
Утврђује се коначна награда стечајног управника
у укупном износу од 6.025.322,63 динара
(бруто износ) и накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 1.578.231,39 динара, с
тим што ће се неисплаћени износ награде стеч. управнику у износу од 231.135,63 динара исплатити стечјаном управнику по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником стечајна маса АД „Митровачка индустрија
вентила” у стечају из Сремске Митровице, Руски пут 1,
МБ 08039453, ПИБ 104413922.
Налаже се стечајном управнику да новчана средства у укупном износу од 817,21 динара уплати на
жиро рачун депозита суда.
Налаже се стечајном управнику да у име стечајне
масе на име паушалне таксе на решење о закључењу
стечајног поступка уплати износ од 19.000,00 динара
на рачун Привредног суда у Сремској Митровици бр.
840-29707845-96.
Решење о закључењу стечајног поступка објавиће
се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда, а по правноснажности исто ће бити
достављено Агенцији за регистрацију привредних
субјеката, ради брисања стечајног дужника из Регистра
привредних субјеката.
Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Извод из решења Привредног суда у Сремској
Митровици посл. бр. Ст-11/2014 од 21. јануара 2015.
године.
11. Ст. број 11/2014 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 1163
8
10. II 2015. /
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је дана 4. 2. 2015. године решењем Ст. 19/2014 у поступку стечаја над „Zifcommerce” д.о.о. Трешњевац, Топчидерска 2, заказао
одржавање завршног рочишта за 26. 3. 2015. године са
почетком у 11,00 часова у сали 168/2 код Привредног
суда у Суботици. Објављивањем овог огласа на огласној табли суда и у „Службеном гласнику РС”, сматраће
се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Посл. број Ст. 19/2014 – Из Привредног суда у
Суботици.
1214
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
217/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1434-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Дом здра­вља „Се­њак” Бе­
о­град, Хум­ска 3а из­вр­ши­ла је про­ме­ну осни­ва­ча,
се­ди­шта, по­слов­ног име­на, овла­шће­ног ли­ца и де­
лат­но­сти. Ис­ту­пио је осни­вач Иван Па­вло­вић, ЈМБГ
2004984710219, а при­сту­пио је Ми­лан Сте­вић, ЈМБГ
2004983710363. Но­во се­ди­ште Уста­но­ве је Бе­о­град,
Га­је­ва 8. Но­во по­слов­но име гла­си: За­вод за здрав­
стве­ну за­шти­ту Рад­ника „Се­њак” Бе­о­град, Га­је­ва
8. Но­ви ди­рек­тор Уста­но­ве је Ми­лан Сте­вић, ЈМБГ
2004983710363. Де­лат­но­сти су: 86.21 Оп­шта ме­ди­цин­
ска прак­са, 86.22 Спе­ци­ја­ли­стич­ка ме­ди­цин­ска прак­са,
и 86.90. Оста­ла Здрав­стве­на за­шти­та, и то: 1. Слу­жба
ме­ди­ци­не ра­да, 2. Оп­шта ме­ди­ци­на, 3. Ги­не­ко­ло­ги­ја, 4.
Оф­тал­мо­ло­ги­ја, и 5. Неуроп­си­хи­ја­три­ја.
1 Фи. број 217/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
601/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1438-01, по­дат­ке:
Ре­ги­стру­је се из­дво­је­но оде­ље­ње При­ват­не пред­
школ­ске уста­но­ве „Ма­чак Гар­филд” обје­кат број 2, са
се­ди­штем у Бе­о­гра­ду, Вој­во­де Вла­хо­ви­ћа 39в. Оба­вља­
ће де­лат­ност: 8510 – пред­школ­ско вас­пи­та­ње и обра­
зо­ва­ње. Ру­ко­во­ди­лац објек­та је: Алек­сан­дар Ра­до­њић
ЈМБГ: 2206990710117, има пра­во за­сту­па­ња у окви­ру
ре­дов­ног по­сло­ва­ња из­дво­је­ног оде­ље­ња. Из­дво­је­но
оде­ље­ње је одо­бре­но Ре­ше­њем Ми­ни­стар­ства про­све­
те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја бр. 022-05-52/2014-07.
1 Фи. број 601/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
610/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-358-00, Бе­о­град По­зо­ри­ште на Те­ра­зи­ја­ма,
по­дат­ке:
Де­лат­ност По­зо­ри­шта на Те­ра­зи­ја­ма: из­во­ђач­ка
умет­ност 90.01.
1 Фи. број 610/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
611/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-950-00, по­дат­ке:
На­зив Пред­школ­ске Уста­но­ве „Ba­bу Pаlace Li­cej”
Бе­о­град, Кне­за Ви­ше­сла­ва 44 се ме­ња и уме­сто до­са­да­
шњег на­зи­ва Уста­но­ва ће де­ла­тност вас­пи­та­ња и обра­
зо­ва­ња оба­вља­ти под но­вим на­зи­вом „Ba­bу Pаlace An­
đe­la” на адре­си Бе­о­град, Кне­за Ви­ше­сла­ва 44.
1 Фи. број 611/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
620/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1123-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ми­ле­тић плус”
Обре­но­вац, Вој­во­де Ми­ши­ћа 208 ускла­ђу­је де­лат­
но­сти Уста­но­ве у скла­ду са За­ко­ном о кла­си­фи­ка­
ци­ји де­лат­но­сти, та­ко да су де­лат­но­сти ко­је Уста­но­
ва оба­вља: 4773, 4774, 4775, 4729, 4721, 4751, 4722,
4761 и 4765. Уста­но­ва бри­ше сле­де­ће де­лат­но­сти:
52110, 52220, 52250, 52420, 52440 и 52450, ме­ња­ју се
по­да­ци од зна­ча­ја за прав­ни про­мет и то по­да­ци о осни­
ва­чу, та­ко да су тач­ни по­да­ци Ми­ле­тић Би­ља­на из Бе­
о­гра­да, Пе­те­фи­је­ва 39/10, лк. број 005324489, ЈМБГ:
0904966728228.
1 Фи. број 620/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
622/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-918-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Дом здра­вља „Др Ри­стић”
из Бе­о­гра­да, На­род­них хе­ро­ја 38, ПИБ 104411550, ма­
тич­ни број 17645676, рач. 190-6130-27, ко­га за­сту­па
ди­рек­тор др Ми­о­драг Ма­ни­го­да, вр­ши про­ме­ну – ли­ца
овла­шће­них за за­сту­па­ње, на сле­де­ћи на­чин: Бри­ше се
др Ми­о­драг Ма­ни­го­да из Бе­о­гра­да, ди­рек­тор са нео­гра­
ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ 0404972151967. Упи­су­је
се: др Дан­ка Гру­дић из Бе­о­гра­да, ди­рек­тор са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ 2510974777024.
1 Фи. број 622/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
625/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-473-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ши­ре­на де­лат­ност По­љо­при­вред­нохе­миј­ске шко­ле, Ми­ло­ша Обре­но­ви­ћа 90, 11500 Обре­
но­вац:
10.71 – Про­из­вод­ња хле­ба, све­жег пе­ци­ва и ко­ла­ча.
1 Фи. број 625/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
631/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-569-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се: Др Ве­ри­ца Ла­зић, док­тор сто­ма­то­ло­
ги­је, ЈМБГ: 0702965735032, в. д. ди­рек­то­ра има пра­во
за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њем.
Бри­ше се: Проф. др мед. Мом­чи­ло М. Ба­бић,
др сци. спе­ци­ја­ли­ста со­ци­јал­не ме­ди­ци­не, ЈМБГ:
2001952710102, ди­рек­тор.
1 Фи. број 631/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
633/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-908-06, по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка
Мо­ли­ка Бе­о­град, ко­ји ће по­сло­ва­ти под на­зи­вом Здрав­
стве­на уста­но­ва Апо­те­ка Мо­ли­ка Бе­ог­ рад, Пр­во­мај­ска
6д Зе­мун огра­нак Апо­те­ка Три ли­пе, скра­ће­ни на­зив
Апо­те­ка Три ли­пе Ва­ље­во. Огра­нак не­ма свој­ство
прав­ног ли­ца, с тим што у прав­ном про­ме­ту с тре­ћим
ли­ци­ма, има сва овла­шће­ња у окви­ру упи­са­не де­лат­но­
сти, а по­сло­ве са тре­ћим ли­ци­ма оба­вља у име и за ра­
чун Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке Мо­ли­ка Бе­о­град, ко­
ја за оба­ве­зе огран­ка од­го­ва­ра свим сво­јим сред­стви­ма.
Огра­нак ће оба­вља­ти де­лат­но­сти уста­но­ве и то:
47.73 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­и­зво­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма,
47.74 – тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским пре­па­ра­ти­
ма и ор­то­пед­ским по­ма­га­ли­ма,
47.75 – тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­ти­ком и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма – пре­па­ра­ти­ма,
47.29 – тр­го­ви­на на ма­ло спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­
дав­ни­ца­ма,
47.19 – оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло у не­спе­ци­ја­ли­зо­
ва­ним про­дав­ни­ца­ма,
Од­го­вор­но ли­це огран­ка је ди­рек­тор Здрав­стве­не
уста­но­ве Апо­те­ка Мо­ли­ка, Го­спа­ва Сми­ља­нић.
1 Фи. број 633/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
634/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-234-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње основ­не
шко­ле „Вук Ка­ра­џић” Сте­по­је­вац, 7. ок­то­бра б.б. Ве­
ри­ца Ан­ђе­лић, ди­рек­тор шко­ле, ЈМБГ: 2706967715317,
са нео­гра­ни­че­ним пра­вом за­сту­па­ња у окви­ру упи­са­не
де­лат­но­сти.
Бри­ше се Би­ља­на Бе­љић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­
рек­то­ра, шко­ле, ЈМБГ 0605968715258.
1 Фи. број 634/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
17
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
636/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-43-00, На­род­ни му­зеј у Бе­о­гра­ду, Трг ре­пу­
бли­ке 1а, по­дат­ке:
Про­ши­ре­ње ши­фре де­лат­но­сти На­род­ног му­зе­ја у
Бе­о­гра­ду:
32.12 Про­из­вод­ња на­ки­та и срод­них пред­ме­та, 32.13
Про­из­вод­ња ими­та­ци­је на­ки­та и срод­них про­из­во­да,
47.19 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло у не­спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма,
47.61 Тр­го­ви­на на ма­ло књи­га­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­да­вни­ца­ма,
47.62 Тр­го­ви­на на ма­ло но­ви­на­ма и кан­це­ла­риј­
ским ма­те­ри­ја­лом у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма,
47.65 Тр­го­ви­на на ма­ло игра­ма и играч­ка­ма у спе­
ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма,
47.78 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло но­вим про­из­во­ди­
ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма,
47.91 Тр­го­ви­на на ма­ло по­сред­ством по­ште или
пре­ко ин­тер­не­та,
49.41 Друм­ски пре­воз те­ре­та,
56.10 Де­лат­но­сти ре­сто­ра­на и по­крет­них уго­сти­
тељ­ских обје­ка­та,
56.30 Услу­ге при­пре­ма­ња и по­служи­ва­ња пи­ћа,
58.1 Из­да­ва­ње књи­га, ча­со­пи­са и дру­ге из­да­вач­ке
де­лат­но­сти,
58.11 Из­да­ва­ње књи­га
58.14 Из­да­ва­ње ча­со­пи­са и пе­ри­о­дич­них из­да­ња,
58.19 Оста­ла из­да­вач­ка де­лат­ност
58.2 Из­да­ва­ње софт­ве­ра,
59.11 Про­из­вод­ња ки­не­ма­то­граф­ских де­ла, аудиови­зу­ел­них про­из­во­да и те­ле­ви­зиј­ског про­гра­ма,
59.12 Де­лат­но­сти ко­је сле­де на­кон фа­зе сни­ма­ња
у про­из­вод­њи ки­не­ма­то­граф­ских де­ла и те­ле­ви­зиј­ског
про­гра­ма,
59.13 Ди­стри­бу­ци­ја ки­не­ма­то­граф­ских де­ла,
аудио-ви­зу­ел­них де­ла и те­ле­ви­зиј­ског про­гра­ма,
59.14 Де­лат­ност при­ка­зи­ва­ња ки­не­ма­то­граф­ских
де­ла,
59.20 Сни­ма­ње и из­да­ва­ње звуч­них за­пи­са и му­зи­ке,
72.20 Ис­тра­жи­ва­ње и раз­вој у дру­штве­ним и ху­ма­
ни­тар­ним на­у­ка­ма,
85.52 Умет­нич­ко обра­зо­ва­ње,
85.60 По­моћ­не обра­зов­не де­лат­но­сти,
90.03 Умет­нич­ко ства­ра­ла­штво,
91.02 Де­лат­ност му­зе­ја га­ле­ри­ја и збир­ки,
94.12 Де­лат­но­сти стру­ков­них удру­же­ња.
1 Фи. број 636/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
637/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1438-02, по­дат­ке:
Ре­ги­стру­је се из­дво­је­но оде­ље­ње При­ват­не
пред­школ­ске уста­но­ве „Ма­чак Гар­филд” обје­кат 3,
са се­ди­штем у Бе­о­гра­ду, Бра­ће Ко­вач 77. Оба­вља­ће
де­лат­ност: 8510 – пред­школ­ско вас­пи­та­ње и обра­зо­
ва­ње. Ру­ко­во­ди­лац објек­та је: Ма­ри­на Кр­стић, ЈМБГ:
2005976715011, има пра­во за­сту­па­ња у окви­ру ре­дов­
ног по­сло­ва­ња из­дво­је­ног оде­ље­ња. Из­дво­је­но оде­ље­
ње је одо­бре­но Ре­ше­њем Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­
ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја број 022-05-52/2014-07.
1 Фи. број 637/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
639/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-47-00, Му­зеј гра­да Бе­о­гра­да, Бе­о­град,
Змај Јо­ви­на 1, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца за за­сту­па­ње: Упи­су­је се Та­тја­на
Ко­ри­ћа­нац, ди­рек­тор Му­зе­ја гра­да Бе­о­гра­да без огра­
ни­че­ња (ЈМБГ: 0704955719090). Бри­ше се Та­тја­на Ко­
ри­ћа­нац, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Му­зе­ја гра­да
Бе­о­гра­да без огран­и­че­ња (ЈМБГ: 0704955719090).
1 Фи. број 639/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
640/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-391-00, Му­зеј африч­ке умет­но­сти Бе­о­
град, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње: Бри­
ше се: Нар­ци­са Кне­же­вић-Ши­јан ЈМБГ 19119547156,
са­мо­стал­но и нео­гра­ни­че­но овла­шће­ње за­сту­па­ња.
Упи­су­је се: др Ма­ри­ја Алек­сић, в. д. ди­рек­то­ра ЈМБГ
0705977715176, са­мо­стал­но и нео­гра­ни­че­но овла­шће­
ње за­сту­па­ња.
1 Фи. број 640/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
17 / 10. II 2015.
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
641/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-281-00, по­дат­ке:
На сед­ни­ци Школ­ског од­бо­ра Пр­ве бе­ог­ рад­ске
гим­на­зи­је одр­жа­ној 5. но­вем­бра 2014. го­ди­не, до­не­та
је од­лу­ка о пре­стан­ку и ду­жно­сти в. д. ди­рек­то­ра због
сту­па­ња на ду­жност иза­бра­ног ди­рек­то­ра. На ис­тој сед­
ни­ци до­не­то је Ре­ше­ње о из­бо­ру ди­рек­то­ра Алек­сан­дра
Ан­дре­ји­ћа. Бри­ше се: Алек­сан­дар Ан­дре­је­вић, в. д. ди­
рек­то­ра без огра­ни­че­ња са свим овла­шће­њи­ма ЈМБГ
0511965722216. Упи­су­је се: Алек­сан­дар Ан­дре­јић, ди­
рек­тор без огра­ни­че­ња са свим овла­шће­њи­ма ЈМБГ
0511965722216.
1 Фи. број 641/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
642/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-611-00, Оп­шта гим­на­зи­ја „Ми­лу­тин Ми­
лан­ко­вић”, у ли­кви­да­ци­ји Цр­но­трав­ска 27, по­дат­ке:
Окон­чан је по­сту­пак ли­кви­да­ци­је над Оп­штом
гим­на­зи­јом „Ми­лу­тин Ми­лан­ко­вић” у ли­кви­да­ци­ји у
Бе­о­гра­ду, Цр­но­трав­ска 27, по ис­те­ку за­кон­ског ро­ка.
У скла­ду са За­ко­ном, Осни­вач до­но­си Од­лу­ку да
се це­ло­куп­на до­ку­мен­та­ци­ја Оп­ште гим­на­зи­је „Ми­лу­
тин Ми­лан­ко­вић” у ли­кви­да­ци­ји ко­ја је пре­ста­ла да по­
сто­ји по спро­ве­де­ном по­ступ­ку ли­кви­да­ци­је по­ве­ра­ва
на чу­ва­ње: Сред­њој ме­ди­цин­ској шко­ли „Ми­лу­тин Ми­
лан­ко­вић” у Бе­о­гра­ду, Цр­но­трав­ска 27, МБ 17234153,
ПИБ 103586330.
1 Фи. број 642/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
643/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-340-00, по­дат­ке:
ЗУ Тех­нич­ко-еко­ном­ски цен­тар КЦС. Бри­ше се
Ра­де Бог­да­но­вић, до са­да вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­
ра. Упи­су­је се Ра­де Бог­да­но­вић, ди­рек­тор са пра­вом за­
сту­па­ња нео­гра­ни­че­но.
1 Фи. број 643/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
644/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1123-03, по­дат­ке:
Да Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ми­ле­тић плус”
Обре­но­вац, Вој­во­де Ми­ши­ћа 208, осни­ва ор­га­ни­за­ци­
о­ни део огра­нак чи­је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на
уста­но­ва апо­те­ка „Ми­ле­тић плус” Обре­но­вац, Вој­во­
де Ми­ши­ћа 208, Огра­нак апо­те­ка „Ми­ле­тић плус – 4”
Обре­но­вац, Ми­ло­ша Обре­но­ви­ћа 50. Скра­ће­но по­слов­
но име: апо­те­ка „Ми­ле­тић плус” Обре­но­вац, Огра­
нак апо­те­ка „Ми­ле­тић плус – 4” Обре­но­вац. Се­ди­ште
огран­ка је у Обре­нов­цу, Ми­ло­ша Обре­но­ви­ћа 50. Огра­
нак се осни­ва за оба­вља­ње сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4773,
4774, 4775, 4729, 4721, 4751, 4772, 4761, 4765. Ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње је Ми­ле­тић Би­ља­на из Бе­о­
гра­да, Пе­те­фи­је­ва 39/10, л. к. бр. 005324489, мат. бр.
0904966728228.
1 Фи. број 644/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
645/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-781-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва оп­шта бол­ни­ца „Им­пулс”
д.о.о., Бе­о­град, Ви­шњич­ка 91а, вр­ши по­ве­ћа­ње ка­пи­та­
ла та­ко да на­кон по­ве­ћа­ња основ­ни ка­пи­тал на­ве­де­не
здрав­стве­не уста­но­ве из­но­си уку­пно 16.177.935,40 ди­
на­ра.
1 Фи. број 645/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
646/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-268-00, ОШ „Ми­ло­рад Ла­бу­до­вић Ла­
буд”, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на по­да­та­ка од зна­ча­ја за прав­ни
про­мет ко­ји се од­но­си на на­зив ули­це и кућ­ни број се­
ди­шта пред­ла­га­ча ОШ „Ми­ло­рад Ла­бу­до­вић Ла­буд”,
9
та­ко што се уме­сто на­зи­ва ули­це и кућ­ног бро­ја Ми­
ло­ра­да Ла­бу­до­ви­ћа 34, упи­су­је ули­ца Ивањ­дан­ска 56А.
1 Фи. број 646/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
647/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-915-00, по­дат­ке:
Бри­ше се на­зив: Ра­ди­о­ди­фу­зна уста­но­ва Ра­дио
Те­ле­ви­зи­ја Ср­би­је, скра­ће­ни на­зив је: РТС. Се­ди­ште
Уста­но­ве: Бе­о­град, Та­ков­ска 10.
Упи­су­је се: Јав­на ме­диј­ска уста­но­ва Ра­дио-те­ле­ви­
зи­ја Ср­би­је. Скра­ће­ни на­зив је: РТС. Се­ди­ште Уста­но­
ве: Бе­о­град, Та­ков­ска 10, са де­лат­но­сти­ма:
60.10, 18.11, 47.61, 58.13, 64.20, 73.12, 84.25, 60.20,
18.12, 47.62, 58.14, 64.99, 73.20, 85.52, 61.10, 18.20,
47.63, 58.19, 68.10, 77.11, 85.59, 61.20, 26.30, 49.39,
59.11, 68.20, 77.12, 85.50, 61.30, 26.40, 49.31, 59.12,
69.20, 77.22, 91.01, 61.90, 33.12, 49.41, 59.13, 70.21,
77.23, 91,02, 63.11, 41.10, 55.10, 59.14, 70.22, 77.39,
92.00, 63.12, 45.11, 55.20, 59.20, 71.11, 77.40, 95.11,
63.99, 45.20, 56.10, 62.01, 71.12, 77.90, 95.12, 90.01,
46.18, 56.21, 62.02, 71.20, 80.20, 95.21, 90.02, 46.69,
56.29, 62.03, 72.19, 82.30, 90.04, 47.43, 58.11, 62.09,
72.20, 84.22.
1 Фи. број 64464714 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
648/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1235-00, по­дат­ке:
Бри­ше се из суд­ског ре­ги­стра Ми­ле­на Рај­ко­вић,
ди­рек­тор на осно­ву Ре­ше­ња о раз­ре­ше­њу ди­рек­то­ра
Уста­но­ве кул­ту­ре Град­ске оп­шти­не Ста­ри град, „Па­
ро­брод” због под­не­те остав­ке. Упи­су­је е у суд­ски ре­
ги­стар Угље­ша Дап­че­вић, в. д. ди­рек­то­ра на осно­ву
Ре­ше­ња о име­но­ва­њу вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра
Уста­но­ве кул­ту­ре Град­ске оп­шти­не Ста­ри град „Па­ро­
брод”.
1 Фи. број 648/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
649/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-475-00, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду – Фа­
кул­тет за фи­зич­ку хе­ми­ју Бе­о­град, по­дат­ке:
Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду – Фа­кул­тет за фи­зич­ку
хе­ми­ју, Сту­дент­ски трг 12-16, Бе­о­град упи­сан у ре­ги­
стар При­вред­ног су­да – ре­ги­стар­ски уло­жак 5-475-00,
из­вр­шио је ускла­ђи­ва­ње ши­фа­ра и до­пу­ну де­лат­но­сти
у скла­ду са За­ко­но о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти („Слу­
жбе­ни гла­сник РС”, бр. 104/09), и Уред­бом о кла­си­фи­
ка­ци­ји де­лат­но­сти („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 54/10),
и то: 85.42; 72.19; 85.59; 85.60; 58.11; 58.14; 58.19;
20.59; 26.51; и 71.20.
1 Фи. број 649/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
650/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1329-00, по­дат­ке:
Да Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Бе­о­лек” Бе­о­
град, Ца­ра Ни­ко­ла­ја II 30-32, ме­ња се­ди­ште уста­но­ве
та­ко да је са­да пу­но по­слов­но име уста­но­ве: Здрав­стве­
на уста­но­ва апо­те­ка „Бе­о­лек” Бе­о­град, Бра­ће Јер­ко­вић
108в. Скра­ће­но по­слов­но име: апо­те­ка „Бе­о­лек” Бе­о­
град. Се­ди­ште је у Бе­о­гра­ду, Бра­ће Јер­ко­вић 108в.
1 Фи. број 650/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 651/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-1105-00, по­дат­ке:
Пред­школ­ска уста­но­ва Де­чи­ји вр­тић „Је­же­ва ку­
ћи­ца”, из Бе­о­гра­да, Чај­нич­ка 12, ме­ња се­ди­ште Уста­но­
ве на но­ву адре­су, Бе­о­град, Ту­злан­ска 29.
1 Фи. 651/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 652/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-1388-00 Пред­школ­ска уста­но­ва „Ви­вак”, Бе­о­
град, Ми­ло­ва­на Ма­рин­ко­ви­ћа 14, по­дат­ке:
Раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти ди­рек­то­ра Пред­школ­ске
уста­но­ве „Ви­вак”, Бе­о­град, Ми­ло­ва­на Ма­рин­ко­ви­ћа
14, Рад­ми­ла Цве­ти­но­вић из Бе­о­гра­да, Ма­ти­це срп­ске
44 и име­ну­је се за ди­ре­кто­ра Пред­школ­ске уста­но­
ве „Ви­вак”, Бе­о­град, Ми­ло­ва­на Ма­рин­ко­ви­ћа 14 Ла­на
Си­мо­но­вић, из Бе­о­гра­да, Алек­сан­дра Бе­ли­ћа 9, ЈМБГ
2110984105077.
1 Фи. 652/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 653/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-11478-04 Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Пет
плус”, Бе­о­град, Ми­ло­ша По­цер­ца 13 по­дат­ке.
Ме­ња се се­ди­ште апо­те­ке „Пе­тра плус” Бе­о­град,
Па­три­јар­ха Јо­ан
­ и­ки­ја 7и, огран­ак Здрав­стве­не уста­но­ве
апо­те­ке „Пет плус” Бе­о­град, Ми­ло­ша По­цер­ца 13. Но­
во се­ди­ште апо­те­ке „Пе­тра плус” је у Бе­о­гра­ду, Бор­ча,
Зре­ња­нин­ски пут 152.
1 Фи. 653/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 655/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-1109-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Me­di­ca BG” Бе­о­
град, Бу­ле­вар умет­но­сти 1, Но­ви Бе­о­град ме­ња осни­
ва­ча апо­те­ке, та­ко да се бри­ше осни­вач Злат­ко Ву­ји­чић
из Бе­о­гра­да, мат. бр. 2006962710358 са упи­са­них и
упла­ће­них 25.000,00 евра у ди­нар­ској про­тив­вред­но­сти
1.904.540,00 ди­на­ра на дан 1. 9. 2008. го­ди­не, а упи­су­
је се осни­вач Цвет­ко­вић Сре­тен из Бе­о­гра­да, мат. бр.
0212940240015 са упи­са­них и упла­ће­них 25.000,00
евра у ди­нар­ској про­тив­вред­но­сти 1.904.540,00 ди­на­
ра на дан 1. 9. 2008. го­ди­не. Ме­ња се ли­це овла­шће­
но за за­сту­па­ње та­ко да се бри­ше ди­рек­тор Злат­ко
Ву­ји­чић из Бе­о­гра­да, мат. бр. 2006962710358, а упи­
су­је ди­рек­тор Цвет­ко­вић Сре­тен из Бе­о­гра­да, мат. бр.
0212940240015.
1 Фи. 655/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 656/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-299-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се: Школ­ски од­бор Основ­не шко­ле „Ми­
ло­је Па­вло­вић” из Бе­о­гра­да, НХ Ми­ло­са­ва Вла­ји­ћа
1, 9. де­цем­бра 2014. го­ди­не до­нео је од­лу­ку о из­бо­ру
Алек­сан­дре Бу­ко­ви­ца за ди­рек­то­ра шко­ле са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма. Име­но­ва­на сту­па на ду­жност 1.
де­цем­бра 2014. Ман­дат ди­рек­то­ра тра­је че­ти­ри го­ди­не.
Ова од­лу­ка је ко­нач­на. Бри­ше се Алек­сан­дра Бу­ко­ви­
ца вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра – са нео­гра­ни­че­ним
овлашћењи­ма. Упи­су­је се:
85.10 – пред­школ­ско обра­зо­ва­ње ко­је прет­хо­ди
основ­ном обра­зо­ва­њу,
85.20 – основ­но обра­зо­ва­ње од­ра­слих.
1 Фи. 656/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 657/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-490-00 Гра­ђе­вин­ска шко­ла Х. Стан­ка 2, по­дат­ке:
Упи­су­је се Дра­га­на Ра­до­ва­но­вић, вр­ши­лац ду­жно­
сти ди­рек­то­ра са нео­гра­ни­че­ним овлашћењи­ма ЈМБГ
0108972108524. Бри­ше се Бу­ди­мир Рон­до­вић ЈМБГ
0704967293021.
1 Фи. 657/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 658/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-1533-00, по­дат­ке:
Осни­ва се Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка Flos
Farm, Бе­о­град. Се­ди­ште уста­но­ве: Бе­о­град, Во­ждо­
вац, Ме­штро­ви­ће­ва 34в. Осни­вач­ки нов­ча­ни ка­пи­тал:
упи­са­но 5.000,00 ди­на­ра и упла­ће­но 5.000,00 ди­нара
10
на дан 25. де­цем­бар 2014. го­ди­не. Де­лат­но­сти: 47.73,
47.74, 47.75, 47.19 и 47.29. Осни­вач: Ми­ља­на Ва­си­ље­
вић из Бе­о­гра­да, Но­ви Бе­о­град, Сај­ми­ште 8/10 ЈМБГ:
1203985788954. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње: ди­рек­
тор здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке Ми­ља­на Ва­си­ље­
вић из Бе­о­гра­да, Но­ви Бе­о­град, Сај­ми­ште 8/10 ЈМБГ
1203985788954. Ди­рек­тор нео­гра­ни­че­но и са­мо­стал­но
за­сту­па уста­но­ву у прав­ним по­сло­ви­ма.
1 Фи. 658/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 659/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-1434-00, по­дат­ке:
За­вод за здрав­стве­ну за­шти­ту рад­ни­ка „Се­њак”,
Бе­о­град, ма­тич­ни бр. 17847686, из­вр­шио је про­ме­ну
по­слов­ног име­на. Но­во по­слов­но име гла­си. За­вод за
здрав­стве­ну за­шти­ту рад­ни­ка ме­ди­ци­на ра­да Бе­о­град,
Га­је­ва 8. Скра­ће­но по­слов­но име За­во­да гла­си: За­вод
ме­ди­ци­на ра­да, Бе­о­град. Пу­но по­слов­но име За­во­да на
ен­гле­ском је­зи­ку гла­си: In­sti­tu­te for me­di­cal ca­re Me­di­ci­
na ra­da Be­­gradе, Ga­je­va 8.
1 Фи. 659/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 660/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-336-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се в. д. ди­рек­тор Пред­школ­ске уста­но­
ве Чу­ка­ри­ца – Ра­шко­вић Сла­ви­ца, вас­пи­тач. ЈМБГ
3110959715085. Бри­ше се в. д. ди­рек­тор Пред­школ­ске
уста­но­ве Чу­ка­ри­ца – Га­јић Би­ља­на.
1 Фи. 660/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 661/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1382-01 Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка
„С-фарм” Бе­о­град, Ба­ра­је­во, Вра­нић, Трг па­лих бо­ра­ца
1. Огра­нак Апо­те­ка „С-Фарм 2” Бе­о­град, Ри­пањ, Пут за
тре­шњу 2, по­дат­ке:
Ме­ња се се­ди­ште огран­ка ЗУ Апо­те­ке „С-Фарм”
Бе­о­град – Огра­нак Апо­те­ка „С-Фарм 2, Бе­о­град, Ри­
пањ, Пут за Тре­шњу 2, та­ко да ће огра­нак на­да­ље
здрав­стве­ну де­лат­ност оба­вља­ти у но­вом се­ди­шту на
адре­си. Бе­о­град, Ру­шањ, 13. сеп­тем­бар 58.
1 Фи. 661/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 662/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-1522-00, по­дат­ке:
Упис по­да­та­ка од зна­ча­ја за прав­ни про­мет, Цен­
тар за обра­зо­ва­ње и кул­ту­ру „Бо­жи­да­рац 1947”, Бе­о­
град, Ње­го­ше­ва 77; Ма­тич­ни број 17858572; По­ре­ски
иден­ти­фи­ка­ци­о­ни број: 108779162; Те­ку­ћи ра­чун: 340110119991-23 Er­ste ban­ka.
1 Фи. 662/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду ре­ше­њем 1 Фи. 664/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-39-00, по­дат­ке:
ОШ „Ба­но­вић Стра­хи­ња” у Бе­о­гра­ду вр­ши про­
ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње. Бри­ше се Та­ти­
ја­на Ба­со­вић Но­во­сел, ЈМБГ 1511973455034. Упи­
су­је се Ма­ри­на Осто­јић, в. д. ди­рек­то­ра шко­ле ЈМБГ
3003964727236.
1 Фи. 664/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
665/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-652-00, по­дат­ке:
Осни­вач Здрав­стве­не уста­но­ве Apo­te­ka Mag­na
Phar­ma Be­o­grad Phar­ma­cia д.о.о. Бе­о­град (Но­ви Бе­
о­град) за­по­чи­ње по­сту­пак ли­кви­да­ци­је Здрав­стве­не
уста­но­ве Apo­te­ka Mag­na Phar­ma Be­o­grad. По­сту­пак ли­
кви­да­ци­је над Здрав­стве­ном usta­no­vom Apo­te­ka Mag­na
10. II 2015. /
Phar­ma Be­o­grad по­кре­ће се и спро­во­ди у скла­ду са од­
ред­ба­ма За­ко­на о при­вред­ним дру­штви­ма. За ли­кви­
да­ци­о­ног управ­ни­ка име­ну­је се Та­тја­на Сте­ва­но­вић.
Ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник ће по­зва­ти све по­ве­ри­о­це да
при­ја­ве сво­је по­тра­жи­ва­ње пре­ма Здрав­стве­ној уста­но­
ви Apo­te­ka Mag­na Phar­ma Be­o­grad.
1 Фи. број 665/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
666/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-663-09, по­дат­ке:
Ди­рек­тор Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке „Фар­ма
при­ма”, Па­сте­ро­ва 4, др Да­мир Иса­ко­вић, до­нео је од­
лу­ку број 96а од 10. де­цем­бра 2014. го­ди­не о отва­ра­
њу но­вог про­дај­ног ме­ста – огран­ка „При­ма Де­ди­ње” у
ули­ци Не­зна­ног ју­на­ка 4а, Бе­о­град, ко­ја по­слу­је у окви­
ру Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ка „Фар­ма при­ма”.
1 Фи. број 666/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
667/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-663-08, по­дат­ке:
Ди­рек­тор Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке „Far­ma pri­
me”, Па­сте­ро­ва 4, др Да­мир Иса­ко­вић, до­нео је од­лу­ку
број 97а, од 17. де­цем­бра 2014. го­ди­не о отва­ра­њу но­
вог про­дај­ног ме­ста – огран­ка „При­ма Ви­ди­ко­вац 2”, у
ули­ци Па­три­јар­ха Јо­а­ни­ки­ја 7/и Бе­о­град, ко­ја по­слу­је у
окви­ру Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ке „Фар­ма при­ма”.
1 Фи. број 667/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
668/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1532-00, по­дат­ке:
Ма­ри­ја Ми­лић из Бе­о­гра­да, Ју­ри­ја Га­га­ри­на
066/5/25, л. к. бр. 002613667, мат. бр. 0604973797614
и На­та­ша Кан­ка­раш – Ми­ла­ди­но­вић из Бе­о­гра­да,
Алек­си­нач­ких ру­да­ра 17/6, л. к. бр. 005364362 мат. бр.
2709972715472 осни­ва­ју здрав­стве­ну уста­но­ву апо­те­
ку чи­је је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка „Маг­но­ли­ја” Бе­о­град, Бо­љев­ци. Скра­ће­но по­
слов­но име: апо­те­ка „Ман­го­ли­ја” Бе­о­град, Бо­љев­ци.
Се­ди­ште у Бе­о­гра­ду, Ми­ра број 2, Бо­љев­ци. Осни­ва­
чи су обез­бе­ди­ли осни­вач­ки улог и то: Ма­ри­ја Ми­лић
и упла­ти­ла 2.500,00 ди­на­ра, 29. де­цем­бра 2014. го­ди­не
и На­та­ша Кан­ка­ра – Ми­ла­ди­новћ упи­са­ла и упла­ти­ла
2.500,00 ди­на­ра, 29. де­цем­бра 2014. го­ди­не. Апо­те­ка се
осни­ва за оба­вља­ње сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4773, 4774,
4775, 4775, 4729, 4721, 4772, 4765. Ли­це овла­шће­но за
за­сту­па­ње је Ма­ри­ја Ми­лић из Бе­о­гра­да, Ју­ри­ја Га­га­ри­
на 66/5/25, л. к. бр. 002613667, мат. бр. 0604973797614.
1 Фи. број 668/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
670/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1037-00, по­дат­ке:
Бри­ше се из ре­ги­стра Здрав­стве­на уста­но­ва апо­
те­ка „Eх Tem­po­re” у ли­кви­да­ци­ји, Ган­ди­је­ва 3, Но­ви
Бе­о­град.
1. су­о­сни­вач Сто­јић Дра­га­на, Па­ри­ске Ко­му­не
69/15 Но­ви Бе­о­град, ЈМБГ 1402976715300.
2. су­о­сни­вач Сто­јић Ма­ра, Па­ри­ске Ко­му­не 69/15
Но­ви Бе­о­град, ЈМБГ 0808949715369, ко­ја је име­но­ва­на
од­лу­ком уста­но­ве за ли­кви­да­ци­о­ног управ­ни­ка и Ре­
ше­њем При­вред­ног су­да бр. 2 Фи. 396/14 о по­кре­та­њу
по­ступ­ка ли­кви­да­ци­је До­ку­мен­та­ци­ја и све по­слов­не
књи­ге ће се чу­ва­ти ка­ко за­кон на­ла­же код ли­кви­да­ци­
о­ног управ­ни­ка Сто­јић Ма­ре у ста­ну Па­ри­ске Ко­му­не
69/15 Но­ви Бе­о­град.
1 Фи. број 670/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
672/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1469-03, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Fa­mily phar­ma” Бе­о­
град, Обре­но­вач­ка 2б, осни­ва ор­га­ни­за­ци­о­ни део огра­нак
чи­је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка
17
„Fa­mily phar­ma” Бе­о­град, Обре­но­вач­ка 2б, Огра­нак апо­
те­ка „Fa­mily phar­ma 04” Ве­ли­ка Мо­шта­ни­ца, 10. ок­то­бра
7. Скра­ће­но по­слов­но име: апо­те­ка „Fa­mily phar­ma” Бе­
о­град, Огра­нак апо­те­ка „Fa­mily phar­ma 04” Ве­ли­ка Мо­
шта­ни­ца. Се­ди­ште огран­ка је у Ве­ли­кој Мо­шта­ни­ци, 10.
ок­то­бра 7. Огра­нак се осни­ва за оба­вља­ње сле­де­ћих де­
лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4775, 4729, 4721, 4772, 4765.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Фе­мић Го­ран из Би­је­
лог По­ља, Бр­за­ва б.б., Ре­пу­бли­ка Цр­на Го­ра, па­сош бр.
Z32JH5488 Реп. Цр­на Го­ра, мат. бр. 1307977281727.
1 Фи. број 672/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
675/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-951-132, по­дат­ке:
Осни­ва се Здрав­стве­на уста­но­ва – Апо­те­ка Lilly
Dro­ge­rie Огра­нак 132, Ал­ти­на, Угри­но­вач­ка 212 Бе­о­
град. Ди­рек­тор огран­ка: Звје­зда­на Лон­чар из Бе­о­гра­да,
Ми­те Ру­жи­ћа 78д, ЈМБГ 1402977305041, са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма за за­сту­па­ње.
Огра­нак ће оба­вља­ти сле­де­ће де­лат­но­сти:
4729 Тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма,
4773 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­
ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма,
4774 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма,
4775 Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма,
4778 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло про­из­во­ди­ма у спе­
ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (про­да­ја не­пре­храм­бе­них
про­из­во­да на дру­гом ме­сту не­по­ме­ну­тих нпр. де­чи­је
играч­ке, фла­ши­це за бе­бе, цуц­ле, де­чи­ја ко­ли­ца и сл),
4719 Оста­ла тр­го­ви­на у не­спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­
дав­ни­ца­ма.
1 Фи. број 675/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
676/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-951-131, по­дат­ке:
Осни­ва се Здрав­стве­на уста­но­ва – Апо­те­ка Lilly
Dro­ge­rie Огра­нак 131, Кња­же­вац, Трг Осло­бо­ђе­ња 14,
Кња­же­вац.
Ди­рек­тор огран­ка: Звје­зда­на Лон­чар из Бе­о­гра­да,
Ми­те Ру­жи­ћа 78д, ЈМБГ 1402977305041, са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма за за­сту­па­ње.
Огра­нак ће оба­вља­ти сле­де­ће де­лат­но­сти:
4729 Тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма.
4773 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­
ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма.
4774 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4775 Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4778 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло про­из­во­ди­ма у спе­
ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (про­да­ја не­пре­храм­бе­них
про­из­во­да на дру­гом ме­сту не­по­ме­ну­тих нпр. де­чи­је
играч­ке, фла­ши­це за бе­бе, цуц­ле, де­чи­ја ко­ли­ца и сл).
4719 Оста­ла тр­го­ви­на у не­спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­
дав­ни­ца­ма.
1 Фи. број 676/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
1/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-448-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се: као в. д. ди­рек­то­ра шко­ле – Прав­но по­
слов­не шко­ле Бе­о­град, Ве­сна Прав­дић. Бри­ше се: Гор­
да­на Ша­фар, до­са­да­шњи ди­рек­тор.
1 Фи. број 1/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
2/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-153-00, по­дат­ке:
Астро­ном­ска оп­сер­ва­то­ри­ја Бе­о­град је про­ме­ни­ла
ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње, та­ко да:
Бри­ше се: др Зо­ран Кне­же­вић, ди­рек­тор са нео­гра­
ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ: 2308949710345. Упи­су­
је се: др Гој­ко Ђу­ра­ше­вић, ди­рек­тор са нео­гра­ни­че­ним
овла­шће­њи­ма, ЈМБГ: 1010955710648.
1 Фи. број 2/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
17 / 10. II 2015.
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
3/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-994-00, по­дат­ке:
Уста­но­ва На­род­ни уни­вер­зи­тет „Све­то­зар Мар­ко­
вић” про­ме­ни­ла ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње та­ко што
упи­су­је Мар­ка Ђор­ђе­ви­ћа а бри­ше се Зо­ра­на Бар­би­ри­ћа.
1 Фи. број 3/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
4/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1507-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на по­да­та­ка о ли­цу овла­шће­ном
за за­сту­па­ње су­бјек­та упи­са и то та­ко да се уме­сто: Ми­
лу­ти­на Јов­ко­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Кра­ље­ви­ћа Мар­ка 11,
ЈМБГ: 0504954782415, ко­ји је вр­ши­лац ду­жно­сти ди­
рек­то­ра, а ко­ји има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним
овла­шће­њи­ма, упи­су­је се: Сте­ва­но­вић Сне­жа­на из Бе­о­
гр­ада, Гра­ча­нич­ка 8, ЈМБГ: 1403962715045, ди­рек­тор,
ко­ја има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­
њи­ма.
1 Фи. број 4/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
6/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-23-00 по­дат­ке:
Упи­су­је се: др Бо­јан Јо­вић, ди­рек­тор Ин­сти­ту­та за
књи­жев­ност и умет­ност са нео­гра­ни­че­ним пра­вом за­
сту­па­ња ЈМБГ 2504963710041. Бри­ше се: др Ве­сна Ма­
то­вић, до­са­да­шњи ди­рек­тор ин­сти­ту­та.
1 Фи. број 6/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
11
Цвет­ко­вић, у Бе­о­гра­ду, Па­ли­лу­ла, Дра­го­сла­ва Сре­јо­
ви­ћа 52, ЈМБГ: 1108982785048. Ли­це овла­шће­но за за­
сту­па­ње: раз­ре­ша­ва се ди­рек­тор здрав­стве­не уста­но­
ве апо­те­ке Миља­на Ва­си­ље­вић из Бе­о­гра­да, Но­ви
Бе­о­град, Сај­ми­ште 8/10, ЈМБГ: 1203985788954, са
нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, а упи­су­је се ди­рек­тор
здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке Да­ни­е­ла Мар­ко­вић из
Кру­шев­ца, Кру­ше­вац, Бла­го­ја Па­ро­ви­ћа 6/32, ЈМБГ:
1212983959866, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
1 Фи. број 15/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
16/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1339-00 по­дат­ке:
Ре­пу­блич­ка аген­ци­ја за про­стор­но пла­ни­ра­ње пре­
ста­је са ра­дом сту­па­њем на сна­гу За­ко­на о из­ме­на­ма и
до­пу­на­ма За­ко­на о пла­ни­ра­њу и из­град­њи („Слу­жбе­ни
гла­сник РС”, број 132/14).
1 Фи. број 16/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
18/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-824-00 по­дат­ке:
Аген­ци­ја за ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка,
Бе­о­град, Кне­за Ми­ха­и­ла 1-3 упи­су­је про­ме­ну ли­ца
овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што бри­ше Ива­ну Ма­тић
до­са­да­шњег вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра Аген­ци­је за
ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них упра­вни­ка и упи­су­је Да­ни­је­лу
Ва­зу­ру, вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра Аген­ци­је за ли­
цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка.
1 Фи. број 18/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
28/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, Цен­тар за кул­ту­ру
Со­пот из Со­по­та, Ко­смај­ски трг 7, 11450 Со­пот, по­дат­ке:
Ре­ше­њем број 118-1061/14-С-24 ок­то­бар 2014. го­
ди­не раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти в. д. ди­рек­то­ра Цен­тра
за кул­ту­ру Со­пот Су­за­на Ана­ста­сов-Мар­ко­вић, ЈМБГ
2309958715011. Ре­ше­њем број 112-1062/14-С-24, ок­
то­бар 2014. го­ди­не име­ну­је се за ди­рек­то­ра Цен­тра
за кул­ту­ру Со­пот Су­за­на Ана­ста­сов-Мар­ко­вић, ЈМБГ
2309958715011.
1 Фи. број 28/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
34/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1353-00 по­дат­ке:
Бри­шу се. проф. др Слав­ко Бо­жи­ло­вић, Рек­тор,
ЈМБГ 1411939710454, лк. бр. 342786 СУП Бе­о­град,
Рек­тор за­сту­па Уни­вер­зи­тет са свим овла­шће­њи­ма, без
огра­ни­че­ња и проф. др Зо­ран Це­кић, про­рек­тор ЈМБГ
2206964710087, лк. бр. 812450 СУП Бе­о­град, про­рек­
тор за­сту­па Уни­вер­зи­тет са свим овла­шће­њи­ма, без
огра­ни­че­ња.
Упи­су­ју се: проф. др Зо­ран Це­кић в. д. Рек­то­ра,
ЈМБГ 2206964710087, лк. бр. 812450 СУП Бе­о­град, в.
д. Рек­тор за­сту­па Уни­вер­зи­тет са свим овла­шће­њи­ма,
без огра­ни­че­ња и проф. др Слав­ко Бо­жи­ло­вић, про­рек­
тор, ЈМБГ 1411939710454, лк. бр. 342786, СУП Бе­о­
град, про­рек­тор, за­сту­па Уни­вер­зи­тет са свим овла­шће­
њи­ма, без огра­ни­че­ња. Оста­је: проф. др Ма­ри­на Илић,
про­рек­тор, ЈМБГ 2203964757513, лк. бр 634176 СУП
Бе­о­град, про­рек­тор за­сту­па Уни­вер­зи­тет са свим овла­
шће­њи­ма, без огра­ни­че­ња.
1 Фи. број 34/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
7/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-433-00 ПС Бе­о­град, по­дат­ке:
Бри­ше се др Је­ле­на Бе­го­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра, а упи­су­је се др Ве­се­лин Сје­кло­ћа, ди­рек­тор,
има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма,
ЈМБГ: 0302971710108.
1 Фи. број 7/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
13/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-505-00 по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на функ­ци­је ли­ца овла­шће­ног за за­
сту­па­ње та­ко што:
Бри­ше се Бу­ди­мир Гру­бић, вр­ши­лац ду­жно­
сти ди­рек­то­ра с нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ
0808958710159. Упи­су­је се Бу­ди­мир Гру­бић, ди­рек­тор
с нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ 0808958710159.
1 Фи. број 13/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
14/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-488-00 по­дат­ке:
Бри­ше се: Џо­га­но­вић Сла­ви­ца, ди­рек­тор са нео­
гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Упи­су­је се: Га­џић Мир­ја­на, ЈМБГ: 3101965915003,
ди­рек­тор шко­ле са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, по­
ста­вљен Ре­ше­њем школ­ског од­бо­ра о из­бо­ру број 288/1
од 2. де­цем­бра 2014. го­ди­не, а на осно­ву да­те са­гла­сно­
сти од стра­не Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­
ло­шког раз­во­ја бр. 119-00-00067/2014-07/513 од 20. но­
вем­бра 2014. го­ди­не.
1 Фи. број 14/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
15/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1533-00 по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка Флос Фарм, Бе­
о­град, Во­ждо­вац, Ме­штро­ви­ће­ва 34в, вр­ши про­
ме­ну осни­ва­ча и про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­
сту­па­ње ди­рек­то­ра. Бри­ше се осни­вач: Ми­љ­а­на
Ва­си­ље­вић из Бе­о­гра­да, Но­ви Бе­о­град, Сај­ми­ште
8/10 ЈМБГ: 1203985788954, а упи­су­је осни­вач Је­ле­на
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
19/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1366-11 по­дат­ке:
Од­лу­ком ди­рек­то­ра здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­
ка Zdra­vlјe Pharm ове­ре­ном 30. де­цем­бра 2014. го­ди­не
осни­ва се огра­нак здрав­стве­не уста­но­ве Zdra­vlјe Pharm
у Ру­му 27. ок­то­бра 1, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка
до­би­ла је ре­ше­ње Ми­ни­стар­ства здра­вља Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је 24. де­цем­бра 2014. го­ди­не под бро­јем 53-0000387/2014-07 у ко­јем сто­ји да су ис­пу­ње­ни усло­ви за
отва­ра­ње огран­ка апо­те­ке Zdra­vlјe Pharm у Ру­ми, 27.
окто­бра 1. Огра­нак здрав­стве­не уста­но­ве, апо­те­ке има­
ће де­лат­ност 47.73 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма апо­
те­ка­ма. Огра­нак здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке за­сту­па
ди­рек­тор Го­ран Осто­јић. Огра­нак здрав­стве­не уста­но­ве
апо­те­ке не­ма свој­ство прав­ног ли­ца и исту­па у прав­
ном про­ме­ту под фир­мом апо­те­ке и сво­јим на­зи­вом има
пра­во да у прав­ном про­ме­ту за­кљу­чу­је уго­во­ре и пре­
у­зи­ма дру­ге прав­не по­сло­ве и прав­не рад­ње у окви­ру
свог пред­ме­та по­сло­ва­ња.
1 Фи. број 19/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
24/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-406-00 по­дат­ке:
Пред­школ­ска уста­но­ва „11. април” са пот­пу­ном
од­го­вор­но­шћу, Но­ви Бе­о­град, На­род­них хе­ро­ја 12а,
упи­су­је:
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Је­ле­на Ду­бље­вић,
в. д. ди­рек­то­ра, са пра­вом за­сту­па­ња без огра­ни­че­ња.
1 Фи. број 24/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
27/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-479-00 по­дат­ке:
Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду,
пре­ста­је да за­сту­па до­са­да­шњи де­кан Фа­кул­те­та проф.
др Ми­о­драг Ма­те­ље­вић. Овла­шћу­је се проф. др Зо­ран
Ра­кић, де­кан да за­сту­па Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет у гра­
ни­ца­ма упи­са­них де­лат­но­сти и да рас­по­ла­же сред­стви­
ма по­слов­ног фон­да до из­но­са пред­ви­ђе­ног фи­нан­сиј­
ским пла­ном.
1 Фи. број 27/2015 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
1076
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број
8/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-106 Спе­ци­јал­на бол­ни­ца за плућ­не бо­ле­сти
„Озрен”, Со­ко­ба­ња, по­дат­ке:
Код уста­но­ве Спе­ци­јал­на бол­ни­ца за плућ­не бо­ле­
сти „Озрен” Со­ко­ба­ња упи­са­на је про­ме­на ли­ца овла­
шће­ног за за­сту­па­ње та­ко да је из суд­ског ре­ги­стра
бри­сан прим. др Дра­го­слав Ан­ђел­ко­вић као ди­рек­тор, а
упи­сан је др Ми­хај­ло Јо­ва­но­вић као вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 8/2015 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
1106
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 7/15
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-144 Дом здра­вља „Др Ве­ро­љуб Ца­кић” Мај­дан­
пек, по­дат­ке:
Код уста­но­ве Дом здра­вља „Др Ве­ро­љуб Це­кић”
Мај­дан­пек, упи­са­на је про­ме­на по­да­та­ка за ли­це овла­
шће­но за за­сту­па­ње, та­ко да је Ми­љој­ко Не­шо­вић бри­
сан као до­са­да­шњи вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, и
исто ли­це Ми­љој­ко Не­шо­вић, упи­сан је као ди­рек­тор
и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње, у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 7/15 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
1108
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу Решењем Фи. Бр. 3/2015
уписао је у рег. ул. бр. 5-131 податке:
Дом здравља Алексинац врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише Др Драган
Стаменковић као в. д. директора, а уписује се Др
Родољуб Живадиновић као в. д. директора неограничено у оквиру уписане и регистроване делатности.
Фи. Број 3/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1215
Привредни суд у Нишу Решењем Фи. Бр. 7/2015
године уписао је у судски регистар у рег. ул. бр. 1-110
податке:
Висока техничка школа струковних студија у
Нишу врши допуну делатности и то уписују се делатности 73.20; 85.60.
Фи. Број 7/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1216
12
10. II 2015. /
Привредни суд у Нишу Решењем Фи. Бр. 8/2015
уписао је у рег. ул. бр. 1-684 податке:
Основна школа „Вожд Карађорђе” Алексинац
врши промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише в. д. директора Наташа Стојковић а уписује се
Милан Вељковић као директор без ограничења у оквиру регистроване делатности.
Фи. Број 8/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1217
Привредни суд у нишу Решењем Фи. Бр. 9/2015
уписао је у рег. ул. бр. 1-637 податке:
Средња школа у Блацу врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише Горан Јозић в.
д. директора школе, а уписује се Горан Јозић као директор школе без ограничења.
Фи. Број 9/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1218
Привредни суд у нишу Решењем Фи. Бр. 10/2015
уписа је у рег. ул. бр. 5-2 податке:
Факултет уметности у Нишу врши допуну делатности и то уписује се делатност 47.63.
Фи. Број 10/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1219
Привредни суд у Нишу Решењем Фи. Број 11/2015
уписао је у судском регистру у регистарски уложак бр.
76/1 податке:
Основна школа „Десанка Максимовић” Косовска
Каменица врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише Зоран Пејчев као директор
школе а уписује се Јадранка Васић као в. д. директора
школе.
Фи. Број 11/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1221
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње:
Бри­ше се: Ми­хаљ Си­ра­ки – ди­рек­тор нео­гра­ни­че­но.
Упи­су­је се: Ева Мак­шо, ЈМБГ 2004968825065, бр.
ЛК 006290261 ПС Ада, са адре­се Ада, 7. ју­ла 28 – ди­
рек­тор нео­гра­ни­че­но од сту­па­ња на ду­жност 28. јануара 2015. го­ди­не.
Фи. број 8/2015 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
1038
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је да­на 3. фе­бру­а­
ра 2015. го­ди­не ре­ше­њем Фи. 11/2015 од 3. фе­бру­ар­ а
2015. го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском
уло­шку бр 5-142 НИУ „Бу­ње­вач­ки ин­фор­ма­тив­ни цен­
тар” Су­бо­ти­ца Трг ца­ра Јо­ва­на Не­на­да 15/1, сле­де­ће:
Про­ме­на на­зи­ва: Бри­ше се на­зив „Bu­nje­vač­ki in­for­
ma­tiv­ni cen­tar” Су­бо­ти­ца.
Упи­су­је се: НИУ „Бу­ње­вач­ки ин­фор­ма­тив­ни цен­
тар” Су­бо­ти­ца. NIU „Bu­nje­vač­ki in­for­ma­tiv­ni cen­tar”
Su­bo­ti­ca. Скра­ће­ни на­зив уста­но­ве гла­си: НИУ „БИЦ”
– Су­бо­ти­ца, NIU „ BIC” – Su­bo­ti­ca. Уса­гла­ша­ва­ње де­
лат­но­сти са За­ко­ном и Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­
ност. Пре­те­жна де­лат­ност уста­но­ве је: 58.13 Из­да­ва­ње
но­ви­на.
Фи. број 11/2015 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
1155
Привредни суд у Суботици је дана 3. марта 2015.
године решењем Фи. број 7/2015 од 3. фебруара 2015.
године, уписао у судски регистар у регистарском улошку бр 5-18 Историјски архив Сента-Тörténelmi levéltár
Zenta, Главни трг 1/II, следеће:
Промена лица овлашћеног за заступање: Брише се:
Фодор Иштан директор. Уписује се: Молнар Тибор в.
д. директора ЈМБГ: 0608966820037, бр. ЛК:003789442
издата од ПС Сента, са адресе Сента, Ракоцијева 18 од
ступања на дужност 16. децембра 2014. године.
1. Фи. број 7/2015 – Из Привредног суда у
Суботици.
1153
Печати
Привредни суд у нишу Решењем Фи. Број 13/2015
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр.
1-15315 Здравствена установа Апотека „Невен” Ниш
податке:
Уписује се Огранак апотеке Здравствена установа
апотеке „Невен” у Топличких партизанских одреда 75
у Нишу. Делатност огранка: 47.73; 47.74; 47.75. Лице
овлашћено за заступање у Огранку Милош Радић без
ограничења.
Фи. Број 13/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
1222
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд уСрем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 1/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-20 Уста­но­ва со­ци­јал­не за­шти­
те Дом за ста­ра ли­ца „Лу­а­на”, Шид, Ца­ра Ду­ша­на 105,
по­дат­ке:
Дом за ста­ра ли­ца „Лу­а­на” Шид, Ца­ра Ду­ша­на 105,
об­ја­вљу­је про­ме­ну осни­ва­ча та­ко да је уме­сто Дру­штво
Лу­а­на – СЛ д.о.о. Шид, Ца­ра Ду­ша­на 105 са­да осни­вач
Лу­кић Сло­бо­дан из Ви­шњи­ће­ва, Бо­сут­ска 57.
Фи. број 1/2015 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
1036
На основу члана 14. Закона о печату државних и
других органа („Службени гласник РС”, број 101/07),
Савет Месне заједнице Шипиково, Град Зајечар, доноси
ОДЛУКУ
I Оглашава се неважећим печат Месне заједнице
Шипиково, град Зајечар, који је кружног облика, пречника 30 mm, на коме је концентричним круговима исписано на српском језику ћириличким писмом „Република
Србија, Шипиково” у спољном кругу, „Град Зајечар,
Месна заједница Шипиково” у унутрашњем кругу, са
грбом Републике Србије у средини печата.
II Печат се оглашава неважећим почев од 4. фебруара 2015. године због нестанка јер нису доступни лицу
овлашћеном за чување и употребу печата у складу са
чланом 14. став 2. Закона.
III Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Одговорно лице,
Драгослав Марјацић, с.р.
председник МЗ Шипиково
1147
Неважеће исправе
Привредни суд у Сремској Митровици, решењем
Фи. број 5/2015, уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 1-9018-04, „Alpha Pharm” Бешка,
податке:
Здравствена установа Апотека „Alfa Pharm” Бешка
Кнеза Милоша 15, оснива огранак чије је пословно
име: Здравствена установа Апотека „Alfa Pharm 4, адреса: Пећинци, Браће Видаковић 2.
Фи. број 5/2015 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
1166
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 29. јануара 2015.
го­ди­не ре­ше­њем Фи. број 8/2015 од 29. јануара 2015.
го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-21 ОШ „Чах Ка­рољ” Ада, Трг осло­бо­ђе­ња
19, по­дат­ке:
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 27-405/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011716662 из­дат од ПУ
Про­ку­пље на име Ми­ло­са­вље­вић Ра­до­ми­ро­вић Не­ма­ња, Кур­шу­
мли­ја.
01/000611/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-485/15 од 24.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009785516 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ђор­ђе­вић Дра­ган, Ра­ки­то­во.
01/000612/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-475/15 од 23.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009159643 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ро­ђи­ков Дра­ги­ца, Ја­го­ди­на.
01/000613/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-473/15 од 23.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011456613 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ро­ђи­ков Мом­чи­ло, Ја­го­ди­на.
01/000614/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-581/15 од 28.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010158759 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ва­сиљ­ко­вић Не­ве­на, Ја­го­ди­на.
01/000615/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-594/15-1 од 29.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011857789 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Пе­тров­ски Ива­на, Ле­ско­вац.
01/000616/15
17
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-551/15 од
28.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007746851 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пар­ма­ко­вић Жив­ка, Но­ћај.
01/000617/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 27-43/2015-1 од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011739470 из­
дат од Пу Но­ви Сад на име Игић Ива­на, Бач­ки Пе­тро­вац.
01/000618/15
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-6/15 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008499162 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ду­љај Бај­рам, Бе­о­чин.
01/000619/15
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-5/15 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008547157 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ду­љај Ло­ри­на, Бе­о­чин.
01/000620/15
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-4/15 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010854651 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ду­љај Нер­ми­на, Бе­о­чин.
01/000621/15
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-3/15 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008547155 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ду­љај Нер­џи­ва­на, Бе­о­чин.
01/000622/15
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-2/15 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008399601 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ду­њај Ра­ма­дан, Бе­о­чин.
01/000623/15
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-27-3-1-1/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011880028 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име То­мић Бран­ко, Сен­та.
01/000624/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-601/15-1 од 30.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011028257 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ми­ла­но­вић То­дор, Ма­јур.
01/000625/15
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27.1-9/2015 од 29.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008640118 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Је­неи Ани­та, Бач­ки Ви­но­гра­ди. 01/000626/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-3/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011455122 из­дат од ПУ
При­је­по­ље на име Бај­ра­мо­вић Фи­крет.
01/000627/15
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27.1-8/2015 од 29.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009490845 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ер­мић Ми­лош, Су­бо­ти­ца.
01/000628/15
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-546/15-1 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010582404 из­дат од ПУ Но­ви
Па­зар на име Му­хо­вић Ален, Сје­ни­ца.
01/000629/15
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-107/15-1 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010557820 из­дат од ПУ Но­ви
Па­зар на име Би­хо­рац Амра, Бре­за.
01/000630/15
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-547/15-1 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009557802 из­дат од ПУ Но­ви
Па­зар на име Гра­ца Се­над, Ра­жда­ги­ња.
01/000631/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-4/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010984027 из­дат од Пу
Но­ви Сад на име За­рић Та­ња, Бач­ка Па­лан­ка.
01/000632/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-81/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010118932 из­дат од ПУ Ја­го­ди­на
на име Ста­ни­ми­ро­вић Иван, Ћу­при­ја.
01/000633/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-52/15 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006817449 из­дат од ПУ Ја­го­ди­на
на име Ра­ди­са­вље­вић Дар­ко, Кру­шар.
01/000634/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 27-6341/14 од 22.10.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009626421 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Јо­ва­но­вић Дар­ко, Вој­ник.
01/000635/15
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 1/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009399191 из­дат од ПУ Ниш на
име Па­вло­вић Со­фиа Све­тла­на, Алек­си­нац.
01/000636/15
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 2/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009887277 из­дат од ПУ Ниш на
име Ко­стић Ма­ја, Су­бо­ти­нац.
01/000637/15
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 3/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011175525 из­дат од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Не­бој­ша, Су­бо­ти­нац.
01/000638/15
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 66/14 од 22.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011080427 из­дат од ПУ Ниш на
име Трај­ко­вић Ми­лош, Де­ли­град.
01/000639/15
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 67/14 од 23.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006812315 из­дат од ПУ Ниш на
име Ми­ла­но­вић Ма­ри­ја­на, Круш­је.
01/000640/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-362/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009643830 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Сте­па­но­вић Гор­да­на, Ма­
чван­ска Ми­тро­ви­ца.
01/000641/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-358/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011300260 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић На­да, Ма­чван­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/000642/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-363/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009635468 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Де­јан, Ма­чван­
ска Ми­тро­ви­ца.
01/000643/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-360/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011300255 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Све­тла­на, Ма­
чван­ска Ми­тро­ви­ца.
01/000644/15
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-361/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011300249 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Ми­лан, Ма­чван­
ска Ми­тро­ви­ца.
01/000645/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-719/15-18 од 30.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008302887 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Аје­ти Ар­за, Бу­ја­но­вац.
01/000647/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-659/15-17 од 30.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008733636 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Али­ји Ри­нор, Ве­ли­ки Тр­но­вац.
01/000648/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-16/15 од 29.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009427984 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Де­ми­ро­вић Ибра­им, Бу­ја­но­вац.
01/000649/15
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-3/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009576132 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Ар­лов Адри­ја­на, Сом­бор.
01/000650/15
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-2/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009480188 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Цвет­ко­вић Мо­на, Сом­бор.
01/000651/15
17 / 10. II 2015.
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-18 од 30.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009278315 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Стан­ко­вић Ру­жа, Кра­гу­је­вац. 01/000652/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-17 од 30.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006801862 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Тру­нић Је­ли­ца, Кра­гу­је­вац.
01/000653/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 27-2/15 од 28.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011500766 из­дат од ПУ Ва­ље­во
на име Ми­тро­вић Бран­ка, На­но­мир.
01/000654/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-587/15-1 од 29.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011558697 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ко­ва­че­вић Не­над, Па­ско­вац.
01/000655/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-7/15 од 30.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011851191 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Илић Га­не, Ужи­це.
01/000656/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-31/15 од 30.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009148060 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ду­лић Дра­ган, Но­ви Сад.
01/000657/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-332/14 од 13.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008438282 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Нађ Је­ле­на, Но­ви Сад.
01/000658/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-15/15 од 29.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007672282 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Алек­сић Зо­ран, Пан­че­во.
01/000659/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-16/15 од 29.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009423133 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Пе­тек Го­ран, Пан­че­во.
01/000660/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-122/15 од 02.02.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008421934 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ха­ли­ли Ри­нор, Пре­ше­во.
01/000661/15
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-94/15 од
20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006126700 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Гли­ја­ко­вић Зо­
ран, Бач­ка Па­лан­ка.
03/004180/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-37/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005490687 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ла­зо­вић Ма­ри­о­ра, Ча­чак.
03/004181/15
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-06/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003732962 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Усе­но­вић Рад­ми­ла, Про­ку­пље. 03/004182/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-12/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000071315 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Па­лу­ро­вић Алек­сан­дар, Алек­сан­дро­вац.
03/004183/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-11/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005216309 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Сре­јић Дра­го­мир, Алек­сан­дро­вац.
03/004184/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/165 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004268541 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Нин­ко­вић Сло­бо­дан, Но­ви Сад. 03/004185/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-10/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000062736 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Па­лу­ро­вић Зо­ран, Алек­сан­дро­вац.
03/004186/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-5533/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006101942 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ђо­кић Ста­ни­ја, Ја­го­ди­на.
03/004187/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-200 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002343460 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ва­сић Са­ша, Сме­де­ре­во.
03/004188/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/159 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005909502 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­ри­ша Де­мо, Но­ви Сад.
03/004189/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-118 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000246010 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Трај­ко­вић Кри­сти­на, Сме­де­ре­во.
03/004190/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-78 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005959631 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­тић Сте­фан, Сме­де­ре­во.
03/004191/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-7097/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003701545 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Мар­ко­вић Је­ле­на, Ја­го­ди­на. 03/004192/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-77 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004742088 издатa од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ва­си­лев­ски Ма­рин­ко, Сме­де­ре­во.
03/004193/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-8396/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000189928 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Илић Дра­ган, Ја­го­ди­на.
03/004194/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-55/2015 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004143086 издатa од
ПУ Ша­бац на име Па­вић Ол­га, Ша­бац.
03/004195/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-117 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001405319 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ве­се­ли Ра­ма­дан, Сме­де­ре­во.
03/004196/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-7483/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003422872 издатa од
ПС Вла­ди­мир­ци на име Ма­ри­чић Сан­дра, Ша­бац. 03/004197/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5840 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005215639 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ак­сен­ти­је­вић Бо­јан, Сме­де­ре­во.
03/004198/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/168 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005044687 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ти­нов Ла­зар, Но­ви Сад.
03/004199/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-239/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002188112 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Ко­стић Зо­ран, Ве­ли­ка Пла­на. 03/004200/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5810 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005651070 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Мах­му­то­вић Еми­ли­ја, Сме­де­ре­во.
03/004201/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-115 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003637703 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ћир­ко­вић Би­ља­на, Сме­де­ре­во. 03/004202/15
13
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-49 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002073473 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ла­бус Ка­та­ри­на, Сме­де­ре­во.
03/004203/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-13 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004790992 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Дим­ко­вић Је­вра, Сме­де­ре­во.
03/004204/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-51 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001557113 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ра­до­са­вље­вић Здрав­ка, Сме­де­ре­во.
03/004205/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-135/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004144545 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Су­бо­тић Бра­ни­слав, Сме­де­ре­во.
03/004206/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-4594/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 271851 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Сте­ва­но­вић, Ари­ље.
03/004207/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-4817/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 39477 издатa од ПС Ари­
ље на име Ја­ко­вље­вић Ви­дан, Ари­ље.
03/004208/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-101 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000273053 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ра­дић Мир­ја­на, Сме­де­ре­во.
03/004209/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-119 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000227770 издатa од ПУ
При­зрен на име Јо­ва­но­вић Стај­ка, При­зрен.
03/004210/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-57/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002475482 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Исма­и­ло­вић Еглан­ти­на, Бе­о­град.
03/004211/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-20/2014 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004250805 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ле­тић Шће­пан, Бе­о­град.
03/004212/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-21/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004034873 издатa од ПС
Вра­чар на име Јо­цић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/004213/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-17/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002754925 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ко­јић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/004214/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-18/2015 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001735563 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ра­ди­че­вић Све­тла­на, Бе­о­град.
03/004215/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-19/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005698497 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђе­рић Вла­дан, Бе­о­град.
03/004216/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-14/14 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003548646 издатa од ПС
Вра­чар на име По­по­вић Је­ле­на, Бе­ог­ рад.
03/004217/15
Ре­ше­њем ПУ Пи­рот број 205/10-22 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000156106 издатa од ПУ
Пи­рот на име Исма­ил Ра­сим, Пи­рот.
03/004218/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-15/2014 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005281338 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ки­ти­шин Дра­га­на, Бе­о­град. 03/004219/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-11/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002671155 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­тић Лу­ка, Бе­о­град.
03/004220/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-5577/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0044005109 издатa од
ПС Ари­ље на име То­па­ло­вић Ва­ња, Ари­ље.
03/004221/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-12/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002087470 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђур­ђе­вић Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/004222/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-4592/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 40666 издатa од ПС Ари­
ље на име Ми­ле­тић Ми­ле­на, Ари­ље.
03/004223/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-13/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005626695 издатa од
ПС Вра­чар на име Про­кић Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/004224/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-9/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005672959 издатa од ПС
Вра­чар на име Бла­го­је­вић Иван, Бе­о­град.
03/004225/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-10/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003924821 издатa од
ПС Вра­чар на име Мар­ко­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град. 03/004226/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-19 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003503234 издатa од ПС Ру­ма на
име Олу­ић Пе­тар, Ру­ма.
03/004227/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-56/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006166460 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­тро­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/004228/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-20 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000984095 издатa од ПС Ру­ма на
име Јо­ва­но­вић Иви­ца, Ру­ма.
03/004229/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-52/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003625162 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Бај­кић Бра­ни­слав, Де­спо­то­вац.
03/004230/15
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-5 од 23.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001932898 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име Ан­џић Ве­ри­ца, Деч.
03/004231/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-8173/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003567889 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Илић Алек­сан­дар, Де­спо­то­вац. 03/004232/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-7939/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002916774 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Бог­да­но­вић Алек­са, Де­спо­то­вац. 03/004233/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-8263/14 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003504629 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ђор­ђе­вић Срећ­ко, Де­спо­то­вац.
03/004234/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-35/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002699545 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ни­ко­ди­је­вић Сте­фан, Де­спо­то­вац.
03/004235/15
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-8198/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003046531 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Љу­би­са­вље­вић Ми­ло­рад, Де­спо­то­вац.
03/004236/15
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-4 од 15.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004251171 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име Ра­до­са­вље­вић Ан­дре­ја, Ши­ма­нов­ци.03/004237/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-140/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003226020 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ву­кић Ми­ро­слав, Сви­лај­нац. 03/004238/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-14/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0074472346 издатa од
ПС Жа­баљ на име Ива­нов Бра­ни­слав, Го­спо­ђин­ци.03/004239/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-45/2015 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002674678 издатa од ПС
Ра­шка на име Ђо­ро­вић Та­ма­ра, Ра­шка.
03/004240/15
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-16/15
од 22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005466239 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ђу­ко­вић Ду­
ња, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/004241/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/169 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003175759 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Буб­ње­вић Дра­ги­ца, Но­ви Сад. 03/004242/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-137/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000069298 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, Сви­лај­нац.
03/004243/15
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-15/15
од 22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000115102 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Га­јо­вић Ви­
о­ле­та, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/004244/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/170 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001858597 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зо­вић Јо­ва­на, Но­ви Сад.
03/004245/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-183/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001890520 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ра­ди­са­вље­вић Ра­до­ван, Сви­лај­нац.
03/004246/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-125/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000036198 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ма­рин­ко­вић Љи­ља­на, Сви­лај­нац.
03/004247/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-131/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000063569 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Пет­ко­вић Ду­шан, Сви­лај­нац.03/004248/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-168/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001858872 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Иг­ња­то­вић Де­сан­ка, Сви­лај­нац.
03/004249/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/171 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004606716 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­ков Сан­дра, Но­ви Сад.
03/004250/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/155 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003355329 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ло­вић Бо­јан, Но­ви Сад.
03/004251/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/154 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004477308 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­љин Сне­жа­на, Но­ви Сад.
03/004252/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/156 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003979002 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пу­цар Ђу­ро, Но­ви Сад.
03/004253/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/157 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000629735 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Се­длан Или­ја, Но­ви Сад.
03/004254/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/158 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002936897 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Не­бој­ша, Но­ви Сад. 03/004255/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/160 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000753331 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ли­нов Ди­ми­три­је, Но­ви Сад. 03/004256/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/102 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003263721 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ко­вић Бог­дан, Но­ви Сад.
03/004257/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/103 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005008605 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­по­вић Ђор­ђе, Но­ви Сад.
03/004258/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/104 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000203523 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­по­вић Илин­ка, Но­ви Сад.
03/004259/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/115 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005021786 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кне­же­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/004260/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/173 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005712255 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­ја­но­вић Бјан­ка, Но­ви Сад.
03/004261/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/172 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000206088 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Страј­нић Па­ја, Но­ви Сад.
03/004262/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/153 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002799414 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­ја­гић Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/004263/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/152 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000581800 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­ле­шев Ми­ле­на, Но­ви Сад.
03/004264/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/151 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002529878 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гру­јић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/004265/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/150 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004344397 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Би­је­лић Ма­ра, Но­ви Сад.
03/004266/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/166 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001957860 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Све­тла­на, Но­ви Сад.
03/004267/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/167 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000715772 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Аде­ми Ћа­зим, Но­ви Сад.
03/004268/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/149 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001899482 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­ја­но­вић Да­ли­бор, Но­ви Сад. 03/004269/15
14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/98 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005459295 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ур­ла­у­бер Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/004270/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/99 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003778537 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Про­да­но­вић Мар­ко, Но­ви Сад. 03/004271/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/96 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003118416 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кр­њу­лац Иван, Но­ви Сад.
03/004272/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-134/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000112337 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Вуч­ко­вић Ср­ђан, Ве­ли­ка Пла­на.
03/004273/15
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-9352/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003823569 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Ри­стић Ми­ло­рад, Сур­ду­ли­ца. 03/004274/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-9 од 15.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000807811 издатa од ПС Уб на име
Стан­ко­вић Бран­ка, Уб.
03/004275/15
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-1 од 19.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000285184 издатa од ПУ При­
зрен на име Му­ра­ти Ал­сим, При­зрен.
03/004276/15
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-2/2015 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002571998 издатa од ПУ
При­зрен на име Иби­ши Фа­диљ, Дра­гаш.
03/004277/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-17/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002267393 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Са­ли­хи Џа­бир, Бу­ја­но­вац. 03/004278/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-18/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004817048 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Си­мов­ска Сне­жа­на, Бу­ја­но­вац.
03/004279/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-15/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003392719 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Али­ми Неџ­ме­дин, Бу­ја­но­вац.03/004280/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-14/2015 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002261825 издатa од ПС
Бу­ја­но­вац на име Ша­ба­но­вић Сел­ма, Бу­ја­но­вац.
03/004281/15
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-16/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001391593 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Фе­та­хи Нер­џа­не, Бу­ја­но­вац. 03/004282/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-28/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005799911 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Уро­ше­вић На­де­жда, Обре­но­вац.
03/004283/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-30/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000125336 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Чан­чо­вић Или­ја, Обре­но­вац. 03/004284/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-34/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000116412 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Сте­ва­но­вић Ру­жи­ца, Обре­но­вац.03/004285/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-56/15 од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005554593 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Јо­ва­но­вић Ми­
лан, Бач­ка Па­лан­ка.
03/004286/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-12/15 од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004381621 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Де­ак Рај­ка, Бач­ка
Па­лан­ка.
03/004287/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-31/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000097241 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ив­ко­вић Ми­ла, Обре­но­вац.
03/004288/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/83 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004483993 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Бо­го­јев­ски Је­ле­на, Но­ви Сад. 03/004289/15
Ре­ше­њем ПУ Пи­рот број 11-205/10-12 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000041370 издатa од ПУ
Пи­рот на име Ко­стић Љу­би­сав, Пи­рот.
03/004290/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/97 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002822559 издатa од ПС
Ср­бо­бран на име Кр­стић Све­тла­на, Но­ви Сад.
03/004291/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-62/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000173922 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­ла­но­вић Пе­тра, Бе­о­град. 03/004292/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-76/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001659115 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Жи­ва­но­вић Љу­бо­мир, Бе­о­град.
03/004293/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-75/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000119043 издатa од
ПС Вр­шац на име Ђур­ђе­вић Ол­ги­ца, Бе­о­град.
03/004294/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-71 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003409197 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ја­ра­маз Ве­сна, Бе­о­град.
03/004295/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-63/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002457070 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Фран­ци­ка, Бе­о­град. 03/004296/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-61/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002803052 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Стре­лић Са­ра, Бе­о­град.
03/004297/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-53/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005481238 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жи­ва­но­вић Ан­ђе­ла, Бе­о­град. 03/004298/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-57/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004100476 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ва­сић Не­над, Бе­о­град.
03/004299/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-54/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000311113 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ба­са­ра Ви­да, Бе­о­град.
03/004300/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-55/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003761285 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лић Злат­ко, Бе­о­град.
03/004301/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-60/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005265933 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бро­ће­та Рад­ми­ла, Бе­о­град. 03/004302/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-64/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000087515 издатa од
ПС При­бој на име Кол­џић Ми­о­драг, Бе­о­град.
03/004303/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-78/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004831971 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­ја­нац Или­ја, Бе­о­град.
03/004304/15
10. II 2015. /
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-77/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003052677 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Ми­ле­тић Ду­шан, Бе­о­град.
03/004305/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-86 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005522310 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Пе­јак Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/004306/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-49/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002593601 издатa од
ПС Со­пот на име Ка­лај­џић Ка­та­ри­на, Ри­пањ.
03/004307/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-83 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000280055 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­ја­и­ло­вић На­де­жда, Бе­о­град.
03/004308/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.2-61/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0001107663 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ву­ко­је Зор­ка, Бе­о­град.
03/004309/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-85/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001833386 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­дој­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/004310/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-74/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004763671 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ше­рић Иван, Бе­о­град.
03/004311/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-58/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003546364 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­ло­ра­до­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/004312/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-60/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006107430 издатa од ПС
Сав­ски Ве­нац на име Ушље­бр­ка Ста­ној­ка, Бе­о­град. 03/004313/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-59/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00168734 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/004314/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-25/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005172638 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ле­по­је­вић Вла­ди­ца, Мла­де­но­вац.
03/004315/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-24/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003127956 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Мал­де­но­вић Сла­ви­ца, Мла­де­но­вац.
03/004316/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-23 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002268889 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ран­ко­вић Мил­ка, Мла­де­но­вац.03/004317/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-22 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003924340 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Љу­би­са­вље­вић Де­јан, Мла­де­но­вац.
03/004318/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-94 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000312655 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Здрав­ко­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/004319/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-100 од 17.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003541715 издатa од ПС Зе­
мун на име Шу­љић Ра­до­слав, Зе­мун.
03/004320/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-9889/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000042419 издатa од ПС
Ко­вин на име Ер­деш Ана, Ко­вин.
03/004321/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-73/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003052407 издатa од ПС Ку­
ла на име Шол Ру­долф, Ку­ла.
03/004322/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-72/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000119818 издатa од ПС Ку­
ла на име Ро­мо­да Ро­жа, Ку­ла.
03/004323/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-90 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001705967 издатa од ПС Зе­мун
на име Не­до­вић Ан­ђе­ла, Зе­мун.
03/004324/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-76/2015 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005660525 издатa од ПС
Ку­ла на име Ра­ки­та Ми­љан, Ку­ла.
03/004325/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-77/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000119965 издатa од ПС Ку­
ла на име Осто­јић Пре­драг, Ку­ла.
03/004326/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-78/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000129985 издатa од ПС Ку­
ла на име Би­ли Мир­ја­на, Ку­ла.
03/004327/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-75/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332248 издатa од ПС Ку­
ла на име Га­че­вић Ни­ко­ла, Ку­ла.
03/004328/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-74/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001292436 издатa од ПС Ку­
ла на име Кон­дић Алек­сан­дар, Ку­ла.
03/004329/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-51/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000084754 издатa од ПС Ку­
ла на име Дри­нић Гој­ко, Ку­ла.
03/004330/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-50/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000105370 издатa од ПС Ку­
ла на име Де­сни­ца Гор­да­на, Ку­ла.
03/004331/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-83/15 од 22.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005071258 издатa од ПС Ку­
ла на име Ша­рац Љу­би­ца, Ку­ла.
03/004332/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-84/15 од 22.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002939229 издатa од ПС Ку­
ла на име Вра­нић Алек­сан­дар, Ку­ла.
03/004333/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-56/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004423544 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бра­лић Ива­на, Ку­ла.
03/004334/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-88 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001488966 издатa од ПС Зе­мун
на име Пет­ко­вић Дра­ги­ца, Зе­мун.
03/004335/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-101 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000306822 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Чуч­ко­вић Све­тла­на, Зе­мун.
03/004336/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-102 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000296656 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ми­лин­ко­вић Ми­ли­ца, Зе­мун.
03/004337/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-136202/14 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002886051 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име За­рић Ср­ђан, Ја­го­ди­на.
03/004338/15
17
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-132109/14 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004681901 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ни­ко­лић Дар­ко, Ја­го­ди­на.
03/004339/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-129474/14 од 02.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003653050 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Сте­па­но­вић Зо­ран, Ја­го­ди­на. 03/004340/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-129461/14 од 10.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004345987 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Илић Злат­ко, Ја­го­ди­на.
03/004341/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-10277/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003238503 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­ла­ди­но­вић Га­бри­је­ла, Ја­го­ди­на.
03/004342/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-129901/14 од 02.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004091454 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ма­слар Ми­ло­рад, Ја­го­ди­на. 03/004343/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-116819/14 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005166884 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ђо­рић Вла­ди­ца, Ја­го­ди­на.
03/004344/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-132132/14 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002573229 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ко­стић Са­ша, Ја­го­ди­на.
03/004345/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-132116/14 од 04.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002928259 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ни­ко­лић Са­ша, Ја­го­ди­на.
03/004346/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-50/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000318970 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Трај­ко­вић Сне­жа­на, Кру­ше­вац.03/004347/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-9046/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004863502 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ан­тић Сла­ви­ша, Ја­го­ди­на.
03/004348/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-75/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000193540 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ксе­ни­ја, Бе­о­град.
03/004349/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-68 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000318270 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/004350/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-65/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005382821 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Сте­ин­бах Ида, Бе­о­град.
03/004351/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-72/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000167919 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Гу­жвић Бра­ни­мир, Бе­о­град. 03/004352/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-70 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003272981 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Си­мић Не­над, Ле­шта­не.
03/004353/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-57/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001763552 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ма­џић Жив­ка, Бе­о­град.
03/004354/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-66 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000191009 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Ма­ро­је­вић Сте­фан, Бе­о­град. 03/004355/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-63/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001609012 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Те­шма­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/004356/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-67 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000191310 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Да­нон Де­јан, Бе­о­град.
03/004357/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-45/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003903652 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бо­шко­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/004358/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205--6-40/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002894375 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Па­вло­вић Де­јан, Кру­ше­вац. 03/004359/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-43/14 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001580866 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Миљ­ко­вић Ми­лош, Кру­ше­вац. 03/004360/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-12 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003110809 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­ли­че­вић Гор­да­на, Бо­леч.
03/004361/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-36/2015 од 17.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005966043 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ле­тић На­да, Кру­ше­вац. 03/004362/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-69/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003569998 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ву­ка­ши­нац Во­ја­на, Бе­о­град. 03/004363/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-11/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005245866 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ср­да­но­вић На­та­ша, Гроц­ка.
03/004364/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205-6-2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006065159 издатa од ПС
Со­пот на име Ве­сић Дра­ги­ца, Со­пот.
03/004365/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-3/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005100149 издатa од ПС
Со­пот на име Ми­ли­во­је­вић Ми­ле­та, Со­пот.
03/004366/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-4/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005653569 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Је­ре­мић На­да, Бе­о­град.
03/004367/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-10/201 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005613870 издатa од
ПС Гроц­ка на име Мр­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/004368/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-21/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002995840 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ива­но­вић Ви­о­ле­та, Мла­де­но­вац.
03/004369/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-20 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000057079 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Стој­ко­вић Ми­ло­сав, Мла­де­но­вац. 03/004370/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-19 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000049362 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Про­кић Ми­о­драг, Мла­де­но­вац.
03/004371/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-47/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001998532 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­љој­ко­вић Ср­ба, Кру­ше­вац. 03/004372/15
17 / 10. II 2015.
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-18/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002632267 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ди­ми­три­је­вић Ра­до­слав, Мла­де­но­вац.
03/004373/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-17/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005596736 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ве­ри­ца, Мла­де­но­вац.
03/004374/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-16/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0000100958 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Ку­змић Јел­ка, Мла­де­но­вац. 03/004375/15
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-56/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004564275 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Мар­ја­но­вић Ру­жи­ца, Жи­то­ра­ђа. 03/004376/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-9 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003927757 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ра­шић Је­ле­на, Гроц­ка.
03/004377/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-8 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000112101 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ма­тор­че­вић Пре­драг, Гроц­ка.
03/004378/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-7/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003211473 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Ми­хај­ло­вић Ми­хај­ло, Вин­ча. 03/004379/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-25/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000190152 издатa од
ПУ Ужи­це на име Пе­ро­вић Ми­тра, Ужи­це.
03/004380/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000051276 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ан­дре­јић Ми­ли­ја­на, Мла­де­но­вац. 03/004381/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-14/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005315389 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Жи­ва­но­вић Мла­ден, Мла­де­но­вац.
03/004382/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-67/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000372425 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђо­јин­че­вић Јо­ва­на, Но­ви Бе­о­град. 03/004383/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-13 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000096053 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јан­ко­вић Го­ран, Мар­ко­вац.
03/004384/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.1-9/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003463991 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Пе­тро­вић Але­ка­сан­дар, Со­пот.
03/004385/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-2/2014 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004748186 издатa од ПС
Со­пот на име Ми­ли­ће­вић Мом­чи­ло, Со­пот.
03/004386/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-6/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003632690 издатa од ПС
Гроц­ка на име Мла­де­но­вић Ми­ло­рад, Гроц­ка.
03/004387/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-20145 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006173904 издатa од ПС
Со­пот на име Ми­ја­то­вић Дар­ко, Ла­за­ре­вац.
03/004388/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-5 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005376042 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ро­дић Ми­ро­слав, Гроц­ка.
03/004389/15
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-8/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002441003 издатa од ПС
Со­пот на име Ма­рић Ми­ли­ца, Со­пот.
03/004390/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-4 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004782007 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­лен­ко­вић Ла­зар, Бе­га­љи­ца.
03/004391/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-68/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002371646 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ни­ко­лић До­бри­ла, Бе­ли По­ток.
03/004392/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-3/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004698917 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић Сре­тен, Гроц­ка.
03/004393/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-222/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004771244 издатa од
ПС Гроц­ка на име Со­ко­ло­вић Де­сан­ка, Гроц­ка.
03/004394/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-118/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005727017 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Мр­кић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/004395/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-26/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001931503 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ра­ди­че­вић Ма­ри­ја, Ужи­це.
03/004396/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-27/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002824422 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ла­зић Ни­ко­ла, Ужи­це.
03/004397/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-117/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005196870 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ба­јић-Шпи­рић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/004398/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-116 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004976808 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Ни­ко­лић Мир­ја­на, Ру­шањ.
03/004399/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-115/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005075591 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Мар­ко­вић Јо­ван, Срем­чи­ца. 03/004400/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-114/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004001799 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Дон­чић Бран­ко, Бе­о­град.
03/004401/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-113/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004717460 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Кру­шко­ња Би­ља­на, Бе­о­град. 03/004402/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-112/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000060131 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Кне­же­вић Љу­бин­ка, Бе­ог­ рад. 03/004403/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-111/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004802826 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Пр­ље­та Сте­фан, Бе­о­град.
03/004404/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-110/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003909660 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ма­то­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/004405/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-100/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005248392 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ха­дро­вић Ален, Бе­о­град.
03/004406/15
15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-22/2015 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003286031 издатa од ПС
Гроц­ка на име Мар­ков Мил­ка, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/004407/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-21/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005302217 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ра­шљић Алек­сан­дар, Ле­шта­не.
03/004408/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-20/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003965695 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Мар­ја­но­вић Ми­ро­сла­ва, Гроц­ка.
03/004409/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-19/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000114728 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ми­цић Рад­ми­ла, Вин­ча.
03/004410/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-18/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005118275 издатa од ПС
Гроц­ка на име Де­нић Ми­ли­во­је, Вин­ча.
03/004411/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-17/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003642537 издатa од ПС
Гроц­ка на име Да­ниј­лов­ски Ми­ло­мир­ка, Ле­шта­не. 03/004412/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-16/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000130701 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ми­тро­вић Го­луб, Вин­ча.
03/004413/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-15/15 од 15.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000106007 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Мла­де­но­вић Ран­ко, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/004414/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 2015-14/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000087742 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ја­не­ски Аце, Ле­шта­не.
03/004415/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-28/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003932060 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ми­ло­ше­вић Да­ни­ло, Ужи­це.
03/004416/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-13/15 од 15.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003810386 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­вић Сте­фан, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/004417/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-23/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003284690 издатa од
ПУ Ужи­це на име Јан­ко­вић Ср­ђан, Ужи­це.
03/004418/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-24/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002779140 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ко­стић Зо­ран, Ужи­це.
03/004419/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-12/15 од 15.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003111980 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ле­ма­јић Ми­лан, Гроц­ка.
03/004420/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-11/2015 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005225288 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ада­мо­вић Сне­жа­на, Бо­леч.
03/004421/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-10/15 од 15.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000085093 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Го­ве­да­ри­ца Ми­ли­ца, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/004422/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-43/14 од 18.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002775014 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Вељ­ко­вић Гор­да­на, Вр­чин.
03/004423/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-13 од 16.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004957287 издатa од ПС Ру­ма на
име Та­сић Вељ­ко, Ру­ма.
03/004424/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-14 од 16.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006119757 издатa од ПС Ру­ма на
име Ко­ла­ро­вић Ми­лош, Ру­ма.
03/004425/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-15 од 16.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000086991 издатa од ПС Ру­ма на
име Тра­мо­шља­нин Ја­дран­ка, Ру­ма.
03/004426/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-13/2015 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000112845 издатa од ПС Бе­
чеј на име Фе­хи­ров Ми­лан, Бе­чеј.
03/004427/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-14/2015 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000109113 издатa од ПС Бе­
чеј на име То­пал­ски Сло­бо­дан­ка, Бе­чеј.
03/004428/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-16/2015 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003311935 издатa од ПС Бе­
чеј на име Би­је­лић Ми­ло­рад, Бе­чеј.
03/004429/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-15/2015 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003373099 издатa од ПС Бе­
чеј на име Пе­тро­вић Ду­шан, Бе­чеј.
03/004430/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-18/2015 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003878262 издатa од ПС Бе­
чеј на име Бу­даи Ми­клош, Бе­чеј.
03/004431/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-17/2015 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006019761 издатa од ПС Бе­
чеј на име Хе­ге­диш Да­ни­ел­ла, Бе­чеј.
03/004432/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-19/2015 од 22.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005436551 издатa од ПС Бе­
чеј на име Јој­кић Бран­ка, Бе­чеј.
03/004433/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-9/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005196679 издатa од ПУ Ча­
чак на име Јов­ко­вић Го­ран, Ча­чак.
03/004434/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-65/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004817983 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ан­дрић Зор­ка, Бе­о­град.
03/004435/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-66/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000184841 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ан­ки­ца, Бе­о­град. 03/004436/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-73/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005017775 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јак­шић Ан­ка, Бе­о­град.
03/004437/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-72 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005860859 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Го­ран, Бе­о­град.
03/004438/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-70 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001620349 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Мар­ја­но­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/004439/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-69 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001923469 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Мар­ја­но­вић Ма­ша, Бе­о­град.
03/004441/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-24/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000134185 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сте­фа­но­вић Ми­ле­на, Ча­чак.
03/004442/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-41/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002385179 издатa од ПУ
Ча­чак на име Му­нић Сте­фан, Ча­чак.
03/004443/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-40/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003947437 издатa од ПУ
Ча­чак на име То­пић Сре­ти­на, Ча­чак.
03/004444/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1/2015 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004746163 издатa од ПС
Вра­чар на име Ан­џић Ва­ња, Бе­о­град.
03/004445/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-18/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003568085 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Гру­и­чић Стан­ко, Ста­ра Па­зо­ва.
03/004446/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-8/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002524619 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Крич­ко­вић Ма­ри­ја, Ста­ра Па­зо­ва.
03/004447/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-19/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001904115 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Ста­ра Па­зо­ва.
03/004448/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-22/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004564241 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ра­до­са­вље­вић Сте­фан, Ста­ра Па­зо­ва.
03/004449/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-45/2015 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006096689 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ма­цић Ра­до­мир, Па­ра­ћин.
03/004450/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-74 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003587470 издатa од ПС
Вра­чар на име Ђе­рић Ди­ми­три­је, Бе­о­град.
03/004451/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-51/2015 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000104530 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ђор­ђе­вић Дра­ги­ца, Па­ра­ћин.
03/004452/15
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-19 од 22.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002111759 издатa од ПС Вр­
бас на име Ту­зек Алек­сан­дар, Вр­бас.
03/004453/15
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-20 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000120149 издатa од ПС
Вр­бас на име Ав­ду­ла­хи Ди­ја­на, Вр­бас.
03/004454/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-23 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000076614 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ма­тић Рај­ко, Ла­за­ре­вац.
03/004455/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-22 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004305900 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Осто­јић Је­ле­на, Ла­за­ре­вац.
03/004456/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-99 од 17.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001087500 издатa од ПС Зе­мун
на име За­рач Бо­јан, Зе­мун.
03/004457/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-109 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003057049 издатa од ПС Зе­
мун на име Бог­да­но­вић Ста­на, Зе­мун.
03/004458/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-98 од 17.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005448808 издатa од ПС Но­ви
Бе­о­град на име Опа­чић Сте­ван, Зе­мун.
03/004459/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-92 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004225882 издатa од ПС Зе­мун
на име Ал­фи­ре­вић Не­вен­ка, Зе­мун.
03/004460/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-96 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282570 издатa од ПС Зе­мун
на име Је­вић На­да, Зе­мун.
03/004461/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-97 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004763512 издатa од ПС Зе­мун
на име Др­ља­чић Ве­сна, Зе­мун.
03/004462/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-93 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001680785 издатa од ПС Но­ви
Бе­о­град на име Гли­го­рић Сне­жа­на, Зе­мун.
03/004463/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-73/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004754860 издатa од
ПС Вра­чар на име Си­мић Ма­ја, Бе­о­град.
03/004464/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-72/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005124327 издатa од
ПС Вра­чар на име Чи­змић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/004465/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-71/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003105133 издатa од
ПС Вра­чар на име Пла­зи­нић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/004466/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-153/15СИВ од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004934195 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град.03/004467/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-75/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004386019 издатa од
ПС Вра­чар на име То­до­ро­вић Тир­на­нић Ми­ла, Бе­о­град.
03/004468/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1354/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001800477 издатa од
ПС Вра­чар на име Ко­лић Пе­ра, Бе­о­град.
03/004469/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1362/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005659935 издатa од
ПС Вра­чар на име Оп­се­ни­ца Ве­ра, Бе­о­град.
03/004470/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1361/14 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005173638 издатa од
ПС Вра­чар на име По­пов­ска Вик­то­ри­ја, Бе­о­град. 03/004471/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1360/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002150941 издатa од
ПС Вра­чар на име Ву­ја­но­вић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/004472/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1359/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003664765 издатa од
ПС Вра­чар на име Је­лић Де­сан­ка, Бе­о­град.
03/004473/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1358/2014 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005637345 издатa од
ПС Вра­чар на име Пре­ра­до­вић Јо­јић Зо­ра, Бе­о­град. 03/004474/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205-1357 од 26.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002300284 издатa од ПС
Вра­чар на име Пан­тић Дра­го­слав, Бе­о­град.
03/004475/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/108 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002879501 издатa од ПУ
Ниш на име Стан­ко­вић Ми­ле­на, Зе­мун.
03/004476/15
16
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/105 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005136130 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­тро­вић Ду­шан, Бор­ча.
03/004477/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1364/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001642152 издатa од
ПС Вра­чар на име Ба­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/004478/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-104 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002805962 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­ло­ба­бић Ан­ка, Зе­мун.
03/004479/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-103 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000303209 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ра­до­са­вље­вић Јо­ван­ка, Зе­мун.
03/004480/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-22/S од 17.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004554644 издатa од ПС Зе­
мун на име Алек­сић Или­ја, Бе­о­град.
03/004481/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-24/S од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004048962 издатa од ПС Зе­
мун на име Зеј­ну­ни Фер­ди, Сур­чин.
03/004482/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-87/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006094104 издатa од ПС
Зе­мун на име Ве­кић Вла­ди­мир, Зе­мун.
03/004483/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/89 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001760457 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ко­вић Ду­ши­ца, Зе­мун.
03/004484/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/91 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000199839 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Ева, Зе­мун.
03/004485/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-82 од 15.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003871728 издатa од ПС Зе­мун
на име Га­гић Фи­лип, Зе­мун.
03/004486/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1367/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005450926 издатa од
ПС Вра­чар на име Иван­ча­јић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/004487/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1366/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001892815 издатa од
ПС Вра­чар на име Дми­тро­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/004488/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1371/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004938666 издатa
од ПС Вра­чар на име Ла­за­ре­вић-Скен­де­ро­вић Ксе­ни­ја, Бе­о­град.
03/004489/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1370 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004935934 издатa од ПС
Вра­чар на име Ку­змић Ве­ро­сла­ва, Бе­о­град.
03/004490/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-6/2015 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001949764 издатa од ПС
Вра­чар на име Ка­ран­фи­лов Мар­ко, Бе­о­град.
03/004491/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-5/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004671863 издатa од ПС
Вра­чар на име Са­вић Ра­дој­ка, Бе­о­град.
03/004492/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-2/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001800304 издатa од ПС
Вра­чар на име Па­вло­вић Јо­ван­ка, Бе­о­град.
03/004493/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-3/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005242182 издатa од ПС
Вра­чар на име Про­ко­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/004494/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-4/2015 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001446548 издатa од ПС
Вра­чар на име Ерић Све­тла­на, Но­ви Бе­о­град.
03/004495/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-7/2014 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004447453 издатa од ПС
Вра­чар на име Ко­ка­но­вић Че­до­мир, Бе­о­град.
03/004496/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-8/2014 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001637591 издатa од ПС
Вра­чар на име Гру­јић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/004497/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-23/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001862522 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ха­и­ло­вић Со­фи­ја, Бе­о­град. 03/004498/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-7/2015 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005004203 издатa од ПС
Вра­чар на име Ђу­кић Ана­ста­си­ја, Бе­о­град.
03/004499/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-26/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004408476 издатa од
ПС Вра­чар на име Илић Бо­жи­дар, Бе­о­град.
03/004500/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.-25/2015 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003369360 издатa од ПС
Вра­чар на име Љу­би­са­вље­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/004501/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-34/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006188270 издатa од ПС
Вра­чар на име Му­ра­вљов Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/004502/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-154/15 од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002627804 издатa од ПС Гроц­ка на име Ра­до­ва­но­вић Ра­ди­ца, Бе­
о­град.
03/004503/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-30/15ВК од
20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000406279 издатa од ПУ Бе­о­град на име Три­ва­но­вић На­та­ли­ја,
Бе­о­град.
03/004504/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-31/15ВК од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001755131 издатa од ПС Ста­ри град на име Ан­то­нић Ми­ро, Бе­о­
град.
03/004505/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-32/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000308233 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ђу­ро­вић Све­то­зар, Бе­о­град. 03/004506/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-156/15СИВ
од 23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000142074 издатa од ПУ Бе­о­град на име Же­ра­јић Јел­ка, Бе­о­град.
03/004507/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-163 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005915498 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Гру­бач Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/004508/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-165/15СИВ
од 24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003527013 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ста­ни­шић На­та­ша, Бе­о­
град.
03/004509/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-164/15СИВ
од 24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005644718 издатa од ПС Зе­мун на име Ха­са­ни Ле­о­но­ра, Бе­о­
град.
03/004510/15
10. II 2015. /
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-162/15СИВ
од 24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003076508 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­ма­ше­вић Ми­о­
драг, Бе­о­град.
03/004511/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-161/15СИВ
од 24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001745229 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ну­хо­вић Љи­ља­на,
Бе­о­град.
03/004512/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-159 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002201428 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Сли­јеп­че­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/004513/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-157/15СИВ
од 23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005257478 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­раћ На­та­ша, Бе­
о­град.
03/004514/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-155/15СИ од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004767153 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ди­мић Не­ма­ња,
Бе­о­град.
03/004515/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-33/15ВК од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003649539 издатa од ПУ Бе­о­град на име Мир­ко­вић Ли­ви­ја, Бе­
о­град.
03/004516/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-24 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000118287 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Па­јић Ве­ли­мир, Ла­за­ре­вац.
03/004517/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-26/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003129438 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Сто­ја­но­вић Зо­ран, Ла­за­ре­вац. 03/004518/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-28 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002748881 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ка­бли­на Ан­то, Ла­за­ре­вац.
03/004519/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-29 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003796412 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ва­сић Зо­ри­ца, Ла­за­ре­вац.
03/004520/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-30 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003078202 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Или­ев­ска Алек­сан­дра, Ла­за­ре­вац.
03/004521/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-27 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002493601 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­ди­са­вље­вић Вла­дан, Ла­за­ре­вац.
03/004522/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-31 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001733084 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сте­ва­но­вић Је­ле­на, Ла­за­ре­вац. 03/004523/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-152/15СИВ
од 22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004697188 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­мић Је­ле­на, Бе­
о­град.
03/004524/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-151/14СВ од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003825888 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Гор­да­
на, Бе­о­град.
03/004525/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-150 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000056604 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Шу­ва­јић Јо­ван, Бе­о­град.
03/004526/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-149/СИ од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005374520 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Да­ни­ца,
Бе­о­град.
03/004527/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-148/15СИ од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001687233 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мир­ко­вић Че­до­
мир, Бе­о­град.
03/004528/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-147/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000388356 издатa од ПУ Бе­о­град на име Трен­кић Рај­ка, Бе­о­град.
03/004529/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-146/15СИВ
од 22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001879595 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­длер Вла­ди­
мир, Бе­о­град.
03/004530/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-145/14СВ од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004423341 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­и­че­вић На­та­ша,
Бе­о­град.
03/004531/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-25 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000105411 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ма­рин­ко­вић Зо­ран, Ла­за­ре­вац.
03/004532/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-76/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000133252 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ог­ња­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/004533/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1356/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003434485 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ла­зић Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/004534/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1355/2014 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001607854 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Плав­шић Го­спа­ва, Бе­о­град.
03/004535/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1363/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004172382 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Хан­жич Гро­зда­на, Бе­о­град.
03/004536/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1365/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002874596 издатa од
ПС Зе­мун на име Жи­ва­но­вић Во­ји­слав, Бе­о­град. 03/004537/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1368/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003990804 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јан­ко­вић Ти­ја­на, Ла­за­ре­вац. 03/004538/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-1369/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006008932 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ка­ран­фи­лов Вла­дан, Бе­о­град. 03/004539/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-73/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001654053 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Мат­ко­вић Ста­на, Бе­о­град.
03/004540/15
17
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-5 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001755221 издатa од ПС Се­
чањ на име Пе­тро­вић Ани­та, Се­чањ.
03/004541/15
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-119/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002444931 издатa од ПС
Кру­пањ на име Ран­ко­вић Мар­ко, Кру­пањ.
03/004542/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-80/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000250877 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­ро­са­вље­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/004543/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-82/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003902067 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­ва­че­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/004544/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-81/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002618069 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сте­па­но­вић Ле­по­са­ва, Бе­о­град.
03/004545/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-96/15 од 17.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003054817 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђу­рић Мар­ко, Бе­о­град.
03/004546/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/73 од 14.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 05972464 издатa од ПС Зе­мун
на име Зо­рић Би­ља­на, Зе­мун.
03/004547/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/72 од 14.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001969386 издатa од ПС Зе­мун
на име Ми­хај­ло­вић Гор­да­на, Зе­мун.
03/004548/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-95 од 16.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000338329 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Ива­но­вић Ве­ли­мир, Бе­о­град.
03/004549/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/70 од 14.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002380210 издатa од ПС Зе­мун
на име Лон­чар Све­тла­на, Зе­мун.
03/004550/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-279 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005400210 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ни­ко­лић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/004551/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-126/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001713610 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Илић Рад­ми­ла, Ве­ли­ка Пла­на.
03/004552/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-44/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002356215 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ми­тов Алек­сан­дра, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004553/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-8469/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002945905 издатa од ПС
Ко­вин на име Јан­ков Ва­са, Ко­вин.
03/004554/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-34/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001584577 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Пу­но­ше­вац Мир­ја­на, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004555/15
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-9131/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004163103 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ан­дре­је­вић То­ми­слав, Вла­со­тин­це.
03/004556/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-22/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005298599 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ко­раћ Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/004557/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-35/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002424227 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Бо­ћа­нин Жив­ко, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004558/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-24/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002549610 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­стић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/004559/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-6/2015 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004907918 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Бр­кић Ма­ри­ја, Вар­ва­рин.
03/004560/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-7/2015 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000060787 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Пан­ду­ре­вић Сто­јан, Вар­ва­рин. 03/004561/15
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-2/2015 од
20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000037344 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Бје­лић На­да, Но­ва
Ва­рош.
03/004562/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-7743/15-1 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000191113 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­до­ји­чић Ми­ло­мир­ка, Ва­ље­во.
03/004563/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-7792/15-1 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000199920 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­ко­вић Ста­мен­ка, Ва­ље­во.
03/004564/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-8184/15-1 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003976419 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Оме­ро­вић Алек­сан­дар, Ва­ље­во.
03/004565/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-7770/15-1 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004595095 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ло­ва­но­вић Би­ља­на, Ва­ље­во. 03/004566/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-99 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000285682 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ста­ној­ло­вић Гор­да­на, Сме­де­ре­во.
03/004567/15
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-3/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001626644 издатa од
ПС Бе­ла Па­лан­ка на име Жи­вић Дра­ги­ца, Бе­ла Па­лан­ка.
03/004568/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-42/14 од 17.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001456437 издатa од ПС
Гроц­ка на име Те­о­фи­ло­вић Ма­ри­ја, Вр­чин.
03/004569/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-40/14 од 11.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003652461 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Сан­фи­ро­вић Игор, Вр­чин. 03/004570/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-41/14 од 12.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004445498 издатa од ПС
Гроц­ка на име Пе­тро­вић Сте­ла, Вр­чин.
03/004571/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/213 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003945809 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­јиљ­ко­вић Не­ма­ња, Но­ви Сад. 03/004572/15
17 / 10. II 2015.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/203 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000100271 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сур­ла Ми­ле­ва, Но­ви Сад.
03/004573/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-73 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002375138 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ту­бић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/004574/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-100 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005984233 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­шић Љи­ља­на, Сме­де­ре­во. 03/004575/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-180 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000297222 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јеф­тић Ни­ко­ла, Сме­де­ре­во.
03/004576/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5781 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003576839 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Жи­во­тић Јо­ви­ца, Сме­де­ре­во.
03/004577/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-183 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004435338 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Сто­ја­но­вић Ми­лош, Сме­де­ре­во. 03/004578/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-3049/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004201590 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ша­ба­на­гић Ени­са, Но­ви Па­зар.
03/004579/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/205/2-137 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004252355 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Се­дла­ре­вић Са­ња, Сме­де­ре­во.
03/004580/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-1448/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004998763 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Исла­мо­вић Са­бит, Но­ви Па­зар.
03/004581/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-98 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000290585 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ви­да­но­вић Ми­хај­ло, Сме­де­ре­во.
03/004582/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-146751/14 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005136030 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Му­рић Амел, Но­ви Па­зар. 03/004583/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-5830 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005397739 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ми­тро­вић Го­ран, Сме­де­ре­во.
03/004584/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-5572/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000214364 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Беј­то­вић Аида, Но­ви Па­зар.
03/004585/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-148193/14 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005136447 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Пре­љић Аме­ла, Но­ви Па­зар.
03/004586/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-184 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000284266 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Алек­сић Алек­сан­дар, Сме­де­ре­во.
03/004587/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-8614/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003508479 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ву­ко­ји­чић Љи­ља­на, Кра­гу­је­вац.
03/004588/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-13/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002902734 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ла­лиц­ки Бра­ни­сла­ва, Ба­ра­је­во.
03/004589/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-11/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003252429 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Дум­нић Вла­до, Обре­но­вац.
03/004590/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-8377/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000178365 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јок­сић На­та­ли­ја, Кра­гу­је­вац.
03/004591/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-8938/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002514708 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Лон­ча­ре­вић Иван, Кра­гу­је­вац.
03/004592/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-12/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002406891 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Вла­хо­вић Бо­жи­дар, Ба­ра­је­во.
03/004593/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-10/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001569867 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Вуч­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/004594/15
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-18 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000141829 издатa од ПС
Бач­ка Па­лан­ка на име Ки­лин­гер Ан­дри­ја­на, Вр­бас.03/004595/15
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-17 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001396112 издатa од ПС Вр­
бас на име Ма­тић Дра­ган, Вр­бас.
03/004596/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-11/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005987403 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ке­ре­кеш Имре, Де­бе­ља­ча.
03/004597/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-8931/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001538525 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Га­врић Че­до, Ло­зни­ца.
03/004598/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-9444/15-1 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000161075 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Па­вло­вић Ве­ра, Ва­ље­во.
03/004599/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-6827/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003378516 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ран­ко­вић Ма­ри­ја­на, Ло­зни­ца.
03/004600/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-8924/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005166554 издатa од ПС
Ко­вин на име Ра­дак Илин­ка, Ко­вин.
03/004601/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-8107/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004221696 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ри­ста­но­вић Зо­ран, Ло­зни­ца.
03/004602/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-8385/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002649097 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ше­вић Гра­ди­мир, Кра­гу­је­вац.
03/004603/15
17
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-6288/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003586882 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ми­хај­ло­вић Ни­ко­ла, Ло­зни­ца.
03/004604/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-6288/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003586882 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ми­хај­ло­вић Ни­ко­ла, Ло­зни­ца.
03/004605/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-6232/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005352213 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Де­мић Емир, Но­ви Па­зар. 03/004606/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-2939/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004391767 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Аса­но­вић Се­ад, Но­ви Па­зар.
03/004607/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-7109/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005254800 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Зу­кор­лић Мир­са­да, Но­ви Па­зар.
03/004608/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-6963/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005257912 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Би­њош Ел­вир, Но­ви Па­зар.03/004609/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-7694/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002320127 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Че­лић Му­не­ве­ра, Но­ви Па­зар.
03/004610/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-411/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005097040 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Са­до­вић Џа­фер, Но­ви Па­зар.
03/004611/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-8384/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000203692 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Де­ли­ме­ђац Се­ад, Но­ви Па­зар.
03/004612/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-405/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003879814 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Лек­пек Азе­ме­ла, Но­ви Па­зар.
03/004613/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-7676/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00606159 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Хот Есма, Но­ви Па­зар.
03/004614/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-7234/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000118586 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бро­ња Зеј­на, Но­ви Па­зар. 03/004615/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-644/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001882760 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ел­фић Џе­вад, Но­ви Па­зар. 03/004616/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-6343/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622588 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ло­ти­нац Са­ба­хе­та, Но­ви Па­зар.
03/004617/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-1642/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002401038 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ка­чар Ми­ре­ла, Но­ви Па­зар.
03/004618/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-6143/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000206853 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ша­бо­вић Ал­ма­са, Но­ви Па­зар.
03/004619/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-6717/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000159541 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Му­тав­џић Бра­ни­слав, Но­ви Па­зар.
03/004620/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-144734/14 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001676250 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Шем­со­вић Ел­вис, Но­ви Па­зар.
03/004621/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-775/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003489256 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Хај­зи­ри Бу­ку­ри­је, Но­ви Па­зар.
03/004622/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-20/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000058215 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ви­до­вић Жив­ка, Ста­ра Па­зо­ва.
03/004623/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-9924/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000040396 издатa од ПС
Ко­вин на име Ер­деш Ше­бе­шћен, Ко­вин.
03/004624/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-33/2015 од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001531852 издатa од
ПС Вра­чар на име Спа­со­је­вић Пе­ђа, Бе­о­град.
03/004625/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-8385/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002649097 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ше­вић Гра­ди­мир, Кра­гу­је­вац.
03/004626/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-7/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000053874 издатa од ПС
Ада на име Ба­линт Са­болч, Ада.
03/004627/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-1094/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000193786 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ма­те­је­вић Алек­сан­дар, Но­ви Па­зар.
03/004628/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-147626/14 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003393786 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ру­шо­вић Мер­си­да, Но­ви Па­зар.
03/004629/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-1445/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003887837 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Исла­мо­вић Џе­нис, Но­ви Па­зар.
03/004630/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-88/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006048863 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пре­би­ра­че­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/004631/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-32/2015 од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003113710 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­лен­ков­ски Мир­ја­на, Бе­о­град.03/004632/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-31/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005453077 издатa од ПС
Вра­чар на име Ри­сто­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/004633/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-86 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005227390 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Ја­ша­ри Ар­ди­ја­на, Бе­о­град.
03/004634/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-75/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001673877 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ко­тор­че­вић Но­вак, Бе­о­град. 03/004635/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-74/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000260490 издатa од
ПУ Бе­о­град на име До­ви­ја­нић Ра­до­сла­ва, Бе­о­град. 03/004636/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-84/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002028479 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ман­дић Ива­на, Бе­о­град.
03/004637/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-89/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000196600 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Зла­та­но­ић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/004638/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-91/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005531523 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Вла­јић На­да, Бе­о­град.
03/004639/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-87/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002185430 издатa од
ПС Вра­чар на име Ог­ње­но­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/004640/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-92/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000108300 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бу­гар­чић Мла­де­на, Бе­о­град. 03/004641/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-85/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000289909 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Жи­ва­но­вић Ана, Бе­о­град.
03/004642/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-107/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000231286 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Го­лу­бо­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/004643/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-104/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000275896 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бо­шња­ко­вић Ма­ја, Бе­о­град. 03/004644/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-102/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001684301 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Алек­сов­ски Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/004645/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-101/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006025064 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Де­до­вић Ла­на, При­шти­на.
03/004646/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-30/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005028797 издатa од
ПС Вра­чар на име Ка­ле­зић За­гор­ка, Но­ви Бе­о­град. 03/004647/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-40/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002970206 издатa од
ПС Вра­чар на име Си­мо­но­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/004648/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-28/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001562219 издатa од
ПУ Сом­бор на име Дра­ги­че­вић Мла­ден, Бе­о­град. 03/004649/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-39/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005207000 издатa од
ПС Вра­чар на име Ла­зо­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/004650/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-98/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002427898 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мла­де­но­вић Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град.
03/004651/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-68/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005321407 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ви­да­но­вић Пер­ко, Бе­о­град.
03/004652/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-38/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005899702 издатa од
ПС Вра­чар на име Пла­ти­ша Ве­сна, Бе­о­град.
03/004653/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-37/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003773784 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­тро­вић Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/004654/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-96/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000179469 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Јак­шић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/004655/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 2205-106/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005584197 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ни­ко­лић Мар­ги­та, Бе­о­град. 03/004656/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-72/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000111113 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Про­кић Ве­ри­ца, Бе­о­град.
03/004657/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-144/15СИВ
од 21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001868038 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ка­дин Ва­ња,
Зе­мун.
03/004658/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-36/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005314190 издатa од
ПС Вра­чар на име Ра­до­ше­вић Ма­ти­ја, Бе­о­град.
03/004659/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-143/15СИВ
од 21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005003863 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ва­си­ље­вић Ан­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/004660/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-42/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002123203 издатa од
ПС Вра­чар на име То­до­ро­вић Ча­слав, Бе­о­град.
03/004661/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-43/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003430888 издатa од
ПС Вра­чар на име Бје­лић Ве­се­лин­ка, Бе­о­град.
03/004662/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-142/15СИВ
од 21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005388486 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бу­ди­мир Ма­ри­ја,
Зе­мун.
03/004663/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-46/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282724 издатa од
ПС Вра­чар на име Ћи­ро­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/004664/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-141/15СИ од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002379164 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­мен­го Ма­ри­ја,
Но­ви Бе­о­град.
03/004665/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-140/15СИ од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004548850 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­стић Ма­ри­ја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/004666/15
18
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-139/15СИ од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002421505 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­ни­та­ше­вић
Ми­ле­ва, Но­ви Бе­о­град.
03/004667/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-45/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005321760 издатa од ПС
Вра­чар на име Гла­во­њић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/004668/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-138/2015 од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004420702 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Та­хи­ри Есад, Но­
ви Бе­о­град.
03/004669/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-48/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002173222 издатa од ПС
Вра­чар на име Во­ји­но­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/004670/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-137/2015 од
21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002965310 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Љи­ља­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/004671/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-135/14СВ од
20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0000025026 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ор­лан­дић На­да, Но­ви
Бе­о­град.
03/004672/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-126/15СИВ
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001461417 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ја­но­вић Та­тја­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/004673/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-123/14СВ од
19.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001682447 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вли­че­вић Ве­ри­
ца, Зе­мун.
03/004674/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-122/14СВ од
19.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005133649 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ибра­хим­па­шић
Ср­ђан, Но­ви Бе­о­град.
03/004675/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-111 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003713089 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ћић Не­над, Зе­мун.
03/004676/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/117 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004805961 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Мур­те­зи Ху­сни­је, Шти­мље.
03/004677/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/116/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000318377 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Жу­гић Гор­да­на, Зе­мун.
03/004678/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-115 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002778439 издатa од ПС
Вра­чар на име Иван­чић Да­ни­ца, Бе­о­град.
03/004679/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-114 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005069660 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ја­то­вић Ми­ле­ва, Зе­мун.
03/004680/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-113 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002223732 издатa од ПС Зе­
мун на име Ха­џи Сло­бо­дан­ка Си­мић, Зе­мун.
03/004681/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-107 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004706004 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ђу­ри­ца Мар­ко, Зе­мун.
03/004682/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-18/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000277977 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Шиљ­ко­вић Ра­до­мир, Кра­ље­во. 03/004683/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-54/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004035535 издатa од
ПС Вра­чар на име Жа­мос Ана, Бе­о­град.
03/004684/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-53/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004742679 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђа­па Са­не­ла, Бе­о­град.
03/004685/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-289 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005783822 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Са­вић Го­ран, Сме­де­ре­во.
03/004686/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-65 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 36805 издатa од ПС Ви­
ти­на на име Па­вић Је­ли­ца, Сме­де­ре­во.
03/004687/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-290 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003163789 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Пе­тро­вић Игор, Сме­де­ре­во.
03/004688/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-7839/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000187096 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ан­тић Бо­жи­ца, Ја­го­ди­на.
03/004689/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-204/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002942292 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Пет­ко­вић Бран­ко, Сви­лај­нац. 03/004690/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-203/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2942349 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Пет­ко­вић Бо­јан, Сви­лај­нац. 03/004691/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-9275/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000201097 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Си­мић Го­ран, Кон­ча­ре­во.
03/004692/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-58/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005219250 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Егић Ран­ко, Срем­чи­ца.
03/004693/15
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-04/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002815250 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Мо­ми­ро­вић Дра­ган, Со­ко Ба­ња.
03/004694/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-39/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003562178 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Трен­чић Сла­ђан, Бе­о­град.
03/004695/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-90/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004352540 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пет­ко­вић Ја­на, Бе­о­град.
03/004696/15
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-5/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000030987 издатa од
ПС Бе­ла Па­лан­ка на име Ни­ко­лић Љу­би­ша, Бе­ла Па­лан­ка.
03/004697/15
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-4/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003616619 издатa од
ПС Бе­ла Па­лан­ка на име Ан­дре­јић Ми­лош, Бе­ла Па­лан­ка.
03/004698/15
10. II 2015. /
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-109/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003896098 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­шић Во­ји­слав, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца.
03/004699/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-718/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006020294 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Са­ко­вић Ва­лен­ти­на, Но­ви Па­зар.
03/004700/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-3240/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000188223 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Па­вло­вић Срећ­ко, Но­ви Па­зар.
03/004701/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-108/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004396090 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ла­но­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/004702/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-103/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004312786 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Сто­ји­са­вље­вић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/004703/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-9/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001977835 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ва­лен­то­ва Ма­риа, Ко­ва­чи­ца.
03/004704/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-105/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002985893 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Гли­го­рић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/004705/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-10/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005785963 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ђи­ни­сов Зул­фа, Де­бе­ља­ча. 03/004706/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-99/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001833621 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Да­мја­но­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/004707/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-93/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003128107 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Стан­ко­вић Со­фи­ја, Остру­жни­ца.
03/004708/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-8/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001681198 издатa од ПС
Ада на име Ма­тић Бо­јан, Ада.
03/004709/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-97/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001732702 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­нић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/004710/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-94/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003590152 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ар­сић Си­ни­ша, Су­ва Ре­ка.
03/004711/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-95/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005735928 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­ли­чић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/004712/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-9/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005905775 издатa од ПС
Ада на име Бер­зе Мар­тин, Ада.
03/004713/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-5/15 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000049586 издатa од ПС
Ада на име Ју­хас Ти­бор, Ада.
03/004714/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-6/15 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000040627 издатa од ПС
Ада на име Пап Ило­на, Ада.
03/004715/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-5 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002243054 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Стој­ков Мо­јић Ва­са, Но­ви Бе­чеј. 03/004716/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-2 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003627830 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Рон­то Ро­берт, Но­ви Бе­чеј.
03/004717/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.-52/2015 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005228092 издатa од ПС
Вра­чар на име Не­шо­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/004718/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-50/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004464452 издатa од ПС
Вра­чар на име Је­ре­мић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/004719/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/20-15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000118669 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Цви­ја­но­вић Злат­ко, Бе­шка.
03/004720/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/22-15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000077735 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ки­ждо­бран­ски Ми­ра, Ин­ђи­ја.
03/004721/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/23-15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002106760 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ци­га­но­вић Мир­ја­на, Бе­шка.
03/004722/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-3 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042804 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Тра­ил­ а Ду­шан­ка, Но­ви Бе­чеј. 03/004723/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-59/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813704 издатa од
ПС Вра­чар на име Го­шић Зо­ран, Бе­о­град.
03/004724/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-58/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003421974 издатa од ПС
Вра­чар на име Ма­му­дов Ибра­им, Бе­о­град.
03/004725/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-4 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000536314 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Тра­и­ла Мар­ко, Но­ви Бе­чеј.
03/004726/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-57/15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004403989 издатa од ПС
Вра­чар на име Дра­гић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/004727/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-62 од 17.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004925938 издатa од ПС
Вра­чар на име Чо­ло­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/004728/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-6 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003654538 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Го­лу­шин Ми­ли­ца, Но­ви Бе­чеј. 03/004729/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-61 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005855294 издатa од ПС
Вра­чар на име Ста­нић Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/004730/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-8970/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002173312 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ба­бић Сло­бо­дан, Ло­зни­ца.
03/004731/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-6178/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003184117 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Па­вло­вић Бо­ја­на, Ло­зни­ца.
03/004732/15
17
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-64 од 17.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002163777 издатa од ПС
Вра­чар на име Зо­го­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/004733/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-7785/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005732473 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ва­си­ље­вић Дар­ко, Ло­зни­ца.
03/004734/15
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-9095/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000060788 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Ари­фо­вић Ђор­ђе, Ле­ба­не.
03/004735/15
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-02/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001027099 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Ми­хај­ло­вић Ма­ри­ја­на, Со­ко Ба­ња.
03/004736/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-70/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003897608 издатa од
ПС Вра­чар на име Ма­џа­ре­вић Ана, Бе­о­град.
03/004737/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-68/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004390226 издатa од ПС
Вра­чар на име Јан­ко­вић Ди­ми­три­је, Бе­о­град.
03/004738/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-63/2015 од 17.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001555764 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Бре­кић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/004739/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-68/2015 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004191644 издатa од
ПС Вра­чар на име Алек­сић Ми­лош, Бе­о­град.
03/004740/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-65 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001671261 издатa од ПС Зе­
мун на име Ка­рић Жар­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/004741/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-67 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005590035 издатa од ПС
Вра­чар на име Ра­ду­ло­вић Ма­ја, Бе­о­град.
03/004742/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-66 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004842373 издатa од ПС
Вра­чар на име Бе­шлић Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град.
03/004743/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-146054/14 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308917 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Куч Амел, Но­ви Па­зар.
03/004744/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-2013/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004008182 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Му­рић Ке­нан, Но­ви Па­зар. 03/004745/15
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-5445 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002450164 издатa од ПС Ту­
тин на име Бе­ћи­ро­вић Му­за­фе­ра, Ту­тин.
03/004746/15
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-7900 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003884674 издатa од ПС Ту­
тин на име Алич­ко­вић Нер­мин, Ту­тин.
03/004747/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5/44 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004075136 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ту­кић Сло­бо­дан, Зре­ња­нин. 03/004748/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5/44 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004217128 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Де­нис, Зре­ња­нин. 03/004749/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-47 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001881395 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Мар­че­та Ми­ро­слав, Зре­ња­нин.
03/004750/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-46 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001152640 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Нађ Ире­на, Зре­ња­нин.
03/004751/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/24-15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000086940 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ба­нић Аца, Ин­ђи­ја.
03/004752/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/21-15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394053 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Мај­сто­ро­вић Алек­сан­дра, Ин­ђи­ја. 03/004753/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/25-15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002128455 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ми­ло­ше­вић Ду­шан, Ин­ђи­ја.
03/004754/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/18-15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000098527 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Љу­би­но­вић Ми­ло­ван, Ин­ђи­ја.
03/004755/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/19-15 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004733017 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име По­по­вић Бран­ко, Ин­ђи­ја.
03/004756/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски
ве­нац број 205.2-69/2015 од
24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005561233 издатa од ПС Ста­ри Град на име Са­пун­џи Леп­ша, Бе­
о­град.
03/004757/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-68/15 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004824914 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Кр­стић Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град.
03/004758/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-67/15 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004809998 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Ђу­кић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/004759/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-66/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003289756 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Пе­тро­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/004760/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-65/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001581802 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Ми­ли­ће­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/004761/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ки ве­нац број 205.2-63/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000138995 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бла­го­је­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/004762/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-64/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002130186 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђу­кић Ни­ко­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/004763/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-62/2015 од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004958644 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Бо­шко­вић Гор­да­
на, Бе­о­град.
03/004764/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-48/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002688800 издатa од ПУ
Ча­чак на име Бо­ри­са­вље­вић Ђор­ђе, Ча­чак.
03/004765/15
17 / 10. II 2015.
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-52/3 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003922121 издатa од ПС Ка­
њи­жа на име Ру­жић Рат­ко, Ка­њи­жа.
03/004766/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-8202/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0003154449 издатa
од ПУ Ле­ско­вац на име Ри­стић Жи­ва­на, Ле­ско­вац. 03/004767/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-7455/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003837474 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стан­ко­вић Ни­ко­ла, Ле­ско­вац. 03/004768/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-49/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000350448 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Кру­ше­вац.03/004769/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-23/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003165160 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ву­ле­вић Вла­ди­мир, Кра­ље­во. 03/004770/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-29/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001473935 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Стар­че­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/004771/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-35/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003533332 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Цин­ца­ре­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/004772/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-41/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003585016 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Не­шић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/004773/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-44/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001504915 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Па­вло­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/004774/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-47/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002719806 издатa од
ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ка­ра­у­лић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/004775/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-50 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003779402 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Жив­ко­вић Ана, Бе­о­град.
03/004776/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-49 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001489171 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Лу­кић Ми­лан, Бе­о­град.
03/004777/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-56/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001415539 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ма­ној­ло­вић Пин­тар Ол­га, Бе­о­град. 03/004778/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-55/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003192369 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ма­тић Иван, Бе­о­град.
03/004779/15
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-60 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000333108 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ми­ли­во­је­вић Вук, Бе­о­град.
03/004780/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-20/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004698969 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ра­до­са­вље­вић Гор­да­на, Кра­ље­во.
03/004781/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-24/2015 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002331519 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Мла­де­но­вић Пе­тар, Кра­ље­во. 03/004782/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-25/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002073345 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Фран­ко Оли­ве­ра, Кра­ље­во.
03/004783/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-17/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004828827 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ђор­ђе­вић Пе­тар, Ли­пљан.
03/004784/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-15/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000155543 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ко­чо­вић На­де­жда, Кра­ље­во.
03/004785/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-16/2015 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004334740 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Аран­ђе­ло­вић Све­тла­на, Кра­ље­во.
03/004786/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-19/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001434418 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ве­се­ли­но­вић Зо­ри­ца, Кра­ље­во. 03/004787/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-62/2015 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004978295 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђу­си­нић Сло­бо­дан, Ша­бац.
03/004788/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-60/2015 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000270146 издатa од
ПУ Ша­бац на име Дам­ња­но­вић Вла­ди­мир, Ша­бац.03/004789/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-59/2015 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000316626 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђу­рић Ни­ко­ла, Ша­бац.
03/004790/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-57/2015 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000280141 издатa од
ПУ Ша­бац на име Три­фу­но­вић Авељ, Ша­бац.
03/004791/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-56/2015 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001658787 издатa од
ПУ Ша­бац на име Пар­ма­ко­вић Ми­ло­рад, Ша­бац. 03/004792/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-59/2015 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002377608 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­хај­ло­вић Не­ве­на, Ша­бац.
03/004793/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-58/2015 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000176404 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ву­ји­но­вић Ко­виљ­ка, Ша­бац.
03/004794/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-66/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004415419 издатa од ПУ
Ша­бац на име Си­мић Сло­бо­дан, Ша­бац.
03/004795/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-67/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000289031 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ар­се­но­вић Ве­ра, Ша­бац.
03/004796/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-65/16 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005633079 издатa од ПУ
Ша­бац на име Гли­шић Алек­сан­дар, Ша­бац.
03/004797/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-7054/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004307457 издатa од ПС
Вр­шац на име Пет­ко­вић Мир­ја­на, Вр­шац.
03/004798/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-7051/15-1 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001898084 издатa од
ПС Вр­шац на име Па­шај­лић Бо­жи­дар, Вр­шац.
03/004799/15
19
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-4762/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005821588 издатa од ПС
Вр­шац на име Мун­ћан Бо­шко, Вр­шац.
03/004800/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-3937/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006072478 издатa од ПС
Вр­шац на име Ба­јић Би­ља­на, Вр­шац.
03/004801/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-3536/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002994839 издатa од ПС
Вр­шац на име Јок­си­мо­вић Ива­на, Вр­шац.
03/004802/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-3003/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771364 издатa од ПС
Вр­шац на име Те­јин Мар­ко, Вр­шац.
03/004803/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-5605/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000650917 издатa од ПС
Вр­шац на име Пе­ци­ко­за Ду­ши­ца, Вр­шац.
03/004804/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-5607/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004077813 издатa од ПС
Вр­шац на име Мар­ко­вић Дра­га­на, Вр­шац.
03/004805/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9047/15 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003421191 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ла­ти­но­вић Здрав­ко, Бе­о­град.
03/004806/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9042/15 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005784987 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Си­мић Го­ран, Кра­гу­је­вац. 03/004807/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-10729/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000455974 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Бе­ча­но­вић Са­ша, Кра­гу­је­вац. 03/004808/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-9/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000056887 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Ли­ша­нин Бор­ка, Ива­њи­ца.
03/004809/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-11219/15-1 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005565361 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пет­ко­вић Ми­лош, Ле­ско­вац. 03/004810/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9954/15 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000202257 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Жив­ко­вић Рад­ми­ла, Кра­гу­је­вац.
03/004811/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9269/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000367838 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ла­ди­но­вић Зо­ран, Кра­гу­је­вац.
03/004812/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-10048/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003640315 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Об­ра­до­вић Ми­ло­рад, Ло­зни­ца.03/004813/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-9254/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003809955 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ма­тић Вла­ди­слав, Ло­зни­ца.
03/004814/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-9093/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839794 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ар­се­но­вић Ра­де, Ло­зни­ца.
03/004815/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-20-5-57 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000370817 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ма­у­но­га Мар­ко, Зре­ња­нин.
03/004816/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-53 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000190242 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име По­пов Ла­за, Зре­ња­нин.
03/004817/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-55 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005430940 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Ко­ји­чић Да­ље­вић Ма­ри­ја­на, Зре­ња­нин.
03/004818/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-6/2015 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002174437 издатa од ПС
При­бој на име Вре­ља­ко­вић Јо­ван­ка, При­бој.
03/004819/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-58/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003871683 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Во­ји­но­вић Мар­ко, Кру­ше­вац. 03/004820/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-954/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003937626 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Аса­но­вић Љи­ља­на, Кру­ше­вац.03/004821/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-57/2015 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000228229 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име То­до­ро­вић Бу­ди­мир, Кру­ше­вац.
03/004822/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-54/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000326735 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Га­ври­ло­вић Ра­ди­ца, Кру­ше­вац.
03/004823/15
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-10660/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004156752 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Не­ве­на Ма­рин­ко­вић, Вла­со­тин­це.
03/004824/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-46/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005768035 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­лу­но­вић Ми­лан, Кру­ше­вац.
03/004825/15
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-6823/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002096050 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Сто­ја­но­вић Би­ља­на, Вла­со­тин­це.
03/004826/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-53/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004153631 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бар­чић Ју­ли­ја­на, Кру­ше­вац. 03/004827/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-48/2015 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000350720 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­јај­ло­вић Не­ма­ња, Кру­ше­вац.
03/004828/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-13/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002523228 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Не­дељ­ко­вић Еми­ли­ја, Кру­ше­вац.
03/004829/15
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-10597/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006082565 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ми­тро­вић Иван, Вла­со­тин­це.
03/004830/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-52/2014 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004320419 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ар­сић Сла­ђа­на, Кру­ше­вац. 03/004831/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-60/2015 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004134517 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Јо­цић Ра­ди­мир, Кру­ше­вац. 03/004832/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-12/15 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004217470 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ве­ђеј Ма­ри­а­на, Ко­ва­чи­ца.
03/004833/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-46/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000135454 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ку­зма­но­вић Ми­о­драг, Ча­чак.
03/004834/15
Ре­ше­њем ПС Брус број 205-4-4/2015 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003954881 издатa од ПС
Брус на име Фи­ли­по­вић Дра­га­на, Брус.
03/004835/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-45/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002267618 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ми­тро­вић Не­вен­ка, Ча­чак.
03/004836/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9404/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004831830 издатa од
ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­лен­ти­је­вић Пре­драг, Кра­гу­
је­вац.
03/004837/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-35/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00259749 издатa од ПУ Ча­
чак на име Пла­зи­нић Не­над, Ча­чак.
03/004838/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-32/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00252078 издатa од ПУ Ча­
чак на име Чин­драк Ми­јат, Ча­чак.
03/004839/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9374/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002414992 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Бе­ри­ша Ал­мир, Оби­лић.
03/004840/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-39/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000218141 издатa од ПУ
Ча­чак на име Је­вре­мо­вић Дра­го­слав, Ча­чак.
03/004841/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9401/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002960999 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јо­си­по­вић Ма­ри­на, Кра­гу­је­вац.
03/004842/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-38/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003905030 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ми­тро­вић Бран­ко, Ча­чак.
03/004843/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9407/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000285910 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Во­ји­но­вић Ми­ле­та, Кра­гу­је­вац.
03/004844/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-43/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005915124 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сто­ја­но­вић Та­ња, Ча­чак.
03/004845/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-9032/15 од 24.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000152299 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­до­вић Не­ве­на, Кра­гу­је­вац.
03/004846/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-13/2015 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001865334 издатa од
ПС Кла­до­во на име Бар­бу­ло­вић Су­за­на, Кла­до­во. 03/004847/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-30/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000220978 издатa од ПУ
Ча­чак на име То­мо­вић Дра­га­на, Ча­чак.
03/004848/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-4/2015 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005516116 издатa од
ПС Кла­до­во на име Но­ви­цић То­ми­слав, Кла­до­во. 03/004849/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-583/14 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001383869 издатa од ПУ
Ча­чак на име Дми­трић Алек­сан­дар, Ча­чак.
03/004850/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-56 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001079800 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Че­ло­ко­вић Ми­ћо, Зре­ња­нин. 03/004851/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-48 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005725464 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бе­ћи­ро­вић Да­рин­ки­ца, Зре­ња­нин.
03/004852/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-54 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006061865 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ле­јић Бра­ни­мир, Зре­ња­нин. 03/004853/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-108 од 15.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003893873 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Стој­ков Јо­ца, Но­во Ми­ло­ше­во. 03/004854/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10360/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003418579 издатa од
ПУ Лек­со­вац на име Кур­тић Ре­џа, Ле­ско­вац.
03/004855/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10351/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003427585 издатa од
ПУ Лек­со­вац на име Сто­ји­чић Јо­ви­ца, Ле­ско­вац. 03/004856/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10352/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000246906 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тић Рад­ми­ла, Ле­ско­вац. 03/004857/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10334/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004040424 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стан­ко­вић Сте­фан, Ле­ско­вац. 03/004858/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10319/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000354260 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ива­но­вић Сто­ја­дин, Ле­ско­вац.
03/004859/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-7452/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006097899 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Мар­ко­вић Го­ран, Ле­ско­вац. 03/004860/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-8093/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000367576 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ба­кић Ан­ка, Ле­ско­вац.
03/004861/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-7290/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002941512 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Цре­вар Ми­ли­ја­на, Ле­ско­вац. 03/004862/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10199/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005043583 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ста­ни­ми­ро­вић Ни­ко­ла, Вуч­је.03/004863/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10808/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003381283 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кр­стић Ми­лош, Ле­ско­вац. 03/004864/15
20
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10324/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001556050 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Сто­ја­но­вић Је­ла, Ле­ско­вац. 03/004865/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10333/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004295421 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пе­шић Ста­на, Ле­ско­вац.
03/004866/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/4 од 27.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000204599 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Па­вло­вић Ива­на, Ба­то­чи­на.
03/004867/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-52/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005051456 издатa од ПУ
Ча­чак на име Мар­ко­вић Дра­го­љуб, Ча­чак.
03/004868/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-49/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000255971 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пе­ро­вић Ми­љан, Ча­чак.
03/004869/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-11040/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002278753 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Па­вло­вић Иви­ца, Бо­га­тић.
03/004870/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-68/2015 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002344938 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ви­чић Ди­ми­три­је, Ша­бац.
03/004871/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-63/2015 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000307513 издатa од
ПУ Ша­бац на име Не­на­до­вић Не­над, Ша­бац.
03/004872/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-64/2015 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004879853 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ћо­сић Ју­ли­ја­на, Ша­бац.
03/004873/15
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-2/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00007642 издатa од
ПС По­же­га на име Вар­ни­чић Ми­лан, Ча­је­ти­на.
03/004874/15
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-3/2015 од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000198387 издатa од ПУ Ужи­це на име Ви­ти­ри­вић Не­над, Но­ва
Ва­рош.
03/004875/15
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-10795/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005894335 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ма­шић Љи­ља, Ду­бље.
03/004876/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-160/14СВ од
24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003208472 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­ша­ри Агим, Бе­о­
град.
03/004877/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-158/14СВ од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005914117 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дра­го­вић Љу­бин­
ка, Бе­о­град.
03/004878/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-71/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002188395 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ору­чи Ал­ден, Бе­о­град.
03/004879/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-76/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002019559 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ја­сић Вла­дан, Бе­о­град.
03/004880/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-13/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003619906 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Са­ди­ку Амир, Пре­ше­во.
03/004881/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-14/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001705337 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ну­хи­ја Му­ха­вер, Пре­ше­во.
03/004882/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-15/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004464115 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ста­мен­ко­вић Зо­ран, Пре­ше­во.
03/004883/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/240 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0015258687 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Шу­шњар Дра­ги­ца, Но­ви Сад.
03/004884/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-17/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004498838 издатa од ПС
По­же­га на име Јев­то­вић Ана, Но­ви Сад.
03/004885/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-36/15 од 15.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 73533 издатa од ПС По­же­га
на име Ђор­ђе Ми­ћић, По­же­га.
03/004886/15
Ре­ше­њем ПС Чо­ка број 14 205-26-4/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000039901 издатa од ПС
Чо­ка на име Ђур­ђев Сло­бо­дан, Са­над.
03/004887/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-1 од
08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002581449 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Са­вић Си­ни­ша,
Ђа­ла.
03/004888/15
Ре­ше­њем ПУ број 205-27/15 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001884144 издатa од ПС По­же­га на
име Се­ку­лић Зо­ри­ца, По­же­га.
03/004889/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-20/15 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003217173 издатa од ПС
По­же­га на име Ђу­кић Дра­ган, По­же­га.
03/004890/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-46 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002078260 издатa од ПС
Ба­ји­на Ба­шта на име Бла­го­је­вић Сла­ђан, Ба­ји­на Ба­шта.
03/004891/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-39/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004783957 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Ра­до­је­вић Јо­ван­ка, Ба­ји­на Ба­шта.
03/004892/15
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-45/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005673326 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­ра, Ба­ји­на Ба­шта.
03/004893/15
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-8412/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005821616 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Илић Дра­ги­ца, Жа­ба­ри.
03/004894/15
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-1/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003139382 издатa од ПС
Бе­ла Цр­ква на име Ка­рић Ву­ка­шин, Бе­ла Цр­ква.
03/004895/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-51/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006175071 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ву­ко­и­чић Сне­жа­на, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004896/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-49/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001469230 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ва­сић Ра­до­мир, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004897/15
10. II 2015. /
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-9880/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005356240 издатa од ПС
Бо­га­тић на име Осе­ћан­ски Ми­ло­са­ва, Бо­га­тић.
03/004898/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-50/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000376673 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Фе­ра Са­фет, Зре­ња­нин.
03/004899/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-2317/15-6 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000029742 издатa од ПС
Ра­ча на име Бла­го­је­вић Љуп­ка, Ра­ча.
03/004900/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-29/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004104178 издатa од ПС
Ста­ри Град на име То­до­ро­вић Ми­ха­и­ло, Ужи­це.
03/004901/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-178/15 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004854261 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­то­вић Вла­ди­
мир, Бе­о­град.
03/004902/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-37/15ВК од
24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004838715 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ми­хај­
ло, Но­ви Бе­о­град.
03/004903/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-36/15ВК од
24.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001670637 издатa од ПС Ба­ра­је­во на име Ко­стић Ра­дан, Бе­о­град.
03/004904/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-35/15ВК од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000299270 издатa од ПУ Бе­о­град на име Трај­ко­вић Пре­драг, Но­
ви Бе­о­град.
03/004905/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-34/15ВК од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005059388 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ман­дић Да­рин­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/004906/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-52 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003406751 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ди­ми­три­је­вић Ми­лош, Зре­ња­нин.
03/004907/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5/49 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004127334 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бај­кић То­ма, Зре­ња­нин.
03/004908/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-51 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002067738 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ко­вач Да­ни­ел, Зре­ња­нин.
03/004909/15
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 05-72/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004468747 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Сто­ја­но­вић Љу­би­ша, Жи­то­ра­ђа. 03/004910/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-7/2015 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004636683 издатa од ПС
При­бој на име Је­лић Зо­ра, При­бој.
03/004911/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-1010/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000298586 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ко­стић Ми­лан, Кра­гу­је­вац. 03/004912/15
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-10038/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001762173 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Жив­ко­вић Би­ља­на, Го­лу­бац. 03/004913/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-7/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000120355 издатa од ПС
Ко­со­во По­ље на име Ђор­ђе­вић Трај­ко, Ко­со­во По­ље.
03/004914/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-6830/15 од 20.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005988104 издатa од ПС
Вр­шац на име Ми­лу­нов Ду­шан, Вр­шац.
03/004915/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-8414/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000464732 издатa од ПС
Вр­шац на име Де­жан Де­нис, Вр­шац.
03/004916/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-8421/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002878225 издатa од ПС
Вр­шац на име Бри­хер Мир­ко, Вр­шац.
03/004917/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-8433/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004542797 издатa од ПС
Вр­шац на име Бје­ло­де­дић Ан­ге­ли­на, Вр­шац.
03/004918/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-9127/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001703900 издатa од ПС
Вр­шац на име Кру­е­зи Куј­тим, Вр­шац.
03/004919/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-9130/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000147689 издатa од ПС
Вр­шац на име Јо­ва­но­вић Не­над, Вр­шац.
03/004920/15
Ре­ше­њем ПС Осе­чи­на број 205-11708/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004343959 издатa од
ПС Осе­чи­на на име Мр­ко­њић Вла­дан, Осе­чи­на. 03/004921/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-10721/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003448454 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ву­ји­чић Ве­ра, Кра­гу­је­вац. 03/004922/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-10200/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003637432 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Жи­ва­но­вић Ми­лош, Кра­гу­је­вац.
03/004923/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-2317/15-7 од 28.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005829817 издатa од ПС
Ра­ча на име Сав­ко­вић Иван, Ра­ча.
03/004924/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-29 од 27.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000137647 издатa од ПС Ру­ма на
име Слав­нић Гор­да­на, Ру­ма.
03/004925/15
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-5/2015 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003211288 издатa од ПС
При­бој на име Вла­хо­вић Ми­лин­ко, При­бој.
03/004926/15
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/3 од 23.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000040232 издатa од ПС Ба­
то­чи­на на име По­ник Ми­ле­на, Ба­то­чи­на.
03/004927/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10358/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000202568 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Сто­ја­но­вић Фра­њо, Ле­ско­вац.03/004928/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10362/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000351264 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­стић Сне­жа­на, Ле­ско­вац. 03/004929/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10361/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001882087 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Сто­лић Алек­сан­дра, Уро­ше­вац.03/004930/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10366/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000251774 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тић Вла­ди­мир, Ле­ско­вац. 03/004931/15
17
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10364/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005157517 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Жив­ко­вић Ве­ра, Ле­ско­вац. 03/004932/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10363/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000320671 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пет­ко­вић Све­тла­на, Ле­ско­вац. 03/004933/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10369/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000260378 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ран­ђе­ло­вић Рад­ми­ла, Ле­ско­вац.
03/004934/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10367/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003716368 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ус­ко­вић Ду­ши­ца, Ту­ре­ко­вац. 03/004935/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-10365/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003106817 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Гор­чић Ана, Ле­ско­вац.
03/004936/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-26 од 21.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000205194 издатa од ПУ Вра­ње
на име Сто­ја­но­вић Сми­ља, Вра­ње.
03/004937/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-27/15 од 21.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001470359 издатa од ПУ
Вра­ње на име То­мић Гор­да­на, Вра­ње.
03/004938/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-24 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003753817 издатa од ПУ Вра­ње
на име Стој­ко­вић Ве­сна, Вра­ње.
03/004939/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-28/15 од 22.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000111958 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ди­мић Ср­бо­љуб, Вра­ње.
03/004940/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-25 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000894303 издатa од ПУ Вра­ње
на име То­мо­вић Сте­фан, Вра­ње.
03/004941/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-6031/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004690206 издатa од ПС
Вр­шац на име Бе­шлин Алек­сан­дра, Вр­шац.
03/004942/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-177/15SI од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000227949 издатa од ПУ Бе­о­град на име Са­вић Во­ји­слав, Зе­мун.
03/004943/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-176/15SI од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005104357 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Са­ић Еми­но­вић
Ре­на­та, Но­ви Бе­о­град.
03/004944/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-175/14SV од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004145651 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кр­ке­љаш Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/004945/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-174/14SV од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003315950 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­рић Едвард, Но­
ви Бе­о­град.
03/004946/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-173/2015 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000128716 издатa од ПУ Бе­о­град на име Жи­ва­но­вић Дра­го­слав,
Но­ви Бе­о­град.
03/004947/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-172/14SV од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005500349 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Го­шић Цве­тан,
Но­ви Бе­о­град.
03/004948/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-170/15СИВ
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003903756 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јев­та­но­вић Са­ња,
Но­ви Бе­о­град.
03/004949/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-170/15 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004915053 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Чу­ту­ри­ло Де­јан,
Но­ви Бе­о­град.
03/004950/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-169/15 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004362218 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Су­бо­тић Жељ­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/004951/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-168/14SV од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0049004765 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Удо­ви­чић Ви­дој­
ко, Но­ви Бе­о­град.
03/004952/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-167/15СИВ
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005442029 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Жи­ва­но­вић Дра­ги­ца,
Бе­о­град.
03/004953/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-166/15СИВ
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000358013 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ту­ру­дић Је­ли­ца, Зе­мун.
03/004954/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-6/2015 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000057337 издатa од
ПС Вла­ди­чин Хан на име Ра­до­њић Ли­ди­ја, Вла­ди­чин Хан.
03/004955/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-32/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003517506 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ви­да­ко­вић Сре­тен, Ужи­це.
03/004956/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-31/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003987580 издатa од
ПУ Ужи­це на име Кне­же­вић Ду­ши­ца, Ужи­це.
03/004957/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-30/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000215739 издатa од
ПУ Ужи­це на име Да­ни­чић Ол­га, Ужи­це.
03/004958/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-11 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000097193 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Вуј­ко­вић Мла­ден,
Бач­ка То­по­ла.
03/004959/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-12 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001406423 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ив­ко­вић Ми­лан,
Бач­ка То­по­ла.
03/004960/15
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-158/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005717477 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име Илић Зо­ран, Ре­ко­вац.
03/004961/15
17 / 10. II 2015.
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-6844/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001778291 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Је­ре­мић Ма­ја, Аран­ђе­ло­вац.
03/004962/15
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-10881/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001957971 издатa од ПС
Бој­ник на име Ша­ба­но­вић Сла­ви­ца, Бој­ник.
03/004963/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-60/2015 од
23.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005786262 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Стру­га­ре­вић Ана,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004964/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-52/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003148428 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Јев­тић Зо­ран, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/004965/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-13/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002891709 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ве­лич­ко­вић Да­ро­слав, Алек­сан­дро­вац.
03/004966/15
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-49/2015 од
22.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005095796 издатa од ПС Ди­ми­тров­град на име Ми­тов Ива­на,
Ди­ми­тров­град.
03/004967/15
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-2/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004008115 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Ра­та­ри­ју Јо­ва­на, Бе­ла Цр­ква.03/004968/15
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-1-2 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004642867 издатa од ПС
Сен­та на име Ан­тал Дра­га­на, Сен­та.
03/004969/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-10403/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004872315 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Ђу­рић Љи­ља­на, Вла­ди­мир­ци. 03/004970/15
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-20 од 23.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004270714 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Ста­но­је­вић Алек­сан­дар, Гњи­ла­не.03/004971/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-6/15 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005783305 издатa од ПУ
При­шти­на на име Зор­ја­ни Бе­сим, Оби­лић.
03/004972/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-8/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003287112 издатa од ПУ
При­шти­на на име Дра­го­вић Љу­би­ша, При­шти­на. 03/004973/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-9/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002813018 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ста­врић Сла­ви­ша, При­шти­на. 03/004974/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-323/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002355050 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Са­вић До­бри­ца, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/004975/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-308/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004051711 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Ко­лев Ма­те­ја, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/004976/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-289/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004670591 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Са­вић Са­ва, Пе­тро­вац на Мла­ви. 03/004977/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-11562/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000038190 издатa од
ПС Вла­ди­мир­ци на име Веј­но­вић Бла­го­је, Вла­ди­мир­ци.
03/004978/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-8/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005761061 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Не­шко­вић Ра­дош, Ива­њи­ца.
03/004979/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-7/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000046336 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Зла­тић Ми­љој­ко, Ива­њи­ца.
03/004980/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-11970/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003098282 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ми­ха­и­ло­вић Ми­о­драг, Ло­зни­ца.
03/004981/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-10532/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002188682 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ђо­ка­но­вић Ми­ли­ца, Ло­зни­ца. 03/004982/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-6/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000237358 издатa од ПУ
Ча­чак на име Мак­си­мо­вић Јо­ван, Ива­њи­ца.
03/004983/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-70/2015 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000119970 издатa од
ПУ Ша­бац на име Аћи­мо­вић Ви­до­је, Ша­бац.
03/004984/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-69/2015 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002439320 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­тро­вић Го­ран, Ша­бац.
03/004985/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-8 од 14.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003271975 издатa од ПС Уб на име
Ма­тић Ву­ја­на, Уб.
03/004986/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-13 од 22.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00255539 издатa од ПС Уб на име
Да­ви­до­вић Ни­ко­ла, Уб.
03/004987/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-12 од 21.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003061160 издатa од ПС Уб на
име Стан­ко­вић Са­ша, Уб.
03/004988/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-23 од 22.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003652155 издатa од ПС Ру­ма на
име Га­јић Дра­га­на, Ру­ма.
03/004989/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-22 од 21.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002920554 издатa од ПС Ру­ма на
име Де­спо­то­вић Оли­ве­ра, Ру­ма.
03/004990/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-6363/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000137035 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Цвет­ко­вић
Ле­по­са­ва, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004991/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-1253/15
од 28.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002961806 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ар­се­ни­је­
вић Ка­та­ри­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004992/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-10227/15
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005787732 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Пе­кић Ра­
ди­шић Ан­ђе­ла, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004993/15
21
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-10702/15
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002609618 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ива­но­вић
Љу­би­ша, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004994/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-5299/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000107607 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ра­шко­вић
Сло­бо­дан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004995/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-8434/15
од 21.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003059177 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ра­до­ми­ро­
вић Не­ве­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004996/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-11/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005232155 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Лон­чар Зо­ран, Бе­о­град.
03/004997/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-4984/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000114413 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Га­ври­ло­
вић Вик­то­ри­ја, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/004998/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-10/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005820745 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­кић Сто­јан, Бе­о­град.
03/004999/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-6814/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003866870 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ја­ни­ћи­је­
вић Алек­сан­дар, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/005000/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-9/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004681667 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ма­тић Фи­лип, Бе­ог­ рад.
03/005001/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-7/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006152505 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Вуј­но­вић Ања, Бе­о­град.
03/005002/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-6/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001469551 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Зен­де­ли Бах­ти, Бе­о­град.
03/005003/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-7715/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003242536 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Жи­ва­нић
Сан­дра, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/005004/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-5 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005348841 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Чо­лић Ду­шан, Бе­о­град.
03/005005/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-6017/15
од 19.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000125752 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ра­до­ше­
вић Ве­ри­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/005006/15
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-5548/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000136975 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Са­хи­ти
Сам­сон, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/005007/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-4 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002843426 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Илић Ива­на, Бе­о­град.
03/005008/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-12281/15 од 28.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003314292 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Ми­ло­ва­но­вић Вељ­ко, Ја­го­ди­на.
03/005009/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-10286/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004349625 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Сто­ја­но­вић Дра­га­на, Ја­го­ди­на.03/005010/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-3/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003570533 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бо­жи­нов Је­ле­на, Бе­о­град.
03/005011/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-2/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001979661 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/005012/15
Ре­ше­њем ПС Га­џин Хан број 5 од 29.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000010212 издатa од ПС Га­џин
Хан на име Зла­та­но­вић Све­то­мир.
03/005013/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-58/14 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004139468 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Фо­лић Мар­ко, Бе­о­град.
03/005014/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-34/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004900592 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вје­тро­вић Ви­шња, Бе­о­град. 03/005015/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205-3.37 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000136058 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ди­вјак Ду­шка, Бе­о­град.
03/005016/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-33 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001573957 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ра­до­са­вље­вић Јо­ван, Бе­о­град. 03/005017/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-36 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005527104 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ми­хај­ло­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/005018/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-243 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004933053 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име али­ло­вић Сте­фан, Сме­де­ре­во. 03/005019/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-38 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003605952 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ду­гач­ки Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/005020/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-39 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003038223 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ха­и­лов Са­ва, Бе­о­град.
03/005021/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-40 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004662831 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сто­ја­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/005022/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-30/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000271672 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ду­ков­ски Сла­ве, Бе­о­град.
03/005023/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-35/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004867169 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пет­ко­вић Дра­го­мир, Бе­о­град.
03/005024/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-295 од 28.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000266277 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Цвет­ко­вић Зла­ти­ца, Сме­де­ре­во. 03/005025/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-32 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003865794 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ка­ње­вац Ана, Бе­о­град.
03/005026/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-29/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004386161 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/005027/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-10829/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004538987 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ко­сто­вић Ве­ско, Кра­гу­је­вац. 03/005028/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-23/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001551514 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Бо­шња­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/005029/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-12030/15 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003609038 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пе­тро­вић Ср­ђан, Кра­гу­је­вац. 03/005030/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-27/15 од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003711510 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Рај­ко­вић На­та­ша, Бе­о­град. 03/005031/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-28/15 од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003745411 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Де­ми­ро­ски Фе­ле­че, Бе­о­град. 03/005032/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-310 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002302429 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Мар­ја­но­вић Ар­са, Ве­ли­ка Пла­на.
03/005033/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-26/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003646987 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђор­ђић Јо­во, Бе­о­град.
03/005034/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-22/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000256851 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ме­лен­ти­је­вић Све­тла­на, Бе­о­град.
03/005035/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-21/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000272305 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Див­нић Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/005036/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-20/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004727040 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ца­ба Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град. 03/005037/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002877860 издатa од ПС
Вра­чар на име Мар­ко­вић Урош, Бе­о­град.
03/005038/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1822/14 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001692066 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Шир­ка Дар­ко, Бе­о­град.
03/005039/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1824/14 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005896280 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Стој­ко­вић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/005040/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-184СИВ од
27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001678994 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Та­шић Ми­лун­ка,
Бе­о­град.
03/005041/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-183/15СИВ
од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004516045 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­јо­вић Ми­лен­ко, Бе­
о­град.
03/005042/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-309/15 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002986318 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Цвет­ко­вић Зо­ран, Ве­ли­ка Пла­на.
03/005043/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-182/15СИВ
од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002396444 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­вић Гор­да­на,
Бе­о­град.
03/005044/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.1-181/14СВ од
27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004996671 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­но­вић Ду­
шан­ка, Бе­о­град.
03/005045/15
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-308/15 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000055573 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Шај­ко­вић Во­ји­слав, Ло­зо­вик.
03/005046/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-180/15СИВ
од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005183035 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Ва­лен­ти­на,
Бе­о­град.
03/005047/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.179/15СИВ од
27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004601873 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­де­но­вић Сте­
фан, Бе­о­град.
03/005048/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-32 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000088498 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Кне­же­вић Зо­ран, Ла­за­ре­вац.
03/005049/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-33/15 од 23.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000089394 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Се­дла­ре­вић То­ми­слав­ка, Ла­за­ре­вац.
03/005050/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-34/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000106123 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Жи­во­ји­но­вић Ма­ри­ја, Ла­за­ре­вац.
03/005051/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-14/15 од 28.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001454151 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ђор­ђе­вић Ми­лош, Алек­сан­дро­вац.
03/005052/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-35 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000280857 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ер­дељ На­та­ли­ја, Бе­о­град.
03/005053/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-074/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001582038 издатa од
ПС Гроц­ка на име Сто­ја­но­вић Игор, Бе­о­град.
03/005054/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-70/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000291858 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Жу­је­вић Ви­то­мир, Бе­о­град.
03/005055/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-72/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004028807 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вра­не­ше­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/005056/15
22
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-73/15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003331919 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име То­па­ло­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/005057/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-71/2015 од
26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002260069 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ха­џи­ја­нис Ол­га,
Бе­о­град.
03/005058/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-427 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000111205 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Мар­ко­вић Мил­ка, Бе­о­град.
03/005059/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/236 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001170355 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зо­ра­но­вић Ми­лош, Но­ви Сад. 03/005060/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-419/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005014856 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Фе­та­хо­вић Егип, Бор­ча.
03/005061/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/235 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006135982 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Хер­цег Тер­зић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/005062/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-425 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002341328 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ста­мен­ко­вић Све­ти­слав, Бе­о­град. 03/005063/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/234 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002724511 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Жив­ко­вић Ми­о­драг, Но­ви Сад. 03/005064/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/233 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005870408 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­по­вић Мар­ко, Но­ви Сад.
03/005065/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/232 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000424681 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пин­тер Ми­хаљ, Но­ви Сад.
03/005066/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-414 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004617853 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ди­ми­три­е­ски Спо­мен­ка, Бе­о­град. 03/005067/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/231 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003847122 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђа­јић Свје­тла­на, Но­ви Сад.
03/005068/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-443/15 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004930454 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ма­ној­ло­вић Слав­ка, Бе­о­град. 03/005069/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-441 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000228816 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Плав­ша Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/005070/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-436/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002394272 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ли­во­је­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/005071/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1.438/15 од 21.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004281734 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ра­до­вић Ми­лан­ка, Бе­ог­ рад. 03/005072/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-433 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003671495 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ни­кић Ра­дој­ка, Бе­о­град.
03/005073/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-434 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005397072 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Кри­во­ка­пић Сте­ван, Бе­о­град.
03/005074/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-437 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000202725 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Омо­рац Ду­шан, Бе­о­град.
03/005075/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-440 од 21.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003959375 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ма­рин­ко­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/005076/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-59/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004338426 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ја­ни­ћи­је­вић Ми­лан, Бе­о­град.03/005077/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-12/2015 од 22.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000060374 издатa од
ПС Кла­до­во на име Илић Са­ве­та, Те­ки­ја.
03/005078/15
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-6/15 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002886645 издатa од ПС
Жи­ти­ште на име Пер­ки Ан­драш, Но­ви Ите­беј.
03/005079/15
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-7/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000421871 издатa од ПС
Жи­ти­ште на име Не­да Та­ња, То­рак.
03/005080/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-15/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002473788 издатa од ПС
Жа­баљ на име Пу­ста­јић Све­то­зар, Жа­баљ.
03/005081/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-19/15
од 20.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000009845 издатa од ПС Зве­чан на име Пе­ци Га­зменд, Зве­чан.
03/005082/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-18/15
од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000074393 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Кам­бе­ри
Ав­ди­је, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/005083/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-51/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003969384 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Лу­јић Са­ња, Бе­о­град.
03/005084/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-123/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005348797 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Па­у­но­вић Ан­ки­ца, Бе­о­град. 03/005085/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-17/15
од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003440794 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Кри­зма­нић
Дра­жен, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/005086/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-50/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000140058 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­тро­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/005087/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-99/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000083948 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Сте­ва­но­вић Жи­во­јин, Бе­ли По­ток.
03/005088/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-104/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004976320 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­ден­ко­вић Цве­та, Бе­о­град. 03/005089/15
10. II 2015. /
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-101/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000181813 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ико­нић До­бри­ла, Ри­пањ.
03/005090/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-107/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003007800 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Сте­ва­но­вић Све­тла­на, Ри­пањ.03/005091/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-111/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001966156 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Илић Ми­лен­ка, Бе­о­град. 03/005092/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-117/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000025413 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ко­јић На­де­жда, Бе­о­град.
03/005093/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-116/15 од 20.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000218694 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Да­рин­ка, Бе­о­град. 03/005094/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-113 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003223394 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Чер­мељ Лу­ка, Бе­о­град.
03/005095/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-110/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001451671 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сте­ва­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/005096/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-108/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004337462 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ба­јо­вић Сла­вој­ка, Бе­о­град. 03/005097/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-16/15
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000202014 издатa од ПС Ле­по­са­вић на име Јо­ва­но­вић Ра­до­љуб,
Ле­по­са­вић.
03/005098/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-15/15
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000208746 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ав­ду­ла­хи
За­ри­фе, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/005099/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-14/15
од 26.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004967584 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Утвић Зо­
ри­ца, Зу­бин По­ток.
03/005100/15
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Ра­ду­ми­ло Ми­лен­ко, Па­ли­лу­ла, чек бр. 41406968 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000913/15
Ми­ла­ко­вић Љи­ља­на, Во­ждо­вац, че­ко­ви бр. 30910095,
30910109 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000914/15
То­мо Јан­ко Јо­жеф, Су­бо­ти­ца, че­ко­ви бр. 000116739913,
000119610939, 000116739905, 000116739921 из­да­ти од Ban­ca In­
te­sa.
04/000915/15
Ђур­кић Алек­сан­дра, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 18860953 из­дат
од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000916/15
Ми­ја­ил­ о­вић Ве­сна, Бе­о­град, чек бр. 97847198 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000917/15
Јан­ко­вић Ђур­ђев­ка, Ја­ко­во, чек бр. 62357645 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000918/15
Јо­си­фо­вић Ра­до­ван­ка, Бе­о­град, чек бр. 615170 из­дат од Ra­
if­fe­i­sen bank.
04/000919/15
Ста­мен­ко­вић Рад­ми­ла, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 90684622 из­
дат од Српскe бан­ке а.д.
04/000920/15
Ма­те­јић Алек­сан­дар, Ниш, чек бр. 1251544 из­дат од АИК
Бан­ке.
04/000921/15
Ка­ра­пан­џин Ру­жи­ца, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 0000095810032,
0000101695898 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000922/15
Ер­це­го­вац Сло­бо­дан, Но­ви Сад, чек бр. 9000006087655 из­
дат од Ban­ca In­te­sa.
04/000923/15
Ма­те­јин Ду­брав­ка, Но­ви Сад, чек бр. 9000036953552 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/000924/15
Ко­јић Жи­ван, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 9000035176189, 197,
205 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000925/15
Бар­ток Ан­дреа, Мар­то­нош, че­ко­ви бр. 9000039666359, 367,
375, 383, 391 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000926/15
Јо­ва­но­вић Ми­лен­ка, Ужи­це, че­ко­ви бр. 1633504, 1633505,
1633506, 16633507, 1633508, 1633509, 1633510, 1633511,
1633512, 1633513, 1633514, 1633515, 163516, 1633517, 1633518,
1633519, 1633520 из­да­ти од АИК Бан­ке.
04/000927/15
Те­ле­ки Га­бор, Каћ, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња бр.
1597160 из­дат од Wi­e­ner Sta­dische osi­gu­ra­nja.
04/000928/15
Ан­то­ни­јев До­ста, Пан­че­во, че­ко­ви бр. 73257611, 620, 638,
646, 654, 662, 670, 689, 697, 700 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/000929/15
Бла­жић Би­сер­ка, Мла­де­но­вац, че­ко­ви бр. 51565312, 320,
339, 347, 355, 363, 371, 380, 398, 401 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/000930/15
Ми­лић Алек­сан­дар, Обре­но­вац, че­ко­ви бр. 0000105447486,
0000105447528 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д. 04/000931/15
Ме­са­ро­вић Сте­фан, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 102215928, 936,
944 из­да­ти од Срп­ске бан­ке а.д.
04/000932/15
По­кра­јац Бог­дан­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 100633825,
100633833. из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000933/15
Ми­тро­вић Иван­ка, Ку­пи­но­во, чек бр. 73534166 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000934/15
Ве­се­ли­но­вић Гор­да­на, Бе­о­град, чек бр. 65153843 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000935/15
Ва­па Ве­ра, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 653672, 653673, 653674,
653675, 653676, 653677, 653678 из­да­ти од АИК БАН­КЕ АД
Ниш, ПЈ Но­ви Сад.
04/000936/15
Бу­бањ Гро­зда­на, Сав­ски ве­нац, чек бр. 84912864 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000937/15
Ко­ма­зец Мир­ко, Ин­ђи­ја, чек бр. 65721706 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000938/15
То­ма­ше­вић Цвет­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 64192180,
73997561 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000939/15
Сто­ја­но­вић Ло­мић Ве­сна, Ста­ри град, чек бр. 98626930 из­
дат од Српскe бан­ке а.д.
04/000940/15
Ни­ко­лић Све­тла­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 101532133 из­да­ти
од Српскe бан­ке а.д.
04/000941/15
17
Ма­то­вић Не­бој­ша, Кра­ље­во, чек бр. 4292530 из­дат од Ra­if­
fe­i­sen bank.
04/000942/15
Ке­ла­ва Да­ни­је­ла, Бе­о­град, чек бр. 99876393 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000943/15
Са­рић На­да, Бе­о­град, чек бр. 78439767 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000944/15
Ста­но­је­вић Де­јан, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 66872995,
66873068, 66873050, 66873001, 66873035, 66873027, 66873019,
66873043 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000945/15
Ив­ко­вић Ко­виљ­ка, Кру­ше­вац, чек бр. 102302502 из­дат од
Ban­ca In­te­sa, Eксп. 03 РЦ Кра­гу­је­вац.
04/000946/15
По­штић Ве­сна, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 76645852 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000947/15
Ву­чи­ће­вић Мил­ка, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 99985410, 429, 437,
445, 453, 500 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000948/15
Пу­шко­вић Пре­драг, Бе­о­град, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.700-571204-86110/33 из­дат од Сла­ви­ја бан­ке. 04/000949/15
Пу­шко­вић Пре­драг, Бе­о­град, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.700-571207-86110/33 из­дат од Сла­ви­ја бан­ке. 04/000950/15
Пу­шко­вић Пре­драг, Бе­о­град, де­ви­зна штед­на књи­жи­ца
бр.700-571200-86110/33 из­дат од Сла­ви­ја бан­ке. 04/000951/15
Ан­ђел­ка Зе­че­вић, Зве­зда­ра, че­ко­ви бр. 64604838, 97543854
из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000952/15
Ми­тро­вић Дра­ган, Бе­о­град, чек бр. 9294604 из­дат од NLB
ban­ke a.d.
04/000953/15
Ву­ко­вић Љи­ља­на, Бе­о­град, чек бр. 100723204 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000954/15
Ви­ло­ти­је­вић Жи­ва­на, Ра­ко­ви­ца, чек бр. 4758978 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000955/15
Ђор­ђе­вић Ја­сми­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 83768879, 83768887
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000956/15
Ми­тро­вић На­да, Сав­ски ве­нац, че­ко­ви бр. 26995914,
26995922, 26995930, 26995949, 26995957, 26995965, 26995973,
26995981, 26995990, 26996007 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/000957/15
Дра­ги­ца Па­вло­вић, Зве­зда­ра, че­ко­ви бр. 16899119,
16899127, 16899135, 16899143, 16899151, 16899160, 16899178,
16899186, 16899194, 16899208, 14738487, 14738495, 14738509
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000958/15
Га­јић Ива­на, Шеп­шин, че­ко­ви бр. 2740036, 2740044,
2740052 из­да­ти од UniC­re­dit ban­ke.
04/000959/15
Је­но­ван Пал, Су­бо­ти­ца, че­ко­ви бр. 88664612, 88664701 из­
да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000960/15
Ху­рић Ел­ме­ди­на, При­је­по­ље, че­ко­ви бр. 0000100149426,
434, 459 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000961/15
Не­шић-Би­кић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град, чек бр. 302725 из­дат од
Пи­ра­е­ус бан­ке.
04/000962/15
Бо­шко­вић Дра­го­љуб, Кра­гу­је­вац, че­ко­ви бр. 2170184,
2170185 из­да­ти од АИК Бан­ке.
04/000963/15
То­мић Рад­ми­ла, Бе­о­град, чек бр. 2263246 из­дат од Бан­ке
По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000964/15
Сто­ји­чић Ни­ко­ла, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000123442188,
0000123442196 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000965/15
Ђор­ђе­вић Пе­тар, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 99091183 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000966/15
Ба­ко­вић Со­ња, Зе­мун, чек бр. 133369629 из­дат од Ban­ca In­
te­sa.
04/000967/15
Кам­џи­јаш Ни­ко­ла, Ки­кин­да, че­ко­ви бр. 0000003718941,
0000003718942 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000968/15
Ко­стић Оли­ве­ра, Бе­о­град, чек бр. 64785785 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000969/15
Ро­сић Све­тла­на, Обре­но­вац, че­ко­ви бр. 8997268, 276, 284,
292, 306 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000970/15
Ми­ље­но­вић Дра­ги­ца, Во­ждо­вац, чек бр. 82268384 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000971/15
Ра­ма­да­но­вић Ра­ма­дан, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 63460273,
63460281 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000972/15
Опа­чић Бо­жи­ца, Бе­о­град, чек бр. 3813797 из­дат од Ra­if­fe­i­
sen bank.
04/000973/15
Си­мић Све­тла­на, Со­пот, че­ко­ви бр. 11296815, 11296823 из­
да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000974/15
Сте­фа­но­вић На­та­ша, Бе­о­град, чек бр. 79413993 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000975/15
Ча­ла­ко­вић Са­би­ха, Ту­тин, чек бр. 0000059025361 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000976/15
Дра­га­на Га­ко­вић, Па­ли­лу­ла, чек бр. 0000099471682 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/000977/15
Јо­вић Бо­ра, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 80637085, 81753642,
81753659, 83559716 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000978/15
Бу­ћи­нац Та­ма­ра, Вр­шац, че­ко­ви бр. 0000082827056, 7064,
0000103492948, 2955, 2963, 0000108929803, 9811, 9829 из­да­ти
од Ban­ca In­te­sa.
04/000979/15
Бје­ли­ца Да­на, Зве­зда­ра, чек бр. 78294709 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000980/15
Ни­ко­лић Ми­ли­ца, Гроц­ка, че­ко­ви бр. 49795815, 5823, 5831,
5840, 5858, 5866, 5874, 5882, 5890, 5804. из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000981/15
То­ма­ше­вић Ми­ло­са­ва, Зе­мун, че­ко­ви бр. 88376108,
88376116 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000982/15
Па­вић Ми­лен­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 30898958, 8966, 8974,
8982, 8990, 30899008 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000983/15
Ко­стић Иван­ка, Ниш, чек бр. 1154558 из­дат од АИК Бан­ке.
04/000984/15
Ни­ко­лић Је­ле­на, Бе­о­град, чек бр. 72339005 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000985/15
Пре­ра­до­вић Стрет­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 83110163,
88093422 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000986/15
Трун­гел
Ме­штер
Едит,
Су­бо­ти­ца,
че­ко­ви
бр.
9000003550706 9000002290727 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000987/15
То­ма­ше­вић Сла­ђа­на, Ниш, чек бр. 0000085589380 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000988/15
17 / 10. II 2015.
Инос-На­пре­дак д.о.о., Ша­бац, ме­ни­ца бр. АА 4946591 из­
дат од Đolex d.o.o. Ša­bac.
04/000989/15
Инос-На­пре­дак д.о.о., Ша­бац, ме­ни­ца бр. АА 4946592 из­
дат од Đolex d.o.o. Ša­bac.
04/000990/15
Ни­ко­лић Дра­гу­тин, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, чек бр.
80821960 из­дат од Српскe бан­ке а.д.
04/000991/15
Је­здић Алек­сан­дар, Кле­нак, че­ко­ви бр. 2425998, 2426005,
2428016, 2428024, 2428032, 2428040, 2428059, 2428067 из­да­ти
од UniC­re­dit ban­ke.
04/000992/15
Пле­ћић Та­тја­на, Зе­мун, че­ко­ви бр. 45324761, 45324779,
45324787 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000993/15
Ко­ста­ди­но­вић Мир­ја­на, Зе­мун, че­ко­ви бр. 136134434,
136134459, 136134467, 136134475, 136134483, 136134491,
136134509 из­да­ти од Бан­ка Ин­те­са А.Д Бе­о­град. 04/000994/15
Aна Ло­врић, Бе­о­град, чек бр. 85633501 из­дат од Срп­ска
бан­ка ад Бе­о­град.
04/000995/15
Kaрапанџић
Алек­сан­дра, Кра­ље­во 036000, чек бр.
1332945 из­дат од ЕRSTE BAN­KA.
04/000996/15
Трај­ко­вић Мар­ко, Сви­лај­нац, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 3934722 из­дат од Wi­e­ner sta­dische osi­gu­ra­nja. 04/000997/15
Трај­ко­вић Мар­ко, Сви­лај­нац, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 45329459 из­дат од Wi­e­ner sta­dische osi­gu­ra­nja. 04/000998/15
Трај­ко­вић Гор­да­на, Сви­лај­нац, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 3789457 из­дат од Wi­e­ner sta­dische osi­gu­ra­nja.
04/000999/15
Ра­до­је­вић Ма­шан, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 88327721, 739, 747,
754, 762, 770 из­да­ти од Срп­ске бан­ке А.Д.
04/001000/15
Шкри­јељ Би­на­са, Но­ви Па­зар, чек бр. 0000010272755. из­
дат од Бан­ка Ин­те­са.
04/001001/15
Кне­же­вић Зо­ри­да, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 83180638, 687 из­да­
ти од Срп­ска бан­ка ад Бе­о­град.
04/001002/15
Сан­дић Алек­сан­дар, Бе­ог­ рад, че­ко­ви бр. 14023313, 321,
330, 348, 356, 364, 372, 380, 399, 402 из­да­ти од По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це А.Д.БЕ­О­ГРАД.
04/001003/15
Ђе­кић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град, чек бр. 66524414 из­дат од Срп­
ска бан­ка А.Д. Бе­о­град.
04/001004/15
Жар­ко­вић Оља, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 5885173, 5885174 из­да­
ти од Ra­if­fe­is­ en BANK Be­o­grad.
04/001005/15
Ми­лин­чић Ли­ди­ја, Кру­ше­вац, чек бр. 120710678 из­дат од
Ban­ca In­te­sa Eksp. 07 РЦ Кра­гу­је­вац.
04/001006/15
Па­вло­вић Би­ља­на, Кру­ше­вац, чек бр. 2957663 из­дат од
Ban­ca In­te­sa Eksp. 03 РЦ Кра­гу­је­вац.
04/001007/15
Бу­ла­то­вић Љи­ља­на, Бе­о­град, чек бр. 72201056 из­дат од
Срп­ска Бан­ка ад Бе­о­град.
04/001008/15
Мар­ко­вић Ма­ја, Кру­ше­вац, че­ко­ви бр. 130113202, 210, 228,
236, 244 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa Eksp. 07 РЦ Кра­гу­је­вац.
04/001009/15
Ми­ја­и­ло­вић Зла­то­мир, Сав­ски ве­нац, чек бр. 90285131 из­
дат од Срп­ска бан­ка А.Д. Бе­о­град.
04/001010/15
Жи­ва­но­вић Дра­ган, Кра­гу­је­вац, чек бр. 0000076371970 из­
дат од BAN­CA IN­TE­SA.
04/001011/15
Сто­ја­но­вић Би­ља­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 67598075,
67598083, 67598091, 67598105 из­да­ти од Бан­ка По­штан­ска Ште­
ди­о­ни­ца АД.
04/001012/15
Ву­ко­во­јац Сло­бо­дан­ка, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 87628574 из­
дат од Срп­ска Бан­ка АД Бе­о­град.
04/001013/15
Стри­че­вић Ана, Бе­о­град, чек бр. 84685445 из­дат од Срп­ске
бан­ке А.Д.
04/001014/15
Феј­зу­ла Се­ври­ја, Бе­о­град, чек бр. 99187593 из­дат од Срп­
ске бан­ке А.Д.
04/001015/15
Са­вић Је­ле­на, Бе­о­град, чек бр. 100892405 из­дат од Срп­ске
бан­ке А.Д.
04/001016/15
Бо­ро­ви­на Пре­драг, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 3214799 из­дат од
Rsif­fe­i­sen Bank.
04/001017/15
Мар­ја­но­вић Дра­шко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 75588251,
100932797 из­да­ти од Срп­ске бан­ке АД.
04/001018/15
Ми­ло­ше­вић Дар­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 3640256-3640261
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen ban­ke.
04/001019/15
Ђо­рић Сне­жа­на, Же­ле­зник, че­ко­ви бр. 101968543, 550,
568, 576, 584, 592 из­да­ти од Срп­ске бан­ке А.Д.
04/001020/15
Па­на­јо­то­вић На­та­ша, Зе­мун, че­ко­ви бр. 83739227,
100562917, 97130520, 100562909 из­да­ти од Срп­ска Бан­ка АД Бе­
о­град.
04/001021/15
Ви­до­вић Ива­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 140790874, 140790882,
140790890 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa Ad Be­o­grad.
04/001022/15
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Сан­дић Ра­до­ван, Гроц­ка, из­да­та од СО Љиг. 05/000558/15
Јо­ви­чић Не­над, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000559/15
Илић Ли­ди­ја, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Вра­ње. 05/000560/15
Ја­ша­ри Све­ди­ја, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000561/15
Па­у­но­вић Ми­лош, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000562/15
Ђа­ло­вић Ми­ла, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Ко­сов­ска Ми­
тро­ви­ца.
05/000563/15
Мир­ко­вић Са­ша, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000564/15
Жар­ко То­до­ро­вић, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000565/15
Ћир­ко­вић Све­тла­на, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000566/15
Ла­зар Ибол­ја, Су­бо­ти­ца, из­да­та од OУ Ки­кин­да.
05/000567/15
Са­и­ло­вић Сне­жа­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000568/15
Ше­вар­лић Да­ни­ца, Зе­мун, из­да­та од СО Гроц­ка.
05/000569/15
Ла­за­ре­вић Не­над, Мла­де­но­вац, из­да­та од СО Мла­де­но­вац.
05/000570/15
Шљи­вић Бор­ја­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Вра­чар.
05/000571/15
Ра­до­ји­чић Не­бој­ша, Ча­чак, из­да­та од ОУ Гор­њи Ми­ла­но­вац.
05/000572/15
Ма­ша­но­вић Ми­љан, Бе­о­град, из­да­та од СО Вра­чар.
05/000573/15
23
Злат­ко­вић Зла­та, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/000574/15
Би­је­лић Да­ни­је­ла, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/000575/15
Бла­го­је­вић Са­ња, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/000576/15
Кра­вља­ча Не­над, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000577/15
Ла­лић Рат­ко, Чу­ка­ри­ца, из­да­та од СО Ру­ма. 05/000578/15
Toдоровић Ми­ле, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/000579/15
Па­вло­вић Зо­ран, Ба­ра­је­во, из­да­та од ОУ Ба­ра­је­во.
05/000580/15
Сен­ци Игор, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000581/15
Здрав­ко­вић Су­за­на, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ра­ко­ва­и­ца.
05/000582/15
Ана Га­ври­ло­вић, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000583/15
Са­ди­ко­вић Са­не­ла, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000584/15
Се­ку­лић Иван­ка, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/000585/15
Ђор­ђе­вић Ср­ђан, Бе­га­љи­ца, из­да­та од СО Гроц­ка.
05/000586/15
Јо­ко­вић Бо­шко, Бе­о­град, из­да­та од СО Кла­до­во.
05/000587/15
Ро­жа Сми­ља­на, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Вра­чар.
05/000588/15
Ми­ја­и­ло­вић Го­ран, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000589/15
Ма­те­јић Вла­ди­мир, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000590/15
Ву­ја­нић Не­над, Ка­лу­ђе­ри­ца, из­да­та од ОУ Гроц­ка.
05/000591/15
Гло­ђо­вић Го­ран, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/000592/15
Не­дељ­ко­вић Ми­ло­рад, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000593/15
То­шић Зо­ран, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000594/15
Га­јић Зо­ран, Бе­о­град, из­да­та од СО Ве­ли­ка Пла­на.
05/000595/15
Га­јић Да­ни­је­ла, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000596/15
Бек­те­ши Ре­џа, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000597/15
Герт­нер Не­над, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/000598/15
Цвет­ко­вић Би­ља­на, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000599/15
Шко­рић Ми­лан, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ра­ко­ви­ца.
05/000600/15
Га­ле­тић Алек­сан­дар, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000601/15
Сто­ја­но­вић Алек­сан­дар, СО Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­
лу­ла.
05/000602/15
Ми­тић Алек­сан­дра, Бе­о­град, из­да­та од СО Зре­ња­нин.
05/000603/15
Рат­ко­вић Ма­ри­ја­на, Ле­шта­не, из­да­та од ОУ Гроц­ка.
05/000604/15
Јо­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000605/15
Фи­ли­по­вић Ср­ђан, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.
05/000606/15
Га­нић Да­вид, Зу­це, из­да­та од СО Во­ждо­вац. 05/000607/15
Па­вло­вић Ми­лан, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.05/000608/15
Кри­во­ка­пић Бо­јан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/000609/15
Лу­чић Ми­лош, Зе­мун, из­да­та од СО Ча­је­ти­на.
05/000610/15
Ко­ва­че­вић Го­ран, Бе­о­град, из­да­та од СО Ко­вин.
05/000611/15
По­по­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/000612/15
Ча­ла­ко­вић Ал­ма, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Ту­тин.
05/000613/15
Иг­ња­то­вић Љу­би­ца, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Ша­бац.
05/000614/15
Ра­дој­ло­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ста­ри град.
05/000615/15
Па­вло­вић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000616/15
Су­шић Ми­лан, Остру­жни­ца, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000617/15
Ста­ни­са­вље­вић Ма­ја, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000618/15
Жи­жек Са­фе­та, Ста­ри град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/000619/15
Сто­ја­но­вић Ка­та­ри­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000620/15
Јо­си­по­вић Мар­ко, Сту­бли­не, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000621/15
Дер Ја­нош, Та­ван­кут, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000622/15
Је­ли­чић Ста­на, Ра­та­ри, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000623/15
Ни­ко­лић Ду­шан, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од ОУ Но­ви Бе­о­
град.
05/000624/15
Ми­нић Ти­ја­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000625/15
Пе­јић Мар­ја­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000626/15
Га­ври­ло­вић Та­ња, Гра­бо­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000627/15
Јо­ва­но­вић Ма­ја, Ба­рич, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000628/15
Стан­чић Или­ја, Ба­рич, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000629/15
Га­ври­ло­вић Љу­би­на, Гра­бо­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000630/15
Ште­ко­вић Би­ља­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000631/15
Ми­јић Са­ња, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000632/15
Лу­кић Са­ња, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000633/15
Ар­сић Не­ман­ја, Бе­о­град, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000634/15
Об­ра­до­вић Алек­сан­дра, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000635/15
Лу­кић Иван, Ба­ра­је­во, из­да­та од ОУ Ба­ра­је­во.
05/000636/15
Пи­ља­но­вић Сла­ђа­на, Па­дин­ска Ске­ла, из­да­та од СО Па­ли­
лу­ла.
05/000637/15
Пе­шкир Не­ма­ња, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ ОБре­но­вац.
05/000638/15
Кри­во­ка­пић Пре­драг, Су­бо­ти­ца, из­да­та од OУ Су­бо­ти­ца.
05/000639/15
Га­шић Ми­лош, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/000640/15
Стан­ко­вић Стан­ко, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000641/15
Не­шић Сте­фан, Ста­ри град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/000642/15
Ста­ни­шић Ива­на, Су­бо­ти­ца, из­да­та од OУ Су­бо­ти­ца.
05/000643/15
Јо­ва­но­вић Ива­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000644/15
Сол­да­то­вић Сун­чи­ца, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Кра­ље­во.
05/000645/15
Јо­кић Алек­сан­дра, Бе­о­град, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/000646/15
Кам­бе­ри Ел­ми­на, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000647/15
Ран­ко­вић Сло­бо­дан, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000648/15
Стан­ко­вић Ми­ле­ва, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000649/15
Бар­ја­мо­вић Дра­ги­ша, Алек­си­нац, из­да­та од ОУ Алек­си­нац.
05/000650/15
Ран­ђе­ло­вић Зо­ран, Алек­си­нац, из­да­та од ОУ Алек­си­нац.
05/000651/15
Ива­ни­ше­вић Је­ле­на, Алек­си­нац, из­да­та од ОУ Алек­си­нац.
05/000652/15
Ђу­ра­ши­но­вић Сте­ван, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000653/15
Ђор­ђе­вић Ми­ља­на, Алек­си­нац, из­да­та од ОУ Алек­си­нац.
05/000654/15
Де­нић Го­ран, Алек­си­нац, из­да­та од ОУ Алек­си­нац.
05/000655/15
Ри­сте­ска Ма­ри­ја­на, Цу­ка­ри­ца, из­да­та од СО Мла­де­но­вац.
05/000656/15
Тур­куљ Жи­ва, Бе­о­град, из­да­та од СО Гроц­ка. 05/000657/15
Га­ври­ло­вић Гор­да­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000658/15
Ди­ми­три­је­вић Је­ле­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000659/15
Бре­ко­вић Би­ља­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000660/15
То­до­ро­вић Са­ња, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000661/15
Ива­ну­шић Пре­драг, Зе­мун, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/000662/15
Ал­бић Ми­лан, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/000663/15
Ву­ји­чић Ми­ли­ца, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ла­за­ре­вац.
05/000664/15
Ни­ко­лић Мир­ко, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун. 05/000665/15
Бо­шко­вић Ђор­ђе, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000666/15
Бу­квић Де­јан, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Ра­ко­ви­ца.
05/000667/15
Љу­бе­но­вић Иван, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Бој­ник.
05/000668/15
Ман­да­рић Игор, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000669/15
Бе­го­вић Изет, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/000670/15
Ми­тро­вић Зу­бер Та­ња, Ста­ри град, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000671/15
Цви­јо­вић Го­ран, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/000672/15
Пе­тро­вић Ја­сми­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Уб.
05/000673/15
Ја­ни­ћи­е­је­вић Ра­до­је, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000674/15
Ке­ље­вић Сте­фан, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/000675/15
Стој­ко­вић Је­ле­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000676/15
Ла­зић Ду­шан, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000677/15
Ла­зић Го­ри­ца, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/000678/15
Гој­ко­вић Вљња, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ра­ко­ви­ца.
05/000679/15
Зо­ран Сто­ја­но­вић, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000680/15
Бо­ја­нић Бо­ја­на, Но­ви Сад, из­да­та од СО Шид.
05/000681/15
Бла­го­је­вић Рад­ми­ла, Ста­ри град, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/000682/15
24
10. II 2015. /
Ми­шков Дра­гу­тин, Ки­кин­да, из­да­та од Оп­шти­на Ки­кин­да.
05/000683/15
Ми­лен­ко­вић Вла­ди­ца, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000684/15
Ста­но­је­вић Ста­ни­мир, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Све­то­за­
ре­во (Ја­го­ди­на).
05/000685/15
По­по­вић Са­не­ла, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000686/15
Ка­лин­че­вић Дра­га­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000687/15
Јок­сић Ми­ли­ца, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000688/15
Ву­ја­но­вић Го­ран, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000689/15
Ди­ми­три­је­вић Игор, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000690/15
Ди­ми­три­је­вић Сун­чи­ца, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000691/15
Ја­но­ше­вић Вла­ди­мир, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000692/15
Па­ви­ће­вић Вла­да, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000693/15
Ма­тић Ми­јо­драг, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000694/15
По­по­вић Алек­сан­дар, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000695/15
Стје­па­но­вић Го­сто, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000696/15
Та­хир­бе­го­вић Бех­џи­да, Но­ви Па­зар, из­да­та од Град­ска
упра­ва Но­ви Па­зар.
05/000697/15
Пе­тру­шић Ми­хај­ло, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/000698/15
Ву­чић Пре­драг, Гроц­ка, из­да­та од ОУ Зве­зда­ра.
05/000700/15
Си­мић Дра­ган, Гра­бо­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/000701/15
Ве­лич­ков Бра­ни­слав, Но­во Ми­ло­ше­во, из­да­та од ОУ Но­ви
Бе­чеј.
05/000702/15
Јо­ви­чић Не­ма­ња, Па­ра­ћин, из­да­та од ОУ Па­ра­ћин.
05/000703/15
Из­во­нар Је­ле­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Мај­дан­пек.
05/000704/15
Јан­сен Све­тла­на, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот. 05/000705/15
Стој­чев Не­ма­ња, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот. 05/000706/15
Дин­чић Сло­бо­дан, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот.
05/000707/15
Алић Ми­ло­ван­ка, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот.
05/000708/15
Гли­го­ри­је­вић Ђор­ђе, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот.
05/000709/15
Ибра­и­мо­вић Ива­на, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот.
05/000710/15
Цвет­ко­вић Да­ли­бор, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот.
05/000711/15
Искре­нов Мај­да, Пи­рот, из­да­та од ОУ Пи­рот. 05/000712/15
Бо­ље­вић Сне­жа­на, СО Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Ти­то­град.
05/000713/15
Ке­мен­ди Игор, Цр­вен­ка, из­да­та од ОУ Ку­ла. 05/000714/15
Мир­ко­вић Зо­ри­ца, Ру­ма, из­да­та од ОУ Ру­ма. 05/000715/15
По­па­дић Ми­лан, Тр­сте­ник, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000716/15
Ди­ми­три­је­вић Ђор­ђе, Тр­сте­ник, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000717/15
Му­жи­је­вић Све­то­зар, Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/000718/15
Ми­ле­тић Не­на, Тр­сте­ник, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000719/15
Ву­чић Ива­на, Ве­ли­ка Дре­но­ва, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000720/15
Ђу­рић Ми­ро­слав­ка, Тр­сте­ник, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000721/15
Јо­ва­но­вић Го­ран, Тр­сте­ник, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000722/15
Си­мо­но­вић Ива­на, Тр­сте­ник, из­да­та од ОУ Тр­сте­ник.
05/000723/15
Кр­стић Зла­ти­ца, Ди­ми­тров­град, из­да­та од ОУ Ди­ми­тров­
град.
05/000724/15
Чо­ла­ко­вић На­та­ли­ја, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри
Град.
05/000725/15
Ра­до­је­вић Жи­ван, Кра­љев­ци, из­да­та од ОУ Ру­ма.
05/000726/15
Ма­ли­нић Злат­ко, Бач, из­да­та од ОУ Бач.
05/000727/15
Јо­ва­но­вић Зла­ти­бор, Бач, из­да­та од ОУ Бач. 05/000728/15
Ча­лић Го­ран, Бач, из­да­та од ОУ Бач.
05/000729/15
Ми­ла­ко­вић Си­ни­ша, Плав­на, из­да­та од ОУ Бач.
05/000730/15
Гла­ваш Ду­брав­ка, Бач­ко Но­во Се­ло, из­да­та од ОУ Бач.
05/000731/15
Ка­рић Игор, Бач­ко Но­во Се­ло, из­да­та од ОУ Бач.
05/000732/15
– ЂАЧ­КЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ни­кић Ан­дри­ја, Но­ви Бе­о­град, ОШ „На­де­жда Пе­тро­вић” у
Бе­о­гра­ду.
08/000072/15
Ра­до­са­вље­вић Ми­ли­ца, Гроц­ка, дру­ги цу­клус ОШ „Или­ја
Га­ра­ша­нин” у Гроц­кој.
08/000073/15
Кне­же­вић Ле­о­нар­до, Ча­чак, ОШ „Фи­лип Фи­ли­по­вић” у
Чач­ку.
08/000074/15
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Си­ма­нић Бо­јан, Ста­ра Па­зо­ва, ди­пло­ма сред­ње шко­ле Ма­
шин­ско обра­зов­ног цен­тра у Зе­му­ну.
09/000689/15
Сто­јил­ко­вић Ни­ко­ла, Пе­ћин­ци, све­до­чан­ство III раз­ре­да
и ди­пло­ма средњe Техничкe школe „Ми­лен­ко Вер­кић Не­ша” у
Пе­ћин­ци­ма".
09/000690/15
Стој­ко­вић Је­ле­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма сред­ње
ПТТ шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000691/15
Ми­ли­во­је­вић Гор­да­на, Зе­мун, све­до­чан­ства III и IV раз­ре­да
и ди­пло­ма сред­ње Еко­ном­ске шко­ле у Зе­му­ну.
09/000692/15
Ба­ча­нин Пе­тар, Зе­мун, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и ди­пло­ма
Сред­ње шко­ле за еко­но­ми­ју, пра­во и ад­ми­ни­стра­ци­ју.
09/000693/15
Калц Дра­ган, Бе­о­град, ди­пло­ма Обра­зов­ног цен­тра „Проф.
Бран­ко Ра­ди­че­вић” у При­је­по­љу.
09/000694/15
Апо­сто­ло­вић Са­ша, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма IV сте­пе­на
ЕТШ „Ни­ко­ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/000695/15
Па­вло­вић Де­јан, Гроц­ка, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке шко­ле
ГСП у Бе­о­гра­ду, смер тех­ни­чар за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
09/000696/15
По­таи Жу­жа­на, Чан­та­вир, ди­пло­ма По­ли­тех­ноч­ке шко­ле у
Су­бо­ти­ци.
09/000697/15
По­по­вић Алек­сан­дар, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Му­
зич­ке шко­ле „Во­ји­слав Вуч­ко­вић”.
09/000698/15
Илић Бо­бан, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да сред­ње
Тек­стил­не шко­ле „Бо­ра Стан­ко­вић” у Вуч­ју.
09/000699/15
Бру­чић Пе­тра, Ужи­це, ди­пло­ма Ужич­ке гим­на­зи­је.
09/000700/15
Ја­сми­на Сто­ја­но­вић, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да
усме­ре­ног обра­зо­ва­ња Ма­шин­ско обра­зов­ног цен­тра „Змај” у
Зе­му­ну.
09/000701/15
Мар­тић Ми­лан, Ки­кин­да, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Ки­
кин­ди.
09/000702/15
Су­љо­вић Енес, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке
шко­ле у Но­вом Па­за­ру.
09/000703/15
Бра­им
­ и Фе­ми­на, Зве­зда­ра, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­
да и ди­пло­ма сред­ње Ме­ди­цин­ске шко­ле у Зе­му­ну. 09/000704/15
Илић Сне­жа­на, Лу­гав­чи­на, ди­пло­ма Сред­ње ме­ди­цин­ске
шко­ле „Зве­зда­ра” у Бе­о­гра­ду.
09/000705/15
Ми­ки­ће­вић Го­ран, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма Ма­шин­ско са­о­бра­
ћај­не шко­ле „За­ста­ва” у Кра­гу­јев­цу.
09/000706/15
Рај­ков Љи­ља­на, Бе­о­град, ди­пло­ма за­вр­шног ис­пи­та V бе­о­
град­ске гим­на­зи­је.
09/000707/15
Ма­нић Жолт, Су­бо­ти­ца, ди­пло­ма Ма­шин­ско елек­тро­тех­
нич­ке и са­о­бра­ћај­не сред­ње шко­ле у Су­бо­ти­ци.
09/000708/15
То­мић Не­ма­ња, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Ма­шин­
ске шко­ле „Ра­до­је Да­кић” у Ра­ко­ви­ци, Бе­о­град.
09/000709/15
Јо­ва­но­вић Ђор­ђе, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма ССС Уго­сти­тељ­
ско ту­ри­стич­ког цен­тра у Бе­о­гра­ду.
09/000710/15
Пот­ко­њак Бра­ни­сла­ва, Зе­мун, ди­пло­ма Зе­мун­ске гим­на­зи­је.
09/000711/15
Ћук Не­бој­ша, Ру­ма, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке шко­ле „Ми­
лен­ко Бр­зак-Уча” у Ру­ми.
09/000712/15
Ра­је­вић Сло­бо­дан, Зе­мун, ди­пло­ма IV сте­пе­на ЕТШ „Ни­ко­
ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/000713/15
Бо­ро­је­вић Сло­бо­дан­ка, Зе­мун, све­до­чан­ство IV сте­пе­на
МОЦ у Зе­му­ну.
09/000714/15
Ми­ло­ва­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­нич­ке
шко­ле ГСП у Бе­о­гра­ду.
09/000715/15
Ма­тић Ми­лан, Зве­зда­ра, све­до­чан­ство I раз­ре­да сред­ње Са­
о­бра­ћај­не шко­ле „Бо­жи­дар Аџи­ја” у Бе­о­гра­ду.
09/000716/15
Па­ро­шки Та­ма­ра, Чу­ка­ри­ца, ди­пло­ма Ше­сте бе­о­град­ске
гим­на­зи­је.
09/000717/15
Миљ­ко­вић Ду­шан, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да
ОШ „Ра­дој­ка Ла­кић” у Бе­о­гра­ду.
09/000718/15
Ја­ша­ре­вић Су­за­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Вла­ди­мир
Ро­ло­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000719/15
Ни­ко­лић Игор, Кру­ше­вац, све­до­чан­ство ОШ „Јо­ван Јо­ва­
но­вић Змај” у Кру­шев­цу.
09/000720/15
Др­ча Да­вор­ка, Бе­о­град, ди­пло­ма Дру­ге еко­ном­ске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/000721/15
Дроб­ња­ко­вић Мар­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке
шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/000722/15
Тот Мир­ја­на, Су­бо­ти­ца, све­до­чан­ство ОШ „Бо­са Ми­ли­ће­
вић” у Но­вом Жед­ни­ку.
09/000723/15
Ди­ми­три­је­вић Ја­сми­на, Сав­ски ве­нац, ди­пло­ма сред­ње
Шко­ле за ди­зајн тек­сти­ла у Бе­о­гра­ду.
09/000724/15
Зо­рић Мир­ја­на, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да Хе­миј­
ско тех­но­ло­шке шко­ле у Ки­кин­ди.
09/000725/15
То­мо­вић Вла­дан, Кра­ље­во, ди­пло­ма ЕСТШ „Ни­ко­ла Те­
сла” у Кра­ље­ву, смер тех­ни­чар друм­ског са­о­бра­ћа­ја.
09/000726/15
Сто­ја­но­вић Бог­дан, Ра­ко­ви­ца, ду­пли­кат све­до­чан­ства ОШ
„Бо­жо То­мић” у При­је­во­ру, де­ло­вод­ни број 267/13. 09/000727/15
Ми­ли­во­је­вић Гој­ко Ве­ли­мир, Ниш, ди­пло­ма Елек­трон­ског
фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Ни­шу, број 1/0-04/133-98.
09/000728/15
Сте­ва­но­вић Ма­ри­на, Гроц­ка, све­до­чан­ство о за­вр­ше­ном
осмо­го­ди­шњем шко­ло­ва­њу ОШ „Ра­до­је До­ма­но­вић” у Ле­сков­цу.
09/000729/15
Бо­жић Сте­ван, Же­ле­зник, све­до­чан­ство ОШ „Вла­ди­мир
На­зор” у Же­ле­зни­ку.
09/000730/15
Љи­ља­на Је­ре­мић, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ство ОШ „Ра­до­је
До­ма­но­вић” у Кра­гу­јев­цу.
09/000731/15
Ми­трић Ол­ги­ца, Ужи­це, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
Тех­нич­ке шко­ле „Ра­до­је Ма­рић” у Ужи­цу.
09/000732/15
Мир­ко­вић Пе­ри­ша, Ужи­це, ди­пло­ма Шко­ле уче­ни­ка у при­
вре­ди „Ра­до­је Ма­рић” у Ужи­цу.
09/000733/15
Ива­на Ива­нов, Зве­зда­ра, ди­пло­ма Фа­кул­те­та по­ли­тич­ких
на­у­ка у Бе­о­гра­ду, број ин­дек­са 543/02, смер ме­ђу­на­род­не сту­ди­је.
09/000734/15
Жи­ва­но­вић Не­бој­ша, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Бро­
дар­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000735/15
Га­јић Зо­ран, Бе­о­град, ди­пло­ма пе­тог сте­пе­на шко­ле „Ра­до­
је Да­кић” у Ра­ко­ви­ци, Бе­о­град.
09/000736/15
Герт­нер Не­над, Зве­зда­ра, ди­пло­ма сред­ње Ма­шин­ске шко­
ле у Бе­о­гра­ду.
09/000737/15
Ка­ра­влах Го­ран, Ша­бац, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке шко­ле
„Ми­лен­ко Бр­зак-Уча” у Ру­ми.
09/000738/15
Ни­ко­лић Иван, Обре­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Бу­да
Да­ви­до­вић” у Обре­нов­цу.
09/000739/15
Бра­ни­слав Пеј­ко­вић, Зве­зда­ра, све­до­чан­ство ОШ „Је­ле­на
Ћет­ко­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000740/15
17
Са­вић На­де­жда, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Змај Јо­ван Јо­
ва­но­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000741/15
Ми­ло­је­вић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство VI раз­ре­да
ОШ „Иван Го­ран Ко­ва­чић” у Бе­о­гра­ду.
09/000742/15
Ра­шић Ја­сна, Гра­бо­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да ШЦ „Бу­да
Да­ви­до­вић” у Обре­нов­цу.
09/000743/15
Ва­сић Ива­на, Зве­зда­ра, ди­пло­ма сред­ње Уго­сти­тељ­ско-ту­
ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000744/15
Ра­шић Ја­сна, Гра­бо­вац, све­до­чан­ства II, III и IV раз­ре­да
ШЦ „27. март” у Обре­нов­цу.
09/000745/15
Ан­ђе­лић Ру­жи­ца, Обре­но­вац, све­до­чан­ство ОШ „Гра­бо­
вац”, број 133/2002.
09/000746/15
Је­лић Сло­бо­дан, Мај­дан­пек, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Мај­дан­пе­ку.
09/000747/15
Ни­сић Ален, Мај­дан­пек, све­до­чан­ство I раз­ре­да Тех­нич­ке
шко­ле у Мај­дан­пе­ку.
09/000748/15
Ко­сић Дра­га­на, Ки­кин­да, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Ду­шан Ва­си­љев” у Ки­кин­ди.
09/000749/15
Ро­сић Ол­га, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство дру­гог раз­ре­да сред­
ње Ме­ди­цин­ске шко­ле у Зе­му­ну.
09/000750/15
Ба­ти­нић Бран­ка, Омо­љи­ца, све­до­чан­ство ОШ „До­си­теј
Об­ра­до­вић” у Омо­љи­ци.
09/000751/15
Ђер­ко­вић Са­ша, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке
шко­ле у Но­вом Па­за­ру, са зва­њем елек­тро­тех­ни­чар енер­ге­ти­ке.
09/000752/15
Са­вић Ве­ра, Ча­чак, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Чач­ку.
09/000753/15
Ни­ко­лов Зо­ран, Во­ждо­вац, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да V
еко­ном­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000754/15
Га­нић Да­вид, Зу­це, све­до­чан­ства I-VI­II раз­ре­да ОШ „Ва­са
Ча­ра­пић” у Бе­о­гра­ду.
09/000755/15
Алек­сан­дар Ми­лен­ко­вић, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ства I, II, III
и IV раз­ре­да Пр­ве кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је.
09/000756/15
Не­ди­мо­вић Љу­би­ша, Ча­чак, ди­ло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Чач­ку.
09/000757/15
Га­нић Да­вид, Зу­це, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­ско ту­ри­стич­ке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000758/15
Ни­ко­лић Ми­ли­ца, Ча­чак, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Чач­ку.
09/000759/15
Га­нић Да­вид, Зу­це, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да Уго­
сти­тељ­ско ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000760/15
Па­ун­ко­вић Ја­сми­на, Бе­о­град, ди­пло­ма Хе­миј­ско­тех­но­ло­
шког-пре­храм­бе­ног обра­зов­ног цен­тра у Бе­о­гра­ду. 09/000761/15
Ри­стић Алек­сан­дар, Во­ждо­вац, све­до­чан­ства II и III раз­ре­
да сред­ње Ма­шин­ске шко­ле „Бе­о­град”.
09/000762/15
Бла­го­је­вић Ни­ко­ла, Ро­га­чи­ца, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке
шко­ле „Ра­до­је Ма­рић” у Ужи­цу.
09/000763/15
Пе­тро­вић То­ми­слав, Бе­о­град, ди­пло­ма Ге­о­дет­ске тех­нич­ке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000764/15
Бу­рић Ален, Ниш, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ско-тех­нич­ке шко­ле
„Не­и­мар” у Ни­шу.
09/000765/15
Ми­ла­но­вић Та­ња, Ниш, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ско-тех­нич­ке
шко­ле „Не­и­мар” у Ни­шу.
09/000766/15
Чу­бри­ло Ср­ђан, Бе­о­град, ди­пло­ма V еко­ном­ске шко­ле у Бе­
о­гра­ду.
09/000767/15
Јо­ва­но­вић Алек­сан­дар, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Ме­
ди­цин­ске шко­ле „На­де­жда Пе­тро­вић” у Зе­му­ну. 09/000768/15
Пе­рић Ми­лан, Ча­чак, све­до­чан­ство ОШ „7. ок­то­бар” у Чач­ку.
09/000769/15
– ИН­ДЕК­СИ –
Дроб­њак Не­над, Ра­шка, Фа­кул­тет ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка у
Бе­о­гра­ду, бр. 682/12.
10/000105/15
Кне­же­вић Ар­се­ни­је, Но­ви Бе­о­град, Прав­ни фа­кул­тет Уни­
вер­зи­те­та Уни­он, бр. 2012/094.
10/000106/15
Ве­ско­вић Ни­но, Ра­ко­ви­ца, По­слов­ни фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­
та Син­ги­ду­нум у Бе­о­гра­ду, бр. 2012/100049.
10/000107/15
Ву­ко­вић Вла­ди­слав, Ла­за­ре­вац, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 11/381.
10/000108/15
Ми­ла­ди­нов Сми­ља­на, Бе­о­град, Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет у Бе­
о­гра­ду, бр. 051341.
10/000109/15
Ан­ђе­ла Но­ва­ко­вић, Сме­де­ре­во, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 13/1248.
10/000110/15
Мар­ко­вић Мар­ко, Кру­ше­вац, Ви­ша по­ли­тех­нич­ка шко­ла у
Бе­о­гра­ду, бр. 058/2013.
10/000111/15
– РА­ЗНО –
Ма­ке­вић Мар­ко, Чу­ка­ри­ца, адво­кат­ска ле­ги­ти­ма­ци­ја из­да­
та од Адво­кат­ске ко­о­ре Бе­о­град, број 6460.
11/000164/15
Зо­ран Вуј­ко­вић, Па­лић, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја за
по­гон на ТНГ по­твр­да број 006274-14К се­риј­ски број обра­сца
0134753 од 25. 04. 2014. го­ди­не.
11/000165/15
Зо­ран Вуј­ко­вић, Па­лић, уве­ре­ње о ис­пи­ти­ва­њу во­зи­ла број
006274-14, број обра­сца 0025535.
11/000166/15
Пе­ро­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град, до­зво­ла пи­ло­та па­ра­глај­де­ра
СРБ 0095.
11/000167/15
Гри­дин Алек­сан­дар, Ста­ри град, Пе­чат окру­глог об­ли­ка на
чи­јем обо­ду пи­ше Са­вет згра­де Бе­о­град-Ста­ри Град, а у сре­ди­ни
ули­ца Ну­ши­ће­ва бр. 17.
11/000168/15
Пе­ро­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град, до­зво­ла пи­ло­та па­ра­глај­де­ра
СРБ 0095.
11/000169/15
Сто­ја­но­вић Бо­јан, Со­ко Ба­ња, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца ди­ги­
тал­ног та­хо­гра­фа број SRB0000004046000, из­да­та од Аген­ци­је
за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/000170/15
То­мић Алек­сан­дра, Вр­њач­ка Ба­ња, до­зво­ла за кре­та­ње и
за­др­жа­ва­ње на Гра­нич­ном пре­ла­зу из­да­та од СГП Бе­о­град.
11/000171/15
Илић Не­бој­ша, Зве­зда­ра, пи­лот­ска до­зво­ла број CPL(A)
SRB 2868/13129, из­да­та од DCV RS.
11/000172/15
Клас МВ Про­мет 56 д.о.о., Но­ви Бе­о­град, пе­чат окру­глог
об­ли­ка ис­пи­сан ћи­ри­ли­цом са тек­стом: Дру­штво за тр­го­ви­ну,
услу­ге и по­сре­до­ва­ње доо *КЛАС МВ ПРО­МЕТ 56 Бе­о­град.
11/000173/15
Ми­ла­то­вић Де­јан, Зу­це, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца са
Ко­со­ва број 00121, из­да­та од оп­шти­не Во­ждо­вац. 11/000174/15
Download

ОСТАЛИ ОГЛАСИ - SlGlasnik.info