125/2014
14.11.2014.
ЈаВНе НабаВКе
Добра
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД
објављује
ЈАВНИПОЗИВ
занабавку
сервиснихкабинета–ТНпоБП2014
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. позива све
заинтересоване понуђаче да узму учешће у поступку набавке сервисних
кабинета – ТН по БП 2014, број набавке 607/14.
На предметну набавку се не примењује Закон о јавним набавкама
Републике Србије на основу члана 7. став 1. тачка 4) Закона, а из
разлога што предметна набавка представља набавку чија је искључива
и непосредна намена обављање делатности електронских комуникација
и продаја електронских комуникационих услуга у смислу закона којим
се уређују електронске комуникације, а које и други привредни субјекти
пружају на релевантном тржишту.
На основу овог јавног позива уговор ће бити додељен по критеријуму
„најнижа понуђена цена”. Понуде се припремају и подносе у складу са
јавним позивом и конкурсном документацијом.
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију без
новчане накнаде, од дана објављивања јавног позива на порталу „Телеком
Србија”, путем електронске поште, упућивањем захтева на e-mail: nak.
[email protected], уз достављање контакт информација о потенцијалном
понуђачу.
Неблаговремено достављена понуда неће се разматрати и наручилац
ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Рок за подношење понуда је 15 дана (оријентационо) од дана
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Тачан датум и време за подношење и отварање понуда биће наведени у
конкурсној документацији.
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на
адресу наручиоца:
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д., Функција
за логистичке и опште послове, Сектор за набавку, Служба за набавку
опреме, радова и услуга за изградњу пословних и техничких објеката,
Одељење за набавку опреме, 11000 Београд, Таковска 2, канцеларија 512,
са назнаком: „Набавка сервисних кабинета – ТН по БП 2014 број набавке
607/14 – понуда – комисијски отворити”.
На полеђини ковертиране понуде мора бити назначен назив и адреса
подносиоца понуде.
Понуђачи су дужни да најкасније на јавном отварању понуда доставе
на свом меморандуму пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања
понуда са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и
то: презиме и име, број личне карте, ПУ који је издао и ЈМБГ, заводни број
и датум издавања овлашћења. За стране држављане обавезно је доставити
презиме и име, број пасоша и земљу из које долази два дана пре рока
дефинисаног за отварање понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета након анализе
понуда од стране комисије наручиоца, у оквирном року од 30 дана од дана
отварања понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем од
стране наручиоца.
Е-2031
УслУге
КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДОО
објављује
ПОЗИВ
заизражавањеинтереса
(консултантскеуслуге)
Држава: Република Србија
Назив пројекта: Пројекат аутопута на коридору Х
Консултантске услуге: Надзор над извођењем радова на деоници Е75
Бр. Пројекта P108005
Изражавање интереса
Република Србија је добила кредит од Светске банке за финансирање
Пројекта изградње аутопута на Коридору Х и намерава да део средстава
из кредита искористи за плаћање добара, радова и консултантских услуга
који ће се набављати на овом Пројекту.
Пројекат спроводи Коридори Србије, друштво са ограниченом
одговорношћу (КСДОО). Укупна вредност Пројекта процењена је на
1.3 милијарде EUR, а исти ће бити финансиран средствима из буџета
Републике Србије, Светске банке, ЕИБ, ЕБРД и Грчког Хеленик плана.
Консултантске услуге односе се на вршење надзора над извођењем
радова на изградњи аутопута (Е-75) од Грабовнице до Левосоја (крак Xd)
укупне дужине 53.7 км. Радови на краку Xd подразумевају изградњу трасе,
мостова, тунела и петљи на следећим деоницама:
– Грабовница–Грделица, дужине 5,6 км, планирани рок за изградњу
24 месеца плус 12 месеци Гарантног периода за отклањање недостатака,
почетак радова био је у јуну 2012. године, планирани рок завршетка
радова је октобар 2015. године укључујући Гарантни период за отклањање
недостатака;
– Царичина Долина–Владичин Хан, дужине 5,8 км, планирани рок
за изградњу 24 месеца плус 36 месеци Гарантног периода за отклањање
недостатака, планирани рок почетка радова је март 2015. године;
– Владичин Хан–Доњи Нерадовац, дужине 26,3 км, планирани рок
за изградњу 24 месеца плус 12 месеци Гарантног периода за отклањање
недостатака, почетак радова био је у јуну 2012. године, планирани рок
завршетка радова је октобар 2015. године укључујући Гарантни период за
отклањање недостатака;
– Доњи Нерадовац–Српска Кућа, дужине 8 км, Гарантни период за
отклањање недостатака је у току (радови након издавања сертификата о
преузимању до априла 2015. године)
– Српска Кућа–Левосоје, дужине 8 км, планирани рок за изградњу
24 месеца плус 36 месеци Гарантног периода за отклањање недостатака,
планирани рок почетка радова је новембар 2015. године.
Очекивано је да период вршења надзора над извођењем радова,
у различитим фазама (укључујући Гарантни период за отклањање
недостатака) почне почетком маја 2015. године и да ће трајати до децембра
2016. године (укључујући и Гарантни период за отклањање недостатака).
Консултантске услуге подразумевају пружање неопходне подршке КСДОО
при спровођењу надзора радова.
Консултант треба да обезбеди особље, састављено од квалификованих
инжењера и осталих професионалаца који су компетентни да изврше
дужности, као што су:
а) надзор над радовима Извођача по свим аспектима испуњења
њихових обавеза, дужности и спровођења неопходних активности за
реализацију уговора за радове (Инжењер (Engineer) у складу са FIDIC
црвеном књигом);
б) подршка КСДОО при спровођењу обавеза према Банкама
(финансијска контрола и извештавање);
в) успостављање методологије и система надзора који ће бити
усвојени као стандард при реализацији будућих пројеката (документацију
и софтверску подршку ће обезбедити Консултант);
г) обезбеђење неопходне евиденционе документације и анализа.
Такође, уколико се појави неки спор на Пројекту, Консултант треба да
делује као експерт сведок на страни КСДОО;
д) кооперација са Консултантом који врши надзор утицаја на
животну средину.
КСДОО позива подобне консултанте да искажу свој интерес
за пружање услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе
информације које показују да су квалификовани за пружање услуга
(брошуре, опис сличних послова, искуство у сличним условима,
расположивост одговарајућег стручног особља, итд). Консултанти се,
формирањем Joint Ventures (заједничког наступа), могу удруживати ради
побољшања својих квалификација. У случају Joint Ventures, поред чланова
потребно је идентификовати и водећег члана.
Консултант ће бити одабран у складу са процедурама наведеним
у упутствима Светске банке: Selection and Employment of Consultants
by World Bank Borrowers (мај 2004, ревидовано издање 1. октобар 2006.
године).
Заинтересовани консултанти могу добити додатне информације, на
доле наведеној адреси, радним данима од 10 до 15 часова, по локалном
времену (GMT +1).
Комплетна документација којом се изражава интерес, не би требало
да има више од 40 страна и мора бити на енглеском језику.
Израз интереса мора бити достављен на доле наведену адресу до 24.
новембра 2014. године, до 16 часова по локалном времену (GMT +1).
Коридори Србије д.о.о.
Међународне набавке
Улица краља Петра 21
11000 Београд, Србија
Тел: +38111 3344 174
Факс: +38111 3248 682
E-mail: [email protected]
Web site: www.koridorisrbije.rs.
Е2047-2048
125 / 14. ХI 2014.
3
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANT SERVICES)
Country: Republic of Serbia
Name of project: Corridor X Highway Project
Sector: Transport
Consulting services: Construction Supervision for E75
Project ID No. P108005
Expressions of interest
The Republic of Serbia has received financing from the World Bank
toward the cost of the Corridor X Highway Project, and intends to apply part
of the proceeds to payments for goods, works, related services and consulting
services to be procured under this Project.
The Project will be undertaken by the Project Implementing Entity,
Koridori Srbije, Limited Liability Company (KSDOO). The total cost of the
Corridor X Project is estimated at EUR 1,3 billion and intends to be financed by
the Government, the World Bank, EIB, EBRD and the Greek’s Hellenic Plan.
The Consulting Services to be carried out comprise Construction
Supervision of the construction of the highway (E75) Grabovnica-Levosoje
(Corridor Xd) in total length of 53.7 km. Corridor Xd includes construction of
roads, bridges and interchanges on the following sections:
– Grabovnica–Grdelica, length 5,6 km, estimated construction period 24
months plus 12 months for Defects Notification Period. Commencement of works
was in June 2012; estimated Time for Completion is October 2015 including DNP;
– Caricina Dolina–Vladicin Han, length 5,8km, estimated construction
period 24 months plus 36 months for Defects Notification Period, estimated
commencement of works March 2015.
– Vladicin Han–Donji Neradovac, length 26,3 km, estimated
construction period 24 months plus 12 months for Defects Notification Period,
Commencement of works was in June 2012; estimated Time for Completion is
October 2015 including DNP;
– Donji Neradovac–Srpska Kuća, length 8 km, Defects Notification Period is
ongoing (Outstanding works after partial Taking over Certificate up to April 2015);
– Srpska Kuća–Levosoje, length 8 km, estimated construction period
24 months plus 36 months for Defects Notification Period, estimated
commencement of works November 2015.
The period for Construction Supervision, in its various phases and stages
(including Defects Notification Periods) is expected to commence in early
May 2015 and extend to 31 Dec 2016. The Consulting Services shall include
provision of any and all required assistance to the KSDOO in carrying out the
supervision of the works, and will largely comprise acting as the ”Engineer”
under each of the FIDIC based Works contracts.
The Consultant shall provide staff, including suitably qualified engineers
and other professionals who are competent to carry out duties, such as:
a) the supervision of the Contractors works in all aspects, of the
fulfillment of their obligations, responsibilities and undertakings made with
respect to the carrying out and completing of the works contracts (Engineer
according to the FIDIC Red book);
b) assistance to the KSDOO, including its associated duties to the Banks
(determinations, financial control and reporting);
c) the establishment of supervision methodology and systems that may
be adopted as a standard for employment on future projects (documentary and
software support shall be provided by the Consultant);
d) to provide the necessary evidentiary records and analyses and act as
the expert witness on the side of the KSDOO if any dispute issues arise out of
the Project;
e) co-operation with Consultant Supervision of the Environmental
Management Plans.
The KSDOO now invites eligible consultants to indicate their interest
in providing the services. Interested consultants must provide information
indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description
of similar assignments, experience in similar conditions, availability of
appropriate skills among staff, etc). Consultants may associate to enhance their
qualifications by forming joint ventures. In the case of joint venture member incharge should be identified along with other members.
A consultant will be selected in accordance with the procedures set out
in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by
World Bank Borrowers (May 2004, revised October 1, 2006).
Interested consultants may obtain further information at the address
below during office hours 10:00 to 15:00, local time (GMT +1).
Complete set of documents, must not exceed 40 pages and should be in
English.
Expressions of interest must be delivered to the address below by
November 24, 2014, 16:00 hours local time (GMT +1).
Koridori Srbije d.o.o.
Procurement Department
21 Kralja Petra Street
11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 33 44 174
Fax: +381 11 32 48 682
E-mail: [email protected]
Web site: www.koridorisrbije.rs. Е2047-2048
ОС ТАЛ И ОГЛАС И
Лицитације
Јавно предузеће „Национални парк Ђердап”,
Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број 72/11) и Одлуке
Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк
Ђердап”, број 5470/4 од 5. новембра 2014. године, објављује јавни позив за прикупљање писаних понуда за
продају покретне имовине. Предмет продаје су:
Редни
број
Назив средства
Почетна цена
у дин. без
припадајућих
пореза
1.
Чамац ELAN GT 495
са мотором YAMAHA 40ks
300.000.00
2.
Метални чамац дужине 6 m,
KL 399A
40.000,00
3.
Метални чамац дужине 6 m,
KL 402 A
40.000,00
4.
Метални чамац дужине 6 m,
KL 398 A
40.000,00
5.
Ванбродски мотор
„PARSUN” F15 (15ks)
98.000,00
6.
Ванбродски мотор
„PARSUN” F5 (5ks)
23.000,00
7.
Приколица за чамце
74.000,00
УКУПНО:
615.000,00
Наведена средства се продају у виђеном стању и
без права на рекламацију.
Право учешћа имају сва правна и пословно способна физичка лица, уплата пореза пада на терет купца.
Потенцијални купци могу погледати средства која су
предмет продаје, од дана објављивања огласа, па у наредних 7 дана, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова уз
предходно информисање путем телефона 064/8569-246.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица
која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу
од 10% процењене вредности сваког средства за који су
сачинили понуду. Правна лица и предузетници уплату
депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача.
Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени
износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана
доношења одлуке о избору најповољнијег понућача.
Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу –
уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД,
са напоменом „За учешће у поступку продаје коришћених
чамаца, ванбродских мотора и приколице за чамце”.
Понуде се доставаљају у затвореној коверти и
треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу,
назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона,
фотокопију решења из Агенције за привредне регистре
(фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију
картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита
(оверени налог за пренос средстава за правна лица и
предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).
Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”, до 11,00 часова, у
затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални
парк Ђердап”, Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац,
са напоменом „Понуда – не отварати – отуђење коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице за чамце”, а
на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.
Неблаговремене понуде као и оне које не садрже
све наведене елементе, неће бити узете у разматрање.
Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални
парк Ђердап”, Доњи Милановац, седмог дана од дана
обајвљивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”, у 12,00 часова, у згради предузећа.
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће
донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.
О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити
писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачима
биће закључени уговори о купопродаји.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења
уговора уплати купопродајну цену, изврши уплату припадајућих пореза, а преузме средства у року од седам
дана од дана закључења уговора.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени
депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.
12254
На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП
„Водовод” Сремска Митровица од 12. јуна 2014. године и извештаја комисије именоване Решењем директора број 1522 од 21. јула 2014. године ЈКП „Водовод”
Сремска Митровица објављује оглас о продаји јавним
надметањем – лицитацијом.
Дана 18. новембра 2014. године (уторак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Машинске базе у
Водоводној улици б.б. у Сремској Митровици вршиће
се продаја јавним усменим надметањем – лицитацијом
у виђеном стању следећих средстава:
1. Расхладни уређај – лактофриз марке Горење
1000 литара; почетна цена 240.000,00 динара;
2. Расхладни уређај – лактофриз марке Горење 500 литара комада 4; почетна цена по комаду 120.000,00 динара;
3. Расхладни уређај – лактофриз марке Рапид 500
литара; почетна цена 120.000,00 динара;
4. Расхладни уређај – лактофриз марке Рапид 120
литара; почетна цена 60.000,00 динара;
Средства се продају по принципу „виђено-купљено” и неће бити примане рекламације које се односе на
исправност, комплетност и техничке карактеристике.
Право учешћа имају пословно способна физичка
лица, правна лица и предузетници уплатом износа од
20% почетне вредности средства које се лицитира, на
текући рачун предузећа број 160-9897-67, уз писмену
пријаву за учешће у јавном надметању.
Писмена пријава физичког лица садржи:
1. име и презиме;
2. фотокопију или очитану личну карту;
3. контакт телефон;
4
14. ХI 2014. /
4. доказ о уплати депозита уз навођење редног
броја средства за које се уплата врши;
5. број рачуна за враћање депозита.
Писмена пријава правног лица или предузетника
садржи:
1. назив правног лица ПИБ и матични број;
2. доказ о законском заступнику правног лица;
3. фотокопија извода из АПР;
4. посебно овлашћење за заступање на лицитацији;
5. доказ о уплати депозита уз навођења редног
броја средства за које се уплата врши;
6. број рачуна за враћање депозита.
Пријаве са доказима и назнаком „за лицитацију”
доставити на адресу ЈКП „Водовод”, Стари шор 114,
Сремска Митровица најкасније до 9,30 часова, 18. новембра 2014. године.
Лицитациони корак у надметању износи најмање
10% од почетне вредности средства које се лицитира.
Купац је учесник лицитације – лице које је понудило највећи износ и које је у року уплатило и преузело
излицитирано средство.
Купац је дужан да у року од 3 дана од дана испостављања фактуре изврши уплату излицитиране
вредности увећане за износ ПДВ од 20% и о томе обавести продавца са доказом – потврдом банке о извршеној уплати на текући рачун продавца и након тога
преузима излицитирано средство.
Сматра се да је купац одустао од куповине ако о томе
изричито писменим путем извести продавца или ако у
утврђеном року не изврши исплату излицитиране вредности.
Уколико купац одустане од куповине продавац задржава депозит, а купац губи право да поново учествује на јавној продаји ових средстава.
Средства која се продају могу се видети свакога
радног дана од 9,00 до 14,00 часова као и на сам дан
лицитације на локацији Машинске базе у Водоводној
улици б.б. у Сремској Митровици.
Остале информације у вези са овом лицитацијом
могу се добити на тел. 069/ 889 47 53, контакт особа
Ранко Дринић.
12118
Конкурси
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, Управни
одбор, објављује јавни конкурс
– за именовање директора Агенције за приватизацију.
Кандидат за директора Агенције за приватизацију
мора да испуњава услове из члана 22. Закона о јавним
агенцијама и то:
– да има високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
– да има најмање пет година радног искуства и да
је стручњак у једној или више области из делокруга
Агенције за приватизацију;
– да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности;
– да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да је држављанин Републике Србије.
Као доказ о испуњавању услова из овог конкурса
кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе:
– биографију која мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт
телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, елементе који доказују стручност у једној или више области из
делокруга Агенције за приватизацију, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања;
– оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању;
– оверену фотокопију радне књижице;
– оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности (не
старије од шест месеци);
– оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријаве са назнаком „за конкурс” се подносе на
адресу: Агенцијa за приватизацију – Сектор за људске
ресурсе и опште послове, Теразије 23/VI, Београд.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, неће се разматрати.
Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје Aна
Тисовски Тарајић, заменик директора Сектора за људске
ресурсе и опште послове, на телефон 011/30-29-917.
Изборни поступак спроводи Управни одбор
Агенције за приватизацију у року од 15 дана од дана
истека рока за подношење пријава и у том поступку
саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање директора, а потом међу кандидатима који
испуњавају услове спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се врши провера знања,
стручне оспособљености и вештина комуникације сваког кандидата на основу увида у податке из пријаве и
питања која се усмено постављају кандидатима (разговор). Свим кандидатима се постављају иста питања и
по истом редоследу.
После спроведеног изборног поступка, Управни
одбор саставља листу кандидата који су у изборном
поступку постигли захтевани резултат и подноси је
Влади Републике Србије.
Директора Агенције за приватизацију именује
Влада Републике Србије са листе кандидата коју му је
поднео Управни одбор.
Директор Агенције за приватизацију именује се на
период од 5 година.
12291
125
VII
Накнада за полагање испита за извршитеља износи 11.800,00 динара. Наведени износ се уплаћује
на рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број
(одобрење) 4710310АР01360742321, сврха уплате:
Накнада за полагање испита за извршитеља, прималац:
Министарство правде, Немањина 22–26, Београд.
Пријава за полагање испита за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 290,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 490,00 динара за одлуку по
пријави за испит. Укупан износ таксе од 780,00 динара
се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број
97 50-016, сврха уплате: Републичка административна
такса, прималац: Буџет Републике Србије.
Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан
да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита
за извршитеља и доказ о уплати републичке административне таксе.
VIII
Пријава за полагање испита за извршитеља са доказима доставља се закључно са 8. децембром 2014.
године на адресу: Министарство правде Републике
Србије, Београд, Немањина 22–26, са назнаком
„Пријава за испит за извршитеља”.
Особа задужена за контакт поводом огласа је
Оливера Јањић-Жерајић, телефон број: 011/36-22-350,
у времену од 8,00 до 15,00 часова.
ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЉА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 359. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС”, бр. 31/10, 99/11 и 55/14) и члана 7. Правилника о испиту за извршитеља („Службени
гласник РС”, бр. 74/11 и 81/11), објављује оглас
– за пријављивање кандидата за полагање испита
за извршитеља.
I
Полагање испита за извршитеља одржаће се на
Правном факултету Универзитета у Београду у складу са одредбама Правилника о испиту за извршитеља
(„Службени гласник РС”, бр. 74/11 и 81/11; у даљем
тексту: Правилник).
II
На основу одредбе члана 8. став 2. Правилника,
испит за извршитеља може да полаже лице које је
држављанин Републике Србије, које је пословно способно, које је завршило правни факултет (дипломске
академске студије – мастер односно основне студије у
трајању од најмање 4 године), које има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно
три године радног искуства на правним пословима.
III
Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полагање испита за
извршитеља Министарству правде.
IV
Испитне области и правни извори за полагање испита за извршитеља су садржани у Програму испита за
извршитеља који чини саставни део Правилника.
Испит се састоји из писменог и усменог дела.
Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 13. децембра
2014. године са почетком у 10,00 часова.
О датуму, времену и месту одржавања усменог
дела испита обавештавају се на интернет страници
Министарства правде сви кандидати који су положили
писмени део испита.
V
Пријава за полагање испита се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са интернет странице Министарства правде www.
mpravde.gov.rs.
Неблаговремене, непотпуне, односно неуредне
пријаве одбацују се у смислу одредбе члана 10. став 2.
Правилника.
VI
Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси
следећа документа:
1. уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија),
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија),
3. диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије – мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године) – оверена фотокопија,
4. потврду о најмање две године радног искуства на
пословима извршења, односно три године на правним пословима, са тачним описом послова извршења, односно
правних послова које је кандидат обављао (оригинал),
5. оверену фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне
карте.
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДЕВОЈАЧКО ПРЕЗИМЕ
ИМЕ JЕДНОГ РОДИТЕЉА
ДАТУМ РОЂЕЊА
МЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБГ
АДРЕСА ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
ОПШТИНА
ПОШТАНСКИ БРОЈ
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
E-MAIL АДРЕСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА
КОЈЕМ ЈЕ КАНДИДАТ
ДИПЛОМИРАО
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА
ДУЖИНА РАДНОГ
ИСКУСТВА НА
ПОСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА,
ОДНОСНО НА ПРАВНИМ
ПОСЛОВИМА
БРОЈ И ДАТУМ ПОТВРДЕ
О РАДНОМ ИСКУСТВУ
КРАТКА РАДНА
БИОГРАФИЈА
назив радног места – период
проведен на радном месту –
назив послодавца
Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то по
следећем редоследу:
1. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија)
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија)
3. Диплома Правног факултета (оверена фотокопија)
4. Потврда о радном искуству на пословима извршења,
односно на правним пословима (оригинал)
5.Оверена фотокопија личне карте односно фотокопија извода
електронског читача биометријске личне карте
6. Доказ о уплаћеној накнади трошкова полагања испита за
извршитеља (1 примерак оригинала уплатнице)
7. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за
захтев и одлуку (1 примерак оригинала уплатнице)
(Заокружити број испред сваког од приложених докумената)
Сагласан/на сам да се подаци које сам попунио/ла користе за
обраду моје пријаве
(Место и датум)
(Потпис подносиоца
пријаве)
12277
125 / 14. ХI 2014.
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
И
ЗАШ­ТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана
79. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС”, број 18/10), расписује конкурс
– за расподелу средстава Буџетског фонда за развој
ловства Републике Србије у ловној 2014/2015. години.
I
Расписује се конкурс за расподелу средстава
Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у
ловној 2014/2015. години (у даљем тексту: Конкурс), у
износу од 87.000.000,00 динара, за следеће програме,
односно пројекте:
1. израдa програма развоја ловних подручја установљених на подручју Републике Србије, и то за:
1) Тарско-златиборско ловно подручје
2) Златарско ловно подручје
3) Пештерско ловно подручје
4) Рашко-копаоничко ловно подручје
5) Јабланичко-врањско ловно подручје
6) Ловно подручје Власина – Бесна кобила – Дукат
7) Ловно подручје Стара планина II
8) Ловно подручје Ртањ – Озрен – Сврљишке планине
9) Ловно подручје Кучај – Бељаница – Хомољске
планине
10) Ђердапско ловно подручје
11) Ловно подручје Стиг – Ресава
12) Јухорско ловно подручје
13) Ловно подручје Ваљевске планине
14) Мачванско ловно подручје
15) Београдско ловно подручје
16) Шумадијско ловно подручје
17) Ловно подручје Голија – Чемерно – Гоч
18) Ловно подручје Јастребац – Радан – Топлица
19) Ловно подручје Неготинска крајина
20) Ловно подручје Стара планина I
21) Ловно подручје Сува планина
22) Севернобачко ловно подручје
23) Јужнобачко ловно подручје
24) Источнобачко ловно подручје
25) Севернобанатско ловно подручје
26) Средњебанатско ловно подручје
27) Ловно подручје Делиблатска пешчара
28) Северносремско ловно подручје
29) Источносремско ловно подручје
30) Јужносремско ловно подручје
31) Севернокосовско ловно подручје
32) Јужнокосовско ловно подручје.
Програм развоја ловног подручја мора бити
урађен у складу са прописима којима се уређује ловство, као и другим релевантним прописима;
2. израдa и реализацијa програма и пројеката
развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији, који се
односе на:
1) ревитализацију стања гајених ловних врста и
санацију стања објеката за узгој дивљачи (узгајалишта,
прихватилишта, објекти за узгој ситне дивљачи) у ловиштима Републике Србије изузев Аутономне покрајине Војводина, која су у току ловне 2014/ 2015. године
претрпела штете од елементарне непогоде – поплаве;
2) интензивно гајење ловних врста у ограђеном делу ловишта (узгајалиште дивљачи), за потребе насељавања и повећања бројности у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине
Војводина;
3) унапређење стања аутохтоних ловних врста
у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне
покрајине Војводина, и то: јелена, дивокозе, срне, дивље свиње, зеца, фазана и пољске јаребице са аспекта
побољшања популационих параметара наведених врста (бројност, густина, просторна дистрибуција, полна и
узрасна структура и сл.);
4) побољшање прехрамбених потенцијала станишта, са апекта одржања и унапређења стања популација аутохтоних ловних врста у отвореним ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине
Војводина;
5) едукацију ловних радника из области: планирања у ловству и спровођења планских докумената из
области ловства, практичне примене законом прописаних управљачких мера у ловишту, управљања ловним
врстама и заштите ловних врста, и сл.;
6) програм заштите, регулисања бројности и
просторне дистрибуције ловостајем заштићених врста дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев
Аутономне покрајине Војводина, са аспекта смањења
могућих ризика од штета од дивљачи; (сетва и садња
биљних врста које привлаче дивљач, обезбеђивање
зрнасте хране обогаћене витаминско-минералним
додацима, примена минерализованих брикета соли,
5
стартера, гровера, концентрата са одговарајућим процентом протеина за одређену врсту дивљачи, медикамената за дехелминтизацију и других средстава ради
унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи,
у деловима ловишта удаљеним од површина на којима
дивљач проузрокује или може да проузрокује штету, у
складу са планским документом).
II
Захтев за доделу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије (у даљем тексту: Захтев)
за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса
могу поднети правна лица са подручја Републике
Србије која имају запослено лице са лиценцом за израду планских докумената (у даљем тексту: Подносилац
захтева). Захтев и конкурсна документација за радове
под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса подноси се за
свако ловно подручје посебно.
Захтев за радове под редним бројем 2. алинеја
1) из тачке I. Конкурса могу поднети корисници
ловишта са подручја Републике Србије, изузев корисника ловишта са подручја Аутономне покрајине
Војводина, која су претрпела штете на гајеним ловним
врстама и објектима за узгој дивљачи (у даљем тексту:
Подносилац захтева).
Захтев за радове под редним бројем 2. алинеје 2)
до 4) из тачке I. Конкурса могу поднети правна лица
са подручја Републике Србије, изузев са подручја
Аутономне покрајине Војводина, која се баве развојем
и унапређењем ловства (у даљем тексту: Подносилац
захтева).
Захтев за радове под редним бројем 2. алинеја 5)
из тачке I. Конкурса могу поднети правна лица са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне
покрајине Војводина, и то: образовне организације,
које у својим наставним програмима садрже предмете у оквиру којих се изучава област ловства и ловних врста, и Ловачка комора Србије (у даљем тексту:
Подносилац захтева).
Захтев за радове под редним бројем 2. алинеја 6)
из тачке I. Конкурса могу поднети корисници ловишта
са подручја Републике Србије, изузев корисника ловишта са подручја Аутономне покрајине Војводина (у
даљем тексту: Подносилац захтева).
III
Захтев се подноси у писаној форми на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, 11070 Нови Београд,
Омладинских бригада 1.
Захтев нарочито садржи назив пројекта или програма, назив правног лица, адресу правног лица, особу
за контакт, број телефона, број факса, као и e-mail адресу контакт особе.
Рок за достављање Захтева по овом Конкурсу је
24. новембар 2014. године.
IV
Уз Захтев, Подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију:
1) За радове под редним бројем 1. из тачке I.
Конкурса:
– доказ да Подносилац захтева има најмање једно
запослено лице са лиценцом за израду планских докумената;
– податке о запосленим и другим лицима ангажованим на изради програма развоја ловног подручја,
која поседују лиценце за планирање у ловству (бројеви
лиценци за планирање у ловству, стручне референце
у погледу бонитирања станишта ловних врста у ловишту, мониторинга дивљачи и њихових станишта,
планирања у ловству, рада у GIS-у и сл.);
– доказ да Подносилац захтева има обезбеђена техничка средства и уређаје за израду програма развоја
ловног подручја;
– доказ да је Подносилац захтева за текућу годину
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
– идејни елаборат (прелиминар) за израду програма развоја ловног подручја, који поред описа пројектних циљева, мера и задатака, садржи и табеларни
приказ планираних активности на изради програма
развоја ловног подручја и динамике извршења радова,
и то посебно за сваки програм развоја ловног подручја
за који правно лице са подручја Републике Србије које
испуњава прописане услове, подноси Захтев;
– меницу за озбиљност понуде у висини од 10 %
од понуђене вредности програма развоја ловног подручја за који подноси понуду (уз меницу за озбиљност
понуде понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације достављене менице). Mеница за озбиљност понуде захтева се од
понуђача ради заштите наручиоца од ризика понашања
понуђача, при чему, у случају одустанака од понуде,
наручилац задржава право реализације достављене
менице);
– цену израде програма развоја ловног подручја,
са ПДВ-ом.
2) За радове под редним бројем 2. алинеја 1) из тачке I. Конкурса:
– акт корисника ловишта о поступку утврђивања
штете од елементарних непогода, са проценом штете за
сваку гајену ловну врсту посебно;
– извод из Хронике ловишта, у којој је корисник
ловишта евидентирао елементарну непогоду у току
ловне 2014/ 2015. године, са подацима о процењеним
штетама које су поплаве починиле на гајеним ловним
врстама;
– доказ о дејству елементарних непогода, на основу увида на терену и извештаја добијених од надлежних органа (хидрометеоролошки, сеизмолошки завод,
специјализоване службе МУП-а за ванредне ситуације,
ловна инспекција и др.);
– доказ о извршеној уплати првог дела накнаде за
коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у
ловној 2014/2015. години;
– спецификацију трошкова на изради програма/
пројекта, са ПДВ-ом;
– предуговор или предрачун за набавку ловних
врста дивљачи ради ревитализације стања тих врста у
ловишту, закључен између корисника ловишта и правног лица које врши продају наведених ловних врста
дивљачи у складу са важећим прописима, или рачун
за извршену набавку ловних врста дивљачи у ловној
2014/2015 години.
За радове под редним бројем 2. алинеја 1. из тачке
I. Конкурса који се односе на санацију стања објеката
за узгој дивљачи у ловишту Подносилац захтева је обавезан да достави и следећу документацију:
– акт корисника ловишта о поступку утврђивања
штете од елементарних непогода, са утврђеним штетама на објектима за узгој дивљачи;
– извод из Хронике ловишта, у којој је корисник
ловишта евидентирао елементарну непогоду у току
ловне 2014/ 2015. године, са подацима о процењеним
штетама које су поплаве починиле објектима за узгој
дивљачи;
– доказ о дејству елементарних непогода, на основу увида на терену и извештаја добијених од надлежних органа (хидрометеоролошки, сеизмолошки завод,
специјализоване службе МУП-а за ванредне ситуације,
ловна инспекција и др.);
– доказ о извршеној уплати првог дела накнаде за
коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у
ловној 2014/2015. години;
– спецификацију трошкова на изради програма/
пројекта, са ПДВ-ом;
– уговор о давању права на газдовање ловиштем;
– доказ о обезбеђеном сопственом учешћу у висини минимум 50% од калкулације трошкова са ПДВ –
ом из програма.
3) За радове под редним бројем 2. алинеја 2) из
тачке I. Конкурса који се односе на интензивно гајење
ловних врста у ограђеном делу ловишта (узгајалиште
дивљачи), Подносилац захтева је обавезан да достави
следећу документацију:
– пројектне циљеве и задатке;
– доказ о кадровској оспособљености (број и
стручне квалификације лица ангажованих на изради
пројекта или програма, стручне референце носиоца
пројеката или програма и сл.) и техничкој опремљености за рад на пројекту, односно програму којим се
унапређује дивљач и ловство;
– планиране активности на изради пројекта, односно програма, са динамиком извршења;
– дефинисане надлежности ангажованих лица у
реализацији истог;
– сврха и начин коришћења добијених резултата –
ефекти;
– рок израде и спровођења пројекта, односно програма;
– спецификација трошкова на изради и спровођењу пројекта, односно програма, са ПДВ-ом;
– доказ о извршеној уплати првог дела накнаде за
коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у
ловној 2014/2015. години;
Уколико Подносилац захтева планира изградњу
узгајалишта, односно објекта за узгој ситне дивљачи,
уз претходно наведену документацију из алинеје 3)
тачке IV. Конкурса, обавезан је да достави и следећу
документацију:
– пројектну документацију која садржи техничкотехнолошки пројекат са калкулацијом трошкова са
ПДВ-ом, у вези ограђивања дела ловишта ради изградње узгајалишта или прихватилишта, односно подизања објекта за узгој ситне дивљачи;
6
– извод из планског документа или доказ о покретању поступка за измене и допуне планског документа
у вези ограђивања дела ловишта ради изградње узгајалишта, односно подизања објекта за узгој ситне дивљачи;
– уговор о давању права на газдовање ловиштем;
– сагласност власника земљишта да се на његовој
имовини могу подизати објекти предвиђени конкурсом
(доказ о власништву над земљиштем на коме се планира градња/адаптација објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига са назнаком
катастерске парцеле на којој је планирана изградња/
адаптација објекта (оригинал или оверена копија), уговор о закупу објекта или земљишта за изградњу/адаптацију објекта или о уступању објекта или земљишта
на коришћење (оригинал или оверена копија);
– доказ о обезбеђеном сопственом учешћу у висини минимум 50% од калкулације трошкова са ПДВ-ом
из програма.
4) За радове под редним бројем 2. алинеје 3) до 5)
из тачке I. Конкурса:
– пројектне циљеве и задатке;
– доказ о кадровској оспособљености (број и
стручне квалификације лица ангажованих на изради
пројекта или програма, стручне референце носиоца
пројеката или програма и сл.) и техничкој опремљености за рад на пројекту, односно програму којим се
унапређује дивљач и ловство;
– планиране активности на изради пројекта, односно програма, са динамиком извршења;
– дефинисане надлежности ангажованих лица у
реализацији истог;
– сврху и начин коришћења добијених резултата –
ефекти;
– рок израде и спровођења пројекта, односно програма;
– спецификација трошкова на изради и спровођењу пројекта, односно програма, са ПДВ-ом.
5) За радове под редним бројем 2. алинеја 6) из тачке I. Конкурса:
– програм са јасно наведеним циљевима и мерама
заштите, регулисања бројности и просторне дистрибуције ловостајем заштићених врста дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине
Војводина, са аспекта смањења могућих ризика од
штета од дивљачи;
– изводе из Ловне основе за ловну 2012/2013. годину и ловну 2013/2014. годину (обрасци Е1-Е7), и извод из Годишњег плана газдовања за ловну 2013/2014.
годину, из којих се могу утврдити оптимални фондови
утврђени бонитирањем, матични фондови утврђени
бројањем, планирани и реализовани одстрел ловну
2012/2013. годину и ловну 2013/2014. годину, бројна
стања на почетку и на крају ловне сезоне, норматив
исхране за дивљач, планирана и реализована набавка
и/или производња хране и лекова за дивљач, планирани и реализовани утрошак хране и лекова за дивљач,
планиране и реализоване мере за спречавање штета
од дивљачи, утврђене и исплаћене штете од дивљачи
за ловну 2012/2013. годину и ловну 2013/2014. годину,
као и извод из економско-финансијских планова из годишњих планова газдовања за ловну 2012/2013. годину
и ловну 2013/2014. годину;
– спецификација трошкова на изради програма, са
ПДВ-ом.
6) Поред документације наведене под 1), 2), 3), 4)
и 5) ове тачке, подносиоци захтева морају доставити и:
– одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
– изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене, и
– копију решења о упису у одговарајући регистар,
као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну.
V
Захтеви који се не поднесу у предвиђеном року,
као и захтеви уз које није приложена документација наведена у Конкурсу, неће се узети у разматрање.
За најбоље понуђаче за радове под редним бројем
1. из тачке I. Конкурса бираће се понуђачи који добију
највећи број бодова (максималан број 100 бодова), по
следећим критеријумима:
1. Цена: максимално 40 бодова
2. Рок израде програма развоја ловних подручја
за који Подносилац захтева конкурише: максимално –
20 бодова
– рок израде до 90 дана – 20 бодова
– рок израде 90–120 дана – 15 бодова
– рок израде 120–270 дана – 10 бодова
Најдужи рок за израду програма развоја ловног
подручја је 270 дана од дана закључивања уговора.
14. ХI 2014. /
Програм мора бити урађен у уговореном року, у
супротном се за сваки дан обрачунавају пенали у износу од 25.000 динара, а највише до 20% од укупно
уговореног износа.
3. Квалитет идејног елабората (прелиминара)
за израду програма развоја ловног подручја, за које
Подносилац захтева конкурише: максимално 40 бодова.
1) За идејни елаборат (прелиминар) за израду програма развоја ловног подручја који садржи ближи опис:
начина утврђивања опште оцене погодности станишних
и других фактора у ловном подручју; фактора који ће
се користити за утврђивање бонитета станишта; начина
процене оптималних бројности ловних врста дивљачи
у ловном подручју; смерница за управљање популацијама ловних врста дивљачи; циљева газдовања у ловном
подручју и мера за остваривање циљева – 40 бодова;
2) За идејни елаборат у коме нису ближе описани
елементи из тачке 1) овог критеријума – 20 бодова.
У случају да два или више подносиоца захтева
имају исти број бодова, прихватиће се захтев подносиоца који понуди нижу цену израде програма развоја
ловног подручја.
За најбоље понуђаче, за радове под редним бројем
2. алинеје 1) до 6) из тачке I. Конкурса, бираће се понуђачи чиjу понуду стручна комисија коју образује директор Управе за шуме оцени као најквалитетнију, по
свим захтевима из тачке IV. овог конкурса.
VI
Приоритет у финансирању имају радови под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса, као обавеза прописана Законом о дивљачи и ловству.
У зависности од преосталих средстава у
Буџетском фонду за развој ловства Републике Србије,
финансираће се прво послови предвиђени под редним
бројем 2. алинеја 1) Конкурса, а затим и остали послови предвиђени под редним бројем 2. алинеја од 2) до
5) Конкурса, који буду процењени као пројекти или
програми од стратешког интереса за развој ловства у
Републици Србији.
Приоритет у додели средстава за радове под редним бројем 2. алинеја 6) Конкурса имаће корисници ловишта који доставе доказе о исплати накнаде за штете
од дивљачи, које су извршили у току ловне 2012/2013.
године и/или у току ловне 2013/2014. године.
VII
Уговором који закључује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме
са Корисником средстава за одређене видове рада,
утврђује се право коришћења средстава из тачке I. овог
конкурсa, а у зависности од прилива средстава и динамике извршења за поједину врсту рада.
VIII
Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
12278
СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА на основу
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 29.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 2/08 и
6/13), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал” Сомбор.
1. Оглашава се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал”
Сомбор, Белог голуба 5.
Матични број: 08046751.
ПИБ: 100016155.
Јавно комунално предузеће „Водоканал” Сомбор,
уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре
Решењем број БД 47035/2005 од 6. јула 2005. године.
Претежна делатност предузећа је: 36.00 –
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
2. Директора јавног комуналног предузећа именује Скупштина града Сомбора на период од четири
године.
Јавни конкурс спроводи комисија за именовање
директора јавног предузећа коју именује Скупштина
града Сомбора.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Белог голуба 5.
3. За директора јавног комуналног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно;
– да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
125
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
– да има најмање пет година радног искуства од
чега три године на руководећим положајима;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
оцењују се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о радном искуству са
кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу: Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
цара Уроша 1, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора ЈКП „Водоканал” Сомбор – не отварати”, са позивом на број 111-62/2014-I.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг цара Уроша 1,
Услужни центар – шалтер број 11 или 12.
7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству Републике Србије,
– диплома о стручној спреми,
– исправе којим се доказује радно искуство (потврда и други акти из којих се доказује да има најмање
пет година радног искуства од чега три године на руководећим положајима),
– радна књижица,
– уверење надлежног органа да није осуђивано за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности (прибавља се у Писарници
Полицијске управе Сомбор – соба 126/I – зграда
Жупаније),
– уверење надлежног органа да лицу није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа (прибавља се у Привредном суду),
– програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Виктор Деспотовић, телефон 025/468-189.
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије” и у дневном листу
„Политика”, као и на интернет страници Града Сомбора
www.sombor.rs. 12194
СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА на основу
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 29.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 2/08 и
6/13), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Енергана” Сомбор.
1. Оглашава се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа – Енергана” Сомбор,
Милете Протића 14.
Матични број: 08143382.
ПИБ: 1018412113.
Јавно комунално предузеће „Енергана” Сомбор,
уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре
Решењем број БД 55016/2005 од 11. јула 2005. године.
Претежна делатност предузећа је: 35.30 –
Снабдевање паром и климатизација.
2. Директора јавног комуналног предузећа именује Скупштина града Сомбора на период од четири
године.
Јавни конкурс спроводи комисија за именовање директора јавног предузећа коју је именовала
Скупштина града Сомбора.
125 / 14. ХI 2014.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Милете Про­
тића 14.
3. За директора јавног комуналног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно;
– да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
– да има најмање пет година радног искуства од
чега три године на руководећим положајима;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
оцењују се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о радном искуству с
кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу: Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
цара Уроша 1, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора ЈКП „Енергана” Сомбор – не отварати”, са позивом на број 111-60/2014-I.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг цара Уроша 1,
Услужни центар – шалтер број 11 или 12.
7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству Републике Србије,
– диплома о стручној спреми,
– исправе којим се доказује радно искуство (потврда и други акти из којих се доказује да има најмање
пет година радног искуства од чега три године на руководећим положајима),
– радна књижица,
– уверење надлежног органа да није осуђивано за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности (прибавља се у Писарници
Полицијске управе Сомбор – соба 126/I – зграда
Жупаније),
– уверење надлежног органа да лицу није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа (прибавља се у Привредном
суду),
– програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Виктор Деспотовић, телефон 025/468-189.
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у дневном листу „Политика”, као
и на интернет страници Града Сомбора www.sombor.rs.
12194
СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА на основу
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 29.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 2/08 и
6/13), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Простор” Сомбор.
1. Оглашава се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Простор” Сомбор,
Раде Дракулића 12.
Матични број: 20935430.
ПИБ: 108122937.
7
Јавно комунално предузеће „Простор” Сомбор,
уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре
Решењем број БД 64834/3 од 17. јуна 2013. године.
Претежна делатност предузећа је: 68.20 –
Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.
2. Директора јавног комуналног предузећа именује
Скупштина града Сомбора на период од четири године.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавног предузећа коју је именовала
Скупштина града Сомбора.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Раде Дракулића 12.
3. За директора јавног комуналног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно;
– да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
– да има најмање пет година радног искуства од
чега три године на руководећим положајима;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
оцењују се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
5. Пријава на јавни конкурс садржи; име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о радном искуству с
кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу: Комисија за именовање директора, Сомбора, Трг
цара Уроша 1, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора ЈКП „Простор” Сомбор – не отварати”,
са позивом на број 111-61/2014-I.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг цара Уроша 1,
Услужни центар – шалтер број 11 или 12.
7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству Републике Србије,
– диплома о стручној спреми,
– исправе којим се доказује радно искуство (потврда и други акти из којих се доказује да има најмање
пет година радног искуства од чега три године на руководећим положајима),
– радна књижица,
– уверење надлежног органа да није осуђивано за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности (прибавља се у Писарници
Полицијске управе Сомбор – соба 126/I – зграда
Жупаније),
– уверење надлежног органа да лицу није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа (прибавља се у Привредном
суду),
– програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Виктор Деспотовић, телефон 025/468-189.
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у дневном листу „Политика”, као
и на интернет страници Града Сомбора www.sombor.rs.
12194
СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА на основу
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 29.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), и чланa 38. став 1. тачка 9. Статута Града
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 2/08 и
6/13), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Сомбор.
1. Оглашава се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Сомбор,
Раде Дракулића 12.
Матични број: 08046816.
ПИБ: 101841922.
Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Сомбор, уписано је у Регистар Агенције за привредне регистре Решењем
број БД 88420/2005 од 29. септембра 2005. године.
Претежна делатност предузећа је: 38.11 –
Скупљање отпада који није опасан.
2. Директора јавног комуналног предузећа именује Скупштина града на период од четири године.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавног предузећа коју је именовала
Скупштина града Сомбора.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Место рада директора је Сомбор, Раде Дракулића 12.
3. За директора јавног комуналног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно;
– да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
– да има најмање пет година радног искуства од
чега три године на руководећим положајима;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. У изборном поступку провера и оцењивање
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
оцењују се увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о радном искуству са
кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу: Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг
цара Уроша 1, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора ЈКП „Чистоћа” Сомбор – не отварати”,
са позивом на број 111-59/2014-I.
Пријаве се предају путем поште или на Писарници
Градске управе Града Сомбора, Трг цара Уроша 1,
Услужни центар – шалтер број 11 или 12.
7. Уз пријаву се подносе следећи докази:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству Републике Србије,
– диплома о стручној спреми,
– исправе којим се доказује радно искуство (потврда и други акти из којих се доказује да има најмање
пет година радног искуства од чега три године на руководећим положајима),
– радна књижица,
– уверење надлежног органа да није осуђивано за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности (прибавља се у Писарници
Полицијске управе Сомбор – соба 126/I – зграда
Жупаније),
– уверење надлежног органа да лицу није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа (прибавља се у Привредном
суду),
– програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Виктор Деспотовић, телефон 025/468-189.
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
10. Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у дневном листу „Политика”, као
и на интернет страници Града Сомбора www.sombor.rs.
12194
8
THE MUNICIPALITY OF BATOCINA, Batocina,
Kralja Petra I street, no. 37 http://www.sobatocina.org.rs/ based
on the Art. 9. of the Law on Communal Activities (”Official
Gazette RS”, No. 88/2011), Art. 22 and Art. 35 of the Law on
Public-Private Partnership and Concessions (”Official Gazette
RS”, No. 88/2011), Art. 17. and Art. 23. Paragraph 1, item 5) of
the Statute of the municipality of Batocina (”Official Gazette
RS of the municipality of Batocina”, No. 10/08), Decision
on the launching of public-private partnerships, No. 020462/14-01 from 14.07.2014., Decision on the adoption of the
concession act proposal for entrusting the performance of the
communal activities of production and distribution of thermal
energy in the municipality of Batocina, No. 020-592/14-01
from 05.09.2014. and the Commission’s positive opinion
for public-private partnerships 25/2014 from 13.10.2014.
announces public invitation no. 01/2014 – open procedure
– for collecting offers for the concession – entrusting
the performance of communal activities of production and
distribution of thermal energy on the territory of inhabited
settlement Batocina.
1. Public invitation for collecting offers for the
selection of the optimum participant in the competition
– bidder for the concession – entrusting the performance
of communal activities of production and distribution of
thermal energy on the territory of inhabited settlement
Batocina for a period of at least 20 years is announced.
The object of the concession is entrusting the
performance of the activities of district heating system on
the territory of inhabited settlement Batocina.
2. In order to permanently solve the heating system
of the settlement of Batocina, the municipality of Batocina
intends to invest in new investments to revitalize the
district heating system in Batocina with potential strategic
partners.
The settlement of Batocina is currently heated
from the existing City heating plant using coal, which is
currently part of the Public Utility ‘7 Juli’ from Batocina.
The installed capacity of the boilers in the boiler room
is 4 h = 1.6 MW to 6.4 MW
From the technical documentation of boilers, we state
the following:
– boiler efficiency degree η = 65 – 70%
– required quality of the coal: brown coal
– coal grit: 15 – 30 – 50 mm (walnut and cube)
– working pressure of the boilers is 3.00 bar.
The existing boiler room of the City heating plant
over the distribution of hot water pipelines currently heats:
Citizens
25.632,56 m3
Education
7.673.00 m3
Others – Economy
7.402.75 m3
Given that the above boiler room is energetically
inefficient, the municipality of Batocina intents to, with the
help of strategic partners, resolve the issue of heating of
Batoina for the next twenty years or more in terms of:
– reconstruction of the existing City heating plant
– fuel – coal as the primary fuel
– use of alternative fuels – wood waste, biomass, etc.
– in the future, it is planned to simultaneously produce
the electricity for own consumption in the reconstructed
City heating plant, and a surplus in the system of EPS,
– construction of complete equipment in new
substations with equipment and controls, given the
commitment that by 2016, the payment of heating by the
spent thermal kilowatts must be accessed
– successive exclusion of all individual boilers fired
with wood, coal, fuel oil, light fuel oil and electricity and
connection to the reconstructed City heating plant,
– eventual expansion of the existing distribution
network – heating pipes,
– construction of complete equipment in new
substations with equipment and controls, given the
commitment that during 2015. and 2016. payment of
heating by the the spent thermal kilowatts must be accessed,
– connection of new users – residential buildings
that do not have heating, offices, institutions, healthcare
facilities, schools, residences and other users who shall
express a desire,
– provider of heating services would be required
to perform heating services all in accordance with the
provisions of the Republic or Municipal decision on the
provision of heating services.
The obligations of the private partner, as thermal
energy producer are that he should at his own expense
carry out the reconstruction of the existing City heating
plant in three phases:
Phase I: Investing equipment and works for
rehabilitation of existing coal fired heating plant – the
revitalization and fabrication and montage of equipment in
the heating plant
Phase II: Investing in designing, procurement
and construction of equipment and works to build a
cogeneration plant for the simultaneous production of
thermal and electrical energy – building a plant to produce
high pressure steam
14. ХI 2014. /
Phase III: Investing in designing, procurement and
construction of equipment and works to build a plant to
produce electrical energy – the construction of plant for the
production of electrical energy;
as well as supplying the boiler room with the source
of energy, ongoing maintenance of infrastructure in the
boiler room and production and supplying with thermal
energy the facilities that are defined as the subject of the
proposed PPP project, as well as taking over the financial
obligations of the existing power plant.
The equipment to be installed at certain stages is
described in more detail in the competition documentation.
Public body, bearing in mind the PPP and the
provision of depreciation of private partner, providing
him with a reasonable return of the capital he shall invest,
and in line with the risks associated with the project, may
suggest a period of at least 20 years for the conclusion of
a public contract.
3. The right of submission of offers by public
invitation is granted to all domestic or foreign natural or
legal entities, which according to Article 14. of the Law
on Public-Private Partnership and Concessions may be the
participants in the procedure of awarding a public contract
(hereinafter referred to as: private partner), which are
registered for carrying out the activity of production and
distribution of thermal energy and meet the requirements
set forth by the Law on Energy (”Official Gazette RS”, No.
57/2011, 80/2011 – correction, 93/2012 and 124/2014),
as well as the requirements defined in the competition
documentation. Public contract is concluded as the
concession contract, and the procedure of selection of
private partner shall be conducted in accordance with the
provisions of Law on PPP and Concessions.
Groups of economic entity may submit an offer or act
as participants in the process. Public bodies need not ask
these groups of persons to have a particular legal form in
order to participate in the process.
All the participants in the process whose offer is
judged to be the most optimal must be required a specific
legal form by the award of public contract.
4. Performance of communal activities of production
and distribution of thermal energy in Batocina is entrusted
with the period of minimum 20 years and shall be closely
regulated by the conclusion of the public contract on
entrusting the performance of communal activities of
production and distribution of thermal energy in Batocina,
which will also regulate the procedure for termination
of the contract before the expiry of time at which it was
concluded, and the rights and obligations resulting from it.
5. In terms of money that should be invested, or in
terms of project financing, the private partner has the
obligation to, with his resources carry out all the necessary
works to commissioning of equipment in the boiler room.
Under this project fully financing of the construction
of new heat sources in the existing heating plant is the
obligation of the private partner. The public partner shall
transfer the existing facility of City heating plant with
installed equipment, as well as the distribution network to
the end users.
6. The bidder is obliged to, on the basis of accounting,
financial and legal normative documents, prove his
technical and organizational capacity to carry out
communal activities that he is entrusted with.
The offer must contain:
– name and residence of the company, or legal entity,
with information on authorized representative and with all
necessary information (phone, fax, etc.) with the aim of
direct communication;
– excerpt from the relevant register evidencing that the
potential private partner is registered for communal activities
of production and supply of steam and hot water (old code
number: 40300, a new code 3530), not less than 5 years,
– valid authorization of the competent authority to
carry out the activity;
– extract from the criminal record of the basic court
in whose territory is the seat of domestic legal entity or
headquarters office or branch of a foreign legal entity and
Certificate from the criminal records of the competent
police department of the Ministry of Internal Affairs for
the legal representative of the bidder (not older than two
months before the opening of the offer);
– certificate of the Commercial or Magistrates’ Court
that there is no prohibition to the activity, or confirmation
from the Agency for Business Registers that this body
is not registered to have the prohibition of activities as a
business enterprise (not older than 2 months before the
opening of the offer).
– assurance of Tax Administration of the Ministry
of Finance and Economy that he has paid taxes and fees
and assurance of the relevant local government that he
has fulfilled his obligations on the basis of source of local
revenues (not older than two months before the opening of
the offer);
125
– statement of potential private partner that he
has respected the obligations arising from the existing
regulations on occupational safety, employment and
working conditions, environmental protection, and to
guarantee that he is the holder of intellectual property rights
– proof on available personnel capacity – a minimum
of 20 employees, of which a minimum of two are
mechanical engineers and two BSc in Economics (PPP
PD form for the month preceding the month in which the
announcement of the public invitation was made and M3 A
form or matching M form for all employees);
– evidence that he has the necessary financial
capacity: That in the past three accounting years (2011,
2012. and 2013.) he generated operating income in the
minimum amount of 400,000,000.00 dinars (Report on
the creditworthiness for public procurement published by
the Agency for Business Registers for the three previous
accounting years);
7. The offer must also contain:
– original bank guarantee for the seriousness of offer
in the amount of 500,000.00 dinars with a validity of 20
days beyond the date of the public opening of offers;
– the required bank guarantee must be unconditional,
irrevocable, payable on the first call without the objection right
and must have duly completed term, amount and territorial
jurisdiction and cannot contain: additional requirements,
shorter terms than those established by the Ordering party,
a smaller amount than the one which is determined by the
Ordering party, changed territorial jurisdiction for dispute
resolution specified in the model of the Contract, or the terms
related to the bank’s business policy.
8. Criteria for the award of the contract is economically
most optimal offer, as detailed by the competition
documentation.
Elements of the criteria with weights (points) for the
evaluation of offers are given in the following table:
No.
Name of the criteria
1. The proposed expiration date of
the contract-private partnership
2. The percentage of profit that
belongs to the private partner
The total number of points
Unit
Number
of
points
year
25
percent
75
100
9. The deadline for making a decision on the best
offer, or the decision on the annulment of the concession
award procedure, is 60 days starting from the day of the
deadline for submission of offers.
10. Legal protection in the procedure of the public
contract award shall be provided in accordance with the
law regulating public procurements.
Anyone who is interested in participating or involved
in the process of public contract awarding may submit a
request to the Republic Commission for the protection of
rights against the decisions of the public body which carries
out the procedure which can be contested separately, and
which are, in the opinion of that person, unlawfully made,
and the deadline for submission of the request is 15 days
from the day of delivery of the decision of the public body.
The request for the protection of rights shall be
filed with the Republican Commission, and submitted
to the Ordering party, the grantor of the concession – the
Municipality of Batocina, Batocina, Kralja Petra I, No. 37.
The address of the Republican Commission for the
Protection of Rights in Public Procurement Procedures
is: The Government of the Republic of Serbia, Republic
Commission for the Protection of Rights in Public
Procurement Procedures, Nemanjina 22–26, Belgrade.
11. Interested bidders may obtain the competition
documentation on Public Procurement Portal, the website
of the public partner: http://www.sobatocina.org.rs/, or
in person at the Municipal Hall of the Municipality of
Batocina – Office No. 7, weekdays from 8 to 14.
Any additional information regarding the Public
invitation can be obtained by phone: 034/6842-118, contact
person Juliana Radenkovic.
12. Deadline for submission of offers is 60 days
from the date of announcement of public invitation in the
”Official Gazette RS”, ending with a 60-th day at 10:00 AM.
Offers shall be submitted in person or by mail in the
enclosed envelopes with a note: ”Offers for concession
for entrusting the performance of communal activities
of production and distribution of thermal energy on the
territory inhabited settlement Batocina – do not open”, to
address The Municipality of Batocina, Kralja petra I, no.
37, 34227 Batocina, stamped and sealed. Be sure to write
on the back the name of the bidder, the bidder’s address,
phone number, contact person.
Offers must be in the Serbian language, written in
Cyrillic script.
125 / 14. ХI 2014.
13. Public opening of offers shall be carried out by the
Commission on the day after the deadline for submission
of offers at 11.00 AM in the official premises of the public
partner – Batocina. The representative of the bidder may
attend the public offers opening and shall also have the
authority certified and signed by the responsible person.
12143
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА на основу члана 35.
став 1. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11), Мишљења
Комисије за јавно-приватно партнерство број 23/2014
од 10. септембра 2014. године и Одлуке Скупштине
општине Жагубица о усвајању Концесионог акта за давање концесије ради обављања комуналне делатности
сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица („Службени гласник Општине
Жагубица”, број 10/14), објављује јавни позив
– за прикупљање понуда за давање концесије ради
обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада у насељима на територији
општине Жагубица.
1. Контакт подаци даваоца концесије: Општина
Жагубица, Трг ослобођења 1, 12320 Жагубица.
2. Предмет концесије:
Давање концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада
у насељима са подручја општине Жагубица. Концесија
се даје на 10 година уз могућност продужења а у зависности од висине средстава које је понуђач спреман да
уложи у обављање комуналне делатности.
Давалац концесије се одриче права на концесиону
накнаду.
3. Рок за предају понуда:
Понуде са документима наведеним у конкурсној
документацији доставити у затвореној коверти на адресу: Општина Жагубица, Трг ослобођења 1, 12320
Жагубица, са назнаком „Не отварати – понуда за давање концесије ради обављања комуналне делатности
сакупљања и транспорта комуналног отпада у насељима на територији општине Жагубица”.
На полеђини коверте читко написати назив и адресу понуђача, односно учесника конкурса, број телефона и име особе за контакт.
Учесник конкурса може доставити само једну понуду која мора у потпуности да испуњава услове прописане конкурсом.
Понуде могу бити достављене поштом, лично на
писарници Општинске управе општине Жагубица или
непосредно Конкурсној комисији на дан отварања јавних понуда до 12,00 часова.
Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана када
истиче рок из става 5. овог члана са почетком у 13,00
часова у просторијама општине Жагубица, Трг ослобођења 1 у Жагубици.
Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија
неће разматрати и такве ће вратити понуђачу након
окончаног поступка.
Поступком отварања понуда руководи конкурсна
комисија коју именује председник општине са циљевима и задацима.
Понуде се достављају на српском језику у ћириличном или латиничном писму.
4. Лични, стручни, технички и финансијски услови које морају да задовоље понуђачи и исправе којима
се доказује испуњење услова:
Право учешћа на јавном конкурсу за давање концесије ради обављања Комуналне делатности има
свако домаће и страно правно лице и предузетник ако
испуњава следеће опште услове:
1) да је регистровано за обављање одговарајуће
делатности код надлежног органа и поседује одговарајуће дозволе за рад;
2) да обавља Комуналну делатност у периоду не
краћем од две године;
3) да му у року од две године од објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна судска или
управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавног конкурса;
4) да је за текућу годину измирило доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
5) да остварени промет у пословној години која
претходи години у којој се комунална делатност поверава не сме бити мањи од 120.000.000 динара;
9
6) да има својину, дугорочно право коришћења или
дугорочни закуп над санитарном депонијом изграђеном
у потпуности према стандардима ЕУ или да има закључен дугорочни уговор о управљању санитарном депонијом изграђеном у потпуности према стандардима ЕУ.
Као доказ о испуњености услова учесник јавног
конкурса дужан је да достави уз понуду, у оригиналу
или неовереној копији, следећу документацију:
1) извод из регистра надлежног органа учесника
јавног конкурса (АПР Републике Србије или надлежни
регистар стране државе);
2) оснивачки акт учесника јавног конкурса;
3) потврду надлежног органа којом учесник јавног
конкурса доказује да му није изречена мера забране
обављања делатности;
4) потврду надлежног пореског органа да је учесник јавног конкурса за текућу годину измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине;
5) потврду надлежног органа који води евиденцију
издатих дозвола за обављање одговарајуће делатности
или релевантне дозволе надлежних органа;
6) биланс стања за годину која претходи години у
којој је расписан конкурс;
7) доказ о праву својине, дугорочном праву коришћења или дугорочном закупу санитарнe депоније
изграђенe у потпуности према стандардима ЕУ или
уговор о управљању санитарном депонијом са наведеним карактеристикама.
Посебни услови
Учесник конкурса је у обавези да достави и:
1) референтну листу пружања услуге у оквиру делатности која се поверава;
2) план реализације обављања делатности која се
поверава од дана закључења уговора, који обухвата:
– предлог будуће организације сакупљања и одвожења комуналног отпада (тј. предлог плана и програма
сакупљања и одвожења комуналног отпада) у насељима на територији општине Жагубица,
– начин и организацију наплате;
3) изјаву понуђача о износу средстава који би инвестирао у обављање Комуналне делатности;
4) изјаву о формирању цена по категорији корисника;
5) модел уговора.
Понуда мора бити јавна и недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
5. Критеријуми за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда, чији су елементи наведени у конкурсној документацији.
6. Надлежност за доношење одлуке и рок за достављање обавештења о исходу поступка:
Одлуку о избору најповољније понуде донеће
Општинско веће општине Жагубица најдуже у року од
30 дана од дана отварања понуда. Одлука о избору најповољније понуде биће достављена свим учесницима у
року од три дана од дана доношења.
Са одабраним понуђачем биће закључен уговор
о давању концесије ради обављања комуналне делатности, који ће у име општине Жагубица потписати
председник општине Жагубица, по прибављеној сагласности Скупштине општине Жагубица.
Општина Жагубица задржава право да одустане
од избора уколико установи да ниједна понуда не одговара условима јавног позива или да одустане од избора
из било ког другог разлога без образложења.
7. Решавање по захтевима за заштиту права и рокови за њихово подношење:
За решавање по захтевима за заштиту права надлежна је Комисија за заштиту права понуђача у
поступцима јавних набавки, Немањина 22–26, 11000
Београд. Захтев за заштиту права се подноси у року од
15 дана од дана пријема одлуке из члана 6. овог јавног
позива.
Поступак давања концесије по овом позиву спроводи се без претквалификације.
Конкурсна документација се може преузети у
року од 10 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адреси:
Трг ослобођења 1, 12320 Жагубица, канцеларија број 10,
сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети лично или ће им, на њихов захтев, бити достављена
путем поште или мејлом.
Конкурсна документација се може преузети након
достављања доказа о уплати износа од 5.000,00 динара
на текући рачун број 840-745151843-03 остали приходи
у корист нивоа општина позив на број 35-118 на име
трошкова израде конкурсне документације.
Све информације се могу добити на телефон
062/80-98-307 или путем е-поште: [email protected]
com у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Контакт особа је Жељко Илић.
12139
MUNICIPALITY OF ZAGUBICA following
provisions from Clause 35, section 1 of the Law on private
partnership and concessions (”Official Gazette of the
Republic of Serbia”, No. 88/11), the Opinion of the Publicprivate Committee No. 23/2014 dated 10. Sept. .2014. and
Decree of the Municipality of Zagubica on adopting the
Concessions enactment related to granting concession for
performing communal work of collecting and transporting
communal waste from the area of Zagubica (”Official
Gazette of the Municipality of Zagubica”, No. 10/14),
hereby is declared public call
– for applications related to granting concession for
performing communal work of collecting and transporting
communal waste from the area of Zagubica.
1. Contact information for the concession issuer:
Municipality of Zagubica, Trg оslobodjenja 1, 12320
Zagubica.
2. Subject of the concession:
Granting concession for performing communal work
of collecting and transporting communal waste from the
area of Zagubica. The concession is issued for the duration
of 10 years with option to extend the duration, depending
on the ammount of funds the bidder is willing to invest in
the communal works.
The Concession issuer renounces rights to concession
compensation.
3. Deadline for submitting bids:
The bids containing the documents specified in the
tender dossier are to be submitted in a sealed envelope
addressed to: Municipality of Zagubica, Trg oslobodjenja
1, 12320 Zagubica, labeled „Do not open – bid for granting
concession for performing communal work of collecting
and transporting communal waste from the area of the
Municipality of Zagubica”.
The back of the envelope is to be clearly labeled with
bidder name and address, as wwell as with the contact
person and their telephone number.
Bidder can submit only one bid which must fully
comply with the terms from the open competition.
Bids can be submitted by mail, in person at the
Municipal Registry, or directly to the Competition
Committee by noon on the date of opening bids.
Deadline for submitting bids is 60 days from the date
of publishing the competition in the Official Gazette of the
Republic of Serbia.
Public opening of bids will take place on the
expiration date from Point 5 of this Clause, begining at
1PM at the offices of the Municipality of Zagubica, Tgr
oslobodjenja 1 in Zagubica.
Untimely and incomplete bids will not be subject to
Committee evaluation and will be returned to the Bidder
upon completion of the Procedure.
The bid opening will be managed by the Competition
Committee apointed by the President of the Municipality,
with goals and objectives.
Bids are to be submitted in Serbian, in cyrillic or
roman lettering.
4. Personal, expert, technical and financial terms
that must be met by the bidders; identification that prove
meeting of the terms:
Participation right for this competition is granted to
any domestic and foreign legal entity or entrepreneur that
complies with the following general terms:
1) to posess registration for performing respective
actions, issued by the respective body, and in posession of
a respective work permit;
2) to preform the Communal action in the period no
longer than two years prior to application;
3) to have no legal court or any other injunction
issued related to the activities that are the subject of
this competition to the bidder within two years prior to
publishing of this competition;
4) to have paid all the tahes, social and other public
fees within legal provisions of the Republic of Serbia;
5) to have realizad the turnover of no less than
120.000.000 RSD for the business year prior to the year
which is the subject of audit of communal actions;
6) to have ownership over-, or long-term right of
use of– or long-term lease of a sanitary landfill that fully
complies with the EU standards, or to have a long-term
contract related to managing a sanitary landfill that fully
complies with the EU standards.
As proof of meeting the terms, bidder is to supply the
following documents in addition to the official bid, either
as original or copy:
1) affidavit from the registry of the respective body
(Business Registry Agency of the Republic of Serboia, or
respective body of a foreign country);
2) the founding enactment for the bidder;
3) affidavit by the respective body that proves the
bidder is not under any injunction for the activities required
by the terms;
10
4) affidavit from the respective tax body that confirms
the bidder has paid all the taxes social and other public fees
recieved in the current year;
5) affidavit from the respective body in charge of
records for issued permits for actions that are the subjest
of the concession, or relevant permits form the respective
bodies;
6) balance of funds for the year prior to the year in
which the competition is opened;
7) proof of ownership over-, or long-term right of
use of– or long-term lease of a sanitary landfill that fully
complies with the EU standards, or a long-term contract
related to managing a sanitary landfill that fully complies
with the EU standards.
Special Terms
Bidder is also to submit the following:
1) refference list for services being audited;
2) realization plan for the actions audited since the
day of closiong the contract, which encompases:
– proposal for the future organization of gathering and
transportation of the communal waste (i.e. proposal of the
plan of gathering and transportation of communal waste)
in the communities within the territory of the Municipality
of Zagubica,
– means and organization of payment;
3) statement by the bidder related to amount of
funds in plan for investment in performing the communal
activities;
4) statement on forming the prices per category of
users;
5) model contract.
The bid must be public and clear, clearly filled out,
stamped and signed by the authorized representative of
bidder.
5. Criteria for selection of the most favorable bid:
The criteria for selection of the most favorable bid
is an economically most favorable bid, with segments as
requested within the competition documntation.
6. Jurisdiction for making decisions and deadline for
submitting information on procedure outcome:
The decision on selection of the most favorable
bid will be reached by the Municipal Council of the
Municipality of Zagubica within no longer than 30 days
from the date of opening bids. The decision on selection
of the most favorable bid will be submitted to all the
participants within three days from reaching it.
A grant concession contract will be signed with the
bidder for rendering communal services. The Contract will
be signed by the President of the Municipality of Zagubica,
upon consent from the Municipal Council of Zagubica
The Municipality of Zagubica retains the right to
cancel the competition in case it is found that no submitted
bid is in compliance with the terms of the competition, or
out of any other reason with no explanations required.
7. Resolving issues per request for protection of rights
and deadlines for submitting such requests:
For resolving issues per request for protection of
rights, committee for protection of rights of the bidders
in public procurement procedures is in charge. The
Committee’s address is 22–26 Nemanjina street, 11000
Belgrade. The request for protection of rights is submitted
within 15 days from the date of receiving of the decision
from Clause 6 of this call.
The procedure of granting concession for this call is
conducted without prequalification
The competiton documentation can be recieved 10
days from the publishing of the competition in the Offical
Gazette of the Republic of Serbia at the following address:
Trg oslobodjenja 1, 12320 Zagubica, office No. 10, every
workday from 7AM to 3PM.
Competition documentation can be taken by the
bidders in person or via email or mail upon request.
The competition documentation can be taken upon
submitting proof of payment of 5.000,00 RSD to the
account No. 840-745151843-03 other revenues for the
municipal level, reference No. 35-118, subject: fees for
competition documentation.
For any additional information, please call 062/8098-307 or mailto: [email protected] between 7AM
and 3PM.
Contact person: Zeljko Ilic.
12139
ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У БЕОГРАДУ, Управни одбор, на основу члана 124.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”,
број 24/11) и члана 25. ст. 2. и 3. Статута Градског центра за социјални рад у Београду (број 050-1795/3 од 15.
новембра 2011. године), на седници одржаној 6. новембра 2014. године, расписује јавни конкурс
– за именовање директора Градског центра за социјални рад у Београду.
14. ХI 2014. /
1. За директора Градског центра за социјални рад у
Београду може бити именован држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година
радног искуства у струци.
2. Мандат директора Градског центра за социјални
рад у Београду траје четири године.
3. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– пријава, потписана својеручно, са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми;
– оверена фотокопија радне књижице;
– уверење да кандидат није осуђиван;
– уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за
спровођење истраге или одређених истражних радњи,
да није подигнута оптужница или оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности.
4. Кандидат за директора Градског центра за социјални рад у Београду, уз прописану конкурсну документацију, подноси Програм рада за мандатни период
на који се врши избор.
5. Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
6. Адреса на коју се подносе пријаве: Градски центар за социјални рад у Београду,
Руска 4, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора”.
7. Лице које је задужено за давање обавештења о
конкурсу: Јeлена Живојиновић, телефон: 011/2650-329.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и на огласној табли Градског центра за социјални
рад у Београду и у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
12149
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРО­
ВИЋ АЛАС”, КОСОВСКА МИТРОВИЦА, директор, на основу члана 130. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 , 52/11 и 55/13) расписује конкурс за:
1. Нaставник стручних предмета на подручју рада
електротехника, смер енергетика за рад на неодређено
време са пуним радним временом.
Услови:
VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу
пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне услове
предвиђене чланом 120. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања:
– да кандидат има одговарајуће образовање – степен стручне спреме предвиђен чланом 8 став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања и одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/91....61/11);
– образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има ово образовање;
– да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
– да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 120. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања;
– држављанство РС.
125
Рок за пријављивање 8 дана од дана објављивања.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију којом доказују да испуњавају
услове предвиђене Законом и Правилником, као и овим
конкурсом:
– диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању;
– потврду, односно доказ о образовању да је у току
студирања положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– кратку биографију са адресом и контакт телефон.
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа „Михаило Петровић Алас”, Лоле Рибара 29, 38220
Косовска Митровица.
Неблаговремени и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 028/425-332. 12133
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРА­
ЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ”, ПАНЧЕВО, расписује
конкурс
– за избор директора школе, за мандатни период
од четири године.
На конкурс за избор директора може се пријавити
кандидат који испуњава услове предвиђене, чланом 59.
ст. 2, 5. и 9. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и чланом 32. став 1. Статута Школе за основно
и средње образовање „Мара Мандић” у Панчеву и то:
1) да има одговарајуће високо образовање из члана
8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за наставнике те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога:
– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) да има дозволу за рад (лиценцу);
3) да има положен испит за директора;
4) да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
6) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7) да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
– радну биографију са оквирним планом рада за
време мандата,
– оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању,
– оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
– уверење о положеном стручном испиту (обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директоре установа, пријава која не
буде садржала наведени документ, неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском положи испит за директора)
– потврду о радном искуству из области образовања и васпитања,
– одговарајуће лекарско уверење које није старије
од 6 месеци (подноси се пре закључивања уговора),
– школа прибавља уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела наведена у тачки 6 услова
конкурса,
– оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.
125 / 14. ХI 2014.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест)
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу:
Школа за основно и средње образовање „Мара
Мандић” 26000 Панчево, Цара Душана 34, са назнаком
„конкурс за избор директора школе”.
Решење о избору директора доставиће се учесницима конкурса у року од 8 дана од протека рока из члана 60. став 9. Закона о основама система образовања и
васпитања.
12199
Судски огласи
ВИ­ШИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
Ви­ши суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци по­сту­па­ју­ћи по
су­ди­ји по­је­дин­цу За­гор­ки Ра­ду­ло­вић у прав­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Са­по­ња Ста­ни­сла­ве из Зе­му­на, Угри­но­вач­
ки пут (7 део) 10, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Са­по­
ња Ра­да, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта ко­га
за­сту­па при­вре­ме­ни за­ступ­ник Љу­би­ца Фи­ли­по­вић из
Срем­ске Ми­тро­ви­це у по­ступ­ку при­зна­ња стра­не суд­
ске од­лу­ке, до­нео је 4. новембра 2014. го­ди­не ре­ше­ње
ко­јим је про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча по­ста­вио при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка у лич­но­сти адво­ка­та Љу­би­це Фи­ли­по­вић
из Срем­ске Ми­тро­ви­це на осно­ву члана 81. став 1. тач.
4. и 5. ЗПП-а у ве­зи члана 30. ЗВП-а јер је про­тив­ник
пред­ла­га­ча не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и адре­се и без
пу­но­моћ­ни­ку због че­га овај суд не мо­же из­вр­ши­ти лич­
ну до­ста­ву ре­ше­ња овог су­да број Р-82/14 од 4. новембра 2014. го­ди­не. По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник
ће има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча све док се про­тив­ник пред­ла­га­
ча не по­ја­ви пред су­дом лич­но од­но­сно док ор­ган ста­
ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
Р. број 82/14 – Из Ви­шег су­да у Срем­ској Ми­тро­
ви­ци
12094
Ви­ши суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци по су­ди­ји На­ди
Ћу­ли­брк као су­ди­ји по­је­дин­цу у прав­ној ства­ри пред­
ла­га­ча Zo­ri­ce He­u­ser из Не­мач­ке, Zi­e­ren­ber­ger str. 27,
Kas­sel 34127, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Kla­us Di­
e­ter He­u­ser не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта без
пу­но­моћ­ни­ка, ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке до­
нео је 28. ок­то­бра 2014. го­ди­не ре­ше­ње ко­јим је про­
тив­ни­ку пред­ла­га­ча по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
у лич­но­сти адво­ка­та Мир­ка Ма­ца­но­ви­ћа из Срем­ске
Ми­тро­ви­це на осно­ву члана 81. став 2. тач. 4. и 5. ЗПП
у ве­зи члана 30. став 2. ЗВП-а, јер је про­тив­ник пред­ла­
га­ча не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта и без пу­
но­моћ­ни­ка.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће има­ти сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ка
пред­ла­га­ча све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча не по­ја­ви
пред су­дом од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви
ста­ра­о­ца.
2 Р. број 75/14 – Из Вишег суда у Срем­ској Ми­тро­
ви­ци.
12096
ВИ­ШИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
Ви­ши суд у Су­бо­ти­ци, по су­ди­ји Ма­ри­ји Ра­кић, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­чи­це Мо­у­ла­ви Мар­те из Швед­
ске, Ga­smos­sen 69, 436 39 ASKIM, чи­ји је пу­но­моћ­ник
Ле­нарт М. Естер, адво­кат из Су­бо­ти­це, про­тив про­
тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ба­линт Бе­ле на не­по­зна­том ме­сту
пре­би­ва­ли­шта, ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке,
пре­су­де Пр­во­сте­пе­ног су­да у Ге­те­бор­гу бр. Т 7257-12
од 3. ма­ја 1989. го­ди­не, да­на 11. ав­гу­ста 2014. го­ди­не у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и пре­ко огла­сне та­бле су­да
об­ја­вљу­је сле­де­ћи оглас.
Ви­ши суд у Су­бо­ти­ци је ре­ше­њем посл. бр. 3 Р.
27/14 од 31. јула 2014. го­ди­не по­ста­вио за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча Ба­линт Бе­ли, Са­бо
Но­е­ми, адво­ка­та из Су­бо­ти­це, на осно­ву чла­на 81. став
2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном поступку, јер се противник предлагача, који нема пуномоћника, налази на непознатом ме­сту пре­би­ва­ли­шта.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник, адво­кат Са­бо Но­е­ми, ће
за­сту­па­ти про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча и пред­у­зи­ма­ти пар­
нич­не рад­ње у по­ступ­ку, све док се про­тив­ник пред­ла­
га­ча или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
3. Р. број 27/14 – Из Ви­шег су­да у Су­бо­ти­ци.
12134
11
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
У пред­ме­ту 2П број 43493/13 у пар­ни­ци ту­жи­о­ца
Ха­џи­о­мер­спа­хић Ду­ње из Бе­о­гра­да, чи­ји је пу­но­моћ­
ник Зо­ран По­по­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да, Про­те Ђу­ри­
ћа 2, про­тив ту­же­ног Геа д.о.о., из Бе­о­гра­да, са­да на не­
по­зна­тој адре­си, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
ту­же­ној и то адво­ка­та Алек­сан­дру Три­фу­но­вић из Бе­о­
гра­да, Бо­же Јан­ко­ви­ћа 72, а у сми­слу члана 79. ЗПП јер
је ту­же­ни не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, а не­ма пу­но­моћ­ни­ка,
па би ре­до­ван по­сту­пак око по­ста­вља­ња за­кон­ског за­
ступ­ни­ка и ста­ра­о­ца за по­се­бан слу­чај ду­го тра­јао, та­ко
да би мо­гле да на­сту­пе штет­не по­сле­ди­це за стран­ке, с
тим да ће по­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти
ту­же­ног све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред Су­дом, од­но­сно док Орган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти Суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2 П. број 43493/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
11997
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Саво
Мић­ко­вић, у правној ствари тужиоца Војвођанска банка АД из Но­вог Са­да, Трг сло­бо­де 5–7, про­тив друготужене Грете Погарчић из Бе­о­гра­да, Ви­ше­град­ска 3, сада
непознатог места боравка, ради дуга донео је 23. јула
2014. године оглас.
Решењем Првог основног суда у Београду 38.
П-5712/13 од 30. маја 2014. године сходно члану 79. ст.
1. и 2. тачка 4. ЗПП-а постављен је друготуженој Грети
Погарчић сад непознатог боравишта привремени заступник адвокат Сергеј Ђуретић из Београда, Милана
Распоповића 6.
Овим решењем је одређено да привремени заступник у овој парници има сва права и дужности законског
заступника и може предузимати све парничне радње у
поступку све док се тужена или њен законски заступник не појаве пред судом или док орган старатељства
не обавести суд да је поставио стараоца.
38. П. број 5712/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
11996
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Са­во Мић­
ко­вић, су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри по ту­жби
Ми­кро Раз­вој д.о.о. из Бе­о­гра­да, Све­то­за­ра Мар­ко­ви­ћа
17/16, про­тив ту­же­не Ве­ре Ста­ној­ко­вић из Ле­сков­ца,
не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта и за исту се од­ре­ђу­је при­вре­
ме­ни за­ступ­ник – адво­кат Сер­геј Ђу­ре­тић из Бе­о­гра­да,
Ми­ле­на Рас­по­по­ви­ћа 11, ко­ји у по­ступ­ку има сва пра­ва
и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка и вр­ши­ће их се док
се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­
дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да је ту­же­ној по­ста­вио ста­ра­те­ља.
38-П број 390/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
12132
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ире­на Три­
фу­но­вић Ра­ду­ло­вић, су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри
ту­жи­о­ца „So­ci­e­te ge­ne­ra­le ban­ka Sr­bi­ja”, а. д. из Но­вог
Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 50 а/б ко­га за­сту­па
адво­кат Не­над Ђур­ко­вић из Бе­о­гра­да, Ми­лу­ти­на Ми­
лан­ко­ви­ћа 130/54, про­тив ту­же­не Зо­ра­на Ди­ми­три­је­ви­
ћа, не­по­зна­тог ме­ста бо­рав­ка, ра­ди ду­га, до­нео је 25.
ју­ла 2013. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Зо­ра­ну Ди­ми­три­је­ви­ћу са по­след­њим
по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Бе­о­гра­ду, Чу­ка­ри­ци, Шав­
нич­ка 20, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се при­
вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Жи­вић Л. Дра­го­мир из Бе­о­гра­
да, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 98.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у овом по­ступ­ку сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка. При­вре­ме­ни
за­ступ­ник пред­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све
док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
32-Пл. број 43/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
12147
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Аде­ла По­
по­вић, у пар­ни­ци ту­жи­ље Алек­сан­дре Ал­ма­жан Мак­
си­мо­вић из Бе­о­гра­да, Жи­во­ји­на Жу­јо­ви­ћа 16, чи­ји је
пу­но­моћ­ник Сла­ви­ца Га­врић, адво­кат из Бе­о­гра­да,
Ха­џи­ђе­ри­на, про­тив ту­же­ног Ми­ло­ра­да Те­пу­ри­ћа са
по­след­њом по­зна­том адре­сом Бе­о­град, Ша­мач­ка 1, са­
да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, по­ста­вио је
ту­же­ном Ми­ло­ра­ду Те­пу­ри­ћу при­вре­ме­но за­ступ­ни­ка
– адво­ка­та Фи­ли­па Ми­ри­ћа из Но­вог Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 51, ко­ји у по­ступ­ку има сва пра­ва
и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка и вр­ши­ће их све док
се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства на оба­ве­сти суд да је
ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­те­ља.
49-П. број 10732/11 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12131
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, на осно­ву чла­на 79.
став 2. тач­ка 4. ЗПП-а ре­ше­њем 65 – П. број 28439/11
од 17. ок­то­бра 2012. го­ди­не у пред­ме­ту ту­жи­о­ца ЈП
„Град­ско стам­бе­но” Бе­о­град, Да­ни­је­ло­ва 33, про­тив
ту­же­ног Је­ли­сав­чић Сло­бо­да­на са по­след­њом по­зна­
том адре­сом Обре­но­вац, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 109 не­по­зна­тог
пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди ду­га, по­ста­вио је ту­
же­ном Је­ли­сав­чић Сло­бо­да­ну при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
адв. Јо­ван­ку Уру­ка­ло из Бе­о­гра­да, Бран­ка Ћо­пи­ћа 23,
ко­ја ће га за­сту­па­ти у на­ве­де­ној пар­ни­ци све док се ту­
же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
65-П. број 28439/11 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12198
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Да­ни­
је­ла Вељ­ко­вић, у по­ступ­ку рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не
пок. Ми­ла­то­вић Ан­ђе бив­ше из Да­ни­лов­гра­да, до­нео је
ван ро­чи­шта 7. фе­бру­а­ра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Од­ре­ђу­је се адво­кат Све­тла­на Ђу­рић из Бе­о­гра­да,
Цр­но­трав­ска 1-а, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка на­след­
ним уче­сни­ци­ма Ма­ји Се­ку­лић и На­та­ши Ми­ла­то­вић,
не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди да­љег во­ђе­ња оста­вин­ског
по­ступ­ка.
1-О. број 5116/12 – Из Дру­гог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
12065
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду је сво­јим ре­ше­њем
од 15. ок­то­бра 2014. го­ди­не на осно­ву чла­на 81. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а ту­же­ном Та­сић Ни­ко­ли ко­ји је не­по­зна­
тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта по­ста­вио при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка адво­ка­та Алек­сић Бран­ка из Бе­о­гра­да, Пе­
тра Ко­чи­ћа 15-б.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ног пред Дру­гим основ­ним су­дом у Бе­о­гра­ду у пред­
ме­ту 5 Пл. број 207/14 све док се ту­же­ни или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док над­ле­
жни ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
5. Пл. број 207/14 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12206
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду је сво­јим ре­ше­њем
од 15. ок­то­бра 2014. го­ди­не на осно­ву члана 81. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а ту­же­ном Бу­цу­ло­вић Бо­ја­ну ко­ји је не­по­
зна­тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта по­ста­вио при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Али­спа­хић А. Ај­лу из Бе­о­гра­
да, Дрин­чи­ће­ва 21.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће
ту­же­ног пред Дру­гим основ­ним су­дом у Бе­о­гра­ду у
пред­ме­ту 5 П. број 796/12 све док се ту­же­ни или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док над­ле­
жни ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
5. П. број 796/12 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12203
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду је сво­јим ре­ше­њем
од 15. ок­то­бра 2014. го­ди­не на осно­ву члан 81. став 2.
тач­ка 4 ЗПП-а ту­же­ном Пет­ко­вић Дра­гу­ти­ну ко­ји је не­
по­зна­тог бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта по­ста­вио при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Алек­сић Алек­су из Но­вог
Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на 131.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће
ту­же­ног пред Дру­гим основ­ним су­дом у Бе­о­гра­ду, у
пред­ме­ту 5 Пл. бр. 99/14 све док се ту­же­ни или ње­гов
12
14. ХI 2014. /
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док над­ле­
жни ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
5. Пл. број 99/14 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12200
ТРЕ­ЋИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ма­ри­на Ћу­
ић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца УОС „Га­рант­ни фонд” из
Но­вог Бе­о­гра­да, Ми­лен­ти­ја По­по­ви­ћа 5/б, про­тив ту­
же­ног Ђор­ђе­вић Срећ­ка, Ве­ли­ки Цр­ље­ни, Тре­ћег ок­то­
бра 102, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди ре­гре­са, ван
ро­чи­шта 30. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, до­нео је на осно­
ву од­ред­бе члана 79. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а и члана 80.
ре­ше­ње П број 2268/14, да је ту­же­ном по­ста­вљен при­
вре­ме­ни за­ступ­ник и то Ба­нић Ми­ле­на адво­ка­та из Но­
вог Бе­о­гра­да, Не­хру­о­ва 119/30 ко­ја ће за­сту­па­ти ту­же­
ног у по­ступ­ку све док ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник
не по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
5. број 2268/14 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
12081
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Та­тја­на
Ле­ма­јић, у пред­ме­ту 8. П-37239/13 у пар­ни­ци ту­жи­оца
Удру­же­ња оси­гу­ра­ва­ча Ср­би­је ПУ – Га­рант­ни фонд,
про­тив ту­же­ног Вла­ди­ми­ра Ла­за­ре­ви­ћа, не­по­зна­тог
пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди ре­гре­са, а на осно­ву
чла­на 81. ЗПП-а, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­
ка ту­же­ном Вла­ди­ми­ру Ла­за­ре­ви­ћу, адво­ка­та Је­ли­цу
Авра­мо­вић из Бе­о­гра­да, Кра­ља Пе­тра I/46, ко­ји ће га
за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све док се ту­же­ни или ње­
гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­
ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном по­ста­
вио при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца за по­се­бан слу­чај.
8. П број 37239/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
12079
Трећи основни суд у Београду, и то судија Татјана
Лемајић, у предмету 8. П-34041/13 у парници тужиоца
„Акционарско друштво за осигурање Миленијум осигурање а.д.о. Београд (Нови Београд)” против туженог
Муратовић Драгана, непознатог пребивалишта и боравишта, ради регреса, а на основу члана 81. ЗПП-а, поставио је привременог заступника туженом Муратовић
Драгану, адвоката Баковић Војислава из Београда,
Кнеза Милоша 79, који ће га заступати у овом
поступку, све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом поставио привременог стараоца за посебан случај.
8. П. број 34041/13 – Из Трећег основног суда у
Београду.
12078
ОСНОВ­НИ СУД У АЛЕК­СИН­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­КО­БА­ЊИ
Основ­ни суд у Алек­син­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­
ко­ба­њи, у пред­ме­ту ту­жи­о­ца Ра­јић Ду­ши­це из Со­ко­ба­
ње, чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Ран­чев Пе­тар из Со­ко­ба­ње,
про­тив ту­же­ни­ка Дам­ња­но­вић Бо­ја­на из Со­ко­ба­ње,
Дра­ин­че­ва 11, ра­ди ду­га, Дам­ња­но­вић Бо­ја­ну, са­да на
не­по­зна­тој адре­си, ре­ше­њем I-9-П. број 1564/2013 од
10. фе­бру­а­ра 2014. го­ди­не, по­ста­вио је за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка адво­ка­та Мир­ја­ну Ко­ке­рић из Со­ко­ба­ње, на
осно­ву чла­на 79. став 2. тач­ка 4 ЗПП-а.
1-9-П. број 1564/13 – Из Основ­ног су­да у Алек­син­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­ко­ба­њи.
12209
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, су­ди­ја Не­бој­ша Те­шић, у
пар­ни­ци мал. ту­жи­о­ца Мир­ка Мар­ко­ви­ћа из Ва­ље­ва,
ко­га за­сту­па за­кон­ски заступ­ник мај­ка Ми­ли­ца Јев­тић
из По­пу­ча­ка, ко­ју за­сту­па адв. Ве­сна Ми­лу­но­вић из Ва­
ље­ва, про­тив ту­же­ног Си­ни­ше Мар­ко­ви­ћа из Ва­ље­ва,
на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди ли­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва,
11. септембра 2013. године, објављује сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем овог су­да 19 П2. број 435/13 од 11. септембра 2013. године на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4.
ЗПП-а, по­ста­вљен је адво­кат Дра­га­на Тер­зић из Ва­ље­ва,
Вој­во­де Ми­ши­ћа 31, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­
ном Си­ни­ши Мар­ко­вић из Ва­ље­ва, са­да на бли­же не­по­
зна­тој адре­си, а у пар­ни­ци ко­ја се во­ди пред овим су­дом
по ту­жби ту­жи­о­ца мал. ту­жи­о­ца Мар­ка Мар­ко­ви­ћа из
Ва­ље­ва, ко­га за­сту­па за­кон­ски за­ступ­ник мај­ка Ми­ли­ца
Јев­тић из По­пу­ча­ка, ко­ју за­сту­па адв. Ве­сна Ми­лу­но­вић
из Ва­ље­ва, ра­ди ли­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва.
125
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни
за­ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ни­ка у по­ступ­ку све док се
ту­же­ник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
ту­же­ни­ку по­ста­вљен при­вре­ме­ни ста­ра­лац.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и
пре­ко оглас­не та­бле су­да.
19 П2. број 433/13 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву.
12090
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Ар­сић Бо­жи­да­ра од оца Ми­
ли­са­ва, бив. из Вр­шца, ро­ђе­ног 5. сеп­тем­бра 1934. го­
ди­не а пре­ми­ну­лог 20. ок­то­бра 2011. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са.
О. број 732/13 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12055
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, пред­сед­ник ве­ћа су­ди­ја
Гор­да­на Сто­ја­но­вић у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Ка­рић Ду­шка
из Ва­ље­ва, Нас. Ко­лу­ба­ра 5, про­тив ту­же­не Ка­рић Сла­
ви­це на не­по­зна­тој адре­си у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји, ра­ди
раз­во­да бра­ка, 23. ју­ла 2014. го­ди­не издаје оглас.
Ре­ше­њем овог су­да П2. број 259/14 од 23. ју­ла
2014. г. на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а по­
ста­вљен је адво­кат Го­ран Бран­ко­вић из Ва­ље­ва, Бу­ле­
вар Вла­ди­ке Ни­ко­ла­ја 6/137 за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
ту­же­ној Ка­рић Сла­ви­ци на не­по­зна­тој адре­си, у пар­ни­
ци ко­ја се во­ди пред овим су­дом по ту­жби Ка­рић Ду­
шка из Ва­ље­ва ра­ди раз­во­да бра­ка.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ну у по­ступ­ку све док се ту­же­
ни или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и
пре­ко огла­сне та­бле су­да.
4 П2. број 259/14 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву.
12088
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Лин­ка Ане од оца Ан­то­на,
бив. из Ри­ти­ше­ва, ро­ђе­не 28. фебруара 1935. го­ди­не, а
пре­ми­ну­ле 2. новембра 2013. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са.
О. број 1079/14 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12063
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, у пар­ни­ци по ту­жби ту­жи­
ље мал. Ан­ђе­ле Ва­си­ље­вић из Ва­ље­ва, На­се­ље Ми­ли­
во­ја Бје­ли­це 11 чи­ји је за­кон­ски за­ступ­ник мај­ка Гор­
да­на Ми­тро­вић из Ва­ље­ва, На­се­ље Ми­ли­во­ја Бје­ли­це
11, про­тив ту­же­ног Пе­ри­це Ва­си­ље­ви­ћа из Ја­го­ди­не,
Алек­сан­дра Вељ­ко­ви­ћа 23 са ЈМБГ 060697722239, ра­
ди вр­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва и из­др­жа­ва­ња, на осно­ву
члана 81. став 2. тачка 5. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку,
по­ста­вио је адво­ка­та Ра­ди­шу Ма­то­ви­ћа из Ва­ље­ва за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Пе­ри­ци Ва­си­ље­ви­
ћу из Ја­го­ди­не, са­да на не­по­зна­тој адре­си. По­ста­вље­
ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ни­ка у по­ступ­ку све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
10. П2. број 242/12 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву.
12111
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У МИ­ОН
­ И­ЦИ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву – Суд­ска је­ди­ни­ца у Ми­
о­ни­ци, су­ди­ја Ра­ди­во­је Јо­ва­но­вић у пар­ни­ци ту­жи­ље
Ру­же Да­мјан из Та­ба­но­ви­ћа, про­тив ту­же­ни­ка Па­вел
Да­мја­на из Ло­зни­це, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди
ду­га, вред­ност спо­ра 1.000 евра, до­нео је 30. ок­то­бра
2013. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Адво­кат Бран­ко Ив­ко­вић из Ва­ље­ва по­ста­вља се
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ку Па­вел Да­мја­ну из
Ло­зни­це, на не­по­зна­тој адре­си.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у по­ступ­ку сва пра­ва
и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка. При­вре­ме­ни за­ступ­
ник пред­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се
стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не
по­ја­ви пред су­дом или док ор­га­на ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
П-2 П. број 2678/13 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ми­о­ни­ци.
12091
ОСНОВ­НИ СУД У ВР­ШЦУ
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Сређе­но­вић Бран­ке од оца
Ми­ла­на, бив. из Вр­шца, Срем­ска 51, ро­ђе­на 3. ју­на
1928. го­ди­не а пре­ми­ну­ле 11. апри­ла 2012. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са.
О. број 394/12 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12060
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Ле­кић Ан­ђел­ке од оца Ми­ли­
во­ја, бив. из Кру­шчи­це, ро­ђе­не 2. но­вем­бра 1898. го­ди­
не а пре­ми­ну­ле 15. фе­бру­а­ра 1974. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са.
О. број 1125/14 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12058
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Ша­јин Ле­не од оца Јо­на, бив.
из Гре­бен­ца, ро­ђе­не 1895. го­ди­не а пре­ми­ну­ле 3. септембра 1959. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са.
О. број 1485/13 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12061
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Пан­дов­ски Та­се од оца Ла­зе,
бив. из План­ди­шта, ро­ђе­не 10. ја­ну­а­ра 1922. го­ди­не а
пре­ми­ну­ле 12. ав­гу­ста 2014. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са.
О. број 1027/14 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12053
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Еле­вен Те­ре­зи­је од оца Ма­
ти­је, бив. из Ста­рог Ле­ца, ро­ђе­не 16. сеп­тем­бра 1957.
го­ди­не а пре­ми­ну­ле 21. ју­ла 2010. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са.
О. број 481/13 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12054
Пред овим су­дом спро­во­ди се по­сту­пак рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не пок. Смер­дов Ста­не од оца Ми­
ли­је, бив. из Вр­шца, ро­ђе­не 28. ав­гу­ста 1935. го­ди­не а
пре­ми­ну­ле 8. ав­гу­ста 2014. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја пол­ажу пра­ва на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са.
О. број 1142/14 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу.
12052
ОСНОВ­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји овог су­да
Ама­ли­ји Ла­сло, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у оста­вин­ском
по­ступ­ку иза пок. Мар­то­на Ја­но­ша од оца Па­ла бив.
из Не­у­зи­не, Бра­ће Сте­фа­но­вић 128 ко­ји је ро­ђен 10.
сеп­тем­бра 1946. го­ди­не, пре­ми­нуо 2. сеп­тем­бра 2014.
го­ди­не у Бо­ки, без за­ве­шта­ња, др­жа­вља­нин РС, на
осно­ву члана 116. ст. 1. и 2. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку, из­дао је 27. ок­то­бра 2014. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
125 / 14. ХI 2014.
Пред Основ­ним су­дом у Зре­ња­ни­ну, у то­ку је оста­
вин­ски по­сту­пак иза пок. Мар­тон Ја­но­ша од оца Па­ла
бив. из Не­у­зи­не, Бра­ће Сте­фано­в­ић 128 ко­ји је ро­ђен
10. сеп­тем­бра 1946. го­ди­не, пре­ми­нуо 2. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не у Бо­ки, без за­ве­ште­ња, др­жа­вља­нин РС,
ко­ји се во­ди под бро­јем 21 О. 2348/2014.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза оста­ви­о­ца, да се ја­ве овом су­ду, у ро­ку од го­ди­ну
да­на, од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС”.
21 О. број 2348/2014 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­
ни­ну.
12066
Основ­ни суд у Зре­ња­ни­ну, по су­ди­ји Ла­сло Ама­ли­
ји, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­па­рич­ној ства­ри пред­ла­
га­ча Бо­љош Ти­бо­ра из Зре­ња­ни­на, про­тив про­тив­ни­це
пред­ла­га­ча Мер­шба­хер Ма­ри­је рођ. Гом­бар, са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Зре­ња­ни­ну, ра­ди про­гла­ше­ња
не­ста­лог ли­ца за умр­ло, до­нео је 23. ок­то­бра 2014. го­
ди­не, сле­де­ћи оглас.
По­зи­ва се не­ста­ла Мер­шба­хер Ма­ри­ја рођ. Гом­
бар, са по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Зре­ња­ни­ну, ро­ђе­
на 2. јула 1876. године у Зре­ња­ни­ну, о ко­јој од 1945.
године не­ма ви­ше ни­ка­квих ве­сти, да се без од­ла­га­ња
ја­ви Основ­ном су­ду у Зре­ња­ни­ну. Исто­вре­ме­но се по­
зи­ва сва­ко ли­це ко­је не­што зна о не­ста­лој или о ње­ном
жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
Мер­шба­хер Ма­ри­ји се по­ста­вља за при­вре­ме­ног
ста­ра­о­ца адво­кат стан­ков Ми­лан из Зре­ња­ни­на ко­ји ће
за­сту­па­ти ње­на пра­ва и ин­те­ре­се у овом по­ступ­ку.
Уко­ли­ко рок од 3 ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, про­тек­не без­у­спе­шно, суд
ће до­не­ти од­лу­ку о про­гла­ше­њу не­ста­лог ли­ца умр­лим.
17 Р2. број 11/14 – Из Основ­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
12181
ОСНОВ­НИ СУД У ЈА­ГО­ДИ­НИ
Основ­ни суд у Ја­го­ди­ни, у прав­ној ства­ри ту­жи­ље
Ду­ша­на То­ми­ћа и Мир­ка То­ми­ћа обо­ји­ца из Ја­го­ди­не,
про­тив ту­же­ног Хорн Не­бој­ше из Ја­го­ди­не, не­по­зна­те
адре­се, по­ста­вио је ту­же­ном Хорн Не­бој­ши из Ја­го­
ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а, при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у ли­ку адво­ка­та Зо­ра­на Ћи­ри­ћа
из Ја­го­ди­не, на осно­ву ре­ше­ња 1 П. број 298/14 од 5.
августа 2014. го­ди­не, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног у овом
по­ступ­ку све док се исти не по­ја­ви пред су­дом или не
по­ста­ви дру­гог пу­но­моћ­ни­ка и о то­ме не оба­ве­сти суд.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и пре­
ко огла­сне та­бле су­да.
1 П. број 298/14 – Из Основ­ног су­да у Ја­го­ди­ни.
12051
ОСНОВ­НИ СУД У КЊА­ЖЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Кња­жев­цу, као пар­нич­ни суд, и то
су­ди­ја Дра­га­на Ве­се­ли­но­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац, у
прав­ној ства­ри мал. ту­жи­о­ца Ни­ко­лић Дра­га­на из Вит­
ков­ца, оп­шти­на Кња­же­вац, чи­ји је за­кон­ски за­ступ­ник
отац Ни­ко­лић Зу­кан из Вит­ков­ца, оп­шти­на Кња­же­вац,
про­тив ту­же­ног Бо­јић Алек­сан­дра са не­по­зна­том адре­
сом пре­би­ва­ли­шта, ра­ди из­др­жа­ва­ња, на осно­ву члана
81. став 2. тач­ка 4. ЗПП, до­нео је 23. ок­то­бра 2014. го­
ди­не оглас.
Адво­кат Ми­о­драг Јов­чић из Кња­жев­ца по­ста­вља
се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Бо­јић Алек­сан­
дру, са не­по­зна­том адре­сом пре­би­ва­ли­шта.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник Ми­о­драг Јов­чић, адво­кат
из Кња­жев­ца за­сту­па­ће ту­же­ног у по­ступ­ку све док се
ту­же­ни, или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд, да је,
по­ста­вио ста­ра­те­ља.
4 П2. број 1128/13 – Из Основ­ног су­да у Кња­жев­цу.
12208
ОСНОВ­НИ СУД У КУР­ШУ­МЛИ­ЈИ
Основ­ни суд у Кур­шу­мли­ји, у ван­пар­нич­ном пред­
ме­ту пред­ла­га­ча Пра­во­бра­ни­о­ца оп­шти­не Кур­шу­мли­ја,
ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти пок. Па­у­но­вић Рад­
ми­ле, бив. из Кур­шу­мли­је, об­ја­вљу­је на осно­ву чла­на
61. ЗВП сле­де­ћи оглас.
Па­у­но­вић Рад­ми­ла, ро­ђе­на 1914. го­ди­не у се­лу До­
бром До­лу, по на­во­ди­ма пред­ла­га­ча пре­ми­ну­ла је да­на
7. мар­та 1994. го­ди­не у до­му за ста­ре у При­шти­ни, а
чи­ње­ни­ца ње­не смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­ној књи­зи
умр­лих.
По­зи­ва се сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о смр­ти
Па­у­но­вић Рад­ми­ле из Кур­шу­мли­је да то без од­ла­га­ња
ја­ви Основ­ном су­ду у Кур­шу­мли­ји.
13
Суд ће по ис­те­ку ро­ка од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” од­лу­чи­ти
о пред­ло­гу пред­ла­га­ча ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти Па­у­но­
вић Рад­ми­ле.
1 Р2. број 17/2014 – Из Основ­ног су­да у Кур­шу­
мли­ји.
12140
ОСНОВ­НИ СУД У ЛА­ЗА­РЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ла­за­рев­цу, су­ди­ја Ми­ли­ца Стај­чић,
у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Пред­у­зе­ће за те­ле­ко­му­ни­ка­ци­
је „Те­ле­ком Ср­би­ја” а. д. Бе­о­град, Та­ков­ска 2, про­тив
ту­же­ног Дра­га­на Ран­ко­ви­ћа из Ла­за­рев­ца, са­да не­по­
зна­тог пре­би­ва­ли­шта, на осно­ву чл. 79. и 80. За­ко­на о
пар­нич­ном по­ступ­ку до­нео је 21. ок­то­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Дра­га­ну Ран­ко­вић из Ла­за­рев­ца за при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се адво­кат Да­ни­ца
Авра­мо­вић из Ла­за­рев­ца. При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­
у­зи­ма­ће пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­
ка или за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви
пред су­дом или ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да
је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П. број 2768/2011 – Из Основ­ног су­да у Ла­за­рев­цу.
12138
ОСНОВ­НИ СУД У ЛО­ЗНИ­ЦИ
Основ­ни суд у Ло­зни­ци, су­ди­ја Са­ша Ар­се­нић, у
пар­ни­ци ту­жи­ље Ком­па­ни­је „Ду­нав Оси­гу­ра­ње” а.д.о.
Бе­о­град, Цен­тар за на­кна­ду ште­та Ша­бац, Кне­за Ми­
ло­ша 2, чи­ји је пу­но­моћ­ник Оли­ве­ра Мар­ко­вић, про­тив
ту­же­ног Зо­ра­на Јо­ва­но­ви­ћа из Ле­шни­це, Кра­ља Пе­тра
Пр­вог 158, ра­ди ду­га, до­нео је 29. ок­то­бра 2014. го­ди­
не, оглас.
Основ­ни суд у Ло­зни­ци по­ста­вио је на осно­ву
чла­на 81. став 2. тач­. 4. и 5. и чла­на 83. За­ко­на о пар­
нич­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 72/11,
49/13, 74/13 и 55/14) адво­ка­та Вла­ди­ми­ра Дра­ги­ће­ви­ћа
из Ло­зни­це, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Зо­ра­
ну Јо­ва­но­ви­ћу из Ле­шни­це, Кра­ља Пе­тра Пр­вог 124.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти
ту­же­ног све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­
ве пред су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­те­ља.
1-П. број 1500/14 – Из Основ­ног су­да у Ло­зни­ци.
12229
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­ПО­ТУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Со­по­ту, као пар­нич­ни, и то су­ди­ја Мир­ја­на Ив­ко­вић, у
пар­ни­ци ту­жи­о­ца Гру­јић Зо­ре из Не­ме­ни­ку­ћа, ко­ју за­
сту­па пун. адв. Па­ле­вић Дра­го­љуб из Со­по­та, про­тив
ту­же­ног Бр­цин Спа­се­ни­је из Аустра­ли­је, 258 MT Ver­
non Rd. Mo­unt Ver­non NSW 2759 ра­ди утвр­ђе­ња пра­ва
сво­ји­не, по осно­ву сти­ца­ња у ван­брач­ној за­јед­ни­ци, до­
нео је 13. ок­то­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ном Бр­
цин Спа­се­ни­ју из Аустра­ли­је.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се адво­кат
Зо­ра Ан­то­ни­је­вић из Со­по­та Све­тог Са­ве 5.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој прав­ној ства­ри вр­
ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ном.
П. број 1153/2013 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­по­ту.
11993
ОСНОВ­НИ СУД У НЕ­ГО­ТИ­НУ
Пред Основ­ним су­дом у Не­го­ти­ну, у то­ку је по­сту­
пак по ту­жби ту­жи­о­ца Дра­ги­ше Је­ни­ћа, из Ра­ду­јев­ца,
про­тив ту­же­не Љи­ља­не Је­нић из Ра­ду­јев­ца, са­да на не­
по­зна­том пре­би­ва­ли­шту у ино­стран­ству.
Ту­же­ној Љи­ља­ни Је­нић, са­да на не­по­зна­том пре­
би­ва­ли­шту у ино­стран­ству је ре­ше­њем Основ­ног су­да
у Не­го­ти­ну 3. П.2 број 198/14 од 16. сеп­тем­бра 2014.
го­ди­не, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вљен адв. Ра­
да Ки­цу­ло­вић из Не­го­ти­на.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ну у по­ступ­ку све док се ту­же­
на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да јој је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
3. П2. број 198/14 – Из Основ­ног су­да у Не­го­ти­ну.
11976
ОСНОВ­НИ СУД У НИ­ШУ
Пред Основ­ним су­дом у Ни­шу у то­ку је посту­пак
за рас­пра­вља­ње за­о­став­шти­не пок. Бо­ри­са­ва Ми­хај­ло­
ви­ћа бив. из Ни­ша, пре­ми­ну­лог 6. апри­ла 2014. го­ди­не,
др­жа­вља­нин РС.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
да се ја­ве овом су­ду од ро­ку од јед­не го­ди­не од об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са.
3. О. број 2087/14 – Из Основ­ног су­да у Ни­шу.
12146
Пред Основ­ним су­дом у Ни­шу у то­ку је по­сту­пак
за рас­пра­вља­ње за­о­став­шти­не пок. То­до­ро­вић Кри­сте,
бив. из Ма­ло­ши­шта, ро­ђе­ног 18. ма­ја 1944. го­ди­не, оца
Ти­хо­ми­ра, пре­ми­ну­лог 25. ју­ла 2014. го­ди­не, др­жа­вља­
ни­на РС. По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­
сле­ђе да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од јед­не го­ди­не од
об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са.
3 О. број 3585/14 – Из Основ­ног су­да у Ни­шу.
12145
Основ­ни суд у Ни­шу, на осно­ву члана 81. ЗПП, Ре­
ше­њем 7068/13 од 8. октобра 2014. го­ди­не, у пар­ни­ци
ту­жи­о­ца Но­ва­ко­вић Ми­ле­та из Ни­ша, То­ме Рок­сан­ди­ћа
3/10, ко­га за­сту­па Ми­лан Ива­но­вић адв. из Ни­ша, про­
тив ту­же­ног Wal­ter Бра­ни­сла­ва из Ни­ша, са­да на не­по­
зна­тој адре­си, ра­ди за­куп­ни­не, за при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка ту­же­ног по­ста­вио је адв. Кр­стић Ми­ли­цу из Ни­ша,
ко­ја ће за­сту­па­ти ту­же­ног у на­ве­де­ној пар­ни­ци, док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом.
20 П. број 7068/13 – Из Основ­ног су­да у Ни­шу.
12193
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, су­ди­ја Мех­ди­ја Жу­
пља­нин, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри ту­жи­
о­ца Pro C­re­dit Bank a.d. Бе­о­град про­тив ту­же­ни­ка Ме­
до­вић Еми­ла и Ба­че­вац Ен­ве­ра из Но­вог Па­за­ра, ра­ди
ду­га, до­нео је 4. но­вем­бра 2014. го­ди­не, сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем П. број 811/10 од 4. ок­то­бра 2014. го­ди­не
на осно­ву члана 79. став 2. тачка 5. ЗПП-а по­ста­вљен је
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Ре­фи­ја Га­ри­бо­вић, адво­кат
из Но­вог Па­за­ра, ту­же­ном Ме­до­вић Еми­лу, не­по­зна­
тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, а у пар­ни­ци Pro C­re­dit
Bank a.d. Бе­о­град ра­ди ду­га.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни
за­ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ни­ка у по­ступ­ку све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­те­ља.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и
пре­ко огла­сне та­бле су­да.
10 П. број 811/10 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру.
12093
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗАРУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТУ­ТИНУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­
ти­ну, су­ди­ја Ре­џеп Аде­мо­вић у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца
Ха­ли­ло­вић Са­ми­ра из Ту­ти­на, пр­о­тив ту­же­не Ете­мо­вић
Ме­ли­се из Цр­но­че, без по­зна­те бли­же адре­се ста­но­ва­ња,
ра­ди по­ве­ре де­те­та, од­сут­ној ту­же­ној, сход­но од­ред­би
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП-а, за при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се Хај­риз Мах­му­то­вић,
адво­кат из Ту­ти­на, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­
кон­ског за­ступ­ни­ка док се ту­же­ни, њен за­кон­ски за­ступ­
ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, или док јој
орган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
1-17 П. бр­ој 1559/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­тину.
12033
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­
ти­ну, су­ди­ја Ре­џеп Аде­мо­вић у прав­ној ства­ри ту­жи­ље
Фа­кић рођ. Ма­ли­ће­вић Азре из Ту­ти­на, про­тив ту­же­ног
Фа­кић За­ми­ра из Ту­ти­на, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта у
ино­стран­ству, ра­ди раз­во­да бра­ка, од­сут­ном ту­же­ном,
сход­но од­ред­би члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и
83. ЗПП-а, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се Ба­
че­вац Му­рат, адво­кат из Ту­ти­на, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и
ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се ту­же­ни, ње­гов за­
кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
или док му ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
I-17 П2. број 1624/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­тину.
12153
14
14. ХI 2014. /
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Не­ат­ни­ца
Де­ја­ну, као пред­сед­ни­ку ве­ћа, у прав­ној ства­ри ту­жи­
о­ца Ду­лић Ми­ро­сла­ва из Бу­ков­ца, Пар­ти­зан­ски пут 3,
про­тив ту­же­не Ду­лић Али­циа Ма­рие, ро­ђе­на Хуг­хес,
на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди раз­во­да бра­ка, ван
ро­чи­шта за глав­ну рас­пра­ву, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ној Ду­лић Али­циа Ма­рие, ро­ђе­на Хуг­хес, на
не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник у личности адво­ката Вен­цел Кри­сти­ана из
Но­вог Са­да.
П2. број 1660/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11982
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, су­ди­ја Ја­дран­ка Ма­ли,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­
ње” а.д.о. Бе­о­град, глав­на фи­ли­ја­ла Но­ви Сад, Бу­ле­вар
осло­бо­ђе­ња 3, про­тив ту­же­ног Ва­ја­гић Алек­сан­дра из
Ку­цу­ре, са­да на не­по­зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта и бо­
ра­ви­шта, ра­ди ис­пла­те, ван ро­чи­шта 8. ок­то­бра 2014.
го­ди­не до­но­си сле­де­ћи оглас.
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по­ста­вио је при­вре­
ме­ним од­ред­ба­ма чла­на 81. став 2. тач­. 4. и 3. и чла­на
82. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сник
РС”, бр. 124/04 и 111/09), при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­
же­ном Ва­ја­гић Алек­сан­дру, са­да на не­по­зна­тој адре­си,
у лич­но­сти Тра­ви­ца Дра­га­на, адво­кат из Но­вог Са­
да, ко­ји ће шти­ти­ти ин­те­ре­се ту­же­ног у пар­ни­ци ко­ја
се во­ди пред Основ­ним су­дом у Но­вом Са­ду посл. бр.
Пл-234/2014 ра­ди ис­пла­те, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног у
пар­нич­ном по­ступ­ку, све док се ту­же­ни, ње­гов за­кон­
ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом
или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­
ста­вио ста­ра­те­ља.
Овај оглас ће се об­ја­ви­ти пу­тем огла­сне та­бле
Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду и пу­тем „Слу­жбе­ног гла­
сника РС” Бе­о­град и на ин­тер­нет стра­ни­ци су­да.
Пл. број 234/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
12210
ОСНОВ­НИ СУД У ПА­РА­ЋИ­НУ
СУД­СКА ЈЕДИ­НИ­ЦА У ЋУ­ПРИ­ЈИ
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, суд­ска је­ди­ни­ца у Ћу­
при­ји, као из­вр­шни, по су­ди­ји Би­ља­ни Че­кр­лић, у по­
ступ­ку из­вр­шног по­ве­ри­о­ца „So­ci­e­te ge­ne­ra­le ban­ka Sr­
bi­ja” а.д. Бе­о­град, Бу­ле­вар Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 5а/б, ко­га
за­сту­па пу­но­моћ­ник адв. Не­ма­ња Алек­сић и др. из Но­
вог Са­да, про­тив из­вр­шног ду­жни­ка То­мић Не­вен­ке из
Ћу­при­је, Же­ле­знич­ка 18, ра­ди из­вр­ше­ња на осно­ву из­
вр­шне ис­пра­ве, до­нео је 20. ок­то­бра 2014. го­ди­не оглас
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ћу­
при­ји, по­ста­вио је на осно­ву члана 81. став 2. ЗПП-а а у
ве­зи са чланом 10. ЗИО-а адво­ка­та Ду­ша­на Ди­ши­ћа из
Ћу­при­је, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­шном ду­жни­
ку То­мић Не­вен­ки из Ћу­при­је, ко­ја се на­ла­зи на не­по­
зна­тој адре­си у Аустри­ји, све док се из­вр­шни ду­жник
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, или док
Цен­тар за со­ци­јал­ни рад, не оба­ве­сте суд да је по­ста­
вио ста­ра­о­ца.
Ив. број 331/13 – Из Основ­ног су­да у Па­ра­ћи­ну,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ћу­при­ји.
12186
ОСНОВ­НИ СУД У ПЕ­ТРО­ВЦУ НА МЛА­ВИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ЖА­ГУ­БИ­ЦИ
Основ­ни суд у Пе­тров­цу на Мла­ви, Суд­ска је­ди­ни­
ца у Жа­гу­би­ци, су­ди­ја Ран­ко Ми­ло­ше­вић, у по­ступ­ку
рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не иза пок. Јо­вић Љу­би­це бив.
из Јо­ша­ни­це, до­нео је 23. ок­то­бра 2014. го­ди­не на осно­
ву чла­на 6. ЗВП-а ре­ше­ње ко­јим је по­ста­вио на­след­
ни­ку Јо­вић Ста­ни­ши из Јо­ша­ни­це за при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка адво­ка­та Љи­ља­ну Све­то­за­ре­вић из Жа­гу­би­це,
ко­ји ће Јо­вић Ста­ни­шу за­сту­па­ти у по­ступ­ку све док се
Јо­вић Ста­ни­ша лич­но или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­
ве пред Су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да му је по­ста­вио ста­ра­о­ца. По­зи­ва се на­след­ник
ко­ји по­ла­же пра­во на на­сле­ђе да се при­ја­ви су­ду у ро­ку
од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са, на­кон про­те­ка
на­ве­де­ног ро­ка по­сту­пак ће се на­ста­ви­ти и окон­ча­ти.
76. О. број 877/14 – Из Основ­ног су­да у Пе­тро­вцу
на Мла­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца у Жа­гу­би­ци.
12227
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу, као оста­вин­ски, су­ди­ја
Бо­шко Ми­тро­вић, у пред­ме­ту О. 4715/13, ра­ди рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не са­да пок. Љу­би­це Ра­дој­ко­вић из
Си­ми­ће­ва, об­ја­вљу­је сле­де­ћи оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је оста­вин­ски по­сту­пак,
ра­ди рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не са­да пок. Љу­би­це Ра­
дој­ко­вић, бив­ше из Си­ми­ће­ва.
Ре­ше­њем овог су­да О. број 4715/13 од 19. ју­на
2014. го­ди­не по­ста­вљен је адво­кат Дра­ги­ша Ми­ла­ди­
но­вић из Жаба­ра за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка уче­сни­ку
Ми­ла­ну Ра­дој­ко­ви­ћу, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и
бо­ра­ви­шта у ино­стран­ству.
55. О. број 4715/2013 – Из Основ­ног су­да у По­жа­
рев­цу.
11983
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕ­ВЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У КУ­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд По­жа­ре­вац, Суд­ска је­ди­ни­ца Ку­че­во,
као пар­нич­ни, су­ди­ја Мом­чи­ло Ра­јић је на осно­ву члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП-а по­ста­вио при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ма Зо­ри­ци Ћу­ла­фић и Зо­ра­ну Ћу­ла­
фи­ћу обо­је из Бе­о­гра­да, са­да на не­по­зна­тим адре­са­ма у
ино­стран­ству, у пар­ни­ци П. број 777/2014 ра­ди сво­ји­не
на не­по­крет­но­сти, адво­ка­та Сне­жа­ну Бо­ро­је­вић из Ку­
че­ва, ко­ја ће за­сту­па­ти ту­же­не у овом по­ступ­ку све док
се исти или њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
IV-83 П. број 777/2014 – Из Основ­ног су­да у По­жа­
рев­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ку­че­ву.
11986
Основ­ни суд По­жа­ре­вац, Суд­ска је­ди­ни­ца Ку­че­во,
су­ди­ја Дра­ган Па­у­но­вић, је на осно­ву члана 81. ст. 1. и
2. тачка 5. ЗПП-а, ту­же­ној То­до­ро­вић Ду­ша­на Чо­чи из
Бро­ди­це, са­да на не­по­зна­тој адре­си у ино­стран­ству, у
пред­ме­ту IV-73 П-888/14 по­во­дом ту­жбе ту­жи­о­ца Ко­
стић Дра­ги­ја из Бро­ди­це, ра­ди пре­да­је у по­сед, по­ста­
вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, адво­ка­та Бу­квић Ми­о­дра­
га из Ку­че­ва, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ну у овом пред­ме­ту
све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом, одн. док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да
је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
IV-73 П број 888/14 – Из Основ­ног су­да у По­жа­ре­
вцу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ку­че­ву.
11987
ОСНОВ­НИ СУД У ПЕ­ТРОВ­ЦУ НА МЛА­ВИ
По­зи­ва се не­ста­ли Слав­ко С. Пе­тро­вић са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Ор­ље­ву, Оп­шти­на Пе­тро­вац на
Мла­ви, ро­ђен 1915. го­ди­не, ко­ји је ок­то­бра 1944. го­ди­
не за­ро­бљен а за­ро­бље­ни­ци ко­ји су би­ли са њим за­ро­
бље­ни твр­де да је 4. де­цем­бра 1944. го­ди­не из­ве­ден
но­ћу у По­жа­рев­цу на Ча­ча­ли­ци и стре­љан, а о чи­јем
жи­во­ту за го­ди­ну да­на од да­на пре­стан­ка не­при­ја­тељ­
ста­ва ни­је би­ло ни­ка­квих ве­сти, да се без од­ла­га­ња ја­ви
Основ­ном су­ду у Пе­тров­цу на Мла­ви.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је ма шта зна
о не­ста­лом или ње­го­вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­
ви су­ду.
Уко­ли­ко у ро­ку од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” не ја­ви по­зва­ни
Слав­ко Пе­тро­вић из Ор­ље­ва, Оп­шти­на Пе­тро­вац на
Мла­ви, или не­ко дру­ги ко­ји ма шта зна о не­ста­лом или
ње­го­вом жи­во­ту, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за
утвр­ђи­ва­ње смр­ти.
67 Р2. број 24/2014 – Из Основ­ног су­да у Пе­тров­цу
на Мла­ви.
12154
Основ­ни суд у По­жа­рев­цу – Суд­ска је­ди­ни­ца Ку­
че­во, су­ди­ја Дра­ган Па­у­но­вић, је на осно­ву чла­на 81.
ст. 1. и 2. тач­ка 5. ЗПП-а, ту­же­ном Ни­ко­лић Дра­га­ну из
Ље­шни­це, са­да на не­по­зна­тој адре­си у ино­стран­ству,
у пред­ме­ту IV-73 П – 1094/14, по­во­дом ту­жбе ту­жи­о­
ца Јан­ко­вић Зво­ни­ми­ра из Ље­шни­це, ра­ди сме­та­ња
по­се­да, по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, адво­ка­та
Ран­чић Дра­га­на из Ку­че­ва, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног у
овом пред­ме­ту све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом, одн. док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
IV-73 П број 1094/14 – Из Основ­ног су­да у По­жа­
рев­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ку­че­ву.
11984
ОСНОВ­НИ СУД У СМЕ­ДЕ­РЕ­ВУ
Основ­ни суд у Сме­де­ре­ву, као пар­нични, су­ди­ја
Алек­сан­дра Ђор­ђе­вић, у прав­ној ства­ри Ре­пу­бли­ка Ср­
би­ја – Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­
до­при­вре­де, ко­ју за­сту­па Др­жав­но пра­во­бра­ни­ла­штво
125
из По­жа­рев­ца, а чи­ји је пу­но­моћ­ник Град­ско јав­но пра­
во­бра­ни­ла­штво Гра­да Сме­де­ре­во, про­тив ту­же­ног Па­
вло­вић Пе­ри­це из Ку­ли­ћа б.б., са­да на не­по­зна­тој адре­
си, ра­ди ис­пла­те, вред­ност спо­ра 2.000.000,00 ди­на­ра,
на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, до­нео је 16.
сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Па­вло­вић Пе­ри­ци ра­ни­је из Ко­ви­на, са­да
из Ку­ли­ча, код Сме­де­ре­ва, а ко­ји се на­ла­зи на не­по­зна­
тој адре­си у Дан­ској – Ко­пен­ха­ген по­ста­вља се при­вре­
ме­ни за­ступ­ник адв. Дра­га­на Сто­иљ­ко­вић из Сме­де­ре­
ва, за за­сту­па­ње у пред­ме­ту Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву
7П. број 3131/13 по ту­жби ту­жи­о­ца Ре­пу­бли­ке Ср­би­је
– Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­
вре­де, ра­ди ду­га, вред­ност спо­ра 2.000.000,00 ди­на­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник вр­ши­ће сва пра­ва и ду­жно­
сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка и пред­у­зи­ма­ти сва пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку, све док се ту­же­ни, ње­гов за­кон­ски
за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­те­ља.
7 П. број 3131/2013 – Из Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву.
12057
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БОРУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­ље­ње, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Дик­ман Гу­нте­ра из Ко­тинг­
бру­на, Ре­пу­бли­ка Аустри­ја, ко­га за­сту­па Бо­жић Зо­ран,
адво­кат из Но­вог Са­да, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча
Ле­о­полд Јо­ха­на и Дик­ман Мар­ти­на, оба из Бач­ког Гра­
ча­ца (Фи­ли­по­во), ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лих ли­ца за
умр­ла, об­ја­вљу­је оглас ко­јим се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­
је би­ло шта зна о жи­во­ту не­ста­лог Ле­о­полд Јо­ха­на из
Бач­ког Гра­ча­ца (Фи­ли­по­во), од оца Ле­о­полд Ада­ма и
мај­ке Пер­ши Маг­да­ле­не, ро­ђе­ног 22. септембра 1887.
го­ди­не, и не­ста­лог Дик­ман Мар­ти­на из Бач­ког Гра­ча­ца
(Фи­ли­по­во), од оца Дик­ман Фе­рен­ца и Дик­ман Мар­гит,
ро­ђе­ног 21. јула 1904. го­ди­не, да се без од­ла­га­ња ја­ве
су­ду. По ис­те­ку три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд
ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1 Р.2 број 163/13 – Из Осно­вног су­да у Сом­бо­ру.
11975
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­
ље­ње, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Ми­ро­са­вље­
вић Ђор­ђа из Сом­бо­ра, Бу­ко­вац 86 ко­га за­сту­
па адво­кат Ђа­пић Ду­шан­ка из Сом­бо­ра про­тив
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ка­шпер Је­ли­са­ве­те са
по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у При­гре­ви­ци, ко­ју
за­сту­па при­вре­ме­ни ста­ра­тељ Бра­ни­слав Ха­џи
Бо­ја­нић из Цен­тра за со­ци­јал­ни рад Сом­бор, ра­
ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
По­зи­ва сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о жи­во­ту не­
ста­ле Ка­шпер Је­ли­са­ве­те рођ. Ха­у­шпер­гер (Ka­šper Je­li­
sa­ve­te – Eli­sa­beth рођ. Ha­us­ber­ger) ро­ђе­не 14. јуна 1885.
го­ди­не од оца Joz­sef Ha­u­sper­ger и мај­ке The­re­zie Ha­u­
sper­ger без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По ис­те­ку три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд
ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1 Р2. број 41/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
11977
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­ље­ње, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Ко­ва­чић Кор­не­ла из Р. Хр­
ват­ске, Ба­ти­на, Цр­кве­на 15 ко­га за­сту­па адво­кат Бра­ни­
слав Ми­ло­ји­чић из Апа­ти­на про­тив про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча Плац Ка­та­ри­не (Platz Ka­ta­ri­ne – Cat­ha­ri­na) рођ.
Hitz­ha­us са по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Апа­ти­ну, ко­ју
за­сту­па при­вре­ме­ни ста­ра­тељ Бра­ни­слав Ха­џи Бо­ја­нић
из Цен­тра за со­ци­јал­ни рад Сом­бор, ра­ди про­гла­ше­ња
не­ста­лог ли­ца за умр­ло по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је би­ло
шта зна о жи­во­ту не­ста­ле Плац Ка­та­ри­не (Platz Ka­ta­ri­
ne – Cat­ha­ri­na) рођ. Hitz­ha­us да без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По ис­те­ку три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд ће од­
лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1 Р2. број 40/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
11978
ОСНОВ­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
Основ­ни суд у Ужи­цу, као из­вр­шни, су­ди­ја Ве­
ра Пе­та­ко­вић у прав­ној ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­
ца Оп­шти­на Ча­је­ти­на ко­га за­сту­па Оп­штин­ски јав­ни
125 / 14. ХI 2014.
пра­во­бра­ни­лац Си­ни­ша Бу­ла­то­вић, про­тив из­вр­шног
ду­жни­ка Ни­ко­ли­не Ћо­сић, са­да са пре­би­ва­ли­штем на
не­по­зна­тој адре­си на Но­вом Зе­лан­ду ра­ди из­вр­ше­ња,
ре­ше­њем 2И. број 370/12 од 8. ок­то­бра 2014. го­ди­не,
из­вр­шном ду­жни­ку Ни­ко­ли­ни Ћо­сић са пре­би­ва­ли­
штем на Но­вом Зе­лан­ду на не­по­зна­тој адре­си ста­но­ва­
ња поставља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник Же­ли­мир Џам­
бић адво­кат из Ча­је­ти­не, ра­ди за­сту­па­ња ње­них пра­ва и
ин­те­ре­са у по­ступ­ку из­вр­ше­ња од­ре­ђе­ног ре­ше­ња овог
су­да 2 И. број 370/12 од 19. мар­та 2012. го­ди­не.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку има сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка ко­је ће вр­ши­ти
све док се из­вр­ши ду­жник или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред овим су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти овај суд да му је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
2 И. број 370/12 – Из Основ­ног су­да у Ужи­цу.
12182
Основ­ни суд у Ужи­цу, као пар­нич­ни, су­ди­ја На­да
Ва­со­вић по ту­жби ту­жи­о­ца Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­
ра­ње” АД Бе­о­град Глав­на фи­ли­ја­ла оси­гу­ра­ња Ужи­
це, ко­ју за­сту­па пу­но­моћ­ник Пе­тро­ни­је­вић Бра­ни­мир
дипл. прав­ник из Ужи­ца, пре­ма ту­же­ном Ву­ко­тић
Ми­ле­та Дра­га­ну са не­по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем, ра­ди
ре­гре­са ис­пла­ће­не ште­те, са­гла­сно чла­ном 79. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а до­нео је ре­ше­ње 9 П. број 3194/11 од 3.
ок­то­бра 2014. го­ди­не, ко­јим је ту­же­ном Ву­ко­тић Дра­га­
ну по­ста­вљен при­вре­ме­ни за­ступ­ник, адво­ка­та Ка­ра­ић
Бо­шко из Ужи­ца, ко­ја ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се ту­же­ног у
по­ступ­ку ре­гре­са ис­пла­ће­не ште­те, све док се ту­же­ни
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом.
9 П. број 3194/11 – Из Основ­ног су­да у Ужи­цу.
12184
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, стечајни судија
Љиљана Матић, у поступку стечаја над предузећем
„Линија Вандини” д.о.о. у стечају Београд – Земун,
Ивана Цанкара 11б, матични број 20168854, ПИБ
104458653, донео је 29. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „Линија Вандини” д.о.о. у стечају БеоградЗемун, Ивана Цанкара 11б, матични број 20168854,
ПИБ 104458653.
2. Одобрава се, по усвојеном завршном рачуну стечајног управника стечајног дужника „Линија Вандини”
д.о.о. у стечају Београд – Земун коначна награда за рад
стечајног управника у износу од 1.591.767,31 динар,
коначнa накнадa трошкова стечајног управника у износу од 105.981,85 динара и остале обавезе стечајне масе
у износу од 1.159.763,10 динара.
3. Налаже се стечајном управнику да средствима
која се налазе на рачуну стечајног дужника број 2002436900101862-72 код банке Поштанске штедионице
ад Београд исплати настале трошкове, те да уколико
по исплати насталих трошкова преостану средства, та
средства пренесе предлагачу, односно уплатиоцу предујма за покретање стечајног поступка Hypo Alpe Adria
Bank АД Београд.
4. Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајног
дужника „Линија Вандини” д.о.о. у стечају Београд
– Земун, Ивана Цанкара 11б, матични број 20168854,
ПИБ 104458653.
5. Налаже се стечајном управнику да угаси текући
рачун стечајног дужника број 200-2436900101862-72
који се води код Поштанске штедионице а.д. Београд.
6. Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 20168854.
7. Налаже се Министарству финансија – Пореској
управи – филијала Земун да угаси порески идентификациони број стечајног дужника 104458653.
8. По правоснажности овог решења и по достави
уништених печата стечајног дужника, суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног управника, Бранка Југовића из Београда
Против овог решења може се изјавити жалба
Привредном апелационом суду, у року од 8 дана од
дана истицања на огласну таблу суда, односно објављивања у „Службеном гласнику РС”, а преко овог суда.
Ово решење истакнуто је на огласну таблу суда.
4. Ст. број 1339/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
12136
15
Привредни суд у Београду, стечајни судија
Љиљана Матић, у поступку стечаја над предузећем
„ПЕТШПЕД” д.о.о. у стечају из Београда, Леонарда да
Винчија 3, матични број 17517767, ПИБ 103137917, донео је 29. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „ПЕТШПЕД” д.о.о. у стечају из Београда,
Леонарда да Винчија 3, матични број 17517767, ПИБ
103137917.
2. Одобрава се, по усвојеном завршном рачуну
стечајног управника стечајног дужника „ПЕТШПЕД”
д.о.о. у стечају из Београда, Леонарда да Винчија 3
коначна награда за рад стечајног управника у износу од
470.000,00 динарa, коначнa накнадa трошкова стечајног
управника у износу од 204.622,45 динара и остале обавезе стечајне масе у износу од 3.904.601,42 динара.
3. Налаже се стечајном управнику да средствима
која се налазе на рачуну стечајног дужника број 105515076-11 код банке АИК Банка АД Ниш исплати
настале трошкове, те да уколико по исплати насталих
трошкова преостану средства, та средства пренесе
предлагачу, односно уплатиоцу предујма за покретање
стечајног поступка КБМ Банка АД Крагујевац.
4. Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајног
дужника „ПЕТШПЕД” д.о.о. у стечају из Београда,
Леонарда да Винчија 3, матични број 17517767, ПИБ
103137917.
5. Налаже се стечајном управнику да угаси текући
рачун стечајног дужника број 105-515076-11 који се
води код АИК Банка АД Ниш.
6. Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 17517767.
7. Налаже се Министарству финансија – Пореској
управи – филијала Палилула да угаси порески идентификациони број стечајног дужника 103137917.
8. По правоснажности овог решења и по достави
уништених печата стечајног дужника, Суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног управника Бранка Југовића из Београда
Против овог решења може се изјавити жалба
Привредном апелационом суду у року од 8 дана од дана
истицања на огласну таблу суда, односно објављивања
у „Службеном гласнику РС”, а преко овог суда.
Ово решење истакнуто на огласну таблу суда.
4. Ст. број 337/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
12128
Привредни суд у Београду, као стечајни суд, поступајући по предлогу повериоца Eurobank a.d. Београд,
Вука Караџића 10, МБ 17171178, ПИБ 10002532, за
покретање стечајног поступка над дужником „MIG
Intertrade” д.о.о., Београд, Ливадска 16, МБ 07522495,
ПИБ 101720580, донео је 16. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Усваја се предлог предлагача Eurobank а.d.
Београд МБ 17171178, ПИБ 10002532, од 2. септембра
2014. године за спровођење стечајног поступка над
дужником MIG Intertrade д.о.о. Београд, Ливадска 16,
МБ 07522495, ПИБ 101720580.
II Oтвара се стечајни поступак над стечајним дужником MIG Intertrade д.о.о. Београд, Ливадска 16, МБ
07522495, ПИБ 101720580.
III Разлог отварања стечајног поступка је непоступање стечајног дужника према Плану реорганизације
који је усвојен 17. јула 2012. године и правоснажно
потврђен 11. октобра 2012. године у складу са чланом
11. став 2. тачка 4. Закона о стечају а у вези са чланом
173. став 1. тачка 2, као и трајна неспособност плаћања
стечајног дужника у смислу одредбе члана 11. став 2.
тачка 1. Закона о стечају.
IV Разрешава се привремени стечајни управник
Мироска Радовић из Београда, Миливоја Перовића 5.
V Именује се за стечајног управника Мироска
Радовић из Београда, Миливоја Перовића 5.
VI Налаже се овлашћеном лицу стечајног дужника, пуномоћницима и лицима која су за стечајног дужника вршили финансијске послове, којимa је престала
дужност отварањем стечајног поступка, да стечајном
управнику, без одлагања, на први позив предају сву
имовину стечајног дужника, рачуноводствене исправе,
пословне књиге, печате, кључеве и шифре стечајног
дужника, као и да омогуће приступ рачуноводственом
софтверу.
VII Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка
у „Службеном гласнику РС”, пријаве Привредном суду у
Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом
у два примерка, са приложеним доказима о основаности
потраживања све у складу са Законом о стечају.
VIII Позивају се дужници стечајног дужника да
одмах измире своје обавезе према стечајном дужнику.
IX Заказује се испитно рочиште за 2. април 2015.
године у 11,00 часова, у Привредном суду у Београду,
улица Масарикова 2, судница 206, други спрат.
X Заказује се прво поверилачко рочиште за 25. новембар 2014. године у 11,00 часова у Привредном суду
у Београду, Масарикова 2, судница 206, други спрат и
сазива се седница скупштине поверилаца на којој ће се
бирати органи стечајног поступка.
XI Оглас о отварању стечајног поступка биће
објављен на огласној и електронској табли Суда, у
„Службеном гласнику РС” као и у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
XII Правне последице отварања стечајног
поступка наступају даном објављивања огласа о отварању поступка на огласну таблу суда.
XIII Решење је објављенo на огласној табли суда
20. октобра 2014. године.
4. Ст. број 103/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
12122
I Одређује се рочиште за разматрање и гласањe
o плану реорганизације за 8. децембар 2014. године
у 11,00 часова у поступку стечаја над стечајним дужником Rudnap Group Minel Kotlogradnja AD Београд,
Уралска 3, матични број 07070888, ПИБ 100002135.
II Решење је објављено на огласној табли суда 4.
новембра 2014. године.
3 Рео. број 10/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 12123
I Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „Југолабораторија” а.д. из Београда,
Kраља Петра 44, матични број 07016077, ПИБ
105204979.
II Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „Југолабораторија” а.д. из Београда, Kраља
Петра 44 , матични број 07016077, ПИБ 105204979.
III Налаже се НБС – ОПН филијала Крагујевац
да након правоснажности решења о закључењу
стечајног поступка угаси рачун стечајног дужника „Југолабораторија” а.д. из Београда, Kраља
Петра 44, код Eurobank EFG AD Beograd брoj 2501460000125070-61 и UniCredit Bank Srbija a.d. брoj 17030002849017-65.
IV Налаже се Министарству финансија – Пореска
управа – филијала Стари Град, да по правоснажности
решења о закључењу стечајног поступка брише из регистра ПИБ: 105204979.
V Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из регистра о разврставању правних субјеката
стечајног дужника „Југолабораторија” а.д. из Београда,
Kраља Петра 44 , матични број: 07016077.
VI Налаже се стечајном управнику да, по правоснажности овог решења, поднесе захтев Агенцији за
привредне регистре да из регистра привредних субјеката брише стечајног дужника „Југолабораторија” а.д.
из Београда, Kраља Петра 44 , матични број 07016077.
VII Налаже се стечајном управнику Милораду
Срдановићу из Београда да, по брисању стечајног дужника из регистра привредних субјеката, поднесе захтев
за своје разрешење.
2. Ст. број 103/2010 – Из Привредног суда у
Београду. 12180
I Одлаже се рочиште за разматрање, гласање и
одлучивање о предлогу Плана реорганизације стечајног дужника ММИП Партизан а.д. у стечају, поднетог
од стране стечајног управника Милоша Боровчанина,
заказано за 6. новембар 2014. године са почетком у
11,00 часова у судници број 100/I, у Привредном суду
у Београду.
II Заказује се рочиште за разматрање, гласање и
одлучивање о предлогу Плана реорганизације стечајног дужника ММИП Партизан а.д. у стечају, поднетог
од стране стечајног управника Милоша Боровчанина за
11. децембар 2014. године са почетком у 9,00 часова у
судници број 100/I , у Привредном суду у Београду.
2 Ст. број 170/2013 – Из Привредног суда у
Београду.
12175
16
14. ХI 2014. /
I Усваја се предлог предлагача Eurobank AD
Beograd, из Београда, Вука Караџића 10, матични број
17171178, ПИБ:10002532 од 6. октобра 2014. године за спровођење стечајног поступка над дужником
Монтажно пројектантско предузеће Пројектомонтажа
АД из Београда, Поенкарова 20, матични број
07029284, ПИБ: 100207261.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Монтажно пројектантско предузеће
Пројектомонтажа АД из Београда, Поенкарова 20, матични број 07029284, ПИБ 100207261.
III Стечајни разлози су непоступање по плану,
односно поступање супротно плану реорганизације и
трајнија неспособност плаћања.
IV Разрешава се привремени стечајни управник
Василије Марковић, из Београда, Војводе Бране 26/21.
V Именује се за стечајног управника Рашко
Госпић, из Београда, Гарсија Лорке 2А/24.
VI Укидају се мере обезбеђења одређене Решењем
овог суда 3 Ст. 142/2014 од 7. октобра 2014. године.
VII Позивају се повериоци да у року од 120
дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
VIII Позивају се дужници стечајног дужника, да
одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
IX Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 10. децембар 2014. године у 13,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова број 2, судница 326, спрат III.
X Испитно рочиште заказује се за 21. април 2015.
године у 12,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.
XI Решење je објављено на огласној табли суда 6.
новембра 2014. године.
3 Ст. број 142/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
12179
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Ма­ри­ца Ђу­
кић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у спо­ру ту­жи­о­ца Јав­но пред­
у­зе­ће за упра­вља­ње по­слов­ним про­сто­ром „По­слов­ни
про­стор Зе­мун” Ма­ги­страт­ски трг 1, ко­га за­сту­па Јав­но
пра­во­бра­ни­ла­штво оп­шти­не Зе­мун, Ма­ги­страт­ски трг
1, про­тив ту­же­ног Здрав­стве­на уста­но­ва „Ла­бор Фарм”
из Бе­о­гра­да-Зе­мун, Змај Јо­ви­на 14, ра­ди ду­га и на­кна­де
ште­те, до­нео је ван ро­чи­шта 14. октобра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I Од­ре­ђу­је се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном
Здрав­стве­на уста­но­ва „Ла­бор Фарм” из Бе­о­гра­да – Зе­
мун, Змај Јо­ви­на 14, Зо­ран Зво­нар, адво­кат из Бе­о­гра­да,
Не­ма­њи­на 5.
II Ро­чи­ште за глав­ну рас­пра­ву је за­ка­за­но за 20.
новембар 2014. го­ди­не у 9,00 ча­со­ва у При­вред­ном су­
ду у Бе­ог­ ра­ду, суд­ни­ца 222, дру­ги спрат, Ма­са­ри­ко­ва 2.
3. П. број 1572/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
12124
I Усваја се предлог предлагача Акционарско
друштво Транспорт – Земун за претовар, превоз и
складиштење из Београда, Земун, Бранка Пешића 69,
матични број 17163892, ПИБ: 100008867 од 20. октобра
2014. године за покретање стечајног поступка над стечајним дужником Акционарско друштво Транспорт –
Земун за претовар, превоз и складиштење из Београда,
Земун, Бранка Пешића 69, матични број 17163892,
ПИБ: 100008867.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Акционарско друштво Транспорт – Земун за
претовар, превоз и складиштење из Београда, Земун,
Бранка Пешића 69, матични број 17163892, ПИБ:
100008867.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Агенција за приватизацију Републике Србије, из Београда, Теразије 23.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника, да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 10. децембар 2014. године у 11,00 часова, а које ће се одржати
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
326, спрат III.
VIII Испитно рочиште заказује се за 21. април
2015. године у 10,00 часова, које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
326, спрат III.
IX Решење je објављено на огласној табли суда 5.
новембра 2014. године.
3 Ст. број 152/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
12183
I Привредни суд у Београду, решењем 5. Ст.
140/2014 од 4. новембра 2014. године, отворио је поступак стечаја над дужником Предузеће за производњу и
промет „Дамјановић” д.о.о., из Младеновца (Варош),
Краља Петра Првог 64, МБ: 7505957, ПИБ: 101480915,
због трајније неспособности за плаћање.
II Именује се за стечајног управника Радиша
Шулић из Београда, Карађорђева 39.
III Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања у року од 90 дана од дана објављивања огласа
о отварању стечајног поступка у ,,Службеном гласнику
Републике Србије”.
IV Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена потраживања.
V Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
VI Одређују се поверилачко рочиште за расправљање о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 24. децембар 2014. године
у 11,00 часова у згради Привредног суда у Београду,
Масарикова 2, судница број 104, и рочиште за испитивање потраживања (испитно рочиште) за 11. фебруар
2015. године у 11,00 часова, у згради Привредног суда
у Београду, Масарикова 2, судница број 104.
VII Овај оглас истакнут је на огласној табли Суда
13. новембра 2014. године.
5. Ст. број 140/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
12328
I Усваја се предлог предлагача Друштва са ограниченом одговорношћу ZIILI из Београда, Батајнички
друм број 4, матични број 17177389, ПИБ: 100042842
од 9. јула 2014. године за спровођење стечајног
поступка над Оптика Акционарско друштво за израду
и промет оптичке робе, из Београда, Цара Уроша 8–10,
матични број 07009011, ПИБ: 100002364.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним
дужником Оптика Акционарско друштво за израду и
промет оптичке робе, из Београда, Цара Уроша 8–10,
матични број 07009011, ПИБ: 100002364.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Разрешава се привремени стечајни управник
Одета Миленов из Београда, Јована Ђаје 19 б.
V Именује се за стечајног управника Одета
Миленов из Београда, Јована Ђаје 19 б.
VI Укидају се мере обезбеђења одређене Решењем
овог суда 3 Ст 101/2014 од 20. октобра 2014. године.
VII Позивају се повериоци да у року од 120
дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
VIII Позивају се дужници стечајног дужника, да
одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
IX Прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају
стечајног дужника одређује се за 12. децембар 2014. године у 11,00 часова, а које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, сала 100, спрат I.
X Испитно рочиште заказује се за 27. април 2015.
године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, сала 100, спрат I.
XI Отказује се испитно рочиште заказано за 10.
март 2015. године у 11,00 часова.
XII Решење je објављено на огласној табли суда 7.
новембра 2014. године.
3 Ст. број 101/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
12294
125
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, у стечајном већу састављеном од судије Раде Вулетић као председника већа
и судија Срећка Тимотића и Милене Живковић, као
чланова већа, у поступку стечаја над Београдска банка
„Ваљевска банка” а.д. у стечају, Ваљево, донео је 31.
октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Закључује се поступак стечаја над Београдска банка „Ваљевска банка” а.д. у стечају, Ваљево, матични
број 07601247, ПИБ 101900507.
Решење о закључењу стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику РС”.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8. дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС”, Привредном апелационом
суду у Београду, а преко овог првостепеног суда.
Ст. број 15/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
12116
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада
Вулетић, у поступку стечаја над Предузеће за спољну
и унутрашњу трговину и пружање услуга „Апимел”
д.о.о. у стечају, Шабац, Ћирила и Методија 68, донео је
6. новембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
У стечајном поступку над Предузеће за спољну
и унутрашњу трговину и пружање услуга „Апимел”
д.о.о. у стечају, Шабац, Ћирила и Методија 68, матични
број 07613024, ПИБ 100125854, за 16. децембар 2014.
године са почетком у 13,00 часова у судници број 6.
овог суда.
Ово решење објавити на огласној табли суда и у
,,Службеном гласнику РС”.
Ст. број 763/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
12192
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у поступку стечаја над Ветеринарска станица Љиг у стечају, 5. новембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Испитно рочиште над Ветеринарском станицом
Љиг у стечају, заказује се за 28. новембар 2014. са почетком у 11,00 часова у Привредном суду у Ваљеву,
судница број 17.
Ст. број 29/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
12237
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Заказује се допунско испитно рочиште код стечајног дужника Фабрика Лак Жице Бор ДОО у стечају, за
1. децембар 2014. године у 12,00 часова у судници број
4 Привредног суда у Зајечару.
Овај оглас сматра се позивом свим заинтересованим повериоцимa да приступе на напред наведено рочиште.
Оглас је објављен на огласној табли Привредног
суда у Зајечару, 7. новембра 2014. године.
2. Ст. број 8/2010 – Из Привредног суда у Зајечару.
12201
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ Решењем Привредног суда у Зрењанину број Ст.
225/2011 од 6. новембра 2014. године, одређује се завршно рочиште над стечајним дужником „Serbita
Agrar” ДОО – у стечају из Сутјеске за 24. новембар
2014. године са почетком у 10,00 часова, и одржаће се у
згради суда у Зрењанину, улица Кеј 2. октобра 1, судница број 65 (1. спрат).
На завршном рочишту расправљаће се:
– о завршном рачуну стeчајног управника,
– коначном захтеву за исплату награде и накнаде
трошкова стечајног управника
– евентуалним примедбама на завршни рачун,
– о нерасподељеним деловима стечајне масе,
– предлогу о закључењу стечајног поступка и др.,
све у складу са одредбом члана 145. Закона о стечају.
Ст. број 225/2011 – Из Привредног суда у
Зрењанину. 12161
125 / 14. ХI 2014.
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, решавајући по предлогу за покретање стечајног поступка над стечајним дужником
Новинско издавачко и графичко акционарско друштво
„Светлост” Крагујевац, Бранка Радичевића 9, матични
број 17119869, ПИБ 101044660, донео је 10. новембра
2014. године
РЕШЕЊЕ
Усваја се предлог стечајног дужника, као предлагача поднет 22. октобра 2014. године, па се отвара
стечајни поступак над стечајним дужником Новинско
издавачко и графичко акционарско друштво „Светлост”
Крагујевац, Бранка Радичевића 9, матични број
17119869, ПИБ 101044660.
Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања
из члана 11. став 2. тачка 1. у вези са ставом 3. Закона
о стечају.
За стечајног управника одређује се Агенција за
приватизацију РС, Београд, Теразије 23.
Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року од 60 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику” РС,
с тим што ће пријаве поднете по протеку рока од 120
дана бити одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајној маси.
Прво поверилачко рочиште заказује се за 17. децембар 2014. године са почетком у 10,30 часова и
одржаће се у Привредном суду у Крагујевцу, судница
број 537/V, за када се сазива и Седница Скупштине поверилаца, која ће се одржати на првом поверилачком
рочишту.
Испитно рочиште заказује се за 18. фебруар 2015.
године са почетком у 10,30 часова и одржаће се у
Привредном суду у Крагујевцу, судница број 537/V.
Оглас о покретању стечајног поступка истиче се
на огласну таблу Суда са датумом 10. новембар 2014.
године и биће објављен у „Службеном гласнику РС”
и у једном високотиражном дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд да изврши упис забележбе о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.
2. Ст. број 28/2014 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
12300
Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија
Бранислав Јововић, обавештава да је решењем 1. Ст.
27/2014 од 10. новембра 2014. године отворен стечајни поступак над стечајним дужником Привредно
друштво за производњу, трговину и услуге „Феникс
Фокус” ДОО Крагујевац, Краља Александра Првог
Карађорђевића 120/6, матични број 20490942, ПИБ
105918723. Стечајни разлог је трајна неспособност
плаћања у смислу члана 11. став 3. тач. 1. и 2. Закона
о стечају. За стечајног управника именује се Мирослав
Поповић из Јагодине, Кнеза Лазара 117, број лиценце 155-0908. Позивају се повериоци да пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања у року од 60
дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС”. Позивају се
дужници стечајног дужника да одмах испуне своје доспеле обавезе према стечајној маси. Заказује се прво поверилачко рочиште за 17. децембар 2014. године у 12,00
часова и одржаће се у Привредном суду Крагујевац,
судница број 533. Заказује се рочиште за испитивање
потраживања (испитно рочиште) за 18. фебруар 2015.
године у 11,00 часова и одржаће се у Привредном суду
Крагујевац, судница број 533. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на огласну таблу суда са датумом 10. новембар 2014. године. Налаже се Агенцији за
привредне регистре Београд, да изврши упис забележбе о отварању стечајног поступка над стечајним дужником. Против овог решења дозвољена је жалба у року
од 8 дана од дана пријема (објаве) решења, и то преко
овог суда, а за Привредни апелациони суд Београд, у
довољном броју примерака.
1. Ст. број 27/2014 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
12299
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, ре­ше­њем Ст. број
721/10 од 31. ок­то­бра 2014. го­ди­не, за­кљу­чио је сте­чај­
ни по­сту­пак над сте­чај­ном ма­сом сте­чај­ног ду­жни­ка
ГЦР „Риб­ни­ца” д.о.о. из Ме­ти­ко­ша, Кра­ље­во.
17
Про­тив истог ре­ше­ња мо­же се из­ја­ви­ти жал­ба
При­вред­ном апе­ла­ци­о­ном су­ду Бе­о­град, а пре­ко овог
су­да, у ро­ку од осам да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у „Слу­
жбе­ном гла­сни­ку РС”.
1. Ст. број 721/2010 – Из При­вред­ног су­да у Кра­
ље­ву.
12003
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, су­ди­ја мр Дра­ган Пет­
ко­вић, ре­ша­ва­ју­ћи у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца По­слов­ни
про­стор Зе­мун ЈП Зе­мун, Ма­ги­стар­ски трг 1, про­тив
ту­же­ног Ри­биз д.о.о. Вр­њач­ка Ба­ња, Кру­ше­вач­ка 1, ра­
ди ис­пла­те, вред­ност спо­ра 2.581.133,38 ди­на­ра, до­нео
је 21. ок­то­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном При­вред­ном дру­штву Ри­биз д.о.о. Вр­
њач­ка Ба­ња, Кру­ше­вач­ка 1, са зад­њом адре­сом се­ди­шта
упи­са­ном у АПР са ма­тич­ним бро­јем 06039154, ПИБ
број 101720678 са­да не­по­зна­тог се­ди­шта по­ста­вља се
при­вре­ме­ни за­ступ­ник у со­би адво­кат Зо­ран Пан­то­вић
из Кра­ље­ва ТЦ „Да­ни­ца” 58.
При­вре­ме­ни зас­туп­ник пре­у­зи­ма­ће све пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку док се не по­ја­ви ста­ту­тар­ни за­ступ­
ник или пу­но­моћ­ник на­ве­де­ног при­вред­ног дру­штва
пред су­дом.
Ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
7. П. број 980/2013 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
12089
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији
Новици Николићу, у стечајном поступку над стечајним
дужником Ленех Врело АД у стечају из Бујановца, 7.
новембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште, у поступку стечаја
над стечајним дужником Ленех Врело АД у стечају из
Бујановца, за 17. децембар 2014. године, са почетком
у 12,00 часова, у судници број 2 Привредног суда у
Лесковцу, Булевар ослобођења 2.
На завршном рочишту ће се расправљати о свим
питањима из члана 145. Закона о стечају.
Позивају се повериоци и сва заинтересована лица
да присуствују рочишту.
2. Ст. број 94/2010 – Из Привредног суда у
Лесковцу. 12258
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у поступку стечаја над стечајним дужником
„Pharmanem” д.о.о. у стечају из Ниша, Мајаковског 95,
кога заступа стечајни управник Драган Јовић, одлучујући о предлогу стечајног управника од 7. октобра
2014. године за закључење стечајног поступка, на завршном рочишту одржаном 4. новембра 2014. године,
донео је 5. новембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се завршни рачун стечајног дужника
„Pharmanem” д.о.о. у стечају из Ниша, за период од 19.
новембра 2010. године до 30. септембра 2014. године, у
свему како је поднео стечајни управник Драган Јовић
из Ниша.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 1.748.544,21 динара.
3. Одређује се коначна накнада трошкова стечајном управнику у висини од 240.000,00 динара.
4. Одређује се резервација новчаних средстава
у износу од 9.431,60 динара, на име трошкова који
ће настати до закључења и по закључењу стечајног
поступка.
5. Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником „Pharmanem” д.о.о. у стечају из
Ниша, Мајаковског 95, матични број 17479032, ПИБ
102771877.
6. Стечајну масу стечајног дужника чиниће потраживања стечајног дужника у извршном поступку
Привредног суда у Нишу И. број 217/2014 и кривичном поступку 2 К. број 2972/2012 који се води пред
Основним судом у Нишу.
7. Именује се за заступника стечајне масе из става
6. изреке овог решења стечајни управник Драган Јовић
из Ниша.
8. Стечајни управник регистроваће стечајну масу
у Регистру стечајних маса и заступати до правноснажности поступка из става 6. изреке овог решења.
9. Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику РС”.
10. Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику
РС” Београд.
1. Ст. број – Из Привредног суда у Нишу.
12202
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији Владиславу
Куртеку, у поступку испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са унапред
припремљеним Планом реорганизације над дужником
Метално ДОО Нови Сад, Мише Димитријевића 54, МБ:
08775141, ПИБ: 102488943 по предлогу самог дужника,
17. октобра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Заказује се рочиште поводом разматрања и евентуалног гласања о Унапред припремљеном Плану реорганизације за 4. децембар 2014. године са почетком у
11,00 часова, у овом суду у Новом Саду, Сутјеска 3, у
приземљу, судница број 7, на које се позивају сви заинтересовани повериоци. Оглас о заказивању рочишта ће
се објавити у „Службеном гласнику РС” и три високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на територији Р. Србије.
Обавештавају се повериоци да почев од 6. јуна
2014. године могу извршити увид у предлог унапред
припремљеног Плана реорганизације у стечајној писарници Привредног суда у Новом Саду.
Позивају се лица која за то имају правни интерес
да све примедбе на предлог унапред припремљеног
Плана реорганизације којима оспоравају његову садржину, а нарочито основ или висину Планом обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику и овом
суду у року који почиње да тече 15 дана по објављивању огласа са изреком овог решења у „Службеном
гласнику РС”, док се стечајни дужник као предлагач
Плана обавезује да одговор на примедбе достави у року
од 8 дана од пријема примедбе у суду.
Налаже се предлагачу – подносиоцу УППР-а да у
даљем року од 5 дана, уплати износ од 500.000,00 динара, на рачун депозита Привредног суда у Новом Саду
број 840-306802-58, са позивом на број Рео-5-2014,
на име аванса трошкова стечајног поступка, као и да
уплати таксу на предлог у износу од 980,00 динара, на
рачун број 840-29703845-68 са позивом на број 97 92223-106399480, те да доказ о уплати достави суду, под
претњом одбачаја.
1. Рео. број 5/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
12109
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са
унапред припремљеним Планом реорганизације над
дужником Тител Агро ДОО за примарну биљну и сточарску производњу и промет, Тител, Главна 209, МБ:
08256071, ПИБ: 101982846, по предлогу самог дужника, 16. октобра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Покреће се претходни стечајни поступак над
дужником Тител Агро ДОО за примарну биљну и сточарску производњу и промет, Тител, Главна 209, МБ:
08256071, ПИБ: 101982846, ради испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са
унапред припремљеним Планом реорганизације.
За привременог стечајног управника именује се
Радмила Милетић из Новог Сада.
Налаже се привременом стечајном управнику да
у року од 30 дана утврди тачност података унетих у
Унапред припремљени План реорганизације.
Забрањују се исплате стечајног дужника према
трећим лицима без сагласности привременог стечајног
управника.
Забрањује се располагање имовином стечајног
дужника, без претходно прибављене сагласности стечајног судије.
Забрањује се спровођење извршења према стечајном дужнику, укључујући и забрану остваривања права
разлучних поверилаца.
18
14. ХI 2014. /
Забрањује се НБС – Одељење за принудну наплату Крагујевац, да спроводи наплату потраживања
реализацијом средстава обезбеђења, принудну наплату по налозима за принудну наплату, као и извршним
судским и другим решењима, те да ове налоге и одлуке
које би биле основ за принудну наплату, после пријема
овог решења, заводи у редослед принудне наплате без
поновне блокаде текућих рачуна дужника.
Мере из ст. 2, 4, 5, 6. и 7. изреке важе до окончања
претходног стечајног поступка.
Позивају се повериоци стечајног дужника на рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о Плану
реорганизације које се заказује за 2. децембар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у овом суду, у Новом
Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7.
Обавештавају се повериоци да почев од 16. октобра
2014. године могу извршити увид у предлог унапред припремљеног, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.
Налаже се подносиоцу УППР-а да у року од 8 дана
од дана пријема закључка на име предујма трошкова
поступка уплати износ од 450.000,00 динара на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду број 840306802-58, са позивом на број Рео-10-2014, те износ од
980,00 динара, на рачун број 840-29703845-68 са позивом на број Рео-10-2014 на име таксе на предлог, те да
доказ о уплати достави суду, под претњом одбачаја.
Позивају се лица која за то имају правни интерес
да све примедбе на предлог унапред припремљеног
Плана реорганизације којима оспоравају његову садржину, а нарочито основ или висину Планом обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику и овом
суду у року који почиње да тече 15 дана по објављивању огласа са изреком овог решења у „Службеном
гласнику РС”, док се стечајни дужник као предлагач
Плана обавезује да одговор на примедбе достави у року
од 8 дана од пријема примедбе у суду.
1. Рео. број 10/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду. 12107
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Слободанки Комшић, у поступку утврђивања
постојања стечајног разлога за покретање стечаја
над дужником Immobilia Legal д.о.о. у ликвидацији
из Новог Сада, Ловћенска 10, МБ: 20030399, ПИБ:
103824098, по предлогу дужника од 25.септембра 2014.
године, 3. новембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се предлог дужника Immobilia Legal д.о.о. у
ликвидацији из Новог Сада, Ловћенска 10, МБ: 20030399,
ПИБ: 103824098, за покретање стечајног поступка.
Отвара се стечајни поступак над дужником
Immobilia Legal д.о.о. у ликвидацији из Новог Сада,
Ловћенска 10, МБ: 20030399, ПИБ: 103824098, стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Богољуб Бајић
из Новог Сада, Максима Горког 12/4/10.
Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци
да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”, а
најкасније у року од 120 дана под претњом преклузије,
у два примерка са документацијом, у складу са чланом
111. Закона о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште за када се заказује
Скупштина поверилаца, се заказује за 9. децембар
2014. године са почетком у 9,30 часова, у овом суду,
Сутјеска 3, приземље, судница број 7.
Испитно рочиште се заказује за 21. јануар 2015.
године, са почетком у 9,00 часова, у овом суду Сутјеска
3, приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, на дан
3. новембра 2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику РС”.
2. Ст. број 50/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
12106
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над дужником
Неографиа Штампарија ДОО Бачки Петровац у стечају,
14. ВУСБ бр. 4–6., МБ: 20420600, ПИБ: 105607272, 6.
новембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
29. Септембра 2014. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује се
у износу од 1.366.864,19 динара, а накнада трошкова
стечајног управника утврђује се у коначном износу од
330.000,00 динара.
Исплата награде и накнаде трошкова стечајног управника до висине расположивих средстава извршиће
се стечајном управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Стечајни поступак над стечајним дужником
Неографиа Штампарија ДОО Бачки Петровац у стечају, 14. ВУСБ бр. 4–6., МБ: 20420600, ПИБ: 105607272
– се закључује.
1. Ст. број 64/2013 – Из Привредног суда у Новом
Саду. 12160
125
На за­вр­шном ро­чи­шту рас­пра­вља се:
– о за­вр­шном ра­чу­ну сте­чај­ног управ­ни­ка,
– о ко­нач­ним зах­те­ви­ма за ис­пла­ту на­гра­де сте­чај­
ног управ­ни­ка,
– под­но­се при­мед­бе за за­вр­шни ра­чун или на под­
не­те зах­те­ве за ис­пла­ту на­кна­да и на­гра­да,
– од­лу­чу­је о не­рас­по­де­ље­ним де­ло­ви­ма сте­чај­не
ма­се,
– од­лу­чу­је о дру­гим пи­та­њи­ма од зна­ча­ја за бан­
крот­ство сте­чај­ног ду­жни­ка.
Сви по­ве­ри­о­ци сма­тра­ју се уред­но по­зва­ним на
за­вр­шно ро­чи­ште об­ја­вљи­ва­њем овог ре­ше­ња на огла­
сној та­бли су­да у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
4. Ст. број 402/2011 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
12273
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, по су­ди­ји Све­тла­ни
Ден­чић Бје­ла­но­вић, по­сту­па­ју­ћи по пред­ло­гу пред­ла­
га­ча „Ме­со­про­мет” д.о.о. Пан­че­ву, Ма­ке­дон­ска 179,
МБ 08566631 ПИБ 101865251, за по­кре­та­ње сте­чај­ног
по­ступ­ка у скла­ду са уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном
ре­ор­га­ни­за­ци­је, до­нео је 4. но­вем­бра 2014. го­ди­не
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија
Звездана Караклајић, одлучујући о предлогу за покретање стечајног поступка над ЈКП „Стандард” из
Великог Градишта, Сремска 1, 29. октобра 2014. године, донео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
РЕШЕЊЕ
По­кре­ће се прет­ход­ни по­сту­пак за ис­пи­ти­ва­ње ис­
пу­ње­но­сти усло­ва за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја у скла­
ду са уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је
над сте­чај­ним ду­жни­ком „Ме­со­про­мет” д.о.о. Пан­че­во,
Ма­ке­дон­ска 179, МБ 08566631 ПИБ 101865251.
Ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње о пред­ло­гу и гла­са­њу о
пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је ће се одр­жа­ти 29. де­цем­бра 2014.
го­ди­не са по­чет­ком у 10,00 ча­со­ва, у При­вред­ном су­ду
у Пан­че­ву, рас­прав­на са­ла 114, пр­ви спрат.
Пред­лог за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја у скла­ду са
уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је, под­
нео је сте­чај­ни ду­жник „Ме­со­про­мет” д.о.о. Пан­че­ву,
Ма­ке­дон­ска 179, МБ 08566631 ПИБ 101865251.
Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци, сра­змер­но ви­си­
ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња.
Гла­са­ње се вр­ши усме­но, на ро­чи­шту, а мо­же и
пи­сме­ним пу­тем, у ком слу­ча­ју се су­ду мо­ра­ју под­не­
ти гла­сач­ки ли­сти­ћи, са из­ја­вом о на­чи­ну гла­са­ња и са
ове­ре­ним пот­пи­сом овла­шће­ног ли­ца од стра­не над­ле­
жног ор­га­на за ове­ру пот­пи­са.
Гла­са­ње се вр­ши у окви­ру пред­ви­ђе­них кла­са по­
ве­ри­ла­ца, а план се сма­тра усво­је­ним у јед­ној кла­си
по­ве­ри­ла­ца, ако за план гла­са­ју по­ве­ри­о­ци ко­ји има­ју
обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­ва­ња од укуп­них по­тра­жи­ва­ња
по­ве­ри­ла­ца у тој кла­си.
Кла­са по­ве­ри­ла­ца чи­ја по­тра­жи­ва­ња пре­ма пла­ну
ре­ор­га­ни­за­ци­је тре­ба да бу­ду у пот­пу­но­сти из­ми­ре­на
пре по­чет­ка при­ме­не пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је, не гла­са за
план од­но­сно сма­тра се да је план ре­ор­га­ни­за­ци­је у тој
кла­си усво­јен.
План ре­ор­га­ни­за­ци­је се сма­тра усво­је­ним ако га
на про­пи­сан на­чин при­хва­те све кла­се по­ве­ри­ла­ца.
План ре­ор­га­ни­за­ци­је сте­чај­ног ду­жни­ка „Ме­со­
про­мет” д.о.о. Пан­че­ву, Ма­ке­дон­ска 179, МБ 08566631
ПИБ 101865251 из­ло­жен је у пи­сар­ни­ци При­вред­ног
су­да у Пан­че­ву, па се сви по­ве­ри­о­ци са са­др­жи­ном пла­
на мо­гу упо­зна­ти уви­дом у исти сва­ко рад­ног да­на од
8,00 до 15,00 ча­со­ва.
По­зи­ва­ју се за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да све при­мед­
бе на пред­лог уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­
ни­за­ци­је ко­јим оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну уна­пред при­пре­
мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је, а на­ро­чи­то основ или
ви­си­ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња до­ста­ве сте­
чај­ном ду­жни­ку и над­ле­жном су­ду у ро­ку од 15 да­на од
об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
Пред­ла­гач је ду­жан да да од­го­вор на при­мед­бе у
ро­ку од осам да­на од при­је­ма при­мед­бе овом су­ду.
Име­ну­је се за при­вре­ме­ног сте­чај­ног управ­ни­ка
Сте­ван Жив­ко­вић из Пан­че­ва, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 120.
На­ла­же се при­вре­ме­ном сте­чај­ном управ­ни­ку да
про­ве­ри тач­ност по­да­та­ка за уна­пред при­пре­мље­ног
пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је а сход­но чла­ну 159. став 9. За­ко­
на о сте­ча­ју.
1. Рео број 3/2014 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
12228
Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Јавним комуналним предузећем „Стандард” из
Великог Градишта, Сремска 1 матични број 07163959,
због постојања трајније неспособности плаћања.
Именује се за стечајног управника Субашић
Верица из Смедерева.
Позивају се повериоци да у року од 60 дана
од дана објављивања огласа, о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
Позивају се дужници стечајног дужника да испуне
своје обавезе према стечајном дужнику.
Рочиште за испитивање потраживања одржаће се
28. јануара 2015. године у 10,00 часова у Привредном
суду у Пожаревцу судница број 72/III.
Прво поверилачко рочиште одржаће се 16. децембра 2014. године у 10,00 часова у Привредном суду у
Пожаревцу судница број 72/III.
Оглас о отварању стечајног поступка објављен је
на огласној табли суда 29. октобра 2014. године.
Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда и Катастру непокретности у Пожаревцу, да
упишу у одговарајући регистар, покретање стечајног
поступка над стечајним дужником.
Налаже се стечајном управнику да оглас о отварању стечајног поступка објави у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој
територији РС.
3. Ст. број 7/2014 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
12317
При­вред­ни суд у Пан­че­ву ре­ше­њем Ст. број
402/2011 од 3. но­вем­бра 2014. го­ди­не од­ре­дио је за­
вр­шно ро­чи­ште у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ним
ду­жни­ком ДОО „Ga­ma re­mont com­mer­ce” Пан­че­во у
сте­ча­ју, Гра­ни­чар­ска 5, ма­тич­ни број 083059951, ПИБ
101052338, ко­је ће се одр­жа­ти 1. де­цем­бра 2014. го­ди­не
са по­чет­ком у 9,00 ча­со­ва у са­ли 113 При­вред­ног су­да
у Пан­че­ву.
Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија
Звездана Караклајић, у поступку стечаја над стечајним
дужником „САД – ИГМА” АД у стечају Пожаревац донео је 27. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Обуставља се стечајни поступак у односу
на стечајног дужника „САД – ИГМА” АД у стечају
Пожаревац .
2. Налаже се стечајном управнику, да преостали
вишак деобне масе стечајног дужника „САД – ИГМА”
АД у стечају Пожаревац, расподели имаоцима акција у
складу са правилима поступка ликвидације.
Ст. број 222/2010 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
12119
1. Привредни суд у Пожаревцу је својим решењем
Ст. 10/2014 од 3. новембра 2014. године у стечајном
поступку над ПД „Дунав промет” а.д. из Голупца заказао рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца за 5. децембар
2014. године у 10,00 часова, у судници број 74/III у
Привредном суду Пожаревац.
2. Обавештавају се повериоци да могу извршити
увид у предлог унапред припремљеног плана реорганизације у писарници Привредног суда у Пожаревцу
сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, све до дана
одржавања рочишта.
125 / 14. ХI 2014.
3. Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину унапред припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или
висину планом обухваћених потраживања, доставе стечајном дужнику и надлежном суду у року од 15 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
4. Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
6. Ст. број 10/2014 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
12130
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору, у поступку стечаја над
ДП за превоз робе Ликатранс у стечају, Апатин, Јуке
Колака 30, (матични број 08659338 ПИБ 101268858)
је решењем број Ст. 137/2012 од 10. новембра 2014.
године закључио стечајни поступак који је отворен решењем овог суда Ст. 137/2012 од 11. маја 2012. године.
Ст. број 137/2012 – Из Привредног суда у Сомбору.
12257
Привредни суд у Сомбору Решењем бр. Ст.
25/2014 од 12. новембра 2014. године отвара стечајни
поступак над стечајним дужником Грађевинско предузеће „Црвенка” АД, Маршала Тита 243, матични број
8004838, ПИБ 102361281, због стечајног разлога непоступања по усвојеном плану реорганизације. За стечајног управника именује се Јаневски Мирјана из Савиног
Села, Бранка Делетића 45. Позивају се повериоци да
у року од 60 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”,
пријаве суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, у два примерка са
приложеним доказима у складу са чланом 111. Закона о
стечају, а под теретом одбачаја пријаве као неблаговремене уколико буде поднета по протеку рока од 120 дана
рачунајући од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”. Позивају се дужници стечајног дужника
да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
Налаже се Агенцији за регистар привредних субјеката да изврши упис решења о покретању стечајног
поступка над стечајним дужником у одговарајући регистар. Заказује се прво поверилачко рочиште за 15.
децембар 2014. са почетком у 12,00 сати, у Привредном
суду Сомбор, Венац Живојина Мишића 23, судница
број 3. Заказује се испитно рочиште за 16. март 2015.
године са почетком у 12,00 часова, у Привредном суду
Сомбор, Венац Живојина Мишића 23, судница број 3.
Правне последице отварања стечајног поступка теку од
дана истицања огласа о отварању стечајног поступка
на огласну таблу суда 12. новембра 2014. године.
Ст. број 25/2014 – Из Привредног суда у Сомбору.
12326
У стечајном поступку над ОЗЗ „Агромих” Савино
Село у стечају, МБ 08779686, ПИБ 102689812, заказано
је рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца за 23. децембар 2014. године са почетком у 11,00 часова у згради
Привредног суда Сомбор, Венац Живојина Мишића 23,
судница број 2. Предлагач плана реорганизације је стечајни управник Јасмина Машуловић.
Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања. Повериоци могу гласати
писмено доставом поднеска или усмено на рочишту.
Када се гласање обавља писменим путем суду се морају поднети гласачки листићи са овереним потписом
овлашћеног лица. Гласање се врши у оквиру класа
поверилаца. План реорганизације сматра се усвојеним
у једној класи ако су за план гласали повериоци који
имају обичну већину потраживања у тој класи. План
се сматра усвојеним ако га прихвате све класе на прописан начин и ако је у складу са одредбама Закона о
стечају.
Сви повериоци могу извршити увид у предлог
плана реорганизације у писарници Привредног суда у
Сомбору с позивом на број Ст 14/2014, сваког радног
дана од 8,00 до 14,00 часова.
5. Ст. број 14/2014 – Из Привредног суда у
Сомбору. 12261
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, као
првостепени стечајни суд, по стечајном судији
Лалић Драгану, решавајући у поступку стечаја над
Привредним друштвом „Модеа С” д.о.о. за производњу
19
и трговину на велико и мало текстилом export – import
Војка, Цара Душана 9, на рочишту ради расправљања о
постојању разлога за отварање стечајног поступка, одржаном 6. новембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се предлог предлагача „Нова слога” ДОО
за производњу грађевинског материјала и унутрашњу и спољну трговину Бешка за отварање стечајног
поступка над стечајним дужником.
Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником „Модеа С” ДОО за производњу и трговину на
велико и мало текстилом export – import Војка, Цара
Душана 9, ПИБ: 102151078, МБ: 08575819 због трајније неспособности плаћања.
За стечајног управника именује се Радукић Живко
из Крушедола, Марадичка 19, број лиценце 155-0392.
Позивају се повериоци да у року од 60 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве стечајном суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
према стечајном дужнику у писаном облику у два примерка са доказима о основаности и позивом на број
стечајног предмета.
Пријаве потраживања могу се поднети и по истеку рока из става 4 овог решења, али најкасније у року
од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”.
Све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана
биће одбачене као неблаговремене.
Трошкове одржавања допунског рочишта за испитивање потраживања из претходног става дужан је да
предујми подносилац пријаве, с тим да уколико у року
који суд одреди не положи предујам, пријава ће се одбацити.
Позивају се сви дужници стечајног дужника да без
одлагања испуне своје обавезе према стечајној маси
стечајног дужника.
Заказује се прво поверилачко рочиште за 16.
децембар 2014. године у 11,00 часова, судница број
16/2 Привредни суд у Сремској Митровици, Светог
Димитрија 39.
Уколико Скупштина поверилаца не буде формирана пре првог поверилачког рочишта, иста се сазива за
прво поверилачко рочиште.
Заказује се испитно рочиште за испитивање пријављених потраживања за 19. фебруар 2015. године у
11,00 часова, судница 16/2 Привредни суд у Сремској
Митровици, Светог Димитрија 39.
Решење је објављено на огласној табли суда и
електронској табли суда 6. новембра 2014. године.
Правне последице отварања стечаја над стечајним
дужником наступају са даном објављивања решења на
огласној табли суда.
Ст. број 9/2014 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
12296
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, поступајући у већу састављеном од судије Катице Поповић, као председника већа,
судија Гине Тешановић и Драгане Савић, као чланова већа, у стечајном поступку над правним лицем
АД ЛИФАМ у стечају из Старе Пазове, Голубиначки
пут б.б., МБ 08010960, ПИБ 103113686, доноси 10.
октобра 2014. године након одржаног и закљученог
завршног рочишта, у присуству стечајног управника
Митра Бурсаћа
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни рачун стечајног управника
осим у делу обрачунате коначне награде.
Утврђује се да коначна награда стечајног управника износи 25.572,72 еура, од чега коначна награда разрешеног стечајног управника Миодрага Смољановића
износи 18.053,88 евра а стечајног управника Бурсаћ
Митра 7.518,84 евра.
Утврђује се да је разрешеном стечајном управнику
исплаћено на име прелиминарне награде 24.217,54 евра.
Налаже се разрешеном стечајном управнику
Миодрагу Смољановићу да на име више исплаћене
прелиминарне награде исплати стечајном управнику
Бурсаћ Митру 6.163,66 евра у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС на дан обрачуна награде 26. августа 2014. године – одн. износ од
725.553,38 динара.
На терет стечајне масе исплатити стечајном управнику Бурсаћ Митру на име коначне награде износ
од 1.355,18 евра у динарској противвредности по
средњем курсу еура у односу на динар на дан сачињавања завршног рачуна одн. износ од 159.524,60 динара.
Утврђује се да су резервисана средства у висини
од 35.000.000,00 динара а на име потраживања повериоца Лифам ханделсгеселлсхафт Минхен које је оспорено у стечајном поступку, поводом кога се води парнични поступак пред Привредним судом у Новом Саду.
Констатује се да се на жиро рачуну депозита суда
– картица стечајног дужника налазе депонована средства у висини од 35.320,77 динара.
Налаже се рачуноводству Привредног суда
Сремска Митровица да са жиро рачуна депозита суда
скину износ од 35.320,77 динара и исти пребаце на рачун стечајног дужника 160-924611-55 који се води код
Банка Интеса.
Налаже се стечајном управнику Бурсаћ Митру да
након исплате коначне награде, резервише средства потребна за закључење стечаја, а преостала средства исплати стечајним повериоцима Агенција за осигурање
депозита Београд и Република Србија на начин и под
условима спровођења главне деобе.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником АД ЛИФАМ у стечају из Старе Пазове,
Голубиначки пут б.б., МБ 08010960, ПИБ 103113686.
Налаже се АПР да по правноснажности решења
брише стечајног дужника из регистра привредних
субјеката.
Наставља се стечајни поступак у односу на стечајну масу АД Лифам у стечају из Старе Пазове.
Стечајну масу чине резервисана средства за
окончање парничног поступка који се води пред
Привредним судом у Новом Саду између тужиоца
Лифам ханделсгеселлсхафт Минхен против туженог Лифам ад у стечају Стара Пазова, у висини од
35.000.000,00 динара.
Стечајну масу ће заступати стечајни управник
Митар Бурсаћ.
Решење о закључењу стечајног поступка ће
се објавити на огласној табли суда и у „Службеном
гласнику РС”.
Поука о правном леку: Против овог решења дозвољена је жалба Привредном апелационом суду у
Београду у року од 8 дана од дана пријема решења
(члан 32. став 4 ) односно у року од 8 дана од дана објављивања решења у „Службеном гласнику РС” (члан 32.
ст. 2. и 3. Закона о стечајном поступку).
4. Ст. број 2/2010 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
12190
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је 7. новембра 2014. године решењем Ст. 9/2014 у поступку стечаја над „Мега
Стар” д.о.о. из Суботице заказао одржавање допунског
испитног рочишта за 18. децембар 2014. године са почетком у 11,00 часова код Привредног суда у Суботици
– соба 168/2.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику РС” сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Ст. број 9/2014 – Из Привредног суда у Суботици.
12306
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу обавештава повериоце да
је у предмету стечаја над стечајном масом „Луна” д.о.о.
из Луновог села, решењем Ст. 2/2014 од 5. новембра
2014. године одредио завршно рочиште за 28. новембар
2014. године са почетком у 10,00 часова, соба 50/III.
2. Ст. број 2/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
12127
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 150/2010
од 22. октобра 2014. године, закључио поступак стечаја над стечајним дужником ЗЗ „Бољковци” у стечају,
Бољковци, Горњи Милановац, МБ 07356021.
2. Ст. број 150/2010 – Из Привредног суда у Чачку.
12239
Привредни суд у Чачку, решењем Посл. бр. 2.
Ст.26/2014 од 30. октобра 2014. године отворио је
поступак стечаја над стечајним дужником привредно
друштво Концерн Фармаком МБ, Шабац, Индустријски
комбинат Гуча, АД, Гуча, Албанске споменице б.б.,
МБ 07146256, због трајније неспособности плаћања.
Стечајни управник изабран методом случајног одабира је Ацо Милошевић из Ивањице, контакт телефон
063/657-680.
20
14. ХI 2014. /
Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечаја у
„Службеном гласнику РС” пријаве своја потраживања,
тако што ће пријаве за своја потраживања која ће имати све елементе из члана 111. Закона о стечају са свим
прилозима доставити суду у два примерка како за обезбеђена тако и за необезбеђена потраживања.
Пријаве које не буду поднете у овом року биће одбачене као неблаговремене по сили Закона. Позивају се
сви дужници стечајног дужника да без одлагања испуне своје обавезе које су доспеле отварањем стечаја.
Привредни суд у Чачку обавештава повериоце да
је прво поверилачко рочиште заказано за 8. децембар
2014. године у 12,30 часова, у овом суду, судница број
3, Цара Душана 6, а испитно рочиште за 18. мај 2015.
године у 12,00 часова на истом месту.
Пре почетка првог поверилачког рочишта
скупштина поверилаца ће бирати одбор поверилаца.
2. Ст. број 26/2014 – Из Привредног суда у Чачку.
12238
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 72/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-179 Тех­нич­ка шко­ла Мај­дан­пек, по­дат­ке:
Бри­ше се: Дра­ги­ца Лон­чар као ди­рек­тор Тех­нич­ке
шко­ле Мај­дан­пек. Упи­су­је се: Дра­го­слав Јан­ко­вић као
в. д. ди­рек­то­ра и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње са нео­
гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 72/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
12059
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 70/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-175, по­дат­ке:
Код Уста­но­ве Основ­на шко­ла „Бра­ни­слав Ну­шић”
Уро­ви­ца, упи­са­на је про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­
сту­па­ње, та­ко да је из Суд­ског ре­ги­стра бриса­на Сто­
ја­но­вић Би­ља­на као ди­рек­тор, а упи­са­на је Ма­ри­но­вић
Са­не­ла као вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра и ли­це овла­
шће­но за за­сту­па­ње, на пе­ри­од од шест ме­се­ци, са нео­
гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 70/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
12064
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру ре­ше­њем Фи. број
28/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр. 5-97
ОШ „До­си­теј Об­ра­до­вић” Вра­жо­гр­нац по­дат­ке:
Код Уста­но­ве ОШ „До­си­теј Об­ра­до­вић” Вра­жо­
гр­нац, упи­са­но је уса­гла­ша­ва­ње Ста­ту­та шко­ле са За­
ко­ном о осно­ва­ма си­сте­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња
(„Службени гла­сник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
упи­са­на је про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње, та­
ко да је из суд­ског ре­ги­стра бри­сан Ми­ро­слав Стан­ко­
вић као ди­рек­тор а упи­са­на је Џе­та Са­вић као вр­ши­лац
ду­жно­сти ди­рек­то­ра и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње.
Фи. број 28/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
12062
Белоцркванску гимназију и економску школу Бела
Црква заступа директор Панчић Бужек Мирјана, без
ограничења. Живковић Зорану престају овлашћења.
Фи. број 61/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Тасић др Небојши, вршиоцу дужности директора Опште болнице Панчево, Панчево, престају овлашћења за заступање.
Фи. број 68/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 62/14
од 15. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-232 Приватна пре. установа
РСД Бајка Дечији кутак, Снежана и патуљци, Панчево,
Кикиндска б.б., податке:
Промена оснивача приватне предшколске установе „РСД Бајка – Дечији кутак Снежана и патуљци”,
Панчево, Кикиндска бб. Из установе иступа Бошковић
Александар из Београда, Краљице Катарине 5, ЈМБГ
2211965710289 а приступа нови оснивач Петровић
Миле из Међулужја, Изворска 19, л.к. бр. 001707721,
ЈМБГ: 0608962710164 са оснивачким улогом од 500,00
ЕУР у динарској противвредности.
Фи. број 62/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 69/14
од 30. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку Основна школа Жарко Зрењанин Б.
Н. Село, М. Тита 75, податке:
Основну школу „Жарко Зрењанин” из Банатског
Новог Села, Маршала Тита 75, заступа директор
Маринел Блаж, а Сузани Стојковић престају овлашћења.
Фи. број 69/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 63/14
од 14. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-157 ОШ „Марко Стојановић”
Врачев гај, податке:
Именује се Госта Татјана, професор разредне
наставе, вршиоца дужности директора, без ограничења Основне школе „Марко Стојановић” Врачев гај,
као лице овлашћено за заступање наведеног субјекта, а
разрешава се дужности директора Драгољуб Секулић.
Фи. број 63/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 64/14
од 20. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-220 Здравствена установа апотека Фармадриа Вршац, Андре Ранковића 11, податке:
Здравствена установа апотека „Фармадриа”
Вршац, Анђе Ранковић 11 оснива организациони део
огранак чије је пуно пословно име: Здравствена установа апотека „Фармадриа” Вршац, Анђе Ранковић 11.
Огранак апотека „Хатра”, Београд, Војводе Степе 275е.
Скраћено пословно име: апотека „Фармадриа” Вршац,
Огранак апотека „Хатра” Београд. Седиште огранка је
у Београду, Војводе Степе 275е. Огранак се оснива за
обављање следећих делатности: 4773, 4774, 4775, 4729,
4721, 4772 и 4765. Лице овлашћено за заступање је
Пуповац Златко из Вршца, Нар. хер. Тепић Милана 1/6
л.к. бр. 005442121, мат. бр. 2103956380023.
Фи. број 64/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 66/14
од 22. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-128 Основна школа Жарко
Зрењанин, Бела Црква ул. Жарка Зрењанина 13, податке:
Основну школу „Жарко Зрењанин” Бела Црква
заступа вршилац дужности Русован Ненад, без ограничења. Шустка Тибору престају овлашћења.
Фи. број 66/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
70/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-43 ОШ „Пе­те­фи Шан­дор” Но­ва Цр­ња,
по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
код ОШ „Пе­те­фи Шан­дор” Но­ва Цр­ња, ЈНА 115. Ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње је Би­а­чи Јо­жеф ди­рек­тор без
огра­ни­че­ња. Бри­ше се: до­са­да­шњи ди­рек­тор Ку­че­ра
Јо­жеф.
Фи. број 70/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
12095
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 61/14
од 13. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-180 Белоцркванска гимназија
и економска школа Бела Црква, Јована Цвијића 11, податке:
125
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 70/14
од 5. новембра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-13 БШ „Димитрије Парлић”,
Панчево, податке:
Балетска школа „Димитрије Парлић” Панчево у
Улици Жарка Зрењанина 25, коју је основала Република
Србија, врши промену уписа Аутономне покрајине
Војводине као оснивача школе.
Фи. број 70/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 73/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-92, Тех­нич­ка шко­ла „Ми­хај­ло
Пу­пин” Ин­ђи­ја, Ца­ра Ду­ша­на 2, по­дат­ке:
Бри­ше се Ни­ко­ла Спа­сић, ди­рек­тор са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма на осно­ву од­лу­ке о пре­стан­ку
ду­жно­сти ди­рек­то­ра дел. бр. 982 од 10. октобра 2014.
го­ди­не.
Упи­су­је се: Де­јан Спа­хић, ди­рек­тор са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма, на осно­ву ре­ше­ња о из­бо­ру ди­
рек­то­ра шко­ле дел. бр. 984 од 10. октобра 2014. го­ди­не.
Фи. број 73/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
12191
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 29. ок­то­бра 2014. го­
ди­не ре­ше­њем Фи. број 170/2014 од 29. ок­то­бра 2014.
го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-190 Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will apo­te­
ka” Су­бо­ти­ца, Мат­ка Ву­ко­ви­ћа 10, податке:
Про­ме­на се­ди­шта огран­ка ЗУ „Go­od­will Apo­te­ka”
Су­бо­ти­ца Огра­нак „Go­od­will 18” у Бе­о­гра­ду, Рад­нич­
ка 43/А – но­во се­ди­ште Бе­о­град, Аце Јок­си­мо­ви­ћа 2/Б.
Упи­су­је се:
1. Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will Apo­te­ka” Су­бо­
ти­ца Огра­нак „Go­od­will 39” Вр­бас, Ње­го­ше­ва 5,
2. Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will Apo­te­ka” Су­
бо­ти­ца Огра­нак „Go­od­will 40” То­по­ла, Бу­ле­вар во­жда
Ка­ра­ђор­ђа 70,
3. Здра­стве­на уста­но­ва„Go­od­will Apo­te­ka” Су­бо­ти­
ца Огра­нак „Go­od­will 41” Чан­та­вир, Мар­ша­ла Ти­та 40.
Фи. број 170/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
12004
Печати
Комерцијална банка а.д. Београд објављује
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 67/14
од 24. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у
регистарском улошку бр. 5-73 Пољопривредна школа
„Јосиф Панчић” Панчево, Новосељански пут 31, податке:
Школу заступа Кораћ Ненад, в.д. директора, без
ограничења Бимбашић Горану, директору престају сва
овлашћења.
Фи. број 67/14 – Из Привредног суда у Панчеву.
12226
Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 68/14
од 15. октобра 2014. уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-242 Општа болница Панчево,
Панчево, податке:
Лице овлашћено за заступање Опште болнице
Панчево, Панчево, је Тасић др Небојша директор, без
ограничења.
ОДЛУКУ
О ОГЛАШАВАЊУ ШТАМБИЉА НЕВАЖЕЋИМ
Оглашава се неважећим мали штамбиљ
Комерцијалне банке АД Београд – Филијале Лозница,
Експозитуре 8Д-П9 Лозница, којим се оверава документација у платном промету и благајни Експозитуре.
Штамбиљ је гумени, на чврстој подлози, правоугаоног облика, димензија 35мм x 10мм, на којем је ћирилицом исписано:
Комерцијална банка АД Београд, Филијала
Лозница, Експозитура–П9, Лозница – 09.
Наведени штамбиљ се оглашава неважећим од 31.
августа 2014. године.
Директор Сектора
техничко-оперативних послова
Слободан Вуковић, с.р.
12177
125 / 14. ХI 2014.
Обавештења
привредних друштава
Друштво за инжењеринг „Me. Com Inženjering”
д.о.о. у ликвидацији, Београд, Милешевска 36, матични број 20980842, покренуло је поступак ликвидације.
Позивају се повериоци да своја потраживања пријаве
на адресу Друштва најкасније у року од 120 дана од
дана првог објављивања овог огласа.
12110
На основу члана 526. Закона о привредним друштвима Туристичка организација општине Кањижа (мат.
број 08843821, ПИБ 103852748) са седиштем у Кањижи,
Главни трг 9, објављује да је одлуком Управног одбора
Туристичке организације општине Кањижа у функцији
скупштине од 31. октобра 2014. године покренут поступак
ликвидације Туристичке организације општине Кањижа.
За ликвидационог управника именован је Атила
Каса из Кањиже, Занатлијска 24 (ЈМБГ 2603985820477).
Пријаве потраживања достављати на адресу:
Општина Кањижа (за Каса Атилу), 24420 Кањижа,
Главни трг 1.
Упозоравају се потражиоци да ће њихова потраживања бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у
року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о
покретању поступка ликвидације, односно ако не покрену
судски поступак пред надлежним судом у року од 30 дана
од пријема обавештења о оспоравању потраживања.12255
21
23121165, 23121166, 23127785,
23134852, 23139575, 23155078,
23216842, 23093834, 23093836,
23067109, 23067110, 23075140,
23079799, 23085497, 23087420,
23091632, 23091638, 23091641,
23094705, 23105401, 23117861,
23114302, 23147359, 23167206,
23167209, 23167210, 23167211,
23167214, 23163383, 23163384.
23136739,
23161290,
23093837,
23078273,
23091626,
23091649,
23110823,
23167207,
23167212,
23131363,
23161298,
23067108,
23079784,
23091631,
23092762,
23110825,
23167208,
23167213,
12189
На осно­ву чла­на 124. став 4. За­ко­на о ви­со­ком
обра­зо­ва­њу („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 53/11, 93/12 и 99/14) у по­ступ­ку за­ме­не ди­пло­
ме и из­да­ва­ње но­ве ди­пло­ме, Ви­со­ка тех­нич­ка шко­ла
стру­ков­них сту­ди­ја у Ни­шу, огла­ша­ва не­ва­же­ћом ди­
пло­му Сто­шић Ча­сла­ва Де­јан, број 1254 од 4. децембра
2000. го­ди­не о сте­че­ном ви­шем обра­зо­ва­њу на Ви­шој
тех­нич­кој шко­ли у Ни­шу.
12113
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о., Главна
филијала осигурања Јагодина, оглашава неважећим
полисе осигурања и то:
– OS-1/FL sa brojem 481065-4;
– ZK / 2 са бројем 4708746, 4708747, 4708749,
4708750, 4776050, 4783553, 4783572:
– ZK/2 са бројем 4868506, 4621651, 4621660,
4621661;
– PZO са бројем 671428;
– OS-1/FL са бројем 500988-5, 500989-6, 500991-1;
– OS-1/FL са бројем 507822;
– PZO 422875, полиса OB-539 са бројем 12637,
OB-136 NB са бројем 13375577, полиса OB-136 NB са
бројем 10501903, полиса PZO са бројем 422875;
– OS-1/PL са бројем 7065726, 7065730, 7065741,
7065752;
– OB-539 са бројем 66934 и 128665;
– OS-1/Fl са бројем 592797-2;
– OB-150 са бројем 89125804;
– OB-136 NB са бројем 179331095;
– OB-136 NB са бројем 10992061, полиса PZO са
бројем 764274 и 782606;
– OB-136 NB сa бројем 10503956. 12207
„Sava životno osiguranje” a.d.o. Београд оглашава неважећим:
Полису животног осигурања СЛ2000008541, уговарач осигурања: Милинко Топаловић, са пребивалиштем у Јасеново б.б., 31320 Нова Варош.
Полису животног осигурања СЛ2000006483, уговарач осигурања: Милан Симић, са пребивалиштем у
Врњачка 4, 36210 Врњачка Бања.
12114
„Sava osiguranje” a.d.o. Београд оглашава неважећим:
Полисе обавезног осигурања путника у јавном саобраћају:
03014126, 03014127, 03014128, 03014129, 03014130,
03014131, 03014132, 03014133, 03014135, 03014136,
03014137, 03014138, 03014139, 03014140, 03014141,
03014142, 03014143, 03014144, 03014145, 03014146,
03014147, 03014148, 03014149, 03014150.
Полиса за осигурање лица за време путовања и боравка у иностранству:
23177480, 23160350, 23196858, 23136895, 23136898,
23195876, 23195877, 23195878, 23195879, 23195880,
23195881, 23195882, 23195883, 23195884, 23195885,
23195886, 23195887, 23195888, 23195889, 23195890,
23195891, 23195892, 23195893, 23195894, 23195895,
23195896, 23195897, 23195898, 23195899, 23195900,
23130923, 23130924, 23088628, 23127368, 23127369,
23127370, 23177235, 23176113, 23029397, 23032326,
23032327, 23032328, 23032329, 23032330, 23032331,
23032332, 23032333, 23032334, 23032335, 23032336,
23032337, 23032338, 23032339, 23032340, 23032341,
23032342, 23032343, 23042372, 23055248, 23055249,
23060449, 23085350, 23101247, 23101248, 23109522,
23117214, 23120039, 23120040, 23121163, 23121164,
Број 4/293/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3, тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
неважеће исправе
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004694, из­дат 10. ма­ја 2011. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ве­ри­ца Ка­ла­но­вић.
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Разно
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050003524, из­дат 22. де­цем­бра 2009. го­ди­не, од
стра­не Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Алек­сан­
дар Пеј­чић.
I
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/318/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу првог потпредседника Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/282/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005639, из­дат 30. но­вем­бра 2012. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Бо­ја­на Бо­жа­нић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/303/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004000, из­дат 11. ма­ја 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­ни­
стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Бра­ни­мир Ђо­кић.
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050005719, из­дат 25. ја­ну­а­ра 2013. го­ди­не, од стра­
не Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ве­сна Ко­вач.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/306/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу првог потпредседника Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003518, из­дат 21. де­цем­бра 2009. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Вла­дан Ба­тић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/281/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу првог потпредседника Вла­де
и ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
22
14. ХI 2014. /
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005547, из­дат 3. ок­то­бра 2012. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Вла­дан Здрав­ко­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/321/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу првог потпредседника Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005665, из­дат 25. де­цем­бра 2012. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Вла­ди­мир Бо­
жо­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/322/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005661, из­дат 12. де­цем­бра 2012. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Вла­ди­мир Цви­јан.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/301/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/319/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Број 4/304/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050005005, из­дат 24. ја­ну­а­ра 2012. го­ди­не, од стра­
не Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Вук Ђо­ко­вић.
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004396, из­дат 24. де­цем­бра 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Дра­ган Аћи­мо­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/297/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004833, из­дат 14. ок­то­бра 2011. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Дра­ган Чо­лић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/298/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005713, из­дат 23. ја­ну­а­ра 2013. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Гор­да­на Ста­ме­нић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/317/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003462, из­дат 16. де­цем­бра 2009. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Гор­да­на Пу­а­лић.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050005959, из­дат 14. ма­ја 2013. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Дра­ган Ан­дрић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/308/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
125
На осно­ву чла­на 42. став 3., тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003623, из­дат 10. фе­бру­а­ра 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Дра­го­мир Ци­ме­ша.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/286/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050006442, из­дат 7. ок­то­бра 2013. го­ди­не, од стра­
не Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Зо­ран Ан­
ђел­ко­вић.
125 / 14. ХI 2014.
23
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/310/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050003620, из­дат 24. фе­бру­а­ра 2010. го­ди­не, од
стра­не Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Љи­ља­на
Ми­ла­ди­но­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/288/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003731, из­дат 31. мар­та 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Зо­ран Пе­тров.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/290/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/294/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/284/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004070, из­дат 28. ју­ла 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­ни­
стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ми­ро­сла­ва Пе­ји­ца.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/295/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050004432, из­дат 19. апри­ла 2011. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Је­ле­на Га­лић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/316/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Број 4/285/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004457, из­дат 4. апри­ла 2011. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Не­бој­ша Ћи­рић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/307/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003645, из­дат 29. ја­ну­а­ра 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Мар­ко Ми­лен­ко­вић.
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003954, из­дат 26. ма­ја 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­ни­
стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Је­ле­на Бу­ди­ми­ро­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003640, из­дат 9. фе­бру­а­ра 2010. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ми­ха­и­ло Пу­рић.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003785, из­дат 9. мар­та 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Не­ма­ња Ша­ро­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/289/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005482, из­дат 6. сеп­тем­бра 2012. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Оли­вер Ду­лић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/300/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
24
14. ХI 2014. /
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
II
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/280/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
Број 4/292/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050006034, из­дат 22. ма­ја 2013. го­ди­не, од стра­не Ми­ни­
стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Са­ња Је­фић Бран­ко­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/309/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003507, из­дат 23. де­цем­бра 2009. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Сла­во­љуб Ми­тов.
II
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о
оп­штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003616, из­дат 23. фе­бру­а­ра 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Сла­во­љуб Стај­ко­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/287/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
I
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005527, из­дат 21. сеп­тем­бра 2012. го­ди­не, од стра­не
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ср­ђан Шајн.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/302/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003726, из­дат 13. апри­ла 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Сте­фан Зан­ков.
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/291/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Број 4/296/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050005606, из­дат 8. но­вем­бра 2012. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ми­лош Јеф­то­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/279/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош
број 050003817, из­дат 29. апри­ла 2010. го­ди­не, од стра­
не Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име То­ми­слав
Љу­бе­но­вић.
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003406, из­дат 24. но­вем­бра 2009. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ср­ђан Спа­со­је­вић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050004212, из­дат 4. но­вем­бра 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ми­лош Али­гру­дић.
II
I
На осно­ву чла­на 42. став 3. тач­ка 2. За­ко­на о пут­
ним ис­пра­ва­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 90/07,
116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), чла­на 192. За­ко­на о оп­
штем управ­ном по­ступ­ку, по овла­шће­њу ми­ни­стра
спољ­них по­сло­ва број 536-1/12 од 5. ма­ја 2014. го­ди­не
Ге­не­рал­ни се­кре­тар, ре­ша­ва­ју­ћи по слу­жбе­ној ду­
жно­сти, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/283/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
125
I
Про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим ди­пло­мат­ски па­сош број
050003647, из­дат 8. фе­бру­а­ра 2010. го­ди­не, од стра­не Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ми­о­драг Јак­шић.
II
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
Број 4/320/2014
У Бе­о­гра­ду, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не
По овла­шће­њу пр­вог пот­пред­сед­ни­ка Вла­де
и министра спољних по­сло­ва
Ге­не­рал­ни се­кре­тар,
Вељ­ко Ода­ло­вић, с.р.
Download

125 - SlGlasnik.info