Гимназија “Јан Колар“ са домом ученика
Бачки Петровац, 14. ВУСБ 12
Тел/Факс: 021/780/167
Мат.бр.08054134, ПИБ 101269891
e-mail [email protected]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Број јавне набавке: 3/2014
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
30192000 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање:
Датум и време
13.05.2014.године до 11 : 00 часова
13.05.2014. године у 12 : 00 часова
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, април 2014. године
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
1 / 28
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, у
даљем тексту: Закон), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености
услова („Сл.гласник РС“ број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 62/1-14 од 09.04.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 62/2-14 од 09.04.2014.године наручиоца Гимназије „Јан Колар“ са
домом ученика у Бачком Петровцу, ул. 14.ВУСБ 12, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности: добра – набавка канцеларијског
материјала број 3/2014
Конурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у ЈН
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
члана 75. Став 2. Закона
Образац изјаве о прихватању услова из конкурсне
документације
Образац изјаве о трошковима
Модел уговора
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
Страна
3
4
5
6
14
22
23
24
25
26
27
2 / 28
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца...............................Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика
Адреса...............................................14. ВУСБ 12, 21470 Бачки Петровац
ПИБ....................................................101269891
Матични број......................................08054134
Шифра делатности............................8531
Е - mail адреса...................................[email protected]
2.Категорија наручиоца: просвета
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/2014 су добра – набавка канцеларијског материјала.
5.Критријум за доделу уговора
Најниже понуђена цена.
6. Назив и ознака из општег речника набавке:
30192000 – канцеларијски материјал
7.Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама наручиоца, са веб
сајта наручиоца (www.jankollar.org) или са Портала Управе за јавне набавке
(www.portal.ujn.gov.rs)
8. Контакт лице :
Јозефина Сирацка
Телефон/факс: 021/780-167
Е - mail адреса: [email protected]
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
3 / 28
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/2014: Канцеларијски материјал.
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
30192000 – канцеларијски материјал
3. Партије : Предмет набавке није обликован по партијама.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
4 / 28
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) – ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст.
2. Закона).
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,
коју доставља у виду неоверене копије, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
5 / 28
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа под условом да у својој понуди наведе
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Облик и садржина понуде – Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне
документације. Све изјаве, обрасци и прилози, који су саставни део понуде морају
бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.
Припремање понуде - Понуда се припрема у складу са Обрасцима и Моделом
уговора који су саставни део Конкурсне документације. Све стране Образаца и
Модела уговора морају бити попуњене, на српском језику, јасне, недвосмислене,
парафиране, оверене печатом, а сами Обрасци и Модел уговора и потписани од
стране одговорног лица понуђача, у свему у складу са Упутством за сачињавање
понуде.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речитекста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач
може такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи текста,
заокружену опцију, погрешно наведене цифре и сл. – прецртати, с тим да
прецртано остане читљиво, а након тога, поред исправљеног дела понуде
ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.
Уколико понуђач приликом отклањања грешке настале при сачињавању понуде не
поступи по наведеном упутству наручиоца, таква понуда ће бити одбијена.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
6 / 28
Уколико се уз понуду докази не доставе у складу са Упутством за сачињавање
понуде – таква понуда ће бити одбијена.
Уколико понуђач подноси понуду самостално, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сви обрасци
морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача;
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци морају бити попуњени, оверени
и потписани од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла,
одн. који ће поднети понуду и који ће заступати групу понућача пред наручиоцем, у
складу са потписаним Споразумом.
Понуђач је дужан да при састављању понудде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине. Образац бр.6 је саставни део конкурсне
документације.
Цена. Цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а. Цене остају
фиксне за време трајања уговореног периода.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати у
складу са ЗЈН.
Рок важења понуде.Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда у складу са чланом 90.Закона о јавним набавкама.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуде.
Партије. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Понуда са варијантама. Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена. Понуђач подноси
понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном
језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде. Понуђач понуду
подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
7 / 28
Понуду доставити на адресу: Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика, 14. ВУСБ
12, 21470 Бачки Петровац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
канцеларијски материјал ЈН бр. 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.05.2014.године,
до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији.
Место, време и начин отварања понуда. Отварање понуда се спроводи одмах
након истека рока за подношење понуда, дана 13.05.2014.године, од 12.00 часова
у просторијама на адреси наручиоца Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика, 14.
ВУСБ бр. 12, 21470 Бачки Петровац.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице,
активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници
понуђача.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда. Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени
представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају
овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи:
име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат
овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на
присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање
записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
Рок за доношење одлуке. Одлука о додели уговора биће донета у року од
максимум 10 (десет) дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора
доставиће се свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача. Захтев за
заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: [email protected], факсом на број 021780/167 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
8 / 28
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016,
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Рок у коме ће уговор бити закључен. Уговор о јавној набавци ће бити закључен
са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
Понуда мора да садржи:
 попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњености услова
за учешће у поступку јавне набавке;
 попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
 попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене
 попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
 попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
 попуњен, потписан и оверен печатом образац трошкова припреме понуде
 попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о прихватању услова
конкурсане документације
 попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве у складу са одредбама
чл. 75.став 2. ЗЈН.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
9 / 28
Начин измене и допуне понуде. У року за подношење понуде понуђач може да
измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење
понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гимназија „Јан
Колар“ са домом ученика, 14. ВУСБ бр. 12, 21470 Бачки Петровац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку канцеларијски материјал, ЈНбр. 3/2014- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку, канцеларијски материјал, ЈНбр. 3/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку, канцеларијски материјал,ЈНбр. 3/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку канцеларијски материјал, ЈНбр.
3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач. Понуђач може да
поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
Понуда са подизвођачем. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем
дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
10 / 28
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Заједничка понуда. Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.
тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
.
Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
или факсом на број 021/780-167, електронске поште на e-mail:
[email protected], тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
11 / 28
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
3/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача. После отварања понуда наручилац
може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Критеријум за доделу уговора. Избор најповољније понуде ће се извршити
применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом. Уколико након прегледа и оцене понуда, два или више понуђача имају
једнаку понуђену цену, наручилац ће изабрати као најповољнију понуду понуђача
који је понудио дужи рок плаћања (рок не може бити краћи од 15 дана, нити дужи
од 45 дана), у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр.119/12).
Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа. Понуђач је дужан да
у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавља VIII).
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
12 / 28
Објављивање обавештења. Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о
јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 5 дана од дана
закључења уговора, односно доношења одлуке о обустави поступка јавне
набавке.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
13 / 28
V Образац бр. 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ____________ за јавну набавку_______________________
(навести предмет јавне набвке), ЈН број____________ .
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Особа за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за
потписивање уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНИО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Датум:
____________
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
М.П.
Потпис понуђача
__________________
14 / 28
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Лице за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број ПИБ):
Матични број:
Број рачуна:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке коју ће поверити
овом подизвођачу, не већи
од 50% :
Део предмета набавке који
ће извршити преко овог
подизвођача:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуну и
достави за сваког понуђача.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
15 / 28
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ
Име особе за контакт:
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
16 / 28
5) СПЕЦИФИКАЦИЈA ПОНУДЕ
R.br.
Naziv
Karakteristike
Jed.mere
Cena/jed.m
Komada
kom
15
13
20
4
10
25
15
4
14
2
CD-DVD+R
kom
100
CD-R
kom
300
samolepljive 62x35
PAK
20
Etikete
samolepljive 31x43 mm
PAK
20
15.
FASCIKLA
A4 100/1 U 11rupa 30mic
kom
3
16.
FASCIKLA
A5 PismoEAGLE
kom
13
17.
FASCIKLA
A4 SA ZIPOM EC 007B EAGLE
kom
3
18.
FASCIKLA
A4 SA GUMOM 4D jednobojna
kom
9
19.
FASCIKLA
A4 PISMO SA 1 DUGMETOM
kom
9
20.
FASCIKLA
A5 sa zipom EC 007B EAGLE
kom
8
21.
FASCIKLA
A4 KARTONSKA SA KLAP. BELA
kom
60
22.
FASCIKLA
A4 KART. SA KLAP. U BOJI
kom
40
23.
FASCIKLA
A4 KEPER UNI LINE
kom
90
24.
FASCIKLA
B5 SA ZIPOM EC 008B EAGLE
kom
3
25.
FASCIKLA
A4 SA 10 DŽEPOVA
kom
20
26.
FASCIKLA
A4 SA 20 DŽEPOVA
kom
30
27.
FASCIKLA
A4 SA 30 DŽEPOVA
kom
20
28.
Fascikla
Plastificirana u boji sa dugmićem
kom
20
29.
FASCIKLA
Plasificirana sa gumom u boji
kom
70
30.
FASCIKLA
11RUPA 80gr
pak
15
31.
FASCIKLA
11 rupa bez mehanizma 20/1
PAK
12
32.
FASCIKLA
A4 polumehanika sa 11 rupa 25/1
PAK
8
33.
Fascikla
A4 sa 40 džepova -Mat
kom
12
34.
Fascikla
A4 sa 40 džepova -transparent.
kom
7
35.
Fascikla
A4 sa 100 džepova sa kutijom
kom
3
36.
FAX ROLNA
210x20 mm UNI LINE
kom
4
1.
Belilo-korektor
traka
kom
2.
Belilo-korektor
tečnost
kom
3.
Blok
Samolepljivi 75x75mm žuti
kom
4.
Blok
A4 popis robe Optimum
kom
5.
Blok priznanica
A6
kom
6.
Blok samolepljivi NEON
75x75 mm 4x10
kom
7.
Blok za FLIPCHART
60x90 mm 30/1
pak
8.
BlokA4 Putni nalog za p.voz.
kom
9.
Brisač mastila+flomaster
kom
10.
Bušač hartije
11.
12.
13.
Etikete
14.
za 20 listova
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
Vrednost bez
PDV-a
17 / 28
37.
Flash memorija
8 GB,
kom
12
38.
Flash memorija
16 GB
kom
8
39.
Flash memorija
32 GB
kom
2
40.
Flomaster za belu tablu
EDING četiri boje
kom
150
41.
FLOMASTER ZA CD
PLAVI
kom
10
42.
FLOMASTER ZA CD
CRVENI
kom
17
43.
FLOMASTER ZA CD
CRNI
kom
17
44.
Folija
za plastificiranje 75x105 mm 125 micr. 100/1
kom
3
45.
Folija
za plastificiranje A4 125 micr. 100/1
kom
2
46.
Fotokopir papir
A4- 80 gr/m2
RIS
250
47.
Fotokopir papir
A 3 80gr
RIS
3
48.
Fotokopir papir
80gr A4 mix neon
RIS
5
49.
Fotokopir papir-pastelni
A4- 80 gr/m2 MIX- PASTELNI
RIS
8
50.
Gumica za brisanje
Factis 24 r
kom
34
51.
HEFTALICA
10 ZA 20 LISTA-RUČNA 47mm
kom
6
52.
HEMIJSKA OLOVKA
12/1 WINNING-CRNA
PAK
2
53.
HEMIJSKA OLOVKA
12/1 WINNING-PLAVA
pak
2
54.
HEMIJSKA OLOVKA
12/1 WINNING-CRVENA
pak
3
55.
HEMIJSKA OLOVKA
obična 12/1
pak
14
56.
IZOLIR TRAKA
19X10 JUP
kom
15
57.
IZOLIR TRAKA
19 x 20
PAK
2
58.
Jastuče za pečat
zelena boja+plava
kom
5
59.
Kalendar poslovni
uložak stoni 14.5x13.5mm
kom
8
60.
Kartica akreditiv
u boji
PAK
3
61.
KESA UKRASNA
ZA FLAŠU-ŠIRA
kom
36
62.
KESA UKRASNA
jambo- natron
PAK
3
63.
KESA UKRASNA
large -natron
pak
15
64.
KESA UKRASNA
medium
PAK
4
65.
KESA UKRASNA
za flašu-uža
PAK
7
66.
Klamarice
10/100 EAGLE 1004
kom
12
67.
Knjiga primljenih računa
A4
kom
2
68.
Knjižica
Sanitarna
kom
5
69.
KOCKA PAPIRA
9X9X5 cm PLEKSI
kom
1
70.
KOCKA PAPIRA
10 x10-600 lista u boji
PAK
9
71.
KOVERAT
B-5 CLROZI 100/1 SAMOLEPLJIVI
pak
4
72.
Koverat
samolepljivi 125x176mm Beli
PAK
5
73.
Koverat
Vazdušast 15 x 21cm 10/1
PAK
7
74.
koverat
Plavi bez prozora samoleljivi 100/1
kom
8
75.
Koverat
Beli A3 100/1k
kom
4
76.
Koverat
žuti A4 100/1
kom
5
77.
KOVERAT 100/1
BEZ PROZORA AMERIKEN SAMOL.
kom
4
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
18 / 28
78.
KOVERAT za CD
100/1 BOJA SA PROZOROM
PAK
5
79.
LENJIR
Šablon sa slovima i brojevima
kom
4
80.
LENJIR
Šablon sa geometrijskim slikama
kom
4
81.
LENJIR
50 cm
kom
5
82.
Lepak u stiku
21 gr
kom
10
83.
Lepak UNI
20 gr
kom
15
84.
Lepak za papir
tečni
kom
15
85.
Makaze
12 cm sa ergonomskom drškom
kom
3
86.
Makaze
23 cm
kom
6
87.
Maramice za belu tablu
za magnetni brisač 100/1
PAK
40
88.
Marker
okrugli vrh- 1 - 3 mm CRNI
PAK
26
89.
Marker
Zakošeni vrh od 1-5mm Crni
PAK
2
90.
Marker
crveni okrugli vrh
kom
24
91.
Marker
Plavi okrugli vrh
kom
24
92.
Mašina za sečenje papira
Do 10 listova
kom
1
93.
Mastilo za belu tablu
EDING četiri boje
kom
180
94.
Mastilo za pečat
plavo laco 30ml
kom
4
95.
Mastilo za pečat
zeleno laco 30 ml
kom
1
96.
Mina za tehničku olovku
0.5 Memoris ili Stadler
PAK
40
97.
Mine za heftalicu
(klamarice ) 1000/1
PAK
30
98.
Nalepnice
B6 31x 43 16 nalepnica na listu
kom
25
99.
Nalepnice
62 x35 10 nalepn. na listu
kom
25
100.
Naliv pero
1/1 boja
kom
3
101.
Nalog blagajni da isplati
Obrazac A5
kom
8
102.
Nalog blagajni da naplati
Obrazac A5
kom
8
103.
Nalog za kniženje
290x205
kom
5
104.
Nalog za prenos
Obrazac 3 (1+1) 900 preklopa
kom
2
105.
Nalog za služb. Putovanje
A5
kom
15
106.
Nalog za uplatu
Obrazac br.1 650 preklopa
kom
5
107.
Obrazac 19/1
Prijava prebivališta stranaca
kom
250
108.
Obrazac platnog prom.
Nalog za uplatu 1+2
kom
1
109.
Obrazac platnog prom.
Nalog za isplatu obr.br. 2
kom
4
110.
Obrazac platnog prom.
Nalog za prenos obr. br.3 (1+1)
kom
10
111.
Olovka
grafitna 2B 12/1
PAK
2
112.
Olovka
grafitna4B 12/1
PAK
2
113.
Olovka
grafitna 8B 12/1
PAK
1
114.
OLOVKA
Grafitna HB stadler 12/1 minerva
kom
3
115.
Olovka
Grafitna HB stadler 12/1 noris
kom
3
116.
Olovka
Grafitna HB stadler 12/1 noris sa gum.
kom
2
117.
Papir
A4 karo 250 preklopa/1
PAK
6
118.
Papir
Fabriano academica artist 200gr-A3
PAK
2
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
19 / 28
119.
Papir
kolaž B5 samolepljiv
kom
5
120.
Papir
paus A4 1/50lista
pak
10
121.
Papir HAMER
250 g B1
kom
20
122.
Papir Natron
za crtanje
PAK
100
123.
Pasteli
KOU-I -NOR suvi
PAK
1
124.
Pasteli
Toz uljani 12/1
PAK
1
125.
Patrona
za naliv pero-plava 6/1
kom
10
126.
Pritiskač za plutanu tabl.
raznobojne 100/1
pak
4
127.
Privezak za ključeve
100/1
PAK
2
128.
Priznanica
A6 NCR 100 lista
kom
2
129.
RAM ZA SLIKE
A4 21X30 CLIP TROPIC
kom
40
130.
RAM ZA SLIKE
A5 30X 45 CLIP TROPIC
kom
30
131.
RAPIDOGRAF
0.05 mm
kom
2
132.
RAPIDOGRAF
0.10 mm
kom
2
133.
RAPIDOGRAF
0.30 mm
kom
2
134.
RAPIDOGRAF
0.50 mm
kom
2
135.
RAPIDOGRAF
1.20 mm
kom
2
136.
Registrator
A4 uzani
kom
25
137.
Registrator
A4 normal
kom
60
138.
REVERS - obrazac
A5 NCR 100 lista
kom
2
139.
Rokovnik
uložak stoni 14.5x13.5mm
kom
6
140.
Rokovnik
B5
kom
7
141.
Roler piši-briši
kom
20
142.
Roler olovka
Remove BY PILOT FRIXION 0.5 japan
0.7 mm: crni, plavi crveni, Pensan nano
gel
kom
90
143.
Samolepljiva nalepnica
etiketa jedermann 10/1 fluo
PAK
3
144.
Selotejp
1.5 cm
kom
50
145.
Skalpel
Metalno ojačan i guma na dršci 18mm
kom
3
146.
Spajalica
28mm; 50mm 50/1; 80/1
PAK
32
147.
Sprej za čišćenje
rač. opreme
kom
1
148.
Sunđer za belu tablu
magnetni sa maramicom
kom
20
149.
Sveska
A4 52L Dikto plastficirana 80 g
kom
2
150.
Sveska
A4 tvrdi povez 80 lista sitni karo
kom
3
151.
Sveska
A5 linije DIKTO
kom
10
152.
Sveska A4
Tvrdi povez
kom
60
153.
Sveska A5
Tvrdi povez
kom
60
154.
Sveska sa spiralom
Tvrdi povez A4
kom
10
155.
Sveska sa spiralom
Tvrdi povez A5
kom
7
156.
Tabla plutana
60X90
kom
10
157.
Tabla plutana
90X120
kom
6
158.
TEHNIČKA OLOVKA
0.5 STADLER
kom
40
159.
Termo rolna
57 mm fi 50 10/1 uni
pak
16
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
20 / 28
160.
Text marker
razne boje -fluorescentni 5/1
kom
11
161.
Text marker
Lalo 5/1
pak
3
162.
Traka za kalkulator
dvobojna fullmark
kom
3
163.
Trgovački papir
Visoki karo
kom
30
164.
Vežbanka za pismeni
Karo
kom
1020
165.
Vežbanka za pismeni
Linije
kom
1020
166.
Zarezač za olovke
Stadler ili sličan
kom
10
167.
Zidni kalendar
tri meseca u nizu
kom
10
168.
Korice
PVC A4 150mic 100/1 u boji
PAK
3
169.
Toner
HP Color LaserJet 1600
kom
8
170.
Korice
Reljefni A4 230g 100/1
PAK
3
Напомена: тамо где је наведен произвођач може бити и артикал другог
произвођача али одговарајућег квалитета.
Укупна цена без ПДВ-а:
____________________
Укупна цена са ПДВ-ом:
____________________
Датум________________
Потпис овлашћеног лица
_____________________
М.П.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
21 / 28
VI Образац бр. 2 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („СГРС“ бр.124/2012), а ради
учешћа у поступку јавне набавке мале вредности добара: набавка канцеларијског
материјала.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр._____________
Датум: ____________________
Адреса:
НАЗИВ
ПОНУЂАЧА:
Телефон: __________________________
Факс:_____________________________
Е-mail_____________________________
Овлашћено лице и функција
Лице задужено за реализацију уговора:
Матични број:
Регистарски број
Шифра делатности:
П И Б:
Текући рачун:
Носилац платног промета:
Потврђујемо да испуњавамо услове из захтева конкурсне документације – Услови
за учешће у поступку јавне набавке.
1. Име и презиме овлашћеног лица:_______________________________
2. Функција: ___________________________________________________
3. Потпис: _____________________________________________________
4. Датум:___________________________________________________
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
22 / 28
VII Образац бр. 3 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона
________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – канцеларијски материјал ЈН бр.3/2014., поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
_____________________
М.П.
Потпис понуђача
_______________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
23 / 28
VIII Образац бр. 4 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ЧЛ. 75 СТ. 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач _______________________________________________ у поступку
јавне набавке мале вредности: добра – канцеларијски материјал ЈН 3/2014., је
поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да је ималац
права интелектуалне својине.
Датум:
М.П.
______________________
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
Потпис понуђача
________________
24 / 28
IX Образац бр.5 - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У вези јавне набавке мале вредности бр.3/2014.
ГИМНАЗИЈЕ „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,ул.
14. ВУСБ бр. 12,
А према конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности бр.3/2014.
набавка канцеларијског материјала
ИЗЈАВЉУЈЕМО
Да прихватамо услове из конкурсне документације наручиоца коју смо
преузели.
Датум,_____________________
Потпис овлашћеног лица
__________________________
М.П.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
25 / 28
X Образац бр.6 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
предметном постипку јавне набавке има следеће трошкове :
НАЗИВ ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА
______________________динара
ПДВ-а
без
______________________динара
ПДВ-а
без
______________________динара
ПДВ-а
без
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан
износ и структуру трошкова припремљенљ понуде.
Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл.гласник РС“ бр.29/113) обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО
Датум:
М.П.
________________
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
Потпис понуђача
_________________
26 / 28
XI 7. МОДЕЛ УГОВОРА
Наручилац:
Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика
14. ВУСБ бр. 12
Бачки Петровац
Број:
Датум:
УГОВОР
Закључен између :
1. ГИМНАЗИЈЕ „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, ул. 14. ВУСБ бр. 12,
Бачки Петровац, ПИБ : 101269891, матични бр: 08054134 (у даљем
тексту: Наручилац), коју заступа Паљо Бељичка, директор, с једне
стране и
2. ______________________________из ___________________
ул.____________________________________
ПУБ: _________________, матични бр. ______________(у даљем тексту:
понуђач), кога заступа ___________________________, с друге стране
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр.124/2012) и Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“ 29/2013, 104/2013),спровео јавну набавку мале
вредности: добра – набавка канцеларијског материјала, а према одлуци бр.____/1
од _____.2014.год;
- да је понуђач доставио понуду бр.________од _________2014.год., која је
саставни део уговора:
- да је Наручилац у складу са законом донео одлуку о додели уговора
бр._______од __________2014.год.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка канцеларијског материјала за потребе
Наручиоца, у свему према понуди бр._________од _________2014.год. поднетој у
поступку јавне набавке мале вредности, а која чини саставни део уговора.
Члан 2.
Понуђач се обавезује да испоруку канцеларијског материјала врши почев од дана
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
27 / 28
закључења уговора стручно, квалитетно и у складу са законским прописима и
стандардима за ову врсту послова.
Уговор се закључује на период од 1 године.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да робу испоручује најкасније 3(три) дана од дана примљене
наруџбе.
Наруџбе се примају телефоном, факсом или електронским путем од стране за то
задуженог лица код Наручиоца.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да исплати износ за сваку појединачну наруџбу, а према
ценовнику предвиђеном у понуди, најкасније _______ дана од дана пријема
фактуре.
Члан 5.
Наручилац може отказати уговор пре истека рока, уколико квалитет испоручене
робе не одговара предвиђеним стандардима или уколико дође до повећања цене
преко званичних инфлаторних кретања.
Наручилац је дужан да о отказу уговора писмено обавести другу уговорну страну
најкасније 30 дана пре отказивања уговора.
Наручилац је дужан да пре отказивања уговора изврши исплату износа по свим,
до тада приспелим фактурама.
Члан 6.
Понуђач може отказати уговор уколико Наручилац не поштује рокове предвиђене
за исплату испоручене робе.
Понуђач је дужан да о отказу уговора писмено обавести Наручиоца најкасније 30
дана пре отказивања уговора.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговора решевају
споразумом, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
За понуђача
За наручиоца
___________________________
___________________________
М.П.
Конкурсна документација за ЈН 3/2014
28 / 28
Download

Konkursna dokumentacija za kancelarijski materijal