101/2014
19.09.2014.
ЈаВНЕ НабаВКЕ
Добра
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда
Адреса наручиоца: 11000 Београд, Таковска 2.
Интернет страница наручиоца: www.telekom.rs.
Врста поступка: На предметну набавку не примењују се одредбе
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, у даљем
тексту: ЗЈН) на основу члана 7. став 1. тачка 4) ЗЈН, а из разлога што
предметна добра представљају добра чија је искључива и непосредна
намена обављање делатности електронских комуникација и продаја
електронских комуникационих услуга у смислу закона којим се уређују
електронске комуникације, а које и други привредни субјекти пружају на
релевантном тржишту.
Предмет: Набавка исправљачког система за објекат Бакић – број
набавке 500/14.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна: [email protected]
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију
електронским путем, од дана објављивања јавног позива у „Службеном
гласнику РС”, до истека рока за подношење понуда, на основу захтева са
основним подацима о фирми, који се доставља на e-mail: nak.oprema@
telekom.rs.
Понуда се подноси у затвореној коверти препорученом пошиљком
или непосредно на адресу наручиоца: Предузеће за телекомуникације
„Телеком Србија” а. д., Функција за логистичке и опште послове, Сектор
за набавку, Служба за набавку опреме, радова и услуга за изградњу и
одржавање пословних и техничких објеката, Одељење за набавку опреме,
11000 Београд, Таковска 2, канцеларија 530, са назнаком: „Понуда –
набавка исправљачког система за објекат Бакић – број набавке 500/14”.
На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса подносиоца
пријаве.
Рок за подношење понуда је 15 дана (оријентационо), од дана
објављивања позива у „Службеном гласнику РС”. Тачан датум и време за
подношење и отвaрање понуда биће наведени у конкурсној документацији.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће
се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања
понуда вратити неотворену подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Додатне информације и објашњења:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на е-mail
адресу: [email protected] или на адресу за достављање понуда,
уз напомену: Објашњења у вези са поступком набавке и исправљачког
система за објекат Бакић – број набавке 500/14.
Наручилац ће у најкраћем могућем року, у писаном облику
одговорити свим потенцијалним подносиоцима понуда који су примили
конкурсну документацију.
Наручилац ће разматрати све благовремено пристигле понуде за које
се утврди да су сачињене према захтевима из конкурсне документације,
односно, на основу доказа из конкурсне документације које подносилац
понуде доставља уз понуду.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
E-1627
о С Та Л И о ГЛ а С И
ЛИцИТацИЈЕ
У складу са чланом 8. став 2. Закона о средствима у својини Републике Србије, ОШ „Душко Радовић”
из Сремчице, расписује конкурс за закуп расположивог
простора ОШ „Душко Радовић” из Сремчице, у улици Томаса Едисона 3, 11253 Сремчица. Просторије које
се дају у закуп су:
1) Импровизована мала фискултурна сала;
2) Преграђени хол који се користи за наставу физичког васпитања;
3) Два кабинета за наставу музичке културе (укупно 24 м2);
4) Простор за пекару;
5) Трафика.
Остало: уз пријаву за закуп потребно је навести делатност, термине и цену закупа. Рок за подношење пријава је: од 10. септембра 2014. до 12. септембра 2014.
године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.
Све додатне информације могу се добити на бр. телефона: 011/2526 400 и 011/2526 612.
9940
На основу Правилника о измени Правилника о
наставном плану и програму основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/09) и Упутства Министарства просвете за
реализацију екскурзије и наставе у природи у основној
школи од број 610-00-790-01 16.09.2010. године, ОШ
„Васа Чарапић”, Бели Поток расписује оглас за прикупљање понуда за извођење наставе у природи за ученике од 1. до 4. Разреда.
Дестинација: Дивчибаре
Време реализације: мај–јун 2015.
Планирани број ученика: 285
Дестинација: Сокобања
Време реализације: мај–јун 2015.
Планирани број ученика: 100
за прикупљање понуда за извођење екскурзија ученика од 1–8. разреда
Једнодневни излети:
1. разред: Сремска Каменица–Нови Сад–
Петроварадин–Фрушка гора;
Време реализације: октобар 2014.
Планирани број ученика: 92
2. разред: Ваљево–Бранковина
Време реализације: крај септембра–почетак октобра
Планирани број ученика: 93
3. разред: Текериш–Троноша–Тршић
Време реализације: септембар–октобра
Планирани број ученика: 100
4. разред: Топола–Опленац–Аранђеловац–Орашац
Време реализације: крај септембра или крај маја
Планирани број ученика: 100
5. разред: манастир Тресије–Орашац–пећина
Рисовача–Буковичка бања
Време реализације: мај 2015.
Планирани број ученика: 91
6. разред: први дан/ Фрушка гора–Крушедол,
Сремски Карловци, Петроварадин, ергела Зобнатица,
Палић/са обиласком ЗОО врта, ноћење у хотелу
„Патрија” у Суботици (вечера, ноћење дискотека у
граду, доручак)/други дан/обилазак Палића, Суботице,
замка Дунђерски и Царске баре/са вожњом бродићем/
ручак на Царској бари, повратак до 20,00 часова.
Време реализације: мај 2015.
Планирани број ученика: 107
7. разред; први дан: Мокра Гора–Шарганска осмица–Дрвенград–Златибор (вечера, дискотека, ноћење)
други дан: доручак, обилазак Златибора,
Сирогојно, Овчарско-кабларска клисура (манастир
Благовештење).
Време реализације: почетак октобра 2014.
Планирани број ученика: 105
8. разред; први дан: Јагодина (обилазак), Ђавоља
варош, Ниш (хотел „Видиковац”, вечера, дискотека,
ноћење)
други дан Ниш (обилазак Ћеле куле, Нишке тврђаве, Медијане), Нишка бања (ручак)–Гамзиград–Доњи
Милановац (вечера, дискотека, ноћење)
трећи дан Доњи Милановац–Ђердап–обилазак,
Лепенски вир, ручак –Виминацијум
Време реализације: октобар
Планирани број ученика: 99
Сви поласци и повратак ученика су предвиђени из/
до/Београд/Бели Поток, Зуце, Пиносава/.
Туристичке агенције могу преузети Упутство за
формирање понуда у року од 3 дана од дана објављивања огласа сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова
у школи.
Рок за подношење понуда је 5 дана од дана истека
рока за преузимање упутства.
Право учешћа имају Агенције које поседују одговарајућу лиценцу Министарства надлежног за послове
туризма и испуњавају друге услове прописане Законом
којим се уређује делатност туризма. Доказ о испуњености услова доставити уз понуду.
10114
КоНКурСИ
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47.
Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 101/13), a у
вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени
гласник РС”, бр. 106/13, 115/13, 5/14 и 12/14), оглашава
избор судија за:
Назив суда
Број
места
Врховни касациони суд
2
Виши суд у Смедереву
1
Основни суд у Мајданпеку
4
Прекршајни суд у Неготину
2
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана
44. алинеја 1, 2, 3. и 5. и члана 45. Закона о судијама да
поднесу пријаву.
У пријави на оглас обавезно се наводи назив једног
или више судова за које кандидат жели да конкурише,
као и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Уз
пријаву на оглас, потребно је да кандидат достави личну и радну биографију.
Кандидат који у време избора обавља судијску
функцију доставља уверење да се против њега не води
кривични поступак.
Кандидат који подноси пријаву за први избор судије на судијску функцију доставља: оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оверену копију
уверења о положеном правосудном испиту, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о радном искуству после положеног правосудног испита и уверење
да се против њега не води кривични поступак.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Високи савет
судства ће одбацити.
Пријаве се подносе Високом савету судства,
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Оглас за избор
судија”.
10091
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ
на основу члана 34. став 2. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10,
101/11, 121/12 и 101/13), чл. 47, 48, 61. и 103. у вези са чл.
101 / 19. IХ 2014.
54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08
и 104/09) чл. 6, 7, 8, 9, 10. и 15. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
41/07 и 109/09) на основу сагласности Владе Републике
Србије, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, број 112-2503/2014 од 28.03.2014.
године и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву
у Суботици, бр. А 63/14 од 12.06.2014. године оглашава
јавни конкурс
– за пријем у радни однос на неодређено време на
радно место систем администратор у звању саветник –
један извршилац.
Опис послова радног места:
Обавља послове информатичке припреме за аналитику рада тужилаштва, за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику и активно
учествује у креирању аналитичких послова у суду,
прати спровођење аналитичко-статистичких послова, врши имплементацију пословног, апликативног
софтвера у оквиру правосудног информационог система Србије, обучава запослене за примену ових пословних апликација, израђује web презентацију и дизајн пословног материјала јавног тужилаштва и друге послове
по налогу јавног тужиоца.
Услови:
Завршен Електро-технички факултет, Технички факултет информационог смера, Природно-математички
или факултет друштвених наука са специјалистичким
знањима из области информатике, најмање три године
радног искуства у струци и положен државни испит.
Поред наведених услова кандидати морају да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 45. став
1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08
и 104/09).
Уз пријаву кандидати треба да доставе (оригинал
или оверену фотокопију):
– диплому о завршеном факултету и доказ о државном испиту,
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству Републике Србије,
– уверење да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној
дужности,
– доказ о здравственој способности доставиће
кандидат који буде изабран, а у року од осам дана од
коначности решења о пријему у радни однос.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу и траје шест месеци. Кандидат који нема положен државни испит може
се примити на рад под условом да положи државни испит до окончања пробног рада.
Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено на основу обављеног разговора са кандидатима
проверити стручну оспособљеност, знање и вештине
кандидата за обављање послова на радном месту, а у
складу са чл. 6. и 7. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у јавним тужилаштвима.
У изборном поступку конкурсна комисија за
спровођење јавног конкурса вредноваће успех током
студирања, дужину студирања, вештине из области информационих технологија, рад на рачунару, познавање
страних језика и знање из области рада јавног тужилаштва.
Пријаве на оглас са кратком личном и радном
биографијом и одговарајућом документацијом подноси се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС”, односно листу „Политика”.
Пријаве се подносе на адресу Више јавно тужилаштво у Суботици, Сенћански пут бр. 1, 24000
Суботица, са назнаком „За конкурсну комисију”.
Све информације у вези конкурса могу се добити
на телефон 024/558-261, а контакт особа је Младенка
Манојловић Гајин, заменик Вишег јавног тужиоца у
Суботици.
Неблаговремене, недопуштене, непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази конкурсна комисија одбацује закључком.
Провера знања и вештина кандидата у изборном
поступку обавиће се у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Суботици, Сенћански пут бр. 1, а о дану и
часу вршења провере сваки кандидат понаособ ће бити
обавештен.
10151
3
РЕПУБЛИЧКИ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД СРБИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 104/09) и члана 17. став 1,
чл. 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и
109/09) оглашава јавни конкурс
– за попуњавање извршилачких радних места.
I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички хидрометеоролошки завод Србије,
Београд, Кнеза Вишеслава 66.
II. Радна места која се попуњавају:
1. Млађи нумеричар, у Сектору за хидрометеоролошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за подршку оперативним системима,
звање: млађи саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на
студијама другог степена – студијски програм метеорологија (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и 1 година радног
искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: Провера познавања
теоријских основа нумеричких модела за прогнозу времена, метода и начина интерпретације продуката, верификације и графичке презентације продуката нумеричких модела, вршиће се усмено. Вештина комуникације
провераваће се усменим путем – разговором..
2. Финансијски планер – аналитичар, у Одељењу
за финансијско-материјалне послове и књиговодство,
Одсек за финансијско-материјалне послове и планирање, звање: млађи саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо
образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије
– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година
радног искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: Провера познавања
прописа из области буџетског система, буџетског рачуноводства и финансијског планирања и извештавања,
вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.
3. Билансиста, у Одељењу за финансијско-материјалне послове и књиговодство, Одсек за књиговодство, звање: млађи саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо
образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије
– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године године и 1
година радног искуства у струци, или најмање 5 година
радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: Провера познавања
прописа из области буџетског рачуноводства и буџетског система, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.
III. Место рада:
За сва радна места место рада је: Београд, ул.
Кнеза Вишеслава, број: 66;
IV. Адреса на коју се подноси пријава:
Републички хидрометеоролошки завод Србије,
11000 Београд, ул. Кнеза Вишеслава 66, са назнаком
„за јавни конкурс”.
V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: дипл. правник Милош Милошевић, контакт телефон: 011/ 254 20 87 и 011/30 50 830;
VI. Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса није раније
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци.
VII. Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази
подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.
IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива
на неодређено време. Кандидат који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлеже пробном раду
у трајању од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да тај испит положи до окончања пробног рада.
X. Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се у
просторијама Републичког хидрометеоролошког завода
Србије, почев од 29.09.2014. године. Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, дописом на
адресу коју наведу у пријави, или телефоном.
НАПОМЕНЕ
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, овереној у општини
или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”, дневном листу „Вечерње новости” и wеб страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs.
Е-1623
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ на основу члана 29. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 и
44/2013) и члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП Водоканал Бечеј
(„Службени лист општине Бечеј”, број 6/2013), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
Водоканал Бечеј на мандатни период од 4 године.
1. Подаци о јавном предузећу
– пуно пословно име: Јавно предузеће Водоканал
Бечеј,
– скраћено пословно име: ЈП Водоканал Бечеј,
– седиште: улица Данила Киша 8/а, Бечеј,
– матични број: 08069921;
– ПИБ: 101981142;
– претежна шифра делатности: 3600 – скупљање,
пречишћавање и дистрибуција воде.
2. Радно место, за које се спроводи јавни конкурс је:
Директор ЈП Водоканал Бечеј, чији је оснивач
општина Бечеј.
3. Услови за именовање директора ЈП:
1) да је лице пунолетно и пословно способно;
2) да кандидат има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на академским студијама првог степена у трајању од најмање
четири године из области машинства, економије, права,
грађевине, технологије, пољопривреде или природноматематичке области;
3) да није осуђивано за кривична дела против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као
и да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је делатност Јавног предузећа;
4) да има најмање три године радног стажа.
4. Место рада: налази се у Бечеју на адреси улица
Данила Киша бр. 8/а.
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере:
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују
се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз
пријаву и усменим разговором.
6. Рок у коме се подносе пријаве: је 15 дана од
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
7. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
– име и презиме: Оршоља Момчиловић, секретар
Скупштине општине Бечеј,
– адреса: Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј,
– телефон: 064/89-59-047,
4
– имејл: [email protected],
– радно време од 08,00 до 13,00 часова.
8. Адреса за подношење пријава:
Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј; са
назнаком: „Комисија за именовање директора јавних
предузећа – ЈП Водоканал Бечеј”.
9. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) диплома о стручној спреми;
3) извод из казнене евиденције – од надлежне
Полицијске управе и уверење надлежног привредног
суда да није изречена мера безбедности забране вршења делатности;
4) радна књижица;
5) радна биографија;
6) план развоја делатности Јавног предузећа за
мандатни период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.
10. Напомене:
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавних предузећа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија за
именовање директора јавних предузећа ће одбацити.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије”, и дневној новини
„Политика” и на интернет страници општине Бечеј
www.becej.rs.
10122
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/2012) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас, оглашава јавни
конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Врбас.
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Стандард” Врбас,
матични број: 08057982, ПИБ: 100637388, уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.
БД 69924/2005 од 30. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
– 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Стандард”
Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, Саве Ковачевића 87.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетно и пословно способно лице,
– да има високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
– да је правне, економске, машинске или менаџерске струке,
– да има најмање пет година радног искуства на
руководећим пословима,
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да лицу није изречена мера безбедности и забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног комуналног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи
Комисија за именовања Скупштине општине Врбас
увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавање система, односно функционисања
Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас
у вези те делатности.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући
од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
19. IХ 2014. /
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. кратка биографија са подацима о досадашњем
радном искуству,
2. фотокопија личне карте,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. уверење о држављанству,
5. диплома или уверење о стручној спреми,
6. доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
7. уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности, као и да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: дипломирани правник Данка Васиљевић
контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa
Скупштине општине Врбас, са назнаком – пријава на
јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Стандард”
Врбас – не отварај, 21460 Врбас, Маршала Тита 89.
НАПОМЕНА:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против
кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце
пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог
разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије” и дневним новинама
„Политика” Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас – www. vrbas.net с тим што
се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
10109
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Врбас, оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа за
превоз путника „Врбас” Врбас.
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће за превоз путника „Врбас” Врбас,
матични број: 08235830, ПИБ: 100639931 уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.
БД 53189/2005 од 17. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
– 49.31 Градски и приградски копнени превоз
путника.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за превоз путника
„Врбас” Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Mесто рада је у Врбасу, ЈНА 5.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетно и пословно способно лице,
– да је држављанин Републике Србије,
– да има стечено високо образовање на основним
студијама од најмање четири године,
– да има најмање пет година радног искуства,а од
тога три године радног искуства на руководећим пословима,
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као
и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи
Комисија за именовања Скупштине општине Врбас
увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавање система, односно функционисања
Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас
у вези те делатности.
101
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући
од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. кратка биографија са подацима о досадашњем
радном искуству,
2. фотокопија личне карте,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. уверење о држављанству,
5. диплома или уверење о стручној спреми,
6. доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
7. уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног
предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: дипломирани правник Данка Васиљевић,
контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком – пријава
на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника „Врбас” Врбас – не отварај,
21460 Врбас, Маршала Тита 89.
НАПОМЕНА:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против
кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце
пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог
разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије” и дневним новинама
„Политика” Београд, као и на званичној интернет презентацији општине Врбас – www. vrbas.net с тим што
се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
10109
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/2012) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, оглашава јавни
конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу” Врбас.
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу” Врбас,
матични број: 08681929, ПИБ: 100636289, уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.
БД 57100 од 20. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
– 71.11 Архитектонска делатност.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу” Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, Маршала Тита 89.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетно и пословно способно лице,
– да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, економске, правне
или техничке струке,
– да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће,
– да има најмање пет година радног искуства у
струци, од чега најмање једну годину на руководећим
пословима,
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
101 / 19. IХ 2014.
– да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности јавног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи
Комисија за именовања Скупштине општине Врбас
увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавање система, односно функционисања
Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас
у вези те делатности.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући
од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. кратка биографија са подацима о досадашњем
радном искуству,
2. фотокопија личне карте,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. уверење о држављанству,
5. диплома или уверење о стручној спреми,
6. доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
7. уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности као и да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: диплoмирани правник Данка Васиљевић,
контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком –
пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈП
„Дирекција за изградњу” Врбас – не отварај, 21460
Врбас, Маршала Тита 89.
НАПОМЕНА:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против
кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце
пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог
разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије” и дневним новинама
„Политика” Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас – www. vrbas.net с тим што
се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
10109
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/2012) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, оглашава јавни
конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Врбас-гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас.
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће „Врбас-гас” за дистрибуцију
природног гаса Врбас, матични број: 08666016 , ПИБ:
100636795 , уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД 44299/2005 од 01. јула 2005.
године.
Претежна делатност:
– 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасовода.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа „Врбас - гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас.
5
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, Козарачка 3.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетно и пословно способно лице,
– да има најмање високо образовање економске,
правне или машинске струке стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године,
– да има најмање пет година радног искуства,
– да има три године радног искуства на руководећим пословима,
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи
Комисија за именовања Скупштине општине Врбас
увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавање система, односно функционисања
Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас
у вези те делатности.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући
од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. кратка биографија са подацима о досадашњем
радном искуству,
2. фотокопију личне карте,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. уверење о држављанству,
5. диплома или уверење о стручној спреми,
6. доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
7. уверење да кандидат није осуђиван за кривичнo
делo против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности, као и да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: дипломирани правник Данка Васиљевић,
контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком – пријава
на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Врбас-гас” за дистрибуцију природног гаса
Врбас – не отварај, 21460 Врбас, Маршала Тита 89.
НАПОМЕНА:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против
кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце
пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог
разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије” и дневним новинама
„Политика” Београд, као и на званичној интернет презентацији општине Врбас – www. vrbas.net с тим што
се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
10109
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Врбас, оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа за информисање „Врбас” Врбас.
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће за информисање „Врбас” Врбас,
матични број: 08061122, ПИБ: 101421514, уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем
брoj 77968/2005 од 20. децембра 2005. године.
Претежна делатност:
– 60.20 Производња и емитовање телевизијског
програма.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за информисање
„Врбас” Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, Маршала Тита 105.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетно и пословно способно лице,
– да има високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године на факултету политичких наука, филозофском факултету,
филолошком факултету, економском факултету, правном факултету,
– да има најмање пет година радног искуства,
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи
Комисија за именовања Скупштине општине Врбас
увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавање система, односно функционисања
Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас
у вези те делатности.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући
од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. кратка биографија са подацима о досадашњем
радном искуству,
2. фотокопија личне карте,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. уверење о држављанству,
5. диплома или уверење о стручној спреми,
6. доказ о радном искуству ,
7. уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности, као и да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: дипломирани правник Данка Васиљевић,
контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком – пријава
на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за информисање „Врбас” Врбас – не отварај,
21460 Врбас, Маршала Тита 89.
НАПОМЕНА:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против
кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце
пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог
разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије” и дневним новинама
„Политика” Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас – www. vrbas.net с тим што
се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
10109
6
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
на 21. седници, одржаној 12.9.2014. године, на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Бели извор” Врњачка
Бања, број 020-114/14 од 12.9.2014. године, објављује
оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Бели извор”, Врњачка
Бања.
Подаци о јавном предузећу
Предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће за обављање комуналних делатности „Бели
извор”, Врњачка Бања, Жике Ваљаревића 1.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП „Бели
извор”.
Претежна шифра делатности јавног предузећа је
600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Седиште предузећа је у Врњачкој Бањи, Жике
Ваљаревића 1.
ПИБ: 103652099
Матични број: 17620983.
Радно место
Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Бели извор”, Врњачка Бања, чији је оснивач
општина Врњачка Бања.
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:
– да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће;
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
– да има најмање три године радног искуства, од
чега две године на пословима за које је основано јавно
предузеће или на руководећим положајима;
– да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
Уз пријаву са биографијом, која мора да садржи
елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата у раду, кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
– оверену фотокопија дипломе;
– доказ о радном искуству;
– изјаву оверену пред надлежним органом управе
да није члан органа политичке странке или доказ о томе
да му мирује функција у органу политичке странке;
– уверење из казнене евиденције које издаје МУП
– Полицијска управа по месту рођења, којим се доказује да није осуђиван на условну или безусловну казну
за кривична дела против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности;
– доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа;
– план и програм рада везан за пословање предузећа;
– план и програм обављања делатности од општег
интереса;
– план и програм унапређења пословања и функционисања предузећа.
Оцењивање у изборном поступку
Оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата за именовање директора, у изборном поступку врши Комисија за именовање општине Врњачка Бања, а сагласно мерилима утврђеним
Правилником о мерилима за именовање директора јавних предузећа бр.020-116/13 од 24.5.2013. године.
Рок и начин подношења пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, тако
што се исте подносе у затвореној коверти са назнаком:
19. IХ 2014. /
„За Комисију за именовања директора ЈП „Бели извор”,
Врњачка Бања, Крушевачка 17”, поштом или преко писарнице Општинске управе.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Владислава
Ратковић, телефон 036/601-226.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити својим закључком.
Објављивање јавног конкурса
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије”, једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и интернет страници општине Врњачка Бања.
10168
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
на основу члана 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члан 42.Статута ОпштинеЖитиште
(„Службени лист Општине Житиште”, бр. 16/08 и
20/13), на седници одржаној дана 4.9.2014. године доноси одлуку о расписивању јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа ,,Развој” Житиште и
расписује оглас о јавном конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
,,Развој” Житиште.
1. Подаци о јавном предузећу:
Jавно предузеће за грађевинско земљиште и
путеве ,,Развој” Житиште. Седиште предузећа је у
Житишту улица Цара Душана 7.
Претежна делатност 42.11 изградња путева и аутопутева, матични број 08672741.
Оснивач предузећа: Општина Житиште.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа ЈП ,,Развој” Житиште.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 3/13) испуњавају и следеће посебне услове:
– да има најмање високо образовање на основним
студијама у трајању од 4 године,
– да има најмање 3 године радног искуства,
– да није осуђивано за кривично дело из области
привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– фотокопију личне карте,
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија),
– уверење о држављанству Р. Србије (оригинал
или оверена копија),
– доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење – не старије од 1 године),
– доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе односно уверења),
– доказ о радном искуству (фотокопија радничке
књижице и потврда издата од стране пословавца),
– доказ да није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
те да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног
предузећа (потврда издата од Привредног суда и уверење издато од Полицијске управе).
5. У изборном поступку, усменим разговором пред
Комисијом проверава се поседовање знања из области
које су надлежност и одговорност директора јавног
предузећа сходно важећим законским прописима, као и
стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције
директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року 15 дана од дана објављивања конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије”, Комисији
за именовања општине Житиште на адресу Општинска
управа Житиште – Цара Душана 15 или преко писарнице Општинске управе Житиште.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора је Катић Тоша заменик начелника ОУ, телефон 062207259.
8. Неблаговремне, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија за именовања општине Житиште одбациће закључком.
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП ,,Развој” Житиште објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници Општине
Житиште.
10119
101
СОКОЈ – ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ
АУТОРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД, Мишарска 12–14, на
основу члана 173. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011
и 119/2012), објављује позив репрезентативним удружењима кабловских оператора, корисника музичких
дела, као и, уколико постоје, индивидуалним корисницима ако су, према природи пословања, они једини који
у складу са Законом о ауторском и сродним правима
обављају ту врсту делатности у Републици Србији, на
преговоре о тарифи ауторске накнаде за коришћење музичких дела по основу
– права реемитовања музичких дела.
Удружење корисника музичких дела је дужно да
достави доказ да представља већину корисника музичких дела из одређене делатности, односно доказ о
репрезентативности која им је призната на основу других прописа, а у складу са чланом 174. став 1. Закона о
ауторском и сродним правима. 10083
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА
У ЛЕСКОВЦУ, на основу члана 60. Закона о државним службеницима, оглашава ради објављивања у
„Службеном гласнику РС”, да се поништава јавни
конкурс за пријем на радно место мазач, перач, гумар у Одељењу за логистику, објављен у „Службеном
гласнику РС”, број 38 од 4.4.2014. године.
10143
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), на седници одржаној
дана 4.9.2014. године донела је закључак.
I
Поништава се Јавни конкурс за избор директора
Јавног предузећа „Развој” Житиште, расписан дана
7.3.2014. године, који је објављен у „Службеном листу
општине Житиште”, број 5/2014, због повреде члана
29. став 4. Закона о јавним предузећима.
II
Закључак објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”, „Службеном листу општине
Житиште” и веб страници општине Житиште. 10120
Судски огласи
ВИШИ СУД У ЧАЧКУ
Виши суд у Чачку, и то судија Гордана Тошић, као
судија појединац, у правној ствари предлагача Mirjane
Huger из Доње Црнуће Општина Горњи Милановац,
коју заступа Чедо Никачевић, адвокат из Горњег
Милановца, Ломина 18, против противника предлагача
Bernhard Huger, непознатог пребивалишта и боравишта
у Републици Немачкој, ради признања стране судске
одлуке о разводу брака, решењем 2Р. број 14/14 од 2.
9. 2014.године, противнику предлагача за привременог
заступника поставио је Радисава Весовића, адвоката из
Горњег Милановца, који ће га у овом поступку заступати све док се противник предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да му је поставио старатеља.
2 Р. број 14/14 – Из Вишег суда у Чачку.
10032
Виши суд у Чачку, и то судија Гордана Тошић, као
судија појединац, у правној ствари предлагача Данијеле
Прелић – Еган, рођ. Ђокић из Minhena Zuricher str.162,
коју заступа Снежана Цемовић, адвокат из Чачка, против противника предлагача Wiliam Egan, непознатог
пребивалишта и боравишта у Републици Немачкој
ради признања стране судске одлуке о разводу брака,
решењем 2Р. број 20/14 од 9. 9. 2014. године, противнику предлагача за привременог заступника поставио
је Соњу Марушић, адвоката из Чачка, која ће га у овом
поступку заступати све док се противник предлагача
или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно
док орган старатељства не обавести суд да му је поставио старатеља.
2 Р. број 20/14 – Из Вишег суда у Чачку.
10031
101 / 19. IХ 2014.
7
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Сне­жа­на
Сте­во­вић, пред­сед­ник ве­ћа, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту
пред­ла­га­ча Ми­ље Бје­кић из Бе­о­гра­да, Ме­тал­ска 45 и
Пре­дра­га Бје­кић из Бе­о­гра­да, Ме­тал­ска 45, ко­је за­сту­
па Пре­драг Губе­ри­нић адво­кат из Бе­о­гра­да, Ми­лен­ти­ја
По­по­ви­ћа 27/6, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Бог­да­на
Ста­ној­ков­ски из Бе­о­гра­да Ме­тал­ска 45, Кар­ла Кир­хот
из Бе­о­гра­да, Ме­тал­ска 45 и Ирен­ке Ан­дри­је­вић из Бе­
о­гра­да, Ме­тал­ска 45, ра­ди уре­ђе­ња на­чи­на ко­ри­шће­ња,
по­ста­вио је 14. ју­ла 2014. го­ди­не про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча
Ирен­ки Ан­дри­је­вић са по­след­њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­
штем у Бе­о­гра­ду, Ме­тал­ска 45, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­
ли­шта, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ко­ји ће шти­
ти­ти ње­на пра­ва и ин­те­ре­се у овом по­ступ­ку и за исту
се име­ну­је Алек­сан­дра Ђор­ђе­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да,
Кра­ља Ми­лу­ти­на 33, на осно­ву чла­на 81. ста­в 2. тач­ка 4.
ЗПП-а, у ве­зи чла­на 6. ЗВП-а и чла­на 30. став 2 ЗВП-а.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча у овој прав­ној ства­ри све док се
пред­ла­гач или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
2 Р1 број 958/2012 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
9947
Основни суд у Бору као парнични, по председнику већа судији Драгици Стојановић, у правној ствари
тужиоца Адија Радивојевића из Бора, чији је пуномоћник Ненад Максимовић адвокат из Бора, против тужене
Јасминке Радивојевић из Бора, сада на непознатој адреси, ради развода брака, поставио је туженој привременог заступника адвоката Миомира Милосављевића из
Бора, јер се достављање туженој није могло извршити
а тужена нема пуномоћника.
Привремени заступник заступаће тужену у
предњој правној ствари док се тужена или њен пуномоћниик не појаве пред судом односно док Центар за
социјални рад у Бору не обавести суд да је туженој поставио старатеља.
Пословни број П2. 151/14 – Из Основног суда у
Бору.
10050
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Пред Дру­гим основ­ним су­дом у Бе­о­гра­ду у пред­ме­ту
П. број 21510/13 во­ди се по­сту­пак из­ме­ђу ту­жи­о­ца „So­ci­
e­te ge­ne­ra­le ban­ka Sr­bi­ja” a.d. из Но­вог Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар
Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 50-а/б, про­тив ту­же­ног Јан­ко­вић Ми­о­
ми­ра, са­да не­по­зна­те адре­се, а ра­ди ду­га, вред­ност спо­
ра 552.962,39 ди­на­ра, ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни за­ступ­ник
адв. Ђор­ђе Ма­му­ла из Бе­о­гра­да, Ге­не­ра­ла Са­ве Гу­ји­ћа 6,
ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног док се ту­же­ни или ње­гов пу­
но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
14. П. број 21510/13 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
9943
ТРЕ­ЋИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Пред овим су­дом у то­ку је пар­нич­ни по­сту­пак по
ту­жби ту­жи­оц
­ а „УОС Га­рант­ни фонд” про­тив ту­же­ног
Ан­ђел­ко­вић Гор­да­не и др. из Ле­сков­ца, 22. де­цем­бра
1, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, од­но­сно бо­ра­ви­шта,
ра­ди ре­гре­са, у ком по­ступ­ку је ту­же­ном Ан­ђел­ко­вић
Гор­да­ни из Ле­сков­ца, по­ста­вљен при­вре­ме­ни за­ступ­
ник адво­кат Ан­дре­је­вић Сло­бо­дан из Бе­о­гра­да, Ди­ми­
три­ја Ту­цо­ви­ћа 83, а ко­ја ће ту­же­ног за­сту­па­ти у овој
пар­ни­ци и има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­
ступ­ни­ка, све док се ту­же­ни не по­ја­ви.
5П. број 38936/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10005
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Све­тла­
на Ђу­ро­вић, у пред­ме­ту 11 П. бр. 2060/14 у пар­ни­ци
ту­жи­о­ца По­по­вић Ти­ја­не из Бе­о­гра­да, Зе­мун, Угри­но­
вач­ки пут 72/7, чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Вла­ди­мир Пе­
тро­вић из Бе­о­гра­да, Сав­ска 17, про­тив ту­же­ног Спа­сић
Сто­ил­ка, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди
дугА, а на осно­ву члана 81. ЗПП-у, по­ста­вио је при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Спа­сић Сто­ил­ка, адво­ка­та
Авра­мо­вић Ја­кова из Бе­о­гра­да, Вој­во­де Сте­пе 353, ко­ји
ће га за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све док се ту­же­ни или
ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном по­
ста­вио при­вре­ме­ног ста­ра­о­ца за по­се­бан слу­чај.
11 П. број 2060/14 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10007
ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СОКОБАЊИ
Основни суд у Алексинцу, Судска јединица
Сокобања и то судија Манић Елеонора као судија појединац у правној ствари повериоца Јелене Вопелке из
Београда против дужника Живановић Латинке из Ниша
ради продаје непокретне ствари, 1. августа 2014. године издаје оглас.
Позива се Живановић Латинка из Ниша, Николе
Коперника 65/42 сада на непознатој адреси, да се
у року од 15 дана од објављивања огласа јави овом
суду, а за привременог заступника је постављена адв.
Кокерић Мирјана из Сокобање.
Истовремено суд позива сваког ко шта зна о њеном животу да јави овом суду.
По протеку наведеног рока суд ће донети одлуку о
предлогу за утврђивање смрти.
I-9 И 325/2014 – Из Основног суда у Алексинцу,
Судска јединица у Сокобањи.
9934
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву су­ди­ја Мил­ка Џо­ко­вић у
пар­ни­ци ту­жи­о­ца Дел­та Ге­не­ра­ли оси­гу­ра­ње а.д.о. Бе­
о­град, чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Вла­ди­мир Тер­зић из
Шап­ца про­тив пр­во­ту­же­ног Ива­на Ву­ји­ћа из Бе­ло­шев­
ца чи­ји је пу­но­моћ­ник адв. Зо­ра Ива­но­вић из Ва­ље­ва и
дру­го­ту­же­ног Жељ­ка Да­мја­но­ви­ћа из Ва­ље­ва на при­
вре­ме­ном ра­ду у ино­стран­ству на не­по­зна­тој адре­си,
ра­ди ре­гре­са, вред­ност спо­ра 108.650,71 ди­на­ра да­на
13. ав­гу­ста 2014. године, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Сла­ђа­на
Јо­си­по­вић из Ва­ље­ва, дру­го­ту­же­ном Жељ­ку Да­мја­но­
ви­ћу из Ва­ље­ва, на при­вре­ме­ном ра­ду у ино­стран­ству
на не­по­зна­тој адре­си, без пу­но­моћ­ни­ка у пред­ме­ту
Основ­ног су­да у Ва­ље­ву, П. број 946/14 у прав­ној ства­
ри ту­жи­о­ца Дел­та Ге­не­ра­ли оси­гу­ра­ње а.д.о. Бе­о­град,
ра­ди ре­гре­са.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у овој пар­ни­ци има сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка и пред­у­зи­ма­
ће пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен
за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­
дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
11. П. број 946/14 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­ву.
10025
ОСНОВ­НИ СУД У ВР­ШЦУ
Основ­ни суд у Вр­шцу по су­ди­ји Ду­ши­ци Ла­за­ре­
вић Јо­ва­но­вић у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Па­каи Пе­
те­ра из Но­вог Бе­че­ја, Ко­ла­ро­ва 10 и Па­каи Ђер­ђа из
Но­вог Бе­че­ја, Ка­ра­ђор­ђе­ва 20, ко­је за­сту­па пун­омоћ­ник
Мил­ка Ми­хај адво­кат из Вр­шца ра­ди прогла­ше­ња не­
ста­лог ли­ца за умр­ло, до­нео је сход­но члану 61. За­ко­на
о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је по­сту­пак по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Па­каи Пе­те­ра и Па­каи Ђер­ђа из Но­вог Бе­
че­ја ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­лог, и то:
Га­шпар Рин­га из Гу­ду­ри­це, ро­ђен 1894. го­ди­не у Гу­ду­
ри­ци.
Пред­ла­га­чи на­во­де у пред­ло­гу да је ли­це чи­је про­
гла­ше­ње за умр­ло тра­же, њи­хов пра­де­да и да је за вре­
ме Дру­гог свет­ског ра­та не­стао у пе­ри­о­ду од 1941. до
1945. го­ди­не и по­сле то­га пред­ла­га­чи о ње­му ни­су ви­
ше ни­шта чу­ли.
Основ­ни суд у Вр­шцу по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што
зна­ју о жи­во­ту и смр­ти Га­шпар Рин­га из Гу­ду­ри­це да
ја­ве у ро­ку од три ме­се­ца од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог
огла­са ја­ве ово­ме су­ду.
По ис­те­ку то­га ро­ка суд ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу
пред­ла­га­ча.
Р2. број 7/14 – Из Основ­ног су­да у Вр­шцу. 9992
ОСНОВ­НИ СУД У КИ­КИН­ДИ
Основ­ни суд у Ки­кин­ди, по су­ди­ји На­та­ши Иве­
тић, у прав­ној ства­ри ту­жи­ла­ца Јо­же­фа Киш и Бран­ки­
це Киш обо­је из Ру­ског Се­ла, чи­ји је пу­но­моћ­ник Бо­жо
Бје­ла­но­вић, адво­кат из Ки­кин­де, про­тив ту­же­не Ане
Рац не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, ра­ди утвр­ђе­ња, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Сто­јан Пе­чек адво­кат из Ки­кин­де по­ста­вља се за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Ани Рац не­по­зна­тог
ме­ста пре­би­ва­ли­шта, у по­ступ­ку ко­ји се пред овим су­
дом во­ди под 1 П. 392/14.
1 П. број 392/14 – Из Основ­ног су­да у Ки­кин­ди.
10014
По­зи­ва­ју се ту­же­ни Стан­ко­вић Ми­ро­слав, Ни­ко­
лић Сто­јан, Бан­до­вић Сто­ја, Сти­кић Јо­ка, Ра­ко­вић Са­
ва, Ни­ко­лић Сло­бо­дан, Ни­ко­лић Зо­ран, Пјев­че­вић Ро­
са, Ви­да­ко­вић Ста­ни­мир, Ми­ла­но­вић Ма­ра, Чико­вић
Сто­ја, Дроб­ња­ко­вић Ра­дин­ка, Лу­кић Бор­ка, Ми­ли­чић
Је­ле­на и Кур­теш Алек­сан­дар, да се у ро­ку од 30 да­на,
од об­ја­ве огла­са при­ја­ве су­ду у Ки­кин­ди, или до­ста­ве
пу­но­моћ о ан­га­жо­ва­њу пу­но­моћ­ни­ка, а у ве­зи тра­же­
ња ту­жбе за при­зна­ње пра­ва сво­ји­не на не­крет­ни­на­ма
у л. н. 880 к.о. Вој­во­да Сте­па пар­це­ла број 2010 њи­ва
те­ће кла­се од 28 ара 77 m2, пар­це­ла број 3084/1 њи­ва
тре­ће кла­се од 01 ара 07 ара 68 m2, пар­це­ла број 3192/2
њи­ва од 48 ара 05 m2, све­у­куп­не по­вр­ши­не 01 ха 84 ара
50 m2, на ко­јим су не­крет­ни­на­ма сви ту­же­ни иде­ал­ни
су­вла­сни­ци.
7 П. број 389/14 – Из Основ­ног су­да у Ки­кин­ди.
10087
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
Основни суд Кикинда, Судска јединица Нови
Кнежевац, по судији Славици Беседеш у оставинској
ствари иза пок. Трифунов Милована бив. из Санада,
ЈМБГ 1007938840022, од оца Саве, који је рођен 10.
јула 1938. године, а преминуо 23. априла 2013. године,
2. децембра 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Поставља се привремени заступник наследницима Трифунов Златку и Трифунов Милки, на непознатој
адреси, у личности Севера Закића адвоката из Новог
Кнежевца.
Привремени заступник ће у овом оставинском
предмету вршити сва права и дужности законског заступника, све док се наследник Јожеф Чрнко или његов
пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не постави стараоца за посебан случај именованом наследнику.
II-3 О. број 754/13 – Из Основног суда у Кикинди,
Судска јединица у Новом Кнежевцу.
10018
ОСНОВ­НИ СУД У КО­СОВ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ГРА­ЧА­НИ­ЦИ
Основ­ни суд у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци – Суд­ска
је­ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци, су­ди­ја Се­ха­дин Бе­ћи­ри, у ван­
пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча По­ли­циј­ске упра­ве за
При­шти­ну са се­ди­штем у Ни­шкој Ба­њи, Ви­до­ја Јо­ва­
но­ви­ћа б.б. ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло,
на осно­ву чла­на 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку
из­да­је оглас.
По­зи­ва се не­ста­ли Иван Бу­ла­то­вић, са по­след­њим
пре­би­вал­штем у При­шти­ни, Шар­пла­нин­ска б.б. ро­ђен
25. мар­та 1961. го­ди­не, у ме­сту Ду­го­њи­ве, оп­шти­на
Кли­на од оца Ду­ша­на са ЈМБГ 2503961710528 ко­ји је
кид­на­по­ван 23. ма­ја 1998. го­ди­не на те­ри­то­ри­ји оп­шти­
не Гло­го­вац, ка­да је пу­то­вао во­зом са по­ро­ди­цом на ре­
ла­ци­ји Гло­го­вац – Пећ, и отет од стра­не те­ро­ри­ста на
же­ле­знич­кој ста­ни­ци у се­лу Тр­де­ву оп­шти­на Гло­го­вац,
и од­ве­ден у не­по­зна­том прав­цу, о чи­јем жи­во­ту за по­
след­њих пет го­ди­на ни­је би­ло ве­сти, да се без од­ла­га­ња
ја­ви Основ­ном су­ду у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци – Суд­ска
је­ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је ма шта зна
о не­ста­лом или ње­го­вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­
ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка суд ће до­не­ти од­лу­ку
по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
I-1-Р2. број 19/14 – Из Основ­ног су­да у Ко­сов­ској
Ми­тро­ви­ци, Суд­ска је­ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци.
10085
Основ­ни суд у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци, Суд­ска је­
ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци, су­ди­ја Се­ха­дин Бе­ћи­ри, у ван­
пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча По­ли­циј­ске упра­ве за
При­шти­ну са се­ди­штем у Ни­шкој Ба­њи, „Ви­до­ја Јо­ва­
но­ви­ћа” б.б. ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло,
на осно­ву чла­на 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку
из­да­је оглас.
По­зи­ва се не­ста­ли Го­ран Ма­рин­ко­вић, са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у се­лу Сли­во­во оп­шти­на При­шти­
ни ро­ђен да­на 25. сеп­тем­бра 1972. го­ди­не, у ме­сту Сли­
во­во, оп­шти­на При­шти­на, од оца Ср­бо­љу­ба са ЈМБГ
2509972910020 кид­на­по­ван да­на 19. ју­на 1999. го­ди­не,
на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Но­во Бр­до, у ме­сту Ла­бја­не од
стра­не та­ко­зва­не те­ро­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је „ОВК”, о
чи­јем жи­во­ту за по­след­њих пет го­ди­на ни­је би­ло ве­сти,
да се без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Ко­сов­ској Ми­
тро­ви­ци – Суд­ска је­ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци.
8
19. IХ 2014. /
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је ма шта зна
о не­ста­лом или ње­го­вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­
ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка суд ће до­не­ти од­лу­ку
по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
I-1-Р2. број 20/14 – Из Основ­ног су­да у Ко­сов­ској
Ми­тро­ви­ци, Суд­ска је­ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци.
10086
ОСНОВНИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ШТРПЦУ
Основ­ни суд у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци – Суд­ска је­
ди­ни­ца у Штрп­цу, и то су­ди­ја Бер­сим Ша­и­пи, у ван­
пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Сла­ви­ше Шар­ко­ви­ћа
из с. Бе­рев­це, оп­шти­на Штрп­це, ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­
ти Ми­ла­на Шар­ко­ће­ви­ћа, бив. из с. Бе­ров­це, оп­шти­на
Штрп­це, на осно­ву чла­на 71. За­ко­на о ван­пар­нич­ном
по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва се Ми­лан Шар­ко­ће­вић, са по­след­њим пре­
би­ва­ли­штем у с. Бе­ров­це, оп­шти­на Штрп­це, ро­ђен 12.
фе­бру­а­ра 1935. го­ди­не, у Бе­рев­цу, да се у ро­ку од 15 да­
на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС” ја­ви овом су­ду. Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ко­га ко
ма шта зна о ње­го­вом жи­во­ту да то ја­ви овом су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, суд ће до­не­ти од­лу­ку
по пред­ло­гу за утвр­ђи­ва­ње смр­ти.
III-Р3 број 197/2014 – Из Основ­ног су­да у Ко­сов­
ској Ми­тро­ви­ци, Суд­ска је­ди­ни­ца у Штрп­цу.
9957
ОСНОВ­НИ СУД У КРУ­ШЕ­ВЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ВАР­ВА­РИ­НУ
Основ­ни суд Кру­ше­вац, Суд­ска је­ди­ни­ца у Вар­
ва­ри­ну, као пар­нич­ни, су­ди­ја Све­тла­на Ан­дре­јић, као
су­ди­ја по­је­дина­ц, у спо­ру ту­жи­о­ца То­ми­сла­ва Ко­ла­ре­
ви­ћа из Из­бе­ни­це, ко­га за­сту­па пу­но­моћ­ник адво­кат
Би­ља­на Лу­кић из Вар­ва­ри­на, про­тив ту­же­ни­ка Зо­ра­на
Је­ле­ни­ћа из Обре­жа, са­да на не­по­зна­тој адре­си у ино­
стран­ству, ра­ди ду­га, на основу од­ред­бе чла­на 81. став
2. тач­. 4. и 5. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку, ре­ше­њем
I-4 П. бр. 1080/13 од 11. 7. 2014. го­ди­не, по­ста­вио је
ту­же­ни­ку при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Сла­ђа­ну
Ми­ла­ди­но­вић из Вар­ва­ри­на, ко­ји ће га за­сту­па­ти у овој
пар­ни­ци све док се ту­же­ник, ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник
или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом.
I-4 П. број 1080/13 – Из Основ­ног су­да у Кру­шев­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Вар­ва­рину.
10024
Основ­ни суд у Кру­шев­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Вар­
ва­ри­ну, су­ди­ја Све­тла­на Иг­ња­то­вић, у прав­ној ства­
ри ту­жи­о­ца РС – Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја, По­ре­ска
упра­ва Ћи­ће­вац, ко­ју за­сту­па Ре­пу­блич­ки јав­ни пра­
во­бра­ни­лац, оде­ље­ње у Кра­ље­ву, про­тив ту­же­ног До­
бро­са­вље­вић Вељ­ка из Ста­ла­ћа, При­је­зди­на 14, са­да
не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди на­кна­де ште­те, до­нео је
да­на 7. ав­гу­ста 2012. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
1. Про­тив­ни­ку пред­ла­гача То­до­ро­вић Ми­ла­ну из
Кра­гу­јев­ца, не­по­зна­те адре­се, од­ре­ђу­је се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник на осно­ву члана 79. став 2. тачка 4. ЗПП-а,
ко­ји ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча у
по­ступ­ку де­о­бе не­по­крет­но­сти, по пред­ло­гу пред­ла­га­
ча од 29. апри­ла 2014. го­ди­не у пред­ме­ту 3 Р1-55/14.
2. За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка од­ре­ђу­је се адво­кат
Ва­си­ље­вић Во­ји­слав из Кра­гу­јев­ца.
3. При­вре­ме­ни за­ступ­ник вр­ши­ће сва пра­ва и ду­
жно­сти у име и за ра­чун про­тив­ника пред­ла­га­ча, све
док се про­тив­ник или ње­го­в пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред Су­дом.
3 Р1 број 55/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10013
Ту­же­ном До­бро­са­вље­вић Вељ­ку из Ста­ла­ћа, При­
је­зди­на 14, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Љу­бин­ка Кр­стић, из Ћи­
ћев­ца у по­ступ­ку ко­ји се во­ди под по­слов­ним бро­јем
III – 4 П. број 398/12.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у по­ступ­ку за ко­ји је
по­ста­вљен сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­у­зи­ма пар­нич­не рад­
ње у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­кон­ски за­
ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
III – 4 П. број 398/112 – Из Основ­ног су­да у Кру­
шев­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Вар­ва­ри­ну.
10082
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТУ­ТИ­НУ
Основ­ни суд у Кра­гу­јев­цу, и то су­ди­ја Бра­ти­слав
Сте­ва­но­вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у ван­пар­нич­ном
пред­ме­ту пред­ла­га­ча Мла­ди­ће­вић Ми­ло­ра­да из Кра­гу­
јев­ца, ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це смр­ти ли­ца са­да пок.
Мла­ди­ће­вић Ми­ли­са­ва, бив. из Ко­ри­ћа­на, Оп­шти­на
Кра­гу­је­вац, до­нео је 27. ав­гу­ста 2014. го­ди­не оглас.
Мла­ди­ће­вић Ми­ли­сав из Ко­ри­ћа­на, Град Кра­гу­
је­вац, ро­ђен 19. ма­ја 1922. го­ди­не у Ко­ри­ћа­ни­ма, Оп­
шти­на Кра­гу­је­вац, од оца Ми­ло­ша и мај­ке Дра­га­не, је
пре­ми­нуо 17. ју­ла 2013. го­ди­не 0,04 са­ти у по­ро­дич­ној
ку­ћи у Ко­ри­ћа­ни­ма и са­хра­њен да­на 18. ју­ла 2013. го­
ди­не на гро­бљу у Ко­ри­ћа­ни­ма, али чи­ње­ни­ца ње­го­
ве смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­не књи­ге умр­лих, па је
пред­ла­гач Мла­ди­ће­вић Ми­ло­рад из Кра­гу­јев­ца под­нео
пред­лог Основ­ном су­ду у Кра­гу­јев­цу, ра­ди утвр­ђи­ва­ња
чи­ње­ни­це смр­ти Мла­ди­ће­вић Ми­ли­са­ва.
По­зи­ва се сва­ко ли­це ко­је мо­же по­твр­ди­ти ту чи­
ње­ни­цу, да то без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ног су­ду у Кра­
гу­јев­цу у пред­ме­ту 3Р2-2/14.
Суд ће по ис­те­ку ро­ка од јед­ног ме­се­ца од об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, од­
лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча Мла­ди­ће­вић Ми­ло­ра­да
из Кра­гу­јев­ца, под­не­том ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­це
смр­ти Мла­ди­ће­вић Ми­ли­са­ва.
3Р2. број 2/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10015
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
Ту­же­ном Бој­ко­вић Срећ­ку из Кра­ље­ва на не­по­зна­
тој адре­си, за за­сту­па­ње у овој пар­ни­ци по­ста­вља се за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Сре­тен Кр­стић из Кра­ље­ва.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку има сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка и пред­у­зи­ма­ће
пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се ту­же­ни, ње­гов
зак. за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом
или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­
ном по­ста­вио ста­ра­те­ља.
I. П. број 159/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­ље­ву.
10089
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ту­ти­ну, су­ди­ја Ре­џеп Аде­мо­вић у прав­ној ства­ри мал.
ту­жи­о­ца Кли­мен­та Ади­са из Ту­ти­на, ко­га ка­о зак. за­
ступ­ник за­сту­па отац Кли­мен­та Ер­вин, а ње­га пу­но­
моћ­ник Ха­сим Кли­мен­та, адв. из Ту­ти­на, про­тив ту­
же­ног Ах­ме­то­вић (Са­лих) Ел­ви­ра из Ту­ти­на, са­да у
СР Не­мач­кој, без по­зна­те бли­же адре­се ста­но­ва, ра­ди
на­кна­де ште­те, од­сут­ном ту­же­ном, сход­но од­ред­ба­ма
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП, за­при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се Азем Зу­кор­лић, адв.
из Ту­ти­на, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског
за­ступ­ни­ка док се ту­же­ни, ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник
или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, или док му ор­
ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
I-17 П2 број 713/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­ти­ну.
10088
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по су­ди­ји Ко­зо­мо­ра
Да­ни­је­ли у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Вој­во­ђан­ска бан­
ка а.д. Но­ви Сад ко­ју за­сту­па адв. Тр­ни­нић Зо­ран из
Зре­ња­ни­на, про­тив ту­же­не Пен­зеш Зо­ри­це са­да на не­
по­зна­том ме­сту бо­рав­ка у сми­слу члана 81. ст. 1. и 2.
тачка 4. ЗПП по­ста­вља при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­
ној са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка у лич­но­сти адв.
Ра­до­ва­но­вић Бра­ни­ми­ра из Но­вог Са­да.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ну у по­
ступ­ку све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­
ве пред Су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П. број 5851/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
9935
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Решењем Основ­ног суда у Пан­че­ву, Су број VI­II
49-228/14 – 6 П. број 940/2014 од 3. сеп­тем­бра 2014. го­
ди­не, у прав­ној ства­ри Нис­тор Са­ши, ко­га за­сту­па пу­
но­моћ­ник Ни­ко­ла Вуч­ко­вић, адво­кат из Пан­че­ва, Вој­
во­де Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка 27, про­тив ту­же­них Кло­да­рин
Лај­ци­ја на не­по­зна­тој адре­си и Кло­да­рин Еми­ли­је, на
101
не­по­зна­тој адре­си, ра­ди утвр­ђи­ва­ња пра­ва сво­ји­не, на
осно­ву чла­на 79. ст. 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном
по­ступ­ку за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, ту­же­ни­ма Кло­да­
рин Лај­ци­ју и Кло­да­рин Еми­ли­ји, са­да на не­по­зна­том
ме­сту бо­ра­ви­шта и пре­би­ва­ли­шта од­ре­ђе­на је Ма­ја
Ми­ље­вић, адво­кат из Пан­че­ва као при­вре­ме­ни за­ступ­
ник, са на­по­ме­ном да ће за­ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­не у
овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни или њи­хов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом.
6. П. број 940/2014 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
10030
ОСНОВ­НИ СУД У ПА­РА­ЋИ­НУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ЋУ­ПРИ­ЈИ
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, Суд­ска је­ди­ни­ца Ћу­при­
ја, су­ди­ја Ве­ра Сто­ја­но­вић у пред­ме­ту ту­жи­о­ца Јо­ва­но­
вић Да­ли­бо­ра из Ћу­при­је, ко­га за­сту­па пун. адв. Гр­бић
Иван из Ћу­при­је, про­тив ту­же­не Ко­стић Дра­ге из Ћу­
при­је са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди раз­во­да бра­ка и
по­ве­ра­ва­ња де­це, до­нео је 30. ма­ја 2014. го­ди­не оглас.
Ту­же­ној Ко­стић Дра­ги из Ћу­при­је, са­да на не­по­
зна­тој адре­си, по­ста­вља се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
адв. Алек­сан­дар Ни­ко­лић из Ја­го­ди­не, ко­ји ће за­сту­па­
ти ин­те­ре­се ту­же­не у овој прав­ној ства­ри све док се ту­
же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред овим су­дом и
пре­у­зму по­сту­пак, а до окон­ча­ња ове пар­ни­це.
10 П2. број 219/14 – Из Основ­ног су­да у Па­ра­ћи­ну,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ћу­при­ји.
9937
ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
Основ­ни суд у По­же­ги, су­ди­ја Ве­ра Пан­то­вић,
у пар­ни­ци по ту­жби ту­жи­о­ца Па­у­но­вић Ми­лен­ка из
По­же­ге, Ма­јо­ра Или­ћа 10, ко­га за­сту­па адво­кат Не­ра
Сте­во­вић из По­же­ге, Уче Ди­ми­три­је­ви­ћа 4, про­тив ту­
же­ног Гли­го­рић (Ђо­ко) Дра­ги­це из По­же­ге, Ба­ки­о­ни­ца
б.б., са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, основ спо­ра: рас­кид
уго­во­ра о до­жи­вот­ном из­др­жа­ва­њу, на ро­чи­шту за глав­
ну рас­пра­ву да­на 3. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не по­ста­вио
је ту­же­ној при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, адво­ка­та Ми­ло­ва­
но­вић П. Ми­ло­ра­да из По­же­ге, Вој­во­де Ми­ши­ћа 7, ко­
ји ће пред­у­зи­ма­ти пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док
се ту­же­на, њен за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељствља не оба­
ве­сти суд да је ту­же­ној по­ста­вио ста­ра­те­ља.
4 П број 531/14 – Из Основ­ног су­да у По­же­ги.
9926
ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОЈ ВАРОШИ
Основни суд у Пријепољу, Судска јединица Нова
Варош, судија Драгана Маринковић, у предмету I
5 Р1 број 29/12, предлагача Мунитлак Добринке из
Ивањице, Пресека, против противника предлагача
Мунитлак М. Милисава, непознате адресе, ради физичке деобе непокретности, поставио је за привременог заступника противнику предлагача Мунитлак
М. Милисаву, адвоката Владана Селаковића из Нове
Вароши, који ће у име противника предлагача предузимати све ванпарничне радње, до појаве противника
предлагача.
Привремени заступник противнику предлагача,
постављен је решењем овог суда СУ VIII-49-45/2014 од
16. 09. 2014. године.
СУ VIII-49-45/2014 (I 5 Р1. број 29/12) – Из
Основног суда у Пријепољу, Судска јединица у Новој
Вароши.
10158
ОСНОВ­НИ СУД У РУ­МИ
Ре­ше­њем овог су­да П 119/13 од 7. 8. 2014. го­ди­не
на осно­ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а а по­ста­вље­
на је Ми­ле­на Цр­но­ба­рац адво­кат из Ру­ме за при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ма Пу­јић Ста­ни­ми­ру не­по­зна­тог
пре­би­ва­ли­шта, Пу­јић На­ди не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта,
Иван­че­вић Би­ља­ни за­кон­ској за­ступ­ни­ци млдб. Иван­
че­вић Ла­за­ра не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, а у пар­ни­ци
ко­ја се во­ди код овог су­да по ту­жби ту­жи­ла­ца Та­та­ло­
вић Ве­ре и др. ра­ди сти­ца­ња одр­жа­јем.
Истим ре­ше­њем је од­ре­ђе­но да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ног у по­ступ­ку све док се ту­же­
ни или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас ће се об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС”, и пре­ко огла­сне та­бле су­да.
2 П. број 119/13 – Из Основ­ног су­да у Ру­ми. 9928
101 / 19. IХ 2014.
ОСНОВ­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
У оста­вин­ској ства­ри иза пок. Ду­лић Ко­та­раш Ви­
те од оца Ива­на, ро­ђе­на 21. ав­гу­ста 1937. го­ди­не, пре­
ми­ну­ла у Су­бо­ти­ци 5. ју­на 2014. го­ди­не, са по­след­њим
пре­би­ва­ли­штем у Су­бо­ти­ци, Зе­лић Јо­си­па 6, по­зи­ва се
за­кон­ски на­след­ник Ду­лић Ми­хај­ло који се на­ла­зи на
не­по­зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта, да се ја­ви овом су­ду у
ро­ку од го­ди­ну да­на, јер ће суд у про­тив­ном рас­пра­вља­
ти за­о­став­шти­ну у сми­слу члана 116. ЗВП-а
4. О. број 2053/14 – Из Основ­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
9951
Основни суд у Суботици у предмету који се води
под број П. 854/14 ради утврђења поставља туженом
Зорану Ковачев са непознатим пребивалиштем и боравиштем привременог заступника Мирјану Грос, адвоката из Суботице у складу са чланом 81. ЗПП-а који ће
заступати туженог у поступку све док се тужени или
његов пуномоћник не појави пред судом, односно док
орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
Посл. број 4. П. 854/14 – Из Основног суда у
Суботици.
10056
Основни суд у Суботици по судији Весни
Марковић, у ванпарничном поступку предлагача Шари
Атиле из Суботице, Косте Трифковића 21/Б, кога заступа Јожа Ласло, адвокат из Суботице, против противника предлагача Биндер Јаноша из села Бикач, тренутно
на непознатом месту пребивалишта и боравишта, кога
заступа привремени старатељ Фехер О. Ендре, адвокат
из Суботице, ради проглашења несталог лица за умрло,
на основу члана 61. Закона о ванпарничном поступку,
издаје оглас.
Позива се нестали Биндер Јанош, од оца Биндер
Ђерђа и мајке Биндер Ержебет, рођене Дижак, рођен
04.05.1901. године у месту Банатска Топола, Кикинда,
са последњим пребивалиштем у месту Бикач, у Банату,
који је био у браку са Биндер Барбаром и са њом имао
две ћерке Биндер Ану и Биндер Барбару, те који је за
време Другог светског рата добио позив за војску, једно
време био стациониран у Банату, а затим добио прекоманду на руски фронт и то почетком рата, 1941. године, а који је био по занимању земљорадник односно
сељак, поседовао кућу и земљу коју је обрађивао и то
све у селу Бикач у Банату и који се након одласка на
руски фронт није више никада ником јавио, а кога је
породица тражила и преко Црвеног крста, коме је конфискована кућа у Бикачу под кућним бројем 60, затим
кућа у Бикачу под кућним бројем 20, односно две куће,
оранице у Башаиду и Бикачу, који би имао сада 113
година, да се без одлагања јави суду. Истовремено се
позива свако лице које ма шта зна о несталом лицу или
његовом животу, да то без одлагања јави суду.
По протеку рока од 3 месеца, од објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” , суд
ће донети одлуку о предлогу за проглашење несталог
лица за умрло.
Посл. број 14. Р2. 20/14 – Из Основног суда у
Суботици.
10130
ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ
Основни суд у Сурдулици, судија Сандра Поповић,
на основу одредбе члана 81. ст. 1. и 2. Тачка 5. ЗПП
решењем 4 П2. број 49/14 од 10. септембра 2014. године у правној ствари тужиље Милене Михајловић
из Алакинца, против туженог Славомира Станковића
из Кијевца, за привременог заступника поставља
Војислава Момчиловића, адвоката из Сурдулице,
Милоша Обилића, који ће заступати туженог у овом
поступку, све док се тужени или његов пуномоћник не
појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је туженом поставио старатеља.
4 П2. број 49/14 – Из Основног суда у Сурдулици.
10154
ОСНОВ­НИ СУД У УБУ
Основ­ни суд у Убу, су­ди­ја Дра­го­мир Ди­ми­три­је­
вић, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Оп­шти­не Уб, ко­ју за­сту­па ОЈП
из Уба Дра­ган Дра­ги­ће­вић, про­тив ту­же­ног Ра­ди­ше Ко­
са­ни­ћа, ра­ни­је из Сту­бле­ни­це, са­да на не­по­зна­тој адре­
си у Ка­на­ди, ра­ди из­два­ја­ња, фор­ми­ра­ња пар­це­ле и
утвр­ђе­ња пра­ва јав­не сво­ји­не и укњи­жбе, из­да­је оглас.
9
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ном Ра­
ди­ши Ко­са­ни­ћу, ра­ни­је из Сту­бле­ни­це, са­да на не­по­
зна­тој адре­си у Ка­на­ди, адв. Љу­би­ца Ра­кић из Уба, у
пар­ни­ци, по ту­жби ко­ју је про­тив ту­же­ног под­не­ла ту­
жи­ља Оп­шти­на Уб, ра­ди из­два­ја­ња, фор­ми­ра­ња пар­це­
ле и утвр­ђе­ња пра­ва јав­не сво­ји­не и укњи­жбе, Основ­
ном су­ду у Ва­ље­ву СЈ Уб, да­на 19. 11. 2013. го­ди­не, ко­ја
ће ову ду­жност оба­вља­ти све док се ту­же­ни не по­ја­ви
пред су­дом или су­ду не до­ста­ви сво­ју адре­су или док
сам не по­ста­ви но­вог пу­но­моћ­ни­ка.
Оглас об­ја­ви­ти у „Службеном гласнику РС” и ис­
та­ћи га на огла­сну та­блу овог су­да.
2 П. број 332/14 – Из Основ­ног су­да у Убу.
10054
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Одређује се рочиште за одлучивање о предлогу
за отварање стечајног поступка и гласање о измењеном и допуњеном Унапред припремљеном плану реорганизације над дужником Предузеће „Беохемија”
д.о.о. Београд, Кумодрашка 290, МБ: 17079590, ПИБ:
100165386, за дан 22.10.2014. године у 11,00 часова, у
Привредном суду у Београду, Масарикова бр. 2, у судници број 100.
Посл. број 5. Ст-177/2013 – Из Привредног суда у
Београду. 10055
I Одређује се завршно рочиште за 06.10.2014. године у 10,00 часова у поступку стечаја над стечајним
дужником Regija Iscoop DOO Лазаревац, Црквено брдо
бб, матични број 20133201, ПИБ 104261344.
II Решење је објављено на огласној табли суда
10.09.2014. године.
Посл. број Ст. 3. 1178/2012 – Из Привредног суда у
Београду. 10048
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду је ре­ше­њем 2-Ст3480/2010 од 8. ју­ла 2014. го­ди­не за­кљу­чио по­сту­пак
сте­ча­ја над сте­чај­ним ду­жни­ком „Radoх pro” д.о.о. у
сте­ча­ју из Бе­о­гра­да, Уста­нич­ка 128-б.
2. Ст. број 3480/2010 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
9930
I Усваја се предлог предлагача Друштва са ограниченом одговорношћу ZIILI из Београда, Батајнички
друм број 4, матични број 17177389, ПИБ: 100041842
од 09.07.2014. године за спровођење стечајног
поступка над Оптика Акционарско друштво за израду
и промет оптичке робе, из Београда, улица Цара Уроша
број 8-10, матични број 07009011, ПИБ: 100002364.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Оптика Акционарско друштво за израду и промет оптичке робе, из Београда, улица Цара Уроша број
8-10, матични број 07009011, ПИБ: 100002364.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се за стечајног управника Одета
Миленов из Београда, Јована Ђаје број 19 б.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника, да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Прво поверилачко рочиште на коме ће
се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника одређује се за
17.10.2014. године у 11,00 часова, а које ће се одржати
у Привредном суду у Београду, Масарикова број 2, судница 326, спрат III.
VIII Испитно рочиште заказује се за 10.03.2015. године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у
Београду, Масарикова број 2, судница 326, спрат III.
IX Решење je објављено на огласној табли суда
дана 11.09.2014. године.
3. Ст. број 101/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
10096
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Љи­ља­на Ћа­лић,
на осно­ву од­ре­да­ба члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП, у
по­ступ­ку ко­ји се пред овим су­дом во­ди у пред­ме­ту 17.
П 1728/2014 по ту­жби ту­жи­о­ца ГП „Рад” ДП у сте­ча­ју,
Бе­о­град, Ко­сов­ска 31 и ту­же­них: 1. Пе­тар Фи­ли­по­вић
из Бе­о­гра­да, Пал­мо­ти­ће­ва 3 и 2. Ма­ри­ја­на Ђу­ра­ше­вић,
из Бе­о­гра­да, Дрин­чи­ће­ва 23/3 чи­ји је пу­но­моћ­ник Ве­
ри­ца Ла­кић, адво­кат из Бе­о­гра­да, Дрин­чи­ће­ва 23, ра­ди
утвр­ђе­ња – вред­ност спо­ра 300.001,00 евра у ди­нар­ској
про­тив­вред­но­сти, по­ста­вио је ту­же­ном Фи­ли­по­вић Пе­
тру из Бе­о­гра­да, Пал­мо­ти­ће­ва 3 при­вре­ме­ног за­ступ­ни­
ка Жив­ко­вић Оли­ве­ра, адво­ка­та из Но­вог Бе­о­гра­да, III
бу­ле­вар 32.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ног док
ту­же­ни не име­ну­је свог за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
17 П. број 1728/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10000
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, поступајући по предлогу
предлагача – стечајног дужника Здравствене установе
„Имела Фарм” Ваљево, Карађорђева 29, за покретање
стечајног поступка, донео је дана 8. 9. 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Отвара се поступак стечаја над стечајним
дужником Здравствена установа „Имела Фарм”
Ваљево, Карађорђева 29, матични број 17617001, ПИБ
103624263, због трајније неспособности плаћања.
2. За стечајног управника именује се Марија Зарић
из Ваљева, Карађорђева 57/1.
3. Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
5. Рочиште за испитивање потраживања одређује
се за 24. 12. 2014. године са почетком у 10,00 часова у
судници број 6 овог суда.
6. Прво поверилачко рочиште и скупштина поверилаца одређује се за 17. 10. 2014. године са почетком у
10,00 часова у судници број 6 овог суда.
7. Оглас о отварању стечајног поступка има се истаћи на огласној табли Суда и објавити у „Службеном
гласнику РС” и дневном листу.
8. Ово решење је објављено на огласној табли суда
дана 8. 9. 2014.год.
Ст. број 36/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
10028
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Бранислав Јововић, обавештава повериоце да ће се
завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним
дужником Друштво за производњу, промет и услуге
„Пунема” ДОО Бадњевац, матични број 07985720,
ПИБ 101218481, који се у овом суду води под бројем 1.
Ст. 327/2012 одржати 9. 10. 2014. год. у 11,30 часова у
просторијама овог суда, судница број 533. На рочишту
ће се расправљати о завршном рачуну стечајног управника, коначним захтевима за исплату награда и накнада
трошкова, поднетим приговорима на завршни рачун
или захтевима за исплату награда и накнада и другим
питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
1. Ст. број 327/2012 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
9994
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Бранислав Јововић, обавештава повериоце да ће се
завршно рочиште у поступку стечаја над стечајном
масом стечајног дужника Друштво за производњу, трговину и услуге „Велт” ДОО Јагодина, Кабловска бб,
матични број 27000983, ПИБ 107935560, који се у овом
суду води под бројем 1. Ст. 519/2011 одржати 9. 10.
2014. год. у 11,00 часова у просторијама овог суда, судница број 533. На рочишту ће се расправљати о завршном рачуну стечајне масе стечајног управника, коначним захтевима за исплату награда и накнада трошкова,
поднетим приговорима на завршни рачун или захтевима за исплату награда и накнада и другим питањима од
значаја за банкротство стечајног дужника.
1. Ст. број 519/2011 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
9993
10
19. IХ 2014. /
Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија
Бранислав Јововић, обавештава да је решењем 1. Ст.
625/2011 од 10. 9. 2014.год. усвојен у целини завршни
рачун са финансијским извештајем стечајног дужника
Привредно друштво за трговину, услуге, пројектовање
и инжењеринг „Много боља дистрибуција“ ДОО Доња
Мутница, Доња Мутница бб, матични број 17321960,
ПИБ 101954465, па је закључен стечајни поступак над
стечајним дужником. Налаже се Агенцији за привредне
регистре Београд да по правноснажности решења изврши упис брисања горе означеног привредног субјекта из
регистра привредних субјеката. Ово решење је објављено истицањем на огласној табли суда дана 10. 9. 2014.
год. Разрешава се дужности стечајног управника Бранко
Перић, лиценцирани стечајни управник из Јагодине,
Војводе Путника 22, број лиценце 155-0417. Против овог
решења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана пријема (објаве) решења, и то преко овог суда, а за Привредни
апелациони суд Београд, у довољном броју примерака.
1. Ст. број 625/2011 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
9995
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, су­ди­ја Да­ни­је­ла Ду­кић
као сте­чај­ни су­ди­ја, по­сту­па­ју­ћи по пред­ло­гу пред­ла­га­
ча Ак­ци­о­нар­ско дру­штво за ту­ри­зам уго­сти­тељ­ство и
тр­го­ви­ну Жу­па, Кру­ше­вац, за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­
ступ­ка над сте­чај­ним ду­жни­ком Ак­ци­о­нар­ско дру­штво
за ту­ри­зам уго­сти­тељ­ство и тр­го­ви­ну Жу­па, Кру­ше­вац,
Не­ма­њи­на 2, до­нео је 9. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I Усва­ја се пред­лог пред­ла­га­ча Ак­ци­о­нар­ско дру­
штво за ту­ри­зам уго­сти­тељ­ство и тр­го­ви­ну Жу­па, Кру­
ше­вац, за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­ка над ду­жни­ком
Ак­ци­о­нар­ско дру­штво за ту­ри­зам уго­сти­тељ­ство и тр­
го­ви­ну Жу­па, Кру­ше­вац, Не­ма­њи­на 2.
II Оства­ра се сте­чај­ни по­сту­пак над ду­жни­ком Ак­
ци­о­нар­ско дру­штво за ту­ри­зам уго­сти­тељ­ство и тр­го­
ви­ну Жу­па, Кру­ше­вац, Не­ма­њи­на 2, ПИБ 100230108,
мат. број 07192983.
III За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се сте­чај­ни управ­
ник Иван Ми­ло­ва­но­вић из Кра­ље­ва, тел. 063/633-428.
IV По­зи­ва­ју се сви по­ве­ри­о­ци сте­чај­ног ду­жни­ка
да при­ја­ве сво­је по­тра­жи­ва­ње овом су­ду сте­чај­ном су­
ди­ји под­не­ском у два при­мер­ка са до­ка­зи­ма у ро­ку од
60 да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
РС” и днев­ном ли­сту „Да­нас”, ка­ко обез­бе­ђе­на та­ко и
нео­бе­збеђ­на по­тра­жи­ва­ња.
V По­зи­ва­ју се ду­жни­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да од­
мах ис­пу­не сво­је оба­ве­зе пре­ма сте­чај­ној ма­си.
VI По­зи­ва­ју се сви по­ве­ри­о­ци ко­ји има­ју из­луч­на
пра­ва да под­не­су зах­тев сте­чај­ном управ­ни­ку да им се
из сте­ча­ја из­лу­чи ствар ко­ја не ула­зи у сте­чај­ни ма­су.
VII Пр­во по­ве­ри­лач­ко ро­чи­ште и Скуп­шти­на по­
ве­ри­ла­ца за раз­ма­тра­ње фи­нан­сиј­ског из­ве­штаја за­ка­
зу­је се за 20. ок­то­бар 2014. го­ди­не са по­чет­ком у 10,00
ча­со­ва, у При­вред­ном су­ду со­ба бр. 15.
Ро­чи­ште за ис­пи­ти­ва­ње по­тра­жи­ва­ња (ис­пит­но
ро­чи­ште) за­ка­зу­је се за 22. ја­ну­ар 2015. у 10,00 ча­со­ва у
При­вред­ном су­ду у Кра­ље­ву со­ба бр. 15.
VIII Сте­чај­ни по­сту­пак је отво­рен 9. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не, ре­ше­ње и оглас су ис­так­ну­ти на огла­сној
та­бли су­да 9. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, оглас је до­ста­
вљен „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, днев­ном ли­сту „Да­
нас” Бе­о­град и ис­так­нут је на елек­трон­ској огла­сној
та­бли су­да www.kv.pr.sud.rs истог дана.
IX Достава решења о отварању стечајног поступка
извршиће се сходно члану 71. став 1. Закона о стечају.
X Жалба на решење не одлаже извршење решења.
5. Ст. број 8/2014 – Из Привредног суда у Краљеву.
9956
Хана, у износу од 27.855,00 динара, па се одобрава исплата дела неизмирених трошкова стечајног поступка
за период до и после закључења стечајног поступка
у износу од 27.855,00 динара, стечајном управнику
Браниславу Милосављевић, из Владичиног Хана.
3.Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ДОО „Бонард” у стечају Лесковца, матични
број 20129719, ПИБ број 104270193.
4.Разрешава се дужности стечајни управник
Бранислав Милосављевић, из Владичиног Хана.
5. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”
и на огласној табли суда. По правоснажности решења
исто доставити Регистру привредних субјеката ради
брисања стечајног дужника из тог регистра.
Ст. број 611/2010 – Из Привредног суда у
Лесковцу.
10004
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији
Душици Добросављевић, у поступку стечаја, над стечајним дужником Стечајна маса „Ливница”АД Лесковац,
Симе Погачаревића 5, дана 10.09.2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником Стечајна маса „Ливница”АД
Лесковац, Симе Погачаревића 5, за 10. октобар 2014.
године, са почетком у 11,30 часова, у судници бр. 2,
Привредног суда у Лесковцу у Булевару ослобођења 2.
На завршном рочишту ће се расправљати о свим
питањима из члана 145. Закона о стечају.
Позивају се повериоци и сва заинтересована лица
да присуствују рочишту.
Посл. број 11. Ст. 448/2012 – Из Привредног суда у
Лесковцу.
10146
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу и то стечајни судија
Драган Здравковић, у претходном поступку стечаја над
дужником ДОО „Нискоградња” Ниш, донео је, дана 15.
септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Рочиште за одлучивање и гласање о предложеном
унапред припремљеном плану реорганизацији дужника
ДОО „Нискоградња” Ниш одређује се, за дан 30. октобар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у судници
број 4, Привредног суда у Нишу.
Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
2. Ст. број 25/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
10127
Привредни суд у Нишу и то стечајни судија
Драган Здравковић, у претходном поступку стечаја над
дужником Друштво за пекарску и трговинску делатност „Пекара МБН” ДОО Ниш, Ваздухопловаца бб, донео је, дана 12. септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Рочиште за одлучивање и гласање о предложеном
унапред припремљеном плану реорганизацији дужника
Друштво за пекарску и трговинску делатност „Пекара
МБН” ДОО Ниш, Ваздухопловаца бб одређује се, за
дан 24. октобар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у судници број 4, Привредног суда у Нишу.
Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
2. Ст. број 11/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
10126
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији
Душици Добросављевић, у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО „Бонард” у стечају Лесковац,
Булевар ослобођења бб, матични број 20129719, ПИБ
број 104270193, на завршном рочишту одржаном дана
8. 9. 2014. године, донео је
Привредни суд у Новом Саду по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над стечајним
дужником Complex DOO Нови Сад у стечају, Орловића
Павла 38, МБ: 08360944, ПИБ: 100722371, дана 8. септембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
26.6.2014. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује се
у износу од 9.283,68 евра у динарској противвредности
од 925.000,00 динара, од чега је на име прелиминарне
РЕШЕЊЕ
1.Усваја се завршни извештај стечајног управника
о току стечајног поступка стечајног дужника, са завршним рачуном.
2.Oдређује се коначна накнада трошкова стечајном
управнику Браниславу Милосављевићу, из Владичиног
101
награде исплаћен износ од 7.736,00 евра, с тим да неизмирени део награде стечајног управника износи
1.227,23 евра што представља противвредност на дан
23.06.2014. године у износу од 141.769,95 динара.
Накнада трошкова стечајног управника утврђује
се у коначном износу од 205.000,00 динара.
Исплата награде и накнаде трошкова стечајног управника до висине расположивих средстава извршиће
се стечајном управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Стечајни поступак над стечајним дужником
Complex DOO Нови Сад у стечају, Орловића Павла 38,
МБ: 08360944, ПИБ: 100722371 – се закључује.
Налаже се стечајном управнику Николи
Павловићу, да региструје стечајну масу код надлежног органа, те се овлашћује стечајни управник да заступа стечајну масу Complex DOO Нови Сад у стечају,
Орловића Павла 38, МБ: 08360944, ПИБ: 100722371, у
поступку који се води пред Привредним судом у Новом
Саду број П-252/13.
Посл. број 1. Ст. 916/2011 – Из Привредног суда у
Новом Саду. 10131
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, по судији Јанчић
Сперанци, као председника већа, судија Светлане
Денчић Бјелановић и Вуковић Бошка, као чланова већа,
у стечајном поступку над стечајном масом стечајног
дужника стечајна маса АД „Нови дом паркет” у стечају
из Дебељаче, донео је дана 8. августа 2014. године
РЕШЕЊЕ
Заказује се рочиште поводом приговора на нацрт
за главну деобу за 25. септембар 2014. године у 9,00 часова, сала 114, први спрат Привредног суда у Панчеву.
1. Ст. број 25/2010 – Из Привредног суда у
Панчеву.
10136
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
У стечајном поступку над ОЗЗ „Агромих” Савино
Село у стечају, МБ 08779686, ПИБ 102689812, заказано
је рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца за дан 31.10.2014.
године са почетком у 11,00 часова у згради Привредног
суда Сомбор, Венац Живојина Мишића 23, судница
број 2. Предлагач плана реорганизације је стечајни управник Јасмина Машуловић.
Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања. Повериоци могу гласати
писмено доставом поднеска или усмено на рочишту.
Када се гласање обавља писменим путем суду се морају поднети гласачки листићи са овереним потписом
овлашћеног лица. Гласање се врши у оквиру класа
поверилаца. План реорганизације сматра се усвојеним
у једној класи ако су за план гласали повериоци који
имају обичну већину потраживања у тој класи. План
се сматра усвојеним ако га прихвате све класе на прописан начин и ако је у складу са одредбама Закона о
стечају.
Сви повериоци могу извршити увид у предлог
плана реорганизације у писарници Привредног суда у
Сомбору с позивом на број Ст 14/2014, сваког радног
дана од 8,00 до 14,00 часова.
5 Ст. број 14/2014 – Из Привредног суда у
Сомбору.
10094
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, поступајући по стечајном судији Љиљани Комшић, у предмету стечаја над стечајним дужником Исак ЗЗ у стечају
из Ердевика, Маршала Тита бб, МБ: 8719802, ПИБ:
101232455, кога заступа стечајни управник Митар
Бурсаћ, донео је дана 10. септембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у предмету стечаја
над стечајним дужником Исак ЗЗ у стечају из Ердевика,
Маршала Тита бб, МБ: 8719802, ПИБ:101232455, и
исто се заказује за 14. октобар 2014. године са почетком у 12,00 часова у Привредном суду у Сремској
Митровици, судница 17 на другом спрату.
На завршном рочишту расправљаће се о:
– завршном рачуну стечајног управника;
– оконачним захтевима стечајног управника за исплату накнада и награде
– примедбама на завршни рачун или на поднете
захтеве за исплату награде и накнаде као и о другим
питањима прописаним законом.
101 / 19. IХ 2014.
Позивају се сви заинтересовани да приступе на завршно рочиште у заказано време.
Решење о завршном рочишту објављено на огласној табли Привредног суда у Сремској Митровици дана
11. септембра 2014. године.
Ст. број 207/2010 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
10020
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку у поступку стечаја над
дужником „ЕОЛ” д.о.о. – у стечају, Ивањица, решењем
Ст. 4/2014 од 22. 8. 2014. године, одредио је допунско
испитно рочиште за 29. 9. 2014. године са почетком у
11,30 часова у овом суду соба број 3, с тим што се оглашавањем овог решења сматра да су сви повериоци
стечајног дужника уредно позвани.
Против овог решења није дозвољена жалба.
2. Ст. број 4/2014 – Из Привредног суда у Чачку.
10026
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 265/2011
од 5. септембра 2014. године одредио завршно рочиште
у поступку стечаја над стечајним дужником „Галија
Комерц” д.о.о., у стечају, Чачак, за дан 2. октобар 2014.
године, са почетком у 11,15 часова, у овом суду, судница број 3.
Оглашавањем овог решења сматра се да су повериоци уредно позвани.
2. Ст. број 265/2011 – Из Привредног суда у Чачку.
10149
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 38/2010 од
26. августа 2014. године, закључио поступак стечаја
над стечајним дужником „Пегили” ДОО, у стечају,
Гуча, Пухово, МБ. 20344504, ПИБ. 105252793.
Посл. број 2. Ст. 38/2010 – Из Привредног суда у
Чачку.
10150
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
131/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-144-00, по­дат­ке:
На­род­ни уни­вер­зи­тет „Бо­жи­дар Аџи­ја” из Бе­о­
гра­да, Ра­до­сла­ва Гру­ји­ћа 3, из­вр­шио је про­ме­ну упи­са
по­да­та­ка у скла­ду са За­ко­ном о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­
но­сти: 8559, 5193, 5914, 9002, 9004.
1 Фи. број 131/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
11
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
211/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-69, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Niš Tem­po” у Ни­шу, Бу­ле­вар 12.
фе­бру­а­ра 80.
Апо­те­ка огра­нак „Niš Tem­po” по­чи­ње са ра­дом
4.4.2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, Ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/В/11, ЈМБГ 2512970789519.
За­ме­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 211/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
251/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-996-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Bi­oc­li­ni­que pharm”
у ли­кви­да­ци­ји Бе­о­град, Ми­ло­ша По­цер­ца 13.
Бри­ше се из суд­ског ре­ги­стра Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка „Bi­oc­li­ni­que pharm” у ли­кви­да­ци­ји Бе­о­град, Ми­
ло­ша По­цер­ца 13, на­кон окон­ча­ња по­ступ­ка ли­кви­да­ци­је.
Це­ло­куп­на до­ку­мен­та­ци­ја здрав­стве­не уста­но­ве
„Bi­oc­li­ni­que pharm” ко­ја је пре­ста­ла да по­сто­ји по спро­
ве­де­ном по­ступ­ку ли­кви­да­ци­је по­ве­ра­ва се на чу­ва­
ње: Та­њи Ди­ми­три­је­вић из Бе­о­гра­да, Опле­нач­ка 37/1,
ЈМБГ 1203974715297.
1 Фи. број 251/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­ог­ ра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
254/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1502-00, по­дат­ке:
Пред­у­зе­ће „Ста­ра пру­га” д.о.о. Бе­о­град, Ум­ка –
Чу­ка­ри­ца, Ту­чеп­ска 3, про­ме­ни­ло је прав­ну фор­му и
де­лат­ност у но­ви на­зив: Уста­но­ва со­ци­јал­не за­шти­те
– Дом за сме­штај и не­гу ста­ри­јих „Ста­ра пру­га”, Бе­о­
град, Ум­ка, ши­фра де­лат­но­сти 87.10 – Де­лат­но­сти сме­
штај­них уста­но­ва са ме­ди­цин­ском не­гом. Уста­но­ву је
осно­ва­ла др Ма­ри­ја­на Ми­ћић, осни­вач­ки улог упи­сан и
упла­ћен у из­но­су од 1000,00 РСД, што чи­ни 100% уде­
ла осни­ва­ча. Ди­рек­тор уста­но­ве је Ми­ћић Не­над.
1 Фи. број 254/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
262/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1202-04, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва – апо­те­ка „Sun­ce pharm” Бе­
о­град, Љу­би­ше Ми­о­дра­го­ви­ћа 29, ре­ги­стро­ва­на код Тр­
го­вин­ског су­да у Бе­о­гра­ду, Посл. бр. I-Фи. 39/09, рег.
уло­жак бр. 5-1202-04, до­не­ла је од­лу­ку о осни­ва­њу
де­ла здрав­стве­не уста­но­ве – ор­га­ни­за­ци­о­ну је­ди­ни­цу
– Апо­те­ку „Sun­ce pharm-4” Бе­о­град-Остру­жни­ца, Ка­
ра­ђор­ђе­ва 13.
1 Фи. број 262/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
263/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-71, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Mer­ca­tor Но­ви Сад” у Но­вом Са­
ду, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 102.
Апо­те­ка огра­нак „Mer­ca­tor Но­ви Сад” по­чи­ње са
ра­дом 30.5.2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/В/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 263/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
267/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-336-00, по­дат­ке:
Ви­со­ка же­ле­знич­ка шко­ла стру­ков­них сту­ди­ја,
проф. др Ра­ди­сав Ву­ка­ди­но­вић дипл. са­об. инж. ди­
рек­тор Шко­ле има пра­во за­сту­па­ња Шко­ле са нео­гра­
ни­че­ним овла­шће­њем, ЈМБГ 1204947710026 и упи­су­је
се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Ви­со­ке же­ле­знич­ке
шко­ле стру­ков­них сту­ди­ја у Бе­о­гра­ду, Здрав­ка че­ла­ра
14; ма­тич­ни број: 07032471 – проф. др Зо­ран Бун­да­ло,
за­ме­ник ди­рек­то­ра, ЈМБГ 1808956710260; без огра­ни­
че­ња овла­шће­ња.
1 Фи. број 267/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
136/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1425-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка AGA­PE Бе­о­град,
Мир­јев­ски бу­ле­вар 21 осни­ва Огра­нак Аљен­де Бе­о­
град, Сал­ва­до­ра Аљен­деа 151.
Де­лат­но­сти огран­ка: 4773, 4774, 4775, 4771, 4772,
4729, 4725, 4719, 4765.
Ди­рек­тор Ду­кић Је­ле­на, Бе­о­град, Кам­чат­ска 44,
ли­це са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
За­ме­ник ди­рек­то­ра Стој­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­
град, Дра­го­сла­ва Сре­јо­ви­ћа 159, ли­це са нео­гра­ни­че­
ним овла­шће­њи­ма.
1 Фи. број 136/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
256/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-70, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Ex­tra Но­ви Бе­о­град” у Бе­
о­гра­ду, Омла­дин­ских бри­га­да 100, Апо­те­ка огра­нак
„Idea Ex­tra Но­ви Бе­о­град” по­чи­ње са ра­дом 30.5.2014.
го­ди­не. Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­
сти: 4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/В/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 256/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
268/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-815-00, по­дат­ке:
Да је Оп­шта бол­ни­ца „Bel me­dic” Бе­о­град, Ко­сте
Јо­ва­но­ви­ћа 87, из­вр­ши­ла:
– про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко
што је бри­сан в.д. ди­рек­тор Iвана Пе­тро­вић, ЈМБГ:
2801966715197, са огра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, а упи­
сан в.д. ди­рек­тор Дра­ган Двор­ник, са огра­ни­че­ним
овла­шће­њи­ма ЈМБГ: 2802959710127. Огра­ни­че­ња су­
пот­пи­сом: уз за­јед­нич­ки пот­пис пред­сед­ни­ка Управ­ног
од­бо­ра Ја­сми­не Кне­же­вић за прав­не по­сло­ве чи­ја је
вред­ност пре­ко 10.000,00 еура,
– упи­сан за­ме­ник (ме­ди­цин­ски ди­рек­тор) Iвана
Пе­тро­вић, са огра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма ЈМБГ
2801966715197, Огра­ни­че­ња су­пот­пи­сом: уз за­јед­
нич­ки пот­пис пред­сед­ни­ка Управ­ног од­бо­ра Ја­сми­не
Кне­же­вић за прав­не по­сло­ве чи­ја је вред­ност пре­ко
10.000,00 еура,
– упи­сан про­ку­ри­ста Ђо­ка Ја­њу­ше­вић са пра­ви­ма
и оба­ве­за­ма утвр­ђе­ним за­ко­ном ЈМБГ: 2812971710170.
1 Фи. број 268/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
154/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1038-00, по­дат­ке:
Уста­но­ва „Ана” је про­ме­ни­ла осни­ва­че и то да
бри­ше Ти­ја­ну Че­че­вић ЈМБГ 0602969715112, а упи­
су­је се Та­ма­ра Ди­ми­три­је­вић ЈМБГ 17059857162 и да
је про­ме­ни­ла ли­ста за за­сту­па­ње, бри­ше се Про­ку­ри­
ста Ти­ја­на Че­че­вић ЈМБГ 0602969715112 и Ди­рек­тор
Све­тла­на Че­че­вић ЈМБГ 1610942715001, а упи­су­је се
Ди­рек­тор Та­ма­ра Ди­ми­три­је­вић ЈМБГ 1705985715162.
1 Фи. број 154/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
261/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1202-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва – апо­те­ка „Sun­ce pharm” Бе­
о­град, Љу­би­ше Ми­о­дра­го­ви­ћа 29, ре­ги­стро­ва­на код Тр­
го­вин­ског су­да у Бе­о­гра­ду, Посл. бр. I-Фи. 39/09, рег.
уло­жак бр. 5-1202-00, из­вр­ши­ла је из­ме­ну пре­зи­ме­на
ди­рек­то­ра здрав­стве­не уста­но­ве на­ста­лу услед чи­ње­
ни­це за­кљу­че­ња бра­ка та­ко да исто са­да гла­си: Mr Ph
Еми­на Сте­па­но­вић из Бе­о­гра­да, лк. бр. 005222904 из­да­
та од стра­не ПУ за град Бе­о­град, ЈМБГ 0606968759146.
1 Фи. број 261/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
269/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-151-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се:
Др Мир­ја­на Мен­ко­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­
то­ра. Ет­но­граф­ског му­зе­ја у Бе­о­гра­ду – Уста­но­ве кул­
ту­ре од на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја ЈМБГ: 0710957719055.
Бри­ше се:
Ми­ро­слав Та­сић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра.
Ет­но­граф­ског му­зе­ја у Бе­о­гра­ду – Уста­но­ва кул­ту­ре од
на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја ЈМБГ: 1507951710351.
1 Фи. број 269/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
12
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
270/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-72, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Ушће” у Бе­о­гра­ду, Бу­ле­вар Ми­
хај­ла Пу­пи­на 6.
Апо­те­ка огра­нак „Ушће” по­чи­ње са ра­дом
30.5.2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ: 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/В/11, ЈМБГ: 2512970789519, за­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 270/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
271/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-74, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Im­mo cen­tar” у Бе­о­гра­ду, Ган­ди­
је­ва 21.
Апо­те­ка огра­нак „Im­mo cen­tar” по­чи­ње са ра­дом
30.5.2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/В/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 271/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
272/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-73, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Но­ви Сад” у Но­вом Са­ду,
Бу­ле­вар Вој­во­де Сте­пе 32.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Но­ви Сад ” по­чи­ње са ра­
дом 30.5.2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/В/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 272/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
274/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-1501-00, по­дат­ке:
Осни­ва се прав­но ли­це Гим­на­зи­ја Син­ги­ду­нум,
Бе­о­град, Ду­ша­на По­по­ви­ћа 7, оп­штег ти­па у че­тво­ро­
го­ди­шњем обра­зо­ва­њу I, II, III и IV раз­ре­ду.
Осни­вач: Уни­вер­зи­тет Син­ги­ду­нум, Да­ни­је­ло­ва
32, Бе­о­град, ПИБ: 103737940, ма­тич­ни број: 17597213.
Де­лат­ност шко­ле је: Обра­зо­ва­ње и вас­пи­та­ње –
85.31 сред­ње оп­ште обра­зо­ва­ње.
Ја­го­да Ста­ни­шић, в.д. ди­рек­тор, овла­шће­на за за­
сту­па­ње са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
1 Фи. број 274/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
276/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-490-00, по­дат­ке:
Гра­ђе­вин­ска шко­ла, Бе­о­град, Хај­дук Стан­ка 2, вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње:
Упи­су­је се: Бу­ди­мир Рон­до­вић, вр­ши­оц ду­жно­
сти ди­рек­то­ра, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ
0704967293021.
Бри­ше се: Дра­го­слав Фа­тић, ЈМБГ 2405949710022.
1 Фи. број 276/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
19. IХ 2014. /
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
278/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-366-00, по­дат­ке:
Пред­школ­ска уста­но­ва Чу­ка­ри­ца.
Упи­су­је се: в.д. ди­рек­тора Пред­школ­ске уста­но­ве
Чу­ка­ри­ца – Га­јић Би­ља­на, вас­пи­тач у пред­школ­ским
уста­но­ва­ма, ЈМБГ 1906964715206.
Бри­ше се: Мак­си­мо­вић Ми­лош, ди­рек­тор.
Упи­су­је се: бр. жи­ро ра­чу­на 840-641667-92, ма­тич­
ни број 07009496.
1 Фи. број 278/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
279/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-670-00, по­дат­ке:
Из­вр­шен је упис у суд­ски ре­ги­стар про­ме­не ли­
ца та­ко што је бри­сан Ду­шан Ки­тић де­кан, а упи­сан је
Злат­ко Сте­фа­но­вић в.д. де­ка­на са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма.
1 Фи. број 279/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
281/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-142-00, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње Елек­
тро­тех­нич­ке шко­ле „Ра­де Кон­чар” из Бе­о­гра­да, Бра­ће
Грим 32, та­ко да: Бри­ше се: Стан­ко­вић Зо­ран, дипл.
инг. вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, са пра­вом за­сту­па­
ња без огра­ни­че­ња ЈМБГ: 2202968710114.
Упи­су­је се: Ко­ва­че­вић Би­ља­на, дипл. инг. ди­рек­
тор шко­ле са пра­вом за­сту­па­ња без огра­ни­че­ња, ЈМБГ:
2701961715224.
1 Фи. број 281/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
282/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-796-75, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Но­ви Сад” у Но­вом Са­ду,
Бу­ле­вар Вој­во­де Сте­пе 32.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Но­ви Сад ” по­чи­ње са ра­
дом 30.5.2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/V/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 282/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
283/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-79676 по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Бе­жан­ска ко­са” у Бе­о­гра­ду,
Пар­ти­зан­ских ави­ја­ци­ја бб.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Бе­жан­ска ко­са” по­чи­ње са
ра­дом 30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­тла­на
Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва 004/V/11,
ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 283/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
284/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-79677 по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
101
Апо­те­ка огра­нак „Idea Ја­јин­ци” у Бе­о­гра­ду, Бу­ле­
вар осло­бо­ђе­ња 162б.
Апо­те­ка огра­нак „Idea Ја­јин­ци” по­чи­ње са ра­дом
30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­
тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва
004/V/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­рал­ног
ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 284/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
285/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-79678 по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Ро­да Кра­гу­је­вац” у Кра­гу­јев­цу,
Са­ве Ко­ва­че­ви­ћа 48.
Апо­те­ка огра­нак „Ро­да Кра­гу­је­вац” по­чи­ње са ра­
дом 30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­
тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва
004/V/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­рал­ног
ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 285/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
286/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-99018 по­дат­ке:
Здрав­стве­на устав­но­ва Апо­те­ка „Ga­len Pharm”, Бе­
о­град – Зе­мун, Бе­о­град­ска 8, осно­ва­ла је Ор­га­ни­за­ци­о­
ну је­ди­ни­цу – огра­нак „Ga­len Pharm 18” са се­ди­штем у
Бе­о­гра­ду, оп­шти­на Зве­зда­ра, Ул. Бу­ле­вар Кра­ља Алек­
сан­дра бр. 160.
Овла­шће­но ли­це за за­сту­па­ње је Џе­ле­то­вић Ми­ле,
ЈМБГ 2104955710050.
Основ­на де­лат­ност Ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це –
огран­ка је:
47.73 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма.
Оста­ле де­лат­но­сти Ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це –
огран­ка су:
47.29 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­
ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
47.72 Тр­го­ви­на на ма­ло обу­ћом и пред­ме­ти­ма од
ко­же у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
47.74 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским про­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
47.75 Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
1 Фи. број 286/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
289/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-106200 по­дат­ке:
Да је Дом здра­вља „Бел ме­диц” Бе­о­град, Пал­ми­
ра То­ља­ти­ја из­вр­шио упис про­ку­ри­сте Ђо­ке Ја­њу­ше­
вић са пра­ви­ма и оба­ве­за­ма утвр­ђе­ним за­ко­ном ЈМБГ
2812971710170.
1 Фи. број 289/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
290/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-108800 по­дат­ке:
Над Гим­на­зи­јом, Др Ко­ста Цу­кић, Ју­ри­ја Га­га­ри­на
81, Бе­о­град отва­ра се по­сту­пак ли­кви­да­ци­је. Име­ну­је
се По­ша­рац Сла­ви­ца из Бе­о­гра­да, Ца­ра Ду­ша­на 89а,
Зе­мун, ЈМБГ 2401968715463 за ли­кви­да­ци­о­ног управ­
ни­ка.
1 Фи. број 290/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
101 / 19. IХ 2014.
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
291/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-34700 по­дат­ке:
Бри­ше се Ја­смин­ко По­зде­рац из суд­ског ре­ги­стра
да мо­же да за­сту­па За­вод за спорт и ме­ди­ци­ну спор­
та Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ре­ше­њем Вла­де 24 број. 1195960/2014 о раз­ре­ше­њу. Упи­су­је се у суд­ски ре­ги­стар
Го­ран Бо­јо­вић за ди­рек­то­ра За­во­да за спорт и ме­ди­ци­ну
спор­та Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ре­ше­ње 24 број. 119-5963/14
о име­но­ва­њу.
1 Фи. број 291/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
292/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-67000 по­дат­ке:
Из­вр­шен је упис у суд­ски ре­ги­стар про­ме­не ли­ца
овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што је бри­сан Злат­ко
Сте­фа­но­вић в.д. де­кана, а упи­сан је Злат­ко Сте­фа­но­вић
де­кан са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
1 Фи. број 292/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
293/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-121600 по­дат­ке:
У ре­ги­стар При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду из­вр­шен
је упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње код
Аген­ци­је за стра­на ула­га­ња и про­мо­ци­ју из­во­за, Бе­о­
град, Влај­ко­ви­ће­ва 3/5. Бри­сан је Вла­ди­мир Ми­лен­
ко­вић ЈМБГ 1609978720046, в.д. ди­рек­то­ра Аген­ци­је,
има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма,
у скла­ду са За­ко­ном, нај­ду­же на 6 ме­се­ци. Упи­сан је
Ни­ко­ла Јан­ко­вић ЈМБГ 1304978710398, в.д. ди­рек­то­ра
Аген­ци­је, има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма, у скла­ду са За­ко­ном, нај­ду­же на 6 ме­се­ци.
1 Фи. број 293/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
294/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-3900 по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Ба­но­вић Стра­хи­ња”, Бе­о­град,
Кне­за Ви­ше­сла­ва 15, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­
ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше: Ди­ми­три­је­вић
Див­на, ди­рек­тор Основ­не шко­ле „Ба­но­вић Стра­хи­
ња” у Бе­о­гра­ду, без огра­ни­че­ња овла­шће­ња, ЈМБГ
1302968715100, а упи­су­је се Ва­со­вић – Но­во­сел Та­ти­ја­
на, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Основ­не шко­ле „Ба­
но­вић Стра­хи­ња” у Бе­о­гра­ду, без огра­ни­че­ња овла­шће­
ња, ЈМБГ 1511973455034.
1 Фи. број 294/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
295/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-139200 по­дат­ке:
Упи­су­је се пре­нос уде­ла осни­ва­ча, Уста­но­ве, Цен­
тра за спе­ци­јал­ну еду­ка­ци­ју и ре­ха­би­ли­та­ци­ју из Бе­о­
гра­да.
Са пре­но­си­о­ца уде­ла осни­ва­ча Са­би­не Аде­мо­вић
из Бе­о­гра­да, ЈМБГ 0708977715108 и то у про­цен­ту од
20% осни­вач­ког уде­ла на сти­ца­о­ца уде­ла Ми­ља­ну Ра­
до­ман из Це­ти­ња, Ре­пу­бли­ка Цр­на Го­ра бр. па­со­ша
В46НК7897, та­ко да пре­о­ста­ли осни­вач­ки удео пре­
но­си­о­ца уде­ла Са­би­не Аде­мо­вић са­да из­но­си 20% од
укуп­ног осни­вач­ког уде­ла Уста­но­ве, док осни­вач­ки
удео сти­ца­о­ца уде­ла Ми­ља­не Ра­до­ман са­да из­но­си 60%
од укуп­ног осни­вач­ког уде­ла Уста­но­ве.
1 Фи. број 295/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
296/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-4300 по­дат­ке:
Упи­су­је се мр Бо­ја­на Бо­рић – Бре­шко­вић, ди­рек­
тор На­род­ног му­зе­ја у Бе­о­гра­ду ЈМБГ 1709947715251
нео­гра­ни­че­но.
Бри­ше се мр Бо­ја­на Бо­рић – Бре­шко­вић, вр­ши­лац
ду­жно­сти ди­рек­то­ра На­род­ног му­зе­ја у Бе­о­гра­ду ЈМБГ
1709947715251 нео­гра­ни­че­но.
1 Фи. број 296/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
13
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
297/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-99400 НУ „Све­то­зар Мар­ко­вић” Бе­о­град по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Упи­су­је се Зо­ран Бар­би­рић за в.д. ди­рек­то­ра На­
род­ног уни­вер­зи­те­та „Све­то­зар Мар­ко­вић”.
Бри­ше се Сло­бо­дан Жи­ва­но­вић в.д. ди­рек­тор.
1 Фи. број 297/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
298/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-98300 по­дат­ке:
Осни­ва­ње огран­ка Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка
„NT pharm”, Бе­о­град Пе­ре Ве­ли­ми­ро­ви­ћа 30 В.
Огра­нак Апо­те­ке „NT pharm I”, Бе­о­град, Ма­чван­
ска 15.
Огра­нак Апо­те­ке „NT pharm”, ће оба­вља­ти сле­де­
ће де­лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4729, 4721, 4772, 4765.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Гор­да­на Мла­де­
но­вић То­до­ро­вић, ди­рек­тор, има пра­во за­сту­па­ња са
нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
1 Фи. број 298/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
299/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-69800 ОШ „1300 ка­пла­ра”, Бе­о­град, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
код Основ­не шко­ле „1300 ка­пла­ра”, Бе­о­град, Пан­чи­на 1.
Бри­ше се овла­шће­ње до­са­да­шњег ли­ца за за­сту­
па­ње шко­ле Ма­ри­це Ре­мен­ски вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­
рек­то­ра шко­ле, а упи­су­је Ма­ри­ца Ре­мен­ски ди­рек­тор
шко­ле за за­сту­па­ње шко­ле без огра­ни­че­ња.
1 Фи. број 299/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
300/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. Здрав­стве­
на уста­но­ва апо­те­ка „Пет плус”, Бе­о­град, Ми­ло­ша По­
цер­ца 13, по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ке
„Пет плус” апо­те­ка „Ива плус”. Се­ди­ште огран­ка је у
Мра­мор­ку – Ко­вин Жар­ка Зре­ња­ни­на 37.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Је­ле­на Ерор ЈМБГ
1908977715011.
Де­лат­ност 47.73, 47.74, 47.75.
1 Фи. број 300/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи.
број 301/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр.
5-45-сле­де­ће по­дат­ке:
Исто­риј­ски му­зеј Ср­би­је је про­ме­нио на­зив и
убу­ду­ће по­слу­је под на­зи­вом Исто­риј­ски му­зеј Ср­би­
је – Уста­но­ва кул­ту­ре од на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја. Бри­ше
се Ми­ро­слав Жив­ко­вић, ЈМБГ 2408955710165 вр­ши­оц
ду­жно­сти ди­рек­то­ра Исто­риј­ског му­зе­ја Ср­би­је са пра­
вом за­сту­па­ња Му­зе­ја са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њем.
Упи­су­је се др Ду­ши­ца Бо­јић, ЈМБГ 0608963775022 за
вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра Исто­риј­ског му­зе­ја Ср­
би­је – Уста­но­ва кул­ту­ре од на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја са пра­
вом за­сту­па­ња Му­зе­ја са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њем.
1 Фи. број 301/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
302/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-65800 сле­де­ће по­дат­ке:
Бри­са­ње Огран­ка Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ке
„Ti­lia Cor”, Бе­о­град, Огра­нак, „Ti­lia cor III” Бе­о­град,
Не­ма­њи­на 32.
1 Фи. број 302/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­ог­ ра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
303/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-4800 по­дат­ке:
Му­зеј са­вре­ме­на умет­но­сти, Бе­о­град, Но­ви Бе­о­
град, Ушће 10, блок 15, про­ме­нио је за­ступ­ни­ка, та­ко
што упи­су­је се. Јо­ван де­спо­то­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња, ЈМБГ 1604952710318, бри­
ше се др Вла­ди­слав Шће­па­но­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња, ЈМБГ 1107971710228.
1 Фи. број 303/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
305/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-144200 по­дат­ке:
Пре­се­ља­ва се огра­нак здрав­стве­не уста­но­ве апо­
те­ке Al­ti­na Phar­ma са се­ди­штем у Угри­но­вач­ки пут
16 Нови Бе­о­град Зе­мун под на­зи­вом Al­ti­na phar­ma са
адре­се у ули­ци Љи­ља­не Кр­стић 27б у Зе­му­ну, на адре­
су Љи­ља­не Кр­стић 1б у Зе­му­ну 14. ју­ла 2014. го­ди­не.
1 Фи. број 296/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
307/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. ул. бр. 5-120201 „Sun­ce pharm” Бе­о­град.
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Sun­ce pharm” Бе­о­
град, Љу­би­ше Ми­о­дра­го­ви­ћа 29, ре­ги­стро­ва­на код Тр­
го­вин­ског су­да у Бе­о­гра­ду, посл. бр. И-Фи. 39/09, рег.
уло­жак бр. 5-1202-01 из­вр­ши­ла је из­ме­ну пре­зи­ме­на
ди­рек­то­ра здрав­стве­не уста­но­ве – ор­га­ни­за­ци­о­не је­
ди­ни­це „Sun­ce pharm – 1” на­ста­лу услед чи­ње­ни­це за­
кљу­че­ња бра­ка та­ко да исто са­да гла­си: Mr Ph Еми­на
Сте­па­но­вић из Бе­о­гра­да, лк. бр. 005222904 из­да­та од
стра­не пу за град Бе­о­град, ЈМБГ 0606968759146.
1 Фи. број 307/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
308/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1202-02, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва – апо­те­ка „Sun­ce Pharm”
Бе­о­град, Љу­би­ше Ми­о­дра­го­ви­ћа 29, ре­ги­стро­ва­на код
Тр­го­вин­ског су­да у Бе­о­гра­ду, посл. број И-Фи. 39/09
рег. уло­жак број 5-1202-02 из­вр­ши­ла је из­ме­ну пре­зи­
ме­на ди­рек­то­ра Здрав­стве­не уста­но­ве – ор­га­ни­за­ци­о­не
је­ди­ни­це „Sun­ce Pharm 2” на­ста­лу услед чи­ње­ни­це за­
кљу­че­ња бра­ка, та­ко да исто са­да гла­си: мр пх Еми­на
Сте­па­но­вић из Бе­о­гра­да, лк. бр. 005222904 из­да­та од
стра­не ПУ за град Бе­о­град, јмбг: 0606968759146.
1 Фи. број 308/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
309/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1202-03, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва – апо­те­ка „Sun­ce Pharm”
Бе­о­град, Љу­би­ше Ми­о­дра­го­ви­ћа 29, ре­ги­стро­ва­на код
Тр­го­вин­ског су­да у Бе­о­гра­ду, посл. број И-Фи. 39/09
рег. уло­жак број 5-1202-03 из­вр­ши­ла је из­ме­ну пре­зи­
ме­на ди­рек­то­ра Здрав­стве­не уста­но­ве – ор­га­ни­за­ци­о­не
је­ди­ни­це „Sun­ce Pharm 3” на­ста­лу услед чи­ње­ни­це за­
кљу­че­ња бра­ка, та­ко да исто са­да гла­си: Мр Пх Еми­на
Сте­па­но­вић из Бе­о­гра­да, лк. бр. 005222904 из­да­та од
стра­не ПУ за град Бе­о­град, јмбг: 0606968759146.
1 Фи. број 309/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
310/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 1-1375-00, по­дат­ке:
Упи­су­је се од­лу­ка о по­кре­та­њу по­ступ­ка ли­кви­
да­ци­је на Здрав­стве­ној уста­но­ви апо­те­ци „Ли­неа вер­
де” Бе­о­град, Не­хру­о­ва 51а, лок. 28, та­ко да је са­да име
Уста­но­ве Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ли­неа вер­де”
Бе­о­град у ли­кви­да­ци­ји, Не­хру­о­ва 51а, лок. 28. Име­
ну­је се ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник То­мић Вла­ди­мир из
Бе­о­гра­да, мат. бр. 2206977780017, а бри­ше се ди­рек­
тор Уста­но­ве То­мић Вла­ди­мир из Бе­о­гра­да, мат. бр.
2206977780017.
1 Фи. број 310/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
311/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-90-00, по­дат­ке:
Оста­је: в.д. ди­рек­то­ра Ин­сти­ту­та за здрав­стве­ну
за­шти­ту мај­ке и де­те­та Ср­би­је „Др Ву­кан Чу­пић”, Но­
ви Бе­о­град, Ра­до­ја Да­ки­ћа 6-8. Проф. др Ра­до­ван Бог­
да­но­вић.
Упи­су­је се в.д. за­ме­ни­ка ди­рек­то­ра Ин­сти­ту­та за
здрав­стве­ну за­шти­ту мај­ке и де­те­та Ср­би­је „Др Ву­кан
Чу­пић”, Но­ви Бе­о­град, Ра­до­ја Да­ки­ћа 6-8. Доц. др сци.
мед. Вла­ди­слав Ву­ко­ма­но­вић.
1 Фи. број 311/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
14
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
312/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку Основ­на шко­ла „Или­ја Бир­ча­нин”, по­дат­ке:
Упи­су­је се Бо­ги Го­гић, ди­рек­тор шко­ле без огра­
ни­че­ња, је­дин­стве­ни број 1304959910033.
Бри­ше се са­да­шњи вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра
Бо­ги Го­гић је­дин­стве­ни број 1304959919933.
1 Фи. број 312/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
313/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-191-00, по­дат­ке:
У Му­зе­ју по­зо­ри­шне умет­но­сти Ср­би­је – Уста­
но­ви кул­ту­ре од на­ци­нал­ног зна­ча­ја, Бе­о­град, Го­спо­
дар Је­вре­мо­ва 19, ре­ше­њи­ма Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
Мом­чи­ло Ко­ва­че­вић, раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти вр­ши­о­ца
ду­жно­сти ди­рек­то­ра и име­ну­је се за ди­рек­то­ра Му­зе­
ја по­зо­ри­шне умет­но­сти Ср­би­је – Уста­но­ва кул­ту­ре од
на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја (ре­ше­ње о раз­ре­ше­њу и ре­ше­ње о
име­но­ва­њу об­ја­вље­не у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” број
62/2014 од 13. ју­на 2014.
1 Фи. број 313/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
314/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1433-00, по­дат­ке:
Аген­ци­ја за упра­вља­ње лу­ка­ма је про­ме­ни­ла ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње. Бри­ше се Бран­ко Ми­тро­вић,
при­вре­ме­ни ди­рек­тор.
Но­во ли­це за за­сту­па­ње је Вук Пе­ро­вић, вр­ши­лац
ду­жно­сти ди­рек­то­ра Аген­ци­је за упра­вља­ње лу­ка­ма.
1 Фи. број 314/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
315/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1260-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Зо­ра” Бе­о­град, Па­
у­но­ва 40, – у ли­кви­да­ци­ји бри­ше се из Ре­ги­стра При­
вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду услед окон­ча­ња по­ступ­ка ли­
кви­да­ци­је По­словнд књи­ге и до­ку­мен­та се чу­ва­ју код
Сто­ја­но­вић Је­ле­не из Бе­о­гра­да, Пе­тра Мар­ти­но­ви­ћа 20.
1 Фи. број 315/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
316/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-796-79, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка Апо­те­ка огра­нак „Ро­да Зре­ња­
нин” у Зре­ња­ни­ну, Пе­ре До­бри­но­ви­ца 35.
Апо­те­ка огра­нак „Uni­ve­rex­port No­vi Sad” по­чи­ње
са ра­дом 30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, Ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­
тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва
004/V/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­рал­ног
ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 316/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
317/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-796-80, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city ”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка Апо­те­ка огра­нак „Uni­ve­rex­port
No­vi Sad” у Но­вом Са­ду, Ба­ји­ци Зи­лин­ског 4.
Апо­те­ка огра­нак „Uni­ve­rex­port No­vi Sad” по­чи­ње
са ра­дом 30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­
тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва
004/V/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­рал­ног
ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 317/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
19. IХ 2014. /
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
318/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-796-81, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Phar­ma­city ”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка Апо­те­ка огра­нак „Uni­ve­rex­port
Зре­ња­нин” у Зре­ња­ни­ну, Бор­ска б.б.
Апо­те­ка огра­нак „Uni­ve­rex­port Зре­ња­нин” по­чи­ње
са ра­дом 30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, Ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­
тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­ни­но­ва
004/V/11, ЈМБГ 2512970789519, за­ме­ник ге­не­рал­ног
ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 318/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
319/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-491-00, по­дат­ке:
Не­бој­ша Здрав­ко­вић, ди­рек­тор Гра­ђе­вин­ске тех­
нич­ке шко­ле, ул. Хај­дук Стан­ко­ва 2, на лич­ни зах­тев
је раз­ре­шен функ­ци­је ди­рек­то­ра шко­ле дел. број 942.
На функ­ци­ју вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра по­ста­вљен
је Алек­сан­дар Ра­ки­ће­вић - дипл. исто­ри­чар, од­лу­ком
Школ­ског од­бо­ра Гра­ђе­вин­ске тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­
гра­ду, дел. бр. 942.
1 Фи. број 319/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­
ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
320/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-632-00, по­дат­ке:
У Кул­тур­ном цен­тру „Чу­ка­ри­ца”, Бе­о­град, Тур­ге­ње­
вље­ва 5, раз­ре­шен је ду­жно­сти ди­рек­то­ра Ми­лан Си­ме­
у­но­вић, а по­ста­вљен в.д. ди­рек­то­ра Ми­о­драг Ра­ко­че­вић.
1 Фи. број 320/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
321/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1023-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка Елеп­харм из Бе­о­
гра­да, ул. Ми­ке Ала­са 26, про­ме­ни­ла ди­рек­то­ра та­ко
да је упи­сан Сте­фан Ди­клић, ди­рек­тор са огра­ни­че­ним
овла­шће­њи­ма до 50.000,00 ди­на­ра за за­сту­па­ње и све
по­сло­ве чи­ја вред­ност пре­ла­зи из­нос од 50.000,00 ди­
на­ра ди­рек­тор од­лу­чу­је уз прет­ход­но при­ба­вље­ну са­
гла­сност Управ­ног од­бо­ра Здрав­стве­не уста­но­ве.
Бри­сан је прет­ход­ни ди­рек­тор Алек­сан­дра Гли­го­рић.
1 Фи. број 321/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
322/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1503-00, по­дат­ке:
Фир­ма и се­ди­ште су­бјек­та упи­са: Основ­на шко­ла
„Кра­љи­ца Ма­ри­ја”, Бе­о­град, град­ска оп­шти­на Па­ли­лу­
ла, на­се­ље Ов­ча, Ми­ха­ја Еми­не­скуа 65. Овла­шће­ње су­
бјек­та упи­са у прав­ном про­ме­ту: Шко­ла има пра­во да у
прав­ном про­ме­ту за­кљу­чу­је уго­во­ре и пред­у­зи­ма дру­ге
прав­не по­сло­ве и прав­не рад­ње у окви­ру сво­је прав­не
и по­слов­не спо­соб­но­сти. Вр­ста и обим од­го­вор­но­сти
за оба­ве­зе су­бјек­та упи­са у прав­ном про­ме­ту и вр­ста и
обим од­го­вор­но­сти за оба­ве­зе дру­гих су­бје­ка­та: За сво­
је оба­ве­зе у прав­ном про­ме­ту са тре­ћим ли­ци­ма Шко­ла
од­го­ва­ра свим сво­јим сред­стви­ма ко­ји­ма рас­по­ла­же.
Од­го­вор­ност осни­ва­ча за оба­ве­зе су­бјек­та упи­са:
Осни­вач од­го­ва­ра за оба­ве­зе Шко­ле у слу­ча­је­ви­ма и
под усло­ви­ма про­пи­са­ним за­ко­ном.
На­зив и се­ди­ште осни­ва­ча: Град Бе­о­град, Дра­го­
сла­ва Јо­ва­но­ви­ћа 2, Бе­о­град. Број и да­тум ак­та о осни­
ва­њу: Од­лу­ка о осни­ва­њу број 6-489/14-Ц од 23. ју­на
2014. го­ди­не. Де­лат­ност: 8520 – основ­но обра­зо­ва­ње.
Име ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње су­бјек­та упи­са
и гра­ни­це ње­го­вог овла­шће­ња: Бр­ђан Фло­ри­ка, вр­ши­
лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, нео­гра­нич­но.
1 Фи. број 322/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
323/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-666-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Фар­ма­неа” Бе­о­
град, Ми­ло­ша По­цер­ца 25, ме­ња ли­це овла­шће­ног за
101
за­сту­па­ње апо­те­ке, та­ко да се бри­ше ди­рек­тор апо­
те­ке Ма­ри­ја Го­лу­бо­вић, јмбг. 10099797549, оста­је
за­ме­ник ди­рек­то­ра апо­те­ке Ми­о­мир Ни­ко­лић, јмбг
2606957710207, упи­су­је се ди­рек­тор апо­те­ке Ма­ри­ја
Го­лу­бо­вић-Мар­ко­вић, јмбг 10099797549 и упи­су­је се
за­ме­ник ди­рек­то­ра апо­те­ке Ми­ле­на Об­ра­до­вић, јмбг:
1007979355406.
1 Фи. број 323/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
325/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1382-05, ЗУ „С-Фарм” Бе­о­град, Ба­ра­је­во,
Вра­нић, Трг па­лих бо­ра­ца 1, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва „С-Фарм” Бе­о­град, Ба­ра­је­
во, Вра­нић, Трг па­лих бо­ра­ца 1, осни­ва огра­нак уста­
но­ве „С-Фарм 6”, са се­ди­штем у Срем­чи­ци, Чу­ка­ри­ца,
Бе­о­град­ска 140.
Ди­рек­тор огран­ка Ире­на Ка­ди­је­вић из Бе­о­гра­да.
Огра­нак уста­но­ве је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње сле­
де­ћих де­лат­но­сти:
4773 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма.
4774 – тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4775 – тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4729 – оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­
ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4772 – тр­го­ви­на на ма­ло обу­ћом и пред­ме­ти­ма од
ко­же у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма.
4771 – тр­го­ви­на на ма­ло оде­ћом у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма.
4759 – тр­го­ви­на на ма­ло на­ме­шта­јем, опре­мом за
осве­тље­ње и оста­лим пред­ме­ти­ма за до­ма­ћин­ство у
спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (де­чи­ја опре­ма и при­
бор: на при­мер де­чи­је играч­ке, фла­ши­це за бе­бе и цуц­
ле, деч­ја ко­ли­ца, кре­ве­ци за бе­бе и слич­но).
4765 – тр­го­ви­на на ма­ло игра­ма и играч­ка­ма у спе­
ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ци­ма.
1 Фи. број 325/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
326/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-375-00, ЗУ „Ба­њи­ца” Ин­сти­тут за ор­то­пед­
ско-хи­рур­шке бо­ле­сти, по­дат­ке:
Про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Упи­су­је се: Доц. др Зо­ран Ба­шча­ре­вић, са нео­гра­
ни­че­ним овла­шће­њи­ма, за вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­
ра, ЈМБГ: 0801964910041.
Бри­ше се: Проф. др сци. мед. др Сло­бо­дан Слав­ко­
вић, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ди­рек­тор, ЈМБГ:
3110945710102.
За­ме­ник ди­рек­то­ра оста­је исти: Доц. др. сц. мед.
Ми­лан Апо­сто­ло­вић.
1 Фи. број 326/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
327/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1469-01, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Fa­mily Pharm”
Бе­о­град, Обре­но­вач­ка 2б, осни­ва ор­га­ни­за­ци­о­ни део
огра­нак чи­је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на уста­но­
ва апо­те­ка „Fa­mily Pharm 2” Ло­зни­ца, Поп Лу­ки­на 1.
Скра­ће­но по­слов­но име: апо­те­ка „Fa­mily Pharm” Бе­о­
град, Огра­нак апо­те­ка „Fa­mily Pharm 2” Ло­зни­ца. Се­
ди­ште огран­ка је у Ло­зни­ци, Поп Лу­ки­на 1. Огра­нак се
осни­ва за оба­вља­ње сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4773, 4774,
4775, 4729, 4721, 4772, 4765. Ли­це овла­шће­но за за­
сту­па­ње је Фе­мић Го­ран из Би­је­лог По­ља, Бр­за­ва б.б.
Ре­пу­бли­ка Цр­на Го­ра, па­сош бр. З32ЈН5488 реп. Цр­на
Го­ра, мат. број 1307977281727.
1 Фи. број 327/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
328/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-633-00, по­дат­ке:
По осно­ву од­лу­ке Са­ве­та Ме­га­трен­да уни­вер­зи­
те­та 1211/14 од 13. ју­на 2014. го­ди­не раз­ре­ша­ва се др.
Ми­ћа Јо­ва­но­вић са функ­ци­је рек­то­ра, а по осно­ву од­лу­
ке Са­ве­та Ме­га­трен­да уни­вер­зи­те­та 1404/14 од 26. ју­на
2014. го­ди­не име­ну­је се за рек­то­ра др. Па­јо­вић Сло­бо­
дан, као ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње са нео­гра­ни­че­
ним овла­шће­ње­и­ма.
101 / 19. IХ 2014.
На осно­ву од­лу­ке Са­ве­та Ме­га­трен­да уни­вер­зи­те­
та 1497/14 и 1498/14 бри­шу се Та­мра Фи­ли­по­вић и Не­
вен­ка Три­фу­но­вић као ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње, а
по осно­ву од­лу­ке Са­ве­та Ме­га­трен­да уни­вер­зи­те­та бр.
1644/14 име­ну­је се Ми­ћа Јо­ва­но­вић као ли­це овла­шће­
но за за­сту­па­ње.
1 Фи. број 328/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
330/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-406-00, по­дат­ке:
Пред­школ­ска уста­но­ва „11. април”, Но­ви Бе­о­град,
На­род­них хе­ро­ја 12А, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­
ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше: Гор­да­на В. Ра­
кић у свој­ству в.д. ди­рек­то­ра Уста­но­ве, као ли­це овла­
шће­но за за­сту­па­ње Уста­но­ве без огра­ни­че­ња, лич­ни
број 2010956715019, а упи­су­је се: Је­ле­на Ду­бље­вић у
свој­ству в.д. ди­рек­то­ра Уста­но­ве као ли­це овла­шће­
но за за­сту­па­ње Уста­но­ве без огра­ни­че­ња, лич­ни број
0204978715197.
1 Фи. број 330/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
331/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1470-00, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Бри­ше се Ти­на Ко­ва­че­вић, ди­рек­тор, јмбг
1802981105144.
Упи­су­је се Пет­ко­вић Ми­лић Би­ља­на, ди­
рек­тор, има сва овла­шће­ња без огра­ни­че­ња јмбг
2203982865021.
1 Фи. број 331/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­ог­ ра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
332/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-289-00, по­дат­ке:
87.20 Со­ци­јал­но ста­ра­ње у сме­штај­ним уста­но­
ва­ма за ли­ца са те­шко­ћа­ма у раз­во­ју, ду­шев­но обо­ле­ле
осо­бе и осо­бе са бо­ле­сти­ма за­ви­сно­сти:
– об­у­хва­та обез­бе­ђе­ње сме­шта­ја и не­ге (без ли­
цен­це) за бол­нич­ку не­гу) мен­тал­но обо­ле­лим ли­ци­ма.
Уста­но­ва пру­жа сме­штај, над­зор, над­зор, за­шти­ту, кон­
сул­то­ва­ње и не­ке об­ли­ке здрав­стве­не не­ге.
86.21 Оп­шта ме­ди­цин­ска прак­са, об­у­хва­та:
– оба­вља­ње, за ко­ри­си­ни­ке услу­га на сме­шта­ју у
уста­но­ви, од­ре­ђе­них по­сло­ва здрав­стве­не де­лат­но­сти у
Ор­ди­на­ци­ји Оп­ште ме­ди­ци­не, Ам­бу­лан­ти за здрав­стве­
ну не­гу и Амб­ну­лан­ти за ре­ха­би­ли­та­ци­ју, и то: ле­кар­
ске пре­гле­де и ам­бу­лант­но ди­јаг­но­стич­ке и те­ра­пиј­ске
ин­тер­вен­ци­је из обла­сти Оп­ште ме­ди­ци­не, као и ме­ди­
цин­ску не­гу и ре­ха­би­ли­та­ци­ју, по на­ло­гу ле­ка­ра.
86.23 Сто­ма­то­ло­шка прак­са, об­у­хва­та:
– оба­вља­ње, у Ор­ди­на­ци­ји Оп­ште сто­ма­то­ло­ги­је,
сто­ма­то­ло­шких пре­гле­да и ам­бу­лант­но ди­јаг­но­стич­ке
и те­ра­пиј­ске ин­тер­вен­ци­је из обла­сти сто­ма­то­ло­ги­је за
де­цу и омла­ди­ну оме­та­ну у раз­во­ју, ко­ри­сни­ке услу­га
Уста­но­ве за де­цу и мла­де „Срем­чи­ца”.
1 Фи. број 332/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
333/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-688-00 Основ­на шко­ла „Ми­лан Ђ. Ми­ли­ће­
вић” Бе­о­град, по­дат­ке:
Упи­су­је се: Спа­со­је­вић Су­за­на, вр­ши­лац де­лат­но­
сти ди­рек­то­ра шко­ле има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­
че­ним овла­шће­њи­ма ЈМБГ: 2607972736928.
Бри­ше се: Ме­ђе­до­вић Трип­ко, ди­рек­тор шко­ле
има пра­во за­сту­па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма
ЈМБГ: 1503949710721.
1 Фи. број 333/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
334/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-465-00 Шко­ла за основ­но обра­зо­ва­ње од­ра­
слих „Ђу­ро Са­лај”, Бе­о­град, Не­ма­њи­на 28, по­дат­ке:
Бри­ше се в.д. ди­рек­тор Сла­ви­ца Ва­зу­ра, јмбг:
1609949955012. Упи­су­је се ди­рек­тор Да­мја­но­вић Бран­
ка, јмбг. 1602972919970.
1 Фи. број 334/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
15
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
335/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1479-00 по­дат­ке:
Фа­кул­тет за по­слов­не сту­ди­је и пра­во у Бе­о­гра­ду,
Ста­ро сај­ми­ште 29 вр­ши:
– Упис по­да­та­ка од зна­ча­ја за прав­ни про­мет.
– Ускла­ђи­ва­ње са За­ко­ном и Уред­бом о кла­си­фи­
ка­ци­ји де­лат­но­сти Ре­пу­бли­ке Ср­би­је („Слу­жбе­ни гла­
сник РС”, број 54/2010).
1 Фи. број 335/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
336/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-371-00 по­дат­ке:
Бри­ше се Ми­хај­лов Ми­ро­сла­ва, ди­рек­тор ОС
„Сте­ван Сре­мац” у Бор­чи.
Упи­су­је се Осто­јић Ни­ко­ла, ди­рек­тор шко­ле.
1 Фи. број 336/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
337/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-267-00 по­дат­ке:
„Пе­та еко­ном­ска шко­ла” – Ра­ко­ви­ца, Ха­са­на­ги­ни­це 8.
Вр­ши се про­ме­на ли­ца за за­сту­па­ње: Ка­ти­ца Ста­
ни­са­вље­вић – Ду­ли­јан, ди­рек­то­ру, пре­ста­ју сва овла­
шће­ња. МР Кец­ман Ми­лан, в.д. ди­рек­тор до­би­ја овла­
шће­ње без огра­ни­че­ња.
1 Фи. број 337/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
340/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-796-82 по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри апо­те­ка
„Pharmacitу”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Су­бо­ти­ца ДЗ” у Су­бо­ти­ци, Ев­ге­
ни­ја Ку­ми­ци­ца 7.
Апо­те­ка огра­нак „Су­бо­ти­ца ДЗ” по­чи­ње са ра­дом
30. ма­ја 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, Ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
но­ва 004/V/11, ЈМБГ, 2512970789519. За­ме­ник ге­не­рал­
ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 340/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
342/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1203-00 по­дат­ке:
Аген­ци­ја за за­шти­ту од јо­ни­зу­ју­ће­га зра­че­ња и ну­
кле­ар­ну си­гур­ност Ср­би­је, Ма­са­ри­ка 5, БГД.
Вр­ши се упис про­ме­не овла­шће­ног ли­ца за за­сту­
па­ње. Бри­ше се Сла­ђа­на Ве­ли­нов, в.д. ди­рек­то­ра, упи­
су­је се Сла­ђа­на Ве­ли­нов, ди­рек­тор.
1 Фи. број 342/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
344/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-951-128 по­дат­ке:
Осни­ва се Здрав­сте­на уста­но­ва – Апо­те­ка Lillу
Dro­ge­ria Огра­нак 128, Бу­ле­вар умет­но­сти 16а, Но­ви Бе­
о­град. Ди­рек­тор огран­ка: Звје­зда­на Лон­чар из Бе­о­гра­
да, Ми­те Ру­жи­ћа 78д, ЈМБГ 1402977305041, са нео­гра­
ни­че­ним овла­шће­њи­ма за за­сту­па­ње.
Огра­нак ће оба­вља­ти сле­де­ће де­лат­но­сти:
4729 Тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма
4773 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­
ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним-апо­те­ка­ма
4774 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4775 Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4778 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло про­из­во­ди­ма у спе­
ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (про­да­ја не­пре­храм­бе­них
про­из­во­да на дру­гом ме­сту, не­по­ме­ну­тих нпр. де­чи­је
играч­ке, фла­ши­це за бе­бе, цуц­ле де­чи­ја ко­ли­ца и сл)
4719 Оста­ла тр­го­ви­на у не­спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­
дав­ни­ца­ма.
1 Фи. број 344/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
345/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-824-00 по­дат­ке:
Аген­ци­ја за ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка,
Бе­о­град, ули­ца Кне­за Ми­ха­и­ла 1-3 упи­су­је про­ме­ну ли­
ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што бри­ше Ива­ну Ма­
тић до­са­да­шњег ври­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра Аген­
ци­је за ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка и упи­су­је
Ива­ну Ма­тић, вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра Аген­ци­је
за ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка.
1 Фи. број 345/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
346/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-317-00 по­дат­ке:
Ре­ше­њем Скуп­шти­на ор­га­на Бе­о­гра­да бр. 112129/14-С од 23. ју­на 2014. год. за функ­ци­је в.д. ди­рек­то­
ра Апо­те­ке „Бе­о­град” раз­ре­ше­на је Ја­смин­ка Бје­ле­тић.
Ре­ше­њем Скуп­шти­не гра­да Бе­о­гра­да бр. 112130/14-С од 23. ју­на 2014. Ја­смин­ка Бје­ле­тић је име­но­
ва­на на ду­жност ди­рек­то­ра Апо­те­ке „Бе­о­град”.
1 Фи. број 346/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
347/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1097-00 по­дат­ке:
Но­во­бе­о­град­ска кул­тур­на мре­жа Н. Бгд., Ју­ри­ја
Га­га­ри­на 221.
Ре­ше­њем Скуп­шти­не град­ске оп­шти­не Но­ви Бе­о­
град број: Х-020-95 од 20. мар­та 2014. бри­ше се из ре­
ги­стра ди­рек­то­ра, Ана Вр­ба­нец, ме­на­џер за умет­ност и
кул­ту­ру а ре­ше­њем Х-020-96 од 20. мар­та 2014. упи­су­је
се Алек­сан­дра Ча­ма­гић, проф. ен­гле­ског је­зи­ка и књи­
жев­но­сти као в.д. ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 347/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
348/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1505-00, Уни­вер­зи­тет Син­ги­ду­нум Фа­кул­
тет за фи­зич­ку кул­ту­ру и ме­наџ­мент у спор­ту Бе­о­град,
по­дат­ке:
Упи­су­је се у суд­ски ре­ги­стар Уни­вер­зи­тет Син­
ги­ду­нум, Фа­кул­тет за фи­зич­ку кул­ту­ру и ме­наџ­мент у
спор­ту као са­мо­стал­но прав­но ли­це са се­ди­штем у То­
ше Јо­ва­но­ви­ћа 11, Бе­о­град.
Осни­ва­чи фа­кул­те­та су: Уни­вер­зи­тет Син­ги­ду­нум,
Да­ни­је­ло­ва 32, Бе­о­град, р.у. 5-818-00 м.б. 17597213:
Ви­со­ка спорт­ска и здрав­стве­на шко­ла стру­ков­них сту­
ди­ја, То­ше Јо­ва­но­ви­ћа 11, Бе­о­град, р.ул. 5-563-00, м.б.
17167782; Љу­би­ша Ла­за­ре­вић, л.к. 003006579 ПУ Бе­о­
град, Сне­жа­на Ла­за­ре­вић, л.к. 001678138 ПУ Бе­о­град,
Ми­ла­дин Ра­ди­са­вље­вић, л.к. 0016623564 ПУ Бе­о­град;
Ми­ла­дин Ра­ди­са­вље­вић, л.к. 001662354 ПУ, Бе­о­град,
Ана Кр­стић, л.к. 004918895 ПУ Бе­о­град; Сла­во­љуб
Ста­ној­ло­вић, л.к. 001781936 ПУ Бе­о­град, Алек­сан­дар
Ми­ло­је­вић, ЈМБГ 0510948730063, л.к. 467052 СУП
Ниш;
Де­лат­ност фа­кул­те­та је: 8542 – Ви­со­ко обра­зо­ва­
ње, 85.51 – Спорт­ско ре­кре­а­тив­но обра­зо­ва­ње, 85.60
– По­моћ­не обра­зов­не де­лат­но­сти, 72.19 – Ис­тра­жи­ва­
ње и раз­вој у оста­лим при­род­ним и тех­нич­ко-тех­но­
ло­шким на­у­ка­ма, 72.20 – Ис­тра­жи­ва­ње и раз­вој у дру­
штве­ним и ху­ма­ни­стич­ким на­у­ка­ма: 93.13 – Де­лат­ност
фит­нес клу­бо­ва.
Име­на овла­шће­них за за­сту­па­ње су­бјек­та упи­са и
гра­ни­це њи­хо­вих овла­шће­ња
1. Сне­жа­на Ла­за­ре­вић, лк 001678138 ПУ Бе­о­град,
в.д. Де­ка­на Фа­кул­те­та, нео­гра­ни­че­но
2. Љу­би­ша Ла­за­ре­вић, лк 003006579 ПУ Бе­о­град,
пред­сед­ник Са­ве­та нео­гра­ни­че­но.
1 Фи. број 348/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
16
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
351/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-152-00 по­дат­ке:
Уста­но­ва за фи­зич­ку кул­ту­ру спрот­ско-ре­кре­а­тив­
ни цен­тар „Та­шмај­дан”, Бе­о­град, Или­је Га­ра­ша­ни­на 26,
вр­ши упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко
да се
Упи­су­је: Ми­лан Но­во­вић, ге­не­рал­ни ди­рек­тор без
огра­ни­че­ња, ЈМБГ 2611969710125, а бри­ше се: Ми­лан
Но­во­вић, в.д. ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра без огра­ни­че­ња,
ЈМБГ 2611969710125.
1 Фи. број 351/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
352/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-796-83 по­дат­ке:
Здрав­сте­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­ло
и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Pharmacitу”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Ма­хи Пе­тро­вац на Мла­ви” у Пе­
тров­цу на Мла­ви, Во­ји­сла­ва Сто­ки­ћа бб.
Апо­те­ка огран­ка „Ма­хи Пе­тро­вац на Мла­ви” по­
чи­ње са ра­дом 4. апри­ла 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778.
Ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су:
Да­мја­но­вић Не­над из Бе­о­гра­да Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа
66, ЈМБГ 0202965710037, Ге­не­рал­ни ди­рек­тор.
Све­тла­на Ву­ка­сно­вић Пин­тар из Бе­о­гра­да, Бир­ча­
ни­но­ва 004/V/11, ЈМБГ 2512970789519 За­ме­ник ге­не­
рал­ног ди­рек­то­ра.
1 Фи. број 352/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
353/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1077-00, Спе­ци­ја­ли­зо­ва­на бол­ни­ца за пла­
стич­ну и ре­кон­струк­тив­ну хи­рур­ги­ју „Avi­cen­na pri­mal”,
Бе­о­град, Ге­не­ра­ла Ан­ри­ја 1, по­дат­ке:
Да је у Спе­ци­јал­ној бол­ни­ци за пла­стич­ну и ре­кон­
струк­тив­ну хи­рур­ги­ју „Avi­cen­na pri­mal” Бе­о­град, Ге­не­
ра­ла Ан­ри­ја 1, из­вр­ше­на про­ме­на осни­ва­ча та­ко да је
као но­ви осни­вач Спе­ци­јал­не бол­ни­це за пла­стич­ну и
ре­кон­струк­тив­ну хи­рур­ги­ју „Avi­cen­na pri­mal” Бе­о­град,
Ге­не­ра­ла Ан­ри­ја 1, упи­сан Ду­шан Сми­ља­нић, ЈМБГ:
0306957710303 са 100% уде­ла.
1 Фи. број 353/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
354/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-585-00, Град­ски за­вод за ве­шта­че­ња Бе­о­
град, Све­то­за­ра Мар­ко­ви­ћа 42, по­дат­ке:
Град­ски за­вод за ве­шта­че­ња је на осно­ву Од­лу­ке о
про­ме­ни осни­вач­ког ак­та Град­ског за­во­да за ве­шта­че­ње
Скуп­шти­не гра­да Бе­о­гра­да бр. 3-534/14 С од 22. ју­ла
2014. го­ди­не из­вр­шио ускла­ђи­ва­ње де­лат­но­сти пре­ма
За­ко­ну о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти као и Уред­бе о кла­
си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти, та­ко да су но­ве ши­фре де­лат­
но­сти 69.10, 70.22 и 71.1.
На осно­ву исте Од­лу­ке из­вр­ше­на је и про­ме­на
ли­ца за­ду­же­ног за за­сту­па­ње, па је обри­сан до­са­да­
шњи в.д. ди­рек­тор Сло­бо­да­на Зри­лић, а упи­сан но­ви
в.д. ди­рек­тор Де­јан Фур­ја­но­вић из Бе­о­гра­да, ЈМБГ:
3007969950036.
1 Фи. број 354/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
355/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-345-00, Град. зав. за јав­но здра­вље, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње.
Упи­су­је се: проф. др. Ду­шан­ка Ма­ти­је­вић, ди­рек­
тор Град­ског за­во­да за јав­но здра­вље има пра­во за­сту­
па­ња са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
ЈМБГ: 0612954719060.
Бри­ше се: Прим. др. Сло­бо­дан То­шо­вић, ди­рек­тор
као ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње са нео­гра­ни­че­ном од­
го­вор­но­шћу ЈМБГ: 0612954719060.
1 Фи. број 355/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
19. IХ 2014. /
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
356/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-309-00 по­дат­ке:
Про­ме­на функ­ци­је ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
До­ма здра­вља Ра­ко­ви­ца, та­ко што се упи­су­је прим др
До­бри­ла Ва­сић, ди­рек­тор са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­
њи­ма, до­са­да­шњи в.д. ди­рек­тор.
1 Фи. број 356/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
357/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1224-00, Аген­ци­ја за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја,
Бе­о­град, по­дат­ке:
– упи­су­је се вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, Кр­
сто Ли­по­вац, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ:
1801961133668.
– ис­пи­су­је се Сто­ја­дин Јо­ва­но­вић, ЈМБГ:
2008958742027.
1 Фи. број 357/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
358/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-333-00, Дом здра­вља Ла­за­ре­вац, по­дат­ке:
Упи­су­је се Др Јо­ван Ми­ло­је­вић, в.д. ди­рек­тора, са
нео­гра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу.
ЈМБГ 2611967710322.
Бри­ше се Др Зо­ри­ца Пе­тро­вић, ди­рек­тор.
1 Фи. број 358/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
361/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-168-00 по­дат­ке:
Да је Уста­но­ва Град­ски за­вод за плућ­не бо­ле­сти и
ту­бер­ку­ло­зу, Бе­о­град, Пре­шев­ска 35, про­ме­нио ли­це за
за­сту­па­ње.
Бри­ше се:
др Љи­ља­на Ти­мо­ти­је­вић, в.д. ди­рек­тор – нео­гра­
ни­че­но овла­шће­ње у за­сту­па­њу уста­но­ве.
ЈМБГ: 0911967915001
Упи­су­је се:
др Љи­ља­на Ти­мо­ти­је­вић, ди­рек­тор – нео­гра­ни­че­
но овла­шће­ње у за­сту­па­њу уста­но­ве.
ЈМБГ 0911967915001.
1 Фи. број 361/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 1 Фи. број
362/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1506-00, ОШ „Да­ни­ло Киш” на­се­ље Сте­па
Сте­па­но­вић, Ге­не­ра­ла Сте­фа­ни­ка 6, Бе­о­град по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Да­ни­ло Киш”, Ге­не­ра­ла Сте­фа­ни­
ка 6, на­се­ље Сте­па Сте­па­но­вић, Бе­о­град.
Осни­вач – град Бе­о­град (од­лу­ка Скуп­шти­не гра­да
Бе­го­ра­да бр. 6-817/14-С од 22. ју­ла 2014. го­ди­не).
Де­лат­ност – основ­но обра­зо­ва­ње 85.20
Овла­шће­но ли­це – Да­ни­је­ла Чо­ло­вић, в.д. ди­рек­
то­ра шко­ле.
1 Фи. број 362/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
363/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-978-00, по­дат­ке:
На зах­тев Акре­ди­та­ци­о­ног те­ла Ср­би­је, сход­но Ре­ше­
њу Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је 24 број 119-7936/2014 о име­
но­ва­њу вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра Акре­ди­та­ци­о­ног
те­ла Ср­би­је од 18. ју­ла 2014. го­ди­не, упи­са­на је Ми­ли­ца
Лу­ке­ше­вић, в.д. ди­рек­то­ра Акре­ди­та­ци­о­ног те­ла Ср­би­је,
са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ: 1407972796022 а
бри­сан је Ја­сна Сто­ја­но­вић, в.д. ди­рек­то­ра.
2 Фи. број 363/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
364/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-912-03, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ало­ја-ВБ”, Бе­о­
град, Ко­сте Гла­ви­ни­ћа 3а упи­су­је у суд­ски ре­ги­стар
огра­нак Апо­те­ка „Ало­ја-Бај­ло­ни”, Бе­о­град Џор­џа Ва­
шинг­то­на 2, ди­рек­тор Вељ­ко Бр­чин.
2 Фи. број 364/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10046
101
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
365/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-696-00, Уста­но­ва „Дом за од­ра­сла ин­ва­
лид­на ли­ца” Бе­о­град, Ауто­пут 18, по­дат­ке:
Упи­су­је се: Ре­ше­ње о име­но­ва­њу вр­ши­о­ца ду­жно­
сти ди­рек­то­ра До­ма за од­ра­сла ин­ва­лид­на ли­ца Бе­о­
град, 5. ав­густ 2014. го­ди­не. Ве­сна Јо­кић број 119-01124/2014-09 Ре­ше­ње о раз­ре­ше­њу ду­жно­сти вр­ши­о­ца
ду­жно­сти ди­рек­то­ра До­ма за од­ра­сла ин­ва­лид­на ли­ца
Бе­о­град, број 119-01-124/2014-09 Ср­ђан Си­ме­у­но­вић 4.
ав­густ 2014. го­ди­не.
2 Фи. број 365/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
366/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1018-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Pro Me­de­lis” из Бе­
о­гра­да, Во­вјо­де Сте­пе 275е, про­ме­ни­ла је по­слов­но се­
ди­ште. Но­во по­слов­но се­ди­ште је на адре­си: Бе­о­град,
Зве­зда­ра, Уста­нич­ка 170Е.
2 Фи. број 366/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
367/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1466-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Оп­шта бол­ни­ца „Me­di­gro­
up” Бе­о­град, Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­вић 3, вр­ши про­ме­ну –
по­ве­ћа­ње нов­ча­ног де­ла ка­пи­та­ла. Уку­пан нов­ча­ни из­
нос ка­пи­та­ла из­но­си 403.758.080,27 ди­на­ра (че­тиристо
тримилионаседамстопедесетосамхиљадаосамдесетдин
ара и 27/100) ко­ји по осни­ва­чи­ма се са­да де­ли и из­но­си:
– осни­вач ДЗ „Др Ри­стић” има упи­сан и упла­ћен
нов­ча­ни улог у из­но­су 212.803.891,46 ди­на­ра (дв­ес­
тадв­анаестмилионаосамстотрихиљадеосамстодеведес
етједан ди­нар и 46/100), што пред­ста­вља 53% уде­ла у
укуп­ном ка­пи­та­лу Уста­но­ве;
– осни­вач Спец. ги­нек. бол­ни­ца „Је­вре­мо­ва” са
по­ро­ди­ли­штем, има упи­сан и упла­ћен нов­ча­ни улог у
из­но­су 190.954.188,81 ди­на­ра (сло­ви­ма: сто­де­вед­есет
милионадеветстопедесетчетирихиљадестоосамдесетос
ам ди­на­ра и 81/100), што пред­ста­вља 47% уде­ла у укуп­
ном ка­пи­та­лу Уста­но­ве.
2 Фи. број 367/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
368/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-193-00, Деч­ји вр­тић „Ла­ла и Ли­ли” Бе­о­град,
по­дат­ке:
Бри­ше се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње Ми­ли­
ца Бо­јо­вић ЈМБГ 0112970715048. Упи­су­је се ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње Мир­ја­на Ку­зма­но­вић ЈМБГ
1911986777039.
2 Фи. број 368/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
369/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-129-00, Ин­сти­тут за фи­зи­ку – Бе­о­град,
по­дат­ке:
Бри­ше се: др Алек­сан­дар Бо­го­је­вић, вр­ши­лац
ду­жно­сти ди­рек­то­ра Ин­сти­ту­та за фи­зи­ку ЈМБГ:
0206960710220.
Упи­су­је се: др Алек­сан­дар Бо­го­је­вић, ди­рек­тор
Ин­сти­ту­та за фи­зи­ку, има пра­во за­сту­па­ња Ин­сти­ту­
та за фи­зи­ку са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма. ЈМБГ:
0206960710220.
2 Фи. број 369/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
370/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-739-00, по­дат­ке:
У Кул­тур­ној уста­но­ви „Га­ле­ри­ја 73” из Бе­о­гра­да,
По­же­шка 83а бри­ше се Сне­жа­на Лу­кић, в.д. ди­рек­то­ра
без огра­ни­че­ња у за­сту­па­њу. Упи­су­је се: Пре­драг Је­ре­
мић, в.д. ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња у за­сту­па­њу.
2 Фи. број 370/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
101 / 19. IХ 2014.
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
371/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1443-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Грч­ка Кра­љи­ца” Бе­о­
град, Кнез Ми­ха­и­ло­ва 52, ме­ња ли­це овла­шће­но за за­сту­
па­ње апо­те­ке, та­ко да се бри­ше ди­рек­тор Вла­ди­мир То­мић
јмбг: 2206977780017, бри­ше се за­ступ­ник Алек­сан­дар
Ди­ми­три­је­вић, јмбг: 0907978710420, а упи­су­је се ди­рек­
тор Алек­сан­дар Ди­ми­три­је­вић, јмбг: 0907978710420.
2 Фи. број 371/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
372/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1382-06, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва „С-Фарм” Бе­о­град, Ба­ра­је­во
Вра­нић, Трг па­лих бо­ра­ца 1 осни­ва огра­нак уста­но­ве
„С-Фарм 7” са се­ди­штем у Бе­о­гра­ду, Ла­за­ре­вац, Др.
Ђор­ђа Ко­ва­че­ви­ћа 20/А.
Ди­рек­тор огран­ка Ире­на Ка­ди­је­вић из Бе­о­гра­да.
Огра­нак уста­но­ве је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње сле­
де­ћих де­лат­но­сти:
4773 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­да­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма
4774 – тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4775 – тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4729 – оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­
ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4772 – тр­го­ви­на на ма­ло обу­ћом и пред­ме­ти­ма од
ко­же у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
4771 – тр­го­ви­на на ма­ло оде­ћом у спе­ци­ја­ли­зо­ва­
ним про­дав­ни­ца­ма
4759 – тр­го­ви­на на ма­ло на­ме­шта­јем, опре­мом за
осве­тље­ње и оста­лим пред­ме­ти­ма за до­ма­ћин­ство у
спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма (де­чи­ја опре­ма и при­
бор: на при­мер де­чи­је играч­ке, фла­ши­це за бе­бе и цуц­
ле, де­чи­ја ко­ли­ца, кре­ве­ци за бе­бе и слич­но)
4765– тр­го­ви­на на ма­ло игра­ма и играч­ка­ма у спе­
ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма
2 Фи. број 372/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
374/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1093-00, по­дат­ке:
ЗУ Апо­те­ка Фар­ма Мис, Бе­о­град, Уста­нич­ка 66,
вр­ши про­ме­ну осни­ва­ча. Бри­ше се по­да­так о до­са­да­
шњем осни­ва­чу: Ћир­ко­вић Ми­ло­ван, Бе­о­град, Кру­жни
пут 1, 13, јмбг: 2812968734018.
Упи­су­је се но­ви по­да­так: Вељ­ко­вић Ду­шан­ка, Бе­о­
град, Бра­ће Ср­нић 19, јмбг: 1203983778625.
2 Фи. број 374/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
375/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-818-00, по­дат­ке:
По­ве­ћа­ва се основ­ни ка­пи­тал Уни­вер­зи­те­та „Син­
ги­ду­нум” у Бе­о­гра­ду, Да­ни­је­ло­ва 32.
Осни­вач проф. др Ми­ло­ван Ста­ни­шић, Све­тог
Ни­ко­ле 25, Бе­о­град, ЈМБГ 2411952710173, упи­са­ни
нов­ча­ни ка­пи­тал: РСД 551.470.414,30 и сло­ви­ма: пет­
ст­отинапед­есетједанмилиончетиристотинеседамдесетх
иљадачетиристотинечетрнаест и 30/100 ди­на­ра, упла­
ће­ни нов­ча­ни ка­пи­тал РСД 551.470.414,30 и сло­ви­ма
пет­ст­отинапед­е сетједанмилиончетиристотинеседамде
сетхиљадачетиристотинечетрнаест и 30/100 ди­на­ра, а
што из­но­си 91.67 % уде­ла у укуп­ном основ­ном ка­пи­
та­лу дру­штва.
Осни­вач проф. др Сло­бо­дан Ун­ко­вић, Ха­џи Ме­лен­ти­
је­ва 14, Бе­о­град, ЈМБГ 1912938710336, упи­са­ни нов­ча­ни
ка­пи­тал: РСД 50.11.798,31 и сло­ви­ма: пед­ес­етми­лион­асто
једанаестједнахиљадаседамстотинадеведестосам и 31/100
ди­на­ра, упла­ће­ни нов­ча­ни ка­пи­тал РСД 50.11.798,31 и
сло­ви­ма: пед­ес­етми­лион­астоједанаестједнахиљадаседамс
тотинадеведестосам и 31/100 ди­на­ра, а што из­но­си 8.33%
у де­ла у укуп­ном основ­ном ка­пи­та­лу дру­штва.
2 Фи. број 375/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
376/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-340-00, Здрав­стве­на уста­но­ва Тех­нич­коеко­ном­ски цен­тар Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је, Бе­о­град,
Па­сте­ро­ва 2, по­дат­ке:
Бри­ше се Бо­јан Ми­хај­ло­вић, до­са­да ди­рек­тор.
Упи­су­је се Ра­де Бог­да­но­вић, в.д. ди­рек­то­ра са пра­вом
за­сту­па­ња нео­гра­ни­че­но.
2 Фи. број 376/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
17
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
377/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-796-84, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва за про­мет ле­ко­ви­ма на ма­
ло и по­је­ди­нач­ну из­ра­ду ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри Апо­те­ка
„Pharmacitу”, Бе­о­град, Ко­сов­ска 4, до­не­ла је од­лу­ку о
отва­ра­њу но­вог огран­ка.
Апо­те­ка огра­нак „Bor­ca Idea” у Бе­о­гра­ду, Зре­ња­
нин­ски пут бб
Апо­те­ка огра­нак „Bor­ca Idea” по­чи­ње са ра­дом 15.
ју­ла 2014. го­ди­не.
Огра­нак је ре­ги­стро­ван за оба­вља­ње де­лат­но­сти:
4773, 4774, 4775, 4721, 4729, 4759, 4778. Ли­ца овла­
шће­на за за­сту­па­ње огран­ка су: Да­мја­но­вић Не­над из
Бе­о­гра­да, Пе­ре Ћет­ко­ви­ћа 66, ЈМБГ 0202965710037,
ге­не­рал­ни ди­рек­тор Све­тла­на Вук­са­но­вић Пин­тар из
Бе­о­град, Бир­ча­ни­но­ва 004/V/11, ЈМБГ 2512970789519
за­ме­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра.
2 Фи. број 377/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
378/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1426-00, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ирис А” Бе­о­град,
Мла­де­на Ми­три­ћа 12 ме­ња ли­це овла­шће­но за за­сту­
па­ње апо­те­ке, та­ко да се бри­ше ди­рек­тор Ро­са Ко­ру­
но­вић из Бе­о­гра­да, јмбг: 1401935767022, а упи­си­је
се ди­рек­тор Ми­ли­ца Ко­ру­но­вић из Бе­о­гра­да, јмбг:
0907977895028.
2 Фи. број 378/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
379/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1426-01, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Ирис А” Бе­о­град,
Мла­де­на Ми­три­ћа 12 осни­ва ор­га­ни­за­ци­о­ни део огра­
нак чи­је пу­но по­слов­но име: Здрав­стве­на уста­но­ва апо­
те­ка „ИРИС А” Бе­о­град, Мла­де­на Ми­три­ћа 12 Огра­нак
апо­те­ка „Ирис” По­жа­ре­вац, Че­де Ва­со­ви­ћа 4. Скра­ће­
но по­слов­но име: Апо­те­ка „Ирис А” Бе­о­град, Огра­нак
апо­те­ка „ИРС” По­жа­ре­вац. Се­ди­ште огран­ка је у По­
жа­рев­цу, Че­де Ва­со­ви­ћа 12. Огра­нак се осни­ва за оба­
вља­ње сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4729,
4721, 4772, 4765. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Ми­
ли­ца Ко­ру­но­вић из Бе­о­гра­да, Ло­мар­ти­но­ва 10, л.к. број
003075266, мат бр. 0907977895028.
2 Фи. број 378/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
оба­вља­ње сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4729,
4721, 4772, 4765. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Су­за­
на То­мић из Бе­о­гра­да, Омла­дин­ских бри­га­да 168/3/32,
л.к.бр. 000834215, мат. бр. 0106966747032.
2 Фи. број 385/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
386/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-03-00, по­дат­ке:
Бе­о­град­ска фил­хар­мо­ни­ја, Бе­о­град, Сту­дент­ски
трг 11, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
та­ко да се упи­су­је: Дар­ко Кр­стић, в.д. ди­рек­то­ра, нео­
гра­ни­че­них овла­шће­ња, а бри­ше се: Иван Та­со­ва, ди­
рек­тор, нео­гра­ни­че­них овла­шће­ња.
2 Фи. број 386/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
395/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1395-00, по­дат­ке:
Бри­ше се Дра­га­на Пер­ко­вић, ЈМБГ 2502960715562
ди­рек­тор Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка „Цел­си­ус
Плус” са пре­би­ва­ли­штем у Бе­о­гра­ду, Ми­лу­ти­на Ми­
лан­ко­ви­ћа 030/076.
Упи­су­је
се
Слав­ко
Ва­си­ље­вић,
ЈМБГ
1508980793912 ди­рек­тор Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­
ка „Цел­си­ус плус”, са пре­би­ва­ли­штем у Бе­о­гра­ду, Ви­
та­но­вач­ка 38/27. Ди­рек­тор за­сту­па Дру­штво у уну­тра­
шњем и спољ­но­тр­го­вин­ском про­ме­ту са нео­гран­че­ним
овла­шће­њи­ма.
2 Фи. број 395/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
398/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-305-01, по­дат­ке:
Кли­ни­ка за пси­хи­ја­триј­ске бо­ле­сти „Др Ла­за Ла­
за­ре­вић”, Бе­о­град, Ви­ше­град­ска 26 упи­са­ла је про­ме­
ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше
проф. др Ми­лу­тин Не­на­до­вић, ди­рек­тор Кли­ни­ке, без
огра­ни­че­ња овла­шће­ња, а упи­су­је проф. др Сла­ви­ца
Ђу­кић-Де­ја­но­вић, в.д. ди­рек­то­ра Кли­ни­ке, без огра­ни­
че­ња овла­шће­ња.
2 Фи. број 398/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
381/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-94-00, по­дат­ке:
ОШ „Би­са Си­мић” је из­вр­ши­ла про­ме­ну ли­ца за
за­сту­па­ње. Из ре­ги­стра се бри­ше Рат­ко Ђор­ђе­вић в.д.
ди­рек­то­ра, а упи­су­је се Рат­ко Ђор­ђе­вић ди­рек­тор ОШ
„Би­са Си­мић” Ве­ли­ка Кр­сна, са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма.
2 Фи. број 381/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
383/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-567-00, Спе­ци­јал­на бол­ни­ца за бо­ле­сти
за­ви­сно­сти у Бе­о­гра­ду, Бе­о­град, Те­о­до­ра Драј­зе­ра 44,
по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње: Упи­су­је
се прим. мр сци. мед. др Ми­ра Ко­ва­че­вић, спец. пси­хи­
ја­три­је, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, са нео­гра­ни­че­
ним овла­шће­њи­ма, ЈМБГ: 0908957715275.
Бри­ше се др Алек­сан­дар Ву­јо­ше­вић, вр­ши­лац ду­
жно­сти ди­рек­то­ра, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма,
ЈМБГ: 2807969930070.
2 Фи. број 383/14 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10046
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем 2 Фи. број
385/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-1408-01, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Леа” Бе­о­град – Зе­
мун са се­ди­штем у Бе­о­гра­ду, Го­спо­дар­ска 11, Зе­мун
осни­ва ор­га­ни­за­ци­о­ни део огра­нак чи­је пу­но по­слов­но
име: Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Леа” Бе­о­град – Зе­
мун Огра­нак апо­те­ка „ЛЕА 2” Бе­о­град. Се­ди­ште огран­
ка је у Бе­о­гра­ду, Змај Јо­ви­на 7. Огра­нак се осни­ва за
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
64/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 1-31-00 Основ­на шко­ла „Јо­ван По­по­вић” Кра­
гу­је­вац, Кра­ља Ми­ла­на IV број 14, Кра­гу­је­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње.
Бри­ше се Ми­лан Јав­тић, ди­рек­тор, упи­су­је се Дар­
ко Гр­ко­вић (ЈМБГ 2910972953052) директор.
Фи. број 64/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10047
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
63/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-204-00 Уста­но­ва „По­зо­ри­ште за де­цу” Кра­
гу­је­вац, Трг сло­бо­де 1, Кра­гу­је­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње. Бри­ше се Зо­ран Ђо­рић, ди­рек­тор нео­гра­ни­че­
но, а упи­су­је се Је­ле­на Сто­ја­но­вић Па­тр­но­гић (ЈМБГ
2708978725058), в. д. ди­рек­то­ра.
Фи. број 63/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10047
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
62/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-41-00 Основ­на шко­ла „Вук Ка­ра­џић” Ћу­
при­ја, Кне­за Ми­ло­ша 96, Ћу­при­ја, по­дат­ке:
Вр­ши се упис ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње. Бри­
ше се Ве­сна Ви­јо­ро­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра,
нео­гра­ни­че­но, а упи­су­је се Ве­сна Ви­јо­ро­вић (ЈМБГ
1203969727817), вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра, нео­
гра­ни­че­но.
Фи. број 62/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10047
18
19. IХ 2014. /
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
56/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 1-134-00 Основ­на шко­ла „Мом­чи­ло По­по­вић
Озрен”, Па­ра­ћин, Гло­ждач­ки ве­нац 23 а, по­дат­ке:
Вр­ши се ускла­ђи­ва­ње де­лат­но­сти са Уред­бом о
кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти. Ши­фра де­лат­но­сти је: 85.20
Фи. број 56/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10047
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
55/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 1-16530-00 Му­зеј „Хо­ре­ум мар­ги-рав­но”, Ћу­
при­ја, Јо­ва­на Кур­су­ле 2, Ћу­при­ја, по­дат­ке:
Упи­су­је се ускла­ђи­ва­ње де­лат­но­сти са Уред­бом
о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти. Де­лат­но­сти су: 91.02,
17.23, 17.29, 18.13, 23.41, 32.13, 32.40, 47.61, 47.62,
47.63, 47.65, 47.78, 56.10, 56.30, 58.11, 58.14, 58.19,
59.20, 70.21, 70.22, 72.20, 74.20, 74.90, 79.12, 79.90,
82.11, 82.30, 85.52, 85.60, 90.03, 91.03, 93.21.
Фи. број 55/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10047
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
57/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-174-00 ОШ „Алек­сан­дар Сто­ја­но­вић”, Цр­на
Тра­ва, по­дат­ке:
Бри­ше се ра­ни­је упи­са­но ли­це за за­сту­па­ње шко­ле
ди­рек­тор Ви­о­ле­та Ра­ди­во­је­вић. Упи­су­је се но­во­и­ме­но­ва­но
ли­це за за­сту­па­ње шко­ле ди­рек­тор Ви­о­ле­та Ра­ди­во­је­вић.
Фи. број 57/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
65/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-16-00, ЗУА Врање по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка Вра­ње из Вра­ња
врши упис сле­де­ћих огра­на­ка:
– Огра­нак Вра­ње 1, Сте­фа­на Пр­во­вен­ча­ног 43,
Вра­ње,
– Огра­нак Вра­ње 2, Ле­њи­но­ва б.б., Вра­ње,
– Огра­нак Вра­ње 3, Ца­ра Ду­ша­на 12, Вра­ње,
– Огра­нак Вла­ди­чин Хан, Све­то­сав­ска б.б., Вла­
ди­чин Хан,
– Огра­нак Врањ­ска ба­ња, Кра­ља Пе­тра Пр­вог
Осло­бо­ди­о­ца 78, Врањ­ска ба­ња,
– Огра­нак Сур­ду­ли­ца, То­ме Ива­но­ви­ћа 2, Сур­ду­
ли­ца,
– Огра­нак Бо­си­ле­град, Ге­ор­ги Ди­ми­тро­ва 75, Бо­
си­ле­град,
– Огра­нак Пре­ше­во, Мар­ша­ла Ти­та б.б., Пре­ше­во,
– Огра­нак Тр­го­ви­ште, Кра­ља Пе­тра Пр­вог 1, Трго­
ви­ште.
Ста­ту­том ЗУА Вра­ње ни­су пред­ви­ђе­на по­себ­на
овлашћења огран­ка.
Фи. број 65/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
67/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-298-00, Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не
Бо­си­ле­град, Гра­ди­ште, по­дат­ке:
На осно­ву од­лу­ке Скуп­шти­не оп­шти­не Бо­си­ле­
град о осни­ва­њу Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је оп­шти­не Бо­
си­ле­град, број 06-213/2013 од 12. сеп­тем­бра 2013. го­ди­
не, вр­ши се упис у суд­ски ре­ги­стар сле­де­ћих по­да­та­ка:
Вр­ши се упис осни­ва­ња Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је
оп­шти­не Бо­си­ле­град, скра­ће­ни на­зив: ТОБ. Се­ди­ште
Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је је у Бо­си­ле­гра­ду, Гра­ди­ште.
Овла­шће­ње ТОБ у прав­ном про­ме­ту је нео­гра­ни­че­но,
за оба­ве­зе од­го­ва­ра свим сво­јим сред­стви­ма, а осни­вач
за оба­ве­зе ТОБ од­го­ва­ра у скла­ду са за­кон­ским про­пи­
си­ма. Уку­пан из­нос уло­га осни­ва­ча је 100.000 ди­на­ра.
Пре­те­жна де­лат­ност ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је је
8413 – уре­ђе­ње по­сло­ва и до­при­нос успе­шни­јем по­сло­
ва­њу у обла­сти еко­но­ми­је.
По­ред пре­те­жне де­лат­но­сти ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­
ци­је оба­ља и сле­де­ће по­сло­ве:
1. уна­пре­ђе­ње и про­мо­ци­ја ту­ри­зма у оп­шти­ни Бо­
си­ле­град,
2. под­сти­ца­ње про­гра­ма из­град­ње ту­ри­стич­ке ин­
фра­струк­ту­ре и уре­ђе­ње по­сло­ва,
3. усме­ра­ва­ње и ко­ор­ди­на­ци­ја ак­тив­но­сти но­си­ла­
ца ту­ри­стич­ке по­ну­де на обо­га­ћи­ва­њу и по­ди­за­њу ква­
ли­те­та ту­ри­стич­ких и ком­пле­ме­нтар­них са­др­жа­ја,
4. уче­шће у ор­га­ни­зо­ва­њу свих фе­сти­ва­ла и дру­гих
ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­је ор­га­ни­зу­је оп­шти­на Бо­си­ле­град,
5. из­ра­да пла­но­ва и про­гра­ма про­мо­ци­је ту­ри­зма
у скла­ду са стра­те­ги­јом про­мо­ци­је ту­ри­зма Ту­ри­стич­ке
ор­га­ни­за­ци­је РС,
6. обез­бе­ђи­ва­ње ин­фор­ма­тив­но-про­па­ганд­ног ма­
те­ри­ја­ла ко­јим се про­мо­ви­шу ту­ри­стич­ке пред­но­сти је­
ди­ни­це ло­кал­не са­мо­у­пра­ве,
7. пред­ста­вља­ње ту­ри­стич­ке по­ну­де оп­шти­не у зе­
мљи и ино­стран­ству,
8. уна­пре­ђе­ње оп­штих усло­ва за при­хват и бо­ра­вак
ту­ри­ста у ту­ри­стич­ким ме­сти­ма,
9. уна­пре­ђе­ње и про­мо­ци­ја из­вор­них вред­но­сти,
10. ор­га­ни­зо­ва­ње и уче­шће у ор­га­ни­за­ци­ји ту­ри­
стич­ких, на­уч­них, спорт­ских, струч­них, кул­тур­них и
др. ску­по­ва и ма­ни­фе­ста­ци­ја,
11. дру­ге ак­тив­но­сти у скла­ду са осни­вач­ким ак­
том и ста­ту­том.
За в.д. ди­рек­то­ра Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је оп­шти­
не Бо­си­ле­град упи­су­је се Ми­о­драг Ја­ки­мов.
Фи. број 67/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
68/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-45-00 Уста­но­ва – Јав­на би­бли­о­те­ка „Бо­ра
Стан­ко­вић”, Вра­ње, по­дат­ке:
Ра­ди ускла­ђи­ва­ња са За­ко­ном о јав­ним слу­жба­ма,
За­ко­на о би­бли­о­теч­ко-ин­фор­ма­ци­о­ној де­лат­но­сти, За­
ко­ном о кул­ту­ри и Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­
сти и упи­су­ју се сле­де­ће про­ме­не:
1. Бри­ше се ра­ни­ји на­зив На­род­на би­бли­о­те­ка „Бо­
ра Стан­ко­вић” и упи­су­је но­ви на­зив Уста­но­ва – Јав­на
би­бли­о­те­ка „Бо­ра Стан­ко­вић”.
2. Ме­ња­ју се ши­фре де­лат­но­сти, ра­ди ускла­ђи­ва­
ња са Уред­бом о кла­си­фи­ка­ци­ји де­лат­но­сти и упи­су­ју
се но­ве:
Упи­су­је се пре­те­жна де­лат­ност 91.01 – Де­лат­ност
би­бли­о­те­ке и ар­хи­ва:
– до­ку­мен­та­ци­о­не и ин­фор­ма­ци­о­не ак­тив­но­сти
би­бли­о­те­ка свих вр­ста, чи­та­о­ни­ца, слу­ша­о­ни­ца и по­
себ­них про­сто­ри­ја за гле­да­ње фи­лмо­ва и ви­део ма­те­
ри­ја­ла ко­ју пру­жа­ју услу­ге ко­ри­сни­ци­ма, као што су
сту­ден­ти, на­уч­ни­ци и слу­жбе­ни­ци;
– при­пре­ма­ње збир­ки, без об­зи­ра да ли су спе­ци­
ја­ли­зо­ва­ни или не;
– при­ку­пља­ње, об­ра­да, за­шти­та, чу­ва­ње и обез­бе­
ђи­ва­ње при­сту­па би­бли­о­теч­ко-ин­фор­ма­ци­о­ној гра­ђи,
књи­га, ма­па ча­со­пи­са, фил­мо­ва, умет­нич­ких де­ла и тд.
– пру­жа­ње свих об­ли­ка би­бли­о­теч­ко-ин­фор­ма­ци­о­
них услу­га на ли­цу ме­ста.
По­ред пре­те­жне, упи­су­ју се и до­дат­не де­лат­но­сти:
58.11. – Из­да­ва­ње књи­га, бро­шу­ра и дру­гих пу­бли­
ка­ци­ја.
58.14. – Из­да­ва­ње ча­со­пи­са и слич­них пе­ри­о­дич­
них из­да­ња.
58.19. – Оста­ла из­да­вач­ка де­лат­ност (ка­та­лог).
47.61. – Тр­го­ви­на на ма­ло у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним
про­дав­ни­ца­ма.
Фи. број 68/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
69/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-237-00 Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Сте­
фа­мил” Бре­сто­вац, Мар­ша­ла Ти­та 4, по­дат­ке:
1. Бри­ше се ра­ни­је упи­са­но ли­це овла­шће­но за за­
сту­па­ње Ол­ги­ца Пе­тро­вић из Чек­ми­на, СО Ле­ско­вац,
ЈМБГ 1407968745030, лк бр. 001891041 ПУ Ле­ско­вац.
2. Упи­су­је се но­во­и­ме­но­ва­но ли­це овла­шће­но за
за­сту­па­ње Ол­ги­ца Пе­тро­вић из Чек­ми­ља, СО Ле­ско­
вац, ЈМБГ 1407968745030, лк. бр. 001891041 ПУ Ле­
ско­вац, за ди­рек­то­ра апо­те­ке са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма.
Фи. број 69/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
70/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-23-00 Апо­те­ка Ле­ско­вац, по­дат­ке:
Апо­те­ка Ле­ско­вац из Ле­сков­ца, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­
ња 98, вр­ши упис сле­де­ћих огра­на­ка:
– Огра­нак – Апо­те­ка „Хи­по­крат”, Ле­ско­вац, Ра­да
Сви­ла­ра б.б.,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Су­тје­ска”, Ле­ско­вац, Све­то­
и­лиј­ска 1,
101
– Огра­нак – Апо­те­ка „Цен­трал­на”, Ле­ско­вац, Бу­
ле­вар осло­бо­ђе­ња 47,
– Огра­нак – Апо­те­ка „1. мај”, Ле­ско­вац, Бу­ле­вар
осло­бо­ђе­ња 98,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Де­чи­ја апо­те­ка”, Ле­ско­вац,
Млин­ска 1,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Ме­две­ђа”, Ме­две­ђа, Ја­бла­
нич­ка 55,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Ле­ба­не”, Ле­ба­не, Ца­ра Ду­
ша­на 83,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Бој­ник”, Бој­ник, Ду­ша­на
Ћо­ри­ћа б.б.,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Вла­со­тин­це 1”, Вла­со­тин­це,
Не­ма­њи­на 2,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Вла­со­тин­це 2”, Вла­со­тин­це,
Мо­ше Пи­ја­де 2,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Вуч­је”, Вуч­је, Ко­сте Ста­
мен­ко­ви­ћа б.б.,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Гр­де­ли­ца”, Гр­де­ли­ца, 29. но­
вем­бра 4,
– Огра­нак – Апо­те­ка „Ле­ба­не 2”, Ле­ба­не Ца­ра Ду­
ша­на 70.
Ста­ту­том Апо­те­ка Ле­ско­вац, ни­су пред­ви­ђе­на по­
себ­на овла­шће­ња огра­на­ка.
Фи. број 70/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­ње Фи. број 72/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-299-00 ЗУА „Бар­дић”, Ле­ско­вац, Бра­тми­лов­це,
по­дат­ке:
Осни­ва­ње Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ке „Бар­
дић”, Ле­ско­вац, Брат­ми­лов­це (на­се­ље Ан­чи­ки). Скра­
ће­на озна­ка Фир­ме: Апо­те­ка „Бар­дић” Ле­ско­вац,
Брат­ми­лов­це (на­се­ље Ан­чи­ки). Се­ди­ште: Ле­ско­вац,
Брат­ми­лов­це (на­се­ље Ан­чи­ки) То­ме Ко­сти­ћа 18. Осни­
вач: Ми­лић Сла­ви­ца из Бе­о­гра­да, Ње­го­ше­ва 073/1,
ЈМБГ 1606967745013. Уку­пан осни­вач­ки улог је 250
евра у ди­нар­ској про­тив­вред­но­сти по сред­њем кур­су
НБС на дан упла­те, упла­ћен на при­вре­ме­ни ра­чун код
овла­шће­не бан­ке пре ре­ги­стра­ци­је. Пре­те­жна де­лат­
ност: 47.73 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма.
Оста­ле де­лат­но­сти: 47.74 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­
ским по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­
ма, 47.75 Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним
про­из­во­ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма, 47.19
Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло у не­спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­
дав­ни­ца­ма, 10.86 Про­из­вод­ња хо­мо­ге­ни­зо­ва­них пре­па­
ра­та и ди­је­тет­ске хра­не. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње:
Ми­лић Сла­ви­ца из Бе­о­гра­да, Ње­го­ше­ва 073/1, ЈМБГ
1606967745013 – ди­рек­тор уста­но­ве без огра­ни­че­ња
(са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма). Осни­ва­ње огран­ка
уста­но­ве ко­ји по­слу­је под фир­мом: Здрав­стве­на уста­
но­ва – апо­те­ка „Бар­дић” Ле­ско­вац, Брат­ми­лов­це (на­
се­ље Ан­чи­ки) Огра­нак „Бар­дић 1” Ле­ско­вац, Сто­ја­на
Љу­би­ћа б.б.. Скра­ће­на фир­ма огра­нак: Апо­те­ка „Бар­
дић” Ле­ско­вац, Брат­ми­лов­це (на­се­ље Ан­чи­ки) Огра­нак
„Бар­дић 1” Ле­ско­вац, Сто­ја­на Љу­би­ћа б.б. Се­ди­ште:
Ле­ско­вац, Сто­ја­на Љу­би­ћа б.б. Пре­те­жна де­лат­ност:
47.73 Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­ма
у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма апо­те­ка­ма. Оста­
ле де­лат­но­сти: 47.74 Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским
по­ма­га­ли­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма, 47.75
Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­ним про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма, 47.29 Оста­ла
тр­го­ви­на на ма­ло хра­ном у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­
ни­ца­ма, 47.19 Оста­ла тр­го­ви­на на ма­ло у не­спе­ци­ја­ли­
зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма, 10.86 Про­из­вод­ња хо­мо­ге­ни­зо­
ва­них пре­па­ра­та и ди­је­тет­ске хра­не. Ми­лић Сла­ви­ца из
Бе­о­гра­да, Ње­го­ше­ва 073/1, ЈМБГ 1606967745013 – шеф
огран­ка и ди­рек­тор уста­но­ве без огра­ни­че­ња. У прав­
ном про­ме­ту огра­нак на­сту­па под фир­мом уста­но­ве, а
под сво­јим на­зи­вом и има сва овла­шће­ња за за­кљу­чи­ва­
ње уго­во­ра и вр­ше­ње дру­гих прав­них рад­њи и по­сло­ва
у окви­ру рег. де­лат­но­сти уста­но­ве. За оба­ве­зе огран­ка
у прав­ном про­ме­ту од­го­ва­ра уста­но­ва це­ло­куп­ном сво­
јом имо­ви­ном.
Фи. број 72/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
73/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-128-00 Апо­те­ка „Џу­мић” Ле­ско­вац, по­дат­ке:
Уста­но­ва „Апо­те­ка Џу­нић” са п.о. Ле­ско­вац, Ко­
сте Ста­мен­ко­вић р+4/9 из­вр­ши­ла упис огран­ка: Апо­те­
ка „Џу­нић” 8, Ни­ко­ле Ско­ба­љи­ћа 88, Ле­ско­вац. Огра­
нак ће оба­вља­ти по­сло­ве здрав­стве­не фар­ма­це­ут­ске
101 / 19. IХ 2014.
де­лат­но­сти. Упи­су­је се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње
огран­ка апо­те­ке „Џу­нић” 8 Ми­о­драг Џу­нић из Ле­сков­
ца. Фи. број 73/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
10049
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
74/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-170-00 Основ­на шко­ла „Јо­ван Јо­ва­но­вић
Змај” Вра­ње, Ва­се Сма­је­ви­ћа 9, по­дат­ке.
Бри­ше се ра­ни­је упи­са­но ли­це Бан­до­вић Го­ран,
ди­рек­тор, без огра­ни­че­ња.
Упи­су­је се но­во име­но­ва­но ли­це Илић Са­ша в.д.
ди­рек­тор, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 74/14 – Из При­вред­ног су­да Ле­ско­вац.
10049
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, решењем Фи. број
36/2014 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 1-122-00 Пољопривредна школа са домом
ученика „Љубо Мићић” Пожега, податке:
Уписује се Којо Бошковић, јмбг 3008961791814,
директор, са неограниченим овлашћењима, на маднатни период од четири године и на дужност ступа 9. септембра 2014. године.
Брише се Милан Маринковић, досадашњи директор.
Фи. број 36/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
10052
Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број
32/2014 уписао је у судски регистар, у рег. ул. број Ру
1-161-00 Основна школа „Саво Јовановић Сирогојно”,
Сирогојно, податке:
Уписује се Снежана Миловић, в. д. директора,
са неограниченим овлашћењима чији мандат траје од
2. септембра 2014. године и до добијања сагласности
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
за избор новог директора.
Брише се Драган Лазић, директор због истека мандата.
Фи. број 32/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
10053
Печати
На основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БДСЛ 159/2014 од 2. септембра 2014. године,
у складу са Законом о печату државних и других органа (,,Службени гласник РС”, број 101/2007) и члана
48. Статута ЈППК „Косово” Обилић, директор дана 5.
септембра 2014. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
НЕВАЖЕЋИМ
Члан 1.
Оглашавају се неважећим и повлаче се из употребе следећи печати:
– 1 округли печат пречника 32 мм са текстом:
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ
УГЉА ПОВРШИНСКИ КОПОВИ „КОСОВО” У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ СА п.о.- ОБИЛИЋ, Добро Село
– 1 округли печат пречника 32 мм са текстом:
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ
УГЉА ПОВРШИНСКИ КОПОВИ „КОСОВО” У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ СА п.о.-ОБИЛИЋ, Добро Село,
и ознаком 1*
– 1 штамбиљ димензија 65 х 27 мм који у свом
називу садржи текст: ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ
И ТРАНСПОРТ УГЉА ______________________
п.о. ПОВРШИНСКИ КОПОВИ „КОСОВО” У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ Бр_______ ____________20,
_____год. Добро село бб.- Обилић
– 1 штамбиљ димензија 65 х 27 мм који у свом
називу садржи текст: ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ
И ТРАНСПОРТ УГЉА ______________________
п.о. ПОВРШИНСКИ КОПОВИ „КОСОВО” У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ Бр._______ ___________20,
_____год. Добро село бб.-Обилић и ознаком 1*
19
Члан 2.
Наведени печати и штамбиљи се оглашавају неважећим и повлаче се из употребе због промене у пословном имену и скраћеном називу ЈП.
Члан 3.
Наведени печати и штамбиљ ће се комисијски
уништити, што ће се констатовати записнички.
Члан 4.
Одлуку о оглашавању печата и штамбиља неважећим објавити у ,,Службеном гласнику РС”.
Члан 5.
Даном објављивања ове одлуке престаје да важи
употреба ових печата.
Директор,
мр Срђа Ковачевић, дипл. руд. инж., с.р.
10105
Обавештења
привредних друштава
На основу одредби Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11) и Закона о
изменама и допунама закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, број 99/11) Здравствена установа апотека „Медика”, у ликвидацији Београд,
I Пруге 43Ф, МБ: 17420992, ПИБ: 101854775 позива
повериоце Здравствене установе апотека „Медика”,
у ликвидацији, Београд, I Пруге 43Ф, МБ: 17420992,
ПИБ: 101854775 да пријаве своја потраживања према
овој установи у року од 90 дана од дана објаве овог
позива.
Потраживања повериоца биће преклудирана ако
их повериоци не пријаве најкасније у року од 30 дана,
од дана истека периода трајања огласа од 90 дана.
Пријава потраживања се врши на адресу седишта
Здравствене установе апотека „Медика”, у ликвидацији, Београд, I Пруге 43Ф, МБ: 17420992, ПИБ:
101854775.
10163
Разно
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о., Главна
филијала Обреновац, оглашава неважећим полисе:
– ОБ-136НБ
17124072,
17124073,
17124074,
17124075,
17124601, 17124602, 17124603, 17124604, 17124605,
17124606, 17124607, 17124608, 17124609, 17124610,
17124611, 17124612, 17124613, 17124614, 17124615,
17124616, 17124617, 17124618, 17124619, 17124620,
17124621, 17124622, 17124623, 17124624, 17124625,
– ЗК/2 – зелени картон
О4880178, 04880179, 04880180, 04880181,
04880182, 04880183, 04880184, 04880185, 04880186,
04880187, 04880188, 04880189, 04880190, 04880191,
04880192, 04880193, 04880194, 04880195, 04880196,
04880197, 04880198, 04880199, 04880200
– ОБ-084 – полиса обавезног осигурања путника
у јавном превозу
115024, 115025, 115126, 115127, 115128, 115129,
115130, 115131, 115132, 115133, 115134, 115135,
115136, 115137, 115138, 115139, 115140, 115141,
115142, 115143, 115144, 115145, 115146, 115147,
115148, 115149, 115150
– ОБ-150 – комбиновано осигурање моторних возила – нови каско
89204948,
89204949,
89204950,
89205051,
89205052, 89205053, 89205054, 89205955, 89205056,
89205057, 89205058, 89205059, 89205060, 89205061,
89205062, 89205063, 89205064, 89205065, 89205066,
89205067, 89205068, 89205069, 89205070, 89205071,
89205072, 89205073, 89205074, 89205075
– ОБ-539 – аутобонус плус
190032, 190033, 190034, 190035, 190036, 190037,
190038, 190039, 190040, 190041, 190042, 190043,
190044, 190045, 190046, 190047, 190048, 190049
– ОБ-169 – полиса за комбиновано осигурање моторних возила – каско
76763221,
76763222,
76763223,
76763224,
76763225
– ОБ-136 НБ
17124343,
17124344,
17124345,
17124346,
17124347, 17124348, 17124349, 17124350
– ОБ-084 – полиса обавезног осигурања путника
у јавном превозу
115078, 115079, 115080, 115081, 115082, 115083,
115084, 115085, 115086, 115087, 115088, 115089,
115090, 115091, 115092, 115093, 115094, 115095,
115096, 115097, 115098, 115099, 115100
– ОБ-136 НБ
17124174, 17124175
– ЗК/2 – зелени картон
04880247, 04880248, 04880249, 04880250
– ОБ-084 – полиса обавезног осигурања путника
у јавном превозу
115162, 115163, 115164, 115165, 115166, 115167,
115168, 115169, 115170, 115171, 115172, 115173,
115174, 115175
– ОБ-539 – аутобонус плус
190019, 190020, 190021, 190022, 190023, 190024,
190025
– ПЗО – путничко здравствено осигурање
750 351, 750 352, 750 353, 750 354, 750 355, 750
356, 750 357, 750 358, 750 359, 750 360, 750 361, 750
362, 750 363, 750 364, 750 365, 750 366, 750 367, 750
368, 750 369, 750 370, 750 371, 750 372, 750 373, 750
374, 750 375
– ОБ-136 НБ
17071105,
17071254,
17071680,
17071780,
17071785, 17124003, 17124021, 17124264, 17124265,
17071159, 17071164, 17071174, 17071408, 17071413,
17071414, 17071716, 17071720, 17071724, 17071753,
17071762, 17124221, 17124276, 17071962, 17071975,
17071978, 17071981, 17071982, 17071983, 17071984,
17071990
– ОБ-150 – комбиновано осигурање моторних возила – нови каско
89204878
– ЗК/2 – зелени картон
04873720,
04873776,
04873779,
04873780,
04873788, 04873789, 04873790, 04873841, 04873873,
04880211, 04880222, 04880223
– ОБ-169 – комбиновано осигурање моторних возила – каско
76754816.
10156
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о., Глав­на
фи­ли­ја­ла Вра­ње огла­ша­ва не­ва­же­ћим по­ли­се и зе­ле­
не кар­те:
– ОБ-150 (по­ли­са ка­ско оси­гу­ра­ња) са бро­јем
89012208-5.
10157
„Сава животно осигурање” а.д.о. Београд оглашава неважећим:
– полису животног осигурања SL2000007502, уговарач осигурања: Милена Илић, са пребивалиштем у
ул. Војводе Путника 16, 11500 Обреновац,
– полису животног осигурања SL2000007507, уговарач осигурања: Душица Стевановић, са пребивалиштем у Трњаци 43А, Кртинска – Обреновац,
– полису животног осигурања SL2001001780, уговарач осигурања: Властимир Димитријевић.
10058
АИК Банка а.д. Ниш, МБ 06876366, ПИБ
100618836, Николе Пашића 42а, Ниш, оглашава неважећом:
– меницу серијског броја АБ1204066, издату од
стране правног лица ТНТ д.о.о. Београд, МБ 17337343.
– меницу серијског броја АБ1204067, издату од
стране правног лица ТНТ д.о.о. Београд, МБ 17337343.
9998
Универзитет
у
Београду,
Технолошкометалуршки факултет, Београд, Карнегијева 4,
објављује оглас. Оглашава се неважећом диплома о
стеченом научном степену доктора наука Љиљане
(Светислав) Черовић због грешке у дипломи. Диплома
је издата под редним бројем 10605 од 22.05.2001. године.
10124
Решењем Факултета техничких наука број 012090 од дана 19.09.2014. године оглашава се неважећом
диплома о завршеним основним академским студијама
на студијском програму Енергетика и процесна техника – Термоенергетско машинство, број 012-Б-8/М од
18.05.2008. године, број из евиденције о издатим дипломама и додацима диплома 8-2007/08 од 18.05.2008.
године, издата на име Раде Дорословачки.
10057
20
19. IХ 2014. /
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-50/14-63 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008475361 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Зен­ко­вић Еле­о­но­ра, Вра­ње.
01/006254/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1262/14 од 26.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010735796 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ја­и­ло­вић Љу­би­ша, Вла­ди­мир­ци. 01/006255/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1230/14 од 25.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011123383 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Га­ши Со­лин­да, Бе­о­град.
01/006256/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1229/14 од 25.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011123377 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Кра­сни­ћи Афро­ди­та, Бе­о­град.
01/006257/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1228/14 од 25.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010004689 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Га­ши Иљир, Бе­о­град.
01/006258/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4827/11 од 25.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007882573 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ме­дан Ми­о­драг, Бе­о­град.
01/006259/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-49/14-64 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008475362 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Зен­ко­вић На­де­жда, Вра­ње.
01/006260/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-48/14-65 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008475366 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Зен­ко­вић Ве­ро­ни­ка, Вра­ње.
01/006261/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-47/14-62 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008475356 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Зен­ко­вић Да­вид, Вра­ње.
01/006262/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-46/14-59 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008475364 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Зен­ко­вић Ен­вер, Вра­ње.
01/006263/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-103/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011451252 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Са­и­то­вић Ел­вер, Бу­ја­но­вац.
01/006264/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2268/14-102 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010276870 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Дра­го­љу­бо­вић Ка­та­ри­на, Ра­ко­вац. 01/006265/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2269/14-101 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006977286 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Дра­го­љу­бо­вић Да­ни­је­ла, Ра­ко­вац. 01/006266/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2267/14-100 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010277352 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Дра­го­љу­бо­вић Ми­о­драг, Ра­ко­вац. 01/006267/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 27-108/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008790176 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ма­ној­ло­вић Вла­ди­мир, Кња­же­вац.
01/006268/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-1444 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009441163 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Мак­си­мо­вић Јо­ван, Си­бач.
01/006269/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 27-104/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011101163 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Јо­тић Дра­ган, Ми­ни­ће­во.
01/006270/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3043/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010604277 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ву­ко­са­вље­вић Ду­ши­ца, Обре­но­вац. 01/006271/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2810/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011449874 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­вић Рад­ми­ла, Обре­но­вац.
01/006272/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2767/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007272516 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­вић Звон­ко, Обре­но­вац.
01/006273/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3078/14 од 08.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010198422 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­љој­ко­вић Те­о­до­ра, Обре­но­вац.
01/006274/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3274/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008510463 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Алек­сан­дар, Обре­но­вац.
01/006275/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2327/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007650436 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Триф­ко­вић Ми­лан, Обре­но­вац.
01/006276/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3275/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008510462 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Ни­ко­ла, Обре­но­вац.
01/006277/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3392/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008449864 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Па­вло­вић Сла­ђа­на, Обре­но­вац.
01/006278/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3368/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007210259 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Не­бој­ша, Обре­но­вац.
01/006279/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3246/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010497369 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ива­но­вић Ја­смин, Обре­но­вац.
01/006280/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2914/14 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011451823 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђор­ђе­вић Јо­ван, Обре­но­вац.
01/006281/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3369/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009940111 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Ти­ја­на, Обре­но­вац.
01/006282/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3366/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009240822 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Бран­ка, Обре­но­вац.
01/006283/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3367/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010877418 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Ми­ха­и­ло, Обре­но­вац.
01/006284/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3291/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008064117 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бран­ко­вић На­де­жда, Обре­но­вац.
01/006285/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3319/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007366133 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Се­вић Ни­на, Обре­но­вац.
01/006286/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3359/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009580223 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бо­ги­ће­вић Је­ле­на, Обре­но­вац.
01/006287/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3561/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011211250 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Уро­ше­вић Ми­лош, Обре­но­вац.
01/006288/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3431/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011498889 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Вељ­ко­вић Ма­ри­на, Обре­но­вац.
01/006289/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3022/14 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009102306 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Фи­ли­по­вић Ве­ран, Обре­но­вац.
01/006290/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3023/14 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011360644 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Фи­ли­по­вић Ра­ден­ка, Обре­но­вац.
01/006291/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3024/14 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010856263 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Фи­ли­по­вић Сла­ви­ца, Обре­но­вац.
01/006292/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3460/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009110879 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Јо­ва­но­вић Сла­ви­ца, Обре­но­вац.
01/006293/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3081/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008461918 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Ма­ри­на, Обре­но­вац.
01/006294/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3049/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009204223 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пан­те­лић Ми­хај­ло, Обре­но­вац.
01/006295/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3048/13 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006204218 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пан­те­лић Ла­зар, Обре­но­вац.
01/006296/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3050/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009204217 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пан­те­лић Та­ња, Обре­но­вац.
01/006297/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2973/14 од 10.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011499946 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Или­ја, Обре­но­вац.
01/006298/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3232/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009074448 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ши­пе­тић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
01/006299/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3019/14 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011131991 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пр­жуљ Ми­ле­на, Обре­но­вац.
01/006300/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3247/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010964757 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јак­шић Гор­да­на, Обре­но­вац.
01/006301/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3248/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011436281 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ко­зо­ма­ра Би­ља­на, Обре­но­вац.
01/006302/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3316/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011047590 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ку­зма­но­вић Пре­драг, Обре­но­вац.
01/006303/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5329/13 од 04.01.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010476537 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Стан­ко­вић Ани­та, Ци­рих.
01/006304/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-22/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008185190 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ме­ме­до­вић Џа­фит, Пре­ко­дол­це.
01/006305/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-20/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008010555 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Сто­ил­ко­вић Ма­ри­ја, Су­ва Мо­ра­ва. 01/006306/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-21/2014 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008180077 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ме­ме­до­вић Ви­о­ле­та, Пре­ко­дол­це. 01/006307/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-21/14 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011479257 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ази­ро­вић Ал­берт, Бе­о­чин.
01/006308/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-129/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010057871 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Па­у­но­вић Не­над, Пру­го­во.
01/006309/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-128/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011793760 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Мар­ко­вић Бран­ко, По­жа­ре­вац. 01/006310/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-130/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009987781 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Та­то­мир Урош, По­жа­ре­вац.
01/006311/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 6563/14 од 09.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011400702 из­дат од ПУ Но­ви Па­зар
на име Де­де­ић Мер­сид, Би­о­ха­не.
01/006312/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-6624/14 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011288750 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Не­дељ­ко Маг­да­ле­на, Ра­ва­ни­ште.
01/006313/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13-27-33/14 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007186350 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Бек­та­ше­вић На­зиф, Си­вац.
01/006314/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 27-1-18/14 од 08.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008959443 из­дат од ПС При­бој
на име Ће­ха Дра­го­љуб, При­бој.
01/006315/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-184/14 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010797540 из­дат од ПУ Ниш на
име Фла­гел Мар­ко, Ниш.
01/006316/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-127/16 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007606472 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ра­ма­да­ни Ем­за­да, Ко­сто­лац.
01/006317/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-187/14 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006522655 из­дат од ПУ Ниш на
име Иби­шо­вић Не­ђа, Ниш.
01/006318/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-186/14 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007890071 из­дат од ПУ Ниш на
име Пет­ко­вић Ива­на, До­ња Вре­жи­на.
01/006319/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 27-4114/14 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007335007 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Стој­ко­вић То­пли­ца, Ре­са­ви­ца.
01/006320/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-6630/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011090472 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Дам­ња­но­вић Бран­ко, Де­брц.
01/006321/14
101
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-6633/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008456416 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Бр­кић Ду­шан, Мров­ска.
01/006322/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6648/14-1 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010391511 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђе­кић Дан­ка, Пр­ња­вор.
01/006323/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6647/14-1 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011527656 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Лу­кић Ми­лан, Ша­бац.
01/006324/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-6625/14 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008040829 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ра­дуљ Мар­јан, Ба­ва­ни­ште.
01/006325/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 27-1308/12/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010092079 из­дат од ПУ Ужи­
це на име Ран­ко­вић Ра­ден­ко, Ба­ји­на Ба­шта.
01/006326/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27-2-33/2014 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011738536 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Си­мић Ра­до­ван, Ин­ђи­ја.
01/006327/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-260/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011090467 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Слеп­че­вић Вла­ди­мир, Но­ви Сад.
01/006328/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-976/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009206905 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Илић Јо­ва­на, Тре­шље­ви­ца.
01/006329/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-965/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0070582211 из­дат од ПУ
Ја­го­ди­на на име Пр­ља Фи­лип, Па­ра­ћин.
01/006330/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-928/2014 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009058411 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ре­љић Ми­лан, Па­ра­ћин.
01/006331/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-943/2014 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006587516 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ан­дре­је­вић Ни­ко­ла, Па­ра­ћин.
01/006332/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/10/2014 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008305664 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ју­го­вић Бра­ни­мир, Бе­чеј.
01/006333/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/9/2014 од 28.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009495853 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Сер­да Ибо­ља, Бе­чеј.
01/006334/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/8/2014 од 28.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008986326 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Сер­да Ла­сло, Бе­чеј.
01/006335/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-44/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010435101 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Ста­ни­шић Ја­сна, Ижи­це.
01/006336/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-54/14 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010152068 из­
дат од Пу Но­ви Сад на име Про­ле Зо­ран, Об­ро­вац. 01/006337/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 27-2-36/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011415891 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Ра­до­са­вље­вић Бран­ко, Лај­ко­вац.
01/006338/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-55/14-70 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011375555 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Цвет­ко­вић Игор, Вра­ње.
01/006339/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-54/14-69 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011251138 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Се­ли­ста­ре­вић Ча­слав, Вра­ње.
01/006340/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-46/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011543115 из­дат од ПУ Сом­
бор на име До­ро­тић Дар­ко, Сом­бор.
01/006341/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-45/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008437673 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Ар­се­нић Зо­ри­ца, Ста­пар.
01/006342/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-185/14 од 10.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006971808 из­дат од ПУ При­шти­
на на име Ке­не­ди­ја Му­ста­фа, Ни­ко­ла Те­сла.
01/006343/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-258/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010739464 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ка­пор Та­тја­на, Но­ви Сад.
01/006344/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-256/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006831608 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ши­то Ати­ла, Но­ви Сад.
01/006345/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-257/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011217532 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ма­вруз Ах­ме­ти, Но­ви Сад.
01/006346/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-255/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008220660 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ељ­шан Ами­де, Но­ви Сад.
01/006347/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2109/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011608977 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Фа­ти­ме Му­ста­фа, Пре­ше­во.
01/006348/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.02-52/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011571327 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ван­дић Зо­ран, Но­ви Ба­нов­ци.
01/006349/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-51/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009367039 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Ми­ро­слав, Ста­ра Па­зо­ва.
01/006350/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-4428/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009440342 из­дат
од ПУ Бе­о­град на име Ми­ха­ји­ло­вић Дра­ган, Зе­мун. 01/006351/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-4430/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009148314 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­хај­ло­вић Љу­бо­мир, Сур­чин.
01/006352/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-4429/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009440343 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Ми­ха­ји­ло­вић Кри­сти­јан, Зе­мун.
01/006353/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4431/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009437457 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ша­ба­но­вић Мир­сад, Зе­мун.
01/006354/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-6623/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010090610 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ни­ко­лић Ми­на, Ја­го­ди­на.
01/006355/14
101 / 19. IХ 2014.
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-78/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011233918 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ри­стов­ски Да­вор, Пан­че­во.
01/006356/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6508/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008828767 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Пе­тро­вић Ва­ња, Ша­бац.
01/006357/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6561/14-1 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007984403 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ан­то­нић Бо­јан, Ша­бац.
01/006358/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2067/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007846430 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ен­вер Ја­ку­пи, Пре­ше­во.
01/006359/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2068/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008967810 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Да­ли­пи Са­ли, Пре­ше­во.
01/006360/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 27-6446/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011377585 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Јо­вић Да­ни­јел, Вла­со­тин­це.
01/006361/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-6450/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008255936 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Јан­ко­вић Слав­ка, Ко­це­ље­ва.
01/006362/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6559/14-1 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007189466 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Мар­ко­вић Здрав­ко, Ша­бац.
01/006363/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6528/14-1 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010301160 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Илић Не­бој­ша, Ша­бац.
01/006364/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6468/14-1 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009438565 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Јо­ва­но­вић Ми­ли­ца, Уб.
01/006365/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-6509/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009375943 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Јо­вић Ср­ђан, Ле­ско­вац.
01/006366/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-6501/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011647300 из­дат од ПУ Кра­
гу­је­вац на име Ди­ми­три­је­вић Ма­ри­ја, Аран­ђе­ло­вац. 01/006367/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 27-14/2014 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010717146 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Пе­тро­вић Да­ли­бор, Го­лу­бац.
01/006368/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 27-6545/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011076855 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ши­мон Га­бор, Бач­ка То­по­ла.
01/006369/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-1442/14 од
04.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009208592 из­дат
од ПУ Бе­о­град на име Ста­но­је­вић Са­ша, Гроц­ка.
01/006370/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2328/05 од 06.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010202999 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ја­и­ло­вић Иван, Бе­о­град.
01/006371/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-634/14-22 од 20.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010326370 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ав­ди­ји Љи­ри­ка, Ве­ли­ки Тр­но­вац. 01/006372/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-9/14 од 05.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010745711 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Шу­ње­ва­рић Дра­ги­ња, Ужи­це.
01/006373/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-44/2014 од 20.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004191866 из­дат од ПС Бу­ја­но­
вац на име Мех­ме­да­љи Са­ли­хи, Ве­ли­ки Тр­но­вац. 01/006374/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-82/14 од 22.01.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009570737 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Му­стаф Му­ста­фа, Пре­ше­во.
01/006375/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-144/14 од 01.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010594071 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Шћи­прим Ами­ди, Пре­ше­во.
01/006376/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-138/14 од 31.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006968995 на име Па­ја­зи­ти
Азим, Пре­ше­во.
01/006377/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-143/14 од 01.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008363839 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Фи­тим Не­зи­ри, Пре­ше­во.
01/006378/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-101/14 од 24.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008820431 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Зеј­би­је Име­ри, Пре­ше­во.
01/006379/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-136/14 од 31.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006980382 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Су­леј­ма­ни Фло­ри­је, Пре­ше­во.
01/006380/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-307/14 од 06.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008249795 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Са­дриу Фа­тон, Пре­ше­во.
01/006381/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-1016/14 од
10.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009452311 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Ибра­и­ми Ибра­им
­ а, Бе­о­град.
01/006382/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1015/14 од 10.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009454945 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Вук­са­но­вић Ми­ра, Бе­о­град.
01/006383/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1014/14 од 10.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009513121 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Вук­са­но­вић Да­рио, Бе­о­град.
01/006384/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-753/14 од 24.02.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008641620 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Са­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.
01/006385/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-6178/02 од 19.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008017765 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ра­до­вић Јо­ван, Но­ви Бе­о­град.
01/006386/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-549/14 од 11.02.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006798760 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Џе­мић Дра­го­слав, Мла­де­но­вац.
01/006387/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-416/14 од
03.02.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009097955 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Бе­ја­за­га Ел­фри­да, Но­ви Бе­о­град.
01/006388/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-415/14 од
03.02.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008503975 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Бај­ра­ми Ну­срет, Но­ви Бе­о­град.
01/006389/14
21
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-413/14 од
03.02.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009771538 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Саћ Адам, Обре­но­вац. 01/006390/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/227-6076/02-2 од
03.02.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008421597 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Саћ На­сер, Обре­но­вац. 01/006391/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-6515/2014 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011459115 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Дра­го­је­вић Јо­ван, Мар­
тин­ци.
01/006392/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 06/227-109/14 од 15.01.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007839392 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Чи­ча Ми­лан, Бе­о­град.
01/006393/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5356/13 од 10.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007212977 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ра­ос Арам­ба­шић Ива­на, Но­ви Бе­о­град. 01/006394/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-6743/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011343279 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име То­тић Да­ни­ло, Ја­го­ди­на.
01/006395/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-4633/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007988697 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бран­ду­ша­но­вић Бо­јан, Рав­на Ре­ка.
01/006396/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-2799/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011469513 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Је­ре­мић Аљо­ша, Ћу­при­ја.
01/006397/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2583/14-109 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008037727 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Аса­но­вић Бе­гљер, Бу­ја­но­вац.
01/006398/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-45/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010680938 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Но­ва­ко­вић Мир­ко, Ужи­це.
01/006399/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-81112/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010567118 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Шајн Да­ли­бор, За­га­ји­ца.
01/006400/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5747/14 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010540754 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ни­ко­лић Ја­сми­на, Вр­шац.
01/006401/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-84314/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011171606 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ра­ду Дра­ган, Уљ­ма.
01/006402/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-6543/14 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010084368 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Мар­ко­вић Го­ран, Ку­ку­јев­ци. 01/006403/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-122 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010556603 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Пе­тер Фе­ренц, Су­бо­ти­ца.
01/006404/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-121 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007024611 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ја­ну­шко Жолт, Су­бо­ти­ца.
01/006405/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-120 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009607897 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Сте­ше­вић Та­ма­ра, Па­лић.
01/006406/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-119 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011787727 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ше­тет Ја­нош, Су­бо­ти­ца.
01/006407/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3723/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008703796 из­дат од ПУ Бор на
име Јан­ко­вић Де­си­мир, Плав­на.
01/006408/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-53/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010863358 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ми­ле, Но­ви Ба­нов­ци.
01/006409/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-6678/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006852670 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Не­гић Бо­шко, Ја­зов­ник.
01/006410/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-6603/14-1 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007204782 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Сте­фа­но­вић Хра­ни­слав, Ку­тлеш. 01/006411/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 12-27-32/14 од 09.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008747130 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Гу­жви­ца Ср­ђан, Цр­вен­ка.
01/006412/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27/2-34/2014 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007477547 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Бе­лић Слав­ко, Ин­ђи­ја.
01/006413/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-16/2014 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011017809 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ша­бан Ма­ја, Из­бе­ни­ца.
01/006414/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-71/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008252447 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ве­шко­вић Ја­сми­на, Вр­њач­ка Ба­ња.
01/006415/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-6675/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008935306 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ђи­кић Да­ли­бор, Гр­де­ли­ца.
01/006416/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 27-1-76/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008644748 из­дат од ПУ За­
је­чар на име Те­о­до­ра Лон­чар, Со­ко Ба­ња.
01/006417/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 27-31/14 од 15.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011619835 из­дат од ПУ Кра­ље­во на
име Ђур­ђић Ни­ко­ла, Тр­на­ва.
01/006418/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-860/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003356176 из­дат од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ста­ној­ко­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 01/006419/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-861/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003252596 из­дат од ПС Вра­
чар на име Бо­жо­вић Слав­ко, Бе­о­град.
01/006420/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-862/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003316850 из­дат од ПС Вра­
чар на име Мар­ко­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
01/006421/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-863/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002556508 из­дат од ПС
Вра­чар на име Ма­рич­ко­вић Јо­ван, Бе­о­град.
01/006422/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-964/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001749388 из­дат од ПС Па­ли­
лу­ла на име Мом­чи­ло­вић Ми­лан, Бе­о­град.
01/006423/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-865/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003832384 из­дат од ПС Вра­
чар на име Га­ко­вић Иван, Бе­о­град.
01/006424/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-866/14 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004409724 из­дат од ПС Вра­
чар на име Ан­дреј Жу­гић, Бе­о­град’.
01/006425/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-867/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004744683 из­дат од ПС Зве­
зда­ра на име Бир­та­ше­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
01/006426/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-868/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001746239 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Цвет­ко­вић Ми­о­драг, Бе­о­град.
01/006427/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-870/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001515686 из­дат од ПС
Вра­чар на име Зо­рић Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град.
01/006428/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-871/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003261966 из­дат од ПС Вра­
чар на име Јо­ва­но­вић Дра­го­мир, Бе­о­град.
01/006429/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-871/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 000855971 из­дат од ПС Вра­
чар на име Ар­сић Сла­ђа­на, Бе­о­град.
01/006430/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-872/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003953591 из­дат од ПС Вра­
чар на име Рај­ко­вић Ми­лош, Бе­о­град.
01/006431/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-873/2014 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003870939 из­дат од ПС
Вра­чар на име Су­ша Бран­ка, Бе­о­град.
01/006432/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-874/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002869848 из­дат од ПС Вра­
чар на име Ми­ку­ља­нац Ми­лош, Бе­о­град.
01/006433/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-875/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001228744 из­дат од ПС Вра­
чар на име Бо­ја­нић Ан­то­ни­ја, Бе­о­град.
01/006434/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-876/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003631226 из­дат од ПС Вра­
чар на име Ива­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
01/006435/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-877/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003644538 из­дат од ПС Вра­
чар на име Стој­ко­вић Ми­ха­и­ло, Бе­о­град.
01/006436/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-878/2014 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002127657 из­дат од ПС
Вра­чар на име Ве­ли­ми­ро­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
01/006437/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-151 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 003286683 из­дат од ПС Вр­бас на
име Кра­гуљ Иси­до­ра, Бач­ко До­бро по­ље.
01/006438/14
– ИС­ПРА­ВЕ СТРА­НА­ЦА –
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број BRT-174 D 12278 из­дата од
МСП РС у Бе­о­гра­ду на име Wil­la­im Pem­ble Owen En­glish, Бе­о­
град.
02/000104/14
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-69682/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003370528 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ша­чић Леј­ла, Но­ви Па­зар. 03/032110/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1036/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002093965 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мил­ка Ју­рић, Бе­о­град.
03/032111/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-114/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004649977 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­са­но­вић Ми­ли­ца, Гроц­ка. 03/032112/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1039/2014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004590453 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Мар­ко Ми­ла­ши­но­вић, Бе­о­град.
03/032113/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1041/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003842654 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ли­ца По­по­вић, Бе­о­град. 03/032114/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1043/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001237806 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Сре­тен Трај­ков­ски, Бе­о­град. 03/032115/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1046/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0001432323 издатa од
ПС Ку­че­во на име Мар­тин Ми­ло­ше­вић, Бе­о­град. 03/032116/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1044/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002162983 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Слав­ко Мак­си­мо­вић, Бе­о­град. 03/032117/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-66 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005141998 издатa од ПС
Апа­тин на име Не­над Ду­ба­јић, Апа­тин.
03/032118/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-65 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004573589 издатa од ПС
Апа­тин на име Ми­ле­на Пе­тро­вић, Апа­тин.
03/032119/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2838 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002066743 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ко­стић Сло­бо­дан, Сме­де­ре­во.
03/032120/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-61/14 од
12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 01596178
издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ве­ри­ца Де­но­вић, Зве­чан.
03/032121/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-61/14
од 12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004558605 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ср­ђан Ра­
до­је­вић, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/032122/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2887 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004096819 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ива­но­вић Да­ни­ло, Сме­де­ре­во. 03/032123/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-60/14
од 12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004551499 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Је­ле­на Би­
ше­вац, Зу­бин по­ток.
03/032124/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-59/14
од 12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003229980 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Сте­фан
Јак­шић, Зу­бин по­ток.
03/032125/14
22
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-58/14
од 11.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004227746 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ле­на
Ву­ло­вић, Зве­чан.
03/032126/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-57/14
од 07.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004939399 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Го­ран Пан­
те­лић, Зу­бин по­ток.
03/032127/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-70077/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002045049 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ни­ко­ла Ђор­ђе­вић, Ја­го­ди­на. 03/032128/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1279/14 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003933621 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Миљ­ко Ива­но­вић, Ћу­при­ја.
03/032129/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-1354/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002502722 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ме­ри­на Ле­ихт­нер, Сви­лај­нац. 03/032130/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-923/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00345393 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ди­ми­три­је Ди­ми­три­је­вић, Ћу­при­ја. 03/032131/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-58/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001226708 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ра­да­ко­вић Ђор­ђе, Жи­ти­ште. 03/032132/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1238/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002858022 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Алек­сан­дар Ми­ло­ше­вић, Ћу­при­ја. 03/032133/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-71071/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004655495 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Гор­да­нић Иван, Ло­зни­ца.
03/032134/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2584 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003678033 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ра­до­ва­но­вић На­да, Сме­де­ре­во. 03/032135/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-70346/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001249198 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Па­вло­вић Да­ни­је­ла, Ло­зни­ца. 03/032136/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-2545 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003236146 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Га­ври­ло­вић Ми­лан, Сме­де­ре­во. 03/032137/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-70404/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003401587 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Трип­ко­вић Зо­ран, Ло­зни­ца. 03/032138/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4188 од 11.10.2013.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003332662 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Кру­е­зи Агим, Сме­де­ре­во. 03/032139/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-71064/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001224487 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ми­тро­вић Дра­ган, Ло­зни­ца. 03/032140/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1335 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005354254 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ча­ра­пић Ра­ди­слав, Но­ви Бе­о­град.
03/032141/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-235 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002674234 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Вла­јић Све­ти­слав, Мла­де­но­вац.
03/032142/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1332/14СИ
од 06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001532759 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Су­леј­ма­но­вић
Хер­ми­на, Зе­мун.
03/032143/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-246 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002200681 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Је­вић Мар­ко, Мла­де­но­вац. 03/032144/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-245 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000406934 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Стан­ко­вић Иван, Мла­де­но­вац. 03/032145/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-244 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004800968 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ђу­кић Вла­ди­мир, Мла­де­но­вац. 03/032146/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-236/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004843592 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ђур­ђе­вић Не­над, Мла­де­но­вац. 03/032147/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-234 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004592142 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Во­ји­но­вић Дра­га­на, Мла­де­но­вац. 03/032148/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-233/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002171593 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ку­змић Ана, Мла­де­но­вац. 03/032149/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-224/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003944215 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Си­мић Гор­да­на, Мла­де­но­вац.
03/032150/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-225/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001100045 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Стан­ко­вић Раст­ко, Мла­де­но­вац.
03/032151/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-226 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003672101 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Мла­де­но­вић Зо­ран, Мла­де­но­вац.
03/032152/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-227 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004447346 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јо­ва­но­вић Пе­тар, Мла­де­но­вац. 03/032153/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-228 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001821099 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јан­ко­вић Не­над, Мла­де­но­вац. 03/032154/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-229/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003732388 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Зил­кић Ер­нест, Мла­де­но­вац. 03/032155/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-231 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003610074 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Мар­ко­вић Је­ле­на, Мла­де­но­вац. 03/032156/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1049/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005528774 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кр­стић Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/032157/14
19. IХ 2014. /
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1042/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001404304 издатa од ПС
Ста­ри град на име Рас­по­по­вић Лу­ка, Но­ви Бе­о­град. 03/032158/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1052/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004205536 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Не­дељ­ков Је­ли­ца, Бе­о­град. 03/032159/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1053/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003435637 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђор­ђе­вић Би­ља­на, Па­дин­ска Ске­ла.
03/032160/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1047/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002952810 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Иван, Бор­ча.
03/032161/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1051/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001159955 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Вук­са­но­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/032162/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1034/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004020697 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­стић Сте­фан, Бе­о­град.
03/032163/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1035/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005132607 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кр­мар Бра­ни­мир, Бе­о­град. 03/032164/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1045/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004104081 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­рић Бран­ко, Бор­ча.
03/032165/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-513/14 од 16.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001302871 издатa од ПС Ста­
ри град на име Ра­до­вић Ан­дрић Хри­сти­на, Бе­о­град. 03/032166/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1039/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000872876 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Шпа­но­вић Ђу­ра, Бор­ча.
03/032167/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-292/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003975565 издатa од ПС
Вра­чар на име Ста­но­је­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град.
03/032168/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-771/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001877241 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Абра­мо­вић Урош, Бе­о­град.
03/032169/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1053/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001197753 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ни­ки­то­вић Зве­зда­на, Бе­о­град. 03/032170/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-772/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004732483 издатa од ПС
Вра­чар на име Јев­тић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/032171/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1056/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004314765 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/032172/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-773/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001566449 издатa од ПС
Вра­чар на име Ри­бо­шкић Ми­лош, Бе­о­град.
03/032173/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-774/2014 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002852984 издатa од
ПС Вра­чар на име Бо­ро­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/032174/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-122 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000748183 издатa од ПС
Вр­бас на име Бо­до­њи Зол­тан, Вр­бас.
03/032175/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-775/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004639161 издатa од ПС
Вра­чар на име Оулд Ха­мо­у­да Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/032176/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-776/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002076447 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­ло­ва­но­вић Бра­ти­слав, Бе­о­град. 03/032177/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-65895/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001051751 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пет­ко­вић Го­ран, Ва­ље­во.
03/032178/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-777/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005001753 издатa од
ПС Вра­чар на име Па­вло­вић Са­ња, Бе­о­град.
03/032179/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-996/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004508529 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Жи­кић Дра­ги­ша, Бе­о­град.
03/032180/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-778/14 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005410061 издатa од ПС
Вра­чар на име Бла­го­је­вић Иван, Бе­о­град.
03/032181/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-779/14 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002856285 издатa од ПС
Вра­чар на име Ман­дић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/032182/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205/202 од 29.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001558480 издатa од ПС Ба­ра­
је­во на име Црн­кић Ни­ко­ла, Гроц­ка.
03/032183/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-780/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002722012 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бо­јо­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/032184/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-781/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005132715 издатa од
ПС Вра­чар на име Га­ври­ло­вић Жар­ко, Бе­о­град.
03/032185/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1063/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003549647 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ла­зић Дра­ган, Бе­о­град.
03/032186/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-782/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001927084 издатa од
ПС Вра­чар на име Ба­шкот Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/032187/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-783/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004523307 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ви­да­но­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/032188/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1064/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004613748 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ла­зић Све­тла­на, Бе­о­град.
03/032189/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-784/2014 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001027150 издатa од ПС
Вра­чар на име Мла­де­но­вић Ка­рас Ве­ра, Бе­о­град. 03/032190/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1065/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003596314 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Љу­бе­но­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/032191/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-786/2014 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001315923 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име По­пић Ре­на­та, Бе­о­град.
03/032192/14
101
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-786/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001876136 издатa од
ПС Вра­чар на име Ан­дрић Ан­дреа, Бе­о­град.
03/032193/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1066/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005295321 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ву­јо­ше­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/032194/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-787/14 од 02.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001744877 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ста­нић Ма­ти­ја, Бе­о­град.
03/032195/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-788/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002970959 издатa од ПС
Вра­чар на име Бан­ко­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/032196/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 18.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003276772 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ни­ко­ди­нов­ска Ве­ри­ца, Бе­о­град. 03/032197/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-789/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003583514 издатa од ПС
Вра­чар на име Мар­ја­но­вић Ана, Бе­о­град.
03/032198/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-790/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003281127 издатa од ПС
Вра­чар на име Ка­ра­гић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град.
03/032199/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 18.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001311646 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Трај­ко­вић Не­над, Бе­о­град. 03/032200/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-791/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004945642 издатa од ПС
Вра­чар на име Ан­до­нов Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/032201/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 18.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003357433 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Па­у­но­вић Не­ве­на, Зе­мун.
03/032202/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005492233 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Мар­ков Иван, Бе­о­град.
03/032203/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003271294 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Па­вић Љу­би­ша, Но­ви Бе­о­град.03/032204/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 22.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002339906 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­лу­ти­но­вић Го­ран, Зе­мун. 03/032205/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 23.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003227374 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Тра­у­бацх Сан­дра, Бе­о­град.
03/032206/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003294972 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Сте­ва­но­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/032207/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-70778/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002477783 издатa од ПС
Љиг на име Ра­до­ји­чић Је­ли­ца, Љиг.
03/032208/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-167/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002261377 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ја­ша­рај Рах­ман, Бу­ја­но­вац. 03/032209/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-171/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004644178 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Не­дељ­ко­вић Зо­ран, Бу­ја­но­вац. 03/032210/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-168/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002367043 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Фе­та­хи Ер­ду­а­на, Бу­ја­но­вац. 03/032211/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-170/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000524997 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Му­ста­фа Ер­ду­ан, Бу­ја­но­вац. 03/032212/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1050/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001960102 издатa од
ПУ Вра­ње на име Цвет­ко­вић Ива­на, Бор­ча.
03/032213/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1049/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003774537 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­лин Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град. 03/032214/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1328/14СВ
од 06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001617567 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ча­јић Кри­сти­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/032215/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1331/14СВ од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000898603
издатa од ПС Зе­мун на име Ми­ло­са­вље­вић Лу­ка, Зе­мун.
03/032216/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1327/14СИ
од 06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004595919 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ми­лан,
Зе­мун.
03/032217/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1324/14СИ
од 06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001136844 издатa од ПС Бо­га­тић на име Ко­вач Ми­лан, Но­ви Бе­о­
град.
03/032218/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1325/14SI од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004223000 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ве­лич­ко­вић Ми­лан,
Бе­о­град.
03/032219/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2718 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004032292 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име До­бро­са­вље­вић Ве­сна, Сме­де­ре­во.
03/032220/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2976 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000574071 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Пе­тро­ни­је­вић Да­ни­је­ла, Сме­де­ре­во.
03/032221/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3056 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001403998 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Да­ви­до­вић Ми­ро­слав, Сме­де­ре­во.
03/032222/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2670 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001599547 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ке­џић Ка­та­ри­на, Сме­де­ре­во. 03/032223/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2677 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003457475 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ар­сић Иван, Сме­де­ре­во.
03/032224/14
101 / 19. IХ 2014.
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2899 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003935842 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Сто­ја­но­вић Дра­га­на, Сме­де­ре­во. 03/032225/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2782 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004536808 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Кра­ји­шник Ива­на, Сме­де­ре­во. 03/032226/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1330/14SI од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000865157 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Сне­жа­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/032227/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1326/14SV
од 06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004100699 издатa од ПС Ста­ри град на име Ма­то­вић Зо­ран, Но­
ви Бе­о­град.
03/032228/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-673/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000413705 издатa од ПС
Вр­шац на име Ба­рач­ки Не­над, Вр­шац.
03/032229/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-69468/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003629992 издатa од ПС
Вр­шац на име Ко­јић Дра­ган, Вр­шац.
03/032230/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 25-66766/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004821071 издатa од ПС
Вр­шац на име Ћа­ри Ђе­ма, Вр­шац.
03/032231/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-64806/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000926120 издатa од ПС
Вр­шац на име Бо­го­са­вље­вић Жељ­ка, Вр­шац.
03/032232/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-63173/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005353336 издатa од ПС
Вр­шац на име Ни­ко­лић Жи­во­јин, Вр­шац.
03/032233/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-63179/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003494660 издатa од ПС
Вр­шац на име По­по­вић Бо­шко, Вр­шац.
03/032234/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-63186/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000969520 издатa од ПС
Вр­шац на име Пе­јо­вић Со­ња, Вр­шац.
03/032235/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-63317/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004085137 издатa од ПС
Вр­шац на име Ма­лу­шев Иван, Вр­шац.
03/032236/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-62648/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004809188 издатa од ПС
Вр­шац на име Ба­на­ше­вић Ма­ри­ја, Вр­шац.
03/032237/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-63193/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004211656 издатa од ПС
Вр­шац на име Кме­зић Ја­дран­ка, Вр­шац.
03/032238/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-66607/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128276 издатa од ПС
Вр­шац на име Ран­ков Да­ни­је­ла, Вр­шац.
03/032239/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-66770/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000965207 издатa од ПС
Вр­шац на име Ни­ко­лић Ду­шан, Вр­шац.
03/032240/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-66769/14 од 05.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002187962 издатa од ПС Вр­
шац на име Цве­та­но­вић-Ни­цу­ле­ску Јо­ни­ка, Вр­шац. 03/032241/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-68618/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001376225 издатa од ПС
Вр­шац на име Фи­ли­по­вић Не­над, Вр­шац.
03/032242/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-213/2014 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005147969 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­лић Дра­го­слав, Гроц­ка.
03/032243/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-214/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002489298 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ока­но­вић Ел­дар, Бе­о­град.
03/032244/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-113 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005002840 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ва­но­вић Си­ни­ша, Гроц­ка.
03/032245/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-112/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001955249 издатa од
ПС Гроц­ка на име Де­лић Де­сан­ка, Гроц­ка.
03/032246/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-216/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004277508 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ја­ко­вље­вић Ма­ри­на, Гроц­ка.
03/032247/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-793/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003673288 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ја­и­ло­вић До­бри­ла, Бе­о­град. 03/032248/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-115/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002502207 издатa од
ПС Гроц­ка на име Са­вић Ја­сна, Гроц­ка.
03/032249/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-794/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002301654 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бур­гић Мар­ко, Бе­о­град.
03/032250/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-795/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001698675 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Са­ви­чин Ми­лан, Бе­о­град.
03/032251/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-217/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002842130 издатa од ПС
Гроц­ка на име Јо­ка Мар­ко, Гроц­ка.
03/032252/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-796/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004377767 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Шо­вран Са­ња, Бе­о­град.
03/032253/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-797/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004585595 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­тро­вић Ве­ли­бор, Бе­о­град.
03/032254/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-798/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003353308 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­скин Злат­ко, Бе­о­град.
03/032255/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-799/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003423578 издатa од ПС
Вра­чар на име Сте­фа­нов Мил­ко, Бе­о­град.
03/032256/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-800/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003910617 издатa од
ПС Вра­чар на име Љу­би­чић На­ђа, Бе­о­град.
03/032257/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-801/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005383199 издатa од ПС
Вра­чар на име Си­мић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/032258/14
23
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 218/14 од 12.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002699035 издатa од ПС Гроц­ка
на име Ста­јић Сте­фан, Гроц­ка.
03/032259/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-802/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002501093 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Не­шко­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/032260/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-117/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653728 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ге­не­ра­ло­вић Ми­ро­сла­ва, Гроц­ка.03/032261/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-803/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001218244 издатa од
ПС Вра­чар на име Га­ћић Ду­шан, Бе­о­град.
03/032262/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-116/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003934968 издатa од
ПС Гроц­ка на име Си­ме­у­но­вић Жив­ко, Гроц­ка.
03/032263/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-804/2014 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004706622 издатa од
ПС Вра­чар на име Об­ра­до­вић Ка­ли­на, Бе­о­град.
03/032264/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-118/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001850111 издатa од
ПС Гроц­ка на име Сав­ко­вић Ми­ли­ца, Гроц­ка.
03/032265/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-805/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001190762 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ра­ди­во­је­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/032266/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-806/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000159789 издатa од ПС
Вра­чар на име Сми­ља­нић Ми­лан, Бе­о­град.
03/032267/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-120/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003298233 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ко­цић Де­јан, Гроц­ка.
03/032268/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-121 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001681495 издатa од ПС
Гроц­ка на име Фи­ли­по­вић Жи­ва­дин­ка, Гроц­ка.
03/032269/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-119/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002729612 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ар­сић Ми­лан, Гроц­ка.
03/032270/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-205/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004713057 издатa од ПС
Гроц­ка на име Стан­ко­вић Ни­ко­ла, Гроц­ка.
03/032271/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-206/2014 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004510322 издатa од ПС
Гроц­ка на име Љу­би­са­вље­вић Ми­о­драг, Гроц­ка. 03/032272/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-807/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004102839 издатa од ПС
Вра­чар на име Се­ку­лић Бо­шко, Бе­о­град.
03/032273/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-808/2014 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001230035 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/032274/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-809/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005017014 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бо­бе­рић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/032275/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-810/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002694020 издатa од
ПС Вра­чар на име Ра­кић Иви­ца, Бе­о­град.
03/032276/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-811/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001326123 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Сто­шић Фе­рух Дра­га­на, Бе­о­град. 03/032277/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-203/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004604418 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ма­тић Ми­ло­ван, Гроц­ка.
03/032278/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-201/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002121099 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ста­ни­ми­ро­вић Ми­ле­на, Гроц­ка.
03/032279/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-105/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004242743 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ма­рин­ко­вић Ра­до­мир, Гроц­ка. 03/032280/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-108/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004023048 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ми­ли­ће­вић Не­над, Гроц­ка.
03/032281/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-106/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004576354 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ше­шли­ја Ми­лош, Гроц­ка.
03/032282/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1329/14SV
од 06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005178767 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ле­кић Алек­сан­
дра, Но­ви Бе­о­град.
03/032283/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-107/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002673078 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ди­сић Бо­шко, Гроц­ка.
03/032284/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-27/2014 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003909571 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ве­се­ли­но­вић Ива­на, Гроц­ка.
03/032285/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1334СИВ од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002672560
издатa од ПС Зе­мун на име Мла­де­но­вић Ми­ли­ца, Зе­мун.
03/032286/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1333/14 од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000522954 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Си­мић Ма­ри­ја,
Но­ви Бе­о­град.
03/032287/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-207/2014 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004566101 издатa од ПС
Гроц­ка на име Са­ви­чић Ма­ри­ја, Гроц­ка.
03/032288/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-254/14БК од
05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003949162 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Хри­сти­во­је,
Но­ви Бе­о­град.
03/032289/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-256/14БК од
06.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001911180 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јан­ков Ка­та­ри­на,
Зе­мун.
03/032290/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1413/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003148048 издатa од ПС
Зе­мун на име Ман­дић Зо­ран, Зе­мун.
03/032291/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1435 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003858596 издатa од ПС Зе­
мун на име Ди­ми­три­је­вић Ду­ши­ца, Зе­мун.
03/032292/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1434 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003431445 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­са­но­вић Да­ни­ло, Зе­мун.
03/032293/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1433 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000991341 издатa од ПС Зе­
мун на име Ста­кић Ми­лан, Зе­мун.
03/032294/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66336/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003323826 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­тро­вић Ми­лан, Ша­бац.
03/032295/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 250.4-1431/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002998290 издатa од
ПС Зе­мун на име Мир­ко­вић Ма­ри­ја, Зе­мун.
03/032296/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-68595/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005603431 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ву­ли­кић Лу­ка, Ло­зни­ца.
03/032297/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66330/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000997385 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ву­јо­вић Ми­ли­ца, Ша­бац.
03/032298/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66948/14-1 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000794182 издатa од
ПУ Ша­бац на име Стан­ко­вић Ра­дун­ка, Ша­бац.
03/032299/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66879/14-1 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002837233 издатa од
ПУ Ша­бац на име Кне­же­вић Здрав­ко, Ша­бац.
03/032300/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66884/14-1 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003205644 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђер­ма­но­вић Са­ра, Ша­бац.
03/032301/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-67285/14-1 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005512682 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ка­рић Љи­ља­на, Ша­бац.
03/032302/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-65532/14-1 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003837946 издатa од
ПУ Ша­бац на име Вла­шко­вић Зо­ри­ца, Ша­бац.
03/032303/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-65852 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042869 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ко­ва­че­вић Ма­ри­ја, Ша­бац.
03/032304/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 2050-65930/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794015 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ја­то­вић Ду­ши­ца, Ша­бац.
03/032305/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66873-1 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004823825 издатa од ПУ
Ша­бац на име Бје­лан Ма­ри­ја, Ша­бац.
03/032306/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-812/2014 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005342766 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Об­ра­до­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/032307/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66780/14-1 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003094377 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Ми­лан, Ша­бац.
03/032308/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-813/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001586896 издатa од ПС
Вра­чар на име Ша­кић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/032309/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-66949/14-1 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003697143 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­сић Ми­лан, Ша­бац.
03/032310/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1027/14 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003853840 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лу­ти­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/032311/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205-1098/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003833261 издатa од
ПС Зе­мун на име Па­у­но­вић Ина, Бе­о­град.
03/032312/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-990/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003795399 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ло­ше­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/032313/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1422/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002320165 издатa од ПС
Зе­мун на име Мар­ко­вић Дра­ги­ња, Зе­мун.
03/032314/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-54434/14 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004072179 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Јов­чић Ни­ко­ла, Ле­ско­вац.
03/032315/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-54436/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003885149 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ми­ла­ди­но­вић Иси­до­ра, Ле­ско­вац. 03/032316/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1429 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001659739 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ми­кић Сне­жа­на, Зе­мун.
03/032317/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/51 од 22.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003068680 издатa од ПС Ти­тел
на име Ке­ле­мен Ру­долф, Ти­тел.
03/032318/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1426 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003063167 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Стој­чић Мар­ко, Сур­чин.
03/032319/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/50 од 20.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003173559 издатa од ПС Ти­тел
на име То­до­ро­вић Алек­сан­дар, Ти­тел.
03/032320/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1421 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0025982772 издатa од ПС
Зе­мун на име Бу­ба­ло Ми­лан, Зе­мун.
03/032321/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1424 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001967828 издатa од ПС Зе­
мун на име Фри­дрих Ва­ња, Зе­мун.
03/032322/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1425 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002029822 издатa од ПС Ло­
зни­ца на име Го­јун Све­тла­на, Зе­мун.
03/032323/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1421 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003341480 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ива­на, Зе­мун.
03/032324/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1420 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001840086 издатa од ПС Зе­
мун на име Хор­шић Ми­ра, Зе­мун.
03/032325/14
24
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1412 од 05.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004101178 издатa од ПС Зе­
мун на име Ива­нић Да­вор, Сур­чин.
03/032326/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-302/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004546197 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Стан­ко­вић На­тасцха, Ла­за­ре­вац. 03/032327/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-70412/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001520671 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име То­ка­лић Са­ша, Кра­гу­је­вац. 03/032328/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-354/2014 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002129725 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Мла­де­но­вић Ду­ши­ца, Кра­ље­во.03/032329/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-356/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001098033 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јев­ђе­вић Ми­лан, Кра­ље­во.
03/032330/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-339/2014 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004672953 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Цвет­ко­вић Жељ­ко, Кра­ље­во. 03/032331/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-355/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000645876 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­ћић Ми­лан, Кра­ље­во.
03/032332/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-296 од 09.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003777587 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сто­ја­но­вић Иван, Ла­за­ре­вац.
03/032333/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-300/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005571612 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Твр­ди­шић Да­ни­ло, Ла­за­ре­вац. 03/032334/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-303 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001021070 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ди­ми­три­је­вић Вељ­ко, Ла­за­ре­вац. 03/032335/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-126/14 од
12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003428875 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Бла­го­је­вић Је­ле­на,
Бе­о­град.
03/032336/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1025/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003791651 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Стој­ко­вић Не­над, Бе­о­град.
03/032337/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1028/20 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001670939 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пер­то­вић Ср­бо­љуб, Бе­о­град. 03/032338/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1026/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004764768 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Трај­ко­вић Да­ни­јел, Бе­о­град. 03/032339/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1027/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004660887 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Не­над, Бе­о­град.
03/032340/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1031/14 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001692557 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бо­жи­но­вић Ђо­ђе, Но­ви Бе­о­град. 03/032341/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1030/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002082924 издатa од
ПС Вра­чар на име Јан­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/032342/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1032/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003068220 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­вло­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/032343/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1080 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001695888 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Пе­рић Дар­ко, Бе­о­град.
03/032344/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-357/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000861895 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Гул­ле Сим, Кра­ље­во.
03/032345/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1076/14 од 02.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003414222 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Су­бо­тић Сан­дра, Гроц­ка.
03/032346/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1077 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003926730 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ман­чић Сте­фан, Бе­о­град.
03/032347/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1088/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003184490 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ср­дић Јан­ко, Бе­о­град.
03/032348/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1089/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004828929 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Илић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/032349/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1090/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001459819 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име До­бри­је­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/032350/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1081 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000781364 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/032351/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1074/14 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002835136 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ста­но­је­вић Је­ли­са­ве­та, Бе­о­град.
03/032352/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1083/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000245035 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ка­пе­та­но­вић Ања, Бе­о­град.
03/032353/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1084/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005021282 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Жу­тић Жар­ко, Бе­о­град.
03/032354/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1079/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170555 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Илић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/032355/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1085/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003910560 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Чу­чак Сње­жа­на, Бе­о­град.
03/032356/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-358/2014 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004497445 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Мар­ко­вић Ми­ле­на, Кра­ље­во. 03/032357/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1086/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001408447 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Те­шић Ми­лан, Бе­о­град.
03/032358/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1078/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0014831247 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­си­ље­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/032359/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-360/2014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001823205 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пе­ри­шић Алек­сан­дар, Кра­ље­во.03/032360/14
19. IХ 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1082/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001171809 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/032361/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-359/2014 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001685534 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ду­га­лић Ми­лин­ко, Кра­ље­во. 03/032362/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1087/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002679071 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Мак­си­мо­вић Ди­о­ни­си­је, Бе­о­град.
03/032363/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1097/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005229449 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Му­хо­вић Ен­вер, Бе­о­град.
03/032364/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-401/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003565756 издатa од ПУ
Ча­чак на име Је­здић Алек­сан­дар, Ча­чак.
03/032365/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1096/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001364975 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/032366/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-403/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003829125 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ва­си­лев Бо­јан, Ча­чак.
03/032367/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1098/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001744175 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ду­кић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/032368/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1099/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000638219 издатa од
ПС Гроц­ка на име Тра­ви­ца Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/032369/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-399/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000822851 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ра­до­сав­че­вић Ана, Ча­чак.
03/032370/14
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-23/14 од 10.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002465441 издатa од ПС
Свр­љиг на име Ма­ној­ло­вић Де­јан, Свр­љиг.
03/032371/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-408/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004809396 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ми­ло­шев Ана, Ча­чак.
03/032372/14
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-27/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001129399 издатa од ПС
Свр­љиг на име Ви­де­но­вић Зо­ран, Свр­љиг.
03/032373/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-406/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002568529 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сте­фа­но­вић Ми­ле­на, Ча­чак.
03/032374/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-404/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003862258 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ва­со­вић Кри­сти­на, Ча­чак.
03/032375/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-72786/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001214167 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пе­тро­вић Ве­ра, Ле­ско­вац.
03/032376/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-405/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002883510 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јо­ва­но­вић Ти­ја­на, Ча­чак.
03/032377/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-407/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004432745 издатa од ПУ
Ча­чак на име Не­шо­вић Ја­наћ­ко, Ча­чак.
03/032378/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-72992/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005472781 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Бог­да­но­вић Сне­жа­на, Ле­ско­вац.
03/032379/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-402/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003006017 издатa од ПУ
Ча­чак на име Тр­на­вац Ана, Ча­чак.
03/032380/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-392/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003850404 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ка­шо­вић Ђор­ђе, Ча­чак.
03/032381/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/161-14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002471646 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ни­ко­лић Ми­лан, Ин­ђи­ја.
03/032382/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/162-14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002752819 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ту­ве­џић Бо­ри­слав, Ин­ђи­ја.
03/032383/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-393/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001861585 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ће­ха Слав­ко, Ча­чак.
03/032384/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/163/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003801867 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ман­дић Да­ни­ца, Ин­ђи­ја.
03/032385/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-144 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002022437 издатa од ПС
Вр­бас на име Лон­чар Ми­лен­ко, Вр­бас.
03/032386/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-396/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003311062 издатa од ПУ
Ча­чак на име Па­у­но­вић Зо­ра­на, Ча­чак.
03/032387/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-397/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003880881 издатa од ПУ
Ча­чак на име Па­у­но­вић Ан­ђе­ла, Ча­чак.
03/032388/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-143 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003053884 издатa од ПС
Вр­бас на име Ву­ја­чић Ве­ра, Вр­бас.
03/032389/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-400/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003327196 издатa од ПУ
Ча­чак на име Мар­ко­вић Све­то­мир, Ча­чак.
03/032390/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-142 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002386424 издатa од ПС
Вр­бас на име Пе­шић Бран­ка, Вр­бас.
03/032391/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-398/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005135928 издатa од ПУ
Ча­чак на име Си­мо­вић Ми­ли­ца, Ча­чак.
03/032392/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1778 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000267321 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бу­гар­ски Не­над, Но­ви Сад.
03/032393/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1777 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002485271 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мај­сто­ро­вић Ог­њен, Но­ви Сад. 03/032394/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1776 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001621320 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ћо­ро­вић Вук, Но­ви Сад.
03/032395/14
101
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1783 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003674380 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ће­лић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/032396/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1784 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002820265 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ру­до­вић Ти­хо­мир, Но­ви Сад.
03/032397/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1775 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005460539 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мр­вић Не­ма­ња, Но­ви Сад.
03/032398/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1785 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002925809 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бу­не­та Сне­жа­на, Но­ви Сад.
03/032399/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-209/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003181848 издатa од ПУ
Вра­ње на име Шај­но­вић Бра­ни­слав, Вра­ње.
03/032400/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-211 од 20.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002897522 издатa од ПУ Вра­
ње на име Мла­де­но­вић Сте­фан, Вра­ње.
03/032401/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-204 од 14.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002845527 издатa од ПУ Вра­
ње на име Сто­ја­но­вић Сла­ђан, Вра­ње.
03/032402/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-201/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005253389 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ђор­ђе­вић Бра­ти­слав, Вра­ње.
03/032403/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-202 од 11.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005642468 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ста­ни­са­вље­вић Ми­о­мир, Вра­ње.
03/032404/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-197/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001391007 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ра­ћи­по­вић Едвард, Вра­ње.
03/032405/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-200/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001199502 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ри­стић Дра­га­на, Вра­ње.
03/032406/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-199 од 06.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002284820 издатa од ПУ Вра­
ње на име Сто­јиљ­ко­вић Алек­сан­дра, Вра­ње.
03/032407/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-196/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004458815 издатa од ПУ
Вра­ње на име Го­лу­бић Та­ма­ра, Вра­ње.
03/032408/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-195/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000791489 издатa од ПУ
Вра­ње на име Дим­чић Јо­ва­на, Вра­ње.
03/032409/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-194 од 04.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002148461 издатa од ПУ Вра­
ње на име Иса­и­но­вић Еран­да, Вра­ње.
03/032410/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-198/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000425861 издатa од ПУ
Вра­ње на име Усић Ми­ле­на, Вра­ње.
03/032411/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-191 од 30.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000866097 издатa од ПУ Вра­
ње на име Сто­јил­ко­вић Ми­ли­ца, Вра­ње.
03/032412/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1117 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000943034 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­тић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/032413/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-920 од 30.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002533749 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име По­ша­рац Зо­ран, Бе­о­град.
03/032414/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1128 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003087319 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Вра­нић Де­јан, Бе­о­град.
03/032415/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1125/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003288098 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ди­ми­три­је­вић Ву­ка­на, Бе­о­град.03/032416/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1127 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001146502 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Мо­ми­ро­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.03/032417/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-976 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002573474 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Па­у­но­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/032418/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1045/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000206285 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­до­је­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/032419/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1107/2017 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003536697 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Да­ли­фи Им­сер, Бе­о­град.
03/032420/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1043/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002138365 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Цвет­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/032421/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-352/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005183443 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Жу­јић Не­над, Кру­ше­вац.
03/032422/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-357/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005034852 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Алек­сић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац. 03/032423/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-395/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003380839 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ка­ра­кла­јић Дра­ги­ша, Ча­чак.
03/032424/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-339/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000169842 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јо­ва­но­вић Ду­ши­ца, Ча­чак.
03/032425/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-68/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003780554 издатa од ПУ
При­шти­на на име Еми­ни Га­лип, Ли­пљан.
03/032426/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1104/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001631506 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бе­тим Бе­ри­шај, Бе­о­град.
03/032430/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/37 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003285671 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Пе­тро­вић Ср­ђан, Ба­то­чи­на.
03/032431/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-816/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004734191 издатa од
ПС Вра­чар на име Вој­но­вић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/032440/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1099/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003527666 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ћур­чин Ву­ко­са­ва, Бе­о­град. 03/032450/14
101 / 19. IХ 2014.
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1113/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001335428 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име По­па­дић Си­ни­ша, Бе­о­град. 03/032451/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1110/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004035626 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Ми­ло, Бе­о­град.
03/032452/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1103/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005610305 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ај­ва­зи Кла­у­ди­ја, Зе­мун.
03/032453/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1108/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002783581 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­сић Ву­ко­са­ва, Бор­ча.
03/032454/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1105/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005018149 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ар­сић Зо­ран, Бе­о­град.
03/032455/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-134/14 од
25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002039776 издатa од ПС Вра­чар на име Мар­ти­но­вић Не­над, Бе­о­
град.
03/032456/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-132/14 од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003574128 издатa од ПС Ло­зни­ца на име Ра­ше­вић Не­ма­ња, Но­ви
Бе­о­град.
03/032457/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5094/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002926946 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ра­до­ва­но­вић Та­ма­ра, Бе­о­град. 03/032458/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5091/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003770761 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Пе­ри­шић Не­над, Бе­о­град.
03/032459/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5079 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001998688 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Мак­си­мо­вић Ве­ли­мир, Бе­о­град. 03/032460/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5090/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005346930 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Сто­јић Ју­го­слав, Срем­чи­ца. 03/032461/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5089 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002766528 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Зо­рић Зо­ран, Гроц­ка.
03/032462/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5081/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003594497 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ми­ла­ди­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/032463/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 831 од 16.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001904160 издатa од ПС Га­џин Хан
на име Цве­та­но­вић Вој­кан, Ни­шка Ба­ња.
03/032464/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-168/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002087373 издатa од ПС
Тр­го­ви­ште на име Не­дељ­ко­вић Не­над, Тр­го­ви­ште. 03/032465/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-75005/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002100711 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Ми­ла­нов Ива­на, Сур­ду­ли­ца.03/032466/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1109/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002558515 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­кић Да­ли­бор, Бе­о­град.
03/032467/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1111/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004239156 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/032468/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1114/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004702930 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Прен­дић Ива­на, Бе­о­град.
03/032469/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1116/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003905058 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­мар­џић Ра­дош, Бе­о­град. 03/032470/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1117/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003223752 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ђор­ђе­вић Иван, Бе­о­град. 03/032471/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1119/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002868124 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Кра­снић Са­ша, Бе­о­град. 03/032472/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-736/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002043866 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Је­ре­мић Дра­гу­тин Угље­ша, Бе­о­град.03/032473/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-738/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001799235 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Риб­ни­кар Је­ле­на, Бе­о­град.
03/032474/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-737/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001299133 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Чан­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град.03/032475/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1091/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001954720 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Феј­зу­ли Де­мир, Бе­о­град.
03/032476/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1096/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004570664 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Иве­тић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/032477/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1097/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767509 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ви­да­ко­вић Не­бој­ша, Бе­о­град.03/032478/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1098/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003074926 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­рић Не­ве­на, Бе­о­град. 03/032479/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1101/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001766843 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мак­су­то­вић Ати­џа, Бе­о­град. 03/032480/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1094/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004146673 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стој­ко­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/032481/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1081/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000128985 издатa од
ПУ Ча­чак на име Кр­њић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/032482/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1089/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003028530 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Чу­пић Ал­ма, Бе­о­град.
03/032483/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1090/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003495506 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ко­ва­че­вић Ма­ја, Бе­о­град.
03/032484/14
25
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1073/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003776512 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мом­чи­ло­вић Мил­ка, Бе­о­град. 03/032485/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-165/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002271780 издатa од
ПС Тр­го­ви­ште на име То­мић Дар­ко, Тр­го­ви­ште. 03/032486/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/52 од 25.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794055 издатa од ПС Ти­тел
на име Ча­врић Ми­ла­на, Ти­тел.
03/032487/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-75431/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042992 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тић Ми­ља­на, Ле­ско­вац. 03/032488/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1080/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004633091 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Би­на­ку Ши­рет, Бе­о­град.
03/032489/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1092/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000958880 издатa од
ПС Ма­ли Звор­ник на име Ла­зић Иван, Бе­о­град. 03/032490/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-74658/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001853629 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Чи­ха­чев Бо­јан, Ле­ско­вац.
03/032491/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-74638/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003281604 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Аје­то­вић Трај­че, Ле­ско­вац. 03/032492/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1170/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003333067 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Са­рић То­маш, Бе­о­град.
03/032493/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1172 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003858290 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ру­то­вић То­маш, Но­ви Бе­о­град. 03/032494/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.5-1171 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001550413 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ба­то­ва­ња Игор, Бе­ог­ рад.
03/032495/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1141 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002458352 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ја­наћ­ко­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/032496/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.5-1144 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005566113 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­хај­ло­вић Фи­лип, Бе­о­град.
03/032497/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1173 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003810809 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Са­вић Жи­во­рад, Бе­о­град.
03/032498/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-77472/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000465108 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ар­на­у­то­вић Дра­ган, Ло­зни­ца. 03/032499/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-508 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004808959 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Са­ра­во­лац Бра­ни­слав, Зре­ња­нин. 03/032500/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-501 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002507887 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ми­ли­ће­вић Ни­ко­ла, Зре­ња­нин. 03/032501/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-192 од 30.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001378305 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ри­стић Не­ма­ња, Вра­ње.
03/032502/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-75242/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003689219 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Пе­тро­вић Ми­ли­ца, Ло­зни­ца. 03/032503/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-75 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004498100 издатa од ПС
Апа­тин на име Ђор­ђр­вић Бра­ни­слав, Апа­тин.
03/032504/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-502/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0033898027 издатa
од ПУ Пан­че­во на име То­мић Зо­ран, Пан­че­во.
03/032505/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-503/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004627025 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ми­лу­ти­нов Вла­ди­мир, Пан­че­во. 03/032506/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-208/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002405815 издатa од ПУ
Вра­ње на име Та­сић Не­над, Вра­ње.
03/032507/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-508/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002447459 издатa од
ПУ Пан­че­во на име До­бре­сков Со­ња, Пан­че­во.
03/032508/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-507/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004139966 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Гра­су Ми­ло­ван, Пан­че­во.
03/032509/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-506/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002862795 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Цр­ни Алек­сан­дра, Пан­че­во. 03/032510/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-505/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813492 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ди­ми­три­јев­ски Мар­ко, Пан­че­во. 03/032511/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-190 од 30.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004416541 издатa од ПУ Вра­
ње на име Са­кип Ил­ми­ја, Вра­ње.
03/032512/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-504/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005352995 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Маљ­ко­вић Дра­ган, Пан­че­во. 03/032513/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-206/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004586207 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стан­ко­вић Јул­ка, Вра­ње.
03/032514/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-205 од 18.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004500395 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ан­дре­је­вић Ми­ло­рад, Вра­ње.
03/032515/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-61/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003209922 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Па­влов Ми­о­драг, Жи­ти­ште. 03/032516/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74347/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005217364 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ко­стић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац. 03/032517/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74334/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002633350 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ја­ји­ло­вић Мар­ко, Кра­гу­је­вац. 03/032518/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74317/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002777694 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ва­си­ље­вић Са­ша, Кра­гу­је­вац. 03/032519/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-207/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003026187 издатa од ПУ
Вра­ње на име Са­ћи­по­вић Де­нис, Вра­ње.
03/032520/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-210 од 19.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002134757 издатa од ПУ Вра­
ње на име Бе­ћи­ро­вић Да­вор, Вра­ње.
03/032521/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-203/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004500641 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сто­ја­но­вић Хри­сти­на, Вра­ње.
03/032522/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 862 од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003873137 издатa од ПУ Ниш на
име Ер­це­го­вић Вин­ко, Ниш.
03/032523/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 861 од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002362961 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­цић Вла­ди­мир, Ниш.
03/032524/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 818/014 од 14.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001945022 издатa од ПУ Ниш на
име Кри­во­ку­ћа Урош, Ниш.
03/032525/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 825/014 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011445 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­тро­вић Све­тла­на, Ниш.
03/032526/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 827/014 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003816740 издатa од ПУ Ниш на
име Ди­ми­три­је­вић Зо­ри­ца, Ниш.
03/032527/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-64672 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005479752 издатa од ПС Ту­
тин на име Са­ди­ко­вић Ше­риф, Ту­тин.
03/032528/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-71508 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001155323 издатa од ПС Ту­
тин на име Му­јо­вић Мир­зет, Ту­тин.
03/032529/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 821/014 од 14.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004744841 издатa од ПУ Ниш на
име Жив­ко­вић Је­ле­на, Ниш.
03/032530/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 855/014 од 21.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003530839 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­но­је­вић Сте­фан, Ниш.
03/032531/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 826/014 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005573010 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­тро­вић Да­ни­ло, Ниш.
03/032532/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 828/014 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002872090 издатa од ПУ Ниш на
име Ди­нић Зо­ран, Ниш.
03/032533/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 822/014 од 14.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004615039 издатa од ПУ Ниш на
име Ар­сић Ви­о­ле­та, Ниш.
03/032534/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 829/14 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004124932 издатa од ПУ Ниш на
име Ла­за­ре­вић Алек­сан­дра, Ниш.
03/032535/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 863 од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004402500 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Јо­ва­на, Ниш.
03/032536/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 865 од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004250784 издатa од ПУ Ниш на
име Кру­шић Та­ма­ра, Ниш.
03/032537/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 866 од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004071752 издатa од ПУ Ниш на
име Ри­стић Урош, Ниш.
03/032538/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 867 од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002144560 издатa од ПУ Ниш на
име Пет­ко­вић Ми­ро­слав, Ниш.
03/032539/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-831 од 13.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001634745 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ве­ли­ма­но­вић Не­ве­на, Бе­о­град. 03/032540/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-848/14 од 18.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004053270 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Рај­ко­вић Урош, Зу­це.
03/032541/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 846 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004041409 издатa од ПУ Ниш на
име Осма­но­вић Ва­са, Ниш.
03/032542/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-944 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004249647 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић Гро­зда­на, Ри­пањ.
03/032543/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1116/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001926931 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­шев Ана, Бе­о­град.
03/032544/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-72346/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003179275 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ва­си­ље­вић Дра­ган, Аран­ђе­ло­вац.
03/032545/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-73334/14 од
20.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002135350 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ми­ло­са­вље­вић
Сне­жа­на, Аран­ђе­ло­вац.
03/032546/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-73325/14 од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004936868 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Та­
ма­ра, Аран­ђе­ло­вац.
03/032547/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-72983 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001225553 издатa од ПС Ко­
вин на име Ни­ко­лић Пе­ри­ца, Ко­вин.
03/032548/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-72326/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003706051 издатa од ПС
Ко­вин на име Ми­хај­ло­вић Ми­ро­слав, Ко­вин.
03/032549/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-69 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004998096 издатa од ПС
Апа­тин на име Ман­дић Је­ле­на, Апа­тин.
03/032550/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-2408/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001667034 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име Ми­хај­ло­вић Го­ран, Ре­ко­вац.
03/032551/14
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 205-2507/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000604543 издатa од
ПС Жа­гу­би­ца на име Ба­цић Пе­тар, Жа­гу­би­ца.
03/032552/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1040/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004020323 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ба­ра­ша­нин Сте­фан, Бе­о­град. 03/032553/14
26
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-72400/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001130413 издатa од ПС
Шид на име Ђур­ђе­вић Јо­ва, Шид.
03/032554/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1174/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005416913 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Цвет­ко­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град. 03/032555/14
Ре­ше­њем ПС Осе­чи­на број 205-5-72407 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003466014 издатa од ПС
Осе­чи­на на име Об­ра­до­вић Жељ­ко, Осе­чи­на.
03/032556/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1175 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004525345 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Пет­ко­вић Урош, Бе­о­град.
03/032557/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-72327/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002087008 издатa од ПС
Ко­вин на име Де­ли­бла­ча­нин Пр­во­сла­ва, Ко­вин. 03/032558/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-71839/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000956314 издатa од ПС
Ко­вин на име Ми­ли­во­је­вић Злат­ко, Ко­вин.
03/032559/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-72737/14-1 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004380511 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Па­пић Хај­ру­ша, Сје­ни­ца.
03/032560/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1176/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001276492 издатa од
ПС Со­пот на име Мар­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/032561/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-72793/14-1 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002085844 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Ха­сић Ени­са, Сје­ни­ца.
03/032562/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-72799/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004985984 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Кам­бе­ро­вић Ел­ви­ра, Ле­ба­не.
03/032563/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1137/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001921183 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бе­ри­ша Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/032564/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-73119/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001009606 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Гро­зда­но­вић Су­за­на, Ле­ба­не.
03/032565/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-73477/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001074459 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Ја­ша­ре­вић Ми­о­драг, Ле­ба­не.
03/032566/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-73863 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004264054 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ву­ки­ће­вић Ду­ши­ца, Кур­шу­мли­ја.
03/032567/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 250.2-1135/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004410876 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ста­ни­шић Са­ња, Бе­о­град.
03/032568/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-74154/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003919729 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Га­шић Мир­ја­на, Кур­шу­мли­ја.
03/032569/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-72706/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156401 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Јев­тић Ми­лош, Кур­шу­мли­ја. 03/032570/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-72916/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003548128 издатa од ПС
Ари­ље на име Ни­ко­лић Дра­го­љуб, Ари­ље.
03/032571/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1134/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004512764 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град. 03/032572/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-72490/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004239361 издатa од ПС
Ари­ље на име Па­вло­вић Бра­на, Ари­ље.
03/032573/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1133/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001910498 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ша­ко­та Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/032574/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1496 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002910218 издатa од ПС
При­бој на име Би­је­лић Бо­јан, Бе­о­град.
03/032575/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1136/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004559552 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лић Ле­по­са­ва, Бе­о­град. 03/032576/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1437 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003255013 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ми­ћа­но­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/032577/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1109/2014 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002353125 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бе­ри­ша Ха­лил, Бе­о­град.
03/032578/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1113/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003356834 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ло­ше­вић Ми­лош, Бе­о­град.03/032579/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1110/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003748141 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Све­то­мир, Бе­о­град. 03/032580/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1112/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000790098 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Са­вић Мар­та, Бе­о­град.
03/032581/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-111/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003359683 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Са­ди­ко­вић Ибра­хим, Бе­о­град. 03/032582/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1114/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000908278 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ар­да­лић Сте­фан, Но­ви Бе­о­град.
03/032583/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1143/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002865624 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/032584/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1146/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003808258 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град. 03/032585/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1145/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004520066 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Трај­ко­вић Да­кић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/032586/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1129/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004102679 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име До­ста­нић Не­над, Бе­о­град.
03/032587/14
19. IХ 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1130/2014 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004592968 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ши­шић Злат­ко, Бе­о­град.
03/032588/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1075/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003964004 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­лић Са­вић Ма­ри­ја, Зе­мун. 03/032589/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1149/23014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002816215 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ари­за­но­вић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/032590/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1148/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002143744 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­си­вље­вић Гој­ко, Бе­о­град. 03/032591/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 852 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005173685 издатa од ПУ Ниш на
име Не­дељ­ко­вић Са­ша, Ниш.
03/032592/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 830 од 16.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004564489 издатa од ПУ Ниш на
име Ран­ђе­ло­вић Ми­ле­на, Ниш.
03/032593/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 853 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004843790 издатa од ПУ Ниш на
име Му­њи­за Пре­драг, Ниш.
03/032594/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 847 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004688798 издатa од ПУ Ниш на
име Кр­стић Ср­ђан, Ниш.
03/032595/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 843 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004005374 издатa од ПУ Ниш на
име Жив­ко­вић Ра­до­слав, Ниш.
03/032596/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 845 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004120254 издатa од ПУ Ниш на
име Му­тић Не­зад, Ниш.
03/032597/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 848 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004045089 издатa од ПУ Ниш на
име Ан­тић Ми­ља­на, Ниш.
03/032598/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 844 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001724339 издатa од ПУ Ниш на
име До­бро­са­вље­вић Ра­то­мир, Ниш.
03/032599/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1147/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000844496 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Та­дић Иза­бе­ла, Обре­но­вац. 03/032600/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1116/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001523554 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ди­ми­три­је­вић Бо­јан, Бе­о­град. 03/032601/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1153/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000950690 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ши­љић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/032602/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1385/14СВ
од 16.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001927403 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ле­тић Ду­ши­ца, Но­ви
Бе­о­град.
03/032603/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 849 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004392125 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­ло­са­вље­вић Са­ша, Ниш.
03/032604/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1156/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002293333 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ши­љак Си­ни­ша, Бе­о­град. 03/032605/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1384/14SV
од 16.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003581543 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Три­вун­чић Ми­о­
драг, Но­ви Бе­о­град.
03/032606/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 850 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003620774 издатa од ПУ Ниш на
име Жи­ва­нић Си­дор­ка, Ниш.
03/032607/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 854 од 20.08.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002280555 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­ди­во­је­вић Ђор­ђе, Ниш.
03/032608/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1155/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003895484 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/032609/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1383/14СВ
од 16.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001622579 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ста­ни­са­вље­вић
Дра­го­слав, Но­ви Бе­о­град.
03/032610/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1381/14СИ
од 15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001907786 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пан­те­лић Алек­
сан­дар, Но­ви Бе­о­град.
03/032611/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1380/14СИ
од 15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004017984 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­зић Ми­лош, Но­
ви Бе­о­град.
03/032612/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1379/14СВ
од 15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003526487 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лић Ема, Но­ви
Бе­о­град.
03/032613/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-180 од 28.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005239561 издатa од ПС Ру­ма
на име Ви­мић Ђор­ђе, Ру­ма.
03/032614/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1378/14СВ
од 15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004311254 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђу­ра­со­вић Ми­ли­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/032615/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1377/14 од
15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005353875 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­ли­по­вић Пе­јо,
Бе­о­град.
03/032616/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1142/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003154126 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­хај­ло­вић Бла­го­је, Бе­о­град. 03/032617/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-266/14ВК од
14.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001164974 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ви­ско­вић Дра­ги­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/032618/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1157/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001167496 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Се­ку­лић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/032619/14
101
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-265/14ВК од
14.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002757496 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Цви­ја­но­вић Ми­лош,
Но­ви Бе­о­град.
03/032620/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.4-264/14 ВК
од 13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003216713 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Му­шћет Мар­јан,
Но­ви Бе­о­град.
03/032621/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1158/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001103166 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­жо­вић Ми­лу­тин, Бе­о­град. 03/032622/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-263/14ВК од
13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005057714 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ве­ли­ми­ро­вић Не­
вен­ка, Но­ви Бе­ог­ рад.
03/032623/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-17+9 од 28.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003619960 издатa од ПС Ру­
ма на име Ни­ко­лић Бо­ра, Ру­ма.
03/032624/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 2052-262/14БК од
13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005690735 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­пић Са­ша, Но­ви
Бе­о­град.
03/032625/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1159/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002949234 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Но­ви­чић Ми­лан, Бе­о­град.
03/032626/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1160/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001323175 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Си­мо­вље­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.03/032627/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-172 од 18.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002967985 издатa од ПС Ру­ма
на име Хор­ва­ћа­нин Ман­да, Ру­ма.
03/032628/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-261/14ВК од
12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001005198 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ва­но­вић Ра­
до­мир, Но­ви Бе­о­град.
03/032629/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1163/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003758544 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­шић Пре­драг, Бе­о­град.
03/032630/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-173 од 22.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003159746 издатa од ПС Ру­ма
на име Ђор­ђе­вић Сло­бо­дан, Ру­ма.
03/032631/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1164/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003714411 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бај­че­тић Јо­ван­ка, Бе­о­град.
03/032632/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-177 од 28.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004530405 издатa од ПС Ру­ма
на име Не­шко­вић Ан­ђел­ка, Ру­ма.
03/032633/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-176 од 28.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000771088 издатa од ПС Ру­ма
на име Со­ло­мун Злат­ко, Ру­ма.
03/032634/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-174 од 25.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001733744 издатa од ПС Ру­ма
на име Ба­ти­нић Јо­во, Ру­ма.
03/032635/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-196/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002374172 издатa од
ПУ За­је­чар на име Да­ви­до­вић Ни­ко­ла, За­је­чар.
03/032636/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-195/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003968554 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ча­шић Са­ња, За­је­чар.
03/032637/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-175 од 28.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000928095 издатa од ПС Ру­ма
на име То­мић Ми­ро­слав, Ру­ма.
03/032638/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-205 од 25.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002378215 издатa од ПС Ру­ма
на име Сан­ко­вић Вла­ди­сла­ва, Ру­ма.
03/032639/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-203 од 20.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000989521 издатa од ПС Ру­ма
на име Ро­дић Све­тла­на, Ру­ма.
03/032640/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-211 од 27.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001232289 издатa од ПС Ру­ма
на име Кор­дић Бра­ни­слав, Ру­ма.
03/032641/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-210 од 26.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002660242 издатa од ПС Ру­ма
на име Гр­ко­вић Кри­сти­на, Ру­ма.
03/032642/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-206 од 25.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000967950 издатa од ПС Ру­ма
на име Бог­да­нов Љи­ља­на, Ру­ма.
03/032643/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1161/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001052093 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ду­њић Јо­ван, Бе­о­град.
03/032644/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1162/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004912901 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ча­на­ће­вић Ми­ли­во­је, Бе­о­град.03/032645/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1119/14 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001940589 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­рин­ко­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/032646/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-202 од 20.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004125198 издатa од ПС Ру­ма
на име Шкон­дрић Ву­ка­шин, Ру­ма.
03/032647/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1117/2014 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001822496 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­дић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/032648/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-209 од 26.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001974434 издатa од ПС Ру­ма
на име Ју­ри­шић Мар­ко, Ру­ма.
03/032649/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-208 од 25.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000548151 издатa од ПС Ру­ма
на име Глу­мац Пе­тар, Ру­ма.
03/032650/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1118/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002305601 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ди­мић Игор, Бе­о­град.
03/032651/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1120/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003791650 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Стој­ков Би­сер­ка, Бе­о­град.
03/032652/14
101 / 19. IХ 2014.
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-194/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001964733 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ста­ној­ло­вић Ми­ша, За­је­чар. 03/032653/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-75454/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001914944 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Кр­стић Сне­жа­на, Сур­ду­ли­ца.03/032654/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-193/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002284600 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ста­ној­ло­вић Ол­ги­ца, За­је­чар. 03/032655/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-749/2014 од
25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002037000 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Ву­ки­че­вић Ле­по­са­ва,
Бе­о­град.
03/032656/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-192/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004870161 издатa од
ПУ За­је­чар на име Јан­ко­вић Сла­ви­ша, За­је­чар.
03/032657/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-191/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003754234 издатa од
ПУ За­је­чар на име Здрав­ко­вић Јо­ва­на, За­је­чар.
03/032658/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-753/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003800902 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Тер­зић Дра­ги­ца, Бе­о­град. 03/032659/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-70527/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005357775 издатa од ПС
Вр­шац на име Ман­да­рић Је­ка, Вр­шац.
03/032660/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5672/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 010807905 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ђу­ли­ја Гер­га, Вр­шац.
03/032661/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-752/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004211812 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Хар­дер Со­ња, Бе­о­град. 03/032662/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-751/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001061368 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Кон­стан­ти­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/032663/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-754/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003744652 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Огри­зо­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/032664/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-66880/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004300918 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Де­мић Ђу­ва, Сур­ду­ли­ца.
03/032665/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74401/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005200096 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Вла­чић Хри­сти­на, Кра­гу­је­вац.03/032666/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74581/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002734545 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ко­сто­вић Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац. 03/032667/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-60653/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000464651 издатa од ПС
Вр­шац на име Ко­стић Вла­да, Вр­шац.
03/032668/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-507 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004833417 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ду Зо­ри­ца, Зре­ња­нин.
03/032669/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1508 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002640602 издатa од ПС Зе­
мун на име Жив­ко­вић Алек­сан­дар, Ја­ко­во.
03/032670/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1498 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003897942 издатa од ПС Зе­
мун на име Име­ри Џем­ка, Зе­мун.
03/032671/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-506 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003241045 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ду Ми­ша, Зре­ња­нин.
03/032672/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-505 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004897976 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име За­рић Бран­ка, Зре­ња­нин.
03/032673/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-356/2014 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003470828 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Трај­ков Ми­ро­слав, Кру­ше­вац. 03/032674/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-65/14 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005015630 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Илић Да­ни­јел, Пе­ћин­ци.
03/032675/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1088/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003865580 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђор­ђе­вић Ми­ха­ил­ о, Бе­о­град. 03/032676/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-69/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003783720 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Об­ра­до­вић Ми­ли­вој, Ши­ма­нов­ци.03/032677/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1086/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000352227 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стој­ко­вић Ана, Бе­о­град.
03/032678/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-68/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002191032 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Мак­си­мо­вић Јо­ван, Пе­ћин­ци.
03/032679/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1108/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005212364 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Алем­пић Дра­ган, Бе­о­град. 03/032680/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-819/2014 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001160814 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Сте­фа­но­вић Дра­ган, Бе­о­град. 03/032681/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-820/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005041625 издатa од
ПС Вра­чар на име Сто­ји­чић Ра­до­мир, Бе­о­град.
03/032682/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1112/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002949350 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Бра­ти­ца, Су­ва Ре­ка. 03/032683/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-821/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001856586 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ди­мић Зо­ран, Гроц­ка.
03/032684/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1122 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001617877 издатa од ПС
Со­пот на име Ђу­ри­чић Сте­фан, Бе­о­град.
03/032685/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1113 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002088422 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ма­тић Жар­ко, Пи­но­са­ва.
03/032686/14
27
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-822/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004382653 издатa од
ПС Вра­чар на име Иг­ња­то­вић Ма­рин, Бе­о­град.
03/032687/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-823/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002987005 издатa од ПС
Вра­чар на име То­до­ро­вић Ја­на, Бе­о­град.
03/032688/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-824/2014 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002782884 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ри­сти­во­је­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/032689/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-825/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002722608 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­хај­ло­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/032690/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-826/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003605462 издатa од
ПС Вра­чар на име Лу­кић Ита­на, Бе­о­град.
03/032691/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-827/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002972766 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­чи­нић Ни­ко­ли­на, Бе­о­град. 03/032692/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-828/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002055298 издатa од ПС
Вра­чар на име Осто­јић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/032693/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-829/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004292491 издатa од ПС
Вра­чар на име Го­лу­бо­вић Ла­на, Бе­о­град.
03/032694/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-830/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099227 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­си­фов Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/032695/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-831/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005126737 издатa од
ПС Вра­чар на име Бо­го­је­вић Ра­дој­ко, Бе­о­град.
03/032696/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-832/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003940588 издатa од
ПС Вра­чар на име Ву­чи­нић Бу­ди­мир, Бе­о­град.
03/032697/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1114 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003536104 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Лац­ко­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/032698/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-833/2014 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002310579 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Га­јић Дра­га­на, Но­ви Бе­о­град. 03/032699/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1118/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002020146 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Је­шић На­та­ша, Бе­о­град.
03/032700/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-834/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002970780 издатa од
ПС Вра­чар на име Ада­мо­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/032701/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-835/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005599147 издатa од ПС
Вра­чар на име Ра­ду­ло­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/032702/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1119/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001858066 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Де­кић Ми­лош, Бе­о­град. 03/032703/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1121/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002468483 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Бла­го­је­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/032704/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1120/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002479877 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ер­џан Бе­ри­ша, Ву­чи­трн.
03/032705/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1115/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001248124 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пан­то­вић До­бри­ца, Бе­о­град. 03/032706/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1078/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003195885 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Глу­ва­че­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.03/032707/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-47426-14-1 од 17.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004111977 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ла­зић Ми­јо­драг, Ва­ље­во.
03/032708/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-539/14 од 02.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002667391 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Не­шко­вић Алек­сан­дар, Ва­ље­во. 03/032709/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1493 од 18.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005414713 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Бран­ко­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/032710/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-54548/14-1 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003454625 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Мла­де­но­вић Зо­ран, Ва­ље­во. 03/032711/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1485 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003750898 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­јић Са­ша, Бе­о­град.
03/032712/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1495 од 18.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005197260 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ди­шић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/032713/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004169281 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ми­ле­тић Ива­на, Бе­о­град.
03/032714/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1497 од 18.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003691962 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­вло­вић Ма­ша, Бе­о­град.
03/032715/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-74431/14-1 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003219849 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Па­вло­вић -Ћу­рић Стан­ка, Ва­ље­во. 03/032716/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1486 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003169018 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Шу­ће­вић Јо­ван, Бе­о­град.
03/032717/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-53617/14-1 од 02.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005491193 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ра­до­са­вље­вић Ми­ло­мир, Ва­ље­во.
03/032718/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1111 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004140175 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­ло­ва­но­вић Бор­ко, Бе­о­град.
03/032719/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1079/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004537254 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Нин­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/032720/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1076 од 26.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001492172 издатa од
ПС Ста­ри град на име При­ље­ва Бран­ка, Бе­о­град. 03/032721/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1110 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004450421 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Па­лић Бла­го­је, Зе­мун.
03/032722/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1080 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001369774 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Три­шић Би­ља­на, Ри­пањ.
03/032723/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1073 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004230751 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пат­ко­вић Дра­ган, Ри­пањ.
03/032724/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1109 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003993437 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ве­лич­ко­вић Је­ле­на, Гроц­ка.
03/032725/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1082 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003680210 издатa од
ПС Со­пот на име Ђу­ри­чић Љу­бо­мир, Ри­пањ.
03/032726/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1081 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002070491 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић Гор­да­на, Зу­це.
03/032727/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-755/14 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000952687 издатa од ПС Ра­
шка на име Јо­ко­вић Сте­ван, Ра­шка.
03/032728/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1084/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001401666 издатa од
ПС Вра­чар на име Цвет­ков Ми­хај­ло, Бе­о­град.
03/032729/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1086/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002295084 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јан­ко­вић Си­ни­ша, Бе­о­град. 03/032730/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1087/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004780049 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Бор­ка, Бе­о­град.
03/032731/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-69826 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002944940 издатa од ПС Ту­
тин на име Зиљ­кић Јо­нус, Ту­тин.
03/032732/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1088/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002045208 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­вић Ми­лен­ко, Бе­о­град.
03/032733/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1089/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003449846 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ни­ко­ди­је­вић Ра­до­мир, Бе­о­град.
03/032734/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-65763 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002211989 издатa од ПС Ту­
тин на име Де­де­ић Ел­ме­дин, Ту­тин.
03/032735/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1083/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003146179 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Цвет­ко­вић Го­ран, Бе­о­град. 03/032736/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1085/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001677674 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Јо­ва­но­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/032737/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1092 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002024667 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић То­ми­слав, Бе­о­град.
03/032738/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-394/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001024627 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јеф­тић Ми­лош, Ча­чак.
03/032739/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1090/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002507107 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ву­ло­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град. 03/032740/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1095/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005109075 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/032741/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-71514 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000919763 издатa од ПС Ту­
тин на име Бе­ро­вић Мех­ди­ја, Ту­тин.
03/032742/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1093 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003982926 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ша­ро­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/032743/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1094 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002181730 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ани­чић Де­јан, Бе­о­град.
03/032744/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1096 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003455647 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Не­кић Ду­шан, Бе­о­град.
03/032745/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-358/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000825181 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ша­ро­њић Дра­ган, Кру­ше­вац. 03/032746/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-988/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000873407 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ви­ри­је­вић Иван, Бе­о­град. 03/032747/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-985/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003174590 издатa од
ПС Со­пот на име Ћа­ћић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/032748/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-987/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622516 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Го­ран, Бе­о­град.03/032749/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-500 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004227650 издатa од
ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Са­мац Јо­во, Зре­ња­нин. 03/032750/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-951 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002362521 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­ла­ди­но­вић На­та­ли­ја, Бе­о­град. 03/032751/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-779/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003984144 издатa од
ПС Ста­ри град на име Пе­тро­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/032752/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-72780 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001577944 издатa од ПС
Кнић на име Бла­го­је­вић Де­јан, Кнић.
03/032753/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-781/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000509784 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име На­до­ве­за Бран­ко, Бе­о­град.03/032754/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1077/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002279282 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/032755/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-72227 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001441410 издатa од ПС
Кнић на име Ча­и­ро­вић Ми­ло­рад, Кнић.
03/032756/14
28
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-977 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005443228 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ота­ше­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/032757/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1105/14 од 02.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003049514 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­јо­вић Ве­се­лин, Бе­о­град. 03/032758/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1104/14 од 02.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003875899 издатa од
ПУ Ша­бац на име Жи­ва­но­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/032759/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1099/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001646383 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ва­сић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/032760/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1102 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004410207 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ста­ној­ко­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/032761/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1764 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001564255 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђер­ман Сан­дра, Но­ви Сад.
03/032762/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1765 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282207 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зе­реи Мах­муд, Но­ви Сад.
03/032763/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-291/2014-12 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002503474 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ко­лун­џић Мир­ко, Оџа­ци.
03/032764/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-690/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004962974 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Кр­стић Ср­ђан, Жи­то­ра­ђа.
03/032765/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-69/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002014892 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ђор­ђе­вић Ми­лан, При­шти­на. 03/032766/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-70/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002905863 издатa од ПУ
При­шти­на на име Стан­ко­вић Гво­зден, При­шти­на. 03/032767/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-74152/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000343617 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Ми­лен­ко­вић Драг­че, Го­лу­бац. 03/032768/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-75003/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005525011 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Ба­ла­ба­но­вић Не­над, Го­лу­бац. 03/032769/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1443 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003759859 издатa од ПС Зе­
мун на име Ке­ла Дар­ко, Бе­о­град.
03/032770/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1441 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004413190 издатa од ПС Зе­
мун на име Кр­стић Зве­здан, Бе­о­град.
03/032771/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1430 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004718177 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­хај­ло­вић Ва­са, Бе­о­град.
03/032772/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1453 од 11.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005350477 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ше­вић Ни­на, Бе­о­град.
03/032773/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1454 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001122754 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Мер­џан Гој­ко, Бе­о­град.
03/032774/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1452 од 11.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000940006 издатa од ПС Ла­
за­ре­вац на име Ву­ке­лић Со­фи­ја, Ла­за­ре­вац.
03/032775/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1450 од 11.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003549089 издатa од ПС Зе­
мун на име За­рић Мар­ко, Бе­о­град.
03/032776/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-295 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001358192 издатa од ПС Ла­за­
ре­вац на име Га­ври­ло­вић Алек­сан­дар, Ла­за­ре­вац.
03/032777/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-298/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005528022 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Ми­тро­вић Је­ле­на, Обре­но­вац. 03/032778/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-297/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622604 издатa од ПС
Обре­но­вац на име То­до­ро­вић Су­за­на, Обре­но­вац. 03/032779/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-299 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003914191 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­ли­во­је­вић Не­над, Ла­за­ре­вац. 03/032780/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1091/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003784471 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Лу­кић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/032781/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-301/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001207772 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Кр­сма­но­вић Не­над, Ла­за­ре­вац. 03/032782/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1062/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003513952 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име То­шић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/032783/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-964 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003475312 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Бе­ло­ше­вић Па­вле, Бе­о­град.
03/032784/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1075 од 26.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001887793 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сто­ји­ло­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/032785/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1059 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004029111 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Јеф­кај Ени­са, Бе­ог­ рад. 03/032786/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1060 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002309461 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бе­чи­ри Га­фар, Бе­о­град.
03/032787/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-610/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003760896 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Или­ја­ше­вић Вла­ди­мир, Ба­ји­на Ба­шта.
03/032788/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1072/14 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004267817 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ву­ка­ши­но­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.03/032789/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1070 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003759785 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­кић Ди­ми­три­је, Бе­о­град. 03/032790/14
19. IХ 2014. /
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1069 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004548737 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мр­кић Го­ран, Бе­о­град.
03/032791/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-595 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002488896 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Јан­ко­вић Мар­ко, Ба­ји­на Ба­шта.
03/032792/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1068/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003071618 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­па­дић Мај­да, Бе­о­град.
03/032793/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-617/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001746686 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Ла­зић Ми­ро­слав, Ба­ји­на Ба­шта.
03/032794/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1067/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002429742 издатa од
ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Јо­ва­но­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град.
03/032795/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1065 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002234877 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кла­рић Бо­жо, Бе­о­град.
03/032796/14
Ре­ше­њем ПС Бог број 205-73300/14 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000113227 издатa од ПС Бо­
га­тић на име Да­ви­до­вић Ан­ђе­ли­ја, Бо­га­тић.
03/032797/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 20.3-1061 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002961124 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ла­ди­но­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/032798/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-73203/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003622068 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ста­ној­чић Је­ле­на, Бо­га­тић.
03/032799/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1064 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001586512 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­тро­вић Еми­ли­ја, Бе­о­град. 03/032800/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-73784 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004256153 издатa од ПС
Бо­га­тић на име Ко­јић Игор, Бо­га­тић.
03/032801/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-54/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000944155 издатa од ПС
Сен­та на име Ко­вач Да­ни­ел, Сен­та.
03/032802/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-56 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004834727 издатa од ПС
Сен­та на име Вор­гић Игор, Сен­та.
03/032803/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-55/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005522463 издатa од ПС
Сен­та на име Фел­ди Ма­ри­ја, Сен­та.
03/032804/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-63/14 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002759385 издатa од ПС
Ада на име Ле­хоц­ки Иштван, Ада.
03/032805/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-62/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001786052 издатa од ПС
Ада на име Бог­нар Ро­берт, Ада.
03/032806/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-108/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167237 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Са­вић Алек­сан­дар, Про­ку­пље. 03/032807/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-54371/14 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001040675 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име По­по­вић Ни­ко­ла, Ва­ље­во.
03/032808/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55351/14-1 од 04.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004705364 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Мар­ко, Ва­ље­во.
03/032809/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55351/14-1 од 04.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004705364 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Мар­ко, Ва­ље­во.
03/032810/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-55303/14-1 од 04.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002192410 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ву­ји­но­вић Да­ли­бор, Ва­ље­во. 03/032811/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-53766/14-1 од 02.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001067092 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Је­ле­си­је­вић Дра­ги­ца, Ва­ље­во. 03/032812/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-74176-1/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001985136 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ха­и­ло­вић Сте­фан, Ва­ље­во. 03/032813/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-74733/14-1 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001364386 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ри­стић Са­ша, Ва­ље­во.
03/032814/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-74339/14-1 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004205505 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Га­јић Сне­жа­на, Ва­ље­во.
03/032815/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-75215/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001080788 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ни­ко­лић Дра­га­на, Ле­ско­вац. 03/032816/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-75213/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004658036 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Цвет­ко­вић До­стан­ка, Ле­ско­вац.
03/032817/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-75246/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002212636 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ка­дрић Ани­та, Ле­ско­вац.
03/032818/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1053/14 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005104661 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­до­је­вић Дра­го­ван, Бе­о­град. 03/032819/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1052/14 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004965073 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/032820/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1050 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001129129 издатa од ПС
Вра­чар на име Ми­ха­и­ло­вић Све­то­мир, Бе­о­град.
03/032821/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1036/14 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003659847 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ан­тић Ђор­ђе, Гроц­ка.
03/032822/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-75248/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004657809 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кур­тић Ју­нуз, Ле­ско­вац.
03/032823/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1035/14 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001805357 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бла­жић Ра­до­слав, Ри­пањ.
03/032824/14
101
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-74132/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000676468 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ран­ђе­ло­вић Дра­ги­ца, Ле­ско­вац.
03/032825/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1047/14 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005332911 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­нов Пе­тар, Бе­о­град.
03/032826/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-74111/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002186307 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Сте­фа­но­вић Би­ља­на, Ле­ско­вац.
03/032827/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1046 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003514590 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мар­че­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/032828/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-74106/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005508743 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Мом­чи­ло­вић Ми­ле­на, Ле­ско­вац. 03/032829/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1044 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002768603 издатa од
ПС Со­пот на име Вељ­ко­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/032830/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-74099/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004519397 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ази­ро­вић Ми­лош, Ле­ско­вац. 03/032831/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1043 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005122871 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/032832/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1042 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002061795 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име То­мић Бра­ни­слав, Но­ви Бе­о­град. 03/032833/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1041 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002731875 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/032834/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1038/14 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001955767 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ста­но­је­вић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/032835/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-63756/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002489517 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ба­ро­вић Ду­ши­ца, Ло­зни­ца.
03/032836/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-62762/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003459737 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Бо­жић Ду­шан, Ло­зни­ца.
03/032837/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-64212/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001600258 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ивић Дра­гу­тин, Ло­зни­ца.
03/032838/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-63199/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001982850 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Сте­фа­но­вић Зо­ран, Ло­зни­ца. 03/032839/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73894/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002079176 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ра­ду­ми­ло Зо­ри­ца, Ло­зни­ца. 03/032840/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73770/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001839179 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ва­си­ље­вић Ми­о­драг, Ло­зни­ца. 03/032841/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73825/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003360424 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Срем­че­вић Бран­ко, Ло­зни­ца. 03/032842/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73319/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003489228 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Де­спо­то­вић Сте­ван, Ло­зни­ца. 03/032843/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73597/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000147297 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Па­вло­вић Дра­ган, Ло­зни­ца. 03/032844/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73487/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004335129 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ста­но­је­вић Ми­о­драг, Ло­зни­ца. 03/032845/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1066 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001638816 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ма­ри­но­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/032846/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-74325/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881780 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Мла­ђе­но­вић Ми­лош, Ло­зни­ца.03/032847/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1063 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003781843 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ба­јић Ја­сми­на, Пећ.
03/032848/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1058/14 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005108282 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ве­се­ли­но­вић Со­фи­ја, Бе­о­град.03/032849/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1056 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004199801 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Стан­ко­вић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/032850/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1051 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002850633 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Исић Го­ран, Бе­о­град.
03/032851/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1055 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003645398 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Сто­ја­но­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/032852/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1057 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001905575 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ју­ри­шић Мар­ко, Бе­о­град.
03/032853/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-75319/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001076727 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Ло­зни­ца. 03/032854/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1054 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462698 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ра­до­ји­чић Дра­ган, Бе­о­град.
03/032855/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1048/14 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001296050 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ма­џар Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/032856/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1049/14 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003810656 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вре­ћо Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/032857/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-73977/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001533759 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ни­ко­лић Жи­во­јин, Ло­зни­ца. 03/032858/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-68/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000905999 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ти­лин­ко Ма­ри­ја, Ка­њи­жа.
03/032859/14
101 / 19. IХ 2014.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1830 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003397766 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ри­бар Ру­же­на, Но­ви Сад.
03/032860/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-60/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001605822 издатa од
ПС Кла­до­во на име Ма­то­вић Де­нис, Кла­до­во.
03/032861/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-1793 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001385446 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Жа­ку­ла Дра­ган, Но­ви Сад.
03/032862/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-65993/14 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002495028 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Па­вло­вић Ми­лун­ка, Лу­ча­ни.
03/032863/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-83/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002919482 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Га­бор Њи­стор, Ко­ва­чи­ца.
03/032864/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-249/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003977427 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ко­ла­рић Зо­ран, Сом­бор.
03/032865/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-71274/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004103675 издатa од ПС
Го­лу­бац на име Ива­но­вић Алек­сан­дар, Го­лу­бац.
03/032866/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1789 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005177202 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ћа­но­вић Мом­чи­ло, Но­ви Сад. 03/032867/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1788 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002188586 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Иле Иви­ца, Но­ви Сад.
03/032868/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1787 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004487641 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ја­но­вић Сне­жа­на, Но­ви Сад. 03/032869/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1786 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001392246 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вој­во­дић Сте­во, Но­ви Сад.
03/032870/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1794 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000732790 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сте­ван­чев Бра­ни­сла­ва, Но­ви Сад. 03/032871/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1807 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001782533 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гру­јић Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/032872/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1808 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001546947 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ри­стић Ми­лош, Но­ви Сад.
03/032873/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1806 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002650158 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ве­се­ли­но­вић Ми­лан, Но­ви Сад. 03/032874/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1805 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002852014 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­ро­вић Су­за­на, Но­ви Сад.
03/032875/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1792 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001711086 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Та­мин­џи­ја Вла­до, Но­ви Сад.
03/032876/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1790 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001528118 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ја­то­вић Го­ра­на, Но­ви Сад.
03/032877/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1812 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004674275 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гру­ло­вић Дар­ко, Но­ви Сад.
03/032878/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1040/14 од 19.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001374366 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­хић Дра­го­љуб, Бе­о­град. 03/032879/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1813 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004684350 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ива­но­вић Да­ли­бор, Но­ви Сад. 03/032880/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1074/14 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002993650 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вељ­ко­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/032881/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1814 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000943407 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Хе­ге­диш Зол­тан, Но­ви Сад.
03/032882/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-106/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001207232 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Је­зди­ми­ро­вић Сто­ја, Про­ку­пље. 03/032883/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1815 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001807996 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гром Жељ­ко, Но­ви Сад.
03/032884/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1816 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003858002 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­вић Ве­сна, Но­ви Сад.
03/032885/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-2-105/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003341908 издатa од
ПС При­бој на име Жар­ко­вић Ог­њен, При­бој.
03/032886/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-2-104/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003114599 издатa од
ПС При­бој на име Го­лу­бо­вић Је­ле­на, При­бој.
03/032887/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1817 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005675575 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Цр­на­дак Зо­ра, Но­ви Сад.
03/032888/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-79/2014 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001508875 издатa од
ПС При­бој на име Бје­ло­вић Ти­ја­на, При­бој.
03/032889/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1818 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003529462 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име При­би­ће­вић Јо­во, Но­ви Сад.
03/032890/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-77/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001280088 издатa од
ПС При­бој на име Стро­јил Едвин, При­бој.
03/032891/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-2-78/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003267839 издатa од
ПС При­бој на име Бје­ло­вић Јо­ви­ца, При­бој.
03/032892/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1804 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003206454 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­шков Ду­брав­ка, Но­ви Сад.
03/032893/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-2-106/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001613862 издатa од
ПС При­бој на име Ће­лах­ме­то­вић Емир, При­бој. 03/032894/14
29
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-76/2014 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003641332 издатa од
ПС При­бој на име Но­ва­ко­вић Је­ле­на, При­бој.
03/032895/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-76150-58/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001988188 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Дра­ми­ћа­нин Пр­во­слав, Ива­њи­ца. 03/032896/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-76155-59/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004556831 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Са­ви­ће­вић Бо­сиљ­ка, Ива­њи­ца.03/032897/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1802 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000910784 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ко­вић Бра­ни­слав, Но­ви Сад. 03/032898/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1801 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003424497 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Дур­ко­вић Оља, Но­ви Сад.
03/032899/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1800 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003993857 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кла­шња Слав­ко, Но­ви Сад.
03/032900/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1799 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003631542 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Осто­јић Вук, Но­ви Сад.
03/032901/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-75224/14 од
26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003923306 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Мар­ти­но­вић Сте­
фан, Аран­ђе­ло­вац.
03/032902/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-75457/14 од
26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003800285 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Чо­ло­вић Ма­ри­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/032903/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1798 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001602854 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кне­же­вић Сен­ка, Но­ви Сад.
03/032904/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-176 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005379542 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Чо­лак Са­ва, Ки­кин­да.
03/032905/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1797 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002345199 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кне­же­вић Да­мјан, Но­ви Сад.
03/032906/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1796 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005642944 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Три­ву­но­вић Ве­сељ­ко, Но­ви Сад. 03/032907/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-178 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001644684 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Кон­дић Је­ле­на, Ки­кин­да.
03/032908/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1809 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000952628 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­цу­ра Љи­ља­на, Но­ви Сад.
03/032909/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1037/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001266160 издатa од
ПУ Ниш на име Бр­но­вић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/032910/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1038-2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001750719 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Алек­сић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/032911/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1821 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813291 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ши­лић Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/032912/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1067/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042235 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ла­ти­фо­вић Пет­ко­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/032913/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1820 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005293873 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­на­до­вић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/032914/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1057/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002266526 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име То­до­ров Ол­га, Бе­о­град.
03/032915/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1819 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004743271 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/032916/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1048/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004156902 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мла­де­но­вић Зо­ран, Бор­ча. 03/032917/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1810 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004372510 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­нов Иван, Но­ви Сад.
03/032918/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1061/2014 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004167494 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Аб­ду­рах­ман Аб­ди, Дра­гаш. 03/032919/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1826 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003750627 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­рић Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/032920/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1067/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004008972 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Гол­лу­ба Астрет, Бе­о­град.
03/032921/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1825 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003358769 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шо­ла­ја Ми­ло­рад, Но­ви Сад.
03/032922/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1030/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002637543 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­тро­вић Сто­јан­ча, Бе­о­град. 03/032923/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1831 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004569927 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гр­ли­ца Ми­ло­ван, Но­ви Сад.
03/032924/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1059/2014 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002177819 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­вин Дра­го­слав, Бор­ча.
03/032925/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1824 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002979585 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пет­ко­вић Сне­жа­на, Но­ви Сад. 03/032926/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-67/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003151524 издатa од ПС
Жа­баљ на име Јо­ва­но­вић Ра­до­ван, Чу­руг.
03/032927/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1823 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002464347 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ран­дељ Са­ва, Но­ви Сад.
03/032928/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1822 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003561001 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вла­јић Де­јан, Но­ви Сад.
03/032929/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-70922/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001420997 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Па­ја­зи­то­вић Да­ни­је­ла, Сур­ду­ли­ца.
03/032930/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1828 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002090147 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Осто­јић Дан­ка, Но­ви Сад.
03/032931/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-61/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004582687 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ни­ко­лић Жељ­ко, Кња­же­вац.
03/032932/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 20598/1829 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004924701 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Ра­па­јић Ду­шан­ка, Но­ви Сад. 03/032933/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-61270/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004147836 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Фе­хра­то­вић Ри­фат, Но­ви Па­зар.
03/032934/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-63192/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000726443 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Кне­же­вић Бра­на, Ло­зни­ца.
03/032935/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-62740/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001017931 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Га­јић Жељ­ко, Ло­зни­ца.
03/032936/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-103/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001585714 издатa од ПС
Гроц­ка на име Пи­рић Зо­ран, Бе­о­град.
03/032937/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-64236/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002216253 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ду­ко­је­вић Ђур­ђи­ца, Ло­зни­ца. 03/032938/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-58/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003106462 издатa од
ПС Кла­до­во на име Тр­ца­но­вић Бо­бан, Кла­до­во. 03/032939/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-101/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000952771 издатa од ПУ
При­шти­на на име Љу­би­са­вље­вић Бо­ја­на, Бе­о­град. 03/032940/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-34/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003781272 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Ма­рин­ко­вић Влат­ко, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/032941/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 16.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004260360 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Џе­ле­то­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/032942/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-65376/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001031315 издатa од ПС
Шид на име Опа­чић Дра­ган, Шид.
03/032943/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 16.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003118165 издатa од ПС
Вра­чар на име Шко­рић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/032944/14
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Mилиновић
Дра­га­на,
Бе­о­град,
че­ко­ви
бр.
0000095053609и000009503617 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.04/002653/14
Мар­ко­вић Гор­да­на, Бе­о­град, чек бр. 1053859 из­дат од Er­ste
bank.
04/002654/14
Не­дић Ми­лан­ка, Гроц­ка, че­ко­ви бр. 26272181, 26272190,
26272203 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002655/14
Трен­чић Све­тла­на, Про­ку­пље, чек бр. 561865 из­дат од
Hypo Al­pe Adria bank.
04/002656/14
Ни­ко­лић Алек­сан­дар, Пи­рот, чек бр. 3639838 из­дат од Ra­if­
fe­i­sen bank.
04/002657/14
Ста­ни­ца Ле­ро, Гор­њи Ми­ла­но­вац, чек бр. 1940849 из­дат од
АИК бан­ке.
04/002658/14
Ста­ни­ца Ле­ро, Гор­њи Ми­ла­но­вац, чек бр. 1329193 из­дат од
АИК бан­ке.
04/002659/14
Јов­чић Ма­ра, Но­ви Бе­чеј, чек бр. 133407288 из­дат од Ban­ca
In­te­sa.
04/002660/14
Ив­ко­вић Јо­ва­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 10836891,
31621437, 2954958 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002661/14
Ко­ко­шо­вић Су­за­на, Ба­нат­ски Бре­сто­вац, че­ко­ви бр.
736233, 736232 из­да­ти од Hi­po Gro­up Al­pe Adria bank.
04/002662/14
Кр­че­ви­нац Гор­да­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 199804139,
199804147, 199804154 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/002663/14
Гво­зде­но­вић Ја­сна, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 1298637, 1298638,
1298639, 1298640, 1298641, 1298642 из­да­ти од Er­ste Bank а.д.
Но­ви Сад.
04/002664/14
Ке­ре­ше­вић На­та­ли­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000200833804,
3812, 3820, 3838, 3846, 3853, 3861, 3879, 3887, 3895, 3903и3911
из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/002665/14
Зу­јић Ана, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000127224087,
0000129850301,
0000129850350,
0000133521609,
0000133521625, 0000133521633, 0000133521641, 0000133521658,
0000133521666, 0000133521674, 0000133521682, 0000133521690
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002666/14
Ће­вриз Мир­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 92466614, 107839771,
107839789, 124434556 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002667/14
Об­ра­до­вић Жи­ва­на, Али­бу­нар, че­ко­ви бр. 4329782,
38179495, 82829912, 82829946, 82829979, 82829987, 82829995,
82829920 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002668/14
Ра­ду­ло­вић Си­мо­но­вић Би­ља­на, За­је­чар, чек бр. 2471510
из­дат од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/002669/14
Аћи­мо­вић Ср­ђан, Вр­шац, че­ко­ви бр. 0000085369189,
0000085369197 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002670/14
Ва­сић Све­тла­на, Обре­но­вац, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 42955489 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische osi­gu­ra­nja. 04/002671/14
Пе­тро­вић Ја­сми­на, Обре­но­вац, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 43794875 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische osi­gu­ra­nja. 04/002672/14
Си­мић Јо­во, Ужи­це, че­ко­ви бр. 3994801, 3994802, 3994803
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/002673/14
30
19. IХ 2014. /
Се­ку­лић Еми­ли­ја, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 93535294, 308 из­да­
ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002674/14
Шрај Су­за­на, Вр­шац, че­ко­ви бр. 0000110466406 из­да­ти од
Ban­ca In­te­sa.
04/002675/14
Фи­ли­пов Ма­ри­ца, Ки­кин­да, че­ко­ви бр. 103446381,
103446399, 103446407, 103446415, 103446423, 103446431 из­да­ти
од Ban­ca In­te­sa.
04/002676/14
Ни­ко­лић Да­рин­ка, Сме­де­ре­во, че­ко­ви бр. 95280846,
95280854, 95280862 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002677/14
Ми­јо­вић Ми­о­драг, Мла­де­но­вац, че­ко­ви бр. 69632211,
69632220 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002678/14
Ста­мен­ко­вић Зо­ран, Ле­ско­вац, чек бр. 0000116927641 из­
дат од Ban­ca In­te­sa.
04/002679/14
Љи­ља­на Ле­кићм Џа­мић, Оп­шти­на Бор, че­ко­ви бр. 1645705,
1645706, 1645707 из­да­ти од АИК Бан­ке.
04/002680/14
Ман­дић Ра­дош, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 48684450, 48684443,
48684435, 48684427 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002681/14
Пет­ко­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000127759686,
0000127759694 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002682/14
Пе­тро­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град, чек бр. 0000003031093 из­
дат од Fin­do­me­stic ban­ke.
04/002683/14
Глу­шче­вић Сла­ви­ца, При­је­по­ље, чек бр. 0000059824094
из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/002684/14
Спа­со­је­вић Ве­сна, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, че­ко­ви бр.
90673610, 629, 637, 645, 653, 661, 670, 688, 696, 700, 69394671,
680, 698 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002685/14
Пан­те­лић Рад­ми­ла, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 0000009002932,
940 из­да­ти од NLB ban­ke.
04/002686/14
Па­јић Зо­ра, Ру­мен­ка, че­ко­ви бр. 500003415659, 667, 675,
500004295696, 720, 738 из­да­ти од ER­STE bank.
04/002687/14
Ко­јић Би­ља­на, Обре­но­вац, чек бр. 0000132445628 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/002688/14
Сто­јић Де­сан­ка, Ба­тај­ни­ца, чек бр. 84585033 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/002689/14
Си­ме­у­но­вић Пре­драг, Гроц­ка, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња
бр. 3010175 из­дат од Wi­e­ner Stad­tische osi­gu­ra­nja. 04/002690/14
Па­вло­вић Ол­га, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 46247116, 124, 132,
140, 159, 167, 175, 183, 191, 205 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/002691/14
Му­со­ски Зеј­ђа­на, Обре­но­вац, че­ко­ви бр. 10233640, 53537766
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002692/14
Ма­тић Ка­та, Обре­но­вац, чек бр. 97153340 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/002693/14
Ри­стић Ве­ри­ца, Бе­о­град, чек бр. 13433984 из­дат од Бан­ке
По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002694/14
Ано­вић Ср­ђан, Пан­че­во, чек бр. 1044084 из­дат од АИК
бан­ке.
04/002695/14
Зу­је­вић Ми­лан­ка, Со­пот, че­ко­ви бр. 21130067, 21130075
из­да­ти од KBM ban­ke.
04/002696/14
Mирковић Ми­о­драг, Ја­го­ди­на, че­ко­ви бр. 4017389, 4017390,
4017391, 4017392 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/002697/14
Ка­ље­вић Зо­ран, Ча­је­ти­на, по­ли­са жи­вот­ног оси­гу­ра­ња бр.
3007498 из­дат од Del­ta Ge­ne­ra­li osiguranjа.
04/002698/14
Ра­јић Ву­ка­шин, Не­го­тин, че­ко­ви бр. 0000125857227,
0000125857235 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002699/14
Си­мић Је­ле­на, За­је­чар, че­ко­ви бр. 0000000164407, 408, 409
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002700/14
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Јо­кић Ми­ра, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/005217/14
Сте­ва­но­вић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005218/14
Жив­ко­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град, из­да­та од СО Гроц­ка.
05/005219/14
Ста­мен­ко­вић Де­јан, Бе­о­град, из­да­та од СО Бој­ник.
05/005220/14
Пе­јо­ски Де­јан, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/005221/14
Ран­ков Ми­ла, Мо­крин, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/005222/14
Ра­ше­та Ли­ди­ја, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005223/14
Кер­кез Рад­ми­ла, Ба­нат­ско Ве­ли­ко Се­ло, из­да­та од СО Ки­
кин­да.
05/005224/14
Пе­тро­вић Ле­па, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005225/14
Ник­шић Ал­ма, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/005226/14
Мар­ко­вић Вла­ди­мир, Ба­рич, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005227/14
Ћур­чић Не­бој­ша, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005228/14
Ви­до­вић За­јић Гор­да­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Бе­о­град.
05/005229/14
Пан­тић Са­ша, Го­лу­бац, из­да­та од СО Го­лу­бац.
05/005230/14
Ва­сић Дра­ган, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005231/14
Сто­јић Го­ран, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005232/14
Ка­бли­но­вић Зо­ран, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005233/14
Стан­ко­вић Зо­ри­ца, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005234/14
Ми­а­ди­но­вић Мир­ја­на, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005235/14
Јо­ва­но­вић Мла­ден, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005236/14
Са­вић Мар­ко, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005237/14
Кне­же­вић Је­ле­на, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/005238/14
Ази­ро­вић Ду­шка, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005239/14
Ђу­ра­јић Дра­ган, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005240/14
Пе­тро­вић Зо­ри­ца, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005241/14
Мар­ко­вић Бој­ка, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005242/14
Ми­ло­ра­до­вић Ве­сна, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005243/14
Пав­ко­вић Бран­ко, Алек­си­нац, из­да­та од СО Алек­си­нац.
05/005244/14
Ми­ло­ва­но­вић Оли­ве­ра, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.
05/005245/14
Мла­ђе­но­вић Ана, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005246/14
Чан­ко­вић Кри­сти­на, Сав­ски ве­нац, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005247/14
Ста­шић Мир­ја­на, Зе­мун, из­да­та од СО Кра­ље­во.
05/005248/14
Бе­ри­ша Ју­ли­ја­но, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005249/14
Кра­сни­ћи Љу­ме, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/005250/14
Мак­си­мо­вић Го­ран, Ужи­це, из­да­та од СО Ужи­це.
05/005251/14
Кр­стић Ста­ван, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005252/14
Ву­ле­вић Алек­сан­дра, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Де­спо­то­вац.
05/005253/14
Ма­тић Ни­ко­ла, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005254/14
Абра­мо­вић Ве­ли­мир, Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/005255/14
Пе­шић Ма­ја, Срем­чи­ца, из­да­та од СО Ста­ри Град.
05/005256/14
Ве­љић Ста­ни­ша, Че­неј, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005257/14
Гла­ви­нић Алек­сан­дра, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005258/14
Ман­га Ди­ја­на, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/005259/14
Ра­кић Ма­ри­ја, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/005260/14
Ми­ја­то­вић Ду­шко, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Гњи­ла­не.
05/005261/14
На­ка­ра­да Не­над, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005262/14
Ше­во Жар­ко, Пан­че­во, из­да­та од СО Пан­че­во.
05/005263/14
Пу­стаи Ми­ле­на, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Со­ко­ба­ња.
05/005264/14
Ма­то­вић Злат­ко, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/005265/14
Пе­тро­вић Ја­сми­на, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005266/14
Јан­ко­вић Ве­сна, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005267/14
Мом­чи­ло­вић Дра­га­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005268/14
Пет­ко­вић Зо­ран, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/005270/14
Јо­ва­но­вић Јо­ви­ца, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.
05/005271/14
Ки­зур Ати­ла, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005272/14
Алек­сић Је­ле­на, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Ма­ли Звор­ник.
05/005273/14
Тер­зић Ђор­ђе, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005274/14
Стан­чић Бо­ја­на, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005275/14
Јо­ва­но­вић Мир­ја­на, Остру­жни­ца, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005276/14
Ра­дој­ко­вић Не­бој­ша, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005277/14
Не­на­дић Са­ња, Те­ме­рин, из­да­та од СО Те­ме­рин.
05/005278/14
Јев­тић Ви­до­је, Зе­мун, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005279/14
Пет­ко­вић Ста­ни­слав, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005280/14
Лу­го­њић Игор, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005281/14
Кр­стић Ели­за­бе­та, Бе­о­град, из­да­та од СО Вра­чар.
05/005282/14
Ни­ко­лић Не­на, Мла­де­но­вац, из­да­та од СО Зе­мун.
05/005283/14
Пу­шо­ња Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/005284/14
Мак­си­мо­вић Слав­ко, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/005285/14
Са­рић Зо­ри­ца, Срем­чи­ца, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005286/14
Гру­јић Фи­лип, Зве­зда­ра, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005287/14
Спа­со­је­вић Со­бо­дан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005288/14
Јо­ва­но­вић Де­јан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005289/14
Та­сић Че­до­мир, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005290/14
Ћет­ко­вић Ра­до­ван, Ма­ли Иђош, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005291/14
101
Зе­ле­нак Ја­ро­слав, Кул­пин, из­да­та од СО Бач­ки Пе­тро­вац.
05/005292/14
Ан­ђе­лић Ле­вар­ски Је­ле­на, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005293/14
Ла­за­ре­вић Ма­ри­ца, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/005294/14
Пе­тро­вић Љи­ља­на, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005295/14
Те­фик Исља­ми, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005296/14
Мо­ни Ну­ри­ја, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005297/14
Крч­мар Са­ша, Оп­шти­на Вра­чар, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/005298/14
Па­вло­вић Сте­фан, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/005299/14
До­шић Ра­дој­ка, Но­ви Сад, из­да­та од СО Вр­бас.
05/005300/14
Ва­сић Све­тла­на, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005301/14
Ој­да­нић Би­ља­на, Гроц­ка, из­да­та од СО Гроц­ка.
05/005302/14
Јо­ва­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005303/14
Tодић На­фи­ја, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/005304/14
Па­вло­вић Сте­фан, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/005305/14
Са­вић Де­јан, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005306/14
Цр­ни­ша­нин Енес, Бе­о­град, из­да­та од СО Вра­чар.
05/005307/14
Лој­пур Обрен, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун. 05/005308/14
По­по­вић Зо­ран, Но­ви Сад, из­да­та од СО Жи­ти­ште.
05/005309/14
Ср­бот­њак Ан­то­ниа, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Ко­вин.
05/005310/14
Пе­тро­вић Да­ни­је­ла, Лу­но­во Се­ло, из­да­та од СО Ужи­це.
05/005311/14
На­да­шки Бо­ја­на, Зре­ња­нин, из­да­та од СО Зре­ња­нин.
05/005312/14
Стан­ков Ли­ди­ја, Зре­ња­нин, из­да­та од СО Зре­ња­нин.
05/005313/14
Ми­ко­вић Ма­ри­ја, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/005314/14
Здрав­ко­вић Сла­ђа­на, Ћи­ће­вац, из­да­та од СО Ћи­ће­вац.
05/005315/14
Са­зда­но­вић Пе­тар, Па­ра­ћин, из­да­та од СО Па­ра­ћин.
05/005316/14
Ра­до­ва­но­вић Сне­жа­на, Па­ра­ћин, из­да­та од СО Па­ра­ћин.
05/005317/14
Ив­шић Дра­го, Шид, из­да­та од СО Шид.
05/005318/14
Ми­ла­ди­но­вић Ми­лош, Кња­же­вац, из­да­та од СО Кња­же­вац.
05/005319/14
Јан­ко­вић Мар­ко, Аза­ња, из­да­та од СО Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005320/14
Па­ви­ће­вић Дар­ко, Ма­ла Пла­на, из­да­та од СО Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
05/005321/14
Ви­ћен­ти­је­вић Ве­сна, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005322/14
Алек­сић Да­ни­је­ла, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005323/14
Ву­ли­ће­вић Де­јан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005324/14
Не­го­ва­но­вић На­та­ша, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/005325/14
Клич­ко­вић Ду­шан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005326/14
Ба­ко­вић Зо­ри­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО При­
зрен.
05/005327/14
Бр­кић Ђур­ђи­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО Сме­
де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005328/14
Сто­ја­но­ви­оћ Бран­ки­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од
СО Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005329/14
Цр­њин Ан­ђел­ка, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО Но­ви
Бе­чеј.
05/005330/14
Гро­мо­вић Сла­ви­ца, Аза­ња, из­да­та од СО Сме­де­рев­ска Па­
лан­ка.
05/005331/14
Јоц­ко­вић Сла­ви­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005332/14
Пан­тић Алек­сан­дра, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005333/14
Ха­зи­ро­вић Бсјрам­ка, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/005334/14
Ра­до­ва­но­вић Де­јан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005335/14
Ми­ла­ди­но­вић Зо­ран, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, из­да­та од СО
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
05/005336/14
Ср­бља­но­вић Вин­ка, Бе­о­град, из­да­та од СО При­бој.
05/005337/14
Ми­шко­вић Мир­ко, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/005338/14
Ни­ко­лић Го­ран, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/005339/14
Жив­ко­вић Дра­ган, Ри­пањ, из­да­та од СО Ра­жањ.
05/005340/14
Ђи­но­вић Зо­ран, СО Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005341/14
Ђу­ра­но­вић Ана, Зе­мун, из­да­та од СO Зе­мун. 05/005342/14
Фо­дор Ти­ја­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005343/14
Ан­то­ни­је­вић Да­ли­бор, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005344/14
Цми­ља­нић Го­ран, Си­вац, из­да­та од СО Ку­ла МК Си­вац.
05/005345/14
101 / 19. IХ 2014.
Мар­тин Шу­ић Тар­чић, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/005346/14
Лу­ко­вић Урош, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005347/14
Бр­кан Вла­ди­мир, Бе­о­град, из­да­та од СО Вра­чар.
05/005348/14
Мар­ку­љић Јо­ва­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005349/14
Ђу­ра­шко­вић Зо­ран, Зе­мун, из­да­та од СО Бе­о­град.
05/005350/14
Илић Ми­ле­на, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/005351/14
Ми­тро­вић Не­над, Сур­ду­ли­ца, из­да­та од СО Сур­ду­ли­ца.
05/005352/14
Мер­жан Да­ни­је­ла, Но­ва Цр­ња, из­да­та од СО Но­ва Цр­ња.
05/005353/14
Ри­стић Та­ња, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005354/14
Ан­тић Го­ран, Ра­ше­ви­ца, из­да­та од СО Ћу­при­ја.
05/005355/14
Ра­кић Алек­сан­дар, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/005356/14
– ВОЈ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ан­ђел­ко­вић Ста­ни­ша, Обре­но­вац, вој­на књи­жи­ца.
07/000156/14
Пе­тро­вић Мар­ко, Бе­о­град, вој­на књи­жи­ца. 07/000157/14
– ЂАЧ­КЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Апо­сто­ло­вић Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град, Ни­жа му­зич­ка шко­ла
„Иси­дор Ба­јић” у Но­вом Са­ду.
08/000483/14
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Мак­си­мо­вић Ана, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Зу­бо­тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008552/14
Стан­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Пе­тар
Пе­тро­вић Ње­гош” у Бе­о­гра­ду.
09/008553/14
Ко­пу­но­вић Ан­ђел­ко, Бе­о­град, све­до­чан­ство V раз­ре­да ОШ
„Де­спот Сте­фан Ла­за­ре­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/008554/14
Илић Алек­сан­дар, Бе­о­град, ди­пло­ма Ше­сте бе­о­град­ске
гим­на­зи­је.
09/008555/14
Цвет­ко­вић Го­ран, Зе­мун, све­до­чан­ства VII и VI­II раз­ре­да
Шко­ле за основ­но обра­зо­ва­ње од­ра­слих „До­си­теј Об­ра­до­вић” у
Ле­сков­цу.
09/008556/14
Му­рић Му­ста­фа, Ро­жа­је, све­до­чан­ство ОШ „Сил­ви­је
Крањ­че­вић” у Бе­о­гра­ду (шко­ла за оште­ће­не слу­хом „Сте­фан Де­
чан­ски”).
09/008557/14
Ра­до­са­вље­вић Дра­га­на, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство ОШ „До­
си­теј Об­ра­до­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/008558/14
Бо­ри­чић Дра­ган, Ча­чак, ди­пло­ма Ма­шин­ско-са­об
­ ра­ћај­не
шко­ле у Чач­ку.
09/008559/14
Бог­да­но­вић Ми­ло­рад, Ве­ли­ка Иван­ча, ди­пло­ма Ма­шин­ске
шко­ле „Ко­смај” у Со­по­ту.
09/008560/14
Јан­ков Ле­па, Обре­но­вац, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле у
Обре­нов­цу.
09/008561/14
Ђо­кић Ра­до­ван, Бе­о­град, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­не шко­ле у Зе­
му­ну.
09/008562/14
Ма­ље­вац М. Се­ад, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма број 00864 и еви­
ден. број I-1454/11, из­да­та од Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Па­за­ру.
09/008565/14
Бе­ри­ша Ан­дри­ја­на, Кра­ље­во, све­до­чан­ства V-VI­II раз­ре­да
ОШ „Јо­во Кур­су­ла” у Кра­ље­ву.
09/008566/14
Ма­ли­во­је­вић Ми­ле, Сур­чин, све­до­чан­ство I раз­ре­да Са­о­
бра­ћај­но тех­нич­ке шко­ле у Зе­му­ну.
09/008567/14
Ни­ко­лић Ма­ри­на, Обре­но­вац, ди­пло­ма Еко­ном­ског фа­кул­
те­та у Бе­о­гра­ду, смер фи­нан­си­је, бан­кар­ство и оси­гу­ра­ње.
09/008568/14
Ста­јић Јо­ва­на, Ниш, све­до­чан­ство III раз­ре­да Пр­ве ни­шке
гим­на­зи­је „Сте­ван Сре­мац”.
09/008569/14
Ћур­чић Не­бој­ша, Бе­о­град, ди­пло­ма Дру­ге еко­ном­ске шко­
ле у Бе­о­гра­ду.
09/008570/14
Бла­го­је­вић Ми­лан, Ша­бац, ду­пли­кат све­до­чан­ства ОШ
„Краљ Алек­сан­дар Ка­ра­ђор­ђе­вић” у Пр­ња­во­ру.
09/008571/14
Тр­пе­ски Ва­лен­ти­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да
Шко­ле за бро­дар­ство, бро­до­град­њу и хи­дро­град­њу у Бе­о­гра­ду.
09/008572/14
Вен­цел Дра­га­на, Ко­вин, све­до­чан­ство VI раз­ре­да ОШ „Де­
сан­ка Мак­си­мо­вић” у Ко­ви­ну.
09/008573/14
Цви­ја­но­вић Ми­лан, До­ро­сло­во, све­до­чан­ство ОШ „Пе­те­
фи Шан­дор” у До­ро­сло­ву.
09/008574/14
Ра­ду­ло­вић Го­ран, Мај­дан­пек, све­до­чан­ства I, II, III раз­ре­да
и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Мај­дан­пе­ку.
09/008575/14
Ста­ни­са­вље­вић Иван, Кру­ше­вац, све­до­чан­ства I, II, III, IV
раз­ре­да.
09/008576/14
Ва­си­ље­вић Го­ран, Фу­тог, ди­пло­ма Ви­со­ке по­слов­не шко­ле
стру­ков­них сту­ди­ја у Но­вом Са­ду, из­да­та 1.9.2011. го­ди­не, број
9757.
09/008577/14
Ра­до­са­вље­вић Ми­лош, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ства I-IV раз­
ре­да Гим­на­зи­је у Сме­де­ре­ву.
09/008578/14
Ма­ти­ја­ше­вић Та­тја­на, Бе­чеј, све­до­чан­ство I раз­ре­да.
09/008579/14
Миљ­ко­вић Бо­ри­ца, Кли­че­вац, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да
ОШ „Б. Д. Ко­зи­ца” у Бра­дар­цу.
09/008580/14
Де­а­но­вић Да­ни­јел, Кра­ље­во, све­до­чан­ство ОШ „Јо­ван Ду­
чић”.
09/008582/14
Ми­ла­ди­но­вић Мар­ко, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма III
сте­пе­на МЕТ шко­ле „Го­ша” у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
09/008583/14
Вр­цељ Вла­ди­мир, Су­бо­ти­ца, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле
„Бо­са Ми­ли­ће­вић” у Су­бо­ти­ци.
09/008584/14
Ив­ко­вић Сне­жа­на, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Сме­
де­ре­ву.
09/008585/14
31
Бо­ги­ће­вић Дра­ган, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Сме­де­ре­ву.
09/008586/14
Мла­де­но­вић Не­над, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство III раз­ре­да
Тех­нич­ке шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/008587/14
Пе­шић Ми­лош, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
II еко­ном­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008588/14
Ве­љо­вић Мар­ко, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Сме­де­ре­ву.
09/008589/14
Вла­ди­ми­ро­вић Го­ран, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­
ле у Сме­де­ре­ву.
09/008590/14
Пет­ко­вић Пе­тар, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство III раз­ре­да Тех­
нич­ке шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/008591/14
Ми­шко­вић Сло­бо­дан, Ри­ђи­ца, ди­пло­ма сред­ње шко­ле
„Све­ти Са­ва” у Сом­бо­ру.
09/008592/14
Рај­чић Сло­бо­дан, Ку­че­во, све­до­чан­ства I, II, III раз­ре­да
Шко­ле за ква­ли­фи­ко­ва­не рад­ни­ке „21. сеп­тем­бар” у Ку­че­ву.
09/008593/14
Дра­жић Да­мир, Оџа­ци, све­до­чан­ство ОШ „Ми­ро­слав Ан­
тић” у Оџа­ци­ма.
09/008594/14
Ву­ло­вић Бо­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­ско ту­ри­стич­
ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008595/14
Трај­ко­вић Ми­ља­на, Ка­ра­ву­ко­во, све­до­чан­ство III раз­ре­да
Гим­на­зи­је и еко­ном­ске шко­ле „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” у Оџа­ци­ма.
09/008596/14
Та­дић Сен­ка, Омо­љи­ца, све­до­чан­ство ОШ „До­си­теј Об­ра­
до­вић” у Омо­љи­ци.
09/008597/14
Ми­тро­вић Ми­лан, Ниш, ди­пло­ма бр. 07-83/12 Гра­ђе­вин­ске
шко­ле у Ни­шу.
09/008598/14
Шиљ Не­ма­ња, Ниш, ди­пло­ма бр. 07-83/26 Гра­ђе­вин­ске
шко­ле у Ни­шу.
09/008599/14
Ра­ду Ха­ла­брин Иван­ка, Пан­че­во, ди­пло­ма Фа­кул­те­та по­ли­
тич­ких на­у­ка у Бе­о­гра­ду.
09/008600/14
Ра­до­вић Иви­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма ЕУШ „Вук
Ка­ра­џић” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/008601/14
Пе­тро­вић Та­ња, Ра­ди­нац, ди­пло­ма ЕУШ „Вук Ка­ра­џић” у
Ве­ли­кој Пла­ни.
09/008602/14
Ра­до­вић Иви­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма-тр­го­вац
ЕУШ „Вук Ка­ра­џић” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/008603/14
Пе­тро­вић Ве­ли­бор, Ко­сан­чић, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да.
09/008604/14
Ђор­ђе­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град, ди­пло­ма III раз­ре­да Хе­миј­скотех­но­ло­шке и пре­храм­бе­не шко­ле у Бе­о­гра­ду, 93/94.
09/008605/14
Емрул­ла­ху Ве­тон, Но­ви Сад, ди­пло­ма Елит­не при­ват­не
еко­ном­ске шко­ле у Но­вом Са­ду.
09/008606/14
Са­вић Је­ле­на, Обре­но­вац, све­до­чан­ство I, II раз­ре­да Ме­ди­
цин­ске шко­ле „Бе­о­град”.
09/008607/14
Но­ва­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град, све­до­чан­ство I раз­ре­да Ма­шин­
ске шко­ле „Бе­о­град”.
09/008608/14
Му­ста­фић Ја­сна, Бе­о­град, све­до­чан­ство I раз­ре­да Гим­на­зи­
је „Јо­сиф Пан­чић” у Ба­ји­ној Ба­шти.
09/008609/14
Му­ста­фић Ја­сна, Бе­о­град, све­до­чан­ство II раз­ре­да Че­твр­те
гим­на­зи­је у Бе­о­гра­ду.
09/008610/14
Му­ста­фић Ја­сна, Бе­о­град, све­до­чан­ство III раз­ре­да Че­твр­те
гим­на­зи­је у Бе­о­гра­ду.
09/008611/14
Му­ста­фић Ја­сна, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Че­твр­те
гим­на­зи­је у Бе­о­гра­ду.
09/008612/14
Ја­ша­ре­вић Дра­ги­ша, Вра­ње, ди­пло­ма ШО­СО „Ву­ле Ан­
тић” у Вра­њу.
09/008613/14
Ко­ла­ши­нац Иза­бе­ла, Бе­о­град, све­до­чан­ство V разредa ОШ
„Два­де­се­ти oк­т­обар” у Бе­о­гра­ду.
09/008614/14
Пе­рић Ра­до­ван, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да
Елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Но­вом Са­ду.
09/008615/14
Си­му­но­вић Ра­де, Плу­жи­не, ди­пло­ма Ви­со­ке тех­нич­ке шко­
ле стру­ков­них сту­ди­ја у Кра­гу­јев­цу.
09/008616/14
Шнај­дер Кри­сто­фер, Бе­о­град, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ско тех­
нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008617/14
Срећ­ко­вић Не­над, Мла­де­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Мла­де­нов­цу.
09/008618/14
Ша­рац Ми­ро­слав, Вр­бас, сведочанствa I, II и III раз­ре­да
Са­о­бра­ћај­не шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008619/14
Илић Сла­ви­ца, Бој­ник, све­до­чан­ство III раз­ре­да Tехничке
шко­ле „Бо­шко Кр­стић” у Бој­ни­ку.
09/008620/14
Јо­шић Зо­ран, Ру­ма, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­ног школ­ског цен­
тра „Пин­ки” у Но­вом Са­ду.
09/008621/14
Му­ста­фо­вић Алек­сан­дра, Ра­ко­ви­ца, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­
ско-ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008622/14
Ста­мен­ко­вић Да­ни­је­ла, Вра­но­во, све­до­чан­ство ОШ „Иво
Ан­дрић” у Ра­дин­цу.
09/008623/14
Мо­сић Ве­ли­мир, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Дра­гој­ло Ду­
дић” у Бе­ог­ ра­ду.
09/008624/14
Кор­паш Ди­ја­на, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство ОШ „Ра­до­је До­
ма­но­вић” у Бра­ти­лов­цу.
09/008625/14
Врањ­ко­вић Алек­сан­дар, Зе­мун, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не
шко­ле ПКБ са до­мом уче­ни­ка у Бе­о­гра­ду.
09/008626/14
Ла­лић Ми­лош, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ство ОШ „Вук Сте­фа­
но­вић Ка­ра­џић” у Кра­гу­јев­цу.
09/008627/14
Ди­ми­три­је­вић Вла­дан, Бе­о­град, ди­пло­ма Хе­миј­ско пре­
храм­бе­не шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008628/14
Ми­ли­ца Ма­шић, Оп­шти­на Ста­ри град, ди­пло­ма Зу­бо­тех­
ни­чар­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008629/14
Ла­ти­но­вић Мар­ко, Зе­мун, ди­пло­ма Ма­шин­ско тех­нич­ке
шко­ле „Змај” у Зе­му­ну.
09/008630/14
Ма­нић Јо­ван, Ве­ли­ки По­по­вић, све­до­чан­ство V раз­ре­да
ОШ „Сте­ван Син­ђе­лић” у Ве­ли­ком По­по­ви­ћу.
09/008631/14
Ко­ро­ли­ја Да­ни­је­ла, Вр­чин, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ
„14. ок­то­бар” у Кне­жев­цу.
09/008632/14
Ђор­ђе­вић Бог­дан, Ча­чак, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и ди­пло­
ма Пре­храм­бе­но-уго­сти­тељ­ске шко­ле у Чач­ку.
09/008633/14
Тер­зић Ми­лан, Но­ви Сад, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Кр­ље­ву из­
да­та 2000. го­ди­не.
09/008634/14
Фар­каш Имре, Ада, ди­пло­ма Хе­миј­ско-пре­храм­бе­не шко­ле
у Чо­ки.
09/008635/14
Ста­ни­шић Ди­ми­три­је, Ла­за­ре­вац, све­до­чан­ства I, II, III, IV
раз­ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Ко­лу­ба­ра” у Ла­за­рев­цу.
09/008636/14
Сто­лић Са­ња, Кра­ље­во, све­до­чан­ство I и II раз­ре­да ПХСШ
„Др Ђ.Ра­дић” у Кра­ље­ву.
09/008637/14
Ми­ло­је­вић Сло­бо­дан, Ба­рич, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
„Бу­да Да­ви­до­вић” у Обре­нов­цу.
09/008638/14
Вла­дић Сре­та, Кло­ко­че­вац, све­до­чан­ство ОШ „Вук Ка­ра­
џић” у До­њем Ми­ла­нов­цу.
09/008639/14
Па­нић Ма­ри­ја, Пи­рот, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Пре­драг Ко­
стић” у Пи­ро­ту.
09/008640/14
Сто­ја­но­вић Све­тла­на, Алек­си­нац, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у
Алек­син­цу.
09/008641/14
Ђо­кић Иван, По­же­га, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у По­же­ги.
09/008642/14
Чу­рић Ми­лан, Ти­тел, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Ми­ле­ва
Ма­рић” у Ти­те­лу.
09/008644/14
Вар­га Са­не­ла, Су­бо­ти­ца, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле „Бо­са
Ми­ли­ће­вић” у Су­бо­ти­ци.
09/008645/14
Ер­че­вић Све­тла­на, Кру­ше­вац, све­до­чан­ства I, II раз­ре­да
усме­ре­ног обра­зо­ва­ња „9. мај” у Алек­сан­дров­цу. 09/008646/14
Ер­че­вић Све­тла­на, Кру­ше­вац, све­до­чан­ство III раз­ре­да
Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле „Бран­ко Кр­сма­но­вић” у Па­ра­ћи­ну.
09/008647/14
Ми­ли­во­је­вић Или­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма Вој­не ака­де­ми­је
КоВ- АРЈ ПВО 39 кла­са 1986. у Бе­о­гра­ду.
09/008648/14
Ма­лић Ми­ли­ца, Бе­чеј, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Мом­чи­ло
Ша­ра­но­вић” у Бе­че­ју.
09/008649/14
Хо­ди Ко­вач Ма­ри­ја, Бе­чеј, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Мом­
чи­ло Ша­ра­но­вић” у Бе­че­ју.
09/008650/14
Ђор­ђе­вић Алек­сан­дра, Мла­де­но­вац, ди­пло­ма број
396/1982 обра­зов­ног цен­тра „Вељ­ко Вла­хо­вић” у Мла­де­нов­цу.
09/008651/14
Ага­но­вић Енис, Бе­о­град, ди­пло­ма Ви­ше ме­ди­цин­ске шко­
ле у Бе­о­гра­ду.
09/008652/14
Лу­ко­вић Те­о­до­ра, Ча­чак, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
Ма­шин­ско са­о­бра­ћај­не шко­ле у Чач­ку.
09/008653/14
Ма­рин­ко­вић Де­ја­на, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство ОШ „Ја­јин­
ци” у Бе­о­гра­ду.
09/008654/14
Ска­дрић Жа­кли­на, Вр­чин, све­до­чан­ство ОШ „Вук Ка­ра­
џић” у Рип­њу.
09/008655/14
Мра­тин­ко­вић Мар­ја­на, Бо­леч, све­до­чан­ство ОШ „Ми­ли­во­
је Стој­ко­вић” у Ум­ча­ри­ма.
09/008656/14
Бу­гар­ски Ве­сна, Пан­че­во, све­до­чан­ство I раз­ре­да Сред­ње
по­љо­при­вред­не шко­ле „Јо­сиф Пан­чић” у Пан­че­ву, 86/87 го­ди­не.
09/008657/14
Ба­ста Го­ран, Бе­о­град, ди­пло­ма број 3901 Ви­ше хо­те­ли­јер­
ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008658/14
Ра­кић Би­ља­на, Ла­за­ре­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да Тех­нич­ке
шко­ле „Ко­лу­бар” у Ла­за­рев­цу.
09/008659/14
Ми­цић Ми­ли­ја, Кнић, ди­пло­ма По­љо­при­вред­но ве­те­ри­
нар­ске шко­ле у Сви­лајн­цу.
09/008660/14
Ре­си­мић Ми­лош, Ива­њи­ца, све­до­чан­ство. 09/008661/14
Стан­ко­вић Ни­ко­ла, Ја­го­ди­на, све­до­чан­ство I раз­ре­да ЕТШ
„Ни­ко­ла Те­сла” у Ја­го­ди­ни.
09/008662/14
Вој­нић Ту­мић Дра­гу­тин, Су­бо­ти­ца, ди­пло­ма II сте­пе­на
Еко­ном­ске шко­ле „Бо­са Ми­ли­ће­вић” у Су­бо­ти­ци. 09/008663/14
Сто­шић Де­јан, Ри­ба­ре, ди­пло­ма Сред­ње шко­ле „Вељ­ко
Вла­хо­вић” у Ја­го­ди­ни.
09/008664/14
То­до­ро­вић Вла­дан, Сви­лај­нац, ди­пло­ма спец. ис­пи­та из ра­
ди­о­ло­ги­је Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, број 230/866.
09/008665/14
Јо­ви­ће­вић Вуч­ко, Ужи­це, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле
„Љу­бо Ми­ћић” у По­же­ги.
09/008666/14
Ко­ка­но­вић Дан­ка, Бо­га­тић, све­до­чан­ство III раз­ре­да По­љо­
при­вред­но-ма­шин­ске шко­ле „7. ав­густ” у Бо­га­ти­ћу.
09/008667/14
Ђор­ђе­вић Љи­ља­на, Бој­ник, ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле у
Ле­сков­цу.
09/008668/14
Бри­ја­ни Се­на­да, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Бран­ко
Пе­шић” у Зе­му­ну.
09/008669/14
Сто­ја­но­вић Да­ни­је­ла, Ле­ско­вац, ди­пло­ма Ви­ше еко­ном­ске
шко­ле у Ле­сков­цу, број 8470/05-4064.
09/008670/14
Ста­ни­шић Осто­ја, Мо­кра Го­ра, све­до­чан­ство I, II раз­ре­да
„Ра­до­је Ма­рић” у Ужи­цу, елек­тро­ме­ха­ни­чар.
09/008671/14
Ран­ђе­ло­вић Је­ле­на, Вла­со­тин­це, све­до­чан­ство I, II, III и IV
раз­ре­да и ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле у Ле­сков­цу. 09/008672/14
Мак­си­мо­вић Слав­ко, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство ШО­ОО „До­
си­теј Об­ра­до­вић” у Ле­сков­цу.
09/008673/14
Де­спо­то­вић Јо­ван, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Ме­
ди­цин­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008674/14
То­мо­вић Де­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње шко­ле „Ра­де
Кон­чар” у Бе­о­гра­ду.
09/008675/14
Ах­ма­то­вић Му­ра­ди­ја, Ту­тин, све­до­чан­ство ОШ „Алек­са
Ђи­лас Бе­ћо” у Мој­сти­ру.
09/008676/14
Ве­се­ли­но­вић Зо­ран, Зе­мун, све­до­чан­ство III раз­ре­да МОЦ
„На­да Ди­мић” у Зе­му­ну.
09/008677/14
Ер­цег Је­ле­на, Бе­о­град, ди­пло­ма Пр­ве бе­о­град­ске гим­на­зи­је.
09/008678/14
Ди­нић Рад­ми­ла, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Пр­ве
кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је.
09/008679/14
Са­вић Ива­на, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство II раз­ре­да Хе­миј­скотех­но­ло­шке шко­ле „Бо­жи­дар Ђор­ђе­вић - Ку­кар” у Ле­сков­цу.
09/008680/14
Кру­бик Ма­ри­на, Бе­о­чин, ди­пло­ма ПМФ-а у Но­вом Са­ду.
09/008681/14
Пе­ра­но­вић Стра­хи­ња, Но­ви Сад, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­не
шко­ле „Пин­ки” у Но­вом Са­ду.
09/008682/14
Тер­зић Дој­чи­ло Ма­ри­ја, Бо­га­тић, ди­пло­ма Ви­ше ме­ди­цин­
ске шко­ле у Бе­ог­ ра­ду, број 411/96.
09/008683/14
Ма­рин­ко­вић Дра­го­љуб Је­ле­на, Ша­бац, ди­пло­ма Ви­ше ме­
ди­цин­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 1440/99.
09/008684/14
Пу­ро­ски Алек­сан­дар, Бе­о­град, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да
ОШ „Ђу­ра Да­ни­чић” у Бе­о­гра­ду.
09/008686/14
32
Ја­ко­вић Бо­ја­на, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Ви­ше ме­ди­цин­ске
шко­ле у Зе­му­ну, зва­ње ви­ши ме­ди­цин­ско ла­бо­ра­то­риј­ски тех­ни­чар.
09/008687/14
Пе­ри­шић Да­ни­је­ла, Ушће, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Ме­ди­
цин­ске шко­ле у Кра­ље­ву, из­да­то 1998, смер пе­ди­ја­три­ска се­стра.
09/008688/14
Ко­ва­че­вић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ство оглед­не
ОШ „Вла­ди­слав Риб­ни­кар” у Бе­о­гра­ду.
09/008689/14
Мак­си­мо­вић Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма ОШ „Ми­
ло­је Си­мо­вић” у Дра­го­бра­ћи, Кра­гу­је­вац.
09/008690/14
Здрав­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Елек­
тро­тех­нич­ке шко­ле Зе­мун.
09/008691/14
Ки­ко­вић Ти­ја­на, Обре­но­вац, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Бу­да Да­ви­до­вић” у Обре­нов­цу.
09/008692/14
Јо­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Гра­фич­ке
шко­ле „Ми­лић Ра­кић” у Но­вом Бе­о­гра­ду.
09/008693/14
Ми­ло­са­вље­вић Не­над, Обре­но­вац, све­до­чан­ства I и II раз­
ре­да Тех­нич­ке шко­ле Обре­но­вац.
09/008694/14
Ни­ко­лић Љу­би­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма По­љо­
при­вред­но ве­те­ри­нар­ске шко­ле са до­мом уче­ни­ка у Сви­лајн­цу.
09/008695/14
Рац Зо­ри­ца, Сен­та, све­до­чан­ство IV раз­ре­да V еко­ном­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008696/14
Ди­ми­три­је­вић Зо­ран, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ства I, II, III и
IV раз­ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле за ма­шин­ство и са­о­бра­ћај
у Кра­гу­јев­цу.
09/008697/14
Kaњевац Би­ља­на, Бе­о­град, ди­пло­ма VI бе­о­град­ске гим­на­
зи­је.
09/008698/14
Ша­рић Ми­лан, Бор­ча, ди­пло­ма III 02/03 сте­пе­на СШ Тех­
но-Арт у Бе­о­гра­ду.
09/008699/14
Тра­ви­чић Ср­ђан, Шид, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле „7. април” у Но­вом Са­ду.
09/008700/14
Јо­во­вић Ду­шан, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Елек­тро-тех­нич­ке шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Но­
вом Са­ду.
09/008701/14
Ни­ко­лић Сло­бо­дан, Но­ви Сад, ди­пло­ма Ма­шин­ске шко­ле у
Но­вом Са­ду.
09/008702/14
Ку­ка­ви­ца Вељ­ко, Пе­тро­ва­ра­дин, ди­пло­ма Ма­шин­ског
школ­ског цен­тра „Ти­то” у Но­вом Са­ду.
09/008703/14
Ма­гоч Ка­ро­ли­на, Но­ви Сад, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Сте­ван
Пу­зић” у Ру­ми.
09/008704/14
Цви­јић Са­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма Др­во арт шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008705/14
Бр­ко­вић Алек­сан­дар, Пе­ла­ги­ће­во, ди­пло­ма Елек­тро­тех­
нич­ке шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Но­вом Са­ду.
09/008706/14
Мла­де­но­вић Вла­ди­слав, Бе­о­чин, ди­пло­ма Елек­то­тех­нич­ке
шко­ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Но­вом Са­ду.
09/008707/14
Без­јак Ро­берт, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма ВШСС за ме­наџ­мент и
по­слов­не ко­му­ни­ка­ци­је у Срем­ским Кар­лов­ци­ма. 09/008708/14
То­до­ро­вић Дра­га­на, По­жа­ре­вац, све­до­чан­ства I, II, III, IV
раз­ре­да и ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле у По­жа­рев­цу.09/008709/14
Не­дељ­ко­вић Ма­ја, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­
ре­да Ме­ди­цин­ске шко­ле „Зве­зда­ра” у Бе­о­гра­ду.
09/008710/14
Сте­фа­но­вић Да­ни­ца, Су­бо­ти­ца, све­до­чан­ство I раз­ре­
да шко­ле за за­јед­нич­ко вас­пи­та­ње и обра­зо­ва­ње Мо­ша Пи­ја­де
ООУР за­јед­нич­ка сред­ња шко­ла Је­дин­ство.
09/008711/14
Ни­ко­лић Та­ма­ра, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Змај Јо­ва Јо­
ва­но­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/008712/14
По­кра­јац Вла­ди­мир, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да Тех­нич­ке шко­ле „Змај” у Зе­му­ну.
09/008713/14
Са­вић Де­јан, Ниш, ди­пло­ма Пре­храм­бе­но хе­миј­ске шко­ле
у Ни­шу.
09/008714/14
Об­рет­ко­вић Дар­ко, Бра­ни­че­во, све­до­чан­ство ОШ.
09/008715/14
Ви­дак Јо­лан­ка, Но­ви Сад, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле
са до­мом уче­ни­ка у Фу­то­гу.
09/008716/14
Ка­лем­бер На­да, На­ко­во, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске
шко­ле у Ки­кин­ди.
09/008717/14
Сла­дић Мла­ден, Бе­чеј, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ „Се­
вер Ђур­кић” у Бе­че­ју.
09/008718/14
Илић Зо­ри­ца, Во­лу­ја, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ „Сло­
бо­дан Јо­вић” у Во­лу­ји.
09/008719/14
Ћур­чи­ја Зо­ран, Пе­тро­ва­ра­дин, све­до­чан­ство I раз­ре­да
ЕТШ „Ни­ко­ла Те­сла” у Пан­че­ву.
09/008720/14
По­по­вић Мир­ја­на, Бе­о­град, ди­пла­ма сред­ње еко­ном­ске
шко­ле у Ва­ље­ву.
09/008721/14
Ај­ди­но­вић Жар­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Све­ти Са­
ва” у Бе­о­гра­ду.
09/008722/14
Ше­лић Ми­ло­рад, Вар­ва­рин, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­но-тех­нич­
ке шко­ле у Зе­му­ну.
09/008723/14
Ма­ли­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град, ди­пло­ма II екoномске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/008724/14
Ђу­лић Алек­сан­дар, Ниш, ди­пло­ма шко­ле „Бе­о­град­ски ба­
та­љон”.
09/008725/14
Зла­та­но­вић Алек­сан­дра, Ра­ко­ви­ца, ди­пло­ма Ви­ше ме­ди­
цин­ске шко­ле у Зе­му­ну.
09/008726/14
Шо­шкић Но­вак, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III, IV и ди­пло­
ма Же­ле­знич­ко тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008727/14
Ну­ма­но­вић Енис, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле
у Но­вом Па­за­ру.
09/008728/14
Сел­ма­но­вић Ме­ри­са, Но­ви Па­зар, све­до­чан­ства I, II, III и
IV раз­ре­да Ме­ди­цин­ске шко­ле у Но­вом Па­за­ру.
09/008729/14
Кла­дар Вељ­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма II бе­о­град­ске гим­на­зи­је
„Иво Ло­ла Ри­бар”.
09/008730/14
Ми­ло­са­вље­вић Иван, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Но­вом Бе­о­гра­ду.
09/008731/14
Стан­ко­вић Ми­ло­рад, Ле­шни­ца, све­до­чан­ство IV раз­ре­да
ОШ „Пе­тар Та­сић” у Ле­шни­ци.
09/008732/14
Гли­го­рић Ни­ко­ла, Ле­шни­ца, све­до­чан­ства V и VI раз­ре­да
ОШ „Пе­тар Та­сић” у Ле­шни­ци.
09/008733/14
Ва­сић Љу­бо­мир, Ле­шни­ца, све­до­чан­ство ОШ „Пе­тар Та­
сић” у Ле­шни­ци.
09/008734/14
Ста­мен­ко­вић То­пли­ца, Ниш, све­до­чан­ства I, II раз­ре­да за­
јед­нич­ке осно­ве „9. мај” у Ни­шу.
09/008735/14
19. IХ 2014. /
Ђу­рић Сав­ка, Но­ви Сад, све­до­чан­ство о за­вр­ше­ној шко­ли
за основ­но обра­зо­ва­ње од­ра­слих „Ра­ди­вој Ћир­па­нов” у Но­вом
Са­ду.
09/008736/14
Ва­сиљ Ба­бић, Но­ви Сад, ди­пло­ма По­љи­о­при­вред­не шко­ле
у Зре­ња­ни­ну.
09/008737/14
Шип­ка Мар­ко, Но­ви Сад, све­до­чан­ство ОШ „Ми­лош Цр­
њан­ски” у Но­вом Са­ду.
09/008738/14
За­рић Алек­сан­дар, Сур­чин, све­до­чан­ство III раз­ре­да Елек­
тро­при­вред­не шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008739/14
Бар­та Јо­ван, Ба­ва­ни­ште, све­до­чан­ство ОШ. 09/008740/14
Ма­но­вић Бјан­ка, Су­бо­ти­ца, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­ре­
да и ди­пло­ма.
09/008741/14
Пр­жић Бо­шко, Ви­ти­на, све­до­чан­ство I раз­ре­да Тех­нич­ке
шко­ле.
09/008742/14
Но­ва­ко­вић Ан­ки­ца, Ку­че­во, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­ре­да
и ди­пло­ма Еко­ном­ско тр­го­вин­ске шко­ле у Ку­че­ву. 09/008743/14
Вој­во­дић Ва­си­ли­је, Вр­бас, ди­пло­ма ССШ „4. ју­ли” у Вр­ба­су.
09/008744/14
Ма­тић Вла­ди­мир, Ша­бац, ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле у
Шап­цу.
09/008745/14
Те­о­до­си­је­вић Ср­ђан, Бе­о­град, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­не шко­ле
у Зе­му­ну.
09/008746/14
Ај­ваз Алек­сан­дра, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и ди­
пло­ма Гра­ђе­вин­ско тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду, 2009/2010 го­ди­не.
09/008747/14
Пе­тро­вић Са­ша, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II раз­ре­да Елек­
тро­тех­нич­ке шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/008748/14
Сто­шић Јо­ва­на, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Ви­со­ке ту­ри­стич­ке
шко­ле у Но­вом Бе­о­гра­ду.
09/008749/14
Ђор­ђе­вић Та­ња, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство о за­вр­ше­ном
основ­ном обра­зо­ва­њу „Ђу­ро Са­лај” у Бе­о­гра­ду. 09/008750/14
Ду­ка­нац Ми­ли­ца, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­ни­кум Та­у­ру­нум
ВИШСС у Бе­о­гра­ду.
09/008751/14
Кор­да Сло­бо­дан, Бе­о­чин, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Па­вле
Са­вић” у Но­вом Са­ду.
09/008752/14
Ра­до­тић Ми­лу­тин, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/008753/14
Вуч­ко­вић Са­ша, Кра­ље­во, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Кра­ље­ву.
09/008754/14
Илић Ми­ле­на, Ле­ско­вац, сведочанствa VII и VI­II раз­ре­да
ОШ „Пе­тар Та­сић” у Ле­сков­цу.
09/008755/14
Мла­де­но­вић Сла­ви­ца, Вра­ње, ди­пло­ма Фа­кул­те­та за по­
слов­но ин­ду­стриј­ски ме­наџ­мент у Бе­о­гра­ду, број 131-146-12-04.
09/008756/14
Мла­де­но­вић Сла­ви­ца, Вра­ње, ди­пло­ма Фа­кул­те­та за по­
слов­но ин­ду­стриј­ски ме­наџ­мент у Бе­о­гра­ду, број 131-117/12-04.
09/008757/14
Бе­ло­ше­вић Зо­ра­на, Ниш, ди­пло­ма.
09/008758/14
Феј­са То­ни, Вр­бас, све­до­чан­ства II, III раз­ре­да и ди­пло­ма
ССШ „4. ју­ли” у Вр­ба­су.
09/008759/14
Сер­дар Вла­ди­мир, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, све­до­чан­ства I, II,
III, IV раз­ре­да Гим­на­зи­је „Иво Ло­ла Ри­бар” у Срем­ској Ми­тро­
ви­ци.
09/008760/14
Га­ври­ло­вић Сне­жа­на, До­ба­нов­ци, сведочанствa I, II, III
раз­ре­да и ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле „До­си­теј Об­ра­
до­вић” у Али­бу­на­ру.
09/008761/14
Ђур­ђић Ти­ја­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III, IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Ме­ди­цин­ске шко­ле у Шап­цу.
09/008762/14
Сто­ја­но­вић Та­ма­ра, Пи­рот, све­до­чан­ство III раз­ре­да Ме­ди­
цин­ске шко­ле у За­је­ча­ру.
09/008763/14
– ИН­ДЕК­СИ –
Ми­ро­са­вић То­ми­слав, Мла­де­но­вац, FOR­KUP, бр. I 428/10.
10/000980/14
Кон Сло­бо­дан, Ста­ри град, Уни­вер­зи­тет Син­ги­ду­нум, Бе­о­
град, бр. 401431/2013.
10/000981/14
Ми­ло­ше­вић Сте­фан, Ми­хај­ло­вац, Ви­со­ка елек­тро­тех­нич­ка
шко­ла у Бе­о­гра­ду, бр. рт-19/13.
10/000982/14
Тер­зић Бо­ја­на, Ло­зни­ца, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду.
10/000983/14
Ри­стић Бра­ни­слав, Зве­зда­ра, Ви­ша елек­тро­тех­нич­ка шко­ла
у Бе­о­гра­ду.
10/000984/14
Ми­лич­ко­вић Сне­жа­на, Под­го­ри­ца, Фа­кул­тет за по­слов­не
сту­ди­је и пра­ва у Бе­о­гра­ду, бр. Д572-09.
10/000985/14
Про­се­ни­ца Та­ма­ра, Сом­бор, Ме­ди­цин­ски фа­кул­тет у Но­
вом Са­ду, бр. 12018/08.
10/000987/14
Ле­по­је­вић Вла­ди­мир, Вла­со­тин­це, Гра­ђе­вин­ско ар­хи­тек­
тон­ски фа­кул­тет у Ни­шу.
10/000988/14
Ри­баћ Алек­сан­дар, Бе­о­град, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 2452-12.
10/000989/14
Да­ни­ел Ни­ко­ла, Бе­о­град, „Ме­га­тренд” фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 2013/100645.
10/000990/14
Ку­мрић Ва­ња, Бе­о­град, Ма­шин­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду,
бр. 273/12.
10/000991/14
Ђо­ко­вић Сте­фан, Кра­гу­је­вац, Фа­кул­тет умет­но­сти.
10/000992/14
Алек­сан­дра Чо­ба­нов, Но­ви Кне­же­вац, Еко­ном­ски фа­кул­тет
у Су­бо­ти­ци.
10/000993/14
Тран­до­ски Ста­ни­слав, Бе­о­град, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 07-1198.
10/000994/14
Јо­кић Бо­жи­дар­ка, Но­ва Па­зо­ва, Фа­кул­тет за ме­ди­је и ко­му­
ни­ка­ци­је.
10/000995/14
По­по­вић Мак­со, Би­је­љи­на, Ве­те­ри­нар­ски фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду.
10/000996/14
Ми­ла­ди­но­вић Мар­ко, Жа­ба­ри, Фа­кул­тет ин­же­њер­ских на­
у­ка у Кра­гу­јев­цу.
10/000997/14
Ра­до­ва­но­вић Иво­на, Обре­но­вац, ФМК Син­ги­ду­нум у Бе­о­
гра­ду, бр. 53/10.
10/000998/14
Су­хен­ко Лав, Бе­о­град, Ма­шин­ски фа­лул­тет у Бе­о­гра­ду.
10/000999/14
Гу­тић Ђор­ђе, Бе­о­град, Син­ги­ду­нум, бр. 301884.
10/001000/14
Авра­мо­вић Алек­сан­дар, Сме­де­ре­во, Шу­мар­ски фа­кул­тет у
Бе­о­гра­ду.
10/001001/14
101
Мар­ја­но­вић Ма­ја, Бе­о­град, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду,
бр. 080920.
10/001002/14
Ђу­кић Ка­та­ри­на, Алек­сан­дро­вац, ВШСС у Бла­цу, бр.
108/11м.
10/001003/14
Си­ми­ће­вић Зо­ран, Но­ви Сад, Прав­ни фа­кул­тет у Но­вом
Са­ду, бр. 18/98.
10/001004/14
Пе­тро­вић Ни­ко­ла, Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца, Прав­ни фа­кул­
тет у Но­вом Са­ду, бр. 94/10.
10/001005/14
Да­мја­но­вић Ча­слав, Бе­о­град, Бе­о­град­ска по­слов­на шко­ла,
бр. 2D1/0243/09.
10/001006/14
Кља­јић Не­ма­ња, Ру­мен­ка, Ви­со­ка тех­нич­ка шко­ла у Но­вом
Са­ду, бр. ИТ13/12.
10/001007/14
Ко­ва­че­вић Ан­дри­ја­на, Но­ви Сад, Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­
ка у Но­вом Са­ду, бр. АУ 37/2013.
10/001008/14
Ста­ни­са­вље­вић Ни­ко­ле­та, Но­ви Сад, Ака­де­ми­ја умет­но­сти
у Но­вом Са­ду, бр. 59/2012.
10/001009/14
Са­бол Урош, Пан­че­во, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду, бр.
68/12.
10/001010/14
Авра­мо­вић Са­ша, Ива­њи­ца, Ви­со­ка хо­те­ли­јер­ска шко­ла,
бр. HS073/2009.
10/001011/14
Си­но­ди­нос Мат­тха­ио­ с, Вр­њач­ка Ба­ња, Ма­шин­ски фа­кул­
тет у Кра­ље­ву.
10/001012/14
Мен­за­лин Ми­ли­ца, Бе­о­град, Бе­о­град­ска по­слов­на шко­ла,
бр. A10273/10.
10/001013/14
То­до­ро­вић Ни­ко­ла, По­жа­ре­вац, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 2014/177.
10/001014/14
Ра­ше­вић Бо­јан, Бе­о­град, Ви­со­ко гра­ђе­вин­ско-ге­о­дет­ска
шко­ла, бр. 228/00.
10/001015/14
Ла­зо­вић Ду­шан, Па­ли­лу­ла, Бе­о­град­ска бан­кар­ска ака­де­ми­ја.
10/001016/14
То­до­ро­вић Не­ма­ња, Бе­о­град, Елек­тро­тех­нич­ки фа­кул­тет у
Бе­о­гра­ду, бр. 284/2010.
10/001017/14
Ме­штро­вић Игор, Ста­ра Па­зо­ва, Фа­кул­тет ли­ков­них умет­
но­сти у Бе­о­гра­ду, бр. 4126/11.
10/001018/14
Ан­ђел­ко­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац, Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет
у Бе­о­гра­ду, бр. ИС 10/30.
10/001019/14
– РА­ЗНО –
Ра­кић Мир­ко, За­је­чар, ли­цен­ца ин­струк­то­ра во­жње бр.
ABS001052, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001168/14
Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан, Оп­шти­на Вра­чар, по­твр­да о ис­прав­
но­сти уре­ђа­ја и опре­ме за по­гон во­зи­ла на гас број 063669-13К.
11/001169/14
Ру­сић Ђур­ђи­ја, Но­ви Бе­о­град, пло­вид­бе­на до­зво­ла PA832D из­да­та од Ка­пе­та­ни­је Пан­че­во.
11/001170/14
Не­кић Са­ња, Бе­о­град, из­бе­глич­ка ле­ги­ти­ма­ци­ја.
11/001171/14
Ско­кић Жељ­ко, Ужи­це, ме­мо­ри­ја­ка кар­ти­ца за ди­ги­тал­ни
та­хо­граф бр. srb0000007540000, из­да­та ода Аген­ци­је за без­бед­
ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001172/14
Цо­нић Је­ли­ца, Су­бо­ти­ца, слу­жбе­на ле­ги­ти­ма­ци­ја број
13242, из­да­та од Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, Упра­ве ца­ри­на.
11/001173/14
Ми­ло­шев Ду­шан, Пан­че­во, ли­цен­ца ин­струк­то­ра во­жње
број АБС 001257, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001174/14
Ми­ло­шев Ду­шан, Пан­че­во, ли­цен­ца ис­пи­ти­ва­ча број АБС
000084, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001175/14
Цр­ни­ша­нин Енес, Бе­о­град, уве­ре­ње о ди­пло­ми­ра­њу на
Прав­ном фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.
11/001176/14
ГТ Лифт д.о.о. Бе­о­град, Бе­о­град, атест за плин­ски уре­ђај
на во­зи­лу БГ744ЖС ЗР 018ЂД, број ате­ста 019736-13.
11/001177/14
Ђа­ча­нин Ан­дри­ја­на, Шид, уве­ре­ње о за­вр­шном ис­пи­ту
ОШ „Вук Ка­ра­џић” у Ада­шев­ци­ма.
11/001178/14
Фе­јеш Ти­бор, Ка­њи­жа, АДР сер­ти­фи­кат о струч­ној оспо­
со­бље­но­сти во­за­ча за во­зи­ла ко­ја пре­во­зе опа­сне ма­те­ри­је сер­ти­
фи­кат број Ц 01565, из­дат од МУП РС Бе­о­град.
11/001179/14
Дра­гој­ло­вић Ра­до­мир, Су­бо­ти­ца, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за
ди­ги­тал­ни та­хо­граф, број СРБ0000017384000.
11/001180/14
Osti­mo d.o.o., Бе­о­град, сер­ви­сна књи­жи­ца за фи­скал­ну ка­
су ИБФМ АГ 238410.
11/001181/14
Жељ­ко Т. Ра­гач, Но­ви Бе­о­град, пе­чат ше­сто­у­га­о­ног об­ли­ка
са уну­тра­шњим кру­гом на чи­јем спољ­ном обо­ду пи­ше ћи­ри­лич­
ним пи­смом: ИН­ЖЕ­ЊЕР­СКА КО­МО­РА СР­БИ­ЈЕ - ОД­ГО­ВОР­
НИ ИЗ­ВО­ЂАЧ РА­ДО­ВА, а у уну­тра­шњем кру­гу: Жељ­ко Т. Ра­гач
дипл. инж. сл. 450978706.
11/001182/14
Ки­та­ро­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град, адво­кат­ска ле­ги­ти­ма­ци­ја бр.
2920, из­да­та од Адво­кат­ске ко­мо­ре Бе­о­град.
11/001184/14
Кру­нић Ра­до­ван, Су­бо­ти­ца, ца­рин­ска слу­жбе­на знач­ка број
9316, из­да­та од Ми­ни­стар­ства Упра­ве ца­ри­на.
11/001185/14
Мла­де­но­вић Го­ран, Ко­сје­рић, за­пи­сник о јав­ној про­да­ји No
00686 за во­зи­ло IVE­CO-FI­AT, из­да­то од Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­
ја Упра­ве ца­ри­на.
11/001186/14
Жи­пром д.о.о., Обре­но­вац, сер­ви­сна књи­жи­ца ВБ059530
Жи­пром д.о.о. Обре­но­вац.
11/001187/14
Ско­кић Жељ­ко, Ужи­це, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за ди­ги­тал­ни
та­хо­граф SRB0000009586000, из­да­то од Аген­ци­је за без­бед­ност
са­о­бра­ћа­ја у Ужи­цу.
11/001188/14
Ко­ва­че­вић Пет­ко, Зма­је­во, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за ди­ги­тал­
ни та­хо­граф број SRB 0000017385000.
11/001189/14
Об­ра­до­вић Не­над, Ру­ма, атест за ТНГ број 0092862.
11/001190/14
Де­нић Дра­ган, Ле­ба­не, ADR - сер­ти­фи­кат о струч­ној оспо­
со­бље­но­сти во­за­ча за во­зи­ла ко­ја пре­во­зе опа­сне ма­те­ри­је, број
577/12.
11/001191/14
Кри­сти­ан Ка­по­ста, Су­бо­ти­ца, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­
ђа­ја и опре­ме за по­гон на ТНГ са бро­јем 074792-13К са се­риј­
ским обра­сцем број 0072852.
11/001192/14
Вуч­ко­вић Ма­ја, Но­ви Бе­о­град, атест бр. 051951-13 за ауто­
мо­бил Су­зу­ки Ви­та­ра рег. озна­ка BG 406- MĐ, бр. ша­си­је JSA­E­
TA01V00124243.
11/001193/14
Ми­хај­ло­вић Да­ри­јан, Бе­о­град, по­ли­са оси­гу­ра­ња, сти­
пен­диј­ска лич­на рен­та, из­да­та од Del­ta Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nja, број
5010248.
11/001194/14
Download

101