11/2015
30.01.2015.
о с Та л и о гл а с и
КонКурси
НАЦИОНАЛНААГЕНЦИЈАЗАРЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈобјављује јавни конкурс
– за именовање директора.
Кандидат за директора Националне агенције за
регионални развој, мора да испуњава услове из чл.
16. и 22. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка) и тачке 9. став 2.
Одлуке о оснивању Националне агенције за регионални развој („Службени гласник РС”, бр. 75/09, 109/09 и
44/10), и то:
– да је држављанин Републике Србије,
– да има стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године,
– да има најмање пет година радног искуства у једној или више области из делокруга Националне агенције за регионални развој,
– дa je стручњак у једној или више области из делокруга Националне агенције за регионални развој,
– да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чине неподобним за обављање послова у
државном органу,
– да се против њега не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности,
– да има активно знање енглеског језика и
– да има доказане организационе и управљачке
способности.
Као доказ о испуњавању услова из овог конкурса,
кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе:
– биографију која мора да садржи име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс, елементе који доказују стручност у једној
или више области из делокруга Националне агенције за
регионални развој, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања,
– оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању,
оверену фотокопију радне књижице,
– оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу (не
старије од шест месеци),
– уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности (не
старије од шест месеци) и
– оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријаве са назнаком „за конкурс” се подносе писаним путем на адресу: Национална агенција за регионални развој, Београд, Теразије 23/7.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, неће се разматрати.
Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје
Марта Нађ Грубор, шеф Одељења за правне и заједничке послове у Националној агенцији за регионални
развој, на телефон 011/2060846.
Изборни поступак спроводи Управни одбор
Националне агенције за регионални развој у року до
30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношења
пријава. У изборном поступку се саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и потом
се према мерилима одређеним актима Националне
агенције за регионални развој, међу кандидатима који
испуњавају услове спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се врши провера знања,
стручне оспособљености и вештина комуникације
сваког кандидата на основу увида у податке из пријава и питања која се усмено постављају кандидатима
(разговор) и теста о чијем спровођењу ће Управни одбор Националне агенције за регионални развој донети
одлуку после увида у достављене документације пријављених кандидата. Свим кандидатима се постављају
иста питања и по истом редоследу.
После спроведеног изборног поступка, Управни
одбор саставља листу кандидата који су у изборном
поступку постигли захтевани резултат и подноси је
Влади Републике Србије.
Директора Националне агенције за регионални
развој именује Влада Републике Србије са листе кандидата коју је поднео Управни одбор.
Директор Националне агенције за регионални развој именује се на период од пет година.
753
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, на
основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83714) и члана 39. став. 1. тачка 9. Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац”, број 11/08), на седници одржаној
30. децембра 2014. године, објављује оглас о јавном
конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Градска чистоћа” Лајковац.
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: Јавно предузеће за
обављање комуналне делатности „Градска чистоћа”
Лајковац.
Седиште предузећа: Војводе Мишића 116 у
Лајковцу.
Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада
који није опасан.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа „Градска чистоћа” Лајковац.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник” РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (техничког, правног, економског и
пољопривредног смера);
– да има најмање пет година радног искуства и
најмање три годину на руководећим положајима;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене делатности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
– доказа да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству;
– доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора.
5. У изборном поступку, усменим разговором пред
Комисијом, проверава се поседовање знања из области
које су надлежност и одговорност директора јавног
предузећа сходно важећим законским прописима, као и
стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање о обављање функција
директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”
Комисија за именовања општине Лајковац, на адреси
Општинска управа општине Лајковац, Омладински трг
1 или преко писарнице Општинске управе општине
Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора Владан Јевтић, телефон 066 605 54 26.
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање општине Лајковац одбациће се закључком.
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Градска чистоћа” Лајковац објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Лајковац.
740
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, на
основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 39. став. 1. тачка 9. Статута општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац”, број 11/08), на седници одржаној
30. децембра 2014. године, објављује оглас о јавном
конкурсу
– за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за уређење изградњу општине Лајковац”.
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: ЈП „Дирекција за
уређење и изградњу општине Лајковац”.
Седиште предузећа: Омладински трг 1 у Лајковцу.
Претежна делатност: 41 Изградња зграда.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузеће „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац”.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних
одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:
– да има високу школску спрему, VII-1 степен
стручне спреме (дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер техничке струке);
– да има најмање 5(пет) година радног искуства,
од тога 3 (три) године на пословима за које је основано јавно предузеће или 3 (три) године на руководећим
положајима.
4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
– доказа да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству;
– доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора.
5. У изборном поступку, усменим разговором пред
Комисијом, проверава се поседовање знања из области
које су надлежност и одговорност директора јавног
предузећа сходно важећим законским прописима, као и
стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање о обављање функција
директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”
Комисија за именовања општине Лајковац, на адреси
Општинска управа општине Лајковац, Омладински трг
1 или преко писарнице Општинске управе општине
Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање директора Владан Јевтић, телефон 066/ 605 54 26.
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање општине Лајковац одбациће се закључком.
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за уређење и изградњу
општине Лајковац” објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”, најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и на интернет страници општине Лајковац.
740
судсКи огласи
ВИШИСУДУБЕОГРАДУ
Виши суд у Београду, на основу члана 79. став 2.
тачка 5. Закона о парничном поступку, решењем 7. П.
број 20098/2010 од 9. септембра 2014. године у правној
ствари по тужби тужиоца Бошковић Леле из Београда,
11 / 30. I 2015.
Обал­ских рад­ни­ка 19/14 чи­ји је пу­но­моћ­ник Три­фу­но­
вић Ђор­ђе адво­ка­т из Бе­о­гра­да, Са­ра­јев­ска 31/18 про­
тив ту­же­них Бо­жин Ми­ло­ша из Бе­о­гра­да, Ин­тер­на­ци­
о­нал­них бри­га­да 55 чи­ји је пу­но­моћ­ник адво­кат Гр­бац
Пе­тар, 11050 Бе­о­град, По­штан­ски фах 22, Ком­па­ни­је
„Ду­нав оси­гу­ра­ње” из Бе­о­гра­да, Ма­ке­дон­ска 4 и Ми­
тић Ди­ми­три­ја из Бе­о­гра­да, Ку­мо­дра­шка 306, ра­ди на­
кна­де ште­те, по­ста­вио је ту­же­ном Ми­тић Ди­ми­три­ју
из Бе­о­гра­да, са по­след­њом по­зна­том адре­сом Бе­о­град,
Ку­мо­дра­шка 306, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та
Мар­ка Че­јо­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Пи­ло­та Ми­хај­ла Пе­тро­
ви­ћа 35, ко­ји ће ту­же­ног за­сту­па­ти у овом пар­нич­ном
по­ступ­ку све док се ту­же­ни не по­ја­ви пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
7. П. број 20098/2010 – Из Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду.
646
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Бран­ка
Ми­ло­ва­нов­ић у пар­ни­ци ту­жи­о­ца So­ci­e­te Ge­ne­ra­le ban­
ka a.d. Be­o­grad, из Бе­о­гра­да, због ду­га, на осно­ву чла­на
79. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка ту­же­ном Зо­ра­ну Ан­дре­је­ви­ћу, адво­ка­ту Ми­ро­
сла­ва Ре­љи­ћа из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар Ар­се­ни­ја Чар­но­је­ви­
ћа 25/20, ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све док
се ту­же­ни, или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
34. Пл. број 69/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
625
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Ма­ри­
на Ка­лањ Бу­ла­то­вић, у по­ступ­ку рас­пра­вља­ња за­о­став­
шти­не пок. Но­ва­ко­вић Дра­го­сла­ва бив. из Бе­о­гра­да,
Хор­ва­то­ви­ће­ва 5, ро­ђе­ног 7. де­цем­бра 1958. го­ди­не
пре­ми­ну­лог 13. ју­ла 2013. године до­нео 12. де­цем­бра
2014. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза пок. Дра­го­сла­ва Но­ва­ко­ви­ћа бив. из Бе­о­гра­да, Хор­
ва­то­ви­ће­ва 5, ро­ђе­ног 7. де­цем­бра 1958. године, пре­ми­
ну­лог 13. ју­ла 2013. го­ди­не од оца Но­ва­ка, да се у ро­ку
од го­ди­ну да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са ја­ве Пр­вом основ­
ном су­ду у Бе­о­гра­ду – Но­ви Бе­о­град, Бу­ле­вар Ни­ко­ле
Те­сле 42 А.
1. О. број 12521/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
627
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ива­на Мар­ко­
вић Ра­до­је­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац у пар­ни­ци ту­жи­о­ца
Пор­ше мо­би­ли­ти д.о.о., из Бе­о­гра­да, Зре­ња­нин­ски пут
11, про­тив ту­же­не Мир­ја­не Ми­ло­са­вље­вић, не­по­зна­те
адре­се, ра­ди ду­га, до­нео је ван ро­чи­шта 26. де­цем­бра
2014. го­ди­не, сле­де­ће ре­ше­ње и по­ста­вио ту­же­ној при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка на осно­ву члана 79. став 2. тач­ка
5. ЗПП-а, јер је ту­же­на не­по­зна­та на адре­си и до­ста­
вља­ње се ни­је мо­гло из­вр­ши­ти.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Ве­сна
Па­вло­вић из Бе­о­гра­да, Та­де­у­ша Ко­шћу­шког 8 за­сту­па­
ће ту­же­ну Мир­ја­ну Ми­ло­са­вље­вић у пар­ни­ци 28 – П.
број 45043/13 све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник
не по­ја­ви пред су­дом.
28. П. број 45043/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
628
На осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а ре­ше­
њем 4. Пл. бр. 974/14 од 16. де­цем­бра 2014. го­ди­не у
пред­ме­ту ту­жи­о­ца Hypo Al­pe Adria Bank AD, Бе­о­град,
Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на 6, ко­ју за­сту­па пу­но­моћ­ник
Алек­сан­дар Ђор­ђе­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да Ку­мо­дра­
шка 103 про­тив ту­же­ног Жи­шко­вић Иван из Бе­о­гра­да
– не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди ду­га, по­ста­вио је ту­же­
ном Жи­шко­вић Ива­ну при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Ру­
жу Дам­ња­но­вић из Бе­о­гра­да, Бал­кан­ска 40/3, ко­ји ће га
за­сту­па­ти у на­ве­де­ној пар­ни­ци све док се ту­же­ни или
ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
4. Пл. број 974/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
626
Први основни суд у Београду, и то судија Снежана
Младеновић Вајдић, као судија појединац у парници
тужиоца „Банка Поштанска штедионица” а.д. са седиштем у Београду, Краљице Марије 3, против туженог
Саше Богдановића из Београда, Мала чесма 28, сада
непознатог пребивалишта, ради дуга, донео је ван рочишта 17. децембра 2014. године следећи оглас.
3
Решењем Првог основног суда у Београду, П. бр.
92158/10 од 17. децембра 2014. године сходно члану
79. став 1. тачка 4. ЗПП-а постављен је туженом Саши
Богдановићу, сада непознатог боравишта Привремени
заступник адв. Милош Капор из Београда, Косовска 16.
Овим решењем је одређено да привремени заступник у овој парници има сва права и дужности законског
заступника и може предузимати све парничне радње
у поступку све док се тужени или његов законски заступник или његов пуномоћник не појаве пред Судом
или док орган старатељства не обавести да је поставио
стараоца.
39. П. број 92158/10 – Из Првог основног суда у
Београду.
632
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, на осно­ву чла­на 81.
став 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку, ре­ше­
њем 7 П. број 14781/14 од 18. де­цем­бра 2014. го­ди­не у
пред­ме­ту ту­жи­ље Ми­ле­не Ву­јо­вић из Бе­о­гра­да, Сер­дар
Јан­ка Ву­ко­ти­ћа 32/37, про­тив ту­же­не Гор­да­не Пе­ро­вић
из Бе­о­гра­да, Го­спо­дар Је­вре­мо­ва 12, по­ста­вио је ту­же­
ној при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­ка­та Ни­ко­лу Ја­ни­ћа
из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 162, ко­ји ће ту­же­ну
за­сту­па­ти у овом пар­нич­ном по­ступ­ку све док се ту­же­
на не по­ја­ви пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је ту­же­ној по­ста­вио ста­ра­о­ца.
7. П. број 14781/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
629
за­ступ­ни­ка и по­зна­тог се­ди­шта, по­ста­вља се Ве­сна
Илић из То­по­ле, ко­ја ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се ту­же­ног
у овој прав­ној ства­ри док се ње­гов за­кон­ски за­ступ­
ник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред овим су­дом.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у овом по­ступ­ку сва пра­ва
и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
I-8 П. 1-248/14 (ра­ни­ји број П. 1-2488/11) – Из
Основ­ног су­да у Аран­ђе­лов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у То­по­ли.
642
ОСНОВ­НИ СУД У КИ­КИН­ДИ
Код овог су­да во­ди се пар­нич­ни по­сту­пак по ту­
жби ту­жи­о­ца Бо­жо Ма­ћа­ша из Но­ве Цр­ње, про­тив ту­
же­них Ме­са­рош Ер­же­бет, Ко­со Ане, Бор­бељ Ма­ћа­ша,
Бор­бељ Ило­не, Бор­бељ Ка­та­лин, Бор­бељ Ан­дра­ша,
Бор­бељ Јо­же­фа и Ко­ром Ђер­ђа по на­во­ду ту­жбе ли­ца
не­по­зна­тог ме­ста пре­би­ва­ли­шта, ра­ди при­зна­ња пра­ва
сво­ји­не на не­крет­ни­на­ма у л.н. 244 к.о. То­ба, парц. бр.
1005 Мар­шал са­лаш њи­ва дру­ге кла­се од 56 ара 79 m2,
на ко­ји­ма су не­крет­ни­на­ма ту­же­ни су­вла­сни­ци.
По­зи­ва­ју се ту­же­ни да се у ро­ку од 30 да­на од да­
на об­ја­ве огла­са при­ја­ве су­ду, или до­ста­ве овла­шће­ње
о ан­га­жо­ва­њу пу­но­моћ­ни­ка, са на­зна­ком да ће до та­да,
ин­те­ре­се ту­же­них у по­ступ­ку за­сту­па­ти по­ста­вље­ни
при­вре­ме­ни за­ступ­ник Ми­ло­рад Алек­сић, адво­кат из
Срп­ске Цр­ње.
Оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је”.
7. П. број 538/14 – Из Основ­ног су­да у Ки­кин­ди.
732
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Ма­ри­на
Ка­лањ Бу­ла­то­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац у ван­пар­нич­ном
пред­ме­ту 1Р2-219/14 у ко­ме се во­ди по­сту­пак по пред­
ло­гу пред­ла­га­ча Шпа­ди­јер Пре­дра­га из Бе­о­гра­да, Ка­пе­
тан Ми­ши­на 2А ра­ди про­гла­ше­ња бив. из Ни­ша за умр­
лог по­ста­вио је про­тив­ни­ку пред­лаг­ча Ни­ко­ли Ко­ци­ћу
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка – адво­ка­та Не­ма­ња Ла­кић из
Бе­о­гра­да, Рад­нич­ка 40 ко­ји ће вр­ши­ти сва пра­ва и ду­
жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
1. Р2. број 219/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
631
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, на осно­ву чла­на 81.
став 2. тач­ка 4) За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку ре­ше­
њем 8 П. број 7938/2014 од 24. но­вем­бра 2014. го­ди­не
у пред­ме­ту ту­жи­о­ца Сне­жа­не Мар­ти­но­вић из Бе­о­гра­
да, Зе­му­на, До­ба­но­вач­ка 11, чи­ји је пу­но­моћ­ник адво­
кат Ду­шко Фи­ли­по­вић из Бе­о­гра­да, Ми­лу­ти­на Ми­лан­
ко­ви­ћа 176, про­тив ту­же­них: На­де Илић из Бе­о­гра­да,
Ми­те Ру­жи­ћа 10, Ђор­ђа Пе­тро­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Ми­те
Ру­жи­ћа 10, Де­сан­ке Илић из Бе­о­гра­да, Ре­бе­ке Вест 86,
Сло­бо­дан­ке Claуden Мла­де­но­вић из Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар кра­ља Алек­сан­дра 407, Ђор­ђа Ко­ци­ћа из Бе­о­гра­да,
Бу­ле­вар кра­ља Алек­сан­дра 460, са­да не­по­зна­тог бо­
ра­ви­шта, Дра­ги­ше То­до­ро­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Ми­ло­ша
Ма­ти­је­ви­ћа 18, Али­ри­зе Исма­и­ли из Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар кра­ља Алек­сан­дра 460, Фе­те Исма­и­ли из Бе­о­гра­
да, Бу­ле­вар кра­ља Алек­сан­дра 460, Ме­су­та Исма­и­лиа
из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар кра­ља Алек­сан­дра 460, Дра­ги­ше
Мла­де­но­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар кра­ља Алек­сан­дра
407, На­де­жде Бр­за­ко­вић из Бе­о­гра­да, Вин­че, Про­фе­со­
ра Ва­си­ћа 168, и Ду­ша­на Џи­но­ви­ћа из Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар кра­ља Алек­сан­дра 460, по­ста­вља за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ђор­ђу Ко­ци­ћу из Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар кра­ља Алек­сан­дра 460, са­да на не­по­зна­тој адре­си,
адво­ка­та Мир­ја­ну Мра­ко­вић из Бе­о­гра­да, Вој­во­де Са­
ва­ти­ја 28.
8. П. број 7938/2014 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
630
ОСНОВ­НИ СУД У АРАН­ЂЕ­ЛОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТО­ПО­ЛИ
Основ­ни суд у Аран­ђе­лов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у То­
по­ли, по су­ди­ји Ан­ки­ци Ста­ној­ло­вић као по­је­дин­цу у
пред­ме­ту ту­жи­о­ца Зо­ра­на Ђу­ро­ви­ћа из То­по­ле чи­је пун.
адв. Ве­сна Жи­ва­но­вић из То­по­ле про­тив ту­же­ног Јар­ме­
нов­ци АД, фа­бри­ка за про­из­вод­њу и пре­ра­ду во­ћа и по­
вр­ћа То­по­ла, ра­ди не­ис­пла­ће­них за­ра­да вред­ност спо­ра
90.435,49 ди­на­ра, до­нео је 8. де­цем­бра 2014. го­ди­не
Основ­ни суд у Кра­гу­јев­цу и то су­ди­ја Бра­ти­слав
Сте­ва­но­вић, као ван­пар­нич­ни су­ди­ја, у прав­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Ми­ро­сла­ва Спа­си­ћа из Кра­гу­јев­ца, Су­тје­
ска 4, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Па­вло­вић Љу­би­
ше из До­ње Са­бан­те ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за
умр­ло, из­дао је 19. септембра 2014. го­ди­не, оглас.
Љу­би­ша Па­вло­вић ро­ђен 9. децембра 1925. го­ди­не
у Кра­гу­јев­цу од оца Па­вло­вић Че­до­ми­ра и мај­ке Па­вло­
вић Ми­ло­са­ве, не­стао је 1944. го­ди­не у рат­ним де­ша­ва­
њи­ма по са­зна­њи­ма по­ро­ди­це од­ве­ли су га чет­ни­ци и
од та­да му се гу­би сва­ки траг.
По­зи­ва се сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о смр­ти
пок. Па­вло­вић Љу­би­ше из До­ње Са­бан­те да то без од­
ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Кра­гу­јев­цу у пред­ме­ту 3
Р2-6/14.
Суд ће по ис­те­ку ро­ка од 3 ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња
овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије”,
од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча Спа­сић Ми­ро­сла­ва из
Кра­гу­јев­ца, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
3. Р2. број 6/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
685
Основ­ни суд у Кра­гу­јев­цу у пар­ни­ци по ту­жби ту­
жи­о­ца Фуд­бал­ски клуб „Сло­га” из Ба­то­чи­не, Кра­ља Пе­
тра I 37 ко­га за­сту­па Не­бој­ша Ђо­кић из Ба­то­чи­не, а чи­ји
је пу­но­моћ­ник Ми­лан Ми­тро­вић, адво­кат из Ба­то­чи­не,
Кра­ља Пе­тра I 26, про­тив ту­же­ног Вла­да­на Ар­се­ни­је­ви­
ћа из Кра­гу­јев­ца, Илин­ден­ска 31, ра­ди ис­пла­те за­куп­ни­
не, ту­же­ном Вла­да­ну Ар­се­ни­је­ви­ћу из Кра­гу­јев­ца по­ста­
вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ре­ше­њем 29П-5481/13 од
11. де­цем­бра 2014. го­ди­не. За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка је
од­ре­ђе­на Ве­ри­ца Ви­до­вић, адво­кат из Кра­гу­јев­ца. При­
вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ног вр­ши­ће сва пра­ва и ду­жно­
сти у име и за ра­чун ту­же­ног, у овој пар­ни­ци, све док
се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не­по­ја­ве пред Су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти Суд да је
по­ста­вио ту­же­ном ста­ра­о­ца за по­себ­не слу­чај­еве.
29. П. број 5481/13 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
684
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­ПО­ТУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­
по­ту, и то у ве­ћу са­ста­вље­ном од су­ди­је Би­ља­на Сте­ва­
но­вић, као пред­сед­ни­ка ве­ћа и су­ди­ја по­рот­ни­ка Ра­до­
сла­ве Ђу­рић и Ле­по­са­ве То­ма­ше­вић као чла­но­ва ве­ћа,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Зо­ра­на Ма­рин­ко­вић из Ба­ра­
је­ва, Ми­ке Ћур­чић 13а, про­тив ту­же­не Ali­ne Fran­ci­ne
Alp­ho Pe­et­ers iz Bel­gi­je, 1140 Rue Edo­u­ard Stuc­kens 48,
Eve­re Bel­gi­jа, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди раз­во­да
бра­ка, до­нео је 19. ју­на 2016. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Јар­ме­нов­
ци АД, фа­бри­ка за про­из­вод­њу и пре­ра­ду во­ћа и по­
вр­ћа То­по­ла, Оп­шти­на То­по­ла, са­да без за­кон­ског
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној Ali­ne
Fran­ci­ne Alp­ho Pe­et­ers из Кра­ље­ви­не Бел­ги­је, адво­кат
Дра­го­љуб Па­ле­вић из Со­по­та, Ко­смај­ски трг 15.
4
30. I 2015. /
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој прав­ној ства­ри
вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка,
све док се ту­же­ни или њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред су­дом.
5. П2 број 1079/13 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­
нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­по­ту.
634
о пар­нич­ном по­ступ­ку пред­у­зи­ма­ти пар­нич­не рад­ње у
по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник
или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом или док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П. број 3356/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
689
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
ОСНОВ­НИ СУД У ОБРЕ­НОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, су­ди­ја Ана Пеј­чи­но­
вић у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­гу пред­ла­га­ча
Шеф­ће­та Фа­ко­ви­ћа из с. Рај­чи­но­ви­ће код Но­вог Па­за­
ра, ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти пок. Меј­ре­ме Фа­ко­вић бив.
из с. Рај­чи­но­ви­ће оп­шти­на Но­ви Па­зар, сход­но члану
71. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­дао је 20. ја­ну­а­
ра 2015. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је по­сту­пак по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Шеф­ће­та Фа­ко­ви­ћа из с. Рај­чи­но­ви­ће код
Но­вог Па­за­ра, ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти пок. Меј­ре­ме
Фа­ко­вић бив. из с. Рај­чи­но­ви­ће оп­шти­на Но­ви Па­зар,
од оца Спа­ха Ба­ди­ћа и мај­ке Пем­бе Ба­дић рођ. Ту­тић,
ко­ја је пре­ми­ну­ла 19. ју­ла 2010. го­ди­не у Но­вом Па­за­
ру али чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је упи­са­на у Ма­тич­ну књи­
гу умр­лих за ма­тич­но под­ру­чје Но­ви Па­зар. Основ­ни
суд у Но­вом Па­за­ру по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­што зна­ју о
жи­во­ту или смр­ти Меј­ре­ме (Спа­хо) Фа­хо­вић бив. из с.
Рај­чи­но­ви­ће оп­шти­на Но­ви Па­зар да у ро­ку од 15 да­на
од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве о то­ме овом су­ду.
По ис­те­ку тог ро­ка суд ће утвр­ди­ти да је на­ве­де­но
ли­це умр­ло.
12. Р2. број 74/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Па­за­ру.
667
Основ­ни суд у Обре­нов­цу, као ван­пар­нич­ни и
то су­ди­ја Гор­да­на Мар­ја­но­вић, ре­ша­ва­ју­ћи у прав­ној
ства­ри пред­ла­га­ча Рад­ми­ле Ми­ло­ше­вић из Обре­нов­
ца, Кне­за Ми­ха­и­ла 5, чи­ји је пун. адв. Зо­ран Ђо­кић из
Обре­нов­ца, про­тив прот. пред­ла­га­ча Ди­ми­три­ја Де­ли­
ћа из Обре­нов­ца чи­ји је прив. ста­ра­лац Сло­бо­дан­ка
Ву­ко­са­вље­вић из Обре­нов­ца, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 66, ра­ди
до­ка­зи­ва­ња смр­ти Ди­ми­три­ја Де­ли­ћа из Обре­нов­ца, на
осно­ву чл. 61. и 71. За­ко­на о ван пар­нич­ном по­ступ­ку,
из­дао је 6. но­вем­бра 2014. го­ди­не, оглас.
По­зи­ва се Ди­ми­три­је Де­лић, ро­ђен 10. фе­бру­а­
ра 1909. го­ди­не, у Обре­нов­цу, од оца Ни­ко­ле Де­ли­ћа
и мај­ке Ко­виљ­ке Де­лић, рођ. Ку­зма­но­вић, са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Обре­нов­цу, Кра­ља Пе­тра Пр­вог
38, као и сва­ко дру­го ли­це ко­је би­ло шта зна о ње­му
и ње­го­вом жи­во­ту да се без од­ла­га­ња ја­ве у Основ­ни
суд у Обре­нов­цу. Суд ће по ис­те­ку 15. да­на од об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике
Србије”, од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча Рад­ми­ле Ми­
ло­ше­вић из Обре­нов­ца, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти Ди­ми­
три­ја Де­ли­ћа из Обре­нов­ца.
I. Р. II. број 7/14 – Из Основ­ног су­да у Обре­нов­цу.
649
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТУ­ТИ­НУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ту­ти­ну, су­ди­ја Ре­џеп Аде­мо­вић у прав­ној ства­ри ту­жи­
ла­ца ЈП „Ди­рек­ци­ја за ур­ба­ни­зам и из­град­њу” Ту­тин и
Оп­шти­не Ту­тин, про­тив ту­же­ног Пра­мен­ко­вић Сма­ил­ а
из Шип­ча, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта у СР Не­мач­кој,
ра­ди ду­га, од­сут­ном ту­же­ном, сход­но од­ред­би члана
81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП-а, за при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се Ер­вин Ба­че­вац, адв. из
Ту­ти­на, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­
ступ­ни­ка док се ту­же­ни, ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник или
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, или док му ор­ган
ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
II-17 П. број 1069/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­зару, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­тину.
669
Основ­ни суд у Обре­нов­цу, и то су­ди­ја Зо­ран Дра­
го­вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у пар­нич­ном по­ступ­ку
по ту­жби ту­жи­о­ца Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а. д. Бе­о­град,
Све­тог Са­ве 14, про­тив ту­же­ног Не­ха­та Ра­ма­да­но­вић
из Обре­нов­ца, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, по­ста­вио
је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у лич­но­сти адво­ка­та Зо­ран
Вре­љан­ски из Обре­нов­ца, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног у
пар­ни­ци Основ­ног су­да у Обре­нов­цу, П. број 74/14, све
док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
II. П. број 74/14 – Из Основ­ног су­да у Обре­нов­цу.
647
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Ду­шки Си­
мић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Мур­га­шки Ђор­ђа из Че­
не­ја, Пар­ти­зан­ска 68, ко­га за­сту­па Де­јан Вр­сај­ков, адво­
кат у Но­вом Са­ду, про­тив ту­же­них Бор­ђо­шки Ми­ле­ве из
Но­вог Са­да, Јо­ва­на Цви­ји­ћа 10 и Ма­лић Дра­ги­це из Но­
вог Са­да, Јо­ва­на Цви­ји­ћа 10 са­да на не­по­зна­том ме­сту
бо­рав­ка, ра­ди утвр­ђе­ња, впс: 100.000,00 ди­на­ра, до­нео
је 13. но­вем­бра 2014. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем овог су­да по­слов­ни број П. 2136/2014 од
12. но­вем­бра 2014. го­ди­не на осно­ву чла­на 81. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а, по­ста­вљен је Алек­сан­дар Ђу­кић, адво­
кат у Пе­тро­ва­ра­ди­ну, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­
ном Ма­лић Дра­ги­ци са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка,
а у пар­ни­ци ко­ја се во­ди код овог су­да по ту­жби ту­жи­о­
ца Мур­га­шки Ђор­ђа из Че­не­ја, Пар­ти­зан­ска 68, про­тив
ту­же­них Бор­ђо­шки Ми­ле­ве из Но­вог Са­да, Јо­ва­на Цви­
ји­ћа 10 и Ма­лић Дра­ги­це, из Но­вог Са­да, Јо­ва­на Цви­ји­
ћа 10 са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди утвр­ђе­ња.
Истим ре­ше­њем је од­ре­ђе­но да ће при­вре­ме­ни
за­ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ну Ма­лић Дра­ги­цу у по­ступ­
ку све док се ту­же­на или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред су­дом.
П. број 2136/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
690
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Ср­ђа­ну Пу­
по­ви­ћу, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Удру­же­ње оси­гу­
ра­ва­ча Ср­би­је – Га­рант­ни фонд из Бе­о­гра­да, Бу­ле­вар
Ми­лен­ти­ја По­по­ви­ћа 5, чи­ји је пу­но­моћ­ник Жељ­ко Ма­
ро­вић, адв. у Но­вом Са­ду, про­тив ту­же­ног 1. ре­да Зо­ра­
на Ко­вја­ни­ћа из Пе­тро­ва­ра­ди­на, Ла­за­ра Са­ва­ти­ћа 12,
и ту­же­ног 2. ре­да Сто­ја­на Ар­си­ћа са по­след­ње адре­се
Бе­о­град, Мо­кро­лу­шка 2, а са­да на не­по­зна­тој адре­си,
ра­ди ре­гре­са на­кна­де ште­те, до­нео је ван ро­чи­шта 3.
сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Сто­ја­ну Ар­си­ћу са не­по­зна­те адре­се, по­
ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник На­та­ша Де­сков­ски,
адв. у Но­вом Са­ду, ко­ја ће на осно­ву чл. 81. и 82. За­ко­на
Основ­ни суд у Обре­нов­цу у пар­ни­ци ту­жи­ље Оли­
ве­ре Бла­го­је­вић из Обре­нов­ца, Кра­ља Ми­лу­ти­на 15,
про­тив ту­же­не Ма­ри­јо­ле Ро­ма­но­вић из Бе­о­гра­да, Ива­
на Ми­чу­ри­на 17/3, са бо­ра­ви­штем у Ра­ко­ви­ци, Стан­ка
Па­у­но­ви­ћа 58/60, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди ду­
га, по­ста­вља за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Ма­ри­
јо­ли Ро­ма­но­вић у лич­но­сти адво­ка­та Ве­сне По­по­ви­ћа
из Обре­нов­ца, Ми­хај­ла Пан­ти­ћа 21, ко­ја ће за­сту­па­ти
ту­же­ну у по­ступ­ку све док се она или њи­хов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца, а у сми­
слу од­ред­бе чл. 79–83. ЗПП-а.
П. број 127/2014 – Из Основ­ног су­да у Обре­нов­цу.
650
Основ­ни суд у Обре­нов­цу у пар­ни­ци ту­жи­о­ца
Ри­стић Ра­ден­ка из Ба­ри­ча, Ба­рич­ка ре­ка 36/1, про­
тив ту­же­них Ке­вић Ве­ре, Јев­тић Ми­ре и Ра­до­ва­но­вић
Ми­ло­ја, сви из Ба­ри­ча, Ба­рич­ка 38, са­да не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, ра­ди чи­нид­бе, по­ста­вља за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ма Ке­вић Ве­ри, Јев­тић Ми­ри и Ра­до­
ва­но­вић Ми­ло­ју у лич­но­сти адво­ка­та Ма­ри­је Ива­но­вић
из Обре­нов­ца, Не­ма­њи­на 6-б, ко­ја ће за­сту­па­ти ту­же­не
у по­ступ­ку све док се они или њи­хов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца, а у сми­слу од­ред­
бе чл. 79–83. ЗПП-а.
П. број 1/2014 – Из Основ­ног су­да у Обре­нов­цу.
648
Основ­ни суд у Обре­нов­цу, као ван­пар­нич­ни и то
су­ди­ја Гор­да­на Мар­ја­но­вић, ре­ша­ва­ју­ћи у прав­ној ства­
ри пред­ла­га­ча Во­ји­са­ва Чу­шка­ра из Бе­о­гра­да, ра­ди до­
ка­зи­ва­ња смр­ти Или­је Чу­шка­ра из Ске­ле 56, Ро­ду­љу­ба
176 на осно­ву чл. 61. и 71. За­ко­на о ван пар­нич­ном по­
ступ­ку, из­дао је 3. де­цем­бра 2014. го­ди­не оглас.
11
По­зи­ва се Или­ја Чу­шкар из Ске­ле, ро­ђен 23. апри­
ла 1944. го­ди­не, у Ку­ма­но­ву, од оца Бо­ри­са Чу­шка­ра и
мај­ке Љи­ља­не Чу­шкар, рођ. Ра­де­ва­но­ва, са по­след­њим
пре­би­ва­ли­штем у Ске­ли 56, Ро­до­љу­ба 176, као и сва­ко
дру­го ли­це ко­је би­ло шта зна о ње­му и ње­го­вом жи­
во­ту да се без од­ла­га­ња ја­ве у Основ­ном су­ду у Обре­
нов­цу. Суд ће по ис­те­ку 15 да­на од об­ја­вљи­ва­ња овог
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије” од­
лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча Во­ји­сла­ва Чу­шка­ра из
Бе­о­гра­да, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти Или­је Чу­шка­ра из
Ске­ле.
I. Р. II број 29/14 – Из Основ­ног су­да у Обре­нов­цу.
651
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји
Ра­до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Рајн Зо­ран из Опо­ва, 2. ок­то­бра 33, ко­ји је
под­нео овом су­ду пред­лог ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог
ли­ца за умр­лог Рајн Јо­ва­на рођ. 15. септембра 1907.
године у Са­ку­ла­на од мај­ке Кри­штоф Ане, упи­са­не у
МКР за мат. по­др. Са­ку­ле под тек. бр. 116 за 1907. годину као Кри­штоф Јо­ван, на осно­ву члана 61. За­ко­на о
ван­пар­нич­ном по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва се Рајн Јо­ва­на рођ. 15. септембра 1907.
године у Са­ку­ла­на од мај­ке Кри­штоф Ане, упи­сан
у МКР за мат. по­др. Са­ку­ле под тек. бр. 116 за 1907.
годину као Кри­штоф Јо­ван, са по­след­њим по­зна­тим
пре­би­ва­ли­штем у Опо­ву, ко­ји је 1945. године од­ве­де­
ну ло­гор, да се у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије”, ја­
ви овом су­ду.
Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­го­
вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од об­ја­вљи­ва­ња огла­
са, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње
не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
5. Р2. број 28/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
710
ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
Основни суд у Пријепољу, судијa Зоркa Пузовић, у
правној ствари тужиоца Љајић Хидајете из Пријепоља,
Гојаковићи, против туженог Љајић Бесима из Новог
Пазара, село Буче, сада на непознатој адреси, ради развода брака, поверавања и издржавања малолетне деце,
ван рочишта 27. јануара 2015. године донео је решење
о постављању привременог заступника туженом, па
објављује оглас.
Туженом Љајић Бесиму из Новог Пазара, село
Буче, сада на непознатој адреси, на основу прописа
члана 81. став 2, тачка 4. ЗПП, поставља се привремени заступник, и то Кукуљац Арнеса, адвокат из
Пријепоља, за заступање у овој правној ствари.
Привремени заступник има сва права и дужности
законског заступника и заступаће туженог у овој правној ствари све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно, док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца туженом.
7. П2. број 20/2014 – Из Основног суда у
Пријепољу. 794
ОСНОВ­НИ СУД У СЕН­ТИ
Основ­ни суд у Сен­ти при­ме­ном чла­на 81. став 2.
тач­ка 4. ЗПП-а ту­же­ном Чи­кош Жол­ту, на не­по­зна­том,
ме­сту бо­ра­ви­шта, у пар­нич­ном пред­ме­ту Основ­ног
су­да у Сен­ти под посл. бр. 1 П. 268/2014 се по­ста­вља
при­вре­ме­ни за­ступ­ник у лич­но­сти адво­ка­та Орос Ла­јо­
ша из Ка­њи­же, ко­ји ће пра­ва и ду­жно­сти при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка вр­ши­ти све док ту­же­ни, ње­гов за­кон­ски за­
ступ­ник или пу­но­моћ­ник се не по­ја­ви пред Су­дом или
Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­
ра­о­ца.
1. П. број 268/2014 – Из Основ­ног су­да у Сен­ти.
616
ОСНОВ­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
У оста­вин­ској ства­ри иза пок. Ђо­кић Ми­ре од
оца Обре­на, ро­ђе­не 21. мар­та 1959. го­ди­не, пре­ми­ну­
ле у Су­бо­ти­ци 6. де­цем­бра 2011. го­ди­не са по­след­њим
пре­би­ва­ли­штем у Су­бо­ти­ци, Бе­о­чин­ска 42, по­зи­ва се
за­кон­ска на­след­ни­ца Та­та­ло­вић Та­тја­на, ко­ја се на­ла­зе
на не­по­зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта, да се при­ја­ви овом
су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на, јер ће суд у про­тив­ном рас­
пра­вља­ти за­о­став­шти­ну у сми­слу члана 116. ЗВП-а.
9. О. број 2511/14 – Из Основ­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
640
11 / 30. I 2015.
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, и то судија Љиљана
Матић у стечајном поступку над дужником
Акционарско друштво за производњу грађевинске керамике „Керамика Младеновац” у стечају из
Младеновца, Савића млин 39, МБ 07065434, ПИБ
101280964, 27. јануара 2015. године, ван рочишта, донео је
РЕШЕЊЕ
I Заказује се рочиште за испитивање потраживања
за 5. март 2015. године у 9,00 часова у Привредном суду
у Београду, Масарикова 2, судница 100, први спрат.
4. Ст. број 39/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
778
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, сте­чај­ни су­ди­ја Гор­да­
на Аран­ђе­ло­вић, у по­ступ­ку сте­ча­ја у пред­ме­ту 2. Ст.
118/2014 над сте­чај­ним ду­жни­ком „Al­star di­stri­bu­tion”
д.о.о. – у сте­ча­ју, Бе­о­град, Бу­ле­вар ца­ра Ду­ша­на 62–64,
15. ја­ну­ар­ а 2015. го­ди­не до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Од­ре­ђу­је се по­ве­ри­лач­ко и ис­пит­но ро­чи­ште за 10.
март 2015. го­ди­не у 12,00 ча­со­ва, од­но­сно 12,30 ча­со­ва
у При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, суд­ни­ца
133, на пр­вом спра­ту.
По­зи­ва­ју се по­ве­ри­о­ци да при­су­ству­ју по­ве­ри­лач­
ком и ис­пит­ном ро­чи­шту на ко­јем ће се рас­пра­вља­ти
о из­ве­шта­ју о еко­ном­ско-фи­нан­сиј­ском по­ло­жа­ју сте­
чај­ног ду­жни­ка, као и о ли­сти при­зна­тих и оспо­ре­них
по­тра­жи­ва­ња. Овај оглас ис­так­нут је не огла­сној та­бли
Су­да 20. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не.
2. Ст. број 118/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
728
Вр­ши се ис­прав­ка суд­ског огла­са об­ја­вље­ног у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, број 9 од 28. ја­ну­а­ра 2015.
го­ди­не (број ра­чу­на 617), та­ко што уме­сто: „33. Ст. број
69/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.” тре­ба да пи­
ше: „3. Ст. број 163/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.”
3. Ст. број 163/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
И-617
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у поступку стечаја над „Faicoom Constructive
System” у стечају из Крупња, матични број 201356620,
ПИБ 104275591, донео је 26. јануара 2015 године
РЕШЕЊЕ
Разрешева се дужности стечајни управник
Радован Петковић из Лознице.
Против овог решења дозвољена је жалба у року
од 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” Привредном апелационом суду у
Београду, а преко овог првостепеног суда.
Ст. број 79/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
784
5
са упозорењем да уколико повериоци поднесу пријаву после протека рока од 90 дана до 120 дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије” исте ће бити испитане на допунском испитном
рочишту, по предујмљеним трошковима одржавања
допунског испитног рочишта, а пријаве потраживања
поднесене по истеку рока од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”
биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници да испуне своје обавезе према стечајној маси стечајног дужника.
Прво поверилачко рочиште и скупштина поверилаца се заказују за 6. март 2015. године у 12,00 часова
у згради Привредног суда у Зајечару, у судници број 4.
Испитно рочиште се заказује за 25. јун 2015. године у 12,00 часова, у згради Привредног суда у Зајечару,
у судници број 4.
Оглас о отварању стечаја објављен је на огласној
табли Привредног суда у Зајечару и електронској огласној табли суда, дана 26. јануара 2015. године.
2. Ст. број 16/2014 – Из Привредног суда у
Зајечару. 796
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, сте­чај­ни су­ди­ја Да­ни­
је­ла Ду­кић, у по­ступ­ку сте­ча­ја над ду­жни­ком АД за
ту­ри­зам, уго­сти­тељ­ство и тр­го­ви­ну „Жу­па” у сте­ча­ју
Кру­ше­вац, до­нео је 22. ја­ну­а­ра 2015. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ис­пит­но ро­чи­ште одр­жа­ће се 26. фе­бру­а­ра 2015.
го­ди­не у 11,00 ча­со­ва у суд­ни­ци број 15 овог су­да. По­
ве­ри­о­ци се на ро­чи­ште по­зи­ва­ју пре­ко огла­сне та­бле
овог су­да и огла­ша­ва­њем ре­ше­ња у „Слу­жбе­ном гла­
сни­ку Републике Србије”.
Прав­на по­у­ка: Про­тив овог ре­ше­ња ни­је до­зво­ље­
на жал­ба.
5. Ст. број 8/2014 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
730
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником INCON DOO za izgradnju inženjering
i trgovinu export-import Петроварадин – у стечају,
Буковачки пут број 5, МБ 08832234 ПИБ 103648207,
по предлогу Hivokomerc export-import DOO Vojka,
Светозара Белегишанина 28, од 16. октобра 2014. године, донео је 27. јануара 2015. године
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног управника од 12.1.2015. године.
Налаже се стечајном управнику да у складу са
овим решењем а након правоснажности, спроведе све
радње за брисање привредног друштва код надлежног
регистра као и гашење рачуна стечајног дужника код
пословне банке.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником INCON DOO za izgradnju inženjering i
trgovinu export-import Петроварадин – у стечају.
2. Ст. број 56/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
801
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Милена
Стевановић, као стечајни судија, донео је Решење Ст.
16/2014 дана 26. јануара 2015. године, о отварању стечајног поступка над дужником ДОО „Лептерија” из
Сокобање, Миладина Живковића 34, МБ 07201923,
ПИБ 102023958, на предлог предлагача РС, Општина
Сокобања, због стечајног разлога трајне неспособности плаћања, а који су предвиђени чланом 11. став 2.
тачка 1. и став 3. Закона о стечају.
За стечајног управника одређенa је Агенција за
приватизацију – Центар за стечај Београд.
Позивају се повериоци да у року од 90 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
према стечајном дужнику, писаном пријавом са доказима о основаности потраживања, у два примерка
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником Друштво за производњу грађевинске
столарије и елемената „Atwindows” ДОО Беочин – у
стечају, Дунавска б.б., МБ 20320958, ПИБ 105135426,
по предлогу предлагача СЗР „Круг сат” Љубиша
Милић ПР, Пожега Пријановић, од 24. јуна 2014. године, чији је пуномоћник Бранислава Китановић – Башић
адвокат у Новом Саду, донео је 27. јануара 2015. године
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног управника од 29. децембра 2014. године.
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника у износу од 35.161,00 динара.
Утврђује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 30.323,00 динара.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Друштво за производњу грађевинске столарије и елемената „Atwindows” ДОО Беочин – у стечају,
Дунавска б.б.
Овлашћује се стечајни управник Радмила
Букарица да заступа стечајног дужника у поступку
који се води пред Основном судом у Новом Саду под
посл. бр. К. 794/13, као и у свим будућим парничним
поступцима.
Налаже се стечајном управнику да у складу са
овим решењем а након правоснажности, спроведе све
радње за брисање привредног друштва код надлежног
регистра као и гашење текућег рачуна стечајног дужника код пословне банке.
Решење о закључењу стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
2. Ст. број 25/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
803
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Слободанки Комшић, у поступку испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу
са унапред припремљеним Планом реорганизације
над дужником Производно-трговинско предузеће
Ђукић – АД ДОО Госпођинци, Краља Петра 113 са МБ
08731969, ПИБ 100646320, по предлогу дужника од 28.
јула 2014. године, дана 27. јануара 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
Позивају се повериоци дужника Ђукић – АД
ДОО Госпођинци на наставак рочишта за одлучивање
о предлогу и гласање о унапред припремљеном Плану
реорганизације које се заказује за 25. фебруар 2015. године са почетком у 11,00 часова, у овом суду, у Новом
Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7.
2. Рео. број 7/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
805
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу је 17. децембра 2014.
године, у стечајном поступку над УЗГП „16. октобар”
а.д. у стечају из Смедерева, број предмета Ст. 16/2010,
донео
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни рачун стечајног управника
на дан 24. новембра 2014. године, са завршним извештајем.
Констатује се да се потраживања радника по основу неуплаћених пореза и доприноса, разврстана у
други исплатни ред, у износу од 4.044.793,14 динара,
исплаћена Пореској управи, тако да се укупна призната
потраживања у другом исплатном реду умањују за износ од 4.044.793,14 динара.
Закључује се стечајни поступак над УЗГПД „16.
октобар” а.д. у стечају са седиштем у Смедереву.
6. Ст. број 16/2010 – Из Привредног суда у
Пожаревцу. 754
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору, решење Рео 10/2014 од
22. јануара 2014.
Покреће се претходни поступак за испитивање
испуњености услова за отварање поступка стечаја над
стечајним дужником Концерн Фармаком МБ Шабац –
Фабрика акумулатора Сомбор из Сомбора, Градина 3,
матични број 08046930, ПИБ 100660818, у складу са
унапред припремљеним планом реорганизације.
Повериоци могу извршити увид у унапред припремљени план реорганизације у писарници овог суда
у Сомбору, Венац Живојина Мишића 23, све до дана
одржавања рочишта, или се могу обратити стечајном
дужнику као подносиоцу плана.
Заинтересована лица могу доставити стечајном
дужнику и овом суду примедбе на поднети план, као
и оспорити садржину, основ и висину планом обухваћених потраживања, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Утврђују се трошкови претходног поступка у износу од 800.000,00 динара које је дужан да предујми
предлагач у року од 3 дана од дана добијања судског
налога, а у противном претходни поступак ће се обуставити и предлог одбацити.
6
30. I 2015. /
Именује се по службеној дужности привремени
стечајни управник у циљу утврђивања тачности података из унапред припремљеног плана реорганизације,
провере да ли је правилно извршена процена вредности свих покретних и непокретних ствари наведених у
плану, и посебно да ли су у плану наведени сви повериоци те да ли је правилно извршена процена основаности и висине потраживања поверилаца.
За привременог стечајног управника именује се
Ракић Злата из Сомбора, Благојевићева 49.
Одређује се забрана извршења на обезбеђеној и
необезбеђеној имовини стечајног дужника, укључујући
и забрану принудне наплате са рачуна стечајног дужника, која ће важити до окончања претходног стечајног
поступка.
Налаже се НБС одељењу за принудну наплату у
Крагујевцу да не спроводи принудну наплату са рачуна
стечајног дужника у горе наведеном периоду.
Налаже се Агенцији за привредне регистре и
Републичком геодетском заводу Служба за катастар
непокретности Сомбор да без одлагања изврше упис
мере обезбеђења у одговарајуће регистре и обезбеде
њихово спровођење.
Рочиште за одлучивање о предлогу и гласање
о предложеном плану реорганизације Заказује се за
31. март 2015. године са почетком у 12,00 часова, у
Привредном суду Сомбор, Венац Живојина Мишића
23, судница број 3, те се позивају повериоци да присуствују рочишту.
Рео. број 10/2014 – Из Привредног суда у Сомбору.
800
Право гласа имају сви повериоци сразмерно
висини својих потраживања, а уколико је потраживање оспорено или није испитано стечајни судија ће
вршити процену висине потраживања у сврху гласања. Гласати се може и писменим путем, тако што се
суду подносе гласачки листићи са овереним потписом
овлашћеног лица. У осталом делу гласање ће се вршити према одредбама чл. 165, 166. и 167. Закона о
стечају.
Стечајни управник је Калуђеровић Алексије из
Чачка, контакт телефон 063/704-65-85.
2. Ст. број 32/2013 – Из Привредног суда у Чачку.
786
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 96/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-46 Ме­ди­цин­ска шко­ла За­је­чар, по­дат­ке:
Код уста­но­ве Ме­ди­цин­ска шко­ла За­је­чар упи­са­на
је про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко да је из
суд­ског ре­ги­стра бри­сан Бу­ди­мир Ко­стић као ди­рек­тор,
а упи­са­на је Да­ни­је­ла Бран­ко­вић као ди­рек­тор и ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­
њи­ма у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 96/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
713
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Привредни суд у Сремској Митровици као првостепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку претходног стечајног поступка над
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
и унутрашњу и спољну трговину „Пољоплод” Гибарац,
Саве Шумановића б.б., МБ 08625018, ПИБ 101547300
донео је 23. јануара 2015. године, ван рочишта
РЕШЕЊЕ
Позивају се повериоци дужника Друштво са
ограниченом одговорношћу за производњу и унутрашњу и спољну трговину „Пољоплод” Гибарац, Саве
Шумановића б.б. на рочиште за разматрање и за гласање о измењеном и допуњеном УППР-у од 15. децембра 2014. године које се заказује за 26. фебруар 2015.
године у 11,00 часова у Привредном суду у Сремској
Митровици, Трг Светог Димитрија 39, судница XVI/2.
Обавештавају се повериоци да могу извршити
увид у измењени и допуњени унапред припремљени
план реорганизације у писарници Привредног суда у
Сремској Митровици сваког радног дана.
Позивају се лица која за то имају правни интерес
да све примедбе на измењени и допуњени унапред
припремљени план реорганизације којим оспоравају
његову садржину, а нарочито основ или висину планом
обухваћеним потраживања доставе стечајном дужнику
и овом суду у року од 15 дана по објављивању овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије” док
се стечајни дужник као предлагач плана обавезује да
одговор на примедбе достави у року од 8 (осам) дана од
дана пријема примедбе у суду.
1. Ст. број 165/2012 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
792
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку, је решењем Ст. 32/2013 од
9. јануара 2015. године, одредио одржавање рочишта
за 10. фебруар 2015. године са почетком у 11,30 часова, судница број 3, у Чачку, Цара Душана 6, за гласање о плану реорганизације стечајног дужника „Којић
Промет” ДОО, у стечају, Чачак.
Повериоци ће гласати по класама у складу са
Законом о стечају.
Заинтересована лица план реорганизације могу
разгледати у стечајној писарници /канцеларија бр. 1/
Привредног суда у Чачку, Цара Душана 6, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова.
Суд је наложио предлагачима плана реорганизације да најкасније 15 дана пре одражавања рочишта
обавештење о заказаном рочишту доставе свим повериоцима који су обухваћени планом, и по процени
свим другим заинтересованим лицима, с тим што ће уз
обавештење доставити план реорганизације о коме ће
исти гласати.
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 2/15,
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-177, На­ци­о­нал­на аген­ци­ја за ре­ги­о­нал­ни раз­вој
За­је­чар, Трг осло­бо­ђе­ња б.б. За­је­чар, по­дат­ке:
Код На­ци­о­нал­не аген­ци­је за ре­ги­о­нал­ни раз­вој,
За­је­чар, упи­са­но је про­ду­же­ње ман­да­та па је Ми­лош
Иг­ња­то­вић, упи­сан као вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра
и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње на пе­ри­од од нај­ду­же
шест ме­се­ци, у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 2/15 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
711
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру ре­ше­њем Фи. број
3/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-177-1 На­ци­о­нал­на аген­ци­ја за ре­ги­о­нал­ни
раз­вој, За­је­чар, Трг осло­бо­ђе­ња б.б., Рад­на је­ди­ни­ца –
Кан­це­ла­ри­ја Бе­о­град, по­дат­ке:
Код На­ци­о­нал­не аген­ци­је за ре­ги­о­нал­ни раз­вој
За­је­чар, Рад­на је­ди­ни­ца – Кан­це­ла­ри­ја Бе­о­град, Те­ра­
зи­је 23/VII, Бе­о­град упи­са­но је про­ду­же­ње ман­да­та па
је Ми­лош Иг­ња­то­вић упи­сан као вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње на пе­ри­од
нај­ду­же шест ме­се­ци, у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 3/2015 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
712
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 5/15
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-29, Ма­тич­на би­бли­о­те­ка „Све­то­зар Мар­ко­вић”,
За­је­чар, по­дат­ке:
Код Уста­но­ве Ма­тич­на би­бли­о­те­ка „Све­то­зар
Мар­ко­вић” За­је­чар, упи­са­на је про­ме­на ли­ца овла­шће­
ног за за­сту­па­ње та­ко да је из суд­ског ре­ги­стра бри­сан
Сла­во­љуб Га­цо­вић као ди­рек­тор а упи­сан је Са­ша Је­
лен­ко­вић као вр­ши­лац ду­жно­сти и ли­це овла­шће­но за
за­сту­па­ње са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма у скла­ду са
За­ко­ном.
Фи. број 5/2015 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
716
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
4/2015 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку 5-138, по­дат­ке:
Код би­бли­о­те­ке „Јо­ван Ду­чић” Се­чањ вр­ши се
про­ме­на ли­ца овла­шће­них за за­сту­па­ње. Упи­су­је се у
ре­ги­стар: Дра­га­на Сли­јеп­че­вић, в. д. ди­рек­то­ра. ЈМБГ
0507978855048. Бри­ше се из ре­ги­стра: Да­ни­ца По­па­ра,
ди­рек­тор.
Фи. број 4/2015 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
731
11
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 23. ја­ну­а­ра 2015. го­
ди­не ре­ше­њем Фи. број 4/2015 од 23. ја­ну­а­ра 2015. го­
ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-190 ZU „Go­od­will Apo­te­ka” Су­бо­ти­ца, Мат­ка Ву­
ко­ви­ћа 10, по­дат­ке:
Упис и бри­са­ње огра­на­ка
Упис огра­на­ка:
1. Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will Apo­te­ka” Су­бо­
ти­ца Огра­нак „Go­od­will 44” Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, Пр­
вог срп­ског устан­ка 125,
2. Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will Apo­te­ka” Су­бо­
ти­ца Огра­нак „Go­od­will 46” Ћу­при­ја, Ка­ра­ђор­ђе­ва 73,
3. Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will Apo­te­ka” Су­
бо­ти­ца Огра­нак „Go­od­will 47” Кра­ље­во, Ка­ра­ђор­ђе­ва
199/I.
Бри­са­ње огран­ка Здра­встве­на уста­но­ва „Go­od­will
Apo­te­ka” Су­бо­ти­ца Огра­нак „Go­od­will 39” Вр­бас, Ње­
го­ше­ва 5.
Фи. број 4/2015 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
639
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број 3/2015
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број Ру 1-9519-00, Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја Ари­ље,
по­дат­ке:
Упи­су­је
се
Бра­ти­слав
Лу­ко­вић,
ЈМБГ
1110985790020, ди­рек­тор са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­
њи­ма на пе­ри­од од че­ти­ри го­ди­не. Бри­ше се Ана Ко­ва­
че­вић, в. д. ди­рек­то­ра.
Фи. број 3/2015 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
654
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број
54/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку бр. Ру 1-80-00, Основ­на шко­ла „Јор­дан Ђу­ка­
но­вић” 31263 Вар­да–Ко­сје­рић, по­дат­ке:
Упи­су­је се Ве­ра Сре­дић, ЈМБГ 1507978796428, в.
д. ди­рек­то­ра и то до из­бо­ра ди­рек­то­ра Шко­ле, а нај­ду­
же шест ме­се­ци од да­на сту­па­ња на ду­жност, а на ду­
жност сту­па 5. сеп­тем­бар 2014. го­ди­не. Бри­ше се Зо­ран
Ми­лић, ди­рек­тор са да­ту­мом 10. апри­ла 2014. го­ди­не,
ка­да је за вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра по­ста­вље­на
Ве­ра Сре­дић и то од 11. апри­ла 2014. го­ди­не. Бри­ше се
Ве­ра Сре­дић, в. д. ди­рек­то­ра са да­ту­­мом 4. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не, ка­да је по­но­во иза­бра­на као вр­ши­лац ду­
жно­сти ди­рек­то­ра шко­ле, ко­ју функ­ци­ју оба­вља од 5.
сеп­тем­бра 2014. го­ди­не.
Фи. број 54/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
653
Разно
На основу члана 101. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аут.
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и члана 31.
Статута Пољопривредног факултета Нови Сад, декан Факултета доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I. Оглашава се ништавом диплома о стеченом
високом образовању и академском називу доктор ветеринарске медицине, број 206-М-31/03 од 14. јуна
2013. године, као и додатак дипломи издат 14. јуна
2013. под бројем 206М3103 у српској и енглеској верзији са серијским бројем УНС02ИС00411, издати од
Пољопривредног факултета Нови Сад Универзитета у
Новом Саду, на име: Чонка (Томислав) Жељко.
II. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”. 782
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Глав­на фи­
ли­ја­ла оси­гу­ра­ња Но­ви Па­зар, огла­ша­ва не­ва­же­ћим до­
ку­мент стро­ге еви­ден­ци­је:
– по­ли­са ауто­од­го­вор­но­сти се­риј­ски број
18192388 ове­ре­на пе­ча­том Ком­па­ни­је „Ду­нав оси­гу­ра­
ње” а.д.о. Глав­на фи­ли­ја­ла Но­ви Па­зар.
696
11 / 30. I 2015.
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-7/15 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008155442 из­дат од ПУ Ча­чак на име
За­рић Ми­на, Ча­чак.
01/000534/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 27-468-2/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011783626 из­дат од ПУ Ча­чак
на име Ко­че­вић Пре­драг, Шу­ме.
01/000535/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 20/15 од 28.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 010454832 из­дат од ПУ Ниш на име Бо­го­
је­вић Ан­дреа, Ниш.
01/000536/15
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-482/15-1 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011593884 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ро­сић Сла­ђа­на, Тр­бу­шни­ца.
01/000537/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 24-16/2014 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009234917 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ан­то­ни­је­вић Са­ша, Ве­ли­ка Вр­би­ца. 01/000538/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-5/2015 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009182267 из­дат од ПУ Бор на
име Бар­бу­ло­вић Су­за­на, Под­вр­шка.
01/000539/15
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 27-419 од 22.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008787772 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Ан­дре­је­вић То­ми­слав, Вла­со­тин­це.
01/000540/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27-143/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011784046 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Бер­ко­вић Ана, Вр­шац.
01/000541/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-4/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007184608 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Не­да Ср­ђан, Уз­дин.
01/000542/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-6/15 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008175213 из­дат од ПУ Ча­чак на име
Ђо­кић Дра­га­на, Ча­чак.
01/000543/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-488/15-1 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011848968 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ђор­ђе­вић Ми­лош, Ви­нар­це.
01/000544/15
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 27-445/15 од 23.01.2115. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009218022 из­дат од ПУ Ле­ско­вац
на име Пе­шић Бо­жа, Ле­ба­не.
01/000545/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 27-3/15 од 23.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011288460 из­дат од ПУ По­жа­ре­
вац на име Ма­ле­но­вић Ми­лан, Ве­ли­ки По­по­вац. 01/000546/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-4 од 21.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 008093997 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ста­но­је­вић Сло­бо­дан, Ко­жу­ар.
01/000547/15
Ре­ше­њем ПС Љиг број 27-496/15-1 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011442424 из­дат од ПУ Ва­ље­во
на име Са­јић Ми­лош, Гу­кош.
01/000548/15
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-67/14 од 22.12.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010004360 из­дат од ПУ Бор на име Ме­
мед Џе­ват, Бор.
01/000549/15
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-5/15 од 16.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 007403349 из­дат од ПУ Бор на име Је­
пу­ра­но­вић Ми­лош, Бор.
01/000550/15
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-6/15 од 20.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011496571 из­дат од ПУ Бор на име
Исма­и­ло­вић Емран, Бор.
01/000551/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-4/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011222127 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Ан­ђел­ко­вић Де­нис, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
01/000552/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-5/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010886144 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Па­нић Све­тла­на, Ужи­це.
01/000553/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-408/15-1 од 27.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008069652 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Осма­но­вић Ален, Ме­ђа.
01/000554/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-1 од 22.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008605581 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Сал­кић Злат­ко, Ру­ма.
01/000555/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 27-8/15 од 23.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009551944 из­дат од ПУ Кра­ље­во на
име Са­вић Ахе­сти­јан, Ра­шка.
01/000556/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/15-15 од 26.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007471880 из­дат од ПУ
При­шти­на на име Ко­стић Не­над, Кра­гу­је­вац.
01/000557/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 16/15 од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 009581778 из­дат од ПУ Ниш на име Ја­
шо­вић Жар­ко, До­ња Вре­жи­на.
01/000558/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-169/15 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008051365 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ма­не­ску Ви­о­ле­та, Стра­жа.
01/000559/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27-142/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009391354 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Бер­ко­вић Ми­лош, Вр­шац.
01/000560/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27-141/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011798512 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Бер­ко­вић Мла­ден, Вр­шац.
01/000561/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27-140/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011795672 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Бер­ко­вић Да­ни­јел, Вр­шац.
01/000562/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-145/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010061540 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Но­ва­ко­вић Зо­ран, Вр­шац.
01/000563/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-144/15 од 20.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010061542 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ни­ко­лић Дра­га, Вр­шац.
01/000564/15
7
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 19/15 од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 010709960 из­дат од ПУ Ниш на име Бо­
жић Мар­ко, Ниш.
01/000565/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 18/15 од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 008620087 из­дат од ПУ Ниш на име Аса­
но­вић Алек­сан­дра, Ниш.
01/000566/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 12/15 од 21.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 010706874 из­дат од ПУ Ниш на име Јо­ва­
но­вић Вла­ди­мир, Ниш.
01/000567/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-7/2015 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008024666 из­дат од ПУ Бор на
име Но­ви­цић Дра­га­на, Бр­за Па­лан­ка.
01/000568/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-6/2015 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007513820 из­дат од ПУ Бор на
име Но­ви­цић То­ми­слав, Бр­за Па­лан­ка.
01/000569/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 15/15 од 23.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 009767031 из­дат од ПУ Ниш на име По­
по­вић Да­ни­јел, Ниш.
01/000570/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/15 од 27.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 009060162 из­дат од ПУ Ниш на име Ву­
ко­тић Сне­жа­на, Ниш.
01/000571/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-537/15 од 27.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010616404 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Стој­ков Ву­ки­ца, Зре­ња­нин.
01/000572/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-114/15 од 23.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009894330 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Екер Ме­ра­ле, Пре­ше­во.
01/000573/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-113/15 од 26.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007405274 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ха­са­ни Ар­ди­а­та, Пре­ше­во.
01/000574/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-112/15 од 26.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008387614 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Hu­se­ni Ismail, Пре­ше­во.
01/000575/15
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-292/15 од 19.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009003944 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ма­тић Не­бој­ша, Вр­шац.
01/000576/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27-5/15 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011455967 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Бер­ко­вић Див­на, Вр­шац.
01/000577/15
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1897/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003130510 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­пић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/002501/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-4303/15-1 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0000114295 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Бо­шко­вић Ве­ра, Ва­ље­во.
03/002502/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-3847/15-1 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001098555 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име То­до­ро­вић Нов­ка, Ва­ље­во.
03/002503/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1894/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005206562 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ла­чић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/002504/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-4025/15-1 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004289121 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђо­кић Го­ран, Ва­ље­во.
03/002505/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-3561/15-1 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003886605 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Са­вић На­та­ли­ја, Ва­ље­во.
03/002506/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-3223/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000244636 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ми­тро­вић Де­си­мир, Ва­ље­во.
03/002507/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1393 од 25.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002214223 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Ни­ко­ла, Ниш.
03/002508/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-19/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004145832 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Му­тав­џић Дра­ган, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/002509/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-22 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000365008 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ста­нић Ду­ша­на, Зре­ња­нин. 03/002510/15
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-4 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003926905 издатa од ПС
Апа­тин на име Го­ре­тић Ни­ко­ла, Апа­тин.
03/002511/15
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-5 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001609100 издатa од ПС
Апа­тин на име Бо­јић Лен­ка, Апа­тин.
03/002512/15
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-33/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005359180 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име То­па­ло­вић Да­ни­је­ла, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/002513/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 24 од 08.12.2014. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002501935 издатa од ПУ Ниш на име
По­тић Бо­бан, Ниш.
03/002514/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1304/014 од 05.12.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001614269 издатa од ПУ Ниш
на име Миљ­ко­вић Ми­лош, Ниш.
03/002515/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1334 од 11.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003851940 издатa од ПУ Ниш на
име Бог­да­но­вић Бог­дан, Ниш.
03/002516/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-18 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004382800 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Је­ре­мић Зла­ти­ја, Бе­о­град.
03/002517/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-56 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002622143 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Те­шић Не­го­сла­ва, Бе­о­град.
03/002518/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-01/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004814841 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ан­то­ни­је­вић Ана, Бе­о­град.
03/002519/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1893/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003423805 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Не­шић Ми­лан, Бе­о­град. 03/002520/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-52 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003625983 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ре­мо­вић Вељ­ко, Бе­о­град.
03/002521/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-39 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005300174 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Но­ва­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/002522/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1399 од 29.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002342550 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­мен­ко­вић Ср­ђан, Ниш.
03/002523/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-50 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003066926 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пе­тро­вић Ми­лен­ко, Бе­о­град.
03/002524/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1892 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002641907 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Та­дић Зор­ка, Бе­о­град.
03/002525/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-32 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002273828 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ни­кол­чић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/002526/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1891 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003536559 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Па­нић Ра­ден­ко, Бе­о­град.
03/002527/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-30 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006122328 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пе­ро­вић Или­ја, Бе­о­град.
03/002528/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1367 од 18.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003100737 издатa од ПУ Ниш на
име Па­у­но­вић Љи­ља­на, Ниш.
03/002529/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-28 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004650290 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Вра­че­вић Те­о­до­ра, Бе­о­град.
03/002530/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1890 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001655589 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Су­бо­тич­ки Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/002531/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-53/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004002940 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ја­ша­ре­вић Иг­њат, Бе­о­град.
03/002532/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-113 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003215746 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Сав­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/002533/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1889 од 27.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003755384 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Об­ра­до­вић Бо­јан, Бе­о­град. 03/002534/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1887/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005724985 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бо­јо­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/002535/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1346 од 15.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002856843 издатa од ПУ Ниш на
име Ђур­ђе­вић Мар­ко, Ниш.
03/002536/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1888/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002949347 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­нић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/002537/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1886/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004136187 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Та­та­ло­вић Мом­чи­ло, Бе­о­град.
03/002538/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1879/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005793992 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бу­гар­чић Ми­ла­на, Бе­о­град. 03/002539/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1885/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003577261 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Жи­берт Алојз, Бе­о­град. 03/002540/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3338/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000107162 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јо­ва­но­вић Ро­са, Кра­гу­је­вац.03/002541/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3158/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001378133 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­ди­во­је­вић Све­тла­на, Кра­гу­је­вац.
03/002542/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-18/2015 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003803229 издатa од ПС
Ра­шка на име Га­ро­вић Са­ша, Ра­шка.
03/002543/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-23/15 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005946535 издатa од ПС Ра­
шка на име Пе­њи­ше­вић Јан­ко, Ра­шка.
03/002544/15
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-1 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003172377 издатa од ПС
Апа­тин на име Ман­дић Не­ма­ња, Апа­тин.
03/002545/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-5/14 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000029245 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Га­јић Бран­ко, Ми­о­ни­ца.
03/002546/15
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-24/15 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004577988 издатa од ПС Ра­
шка на име Ра­ми­зов­ска Џе­ми­ле, Ра­шка.
03/002547/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-4/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003637535 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име По­по­вић Ми­о­драг, Ми­о­ни­ца.
03/002548/15
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-2 од 08.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000050498 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име На­ић Мла­ден, Пе­ћин­ци.
03/002549/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-6/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000029722 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Дра­го­је­вић Вла­ди­мир, Ми­о­ни­ца. 03/002550/15
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-3 од 13.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004159200 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име Бо­шко­вић Ка­та­нић На­да, Пе­ћин­ци. 03/002551/15
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-1 од 08.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003016618 издатa од ПС Пе­
ћин­ци на име Је­ре­мић Жар­ко, Пе­ћин­ци.
03/002552/15
8
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-2/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003811527 издатa
од ПС Бе­ла Па­лан­ка на име Ма­рин­ко­вић Ми­лош, Бе­ла Па­лан­ка.
03/002553/15
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-6/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003478224 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Алек­сић Зо­ран, Тр­сте­ник.
03/002554/15
Ре­ше­њем ПУ Пи­рот број 205/10-10 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000155529 издатa од ПУ
Пи­рот на име Јо­ва­но­вић Ми­ле­ни­ја, Пи­рот.
03/002555/15
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-5/15 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005954608 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ле­он­ти­је­вић
Ђор­ђе, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/002556/15
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-7/2015
од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000105099 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ни­ко­лић Ми­
ха­и­ло, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/002557/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-2659/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005792820 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Жи­ва­ди­но­вић На­ђа, Ле­ско­вац.
03/002558/15
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-4/15 од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006137513 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ре­љић Ва­си­
ли­са, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/002559/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 23 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 000113373 издатa од ПС Ко­со­во По­ље
на име Ђор­ђе­вић Бо­бан, Ниш.
03/002560/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-1756/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003337288 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­стић Ми­ро­слав, Ле­ско­вац. 03/002561/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-2/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001590812 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Са­мар­џић Сте­фан, Ива­њи­ца.
03/002562/15
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-4/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001959512 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Гру­јо­вић Јо­ва­на, Ива­њи­ца.
03/002563/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1361 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004227290 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­јо­вић Иви­ца, Ниш.
03/002564/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-12/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003772973 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ву­ко­ма­но­вић Ми­ло­ван, Ча­чак.
03/002565/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-6 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000123308 издатa од ПС
Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Бан­ко­вић Да­ни­је­ла, Мла­де­но­вац.
03/002566/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 6/15 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003799244 издатa од ПУ Ниш на
име Ша­но­ва­лов Ан­ка, Ниш.
03/002567/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003087937 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Сто­шић Го­ран, При­зрен.
03/002568/15
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1858/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004503343 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лен­ко­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/002569/15
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-01/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000106337 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Бар­ба­то­вић Ми­ли­ца, Про­ку­пље. 03/002570/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1358 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004265961 издатa од ПС Алек­си­нац
на име Ве­се­ли­но­вић Мла­ден, Ни­шка Ба­ња.
03/002571/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1398 од 27.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005095059 издатa од ПУ Ниш на
име Бал­та­за­ре­вић Ра­до­слав, Ниш.
03/002572/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-15/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002616391 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ђо­ко­вић Ду­шан, Ча­чак.
03/002573/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-66 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003629957 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Узе­лац Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/002574/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-67 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005305553 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ло­ва­но­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/002575/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-14/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003466961 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пе­шић Ми­ро­слав, Ча­чак.
03/002576/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1 од 06.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001661897 издатa од ПС Но­ви
Бе­о­град на име Ма­ра­вић Та­ма­ра, Зе­мун.
03/002577/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-284 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001362844 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ми­шко­вић Рај­ко, Ки­кин­да. 03/002578/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-72/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005057454 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Сто­ја­но­вић Бо­јан, Зе­мун.
03/002579/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-2953/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000413391 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Дум­бе­ло­вић Ду­брав­ка, Кра­гу­је­вац.
03/002580/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 205-7-271 од 04.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004093575 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ра­ма­ји Па­вле, Ки­кин­да.
03/002581/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 30 од 09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002533338 издатa од ПУ Ниш на име
Ра­цић Са­ва, Ниш.
03/002582/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 31 од 09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002911101 издатa од ПУ Ниш на име
Сто­јиљ­ко­вић Де­јан, Ни­шка Ба­ња.
03/002583/15
30. I 2015. /
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 26 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 003376565 издатa од ПУ Ниш на име
Ми­кић Вој­кан, Ниш.
03/002584/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 33/015 од 10.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004382757 издатa од ПУ Ниш на
име Исма­ил­ о­вић Та­ма­ра, Ниш.
03/002585/15
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-3/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001785793 издатa од ПС
Свр­љиг на име Пав­ко­вић Ма­ри­ја­на, Свр­љиг.
03/002586/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-115 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001752117 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Пе­ја­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/002587/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-93 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002472119 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Сто­ји­ми­ро­вић Ана-Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/002588/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-87 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003217460 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Па­у­но­вић Со­ња, Бе­о­град.
03/002589/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-90 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004167463 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Кр­сма­но­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/002590/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-84 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004687197 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Љу­бо­ја Сте­ва­ни­ја, Бе­о­град.
03/002591/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-83/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003745515 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Сто­ја­но­вић Сла­ђан, Бе­о­град.
03/002592/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-81 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000125956 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Мак­си­мо­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/002593/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-71 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003898814 издатa од ПС
Бла­це на име Ми­јај­ло­вић Ан­ђе­ла, Бе­о­град.
03/002594/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-54 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003349344 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ба­ња­нац Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/002595/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-59 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005674785 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ста­но­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/002596/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-62/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003729040 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ни­ко­лић На­та­ша, Бе­о­град.
03/002597/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-78/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002736872 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­цић Ми­хај­ло, Бе­о­град.
03/002598/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-75/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004621158 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Рај­шић Не­над, Бе­о­град.
03/002599/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-73/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005063242 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Дју­рић Во­ји­слав, Бе­о­град.
03/002600/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-52/14 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000243656 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Мак­си­мо­вић Си­ни­ша, Бе­о­град.
03/002601/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-54/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005116787 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ђо­кић Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/002602/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-59/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001473772 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ди­мов­ски На­та­ша, Бе­о­град.
03/002603/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-60/14 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001748375 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­са­вље­вић За­ри­ја, Бе­о­град.
03/002604/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-61/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002045801 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђор­ђић Ја­сна, Бе­о­град.
03/002605/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-62/14 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002925504 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Сто­јиљ­ко­вић Цмиљ­ка, Бе­о­град. 03/002606/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-63/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000258680 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Крyезиу Ме­тат, При­зрен.
03/002607/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-64/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004721794 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђо­ин­че­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/002608/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-65/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006044087 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­тро­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/002609/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-55/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004236330 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­ро­ми­са Дра­ган, Бе­о­град. 03/002610/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-11 од 12.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001768992 издатa од ПС Зе­мун
на име Ваг­нер Јо­сип, Бе­о­град.
03/002611/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-9/С од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002803707 издатa од ПС Зе­
мун на име То­па­ло­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/002612/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-8/С од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002697721 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име До­бра­ши­но­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/002613/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-34 од 10.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042226 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Мла­де­но­вић Ма­ри­на, Бе­о­град. 03/002614/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-33 од 10.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000253576 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ма­рић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/002615/15
11
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-32/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005678834 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Си­мић Ми­лан, Бе­о­град.
03/002616/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-31/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005476973 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мак­си­мо­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/002617/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-30/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004172280 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Зе­ба Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/002618/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-29/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005683020 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ве­ле­тић Сла­ви­ша, Бе­о­град.
03/002619/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-28/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003441515 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Па­вло­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/002620/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-27/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003108950 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ви­ри­је­вић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/002621/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-26/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004980415 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ба­рош Ду­шан, Бе­о­град.
03/002622/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-25/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003292085 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ву­ло­вић Ми­лин­ко, Бе­о­град.
03/002623/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-24/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005463904 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Стан­ко­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/002624/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-23/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002974226 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Си­мић Ан­ка, Бе­о­град.
03/002625/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-22/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000017358 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­ја­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/002626/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-3/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003478806 издатa од
ПС Вла­ди­чин Хан на име Аса­но­вић Дра­ган, Вла­ди­чин Хан.
03/002627/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-476 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001503768 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ву­јић Ива­на, Ко­сто­лац.
03/002628/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-7/С од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005376372 издатa од ПС Зе­
мун на име Бу­дим­чић Вла­дан, Но­ви Бе­о­град.
03/002629/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-4/С од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005171656 издатa од ПС Зе­
мун на име Пи­пе­рин Ле­по­са­ва, Сур­чин.
03/002630/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-6/С од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004980274 издатa од ПС Зе­
мун на име Је­лен­ко­вић Жив­ко, Сур­чин.
03/002631/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-3/С од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003820514 издатa од ПС Зе­
мун на име Та­сић Алек­сан­дар, Сур­чин.
03/002632/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-12/15БК од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004673787 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Ве­сна, Но­ви
Бе­о­град.
03/002633/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-35/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000300788 издатa од
ПУ Ша­бац на име Стје­па­но­вић До­ста­на, Пе­тло­ва­ча.
03/002634/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-34/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000285293 издатa од
ПУ Ша­бац на име Бо­гу­но­вић Ду­шан, Ша­бац.
03/002635/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-13/15ВК од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001855946 издатa од ПС Ста­ри Град на име Ко­стић Љу­би­ца, Но­
ви Бе­о­град.
03/002636/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-33/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001025082 издатa од
ПУ Ша­бац на име Бр­кић Дра­го­слав, Ша­бац.
03/002637/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-32/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001691051 издатa од
ПУ Ша­бац на име Лу­кић Ра­дој­ка, Ша­бац.
03/002638/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-14/15ВК од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001843654 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Ла­зар­вић Си­но­
вић Гор­да­на, Но­ви Бе­о­град.
03/002639/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-22 од 08.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006090540 издатa од ПС Зе­мун
на име Про­тић Ива­на, Зе­мун.
03/002640/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-21 од 08.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003039304 издатa од ПС Зе­мун
на име Ја­ко­вље­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град.
03/002641/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-75/14СВ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002156824 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ло­врић Ми­о­драг,
Бе­о­град.
03/002642/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-72/14СВ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003179687 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ми­ли­
ца, Бе­о­град.
03/002643/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-70/14СВ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001488285 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­сић Ан­ђел­ко,
Зе­мун.
03/002644/15
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-4235/15-1-2-2 од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1522436
издатa од ПС Али­бу­нар на име Чо­лак Да­ни­је­ла, Вла­ди­ми­ро­вац.
03/002645/15
11 / 30. I 2015.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-77/15/СИ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006093015 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Шко­рић Јо­ван­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/002646/15
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-5130/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002991043 издатa од
ПС Вла­ди­мир­ци на име Ла­зић Стан­ка, Вла­ди­мир­ци.
03/002647/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-78/15СИВ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001765253 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Бо­шко­вић Ни­ко­ла, Но­
ви Бе­о­град.
03/002648/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-39/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001874949 издатa од
ПУ Ша­бац на име Авра­мо­вић Дра­ган, Ша­бац.
03/002649/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-38/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002054957 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ју­го­вић Сто­јан, Ша­бац.
03/002650/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-37/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002425703 издатa од
ПУ Ша­бац на име То­пу­зо­вић Ђор­ђе, Ша­бац.
03/002651/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-36/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003585937 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ко­стић Алек­сан­дар, Ша­бац.
03/002652/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-141616/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003488582 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Исо­вић Фе­хо, Но­ви Па­зар. 03/002653/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-61/15СИВ од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004903432 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Пре­
драг, Но­ви Бе­о­град.
03/002654/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-134071/14 од 10.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005688052 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Пра­мен­ко­вић На­зим, Но­ви Па­зар.
03/002655/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-79/15СИ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003950506 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ше­вић Зо­ри­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/002656/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-73-15СИВ
од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003495582 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­ро­вић Лу­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/002657/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-69/15СИВ од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003461172 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дра­гин Да­рин­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/002658/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-133919/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004581868 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Би­њош Фи­крет, Но­ви Па­зар.
03/002659/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-142576/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000723737 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бах­ти­ја­ре­вић Ра­ми­за, Но­ви Па­зар.
03/002660/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-9/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000086670 издатa од
ПС Кла­до­во на име Шар­ба­но­вић То­ми­сла­ва, Кла­до­во.
03/002661/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-71/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001564903
издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­шић Дра­ган, Зе­мун.
03/002662/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-74/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005766493 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ли­ће­вић Ван­
да, Но­ви Бе­о­град.
03/002663/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 13595 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003606205 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­тро­вић Сун­чи­ца, Ниш.
03/002664/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-4/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001516728 издатa од
ПС Кла­до­во на име Ма­та­са­ре­вић Ти­хан, Кла­до­во. 03/002665/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-76/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003102617 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ди­нић Алек­сан­
дра, Но­ви Бе­о­град.
03/002666/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 15 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 003979220 издатa од ПУ Ниш на име
Пе­рић Дра­ган, Ниш.
03/002667/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-11/15ВК од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004243447 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­гу­но­вић Ве­сна,
Но­ви Бе­о­град.
03/002668/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1362 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003308264 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­јак Ла­зар, Ниш.
03/002669/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-141214/14 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001892732 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бра­хо­вић Еми­на, Но­ви Па­зар.
03/002670/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/66 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002747467 издатa од ПС
Сен­та на име Ни­нић Ми­ле­на, Но­ви Сад.
03/002671/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/1-15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002193527 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Му­рић Игор, Ин­ђи­ја.
03/002672/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1368 од 19.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004476132 издатa од ПУ Ниш на
име Цвет­ко­вић Раст­ко, Ниш.
03/002673/15
9
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/2-15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005169051 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Алек­сић Ми­лош, Ин­ђи­ја.
03/002674/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/8-15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003231550 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Сто­ја­но­вић Мар­ко, Ин­ђи­ја.
03/002675/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1360 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002391374 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­до­ва­но­вић Са­ша, Ниш.
03/002676/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/7-15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003231369 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Иван­че­вић Дра­га­на, Ин­ђи­ја.
03/002677/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1363 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005524664 издатa од ПУ Ниш на
име Са­вић На­та­ша, Ниш.
03/002678/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/3-15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002598488 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Лон­чар Зо­ран, Ин­ђи­ја.
03/002679/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/9-15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001752910 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Шар­ке­зи Са­ња, Ин­ђи­ја.
03/002680/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/11-15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005453572 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Па­шић Ми­лош, Ин­ђи­ја.
03/002681/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1366 од 18.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003037496 издатa од ПУ Ниш на
име Ђи­кић Ан­дре­ја, Ниш.
03/002682/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-6/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000067203 издатa од ПС
Жа­баљ на име Пан­ков Ве­ра, Чу­руг.
03/002683/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1364 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002524133 издатa од ПУ Ниш на
име Стан­ко­вић Мла­ден, Ниш.
03/002684/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1376 од 22.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005206861 издатa од ПУ Ниш на
име Јев­тић Ива­на, Ниш.
03/002685/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 39 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 004196432 издатa од ПУ Ниш на име
Ђор­ђе­вић Ми­ле­на, Ниш.
03/002686/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1403 од 30.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003711071 издатa од ПУ Ниш на
име Гој­ко­вић Го­ран, Ниш.
03/002687/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 20/015 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000630698 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­шић Не­над, Ниш.
03/002688/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 19/015 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005212549 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­тро­вић Дра­га­на, Ниш.
03/002689/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-143292/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003719471 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бар­јек­та­ре­вић Мир­зе­та, Но­ви Па­зар.
03/002690/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/52 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004486852 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­ћук Пре­драг, Но­ви Сад.
03/002691/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/51 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002293635 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­ћук Рад­ми­ла, Но­ви Сад.
03/002692/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/50 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001244647 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­лун­џи­ја Ко­ра­на, Но­ви Сад.
03/002693/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/74 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003665967 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Грн­чар­ски Мир­ја­на, Но­ви Сад. 03/002694/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/73 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005987007 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­вач Шан­дор, Но­ви Сад.
03/002695/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/72 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005895965 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­шић Во­јин, Но­ви Сад.
03/002696/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/71 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002294708 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шо­вљан­ски Ми­лан, Но­ви Сад. 03/002697/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/70 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002325294 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­слар Ах­не­та-Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/002698/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/69 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003708337 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­жа­ља Ма­ри­а­на, Но­ви Сад.
03/002699/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/47 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006149307 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ло­врић Ђур­ђи­ја, Но­ви Сад.
03/002700/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/54 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006132427 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Хор­ват Ива­на, Но­ви Сад.
03/002701/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/53 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001670162 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­са­рић Ми­ла­на, Но­ви Сад.
03/002702/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/57 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000655101 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зо­рић Ми­лен­ко, Но­ви Сад.
03/002703/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/56 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003260918 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­кић Лу­ка, Но­ви Сад.
03/002704/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/58 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003279300 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Игић Сте­фан, Но­ви Сад.
03/002705/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/65 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005974458 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­че­лић Игор, Но­ви Сад.
03/002706/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-145279/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002036056 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бе­сни­ча­нин Ра­би­ја, Но­ви Па­зар.
03/002707/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-125954/14 од 01.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002500376 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Еју­по­вић Изет, Но­ви Па­зар.
03/002708/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-130138/14 од 03.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480716 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Зе­ћи­ро­вић Бир­се­на, Но­ви Па­зар.
03/002709/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-134759/14 од 09.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003879764 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бо­гу­ћа­нин Ај­ла, Но­ви Па­зар.
03/002710/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-143842/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001382025 издатa од
ПУ При­шти­на на име Ав­ду­ши Џе­ва­хи­ре, Но­ви Па­зар.
03/002711/15
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-2039/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003686859 издатa од ПС
Ту­тин на име Цу­рић На­зим, Ту­тин.
03/002712/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 51 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002128326 издатa од ПУ Ниш на име
Јо­ва­но­вић Бо­јан, Ниш.
03/002713/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/64 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002293978 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ску­лић Вла­ди­мир, Но­ви Сад.
03/002714/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/63 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000550525 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Уско­ко­вић Бог­да­на, Но­ви Сад. 03/002715/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 42 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002692139 издатa од ПУ Ниш на име
Ђор­ђе­вић Ве­сна, Ниш.
03/002716/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1357 од 17.12.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001771930 издатa од ПУ Ниш на
име Ђу­ри­чић Ми­лош, Ниш.
03/002717/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 49 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 004103238 издатa од ПУ Ниш на име
Ни­ко­лић Ми­ља­на, Ниш.
03/002718/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/62 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004609299 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­ја­ко­вић Мир­ја­на, Но­ви Сад. 03/002719/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 34/015 од 10.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000648068 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­но­је­вић Ка­та­ри­на, Ниш.
03/002720/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/61 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001984198 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ланг Јо­сип, Но­ви Сад.
03/002721/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 40 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 000367517 издатa од ПУ Ниш на име
Си­би­но­вић Дра­го­слав, Ниш.
03/002722/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/60 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004434196 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Со­фра­нин Пе­ра, Но­ви Сад.
03/002723/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/59 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000093454 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Нал­чић Бо­ри­слав, Но­ви Сад.
03/002724/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/49 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005956602 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­за­ре­вић Ди­на, Но­ви Сад.
03/002725/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/68 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003814494 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зго­ња­нин Ми­лан, Но­ви Сад.
03/002726/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-1/15 од 03.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004763366 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Син­ђе­лић Бо­го­љуб, Ла­за­ре­вац.
03/002728/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205. од 24.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005785555 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ја­ко­вље­вић Је­ли­ца, По­жа­ре­вац. 03/002729/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-471 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005559142 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име То­мић Ми­лан, По­жа­ре­вац.
03/002730/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-472 од 25.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003266595 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Јо­ва­но­вић Алек­сан­дар, По­жа­ре­вац.
03/002731/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-473 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003337114 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ада­мо­вић Игор, По­жа­ре­вац.
03/002732/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 47 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 001348908 издатa од ПУ Ниш на име
Стој­ко­вић Јо­ван­ка, Ниш.
03/002733/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-474 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002243676 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ва­со­вић Ми­о­драг, По­жа­ре­вац. 03/002734/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 43 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 004297675 издатa од ПУ Ниш на име
Стој­ко­вић Сла­ви­ша, Ниш.
03/002735/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-475 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003217631 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Иг­ња­то­вић На­да, По­жа­ре­вац. 03/002736/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-460 од 12.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002322182 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Са­во­вић Бла­го­је, По­жа­ре­вац. 03/002737/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-461 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002778039 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Га­ври­ло­вић Јо­ви­ца, По­жа­ре­вац. 03/002738/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-462 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005813386 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ву­јић Мир­ко, По­жа­ре­вац.
03/002739/15
10
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-463 од 16.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004417951 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­лен­ко­вић Би­сер­ка, По­жа­ре­вац.
03/002740/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205464 од 17.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003365481 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ва­сић Сте­фан, По­жа­ре­вац.
03/002741/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-465 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003664969 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ар­сић Ка­та­ри­на, По­жа­ре­вац. 03/002742/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-466 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004285180 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ко­стић Ста­ни­сав, По­жа­ре­вац. 03/002743/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-467 од 22.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004282435 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, По­жа­ре­вац.
03/002744/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-468 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004923074 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ма­рин­ко­вић Не­ма­ња, По­жа­ре­вац.
03/002745/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-469 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001351752 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­шко­вић Сла­ви­ца, По­жа­ре­вац.
03/002746/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-470 од 23.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005065094 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Јо­њић Ве­ли­бор, По­жа­ре­вац.
03/002747/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-451 од 10.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004603344 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Бла­го­је­вић Ана, По­жа­ре­вац.
03/002748/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 41 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 003363012 издатa од ПУ Ниш на име
Ја­ни­ћи­је­вић Ми­лан, Ниш.
03/002749/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 36 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002817024 издатa од ПУ Ниш на име
Стој­ко­вић Сне­жа­на, Ниш.
03/002750/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 52 од 14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 001219861 издатa од ПУ Ниш на име
Стан­ко­вић Дра­ги­ја, Ниш.
03/002751/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 45 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 000686668 издатa од ПУ Ниш на име
Трен­чић Ста­на, Ниш.
03/002752/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 50 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 005930500 издатa од ПУ Ниш на име
Мла­де­но­вић Су­за­на, Ниш.
03/002753/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 48 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 001688672 издатa од ПУ Ниш на име
Ки­та­но­вић Јо­ва­на, Ниш.
03/002754/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 46 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 006067730 издатa од ПУ Ниш на име
Сто­јиљ­ко­вић Љи­ља­на, Ниш.
03/002755/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 38 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 002230945 издатa од ПУ Ниш на име
Па­ла­ма­ре­вић Гор­да­на, Ниш.
03/002756/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-5527/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004240279 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ву­ко­ма­но­вић Ве­сна, Кра­гу­је­вац.
03/002757/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-4069/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002600838 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ни­ко­лић Дра­ги­ца, Кра­гу­је­вац.
03/002758/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3872/14 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005972059 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ива­но­вић-Је­ре­мић Гор­да­на, Кра­гу­је­вац.
03/002759/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3853/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005967092 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Мар­ко­вић Сте­ван, Кра­гу­је­вац.
03/002760/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 32 од 09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­
ва­же­ћом лич­на кар­та број 000473575 издатa од ПУ Ниш на име
Стој­ко­вић Трај­ко, Ниш.
03/002761/15
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 37/15 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000278572 издатa од ПУ Ниш на
име Ки­тић Јор­дан, Ниш.
03/002762/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-5/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003258021 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ба­ли­ја Аме­ла, При­је­по­ље. 03/002763/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-4/15 од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003143751 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име То­ма­ше­вић Мар­ко, При­је­по­ље.
03/002764/15
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-3/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001003912 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Мар­ко­вић Дан­ко, При­је­по­ље.
03/002765/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-306/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004366605 издатa од
ПУ За­је­чар на име Па­вло­вић За­гор­ка, За­је­чар.
03/002766/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-308/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005137932 издатa од
ПУ За­је­чар на име То­шић Ни­ко­ла, За­је­чар.
03/002767/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-309/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001938415 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ко­стић Ан­дреа, За­је­чар.
03/002768/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-310/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003724382 издатa од
ПУ За­је­чар на име То­до­ров Сло­бо­дан, За­је­чар.
03/002769/15
30. I 2015. /
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-311/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003750146 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ре­па­но­вић Стра­хи­ња, Ис­ток. 03/002770/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13/312 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002161118 издатa од ПУ
За­је­чар на име Јо­ва­но­вић Ра­до­мир, За­је­чар.
03/002771/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-313/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003947013 издатa од
ПУ За­је­чар на име Бо­жи­но­вић Не­над, За­је­чар.
03/002772/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 25-13-315/2014 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002061416 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ђор­ђе­вић Ду­шан, За­је­чар.
03/002773/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-5/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005606354 издатa од ПС
Жа­баљ на име Јо­ви­чић Сем­ка, Жа­баљ.
03/002774/15
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-173/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004931352 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Гру­јић Зо­ран, Про­ку­пље.
03/002775/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-5/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005478486 издатa од ПУ Ча­
чак на име Ми­тро­вић Ђор­ђе, Ча­чак.
03/002776/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-2/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004681869 издатa од ПУ Ча­
чак на име Ни­ки­то­вић Рај­ко, Ча­чак.
03/002777/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-8/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002676660 издатa од
ПС Кла­до­во на име Пе­тров Да­рин­ка, Кла­до­во.
03/002778/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-277 од 09.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002443052 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Цви­јан Си­ни­ша, Ки­кин­да.
03/002779/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-5 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001724791 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Не­дељ­ков Јо­ван, Мо­крин.
03/002780/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-452 од 11.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003232379 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Га­рај Сне­жа­на, По­жа­ре­вац.
03/002781/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-4 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004697132 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ко­ман Го­ран, Иђош.
03/002782/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-453 од 11.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005273381 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Об­ра­до­вић Све­ти­слав, По­жа­ре­вац.
03/002783/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-605/2014 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004921129 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ле­вић Оља, Кру­ше­вац.
03/002784/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-280 од 15.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0049686737 издатa
од ПУ Ки­кин­да на име Ми­шко­вић Сла­ви­ца, Кру­ше­вац.
03/002785/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-3 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005823822 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ду­ре­ко­вић Вељ­ко, Ки­кин­да.
03/002786/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-6 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001857836 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ву­чић На­та­ша, Ки­кин­да.
03/002787/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-281 од 15.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003324080 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ћи­рић Пе­тар, Ки­кин­да.
03/002788/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-454 од 11.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002541036 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Сто­ја­ди­но­вић Игор, По­жа­ре­вац.03/002789/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-455 од 11.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001455499 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Спа­сић Са­ша, По­жа­ре­вац.
03/002790/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-456 од 11.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282616 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Три­фу­но­вић Та­ма­ра, По­жа­ре­вац.
03/002791/15
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-33/2015 од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001225485 издатa од ПС Ди­ми­тров­град на име Алек­сов Са­ша,
Ди­ми­тров­град.
03/002792/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-138443/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002562902 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Уј­ка­но­вић Есад, Но­ви Па­зар.
03/002793/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-133936/14 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002179474 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Та­та­ре­вић Изе­та, Но­ви Па­зар.
03/002794/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-142335/14 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001438063 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Би­бе­ро­вић Амир, Но­ви Па­зар.
03/002795/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-142330/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004780965 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Би­ше­вац Адис, Но­ви Па­зар.
03/002796/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-107629/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001428965 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Пља­кић Би­на­са, Но­ви Па­зар.
03/002797/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-145524/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001602860 издатa од
ПС Ту­тин на име Ко­фрц Му­рат­ка, Но­ви Па­зар.
03/002798/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-127566/14 од 03.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003685255 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ге­гић Де­нис, Но­ви Па­зар. 03/002799/15
11
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-457 од 12.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002552778 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Јо­тић Је­фи­ми­ја, По­жа­ре­вац.
03/002800/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-290 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003465001 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бар­бул То­ма, Мо­крин.
03/002801/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-10 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002631305 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Пе­тро­вић Је­ле­на, Ки­кин­да.
03/002802/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-9 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003801973 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ка­ра­но­вић Ми­ле, Ки­кин­да.
03/002803/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-11 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005946471 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ра­ду Ко­шта­на, Ба­ша­ид.
03/002804/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-458 од 12.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001893133 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име То­мић Ма­ри­ја, По­жа­ре­вац.
03/002805/15
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 205-6/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000064345 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ву­лић Ни­ко­лић Ану­шка, Алек­сан­дро­вац.
03/002806/15
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-459 од 12.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004546047 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ва­сић Не­ма­ња, По­жа­ре­вац.
03/002807/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-7/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000058632 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Бра­ни­сла­ва, Алек­сан­
дро­вац.
03/002808/15
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-8/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000071485 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Сне­жа­на, Алек­сан­дро­вац.
03/002809/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-8/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000210747 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стан­ко­вић Бо­бан, Вра­ње.
03/002810/15
Ре­ше­њем ПС Бла­це број 205-42 од 18.12.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002625359 издатa од ПС Бла­це на
име Ри­лак Не­над, Бла­це.
03/002811/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-8/15 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005188714 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ан­ђел­ко­вић Ми­лан, Вра­ње.
03/002812/15
Ре­ше­њем ПС До­ље­вац број 205-3/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002023864 издатa од ПС
До­ље­вац на име Жив­ко­вић Ми­ро­слав, До­ље­вац. 03/002813/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-6/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004086792 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стој­ко­вић Ма­ја, Вра­ње.
03/002814/15
Ре­ше­њем ПС До­ље­вац број 205-2/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004356005 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Жив­ко­вић Алек­сан­дар, До­ље­вац.
03/002815/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-5/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000110440 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ри­стић Сла­ђа­на, При­шти­на.
03/002816/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-5/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004122786 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ај­ре­ди­но­вић Ај­ван­хо, Вра­ње.
03/002817/15
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-4/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000404592 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ма­тај Со­фи­ја, При­шти­на.
03/002818/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-7/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000186519 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сто­шић Љу­би­ша, Вра­ње.
03/002819/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-3177/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001455658 издатa од ПУ
Ужи­це на име Кра­кић Ду­ши­ца, Ари­ље.
03/002820/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-1271/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003078260 издатa од ПС
Ари­ље на име Ни­ко­лић Ђор­ђе, Ари­ље.
03/002821/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-2095/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001280816 издатa од ПС
Ари­ље на име Ва­си­ље­вић Ни­ко­ла, Ари­ље.
03/002822/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-4 од 06.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000172323 издатa од ПУ Вра­ње
на име Ди­ми­три­је­вић Ми­ло­рад, Вра­ње.
03/002823/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-3 од 05.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000190451 издатa од ПУ Вра­ње
на име Ни­ко­лић Мир­ја­на, Вра­ње.
03/002824/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-2/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004227490 издатa од ПУ
Вра­ње на име То­мић Ву­ко­са­ва, Вра­ње.
03/002825/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-1/15 од 05.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001964102 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ди­ми­три­је­вић Дра­га­на, Вра­ње.
03/002826/15
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-6/15 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000103840 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Илић Ра­до­
мир, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/002827/15
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-6/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004110892 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ар­сић Кла­у­ди­ја, Ко­ва­чи­ца.
03/002828/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-7/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0044691172 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ђе­на­дић Зо­ри­ца, Кру­ше­вац. 03/002829/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3907/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001707042 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Сте­ва­но­вић Ја­сми­на, Кра­гу­је­вац.
03/002830/15
11 / 30. I 2015.
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205.6-11/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002811286 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Сте­ва­но­вић Сло­бо­дан, Кру­ше­вац.
03/002831/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-145851/14 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003540621 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­чић Ни­ко­ла, Ва­ље­во.
03/002832/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-3131/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000243325 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Ра­је­вац Ми­ли­во­је, Ва­ље­во.
03/002833/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-30/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000207579 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђур­ђе­вић Бо­ри­сав, Ша­бац.
03/002834/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-31/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000301616 издатa од
ПУ Ша­бац на име Три­фу­но­вић Са­ња, Ша­бац.
03/002835/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-22/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005152033 издатa од ПУ
Ша­бац на име Дам­ња­но­вић Ни­ко­ла, Ша­бац.
03/002836/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-21/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004811573 издатa од ПУ
Ша­бац на име Пе­рић Јо­ван, Ша­бац.
03/002837/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-23/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004688878 издатa од ПУ
Ша­бац на име Мир­че­тић Дра­ган, Ша­бац.
03/002838/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-24/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004249827 издатa од ПУ
Ша­бац на име Пе­тро­вић Ка­та­ри­на, Ша­бац.
03/002839/15
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-16-25/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004482461 издатa од ПУ
Ша­бац на име Спа­со­је­вић Не­ма­ња, Ша­бац.
03/002840/15
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-7/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0001112812 издатa
од ПС Не­го­тин на име Ни­ко­лић Ју­го­слав, Кла­до­во.
03/002841/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-6/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005887760 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бо­жи­но­вић Алек­сан­дра, Кру­ше­вац.
03/002842/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6/92015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005661145 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­хај­ло­вић Су­за­на, Кру­ше­вац.
03/002843/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-11/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000263324 издатa од ПУ
Ча­чак на име Је­вић Ста­ни­мир, Ча­чак.
03/002844/15
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-1032/14 од 24.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004619887 издатa од ПС
По­же­га на име Ма­ри­чић Бог­дан, По­же­га.
03/002845/15
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-57/15 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001864519 издатa од ПС
Ириг на име Ко­ва­че­вић Алек­сан­дар, Ириг.
03/002846/15
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-52/15 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000026488 издатa од ПС
Ириг на име Кар­ћаш Иван, Ириг.
03/002847/15
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-453/15 од 05.01.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002063513 издатa од ПС
Ари­ље на име Би­је­љић Је­ле­на, Ари­ље.
03/002848/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-13/С од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002660896 издатa од ПС Зе­
мун на име Бу­чић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/002849/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-14/С од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004767848 издатa од ПС Зе­
мун на име При­бић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/002850/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-15/С од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000035216 издатa од
ПС Ма­ли Звор­ник на име Ва­сић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/002851/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-8/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004541784 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Пар­лић Ми­ло­сав, Бе­о­град.
03/002852/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-7/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004665992 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Пан­ду­ров Зо­ра, Обре­но­вац. 03/002853/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-105/15СИ од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001823187
издатa од ПС Зе­мун на име Јан­ко­вић Со­фи­ја, Бе­о­град.
03/002854/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-104/15СИ од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005869959 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Здрав­ко­вић Је­ле­
на, Бе­о­град.
03/002855/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-103/15СИ од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000114866
издатa од ПУ Бе­о­град на име Ђи­ко­вић Ја­вор­ка, Бе­о­град.
03/002856/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-102/15СИ од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005347431 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Осма­нов Ал­берт,
Бе­о­град.
03/002857/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-16/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000101974 и
здатa од ПУ Бе­о­град на име Јок­си­мо­вић Би­сер­ка, Ла­за­ре­вац.
03/002858/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000098933 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Жу­је­вић Зла­ти­ја, Ла­за­ре­вац.
03/002859/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-26/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005589962 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ва­сић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/002860/15
11
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-25/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001911476 издатa од
ПС Ста­ри град на име Жи­во­ји­но­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/002861/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-31/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003051800 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Кли­ска Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/002862/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-22/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001358259 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бо­жић Или­ја, Бе­о­град.
03/002863/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-13/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003839470 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ман­дић Бје­лић На­та­ли­ја, Бе­о­град.
03/002864/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/67 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004301009 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ле­чић Ева, Но­ви Сад.
03/002865/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-29/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881971 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Јо­си­мо­вић Си­мо­но­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град.
03/002866/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-28/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00340211 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ба­јић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/002867/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-15/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002097040 издатa
од ПУ Кра­ље­во на име Ми­ја­и­ло­вић Зо­ран, Кра­ље­во.
03/002868/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-11/15 од 19.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004652986 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Мак­со­вић Ива­на, Кра­ље­во.
03/002869/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-24/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004738405 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Пе­тро­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/002870/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-12/2015 од 16.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001167570 издатa од ПС Бе­
чеј на име Луд­ман Вик­тор, Бе­чеј.
03/002871/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-11/2015 од 15.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003479944 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ву­кас Не­дељ­ко, Бе­чеј.
03/002872/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-23/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003514392 издатa од
ПС Вра­чар на име Чу­кић Са­ве­та, Бе­о­град.
03/002873/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-9/2015 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002287264 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ку­ти До­ра, Бе­чеј.
03/002874/15
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-10/2015 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003923841 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ко­лун­џић Зо­ри­ца, Бе­чеј.
03/002875/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1317 од 26.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006082035 издатa од
ПУ Бе­о­град на име То­до­си­је­вић Алек­сан­дра, Но­ви Бе­о­град.
03/002876/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-5764/2014 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003844864 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Јо­ва­но­вић Ма­ли­ша, Сви­лај­нац.
03/002877/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-12 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002660543 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Не­дељ­ко­вић Не­ма­ња, Ла­за­ре­вац.03/002878/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-14/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005298640 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Ран­ко­вић Ра­ден­ка, Ла­за­ре­вац.
03/002879/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-5736/2014 од 24.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005036491 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Гру­јић Љу­би­сав, Сви­лај­нац. 03/002880/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-6243/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000169804 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­ло­ва­но­вић Ра­ди­сав, Ја­го­ди­на.
03/002881/15
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-5630/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000191926 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Жив­ко­вић Ани­ца, Ја­го­ди­на. 03/002882/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-68/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000066467 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Тур­ку­ло­вић Је­ле­на, Сви­лај­нац.
03/002883/15
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-13 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000093404 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ја­ко­вље­вић Ма­ри­на, Ла­за­ре­вац. 03/002884/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-56/2015 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003416702 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ми­ло­са­вље­вић Мла­ден, Сви­лај­нац.
03/002885/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-30/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005029085 издатa од ПС
Зе­мун на име Ми­ли­ће­вић Ђор­ђе, Зе­мун.
03/002886/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-29/2015 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004191075 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ми­лић Ни­ко­ла, Сви­лај­нац. 03/002887/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/29 од 09.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000226294 издатa од ПУ Бе­о­
град на име Ша­шић Гор­да­на, Зе­мун.
03/002888/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-83/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002616096 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Бог­да­но­вић Ми­лош, Сви­лај­нац.
03/002889/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 2085.4/26 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003609203 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­до­ји­чић Мар­ко, Бе­о­град.
03/002890/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-27 од 09.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005468032 издатa од ПС Зе­мун
на име До­брич­ки Је­ле­на, Бе­о­град.
03/002891/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-82/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002174119 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Ба­ча­ла­но­вић Иван, Сви­лај­нац. 03/002892/15
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-86/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000059702 издатa
од ПС Сви­лај­нац на име Ка­дић Рад­ми­ла, Сви­лај­нац.
03/002893/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2503/14 од 29.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003069185 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ге­цић Дра­ган, Ћу­при­ја.
03/002894/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2525/14 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003028267 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Шур­лан Мар­ко, Ћу­при­ја.
03/002895/15
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-2495/14 од 26.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003189056 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Рај­ко­вић Ве­дран, Ћу­при­ја.
03/002896/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-14/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000277695 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Хр­њак Ни­ко­ла, Ста­ра Па­зо­ва.
03/002897/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-9/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003585206 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јор­гић Јо­во, Ста­ра Па­зо­ва.
03/002898/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-24 од 09.01.2015. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004891999 издатa од ПС Ста­ри
Град на име Дра­го­са­вац Ми­ле­на, Зе­мун.
03/002899/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 25.4-23 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003835831 издатa од ПС Зе­мун на
име Ћир­ко­вић Мо­ни­ка, Зе­мун.
03/002900/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-8/15ВК од
19.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005819177 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дра­шко Не­ђељ­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/002901/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-9/15ВК од
10.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001794471 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Се­ку­лић Јо­ва­но­
вић Та­тја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/002902/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-10/15БК од
10.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006177962 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Бог­дан­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/002903/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-6/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004728503 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/002904/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-4/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000309194 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ник­шић Ми­ли­ца, Зе­мун.
03/002905/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-27 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001739789 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ду Са­ва, Зре­ња­нин.
03/002906/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-7/15/ВК од
08.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006108126 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Лу­кић Љу­бин­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/002907/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 05.2-5/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005106363 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­за­ре­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/002908/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-23 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004086205 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ку­тла­шић Го­ран, Зре­ња­нин. 03/002909/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-3524/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001938220 издатa од ПС
Ко­вин на име То­до­ров Јо­ви­ца, Ко­вин.
03/002910/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-26/14 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000112938 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Бу­дић Ла­зар, Бач­
ка Па­лан­ка.
03/002911/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-3800/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001688017 издатa од ПС
Ко­вин на име Чер­нох Сте­фан, Ко­вин.
03/002912/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-35/15 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000131082 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Бје­ла­јац Пер­са,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/002913/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-04/15
од 14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000052594 издатa од ПС Ву­чи­трн на име То­пли­че­вић Ми­ро­љуб,
Ву­чи­трн.
03/002914/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-03/15
од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000202594 издатa од ПС Ле­по­са­вић на име Па­но­вић Ве­сна, Ле­
по­са­вић.
03/002915/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-11/15 од
05.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003355147 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Сом­бо­рац Са­ња,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/002916/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-02/15
од 13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005907456 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Дре­ка­ло­
вић Слав­ка, Зве­чан.
03/002917/15
12
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-01/15
од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005433119 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ло­је­вић
Сне­жа­на, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/002918/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-24 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004969584 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Вин­чић Дра­ган, Зре­ња­нин.
03/002919/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-93/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006050053 издатa од ПС Ста­ри Град на име Ни­ко­лић Бо­ја­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/002920/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-92/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004107686 издатa од ПС Ста­ри Град на име Бр­кан Гор­да­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/002921/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-91/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000147876 издатa од ПУ Бе­о­град на име Трај­ков­ски Ве­сна, Но­ви
Бе­о­град.
03/002922/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-90/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000250832 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ло­ја­ни­ца Ве­ри­ца, Но­ви
Бе­о­град.
03/002923/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-89/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001350103 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­је­вић Ду­
шан, Но­ви Бе­о­град.
03/002924/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-9/15 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001789298 издатa од
ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Јан­дрић Ан­ђел­ко, Бач­ка Па­лан­ка.
03/002925/15
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-128/14
од 31.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000208922 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ма­рић Ти­
ја­на, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/002926/15
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-3910/15-1 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001688838 издатa од ПС
Љиг на име Јо­ва­но­вић Да­ни­ца, Љиг.
03/002927/15
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-1 од 09.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000045109 издатa од ПС Се­
чањ на име Лу­цаи Гор­да­на, Се­чањ.
03/002928/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-25 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000263632 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ву­ко­ји­чић Пер­са, Зре­ња­нин. 03/002929/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-26 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002982930 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бог­да­но­вић Ми­лан­ка, Зре­ња­нин.
03/002930/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-5 од 09.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004438742 издатa од ПС Уб на име
Алим­пи­је­вић Сло­бо­дан, Уб.
03/002931/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-19/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004075079 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ми­ло­ше­вић Де­јан, Не­го­тин.
03/002932/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-6 од 12.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004913992 издатa од ПС Уб на име
Ђор­ђе­вић Ли­ди­ја, Уб.
03/002933/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-31/15 од 06.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005389574 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ва­цић Мир­ја­на, Не­го­тин.
03/002934/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-134 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000219613 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ђи­кић Ми­ро­сла­ва, Сме­де­ре­во.
03/002935/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3979/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000060539 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ше­вић Нов­ка, Кра­гу­је­вац.
03/002936/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-95/14СВ од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002709154 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Злат­ко­вић Не­над,
Бе­о­град.
03/002937/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-18/15ВК од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005381616 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Осто­јић Иван, Бе­
о­град.
03/002938/15
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-3 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005043350 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Ши­ја­чић Љу­бо­мир, Ср­бо­бран.
03/002939/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-88/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002629995 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Се­ла­ко­вић Ко­стић
Ми­ле­ва, Бе­о­град.
03/002940/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-8/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001282810 издатa од ПС
Жа­баљ на име Ра­дул Мир­ко, Жа­баљ.
03/002941/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-7/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005434080 издатa од ПС
Жа­баљ на име Стој­ков Иван, Чу­руг.
03/002942/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-10/2015 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003621675 издатa од ПУ
Вра­ње на име Илић Би­ља­на, Вра­ње.
03/002943/15
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-11/15 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004320782 издатa од ПУ
Вра­ње на име Кр­ња­ић Сте­ван, Вра­ње.
03/002944/15
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-4625/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002315074 издатa
од ПУ Ле­ско­вац на име Ибрић Мар­тин, Ле­ско­вац.
03/002945/15
30. I 2015. /
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-4630/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004347149 издатa
од ПУ Ле­ско­вац на име Трај­ко­вић Ђор­ђе, Ле­ско­вац.
03/002946/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-87/14СВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005544840 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мак­сић Дра­га­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/002947/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-86/14СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001843518 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Уско­ко­вић Бран­ка, Бе­
о­град.
03/002948/15
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-1-9/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000057791 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Чу­пић Сто­јан, Чу­руг.
03/002949/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-85/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000388786 издатa од ПУ Бе­о­град на име Не­на­дић Иван, Но­ви Бе­
о­град.
03/002950/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/16-15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004581425 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Плав­шић Алек­сан­дар, Ин­ђи­ја.
03/002951/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/13-15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002920456 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ко­ње­вод Злат­ко, Ин­ђи­ја.
03/002952/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-32/15 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000141036 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ста­ро­вић То­маш,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/002953/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-18/15 од
06.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003961572 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Бач­ко Фи­лип,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/002954/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-3533/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005636310 издатa од ПС
Ко­вин на име Бу­зеј­ка Жа­кли­на, Ко­вин.
03/002955/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1689/14 од
29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006085748 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Јо­ва­но­вић Не­ма­
ња, Бач­ка Па­лан­ка.
03/002956/15
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-09/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001555605 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ха­ли­ли Бе­ким, Пре­ше­во.
03/002957/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-307/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005707805 издатa од
ПУ За­је­чар на име Жив­ко­вић Ма­ри­ја, За­је­чар.
03/002958/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-317/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002326959 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ни­ко­лић Ма­ри­ја, За­је­чар.
03/002959/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-66/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000103913 издатa од
ПС Не­го­тин на име Мар­ко­вић Ми­ро­слав, Не­го­тин.
03/002960/15
Ре­ше­њем ПС Ба­бу­шни­ца број 205-6/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006141944 издатa
од ПС Ба­бу­шни­ца на име Сто­ја­но­вић Је­ле­на, Ба­бу­шни­ца.
03/002961/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-67/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000111107 издатa од ПС
Не­го­тин на име Јан­ко­вић Сре­та, Не­го­тин.
03/002962/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-62/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005427338 издатa од ПС
Не­го­тин на име На­стић Дра­ги­ша, Не­го­тин.
03/002963/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-65/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006095831 издатa од ПС
Не­го­тин на име Па­вло­вић На­та­ли­ја, Не­го­тин.
03/002964/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2864/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003654441 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ву­кај­ло­вић Ма­ри­ја, Аран­ђе­ло­вац.
03/002965/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-4728/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000110845 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Пе­тро­вић За­га, Аран­ђе­ло­вац.
03/002966/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-3138/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003068593 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ве­ли­кић Сло­бо­дан, Аран­ђе­ло­вац.
03/002967/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-09/15 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00082732 издатa од ПУ Ле­
ско­вац на име Ми­јал­ко­вић Ми­лан, Гроц­ка.
03/002968/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-84/14СВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002211531 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ива­но­вић Ми­лан,
Но­ви Бе­о­град.
03/002969/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-83-15СИВ
од 14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004794593 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ва­сић Бор­ка, Но­
ви Бе­о­град.
03/002970/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-7/2015 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001541215 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ва­со­вић Ан­дри­ја, Гроц­ка. 03/002971/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-82/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002587232 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћур­чић Да­не, Но­
ви Бе­о­град.
03/002972/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-08/15 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004918490 издатa од ПС
Гроц­ка на име Је­здић Ти­хо­мир, Гроц­ка.
03/002973/15
11
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-6/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005449763 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ра­да­ко­вић Мир­ко, Гроц­ка.
03/002974/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-5-2015 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005147570 издатa од ПС
Гроц­ка на име По­по­вић Ми­лош, Гроц­ка.
03/002975/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-20/2015 од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001425192 издатa од ПУ Бе­о­град на име По­по­вић Дра­га­на, Бе­
о­град.
03/002976/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-28/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002945769 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Гај­дош Алек­сан­
дар, Бе­о­град.
03/002977/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-81/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000362613 издатa од ПУ Бе­о­град на име Бр­зић Јо­ва­на, Но­ви Бе­о­
град.
03/002978/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-80/15СИВ од
14.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004530976 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кне­же­вић Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/002979/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-27/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005977547 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Вук­са­но­вић Вла­
ди­мир, Бе­о­град.
03/002980/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-17/15ВК од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004807890 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Вла­ди­
мир, Но­ви Бе­о­град.
03/002981/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-16/15ВК од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005042169 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Бор­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/002982/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-25/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001881637 издатa
од ПС Ста­ри град на име Мир­че­та Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/002983/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-36/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001521683 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Се­ку­лић Пе­тар, Бе­о­град.
03/002984/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-26/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002994727 издатa од ПУ Бе­о­град на име Вла­ис­ а­вље­вић Ми­ли­ца,
Бе­о­град.
03/002985/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-37/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005016267 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ни­ко­лај Мар­ко, Бе­о­град.
03/002986/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-41 од 12.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005253217 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Сан­дић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/002987/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-29/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001560148 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ран­ге­лов Ду­ши­ца, Но­ви Бе­о­град.
03/002988/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-44/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000255239 издатa од
ПУ Бе­о­град на име То­мић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/002989/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-16/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005502955 издатa
од ПС Обре­но­вац на име Пеј­кић Са­ша, Обре­но­вац.
03/002990/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-11/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001494527 издатa
од ПС Обре­но­вац на име Ба­бић Ми­ли­јан, Обре­но­вац.
03/002991/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.10/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000115824 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Пе­тро­ни­је­вић Ми­ро­слав, Обре­но­вац.
03/002992/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-43/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0003000196 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Ми­ло­ше­вић На­та­ша, Бе­о­град.
03/002993/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-30/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005889870 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ра­до­вић Ива­на,
Бе­о­град.
03/002994/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-71/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000136270 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ни­ко­лић Би­ља­на, Не­го­тин.
03/002995/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-31/2015 од
13.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003748099 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ше­вић Је­ле­на,
Бе­о­град.
03/002996/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-60/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001743061 издатa од ПС
Не­го­тин на име Пе­рић Мла­ден, Не­го­тин.
03/002997/15
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-2 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003597316 издатa
од ПС Ср­бо­бран на име Па­ро­шки Слав­ко, Ср­бо­бран.
03/002998/15
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-54/15 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004021059 издатa од ПС
Не­го­тин на име Злат­ко­вић Ми­лош, Не­го­тин.
03/002999/15
Ре­ше­њем ПС Ме­ро­ши­на број 12/14 од 03.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002608249 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Пе­шић Би­ља­на, Ме­ро­ши­на.
03/003000/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-15/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001077549 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ан­ђел­ко­вић Са­ша, Кру­ше­вац.
03/003001/15
11 / 30. I 2015.
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-6/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004942405 издатa
од ПУ При­је­по­ље на име Рво­вић Жар­ко, При­је­по­ље.
03/003002/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-21/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002874708 издатa
од ПС Сав­ски ве­нац на име Тер­зин Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/003003/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-17/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004430807 издатa
од ПУ Кру­ше­вац на име Ва­сић Љу­би­ша, Кру­ше­вац.
03/003004/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-316/14 од 31.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004837318 издатa од
ПУ За­је­чар на име Уро­ше­вић Ива­на, За­је­чар.
03/003005/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-18/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003194578 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ка­ра­јо­вић Ду­шан, Кру­ше­вац.
03/003006/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-24/2015 од
12.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004651654
издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­јић Ва­са, Но­ви Бе­о­град.
03/003007/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-280/14 од 12.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004615219 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ги­цић Мо­ни­ка, За­је­чар.
03/003008/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-23/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000318149 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ра­до­са­вље­вић Са­ша, Кру­ше­вац.
03/003009/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-314/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002505711 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ва­си­ље­вић Ива­на, За­је­чар.
03/003010/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-25/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003143328 издатa
од ПУ Кру­ше­вац на име Са­вић Ол­ги­ца, Кру­ше­вац.
03/003011/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-22/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001744979 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­ди­је­вић Ни­ко­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/003012/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-299/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001535539 издатa од
ПУ За­је­чар на име Кр­стић Пре­драг, За­је­чар.
03/003013/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-300/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001972410 издатa од
ПУ За­је­чар на име Кр­стић Сла­ђа­на, За­је­чар.
03/003014/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-303 од 15.12.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003027301 издатa од ПУ
За­је­чар на име Јан­ко­вић Ду­ка, За­је­чар.
03/003015/15
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-23/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000303883 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Љу­би­ша, Но­ви Бе­о­град.
03/003016/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-304/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004052293 издатa
од ПУ За­је­чар на име Бог­да­но­вић Сла­во­љуб, За­је­чар.
03/003017/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-305/14 од 18.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003348749 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ста­мен­ков Са­ша, За­је­чар.
03/003018/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-20/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003744169 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Лу­кић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/003019/15
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-48/2015 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000202218 издатa од ПУ
Ђа­ко­ви­ца на име Хо­ти Не­у­ре­дин, Ђа­ко­ви­ца.
03/003020/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-22/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003493866 издатa
од ПУ Пан­че­во на име Га­ври­ло­вић Сло­бо­дан­ка, Пан­че­во.
03/003021/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-23/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000325346 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Па­у­нов Не­ма­ња, Пан­че­во.
03/003022/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-29/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005820577 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Вељ­ко­вић Ни­ко­ла, Кру­ше­вац.
03/003023/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-3870/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005003304 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ја­њић-Ма­ри­ће­вић Сне­жа­на, Аран­ђе­ло­вац.
03/003024/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-3492/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004084595 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Бла­го­је­вић Дра­ган, Аран­ђе­ло­вац.
03/003025/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-24/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003523502 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ста­ни­жан Дра­ган, Пан­че­во.
03/003026/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-5337/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002712306 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Еро­вић Ма­ри­ца, Аран­ђе­ло­вац.
03/003027/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-26/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005219537 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Чер­нак Јан­ко, Пан­че­во.
03/003028/15
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-4582 од 14.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002533750 издатa од ПС Ту­
тин на име Зе­ћо­вић Са­би­ха, Ту­тин.
03/003029/15
13
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-20/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003229591 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ке­сић Не­вен­ка, Пан­че­во.
03/003030/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-35/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004497554 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Гла­во­нић Љи­ља­на, Пан­че­во.
03/003031/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-8/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002164048 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Пе­шић Ве­ри­ца, Ми­о­ни­ца.
03/003032/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-39/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000309688 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Здрав­ко­вић Ни­ко­ла, Пан­че­во.
03/003033/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-25/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001830284 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ђер­фи Ро­жа, Пан­че­во.
03/003034/15
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-5/2015 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003103616 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ра­до­са­вље­вић Сло­бо­дан, Вар­ва­рин.
03/003035/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-38/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002759590 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ла­лић Јо­ван­ка, Пан­че­во.
03/003036/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-47/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000273773 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ан­то­ни­је­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/003037/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-18/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003446127 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ба­љак Зо­ран, Пан­че­во.
03/003038/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-37/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000261780 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Мар­ко­вић Мил­ка, Пан­че­во.
03/003039/15
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-4007/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000055889 издатa од ПС
Ле­ба­не на име Фи­ли­по­вић Де­нис, Ле­ба­не.
03/003040/15
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-10/2015-12 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005073665 издатa од
ПС Оџа­ци на име Пе­тро­вић Го­ран, Оџа­ци.
03/003041/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-36/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003984558 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Да­шић Дра­ган, Пан­че­во.
03/003042/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-17/2014 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005163568 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ба­њаш Дом­њи­ка, Ба­нат­ско Но­во Се­ло.
03/003043/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-1/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369262 издатa од ПС
Ада на име Бо­рањ Мар­го, Ада.
03/003044/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-51/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005489806 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Ни­ко­лић Жар­ко, Бе­о­град.
03/003045/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-2/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003028864 издатa од ПС
Ада на име Вар­га Шан­дор, Ада.
03/003046/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-48/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004884854 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Кр­сма­но­вић Ми­лен­ко, Бе­о­град. 03/003047/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-16/15 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004125924 издатa
од ПУ Пан­че­во на име Ива­но­вић Дра­го­љуб, Пан­че­во.
03/003048/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-9/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000091806 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Па­вло­вић Мар­ко, Го­лу­бац.
03/003049/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-21/2015 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002791313 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Трив­ко­вић Ми­ло­рад, Пан­че­во.
03/003050/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-46/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001804853 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Је­лић Мар­ко, Бе­о­град.
03/003051/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-7/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004811724 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Јо­ва­но­вић Ве­ри­ца, Ми­о­ни­ца.
03/003052/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-38/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002670957 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ма­џа­рац Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/003053/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-42/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004580345 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Олу­јић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/003054/15
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-2293/15 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003670302 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Ше­ку­ла­рац Ми­
ли­ја­на, Ма­ли Звор­ник.
03/003055/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-45/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000290320 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Сте­па­но­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/003056/15
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-2411/15 од
09.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001864923 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Ми­лић Јо­ва­на,
Ма­ли Звор­ник.
03/003057/15
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-12/С од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000156600 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Пу­рић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град.
03/003058/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-29/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005735253 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ан­до­нов­ски Та­ња, Пан­че­во.
03/003059/15
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-76 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000050475 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Стан­ко­вић Љи­ља­на, Сме­де­ре­во. 03/003060/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-28/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000261801 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Те­шић Рат­ко, Пан­че­во.
03/003061/15
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-3761 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002050700 издатa од ПС Ту­
тин на име Ко­ца Де­нис, Ту­тин.
03/003062/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-31/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000254099 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Стој­ме­но­вић Ко­са­на, Пан­че­во.
03/003063/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-35/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002847874 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ива­но­вић Све­тла­на, Бе­о­град.
03/003064/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-143516/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005744422 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ни­це­вић Сел­ма, Но­ви Па­зар.
03/003065/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-40/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004575876 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Мр­до­вић На­да, Бе­о­град.
03/003066/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-32/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003675012 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ви­шњич­ки Ра­ди­ја, Пан­че­во.
03/003067/15
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-49 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002247033 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Пје­шчић На­да, Бе­о­град.
03/003068/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-125321/14 од 01.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004232603 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Аде­мо­вић Фат­мир, Но­ви Па­зар.
03/003069/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-34/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003301334 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Јо­ва­но­вић Ка­ти­ца, Пан­че­во.
03/003070/15
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1616/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000064538 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Стој­ко­вић Ср­ђан, Мај­дан­пек.
03/003071/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-134847/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003715855 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Му­рић Нев­зат, Но­ви Па­зар.03/003072/15
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1617/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004723405 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Мар­ко­вић Цвет­ко, Мај­дан­пек.
03/003073/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-30/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004126838 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ра­ше­та Ан­дри­ја, Пан­че­во.
03/003074/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-129394/14 од 10.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005262379 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ај­ро­вић Фе­ти­ја, Но­ви Па­зар.
03/003075/15
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-24/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000134616 издатa од ПС
Вр­шац на име Па­ско Алек­сан­дар, Мај­дан­пек.
03/003076/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-137739/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002084288 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Спа­со­вић Је­ли­ца, Но­ви Па­зар.
03/003077/15
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-23/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000038426 издатa од ПС
Мај­дан­пек на име Па­у­но­вић Дра­го­љуб, Мај­дан­пек.
03/003078/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-33/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002163030 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Пе­трин Дра­ган, Пан­че­во.
03/003079/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-138624/14 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003685755 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Су­ље­вић Ај­мњдин, Но­ви Па­зар.
03/003080/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-136361/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002620006 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Дроб­њак Бог­дан, Но­ви Па­зар.
03/003081/15
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-27/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003862361 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ја­њу­ше­вић На­да, Пан­че­во.
03/003082/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-46/2015 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002904355 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Пе­тро­вић Ми­ли­ца, Па­ра­ћин.
03/003083/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-50/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000067641 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­хај­ло­вић На­де­жда, Па­ра­ћин.
03/003084/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-37/2015 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001117896 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ра­дић Ми­ро­слав, Па­ра­ћин.
03/003085/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/12-5 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002543002 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Га­врић Мо­мо, Ин­ђи­ја.
03/003086/15
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/10-15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005848064 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Алек­сан­дар Об­ра­до­вић Бо­рис, Ин­ђи­ја.
03/003087/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-34/2015 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001958759 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Злат­ко­вић Ка­та, Па­ра­ћин.
03/003088/15
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-4-7 од 14.01.2015. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003971813 издатa од ПС Уб на име
Ва­сић Сла­во­љуб, Уб.
03/003089/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-35/2015 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001464684 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ко­јић Иван, Па­ра­ћин.
03/003090/15
14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-8/2015 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000196697 издатa
од ПУ Кру­ше­вац на име Кра­сић Дон­ка, Кру­ше­вац.
03/003091/15
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-140/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005169156 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Ла­за­ре­вић Љи­ља­на, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/003092/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-36/2015 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004386702 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Га­јић Бо­јан, Па­ра­ћин.
03/003093/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205142582/14 од 23.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004171921 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ка­чар Ми­ре­ла, Но­ви Па­зар.
03/003094/15
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-3193/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002398755 издатa од ПС
Бо­га­тић на име Ћир­ко­вић Ду­ши­ца, Бо­га­тић.
03/003095/15
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-31/2015 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005635796 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ан­тић То­ми­слав, Па­ра­ћин.
03/003096/15
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-5327/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001942169 издатa од ПС
Бо­га­тић на име Гру­ша­но­вић Сло­бо­дан­ка, Бо­га­тић. 03/003097/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-19/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005104626 издатa од ПУ
Ча­чак на име То­ма­ше­вић Лу­ка, Ча­чак.
03/003098/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-17/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000254822 издатa од ПУ
Ча­чак на име Па­ли­брк Мар­ко, Ча­чак.
03/003099/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-4489/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005461270 издатa од ПС
Ко­вин на име Ка­ла­пиш Ер­же­бет, Ко­вин.
03/003100/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-16/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005187423 издатa од ПУ
Ча­чак на име Бо­шко­вић Еми­ли­ја, Ча­чак.
03/003101/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-139948/14 од 22.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005555809 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ло­ти­нац Не­џад, Но­ви Па­зар.
03/003102/15
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-18/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001858762 издатa од ПУ
Ча­чак на име Би­је­лић Бо­ри­вој, Ча­чак.
03/003103/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-4/2015 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001629972 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Јо­ви­чић Ра­до­мир­ка, Гроц­ка.
03/003104/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-24/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000312788 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Са­вић Ан­ђа, Кру­ше­вац.
03/003105/15
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-3460/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000060905 издатa од ПС
Ко­вин на име Ђур­ђе­вић Ра­да, Ко­вин.
03/003106/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-03/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005231308 издатa од ПС
Гроц­ка на име Неј­чов Са­ша, Гроц­ка.
03/003107/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-14/2015 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002629904 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­рин­ко­вић Ра­до­са­ва, Кру­ше­вац.
03/003108/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-138622/14 од 17.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004928470 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Не­зи­ро­вић Са­ба­ху­дин, Но­ви Па­зар.
03/003109/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-44/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005470003 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­ви­чић На­та­ша, Бе­о­град. 03/003110/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-92/14 од 23.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003800291 издатa од ПС
Ада на име Шер­бик Га­бри­е­ла, Ада.
03/003111/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1321/14 од 29.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001857809 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Алек­сић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/003112/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-2/2015 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005049912 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ма­кић Трај­ко, Гроц­ка.
03/003113/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-54/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003863369 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­тро­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/003114/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-46/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003588920 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Во­ји­но­вић Жељ­ко, Бе­о­град. 03/003115/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-40/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002658358 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име То­ма­ше­вић Вој­кан, Бе­о­град.
03/003116/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-42/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005373145 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ду­ба­ић Ка­та, Бе­о­град.
03/003117/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-41/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003833719 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ша­рац Хра­ни­слав, Бе­о­град. 03/003118/15
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-01/15 од 06.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001937216 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ди­нов Ве­сна, Гроц­ка.
03/003119/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-39/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005782560 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бо­јо­вић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/003120/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-38/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003327206 издатa од
ПС Ста­ри град на име Виг Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/003121/15
30. I 2015. /
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-50/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001834277 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ку­љић Гој­ко, Бе­о­град.
03/003122/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-1-12/15 од 08.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 279068 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Јо­ва­нов Вла­ди­мир, Кра­ље­во.
03/003123/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-49/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005043684 издатa од
ПС Ста­ри град на име Мер­кле Ми­лан, Бе­о­град. 03/003124/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-48/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001853689 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ка­тић Ве­сна, Бе­о­град.
03/003125/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-6/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004570456 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ђо­ко­вић Сла­ђа­на, Кра­ље­во. 03/003126/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-45/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004989497 издатa од
ПС Ста­ри град на име Се­дла­ре­вић Ри­сто, Бе­о­град. 03/003127/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-9/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005477668 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Јо­ка­но­вић Здрав­ко, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/003128/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-8/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001843979 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Сто­ја­но­вић Ша­бан, Кра­ље­во. 03/003129/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-7/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004470288 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­лу­но­вић Љу­бо­мир, Кра­ље­во.
03/003130/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-6-10/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005696496 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ма­то­вић Алек­сан­дар, Кра­ље­во.
03/003131/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-174/14 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003901132 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ко­не­вић Ми­ро­сла­ва, Бе­о­град. 03/003132/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-127456/14 од 03.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003043432 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Спа­хо­вић Ад­нан, Но­ви Па­зар.
03/003133/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-30 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004973763 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Сто­ја­но­вић Сте­фан, Зре­ња­нин.
03/003134/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-31 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003233457 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ва­си­ље­вић Гор­да­на, Зре­ња­нин.
03/003135/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-32 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004154623 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бран­ков Вла­ди­мир, Зре­ња­нин.
03/003136/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-33 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005210493 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ви­раг Ер­не, Зре­ња­нин.
03/003137/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-5 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000283701 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Јо­ва­но­вић На­да, Зре­ња­нин.
03/003138/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-4 од 08.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004879883 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Вар­га Пи­рош, Зре­ња­нин.
03/003139/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-3 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004010667 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Му­чај Адам, Зре­ња­нин.
03/003140/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-26/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000293042 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Го­гић Леп­ша, Кру­ше­вац.
03/003141/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-131014/14 од
09.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005142140 издатa од ПУ Но­ви Па­зар на име Та­јић Ки­ме­та, Но­ви
Па­зар.
03/003142/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-2 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006015436 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Атла­гић Бо­шко, Зре­ња­нин.
03/003143/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-1 од 05.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001232103 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ђу­ро­вић Пе­ра, Зре­ња­нин. 03/003144/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-134597/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001932083 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Кур­тан­ча­у­ше­вић Ал­ма, Но­ви Па­зар.
03/003145/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-29 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004584491 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Ми­ло­шев Јо­ви­ца, Зре­ња­нин.
03/003146/15
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-27/2015 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004440325 издатa
од ПС Вра­чар на име Зе­ле­но­вић Јо­ви­ца, Кру­ше­вац.
03/003147/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-28 од 16.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000357293 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Цр­но­мар­ко­вић Ра­до­ван, Зре­ња­нин.
03/003148/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-142020/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005330253 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Цр­ни­ша­нин Ме­ли­да, Но­ви Па­зар.
03/003149/15
11
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-9 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002503084 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Пе­тро­вић Игор, Зре­ња­нин. 03/003150/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-93/14 од 23.12.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004459730 издатa од ПС
Ада на име Јо­ва­но­вић Ла­за, Ада.
03/003151/15
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-3/15 од 08.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004218898 издатa од ПС Бе­
чеј на име Фар­каш Ди­ја­на, Ада.
03/003152/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-139515/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002482577 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ду­пљак Ха­рис, Но­ви Па­зар.
03/003153/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-9 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000336039 издатa од
ПС Бач­ка То­по­ла на име Да­бић Иг­ња­ти­ја, Бач­ка То­по­ла.
03/003154/15
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-162/15-8 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000105877 издатa од
ПС Бач­ка То­по­ла на име Фе­хер Хус­зар Ти­меа, Бач­ка То­по­ла.
03/003155/15
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13205-46/15 од 13.01.2015. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000111917 издатa од ПС Ку­
ла на име Ке­сић Бо­ре, Ку­ла.
03/003156/15
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-10/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003168131 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Об­ра­до­вић Ла­зар, Ми­о­ни­ца.
03/003157/15
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-104/15 од 15.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000020375 издатa од ПС
Ириг на име Се­ка­нић Де­јан, Ириг.
03/003158/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2890/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004607757 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ву­ја­но­вић Да­ни­је­ла, Аран­ђе­ло­вац.
03/003159/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2294/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005202431 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ра­кић Љу­бо­драг, Аран­ђе­ло­вац.
03/003160/15
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-2299/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001454654 издатa од
ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ко­ва­че­вић Алек­сан­дра, Аран­ђе­ло­вац.
03/003161/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-33/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004512713 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ди­ми­три­је­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/003162/15
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205-32/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001927275 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Илић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/003163/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-125918/14 од 08.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005503788 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Бо­гу­ћа­нин Ир­фан, Но­ви Па­зар.
03/003164/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-128160/14 од 02.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002944653 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Јо­ва­но­вић Сте­фан, Но­ви Па­зар.
03/003165/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-140909/14 од 25.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005266115 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Хал­ко­вић Ха­не­фи­ја, Но­ви Па­зар.
03/003166/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-87650/14 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004019399 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ха­ли­ло­вић Ир­фан, Но­ви Па­зар.
03/003167/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-132485/14 од 08.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003719162 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Тоб­џи­ју Са­де­та, Но­ви Па­зар.
03/003168/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-140494/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004349664 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Му­ми­но­вић Ени­са, Но­ви Па­зар.
03/003169/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-139649/14 од
24.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005281521 издатa од ПУ Но­ви Па­зар на име Ге­гић Есад, Но­ви
Па­зар.
03/003170/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-145121/14 од
29.12.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005610546 издатa од ПУ Но­ви Па­зар на име Зо­гић Ади­са, Но­ви
Па­зар.
03/003171/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-137634/14 од 12.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170988 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Јо­ва­но­вић Сне­жа­на, Но­ви Па­зар.
03/003172/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-135774/14 од 19.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001429871 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ра­де­ти­нац Вех­бо, Но­ви Па­зар.
03/003173/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-137713/14 од 16.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001627651 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Зор­нић Ра­ма­дан, Но­ви Па­зар.
03/003174/15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-128102/14 од 28.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002850125 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ка­ри­шик Му­не­ве­ра, Но­ви Па­зар.
03/003175/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-107/15СИВ
од 16.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005735956 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Не­ран­џић Ла­зар,
Бе­о­град.
03/003176/15
11 / 30. I 2015.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-106/15СИВ
од 16.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
006019550 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дуј­мо­вић Да­ни­
јел, Бе­о­град.
03/003177/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-94/15СИВ од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004728574 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ку­ко­бат Слав­ко,
Бе­о­град.
03/003178/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-21/15ВК од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005204173
издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Ка­рић Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/003179/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-20/15ВК од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003904507 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ив­ко­вић Сне­жа­на,
Бе­о­град.
03/003180/15
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-19/15ВК од
15.01.2015. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005148148 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­ви­до­вић Љу­би­
ца, Бе­о­град.
03/003181/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-100/2015 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000298661 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Ми­ла­ди­но­вић Сте­ван, Бе­о­град.
03/003182/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-101/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005852161 издатa
од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ђор­ђе­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/003183/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-102/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003081549 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Че­лик Ми­лан, Бе­о­град.
03/003184/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205-2-103/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000358525 издатa
од ПУ Бе­о­град на име Ко­мо­сар Ко­виљ­ка, Бе­о­град.
03/003185/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-105/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005292038 издатa
од ПС Зве­зда­ра на име Ива­но­вић Ра­дој­ка, Бе­о­град.
03/003186/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-104/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000209072 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Лу­кић Сла­во­љуб, Бе­о­град.
03/003187/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-110/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001862236 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бу­рић Ми­ле­ва, Бе­о­град.
03/003188/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-109/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004127231 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Не­сто­ро­вић Ана, Бе­о­град.
03/003189/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-108/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001377231 издатa од
ПС Вра­чар на име Ра­до­ман Не­над, Бе­о­град.
03/003190/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-123 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005363483 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ко­сје­ри­на Ми­лош, Бе­о­град. 03/003191/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-136/15 од 10.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004621688 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мић Урош, Бе­о­град. 03/003192/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-133 од 10.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005915352 издатa од ПУ
Ја­го­ди­на на име Це­ро­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/003193/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-130 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002697423 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ла­зо­вић Ире­на, Бе­о­град.
03/003194/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-102 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004796188 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Уро­ше­вић Та­ња, Бе­о­град.
03/003195/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-105/15 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003852144 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Не­сто­ро­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град.
03/003196/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-120 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001482666 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Ана, Бе­о­град.
03/003197/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-187 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001757797 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/003198/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-168/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005613013 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ру­жић Ра­до­слав, Бе­о­град.
03/003199/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1/15 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001480520 издатa од ПС
Вра­чар на име Јан­ко­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/003200/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-172/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244297 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­до­ји­чић Ду­шан, Бе­о­град. 03/003201/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-160 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004139624 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име То­мић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/003202/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-142 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006145517 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Опа­чић Бран­ка, Бе­о­град.
03/003203/15
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-191 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001578410 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­ња­ри Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/003204/15
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-20 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002338785 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Де­мић Ми­ли­ца, Но­ва Цр­ња.03/003205/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-12/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006024776 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име По­по­вић Је­зди­мир, Ис­ток. 03/003206/15
15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-11/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004018278 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Стан­кић Ми­ли­ца, Мла­де­но­вац.
03/003207/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-10 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004825032 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Па­вло­вић Ми­лош, Мла­де­но­вац.
03/003208/15
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-401 од 08.12.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005899290 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Пет­ко­вић Зо­ри­ца, Мла­де­но­вац.
03/003209/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-18/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000130135 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Со­кић Бран­ко, Обре­но­вац.
03/003210/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.5-86/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000057904 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ста­ни­шев Јев­тим, Бе­о­град.
03/003211/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-51/14 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001368457 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Вра­нић Оли­ве­ра, Бе­о­град.
03/003212/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-47/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003446749 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Аљи Ве­ти­на, Бе­о­град.
03/003213/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-87/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005373600 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­ко­лић Ива­на, Бе­о­град.
03/003214/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-88/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000106572 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Пе­тро­вић Жи­во­рад, Обре­но­вац. 03/003215/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-53/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002965947 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђу­ран Са­ша, Бе­о­град.
03/003216/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-74/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006065615 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Елен­ка, Бе­о­град.
03/003217/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-84/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003300221 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Си­мо­вић Урош, Бе­о­град.
03/003218/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-49/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00332887 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ко­вић Ста­ни­мир­ка, Бе­о­град.
03/003219/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-83/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001705974 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­јо­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/003220/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-82/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001741487 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ба­бић Сла­ви­ша, Бе­о­град.
03/003221/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-8 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002423511 издатa
од ПУ Зре­ња­нин на име Ко­са­но­вић Ми­ле, Зре­ња­нин.
03/003222/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-46/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001783510 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Гре­ка Ме­мет, Бе­о­град.
03/003223/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-7 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000321996 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ро­дић Ра­дој­ка, Зре­ња­нин. 03/003224/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-45/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005570408 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Гој­ко­вић Ра­да, Бе­о­град.
03/003225/15
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5В-6 од 09.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002055533 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ро­тен­хо­вер Дра­га­на, Зре­ња­нин.
03/003226/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-41/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001692502 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ме­га Ма­ри­ца, Бе­о­град.
03/003227/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2/39/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001096566 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Со­лар Го­ран­ка, Бор­ча.
03/003228/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-344 од 31.12.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004949916 издатa од ПС Ру­ма
на име Пет­ко­вић Дра­ган, Ру­ма.
03/003229/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-52/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002455916 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јан­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/003230/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-5 од 08.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003432965 издатa од ПС Ру­ма на
име Га­лу­нић Ва­ња, Ру­ма.
03/003231/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-2 од 06.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000058143 издатa од ПС Ру­ма на
име Краљ Вла­ди­мир, Ру­ма.
03/003232/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-57/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006036405 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Ро­хаи Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/003233/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-1 од 06.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001398980 издатa од ПС Ру­ма на
име Тал­паи Да­ли­бор­ка, Ру­ма.
03/003234/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-58/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001322407 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бла­го­је­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/003235/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-3 од 06.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000117221 издатa од ПС Ру­ма на
име Ма­ту­зо­вић Бран­ка, Ру­ма.
03/003236/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-59/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003797806 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Да­бић Са­ња, Бе­о­град.
03/003237/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-7 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001391252 издатa од ПС Ру­ма на
име Ви­диц­ки Ла­зар, Ру­ма.
03/003238/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-10 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003477913 издатa од ПС Ру­ма на
име Ко­лун­џи­ја Ду­шан­ка, Ру­ма.
03/003239/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-61/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002518079 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ли­по­вац Вук, Бе­о­град.
03/003240/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-63/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003273621 издатa
од ПС Па­ли­лу­ла на име Ште­ко­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/003241/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-66/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002569605 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Фи­ли­пов То­дор, Бе­о­град.
03/003242/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-85/15 од 14.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000119115 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­ли­ће­вић Ол­га, Бе­о­град.
03/003243/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-6 од 09.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002961648 издатa од ПС Ру­ма на
име Ив­ков Еми­ли­ја, Ру­ма.
03/003244/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-9 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001817450 издатa од ПС Ру­ма на
име По­пов Жар­ко, Ру­ма.
03/003245/15
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-11 од 13.01.2015. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001413245 издатa од ПС Ру­ма на
име Ра­ја­ко­вић Вла­ди­ца, Ру­ма.
03/003246/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1/15 од 01.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001937359 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ву­ка­ди­но­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/003247/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-3/15 од 05.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000110484 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Чо­ба­но­вић Или­ја, Бе­о­град.
03/003248/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-57/14 од 09.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004678635 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Че­лић Па­вле, Бе­о­град.
03/003249/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-71/15 од 13.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006074129 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име По­по­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/003250/15
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-5452/15 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000469187 издатa
од ПУ Кра­гу­је­вац на име Здје­лар Бран­ко, Кра­гу­је­вац.
03/003251/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-25/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004937288 издатa
од ПС Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ана, Обре­но­вац.
03/003277/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-1-24/15 од 17.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002603092 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Јо­вић Ја­сна, Обре­но­вац.
03/003278/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-17/15 од 06.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001727099 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­сић Бо­јан, Пећ.
03/003279/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-23/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004593123 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Јо­ва­нић Бо­го­љуб, Обре­но­вац.
03/003280/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-22/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005632407 издатa
од ПС Обре­но­вац на име Илић Бран­ко, Обре­но­вац.
03/003281/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/27 од 12.01.2015. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002467389 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ран­ко­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/003282/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-19/15 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004891570 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ле­по­са­ва, Обре­но­вац.
03/003283/15
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-27/15 од 19.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002846338 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Па­вло­вић Де­јан, Обре­но­вац.
03/003284/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-25/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003225414 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Ве­ле­ми­ров Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/003285/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-26/2015 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001944188 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Иса­и­ло­вић Сла­во­љуб, Бе­о­град.03/003286/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-91/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002772071 издатa од
ПС Вра­чар на име Илић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/003287/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-90/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005009548 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јан­ков Је­ле­на, Бе­о­град.
03/003288/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-89/2015 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000151061 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Про­тић Ми­лан, Бе­о­град.
03/003289/15
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-93/2015 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002178531 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ар­на­у­то­вић Ди­ми­три­је, Бе­о­град.
03/003290/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-39/15 од 12.01.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005740076 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Но­во­вић Сен­ка, Бе­о­град.
03/003291/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-40/15 од 13.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005634153 издатa
од ПС Па­ли­лу­ла на име Па­вло­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/003292/15
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-36/15 од 12.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002483681 издатa
од ПС Па­ли­лу­ла на име Стан­ко­вић Све­тла­на, Бор­ча.
03/003293/15
16
30. I 2015. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-92/15 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 006185581 издатa
од ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/003294/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-5175/15-1 од 15.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003513583 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пу­зо­вић Зо­ран, Ва­ље­во.
03/003295/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-5003/15-1 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000235810 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ли­са­вље­вић Сло­бо­дан, Ва­ље­во.
03/003296/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-4710/15-1 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005123642 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Нин­ко­вић Јор­дан­ка, Ва­ље­во. 03/003297/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-5886/15-1 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000135633 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пе­рић Љу­бо­мир, Ва­ље­во.
03/003298/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-4590/15-1 од 14.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003291955 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђу­кић Алек­сан­дра, Ва­ље­во. 03/003299/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-6417/15-1 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005799195 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Сте­ва­но­вић Ђор­ђе, Ва­ље­во.
03/003300/15
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-6353/15-1 од 16.01.2015.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000250444 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Не­дељ­ко­вић Мир­ко, Ва­ље­во. 03/003301/15
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Пре­ча­ни­ца Мир­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 20689498.
20689501, 7699158, 7699166, 7699182, 51709322 из­да­ти од Бан­ке
По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000862/15
Ми­ло­ва­но­вић Не­бој­ша, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 27056717,
6725, 6733, 6741, 6750, 6768, 6776, 6784, 6792, 6706. из­да­ти од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000863/15
Ки­то­њић Спо­мен­ко, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 90293077,
90293093, 90243101, 90293119, 90293127, 90293135, 90293143,
90293150, 90293168, 78187358, 78187267, 78187275, 78187283,
78187291, 78187309, 78187317, 78187325, 78187333, 78187341,
90293085 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000864/15
Са­пун­џи Леп­ша, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 4240111, 120, 138,
146, 154, 162, 170, 189, 197, 160 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/000865/15
Дра­го­слав Гр­бић, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 92958578 из­да­
ти од Српскe бан­ке а.д.
04/000866/15
Си­ме­у­но­вић Слав­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 68115260 из­да­ти
од Српскe бан­ке а.д.
04/000867/15
Чу­брић Ни­ко­ла, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 87442356,
91991000, 93156685 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000868/15
Фи­ли­по­вић Го­ран, Ве­ли­ка Мо­шта­ни­ца, чек бр. 63614759
из­дат од Српскe бан­ке а.д.
04/000869/15
Кља­јић Ма­ја, Срем­чи­ца, чек бр. 87824314 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/000870/15
Бо­жо­вић Мом­чи­ло, Ја­бу­ка, че­ко­ви бр. 45883515, 523, 531,
540, 558, 566, 574, 582, 590, 604 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/000871/15
Ђор­ђе­вић Де­јан, Вра­ње, чек бр. 2342114 из­дат од Ra­if­fe­i­sen
bank.
04/000872/15
Гру­ба­нов Ср­ђан, Цре­па­ја, чек бр. 000079476396 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000873/15
Ни­ко­лић Бог­дан, Пан­че­во, че­ко­ви бр. 88975472, 480, 499,
502 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/000874/15
Па­ун­ко­вић Ми­ле­на, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 94131189,
94131197, 94131200 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000875/15
Ра­ди­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 78791713, 721,
730, 748, 756, 764, 772, 780, 799, 802 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/000876/15
Љу­то­вац Де­јан, Ру­ма, чек бр. 0000133805275 из­дат од Ban­
ca In­te­sa.
04/000877/15
Ми­ло­ва­но­вић Не­бој­ша, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 59299115, 9140,
9158, 9166, 9190. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000878/15
Стан­ко­вић На­да, Бе­о­град, чек бр. 79269361 из­дат од Срп­
ске бан­ке а.д.
04/000879/15
То­до­ро­вић Гор­да­на, Кру­ше­вац, чек бр. 124877267 из­дат од
Ban­ca In­te­sa, Експ. 07 РЦ Кра­гу­је­вац.
04/000880/15
То­до­ро­вић Бран­ка, Бе­о­град, чек бр. 98738651 из­дат од Срп­
ке бан­ке а.д.
04/000881/15
Ко­мја­ти Аг­нес, Ка­њи­жа, че­ко­ви бр. 9000006319311,
9000006285757, 9000006285758, 9000006286748, 9000006286749
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000882/15
Ри­стић-Ва­ка­њац Ве­сна, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 59894469,
78932647, 654, 662, 670 из­да­ти од Срп­ске бан­ке а.д.
04/000883/15
Ми­лин­ко­вић Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 100914563,
571, 589, 597, 605, 613 из­да­ти од Срп­ске бан­ке а.д. 04/000884/15
Ди­ми­три­је­вић Стан­че, Сур­ду­ли­ца, чек бр. 0000101457000
из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/000885/15
Го­сто­вић На­та­ла, Цр­вен­ка, чек бр. 0000088493655 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000886/15
Пеј­ко­вић Бран­ка, Бе­о­град, чек бр. 86669454 из­дат од Срп­
ске бан­ке а.д.
04/000887/15
То­до­ро­вић Со­ња, Зре­ња­нин, чек бр. 0000052907672 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/000888/15
Па­вло­вић Зве­зда­на, Ле­ско­вац, че­ко­ви бр. 5342973-5342976
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/000889/15
Ма­џа­ре­вић Ми­ле­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 6810000022521,
6820000016183, 6820000016191 из­да­ти од Ча­чан­ске бан­ке а.д.
04/000890/15
Ва­си­ље­вић Је­ле­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4691183, 4691184,
4691958-4691962, 4691975 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/000891/15
Ми­ло­ше­вић Па­вле, Сви­лај­нац, че­ко­ви бр. 0000127406379,
387, 395 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000892/15
Јо­ва­но­вић Ми­ле­та, Ужи­це, чек бр. 2988250 из­дат од Ra­if­fe­
i­sen bank.
04/000893/15
Вур­де­ља Ви­о­ле­та, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 82253181, 190, 203
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000894/15
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Пе­тро­вић Вла­дан, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/000494/15
Ра­ђен Кри­сти­на, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун. 05/000495/15
Му­ми­но­вић Асим, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/000496/15
Ми­ле­тић Оли­вер, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Ко­сов­ска Ми­
тро­ви­ца.
05/000497/15
Би­је­лић Са­ња, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000498/15
Ста­ну­шић Мар­ко, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.
05/000499/15
Еми­ни Џе­ми­ље, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000500/15
Бај­ра­мо­вић Ра­ма­дан, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000501/15
Ми­трев Ми­о­драг, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000502/15
Миљ­ко­вић Ти­ја­на, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000503/15
Ису­фи Ли­ри­до­на, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000504/15
Ису­фи Хај­руш, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000505/15
Ка­су­ми Ален, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000506/15
Али­ми Фа­диљ, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000507/15
Же­пи­нић Да­ли­бор, Вра­чар, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000508/15
Сен­тић Са­ња, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000509/15
Ан­ђел­ко­вић Мар­ко, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000510/15
Му­ста­фи Ре­фик, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000511/15
Су­ви­ма­ни Аљи, Бу­ја­но­вац, из­да­та од СО Бу­ја­но­вац.
05/000512/15
По­ло­ви­на Слав­ко, Ба­нат­ско Ка­ра­ђор­ђе­во, из­да­та од МК Ба­
нат­ско Ка­ра­ђор­ђе­во.
05/000513/15
Злат­ко Ив­ко­вић Иван­де­кић, Бај­мок, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/000514/15
Жу­ве­ла Ди­но, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/000515/15
Нов­ко­вић Ми­хај­ло, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000516/15
Ви­ћен­тић Зо­ран, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000517/15
Унић Не­над, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/000518/15
Жив­ко­вић Ве­сна, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/000519/15
Ми­лу­ти­но­вић Ду­шан, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак.
05/000520/15
Сто­ја­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000521/15
Ивач­ко­вић Не­над, Де­ли­бла­то, из­да­та од МК Де­ли­бла­то.
05/000522/15
Чор­даш Јо­жеф, Но­ви Ите­беј, из­да­та од МК Но­ви Ите­беј.
05/000523/15
Игић Вла­дан, Ко­би­шни­ца, из­да­та од ОУ Не­го­тин.
05/000524/15
Ар­сић Ру­жи­ца, Ко­вин, из­да­та од ОУ Ко­вин. 05/000525/15
Бо­го­је­вић Ми­ро­слав, Дре­но­вац, из­да­та од ОУ Па­ра­ћин.
05/000526/15
Но­ва­ко­вић Во­ји­слав, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000527/15
Но­ва­ко­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/000528/15
Ми­ло­је­вић Јо­ва­на, Сур­чин, из­да­та од Со Зе­мун.
05/000529/15
– ВОЈ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ра­дој­ко­вић Ми­ро­љуб, Зве­зда­ра, вој­на ле­ги­ти­ма­ци­ја бр.
30460, из­да­та од МО РС.
07/000013/15
Кур­ћу­бић Пре­драг, Бе­о­град, вој­на ле­ги­ти­ма­ци­ја бр.
000038548, из­да­та од МО РС.
07/000014/15
– ЂАЧ­КЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Сач Сил­ви­ја, Обре­но­вац, ОШ „Пр­ва обре­но­вач­ка”.
08/000064/15
Ми­ли­во­је­вић Да­вид, Кра­гу­је­вац, ОШ „Све­то­зар Мар­ко­вић”.
08/000065/15
Го­ве­да­ро­вић Ка­ро­ли­на, Зе­мун, ОШ „Со­ња Ма­рин­ко­вић”.
08/000066/15
Ши­љег Јо­ва­на, Па­ли­лу­ла, ОШ „Ва­са Пе­ла­гић” у Бе­о­гра­ду.
08/000067/15
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Са­блић Ни­ко­ла, Зе­мун, ди­пло­ма По­ли­тех­нич­ке шко­ле за
но­ве тех­но­ло­ги­је у Бе­о­гра­ду.
09/000604/15
Је­шић Ти­ја­на, Бе­о­град, ди­пло­ма Тр­го­вач­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000605/15
11
Ми­ја­и­ло­вић Бран­ко, Зве­зда­ра, ди­пло­ма IV раз­ре­да ССС
Ма­шин­ски обра­зов­ни цен­тар у Бе­о­гра­ду.
09/000606/15
Об­ра­до­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град, ди­пло­ма Ар­хи­тек­тон­ске
тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000607/15
Ју­ри­ше­вић Са­ња, То­по­ла, све­до­чан­ство ОШ „Фи­лип Фи­ли­
по­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/000608/15
Ра­ди­са­вље­вић Све­тла­на, Бор, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да и
ди­пло­ма Тр­го­вач­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду, III сте­пен. 09/000609/15
Кри­чак Зве­здан, Бе­о­град, ди­пло­ма IV раз­ре­да XI­II бе­о­град­
ске гим­на­зи­је.
09/000610/15
Ру­дић Урош, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III раз­ре­да
и ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке шко­ле Но­ви Бе­о­град. 09/000611/15
Ми­тро­вић Алек­сан­дар, Мла­де­но­вац, све­до­чан­ства I и II
раз­ре­да Тех­нич­ке шко­ле у Мла­де­нов­цу.
09/000612/15
До­шлов Ду­шан­ка, Па­дин­ска Ске­ла, све­до­чан­ства I и II раз­
ре­да Сред­ње тр­го­вач­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000613/15
Ми­ло­ва­но­вић Би­ља­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац, ди­пло­ма Ви­со­ке
здрав­стве­не шко­ле стру­ков­них сту­ди­ја у Бе­о­гра­ду, смер ви­ши са­
ни­тар­ни тех­ни­чар.
09/000614/15
Ру­дић Урош, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ство I раз­ре­да сред­ње
МОЦ шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000615/15
Су­љо­вић Амра, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма број 000289 и еви­
ден­ци­о­ни број I-914/11 из­да­та 30. 03. 2011. го­ди­не од Уни­вер­зи­
те­та у Но­вом Па­за­ру.
09/000616/15
Ми­ју­цић Алек­сан­дар, Во­ждо­вац, ди­пло­ма Шко­ле за основ­
но и сред­ње обра­зо­ва­ње „Вожд” у Бе­о­гра­ду.
09/000617/15
Осто­јић Ве­сна, Не­го­тин, све­до­чан­ство ОШ „Ве­ра Ра­до­са­
вље­вић” у Не­го­ти­ну.
09/000618/15
Ву­јић Ра­ди­ша, Ту­ри­ја, ди­пло­ма Обра­зов­ног цен­тра „21.
сеп­тем­бар” у Ку­че­ву.
09/000619/15
Алек­сић Да­ни­ца, Ниш, све­до­чан­ство III раз­ре­да ЕТШ „Ми­
ја Ста­ни­ми­ро­вић” у Ни­шу.
09/000620/15
Ива­но­вић Мир­ко, Ва­ље­во, ди­пло­ма Ва­љев­ске гим­на­зи­је.
09/000621/15
Све­то­за­ре­вић Вук­са­на, Свр­љиг, ди­пло­ма Струч­не шко­ле
„Ду­шан Три­ву­нац Дра­гош” у Свр­љи­гу, дел. број 52/2.
09/000622/15
Ми­ле­тић Дра­ган, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма Ма­шин­
ско-елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Го­ша” у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
09/000623/15
Кин­длајн Че­до­мим, Но­ви Сад, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Зре­ња­ни­ну, ма­шин­ски тех­ни­чар.
09/000624/15
Ик­та­ит Ма­ри­ка, Бач­ко Пе­тро­во Се­ло, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у
Бе­че­ју.
09/000625/15
Осто­јић Ми­лан, Би­ко­во, ди­пло­ма IV сте­пе­на Еко­ном­ске
шко­ле „Бо­са Ми­ли­ће­вић” у Су­бо­ти­ци.
09/000626/15
Жив­ко­вић Ма­ри­ја, Па­ра­ћин, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Па­ра­ћи­ну.
09/000627/15
Стан­ко­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма Фа­кул­те­та му­зич­ке
умет­но­сти у Бе­о­гра­ду.
09/000628/15
Ма­кић Ду­шан, Ко­вин, ди­пло­ма дел. број 162/14.
09/000629/15
Си­мо­вић Алек­сан­дра, Ин­ђи­ја, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да
и уве­ре­ње о по­ло­же­ном ма­тур­ском ис­пи­ту Гим­на­зи­је у Ин­ђи­ји.
09/000630/15
Рад­ма­но­вац Сло­бо­дан, Вр­шац, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да и
ди­пло­ма ШЦ „Ни­ко­ла Те­сла” у Вр­шцу.
09/000631/15
Пе­тро­вић Ср­би­јан­ка, Алек­сан­дро­вац, све­до­чан­ство ОШ
„Хе­рој Ро­са Три­фу­но­вић” у Алек­сан­дров­цу.
09/000632/15
Бран­ко­вић Сне­жа­на, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње Ме­ди­
цин­ске шко­ле „На­да Ди­мић” у Зе­му­ну.
09/000633/15
Пан­то­вић Не­ма­ња, Ра­шка, ди­пло­ма сред­ње Тех­нич­ке шко­
ле у Но­вом Па­за­ру.
09/000635/15
Мар­ко­вић Ве­ри­ца, Бе­о­град, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Бо­
ру, IV сте­пен.
09/000636/15
Пе­тро­вић Дра­га­на, Но­ви Сад, ди­пло­ма ви­ше Ту­ри­стич­ке
шко­ле у Бе­о­гра­ду, смер еко­но­ми­ста за ту­ри­зам.
09/000637/15
Ће­бић Да­мјан, Бран­ко­ви­на, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­
ле у Ва­ље­ву.
09/000638/15
Ни­ко­лић Алек­са­нар, Кра­ље­во, ди­пло­ма ви­со­ке Бе­о­град­ске
по­слов­не шко­ле, број 10931.
09/000639/15
Јо­во­вић Ми­лош, Гор­њи Ми­ла­но­вац, ди­пло­ма Ви­ше хо­те­
ли­јер­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 4449.
09/000640/15
Ве­лич­ко­вић Јо­ва­на, Па­ли­лу­ла, ди­пло­ма V Бе­о­град­ске гим­
на­зи­је у Бе­о­гра­ду.
09/000641/15
– ИН­ДЕК­СИ –
Ива­но­вић На­та­ша, Ниш, Фа­кул­тет за­шти­те на ра­ду у Ни­
шу, бр. 99450.
10/000101/15
Ву­ко­вић Бо­жо, Па­ли­лу­ла, Ма­те­ма­тич­ки фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. 282/04.
10/000102/15
– РА­ЗНО –
Си­ли Ми­хаљ, Ки­кин­да, по­твр­да о ате­сту ТНГ број 01152813, из­да­та од АМСС-ЦМВ ДОО у Бе­о­гра­ду.
11/000153/15
Ву­ји­чић Бо­јан, Ти­о­по­ла, кар­ти­ца за ди­ги­тал­ни та­хо­граф
број СРБ00000015151000, из­да­та од Слу­жбе за без­бед­ност са­о­
бра­ћа­ја.
11/000154/15
Ђор­ђе­вић Не­бој­ша, Бе­о­град, уве­ре­ње о спе­ци­ја­ли­стич­ком
ис­пи­ту, обра­зов­ни про­фил ин­ста­ла­тер гре­ја­ња – спе­ци­ја­ли­ста,
дел. број 1190 од 26. 05. 2014, се­риј­ски број 01-031430.
11/000155/15
Ве­се­ли­но­вић Ка­та­ри­на, Па­ра­ћин, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног
ли­ца број 70726/50/00208.
11/000156/15
Кр­стић Љи­ља, Бе­о­град, адво­кат­ска ле­ги­ти­ма­ци­ја број
5478, из­да­та од Адво­кат­ске ко­мо­ре Бе­о­град.
11/000157/15
Сту­пар Ми­ло­рад, Вр­шац, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја и
опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 0100117, из­да­та од Ма­шин­
ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду.
11/000158/15
Download

ОСТАЛИ ОГЛАСИ - SlGlasnik.info