117/2014
29.10.2014.
ЈАВНе НАБАВКе
УслУге
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
објављује
ПОЗИВ
за исказивање заинтересованости
(консултантска услуга – консултантске фирме)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Број IBРД Зајма. 8255-YF
Број ЕIB Зајма: 2012-0367
Број ЕБРД Зајма: 44750
Консултанске услуге за техничку помоћ у имплементацији РРСП
ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TA/2014-10
Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке.
Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој за реализацију Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат) и намерава да део тих средстава искористи за набавку
консултантске услуге.
Консултантска услуга („Услуга”) обухвата набавку техничке помоћи Тиму за имплементацију Пројекта у току имплементације пројекта
планиране за период 2014-2018. година. У току периода имплементације,
Пројекат је осмишљен тако да обухвати следеће:
– унапређење стања на државној путној мрежи кроз рехабилитацију
приближно 900 км постојећих путева и реализацију компоненте Хитни радови Пројекта на приближно 195 км путева који су оштећени поплавама у
мају 2014. године;
– унапређење услова безбедности на путевима кроз примену мера за
побољшање безбедности саобраћаја у свим фазама реализације Пројекта;
– јачање капацитета и унапређење институционалне координације
у путном сектору и у безбедности саобраћаја кроз реализацију одређеног
броја консултантских услуга.
Више информација о Пројекту може се наћи на: http://www.putevisrbije.rs/index.php?lang=en&Itemid=532.
Консултантска услуга за техничку помоћ у имплементацији РРСП
обухватиће, али се неће ограничити на, следеће активности:
– вршење дијагностичке оцене стања на путевима за деонице
Пројекта и израду пратећих извештаја;
– израду конкурсне документације, помоћ у процедурама набавке и
изради извештаја и уговорне документације за добра, радове и услуге који
се набављају за потребе Пројекта, укључујући сва друга експертска документа од значаја за поступке набавки у оквиру Пројекта (пројектни задаци,
извештаји о евалуацији итд.);
– праћење имплементације уговора;
– помоћ у контроли квалитета како би се осигурало да имплементација Пројекта испуњава релевантне стандарде квалитета и спецификације;
– помоћ у изради документације и извештаја који се захтевају од
стране локаних институција и међународних финансијских институција;
– израду извештаја и документације од значаја за праћење годишње
реализације Пројекта;
– помоћ у финансијском менаџменту на Пројекту, укључујући израду
извештаја и документације од значаја за полугодишње неревидоване и годишње ревидоване финансијске извештаје на Пројекту;
– помоћ у потврди усаглашености у примени политика заштите животне средине, унапређењу безбедности и смањењу негативног социјалног
утицаја;
– помоћ у управљању потраживањима у оквиру Пројекта;
– координацију и сарадњу са другим консултантима у случају потребе итд.
Планирано трајање Услуге је 42 месеца.
Јавно предузеће „Путеви Србије”, позива подобне консултантске
фирме („Консултантске фирме”) да искажу своју заинтересованост за
пружање наведене услуге. Заинтересоване Консултантске фирме треба да
доставе податке који доказују њихову квалификованост и релевантно искуство за пружање услуге. Критеријуми за одабир на скраћену листу (short
list) су: профил компаније (репутација и снага компаније), адекватност за
задатак и искуство у извршењу услуга сличне природе (одговарајуће референце) и технички капацитети и капацитети у погледу особља.
Пажња заинтересованих Консултантских фирми усмерава се на параграф 1.9 Смерница Светске Банке: Избор и ангажовање консултаната од
стране зајмопримаца Светске Банке (Guidelines: Selection and Employment
of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank
Borrowers) из јануара 2011. године („Консултантске Смернице”), којима се
дефинише политика Светске банке у погледу сукоба интереса. Додатно,
молимо да имате у виду посебну информацију у погледу сукоба интереса у
вези са овим задатком: Консултантске фирме (укључујући њихово особље
и под-консултанте) или било које њихове филијале које директно или индиректно контролишу или од којих су контролисани или са којима имају
заједничку контролу неће бити ангажоване за било који задатак који, по
својој природи, може бити у сукобу са другим задатком консултанта. У том
смислу, молимо да имате у виду да су задаци који произилазе из ове Услуге
у директном сукобу интереса са обавезама и активностима које се тичу
било којих других услуга у оквиру Пројекта.
Консултантске фирме се могу удружити са другим фирмама у облику заједничког улагања или подуговарањем у циљу побољшања сопствене
квалификованости.
Избор консултантске фирме се врши у складу са процедуром Избора на
основу комбиноване оцене квалитета и цене (QCBS) дефинисаном
Смерницама Светске банке.
Додатне информације могу се добити радним данима од 08,00 до
15,00 часова (по локалном времену) на адреси:
Јавно предузеће „Путеви Србије”
Влајковићева 19а
11000 Београд, Србија
www.putevi-srbije.rs
е-адреса: [email protected]
Особе за контакт:
Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл. инж. грађ, Координатор
Пројекта и Извршни директор сектора за инвестиције
Тел. +381 11 33 98 439
Факс: +381 11 3398 443
e-адреса: [email protected]
Милена Вускановић, дипл. фил., Специјалиста за набавке
Тел. +381 11 3398 438
Факс: +381 11 3398 443
e-адреса: [email protected]
Пријаве о заинтересованости се морају доставити у писменој форми
на доле назначену адресу (лично или путем поште или путем електронске
поште) најкасније до 13. новембра 2014. године.
Јавно предузеће „Путеви Србије”
Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл. инж. грађ, Координатор
Пројекта и Извршни директор сектора за инвестиције
Бул. краља Александра 282
11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3040701
Факс: +381 11 3040614
www.putevi-srbije.rs
е-адреса: [email protected]
Е-1930
REQUEST
FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)
REPUBLIC OF SERBIA
ROAD REHABILITATION AND SAFETY PROJECT (RRSP)
WB Loan No. 8255-YF
EIB Loan No. 2012-0367
EBRD Loan No. 44750
Consulting Services for Technical Assistance to the Project
Implementation Team
Reference No. RRSP/CS3-TA/2014-10
The Republic of Serbia has received financing from the World Bank,
European Investment Bank and European Bank for Reconstruction and
Development toward the cost of the Road Rehabilitation and Safety Project (the
Project) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
The consulting services (”the Services”) include provision of the technical
assistance to the Project Implementation Team in Project management during
the project implementation planned for the period from 2014-2018. Over the
implementation period, the RRSP is designed to cover the following:
– improvement of condition on state road network by means of
rehabilitation of app. 900 km of the existing roads and implementation of
Emergency Works component of the Project on app. 195km of the roads
damaged by the floods in May 2014;
– increase of road safety condition through appliance of measures for
improvement of road safety in all phases of the Project implementation;
– strengthening capacity and development of institutional coordination
in the field of road and traffic safety through implementation of a number of
various services.
More information on the Project may be found on: http://www.putevisrbije.rs/index.php?lang=en&Itemid=532.
117 / 29. Х 2014.
3
The Consulting Services for technical assistance to the Project
Implementation Team will cover, but shall not be limited to the following
activities:
– performance of road diagnostic surveys for the Project sections and
preparation of supporting reports;
– preparation of the bidding/tender documents, assistance in procurement
procedures and preparation of reports and contract documents for Goods,
Works and Services to be provided under the Project, including all other
expert documents of relevance for the procurements under the Project (ToRs,
Evaluation Reports, etc.);
– monitoring of the contracts implementation;
– assistance in quality control to ensure that Project implementation
satisfies the relevant quality standards and specifications;
– assistance in preparation of documents and reports requested by the
local authorities and IFIs;
– preparation of reports and documents relevant for annual Project
performance monitoring;
– assistance in financial management on the Project including preparation
of reports and documents relevant for semi-annual unaudited and annual Project
financial audit reports;
– assistance in confirmation of compliance in implementation of safety,
environmental and social safeguards policies;
– assistance in claims management under the Project;
– coordination and liaison with other consultants as may be needed, etc.
Planned duration of the Services is app. 42 months.
The Public Enterprise ”Roads of Serbia now invites eligible consulting
firms (”Consultants”) to indicate their interest in providing the Services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have
the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
The shortlisting criteria are: company profile (reputation and strength of the
company), adequacy for the assignment and experience in performance of
services of similar nature (relevant references) and technical and staff capacities.
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the
World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under
IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers dated
January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on
conflict of interest. In addition, please refer to the following specific information
on conflict of interest related to this assignment: Neither consultants (including
their personnel and sub-consultants), nor any affiliate that directly or indirectly
controls, is controlled by, or is under common control with that firm, shall be
hired for any assignment that, by its nature, may be in conflict with another
assignment of the consultants. Therefore, please pay attention to the fact that the
assignments resulting from these Services are in direct conflict of interest with
obligations and activities related to any other Services under the Project.
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture
or a subconsultancy to enhance their qualifications.
A Consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality and
Cost Based Selection) method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office
hours from 08:00 to 15:00 (local time)
Public Enterprise ”Roads of Serbia”
19a, Vlajkovićeva St.
11000 Belgrade, Serbia
www.putevi-srbije.rs
e-mail: [email protected]
Contact Persons:
Ms. Gordana Subotički-Đorđević, dipl-ing (C.E.), Project Coordinator
and Executive Director for Investments
tel. +381 11 33 98 439
fax. +381 11 3398 443
e-mail: [email protected]
Ms. Milena Vuksanović Petrović, M.Eng., Procurement Specialist
tel. +381 11 3398 438
fax. +381 11 3398 443
e-mail: [email protected]
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address
below (in person, or by mail, or by e-mail) by November 13, 2014.
Public Enterprise ”Roads of Serbia”
Attn. Gordana Subotički-Đorđević, dipl-ing (C.E.), Project Coordinator
and Executive Director for Investments
Bul. kralja Aleksandra 282
11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 3040701
Fax: +381 11 3040614
www.putevi-srbije.rs
e-mail: [email protected]
Е-1930
О С ТА Л И О ГЛ А С И
Конкурси
AГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА,
Управни одбор, објављује јавни конкурс
– за именовање директора Aгенције за безбедност
саобраћаја.
Кандидат за директора Aгенције за безбедност
саобраћаја, мора да испуњава услове из чл. 16. и 22.
Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”,
бр. 18/05 и 81/05), и то:
– да има доказане организационе и управљачке
способности;
– да има високу стручну спрему саобраћајне, правне или економске струке;
– да има најмање десет година радног искуства у
једној или више области из делокруга Aгенције за безбедност саобраћаја;
– да није осуђиван;
– да се против њега не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности;
– да има активно знање енглеског језика и
– да је држављанин Републике Србије.
Као доказ о испуњавању услова из овог конкурса,
кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе:
– биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност у једној или више области из делокруга Aгенције за безбедност саобраћаја;
– оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању;
– оверену фотокопију радне књижице;
– уверење надлежног органа да се против њега не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница
за кривична дела која се гоне по службеној дужности и
– уверење о држављанству Републике Србије.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријаве са назнаком „за конкурс” се подносе писменим путем на адресу: Aгенције за безбедност саобраћаја, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, Палата
Србије, Источно крило.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје
Јасмина Курибак, начелник одељења за правне и опште
послове, на тел. бр. 011/3117398.
Изборни поступак спроводи Управни одбор
Aгенције за безбедност саобраћаја у року од седам дана
од дана истека рока за подношења пријава. У изборном
поступка се саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и потом се према мерилима
одређеним актима Aгенције за безбедност саобраћаја,
међу кандидатима који испуњавају услове спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се врши провера знања,
стручне оспособљености и вештина комуникације сваког кандидата на основу увида у податке из пријава и
питања која се усмено постављају кандидатима (разговор), која укључују и излагање о концепту развоја
Агенције за безбедност саобраћаја. Свим кандидатима
се постављају иста питања и по истом редоследу.
После спроведеног изборног поступка, Управни
одбор саставља листу кандидата који су у изборном
поступку постигли захтевани резултат и подноси је
Влади Републике Србије.
Директора Aгенције за безбедност саобраћаја именује Влада Републике Србије са листе кандидата коју
му је поднео Управни одбор.
Директор Aгенције за безбедност саобраћаја именује се на период од пет година.
11634
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У
БОСИЛЕГРАДУ, Управни одбор, на основу члана 54.
став 5. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13) расписује
конкурс
– за именовање директора Дома ученика средњих
школа у Босилеграду.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом
53. ст. 2, 3. и 6. Закона о ученичком и студентском стандарду, и то:
– да имају високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) или високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, које изједначено са
академским називом мастер;
– да имају најмање пет година рада са високим образовањем;
– да није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, да није осуђено за:
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење; за кривично дело примања мита
или давања мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, да за лице није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
– да му није изречена мера заштите од насиља у
породици.
Директор Дома ученика средњих школа именује се
на четири године.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
– оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
– потврду о радном искуству,
– потврду да није осуђиван за напред наведена
кривична дела,
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– лекарско уверење.
Пријаве са потпуном документацијом доставити
на адресу: Дом ученика средњих школа у Босилеграду,
телефон 017/878-493.
11572
4
29. Х 2014. /
Судски огласи
ВИ­ШИ СУД У ЈА­ГО­ДИ­НИ
Ви­ши суд у Ја­го­ди­ни, су­ди­ја Мир­ја­на Сто­ја­но­
вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча
Гво­зде­не Га­јић, из Па­ра­ћи­на, ко­ју за­сту­па Зо­ри­ца М.
Пе­рић, адво­кат из Па­ра­ћи­на, про­тив про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча Va­len­ti­ne Uc­hec­huk­wu Ek­wi­lo, не­по­зна­тог пре­би­
ва­ли­шта, ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке, 10. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не из­да­је оглас.
Ре­ше­њем овог су­да, Р. број 68/14 од 10. сеп­тем­
бра 2014. го­ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4.
ЗПП-а, по­ста­вљен је Дра­ган Ча­брић, адво­кат из Па­ра­
ћи­на, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ку пред­ла­
га­ча Va­len­ti­ne Uc­hec­huk­wu Ek­wi­lo, не­по­зна­тог пре­би­ва­
ли­шта, у прав­ној ства­ри ко­ја се во­ди код овог су­да по
пред­ло­гу пред­ла­га­ча Гво­зде­не Га­јић из Па­ра­ћи­на, ра­ди
при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча у по­ступ­ку
све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ви пред су­дом од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча по­
ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и
на огла­сној та­бли су­да.
Р. број 68/14 – Из Ви­шег су­да у Ја­го­ди­ни. 11546
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Пред Дру­гим основ­ним су­дом у Бе­о­гра­ду у пред­
ме­ту П. број 22495/12 во­ди се по­сту­пак из­ме­ђу ту­жи­
о­ца Но­ви­це Ма­ле­ви­ћа из Но­вог Бе­о­гра­да, Ју­ри­ја Га­га­
ри­на 133/144, про­тив ту­же­ног Ми­ља­на Ву­кај­ло­ви­ћа,
ра­ни­је на адре­си Рад­нич­ка 37-г, стан 26 и 27, са­да не­по­
зна­те адре­се, а ра­ди ду­га, вред­ност спо­ра 2.594.525,00
ди­на­ра, ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни за­ступ­ник адв. Мир­
ја­на Ђо­кић из Бе­о­гра­да, Фран­ца Ро­зма­на 2/90, ко­ји ће
за­сту­па­ти ту­же­ног док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
14 П. број 22495/12 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
11565
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
Основни суд у Бору као парнични по председнику већа – судији Драгици Стојановић, у правној ствари
тужиље Марије Шаиновић из Бора, против туженика
Миодрага Павловића из Лесковца, сада на непознатој
адреси, ради лишења родитељског права, поставио је
туженом привременог заступника адвоката Десимира
Губића из Бора, јер се достављање туженом није могло
извршити а туженик нема пуномоћника.
Привремени заступник заступаће туженог у
предњој правној ствари док се туженик или његов пуномоћник не појаве пред судом односно док Центар за
социјални рад у Лесковцу не обавести суд да је туженом поставио старатеља.
П2. број 203/14 – Из Основног суда у Бору. 11615
ОСНОВ­НИ СУД У БУ­ЈА­НОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу, су­ди­ја Све­то­мир Ден­
чић, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Исме Рру­
сте­ми из с. Ми­тро­вац, Оп­шти­на Пре­ше­во, ко­ју за­сту­па
пу­но­моћ­ник Ха­ки Ша­ћи­ри адв. из Пре­ше­ва, ра­ди до­ка­
зи­ва­ња смр­ти Ка­ден­џик Сан­дри, из Пре­ше­ва, Врањ­ска
70, у сми­слу члана 61. ЗВП-а, 22. ав­гу­ста 2014. го­ди­не,
из­да­је сле­де­ћи оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је ван­пар­нич­ни по­сту­пак
по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Исме Рру­сте­ми из с. Ми­тро­
вац, Оп­шти­на Пре­ше­во, ко­ју за­сту­па пу­но­моћ­ник Ха­ки
Ша­ћи­ри адв. из Пре­ше­ва, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти Ка­
ден­џик Са­дри, из Пре­ше­ва, ко­ја је умр­ла али чи­ње­ни­ца
смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­ну књи­гу умр­лих.
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу по­зи­ва сва ли­ца ко­ја
не­што зна­ју о жи­во­ту или смр­ти Ка­лен­џик Са­дри из
Пре­ше­ва, ко­ја је ро­ђе­на 11. сеп­тем­бра 1922. го­ди­не у
с. Илин­це, оп­шти­на Пре­ше­во, да у ро­ку од 30 да­на од
об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве о то­ме овом су­ду.
Суд ће по ис­те­ку од 30 да­на од об­ја­вљи­ва­ња овог
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” утвр­ди­ти да је на­
ве­де­но ли­це умр­ло.
РЗ. број 100/14 – Из Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
11533
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу, су­ди­ја Све­то­мир Ден­
чић, у ван­пар­н­ич­ном пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ан­ђел­ко­вић
Сло­бо­дан­ке из Бу­ја­нов­ца, К. Пе­тро­ви­ћа 1/II-26, ра­ди
до­ка­зи­ва­ња смр­ти Ан­ђел­ко­вић Го­ра­на из Бу­ја­нов­ца, у
сми­слу члана 62. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку, 5.
августа 2014. го­ди­не, до­нео је оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је ван­пар­нич­ни по­сту­пак
по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ан­ђел­ко­вић Сло­бо­дан­ке из Бу­
ја­нов­ца, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог Ан­ђел­ко­вић Го­ра­на
из Бу­ја­нов­ца за умр­лог, ко­ји је не­стао ок­то­бра ме­се­ца
2002. го­ди­не ка­да је от­пу­то­вао у Грч­ку и од та­да исти
се ни­је вра­тио и до да­на­шњег да­на не­ма­ју ни­ка­ква са­
зна­ња о ње­му.
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу по­зи­ва сва ли­ца ко­ја не­
што зна­ју о жи­во­ту или смр­ти Ан­ђел­ко­вић Го­ра­на из
Бу­ја­нов­ца, ро­ђе­ног 16. септембра 1970. го­ди­не у Вра­
њу, од оца Ми­о­дра­га и мај­ке Сло­бо­дан­ке, да у ро­ку од
30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве о то­ме
овом су­ду.
Суд ће по ис­те­ку од три ме­се­ца од да­на об­ја­вљи­ва­
ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­
би­је” утвр­ди­ти да је на­ве­де­но ли­це умр­ло.
Р2. број 15/14 – Из Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
11534
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу, су­ди­ја Бо­јан Ми­лен­ко­
вић, као пред­сед­ник ве­ћа, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца
Ка­дри­је­вић Аћи­фа, из се­ла Бре­зни­ца, оп­шти­на Бу­ја­но­
вац, ко­га за­сту­па пу­но­моћ­ник Ре­џе­пи Зеј­ну­ла адво­кат
из Бу­ја­нов­ца, про­тив ту­же­не Ка­дри­је­вић ро­ђе­не Си­на­
ни Ал­бо­не из Бре­зни­це, са­да на не­по­зна­тој адре­си, 30.
ју­ла 2014. го­ди­не, из­да­је оглас.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Ка­дри­је­вић
ро­ђе­ној Си­на­ни Ал­бо­на из Бре­зни­це, по­ста­вља се пун.
Па­вић Вла­ди­мир адво­кат из Бу­ја­нов­ца, ко­ји ће вр­ши­ти
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка ту­же­ној док се
ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом.
П2. број 32/2014 – Из Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
11594
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОМ ГРА­ДИ­ШТУ
Основ­ни суд у Ве­ли­ком Гра­ди­шту у пар­ни­ци 1 П2.
број 34/2014 ту­жи­о­ца Рај­ко­вић Са­ше из Га­ре­ва, чи­ји
је пу­но­моћ­ник Дра­ган Пан­тић адв. из Ве­ли­ког Гра­ди­
шта, про­тив ту­же­не Рај­ко­вић Дра­га­не из Га­ре­ва, са­да
не­по­зна­тог за­ступ­ни­ка адв. Ми­ло­са­вље­вић Бо­ја­на, из
Ве­ли­ког Гра­ди­шта, у сми­слу члана 81. став 2. тач­ка 4.
ЗПП-а, об­зи­ром да је пре­би­ва­ли­ште ту­же­не не­по­зна­то.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ну у по­ступ­ку
све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
1 П2. број 34/14 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­ком
Гра­ди­шту.
11567
ОСНОВ­НИ СУД У ДЕ­СПО­ТОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СВИ­ЛАЈ­НЦУ
Основ­ни суд у Де­спо­тов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца Сви­
лај­нац, по су­ди­ји Ср­бо­љу­бу Ди­ми­три­је­ви­ћу, у пар­ни­ци
ту­жи­о­ца „Ban­ca In­te­sa” а.д. Бе­о­град из Бе­о­гра­да, про­
тив ту­же­них Де­ја­на Здрав­ко­ви­ћа, Да­ни­је­ле Здрав­ко­вић
и мал. Па­вла Здрав­ко­ви­ћа, чи­ји је за­кон­ски за­ступ­ник
мај­ка Ма­ри­ја Здрав­ко­вић, сви из Сви­лајн­ца, ра­ди ду­га,
по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној Да­ни­је­ли
Здрав­ко­вић, са­да на не­по­зна­тој адре­си, од стра­не адв.
Пре­дра­га Ву­ло­ви­ћа из Сви­лајн­ца, а ко­ји ће за­сту­па­ти
ње­не ин­те­ре­се, све док се иста не по­ја­ви пред овим су­
дом или док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да јој
је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
4. П. број 257/14 – Из Основ­ног су­да у Де­спо­тов­цу,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Сви­лај­нцу.
11452
ОСНОВ­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
Основ­ни суд у За­је­ча­ру у пред­ме­ту 11 П. број
3792/11 по ту­жби ту­жи­ље Ни­ко­лић Дра­га­не из За­је­ча­ра
про­тив ту­же­ног Ни­ко­лић Иви­це из За­је­ча­ра са не­по­зна­
тим бо­ра­ви­штем, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
Авра­мо­вић Дра­го­сла­ву адв. из За­је­ча­ра, на осно­ву члана 79. став 2. тач. 4. и 5. ЗПП.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има сва пра­ва и ду­жно­сти
за­ступ­ни­ка ту­же­ног и пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не рад­ње у
овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред Су­дом.
11 П. број 3792/2011 – Из Основ­ног су­да у За­је­ча­ру.
11532
117
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ле­сков­цу, у већу са­ста­вље­ном од
су­ди­је Ве­сне Цвет­ко­вић као пред­сед­ни­ка ве­ћа и чла­но­
ва ве­ћа су­ди­ја по­рот­ни­ка Зо­ре То­тић и Зо­ра­на Јо­ви­ћа,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Сто­ја­нов Да­ли­бор­ке из Ма­
ној­лов­ца, згра­да Ко­му­не б.б., про­тив ту­же­ни­ка Ту­злук
Жељ­ка из Вр­шца, Под­вр­шан­ска 13а, са­да на не­по­зна­
тој адре­си, ра­ди по­ве­ра­ва­ња ма­ло­лет­не де­це, 2. ок­то­бра
2014. го­ди­не од­лу­чу­ју­ћи о зах­те­ву ту­жи­о­ца за по­ста­
вља­ње при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, до­нео је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да Ле­ско­вац 3 П2. број
251/14 од 2. ок­то­бра 2014. го­ди­не, а на осно­ву од­ред­бе
члана 81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­
ку, по­ста­вљен је адво­кат Је­ле­на Ца­кић из Ле­сков­ца, за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ку Ту­злук Жељ­ку, са­
да на не­по­зна­тој адре­си, а у пар­ни­ци ко­ја се во­ди код
Основ­ног су­да Ле­ско­вац по ту­жби ту­жи­о­ца Сто­ја­нов
Да­ли­бор­ке про­тив ту­же­ни­ка Ту­злук Же­љка из Вр­шца,
са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди по­ве­ра­ва­ња ма­ло­лет­не
де­це. Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник, за­сту­па­ти у по­ступ­ку ту­же­ни­ка Ту­злук Жељ­ка
из Вр­шца, са­да на не­по­зна­тој адре­си, све док се ту­же­ни
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно
док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти Суд да је ту­же­ном
по­ста­вио ста­ра­о­ца. Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС” и пре­ко огла­сне та­бле Су­да.
3 П2. број 251/14 – Из Основ­ног су­да у Ле­сков­цу.
11431
ОСНОВ­НИ СУД У НИ­ШУ
Основ­ни суд у Ни­шу, на осно­ву члана 79. ЗПП
ре­ше­њем 8 П2. број 1660/13 од 27. децембра 2013. го­
ди­не, у пред­ме­ту ту­жи­о­ца, Кне­же­вић Не­ле из Ни­ша,
Ко­сте Ста­мен­ко­ви­ћа 10/1, ко­ју за­сту­па адво­кат Ри­стић
Ми­ро­слав из Ни­ша, про­тив ту­же­ног, Кне­же­вић Бра­ни­
сла­ва из Ник­ши­ћа, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, а ра­ди
раз­во­да бра­ка, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вио је
адво­ка­та Вуч­ко­вић Је­лу из Ни­ша, Кра­ља Сте­фа­на Пр­
во­вен­ча­ног 3, а ко­ја ће га за­сту­па­ти у на­ве­де­ној пар­
ни­ци док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
су­дом.
8 П2. број 1660/13 – Из Основ­ног су­да у Ни­шу.
11569
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗАРУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ТУ­ТИНУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Ту­ти­ну, су­ди­ја Ре­џеп Аде­мо­вић, као пред­сед­ник ве­ћа,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Кур­то­вић Се­на­да из Ту­ти­
на, ко­га за­сту­па пу­но­моћ­ник Ха­сим Кли­мен­та, адво­кат
из Ту­ти­на, про­тив ту­же­не До­бос Ан­на из Сал­збур­га,
Аустри­ја, без по­зна­те бли­же адре­се ста­но­ва­ња, ра­ди
раз­во­да бра­ка, од­сут­ној ту­же­ној, сход­но од­ред­би члана
81. ст. 1 и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП, за при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се Му­рат Ба­че­вац, адво­кат
из Ту­ти­на, ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског
за­ступ­ни­ка док се ту­же­на, њен за­кон­ски за­ступ­ник или
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, или док јој ор­ган
ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца.
I-17 П. број 1603/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ту­тину.
11595
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, пу­тем су­ди­је Зо­ра­на
Жив­ко­ви­ћа у из­вр­шном по­ступ­ку из­вр­шног по­ве­ри­о­
ца „Er­ste bank” АД Но­ви Сад, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 5,
про­тив из­вр­шних ду­жни­ка Сте­ван Сре­мац из Срем­ских
Кар­ло­ва­ца, ра­ди на­пла­те ду­га на осно­ву од­ред­бе члана
10. ЗИО-а у сми­слу од­ред­бе чл. 82. и 83. ЗПП-а, у ве­
зи од­ред­бе члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а по­ста­вио
је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­шног ду­жни­ка у лич­
но­сти адво­ка­та Ди­ко­са­вић То­ми­сла­ва из Но­вог Сада,
Бу­ле­вар кра­ља Пе­тра Пр­вог 7/1, стан 11. При­вре­ме­ни
за­ступ­ник ће за­сту­па­ти из­вр­шног ду­жни­ка у по­ступ­
ку све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред
овим су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља. При­вре­ме­ни за­ступ­
ник има у по­ступ­ку за ко­ји је по­та­вљен сва пра­ва и ду­
жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
Ив. број 2880/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11426
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по су­ди­ји Гор­да­ни Ке­
сер, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Kre­dit Agri­
co­le ban­ka Sr­bi­ja a.d. Но­ви Сад, Бра­ће Риб­ни­кар 4, ко­ју
117 / 29. Х 2014.
за­сту­па Ни­ко­ла Лап­че­вић, ди­рек­тор прав­ног сек­то­ра,
про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ком­па­ни­ја Big-bull
d.o.o. Ба­чин­ци у сте­ча­ју, Срем­ска 36, ко­ју за­сту­па Јев­
тић Бо­рис из Ста­ре Па­зо­ве, Сло­вен­ски трг б.б., ра­ди
амор­ти­за­ци­је ме­ни­це из­да­је сле­де­ћи оглас.
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по­зи­ва сва ли­ца ко­ја
по­се­ду­ју ипспра­ве, че­ти­ри ава­ли­ра­не ме­ни­це, без се­
риј­ског бро­ја, на ста­рим ме­нич­ним блан­ке­ти­ма, из­да­
те од стра­не пред­ла­га­ча 15. 1. 2003. го­ди­не, под ред­
ним бро­је­ви­ма 26/2005 = 1.000.000,00 ди­на­ра, 33/2006
= 1.000.000,00 ди­на­ра, 85 = 1.000.000,00 ди­на­ра, 86 =
1.000.000,00 ди­на­ра, да из­ве­сте суд у ро­ку од 60 да­на
јер ће у су­прот­ном суд, по про­те­ку ро­ка на­ве­де­не ме­
ни­це огла­си­ти за по­ни­ште­не. Исто­вре­ме­но се по­зи­
ва­ју сви да по­ка­жу ис­пра­ву или из­ве­сте суд о ли­цу и
пре­би­ва­ли­шту ли­ца ко­је др­жи ис­пра­ву с тим да ће се
ис­пра­ва суд­ски по­ни­шти­ти ако се у оста­вље­ном ро­ку
са пред­мет­ним ис­пра­вом не при­ја­ви су­ду или не ста­ви
при­го­вор про­тив пред­ло­га за про­гла­ше­ње на­ве­де­не ме­
ни­це, уз упо­зо­ре­ње да ду­жник по овој ис­пра­ви не мо­же
пу­но­ва­жно ис­пу­ни­ти сво­ју оба­ве­зу, ни­ти об­но­ви­ти или
за­ме­ни­ти ис­пра­ву, ни­ти из­да­ти но­ви ку­пон или та­лон
као и да не сме пре­не­ти пра­ва из на­ве­де­не ис­пра­ве.
Р3. број 587/2013 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11500
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, пу­тем су­ди­је Зо­ра­на
Жив­ко­ви­ћа у из­вр­шном по­ступ­ку из­вр­шног по­ве­ри­о­ца
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Бе­о­град, Ма­ке­дон­
ска 4, ко­ју за­сту­па Ми­ле­на Ва­сић, дипл. прав­ник, про­
тив из­вр­шног ду­жни­ка Је­де­ран Гор­да­не из Но­вог Са­
да, Омла­дин­ска 41а, ра­ди на­пла­те, на осно­ву од­ред­бе
члана 10. ЗИО-а у сми­слу од­ред­бе чл. 82. и 83. ЗПП, у
ве­зи од­ред­бе члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, по­ста­вио
је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­шног ду­жни­ка у лич­но­
сти Ла­сла Ду­ба­ји­ћа, адво­ка­та у Но­вом Са­ду.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти из­вр­шног ду­
жни­ка у по­ступ­ку све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник
не по­ја­ви пред овим су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у по­ступ­ку за ко­ји је
по­ста­вљен сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
И. број 4034/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11568
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Љи­ља­ни Ба­
та­ло, у оста­вин­ском по­ступ­ку иза пок. Па­пи­лон Бар­ба­
ре, бив. из Но­вог Са­да, ко­ја је ро­ђе­на 3. де­цем­бра 1927.
го­ди­не, пре­ми­ну­ле 28. ју­на 2013. го­ди­не, је до­нео оглас,
28. ма­ја 2014. го­ди­не у ко­јем се по­зи­ва­ју на­след­ни­ци
ко­ји по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе да се у ро­ку од јед­не го­
ди­не од об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве у овај суд ра­ди
оства­ри­ва­ња сво­јих на­сле­д­них пра­ва у оста­вин­ском
по­ступ­ку ко­ји се во­ди пред Основ­ним су­дом у Но­вом
Са­ду у пред­ме­ту посл. број О. 5217/13.
О. број 5217/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
11593
ОСНОВ­НИ СУД У РУ­МИ
Основ­ни суд у Ру­ми по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Ман­
дић Дра­га­ну у ван­пар­нич­ном пред­ло­гу пред­ла­га­ча Ха­
џић Вил­ма из Ср. Ми­тро­ви­це, Сте­фа­на Ла­ста­ви­це 13
и По­по­вић Ани­це из Но­вог Са­да, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња
51, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти, на осно­ву члана 71, а у ве­зи
члана 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­да­је оглас.
Ло­ренц Стје­пан ро­ђен је 26. маја 1909. го­ди­не у
Ири­гу, ко­ји је ка­ко се у пред­ло­гу на­во­ди уби­јен у је­сен
1944. го­ди­не, а као ли­це не­мач­ке на­ци­о­нал­но­сти му је
од­лу­ком ко­ми­си­је за Кон­фи­ска­ци­ју имо­ви­на кон­фи­ско­
ва­на по­зи­ва се да се у ро­ку од 20 да­на од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” ја­ви овом су­ду. Исто­
вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је ма шта зна о ње­му
или ње­го­вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­ви овом су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка ће суд до­не­ти од­лу­ку о
пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
Р2. број 152/13 – Из Основ­ног су­да у Ру­ми.
11552
ОСНОВ­НИ СУД У СТА­РОЈ ПА­ЗО­ВИ
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви по­сту­па­ју­ћи по су­
ди­ји Ни­ко­лић Ру­жи­ци, у из­вр­шном по­ступ­ку ко­ји се
во­ди под по­слов­ним бро­јем 4 И-1914/13 по пред­ло­гу
из­вр­шних по­ве­ри­ла­ца Ри­стић млдб. Алек­сан­дре и Ри­
стић млдб. Дра­га­не обе из Вој­ке, Бо­го­са­ва Гру­ји­на б.б.
5
ко­је за­сту­па за­кон­ска за­ступ­ни­ца мај­ка Стру­га­ло­вић
Гор­да­на са исте адре­се, а ко­ју за­сту­па­ју пу­но­моћ­ни­ци
Вр­шка Јан и Вр­шка Бо­рис адво­ка­ти из Ста­ре Па­зо­ве
про­тив из­вр­шног ду­жни­ка Ри­стић Рат­ка из Но­ве Па­зо­
ве, Ма­јо­ра Га­ври­ло­ви­ћа 20, ра­ди из­вр­ше­ња, по­ста­вио
је из­вр­шном ду­жни­ку Ри­стић Рат­ку из Но­ве Па­зо­ве,
Ма­јо­ра Га­ври­ло­ви­ћа 20, ко­ји се на­ла­зи у ино­стран­ству,
на осно­ву чл. 81. и 82. ЗПП-а у ве­зи члана 10. ЗИО-а,
ре­ше­њем од 5. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка у лич­но­сти Па­ра­ви­ња Бо­жи­да­ра адво­ка­та из
Но­ве Па­зо­ве, ко­ји ће из­вр­шног ду­жни­ка Ри­стић Рат­ка
из Но­ве Па­зо­ве за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку, све док се
он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом од­но­
сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је име­
но­ва­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца.
4 И. број 1914/13 – Из Основ­ног су­да у Ста­рој Па­
зо­ви.
11564
ОСНОВ­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
У оста­вин­ској ства­ри иза пок. Ђо­кић Дра­га­на од
оца Хра­ни­сла­ва, ро­ђен 26. ја­ну­а­ра 1959. го­ди­не, пре­ми­
нуо у Но­вом Са­ду 1. но­вем­бра 2010. го­ди­не, са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Су­бо­ти­ци, Бе­о­чин­ска 42, по­зи­ва
се за­кон­ска на­след­ни­ца Та­та­ло­вић Та­ња ко­ја се на­ла­зи
на не­по­зна­том ме­сту пре­би­ва­ли­шта, да се при­ја­ви овом
су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на, јер ће суд у про­тив­ном рас­
пра­вља­ти за­о­став­шти­ну у сми­слу члана 116. ЗВП-а.
5 О. број 2434/14 – Из Основ­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
11443
I Закључује се поступак стечаја без одлагања над
стечајним дужником „Regija Iscoop” д.о.о. – у стечају,
Лазаревац, Црквено брдо б.б., матични број 20133201,
ПИБ 104261344.
II Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „Regija Iscoop” д.о.о. – у стечају,
Лазаревац, Црквено брдо б.б., матични број 20133201,
ПИБ 104261344 од 26. септембра 2014. године.
III Налаже се Агенцији за привредне регистре
из Београда, да изврши брисање стечајног дужника
„Regija Iscoop” д.о.о. – у стечају, Лазаревац, Црквено
брдо б.б., матични број 20133201, ПИБ 104261344.
IV Налаже се Министарству финансија – Пореска
управа Лазаревац да изврши брисање стечајног дужника из своје евиденције ПИБ 104261344.
V Налаже се Републичком заводу за статистику да
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника
са матичним бројем 20133201.
VI Решење о закључењу поступка стечаја објављено је на огласној табли Суда даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3 Ст. број 1178/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
11558
Привредни суд у Београду, као стечајни Суд, и то
судија Јован Кордић, као стечајни судија, у поступку стечаја над стечајним дужником НАВИП а.д. у стечају из
Београда – Земун, Мозерова 7, матични број 07461305,
ПИБ 100010896, донео је 23. октобра 2014. године
ОСНОВ­НИ СУД У ТР­СТЕ­НИ­КУ
РЕШЕЊЕ
Основ­ни суд у Тр­сте­ни­ку, као ван­пар­нич­ни и то
су­ди­ја Гор­да­на Ан­дре­јић, у пред­ме­ту пред­ла­га­ча Жар­
ка Ша­ра­но­ви­ћа из Ста­рог Тр­сте­ни­ка, ра­ди до­ка­зи­ва­ња
смр­ти, про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ра­кић Ша­ра­но­ви­ћа из
Ста­рог Тр­сте­ни­ка, ко­га за­сту­па при­вре­ме­ни ста­ра­тељ
Би­сер­ка Са­рић из Окру­гли­це, на осно­ву чл. 61. и 71.
За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва се, не­ста­ли Ра­кић Ша­ра­но­вић, са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Ста­ром Тр­сте­ни­ку, ро­ђен 5. ма­ја
1920. го­ди­не, у Ста­ром Тр­сте­ни­ку, од оца Ми­ло­ја Ша­
ра­но­ви­ћа и мај­ке Ле­по­са­ве Ша­ра­но­вић, на­вод­но пре­
ми­нуо 2. ав­гу­ста 1989. го­ди­не, у сво­јој ку­ћи у Ста­ром
Тр­сте­ни­ку, да се без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Тр­
сте­ни­ку, Др Ми­лу­но­ви­ћа б.б.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це, ко­је ма шта на­
вод­но зна о не­ста­лом, или ње­го­вом жи­во­ту, да то без
од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
Уко­ли­ко рок од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­
са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, про­тек­не без­у­спе­шно,
суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за до­ка­зи­ва­ње.
1 Р2. број 8/14 – Из Основ­ног су­да у Тр­сте­ни­ку.
11562
I Рочиште за разматрање и гласање поверилаца
о допуњеном предлогу Плана реорганизације стечајног дужника НАВИП а.д. у стечају Београд – Земун,
Мозерова 7, матични број 07461305, ПИБ 100010896,
поднетог од стране предлагача Marinković Commerce
д.о.о. и Gamax д.о.о. из Бања Луке, заказује се за 18.
новембар 2014. године у 11,00 часова, судница 100/1,
Привредни суд у Београду, Масарикова 2.
II Сва заинтересована лица се могу упознати са
предлогом Плана реорганизације у писарници 22 у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2.
5. Ст. број 268/2012 – Из Привредног суда у
Београду. 11560
Основ­ни суд у Тр­сте­ни­ку, као ван­пар­нич­ни и то
су­ди­ја Гор­да­на Ан­дре­јић, у пред­ме­ту пред­ла­га­ча Ми­
ла­не Ђор­ђе­вић из Сто­па­ње, ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти,
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ро­сан­де Ђор­ђе­вић из Сто­па­
ње, ко­ју за­сту­па при­вре­ме­ни ста­ра­тељ Ол­га Ја­го­дин из
Сто­па­ње, на осно­ву чл. 61. и 71. За­ко­на о ван­пар­нич­
ном по­ступ­ку, из­да­је, оглас.
По­зи­ва се, не­ста­ла Ро­сан­да Ђор­ђе­вић, са по­след­
њим пре­би­ва­ли­штем у Сто­па­њи, ро­ђе­на 19. ја­ну­а­
ра 1926. го­ди­не у Сто­па­њи, од оца Ду­ша­на Са­ви­ћа и
мај­ке Бо­ри­ке Са­вић, на­вод­но пре­ми­ну­ла 17. но­вем­бра
2002. го­ди­не, у сво­јој ку­ћи у Сто­па­њи, да се без од­ла­
га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Тр­сте­ни­ку, Др Ми­лу­но­ви­ћа
б.б. Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це, ко­је ма шта на­
вод­но зна о не­ста­лом, или ње­го­вом жи­во­ту, да то без
од­ла­га­ња ја­ви су­ду. Уко­ли­ко рок од 15 да­на, од да­на
об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, про­
тек­не без­у­спе­шно, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за
до­ка­зи­ва­ње смр­ти.
1 Р2. број 9/14 – Из Основ­ног су­да у Тр­сте­ни­ку.
11563
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, Масарикова 2, решењем 5. Ст. 154/2013 од 21. октобра 2014. године
закључио је поступак стечаја над дужником Друштвом
за производњу, промет и услуге „Maks Union Metali”
д.о.о. у стечају, Београд, Вилине воде 6, матични број
20092602, ПИБ 104102606.
Овај оглас истакнут је на огласној табли
Привредног суда у Београду, 22. октобра 2014. године.
5. Ст. број 154/2013 – Из Привредног суда у
Београду.
11566
У поступку стечаја над стечајним дужником „JPL
Special” Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну
трговину пољопривредним производима ДОО Београд
– у стечају, из Београда, Матије Гупца 10, матични број
17564528, ПИБ 103436243, објављује следећи оглас.
I Рочиште за гласање о плану реорганизације
поднетом од предлагача оснивача стечајног дужника Мире Лукић из Београда, над стечајним дужником
„JPL Special” Предузеће за производњу, унутрашњу и
спољну трговину пољопривредним производима ДОО
Београд – у стечају, из Београда, Матије Гупца 10, заказује се за 19. новембар 2014. године са почетком у 12,00
часова, у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, I
спрат, судница број 100.
II Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
III Повериоци могу извршити увид у предлог плана реорганизације у Привредном суду у Београду, соба
22, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, до дана
одржавања рочишта.
IV Гласање о плану реорганизације се врши у оквиру класа поверилаца.
V Право гласа имају повериоци класе A, B и D
сразмерно висини њихових потраживања и могу гласати непосредно на рочишту или писаним путем достављањем суду гласачког листића са овереним потписом
овлашћеног лица до дана одржавања рочишта.
VI Повериоци класе C не гласају за план реорганизације јер ће обавезе према њима бити исплаћене
одмах и у целости након правоснажности решења о
реорганизацији.
5. Ст. број 23/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 11557
Привредни суд у Београду, стечајни судија Јован
Кордић, у поступку стечаја над дужником Привредно
друштво „Косовопројект д.о.о. за студије, енергетику,
мерење и пројектовање СЕМП”, Београд, из Београда,
Звечанска 1, МБ: 07493533, ПИБ: 100224371, 21. октобра 2014. године доноси следећи оглас.
I Отвара се стечајни поступак над дужником
Привредно друштво „Косовопројект д.о.о. за студије, енергетику, мерење и пројектовање СЕМП”,
6
29. Х 2014. /
Београд, из Београда, Звечанска 1, МБ: 07493533, ПИБ:
100224371, због трајније неспособности за плаћање.
II Именује се за стечајног управника Агенција за
приватизацију – Центар за стечај, Београд, Теразије 23.
III Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 3. децембар 2014. године у 11,00 часова, а које ће се одржати
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, I спрат,
судница 104.
IV Испитно рочиште одређује се за 28. јануар 2015. године у 11,00 часова, које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова број 2, I спрат, судница 104.
V Позивају се повериоци да у року од 90 дана,
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја
над стечајним дужником у „Службеном гласнику РС”,
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику,
писаном пријавом са доказима о основаности потраживања, у два примерка, а дужници стечајног дужника се
позивају да испуне своје обавезе према стечајној маси.
VI Овај оглас истакнут је на огласној табли Суда
21. октобра 2014. године.
5. Ст. број 105/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 11556
I Одређује се рочиште за одлучивање о предлогу
за отварање стечајног поступка и гласање о измењеном и допуњеном Унапред припремљеном плану реорганизације над дужником Предузеће „Беохемија”
д.о.о. Београд Кумодрашка 290, МБ: 17079590, ПИБ:
100165386, за 14. новембар 2014. године у 11,00 часова,
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у судници број 100.
II Оглас је истакнут на огласној табли суда 22. октобра 2014. године.
5. Ст. број 177/2013 – Из Привредног суда у
Београду. 11618
I Одређује се рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање у поступку стечаја над дужником Привредно друштво за трговину
и услуге Sam Son Company d.o.o. из Београда, Јурија
Гагарина 26в , матични број 17228048, ПИБ 100705989
за 9. децембар 2014. године у 11,00 часова у овом суду
Масарикова 2, судница број 100, I спрат.
II Налаже се предлагачу плана реорганизације да
достави обавештење о заказивању рочишта свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно
члановима или акционарима стечајног дужника, као и
свим заинтересованим лицима најкасније 15 дана пре
одржавања рочишта.
III Повериоци могу извршити увид у план реорганизације у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
соба 22 у периоду од 9,00 до 14,00 часова.
IV Решење о одржавању рочишта за разматрање
предлога плана реорганизације и гласање, објављено
је на огласној табли суда, и објавиће се у „Службеном
гласнику РС” и у два високотиражна дневна листа која
се дистрибуирају на територији Републике Србије.
3. Ст. број 3422/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
11620
I Одређује се завршно рочиште за 18. новембар
2014. године у 11,00 часова у поступку стечаја над
стечајним дужником A Auto Vanero DOO у стечају из
Београда – Нови Београд Омладинских бригада 2/24,
матични број 20125632 ПИБ 104244026.
II Решење је објављено на огласној табли суда 21.
октобра 2014. године.
3. Ст. број 57/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
11619
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
„Klanica članica Lutra Group” д.о.о. у стечају Дивци, донео је 21. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Допунско испитно рочиште у поступку стечаја над
„Klanica članica Lutra Group” д.о.о. у стечају Дивци,
одређује се за 12. новембар 2014. године са почетком у
10,30 часова у Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева
48а, у судници број 23 овог суда, па ово решење има
служити повериоцима и стечајном управнику уместо
позива.
Решење о одржавању допунског испитног рочишта има се истаћи на огласној табли суда и објавити
у „Службеном гласнику РС”.
Ст. број 1/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11555
Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над
Привредним друштвом за трговину, производњу и услуге „Klas Trade” д.о.о. у стечају Ваљево, донео је 23.
октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Завршно рочиште у поступку стечаја над
Привредним друштвом за трговину, производњу и услуге „Klas Trade” д.о.о. у стечају Ваљево, одређује се за
17. новембар 2014. године са почетком у 11,00 часова у
Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева 48а, у судници број 23 овог суда, па ово решење има служити повериоцима и стечајном управнику уместо позива.
Решење о одржавању завршног рочишта има се истаћи на огласној табли Суда и објавити у „Службеном
гласнику РС”.
Ст. број 55/13 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11684
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у поступку стечаја над Еко Дрински центар
у стечају из Малог Зворника, матични број 20016710,
ПИБ 103760090, донео је 17. октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Разрешава се дужности стечајни управник
Светислав Јовановић из Уба. Против овог Решења дозвољена је жалба у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС” Привредном апелационом суду у Београд, а преко овог првостепеног суда.
Ст. број 740/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11683
Привредни суд у Ваљеву, поступајући по предлогу
предлагача – стечајног дужника Хотелско-туристичкo
предузеће „Бања-Ковиљача” а. д. Бања Ковиљача, за
покретање стечајног поступка, донео је 22. октобра
2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Отвара се поступак стечаја над стечајним
дужником Хотелско-туристичкo предузеће „БањаКовиљача” а. д. Бања Ковиљача, Парк 4, мат. број
07396538, ПИБ 101562236, због трајније неспособности плаћања.
2. За стечајног управника именује се Агенција за
приватизацију, Центар за стечај Београд, Теразије 23,
Београд.
3. Позивају се повериоци да у року од 90 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања. Пријаве се могу поднети по истеку напред наведеног рока, али најкасније у року од 120 дана од дана
објављивања огласа о отварању стечајног поступка у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а све пријаве
поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као
неблаговремене.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
5. Рочиште за испитивање потраживања одређује
се за 25. фебруар 2015. године са почетком у 12,00 часова у Привредном суду у Ваљеву, судница број 6.
6. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 1.
децембра 2014. године са почетком у 14,00 часова у
Привредном суду у Ваљеву, судница број 6, а истовремено се сазива седница скупштине поверилаца.
7. Оглас о отварању стечајног поступка је објављен на огласној табли суда 22. октобра 2014. године.
8. Оглас о отварању стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику РС” и дневном листу „Данас”.
Ст. број 41/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
11682
117
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Милена
Стевановић, као стечајни судија, донео је Решење Ст.
12/2014 дана 22. октобра 2014. године, о отварању
стечајног поступка над дужником „Астра” ДОО из
Зајечар, Грмечка 3, на предлог предлагача Драгана
Стојковића из Зајечара због стечајног разлога трајне
неспособности плаћања, а који су предвиђени чланом
11. став 2. тачка 1. Закона о стечају.
За стечајног управника одређен је Љубиша
Милићевић лиценцирани стечајни управник из
Сокобање.
Позивају се повериоци да у року од 30 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писаном пријавом са доказима о основаности потраживања, у два примерка са упозорењем
да уколико повериоци поднесу пријаву после протека
рока од 90 дана до 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС” исте ће бити испитане
на допунском испитном рочишту, по предујмљеним
трошковима одржавања допунског испитног рочишта,
а пријаве потраживања поднесене по истеку рока од
120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС” биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници да испуне своје обавезе према стечајној маси стечајног дужника.
Прво поверилачко рочиште и скупштина поверилаца се заказују за 1. децембар 2014. године у 11,00
часова у згради Привредног суда у Зајечару у судници
број 4.
Испитно рочиште се заказује за 28. јануар 2015.
године у 11,00 часова, у згради Привредног суда у
Зајечару, у судници број 4.
Оглас о отварању стечаја објављен је на огласној
табли Привредног суда у Зајечару 22. октобра 2014. године.
2. Ст. број 12/2014 – Из Привредног суда у
Зајечару.
11554
Привредни суд у Зајечару и то судија Јасмина
Поповић као стечајни судија у стечајном поступку
над стечајним дужником Земљорадничка Задруга
„Сумраковац” у стечају из Сумраковца, донео је 8. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште за 25. новембар 2014. године у 11,00 часова у судници број 2
Привредног суда у Зајечару у стечајном поступку
над стечајним дужником Земљорадничка задруга
„Сумраковац” у стечају из Сумраковца. Завршно рочиште се одређује са разлога јер су повериоци измирени у целости. Позивају се повериоци и стечајни управник да приступе на заказано рочиште.
Налаже се стечајном управнику да најкасније до
рочишта сачини завршни рачун стечајног дужника
и достави суду коначне захтеве за исплату награда и
трошкова поступка.
3. Ст. број 377/2010 – Из Привредног суда у
Зајечару.
11616
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, решавајући по предлогу стечајног
дужника за покретање стечајног поступка над стечајним
дужником Приватно производно трговинско предузеће
и експорт-импорт „Интеграл Промет” ДОО Крагујевац,
Казимира Вељковића 60, матични број 06480519, ПИБ
101573291, донео је 23. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се предлог стечајног дужника, као предлагача поднет 1. октобра 2014. године, па се отвара
стечајни поступак над стечајним дужником Приватно
производно трговинско предузеће и експорт-импорт „Интеграл Промет” ДОО Крагујевац, Казимира
Вељковића 60, матични број 06480519, ПИБ 101573291.
2. Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања из члана 11. став 2. тачка 1. у вези става 3.
Закона о стечају.
3. За стечајног управника одређује се Љубиша
Перовић, лиценцирани стечајни управник из Крагујевца,
Радоње Продановића 12, са лиценцом број 155-0796.
117 / 29. Х 2014.
4. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року од 60 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
РС”, с тим што ће пријаве поднете по протеку рока од
120 дана бити одбачене као неблаговремене.
5. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.
6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 26.
новембар 2014. године са почетком у 10,30 часова и
одржаће се у Привредном суду у Крагујевцу, судница
број 537/V, за када се сазива и седница Скупштине поверилаца, која ће се одржати на првом поверилачком
рочишту.
7. Испитно рочиште заказује се за 4. фебруар
2015. године са почетком у 10,30 часова и одржаће се
у Привредном суду у Крагујевцу, судница број 537/V.
8. Оглас о покретању стечајног поступка истиче се
на огласној табли Суда са датумом 23. октобар 2014. године и биће објављен у „Службеном гласнику РС” и у
једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
9. Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд да изврши упис забележбе о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.
2. Ст. број 24/2014 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
11617
7
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору, на основу члана 81. ст.
1. и 2. тачка 4. ЗПП-а, поставља привременог заступника туженом Предузећу за производњу и трговину
Феррарипласт доо Сомбор из Сомбора (МБ 08823987,
ПИБ 103541867), у парничном поступку ради исплате,
који се води по тужби ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад.
За привременог заступника поставља се адвокат
Бојан Тркуља из Сомбора, Мите Поповића 4.
Привремени заступник предузима парничне
радње у поступку све док се странка, њен законски
заступник или пуномоћник не појави пред судом или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
старатеља.
2. П. број 238/2014 – Из Привредног суда у
Сомбору. 11603
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку стечаја над стечајним дужником
АД „Житопромет” у стечају из Сремске Митровице,
Краља Петра Првог 9 на завршном рочишту одржаном
21. октобра 2014. године, донео је
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
РЕШЕЊЕ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку стечаја над стечајним дужником
ДП „Инвест” у стечају Ниш, кога заступа стечајни управник Агенција за приватизацију РС-Центар за стечај,
преко повереника Стругаревић Милана, поступајући
по предлогу стечајног управника од 21. октобра 2014.
године, донео је 23. октобра 2014. године
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
29. августа 2014. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује се
у износу од 1.452.081,54 динара а накнада трошкова
стечајног управника утврђује се у износу од 741.408,00
динара.
Исплата награде и накнаде трошкова стечајног
управника у износу од 274.000,00 динара извршиће се
стечајном управнику након што буду исплаћени преостали трошкови везани за закључење стечаја.
Стечајни поступак над стечајним дужником АД
„Житопромет” у стечају Сремска Митровица, Краља
Петра Првог 9, МБ: 08121176, ПИБ: 101965829 се
закључује.
Налаже се стечајном управнику да у име стечајног
дужника на име паушалне таксе на решење о закључењу поступка стечаја уплати износ од 19.000,00 динара на рачун Привредног суда у Сремској Митровици
број 840-29707845-96.
1. Ст. број 542/2010 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
11553
РЕШЕЊЕ
Одређује се одржавање допунског испитног рочишта ради испитивања поднете пријаве потраживања.
Рочиште ће се одржати 13. новембра 2014. године
са почетком у 12,00 часова, у згради Привредног суда у
Нишу, Светосавска 7а, судница број 3.
Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС”.
3. Ст. број 298/2011 – Из Привредног суда у Нишу.
11668
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, поступајући у стечајном поступку према стечајном дужнику АД „Дениметал” у стечају из Мерошине
кога заступа стечајни управник Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, преко повереника Предрага
Косовца, одлучујући о предлогу стечајног управника
од 23. октобра 2014. године за заказивање завршног рочишта, донео је 23. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником АД „Дениметал” у
стечају из Мерошине за 12. новембар 2014. године са
почетком у 11,00 часова, у судници број 2 Привредног
суда у Нишу.
Решење о завршном рочишту објавити на огласној
табли суда као и у „Службеном гласнику РС”.
1. Ст. број 98/2010 – Из Привредног суда у Нишу.
11677
Привредни суд у Нишу и то стечајни судија
Драган Здравковић, у претходном поступку стечаја над
дужником Друштво за пекарску и трговинску делатност „Пекара МБН” ДОО Ниш, Ваздухопловаца б. б.,
донео је 24. октобра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Рочиште за одлучивање и гласање о предложеном
унапред припремљеном плану реорганизацији дужника
Друштво за пекарску и трговинску делатност „Пекара
МБН” ДОО Ниш, Ваздухопловаца б. б. одређује се за
3. децембар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у
судници број 4, Привредног суда у Нишу.
Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
2. Ст. број 11/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
11669
Привредни суд у Сремској Митровици као првостепени стечајни суд, у већу састављеном од судија
овог суда и то Драгана Лалић као председника стечајног већа и судија Катице Поповић и Гине Тешановић
као чланова већа, у стечајном поступку над стечајном
масом ЈП за производњу целулозе и папира „Милан
Степановић Матроз” у стечају Сремска Митровица,
Јарачки пут б.б., 22. октобра 2014. године, на нејавној
седници већа, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном предмету ЈП за производњу целулозе и папира „Милан
Степановић Матроз” у стечају Сремска Митровица,
Јарачки пут б.б. и исто заказује за 24. новембар 2014.
године у 11,00 часова у судници број XVI/2.
На завршном рочишту ће се расправљати о:
1. завршном рачуну стечајног управника,
2. коначним захтевима за исплату награде и накнаде трошкова,
3. примедбама на завршни рачун или на поднете
захтеве за исплату накнада и награда,
4. нерасподељеним деловима стечајним масе,
5. другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
1. Ст. број 16/2010 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици 11612
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику РС” сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Ст. број 28/2010 – Из Привредног суда у Суботици.
11561
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија
Миљко Мићовић, у предмету стечаја над Предузеће
„Дивна Пурић и ортак” ОД Нова Варош, Дрмановићи,
МБ 17441132, ПИБ 102401338, након одржаног рочишта, донео је 9. окто 11559 бра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника Предузеће „Дивна Пурић и ортак”
ОД Нова Варош, Дрмановићи, МБ 17441132, ПИБ
102401338.
II Имовина стечајног дужника која није продата
и то: штала у Дрмановићима код Нове Вароши, укупне нето површине 146,04 м2, која се налази на кп. број
1117 КО Дрмановићи, а која се у листу непокретности
води на име Пурић Миливоја из Дрмановића, преноси
се на повериоце са процентом учешћа и то:
– Комерцијална банка АД Београд 88,89%,
– Општина Нова Варош 4,35%,
– Пореска управа Нова Варош 6,76%.
III Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Предузеће „Дивна Пурић и ортак” ОД Нова
Варош, Дрмановићи, МБ 17441132, ПИБ 102401338.
3. Ст. број 169/2010 – Из Привредног суда у
Ужицу.
11559
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, стечајни судија Миљко Мићовић, у предмету стечаја над
„ИНТЕКС” д.о.о. Пријепоље, након рочишта одређеног
поводом завршног рачуна и завршне деобе стечајног
дужника, одржаног 15. октобра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се завршни рачун стечајног дужника
„ИНТЕКС” д.о.о. Пријепоље, МБ 17253891, ПИБ
100809492.
II Закључује се стечајни поступак над „ИНТЕКС”
д.о.о. Пријепоље, МБ 17253891, ПИБ 100809492.
3. Ст. број 1/2011 – Из Привредног суда у Ужицу.
11680
Привредни суд у Ужицу, решењем СТ. 22/2014 од
24. октобра 2014. године отворио је стечајни поступак
над „Концерн” Фармаком МБ Шабац, Ливница Пожега
а.д. из Пожеге, Бакионичка 14, МБ 07217013, ПИБ
101005143, због трајније неспособности за плаћање.
За стечајног управника одређен је Радомир
Кубуровић, дипл. ецц. из Ужица, Видовданска 34 а.
Позивају се повериоци да у року од 90 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
пријавом у 2 примерка, са доказима.
Позивају се дужници стечајног дужника да испуне
обавезе према стечајној маси стечајног дужника.
Одређено је прво поверилачко рочиште за 28. новембар 2014. године са почетком у 9,00 сати, соба број
50/III, те ће се истога дана и у исто време одржати седница Скупштине поверилаца.
Одређено је испитно рочиште за 27. фебруар 2015
године са почетком у 9,00 часова, соба број 50/III.
Решење је истакнуто на огласну таблу суда 24. октобра 2014 године.
2. Ст. број 22/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
11665
Судски регистар
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
Привредни суд у Суботици је 22. октобра 2014.
године решењем Ст. 28/2010 у поступку стечаја над
„Циглана” д.о.о. из Бачке Тополе, Бечејски пут 31 – матични број 08596727 заказао одржавање завршног рочишта за 20. новембар 2014. године са почетком у 9,50
часова у сали 168/2 код Привредног суда у Суботици.
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
48/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-184 Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја Оп­шти­не
Ки­кин­да у ли­кви­да­ци­ји, по­дат­ке:
Ре­ги­стру­је се по­чет­ни ли­кви­да­ци­о­ни из­ве­штај Ту­
ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је оп­шти­не Ки­кин­да у ли­кви­да­ци­ји
8
са ста­њем на дан 29. мај 2014. го­ди­не, ко­ји је 6. ју­на
2014. го­ди­не усво­ји­ла Скуп­шти­на оп­шти­не Ки­кин­да,
пре­ма ко­јем Ту­ри­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја оп­шти­не Ки­кин­да
у ли­кви­да­ци­ји не­ма не­из­ми­ре­них оба­ве­за пре­ма по­ве­ри­
о­ци­ма по би­ло ком 11536 осно­ву, пре­ма ко­јем се про­тив
исте не во­ди суд­ски или би­ло ко­ји по­ступ­ци ко­ји мо­гу за
прав­ну по­сле­ди­цу има­ти из­ми­ре­ње би­ло ка­кве оба­ве­зе и
пре­ма ко­јем, на­кон спро­ве­де­ног по­ступ­ка оба­ве­шта­ва­ња
по­ве­ри­о­ца и по про­те­ку за­кон­ског ро­ка, не­ма под­не­тих
при­ја­ва по­тра­жи­ва­ња.
Фи. број 48/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
11536
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
65/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-71 Ме­ди­цин­ска шко­ла Зре­ња­нин, по­дат­ке:
Ме­ди­цин­ска шко­ла у Зре­ња­ни­ну вр­ши про­ме­ну
се­ди­шта: Упи­су­је се Но­во­сад­ска 2, Зре­ња­нин, а бри­ше
се На­род­ног фрон­та 3, Зре­ња­нин.
Фи. број 65/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
11537
Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
49/2014 уписао је у судски регистар, у рег. ул. број
5-191 Јавна агенција за локални економски развој
Општине Кикинда у ликвидацији, податке:
Региструје се Почетни ликвидациони извештај
Јавне агенције за локални економски развој Општине
Кикинда у ликвидацији са стањем на дан 29. мај 2014.
године, који је 6. јуна 2014. године усвојила Скупштина
општине Кикинда, према којем Јавна агенција за локални економски развој Општине Кикинда нема неизмирених обавеза према повериоцима по било ком основу,
према којем се против исте не воде судски или било
који поступци који могу за правну последицу имати
измирење било какве обавезе и према којем, након
спроведеног поступка обавештавања повериоца и по
протеку законског рока, нема поднетих пријава потраживања.
Фи. број 49/2014 – Из Привредног суда у
Зрењанину.
11535
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну ре­ше­њем Фи. број
67/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр. 5/71
Ме­ди­цин­ска шко­ла Зре­ња­нин, по­дат­ке:
Ме­ди­цин­ска шко­ла у Зре­ња­ни­ну вр­ши про­ме­ну
ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње: Упи­су­је се Ве­ра Стар­
че­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра шко­ле, са нео­гра­
ни­че­ним овла­шће­њем, а бри­ше се Ра­ди­вој Ве­ли­са­вље­
вић, ди­рек­тор шко­ле, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њем.
Ме­ди­цин­ска шко­ла у Зре­ња­ни­ну вр­ши ускла­ђи­
ва­ње ши­фре де­лат­но­сти са за­ко­ном о кла­си­фикаци­ји
де­лат­но­сти: Упи­су­је се као основ­на де­лат­ност шко­ле
сред­ње струч­но обра­зо­ва­ње ши­фра 8532 и као про­ши­
ре­на де­лат­ност оста­ло обра­зо­ва­ње ши­фра 8559, бри­
ше се тех­нич­ко и струч­но сред­ње обра­зо­ва­ње ши­фра
80220 и про­ши­ре­на де­лат­ност – обра­зо­ва­ње од­ра­слих
у ви­ду обу­ке за рад и по­сло­ви­ма бол­ни­чар – не­го­ва­тељ
ши­фра 80420.
Фи. број 67/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
11538
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
56/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-81, Дом уче­ни­ка „Ни­ко­ла Вој­во­дић” Ки­
кин­да, по­дат­ке:
Бри­ше се Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја – Вла­да Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је, Бе­о­град, као осни­вач.
Упи­су­је се Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја – Ауто­ном­на по­кра­
ји­на Вој­во­ди­на, Но­ви Сад, као осни­вач.
Фи. број 56/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
11597
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
68/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-198 Кан­це­ла­ри­ја за ЛЕР Оп­шти­не Но­ва
Цр­ња у ли­кви­да­ци­ји, по­дат­ке:
Ре­ги­стру­је се По­чет­ни ли­кви­да­ци­о­ни из­ве­штај
Кан­це­ла­ри­је за ло­кал­ни еко­ном­ски раз­вој Оп­шти­не
Но­ва Цр­ња у ли­кви­да­ци­ји са ста­њем на дан 25. ав­
густ 2014. го­ди­не, ко­ји је 23. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не,
усво­ји­ла Скуп­шти­на оп­шти­не Но­ва Цр­ња, пре­ма ко­јем
29. Х 2014. /
Кан­це­ла­ри­ја за ло­кал­ни еко­ном­ски раз­вој Оп­шти­не Но­
ва Цр­ња у ли­кви­да­ци­ји има не­из­ми­ре­них оба­ве­за пре­
ма по­ве­ри­о­ци­ма и да се про­тив исте во­ди суд­ски по­
сту­пак ко­ји мо­же за прав­ну по­сле­ди­цу има­ти из­ми­ре­ње
оба­ве­за. По­сле ре­ги­стра­ци­је по­чет­ног ли­кви­да­ци­оног
из­ве­шта­ја по­че­ће се са ис­пла­том по­ве­ри­ла­ца чи­ја су
по­тра­жи­ва­ња при­зна­та.
Фи. број 68/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
11596
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу Решењем Фи. број
154/2014 године уписао је у судски регистар у рег. 1-64,
податке:
Основна школа „Младен Марковић” СО Витина
врши промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише Ненад Тирић као в.д. директора, а уписује се
Крстић Славиша као в.д. директора.
Фи. број 154/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
11447
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
156/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-37, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Апо­те­ка Ни­ни”
Ниш, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­
ко што се бри­ше Сто­ја­но­вић Зо­ран ди­рек­тор, а упи­су­је
се До­бри­ца Жив­ко­вић као ди­рек­тор са овла­шће­њи­ма за
за­сту­па­ње без огра­ни­че­ња.
Фи. број 156/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11451
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
158/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-49-00, по­дат­ке:
Спе­ци­јал­на шко­ла са до­мом уче­ни­ка „Бу­бањ”
Ниш, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
та­ко што се бри­ше Жив­ко­вић Гор­да­на као ди­рек­тор, а
упи­су­је се Ча­ра­пић Сне­жа­на као ди­рек­тор.
Фи. број 158/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11448
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
162/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 13106, по­дат­ке:
Ме­ђу­оп­штин­ски цен­тар за со­ци­јал­ни рад Ко­сов­
ска Ми­тро­ви­ца вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за
за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше Ђи­но­вић Де­јан као в.д.
ди­рек­тора, а упи­су­је се Ђи­но­вић Де­јан као ди­рек­тор.
Фи. број 162/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11445
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
155/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку 5-132, по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка
„Бу­ле­вар” из Про­ку­пља, под на­зи­вом Огра­нак Апо­те­ка
„Бу­ле­вар 2” са адре­сом Југ Бог­да­но­ва 119 Про­ку­пље.
Упи­су­је се: Жи­во­јин Ле­по­је­вић као ди­рек­тор без огра­
ни­че­ња ЈМБГ 1904956733529
Де­лат­но­сти: 4773, 4774, 4775, 4729, 4778.
Фи. број 155/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11507
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
157/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-729 по­дат­ке:
За­вод за јав­но здра­вље Пи­рот, вр­ши про­ме­ну ли­
ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше Кр­стић
Да­ни­ло као ди­рек­тор, а упи­су­је се Алек­сић Ели­за­бе­та
као в.д. ди­рек­тора без огра­ни­че­ња у окви­ру упи­са­них
де­лат­но­сти .
Фи. број 157/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
11450
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
83/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку 1-5382-00 Цен­тар за со­ци­јал­ни рад Жа­ба­ри, по­дат­ке:
1. Раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти ди­рек­тор Си­ма Јев­тић,
дипл. соц. рад­ник,
2. Име­ну­је се за ди­рек­то­ра Сла­ђа­на Мр­во­вић,
дипл. прав­ник,
117
3. Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње: ди­рек­тор Сла­ђа­
на Мр­во­вић, дипл. прав­ник, ко­ји за­сту­па уста­но­ву без
огра­ни­че­ња.
Фи. број 83/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11473
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
82/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-143 ОШ „Вук Ка­ра­џић”, Смед. Па­лан­ка,
про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње, по­да­та­ка:
У ОШ „Вук Ка­ра­џић” из Смед. Па­лан­ке – Пр­во­
мај­ска б.б. вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње, та­ко што се бри­ше Ма­риа Ста­нић, а упи­су­је Не­
над Ми­ло­ји­чић, в. д. ди­рек­то­ра.
Фи. број 82/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11474
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
79/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-76-00 Основ­на шко­ла „Ра­ди­ца Ран­ко­
вић”, Ло­зо­вик, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
ОШ „Ра­ди­ца Ран­ко­вић” у Ло­зо­ви­ку, та­ко што се из суд­
ског ре­ги­стра бри­ше до­са­да­шњи ди­рек­тор Да­ни­је­ла Ја­
ко­вље­вић Жи­во­ји­но­вић и упи­су­је ди­рек­тор шко­ле Ско­
кић Ра­до­мир као ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње шко­ле у
гра­ни­ца­ма утвр­ђе­ним за­ко­ном и оп­штим ак­ти­ма шко­ле.
Фи. број 79/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11469
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
66/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-260-00 ПС По­жа­ре­вац, по­дат­ке:
У Обра­сцу број 4 бри­ше се: ди­рек­тор др Ве­сна Ив­
ко­вић, ЈМБГ 1908960765031, са ста­ном у Бра­ни­сла­ва
Ну­ши­ћа 3/2, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њем за за­сту­
па­ње До­ма здра­вља „Сме­де­ре­во” у прав­ном про­ме­
ту. Упи­су­је се: в.д. ди­рек­то­ра др Ра­ди­ша Ми­ја­и­ло­вић,
ЈМБГ 0303956760022, са пре­би­ва­ли­штем у Би­нов­цу, са
нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њем за за­сту­па­ње До­ма здра­
вља „Сме­де­ре­во” у прав­ном про­ме­ту.
Фи. број 66/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11468
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
67/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-10083-00 Кул­тур­ни цен­тар оп­шти­не Ве­
ли­ко Гра­ди­ште, по­дат­ке:
Про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње и пот­пи­
си­ва­ње Јав­не уста­но­ве Кул­тур­ни цен­тра оп­шти­не Ве­
ли­ко Гра­ди­ште, та­ко што се бри­ше Mi­lo­na Car­mic­hael
в.д. ди­рек­то­ра, као ли­це овла­шће­ног за за­сту­па­ње и
пот­пи­си­ва­ње, а упи­су­је се Mi­lo­na Car­mic­hael – ди­рек­
тор, као ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње и пот­пи­си­ва­ње.
Фи. број 67/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11466
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
85/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-89-00 Уста­но­ва у обла­сти кул­ту­ре и
обра­зо­ва­ња Рад­нич­ки уни­вер­зи­тет Сме­де­ре­во, Ка­ра­
ђор­ђе­ва 4, по­дат­ке:
Код Уста­но­ве у обла­сти кул­ту­ре и обра­зо­ва­ња Рад­
нич­ки уни­вер­зи­тет Сме­де­ре­во, Ка­ра­ђор­ђе­ва 4, до­не­
се­на је Од­лу­ка о про­ме­ни осни­вач­ког ак­та Рад­нич­ког
уни­вер­зи­те­та Сме­де­ре­во и са њом је ускла­ђен Ста­тут
Рад­нич­ког уни­вер­зи­те­та Сме­де­ре­во. Вр­ши се бри­сање
де­лат­но­сти под ши­фра­ма: 18.14, 46.66, 47.61, 47.62,
47.78, 56.29, 58.11, 77.22, 79,90. Вр­ши се до­пу­на де­лат­
но­сти под ши­фра­ма: 90.04, 59.13, 18.13, 58.14, 58.19,
82.30, 73.11, 70.21, 72.20, 73.12.
Фи. број 85/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11472
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
76/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-58-00 ПС По­жа­ре­вац, по­дат­ке:
У ОШ „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај” у Сме­де­ре­ву из­вр­
ше­на је про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње. Ли­це
117 / 29. Х 2014.
овла­шће­но за за­сту­па­ње је Зо­ран Јо­ва­но­вић, ди­рек­тор
са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма. Сту­пио на ду­жност
17. ав­гу­ста 2014. го­ди­не.
Фи. број 76/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11460
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
88/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, ОШ „Иво Ло­ла
Ри­бар” Ве­ли­ко Гра­ди­ште, по­дат­ке:
Код Основ­не шко­ле „Иво Ло­ла Ри­бар”, Ве­ли­ко
Гра­ди­ште, вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње шко­ле, та­ко што се бри­ше до­са­да­шњи ди­рек­тор
Ми­о­драг Ми­лу­ти­но­вић, а упи­су­је се Дра­ган Ман­дић
ди­рек­тор шко­ле ко­ји ће за­сту­па­ти шко­лу у гра­ни­ца­ма
овла­шће­ња пре­ма ва­же­ћим За­ко­ни­ма, Ста­ту­том и дру­
гим нор­ма­тив­ним ак­ти­ма шко­ле.
Фи. број 88/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11464
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
84/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Filly Farm”
Ве­ли­ка Пла­на, Апо­те­ка „Filly 76” Ра­ча, Ка­ра­ђор­ђе­ва 33.
Ди­рек­тор Ве­ри­ца Спа­со­је­вић, ЈМБГ 0110972765031.
Де­лат­ност: 47.73, 47.29, 47.54, 47.71, 47.72, 47.74, 47.75.
Фи. број 84/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11467
При­вред­ни суд у По­жа­ре­в­цу, ре­ше­њем Фи. број
78/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-123-00, ПС По­жа­ре­вац, по­дат­ке:
Код уста­но­ве Кул­тур­но про­свет­ни цен­тар „Јо­ван
Шер­ба­но­вић” Жа­гу­би­ца, Кра­ља Ми­ла­на 25 у Жа­гу­би­
ци, упи­су­је се За­рић Дра­ган в.д. ди­рек­тора на осно­ву
Ре­ше­ња бр. I 01 020 761/14 од 2. септембра 2014. го­ди­
не, до­не­тог на сед­ни­ци Скуп­шти­не.
Фи. број 78/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11459
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
89/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-24-00, ПС По­жа­ре­вац, по­дат­ке:
За ди­рек­то­ра Сред­ње шко­ле у Ве­ли­ком Гра­ди­шту
име­но­ва­на је Ве­сна Нов­ко­вић, ди­рек­тор шко­ле, као
ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње шко­ле у гра­ни­ца­ма овла­
шће­ња утвр­ђе­них за­ко­ном, ста­ту­том и дру­гим нор­ма­
тив­ним ак­ти­ма шко­ле.
Фи. број 89/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11455
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
69/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-190-00 ПС По­жа­ре­вац, по­дат­ке:
од Здрав­стве­не уста­но­ве „Stan­kop-pharm” Сме­де­
ре­во, Ка­ра­ђор­ђе­ва 12, Тр­жни цен­тар „Да­ну­би­јус” ло­кал
број 62а, упи­су­је се осни­ва­ње огран­ка као де­ла уста­но­
ве са сле­де­ћим по­да­ци­ма: На­зив огра­на­ка: ЗУ „Stan­koppharm” Сме­де­ре­во, огра­нак „Апо­те­ка 1” Сме­де­ре­во, се­
ди­ште: Сме­де­ре­во, 17. ок­то­бар 1, Пре­те­жна де­лат­ност:
4773 – Тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­ма
у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма, овла­
шће­ње и оба­ве­зе огран­ка у прав­ном про­ме­ту: Огра­нак
не­ма свој­ство прав­ног ли­ца. У прав­ном про­ме­ту исту­па
у име и за ра­чун здрав­стве­не уста­но­ве. Огра­нак у прав­
ном про­ме­ту исту­па под по­слов­ним име­ном здрав­стве­
не у ста­но­ве и сво­јим по­слов­ним име­ном, има пра­во
да преду­зи­ма све прав­не рад­ње у окви­ру ре­ги­стро­ва­
не де­лат­но­сти. За оба­ве­зе огран­ка у прав­ном про­ме­ту
здрав­стве­не уста­но­ве од­го­ва­ра це­ло­куп­ном сво­јом имо­
ви­ном, за­ступ­ник огран­ка: Ста­ни­мир Пе­тро­вић, ди­рек­
тор, за­ступ­ник огран­ка без огра­ни­че­ња у окви­ру ре­ги­
стро­ва­не де­лат­но­сти огран­ка.
Фи. број 69/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11457
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
57/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 6-263-00 ПС По­жа­ре­вац Дом здра­вља Пе­
тро­вац на Мла­ви, по­дат­ке:
Скуп­шти­на оп­шти­не Пе­тро­вац на Мла­ви је ре­
ше­њем број: 020-117/2014-02 од 7. ју­на 2014. го­ди­не
9
др Ми­ру Ран­ко­вић раз­ре­ши­ла ду­жно­сти в.д. ди­рек­то­
ра До­ма здра­вља Пе­тро­вац на Мла­ви, а ре­ше­њем број
020-118/2014-02 од 7. ју­на 2014. го­ди­не др Ми­ру Ран­ко­
вић име­но­ва­ла је за ди­рек­то­ра До­ма здра­вља Пе­тро­вац
на Мла­ви за пе­ри­од од че­ти­ри го­ди­не.
Фи. број 57/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11456
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, ре­ше­њем Фи. број
68/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-155-00 ПС По­жа­ре­вац, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­
ње код Оп­ште бол­ни­це „Сте­фан Ви­со­ки” из Сме­де­рев­
ске Па­лан­ке, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 147, та­ко што се бри­ше из
суд­ског ре­ги­стра в.д. ди­рек­то­ра др Пе­ри­ша Јо­ва­но­вић, а
упи­су­је у суд­ски ре­ги­стар в.д. ди­рек­то­ра др Го­ран Бог­да­
но­вић, са овла­шће­њи­ма утвр­ђе­ним за­ко­ном и ста­ту­том.
Фи. број 68/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11458
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу ре­ше­њем Фи. број
59/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр. 5-5400 ПС По­жа­ре­вац по­дат­ке:
Код ОШ „Доси­теј Об­ра­до­вић” у Сме­де­ре­ву, Ђу­ре
Да­ни­чи­ћа 84, из­вр­ше­на је про­ме­на ди­рек­то­ра шко­ле.
Од­лу­ком Школ­ског од­бо­ра ОШ „До­си­теј Об­ра­до­вић” у
Сме­де­ре­ву, де­ло­вод­ни број 1060 од 25. ју­на 2014. го­ди­
не, Ми­лић Ра­ди­са­ву ди­рек­то­ру ОШ „До­си­теј Об­ра­до­
вић” у Сме­де­ре­ву, на лич­ни зах­тев, пре­ста­је ду­жност
да­на 30. ју­на 2014. го­ди­не. Од­лу­ком Школ­ског од­бо­ра
ОШ „До­си­теј Об­ра­до­вић” у Сме­де­ре­ву, де­ло­вод­ни број
1061 од 25. ју­на 2014. го­ди­не, за вр­ши­о­ца ду­жно­сти по­
ста­вље­на је Сла­ви­ца Стан­чић, а на ду­жност сту­па од 1.
ју­ла 2014. го­ди­не.
Фи. број 59/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11463
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу ре­ше­њем Фи. број
75/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр. 1-700 По­жа­ре­вац ОШ „До­си­теј Об­ра­до­вић” Сме­де­ре­во,
по­дат­ке:
Код ОШ „До­си­теј Об­ра­до­вић” у Сме­де­ре­ву, Ђу­
ре Да­ни­чи­ћа 84, вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног
за за­сту­па­ње та­ко да се бри­ше до­са­да­шњи ди­рек­тор
вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра са нео­гра­ни­че­ним овла­
шће­њи­ма Сла­ви­ца Стан­чић упи­су­је Ћет­ко­вић Ди­ја­на
као вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра са нео­гра­ни­че­ним
овла­шће­њи­ма и са свим пра­ви­ма од­ре­ђе­ним за­ко­ном и
оста­лим ак­ти­ма.
Фи. број 75/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11461
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу ре­ше­њем Фи. број
86/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
Основ­не шко­ле „Ђу­ра Јак­шић” Оре­шко­ви­ца и то та­ко
што се бри­ше Љу­би­ца Сто­ји­ло­вић због ис­те­ка ман­да­
та и упи­су­је Љу­би­ца Сто­ји­ло­вић због но­вог ман­да­та на
функ­ци­ју ди­рек­то­ра шко­ле.
Фи. број 86/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11471
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу ре­ше­њем Фи. број
80/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр.
5-134-00 ПС По­жа­ре­вац Цен­тар за кул­ту­ру Ма­ло Цр­
ни­ће по­дат­ке:
Вр­ши­ се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње,
та­ко што се бри­ше вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Иван
Ивић, а упи­су­је Бе­би­ца Ми­ло­ва­но­вић, као вр­ши­лац ду­
жно­сти ди­рек­то­ра са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Фи. број 80/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11470
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу ре­ше­њем Фи. број
58/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. Основ­на
шко­ла „Ми­ша Жи­ва­но­вић” Сред­ње­во, по­дат­ке:
Упи­су­је се Рај­ко­вић Де­јан као ди­рек­тор шко­ле ли­
це овла­шће­но за за­сту­па­ње са овла­шће­њи­ма утвр­ђе­ним
За­ко­ном и Ста­ту­том шко­ле.
Фи. број 58/2014 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­рев­цу.
11465
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 50/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-21-02, Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка ДАН из Срем­ске Ми­тро­ви­це, Бу­ле­вар Кон­стан­
ти­на Ве­ли­ког 1, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка ДАН из Срем­ске
Ми­тро­ви­це, Бу­ле­вар Кон­стан­ти­на Ве­ли­ког 1, осни­ва
ор­га­ни­за­ци­о­ни део огра­нак, чи­је пу­но по­слов­но име је:
Здрав­стве­на уста­но­ва огра­нак апо­те­ке ДАН 2 у Вог­њу,
Рум­ска 12. Скра­ће­но по­слов­но име за огра­нак је: ЗУ
Апо­те­ка ДАН 2. Се­ди­ште огран­ка је у Вог­њу, Рум­ска
12. Огра­нак се осни­ва за оба­вља­ње сле­де­ћих де­лат­но­
сти: 4773, 4774, 4775, 4765, 4729. Ли­це овла­шће­но за
за­сту­па­ње је Ра­ко­вић Све­тла­на из Срем­ске Ми­тро­ви­
це, Ра­ди­нач­ки пут б.б., лк. бр. 003374390 из­да­та од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца са ЈМБГ 24109689510.
Фи. број 50/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
11495
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 49/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-21-01, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка Дан из Срем­ске
Ми­тро­ви­це, Бу­ле­вар Кон­стан­ти­на Ве­ли­ког 1, осни­ва
ор­га­ни­за­ци­о­ни део огра­нак, чи­је пу­но по­слов­но име:
Здрав­стве­на уста­но­ва огра­нак Апо­те­ка Дан 1 у Ве­
ликим Ра­дин­ци­ма, Мар­ша­ла Ти­та 21. Скра­ће­но име:
ЗУ Апо­те­ка Дан 1. Се­ди­ште огран­ка је у Мар­ша­ла Ти­
та 21 Ве­ли­ки Ра­дин­ци. Огра­нак се осни­ва за оба­вља­
ње сле­де­ћих де­лат­но­сти: 4774, 4773, 4775, 4765, 4729.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње је Ра­ко­вић Све­тла­на
из Срем­ске Ми­тро­ви­це, Рад­нич­ки пут б.б., л. к. број
003374390 из­да­та од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца, са ЈМБГ
2410968895010.
Фи. број 49/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
11498
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број
46/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку Ру број 1-158-00 На­род­на би­бли­о­те­ка Ужи­це,
по­дат­ке:
Упи­су­је
се
Дра­ги­ца
Ста­ној­чић,
ЈМБГ
0906949133655, ди­рек­тор, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­
њи­ма и ман­дат ди­рек­то­ра тра­је че­ти­ри го­ди­не. Бри­ше
се Дра­ги­ша Ста­ној­чић, в. д. ди­рек­то­ра Би­бли­о­те­ке.
Фи. број 46/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
11571
Разно
„Sava životno osiguranje” a.d.o., Београд оглашава неважећим полису животног осигурања
SL2000005271, уговарач осигурања Виолета Смоловић,
са пребивалиштем у Љубић Поље б.б., 32000 Чачак.
11628
Факултет за европске правно-политичке студије Нови Сад оглашава неважећим дипломе: сер. број
000064 на име Давор (Радомир) Зец, сер. број 000151
на име Марко (Миодраг) Пантелић и сер. број 000094
на име Стефан (Тодор) Милићевић, издате 30. септембра 2013. године. 11700
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 27-31/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007145898 из­дат од ПУ
Кру­ше­вац на име Тра­и­ло­вић Ми­хај­ло, Врб­ни­ца. 01/008393/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-7438/14-1 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008281319 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Пу­ље­зе­вић Дра­ган, Ло­зни­ца.
01/008394/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-65/14-82 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009740146 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ла­за­ре­вић Сте­фан, Вра­ње.
01/008395/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-63/14-81 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008820373 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Жив­ко­вић Кла­у­ди­ја, Вра­ње.
01/008396/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-7504/14 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0010418326 из­дат од ПУ Но­ви
Па­зар на име Хо­до­вић Ер­сан, Ту­тин.
01/008397/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 27-1478/16/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007828690 из­
дат од ПУ Ужи­це на име Ста­ме­нић Ду­брав­ка, Ба­ји­на Ба­шта.
01/008398/14
10
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-7346/14 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009303292 из­дат од ПУ Но­ви Па­
зар на име Чо­ло­вић Да­мир, Ве­сни­ће.
01/008399/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 27-1472-15/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007519644
из­дат од ПУ Ужи­це на име Де­спо­то­вић Дра­га­на, Ба­ји­на Ба­шта.
01/008400/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-76/14 од 04.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008545522 из­дат од ПУ Бе­о­град на
име Ге­гић Да­рис, Ру­же­ви­ће.
01/008401/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-7308/14 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009124293 из­дат од ПУ Но­ви Па­
зар на име Шкри­јељ Ме­џид, Ба­ро­шти­ца.
01/008402/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-1776187 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009261680 из­дат од ПУ Но­ви Па­
зар на име Чу­ље­вић Му­хе­дин, Саш.
01/008403/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-379/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008103135 из­дат од ПУ За­је­
чар на име То­до­ро­вић Алек­сан­дар, За­је­чар.
01/008404/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-7460/14 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007808864 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име По­по­вић Ми­ли­ца, Вр­шац.
01/008405/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-99/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008876562 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ка­лу­ђер Ма­ри­ја, Пан­че­во.
01/008406/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7636/14-1 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011173568 из­дат од ПУ Ша­бац
на име Ше­стић Сло­бо­дан, Ша­бац.
01/008407/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7668/14-1 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011147484 из­дат од ПУ Ша­бац
на име Ју­ри­шић Је­ли­ца, Ша­бац.
01/008408/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-7613/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011337285 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ва­сић Но­ви­ца, Глу­шци.
01/008409/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 27-7628/14-1 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011811485 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ма­тић Ми­лен­ко, Узов­ни­ца.
01/008410/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-19/2014 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007566899 из­дат од ПУ Бор на
име Бол­бо­ти­но­вић Жељ­ко, Те­ки­ја.
01/008411/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-312/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008566877 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Мик­шић Сло­бо­дан, Но­ви Сад.
01/008412/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-7655/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010155884 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ран­ђе­ло­вић Мар­ко, Аран­ђе­ло­вац.01/008413/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-2610/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009002587 из­дат од ПУ Кра­
гу­је­вац на име Ма­рин­ко­вић Ми­ли­ја­на, Ра­ни­ло­вић. 01/008414/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-45 од 08.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009412989 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Ми­ло­је­вић Ве­ри­ца, Ру­ма.
01/008415/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 27-3029/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010625106 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Јан­ко­вић Ми­лан, Бра­ји­но­вац.
01/008416/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-313/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009330708 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ко­стић Ла­на, Но­ви Сад.
01/008417/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7696/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010832315 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Оме­ро­вић Пре­драг, Ја­го­ди­на.
01/008418/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 04-27-8-9/14 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010982724 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Кри­жан Ни­ко­ла, Бач.
01/008419/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-100/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010207012 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ђу­рић Угље­ша, Омо­љи­ца.
01/008420/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7709/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008604421 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Бу­гар­ски Зо­ран, Зре­ња­нин.
01/008421/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 27-4676 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008661770 из­дат од ПУ Ле­ско­вац
на име Сељ­ма­ни Ри­зах, Ту­па­ле.
01/008422/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-7215/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009224623 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ер­џан Џан, Но­ви Па­зар.
01/008423/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-155/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008174914 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Гу­дај Ал­бер, Ко­сто­лац.
01/008424/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-158/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011359314 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ибра­хи­мов­ци Ру­ки­је, Ко­сто­лац.01/008425/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-33/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011243930 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Је­шин Ла­зар, Цре­па­ја.
01/008426/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-32/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011632861 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Онч Шер­бан, Уз­дин.
01/008427/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-7389/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009555362 из­дат од ПУ Но­
ви Па­зар на име Фи­ју­ља­нин Ме­ди­на, Но­ви Па­зар. 01/008428/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-14/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009729264 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Дур­ми­ше­вић Сан­дра, Бе­ла Па­лан­ка. 01/008429/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-13/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009729261 из­дат од ПУ Пи­рот
на име Дур­ми­ше­вић Алек­сан­дар, Бе­ла Па­лан­ка.
01/008430/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-15/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009713229 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Дур­ми­ше­вић Пре­драг, Бе­ла Па­лан­ка.01/008431/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-12/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011165142 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Бе­ки­ро­вић Ана, Бе­ла Па­лан­ка.
01/008432/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-7560/2014 од
16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009549560 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ву­ко­вић Мо­мир, Срем­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/008433/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-120/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011052857 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Бај­ра­мо­вић Са­бри­ја, Бу­ја­но­вац.
01/008434/14
29. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-127/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011052854 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Ме­ли­са, Бу­ја­но­вац.
01/008435/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-126/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011052855 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Ел­ман­да, Бу­ја­но­вац.
01/008436/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-125/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011052856 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Ел­ви­до­на, Бу­ја­но­вац.
01/008437/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-124/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011069479 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Ел­со­на, Бу­ја­но­вац.
01/008438/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-123/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011069478 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Са­бри­ја, Бу­ја­но­вац.
01/008439/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-121/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011069481 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Ери­јо­на, Бу­ја­но­вац.
01/008440/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-122/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011069481 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Ери­јо­на, Бу­ја­но­вац.
01/008441/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-119/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009422962 из­дат од ПС Бу­ја­
но­вац на име Мо­ри­на Му­сљи, Бу­ја­но­вац.
01/008442/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-3060/14-117 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011594961 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ибра­хи­ми Мен­сур, Ве­ли­ки Тр­но­вац.01/008443/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-118/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009228080 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Идић Ха­сан, Бу­ја­но­вац.
01/008444/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-311/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011330468 из­дат од Пу Но­
ви Сад на име Рит­тер Да­ни­ца, Но­ви Сад.
01/008445/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-290/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011257122 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Јо­ви­ће­вић Ан­дри­ја, Но­ви Сад.
01/008446/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-291/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008469331 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Јо­ви­ће­вић Лен­ка, Но­ви Сад.
01/008447/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-93/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008427799 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ву­ки­ће­вић Пе­тар, Жи­ча.
01/008448/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-111/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010510905 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Шор­маз Ла­зар, Сир­ча.
01/008449/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-7393/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009249630 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ба­ћи­ћа­нин Изет, Но­ви Па­зар. 01/008450/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-7366/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009067049 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ну­хо­вић Та­хир, Но­ви Па­зар. 01/008451/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-7449/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007457193 из­дат од ПУ Но­
ви Па­зар на име Исла­мо­вић Бај­рам, Но­ви Па­зар. 01/008452/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-157/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011425077 из­дат од ПУ По­
жа­ре­вац на име Ибра­хи­мов­ци Се­ља­ми, Ду­бр­ча­не. 01/008453/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-159/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008404826 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Осма­ни На­и­ље, Ко­сто­лац.
01/008454/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-27-84/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009991384 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ма­рин­ко­вић Све­тла­на То­до­ра, Ста­ро Се­ло.
01/008455/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-208/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010070282 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Дур­ми­ши Али­ја, Но­ви Сад.
01/008456/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-3734-01/14-КУ од
07.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010546060 из­
дат од МУП РС КУ на име Бе­ри­ша Су­на­ве­ра, Пећ. 01/008457/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-3735-01/14-КУ од
07.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009589119 из­
дат од МУП РС КУ на име Be­ris­ha Shyqyri, Пећ. 01/008458/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-3545-01/14-КУ од
01.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011194122 из­
дат од МУП РС КУ на име Али­то­вић Ген­ти­а­на, Ђа­ко­ви­ца.
01/008459/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6020/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009281426 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ма­тић Све­тла­на, Сла­ти­на.
01/008460/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3955/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010389106 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ру­ња­нин Бо­ри­слав, Гроц­ка.
01/008461/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-117/14 од 01.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009399429 из­дат од ПУ Ниш на
име Не­за­то­вић Ро­ма­на, Ниш.
01/008462/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3054/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009565021 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Цер­не Ра­дој­ко, Гроц­ка.
01/008463/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 27-11/14 од 30.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010111508 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Wi­ec­hert Je­li­fa, Сур­ду­ли­ца.
01/008464/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-79/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009023708 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ра­до­са­вље­вић Сла­ви­ша, По­жа­ре­вац. 01/008465/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-21/14 од 10.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007981462 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Ра­мић Алек­сан­дар, Врањ­ска Ба­ња.
01/008466/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2287/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008424142 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ха­фе­зи Је­тон, Ора­о­ви­ца.
01/008467/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-21/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011523249 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ми­тић Ра­де, Вар­ва­рин.
01/008468/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-90/14 од 09.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009627554 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ро­сић Оли­ве­ра, Ча­чак.
01/008469/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-55/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009048296 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Мар­ја­но­вић Да­ни­е­ла, Ста­ра Па­зо­ва.
01/008470/14
117
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 27-1-85/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008898809 из­дат од ПУ За­
је­чар на име То­до­си­је­вић Ве­сна, Со­ко Ба­ња.
01/008471/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-7669/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011494943 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Фе­ра­то­вић Ми­о­драг, Цр­на Ба­ра.
01/008472/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-6812/2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007113839 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ђа­ко­вић Ду­шан­ка, Ко­це­ље­ва.
01/008473/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-57/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008125737 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Ран­ђе­ло­вић Рат­ко, Про­ку­пље.
01/008474/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-58/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010834654 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Ле­по­је­вић Ср­ђан, Про­ку­пље.
01/008475/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 13-27-43/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010529400 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Фа­ра­го Хер­ми­на, Си­вац.
01/008476/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 13-27-44/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011346407 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Фа­ра­го Дра­ган, Си­вац.
01/008477/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7673/14-1 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007932380 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Мар­ко­вић Ми­лош, Ле­ско­вац.
01/008478/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 13-27-42/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010528441 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Ђор­ђе­вић Дан­ка, Си­вац.
01/008479/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-89 од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 011084815 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Кру­исз Ми­лан­ка, Со­вљак.
01/008480/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-87 од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 005218649 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Јо­ва­но­вић Мар­ко, Уб.
01/008481/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 27-18-16 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009450245 из­дат од ПУ Зре­ња­
нин на име Ра­ду На­та­ша, Су­тје­ска.
01/008482/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 27-1-56/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010886290 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Бу­дак Јо­ца, Бе­ла Цр­ква.
01/008483/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-103624/14-1 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004583000 из­дат од ПС
Опо­во на име Прем Иван, Опо­во.
01/008484/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7752/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008665724 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Дра­го­је­вић Ду­шко, Је­вре­мо­вац.
01/008485/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 27-535/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011341793 из­дат од ПУ Бор на
име Но­ва­ко­вић Са­ша, Руд­на Гла­ва.
01/008486/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-59/14 од
16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009386882 из­
дат од Пу Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Сла­во­љуб, Де­спо­то­во.
01/008487/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-101/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009826293 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Фар­каш Ка­ро­ли­на, Пан­че­во.
01/008488/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 27-1/14-19 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0100613470 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Ми­ха­и­ло­вић Де­јан, То­по­ла.
01/008489/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-134 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008188273 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ку­руц Ја­нош, Су­бо­ти­ца.
01/008490/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-136 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008828105 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Зве­ка­нов Бен­це, Хај­ду­ко­во.
01/008491/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-135 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011795721 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ђу­ран Бо­ре, Су­бо­ти­ца.
01/008492/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-7705/14 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007906371 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Ђо­кић Бран­ко, Шид.
01/008493/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 37-19/14-137 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009438577 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Та­ћи Шеф­чет, Су­бо­ти­ца.
01/008494/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7675/14-1 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011008237 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ша­ба­но­вић Пре­драг, Ле­ско­вац. 01/008495/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7676/14-1 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011008242 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ша­ба­но­вић Зо­ри­ца, Ле­ско­вац. 01/008496/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-7674/14-1 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011008240 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ша­ба­но­вић Кри­сти­јан, Ле­ско­вац. 01/008497/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-3883-01/14-КУ од
15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010612436 из­
дат од МУП РС КУ на име Ха­џа Бе­ћир, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
01/008498/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-4237-01/14-КУ од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011107607 из­
дат од МУП РС КУ на име Kin­gjaj Ner­mi­na, Пећ. 01/008499/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-4305-01/14-КУ од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011048311 из­дат од МУП
РС КУ на име Ца­та­ло­глу Ари­је­та, При­зрен.
01/008500/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-6768/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010293605 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Му­јо­вић Еџе­вид, Но­ви Па­зар. 01/008501/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3221/07 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009511922 из­дат од МУП РС
КУ на име Са­мир Ма­ка, Бе­о­град.
01/008502/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3342/06-1 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010606150 из­дат од МУП РС
КУ на име Ај­ва­зо­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град.
01/008503/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3190/14 од 11.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010192529 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Fleb­be Ka­ta­ri­na, Хам­бург.
01/008504/14
Ре­ше­њем МУП РС КУ број 27-4369-01/14-КУ од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008471329 из­дат од МУП
РС КУ на име Бе­ри­ша Му­рат, Хам­бург.
01/008505/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3379/14 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009674211 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Хру­стић Ми­шел, Хам­бург.
01/008506/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3996/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009467423 из­дат од МУП РС
КУ на име Ра­ма­да­ни Еми­на, Хам­бург.
01/008507/14
117 / 29. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 13-27-41/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011346406 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Ђор­ђе­вић Ми­ка­ји­ло, Си­вац.
01/008508/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-112/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007770933 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ми­хај­ло­вић Бран­ко, Го­да­чи­ца.
01/008509/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 27-32/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010760534 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ге­рас Пе­ри­ца, То­по­ни­ца.
01/008510/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-57/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008090353 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ше­без Не­бој­ша, Ста­ри Ба­нов­ци.
01/008511/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-58/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006841583 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Ми­ло­мир, Но­ви Ба­нов­ци.
01/008512/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-59/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011168622 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Вра­њеш Ни­ко­ла, Ста­ри Ба­нов­ци.
01/008513/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-60/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011847794 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пу­ха­ча Па­вле, Но­ва Па­зо­ва.
01/008514/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-411/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011100765 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Љуп­ко­вић Ми­лан, За­је­чар.
01/008515/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-465/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007388252 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Па­ску­ло­вић Гор­да­на, Ве­ли­ка Ја­си­ко­ва. 01/008516/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-460/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007988228 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ди­ми­три­је­вић Мир­ја­на, За­је­чар.
01/008517/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-55/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011741579 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Гар­до­вић Дра­га­на, Во­лу­јац.
01/008518/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 27-7812/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009338669 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Злат­ко­вић Не­ма­ња, Ле­ба­не.
01/008519/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7761/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011500654 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ми­тић Бо­јан, Зре­ња­нин.
01/008520/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-7772/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009487580 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Не­дић Ми­лан, Ра­ни­ло­вић.
01/008521/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7760/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009588504 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име За­рић Алек­сан­дар, Љу­бо­жда.
01/008522/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7751/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009433129 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ја­ко­вље­вић Ве­ри­ца, Је­лен­ча.
01/008523/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7830/14-1 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011532359 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Бог­да­но­вић Не­над, Пр­ња­вор.
01/008524/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 219/14 од 23.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010794858 из­дат од ПУ Ниш на име
Ко­цић Сан­дра, Па­си По­ља­на.
01/008525/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 213/14 од 21.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011112552 из­дат од ПУ Ниш на име
Ибра­хи­мо­вић Са­ли­ја, Ниш.
01/008526/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 214/14 од 21.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010071455 из­дат од ПУ Ниш на име
Ра­и­че­вић Је­ле­на, Ниш.
01/008527/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 215/14 од 21.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010018935 из­дат од ПУ Ниш на име
Икић Са­ша, Ниш.
01/008528/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 212/14 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010984985 из­дат од ПУ Ниш на име
Са­вић Лу­ка, Ниш.
01/008529/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 208/14 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009456136 из­дат од ПУ Ниш на име
Ва­цић Ми­лан, До­ња Тр­на­ва.
01/008530/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 211/14 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010984986 из­дат од ПУ Ниш на име
Са­вић Сте­фан, Ниш.
01/008531/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 210/14 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 006813915 из­дат од ПУ Ниш на име
Са­вић Иви­ца, Ниш.
01/008532/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-56/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011556158 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пре­о­ча­нин Ду­шан, Ста­ри Ба­нов­ци.
01/008533/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 209/14 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011747869 из­дат од ПУ Ниш на име
Са­вић Зо­ри­ца, Ниш.
01/008534/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 217/14 од 22.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008046581 из­дат од МУП РС КУ на
име Мех­ме­ти Фер­ди, Ме­до­ше­вац.
01/008535/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-154 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010097945 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Вуј­но­вић Ве­ри­ца, Кра­гу­је­вац. 01/008536/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7684/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008368727 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ја­ша­ри Ђил­на­за, Зре­ња­нин.
01/008537/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7868/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008368724 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Де­ми­ро­вић Ер­сан, Зре­ња­нин.
01/008538/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-315/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008302275 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ми­скин Го­ран, Но­ви Сад.
01/008539/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-316/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011240464 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ко­ла­ко­вић Ср­ђан, Но­ви Сад.
01/008540/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-314/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008099578 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Спре­мо Бо­ри­слав, Фу­тог.
01/008541/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-317/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008166669 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ши­ко­ра Зе­њо, Но­ви Сад.
01/008542/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-7019/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011150864 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ле­ко­вић Мел­вин, Но­ви Па­зар. 01/008543/14
11
– ИС­ПРА­ВЕ СТРА­НА­ЦА –
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број EZ-175 D 11947 из­дата од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Ale­xa Fi­lart San Jo­se,
Бе­о­град.
02/000114/14
Слу­жбе­на лич­на кар­та број AIS-108 из­да­та од Ми­ни­стар­ства
спољ­них по­сло­ва на име Ge­of­frey Duf­fi­eld, Бе­о­град. 02/000115/14
Слу­жбе­на лич­на кар­та број AIS-109 S 07619 из­да­та од Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва на име Ju­li­an­ne Lad­ner, Бе­о­град.
02/000116/14
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број B-1417 D 11270 из­дата од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Dilyana Ni­ko­la­e­va
Ara­badz­hi­e­va, Бе­о­град.
02/000117/14
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број B-1417 D 11269 из­дата од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Boryana Kra­si­mi­ro­va
Ara­badz­hi­e­va, Бе­о­град.
02/000119/14
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број B-1415 D 11268 из­дата од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Ni­ko­lay Di­mi­trov
Ara­badz­hi­ev, Бе­о­град.
02/000120/14
Слу­жбе­на лич­на кар­та број NI-151 S 06730 из­да­та од Ми­
ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Bles­sing Ne­ne­ba Ge­or­ge,
Бе­о­град.
02/000121/14
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205-4-278 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001990930 издатa од
ПС Со­пот на име Ла­зић Мла­ден, Мла­де­но­вац.
03/035531/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-824/14 од 23.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001530707 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Стој­ко­вић Иван, Обре­но­вац.03/035532/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-277 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001118880 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ан­тић Бра­ни­слав, Мла­де­но­вац.
03/035533/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-825/14 од 24.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001280501 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Стег­ња­јић Ве­сна, Обре­но­вац.03/035534/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-276/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003623705 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ко­стић Пе­тар, Мла­де­но­вац. 03/035535/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-826/14 од 24.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003861619 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ла­лић Ива­на, Обре­но­вац. 03/035536/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.11-827/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001101151 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Па­вло­вић Алек­са, Обре­но­вац. 03/035537/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-275 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002568874 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Мла­де­но­вић До­бри­ца, Мла­де­но­вац.
03/035538/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-274 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004828279 издатa
од ПС Мла­де­но­вац на име Три­ву­но­вић Ве­ли­бор­ка, Мла­де­но­вац.
03/035539/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-828/2014 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001789620 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Сте­па­но­вић Ма­ја, Обре­но­вац. 03/035540/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-829/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001310527 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­лен­ко­вић Ма­ја, Обре­но­вац.
03/035541/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-329 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001968864 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сте­па­но­вић Слав­ко, Ла­за­ре­вац. 03/035542/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-830/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0017233241 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­тић Дра­ги­ца, Обре­но­вац. 03/035543/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1846 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001412849 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­кев Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/035544/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-831/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002165330 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Сте­ва­но­вић Ми­ле­на, Обре­но­вац. 03/035545/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-832/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244682 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ђур­ђе­вић Ми­лош, Обре­но­вац.
03/035546/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1847 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002655062 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Се­ку­ло­вић Ми­ха­е­ла, Но­ви Сад. 03/035547/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-834/2014 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000526013 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Пе­тро­вић Жи­ва­дин­ка, Обре­но­вац.
03/035548/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1848 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001033870 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ода­џин Сте­ван, Но­ви Сад.
03/035549/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-839/14 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001080228 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­шко­вић Пе­тар, Обре­но­вац. 03/035550/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1867 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002786689 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Жар­ко­вић Игор, Но­ви Сад.
03/035551/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-841/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005269585 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ве­лич­ко­вић Оли­ве­ра, Обре­но­вац. 03/035552/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-843/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128404 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
03/035553/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-844/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002912123 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Спа­сић Пе­труш, Обре­но­вац.03/035554/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-845/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001077959 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Глу­мац Да­ја­на, Обре­но­вац. 03/035555/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-846/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002593934 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Бо­жић Ми­лан, Обре­но­вац. 03/035556/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-847/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004042107 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Шпа­но­вић Ми­на, Обре­но­вац. 03/035557/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-848/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004668785 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ћо­рић Ма­ри­ја, Обре­но­вац. 03/035558/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000953669 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Мил­ко­вић Ми­лош, Обре­но­вац. 03/035559/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004486347 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Сте­ва­но­вић Бо­бан, Обре­но­вац. 03/035560/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003482750 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ни­ко­лић Маг­да­ле­на, Обре­но­вац. 03/035561/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000610833 издатa од ПС
Обре­но­вац на име То­мић Ве­ра, Обре­но­вац.
03/035562/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002474429 издатa од ПС
Обре­но­вац на име То­мић Ду­шан, Обре­но­вац.
03/035563/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004245439 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ли­ди­ја, Обре­но­вац. 03/035564/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002771560 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Све­то­за­ре­вић Сне­жа­на, Обре­но­вац.
03/035565/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-270/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002638071 издатa од
ПУ Ужи­це на име Лу­чић Ла­зар, Ужи­це.
03/035566/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 201.5/2014 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0049772350 издатa од
ПС Обре­но­вац на име То­па­ло­вић Љу­бо­мир, Обре­но­вац.
03/035567/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-1/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001609151 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­ха­ил­ о­вић Ма­ри­ца, Обре­но­вац.
03/035568/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001445055 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Пе­тро­вић Гор­да­на, Обре­но­вац. 03/035569/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3797/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000513642 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Аћи­мо­вић Су­за­на, Сви­лај­нац.
03/035570/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-271 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004688452 издатa од ПУ
Ужи­це на име Лап­че­вић На­ђа, Ужи­це.
03/035571/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-74/2014 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002371253 издатa од ПС
Кла­до­во на име Ђор­ђе­вић Ду­шан, Бр­за Па­лан­ка.
03/035572/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-77704/14 од
02.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004200577 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Бе­ло­ше­вац Иван,
Аран­ђе­ло­вац.
03/035573/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-13/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003153082 издатa од ПС
Ла­по­во на име Ве­се­ли­но­вић Ми­ло­рад, Ла­по­во.
03/035574/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-77469/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004708779 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ма­тић Ми­ле­на, Кра­гу­је­вац. 03/035575/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-79 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004533191 издатa од ПС
Апа­тин на име Ја­рић Мир­ја­на, Апа­тин.
03/035576/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1907 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003283203 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ко­са­вље­вић Ра­до­мир, Но­ви Сад.03/035577/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1909 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001875293 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­јић Ма­ри­на, Но­ви Сад.
03/035578/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1919 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001024786 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ло­ше­вић Ми­лош, Но­ви Сад. 03/035579/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1885 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004021144 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Уба­вић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/035580/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1927 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003991014 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ћић Ми­на, Но­ви Сад.
03/035581/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1924 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002787392 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вељ­ко­вић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/035582/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1886 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001947030 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сте­па­но­вић Дра­ган, Но­ви Сад. 03/035583/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1925 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005214890 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Рон­че­вић Ма­рио, Но­ви Сад.
03/035584/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1887 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003626926 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Тер­зић Ср­ђан, Но­ви Сад.
03/035585/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1888 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003182379 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пи­ли­по­вић Мла­дин­ко, Но­ви Сад.03/035586/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1926 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002780418 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Ла­бат Ана, Но­ви Сад.
03/035587/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1916 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005336121 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ман­дић Вељ­ко, Но­ви Сад.
03/035588/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1889 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004293687 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пу­зо­вић Дра­ги­ша, Но­ви Сад.
03/035589/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1917 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005237946 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Об­рад Пет­ко­вић, Но­ви Сад.
03/035590/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1890 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005414746 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­ја­но­вић Та­тја­на, Но­ви Сад. 03/035591/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1891 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003748544 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ке­рац Сте­фан-Ду­шан, Но­ви Сад. 03/035592/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1918 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001667276 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ану­шић Ми­ха­и­ло, Но­ви Сад. 03/035593/14
12
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1906 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001037849 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­и­че­вић Не­бој­ша, Но­ви Сад. 03/035594/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1911 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001743954 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кр­стић Ди­ми­три­је, Но­ви Сад.
03/035595/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1904 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005145116 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Та­тар­ски Ми­ло­рад, Но­ви Сад. 03/035596/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1849 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003288452 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­лић Сла­ви­ца, Но­ви Сад.
03/035597/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1903 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002681856 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Цвет­ко­вић Дра­га­на, Но­ви Сад. 03/035598/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-919/2014 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005096359 издатa од ПС
Вра­чар на име Роч­ко­ма­но­вић Ди­ми­три­је, Бе­о­град. 03/035599/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1850 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004336727 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гво­зде­нац Жив­ко, Но­ви Сад.
03/035600/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-919/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001900068 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име МИ­ли­ће­вић Ми­тар, Бе­о­град.
03/035601/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1902 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004787452 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Те­ле­ки Злат­ко, Пе­тро­ва­ра­дин. 03/035602/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1851 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000799682 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Нин­ко­вић Јо­ван, Но­ви Сад. 03/035603/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-920/2014 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001255319 издатa од
ПС Вра­чар на име Мар­ко­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/035604/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1901 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000937680 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ле­ше­вић Ја­сми­на, Но­ви Сад. 03/035605/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1852 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004199988 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ке­цић Да­ни­ло, Но­ви Сад.
03/035606/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-921/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001097205 издатa од ПС
Ку­ла на име Ми­ли­ће­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/035607/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-924/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001305495 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ђур­ђе­вић Сте­фан, Бе­о­град.
03/035608/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-925/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003103585 издатa од ПС
Вра­чар на име Ра­сто­вић Пер­ка, Бе­о­град.
03/035609/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1900 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001883320 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Им­бра Ле­по­са­ва, Но­ви Сад.
03/035610/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1898 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000453475 издатa од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Лу­кић Жељ­ко, Но­ви Сад. 03/035611/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1899 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003515171 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кра­сић Ја­сна, Но­ви Сад.
03/035612/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1516/14 од
06.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004716131 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Шун­дић-Ми­хо­ви­
ло­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/035613/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-894/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002116195 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Вас­кр­сић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/035614/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1910 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003472554 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­бић Са­ња, Но­ви Сад.
03/035615/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1518/14СИ
од 06.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005392156 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ку­дра Ми­лан, Бе­о­
град.
03/035616/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-895/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003720311 издатa од ПС
Вра­чар на име Пре­мо­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/035617/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1912 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005749780 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­мен­ко­вић Ми­лош, Но­ви Сад. 03/035618/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1515/14СИ
од 06.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005224465 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ми­ли­
ца, Бе­о­град.
03/035619/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-896/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003524049 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име То­до­ро­вић Ми­о­на, Бе­о­град.
03/035620/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1514/14СИ
од 05.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004488531 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ри­стић Ан­дреј,
Бе­о­град.
03/035621/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1913 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002821875 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Нађ Ан­ге­ли­на, Но­ви Сад.
03/035622/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-897/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002274777 издатa од ПС
Вра­чар на име Илић Ва­си­лић Је­ли­са­ве­та, Бе­о­град. 03/035623/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1513/14 од
05.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002685676 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­ри­ша Са­ни­ја,
Бе­о­град.
03/035624/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-898/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005432994 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Не­дељ­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/035625/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1512/14СВ
од 05.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003718103 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гњи­дић Ни­ко­ла,
Бе­о­град.
03/035626/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1511/14СВ
од 05.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001736891 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­раћ Ми­лош, Бе­
о­град.
03/035627/14
29. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-899/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002833239 издатa од ПС
Вра­чар на име Јо­ва­но­вић Ду­брав­ка, Бе­о­град.
03/035628/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1914 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004935727 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гу­дељ Зо­ран, Но­ви Сад.
03/035629/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-901/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003910866 издатa од ПС
Вра­чар на име Бог­да­но­вић Не­над, Бе­о­град.
03/035630/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1915 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002073121 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­шин Фи­лип, Но­ви Сад.
03/035631/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1861 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001181413 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­рић Ар­сен, Но­ви Сад.
03/035632/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1908 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002742623 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ада­мо­вић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/035633/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1905 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002995730 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђор­ђе­вић Да­ни­је­ла, Но­ви Сад. 03/035634/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1923 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000800042 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­да­ко­вић Ра­до­слав, Но­ви Сад. 03/035635/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1943 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003825405 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име До­јић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/035636/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1853 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004051719 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­мен­ко­вић Бор­ко, Но­ви Сад. 03/035637/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-693 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003483842 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Си­ђи Алек­сан­дар, Су­бо­ти­ца. 03/035638/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/332
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001773680 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јев­тић Ми­
лан, Мар­тин­ци.
03/035639/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1920 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244083 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­пић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/035640/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/333
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005036447 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић
Ан­ђел­ко, Ла­ћа­рак.
03/035641/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви сад број 205-8/1921 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001298609 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бла­го­је­вић Бо­јан, Но­ви Сад.
03/035642/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1922 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002769007 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­вло­вић Ла­зар, Но­ви Сад.
03/035643/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-692 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004957643 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ар­пад Тот Ба­ги, Су­бо­ти­ца. 03/035644/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1862 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005680377 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кре­јић Рај­ко, Но­ви Сад.
03/035645/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-650 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005549955 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ка­каш Зол­тан, Су­бо­ти­ца.
03/035646/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/331
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000996413 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Жде­рић
Ми­ћа, Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035647/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/649 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002491419 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ро­гић Ги­зе­ла, Су­бо­ти­ца.
03/035648/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/330
од 11.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005480976 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић
Ми­ли­вој, Ја­рак.
03/035649/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-691 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004752221 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бе­го­вић Ма­ри­на, Су­бо­ти­ца. 03/035650/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/327
од 09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005193839 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ву­ке­лић
Мле, Ла­ћа­рак.
03/035651/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-690 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002274606 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бу­гар­ски Ми­лош, Су­бо­ти­ца. 03/035652/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-648 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005286394 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Сле­зак Ило­на, Су­бо­ти­ца.
03/035653/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/329
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004009622 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Но­вот­ни
Је­ле­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035654/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-689 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004673512 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ча­сар Ка­та, Су­бо­ти­ца.
03/035655/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-647 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003792731 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Но­ви­че­вић Не­ма­ња, Су­бо­ти­ца.03/035656/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-688 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005352908 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Вуч­ко­вић Сне­жа­на, Су­бо­ти­ца.03/035657/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/328
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001906563 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Де­рењ На­
та­ша, Ла­ћа­рак.
03/035658/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-646 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004725279 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Пе­тре­ка­но­вић Зо­ран, Су­бо­ти­ца.03/035659/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1842 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004921999 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кр­кљеш Ра­дин­ка, Но­ви Сад.
03/035660/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-687 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003851111 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Тор­ма Бе­ла, Су­бо­ти­ца.
03/035661/14
117
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-645 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002777934 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Мар­ге­тић Ла­зо, Су­бо­ти­ца. 03/035662/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/334
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004380450 издатa од ПС Ло­зни­ца на име Сте­ва­но­вић Стан­че­тић
Ма­ри­ја­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035663/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/335
од 12.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005568064 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Цве­јић Лу­
но­ва Ја­дран­ка, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/035664/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-644 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003941078 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Та­кач Кри­сти­јан, Су­бо­ти­ца. 03/035665/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1843 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001485552 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Фи­шер Ми­ра, Но­ви Сад.
03/035666/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-686 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003610370 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Пе­јић Ту­ку­љац Пе­ра, Су­бо­ти­ца.
03/035667/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-43/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005679551 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Јо­кић Ра­до­ван, Ча­је­ти­на.
03/035668/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-685 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003325199 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ог­ња­но­вић Де­јан, Су­бо­ти­ца. 03/035669/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-42/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004414361 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име То­мо­вић Бран­ко, Ча­је­ти­на.
03/035670/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-44/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004833105 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Ра­ко­вић Ми­лан, Ро­жан­ство. 03/035671/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-214 од 29.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001128840 издатa од ПС Ру­ма
на име Јо­ва­но­вић Бран­ко, Во­гањ.
03/035672/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-218 од 05.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005640286 издатa од ПС Ру­ма
на име Га­јић Ми­ле­на, Ви­то­јев­ци.
03/035673/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-216 од 04.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003001903 издатa од ПС Ру­ма
на име Па­вло­вић Ми­ли­ца, Ру­ма.
03/035674/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1844 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000834040 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ја­њић Ми­лош, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.03/035675/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-217 од 04.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004628659 издатa од ПС Ру­ма
на име Но­ва­ко­вић Ми­ро­слав, Ру­ма.
03/035676/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1845 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002238466 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зо­вић Ина, Но­ви Сад.
03/035677/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-219 од 08.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001491354 издатa од ПС Ру­ма
на име Ди­вић Не­над, Ру­ма.
03/035678/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3218 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003904306 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Миљ­ко­вић Не­го­ван, Сме­де­ре­во. 03/035679/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 105-2014 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003854827 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Сто­ја­но­вић-Ми­ло­ва­но­вић Сан­дра, Алек­си­
нац.
03/035680/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3419 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000672508 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Алек­сан­дар, Ми­хај­ло­вац.
03/035681/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 101/2014 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000630024 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Сто­ја­но­вић Ве­ри­ца, Алек­си­нац. 03/035682/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3372 од 12.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002289158 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ја­ћи­мо­вић Оли­ве­ра, Сме­де­ре­во. 03/035683/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 159/2013 од 16.12.2013. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001072050 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ду­дић Ан­дри­ја, Алек­си­нац.
03/035684/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1336/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003417770 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ва­сић Зве­здан, Срем­чи­ца. 03/035685/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 104/2014 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002304746 издатa од ПС Алек­
си­нац на име Ми­ло­ше­вић Алек­сан­дар, Алек­си­нац. 03/035686/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1335/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001029088 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ку­зе­ље­вић Ви­до­мир, Ум­ка. 03/035687/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 108/2014 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001578705 издатa од ПС Алек­
си­нац на име Бар­ја­мо­вић Ми­ро­слав, Алек­си­нац.
03/035688/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1510/14СИВ
од 04.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004942958 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ан­ђел­ко­вић Алек­
сан­дар, Бе­о­град.
03/035689/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1137/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003324731 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ан­тић Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/035690/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1162/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003379323 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име До­бри­во­је­вић Ми­ло­мир­ка, Бе­о­град.
03/035691/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1161/2014 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004327508 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђо­кић Су­за­на, Бе­о­град.
03/035692/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1159/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004105152 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/035693/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 108/2014 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001578705 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Бар­ја­мо­вић Ми­ро­слав, Алек­си­нац.
03/035694/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1508СИВ од
04.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001876152 издатa од ПС Вра­чар на име Кру­нић Ду­шан, Бе­о­град.
03/035695/14
117 / 29. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1158/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004602385 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ла­зић Мах­му­то­вић Спо­мен­ка, Срем­чи­ца.
03/035696/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1157/2014 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003668945 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ву­јо­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/035697/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1156/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004867335 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име То­мић Јо­ван, Бе­о­град.
03/035698/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1155/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001176237 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ма­рић Игор, Бе­о­град.
03/035699/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1142/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004070019 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мир­че­тић Сте­фан, Бе­о­град. 03/035700/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005231436 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Илић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/035701/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1141/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00216222 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Јо­вић Бо­рис, Бе­о­град.
03/035702/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 62/2014 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004054739 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Јо­вић Вој­кан, Алек­си­нац.
03/035703/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1140 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004060177 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Чо­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/035704/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1139 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004876455 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ци­гу­лај­кић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/035705/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 63/2014 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001963340 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Џа­фе­ро­вић Ве­сна, Алек­си­нац. 03/035706/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1138/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002927268 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­кић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/035707/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1164/2014 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001682180 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ша­рић Ви­да, Бе­о­град. 03/035708/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1133/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004335381 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ри­кић Зо­ра, Ма­ла Мо­шта­ни­ца.
03/035709/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-684 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003410585 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Вуј­ко­вић Ла­мић Јо­сип, Су­бо­ти­ца. 03/035710/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-683 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001545280 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Кур­да­ли Ра­мис, Су­бо­ти­ца. 03/035711/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-682 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002372629 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ха­лас Мо­ни­ка, Су­бо­ти­ца.
03/035712/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-681 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000429459 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ти­квиц­ки Ме­ри­ма, Су­бо­ти­ца.03/035713/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-680 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0004256693 издатa
од ПУ Су­бо­ти­ца на име Гра­беж Ђу­ро, Су­бо­ти­ца. 03/035714/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-679 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003453516 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бур­наћ Је­ле­на, Су­бо­ти­ца.
03/035715/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-678 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000690156 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Зо­рић Ми­ло­рад, Су­бо­ти­ца. 03/035716/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-677 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003797391 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Пе­ја­но­вић Сте­фан, Су­бо­ти­ца.03/035717/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-676 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002247616 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Аћи­мо­вић Ра­дој­ка, Су­бо­ти­ца.03/035718/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1051/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005629945 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Сав­ко­вић Ју­ли­ја­на, Бе­о­град. 03/035719/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1192/2014 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001807589 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић Ра­до­ван­ка, Ум­ка. 03/035720/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1191/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003136086 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/035721/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005604080 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Вер­ни­гор Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/035722/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004020748 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Алек­сић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/035723/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002719985 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ди­ми­три­је­вић Ђу­ро­вић Је­ли­са­ве­та, Бе­о­град.
03/035724/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004183258 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ми­лев­ски Дра­ган, Бе­о­град.
03/035725/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005668129 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Апо­сто­ло­вић То­ни, Бе­о­град.
03/035726/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003874550 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Та­на­си­је­вић Ми­лан, Пи­но­са­ва. 03/035727/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001647831 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ста­ној­ло­вић Ми­ха­и­ло, Ри­пањ.
03/035728/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001871833 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Жи­ва­но­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.03/035729/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001255723 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Цр­вен­чић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/035730/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001601049 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ћи­рић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/035731/14
13
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1162/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000302993 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­вић Бо­ри­слав, Бе­о­град.
03/035732/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1549/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001805367 издатa од ПС Зе­мун на име Да­је­ско­вић Ми­ро­сла­ва,
Зе­мун.
03/035733/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.1-147/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004336149 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­чи­нић Ми­хај­ло,
Но­ви Бе­о­град.
03/035734/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1159/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003666393 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­је­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/035735/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-148/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004994192 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ива­но­вић Ива­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/035736/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1168/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000596868 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ва­но­вић Со­ња, Бе­о­град.
03/035737/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-146/14 од
08.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001654399 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Кон­ча­ре­вић Ра­де, Но­
ви Бе­о­град.
03/035738/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1160/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004817526 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ва­сиљ­ко­вић Сла­во­љуб, Па­дин­ска Ске­ла.
03/035739/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-149/14 од
09.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004943547 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Ми­ли­ца, Но­
ви Бе­о­град.
03/035740/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1170/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001281647 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пет­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/035741/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1126/2014 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004031615 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­вић Со­ња, Бе­о­град.
03/035742/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1163/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003654848 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Дроб­ња­ко­вић Аек­сан­дра, Бе­о­град.
03/035743/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1125/2014 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000571902 издатa од
ПС Гроц­ка на име До­стић Бо­жо, Гроц­ка.
03/035744/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1128/2014 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005673594 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­у­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/035745/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 60/2014 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003686194 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ми­лој­ко­вић До­бри­ла, Алек­си­нац. 03/035746/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 33/2014 од 18.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003126198 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Јо­нић Зо­ри­ца, Алек­си­нац.
03/035747/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1129/2014 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001473876 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/035748/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1130/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004164384 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ча­ло­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/035749/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1134/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001437664 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ву­ко­тић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/035750/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1133/2014 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005237832 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Бра­ни­сла­ва, Бе­о­град.03/035751/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1131 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002423057 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ја­њуз Ми­ло­ван, Бе­о­град.
03/035752/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1137/2014 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170963 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Вин­ка, Бе­о­град.
03/035753/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1136/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794896 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­јо­вић Се­ле­на, Бе­о­град.
03/035754/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1135/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001851172 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ив­ко­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/035756/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1132/2014 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005469135 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ву­ја­ше­вић Дра­ги­ца, Бе­о­град. 03/035757/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1252/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003324820 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Илић Гру­ји­чић Ду­ши­ца, Бе­о­град. 03/035758/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 92/2014 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001185703 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ми­ло­ва­но­вић Ми­ли­ца, Алек­си­нац.
03/035759/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-48/2014 од
28.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004399604 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Сте­фа­но­вић
Ма­ри­ја, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/035760/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1117/2014 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002547260 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Јо­чић Бран­ко, Срем­чи­ца.
03/035761/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-77/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000016615 издатa од ПС
Жа­баљ на име Фан Ни­ко­ла, Жа­баљ.
03/035762/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-55/2014 од
13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000049572 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Илић Ста­ни­ја,
Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/035763/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-41/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001313156 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Пу­рић Жељ­ко, Лу­ко­во.
03/035764/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-40/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 008679430 издатa
од ПУ По­жа­ре­вац на име Ро­ма­но­вић Не­над, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/035765/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-423/2014 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001011329 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Мар­ко­вић Ми­лош, Кра­ље­во. 03/035766/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-41/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 008443384 издатa
од ПУ По­жа­ре­вац на име Ми­лен­ко­вић Бо­бан, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/035767/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1753 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003947022 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Ада­мо­вић Рат­ко, Мар­ко­вац.
03/035768/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-68/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000953334 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Та­сић Зо­ран, Алек­сан­дро­вац.
03/035769/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-14/2014 од
17.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003104110 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Илић Мар­ко,
Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/035770/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-797/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004109175 издатa од
ПС Обре­но­вац на име То­до­ро­вић Бо­ја­на, Обре­но­вац.
03/035771/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-77492/14 од
01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003463445 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Сми­ља­нић Бо­жо,
Ве­ли­ка Ре­ка.
03/035772/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-54/2014 од
13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003795497 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Пе­рић Алек­
сан­дар, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/035773/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-82556/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004276400 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ди­ми­три­је­вић Бо­јан, Ле­ско­вац.03/035774/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-81910/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005082324 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ни­ко­лић Ми­о­драг, Ле­ско­вац. 03/035775/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-67/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000995998 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Лу­кић Ка­та­ри­на, Лај­ко­вац.
03/035776/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-64/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002512220 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ма­рин­ко­вић Љу­бин­ко, Лај­ко­вац. 03/035777/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5263 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0009077245 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­ло­са­вље­вић То­ми­ца, Бе­о­град. 03/035778/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5277/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001548311 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Бо­жи­дар, Бе­о­град. 03/035779/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1186/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004061958 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Об­ра­до­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/035780/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5305/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004177842 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Кра­гуљ Са­ва, Бе­о­град.
03/035781/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1210 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001212872 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ва­сиљ­ко­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/035782/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1207/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005190317 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђо­кић Сто­јан, Бе­о­град.
03/035783/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1200/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001016882 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ми­ћу­но­вић Дра­го­љуб, Но­ви Бе­о­град. 03/035784/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5254 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001932288 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Љу­бин­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/035785/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1195/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005241569 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ма­рин­ко­вић Дра­ган, Бе­о­град.03/035786/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1205 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004289139 издатa од
ПС Вра­чар на име Ма­рић Све­тла­на, Гроц­ка.
03/035787/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1198 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004491479 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Мла­де­но­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/035788/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1204/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004691451 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мар­ко­вић Јо­ван, Бе­о­град. 03/035789/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1191/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003039382 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­ко­вић Жељ­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/035790/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1193/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001514229 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Ми­ле, Бе­о­град.
03/035791/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1555/14СВ
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003800869 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђе­рић Ми­лош,
Но­ви Бе­о­град.
03/035792/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-74161/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001206368 издатa од ПС
Шид на име Сте­ва­но­вић Слав­ко, Шид.
03/035793/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1546/14СВ
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001094944 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бар­јак­та­ре­вић
Игор, Но­ви Бе­о­град.
03/035794/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-74744/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002509245 издатa од ПС
Сви­лај­нац на име Сто­кић На­да, Шид.
03/035795/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-644 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003639660 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Тор­да Кри­сти­ан, Су­бо­ти­ца. 03/035796/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-642 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005274633 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бо­жић Бо­рис, Су­бо­ти­ца.
03/035797/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1565/14СВ
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004114625 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ан­дре­је­вић Мир­
ко, Но­ви Бе­о­град.
03/035798/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1566/14СВ
од 10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003413263 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ве­лич­ко­вић Да­ни­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/035799/14
14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1561/14 од
10.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002006155 издатa од ПС Зе­мун на име За­рић Бо­ри­сла­ва, Но­ви
Бе­о­град.
03/035800/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1228/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001934105 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Стнчев Стој­не, Бе­о­град. 03/035801/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-675 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001243430 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ша­ро­вић Ма­ша, Па­лић.
03/035802/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1225 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003020444 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/035803/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1574 од 01.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002330022 издатa од ПС Зе­
мун на име Ти­шма Мар­ко, Зе­мун.
03/035804/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-674 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004382782 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ђу­ран Јо­ва­на, Ви­шње­вац.
03/035805/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1576 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002606382 издатa од ПС Зе­
мун на име Иве­зић Жи­во­јин, Зе­мун.
03/035806/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-673 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002384599 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Фи­чор Ђу­ла, Су­бо­ти­ца.
03/035807/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1577 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001741662 издатa од ПС Зе­
мун на име Ба­нић Љу­бо­мир, Зе­мун.
03/035808/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-672 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002117312 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ке­че­но­вић Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца. 03/035809/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1578 од 02.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003715916 издатa од ПС Зе­
мун на име Ле­нер Ду­ши­ца, Зе­мун.
03/035810/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-671 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004138128 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ин­џић Дра­ги­ца, Су­бо­ти­ца. 03/035811/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-670 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002425988 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Тот Иштван, Па­лић.
03/035812/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-669 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004952593 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ро­жа Ро­берт, Па­лић.
03/035813/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1579/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002691146 издатa од ПС
Зе­мун на име Ви­до­вић Ве­ли­мир, Зе­мун.
03/035814/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-668 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004548758 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­да­нов Све­то­зар, Су­бо­ти­ца. 03/035815/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1580 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005403764 издатa од ПС Зе­
мун на име Об­рић Ђор­ђе, До­ба­нов­ци.
03/035816/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-667 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001196073 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Дра­го­вић Та­би­та, Су­бо­ти­ца. 03/035817/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1581 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003124704 издатa од ПС Зе­
мун на име Уми­че­вић Зо­ран, Зе­мун.
03/035818/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-666 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002484162 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Па­пи­ли­он Да­ни­ел, Су­бо­ти­ца. 03/035819/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-665 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004288993 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бра­дић Пе­тар, Су­бо­ти­ца.
03/035820/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1582 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001001966 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Дра­га­на, Зе­мун.
03/035821/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1584 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004112049 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­јић Урош, Сур­чин.
03/035822/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-664 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001596383 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Шел­кен Пе­тар, Па­лић.
03/035823/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-185 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003061502 издатa од ПС Ба­
ра­је­во на име Жи­жић Све­тла­на, Сур­чин.
03/035824/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1586 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001056711 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­дин Бо­гић, Зе­мун.
03/035825/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-62 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001685683 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Са­бо Ана, Ке­ле­би­ја.
03/035826/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1588 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004544933 издатa од ПС Зе­
мун на име Шо­ла­ја Ма­ри­ја, Зе­мун.
03/035827/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-661 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001303035 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ка­ну­рић До­бри­ла, Су­бо­ти­ца. 03/035828/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-660 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003766370 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­пу­но­вић Ја­ков, Су­бо­ти­ца. 03/035829/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1589 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002258112 издатa од ПС Зе­
мун на име Да­мја­но­вић На­та­ша, Зе­мун.
03/035830/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-871/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001049917 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ри­сто­вић Ра­дој­ле, Бе­о­град. 03/035831/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-659 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003975190 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Опа­чић Об­рад, Су­бо­ти­ца.
03/035832/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1592 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005492879 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ло­ше­вић Пре­драг, Зе­мун.
03/035833/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-869/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003804125 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ћу­му­ра Зо­ран, Бе­о­град.
03/035834/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-658 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002791288 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Сал­ма Гор­да­на, Су­бо­ти­ца. 03/035835/14
29. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1593/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004641348 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Жив­ко­вић Ма­ри­ја, Зе­мун.
03/035836/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/2014 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001564818 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Аћи­мо­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/035837/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1594 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005118291 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­до­ва­но­вић Ср­бо­љуб, Зе­мун.
03/035838/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-867 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004742751 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ни­ко­лић Ми­лош, Бе­о­град.
03/035839/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1595 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0009933586 издатa од ПУ
Бе­о­град на име По­гр­ми­ло­вић Сла­ви­ца, Зе­мун.
03/035840/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1250/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005342127 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кор­дић Ми­лан, Бе­о­град.
03/035841/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-657 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003859142 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Kiralу Бри­ги­та, Су­бо­ти­ца.
03/035842/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1590/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005233339 издатa од ПС
Зе­мун на име Пут­ник Ра­до­мир, Зе­мун.
03/035843/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1596 од 04.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004900604 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Гру­бин Ана, Зе­мун.
03/035844/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1249/2014 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005392027 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­ко­лић Ву­ко­са­ва, Бе­о­град. 03/035845/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-857/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002516938 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ка­ра­ђор­ђе­вић Ми­ха­ил­ о, Бе­о­град.
03/035846/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-656 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003189834 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ме­ме­то­вић Ти­хи, Су­бо­ти­ца. 03/035847/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1251/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005736719 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Зо­рић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/035848/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-80102/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004159897 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Ибић Сан­дра, Сур­ду­ли­ца. 03/035849/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-655 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002298012 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Па­нић Вде­но­вић Маг­дол­на, Су­бо­ти­ца.
03/035850/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-803350/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377135 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Ди­мић Ма­ри­ја, Сур­ду­ли­ца. 03/035851/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1222 од 30.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001391880 издатa од ПС
Вра­чар на име Ди­мић Јо­ви­ца, Бе­о­град.
03/035852/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-654 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002488238 издатa од
ПС Апа­тин на име Фар­каш Ани­та, Су­бо­ти­ца.
03/035853/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-870/14 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005248320 издатa од
ПС Ста­ри град на име До­дер Ми­ра, Бе­о­град.
03/035854/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-653 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004278908 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ур­фи Ја­нош, Ке­ле­би­ја.
03/035855/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-316/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003394670 издатa од ПУ
Сом­бор на име Зри­лић Ми­лош, Сур­ду­ли­ца.
03/035856/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-652 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005614117 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ву­ков Ђу­ро, Ке­ле­би­ја.
03/035857/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-315/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001689133 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ку­нић Ве­ри­ца, Сом­бор.
03/035858/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-314/14 од 10.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003389478 издатa од ПУ
Сом­бор на име Мра­чи­на Сте­фан, Сом­бор.
03/035859/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-651 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003854853 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Гу­лу­ас Ол­дал Ка­ро­ли­на, Шу­пљак.
03/035860/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-313/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0024259943 издатa од
ПУ Сом­бор на име Ши­пош Зо­ра, Сом­бор.
03/035861/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-312/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001214542 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ми­ле­но­вић Ја­сна, Сом­бор.
03/035862/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-311/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001553221 издатa од ПУ
Сом­бор на име Теп­шић Ду­шан, Сом­бор.
03/035863/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-310/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001139642 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ми­ћић Иван, Сом­бор.
03/035864/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5437/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002006574 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Че­ка­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/035865/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-134 од 26.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001509177 издатa од ПС Уб на
име Стар­че­вић је­ле­на, Уб.
03/035866/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1220/2014 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005203714 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ми­ла­ди­но­вић Бо­ја­на, Бе­о­град. 03/035867/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5465 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002525284 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ко­вић Ра­до­ван, Бе­о­град.
03/035868/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-135 од 27.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000581512 издатa од ПС Уб на
име Је­ли­чић Ни­на, Уб.
03/035869/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5410/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003392400 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Пан­ду­ро­вић Ми­ла, Бе­о­град. 03/035870/14
117
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-641 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004025934 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Мом­чи­ло­вић Алек­сан­дар, Су­бо­ти­ца.
03/035871/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1221/14 од 30.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001174312 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ба­ра­нац Ми­лан, Бе­о­град.
03/035872/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-139 од 01.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001167722 издатa од ПС Уб на
име Са­вић Ка­та­ри­на, Уб.
03/035873/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5078/14 од 02.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002951201 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Стан­ко­вић Дра­ги­ца, Бе­о­град. 03/035874/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-640 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004689518 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бор­јан На­да, Су­бо­ти­ца.
03/035875/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1223/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003698103 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Фи­ли­по­вац Ве­ра, Бе­о­град.
03/035876/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5070 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004844964 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ку­кун­џић Ан­дреј, Бе­о­град.
03/035877/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5075 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005731831 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Цвет­ко­вић Бо­ри­сав, Бе­о­град.
03/035878/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-639 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003155331 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ми­ло­са­вље­вић Стој­ка, Су­бо­ти­ца.
03/035879/14
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Ме­дић Дра­га­на, Су­бо­ти­ца, че­ко­ви бр. 0000099853962,
0000099853970 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003035/14
Бај­че­тић Ја­дран­ка, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 29298114,
122, 130, 149, 157, 165, 173, 181, 190, 203 из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003036/14
Mилосављевић Је­ле­на, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 262223,
262224, 262225, 262226, 262227, 262228, 262229, 262230 из­да­ти
од Hypo Al­pe Аdria ban­ke.
04/003037/14
Ми­шић Ла­зар, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000002853943,
0000004782785, 793, 801, 819, 827, 835, 843, 850 из­да­ти од Fin­do­
me­stic ban­ke a.d.
04/003038/14
Ми­шић Ла­зар, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 73506468, 492, 506 из­да­
ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003039/14
Ђу­ра­ши­но­вић Рад­ми­ла, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 57987596,
46552180 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003040/14
Ми­шић Је­ле­на, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 95016630 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/003041/14
Ми­шко­вић Бран­ко, Ла­за­ре­вац, че­ко­ви бр. 34408912, 920 из­
да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003042/14
Пан­те­лић Ми­лан, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 11133371, 380, 398,
401 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/003043/14
Лу­кић Бо­ја­на, Аран­ђе­ло­вац, че­ко­ви бр. 0000030071781,
0000038698114, 0000038698155 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003044/14
Лац­ко­вић Ми­лан­ка, Ша­бац, че­ко­ви бр. 0000115611865,
873, 881 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003045/14
Го­јак Са­ња, Пан­че­во, чек бр. 0000123106353 из­дат од Ban­
ca In­te­sa.
04/003046/14
Ву­ји­сић Јо­ван­ка, Вр­шац, чек бр. 0000108947995 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003047/14
Euro­bank a.d., Бе­о­град, ме­ни­ца бр. АВ 5840488 из­дат од
Euro­bank a.d.
04/003048/14
Euro­bank a.d., Бе­о­град, ме­ни­ца бр. AB 5729394 из­дат од
Euro­bank a.d.
04/003049/14
Si­stem-FPS d.o.o., Бе­о­град, ме­ни­ца бр. АА 5164659 из­дат
од Si­stem-FPS d.o.o.
04/003050/14
Ђо­кић Вуч­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 23501813, 821, 830, 848,
856, 864, 872, 880, 899, 902 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­
ни­це АД.
04/003051/14
Че­пер­ко­вић Ми­лен, Вр­њач­ка Ба­ња, че­ко­ви бр.
0000110370731, 000012716030, 0000120716048 из­да­ти од Ban­ca In­
te­sa.
04/003052/14
Ви­то­ро­вић Мла­ђо, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000090602046,
053, 061, 079 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003053/14
Ђор­ђе­вић Јо­ви­ца, Зе­мун, че­ко­ви бр. 34723516, 34723524,
34723532, 34723540, 34723559, 34723567, 34723575, 34723583,
34723591, 34723605 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003054/14
Об­ра­до­вић Да­ни­је­ла, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 31152810,
31152828, 31152836, 31152844, 31152852, 31152860, 31152879,
31152887, 31152895, 31152909 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/003055/14
Ва­си­ли­је­вић Рад­ми­ла, Љу­бо­ви­ја, чек бр. 106783129 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003056/14
Ја­њу­ше­вић Вла­дан, Бе­о­град, чек бр. 0000106098627 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/003057/14
Илић Ду­шан­ка, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 8793050, 8793069,
8793077 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003058/14
Па­ви­ће­вић Мир­ја­на, Ста­ри град, чек бр. 5416353 из­дат од
Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003059/14
Су­дар Ана, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000109910000 из­да­ти од
Ban­ca In­te­sa.
04/003060/14
Ба­јић Рад­ми­ла, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 83879767, 83879932 из­
да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003061/14
Иса­и­ло­вић Оли­вер, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 7633912, 7633920,
7633939, 7633947, 7633955, 7633963, 7633971, 7633980, 7633998,
7634005. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003062/14
Де­бељ­ко­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 1735787,
1735788 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003063/14
Пе­тро­вић Бо­јан, Кру­ше­вац, чек бр. 51831865 из­дат од Ban­
ca In­te­sa Eksp. 03 РЦ Кра­гу­је­вац.
04/003064/14
Бог­да­но­вић Ива­на, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 105304968,
123489957, 123489965, 123489973, 123489981, 123489999,
123490005 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003065/14
117 / 29. Х 2014.
Ра­ко­њац Ми­ло­на, Кру­ше­вац, че­ко­ви бр. 82004771;
107938508, 516, 524, 532, 540 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa Eksp. 03 РЦ
Кра­гу­је­вац.
04/003066/14
Бог­да­но­вић Не­над, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 127288652,
127288660, 127288678, 127288686 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003067/14
Ра­до­ва­но­вић Сње­жа­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 0000063007934,
0000063007942, 0000063007959 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003068/14
Ан­ђел­ко­вић Ми­лош, Ла­за­ре­вац, чек бр. 0000137507325 из­
дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003069/14
Ми­хај­ло­вић Дра­го­слав, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, чек бр.
0000096200589 из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003070/14
Ол­га Ву­кај­ло­вић, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 27625347, 355, 363,
380 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/003071/14
Ми­ло­са­вље­вић Ми­лу­тин, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр.
47286425, 47286433, 47286441, 47286450, 47286468, 47286476
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003072/14
Де­ми­ри Шу­кри­је, Зе­мун, штед­на књи­жи­ца бр. 51-1020014771.3 из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003073/14
Мар­ко­вић Ви­то­мир, Сту­бли­не, че­ко­ви бр. 56863354,
56863397, 56863400 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003074/14
Па­вло­вић Мла­ден­ка, Ниш, чек бр. 0000128643590 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003075/14
Ми­ха­и­ло­вић Дра­ган, Чи­бут­ко­ви­ца, че­ко­ви бр. 8069891,
8069905 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.04/003076/14
Ла­зо­вић Ра­до­мир, Кра­гу­је­вац, чек бр. 131539488 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003077/14
Ан­дрић Ра­да, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 100044734, 100749985,
100780097, 100044726 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/003078/14
Ми­ло­са­вље­вић Ми­ле­на, Бе­о­град, де­ви­зна штед­на књи­жи­
ца бр.1.613-30-648-576-6 из­дат од Бе­о­бан­ке а.д. у сте­ча­ју.
04/003079/14
Илић Дра­ги­ца, Ва­ље­во, чек бр. 101373371 из­дат од Српскe
бан­ке а.д.
04/003080/14
Си­мић Ма­ри­ја, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 126817766, 126817774,
126817790, 126817808, 126817816 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003081/14
Иг­ња­то­вић Љи­ља­на, Ва­ље­во, чек бр. 80980339 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003082/14
Го­дје­вац Ма­ра, Ва­ље­во, чек бр. 186451472 из­дат од
Kомерцијалне бан­ке а.д.
04/003083/14
Мо­јић Сло­бо­дан, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4793982, 4793983,
4452613 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003084/14
Бо­шко­вић Сла­ђа­на, Ва­ље­во, чек бр. 1869555 из­дат од Ер­
сте банкe.
04/003085/14
Го­ран Мак­си­мо­вић, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1842045, 1918330,
2003992, 1659915, 1724931, 1738529, 1977883 из­да­ти од Ер­сте
банкe.
04/003086/14
Ма­тић Ста­ној­ка, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1000007740466,
1000007982159, 1000007982167 из­да­ти од ОТП Бан­ке.
04/003087/14
Бла­гов­ча­нин Је­ла, Ва­ље­во, чек бр. 5007509 из­дат од Ra­if­fe­
i­sen bank.
04/003088/14
Ма­рић Сла­ви­ца, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 55447144, 55447152,
55447160, 55447179, 55447187, 55447136, 42731722, 42731714,
42731790, 42731765, 42731757, 42731803 из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003089/14
Уро­ше­вић Ко­тарс Со­ња, Ва­ље­во, чек бр. 17885930 из­дат од
Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003090/14
Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 173885823,
177494697 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003091/14
Се­ли­ми Ба­ри, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 138137088 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/003092/14
Ми­ло­са­вље­вић Оли­ве­ра, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 686859,
686867, 686875, 686883 из­да­ти од Уни кре­дит бан­ке.
04/003093/14
Са­рић Вој­кан, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 91731177, 91731169,
91731150, 91731142, 91731126 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/003094/14
Си­мић Сло­бо­дан­ка, Ва­ље­во, чек бр. 13151423 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003095/14
Па­ра­мен­тић Ми­ло­рад, Ва­ље­во, чек бр. 81748209 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003096/14
Про­да­но­вић Сто­јан, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 58156892,
58156817 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003097/14
Срећ­ко­вић На­та­ша, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1976445, 1942071
из­да­ти од Ер­сте бан­ке.
04/003098/14
Ри­сто­вић Је­ле­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 58263532, 58263540,
15460679, 1864737169 из­да­ти од Ер­сте бан­ке.
04/003099/14
Јо­вић Да­ни­ца, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1796853, 1869776,
1901208, 1970478 из­да­ти од Ер­сте бан­ке.
04/003100/14
Нов­ко­вић Слав­ка, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1000007852873,
1000007852881, 1000007852899 из­да­ти од ОТП Бан­ке. 04/003101/14
Зе­бић Ве­ра, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 805822871, 805822889 из­
да­ти од Вој­во­ђан­ске бан­ке а.д.
04/003102/14
Јо­тић Ива­на, Ва­ље­во, чек бр. 805827193 из­дат од Вој­во­ђан­
ске бан­ке а.д.
04/003103/14
Фи­ли­по­вић Је­ле­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 805824885, 808705750,
809801947 из­да­ти од Вој­во­ђан­ске бан­ке а.д.
04/003104/14
Да­ви­дов­ски Ве­сна, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 125376756,
125376764, 127373785, 127373793 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/003105/14
Илић Та­ња, Ва­ље­во, чек бр. 118561778 из­дат од Ban­ca In­te­sa.
04/003106/14
Ма­тић Гор­да­на, Ва­ље­во, чек бр. 130029580 из­дат од Ban­ca
In­te­sa.
04/003107/14
Ђу­рић Де­јан, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4890985, 5007818,
4890713, 5007241, 5007416, 4890908, 4890909, 4890754 из­да­ти
од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003108/14
Са­вић Ми­ла, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4793405, 4793407,
4793406 из­да­ти од Ra­if­fe­is­ en bank.
04/003109/14
Дрн­дар­ски Ја­сми­на, Ва­ље­во, чек бр. 5007432 из­дат од Ra­if­
fe­i­sen bank.
04/003110/14
Сте­па­но­вић Да­ни­је­ла, Ва­ље­во, чек бр. 5007675 из­дат од
Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003111/14
Ра­ко­вић Зла­та, Ва­ље­во, чек бр. 99826107 из­дат од Бан­ке
По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003112/14
Вос­тић Ви­о­ле­та, Ва­ље­во, чек бр. 186408167 из­дат од Ко­
мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003113/14
Ву­чи­ће­вић Ми­ле­са, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 24782883,
24782891 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003114/14
15
Са­вић Ми­ро­слав, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 61491442, 62491418
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003115/14
Ма­тић Ста­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 194213054, 196784599,
196784581 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003116/14
Ан­дрић Да­рин­ка, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 95568572, 95568599
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003117/14
Ма­рин­ко­вић Сне­жа­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1911777,
19148735 из­да­ти од Ер­сте бан­ке.
04/003118/14
Ми­лу­ти­но­вић Ми­ли­ца, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1000007953929,
1000007982126 из­да­ти од ОТП Бан­ке.
04/003119/14
Зе­љић Мир­ја­на, Ва­ље­во, чек бр. 1000008112418 из­дат од
ОТП Бан­ке.
04/003120/14
Цви­ја­но­вић Ми­лан, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 180719957,
191929108 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003121/14
Ра­до­са­вље­вић Љу­бо, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 1779427, 1779428,
1779429, 1779430, 1779431 из­да­ти од Ер­сте бан­ке. 04/003122/14
Кр­стић Трај­ко, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 52349117, 52349125,
52349133, 52349141, 52349150, 52349168, 52349176, 52349184,
52349192, 52349206 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003123/14
Па­вло­вић За­гор­ка, Ва­ље­во, чек бр. 186490041 из­дат од Ко­
мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003124/14
Ми­ха­и­ло­вић Љи­ља­на, Ва­ље­во, чек бр. 1000007954869 из­
дат од ОТП Бан­ке.
04/003125/14
Ра­ду­ло­вић Љи­ља­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 96594305,
96594267, 96594275, 96594283, 96594291 из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003126/14
Аћи­мо­вић Мир­ја­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 0000008111080,
0000008112989, 0000008112997 из­да­ти од НЛБ бан­ке. 04/003127/14
Ја­њић Ја­го­да, Ва­ље­во, чек бр. 186440491 из­дат од Ко­мер­
ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003128/14
Са­вић Ми­лан, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 4793405, 4793407,
4793406, 4211275, 4211276 из­да­ти од Ra­if­fe­is­ en bank.
04/003129/14
Мар­ко­вић Ол­га, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 46683307, 46683250,
41512903, 41512849, 41512822 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/003130/14
Та­дић Сне­жа­на, Ва­ље­во, чек бр. 8481210 из­дат од НЛБ
бан­ке.
04/003131/14
Ми­ли­во­је­вић Све­тла­на, Ва­ље­во, че­ко­ви бр. 196776033,
196776041, 196776058 из­да­ти од Ко­мер­ци­јал­не бан­ке а.д.
04/003132/14
Јан­ко­вић Ми­ро­сла­ва, Ва­ље­во, чек бр. 808560973 из­дат од
Вој­во­ђан­ске бан­ке а.д.
04/003133/14
Пе­тро­вић Ми­лен­ко, Ва­ље­во, чек бр. 1838135 из­дат од Ер­
сте бан­ке.
04/003134/14
Ра­ко­вић Зо­ри­ца, Ва­ље­во, чек бр. 1921208 из­дат од Ер­сте
бан­ке.
04/003135/14
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ко­стић Љу­бо­мир, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006143/14
Бо­жи­дар Але­чић, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Ра­ко­ви­ца.
05/006144/14
Ну­ма­но­вић Ме­ра, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/006145/14
Ку­зма­но­вић Вла­ди­мир, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006146/14
Мар­та Дро­би­на, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006147/14
Јок­си­мо­вић Ми­ло­ван, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/006148/14
Ман­дић На­та­ша, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/006149/14
Га­јин Алек­сан­дар, Ти­тел, из­да­та од СО Све­то­за­ре­во.
05/006150/14
Мар­ко­вић Иви­ца, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/006151/14
Ко­ва­че­вић Рат­ко, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/006152/14
Та­хи­ри Бје­ри­на, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/006153/14
Јо­ва­но­вић Рад­ми­ла, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006154/14
Игор Сто­ја­но­вић, Зве­зда­ра, из­да­та од СO Али­бу­нар.
05/006155/14
Ибо­ља Кин­чеш, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006156/14
Са­бо Зо­ран, Та­ван­кут, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006157/14
Авра­мо­вић Жи­во­јин, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/006158/14
Обре­но­вић Дра­ган, Ста­ри град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/006159/14
Ми­лен­ко­вић Ива­на, Зве­зда­ра, из­да­та од СO Зве­зда­ра.
05/006160/14
Јо­ви­чић Ти­ја­на, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/006161/14
Му­рат Са­ди­ку, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006162/14
Сте­фан Ко­раћ, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006163/14
Кр­ња­ић Ма­ја, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/006164/14
Или­јић Слав­ко, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/006165/14
Ми­шић Ка­та­ри­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006166/14
Ђор­ђе­вић Рад­ми­ла, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Про­ку­пље.
05/006167/14
То­мић Сла­ђа­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Кру­пањ.
05/006168/14
Бе­ки­ров­ска Ђу­ли­е­та, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006169/14
Мир­ко Ко­тро­ба, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/006170/14
Жи­гић Жи­ви­ца, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/006171/14
Ма­ру­кић Енес, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/006172/14
Па­нић Мар­ко, Ужи­це, из­да­та од СО Ужи­це. 05/006173/14
Ка­та­нић Ја­сми­на, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/006174/14
Ђур­ђе­вић То­ми­слав, Ба­ва­ни­ште, из­да­та од МК Ба­ва­ни­ште.
05/006175/14
Па­влов Би­ља­на, Ба­ва­ни­ште, из­да­та од МК Ба­ва­ни­ште.
05/006176/14
Чо­ло­вић Ми­љан, Сав­ски ве­нац, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/006177/14
Ћо­рић Ру­ми­ни­ца Кор­не­ли­ја, На­даљ, из­да­та од ОУ Ср­бо­
бран.
05/006178/14
Стан­ко­вић Дра­га­на, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/006179/14
Ста­ни­ми­ро­вић Дра­ган, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/006180/14
Сте­ва­но­вић Алек­сан­дра, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/006181/14
Ка­ра­ма­та Ми­ли­ца, Сав­ски ве­нац, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/006182/14
То­ми­слав Хор­вац­ки Па­ли­ву­ков, Су­бо­ти­ца, из­да­та од OУ
Су­бо­ти­ца.
05/006183/14
Ђур­ко­вић Ви­о­ле­та, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/006184/14
Сре­те­но­вић Со­фи­ја, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/006185/14
Гли­гор Ан­драш, Мо­крин, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/006186/14
Pes­hich Iri­na, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/006187/14
Ву­ко­тић Сло­бо­дан­ка, Обре­но­вац, из­да­та од ОУ Обре­но­вац.
05/006188/14
Ах­ма­то­вић Аида, Но­ви Па­зар, из­да­та од ГУ Но­ви Па­зар.
05/006189/14
Ми­ло­са­вље­вић Ма­ри­ја­на, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­
је­вац.
05/006190/14
Гли­шић Де­јан, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/006191/14
Швра­ка Ни­ко­ла, Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/006192/14
Оре­шча­нин Да­ли­бор, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/006193/14
Пе­ри­шић Бо­јан, Ужи­це, из­да­та од СО Ужи­це.05/006194/14
Ста­ни­шић Алек­сан­дар, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/006195/14
Ми­ју­шко­вић Сла­ви­ца, СО Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/006196/14
Ма­тић Див­на, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/006197/14
Јо­ва­но­вић Урош, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Чу­ка­ри­ца.
05/006198/14
Ђор­ђе­вић Ма­ри­ја, Кња­же­вац, из­да­та од ОУ Кња­же­вац.
05/006199/14
Ђор­ђе­вић На­та­ша, Бо­ље­вац, из­да­та од ОУ Бо­ље­вац.
05/006200/14
Тир­на­нић Пре­драг, Па­ли­лу­ла, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/006201/14
Сте­фа­но­вић Алек­сан­дар, Зве­зда­ра, из­да­та од СO Зве­зда­ра.
05/006202/14
Пет­ко­вић Сне­жа­на, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Па­ли­лу­ла.
05/006203/14
Ма­ти­је­вић Го­ран, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Сом­бор.
05/006204/14
Јо­ва­но­вић Ко­ста, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­
град.
05/006205/14
Ђор­ђе­вић Ти­ја­на, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/006206/14
Ко­лом­пар Сил­ви­ја, Мол, из­да­та од ОУ Бе­чеј. 05/006207/14
Ми­ко­вић Ми­ло­љуб, Бе­о­град, из­да­та од СО Сав­ски ве­нац.
05/006208/14
Пе­тра­но­вић Вељ­ко, Бе­о­град, из­да­та од ОУ Ра­ко­ви­ца.
05/006209/14
Ар­сић Не­бој­ша, Гроц­ка, из­да­та од СО Гроц­ка.
05/006210/14
Ћа­зим Се­на­да, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун. 05/006211/14
– ВОЈ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Кр­стић Вла­ди­мир, Зе­мун, вој­на књи­жи­ца, из­да­та од Вој­ног
од­сека Ра­ко­ви­ца.
07/000185/14
То­мић Не­над, Бе­о­град, вој­на књи­жи­ца.
07/000186/14
Све­то­за­ре­вић Де­јан, Бор, вој­на књи­жи­ца.
07/000187/14
Лу­чић Ми­ло­рад, Ча­чак, вој­на књи­жи­ца.
07/000188/14
– ЂАЧ­КЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ми­ло­ше­вић Не­ма­ња, Ве­ли­ко Гра­ди­ште, сред­ња шко­ла у
Ве­ли­ком Гра­ди­шту.
08/000494/14
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Де­спо­то­вић Ми­ин­ко, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ за од­ра­
сле На­род­ни уни­вер­зи­тет „Бра­ћа Ста­мен­ко­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/010016/14
Илић Сто­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма пе­тог сте­пе­на струч­не
спре­ме Са­о­бра­ћај­но-ма­шин­ске и елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Бо­ра
Мар­ко­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/010017/14
Оку­ка Бо­ја­на, Ки­кин­да, све­до­чан­ство I раз­ре­да Еко­ном­скотр­го­вин­ске шко­ле у Ки­кин­ди.
09/010018/14
Да­мја­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град, ди­пло­ма I бе­о­град­ске
гим­на­зи­је.
09/010019/14
Оку­ка Бо­ја­на, Ки­кин­да, све­до­чан­ство II раз­ре­да Еко­ном­
ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Ки­кин­ди.
09/010020/14
Оку­ка Бо­ја­на, Ки­кин­да, све­до­чан­ство III раз­ре­да Еко­ном­
ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Ки­кин­ди.
09/010021/14
Оку­ка Бо­ја­на, Ки­кин­да, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Еко­ном­
ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Ки­кин­ди.
09/010022/14
Оку­ка Бо­ја­на, Ки­кин­да, ди­пло­ма о за­вр­ше­ном сред­њем
обра­зо­ва­њу.
09/010023/14
Скен­де­ри­ја Ања, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма X гимназијe у Бе­
о­гра­ду.
09/010024/14
Не­дељ­ко­вић Дра­ган, Ста­ра Па­зо­ва, све­до­чан­ство I раз­ре­да
Са­о­бра­ћај­но-техничкe школe у Зе­му­ну.
09/010025/14
Ми­ло­са­вље­вић Ели­за­бе­та, Обре­но­вац, ди­пло­ма БПШ
основ­не сту­ди­је, број 8829 и ди­пло­ма спе­ци­ја­ли­стич­ке сту­ди­је
број 301.
09/010026/14
Да­ви­до­вић Са­ша, Зе­мун, ди­пло­ма пе­тог сте­пе­на Елек­троенергет­скe школe „Сте­ван Фи­ли­по­вић” у Бе­о­гра­ду.09/010027/14
16
Ри­си­мо­вић Де­ја­на, Ча­чак, све­до­чан­ство ОШ „Бра­ни­слав
Пе­тро­вић” у Сла­ти­ни.
09/010028/14
Га­јин Алек­сан­дар, Ти­тел, ди­пло­ма Тр­го­вач­ке шко­ле „Је­
зди­мир Ло­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/010029/14
Ву­ко­је­вић Мла­де­на, Бе­о­град, ди­пло­ма Зу­бо­тех­нич­ке шко­ле
у Бе­о­гра­ду.
09/010031/14
Го­сто­вић Мар­та, Бе­о­град, ди­пло­ма III раз­ре­да Tрговачке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010032/14
Ра­ки­та На­та­ша, Гроц­ка, ди­пло­ма Пре­храм­бе­не шко­ле „17.
ок­то­бар” у Бе­о­гра­ду.
09/010033/14
Ста­ној­ло­вић Ми­лан, Ум­ка, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ
„До­си­теј Об­ра­до­вић” у Ум­ци.
09/010034/14
Ди­ми­три­је­вић Са­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма Тр­го­вач­ке шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/010035/14
Аћи­мо­вић Ни­ко­ла, Ми­ло­ше­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
„Ни­ко­ла Те­сла” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/010036/14
Јо­ва­но­вић Ни­ко­ла, Ниш, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­ско-ту­ри­стич­
ке шко­ле у Ни­шу.
09/010037/14
Цвет­ко­вић Љи­ља­на, Вра­ње, ди­пло­ма.
09/010038/14
Мил­кић Адри­ја­на, Ви­ти­на, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Ви­
ти­ни.
09/010039/14
Ра­ди­са­вље­вић Фи­лип, Кур­шу­мли­ја, све­до­чан­ства I-IV раз­
ре­да и ди­пло­ма сред­ње шко­ле.
09/010040/14
Пет­ко­вић Гор­да­на, Ко­сто­лац, све­до­чан­ства I-II раз­ре­да
Гим­на­зи­је у По­жа­рев­цу.
09/010041/14
Пе­не­зић Бра­ни­слав, Ча­чак, ди­пло­ма МЕТ шко­ле у При­бо­ју.
09/010042/14
Здрав­ко­вић Сла­ђа­на, Вра­но­во, све­до­чан­ство ОШ „До­си­теј
Об­ра­до­вић” у Вра­но­ву.
09/010043/14
Чу­вар­дић Ја­сми­на, Сом­бор, ди­пло­ма Сред­ње тек­стил­но-ко­
жар­ске шко­ле у Сом­бо­ру, тре­ћи сте­пен.
09/010044/14
Ала­че­вић Ма­ра, Срем­ска Ка­ме­ни­ца, све­до­чан­ство ОШ
„Алек­са Шан­тић” у Гај­до­бри.
09/010045/14
Сан­дра Ћи­рић, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма Дру­ге кра­гу­је­вач­ке
гим­на­зи­је.
09/010046/14
Јо­цић Не­ма­ња, Ниш, ди­пло­ма­Гра­ђе­вин­ско-тех­нич­ке шко­ле
„Не­и­мар” у Ни­шу.
09/010047/14
Ђор­ђе­вић Не­ма­ња, Вр­чин, ди­пло­ма Ма­шин­ско елек­тро­тех­
нич­ке шко­ле „Ра­до­је Да­кић” у Бе­о­гра­ду.
09/010048/14
Осто­јић Сла­ви­ша, Бе­о­град, ди­пло­ма Сред­ње му­зич­ке шко­
ле „Јо­сип Сла­вен­ски” у Бе­о­гра­ду.
09/010049/14
Ха­рам­ба­шић На­та­ша, Бе­о­град, све­до­чан­ство I раз­ре­да Еко­
ном­ске шко­ле у Ба­ра­је­ву.
09/010051/14
При­јо­вић Звон­ко, Бе­о­град, све­до­чан­ство Обра­зов­ног цен­
тра ГСБ „Бо­ра Мар­ко­вић”.
09/010052/14
Ђор­ђе­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Ни­ко­ди­је
Сто­ја­но­вић Тат­ко” у Про­ку­пљу.
09/010054/14
Дра­шко­вић Бо­ја­на, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Еко­ном­ске
шко­ле - Зе­мун, еко­ном­ски тех­ни­чар че­твр­ти сте­пен.
09/010055/14
Ђор­ђе­вић Маг­да­ле­на, Обре­но­вац, ди­пло­ма По­са­во­там­нав­
ске сред­ње шко­ле у Вла­ди­мир­ци­ма.
09/010056/14
Ми­лић Ма­рин­ко, Сур­чин, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле Бе­о­
град - Же­ле­зник.
09/010057/14
Рај­ко­вић Не­ве­на, Ле­ско­вац, ди­пло­ма Тр­го­вин­ско-уго­сти­
тељ­ске шко­ле „Во­ји­слав Ни­ко­ла­је­вић” у Ле­сков­цу. 09/010058/14
Хај­ру­ла Хај­ро Исмет, Зе­мун, све­до­чан­ство ОШ „Су­тје­ска”
у Зе­му­ну.
09/010059/14
Спа­сић Сте­фан, Ра­ко­ви­ца, ди­пло­ма ОШ „Ни­ко­ла Те­сла” у
Бе­о­гра­ду.
09/010060/14
Та­нац­ко­вић Бо­рис, Мла­де­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
у Мла­де­нов­цу.
09/010061/14
Јо­кић Ми­о­драг, Гроц­ка, ди­пло­ма Ауто-са­о­бра­ћај­не шко­ле у
Зе­му­ну.
09/010062/14
Или­јев­ски Ми­лан, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство I и II раз­ре­да
Еко­ном­ске шко­ле „Ђу­ка Ди­нић” у Ле­сков­цу.
09/010063/14
Ми­ћић Алек­сан­дар, Ужи­це, све­до­чан­ство ОШ Пр­ве основ­
не шко­ле „Краљ Пе­тра II” у Ужи­цу.
09/010064/14
Кра­ље­вић Го­ран, Ниш, ди­пло­ма ПУ „Па­вле Стој­ко­вић” у
Ни­шу.
09/010065/14
Син­ђе­лић Сте­фан, Лу­ча­ни, ди­пло­ма Сред­ње шко­ле „Дра­га­
че­во” у Гу­чи.
09/010066/14
Па­вло­вић Ча­слав, Ниш, ди­пло­ма.
09/010067/14
То­до­сић Сло­бо­дан, Кур­шу­мли­ја, ди­пло­ма Цен­тра за усме­
ре­но обра­зо­ва­ње „Ра­дош Јо­ва­но­вић Се­ља” у Кур­шу­мли­ји, тре­ћи
сте­пен.
09/010068/14
Мар­ко­вић Ма­ну­е­ла, Бе­о­град, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ско-тех­
нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010069/14
Ве­се­ли­но­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Ин­
ђи­ји.
09/010070/14
Па­влић Ми­лош, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма По­ли­тех­нич­ке шко­ле
у Кра­гу­јев­цу.
09/010071/14
Бур­лић Та­ња, Ка­ран, све­до­чан­ства Тех­нич­ке шко­ле у По­
же­ги.
09/010072/14
Ани­чић Бо­јан, Сом­бор, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле у
Сом­бо­ру.
09/010073/14
Не­ма­ња Сто­ја­ко­вић, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Ол­га Пе­
тров” у Бе­о­гра­ду.
09/010074/14
Би­ћа­нин Ми­ли­ца, Зе­мун, све­до­чан­ство ОШ „Ра­де Кон­чар”
у Зе­му­ну.
09/010075/14
Ђор­ђић Ви­то­мир, Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца, ди­пло­ма Тех­нич­
ке шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. 09/010076/14
Би­ћа­нин Ми­ли­ца, Зе­мун, све­до­чан­ства I, II, III и IV разредa
и ди­пло­ма Земунскe гимназијe.
09/010077/14
До­ста­нић Ни­ко­ла, Зе­мун, све­до­чан­ство IV раз­ре­да СТШ
„Ни­ко­ла Те­сла” у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
09/010078/14
Ба­зо Еле­о­но­ра, Чан­та­вир, ди­пло­ма Еко­ном­ске сред­ње шко­
ле „Бо­са Ми­ли­ће­вић” у Су­бо­ти­ци.
09/010079/14
Ми­ла­ди­но­вић Ире­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III раз­
ре­да Tек­стилне шко­ле „Во­ји­слав Илић” у Бе­о­гра­ду.
09/010080/14
Јан­ко­вић Ду­шко, Оп­шти­на Па­ли­лу­ла, ди­пло­ма V бе­о­град­
ске гим­на­зи­је, при­род­но ма­те­ма­тич­ки смер.
09/010081/14
Ве­лич­ко­вић Ма­ри­ја, Вра­ње, све­до­чан­ство VI раз­ре­да ОШ
„9. мај” у Ре­ља­ну.
09/010082/14
Сто­јиљ­ко­вић Зо­ран, Ниш, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­ско-ту­ри­
стич­ке шко­ле у Ни­шу.
09/010083/14
Ник­шић Ни­ла, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма број 000236 и еви­ден.
број I-1171/11 из­да­та 30.03.2011. го­ди­не од Уни­вер­зи­те­та у Но­
вом Па­за­ру.
09/010084/14
29. Х 2014. /
Ри­знић Ма­ри­на, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ства I и II раз­ре­да
Ма­шин­ско тех­нич­ке шко­ле у Кра­гу­јев­цу.
09/010085/14
Ко­стић Дра­га­на, Ка­о­ник, ди­пло­ма.
09/010086/14
Илић Би­ља­на, Про­ку­пље, све­до­чан­ство II раз­ре­да Еко­ном­
ске шко­ле у Кур­шу­мли­ји.
09/010087/14
Мар­ко Бр­зак, Но­ви Кне­же­вац, ди­пло­ма По­ли­тех­нич­ке
шко­ле у Су­бо­ти­ци.
09/010088/14
Ни­ко­лић Сла­ђа­на, Ба­ња Лу­ка, ди­пло­ма IV раз­ре­да Тек­стил­
не шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010089/14
Пан­те­лић Та­ња, Обре­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле за
ди­зајн ко­же у Бе­о­гра­ду.
09/010090/14
Де­ли­ба­шић Ми­лош, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, све­до­чан­ства
I-IV раз­ре­да и ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
09/010091/14
Ко­ва­че­вић Ми­ло­рад, Пан­че­во, ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­но-тех­
нич­ке шко­ле у Зе­му­ну.
09/010092/14
Ми­лен­ко­вић Го­лу­би­ца, Бе­о­град, ди­пло­ма Сред­ње управ­не
шко­ле у Бе­о­гра­ду, 1973. го­ди­не.
09/010093/14
Ко­мен­да Сил­ве­стар, Бај­мок, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да
ОШ „Вук Ка­ра­џић” у Бај­мо­ку.
09/010094/14
Сто­ја­но­вић Де­јан, Сур­ду­ли­ца, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Сур­ду­ли­ци, тре­ћи сте­пен.
09/010095/14
Ђу­ри­чић Да­вид, Бе­о­град, све­до­чан­ство I-IV раз­ре­да и ди­
пло­ма Ва­зду­хо­плов­не ака­де­ми­је у Бе­о­гра­ду.
09/010096/14
Ко­стић Да­ни­је­ла, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство ОШ „Вељ­ко
Вла­хо­вић” у Раз­гој­ни.
09/010097/14
Илић Дар­ко, Гроц­ка, све­до­чан­ство V раз­ре­да ОШ „Ни­ко­ла
Те­сла” у Вин­чи.
09/010098/14
Па­вло­вић Ми­лош, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да Гим­
на­зи­је „Цр­њан­ски” у Бе­о­гра­ду.
09/010099/14
Пан­тић Бо­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­ско ту­ри­стич­
ког обра­зов­ног цен­тра у Бе­о­гра­ду.
09/010100/14
Ђор­ђе­вић Та­ма­ра, Кра­гу­је­вац, ди­пло­ма Пр­ве кра­гу­је­вач­ке
гим­на­зи­је.
09/010101/14
Ке­сти­во­је­вић Пре­драг, Зе­мун, све­до­чан­ство ОШ „Или­ја
Бир­ча­нин”.
09/010102/14
Ри­стић Иван, Бе­о­град, све­до­чан­ство III раз­ре­да Уго­сти­тељ­
ско ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 31-160102. 09/010103/14
Ком­па­лић Гор­да­на, Де­ро­ње, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Јо­ван Јо­
ва­но­вић Змај” у Оџа­ци­ма.
09/010104/14
Ге­рић Алек­сан­дра, Кру­ше­вац, све­до­чан­ства од I до IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Гим­на­зи­је у Кру­шев­цу.
09/010105/14
Ком­па­лић Би­ља­на, Де­ро­ње, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Јо­ван Јо­
ва­но­вић Змај” у Оџа­ци­ма.
09/010106/14
Љу­бе­но­вић Ми­љан, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да Тр­
го­вин­ско-уго­сти­тељ­ске шко­ле „Во­ји­слав Ни­ко­ла­је­вић” у Ле­
сков­цу.
09/010107/14
Рнић Не­ма­ња, Бе­о­град, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и ди­пло­ма
Хе­миј­ско-пре­храм­бе­не тех­но­ло­шке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010108/14
Па­вло­вић Го­ран, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма ОШ „Ра­де Кон­
чар” у Зе­му­ну.
09/010109/14
Про­кић Ире­на, Зве­зда­ра, све­до­чан­ство ОШ „Ћи­ри­ло и Ме­
то­ди­је” у Бе­о­гра­ду.
09/010110/14
Са­вић Ми­лан­ка, Зе­мун, ди­пло­ма о за­вр­ше­ном јед­но­го­ди­
шњем кур­су дак­ти­ло­граф Б кла­се сред­ња Прав­но-би­ро­тех­нич­ке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010111/14
Мо­су­ро­вић Мла­ден, Гроц­ка, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ске шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/010112/14
Јо­ва­но­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град, свдо­чан­ство IV раз­ре­да
Зу­бо-тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010113/14
Мир­ко­вић Ра­де, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-III раз­ре­да Тр­го­
вин­ске шко­ле за ква­ли­фи­ко­ва­не рад­ни­ке „Је­зди­мир Ло­вић” у Бе­
о­гра­ду.
09/010114/14
Не­дељ­ко­вић Дар­јан, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да и ди­пло­ма шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/010115/14
То­до­ро­вић Са­ња, Но­во Се­ло, све­до­чан­ство II раз­ре­да сред­
ње Ме­ди­цин­ске шко­ле Кра­ље­во.
09/010116/14
Кра­ји­но­вић Са­ња, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III
раз­ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле за ди­зајн ко­же и кр­зна у Бе­о­
гра­ду.
09/010117/14
Ан­ђел­ко­вић Та­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма Шко­ле прав­но-би­ро­
тех­нич­ке стру­ке „9. мај” у Бе­о­гра­ду.
09/010118/14
Ра­до­вић Сне­жа­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II и III раз­ре­да
V бе­о­град­ске гим­на­зи­је.
09/010119/14
Сто­ја­ко­вић Сне­жа­на, Бе­о­град, ди­пло­ма XV бе­о­град­ске
гим­на­зи­је.
09/010120/14
Ва­гић Ми­лан, Зе­мун, ди­пло­ма Ви­со­ке шко­ле стру­ков­них
сту­ди­ја - Бе­о­град­ска по­слов­на шко­ла.
09/010121/14
Ра­дев­ски Ми­лан, Пан­че­во, ди­пло­ма Ви­ше хо­те­ли­јер­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 3979.
09/010122/14
Ту­тић Се­над, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма број 000589 и еви­ден.
број I-1094/11, из­да­та 30.03.2011. го­ди­не од Уни­вер­зи­те­та у Но­
вом Па­за­ру.
09/010123/14
Кли­су­рић Ми­ћа, Ја­бу­ко­вац, све­до­чан­ство ОШ „Јо­ван Јо­ва­
но­вић Змај” у Ја­бу­ков­цу.
09/010124/14
Ста­но­је­вић Алек­сан­дар, Мај­дан­пек, све­до­чан­ство ОШ
„Вук Ка­ра­џић” у До­њем Ми­ла­нов­цу.
09/010125/14
Алек­сов­ски Љи­ља­а­на, Бе­о­град, ди­пло­ма СШ, IV год. р.б.к. 2157 /79 Ар­хи­тек­тон­ско-тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010126/14
Па­нић В. Ал­берт, Со­вљак, ди­пло­ма Ви­ше хо­те­ли­јер­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 3471.
09/010127/14
Пу­дар Ми­ле­на, Бе­чеј, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­
ле у Бе­че­ју.
09/010128/14
Кр­сма­но­вић Бра­ни­слав, Ло­зни­ца, ди­пло­ма. 09/010129/14
Па­нић В. Ал­берт, Со­вљак, ди­пло­ма Ви­ше хо­те­ли­јер­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду, број 2736.
09/010131/14
Ива­но­вић Ма­ри­ја, Ло­зо­вик, све­до­чан­ство II раз­ре­да Тех­
нич­ке шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/010132/14
Кр­стић Не­ма­ња, Гра­ча­ни­ца, све­до­чан­ство II раз­ре­да Гра­ђе­
вин­ско-са­об
­ ра­ћај­не шко­ле у При­шти­ни-Гра­ча­ни­ца.09/010133/14
Ghaz­zal Ha­ris, Ниш, ди­пло­ма Гра­ђе­вин­ско-ар­хи­тек­тон­ског
фа­кул­те­та у Ни­шу, број 1940.
09/010134/14
Ива­но­вић Иван, Бе­о­град, ди­пло­ма Тре­ће бе­о­град­ске гим­на­
зи­је.
09/010135/14
Вић­ко­вић Са­ша, Гроц­ка, ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле у
Гроц­кој.
09/010136/14
Ши­шма­но­вић Све­тла­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Јо­ван
По­по­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/010137/14
Жи­во­тић Ма­ри­ја, Сур­чин, ди­пло­ма Ма­шин­ско тех­нич­ке
шко­ле „Змај” у Бе­о­гра­ду.
09/010138/14
117
Вај­ланд Сла­ви­ца, Бе­шка, све­до­чан­ство ОШ „Бра­ћа Гру­ло­
вић” у Бе­шкој.
09/010139/14
Јан­ку­лов­ски Дра­го­слав, Бе­о­град, све­до­чан­ства III и IV раз­
ре­да Сред­ње ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/010140/14
Зељ­ко­вић
Љи­ља­на, Зе­мун, све­до­чан­ство I раз­ре­да,
1977/78, „Све­то­зар Ми­ле­тић” у Ср­бо­бра­ну.
09/010141/14
– ИН­ДЕК­СИ –
Стан­ко­вић Дан­ко, Ша­бац, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду, бр.
06/1321.
10/001312/14
Ма­млић Бо­јан, Бе­о­град, Гра­ђе­вин­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду.
10/001313/14
Ми­о­на Здрав­ко­вић, Оп­шти­на Ниш, Aрхит­ек­тон­ски фа­кул­
тет у Бе­о­гра­ду.
10/001314/14
Ми­о­на Здрав­ко­вић, Оп­шти­на Ниш, Ар­хи­тек­тон­ски фа­кул­
тет у Бе­о­гра­ду.
10/001315/14
Ан­ђе­лић Је­ле­на, По­же­га, По­слов­на шко­ла Ме­га­тренд у Бе­
о­гра­ду, бр. 055/04/1500.
10/001316/14
Ни­ко­лић Алек­сан­дра, Ниш, Ма­шин­ски фа­кул­тет у Ни­шу,
бр. 10364.
10/001317/14
Жив­ко­вић Дар­ја, Бе­о­град, Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. ПС 05/505.
10/001318/14
Цвр­ко­тић Мар­ко, При­бој, Са­о­бра­ћај­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­
ду, бр. ПС 130300.
10/001319/14
Ни­ки­то­вић Ана, Бе­о­град, ФУД Ме­га­тренд, бр. Д10/10.
10/001320/14
Ла­зић Ми­ле­на, Бе­о­град, ФА­СПЕР у Бе­о­гра­ду.
10/001321/14
Сте­ва­но­вић Ср­ђан, Но­ви Бе­о­град, Ви­со­ка ту­ри­стич­ка шко­
ла стру­ков­них сту­ди­ја.
10/001322/14
Ђо­ко­вић Ми­ло­ван, Ива­њи­ца, Ви­со­ка ту­ри­стич­ка шко­ла у
Бе­о­гра­ду.
10/001323/14
Ми­лан Ма­рин­ко­вић, Би­је­љи­на, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Су­
бо­ти­ци.
10/001324/14
Ми­да­но­вић Ела, Бе­о­град, Шу­мар­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду,
бр. 248/2013.
10/001325/14
Ни­ко­ла Јо­си­по­вић, Зве­зда­ра, Гра­ђе­вин­ски фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду, бр. 159/08.
10/001326/14
Али­хо­џић Џе­нел, Но­ви Па­зар, Др­жав­ни уни­вер­зи­тет у Но­
вом Па­за­ру, бр. 15008/10.
10/001327/14
Гво­зде­но­вић Си­мо­на, Бе­о­град, Прав­ни фа­кул­тет Уни­он,
бр. 2013/094.
10/001328/14
Јо­кић Мир­ја­на, Кра­ље­во, Агро­ном­ски фа­кул­тет Ча­чак, бр.
75/2012.
10/001329/14
Лу­ко­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град, Кри­ми­на­ли­стич­ко по­ли­циј­
ска ака­де­ми­ја у Зе­му­ну, бр. S-97/12.
10/001330/14
Ћи­рић Ка­та­ри­на, Ча­чак, Ви­со­ка тех­нич­ка шко­ла стру­ков­
них сту­ди­ја Ча­чак, бр. 723/09.
10/001331/14
Ба­јић Ми­лош, Но­ви Сад, Фа­кул­тет тех­нич­ких на­у­ка у Но­
вом Са­ду, бр. MM14/2013.
10/001332/14
Је­ле­на Отић, Ђур­ђе­во, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Су­бо­ти­ци.
10/001333/14
Ни­ко­ла Ра­јић, Зве­зда­ра, ВИ­ШЕР, бр. 90/13. 10/001334/14
Здрав­ко­вић Ми­лош, Бе­о­град, Ви­со­ка хо­те­ли­јер­ска шко­ла у
Бе­о­гра­ду, бр. GS117/2007.
10/001335/14
– РА­ЗНО –
Го­ран Шу­шљик, Вра­чар, пе­чат окру­глог об­ли­ка пре­ко сре­
ди­не пи­ше на­зив фир­ме EYE TO EYE ис­под на­зи­ва doo зве­зди­ца
Be­o­grad зве­зди­ца.
11/001380/14
Ко­ма­ди­нић Не­над, Чу­ка­ри­ца, атест о уград­њи уре­ђа­ја за
по­гон на ТНГ 064951-13К.
11/001381/14
Трај­ко­вић Ми­ло­рад, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­
се­ље­ног ли­ца број 70254/03/00007, из­да­та од Ко­ме­са­ри­ја­та за из­
бе­гли­це Чу­ка­ри­ца.
11/001382/14
Трај­ко­вић Ми­ло­рад, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­
се­ље­ног ли­ца број 70122/02/00988, из­да­та од Ко­ме­са­ри­ја­та за из­
бе­гли­це Гроц­ка.
11/001383/14
Да­шић Ран­ко, Па­ра­ћин, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца.
11/001384/14
ПД „Ме­тал-Обре­но­вац” д.о.о., Обре­но­вац, ли­цен­ца за
оба­вља­ње по­сло­ва без­бед­но­сти и здра­вља на ра­ду број 164-0200017/2009-01, из­да­та од Ми­ни­стар­ства ра­да и со­ци­јал­не по­ли­
ти­ке.
11/001385/14
Бла­го­је­вић Сла­во­љуб, Кра­гу­је­вац, так­си до­зво­ла број 1866,
рег. број во­зи­ла KG0114-TX.
11/001386/14
До­бро­та Ми­лан, При­гре­ви­ца, по­ли­са ауто­од­го­вор­но­сти
број 190000128486, из­да­та од Wi­e­ner Stad­tische оси­гу­ра­ња.
11/001387/14
Та­ра­и­ло Бу­ди­мир, Бе­о­град, слу­жбе­на ле­ги­ти­ма­ци­ја ца­рин­
ске слу­жбе број -13342.
11/001388/14
Мар­ко­вић Ср­ђан, Бе­о­град, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја
и опре­ме ТНГ број 4036-13, из­да­та од Ма­шин­ског фа­кул­те­та у
Бе­о­гра­ду.
11/001389/14
Илић Са­ња, Вла­со­тин­це, уве­ре­ње о за­вр­ше­ним основ­ним
ака­дем­ским сту­ди­ја­ма на Фа­кул­те­ту за­шти­те на ра­ду у Ни­шу.
11/001391/14
Зол­тан Мар­то­но­ши, Су­бо­ти­ца, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­
ђа­ја и опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ са бро­јем 059129-13К.
11/001392/14
Ауто Ча­чак, Ча­чак, по­твр­да о ате­сту за ТНГ број 02331514К, кон­трол­ни број 0131825.
11/001393/14
Сто­јиљ­ко­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град, слу­жбе­на иден­ти­фи­ка­
ци­о­на кар­ти­ца Ми­ни­стар­ства од­бра­не, број 118435. 11/001394/14
Ра­до­са­вље­вић Го­ран, Зе­мун, ре­а­тест за ТНГ - во­зи­ло Ју­го
БГ-407-ЖЗ.
11/001395/14
Ан­дре­је­вић Љи­ља­на, Кру­ше­вац, ле­ги­ти­ма­ци­ја ин­тер­но ра­
се­ље­ног ли­ца број 70670-05-00401, из­да­та 15.03.2000. го­ди­не.
11/001396/14
Јан­ко­вић Јо­зић На­да, Бе­о­град, слу­жбе­на адво­кат­ска ле­ги­
ти­ма­ци­ја број 2515, из­да­та од Адво­кат­ске ко­мо­ре Бе­о­гра­да.
11/001397/14
Јеф­тић Зо­ран, Зре­ња­нин, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца ди­ги­тал­ног
та­хо­гра­фа број SRB 0000012823000, из­да­та од Аген­ци­је за без­
бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001398/14
Ра­до­ји­чић Ни­ко­ла, Ниш, до­зво­ла (ли­цен­ца) за ин­струк­то­ра
во­жње број 02178, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001399/14
Ле­кић Но­ви­ца, Обре­но­вац, атест број 060863-13К пли­на за
мо­тор­но во­зи­ло, из­дат од Ауто мо­то са­ве­за Ср­би­је.11/001400/14
Стој­шић Је­ле­на, Но­ви Бе­о­град, стал­на до­зво­ла за кре­та­ње
по гра­нич­ном пре­ла­зу.
11/001401/14
Download

117 - SlGlasnik.info