131/2014
03.12.2014.
о с та Л и о гЛ а с и
Лицитације
ВП 2289 Београд расписује лицитацију за продају помија за 2015. годину.
Услови надметања могу се добити у ВП 2289
Београд до 10. децембра 2014. године.
Понуде слати писменим путем до 24. децембра
2014. године до 12,00 часова на адресу: ВП 2289, 11000
Београд, Рашка б.б.
Телефони за информације: 011/2064-260 и
011/2064-261.
13009
КонКурси
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 29. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РC”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина”
Нови Сад, оглашава јавни конкурс
– за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина” Нови Сад.
Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће
„Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад,
Сутјеска 2, матични број 08157359, ПИБ 100236311,
уписано у Агенцији за привредне регистре, број БД
8175/05 од 24. марта 2005. године.
Претежна делатност: 93.11 Делатност спортских
објеката.
Радно место: директор Јавног предузећа „Спортски
и пословни центар Војводина” Нови Сад.
Услови за именовање директора:
1. да је држављанин Републике Србије,
2. да је пунолетно и пословно способaн,
3. да има општу здравствену способност,
4. да поседује високо образовање на студијама
другог степена или на основним студијама у трајању
од најмање четири године из области правних, економских, архитектонских, грађевинских, електротехничких и других техничких наука,
5. да има најмање пет година радног искуства и
6. да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, или за
кажњиво дело које га чини недостојним за обављање
послова директора.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују
се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз
пријаву и усменим разговором.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Нови Сад, Сутјеска 2.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве: Комисији за
именовања Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком „За јавни конкурс – за избор
кандидата за именовање директора Јавног предузећа
„Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад”.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– лекарско уверење,
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство,
– радна књижица и
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова директора.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовања Града Новог Сада, одбациће закључком против
кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном
гласнику Републике Србије” у дневним листовима
„Дневник” и „Курир”, као и на званичној презентацији
Скупштине Града Новог Сада, www.skupstinans.rs.
Е-2161
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 29. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РC”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови
Сад” Нови Сад, оглашава јавни конкурс
– за избор кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина
Нови Сад” Нови Сад.
Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”
Нови Сад, Футошки пут 13, матични број 08408777,
ПИБ 100454644, уписано у Агенцији за привредне регистре, број БД 139602/2013 од 3. јануара 2014. године.
Претежна делатност: 75.00 Ветеринарска делатност.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад уређује
се Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 69/13) и
Статутом Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и
Ветерина Нови Сад” Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада”, број 69/13).
Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно лице,
2. да је држављанин Републике Србије,
3. да има општу здравствену способност,
4. да има стечено високо образовање на студијама
другог степена из научне области ветеринарске науке
(академске интегрисане или академске специјалистичке),
економске или правне науке (академске мастер студије
или академске специјалистичке студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
5. да има најмање пет година радног искуства, од
чега три на руководећем положају,
6. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и
7. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности, која је претежна делатност
Предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују
се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз
пријаву и усменим разговором.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Нови Сад, Сутјеска 2.
Рок за подношење пријаве: рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи:
– име и презиме кандидата,
– датум и место рођења,
– адресу становања,
– податке о образовању,
– податке о врсти и дужини радног искуства с
кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима,
– податке о стручном усавршавању и
– податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон: 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве: Комисији за
именовања Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, спрат
II, соба 25, са назнаком „За јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад”.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– лекарско уверење,
– диплому о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање
пет година радног искуства, од чега три на руководећем
положају),
– потврда надлежног органа да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и
– потврда надлежног органа да лицу није изречена
мера безбедности забране обављања делатности, која је
претежна делатност Предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за
именовања Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада”, број 10/13) ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневним листовима „Курир” и
„Дневник”, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада, www.skupstinans.rs.
Е-2161
УНИВЕРЗИТЕТ
СИНГИДУНУМ,
ректор,
на основу члана 65. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13 и 99/14) и члана 41. Статута Универзитета, расписује конкурс
– за заснивање радног односа и стицање звања наставника за уже научне области Финасије и банкарство
– звање доцента – 1 извршилац.
Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе на адресу: Универзитет Сингидунум,
Данијелова 29, 11000 Београд.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
12935
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА, ЛЕСКОВАЦ, расписује конкурс
– за избор једног наставника у наставно звање –
Наставник вештина.
На конкурс се могу јавити кандидати који имају
стечено високо образовање првог степена, најмање три
објављена стручна рада из области, гастрономија и туризам и способност за наставни рад.
Наставник се бира у наставно звање и заснива радни однос у Школи, на одређено време од (5) година, са
непуним радним временом до 30%, а у складу са позитивним прописима.
Кандидати уз пријаву на конкурс, достављају своју
биографију, списак стручних радова, диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству, на адресу: Висока пословна школа
струковних студија у Лесковцу, Владе Јовановића 8,
16000 Лесковац.
Конкурс остаје отворен (15) дана од дана објављивања.
13092
судсКи огЛаси
ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Виши суд у Пожаревцу, судија Светлана Савић,
као председник већа – судија, у праватној ствари тужиоца Стојковић Немање из Пожаревца, против туженог
Тосун Патрик Мурата из Немачке, сада непознатог боравишта и тужене Раденковић Јасмине из Пожаревца
и др., ради оспоравања и утврђивања очинства, решењем 3 П2 18/14 од 10. новембра 2014. године, на основу
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је адвокат
Мирјана Влашковић из Пожаревца за привременог заступника туженом Тосун Патрик Мурату из Немачке,
сада на непознатој адреси, у правној ствари која се
води код овога суда по тужби тужиоца Стојковић Немање из Пожаревца, ради оспоравања и утврђивања
очинства. Привремени заступник туженог заступаће у
поступку туженог све док се његов пуномоћниок или
сам тужени не појави пред судом.
3. П2 18/14 – Из Вишег суда у Пожаревцу. 12970
Виши суд у Пожаревцу, судија Бранислава Савовић, као судија појединац, у правној ствари предлагача Звонимира Грујића из Ждрела, кога заступа
пуномоћник Илић Звонимир, адвокат из Петровца на
Млави, против противника предлагача Денкице Грујић
131 / 3. ХII 2014.
из Ждре­ла, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта у Аустри­ји, ра­
ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке, 13. но­вем­бра 2014.
го­ди­не из­да­је сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем ово­га су­да 4 Р број 18/14 од 13. но­вем­
бра 2014. го­ди­не, а на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка
4. ЗПП-а, у ве­зи чла­на 30. став 2. ЗВП-а, по­ста­вљен је
адво­кат Зо­ран Гро­зда­но­вић из По­жа­рев­ца, за при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча Ден­ки­ци Гру­јић
из Ждре­ла, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта у Аустри­ји, у
прав­ној ства­ри ко­ја се во­ди код овог су­да по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Зво­ни­ми­ра Гру­ји­ћа из Ждре­ла, ра­ди при­
зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча у по­ступ­ку
све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча, ње­гов за­кон­ски за­
ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­
ра­о­ца про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је” и пре­ко огла­сне та­бле су­да.
4. Р. број 81/14 – Из Ви­шег су­да у По­жа­рев­цу.
12972
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Бран­ка
Ми­ло­ва­но­вић у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Ре­пу­бли­ка Ср­би­
ја, Ми­ни­стар­ство од­бра­не, из Бе­о­гра­да, због ду­га, на
осно­ву члана 79. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а, по­ста­вио је
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Вла­ди­ми­ру Ди­вља­
ко­ви­ћу, адво­ка­та Ми­ро­сла­ва Ре­љи­ћа из Бе­о­гра­да, Бу­ле­
вар Ар­се­ни­ја Чар­но­је­ви­ћа 25/20, ко­ји ће га за­сту­па­ти у
овом по­ступ­ку, све док се ту­же­ни, или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ви пред су­дом.
34. П. број 25952/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12833
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, у пар­ни­ци ту­жи­
о­ца Ди­рек­ци­је за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште и из­град­њу
Бе­о­гра­да Ј.П. из Бе­о­гра­да, Ње­го­ше­ва 84, про­тив пр­во­
ту­же­ног Ми­ла­но­вић Вла­де из Бе­о­гра­да, Па­зин­ска 13,
дру­го­ту­же­ног Ђу­ри­ца Ми­ла из Бе­о­гра­да, Па­зин­ска 13,
тре­ће­ту­же­не Мла­де­но­вић Ол­ге из Бе­о­гра­да, Вој­во­де
Сте­пе 174, и че­твр­то­ту­же­ног Про­ко­вић Иви­це из Бе­о­
гра­да, Па­зин­ска 12, ра­ди ду­га, 9. де­цем­бра 2013, го­ди­не
по­ста­вио је тре­ће­ту­же­ној Мла­де­но­вић Ол­ги, при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка Јок­сић Мар­ка, адво­ка­та из Бе­о­гра­да, 27.
мар­та 5, на осно­ву чла­на 79. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће тре­
ће­ту­же­ну у на­ве­де­ној прав­ној ства­ри све док се ту­же­на
или њен пу­но­моћ­ни­ци се не по­ја­ве пред су­дом.
22. П. број 2257/11 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
12840
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, у пред­ме­ту Пл. број
1765/13 у пар­ни­ци ту­жи­о­ца „Вој­во­ђан­ска бан­ка” а.д.
Но­ви Сад, Трг сло­бо­де 5/7, чи­ји је пу­но­моћ­ник Вла­
ди­мир Пе­тро­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да, Ни­ши­ће­ва 7а,
про­тив ту­же­ног Сло­бо­да­на Штр­бац, са­да на не­по­зна­тој
адре­си, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном
и то адво­ка­та др Мо­ми­ра Ла­зо­ви­ћа из Но­вог Бе­о­гра­да,
Ми­хај­ла Пу­пи­на 205/23, а у сми­слу члана 81. ЗПП-а јер
је ту­же­ни не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, а не­ма пу­но­моћ­ни­ка,
па би ре­до­ван по­сту­пак око по­ста­вља­ња за­кон­ског за­
ступ­ни­ка и ста­ра­о­ца за по­се­бан слу­чај ду­го тра­јао, та­ко
да би мо­гле да насту­пе штет­не по­сле­ди­це за стран­ке, с
тим да ће по­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти
ту­же­ног све док се он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред Су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­
сти Суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Пл. број 1765/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
12872
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Сен­ка Ра­де­
вић Са­рић је ре­ше­њем Пл. 124/14 од 26. ју­на 2014. го­
ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а, ту­же­
ној Да­мја­но­вић Ву­ке­лић Са­њи, не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта
и пре­би­ва­ли­шта, по­ста­вио за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
адво­ка­та Фи­ли­по­вић Ми­ља­на, ко­ји ће је за­сту­па­ти у
овом по­ступ­ку све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник
не по­ја­ве пред су­дом.
4. Пл. број 124/14 – Из Дру­гог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
12837
ТРЕ­ЋИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Пред овим су­дом у то­ку је пар­нич­ни по­сту­пак по
ту­жби ту­жи­о­ца „Ми­ле­ни­јум оси­гу­ра­ња” про­тив ту­же­
ног Ан­тић Не­ма­ње из Но­вог Бе­о­гра­да, Ју­ри­ја Га­га­ри­на
3
213, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, од­но­сно бо­ра­ви­
шта, ра­ди ре­гре­са у ком по­ступ­ку је ту­же­ном Ан­тић
Не­ма­њи из Новог Бе­о­гра­да, по­ста­вљен при­вре­ме­ни
за­ступ­ник адво­кат Ан­до­но­вић Не­бој­ша из Бе­о­гра­да,
Бран­ка Кр­сма­но­ви­ћа 18 б, ко­ја ће ту­же­ног за­сту­па­ти у
овој пар­ни­ци има­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­
ступ­ни­ка, све док се ту­же­ни не по­ја­ви.
5. П. број 41359/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
12871
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ
Основ­ни суд у Бе­че­ју, по су­ди­ји Го­ра­ну Љ. Чим­
бу­ро­вић, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у ван­пар­нич­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Ор­чик Спо­мен­ке из Бе­че­ја, про­тив про­тив­
ни­це пред­ла­га­ча не­ста­ле По­пов Ро­за­ли­је бив­ше из Бе­
че­ја са­да не­по­зна­тог ме­ста пре­би­ва­ли­шта, ко­ји за­сту­па
Ивана Ро­мић адв. из Бе­че­ја, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча умр­лим, до­нео је 26. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не сле­де­ћи оглас.
По­зи­ва се не­ста­ла По­пов Ро­за­ли­ја, са по­след­њим
пре­би­ва­ли­штем у Бе­че­ју, од оца Ђу­ре, и мај­ке Вик­то­ри­
је ро­ђе­на Ли­ска, ро­ђе­на 27. сеп­тем­бра 1919. године ко­ја
је зад­њи пут ви­ђе­на 10. ок­то­бра 2000. године у Бе­че­ју,
ка­да се вра­ћа­ла са пи­ја­це и о чи­јем жи­во­ту од та­да ни­је
би­ло ве­сти, да се без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у
Бе­че­ју, Глав­на 6. Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­
је ма шта зна о не­ста­лој или о ње­ном жи­во­ту, да то без
од­ла­га­ње ја­ви су­ду.
Уко­ли­ко рок од три ме­се­ца, од об­ја­вљи­ва­ња огла­
са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” про­тек­не
без­у­спе­шно, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­
гла­ше­ње не­ста­ле за умр­лу.
3. Р2. број 14/14 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју.
12842
Основ­ни суд у Бе­че­ју, по су­ди­ји Го­ра­ну Љ. Чим­
бу­ро­вић, као су­ди­ја по­је­дин­ац, у ван­пар­нич­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Ар­паш Ка­та­лин из Мин­хе­на, ко­ју за­сту­па­ју
адв. Су­ба­ков и др. из Бе­че­ја, про­тив про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча не­ста­лог Гу­твајн Ђер­ђа бив­ши из Бе­че­ја, са­да
не­по­зна­тог ме­ста бо­ра­ви­шта, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­
лог про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча умр­лим, до­нео је 26. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не, сле­де­ћи оглас.
По­зи­ва се не­ста­ли Гу­твајн Ђерђ, са по­след­њим
пре­би­вал­штем у Бе­че­ју, од оца Ја­ко­ба, и мај­ке Ер­же­
бет ро­ђе­на Ло­јер, ро­ђен 16. мар­та 1885. го­ди­не у Лов­
ће­ни­цу, ко­ји је зад­њи пут ви­ђен 17. сеп­тем­бра 1961.
го­ди­не, о чи­јем жи­во­ту од та­да ни­је би­ло ве­сти, да се
без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном су­ду у Бе­че­ју, Глав­на 6.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је ма шта зна о не­
ста­лом или о ње­го­вом жи­во­ту, да то без од­ла­га­ња ја­ви
су­ду. Уко­ли­ко рок од 3 ме­се­ца, од об­ја­вљи­ва­ња огла­са
у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” про­тек­не
без­у­спе­шно, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­
гла­ше­ње не­ста­ле за умр­лу.
3. Р3. број 37/14 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју.
12843
ОСНОВНИ СУД У БОРУ
Основни суд у Бору, и то судија Драгана Аничић,
као судија појединац, у ванпарничном поступку предлагача Христине Костадиновић из Бучја, општина Бор,
ради проглашења несталог Крсте Првуловића из Бучја,
општина Бор, умрлим и доказивања његове смрти, на
основу члана 61. ЗВП-а, 25. новембра 2014. године издаје следећи оглас.
Крста Првуловић из Бучја, општина Бор, рођен
27. марта 1927. године у Бучју, општина Бор, од оца
Димитрија Првуловића и мајке Флоре Првуловић, позива се лично као и свако друго лице које било шта зна
о смрти или животу несталог Крсте Првуловића, да се
без одлагања јави Основном суду у Бору, судница бр.18.
Суд ће по истеку рока од 3 месеца од објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије” одлучити о предлогу предлагача Христине
Костадиновић из Бучја, општина Бор, ради проглашења несталог лица за умрло.
Р2. број 24/14 – Из Основног суда у Бору. 12952
ОСНОВ­НИ СУД У БУ­ЈА­НОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу, су­ди­ја Ми­ли­ца Ми­хај­ло­
вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ну­ре­ди­ни Бе­ки­ма из с.
Ми­ра­то­вац, Оп­шти­на Пре­ше­во, ко­га за­сту­па пун. Сто­јан
За­фи­ро­вић адв. из Пре­ше­ва, про­тив ту­же­не Ну­ре­ди­ни
рођ. Осма­ни Хне­ва­и­ре из с. Тра­на­ве, Оп­шти­на Пре­ше­во,
ко­ја са­да жи­ви у Швај­цар­ској на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди
раз­во­да бра­ка, 2. ју­ла 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ној Ну­ре­ди­ни рођ. Осма­ни Хне­ва­и­ре из с. Тр­
на­ва, Оп­шти­на Пре­ше­во, са­да на не­по­зна­тој адре­си у
Швај­цар­ској, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник Ми­о­
драг Кр­стић адв. из Бу­ја­нов­ца.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ну у
овом пред­ме­ту све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник,
не по­ја­ве пред су­дом.
П2. број 55/14 – Из Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
12906
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу и то су­ди­ја Са­ми­ра Чен­
гић, по­сту­па­ју­ћи у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча
Ки­ко­вић Дра­га­на, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за
умр­ло, 29. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, из­да­је оглас.
Ре­ше­њем овог су­да Р2 број 17/12 од 29. сеп­тем­бра
2014. го­ди­не, по­зи­ва се не­ста­ло ли­це Ки­ко­вић (Ра­до­
ван) Сло­бо­дан из се­ла Ло­пи­же, Сје­ни­ца, као и би­ло ко
дру­ги ко­ји зна ма шта о ње­го­вом жи­во­ту да се у ро­ку од
три ме­се­ца, од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”, ја­ви су­ду, ра­ди од­лу­чи­ва­
ња о про­гла­ше­њу не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
Р2. број 17/12 – Из Основ­ног су­да у Бујановцу.
12907
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОЈ ПЛА­НИ
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни, као пар­нич­ни су­ди­ја
До­ста­на Да­ви­до­вић, ре­ша­ва­ју­ћи у прав­ној ства­ри ту­жи­
о­ца Јо­ва­но­вић Бра­ни­сла­ва из Ло­зо­ви­ка, Бе­о­град­ска 62,
ко­га за­сту­па адв. Гор­да­на Жив­ко­вић из Ве­ли­ке Пла­не,
про­тив ту­же­них Си­мић Мир­ја­не из Ло­зо­ви­ка, Про­ле­тер­
ска 6, и Си­мић Дра­га­не из Ло­зо­ви­ка, Про­ле­тер­ска 6, ра­
ди утвр­ђе­ња, од­лу­чу­ју­ћи о пред­ло­гу за по­ста­вља­ње при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, до­нео је 8. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Си­мић Мир­ја­
ни из Ло­зо­ви­ка, Про­ле­тер­ска 6 и Си­мић Дра­га­ни из Ло­
зо­ви­ка, Про­ле­тер­ска 6, по­ста­вља се адво­кат Ми­о­драг
Ра­дој­ко­вић из Ве­ли­ке Пла­не.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­кон­ски
за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом, или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
П. број 646/14 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој Пла­ни.
12830
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОЈ ПЛА­НИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА
У СМЕ­ДЕ­РЕВ­СКОЈ ПА­ЛАН­ЦИ
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Сме­де­рев­ској Па­лан­ци, су­ди­ја До­ста­на Да­ви­до­вић, у
прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ба­ба­нић Сла­ви­це из Сме­де­рев­
ске Па­лан­ке, Ва­се Пе­лаги­ћа 8, про­тив ту­же­ног Schon­
dor­fer Han­sa из Бе­ча, ра­ди раз­во­да бра­ка, вред­ност спо­
ра 10.000,00 ди­на­ра, до­нео је 2. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Од­су­тном ту­же­ном Schon­dor­fer Han­sa из Бе­ча, од­
ре­ђу­је се адво­кат До­бри­ца Ан­то­ни­је­вић из Сме­де­рев­
ске Па­лан­ке, као при­вре­ме­ни за­ступ­ник.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ин­те­ре­се ту­
же­них у овој пар­ни­ци до ње­го­ве по­ја­ве, од­но­сно до
око­н­ча­ња пар­ни­це.
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­
пу­бли­ке Ср­би­је”.
П2. број 176/14 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој Пла­
ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци. 12832
ОСНОВ­НИ СУД У ДЕ­СПО­ТОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СВИ­ЛАЈ­НЦУ
Основ­ни суд у Де­спо­тов­цу – Суд­ска је­ди­ни­ца Сви­
лај­нац, и то су­ди­ја Дра­ган Ђор­ђе­вић, у пар­ни­ци ту­жи­о­
ца Дра­ги­ше Ми­ло­са­вље­ви­ћа из Се­дла­ра, про­тив ту­же­
не Вин­ке Ми­ло­са­вље­вић из Се­дла­ра, са­да не­по­зна­тог
бо­ра­ви­шта, ра­ди раз­во­да бра­ка, ре­ше­њем 3 П2. број
462/14 од 26. но­вем­бра 2014. го­ди­не на осно­ву члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП, по­ста­вио је ту­же­ној Вин­ки
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка и то Ива­ну Ми­ло­са­вље­вић
адв. из Сви­лајн­ца, ко­ја ће је за­сту­па­ти у овој пар­ни­ци
све док се она или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­
дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд
да јој је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
3. П2. број 216/14 – Из Основ­ног су­да у Де­спо­тов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сви­лај­нцу.
12987
4
3. ХII 2014. /
131
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
ОСНОВ­НИ СУД У МИ­ОН
­ И­ЦИ
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Основни суд у Кикинди, по судији Невенки Косовац,
у извршног ствари извршног повериоца ЈП „Србијагас”
Нови Сад, РЈ „Кикиндагас” Кикинда, кога заступа пуномоћник Димитрије Живков, адвокат из Кикинде, против
извршног дужника Раду Богдана са непознатим пребивалиштем, ради извршења, донео је 25. априла 2014. године
Основ­ни суд у Ми­о­ни­ци, су­ди­ја Де­ве­џић Да­рин­ка
у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Јок­си­мо­вић Ми­
ле­не из Бе­о­гра­да, Ни­ко­ла­ја Го­го­ља 88, ра­ди про­гла­ше­
ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло на осно­ву чла­на 61. За­ко­на о
ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­да­је оглас.
По­зи­ва се не­ста­ли Ми­рић Ра­до­ван са по­след­њим
пре­би­ва­ли­штем у се­лу Ка­ла­њев­ци, ро­ђен 13. ок­то­бра
1919. го­ди­не у Ка­ла­њев­ци­ма, ко­ји је мо­би­ли­сан у ок­то­
бру 1994. го­ди­не и о чи­јем жи­во­ту се од та­да ни­шта не
зна, ни­ти је би­ло ве­сти, да се без од­ла­га­ња ја­ви Основ­
ном су­ду у Ми­о­ни­ци. Исто­вре­ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­
це ко­је не­што зна о не­ста­лом или о ње­го­вом жи­во­ту да
то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
Уко­ли­ко у ро­ку од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије” про­
тек­не без­у­спе­шно, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за
про­гла­ше­ње не­ста­лог за умр­лог.
3. Р2. број 8/14 – Из Основ­ног су­да у Ми­о­ни­ци.
12839
Ста­вља се ван сна­ге ре­ше­ње Основ­ног суа у Но­
вом Са­ду, по­слов­ни број Пл-40/2014 од 7. јула 2014.
го­ди­не у по­гле­ду лич­но­сти при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
по­ста­вље­ног ту­же­ној.
Ту­же­ној Бре­шки Ма­ји са­да на не­по­зна­тој адре­си
пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник у лич­но­сти Чо­лић Дра­га­на, адво­ка­та из Но­
вог Са­да ко­ји ће шти­ти­ти ин­те­ре­се ту­же­не у овој пар­
ни­ци.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ну у овом
пар­нич­ном по­ступ­ку све док се ту­же­на, и њен за­кон­ски
за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
Пл. број 40/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
12977
РЕШЕЊЕ
Нада Перишић, адвокат из Кикинде, поставља се
за привременог заступника извршном дужнику Раду
Богдану, са непознатим пребивалиштем.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника, предузима све радње у поступку, све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појаве
пред судом, или док орган старатељства не обавести
суд да је поставио стараоца.
4. Ив. број 5258/12 – Из Основног суда у Кикинди.
12976
Основни суд у Кикинди, по судији Далиборки
Чонић, у правној ствари тужиоца Миладинов Стевице
из Кикинде, заступан по пуномоћнику Вукици
Мидоровић, адвокату из Кикинде, против тужених
Шуки Аранке из Аде, Бешењеи Берте из Суботице и
Хорват Марије из Новог Сада, радичинидбе, донео је
ван рочишта 3. новембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Нада Перишић адвокат из Кикинде, поставља се
за привременог заступника туженима Шуки Аранки,
Бешењеи Берти и Хорват Марији непознатих пребивалишта, у поступку који се пред овим судом води под
бројем 4 П. 470/14.
4. П. број 470/14 – Из Основног суда у Кикинди.
12958
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
Основ­ни суд у Кра­гу­јев­цу, и то су­ди­ја Сне­жа­на
Гре­бо­вић, као ван­пар­нич­ни су­ди­ја, у прав­ној ства­ри
пред­ла­га­ча Ми­ле­не Тер­зић Гво­зде­но­вић из Бе­о­гра­да,
Све­тог Са­ве 34а, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ћур­чић
Ла­за­ра из Кра­гу­јев­ца, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца
за умр­ло, из­дао је 12. но­вем­бра 2014. го­ди­не, оглас.
Ла­зар Ћур­чић ро­ђен 18. јуна 1980. го­ди­не у се­лу
Дра­ча од оца Јо­ва­на и мај­ке Ми­лун­ке ухап­шен је 1944.
го­ди­не и био је у со­би 1 кра­гу­је­вач­ког за­тво­ра, по­зна­тој
као „со­ба смр­ти”. Стре­љан је 12. ја­ну­а­ра 1945. го­ди­не а
што је по­твр­ди­ла струч­на слу­жба вој­ног ар­хи­ва у упи­
сни­ку вој­ног су­да Кра­гу­је­вац за 1944. го­ди­ну. По­ро­ди­
ца ни­је би­ла упо­зна­та са чи­ње­ни­цом да је Ла­зар стре­
љан као ни где је са­хра­њен већ је то са­зна­ла тек ка­да је
по­кре­нут по­ступ­ка за ре­сти­ту­ци­ју.
По­зи­ва се сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о смр­ти
пок. Ћур­чић Ла­за­ра, да то без од­ла­га­ња ја­ви Основ­ном
су­ду у Кра­гу­јев­цу у пред­ме­ту 1 Р2-34/14.
Суд ће по ис­те­ку ро­ка од 3 ме­се­ца од об­ја­вљи­
ва­ња овог огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике
Србије”, од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­лаг­ча Ми­ле­не Тер­
зић Гво­зде­но­вић из Бе­о­гра­да ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­
лог ли­ца за умр­ло.
1. Р2. број 34/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
12873
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­БАНУ
Основ­ни суд у Ле­ба­ну, су­ди­ја Ми­ли­сав Спа­сић у
прав­ној ства­ри ту­жи­ље Мар­ја­но­вић На­де из Жде­гло­
ва, про­тив ту­же­них Мар­ја­но­вић Ми­ло­ша и Мар­ја­но­вић
Дра­га­на, оба из Жде­гло­ва, са­да на при­вре­ме­ном ра­ду у
Аустри­ји на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди рас­ки­да и по­ни­
шта­ја уго­во­ра о до­жи­вот­ном из­др­жа­ва­њу, 14. но­вем­бра
2014. го­ди­не, до­нео је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Ле­ба­ну, П. број 6064/13
од 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не, а на осно­ву чла­на 81. став
2. тач­ка 5. ЗПП-а, по­ста­вљен је адво­кат Но­ви­ца Ми­тић из
Ле­ба­на, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ни­ци­ма Мар­ја­но­
вић Ми­ло­шу и Мар­ја­но­вић Дра­га­ну, оба из Жде­гло­ва са­да
на не­по­зна­тој адре­си на при­вре­ме­ном ра­ду у Аустри­ји.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ни­ке, са­да на не­по­зна­тој адре­си,
у овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни или њи­хов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је ту­же­ни­ма по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је”.
П. број 6064/13 – Из Основ­ног су­да Ле­ба­ну.
12937
ОСНОВ­НИ СУД У НЕ­ГО­ТИ­НУ
Основ­ни суд у Не­го­ти­ну, су­ди­ја Дра­га­на Че­чу­ло­
вић Мо­нић, у пред­ме­ту ту­жи­о­ца Ми­ло­ра­да Јо­ви­ћа из
Не­го­ти­на, Ули­ца Х. Вељ­ко­ва 19, чи­ји је пу­но­моћ­ник
Ра­ди­ша Сре­јић, адво­кат из Не­го­ти­на, про­тив ту­же­ни­ка
Дра­ги­ше Ко­ма­ти­на из Не­го­ти­на, на­се­ље Рас­то­ка б.б.,
ра­ди сво­ји­не, вред­ност спо­ра 10.000,00 ди­на­ра, из­дао је
5. но­вем­бра 2014. го­ди­не оглас.
Ре­ше­њем овог су­да 4 П-338/14 од 5. но­вем­бра
2014. го­ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП
по­ста­вљен је адво­кат Вла­сти­мир Ми­хај­ло­вић из Не­
го­ти­на, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Дра­ги­ши
Ко­ма­ти­на из Не­го­ти­на, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, а у
по­ступ­ку по ту­жби ту­жи­о­ца Ми­ло­ра­да Јо­ви­ћа из Не­го­
ти­на, про­тив ту­же­ни­ка Дра­ги­ше Ко­ма­ти­на из Не­го­ти­на.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни
за­ступ­ник вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­
ступ­ни­ка, све док се ту­же­ник или ње­гов пу­но­моћ­ник,
не по­ја­ве пред Су­дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд, да је истом по­ста­вио ста­ра­те­ља.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је” и пре­ко огла­сне та­бле су­да.
4. П. број 338/14 – Из Основ­ног су­да у Не­го­ти­ну.
12829
ОСНОВНИ СУД У НИШУ
Основни суд у Нишу је решењем 17 П 10401/10
од 23. септембра 2014. године поставио туженима
Чедомиру Бранковићу из Ниша и Надежди Вукчевић из
Јагодине, сада непознатих боравишта, за привременог
заступника адвокатa Срећка Илића из Ниша, по тужби
тужиоца Милана Стојановића из Ниша, Белопаланачка
30, поднетој ради утврђења права својине, у предмету 17П 10401/10 који се води пред Основним судом у
Нишу. Привремени заступник ће за тужене вршити сва
права и дужности законског заступника, све док се тужени или њихови пуномоћници не појаве пред судом
или док Орган старатељства не обавести суд да је туженима поставио стараоце.
17 П. број 10401/10 – Из Основног суда у Нишу.
12926
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, по су­ди­ји Гор­да­ни Ке­
сер у сми­слу члана 61. ЗВП по­зи­ва не­ста­лог Фи­ли­по­
вић Зо­ра­на ро­ђе­ног 29. ав­гу­ста 1976. го­ди­не у Ло­зни­ци,
са по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Че­не­ју, Ме­ђу­на­род­ни
пут 83, од оца Ми­ла­на и мај­ке Ми­лан­ке ро­ђе­не, ко­ји
је 31. де­цем­бра 2007. го­ди­не, у ју­тар­њим са­ти­ма иза­
шао из ку­ће у пи­ја­ном ста­њу, ни­је се вра­тио и од та­да
се ни­ком ни­је ја­вљао, ни­ти је по­ро­ди­ца ус­пе­ла да би­ло
шта са­зна о ње­му, па се по­зи­ва он и сва­ко дру­го ли­
це, ко­је ма шта зна о ње­му и ње­го­вом жи­во­ту, да се без
од­ла­га­ња ја­ве овом су­ду, с тим да ће про­те­ком ро­ка од
три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са, суд до­не­ти од­лу­ку о
пред­ло­гу за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
Р2. број 92/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
12901
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, су­ди­ја Ја­дран­ка Ма­ли,
у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца „So­ci­et­e Ge­ne­ra­le ban­ka Sr­bi­
ja”, а.д. Бе­о­град, Бу­ле­вар Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа 50 а/б, ко­га
за­сту­па др Не­ма­ња Алек­сић, адво­кат у Но­вом Са­ду,
про­тив ту­же­не Бре­шки Ма­је из Пе­тро­ва­ра­ди­на, Рељ­ко­
ви­ће­ва 44, ра­ди ис­пла­те ду­га, ван ро­чи­шта 12. сеп­тем­
бра 2014. го­ди­не доноси
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји
Ра­до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Ла­зин Са­ве из Ба­ран­де, Сте­ви­це Јо­ва­но­ви­
ћа 22, ко­га за­сту­па Не­до­мач­ки Си­ни­ша адв. из Пан­че­ва,
про­тив про­тив­пре­дла­га­ча Ла­зин Ка­ти­це из Ба­ран­де, ра­
ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­ло, на осно­ву члана 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва се Ла­зин Ка­ти­ца из Ба­ран­де, рођ. 11. апри­
ла 1912. го­ди­не у Сеф­ке­ри­ну, од оца Ми­ла­на и мај­ке
Мил­ке рођ. Стој­ков, са по­след­њим по­зна­тим пре­би­ва­
ли­штем Ба­ран­ди, Сте­ви­це Јо­ва­но­ви­ћа 22, ко­ја је по­
след­њи пут ви­ђе­на 8. ја­ну­а­ра 1987. го­ди­не да се у ро­ку
од 15 да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­
сни­ку Републике Србије”, ја­ви овом су­ду.
Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­го­
вом жи­во­ту да то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од об­ја­вљи­ва­ња огла­
са, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за про­гла­ше­ње
не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
5. Р2. број 2/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
12824
ОСНОВ­НИ СУД У ПА­РА­ЋИ­НУ
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, пред­сед­ник ве­ћа – су­ди­ја
Алек­сан­дра Ми­ли­ће­вић у пар­ни­ци ту­жи­о­ца мал. Је­ле­
не Ко­ва­но­вић и мал. Ан­ђе­ле Ко­ва­но­вић, ко­је за­сту­па
за­кон­ски за­ступ­ник мај­ка Ма­ри­ја Му­јић из Па­ра­ћи­на,
Тол­сто­је­ва 2, про­тив ту­же­ни­ка Ко­ва­но­вић Љу­би­ше из
Па­ра­ћи­на, Ма­јо­ра Мар­ка б.б., са­да на не­по­зна­тој адре­
си, ра­ди из­др­жа­ва­ња, об­ја­вио је 25. ав­гу­ста 2014. го­ди­
не оглас.
Ре­ше­њем овог су­да 2П2 374/14 од 25. ав­гу­ста 2014.
го­ди­не, на осно­ву члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а,
по­ста­вљен је адв. Алек­сан­дар Жи­кић из Па­ра­ћи­на, за
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном, са­да на не­по­зна­тој
адре­си, у пар­ни­ци ра­ди из­др­жа­ва­ња, а ко­ја се во­ди пред
на­сло­вље­ним су­дом по ту­жби ту­жи­ла­ца мал. Је­ле­не Ко­
ва­но­вић и мал. Ан­ђе­ле Ко­ва­но­вић ко­је за­сту­па за­кон­
ски за­ступ­ник мај­ка Ма­ри­ја Му­јић из Па­ра­ћи­на. Истим
ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће п­ри­вре­ме­ни за­ступ­ник,
за­сту­па­ти ту­же­ног у по­ступ­ку све док се ту­же­ни или
пу­но­моћ­ник ту­же­ног, не по­ја­ве пред Основ­ним су­дом у
Па­ра­ћи­ну, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је”, пре­ко ин­тер­нет стра­ни­це Основ­ни суд
у Па­ра­ћи­ну и пре­ко огла­сне та­бле Основ­ног су­да у Па­
ра­ћи­ну.
2. П2. број 374/14 – Из Основ­ног су­да у Па­ра­ћи­ну.
12799
ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
Основни суд у Пожеги, судија Мира Мићић, у
правној ствари тужиоца Александра Обрадовића из
Висибабе, против туженог Златана Пашовића, сада не
познате адресе пребивалишта, основ спора недопустивост извршења, решењем П-2429/11 од 18. новембра
2014. године за привременог заступника туженом поставио је адвоката Драгану Петровић из Пожеге, који
ће вршити права и дужности привременог заступника,
све док се тужени Златан Пашовић или његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства
не обавести суд да је туженом поставио стараоца.
И. број 2429/11 – Из Основног суда у Пожеги.
12827
ОСНОВ­НИ СУД У СЕН­ТИ
Основ­ни суд у Сен­ти, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Сел
Чон­ка Ило­ни, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту по пред­ло­
гу пред­ла­га­чи­це Шу­гар Ма­риа из Адор­ја­на, Арањ
Ја­но­ша 24, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ап­ци Лу­
кач из Адор­ја­на, са не­по­зна­те адре­се, за­сту­пан по
131 / 3. ХII 2014.
при­вре­ме­ном ста­ра­те­љу Ка­двањ Ка­рољ из Па­ли­ћа, Ан­
ше­ла То­ри­че­ли­ја 4, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за
умр­ло, на осно­ву члана 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку, 22. ок­то­бра 2014. године, из­да­је оглас.
По­зи­ва се про­тив­ник пред­ла­га­ча, не­стао Ап­ци Лу­
кач од оца Лу­кач, рођ. 13. ав­гу­ста 1911. године у Ка­
њи­жи, стре­љан у Адор­ја­ну 31. ок­то­бра 1944. године из
Адор­ја­на са не­по­зна­те адре­се, за­сту­пан по при­вре­ме­
ном ста­ра­те­љу Ка­двањ Ка­рољ из Па­ли­ћа, Ан­ђе­ла То­ри­
че­ли­ја 4, ко­ји је стре­љан у Адор­ја­ну 31. ок­то­бра 1944.
године и од та­да се ни­је по­ја­вио, као и сва­ко дру­го ли­це
ко ма шта зна о ње­ном жи­во­ту да се без од­ла­га­ња ја­ви
Основ­ном су­ду у Сне­ти, Глав­ни трг 2.
Ван­пар­нич­ни по­сту­пак ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог
ли­ца за умр­ло је по­кре­нут по пред­ло­гу Су­гар Ма­риа
из Адор­ја­на, кћи про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча и суд ће од­
лу­чи­ти о пред­ло­гу по ис­те­ку ро­ка од три ме­се­ца ра­чу­
на­ју­ћи од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије”.
Р2. број 20/2014 – Из Основ­ног су­да у Сен­ти.
12978
5
V Налаже се Републичком заводу за статистику да
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника
са матичним бројем 27002447.
VI Решење о закључењу поступка стечаја над стечајном масом објављено је на огласној табли Суда даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 113/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
12943
I Одређује се поверилачко рочиште за 24. децембар 2014. године у 11,00 часова у судници 100 I спрат
у поступку стечаја над стечајним дужником Imperija
Export Import DOO Београд, Француска 22, матични
број 07461917 ПИБ 100064460
II Решење је објављено на огласној табли суда 17.
новембра 2014. године.
Ст. 3. број 111/2014 – Из Привредног суда у
Београду. 12939
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­ље­ње у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Ла­лић Вла­де, про­тив про­
тив­ни­ка пред­ла­га­ча Ла­лић Слав­ка, ра­ди утвр­ђе­ња чи­
ње­ни­це смр­ти, об­ја­вљу­је оглас ко­јим се по­зи­ва сва­ко
ли­це ко­је би­ло шта зна о жи­во­ту Ла­лић Слав­ка, ро­ђе­
ног 12. ју­ла 1932. го­ди­не у ме­сту Го­ри­це, ма­тич­но под­
руч­је Бра­ти­шков­ци, Ре­пу­бли­ка Хр­ват­ска, од оца Ла­лић
Ђу­ре и мај­ке Ла­лић Ма­ри­је, да се без од­ла­га­ња ја­ве
су­ду. По ис­те­ку 15 да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд ће
од­лу­чи­ти о пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1. Р3. број 393/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
12841
ОСНОВ­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
Основ­ни суд у Су­бо­ти­ци, на осно­ву члана 81.
ЗПП-а по­ста­вља ту­же­ном Не­ма­њи По­по­ви­ћу од оца
Сте­ва­на, ро­ђе­ног 6. де­цем­бра 1982. го­ди­не, при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Ба­жо Ол­гу из Су­бо­ти­це, ко­ја
ће за­сту­па­ти ту­же­ног у по­ступ­ку број П. 180/14, ра­ди
утвр­ђе­ња, све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред су­дом.
4. П. број 180/14 – Из Основ­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
12965
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
I Закључује се поступак стечаја над стечајним дужником ДП „Дунав” д.о.о. у стечају, Београд,
Панчевачки пут 42., матични број 07032226.
II Налаже се стечајном управнику да по правоснажности решења о закључењу стечаја угаси рачун стечајног дужника ДП „Дунав” д.о.о. у стечају, Београд,
Панчевачки пут 42. код Аlpha Banka а.д. Београд број
180-1101210037475-36.
III Налаже се стечајном управнику да по правоснажности решења о закључењу стечајног поступка поднесе захтев Агенцији за привредне регистре из Београда,
Бранкова 25, да из регистра привредних субјеката брише
стечајног дужника ДП „Дунав” д.о.о. у стечају, Београд,
Панчевачки пут 42., матични број 07032226.
IV Налаже се Републичком заводу за статистику да
по правоснажности решења о закључењу стечаја, брише из своје евиденције стечајног дужника ДП „Дунав”
д.о.о. у стечају, Београд, Панчевачки пут 42., са матичним бројем 07032226.
V Налаже се Министарству финансија – Пореска
управа – Регионално одељење Београд – Филијала
Палилула, да по правоснажности решења о закључењу
стечаја угаси порески идентификациони број дужника
ПИБ 101726865.
VI Разрешава се дужности стечајног управника Агенција за приватизацију – Центар за стечај
Републике Србије, Београд, Теразије 23.
2. Ст. број 242/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
12949
I Закључује се поступак стечаја над стечајном масом ZMZR Trans DOO из Београда, Црнотравска б.б.,
матични број 27002447, ПИБ 108595120.
II Усваја се завршни рачун стечајног управника стечајнe масe ZMZR Trans DOO из Београда,
Црнотравска б.б., матични број 27002447, ПИБ
108595120 од 10. новембра 2014. године.
III Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, да из регистра привредних субјеката изврши
брисање стечајнe масe ZMZR Trans DOO из Београда,
Црнотравска б.б., матични број 27002447, ПИБ 108595120.
IV Налаже се Министарству финансија – Пореска
управа Вождовац да изврши брисање стечајног дужника из своје евиденције ПИБ 108595120.
Привредни суд у Београду, Масарикова 2, решењем 4. Ст. 4796/2012 од 24. новембра 2014. године, заказао је рочиште за разматрање предлога плана
реорганизације који је поднео поверилац Југоагент
КТС д.о.о., Булевар Михајла Пупина 165 а, и Милан
Марјановић, Београд, Страхињића бана 21, Београд,
власник 89,79487 % капитала стечајног дужника
„Поморско-речна агенција „Jugoagent Group” а.д. – у
стечају, Београд, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 165а, ради гласања од стране поверилаца.
Повериоци могу извршити увид у предлог плана реорганизације у писарници Привредног суда у Београду,
Масарикова 2, приземље, соба 23, све до дана одржавања рочишта. Рочиште за одлучивање и гласање
о предложеном плану реорганизације заказује се за
5. фебруар 2015. године, у 11,00 часова, судница број
100, I спрат Привредног суда у Београду, Масарикова 2.
Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
4. Ст. број 4796/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
13028
I Одређује се завршно рочиште за 16. децембар
2014. године у 11,00 часова у поступку стечаја над стечајним дужником L&N Gajić Transport DOO у стечају
Мали Пожаревац, Љубивоја Гајића 63, матични број
20192151 ПИБ 104576987.
II Решење је објављено на огласној табли суда 14.
новембра 2014. године.
3. Ст. број 554/2012 – Из Привредног суда у
Београду. 13013
I При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, сте­чај­ни су­ди­ја Јо­ван
Кор­дић, од­лу­чу­ју­ћи у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­
ним ду­жни­ком: „Про­ку­пац” а.д. Бе­о­град – у сте­ча­ју,
Дру­штво за про­из­вод­њу и про­мет ал­ко­хол­них и без­ал­
ко­хол­них пи­ћа, по­љо­при­вред­них про­из­во­да, пру­жа­ње
уго­сти­тељ­ских и дру­гих услу­га, Ку­мо­дра­шка 263-а, ма­
тич­ни број 20455292, ПИБ 105774069.
Од­ре­дио је ро­чи­ште за раз­ма­тра­ње и гла­са­ње по­
ве­ри­ла­ца о из­ме­ње­ном пред­ло­гу пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је
сте­чај­ног ду­жни­ка од 21. но­вем­бра 2014. го­ди­не, пред­
ла­га­ча Си­мић Сло­бо­да­на из Бе­о­гра­да, за 25. де­цем­бар
2014. го­ди­не у 12,00 ча­со­ва у При­вред­ном су­ду у Бе­
о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, у суд­ни­ци број 100, пр­ви спрат.
Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци сра­змер­но ви­си­ни
њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. Гла­са­ње се вр­ши у окви­ру пла­
ном пред­ви­ђе­них кла­са по­ве­ри­ла­ца. По­ве­ри­о­ци мо­гу
гла­са­ти о пла­ну не­по­сред­но на ро­чи­шту или пи­сме­ним
пу­тем, гла­сач­ким ли­сти­ћи­ма ко­ји се под­но­се су­ду пре
одр­жа­ва­ња ро­чи­шта.
II Оба­ве­шта­ва­ју се по­ве­ри­о­ци и сва за­ин­те­ре­со­ва­
на ли­ца да увид у са­др­жи­ну из­ме­ње­ног пред­ло­га пла­на
ре­ор­га­ни­за­ци­је од 21. но­вем­бра 2014. го­ди­не мо­гу из­
вр­ши­ти у При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2,
у сте­чај­ној пи­сар­ни­ци, со­ба број 23, при­зе­мље, у пе­ри­
о­ду од 9,00 до 12,00 ча­со­ва.
III По­зи­ва­ју се по­ве­ри­о­ци и сва за­ин­те­ре­со­а­на
ли­ца да у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­
са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” до­ста­
ве сте­чај­ном ду­жни­ку и При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду
све при­мед­бе на пред­лог пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је ко­ји­ма
оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну пла­на а на­ро­чи­то основ и ви­си­
ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња и упо­зо­ра­ва се
пред­ла­гач пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је да је у оба­ве­зи да од­го­
вор на при­мед­бе до­ста­ви При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду
у ро­ку од осам да­на од дан апри­је­ма при­мед­бе у Су­ду.
IV Оглас о од­ре­ђи­ва­њу ро­чи­шта из ста­ва I са да­
на­шњим да­ном об­ја­вљу­је се на огла­сној та­бли су­да, у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је” и у три ви­со­
ко­ти­ра­жна днев­на ли­ста: „По­ли­ти­ка”, „Ве­чер­ње Но­во­
сти” и „Да­нас”.
5. Ст. број 38/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
12981
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то стечајни судија
Милена Стевановић, у стечајном поступку који се
води над стечајним дужником AД „Електромонтажа”
Зајечар у стечају, 26. новембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се се завршно рочиште ради закључења
стечајног поступка који се води над стечајним дужником AД „Електромонтажа” Зајечар у стечају, за 25.
децембар 2014. године са почетком у 13,00 часова, у
Привредном суду у Зајечару, судница број 4.
Позивају се заинтересовани повериоци да приступе на напред наведено рочиште.
2. Ст. број 408/2010 – Из Привредног суда у
Зајечару.
12953
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним
дужником AД за производњу и промет електро опреме
и електричних инсталација „Застава-Електро”, Рача,
Краља Петра Првог 9, матични број 07630832, ПИБ
101227818, дана 21. новембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником AД за производњу
и промет електро опреме и електричних инсталација
„Застава-Електро”, Рача, Краља Петра Првог 9, матични број 07630832, ПИБ 101227818, које ће се одржати
у Привредном суду у Крагујевцу, у судници 537/V, 24.
децембра 2014. године, са почетком у 12,00 часова.
На завршном рочишту расправљаће се о:
– завршном рачуну стечајног управника;
– коначним захтевима за исплату награда и накнада трошкова;
– поднетим примедбама на завршни рачун или захтевима за исплату награда и накнада;
– нерасподељеним деловима стечајне масе и
– другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Решење о завршном рочишту објављује се на
огласној табли суда, као и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
2. Ст. број 423/2011 – Из Привредног суда у
Крагујевцу. 12932
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, сте­чај­ни су­ди­ја Да­ни­је­
ла Ду­кић, у по­ступ­ку сте­ча­ја над ду­жни­ком Ра­шка Хол­
динг ком­па­ни­ја АД Но­ви Па­зар у сте­ча­ју, до­нео је 25.
но­вем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
До­пун­ско ис­пит­но ро­чи­ште одр­жа­ће се 25. де­цем­
бра 2014. го­ди­не у 10,00 ча­со­ва у суд­ни­ци број 15 овог
су­да.
По­ве­ри­о­ци се на ро­чи­ште по­зи­ва­ју пре­ко огла­сне
та­бле овог су­да и огла­ша­ва­њем ре­ше­ња у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”.
Прав­на по­у­ка: Про­тив овог ре­ше­ња ни­је до­зво­ље­
на жал­ба.
5. Ст. број 17/2013 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
12905
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, оба­ве­шта­ва по­ве­ри­о­
це да је ре­ше­њем овог Су­да 6. Ст. број 139/2011 од 27.
но­вем­бра 2014. го­ди­не у сте­чај­ном по­ступ­ку ко­ји се
спро­во­ди над сте­чај­ним ду­жни­ком Ор­тач­ко дру­штво
за про­из­вод­њу, тр­го­ви­ну и услу­ге „Агро­вет” Драк­чи­ћи
б.б. Кра­ље­во, 39 МБ 17546066 ПИБ 103247140 за­ка­за­
но одр­жа­ва­ње за­вр­шног ро­чи­шта за 30. де­цем­бар 2014.
го­ди­не са по­чет­ком у 10,00 ча­со­ва у При­вред­ном су­ду у
Кра­ље­ву, Ца­ра Ду­ша­на 41, у суд­ни­ци број 1.
На за­вр­шном ро­чи­шту ће се рас­пра­вља­ти о за­вр­
шном ра­чу­ну сте­чај­ног управ­ни­ка, о ко­нач­ним зах­те­ви­
ма за ис­пла­ту на­гра­де сте­чај­ног управ­ни­ка, под­но­си­ти
при­мед­бе на за­вр­шни ра­чун и о дру­гим пи­та­њи­ма од
зна­ча­ја за бан­крот­ство сте­чај­ног ду­жни­ка.
6
3. ХII 2014. /
По­ве­ри­о­ци се на за­вр­шно ро­чи­ште по­зи­ва­ју пре­ко
огла­сне та­бле су­да и об­ја­вљи­ва­њем ре­ше­ња у „Слу­жбе­
ном гла­сни­ку Републике Србије”.
Про­тив овог ре­ше­ња мо­же се из­ја­ви­ти жал­ба ПАС
Бе­о­град, у ро­ку од осам да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије”, од­
но­сно при­је­ма истог, а пре­ко овог су­да.
6. Ст. број 139/2011 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
12986
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, по сте­чај­ном су­ди­ји
Ми­ро­сла­ву Или­ћу, од­лу­чу­ју­ћи по пред­ло­гу пред­ла­га­
ча „Ле­ско­др­во” АД Ле­ско­вац, Ви­ље­ма Пу­шма­на 1, за
отва­ра­ње сте­чај­ног по­ступ­ка над сте­чај­ним ду­жни­ком
„Ле­ско­др­во” АД Ле­ско­вац, Ви­ље­ма Пу­шма­на 1, ПИБ
100539890, МБ 07105223, да­на 13. но­вем­бра 2014. го­
ди­не, до­нео је сле­де­ћи оглас.
I Усва­ја се пред­лог пред­ла­га­ча „Ле­ско­др­во” АД
Ле­ско­вац, Ви­ље­ма Пу­шма­на 1, и отва­ра се сте­чај­ни
по­сту­пак над сте­чај­ним ду­жни­ком „Ле­ско­др­во” АД
Ле­ско­вац, Ви­ље­ма Пу­шма­на 1, ПИБ 100539890, МБ
07105223.
II Утвр­ђу­је се по­сто­ја­ње сте­чај­ног раз­ло­га услед
пре­за­ду­же­но­сти и трај­не не­спо­соб­но­сти пла­ћа­ња.
III За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Аген­ци­ја за
при­ва­ти­за­ци­ју – Цен­тар за сте­чај Бе­о­град.
IV По­зи­ва­ју се по­ве­ри­о­ци да у ро­ку од 90 да­на, од
да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са о отва­ра­њу сте­чај­ног по­ступ­
ка у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије”, при­ја­ве
овом су­ду сво­ја обез­бе­ђе­на и нео­бе­збе­ђе­на по­тра­жи­ва­
ња пре­ма сте­чај­ном ду­жни­ку пи­сме­ном при­ја­вом, под­
не­том у два при­мер­ка са при­ло­же­ним до­ка­зи­ма о осно­
ва­но­сти по­тра­жи­ва­ња.
V По­зи­ва­ју се ду­жни­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да од­
мах ис­пу­не сво­је оба­ве­зе пре­ма сте­ча­јној ма­си.
VI Ис­пит­но ро­чи­ште за­ка­зу­је се за 24. март 2015.
го­ди­не, у 11,00 ча­со­ва, у згра­ди При­вред­ног су­да у Ле­
сков­цу, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 2, у суд­ни­ци број 3.
VII Пр­во по­ве­ри­лач­ко ро­чи­ште као и сед­ни­
ца скуп­шти­на по­ве­ри­ла­ца за­ка­зу­је се за 23. де­цем­бар
2014. го­ди­не, у 10,00 ча­со­ва, у згра­ди При­вред­ног су­да
у Ле­сков­цу, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 2, у суд­ни­ци број 3.
VI­II Ре­ше­ње о по­кре­та­њу сте­чај­ног по­ступ­ка до­не­
то је 13. но­вем­бра 2014. го­ди­не, а 14. де­цем­бра 2014. го­
ди­не, Ре­ше­ње је об­ја­вље­но на огла­сној та­бли овог су­да.
IX На­ла­же се Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре да
упи­ше у ре­ги­стар отва­ра­ње сте­чај­ног по­ступ­ка над сте­
чај­ним ду­жни­ком „Ле­ско­др­во” АД Ле­ско­вац, Ви­ље­ма
Пу­шма­на 1, ПИБ 100539890, МБ 07105223.
X На­ла­же се при­вре­ме­ном за­ступ­ни­ку ка­пи­та­ла
Су­за­ни Стој­ко­вић да из­вр­ши при­мо­пре­да­ју ду­жно­сти са
сте­чај­ним управ­ни­ком у вре­ме и на ме­сту ко­је сте­чај­
ни управ­ник од­ре­ди и то та­ко што ће му пре­да­ти пе­ча­те
пред­у­зе­ћа, сву до­ку­мен­та­ци­ју пред­у­зе­ћа и пре­да­ти сву
не­по­крет­ну и по­крет­ну имо­ви­ну пред­у­зе­ћа и по­слов­ни
про­стор пред­у­зе­ћа на да­ље чу­ва­ње и упра­вља­ње.
6. Ст. број 40/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
12822
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, сте­чај­ни су­ди­ја Ве­се­
лин­ка Је­ре­мић, у по­ступ­ку утвр­ђи­ва­ња раз­ло­га за отва­
ра­ње сте­ча­ја над ду­жни­ком „Пе­газ” д.о.о. у ли­кви­да­ци­
ји, Ца­ра Ду­ша­на 20/25, Ле­ско­вац, ПИБ 100541848 МБ
07578946, број жи­ро-ра­чу­на 205-4692-432, а по пре­ло­
гу за отва­ра­ње сте­ча­ја под­не­тог од стра­не пред­ла­га­ча
„Пе­газ” д.о.о. у ли­кви­да­ци­ји, Ца­ра Ду­ша­на 20/25, Ле­
ско­вац, ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник Мом­чи­ло Сто­ја­но­вић,
Ле­ско­вац, Мо­крањ­че­ва 13, под­не­тог 11. ав­гу­ста 2014.
го­ди­не, 17. ок­то­бра 2014. го­ди­не до­нео је оглас.
I Отва­ра се сте­чај­ни по­сту­пак над сте­чај­ним ду­
жни­ком „Пе­газ” д.о.о. у ли­кви­да­ци­ји, Ца­ра Ду­ша­на
20/25, Ле­ско­вац, ПИБ 100541848 МБ 07578946, број
жи­ро-ра­чу­на 205-4692-432, а по пред­ло­гу за отва­ра­
ње сте­ча­ја под­не­тог 11. ав­гу­ста 2014. го­ди­не од стра­не
пред­ла­га­ча„Пе­газ” д.о.о. у ли­кви­да­ци­ји, Ца­ра Ду­ша­
на 20/25, Ле­ско­вац, ли­кви­да­ци­о­ни управ­ник Мом­чи­ло
Сто­ја­но­вић, Ле­ско­вац, Мо­крањ­че­ва 13.
II Утвр­ђу­је се по­сто­ја­ње сте­чај­ног раз­ло­га услед
пре­за­ду­же­но­сти и трај­не не­спо­соб­но­сти пла­ћа­ња.
III За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Пет­ко­вић
Де­јан, Не­ма­њи­на 2/22, Ле­ско­вац.
IV По­зи­ва­ју се по­ве­ри­о­ци да у ро­ку од 90 да­на од
да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са о отва­ра­њу сте­чај­ног по­ступ­
ка у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”, при­ја­ве
овом су­ду сво­ја обез­бе­ђе­на и нео­бе­збе­ђе­на по­тра­жи­ва­
ња пре­ма сте­чај­ном ду­жни­ку пи­сме­ном при­ја­вом, под­
не­том у два при­мер­ка са при­ло­же­ним до­ка­зи­ма о осно­
ва­но­сти по­тра­жи­ва­ња.
V По­зи­ва­ју се ду­жни­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да од­
мах ис­пу­не сво­је оба­ве­зе пре­ма сте­чај­ној ма­си.
VI Ис­пит­но ро­чи­ште за­ка­зу­је се за 8. де­цем­бар
2014. го­ди­не у 10,00 ча­со­ва, у згра­ди При­вред­ног су­да
у Ле­сков­цу, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 2, суд­ни­ца број 2.
VII Пр­во по­ве­ри­лач­ко ро­чи­ште за­ка­зу­је се за 24.
но­вем­бар 2014. го­ди­не у 10,00 ча­со­ва у згра­ди При­
вред­ног су­да у Ле­сков­цу, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 2, суд­ни­
ца број 2.
VI­II Сте­чај­ни по­сту­пак отво­рен је 17. ок­то­бра
2014. го­ди­не и истог да­на је Ре­ше­ње об­ја­вље­но на огла­
сној та­бли су­да.
IX На­ла­же се Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре да
упи­ше у ре­ги­стар отва­ра­ње сте­чај­ног по­ступ­ка над сте­
чај­ним ду­жни­ком ду­жни­ком „Пе­газ” д.о.о. у ли­кви­да­
ци­ји, Ца­ра Ду­ша­на 20/25, Ле­ско­вац, ПИБ 100541848
МБ 07578946, број жи­ро-ра­чу­на 205-4692-432.
X На­ла­же се за­ступ­ни­ку ду­жни­ка да из­вр­ши при­
мо­пре­да­ју ду­жно­сти са сте­чај­ним управ­ни­ком у вре­ме
и ме­сту ко­је сте­чај­ни управ­ник од­ре­ди и то та­ко што ће
му пре­да­ти пе­ча­те пред­у­зе­ћа, сву до­ку­мен­та­ци­ју пред­
у­зе­ћа и пре­да­ти сву не­по­крет­ну и по­крет­ну имо­ви­ну
пред­у­зе­ћа и по­слов­ни про­стор пред­у­зе­ћа на да­ље чу­
ва­ње и упра­вља­ње.
Оглас је об­ја­вљен на огла­сној та­бли су­да 17. ок­то­
бра 2014. го­ди­не.
Оглас до­ста­ви­ти на об­ја­вљи­ва­ње „Слу­жбе­ном гла­
сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”.
10. Ст. број 30/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ле­
сков­цу.
13040
Привредни суд у Лесковцу, у ликвидационом већу
састављеном од судије Радмиле Алексић као председника већа и судија Новице Николића и Ћире Митића
као чланова већа у поступку ликвидације над ликвидационим дужником Штедно-кредитна организација „Аик Врање” АД из Врања у ликвидацији, К. С.
Првовенчаног 111, 28. новембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште за 26. децембар
2014. године са почетком у 12,30 часова у згради
Привредног суда у Лесковцу, Булевар ослобођења
2, судница број 4 у поступку ликвидације над ликвидационим дужником Штедно-кредитна организација „Аик Врање” АД из Врања у ликвидацији, К. С.
Првовенчаног 111.
На завршном рочишту ће се расправљати завршни
извештај о спровођењу ликвидационог поступка и финансијски извештај за период 20. новембар 2009. – 30.
септембар 2014. године, коначни обрачун за исплату
награде за рад и накнаде трошкова ликвидационог управника, евентуалне примедбе на завршни извештај о
спровођењу ликвидационог поступка и коначни обрачун награде за рад и накнаде трошкова ликвидационог
управника и расподела нераспоређених делова ликвидационе масе акционарима ликвидационог дужника и
одлучивати о питањима из члана 27. став 1. Закона о
стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање,
а у вези члана 21. истог закона и члана 122. Закона о
стечајном поступку.
Завршни извештај о спровођењу ликвидационог
поступка са предлозима за заказивање завршног рочишта, доношење решења о одређивању награде за
рад и накнаду трошкова ликвидационог управника и
о закључењу ликвидационог поступка изложени су на
увид у пријемној канцеларији суда 28. новембра 2014.
године, а у пријемној канцеларији Судске јединице у
Врању 1. децембра 2014. године. Увид у завршни извештај о спровођењу ликвидационог поступка са предлозима о заказивању завршног рочишта, доношење решења о одређивању награде за рад и накнаде трошкова
ликвидационог управника и о закључењу ликвидационог поступка могуће је радним даном од 10,00 до 15,00
часова.
На рочиште се позивају: ликвидациони управник,
повериоци и акционари ликвидационог дужника и сва
остала заинтересована лица.
Оглас објавити на огласној табли суда и Судске јединице и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Л. број 1/2010 – Из Привредног суда у Лесковцу.
13089
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у стечајном поступку према стечајном дужнику
ДОО „Медитек” у стечају из Ниша кога заступа стечајни управник Марина Глигоријевић, донео је 26. новембра 2014. године
131
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником ДОО „Медитек” у
стечају из Ниша за 22. децембар 2014. године са почетком у 11,00 часова, у судници број 2 Привредног суда
у Нишу.
Решење о завршном рочишту објавити на огласној
табли суда као и у „Службеном гласнику Републике
Србије.
1. Ст. број 468/2011 – Из Привредног суда у Нишу.
12959
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Драган
Здравковић, у поступку стечаја над стечајним дужником
„Јурофунго” д.о.о. у стечају Куршумлија, кога заступа
стечајни управник Драган Милошевић, на завршном
рочишту одржаном 25. новембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1.Усваја се Извештај и завршни рачун стечајног
управника стечајног дужника „Јурофунго” д.о.о. у стечају Куршумлија, Ралета Радовановића 1.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 1.638.740,42 динара. Неисплаћени
износ награде, у износу од 193.321,48 динара, исплатити стечајном управнику по правоснажности решења о
закључењу стечајног поступка.
3. Одређује се резервација и исплата средстава у
износу од 61.648,00 динара на име трошкова стечајног поступка који ће настати до закључења стечајног
поступка и износу од 62.561,71 динара за исплату
трошкова стечајног поступка који ће настати након
закључења стечајног поступка.
4. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником „Јурофунго” д.о.о. у стечају Куршумлија,
Ралета Радовановића 1, матични број 17109081, ПИБ
100622327.
5. Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
2. Ст. број 476/2012 – Из Привредног суда у Нишу.
12946
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку утврђивања постојања стечајног разлога за покретање стечаја
над дужником INCON DOO za izgradnju inženjering
i trgovinu export-import, Петроварадин, Буковачки
пут број 5, МБ 08832234 ПИБ 103648207, по предлогу Hivokomerc export-import DOO Vojka, Светозара
Белегишанина број 28, од 16. октобра 2014. године,
дана 19. новембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се предлог Hivokomerc export-import DOO
Vojka, Светозара Белегишанина 28, за покретање стечајног поступка.
Отвара се стечајни поступак над дужником
INCON DOO za izgradnju inženjering i trgovinu exportimport, Петроварадин, Буковачки пут 5, МБ 08832234
ПИБ 103648207, стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника се именује Јасмина
Машуловић из Новог Сада.
Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци
да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом
преклузије, у два примерка са документацијом, у складу са чланом 111. Закона о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште се заказује за 15. децембар 2014. године са почетком у 11,30 часова, у овом
суду, Сутјеска 3, приземље, судница број 7, за када се
заказује и Скупштина поверилаца на којој ће бити изабрани Одбор поверилаца и председник Скупштине.
Испитно рочиште се заказује за 27. јануар 2015.
године, са почетком у 9,30 часова, у овом суду Сутјеска
3, приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, 19. новембра 2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
2. Ст. број 56/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
12927
131 / 3. ХII 2014.
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија донео
је 19. новембра 2014. године донео је следећи оглас.
1. Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Привредним друштвом за послове водоснабдевања, инжењеринга, геологије и грађевинарства „ВИГ”
ДОО Смедерево, матични број 17502590 ПИБ 102911602,
због постојања трајније неспособности плаћања.
2. За стечајног управника именује се Пантић Рајко
из Смедерева, Устаничка 14.
3. Позивају се повериоци да у року од 90 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”,
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да измире своје обавезе према стечајној маси.
5. Рочиште за испитивање потраживања одржаће
се 9. марта 2015. године у 11,00 часова у Привредном
суду Пожаревац, судница 76/3.
6. Прво поверилачко рочиште одржаће се 22. децембра 2014. године у 11,00 часова, у Привредном суду
Пожаревац, судница 76/3.
7. Оглас о отварању стечајног поступка објављен
на огласној табли суда 19. новембра 2014. године.
Ст. број 13/2014 – Из Привредног суда у
Пожаревцу. 13074
Привредни суд у Пожаревцу објављује оглас.
1. Рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца стечајног
дужника „Маркола” ДОО у стечају из Смедерева, у
предмету Ст. 14/2013, који је поднео власник Првослав
Марковић, дана 31. марта 2014. године, заказује се за
22. децембар 2014. године у 10,00 часова, у судници
број 76/III Привредног суда у Пожаревцу.
2. Повериоци могу извршити увид у предлог плана реорганизације од 31. марта 2014. године у писарници ПС у Пожаревцу, канцеларија број 7, све до дана
одржавања рочишта.
3. Заинтересована лица могу доставити примедбе на поднети план реорганизације, којима оспоравају садржину, основ или висину планом обухваћених
потраживања, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
Ст. број 14/2013 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
13075
1. Привредни суд у Пожаревцу је својим решењем
Ст. 32/2012 од 14. новембра 2014. године у стечајном
поступку над „Jugovo Company” ДОО у стечају из
Смедерева поступајући по предлогу плана реорганизације који је поднет од стране Југопетрол ДОО из
Смедерева, као већинског власника стечајног дужника, заказао наставак рочишта за разматрање предлога
плана реорганизације и гласање од стране поверилаца
за 23. децембар 2014. године у 11,00 часова, у судници
број 74/III у Привредном суду Пожаревац.
2. Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања, а у случају када је потраживање оспорено или неиспитано, стечајни судија ће извршити процену висине потраживања у сврху гласања.
Када се гласање обавља писменим путем, суду се
морају поднети гласачки листићи са овереним потписом овлашћеног лица.
Гласање се врши у оквиру класа поверилаца.
План реорганизације се сматра усвојеним у једној
класи поверилаца ако су за план реорганизације гласали повериоци који имају обичну већину потраживања
од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га
на прописани начин прихвате све класе и ако је у складу са одредбама Закона о стечају.
3. Поднети план реорганизације са свим изменама
и допунама у пречишћеном тексту примљеном у суду
15. јула 2014. године, доступан је ради упознавања са
садржином плана свим повериоцима обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима или акционарима
стечајног дужника, као и свим другим заинтересованим
лицима, у писарници Привредног суда у Пожаревцу,
сваког радног дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова.
6. Ст. број 32/2012 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
13073
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, у већу
састављеном од судије Драгице Гачић Петковић, као
председника већа и судија Драгане Савић и Катице
Поповић, као чланова већа, решавајући у поступку стечаја над стечајним дужником „Корзо” АД, у стечају, из
7
Руме, Главна 113, МБ 08237760, кога заступа стечајни
управник, Агенција за приватизацију – Центар за стечај из Београда, по поверенику, Весни Вуковић, у седници већа одржаној 27. новембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником „Корзо” АД, у стечају, из
Руме, Главна 113, МБ 08237760.
Завршно рочиште ће се одржати 16. децембра 2014. године у 14,30 часова, судница број 14/2 у
Привредном суду у Сремској Митровици, Трг светог
Димитрија 39.
На завршном рочишту ће се расправљати о:
1. завршном рачуну стечајног управника;
2. коначним захтевима за исплату награда и накнада трошкова;
3. приговорима на завршни рачун односно на поднете захтеве за исплату накнада и награда;
4. нерасподељеним деловима деобне масе;
5. другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Решење о одређивању завршног рочишта је истакнуто на огласну таблу суда и биће објављено у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 8/2010 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
13000
Привредни суд у Сремској Митровици као првостепени стечајни суд, у већу састављеном од судија
овог суда и то Драгана Лалића као председника стечајног већа и судија Катице Поповић и Гине Тешановић
као чланова већа, у стечајном поступку над стечајном
масом ЈП за производњу целулозе и папира „Милан
Степановић Матроз” у стечају Сремска Митровица,
Јарачки пут б.б., на завршном рочишту одржаном 24.
новембра 2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајне масе према предлогу стечајног управника од 16.
октобра 2014. године.
Одређује се исплата поверилаца четвртог исплатног реда у износу од 19.151.054,00 динара по условима решења о главној деоби Ст.16/2010 од 30. децембра
2013. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује се
у износу од 7.386.483,38 динара и накнада трошкова
стечајног управника у износу од 6.801.071,84 динара.
Неисплаћени износ награде у износу од 877.465,61 динара исплатити стечајном управнику по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка.
Одређује се резервација средстава за планиране
трошкове стечајног поступка до гашења текућег рачуна
и брисања стечајне масе из регистра Републичког завода за статистику у износу од 620.230,00 динара.
Стечајни поступак над стечајном масом ЈП
„Милан Степановић – Матроз” у стечају Сремска
Митровица, Јарачки пут б.б., МБ 17772660, ПИБ
105123912 се закључује.
Налаже се стечајном управнику да у име стечајне
масе на име паушалне таксе на решење о закључењу
поступка стечаја уплати износ од 19.500,00 динара на
рачун Привредног суда у Сремској Митровици број
840-29707845-96.
Решење о закључењу стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 16/2010 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
13085
Привредни суд у Сремској Митровици, поступајући по стечајном судији Љиљани Комшић, у предмету стечаја над стечајним дужником ДП „Украс” у стечају из Шида, доноси 28. новембра 2014. године
Д О П У Н С КО Р Е Ш Е Њ Е
Разрешава се дужности стечајног управника
Агенција за приватизацију, Центар за стечај, Београд, заступаној по поверенику Миодрагу Смољановићу из Руме.
Налаже се Агенцији за привредне регистре
Београд да изврши упис Решења овог Суда посл. број
СТ-1478/2001 од 27. фебруара 2006. године којим
је обустављен поступак стечаја и БРИСАЊЕ уписа
Миодрага Смољановића као стечајног управника и
лица овлашћеног за заступање ДП „Украс” у стечају из
Шида.
Решење Ст-1478/2001 од 28. новембар 2014. године је истакнуто на огласну таблу Привредног суда у
Сремској Митровици, 28. новембра 2014. године.
Ст. број 1478/2001 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 13086
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је 26. новембра 2014.
године решењем Ст. 106/2010 заказао одржавање завршног рочишта у поступку стечаја над „СИ & СИ
Сервис” д.о.о. из Суботице, И. Г. Ковачића 3 – матични број 08773521 за 18. децембар 2014. године са почетком у 9,30 часова код Привредног суда у Суботици
– сала 168/2. На рочишту ће се разматрати завршни рачун стечајног дужника.
Позивају се повериоци стечајног дужника да
у складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног управника – уплате на депозит суда износ од
250.000,00 динара, ради ев. даљњег спровођења стечајног поступка применом одредби члана 13. став 4.
Закона о стечају.
Уколико до дана одржавања Завршног рочишта
нико од поверилаца не предујми назначени износ
трошкова – поступак стечаја над дужником „СИ & СИ
Сервис” д.о.о. из Суботице, И. Г. Ковачића 3 – матични
број 08773521 закључиће се применом одредби члана
13. став 2. Закона о стечају.
Ст. број 106/2010 – Из Привредног суда у
Суботици.
12941
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија
Миљко Мићовић, у предмету стечаја над „Кофеникс
Цреп” АД Косјерић, у стечају, поводом поднетог завршног рачуна стечајног управника, донео је 1. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Одређује се завршно рочиште за 24. децембар
2014. године са почетком у 12,30 часова, Привредни
суд Ужице, соба број 51.
II На завршном рочишту расправљаће се: о завршном рачуну стечајног управника од 27. новембра
2014. године, о коначним захтевима за исплату награде
стечајном управнику, о захтевима за исплату накнада и
награда, о нераспоређеним деловима стечајне масе, о
другим питањима од значаја за банкротство стечајног
дужника.
III Заинтересовани могу остварити увид у завршни рачун стечајног управника у Привредном суду
Ужице, писарница, соба број 49 и на порталу овог суда.
IV Позивају се повериоци да приступе на заказано
рочиште.
V Решење о завршном рочишту објављено је на
огласној табли суда 1. децембра 2014. године.
3. Ст. број 146/2010 – Из Привредног суда у
Ужицу. 13069
Судски регистар
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, Решењем Фи. број
192/2014 године уписао је у судски регистар у рег.
5-142, податке:
Оснива се огранак Здравствене установе Апотека
„Дентал” Куршумлија, Немањина 14, под називом
Огранак Апотека „Дентал 1” Куршумлија са седиштем
у Нишу Прибојска 58.
Фи. број 192/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
12908
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
191/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 5-37, по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка
„Апо­те­ка Ни­ни” Ниш, Вој­во­де Тан­ко­си­ћа 36, под на­
зи­вом Огра­нак Апо­те­ка „Апо­те­ка Ни­ни 7” са адре­сом
Кра­ља Алек­сан­дра 2А.
Фи. број 191/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12960
8
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
164/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-432, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Све­ти Са­ва” из Ни­ша вр­ши про­
ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­
ше Рад­ми­ла Ив­ко­вић као вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра
шко­ле а упи­су­је се Рад­ми­ла Ив­ко­вић као ди­рек­тор шко­
ле и Си­ни­ша Пу­зић као по­моћ­ник ди­рек­то­ра шко­ле.
Фи. број 164/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12971
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
178/2014 године уписао је у судски регистар у рег.
5-121, податке:
Здравствена установа Апотека „Александрија”
Ниш, врши промену седишта фирме тако да се брише: Здравствена установа Апотека „Александрија”
Ниш, Трг краља Александра 2А, локал 209.Уписује
се: Здравствена установа Апотека „Александрија”
Ниш, Вожда Карађорђа 5/3, Матични број 17830279.
Здравствена установа Апотека „Александрија” Ниш
врши промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише Зоран Стојановић као директор а уписује
се Добрица Живковић као ликвидациони управник
Установе.
Фи. број 178/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
12967
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број
188/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-358, по­дат­ке:
Здрав­стве­ни цен­тар Гњи­ла­не – Ши­ло­во вр­ши про­
ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше
др Зо­ран Пе­тро­вић, као в.д. ди­рек­тора, а упи­су­је се др
Зо­ран Ша­рац, као в.д. ди­рек­тора ЗЦ Гњи­ла­не.
Фи. број 188/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12969
При­вред­ни суд у Нишуm ре­ше­њем Фи. број
190/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 7098-1, по­дат­ке:
Кли­нич­ко-бол­нич­ки цен­тар При­шти­на са се­ди­
штем у Гра­ча­ни­ци вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за
за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше Игор Ве­лич­ко­вић као в.д.
ди­рек­то­ра а упи­су­је се Ми­ро­слав По­по­вић као в.д. ди­
рек­то­ра.
Фи. број 190/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12963
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
159/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1-432, по­дат­ке.
Основ­на шко­ла „Све­ти Са­ва” из Ни­ша вр­ши про­
ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше
Вла­ди­мир Кал­чић као ди­рек­тор шко­ле а упи­су­је се Рад­
ми­ла Ив­ко­вић као вр­ши­ла ду­жно­сти ди­рек­то­ра шко­ле.
Фи. број 159/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12973
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
187/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-288, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Вељ­ко Ду­го­ше­вић” са се­ди­штем
у Ра­ни­лу­гу СО Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца вр­ши про­ме­ну ли­ца
овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се бри­ше Ари­то­но­
вић Алек­сан­дар као ди­рек­тор, а упи­су­је се Жив­ко­вић
Сло­бо­дан­ка као в.д. ди­рек­тора.
Фи. број 187/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12964
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
189/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
588/2, по­дат­ке:
Ви­со­ка тех­нич­ка шко­ла стру­ков­них сту­ди­ја из
Уро­шев­ца са при­вре­ме­ним се­ди­штем у Ле­по­са­ви­ћу вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што
се бри­ше мр Ми­ло­рад Дур­ле­вић као ди­рек­тор ЈМБГ
0705948960048, а упи­су­је се др Пре­драг Ста­но­је­вић
као ди­рек­тор, ЈМБГ 1510978924214.
Фи. број 189/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12975
3. ХII 2014. /
При­вред­ни суд у Ни­шу ре­ше­њем Фи. број 139/2014
го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег. 5-85, по­дат­ке:
Здрав­стве­на уста­но­ва – Апо­те­ка „Ле­ко Мед” Ниш
вр­ши про­ме­ну на­зи­ва та­ко да са­да гла­си и по­слу­је под
на­зи­вом Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Ле­ко Мед” у
ли­кви­да­ци­ји Ниш, Бу­ле­вар Све­тог ца­ра Кон­стан­ти­на 10.
Здрав­стве­на уста­но­ва – Апо­те­ка „Ле­ко Мед” Ниш,
вр­ши упис ли­кви­да­ци­о­ног управ­ни­ка Ни­ко­ле Па­вло­ви­ћа
из Ни­ша Епи­скоп­ска 38/23 ЈМБГ 1703949730020 без огра­
ни­че­ња у уну­тра­шњем и спољ­но­тр­го­вин­ск­ом про­ме­ту.
Фи. број 139/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12966
При­вред­ни суд у Ни­шу, ре­ше­њем Фи. број
176/2014 го­ди­не упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар у рег.
1-609, по­дат­ке:
Основ­на шко­ла „Ми­ро­слав Ан­тић” из Ни­ша, вр­
ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње та­ко што се
бри­ше Стан­ко­вић Со­ња као ди­рек­тор са овла­шће­њем
без огра­ни­че­ња, а упи­су­је се Стан­ко­вић Ми­лош као в.д.
ди­рек­тора са овла­шће­њем без огра­ни­че­ња.
Фи. број 176/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ни­шу.
12974
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СУ­БО­ТИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 25. но­вем­бра 2014. го­
ди­не ре­ше­њем Фи. број 185/2014 од 25. но­вем­бра 2014.
го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском уло­шку
бр. 5-45 Цен­тар за со­ци­јал­ни рад Гра­да Су­бо­ти­це Sza­bad­
ka Város szociális központja Sza­bad­ka Cen­tar za so­ci­jal­ni
rad Gra­da Su­bo­ti­ce,Су­бо­ти­ца, Шан­ти­ће­ва 27, податке:
Упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње:
Та­ба­ко­вић
Са­ва,
дипл.
прав­ник
ЈМБГ:
0203960156003, ЛК: 005210281 Пу Су­бо­ти­ца, адре­са ста­
но­ва­ња: Су­бо­ти­ца, Па­вла Што­са 3/2/21 – овла­шће­ње о
за­сту­па­њу Цен­тра за со­ци­јал­ни рад Гра­да Су­бо­ти­це у слу­
ча­ју од­сут­но­сти или спре­че­но­сти ди­рек­то­ра, да пот­пи­су­је
фи­нан­сиј­ска до­ку­мен­та и да ре­ша­ва у управ­ним ства­ри­ма
из над­ле­жно­сти Цен­тра за со­ци­јал­ни рад Гра­да Су­бо­ти­це.
Фи. број 185/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
12879
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 19. но­вем­бра 2014.
го­ди­не ре­ше­њем Фи. број 181/2014 од 19. но­вем­бра
2014. го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском
уло­шку бр 5-76 Пред­школ­ска уста­но­ва „На­ша ра­дост”
Су­бо­ти­ца,„Na­ša ra­dost” Iskoláskor Előt­ti Intézmény Sza­
bad­ka,Pred­škol­ska usta­no­va „Na­ša Ra­dost” Su­bo­ti­ca, Су­
бо­ти­ца, Ан­то­на Ашкер­ца 3, податке:
Упис про­ме­не де­лат­но­сти: ши­фра де­лат­но­сти
85.90 за­ме­њу­је се ши­фром де­лат­но­сти 85.10 – Пред­
школ­ско обра­зо­ва­ње.
Фи. 181/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
12875
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 25. но­вем­бра 2014.
го­ди­не ре­ше­њем Фи. број 186/2014 од 25. но­вем­бра
2014. го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­
ском уло­шку број 5-28 Дом уче­ни­ка сред­њих шко­ла,
Középiskolások Diákotthona, Су­бо­ти­ца, Ха­рам­ба­ши­ће­ва
22, податке:
Упис про­ме­не осни­ва­ча: бри­ше се На­род­ни од­бор
гра­да Су­бо­ти­ца, На­род­ни од­бор оп­шти­не Су­бо­ти­ца.
Упи­су­је се: Ауто­ном­на По­кра­ји­на Вој­во­ди­на Но­
ви Сад, на осно­ву За­ко­на о утвр­ђи­ва­њу над­ле­жно­сти
„Службени гла­сник РС”, број 99/09 пре­у­зе­ла је над­ле­
жност у обла­сти уче­нич­ког и сту­дент­ског стан­дар­да.
Фи. број 186/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
12881
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 21. но­вем­бра 2014.
го­ди­не, ре­ше­њем Фи. број 184/2014 од 21. но­ве­мра
2014. го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-109, ОШ „Јо­ван Ми­кић” п.о. Су­бо­ти­ца,
Са­ве Ко­ва­че­ви­ћа 16, по­дат­ке:
Про­ме­на функ­ци­је ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње:
Бри­ше се: функ­ци­ја в.д. ди­рек­то­ра Ма­ри­је Ми­ло­
да­но­вић и упи­су­је се Ма­ри­ја Ми­ло­да­но­вић ди­рек­тор –
са огра­ни­че­њем у по­гле­ду ин­ве­сти­ци­о­ног ула­га­ња – од
да­на сту­па­ња на ду­жност 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не,
ЈМБГ: 0910960825094, бр. ЛК: 004935465 ПУ Су­бо­ти­
ца, Бе­чеј­ска 23.
Фи. број 184/2014 – Из При­вред­ност су­да у Су­бо­
ти­ци.
12876
131
При­вред­ни суд у Су­бо­ти­ци је 19. новембра 2014.
го­ди­не ре­ше­њем Фи. број 180/2014 од 19. новембра
2014. го­ди­не, упи­сао у суд­ски ре­ги­стар у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-138 „Me­dip­harm” Здрав­стве­на уста­но­ва
апо­те­ка Су­бо­ти­ца, Jо Ла­јо­ша 73, по­дат­ке:
Упис огра­на­ка: Огра­нак Зу „Me­dip­harm” Апа­тин,
Ср­пских вла­да­ра 9.
Фи. број 180/2014 – Из При­вред­ног су­да у Су­бо­ти­ци.
12874
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У УЖИ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број
48/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 1-9509-00 Спе­ци­јал­на бол­ни­ца за бо­ле­сти
шти­та­сте жле­зде и бо­ле­сти ме­та­бо­ли­зма „Зла­ти­бор”,
Ча­је­ти­на, по­дат­ке:
Упи­су­је се др Жељ­ко Ста­кић, ЈМБГ 1603971793058,
в.д. ди­рек­то­ра, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма. Бри­ше
се др Алек­сан­дар Си­мић в.д. ди­рек­то­ра.
Фи. број 48/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
12814
При­вред­ни суд у Ужи­цу, ре­ше­њем Фи. број 49/2014
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку РУ
5-9521-04, Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Кр­шен­ко­
вић” Ужи­це, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 98, по­дат­ке:
Упи­су­је се огра­нак „Кр­ше­нко­вић 4” Ба­ји­на Ба­шта,
Кне­за Ми­ла­на Обре­но­ви­ћа 3. Здрав­стве­на уста­но­ва
Апо­те­ка „Кр­ше­нко­вић” Ужи­це, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа 98.
Огра­нак Апо­те­ка „Кр­шен­ко­вић 4” Ба­ји­на Ба­шта,
Кне­за Ми­ла­на Обре­но­ви­ћа 3.
Огра­нак Апо­те­ка „Кр­шен­ко­вић 4” не­ма свој­ство
прав­ног ли­ца.
Има свог за­ступ­ни­ка ко­ји га за­сту­па у прав­ном
про­ме­ту пре­ма тре­ћим ли­ци­ма. По­сло­ви се оба­вља­ју у
име и за ра­чун Здрав­стве­не уста­но­ве Апо­те­ка „Кр­шен­
ко­вић” Ужи­це, ко­ја и осни­ва огра­нак. За оба­ве­зе на­ста­
ле у прав­ном про­ме­ту са тре­ћим ли­ци­ма Здрав­стве­на
уста­но­ва од­го­ва­ра це­ло­куп­ном сво­јом имо­ви­ном. Осни­
вач Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Кр­шен­ко­вић” Ужи­
це, од­го­ва­ра за оба­ве­зе здрав­стве­на уста­но­ве до ви­си­не
свог уло­га и у слу­ча­је­ви­ма и под усло­ви­ма про­пи­са­ним
за­ко­ном. Огра­нак Апо­те­ка „Кр­шен­ко­вић 4” Ба­ји­на Ба­
шта оба­вља де­лат­ност у окви­ру де­лат­но­сти. Здрав­стве­
не уста­но­ве Апо­те­ке „Кр­шен­ко­вић” Ужи­це и то:
47.73 – тр­го­ви­на на ма­ло фар­ма­це­ут­ским про­из­во­
ди­ма у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним про­дав­ни­ца­ма – апо­те­ка­ма и
то: про­мет на ма­ло ле­ко­ви­ма и ме­ди­цин­ским сред­стви­
ма, ди­је­тет­ских про­из­во­да, деч­је хра­не и деч­је опре­ме,
од­ре­ђе­них вр­ста ко­зме­тич­ких и то­а­лет­них про­из­во­да
и дру­гих сред­ста­ва за за­шти­ту здра­вља, из­ра­да ма­ги­
страл­них ле­ко­ва и да­ва­ња ин­фор­ма­ци­ја и са­ве­та у ве­зи
са пра­вил­ном упо­тре­бом истих, Бо­жи­дар Кр­ше­нко­вић,
ЈМБГ 2804979790014, ди­рек­тор Здрав­стве­не уста­но­
ве Апо­те­ке „Кр­ше­нко­вић”, Ужи­це са нео­гра­ни­че­ним
овла­шће­њи­ма.
Фи. број 49/2014 – Из При­вред­ног су­да у Ужи­цу.
12942
Обавештења
привредних друштава
Покреће се поступак промене и то припајање
Факултета за компјутерске науке, Београд, Нови
Београд, Булевар уметности 29, регистрованог код
Привредног суда у Београду под бр. рег. улошка
5-1198-00 са мат. бр. 17786776, ПИБ 106418174 која
престаје да постоји припајањем другој установи и то
стицаоцу Мегатренд универзитету регистрованог код
Привредног суда у Београду под бр. рег. улошка 5-63600, мат. бр. 17332295, ПИБ 100035434. Сва права и обавезе прелазе на установу стицаоца па се позивају повериоци установе која учествује у статусним променама
да евентуална потраживања пријаве писменим путем у
року од 30 дана од објављивања овог обавештења.
13011
Разно
На осно­ву чл. 8. и 9. Пра­вил­ни­ка о екви­ва­лен­ци­
ји сте­че­ног обра­зо­ва­ња и Од­лу­ке о ускла­ђи­ва­њу ра­ни­је
сте­че­них на­зи­ва ко­ју је до­не­ло На­став­но ве­ће Бе­о­град­
ске по­слов­не шко­ле – Ви­со­ке шко­ле стру­ков­них сту­
ди­ја на сед­ни­ци одр­жа­ној 24. но­вем­бра 2014. го­ди­не,
ди­рек­тор Бе­о­град­ске по­слов­не шко­ле – Ви­со­ке шко­ле
стру­ков­них сту­ди­ја, до­но­си
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Огла­ша­ва­ју се не­ва­же­ћим сле­де­ће ди­пло­ме из­да­те
од Бе­о­град­ске по­слов­не шко­ле:
1. Све­тла­на (Ро­до­љуб) Мар­че­та, 28701, 7. апри­л
2009. го­ди­не,
131 / 3. ХII 2014.
2. Јо­ван­ка (Ми­лан) Је­шић, 31401, 17. ју­н 2014. го­
ди­не,
3. Небјша (Не­дељ­ко) Жу­нић, 31352, 26. фе­бру­ар­
2014. го­ди­не,
4. Са­ња (Му­ха­рем) Ле­чић, 31447, 9. ок­то­бар 2014.
го­ди­не,
5. Сан­дра (Сла­во­љуб) Дми­трић, 21980, 13. мар­т
2006. го­ди­не,
6. Да­ни­ло (Дра­ган) Ћу­пић, 30851, 11. ја­ну­а­р 2012.
го­ди­не,
7. Ми­лош (Жив­ко) Зе­ко­вић, 22704, 11. ју­л 2006.
го­ди­не,
8. Ве­сна (Вла­ди­мир) Го­гић, 24018, 1. март 2007.
го­ди­не,
9. Вла­ди­мир (Зо­ран) Ћи­ри­ца, 27826, 26. но­вем­бар
2008. го­ди­не,
10. Де­јан (Стан­ко) По­по­вић, 30555, 5. ма­ј 2011. го­
ди­не,
11. Гор­да­на (Мо­мир) Мир­ко­вић, 27594, 4. но­вем­
бар 2008. го­ди­не,
12. Не­над (Ни­ко­ла) Ђу­ка­новић, 31439, 23. сеп­тем­
бар 2014. го­ди­не,
13. Го­ран (Рад­ми­ла) Џе­лај­ли­ја, 31407, 26. ју­н 2014.
го­ди­не,
14. Је­ле­на (Ми­ро­слав) Ми­ли­са­вље­вић, 30913, 28.
март 2012. го­ди­не,
15. Бо­ри­сав (Дра­ган) Ми­ло­ва­но­вић, 31450, 22. ок­
то­бар 2014. го­ди­не,
16. Бо­јана (Ве­ри­слав) Вуч­ко­вић, 24376, 8. мај
2007. го­ди­не,
17. Не­ма­ња (Дра­ган) Па­вло­вић, 30783, 6. де­цем­бар
2011. го­ди­не,
18. Дра­га­на (Сто­јан) Ма­рић, 23212, 8. но­вем­бар
2006. го­ди­не,
19. Да­ни­је­ла (Јо­ван) Крај­но­вић, 28561, 30. мар­т
2009. го­ди­не,
20. Дра­га­на (Ла­зар) Да­шић, 23597, 16. апри­л 2007.
го­ди­не,
21. Вук (Но­вак) Цр­но­је­вић, 31444, 1. ок­то­бар 2014.
го­ди­не,
22. Ире­на (Си­ни­ша) Јан­ко­вић, 28950, 26. мај 2009.
го­ди­не,
23. Је­ле­на (Об­рад) Се­ку­лић, 22779, 5. сеп­тем­бар
2006. го­ди­не,
24. Ма­ри­ја (То­ми­слав) Пе­тро­вић, 31100, 7. де­цем­
бар 2012. го­ди­не,
25. Не­над (Ми­лен­ко) Ча­јић, 31363, 14. април 2014.
го­ди­не,
26. Бран­ко (Зо­ран) Глу­шче­вић, 31430, 4. сеп­тем­
бар 2014. го­ди­не,
27. Вла­ди­слав (Мир­ко) Об­ра­до­вић, 30685, 3. ок­то­
бар 2011. го­ди­не,
28. Ду­шан (Ма­рин­ко) Квр­гић, 31433, 23. сеп­тем­
бар 2014. го­ди­не
29. Не­над (Дра­ган) Пе­тро­вић, 21947, 10. март
2006. го­ди­не,
30. Све­тла­на (Ми­ха­и­ло) Мар­ко­вић, 27642, 10. но­
вем­бар 2008. го­ди­не,
31. Ду­шан (Пре­драг) Мла­ђен 28207, 26. ја­ну­ар
2009. го­ди­не,
32. Ма­ја (Алек­сан­дар) Сто­ја­ди­но­вић, 24963, 20.
сеп­тем­бар 2007. го­ди­не,
33. Вла­ди­мир (Бу­ди­слав) Ра­ден­ко­вић, 31261, 19.
но­вем­бар 2013. го­ди­не,
34. Ми­лош (Алек­сан­дар) Ђор­ђе­вић, 31402, 17. ју­н
2014. го­ди­не,
35. Ја­сми­на (Жи­во­рад) Бо­жи­но­вић, 30585, 1. ју­н
2011. го­ди­не,
36. Ду­шан­ка (Ми­лош) Љу­бо­ја, 31410, 26. ју­н 2014.
го­ди­не,
37. Ја­сми­на (Ми­лан) Гу­ду­рић, 28848, 5. мај 2009.
го­ди­не,
38. На­та­ша (Дра­га­на) Ма­рић, 30476, 28. фе­бру­ар
2011. го­ди­не,
39. Ана (Ми­ли­јан) Ми­ле­кић, 27813, 26. но­вем­бар
2008. го­ди­не,
40. Зо­ра­на (Све­тла­на) Сте­фа­но­вић, 29112, 29. ју­н
2009. го­ди­не,
41. Све­тла­на (Ми­ли­сав) Ива­но­вић, 31391, 8. мај
2014. го­ди­не,
42. Зо­ри­ца (Алек­сан­дар) Ба­бић, 30929, 11. апри­л
2012. го­ди­не,
43. Ти­ја­на (Дра­ган) Ко­стић, 28185, 20. ја­ну­ар 2009.
го­ди­не,
44. Не­над (Жи­ки­ца) Ра­до­са­вље­вић, 28540, 16.
март 2009. го­ди­не,
45. Ма­ри­ја (Ни­ко­ла) Ве­се­ли­но­вић, 31218, 21. јун
2013. го­ди­не,
46. Ми­ле­на (То­ми­слав) Ка­ри­шик, 24171, 21. март
2007. го­ди­не.
За­кључ­но са ред­ним бро­јем 46.
Ди­пло­ме се огла­ша­ва­ју не­ва­же­ћим у окви­ру по­
ступ­ка из­да­ва­ња но­вих ди­пло­ма у скла­ду са чла­ном
127. За­ко­на о ви­со­ком обра­зо­ва­њу.
12968
9
Ком­па­ни­ја Ду­нав оси­гу­ра­ње а.д.о. Глав­на фи­ли­
ја­ла оси­гу­ра­ња Сме­де­ре­во огла­ша­ва не­ва­же­ћим при­
мер­ по­ли­се за оси­гу­ра­ва­ча и за­ступ­ни­ка број 00028509
5 за бо­нус плус оси­гу­ра­ње ОБ-539 за­ду­же­ње бр. 41
Ком­па­ни­је „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. ГФО Сме­де­ре­во.
12886
UNIQA životno osiguranje a.d.o. Београд матични број друштва: 17192787, ПИБ: 100000426 и UNIQA
neživotno osiguranje a.d.o. Београд, матични број
друштва: 20289414, ПИБ: 104990662, оба Милутина
Миланковића 134 г, Нови Београд, овим огласом оглашавају неважећим следеће понуде, полисе, тарифе и
документа на задужењу и то како следи:
1. UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Београд и
UNIQA životno osiguranje a.d.o. Београд, оглашава неважећим документа на задужењу заступника којима је
престао радни однос од 16. септембра 2014. до 30. септембра 2014. године.
2. UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Београд и
UNIQA životno osiguranje a.d.o. Београд, оглашава неважећим документа на задужењу заступника којима је
престао радни однос од 1. октобра 2014. до 15. октобра
2014. године.
Документа пописана и оглашена овим огласом
престају производити правна дејства даном престанка
важења, односно даном оглашавања.
13020
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 27-62-34/14 од 14.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010546795 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име По­по­вић Бран­ка, Вр­бас.
01/009511/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2436/14 од 18.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008520448 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Сха­ба­ни Фа­тос, Ра­јин­ци.
01/009512/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2425/14 од 14.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008064401 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Му­ста­фа Ер­блин, Ора­о­ви­ца.
01/009513/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-337/14 од 18.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010168773 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Рај­ко­вић Игор, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
01/009514/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-336/14 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008947763 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Стан­ко­вић Ђор­ђе, Но­ви Сад.
01/009515/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-39/14 од 19.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011095741 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ди­мић Са­ња, Жа­баљ.
01/009516/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-148 од 20.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007250871 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Бе­шлић Де­јан, Хај­ду­ко­во.
01/009517/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-149 од 20.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006884341 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ши­мић Ве­ро­ни­ка, Су­бо­ти­ца.
01/009518/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8468/14 од 17.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011516919 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ва­тић Џе­мил, Сит­ни­че.
01/009519/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8467/14 од 17.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009981430 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ва­тић Ал­ма, Сит­ни­че.
01/009520/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8347/14 од 14.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007683790 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Би­ше­вац Исмет, Но­ви Па­зар. 01/009521/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8047/14 од 10.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006901855 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име До­ља­нац Зи­крет, По­же­га.
01/009522/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8117/14 од 06.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009310120 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ра­де­ти­нац Ха­сан, Мур.
01/009523/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8152/14 од 06.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006919060 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Идри­зо­вић Са­бит, Но­ви Па­зар. 01/009524/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8158/14 од 07.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011235624 из­дат од МУП
РС КУ на име Ел­ма­збе­го­вић Бел­ки­са, При­шти­на. 01/009525/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 27-14 од 17.11.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011634863 из­дат од ПУ Ва­ље­во на
име Бог­да­но­вић Бо­шко, Осе­че­ни­ца.
01/009526/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-8197/14 од 12.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010846922 из­дат од ПУ Но­
ви Па­зар на име Ах­ме­то­вић Ху­ри­ја, Но­ви Па­зар. 01/009527/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-8470/14 од 14.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010033906 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ко­стић Ми­ли­ца, Ја­го­ди­на.
01/009528/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-8490/14 од 14.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009696439 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ива­но­вић Мла­ден, Ја­го­ди­на.
01/009529/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1201/2014 од 07.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008836858 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Па­ра­ћин.
01/009530/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1204/2014 од 10.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011641594 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име По­по­вић Алек­сан­дра, Гор­ња Мут­ни­ца.
01/009531/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1218/14 од 13.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010071147 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Са­вић Ка­та­ри­на, Па­ра­ћин.
01/009532/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5071/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008987960 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђо­ту­но­вић Да­ни­ло, Обре­но­вац.
01/009533/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5150/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006922561 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Га­ври­ло­вић Дра­ган, Обре­но­вац.
01/009534/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3320/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008673313 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ћи­рић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
01/009535/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5173/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008115640 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ша­и­но­вић Де­јан, Обре­но­вац.
01/009536/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4331/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008836247 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Пер­ко­вић Алек­сан­дар, Обре­но­вац. 01/009537/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5254/14 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009290562 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ја­њу­ше­вић Све­тла­на, Обре­но­вац.
01/009538/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 27-216-12/14 од 12.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007487300 из­дат од ПУ Ки­кин­да
на име Ло­бар Кор­нел, Мол.
01/009539/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 27-216-11/14 од 10.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009021600 из­дат од ПУ Ки­кин­да
на име Клу­чик Ер­вин, Ада.
01/009540/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-104 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009584397 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Пав­ко­вић Је­ле­на, Ве­ли­ка Пла­на.
01/009541/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-103 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008095971 из­дат од ПУ Сме­де­
ре­во на име Мир­ко­вић Бра­ни­слав, Ве­ли­ка Пла­на. 01/009542/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1098/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009812510 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Џа­на, Па­ра­ћин. 01/009543/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1097/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009812511 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Си­нан, Па­ра­ћин. 01/009544/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1096/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008856868 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ма­рин­ко­вић Еми­на, Па­ра­ћин.
01/009545/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1095/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011226616 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­цић Жељ­ко, Па­ра­ћин.01/009546/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1093/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009425080 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Емин, Па­ра­ћин. 01/009547/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1092/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011471212 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Јо­вић Ми­се­фа, Па­ра­ћин.
01/009548/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1090/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009770607 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Ва­не­са, Па­ра­ћин.01/009549/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1091/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009770606 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­вић Бог­дан, Па­ра­ћин. 01/009550/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1111/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009456102 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ми­ло­ше­вић Не­бој­ша, Па­ра­ћин.
01/009551/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4740/14 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009686324 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­лин­ко­вић Алек­сан­дар, Ла­за­ре­вац. 01/009552/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5143/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007218678 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Рај­ко­вић Ан­ђе­ла, Обре­но­вац.
01/009553/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2462/14 од 06.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007465401 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ба­љин­ца Не­сат, Бер­лин.
01/009554/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3303/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009255308 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Стан­ко­вић На­та­ша, Бер­лин.
01/009555/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3879/14 од 14.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010331135 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ма­рин­ко­вић Сла­ви­ша, Бер­лин.
01/009556/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5041/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008402329 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Зо­ран, Обре­но­вац.
01/009557/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5029/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007988922 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Сте­ва­но­вић Ра­до­мир, Обре­но­вац.
01/009558/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5028/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010075949 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ла­зић Бор­ка, Обре­но­вац.
01/009559/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 27-8367/14 од 13.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010527536 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ку­кач Шу­хре­те, Ма­ли Иђош.
01/009560/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-8512/2014 од
17.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011740091 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Зо­ран, Срем­ска
Ми­тро­ви­ца.
01/009561/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 27-5128/14 од 07.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008283056 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Жив­ко­вић Мла­ден, Ме­две­ђа.
01/009562/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 27-5255/14 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010212129 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ше­ћи­ро­вић Фло­рент, Ме­две­ђа.
01/009563/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-8407/14 од 14.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011348419 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Но­ва­ко­вић Са­ша, Пер­лез.
01/009564/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 27-8515/14 од 17.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008993084 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Сто­и­чић На­та­ли­ја, Вла­со­тин­це. 01/009565/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 27-8603/14 од 19.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009341308 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Ден­чић Ани­ца, То­го­чев­це.
01/009566/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-8625/14 од 20.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009228456 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Јо­ва­но­вић Дра­гић, Дво­ри­ште.
01/009567/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-8330/14 од
12.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010815338 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Са­ла­тић Са­ра, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
01/009568/14
10
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-8331/14 од
12.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010815339 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Са­ла­тић Ја­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
01/009569/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 27/155/14 од 07.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011123057 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ази­ро­вић Мар­ја­на, Кња­же­вац.
01/009570/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-176 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011263313 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Син­ђе­лић Зо­ран, Кра­гу­је­вац. 01/009571/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-61/14 од 12.11.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010256939 из­дат од ПУ Бор на име
Ари­фов­ски Рем­зи­ја, Бор.
01/009572/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 27-1/14-20 од 19.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009999305 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Цо­љи Мир­са­да, се­ло То­по­ла.
01/009573/14
Ре­ше­њем ПУ Уб број 27-6-97 од 17.11.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 007754538 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Та­сић Ми­ле­ва, Уб.
01/009574/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-177 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009185466 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ђор­ђе­вић Иван, Кра­гу­је­вац.
01/009575/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-101/14 од 14.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007806058 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Да­ни­ло­вић Ми­лан, Ча­чак.
01/009576/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-98/14 од 17.11.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009174241 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ми­тро­вић Зла­тан, Љу­бић.
01/009577/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-8629/14-1 од 21.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011814421 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ра­ди­шић Го­ран, Дре­но­вац.
01/009578/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 27-9/14-17 од 14.11.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009291633 из­дат од ПУ Кра­гу­је­вац
на име Га­јић Не­бој­ша, Ра­ча.
01/009579/14
Ре­ше­њем ПС Осе­чи­на број 27-8577/14 од 18.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011694225 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Ђо­кић Мар­ко, Пец­ка.
01/009580/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 244/14 од 18.11.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008950337 из­дат од ПУ Ниш на име
Стан­ко­вић Би­ља­на, Ниш.
01/009581/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 246/14 од 19.11.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009581675 из­дат од ПУ Ниш на име
Ми­кић Ми­ша, Ниш.
01/009582/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 245/14 од 18.11.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011772240 из­дат од ПУ Ниш на име
Свеч­ља Ар­бер, Ниш.
01/009583/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5341/14 од 03.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011381186 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ву­чи­ће­вић Ми­ло­мир­ка, Обре­но­вац. 01/009584/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-1064/09 од 03.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009129696 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ву­чи­ће­вић Во­јин, Обре­но­вац.
01/009585/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4256/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009313030 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Са­вић Ни­ко­ла, Обре­но­вац.
01/009586/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4217/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007913234 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ви­ћен­тић Адри­ја­на, Обре­но­вац.
01/009587/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4254/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008149232 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Не­ша, Обре­но­вац.
01/009588/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4211/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008700553 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ко­ва­че­вић Ма­ри­ја­на, Обре­но­вац.
01/009589/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4212/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008522796 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име По­по­вић Алек­сан­дра, Обре­но­вац.
01/009590/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3462/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011367389 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ду­кић Де­јан, Обре­но­вац.
01/009591/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4353/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008253079 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Сту­блин­че­вић Сло­бо­дан­ка, Обре­но­вац.01/009592/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4337/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007526730 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ди­ми­три­је­вић Ми­лош, Обре­но­вац.
01/009593/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4339/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010171997 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ни­ко­лић Не­ве­на, Обре­но­вац.
01/009594/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4312/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009778328 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ран­ко­вић Пе­ра, Обре­но­вац.
01/009595/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3435/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010288691 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Обре­но­вац.
01/009596/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4223/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010442730 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пи­вић Све­тла­на, Обре­но­вац.
01/009597/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4878/14 од 07.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007824932 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Стан­ко­вић Дра­га­на, Обре­но­вац.
01/009598/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4583/14 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011453482 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­кић Јо­ван, Обре­но­вац.
01/009599/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3292/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008571769 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђу­ра­ши­но­вић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
01/009600/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4622/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011443484 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бе­лу­ву­ко­вић Ја­сми­на, Обре­но­вац.
01/009601/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4663/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009251274 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Вуч­ко­вић Зо­ран, Обре­но­вац.
01/009602/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4633/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006804037 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Га­јић Јо­сип, Обре­но­вац.
01/009603/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4106/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010479650 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђор­ђе­вић Иван, Обре­но­вац.
01/009604/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4714/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009690393 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­лин­ко­вић Не­бој­ша, Ла­за­ре­вац.
01/009605/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5105/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009358377 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бо­шко­вић Мир­ја­на, Обре­но­вац.
01/009606/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5072/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008987959 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђо­ту­но­вић Је­ле­на, Обре­но­вац.
01/009607/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5074/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008467415 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђо­ту­но­вић Слав­ко, Обре­но­вац.
01/009608/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5073/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008987961 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђо­ту­но­вић Је­ле­на, Обре­но­вац.
01/009609/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-119/14 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009764457 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ча­ла­маћ Сла­ви­ша, Кра­ље­во.
01/009610/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-4449/14 од 12.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011147768 из­дат од ПУ Бор на
име Ал­бић Да­ни­јел, Уро­ви­ца.
01/009611/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-4473/14-1 од 13.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008041557 из­дат од ПУ
Бор на име То­до­ро­вић Љи­ља­на, Пра­хо­во.
01/009612/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 27-10/14 од 18.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009547241 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ма­рин­ко­вић Алек­сан­дар, Гор­ње Ра­та­је. 01/009613/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-3752/14-133 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011395038 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Се­ли­ми Ар­брим, Кон­чуљ.
01/009614/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-132/14 од 18.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008711954 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ша­ин
­ и Ја­сми­на, Бу­ја­но­вац.
01/009615/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 27-4711/14 од
14.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009185177 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Сто­ја­но­вић Ан­дреа, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/009616/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 27-4305/14 од
02.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009435184 из­дат
од ПУ Сме­де­ре­во на име Ма­ри­чић Све­тла­на, Се­ле­вац. 01/009617/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 27-4423/14 од
03.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011522745 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ва­си­ље­вић Вик­то­ри­ја, Сме­де­рев­
ска Па­лан­ка.
01/009618/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5041/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008402329 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Зо­ран, Обре­но­вац.
01/009619/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4134/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010559167 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јеч­ме­ни­ца Мир­ја­на, Обре­но­вац.
01/009620/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 27-8267/14-14 од
10.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010346631 из­дат
од ПУ Ша­бац на име Ри­стић Ми­лен­ко, Бе­ли­ка Ре­ка. 01/009621/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-95/14 од 10.11.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010571174 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ми­ја­ил­ о­вић Ду­шко, Љу­бић.
01/009622/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-95 од 12.11.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 008672084 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ада­мо­вић Вла­ди­мир, Уб.
01/009623/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 27-35/2014 од 17.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009028498 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Пе­рић Ива­на, Ба­ту­ша.
01/009624/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-8329/14 од 12.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009447550 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ра­до­са­вље­вић Дра­ган, Гло­го­вац.
01/009625/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-114/14 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010914797 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Шми­гић Би­се­ра Алек­са, Ра­ти­на.
01/009626/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5369/14 од 05.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010716134 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Илић Зо­ран, Обре­но­вац.
01/009627/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5342/14 од 03.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009166106 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ву­чи­ће­вић Не­над, Обре­но­вац.
01/009628/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4255/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006880820 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Не­бој­ша, Обре­но­вац.
01/009629/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-6523/14 од 01.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009024311 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Три­фу­но­вић Љи­ља­на, Обре­но­вац.
01/009630/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3878/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010710298 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Шар­че­вић Не­над, Обре­но­вац.
01/009631/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4241/14 од 29.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008263606 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­са­вље­вић Ана, Обре­но­вац.
01/009632/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4136/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007798009 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ста­ни­шић Сто­јан, Обре­но­вац.
01/009633/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3938/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009127318 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Жу­јић Је­ле­на, Обре­но­вац.
01/009634/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2766/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008070096 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Илић Ни­ко­ла, Обре­но­вац.
01/009635/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4215/14 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009370950 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Шуњ­ка Го­ран, Обре­но­вац.
01/009636/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4178/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007857543 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Чи­тлу­ча­нин Мир­ко, Обре­но­вац.
01/009637/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4308/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007499687 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јан­ко­вић Ђор­ђе, Обре­но­вац.
01/009638/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4359/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008609184 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Жи­ва­но­вић Дан­ка, Обре­но­вац.
01/009639/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4361/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008626068 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Жи­ва­но­вић Не­бој­ша, Обре­но­вац.
01/009640/14
131
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4423/14 од 08.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009253254 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пре­драг Ра­дић, Обре­но­вац.
01/009641/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4442/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010156182 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ра­до­је­вић Не­над, Обре­но­вац.
01/009642/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4480/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007800046 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Бо­ја­на, Обре­но­вац.
01/009643/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3924/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008923197 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ла­ке­тић Са­ша, Обре­но­вац.
01/009644/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3475/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010321079 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ву­ки­че­вић Ми­ро­љуб, Обре­но­вац.
01/009645/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3648/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009065508 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бе­шлић Та­ма­ра, Обре­но­вац.
01/009646/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3927/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008178616 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ста­но­је­вић Рад­ми­ла, Обре­но­вац.
01/009647/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3730/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009315590 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Ја­дран­ка, Обре­но­вац.
01/009648/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3721/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007181979 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Цвет­ко­вић Ре­на­то, Обре­но­вац.
01/009649/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4593/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009334782 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ше­хо­вић Јо­ван, Обре­но­вац.
01/009650/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4544/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007870324 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име То­ма­ше­вић Бран­ка, Обре­но­вац.
01/009651/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4661/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009465332 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бог­да­но­вић Не­ма­ња, Обре­но­вац.
01/009652/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4690/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010694436 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ран­ђе­ло­вић Зо­ран, Обре­но­вац.
01/009653/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4311/14 од 03.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007678920 из­дат од ПУ Бе­о­град на
име Ран­ко­вић Ми­тро­вић Та­тја­на, Обре­но­вац.
01/009654/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4363/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010711750 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ри­стић Си­ни­ша, Обре­но­вац.
01/009655/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4358/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008502415 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Жи­ва­но­вић Ана, Обре­но­вац.
01/009656/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4360/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008502417 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Жи­ва­но­вић Иван, Обре­но­вац.
01/009657/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5028/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010075949 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ла­зић Бор­ка, Обре­но­вац.
01/009658/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5029/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007988922 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Сте­ва­но­вић Ра­до­мир, Обре­но­вац.
01/009659/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-8345/14 од 12.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009298479 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­рић Ми­лош, Аран­ђе­ло­вац. 01/009660/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-178 од 21.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007478355 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Жив­ко­вић Оли­вер, Кра­гу­је­вац. 01/009661/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-8663/14 од 21.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011792412 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ру­ши­ти Мар­јан, Ја­го­ди­на.
01/009662/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-8659/14 од 21.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011100022 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ру­ши­ти Са­би­не, Ја­го­ди­на.
01/009663/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-342/14 од 21.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011580053 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ни­ко­лић Ми­ли­ца, Бе­геч.
01/009664/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-338/14 од 20.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008082279 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Свор­цан Алек­сан­дар, Но­ви Сад.
01/009665/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-339/14 од 20.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010617489 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ни­ко­лић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
01/009666/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-341/14 од 20.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011861631 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Фа­ра­го Ма­ри­ја, Бе­геч.
01/009667/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-340/14 од 20.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008119045 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ђу­рић Сло­бо­дан­ка, Но­ви Сад.
01/009668/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-118/14 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011508785 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ра­ду­си­но­вић Иван, Кра­ље­во.
01/009669/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-28/2014 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011137933 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Аса­но­вић Иљ­фе­те, Сту­бал.
01/009670/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-57/14 од 19.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009732181 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Не­дић Алек­сан­дар, Ужи­це.
01/009671/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 27-8618/14 од 20.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007999119 из­дат од ПУ
Про­ку­пље на име Дра­го­је­вић Иван, Кур­шу­мли­ја. 01/009672/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 27-6085//14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008401703 из­дат од ПУ
Про­ку­пље на име Ни­ко­лић Де­јан, Кур­шу­мли­ја.
01/009673/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-22/14 од 06.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010474956 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Стан­кић Зо­ран, Ба­чи­на.
01/009674/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4723/14 од 14.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008038989 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Да­мја­но­вић Зо­ри­ца, Ја­го­ди­на.
01/009675/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-6573/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010463758 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ат­злер Ле­на, Стри­жи­ло.
01/009676/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7937/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011575443 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пет­ко­вић Ми­лан, Ма­јур.
01/009677/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-3682/14 од 06.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007715013 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Кле­јић Та­ма­ра, Ћу­при­ја.
01/009678/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-5035/14 од 14.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010757653 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ђор­ђе­вић Фа­био, Сви­лај­нац.
01/009679/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-4537/14-1 од 18.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010322418 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ан­ђе­ло­вић Ан­ђе­ла, Ја­бу­ко­вац.
01/009680/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-60/14 од 17.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007638069 из­дат од ПУ Бор на
име Ко­шо­вља­но­вић Бо­би, Сом­бор.
01/009681/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-4573/14-1 од 20.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011167232 из­дат од ПУ
Бор на име Лан­де­ка Је­ле­на, Не­го­тин.
01/009682/14
Ре­ше­њем ПУ По­аж­ре­вац број 27-174-14 од 24.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007116275 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Пе­ри­ца, Кли­че­вац.
01/009683/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-8689/14 од 24.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011394892 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ми­ло­ва­но­вић Не­бој­ша.
01/009684/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-8666/14 од 25.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 00489826 из­дат од ПУ Ша­бац
на име Кра­су­ља Жив­ка, Ша­бац.
01/009685/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-8657/14 од 25.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009879007 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ма­ри­чић Сло­бо­дан.
01/009686/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-27-44/14 од 24.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010150197 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Bu­jak Synthia, Ку­пу­си­на.
01/009687/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-20/14 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011467558 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Ли­чић Ле­он­ти­на, Бе­ла Па­лан­ка.
01/009688/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-19/14 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011467557 из­дат од ПУ Пи­
рот на име Ра­ма­да­но­вић Ми­ли­ца, Бе­ла Па­лан­ка. 01/009689/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-17-14 од 14.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010238341 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Бо­жић Де­јан, Бе­ла Па­лан­ка.
01/009690/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-18/14 од 19.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011467556 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Ли­чић Не­над, Бе­ла Па­лан­ка.
01/009691/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-16/2014 од 07.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007316260 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Пе­тро­вић Бо­бан, Бе­ла Па­лан­ка.
01/009692/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-4-54/14 од 18.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010981951 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Ћи­рић Бо­јан, Ки­кин­да.
01/009693/14
– ИС­ПРА­ВЕ СТРА­НА­ЦА –
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број R-5142 D 12606 из­датa од
Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Ser­gey Vla­di­mi­ro­vič
Zhar­kikh, Бе­о­град.
02/000136/14
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-95745/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002717535 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бје­лак Емир, Но­ви Па­зар. 03/041250/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1813/14СВ
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005886061 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­ша­ри Се­над, Но­
ви Бе­о­град.
03/041251/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1811/14СВ
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002470614 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Ве­сна,
Но­ви Бе­о­град.
03/041252/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-97805/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001317156 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Сте­фа­но­вић Ми­ли­јан, Но­ви Па­зар.03/041253/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1810/14СИ
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001666297 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­до­са­вље­вић Ни­
ко­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/041254/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1808/14СИ
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002757850 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­ни­ло­вић Да­ни­
ло-Ми­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/041255/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-60354/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003413647 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ну­ма­но­вић Един, Но­ви Па­зар. 03/041256/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-4-1845 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000924543 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пу­по­вац Ми­лан, Но­ви Бе­о­град. 03/041257/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1856 од 11.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005310793 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ло­ше­вић Ве­сна, Зе­мун.
03/041258/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1855/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001352575 издатa од ПС
Зе­мун на име Ста­ни­шић Жар­ко, Зе­мун.
03/041259/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1854 од 10.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004826118 издатa од ПС Зе­
мун на име Ав­дић Ми­лош, Зе­мун.
03/041260/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1852 од 10.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001767240 издатa од ПС Зе­
мун на име Ка­дри Зу­хра, Зе­мун.
03/041261/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1847 од 09.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001093200 издатa од ПС Зе­
мун на име Сто­ја­но­вић Гор­да­на, Зе­мун.
03/041262/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1842 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003670362 издатa од ПС Зе­
мун на име Са­вић Бран­ка, Зе­мун.
03/041263/14
11
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1838 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002983640 издатa од ПС Зе­
мун на име Ун­гу­ро­вић Ду­шан, Зе­мун.
03/041264/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1819 од 06.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004432136 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­шко­вић Ђу­ја, Зе­мун.
03/041265/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1805 од 02.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003901967 издатa од ПС Зе­
мун на име Ва­сић Зор­ка, Зе­мун.
03/041266/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1826 од 06.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002716534 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Рај­ка, Зе­мун.
03/041267/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1833 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002738274 издатa од ПС Зе­
мун на име Јак­шић Та­ња, Зе­мун.
03/041268/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1832 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003082937 издатa од ПС Зе­
мун на име Пре­ка­дин Ђе­ма­иљ, Зе­мун.
03/041269/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1831 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004792124 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ло­са­вље­вић Зо­ран, Зе­мун.
03/041270/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1834 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004644005 издатa од ПС Зе­
мун на име Исе­ни Азиз, Зе­мун.
03/041271/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1835 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003776090 издатa од ПС Зе­
мун на име Ци­га­но­вић Пе­тар, Зе­мун.
03/041272/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1836 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002133979 издатa од ПС Зе­
мун на име То­до­ро­вић Ми­ле­на, Зе­мун.
03/041273/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1837 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002517095 издатa од ПС Зе­
мун на име Ја­ња­нин Ми­лан, Зе­мун.
03/041274/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1857 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003996924 издатa од ПС Зе­
мун на име Те­јић Ана, Зе­мун.
03/041275/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1848 од 09.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001390391 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ло­ва­но­вић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град. 03/041276/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1864 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004533362 издатa од ПС Зе­
мун на име Ша­рић Ми­ра, Сур­чин.
03/041277/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1849 од 09.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005316490 издатa од ПС Зе­
мун на име Бран­ко­вић Сла­ђа­на, Сур­чин.
03/041278/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2225 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003409417 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мај­кић Ран­ко, Но­ви Сад.
03/041279/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2226 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005305286 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­роц­ки Ива­на, Но­ви Сад.
03/041280/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2227 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005007934 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ро­дић На­та­ли­ја, Но­ви Сад.
03/041281/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1199/14 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002486695 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Пи­ли­по­вић Да­ја­
на, Бач­ка Па­лан­ка.
03/041282/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-73 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004635039 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Ра­ни­са­вљев Са­ва, Ср­бо­бран. 03/041283/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-193 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000071417 издатa од ПС
Вр­бас на име Но­ва­ко­вић Не­ма­ња, Вр­бас.
03/041284/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-192 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394773 издатa од ПС Вр­
бас на име Бог­да­но­вић Сне­жа­на, Бач­ко До­бро По­ље. 03/041285/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-195 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004736956 издатa од ПС
Вр­бас на име Дра­шко­вић Вла­дан, Вр­бас.
03/041286/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-194 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004325665 издатa од ПС
Вр­бас на име Ћо­со­вић Со­фи­ја, Бач­ко До­бро По­ље.03/041287/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-305/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001256466 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ко­ла­ров Ни­ко­ла, Вој­ка. 03/041288/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-305/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003219973 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Па­па­ни­ко­лау На­да, Но­ва Па­зо­ва.03/041289/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1858 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001777679 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ар­зић Иљ­ми­ја, Бе­о­град.
03/041290/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1851 од 10.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001884307 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ву­јо­вић Че­до­мир, Угри­нов­ци.
03/041291/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1861 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003254756 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ђе­но­вић Жи­ва­на, Бе­ог­ рад.
03/041292/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1863 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004187220 издатa од ПС Зе­
мун на име Ог­ње­но­вић Ми­лан, Бе­о­град.
03/041293/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1862 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001927281 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Јо­кић Ми­лан, Бе­о­град.
03/041294/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1865 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001697355 издатa од ПС Зе­
мун на име По­по­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/041295/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1846 од 09.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002159181 издатa од ПС Зе­
мун на име Бе­ри­са­вље­вић Ан­дреа, Бе­о­град.
03/041296/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1841 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003502675 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­му­зић Еми­ли­ја, Бе­о­град.
03/041297/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-88/2014 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004489044 издатa од
ПС Кла­до­во на име Сте­фа­но­вић Во­ји­слав, Кла­до­во. 03/041298/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-100381/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003547986 издатa од
ПС Бој­ник на име Ми­тро­вић Да­ли­бор, Бој­ник.
03/041299/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-99437/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004850192 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Те­ти­ко­вић Дра­ги­ца, Бо­га­тић. 03/041300/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-89/2014 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000586826 издатa од
ПС Кла­до­во на име Спа­со­је­вић Сан­дра, Кла­до­во. 03/041301/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-98854/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003890258 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ва­си­лић Да­вид, Тр­шић.
03/041302/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-78/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004725249 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Да­ра­бош Мла­ден, Жи­ти­ште. 03/041303/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-97770/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004437506 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Фи­ли­по­вић Ми­ла­дин, Ло­зни­ца.03/041304/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-79/147 од
30.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002141098 издатa од ПС Алек­сан­дро­вац на име Ђор­ђе­вић Сте­
фан, Алек­сан­дро­вац.
03/041305/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-80/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003410215 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Жи­ва­но­вић Ра­до­сав, Алек­сан­дро­вац.
03/041306/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-99695/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003510735 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Спа­со­је­вић Де­јан, Ба­ња Ко­ви­ља­ча. 03/041307/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-100067/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005164114 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ва­си­ље­вић Вла­ди­мир, Ло­зни­ца.03/041308/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-148/14
од 17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002803616 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ку­сић Сне­жа­
на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041309/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-147/14
од 17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005077129 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Јо­кић Љу­би­
сав, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041310/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-9618/14 од 09.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004143350 издатa од ПС
Ари­ље на име Ни­ко­лић Ле­ла, Ари­ље.
03/041311/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-96182/14 од 09.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003303520 издатa од ПС
Ари­ље на име Па­вло­вић Љу­бо, Ари­ље.
03/041312/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-95319/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004101623 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ми­ло­ше­вић Ми­лан, Ло­зни­ца. 03/041313/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3880 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001855628 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ња­го­је­вић Ма­ри­ја­на, Ра­ља. 03/041314/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-10189/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004948275 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Мар­ко­вић Ми­лош, Ја­го­ди­на. 03/041315/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-101009/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004537428 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Сто­ји­ло­вић Ми­ли­ца, Ја­го­ди­на. 03/041316/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-346/14ВК од
16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001598680 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ка­ба­лр Ни­ко­ла,
Но­ви Бе­о­град.
03/041317/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2205 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002661876 издатa од ПС
Те­ме­рин на име Да­шић Жељ­ка, Но­ви Сад.
03/041318/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2203 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001463284 издатa од ПС
Чо­ка на име Кур­јач­ки Игор, Но­ви Сад.
03/041319/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-95455/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001271946 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ха­ми­до­вић Ха­сиб, Но­ви Па­зар. 03/041320/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-100391/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001515467 издатa од ПС
Ко­вин на име Та­сић Ми­ро­слав, Ко­вин.
03/041321/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци­ма број 205-101561/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001441547 издатa од ПС Вла­ди­мир­ци­ма на име Гру­бић Дра­га­на,
Вла­ди­мир­ци.
03/041322/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-97 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004064547 издатa од ПС
Апа­тин на име Ор­шош Слав­ко, Сон­та.
03/041323/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-96 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078941 издатa од ПС
Апа­тин на име Ко­лом­пар Де­јан, Сон­та.
03/041324/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-99348/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002102768 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Ла­бу­до­вић Ми­лан, Лу­ча­ни.
03/041325/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-99214/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002781968 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Илић Јор­дан, Лу­ча­ни.
03/041326/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-98785 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003081032 издатa од ПС Ту­
тин на име Зе­че­вић Ми­ло­ван, Ту­тин.
03/041327/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-402/2014 од
13.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004790916 издатa од ПУ По­жа­ре­вац на име Са­вић Ол­га, По­жа­
ре­вац.
03/041328/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-40-401/14 од
10.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003892916 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Гу­то­вић Со­ња,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/041329/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-58/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002259530 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ми­ло­са­вље­вић Ја­смин, Вар­ва­рин.03/041330/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-98315/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003202968 издатa од ПС
Ло­зни­ца на име Ра­до­ва­но­вић Да­ни­је­ла, Ло­зни­ца. 03/041331/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-98428/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001443870 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ар­се­но­вић Све­тла­на, Ло­зни­ца.03/041332/14
12
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-98644/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002537611 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ни­ко­лић Алек­сан­дар, Ло­зни­ца. 03/041333/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-81/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001594753 издатa од ПС
Алек­сан­дро­вац на име Ча­јић Не­над, Алек­сан­дро­вац. 03/041334/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-83/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004825667 издатa од ПС
Ср­бо­бран на име Ко­стић Алек­сан­дар, Алек­сан­дро­вац. 03/041335/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-479/2014 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004010945 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бо­шко­вић Љу­би­ша, Кру­ше­вац.03/041336/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-477/2014 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653044 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ђа­ло­вић Де­јан, Кру­ше­вац. 03/041337/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-145/14
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003920000 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ба­јић Ђор­ђе,
Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041338/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-94 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002747155 издатa од ПС
Апа­тин на име Му­фић Дар­ко, Апа­тин.
03/041339/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-92 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001796105 издатa од ПС
Апа­тин на име Зо­рић Ду­шан, Апа­тин.
03/041340/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-146/14
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005779909 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ра­до­ше­вић
Јо­ва­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041341/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-95 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003718386 издатa од ПС
Апа­тин на име Пфај­фер Зол­тан, Апа­тин.
03/041342/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-111/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005335971 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Пе­тар Ву­ка­дин, Де­бе­ља­ча. 03/041343/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-79/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002739058 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ми­ку Ду­шан, Срп­ски Ите­беј. 03/041344/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-794/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001962013 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Стан­ко­вић Жи­ви­ца, Жи­то­ра­ђа. 03/041345/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-100051/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004529105 издатa од
ПС Ле­ба­не на име Де­нић Сло­бо­дан, Ле­ба­не.
03/041346/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-99600/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003244901 издатa од ПС
Вла­со­тин­це на име Јо­ва­но­вић Бра­ти­слав, Вла­со­тин­це. 03/041347/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1824 од 06.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003065767 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Ру­жи­ца, Зе­мун. 03/041348/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1809/14 од
16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003349179 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ста­кић Вла­ди­мир, Бе­
о­град.
03/041349/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1830 од 06.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001745544 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Ца­кић Алек­сан­дар, Зе­мун.
03/041350/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1839 од 08.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004092536 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ров­ча­ни­ни Ми­љан, Зе­мун.
03/041351/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1858 од 13.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002034208 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Кр­стић Ми­ли­ца, Сур­чин.
03/041352/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-95038/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003684929 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Пе­тро­вић Зо­ри­ца, Ја­го­ди­на. 03/041353/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1312/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003989918 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ба­кић Ог­њен, Бе­о­град.
03/041354/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1311/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003713788 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ма­ли­шић Ми­лан­ка, Зе­мун. 03/041355/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1310/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005627212 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ра­шко­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/041356/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1290 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005405347 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Сте­пић Игор, Бе­о­град.
03/041357/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-103 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003826871 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Мај­лат Едит, Бач­ка
То­по­ла.
03/041358/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1289 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001596726 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ми­ла­ди­но­вић Бо­жи­дар, Бе­о­град. 03/041359/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-102246/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003142350 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Гру­јић Је­ле­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/041360/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-535/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003749985 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ђу­ка­но­вић Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/041361/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1870 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005611317 издатa од ПС Зе­
мун на име Фај­ста­мел Иван, Бе­о­град.
03/041362/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01-3-205-169/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001968855 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ан­ђел­ко­вић Та­ма­ра, Гроц­ка.
03/041363/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1871 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002065645 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ва­че­вић Ма­ри­ца, Бе­о­град.
03/041364/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-288/2014 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002953890 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­ро­слав Стан­ков, Гроц­ка.
03/041365/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1868 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001160737 издатa од ПС Зе­
мун на име Ару­ла Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/041366/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-287/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003787745 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ерић Ве­сна, Гроц­ка.
03/041367/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1886 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002479542 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­ко­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/041368/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1883 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004177263 издатa од ПС Зе­
мун на име Ву­ја­нић Бран­ко, Бе­о­град.
03/041369/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-200/14 од 11.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005138723 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ја­вор Алек­сан­дар, Ба­ра­је­во.
03/041370/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1880 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005414791 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­шић Бо­бан, Бе­о­град.
03/041371/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1869 од 14.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004921148 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ту­ро­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/041372/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-352/2014-12 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002940173 издатa од
ПС Оџа­ци на име Јо­ка­но­вић Ми­лош, Оџа­ци.
03/041373/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-93 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002201796 издатa од ПС
Апа­тин на име Ни­ко­лић Мла­ден, Апа­тин.
03/041374/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-97562/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005675555 издатa од ПС
Шид на име Ја­ко­вље­вић Са­ња, Шид.
03/041375/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-199/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003901616 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ива­но­вић Та­тја­на, Ба­ра­је­во.
03/041376/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-97997/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005350683 издатa од ПС
Шид на име Вој­нић Ра­да, Шид.
03/041377/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-97621/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005272789 издатa од ПС
Шид на име Ци­цо Не­ма­ња, Шид.
03/041378/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-198/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001478598 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Бо­цић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/041379/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-97994/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001110975 издатa од ПС
Шид на име Кру­нић Је­ле­на, Шид.
03/041380/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-99025/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002867408 издатa од ПС
Шид на име Кре­со­је­вић Ан­ђе­ли­ја, Шид.
03/041381/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-197/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004670723 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Љи­ља­на Ми­хај­ло­вић, Ба­ра­је­во. 03/041382/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-99027/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002263203 издатa од ПС
Шид на име Кре­со­је­вић Дра­ган, Шид.
03/041383/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-265 од 16.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000269602 издатa од ПС Ру­ма
на име Га­гић Ми­ро­сла­ва, Ру­ма.
03/041384/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-44 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002047902 издатa од ПС Ра­
ча на име Ко­стић Ду­шан, Ра­ча.
03/041385/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-96/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003393826 издатa од ПС
Жа­баљ на име Кне­же­вић Зо­ран, Жа­баљ.
03/041386/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-84/2014 од
15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003088261 издатa од ПС Алек­сан­дро­вац на име Сав­ко­вић Зо­ран,
Алек­сан­дро­вац.
03/041387/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-97/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284881 издатa од ПС
Жа­баљ на име Цви­јић Ми­лан, Чу­руг.
03/041388/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-82/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002441910 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ни­ко­лић Срећ­ко, Алек­сан­дро­вац.
03/041389/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-0205-1194/14
од 14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002284099 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ца­бу­ка Ми­хај­ло,
Пив­ни­це.
03/041390/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-372 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003007688 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Жив­ко­вић Љи­ља­на, Ла­за­ре­вац. 03/041391/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1156/14 од
07.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003913952 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Дув­њак Са­ња,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041392/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1127/14 од
01.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004047165 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Гр­бић Ми­ли­ца,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041393/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-370 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001972974 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Аћи­мо­вић Иван, Ла­за­ре­вац.
03/041394/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-417/14-К од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002029239 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ма­рин­ко­вић Кр­ста, Ку­че­во.
03/041395/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 204.4-369 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004318947 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­ли­но­вић Ни­ко­ла, Ла­за­ре­вац. 03/041396/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-67/14 од 07.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005070776 издатa од ПС
Сен­та на име Ко­лом­пар Ли­ди­ја, Сен­та.
03/041397/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-621/03 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003225113 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име То­дор Илон­ка, Зре­ња­нин.
03/041398/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3732/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000678255 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Ма­рин­ко­вић Ми­ла­на, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/041399/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3644/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003971251 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име По­тић Љу­би­ца, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/041400/14
131
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3699 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000412963 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Стра­и­но­вић Дра­ги­ша, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/041401/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-97664/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005672538 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Вра­нић Ра­до­ји­ца, Кра­гу­је­вац.03/041402/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-97668/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005848812 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пе­рић Ми­ро­слав, Кра­гу­је­вац. 03/041403/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-2-620/03 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005546278 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Стан­ков Де­јан, Зре­ња­нин. 03/041404/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-97661/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004793606 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Трај­ко­вић Ви­о­ле­та, Кра­гу­је­вац. 03/041405/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-192/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004737219 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ха­ли­ми Фјо­ла, Пре­ше­во.
03/041406/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1304/2014 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001455298 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Љу­бо­је­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/041407/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1301/2014 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002415862 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ви­да­ко­вић На­да, Срем­чи­ца. 03/041408/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1300/2014 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003827457 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Вра­нић Иван, Бе­о­град.
03/041409/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1299/2014 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001656890 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ва­но­вић Бог­да­но­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/041410/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1298/2014 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004065591 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ли­ће­вић Да­ли­бор, Бе­о­град.03/041411/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1297/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004227788 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Си­мић Пе­тар, Бе­о­град.
03/041412/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1295/2014 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005184181 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Бан­ко­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/041413/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1294/2014 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003446151 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Бе­ћи­ро­вић Фат­мир, Бе­о­град. 03/041414/14
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 205-2876/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004553363 издатa од ПС
Жа­гу­би­ца на име Фре­и­стат­тер Ду­шан, Жа­гу­би­ца. 03/041415/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-125/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002039560 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Јо­чић Ни­ко­ла, Тр­сте­ник.
03/041416/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-128/2014 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003279304 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Ан­то­ни­је­вић Ми­ро­љуб, Тр­сте­ник. 03/041417/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-120/14 од 03.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988828 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Жив­ко­вић Ва­лен­ти­на, Тр­сте­ник. 03/041418/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-118/14 од 01.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002943658 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Сто­ја­но­вић Ма­ри­ја, Тр­сте­ник. 03/041419/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-117/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003351830 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Пан­тић Фи­лип, Тр­сте­ник.
03/041420/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-119/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005350713 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Тро­шић Ма­ри­ја, Тр­сте­ник. 03/041421/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-121/14 од 04.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003031188 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Не­дељ­ко­вић Мир­ја­на, Тр­сте­ник. 03/041422/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-123/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002125798 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Кр­стић Сте­фан, Тр­сте­ник.
03/041423/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-124/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001288357 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ни­ко­лић Дра­га­на, Тр­сте­ник. 03/041424/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-127/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004746927 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Ми­ло­са­вље­вић Ра­дош, Тр­сте­ник. 03/041425/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-122/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002808698 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ђор­ђе­вић Ра­до­мир, Тр­сте­ник.03/041426/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-129/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002154381 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ђур­ко­вић Сте­ла, Тр­сте­ник. 03/041427/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-134/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005514791 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Јо­ва­но­вић Бо­ри­вој, Тр­сте­ник. 03/041428/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-130/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002181718 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Бо­шко­вић Мар­ко, Тр­сте­ник. 03/041429/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-95833/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000652871 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Кр­сма­но­вић Ве­ри­ца, Ло­зни­ца. 03/041430/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-69438/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004629809 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Три­фу­но­вић Урош, Ло­зни­ца. 03/041431/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-95594/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003416137 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Гли­го­рић Бран­ко, Ло­зни­ца.
03/041432/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-2352/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003446755 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Ми­лић Бо­ги­ца, Го­лу­бац.
03/041433/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-312 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004832191 издатa од ПУ
Ужи­це на име Чи­та­ко­вић Алек­сан­дар, Ужи­це.
03/041434/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03-5-205-3013 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003800449 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ан­то­ни­је­вић Сте­ван, Ужи­це.
03/041435/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-314/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005130129 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ва­си­ље­вић Да­рин­ка, Ужи­це.
03/041436/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-157 од 08.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004058231 издатa од ПС Уб на
име Ра­до­ва­но­вић Та­ња, Уб.
03/041437/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-160 од 13.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004580932 издатa од ПС Уб на
име Си­мић Све­тла­на, Уб.
03/041438/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-158 од 09.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002350820 издатa од ПС Уб на
име Јо­ва­но­вић Бо­бан, Уб.
03/041439/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-174/14 од
09.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001545231 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пу­ца­ре­вић Са­ра,
Но­ви Бе­о­град.
03/041440/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-173/14 од
09.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004410551 издатa од ПС Зе­мун на име Ка­ле­зић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/041441/14
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 205-2877/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001473106 издатa од ПС
Жа­гу­би­ца на име Ата­на­ско­вић Ива­на, Жа­гу­би­ца. 03/041442/14
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 205-2875/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005413658 издатa од
ПС Жа­гу­би­ца на име Хо­бер Ема­ну­е­ла, Жа­гу­би­ца. 03/041443/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-102/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002798930 издатa од
ПС При­бој на име Хај­до Ша­рак, При­бој.
03/041444/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-371 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002323261 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ла­за­ре­вић Жељ­ко, Ла­за­ре­вац. 03/041445/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/199-14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002402230 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Са­вић Спа­со­је, Ин­ђи­ја.
03/041446/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/201-14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001112351 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Иве­тић Пре­драг, Ин­ђи­ја.
03/041447/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/200-14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005252547 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Де­ја­но­вић Сне­жа­на, Ин­ђи­ја.
03/041448/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-198 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001657194 издатa од ПС
Вр­бас на име Ми­ло­вац Са­ра, Вр­бас.
03/041449/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-197/2014 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001072561 издатa од ПС
Вр­бас на име Ра­до­ва­нов Кар­та­ли­ја Рад­ми­ла, Вр­бас. 03/041450/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-196 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000487051 издатa од ПС
Вр­бас на име Итај Ка­ти­ца, Вр­бас.
03/041451/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-645/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011779 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Да­ли­пи Мен­сур, Пан­че­во. 03/041452/14
Ре­ше­њем ПУ Уро­ше­вац број 205-1-205 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001083022 издатa од ПУ
Уро­ше­вац на име Мар­ко­вић Го­ран, Штрп­це.
03/041453/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1021/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394130 издатa од
ПС Ста­ри град на име Не­дић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/041454/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1024/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002022520 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ивач­ко­вић Са­ва, Бе­о­град.
03/041455/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1027/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003603710 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ада­мов Сте­фан, Бе­о­град. 03/041456/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-193/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004489327 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Јас­ха­ри Бе­сми­ре, Пре­ше­во.
03/041457/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-194/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001216174 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Аба­зи Ша­бан, Пре­ше­во.
03/041458/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-195/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001312664 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ла­ти­фи Ххе­ми­ле, Пре­ше­во.
03/041459/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-96694-77/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004516660 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ћић Мир­ко, Ива­њи­ца.
03/041460/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-100671 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004723270 издатa од ПС
Кнић на име Ра­до­ва­но­вић Ми­ро­слав, Кнић.
03/041461/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-29 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004084083 издатa од ПУ
При­зрен на име Бај­ши­ни Фа­ри­ја, При­зрен.
03/041462/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-31 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003743154 издатa од ПУ
При­зрен на име Ма­зни­кар Ха­ме­ла, Дра­гаш.
03/041463/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-30 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004481543 издатa од ПУ
При­зрен на име Ли­ка Џе­ва­ир­ка, Дра­гаш.
03/041464/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-99687/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005421269 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Илић Јо­ви­ца, Ле­ско­вац.
03/041465/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-99677/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001175367 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пе­шић Ма­ја, Ле­ско­вац.
03/041466/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-99672/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005154906 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Си­мо­но­вић Бо­јан, Ле­ско­вац. 03/041467/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-99729/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003543222 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тић Са­ња, Ле­ско­вац.
03/041468/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-101726/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001366084 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Цвет­ко­вић Го­ран, Ле­ско­вац. 03/041469/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-100371/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003762927 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Жив­ко­вић Ју­ли­ја, Ле­ско­вац. 03/041470/14
13
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-524 од 17.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005442260 издатa од ПУ Гњи­ла­
не на име Мла­де­но­вић Го­ран, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца. 03/041471/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-525 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005496087 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Стан­ко­вић Ве­сна, Гњи­ла­не.
03/041472/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-263 од 16.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002028575 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ан­ђе­ло­вић Сто­ја­дин, Вра­ње.
03/041473/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-265 од 17.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002134732 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ра­шић Да­ли­бор, Вра­ње.
03/041474/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-261/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002485084 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сто­шић Рад­ми­ла, Вра­ње.
03/041475/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-262 од 14.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002372894 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ше­ри­фо­вић Ше­риф, Вра­ње.
03/041476/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-259/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004733876 издатa од ПУ
Вра­ње на име Зе­ћи­ро­вић Са­ни­јел, Вра­ње.
03/041477/14
Ре­ше­њем ПУ Пећ број 205-804/14 од 20.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003206748 издатa од ПУ Пећ
на име Ша­ћи­ри Ми­хри­је, Пећ.
03/041478/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-86 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003579306 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Бар­бу Бран­ко, Но­ви Бе­чеј.
03/041479/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-262/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004538305 издатa од
ПУ За­је­чар на име Жив­ко­вић Ми­ле­ва, За­је­чар.
03/041480/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-261/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004673221 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ми­ха­и­лов Кр­ста­на, За­је­чар.
03/041481/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-260/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003948783 издатa од
ПУ За­је­чар на име Љуп­ко­вић Ми­лан, За­је­чар.
03/041482/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-259/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002443388 издатa од
ПУ За­је­чар на име Мак­си­мо­вић Но­ви­ца, За­је­чар. 03/041483/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-258/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002353101 издатa од
ПУ За­је­чар на име Вла­да­но­вић Игор, За­је­чар.
03/041484/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 06-205-388/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003571997 издатa од
ПУ Сом­бор на име Бу­ји­шић Жељ­ко, Сом­бор.
03/041485/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-387/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004119377 издатa од ПУ
Сом­бор на име Јак­шић Дар­ко, Сом­бор.
03/041486/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-386/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005287393 издатa од ПУ
Сом­бор на име Би­јан­ко Ми­лан, Сом­бор.
03/041487/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-385/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002692830 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ду­даш Да­вид, Сом­бор.
03/041488/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 06-205-384/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003810427 издатa од
ПУ Сом­бор на име Ја­ња­то­вић На­ђа, Сом­бор.
03/041489/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-383/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002261914 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ра­ић Ива­на, Сом­бор.
03/041490/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-98697 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078653 издатa од
ПС Ма­ли Иђош на име Иван Ани­та, Ма­ли Иђош. 03/041491/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4335 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004866384 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Дра­гу­ти­но­вић Дра­га­на, Сме­де­ре­во. 03/041492/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4459/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003313777 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Га­чић Ми­ли­ца, Сме­де­ре­во. 03/041493/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-101940 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001188846 издатa од ПС Ту­
тин на име Реч Нер­мин, Ту­тин.
03/041494/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-489/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004017686 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ни­ко­лић Дан­ка, Кру­ше­вац. 03/041495/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-488/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004828268 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ра­до­ва­но­вић Ра­ди­ца, Кру­ше­вац. 03/041496/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-455/2014 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004322067 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Во­јин, Кру­ше­вац. 03/041497/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-487/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004008827 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­лен­ко­вић Ни­ко­ла, Кру­ше­вац. 03/041498/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-769 од 18.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000822153 издатa од ПС
Ба­ји­на Ба­шта на име Је­ли­чић Не­ве­на, Ба­ји­на Ба­шта.03/041499/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-486/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003408266 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Жи­вић Си­ни­ша, Кру­ше­вац. 03/041500/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-102633/14-1 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004421988 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­та­но­вић Алек­сан­дра, Ша­бац. 03/041501/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-102641/14-1 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004447658 издатa од
ПУ Ша­бац на име Са­кић Ани­та, Ша­бац.
03/041502/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-40/2014 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003948716 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Пу­ши­чић Сте­фан,
Но­ва Ва­рош.
03/041503/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-87699/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004205713 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Ја­ко­вље­вић Иван, Кур­шу­мли­ја. 03/041504/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3772/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001614853 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Ве­шо­вић Вла­ди­мир, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/041505/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-97518/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004783166 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Ми­тро­вић Јо­ван, Кур­шу­мли­ја. 03/041506/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 204-3783/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005370819 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Ва­си­ље­вић Ву­ко­са­ва, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/041507/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-99030/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001580381 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Јо­ва­но­вић Дра­го­је, Кур­шу­мли­ја. 03/041508/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-137/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004002028 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Ђор­ђе­вић Иван, Про­ку­пље. 03/041509/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-138/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003252741 издатa од
ПУ Про­ку­пље на име Сто­јић Ни­ко­ла, Про­ку­пље. 03/041510/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-7545 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002536850 издатa од ПС Ту­
тин на име Фа­злић Хај­ру­дин, Ту­тин.
03/041511/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-98 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004713377 издатa од ПС
Апа­тин на име Пе­тро­вић Злат­ко, Апа­тин.
03/041512/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-99 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005876365 издатa од ПС
Апа­тин на име Пе­тро­вић Кри­сти­на, Апа­тин.
03/041513/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-96907/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004779576 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ми­лен­ко­вић Мар­ко, Кур­шу­мли­ја.
03/041514/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-102111 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005726029 издатa од ПС Ту­
тин на име Ту­тић Иљаз, Ту­тин.
03/041515/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-97512/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000087259 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ра­до­ва­но­вић Сла­ви­ша, Кур­шу­мли­ја.
03/041516/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2238 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001370287 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Бла­жић Дра­ган, Ве­ли­ка Пла­на. 03/041517/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2387 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0046475969 издатa
од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Денк Вер­ка, Ве­ли­ка Пла­на.
03/041518/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-260/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004721652 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стој­ме­но­вић Мо­мир, Вра­ње.
03/041519/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-255/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002676435 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ми­лен­ко­вић Зла­та, За­је­чар.
03/041520/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-256-13/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004637394 издатa од
ПУ За­је­чар на име Алек­сић Алек­сан­дра, За­је­чар. 03/041521/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-102 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002939328 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ша­лер Ја­нош, Бач­
ка То­по­ла.
03/041522/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-97/14
од 14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002541619 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ко­ва­че­вић
Мар­јан, При­луж­је.
03/041523/14
Ре­ше­њем ПС План­ди­ште број 205-4-33/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2937960 издатa од
ПС План­ди­ште на име Ни­ко­ла Рај­тер, План­ди­ште. 03/041524/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 205-2416/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003841643 издатa од
ПС Го­лу­бац на име Жив­ко­вић Ан­дри­ја­на, Го­лу­бац.03/041525/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-505/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002437453 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ла­за­ре­вић Ми­ли­ца, Ча­чак.
03/041526/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-61769/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002097868 издатa од ПС
Вр­шац на име Ја­шин Мој­се Та­тја­на, Вр­шац.
03/041527/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-98723/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003920830 издатa од ПС
Вр­шац на име Фе­ње Не­над, Вр­шац.
03/041528/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-100512/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003850205 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ја­ни­ћи­је­вић Сла­ви­ша, Кра­гу­је­вац.
03/041529/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-92145/14 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004198356 издатa од ПС
Вр­шац на име Пут­ник Јо­ван, Вр­шац.
03/041530/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-96240/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005182756 издатa од ПС
Вр­шац на име Су­ру Мир­ја­на, Вр­шац.
03/041531/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-96909/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005862992 издатa од ПС
Вр­шац на име Сто­ја­но­вић Зо­ран, Вр­шац.
03/041532/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-93723/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004520432 издатa од ПС
Вр­шац на име Ка­ли­нов Бран­ки­ца, Вр­шац.
03/041533/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-92147/14 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000490174 издатa од ПС
Вр­шац на име Ра­дак Са­ва, Вр­шац.
03/041534/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-101680/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003371513 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­ди­са­вље­вић Ми­лош, Кра­гу­је­вац.
03/041535/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-93202/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002562305 издатa од ПС
Вр­шац на име Дра­гић Пре­драг, Вр­шац.
03/041536/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-89415/14 од 26.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005614211 издатa од ПС
Вр­шац на име Па­та­ки Ана, Вр­шац.
03/041537/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-100474/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001863026 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­кло­ши Са­рић Ми­ле­на, Кра­гу­је­вац.
03/041538/14
14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-66712/14 од 05.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003564456 издатa од ПС
Вр­шац на име Ло­пар Де­јан, Вр­шац.
03/041539/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-100518/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005095246 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сто­иљ­ко­вић Јо­ван, Кра­гу­је­вац.
03/041540/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-92737/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003531322 издатa од ПС
Вр­шац на име Ре­пац Да­ли­бор, Вр­шац.
03/041541/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-96258/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003121357 издатa од ПС
Вр­шац на име Фо­љан­ски Не­бој­ша, Вр­шац.
03/041542/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-12142-78/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002495928 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Сте­фа­но­вић Ду­шко, Ива­њи­ца.03/041543/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-98/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004010632 издатa од ПС
Жа­баљ на име Сто­ја­нов Дра­ган, Го­спо­ђин­ци.
03/041544/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/47 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005441604 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Ђо­кић Алек­сан­дар, Ба­то­чи­на.
03/041545/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-100/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004952167 издатa од
ПС Жа­баљ на име Ив­ков Бра­ни­слав, Жа­баљ.
03/041546/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-99/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003752296 издатa од ПС
Жа­баљ на име Бро­ће­та Сте­фан, Жа­баљ.
03/041547/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-791/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004457460 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Да­шић Сне­жа­на, Бе­о­чин.
03/041548/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-653/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002642104 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Фар­каш Ка­ро­ли­на, Пан­че­во. 03/041549/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-652/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004958682 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Сто­ја­но­вић Дра­ги­ца, Пан­че­во. 03/041550/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-651/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002801828 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бо­жо­вић Зор­ка, Пан­че­во.
03/041551/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1014/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003029188 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ко­јић Си­ни­ша, Бе­о­град.
03/041552/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1013/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004982486 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ра­нић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/041553/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1879 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005046057 издатa од ПС Зе­
мун на име Су­бо­тић Ма­ра, Бе­о­град.
03/041554/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1878 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002528650 издатa од ПС Зе­
мун на име Дра­гој­ло­вић Иси­до­ра, Бе­о­град.
03/041555/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1877 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004372647 издатa од ПС Зе­
мун на име Сто­ја­но­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/041556/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1876 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005085329 издатa од ПС Зе­
мун на име Осто­јић Мом­чи­ло, Бе­о­град.
03/041557/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2222 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004858223 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ден­го­ри­ци­ја Ма­ри­ја, Но­ви Сад. 03/041558/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2223 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002471977 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ге­рић Ми­лош, Но­ви Сад.
03/041559/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2224 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001487543 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ман­да­рић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/041560/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2219 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004742445 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Си­ки­мић Урош, Но­ви Сад.
03/041561/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2220 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004041703 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ка­ди­но­вић На­та­ли­ја, Но­ви Сад.03/041562/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2221 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000754792 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Аба­зи Иљаз, Но­ви Сад.
03/041563/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2201 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001412028 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ло­мић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/041564/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2200 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813775 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ке­лић Жељ­ко, Но­ви Сад.
03/041565/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2199 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005501804 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бра­тић Бар­дак Та­ња, Но­ви Сад. 03/041566/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2228 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003880940 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­мар­џић Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/041567/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2214 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005875429 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ја­но­вић Ми­ла­на, Но­ви Сад. 03/041568/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2206 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001060468 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ха­ла­ши-Киш Фран­ка, Но­ви Сад. 03/041569/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2210 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001483655 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Цр­но­го­рац Гор­да­на, Но­ви Сад. 03/041570/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2209 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002022452 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ви­чић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/041571/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2211 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002418487 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пу­шко­вић Дра­ган, Но­ви Сад.
03/041572/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2198 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004874481 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ле­ђан­ски Мар­ко, Но­ви Сад.
03/041573/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-650/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001787753 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Јо­ва­но­вић Мла­ден, Пан­че­во. 03/041574/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2202 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005335572 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ше­ће­ров Про­да, Но­ви Сад.
03/041575/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-649/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002705690 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Стој­ко­вић Со­фи­ја, Пан­че­во. 03/041576/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-648/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002686493 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Дри­њак Ти­ја­на, Пан­че­во.
03/041577/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-647/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004111498 издатa од
ПУ Пан­че­во на име ми­ри­чић Ђу­ри­ца, Пан­че­во. 03/041578/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-102033/14-1 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003287870 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Мли­нар Ан­дреа, Ша­бац.
03/041579/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-101545/14-1 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002756255 издатa од
ПУ Ша­бац на име Жи­ва­но­вић Мар­ко, Ша­бац.
03/041580/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-102045/14-1 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001479398 издатa од
ПУ Ша­бац на име Га­јић Стан­ка, Ша­бац.
03/041581/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-102321/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002033759 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Вуч­ко­вић Жи­ва­дин, Бо­га­тић. 03/041582/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2194 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001710554 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Но­вић На­та­ша, Но­ви Сад.
03/041583/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-101943/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002728329 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ми­ло­јо­вић Жи­во­јин, Бо­га­тић. 03/041584/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-101944/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001908413 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ду­кић Ра­до­сав, Бо­га­тић.
03/041585/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-96181/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000133903 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Ран­ко­вић Дра­ги­ша, Жа­ба­ри. 03/041586/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-97639/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002672804 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ми­ја­то­вић Дар­ко, Бо­га­тић.
03/041587/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-102130/14-1 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004635530 издатa од
ПС Љу­бо­ви­ја на име Јо­ва­но­вић Би­ља­на, Љу­бо­ви­ја.03/041588/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 205-102005/14-1 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0024554456 издатa од
ПС Љу­бо­ви­ја на име Ми­ћа­но­вић Дра­га­на, Љу­бо­ви­ја.03/041589/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-90/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002687875 издатa од
ПС Кла­до­во на име Сте­ва­но­вић Бо­го­љуб, Кла­до­во. 03/041590/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-139/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002377945 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Се­фе­ро­вић Је­ле­на, Про­ку­пље. 03/041591/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-61 од 19.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004263325 издатa од ПС
Сен­та на име Гор­дан Жу­жа­на, Сен­та.
03/041592/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-355/2014-12 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004089275 издатa од
ПС Оџа­ци на име Во­ђе­вић Сне­жа­на, Оџа­ци.
03/041593/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-354/2014-12 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003698273 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ба­бић Ми­ро­слав, Оџа­ци.
03/041594/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-632/03 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078700 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Јо­вин Лен­ка, Фар­ка­ждин.
03/041595/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-633/03 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004942314 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Јо­ван­цаи Ла­још, Зре­ња­нин. 03/041596/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-636/03 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003332927 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Сто­иљ­ко­вић То­ми­слав, Зре­ња­нин. 03/041597/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-635/03 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004353525 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ћа­лић Да­не, Зре­ња­нин.
03/041598/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2204 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003173270 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­ја­но­вић Не­ма­ња, Но­ви Сад. 03/041599/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2197 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000911724 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ча­пе­ља Вла­ди­слав, Но­ви Сад. 03/041600/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-634/03 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003792652 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Краљ Ма­ја, Зре­ња­нин.
03/041601/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2212 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005329794 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Го­лу­бо­вић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/041602/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-99355/14 од
15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002749104 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Јо­ва­но­вић Ми­ло­
је, Ма­ли Звор­ник.
03/041603/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-31/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003387734 издатa од
ПС Бе­ла Па­лан­ка на име Гу­њић Ве­ра, Бе­ла Па­лан­ка. 03/041604/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2213 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005253200 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ча­чић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/041605/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2208 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000912798 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­ла­лић Ро­са, Но­ви Сад.
03/041606/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2207 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004099395 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­на­до­вић Јо­во, Но­ви Сад.
03/041607/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 205-32/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003966841 издатa од ПС Бе­
ла Па­лан­ка на име Дра­го­је­вић Рај­ко, Бе­ла Па­лан­ка. 03/041608/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-101908/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002706053 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Тер­зић Ра­дој­ка,
Аран­ђе­ло­вац.
03/041609/14
131
Ре­ше­њем ПС Бла­це број 205-35 од 17.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005426532 издатa од ПС Бла­це на
име Ђу­рић Ка­та­ри­на, Бла­це.
03/041610/14
Ре­ше­њем ПС Бла­це број 205-34 од 14.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002593871 издатa од ПС Бла­це на
име Ко­зић Је­ле­на, Бла­це.
03/041611/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-149/14
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002160817 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Дин­чић Ми­
ле­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041612/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-87/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003426681 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ше­ри­фо­вић Ер­сан, При­шти­на. 03/041613/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-33/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005728837 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Ра­до­са­вље­вић Ду­шан, Ми­о­ни­ца. 03/041614/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-10248/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001711829 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Дра­млић Пре­драг, Лу­ча­ни.
03/041615/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2193 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003876782 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­тро­вић Или­ја, Но­ви Сад.
03/041616/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-269 од 21.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003885691 издатa од ПС Ру­ма
на име Вуј­но­вић Ан­дреа, Ру­ма.
03/041617/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2195 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001178159 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ко­вић Ру­жи­ца, Но­ви Сад.
03/041618/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-270 од 21.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003887877 издатa од ПС Ру­ма
на име Ра­јић Мир­ја­на, Ру­ма.
03/041619/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2196 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001748844 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­лен­ко­вић Иви­ца, Но­ви Сад. 03/041620/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-254 од 09.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000108117 издатa од ПС Ру­ма
на име Га­ко­вић Ми­ло­са­ва, Ру­ма.
03/041621/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2215 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003857409 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Цу­цак Сте­ван, Но­ви Сад.
03/041622/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-271 од 21.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003544226 издатa од ПС Ру­ма
на име Ми­лић Сло­бо­дан, Ру­ма.
03/041623/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-273 од 22.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001665360 издатa од ПС Ру­ма
на име Љу­бин­ко­вић Сен­ка, Ру­ма.
03/041624/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-253 од 09.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001208419 издатa од ПС Ру­ма
на име Гро­зда­нић Ни­ко­ла, Ру­ма.
03/041625/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-268 од 20.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001404882 издатa од ПС Ру­ма
на име Хај­ду­ко­вић Дра­го­слав, Ру­ма.
03/041626/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2216 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002315119 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ла­ди­но­вић Ми­лан, Но­ви Сад. 03/041627/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2217 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002273541 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­пић Ан­ђел­ко, Но­ви Сад.
03/041628/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-267 од 20.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004689737 издатa од ПС Ру­ма
на име Ме­ђе­до­вић Ма­ја, Ру­ма.
03/041629/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2218 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003958923 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Со­виљ Јо­ви­ца, Но­ви Сад.
03/041630/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/202-14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002698223 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име За­го­рац Ђур­ђи­ца, Ин­ђи­ја.
03/041631/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2237/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003327296 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сла­до­је­вић Је­вро­си­ма, Но­ви Сад. 03/041632/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2236 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000998554 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ле­тић Не­над, Но­ви Сад.
03/041633/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2242 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003487190 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Љу­би­шић Жељ­ко, Но­ви Сад.
03/041634/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2241 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003632694 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­но­је­вић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/041635/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2240 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004936810 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­вло­вић Ана, Но­ви Сад.
03/041636/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2234 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004760663 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Фи­леп Јо­жеф, Но­ви Сад.
03/041637/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2233 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001705123 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­вић Не­дељ­ко, Но­ви Сад.
03/041638/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2232 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004627801 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Арам­ба­шић Рај­ко, Но­ви Сад.
03/041639/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2231 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002477544 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ва­сић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/041640/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2230 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002206427 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гр­маш Ми­ле­на, Но­ви Сад.
03/041641/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2260 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000952979 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Тер­зић Мар­га­ре­та, Но­ви Сад.
03/041642/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2243 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003114417 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ли­кић Ми­о­драг, Но­ви Сад.
03/041643/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2229 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003073955 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­ној­ло­вић Го­ран, Но­ви Сад.
03/041644/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2259 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003216967 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­мић Све­то­лик, Но­ви Сад.
03/041645/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2258 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001624890 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Олу­ић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/041646/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2246 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004051343 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­тић На­та­ша, Но­ви Сад.
03/041647/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2245 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004387480 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Љу­шти­на Је­ка, Но­ви Сад.
03/041648/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2244 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001517326 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ар­бу­лов Ро­зи­на, Но­ви Сад.
03/041649/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-102535/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002402731 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ву­ји­чић Је­ле­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/041650/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-102254/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002871911 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Гру­јић Не­над,
Аран­ђе­ло­вац.
03/041651/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-101522/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002080301 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ђур­ђе­вић Ма­ја,
Аран­ђе­ло­вац.
03/041652/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-101466/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005408769 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Спа­сић Жељ­ко,
Аран­ђе­ло­вац.
03/041653/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-101355/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001466857 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ма­рин­ко­вић Ми­
ли­ја­на, Аран­ђе­ло­вац.
03/041654/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.9-373 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005061247 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пле­ће­вић Ми­лан, Ла­за­ре­вац.
03/041655/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-375 од 18.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001976775 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пе­тро­вић Ма­ја, Ла­за­ре­вац.
03/041656/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-374 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004091059 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­лић Алек­сан­дар, Ла­за­ре­вац. 03/041657/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.9-376 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005366360 издатa од ПС Ла­за­
ре­вац на име Алек­сић Ри­стић Сте­фан, Ла­за­ре­вац.
03/041658/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-289/2014 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003711442 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ба­јић Жељ­ко, Гроц­ка.
03/041659/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-170/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003503749 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ве­се­ли­но­вић Да­ни­је­ла, Гроц­ка. 03/041660/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/384
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005223925 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Стан­ко­вић
Го­ран, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/041661/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/385
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001358886 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ивић Или­
ја, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/041662/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/389
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002932401 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Де­вић Ду­
шан, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/041663/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/382
од 16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004435101 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ба­у­ер То­
ми­слав, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/041664/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/383
од 17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002804404 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Кр­стић
Дра­га­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/041665/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-85/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004599978 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ми­хај­ло­вић Ми­љан, Кња­же­вац. 03/041666/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-84/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004949658 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ран­ђе­ло­вић Ми­лан, Кња­же­вац. 03/041667/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-83/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002436868 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ву­кић Ми­лош, Кња­же­вац.
03/041668/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-82/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002436518 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ву­лић Жи­во­јин, Кња­же­вац.
03/041669/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-81/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001965747 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Ву­лић Бор­ка, Кња­же­вац.
03/041670/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-101318/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002176397 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Цвет­ко­вић Дра­га­на, Ле­ско­вац. 03/041671/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102274/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004536761 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Тур­нић Кри­сти­на, Ле­ско­вац. 03/041672/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-101251/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000529832 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Нов­ко­вић Не­над, Ле­ско­вац. 03/041673/14
Ре­ше­њем ПС Свр­љиг број 205-35/14 од 26.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004291581 издатa од ПС
Свр­љиг на име Да­ви­до­вић Иван, Свр­љиг.
03/041674/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/62 од 22.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004895664 издатa од ПС Ти­тел
на име Мар­ка­но­вић Сне­жа­на, Ти­тел.
03/041675/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-99 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004738574 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Ран­ко­вић Бра­ни­сла­ва, Пе­ћин­ци. 03/041676/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-70/14 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002599491 издатa од ПС То­
по­ла на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, То­по­ла.
03/041677/14
15
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-535 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001954429 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Си­на­ни Ке­нан, Ви­ти­на.
03/041678/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-103431/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003601027 издатa од ПС
Шид на име Ва­сић Јо­ван­ка, Шид.
03/041679/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-104303/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003267435 издатa од ПС
Шид на име Су­ха­њи Јо­ван­ка, Шид.
03/041680/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-102736/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005725335 издатa од ПС
Шид на име Ећи­мо­вић До­бри­вој, Шид.
03/041681/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-860/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004442587 издатa од ПС
Ку­ла на име Ве­ла­ше­вић Ми­хај­ло, Ку­ла.
03/041682/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-822/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988705 издатa од ПС
Ку­ла на име Го­га Нор­берт, Ку­ла.
03/041683/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-814/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001206171 издатa од ПС
Ку­ла на име Миљ­ко­вић Не­ве­на, Ку­ла.
03/041684/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-823/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001544915 издатa од ПС
Ку­ла на име Јан­ко­вић Зо­ран, Ку­ла.
03/041685/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-808/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001217631 издатa од ПС
Ку­ла на име Стан­ко­вић Сми­ља­на, Ку­ла.
03/041686/14
Ре­ше­њем Пс Жа­ба­ри број 205-103492/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003981913 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Тра­и­ло­вић Алек­сан­дар, Жа­ба­ри.
03/041687/14
Ре­ше­њем Пс Жа­ба­ри број 205-18456/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003663265 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Ве­лич­ко­вић Да­ни­је­ла, Жа­ба­ри.
03/041688/14
Ре­ше­њем Пс Жа­ба­ри број 205-101214/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002340850 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Илић Ка­та­ри­на, Жа­ба­ри.
03/041689/14
Ре­ше­њем Пс Жа­ба­ри број 205-104854/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001454565 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Кра­јић Ми­ки­ца, Жа­ба­ри.
03/041690/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-43/14
од 13.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002881010 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Ба­ка­лић Ми­ро­
сла­ва, Но­ви Кне­же­вац.
03/041691/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-91/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004171464 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Кал­ман Шан­дор, Ка­њи­жа.
03/041692/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-101320/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001781947 издатa од
ПС Ле­ба­не на име Ста­мен­ко­вић Љу­би­ша, Ле­ба­не. 03/041693/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-104891/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002197261 издатa од
ПС Ле­ба­не на име Ни­ко­лић На­та­ша, Ле­ба­не.
03/041694/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-113/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004348844 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Ив­ко­вић Би­сер­ка, Со­ко Ба­ња. 03/041695/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4017/14 од 06.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001211260 издатa од ПС
Не­го­тин на име Труј­кић Љу­бо­мир, Не­го­тин.
03/041696/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-88 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001132777 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Бо­јић Да­мир, Но­ви Бе­чеј.
03/041697/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-85/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001657161 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Јо­ва­но­вић Не­над, Лај­ко­вац.
03/041698/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-200/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001320024 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ка­дриу Фи­тон, Пре­ше­во.
03/041699/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-196/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002411798 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ибра­хи­ми Ар­линд, Пре­ше­во.
03/041700/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-198/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001770424 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Бај­ра­ми Схпре­са, Пре­ше­во.
03/041701/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-197/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003927102 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ха­ли­ли Амир, Пре­ше­во.
03/041702/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-103725/14-1 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004538932 издатa од
ПУ Ша­бац на име То­до­ро­вић Дра­ган, Ша­бац.
03/041703/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-44 од
16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002359338 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Са­ба­чи Јо­ван,
Но­ви Кне­же­вац.
03/041704/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2235 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005060024 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ва­лен­ћик Вла­ди­мир, Но­ви Сад. 03/041705/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2239 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003611889 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­јо­вић Ми­ро, Но­ви Сад.
03/041706/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2238 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005721785 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бр­зак Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/041707/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2272 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002660753 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Об­ра­но­вић Јо­ван­ка, Но­ви Сад. 03/041708/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2273 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000788196 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­штић Бо­шко, Но­ви Сад.
03/041709/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2274 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002476858 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­лог Са­ва, Но­ви Сад.
03/041710/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2275 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002769793 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ре­но­ви­ца Ана, Но­ви Сад.
03/041711/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-101857/14-1 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004762590 издатa од
ПС Опо­во на име Но­ва­ков Ду­шан, Опо­во.
03/041712/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2276 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004836898 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пе­шкан Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/041713/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-101087/14-1 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001971926 издатa од
ПС Опо­во на име Кре­цуљ Бран­ки­ца, Опо­во.
03/041714/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/204-14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005232378 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Тр­ку­ља Са­ша, Ин­ђи­ја.
03/041715/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/203-14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003153159 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Тр­нић Ми­ла, Ин­ђи­ја.
03/041716/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 05-2051231/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001201369 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Вра­нац Го­ран,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041717/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-05-1214/14 од
17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003301960 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Хр­чек Да­ни­ел,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041718/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2277 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942446 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кај­феш Ср­ђан, Но­ви Сад.
03/041719/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1211/14 од
15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004875946 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ста­ро­вић Ву­ка­
шин, Бач­ка Па­лан­ка.
03/041720/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-492/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003304244 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Јо­ва­но­вић Ђор­ђе, Кру­ше­вац. 03/041721/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2261 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004977748 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­трић Све­тла­на, Но­ви Сад.
03/041722/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-491/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004582270 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ли­ће­вић Ири­на, Кру­ше­вац.03/041723/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2262 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001625537 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ди­ли Сте­фан, Но­ви Сад.
03/041724/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 2085-6-493/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003029627 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Мар­ко­вић Сне­жа­на, Кру­ше­вац.
03/041725/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-490/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002471022 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Кри­чак Зо­ран, Кру­ше­вац. 03/041726/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2278 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002105970 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­стић Ла­на, Но­ви Сад.
03/041727/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2247 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003197491 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Про­да­но­вић Пе­ро, Но­ви Сад.
03/041728/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-60/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003925846 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ми­шко­вић Да­ни­јел, Вар­ва­рин. 03/041729/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-61/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000767924 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ћа­брић Мир­ја­на, Вар­ва­рин.
03/041730/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-59/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004842820 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Пе­тро­ни­је­вић Су­за­на, Вар­ва­рин. 03/041731/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-151/14
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002558252 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ђу­ро­вић Де­
јан, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041732/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-152/14
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003768532 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ерић Урош,
Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041733/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2248 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002748234 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сту­пар Не­над, Но­ви Сад.
03/041734/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2249 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004383146 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ор­шош Де­јан, Но­ви Сад.
03/041735/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-153/14
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004880147 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Дри­ња­ко­вић
Ми­ле­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/041736/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2250 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004482328 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ци­цо Го­ра­на, Но­ви Сад.
03/041737/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-811/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002757973 издатa од ПС
Ку­ла на име Ме­зеи Ро­за­ли­ја, Ку­ла.
03/041738/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-104228/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332571 издатa од
ПС Ари­ље на име Ђу­кић Ан­ка, Ари­ље.
03/041739/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2251 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003563518 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пе­ја­ко­вић Де­јан, Но­ви Сад.
03/041740/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-940/2014 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005171678 издатa од ПС
Ра­шка на име Мла­де­но­вић Ма­ри­ја, Ра­шка.
03/041741/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2252 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000840022 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­но­јев Ста­но­је, Но­ви Сад.
03/041742/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2253 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004208250 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вра­њеш Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/041743/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-103866/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0036335877 издатa од ПС Вла­ди­мир­ци на име Ја­ко­вље­вић Ми­
лан, Вла­ди­мир­ци.
03/041744/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2254 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002106092 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Та­ло­вић Да­ни­ца, Но­ви Сад.
03/041745/14
16
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-102972/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002259712 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Иван­ко­вић Ми­лин­ко, Бо­га­тић. 03/041746/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2255 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002133851 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Цер­ро­ни Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/041747/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2256 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001533074 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бра­дач Имре, Но­ви Сад.
03/041748/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2257 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001506163 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ћу­лум Сте­ван, Но­ви Сад.
03/041749/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-104008/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001797036 издатa од ПС Вла­ди­мир­ци на име Ма­ке­вић Ђор­ђе,
Вла­ди­мир­ци.
03/041750/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-102521/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004465262 издатa од ПС Вла­ди­мир­ци на име Сто­јиљ­ко­вић да­ни­
је­ла, Вла­ди­мир­ци.
03/041751/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-810/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001375983 издатa од ПС
Ку­ла на име Ра­ду­ло­вић Мом­чи­ло, Цр­вен­ка.
03/041752/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-812/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001170299 издатa од ПС
Ку­ла на име Сту­пар Ђу­ро, Цр­вен­ка.
03/041753/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-356/2014-12 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001187327 издатa од
ПС Оџа­ци на име Та­сић Го­ран, Срп­ски Ми­ле­тић. 03/041754/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-82/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001536971 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Јок­шић Ра­до­ван, Жи­ти­ште. 03/041755/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-41/2014 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003950765 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Ви­то­ро­вић Ми­шо,
Но­ва Ва­рош.
03/041756/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-871/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005581512 издатa од ПС
Ку­ла на име Ду­даш Иван, Ку­ла.
03/041757/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-869/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003142269 издатa од ПС
Ку­ла на име Мла­ђе­но­вић Све­тла­на, Ку­ла.
03/041758/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-813/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002327720 издатa од ПС
Ку­ла на име Ша­рац Љу­бо­мир, Ку­ла.
03/041759/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-821/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004971408 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Нађ Сте­ван, Си­вац.
03/041760/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-163 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003515751 издатa од ПС Уб на
име Ми­ћић Ми­лош, Уб.
03/041761/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-310/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004689323 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Сла­ви­ца, Ста­ра Па­зо­ва.
03/041762/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-311/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001066843 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ку­јун­џић Сте­фан, Ста­ра Па­зо­ва.
03/041763/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-309/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003936335 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Трат­ник Лу­ка, Ста­ра Па­зо­ва.
03/041764/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-304/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001321053 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Ми­лаш Ми­лан, Ста­ра Па­зо­ва. 03/041765/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-314/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005478809 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Са­ра­че­вић Дра­ган, Ста­ра Па­зо­ва.
03/041766/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-313/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0055557232 издатa
од ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ше­вић Ја­го­да, Ста­ра Па­зо­ва.
03/041767/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-312/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004924577 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ћу­ли­брк Ми­лан, Ста­ра Па­зо­ва.
03/041768/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205-4-300/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005537720 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Фа­би­ан Ма­ри­ја, Ста­ра Па­зо­ва. 03/041769/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 2305.4-301/14 од
10.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000577039 издатa од ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Тин­тор Је­ле­на,
Ста­ра Па­зо­ва.
03/041770/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-303/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003247378 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Дон­дур Ми­ро­слав, Ста­ра Па­зо­ва.03/041771/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-306/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002474940 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Кур­јак Су­за­на, Ста­ра Па­зо­ва. 03/041772/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-308/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002283677 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Вук­че­вић Ма­ри­ја, Ста­ра Па­зо­ва. 03/041773/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1418/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004994805 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ла­зић До­бри­ла, Бе­о­град.
03/041774/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1417/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0050887021 издатa
од ПС Во­ждо­вац на име Ман­дић Та­тја­на, Бе­о­град. 03/041775/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1406 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004609451 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­по­вић Вељ­ко, Бе­о­град.
03/041776/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6473/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003223087 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Би­је­дић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/041777/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6472/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004696717 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Мла­де­но­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/041778/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6491 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282846 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­до­са­вље­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/041779/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6480 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001263483 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име На­стић Ива, Бе­о­град.
03/041780/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6777 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004630337 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ка­ње­вац Игор, Бе­о­град.
03/041781/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6489 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004374271 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пе­тро­ни­је­вић Ра­до­слав, Бе­о­град. 03/041782/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6534/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004501850 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Па­јо­вић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/041783/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6528/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001465111 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Ву­ко­ма­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/041784/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6522/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005098309 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Би­нај Бе­сник, Бе­о­град.
03/041785/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6515/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005343141 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ву­ко­брат Ива­на, Бе­о­град.
03/041786/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6505 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003939632 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­шић Ми­лош, Бе­о­град.
03/041787/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6492/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002092639 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ву­ле­тић Мар­ко, Бе­о­град.
03/041788/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-199/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001096133 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Са­ли­ху Ва­хид, Пре­ше­во.
03/041789/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-138/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004509853 издатa од ПС
Со­пот на име Здар­чук На­та­ли­ја, Со­пот.
03/041790/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6500/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003237262 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ле­тић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/041791/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205-1-6546/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005555861 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ху­со­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/041792/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-654/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004757856 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Триф­ко­вић Игор, Бе­о­град.
03/041793/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6599/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 03480234 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Па­вло­вић Ди­а­на, Бе­о­град.
03/041794/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6594/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002340432 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ема­ну­ил Фи­лип, Бе­о­град.
03/041795/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6582/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004829417 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Га­че­вић Јо­ко, Бе­о­град.
03/041796/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6602/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002031582 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Та­сић Дра­ги­ша, Бе­о­град.
03/041798/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6542/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002028677 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Смиљ­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/041799/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6533/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003846919 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Жи­ва­но­вић Пре­драг, Бе­о­град. 03/041800/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-91656/14
од 02.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004367367 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Сто­јиљ­ко­
вић Бра­ни­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041801/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-92116/14
од 02.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002457697 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Јор­да­но­
вић Ве­ри­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041802/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-140/14 од 07.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004296587 издатa од ПС Со­
пот на име Стан­ко­вић Вла­ди­мир, Ма­ли По­жа­ре­вац. 03/041803/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205-141/2014 од 09.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004197361 издатa од ПС
Со­пот на име Трај­ко­вић Ве­се­ла, Бе­о­град.
03/041804/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-142/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001369188 издатa од ПС
Со­пот на име Ру­тић Би­ља­на, Со­пот.
03/041805/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-143/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004812009 издатa од ПС
Со­пот на име Па­вло­вић Дра­га­на, Со­пот.
03/041806/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-134/14 од 25.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001772426 издатa од ПС
Со­пот на име Ми­ло­је­вић Ра­до­ван­ка, Со­пот.
03/041807/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-96748/14
од 13.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004880125 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Сто­ја­но­
вић Ђор­ђе, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041808/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-99550/14
од 15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005251726 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ми­тро­вић
Сне­жа­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041809/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-99279/14
од 15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005188310 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Сте­ва­но­
вић Са­ша, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041810/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-9957/14
од 15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002887189 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ва­сић Ве­
сна, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041811/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-97989/14
од 15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002452869 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Јо­ва­но­вић
Вла­ди­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041812/14
131
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-96721/14
од 13.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001441802 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Мар­ко­вић
Сте­фан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/041813/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-657/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004051930 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ба­њаш Флор­јан, Пан­че­во.
03/041814/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-659/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003946828 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ко­стић Вву­ка­шин, Пан­че­во. 03/041815/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-658/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002136067 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Не­шев­ски Ми­ли­ца, Пан­че­во. 03/041816/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-654/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003443391 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ан­ђе­лић Мла­ден, Пан­че­во. 03/041817/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-655/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003820776 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Жив­ко­вић За­гор­ка, Пан­че­во. 03/041818/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-656/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003262875 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Јо­чић Сте­фан, Пан­че­во.
03/041819/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-662/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003769152 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ма­у­рер Ан­дри­ја, Пан­че­во.
03/041820/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-660/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003625813 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ба­љак Ви­да, Пан­че­во.
03/041821/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-661/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004900917 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ду­ми­тра­шко Љу­би­ца, Пан­че­во.
03/041822/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-1281/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001490414 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Ра­јић Бра­ти­слав, Мај­дан­пек.03/041823/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-78 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001487124 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Бра­шњо Кла­ра, Ср­бо­бран. 03/041824/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-77 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002249374 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Бра­шњо Ла­сло, Ср­бо­бран. 03/041825/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-76 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005394613 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Ми­јић Зо­ран, Ср­бо­бран.
03/041826/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-74 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003518589 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Пив­нич­ки Жар­ко, Ср­бо­бран. 03/041827/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-2051243/14 од
16.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004869577 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ка­мањ Јан­ко,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041828/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1215 од
17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004601389 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ту­бић Не­бој­ша,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041829/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1230 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002995911 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ме­дић Ма­ри­ја,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041830/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1213/14 од
17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003343528 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Гру­бор Ду­шан,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/041831/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-101/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003231175 издатa од
ПС Жа­баљ на име Ђур­ђев Ми­лош, Жа­баљ.
03/041832/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-102/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004741336 издатa од
ПС Жа­баљ на име Ачан­ски Га­вра, Жа­баљ.
03/041833/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-75 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004232064 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Фан Не­бој­ша, Ср­бо­бран.
03/041834/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-98/14
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004976432 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име То­мо­вић
Алек­сан­дар, Ле­по­са­вић.
03/041835/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-99/14
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003631531 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ан­тић
Алек­сан­дра, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/041836/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-201/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005512624 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ло­са­вље­вић Бран­ки­ца, Бе­о­град. 03/041837/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-329/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004870872 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Кне­же­вић Бла­го­је, Мла­де­но­вац. 03/041838/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-102894/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003086748 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Уро­ше­вић Ма­ри­на, Ја­го­ди­на. 03/041839/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-103473/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004466211 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Кр­сто­вић Сло­бо­дан, Ја­го­ди­на. 03/041840/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-101222/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004372657 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Сто­ја­нов Љу­ба, Ја­го­ди­на.
03/041841/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-103252/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003708793 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­ја, Ја­го­ди­на. 03/041842/14
Ре­ше­њем ПУ Ђа­ко­ви­ца број 205-1657/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004985065 издатa од
ПУ Ђа­ко­ви­ца на име Ми­лан­ко Не­дјељ­ко, Де­ча­ни. 03/041843/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-203 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005095653 издатa од ПС
Вр­бас на име Бан­ко­вић Ву­ка­шин, Вр­бас.
03/041844/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-202 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001396667 издатa од ПС
Вр­бас на име Во­ји­но­вић Бра­ни­слав, Вр­бас.
03/041845/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-928/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003204109 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Бог­да­но­вић Ве­ли­бор, Бе­о­град. 03/041846/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-929/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881892 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Се­ад Бе­хра­ми, Бе­о­град. 03/041847/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-930/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004378581 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јо­ва­но­вић На­да, Бе­о­град. 03/041848/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-926/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004277542 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Дра­го­сав Љи­ља­на, Ве­ли­ка Мо­шта­ни­ца.
03/041849/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1841/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005075332 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Та­тар­чев Жорж, Бе­о­
град.
03/041850/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-348/14ВК од
18.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004126360 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ју­сов­ски Бор­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/041851/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-503/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002180999 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Во­шти­нић Ања, Кра­ље­во.
03/041852/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1019/14 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003673885 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Је­вре­мо­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/041853/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-328/2014 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004091559 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Си­мо­вић Ма­ри­ја­на, Кра­ље­во. 03/041854/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-304/2014 од 01.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002339975 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Цве­та­но­вић Бор­ко, Кра­ље­во. 03/041855/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-964/14 од 24.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004343046 издатa од
ПС Ста­ри град на име То­мић Алек­си­је, Бе­о­град. 03/041856/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-506/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002878029 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ђен­дић Дра­ги­ца, Кра­ље­во. 03/041857/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-113/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004046569 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ко­јић Ба­ра, Ко­ва­чи­ца.
03/041858/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-498/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004821364 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­ја, Кра­ље­во. 03/041859/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-502/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003865501 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Па­јић Је­ле­на, Кра­ље­во.
03/041860/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-112/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004428073 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Сте­ва­но­вић Сла­ђа­на, Ко­ва­чи­ца.
03/041861/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-505/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002338642 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­тро­вић Те­о­до­ра, Кра­ље­во. 03/041862/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-497/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001700499 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име По­по­вић-До­брић Ми­ли­ца, Кра­ље­во. 03/041863/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-101562 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000037690 издатa од ПС
Кнић на име Ве­ско­вић Жељ­ко, Кнић.
03/041864/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-501/74 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005374541 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Цве­та­нов­ски Ве­ри­ца, Кра­ље­во.
03/041865/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-78/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003533622 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Ве­бер Бра­ни­слав, Бе­о­чин.
03/041866/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-60/14 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000728017 издатa од ПС Бач
на име То­шић Ни­ко­ли­на, Бач.
03/041867/14
Ре­ше­њем ПС Осе­чи­на број 205-101395/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002063911 издатa од
ПС Осе­чи­на на име Бо­го­са­вљер­вић Аћим, Осе­чи­на. 03/041868/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-201 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004561450 издатa од ПС
Вр­бас на име Ја­њић Да­мјан, Вр­бас.
03/041869/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-200 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005741557 издатa од ПС
Вр­бас на име Бан­до­бран­ски Јо­ва­на, Вр­бас.
03/041870/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-199 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001567090 издатa од ПС
Вр­бас на име Ми­нић Да­ни­је­ла, Вр­бас.
03/041871/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6490 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000714422 издатa од ПС
Кур­шу­мли­ја на име Бра­дић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/041872/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6537/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004539576 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Чан­ко­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/041873/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1030/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003196540 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Мар­ти­но­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/041874/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1031/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005297728 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ву­ка­ди­но­вић Ма­ја, Бе­о­град.03/041875/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-951/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001150319 издатa од
ПС Ста­ри град на име Дра­шкић Љу­би­ца, Бе­о­град. 03/041876/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1029/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001743032 издатa од
ПС Ста­ри град на име Вор­ка­пић Ма­ти­ја, Бе­о­град. 03/041877/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1033/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001358613 издатa од
ПС Ста­ри град на име Са­ха­нић Али­ја, Бе­о­град.
03/041878/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1020/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004620263 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­трић На­ста, Бе­о­град.
03/041879/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1032/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005170568 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бај­ра­ми Ри­ад, Бе­о­град.
03/041880/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1026/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004213421 издатa од ПС
Ста­ри град на име Та­сић Ано­вић Су­за­на, Бе­о­град. 03/041881/14
17
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-927/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001344860 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ву­јић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/041882/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-226/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003899592 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Та­сић Бо­бан, Бу­ја­но­вац.
03/041883/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-227/2014 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003322576 издатa од ПС Бу­
ја­но­вац на име Ми­јал­ко­вић Сте­фан, Бу­ја­но­вац.
03/041884/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-228/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002130152 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Аје­ти Ћа­зим, Бу­ја­но­вац.
03/041885/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-229/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001189240 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Али­ји Ме­ри­та, Бу­ја­но­вац. 03/041886/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-223/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001441172 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Се­ли­ми Хи­сен, Бу­ја­но­вац. 03/041887/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-222/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000884949 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име По­по­вић Ни­ко­ла, Бу­ја­но­вац. 03/041888/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-221/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000404904 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Пе­шић Ср­ђан, Бу­ја­но­вац.
03/041889/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-224/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002228220 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ха­са­ни Аљ­би­он, Бу­ја­но­вац. 03/041890/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1885 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002664696 издатa од ПС Зе­
мун на име Мил­чић Ксе­ни­ја, Зе­мун.
03/041891/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-225/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004607888 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ћа­зи­ми Афан, Бу­ја­но­вац.
03/041892/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1882 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004324687 издатa од ПС Зе­
мун на име Ка­су­ми Ху­сејн, Зе­мун.
03/041893/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1121 од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003713840 издатa од ПУ Ниш на
име Бе­ћи­ро­вић Оли­вер, Ниш.
03/041894/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1122 од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001801664 издатa од ПУ Ниш на
име Жа­ку­ла Мла­ден, Ниш.
03/041895/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1104 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001313559 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­јиљ­ко­вић Ми­ро­слав, Ниш.
03/041896/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1107 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004728132 издатa од ПУ Ниш на
име Ме­ме­то­вић Ази­за, Ниш.
03/041897/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1106 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002903790 издатa од ПУ Ниш на
име Го­цић Дра­го­слав, Ниш.
03/041898/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1105 од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003500634 издатa од ПУ Ниш на
име Ју­го­вић Ве­сна, Ниш.
03/041899/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1061 од 09.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004185173 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Дра­ган, Ниш.
03/041900/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1123 од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001445232 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Не­ма­ња, Ниш.
03/041901/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1125 од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005154443 издатa од ПУ Ниш на
име Бе­нић Зо­ри­ца, Ниш.
03/041902/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 1124 од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002709545 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Сла­ви­ца, Ниш.
03/041903/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1875 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00216552 издатa од ПС Па­
ли­лу­ла на име Ђо­ко­вић Алек­са, Зе­мун.
03/041904/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1874 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004636760 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­вло­вић Ми­ли­ца, Зе­мун.
03/041905/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1872 од 15.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003423092 издатa од ПС Зе­
мун на име Су­бо­тић Ми­лен­ко, Зе­мун.
03/041906/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1884 од 16.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001378824 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Гу­дин­ци Тур­ки­јан, Зе­мун.
03/041907/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1366/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001446555 издатa од
ПС Вра­чар на име Ми­ло­је­вић Не­над, Бе­о­град.
03/041908/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1367/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002703648 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ба­крач Бо­жи­дар, Бе­о­град. 03/041909/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1373/14 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004460211 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ли­ће­вић Сто­ја­дин, Бе­о­град. 03/041910/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1377/14 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005258842 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бо­шко­вић Та­ма­ра, Бе­о­град. 03/041911/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1365/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002226526 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Го­ли­јан Спо­мен­ка, Бе­о­град. 03/041912/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1385/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002418637 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ка­ље­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/041913/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1384/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002436215 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жу­нић Ду­шан, Бе­о­град.
03/041914/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1372 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004363269 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ка­ра­да­ре­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/041915/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1375 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004064826 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Га­јо­вић Алек­сан­дар, Ри­пањ. 03/041916/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1382/14 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003290347 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вуч­ко­вић Не­ђељ­ко, Бе­о­град. 03/041917/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1399/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001065069 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бе­ри­ша Ме­хри­је, Бе­о­град. 03/041918/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1457 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942391 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ли­ће­вић Сун­чи­ца, Бе­о­град. 03/041919/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1400/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001482012 издатa од ПС
Сав­ски Ве­нац на име Крај­но­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/041920/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1453 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00434119 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пе­тро­вић Хе­ле­на, Беч­мен. 03/041921/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1449/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001396551 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Цвет­ко­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/041922/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1456/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002356631 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ог­ња­но­вић Бу­ди­мир, Бе­о­град. 03/041923/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105548/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003533011 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сте­фан Ми­лић, Ша­бац.
03/041924/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1455/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0041423135 издатa
од ПС Во­ждо­вац на име Бе­ге­ни­шић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/041925/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-108770/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004816933 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ра­кић Ми­ло­ван, Ло­зни­ца.
03/041926/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1403/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003891499 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­ше­вић Ср­би­слав, Бе­о­град.
03/041927/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1401/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003635722 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бо­жа­но­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/041928/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 2053-1402 од 07.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005596003 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ри­стић Љу­бо­мир, Бе­о­град.
03/041929/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1404/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001994105 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мла­де­но­вић Бо­јан, Бе­о­град. 03/041930/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1405/14 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002273891 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Га­јић Вла­де, Бе­о­град.
03/041931/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1389 од 04.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004054356 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јев­то­вић Ма­ри­на, Бе­о­град. 03/041932/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1387/14 од 04.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005588993 издатa од
ПС Вра­чар на име Ци­бу­ро­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/041933/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1392/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004309940 издатa од
ПС Зе­мун на име Ман­дић То­ми­слав, Зе­мун.
03/041934/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1397/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001166106 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ву­ко­брад Зден­ка, Бе­о­град. 03/041935/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1386/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001874122 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жив­ко­вић Бо­рис, Бе­о­град. 03/041936/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1391/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001810979 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пан­те­лић Вин­ка, Бе­о­град. 03/041937/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-101457 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004193076 издатa од ПС
Кнић на име Туј­ко­вић Ни­ко­ла, Кнић.
03/041938/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1398/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002780685 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ан­гел­ски Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/041939/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1454 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004782162 издатa од
ПУ Ча­чак на име Трај­ко­вић Ди­ми­тр­је, Бе­о­град.
03/041940/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-16/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004571259 издатa од ПС
Ла­по­во на име Иса­ко­вић Са­ве­та, Ла­по­во.
03/041941/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1381/14 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004026693 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ви­да­но­вић Ја­сми­на, Бе­о­град.03/041942/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1379/14 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003483714 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Не­до­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град. 03/041943/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2402/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003086862 издатa од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Тхим Ге­ру, Ве­ли­ка
Пла­на.
03/041944/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1981 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004352149 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђу­рић Не­дељ­ко, Зе­мун.
03/041945/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1919 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004494058 издатa од ПС Зе­
мун на име Стој­шић Со­фи­ја, Сур­чин.
03/041946/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1378/14 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002076969 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/041947/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1394/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005206572 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Гња­то­вић Да­го­мир, Ри­пањ. 03/041948/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1917 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001267759 издатa од ПС Зе­
мун на име Сто­шић Не­бој­ша, Зе­мун.
03/041949/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1390/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002323763 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кле­чак Ник­ша, Бе­о­град.
03/041950/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1388/14 од 04.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001319771 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ри­стов­ски Да­ни­је­ла, Бе­о­град. 03/041951/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1395 од 06.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003606431 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­ше­вић Дра­го­сла­ва, Бе­о­град.03/041952/14
18
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1915 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003395832 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ма­то­вић Жив­ка, Срем­чи­ца.
03/041953/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1393/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002165907 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ке­вац Би­ља­на, Бе­о­град.
03/041954/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1396/14 од 06.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004469696 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ан­ђић Ни­ко­ла, Ри­пањ.
03/041955/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-270 од 20.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003129648 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ше­ри­фо­вић Бац­ко, Вра­ње.
03/041956/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1371 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099721 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Чи­та­ко­вић Ми­ха­и­ло, Бе­о­град.
03/041957/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1370/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002696864 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ла­ди­но­вић Алек­сан­дар, Ри­пањ. 03/041958/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-266/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004287911 издатa од ПУ
Вра­ње на име Еми­но­вић Не­џи­ба, Вра­ње.
03/041959/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1376/14 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005336303 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/041960/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-268/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003165577 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ај­ре­ди­но­вић Та­тја­на, Вра­ње.
03/041961/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1374/14 од 01.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002345452 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кла­шња Ми­шо, Бе­о­град.
03/041962/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1361/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004897465 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ма­ној­ло­вић Стан­ка, Бе­о­град. 03/041963/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102181/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0014928366 издатa
од ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тић Сте­фан, Ле­ско­вац. 03/041964/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1364 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002550309 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ћо­вић Ми­хај­ло, Бе­ли По­ток. 03/041965/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102304/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004159239 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Зе­кић На­та­ша, Ле­ско­вац.
03/041966/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1363/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001375769 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Мар­ко­вић Жар­ко, Бе­о­град. 03/041967/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1356 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001458751 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђор­ђе­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/041968/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1368/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0039*39516 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­хај­ло­вић Дра­ган, Бе­о­град. 03/041969/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102178/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005311229 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ко­ста­ди­но­вић Да­ни­јел, Ле­ско­вац. 03/041970/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1339/14 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001980419 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­ја­но­вић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/041971/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1369/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003469632 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Је­лен­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/041972/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 06-205-394 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003891077 издатa од ПУ
Сом­бор на име Гру­бје­шић Ми­лош, Сом­бор.
03/041973/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1358 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003125755 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­си­фов Ран­гел, Бе­о­град.
03/041974/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1357/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001884675 издатa од
ПС Вра­чар на име Ке­ра­но­вић Мир­ко, Бе­о­град.
03/041975/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1355/144 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005537049 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ри­стов­ски Зо­ран, Бе­о­град. 03/041976/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-393/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005054683 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ко­би­ла­ров Кри­сти­на, Сом­бор.
03/041977/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1359/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001223595 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Илић Ра­дој­ка, Бе­о­град.
03/041978/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-392/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001802008 издатa од ПУ
Сом­бор на име Шут­ко­вић Фи­лип, Сом­бор.
03/041979/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-391 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001800191 издатa од ПУ
Сом­бор на име Хол­перт Ја­нош, Сом­бор.
03/041980/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1893 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001655446 издатa од ПС Зе­
мун на име Гр­ља Та­ма­ра, Зе­мун.
03/041981/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1892 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005646727 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­кић Је­ле­на, Зе­мун.
03/041982/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1889 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002211168 издатa од ПС Ба­
ра­је­во на име Ка­су­ми Ми­ра, Зе­мун.
03/041983/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1888 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005639995 издатa од ПС Зе­
мун на име Ла­зић Љу­бин­ко, Сур­чин.
03/041984/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1897 од 18.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002607797 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Тум­бас Ми­ха­е­ла, Зе­мун.
03/041985/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1896 од 18.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002285644 издатa од ПС Зе­
мун на име Илин Дра­го­љуб, Зе­мун.
03/041986/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105548/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003533011 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­лић Сте­фан, Ша­бац.
03/041987/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1895 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005632500 издатa од ПС Зе­
мун на име Ла­у­ше­вић Сла­ђа­на, Зе­мун.
03/041988/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1894 од 17.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005375101 издатa од ПС Зе­
мун на име Дон­дић Пе­тар, Зе­мун.
03/041989/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105949/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004312187 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ма­рин­ко­вић Дра­га­на, Ша­бац. 03/041990/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105983/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002675389 издатa од
ПУ Ша­бац на име Па­шић Ди­ја­на, Ша­бац.
03/041991/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-327/1 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002101384 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ђур­ђић Сло­бо­дан, Ужи­це.
03/041992/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-326/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002544658 издатa од
ПУ Ужи­це на име Кр­џо­вић Је­лен­ка, Ужи­це.
03/041993/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-325 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004612083 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ли­је­скић Су­за­на, Ужи­це.
03/041994/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-329 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002901676 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ра­до­са­вље­вић Бран­ка, Ужи­це.
03/041995/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-328/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003320093 издатa од ПУ
Ужи­це на име Го­гић Ни­ко­ла, Ужи­це.
03/041996/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106018/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003757306 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сте­ва­но­вић Мар­ти­на, Ша­бац. 03/041997/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-264/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005225168 издатa од ПУ
Вра­ње на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, Вра­ње.
03/041998/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-272/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002323360 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сто­ја­но­вић Игор, Вра­ње.
03/041999/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-267/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002628434 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ја­њић Сми­ља, Вра­ње.
03/042000/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-269 од 20.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001870812 издатa од ПУ Вра­
ње на име Ри­стић Зо­ра, Вра­ње.
03/042001/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-273/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001265687 издатa од ПУ
Вра­ње на име Алек­сић Јо­ван, Вра­ње.
03/042002/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-271 од 20.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003796749 издатa од ПУ Вра­
ње на име Цвет­ко­вић Ми­о­на, Вра­ње.
03/042003/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1913 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002385867 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­скаш Бо­сиљ­ка, Сур­чин.
03/042004/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1912 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004490409 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­јић Ја­сми­на, Сур­чин.
03/042005/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106100/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004492083 издатa од
ПУ Ша­бац на име Иса­ил­ о­вић Сто­јан­ка, Ша­бац. 03/042006/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1911 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002210735 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­тро­вић Дра­го­слав, Зе­мун.
03/042007/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1910 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004287936 издатa од ПС Зе­
мун на име Му­дрић Ива­на, Зе­мун.
03/042008/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1909 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002451168 издатa од ПС Зе­
мун на име Ка­тић Ла­зар, Сур­чин.
03/042009/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1908 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001523736 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ђу­ро­вић Сло­бо­дан, Зе­мун.
03/042010/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106108/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000311310 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ла­зић Све­тла­на, Ша­бац.
03/042011/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1907 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004637182 издатa од ПС Зе­
мун на име Ла­за­ре­вић Жа­кли­на, Сур­чин.
03/042012/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1906/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005644721 издатa од ПС
Зе­мун на име Ата­нац­ко­вић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/042013/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1905 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005694799 издатa од ПС Зе­
мун на име Ве­сић Ја­сми­на, Сур­чин.
03/042014/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1903 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005956150 издатa од ПС Зе­
мун на име Де­ми­ро­вић Го­ри­ца, Зе­мун.
03/042015/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1902 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001991200 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Бан­чић Љу­би­ша, Зе­мун.
03/042016/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1901 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005797710 издатa од ПС Зе­
мун на име Ку­бу­ро­вић Са­ша, Зе­мун.
03/042017/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1899 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002540379 издатa од ПУ
При­шти­на на име Би­сли­ми Ра­ма­дан, При­шти­на. 03/042018/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1898 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005443762 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ше­вић Ми­ли­ца, Зе­мун. 03/042019/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106119/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004195820 издатa од
ПУ Ша­бац на име По­па­дић Са­ша, Ша­бац.
03/042020/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106137/14-1 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004743025 издатa од ПУ
Ша­бац на име Си­мић Стој­ко­вић Гор­да­на, Ша­бац.
03/042021/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105334/14-1 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003910857 издатa од
ПУ Ша­бац на име Пе­тро­вић Сла­ђа­на, Ша­бац.
03/042022/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-405224/14-1 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003879763 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сту­пар Кри­сти­на, Ша­бац.
03/042023/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105230/14-1 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003743908 издатa од ПУ
Ша­бац на име Ели­се­е­ва Три­фу­но­вић Га­ли­на, Ша­бац. 03/042024/14
131
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-105347/14-1 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005479973 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђу­рић Зо­ран, Ша­бац.
03/042025/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-101718/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002797365 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Пе­тро­вић Еми­ли­ја, Ло­зни­ца. 03/042026/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-101510/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004458520 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ата­нац­ко­вић Ма­ри­ја, Ло­зни­ца. 03/042027/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-102706/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003376090 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ни­ко­лић Мар­ко, Ло­зни­ца.
03/042028/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-100623/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000692558 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Лу­кић Рај­ко, Ло­зни­ца.
03/042029/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-155728/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004652347 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Цвр­ко­та Јо­во, Кра­гу­је­вац. 03/042030/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-103229/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004826834 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име То­до­ро­вић Ле­ла, Кра­гу­је­вац.03/042031/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-102893/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003731774 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Бел­че­вић Сан­дра, Кра­гу­је­вац.
03/042032/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-103737/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005672364 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­је­вић Алек­са, Кра­гу­је­вац. 03/042033/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-101703/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003132858 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пе­тро­вић Са­ша, Кра­гу­је­вац. 03/042034/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-101865/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005911228 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ше­вић Со­фи­ја, Кра­гу­је­вац. 03/042035/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-101903/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004560298 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ту­ца­ко­вић Жи­во­мир, Кра­гу­је­вац. 03/042036/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-101689/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002798742 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Тр­зин Ми­о­драг, Кра­гу­је­вац. 03/042037/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-102158/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005225938 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Вук­са­но­вић Гор­да­на, Кра­гу­је­вац. 03/042038/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-98643/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004632414 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Сре­те­но­вић Ан­ђе­ла, Кра­гу­је­вац.
03/042039/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-103174/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004978417 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Че­ли­ко­вић Дра­го­љуб, Кра­гу­је­вац.
03/042040/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-102146/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005617333 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Илић Је­ле­на, Кра­гу­је­вац. 03/042041/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-103735/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003371492 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Цвр­ко­та Мил­ко, Кра­гу­је­вац.03/042042/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 27-3/2014 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 007095479 издатa од
ПУ Вра­ње на име Јо­си­фов Ане­та, Бо­си­ле­град.
03/042043/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 205-333-14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005803710 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ћо­сић Ви­до­сав, Ужи­це.
03/042044/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-332 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003956124 издатa од ПУ
Ужи­це на име Па­вло­вић Ла­зар, Ужи­це.
03/042045/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-330 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003567703 издатa од ПУ
Ужи­це на име Де­јић Го­ран, Ужи­це.
03/042046/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-331/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005269617 издатa од
ПУ Ужи­це на име Де­јић Бо­сиљ­ка, Ужи­це.
03/042047/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-390/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002407164 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ста­јин Сла­ђа­на, Сом­бор.
03/042048/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-389/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004200902 издатa од ПУ
Сом­бор на име Са­бо Ан­дреа, Сом­бор.
03/042049/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1327/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988149 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Гор­дић Ла­зар, Бе­о­град.
03/042050/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1326/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003054426 издатa од
ПУ При­зрен на име Ми­тро­вић Ру­жи­ца, При­зрен. 03/042051/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1321/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005602017 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Кан­тар Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/042052/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1322/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002039811 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ра­до­ва­но­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/042053/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1319/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001144786 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Јо­ва­но­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/042054/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1318/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004772961 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­рић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/042055/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1317 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003852212 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ан­тић Ми­ли­во­је, Бе­о­град.
03/042056/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1315/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002905141 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Фе­тов­ски Ле­о­нар­до, Бе­о­град. 03/042057/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1316/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001812854 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Рај­ко­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/042058/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1324/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001775913 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ло­ше­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/042059/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1325/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002534141 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Па­у­но­вић Ма­ра, Бе­о­град.
03/042060/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1328/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001321975 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Де­ди­јер Та­тја­на, Бе­о­град.
03/042061/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1329/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003495768 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пе­ја­но­вић Ле­по­са­ва, Бе­о­град. 03/042062/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1320/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001568514 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Бар­бир Срећ­ко, Бе­о­град.
03/042063/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1323/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005197790 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Кру­нић Дра­го­слав, Бе­о­град. 03/042064/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-135/14 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003845273 издатa од ПС
Со­пот на име Пе­тро­вић Сла­ви­ца, Со­пот.
03/042065/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-136/14 од 29.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001547519 издатa од ПС
Со­пот на име Гру­ји­чић Ми­ли­на, Бе­о­град.
03/042066/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-137/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001862045 издатa од ПС
Со­пот на име Па­пић Ви­то­мир, Со­пот.
03/042067/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1426/14 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004310488 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кр­стић Јо­ван, Бе­о­град.
03/042068/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1427/14 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003398513 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бу­ла­то­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/042069/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1423 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002485365 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Бир­ча­ко­вић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/042070/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1423/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002068990 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­јо­вић Мир­ко, Бе­о­град.
03/042071/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1424 од 11.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002735133 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Мар­ја­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/042072/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1421/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001944457 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кра­ник Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/042073/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1425 од 11.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001781473 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ра­ду­си­но­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/042074/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1428/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001465913 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­ја­ко­вић Ан­ђел­ка, Бе­о­град.03/042075/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1430/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002138746 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­до­вић Ди­ја­на, Бе­о­град.
03/042076/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1431/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003380405 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име На­у­мо­вић Ка­ти­ца, Бе­о­град. 03/042077/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1435/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002185848 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Та­ков Ан­дреј, Бе­о­град.
03/042078/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1433/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002168553 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ваг­нер Алек­сан­дра-Ми­на, Бе­о­град. 03/042079/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1434/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003478778 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Тму­шић Ру­жа, Бе­о­град.
03/042080/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1436 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001780121 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Мо­мир, Бе­о­град. 03/042081/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1437/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002146265 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ву­че­тић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/042082/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1450/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005886034 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ши­шић Бран­ка, Бе­о­град.
03/042083/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1420 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002801013 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Си­ни­ша, Бе­о­град. 03/042084/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1438/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005406243 издатa од
ПУ Бе­о­град на име То­пић Де­сан­ка, Бе­о­град.
03/042085/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1419 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004200445 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Шо­јић Бра­ти­слав, Бе­о­град. 03/042086/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1440/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004737485 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Хр­ња­ко­вић Зла­та, Бе­о­град. 03/042087/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1439/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003003020 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сте­ва­но­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/042088/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1442/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001252674 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/042089/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1441/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003896036 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Обре­но­вић Све­то­зар, Бе­о­град. 03/042090/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1443/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001899129 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Ја­сна, Бе­о­град. 03/042091/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1831СИВ од
17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001306856
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Го­ђе­вац Ми­на, Зе­мун.
03/042092/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1823/14 од
17.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001153928 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мо­вић Алек­сан­
дра, Но­ви Бе­о­град.
03/042093/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1843/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004548473 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Ма­ри­ја­
на, Зе­мун.
03/042094/14
19
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1848/14СИ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002067860 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­ко­вић Мар­
ко, Но­ви Бе­о­град.
03/042095/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1845/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003454002 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­ду­ло­вић Рад­ми­
ла, Но­ви Бе­о­град.
03/042096/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1846/14СИВ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002068476 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Лу­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/042097/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1847/14 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005338131 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћур­чић Де­јан, Но­
ви Бе­о­град.
03/042098/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1844/14/СИ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002314196 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мо­вић Та­тја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/042099/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1851/14СИ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002474692 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сте­фа­но­вић Јо­
ван, Но­ви Бе­о­град.
03/042100/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1850/14СИ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001978664 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­јић Ми­ла, Но­ви
Бе­о­град.
03/042101/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1849/14СИВ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004666557 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ше­вић Не­
вен­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/042102/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1842/14СИВ
од 20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001345182 издатa од ПС Но­ви Бе­ог­ рад на име Вла­о­вић Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/042103/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1858/14 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002370417 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Ђор­ђе,
Но­ви Бе­о­град.
03/042104/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1859/14СВ
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001641633 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Цви­јић Ана, Но­ви
Бе­о­град.
03/042105/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1861/14 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005848764 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­јић Ра­дин­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/042106/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1857/14СВ
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005684814 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ак­сић Сми­ља, Но­
ви Бе­о­град.
03/042107/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1853/14СВ
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004020688 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­ло­је­вић Алек­
сан­дар, Но­ви Бе­о­град.
03/042108/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1860/14 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002988094 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Са­љи­хи Не­рон,
Но­ви Бе­о­град.
03/042109/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1854/14СИ
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004728470 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђе­нић Ђор­ђе, Но­
ви Бе­о­град.
03/042110/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1855/14СВ
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002672232 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Зе­ко­вић Та­тја­на,
Ру­шањ.
03/042111/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-350/14ВК од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003306574 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Алек­сан­дрић
Мар­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/042112/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-349/14ВК од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003486162 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћук Жи­ван­ка, Но­
ви Бе­о­град.
03/042113/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-352/14ВК од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003664523 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Див­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/042114/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1884/14СИ
од 25.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002450694 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дер­ви­ше­вић
Емин, Но­ви Бе­о­град.
03/042115/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1883/14СИ
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004803780 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гај­чан­ски Ми­ле­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/042116/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1880/14СВ
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002730138 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­шић Жељ­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/042117/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1882/14СИ
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001605525 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ше­вић Ми­
лен­ти­ја, Но­ви Бе­о­град.
03/042118/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1933 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003665819 издатa од ПС Зе­
мун на име Ни­ко­лић Та­ма­ра, Зе­мун.
03/042119/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1932 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001347849 издатa од ПС
Вра­чар на име Дра­шкић Сан­дра, Но­ви Бе­о­град. 03/042120/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1930 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004293265 издатa од ПС Зе­
мун на име Ан­дрић Сло­бо­дан, До­ба­нов­ци.
03/042121/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1929 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003735946 издатa од ПС Зе­
мун на име Не­шко­вић Ана, Зе­мун.
03/042122/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1927 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002334638 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђе­лић То­ми­слав, Зе­мун.
03/042123/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1926 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004955942 издатa од ПС Зе­
мун на име Ву­ко­вић Ни­ко­ла, Сур­чин.
03/042124/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1925/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005433623 издатa од ПС
Зе­мун на име Пу­љић Дар­ко, Угри­нов­ци.
03/042125/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1924 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005423892 издатa од ПС Зе­
мун на име Ву­ка­но­вић Рад­ми­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/042126/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1923/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003381858 издатa од ПС
Зе­мун на име Лу­кић Де­јан, Зе­мун.
03/042127/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1330/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003550757 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ро­тић Са­не­ла, Бе­о­град.
03/042128/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1034/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002366253 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Шем­се­ди­но­вић Шем­со, Бе­о­град. 03/042129/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-103061/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003605892 издатa од
ПС Бој­ник на име Стој­ко­вић Дра­га­на, Ле­ско­вац. 03/042130/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102944/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003843048 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Бар­чић Де­нис, Ле­ско­вац.
03/042131/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-103058/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002675868 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ми­ха­и­ло­вић Све­ти­слав, Ле­ско­вац. 03/042132/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102948 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004262024 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Мар­ко­вић Го­ран, Ле­ско­вац.
03/042133/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-104612/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000520194 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ан­дрић Ма­ри­ја, Ле­ско­вац. 03/042134/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-103892/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0046272180 издатa
од ПУ Ле­ско­вац на име Про­ко­по­вић Не­ма­ња, Ле­ско­вац.
03/042135/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-103903/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004629699 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кур­тић Бе­ћир, Ле­ско­вац.
03/042136/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-103238/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005873438 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име По­по­вић Иван, Ле­ско­вац.
03/042137/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-103160/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002273435 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ибра­ји­мо­вић Дра­га­на, Ле­ско­вац. 03/042138/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102963/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003417619 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ша­ба­но­вић Са­бри­ја, Ле­ско­вац.03/042139/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-102966/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004061190 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­цић Љу­би­ша, Ле­ско­вац. 03/042140/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-104526/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005607220 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ста­мен­ко­вић Да­рио, Ле­ско­вац. 03/042141/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-105318/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002434374 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­стић Гор­да­на, Ле­ско­вац. 03/042142/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-504/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003821794 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јо­ва­но­вић Ми­лан, Кра­ље­во. 03/042143/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-291/14 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001530784 издатa од ПС Зве­
зда­ра на име Стој­ко­вић Алек­сан­дра, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/042144/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-171/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005593111 издатa од
ПС Гроц­ка на име Кур­то­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/042145/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-172/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004976639 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ми­ло­са­вље­вић Ма­ри­ја, Гроц­ка. 03/042146/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-173 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005521167 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ра­ди­во­је­вић На­да, Гроц­ка.
03/042147/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-174 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003975450 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­тро­вић Дра­ги­ца, Гроц­ка.
03/042148/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-508/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003116863 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ђо­шић Све­то­мир, Ис­ток.
03/042149/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-176/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000806521 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Спа­со­је­вић Ка­та­ри­на, Гроц­ка. 03/042150/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-509/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003668514 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Си­мо­вић Дра­ги­ца, Кра­ље­во. 03/042151/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-175 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004919071 издатa од ПС
Гроц­ка на име По­по­вић На­да, Гроц­ка.
03/042152/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-507/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308578 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ва­со­вић Ја­сна, Кра­ље­во.
03/042153/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-250-177/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005026922 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ка­лу­ђе­ро­вић Ана, Гроц­ка.
03/042154/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-36/2014 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001334817 издатa од ПС
Ма­ло Цр­ни­ће на име Де­лић Ја­блан­ка, Ма­ло Цр­ни­ће. 03/042155/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-92/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002171440 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ко­ла­ре­вић Ве­сна, Хор­гош.
03/042156/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-293/2014 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004452630 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ста­мен­ко­вић Зо­ри­ца, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/042157/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-96/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004991844 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ми­шко­вић Де­јан, Ка­њи­жа.
03/042158/14
20
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-292/2014 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001944699 издатa од ПС
Гроц­ка на име Илић Ку­пи­на, Бо­леч.
03/042159/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-290/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002385521 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ђор­ђе­вић Ви­до­са­ва, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/042160/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-204/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005578673 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ло­ше­вић Го­ран, Вра­нић.
03/042161/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-95/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003129121 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ђер­ке Ан­тун, Мар­то­нош.
03/042162/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-205/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001030333 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Бо­го­вац Ма­ри­ја­на, Срем­чи­ца.
03/042163/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-94/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003298960 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Хор­ват Та­маш, Хор­гош.
03/042164/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-93/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002854563 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име Ла­ка­тош Ал­берт, Мар­то­нош. 03/042165/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-50/2014 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005500735 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Дра­го­ми­ро­вић Зо­ран, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042166/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-206/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002263491 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ује­вић Ел­ви­ра, Вра­нић.
03/042167/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-43/2014 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000657098 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Ра­до­ва­но­вић Љу­би­ца, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042168/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-42/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0006144532 издатa
од ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Ђо­го­вић Ве­ро­мир, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042169/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-47/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004045634 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Стан­ко­вић Сте­фан, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042170/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-44/2014 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002112719 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Мир­ко­вић Алек­сан­дар, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042171/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-47/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004045634 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Стан­ко­вић Сте­фан, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042172/14
Ре­ше­њем ПУ Уро­ше­вац број 205-1-207 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000141990 издатa од ПУ
Уро­ше­вац на име Дул­ло­ви Мак­фи­ре, Уро­ше­вац. 03/042173/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-105222/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004085172 издатa од ПС
Шид на име Ба­бић Ан­дреј, Шид.
03/042174/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-104183/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004579213 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­де­но­вић Сте­фан, Кра­гу­је­вац.
03/042175/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-207/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005145863 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ри­сте­ски Јо­ван, Бе­о­град.
03/042176/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1339/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004905746 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Гри­ше­вић Му­ха­рем, Бе­о­град. 03/042177/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-379 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004786675 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Мла­де­но­вац Урош, Ла­за­ре­вац. 03/042178/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1338/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001992575 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Јо­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/042179/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-378 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002680344 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Не­дељ­ко­вић Ми­лан, Ла­за­ре­вац. 03/042180/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-133/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003447797 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Зр­нић Ива­на, Бе­о­град.
03/042181/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-377 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002079586 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ђор­ђе­вић Зо­ран, Ла­за­ре­вац.
03/042182/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-381 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003445882 издатa од ПС Ла­за­
ре­вац на име Бар­јек­та­ре­вић Не­бој­ша, Ла­за­ре­вац.
03/042183/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-380 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244201 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ми­ле­тић Со­фи­ја, Ла­за­ре­вац.
03/042184/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1336/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005148804 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Бо­јић Ду­шка, Бе­о­град.
03/042185/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1335/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003350325 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кон­стан­ти­но­вић Ог­њен, Бе­о­град.
03/042186/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1334/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004926158 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ви­шњић Ми­ро­слав, Бе­о­град. 03/042187/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-382 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001430856 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­ди­шић Ве­сна, Ла­за­ре­вац.
03/042188/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1333/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005916232 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђор­ђе­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/042189/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-317/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002283720 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Пу­ха­ча Па­вле, Но­ва Па­зо­ва.03/042190/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1332/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005330529 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Дан­гу­бић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/042191/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1331/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004084054 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ива­но­вић Ни­на, Бе­о­град.
03/042192/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-315/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002264903 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Бра­ни­слав, Ста­ри Ба­нов­ци.
03/042193/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1023/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001242362 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ђор­ђе­вић Сте­фан, Бе­о­град. 03/042194/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1037/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001465251 издатa од
ПС Вра­чар на име То­мић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/042195/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1035/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004532183 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ђур­ко­вић Пре­драг, Бо­леч.
03/042196/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1036/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003422766 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Сте­фа­но­вић Див­на, Бе­о­град.03/042197/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1039 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003638292 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ше­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/042198/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1936 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002897312 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­тро­вић Зо­ри­ца, Зе­мун.
03/042199/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.1-672/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004796268 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­о­ко­вић Ду­шко,
Бе­о­град.
03/042200/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1433/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001655719 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ва­си­ље­вић Не­ве­на, Бе­о­град. 03/042201/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1447/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002087774 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ду­га­лић Љу­бин­ко, Бе­о­град.03/042202/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-148/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003047053 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ма­рин­ко­вић Не­над, Ри­пањ. 03/042203/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1466/2014 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003979715 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мар­ко­вић Ан­ђел­
ка, Ри­пањ.
03/042204/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1890/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005187709 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ва­сић Мир­ја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/042205/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1889/14СИ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002677045 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име На­стић Зо­ран, Но­
ви Бе­о­град.
03/042206/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1888/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002161087 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Лу­кић Ра­да, Но­ви
Бе­о­град.
03/042207/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1887/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005419297 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дам­ња­но­вић Ми­
лу­тин, Но­ви Бе­о­град.
03/042208/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1886/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002875585 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ар­сић Ра­ди­ша,
Но­ви Бе­о­град.
03/042209/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1355/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005420525 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Си­ма­нић Игор, Бе­о­град.
03/042210/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1354/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002725764 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­мић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/042211/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1353/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005508364 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Спа­се­но­вић Ања, Бе­о­град. 03/042212/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1895/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004119309 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име На­ран­чић Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/042213/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1352/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001355727 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ко­стић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/042214/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1351/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001298136 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ду­ра­цо­ски Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/042215/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1350/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003871254 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Жи­ва­ди­но­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/042216/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1894/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003858413 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Или­јин Вла­ди­мир,
Но­ви Бе­о­град.
03/042217/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1893/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004632750 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Му­хан­дез Нур,
Но­ви Бе­о­град.
03/042218/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1892/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002833835 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Чу­ро­вић Игор, Бе­
о­град.
03/042219/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1898/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003053008 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ста­ди­но­вић Не­
бој­ша, Но­ви Бе­о­град.
03/042220/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1871/14СВ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001842332 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кља­јић Ми­ло­
бран­ка, Но­ви Бе­о­град.
03/042221/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1047/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001521890 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­ри­ша Дра­га­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/042222/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1864/14СВ
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004380169 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Чан­ко­вић Иг­ња­ти­
је, Но­ви Бе­о­град.
03/042223/14
131
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1866/14СВ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004109658 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­чић Не­да, Но­ви
Бе­о­град.
03/042224/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1872/14СИ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005714032 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Те­шин Ми­ли­вој,
Но­ви Бе­о­град.
03/042225/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1868/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005585219 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дув­њак Пре­драг,
Бе­о­град.
03/042226/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1870/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002212981 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­зић Ми­тар, Бе­о­
град.
03/042227/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1865/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005582991 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­лић Зо­ран, Но­
ви Бе­о­град.
03/042228/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1877/14СВ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003763916 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ши­ље­го­вић Жељ­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/042229/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1875/14СИ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002230396 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Дра­ган,
Бе­о­град.
03/042230/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1874/14СИ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003717358 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ре­бић Ма­ри­ја, Бе­
о­град.
03/042231/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-353/14БК од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003422325 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гво­зде­но­вић Сла­
ђа­на, Бе­о­град.
03/042232/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-88/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002384954 издатa од ПУ
При­шти­на на име Јок­си­мо­вић Алек­сан­дар, Ко­со­во По­ље.
03/042233/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-4231/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002485604 издатa од ПС
Ириг на име Об­ра­до­вић Ни­ко­ла, Ириг.
03/042234/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-4213/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004289390 издатa од ПС
Ириг на име Мла­де­но­вић Дра­ган, Ириг.
03/042235/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-506/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002213584 издатa од ПУ
Ча­чак на име Кне­же­вић Ма­ри­ја­на, Ча­чак.
03/042236/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/48 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004408113 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Ги­нић Го­ран, Ба­то­чи­на.
03/042237/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13205-891/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004276007 издатa од ПС
Ку­ла на име Гу­гле­та Ве­сел­ко, Ку­ла.
03/042238/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1349/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394571 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Па­рој­чић Вла­ди­мир, Ум­ка. 03/042239/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13205-901/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000550702 издатa од ПС
Ку­ла на име Сли­јеп­че­вић Де­јан, Ку­ла.
03/042240/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1348/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003971591 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Пре­би­ра­че­вић Дра­го­мир, Бе­о­град. 03/042241/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1347/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004854898 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ла­зо­вић Ве­ра, Бе­о­град.
03/042242/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1922 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002936912 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Су­мрак Сла­ђа­на, Бе­о­град.
03/042243/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1921 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001099225 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ми­ле­у­снић Ми­лан, Бе­о­град.
03/042244/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-387 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003357555 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Па­вло­вић Су­за­на, Ла­за­ре­вац.
03/042245/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1920 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002083839 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ва­че­вић Ми­ро­слав, Бе­о­град.
03/042246/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-386 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003734278 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Три­фу­но­вић До­бри­ла, Ла­за­ре­вац.03/042247/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-390 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004644747 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име По­по­вић Гор­да­на, Ла­за­ре­вац. 03/042248/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-392 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002486573 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ву­ка­ши­но­вић Сла­ђа­на, Ла­за­ре­вац. 03/042249/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-391 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003060120 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пе­тро­вић Је­ле­на, Ла­за­ре­вац.
03/042250/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1918 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005698514 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ва­че­вић Љу­би­ца, Бе­о­град.
03/042251/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1916 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001453223 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђу­рић Пре­драг, Бе­о­град.
03/042252/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1914 од 21.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001398409 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­ко­вић Си­ни­ша, Бе­о­град.
03/042253/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1904 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002883034 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Ра­до­са­вац Не­дељ­ко, Бе­о­град.
03/042254/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1322 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004114185 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Тр­ку­ља Пре­драг, Бе­о­град. 03/042255/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1900 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003452004 издатa од ПС Зе­
мун на име По­по­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/042256/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1323/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003999862 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ру­ка­ви­на Сте­фан, Бе­о­град. 03/042257/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1321/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002782841 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Па­у­но­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град.03/042258/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1314/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001835843 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ба­ро­вић Ра­до­мир, Бе­о­град. 03/042259/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-182/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004563812 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­шко­вић Ми­ро­
слав, Бе­о­град.
03/042260/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1316/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003877827 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Ана, Бе­о­град. 03/042261/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1873/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002495989 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Вој­но­вић Ми­ли­ца, Бе­
о­град.
03/042262/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.2-1320/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001642021 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Трај­ко­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/042263/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1878/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003678773 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Кра­вић Бран­ко, Бе­о­
град.
03/042264/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1313/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002586575 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Ву­ко­са­ва, Бе­о­град. 03/042265/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1315/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078647 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ива­но­вић Ми­љан, Бе­о­град. 03/042266/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1311/14 од 20.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004760464 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Пле­ско­њић Ања, Бе­о­град. 03/042267/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1307 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003931172 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ко­стић Со­фи­ја, Бе­о­град.
03/042268/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1305/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001296714 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ли­во­је­вић Сто­јан, Бе­о­град. 03/042269/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1306/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003562687 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Стец Бо­рић Со­ња, Бе­о­град. 03/042270/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1304 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002147064 издатa од
ПС Вра­чар на име Јо­ва­но­вић До­ри­јан, Бе­о­град.
03/042271/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.2-1302 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003714057 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Га­јић Вил­ка, Бе­о­град.
03/042272/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1299/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002430409 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Па­влић На­де­жда, Бе­о­град. 03/042273/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1297/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003014322 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­со­вац Та­тја­на, Бе­о­град. 03/042274/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1298/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001811957 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Шу­та­но­вац Не­бој­ша, Бе­о­град. 03/042275/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1300/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004772263 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Про­кић Вла­дан, Бе­о­град.
03/042276/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1281 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003137191 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ле­тић Мар­ко, Бе­о­град. 03/042277/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1286 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003958350 издатa од
ПУ При­зрен на име Ве­ли­ки­нац Је­ле­на, При­зрен. 03/042278/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1236/14 од 04.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003092309 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бо­лић Дра­шко, Бе­о­град.
03/042279/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1278/14 од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001084597 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ва­си­ље­вић Ма­ја, Бе­о­град. 03/042280/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1296 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002862452 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ва­си­ље­вић Ми­ха­и­ло, Бе­о­град. 03/042281/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1487 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005849408 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­по­вић Ви­да, Бе­о­град.
03/042282/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1415/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001283315 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мал­ба­шић Об­рад, Бе­о­град. 03/042283/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1414/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004780808 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ан­дрић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/042284/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1431/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001183181 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име То­ма­нић Ма­ти­ја, Бе­о­град.
03/042285/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1427/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003642644 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Но­ва­ко­вић Но­вак, Бор­ча.
03/042286/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.21/1429/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004066887 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ћи­рић Алек­сан­дар, Бор­ча. 03/042287/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1434/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003842835 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име То­мић Срећ­ко, Бе­о­град.
03/042288/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1435/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005111439 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/042289/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-406 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002318690 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име На­цић Бо­јан, По­жа­ре­вац.
03/042290/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-407 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001510513 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Врен­гић Да­ли­бор, По­жа­ре­вац. 03/042291/14
21
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-407 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001510513 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Врен­гић Да­ли­бор, По­жа­ре­вац. 03/042292/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1436/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005440627 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Гро­зда­нић Не­над, Бе­о­град. 03/042293/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-405 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308596 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Миљ­ко­вић Ру­жи­ца, По­жа­ре­вац. 03/042294/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-404 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002881044 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ко­стић Дра­ги­ца, По­жа­ре­вац. 03/042295/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205-2-1391/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005519072 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Сте­фа­но­вић Ан­дре­ја, Бор­ча. 03/042296/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-404 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002881044 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ко­стић Дра­ги­ца, По­жа­ре­вац. 03/042297/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-403 од 29.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004637939 издатa од ПУ По­
жа­ре­вац на име Ах­ме­дов­ски Дер­ван, По­жа­ре­вац.
03/042298/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1203/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001170985 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­вло­вић На­да, Бор­ча.
03/042299/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1432/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002165058 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Цве­тић Бра­ни­слав, Бе­о­град. 03/042300/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1446/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004160743 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Сте­ва­но­вић Ни­на, Бе­о­град.03/042301/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1429 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002753272 издатa од
ПС Со­пот на име Пе­тро­вић Жи­во­рад, Бе­о­град.
03/042302/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1452/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003873248 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ста­мен­ко­вић Са­ња, Бе­о­град. 03/042303/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1445 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002662757 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бр­ко­вић Ве­ли­мир, Бе­о­град. 03/042304/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1411/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002438866 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бу­вач Бо­јан, Бе­о­град.
03/042305/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1451/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001345118 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Дра­го­вић Ве­ри­ца, Бе­о­град. 03/042306/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205-1448 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002267006 издатa од ПС
Вра­чар на име Бе­ла­вин Сер­геј, Бе­о­град.
03/042307/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1407/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002041095 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­стић Гра­де, Па­дин­ска Ске­ла.03/042308/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1477/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004635444 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Шу­то­ња Ду­шан, Бе­о­град. 03/042309/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1471/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002310214 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Не­сто­ро­вић Бо­ри­слав, Бе­о­град. 03/042310/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1444/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003025572 издатa од
ПС Вра­чар на име Ве­кић На­да, Бе­о­град.
03/042311/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1470/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002504045 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Узе­лац Рад­ми­ла, Бор­ча.
03/042312/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-780 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004998848 издатa
од ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Па­вло­вић Кри­сти­на, Ба­ји­на Ба­шта.
03/042313/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1472/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003007789 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Дроб­њак Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/042314/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-787 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004136599 издатa
од ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Гли­го­ри­је­вић Стој­ка, Ба­ји­на Ба­шта.
03/042315/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1382/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003518232 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/042316/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1410/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004835301 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ћи­рић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/042317/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1383/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004440031 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Је­ро­тић Ра­до­мир, Бе­о­град. 03/042318/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1399/14 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005715022 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ста­нић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/042319/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1374/14 од 07.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004080466 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ан­дре­је­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/042320/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1430/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005161539 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Но­со­њин Мар­ко, Бор­ча.
03/042321/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1432/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003199687 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ариф Алек­сан­дар, Па­дин­ска Ске­ла.
03/042322/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1431/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004986468 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Де­спић Да­ни­јел, Бе­о­град.
03/042323/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-14002/201 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002291107 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кр­зна­рић Ан­ка, Бе­о­град.
03/042324/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1440/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004207968 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Сте­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/042325/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1438/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004524646 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Шљи­вић Ра­да, Бе­о­град.
03/042326/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1440/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004317624 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Дра­жић Де­јан, Бе­о­град.
03/042327/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1444/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005245559 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ба­бин Бо­жа­на, Бе­о­град.
03/042328/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1445/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003138039 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­ка­ди­но­вић Не­над, Бе­о­град.03/042329/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1443/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005791327 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Се­ку­лић Јор­дан­ка, Бе­о­град. 03/042330/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1442/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001997462 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Шо­вић На­та­ша, Но­ви Бе­о­град. 03/042331/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205-2-1450/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004492474 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Мла­де­нов­ски Ју­ли­ја­на, Бе­о­град.
03/042332/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1448/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003619675 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бје­ло­гр­лић Ми­ла­на, Но­ви Бе­о­град. 03/042333/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1457/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004858582 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ко­вић Ср­ђан, Бе­о­град. 03/042334/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1458/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001561922 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Војт Зо­ран, Бе­о­град.
03/042335/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1453/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004258793 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пи­ли­по­вић Жар­ко, Бе­о­град. 03/042336/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1456/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002755417 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Но­ве­ски Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/042337/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1519/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002952380 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име По­по­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/042338/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.3-1046/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002629281 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Цви­ја­но­вић Ми­тар, Бор­ча. 03/042339/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1460/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004821516 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Тер­зић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/042340/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1415/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002210403 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ла­но­вић Ми­ша, Бе­о­град. 03/042341/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1413 од 09.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002137332 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ми­ло­ше­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/042342/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1408/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003770966 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Дра­го­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/042343/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1407/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001964674 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­до­је­вић Дра­го­мир, Бе­о­град.03/042344/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1409 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005473570 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Об­ра­до­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/042345/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1411/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005040166 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­ва­че­вић Љу­би­ца, Бе­о­град. 03/042346/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1412 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004517540 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ста­шић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/042347/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1416/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004964368 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Цвет­ко­вић Дра­ги­ша, Бе­о­град. 03/042348/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1414/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005600909 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ар­се­ни­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/042349/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-104767/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002155542 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ра­до­ји­чић Дра­ган,
Аран­ђе­ло­вац.
03/042350/14
Ре­ше­њем ПС Ра­жањ број 25 од 30.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002135839 издатa од ПС Ра­жањ на
име Бај­кић Ми­лош, Ра­жањ.
03/042351/14
Ре­ше­њем ПС Ра­жањ број 24 од 30.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000128373 издатa од ПС Ра­жањ на
име Ар­сић Иван, Ра­жањ.
03/042352/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-75/14 од 20.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000269284 издатa од ПС
Ада на име Нађ Ама­ри­ла, Ада.
03/042353/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1863/14 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003343597 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Ла­за­ре­вић Ан­дри­ја­на,
Бе­о­град.
03/042354/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1862/14 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001775427 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Амо­вић Гор­да­на, Бе­о­
град.
03/042355/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1856/14СВ
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003939024 издатa од ПС Зе­мун на име Та­дић Ду­шко, Бе­о­град.
03/042356/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1852/14 од
21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003070731 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Пе­тро­вић Алек­сан­дра,
Бе­о­град.
03/042357/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-351/14ВК од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001186611 издатa од ПС Ста­ри град на име Ђа­ко­вић Ср­ђан, Бе­о­
град.
03/042358/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-931/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003285738 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Тер­зин Ма­ри­ја­на, Бе­о­град. 03/042359/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205-2-932/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005774994 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ми­ло­ше­вић Мир­ко, Бе­о­град. 03/042360/14
22
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1879/14СВ
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005618194 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Илић Вла­ди­мир,
Бе­о­град.
03/042361/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1881/14СВ
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001796021 издатa од ПС Обре­но­вац на име Ла­зо­вић Лу­ка, Бе­о­
град.
03/042362/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-640/03 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004812939 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Но­ва­ков Ан­ђел­ко, Зре­ња­нин. 03/042363/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-49/2014 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002705846 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Мој­си­ло­вић Зо­ран, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042364/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-102243/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001929481 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ста­ни­ми­ро­вић Ср­ђан, Кра­гу­је­вац. 03/042365/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-45/2014 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003330515 издатa од ПС
Ма­ло Цр­ни­ће на име Пу­нић Не­ма­ња, Ма­ло Цр­ни­ће. 03/042366/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1431/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003972115 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Је­нић Ди­но, Бе­о­град.
03/042367/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1520/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005039110 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Се­ку­лић Ми­ло­сав, Бе­о­град. 03/042368/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1521/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002131365 издатa од
ПС Ста­ри град на име То­нић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/042369/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1523/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002299537 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бла­го­је­вић Мар­ко, Бе­о­град. 03/042370/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1391/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002437016 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ер­ски Ве­сна, Бор­ча.
03/042371/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1398 од 11.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002698421 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­ло­са­вље­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/042372/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1437/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001790406 издатa од
ПС Ста­ри град на име Па­ре­за­но­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/042373/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1441/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001392946 издатa од ПС
Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Пе­тро­вић Зо­ра, Бе­о­град.
03/042374/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1439/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004876786 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Јан­ков Иван, Бор­ча.
03/042375/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1451/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001214034 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђу­кић-Ми­лић Еле­на, Бе­о­град. 03/042376/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1454/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001336809 издатa од
ПС Вра­чар на име Оцо­ко­љић Дра­ги­ца, Бе­о­град. 03/042377/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1452/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001818072 издатa од ПС
Ве­ли­ка Пла­на на име Жи­ва­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/042378/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-509/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005387286 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ми­тро­вић Ли­ди­ја, Ча­чак.
03/042379/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-515/14 од 25.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003371061 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сте­фа­но­вић Ма­ти­ја, Ча­чак.
03/042380/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-511/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005472874 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ву­ја­но­вић Мо­ни­ка, Ча­чак.
03/042381/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-510/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004478895 издатa од ПУ
Ча­чак на име Јан­ко­вић Је­ле­на, Ча­чак.
03/042382/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-85/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000737322 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Спа­сић Ни­ко­ла, Алек­сан­дро­вац.
03/042383/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-88/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004547215 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Фи­ли­по­вић Ра­да, Алек­сан­дро­вац.
03/042384/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-105993/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004635833 издатa од ПС Вла­ди­мир­ци на име Ви­да­ко­вић Бо­јан,
Вла­ди­мир­ци.
03/042385/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-105254/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002431860 издатa од ПС Вла­ди­мир­ци на име Ле­кић Са­ша, Вла­
ди­мир­ци.
03/042386/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-498/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001330080 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бла­го­је­вић Алек­сан­дра, Кру­ше­вац.
03/042387/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1512/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002247370 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­влов­ска Са­ња, Бе­о­град.
03/042388/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1511/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001701819 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ран­ђе­ло­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/042389/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1510/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001617506 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ода­вић Дар­ко, Бе­о­град.
03/042390/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1509/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005032439 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Му­сли­ја Мар­ги­та, Бе­о­град. 03/042391/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1508/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001736075 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бој­ко­вић Сре­тен, Бе­о­град.
03/042392/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1517/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001828894 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ма­рин­ко­вић Иво­на, Гроц­ка. 03/042393/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1515/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003881919 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бла­го­је­вић Не­ве­на, Бе­ог­ рад. 03/042394/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1516/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004629117 издатa од ПС
Вра­чар на име Пе­тро­вић Ђу­ро­вић Ма­ри­ца, Бе­о­град. 03/042395/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1514/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005163990 издатa од
ПС Вра­чар на име Да­бе­тић Ва­сиљ, Бе­о­град.
03/042396/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1513/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001491264 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Си­мић Ми­ли­во­је, Бе­о­град.
03/042397/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1463/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004047888 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кла­рић Ива­на, Бор­ча.
03/042398/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1464/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005094421 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ша­ба­ни Не­ат, Бор­ча.
03/042399/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1465/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003732168 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­кић Сло­бо­дан, Бе­о­град.
03/042400/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1462/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005205832 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Фи­ли­по­вић Бор­ки­ца, Бе­о­град. 03/042401/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1473/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003287046 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бе­рар Ма­ри­на, Бе­о­град.
03/042402/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1469/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004269545 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­ли­хо­вић Ени­са, Бе­о­град. 03/042403/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1468/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003710844 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Али­је­вић Му­ха­мед, Бе­о­град. 03/042404/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1467/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004748286 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ста­ној­чић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/042405/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1408/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002858390 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­ври­ло­вић Не­ве­на, Бе­о­град. 03/042406/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205-.2-1413/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004779721 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кор­дић Ел­ка, Бе­о­град.
03/042407/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1405/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005393921 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ке­раћ Зо­ран, Бе­о­град.
03/042408/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1418/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004596773 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бе­ћир Да­ни­јел, Бе­о­град.
03/042409/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1419/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003391041 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ку­ку­ру­зо­вић Мил­ка, Бе­о­град.03/042410/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1420/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004619467 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђор­ђе­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/042411/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1421/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004317314 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­ши Та­хир, Бе­о­град.
03/042412/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1406/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005510523 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Шу­ко­вић-Мом­чи­ло­вић Стан­ка, Бе­о­град.
03/042413/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1524/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004238833 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ви­до­је­вић Оли­ве­ра, Бе­о­град. 03/042414/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1525/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003531354 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­те­и­јић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/042415/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1526/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004880123 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кри­во­ку­ћа Дра­ган, Бе­о­град. 03/042416/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1422/2014 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004322537 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­лак Пе­тар, Бе­о­град.
03/042417/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1527/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000732227 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­стић Мар­ко, Зе­мун.
03/042418/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1403/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003981730 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ко­вић Зо­ри­ца, Бор­ча.
03/042419/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1867/14СВ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003199587 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ри­стић Алек­сан­дра,
Бе­о­град.
03/042420/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1869/14СВ
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002529219 издатa од ПС Во­ждо­вац на име Мр­кић Де­нис, Бе­о­
град.
03/042421/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2/1410/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004461642 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бла­го­је­вић Је­ле­на, Бор­ча.
03/042422/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1876 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002508360 издатa од
ПС Зе­мун на име Јан­ко­вић Ва­са, Но­ви Бе­о­град. 03/042423/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1396/14 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003002503 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мар­ја­но­вић Ми­ле, Па­дин­ска Ске­ла.
03/042424/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1480/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004683964 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ару­ла Дми­тар, Бе­о­град.
03/042425/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1416/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002287928 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Зин­до­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/042426/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1501/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0057111064 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ви­чић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/042427/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.12-1423/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004972037 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Је­лић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/042428/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1500/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003278535 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Сто­ја­но­вић Ива­на, Бе­о­град. 03/042429/14
131
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1499/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004141650 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Ми­ли­сав, Бе­о­град. 03/042430/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1425/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002481673 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Је­лен­ко­вић На­ђа, Бе­о­град.
03/042431/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1498/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005787005 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Му­жда­ло Бран­ко, Бе­о­град.
03/042432/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1503/2014 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004631569 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­јић Ла­зар, Бе­о­град.
03/042433/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1505/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003480350 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пут­ни­ко­вић Иван, Бе­о­град. 03/042434/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1504/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003986724 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Дра­гу­ти­но­вић Бог­дан, Бе­о­град.
03/042435/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1502/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003393879 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Жив­ко­вић Де­јан, Бе­о­град.
03/042436/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1430/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005674315 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Хра­ни­са­вље­вић Је­ле­нар­да, Бе­о­град. 03/042437/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1428/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003774170 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Да­ни­ло­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/042438/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/1426 од 18.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001631581 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ву­ко­вић Ана, Бе­о­град.
03/042439/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1427/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004123726 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сви­тли­ца Дра­ган, Бе­о­град.
03/042440/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1429/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001206353 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђо­кић Ра­ден­ко, Бе­о­град.
03/042441/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1518/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001928418 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ива­нов Бо­рис, Обре­но­вац.
03/042442/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1048/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005265041 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ле­ско­вар Чех Оли­ве­ра, Бе­о­град. 03/042443/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1045/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001252051 издатa од
ПС Сав­ски Ве­нац на име Срећ­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град.03/042444/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-332/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003465073 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име То­мо­вић Ми­лош, Мла­де­но­вац. 03/042445/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-331/2014 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003306770 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Чо­кић Ср­дан, Мла­
де­но­вац.
03/042446/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-330 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005201999 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Па­ун­ко­вић Ве­сна, Мла­де­но­вац.
03/042447/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-149/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001761118 издатa од ПС
Со­пот на име Пу­пац Је­ре­мић Све­тла­на, Со­пот.
03/042448/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6623/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005544269 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Пе­тро­вић Пр­драг, Бе­о­град. 03/042449/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6589/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004860576 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Фи­ли­по­вић Фи­лип, Зе­мун. 03/042450/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6605/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003799342 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Бу­ка­ри­ца Ми­ха­и­ло, Зе­мун. 03/042451/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6608/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003165411 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ђо­кић Пре­драг, Зе­мун.
03/042452/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1424 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003999113 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Ва­не­та, Бе­о­град.
03/042453/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-495/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004598934 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Сте­ван­че­вић Ра­ди­ша, Кру­ше­вац.
03/042454/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-507/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004370565 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ме­ча­нин Фи­лип, Ча­чак.
03/042455/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1425/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005281897 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­ври­ло­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/042456/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-114/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003139978 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ку­рај Ма­рио, Ко­ва­чи­ца.
03/042457/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6609/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004868868 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Дун­чић Ми­о­драг, Бе­о­град.
03/042458/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/391
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001815187 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Па­јић Та­
ња, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042459/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6607/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005595567 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ста­ма­то­вић Дра­ган, Бе­о­град. 03/042460/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6564/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004292594 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ђор­ђе­вић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/042461/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/392
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005883968 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Шкр­пан
Да­ли­бор, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042462/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1044/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001593381 издатa од
ПС Зе­мун на име Сто­јић Пе­тар, Бе­о­град.
03/042463/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/398
од 25.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005056366 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Љу­бен­ко
Го­ран, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042464/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1043/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004523418 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Јан­ко­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/042465/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1038/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005534839 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Ди­ми­три­је­вић До­бри­ла, Бе­о­град. 03/042466/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1042/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002475550 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Бај­ра­мо­вић Ру­шит, Бе­о­град.03/042467/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 2053/375 од
09.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004567490 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ви­ћен­тић
Да­ни­ца, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042468/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1461/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002102103 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ку­са­ко­вић Со­фи­ја, Бе­о­град.03/042469/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1351 од 27.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003346660 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ку­јун­џић Не­ма­ња, Уро­ше­вац.
03/042470/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1459/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005518783 издатa од
ПС Зе­мун на име Ја­ку­по­вић Ај­дин, Бор­ча.
03/042471/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6705 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004743300 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име То­мић Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/042472/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-105730 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004225868 издатa од ПС
Бој­ник на име Ђо­рић Ја­дран­ка, Бој­ник.
03/042473/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-385 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001905244 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Га­шић Иван, Ла­за­ре­вац.
03/042474/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6708 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003192906 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ће­ра­нић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/042475/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.4-384/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004597271 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Гру­јо­вић Је­ле­на, Ла­за­ре­вац. 03/042476/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/394
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005400891 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Бе­а­дер Ка­
ти­ца, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042477/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6694 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005262298 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Па­нић До­брун­ка, Бе­о­град.
03/042478/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-383 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004318992 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пет­ко­вић Ми­о­драг, Ко­со­во По­ље.03/042479/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6680/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004397824 издатa од
ПС Ко­це­ље­ва на име Ми­тро­вић Сре­то, Бе­о­град. 03/042480/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-389 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002922502 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ле­сен­дрић До­бри­ла, Ле­ско­вац. 03/042481/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6675/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004331162 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Бо­жић Мар­ко, Бе­о­град.
03/042482/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-388 од 25.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0048197446 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Пе­ри­шић Дра­ган, Ла­за­ре­вац.03/042483/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6648/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004398720 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Жу­јо­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/042484/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1891/14СИ од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003442470
издатa од ПУ Бе­о­град на име Ва­ра­ђа­нин Да­ни­ел, Зе­мун.
03/042485/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1896/14СВ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003420707 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Стан­ко­вић Сло­бо­дан,
Зе­мун.
03/042486/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6596/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005668418 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Га­но­вић Ра­ми­за, Бе­о­град.
03/042487/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6691/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005840648 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ле­кић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/042488/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1899/14СИ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004803014 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Не­ељ­ко­вић Не­бој­ша,
Бе­о­град.
03/042489/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6690/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004488282 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­мић Ана, Бе­о­град.
03/042490/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6715/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003648683 издатa од
ПС Со­пот на име Штр­бац Јо­ван, Со­пот.
03/042491/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6688/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002669541 издатa од ПС Ра­
ко­ви­ца на име Це­ро­вић Си­мић Ми­лан­ка, Бе­о­град.
03/042492/14
Ре­ше­њем пс ПА­ЛИ број 205.2-1412/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002205867 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ра­до­ва­но­вић Мир­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/042493/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6706 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001156277 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Бу­лут Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/042494/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1410/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003117137 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Сре­те­но­вић Ја­сми­на, Бе­о­град. 03/042495/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6656/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004865207 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Пе­та­ко­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/042496/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1400/2014 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0042566051 издатa
од ПС Вра­чар на име Си­мић Ми­ха­ил­ о, Бе­о­град. 03/042497/14
23
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-6654/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001228010 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ла­но­вић Игор, Бе­о­град. 03/042498/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-146/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005152994 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Мар­ко­вић Ми­ло­рад, Со­пот.
03/042499/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1384/14 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004027679 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бо­јо­вић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/042500/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-145/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003625878 издатa од ПС
Со­пот на име Трај­ко­вић Ми­лош, Со­пот.
03/042501/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-144/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001358309 издатa од ПС
Со­пот на име Ива­но­вић Са­ша, Со­пот.
03/042502/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1381/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003622313 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђе­кић Сње­жа­на, Бе­о­град.
03/042503/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-150/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0023442279 издатa од
ПС Со­пот на име Па­вло­вић Сне­жа­на, Со­пот.
03/042504/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1474/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003503376 издатa од
ПС Вра­чар на име Гој­ко­вић Ра­дој­ко, Но­ви Бе­о­град. 03/042505/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/396
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001801422 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Алек­сић
Ма­ри­ја, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042506/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-155/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002274652 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ров­ча­нин Се­ад, При­је­по­ље. 03/042507/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-154/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004120704 издатa од ПУ
При­је­по­ље на име Ало­ме­ро­вић Ад­мир, При­је­по­ље. 03/042508/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-100 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005062213 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Бог­да­но­вић Са­ва, Пе­ћин­ци.
03/042509/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-106226/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004322732 издатa од ПС
Љиг на име Сто­ја­но­вић Све­то­мир, Љиг.
03/042510/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-946/2014 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001898168 издатa од ПС
Ра­шка на име Ха­ли­ло­вић Ве­сна, Ра­шка.
03/042511/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-104 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002143133 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Не­мет Ило­на, Бач­
ка То­по­ла.
03/042512/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-90759/14-1-2-71 од
29.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 4352342
издатa од ПС Али­бу­нар на име Жи­вој­нов Гра­ци­ја­на, Али­бу­нар.
03/042514/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1426/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002448695 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђо­ре­ли­јев­ски Ми­лан, Бе­о­град.
03/042515/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1428/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004084057 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­ун­ко­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/042516/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-99073/14-1-2 од
15.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2072758
издатa од ПС Али­бу­нар на име Не­дић Пе­ри­ца, Али­бу­нар.
03/042517/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1409/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002471378 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ра­ши­ти Ели­за­бе­та, Бе­о­град. 03/042518/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-290/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003947606 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ни­ко­лић Алек­сан­дар, Обре­но­вац.
03/042519/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-292/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005012751 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ни­ко­лић Ми­о­драг, Обре­но­вац.03/042520/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-538 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004471013 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Ар­бен Жу­ра, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца. 03/042521/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-856/14 од 07.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002692755 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ђу­рић Ми­лан, Обре­но­вац. 03/042522/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-878/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003516813 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ђор­ђе­вић Мом­чи­ло, Обре­но­вац. 03/042523/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-68/2014 од
23.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000997309 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Сте­вић Би­ља­
на, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/042524/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-647/14 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004898277 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Пе­тро­вић Са­ша, Обре­но­вац.03/042525/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-652/14 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000868263 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Илић Ми­ро­сла­ва, Обре­но­вац.03/042526/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-39/2014 од
23.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000110007 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ста­но­је­вић
Гор­да­на, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/042527/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 08.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002239310 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Је­ли­чић Ми­лој­ка, Обре­но­вац.
03/042528/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-82/2014 од
20.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005070335 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ла­зић Де­јан,
Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/042529/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 08.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767581 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Дра­гу­ти­но­вић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
03/042530/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1401/2014 од 11.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005925241 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ла­бан Иси­до­ра, Бе­о­град.
03/042531/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-80/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004344911 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Пе­тро­вић Бо­
го­љуб, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/042532/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2012 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001291828 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Је­ре­мић Ми­ро­слав, Обре­но­вац. 03/042533/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1417/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988051 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стој­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/042534/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002815909 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ма­ђер­чић Бо­сиљ­ка, Обре­но­вац. 03/042535/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1445/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004328026 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Та­ма­ра, Бе­о­град. 03/042536/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1446/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004729615 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бу­ди­мир Мар­ко, Бе­о­град.
03/042537/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-79/2014 од
14.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002330164 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Пан­тић Ми­
лан, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/042538/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1449/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004048767 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ван­де­рић Та­тја­на, Бор­ча. 03/042539/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-70/2014 од
23.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003931911 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Сто­кић Ка­та­
ри­на, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/042540/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1455/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004376024 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/042541/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1404/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003682177 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стој­ме­но­вић Ми­ра, Бе­о­град. 03/042542/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-539 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004395596 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Џеј­ла­не Жу­ра, Ко­сов­ска Ка­ме­ни­ца.
03/042543/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1394/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002356582 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Дра­го­вић До­бри­сав, Бе­о­град. 03/042544/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1397/14 од 11.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005354761 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ан­та­на­ско­вић Иван, Бе­о­град. 03/042545/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1395/14 од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003476933 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­тић Иси­до­ра, Но­ви Бе­о­град.
03/042546/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-104558/14
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004367379 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Јо­ва­но­вић
Ви­о­ле­та, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042547/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-104419/14
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001351047 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Бар­нић
Бран­ка, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042548/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-106731/14
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004641731 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ра­ди­са­
вље­вић Ја­вор­ка, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042549/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-106721/14
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001772727 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Мар­ко­вић
Ра­ди­сав, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042550/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-77397/14
од 01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001181909 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ђор­ђе­вић
Алек­сан­дар, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042551/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-105741/14
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003917143 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Авра­мо­
вић Јо­ва­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042552/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-102669/14
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003647977 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Бр­кић
Ана, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042553/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-102498/14
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004797168 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ва­сић Ма­
ри­на, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042554/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-102525/14
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003456273 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Сте­ва­но­
вић Фи­лип, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042555/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205.102517/14
од 22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002660309 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Спа­со­је­
вић Ђор­ђе, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/042556/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-105589/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005307015 издатa од ПС
Ко­вин на име Ро­го­жар­ски Слав­на, Ко­вин.
03/042557/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-97648/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004487248 издатa од ПС
Ко­вин на име Ман­чу Јо­ва­на, Ко­вин.
03/042558/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-98399/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004041222 издатa од ПС
Ко­вин на име Ран­чић Ра­до­сав, Ко­вин.
03/042559/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-99124/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002854960 издатa од ПС
Ко­вин на име Ива­но­вић Ел­ви­ра, Ко­вин.
03/042560/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-97454/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002011143 издатa од ПС
Ко­вин на име Ив­ков То­ми­слав, Ко­вин.
03/042561/14
24
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-100970/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813147 издатa од ПС
Ко­вин на име Гло­го­вац Бо­јан, Ко­вин.
03/042562/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-102882/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002507110 издатa од ПС
Ко­вин на име Сто­ја­но­вић Ва­лен­ти­на, Ко­вин.
03/042563/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-101452/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003665763 издатa од ПС
Ко­вин на име Сто­ја­ков Ања, Ко­вин.
03/042564/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-105406/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003315460 издатa од ПС
Ко­вин на име Ђор­ђе­вић Сла­ђа­на, Ко­вин.
03/042565/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-104851/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004666351 издатa од ПС
Ко­вин на име Ми­ли­во­је­вић На­да, Ко­вин.
03/042566/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-105177/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004800222 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Па­у­но­вић Ми­лен­ко, Бо­га­тић. 03/042567/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-105182/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002416189 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Цве­туљ­ски Ми­ли­ца, Бо­га­тић. 03/042568/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-104409/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002253184 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ку­бат Са­во, Бо­га­тић.
03/042569/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-32/2014 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002416588 издатa од ПУ
При­зрен на име Кр­па­ни Аљиљ, При­зрен.
03/042570/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-16/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000783019 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Ста­ме­нов Бо­бан, Бо­си­ле­град. 03/042571/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-105410/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004070355 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Ву­ко­са­вље­вић
Стра­хи­ња, Ма­ли Звор­ник.
03/042572/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-104805 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003110680 издатa од
ПС Ма­ли Звор­ник на име Та­дић Вук, Ма­ли Звор­ник. 03/042573/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-104983/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003961951 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Па­јић Зо­ран, Ма­
ли Звор­ник.
03/042574/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-935/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001331410 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Со­пот.03/042575/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-934/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002216919 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Нин­ко­вић Сто­ја­но­вић Со­ња, Бе­о­град.
03/042576/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-933/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004350846 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Сто­ја­но­вић Бран­ка, Бе­о­град.
03/042577/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-277 од 23.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005062821 издатa од ПС Ру­ма
на име Бр­зак Ми­ро­слав, Ру­ма.
03/042578/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-276 од 22.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003714859 издатa од ПС Ру­ма
на име Ба­шић Бо­ри­слав, Ру­ма.
03/042579/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-275 од 22.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000715234 издатa од ПС Ру­ма
на име Тр­ку­ља Мир­ко, Ру­ма.
03/042580/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-278 од 23.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001189962 издатa од ПС Ста­ра
Па­зо­ва на име Ја­ко­вље­вић Дра­ган, Ру­ма.
03/042581/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-274 од 22.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005449662 издатa од ПС Ру­ма
на име Ра­дић Је­ле­на, Ру­ма.
03/042582/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-272 од 22.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004679039 издатa од ПС Ру­ма
на име Жив­ко­вић Бо­шко, Ру­ма.
03/042583/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-107 од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004490458 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Кра­ков­ски Да­вид,
Бач­ка То­по­ла.
03/042584/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-106 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004195203 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Алек­сић Бра­ни­
слав, Бач­ка То­по­ла.
03/042585/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-936/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002155887 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ру­ка­ви­на На­ран­чић Та­ња, Бе­о­град.
03/042586/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-937/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002100395 издатa од
ПС Ста­ри град на име Не­ран­чић Да­не, Бе­о­град. 03/042587/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-941/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004202754 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Хр­је­шик Ви­о­ле­та, Бе­о­град.03/042588/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-942/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003996595 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пр­стић Пе­тар, Бе­о­град. 03/042589/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-204 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001325067 издатa од ПС
Вр­бас на име Мар­ко­вић Је­ле­на, Вр­бас.
03/042590/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-189/2014 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005134804 издатa од ПС
Бе­чеј на име Не­мет Ла­сло, Бе­чеј.
03/042591/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-190/2014 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005675116 издатa од ПС
Бе­чеј на име Бо­ни­фарт Ер­же­бет, Бе­чеј.
03/042592/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-191/2014 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000350648 издатa од ПС
Бе­чеј на име Бу­ко­вич Ла­сло, Бе­чеј.
03/042593/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-192/2014 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005439430 издатa од ПС
Бе­чеј на име Сла­дић Јо­ва­на, Бе­чеј.
03/042594/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-193/2014 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005790549 издатa од ПС
Бе­чеј на име Бар­тус Ла­сло, Бе­чеј.
03/042595/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-194/2014 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001751559 издатa од ПС
Бе­чеј на име Џи­гур­ски Ни­ко­ла, Бе­чеј.
03/042596/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-511/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001705497 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Сте­ва­но­вић Не­ве­на, Кра­ље­во. 03/042597/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-510/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002504203 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Јо­ва­но­вић Ду­шка, Кра­ље­во. 03/042598/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-2510/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004571411 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Миљ­ко­вић Ле­ли­ца, Ве­ли­ка Пла­на.
03/042599/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-2476/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004736256 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ко­ста­ди­но­вић Зо­ран, Ве­ли­ка Пла­на.
03/042600/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-793 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002384824 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Дам­ња­но­вић Иван, Ба­ји­на Ба­шта.
03/042601/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-2529/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003458637 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ра­до­ји­чић Сла­ђа­на, Ве­ли­ка Пла­на.
03/042602/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-61/14 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001340907 издатa од ПС Бач
на име Це­пан­чић Пе­тар, Бач.
03/042603/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-71/2014 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004140413 издатa од ПС
То­по­ла на име Скер­лић Не­ма­ња, То­по­ла.
03/042604/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-72/14 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004503788 издатa од ПС То­
по­ла на име Па­вло­вић Зла­ти­ја, То­по­ла.
03/042605/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-104806/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002761660 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­шов­ски Ма­ри­на, Ле­ско­вац. 03/042606/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 205-2475/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005654760 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ми­ло­са­вље­вић Та­ма­ра, Ве­ли­ка Пла­на.
03/042607/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-237 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002337179 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Рад­но­вић Та­тја­на, Мо­крин. 03/042608/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-236 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003586268 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Ша­ран Ан­ки­ца, Ки­кин­да. 03/042609/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-235 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004883049 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ка­таи Шан­дор, Ки­кин­да.
03/042610/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-647/03 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002605720 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ко­јић Ду­брав­ка, Зре­ња­нин. 03/042611/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-650/03 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002390116 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ко­ла­ров Ма­ја, Клек.
03/042612/14
Ре­ше­њем ПС Брус број 205-4-43/2014 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002796951 издатa од ПС
Брус на име Ве­сић Ми­ла, Брус.
03/042613/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-26/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000753890 издатa од
ПС Ћи­ће­вац на име Гој­ко­вић Ни­ко­ла, Ћи­ће­вац.
03/042614/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-25/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002426098 издатa од
ПС Ћи­ће­вац на име Трај­ко­вић То­дор, Ћи­ће­вац.
03/042615/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-27/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002523624 издатa од
ПС Ћи­ће­вац на име Иг­ња­то­вић Де­јан, Ћи­ће­вац. 03/042616/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-63/14 од 29.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005629412 издатa од ПС Бач
на име Ми­ја­но­вић Ма­ри­ја, Бач.
03/042617/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-62/14 од 28.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000785190 издатa од ПС Бач
на име Ше­бић Ми­лан, Бач.
03/042618/14
Ре­ше­њем 205-43/14 број ПС До­ље­вац од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002579099 издатa од ПС
До­ље­вац на име Дур­ко­вић Ми­лан, До­ље­вац.
03/042619/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-109 од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004564494 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Не­мет Ђе­ри Да­ни­
е­ла, Бач­ка То­по­ла.
03/042620/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1472 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004946014 издатa од
ПС Вра­чар на име Па­у­ле­ско­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/042621/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-108 од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001738240 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Жи­гић Ђур­ђа, Бач­
ка То­по­ла.
03/042622/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1383/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004689179 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Во­ји­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/042623/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1473/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0016209285 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ву­ко­брат Бо­рис, Бе­о­град. 03/042624/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1380/14 од 02.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002452740 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Па­вло­вић На­де­жда, Бе­о­град. 03/042625/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-105398/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004655501 издатa од ПС
Шид на име Ми­ла­но­вић Рај­ко, Шид.
03/042626/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1336/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005449243 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ро­сић Ду­шан, Бе­о­град.
03/042627/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1333/14 од 24.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839988 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ви­да­но­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/042628/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1334 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001514296 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Се­ку­лић Здрав­ко, Бе­о­град. 03/042629/14
131
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1335 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002984178 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ца­ко­вић Та­тја­на, Бе­о­град. 03/042630/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1338/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004507888 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­лен­ко­вић Стан­ка, Бе­о­град.03/042631/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1337/14 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004396309 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жде­ро Ста­на, Бе­о­град.
03/042632/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-107140/4 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002622153 издатa од ПС
Шид на име Вре­ви­чић Ве­ра, Шид.
03/042633/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1477/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004856928 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жи­ва­но­вић Ра­да, Бе­о­град. 03/042634/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1233/14 од 04.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002525726 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ке­чан Здрав­ко, Бе­о­град.
03/042635/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-1-79/14 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003431188 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Кли­па Дар­ко, Ива­њи­ца.
03/042636/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-80/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003031134 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Пе­ру­ни­чић Ма­ри­ја, Ива­њи­ца. 03/042637/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-81/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004446350 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Аџић Гор­да­на, Ива­њи­ца.
03/042638/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-115/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004397775 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Па­вел Стре­хов­ски, Па­ди­на. 03/042639/14
Ре­ше­њем ПС До­ље­вац број 205-44/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003221873 издатa од ПС
До­ље­вац на име Ми­ле­тић Ка­та­ри­на, До­ље­вац.
03/042640/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-106751/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002883811 издатa од
ПС Лу­ча­ни на име Стој­ко­вић Дра­ги­ша, Лу­ча­ни. 03/042641/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-944/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003841041 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ди­ми­тров Да­ни­ел, Бе­о­град. 03/042642/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205104908/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001300571 издатa од ПС
Ари­ље на име Јо­ва­но­вић Урош, Ари­ље.
03/042643/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-979/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004752392 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ка­чук Ми­ро­слав, Обре­но­вац. 03/042644/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.2-938/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001293246 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ба­са­рић Иван, Обре­но­вац. 03/042645/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-2014 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004569893 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ста­нић Сла­вен, Обре­но­вац. 03/042646/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005488486 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Мар­ја­но­вић Ива­на, Обре­но­вац. 03/042647/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-786/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001311475 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Бо­шњак Зо­ран, Обре­но­вац. 03/042648/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-945/2014 од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003040476 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Тур­каљ-Ла­зић
Дра­ган, Бе­о­град.
03/042649/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-946/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004996791 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ла­за­ре­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/042650/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-106011/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284197 издатa од
ПУ Лек­со­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Са­ња, Ле­ско­вац. 03/042651/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-105981/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005475603 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Бак­те­ро­вић Му­ста­фа, Ле­ско­вац.03/042652/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.288/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001004965 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ста­шић Бран­ка, Обре­но­вац. 03/042653/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-105735/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003422747 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стој­ко­вић Љу­би­ша, Ле­ско­вац. 03/042654/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-289/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001239155 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Об­ра­до­вић Де­јан, Обре­но­вац.03/042655/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-291/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003794688 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ва­си­лић Ни­ко­ла, Обре­но­вац.03/042656/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-107773/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003518882 издатa од
ПУ Лек­со­вац на име Ази­ро­вић Са­ша, Ле­ско­вац. 03/042657/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-362/14 ВК
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001594064 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ле­пе­тић Еви­ца,
Бе­о­град.
03/042658/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002365001 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Па­вло­вић Ми­лан, Обре­но­вац.
03/042659/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-508/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003820568 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сто­ја­но­вић Мир­ја­на, Ча­чак.
03/042660/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003576486 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ђор­ђе­вић Зо­ран, Обре­но­вац. 03/042661/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-508/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003820568 издатa од ПУ
Ча­чак на име Сто­ја­но­вић Мир­ја­на, Ча­чак.
03/042662/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-48/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005037030 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име То­до­ро­вић Вла­дан, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/042663/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-46/2014 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004684722 издатa од ПС
Ма­ло Цр­ни­ће на име Сто­кић Дра­га­на, Ма­ло Цр­ни­ће. 03/042664/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-393 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002629036 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Тер­зић Алек­сан­дра, Ла­за­ре­вац. 03/042665/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-168 од 27.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004174384 издатa од ПС Уб на
име Ада­мо­вић Бо­ри­во­је, Уб.
03/042666/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-161 од 17.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001094504 издатa од ПС Уб на
име Јо­ва­но­вић Сне­жа­на, Уб.
03/042667/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-162 од 17.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005573467 издатa од ПС Уб на
име Ма­ној­ло­вић Ду­шан, Уб.
03/042668/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-167 од 24.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771609 издатa од ПС Уб на
име Јок­си­мо­вић Мар­ко, Уб.
03/042669/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1/2014 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000638974 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ђур­ђе­вић Ми­ле­ва, Обре­но­вац. 03/042670/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-335/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001411074 издатa од
ПУ Ужи­це на име Јан­ко­вић Сре­тен, Ужи­це.
03/042671/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-334/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001318304 издатa од
ПУ Ужи­це на име Јо­ва­не­тић Ђор­ђе, Ужи­це.
03/042672/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/397
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003026581 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­тро­вић
Ин­ди­ја­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042673/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/387
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004752160 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Су­вић Де­
нис, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042674/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/3856
од 21.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005799855 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ла­но­вић
Дра­га­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042675/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-637/14 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000934969 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ми­ја­то­вић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
03/042676/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.638/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001695364 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ми­ја­то­вић Љи­ља­на, Обре­но­вац. 03/042677/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-635 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004126038 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ђу­кић Жељ­ко, Обре­но­вац.
03/042678/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.-738/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004855257 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Па­вло­вић Ве­сна, Обре­но­вац.03/042679/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-733/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001444790 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Бир­ча­нин Бо­ја­на, Обре­но­вац. 03/042680/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-732/2014 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003581798 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ра­жић Да­ни­ло, Обре­но­вац. 03/042681/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.783/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000987806 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ко­ва­че­вић Гор­да­на, Обре­но­вац. 03/042682/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.736/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001657641 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Жив­ко­вић Зо­ран, Обре­но­вац. 03/042683/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.735/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002671500 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Жив­ко­вић Ире­на, Обре­но­вац.03/042684/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1.287/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004746529 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Џу­нић Ду­шан, Обре­но­вац. 03/042685/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-784/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001265274 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ви­ло­ти­је­вић Дра­ги­ца, Обре­но­вац. 03/042686/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.4-1890 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001865071 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ду­кић Ка­та­ри­на, Обре­но­вац.03/042687/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-365/14ВК од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001930988 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Смиљ­ко­вић Са­ша,
Бе­о­град.
03/042688/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-363/14ВК од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003639234 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тић Го­ран, Бе­о­
град.
03/042689/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-364/14ВК од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002224868 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Вуч­ко­вић Љу­би­ца,
Бе­о­град.
03/042690/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-366/14ВК од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004965744 издатa од ПС Па­ли­лу­ла на име Се­ку­лић Дра­ган, Бе­
о­град.
03/042691/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-109406/14-1 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003435187 издатa од
ПУ Ша­бац на име Га­врић Сло­бо­дан, Ша­бац.
03/042692/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1912/14СВ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004255508 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мла­де­но­вић Де­
јан, Бе­о­град.
03/042693/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/390
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003165038 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Бо­жић Де­
јан, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042694/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/395
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004016179 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Обрен­чић
Зо­ран, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042695/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1909/14СИ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003645337 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Рај­чић Сло­бо­дан,
Бе­о­град.
03/042696/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/393
од 23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001352259 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ивић Ог­
њен, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/042697/14
25
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-109703/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004504947 издатa од
ПУ Ша­бац на име Про­да­но­вић Ви­до­са­ва, Ша­бац. 03/042698/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-2-1915/14СВ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002115456 издатa од ПС Зе­мун на име Вал­го­ни Сан­дра, Угри­
нов­ци.
03/042699/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1482/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002851941 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Та­но­вић То­ми­слав, Бе­о­град. 03/042700/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1904/14СВ
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004508459 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ћић На­та­ли­ја,
Бе­о­град.
03/042701/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-107783/14-1 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003426865 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ја­и­ло­вић Да­вид, Ша­бац.
03/042702/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1914/14СИ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001301067 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ле­жа­ја Слав­ко,
Бе­о­град.
03/042703/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1911/14 од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005133618 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­ди­но­вић Во­
јин, Бе­о­град.
03/042704/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1917/14СИ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001950620 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­вач­ки Ива­на,
Бе­о­град.
03/042705/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1913/14СВ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005269742 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мак­си­мо­вић Па­
вле, Бе­о­град.
03/042706/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1908/14 од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002666667 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Жив­ко­вић Ве­ли­
мир, Бе­о­град.
03/042707/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1910/14СИ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003301904 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пр­па Спо­мен­ка,
Бе­о­град.
03/042708/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1916/14СВ
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005066180 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ста­нић Ма­ри­ја,
Бе­о­град.
03/042709/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-203/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005432193 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Бла­го­је­вић Срећ­ко, Обре­но­вац. 03/042710/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-208/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004791811 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Шир­ца Да­ни­јел, Бе­о­град.
03/042711/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-210/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004080782 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Се­ку­ло­вић Сла­во­љуб, Ба­ра­је­во. 03/042712/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205.1-211/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001284067 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ја­ко­вље­вић Де­јан, Ба­ра­је­во. 03/042713/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1367/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002150908 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Жив­ко­вић Дар­ко, Бе­о­град.
03/042714/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1363/2014 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001498588 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Бо­снић Ма­ри­ја­на, Бе­о­град.03/042715/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1373/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004842008 издатa од
ПУ Бе­о­град на име По­па­ра Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/042716/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-516/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001183482 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Узу­но­вић Алек­сан­дра, Кра­ље­во.
03/042717/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106994/14-1 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942577 издатa од
ПУ Ша­бац на име Мак­си­мо­вић Ни­ко­ли­на, Ша­бац. 03/042718/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-106128/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004707864 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име По­по­вић Љу­бо­
мир, Аран­ђе­ло­вац.
03/042719/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-105450/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004815179 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ше­вић Срећ­ко, Кра­гу­је­вац. 03/042720/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-44/2014 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003295180 издатa од ПС Вла­ди­чин Хан на име Ђу­рић Ђи­на,
Вла­ди­чин Хан.
03/042721/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-231/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001290735 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Аме­ти Ље­он, Бу­ја­но­вац.
03/042722/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-230/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003430286 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Идић Те­ви­да, Бу­ја­но­вац.
03/042723/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број Јо­кић Бо­рис од 28.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002403028 издатa од ПС Ра­
ча на име Јо­кић Бо­рис, Ра­ча.
03/042724/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-103/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00971273 издатa од
ПС При­бој на име Је­ли­са­ве­та Бо­ја­нић, При­бој.
03/042725/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-233/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005396568 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име То­мић Сла­во­љуб, Бу­ја­но­вац. 03/042726/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-643/03 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005892650 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Цвет­ков Зла­ти­бор, Зре­ња­нин. 03/042727/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-641/03 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00240002 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Зе­ка­но­вић Вла­до, Зре­ња­нин. 03/042728/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-232/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004760512 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ли­ма­ни На­гиб, Бу­ја­но­вац. 03/042729/14
Ре­ше­њем ПС Ко­сје­рић број 205-864-45 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001404832 издатa од ПС
Ко­сје­рић на име Је­здић Ми­ло­је, Ко­сје­рић.
03/042730/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-940/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005657690 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Спа­сић Кру­ни­слав, Бе­о­град.
03/042731/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-64/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002435431 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Лу­кић Алек­сан­дра, Вар­ва­рин. 03/042732/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-62/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001406042 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ни­ко­лић Сте­фан, Вар­ва­рин.
03/042733/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-63/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001182128 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Са­вић Ср­ђан, Вар­ва­рин.
03/042734/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-105062/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005914892 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ко­ва­че­вић Че­до­мир, Кра­гу­је­вац. 03/042735/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-2-107/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000532219 издатa од
ПС Вар­ва­рин на име Ми­ли­ца Сто­јић, При­бој.
03/042736/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-105463/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004173939 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Це­са­ро Дра­жен­ка, Кра­гу­је­вац.03/042737/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106897/14-1 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002592963 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ча­чић-Бо­жо­вић Је­ли­ца, Ша­бац. 03/042738/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-68 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0011354444 издатa од
ПС Сен­та на име Бу­рањ Ан­ге­ла, Тор­њош.
03/042739/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-69 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004945336 издатa од ПС
Сен­та на име По­ша Ро­жа, Сен­та.
03/042740/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-107116/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001554301 издатa од
ПУ Ша­бац на име По­лић Алек­сан­дар, Ша­бац.
03/042741/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-646/03 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004865492 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Бар­бул Ве­ри­ца, Зре­ња­нин. 03/042742/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-106616/14-1 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001841053 издатa од
ПУ Ша­бац на име На­у­мо­вић Ми­на, Ша­бац.
03/042743/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-71/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004645545 издатa од ПС
Сен­та на име Ра­до­њић Аг­не­за, Сен­та.
03/042744/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-645/03 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005164477 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­дул Ол­га, Ара­дац.
03/042745/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-644/03 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003983910 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Нис­тор Јо­ви­ца, Еле­мир.
03/042746/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-210/2010 од 25.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004404977 издатa од ПУ
Ниш на име Ам­зић Ра­де, Бор.
03/042747/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-201/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005325510 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ве­лиу Ар­ди­ан, Пре­ше­во.
03/042748/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-202/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004893504 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ка­дриу Га­ни­ме­те, Пре­ше­во.
03/042749/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 205-203/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003904465 издатa од ПС
Пре­ше­во на име Ха­ли­ми Ар­бер, Пре­ше­во.
03/042750/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-435/14-К од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004578965 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ра­до­са­вље­вић Љу­бо­мир, Ку­че­во. 03/042751/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-108829/14-1 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004031909 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ма­тић Не­над, Ша­бац.
03/042752/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-9-6/5/1401 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003175652 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ве­лич­ко­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/042753/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-502/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000311981 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ло­је­вић На­да, Кру­ше­вац. 03/042754/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-482/2014 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004758403 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ар­се­но­вић Сте­фан, Кру­ше­вац. 03/042755/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3899/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005001840 издатa
од ПС Пе­тро­вац на име Бран­ко­вић Ми­лан, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/042756/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-494/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002940973 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Мла­де­но­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/042757/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3885/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003805178 издатa од
ПС Пе­тро­вац на име Ди­ми­три­је­вић Ра­ден, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/042758/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-327/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000671178 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Агус­хај Исмет, Кру­ше­вац. 03/042759/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 205-107318/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001080274 издатa од
ПС Ко­це­ље­ва на име Ми­тро­вић Ми­ха­и­ло, Ко­це­ље­ва.03/042760/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-500/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005401686 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ба­јић Бра­ни­слав, Кру­ше­вац. 03/042761/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-497/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000776384 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ва­сић Ива­на, Кру­ше­вац.
03/042762/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-97/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004122531 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Ко­ва­че­вић На­та­ша, Ка­њи­жа. 03/042763/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-485/2014 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002242971 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Цвет­ко­вић Алек­сан­дра, Кру­ше­вац.
03/042764/14
26
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-233 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002392899 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бу­за Јо­жеф, Ки­кин­да.
03/042765/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-228 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005485949 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бр­кин Ми­ле­на, Ки­кин­да.
03/042766/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-227 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004820395 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Че­ле­ке­тић Ка­ти­ца, Ки­кин­да. 03/042767/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-230 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002208996 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Ра­ду Ду­шан, Ки­кин­да.
03/042768/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-232 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0041444110 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Не­дин Мир­ко, Ки­кин­да.
03/042769/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-229 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003144831 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Чи­змић Сне­жа­на, Ки­кин­да. 03/042770/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-231 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003955225 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бог­дан Ми­лан, Ки­кин­да.
03/042771/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-234 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005481428 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Сив­чев Жељ­ко, Ки­кин­да.
03/042772/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-496/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000313952 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Пе­тро­вић Да­ни­јел, Кру­ше­вац. 03/042773/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-649/03 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653103 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Не­нин Иви­ца, Зре­ња­нин.
03/042774/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-3091/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003663190 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име Мој­си­ло­вић Ла­зар, Ре­ко­вац.
03/042775/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-429/14-К од 12.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005521732 издатa од
ПС Ку­че­во на име Јо­ван Илић, Ку­че­во.
03/042776/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-436/14-К од 10.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002732523 издатa од
ПС Ку­че­во на име Ми­хај­ло­вић Мир­ја­на, Ку­че­во. 03/042777/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4688 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001148713 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Да­вид, Сме­де­ре­во.
03/042778/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-436/14-К од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001169855 издатa од
ПС Ку­че­во на име Јо­ва­но­вић Дра­ги­ша, Ку­че­во.
03/042779/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2451/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005813753 издатa од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Жив­ко­вић Је­ле­на,
Ве­ли­ка Пла­на.
03/042780/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4690 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005440579 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ива­но­вић Ан­ге­ли­на, Сме­де­ре­во.
03/042781/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4307 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002540181 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ву­лић Ма­ри­ја, Сме­де­ре­во. 03/042782/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4638 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005730775 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Пе­рић Звон­ко, Сме­де­ре­во. 03/042783/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-150/14
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003981582 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ни­ко­лић
Бран­ко, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/042784/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4477 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003615001 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Фи­лић Дра­ган, Сме­де­ре­во. 03/042785/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4458 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004253280 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ћу­рић До­бри­ца, Сме­де­ре­во.03/042786/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-299/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004387878 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Дра­го­је­вић Љи­ља­на, Гроц­ка. 03/042787/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-3670 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001839009 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ан­та­на­си­је­вић Сла­ви­ша, Сме­де­ре­во.
03/042788/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-80/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005059592 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Јо­ви­чић Ми­ли­во­је, Бе­о­чин.
03/042789/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4170 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005332725 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Са­вић Иван, Сме­де­ре­во.
03/042790/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4296 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002703687 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Пр­во­слав, Сме­де­ре­во. 03/042791/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-316/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000644954 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Џо­дан Ма­ри­ја, Ста­ра Па­зо­ва. 03/042792/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3685 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004509365 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­ха­и­ло­вић Ђор­ђе, Сме­де­ре­во. 03/042793/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-108052/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005366515 издатa од ПС
Сур­ду­ли­ца на име Алек­сан­дро­ва Ве­сна, Сур­ду­ли­ца. 03/042794/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4024 од 07.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003790497 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Кр­стић Жељ­ка, Сме­де­ре­во. 03/042795/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4513 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001177753 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Це­нић Да­ли­бор, Сме­де­ре­во. 03/042796/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4629 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002684348 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ди­ми­три­је­вић Ми­ли­ца, Сме­де­ре­во.
03/042797/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/2015-14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004121818 издатa од
ПС Ин­ђи­ја на име Гак Ми­ка, Ин­ђи­ја.
03/042798/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4427 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000975543 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Сте­вић Де­јан, Сме­де­ре­во. 03/042799/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4475 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003266323 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ба­бић Ни­ко­ла, Сме­де­ре­во. 03/042800/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/206-14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004996164 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Бог­да­но­вић Ана, Ин­ђи­ја.
03/042801/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-103/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004612340 издатa од
ПС Жа­баљ на име Хро­миш На­та­ша, Жа­баљ.
03/042802/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-298/2014 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001480249 издатa од ПС
Гроц­ка на име До­ше­но­вић Ни­ко­ла, Гроц­ка.
03/042803/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-295/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002358033 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ко­лев Пе­тар, Гроц­ка.
03/042804/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-663/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004338654 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бра­јо­вић Ива­на, Пан­че­во.
03/042805/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-296/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003069678 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ли­са­вље­вић Иван, Гроц­ка.
03/042806/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-668/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003397738 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Шу­нић Зо­ри­ца, Пан­че­во.
03/042807/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-297/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002086014 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ко­ва­че­вић Све­тла­на, Гроц­ка.
03/042808/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-665/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001289653 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Куч Ја­на, Пан­че­во.
03/042809/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-664/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005960764 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ни­ко­ла­и­дис Жељ­ка, Пан­че­во.
03/042810/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-294/2014 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003619699 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ата­на­ско­вић Ми­ли­ја­на, Гроц­ка.
03/042811/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-666/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001245388 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Спа­сић Ива­на, Пан­че­во.
03/042812/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-669/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003370138 издатa од
ПУ Пан­че­во на име То­шић Ра­де, Пан­че­во.
03/042813/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1341/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004908499 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ђу­рић Зо­ран, Бе­о­град.
03/042814/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-673/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003240782 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Стан­ко­вић Злат­ко, Пан­че­во. 03/042815/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-76/14 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000728030 издатa од ПС
Ада на име Не­мет Ро­ланд, Ада.
03/042816/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-672/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003395988 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ма­ђа­ров Зо­ра, Пан­че­во.
03/042817/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-671/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004555965 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Мар­ко­вић Ми­ла­на, Пан­че­во. 03/042818/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1474 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003178426 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Дро­бац Јо­ван­ка, Бе­о­град.
03/042819/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-670/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001508405 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ћо­сић Ву­чи­ца, Пан­че­во.
03/042820/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1476/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002446047 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ашић Ми­лан, Бе­о­град.
03/042821/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-667/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003397742 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Шу­нић Не­над, Пан­че­во.
03/042822/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1484/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001210062 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ива­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.03/042823/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1483/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003625775 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ћу­но­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/042824/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1478/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003560736 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­кић Та­ња, Бе­о­град.
03/042825/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1471 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002497195 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ан­дре­јић Ива­на, Бе­о­град.
03/042826/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-56639/14 од 09.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004498381 издатa од ПС
Вр­шац на име Ми­јал­ко­вић Бо­бан, Вр­шац.
03/042827/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1475/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005049139 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Мак­си­мо­вић Ми­ло­је, Бе­о­град. 03/042828/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-67809/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003314282 издатa од ПС
Вр­шац на име Да­кић Дра­ган, Вр­шац.
03/042829/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1385/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001260098 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ни­ко­лић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/042830/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1469 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005279970 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бо­кић Ми­ле, Бе­о­град.
03/042831/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1468 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000815729 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кнез Ми­лан, Бе­о­град.
03/042832/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1466 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004716488 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Оме­ро­вић Ја­нош, Бе­о­град.
03/042833/14
131
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1464/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002619058 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Пле­ћаш Ми­лан, Бе­о­град.
03/042834/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1458/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002891103 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Хор­ват Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/042835/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-69544/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000643985 издатa од ПС
Вр­шац на име Кор­ња Дра­га­на, Вр­шац.
03/042836/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-90161/14 од 29.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003006678 издатa од ПС
Вр­шац на име Ла­за­ре­вић Је­ле­на, Вр­шац.
03/042837/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-87679/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003924849 издатa од ПС
Вр­шац на име Ла­буд Или­ја, Вр­шац.
03/042838/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1467/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001832244 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­по­вић Рај­ко, Бе­о­град.
03/042839/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1461/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004438102 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гу­цић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/042840/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-82678/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003233861 издатa од ПС
Вр­шац на име Пре­лич Мар­ко, Вр­шац.
03/042841/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1478/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004365597 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ко­штре­ба Та­ид
­ а, Бе­о­град. 03/042842/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-65874/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000688978 издатa од ПС
Вр­шац на име Љи­кај Аљ­бан, Вр­шац.
03/042843/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-97630/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003038410 издатa од ПС
Вр­шац на име Сте­фа­но­вић Са­ва, Вр­шац.
03/042844/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1460/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004971312 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Стој­ков Пре­драг, Бе­о­град. 03/042845/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-78125/14 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004651705 издатa од ПС
Вр­шац на име Сто­ја­ко­вић Алек­сан­дар, Вр­шац.
03/042846/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205.1-734/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001592996 издатa од
ПС Гроц­ка на име Стан­ко­вић Све­то­зар, Обре­но­вац.03/042847/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1459/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004741366 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­ка­ло­вић Иван­ка, Ри­пањ. 03/042848/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-75864/14 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004448693 издатa од ПС
Вр­шац на име Јо­ва­нов Кри­сти­јан, Вр­шац.
03/042849/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-98440/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003545298 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Де­спо­то­вић Зо­ри­ца, Ло­зни­ца. 03/042850/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-101828/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004529352 издатa од
ПС Вр­шац на име Па­влов Жељ­ко, Вр­шац.
03/042851/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8-2336 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003424787 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић То­ми­слав, Но­ви Сад. 03/042852/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1465/14 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002950917 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ву­ка­нић Ива­на, Бе­о­град.
03/042853/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8-2335/2014 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005502453 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Па­у­но­вић Је­ле­на, Но­ви Сад. 03/042854/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1463 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005507822 издатa од
ПУ Вра­ње на име Ма­рић Иван, Обре­но­вац.
03/042855/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2329 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002036564 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сеј­ди­ју Ђа­вит, Но­ви Сад.
03/042856/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1462 од 18.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005697406 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Кне­же­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град. 03/042857/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2363 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004787665 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Жив­ку­цин Сло­бо­дан, Но­ви Сад. 03/042858/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2339 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005583417 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Об­ра­дов Слав­ко, Но­ви Сад.
03/042859/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1470/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003971901 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ме­де­ни­ца Ра­до­мир, Бе­о­град. 03/042860/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2338 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001488253 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­ков Ми­лан, Но­ви Сад.
03/042861/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2337 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004736122 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ко­вић Ан­дри­ја, Но­ви Сад. 03/042862/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2343 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004258504 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ло­вре Ра­дој­ка, Но­ви Сад.
03/042863/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-93847/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003339678 издатa од ПС
Вр­шац на име Пау Еми­ли­ја­на, Вр­шац.
03/042864/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-101745/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004213610 издатa од
ПС Вр­шац на име Ма­дић Зо­ран, Вр­шац.
03/042865/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-410 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004155229 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ци­цва­ра Рад­ми­ла, По­жа­ре­вац. 03/042866/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-409 од 04.11.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005624619 издатa од ПУ По­
жа­ре­вац на име Чер­че­ла­но­вић Дра­га­на, По­жа­ре­вац. 03/042867/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2341 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005505123 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ну­кић Сте­ван, Но­ви Сад.
03/042868/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2346 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005073030 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ши­љег Жа­кли­на, Но­ви Сад.
03/042869/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2345 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004457832 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ре­лић Ђор­ђе, Но­ви Сад.
03/042870/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2344 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005368692 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ар­сић То­ми­слав, Но­ви Сад.
03/042871/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2349 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005012567 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­вач Јо­сип, Но­ви Сад.
03/042872/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2348 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003650198 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ке­зи­ја Во­ји­слав, Но­ви Сад.
03/042873/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2347 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003940333 издатa од ПС
Сен­та на име Ми­шкеи Еди­на, Но­ви Сад.
03/042874/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2351 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000900535 издатa од ПУ
Ша­бац на име Па­ли­ку­ћа Ми­ли­ца, Но­ви Сад.
03/042875/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2350 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003970762 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­ти­но­вић Не­дељ­ко, Но­ви Сад. 03/042876/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2353 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004815646 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­да­но­вић Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/042877/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2352 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004100502 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мр­ко­вић Де­си­мир, Но­ви Сад.
03/042878/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2334 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001246633 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Да­чић Сло­бо­дан­ка, Но­ви Сад. 03/042879/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2323 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002429909 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­хевц Фра­ња, Срем­ска Ка­ме­ни­ца. 03/042880/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2331 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005318336 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пре­ус­се Сла­ви­ца, Но­ви Сад.
03/042881/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2333 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005562685 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шти­мац Та­тја­на, Но­ви Сад.
03/042882/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2330 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003783938 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Но­ва­ко­вић Би­ља­на, Но­ви Сад. 03/042883/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2332 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004523728 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­мић Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/042884/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2325 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001962537 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зла­тић Ру­жи­ца, Но­ви Сад.
03/042885/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2327 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005801147 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­му­ла Ми­лан, Но­ви Сад.
03/042886/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2328 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005374066 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стан­ков Мир­ко, Но­ви Сад.
03/042887/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2311 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004683488 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ло­шев Зо­ра, Но­ви Сад.
03/042888/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2322 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003467185 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сла­ву­љи­ца Мла­ден, Но­ви Сад. 03/042889/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2324 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003052040 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Са­лаг Са­ња, Но­ви Сад.
03/042890/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2326 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004138152 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Илић Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/042891/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2315 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004633171 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­лен­чић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/042892/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2309 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003311491 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ду­кић Ди­ја­на, Но­ви Сад.
03/042893/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2310 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001566534 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ки­сић Мар­ко, Но­ви Сад.
03/042894/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2307 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001911024 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кур­јач­ки Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/042895/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2312 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003331641 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ди­ми­трић Мар­ко, Но­ви Сад.
03/042896/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2313 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005839364 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­шић Здрав­ка, Но­ви Сад.
03/042897/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2314 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005764797 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Про­да­но­вић Ко­ста, Но­ви Сад. 03/042898/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2304 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000127239 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ко­вић Пет­ко, Но­ви Сад.
03/042899/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2305 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000285335 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мак­сић Јо­ва­на, Но­ви Сад.
03/042900/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2306 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005475996 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Ја­сми­на, Но­ви Сад.
03/042901/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2319 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005720230 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зић Бо­жи­дар, Но­ви Сад.
03/042902/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2320 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000442836 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стан­ков Рад­ми­ла, Но­ви Сад.
03/042903/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2303 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002730190 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ар­де­љан Вик­тор, Но­ви Сад.
03/042904/14
27
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2308 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001962040 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зин Бра­ни­слав, Но­ви Сад.
03/042905/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2317 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001251761 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пан­то­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/042906/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2318 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004355458 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­на­ћев Сла­ђа­на, Но­ви Сад.
03/042907/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2302 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001179874 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Се­ке­реш Игор, Но­ви Сад.
03/042908/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-106825/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001967690 издатa од
ПС Вр­шац на име Рај­да Ма­ти­ја, Вр­шац.
03/042909/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-106827/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003392579 издатa од
ПС Вр­шац на име Ба­кић Јо­ва­на, Вр­шац.
03/042910/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-105780/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001329603 издатa од
ПС Вр­шац на име Ста­ни­са­вљев Ми­ле, Вр­шац.
03/042911/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-107075/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002037613 издатa од
ПС Вр­шац на име Нађ Бо­шко, Вр­шац.
03/042912/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-108278/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004647634 издатa од
ПС Вр­шац на име Осто­јић Та­ма­ра, Вр­шац.
03/042913/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-107666/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004612317 издатa од
ПС Вр­шац на име Гро­зда­нић Лу­ка, Вр­шац.
03/042914/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-513/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005791474 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ба­бић Је­ле­на, Ча­чак.
03/042915/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-4165/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002361169 издатa од ПС
Не­го­тин на име Мар­ко­вић Бран­ко, Не­го­тин.
03/042916/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-153/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005906596 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Ко­ва­че­вић Ха­та, При­је­по­ље. 03/042917/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-512/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004298846 издатa од ПУ
Ча­чак на име Гли­шо­вић Ми­ле­на, Ча­чак.
03/042918/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-518/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003316152 издатa од ПУ
Ча­чак на име Спа­со­је­вић Све­тла­на, Ча­чак.
03/042919/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-517/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002350260 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ста­ној­чић Ла­зар, Ча­чак.
03/042920/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-516/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001279713 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ива­но­вић Лу­ка, Ча­чак.
03/042921/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-108770/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004816933 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ра­кић Ми­ло­ван, Ло­зни­ца.
03/042922/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-214/2014 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004891817 издатa од ПУ
Бор на име Ма­рин­ко­вић Ма­ри­ја, Бор.
03/042923/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-108565/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001137202 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ћо­ри­лић Љу­бо­мир, Ло­зни­ца. 03/042924/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-108056/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005639279 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Пе­тро­вић Ми­ли­ца, Ло­зни­ца. 03/042925/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-107417/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004998636 издатa од ПС
Ко­вин на име Гр­бо­вић Љи­ља­на, Ко­вин.
03/042926/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-921/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003285435 издатa од ПС
Ку­ла на име Пап Пе­тар, Ку­ла.
03/042927/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-108610/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003408245 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ко­кић Да­ни­јел, Бо­га­тић.
03/042928/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-920/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004226801 издатa од ПС
Ку­ла на име Шу­пи­ца Гли­го­ри­је, Си­вац.
03/042929/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-106794 од 28.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004611678 издатa од ПС Ту­
тин на име Осма­но­вић Ри­фат, Ту­тин.
03/042930/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-50/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003661131 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Ви­дић Дра­го­љуб, Мач­кат.
03/042931/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-213/14 од 26.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002341867 издатa од ПУ
Бор на име Рај­ко­вић Ми­лош, Бор.
03/042932/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-231/2014 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001581070 издатa од ПУ
Бор на име Па­цић Жив­ко, Бор.
03/042933/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-221/2014 од 02.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004373227 издатa од ПУ
Бор на име Ми­ло­ра­до­вић Адам, Бор.
03/042934/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-211/2014 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003681551 издатa од ПУ
Бор на име Је­вре­мо­вић Ни­ко­ла, Бор.
03/042935/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-219/14 од 01.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005152939 издатa од ПУ
Бор на име Ста­мен­ко­вић Дра­ган, Бор.
03/042936/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-208/14 од 24.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000916743 издатa од ПУ
Бор на име Ар­сов­ска Ива­на, Бор.
03/042937/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 205-5-217/2014 од 26.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004100071 издатa од ПУ
Бор на име Ђо­кић Са­ша, Бор.
03/042938/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-108335/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004763056 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ус­ко­вић Есме­рал­да, Ле­ско­вац. 03/042939/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-108366/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003860852 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Кр­стић Бра­ти­слав, Ле­ско­вац. 03/042940/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-108/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004869927 издатa од
ПС При­бој на име Ота­ше­вић Ђор­ђе, При­бој.
03/042941/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1380/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004400231 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име То­по­лић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/042942/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1379/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005905238 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Уско­ко­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/042943/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1378/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005058029 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ба­јић Са­ва, Бе­о­град.
03/042944/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1377/2014 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001454942 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име То­мов­ски Алек­са, Срем­чи­ца. 03/042945/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1376/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001951231 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Про­да­но­вић Сте­фан, Бе­о­град. 03/042946/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-109822/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002008831 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­шко­вић Све­тла­на, Ша­бац. 03/042947/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-109945/14-1 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001632646 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ва­си­ље­вић Сне­жа­на, Ша­бац. 03/042948/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1375/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004330126 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Пил­че­вић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/042949/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1374/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003707619 издатa од
ПУ По­жа­ре­вац на име Ла­ври­нен­ко Де­нис, Бе­о­град. 03/042950/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 1372 од 28.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005239744 издатa од ПС Чу­ка­
ри­ца на име Бе­ше­вић Ве­ли­бор, Ру­шањ.
03/042951/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1506/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003972920 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Де­мењ Мар­ко, Бе­о­град.
03/042952/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1432/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000667405 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Спа­ле­вић Вик­то­ри­ја, Бе­о­град. 03/042953/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1507/2014 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001650370 издатa од
ПС Гроц­ка на име Илић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/042954/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-862/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002928982 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Мар­тон Ја­нош, Но­ва Цр­ња. 03/042955/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-850/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005228944 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Мар­ти­но­вић Ран­ко, Вој­во­да Сте­па.
03/042956/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-846/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001463702 издатa од ПС
Но­ва Цр­ња на име Ла­ка­туш Сла­ви­ца, Но­ва Цр­ња.
03/042957/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-863/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004738447 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Те­сла Ми­лан, Вој­во­да Сте­па. 03/042958/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-867/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002569978 издатa од ПС
Но­ва Цр­ња на име Бо­го­је­вић Ду­шко, Срп­ска Цр­ња. 03/042959/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-868/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00150398 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Ран­ков Сто­јан, Но­ва Цр­ња. 03/042960/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-861/14 од 15.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002309691 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Хор­ват Ма­ну­е­ла, Но­ва Цр­ња.
03/042961/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1260 од
22.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000208195 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Са­вић Ду­шко,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/042962/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1175/14 од
10.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001107254 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Де­лић Или­ја,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/042963/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1261 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005416518 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Пе­јак Ду­шан­ка,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/042964/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-1291/14 од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003554332 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Чер­га Ед­гар, Бач­
ка Па­лан­ка.
03/042965/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-107632/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003102030 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Јо­ва­но­вић Бо­ри­вој, Ло­зни­ца. 03/042966/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-106585/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002281635 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Сре­те­но­вић Рај­ко, Кра­гу­је­вац.03/042967/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-110376/14-1 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001790889 издатa од
ПУ Ша­бац на име Га­ври­ло­вић Дра­ги­ца, Ша­бац. 03/042968/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-110396/14-1 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0045499214 издатa
од ПУ Ша­бац на име Мар­ко­вић Зо­ран, Ша­бац.
03/042969/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-108073/14 од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004910074 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ма­рин­ко­вић Ма­
ри­ја, Аран­ђе­ло­вац.
03/042970/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205 од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001742610 издатa од ПС Ту­тин на
име Шкри­јељ Ми­ре­ла, Ту­тин.
03/042971/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-503/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003559852 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ле­тић Ма­ри­ја, Кру­ше­вац. 03/042972/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-505/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000258145 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ло­ше­вић Јан­ко, Кру­ше­вац. 03/042973/14
28
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-504/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005512458 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ше­ће­ров Ви­о­ле­та, Кру­ше­вац.03/042974/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-506/22014 од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002548365 издатa од ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ло­ше­вић Ми­лан­ка,
Кру­ше­вац.
03/042975/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-522/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002403742 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пе­ри­шић Гор­да­на, Ча­чак.
03/042976/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-109648/14 од
30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004437971 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Тер­зић Ива­на,
Аран­ђе­ло­вац.
03/042977/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205.1-520/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001562656 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пе­тро­вић Ја­на, Ча­чак.
03/042978/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-523/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003069849 издатa од ПУ
Ча­чак на име Пе­ри­шић Ђу­рић Сне­жа­на, Ча­чак.
03/042979/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-519/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001959626 издатa од ПУ
Ча­чак на име То­па­ло­вић Сне­жа­на, Ча­чак.
03/042980/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 205-4-81/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000290946 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Стан Жи­ва, Срп­ски Ите­беј. 03/042981/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-104/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00207669 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Зло­ко­ли­ца Слав­ко, Жа­баљ. 03/042982/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/208-14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002325273 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ка­ли­нић Ани­ца, Ин­ђи­ја.
03/042983/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-110443/14-1 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001631331 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ва­сић Бра­ни­слав, Ша­бац.
03/042984/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-110108/14-1 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003912159 издатa од
ПУ Ша­бац на име Стан­ко­вић Ни­ко­ла, Ша­бац.
03/042985/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-110367/14-1 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005440527 издатa од
ПУ Ша­бац на име Стр­кић Ми­лош, Ша­бац.
03/042986/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-109665 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003821389 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ни­ко­лић Ла­зар, Вла­со­тин­це. 03/042987/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-113/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004630711 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Са­во­вић На­та­ша, Ко­ва­чи­ца. 03/042988/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-117/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003316891 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Ја­ро­слав Су­ха­нек, Ко­ва­чи­ца. 03/042989/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2321 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004425868 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бр­кан­лић Сан­дра, Но­ви Сад.
03/042990/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2316 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004238832 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Акин Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/042991/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2288 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005386864 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кре­јић Ма­рин­ко, Но­ви Сад.
03/042992/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-637 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000371056 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ла­лић Јо­ви­ца, Ара­дац.
03/042993/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2289 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004789028 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­њац Ми­ро­слав, Но­ви Сад.
03/042994/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2301 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003285624 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђор­ђе­вић Бо­жа­на, Но­ви Сад.
03/042995/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2290 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003832381 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­и­че­вић Жив­ко, Но­ви Сад.
03/042996/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2299 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001099292 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Иса­ков Ма­ри­на, Но­ви Сад.
03/042997/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-648/03 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002024372 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Зе­че­вић Алек­сан­дар, Зре­ња­нин.
03/042998/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2300 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003674288 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Су­че­вић На­да, Но­ви Сад.
03/042999/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-639 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003938324 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ни­ко­лин Зо­ри­ца, Зре­ња­нин. 03/043000/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2291 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002880555 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ман­дић Ми­љан, Но­ви Сад.
03/043001/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-638 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002256952 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Си­ве­ри Ан­дре­јан, Зре­ња­нин. 03/043002/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2293 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004967970 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ши­пош Ан­ки­ца, Но­ви Сад.
03/043003/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2298 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001539912 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сти­ја­ко­вић Ђу­ро, Но­ви Сад.
03/043004/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2295 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003197675 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­го­је­вић Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/043005/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-651/03 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005461017 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ву­ле­тин Ду­шан, Зре­ња­нин. 03/043006/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2294 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004257118 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ан­ђел­ко­вић Ми­ли­ца, Но­ви Сад. 03/043007/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2297 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004703506 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­рин­ко­вић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/043008/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-49/14 од 17.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003171328 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Дрн­да­ре­вић Је­ле­на, Бо­ље­вац.
03/043009/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2296 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167698 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ли­со­вац Зо­ран, Но­ви Сад.
03/043010/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2283 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004081529 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Атла­гић Сне­жа­на, Но­ви Сад.
03/043011/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-107071/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004513274 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Зе­кић Во­ја, Ле­ско­вац.
03/043012/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2282 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001486556 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мај­сто­ро­вић Мар­ко, Но­ви Сад. 03/043013/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-106934/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004681833 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­цић Иван, Ле­ско­вац.
03/043014/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2285 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002600260 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/043015/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-416/14 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004403669 издатa од ПС
Не­го­тин на име Го­го­вић Ми­лан, Не­го­тин.
03/043016/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2284 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002971276 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/043017/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2287 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004877268 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стан­ко­вић Не­над, Но­ви Сад.
03/043018/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2286 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005501549 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ро­ман­дић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/043019/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2263 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244567 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­чић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/043020/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2292 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001395052 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Прен­то­вић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/043021/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2280 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767976 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Фур­лан Мар­ко, Но­ви Сад.
03/043022/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2279 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004095018 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пе­тро­вић Игор, Но­ви Сад.
03/043023/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2271 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001259962 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/043024/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2281 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003327162 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­веш Љу­бо­мир, Но­ви Сад.
03/043025/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2268 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003988226 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Жем­бе­ри Кри­сти­ан, Но­ви Сад. 03/043026/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2269 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001766827 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­би Жи­кић Та­ма­ра, Но­ви Сад. 03/043027/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2270 од 20.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244840 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мир­нић Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/043028/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2266 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005828228 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ер­же­бет То­ма, Но­ви Сад.
03/043029/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2267 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002477363 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кр­не­та Ве­ри­ца, Но­ви Сад.
03/043030/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2264 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0011358804 издатa од
ПУ Но­ви Сад на име Дра­жић Алек­сан­дар, Но­ви Сад.
03/043031/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2265 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000036697 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Оле­ар-Га­ће­ша Та­тја­на, Но­ви Сад. 03/043032/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-101 од 28.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005653799 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Пе­тро­вић Рај­ка, Пе­ћин­ци.
03/043033/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2359 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000769179 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зу­кић Ми­лош, Но­ви Сад.
03/043034/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2361 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003680524 издатa од ПС
Вра­чар на име При­та Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/043035/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2360 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004288858 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ива­ниш Де­нис, Но­ви Сад.
03/043036/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2362 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003473684 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­ду­ло­вић Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/043037/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2356 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462468 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ја­њу­ше­вић Бор­ко, Но­ви Сад.
03/043038/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2354 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839637 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јев­тић Си­ни­ша, Но­ви Сад.
03/043039/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2355 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001849734 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић Го­ран, Но­ви Сад.
03/043040/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2358 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003663624 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­цић Рај­на, Но­ви Сад.
03/043041/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2357 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004629006 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­цић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/043042/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-53214/14
од 02.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002612240 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Ди­да­но­
вић Алек­сан­дар, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/043043/14
131
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-96695/14
од 13.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002899968 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Га­шић
Ан­ђе­ла, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/043044/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-512/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004087624 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ми­ли­во­је­вић Мир­ја­на, Кра­ље­во. 03/043045/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-514/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003226835 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ву­ки­ће­вић Алек­сан­дра, Кра­ље­во. 03/043046/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1358/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004231332 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ла­за­ре­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град. 03/043047/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-78789/14
од 03.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002241873 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Сте­ва­но­
вић Дра­ги­ца, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/043048/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 205-107943/14
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004469493 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Спа­ле­вић
Ми­о­драг, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/043049/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1531/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002793558 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Фолк­ман Ду­шан, Бе­о­град.
03/043050/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1357/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003652680 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Со­фи­ја, Но­ви Бе­о­град.
03/043051/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1529/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001894285 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Си­мић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/043052/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1356/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005753163 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ва­ре­ни­ка Пре­драг, Бе­о­град. 03/043053/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1528/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005367653 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Вер­гаш Ми­лош, Бе­о­град.
03/043054/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1359/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001761496 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Вој­во­дић Ју­ли­ја­на, Бе­о­град. 03/043055/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1532/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004730632 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Аћи­мо­вић Фи­лип, Бе­о­град. 03/043056/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1530/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004940118 издатa од
ПС Ста­ри град на име Дра­ча Жив­ко­вић Љи­ља­на, Бе­о­град.
03/043057/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1433/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005867442 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Ан­ђе­ла, Бе­о­град. 03/043058/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1434/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004015096 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ла­лић Ол­га, Бе­о­град.
03/043059/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1539/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004189526 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­ко­лић Ве­сна, Бе­о­град.
03/043060/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1537/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004686270 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бо­јо­вић Не­вен­ка, Бе­о­град.
03/043061/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1537/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004768858 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кри­ве­ља­но­вић Де­јан, Бе­о­град.03/043062/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1536/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002896918 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Га­шић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/043063/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1360/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004080130 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ву­ко­бра­то­вић Ви­до­са­ва, Бе­о­град.
03/043064/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1522/14 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004993570 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пан­то­вић Ми­ло­ван, Бе­о­град. 03/043065/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1900/14 од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003272982 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кне­же­вић Ду­шко,
Зе­мун.
03/043066/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1535/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005704444 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Де­вић Зо­ран, Бе­о­град.
03/043067/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1905/14SV
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002258214 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ке­цо­је­вић Ана,
Но­ви Бе­о­град.
03/043068/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1534/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001414986 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ја­наћ­ко­вић Но­ви­ца, Бе­о­град. 03/043069/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1533/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004008054 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ку­зма­но­вић Јо­ва­на, Бе­о­град. 03/043070/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1906/14SV
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005467582 издатa од ПС Вра­чар на име То­до­ро­вић Зо­ран, Но­ви
Бе­о­град.
03/043071/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1579/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001090505 издатa од
ПС Вра­чар на име Ла­за­ре­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/043072/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-102065/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394469 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­лић Да­ни­јел, Ја­го­ди­на.
03/043073/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1580/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005048164 издатa
од ПС Зве­зда­ра на име Ми­ло­је­вић Ива­но­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/043074/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-103775/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004123583 издатa од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ди­ми­три­је­вић Кри­сти­на, Ја­го­ди­на.
03/043075/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1581/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005140220 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Лу­кић Ду­шан, Бе­о­град.
03/043076/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-100489/14 од 16.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003064429 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ра­и­че­вић Сла­ђа­на, Ја­го­ди­на. 03/043077/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-105128/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002567713 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Да­јић Је­ле­на, Ја­го­ди­на.
03/043078/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1542/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004972639 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Да­у­ти Но­ра, Бе­о­град.
03/043079/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-101223/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003276502 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Уро­ше­вић Аца, Ја­го­ди­на.
03/043080/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1541/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001460532 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­јић То­ми­слав, Бе­о­град.
03/043081/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-101/14
од 29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004064123 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић
Ма­ја, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/043082/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1540/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003360599 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ди­нов Јор­да­на, Бе­о­град.
03/043083/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-100/14
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002519604 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Кра­го­вић
Ја­сми­на, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/043084/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1435/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002284429 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ка­ра­ле­јић Ве­се­лин, Бе­о­град. 03/043085/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-223/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001357166 издатa од
ПС Тр­го­ви­ште на име Илић Ми­лан, Тр­го­ви­ште. 03/043086/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 2052-1545/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003826202 издатa од
ПС Вра­чар на име Стан­ко­вић Кр­стић Са­ња, Бе­о­град. 03/043087/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-336 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003901124 издатa од ПУ
Ужи­це на име Јо­ва­но­вић Зо­ран, Ужи­це.
03/043088/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/1544 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004898773 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Су­сур За­им, Бе­о­град.
03/043089/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-338/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005590229 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ста­но­је­вић Јо­ва­на, Ужи­це.
03/043090/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1968 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099452 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­шић Сне­жа­на, Зе­мун.
03/043091/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1543/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002562343 издатa од
ПУ При­зрен на име То­до­ро­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/043092/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-17/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003614709 издатa од ПС
Ла­по­во на име Ни­ко­лић Ка­та­ри­на, Ла­по­во.
03/043093/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1587/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001939286 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Спа­сов­ски Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/043094/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-337/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003456493 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ка­ба­ни­ца Урош, Ужи­це.
03/043095/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-4236/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002175481 издатa од ПС
Ириг на име Ду­хоњ Сте­ви­ца, Врд­ник.
03/043096/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-166 од 23.10.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005189826 издатa од ПС Уб на
име Ва­сић Бу­ди­мир, Уб.
03/043097/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1588/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005464504 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Ми­лан­ка, Бе­о­град. 03/043098/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-46 од 29.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001506337 издатa од ПС Ра­
ча на име Јо­ва­но­вић Ми­лош, Ра­ча.
03/043099/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/399
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001502700 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Мај­кић
Ми­лан, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/043100/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1582/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002888704 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Лу­кић Ве­лин­ка, Бе­о­град. 03/043101/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/401
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003963797 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ба­бић Ми­
лан, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/043102/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-109852/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001658626 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Ро­сић Гор­да­на, Глу­шци.
03/043103/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1583/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004634265 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јор­да­нов Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/043104/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/400
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004907009 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ан­то­нић
Да­ни­јел, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/043105/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-106318/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003014802 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ма­рин­ко­вић Алек­сан­дар, Ло­зни­ца.
03/043106/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/402
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005165703 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ја­но­ше­вић
Ми­ра, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/043107/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1585/2014 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001289331 издатa од
ПС Гроц­ка на име При­шу­њак Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/043108/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-106471/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005314579 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ра­кић Ива­на, Ло­зни­ца.
03/043109/14
29
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-269/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004828063 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ста­нић Љу­би­ша, За­је­чар.
03/043110/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-105703/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001408392 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Жив­ко­вић Дра­го­слав, Ло­зни­ца. 03/043111/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1584/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001298233 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ра­ни­са­вље­вић Ми­ро­љуб, Бе­о­град. 03/043112/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-268/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003013006 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ко­стић Пре­драг, За­је­чар.
03/043113/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-107150/141 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002994403 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Син­ђе­лић Ми­лу­тин, Ло­зни­ца. 03/043114/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1586/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004874188 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Тер­зић Ива­на, Бе­о­град.
03/043115/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-267/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003243552 издатa од
ПУ За­је­чар на име Гли­шић Јо­ван, За­је­чар.
03/043116/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1590/2014 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003859952 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Де­вић Си­мо­ни­да, Бе­о­град. 03/043117/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-106819/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002459103 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ми­тро­вић Ми­ло­мир, Ло­зни­ца. 03/043118/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-266/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003307335 издатa од
ПУ За­је­чар на име Жив­ко­вић Ве­ли­бор­ка, За­је­чар. 03/043119/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1546/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001419679 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ћо­сић Не­бој­ша, Бе­о­град.
03/043120/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-108048/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003274491 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ла­за­ре­вић Де­јан, Ло­зни­ца.
03/043121/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-265/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002250099 издатa од
ПУ За­је­чар на име Са­рић Џо­а­на, За­је­чар.
03/043122/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1593/2014 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002905193 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кр­не­та Бо­рис, Бе­о­град.
03/043123/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-264/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002874899 издатa од
ПУ За­је­чар на име Спа­сић Ми­ле­на, За­је­чар.
03/043124/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1594/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003388216 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ома­но­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/043125/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-263/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003101791 издатa од
ПУ За­је­чар на име Чав­ка Ал­ма, За­је­чар.
03/043126/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-104313/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001091885 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име За­рић Дра­ги­ња, Ло­зни­ца.
03/043127/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1595/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002090935 издатa од
ПС Али­бу­нар на име Че­ча­ре­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/043128/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-257/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003917413 издатa од
ПУ За­је­чар на име Пе­шић Ми­ро­слав, За­је­чар.
03/043129/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-154/14
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005761188 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Три­фу­но­вић
Ми­о­драг, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/043130/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1592/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003573428 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сил­ве­стро Ре­бец­ца, Бе­о­град. 03/043131/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-361/14ВК од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005419937 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Штр­бац Ми­о­драг,
Но­ви Бе­о­град.
03/043132/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-150/14
од 24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003981582 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ни­ко­лић
Бран­ко, Руд­ник.
03/043133/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1591/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002602712 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/043134/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1897/14СИ
од 27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003000106 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Шки­пић Але­кран­дар,
Бе­о­град.
03/043135/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1597/2014 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005680775 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­тро­вић Дра­ги­ша, Бе­о­град. 03/043136/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-105317/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004190411 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Јо­ва­но­вић Ма­ри­ја, Ло­зни­ца. 03/043137/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-359/14ВК од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003308912 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћур­чић Бран­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/043138/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1055/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003574709 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Де­спо­то­вић Мом­чи­ло, Бе­о­град.03/043139/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1057/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002460179 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ран­ко­вић На­та­ша, Бе­о­град. 03/043140/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1058/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001728662 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Кам­бер Ју­суф, Бе­о­град. 03/043141/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1059/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001080523 издатa од
ПС Вра­чар на име Ко­стић Не­над, Бе­о­град.
03/043142/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-360/14ВК од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004006049 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мла­де­но­вић Је­ле­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/043143/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1060/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002105315 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­то­вић Урош, Бе­о­град. 03/043144/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-358/14ВК од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001681864 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­до­ро­вић Ми­
лош, Но­ви Бе­о­град.
03/043145/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-357/14ВК од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002184518 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Ка­та­ри­на,
Бе­о­град.
03/043146/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1063/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005177706 издатa од
ПС Вра­чар на име За­рић Ко­ла­ро На­та­ша, Бе­о­град. 03/043147/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-356/14ВК од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001179138 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­нић Бра­ни­слав,
Но­ви Бе­о­град.
03/043148/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1062/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004533456 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ра­дић Ду­дић Рад­ми­ла, Бе­о­град. 03/043149/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-355/14ВК од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004346012 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћук­те­раш Сре­тен,
Сур­чин.
03/043150/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1066/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005103790 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­ва­но­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/043151/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-354/14ВК од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005490790 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­јић Ми­љан, Бе­
о­град.
03/043152/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1067/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001950190 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­ва­но­вић Мај­да, Бе­о­град. 03/043153/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1885/14 од
25.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005501619 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гар­ген­та Алек­сан­
дар, Зе­мун.
03/043154/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1051/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005372219 издатa од
ПС Зе­мун на име Сто­ја­но­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град. 03/043155/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-183/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002885433 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сла­вић Бо­жи­дар,
Но­ви Бе­о­град.
03/043156/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1053/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005489206 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­вло­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/043157/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1901/14SV
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002097957 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Ми­ле,
Но­ви Бе­о­град.
03/043158/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-950/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001727743 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ка­ба­да­ја Ра­иф, Бе­о­град. 03/043159/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1903/14СВ
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004474614 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­јић Ни­ко­ла, Но­
ви Бе­о­град.
03/043160/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-947/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003691570 издатa од
ПС Зе­мун на име Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/043161/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1902/14SI од
28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002764134 издатa од ПУ Бе­о­град на име Пе­јић Жив­ка, Зе­мун.
03/043162/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-951/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005337115 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Сто­јиљ­ко­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/043163/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-518/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003004662 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Илић Ни­ко­ла, Кра­ље­во.
03/043164/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-952/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005875891 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­ли­ће­вић Рај­ко, Бе­о­град. 03/043165/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-513/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004795646 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Та­шић Све­тла­на, Кра­ље­во. 03/043166/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-179 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005494710 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ми­хић Гор­дан, Бе­о­град.
03/043167/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-178/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003491700 издатa од
ПС Гроц­ка на име Сто­ја­но­вић Зо­ран, Гроц­ка.
03/043168/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 206-1773/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 009300596 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ла­зић Ни­ко­ла, Ћу­при­ја.
03/043169/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1802/14 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004374428 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Јо­ва­но­вић Де­нис, Ћу­при­ја.
03/043170/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-300/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003659752 издатa од ПС
Гроц­ка на име Жив­ко­вић Ба­та, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/043171/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-4415/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003166037 издатa од ПС
Сви­лај­нац на име Стра­и­но­вић Де­нис, Сви­лај­нац.
03/043172/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-4389/14 од 14.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099375 издатa од ПС
Сви­лај­нац на име Мла­де­но­вић Да­ни­јел, Сви­лај­нац. 03/043173/14
30
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-301/14 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005123515 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ви­шњић Не­над, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/043174/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-302/2014 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005440121 издатa од ПС
Гроц­ка на име Стан­ков Ста­ни­ша, Ка­лу­ђе­ри­ца.
03/043175/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1633/14 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003544892 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ва­сић Љу­би­ца, Ћу­при­ја.
03/043176/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1837/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005404428 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Тер­зић Ма­ри­ја, Ћу­при­ја.
03/043177/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-212/14 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004693478 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ло­ва­но­вић Ива­на, Ба­ра­је­во.
03/043178/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1678/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003370817 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Пан­ду­ро­вић Жив­ка, Ћу­при­ја.
03/043179/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205.1-209/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002042844 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Ву­ко­вић Јо­ва­на, Срем­чи­ца. 03/043180/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-6141/14 од 13.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005724255 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Бу­га­рић Сло­бо­дан­ка, Ре­са­ви­ца. 03/043181/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 27.4-1966 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002126216 издатa од ПС Зе­
мун на име Вра­њеш Ми­ле, Зе­мун.
03/043182/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-6006/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004588196 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Ра­ду­ло­ви Рај­на, Де­спо­то­вац. 03/043183/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/63 од 30.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005147398 издатa од ПС Ти­тел
на име Ми­ћин Сне­жа­на, Ти­тел.
03/043184/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1964 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003584884 издатa од ПС Зе­
мун на име Пан­тић Дра­га­на, Зе­мун.
03/043185/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1928/14 од
31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004846130 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Дра­го­вић Са­ња, Бе­о­
град.
03/043186/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-209 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003124673 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пи­ли­по­вић Мар­ко, Зма­је­во.
03/043187/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1927/14SI од
31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003451467 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име По­по­вић Дра­го­
љуб, Зе­мун.
03/043188/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-208 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002892268 издатa од ПС
Вр­бас на име Та­кач Ли­ди­ја, Ку­цу­ра.
03/043189/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1961 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001566331 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ра­до­ва­но­вић Не­бој­ша, Зе­мун. 03/043190/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-111173/14 од 03.11.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003465671 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Ми­ле­тић Ми­лан­ка, Ја­го­ди­на. 03/043191/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-207 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003048477 издатa од ПС
Вр­бас на име Љу­тић Му­рат, Вр­бас.
03/043192/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1928/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001808087 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Јо­ва­но­вић Жељ­ко, Ћу­при­ја.
03/043193/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1958 од 25.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003152478 издатa од ПС Зе­
мун на име Га­врић Мла­ден, Зе­мун.
03/043194/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-206 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004532764 издатa од ПС
Вр­бас на име Ва­си­ље­вић Мар­ко, Вр­бас.
03/043195/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1848/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004692749 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Глу­ши­ца Да­не, Ћу­при­ја.
03/043196/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-205 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001220420 издатa од ПС
Вр­бас на име Пе­јо­вић Мир­ко, Са­ви­но Се­ло.
03/043197/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1903/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002241290 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Сха­ла Ен­гјелл, Ћу­при­ја.
03/043198/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1953/14 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001381131 издатa од ПС
Зе­мун на име Ба­лаћ Алек­сан­дар, Зе­мун.
03/043199/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-107948/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005396772 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­цић Је­ле­на, Ле­ско­вац.
03/043200/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1836/14 од 15.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001026537 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ра­до­са­вље­вић Ни­ко­ла, Ћу­при­ја. 03/043201/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-108041/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004276387 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­стић Алек­сан­дар, Ле­ско­вац.03/043202/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1774/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000802877 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ђу­рић Ми­о­драг, Ћу­при­ја.
03/043203/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1969 од 27.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001236805 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ми­ли­но­вић Ср­ђан, Зе­мун. 03/043204/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1935/14СИ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005327406 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­до­и­чић Ми­лош,
Бе­о­град.
03/043205/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-4663/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002202225 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Кр­стић Ми­ло­са­ва, Сви­лај­нац. 03/043206/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1934/14СВ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004054240 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Му­се­лин Бо­сиљ­
ка, Бе­о­град.
03/043207/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-4592/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003991033 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ми­ли­ће­вић Иван, Сви­лај­нац. 03/043208/14
3. ХII 2014. /
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1970 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003108066 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Сли­јеп­че­вић Ду­шан, Бе­о­град. 03/043209/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1933/14СВ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004075101 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ка Ру­жи­ца, Бе­
о­град.
03/043210/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-4562/2014 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001579901 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Туј­кић Пе­тар, Су­бо­ти­ца.
03/043211/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1932/14СИ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004330820 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Здрав­ко­вић Зо­ран,
Бе­о­град.
03/043212/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1972 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003642433 издатa од ПС Зе­
мун на име При­би­шић Не­ма­ња, Зе­мун.
03/043213/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1930/14СИ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005848580 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Ра­до­
ван, Бе­о­град.
03/043214/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-4617/2014 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767028 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Јо­вић Мим­чи­ло, Сви­лај­нац. 03/043215/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1929/14СИ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005026080 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пан­тић Ми­хај­ло,
Бе­о­град.
03/043216/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-5615/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001218613 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Ви­де­но­вић Ста­на, Де­спо­то­вац. 03/043217/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1596/14 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002406528 издатa од
ПС Ста­ри град на име Жи­ва­но­вић Ка­зић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/043218/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-5926/14 од 08.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003489475 издатa од ПС
Де­спо­то­вац на име Реч­ко­вић Ми­ли­ца, Де­спо­то­вац. 03/043219/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1919/14 од 21.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001825113 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ми­лој­ко­вић Ду­шан, Ћу­при­ја.
03/043220/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-334 од 24.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005325980 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Тер­зић Вла­ди­мир, Мла­де­но­вац. 03/043221/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1746/14 од 08.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004729138 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ра­ди­во­је­вић Бо­јан, Ћу­при­ја.
03/043222/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 205-1850/14 од 16.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004556683 издатa од ПС
Ћу­при­ја на име Ми­чић Алек­сан­дар, Ћу­при­ја.
03/043223/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-333 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003168339 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Здрав­ко­вић Ма­ри­ја, Мла­де­но­вац.
03/043224/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-4070/14 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001990931 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име По­по­вић Ми­лан, Де­спо­то­вац.
03/043225/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 205-5787/14 од 03.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005566176 издатa од
ПС Де­спо­то­вац на име Миљ­ко­вић Ра­ден­ко, Де­спо­то­вац.
03/043226/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-335/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004287370 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ра­до­ва­но­вић Мом­чи­ло, Мла­де­но­вац.
03/043227/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-337/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001957725 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Кр­стић Јо­ви­ца, Мла­де­но­вац.
03/043228/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-336/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002508314 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ма­тић Ва­ња, Мла­де­но­вац. 03/043229/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-339/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002484845 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ви­ћо­вац Ја­го­да, Мла­де­но­вац.
03/043230/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-338/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004448959 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јо­кић То­ми­слав, Мла­де­но­вац.
03/043231/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1960 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003823266 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­ја­чић Ва­сил­ка, Зе­мун.
03/043232/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1959 од 25.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001790231 издатa од ПС Зе­
мун на име Ти­мо­ти­је­вић Вук, Зе­мун.
03/043233/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1957 од 25.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005143500 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­ри­ја­на Ман­дић, Сур­чин.
03/043234/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1956 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001411464 издатa од ПС Зе­
мун на име Ска­кић Бран­ко, Зе­мун.
03/043235/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1955 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003954114 издатa од ПС Зе­
мун на име Бој­ба­ша Или­ја, Зе­мун.
03/043236/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1954 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004709165 издатa од ПС Зе­
мун на име Би­је­љић Мир­ја­на, Зе­мун.
03/043237/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-104036/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005273965 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Бог­да­но­вић Ве­зи­ра, Но­ви Па­зар.
03/043238/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-98593/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003491449 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Жир­ча­нин Ел­ве­дин, Но­ви Па­зар.
03/043239/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-101311/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001698791 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Па­вло­вић Је­ле­на, Но­ви Па­зар.
03/043240/14
131
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-103393/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003672889 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Га­нић Исмет, Но­ви Па­зар. 03/043241/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-78/14 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004293026 издатa од ПС
Ада на име Ли­кар Ли­ди­ја, Ада.
03/043242/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1368/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003870325 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Па­вли­ца Да­ни­ца, Бе­о­град. 03/043243/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-77/14 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001162630 издатa од ПС
Ада на име Сто­ја­нов Ни­ко­ла, Ада.
03/043244/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1364/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002508609 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ћу­ла­фић Ду­шан­ка, Бе­о­град. 03/043245/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1370/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001251050 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/043246/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-118/14 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002054661 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Брахтл Зор­ка, Ко­ва­чи­ца.
03/043247/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1371/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001913255 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Лу­кић Са­ша, Бе­о­град.
03/043248/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1365/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002568407 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ди­ми­три­је­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/043249/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1366/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001366232 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­лен­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/043250/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1952 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002499724 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Та­хи­ри Ра­ма­дан, Зе­мун.
03/043251/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1367/2014 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003950872 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име То­до­си­је­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/043252/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1369/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005259363 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ма­то­вић Мом­чи­ло, Бе­о­град. 03/043253/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1951 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003974411 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Му­ста­фи Мо­ни­ка, Зе­мун.
03/043254/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1362/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003871763 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Го­лу­бо­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/043255/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1950 од 24.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004672697 издатa од ПС Зе­
мун на име Си­ми­џи­о­ска Га­врић Сир­ма, Зе­мун.
03/043256/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1361/2014 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004792235 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­лу­но­вић Са­ра, Бе­о­град. 03/043257/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1949 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002629115 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Са­вић Јо­ва­на, Но­ви Бе­о­град. 03/043258/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1948 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003942742 издатa од ПС Зе­
мун на име Кор­дић Мар­ко, Бе­о­град.
03/043259/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1340/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005244295 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ко­јић Ду­шан, Ви­ти­на.
03/043260/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1947 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003188705 издатa од ПС Зе­
мун на име Сах­тер Ана, Сур­чин.
03/043261/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1944 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003820507 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­жо­вић Алек­сан­дра, Сур­чин.
03/043262/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1943 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003694727 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­вић Сне­жа­на, Сур­чин.
03/043263/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1942 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003279867 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бр­кљач Ма­ри­на, Зе­мун.
03/043264/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1941 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005349003 издатa од ПС Зе­
мун на име Ве­ли Фа­ти­ма, Зе­мун.
03/043265/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1939 од 23.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005285837 издатa од ПС Зе­
мун на име Па­вли­ца Ду­шан, Зе­мун.
03/043266/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1938/14 од 23.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005842091 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ши­му­нец Зво­ни­мир, Зе­мун.
03/043267/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1931 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480041 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­рић Ве­се­лин, Зе­мун.
03/043268/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1935 од 22.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004832728 издатa од ПС Зе­
мун на име Ву­ка­шин Мил­ка, Зе­мун.
03/043269/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1965 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002312594 издатa од ПС Зе­
мун на име Дра­ча Сан­дра, Сур­чин.
03/043270/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1971 од 27.10.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002668535 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ви­чић Јо­ван, Сур­чин.
03/043271/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-1049/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005354126 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Мла­де­нов Ана, Бе­о­град. 03/043272/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1589/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003644455 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­нов Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/043273/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1079/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004505223 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Де­ја­но­вић Ду­шко, Бе­о­град. 03/043274/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1078/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005820560 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Мар­ко­вић Дра­га­на, Бе­о­град. 03/043275/14
131 / 3. ХII 2014.
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1077/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003596749 издатa од ПС
Ста­ри Град на име Ђор­ђе­вић Ан­дри­ја­на, Бе­о­град.
03/043276/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1079/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001995319 издатa од
ПС Вр­шац на име Ку­лић Мар­ко, Бор­ча.
03/043277/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1070/14 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001683461 издатa од
ПС Зе­мун на име Чко­ње­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/043278/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-109007/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003684438 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ни­кић Ла­зар, Кра­гу­је­вац. 03/043279/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-107725/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004556350 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ра­шић Ива­на, Ора­хо­вац.
03/043280/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-109395/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002451017 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Јо­ва­но­вић Пе­тро­ни­је, Кра­гу­је­вац.
03/043281/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 108902/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005403765 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ва­сић Да­ни­јел, Кра­гу­је­вац. 03/043282/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-108852/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002294425 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Пи­вља­нин Ми­лој­ко, Кра­гу­је­вац. 03/043283/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-107439/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004066765 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ти­мо­ти­је­вић Ма­ри­на, Кра­гу­је­вац.
03/043284/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-3256/14 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001890092 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­је­вић Та­ма­ра, Кра­гу­је­вац. 03/043285/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-796 од 27.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003189054 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Алек­си­је­вић Ра­ди­во­је, Ба­ји­на Ба­шта.
03/043286/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-107585/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002968003 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пан­тић Дра­ган, Кра­гу­је­вац. 03/043287/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-653/03 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002209130 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ђе­ри Фе­ренц, Зре­ња­нин.
03/043288/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 20-108529/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004064320 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Де­нић Ра­до­ван, Кра­гу­је­вац. 03/043289/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-652/03 од 31.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001690267 издатa од
ПС Се­чањ на име Пи­ли­по­вић Би­ља­на, Зре­ња­нин. 03/043290/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1345/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001644093 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Жи­во­ји­но­вић Гра­ди­мир, Бе­о­град. 03/043292/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-790/14 од 13.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001946761 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Стан­ко­вић Ве­сна, Жи­то­ра­ђа.
03/043293/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1345/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001465493 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мар­ко­вић Ма­ја, Бе­о­град.
03/043294/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 295-1344/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004400344 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ба­бо­вић Ан­ка, Бе­о­град.
03/043295/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-572 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003600122 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Со­ја­нов Би­сер­ка, Зре­ња­нин. 03/043296/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-279 од 28.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004165873 издатa од ПС Ру­ма
на име Тр­бо­је­вић Ми­лић, Ру­ма.
03/043297/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1343/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002678851 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Здрав­ко­вић Бо­јан, Бе­о­град. 03/043298/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-245 од 02.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004036517 издатa од ПС Ру­ма
на име Бо­жић Ђу­ра, Ру­ма.
03/043299/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1342/2014 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003163610 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ар­сић Бо­ри­во­је, Бе­о­град.
03/043300/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-281 од 30.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003721617 издатa од ПС Ру­ма
на име Чар­но­пи­ски Дар­ко, Ру­ма.
03/043301/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-168 од 15.10.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002187917 издатa од ПС Ру­ма
на име Ко­лун­џић Слав­ко, Ру­ма.
03/043302/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2373 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000921072 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­ри­ша Бе­хар, Но­ви Сад.
03/043303/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-2534 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005557482 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ђор­ђе­вић Не­над, Ве­ли­ка Пла­на.
03/043304/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05 205-2552 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001606562 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Јо­ва­но­вић Ду­ши­ца, Ве­ли­ка Пла­на.
03/043305/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2374 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004853119 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­бо Ма­ри­ја, Но­ви Сад.
03/043306/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-18/14 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002678827 издатa од ПС
Ла­по­во на име Са­мар­џић Ми­ли­во­је, Ла­по­во.
03/043307/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2375 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005647439 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­при­ви­ца Са­ња, Но­ви Сад.
03/043308/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-105962/14 од
27.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001742142 издатa од ПС Кур­шу­мли­ја на име Шин­дић Сте­фан,
Кур­шу­мли­ја.
03/043309/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2376 од 03.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003430814 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ко­тић Љу­би­сав, Но­ви Сад.
03/043310/14
31
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2377 од 03.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003997211 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Та­сић Љу­би­ца, Но­ви Сад.
03/043311/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2383 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003819860 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­жић Или­ја, Но­ви Сад.
03/043312/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-98853/14 од 14.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004087074 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Пе­тро­вић Алек­сан­дар, Кур­шу­мли­ја.
03/043313/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-108344/14 од
22.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004785487 издатa од ПС Кур­шу­мли­ја на име Пет­ко­вић Ве­сна,
Кур­шу­мли­ја.
03/043314/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-109146/14-1-2-73 од
30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 4985665
издатa од ПС Али­бу­нар на име Ста­нић Вук, Ба­нат­ски Кар­ло­вац.
03/043315/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2386 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004836073 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кне­же­вић Ан­ђа, Но­ви Сад.
03/043316/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-367/14ВК од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004128558 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ибра­хи­мо­вић Зил­
ка, Но­ви Бе­о­град.
03/043317/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-368/14ВК од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003179041 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Тој­чић Бо­јан, Но­
ви Бе­о­град.
03/043318/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2384 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001560516 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­шић Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/043319/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-369/14ВК од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005060601 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ца­ре­вић Фи­лип,
Но­ви Бе­о­град.
03/043320/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-370/14ВК од
29.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005482753 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ко­је Смо­лић
Алек­сан­дра, Но­ви Бе­о­град.
03/043321/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-371/14ВК од
30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001975920 издатa од ПС Но­ви Бе­ог­ рад на име Па­вло­вић Алек­
сан­дра, Но­ви Бе­о­град.
03/043322/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1918/14СИ
од 30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001583183 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Дуј­мо­вић Да­ни­
јел, Но­ви Бе­о­град.
03/043323/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1920/14СИ
од 30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001899413 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ља­но­вић Сне­
жа­на, Но­ви Бе­о­град.
03/043324/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1922/14СИ од
30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00224458
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Са­ра­че­вић Бо­јан, Но­ви Бе­о­
град.
03/043325/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1919/14СВ
од 30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003598701 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Иг­ња­то­вић Је­ле­на,
Зе­мун.
03/043326/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1925/14СИ
од 30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003937278 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­за­ре­вић Вук,
Но­ви Бе­о­град.
03/043327/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1923/14СВ
од 30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003110643 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Ву­ко­вић Ива­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/043328/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1907/14СВ
од 28.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003199320 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лу­но­вић Ми­
лош, Но­ви Бе­о­град.
03/043329/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1924/14СВ
од 30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005895970 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Жбо­гар Стан­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/043330/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.3-1061/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002444760 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­ко­че­вић Је­ли­ца,
Бе­о­град.
03/043331/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1064/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004853223 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Но­ва­ко­вић Ра­до­слав, Бе­о­град.03/043332/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1068/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004611750 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Бо­са­нац Вук, Бе­о­град.
03/043333/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2385 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002638426 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стој­шић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/043334/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2381 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003527197 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ива­нов Пе­тар, Но­ви Сад.
03/043335/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1072/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003088301 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Зла­та­но­вић На­ди­ца, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/043336/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2382 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001386954 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Лим­боц­ки Ве­ра, Но­ви Сад.
03/043337/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2379 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002101229 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ду­ба­ић Сло­бо­дан, Но­ви Сад.
03/043338/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2380 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002524806 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­здић Кри­сти­на, Но­ви Сад.
03/043339/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2371 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001352641 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Свир­че­вић Ми­лош, Но­ви Сад. 03/043340/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2366 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003615074 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­ја­гић Кри­сти­на, Но­ви Сад.
03/043341/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2378 од 03.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001979544 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стан­ко­вић Ми­лен­ко, Но­ви Сад. 03/043342/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2368 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005038825 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­но­вић Вук, Но­ви Сад.
03/043343/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2390 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002608483 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сто­јић Је­вро­си­ма, Но­ви Сад.
03/043344/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2389 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003802224 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зец Са­ша, Но­ви Сад.
03/043345/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2388 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004446989 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­дић Све­ти­слав, Но­ви Сад.
03/043346/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2387 од 04.11.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003242410 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ал­фи­ро­вић Мла­ден, Но­ви Сад. 03/043347/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2364 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004072903 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђо­кић Вла­ди­мир, Но­ви Сад.
03/043348/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2365 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004254010 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мо­риц На­да, Но­ви Сад.
03/043349/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2367 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000886503 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сви­тли­ца Си­мо, Но­ви Сад.
03/043350/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2370 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003603437 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Илић Дра­га­на, Но­ви Сад.
03/043351/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/2369 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002998239 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сла­до­је Ти­ја­на, Но­ви Сад.
03/043352/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4789 од 31.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002306694 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ђор­ђе­вић Де­сан­ка, Сме­де­ре­во. 03/043353/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4733 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004415428 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ни­ко­лић Иван, Сме­де­ре­во. 03/043354/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-108894/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004596001 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Га­јић Де­јан, Кра­гу­је­вац.
03/043355/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-108681/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004921463 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ле­тић Зо­ран, Кра­гу­је­вац.03/043356/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-108537/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003412156 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ми­лу­ти­но­вић Зо­ран, Кра­гу­је­вац. 03/043357/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-108300/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002402211 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ћур­чић Сте­фан, Кра­гу­је­вац. 03/043358/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-107432/14 од 29.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002103445 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сте­ва­но­вић Да­рин­ка, Кра­гу­је­вац. 03/043359/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-108914/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002982339 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сре­до­је­вић Вла­ди­мир, Кра­гу­је­вац. 03/043360/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-114/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004680345 издатa од ПС
Со­ко Ба­ња на име Јо­ва­но­вић Рад­ми­ла, Со­ко Ба­ња. 03/043361/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4628 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002617004 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име До­брић Алек­сан­дар, Сме­де­ре­во. 03/043362/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-101758/14 од 22.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003710104 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Сма­јо­вић Фат­мир, Но­ви Па­зар. 03/043363/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3668 од 26.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332376 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ко­цић Вит­ко, Сме­де­ре­во. 03/043364/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4608 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002421996 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Пе­тро­вић Мир­ја­на, Сме­де­ре­во. 03/043365/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4637 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003252115 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ве­лич­ко­вић Је­ле­на, Сме­де­ре­во. 03/043366/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-101589/14 од 20.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003998554 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ти­о­са­вље­вић Ди­ја­на, Но­ви Па­зар.
03/043367/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4000 од 09.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005149683 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ран­чић Бо­јан, Сме­де­ре­во. 03/043368/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-104389/14 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001532575 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Лу­ко­вић Бо­јан, Но­ви Па­зар. 03/043369/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4435 од 22.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001277367 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­тро­вић Алек­сан­дар, Сме­де­ре­во.03/043370/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-100867/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002055259 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Дра­шко­вић Звон­ко, Но­ви Па­зар. 03/043371/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4197 од 10.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002944660 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Алек­сан­дра, Сме­де­ре­во.03/043372/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/5-4520 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001365855 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Не­шић Сне­жа­на, Сме­де­ре­во. 03/043373/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-99341/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003131979 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Фи­ју­ља­нин Ме­ра, Но­ви Па­зар. 03/043374/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-104029/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002128022 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Цр­но­вр­ша­нин Са­мир, Но­ви Па­зар.
03/043375/14
32
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1065/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005071505 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ша­ћир Да­вид, Бе­о­град.
03/043376/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1071/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003398023 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ор­лов­чић Звон­ко, Бе­о­град. 03/043377/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1069/14 од 25.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003867063 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Јев­то­вић Све­тил­сав, Бе­о­град.03/043378/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1073/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005109276 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ни­ко­лић Де­јан, Бе­о­град. 03/043379/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-1074/14 од 28.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001561171 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ми­ро­слав, Бе­о­град. 03/043380/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-397 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0014375863 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Зељ­ко­вић Сла­ђа­на, Ла­за­ре­вац. 03/043381/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-4-394 од 28.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004141276 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Мар­ко­вић Урош, Но­ви Бе­о­град. 03/043382/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-400 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003654804 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Па­кић Ми­ња, Ла­за­ре­вац.
03/043383/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-99458/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002576319 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Муј­чи­но­вић Ха­рис, Но­ви Па­зар. 03/043384/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-399 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003171447 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ле­кић Рад­ми­ла, Ла­за­ре­вац.
03/043385/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-398 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001590213 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Па­вло­вић Ми­ла­дин, Ла­за­ре­вац. 03/043386/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-396 од 29.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003270739 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пе­ри­шић То­ми­слав, Ла­за­ре­вац. 03/043387/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-402 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003821749 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сте­ва­но­вић Дар­ко, Ла­за­ре­вац. 03/043388/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-103399/14 од 24.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004899681 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ба­ки­ја Аме­ла, Но­ви Па­зар. 03/043389/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-98552/14 од 17.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003976455 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Мех­ме­до­вић Зе­хра, Но­ви Па­зар. 03/043390/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4476 од 21.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003892587 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Го­ран, Сме­де­ре­во.03/043391/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-401 од 30.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001294915 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Пе­тро­вић Ми­ро­слав, Ла­за­ре­вац. 03/043392/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-403/14 од 30.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003413335 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име ПС Ла­за­ре­вац, Ла­за­ре­вац. 03/043393/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-181/14 од
24.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0052277868 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­ро­ман Рај­ко,
Бе­о­град.
03/043394/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-180/14 од
23.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004273481 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Де­јан,
Бе­о­град.
03/043395/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-184/14 од
30.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003105801 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Нин­ко­вић Јо­во,
Зе­мун.
03/043396/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1941/14СВ
од 01.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005266205 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­шић Фи­лип, Но­
ви Бе­о­град.
03/043397/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1940/14СВ
од 01.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003689121 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ча­кан На­де­жда,
Но­ви Бе­о­град.
03/043398/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1939/14СВ
од 01.11.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003733507 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кне­же­вић Ве­се­
лин, Но­ви Бе­о­град.
03/043399/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1937/14СИ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001707468 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­вић Мир­ја­на,
Зе­мун.
03/043400/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1936/14СВ
од 31.10.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004551772 издатa од ПС Ба­ра­је­во на име Бо­шко­вић Ми­лан, Но­ви
Бе­о­град.
03/043401/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-4519 од 23.10.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002739013 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ме­дан Ле­по­са­ва, Сме­де­ре­во.03/043402/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3710 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005791244 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­ло­ше­вић Ану­шка, Сме­де­ре­во. 03/043403/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3709 од 01.10.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005791171 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­ло­