105/2014
03.10.2014.
о с ТА Л и о ГЛ А с и
КонКурси
ВИСОКИСАВЕТСУДСТВА на основу члана 47.
Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 101/13), a у
вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени
гласник РС”, бр. 106/13, 115/13, 5/14 и 12/14), оглашава
избор судија за:
Назив суда
Број места
Прекршајни апелациони суд
8
Прекршајни суд у Београду
7
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана
44. алинеја 1. и 3. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.
У пријави на оглас обавезно се наводи назив једног или више судова за које кандидат жели да конкурише, као и јединствени матични број грађана (ЈМБГ).
Уз пријаву на оглас, потребно је да кандидат достави
личну и радну биографију.
Кандидат који у време избора обавља судијску
функцију доставља уверење да се против њега не води
кривични поступак.
Кандидат који подноси пријаву за први избор судије на судијску функцију доставља: оверену копију
дипломе о завршеном правном факултету, оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о радном искуству после положеног правосудног испита и
уверење да се против њега не води кривични поступак.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Високи савет судства ће одбацити.
Пријаве се подносе Високом савету судства,
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Оглас за избор
судија”.
10650
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ,
председник Коморе, на основу члана 34. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11,
85/12, 19/13 и 55/14 – др. закон) и члана 25. тачка 19.
Статута Јавнобележничке коморе Србије, расписује
јавни конкурс
– за избор јавнобележничких приправника.
I
Председник Јавнобележничке коморе Србије
расписује јавни конкурс за избор јавнобележничких
приправника, на основу пријављене потребе јавних бележника за отварање приправнчких места са подручја
Основних судова и то:
1) за подручје Основног суда у Бачкој Паланци
– једно приправничко место, и то: општина Бачка
Паланка једно место;
2) за подручје Првог основног суда у Београду –
седамнаест приправничких места, и то, по градским
општинама: Врачар четири места, Звездара пет места,
Палилула пет места, Савски венац два места и Стари
град једно место;
3) за подручје Другог основног суда у Београду
– шеснаест приправничких места, и то, за градске
општине: Вождовац седам места, Раковица три места,
Чукарица шест места;
4) за подручје Трећег основног суда у Београду
– седамнаест приправничких места, и то, за градске
општине: Земун четири места, Нови Београд десет
места и Сурчин три места;
5) за подручје Основног суда у Бечеју – два приправничка места, и то: општина Бечеј два места;
6) за подручје Основног суда у Крагујевцу – четири приправничка места, и то: град Крагујевац четири
места;
7) за подручје Основног суда у Краљеву – два приправничка места, и то: град Краљево два места;
8) за подручје Основног суда у Лазаревцу – једно
приправничко место, и то: градска општина Лазаревац
једно место;
9) за подручје Основног суда у Младеновцу –
једно приправничко место, и то: градска општина
Младеновац једно место;
10) за подручје Основног суда у Нишу – три приправничка места, и то: град Ниш три места;
11) за подручје Основног суда у Новом Пазару
– два приправничка места, и то: град Нови Пазар два
места;
12) за подручје Основног суда у Новом Саду – деветнаест приправничких места, и то: град Нови Сад
деветнаест места;
13) за подручје Основног суда у Обреновцу – једно
приправничко место, и то: градска општина Обреновац
једно место;
14) за подручје Основног суда у Панчеву – три
приправничка места и то: град Панчево три места;
15) за подручје Основног суда у Пожаревцу – једно приправничко место, и то: град Пожаревац једно
место;
16) за подручје Основног суда у Сенти – једно
приправничко место, и то: општина Сента једно место;
17) за подручје Основног суда у Сомбору – пет
приправничких места, и то: град Сомбор пет места;
18) за подручје Основног суда у Сремској
Митровици – једно приправничко место, и то: град
Сремска Митровица једно место;
19) за подручје Основног суда у Старој Пазови –
једно приправничко место, и то: општина Стара Пазова
jeдно место;
20) за подручје Основног суда у Суботици – једно
приправничко место, и то: град Суботица jeдно место;
21) за подручје Основног суда у Убу – једно приправничко место, и то: општина Уб једно место;
22) за подручје Основног суда у Чачку – три приправничка места, и то: град Чачак три места;
23) за подручје Основног суда у Шапцу – једно
приправничко место, и то: град Шабац једно место.
II
Пријава на конкурс за избор јавнобележничких
приправника подноси се на обрасцу који je одштампан
уз овај конкурс и који се преузима са интернет страници www.beleznik.org.
III
За јавнобележничког приправника може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
– да је држављанин Републике Србије;
– да је пословно способно и да има општу здравствену способност;
– да има диплому правног факултета у Републици
Србији или да је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије;
– да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног бележништва;
– да говори, пише и чита српски језик, а на подручјима оне јединице локалне самоуправе где је у
службеној употреби и језик мањине да познаје и језик
те мањине.
IV
Кандидат за јавнобележничког приправника уз
пријаву на конкурс подноси прилоге којима се доказује
испуњеност законских услова, у оригиналу или овереној фотокопији:
1) радну и личну биографију,
2) личну карту, односно извод електронског читача
биометријске личне карте,
3) уверење Центра за социјални рад да није уписан у евиденцију лица лишених пословне способности,
4) лекарско уверење о општој здравственој способности,
5) уверење о држављанству Републике Србије,
6) извод из матичне књиге рођених,
7) диплому о завршеном правном факултету у
Републици Србији, односно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена изван
Републике Србије,
8) доказ да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело против правног саобраћаја, против службене дужности, као и за друго кривично дело за које је
запрећена казнa од пет година затвора или тежа казна
у смислу члана 26. став 1. тач. 1. и 2. Закона о јавном
бележништву,
9) доказ да кандидату није престао статус адвоката због теже повреде дужности, односно да му није
због разрешења престала судијска или јавнотужилачка
функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3. Закона о
јавном бележништву (потврде, изјава кандидата).
V
Кандидат за јавнобележничког приправника који
није завршио правни факултет на српском језику дужан
је да достави доказ о томе да говори, чита и пише српски језик на нивоу који је неопходан за бављење правничким радом.
Кандидат за јавнобележничког приправника у
општини у којој су на дан расписивања конкурса у
службеној употреби језици националних мањина дужан је да достави доказ да поред српског језика познаје
и језике тих националних мањина на нивоу који је неопходан за бављење правничким радом.
VI
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких приправника са доказима доставља се у року
од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије” на адресу:
Јавнобележничка комора Србије, Београд, Цара Лазара
бр.12, са назнаком „Пријава на конкурс за избор јавнобележничких приправника”.
Особа задужена за контакт поводом конкурса за
избор јавнобележничких приправника је Душанка
Жунић, телефон број 011/2620-104.
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ПРИПРАВНИКА
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ ПРЕ СТУПАЊА
У БРАК
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
ДАТУМ РОЂЕЊА
МЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБГ
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
ОПШТИНА, ГРАД
ПОШТАНСКИ БРОЈ
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ АДРЕСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА
КОЈЕМ ЈЕ КАНДИДАТ
ДИПЛОМИРАО
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА
ГРАД, ОПШТИНА,
ОДНОСНО ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗА КОЈУ СЕ
КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ
Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то по
следећем редоследу:
1.Радна и лична биографија
2. Лична карта односно извод електронског читача
биометријске личне карте
3. Уверење о држављанству Републике Србије
4. Извод из матичне књиге рођених
5. Лекарско уверење
6. Уверење Центра за социјални рад да није у евиденцији
лица лишених пословне способности
7. Диплома Правног факултета
8. Доказ о неосуђиваности за кривично дело
9. Доказ да се не води кривични поступак
10. Доказ да није престао статус у смислу члана 26. став 1.
тачка 3 Закона о јавном бележништву
11. Доказ о знању језика
(Заокружити број испред сваког од приложених докумената)
Сагласан/на сам да се подаци које сам попунио/ла користе за
обраду моје пријаве
(Место и датум)
(Потпис подносиоца пријаве)
10642
105 / 3. Х 2014.
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ,
Краљице Наталије 43, декан, расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа за:
– једног наставника у звању ванредног професора за уже научну област Методика наставе природе и
друштва.
Услови: Учитељски факултет; Географски факултет; Биолошки факултет; Филозофски факултет – одговарајућа група.
Научно звање – доктор наука.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе биографију, диплому о завршеном факултету, доказ о стеченом академском и/или научном звању, списак објављених радова и саме радове.
Пријаве се подносе Секретаријату Факултета у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 10643
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс за
избор у звање и заснивање радног односа на радном
месту:
– једног асистента за научну област Базичне стоматолошке науке, за предмет Микробиологија и имунологија;
– једног асистента за научну област Клиничке
стоматолошке науке, за предмете Орална хигијена,
Превентивна стоматологија, Стоматолошка заштита у
заједници, Повреде зуба у деце, Стоматолошко збрињавање особа са посебним потребама и Дечја стоматологија.
Услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом факултета.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
– биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете),
уверење о уписаним докторским студијама и друго од
значаја за избор у наведено звање
Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког
факултета у Београду, Др Суботића 8, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
10656
Судски огласи
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник у по­ступ­ку
рас­пра­вља­ња за­о­став­шти­не иза пок. Ма­тић Ру­жи­це,
бив­ше из Бе­о­гра­да, и то адво­кат Срећ­ко Ко­пи­ло­вић из
Бе­о­гра­да, Сав­ска 13, на­след­ној уче­сни­ци Ма­тић Би­ља­
ни се­стри­чи­ни оста­ви­ље.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће на­след­ну уче­
сни­цу у по­ступ­ку све док се не по­ја­ве пред су­дом, од­
но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд о по­ста­
вља­њу ста­ра­о­ца на­след­ним уче­сни­ци­ма.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће на­след­ну уче­
сни­цу у по­ступ­ку све док се Ма­тић Би­ља­на или њен
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­ о­ца
на­след­ном уче­сни­ку.
1. II О број 20564/10 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10547
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Ту­же­ни­ма Ни­ко­лић Здрав­ку са по­след­њом по­зна­
том адре­сом пре­би­ва­ли­шта Бе­о­град, Бра­ће Јер­ко­вић
137 и Ву­ко­вић Ми­ро­сла­ву са по­сле­дњом по­зна­том
адре­сом пре­би­ва­ли­шта Бе­о­град, Вла­ди­ми­ра Ро­ло­ви­ћа
120 по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Сло­
бо­дан Ан­дре­је­вић из Бе­о­гра­да, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­ћа
83 ко­ји ће ту­же­не за­сту­па­ти у овом спо­ру, и има­ће сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док се ту­
же­ни или пак ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом
док ту­же­ни сам се­би не по­ста­ви пу­но­моћ­ни­ка или док
Цен­тар за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Чу­ка­ри­ца не по­ста­ви
ста­ра­о­ца.
18 П. број 37249/13 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10587
3
Сло­бо­дан Ан­дре­је­вић из Бе­о­гра­да, Ди­ми­три­ја Ту­цо­ви­
ћа 83, ко­ји ће ту­же­ног за­сту­па­ти у овом спо­ру, и има­ће
сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док се
ту­же­ни, или пак ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­
дом, док ту­же­ни сам се­би не по­ста­ви пу­но­моћ­ни­ка или
док Цен­тар за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Чу­ка­ри­ца не по­
ста­ви ста­ра­о­ца.
18 П. број 3387/13 – Из Дру­гог основ­ног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10586
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не
рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен зак. за­ступ­
ник или пу­но­моћ­ник не­ по­ја­ви пред су­дом или док ор­
ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­
ра­о­ца.
П2. број 587/12 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој Пла­
ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сме­де­рев­ској Па­ланци. 10588
ТРЕ­ЋИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Основ­ни суд у Ле­сков­цу су­ди­ја Ма­ри­на Смиљ­ко­
вић у ван­пар­ни­ци пред­ла­га­ча Ми­ро­сла­ва Фи­ли­по­ви­ћа
из г. Син­ков­ца, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Бо­сиљ­ке
Фи­ли­по­вић из Г. Син­ков­ца, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог
ли­ца умр­лим да­на 26. сеп­тем­бра 2012. године из­да­је
оглас.
По­зи­ва се Бо­сиљ­ка Фи­ли­по­вић из Г. Син­ков­ца, ро­
ђе­на Ђор­ђе­вић, ро­ђе­не 26. фе­бру­а­ра 1926. године у Д.
Бу­ни­бро­ду, од оца Сто­ја­на и мај­ке Ми­ле­ве Ђор­ђе­вић,
ко­ја је умр­ла да­на 16. мар­та 1989. године да се у ро­ку
од 30 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Службеном
гла­сни­ку РС” ја­ви Основ­ном су­ду у Ле­сков­цу.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва­ју сва ли­ца ко­ја су упо­зна­та
са ње­ним жи­во­том, од­но­сно смр­ћу да се без од­ла­га­ња
ја­ве овом су­ду у од­ре­ђе­ном ро­ку.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, суд ће до­не­ти од­лу­ку
ко­јом ће про­гла­си­ти Бо­сиљ­ку Фи­ли­по­вић умр­лом.
(2 Р.2. број 29/11) 2 Р.2. број 75/12 – Из Основног
суда у Лесковцу.
10555
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ве­сна Ми­
ло­је­вић у оста­вин­ском по­ступ­ку иза пок. Ће­кић Са­ве,
бив. из Про­га­ра, Вла­де Об­ра­до­ви­ћа – Ка­ме­ног 150, ро­
ђе­ног 2. ја­ну­а­ра 1948. го­ди­не у ме­сту Бе­ле­гиш, Ста­ра
Па­зо­ва, од оца Бо­жи­да­ра и мај­ке Је­ли­це, др­жа­вља­ни­на
РС, пре­ми­ну­лог да­на 21. де­цем­бра 2010. го­ди­не, 9. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
На­след­ној уче­сни­ци Бје­лић дев. Ђе­кић Жељ­ки,
се­стри по оцу оста­ви­о­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си у
Фран­цу­ској, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник Ми­
ло­је­вић Гор­да­на, адво­кат из Зе­му­на, Кла­ре Цет­кин 1и.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ин­те­ре­се на­
след­не уче­сни­це Бје­лић Жељ­ке у овом оста­вин­ском
по­ступ­ку све док се на­след­на уче­сни­ца или њен пу­
но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца
на­след­ној уче­сни­ци.
4. I-О. број 725/14 – Из Тре­ћег основног су­да у Бе­
о­гра­ду.
10556
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Та­тја­
на Ле­ма­јић, у пред­ме­ту П. број 16751/12 у пар­ни­ци
ту­жи­ла­ца Оли­ве­ре Ко­стић из Бе­о­гра­да, При­је­пољ­ска
2 и Ра­ја Бу­љу­ги­ћа из Бе­о­гра­да, Ја­стре­бач­ка 47, про­тив
ту­же­них Вој­ка­на Три­ши­ћа из Ма­ле Иван­че, Же­ле­знич­
ка 2 и Ми­ле­те Три­ши­ћа, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и
бо­ра­ви­шта, ра­ди ре­гре­са, а на осно­ву члана 81. ЗПП-у,
по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ми­ле­ти
Три­ши­ћу, адво­ка­та Мар­ка Ан­ђел­ко­ви­ћа из Бе­о­гра­да,
Та­де­у­ша Ко­шћу­шка 36/13, ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом
по­ступ­ку, све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не­
по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је ту­же­ном по­ста­вио при­вре­ме­ног ста­
ра­о­ца за по­се­бан слу­чај.
П. број 16751/12 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10536
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Та­тја­на
Ле­ма­јић, у пред­ме­ту Пл. бр. 1707/13 у пар­ни­ци ту­жи­о­
ца Удру­же­ња оси­гу­ра­ва­ча Ср­би­је ПУ – Га­рант­ни фонд,
про­тив ту­же­ног Еди­на Чу­ље­ви­ћа, не­по­зна­тог пре­би­ва­
ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди ре­гре­са, а на осно­ву члана
81. ЗПП-у, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­
ном Еди­ну Чу­ље­ви­ћу, адво­ка­та Се­ли­ми­ра Ан­то­ни­ћа из
Бе­о­гра­да, Ри­сан­ска 10/7, ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом
по­ступ­ку, све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је ту­же­ном по­ста­вио при­вре­ме­ног ста­
ра­о­ца за по­се­бан слу­чај.
8. Пл. број 1707/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
10538
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОЈ ПЛА­НИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СМЕ­ДЕ­РЕВ­СКОЈ ПА­ЛАН­ЦИ
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Сме­де­рев­ској Па­лан­ци, као пар­нич­ни, су­ди­ја Ма­ри­на
Са­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца По­по­вић Ђор­ђа из
С. Па­лан­ке са бо­ра­ви­штем у Аза­њи, чи­ји је пун. адв.
Ан­то­ни­је­вић До­бри­ца из Сме­де­рев­ске Па­лан­ке, про­тив
ту­же­не По­по­вић На­де из Смед. Па­лан­ке са бо­ра­ви­штем
у Хо­лан­ди­ји, по ту­жби за раз­вод бра­ка, вред­ност спо­
ра 18.000,00 ди­на­ра, од­лу­чу­ју­ћи о пред­ло­гу за по­ста­
вља­ње при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, до­нео је да­на 13. јуна
2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Ла­бо­вић Дра­га­ну, са по­след­њом по­зна­
том адре­сом пре­би­ва­ли­шта Бе­о­град, Стје­па­на Су­пан­
ца 15 а, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат
За при­вре­ме­ног зступ­ни­ка ту­же­ној По­по­вић На­ди
из Смед. Па­лан­ке са бо­ра­ви­штем у Хо­лан­ди­ји по­ста­
вља се адв. Мар­ко­вић Ми­ло­ран из Ве­ли­ке Пла­не.
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
ОСНОВ­НИ СУД У ЛО­ЗНИ­ЦИ
Основ­ни суд у Ло­зни­ци, су­ди­ја Ми­ро­слав Алек­
сић, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Ра­до­ва­но­вић
Ива­на из Ло­зни­це, Ра­да Не­и­ма­ра б.б., про­тив про­тив­
ни­ка пред­ла­га­ча Нин­ко­вић Ти­хо­ми­ра из Д. Си­пу­ље, ра­
ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­лог на осно­ву члана 71. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­да­је оглас.
По­зи­вају се сви гра­ђа­ни ко­ји­ма је не­што по­зна­то у
ве­зи жи­во­та и смр­ти Нин­ко­вић Ти­хо­ми­ра из Д. Си­пу­
ље на­вод­но умро 20. но­вем­бра 1944. го­ди­не, у Ле­шни­
ци чи­ја чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је упи­са­на у ма­тич­ну књи­гу
умр­лих у МК Д. Ба­да­ња за под­руч­је Д. Си­пу­ља, да се
ја­ве Основ­ном су­ду у Ло­зни­ци со­ба број 401, ра­ди да­
ва­ња по­да­та­ка о вре­ме­ну и ме­сту смр­ти Нин­ко­вић Ти­
хо­ми­ра.
По ис­те­ку вре­ме­на огла­ша­ва­ња суд ће до­не­ти од­
лу­ку по пред­ло­гу за утвр­ђи­ва­ње смр­ти.
Р2. број 5/2014 – Из Основ­ног су­да у Ло­зни­ци.
10605
Основ­ни суд у Ло­зни­ци, као пар­нич­ни по су­ди­ји
Дан­ке Пу­дар ре­ша­ва­ју­ћи у прав­ној ства­ри ту­жи­ље Бо­
ги­ће­вић Љи­ља­не из Ло­зни­це, а про­тив ту­же­ног Си­мић
Сло­бо­да­на (ро­ђен у Блат­ни­ци БиХ) са­да са бо­ра­ви­
штем на не­по­зна­тој адре­си ра­ди раз­во­да бра­ка, до­нео је
да­на 19. сеп­тем­бра 2014. год. оглас.
Основ­ни суд у Ло­зни­ци по­ста­вио је на осно­ву члана 84. став 2. тач­ке 5. ЗПП адво­ка­та Ра­ден­ка Гру­ји­чић
из Ло­зни­це за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Сло­
бо­да­ну Си­мић са­да на не­по­зна­тој адре­си. По­ста­вље­ни
при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ног све док се
он или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­о­ца.
7 П2. број 212/14 – Из Основ­ног су­да у Ло­зни­ци.
10604
ОСНОВ­НИ СУД У НИ­ШУ
Основ­ни суд у Ни­шу, као пар­нич­ни, по су­ди­ји
Сне­жа­ни Ла­зић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Сто­ја­но­
вић Ми­о­дра­га из Ни­ша, Све­то­за­ра Мар­ко­ви­ћа 32а/11,
чи­ји је при­вре­ме­ни ста­ра­тељ Ма­ри­на Па­вло­вић рад­ник
Цен­тра за со­ци­јал­ни рад, ко­га за­сту­па Је­ле­на Алек­сић,
адв. из Ни­ша, про­тив ту­же­ни­ка Дру­штве­но гра­ђе­вин­
ско пред­у­зе­ће Хол­динг ком­па­ни­је „Про­грес” Пи­рот,
Срп­ских вла­да­ра 106, не­по­зна­те адре­се, ра­ди сво­ји­не,
вред­ност 5.000,00 ди­на­ра, ван рас­пра­ве, до­нео је 25. ју­
ла 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ни­ку Дру­штве­но гра­ђе­вин­ско пред­у­зе­ће Хол­
динг ком­па­ни­ја „Про­грес” Пи­рот, Срп­ских вл­ада­ра
106, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се адв. Сне­
жа­на Жи­ва­но­вић Шка­ро из Ни­ша.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у по­ступ­ку ће вр­ши­ти сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка.
4
3. Х 2014. /
Пар­нич­не рад­ње при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће пред­у­
зи­ма­ти све док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник или
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом или док Ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
19 П. број 6792/13 – Из Основ­ног су­да у Ни­шу.
10602
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по су­ди­ји Ра­до­ва­но­вић
Љи­ља­ни у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Ре­пу­блич­ки фонд за пен­
зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње Бе­о­град, Ди­рек­ци­ја По­
кра­јин­ског фон­да Но­ви Сад, Жит­ни трг 3, ко­га за­сту­па
Пан­то­вић Све­тла­на дипл. прав­ник ту­жи­те­ља, про­тив
ту­же­ног Ди­ми­три­је­вић Ми­ло­ја из Но­вог Са­да, Но­во­
сад­ског сај­ма 14/243, ра­ди на­кна­де ште­те, по­ста­вља
Чо­лић Дра­га­на адво­ка­та у Но­вом Са­ду, за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка ту­же­ном Ди­ми­три­је­вић Ми­ло­ју.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник има у овом по­ступ­ку сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, а пред­у­зи­ма­
ће пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен
за­кон­ски заступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­
дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да јој
је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П. број 4370/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
10543
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји
Ра­до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­
гу пред­ла­га­ча The­re­sia Suntz из Не­мач­ке, ко­ју за­сту­па
Пе­рић Осто­ја адв. из Срем­ске Ми­тро­ви­це, под­не­ла је
овом су­ду пред­лог ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца за
умр­лог Kat­ha­ri­na Freu рођ. Hil­den­brandt из Ка­ча­ре­ва,
рођ. 28. ју­ла 1877. го­ди­не у Ка­ча­ре­ву, са по­след­њим по­
зна­тим пре­би­ва­ли­штем Ка­ча­ре­ву, на осно­ву члана 61.
За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва Kat­ha­ri­na Freu рођ. Hil­den­brandt из Ка­ча­ре­
ва, рођ. 28. ју­ла 1877. го­ди­не у Ка­ча­ре­ву, са по­след­њим
по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Ка­ча­ре­ву, ко­ја је на­ста­ла
у ра­ту, да се у ро­ку од 15 да­на од обја­вљи­ва­ња огла­
са у „Сл. гла­сни­ку РС”, ја­ви овом су­ду. Исто­вре­ме­но
суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­ном жи­во­ту да то без
од­ла­га­ња ја­ви су­ду. По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка од об­ја­
вљи­ва­ња огла­са, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу за
про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
5 Р2. број 52/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
10592
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У КО­ВА­ЧИ­ЦИ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ва­
чи­ци, по су­ди­ји Не­над Ста­ни­са­вље­вић, као су­ди­ји по­
је­дин­цу у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Фосс Ста­ни­слав,
ЈМБГ 0507974860012, из Ко­ва­чи­це, Ја­но­ши­ко­ва 105,
кога за­сту­па ње­гов пу­но­моћ­ник Дра­ган Ми­ло­ше­вић
адво­кат из Ко­ва­чи­це, Ма­са­ри­ко­ва 65, про­тив ту­же­ног
Мар­тин То­ман, ЈМБГ 0706972860018, из Ко­ва­чи­це,
Ја­но­ши­ко­ва 65, ра­ди по­вра­ћа­ја зај­ма, вред­ност спо­ра
3.400.000,00 ди­на­ра, на осно­ву од­ред­би члана 83. За­ко­
на о пар­нич­ном по­ступ­ку, до­нео је да­на 26. септембра
2014. го­ди­не, ван ро­чи­шта, оглас.
Ту­же­ном Мар­тин То­ман, ЈМБГ: 0706972860018,
из Ко­ва­чи­це, Ја­но­ши­ко­ва 65, ко­ји се на­ла­зи тре­нут­но
у ино­стран­ству, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник за
овај по­сту­пак у лич­но­сти адво­ка­та Јан Циц­ка из Ко­
ва­чи­це.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ног до
пра­во­сна­жног окон­ча­ња пар­ни­це, све док се ту­же­ни
или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ста­ра­те­ља.
П. број 2430/13 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ко­ва­чи­ци.
10606
ОСНОВ­НИ СУД У ПА­РА­ЋИ­НУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ЋУ­ПРИ­ЈИ
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, Суд­ска је­ди­ни­ца Ћу­при­ја
су­ди­ја Ве­ра Па­у­но­вић ка­о­ су­ди­ја по­је­ди­нац, у пар­ни­ци
ту­жи­оц
­ а Ва­си­ли­ја Ди­ми­три­је­ви­ћа, из Се­ња, Ца­ра Ла­за­
ра б.б., ко­га за­сту­па пу­но­моћ­ник Ми­лош Че­кић, адво­
кат из Вр­њач­ке Ба­ње, Бе­о­град­ска 8, про­тив ту­же­ни­ка
Ка­ти­не Лу­кић и Ра­до­ва­на Лу­ки­ћа, обо­је из Че­шке, са
не­по­зна­том бли­жом адре­сом, и Вла­ди­це Лу­ки­ћа, из Вр­
њач­ке Ба­ње, Бо­ре Ва­си­ље­ви­ћа 15, ра­ди сво­ји­не, вред­
ност пред­ме­та спо­ра 10.000,00 ди­на­ра, на осно­ву чла­на
81. ст. 1. и 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку из­
дао је 23. ју­ла 2014. го­ди­не, оглас.
Ту­же­ни­ци­ма ту­же­ни­ка Ка­та­ри­ни Лу­кић и Ра­до­
ва­ну Лу­ки­ћу, обо­је из Че­шке, са не­по­зна­том бли­жом
адре­сом, по­ста­вља се за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адво­
кат Ми­ли­ја Си­мић, из Ћу­при­је, ко­ји ће ду­жност при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка вр­ши­ти све док се ту­же­ни­ци, за­
кон­ски за­ступ­ник ту­же­ни­ка или њи­хов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред овим су­дом.
8 П. број 370/14 – Из Основ­ног су­да у Па­ра­ћи­ну,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Ћу­при­ји.
10539
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­ни­чо оде­ље­ње, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Хер­ма­ниц Гер­труд из Вал­
блин­ге­на, Ре­пу­бли­ка Не­мач­ка, Кол­бин­гер Те­ре­зи­је
из Ме­кен­хај­ма, Ре­пу­бли­ка Не­мач­ка, Вал­тер Јо­зе­фа из
То­гинг ам Ина, Ре­пу­бли­ка Не­мач­ка, ко­је за­сту­па пу­но­
моћ­ник Бо­жић Зо­ран, адво­кат из Но­вог Са­да, про­тив
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Туф­нер Те­ре­зи­је ра­ди про­гла­
ше­ња не­ста­лог ли­ца за умр­лу, об­ја­вљу­је оглас ко­јим
се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о жи­во­ту не­
ста­ле Туф­нер Те­ре­зи­је рођ. Шмит из Кља­ји­ће­ва, од оца
Шмит Јо­зе­фа и мај­ке Ми­лер Ели­за­бе­те, ро­ђе­не да­на 22.
фебруара 1890. го­ди­не, да се без од­ла­га­ња ја­ве су­ду. По
ис­те­ку три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд ће од­лу­
чи­ти од пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1 Р.2. – 83/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
10514
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­
ти­ну, у прав­ној ства­ри ту­жи­те­ља Ни­ко­лић Ра­до­ва­на из
Ста­ни­ши­ћа Ца­ра Ду­ша­на 60, про­тив ту­же­ног Ни­ко­лић
Ти­хо­мира из Аустра­ли­је, са не­по­зна­те адре­се, ра­ди
утвр­ђи­ва­ња оба­ве­зе за­кон­ског из­др­жа­ва­ња.
По­ста­вио је ту­же­ном ко­ји се на­ла­зи у Аустра­ли­ји,
на не­по­зна­тој адре­си, у овом пред­ме­ту при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка у осо­би Де­лић Ива­не, адво­ка­та из Сом­бо­ра, с
об­зи­ром да се зак. за­ступ­ник ту­же­ног ко­ји не­ма пу­но­
моћ­ни­ка на­ла­зи на не­по­зна­тој адре­си, тј. ње­го­во пре­
би­ва­ли­ште и бо­ра­ви­ште је не­по­зна­то (члан 79. став 1.
у ве­зи члана 81. став 1. тач­ка 5. и ста­ва 3. ЗПП-а), а ре­
до­ван по­сту­пак око по­ста­вља­ња за­кон­ског за­ступ­ни­ка
ту­же­ном тра­јао би ду­го, па би услед то­га мо­гле на­ста­ти
штет­не по­сле­ди­це за јед­ну или обе стран­ке.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ног у овом по­ступ­ку, све док се ту­же­ни или ње­гов
пу­но­моћ­ник не ­по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не из­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­те­ља.
5 П2. број 304/14 – Из Основ­ног суда у Сом­бо­ру.
10515
ОСНОВ­НИ СУД У ШАП­ЦУ
Основ­ни суд у Шап­цу, сво­јим ре­ше­њем 7П 2140/13
од 16. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, на осно­ву члана 79. став
2. тач­ка 4. и ст. 4. и 5. члана 80. ЗПП-а, ту­же­ној Ге­ра­
то­вић Све­тла­ни из Дре­нов­ца, са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­
ли­шта, по­ста­вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Дра­гу­ти­на
Ша­ри­ћа, адво­ка­та из Шап­ца, у пар­нич­ном пред­ме­ту ту­
жи­о­ца Дру­штва за услу­ге и про­мет „Гло­бех” д.о.о. из
Ма­ју­ра ра­ди на­кна­де ма­те­ри­јал­не ште­те. При­вре­ме­ни
за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ну у овом по­ступ­ку све док
се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­те­ља.
7 П. број 2140/13 – Из Основ­ног су­да у Шап­цу.
10589
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
У поступку стечаја у предмету број 2. Ст.
3447/2011 над стечајним дужником КМГ „Трудбеник”
o.a.д. из Београда, Булевар краља Александра 79.
Заказује се допунско испитно рочиште за 24. октобар 2014. године у 10,00 часова у згради Привредног
суда у Београду, судница 133/I.
На рочиште се позивају повериоци и стечајни управник.
Оглас о заказивању рочишта објављен је у
„Службеном гласнику РС” и на огласној табли суда.
2. Ст. број 3447/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
10627
Привредни суд у Београду, стечајни судија Гордана
Аранђеловић, у поступку стечаја над Стечајном масом
„БДМ-Промет” д.о.о. у стечају, из Београда, ул. Војводе
105
Степе 352, матични број 27001688, ПИБ: 108319430, на
завршном рочишту одржаном дана 19. септембра 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се завршни рачун стечајног управника од
19. августа 2014. године.
II Закључује се стечајни поступак над Стечајним
масом „БДМ-Промет” д.о.о. у стечају, из Београда,
Војводе Степе 352, матични број 27001688, ПИБ:
108319430.
III Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд, Бранкова 25, да по правоснажности решења
изврши брисање Стечајне масе „БДМ-Промет” д.о.о.
у стечају, из Београда, Јеврејска 24, матични број
27001688, ПИБ: 108319430, из регистра привредних
субјеката.
IV Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из своје евиденције стечајног масу са матичним
бројем 27001688.
V Налаже се Пореској управи, Филијали
Вождовац да по правоснажности овог решења угаси
ПИБ 108319430.
VI По правоснажности овог решења, и по извештају стечајног управника уз доставу записника о
уништењу печата стечајне масе, Суд ће донети посебно
решење о разрешењу дужности стечајног управника
Ђорђа Зечевића из Београда.
VII Ово решење објавити на огласној табли Суда и
у „Службеном гласнику РС”.
2. Ст. број 4/2014 – Из Привредног суда у Београду.
10621
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Иван­ка Ко­
зић Кне­же­вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у при­вред­ном
спо­ру ту­жи­о­ца Por­sche mo­bi­lity d.o.o., Бе­о­град, Зре­
ња­нин­ски пут 11, ко­га за­сту­па адв. Ми­ло­мир Ћи­рић
из Бе­о­гра­да про­тив ту­же­них 1. „Пре­ми­ер” д.о.о. Зе­
мун, Ка­ра­ђор­ђев трг 11 и 2. Ми­ло­ва­но­вић Мар­ко из
Бе­о­гра­да, Др­нич­ка 2, ко­га за­сту­па адв. Јо­ван­дић Го­
ран из Бе­о­гра­да, ра­ди ду­га, вред­ност пред­ме­та спо­ра
827.247.65 ди­на­ра до­нео је да­на 10. септембра 2014.
го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I Ста­вља се ван сна­ге ре­ше­ње овог су­да 28 П
9826/2013 од 24. априла 2014. го­ди­не, ко­јим је по­ста­
вљен при­вре­ме­ни за­ступ­ник пр­во­ту­же­ног у ста­ву I у
де­лу у ко­ме је за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вље­
на Жељ­ка Пе­т ро­вић адво­кат из Бе­о­гра­да, Бра­ни­чев­
ска 11.
II Пре­ста­ју овла­шће­ња Жељ­ки Пе­тро­вић адво­ка­ту
из Бе­о­гра­да, Бра­ни­чев­ска 11, за за­сту­па­ње пр­во­ту­же­ног
„Пре­ми­ер” д.о.о. Зе­мун, Ка­ра­ђор­ђев трг 11, по­ста­вље­
не за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ног ре­ше­њем су­да
28 П 9826/2013 од 24. априла 2014. го­ди­не.
III По­ста­вља се Ма­ри­ја Бе­ве­ња адво­кат из Бе­о­гра­
да, Сте­ва­на Ду­ки­ћа 3, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка пр­
во­ту­же­ног „Пре­ми­ер” д.о.о., Зе­мун, Ка­ра­ђор­ђев трг 11.
IV У оста­лом де­лу ре­ше­ње су­да 28 П 9826/2013 од
24. априла 2014. го­ди­не, оста­је не­про­ме­ње­но.
V Оглас о пре­стан­ку овла­шће­ња при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка Пе­тро­вић Жељ­ке адво­ка­та из Бе­о­гра­да и
по­ста­вља­њу при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Ма­ри­је Бе­ве­ња
адво­ка­та из Бе­о­гра­да, об­ја­ви­ти у „Сл. гла­сни­ку РС” и
пре­ко огла­сне та­бле су­да.
28. П. број 9826/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10534
На осно­ву овла­шће­ња из чла­на 81. ЗПП-а, по­ста­
вља се Сне­жа­на Влај­ко­вић адво­кат из Бе­о­гра­да, Ад­ми­
ра­ла Ге­пра­та 11, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­не Бо­
ги­ће­вић Љи­ља­не из Ло­зни­це, Рад­нич­ка 179, у по­ступ­ку
пред овим су­дом, ко­ји се во­ди у пред­ме­ту 13 П 4599/13.
Пред­ме­ту ту­жбе­ног зах­те­ва је да се оба­ве­же ту­же­
на да пла­ти ту­жи­о­цу на име ду­га на осно­ву уго­во­ра о
крат­ко­роч­ном кре­ди­ту из­нос од 426.859,79 ди­на­ра са
за­кон­ском за­те­зном ка­ма­том од 30. апри­ла 2012. го­ди­не
до ис­пла­те.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти
ту­же­ну у по­ступ­ку све док се ту­же­на или њен пу­ном­
оћник не по­ја­ве пред су­дом, у скла­ду са чла­ном 82.
став 2. ЗПП-а.
13 П. број 4599/13 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10532
105 / 3. Х 2014.
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, ре­ше­
њем 13 П 1977/13 од 10. сеп­тем­бра 2014. го­ди­не од­лу­
чио је сле­де­ће:
На осно­ву овла­шће­ња из чла­на 81. ЗПП-а, по­ста­
вља се Ма­ри­ја Бе­ве­ња адво­кат из Бе­о­гра­да, Сте­ва­на
Ду­ки­ћа 3, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка Иси­до­ре Бла­го­
је­вић из Бе­о­гра­да, Ра­дој­ке Ла­кић 1, у по­ступ­ку пред
овим су­дом, ко­ји се во­ди у пред­ме­ту 13 П 1977/13.
Пред­мет ту­жбе­ног зах­те­ва је да се оба­ве­жу ту­же­
ни 1. Bu­il­ding con­cept д.о.о. Бе­о­град, 2. Ми­лан Бо­јић из
Бе­о­гра­да, 3. Де­сан­ка Пе­трић из Бе­о­гра­да, 4. Иси­до­ра
Бла­го­је­вић из Бе­о­гра­да, 5. Зо­ран Цве­ти­но­вић Ра­до­ва­
но­вић из Ло­зни­це, 6. Ђур­ђи­на Јо­ко­вић из Но­вог Са­да,
7. Ве­ра Ра­да­ко­вић из Бе­о­гра­да и 8. До­бри­во­је Стан­ко­
вић из Обре­нов­ца да ту­жи­о­цу Ди­рек­ци­ји за гра­ђе­вин­
ско зе­мљи­ште и из­град­њу Бе­о­гра­да ЈП, на име ду­га
ис­пла­те из­нос од 6.133.355,14 ди­на­ра, као и за­кон­ску
за­те­зну ка­ма­ту на из­нос глав­ног ду­га од 5.444.542,60
ди­на­ра по­чев од под­но­ше­ња ту­жбе до ис­пла­те.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти
че­твр­то­ту­же­ну у по­ступ­ку све док се че­твор­о­ту­же­на
или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, у скла­ду са
чла­ном 82. став 2. ЗПП-а.
13. П. бр­ој 1977/13 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
10530
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду и то су­ди­ја Мир­ја­на Ке­
се­ро­вић, су­ди­ја по­је­ди­нац, у пар­нич­ном по­ступ­ку по
ту­жби ту­жи­о­ца Ди­рек­ци­ја за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште
и из­град­њу Бе­о­гра­да, Ње­го­ше­ва 84, Бе­о­град, про­тив
ту­же­них: 1. Гра­ђе­вин­ско пред­у­зе­ће Пинк не­крет­ни­
не, д.о.о. Бе­о­град, Сла­нач­ки пут 33, 2. Зо­ри­ца Лу­кић,
Бе­о­град, Цер­ски про­лаз 2, 3. Не­на­да Ми­ја­ил­ о­ви­ћа из
Бе­о­гра­да, Цер­ски про­лаз 2, 4. Зо­ра­на Ми­лој­ко­ви­ћа из
Бе­о­гра­да, Лу­ке Вој­во­ди­ћа 7, 5. Рад­ми­ле Па­вло­вић из
Бе­о­гра­да, Дра­го­сла­ва Сре­јо­ви­ћа 58б, 6. Ма­ри­је Сје­ран
из Хам­бур­га, Не­мач­ка 7. Ми­ло­ва­на Сје­ра­на из Хам­бур­
га, Не­мач­ка, ко­ја оба за­сту­па адв. Ма­ри­ја Шан­тић-Јер­
го­вић из Бе­о­гра­да, Сто­ја­на Про­ти­ћа 19 и 8. При­вред­но
дру­штво VHS Gro­up pro­per­ti­es из Бе­о­гра­да, не­по­зна­те
адре­се, ра­ди ду­га, вред­ност спо­ра 11.718.082,61 ди­на­ра
на осно­ву чла­на 81. ст. 1. и 2. ЗПП-а, тачка 4, да­на 16.
сеп­тем­бра 2014. го­ди­не, об­ја­вљу­је сле­де­ћи оглас.
I – По­ста­вља се адво­кат Ана По­па­дић-Па­у­но­вић
из Бе­о­гра­да, Ца­ра Ни­ко­ла­ја дру­гог 36/1 за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка осмо­ту­же­ном При­вред­ном дру­штву VHS
Gro­up Pro­per­ti­es из Бе­о­гра­да.
II – По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­
па­ти ту­же­ног све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник
не по­ја­ви пред Су­дом.
31. П. број 6483/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
10569
Привредни суд у Београду, Масарикова 2, решењем 4. Ст. 4796/2012 од 25. 9. 2014. године, заказао
је рочиште за разматрање предлога плана реорганизације који је поднео поверилац Југоагент КТС д.о.о.,
Булевар Михајла Пупина 165 а, и Милан Марјановић,
Београд, Страхињића Бана 21, Београд, власник
89,79487 % капитала стечајног дужника „Поморскоречна агенција „Jugoagent Group” а.д. – у стечају,
Београд, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 165
а, ради гласања од стране поверилаца. Повериоци могу
извршити увид у предлог плана реорганизације у писарници Привредног суда у Београду, Масарикова 2,
приземље, соба 23, све до дана одржавања рочишта.
Рочиште за одлучивање и гласање о предложеном плану реорганизације заказује се за 24. 11. 2014. године, у
11 часова, судница број 100, I спрат Привредног суда у
Београду, Масарикова 2. Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
4. Ст. број 4796/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
10662
Привредни суд у Београду заказује рочиште у
предмету 2.Ст. 4780/2012 за разматрање и гласање
о предлогу плана реорганизације стечајног дужника „МБ Консалтинг” д.о.о. у стечају, Београд, Краља
Милана 22, за 16. 10. 2014. у 11 сати у судници 100.
Предлагач плана је оснивач Милисав Чутовић.
Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини потраживања.
Гласа се на рочишту за разматрање и усвајање
предлога плана реорганизације или писменим путем,
када се суду морају поднети гласачки листићи са овереним потписом овлашћеног лица.
5
Повериоци могу извршити увид у План реорганизације у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у
соби 23, сваког радног дана у периоду од 9,00 до 12,00
часова.
Оглас је истакнут на огласну таблу суда дана 18.
9. 2014. године.
2.Ст. број 4780/2012 – Из Привредног суда у
Београду.
10670
I Одређује се завршно рочиште за 21. 10. 2014. године у 11,00 часова у поступку стечаја над стечајним
дужником „Подгрмечје” д.о.о. Рушањ 13. септембра 1
део 9, матични број 17348574 ПИБ 101411834.
II Решење је објављено на огласној табли суда 17.
9. 2014. године.
3. Ст. број 1745/2011– Из Привредног суда у
Београду. 10668
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија у
поступку стечаја над стечајним дужником ПДП
„Коцељева”, Немањина 97, дана 29. 9. 2014. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
Закључује се поступак стечаја над стечајним дужником ПДП „Коцељева”, Немањина 97, Матични број
07647565, ПИБ 105695295. Разрешава се дужности стечајног управника Агенција за приватизацију Београд.
Против овог решења дозвољена је жалба у року од 8
дана од пријема односно објављивања истог у „Сл.
гласнику РС”, Привредном апелационом суду Београд,
а преко овог првостепеног суда.
Ст. број 60/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
10674
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија
Татјана Тодоровић, oбавештава повериоце стечајног дужника Друштво за производњу, услуге и промет „ИТГ” ДОО Страгари, Крагујевац, матични број
07882602, ПИБ 10028204, да рочиште за разматрање
предлога Плана реорганизације, које је било заказано
за 26. септембар 2014. године није одржано, а наредно је одређено за 30. октобар 2014. године са почетком
у 12,00 часова, у судници 537/V Привредног суда у
Крагујевцу.
Позивају се сви повериоци обухваћени планом,
стечајни управник, оснивачи стечајног дужника и сва
друга заинтересована лица, да присуствују рочишту.
2. Ст. број 8/2014 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
10617
Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија
Бранислав Јововић, обавештава да је решењем 1. Ст.
19/2014 од 26. 9. 2014. год. отворен стечајни поступак над стечајним дужником Јавно предузеће „Центар
за културу” Ћуприја, Карађорђева б.б, матични број
17122754, ПИБ 101372504. Стечајни разлог је трајна
неспособност плаћања у смислу члана 11. став 3. тачка 2. Закона о стечају. За стечајног управника именује
се Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај
Београд, Теразије 23. Позивају се повериоци да пријаве
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року
од 60 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС”. Позивају
се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје
доспеле обавезе према стечајној маси. Заказује се прво
поверилачко рочиште за 13. 11. 2014. године у 11,00
часова и одржаће се у Привредном суду Крагујевац,
судница број 533. Заказује се рочиште за испитивање
потраживања (испитно рочиште) за 12. 1. 2015. године у 11,30 часова и одржаће се у Привредном суду
Крагујевац, судница број 533. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на огласну таблу суда са датумом 26. 9. 2014. године. Налаже се Агенцији за привредне регистре Београд, да изврши упис забележбе о
отварању стечајног поступка над стечајним дужником.
Против овог решења дозвољена је жалба у року од 8
дана од дана пријема (објаве) решења, и то преко овог
суда, а за Привредни апелациони суд Београд, у довољном броју примерака.
1. Ст број 19/2014 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
10657
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву за­ка­зу­је за­вр­шно ро­
чи­ште над сте­чај­ном ма­сом сте­чај­ног ду­жни­ка ГЦР
„Риб­ни­ца” д.о.о. из Ме­ти­ко­ша, Кра­ље­во, за 31. ок­то­бар
2014. го­ди­не, у 10,00 ча­со­ва.
Овим се сма­тра да су по­ве­ри­о­ци за ро­чи­ште оба­
ве­ште­ни.
1. Ст. број 721/2010 – Из При­вред­ног су­да у Кра­
ље­ву.
10548
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, сте­чај­ни су­ди­ја Да­ни­је­
ла Ду­кић, у по­ступ­ку сте­ча­ја над ду­жни­ком Ра­шка хол­
динг ком­па­ни­ја а.д. Но­ви Па­зар у сте­ча­ју до­нео је 25.
сеп­тем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
До­пун­ско ис­пит­но ро­чи­ште одр­жа­ће се 22. ок­то­бра
2014. го­ди­не у 10,00 ча­со­ва у суд­ни­ци број 15 овог су­да.
По­ве­ри­о­ци се на ро­чи­ште по­зи­ва­ју пре­ко огла­сне
та­бле овог су­да и огла­ша­ва­њем ре­ше­ња у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС”.
5. Ст. број 17/2013 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
10554
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, по сте­чај­ном су­ди­ји Ун­
че­вић Не­на­ду, у сте­чај­ном по­ступ­ку над сте­чај­ном ма­
сом сте­чај­ног ду­жни­ка, „Те­сла – Но­ва” д.о.о. у сте­ча­ју
из Вла­ди­ми­ров­ца, Брат­ства је­дин­ства 64, ма­тич­ни број
8764042, ПИБ 101055759, ко­га за­сту­па сте­чај­ни управ­
ник Ме­да­ко­вић Бра­ни­слав из Пан­че­ва, од­лу­чу­ју­ћи о
зах­те­ву сте­чај­ног управ­ни­ка за раз­ре­ше­ње из лич­них
раз­ло­га, до­нео је да­на 28. ав­гу­ста 2011. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Раз­ре­ша­ва се ду­жно­сти сте­чај­ни управ­ник Ме­да­
ко­вић Бра­ни­слав из Пан­че­ва, на лич­ни зах­тев.
За сте­чај­ног управ­ни­ка име­ну­је се Ми­ле­тић Бо­јан
из Пан­че­ва, Ка­ра­ђор­ђе­ва 26, кан­це­ла­ри­ја у Пан­че­ву,
Ње­го­ше­ва 1а, 3 спрат, број ли­цен­це 155-0605.
Раз­ре­ше­ни сте­чај­ни управ­ник и но­ви­ме­но­ва­ни
сте­чај­ни управ­ник, ду­жни су да без од­ла­га­ња из­вр­ше
при­мо­пре­да­ју це­ло­куп­не имо­ви­не и до­ку­мен­та­ци­је сте­
чај­ног ду­жни­ка.
4. Ст. број 56/2012 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
10603
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору, у поступку стечаја
над „Савремени ентеријери” ДОО Сомбор, матични
број 08708479 ПИБ 101841537 је решењем број Ст.
40/2012 од 29. септембра 2014. године закључио стечајни поступак који је отворен решењем овог суда СТ
– 40/2012 од 21. јуна 2012. године.
II Ст. број 40/2012 – Из Привредног суда у
Сомбору. 10634
Привредни суд у Сомбору, у поступку стечаја над
„КОЛГРАП” ДОО Сомбор, матични број 8376808 ПИБ
102104305 је решењем број Ст. 328/2010 од 30. септембра 2014. године закључио стечајни поступак који
је отворен решењем овог суда СТ –328/2010 од 9. маја
2011. године.
II Ст. број 328/2010 – Из Привредног суда у
Сомбору.
10635
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, судија
Јефта Миличевић, као судија појединац, у правној ствари тужиоца Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде из Београда којег
заступа Републичко јавно правобранилаштво одељење
Нови Сад , против туженог „Бојони” ДОО из Београда,
Милошев Кладенац 14 Б, ради дуга, вредност предмета
поступка 10.474.890.00 динара, дана 26. 9. 2014. године, ван рочишта донео је
РЕШЕЊЕ
Поставља се привремени заступник туженом
„Бојони”ДОО из Београд и то Јанковић Милан адвокат
из Сремске Митровице са седиштем канцеларије на
6
3. Х 2014. /
адреси трг Светог Димитрија 37. Привремени заступник Јанковић Милан адвокат има у поступку пред овим
судом П – 103/2013 сва права и дужности законског заступника. Привремени заступник ће заступати туженог
у овом поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом. О постављању привременог
заступника објавиће се оглас у „Сл. гласнику РС”, и
истаћи на огласној табли Привредног суда у Сремској
Митровици.
П. број 103/2013 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
10673
Привредни суд у Сремској Митровици, као првостепени стечајни суд, поступајући по судији овога суда
Гини Тешановић, као стечајном судији, у поступку стечаја над стечајним дужником „Еуробониа” ДОО у стечају Крњешевци, донео је дана 13. 3. 2012. године под
бр. Ст-362/2011 решење следеће садржине.
Утврђује се да је имовина стечајног дужника
незнатне вредности, па се закључује поступак стечаја над стечајним дужником Предузеће за трговину
и услуге „Еуробониа”ДОО у стечају из Крњешеваца,
Угриновачка
63,
МБ17512510,
ПИБ103079334.
Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”.
Посл. број 3. Ст. 362/2011 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици. 10671
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је дана 25. 9. 2014.
године решењем Ст. 25/2014 усвојио Завршни рачун
стечајног управника Доко Мирослава, дипл. оецц. у
поступку стечаја над Стечајном масом „Бирографика
Лукс” д.о.о. у стечају из Суботице, Сенћански пут 150.
– матични број 27001211.
Закључује се стечајни поступак над Стечајном масом „Бирографика Лукс” д.о.о. у стечају из Суботице,
Сенћански пут 150 – матични број 27001211.
Утврђује се да стечајни дужник Стечајном масом „Бирографика Лукс” д.о.о. у стечају из Суботице,
Сенћански пут 150. – матични број 27001211 на дан
25. 9. 2014. године располаже имовином у износу од
10.480,74 динара.
Преостали новчани износ од 10.480,74 динара расподељује се на следећи начин:
– средства рез. за окончање стеч. поступка
10.480,74 д.
Правоснажно решење о закључењу поступка стечаја доставиће се Агенцији за привредне регистре на
даљњу надлежност.
Ово решење објавиће се на огласној табли суда и
у „Службеном гласнику РС”. Повериоци могу уложити
жалбу на ово решење у року од осам дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Ст. број 25/2014 – Из Привредног суда у Суботици.
10654
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку обавештава повериоце
стечајног дужника „Laminex” ДОО, Горњи Милановац,
да је рочиште за расправљање о унапред припремљеном плану реорганизације и гласање о истом од стране
поверилаца које је било заказано за дан 19. септембар
2014. године са почетком у 12,30 часова, одложено,
и исто се заказује за дан 20. октобар 2014. године, са
почетком у 12,30 часова, у овом суду, Цара Душана 6,
судница број 3.
Рео. број 4/2014 – Из Привредног суда у Чачку.
10623
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕ­ВА­ЦУ
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
70/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-239-00, За­вод за хит­ну ме­ди­цин­ску по­моћ,
Кра­гу­је­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на се­ди­шта уста­но­ве. Но­во се­ди­
ште је у ули­ци Сло­бо­да бб, Кра­гу­је­вац.
Фи. број 70/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10593
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
69/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-143-00, Исто­риј­ски ар­хив „Сред­ње По­мо­ра­
вље” Ја­го­ди­на, Ми­ла­на Ми­јал­ко­ви­ћа 14, по­дат­ке:
Упи­су­је се ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње, Све­тла­
на Ми­шко­вић (ЈМБГ 2307975765011), в. д. ди­рек­то­ра
са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма на но­ви ман­дат од
шест ме­се­ци.
Фи. број 69/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10593
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
68/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку бр. 5-235-00, Ге­рон­то­ло­шки цен­тар Кра­гу­је­вац,
Кра­ља Ми­ла­на 90, Кра­гу­је­вац, по­дат­ке:
Вр­ши се упис про­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­
сту­па­ње. Бри­ше се в. д. ди­рек­то­ра Др Гор­да­на Ђо­
кић, а упи­су­је се Др Ве­сна Ран­ђе­ло­вић (ЈМБГ
1308961725028) в. д. ди­рек­то­ра нео­гра­ни­че­но.
Фи. број 68/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10593
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
67/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-91-00, Основ­на шко­ла „Вук Ка­ра­џић” Стој­
ник, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­
ње. Бри­ше се Ми­ли­ја­на Ша­ре­нац, ди­рек­тор, а упи­су­је
се Ми­ли­ја­на Пе­тро­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра
нео­гра­ни­че­но (ЈМБГ 1509978726856).
Фи. број 67/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10593
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
66/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-277-00, Спорт­ска ор­га­ни­за­ци­ја фуд­бал­ски
клуб „Ка­ра­ђор­ђе” То­по­ла Ду­ша­на Ра­до­ви­ћа 4, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­
ње. Бри­ше се Илић То­ми­слав, в. д. ди­рек­то­ра, а упи­су­је
се Иван Мар­ко­вић (ЈМБГ 1802981721813), вр­ши­лац ду­
жно­сти ди­рек­то­ра.
Фи. број 66/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10593
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. број
65/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-68-00, Пред­школ­ска уста­но­ва „Пи­о­нир” Ја­
го­ди­на, по­дат­ке:
Упи­су­је се ли­це са огра­ни­че­ним овла­шће­њем за
за­сту­па­ње Уста­но­ве пред су­дом. Ал­бе­на Те­шић, се­кре­
тар Уста­но­ве, са овла­шће­њем да пред­у­зи­ма све прав­не
рад­ње осим: – при­зна­ња и од­ри­ца­ња ту­жбе­ног зах­те­ва,
– да за­кљу­чу­је по­рав­на­ња, и да се од­ри­че прав­них ле­
ко­ва (ЈМБГ 1405970727217).
Фи. број 65/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
10593
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 62/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, Кул­тур­
но-по­слов­ни цен­тар Но­ва Па­зо­ва, Ца­ра Ду­ша­на 1, по­
дат­ке:
Кул­тур­но-по­слов­ни цен­тар Но­ва Па­зо­ва, Ца­ра Ду­
ша­на 1, вр­ши про­ме­ну ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње
та­ко што се бри­ше Ср­би­слав Кне­же­вић вр­ши­лац ду­
жно­сти ди­рек­то­ра са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма, а
упи­су­је се Мир­ја­на Ра­до­је­вић, вр­ши­лац ду­жно­сти ди­
рек­то­ра, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Фи. број 62/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
10596
Обавештења
привредних друштава
Покреће се поступак статусне промене спајања
уз припајање Интеркултурне школе менаџмента
Зајечар, Краљевица б.б., регистроване код Привредног
суда у Зајечару под бројем рег. улошка 1-5950, дана
16.01.1997. године, која послује са матичним бројем
105
17117742, која престаје да постоји припајањем другој установи и то стицаоцу Факултету за менаџмент Зајечар, Парк шума „Краљевица” б.б. Зајечар,
регистрован код Трговинског суда у Београду дана
25.09.1997. године, регистарски уложак број 1-5995,
матични број 17180657, ПИБ 101334907, шифра делатности 8542.
Сва права и обавезе прелазе на установу стицаоца – Факултету за менаџмент Зајечар па се позивају
повериоци установа које учествују у статусним променама да евентуална потраживања пријаве писаним
путем у року од тридесет дана од објављивања овог
обавештења.
10653
Разно
Ком­па­ни­ја „Ду­нав ости­гу­ра­ње” а. д. о. Глав­
на фи­ли­ја­ла Ша­бац, огла­ша­ва не­ва­же­ћим из­гу­бље­не
по­ли­се ОБ-136-НБ 15968266 и 17924063. По­ни­ште­
не по­ли­се ОБ-136-НБ 11004940, 11005502, 11005615,
11005616, 11005641, 11005684, 11106058, 12546523,
По­ли­са ОС-1/ФЛ 506190 (по­ни­ште­на по­ли­са). 10563
Неважеће исправе
– ПУТ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-6820/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008175964 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Жив­ко­вић Је­ле­на, Вла­ди­мир­ци.
01/006550/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-6640/14 од 11.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007224862 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ђо­кић Иван, Сви­ле­у­ва.
01/006551/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6621/14-1 од 17.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011423248 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Та­на­ско­вић Ти­ја­на, Ша­бац.
01/006552/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-6739/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008155644 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Куч Де­нис, Бо­ри­ши­ће.
01/006553/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-271/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009998631 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ха­љи­ти Сул­та­не, Но­ви Сад.
01/006554/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-270/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010498616 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Су­ља Бе­ким, Но­ви Сад.
01/006555/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 04-27-8-8/14 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009375375 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ни­ће­тин Ми­ла­дин, Бач.
01/006556/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 27-6824/14-1 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007321946 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Кне­же­вић Де­јан, Врх­по­ље.
01/006557/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5128/14-1 од 15.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011425384 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Де­мић Ма­ри­ја­на, Ле­ско­вац.
01/006558/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5130/14-1 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 01145385 из­дат од ПУ Ле­
ско­вац на име Де­мић Ђо­ка, Ле­ско­вац.
01/006559/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5129/14-1 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011429838 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Де­мић Иван, Ле­ско­вац.
01/006560/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5132/14-1 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011557030 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ра­ден­ко­вић Дар­ко, Ле­ско­вац.
01/006561/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-5144/14 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008769684 из­дат од ПУ
Кра­гу­јевц на име Ран­ко­вић Дан­ко, Аран­ђе­ло­вац. 01/006562/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-100/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011121880 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­ра­но­вић Бо­ја­на, Ко­сто­лац. 01/006563/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-103/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011121975 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­ра­но­вић Ве­ри­ца, Ко­сто­лац. 01/006564/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-102/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011121881 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­ра­но­вић Ли­ви­ја, Ко­сто­лац. 01/006565/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-101/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011121879 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­ра­но­вић Вик­то­ру, Ко­сто­лац. 01/006566/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-99/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011121878 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­ра­но­вић Пре­драг, Ко­сто­лац. 01/006567/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-104/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009563112 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Го­ра­но­вић Бо­ја­ну, Ко­сто­лац. 01/006568/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-275 од 23.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009199727 из­дат од Ко­ор­ди­на­ци­
о­на упра­ва на име Сто­лић Па­вле, Сме­де­ре­во.
01/006569/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-63/14 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008178852 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ђор­ђе­вић Иван, Вр­њач­ка Ба­ња. 01/006570/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 27-4879/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009496029 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име ПУ По­жа­ре­вац, По­жа­ре­вац.
01/006571/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5115/14-1 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007651141 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име То­мић Ма­ри­на, Брат­ми­лов­це.
01/006572/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-4860/14-1 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008047915 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ђо­рић Иван, Ле­ско­вац.
01/006573/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-27-3-22 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007778796 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Да­ни­чић Јо­ва­на, Мо­крин.
01/006574/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 27-901-6/14 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0011449317 из­дат од ПУ
Ужи­це на име Ђо­кић Ђор­ђе, Ужи­це.
01/006575/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 27-915-7/2014 од
15.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010029422 из­
дат од ПУ Ужи­це на име Ра­јић Дра­га­на, Ба­ји­на Ба­шта.
01/006576/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-151/14 од 28.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010937792 из­дат од ПУ Ни­шу на
име Та­сић Ан­ђе­ло, Гор­ње Ме­ђу­ро­во.
01/006577/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-150/14 од 28.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008740035 из­дат од ПУ Ниш на
име Ми­тић Дра­га­на, Ниш.
01/006578/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 27-10 од 18.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006461058 из­дат од ПУ Ва­ље­во на
име Бог­да­но­вић Са­ра, Ми­о­ни­ца.
01/006579/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-25 од 15.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010050572 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Пе­тро­вић Рад­ми­ла, Ру­ма.
01/006580/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-533/2014 од 10.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008596905 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Јо­кић Фло­рић Дра­ги­ца, Па­ра­ћин. 01/006581/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-601/2014 од 24.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009534797 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Шо­шић Не­над, Па­ра­ћин.
01/006582/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-600/2014 од 24.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009993503 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Шо­шић Да­ни­је­ла, Па­ра­ћин.
01/006583/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-598/2014 од 24.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009993502 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Шо­шић Ми­ле­на, Па­ра­ћин.
01/006584/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-33/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010357505 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Је­лић Не­бо­ој­ша, Сом­бор.
01/006585/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-599/2014 од 24.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009993501 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Шо­шић Ни­ко­ли­на, Па­ра­ћин.
01/006586/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-15/2014 од 11.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010642734 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Али­чић Ми­ћа, Кру­пањ.
01/006587/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-16/2014 од 11.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008254522 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Али­чић Ма­ри­ја, Кру­пањ.
01/006588/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2308/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009268765 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Вуј­чић Го­ран, Обре­но­вац.
01/006589/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2371/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008090893 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Па­вло­вић Зо­ран, Обре­но­вац.
01/006590/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2311/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010148218 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ек­ме­шчић Де­нис, Обре­но­вац.
01/006591/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2314/14 од 05.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008499739 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ек­ме­шчић Ха­зим, Обре­но­вац.
01/006592/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2313/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010155592 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ек­ме­шчић Ени­та, Обре­но­вац.
01/006593/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2312/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010905089 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ек­ме­шчић Еми­на, Обре­но­вац.
01/006594/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2503/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007431692 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ли­ће­вић Ми­ло­ван, Бе­о­град.
01/006595/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2506/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008778187 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Си­ме­у­но­вић Ива­на, Обре­но­вац.
01/006596/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2650/14 од 20.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007968592 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ша­и­но­вић Сре­те­ни­ја, Обре­но­вац.
01/006597/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2662/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008870306 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Кне­же­вић Ива­на, Обре­но­вац.
01/006598/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2515/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009238789 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мар­ко­вић Мир­ја­на, Уро­ше­вац.
01/006599/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2847/14 од 25.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011291623 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пан­те­лић Кри­сти­на, Обре­но­вац.
01/006600/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2819/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011352589 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Цвет­ко­вић Јо­ви­ца, Обре­но­вац.
01/006601/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2664/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007852141 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ни­ко­лић Ми­лен­ка, Обре­но­вац.
01/006602/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2325/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006988280 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Сте­ва­но­вић Не­над, Обре­но­вац.
01/006603/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2582/14 од 20.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008320106 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бо­шко­вић Ми­лин­ко, Обре­но­вац.
01/006604/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-6549/08 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009854878 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Иса­и­ло­вић Иван, Обре­но­вац.
01/006605/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27.2-36/2014 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011614853 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Маљ­ко­вић Ни­ко­ла, Ин­ђи­ја. 01/006606/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27.2-35/2014 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010616618 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Ба­та­лов Зо­ран, Кр­че­дин. 01/006607/14
7
Ре­ше­њем ПС Љиг број 27-6898/14 од 19.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009031579 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Мар­ко­вић Ми­ла­дин­ка, По­ља­ни­це.
01/006608/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-6821/2014 од
18.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008148579
из­дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ви­да­ко­вић Ми­ре­ла,
Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/006609/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-6836/2014 од
18.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007452973 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Су­љић Жа­кли­на, За­са­ви­ца.
01/006610/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-6835/2014 од
18.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010937508 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Звон­ко, За­са­ви­ца.
01/006611/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-43 од 04.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008282202 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Де­лић Вла­ди­мир, Бу­ђа­нов­ци.
01/006612/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-42 од 04.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008223901 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Мар­ко­вић Ми­лан, Кле­нак.
01/006613/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-95/2014 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011027755 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Обре­но­вић Гра­ди­мир, Ушће.
01/006614/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-94/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009468608 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ве­љо­вић Дра­го­мир, Кра­ље­во.
01/006615/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-97/2014 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011498061 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Илић Ка­та, Кра­ље­во.
01/006616/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-272/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009402058 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Кне­же­вић Ми­ла­на, Ве­тер­ник.
01/006617/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 27-14-14/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011206111 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Гра­шић До­бри­ла, Бра­љи­на.
01/006618/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 27-14-12/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006983309 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ра­до­са­вље­вић Зо­ран, Ћи­ће­вац.
01/006619/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-27-88/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010926058 из­дат од ПУ
Сме­де­ре­во на име Жи­ва­но­вић Ми­тар, Кр­ње­во.
01/006620/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-27-89/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009305379 из­дат од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ко­стић Пре­драг, Тр­нов­че.
01/006621/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 27-11/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011168281 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Осто­јић Дар­ко, Ма­ље­вић.
01/006622/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-6807/14 од 18.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008067747 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Стан­чуј Бо­бан, Ба­ва­ни­ште.
01/006623/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 27-406/14 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009562524 из­дат од ПУ Ужи­це на
име Вар­ни­чић Ми­лен­ко, По­же­га.
01/006624/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-6517/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008776084 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Мех­ме­до­вић Омер, Но­ви Па­зар.
01/006625/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4225/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009034761 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Пи­ли­ца Ел­ви­ра, Но­ви Па­зар. 01/006626/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-6288/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011290204 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Бе­ри­ша Исуф, По­сте­ње.
01/006627/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-131/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010780268 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­лен­ко­вић Ду­брав­ка, По­жа­ре­вац.
01/006628/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-132/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009765423 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ла­за­ре­вић Та­ња, Дрм­но.
01/006629/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-134/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010088540 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Спа­сић Ни­ко­ла, По­жа­ре­вац.
01/006630/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-5512/06-1 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008525008 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ко­лић Зо­ран, Бе­ог­ рад.
01/006631/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 27-1-23/14 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010033282 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ра­ги­пи Ер­ђан, Бе­о­чин.
01/006632/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-81/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011059331 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ми­ха­и­ло­вић Алек­сан­дар, Пан­че­во. 01/006633/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-89/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006914496 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Бог­да­нов Све­тла­на, Пан­че­во.
01/006634/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-6649/14 од 11.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008478645 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ле­кић Не­на, Оре­шац.
01/006635/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-6826/14 од 17.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009331827 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Гој­ков Сне­жа­на, Вр­шац.
01/006636/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-4868/147-1 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011097969 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Нин­ко­вић Дра­ган, Ми­о­кус.
01/006637/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-6612/14-1 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010500763 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ми­тро­вић Бран­ка, Ко­ре­ни­та.
01/006638/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-6764/14-1 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008014769 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ва­сиљ­ко­вић Ра­де, Ле­шни­ца.
01/006639/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-6440/14-1 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008695729 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Па­вло­вић Слав­ка, Ба­ња Ко­ви­ља­ча. 01/006640/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-865/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009609969 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Илић Еми­ли­ја, Па­ра­ћин.
01/006641/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-993/2014 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008902475 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Чу­кић Је­ле­на, Па­ра­ћин.
01/006642/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-978/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007273282 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ми­тић Мар­ко, Па­ра­ћин.
01/006643/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-997/14 од 16.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010223513 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Јо­ва­но­вић Љу­би­ша, Па­ра­ћин.
01/006644/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-6419/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007524220 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ха­сић Амер, Но­ви Па­зар.
01/006645/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-6146/14 од 29.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011423702 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ха­ши­мо­вић Не­зир, Шав­ци.
01/006646/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-6491/14 од 10.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007673374 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ко­ла­ши­нац Ал­ди­на, Но­ви Па­зар.
01/006647/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-33/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010357505 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Је­лић Не­бој­ша, Сом­бор.
01/006648/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-149/14 од 25.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008261870 из­дат од ПУ Ниш на
име Стан­кво­ић Је­ле­на, Ниш.
01/006649/14
Ре­ше­њем ПС Го­лу­бац број 27-13/2014 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010177617 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ми­лој­ко­вић Ми­лош, Кле­ње.
01/006650/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-5091/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009034529 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Хај­ро­вић Са­мра, Но­ви Па­зар. 01/006651/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4945/14 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009758329 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Бр­њи­ча­нин Реј­хан, Но­ви Па­зар.
01/006652/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4982/14 од 22.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010774799 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Шем­су­дин Ла­ти­фо­вић, Но­ви Па­зар.
01/006653/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-39*/2014 од 18.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011290816 из­дат од ПУ Бор на
име Ма­рин­ко­вић Љи­ља­на, Бор.
01/006654/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-66/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009141188 из­дат од ПУ Кра­
ље­ву на име Пан­те­лић Ани­ца, Кра­ље­во.
01/006655/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 27-18/14 од 25.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011150147 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ни­ко­лић Дра­ган, Ди­ка­ва.
01/006656/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-277 од 24.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011477987 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Ђу­рић Зо­ран, Сме­де­ре­во.
01/006657/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-81 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008505892 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Пан­тић Ми­ли­ца, Ве­ли­ка Пла­на.
01/006658/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-1309 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009375781 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Жељ­ко, Ку­пи­но­во. 01/006659/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2519/14 од 17.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009741851 из­дат од ПУ Бе­го­
рад на име Ва­сић Ма­ри­ја, Обре­но­вац.
01/006660/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2520/14 од 18.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011215123 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ва­сић Ог­њен, Обре­но­вац.
01/006661/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2584/14 од 24.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007639562 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ни­ко­лић Дра­га­на, Обре­но­вац.
01/006662/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2936/14 од 27.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008628768 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бр­кић Ти­ја­на, Обре­но­вац.
01/006663/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3560/14 од
06.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009429179 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ве­лич­ко­вић Мар­ко, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/006664/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3859/14 од
18.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009943918 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Слав­ко­вић Пе­тар, Сме­де­рев­ска Па­
лан­ка.
01/006665/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3858/14 од
18.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010795124 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ста­ни­ми­ро­вић Је­ле­на, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/006666/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3757/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010291197 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ми­ло­ше­вић Сла­ђа­на, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/006667/14
Ре­ше­њем ПУ Кња­же­вац број 27-100/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011498059 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Иг­ња­то­вић Је­ле­на, Кња­же­вац.
01/006668/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3794/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011404871 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Гру­је­вић Све­тла, Сме­де­рев­ска Па­
лан­ка.
01/006669/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-306/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011418893 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Кам­бе­ров­ски Ер­џан, Сме­де­ре­во.
01/006670/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3793/14 од
18.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008937762 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Нач­ко­вић Ви­о­ле­та, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/006671/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3792/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008416553 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ве­се­ли­но­вић Не­ма­ња, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/006672/14
8
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-298/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010676553 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ја­ша­ре­вић На­и­ме, Сме­де­ре­во.
01/006673/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3758/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007357605 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ђу­рић На­та­ша, Сме­де­рев­ска Па­
лан­ка.
01/006674/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-302/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010652341 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ја­ша­ре­вић Ше­ри­фе, Сме­де­ре­во.
01/006675/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3677/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009005577 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ђур­ђе­вић Мар­ко, Сме­де­рев­ска Па­
лан­ка.
01/006676/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-301/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009632546 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ја­ша­ре­вић Се­њур, Сме­де­ре­во.
01/006677/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4236/14 од 29.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009973898 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пет­ко­вић Дра­ги­ша, Кон­ча­ре­во.
01/006678/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-300/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010652477 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ја­ша­ре­вић Рак­ман, Сме­де­ре­во.
01/006679/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4237/14 од 29.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009973895 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пет­ко­вић Да­ни­јел, Кон­ча­ре­во.
01/006680/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4238/14 од 29.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009973897 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пет­ко­вић Сне­жа­на, Кон­ча­ре­во.
01/006681/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4475/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009977898 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Кр­стић Ана, Ја­го­ди­на.
01/006682/14
Ре­ше­њем ПС Бла­це број 27-4 од 07.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 008554062 из­дат од ПУ Про­ку­пље на име
Па­вло­вић Ја­сми­на, Бла­це.
01/006683/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-45/2014 од 02.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011133916 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ва­сић Или­ја, Вр­њач­ка Ба­ња.
01/006684/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-46/2014 од 02.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009664518 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Пе­тро­вић Јо­ван, Ру­ђин­ци.
01/006685/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-4529/14 од 08.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010580975 из­дат од ПУ
Ша­бац на име По­по­вић Ми­ро­слав, Ску­пљен.
01/006686/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3644/14 од
10.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009250076 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ђор­ђе­вић Оли­ве­ра, Сме­де­рев­ска
Па­лан­ка.
01/006687/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3783/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010924335 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Пај­ко­вић Иви­ца, Сме­де­рев­ска Па­
лан­ка.
01/006688/14
Ре­ше­њем ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка број 27-3721/14 од
16.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009107101 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Са­вић Ду­шан, Це­ро­вац.
01/006689/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-18/14-28 од 30.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011245015 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ај­ре­ди­но­вић Ма­ли­ка, Вра­ње.
01/006690/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-19/14-29 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010197790 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Чво­ро­вић Мар­ко, Вра­ње.
01/006691/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4404/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009020882 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пе­тро­вић Сла­ви­ца, Ја­го­ди­на.
01/006692/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-87 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011025166 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Пер­лић Де­сан­ка, Су­бо­ти­ца.
01/006693/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-88 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011537427 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Штиг­монд Сла­ђа­на, Су­бо­ти­ца. 01/006694/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-89 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006835637 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Бе­ри­шај Хај­ри­ја, Су­бо­ти­ца.
01/006695/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-90 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008556525 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ву­ко­вић Ана, Су­бо­ти­ца.
01/006696/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-37/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009016091 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Мо­су­ро­вић Че­до, Ужи­це.
01/006697/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-166/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009430850 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Бу­ла­то­вић Не­над, Но­ви Сад.
01/006698/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-167/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007221769 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Јо­кић Зла­та, Но­ви Сад.
01/006699/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-4272/14-1 од 30.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011120468 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Гли­го­рић Да­ли­бор, Па­ско­вац.
01/006700/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-299 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010652340 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Ја­ша­ре­вић Еми­на, Сме­де­ре­во.
01/006701/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-303/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010652336 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ја­ша­ре­вић Не­хат, Сме­де­ре­во.
01/006702/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-139 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 00728711 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ма­о­у­нис је­ле­на, Кра­гу­је­вац.
01/006703/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5131/14 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009519207 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ла­ка­туш Ма­ра, Фар­ка­ждин.
01/006704/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-6933/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009671261 из­дат од ПУ
Пан­че­во на име Ба­њаш Са­бри­на, Бо­тош.
01/006705/14
3. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-6839/14 од 17.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007726325 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ћур­чић Го­ран, Ме­лен­ци.
01/006706/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-4730/14 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010680093 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Јо­ва­но­вић Дра­ган, Еле­мир.
01/006707/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 27-26/14 од
18.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007503267 из­
дат од ПУ Ча­чак на име Ла­за­ре­вић Ми­тра, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
01/006708/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-51/14 од 12.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008004959 из­дат од ПУ Бор на име Ве­
сић Го­ран, Бор.
01/006709/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-2882/14 од 09.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0093220866 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Дур­ђе­вић Да­ли­бор, Би­гра­ни­ца.
01/006710/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2134/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007075992 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ми­си­ни Ме­тусх, Тр­на­ва.
01/006711/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2132/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008205634 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ха­са­ни Са­ди­је, Нор­ча.
01/006712/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-28/14 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010051353 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Чен­кић Пе­тар, Жа­баљ.
01/006713/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 27-1/13-2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009125307 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Бринд­за Сил­ве­стер, Те­ме­рин. 01/006714/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 27-1/12-2014 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008813397 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­јо­рош Ла­сло, Те­ме­рин.
01/006715/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 27-1/11-2014 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011476244 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Бар­буљ Јо­ван, Те­ме­рин.
01/006716/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 27-1/10-2014 од 11.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010530028 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Вру­ћи­нић Дра­ган, Те­ме­рин.
01/006717/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 27-1/9-2014 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011402015 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Арам­ба­шић Алек­сан­дар, Бач­ки Ја­рак. 01/006718/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 27-1/14-2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009099393 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Урач Ан­ге­ла, Те­ме­рин.
01/006719/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-59/14 од 30.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010787618 из­дат од ПУ Бе­о­град на
име То­дић Есад, Дра­га.
01/006720/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-122 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010221256 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ба­кић Ми­ле­на, Кра­гу­је­вац.
01/006721/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-5948/14 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011610013 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Сам­бор Ми­лан, Ба­ва­ни­ште.
01/006722/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-5830/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010492429 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Стан­чић Са­бри­на На­тасцха, Ра­ни­ло­вић.
01/006723/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5976/14-1 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009386169 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Бе­нисцх Ан­ка, Рум­ска.
01/006724/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5946-14-1 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008346290 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ва­сић Ми­ле­на, По­цер­ски При­чи­но­вић. 01/006725/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5947/14-1 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008592377 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ва­сић Дра­ган, По­цер­ски При­чи­но­вић. 01/006726/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 27-5849/14 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007847335 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име По­сто­ло­вић Мла­ден, Гај.
01/006727/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-173/14 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008802061 из­дат од ПУ Ниш на
име Пе­рић Ја­вор­ка, Ниш.
01/006728/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-174/14 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010047221 из­дат од ПУ Ниш на
име Мла­де­но­вић Зо­ран, Ниш.
01/006729/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-58/14 од 29.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007564536 из­дат од ПУ Но­ви Па­зар
на име Му­јо­вић Се­над, Ће­ре­ка­ре.
01/006730/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 27-1203-11/14 од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011463930 из­
дат од ПУ Ужи­це на име Или­ја­ше­вић Вла­ди­мир, Ра­ча.
01/006731/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-5883/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011538001 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Тан­ко­сић Ду­шко, Ба­до­вин­ци.
01/006732/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-121 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008034699 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ву­кић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац.
01/006733/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 27-5921-14/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010198278 из­дат од ПУ
Ча­чак на име Пле­ди­ца Ми­ла­дин, Ива­њи­ца.
01/006734/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 27-5965-15/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006835093 из­дат од ПУ
Ча­чак на име Глин­тић Миљ­ко, Ива­њи­ца.
01/006735/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 12-27-286/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011405986 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Пе­тро­вић Ма­рио, Бо­го­је­во.
01/006736/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 12-27-285/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009323467 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Ми­ле­тић Ран­ко, Рат­ко­во.
01/006737/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 27-18/14 од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010581273 из­
дат од ПУ Ча­чак на име Мир­ко­вић Кри­сти­на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
01/006738/14
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 27-9/14 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009266235 из­дат од ПУ По­жа­ре­
вац на име Ба­цић Ве­ра, Жа­гу­би­ца.
01/006739/14
105
Ре­ше­њем ПС Жа­гу­би­ца број 27-10/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011268956 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ба­цић Пе­тар, Жа­гу­би­ца.
01/006740/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-64/12 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011155127 из­дат од Пан­че­во
на име Шајн Сло­бо­дан, Пан­че­во.
01/006741/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-66/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008696333 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Огри­зо­вић Урош, Пан­че­во.
01/006742/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-5479/14-1 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010346200 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Та­на­си­је­вић Бо­јан, Ло­зни­ца.
01/006743/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-5770/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009440569 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Пе­рић Ми­ро­слав, Цу­ри­це.
01/006744/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5847/2014 од
19.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011009193
из­дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Али­ма­но­вић Ну­ри­фа,
Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/006745/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5838/2014 од
19.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011573862 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Мом­чи­ло­вић Да­ли­бор,
Ла­ћа­рак.
01/006746/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5835/2014 од
18.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008266154 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ла­но­вић Бо­јан, Срем­
ска Ми­тро­ви­ца.
01/006747/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5777/2014 од
15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008754058
из­дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Су­бо­тић Зо­ран, Ја­рак.
01/006748/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2201/14-97 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008595359 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ве­лиу Ми­ра­ди­је, Ве­ли­ки Тр­но­вац. 01/006749/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2144/14-96 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007168642 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Му­ста­фа Ћа­зим, Ве­ли­ки Тр­но­вац. 01/006750/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-27-30/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007677594 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Бан­чић Бе­ња­мин, Апа­тин.
01/006751/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-120 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007676094 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Га­ври­ло­вић Ми­ли­ца, Кра­гу­је­вац.
01/006752/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5846/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008077950 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Лу­кић Де­јан, Ко­це­ље­ва.
01/006753/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5689/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009277560 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ва­сић Би­ља­на, Ко­це­ље­ва.
01/006754/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5876/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007817546 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Со­фра­нић Ве­ри­ца, Ко­це­ље­ва.
01/006755/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-73/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011147694 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Га­ши Мир­сад, Кра­ље­во.
01/006756/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-83/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007330292 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Фран­ко Ра­до­слав, Кра­ље­во.
01/006757/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-61/14 од 05.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 75042 из­дат од ПУ Но­ви Па­зар на
име Бу­ље­вић Ри­фат, Жу­па.
01/006758/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-74/14 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009625186 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ни­ко­лић Си­ме­он, Кра­ље­во.
01/006759/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-63/14 од 05.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010567344 из­дат од ПУ Но­вом Па­за­
ру на име Ко­шу­та Инас, Ри­ба­ри­ће.
01/006760/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-39/14-52 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011169547 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ива­нов Пет­ка­на, Вра­ње.
01/006761/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-172/14 од 18.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007266024 из­дат од ПУ Ниш на
име Сто­шић Љу­бо­мир, Ниш.
01/006762/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-19/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010698944 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Шајн Ан­дри­ја­на, Ко­ва­чи­ца.
01/006763/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2133/14 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007077812 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ми­си­ни Ка­дрие, Тна­ва.
01/006764/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-222/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007961334 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ма­тић Дар­ко, Но­ви Сад.
01/006765/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-123 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007445162 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ми­ку­лић Бран­ко, Су­бо­ти­ца.
01/006766/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-124 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008028526 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Бу­за­ни Хамз, Су­бо­ти­ца.
01/006767/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-41/14-54 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008103750 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Си­мо­но­вић Са­ша, Вра­ње.
01/006768/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-40/14-53 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010275086 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ар­сић Ла­зар, Вра­ње.
01/006769/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-125 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008547444 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ла­у­шев Љу­би­ша, Су­бо­ти­ца.
01/006770/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-46/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006853429 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ћа­ћић Ка­та, Го­лу­бин­ци.
01/006771/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-6935/2014 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011592537 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Пе­тро­вић Не­бој­ша, Дра­ги­ње.
01/006772/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-27/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009854788 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ца­ре­вић СА­ња, Де­бе­ља­ча.
01/006773/14
Ре­ше­њем ПУ Бра­ње број 27-35/14-49 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008527261 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Је­ми­но­вић Ти­ја­на, Вра­ње.
01/006774/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-18/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008879191 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Јо­ва­но­вић Сла­во­љуб, До­њи Ка­тун. 01/006775/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-2997/14-1 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007939598 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­тић Ђе­ми­ла, Не­го­тин.
01/006776/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-36/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009804923 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Је­ми­но­вић Ти­ја­на, Вра­ње.
01/006777/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-34/14-50 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009805229 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Је­ми­но­вић Ти­ја­на, Вра­ње.
01/006778/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-17/2014 од 16.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011437321 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Пе­тро­вић Ди­ја­на, Бо­шња­не.
01/006779/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-40/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010065733 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Пан­тић Вла­ди­мир, Ужи­це.
01/006780/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-39/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011368389 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Се­ла­ко­вић Сре­тен, Ужи­це.
01/006781/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 12-27-24-19/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009730740 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Си­ве­ри Пе­тер, Ка­њи­жа.
01/006782/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-38/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009394700 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Ми­тић Мар­ко, Вра­ње.
01/006783/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-37/14-47 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009804925 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Је­ми­но­вић Ти­ја­на, Вра­ње.
01/006784/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-52-4 од
01.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008398131 из­
дат од ПУ Ки­кин­да на име Ди­мић Ми­лан, Ђа­ла. 01/006785/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5877/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009480098 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ло­скил-Пан­тић Ми­лан, Ме­ђу­реч.
01/006786/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5872/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007706303 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­лу­ти­но­вић Де­јан, Ја­го­ди­на.
01/006787/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-141 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009775394 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Не­шо­вић Су­за­на, Кра­гу­је­вац. 01/006788/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5875/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010349014 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­лу­ти­но­вић Де­јан, Ја­го­ди­на.
01/006789/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-141 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009501535 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Алек­сан­дра Спа­сић, Кра­гу­је­вац.
01/006790/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5879/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009480099 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ло­скилл-Пан­тић Ми­лан, Ме­ђу­реч.
01/006791/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-35/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008833806 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Му­је­зи­но­вић Ад­нан, При­је­по­ље. 01/006792/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-140 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008823479 из­дат од ПУ
Ниш на име Фи­ли­по­вић Алек­сан­дра, Јра­гу­је­вац. 01/006793/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-2998/14-1 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007887365 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­тић Љу­бо­мир, Не­го­тин.
01/006794/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5905/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009687898 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Идић Аца, Ле­ско­вац.
01/006795/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-2999/14-1 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010809841 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­тић Ива­на, Не­го­тин.
01/006796/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27-2-37/2014 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011552766 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Ви­до­вић Жељ­ко, Ин­ђи­ја. 01/006797/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3000/14-1 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010827630 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­тић Сте­фан, Не­го­тин.
01/006798/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 19.09.2014. од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008791452 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ме­кић Ми­ле, Жа­баљ.
01/006799/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3001/14-1 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010792324 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­тић Кри­сти­на, Не­го­тин.
01/006800/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3002/14-4 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010792807 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­тић Алек­сан­дра, Не­го­тин.
01/006801/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин, ПС Жи­ти­ште број 04-27-23/24 од
18.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008366813 из­
дат од ПУ Зре­ња­нин на име Пе­тро­вић Ђу­ро, Жи­ти­ште.
01/006802/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин, ПС Жи­ти­ште број 04-27-21/14 од
18.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010114117 из­
дат од ПУ Зре­ња­нин на име Пе­јач­ки Жа­кли­на, Срп­ски Ите­беј.
01/006803/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин, ПС Жи­ти­ште број 04-27-22/14 од
18.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010048539 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Пе­јач­ки Жа­кли­на, Срп­ски Ите­беј.
01/006804/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3486/14-1 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011771502 из­дат од ПУ
Бор на име Ро­ма­но­вић Ми­ћа, Сла­ти­на.
01/006805/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3457/14-1 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0010208575 из­дат од ПУ
Бор на име Ма­ри­но­вић Вла­ди­мир, Кар­бу­ло­во.
01/006806/14
9
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5923/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007763090 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пан­те­лић Ива­на, Ја­го­ди­на.
01/006807/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5925/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008467772 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пан­те­лић Та­ма­ра, Ја­го­ди­на.
01/006808/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5848/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009545656 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Бо­жић Ми­ло­ван, Сви­ле­у­ва.
01/006809/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 27-5841/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008335270 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Lud­many Ан­дор, Но­во Ора­хо­во. 01/006810/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 27-5920/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009415894 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ра­јак Ди­ја­на, Бач­ка То­по­ла.
01/006811/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-44 од 07.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007665739 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Го­бе­љић Ла­зар, Кра­гу­је­вац.
01/006812/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-365 од 19.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009334707 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Пе­тро­вић Ро­до­љуб, Вр­бо­вац.
01/006813/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-361 од 22.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009395972 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Де­хран Кри­е­зиу, Сме­де­ре­во.
01/006814/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-364/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010539367 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Пет­ко­вић Ка­див­ка, Оси­па­о­ни­ца.
01/006815/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-370/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010489726 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Са­вић Та­ња, Ра­ди­нац.
01/006816/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-90/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008359354 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Пот­ко­њак Зо­ран, Пан­че­во.
01/006817/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-76/14 од 05.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011025908 из­дат од ПУ Пан­че­во на
име Кр­њић Ми­ле­та, Чачк.
01/006818/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-79/14 од 10.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011760902 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ми­ли­ће­вић Љи­ља­на, Ча­чак.
01/006819/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27-70/14 од 29.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007920236 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Па­вло­вић Је­ле­на, Ко­ње­ви­ћи.
01/006820/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-80/14 од 10.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007914837 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ми­ли­ће­вић Алек­сан­дар, Ча­чак.
01/006821/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 207-71/14 од 30.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008152546 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Кне­же­вић Ср­бо­љуб, Ча­чак.
01/006822/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 27-16-16 од 18.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008083979 из­дат од ПУ Зре­ња­
нин на име Ми­тић Ми­ло­рад, Ја­ша То­мић.
01/006823/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-54/14 од 19.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008367057 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пе­рак Ми­лен­ко, Ста­ра Па­зо­ва.
01/006824/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-273/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010881734 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Јо­ва­но­вић Не­ве­на, Но­ви Сад.
01/006825/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-345/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008243035 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ни­ко­лић Та­ма­ра, За­је­чар.
01/006826/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6783/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011430112 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, По­цер­ски При­чи­но­вац.
01/006827/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-171/14 од 18.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009395655 из­дат од ПУ Ниш на
име Ран­ђе­ло­вић Је­ле­на, Ниш.
01/006828/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27/1-5765/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010576333 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ко­јић Ива­на, Ло­зни­ца.
01/006829/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 17/1-5798/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007635435 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Ми­лен­ко­вић Је­ли­ца, Ле­ско­вац. 01/006830/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 27-6893/14 од 19.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007054423 из­дат од ПУ Ужи­це на
име Ми­тро­вић Ми­шо, Ви­го­ште.
01/006831/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-28/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011140309 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Fer­ko­vić Wil­li, Идвор.
01/006832/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 27-8-7/14 од 19.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008602980 из­дат од ПУ Но­ви Сад на
име Ши­му­но­вић Алек­сан­дар, Бач.
01/006833/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5799/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010483653 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Де­ми­ро­вић Да­вид, Ле­ско­вац.
01/006834/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-119 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011102080 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ко­стић Пре­драг, Кра­гу­је­вац.
01/006835/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-27-29/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011532345 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Ша­јић Дра­жен­ко, Апа­тин.
01/006836/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-310/2014 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008380315 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ни­ко­лић Го­ран, Ста­ра­о­ци.
01/006837/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-24/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009004842 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Свир­чев Бра­ни­слав, Цре­па­ја.
01/006838/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5964/14-1 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0011531774 из­дат од ПУ Ша­
бац на име По­по­вић Ма­ри­ја, Ша­бац.
01/006839/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5856/14-1 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007263589 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ву­ји­чић Ми­лан, Ма­о­ви.
01/006840/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5904/14-1 од 20.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011511334 из­дат од ПУ Ша­бац
на име Бог­да­но­вић Пре­драг, Пр­ња­вор.
01/006841/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-45/14 од 05.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009632636 из­дат од ПУ Бор на име Са­
ра­ко­вић Дра­ги­ша, Шар­ба­но­вац.
01/006842/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-44/14 од 04.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011211072 из­дат од ПУ бор на име
Ста­но­је­вић Со­фи­ја, Сла­ти­на.
01/006843/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-80/14 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011322342 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Па­ре­за­но­вић Не­ма­ња, Кра­ље­во.
01/006844/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-81/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009699400 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ото­вић Или­ја, Кра­ље­во.
01/006845/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-99 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010735035 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ђор­ђе­вић Сло­бо­дан, Су­бо­ти­ца. 01/006846/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-4985/14 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010669751 из­дат од ПУ Ша­
бац на име На­у­мо­вић Ни­ко­ла, Ша­бац.
01/006847/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-4948/14-1 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011485032 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ва­сиљ­ко­вић Сло­бо­дан, Ша­бац.
01/006848/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-96 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010873926 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Па­вло­вић Пе­ри­ца, Су­бо­ти­ца.
01/006849/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27-21/2014 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009307725 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Го­ше­вић То­ни­но, Ин­ђи­ја.
01/006850/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27-3-24 од 11.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011501841 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Ан­то­нић Оли­ве­ра, Ру­ма.
01/006851/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-187/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009990394 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Рај­ко­вић Ми­лан, Но­ви Сад.
01/006852/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-100 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010806949 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ре­длер Еде, Су­бо­ти­ца.
01/006853/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-79/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002777554 из­дат од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Рај­лић Не­бој­ша, Ко­ва­чи­ца.
01/006854/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4575/14 од 08.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008000317 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Па­нић Мир­ја­на, Ва­ље­во.
01/006855/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4746/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008037643 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Не­сто­ро­вић Бо­жи­дар, Ва­ље­во.
01/006856/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-186/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0103609791 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Нин­ков Ми­ли­вој, Но­ви Сад.
01/006857/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4757/14-1 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011615157 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Јан­чић Иван, Ва­ље­во.
01/006858/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4571/14 од 08.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011439972 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Јо­ва­но­вић Сла­ђа­на, Ва­ље­во.
01/006859/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4513/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006851326 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Мар­ко­вић Ни­ко­ла, ва­ље­во.
01/006860/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-65/14 од 27.05.1965. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010289000 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Стар­че­вић Ра­до­ван­ка, Кра­ље­во.
01/006861/14
Ре­ше­њем ПС Осе­чи­на број 27-4852/14 од 17.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007823768 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Ђу­ри­чић Вла­дан, Осе­чи­на.
01/006862/14
Ре­ше­њем 17/1-125/14 број ПУ Ни­шу од 09.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008922293 из­дат од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Пре­драг, Ниш.
01/006863/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-50 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010277080 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Хра­ни­са­вље­вић Yele­na, Кр­ње­во.
01/006864/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри­ма број 27-5634/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007218359 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Је­нић Сим­ка, Ти­ће­вац.
01/006865/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-2 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007349125 из­дат од ПУ Кра­гу­
је­вац на име Сми­љић Бо­јан, Кра­гу­је­вац.
01/006866/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-91/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010321962 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ни­ко­лић Ро­берт, По­жа­ре­вац.
01/006867/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5893/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008487923 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ма­ној­ло­вић Ми­ле, Зре­ња­нин. 01/006868/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5821/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009564214 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Де­ми­ро­вић Де­јан, Зре­ња­нин.
01/006869/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-301/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006995606 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ама­и­ло­вић Ма­лен, За­је­чар.
01/006870/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-293/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009498636 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Са­лић Мар­тин, За­је­чар.
01/006871/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4513/14 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006851326 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Мар­ко­вић Ни­ко­ла, Ва­ље­во.
01/006872/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4474/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010698669 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Ви­ћен­ти­је­вић Ју­го­слав, Ва­ље­во.
01/006873/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4373/14 од 02.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007367790 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бра­је­вић Са­ша, Ва­ље­во.
01/006874/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-4430/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008082080 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ву­ко­вић Алек­сан­дар, Ва­ље­во.
01/006875/14
10
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-3-30/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007202222 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Ву­це­ља Вла­ди­мир, Ки­кин­да.
01/006876/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-290 од 31.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009378764 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Сте­ва­но­вић Ми­лош, Сме­де­ре­во.
01/006877/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-92/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011534084 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Жи­вић Зла­ти­мир, По­жа­ре­вац.
01/006878/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5792/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007534671 из­дат од пу
Зре­ња­нин на име Крај­но­вић Јо­ван, Зре­ња­нин.
01/006879/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-88/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008196556 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Qa­zim Mar­ti­naj, Кра­ље­во.
01/006880/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-27-24/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010705113 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Дра­жић Сне­жа­на, Апа­тин.
01/006881/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-37/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007111425 из­дат од ПУ
При­је­по­ље на име Зе­ко­вић Му­не­ве­ра, При­је­по­ље. 01/006882/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5745/2014 од
14.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008516929
из­дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Те­ша­но­вић Ђу­ро, Гр­
гу­рев­ци.
01/006883/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-34/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 0011761535 из­дат од ПУ
При­је­по­ље на име Ра­ду­ло­вић Кр­сти­на, При­је­по­ље.01/006884/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-4846/14-1 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009516092 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Алек­сић Ми­ро­љуб, Ло­зни­ца.
01/006885/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-46/14 од 07.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009346043 из­дат од ПУ Бор на име Ар­
ман­до Ља­ти­фи, Бор.
01/006886/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2263/14-98 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011604345 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Бе­ри­ша Је­тон, Бу­ја­но­вац.
01/006887/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-4844/14-1 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009481122 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Алек­сић Да­ра, Ло­зни­ца.
01/006888/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2261/14-99 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010310734 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ми­хај­ло­вић Ђор­ђе, Бу­ја­но­вац.
01/006889/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-291/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010504855 из­дат од ПУ за­је­
чар на име Ген­чић Ђор­ђе, Ве­ли­ки Из­вор.
01/006890/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-609/14 од 25.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008716005 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Са­вић На­ђа, Па­ра­ћин.
01/006891/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-113 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011113434 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ву­ја­кли­ја Ста­мен­ка, Су­бо­ти­ца. 01/006892/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5397/14 од 07.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011083108 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ба­њаш Јо­ван, Уљ­ма.
01/006893/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-300/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010117643 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ћа­тић Ја­смин, Луб­ни­ца.
01/006894/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-111 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010314598 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Шу­ко­вић Ве­сна, Су­бо­ти­ца.
01/006895/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-167/14 од 13.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010038669 из­дат од ПУ Ниш на
име Га­џић Љу­би­ша, Ниш.
01/006896/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-112 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011361066 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ву­ко­вић Влат­ко, Су­бо­ти­ца.
01/006897/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-45/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011068931 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Нађ Не­над, Ста­ра Па­зо­ва.
01/006898/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-63/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008156532 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Сте­фа­но­вић Ди­ми­три­је, Пан­че­во.
01/006899/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-44/14 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010537464 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Бас­хким Бе­рис­ха, Но­ви Ба­нов­ци. 01/006900/14
Ре­ше­њем МУП Р Ср­би­је, Ко­ор­ди­на­ци­о­на упра­ва број 271412-01/14-КУ од 17.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош
број 006904513 из­дат од МУП Р Ср­би­је – ПУ При­зрен на име
Ан­ђел­ко­вић Де­јан, При­зрен.
01/006901/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-220/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009276962 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Зу­ра­фе­та Кри­ег­зи, Ка­ча­ник.
01/006902/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-2929/14-1 од 07.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010057335 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Га­јин Дра­ган, Ша­бац.
01/006903/14
Ре­ше­њем ПС Ме­две­ђа број 27-3029/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009072728 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Фе­ра­ти Ар­је­та, Бе­о­град.
01/006904/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2114/04-2 од 27.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011513168 из­дат од МУП Р
Ср­би­је – ПУ Бе­о­град на име Ров­ча­нин Ни­ко­ла, Бе­о­град.
01/006905/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2107/14-95 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008979376 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ва­џит Идић, Бу­ја­но­вац.
01/006906/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-4806/14 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 01116393 из­дат од ПУ Зре­
ња­нин на име Ни­ко­лић Да­вид, Зре­ња­нин.
01/006907/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4612/14 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010959773 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Фи­ју­ља­нин Сел­ми­на, Но­ви Па­зар.
01/006908/14
3. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2112/14-94 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008445762 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Са­ди­ки Еми­не, Бу­ја­но­вац.
01/006909/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-4753/14 од 15.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010115806 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ми­ле­у­снић Не­бој­ша, Зре­ња­нин. 01/006910/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3833/12-1 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011093982 из­дат од МУП
Р Ср­би­је – ПУ Бе­о­град на име Ву­јић Ви­о­ле­та, Бе­о­град.
01/006911/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 27-5819/14-11 од
15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011132777 из­
дат од ПУ Ш на име Ри­стић Пре­драг, Ве­ли­ка Ре­ка. 01/006912/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-55/14 од 15.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008268052 из­дат од ПУ Ча­чак на
име То­мић Зо­ран, Ате­ни­ца.
01/006913/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3834/12-1 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011093983 из­дат од МУП
Р Ср­би­је – ПУ Бе­о­град на име Вуј­чић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
01/006914/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4506/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 01008219 из­дат од ПУ Но­
ви Па­зар на име Са­до­вић Ху­се­ин, Но­ви Па­зар.
01/006915/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-107 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009782589 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ла­сло Фар­каш, Шу­пљак.
01/006916/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 27-18/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011097736 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ра­ди­са­вље­вић Та­ња, Пе­тро­вац на Мла­ви.
01/006917/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4593/14 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007240592 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ха­ши­мо­вић Ка­дри­ја, Но­ви Па­зар.
01/006918/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-108 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011119030 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Са­у­лић Зо­ран, Су­бо­ти­ца.
01/006919/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-3279/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011552515 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ма­тић Мил­ка, Вла­ди­мир­ци.
01/006920/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/147-109 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011049716 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Де­ми­ро­вић Дра­ги, Су­бо­ти­ца.
01/006921/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-110 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011049717 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Де­ми­ро­вић Род­на, Су­бо­ти­ца.
01/006922/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-4048/14 од 24.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009459351 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Бах­ти­ја­ре­вић Му­нир, По­кр­ве­ник.
01/006923/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 27-57/14 од 17.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010980040 из­дат од ПУ Но­ви Па­зар
на име Беј­то­вић Ке­мал, Но­ви Па­зар.
01/006924/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-34/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009416383 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Џе­ма­ил­ о­вић Сла­ђан, Про­ку­пље.
01/006925/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-130/14 од 15.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011094404 из­дат од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Да­ни­ло, Ниш.
01/006926/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-129/14 од 15.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007115326 из­дат од ПУ Ниш на
име Пеј­чић Љи­ља­на, Ниш.
01/006927/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 27-1/2-2014 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009457617 из­
дат од ПУ Но­ви Сад на име Ку­прес Бран­ко, Срем­ски Кар­лов­ци.
01/006928/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 27-1/04-2014 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009885879 из­дат
од ПУ Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Ду­шан, Срем­ски Кар­лов­ци.
01/006929/14
Ре­ше­њем ПС Срем­ски Кар­лов­ци број 27-1/5-2014 од
09.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010920242 из­
дат од ПУ Но­ви Сад на име Ма­лу­шић Сто­ја, Срем­ски Кар­лов­ци.
01/006930/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-63/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009283435 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Сто­шић Мир­ја­на, По­жа­ре­вац.
01/006931/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-3310/14-1 од 26.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008605760 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мар­ко­вић Са­фет, Ша­бац.
01/006932/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-73344/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 004661328 из­дат од ПС
Ма­лом Иђо­шу на име Си­ри­шки Ср­ђан, Ма­ли Иђош.
01/006933/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-3333/14-1 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001363083 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ар­со­вић Жи­во­рад, По­цер­ски При­чи­но­вић.
01/006934/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-52 од 02.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 007390944 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ми­тро­вић Ми­ли­ца, Уб.
01/006935/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-2135/14 од 08.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009586073 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ерић Ни­но­слав, Ја­го­ди­на.
01/006936/14
Ре­ше­њем ПУ Ћу­при­ја број 27-1740/14 од 13.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010659415 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ра­ма­да­но­вић Ни­ко­ла, Ћу­при­ја.
01/006937/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-622/14 од 12.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007801099 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име На­кић Мла­ден, Ћу­при­ја.
01/006938/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-4231/14 од 27.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008568166 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јов­ко­вић Мир­ја­на, Ја­ме­на.
01/006939/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-3305/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007969055 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Дра­ку­лић Иван, Чен­та.
01/006940/14
105
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-4230/14 од 27.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008604684 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јов­ко­вић Ми­ли­ца, Ја­ме­на.
01/006941/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-263 од 14.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010095409 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Лу­кић Ми­лош, Сме­де­ре­во.
01/006942/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-3304/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007954507 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Дра­ку­лић Со­фи­ја, Чен­та.
01/006943/14
Ре­ше­њем ПУ При­бој број 27-1-12/14 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008933959 из­дат од ПУ При­бој
на име Цвр­ко­тић Зо­ран, При­бој.
01/006944/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-64/14 од 26.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007902837 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Миљ­ко­вић Ни­ко­ла, По­жа­ре­вац.
01/006945/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 12-27-24-6/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009236570 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Ћу­ка­тан Љуљ­зи­ме, Мар­то­но­ша. 01/006946/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-4282/14 од 30.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007433583 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Сло­бо­дан, Ја­ме­на.
01/006947/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-4280/14 од 30.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007433584 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Ни­ко­лић Са­ња, Ја­ме­на.
01/006948/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-18/14 од 18.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008184641 из­дат од ПУ Ша­бац на
име Се­ли­мо­вић Ме­миш, Кру­пањ.
01/006949/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-19/14 од 18.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010895304 из­дат од ПУ Ша­бац на
име Се­ли­мо­вић Да­ја­на, Кру­пањ.
01/006950/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-20/14 од 18.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010895641 из­дат од ПУ Ша­бац на
име Се­ли­мо­вић Асан, Кру­пањ.
01/006951/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-21/14 од 18.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009532364 из­дат од ПУ Ша­бац на
име То­до­ро­вић Ве­ри­ца, Кру­пањ.
01/006952/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-22/14 од 19.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007546572 из­дат од ПУ Ша­бац на
име Гли­го­рић Де­јан, Кру­пањ.
01/006953/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 27-23/14 од 19.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008185086 из­дат од ПУ Ша­бац на
име Се­ли­мо­вић Го­ри­ца, Кру­пањ.
01/006954/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-536/14 од 10.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010557868 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Си­мић Би­ља­на, Па­ра­ћин.
01/006955/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 27-14-6/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010415368 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Ми­ло­ше­вић Не­ла, Ћи­ће­вац.
01/006956/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-3466/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010050670 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ра­дул Иви­ца, Еле­мир.
01/006957/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-27/14 од 28.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009474199 из­дат од ПУ Бор на име
Кри­је­зив Иса, Бор.
01/006958/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-31/14 од 31.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010616231 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Ћу­ри­чић Не­над, Ужи­це.
01/006959/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 27-2-12/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009337855 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Стје­ља Та­ња, Лај­ко­вац.
01/006960/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 27-2-11/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009690554 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Сто­ја­но­вић Го­ран, Лај­ко­вац.
01/006961/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 27-2-10/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010262762 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Ива­но­вић Ми­ле­на, Лај­ко­вац.
01/006962/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-68/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011463874 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ни­ко­лић Пре­драг, На­бр­ђе.
01/006963/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 24.05.2014. од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011154091 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Осто­јић Ми­лош, Ари­ље.
01/006964/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 27-3356-9/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009694956 из­дат од ПУ
Ча­чак на име Ву­ло­вић Со­ња, Ива­њи­ца.
01/006965/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-241/14 од 17.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006977859 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ан­ге­лов Бо­бан, За­је­чар.
01/006966/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 27-8/7 од 18.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011593733 из­дат од ПУ Но­ви Сад на
име Љу­бо­вић Ду­шан, Ти­тел.
01/006967/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-64/2014 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007901767 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Жар­ча­нин Иван, Кра­ље­во.
01/006968/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 27-16-10 од 17.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007703295 из­дат од ПУ Зре­ња­
нин на име Ни­ко­лић Игор, Ко­ва­чи­ца.
01/006969/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27.2-22. од 15.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009877898 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Са­ња, Ин­ђи­ја.
01/006970/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27.2-23 од 15.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009275880 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Сне­жа­на, Ин­ђи­ја. 01/006971/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-44 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010381198 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Ду­ган­џић Иван, Бач­ка Па­лан­ка. 01/006972/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-43 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011320605 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Сте­ван, Бач­ка Па­лан­ка. 01/006973/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-42 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011320620 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Дра­ган, Бач­ка Па­лан­ка. 01/006974/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 27-5935 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008992976 на име Ла­ка­тош
Кла­у­ди­ја, Ма­ли Иђош.
01/006975/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-1883/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009351087 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ре­бро­ња Ибра­хим, Но­ви Па­зар.
01/006976/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-3065/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010070250 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Али­хо­џић Ел­ви­са, Рај­чи­но­ви­ће.
01/006977/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 27-5934 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008992975 из­дат од ПУ Су­бо­
ти­ца на име Ла­ка­тош Ва­не­са, Ма­ли Иђош.
01/006978/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-38/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011591624 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Кља­јић Ма­рин­ко, Сом­бор.
01/006979/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-23/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011232828 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Бр­дар Ра­до­сав, Сом­бор.
01/006980/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-40 од 11.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010772837 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Иво­ше­вић Ге­орг, Ру­ма.
01/006981/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 12-27-196/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008148021 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Гро­зда­но­вић Са­ша, Оџа­ци.
01/006982/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5974/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008908755 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ка­ри­шик Си­ни­ша, Зре­ња­нин.
01/006983/14
Ре­ше­њем ПС Бла­це број 27-3 од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 008380348 из­дат од ПУ Про­ку­пље на име
Ми­јај­ло­вић Не­ма­ња, Бла­це.
01/006984/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-1981/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009434795 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ибро­вић Енес, Но­ви Па­зар.
01/006985/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-1949/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011212608 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ни­це­вић Се­ад, Но­ви Па­зар.
01/006986/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-1931/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010747770 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Га­јић Сре­тен, Бо­га­тић.
01/006987/14
Ре­ше­њем ПУ Ру­ма број 27.3-33/2014 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011429614 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Ха­ли­ло­вић Му­ра­диф, Ру­ма.
01/006988/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-41 од 11.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011384611 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Жељ­ко, Ру­ма.
01/006989/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 27-2-24/14 од 25.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009734837 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­тро­вић Сил­ви­ја, Лај­ко­вац.
01/006990/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-1893/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010445405 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Гу­цо­нић Дра­го­слав, Ба­до­вин­ци.
01/006991/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27.05.2014. од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009586493 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Јо­ва­но­вић Ми­лан, Бо­га­тић.
01/006992/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 27-5817/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008992973 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ла­ка­тош Аг­неш, Ма­ли Иђош.
01/006993/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-84/14 од 17.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009635700 из­дат од ПУ Ниш на
име Ми­хај­ло­вић Иван, Ниш.
01/006994/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-10/14-16 од 14.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009650540 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Здрав­ко­вић Мар­јан, Вра­ње.
01/006995/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-5731/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008274540 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ср­да­но­вић Вла­ди­мир, Ду­бље.
01/006996/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-26/14 од 16.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009176292 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Ла­зић Де­јан, Ужи­це.
01/006997/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 27-5 од 19.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010967271 из­дат од ПУ Ва­ље­во на
име Ми­ла­но­вић Ми­ло­ван, Ми­о­ни­ца.
01/006998/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-1806/14-1 од 17.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010992960 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Лан­ге Бо­бан, Ле­ско­вац.
01/006999/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-3-15/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011467411 из­дат од ПУ
Ки­кин­да на име Јо­ва­нов Јо­ва­но­вић Да­рин­ка, Ки­кин­да.
01/007000/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 27-3257-14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007326835 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ра­дој­ко­вић Де­јан, Жа­ба­ри.
01/007001/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 27-5508/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009413378 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Си­мић Гор­дан, Аран­ђе­ло­вац. 01/007002/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5772/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011240129 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Та­ба­ко­вић Дра­ги­ца, Ша­бац.
01/007003/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5696/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008515234 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Стан­ко­вић Алек­сан­дар, По­цер­ски При­чи­но­вић.
01/007004/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5850/14-1 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009296785 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Пе­тро­вић Со­ња, Ша­бац.
01/007005/14
Ре­ше­њем ПС Ко­сје­рић број 27-621-12 од 11.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010307984 из­дат од ПУ Ужи­
це на име Илић Ви­то­мир, Ко­сје­рић.
01/007006/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 27-5274/14 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007020640 из­дат од ПУ Ча­чак
на име Гру­јић Ми­лен­ко, Ђе­рађ.
01/007007/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 27-23/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009998130 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ми­ле­тић Би­ља­на, Ма­ло Гра­ди­ште.
01/007008/14
11
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-3-24/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011010331 из­дат од пу Зре­ња­
нин на име Бог­дан Јо­жеф, Ки­кин­да.
01/007009/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 1916/14 од 14.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011225686 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Алиу Ви­ган, Жу­јин­це.
01/007010/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 27-3-31/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007898849 из­дат од ПУ Ки­
кин­да на име Фи­јат Та­ма­ра, ки­кин­да.
01/007011/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-34/2014 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011101196 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Са­вић Оли­ве­ра, Ру­ма.
01/007012/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор, По­ли­циј­ска ста­ни­ца Оџа­ци број 1227-277/14 од 15.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број
011261059 из­дат од ПУ Сом­бор на име Ран­ђе­ло­вић Де­јан, Оџа­ци.
01/007013/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-118 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010408837 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ра­до­ва­но­вић Ана, Це­ро­вац.
01/007014/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-30/2014 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010493366 из­дат од Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Ха­ли­ло­вић Ха­сан, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/007015/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ли број 27-1/14-16 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008111913 из­дат од ПУ Кра­гу­јевц
на име Ва­сић Не­над, На­тал­ни­ци.
01/007016/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-65/14 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009182353 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Шкр­бић Мир­ко, Пан­че­во.
01/007017/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-37/2014 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011231605 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Ха­ли­ло­вић Се­ки­ра, Ру­ма.
01/007018/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-34/2014 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010442625 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ча­кли­на Бу­ри­шић, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
01/007019/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-27-5/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008787386 из­дат од ПУ
При­је­по­ље на име Сво­јић Ни­ко­ла, Но­ва Ва­рош. 01/007020/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-32/2014 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011199590 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Са­вић Бе­кри­ја, Ру­ма.
01/007021/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6020/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009281426 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ма­тић Све­тла­на, Ша­бац.
01/007022/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-320 од 21.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010418775 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Вуч­ко­вић Наз, Ли­пе.
01/007023/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 27.1-3101 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010494234 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Ћа­ћић Ми­лош, Ириг.
01/007024/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-322 од 22.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009479180 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Ар­сић Ми­лош, Ра­ди­нац.
01/007025/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-39 од 06.08.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008487048 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан, Ру­ма.
01/007026/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 27.1-516/14 од 11.02.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008873884 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Ба­бић Зо­ран, Ириг.
01/007027/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-35/2014 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011193901 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Ха­ли­ло­вић Са­ман­та, Ру­ма.
01/007028/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2505/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008778185 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Си­ме­у­но­вић Ива­на, Обре­но­вац.
01/007029/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5906/14-1 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007307652 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Бу­и­нац Са­ша, Ша­бац.
01/007030/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2228/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008141663 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Ду­шан, Обре­но­вац.
01/007031/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-25/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011051180 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ан­тић Пре­драг, Са­мош.
01/007032/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2507/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008781712 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Си­ме­у­но­вић Ива­на, Обре­но­вац.
01/007033/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2229/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007315419 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Ми­ле­на, Обре­но­вац.
01/007034/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5749/14 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010540751 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ни­ко­лић Ја­сми­на, Вр­шац.
01/007035/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2646/14 од 13.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010200911 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ран­ко­вић Фи­лип, Обре­но­вац.
01/007036/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5748/14 од 20.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010540753 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Ни­ко­лић Ја­сми­на, Вр­шац.
01/007037/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2365/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008598929 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђор­ђе­вић Аца, Обре­но­вац.
01/007038/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2424/14 од 10.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009199030 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ми­ло­ше­вић Ра­дој­ка, Обре­но­вац.
01/007039/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5775/14 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007006978 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име До­кља­нов Ма­ри­ца, Вр­шац.
01/007040/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2366/14 од 05.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011149265 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Зор­ка, Обре­но­вац.
01/007041/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 27-5391/14 од 12.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009467780 из­дат од ПУ Пан­че­во
на име Не­зи­ро­вић Му­ха­ме­дин, Вр­шац.
01/007042/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-305/14 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007214916 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Са­рић Џо­а­на, За­је­чар.
01/007043/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 27-15-15/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009430188 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Илић До­ста­на, Ба­то­чи­на.
01/007044/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2369/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011149264 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан, Обре­но­вац.
01/007045/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци­ма број 27-5903/14 од
19.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009637419
из­дат од ПУ Ша­бац на име Дра­гу­ти­но­вић Бо­бан, Вла­ди­мир­ци.
01/007046/14
Ре­ше­њем МУП РС, Ко­ор­ди­на­ци­о­не упра­ве број 27-422901/14-КУ од 05.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број
011019340 из­дат од МУП РС, Ко­ор­ди­на­ци­о­не упра­ве на име Ћу­
рић Сла­ви­ша, Ли­пља­ну.
01/007047/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-79 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010323577 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ми­хај­ло­вић Ра­ди­ша, Ве­ли­ка Пла­на. 01/007048/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2368/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008664300 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Ра­де, Обре­но­вац.
01/007049/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2367/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011149263 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Ма­ја, Обре­но­вац.
01/007050/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-33/14 од 26.06.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007428971 из­дат од ПУ Бор на име
Ста­но­је­вић Ма­ја, Бор.
01/007051/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2266/14 од 05.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009860940 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име По­по­вић Да­ни­је­ла, Обре­но­вац.
01/007052/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-34/14 од 26.06.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011238387 из­дат од ПУ Бор на име
Ста­но­је­вић Ма­ја, Бор.
01/007053/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-3878/03 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010078234 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ра­до­са­вље­вић Ро­берт, Обре­но­вац.
01/007054/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-58/14 од 11.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 001499652 из­дат од ПС Бе­о­
чин на име Пру­нић Љи­ља­на, Бе­о­чин.
01/007055/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-8634/08-1 од 05.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006931844 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име По­по­вић Са­ша, Обре­но­вац.
01/007056/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2459/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010728527 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Злат­ков Де­спот, Обре­но­вац.
01/007057/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4789/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009957736 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­ло­је­вић Мир­ја­на, Ја­го­ди­на.
01/007058/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2458/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008851654 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Злат­ков Дар­ко, Обре­но­вац.
01/007059/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2264/14 од 05.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009860938 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име По­по­вић Да­ни­је­ла, Обре­но­вац.
01/007060/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-1994/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007028461 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Вуј­чић Јо­ван, Сви­лај­нац.
01/007061/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2318/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 005356007 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ко­ста­ди­но­вић Не­бој­ша, Обре­но­вац. 01/007062/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-2586/14 од 08.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006972099 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Кра­чу­но­вић Све­то­зар, Сви­лај­нац. 01/007063/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-1492/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009533547 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име До­бро­са­вље­вић Ср­ђан, Ћу­при­ја.
01/007064/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2428/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009110329 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ћур­чић Бо­ја­на, Обре­но­вац.
01/007065/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2370/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008068087 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мар­ко­вић Ми­ли­ца, Обре­но­вац.
01/007066/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2430/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010357255 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Па­вло­вић Да­ни­јел, Обре­но­вац.
01/007067/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2265/14 од 05.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009860939 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име По­по­вић Да­ни­је­ла, Обре­но­вац.
01/007068/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/11/2014 од 02.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009409656 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ло­за­нов Оли­ве­ра, Бе­чеј.
01/007069/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2509/14 од 17.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008547329 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Сте­пић То­ми­слав, Бе­о­град.
01/007070/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2423/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011122284 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мар­ко­вић Да­ни­је­ла, Обре­но­вац.
01/007071/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2460/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008850517 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Злалт­ков Је­ле­на, Обре­но­вац.
01/007072/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2315/14 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010604280 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име За­рић Дра­га­на, Обре­но­вац.
01/007073/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-4441/06-1 од 25.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009701536 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ке­ра­но­вић Стан­ко, Обре­но­вац.
01/007074/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2310/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007470038 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име До­шић Го­ран, Обре­но­вац.
01/007075/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-1443/14 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009554650 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Алић Де­нис, Ћу­при­ја.
01/007076/14
12
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2663/14 од 17.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010597115 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ва­сић Ма­ри­на, Обре­но­вац.
01/007077/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-1281/14 од 09.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009325883 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­лен­ко­вић Иван, Ћу­при­ја.
01/007078/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-1142/14 од 16.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009504572 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Јев­тић Сте­ван, Ћу­при­ја.
01/007079/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2389/14 од 16.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008140502 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Па­вло­вић Ми­ли­ца, Обре­но­вац.
01/007080/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-875/14 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009054099 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­ља­нић Та­тја­на, Ћу­при­ја.
01/007081/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2220/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011569226 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђу­рић Не­над, Обре­но­вац.
01/007082/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2433/14 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008382595 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Мак­си­мо­вић Сла­ви­ца, Обре­но­вац.
01/007083/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5433/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007498982 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Пе­рић Ми­ло­ван, Пр­ња­вор.
01/007084/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2841/14 од 25.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011346420 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ке­ра­но­вић Јо­ва­на, Обре­но­вац.
01/007085/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2840/14 од 25.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011346425 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ке­ра­но­вић Је­ле­на, Обре­но­вац.
01/007086/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2850/14 од 25.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011331071 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ца­рић Дра­ган, Обре­но­вац.
01/007087/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2851/14 од 25.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007278979 на име Цвет­ко­вић
Сто­јан, Обре­но­вац.
01/007088/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2604/14 од 13.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008700560 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Го­ља Дар­ко, Обре­но­вац.
01/007089/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2740/14 од 19.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009171661 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Вла­да, Обре­но­вац.
01/007090/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 27-5286/14 од 31.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009291399 из­дат од ПУ Ва­ље­во
на име Па­вло­вић Бо­бан, Бе­ла­но­ви­ца.
01/007091/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-75/2014 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007548365 из­дат од ПУ
Ча­чак на име Бо­јо­вић Оли­ве­ра, До­лац.
01/007092/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-5316/14 од 01.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008762466 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Че­ле­бић Бра­ни­сла­ва, Бер­ка­со­во.
01/007093/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-267/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010904233 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ми­ли­јић Иван, За­је­чар.
01/007094/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-15/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010047339 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име Га­јић Иван, Обреж.
01/007095/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-76 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007574494 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Јо­ва­но­вић Мар­ко, Ве­ли­ка Пла­на. 01/007096/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-54012014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009293954 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Ца­на, Бр­да­ри­ца.
01/007097/14
Ре­ше­њем ПС Брус број 27-6-3/14 од 29.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010412801 из­дат од ПУ Кру­ше­вац
на име Ву­ко­је­вић Драк­че, Брус.
01/007098/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-4889/14-1 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010470852 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ко­ка­но­вић Ана, Го­ре­ња Врањ­ска.
01/007099/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5309/14-1 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008135011 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Ни­ко­лић Дар­ко, По­цер­ски При­чи­но­вић.
01/007100/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-5310/14-1 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009669504 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Кр­стев­ски Да­ни­је­ла, Је­лен­ча.
01/007101/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2741/14 од 19.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010322098 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић Ми­на, Обре­но­вац.
01/007102/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2742/14 од 19.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009507166 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ка­стра­то­вић Алек­сан­дар, Обре­но­вац. 01/007103/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2813/14 од 23.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008476990 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Јо­ва­но­вић На­да, Обре­но­вац.
01/007104/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2418/14 од 12.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008947440 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Тму­шић Ива­на, Обре­но­вац.
01/007105/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2449/14 од 16.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007901703 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бог­да­но­вић Дра­ган, Обре­но­вац.
01/007106/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2450/14 од 16.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006911659 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бог­да­но­вић Сне­жа­на, Обре­но­вац.
01/007107/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2530/14 од 16.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010415229 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Об­ра­до­вић Ду­шан, Обре­но­вац.
01/007108/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2554/14 од 16.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009319281 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Не­дић Алек­сан­дар, Обре­но­вац.
01/007109/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2397/14 од 10.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010120777 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Бел­кић Во­ји­слав, Обре­но­вац.
01/007110/14
3. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-2538/14 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010314424 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Па­нић Зо­ран, Сви­лај­нац.
01/007111/14
Ре­ше­њем ПС Ћу­при­ја број 27-876/14 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009062136 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ми­ља­нић Ва­си­ли­је, Ћу­при­ја.
01/007112/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-57/14 од 11.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 002789405 из­дат од ПС Жа­
баљ на име Бо­шко­вић Ри­сто, Жа­баљ.
01/007113/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-62/2014 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007549881 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Ла­лић Ра­до­је, Кра­ље­во.
01/007114/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-18/14 од 15.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010495450 из­дат од ПУ Но­ви Сад
на име Ка­у­рин Здрав­ко, Жа­баљ.
01/007115/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 27-62-24/2014 од 08.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008813061 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име По­пов Адри­а­на, Вр­бас.
01/007116/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-270 од 14.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008756588 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Па­нић Жи­во­јин, Бе­о­град.
01/007117/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-53/14 од 14.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008465353 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Пе­тро­вић Зо­ран, Пан­че­во.
01/007118/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-5285/14 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010466995 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Сто­шић Ста­ни­ша, Ду­бо­ка.
01/007119/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-36/14 од 04.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 010755966 из­дат од ПУ Бор на име Ла­
зић Ми­о­драг, Бор.
01/007120/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-53 од 02.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 010766468 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ма­то­вић Не­ма­ња, Бе­о­град.
01/007121/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 27.3-27 од 24.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011417684 из­дат од ПУ Срем­ска Ми­
тро­ви­ца на име Цвет­ко­вић Ву­ки­ца, Гра­бов­ци.
01/007122/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-63/2014 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007207168 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Па­вло­вић Оли­ве­ра, Кра­ље­во.
01/007123/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-93 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009587803 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Пет­ко­вић Слав­ко, Су­бо­ти­ца.
01/007124/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4371/14 од 02.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009270703 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ба­ло­та Са­мир, Но­ви Па­зар.
01/007125/14
Ре­ше­њем ПУ Уб број 27-6-54 од 15.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 008577406 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Сте­ва­но­вић Рат­ко, Ва­ље­во.
01/007126/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-91 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008756462 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Вар­га Јо­жеф, Су­бо­ти­ца.
01/007127/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 27-69/14 од 15.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007771847 из­дат од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ми­тић Не­над, Ве­ли­ка Пла­на. 01/007128/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 27-6/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008457200 из­дат од ПУ
Кру­ше­вац на име Са­во­вић Ду­шан, Га­ре­ви­на.
01/007129/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27-2-38/14 од 15.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009827906 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ба­ли­но­вић Гор­да­на, Ста­ра Па­зо­ва.
01/007130/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-92 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010348608 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Мол­нар Mi­haly, Су­бо­ти­ца.
01/007131/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 27-1-56/14 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007262911 из­дат од ПУ За­
је­чар на име Ми­ла­но­вић Ја­сми­на, Вр­бо­вац.
01/007132/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 21/14-32 од 16.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008455762 из­дат од ПУ Вра­ње на
име Фи­ли­по­вић Бран­ко, Вра­ње.
01/007133/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1450/14-79 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009761280 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ли­ма­ни Ген­ти­ан, Бу­ја­но­вац.
01/007134/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4998/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007419947 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ше­хо­вић Едис, Но­ви Па­зар. 01/007135/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1469/14-78 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007294069 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ве­љиу Љи­рим, Бу­ја­но­вац.
01/007136/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 27-1-14/14 од 14.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007727014 из­дат од ПС При­бој
на име Хо­џић Са­до, При­бој.
01/007137/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-60 од 30.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 007103226 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Јо­ва­но­вић Жар­ко, Уб.
01/007138/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1648/14-77 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010665658 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Аб­ду­ла­хи Ме­ри­та, Бу­ја­но­вац.
01/007139/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-4798/14-1 од 15.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011324237 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Бо­гу­ћа­нин Нер­ми­на, Сје­ни­ца. 01/007140/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-19/14-К од 30.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008801374 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Но­ва­ко­вић Ба­бић Ле­по­са­ва, Ку­че­во.
01/007141/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-59/14 од 30.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009441964 из­дат од ПУ Бе­о­град на име
Ву­ко­ма­но­вић Сла­ви­ца, Уб.
01/007142/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2316/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011388131 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ива­нић Мил­ка, Обре­но­вац.
01/007143/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 27-4799/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006984914 из­дат од ПУ Но­ви
Па­зар на име Ме­то­вић Џе­мал, Сје­ни­ца.
01/007144/14
105
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2376/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009908398 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ка­ра­но­вић Алек­с ан­дра, Обре­но­вац.
01/007145/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-109 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011010555 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ан­тић Зо­ран, Кра­гу­је­вац.
01/007146/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-269 од 16.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011476676 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Ма­њен­чић Би­ља­на, Сме­де­ре­во.
01/007147/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2285/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010882554 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име На­у­мо­вић Звон­ко, Обре­но­вац.
01/007148/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2280/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010873577 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име На­у­мо­вић Звон­ко, Обре­но­вац.
01/007149/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 27-5298/14-1-2-7 од
31.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011566454 из­
дат од ПУ Пан­че­во на име Пе­шић Ива­на, Ба­нат­ски Кар­ло­вац.
01/007150/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2283/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008158724 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ива­но­вић Ра­до­ји­ца, Обре­но­вац.
01/007151/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2282/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008158722 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ива­но­вић Ми­ли­ја­на, Обре­но­вац.
01/007152/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-43/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010925721 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ре­лић Дра­жен, Бе­ле­гиш.
01/007153/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2321/14 од 05.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007846716 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пеј­чић Ја­го­дин­ка, Обре­но­вац.
01/007154/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-185/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011461036 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ха­ран­го­зо Ро­берт, Но­ви Сад.
01/007155/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-54/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007391852 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Спа­сић Да­ни­је­ла, Пан­че­во.
01/007156/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-41 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011305220 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Рад­ми­ла, Бач­ка Па­лан­ка.
01/007157/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 27-4703/14 од 14.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007184461 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Пе­тро­вић Је­зди­мир, Бо­га­тић.
01/007158/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-4838/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009937020 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Вла­ди­са­вље­вић Ни­ко­ли­на, Ша­бац.
01/007159/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-4667/14 од
14.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010456332 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Га­јић Ни­ко­ла, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/007160/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-4736/14 од
15.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010746956 из­
дат од ПУ Бе­о­град на име Ми­љић Ко­виљ­ка, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/007161/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-36/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009416381 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Џе­ма­и­ло­вић Ма­ри­са, Про­ку­пље.
01/007162/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-132/14 од 16.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007806838 из­дат од ПУ Ниш на
име Фи­ли­по­вић Ја­на, Ниш.
01/007163/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-5219/14 од 30.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009181998 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Рац Бра­ни­слав, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/007164/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-87/14 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009961692 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Ме­ме­то­вић Са­ли, Ниш.
01/007165/14
Ре­ше­њем ПУ Апа­тин број 11-27-25/14 од 16.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011445408 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Пе­тро­вић Сла­ви­ца, Апа­тин.
01/007166/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-154/14 од 30.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011525617 из­дат од ПУ Ниш на
име Ете­мо­вић Го­ран, Ниш.
01/007167/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-4826/14 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010903214 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Беј­ту­ла Сул­тан, Зре­ња­нин.
01/007168/14
Ре­ше­њем ПУ Вар­ва­рин број 27-12/2014 од 17.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009416608 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име То­па­ло­вић Зо­ри­ца, Вар­ва­рин.
01/007169/14
Ре­ше­њем ПС Ме­ро­ши­на број 17/13-3/14 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008243961 из­дат од ПУ
Ниш на име Ри­стић Са­ша, Ниш.
01/007170/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4725/14 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006841522 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ре­џо­вић Зе­ри­на, Но­ви Па­зар. 01/007171/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-152/14 од 28.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011007313 из­дат од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Мар­ти­на, Ниш.
01/007172/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-153/14 од 29.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009030774 из­дат од ПУ Ниш на
име Ко­цић Са­ша, Ниш.
01/007173/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-4795/14-1 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011621320 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Мак­си­мо­вић Би­ља­на, Ша­бац.
01/007174/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 27-27/14 од 29.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007026343 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Вук­ми­ро­вић Ду­шан, Апа­тин.
01/007175/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-10/14 од 28.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011146925 из­дат од ПУ Бор на
име Јо­ва­но­вић Хри­сти­на, Кла­до­во.
01/007176/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 27-11/2014 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009326356 из­дат од ПУ Бор на
име Лу­кић Де­јан, Кла­до­во.
01/007177/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-5432/14 од 05.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007153296 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Јо­ва­но­вић Ду­шан, Бр­да­ри­ца.
01/007178/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-39/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008142028 из­дат од ПУ Про­
ку­пље на име Жив­ко­вић Ја­на, Про­ку­пље.
01/007179/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 27-18/14 од 30.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010781481 из­дат од ПУ Кра­ље­во на
име Ка­ро­вић Ма­ри­на, Ра­шка.
01/007180/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2221/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011569227 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђу­рић Не­над, Обре­но­вац.
01/007181/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2219/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010094171 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ђу­рић Дра­ги­ца, Обре­но­вац.
01/007182/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-40/14 од 30.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010570333 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Рот­хе­мунд Да­ни­ца, Про­ку­пље.
01/007183/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 27-42/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008274293 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ви­ри­је­вић Де­јан, Про­ку­пље.
01/007184/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 27-2263/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010775160 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Де­нис, Обре­но­вац.
01/007185/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-250/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009752898 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Пе­тро­вић Ми­ле­ва, За­је­чар.
01/007186/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 57-6-53 од 14.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 009647533 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Га­леб Кри­сти­јан, Уб.
01/007187/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 27-15-14/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007023417 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ко­ва­че­вић Дра­гу­тин, Ба­то­чи­на. 01/007188/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-2608/14 од 09.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010858717 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Ми­хај­ло­вић Ми­ро­љуб, Сви­лај­нац. 01/007189/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-3507/14 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007938163 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Пе­тро­вић Љу­би­ша, Ле­ско­вац.
01/007190/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-2622/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008608221 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Мар­ја­но­вић Стра­хи­ња, Сви­лај­нац. 01/007191/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-2650/14 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011328213 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Илић Су­за­на, Сви­лај­нац.
01/007192/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5306/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009524329 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ми­ло­ше­вић На­де­жда, Зре­ња­нин.01/007193/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-2620/14 од 10.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008608220 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Мар­ја­но­вић Га­ври­ло, Сви­лај­нац. 01/007194/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4878/14 од 18.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008958675 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Сте­фа­но­вић Го­ран, Ја­го­ди­на.
01/007195/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 27-9/14-10 од 28.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011404403 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Ка­рић Дра­га­на, Ра­ча.
01/007196/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5224/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008921424 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Сте­фан, Ме­лен­ци.
01/007197/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5191/14 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008092526 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Но­ва­ков Јо­ца, Зре­ња­нин.
01/007198/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 27-14/2014 од
18.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011481185 из­
дат од ПУ Ча­чак на име Зе­ле­но­вић Ма­ри­ја, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
01/007199/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-1998/14-1 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009357655 из­дат од ПУ
Бор на име Стоц­кле Де­јан, Не­го­тин.
01/007200/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-40/14 од 22.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 009446851 из­дат од ПУ Бор на име Ре­
џић Ли­ди­ја, Бор.
01/007201/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-2022/14-1 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009536313 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Бар­ја­мо­вић Не­бој­ша, Не­го­тин.
01/007202/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1878/14-84 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010060822 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ре­џе­пи Мир­си­де, Бу­ја­но­вац.
01/007203/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1154/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008704781 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Мах­ми­ти Џе­не­та, Пре­ше­во.
01/007204/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1153/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010844561 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Мах­му­ти Исуф, Пре­ше­во.
01/007205/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1155/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010752112 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Су­леј­ма­ни Фа­тим, Пре­ше­во.
01/007206/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-278/14 од 26.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010253638 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ја­ко­вље­вић Хе­ле­на, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
01/007207/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-363/14 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008197080 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ник­шић Пре­драг, Сме­дер­во.
01/007208/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-337/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010851733 из­дат од ПУ Сме­
де­ре­во на име Ар­сић Ми­о­драг, Вра­но­во.
01/007209/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-55/14 од
15.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008243870 из­
дат од Пу Но­ви Сад на име Пет­ко­вић Пе­ро, Бач­ка Па­лан­ка.
01/007210/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2806/14-115 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009488181 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Али­ти Фе­ри­де, До­бро­си­нац.
01/007211/14
13
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2737/14-110 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009452299 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Феј­зу­ла­хи Фа­хри­је, Ве­ли­ки Тр­но­вац.
01/007212/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2736/14-111 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009498578 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ари­фи Су­а­да, Бу­ја­но­вац.
01/007213/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2735/14-112 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009498573 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ша­ћи­ри Ша­ћир, Бу­ја­но­вац.
01/007214/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2734/14-114 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009498577 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ша­ћи­ри Фан­ка, Бу­ја­но­вац.
01/007215/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-2733/14-113 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009498574 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ша­ћи­ри Ел­вер, Бу­ја­но­вац.
01/007216/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 27-75/2014 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010996917 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Маг­де­ли­нић Сте­фан, Бе­ра­не.
01/007217/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 37-7017/14-1 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011456542 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Ла­за­ре­вић Ра­до­ван, Но­во Се­ло.
01/007218/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-137/14 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010627100 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ђор­ђе­вић Ми­лан, По­жа­ре­вац.
01/007219/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 12-27-24 од 25.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006940273 из­дат од ПУ Ки­кин­да
на име Ап­ци Је­не, Ка­њи­жа.
01/007220/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 27-2-39/14 од 15.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009650800 из­дат од ПУ Ва­ље­
во на име Мар­ко­вић Са­ња, Лај­ко­вац.
01/007221/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-276/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010218621 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Сто­ја­нов Са­ва, Но­ви Сад.
01/007222/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7016/14 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009116209 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Јо­ва­но­вић Гор­да­на, Зре­ња­нин. 01/007223/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-274/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011034938 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ма­ро­ли Ха­си­ма, Но­ви Сад.
01/007224/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-275/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011035803 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Ма­ро­ли Се­ми­на, Но­ви Сад.
01/007225/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 27-62-31/14 од 24.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011472751 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ми­тић Сте­ви­ца, Зма­је­во.
01/007226/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 27-3789/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007221507 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Го­лу­бо­вић Дра­го­сла­ва, Сви­лај­нац. 01/007227/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 27-6914/14-12 од
22.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008217306 из­
дат од ПУ Ша­бац на име Сми­ља­нић Ми­лош, Ве­ли­ка Ре­ка.
01/007228/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-75 од 16.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 009244889 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Пе­тро­вић Срећ­ко, Уб.
01/007229/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-76 од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 011429938 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Пе­тро­вић Ан­то­нио, Бог­да­но­ви­ца.
01/007230/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-77 од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 010842858 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ра­до­са­вље­вић Ва­ле­риа, Уб.
01/007231/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-78 од 17.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 010842859 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ра­до­са­вље­вић Бра­и­ан, Уб.
01/007232/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-79 од 23.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 011465774 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Јо­ва­но­вић Ве­ро­љуб, Со­вљак.
01/007233/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-82 од 24.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 007792241 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ма­тић Јо­ван, Бог­да­но­ви­ца.
01/007234/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-74/14 од 16.09.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 011521480 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Мар­ко­вић Ми­ро­слав, Тр­лић.
01/007235/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 27-7033 од 25.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011383951 из­дат од ПУ Ле­ско­вац на
име Сеј­дић Ми­лан­че, Дра­го­вац.
01/007236/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 27-7030/14 од 25.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011388861 из­дат од ПУ Ле­ско­вац
на име Сеј­дић Бра­на, Дра­го­вац.
01/007237/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 27-7036/14 од 25.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011404149 из­дат од ПУ Ле­ско­вац
на име Сеј­дић Кри­сти­на, Дра­го­вац.
01/007238/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-78/14 од 09.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011097717 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Шће­кић Је­ле­на, Ча­чак.
01/007239/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1017/2014 од
18.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009195570 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Чу­кић Ти­ја­на, Па­ра­ћин.01/007240/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1014/2014 од
18.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008278290 из­
дат од ПУ Ја­го­ди­на на име Агу­ше­вић Са­ша, Па­ра­ћин.
01/007241/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1028/14 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008132388 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Сто­ја­но­вић Ра­до­мир, За­бре­га.
01/007242/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-02-2-1016/14 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011459928 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Об­ра­до­вић Та­ња, По­по­вац.
01/007243/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-1037/14 од 29.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009442186 из­дат од ПУ
Ниш на име Ђур­ђе­вић Ма­ри­ја, Па­ра­ћин.
01/007244/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 27-6927/14 од
22.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010147717 из­
дат од ПУ Сме­де­ре­во на име Ла­зић До­бри­ца, Се­ле­вац.
01/007245/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-58/14-75 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007001130 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Та­ско­вић Алек­сан­дар, Вра­ње.
01/007246/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-57/14-74 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011115818 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Де­ми­ро­вић Су­за­на, Па­вло­вац.
01/007247/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-1827 од 30.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009603321 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Мир­ко, Ку­пи­но­во. 01/007248/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-1826/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009603323 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Ра­ди­на, Ку­пи­но­во.
01/007249/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-1828/14 од 30.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009603322 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић Ми­лош, Ку­пи­но­во.
01/007250/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-11/14 од 05.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011255932 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Ва­сиљ­ко­вић Дра­ган, Бе­ла Па­лан­ка. 01/007251/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-10/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006572204 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Ми­лен­ко­вић Та­ња, Бе­ла Па­лан­ка. 01/007252/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-9/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010004557 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Ђу­рић Сил­ви­ја, Бе­ла Па­лан­ка.
01/007253/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-8/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011365230 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Јо­цић Не­над, Гло­го­вац.
01/007254/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-7/14 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011318704 из­дат од ПУ
Пи­рот на име Бо­жић Иван, Бе­ла Па­лан­ка.
01/007255/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 27-62-32/14 од 30.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008400849 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Јан­ко­вић Ми­ло­је, Зма­је­во.
01/007256/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 01-5-27-41/14 од 15.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011655599 из­дат од ПУ
При­је­по­ље на име Бај­рак­та­ре­вић Се­мир, При­је­по­ље.
01/007257/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 27-5291/14 од 09.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010534627 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Сте­фа­но­вић Ран­че, Гра­бо­ви­ца.
01/007258/14
Ре­ше­њем ПС Де­спо­то­вац број 27-5117/14 од 08.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009000047 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Кр­стић Жив­ка, Де­спо­то­вац.
01/007259/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5299/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009118081 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Шће­па­но­вић Алек­сан­дра, Ле­ско­вац.
01/007260/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-7105/14 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008667653 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Мар­ков Сте­ви­ца, Зре­ња­нин.
01/007261/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2167/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010693232 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ка­дриу Орик, Цр­но­тин­це.
01/007262/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-59/14-76 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008648848 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Јо­ва­но­вић Ра­де, Вра­ње.
01/007263/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-47/14 од 20.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008150618 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Јо­во­вић Па­вле, Ужи­це.
01/007264/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-49/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008905099 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Јо­во­вић Је­ле­на, Ужи­це.
01/007265/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-51/14 од 27.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009551808 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Цип­ка­ло Ва­си­ли­је, Ужи­це.
01/007266/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-48/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008905096 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Јо­во­вић Би­ља­на, Ужи­це.
01/007267/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-126 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007983248 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име То­шић Ми­љан, Су­бо­ти­ца.
01/007268/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-127 од 30.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008753929 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Пе­ри­ја Да­мир, Су­бо­ти­ца.
01/007269/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-27-50/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011502581 из­дат од ПУ Ужи­це
на име Јо­во­вић Жи­во­рад, Ужи­це.
01/007270/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-99/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009284334 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Тер­зић Ду­шан, Кра­ље­во.
01/007271/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-100/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010014062 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Ми­ла­но­вић Ива­на, По­по­ви­ћи.
01/007272/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-95/14 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009260353 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Ду­ми­тра­шко Љу­би­ца, Ба­нат­ско Но­во Се­ло.
01/007273/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-73/14 од 02.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008626464 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ана­ста­сов Ва­ња, Ча­чак.
01/007274/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-138/14 од 26.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007175982 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Бр­за­ко­вић Би­ља­на, По­жа­ре­вац. 01/007275/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 12-27-340/14 од 29.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009544522 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Сте­фа­но­вић Ми­о­драг, Оџа­ци.
01/007276/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-75/14 од 05.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008564310 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Сте­во­вић Го­ран, До­ња Треп­ча.
01/007277/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-69/14 од 28.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010550941 из­дат од ПУ Бе­о­град на
име Пе­тро­вић Ања, Ча­чак.
01/007278/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-68/14 од 28.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008803254 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Пе­тро­вић Да­вид, Ча­чак.
01/007279/14
14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-77/14 од 08.09.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011062543 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ћо­сић Ја­сми­на, Мр­ча­јев­ци.
01/007280/14
Ре­ше­њем ПС Ко­це­ље­ва број 27-6986/2014 од 24.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011517607 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Сте­фа­но­вић Са­ња, Бр­да­ри­ца.
01/007281/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 27-7045/14 од 26.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008214549 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ај­ду­ко­вић Алек­сан­дар, Ме­сар­ци. 01/007282/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-195/14 од 23.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008632271 из­дат од ПУ Ниш на
име Ла­зић Сло­бо­дан­ка, Ниш.
01/007283/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-197/14 од 24.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010563629 из­дат од ПУ Ниш на
име Ру­ши­до­вић Ан­ђе­ла, Ниш.
01/007284/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-194/14 од 22.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010506342 из­дат од ПУ Ниш на
име Уско­ко­вић Ја­сна, Ниш.
01/007285/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-4722/14 од 14.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008825574 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Је­шић Ми­лан, Шид.
01/007286/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-196/14 од 24.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009810164 из­дат од ПУ Ниш на
име Аба­зи Гиљ­тен, При­шти­на.
01/007287/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-4466/14 од 04.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011488284 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име По­по­вић Дра­ган, Зре­ња­нин.
01/007288/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-4460/14 од 04.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007835127 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име До­ро­жан Се­ба­сти­јан, Зре­ња­нин. 01/007289/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5304/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009118093 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Шће­па­но­вић Да­ни­јел, Ле­ско­вац. 01/007290/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-190/14 од 16.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011555630 из­дат од ПУ Ниш на
име Ста­но­је­вић Ко­стов Ду­ши­ца, Ниш.
01/007291/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14-102 од 15.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011395228 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Јан­ко­вић Го­ран, Кра­гу­је­вац.
01/007292/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-191/14 од 18.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010513443 из­дат од ПУ Ниш на
име Ра­мић Алек­сан­дра, Ниш.
01/007293/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-193/14 од 19.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 000108490 из­дат од ПУ Ниш на
име Кур­те­ши Да­ли­бор­ка, Ниш.
01/007294/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-189/14 од 16.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008374877 из­дат од ПУ Ниш на
име Ко­стов Ми­лош, Гор­ња То­по­ни­ца.
01/007295/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-192/14 од 18.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010513446 из­дат од ПУ Ниш на
име Ра­мић Да­вор, Ниш.
01/007296/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 27-28/14 од
26.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008034126 из­
дат од ПУ Ча­чак на име Бра­ко­вић Дар­ко, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
01/007297/14
Ре­ше­њем ПУ Зе­је­чар број 27-1-224/14 од 14.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009561041 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Ди­ми­три­је­вић Зо­ран, За­је­чар.
01/007298/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 27-27/14 од
25.09.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009067476 из­
дат од ПУ Ча­чак на име Мар­ко­вић Сте­фан, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
01/007299/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 27-1-235/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007105142 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Љу­би­са­вље­вић Мо­мир, За­је­чар.
01/007300/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 04-27-25/14 од 26.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008178818 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Дра­ган, Жи­ти­ште.
01/007301/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-19235/14-30 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007816452 из­дат од ПУ
Бе­о­град на име Ми­ло­са­вље­вић Дра­ган, Вра­ње.
01/007302/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 27-4744/14 од 14.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009385792 из­дат од ПУ Ва­ље­во
на име Са­вић Мар­ко, Љиг.
01/007303/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5303/14-1 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008224222 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Илић Вла­ди­ца, Гор­ње Сто­па­ње. 01/007304/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2157/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007383369 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Рру­сте­ми Shqi­pe, Пре­ше­во.
01/007305/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-2168/14 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007480420 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Осма­ни Бах­ти­је, Пре­ше­во.
01/007306/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-155/14 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007628968 из­дат од ПУ Ниш на
име Јо­нић Сте­фан, Су­ви До.
01/007307/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-94/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007962624 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ра­до­ва­нов Алек­сан­дра, Пан­че­во.
01/007308/14
Ре­ше­њем ПУ Бор број 27-35/14 од 27.06.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009594668 из­дат од ПУ Бор на име
Трај­ков­ски-Ђу­ра­ши­но­вић Би­ља­на, Бор.
01/007309/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-33/14 од 25.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010680422 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Сто­ја­но­вић Ду­ња, Жа­баљ.
01/007310/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-4686/14-1 од 11.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007635151 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Бо­ји­но­вић Ми­ро­слав, Ло­зни­ца.
01/007311/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4967/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008223884 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Пет­ко­вић Бо­бан, Ја­го­ди­на.
01/007312/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-4951/14 од 21.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007492551 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Илић Зо­ран, Ја­го­ди­на.
01/007313/14
3. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1662/14-80 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008337158 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Са­ли­хи Ра­хим, Бу­ја­но­вац.
01/007314/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1695/14-81 од 17.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010158996 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ре­џе­пи Га­зменд, Бу­ја­но­вац.
01/007315/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1094/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008436737 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Не­би­ји Ва­љон, Пре­ше­во.
01/007316/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-201/14 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006839908 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Кун­чак Ми­ро, Но­ви сад.
01/007317/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-156/14 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008889645 из­дат од ПУ Ниш на
име Сти­је­ља Ма­ја, До­ња Вре­жи­на.
01/007318/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1152/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010082831 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Јас­ха­ри Хне­ври­је, Пре­ше­во.
01/007319/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-4704/14-1 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008381280 на име Ра­до­са­
вље­вић Ду­ши­ца, Клуп­ци.
01/007320/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-47/14 од 30.06.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011283174 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Ра­ду­ло­вић Ми­лош, Кли­на.
01/007321/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-157/14 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010115068 из­дат од ПУ Ниш на
име Еми­но­вић Ан­то­нио, Ниш.
01/007322/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1918/14-86 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008032154 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ази­зи Шем­си, На­сал­це.
01/007323/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-160/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007302845 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ми­ло­ше­вић Мар­ко, Но­ви Сад.
01/007324/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-81/14 од 03.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011426482 из­дат од ПУ По­жа­
ре­вац на име Но­ва­ко­вић Иви­ца, По­жа­ре­вац.
01/007325/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-158/14 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011528390 из­дат од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Ма­ри­ја, Ниш.
01/007326/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-1895/14-85 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008469288 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Хај­ру­ла­ху Шкља­чим, Бу­ја­но­вац.
01/007327/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-51 од 01.07.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 009305519 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ве­ли­ми­ро­вић Ми­лан, Ва­ље­во.
01/007328/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-5270/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010457987 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Ха­љи­љи Фе­рид, Но­ви Па­зар. 01/007329/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-4392/14 од 03.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009464102 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Но­ва­ко­вић Алек­сан­дра, Шид. 01/007330/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-72/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010287154 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Си­мо­вић Ми­ња, Сир­ча.
01/007331/14
Ре­ше­њем ПУ Пи­рот број 27/2-9 од 04.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћим па­сош број 008307814 из­дат од ПУ Пи­рот на име
Пан­чић Сте­фан, Пи­рот.
01/007332/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 04.08.2014. од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006905869 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Дра­гу­ти­но­вић Бо­ри­сав, Бе­љин.
01/007333/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 27.2-34/14 од 01.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007565937 из­дат од ПУ
Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ба­бин Ђор­ђе, Ста­ра Па­зо­ва.
01/007334/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-71/2014 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007966218 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Јев­ђе­вић Ми­лан, По­по­ви­ћи.
01/007335/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1806/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008415381 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Sa­qi­pi Syar­ta, Пре­ше­во.
01/007336/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 27-62-27/2014 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010956675 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Ву­ја­но­вић Не­ма­ња, Вр­бас.
01/007337/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1804/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007227028 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Хи­да Хар­бин, Жуј­ни­це.
01/007338/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-54/14 од 14.07.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009168826 из­дат од ПУ Ча­чак на
име По­по­вић Сло­бо­дан, Ба­лу­га.
01/007339/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-75/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011493305 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ме­ми­ши Ег­зон, Бу­ја­но­вац.
01/007340/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1805/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008415393 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Sa­qi­pi Мај­ли­да, Пре­ше­во.
01/007341/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5305/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010019371 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Бо­жић Ран­ко, Ба­нат­ски Де­спо­то­вац.
01/007342/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-1537/14 од 07.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009186339 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Мум­џић Али­са, Кра­гу­је­вац. 01/007343/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 27-4880/14-1 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011416472 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Ми­ја­то­вић Сте­фан, Ле­шни­це.
01/007344/14
Ре­ше­њем ПС Пре­ше­во број 27-1772/14 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008229488 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Јас­ха­ри Илир, Ра­јин­це.
01/007345/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 27-12/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009464004 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ко­стић Ми­лан, Сур­ду­ли­ца.
01/007346/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 27-39/14 од 06.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007116115 из­дат од ПУ Ча­чак на
име Бо­ри­са­вље­вић Са­ша, Ба­лу­га.
01/007347/14
105
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5027/14 од
24.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009647555 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Бо­шко­вић Кр­ста, Бо­сут.
01/007348/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-5020/14 од
24.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011243704 из­
дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Сте­ван­чев Ру­жа, Ле­жи­мир.
01/007349/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-2082/14-1 од 28.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011543457 из­дат од ПУ Бе­
о­град на име Ра­ду­ло­вић Кри­сти­на, Ми­ло­ше­во.
01/007350/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 27-1298/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007758877 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Гла­мо­ча­нин Дра­жен­ко, Обреж.
01/007351/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-207-631 од 29.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011416026 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ти­мо­ти Мар­ко, Срп­ска Цр­ња. 01/007352/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 27-5252/14 од 30.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007840013 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Бра­ко­че­вић Не­над, Зре­ња­нин. 01/007353/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 27-15/2014 од
24.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007611044 из­
дат од ПУ Ча­чак на име Тр­на­вац Ра­до­ван­ка, Гој­на Го­ра.
01/007354/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 27-15-13/2014 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008635680 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Сто­ја­но­вић Вој­кан, Ба­то­чи­на. 01/007355/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 27-4858/14 од 18.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011699815 из­дат од ПУ
Но­ви Па­зар на име Осма­но­вић Ја­дран­ка, Но­ви Па­зар.
01/007356/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 27-2/14/104 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009008838 из­дат од ПУ
Кра­гу­је­вац на име То­до­ро­вић Та­ма­ра, Кра­гу­је­вац. 01/007357/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-32/14 од 25.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009848127 из­дат од Пу Но­ви Сад
на име Ја­њин Ми­лен­ко, Жа­баљ.
01/007358/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 27-7028/14 од 25.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009109956 из­дат од ПУ Ва­ље­во
на име Сте­па­но­вић Вла­ди­мир, Па­ле­жни­ца.
01/007359/14
Ре­ше­њем ПС Љу­бо­ви­ја број 27-7013/14-1 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009741039 из­дат од ПУ
Ша­бац на име Пан­те­лић Ог­њен, Љу­бо­ви­ја.
01/007360/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 27-7004/14 од 24.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007046419 из­дат од ПУ Ја­го­
ди­на на име Ра­до­ва­но­вић Вој­кан, Ја­го­ди­на.
01/007361/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-6921/14-1 од 25.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010062082 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Јо­ва­но­вић Да­ли­бор, Гор­ња Ја­ји­на.
01/007362/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-148/14 од 24.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007141158 из­дат од ПУ Ниш на
име Ан­тић Ми­ло­рад, До­ња Вре­жи­на.
01/007363/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 27-6926-18/14 од 22.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007559735 из­дат од ПУ
Ча­чак на име Бог­да­но­вић Бра­ни­слав, Ива­њи­ца.
01/007364/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-146/14 од 23.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010955924 из­дат од ПУ Ниш на
име Мар­ко­вић Јо­ван, Ниш.
01/007365/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 27-21/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009084901 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Рај­чић Ма­ри­ја, Ша­пи­не.
01/007366/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7008/14-1 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009957858 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Не­шић Не­над, Ша­бац.
01/007367/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-147/14 од 24.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007141155 из­дат од ПУ Ниш на
име Ан­тић Све­тла­на, Ниш.
01/007368/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-293 од 04.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009703814 из­дат од ПУ Сме­де­ре­
во на име Шо­шкић Игор, Сме­де­ре­во.
01/007369/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-27-26/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007993677 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Скле­нар Сте­ван, Апа­тин.
01/007370/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-6888/14-1 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011442866 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Цве­ти­но­вић Бран­ко, Ша­бац.
01/007371/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 27-294 од 06.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010825195 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Тај­ку­но­вић Ол­га, Сме­де­ре­во.
01/007372/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 27-5075/14-1 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008950590 из­дат од ПУ
Ле­ско­вац на име Пеј­ко­вић Ми­лан, Ле­ско­вац.
01/007373/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 17/1-143/14 од 23.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010669042 из­дат од ПУ Ниш на
име Па­у­но­вић Го­ран, Ниш.
01/007374/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 27-7007/14-1 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010392863 из­дат од ПУ Ша­
бац на име Алим­пић Дра­ги­ца, Је­лен­ча.
01/007375/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-15/14 од 23.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010783873 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ми­хај­лов Ми­лан, Са­мош.
01/007376/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-277/14 од 25.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009614461 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Сто­ја­но­вић Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
01/007377/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 27-4273/14 од
02.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007457713
из­дат од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ле­тић Вла­ди­мир,
Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
01/007378/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 27-75/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011493305 из­дат од ПУ Бе­о­
град на име Ме­ми­ши Ег­зон, Бу­ја­но­вац.
01/007379/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-93/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008510077 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Мир­ко­вић Јо­сип, Пан­че­во.
01/007380/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Па­лан­ка број 27-6/14 од 17.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010760963 из­дат од ПУ
Пи­рот на име То­шић Ми­лан, Бе­ла па­лан­ка.
01/007381/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-92/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011370997 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Мар­че­тић Де­јан, Ба­нат­ско Но­во Се­ло. 01/007382/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 13-27-27/14 од 22.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009640425 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Вој­но­вић Рај­ко, Си­вац.
01/007383/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-30/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008707060 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Фи­ли­по­вић Да­ја­на, Сом­бор.
01/007384/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 27/1-91/14 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007027181 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ја­њић Ми­ро­слав, Пан­че­во.
01/007385/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 05-27-29/14 од 04.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006918179 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Пе­кез Че­до, Сом­бор.
01/007386/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-98/14 од 22.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009266942 из­дат од ПУ Кра­
ље­во на име Бе­ло­и­ца Ми­лан, Кра­ље­во.
01/007387/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 13-27-23/14 од 01.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009193213 из­дат од ПУ Сом­
бор на име Рад­ма­но­вић Јо­ван, Сом­бор.
01/007388/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 27-43/2014-3 од
09.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 006807024 из­
дат од ПУ Но­ви Сад на име Фа­бри Пе­тер, Бач­ки Пе­тро­вац.
01/007389/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-98 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010602023 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Пер­чић Иван, Су­бо­ти­ца.
01/007390/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 27-5-96/2014 од 18.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009538308 из­дат од ПУ
Кра­ље­во на име Гру­јић Сне­жа­на, Кра­ље­во.
01/007391/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 27-19/14-97 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008783325 из­дат од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ју­хас Мар­тин, Бач­ки Ви­но­гра­ди. 01/007392/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 27-6/12/2014 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008633462 из­дат од Пу Но­ви
Сад на име Мом­чи­че­вић Ма­рин­ко, Бач­ко Гра­ди­ште.
01/007393/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 27-6972/14 од 23.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010134486 из­дат од ПУ Срем­ска
Ми­тро­ви­ца на име Јер­ко­вић Бра­ни­мир, Шид.
01/007394/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 27-1/14-17 од 12.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007887994 из­дат од ПУ Кра­гу­је­
вац на име Ни­ко­лић Не­бој­ша, Вин­ча.
01/007395/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-72/14 од 22.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010726856 из­дат од ПУ Бе­о­град
на име Џе­мић Ста­ни­ша, Ти­бу­жде.
01/007396/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 27-56/14-73 од 23.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008346052 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Бе­ћи­ро­вић Дра­го­слав, Па­вло­вац.
01/007397/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 27-113/14 од 05.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009540199 из­дат од ПУ За­је­
чар на име Па­вло­вић Да­ни­ца, Кња­же­вац.
01/007398/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 27-1-29/14 од 19.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011613619 из­дат од ПУ Пан­
че­во на име Ди­мић Јо­ви­ца, Цре­па­ја.
01/007399/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13-27-36/14 од 22.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 007164403 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Ми­ло­ва­но­вић Ми­ли­ца, Ку­ла.
01/007400/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13-27-35/14 од 22.09.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008193523 из­дат од ПУ Сом­бор
на име Јан­ко­вић Алек­сан­дар, Кру­шчић.
01/007401/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 27-6786/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011489074 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Ја­ша­ре­вић Не­ма­ња, Ле­ба­не.
01/007402/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 27-6789/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009248898 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Ја­ша­ре­вић Мар­јан, Ле­ба­не.
01/007403/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 27-А-97/14 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 009637036 из­дат од ПУ
По­жа­ре­вац на име Му­ри­на Нев­зи­да, Ко­сто­лац.
01/007404/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 27-6791/14 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011481572 из­дат од ПУ Ле­ско­
вац на име Ја­ша­ре­вић Сла­ђа, Ле­ба­не.
01/007405/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 27.2-24/2014 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008171909 из­дат од ПУ Срем­
ска Ми­тро­ви­ца на име Ка­дрић Ве­дра­на, Ин­ђи­ја. 01/007406/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 27-18/2014 од 18.09.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010640731 из­дат од ПУ Кру­
ше­вац на име То­до­ро­вић Ми­ли­ца, Су­ва­ја.
01/007407/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 27-03-2-694/2014 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011310264 из­дат од ПУ Ја­
го­ди­на на име Пе­тро­вић Сне­жа­на, Кре­жби­нац.
01/007408/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 04-27-24/14 од 23.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011420913 из­дат од ПУ
Зре­ња­нин на име Ке­и­лицх Ма­рин, То­рак.
01/007409/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 27-11/14 од 21.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008495884 из­дат од ПУ
Вра­ње на име Ко­стић Ста­ша, Вла­ди­чин Хан.
01/007410/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 27-19/14 од 24.07.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008903553 из­дат од ПУ Но­ви Сад
на име Фан Ми­лан­ка, Жа­баљ.
01/007411/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 27-3573/14-1 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008845592 из­дат од ПУ
Бор на име Јо­ва­но­вић На­де­жда, Не­го­тин.
01/007412/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-27-46 од 23.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011190731 из­дат од ПУ
Но­ви Сад на име Сте­ва­но­вић Оли­ве­ра, Бач­ка Па­лан­ка.
01/007413/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-81 од 23.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 007614755 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ми­ле­тић Мар­ко, Ба­ња­ни.
01/007414/14
15
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-195/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010094772 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Иг­ња­то­вић Че­да, Бе­геч.
01/007415/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-194/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010809155 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име До­ма­ћи­на Зо­ра, Пе­тро­ва­ра­дин.
01/007416/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-85 од 24.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 011415196 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ву­ка­ди­но­вић Со­фи­ја, Ба­ња­ни.
01/007417/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-196/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 010201483 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име За­ка­љук Или­ја, Но­ви Сад.
01/007418/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-83 од 24.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 011415197 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Ву­ка­ди­но­вић Јо­ви­ца, Ба­ња­ни.
01/007419/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 27-197/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 008636959 из­дат од ПУ Но­ви
Сад на име Би­га Ве­ра, Но­ви Сад.
01/007420/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ди­ли­ца број 27-17/14 од 24.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћим па­сош број 011194858 из­дат од ПУ Вра­ње
на име Ша­и­но­вић Ма­ну­ел, Би­нов­це.
01/007421/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 27-6-84 од 24.09.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћим па­сош број 011415198 из­дат од ПУ Ва­ље­во на име
Рат­ко­вић Оли­ве­ра, Ба­ња­ни.
01/007422/14
– ИС­ПРА­ВЕ СТРА­НА­ЦА –
Ди­пло­мат­ска лич­на кар­та број AŽ-259 D 11287 из­дата
од Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва РС на име Hac­he­mi Hal­la,
Бе­о­град.
02/000107/14
Лич­на кар­та за стран­ца број 8771 издатa од ПУ Бе­о­град на
име Vu­ko­vić Di­a­ne La­u­ra, Бе­о­град, ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број
26.2-8771 од 29.09.2014.
02/000108/14
Лич­на кар­та за стран­ца број 8428 издатa од ПУ Бе­о­град на
име Hon­da Hi­royasu, Бе­о­град, ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 26.28671 од 24.09.2014.
02/000109/14
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-109 од 28.07.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000349946 издатa од ПС Уб на
име Пет­ко­вић Зо­ран, Уб.
03/033071/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1581 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004229763 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Перц Бран­ка, Но­ви Сад.
03/033072/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1582 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001627887 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ре­па­јић Мир­ја­на, Фу­тог.
03/033073/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-59/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000922581 издатa од
ПС Кла­до­во на име Пи­цај­кић На­та­ша, Кла­до­во. 03/033074/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1583 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003424274 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­бић Ми­ро­слав, Но­ви Сад.
03/033075/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1584 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005049273 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ши­пе­тић Жељ­ко, Но­ви Сад.
03/033076/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1151/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005235778 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гру­јић Де­јан, Бе­о­град.
03/033077/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1152/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002676869 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Дра­го­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/033078/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1578 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002785280 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јо­ва­нов Ни­ко­ла, Но­ви Сад.
03/033079/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1138/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002008691 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Па­у­ко­вић Дра­ган, Бе­о­град.
03/033080/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1586 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004073597 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шћурк Ђа­ко­вић Ире­на, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
03/033081/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1585 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001546626 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђи­рић Све­ти­слав, Пе­тро­ва­ра­дин.03/033082/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1766 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002119786 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сав­ко­вић Са­ва, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
03/033083/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1767 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002667471 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Са­бов Љу­би­ца, Но­ви Сад.
03/033084/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1760 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000059224 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име По­пов Го­ран, Но­ви Сад.
03/033085/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1761 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001032979 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Хри­стић Бла­го­је, Но­ви Сад.
03/033086/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-78737/14 од 03.09.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003643937 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Бо­ја­нић Ни­ко­ла, Ба­ња Ко­ви­ља­ча.
03/033087/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1759 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005115419 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­до­ми­ро­вић Вин­ко, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
03/033088/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1754 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002767985 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Би­сер­чић Ду­шан, Но­ви Сад.
03/033089/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1758 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005173778 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стан­ко­вић Ми­ли­ца, Но­ви Сад. 03/033090/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1769 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001114773 издатa од ПС
Жи­ти­ште на име Ђе­кић Сње­жа­на, Но­ви Сад.
03/033091/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1770 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002768345 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ме­са­рош Ан­тун, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
03/033092/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1771 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001966782 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­јић Не­бој­ша, Но­ви Сад.
03/033093/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1772 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004966343 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­лић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/033094/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1773 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003197826 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­глић Ми­ле, Фу­тог.
03/033095/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1774 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003672286 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име То­до­ро­вић Ива­на, Ве­тер­ник.
03/033096/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1757 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005323268 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шер­бе­џи­ја Рад­ми­ла, Но­ви Сад. 03/033097/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1756 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002161170 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Зи­ра­мов Је­вро­си­ма, Но­ви Сад. 03/033098/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1139/14 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004817441 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ле­но­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град. 03/033099/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1365/14SV
од 12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004991291 издатa од 004991291 на име Ву­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/033100/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1140/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001157619 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Фи­ли­по­вић Иван, Бе­о­град. 03/033101/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1363/14СВ
од 12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003922995 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ду­ша­нић Све­то­лик, Но­
ви Бе­о­град.
03/033102/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/1444/14 од 09.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002660876 издатa од ПС
Зе­мун на име Мом­чи­ло­вић Јо­ван­ка, Зе­мун.
03/033103/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1438 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004556096 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Мар­ко, Зе­мун.
03/033104/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1366/14СИ
од 12.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004245202 издатa од ПС Ста­ри град на име Пе­ли­чић Бал­ша, Но­
ви Бе­о­град.
03/033105/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-367/2014 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003015703 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ла­зић Ми­ро­слав, Кру­ше­вац. 03/033106/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1440 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003635515 издатa од ПС Зе­
мун на име Бог­да­но­вић Са­ша, Сур­чин.
03/033107/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1427/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001957601 издатa од ПС
Зе­мун на име Мли­на­ре­вић Пре­драг, Зе­мун.
03/033108/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1428/14 од 07.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004825242 издатa од ПС
Зе­мун на име Стар­че­вић Сте­ван, Зе­мун.
03/033109/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-318/2014 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005342064 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ан­ђел­ко­вић Са­ша, Кру­ше­вац.
03/033110/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1445 од 09.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004960560 издатa од ПС Зе­
мун на име Ано­кић Зо­ран, Зе­мун.
03/033111/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-361/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002219450 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Кр­стић Ва­ња, Кру­ше­вац.
03/033112/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1448 од 09.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002019478 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ба­ја­ли­ца Сње­жа­на, Зе­мун. 03/033113/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-305/2014 од 28.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004555494 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­хај­ло­вић Жи­во­рад, Кру­ше­вац.
03/033114/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1439 од 08.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005221115 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ср­да­нов Ду­шко, Но­ви Бе­о­град. 03/033115/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-369/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002644375 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име На­ско­вић Дра­га­на, Кру­ше­вац.
03/033116/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-373/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003196197 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­те­јић Са­ња, Кру­ше­вац. 03/033117/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1442 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003074884 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Је­ро­тић Ива­на, Зе­мун.
03/033118/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-366/2014 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002721710 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ре­џе­по­вић Дра­ги­ца, Кру­ше­вац.
03/033119/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1446 од 09.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003849368 издатa од ПС Зе­
мун на име Мол­нар Дар­ко, Сур­чин.
03/033120/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3119/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002054730 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ма­рић Са­ша, Сви­лај­нац.
03/033121/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-74 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005225596 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Плав­шић Бра­ни­слав, Пе­ћин­ци. 03/033122/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3280/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002174635 издатa
од ПС Сви­лај­нац на име Мар­ја­но­вић Та­ња, Сви­лај­нац.
03/033123/14
16
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3303/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001258602 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Га­ври­ло­вић Сло­бо­дан, Сви­лај­нац.
03/033124/14
Ре­ше­њем ПС Пе­ћин­ци број 205-73 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003934404 издатa од ПС
Пе­ћин­ци на име Јан­ко­вић Дра­га­на, Пе­ћин­ци.
03/033125/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3172/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003774843 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ста­мен­ко­вић Де­јан, Сви­лај­нац.
03/033126/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-75658/14 од 27.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003822632 издатa од ПС Ла­
за­ре­вац на име Мир­ко­вић Ми­ли­сав, Љиг.
03/033127/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3170/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001584500 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Срећ­ко­вић Ма­ли­на, Сви­лај­нац.
03/033128/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3169/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001584575 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Среч­ко­вић Пе­тар, Сви­лај­нац.
03/033129/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.-4-247/14 од
26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004359695 издатa од ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Но­ва­ко­вић Фи­лип,
Ста­ра Па­зо­ва.
03/033130/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-3151/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001808297 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име То­шић Ја­го­дин­ка, Сви­лај­нац.
03/033131/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-247/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004359695 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Но­ва­ко­вић Фи­лип, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033132/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-246/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002355654 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ба­бић Јо­ва­на, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033133/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-252/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005555721 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Тр­бо­вић Ма­ри­ја, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033134/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-245/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005148163 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­лић Ти­не, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033135/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1370/14SV
од 13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005220946 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мо­су­ро­вић Ран­ко,
Гроц­ка.
03/033136/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1711 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001280608 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име До­дић На­та­ша, Но­ви Сад.
03/033137/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-249/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002834397 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ко­вач Ја­ро­слав, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033138/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1701 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001173862 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­снић Бо­ри­слав, Но­ви Сад.
03/033139/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-250/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002265949 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ми­ло­ше­вић Ста­но­је, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033140/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-260/14ВК од
11.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001339294 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ба­ни­ћи­је­вић Мир­
ко, Но­ви Бе­о­град.
03/033141/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-258/14БК од
08.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001273404 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ва­си­ље­вић Еле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/033142/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-243/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001952666 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Фло­ри­јан Дра­га­на, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033143/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-259/14ВК од
08.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004299206 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­стић Мир­ја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/033144/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-248/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003254832 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ба­рач­ки Дра­ги­ца, Ста­ра Па­зо­ва.
03/033145/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-75441/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002351693 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ва­сић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац. 03/033146/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-75235/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004683734 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Киш Ми­ло­мир­ка, Кра­гу­је­вац.
03/033147/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74905/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003900261 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Си­мић Дра­го­слав, Кра­гу­је­вац.
03/033148/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74987/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001974561 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ма­рин­ко­вић Ана, Кра­гу­је­вац.
03/033149/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-184 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005049564 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Бје­ла­но­вић Слав­ко, Ки­кин­да. 03/033150/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-177/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001809735 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Му­сљи­је­вић Ав­ни, Бу­ја­но­вац.
03/033151/14
3. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-176/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005056396 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Аме­ти Ве­дат, Бу­ја­но­вац.
03/033152/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-175/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003194259 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ав­ди­љи Ве­дат, Бу­ја­но­вац. 03/033153/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-174/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004300733 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Абе­ди­ни Емрах, Бу­ја­но­вац. 03/033154/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-173/2014 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005304820 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Бе­ри­ша Је­тон, Бу­ја­но­вац.
03/033155/14
Ре­ше­њем ПС Тр­го­ви­ште број 205-172/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003890142 издатa од
ПС Тр­го­ви­ште на име Да­ви­до­вић Дар­ко, Тр­го­ви­ште.
03/033156/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-206/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005125369 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ли­лић Ра­ди­ца, За­је­чар.
03/033157/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-205/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002507825 издатa од
ПУ За­је­чар на име Је­лен­ко­вић Ма­ри­на, За­је­чар. 03/033158/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-397/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001695729 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Кне­же­вић Зве­здан, Кра­ље­во. 03/033159/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-395/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005279185 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ву­јо­вић Љу­би­ца, Кра­ље­во. 03/033160/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-394/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001415733 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ода­ло­вић Но­ви­ца, Кра­ље­во. 03/033161/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1048/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003834021 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Осто­јић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/033162/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1046/2014 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002146768 издатa од
ПС Ба­ра­је­во на име Си­мо­но­вић Ла­зар, Бе­о­град. 03/033163/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1045 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001583716 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Мој­сић Не­над, Бе­о­град.
03/033164/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1044 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003235101 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ву­ја­чић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/033165/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-1043 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002909232 издатa од ПС
Вра­чар на име Ти­шма Бог­дан, Бе­о­град.
03/033166/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-502 од 01.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394496 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Би­е­га­цр Злат­ко, Бе­о­град.
03/033167/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-795/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004091259 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Гли­го­ри­је­вић Ми­лан­ка, Па­ра­ћин.
03/033168/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-791/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000971645 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ни­ко­лић Во­ји­слав, Па­ра­ћин. 03/033169/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-501 од 01.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000769963 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Кал­мар Ђор­ђе, Су­бо­ти­ца.
03/033170/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-500 од 01.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003950284 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Вој­нић Хај­дук Ла­у­ра, Су­бо­ти­ца.
03/033171/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-790/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004612985 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Лу­кић Све­тла­на, Па­ра­ћин.
03/033172/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-393/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004219300 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Уро­ше­вић Бо­ри­во­је, Кра­ље­во. 03/033173/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-398/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001933343 издатa од
ПУ Пећ на име Пор­тић Алек­сан­дра, Кра­ље­во.
03/033174/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-399/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004098866 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Тер­зић Си­мо­ни­да, Кра­ље­во. 03/033175/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1604 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002844969 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­жић Жи­во­рад, Но­ви Сад.
03/033176/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-212 од 25.08.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001766189 издатa од ПУ Вра­
ње на име Мак­си­мо­вић Сла­ђа­на, Вра­ње.
03/033177/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-431 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003770769 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Ко­стић Ми­ло­рад, Гњи­ла­не.
03/033178/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-789/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005144028 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ра­ду­ло­вић Не­ве­на, Па­ра­ћин. 03/033179/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1605 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004201057 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јан­чић Ћа­на, Но­ви Сад.
03/033180/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-434 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000343217 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Си­мић Ср­ђан, Гњи­ла­не.
03/033181/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1606 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004009537 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ло­ди Би­ља­на, Но­ви Сад.
03/033182/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1369/14СИ
од 13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004751302 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ми­лан,
Бе­о­град.
03/033183/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1607 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001916367 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сан­то Га­бор, Но­ви Сад.
03/033184/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-439 од 26.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003643994 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Фе­ра Ал­берт, Гњи­ла­не.
03/033185/14
105
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1368/14СВ
од 13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001498525 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Мар­ко,
Бе­о­град.
03/033186/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1608 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003185934 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­ла­ча Би­ља­на, Фу­тог.
03/033187/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1791 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001268983 издатa од ПС
Ра­шка на име Мар­таћ Сре­тен, Но­ви Сад.
03/033188/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1367/14С од
13.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002593540 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­цић Вла­ди­мир,
Бе­о­град.
03/033189/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1075/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004883065 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Та­но­вић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/033190/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1609 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003578804 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­шан Ла­зар, Но­ви Сад.
03/033191/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 26.2-6800 од 25.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 10006 издатa од ПУ Бе­о­град
на име Ми­ја­то­вић Еле­на, Бе­о­град.
03/033192/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1276/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005100681 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име За­јић Ми­ле­на, Кли­на.
03/033193/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1827 од 27.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002920696 издатa од ПС
Бе­о­чин на име Пе­рић Јо­ван­ка, Но­ви Сад.
03/033194/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1596 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001420873 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ану­ши­ак Вла­ди­мир, Ки­сач.
03/033195/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1073/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004945619 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ђе­кић Ан­дри­ја, Бе­о­град.
03/033196/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1610 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003676067 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Кре­ме­но­вић Ран­ко, Но­ви Сад. 03/033197/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-65/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003094423 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Па­вло­вић Ми­лан, Лај­ко­вац.
03/033198/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1082/14 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000897375 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Пе­тро­вић Са­вић Сил­ви­ја, Бе­о­град.
03/033199/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1597 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002800682 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­стор Шан­дор, Но­ви Сад.
03/033200/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-66/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003743532 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име По­ња­вић Ма­ри­ја, Лај­ко­вац.
03/033201/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-1078/2014 од 12.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001102422 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Вла­хо­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/033202/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-179/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001503925 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ар­сић Оли­ве­ра, Бу­ја­но­вац. 03/033203/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-37/14 од 04.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004315682 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Ба­са­ра­бић Ми­лош, Бо­ље­вац.
03/033204/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-35/14 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001967811 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Дра­гу­ло­вић Да­ни­јел, Бо­ље­вац.
03/033205/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-54534/14-1 од 03.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004455026 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Жељ­ко Ра­до­ва­но­вић, Ва­ље­во. 03/033206/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-178/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001216156 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ази­зи Вјо­са, Бу­ја­но­вац.
03/033207/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1123/14 од 23.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004601241 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­па­дић Ду­шан­ка, Бе­о­град. 03/033208/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1598 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001561588 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мак­сић Ка­та­ри­на, Но­ви Сад.
03/033209/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-1122/2014 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003020205 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­по­вић Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/033210/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1592 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003057951 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­ду­ло­вић Дра­га­на, Но­ви Сад. 03/033211/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1121/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001749709 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­тић Иван, Бе­о­град.
03/033212/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1595 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005397237 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бан­дић Се­ку­ла, Но­ви Сад.
03/033213/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1594 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004745294 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Џо­нић Ми­хај­ло, Но­ви Сад.
03/033214/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1178/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003648054 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ба­бић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/033215/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2958 од 28.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001949499 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ду­шан Рк­ман, Сме­де­ре­во. 03/033216/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1601 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002004173 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­рац Си­ни­ша, Но­ви Сад.
03/033217/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1177/2014 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004550393 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јо­ва­но­вић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/033218/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-180/2014 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00125891 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ра­ма­да­ни Азиз, Бу­ја­но­вац. 03/033219/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/-3060 од 28.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002639888 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ве­дран Ва­сић, Сме­де­ре­во.
03/033220/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1167/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004617450 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мак­си­мо­вић Бо­ја­на, Бе­о­град. 03/033221/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1166/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005216395 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­сић Сте­фан, Бе­о­град.
03/033222/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-182/2014 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004790703 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ха­са­ни Аган, Бу­ја­но­вац.
03/033223/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1164/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001429721 издатa од
ПС Вра­чар на име По­па­дић Ми­ха­ил, Бе­о­град.
03/033224/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-181/2014 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001522721 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ра­ми­зи Бе­сим, Бу­ја­но­вац. 03/033225/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1168/2014 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003179505 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ба­ша­ра­гин Сте­ван, Бе­о­град. 03/033226/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1169/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002680024 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ка­ра­бах­чи­ев Је­ле­на, Бе­о­град. 03/033227/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-128/14
од 22.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005554406 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ми­ло­са­вље­
вић Го­ран, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/033228/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4847/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001146033 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Шпи­ју­но­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/033229/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4853/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004527983 издатa од
ПС Лај­ко­вац на име Ста­ни­шић Ми­лош, Бе­ог­ рад. 03/033230/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1600 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000979058 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ти­нек Те­ре­за, Но­ви Сад.
03/033231/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4852/14 од 09.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003037032 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ђа­ко­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/033232/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-2841 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003685030 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Би­ља­на Га­јић, Сме­де­ре­во. 03/033233/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4837 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000938584 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Три­фу­но­вић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/033234/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1599 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001034294 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ра­ки­та Алек­сан­дар, Фу­тог.
03/033235/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4837/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002978158 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Пан­те­лић Дра­го­слав, Бе­о­град.
03/033236/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-324 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002163741 издатa
од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Де­спо­то­вић Бал­ша, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/033237/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5062 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002257292 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ра­ди­во­је­вић Ми­ла­дин, Бе­о­град. 03/033238/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1044/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003661997 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Је­лић Иван­ка, Бе­о­град.
03/033239/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1603 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000913235 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђе­мров­ски Ја­дран­ко, Ки­сач.
03/033240/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2054 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004920786 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђор­ђе­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/033241/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5072/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001155335 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име На­стић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/033242/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1033/2014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001064523 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гли­го­рић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/033243/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1602 од 01.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004197605 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Си­таш Шан­дор, Но­ви Сад.
03/033244/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-70503/14 од 13.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000782007 издатa од ПС
Вр­шац на име Ми­хај­ло Ко­љен­шић, Вр­шац.
03/033245/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5067/14 од 19.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003001181 издатa од
ПС При­бој на име Шће­по­вић Ми­лој­ко, Бе­о­град. 03/033246/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1034/2014 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002756594 издатa од
ПС Ста­ри град на име Гр­бић Иван, Бе­о­град.
03/033247/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5039/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001887094 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Црн­ко­вић Вик­то­ри­ја, Бе­о­град.
03/033248/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-69935/14 од 12.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004009947 издатa од ПС
Вр­шац на име Сте­фан Ла­па­дат, Вр­шац.
03/033249/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1588 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000935960 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Рад­но­вић Вла­да­на, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
03/033250/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1036/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004861948 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­сић Пе­тар, Бе­о­град.
03/033251/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1105/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001120491 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­шић Мир­ја­на, Гроц­ка.
03/033252/14
17
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1041/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001233994 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Со­ла­ре­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/033253/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205-1039/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002022980 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ву­ко­са­вље­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/033254/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1042/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002854636 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Здрав­ка, Бе­о­град. 03/033255/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1106/2014 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004415824 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гру­ји­чић Зо­ра­на, Бе­о­град.
03/033256/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1108/2014 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004191910 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Си­мић Жи­ва­на, Бе­о­град.
03/033257/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1319/14SV
од 05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005063781 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мир­ко­вић То­дор,
Бе­о­град.
03/033258/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1323/СИВ од
05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003018599 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ли­во­је­вић Ма­
ри­на, Зе­мун.
03/033259/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-75855/14 од
27.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002827414 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Љи­ља­на Јо­ва­но­
вић, Аран­ђе­ло­вац.
03/033260/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-74136/14 од
22.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004872897 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ми­тра Си­ки­рић,
Аран­ђе­ло­вац.
03/033261/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-187 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004198984 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Хан­на Ђем­бер, Ки­кин­да.
03/033262/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1322/14СИ
од 05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004623088 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Би­ла­но­вић Лу­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/033263/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1318/14СИ
од 05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004445865 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Кр­не­тић Сто­јан­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/033264/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1588 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000935960 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Рад­но­вић Вла­да­на, Срем­ска Ка­ме­ни­ца.
03/033265/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1590 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002571940 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­нин Мир­ја­на, Но­ви Сад.
03/033266/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-132/14СИ од
05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001098928 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ви­ри­је­вић Са­ња, Но­ви
Бе­о­град.
03/033267/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2/1317/14SI од
05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005068283 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Лу­кић Зор­ка, Но­
ви Бе­о­град.
03/033268/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1320/14СВ
од 05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003253810 издатa од ПС Зе­мун на име Ни­ко­лић На­ђа, Но­ви Бе­
о­град.
03/033269/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1316/14SI од
05.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000999735 издатa од ПС Вра­чар на име Ту­бић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/033270/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4830 од 08.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002189757 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ан­џић Сла­ђа­на, Бе­о­град.
03/033271/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4829/14 од 08.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002326057 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ива­но­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/033272/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4790/14 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005455079 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић На­та­ша, Ов­ча.
03/033273/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-73/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001990448 издатa од ПС
Жа­баљ на име Рад­нов То­ми­слав, Чу­руг.
03/033274/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-74375/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003193490 издатa
од ПУ Ја­го­ди­на на име То­до­ро­вић Ка­та­ри­на, Ја­го­ди­на.
03/033275/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1811 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001493325 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ман­дић Да­ни­ца, Но­ви Сад.
03/033276/14
Ре­ше­њем ПС Ла­по­во број 205-31-12/14 од 21.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002365128 издатa од ПС
Ла­по­во на име То­до­ро­вић Ми­лен­ко, Ла­по­во.
03/033277/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-143/20014 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002962646 издатa од ПС
Бе­чеј на име Бер­ток Де­же, Бе­чеј.
03/033278/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-38/14 од 06.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002306794 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Ра­до­њић Љу­би­ша, Бо­ље­вац.
03/033279/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-139/2014 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001393027 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ха­бе­њак Да­ни­јел, Бе­чеј.
03/033280/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-503 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002592402 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ми­тре­ски Пе­тар, Зре­ња­нин. 03/033281/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-74117/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000987297 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Осто­јић Ру­жи­ца, Кле­ње.
03/033282/14
Ре­ше­њем ПС Лу­ча­ни број 205-74578/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001439057 издатa од ПС
Лу­ча­ни на име Пла­зи­нић Љу­бин­ко, Лу­ча­ни.
03/033283/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-746/2014 од
22.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004739160 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Сто­ја­но­вић Ми­ро­
љуб, Бе­о­град.
03/033284/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-140/2014 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004815432 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ер­дег Иштван, Бе­чеј.
03/033285/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-141/2014 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004263680 издатa од ПС
Бе­чеј на име По­жар Ери­ка, Бе­чеј.
03/033286/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1490 од 15.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003299225 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­до­ва­но­вић Љи­ља­на, Зе­мун.
03/033287/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1501 од 19.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003574177 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђор­ђић Дра­га­на, Зе­мун.
03/033288/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-1494 од 18.08.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001660677 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Да­ви­до­вић Дра­ган, Но­ви Бе­о­град. 03/033289/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-144/2014 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005377611 издатa од ПС
Бе­чеј на име Та­ри­ан Га­бор, Бе­чеј.
03/033290/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-145/2014 од 19.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002721670 издатa од ПС
Бе­чеј на име Стој­шић Ду­шан­ка, Бе­чеј.
03/033291/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-146/2014 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001447730 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ба­ле­вић Бра­ни­слав, Бе­чеј.
03/033292/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-147/2014 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001984951 издатa од ПС
Бе­чеј на име Ни­ко­лић Сне­жа­на, Бе­чеј.
03/033293/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-149/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004323573 издатa од ПС
Бе­чеј на име Фар­каш Ро­берт, Бе­чеј.
03/033294/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-148/2014 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003401390 издатa од ПС
Бе­чеј на име Бе­шлин Вла­ди­сла­ва, Бе­чеј.
03/033295/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75436/14-1 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001293506 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ри­стић Ми­лан, Ша­бац.
03/033296/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75998/14-1 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005184397 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ло­ва­но­вић Сте­фан, Ша­бац. 03/033297/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75884/14-1 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005556287 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ђу­рић Ко­ста, Ша­бац.
03/033298/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-74978/14-1 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002251239 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ва­но­вић Иван, Ша­бац.
03/033299/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-74997/14-1 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003880844 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ва­сиљ­ко­вић Мир­ја­на, Ша­бац. 03/033300/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75019/14-1 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002587596 издатa од
ПУ Ша­бац на име Га­чић Жа­кли­на, Ша­бац.
03/033301/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75222/14-1 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003860907 издатa од
ПУ Ша­бац на име Шу­јић Вељ­ко, Ша­бац.
03/033302/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4793/2014 од 06.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005443561 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ћо­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/033303/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4802/14 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004306743 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ста­мен­ко­вић Ми­о­драг, Бе­о­град.
03/033304/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-204/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001697924 издатa од
ПУ За­је­чар на име Бо­шко­вић Сла­ви­ца, За­је­чар.
03/033305/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75325/14-1 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003098315 издатa од
ПУ Ша­бац на име Га­јић Ја­сми­на, Ша­бац.
03/033306/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75354/14-1 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005462850 издатa од
ПУ Ша­бац на име Пе­тро­вић Ле­по­са­ва, Ша­бац.
03/033307/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4689 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003106000 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ва­ро­шчић Дра­гош, Бе­о­град. 03/033308/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-203/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003987502 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ди­нић Алек­сан­дар, За­је­чар.
03/033309/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4691 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767122 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ни­ко­лић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/033310/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-75372/14-1 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002290692 издатa од
ПУ Ша­бац на име Илић Дра­га­на, Ша­бац.
03/033311/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4681 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002521392 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ма­нев­ски Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/033312/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-72246/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003920796 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Пет­ко­вић Сан­дра, Вла­со­тин­це.
03/033313/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-71779/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004283643 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ку­ла­ше­вић Ла­зар, Вла­со­тин­це.
03/033314/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-169750 од 11.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003932382 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ми­тић Алек­сан­дар, Вла­со­тин­це.
03/033315/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-70536 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001393594 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ми­тро­вић Све­тла­на, Вла­со­тин­це.
03/033316/14
18
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-71147/14 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001709006 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ми­ла­ди­но­вић Ма­ри­ја, Вла­со­тин­це.
03/033317/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-71197 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002912057 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Па­у­но­вић Ма­ри­ја, Вла­со­тин­це.
03/033318/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1446/14СВ
од 25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003920199 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Жам­бок
Пре­драг, Но­ви Бе­о­град.
03/033319/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4677 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004808108 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пеј­чић Ива­на, Бор­ча.
03/033320/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1442/14SI од
25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003999795 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­ши­кан Ва­ња,
Но­ви Бе­о­град.
03/033321/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4613 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004717886 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ачић Да­ни­е­ла, Бе­о­град.
03/033322/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-727/2014 од 24.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001076950 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Јо­цић Мир­ја­на, Па­ра­ћин.
03/033323/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-249/14БК од
04.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001187274 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­нов Гор­ги, Но­
ви Бе­о­град.
03/033324/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-739/2014 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001040274 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­ло­ше­вић До­бри­во­је, Па­ра­ћин.
03/033325/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4668 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002140808 издатa од ПС
Ста­ри град на име Пе­тро­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/033326/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-253/14ВК од
04.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001345657 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­пић Са­ша, Но­ви
Бе­о­град.
03/033327/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-740/2014 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001040496 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­ло­ше­вић Ја­вор­ка, Па­ра­ћин.03/033328/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-252/14ВК од
04.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004760373 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­ле­миш Мар­тин,
Но­ви Бе­о­град.
03/033329/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-741/2014 од 25.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000195526 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Га­јић Ми­лан, Па­ра­ћин.
03/033330/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-251/14ВК од
04.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000951949 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­ка­ди­но­вић
Иван, Бе­о­град.
03/033331/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-760/14 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000742265 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Не­шић Сне­жа­на, Па­ра­ћин.
03/033332/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-782/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001706845 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Фи­ли­по­вић Го­ран, Па­ра­ћин. 03/033333/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-250/14ВК од
04.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005074147 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Гво­зден Ви­до­са­ва,
Но­ви Бе­о­град.
03/033334/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-247/14ВК од
01.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004210999 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Фи­ли­по­вић Жив­
ко, Но­ви Бе­о­град.
03/033335/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-783/2014 од 05.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001706849 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Фи­ли­по­вић Све­тла­на, Па­ра­ћин.
03/033336/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-793/2014 од 07.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001539278 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­на­си­јан Пла­нин­ка, Па­ра­ћин.
03/033337/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-246/14ВК од
01.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003577193 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ри­стић Ми­ро­сла­
ва, Но­ви Бе­о­град.
03/033338/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4620 од 29.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002902227 издатa од ПС
Вра­чар на име Ђу­ра­шко­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град.
03/033339/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-60/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001611603 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Бран­ко­вић Не­над, Алек­сан­дро­вац.
03/033340/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4581 од 28.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003833135 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Бје­лић Дра­ги­ца, Ру­шањ.
03/033341/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-61/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003634525 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Еге­рић Љу­бо­мир, Алек­сан­дро­вац.
03/033342/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-62/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001340262 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Вла­ди­мир, Алек­сан­
дро­вац.
03/033343/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 01/3 205.1-4682 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001548281 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ли­во­је­вић Ми­лу­тин, Бе­о­град.
03/033344/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-202/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002410397 издатa од
ПУ За­је­чар на име Об­ра­до­вић Рај­ко, За­је­чар.
03/033345/14
3. Х 2014. /
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-201/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002282936 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ми­ло­ва­но­вић На­та­ша, За­је­чар. 03/033346/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-200/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0015242680 издатa
од ПУ За­је­чар на име Стој­ко­вић Ни­ко­ла, За­је­чар. 03/033347/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 01/3 205.1-4685 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001328427 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Де­спо­то­вић Бо­сиљ­ка, Бе­о­град.
03/033348/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-199/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005047604 издатa од
ПУ За­је­чар на име Јо­ва­но­вић Кру­ни­слав, За­је­чар. 03/033349/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-198/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001416070 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ми­ле­но­вић Су­за­на, За­је­чар.
03/033350/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-571/14 од 18.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002720244 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ан­тић Мир­ја­на, Па­ра­ћин.
03/033351/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-197/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002524965 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ди­ми­три­је­вић Не­ма­ња, За­је­чар.03/033352/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-572/14 од 19.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001899428 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Ни­ко­дић Игор, Па­ра­ћин.
03/033353/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4707/14 од 01.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001396716 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Оцо­ко­љић Ми­ло­ран­ка, Бе­о­град.
03/033354/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1441/14SI од
25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004805986 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ви­нић Јо­ван,
Но­ви Бе­о­град.
03/033355/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1440/14SI од
25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004084922 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Жив­ко­вић Ми­
лош, Но­ви Бе­о­град.
03/033356/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-275/14ВК од
23.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004296186 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бо­шко­вић Ср­ђан,
Но­ви Бе­о­град.
03/033357/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-274/14ВК од
22.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004882146 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Зла­та­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/033358/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-275/14ВК од
22.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001421856 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­јић Љу­бо, Но­ви
Бе­о­град.
03/033359/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-272/14ВК од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001083803 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­то­вић Ру­жи­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/033360/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-2-273/14ВК од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001574262 издатa од ПС Во­ждо­вац на име Стан­ко­вић Ире­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/033361/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3173 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001794208 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Де­шић Зо­ран, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/033362/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3141 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002837435 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Ми­ла­ди­но­вић Са­ња, Пе­тро­вац на Мла­ви.
03/033363/14
Ре­ше­њем ПС Пе­тро­вац број 205-3149 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002573176 издатa од ПС
Пе­тро­вац на име Бог­да­но­вић Алек­са, Ра­но­вац.
03/033364/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-76 од 26.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002223005 издатa од ПС
Апа­тин на име Пре­до­лин Та­тја­на, Апа­тин.
03/033365/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-682/2014 од 14.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000969341 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Илић Ми­лан, Па­ра­ћин.
03/033366/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-851/2014 од 14.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001347658 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Кр­стић Го­ран, Па­ра­ћин.
03/033367/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-687/2014 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004088841 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Јо­вић Ви­дан, Па­ра­ћин.
03/033368/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-688/2014 од 16.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003831106 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Бе­љу­љи Ми­се­фа, Па­ра­ћин. 03/033369/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5044/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005195806 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ви­лус Или­ја, Бе­о­град.
03/033370/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5010 од 18.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002802943 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Олу­ић Не­над, Бе­о­град.
03/033371/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 01/3 205.1-4728 од 02.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004447051 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ла­нов Мар­ко, Бе­о­град.
03/033372/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4965 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002491955 издатa од ПС
Ко­ва­чи­ца на име Ми­шље­но­вић Ре­на­та, Бе­о­град. 03/033373/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 01/3 205.1-4726 од 02.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003418109 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Јо­вић Бо­сиљ­ка, Бе­о­град.
03/033374/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4993 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003012868 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Зе­ка­ви­ца Фи­лип, Бе­о­град. 03/033375/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-5011/14 од 18.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004968355 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Да­ви­до­вић Са­ша, Бе­о­град. 03/033376/14
105
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1444/14СВ
од 25.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003577397 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Не­шко­вић Ни­ко­
ла, Бе­о­град.
03/033377/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4692 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003398143 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ње­го­ван Јо­ви­ца, Бе­о­град.
03/033378/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1450/14СИ
од 26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003615777 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Шо­ла­ја Да­мјан,
Бе­о­град.
03/033379/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4667/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002879773 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ву­чић Ми­лун­ка, Бе­о­град.
03/033380/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1448/14СИ
од 26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003980413 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Спа­сић Жи­ва­на,
Бе­о­град.
03/033381/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1447/14СИ
од 26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001935776 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Стој­ко­вић Ма­ја,
Бе­о­град.
03/033382/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4739/14 од 04.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000324018 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ле­он­ти­је­вић Ла­зар, Бе­о­град. 03/033383/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1449/14СИ
од 26.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004180699 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Осто­јић Да­вид,
Бе­о­град.
03/033384/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-4679/14 од 31.07.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002390492 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Га­ври­ло­вић Ру­жи­ца, Бе­о­град. 03/033385/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-37
од 21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001029591 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Сту­пав­ски Јан,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/033386/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-1150/14 од 13.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004393890 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђор­ђе­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/033387/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-36
од 19.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002657262 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Зе­ле­на­ко­ва Ан­
на, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/033388/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-35
од 18.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003893857 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ви­тез Јан, Бач­
ки Пе­тро­вац.
03/033389/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-836/14 од 14.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001367653 издатa од ПС
Вра­чар на име Кра­то­вац Ја­на, Бе­о­град.
03/033390/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-32
од 22.07.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004139118 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Иг­ња­то­вић Јо­
ван, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/033391/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-837/2014 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003497955 издатa од
ПС Вра­чар на име Је­вре­мо­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град. 03/033392/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-2412/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003983498 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име По­по­вић Љу­бин­ка, Ре­ко­вац.
03/033393/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-839/14 од 15.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001201149 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ла­за­ре­вић Со­ња, Бе­о­град.
03/033394/14
Ре­ше­њем ПС Ре­ко­вац број 205-2414/14 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004013351 издатa од ПС
Ре­ко­вац на име Бо­ри­сов Алек­сан­дра, Ре­ко­вац.
03/033395/14
Ре­ше­њем ПС Вра­чар број 205.2-840/2014 од 16.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004880060 издатa од
ПС Вра­чар на име Пе­тров Ду­шан, Бе­о­град.
03/033396/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1425/14СИ
од 21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001831845 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­за­ре­вић Ра­да,
Но­ви Бе­о­град.
03/033397/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1422/14SI од
21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003795627 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ада­мо­вић Ми­ха­и­
ло, Но­ви Бе­о­град.
03/033398/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 41/2014 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001612579 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ан­тић Ми­лан, Алек­си­нац.
03/033399/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 51/2014 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001582889 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Па­вло­вић Игор, Алек­си­нац.
03/033400/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 38/2014 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000728360 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ак­сић Гро­зда­на, Алек­си­нац.
03/033401/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 42/2014 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004781681 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ми­хај­ло­вић Бо­јан, Алек­си­нац. 03/033402/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 39/2014 од 02.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001987198 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ба­бић Ана, Алек­си­нац.
03/033403/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 46/2014 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004014838 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Бр­за­ко­вић Че­до­мир, Алек­си­нац.03/033404/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 43/2014 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001246654 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Аран­ђе­ло­вић Жељ­ко, Алек­си­нац.
03/033405/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 45/2014 од 11.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003707297 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Ива­но­вић Дра­ган, Алек­си­нац. 03/033406/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 52/2014 од 06.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001261152 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Вељ­ко­вић Не­ве­на, Алек­си­нац. 03/033407/14
105 / 3. Х 2014.
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 56/2014 од 12.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003162967 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Пе­шић Дра­ган, Алек­си­нац.
03/033408/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1424/14СВ
од 21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004233018 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Се­љи­ми Џе­ма­иљ,
Но­ви Бе­о­град.
03/033409/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1421/14СВ
од 21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003518144 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Ми­ли­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/033410/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 49/2014 од 25.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003338611 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Вељ­ко­вић Ми­лан, Алек­си­нац. 03/033411/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1423/14СВ
од 21.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004380787 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Мла­
ђен, Но­ви Бе­о­град.
03/033412/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1420/14SI од
20.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004276127 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бе­лић Об­рад, Но­
ви Бе­о­град.
03/033413/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-271/14БК од
20.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001703281 издатa од ПС Зе­мун на име Са­вић Сла­ви­ца, Но­ви Бе­
о­град.
03/033414/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-1389/14SV
од 16.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001236663 издатa од ПС Зе­мун на име Вре­ћа Игор, Зе­мун.
03/033415/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-74697/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002179693 издатa од
ПС То­по­ла на име Ни­кић Љу­би­ца, Кра­гу­је­вац.
03/033416/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 55/2014 од 09.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004465238 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Гво­зден Бра­ни­мир, Алек­си­нац. 03/033417/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 68/2014 од 06.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003943040 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Зец Ми­ли­ја­на, Алек­си­нац.
03/033418/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-128 од 20.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004946793 издатa од ПС
Гроц­ка на име Жив­ко­вић Пр­во­слав, Гроц­ка.
03/033419/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 69/2014 од 09.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004499455 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Јев­тић Бра­ни­слав, Алек­си­нац. 03/033420/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 64/2014 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001382246 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Па­вло­вић Иван, Алек­си­нац.
03/033421/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-498/14 од 21.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002088197 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ка­ли­ча­нин На­де­жда, Пан­че­во.03/033422/14
Ре­ше­њем ПС Алек­си­нац број 54/2014 од 08.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002073534 издатa од ПС
Алек­си­нац на име Али­то­вић Дра­ган, Алек­си­нац. 03/033423/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-509/14 од 25.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005710916 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ви­ше­кру­на Сто­јан, Пан­че­во.
03/033424/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-4--/14 од 22.08.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002032965 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ду­бро­ја Не­ма­ња, Пан­че­во.
03/033425/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-500/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002174478 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ву­ја­чић Дра­ган, Пан­че­во.
03/033426/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-501/14 од 22.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003629832 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ми­тро­вић Ђор­ђе, Пан­че­во. 03/033427/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-495/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004958657 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Фи­ли­по­вић Зла­то­мир, Пан­че­во.
03/033428/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-496/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003891469 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ко­чи­ца Урош, Пан­че­во.
03/033429/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-494/14 од 20.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003849117 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ду­пор Ве­сна, Пан­че­во.
03/033430/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-757/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003976867 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­нић Ар­са, Бе­о­град.
03/033431/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-756/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005263205 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Ви­да, Но­ви Бе­о­град.
03/033432/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-755/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004132529 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Та­ше­вић Ко­вин­ка, Бе­о­град.
03/033433/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-758/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005067092 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Злат­ко­вић Ја­дран­ка, Бе­о­град.
03/033434/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-37 од
19.08.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004542804 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Пе­тро­вић Ра­да,
Но­ви Кне­же­вац.
03/033435/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-72605/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001368760 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ва­си­ље­вић Сне­жа­на, Ло­зни­ца.03/033436/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-088/14 од 15.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005203772 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Ми­ло­са­вље­вић Алек­сан­дар, Со­ко Ба­ња.
03/033437/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-72611/14 од 26.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003980406 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Мар­ко­вић Са­ња, Ло­зни­ца.
03/033438/14
19
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-28/14 од 30.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000875385 издатa од ПС
Гроц­ка на име Аћи­мов То­ма­ни­ја, Гроц­ка.
03/033439/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-75455-56/14 од 27.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002491510 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Кру­нић Ми­лан, Ива­њи­ца.
03/033440/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-74589-55/14 од 25.08.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001419885 издатa од
ПС Зе­мун на име Мир­ко­вић Во­јин, Ива­њи­ца.
03/033441/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-859/14 од 17.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00769913 издатa од ПС
Кру­пањ на име По­по­вић Алек­сан­дар, Кру­пањ.
03/033442/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-858/14 од 17.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004104400 издатa од ПС
Кру­пањ на име Пе­тро­вић Алек­сан­дар, Кру­пањ.
03/033443/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-857/14 од 17.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000777565 издатa од ПС
Кру­пањ на име Ко­стић Фи­лип, Кру­пањ.
03/033444/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-836/14 од 15.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000362715 издатa од ПС
Кру­пањ на име Гр­бић Ми­лој­ко, Кру­пањ.
03/033445/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1589 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001557535 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ли­шић Бо­ри­слав, Но­ви Сад. 03/033446/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1591 од 31.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167964 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гло­го­вац Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/033447/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-833/14 од 14.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005043173 издатa од ПС
Кру­пањ на име Те­о­ва­но­вић Све­тла­на, Кру­пањ.
03/033448/14
Ре­ше­њем ПС Кру­пањ број 205-832/14 од 14.07.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002326405 издатa од ПС
Кру­пањ на име Бла­го­је­вић Ми­лан, Кру­пањ.
03/033449/14
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Ри­стић Мир­ја­на, Во­ждо­вац, чек бр. 0000096139571 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/002794/14
Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Ниш, че­ко­ви бр. 0000078858990,
0000078859006, 0000079821013, 0000079821021 из­да­ти од Ban­ca
In­te­sa.
04/002795/14
Спа­со­је­вић Дра­ган, Кра­ље­во, чек бр. 83312264 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/002796/14
Ауфра­зи­ја Ка­тић, Су­бо­ти­ца, че­ко­ви бр. 22110713, 22110721,
22110802 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002797/14
Ни­ко­лић Бран­ка, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 80538294 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002798/14
Бран­ко­вић Дра­ги­ца, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 56230261 из­дат
од Српскe бан­ке а.д.
04/002799/14
Пе­ри­шић Ми­ља­на, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 0000124478819,
0000124478827 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002800/14
Сте­ван­че­вић Бо­жи­дар­ка, Кра­ље­во, че­ко­ви бр. 51590015,
51590023, 51590031, 51590040, 51590058, 51590066 из­да­ти од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002801/14
Сте­фа­ње­ско Сла­ви­ца, Зре­ња­нин, че­ко­ви бр. 78580164, 172
из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002802/14
Mer­ca­tor-S d.o.o. Ro­da Cash and Car­ru Ze­mun, Но­ви Сад,
ме­ни­ца бр. АБ 8018185/00644448/ из­дат од Ми­ли­ја­не Ћи­рић.
04/002803/14
Бу­ку­ми­ро­вић Ле­по­са­ва, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 8472432,
8472440, 8472459, 8472467, 8472475, 8472483, 8472491, 8472505
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002804/14
Чу­пић Ду­шан, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 9000005075312,
9000005924249 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/002805/14
Ђу­рић Мом­чи­ло, Кра­гу­је­вац, чек бр. 0000136273273 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/002806/14
Ћет­ко­вић Ми­хај­ло, Бе­о­град, чек бр. 57776102 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002807/14
Ра­до­ва­но­вић Жив­ко, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 97111124,
100785070 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/002808/14
Мр­ђе­но­вић Го­ран, Но­ви Бе­о­град, че­ко­ви бр. 98875008,
98875016, 98875024, 98875032, 98875040, 98875057, 98875065
из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/002809/14
Ву­ји­сић Сла­ви­ца, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 13774340, 13774358,
13774366, 13774374, 13774382, 13774390. из­да­ти од Бан­ке По­
штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002811/14
Па­вло­вић На­да, Но­ви Бе­о­град, чек бр. 100079615 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/002812/14
– РАД­НЕ КЊИ­ЖИ­ЦЕ –
Ву­че­тић Пре­драг, Мла­де­но­вац, из­да­та од СО Мла­де­но­вац.
05/005627/14
Са­бљов Не­ма­ња, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/005628/14
Бу­рић Игор, Бе­о­град, из­да­та од СО Ста­ри град.
05/005629/14
Јан­ко­вић Ива­на, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/005630/14
Ива­но­вић Вла­ста, Ле­шта­не, из­да­та од СО Гроц­ка.
05/005631/14
Су­за­на Ба­ко, Ђур­ђин, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/005632/14
Дел­чев Иван, Па­ра­ћин, из­да­та од СО Па­ра­ћин.
05/005633/14
Ни­ко­лић Зо­ран, Си­ки­ри­ца, из­да­та од СО Па­ра­ћин.
05/005634/14
Јо­ва­но­вић Ани­ко, Срп­ски Кр­стур, из­да­та од СО Бач­ка
То­по­ла.
05/005635/14
Ра­ду­ло­вић Ни­на, Жа­гу­би­ца, из­да­та од СО Жа­гу­би­ца.
05/005636/14
Ђо­кић Љи­ља­на, Ру­ма, из­да­та од СО Ру­ма. 05/005637/14
Љу­би­са­вље­вић Дра­ган, Бој­ник, из­да­та од СО Бој­ник.
05/005638/14
Ра­де­вић Та­ма­ра, Бе­о­град, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005639/14
Ја­ко­вље­вић Бо­ри­во­је, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005640/14
Фи­ли­по­вић Жар­ко, Во­ждо­вац, из­да­та од СО При­бој.
05/005641/14
Мар­ко Пре­ле­вић, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005642/14
Бје­лић Мар­ко, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005643/14
По­па­дић На­де­жда, Ужи­це, из­да­та од ОУ Ужи­це.
05/005644/14
Сим­че­вић На­де­жда, Бе­о­град, из­да­та од СО Ло­зни­ца.
05/005645/14
Сим­че­вић На­де­жда, Бе­о­град, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005646/14
Шар­че­вић На­та­ша, Бе­о­град, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005647/14
Ву­ло­вић Зо­ран, Вра­чар, из­да­та од СО Вра­чар.
05/005648/14
До­шен Ни­на, Кра­гу­је­вац, из­да­та од СО Кра­гу­је­вац.
05/005649/14
Ја­шар Ука, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005650/14
Исма­и­ло­вић Мар­тин, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/005651/14
Ти­меа Ва­ро Ка­ић, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/005652/14
Ба­ли­но­вић Ми­ле, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/005653/14
Бог­да­но­вић Ми­ља­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/005654/14
Же­ли­мир Ђор­ђе­вић, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/005655/14
Фи­ли­по­вић Ми­лош, Ра­ко­ви­ца, из­да­та од СО Ра­ко­ви­ца.
05/005656/14
Жив­ко­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град, из­да­та од СО Ко­це­ље­ва.
05/005657/14
Но­ва­ков Иван, Ба­ва­ни­ште, из­да­та од СО Ба­ва­ни­ште.
05/005658/14
Жи­гић Је­ле­на, Ве­ли­ка Пла­на, из­да­та од ОУ Ве­ли­ка Пла­на.
05/005659/14
Ра­до­са­вљев Ми­ли­вој, Но­ви Бе­чеј, из­да­та од СО Но­ви Бе­чеј.
05/005660/14
Јан­чић Је­ле­на, Осе­чи­на, из­да­та од СО Осе­чи­на.
05/005661/14
Мар­ја­но­вић Не­над, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005662/14
Бе­шлин Слав­че, Но­ви Бе­чеј, из­да­та од СО Но­ви Бе­чеј.
05/005663/14
Ша­ра­но­вић Ли­ди­ја, Но­ва Ва­рош, из­да­та од СО Но­ва Ва­рош.
05/005664/14
Алек­сан­дра Ја­рић, Су­бо­ти­ца, из­да­та од ОУ Су­бо­ти­ца.
05/005665/14
Гња­то­вић Јо­ван, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005666/14
Мир­ко­вић Је­ле­на, Ста­ри град, из­да­та од СО Зе­ња­нин.
05/005667/14
Ми­нић Зор­ки­ца, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/005668/14
Осто­јић Ми­ла­на, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005669/14
Гру­ји­чић Ма­ри­ја, Бе­о­град, из­да­та од СО Ва­ље­во.
05/005670/14
Јо­ва­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град, из­да­та од СО Чу­ка­ри­ца.
05/005671/14
Стан­ко­вић Ду­шан, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005672/14
Пе­тро­вић Та­ња, Ча­чак, из­да­та од ОУ Ча­чак. 05/005673/14
Мар­ге­тић Алек­сан­дар, Зе­мун, из­да­та од СО Бе­о­град.
05/005674/14
Ста­мен­ко­вић Ми­ро­слав, Ле­ско­вац, из­да­та од СО Ле­ско­вац.
05/005675/14
Ћи­рић Ду­шан, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да.
05/005676/14
Про­тић Љи­ља­на, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.05/005677/14
Де­ли­ба­шић Сла­ђа­на, Бе­о­град, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005678/14
То­мић Је­ла­на, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005679/14
То­мић Је­ле­на, Во­ждо­вац, из­да­та од СО Во­ждо­вац.
05/005680/14
Ђор­ђе­вић Спа­са, Ба­ра­је­во, из­да­та од СО Су­ва Ре­ка.
05/005681/14
Ђор­ђе­вић Бор­ка, Ба­ра­је­во, из­да­та од СО Су­ва Ре­ка.
05/005682/14
Ел­на­гар Фа­ти­ма, Апа­тин, из­да­та од СО Ра­ко­ви­ца.
05/005683/14
Сто­ја­но­ски Вла­да, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­
о­град.
05/005684/14
То­дор Ра­де, Ки­кин­да, из­да­та од СО Ки­кин­да. 05/005685/14
Бо­јо­вић Сте­фан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005686/14
Ви­шњић Ми­ро­љуб, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Бе­ла Цр­ква.
05/005687/14
Ур­да­рев­ски Ве­сна, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­
о­град.
05/005688/14
Стан­ко­вић Да­ни­је­ла, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­
о­град.
05/005689/14
Ша­ра­ба­ча Го­ран, Зе­мун, из­да­та од СО Зе­мун.
05/005690/14
Пе­тро­вић Вла­ди­мир, Сур­чин, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005691/14
Ни­ко­лић Иван, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­о­град.
05/005692/14
Бај­ра­ми Ша­бан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005693/14
20
3. Х 2014. /
Са­мар­џић Би­ља­на, Сме­де­ре­во, из­да­та од СО Сме­де­ре­во.
05/005694/14
Ди­ми­три­је­вић Вла­да, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005695/14
Бу­ди­шин Ми­лен­ко, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Бе­чеј.
05/005696/14
Ба­лог Ол­ги­ца, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005697/14
Ко­јић Ду­шан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005698/14
По­по­вић Де­јан, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005699/14
Аба­џић Бо­ја­на, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005700/14
Љу­би­чић Та­ња, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005701/14
Ан­тић Са­ша, Но­ви Сад, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005702/14
Сто­шље­вић Ра­до­мир, Ве­тер­ник, из­да­та од СО Но­ви Сад.
05/005703/14
Тур­чан Ђор­ђе, Те­ме­рин, из­да­та од СО Те­ме­рин.
05/005704/14
Рац­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град, из­да­та од СO Ра­ко­ви­ца.
05/005705/14
Крај­нов Зо­ри­ца, Еле­мир, из­да­та од СО Зре­ња­нин.
05/005706/14
Ми­тро­вић Не­ма­ња, Бе­о­чин, из­да­та од СО Бе­о­чин.
05/005707/14
Ми­ла­ди­нов Јо­ван, Ђа­ла, из­да­та од ОУ Но­ви Кне­же­вац.
05/005708/14
Ла­ка­тош Сил­ва­на, Но­ва Цр­ња, из­да­та од СО Но­ва Цр­ња.
05/005709/14
Ни­ко­лић Бо­бан, Ко­вин, из­да­та од СО Ко­вин МК Пло­чи­ца.
05/005710/14
Фи­ли­мо­но­вић Игор, Обре­но­вац, из­да­та од СО Обре­но­вац.
05/005711/14
Ва­ра­гић Сте­фа­ни, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот.
05/005712/14
Ка­ме­но­вић Ми­ро­слав, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот.
05/005713/14
Бу­ра­зер Оли­ве­ра, Бе­о­град, из­да­та од СО Па­ли­лу­ла.
05/005714/14
Зар­ков Ма­ри­ја, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот. 05/005715/14
Исма­ил На­зи­ја, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот. 05/005716/14
Ви­да­чић Ду­шко, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот. 05/005717/14
Кр­стић Иви­ца, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот. 05/005718/14
Јо­тић Ма­ја, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот.
05/005719/14
Ђор­ђе­вић Пре­драг, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот.
05/005720/14
Ста­ме­но­вић Ра­до­ји­ца, Пи­рот, из­да­та од СО Пи­рот.
05/005721/14
Па­вло­вић Ми­лош, Но­ви Бе­о­град, из­да­та од СО Но­ви Бе­
о­град.
05/005722/14
Пет­ко­вић На­та­ша, Бе­о­град, из­да­та од СО Зве­зда­ра.
05/005723/14
– ВОЈ­НЕ ИС­ПРА­ВЕ –
Стје­па­нић Ми­лош, Ко­сје­рић, вој­на ле­ги­ти­ма­ци­ја бр.
А0128, из­да­та од Вој­не по­ште Бе­о­град.
07/000166/14
Рал­чић Ми­лан, Ста­ри град, вој­на књи­жи­ца. 07/000167/14
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Ка­ра­пан­џић Та­тја­на, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ство тре­ћег
сте­пе­на Тр­го­вач­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009178/14
Ко­цић Ду­шан, Зве­зда­ра, ди­пло­ма број 4502 Ви­ше хо­те­ли­
јер­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009179/14
Са­ва­ти­је­вић Не­бој­ша, Бе­о­град, ди­пло­ма број 1/95 Ви­со­ке
тех­нич­ке шко­ле стру­ков­них сту­ди­ја у Бе­о­гра­ду.
09/009180/14
Ба­јић Вик­тор, Бе­о­град, ди­пло­ма Елек­тро тех­нич­ке шко­ле
„Ра­де Кон­чар” у Бе­о­гра­ду.
09/009181/14
Ју­го­вић Алек­сан­дар, Зе­мун, ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке
шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/009182/14
Шње­го­та Алек­сан­дар, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство II раз­ре­да
Елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Ра­де Кон­чар” у Бе­о­гра­ду. 09/009183/14
Илић Ди­ми­три­је, Бе­о­град, ди­пло­ма Тре­ће бе­о­град­ске гим­
на­зи­је, из­да­та 2004. го­ди­не.
09/009184/14
Пе­тро­вић Ве­сна, Ра­ча, све­до­чан­ство ОШ „Ка­ра­ђор­ђе” у Ра­чи.
09/009185/14
Си­мић Ма­ри­ја, Ба­ња Ко­ви­ља­ча, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Вук
Ка­ра­џић”.
09/009186/14
Ву­че­тић Сте­фан, Ра­ча, све­до­чан­ство VII раз­ре­да ОШ „Ка­
ра­ђор­ђе” у Ра­чи.
09/009187/14
Трај­ко­вић Бра­ни­слав, Кур­шу­мли­ја, ди­пло­ма Гим­на­зи­је.
09/009188/14
То­до­ро­вић Са­ша, Ша­бац, све­до­чан­ство III раз­ре­да и ди­пло­
ма шко­ле „Ко­ста Абра­ше­вић” у Шап­цу.
09/009189/14
Бран­ко­вић Јан­ко, Зе­мун, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
и ди­пло­ма Еко­ном­ске шко­ле „Ко­ста Цу­кић” у Бе­о­гра­ду.
09/009190/14
Бје­лић Ка­та­ри­на, Бе­о­град, ди­пло­ма Сред­ње тех­нич­ке ПТТ
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009191/14
Не­шко­вић Де­јан, Бе­о­град, ди­пло­ма Сред­ње тех­нич­ке са­о­
бра­ћај­не шко­ле ПТТ у Бе­о­гра­ду.
09/009192/14
Ман­дић Ива­на, Бе­о­град, ди­пло­ма VI­II бе­о­град­ске гим­на­зи­је.
09/009193/14
Кр­стић Сте­фан, Па­ли­лу­ла, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­
да и ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке шко­ле „Ра­де Кон­чар” у Бе­о­гра­ду.
09/009194/14
Алек­сић Ели­за­бе­та, По­жа­ре­вац, све­до­чан­ство ОШ „Све­ти
Са­ва” у По­жа­рев­цу.
09/009195/14
Ди­ми­три­је­вић Ли­ди­ја, Вра­ње, све­до­чан­ство IV раз­ре­да
Тек­стил­но др­во­пре­ра­ђи­вач­ке шко­ле у Вра­њу.
09/009196/14
Цу­плић Ива­на, Ја­го­ди­на, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске
шко­ле „Слав­ка Ђур­ђе­вић” у Ја­го­ди­ни.
09/009197/14
Ка­трајн Еве­лин, Све­то­зар Ми­ле­тић, ди­пло­ма Гим­на­зи­је
„Вељ­ко Пе­тро­вић” у Сом­бо­ру.
09/009198/14
Ви­ло­тић Са­ва, Бе­о­град, ди­пло­ма XIV бе­о­град­ске гим­на­зи­је.
09/009199/14
Ве­се­ли­нов Ван­чо, Со­пот, ди­пло­ма СВШ КоВ у Са­ра­је­ву.
09/009200/14
Стан­ко­вић Иван, Бо­љев­ци, све­до­чан­ство VI­II раз­ре­да ОШ
„Бран­ко Ра­ди­че­вић” у Бо­љев­цу.
09/009201/14
Јо­вић Мир­ја­на, Бе­о­град, ди­пло­ма ОЦ „Мом­чи­ло По­по­вић
Озрен” у Бе­о­гра­ду.
09/009202/14
Миљ­ко­вић Сан­дра, Ниш, ди­пло­ма Шко­ле мо­де и ле­по­те у
Ни­шу.
09/009203/14
Ма­рин­ко­вић Игор, Ру­ма, ди­пло­ма СТШ „Ни­ко­ла Те­сла” у
Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
09/009204/14
Пеј­чић Ми­ле­на, Алек­си­нац, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Про­та Сте­ван Ди­ми­три­је­вић” у
Алек­син­цу.
09/009205/14
Зин­до­вић Жељ­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма VI бе­о­град­ске гим­
на­зи­је.
09/009206/14
То­ја­гић Те­о­до­ра, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да Еко­ном­ске шко­ле „На­да Ди­мић” у Зе­му­ну. 09/009207/14
Ђур­ђе­вић Ми­лош, Обре­но­вац, све­до­чан­ство I раз­ре­да Са­о­
бра­ћај­не шко­ле „Бо­жи­дар Аџи­ја” у Бе­о­гра­ду.
09/009208/14
Ли­лић Ма­ја, Бе­о­град, ди­пло­ма Уго­сти­тељ­ско-ту­ри­стич­ке
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009209/14
Ста­ни­вук Дра­го­мир, Ба­нат­ски Де­спо­то­вац, ди­пло­ма
ХПТШ „Урош Пре­дић” у Зре­ња­ни­ну.
09/009210/14
Ми­тро­вић Вла­ди­мир, Бла­це, ди­пло­ма сред­ње шко­ле у Бла­цу.
09/009211/14
Са­ко­вић Рад­ми­ла, Бе­о­град, све­до­чан­ство I раз­ре­да Еко­ном­
ске шко­ле у Кур­шу­мли­ји.
09/009212/14
Мар­ко­вић Иван, Ло­зни­ца, све­до­чан­ство.
09/009213/14
Цве­јић Мил­ка, Љу­бо­ви­ја, све­до­чан­ство ОШ „Пе­тар Вра­го­
лић” у Љу­бо­ви­ји.
09/009214/14
Кри­је­што­рац Ка­та­ри­на, Бе­о­град, све­до­чан­ство I раз­ре­да
Ме­ди­цин­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009215/14
Пет­ко­вић Ми­ли­во­је, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
у Сме­де­ре­ву.
09/009216/14
Ђор­ђе­вић Ми­ле­на, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/009217/14
Ко­стић Дар­ко, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Сме­
де­ре­ву.
09/009218/14
Ђу­ра­ши­нов Бо­јан, Ко­вин, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Сме­
де­ре­ву.
09/009219/14
Ар­сић Сла­ђан, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Сме­де­ре­ву.
09/009220/14
Ху­сејн Да­вор, Бор, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Бо­ру.
09/009221/14
Пе­тров­ска Сун­чи­ца, Пан­че­во, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­
вин­ске шко­ле „Па­ја Мар­га­но­вић” у Пан­че­ву.
09/009222/14
Па­вло­вић Ми­ли­ца, Лај­ко­вац, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да Гим­на­зи­је у Ва­ље­ву.
09/009223/14
Мар­ја­но­вић Не­над, Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „Бо­ра
Стан­ко­вић” у Бе­о­гра­ду.
09/009224/14
Ла­зо­вић Бра­ни­во­је, Ста­ри град, ди­пло­ма Ма­шин­ског фа­
кул­те­та, смер аеро-ко­смо­тех­ни­ка, 1988. го­ди­не. 09/009225/14
Да­чић Фи­лип, Бе­о­град, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
Сред­ње шко­ле ГСП у Бе­о­гра­ду.
09/009226/14
То­ма­ше­вић Ире­на, Ла­за­ре­вац, све­до­чан­ство ОШ „Ду­ле Ка­
ра­кла­јић” у Ла­за­рев­цу.
09/009227/14
Ва­со­је­вић Сте­фан, Бе­о­град, све­до­чан­ства III и IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Мла­де­нов­цу.
09/009228/14
Мат­ко­вић Ми­лен­ко, Кру­ше­вац, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да и ди­пло­ма Гим­на­зи­је.
09/009229/14
Осто­јић Ана, Со­пот, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
Гим­на­зи­је у Мла­де­нов­цу.
09/009230/14
Сте­ва­но­вић Бо­јан, Ча­чак, ди­пло­ма Ма­шин­ско-са­о­бра­ћај­не
шко­ле у Чач­ку.
09/009231/14
Су­за­на Ђу­риђ, Су­бо­ти­ца, ди­пло­ма СШ „Ла­зар Не­шић” у
Су­бо­ти­ци.
09/009232/14
Га­ври­ло­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да
и ди­пло­ма Са­о­бра­ћај­но-тех­нич­ке шко­ле у Зе­му­ну. 09/009233/14
Абра­мо­вић Го­ран, Бе­о­град, ди­пло­ма Пр­ве при­ват­не уго­
сти­тељ­ско ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009234/14
Сто­ја­но­вић Су­за­на, Ле­ско­вац, све­до­чан­ство III раз­ре­да
Хе­миј­ско-тех­но­ло­шке шко­ле „Бо­жи­дар Ђор­ђе­вић - Ку­кар” у Ле­
сков­цу.
09/009235/14
Мат­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град, ди­пло­ма XV бе­о­град­ске гим­
на­зи­је.
09/009236/14
Ми­лић Илин­ка, Вр­шац, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да и
ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле „Ми­лош По­пов-Кли­ма” у Вр­шцу.
09/009237/14
Би­шку­по­вић Ма­ри­јо, Обре­но­вац, све­до­чан­ство ОШ „Дра­
же­вац” у Дра­жев­цу.
09/009238/14
Ма­тић Сла­ђа­на, Зве­зда­ра, ди­пло­ма ОШ „Сте­ван Ду­кић” у
Бе­о­гра­ду.
09/009239/14
Ла­за­ре­вић Сте­фан, Во­ждо­вац, ди­пло­ма Елек­тро-тех­нич­ке
шко­ле у Зе­му­ну.
09/009240/14
Пе­рић Вла­ди­мир, Зре­ња­нин, све­до­чан­ство ОШ „2. ок­то­
бар” у Зре­ња­ни­ну.
09/009241/14
Де­ли­ба­шић Сла­ђа­на, Бе­о­град, ди­пло­ма шко­ле Цен­тра за
не­гу ле­по­те у Бе­о­гра­ду.
09/009243/14
Сто­ја­но­вић Мар­ко, Обре­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Обре­нов­цу.
09/009244/14
Плав­шић Вла­ди­мир, Зве­зда­ра, ди­пло­ма ред­ни број 5625
Гра­ђе­вин­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду.
09/009245/14
Ца­ре­вић Ра­ди­сав, Са­ку­ле, ди­пло­ма Хе­миј­ско пре­храм­бе­но
тех­но­ло­шке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009246/14
Гор­да­на Здрав­ко­вић, Кра­гу­је­вац, све­до­чан­ство V и VI раз­
ре­да ОШ „Вук Сте­фа­но­вић Ка­ра­џић” у Кра­гу­јев­цу.
09/009247/14
По­по­вић Вла­ди­мир, Ниш, ма­стер ди­пло­ма број 01 на ен­
гле­ском је­зи­ку Гра­ђе­вин­ско-ар­хи­тек­тон­ског фа­кул­те­та у Ни­шу.
09/009248/14
По­по­вић Вла­ди­мир, Ниш, до­да­так ма­стер ди­пло­ми број 01
на срп­ском је­зи­ку Гра­ђе­вин­ско-ар­хи­тек­тон­ског фа­кул­те­та у Ни­шу.
09/009249/14
Ђу­рић Ми­лош, Бе­о­град, све­до­чан­ство III раз­ре­да Гим­на­зи­
је у Кра­ље­ву.
09/009250/14
Ка­лем­бер Не­ма­ња, Бе­о­град, ди­пло­ма Ма­шин­ске шко­ле у
Но­вом Са­ду.
09/009251/14
Ба­бић Би­ља­на, Зе­мун, ди­пло­ма Ви­ше ту­ри­стич­ке шко­ле у
Бе­о­гра­ду.
09/009252/14
105
Ен­вер Шу­ку­ри­ца, Но­ви Па­зар, ди­пло­ма број 28202 БПШ.
09/009253/14
Ста­ној­ло­вић Та­ма­ра, Ја­го­ди­на, све­до­чан­ства I, II, III и IV
раз­ре­да и ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Све­то­зар Мар­ко­вић” у Ја­го­ди­ни.
09/009254/14
За­рић Јо­ва­на, Обре­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Обре­нов­цу.
09/009255/14
Чу­брак Ли­ди­ја, Во­ждо­вац, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Дру­ге
еко­ном­ске шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009257/14
Ди­нић Бо­рис, Бе­о­град, ди­пло­ма По­ли­тех­нич­ке ака­де­ми­је у
Бе­о­гра­ду.
09/009258/14
Пе­тро­вић Вла­ди­мир, Сур­чин, ди­пло­ма IV раз­ре­да МТШ
„Змај” у Зе­му­ну.
09/009259/14
Ло­ја­ни­ца Алек­сан­дра, Бе­о­град, ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке
шко­ле „Ни­ко­ла Те­сла” у Бе­о­гра­ду.
09/009260/14
Аса­но­вић На­та­ша, Ве­ли­ка Пла­на, ди­пло­ма ЕУШ „Вук Ка­
ра­џић” у Ве­ли­кој Пла­ни.
09/009261/14
Ка­рић Ни­ко­ла, Но­ви Бе­о­град, све­до­чан­ство ОШ „20. ок­то­
бар” у Но­вом Бе­о­гра­ду.
09/009262/14
Бог­да­но­вић Ми­лан, Обре­но­вац, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
„Бу­да Да­ви­до­вић” у Обре­нов­цу.
09/009263/14
Сте­ва­нић Дра­га­на, По­жа­ре­вац, ди­пло­ма Гим­на­зи­је у По­жа­
рев­цу.
09/009264/14
Ста­ној­ло­вић На­та­ша, Ниш, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­
ре­да СМШ „Ми­лен­ко Ха­џић” у Ни­шу.
09/009265/14
Па­ле­же­вић Ма­ри­на, Ста­ра Па­зо­ва, све­до­чан­ства I, II и III
раз­ре­да ССС Уго­сти­тељ­ско ту­ри­стич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/009266/14
– ИН­ДЕК­СИ –
Ми­ло­са­вље­вић Не­над, Бе­о­град, Фа­кул­тет ве­те­ри­нар­ске ме­
ди­ци­не, бр. 2003/0015.
10/001123/14
Сре­те­но­вић Сте­фан, Кра­гу­је­вац, Еко­ном­ски фа­кул­тет у
Кра­гу­јев­цу, бр. 2013/9.
10/001124/14
Сте­ва­но­вић Сла­ви­ша, Ле­ско­вац, Ви­ша еко­ном­ска шко­ла у
Ле­сков­цу.
10/001125/14
По­по­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град, Ви­со­ка ту­ри­стич­ка шко­ла у Бе­
о­гра­ду, бр. 439/2010.
10/001126/14
Брај­ко­вић Ми­ло­сав, Ужи­це, Елек­тро­тех­нич­ки фа­кул­тет у
Бе­о­гра­ду, бр. 2005/0083.
10/001127/14
Но­ва­ко­вић Жељ­ко, Ку­че­во, Са­о­бра­ћај­ни фа­кул­тет, бр. ЛО
110047.
10/001128/14
Ба­бић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац, Еко­ном­ски фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду.
10/001129/14
По­ср­ка­ча Ива­на, Бе­о­град, Ви­со­ка шко­ла ли­ков­них и при­
ме­ње­них умет­но­сти.
10/001130/14
Ста­ни­ми­ро­вић Не­да, Вра­ње, Фар­ма­це­ут­ски фа­кул­тет у Бе­
о­гра­ду, бр. 178/10.
10/001131/14
Ша­рић Је­ле­на, Бе­о­град, Фа­кул­тет за кул­ту­ру и ме­ди­је Ме­
га­тренд, бр. М 3368/14.
10/001132/14
Ми­ли­во­је­вић Ми­лан, Ов­чар Ба­ња, Бо­го­слов­ски фа­кул­тет у
Бе­о­гра­ду, бр. М 841.
10/001133/14
Фи­ли­по­вић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац, Прав­ни фа­кул­тет у Кра­
гу­јев­цу.
10/001134/14
Јан­ко­вић Ан­дри­а­на, Ко­це­ље­во, Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет у Бе­
о­гра­ду, бр. 2011/0019.
10/001135/14
Дра­гу­ти­но­вић Јан­ко, Ча­чак, Кри­ми­на­ли­стич­ко по­ли­циј­ска
ака­де­ми­ја у Бе­о­гра­ду, бр. 403/11.
10/001136/14
Жив­ко­вић Сла­ви­ша, Бе­о­град, Ве­те­ри­нар­ски фа­кул­тет у Бе­
о­гра­ду, бр. 85/210.
10/001137/14
То­ми­слав Ма­цу­ра, Ста­ри град, Бе­о­град­ска по­слов­на шко­
ла, бр. 2Е1/04029/96.
10/001139/14
Ђу­ри­шић Ли­ди­ја, Бе­о­град, Ви­ша хо­те­ли­јер­ска шко­ла у Бе­
о­гра­ду, бр. 66/96.
10/001140/14
Ка­ра­јо­вић Јо­ван, Кру­ше­вац, Прав­ни фа­кул­тет у Кра­гу­јев­цу.
10/001141/14
Па­вло­вић Ми­лан, Лај­ко­вац, Ви­ша же­ле­знич­ка шко­ла у Бе­
о­гра­ду, бр. 2261.
10/001142/14
Ра­до­је­вић Ду­шан, Ниш, Фа­кул­тет за по­слов­не сту­ди­је и
пра­во, бр. 0613-11.
10/001143/14
Ива­но­вић Ма­ри­ја­на, Пан­че­во, Ма­шин­ски фа­кул­тет у Бе­о­
гра­ду, бр. 175/13.
10/001144/14
– РА­ЗНО –
Ди­ми­тров Вла­ди­ца, Ди­ми­тров­град, по­сла­нич­ка ле­ги­ти­ма­
ци­ја број 53, из­да­та од На­род­не скуп­шти­не РС.
11/001237/14
Ни­ко­лић Слав­ко, ди­ги­тал­на кар­ти­ца за та­хо­граф СРБ
0000018028000.
11/001238/14
Ни­кић Рат­ко, Јан­ков мост, ме­мо­риј­ска кар­ти­ца за ди­ги­тал­
ни та­хо­граф број SRB 0000001861000.
11/001239/14
Kon­cern Far­ma­kom MB, Ша­бац, пе­чат окру­глог об­ли­ка ис­
пи­сан ла­ти­ни­цом са тек­стом: KON­CERN „FAR­MA­KOM M.B.”
DRU­ŠTVO SA OGRA­NI­ČE­NOM OD­GO­VOR­NO­ŠĆU ZA PRO­IZ­
VOD­NJU I PRO­MET ŠA­BAC BR. 16.
11/001240/14
Пе­ро­вић Ми­ло­сав, Бе­о­град, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца
са Ко­со­ва и Ме­то­хи­је 00316, иза­да­та од Ко­ме­са­ри­ја­та за из­бе­гли­
це Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
11/001241/14
Си­мић Ти­ја­на, Бе­о­град, по­твр­да о ис­прав­но­сти во­зи­ла за
ТНГ број 012862-14, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001242/14
Ми­ло­ва­но­вић Мла­ден, Ко­сје­рић, та­хо­граф­ска кар­ти­ца во­за­
ча број 0000003072000, из­да­та од „Ду­нав оси­гу­ра­ња” из Ужи­ца.
11/001243/14
Ше­сто­вић Сан­дра, Ужи­це, уве­ре­ње о по­ло­же­ном струч­ном
ис­пи­ту број 638, из­да­то од За­во­да за јав­но здра­вље у Ужи­цу.
11/001244/14
Мр­во­вић Ми­љан, Бе­о­град, атест за гас број 042396-13К,
из­дат од АМС Ср­би­је.
11/001245/14
Ма­ти­је­вић Па­вле, Бе­о­град, пло­вид­бе­на до­зво­ла БГД-12787,
из­да­та од Луч­ке ка­пе­та­ни­је Бе­о­град.
11/001246/14
Не­шић Жи­во­рад, Бо­леч, слу­жбе­на ле­ги­ти­ма­ци­ја Ми­ни­
стар­ства прав­де број 1290.
11/001247/14
Ра­јић Бо­јан, Ша­бац, та­хо­граф­ска кар­ти­ца из­да­та од Ми­ни­
стар­ства са­о­бра­ћа­ја РС.
11/001248/14
Ма­ти­ће­вић Ти­бор, Бе­о­град, уве­ре­ње Ви­со­ке по­слов­не шко­
ле „Ча­чак” у Бе­о­гра­ду.
11/001249/14
Download

105 - SlGlasnik.info