65/2014
27.06.2014.
Финансијски извештаји
На основу члана 28. став 2. Закона о финансирању политичких активности
БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА
36300 Нови Пазар, Солитер Језеро, кула А 1
објављује
ГОДИШЊИФИНАНСИЈСКИИЗВЕШТАЈ
за2013.годину
65 / 27. VI 2014.
3
4
27. VI 2014. /
65
65 / 27. VI 2014.
5
6
27. VI 2014. /
65
65 / 27. VI 2014.
7
4550
8
27. VI 2014. /
65
О СТА Л И О ГЛ АСИ
Лицитације
Школски одбор Основне школе „Љуба
Ненадовић” са седиштем у Београду, Аце
Јоксимовића 25, на основу члана 22. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број 72/2011) и члана
65 . става 1. тачке 12. Статута школе, расписује оглас за
прикупљање понуда за закуп школског простора:
– велике фискултурне сале површине 379,54
м2 (са свлачионицама и мокрим чвором) намена коришћења – тренирање у регистрованим клубовима ;
почетна цена износи 2.400,00 дин. по једном сату без
урачунатог ПДВ-а за клубове, а 1.600,00 дин. за организоване рекреативне групе;
– мале фискултурне сале површине 171,17 м2; (са
свлачионицама и мокрим чвором) намена коришћењатренирање у регистрованим клубовима ,почетна цена износи 1.000,00 дин. по једном сату, без урачунатог ПДВ-а;
– отворени тениски терен,површине 668,14 м2,
са коришћењем свлачионице и мокрог чвора (мушко
– женског) поред велике фискултурне сале .Почетна
цена износи 20.000,00 динара месечно,без урачунатог
ПДВ – а.Терен се издаје у закуп у ваннаставним терминима (радним даном од 20,00 часова,суботом,недељом
и у време распуста од 8,00 часова) у периоду од априла
до октобра ,намена коришћења-тренирање у регистрованом клубу.
Термини коришћења фискултурних сала су радним данима од 19,30 или 20,00 часова до 24 часа а за
дане викенда и распуста од 8 до 24 часова.
Уговор са изабраним понуђачима закључиће се
закључно са 30. 6. 2016. године за фискултурне сале
односно 31. 10. 2016.г. за тениски терен.
Право на учешће на огласу имају правна и физичка лица регистрована за обављање одговарајућих
делатности.
Уз понуду понуђач обавезно доставља:
– решење о упису у регистар надлежног органа;
– потврду о извршеном евидентирању за ПДВ;
– потврду о извршеној регистрацији код Пореске
управе са ПИБ – ом.
Правна и физичка лица која самостално обављају
делатност у обавези су да уз понуде доставе решење
о регистрацији и одговарајуће дипломе и сертификате
тренера и других стручних лица или оверену изјаву за
одговорно лице које ће водити групу.
Понуде се достављају у року од осам дана од дана
објављивања огласа препоручено-поштом или непосредно на адресу школе.
На затвореној понуди понуђач мора ставити напомену: Понуда за закуп ___________ простора – не отварати“. Понуда мора бити оверена печатом и потписана
од стране овлашћеног лица и мора да садржи следеће
елементе:
– податке о понуђачу: назив, седиште, име лица
одговорног за заступање, текући рачун, матични број,
ПИБ, телефон/факс, е-маил;
– број тражених сати недељно и опис делатности;
– висина закупнине.
Додатне информације могу се добити на телефон:011–25–12–093
7174
Конкурси
САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ на основу чл. 49. и 50. Закона о радиодифузији („Сл. гласник РС” број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – др. закон,
62/06, 85/06 и 41/09), члана 8. и 100. Закона о електронским комуникацијама(„Сл. гласник РС” број 44/10), Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за
терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију Републике Србије („Сл. гласник РС” број 9/12, 30/12 и 93/13) и члана 5. Статута Републичке радиодифузне
агенције („Сл. гласник РС” број 102/05) расписује јавни конкурс
– за издавање дозвола за емитовање радио програма.
1. ПОДРУЧЈА ЖЕЉЕНЕ ЗОНЕ СЕРВИСА
1.1 За издавање дозвола за емитовање радио програма на подручју региона
Радиодифузна област 3
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона поБазичне локације/
кривања подручје општина фреквенције
фреквенција опсег употребљивог поља
MHz
Eu dB(μV/m)
појединачна висина
годишња накнада
годишње накнаде за емито- за коришћење радио
вање програма (дин)
фреквенције (дин)
депозит за пријаву
на јавни конкурс (дин.)
Рр6
91,7
56-68
60.839,00
20.632,32 15.209,00
Мајданпек, Старица 96,7
58-89
13.159,00
4.040,28
3.289,00
Бор
Бор, Кривељ
Зајечар
Неготин
Бољевац
Рр8
Мајданпек
Кучево
1.2 За издавање дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју
Радиодифузна област 1
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
Колона 5
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр 7
Бојник
Стрељаник
102,4
65-85
4.272,00
885,64 1.068,00
Лр9
Босилеград
Крстато дрво
97,7
93,1
3.128,00
638.32
782,00
Лр11
Црна Трава
Црна Трава
90,5
97,3
640,00
132,88
160,00
Лр13
Димитровград
Димитровград
88,7
80,2
3.893,00
804,48
973,00
Лр17
Грделица
Грделица
93,2
54-74 922,00
183,52
230,00
Лр21
Лебане
Лебане
105,4
54-59
8.465,00
1.744,16
2.116,00
Лр31
Ниш
Ниш–Каменички вис
95,6
62-72
100.126,00
20.629,36
25.031,00
Лр37
Пирот
Пирот
88,9
54-59 22.288,00
4.632,88 5.572,00
Лр43
Прокупље
Хисар
96,4
56-89
17.090,00
3.490,48 4.272,00
Лр48
Трговиште
Трговиште–Кремен
88,9
73-78
1.999,00
411,60
499,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр63
Сјеница
93,0
88,1 10.154,00
2.019,84 2.538,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр67
Бољевац
Бољевац
88,8
72,9 4.999,00
1.029.20 1.249,00
Лр77
Књажевац
Књажевац
100,0
56-70
12.116,00
2.472,16
3.029,00
Радиодифузна област 2
Сјеница
Радиодифузна област 3
65 / 27. VI 2014.
Колона 1
9
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Лр82
Неготин
Неготин
106,1
85-92 14.257,00
2.950,32 3.564,00
Лр85
Велико Градиште
Велико Градиште
104,7
69-73
6.775,00
1.404,72
1.693,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр94
Младеновац
107,5
71-89
20.429,00
4.244,00
5.107,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља Eu dB(μV/m)
годишње накнаде за
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр145
Рековац
Рековац
90,3
84,1
4.253,00
877,68 1.063,00
Лр157
Трстеник
Трстеник
97,7
58-81 16.531,00
3.439,12 4.132,00
Лр309
Велики Поповић
Велики Поповић
88,0
73-86
482,50
116,40
120,00
Лр310
Деспотовац
Велики Поповић
90,7
56-77
8.923,00
1.103,76
2.230,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр291
Пријепоље
Пријепоље
87,9
87,5
14.258,00
2.937,04
3.564,00
Лр307
Пријепоље
Пријепоље, Кошевине
89,5
63-83
14.258,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр188
Крупањ
Крупањ
90,6
69-83
6.654,00
1.391,84 1.663,00
Лр193
Љубовија
Љубовија
93,0
67-91
5.567,00
1.153,92 1.391,00
Лр199
Мионица
Мионица
89,5
63-88
5.515,00
1.141,04 1.378,00
Лр200
Мокра гора
Мокра гора
101,5
98,5
211,00
43,60 52,00
Лр201
Мокра гора
Мокра гора
104,4
96,7
211,00
43,60
52,00
Лр202
Мокра гора
Мокра гора
106,9
79,6
211,00
43,60
52,00
Лр292
Бања Ковиљача
Бања Ковиљача
88,5
82,5
1.982,00
43,60 495,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр218
Долово
106,6
83
2.365,00
490,56 591,00
Колона 1
Колона 2
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Колона 7
Оквирна жељена зона покривања
подручје општина
Базичне локације/
фреквенције
фреквенција
MHz
опсег употребљивог појединачна висина
поља
годишње накнаде за
Eu dB(μV/m)
емитовање програма
(дин)
годишња накнада за
коришћење
радио фреквенције
(дин)
депозит за
пријаву на јавни
конкурс
(дин.)
Лр256
Нови Сад
104,5
74-82
26.856,08
32.860,00
Радиодифузна област 4
Младеновац
Радиодифузна област 5
Радиодифузна област 6
2.937,04 3.564,00
Радиодифузна област 7
Радиодифузна област 8
Долово
Радиодифузна област 9
Нови Сад
2.Услови конкурса
Подносилац пријаве за издавање дозволе за емитовање програма мора уз пријаву, да достави следећу
документацију:
2.1.као доказ о испуњености техничких услова:
– попис студијских уређаја, техничке параметре
тих уређаја који гарантују квалитет произведеног сигнала, као и рачуне, царинске декларације, уговоре о
стицању и сл. којима се доказује набавка студијских
уређаја – важи за подносиоце пријаве који у тренутку
расписивања конкурса емитују програм
– попис студијских уређаја који ће гарантовати квалитет сигнала, као и предуговоре и/или предрачуне за
набавку студијских уређаја – за подносиоце пријава који
у тренутку расписивања конкурса не емитују програм
– доказ о власништву или уговор/предуговор о закупу непокретности, односно пословног простора адекватног за производњу и емитовање радио програма.
– Грађевински елаборат, или извод из овереног
грађевинског пројекта са одговарајућим плановима/скицама и подацима, оверен од стране овлашћеног пројектаната (пројектанта са лиценцом) о коришћеном простору или пројекат изведеног стања, оверен од стране
овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом)
131.440,00
– Раније добијене дозволе– важи за подносиоце
пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују
програм.
2.2. Као доказе о испуњености организационих
услова:
2.2.1. Општих организациони услова
– Акт о оснивању правног лица које се јавља на
конкурс;
– Статут(важи за станице цивилног сектора);
– Одлуку о разврставању правног лица подносиоца
пријаве;
– Потврду пореске управе о извршеној регистрацији (ПИБ);
– Потврду пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ;
– Колективни уговор или Правилник о раду;
– Акт о систематизацији послова којим се регулише број запослених и врста послова, услови за обављање појединих послова и потребан број извршилаца
и ангажовање лица ван радног односа (по уговору);
– Подаци о персоналној структури запослених и
ангажованих лица ван радног односа на дан пријаве на
јавни конкурс, важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм;
– Доказ о пријави запослених надлежним службама и доказе о уплати законом утврђених пореза и
доприноса (ППП образац) – важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм.
2.2.2. Организационо – правних услова
– извод из Регистра Агенције за привредне регистре о регистрацији привредног субјекта;
– извод из Регистра Агенције за привредне регистре о упису удружења грађана– за станице цивилног
сектора;
– извод из регистра министарства надлежног за
послове вера – за станице цркава и верских заједница;
– Када су оснивачи или суоснивачи подносиоца
пријаве други привредни субјекти, изводе из регистра
Агенције за привредне регистре за осниваче или суосниваче подносиоца пријаве;
– Када су оснивачи или суоснивачи подносиоца
пријаве физичка лица, оверену од стране суда или органа управе изјаву да немају учешћа у капиталу других
правних субјеката, а уколико имају потребно је доставити изводе из Агенције за привредне регистре о регистрацији тих привредних субјеката;
10
– Оверена од стране суда или органа управе изјава да се евентуалним издавањем дозволе за емитовање
програма неће остварити недозвољена медијска концентрација, сходно члану 97, 98, 99, 100, 101, 102 и 129
Закона о радиодифузији.
2.2.3. Организационо-финансијских услова
Подносилац пријаве који у време подношења
пријаве емитује радио програм, треба да достави:
– Финансијски извештај са билансом стања и билансом успеха за последњу пословну годину пре године у којој се подноси пријава на јавни конкурс;
– Уколико је подносилац пријаве разврстан као
велико правно лице извештај о ревизији финансијских
извештаја коју је оверио независни ревизор;
– Потврду Министарства финансија – пореске управе о измирењу пореских обавеза;
– Уговоре са носиоцима ауторских и сродних права и оверене изводе из банке о измирењу свих обавеза
проистеклих из уговора;
– Важеће комерцијалне уговоре о купопродаји
пропагандног времена, спонзорству програма и друге
комерцијалне уговоре;
– Оверен налог са износом уплаћеног депозита
или извод банке којим се потврђује уплата депозита .
Подносилац пријаве који у време подношења
пријаве не емитује радио програм, треба да достави:
– Пројекцију планираних годишњих прихода и
расхода са њиховом спецификацијом, за период од пет
година;
– Банкарску гаранцију у минималној висини шестомесечне накнаде за добијено право на емитовање
програма – за радио или оверен налог са уплаћеним
шестомесечним износом накнаде - за радио: Уплата
шестомесечног износа накнаде за пријаву на јавни
конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма;
– Оверен налог са износом уплаћеног депозита
или извод из банке којим се потврђује уплата депозита.
2.3. Као доказ о испуњености програмских услова:
– Програмски елаборат који обухвата разрађени
програмски концепт са оквирном програмском шемом,
поштујући минималне програмске стандарде прописане чланом 68 Закона о радиодифузији. Програмски
елаборат и програмска шема (сваки лист), морају бити
оверени печатом подносиоца пријаве и потписани од
стране одговорног лица;
– Важеће уговоре о заштити ауторских и сродних
права закључене између организација за колективно
остваривање ауторског и сродних права (регистрованих у Заводу за интелектуалну својину) и подносиоца
пријаве - важи за подносиоце пријаве који у тренутку
расписивања конкурса емитују програм;
– Потврде организација за колективно остваривање ауторских и сродних права о измирењу обавеза
насталих на основу уговора – важи за подносиоце
пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују
програм;
– Одлуку о именовању главног и одговорног уредника програма .
3. Услови за добијање дозволе за радиодифузну
станицу
Подносилац пријаве за издавање дозволе за емитовање програма мора да испуни и услове утврђене
Законом о електронским комуникацијама и прописима
донетим на основу њега које подносилац пријаве треба да испуњава за добијање дозволе за радиодифузну
станицу:
– Уговор са пројектантском организацијом или
пројектантом овлашћеним у складу са важећим републичким прописима за израду техничке документације,
а према Правилнику о обрасцима захтева за издавање
појединачне дозволе за коришћење радио – фреквенција („Сл. гласник РС” број 8/11).
4. Висина појединачне годишње накнаде
а) висина појединачне годишње накнаде, која
се сходно члану 66 Закона о радиодифузији плаћа
Републичкој радиодифузној агенцији
4.1. Висина појединачне годишње накнаде за добијено право на емитовање програма:
4.1.1 Висина појединачне годишње накнаде за добијено право на емитовање радио програма, за свако
подручје, налази се у табелама у колони 5.
4.1.2. Радио станице локалних заједница које су
у целини у државној својини плаћају само накнаду
за дозволу за радиодифузну станицу (накнаду за коришћење радио фреквенције), а ослобођене су плаћања
накнаде за емитовање програма. Радио станице локалних заједница са учешћем приватног капитала, плаћају
накнаду за емитовање програма сразмерно проценту
тог учешћа (члан 67 Закона).
27. VI 2014. /
4.1.3. Радио станице цивилног сектора (чији
су оснивачи непрофитне организације цивилног
друштва: невладине организације или удружења грађана) плаћају само накнаду за дозволу за радиодифузну
станицу (накнаду за коришћење радио фреквенције), а
ослобођене су плаћања накнаде за емитовање програма
(члан 95 Закона)
4.1.4. Радио станице цркава и верских заједница
не плаћају накнаду за емитовање програма до окончања поступка повраћаја имовине тим црквама и верским заједницама ( члан 67 став3 Закона)
б) висина појединачне годишње накнаде која се
сходно члану 26 Закона о електронским комуникацијама
плаћа Републичкој агенцији за електронске комуникације.
4.2. Висина појединачне годишње накнаде која
се плаћа за коришћење радио фреквенција на основу
издате дозволе за радиодифузну станицу, налази се у
колони 6.
5. Рок за подношење пријаве
5.1. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс
заједно са прописаном документацијом је 60 дана од
дана објављивања огласа.
6. Рок за доношење одлуке
6.1. Рок за доношење одлуке о целовитој дозволи
за емитовање програма је 90 дана од дана објављивања
листе пријављених на јавни конкурс.
7. Депозит
7. 1. Депозит за пријаву на јавни конкурс, чији
износ се налази табелама у колони 7, обавезни су да
уплате подносиоци пријава, који плаћају накнаду за
емитовање програма.
7. 2. Депозит се уплаћује на рачун Републичке
радиодифузне агенције 840 – 714804 – 95 са назнаком:
уплата депозита за пријаву на јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање програма.
НАПОМЕНА:
На основу члана 59. Закона, дозвола за емитовање
програма издаје се на период од осам година.
Подносилац пријаве на јавни конкурс подноси
пријаву за одређену жељену зону сервиса – подручје
региона или локално подручје.
Подносилац пријаве може конкурисати за више
различитих жељених зона сервиса, али за сваку жељену зону сервиса мора попунити посебну пријаву и навести за коју зону сервиса конкурише као примарну, а
за коју као евентуалну.
Подносилац пријаве који подноси пријаве за више
различитих жељених зона сервиса, обавезан је да уплати
депозит за сваку зону сервиса, за коју подноси пријаву.
Сходно члану 48. Закона, може се одобрити да
највише до три емитера заједнички емитују програм
на истој радио фреквенцији и у истој жељеној зони
сервиса. Подносиоци пријава који желе заједнички
да користе исту радио фреквенцију подносе и уговор
којим се регулише време емитовања програма сваког
од емитера који намерава заједнички да користи радио
фреквенцију.
Под одређеним условима (међународна координација радиофреквенција, координација радиофреквенција са Војском Србије и Министарством унутрашњих
послова и сл.) може доћи до измена појединачних
фреквенција/локација. Трошкове ових измена, сходно
Закону о електронским комуникацијама, сноси емитер.
Агенција и Савет Републичке радиодифузне
агенције обезбеђује јавност сопственог рада јавним
разговорима са кандидатима пре одлучивања о дозволама за радио мреже за регионално покривање, сходно
члану 32. Статута Републичке радиодифузне агенције.
Кандидати су дужни да се одазову позиву на разговор.
Агенција задржава право да од подносилаца пријава затражи и додатну документацију и образложење,
уколико процени да је то неопходно. Подносиоци
пријава су дужни да се одазову позиву Агенције и доставе затражену документацију и образложење.
Подносилац пријаве може да достави и другу документацију за коју сматра да је од значаја за добијање
дозволе за емитовање програма.
Подносилац пријаве тражену документацију мора
доставити у оригиналу или оверене фотокопије.
Сваки лист приложеног доказа о испуњености
техничких услова мора бити оверени печатом подносиоца пријаве и потписан од стране овлашћеног лица. То
се односи на следећу документацију :
– попис студијских уређаја и техничке параметре тих
уређаја који гарантују квалитет произведеног сигнала,
– доказ о власништву или уговор о закупу непокретности, односно пословног простора адекватног
за производњу и емитовање ТВ програма,
– грађевински елаборат, или извод из овереног
грађевинског пројекта са одговарајућим плановима/
скицама и подацима о коришћеном простору или
пројекат изведеног стања, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом)
65
Сваки лист доказа о испуњености програмских услова мора бити оверен печатом подносиоца пријаве и
потписани од стране овлашћеног лица. То се односи на
следећу документацију:
– програмски елаборат који обухвата разрађени
програмски концепт са оквирном програмском шемом,
поштујући минималне програмске стандарде прописане чланом 68. Закона о радиодифузији.
Подносилац пријаве је дужан да документацију,
достави Агенцији у два примерка, сложену у регистраторе, као и да уз сваки примерак документације (регистратор) приложи списак документације коју подноси ,
оверен од стране овлашћеног лица.
Образац пријаве на јавни конкурс може се преузети лично у Републичкој радиодифузној агенцији или са
Интернет сајта www.rra.org.rs
Конкурс се сматра отвореним даном објављивања
огласа у средствима јавног информисања.
7131
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА
ЗА ТРЕЗОР на основу члана 54. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08
и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима – пречишћен текст („Службени гласник
РС”, бр. 41/07 и 109/09), директор Управе за трезор
оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места у Министарству финансија – Управа за
трезор.
I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор,
Београд, Поп Лукина 7 – 9.
II Радна места које се попуњавају:
Централа Београд
1) Аналитичар финансијских тржишта, Одељење
за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и
пословне процесе, звање млађи саветник – 1 извршилац;
Услови: Високо образовање из научне области економске, техничке или природно – математичке науке на
студијама другог степена (дипломске академске студије
– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског
језика, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система,
девизног пословања и извршења буџета – проверава
усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
- проверава писмено (тестом); вештина комуникације –
проверава усмено.
III Место рада: Београд, Поп Лукина 7 – 9.
2) Самостални систем инжењер, Центар за серверску инфраструктуру, Сектор за информационе технологије, звање саветник – 1 извршилац;
Услови: Високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно – научног поља
природно –математичких или техничко – технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
положен државни стручни испит; познавање енглеског
језика и најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: Познавање области
инсталирања, одржавања и администрирања системско
– техничких компоненти информационог система, оперативних и других софтверских система – проверава
усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
– проверава писмено (тестом); вештина комуникације
– проверава усмено.
IV Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7 – 9.
Филијала Чукарица
3) Шеф експозитуре, експозитура Лазаревац,
звање сарадник – 1 извршилац;
Услови: Високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно – научног поља
друштвено – хуманистичке, техничко – технолошке
или природно – математичке науке на студијама првог
степена (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до 3 године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
65 / 27. VI 2014.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних
газдинстава – проверава усмено; познавање рада на
рачунару – проверава практичним радом на рачунару;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – проверава посредно, путем стандардизованих
тестова; вештина комуникација – проверава усмено.
V Место рада: Лазаревац, Карађорђева 39.
Филијала Крушевац
4) Администратор јавних плаћања, звање сарадник – 1 извршилац;
Услови: Високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно – научног поља
друштвено – хуманистичке, техничко – технолошке
или природно – математичке науке на студијама првог
степена (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до 3 године;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских
прописа из области буџетског система, рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
и платног промета – проверава усмено; познавање рада
на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникација – проверава усмено.
VI Место рада: Крушевац, Трг младих 1.
Филијала Ниш
5) Благајник, звање референт – 3 извршиоца;
Услови: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера, најмање 2 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
– проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
VII Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија – Управа за трезор, Поп Лукина
7 – 9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лице које је задужено за давање обавештења:
Милица Недељковић, тел: 011/3202 –320;
Заједничко за сва радна места:
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на ком
радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 14.
јула 2014. године, са почетком у 8 часова, у Београду, у
просторијама Управе за трезор – Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7 – 9 и Службе за управљање
кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно
крило.
О тачном датуму и времену учесници конкурса
ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења
сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама
или лично.
Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs
11
Напомене
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном
правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који
конкуришу на више радних места подносе појединачне
пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”, дневном листу „Данас” и на wеб
страници Службе за управљање кадровима: www. suk.
gov.rs.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
6994
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП
„Београдска тврђава”, Београд, број 02–506/14–С од 23.
јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа за обављање делатности од
општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”,
Београд.
Подаци о јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска
тврђава”, Београд: ЈП „Београдска тврђава”, Београд,
Теразије 3/V. МБ: 17416774, ПИБ: 101516631.
Претежна делатност предузећа: 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности.
Радно место: Директор ЈП „Београдска тврђава”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетан и пословно способан;
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер,
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (VII–1 степен стручне спреме);
– да има најмање пет година радног стажа, од чега
две године на руководећим пословима;
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Београд, Теразије 3/V.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за културу, Краљице Марије 1, Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора
ЈП „Београдска тврђава”, Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
стажа и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– диплома о стеченој стручној спреми;
– исправе којима се доказује радни стаж (потврде
или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног стажа у траженом степену стручне спреме);
– исправе којима се доказује радни стаж од две
године на руководећим пословима (потврде или други
акти на основу којих се доказује да има две године радног стажа на руководећим пословима);
– радна књижица;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавног предузећа, издато након
објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Милена Николић, тел: 011/ 7157–502, сваког радног
дана од 11 до 14 часова.
7157
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП
„Београд – пут”, број 02 – 506/14 – С од 23. jуна 2014.
године оглашава јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Београд – Пут”
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Београд – пут”, Београд, Нушићева 21. МБ 07023332,
ПИБ 102209952. Претежна делатност предузећа: 42.11
– Изградња путева и ауто-путева.
Радно место: Директор ЈКП „Београд – пут”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
4. да има најмање пет година радног искуства у истом степену стручности;
5. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност предузећа;
Место рада: Београд, Нушићева 21.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за саобраћај, 27. марта бр. 43 – 45, за назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП
„Београд – пут”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад)
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде или други акти којима се доказује да
има најмање пет година радног искуства у истом степену стручности);
– радна књижица;
12
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса;
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу: Зорица Николић, тел. 011/3309 –272, сваког радног
дана од 11 до 15 часова. 7157
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 и 44/14)
и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште
и изградњу Београда ЈП”, Београд, број 02 – 506/14 –
С од 23. јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”
Подаци о јавном предузећу: „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”, Београд,
Његошева 84, МБ: 07094094, ПИБ: 100293512, претежна делатност предузећа: 7490 – остале стручне,
научне и техничке делатности, као и делатности 4120
– изградња стамбених и нестамбених зграда; 4211 – изградња путева и ауто-путева, 4213 – изградња мостова
и тунела; 4221 – изградња цевовода, као и обављање
послова припреме предлога програма уређивања грађевинског земљишта, као и други послови из регистроване делатности.
Радно место: Директор јавног предузећа
„Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП”, Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основана Дирекција;
4. да има високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године и то на
техничком, правном, економском и другом факултету
одговарајуће струке;
5. да има најмање пет година радног искуства, од
којих најмање три године на руководећим пословима.
Место рада: Београд, Његошева 84.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за имовинске и правне послове, 27. марта број 43 –45, Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција
за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основана
Дирекција;
27. VI 2014. /
65
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде или други акти којима се доказује да
има најмање пет година радног искуства од којих најмање три године на руководећим пословима);
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Радмила Грубишић, тел. 011/3345 – 216, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
7157
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност ГСП, издато након објављивања
јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу: Зорица Николић, тел. 011/3309 –272, сваког радног
дана од 11 до 15 часова. 7157
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП
ГСП „Београд”, број 02 – 506/14 – С од 23. јуна 2014.
године оглашава јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП ГСП
„Београд”, Кнегиње Љубице 29. МБ 07022662, ПИБ
100049398. Претежна делатност предузећа: 49.31 –
Градски и приградски копнени превоз путника.
Радно место: Директор ЈКП ГСП „Београд”, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основан ГСП;
4. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године;
5. да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године на пословима за које је основано ГСП
или најмање три године на руководећим положајима;
6. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
7. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
8. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност ГСП;
Место рада: Београд, Кнегиње Љубице 29.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за саобраћај, 27. марта бр. 43 – 45, за назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП
ГСП ‚Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из које је делатност
од општег интереса за чије обављање је основано ЈКП;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује да има најмање
пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано ГСП или најмање три године на руководећим положајима);
– радна књижица;
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 и 44/14)
и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈП „Хиподром Београд”, број 02 – 506/14
– С од 23. јуна 2014. године, оглашава јавни конкурс
за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром
Београд”.
Подаци о јавном предузећу: ЈП „Хиподром
Београд”, Београд, Паштровићева 2. МБ: 07451792,
ПИБ: 100570427. Претежна делатност предузећа: 81.30
– услуге уређења и одржавања околине.
Радно место: Директор ЈП „Хиподром Београд”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. висока стручна спрема – високо образовање
стечено на студијама трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
4. најмање пет година радног искуства, од чега три
године на пословима за које је основано јавно предузеће
или најмање три године на руководећим положајима;
5. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
6. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Београд, Паштровићева 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана, и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа „Службеном гласнику РС“.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за спорт и омладину, Краљице Марије 1,
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање
директора ЈП „Хиподром Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде или други акти из којих се доказује
да има пет година радног искуства у траженом степену стручне спреме, од чега три године на пословима за
које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима);
– радна књижица;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
65 / 27. VI 2014.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази неће бити разматране.
Лица задужена за обавештења о јавном конкурсу: Вукан Јовановић, тел: 011/ 7157 –488, и Сузана
Димитријевић, тел: 011/ 7157 – 430, сваког радног дана
од 8,30 до 13 часова.
7157
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта
„Паркинг сервис”, Београд, број 02 – 506/14 – С од 23.
jуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже
и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно
комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта
„Паркинг сервис”, Београд, Милентија Поповића 9.
МБ 07046383, ПИБ 100214228. Претежна делатност
предузећа: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају.
Радно место: Директор Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
4. да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим
положајима;
5. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност предузећа;
Место рада: Београд, Милентија Поповића 9.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за саобраћај, 27. марта бр. 43-45, за
назнаком „За јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује да има најмање
пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима);
– радна књижица;
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
13
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса;
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу: Зорица Николић, тел. 011/3309 –272, сваког радног
дана од 11 до 15 часова. 7157
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
ЈП „Сава центар”, Београд, број 02 – 506/14 – С од 23.
јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа за обављање делатности
од општег интереса за Град Београд „Сава центар”,
Београд.
Подаци о jавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”, Београд: ЈП „Сава центар”, Београд, Милентија
Поповића 9. МБ: 07049285, ПИБ: 100002723. Претежна
делатност предузећа: 90.01 – Извођачка делатност.
Радно место: Директор ЈП „Сава центар”, Београд,
на период од четири године.
Услови за именовање директора:
– да је пунолетан и пословно способан;
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер,
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (VII-1 степен стручне спреме);
– да има четири године радног стажа у истом степену стручне спреме;
– да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности.
Место рада: Београд, Милентија Поповића 9.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за културу, Краљице Марије 1, Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора
ЈП „Сава центар”, Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
стажа и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– диплома о стеченој стручној спреми;
– исправе којима се доказује радни стаж у струци
(потврде или други акти на основу којих се доказује да
има четири године радног стажа у траженом степену
стручне спреме);
– радна књижица;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Милена Николић, тел: 011/ 7157–502, сваког радног
дана од 11 до 14часова.
7157
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 и 44/14)
и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”
Београд, број 02 – 506/14 – С од 23. јуна 2014. године,
оглашава јавни конкурс за именовање директора
Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”
Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно
радиодифузно предузеће „Студио Б”, Београд,
Масарикова 5, МБ: 07010109, ПИБ: 100158887.
Претежна делатност предузећа: 6020 – Производња и
емитовање телевизијског програма.
Радно место: Директор Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да је стручњак у делатности јавног информисања;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (седми степен стручности);
4. да има најмање четири године радног искуства из
области за чије обављање је основано јавно предузеће;
5. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
6. да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
7. знање једног светског језика.
Место рада: Београд, Масарикова 5.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Службе за информисање, Краљице Марије 1, Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора
Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у делатности јавног информисања;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде или други акти којима се доказује да
има четири године радног искуства из области за чије
обављање је основано јавно предузеће);
– оверена изјава кандидата дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке односно потврда странке да ће му бити
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке за време вршења функције директора;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавног предузећа, издато након
објављивања јавног конкурса;
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Вељко Радојевић, тел: 011/ 7157 – 812 и 7157 – 453, сваког радног дана од 11 до 15 часова.
7157
14
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон ) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
„Урбанистичког завода Београда” – Јавног урбанистичког предузећа Београд, број 02 – 506/14 – С од 23.
јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора „Урбанистичког завода Београда” – Јавног
урбанистичког предузећа
Подаци о јавном урбанистичком предузећу:
„Урбанистички завод Београда” ЈУП, Београд,
Палмотићева 30, МБ: 17239139, ПИБ: 100037991.
Претежна делатност предузећа: 71.11 Архитектонска
делатност, која обухвата планирање градова, насеља и
простора, и то: израда архитектонских планова и пројеката; припремање, израда и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова.
Радно место: Директор „Урбанистичког завода
Београда” ЈУП, Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је стручњак у једној или више области из
претежне делатности за чије је обављање основано
предузеће;
4. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука) односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
5. да има најмање десет година радног искуства,
од чега најмање осам година на пословима из претежне
делатности за коју је основано предузеће;
6. да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност предузећа.
Место рада: Београд, Палмотићева 30.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, Краљице Марије 1,
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Урбанистичког завода Београда „ЈУП
Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти у дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из претежне делатности за чије је обављање основано предузеће;
– диплома о стручној спреми;
– радна књижица;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде или други акти којима се доказује да
има најмање осам година радног искуства на пословима
из претежне делатности за које је основано предузеће);
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу: Ирена Рашовић, тел: 011/ 7157 –266, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
7157
27. VI 2014. /
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП
„Ада Циганлија”, Београд, број 02 – 506/14 – C од 23.
јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа „Ада циганлија”, Београд.
Подаци о јавном предузећу: ЈП „Ада Циганлија”,
Београд, Ада Циганлија 2. МБ: 07451440, ПИБ:
100115129. Претежна делатност предузећа: 81.30 –
Услуге уређења и одржавања околине.
Радно место: Директор ЈП „Ада Циганлија”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има високу школску спрему (VII степен
стручне спреме) правног или економског смера;
4. да има најмање пет година радног искуства и
најмање три године на руководећим положајима;
5. да достави програм рада и развоја предузећа;
6. да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Београд, Ада Циганлија 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за именовање директора ЈП „Ада Циганлија”,
Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства и најмање три године
на руководећим положајима);
– радна књижица;
– програм рада и развоја предузећа;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Ирена Васиљевић, тел: 011 /7157 – 298, сваког радног
дана од 11 до 15 часова. 7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, 02 – 506/14 – С
од 23. јуна 2014. године, оглашава јавни конкурс за
именовање директора јавног комуналног предузећа
„Зеленило – Београд”, Београд.
65
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Зеленило – Београд”, Београд, Мали Калемегдан 8. МБ:
07066597, ПИБ: 101511244. Претежна делатност предузећа: 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Радно место: Директор ЈКП „Зеленило – Београд”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има VII степен стручне спреме;
4. да има четири године радног стажа у истом степену стручности.
Место рада: Београд, Мали Калемегдан 8.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти, Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за именовање директора ЈКП „Зеленило –
Београд”, Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радни стаж у истом
степену стручности (потврде или други акти из којих
се доказује да има четири године радног стажа у истом
степену стручности);
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Зорица Дамјановић Родић, тел: 011 /7157 –
277, сваког радног дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
ЈВП „Београдводе”, Београд, број 02 – 506/14 – C од
23. јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање директора Јавног водопривредног предузећа
„Београдводе”, Београд.
Подаци о јавном водопривредном предузећу: ЈВП
„Београдводе”, Београд, Светозара Ћоровића 15. МБ:
07029110, ПИБ: 101518008. Претежна делатност предузећа: Предузеће одржава и стара се о изграђеним и
неизграђеним обалама река Саве и Дунава, осим дела
оперативне обале луке на десној обали Дунава, одржава
и стара се о Бежанијском зимовнику, Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима који се налазе на простору Бежанијског зимовника
и теретног Савског пристаништа, осим пристанишних
постројења и уређаја на Савском пристаништу.
Радно место: Директор ЈВП „Београдводе”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
4. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
65 / 27. VI 2014.
5. да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим
положајима;
6. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
7. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
8. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Београд, Светозара Ћоровића 15.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за именовање директора ЈВП „Београдводе”,
Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано
јавно предузеће;
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства, од чега три године
на пословима за које је основано јавно предузеће или
најмање три године на руководећим положајима);
– радна књижица;
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Ирена Васиљвић, тел: 011/ 7157 – 298, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈКП „Београдске електране”, Београд, број
02–506/14 – С од 23. јуна 2014. године оглашава јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Београдске електране”, Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Београдске електране”, Београд, Савски насип 11.
Матични број: 07020210, ПИБ: 100139344. Претежна
делатност предузећа: 35.30 – Снабдевање паром и климатизација.
Радно место: Директор ЈКП „Београдске електране”, Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
15
3. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
4. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
5. да има најмање пет године радног искуства, од
чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим
пословима;
6. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
7. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
8. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Београд, Савски насип 11.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове,
Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Београдске електране”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано
јавно предузеће;
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање пет године радног искуства, од чега три године
на пословима за које је основано јавно предузеће или
најмање три године на руководећим пословима);
– радна књижица;
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Мирјана Ђорђевић, тел: 011/ 7157 – 300, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, Београд, број
02 – 506/14 – С од 23. јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање директора јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”,
Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, Београд, Кнеза
Милоша 27. МБ: 07018762, ПИБ: 100346317. Претежна
делатност предузећа: 36.00 – Скупљање, пречишћавање
и дистрибуција воде, 37.00 – Уклањање отпадних вода.
Радно место: Директор ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има најмање високо образовање стечено на
основним студијама у трајњу од најмање четири године
или на мастер академским студијама или је магистар
наука или доктор наука;
4.четири године радног искуства у степену стручне спреме из тачке 3.
Место рада: Београд, Кнеза Милоша 27.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана, и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове,
Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде или други акти из којих се доказује да
има четори године радног искуства у траженом степену
стручне спреме);
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Драгана Обрадовић Мутавџић, тел: 011/7157 – 072, сваког радног дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
ЈКП „Градска чистоћа”, Београд, број 02 – 506/14 – С
од 23. јуна 2014. године, оглашава јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Градска чистоћа”
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Градска чистоћа” Београд, Мије Ковачевића 4. МБ:
07045000, ПИБ: 100003603. Претежна делатност
предузећа: 37.00 –Уклањање отпадних вода, 38.11–
Скупљање отпада који није опасан, 38.21 – Третман
и одлагање отпада који није опасан, 39.00 – Санација,
рекултивација и управљање отпадом, 81.29 –Услуге осталог чишћења
Радно место: Директор ЈКП „Градска чистоћа”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има VII степен стручне спреме;
4. да има најмање четири године радног стажа у
истом степену стручности.
Место рада: Београд, Мије Ковачевића 4.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују
се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
16
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова, подноси се у запечаћеној коверти, Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове,
Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Градска чистоћа”,
Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радни стаж у истом
степену стручности (потврде или други акти из којих
се доказује да има најмање четири године радног стажа
у истом степену стручности);
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Зорица Дамјановић Родић, тел: 011/ 7157 – 277, сваког
радног дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12,116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора ЈП „Градско
стамбено”, Београд број 02 – 506/14 – C од 23. јуна
2014. године оглашава јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд.
Подаци о јавном предузећу: ЈП „Градско стамбено”, Београд, Данијелова 33. МБ: 07486251, ПИБ:
100373090. Претежна делатност предузећа: Предузеће
обавља радове на одржавању стамбених зграда којима
располаже град Београд, радове на одржавању стамбених зграда чије је одржавање поверено јавном предузећу, као и радове на одржавању стамбене зграде чијим
извођењем се спречава или отклања опасност по живот
и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине, у своје име, а за рачун стамбених зграда односно трећих лица која су му
поверила наведене послове.
Радно место: Директор ЈП „Градско стамбено”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
4. да има најмање пет година радног искуства у истом степену стручности, од чега најмање три године на
руководећим положајима.
Место рада: Београд, Данијелова 33.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана, и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове,
Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈП „Градско стамбено”,
Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
27. VI 2014. /
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства у истом степену
стручности, од чега најмање три године на руководећим положајима);
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Ирена Васиљевић, тел: 011/ 7157 – 298, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП
„Инфостан”, Београд, број 02 – 506/14 – С од 23. јуна
2014. године, оглашава Јавни конкурс за именовање директора јавног комуналног предузећа „Инфостан”.
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Инфостан” Београд, Данијелова 33. МБ: 07048971,
ПИБ: 100383967. Претежна делатност предузећа: 63.11
– Обрада података, хостинг и сл.
Радно место: Директор ЈКП „Инфостан”, Београд,
на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
4. да има високо образовање стечено на основним студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука) односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
5. да има најмање пет година радног искуства на
руководећим положајима;
6. да није члан органа политичке странке односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
7. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
8. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност предузећа;
9. да познаје рад предузећа.
Место рада: Београд, Данијелова 33.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова, подноси се у запечаћеној коверти, Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за именовање директора ЈКП „Инфостан”,
Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
65
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано
јавно предузеће;
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство на
руководећим положајима (потврде или други акти из
којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на руководећим положајима);
– радна књижица;
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса;
– одговарајући документ којим доказује да познаје
рад предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Зорица Дамјановић Родић, тел: 011/ 7157 – 277, сваког
радног дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈКП „Јавно осветљење”, Београд, број 02
– 506/14 – С од 23. јуна 2014. године оглашава јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Јавно осветљење”, Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу:
ЈКП „Јавно осветљење”, Београд, Булевар краља
Александра 73 а. МБ: 20085797, ПИБ: 104069240.
Претежна делатност предузећа: 43.21 – Постављање
електричних инсталација.
Радно место: Директор ЈКП „Јавно осветљење”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука) или другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар
наука) односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, врста стручне спреме – економска, правна, техничка;
4. да има најмање десет година радног искуства
у степену стручности из тачке 3, од чега најмање три
године на пословима за које је основано предузеће или
најмање пет година на руководећим положајима;
5. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
6. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност предузећа
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 73а.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице
Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Јавно осветљење”, Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
65 / 27. VI 2014.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање десет година радног искуства у траженом степену
стручности, од чега најмање три године на пословима
за које је основано јавно предузеће или најмање пет година на руководећим положајима);
– радна књижица;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу:
Мирјана Ђорђевић, тел: 011/7157 – 300, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП
„Градске пијаце”, Београд, број 02 – 506/14 – С од 23.
јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Градске пијаце”, Београд, Живка Карабиберовића 3.
МБ: 07034628, ПИБ: 101721046. Претежна делатност
предузећа: 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Радно место: Директор ЈКП „Градске пијаце”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има VII степен стручне спреме;
4. да има четири године радног искуства.
Место рада: Београд, Живка Карабиберовића 3 .
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора,
преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове,
Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Градске пијаце”,
Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од
стране надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има четири
године радног искуства);
– радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
17
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу
је Драгана Обрадовић Мутавџић, тел: 011/7157 – 072,
сваког радног дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА на основу члана 29. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП
„Погребне услуге”, Београд, број 02 – 506/14 – С од 23.
јуна 2014. године оглашава јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд.
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП
„Погребне услуге”, Београд, Рузвелтова 50. МБ:
07049455, ПИБ: 100133006. Претежна делатност предузећа: 96.03 – Погребне и сродне делатности.
Радно место: Директор ЈКП „Погребне услуге”,
Београд, на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има најмање VII–1 степен стручне спреме;
4. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће;
5.да има најмање четири године радног стажа у
истом степену стручне спреме;
6.да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Београд, Рузвелтова 50.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора, преко
Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Краљице
Марије 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Погребне услуге”, Београд.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени
гласник РС”, број 20/09);
– уверење о пословној способности (издато од надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса;
– диплома о стручној спреми;
– одговарајући документ којим доказује да је
стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано
јавно предузеће;
– исправе којима се доказује радни стаж у истом
степену стручне спреме (потврде или други акти којима се доказује да има најмање четири године радног
стажа у истом степену стручне спреме);
– радна књижица;
– уверење надлежног органа да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности, издато након објављивања јавног
конкурса;
– уверење надлежног суда да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа, издато након објављивања јавног конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, одбациће се
закључком.
Лице задужено за обавештења о јавном конкурсу
је Драгана Обрадовић Мутавџић, тел. 011 /7157 – 072,
сваког радног дана од 11 до 15 часова.
7156
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, на
основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС”, број 119/12), члана 40. Статута општине
Алибунар („Сл. лист општине Алибунар”, број 12/08,
13/09 и 13/11) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Бунар” Владимировац, број 023–29/2014–
06–01 од 13. јуна 2014. године оглашава јавни конкурс
за именовање директора јавног комуналног предузећа
„Бунар” Владимировац.
1. Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално
предузеће „Бунар Владимировац”.
Седиште Јавног предузећа: Владимировац, Цара
Лазара 76.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
2. Подаци о радном месту:
Директор ЈКП „ Бунар” из Владимировца:
– представља и заступа предузеће
– организује и руководи процесом рада
– води пословање предузећа
– одговара за законитост рада предузећа
– предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење
– предлаже финансијске извештаје
– извршава одлуке Надзорног одбора
– врши и друге послове утврђене законом и статутом предузећа
3. Услови за именовање:
Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13) испуњавају и следеће услове:
– Да је пунолетно пословно способно лице;
– Да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;
– Да има најмање 5 (пет) година радног искуства
од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;
– Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
– Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у
Предузећу.
4. Место рада: Владимировац.
5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку и начин њихове
провере:
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање
функције директора.
6. Рок за подношење пријаве на конкурс: 15 дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику РС”. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса.
7. Трајање мандата:
Именовање директора ЈКП „Бунар” Владимировац
врши се на период од четири године.
8. Садржина пријаве на конкурс:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци
о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и
функционисања ЈКП „Бунар” Владимировац.
9. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству,
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство),
– радња књижица,
– доказ да лице није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– доказ да лицу није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
– изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке
странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у
Јавном предузећу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
18
10. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач
Општина Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар,
са назнаком „За јавни конкурс – директор ЈКП „Бунар”
Владимировац. На предњој страни коверте обавезно
ставити назнаку: „Не отварати”. На полеђини коверте
обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
11. Подаци о лицу за контакт:
Душанка Васовић Јованов, председник Комисије,
бр. телефона 013/641 – 011, у времену од 8 до 13 часова
сваког радног дана.
12. Напомене:
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне
пријаве Комисија одбацује закључком против кога није
допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се
у „Службеном гласнику РС”, дневном листу „Данас”
и на званичној интернет презентацији Општине
Алибунар www.alibunar.org.rs.
E-1125
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ, председник комисије, на основу члана 45, члана 54. и члана 55.
Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, и 104/09),
чл. 51, 57. и 69. Закона о уређењу судова („Сл. гласник
РС” бр. 116/08, 104/09, 101/10 и 101/11), те чл. 15, 17,
18, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Сл. гласник РС” бр. 3/06 и 38/07, 41/07,
109/09) оглашава јавни конкурс
– за пријем у радни однос радно место шеф рачуноводства на неодређено време – у звање саветника – 1
(један) извршилац.
Опис послова радног места: организује целокупно
материјално – финансијско пословање у суду, ради на
буџетским и ван буџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава, саставља годишњи
обрачун (завршни рачун), саставља финансијски план,
периодични обрачун и периодични извештај, води
књиговодствену евиденцију о редовној делатности,
посебним наменама и фондовима, саставља извештаје
о материјално – финансијском пословању, стара се о
правилном обрачуну плата, вођењу послова по жиро рачуну, одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје
обавештења странкама, одговара за рад рачуноводства у
целини по позитивним законским и другим прописима,
а обавља и друге послове по налогу председника суда.
Услови: VII степен стручне спреме економског
смера, најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и у складу са прописима други одговарајући стручни испит
Уз пријаву на конкурс учесници су обавезни да
доставе следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
о радном искуству и положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности, (уверење о здравственој способности приложиће кандидат
који буде одлуком примљен у радни однос).
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Пријаве са потребном документацијом могу се
предати поштом на адресу Основног суда у Новом
Пазару, Житни трг 16 или непосредно у пријемној
канцеларији Основног суда број 6 са назнаком „За конкурс”. Контакт особа Пантовић Љиљана, тел. 020 / 331
– 271. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Изборни поступак спровешће се
усменим разговором са свим учесницима јавног конкурса. Датум усменог разговора биће накнадно одређен
о чему ће учесници бити благовремено обавештени.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије” и дневном листу „Данас”.
6905
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ – ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, на основу Одлуке
Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора филијале Републичког фонда за здравствено осигурање образоване на територији Аутономне
Покрајине Војводине, донетој на Седници одржаној 20.
6. 2014. године, објављује обавештење о поништењу
јавног конкурса за именовање директора филијале Републичког фонда за здравствено осигурање за
Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду.
1. Поништава се јавни конкурс за именовање директора Филијале Републичког фонда за здравствено
осигурање за Јужнобачки округ са седиштем у Новом
Саду објављен у „Службеном гласнику РС” број 109 од
11. 12. 2013. године.
27. VI 2014. /
2. Кандидатима, који су поднели пријаве за
јавни конкурс за именовање директора Филијале
Републичког фонда за здравствено осигурање за
Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду, документација коју су приложили уз пријаву на јавни конкурс
биће враћена.
7033
Судски огласи
ВИ­ШИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Ви­ши суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ма­ри­на Кла­рић Жив­
ко­вић, су­ди­ја по­је­ди­нац у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту
пред­ла­га­ча Сит­ни­ков Ан­тон Ге­на­дје­вич из Мо­скве а
ко­га за­сту­па Мар­ко Ми­ла­но­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да,
Ре­сав­ска 23, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Аца Кру­
нић, из Ве­ли­ке Мо­шта­ни­це, Ми­ло­ва­на Ми­лан­ко­ви­ћа 9
део, Ра­дој­ка По­па­ди­ћа из Кра­ље­ва, Риб­нич­ких пар­ти­
за­на 79 и Стро­ји­ни­вест ооо из Мо­скве, Ру­си­ја, а ра­ди
при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке, до­нео је да­на 16. де­
цем­бра 2013. го­ди­не оглас.
Про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча Стро­јин­вест ооо из Мо­
скве, са­да не­по­зна­те адре­се, по­ста­вља се при­вре­ме­ни
за­ступ­ник у пред­ме­ту овог су­да Р. број 357713, адво­кат
Љи­ља­на Дрн­да, ул. 27. мар­та 37, Бе­о­град.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у по­ступ­ку вр­ши­ти сва
пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све док се про­
тив­ник пред­ла­га­ча или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве
пред Су­дом.
I – Р број 357/12 – Из Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду.
6907
65
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
Пр­ви основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ива­на Мар­
ко­вић Ра­до­је­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац у пар­ни­ци ту­
жи­о­ца Ре­пу­блич­ки фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско
оси­гу­ра­ње – Фи­ли­ја­ла за град Бе­о­град, Не­ма­њи­на 30
Бе­о­град, про­тив ту­же­ног Сте­па­но­вић Дра­га­на не­по­зна­
тог пре­би­ва­ли­шта, до­нео је 26. но­вем­бра 2014. го­ди­не,
ре­ше­ње и по­ста­вио ту­же­ном при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
на основу члана 79. став 2. тач­ка 5 ЗПП –а, јер је дру­го­
ту­же­ни не­по­знат на адре­си и до­ста­вља­ње се ни­је мо­гло
из­вр­ши­ти.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат По­ру­
бо­вић Алек­сан­дар из Бе­о­гра­да Го­спо­да­ра Ву­чи­ћа 180
за­сту­па­ће ту­же­ног Сте­па­но­вић Дра­га­на у пар­ни­ци 78
– П. број 40620/13 све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­
моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом.
78 – П. број 40620/13 – Из Пр­вог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
6785
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду у пред­ме­ту 14. П.
број 32625/13 ра­ди ду­га ту­жи­о­ца Пред­у­зе­ће за про­из­
вод­њу, пре­ра­ду ме­са и ме­сних пре­ра­ђе­ви­на „Сто­јић” д.
о. о. Обре­но­вац – Уров­ци, Ин­ду­стриј­ска 12 по­ста­вио
је ту­же­ном Ми­ха­и­ло­вић Сре­те­ну из Бе­о­гра­да, Ми­ло­ја
За­ки­ћа 22, са­да не­по­зна­те адре­се при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка и то адв. Ми­ро­сла­ва Ра­ми­ћа из Бе­о­гра­да, Ну­ши­
ће­ва 3, ко­ји ће га за­сту­па­ти док се ту­же­ни или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
14. П. број 32625/2013 – Из Дру­гог основ­ног су­да
у Бе­о­гра­ду.
6839
ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Виши суд у Новом Пазару, судија Сафет Кадрић
у правној ствари предлагача Ајселе Забини из Новог
Пазара, коју заступа пуномоћник Чековић Нермина
из Новог Пазара, против противника предлагача Peter
Filiberd Zabini, непознате адресе у иностранству, решењем Р. број 51/14 од 20. 6. 2014. године, противнику
предлагача Peter Filiberd Zabini, за привременог заступника поставио је Ивана Јелића адвоката из Новог
Пазара, који ће га заступати у овом поступку све док
се он или његов пуномоћник не појави пред судом, односно док Орган старатељства у Новом Пазару, не обавести суд да му је поставио стараоца.
Р. број 51/14 – Из Вишег суда у Новом Пазару.
7007
ВИ­ШИ СУД У СМЕ­ДЕ­РЕ­ВУ
Ви­ши суд у Сме­де­ре­ву, су­ди­ја Дра­ги­ца Ко­ва­че­вић,
као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Зо­
ри­це Са­рић из Ми­ло­шев­ца, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­
га­ча Не­го­ва­на Са­ри­ћа из Ло­зо­ви­ка, са­да на не­по­зна­тој
адре­си, у пред­ме­ту овог су­да Р. 25/14, ра­ди при­зна­ња
стра­не суд­ске од­лу­ке – ре­ше­ња о спо­ра­зум­ном раз­во­ду
бра­ка Окру­же­ног су­да у Me­id­ ling 2С 42/08 t – 16 од 18.
ју­ла 2008. го­ди­не, по­ста­вио је про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча
Не­го­ва­ну Са­ри­ћу из Ло­зов­и­ка за при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка Зо­ра­на Сте­ва­но­ви­ћа, адво­ка­та из Сме­де­ре­ва на
осно­ву чла­на 81. став 1. и став 2. тач­ка 4. ЗПП. При­вре­
ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча у
по­ступ­ку све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Р. број 25/14 – Из Ви­шег су­да у Сме­де­ре­ву. 6854
Ви­ши суд у Сме­де­ре­ву, су­ди­ја Дра­ги­ца Ко­ва­че­вић,
као су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној с­тва­ри пред­ла­га­ча Ва­
лен­ти­не Прел из Сме­де­рев­ске Па­лан­ке, ко­ју за­сту­па пу­
но­моћ­ник Дра­ган Ми­шко­вић из Сме­де­рев­ске Па­лан­ке,
про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Сте­фа­на Пре­ла из Лу­
бец­ка, Не­мач­ка, са­да на не­по­зна­тој адре­си, у пред­ме­ту
овог су­да Р. 17/14, ра­ди при­зна­ња стра­не суд­ске од­лу­ке
– пре­су­де Слу­жбе­ног су­да Лу­бецк 125 F 251/10 од 13.
фе­бру­а­ра 2012. го­ди­не, по­ста­вио је про­тив­ни­ку пред­ла­
га­ча Сте­фа­ну Пре­лу из Лу­бец­ка за при­вре­ме­ног за­ступ­
ни­ка Дра­га­ну Сто­иљ­ко­вић, адво­ка­та из Сме­де­ре­ва, на
осно­ву чла­на 81. став 1. и став 2. тач­ка 4. ЗПП.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти про­тив­ни­ка
пред­ла­га­ча у по­ступ­ку све док се про­тив­ник пред­ла­га­
ча или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­
сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­
вио ста­ра­о­ца.
Р. број 17/14 – Из Ви­шег су­да у Сме­де­ре­ву. 6851
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, су­ди­ја Ве­сна Па­
вло­вић – Нин­ко­вић, као су­ди­ја по­је­ди­нац у пар­ни­ци ту­
жи­о­ца Гра­да Бе­о­гра­да – Аген­ци­је за по­слов­ни про­стор,
ко­ју за­сту­па Град­ско јав­но пра­во­бра­ни­ла­штво, Бе­о­град,
Тир­шо­ва 3, про­тив ту­же­не Ле­тић Ве­ри­це са по­след­њим
по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у Бе­о­гра­ду, Рат­ка Ми­тро­ви­ћа
107– а, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди ду­га, ре­ше­њем
Пл. број 3661/11 од 17. 3. 2014. го­ди­не по­ста­вио је при­
вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ној Ле­тић Ве­ри­ци и то Иго­ра
Си­ми­ћа, адво­ка­та из Зе­му­на, Кла­ре Цет­кин 1– Ј/7, ко­ји
ће је за­сту­па­ти у овом по­ступ­ку све док се ту­же­на или
њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док
над­ле­жни ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­
ста­вио ста­ра­о­ца.
10. Пл. број 3661/11 – Из Дру­гог основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
6837
ДРУ­ГИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
Дру­ги основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, Суд­ска је­ди­ни­ца
у Мла­де­нов­цу, као пар­нич­ни, су­ди­ја Мир­ја­на Ив­ко­
вић, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца Миљ­ко­вић Ста­но­ја из Ле­шта­
на, Пр­во­мај­ска 33, ко­га за­сту­па адв. Сла­ви­ша Јо­чић из
Гроц­ке, Бу­ле­вар осло­бо­ђе­ња 26/ђ, про­тив ту­же­них Ма­
рин­ко­вић Мом­чи­ла из Ле­шта­на, Кру­жни пут 2/ц, Ма­
рин­ко­вић Ми­ли­це из Ле­шта­на, Кру­жни пут 2/б, Пе­тро­
вић Љи­ља­не из Ле­шта­на, Кру­жни пут 2/б, Не­на­до­вић
Гор­да­не из Ле­шта­на, Кру­жни пут 2/б, Сто­иљ­ко­вић Три­
фу­на из Ле­шта­на, За­бран­ска 5, Сто­иљ­ко­вић Пан­те­ли­је
из Леш­та­на, За­бран­ска 5, Сто­иљ­ко­вић Мом­чи­ла из Бе­
о­гра­да, Бе­о­град­ска 18, Сто­иљ­ко­вић Жи­во­те из Бе­о­гра­
да, Вла­ди­ми­ра То­ма­но­ви­ћа 31 и Пеј­ко­вић Ра­ду­ла из Ле­
шта­на, Пр­во­мај­ска 23, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди
утвр­ђе­ња, вред­ност пред­ме­та спо­ра 200.000,00 ди­на­ра,
да­на 18.12.2013. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник од­сут­ном ту­
же­ном Пеј­ко­вић Ра­ду­лу из Ле­шта­на, Пр­во­мај­ска 23,
са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, са свим пра­ви­ма и ду­жно­
сти­ма за­кон­ског за­ступ­ни­ка. За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­
ка по­ста­вља се Не­ма­ња То­до­ро­вић, адво­кат из Ка­лу­ђе­
ри­це, Риб­нич­ка 1, ко­ји ће за­сту­па­ти ту­же­ног, све док се
ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
II 20 П. број 1609/2011 – Из Дру­гог основ­ног суда
у Бе­о­гра­ду, Суд­ска је­ди­ни­ца у Мла­де­нов­цу.
6838
ОСНОВ­НИ СУД У АРАН­ЂЕ­ЛО­ВЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА ТО­ПО­ЛА I
Основ­ни суд Аран­ђе­ло­вац, СЈ То­по­ла I, у ван пар­
нич­ном пред­ме­ту I 6 – П2. 75/13 су­ди­ја Ми­ли­ја­на Је­
ре­мић, као су­ди­ја по­је­ди­нац, у пред­ме­ту пред­ла­га­ча
65 / 27. VI 2014.
Си­мић Ива­на из Вин­че ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти на
осно­ву члана 71. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку да­на
29. 1. 2014. г. из­да­је оглас.
Пред овим су­дом у то­ку је по­сту­пак по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Си­мић Ива­на из Вин­че ра­ди утвр­ђи­ва­ња
чи­ње­ни­це смр­ти.
Ду­шан­ка Јан­ко­вић ро­ђе­на Јо­ва­но­вић ро­ђе­на 28. 5.
1912. г. у Вин­чи пре­ми­ну­ла 2. 10. 1981. г. у Вин­чи, али
чи­ње­ни­ца смр­ти ни­је упи­са­на у МК умр­лих.
Основ­ни суд у Аран­ђе­лов­цу СЈ То­по­ла I по­зи­ва
сва ли­ца ко­ја не­што зна­ју о жи­во­ту и смр­ти Ду­шан­ке
Јан­ко­вић из Вин­че да у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са ја­ве о то­ме овом су­ду. По ис­те­ку
тог ро­ка суд ће утвр­ди­ти да је ово ли­це умр­ло.
I 6. – Р2. број 75/13 – Из Основ­ног су­да у Аран­ђе­
лов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца То­по­ла I.
6828
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ
Основ­ни суд у Бе­че­ју, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Бор­
ки Ко­ре­ној, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у прав­ној ства­ри ту­
жи­о­ца Ђур­чик Ти­бо­ра из Бач­ког Гра­ди­шта, Ан­тал Ла­
сла 11, ко­га за­сту­па Са­бо Бал­зам Га­бри­е­ла, адво­кат из
Бач­ког Гра­ди­шта, про­тив ту­же­не Ко­вач Ја­гић Ве­ро­не из
Дар­де, Срп­ска 11, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди одр­
жа­ја, до­нео је дана 2. апри­ла 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ној Ко­вач Ја­гић Ве­ро­ни из Дар­де, Срп­ска 11,
са­да на не­по­зна­тој адре­си, по­ста­вља се за при­вре­ме­ног
за­ступ­ни­ка у овом спо­ру, Ша­фрањ Ла­сло, адво­кат из
Бе­че­ја, ко­ји ће вр­ши­ти све прав­не рад­ње у име и за ра­
чун ту­же­не, све док се ту­же­на или њен пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред Су­дом.
2 П. број 113/2014 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју.
7000
ОСНОВ­НИ СУД У БУ­ЈА­НОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Бу­ја­нов­цу, су­ди­ја Сто­јил­ко­вић Дра­
ги, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Су­леј­ма­ни Асри­ма из
Пре­ше­ва, ко­га за­сту­па пун. Ејуп Кам­бер адв. из Пре­
ше­ва, про­тив ту­же­ног На­хиу Ра­ма­да­на из Пре­ше­ва, 15.
но­вем­бра 106, ра­ди сво­ји­не на осно­ву ку­по­про­да­је, од­
лу­чу­ју­ћи о пред­ло­гу пун. ту­жи­о­ца 12. ју­на 2014. го­ди­
не, до­но­си оглас.
Ре­ше­њем овог су­да П. број 1481/2013 од 12. ју­на
2014. го­ди­не, до­не­то на осно­ву члана 81. став 2. тач­
ка 4. ЗПП – а, по­ста­вљен је Ива­но­вић Сто­ја­дин адв. из
Пре­ше­ва, при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ног На­хиу Ра­ма­
да­на из Пре­ше­ва, са­да на не­по­зна­тој адре­си, про­тив
ко­га је ту­жи­лац под­нео ту­жбу ра­ди сво­ји­не на осно­ву
ку­по­про­да­је.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­же­ног у по­ступ­ку, ра­ди сво­ји­не,
све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ви
пред су­дом, од­но­сно док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­
ве­сти суд да је ту­же­ном по­ста­вио ста­ра­о­ца. Овај оглас
об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и пре­ко огла­сне
та­бле Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
П. број 1481/2013 – Из Основ­ног су­да у Бу­ја­нов­цу.
6872
ОСНОВ­НИ СУД У ВА­ЉЕ­ВУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У УБУ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу, су­
ди­ја Дра­га­на Та­дић – Пе­тро­вић, у пред­ме­ту рас­пра­вља­
ња за­о­став­шти­не иза пок. Гро­зда­не Ми­тро­вић бив. из
Гво­зде­но­ви­ћа, да­на 4.11.2013. го­ди­не, из­да­је оглас.
Уче­сни­ца­ма Ол­ги Дел и На­де­жди Ми­ли­во­је­вић на
не­по­зна­тим адре­са­ма у Не­мач­кој по­ста­вља се као при­
вре­ме­ни за­ступ­ник ра­ди да­ва­ња на­след­нич­ке из­ја­ве и
при­јем пи­сме­на адв. Не­дељ­ку Ми­ли­ће­вић из Уба.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник у овом по­ступ­ку вр­ши­
ће сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се
уче­сни­це, или њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред овим
су­дом.
IV – 14 О. број 2175/11 – Из Основ­ног су­да у Ва­
ље­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу.
6830
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу, су­
ди­ја Дра­ги­ца Гли­шић Ђе­ни­сић, у пред­ме­ту рас­пра­вља­
ња за­о­став­шти­не иза пок., Илић Љу­бин­ке бив. из Бр­гу­
ла 10. ма­ја 2013. го­ди­не, из­да­је оглас.
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу за­кон­ско пра­во
на на­сле­ђе иза пок. Илић Љу­бин­ке бив. из Бр­гу­ла ро­ђе­
не 5. ју­на 1924. го­ди­не а пре­ми­ну­ле 4. де­цем­бра 2001.
19
го­ди­не, да се ја­ве Основ­ном су­ду у Ва­ље­ву, Суд­ској је­
ди­ни­ци у Убу, у ро­ку од јед­не го­ди­не од об­ја­вљи­ва­ња
огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
IV – 26 О. број 672/10 – Из Основ­ног су­да у Ва­ље­
ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу.
6864
Слободана Новаковића, Стоје Гвозденовић, Душана
Репца, Гојка Репца, Милана Репца, Саве Репца и Раде
Репца, свих са непознатим пребивалиштем, ван рочишта 13. 6. 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Основ­ни суд у Ва­ље­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу су­
ди­ја Дра­ги­ца Гли­шић – Ђе­ни­сић у пред­ме­ту рас­пра­
вља­ња за­о­став­шти­не иза пок. Ста­но­је­вић Ми­ли­во­ја,
бив. из Па­љу­ва, 27. сеп­тем­бра 2013. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Уче­сни­ци Ва­сић Љи­ља­ни са­да на не­по­зна­тој адре­
си у Аустри­ји, по­ста­вља се као при­вре­ме­ни за­ступ­ник,
ра­ди да­ва­ња на­след­нич­ке из­ја­ве, адв. Дра­ган Ве­се­ли­
но­вић из Уба.
Уче­сни­ци Мир­ја­ни Ми­тро­вић са­да на не­по­зна­тој
адре­си у Аустри­ји, по­ста­вља се као при­вре­ме­ни за­
ступ­ник, ра­ди да­ва­ња на­след­нич­ке из­ја­ве, адв. Ра­ни­са­
вље­вић Љу­би­ша из Уба.
При­вре­ме­ни за­ступ­ни­ци у овом оста­вин­ском по­
ступ­ку вр­ши­ће сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­
ни­ка, све док се уче­сни­це или њи­хов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред овим су­дом. Оглас о по­ста­вља­њу при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка, об­ја­ви­ти на огла­сној та­бли ово­га су­
да, и у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
IV – 26 О. број 2861/11 – Из Основ­ног су­да у Ва­
ље­ву, Суд­ска је­ди­ни­ца у Убу.
6831
ОСНОВ­НИ СУД У ВРА­ЊУ
Основ­ни суд у Вра­њу, по су­ди­ји Дра­га­ни Мла­де­
но­вић, у пар­ни­ци ту­жи­о­ца При­вред­но дру­штво АМСС
ДОО Бе­о­град, Ми­тро­по­ли­та Мра­о­ви­ћа 13, ко­га за­сту­па
пу­но­моћ­ник Дра­ган Кр­стић, адв. из Вра­ња, про­тив ту­
же­ног Ан­тић Алек­сан­дра из с. До­ње Тре­бе­ши­ње, Вра­
ње, са­да са не­по­зна­тим бо­ра­ви­штем, ра­ди ду­га, вред­
ност спо­ра 57.345,00 ди­на­ра, ван ро­чи­шта за глав­ну
рас­пра­ву, да­на 12. 6. 2014. го­ди­не, из­да­је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Вра­њу, П. број 2425/13
од 12. 6. 2014. го­ди­не, на осно­ву члана 81. став 1. и став
2. тачка 5 ЗПП, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном
Ан­тић Алек­сан­дру из с. До­ње Тре­бе­ши­ње, Вра­ње, са­да
са не­по­зна­тим бо­ра­ви­штем, по­ста­вљен је Да­вор Јо­ва­
но­вић, адво­кат из Вра­ња.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће за­сту­па­ти ту­же­ног све
док се ту­же­ни, ње­гов зак. за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник
не по­ја­ве пред Су­дом или док Ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
П. број 2425/13 – Из Основ­ног су­да у Вра­њу.
6878
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
Основни суд у Кикинди, по судији Кати Маленчић,
у правној ствари тужиоца Шандора Јожефа, из Тобе,
кога заступа пуномоћник Оливера Нађалин, адвокат из
Војвода Степе, против тужене Боршош Вере, непознатог
места пребивалишта, ради утврђења права својине, в. п.
с. 50.000,00 динара, донео је дана 15. 5. 2014. године
РЕШЕЊЕ
Велимир Липован адвокат из Кикинде поставља
се за привременог заступника туженој Боршош Вери,
непознатог места пребивалишта.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника, предузима све радње у поступку, све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појави
пред судом, или док орган старатељства не обавести
суд да је поставио стараоца. Против овог решења није
дозвољена жалба.
8 П. број 225/14 – Из Основног суда у Кикинди.
7064
Основни суд у Кикинди, по судији Зорици Лаушев
Глигић као председнику већа, у правној ствари тужиоца Милеве Стојановић из Кикинде, Саве Текелије 70,
Славице Бошњак из Кикинде, Пионирска 9, Љиљане
Марковић из Београда, Мирче Ацева 7/а и Спаса Репца
из Кикинде, Генерала Драпшина 167, чији је пуномоћник Вукица Мидоровић, адвокат из Кикинде, против
тужених Слободана Ступара, Зоре Бркљач, Славка
Ступара, Милорада Ступара, Мире Ступар, Десе
Ступар, Миће Ступар, Љубе Вигњевића, Савке Репац,
Предраг Васиљевић, адвокат из Кикинде поставља се за привременог заступника туженим Слободану
Ступару, Зори Бркљач, Славку Ступару, Милораду
Ступару, Мири Ступар, Деси Ступар, Мићи Ступар,
Љуби Вигњевић, Савки Репац, Слободану Новаковићу,
Стојану Гвозденовићу, Душану Репцу, Гојку Репцу,
Милану Репцу, Сави Репцу и Радету Репцу, свих са непознатим пребивалиштем у поступку који се пред овим
судом води под бројем 6 П. 245/13. Привремени заступник има у поступку за које је постављен сва права и
дужности законског заступника да предузима све парничне радње у поступку све док се тужени или њихови
пуномоћници не појаве пред судом.
6 П. број 245/14 – Из Основног суда у Кикинди.
7067
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
Основни суд Кикинда, Судска јединица Нови
Кнежевац, по судији Славици Беседеш, у правној ствари предлагача Илонке Татић из Новог Сада, Струмичка
1 и Петра Антонијевића из Новог Сада, Булевар
Јована Дучића 14, чији је пуномоћник Бранко Татић
и Вукашин Јововић адвокати из Новог Сада и противника предлагача Михаља Брудера, Меланије Брудер и
Оскара Брудера, сада на непознатом месту, ради проглашења несталог лица за умрло, ван рочишта за главну
расправу дана 13. 3. 2014. године, донео је оглас.
Позива се Михаљ Брудер, од оца Јакаба и мајке
Терезе рођене Фалтумин, рођен дана 19. 2. 1870. године у Арањхеђу, Меланија Брудер, рођена Јовановић, од
оца Јулијана и мајке Елене, рођена дана 20. 8. 1875. године у Турској Кањижи и Оскар Брудер, од оца Михаља
и мајке Меланије, рођене Јовановић, који је рођен дана
8. 3. 1901. године у Новом Кнежевцу, који су нестали
октобра 1944. године, од када о њима нема никаквих
вести. Позивају се Михаљ Брудер, Меланија Брудер
и Оскар Брудер или било које лице, које о њиховом
животу зна нешто, да се без одлагања јави Основном
суду Кикинда, Судској јединици Нови Кнежевац –
ванпарничном одељењу, у року од три месеца од дана
објављивања овог огласа, јер ће у противном суд одлучити по предлогу предлагача Илонке Татић и Петра
Антонијевића, да се наведена лица прогласе за умрла.
I –3 Р 2 број 12/14 – Из Основног суда у Кикинди,
Судска јединица у Новом Кнежевцу.
7028
ОСНОВ­НИ СУД У КЊА­ЖЕВ­ЦУ
Пред Основ­ним су­дом у Кња­жев­цу, у то­ку је оста­
вин­ски по­ступ­ак иза пок. Јекл. (Ру­дол­фа) Ели­за­бе­те
бив. из Кња­жев­ца, ро­ђе­не 22. фе­бру­а­ра 1934. го­ди­не,
умр­ле 22. фе­бру­а­ра 2014. го­ди­не.
По­зи­ва­ју се сви на­след­ни­ци дру­гог, тре­ћег и че­
твр­тог на­след­ног ре­да, ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе,
да се ја­ве овом су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од да­на об­ја­
вљи­ва­ња овог огла­са.
1 О. број 166/14 – Из Основ­ног су­да у Кња­жев­цу.
6778
ОСНОВ­НИ СУД У КО­СОВ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ГРА­ЧА­НИ­ЦИ
Основ­ни суд у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци – Суд­ска је­
ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци, су­ди­ја Се­ха­дин Бе­ћи­ри у ван­пар­
нич­ном пред­ло­гу пред­ла­га­ча Мо­ри­на Ха­ни­фе из Ста­
рог Чи­ка­то­ва оп­шти­на Гло­го­вац, ра­ди утвр­ђе­ња смр­ти,
из­да­је оглас.
По­зи­ва се Зе­нељ Мо­ри­на са по­след­њим пре­би­
ва­ли­штем у се­лу Ста­ро Чи­ка­то­во оп­шти­на Гло­го­вац,
ро­ђен дна 1. 2. 1930. го­ди­не, ко­ји је на­вод­но умро да­
на 17. 4. 1999. го­ди­не у Ста­ром Чи­ка­то­ву, да се у ро­ку
од 20 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном
гла­снику РС”, ја­ви овом су­ду. Исто­вре­ме­но суд по­зи­ва
сва­ког ко шта зна о ње­го­вом жи­во­ту да то ја­ви овом су­
ду. По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, суд ће до­не­ти од­лу­ку по
пред­ло­гу за утвр­ђи­ва­ње смр­ти.
I – 1 – Р 2. број 12/14 – Из Основ­ног су­да у Ко­сов­
ској Ми­тро­ви­ци, Суд­ска је­ди­ни­ца у Гра­ча­ни­ци. 6822
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ле­сков­цу, су­ди­ја Алек­сан­дра Сте­
ва­но­вић, у пар­ни­ци мал. ту­жи­о­ца Алек­се, Вла­де и Пе­
тре Ра­до­ва­но­вић, свих из Ле­сков­ца, Јо­ва­на Цви­ји­ћа
12, ко­је за­сту­па за­кон­ска за­ступ­ни­ца мај­ка Ле­по­са­ва
20
27. VI 2014. /
Ра­до­ва­но­вић из Ле­сков­ца, Јо­ва­на Цви­ји­ћа 12, ко­је за­
сту­па пу­но­моћ­ник Мар­ја­но­вић Игор, адв. из Ле­сков­ца,
про­тив ту­же­ни­ка Ра­до­ва­но­вић Алек­сан­дра из Ле­сков­
ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си у ино­стран­ству, ра­ди
из­ме­не од­лу­ке о из­др­жа­ва­њу, ван рас­пра­ве да­на 9. 4.
2014. го­ди­не до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
У овој прав­ној ства­ри ту­же­ни­ку Ра­до­ва­но­вић
Алек­сан­дри из Ле­сков­ца, са­да на не­по­зна­тој адре­си у
ино­стран­ству, од­ре­ђу­је се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адв.
Сла­ђа­на Ђо­ко­вић из Ле­сков­ца, у сми­слу члана 81. став
2. тачка 5. ЗПП.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ни­ка Ра­до­
ва­но­вић Алек­сан­дра из Ле­сков­ца, сада на не­по­зна­тој
адре­си, све док се ту­же­ник или њен пу­но­моћ­ник не
по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд да је ту­же­ној по­ста­вио ста­ра­о­ца.
7 П 2. број 1151/13 – Из Основ­ног су­да у Ле­сков­цу.
6781
ОСНОВ­НИ СУД У МИ­О­НИ­ЦИ
Пред Основ­ним су­дом у Ми­о­ни­ци у то­ку је оста­
вин­ски по­сту­пак иза пок. Сим­ке Илић, ро­ђе­не Бла­го­
је­вић, са пре­би­ва­ли­штем у Гу­ко­шу, од оца Ми­ло­ша,
ро­ђе­не 20. ма­ја 1906. го­ди­не, а умр­ле 28. ју­ла 1992.
го­ди­не.
По­зи­ва­ју се на­след­ни уче­сни­ци Илић Ми­ро­слав,
не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, и Илић Све­тла­на из Бе­ча –
Аустри­ја, да се у сми­слу члана 116 ЗВП при­ја­ве овом
су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са
у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, и на огла­сној та­бли овог
су­да, а по ис­те­ку овог ро­ка, на­след­ни­ци­ма ће би­ти по­
ста­вљен при­вре­ме­ни с­та­ра­лац, те ће суд рас­пра­ви­ти за­
о­став­шти­ну на осно­ву из­ја­ва при­вре­ме­них ста­ра­ла­ца, и
по­да­та­ка ко­ји­ма рас­по­ла­же.
1. О. број 2545 – Из Основ­ног су­да у Ми­о­ни­ци.
6780
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СО­ПОТУ
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­
по­ту, у пар­нич­ном по­ступ­ку по ту­жби ту­жи­ла­ца Ни­ко­
ле Но­ва­ко­ви­ћа из Бе­о­гра­да, ко­га за­сту­па адв. Ми­лан Т.
Зе­лен, из Бе­о­гра­да, Во­ји­сла­ва Или­ћа 92, про­тив ту­же­
ног Ни­ко­ле Ла­зић, из Ба­ра­је­ва, Све­то­сав­ска 140, по­ста­
вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка адв. Дра­го­љу­ба Па­ле­ви­ћа
из Со­по­та, Ко­смај­ски трг, на осно­ву чла­на 81. став 1 и
2, тач­ка 4. ЗПП – а, због не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и
бо­ра­ви­шта ту­же­не.
Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни да ће би­ти за­сту­пан од стра­
не при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка све док се он или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
П. број 2339/13 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­цу,
Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­поту.
6904
Основ­ни суд у Мла­де­нов­цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у
Со­по­ту, као пар­нич­ни, и то су­ди­ја Мир­ја­на Ив­ко­вић,
у пар­ни­ци ту­жи­ље Та­шић Ми­ле­не из Ба­ра­је­ва, Ду­је
Дам­ња­но­вић 35, про­тив ту­же­них По­по­вић Љу­би­во­ја из
Ба­ра­је­ва, Рав­ни гај 159, По­по­вић Ра­до­ва­на из Бе­о­гра­
да, Ра­ко­вач­ки ве­нац 88/26, Пе­шић Бра­ни­сла­ва из Но­вог
Са­да, Ба­но­вић Стра­хи­ње 16, По­по­вић Ми­ли­во­ја из Бе­
о­гра­да, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 12, Ми­ха­и­ло­вић Ве­ре из Ба­ра­
је­ва, Вит­ко­вач­ка 130, По­по­вић Мом­чи­ла из Ба­ра­је­ва,
Рав­ни гај 139, По­по­вић Слав­ке из Бе­о­гра­да, Пар­ти­зан­
ска 88/26, ра­ди утвр­ђе­ња пра­ва сво­ји­не до­нео је 9. ма­ја
2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ни­к ту­же­ном По­
по­вић Ми­ли­во­ју, чи­је је по­след­ње по­зна­то пре­би­ва­ли­
ште у Бе­о­гра­ду, Ву­ка Ка­ра­џи­ћа 12, са­да на не­по­зна­тој
адре­си.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се адво­кат
Па­ле­вић Дра­го­љуб из Со­по­та.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у овој прав­ној ства­ри вр­
ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка док се
ту­же­ни или ње­гов пу­номоћник не по­ја­ве пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ном.
П. број 1796/2013 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­
цу, Суд­ска је­ди­ни­ца у Со­по­ту.
6952
ОСНОВ­НИ СУД У НИ­ШУ
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
за­о­став­шти­не пок. Ни­ко­лић Стој­не из Ни­ша, ро­ђе­не 5.
12. 1930.г. од оца Ва­си­ли­ја и мај­ке Јо­ван­ке, пре­ми­ну­ле
да­на 20. 3. 2014. г. да се ја­ве Основ­ном су­ду у Ни­шу у
по­ступ­ку ко­ји се во­ди под по­слов­ним бро­јем 3 О. број
1624/14 у ро­ку од јед­не го­ди­не од да­на об­ја­вљи­ва­ња
овог огла­са.
3 О. број 1624/14 – Из Основ­ног су­да у Ни­шу.
6782
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру по су­ди­ји Ми­ле­ни
Мр­вић као су­ди­ји по­је­дин­цу у прав­ној ства­ри ту­жи­о­
ца Алич­ко­вић Бај­ра­ма из Ту­ти­на, ко­га за­сту­па адво­кат
из Но­вог Па­за­ра Ха­џи­бе­го­вић Енес, про­тив ту­же­ни­ка
То­тић Аиде из Но­вог Па­за­ра, тре­нут­но на не­по­зна­тој
адре­си пре­би­ва­ли­шта у Лук­сем­бур­гу, ра­ди по­ни­шта­ја
уго­во­ра о по­кло­ну је ре­ше­њем П. број 1022/13 од 4. ју­
на 2014. го­ди­не ту­же­ној То­тић Аиди из Но­вог Па­за­ра,
ЈМБГ 0308988788982 по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­
ка из ре­да адво­ка­та Вла­да­на Пан­то­ви­ћа из Но­вог Па­за­
ра ко­ји ће у овој пар­ни­ци вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти
за­кон­ског за­ступ­ни­ка све док ту­же­на или њен пу­но­моћ­
ник се не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­
ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­ра­те­ља.
19 П. број 1022/13 – Из Основ­ног су­да у Но­вом
Па­за­ру.
6891
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ СА­ДУ
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду по су­ди­ји Љи­ља­ни
Ба­та­ло, у оста­вин­ском по­ступ­ку иза пок. Ми­ло­ра­да
Ћи­рић, ко­ји је ро­ђен 9. ју­ла 1962. го­ди­не, нео­же­њен,
пре­ми­нуо 8. фе­бру­а­ра 2014. го­ди­не, без те­ста­мен­та и
са по­след­њим пре­би­ва­ли­штем у Но­вом Са­ду, Вељ­ка
Пе­тро­ви­ћа 6, на осно­ву чла­на 116. став 3 ЗВПС, из­да­је
оглас.
По­зи­ва­ју се не­по­зна­ти, на­след­ни­ци иза пок. Ми­
ло­ра­да Ћи­рић, бив­шег из Но­вог Са­да, ко­ји је пре­ми­нуо
8. фе­бру­ар­ а 2014. го­ди­не да се ја­ве овом су­ду у ро­ку
од јед­не го­ди­не од об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са. По про­
те­ку ро­ка од јед­не го­ди­не суд ће на­ста­ви­ти оста­вин­ски
по­сту­пак.
О. број 766/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
6784
Код овог су­да по­кре­нут је пар­нич­ни по­сту­пак по
ту­жби ту­жи­о­ца Ком­па­ни­ја Ду­нав оси­гу­ра­ње а. д. о. Бе­
о­град – ГФ Но­ви Сад, про­тив ту­же­ног Стан­чић Го­ра­на
из Но­вог Са­да, Ћир­па­но­ва 7, са­да на не­по­зна­том ме­сту
бо­ра­ви­шта, ра­ди ис­пла­те ду­га.
Ка­ко је не­по­зна­то ме­сто бо­ра­ви­шта ту­же­ног, суд је
истом на осно­ву члана 79. став 2. тачка 4. За­ко­на о пар­
нич­ном по­ступ­ку по­ста­вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у
лич­но­сти Вор­гић Алек­сан­дра, адво­ка­та из Но­вог Са­да.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ног, док се
ту­же­ни или пу­но­моћ­ник ту­же­ног не по­ја­ве пред Су­дом
или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­
ста­вио ста­ра­те­ља. Тро­шко­ви при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка
прет­ход­но па­да­ју на те­рет ту­жи­о­ца.
Пл. број 143/2011 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
6865
Основ­ни суд у Но­вом Са­ду, су­ди­ја Ива­на Сте­ва­
нов, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца „ДДОР Но­ви Сад” АДО
из Но­вог Са­да, Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на 8, ко­га за­сту­па
Не­бој­ша Ма­ру­шић, адво­кат у Но­вом Са­ду, про­тив ту­
же­ног Не­дељ­ка Не­ди­ћа са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­
рав­ка, ра­ди ре­гре­са, из­да­је оглас.
Овим пу­тем огла­ша­ва да је Основ­ни суд у Но­
вом Са­ду у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца „ДДОР Но­ви Сад”
АДО из Но­вог Са­да, Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на 8, ко­
га за­сту­па Не­бој­ша Ма­ру­шић, адво­кат у Но­вом Са­ду,
про­тив ту­же­ног Не­дељ­ка Не­ди­ћа из Ру­ме, са­да на не­
по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­ди ре­гре­са, 31. мар­та 2014.
го­ди­не, ре­ше­њем по­слов­ни број П – 1879/2014 по­ста­
вио при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Не­дељ­ку Не­ди­ћу
у скла­ду са чла­ном 81. став 2. тач­ка 5 ЗПП – а у ве­зи
са чла­ном 82. и 83. ЗПП – а, и то у лич­но­сти Ве­се­ли­
но­вић Пре­дра­га, адво­ка­та из Но­вог Са­да, Сте­ва­на Бра­
но­вач­ког 4, уз упо­зо­ре­ње да ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник
за­сту­па­ти ту­же­ног у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен
за­кон­ски за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­
дом, или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
65
Овај оглас ће се об­ја­ви­ти пу­тем огла­сне та­бле
Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду и пу­тем „Слу­жбе­ног гла­
сни­ка РС”,и на ин­тер­нет стра­ни­ци су­да.
П – 1879/2014 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Са­ду.
6860
ОСНОВ­НИ СУД У ПА­РА­ЋИ­НУ
ДРУ­ГА СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ЋУ­ПРИ­ЈИ
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, Дру­га суд­ска је­ди­ни­
ца Ћу­при­ја, као из­вр­шни, по су­ди­ји Би­ља­ни Че­кр­лић,
у пред­ме­ту из­вр­шног по­ве­ри­о­ца Пред­у­зе­ће за те­ле­
ко­му­ни­ка­ци­је „Те­ле­ком Ср­би­ја” а. д. Бе­о­град, про­тив
из­вр­шног ду­жни­ка Ђор­ђе­вић Дар­ка из Суп­ске, са­да
на не­по­зна­тој адре­си, у Швај­цар­ској, ра­ди из­вр­ше­ња
на осно­ву ве­ро­до­стој­не ис­пра­ве, до­нео је да­на 3. ју­на
2013. го­ди­не оглас.
Основ­ни суд у Па­ра­ћи­ну, Дру­га суд­ска је­ди­ни­ца
Ћу­при­ја, по­ста­вио је на осно­ву члана 79. став 2. ЗПП
–а, а у ве­зи члана 10. ЗИО –а адво­ка­та Ди­шић Ду­ша­
на, из Ћу­при­је, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка из­вр­шном
ду­жни­ку Ђор­ђе­вић Дар­ку, из Суп­ске, ко­ји се на­ла­зи на
не­по­зна­тој адре­си у Швај­цар­ској, све док се из­вр­шни
ду­жник или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом,
или док Цен­тар за со­ци­јал­ни рад, не оба­ве­сти суд да је
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
II Ив. број 1236/10 – Из Основ­ног су­да у Па­ра­ћи­ну,
Друга судска јединица у Ћуприји.
6786
ОСНОВ­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
Основ­ни суд у Пан­че­ву, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји
Ра­до­јев Жи­ви у ван­пар­нич­ном по­ступ­ку по пред­ло­гу
пред­ла­га­ча Eli­za­beth Ko­vacd рођ. Fra­njak из Пе­у­бла, Ко­
ло­ра­до САД ко­ју за­сту­па БДК адво­ка­ти АИД Бе­о­град
из Бе­о­гра­да, До­бра­чи­на 38, про­тив про­тив­пре­дла­га­ча
Jo­sef Fra­njak из Ја­бу­ке, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­лог ли­ца
за умр­ло, на осно­ву члана 61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном
по­ступ­ку, из­да­је оглас.
По­зи­ва се Jo­sef Fra­njak из Ја­бу­ке, од оца Fra­njak
Ge­or­ga и мај­ке Fra­njak Ma­ri­je рођ. Ba­log, рођ. 25. ма­ја
1889. године са по­след­њим по­зна­тим пре­би­ва­ли­штем у
Ја­бу­ци, ко­ји је не­стао у ра­ту и у ве­зи са рат­ним до­га­ђа­
јем, да се у ро­ку од три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са
у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, ја­ви овом су­ду. Исто­вре­
ме­но суд по­зи­ва сва­ког ко шта зна о ње­го­вом жи­во­ту да
то без од­ла­га­ња ја­ви су­ду. По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка за
об­ја­вљи­ва­ња огла­са, суд ће до­не­ти од­лу­ку по пред­ло­гу
за про­гла­ше­ње не­ста­лог ли­ца за умр­ло.
5Р2. број 57/14 – Из Основ­ног су­да у Пан­че­ву.
6882
ОСНОВ­НИ СУД У ПО­ЖЕ­ГИ
Основ­ни суд у По­же­ги, су­ди­ја Је­ве­ри­чић Алек­сан­
дар, у пред­ме­ту ту­жи­о­ца Пе­тро­ни­је­вић Ка­та­ри­не из
По­же­ге, про­тив ту­же­ног Пе­тро­ни­је­вић Зо­ра­на из Ко­сје­
ри­ћа, чи­је је бо­ра­ви­ште не­по­зна­то, ван рас­пра­ве да­на 2.
ју­на 2014. го­ди­не, из­дао је оглас.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­же­ном Пе­тро­ни­је­
вић Зо­ра­ну из Ко­сје­ри­ћа, чи­је је бо­ра­ви­ште не­по­зна­
то, на осно­ву члана 81. став 1. и став 2. тачка 4 ЗПП
– а, по­ста­вља се адв. Пе­тро­вић Дра­го­мир из По­же­ге,
ко­ји ће вр­ши­ти пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­
ка, све док се ту­же­ни или ње­гов пу­но­моћ­ник, не по­
ја­ве пред Су­дом, а у спо­ру у ко­ме ту­жи­лац тра­жи да
се раз­ве­де брак ко­ји је за­кљу­чен из­ме­ђу стра­на­ка 13.
фе­бру­а­ра 1993. г. у Ко­сје­ри­ћу, да се ро­ди­тељ­ско пра­во
над ма­ло­лет­ном де­цом стра­на­ка Пе­тро­ни­је­вић Ла­за­ром
и Не­ма­њом по­ве­ри на са­мо­стал­но вр­ше­ње ту­жи­љи, да
се ту­же­ни оба­ве­же да до­при­но­си из­др­жа­ва­њу де­це у
из­но­си­ма ко­је утвр­ди суд и да се уре­ди на­чин одр­жа­
ва­ња лич­них од­но­са из­ме­ђу ту­жи­о­ца и ма­ло­лет­не де­це
пре­ма ми­шље­њу ор­га­на ста­ра­тељ­ства.
1 П 2. број 66/2014 – Из Основ­ног су­да у По­же­ги.
6783
ОСНОВ­НИ СУД У СМЕ­ДЕ­РЕ­ВУ
Основ­ни суд у Сме­де­ре­ву, као пар­нич­ни и то су­ди­
ја Де­јан Ђор­ђе­вић, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Сла­ви­ше
То­до­ро­ви­ћа из Оси­па­о­ни­це, ко­га за­сту­па адв. Сто­јан
По­по­вић, из Бе­о­гра­да, про­тив ту­же­ног Ста­но­је Ра­ки­ћа
из Оси­па­о­ни­це, са­да на не­по­зна­тој адре­си, по­ста­вио је
ре­ше­њем 3 П. број 2715/2011 од 26. ма­ја 2014. го­ди­не,
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, ту­же­ном адв. Не­на­да Ја­њи­
ћа, из Сме­де­ре­ва, ко­ји ће пред­у­зи­ма­ти пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­кон­ски за­ступ­ник
или пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
3 П. број 2715/2011 – Из Основ­ног су­да у Сме­де­ре­ву.
6923
65 / 27. VI 2014.
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, ван­пар­нич­но оде­ље­ње, у
прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Ру­па­нер Ан­дра­ша из Пан­че­
ва, ко­га за­сту­па Пе­ро­вић Бо­ри­слав, адво­кат из Апа­ти­
на, про­тив про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча Хорн Јо­си­па и Мај­
кснер Јо­же­фа, оба из Бач­ког Гра­ча­ца ра­ди про­гла­ше­ња
не­ста­лих ли­ца за умр­ла, об­ја­вљу­је оглас ко­јим се по­
зи­ва сва­ко ли­це ко­је би­ло шта зна о жи­во­ту не­ста­лих
Хорн Јо­си­па из Бач­ког Гра­ча­ца, без по­да­та­ка о да­ту­му
ро­ђе­ња, и Мај­кснер Јо­же­фа из Бач­ког Гра­ча­ца, од оца
Мај­кснер Фе­рен­ца и Ке­ниг Ане, ро­ђе­ног да­на 24. 2.
1883. го­ди­не, да се без од­ла­га­ња ја­ве су­ду. По ис­те­ку
три ме­се­ца од об­ја­вљи­ва­ња огла­са суд ће од­лу­чи­ти о
пред­ло­гу пред­ла­га­ча.
1 Р. број 2 – 16/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
6903
ОСНОВ­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
Основ­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, као ван­пар­
нич­ни суд, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Сла­ђа­ни То­па­ло­вић,
у ван­пар­ни­чном по­ступ­ку у пред­ме­ту 2Р – 133/13 по
пред­ло­гу пред­ла­га­ча То­па­ло­вић Ду­шан­ке из Срем­ске
Ми­тро­ви­це и про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча То­па­ло­вић Јо­ва­на,
не­ка­да из Срем­ске Ми­тро­ви­це, ра­ди про­гла­ше­ња не­ста­
лог ли­ца умр­лим, на осно­ву чла­на 71. у ве­зи са чла­ном
61. За­ко­на о ван­пар­нич­ном по­ступ­ку из­да­је оглас.
По­зи­ва се То­па­ло­вић Јо­ван ро­ђен 19. ок­то­бра
1899. г. у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, од оца То­па­ло­вић Јеф­
те и мај­ке Љу­би­це То­па­ло­вић, ро­ђе­не Јо­ва­но­вић са по­
след­њим пре­би­ва­ли­штем у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, да се
у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, ја­ви овом су­ду, а исто­вре­
ме­но се по­зи­ва сва­ко ли­це ко­је не­што зна о жи­во­ту на­
пред на­ве­де­ног ли­ца да то ја­ви овом су­ду.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, суд ће до­не­ти од­лу­ку
по пред­ло­гу за утвр­ђи­ва­ње до­ка­зи­ва­ња смр­ти про­тив
пред­ла­га­ча То­па­ло­вић Јо­ва­на не­ка­да из Срем­ске Ми­
тро­ви­це.
2 Р. број 133/13 – Из Основ­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
6861
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по судији Весни
Марковић у ванпарничном поступку предлагача
Иванковић Паје из Новог Жедника, Петра Драпшина
2 и са адресе у Ваљеву, Косјерићка 40, кога заступа
Мартин Бачић адвокат из Суботице, против противника предлагача Мартон Вилмош Брауцхлер тренутно
на непознатом месту пребивалишта, ради проглашења
несталог лица за умрло, дана 12. 6. 2014. године издаје
оглас.
Поставља се привремени заступник противнику предлагача Мартон Вилмош Брауцхлер од оца
Брауцхлер Вилмоша и мајке Брауцхлер Ержебет рођ.
Краесер, рођен 17. 2. 1886. године у Новом Врбасу, у
предмету Основног суда Суботица, пословни бр. Р2.
30/14. За привременог заступника именује се Мирјана
Томасовић, адвокат из Суботице.
Привремени заступник ће предузимати радње у
поступку све док се странке или њихов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио старатеља.
14. Р2. број 30/14 – Из Основног суда у Суботици.
6879
ОСНОВ­НИ СУД У ЧАЧ­КУ
По­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник ту­же­ној Ол­ги
(Бед­но­ва) Ма­ки­вић из Со­чи­ја, Ру­си­ја, чи­је је бо­ра­ви­
ште не­по­зна­то.
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка по­ста­вља се Ка­та­ри­на
Ко­ва­че­вић – Илић, адво­кат из Чач­ка. При­вре­ме­ни за­
ступ­ник има сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­
ка и пред­у­зи­ма­ће пар­нич­не рад­ње у по­ступ­ку све док
се стран­ка или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
или док ор­ган ста­ра­тељ­ства оба­ве­сти суд да је по­ста­
вио ста­ра­те­ља ту­же­ном.
П 2. број 336/13 – Из Основ­ног су­да у Чач­ку. 6960
Основ­ни суд у Чач­ку, као пар­нич­ни су­ди­ја и то су­
ди­ја Дра­го­сла­ва За­те­жић, по­сту­па­ју­ћи у прав­ној ства­ри
ту­жи­о­ца Hypo Al­pe Adria bank a. d. Be­o­grad, Бу­ле­вар
Ми­ха­и­ла Пу­пи­на 6, ко­га за­сту­па адв. Иван Ћа­ло­вић из
21
Чач­ка, про­тив ту­же­не Ду­шан­ке Ра­ђен из Чач­ка, Да­ни­це
Мар­ко­вић 73/11, са­да на не­по­зна­тој адре­си, ра­ди ду­га,
вред­ност спо­ра 625.254,50 ди­на­ра, ван ро­чи­шта, да­на 8.
4. 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
По­ста­вља се као при­вре­ме­ни за­ступ­ник Ду­шан­ки
Ра­ђен из Чач­ка, са­да на не­по­зна­тој адре­си, адво­кат Го­
ран Је­лу­шић из Чач­ка.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник ће у пар­ни­ци П. број
1511/12 вр­ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­
ступ­ни­ка све док се ту­же­ни или њи­хов пу­но­моћ­ник не
по­ја­ви пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не по­
ста­ви ста­ра­о­ца ту­же­ном.
2 П. број 1511/12 – Из Основ­ног су­да у Чач­ку. 6961
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
I При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, ре­ше­њем број 1. СТ
35/2014 од 2. ју­на 2014. го­ди­не отво­рио је по­сту­пак сте­
ча­ја над Пред­у­зе­ће се­ме за прои­звод­њу, спољ­ни и уну­
тра­шњи про­мет д. о. о. Бе­о­град (Сав­ски ве­нац) Бе­о­град,
Ад­ми­ра­ла Ге­пра­та 10, ма­тич­ни број: 07081570, ПИБ:
101289113, по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Пред­у­зе­ће за пру­
жа­ње услу­га, мар­ке­тинг и тр­го­ви­ну „Астра Си­мит” д.
о. о. у сте­ча­ју Бе­о­град, чи­ји је пу­но­моћ­ник Ар­на­у­то­вић
Вла­ди­слав, адво­кат из Бе­о­гра­да, Кне­за Ми­ле­ти­на 46.
II Име­но­ван је за сте­чај­ног управ­ни­ка Ни­ко­ла Ми­
лен­ко­вић из Бе­о­гра­да.
III По­зи­ва­ју се по­ве­ри­о­ци да у ро­ку од 60 да­на од
об­ја­вљи­ва­ња огла­са о по­кре­та­њу сте­чај­ног по­ступ­ка
над сте­чај­ним ду­жни­ком у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”
при­ја­ве При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду сво­ја обез­бе­ђе­на
и нео­бе­збе­ђе­на по­тра­жи­ва­ња. Не­бла­го­вре­ме­но под­не­
се­не при­ја­ве по­тра­жи­ва­ња ис­пи­та­ће се о тро­шку тог
по­ве­ри­о­ца.
IV По­зи­ва­ју се ду­жни­ци сте­чај­ног ду­жни­ка да ис­
пу­не сво­је оба­ве­зе пре­ма сте­чај­ној ма­си.
V Пр­во по­ве­ри­лач­ко ро­чи­ште на ко­ме ће се рас­
пра­вља­ти о из­ве­шта­ју о еко­ном­ско-фи­нан­сиј­ском по­
ло­жа­ју сте­чај­ног ду­жни­ка од­ре­ђу­је се за 7. ју­ли 2014.
го­ди­не у 11,00 ча­со­ва, ко­је ће се одр­жа­ти у При­вред­ном
су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, суд­ни­ца 100.
VI Ис­пит­но ро­чи­ште од­ре­ђу­је се за 17. сеп­тем­бар
2014. го­ди­не у 12,00 ча­со­ва, ко­је ће се одр­жа­ти у При­
вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, суд­ни­ца 100/
пр­ви спрат.
1. Ст број 35/2014 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
6850
Привредни суд у Београду, стечајни судија
Љиљана Матић, у претходном стечајном поступку
са Унапред припремљеним планом реорганизације
над „Bomex Export Import”, д. о. о. Београд, Гаврила
Принципа 57, матични број 06000525, донео је ван рочишта дана 18. 6. 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Рочиште за разматрање предлога измењеног
Унапред припремљеног плана реорганизације од 9. 12.
2013. године и гласање од стране поверилаца, заказује
се за 15. 7. 2014. године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
соба 100, I спрат.
II Обавештавају се повериоци да могу извршити
увид у предлог Унапред припремљеног плана реорганизације у стечајној писарници Привредног суда у
Београду, соба 22, у периоду од 9,00 – 12,00 часова.
Позивају се заинтересована лица да све примедбе на
предлог Унапред припремљеног плана реорганизације
којима оспоравају садржину Плана, а нарочито основ
или висину Планом обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику и надлежном суду у року који
није краћи од 15 дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику РС”.
Оглас о отварању стечајног поступка је објављен
на огласној табли суда.
4. Ст број 79/13 – Из Привредног суда у Београду.
6900
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то сте­чај­ни су­ди­ја
Љи­ља­на Па­вло­вић, у по­ступ­ку по пред­ло­гу при­вре­ме­
ног сте­чај­ног управ­ни­ка Ан­дре­је Бо­жи­ћа, као и пред­ла­
га­ча При­вред­но дру­штво за спољ­ну и уну­тра­шњу тр­го­
ви­ну на ве­ли­ко и ма­ло, про­из­вод­њу и до­ра­ду, из­во­ђе­ње
за­нат­ских ра­до­ва у гра­ђе­ви­нар­ству и ту­ри­зму „Ин­тер
– трио” д. о. о. Бе­о­град, Ду­нав­ски кеј 20, у прет­ход­ном
сте­чај­ном по­ступ­ку за ис­пи­ти­ва­ње ис­пу­ње­но­сти усло­
ва за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја са уна­пред при­пре­мље­
ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је над ду­жни­ком При­вред­но
дру­штво за спољ­ну и уну­тра­шњу тр­го­ви­ну на ве­ли­ко и
ма­ло, про­из­вод­њу и до­ра­ду, из­во­ђе­ње за­нат­ских ра­до­ва
у гра­ђе­ви­нар­ству и ту­ри­зму „Ин­тер – трио” д. о. о. Бе­о­
град, Ду­нав­ски кеј 20, 14. апри­ла 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I – Од­ре­ђу­ју се ме­ре обез­бе­ђе­ња у окви­ру прет­
ход­ног сте­чај­ног по­ступ­ка по­кре­ну­тог ра­ди ис­пи­ти­ва­
ња ис­пу­ње­но­сти усло­ва за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја
са уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је над
ду­жни­ком При­вред­но дру­штво за спољ­ну и уну­тра­шњу
тр­го­ви­ну на ве­ли­ко и ма­ло, про­из­вод­њу и до­ра­ду, из­
во­ђе­ње за­нат­ских ра­до­ва у гра­ђе­ви­нар­ству и ту­ри­зму
„Ин­тер – трио” д. о. о. Бе­о­град, Ду­нав­ски кеј 20, и то:
1. За­бра­њу­је се рас­по­ла­га­ње имо­ви­ном сте­чај­ног
ду­жни­ка без прет­ход­не са­гла­сно­сти при­вре­ме­ног сте­
чај­ног управ­ни­ка.
2. За­бра­њу­је се спро­во­ђе­ње из­вр­ше­ња на обез­
бе­ђе­ној и нео­бе­збе­ђе­ној имо­ви­ни сте­чај­ног ду­жни­ка
укљу­чу­ју­ћи и за­бра­ну ко­ја се од­но­си на оства­ри­ва­ње
пра­ва раз­луч­них по­ве­ри­ла­ца.
II – Тра­ја­ње ме­ра обез­бе­ђе­ња од­ре­ђе­них у ста­ву I
овог ре­ше­ња се од­ре­ђу­је до окон­ча­ња прет­ход­ног сте­
чај­ног по­ступ­ка над ду­жни­ком При­вред­но дру­штво за
спољ­ну и уну­тра­шњу тр­го­ви­ну на ве­ли­ко и ма­ло, про­
из­вод­њу и до­ра­ду, из­во­ђе­ње за­нат­ских ра­до­ва у гра­ђе­
ви­нар­ству и ту­ри­зму „Ин­тер – трио” д. о. о. Бе­о­град,
Ду­нав­ски кеј 20.
1. Ст. број 160/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6941
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду од­ре­ђу­је ро­чи­ште ра­ди
од­лу­чи­ва­ња о пред­ло­гу за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја у
скла­ду са Уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­
ци­је над При­вред­ним дру­штвом за спољ­ну и уну­тра­
шњу тр­го­ви­ну на ве­ли­ко и ма­ло, про­из­вод­њу и до­ра­ду,
из­во­ђе­ње за­нат­ских ра­до­ва у гра­ђе­ви­нар­ству и ту­ри­зму
„Пу­пин те­ле­ком” а. д. Ком­па­ни­ја за те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­
не си­сте­ме и уре­ђа­је Бе­о­град (Зе­мун) Ба­тај­нич­ки друм
23 ма­тич­ни број 07026587, ПИБ: 100011485, и гла­са­ње
о Уна­пред при­пре­мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је за 4.
јул 2014. го­ди­не, ко­је ће се одр­жа­ти у При­вред­ном су­ду
у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, суд­ни­ца 100/I, са по­чет­ком
у 12,00 ча­со­ва.
Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци, сра­змер­но ви­си­
ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. Ка­да се гла­са­ње оба­вља пи­
сме­ним пу­тем. Су­ду се мо­ра­ју под­не­ти гла­сач­ки ли­сти­
ћи са ове­ре­ним пот­пи­сом овла­шће­ног ли­ца. Гла­са­ње се
вр­ши у окви­ру пред­ви­ђе­них кла­са по­ве­ри­ла­ца, а план се
сма­тра усво­је­ним у јед­ној кла­си по­ве­ри­ла­ца, ако за план
гла­са­ју по­ве­ри­о­ци ко­ји има­ју обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­
ва­ња од укуп­них по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца у тој кла­си.
По­ве­ри­о­ци мо­гу из­вр­ши­ти увид у пред­лог Уна­
пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је у При­вред­
ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2, да­ни­ма ка­да Суд
ра­ди у вре­ме­ну од 9,00 до 12,00 ча­со­ва, код ре­фе­рен­та
2. Сте­чај­ног ве­ћа и у пи­сар­ни­ци Су­да, лич­но код пред­
ла­га­ча Уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је,
као и код при­вред­ног сте­чај­ног управ­ни­ка.
По­зи­ва­ју се сва за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да све при­
мед­бе на пред­лог Уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­
га­ни­за­ци­је ко­јим оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну Уна­пред при­
пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је, а на­ро­чи­то основ
или ви­си­ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња, до­ста­ве
овом Су­ду или не­по­сред­но сте­чај­ном ду­жни­ку у ро­ку
од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном
гла­сни­ку РС”. Пред­ла­гач пла­на је у оба­ве­зи да од­го­вор
на при­мед­бе до­ста­ви Су­ду у ро­ку од осам да­на од да­на
при­је­ма при­мед­бе у Су­ду.
По­зи­ва­ју се сва за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да се упо­зна­
ју са са­др­жи­ном Уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­
ни­за­ци­је, те да се ода­зо­ву по­зи­ву за на­ве­де­но ро­чи­ште.
2. Ст. број 186/2013 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
6885
Заказује се допунско испитно рочиште у поступку
стечаја у предмету Ст.226/2010 над предузећем „Сл
Митрос” АД из Београда, Мокролушка 174 б за 17. 7.
2014. године у 9,30 часова у просторијама Привредног
суда у Београду, Масарикова 2, судница 100/I.
1 Ст. број 226/2010 – Из Привредног суда у
Београду.
6976
22
27. VI 2014. /
I Отказује се испитно рочиште за стечајног дужника Предузеће за производњу, промет и услуге Био Стар
Систем доо из Београда, Крунска 28, заказано за 17. 10.
2014. године у 11,00 часова.
II Одређује се завршно рочиште за 10. 07. 2014.
године у 11,00 часова у поступку стечаја над стечајним
дужником за Предузеће за производњу, промет и услуге Био Стар Систем доо из Београда Крунска 28, матични број 17538055, ПИБ 103259802,
III Решење је објављено на огласној табли суда 20.
6. 2014. године.
3. Ст. број 37/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
7016
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, као сте­чај­ни суд, и то
су­ди­ја Јо­ван Кор­дић, као сте­чај­ни су­ди­ја, у по­ступ­ку
сте­ча­ја над сте­чај­ним ду­жни­ком „На­вип” ад у сте­ча­ју из
Бе­о­гра­да – Зе­мун, Мо­зе­ро­ва 7, ма­тич­ни број 07461305,
ПИБ 100010896, до­нео је 4. ју­на 2014. го­ди­не:
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I. Ро­чи­ште за раз­ма­тра­ње и гла­са­ње по­ве­ри­ла­ца о
из­ме­ње­ном пред­ло­гу Пла­на ре­о­гра­ни­за­ци­је сте­чај­ног
ду­жни­ка „На­вип” ад у сте­ча­ју Бе­о­град – Зе­мун, Мо­зе­
ро­ва 7, ма­тич­ни број 07461305, ПИБ 100010896, под­
не­тог од стра­не пред­ла­га­ча Ma­rin­ko­vić Com­mer­ce д. о.
о. и Gamaх д. о. о. из Ба­ња Лу­ке, за­ка­з­у­је се за 16. јул
2014. го­ди­не у 11,00 ча­со­ва, суд­ни­ца 100/1, При­вред­ни
суд у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2.
II. Оста­вља се рок од 30 да­на Ma­rin­ko­vić Com­mer­
ce д. о. о. и Gamaх д. о. о. из Ба­ња Лу­ке ра­ди под­но­ше­
ња из­ме­ње­ног Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је.
III. На­ла­же се пред­ла­га­чи­ма Ma­rin­ko­vić Com­mer­ce
д. о. о. и Gamaх д. о. о. из Ба­ња Лу­ке да до­ста­ве оба­ве­
ште­ње о за­ка­зи­ва­њу ро­чи­шта свим по­ве­ри­о­ци­ма об­у­
хва­ће­ним из­ме­ње­ним пред­ло­гом Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је
нај­ка­сни­је 15 да­на пре одр­жа­ва­ње ро­чи­шта.
IV. На­ла­же се пред­ла­га­чи­ма Ma­rin­ko­vić Com­mer­ce
д. о. о. и Gamaх д. о. о. из Ба­ње Лу­ке да сно­се тро­шко­ве
огла­ша­ва­ња, оба­ве­ште­ња о ро­чи­шту за раз­ма­тра­ње из­
ме­ње­ног пред­ло­га Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је и гла­са­њу од
стра­не по­ве­ри­ла­ца, у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС” и у два
ви­со­ко ти­ра­жна ли­ста ко­ји се ди­стри­бу­и­ра­ју на це­лој
те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
V. Сва за­ин­те­ре­со­ва ли­ца се мо­гу упо­зна­ти са из­
ме­ње­ним пред­ло­гом Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је у пи­сар­ни­
ци 22 у При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Ма­са­ри­ко­ва 2.
5. Ст. број 268/2012 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
7001
I Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника Предузеће за транспорт, промет
и услуге „ZMZR Trans DOO” у стечају из Београда,
Црнотравска б. б., матични број 07887035, ПИБ
100154537.
II Обуставља се поступак стечаја над стечајним дужником Предузеће за транспорт, промет и
услуге „ZMZR Trans DOO” у стечају из Београда,.
Црнотравска б. б., матични број 07887035, ПИБ
100154537.
III Наставља се поступак стечаја над стечајном
масом стечајног дужника Предузеће за транспорт, промет и услуге „ZMZR Trans DOO” у стечају из Београда,
Црнотравска б. б., матични број 07887035, ПИБ
100154537.
IV За заступника стечајне масе именује се Рашко
Госпић из Београда.
V Налаже се Агенцији за привредне регистре
из Београда, да изврши брисање стечајног дужника
Предузеће за транспорт, промет и услуге „ZMZR Trans
DOO” у стечају из Београда, Црнотравска б. б., матични број 07887035, ПИБ 100154537.
VI Налаже се Министарству финансија – Пореска
управа Вождовац да изврши брисање стечајног дужника из своје евиденције ПИБ 100154537.
VII Налаже се Републичком заводу за статистику
да изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 07887035.
VIII Стечајни управник ће стечајну масу регистровати у регистру стечајних маса.
IX Оглас о обустави поступка стечаја над стечајним дужником и наставком поступка над стечајном
масом истакнут је на огласној табли суда даном доношења .
3 Ст. број 3108/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
7015
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Срећко
Тимотић у поступку стечаја над стечајним дужником „Агро Петловача” Шабац – Петловача, Јеремије
Максимовић 65, дана 10. 6. 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „Агро Петловача” Шабац – Петловача,
Јеремије Максимовић 65, Матични број 20017791, ПИБ
103839407.
Поступак стечаја се наставља над стечајном масом „Агро Петловача” Шабац – Петловача, Јеремије
Максимовић 65.
Именује се Рафаиловић Милијан из Ваљева
Милована Глишића 13, за заступника стечајне масе стечајног дужника дужником „Агро Петловача” Шабац –
Петловача, Јеремије Максимовић 65.
Против овог решења дозвољена је жалба у року
од 8 дана од пријема односно објављивања истог у
„Службеном гласнику РС”, Привредном апелационом
суду Београд, а преко овог првостепеног суда.
Ст. број 768/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
6576
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, као у поступку стечаја над А Д „Минса”
у стечају из Ваљева, матични број 07135980. ПИБ
101904163, донео је дана 17. 6. 2014 године
РЕШЕЊЕ
Разрешева се дужности стечајни управник Зоран
Божић из Уба.
Против овог решења дозвољена је жалба у року
од 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
РС” Привредном апелационом суду у Београду, а преко
овог првостепеног суда.
Овај оглас је истакнут на огласну таблу суда дана
17. 6. 2014. године.
Ст. број 604/12 – Из Привредног суда у Ваљеву
6894
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Решењем Привредног суда у Зрењанину број Ст.
932/2003 од 17.jуна 2014.године, одређује се завршно
рочиште над стечајним дужником стечајна маса Зем.
Задруга „Јакшићево” – у стечају из Српске Црње,
коју заступа стечајни управник Милан Нићетин из
Зрењанина, за дан 4. 7. 2014.године са почетком у 11,00
часова, и одржаће се у згради суда у Зрењанину, Кеј 2.
октобра број 1, соба број 66/I.
На завршном рочишту расправљаће се:
1.о завршном рачуну ст. управника,
2. коначном захтеву за исплату награде и накнаде
трошкова,
3. приговорима на завршни рачун,
4. предлогу за закључење стечајног поступка, у
складу са чланом 122 Закона о стечајном поступку.
Ст.932/2003 –Из Привредног суда у Зрењанину.
6928
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
1. По­кре­ће се прет­ходно сте­чај­ни по­сту­пак над
сте­чај­ним ду­жни­ком Дру­штво за про­из­вод­њу, про­мет и
услу­ге „Ду­га ко­мерц” д. о. о. из Кру­шев­ца, Ја­сич­ки пут
б. б., МБ: 17449494, ПИБ: 102331566.
2. На­ла­же се под­но­си­о­цу уна­пред при­пре­мље­ног
Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је Дру­штво за про­из­во­дњу, про­мет
и услу­ге „Ду­га ко­мерц” д. о. о. из Кру­шев­ца, Ја­сич­ки
пут б. б., да у ро­ку од три да­на из­вр­ши упла­ту из­но­
са од 400.000,00 ди­на­ра на де­по­зит­ни ра­чун су­да 840
– 302802 – 30 на име спро­во­ђе­ња по­ступ­ка по пред­ло­гу
за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­ка по уна­пред при­пре­
мље­ном Пла­ну ре­о­рга­ни­за­ци­је као и да до­каз о из­вр­
шној упла­ти до­ста­ви су­ду с по­зи­вом на број пред­ме­та
Рео. 7/2014.
Уко­ли­ко иста сред­ства не бу­ду упла­ће­на у оста­
вље­ном ро­ку суд ће об­у­ста­ви­ти прет­ход­ни сте­чај­ни по­
сту­пак и пред­лог од­ба­ци­ти.
3. Ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње по пред­ло­гу за по­кре­
та­ње по­ступ­ка сте­ча­ја ре­ор­га­ни­за­ци­је у скла­ду са уна­
пред при­пре­мље­ним Пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је од­ре­ђу­је
се за 24. јул 2014. го­ди­не у 11,00 ча­со­ва у При­вред­ном
су­ду у Кра­ље­ву суд­ни­ца 3.
4. Са уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­
ци­је пред­у­зе­ћа „Ду­га ко­мерц” д. о. о. Кру­ше­вац, Ја­сич­ки
пут б. б., по­ве­ри­о­ци се мо­гу упо­зна­ти раз­гле­да­њем истог
у пи­сар­ни­ци овог су­да со­ба број 9 од 8,00 до 14,00 ча­со­
ва или на сај­ту Аген­ци­је за при­вред­не ре­ги­стре.
65
5. Уко­ли­ко по­ве­ри­о­ци имају при­мед­бе на пред­лог
уна­пред при­пре­мље­ног Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је ко­ји­ма
оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну уна­пред при­пре­мље­ног пла­на
ре­ор­га­ни­за­ци­је а на­ро­чи­то основ и ви­си­ну пла­ном об­
у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња, по­ве­ри­о­ци су ду­жни да до­
ста­ве исте при­мед­бе сте­чај­ном ду­жни­ку и су­ду у ро­ку
од 15 од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са у на­пред на­ве­де­ним
гла­си­ли­ма. Пред­ла­гач Пла­на је у оба­ве­зи да од­го­вор на
при­мед­бе по­ве­ри­ла­ца до­ста­ви су­ду у ро­ку од осам да­на
од да­на при­је­ма при­мед­бе.
6. Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци сра­змер­но
ви­си­ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња. У слу­ча­ју ка­да је по­
тра­жи­ва­ње оспо­ре­но сте­чај­ни су­ди­ја мо­же из­вр­ши­ти
про­це­ну ви­си­не по­тра­жи­ва­ња у свр­ху гла­са­ња. Ако
се гла­са­ње оба­вља пи­сме­ним пу­тем, без при­су­ства на
ро­чи­шту, прав­на ли­ца мо­ра­ју да под­не­су су­ду гла­сач­
ке ли­сти­ће ко­ји су пот­пи­са­ни од стра­не ста­ту­тар­ног
за­ступ­ни­ка и ове­ре­ни пе­ча­том прав­ног ли­ца а фи­зич­ка
ли­ца и су­бјек­ти ко­ји не­ма­ју свој­ство прав­ног ли­ца до­
ста­вља­ју пот­пи­са­ни гла­сач­ки ли­стић пу­ним име­ном и
пре­зи­ме­ном и ма­тич­ним бро­јем гра­ђа­на. Уко­ли­ко има
ино­стра­них по­ве­ри­ла­ца гла­сач­ки ли­стић мо­ра да са­др­
жи ре­ги­стар­ски број прав­ног ли­ца, од­но­сно број па­со­
ша фи­зич­ког ли­ца. Гла­сач­ки ли­сти­ћи под­но­се се нај­ка­
сни­је до пре по­чет­ка ро­чи­шта. Пре по­чет­ка гла­са­ња на
ро­чи­шту суд ће оба­ве­сти­ти све при­сут­не о ре­зул­та­ти­
ма гла­са­ња пу­тем гла­сач­ких ли­сти­ћа. Пре­ма под­не­том
уна­пред при­пре­мље­ном пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је по­ве­ри­
о­ци ће гла­са­ти у окви­ру кла­са по­ве­ри­ла­ца и уна­пред
при­пре­мље­ни план ре­ор­га­ни­за­ци­је се сма­тра усво­је­
ним ако га при­хва­те све кла­се, с тим што се уна­пред
при­пре­мље­ни план ре­ор­га­ни­за­ци­је гла­са­ли по­ве­ри­о­ци
ко­ји има­ју обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­ва­ња у од­но­сну на
укуп­на по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца у тој кла­си.
7. Име­ну­је се Пе­тар Ву­ло­вић из Кра­ље­ва за при­
вре­ме­ног сте­чај­ног управ­ни­ка, (кон­такт те­ле­фон
064/1570 – 212) ра­ди оце­не тач­но­сти по­да­та­ка из уна­
пред при­пре­мље­ног Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је.
8. За­бра­њу­је се рас­по­ла­га­ње имо­ви­ном и то: не­по­
крет­ном имо­ви­ном, основ­ним сред­стви­ма и хар­ти­ја­ма
од вред­но­сти сте­чај­ном ду­жни­ку Дру­штво за про­из­вод­
њу, про­мет и услу­ге „Ду­га ко­мерц” д. о. о. из Кру­шев­
ца, Ја­сич­ки пут б б, МБ: 17449494, ПИБ: 102331566,
без прет­ход­не са­гла­сно­сти при­вре­ме­ног сте­чај­ног
управ­ни­ка.
9. За­бра­њу­је се сва из­вр­ше­ња на имо­ви­ни, уде­ли­
ма и ак­ци­ја­ма код дру­гих прав­них ли­ца, по­тра­жи­ва­ња
пре­ма дру­гим прав­ним и фи­зич­ким ли­ци­ма и нов­ча­ним
сред­стви­ма Дру­штва за про­из­вод­њу, про­мет и услу­ге
„Ду­га ко­мерц” д. о. о. из Кру­шев­ца, Ја­сич­ки пут б б,
МБ: 174489494, ПИБ: 102331566.
10. За­бра­њу­је се спро­во­ђе­ње из­вр­ше­ња на нов­
ча­ним сред­стви­ма сте­чај­ног ду­жни­ка Дру­штва за
про­из­вод­њу, про­мет и услу­ге „Ду­га ко­мерц” д. о. о.
из Кру­шев­ца, Ја­сич­ки пут б. б., МБ: 17449494, ПИБ:
102331566, по на­ло­зи­ма еви­ден­ти­ра­ним у при­нуд­ној
на­пла­ти пле­нид­бом но­вач­них сред­ста­ва са ра­чу­на ду­
жни­ка.
11. Одо­бра­ва се сте­чај­ном ду­жни­ку Дру­штво за
про­из­вод­њу, про­мет и услу­ге „Ду­га ко­мерц” д. о. о.
из Кру­шев­ца, Ја­сич­ки пут б. б., МБ: 17449494, ПИБ:
102331566, ис­пла­та сред­ства са ра­чу­на сте­чај­ног ду­
жни­ка ко­ја су ну­жна за те­ку­ће по­сло­ва­ње.
Ис­пла­та сред­ста­ва са ра­чу­на мо­же се вр­ши­ти са­мо
уз прет­ход­ну са­гла­сност при­вре­ме­ног сте­чај­ног управ­
ни­ка Пе­тра Ву­ло­ви­ћа из Кра­ље­ва.
12. Под­но­си­лац уна­пред при­пре­мље­ног Пла­на ре­
ор­га­ни­за­ци­је ду­жан је да без од­ла­га­ња оба­ве­сти суд о
сва­кој про­ме­ни ко­ја на­ста­не на­кон да­на под­но­ше­ња уна­
пред при­пре­мље­ног Пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је су­ду, а ко­ја
мо­же ути­ца­ти на из­гла­са­ва­ње или спро­во­ђе­ње пла­на.
13. Про­тив овог ре­ше­ња жал­ба ни­је до­зво­ље­на.
4. Рео. број 7/1214 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
6759
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, у већу састављеном од судије Љиљане Пејић, председника већа, Горана Контића
и Војкана Митровића, чланови већа, у стечајном
поступку према стечајном дужнику ДП „Шљункара”
у стечају из Дољевца, кога заступа стечајни управник
Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, преко
повереника Душанке Ћетковић, донео је, дана, 18. 6.
2014.године,
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником ДП „Шљункара” у
стечају из Дољевца ради:
1. расправљања о завршном рачуну стечајног дужника,
2. расправљања о коначним захтевима за исплату
накнада трошкова,
3. подношења приговора на завршни рачун,
65 / 27. VI 2014.
4.одлучивања о другим питањима од значаја за
банкротство стечајног дужника.
Завршно рочиште биће одржано дана 29. 7. 2014.
године са почетком у 11,00 часова у судници број 2
Привредног суда у Нишу.
Обавештавају се повериоци стечајног дужника да
могу присуствовати завршном рочишту са правом приговора на завршни рачун и на поднете захтеве за исплату награда и накнада.
Решење о завршном рочишту објавити на огласној
табли суда као и у „Службеном гласнику РС”.
1. Ст 12/2010 – Из Привредног суда у Нишу. 6906
Привредни суд у Нишу, у стечајном већу састављеном од судије Љиљане Пејић, председника већа и
судија Контић Горана и Митровић Војкана, чланова
већа, у стечајном поступку над стечајним дужником
ДП „Емпа” у стечају Алексинац, кога заступа стечајни
управник Агенција за приватизацију –Центар за стечај,
преко повереника Милосављевић Зорана, на завршном
рочишту одржаном дана 18. 6. 2014.године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Завршни извештај и Завршни рачун
стечајног управника стечајног дужника ДП „Емпа” у
стечају из Алексинца за период од 12. 11. 2008.године
до 17. 2. 2014.године, поднетом од стране стечајног управника – Агенције за приватизацију РС – Центар за
стечај, преко повереника Зорана Милосављевића.
2. Одређује се резервација средстава за исплату
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
који ће настати до гашења текућег рачуна стечајног
дужника и брисања стечајног дужника из Регистра
привредних субјеката, у укупном износу од 196.903,74
динара.
3. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 1.832.782,04 динара. Неисплаћени
износ награде у укупном износу од 1.237.782,04 динара
биће исплаћен стечајном управнику по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка.
4. Одређује се накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 1.505.000,00 динара.
5. Преноси се стечајним повериоцима ненаплаћено потраживање стечајног дужника у износу од:
923.065,00 динара на име главног дуга са каматом од
24. 8. 2011.године до исплате, 88.122,60 динара на име
трошкова парничног поступка са каматом од 22. 12.
2011. године до исплате и у износу од 45.312,00 динара на име трошкова извршења, које потраживање је
утврђено правноснажном пресудом Привредног суда у
Нишу 5 П. 1572/2011 од 22. 12. 20011. године, а ради
чије наплате је одређено извршење на покретним
стварима извршног дужника Manufacturing & Trading
Company Eco Briquette d. o. o. из Ниша, Вардарска 19,
решењем о извршењу Привредног суда у Нишу И. број
208/2013 од 23. 4. 2013.године, и то:
– стечајним повериоцима другог исплатног реда (
према списку који чини саставни део овог решења) у
складу са њиховим утврђеним потраживањима (делимично исплаћеним у износу од 485.199,97 динара или
у проценту намирења од 25,39%) до износа пуног намирења (у висини од 1.911.208,00 динара). По пуном
намирењу поверилаца 2. исплатног реда, уколико до
истог дође, преостали износ потраживања се преноси повериоцима 4. исплатног реда (према списку који
чини саставни део овог решења);
– стечајним повериоцима четвртог исплатног реда
(према списку који чини саставни део овог решења)
у складу са њиховим утврђеним потраживањима, односно у процентуалном износу који одговара учешћу
сваког њиховог појединачног утврђеног потраживања
у укупном (збирном) износу утврђених потраживања
поверилаца четвртог исплатног реда.
6. Преноси се стечајним повериоцима ненаплаћено потраживање стечајног дужника по основу ненаплаћене закупнине у износу од 426.952,00 динара на
име главног дуга, са каматом од 24. 2. 2014.године до
исплате и у износу од 30.140,00 динара на име трошкова извршења, од извршног дужника Manufacturing
& Trading Company Eco Briquette d. o. o. из Ниша,
Вардарска 19, ради чијег намирења је одређено извршење решењем Привредног суда у Нишу И. број
380/2014 од 27. 2. 2014. године, и то:
– стечајним повериоцима другог исплатног реда (
према списку који чини саставни део овог решења) у
складу са њиховим утврђеним потраживањима (делимично исплаћеним у износу од 485.199,97 динара или
у проценту намирења од 25,39%) до износа пуног намирења (у висини од 1.911.208,00 динара). По пуном
23
намирењу поверилаца 2. исплатног реда, уколико до
истог дође, преостали износ потраживања се преноси повериоцима 4. исплатног реда (према списку који
чини саставни део овог решења);
– стечајним повериоцима четвртог исплатног реда
(према списку који чини саставни део овог решења)
у складу са њиховим утврђеним потраживањима, односно у процентуалном износу који одговара учешћу
сваког њиховог појединачног утврђеног потраживања
у укупном (збирном) износу утврђених потраживања
поверилаца четвртог исплатног реда.
7. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ДП „Емпа” у стечају из Алексинца, матични
број 07107099, ПИБ 105716767.
8. Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику РС”.
1. Ст. број 28/2010 – Из Привредног суда у Нишу.
7032
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку стечаја над стечајним дужником
ДОО „North Distribution Company” у стечају Ниш, кога
заступа стечајни управник Душанка Ћетковић, на завршном рочишту одржаном дана 10. 6. 2014.године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника ДОО „North Distribution Company”
у стечају Ниш, за период од 31. 5. 2012. године до 1. 5.
2014.године, у свему како је поднео стечајни управник.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 514.165,11 динара.
3. Одређује се резервација средстава за намирење
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
у износу од 27.342,58 динара, који ће настати до окончања свих активности у стечајном поступку и брисања
стечајног дужника из Регистра привредних субјеката,
а који ће се исплатити у складу са врстом и износом
насталог трошка, према Плану трошкова за месец мај
2014.године и решењу 3 Ст број 93/2012 од 28. 4. 2014.
године.
4. Преноси се свим стечајним повериоцима у
складу са висином утврђених потраживања закључком
Привредног суда у Нишу 3 Ст. број 93/2012 од 4. 10.
2012 године, потраживање стечајног дужника ДОО
„North DIstribution Company” у стечају Ниш, као извршног повериоца, од извршног дужника „Alfa Trim
Trade” ДОО из Ниша, матични број 20552182, ПИБ
106191314, по Решењу о извршењу И. број 577/2013 од
25. 10. 2013 године, донетог на основу правноснажне
и извршне пресуде Привредног суда у Нишу 1 П број
912/2013 од 21. 5. 2013.године, на следећи начин:
– Повраћај покретних ствари – испоручене робе
по рачуну – отпремници број 001.00003/Е од 29. 12.
2011.године, у укупном износу од 4.844.608,01 динара,
следеће спецификације:
1) 114 ком.Crown DVD/DiVX 533 player, по цени
од 267.560,28 динара;
2) 8 ком.Crown ACS12SSCH (R22), по цени од
173.318,40 динара;
3) 20 ком.Beko Судомашина DFS1500, по цени од
189.687,36 динара;
4) 20 ком.North A/C – 12 PRO, по цени од
270.810,00 динара;
5) 74 ком. Fuego FG-11 AKF, по цени од 204.852,72
динара;
6) 105 ком.Fuego DVD Player F-404, по цени од
240.750,09 динара;
7) 29 ком.Fuego A/C FG – 120 HP, по цени од
382.552,22 динара;
8) 24 ком.LG A/C ES – H 1264 DAO, по цени од
303.567,18 динара;
9) 10 ком.LG GB – 389SQF, по цени од 256.547,34
динара;
10) 13 ком.LG DVD H/C LH – D6230, по цени од
131.433,12 динара;
11) 3 ком.Grunding Vision 326 – 3931 IT, по цени од
104.893,74 динара;
12) 51 ком.Samsung V/C SC 1020, по цени од
161.438,87 динара;
13) 3 ком.LG 32 LH 2000, по цени од 103.341,10
динара;
14) 2 ком.Grunding Vision 632-6801, по цени од
61.612,28 динара;
15) 10 ком.Beko SSA 2900 friz., по цени од
172.223,12 динара;
16) 10 ком.Samsung TV CZ 28D83N, по цени од
215.203,68 динара;
17) 2 ком.Samsung STV SW – 25MO64NR, по цени
од 47.373,70 динара;
18) 2 ком.Bosch SRV43M23EU/SD13J1B, по цени
од 67.272,94 динара;
19) 2 ком.Alfa Term 20, по цени од 121.366,12 динара;
20) 3 ком.Samsung TV CW – 29M66VS, по цени од
110.057,18 динара;
21) 1 ком.LG 37LG3000, по цени од 51.718,69 динара;
22) 1 ком.LG 32LG6000, по цени од 48.487,03 динара;
23) 1 ком.LG GR-T332JM, по цени од 39.563,04
динара;
24) 1 ком.LG 42LG6000, по цени од 97.530,04 динара;
25) 1 ком.LG GR-8409BTQA, по цени од 39.923,41
динара;
26) 1 ком.Sony KDL32S3000E, по цени од
57.237,00 динара;
27) 1 ком.LG 47LG5000, по цени од 107.487,38 динара;
28) 4 ком.LGvkc90ht, по цени од 61.142,88 динара;
29) 1 ком.LG 42PG3000, по цени од 60.144,60 динара;
30) 1 ком.De Longhi EAM 6500S AP.ZA KA., по
цени од 65.716,56 динара;
31) 6 ком.North Kom.Sporet GES 60, по цени од
268.715,74 динара;
– Наплата потраживања по основу умањења цене
робе по рачуну – отпремници бр.001.00011/Е од 5. 4.
2012.године, у укупном износу од 1.944.287,65 динара;
– Повраћај моторног возила марке Volkswagen,
Тип:Caddy 1.9. бр.шасије: WV2ZZZ2KZ5X0008838, година производње 2004.
– Повраћај покретних ствари – испоручене робе
по рачуну – отпремници бр.001.00012/Е од 5. 4. 2012.
године, у укупном износу од 359.920,00 динара, следеће спецификације:
1) 1 ком.Beko DSFN 1530 по цени од 47.200 динара,
2) 1 ком. Аlfa 70 Termo по цени од 64.900,00 динара,
3) 10 ком.LG LAS-6930 по цени од 47.200,00 динара,
4) 2 ком.URG.E1.PEC FZ 612.1 IX Arison по цени
од 118.000,00 динара,
5) 1 ком.Indesit IDL 750 EU2 по цени од 82.600,00
динара,
– Повраћај покретних ствари – испоручене робе
по рачуну – отпремници бр.003.00010/Е од 5. 4. 2012.
године, у укупном износу од 119.770,00 динара, следеће спецификације:
1) 1 ком. Gorenje WA 65205 veš mašina по цени од
70.800,00 динара,
2) 1 ком.PanasoniC KX – FP 145-S FAX по цени од
10.030,00 динара,
3) 1 ком.Esco UC.ploca ESO 114 A по цени од
20.060,00 динара,
4) 1 ком.bojler GV8N – S по цени од 9.440,00 динара,
5) 1 ком.Koncar EGV 5.2 RP по цени од 5.900,00
динара,
6) 1 ком.BEH 600 Rende по цени од 3.540,00 динара,
Наплата потраживања у износу од 1.593.500,00 динара, на име вредности возила: Daimer Chrysler-Atego,
Vashod – 31512, Ford Fokus 1.8 Tdi и Audi A8 4.2 Quatro,
са законском затезном каматом почев од 19. 1. 2012.
године.
Наплата трошкова парничног поступка у износу
од 424.276,00 динара.
Наплата трошкова извршења у износу од 87.034,00
динара.ж
По основу закупа за период јануар 2013. до 31. 5.
2013.године, у укупном износу од 150.200,00 динара.
5. Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ДОО „North Distribution Company” у стечају
Ниш, матични број 17558994, ПИБ 103394523.
6. Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику РС”.
4 Рео број 7/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6710
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку одлучивања по предлогу предлагача „Beer Commerce” доо у ликвидацији Бубањ, 7. јули
7, чији је ликвидациони управник Зоран Вучковић, за
покретање стечајног поступка над дужником „Beer
Commerce” доо у ликвидацији Бубањ, 7. јули 7, донео
је, дана 20. 6. 2014. године,
РЕШЕЊЕ
1. Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником „Beer Commerce” доо у ликвидацији Бубањ, 7
јули 7, матични број 07681224 ПИБ 100619656.
2. Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања.
3. Именује се за стечајног управника Мартиновић
Зоран из Ниша, Дурлан 23.
24
27. VI 2014. /
4. Позивају се повериоци да у року од 90 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка над стечајним дужником у „Службеном
гласнику РС”, пријаве овом суду своја обезбеђена и
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику
писменом пријавом поднетом у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања.
Пријаве се могу поднети и по истеку рока од 90
дана, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”, с тим
што тада подносилац пријаве предујмљује трошкове за
одржавање допунског испитног рочишта. Све пријаве
поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као
неблаговремене.
5. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајном дужнику.
6. Прво поверилачко рочиште заказује се за дан 24.
7. 2014.године, са почетком у 11,00 часова, у судници
број 3 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.
7. Рочиште за испитивање потраживања заказује
се за дан 18. 11. 2014.године, са почетком од 10,00
часова, у судници број 3 Привредног суда у Нишу,
Светосавска 7а.
8. Стечајни поступак је отворен дана 20. 6. 2014
године и тог дана је Решење истакнуто на огласној табли суда.
3 Ст. број 20/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
7030
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку одлучивања по предлогу предлагача
Друштво за производњу железничке и комуналне опреме
„Блок Сигнал” ДОО Ниш, Сарајевска 2 за покретање стечајног поступка над дужником Друштво за производњу
железничке и комуналне опреме „Блок Сигнал” ДОО
Ниш, Сарајевска 2, донео је, дана 17. 6. 2014.године
РЕШЕЊЕ
1. Отвара се стечајни поступак над стечајним
дужником Друштво за производњу железничке и комуналне опреме „Блок Сигнал” ДОО Ниш, Сарајевска 2,
матични број 20037946 ПИБ 103862202.
2. Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања.
3. Именује се за стечајног управника Милошевић
Драган из Ниша, Деспота Стефана 28.
4. Позивају се повериоци да у року од 90 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка над стечајним дужником у „Службеном
гласнику РС”, пријаве овом суду своја обезбеђена и
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику
писменом пријавом поднетом у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања.
Пријаве се могу поднети и по истеку рока од 90
дана, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”, с тим што тада подносилац пријаве предујмљује трошкове за одржавање допунског испитног
рочишта. Све пријаве поднете по истеку рока од 120
дана биће одбачене као неблаговремене.
5. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајном дужнику.
6. Прво поверилачко рочиште заказује се за дан 24.
7. 2014.године, са почетком у 10,00 часова, у судници
број 3 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.
7. Рочиште за испитивање потраживања заказује
се за дан 13. 11. 2014.године, са почетком од 10,00
часова, у судници број 3 Привредног суда у Нишу,
Светосавска 7а.
8. Стечајни поступак је отворен дана 17. 6. 2014
године и тог дана је Решење истакнуто НА огласној
табли суда.
3. Ст 18/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6908
Исплата награде и накнаде трошкова стечајног управника до висине расположивих средстава извршиће
се стечајном управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Стечајни поступак над стечајним дужником Milt
Company OD Obrovac у стечају, Милете Протић б. б.,
МБ 08253684, ПИБ 100753742 –се закључује.
Налаже се стечајном управнику Игору Секерешу,
да региструје стечајну масу код надлежног органа, те се
овлашћује стечајни управник да заступа стечајну масу
Milt Company OD Obrovac у стечају, Милете Протић б.
б., МБ 08253684, ПИБ 100753742, у поступку који се
води пред Привредним судом у Новом Саду број П –
1212/2012 и број П – 2218/2012.
Допуњује се решење број Ст – 310/11 од 8 .5.
2014.г. тако што се у ставу 2. изреке након речи „од
1.599.040,93 динара” уноси следећи текст: од ког износа 258.000,00 динара представља трошкове стечајног
управника”.
Налаже се стечајном управнику да у име стечајног дужника на име паушалне таксе на решење о
закључењу стечаја уплати износ од 5.000,00 динара
на евидентни рачун Привредног суда у Новом Саду,
број 840 – 29703845-68 са позивом на број 97 92 – 223
–106399480.
Ст. број 310/2011 – Из Привредног суда у Новом
саду.
6979
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником DIP Commerce ДОО Ветерник – у стечају, Три багрема 2, М. Б.8710201, ПИБ 100465850, по
обавештењу НБС Крагујевац од 29. 2. 2012. године и по
предлогу предлагача Радул Зорана из Кумана, Николе
Тесле 19 чији је пуномоћник Невенка Табаковић адвокат у Новом Саду, од 12. 4. 2012. године, донео је дана
17. 6. 2014. године
РЕШЕЊЕ
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
29. 5. 2014. године.
Утврђује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника утврђује се у износу од 60.000,0 динара.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником DIP Commerce ДОО Ветерник – у стечају,
Три багрема 2, М. Б.8710201, ПИБ 100465850.
Наставља се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника DIP Commerce ДОО Ветерник
– у стечају, Три багрема 2.
Именује се стечајни управник Бранка Павлић
за заступника стечајне масе стечајног дужника DIP
Commerce ДОО Ветерник – у стечају, Три багрема 2.
Овлашћује се стечајни управник Бранка Павлић
да заступа стечајног дужника у парничним, управним
и другим поступцима који су у току, и који ће настати
након закључења стечајног поступка.
Налаже се стечајном управнику да код надлежне
Агенције за привредне регистре региструје стечајну
масу.
Решење о закључењу стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику РС”.
2. Ст. број 649/2012 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
7008
РЕШЕЊЕ
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником НС Поглед ДОО Нови Сад – у стечају,
МБ: 8811342, ПИБ 103221690 по обавештењу НБС од
11. 1. 2011.године и предлогу повериоца Грујић Ане
из Ердевика коју заступа Драгослав Петровић адвокат
из Новог Сада, Жељка Митровића из Новог Сада, кога
заступа Зора Радомировић – Еторре адвокат из Новог
Сада и Пиреус банка АД Београд, донео је дана 17. 6.
2014. године
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
4. 4. 2014.г.
Коначна награда стечајног управника утврђује
се у износу од 766.034,45 динара, а накнада трошкова
стечајног управника утврђује се у коначном износу од
1.599.040,93 динара.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника према предлогу стечајног управника од
29.5.2014.године.
Утврђује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 294.178,00 динара.
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над дужником
Milt Company OD Obrovac у стечају, Милете Протић б.
б.,МБ 08253684, ПИБ 100753742, дана 8. маја 2014.године. доноси
РЕШЕЊЕ
65
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника у износу од 150.000,0 динара.
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником НС Поглед ДОО Нови Сад – у стечају,
МБ:8811342, ПИБ 103221690.
Наставља се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника НС Поглед ДОО Нови Сад – у
стечају.
Именује се стечајни управник Бранка Павлић за
заступника стечајне масе стечајног дужника НС Поглед
ДОО Нови Сад – у стечају.
Овлашћује се стечајни управник Бранка Павлић
да заступа стечајног дужника у парничним, управним
и другим поступцима који су у току, и који ће настати
након закључења стечајног поступка.
Налаже се стечајном управнику да код надлежне
Агенције за привредне регистре региструје стечајну
масу.
Решење о закључењу стечајног поступка објавити
у „Службеном гласнику РС”.
2. Ст. број 98/2011 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
7012
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву по­сту­па­ју­ћи по сте­чај­
ном су­ди­ји Све­тла­ни Ден­чић Бје­ла­но­вић, у пред­ме­ту
Ст. 7/13 по­кре­ће прет­ход­ни по­сту­пак за ис­пи­ти­ва­ње ис­
пу­ње­но­сти усло­ва за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја у скла­
ду са уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је
над сте­чај­ним ду­жни­ком При­вред­ног дру­штва за про­
из­вод­њу хе­ми­ка­ли­ја, хе­миј­ских про­из­во­да и ве­штач­ких
и син­те­тич­ких вла­ка­на „He­mi­ja –Brixol” д. о. о. Вр­шац,
ма­тич­ни број 17510193 ПИБ 103047970, Ге­не­ра­ла Ема­
ну­е­ла Ар­се­ни­је­ви­ћа 24.
Ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње о пред­ло­гу и гла­са­њу о
пла­ну ре­ор­га­ни­за­ци­је ће се одр­жа­ти 24. ју­ла 2014. го­
ди­не са по­чет­ком у 11,00 ча­со­ва, у При­вред­ном су­ду у
Пан­че­ву, рас­прав­на са­ла 114, пр­ви спрат.
Пред­лог за отва­ра­ње по­ступ­ка сте­ча­ја у скла­ду са
уна­пред при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је, под­
нео је сте­чај­ни ду­жник При­вред­ног дру­штва за про­из­
вод­њу хе­ми­ка­ли­ја, хе­миј­ских про­из­во­да и ве­штач­ких и
син­те­тич­ких вла­ка­на „Хе­ми­ја – Bri­xol” д. о. о. Вр­шац.
Пра­во гла­са има­ју сви по­ве­ри­о­ци сра­змер­но ви­си­
ни њи­хо­вих по­тра­жи­ва­ња.
Гла­са­ње се вр­ши усме­но, на ро­чи­шту, а мо­же и
пи­сме­ним пу­тем, у ком слу­ча­ју се су­ду мо­ра­ју под­не­
ти гла­сач­ки ли­сти­ћи, са из­ја­вом о на­чи­ну гла­са­ња и са
ове­ре­ним пот­пи­сом овла­шће­ног ли­ца од стра­не над­ле­
жног ор­га­на за ове­ру пот­пи­са.
Гла­са­ње се вр­ши у окви­ру пред­ви­ђе­них кла­са по­
ве­ри­ла­ца, а план се сма­тра усво­је­ним у јед­ној кла­си
по­ве­ри­ла­ца, ако за план гла­са­ју по­ве­ри­о­ци ко­ји има­ју
обич­ну ве­ћи­ну по­тра­жи­ва­ња од укуп­них по­тра­жи­ва­ња
по­ве­ри­ла­ца у тој кла­си.
Кла­са по­ве­ри­ла­ца чи­ја по­тра­жи­ва­ња пре­ма пла­ну
ре­ор­га­ни­за­ци­је тре­ба да бу­ду у пот­пу­но­сти, из­ми­ре­на
пре по­чет­ка при­ме­не пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је, не гла­са за
план од­но­сно сма­тра се да је план ре­ор­га­ни­за­ци­је у тој
кла­си усво­јен.
План ре­ор­га­ни­за­ци­је се сма­тра усво­је­ним ако га
на про­пи­сан на­чин при­хва­те све кла­се по­ве­ри­ла­ца.
План ре­ор­га­ни­за­ци­је сте­чај­ног ду­жни­ка При­вред­
ног дру­штва за про­из­вод­њу хе­ми­ка­ли­ја, хе­миј­ских
про­из­во­да и ве­штач­ких и син­те­тич­ких вла­ка­на „He­
mi­ja – Briхol д. о. о. Вр­шац, из­ло­жен је у пи­сар­ни­ци
При­вред­ног су­да у Пан­че­ву, па се сви по­ве­ри­о­ци са
са­др­жи­ном пла­на мо­гу упо­зна­ти уви­дом у исти сва­ког
рад­ног да­на од 8,00 до 15,00 ча­со­ва.
По­зи­ва­ју се за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца да све при­мед­
бе на пред­лог уна­пред при­пре­мље­ног пла­на ре­ор­га­
ни­за­ци­је ко­јим оспо­ра­ва­ју са­др­жи­ну уна­пред при­пре­
мље­ног пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је, а на­ро­чи­то основ или
ви­си­ну пла­ном об­у­хва­ће­них по­тра­жи­ва­ња до­ста­ве сте­
чај­ном ду­жни­ку и над­ле­жном су­ду у ро­ку од 15 да­на од
об­ја­вљи­ва­ња огла­са у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
Пред­ла­гач је ду­жан да да од­го­вор на при­мед­бу у
ро­ку од осам да­на од при­је­ма при­мед­бе овом су­ду.
Име­ну­је се за сте­чај­ног управ­ни­ка Бра­ни­слав Ме­
да­ко­вић из Пан­че­ва, Вој­во­де Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка 22.
На­ла­же се при­вре­ме­ном сте­чај­ном управ­ни­ку да
про­ве­ри тач­ност по­да­та­ка из Уна­пред при­пре­мље­ног
пла­на ре­ор­га­ни­за­ци­је са за­дат­ком да по­ред тач­но­сти
по­да­та­ка про­ве­ри и да ли је пра­вил­но из­вр­ше­на про­
це­на вред­ности свих по­крет­них и не­по­крет­них ства­
ри на­ве­де­них у пред­ло­гу, да ли је пра­вил­но из­вр­ше­на
про­це­на вред­но­сти по­тра­жи­ва­ња по­ве­ри­ла­ца и да ли је
пред­ла­гач по­сту­пио по за­кључ­ци­ма сте­чај­ног су­ди­је.
5. Ст. број 7/2013 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6875
65 / 27. VI 2014.
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПО­ЖА­РЕВ­ЦУ
При­вред­ни суд у По­жа­рев­цу, сте­чај­ни су­ди­ја Зве­
зда­на Ка­ра­кла­јић у по­ступ­ку сте­ча­ја над сте­чај­ним ду­
жни­ком „Ми­тос ММ” ДОО у сте­ча­ју из По­жа­рев­ца, на
за­вр­шном ро­чи­шту до­нео је 13. ма­ја 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
1. Усва­ја се за­вр­шни ра­чун сте­чај­ног управ­ни­ка од
9. ма­ја 2014. го­ди­не, са за­вр­шним из­ве­шта­јем.
2. За­кљу­чу­је се сте­чај­ни по­сту­пак над сте­чај­ним
ду­жни­ком „Ми­тос ММ” ДОО у сте­ча­ју из По­жа­рев­ца.
3. Укуп­на ре­зер­ви­са­на сред­ства за тро­шко­ве сте­
чај­ног по­ступ­ка и оба­ве­зе сте­чај­не ма­се по за­кљу­че­њу
сте­чај­ног по­ступ­ка, из­но­се 15.718,00 ди­на­ра и са­сто­је
се од 8.918,00 ди­на­ра за ис­пла­ту ко­нач­не на­гра­де ст.
управ­ни­ка, за тро­шко­ве на­кна­де АПР – у за за­бе­ле­
жбу 2.800,00 ди­на­ра, за тро­шко­ве бри­са­ња из АПР – а
3.000,00 ди­на­ра, за тро­шко­ве на­кна­де АПР – а за ре­ги­
стра­ци­ју за­вр­шног ра­чу­на 1.000,00 ди­на­ра.
4. Ре­ше­ње о за­кљу­че­њу сте­чај­ног по­ступ­ка об­ја­
ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, а по пра­во­сна­жно­
сти до­ста­ви­ти Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре, ра­ди
бри­са­ња сте­чај­ног ду­жни­ка из ре­ги­стра При­вред­них
су­бје­ка­та.
3. Ст. број 405/2012 – Из При­вред­ног су­да у По­жа­
рев­цу.
6974
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу је својим решењем од
16. 6. 2014. године, у стечајном поступку над Задругoм
„Центар” у стечају из Смедерева, број предмета Ст.
220/2011, заказао завршно рочиште за 17. 7. 2014. године у 11,15 часова, у Привредном суду Пожаревац судница 74/III, на коме ће се:
1) расправљати о завршном рачуну стечајног управника,
2) подносити примедбе на завршни рачун или на
поднете захтеве за исплату накнада и награда,
3) одлучивати о другим питањима од значаја за
банкротство стечајног дужника.
Позивају се повериоци да истом присуствују.
Ст. број 220/2011 – Из Привредног суда у
Пожаревцу.
6883
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је дана 19.
6. 2014. године решењем Ст. 1/2014 заказао у
поступку стечаја над „Винопродукт Чока” д.
о .о. из Суботице, Корзо 1, допунско испитно
рочиште за 18. 9. 2014. године са почетком у
11,00 часова код Привредног суда у Суботици –
сала 168/2.
Објављивањем овог огласа у „Сл. гласнику
РС” и на огласној табли суда сматраће се уредно
позваним на рочиште повериоци и странке.
Ст. број 1/2014 – Из Привредног суда у
Суботици.
6953
Привредни суд у Суботици је дана 19. 6. 2014.
године решењем Ст. 26/2010 усвојио Завршни рачун
стечајног управника Мишчевић Милана, дипл. оецц. из
Суботице у поступку стечаја над „Пласман Шпед” д. о.
о. Суботица, Ендреа Бајчи Жилинског 9 – матични број
08504997.
Одређује се коначна награда стечајног управника
Мишчевић Милана у износу од 641.125,00 динара.
Одређују се коначни трошкови стечајног управника Мишчевић Милана у износу од 81.701,96 динара.
Закључује се стечајни поступак над „Пласман
Шпед” д. о. о. Суботица, Ендреа Бајчи Жилинског 9 –
матични број 08504997.
Утврђује се да стечајни дужник „Пласман Шпед”
д. о. о. Суботица, Ендреа Бајчи Жилинског 9 – матични број 08504997 на дан 19. 6. 2014. године располаже
имовином у износу од 692.593,59 динара.
Новчани износ од 692.593,59 динара расподељује
се на следећи начин:
– неисплаћена награда стеч. управника 641.125,00 д.
– неисплаћени трошкови књиг. и архивирања
27.200,00 д.
– средства резервисана за трошкове оконч. стеч.
пост. 19.268,59 д. (таксе, провизије, накнаде)
25
– паушална такса Таксена тарифа – тарифни број
22., тачка 1. 5.000,00 д.
Правоснажно решење о закључењу поступка стечаја доставиће се Агенцији за привредне регистре на
даљњу надлежност.
Ово решење објавиће се на огласној табли суда и у
„Сл. гласнику РС”.
Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у
року од осам дана од дана објављивања огласа у „Сл.
гласнику РС”.
Ст. 26/2010 – Из Привредног суда у Суботици.
6948
Привредни суд у Суботици је дана 16. 6. 2014. године решењем Рео. 2/2014 покренуо претходни поступак ради утврђења испуњености услова за отварање
поступка стечаја у складу са унапред припремљеним
планом реорганизације над „Традиционално знање”
д. о. о. из Суботице, Ђорђа Натошевића 44. – матични
број 20787660.
Према стечајном дужнику „Традиционално знање”
д. о. о. из Суботице, Ђорђа Натошевића 44. – матични
број 20787660 одређене су мере обезбеђења, ради спречавања промене имовинског положаја.
За привременог стечајног управника именован је
Хармат Тамаш, дипл. оецц. из Суботице, којем је наложено да одмах обезбеди адекватну заштиту имовине стечајног дужника на начин којим ће осигурати да
вредност и стање имовине остану непромењени.
Одређена привремена мера остаје на снази до доношења правоснажне одлуке у вези покретања стечајног поступка над стечајним дужником „Традиционално
знање” д. о. о. из Суботице, Ђорђа Натошевића 44. –
матични број 20787660.
Обавезује се предлагач – стечајни дужник
„Традиционално знање” д. о. о. из Суботице, Ђорђа
Натошевића 44. – матични број 20787660 да у року од
3 дана предујми на име трошкова поступка стечаја износ од 600.000,00 динара на депозит Привредног суда у
Суботици – број 840–311802–93, под претњом одбачаја
унапред припремљеног предлога – применом одредби
члана 159. став 4. Закона о стечају.
Повериоци могу извршити увид у унапред
припремљени план реорганизације у писарници
Привредног суда у Суботици – соба 171/2 – сваког радног дана у временском периоду од 8,30 до 12,30 часова
– све до дана одржавања рочишта.
Заинтересована лица могу дати примедбе на поднети план, односно могу оспорити садржину, основ и
висину планом обухваћених потраживања у року од
15 дана од дана објављивања огласа у „Сл. гласнику
Републике Србије”. Примедбе поднете суду након рока
од 15 дана од дана објаве огласа у „Сл. гласнику РС”
неће се узети у разматрање.
Рочиште за одлучивање и гласање о предложеном
плану реорганизације заказује се за 18. 9. 2014. године са почетком у 9,00 часова – судница број 168/2 код
Привредног суда у Суботици.
Обавезује се предлагач:
– да достави суду још 2 примерка унапред припремљеног плана реорганизације,
– спецификацију покретне и непокретне имовине
са доказима, и
– да ово решење достави свим познатим повериоцима наведеним у предлогу плана реорганизације, те
да о истом достави суду доказ у року од 8 дана.
Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
Унапред припремљени план реорганизације који
је суду достављен дана 12. 6. 2014. године доступан је
свим повериоцима у стечајној писарници Привредног
суда у Суботици сваког радног дана у времену од 8,30
– 12,30, а објављивањем огласа у „Сл. гласнику РС”,
дневним новинама и на интернет страни Агенције за
привредне регистре из Београда сматраће се уредно
позваним на рочиште сви повериоци и странке.
Право гласа на рочишту имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања.
Повериоци по предложеном унапред припремљеном плану реорганизације могу гласати:
– писмено, када се гласачки листићи суду поднесе
са овереним потписом овлашћеног лица, (достављање
извода из Агенције за привредне регистре за правно
лице или овера потписа пред надлежним органом за
физичко лице) или
– усмено на рочишту – уз прилагање пуномоћја
ради гласања.
Гласање ће се вршити у оквиру формираних класа
поверилаца.
Рео. број 2/2014 – Из Привредног суда у Суботици.
6949
Привредни суд у Суботици је дана 19. 6. 2014.
године решењем Ст. 12/2013 усвојио Завршни рачун
стечајног управника Мишчевић Милана, дипл. оецц.
из Суботице у поступку стечаја над „Funny Shoes” д. о.
о. Суботица, Наде Димић 14. – матични број 20353457.
Одређује се коначна награда стечајног управника
Мишчевић Милана по основу намирења поверилаца у
износу од нула динара.
Одређују се коначни трошкови стечајног управника Мишчевић Милана у износу од 25.000,00 динара.
Закључује се стечајни поступак над „Funny Shoes”
д. о. о. Суботица, Наде Димић 14. – матични број
20353457.
Утврђује се да стечајни дужник „Funny Shoes”
д. о. о. Суботица, Наде Димић 14. – матични број
20353457 на дан 19. 6. 2014. године располаже имовином у износу од 76.018,29 динара.
Новчани износ од 76.018,29 динара расподељује
се на следећи начин:
– накнада трошкова стечајног управника 25.000,00 д.
– обавезе по основу уг.о делу - књиговодство
30.000,00 д.
– средства рез. за окончање стеч. поступка
18.518,29 д.
– паушална такса Таксена тарифа – тарифни број
22., тач. 1. 2.500,00 д.
Правоснажно решење о закључењу поступка стечаја доставиће се Агенцији за привредне регистре на
даљњу надлежност.
Ово решење објавиће се на огласној табли суда и у
„Сл. гласнику РС”.
Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у
року од осам дана од дана објављивања огласа у „Сл.
гласнику РС”.
Ст. број 12/2013 – Из Привредног суда у Суботици.
6951
Привредни суд у Суботици је дана 19. 6. 2014.
године решењем Ст. 18/2013 у поступку стечаја над
„ЛТС” д. о. о. из Ловћенца, Благоте Мићуновића 30.
заказао одржавање допунског испитног рочишта за
18. 9. 2014. године са почетком у 9,30 часова – код
Привредног суда у Суботици, сала 168/2.
Објављивањем овог огласа у „Сл. гласнику РС” и
на огласној табли суда сматраће се уредно позваним на
рочиште повериоци и странке.
Ст број 18/2013 – Из Привредног суда у Суботици.
6954
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 12/2013
од 12. 6. 2014. године одредио завршно рочиште
у поступку стечаја над стечајним дужником „ ЛМ
Промет” ОД , стечајна маса, Чачак, за дан 10. 7. 2014.
године, са почетком у 10,30 часова у овом суду, судница
број 3. Оглашавањем овог решења сматра се да су повериоци уредно позвани.
2. Ст број 12/2013 – Из Привредног суда у Чачку.
6958
Привредни суд у Чачку је решењем Ст. 19/2014
од 11. 6. 2014. године одредио завршно рочиште у
поступку стечаја над стечајним дужником стечајна
маса „Технос” А Д, Чачак, за дан 15. 7. 2014. године,
са почетком у 11,30 часова, у овом суду, судница број 3.
Оглашавањем овог решења сматра се да су повериоци уредно позвани.
Ст. број 19/2014 – Из Привредног суда у Чачку.
6884
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗРЕ­ЊА­НИ­НУ
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
31/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5 – 12, ОШ „Ми­ли­вој Омо­рац” у Иђо­шу,
по­дат­ке:
Упи­су­је се До­бри­вој (Фра­ња) Мар­то­но­ши, ЈМБГ:
1205963840017, за вр­ши­о­ца ду­жно­сти ди­рек­то­ра шко­ле
нео­гра­ни­че­но, а бри­ше се в. д. ди­рек­то­ра шко­ле Кри­
сти­јана (Ја­ким) Ку­кић, ЈМБГ: 2504963815064.
Фи. број 31/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
6764
26
27. VI 2014. /
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
29/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5 – 98 Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка
„Оља”, Но­ви Кне­же­вац, по­дат­ке:
На осно­ву од­лу­ке осни­ва­ча од 21. ма­ја 2014. го­ди­
не бри­ше се Здрав­стве­на уста­но­ва Апо­те­ка „Оља” Но­
ви Кне­же­вац.
Фи. број 29/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
7004
При­вред­ни суд у Зре­ња­ни­ну, ре­ше­њем Фи. број
34/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5 – 192 Кан­це­ла­ри­ја за ло­кал­ни Еко­ном­ски
раз­вој Оп­шти­не Но­ви Бе­чеј, по­дат­ке:
Упи­су­је се про­ме­на по­да­та­ка у Суд­ски ре­ги­стар.
Бри­ше се: Са­ша Ду­јин, в. д. ди­рек­то­ра, без огра­ни­
че­ња, ЈМБГ 1410968850048.
Упи­су­је се: Са­ша Ду­јин, ди­рек­тор, без огра­ни­че­
ња, ЈМБГ 1410968850048.
Фи. број 34/2014 – Из При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну.
7005
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. бр­ој
41/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5 – 24 – 00, Уста­но­ва спорт­ско – ре­кре­а­тив­ни
цен­тар „Шу­ма­ди­ја” Кне­за Ми­ха­и­ла 33/Ц/1, Аран­ђе­ло­
вац, по­дат­ке:
Вр­ши се упис пр­о­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње. Бри­ше се Бо­јан Мак­со­вић вр­ши­лац ду­жно­сти
ди­рек­то­ра, упи­су­је се Мир­ја­на Ла­за­ре­вић вр­ши­лац ду­
жно­сти ди­рек­то­ра.
Фи. бр­ој 41/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
6745
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. бр­
ој 40/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку бр­ој 5 – 229 – 00, Ту­ри­стич­ка орга­ни­за­ци­ја оп­
шти­не Аран­ђе­ло­вац, Кња­за Ми­ло­ша 267, Аран­ђе­ло­вац,
по­дат­ке:
Вр­ши се упис пр­о­ме­не ли­ца овла­шће­ног за за­сту­
па­ње. Бри­ше се Мир­ја­на Ла­за­ре­вић в. д. ди­рек­то­ра,
упи­су­је се Је­ле­на Суј­ко­вић (ЈМБГ 1104987726834) из
Аран­ђе­лов­ца в. д. ди­рек­то­ра.
Фи. бр­ој 40/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
6745
При­вред­ни суд у Кра­гу­јев­цу, ре­ше­њем Фи. бр­
ој 39/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку бр­ој 5 – 327– 00, Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка
„Не­вен”, Бу­ле­вар Во­жда Ка­ра­ђор­ђа 32, То­по­ла, по­дат­ке:
Осни­ва се огра­нак уста­но­ве. Пун на­зив огран­ка
гла­си: Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Не­вен”, огра­нак
апо­те­ка „Не­вен 2”, То­по­ла. Се­ди­ште огран­ка је у ули­
ци Вој­во­де Жи­во­ји­на Ми­ши­ћа 18. Ли­це овла­шће­но за
за­сту­па­ње огран­ка је Ми­лој­ка Јев­ђић из То­по­ле (ЈМБГ
3004960215229). Де­лат­но­сти огран­ка су: 47.73, 47.74,
47.75, 47.11, 47.21, 47.22, 47.25, 47.29, 47.51, 47.72,
47.59, 47.54, 47.19.
Фи. бр­ој 39/14 – Из При­вред­ног су­да у Кра­гу­јев­цу.
6745
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 79/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 1 – 392 – 00
податке:
Предшколска установа „Сунце” из Куршумлије
врши промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише Гордана Николић као в. д директор а уписује
се Гордана Николић као директор без ограничења.
Фи. број 79/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6915
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 83/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 1 – 585 податке:
Раднички универзитет „Тихомир Станковић” из
Прокупља врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише Перуновић Јасмина као в. д
директор а уписује се Красић Љиљана као директор.
Фи. број 83/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6916
65
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 81/2014
од 4. 6. 2014. године уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5 – 37 Здравствена установа
Апотека „Апотека Нини” Ниш податке:
Оснива се Огранак Апотека „Нини – 3” Ниш,
Вожда Карађорђа 68.
Делатност огранка: 4773 – Трговина на мало
фармацеутским производима у специјализованим
продавницама – апотекама, 4774 – Трговина на мало
медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама, 4775 – Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим
продавницама.
Фи.број 81/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6964
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 89/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 5 – 33 податке:
Оснивају се огранци Здравствене установе
Апотека „Фармакоп” Ниш, под називом :
1) Огранак Апотека Обреновићева, са адресом
Обреновићева 124, Ниш.
2) Огранак Апотека Јована Ристића са адресом
Јована Ристића 23, Ниш.
Основна делатност је : 4773, 4774, 4775, 4729,
4721, 4772, 4765,
Уписује се: Драгана Божић Миљковић директор
без ограничења.
Фи. број 89/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6920
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 80/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 5 – 117 податке:
Оснива се огранак Здравствене установе Апотека
„ Пет – Сар Фарм” Житковац, под називом Здравствена
Установа Апотека „ Пет – Сар Фарм” Општина Ражањ,
са адресом : Партизанска 49 Ражањ.
Основна делатност је: 4773 Трговина на мало
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – Апотека.
Уписује се : Петровић Александра, директор.
Фи. број 80/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6963
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 91/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 1 – 850 – 00
податке:
Прехрамбена – хемијска школа из Ниша, врши
промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише Денић Љиљана као директор а уписује се
Микић Николић Тања, као в. д директор.
Фи. број 91/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6922
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 82/2014
од 6. 6. 2014. године уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5 – 68 Специјална болница за
хемодијализу „Fresenius Medical Care” Ниш податке:
Специјална болница за хемодијализу „Fresenius
Medical Care” Ниш опозива прокуру Гордани Шајић из
Београда.
Фи. број 82/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6967
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 84/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 14076 податке:
Школа за основно образовање одраслих
„Раднички Универзитет” Приштина са седиштем у
Штрпцу врши промену лица овлашћеног за заступање
тако што се брише Младеновић Зарија, као директор а
уписује се Младеновић Зарија као в. д директор.
Фи. број 84/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6919
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 77/2014
од 26. 5. 2014. године уписао је у судски регистар, у
регистарском улошку број 5 – 112 ЗУА Сиријус Ниш
податке:
Иступа оснивач Васић Чедомир из Ниша.
Приступа оснивач Васић Аница из Ниша. Оснивачки
улог у износу од 51.325,00 дин. у новцу и 1.437.100,00
дин. у неновчаним средствима Васић Чедомир уступа
новом оснивачу Васић Аници без накнаде.
Брише се Васић Чедомир као директор са овлашћењима за заступање без ограничења, уписује се
Васић Аница као директор са овлашћењима за заступање без ограничења.
Фи. број 77/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6966
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 85/2014
године уписао је у судски регистар у рег. Ру 12 податке:
Основна школа „Вук Караџић” Гњилане –
Шилово, врши промену лица овлашћеног за заступање
тако што се брише Максимовић Радица као директор а
уписује се Стојановић Саша као в. д. директор.
Фи. број 85/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6917
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 86/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 14076 податке:
Школа за основно образовање одраслих „Раднички
Универзитет” Приштина са седиштем у Штрпцу врши
промену лица овлашћеног за заступање тако што се
брише Зарија Младеновић као в. д директор а уписује
се Зарија Младеновић као директор школе.
Фи. број 86/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6918
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 92/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 1 – 635 податке:
Школа моде и лепоте из Ниша, врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише
Мирјана Ристић као директор, а уписује се Славиша
Михајловић као в. д директор.
Фи. број 92/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6921
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 78/2014
године уписао је у судски регистар у рег. ул. 5 – 4 податке:
Основна школа за музичко образовање „Др.
Драгутин Гостушки” Пирот, врши промену назива школе и седишта, тако да сада гласи: Основна музичка
школа ” Др. Драгутин Гостушки” Пирот, са седиштем у
ул. Вука Караџића 1.
Фи. број 78/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6911
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 94/2014
године уписао је у судски регистар у рег. 1 – 68 – 00
податке:
Основна школа „Учитељ Таса” Ниш, врши промену лица овлашћеног за заступање тако што се брише Пејић Миодраг као директор, а уписује се Крстић
Радмила као в. д. директор.
Фи. број 94/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
6909
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ПАН­ЧЕ­ВУ
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Фи. број
24/14, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5 – 20, по­дат­ке:
Основ­ну шко­лу „Ми­ша Стој­ко­вић” из Га­ја за­сту­
па ди­рек­тор шко­ле Зла­та­но­вић Ми­о­драг, а Зла­та­но­вић
Ми­о­дра­гу вр­ши­о­цу ду­жно­сти ди­рек­то­ра шко­ле пре­ста­
ју овла­шће­ња.
Фи. број 24/14 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6874
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Фи. број
25/14, од 2. ју­на 2014. упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­
ги­стар­ском уло­шку број 5 – 125, Град­ски му­зеј Вр­шац,
Вр­шац, ре­ги­стра­ци­ја про­ме­не се­ди­шта, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на по­слов­ног се­ди­шта Град­ског
му­зе­ја Вр­шац. До­са­да­шње се­ди­ште му­зе­ја би­ло је на
адре­си: Вр­шац, Фе­лик­са Ми­ла­ке­ра, 19. Но­во се­ди­ште
је на адре­си: Вр­шац, Жар­ка Зре­ња­ни­на 20.
Фи. број 25/14 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6874
65 / 27. VI 2014.
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Фи. број
26/14, од 20. ма­ја 2014. упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у
ре­ги­стар­ском уло­шку број 5 – 173, по­дат­ке:
Дом здра­вља „Бе­ла Цр­ква”, Бе­ла Цр­ква за­сту­па
Ла­зић мр Ве­ро­љуб, без огра­ни­че­ња, Прим. др Љи­ља­ни
Ми­хај­лов­ски пре­ста­ју овла­шће­ња за за­сту­па­ње.
Фи. број 26/14 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6874
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Фи. број
27/14, од 28. ма­ја 2014. упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у
ре­ги­стар­ском уло­шку број 5 – 137, ЕТШ Па­ја Мар­га­но­
вић Пан­че­во, по­дат­ке:
Вр­ши се про­ме­на ли­ца овла­шће­ног за за­сту­па­ње:
Чи­кош На­да, ди­рек­тор, пре­ста­ју сва овла­шће­ња; Да­
мја­нов Сте­ван, по­моћ­ник ди­рек­то­ра, пре­ста­ју сва овла­
шће­ња; Да­мја­нов Сте­ван, в. д. ди­рек­тор до­би­ја овла­
шће­ња без огра­ни­че­ња.
Фи. број 27/14 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6874
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Фи. број
28/14, од 26. ма­ја 2014. упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у
ре­ги­стар­ском уло­шку број 5–181, по­дат­ке:
Цен­тар за со­ци­јал­ни рад „8 Мај” Бе­ла Цр­ква за­сту­
па Дра­ган По­по­вић, в. д. ди­рек­то­ра, без огра­ни­че­ња.
Ви­о­ле­та Си­мић из Бе­ле Цр­кве раз­ре­ша­ва се ду­
жно­сти ди­рек­то­ра Цен­тра за со­ци­јал­ни рад „8. Мај”
Бе­ла Цр­ква.
Фи. број 28/14 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6874
При­вред­ни суд у Пан­че­ву, ре­ше­њем Фи. број
29/14, од 5. ју­на 2014. упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у
ре­ги­стар­ском уло­шку број 5 –108, Ме­ди­цин­ска шко­ла
Сте­ви­ца Јо­ва­но­вић, Пан­че­во, по­дат­ке:
Ме­ди­цин­ску шко­лу „Сте­ви­ца Јо­ва­но­вић” у Пан­че­
ву, Па­сте­ро­ва 2, за­сту­па Све­тла­на Ка­ла­пиш, ди­рек­тор
без огра­ни­че­ња. Пре­ста­је функ­ци­ја вр­ши­о­ца ду­жно­сти
ди­рек­то­ра, Све­тла­ни Ка­ла­пиш.
Фи. број 29/14 – Из При­вред­ног су­да у Пан­че­ву.
6874
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 36/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1 – 9026 – 03, Здрав­стве­на уста­
но­ва апо­те­ка „Дин­чић” Ср. Ми­тро­ви­ца, Кра­ља Пе­тра I
46, по­дат­ке:
На осно­ву Од­лу­ке осни­ва­ча о осни­ва­њу огра­на­ка,
упи­су­је се Огра­нак Здрав­стве­не уста­но­ве – Апо­те­ка
„Дин­чић” Срем­ска Ми­тро­ви­ца, Кра­ља Пе­тра I 46, са
се­ди­штем у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, Со­лар­ски трг 1.
Огра­нак ће по­сло­ва­ти под на­зи­вом: „Здрав­стве­
на уста­но­ва – Апо­те­ка „Дин­чић” Срем­ска Ми­тро­ви­ца,
Кра­ља Пе­тра I 46, Апо­те­ка „Дин­чић” Огра­нак 3, Срем­
ска Ми­тро­ви­ца, Со­лар­ски трг 1.
Се­ди­ште огран­ка је у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, Со­
лар­ски трг 1.
Огра­нак не­ма свој­ство прав­ног ли­ца, за оба­ве­зе
огран­ка од­го­ва­ра Апо­те­ка це­ло­куп­ном сво­јом имо­ви­ном.
Де­лат­ност огран­ка је 47.73 – Тр­го­ви­на на ма­ло
фар­ма­це­ут­ским про­из­во­ди­ма.
47.74 – Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским и ор­то­пед­
ским по­ма­га­ли­ма.
47.75 – Тр­го­ви­на на ма­ло ко­зме­тич­ким и то­а­лет­
ним пре­па­ра­ти­ма.
Тр­го­ви­на на ма­ло ме­ди­цин­ским пре­пара­ти­ма.
Из­да­ва­ње ле­ко­ва по ре­цеп­ту­ри.
Ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње огран­ка је ди­рек­тор
Је­ле­на Дин­чић, из Срем­ске Ми­тро­ви­це, Де­кан­ске ба­
ште 6/7, ЈМБГ 3010964895046, без огра­ни­че­ња.
Фи. број 36/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
6942
При­вред­ни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ре­ше­њем
Фи. број 37/2014, упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­
стар­ском уло­шку број 1 – 420, Еко­ном­ска шко­ла „9.
мај” Сремска Ми­тро­ви­ца, Ђу­ре Да­ни­чи­ћа 2, по­дат­ке:
Ме­ња се осни­вач Еко­ном­ске шко­ле, упи­су­је се
Ауто­ном­на По­кра­ји­на Вој­во­ди­на у се­ди­шту шко­ле ули­
ца Ђу­ре Да­ни­чи­ћа 2, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
27
Ши­фра де­лат­но­сти, упи­су­је се 8532; до­пу­њу­је се де­
лат­ност шко­ле сред­ње струч­но обра­зо­ва­ње и вас­пи­та­ње
у че­тво­ро­го­ди­шњем и тро­го­ди­шњем тра­ја­њу о обра­зов­
ним про­фи­ли­ма у под­руч­ју ра­да еко­но­ми­ја, пра­во и ад­
ми­ни­стра­ци­ја; еко­ном­ски тех­ни­чар, по­слов­ни ад­ми­ни­
стра­тор, прав­ни тех­ни­чар, би­ро­тех­ни­чар, фи­нан­сиј­ски
ад­ми­ни­стра­тор; у под­руч­ју ра­да тр­го­ви­на, уго­сти­тељ­ство
и ту­ри­зам; ту­ри­стич­ки техн. уго­сти­тељ­ски тех­ни­чар, ку­
ли­нар­ски тех­ни­чар, тр­го­вац, ко­но­бар и ку­вар.
Упи­су­је се но­ви Ста­тут шко­ле.
Фи. број 37/2014 – Из При­вред­ног су­да у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци.
6943
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ Привредни суд у Суботици је дана 19. 6. 2014. године решењем Фи. 99/2014 од 19. 6. 2014. године, уписао у судски регистар у регистарском улошку број 5-80
Зоолошки врт Палић, Палић, Крфска 4 , следеће:
Промена лица овлашћеног за заступање: Брише
се: Богдан Лабан –директор.
Уписује се: Петар Савић в. д. директор са неограниченим овлашћењима у унутрашњем и спољнотрговинском промету на период од годину дана
од 16. 6. 2014. године , ЈМБГ:1607975820020,број
ЛК:002779825 ПУ Суботица, са адресе Суботица,
Браћа Радића 158/57.
1. Фи. број 99/2014 – Из Привредног суда у
Суботици.
6955
Печати
Основ­ни суд у Пан­че­ву, до­но­си
ОД­ЛУ­КУ
О ПРО­ГЛА­ШЕ­ЊУ ПЕ­ЧА­ТА НЕ­ВА­ЖЕ­ЋИМ
1. Огла­ша­ва се не­ва­же­ћим пе­чат Основ­ног су­да у
Пан­че­ву окру­глог об­ли­ка, преч­ни­ка 32 мм, сле­де­ће са­
др­жи­не:
а) Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја
б) Ауто­ном­на по­кра­ји­на Вој­во­ди­на
в) Основ­ни суд у Пан­че­ву
г) у дну пе­ча­та се ис­пи­су­је се­ди­ште – Пан­че­во
д) у сре­ди­ни пе­ча­та на­ла­зе се ма­ли грб Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је и ред­ни број VI­II.
2. Од­лу­ку об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је”.
Пред­сед­ник су­да,
ОДЛУКУ
о проглашењу печата неважећим
I
Поништава се печат округлог облика, пречника 20мм, на којем је ивицом печата исписан текст
Акционарско друштво Челарево, средином печата текст
„Подунавље”, са редним римским бројем печата VI.
II
Оглас о поништењу печата објавиће се у
„Службеномном гласнику РС”.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Генерални директор
Никола Милићевић
6852
На осно­ву чла­на 35. од­лу­ке о осни­ва­њу При­вред­ног
дру­штва за ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је „Елек­тро­
ди­стри­бу­ци­ја – Бе­о­град” д. о. о. Бе­о­град, пре­чи­шћен текст,
(„Слу­жбе­ни гла­сник ЕДБ”, број 1/12), ди­рек­тор При­вред­
ног дру­штва за ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је „Елек­
тро­ди­стри­бу­ци­ја – Бе­о­град” д. о. о. Бе­о­град до­но­си
ОД­ЛУ­КУ
О ПРО­ГЛА­ШЕ­ЊУ ПЕ­ЧА­ТА
НЕ­ВА­ЖЕ­ЋИМ
Огла­ша­ва­ју се не­ва­же­ћим и по­вла­че из упо­
тре­бе пе­ча­ти При­вред­ног дру­штва за ди­стри­бу­ци­ју
Ди­рек­тор,
Зо­ран Ра­јо­вић, с. р.
6814
На основу члана 13. Закона о печатима државних
и других органа („Службени гласник РС” број 101/07),
члана 17. Правилника о изради, руковању, чувању и
уништењу печата и штамбиља број 1092 од 23. 5. 2008.
године и члана 50. Статута Дома за децу и омладину
без родитељског старања „Споменак” Панчево, директор Дома децу и омладину без родитељског старања
„Споменак”, Панчево доноси
Стан­ка Си­мо­но­вић, с.р.
6877
На основу члана 47. Статута А Д „Подунавље”
Челарево, Пролетерска б. б., Генерални директор
друштва, дана 18. 6. 2014.године, доноси
елек­трич­не енер­ги­је „Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ја – Бе­о­град”
д. о. о. Бе­о­град, и то:
1.Пе­чат окру­глог об­ли­ка преч­ни­ка 30 ми­ли­ме­та­ра,
са кру­жно ис­пи­са­ним тек­стом на срп­ском је­зи­ку, ћи­ри­
ли­цом, у кон­цен­трич­ним кру­го­ви­ма: При­вред­но дру­
штво за ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је; у дру­гом
уну­тра­шњем кру­гу „Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ја – Бе­о­град”
д. о. о., у сре­ди­ни Бе­о­град; ис­под ре­чи Бе­о­град, у сре­
ди­ни број 18 –1.
2. Пе­чат окру­глог об­ли­ка преч­ни­ка 30 ми­ли­ме­та­ра,
са кру­жно ис­пи­са­ним тек­стом на срп­ском је­зи­ку, ћи­ри­
ли­цом, у кон­цен­трич­ним кру­го­ви­ма: При­вред­но дру­
штво за ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је; у дру­гом
уну­тра­шњем кру­гу „Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ја – Бе­о­град”
д. о. о., у сре­ди­ни Бе­о­град; ис­под ре­чи Бе­о­град, у сре­
ди­ни број 19.
3. Пе­чат окру­глог об­ли­ка преч­ни­ка 20 ми­ли­ме­та­ра,
са кру­жно ис­пи­са­ним тек­стом на срп­ском је­зи­ку, ћи­
ри­ли­цом: „ЕДБ” д.о.о. Бе­о­град; у дру­гом уну­тра­шњем
кру­гу Бе­о­град; ис­под ре­чи Бе­о­град, у сре­ди­ни број 01.
4. Пе­чат окру­глог об­ли­ка преч­ни­ка 20 ми­ли­ме­та­ра,
са кру­жно ис­пи­са­ним тек­стом на срп­ском је­зи­ку, ћи­
ри­ли­цом: „ЕДБ” д.о.о. Бе­о­град; у дру­гом уну­тра­шњем
кру­гу Бе­о­град; ис­под ре­чи Бе­о­град, у сре­ди­ни број 02.
5. Пе­чат окру­глог об­ли­ка преч­ни­ка 20 ми­ли­ме­та­
ра, са кру­жно ис­пи­са­ним тек­стом на срп­ском је­зи­ку,
ћи­ри­ли­цом, у кон­цен­трич­ним кру­го­ви­ма: При­вред­но
дру­штво за ди­стри­бу­ци­ју елек­трич­не енер­ги­је; у дру­
гом уну­тра­шњем кру­гу „Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ја – Бе­о­
град” д. о. о.; у сре­ди­ни Бе­о­град; ис­под ре­чи Бе­о­град,
реч бла­гај­на, у сре­ди­ни број 50.
2. На­ве­де­ни пе­ча­ти се огла­ша­ва­ју не­ва­же­ћим због
гу­бит­ка истих до ко­га је до­шло услед по­пла­ве у по­
слов­ном објек­ту у Обре­нов­цу.
3. Пе­ча­те из тач­ке 1, 2, 3, 4 и 5. ове од­лу­ке огла­си­
ти не­ва­же­ћим у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”.
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА
НЕВАЖЕЋИМ
1. Оглашавају се неважећим и повлаче се из употребе
– печат на српском језику, са ћириличним текстом, округлог облика, пречника 32 мм, са кружно
исписаним текстом: Република Србија, Дом за децу и
омладину без родитељског старања „Споменак” ,у средини печата је грб РС и текст Панчево означени римском цифром I и II.
– Штамбиљ следеће садржине: Република Србија,
Аутономна покрајина Војводина, Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево,
број, година, Панчево.
– Штамбиљ који има правоугаони облик следеће
садржине Дом за децу и омладину без родитељског
старања „Споменак” Панчево ознаке за примљено, орг.
јединицу, број, прилог и вредност .
2. Печати и штамбиљи из тачке 1. ове Одлуке оглашавају се неважећим и повлаче се из употребе дана 12.
6. 2014. године у 14.50.
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику РС”.
Директор
Зденка Радојковић
6845
Обавештења
привредних друштава
Оснивач Здравствене установе апотеке СИ
Нови Сад дана 30. 5. 2014. године донео је одлуку о
покретању поступка ликвидације.
Позивају се повериоци Здравствене установе
апотеке СИ у ликвидацији Нови Сад да пријаве своја
28
27. VI 2014. /
потраживања. Пријаве потраживања достављају се на
адресу седишта установе: ЗУ Апотека СИ у ликвидацији Нови Сад, Бајчи Жилинског 4, Универеxпорт д. о.
о. малопродајни објекат „Први”, Нови Сад.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања
бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у року
од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о
ликвидацији. 6968
Здравствена установа апотека „Јулија Пхарм”
Шимановци, Прховачка 3, матични број: 8857792,
ПИБ: 104361531 и Здравствена установа апотека
„Центрум” Београд, Браће Пухаловић 5 Сурчин матични број:17834355, ПИБ:108063319 заједно објављују
нацрт уговора о припајању по коме се Здравствена установа апотека „Центрум” Београд, Браће Пухаловић
5 Сурчин матични број:17834355, ПИБ:108063319
као правни субјект који престаје припајањем припаја Здравственој установи апотеци „Јулија Пхарм”
Шимановци, Прховачка 3, матични број:8857792,
ПИБ:104361531, правном субјекту стицаоцу.
Оснивач Здравствене установе апотеке „Јулија
Пхарм” Шимановци и оснивач Здравствене установе апотеке „Центрум” Београд је Гордана Жикић из
Београда, јмбг: 0810965815017.
Припајање које се врши овим уговором је безусловно.
Правни субјекат преносилац нема неизмирених
обавеза.
Дан 10. 8. 2014. године је дан од кога се сматра да
су послови правног субјекта које престаје припајањем
предузети за рачун правног субјекта стицаоца.
Пословне активности правног субјекта преносиоца које се овом статусном променом – припајањем гаси
престају на дан 15. 9. 2014. године.
Регистрацијом спајања уз припајање повећава се
основни капитал стицаоца за уписаних и уплаћених
5.000,00 Динара.
Регистрацијом спајања уз припајање наступају
правне последице припајања из члана 505. Закона о
привредним друштвима.
Стране уговорнице су упознате и са свим осталим
правним последицама које наступају регистрацијом наведене промене.
7116
Разно
„Wiener Städtische osiguranje” а. д. о. Београд,
објављује:
I Поништавају се обрасци строге евиденције
Друштва и то:
Понуде – налепнице за добровољно здравствено осигурање лица означене следећим бројевима :
9501459, 9501460.
Полисе - налепнице за обавезно осигурање путника у јавном саобраћају означене следећим бројевима:
5903634, 5903635;
Полиса – налепница за осигурање ауто – незгоде
означена бројем: 14025645;
Полисе за путно осигурање означене следећим
бројевима: 10707063, 10707064;
АО полисе означене следећим бројевима:
14734883 – 14734887;
Полисе за осигурање лица за време пута и боравка у иностранству А4 означене следећим бројевима:
10392798 – 10392800;
Полиса – налепница за осигурање стакала на возилу означена бројем: 13021525. 6901
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а. д .о. Глав­на
фи­ли­ја­ла Кру­ше­вац, Трг фон­та­на 4 огла­ша­ва не­ва­же­
ћом по­ли­су за оси­гу­ра­ње од ауто­од­го­вор­но­сти озна­ке
(ОБ – 135 НБ) број 17068880. 6842
Компанија Дунав осигурање Главна филијала
осигурања Ниш оглашава неважећим обрасце дсе:
ЗК/2 број 047124088 и ОБ – 136 НБ број 164784407.
6971
Компанија „Дунав осигурање” а. д. о. Главна
филијала осигурања Нови Пазар објављује неважећим следећа документа:
1. Документ строге евиденције – Зелена карта
серијски број, 4774411 оверена печатом Компаније
„Дунав осигурање” а. д. о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а. д. о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
2. Документ строге евиденције – Зелена карта
серијски број, 4880402 оверена печатом Компаније
„Дунав осигурање” а. д. о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а. д. о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
3. Документ строге евиденције – Зелена карта
серијски број, 4880420 оверена печатом Компаније
„Дунав осигурање” а. д. о. Главна филијала Нови
Пазар, оглашава неважећом Компанија „Дунав осигурање” а. д. о. Главна филијала осигурања Нови Пазар.
6969
Компанија „Дунав осигурање” а. д. о. Београд
– Главна филијала „Срем”, Сремска Митровица,
Краља Петра I бр. 4, 22000 Сремска Митровица оглашава неважећом:
Зелену карту (ЗК/2) , број: 04877146 коју је
задужио референт Коњевић Гордана из Сремске
Митровице.
6973
„Сава животно осигурање” а. д. о. Београд оглашава неважећим: Полису животног осигурања СЛ
2000000181, уговарач осигурања: Драгана Поповић –
Анђелић, са пребивалиштем у ул. Зорана Радмиловића
5А/10, 19000 Зајечар.
7065
Друштво Met Life а. д. о. оглашава неважећим
понуде за закључење уговора о осигурању живота неважећим:
469498; 476613; 476953; 477896; 478931; 479806;
479808; 479821; 479941; 480109; 480239; 480559;
481151; 481494; 481608; 481826; 482098; 482136;
482305; 482352; 482360; 482542; 482545; 482562 (укупно 24 понуде).
6947
Неважеће исправе
– ЛИЧ­НЕ КАР­ТЕ –
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2930/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004313056 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Да­ви­до­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/019440/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-687/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001057894 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мар­ко­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/019441/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-700/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002672837 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тров­ски Би­ља­на, Бе­о­град. 03/019442/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-699/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000955834 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Узе­лац Је­ле­на, Бе­о­град.
03/019443/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-697/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002464903 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Си­ми­кић Стан­ко, Бе­о­град.
03/019444/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-702/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004008640 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пе­рић Мар­ко, Бе­о­град.
03/019445/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2931/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001946082 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Лу­ко­вић Бо­сиљ­ка, Бе­о­град. 03/019446/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-706/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001847215 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­сић Ду­брав­ка, Бе­о­град.
03/019447/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-701/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004470233 издатa од
ПС Зе­мун на име Ср­дић Дра­ган, Бе­о­град.
03/019448/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-654/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004428895 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Со­ча­нац Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/019449/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2932/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003709921 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кне­зо­вић Ма­ри­ја, Бор­ча.
03/019450/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-661/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001118169 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Пу­по­вац Би­ља­на, Бе­о­град.
03/019451/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2948 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005232136 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ри­ста­но­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/019452/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-13/14
од 14.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001126471 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ва­си­ље­вић
Ми­ло­мир, Ле­по­са­вић.
03/019453/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-14/14
од 14.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001126465 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ва­си­ље­вић
Бо­јан, Ле­по­са­вић.
03/019454/14
65
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-30/14
од 15.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0037119201 издатa од ПС Ра­шка на име Ми­лић Алек­са, Ко­сов­ска
Ми­тро­ви­ца.
03/019455/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-12904 од 17.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001466354 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име По­по­вић Пољ­ка, Бе­о­град.03/019456/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.3.5-664/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004822074 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бе­ље­вић Бу­ди­мир­ка, Бе­о­град.03/019457/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2903 од 17.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002978695 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ман­дић Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/019458/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2899/14 од 17.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001205677 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Фра­њић Јо­сип, Бе­о­град.
03/019459/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-660/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004053242 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ра­до­ва­но­вић Иви­ца, Бе­о­град. 03/019460/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-25737/14 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005051210 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Мла­де­но­вић Ми­лош, Ле­ско­вац.
03/019461/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-724/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000732582 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ра­дош Ксе­ни­ја, Бе­о­град.
03/019462/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2897/14 од 17.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004094441 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Кру­шић Са­во, Бе­о­град.
03/019463/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-123/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003024474 издатa од ПУ
Сом­бор на име Гра­ди­нац Не­ма­ња, Сом­бор.
03/019464/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-726/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001400460 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­ја­то­вић Ми­ха­и­ло, Бе­о­град. 03/019465/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-423/12 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003991356 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Цвет­ко­вић На­ђа, Па­ра­ћин.
03/019466/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-725/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005122622 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ђу­рић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/019467/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-382/2014 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005002633 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лен­ко­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/019468/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-642/14 од 10.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003772662 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ру­нић Дра­ган, Бе­о­град.
03/019469/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-433/2014 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002828499 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­хај­ло­вић Ду­шан, Па­ра­ћин. 03/019470/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-29 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004442415 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Мар­ти­нов Зо­ри­ца, Но­ви Бе­чеј. 03/019471/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-728/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004733879 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­стић Еми­ли­ја, Бе­о­град.
03/019472/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-450/2014 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004259593 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ми­јај­ло­вић Ми­на, Па­ра­ћин. 03/019473/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-506/14 од 09.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000799358 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мо­ха­мед Фа­рес Дасхwали, Бе­о­град.
03/019474/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2/727 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001703296 издатa од ПС
Зе­мун на име Па­вел­кић Емил, Бе­о­град.
03/019475/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.3-333/14 од 01.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000788807 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Мат­ко­вић До­бри­ца, Бе­о­град.
03/019476/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-655/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001805310 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име По­лу­га Ја­сми­на, Бе­о­град.
03/019477/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-663/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005036280 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ше­вић Зор­ка, Бе­о­град. 03/019478/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-658/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003766191 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Лу­кић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/019479/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-27 од 07.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004045441 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Са­ли­хо­вић Ил­ми­ја, Но­ви Бе­чеј. 03/019480/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-659/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003509888 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Гли­шић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/019481/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-661/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003761732 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Штр­бац Го­ра­на, Бе­о­град.
03/019482/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-704/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003441304 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мир­ко­вић Де­ниа Ел­лус, Бе­о­град.
03/019483/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-666/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004338356 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­си­по­вић Вла­дан, Бе­о­град. 03/019484/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-657/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001394870 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ва­сић Ми­ли­ја, Бе­о­град.
03/019485/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-381/2014 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001783381 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Кор­дић То­ми­слав, Бе­о­град. 03/019486/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-663/14 од 17.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001656738 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Об­ра­до­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/019487/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-31/14 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004095669 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Еле­на Чех, Па­ди­на.
03/019488/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-9/14
од 25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003241282 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Шљи­вић
Ан­дри­ја­на, Ле­по­са­вић.
03/019489/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-441/14 од 28.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001634501 издатa од
ПС Ста­ри град на име Не­не­зић Еми­на, Бе­о­град. 03/019490/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-36 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000262362 издатa од
ПУ Ша­бац на име Пе­пић Да­ли­бор­ка, Ср­бо­бран. 03/019491/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-10/14
од 29.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004981377 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Кр­стић
Стој­ка, Ле­по­са­вић.
03/019492/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-11/14
од 06.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004357694 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић
Ли­ди­ја, Ле­по­са­вић.
03/019493/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205.1/14 од 01.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002570301 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ре­че­вић Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/019494/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-12/14
од 13.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005183339 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ва­си­ље­
вић Ми­ља­на, Ле­по­са­вић.
03/019495/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 398 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003475794 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Ду­шан, Ниш.
03/019496/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-24 од
16.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003293849 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Де­ли­ба­
шић Ран­ко, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/019497/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 205-1/14 од 01.04.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004285092 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Мар­ја­но­вић Иван, Бе­о­град.
03/019498/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-122/14 од 09.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004451423 издатa од ПУ
Сом­бор на име Аћи­мо­вић Алек­сан­дар, Алек­са Шан­тић.
03/019499/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-654/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001841816 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­јо­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/019500/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 390 од 17.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003489894 издатa од ПУ Ниш на
име Та­сић Мир­ја­на, Ниш.
03/019501/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-437/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004011991 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Јо­ва­но­вић Ми­о­драг, Па­ра­ћин. 03/019502/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/973 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005153328 издатa од ПС
Ста­ра Па­зо­ва на име Јо­ва­но­вић Бран­ки­ца, Но­ви Сад.
03/019503/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-447/2014 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000963738 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Не­шић На­де­жда, Па­ра­ћин.
03/019504/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/972 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001627425 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вла­јић Бог­дан, Но­ви Сад.
03/019505/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-448/2014 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000115458 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Ра­до­са­вље­вић Ми­ли­ца, Па­ра­ћин.
03/019506/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-877/14СИВ
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005178229 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Сто­ја­но­вић Ксе­
ни­ја, Но­ви Бе­о­град.
03/019507/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-876/14СИВ
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003542648 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јев­тић Ми­лан, Но­
ви Бе­о­град.
03/019508/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-875/14СИВ
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002057086 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ми­хај­лов Гор­да­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/019509/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-393/2014 од
21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002065978 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Уро­ше­вић Ма­ри­
на, Бе­о­град.
03/019510/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-874/14СИВ
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002987507 издатa од ПС Зе­мун на име Аћи­мо­вић Ми­ло­са­ва, Но­
ви Бе­о­град.
03/019511/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-392/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003886152 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Дра­го­вић Љу­би­ша, Бе­о­град.
03/019512/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-872/14SIV
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003207916 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Игор,
Бе­о­град.
03/019513/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-346/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000731636 издатa од
ПС Со­пот на име То­ма­но­вић Да­мјан, Бе­о­град.
03/019514/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-870/14СИВ
од 21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001118283 издатa од ПС Во­ждо­вац на име Чо­лић Не­ма­ња, Но­ви
Бе­о­град.
03/019515/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 379 од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004832917 издатa од ПУ Ниш на
име Да­шић Дра­га­на, Ниш.
03/019516/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-398/2014 од
22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001971178 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Же­га­рац Бо­ри­слав,
Бе­о­град.
03/019517/14
29
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-148/14БК од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000988883 издатa од ПС Зе­мун на име Тр­тић-Пе­тро­вић Та­тја­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/019518/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 366 од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003032521 издатa од ПУ Ниш на
име Бо­шко­вић Ја­сми­на, Ниш.
03/019519/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 380 од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003434773 издатa од ПУ Ниш на
име Јан­чић Дра­ган, Ниш.
03/019520/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 378 од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004270440 издатa од ПУ Ниш на
име Спа­сић Сне­жа­на, Ниш.
03/019521/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 381 од 15.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002070063 издатa од ПУ Ниш на
име Та­сић Сте­фан, Ниш.
03/019522/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-147/14БК од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004762610 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ан­дрић Не­над,
Но­ви Бе­о­град.
03/019523/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-146/14БК од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003451969 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ше­вић Ни­
ко­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/019524/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 220 од 03.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001544658 издатa од ПУ Ниш на
име Пан­чић Ол­га, Ниш.
03/019525/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 215 од 03.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004141851 издатa од ПУ Ниш на
име Ке­сић Ђор­ђе, Ниш.
03/019526/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-846/14 од
19.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004352925 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ста­мен­ко­вић Сте­
фан, Но­ви Бе­о­град.
03/019527/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 339 од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002473746 издатa од ПУ Ниш на
име Стан­ко­вић Рај­ко, Ниш.
03/019528/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-851/14 од
19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003809642 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­тро­вић Ка­та­ри­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/019529/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 364 од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001517509 издатa од ПУ Ниш на
име Ки­тић Ду­шан­ка, Ниш.
03/019530/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 341 од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003509554 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­мен­ко­вић Ми­ро­слав, Ниш.
03/019531/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-847/14SIV
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002965865 издатa од ПС Зе­мун на име Ва­со­вић Сне­жа­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/019532/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 362 од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000722958 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­мен­ко­вић Ми­лош, Ниш.
03/019533/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 363 од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003302481 издатa од ПУ Ниш на
име Жив­ко­вић Ми­лош, Ниш.
03/019534/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 365 од 09.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000852310 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Сан­дра, Ниш.
03/019535/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 347 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004915363 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­ди­во­је­вић Ду­шан, Ниш.
03/019536/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 342 од 04.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 02153663 издатa од ПУ Ниш на име
Ра­ден­ко­вић Ма­ри­ја, Ниш.
03/019537/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 346 од 07.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002340551 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­тић Ма­ри­ја, Ниш.
03/019538/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 269 од 17.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002804747 издатa од ПУ Ниш на
име Ву­кај­ло­вић Гор­да­на, Ниш.
03/019539/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 221 од 03.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004676797 издатa од ПУ Ниш на
име Ика­но­вић Дар­ко, Ниш.
03/019540/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 270 од 17.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004499176 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­цић Алек­сан­дра, Ниш.
03/019541/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 290 од 21.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002936149 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­јиљ­ко­вић Ми­лош, Ниш.
03/019542/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 292 од 21.03.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002332861 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­лен­ко­вић Ми­ло­мир, Ниш.
03/019543/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-848/14SIV
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004074813 издатa од ПС Со­пот на име Ми­ћић Ла­зар, Со­пот.
03/019544/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-849/14 од
19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001290152 издатa од ПС Со­пот на име Јо­во­вић Је­ле­на, Но­ви Бе­о­
град.
03/019545/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-850/14SIV
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000831381 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­лић Та­тја­на,
Бе­о­град.
03/019546/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-852/14СИВ
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003230526 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­ји­но­вић Слав­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/019547/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-856/14СИВ
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001112861 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Чу­гу­ро­вић Ми­ло­
рад, Но­ви Бе­о­град.
03/019548/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 397 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000566179 издатa од ПУ Ниш на
име Па­вло­вић Ца­на, Ниш.
03/019549/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 399 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003580510 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Ве­ља, Ниш.
03/019550/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 415 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000882851 издатa од ПУ Ниш на
име Нај­да­но­вић Јо­ван, Ниш.
03/019551/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 411 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004045192 издатa од ПУ Ниш на
име Цвет­ко­вић Би­ља­на, Ниш.
03/019552/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 400 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002835397 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­вић Ми­ли­ца, Ниш.
03/019553/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 410 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004956771 издатa од ПУ Ниш на
име То­шић Ли­ди­ја, Ниш.
03/019554/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 402 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005009967 издатa од ПУ Ниш на
име Гми­јо­вић Алек­сан­дра, Ниш.
03/019555/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 396 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003424390 издатa од ПУ Ниш на
име Ра­ду­ло­вић Не­бој­ша, Ниш.
03/019556/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 401 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003521310 издатa од ПУ Ниш на
име Трај­ко­вић Зо­ран, Ниш.
03/019557/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 412 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000819816 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­фа­но­вић Зо­ран, Ниш.
03/019558/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-853/14СИВ
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003368747 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ва­но­вић Ни­
ко­ла, Но­ви Бе­о­град.
03/019559/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 413 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001074338 издатa од ПУ Ниш на
име Са­вић Ми­лан, Ниш.
03/019560/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-854/14СИВ
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005149094 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ран­ко­вић Бран­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/019561/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 418 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002823749 издатa од ПУ Ниш на
име Ва­сић Мар­ко, Ниш.
03/019562/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-436/14 од 01.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003909060 издатa од
ПС Ста­ри град на име Та­ир­ ов­ски Бај­рам, Бе­о­град. 03/019563/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 409 од 24.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002958632 издатa од ПУ Ниш на
име Пав­ко­вић Ма­ри­ја, Ниш.
03/019564/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-499/14 од 18.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001543784 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Кон­дев Ве­ра, Бе­о­град. 03/019565/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 421 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003483143 издатa од ПУ Ниш на
име Стан­ко­вић Сте­фан, Ниш.
03/019566/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-498/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004559936 издатa од
ПС Ста­ри град на име Па­жин Гра­на, Бе­о­град.
03/019567/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 419 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002115281 издатa од ПУ Ниш на
име Илић Емил, Ниш.
03/019568/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-493/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001188540 издатa од
ПС Зе­мун на име Ли­лић Ива­на, Бе­о­град.
03/019569/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 422 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001408678 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Ива­на, Ниш.
03/019570/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-865 од 17.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001027470 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Бла­го­је­вић Ива­на, Но­ви Бе­о­град.
03/019571/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 417 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005045027 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­но­је­вић Ива, Ниш.
03/019572/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 420 од 26.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002976789 издатa од ПУ Ниш на
име Но­цић Је­ле­на, Ниш.
03/019573/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-857 од 16.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004951352 издатa од ПС Зе­
мун на име Здје­лар Рат­ко, Ја­ко­во.
03/019574/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-861 од 16.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002571642 издатa од ПС Зе­
мун на име Ва­си­ље­вић Сто­ја, Сур­чин.
03/019575/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 426 од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002066710 издатa од ПУ Ниш на
име Злат­ко­вић Сил­ва, Ниш.
03/019576/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-867 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000874279 издатa од ПС
Ста­ри град на име Ћу­лум Ра­до­сла­ва, Зе­мун.
03/019577/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 430 од 29.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001038710 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Би­ља­на, Ниш.
03/019578/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 424 од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001920175 издатa од ПУ Ниш на
име Здрав­ко­вић Сла­ви­ца, Гњи­ла­не.
03/019579/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-866 од 17.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002757414 издатa од ПС Зе­
мун на име Ра­до­је­вић Алек­са, Но­ви Бе­о­град.
03/019580/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-850 од 15.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002738003 издатa од ПС Зе­
мун на име При­би­шић Не­дељ­ко, Зе­мун.
03/019581/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-676/2014 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005113501 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Мр­ко­њић Ана, Бе­о­град.
03/019582/14
30
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-656/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002877944 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сми­ља­нић Па­вле, Бе­о­град. 03/019583/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 468/14 од 12.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001716417 издатa од ПУ Ниш на
име Јов­чић Сне­жа­на, Гњи­ла­не.
03/019584/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-883 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004472775 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­бић Са­ша, Бе­о­град.
03/019585/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-896 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000844832 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Сте­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/019586/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-675/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001263187 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ђо­ко­вић Ми­ли­ца, Ка­лу­ђе­ри­ца. 03/019587/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4881 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004948945 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­жић Здрав­ко, Бе­о­град.
03/019588/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 462/014 од 09.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004298689 издатa од ПУ Ниш на
име Аран­ђе­ло­вић Ја­на, Ниш.
03/019589/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37232/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004071896 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Де­ми­ро­вић Та­ир, Ле­ско­вац. 03/019590/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 467/14 од 12.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002567678 издатa од ПУ Ниш на
име Шту­лић Не­ма­ња, Ниш.
03/019591/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37186/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002250551 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Здрав­ко­вић Ми­лан, Ле­ско­вац.03/019592/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37214/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002124565 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ша­лин­гер Ср­ђан, Ле­ско­вац. 03/019593/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 470/14 од 12.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002181881 издатa од ПУ Ниш на
име Не­дељ­ко­вић Мар­ко, Ниш.
03/019594/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37205/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004518934 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ибра­и­мо­вић Стан­ко, Ле­ско­вац.
03/019595/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37467/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003812199 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тро­вић Вла­ди­мир, Ле­ско­вац.
03/019596/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 347/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004782055 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Пре­драг, Ни­шка Ба­ња.
03/019597/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37431/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003377166 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ђор­ђе­вић Со­фи­ја, Ле­ско­вац. 03/019598/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 466/14 од 12.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004760083 издатa од ПУ Ниш на
име Ца­лић Сла­ви­ца, Ниш.
03/019599/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37210/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000287015 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ко­стић На­та­ша, Ле­ско­вац. 03/019600/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-37196/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002889871 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ве­се­ло­вић Ше­риф, Ле­ско­вац. 03/019601/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-494/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001834500 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Шко­баљ Зо­ран, Но­ви Бе­о­град.
03/019602/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-495/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002249391 издатa од
ПС Ста­ри град на име Зо­бе­ни­ца Зо­ран, Бе­о­град. 03/019603/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-478/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003718109 издатa од
ПС Ста­ри град на име Цвет­ко­вић Не­ве­на, Бе­о­град. 03/019604/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 457/14 од 09.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002836473 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Јо­ва­на, Ниш.
03/019605/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-662/14 од 17.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004791470 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ива­но­вић Иван, Обре­но­вац. 03/019606/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 456/014 од 09.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002558548 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­ва­но­вић Хе­ле­на, Ниш.
03/019607/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-670/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004731528 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Је­ли­чић Гор­да­на, Па­дин­ска Ске­ла.
03/019608/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-669/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003095581 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Но­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/019609/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-668/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001220413 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Стан­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/019610/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-660/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003996042 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ма­жи­бра­да Урош, Бе­о­град. 03/019611/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-873/14SIV
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002068242 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Цу­кић Wиллиам,
Но­ви Бе­о­град.
03/019612/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 31/14 од
21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003446571 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Жив­ко­вић
Ње­гош, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца.
03/019613/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-674/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002359740 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ма­дић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/019614/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-170 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003587782 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ђу­рић Бо­ја­на, Ла­за­ре­вац.
03/019615/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Сав­ки ве­нац број 205.2-396/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003417978 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђу­кић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/019616/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-397/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005316520 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име То­мић Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/019617/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 271/14 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004185851 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ара­ђа­нин Ра­ди­слав, Бе­о­град.
03/019618/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-273/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003381641 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Фи­ли­по­вић Ни­ко­ла, Пан­че­во.
03/019619/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-272/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001249132 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ва­со­вић Же­ли­мир, Пан­че­во.
03/019620/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-35 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001645667 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Осто­јић Сне­жа­на, Пан­че­во. 03/019621/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-37 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004021356 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Тр­ни­нић Не­ма­ња, Ср­бо­бран. 03/019622/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-501/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004593947 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ви­шњић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/019623/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-500/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003507766 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Аџић Ан­ка, Бе­о­град.
03/019624/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-473/14 од 10.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000714635 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ра­до­слав Бог­да­но­вић, Бе­о­град.
03/019625/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.2-497/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003597546 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ми­ло­ва­но­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/019626/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-381/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004467832 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јок­со­вић Да­ни­је­ла, Ла­за­ре­вац.
03/019627/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-380/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004436524 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Па­вло­вић Слав­ка, Бе­о­град.
03/019628/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-672/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004915257 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Скло­пић Иван, Бе­о­град.
03/019629/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-669/2014 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001447636 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ви­тас Ве­сна, Но­ви Бе­о­град. 03/019630/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-668 од 14.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000807078 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ла­но­вић Мар­ко, Бе­о­град.
03/019631/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-670 од 14.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004218465 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ива­но­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/019632/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 398 од 22.04.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003475794 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Ду­шан, Ниш.
03/019633/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 459/014 од 09.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001196931 издатa од ПУ Ниш на
име Миљ­ко­вић Го­ри­ца, Ниш.
03/019634/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 386/14 од 16.04.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005002819 издатa од ПУ Ниш на
име Ђор­ђе­вић Ђор­ђе, Ниш.
03/019635/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-671/2014 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003861689 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Не­дељ­ко­вић Ка­ро­ли­на, Бе­о­град.
03/019636/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 458/14 од 09.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004031209 издатa од ПУ Ниш на
име Авра­мо­вић Би­ља­на, Ниш.
03/019637/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-673 од 14.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005061116 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Џе­ку­лић Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/019638/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 471/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002863393 издатa од ПУ Ниш на
име За­ре­ва Је­ли­са­ве­та, Ниш.
03/019639/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 475/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004877637 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­тић-Ва­сич Љи­ља­на, Ниш.
03/019640/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-651/14 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000643060 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Док­ма­но­вић Го­ран, Бе­о­град. 03/019641/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 479/14 од 14.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003898046 издатa од ПУ Ниш на
име Зеј­не­ло­вић Да­ли­бор, Ниш.
03/019642/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 472/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003525650 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­ван­чић Ми­ро­слав­ка, Ниш.
03/019643/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 477/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001104261 издатa од ПУ Ниш на
име Неј­ко­вић Зо­ран, Ниш.
03/019644/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 474/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001945012 издатa од ПУ Ниш на
име Ри­стић Да­ни­јел, Ниш.
03/019645/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-649/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003195549 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ко­стић Не­на, Бе­о­град.
03/019646/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 480/14 од 14.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000746509 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­тро­вић Ан­ђе­ли­ја, Ниш.
03/019647/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-650/2014 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002213916 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ан­ђел­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/019648/14
65
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.1-653/2014 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002116304 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ни­ко­лић Ву­ко­са­ва, Бе­о­град. 03/019649/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-652/2014 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003609569 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Лу­кач Су­за­на, Бе­о­град.
03/019650/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-41/14 од 10.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000742631 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Цвет­ко­вић Ду­шан, Мла­де­но­вац.
03/019651/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-39/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003700973 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Га­јић Ра­да, Со­пот.
03/019652/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.-3-6628/14 од 10.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004576347 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Де­бљо­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град. 03/019653/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-657 од 09.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001979692 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Шо­ла­ја Ду­шан­ка, Бе­о­град.
03/019654/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-658/14 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004678757 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Но­ва­ко­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/019655/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-654/14 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000728320 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бо­жић Вла­дан, Ри­пањ.
03/019656/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-673/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004623873 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Гли­го­ри­је­вић Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/019657/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-82 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003950963 издатa од ПС
Вр­бас на име Па­вло­вић Бра­ни­сла­ва, Вр­бас.
03/019658/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-81 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002343043 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мак­сић Вла­ди­мир, Вр­бас.
03/019659/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-670/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003352470 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ди­ко­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/019660/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-80 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001845743 издатa од ПС
Вр­бас на име Вер­ба­си Да­ни­је­ла, Вр­бас.
03/019661/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-292/03 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004492554 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Јо­вић Ма­ри­ја, Зре­ња­нин.
03/019662/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-671/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004688313 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ја­ко­вље­вић Лу­ци­ја, Бе­о­град. 03/019663/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-1856/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462195 издатa од ПС
Ириг на име Бу­ба­ло Ире­на, Ириг.
03/019664/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 476/14 од 13.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001127031 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­ни­ми­ро­вић Ру­жи­ца, Ниш.
03/019665/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-42/14 од 17.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000908266 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Мар­ко­вић Ми­лош, Мла­де­но­вац.
03/019666/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-894 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000617586 издатa од ПС
Ста­ри град на име Кон­тић Ја­ков, Бе­о­град.
03/019667/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-886 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002668766 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Ди­мић Љу­би­ша, Обре­но­вац.
03/019668/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 438 од 05.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002060008 издатa од ПУ Ниш на
име Та­сић Да­ли­бор, Ниш.
03/019669/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-875 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003822598 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Го­ра­но­вић Жа­на, Бе­о­град. 03/019670/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 442/014 од 05.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001788975 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­шић Жи­ка, Ниш.
03/019671/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 444/014 од 05.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003578565 издатa од ПУ Ниш на
име Ор­лић Слав­ка, Ниш.
03/019672/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-277/14 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002543540 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Пан­те­лић Сте­ван, Пан­че­во.
03/019673/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-278/14 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003598388 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ма­ња Алек­сан­дар, Пан­че­во.
03/019674/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-275/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001768751 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Дрен­ко­вић Љу­би­ца, Пан­че­во.
03/019675/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-270/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004668624 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ко­стов­ски Би­ља­на, Пан­че­во.
03/019676/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-274/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003840928 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ле­ма­јић Ања, Пан­че­во.
03/019677/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-421/14 од 26.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003685733 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ман­дић Пан­то, Бе­о­град.
03/019678/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-502/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000881428 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ла­за­ре­вић Бо­јан, Бе­о­град. 03/019679/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1269/2014 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003959067 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пре­ко­дра­вац Ми­ли­ца, Пан­че­во.
03/019680/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-280/14 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001476093 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ни­ко­лић Ка­ти, Пан­че­во.
03/019681/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-504/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001949215 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­ли­ће­вић Та­тја­на, Бе­о­град. 03/019682/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-503/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004878456 издатa од
ПС Ста­ри град на име Стој­ка­но­вић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/019683/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-484/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003315777 издатa од
ПС Ста­ри град на име Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Бе­о­град.
03/019684/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-279/14 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001251163 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Јо­ва­но­вић Та­тја­на, Пан­че­во.
03/019685/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-276/14 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004241339 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ни­ко­лић Јо­ван­ка, Пан­че­во.
03/019686/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-690/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000931264 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­ро­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/019687/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-509/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004351054 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ста­мен­ко­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/019688/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-507/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000674289 издатa од
ПС Ста­ри град на име Бо­жи­но­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/019689/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-876 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002126662 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­стић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/019690/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-877 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004502748 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Узу­но­вић Ви­о­ле­та, Бе­о­град.
03/019691/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-506/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001081358 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пу­ца­ре­вић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/019692/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-871 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003431998 издатa од ПС Зе­
мун на име Ја­њу­ше­вић Јо­ва­но­вић Бо­ја­на, Бе­о­град. 03/019693/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-873 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004546293 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име За­јац Ми­шко, Бе­о­град.
03/019694/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-672/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003837274 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ву­кан­ски Јо­сиф, Бе­о­град. 03/019695/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-870 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004225938 издатa од ПС Зе­
мун на име Бо­гу­но­вић Сте­во, Бе­о­град.
03/019696/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-874 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005201248 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име За­го­рац Ве­сна, Бе­о­град.
03/019697/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-674/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001666220 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Жив­ко­вић Ми­ло­рад, Бе­о­град.
03/019698/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-869 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005179521 издатa од ПС Зе­
мун на име Дро­би­ло­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/019699/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-676/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001833347 издатa од
ПУ Ниш на име Цве­та­но­вић Пе­тар, Бе­о­град.
03/019700/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-868 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004685945 издатa од ПС Зе­
мун на име Жи­во­тић На­да, Бе­о­град.
03/019701/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-665/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001687043 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Са­и­то­вић Беј­ту­ла, Бе­о­град. 03/019702/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-694/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003678185 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Га­шић Ду­шко, Бе­о­град.
03/019703/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-669/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003827322 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ва­сић Ол­ги­ца, Обре­но­вац. 03/019704/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-680 од 16.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001892519 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ђур­чић Ан­ђел­ка, Бе­о­град.
03/019705/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-667/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001388906 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ке­ше­ље­вић Ста­ни­ја, Бе­о­град.03/019706/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-693/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000804299 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ки­те­ва Не­вен­ка, Бе­о­град.
03/019707/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-686/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003521234 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Јак­шић Ду­шан, Бе­о­град.
03/019708/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-666/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000806332 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бје­кић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/019709/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-663/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002617667 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ће­ри­ман Дра­го­ван, Бе­о­град. 03/019710/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-879СИВ од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003787779 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ла­зић Све­тла­на,
Бе­о­град.
03/019711/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-44/14 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002526671 издатa од ПС
Со­пот на име Гој­ко­вић Ја­сми­на, Со­пот.
03/019712/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-664/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004238044 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жи­во­тић Рад­ми­ла, Бе­о­град. 03/019713/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-880/14СИВ
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003540031 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бај­ра­ми Имри, Бе­
о­град.
03/019714/14
31
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-881/14СИВ
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001341197 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Са­вић Вла­ди­мир,
Бе­о­град.
03/019715/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-46/14 од 12.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005244412 издатa од ПС
Со­пот на име Жи­во­тић Го­ран, Со­пот.
03/019716/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-659 од 09.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002006347 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Бла­го­вић Жи­во­слав­ка, Бе­о­град.
03/019717/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-882/14СИВ
од 24.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001212106 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име То­мо­вић Ла­зар,
Бе­о­град.
03/019718/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-656/14 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001501318 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Па­нић Ра­до­сав, Мла­де­но­вац.
03/019719/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-886/14СИВ
од 24.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002146186 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ба­ти­нић Ми­лош,
Бе­о­град.
03/019720/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-661/14 од 10.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002093683 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ва­си­ље­вић Да­ни­је­ла, Бе­о­град.
03/019721/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-883/14СИВ
од 24.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002021720 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мил­кић Сла­ви­ца,
Бе­о­град.
03/019722/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-660/14 од 10.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005094141 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Са­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град.
03/019723/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-878/14СИВ
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005245107 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Алек­сић Јо­ван,
Бе­о­град.
03/019724/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-885/14СИВ
од 24.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001361111 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ја­шар­спа­хић Жељ­
ко, Бе­о­град.
03/019725/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-1264/14 од 09.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004977284 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ди­ну­ло­вић Јо­ван, Не­го­тин.
03/019726/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-884/14СИВ
од 24.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005124122 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Цвет­ко­вић Ми­ле­
на, Бе­о­град.
03/019727/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-48/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003808606 издатa од ПС
Со­пот на име Линц-Ђор­ђе­вић Дра­го­мир, Бе­о­град. 03/019728/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-293/03 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002008768 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Про­да­но­вић Ђор­ђе, Зре­ња­нин.
03/019729/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-26/14 од 13.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003764664 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Ба­бић Алек­сан­дар, Ле­ско­вац.
03/019730/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-20/14 од 15.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000393549 издатa од ПС Бач
на име Бо­до­њи Дар­ко, Бач.
03/019731/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-32/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000709638 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Пр­шић Мар­ко, Алек­сан­дро­вац.
03/019732/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-21/14 од 13.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002017928 издатa од ПС
Со­пот на име Уро­ше­вић Ми­ли­ца, Со­пот.
03/019733/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-22/14 од 21.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002983302 издатa од ПС
Со­пот на име Ко­стић Са­ва, Бе­о­град.
03/019734/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-33/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004028330 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Кне­же­вић Сла­ђа­на, Алек­сан­дро­вац.
03/019735/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-22/14 од 21.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002983302 издатa од ПС
Со­пот на име Ко­стић Са­ва, Бе­о­град.
03/019736/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/23 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004801386 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Мар­ко­вић Ни­ко­ла, Ба­то­чи­на.
03/019737/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-24/14 од 27.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001597846 издатa од ПС
Со­пот на име Ран­ко­вић Вла­дан, Бе­о­град.
03/019738/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/24 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002614262 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Си­мић Ср­ђан, Ба­то­чи­на.
03/019739/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-25/14 од 28.02.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003724582 издатa од ПС
Со­пот на име Ри­стић Ми­о­драг, Бе­о­град.
03/019740/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205-26/2014 од 03.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001974025 издатa од ПС
Со­пот на име Ка­тић Ви­ћен­ти­је, Со­пот.
03/019741/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/22 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000987556 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име То­до­ро­вић Мом­чи­ло, Ба­то­чи­на. 03/019742/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205>1-28/14 од 14.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001301307 издатa од ПС
Со­пот на име Бла­го­је­вић Вла­ди­мир, Со­пот.
03/019743/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-38118/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001782767 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име По­по­вић Дра­ган, Ло­зни­ца.
03/019744/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-43/20104 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001341295 издатa од
ПС Со­пот на име Се­ли­ми Мер­си­ха­на, Мла­де­но­вац.
03/019745/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-35/14 од 27.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001941792 издатa од ПС
Со­пот на име Јан­ко­вић Слав­ка, Со­пот.
03/019746/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-36649/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004219422 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ма­врић Ал­бин, Но­ви Па­зар.
03/019747/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-32/14 од 24.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000997381 издатa од ПС
Со­пот на име Жи­ва­но­вић Зо­ран, Со­пот.
03/019748/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-29/14 од 18.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001756849 издатa од ПС
Со­пот на име Ми­шић Је­ле­на, Со­пот.
03/019749/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-38077/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004666203 издатa од ПС
Шид на име Бо­до­газ Ми­лош, Шид.
03/019750/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-872 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000959386 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Ми­хај­ло, Бе­о­град.
03/019751/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-30/14 од 20.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003879370 издатa од ПС
Со­пот на име Ми­ха­ил­ о­вић Ми­о­драг, Со­пот.
03/019752/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-885 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004017854 издатa од ПС Зе­
мун на име Ги­рић Бо­жи­дар, Бе­о­град.
03/019753/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205-31/2014 од 21.03.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003585377 издатa од ПС
Со­пот на име Сти­јо­вић Сте­фан, Со­пот.
03/019754/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-882 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001681679 издатa од ПС
Со­пот на име Цр­но­мар­ко­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/019755/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-37/14 од 04.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002817113 издатa од ПС
Со­пот на име Па­вло­вић Дра­га­на, Со­пот.
03/019756/14
Ре­ше­њем ПС Чо­ка број 205-26-17/2014 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004660418 издатa од ПС
Чо­ка на име Ко­чиш Ева, Чо­ка.
03/019757/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-880 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003181221 издатa од ПС Зе­
мун на име Фу­штић Кру­но­слав, Бе­о­град.
03/019758/14
Ре­ше­њем ПС Со­пот број 205.1-40/14 од 08.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003922436 издатa од ПС
Со­пот на име Јо­ва­но­вић Ми­ли­ца, Со­пот.
03/019759/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-878 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002854604 издатa од ПС Зе­
мун на име Трп­ко­вић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/019760/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-583/14 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003219728 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Бач­ко Де­ја­на,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/019761/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-572/14 од
22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005221551 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ша­фа­рик Фра­ња,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/019762/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-89 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000920175 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Иг­њат Ди­а­на, Ки­кин­да.
03/019763/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-549/14 од
22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001137382 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ми­ле­у­снић Бо­ри­
сла­ва, Бач­ка Па­лан­ка.
03/019764/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-548/14 од
21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001348933 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Бо­шњак Сло­бо­
дан, Бач­ка Па­лан­ка.
03/019765/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4.170 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003587782 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ђу­рић Бо­ја­на, Ла­за­ре­вац.
03/019766/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-544/14 од
22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004219842 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Па­вло­вић Ђу­ри­
ца, Бач­ка Па­лан­ка.
03/019767/14
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-326/2014 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004279953 издатa од ПС Ди­ми­тров­град на име Ар­сов Дра­га­на,
Ди­ми­тров­град.
03/019768/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-541/14 од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004397771 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Кне­же­вић Мир­ја­
на, Бач­ка Па­лан­ка.
03/019769/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ки ве­нац број 205.2-396/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003414978 издатa од
ПС Вра­чар на име Ђу­кић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/019770/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-540/14 од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000709834 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ша­ма­но­вић Ива­
на, Бач­ка Па­лан­ка.
03/019771/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-397/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005316520 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име То­мић Ти­ја­на, Бе­о­град. 03/019772/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-522/14 од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001697692 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ко­ва­че­вић Игор,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/019773/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 271/14 од 19.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004185851 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ара­ђа­нин Ра­ди­слав, Пан­че­во.
03/019774/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-521/14 од
19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001089068 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ба­ја­гић Ми­лан,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/019775/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-233/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000995991 издатa од
ПУ При­зрен на име Ман­ду­шић Та­ма­ра, Кру­ше­вац.03/019776/14
32
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-273/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003381641 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Фи­ли­по­вић Ни­ко­ла, Пан­че­во.
03/019777/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-398/14 од
24.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001924459 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ми­ло­ше­вић Ика,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/019778/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-371/14 од
15.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001874147 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Ба­бић Сло­бо­дан,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/019779/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-272/14 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001249132 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ва­со­вић Же­ли­мир, Пан­че­во.
03/019780/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-35 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001645667 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Осто­јић Сне­жа­на, Ср­бо­бран. 03/019781/14
Ре­ше­њем ПС Ср­бо­бран број 09-205-2/1-37 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004021356 издатa од
ПС Ср­бо­бран на име Тр­ни­нић Не­ма­ња, Ср­бо­бран. 03/019782/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-501/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004593947 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ви­шњић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/019783/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-500/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003507766 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Аџић Ан­ка, Бе­о­град.
03/019784/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.3-473/14 од 10.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000714635 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Бог­да­но­вић Ра­до­слав, Бе­о­град.
03/019785/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри Град број 205.2-497/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003597546 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ми­ло­ва­но­вић Јо­ва­на, Бе­о­град.
03/019786/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-381/14 од
16.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004467832 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Јок­со­вић Да­ни­је­
ла, Ла­за­ре­вац.
03/019787/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски Ве­нац број 205.2-380/14 од
16.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004436524 издатa од ПС Сав­ски Ве­нац на име Па­вло­вић Слав­ка,
Бе­о­град.
03/019788/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1541 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004054502 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ко­стић Би­сер­ка, Сме­де­ре­во.03/019789/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-159 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001960330 издатa од ПУ
Ужи­це на име Аџе­мо­вић Сла­ђа­на, Ужи­це.
03/019790/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-160/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004573853 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ва­си­ље­вић Ива­на, Ужи­це.
03/019791/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-158/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002729605 издатa од
ПУ Ужи­це на име Је­ли­сав­чић Ми­ли­ца, Ужи­це.
03/019792/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-156 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003761326 издатa од ПУ
Ужи­це на име Јо­ва­но­вић Сан­дра, Ужи­це.
03/019793/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-157/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002763721 издатa од
ПУ Ужи­це на име Пе­ри­шић Ма­ри­ја, Ужи­це.
03/019794/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-161/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004524889 издатa од
ПУ Ужи­це на име Че­ча­рић Са­ња, Ужи­це.
03/019795/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-1771/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001941671 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Илић Де­нис, Сви­лај­нац.
03/019796/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-1586/2014 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003133159 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Ми­лић Све­то­мир, Сви­лај­нац.
03/019797/14
Ре­ше­њем ПС Сви­лај­нац број 205-1589/2014 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001096629 издатa од
ПС Сви­лај­нац на име Па­нић Ве­ра, Сви­лај­нац.
03/019798/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-879 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002173820 издатa од ПС Зе­
мун на име Зо­рић На­да, Зе­мун.
03/019799/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-884 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003573368 издатa од ПС Зе­
мун на име Јо­ва­но­вић Ми­лош, Зе­мун.
03/019800/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-888 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002068305 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Спо­мен­ка, Зе­мун. 03/019802/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-889 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000841941 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Цр­вен­ка Го­ран, Зе­мун.
03/019803/14
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-36/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000633158 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Пе­трић Ми­лан, Жи­ти­ште.
03/019804/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-892 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002295608 издатa од ПС Зе­
мун на име Ља­ти­фо­вић Ро­бер­то, Зе­мун.
03/019805/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-299/03 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002207122 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Не­хез Вла­ди­мир, Зре­ња­нин. 03/019806/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-893 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001838233 издатa од ПУ Ва­
ље­во на име Се­вић Ана, Зе­мун.
03/019807/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-297/03 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004847187 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Би­цок Ан­тал, Зре­ња­нин.
03/019808/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-895 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003893105 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ћо­сић Бо­јан, Зе­мун.
03/019809/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-35 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001772524 издатa од ПС
Апа­тин на име Му­дри­нић Ни­ко­ла, Апа­тин.
03/019810/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-898 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004508621 издатa од ПС Зе­
мун на име Киш­ју­хас Ана, Зе­мун.
03/019811/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-78/14
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003543220 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Те­о­до­ро­вић
Не­над, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/019812/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-899 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003188523 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Да­шић ВУк­сан, Зе­мун.
03/019813/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-211147 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002494825 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име По­по­вић Ми­ли­ца, Вла­со­тин­це.
03/019814/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-897 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003950152 издатa од ПС Зе­
мун на име Ал­ди­но­вић Ел­вис, Зе­мун.
03/019815/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-21118/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003828233 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Сто­ја­но­вић Не­бој­ша, Вла­со­тин­це.
03/019816/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-37447/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004483531 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ља­јић Ел­дин, Но­ви Па­зар. 03/019817/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-8048/14 од 11.02.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004060878 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ста­мен­ко­вић Је­ле­на, Ле­ско­вац.
03/019818/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1714 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002478029 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Спа­сић Би­ља­на, Сме­де­ре­во. 03/019819/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-21489/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000551941 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Вељ­ко­вић Мла­ден, Ле­ско­вац. 03/019820/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205-1653 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001318668 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ча­у­ше­вић Не­ве­на, Сме­де­ре­во. 03/019821/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1549 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000106546 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ма­ле­та­шки Са­ша, Сме­де­ре­во.
03/019822/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-23/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003758567 издатa од
ПС Вла­ди­чин Хан на име Ни­ко­лић Ти­ја­на, Вла­ди­чин Хан.
03/019823/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-628/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002221598 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Па­у­но­вић Љу­би­ша, Мај­дан­пек.
03/019824/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-24/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000404039 издатa од
ПС Вла­ди­чин Хан на име Ђор­ђе­вић Де­јан, Вла­ди­чин Хан.
03/019825/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-50 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002407389 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Со­ко­лаи Ка­рољ,
Бач­ка То­по­ла.
03/019826/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-49 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000555059 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ра­ше­та Алек­сан­
дар, Бач­ка То­по­ла.
03/019827/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-22/2014 од
23.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000850732 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ђо­кић Ра­до­
слав, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/019828/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-21454/14-1-2-38 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 3187111
издатa од ПУ Пан­че­во на име Ца­ран Ма­ри­о­а­ри, Али­бу­нар.
03/019829/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-233/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001899695 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ћо­по­вић Јо­ви­ца, Кра­ље­во.
03/019830/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-25/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003172317 издатa од
ПС Вла­ди­чин Хан на име Пет­ко­вић Алек­сан­дар, Вла­ди­чин Хан.
03/019831/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-228/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001294106 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Жи­ва­но­вић Та­тја­на, Кра­ље­во. 03/019832/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-229/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002690658 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Дми­тро­вић Ми­ли­ја, Кра­ље­во. 03/019833/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-235/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000750230 издатa
од ПУ Кра­ље­во на име Сре­до­је­вић Не­вен­ка, Кра­ље­во.
03/019834/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/106-14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001377486 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Кре­со­је­вић Ми­ра, Ин­ђи­ја.
03/019835/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-230/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003984567 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ни­ко­лић Ди­ја­на, Кра­ље­во.
03/019836/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21522/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003896097 издатa од
ПУ Ша­бац на име Пи­лић Ани­та, Ша­бац.
03/019837/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-295/03 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003790695 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Кар­вак Ати­ла, Зре­ња­нин.
03/019838/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-38342/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004679881 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ко­ла­ши­нац Ир­ма, Но­ви Па­зар.
03/019839/14
65
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-185/2014 од
22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004971419 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ву­јић Ра­да, Вр­
њач­ка Ба­ња.
03/019841/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/104-14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004030450 издатa од ПС
Ин­ђи­ја на име Ми­ло­ше­вић Не­бој­ша, Ин­ђи­ја.
03/019842/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-84/2014 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003479975 издатa од ПС Бе­
чеј на име Стај­ки Са­ни­је, Бе­чеј.
03/019843/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-85/2014 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003535638 издатa од ПС Бе­
чеј на име Ма­ро­ше­вић Аго­та, Бе­чеј.
03/019844/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-174 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003805626 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Син­ђе­лић Је­ле­на, Ла­за­ре­вац.
03/019845/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-86/2014 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002464567 издатa од ПС Бе­
чеј на име Те­рек Су­за­на, Бе­чеј.
03/019846/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-505/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003935393 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ни­шић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/019847/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-175 од 24.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003204782 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ко­ста­ди­но­вић Сми­ља, Ла­за­ре­вац.
03/019848/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-508/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001652058 издатa од
ПС Ста­ри град на име Об­ра­до­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/019849/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-173 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001390199 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ра­до­ји­чић Вла­ди­мир, Ла­за­ре­вац.03/019850/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-511/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005147695 издатa од
ПС Ста­ри град на име Сан­зин Крај­но­вић Си­до­ниа, Бе­о­град.
03/019851/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-176 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004660878 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Сто­ја­но­вић Ра­дој­ко, Ла­за­ре­вац. 03/019852/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-512/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002775807 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ђу­ре­тић Да­ни­ло, Бе­о­град.
03/019853/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-513/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000955805 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Вој­но­вић Ве­сна, Бе­о­град.
03/019854/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-263/14 од 14.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005064130 издатa од
ПС Ста­ри град на име Мар­ја­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/019855/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-403/2014 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001172704 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Свр­ко­та Сла­ви­ша,
Бе­о­град.
03/019856/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-514 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001335267 издатa од ПС
Но­ви бе­о­град на име Со­ко­ло­вић Ве­сна, Бе­о­град. 03/019857/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-402/2014 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005237248 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ни­ко­лић Не­бој­ша,
Бе­о­град.
03/019858/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-516 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00294267 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ву­јо­ше­вић Ми­ли­ја­на, Бе­о­град.
03/019859/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-163/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000806690 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ча­ра­пић Ка­та­ри­на, Ужи­це.
03/019860/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-401/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000673583 издатa од
ПС Зе­мун на име Ћа­тић Бо­јан, Бе­о­град.
03/019861/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-162/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004662929 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ру­је­вић Бо­јан, Ужи­це.
03/019862/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-400/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001400029 издатa од
ПС Ста­ри град на име Сре­до­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/019863/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-269 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003282557 издатa од ПУ
Гњи­ла­не на име Хи­се­ни Ре­џеп, Ви­ти­на.
03/019864/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-399/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000978286 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Па­вло­вић Бран­ко, Бе­о­град.
03/019865/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-126/14 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004448837 издатa од ПУ
Вра­ње на име Де­ми­ро­вић Ва­ле­ри­ја, Вра­ње.
03/019866/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-406/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001044693 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ва­сић Ва­лен­ти­на, Бе­о­град. 03/019867/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-405/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001133101 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­шић Бран­ка, Бе­о­град. 03/019868/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-404/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003040498 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Тр­ку­ља Вла­ди­мир, Бе­о­град.
03/019869/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-132/2014 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004570465 издатa од ПС
Гроц­ка на име Сто­им
­ е­нов Ма­ја, Гроц­ка.
03/019870/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-90/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001276502 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Зе­чар Је­ле­на, Но­ви Бе­о­град. 03/019871/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.-2-89 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005212289 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Веј­но­вић Ма­ри­на, Но­ви Бе­о­град.
03/019872/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-110/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002976846 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ђор­ђе­вић Сан­дра, Бу­ја­но­вац.03/019873/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-222/2014 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003753018 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Здрав­ко­вић То­ми­слав, Кру­ше­вац.
03/019874/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-229/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001901288 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Са­вић Маг­да­ле­на, Кру­ше­вац.
03/019875/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205111/2014 од 25.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002277388 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Аме­ти Ра­ма­дан, Бу­ја­но­вац. 03/019876/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-25
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003460864 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Шрам­ка Мар­
тин, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/019877/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-7/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001994627 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Го­гев Ми­ли­јан, Бо­си­ле­град.03/019878/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-36/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004874619 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Бо­жа­но­вић Ива­на, Бе­ла Цр­ква.
03/019879/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-35/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001475855 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Ни­ко­лин Мир­ја­на, Бе­ла Цр­ква.
03/019880/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37797/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002343307 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ма­рин­ко­вић Би­ља­на, Кра­гу­је­вац.
03/019881/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37187/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003861170 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­лен­ко­вић Ми­лош, Кра­гу­је­вац.
03/019882/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37069/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003055584 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­кић Клин­тон, Кра­гу­је­вац.
03/019883/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37023/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001606896 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Мар­ко­вић Ми­ро­слав, Кра­гу­је­вац.
03/019884/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37463/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003183225 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Зо­ри­ца, Кра­гу­је­вац.
03/019885/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37078/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001660870 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Стан­ко­вић Не­бој­ша, Кра­гу­је­вац.
03/019886/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-34/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005096820 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Мом­чи­ло­вић Све­тла­на, Бе­ла Цр­ква.
03/019887/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-8/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004066631 издатa од ПС
Ћи­ће­вац на име Јо­ва­но­вић Алек­сан­дар, Ћи­ће­вац. 03/019888/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-7/14 од 16.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003140316 издатa од ПС
Ћи­ће­вац на име Или­јев Сла­ви­ша, Ћи­ће­вац.
03/019889/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-37/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002893259 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Бо­лић Жи­ван­ко, Бе­ла Цр­ква.
03/019890/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-38/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004814899 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Авра­мо­вић Мир­ја­на, Бе­ла Цр­ква.
03/019891/14
Ре­ше­њем ПС Брус број 205-4-21/2014 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001441550 издатa од ПС
Брус на име Га­ври­ло­вић Игор, Брус.
03/019892/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-186/2014 од
22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004234845 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Се­о­че­нац Све­ти­
слав, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/019893/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-33/14 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003110036 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име До­мо­шљан Са­не­ла, Бе­ла Цр­ква.
03/019894/14
Ре­ше­њем ПС Вла­со­тин­це број 205-21273 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001571286 издатa од
ПС Вла­со­тин­це на име Ди­ми­три­је­вић Но­ви­ца, Вла­со­тин­це.
03/019895/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-106/2014 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004668653 издатa од ПС Бу­
ја­но­вац на име Ми­ло­ше­вић Рат­ка, Бу­ја­но­вац.
03/019896/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-108/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002242408 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Али­ти Фе­ри­де, Бу­ја­но­вац. 03/019897/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-107/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003807493 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ми­тић Су­за­на, Бу­ја­но­вац. 03/019898/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-91 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004446137 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ива­нов Ан­ђел­ка, Ки­кин­да.
03/019899/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-87 од 16.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004603459 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Јо­ви­чин Сло­бо­дан, Ки­кин­да.
03/019900/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-215/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003671439 издатa од ПУ
Ле­ско­вац на име Ми­тро­вић Ми­ља­на, Ле­ско­вац. 03/019901/14
33
Ре­ше­њем ПС Жи­ти­ште број 03-205-4-39/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001885348 издатa од
ПС Жи­ти­ште на име Ми­ло­ва­но­вић Мла­ден, Жи­ти­ште.
03/019902/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-201/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004989328 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Ми­ле­на, Кру­ше­вац.
03/019903/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-36745/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004389531 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ри­стић Ан­ђе­ла, То­по­ла.
03/019904/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-21309/14-1 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003729839 издатa од
ПС Опо­во на име Ми­лић Бо­ри­сла­ва, Опо­во.
03/019905/14
Ре­ше­њем ПС Опо­во број 205-19604/14 од 12.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003274516 издатa од ПС
Опо­во на име Шу­шњар Вла­ди­мир, Опо­во.
03/019906/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-38317/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002380934 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Нур­ко­вић Ха­рис, Но­ви Па­зар.
03/019907/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-230/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001373058 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име То­до­си­је­вић Ми­о­драг, Кру­ше­вац.
03/019908/14
Ре­ше­њем ПС Жа­ба­ри број 205-17872/14-14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002477571 издатa од
ПС Жа­ба­ри на име Ђор­ђе­вић Да­ни­јел, Жа­ба­ри.
03/019909/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-37610/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004283300 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ри­стић Тра­јан, Но­ви Па­зар.03/019910/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-94 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000851079 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ба­др­љи­ца Љи­ља­на, Ки­кин­да.
03/019911/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38106/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004750218 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­хај­ло­вић Ср­ђан, Кра­гу­је­вац.
03/019912/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-77/14
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001650239 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ма­рић Мар­ја­
на, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/019913/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38101/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001301233 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ђо­кић Мар­ко, Кра­гу­је­вац. 03/019914/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-21517-33/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002782134 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Јо­ви­чић Иван, Ива­њи­ца.
03/019915/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-21545-34/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001793076 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Авра­мо­вић Здрав­ко, Ива­њи­ца.
03/019916/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-46/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004448787 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Хо­лу­бек Зу­за­на, Ко­ва­чи­ца. 03/019917/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-93 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004622865 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Бар­бул Си­ни­ша, Ки­кин­да.
03/019918/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37456/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003764891 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Кр­сма­но­вић Вла­ди­мир, Кра­гу­је­вац.
03/019919/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37458/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003690639 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ђур­ђе­вић Ми­о­драг, Кра­гу­је­вац.
03/019920/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37041/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001073450 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пе­ро­вић Слав­ко, Кра­гу­је­вац.
03/019921/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-37061/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767379 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ри­стић Да­ли­бор, Кра­гу­је­вац.
03/019922/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-226/2014 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003793686 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ни­ко­лић Мар­ко, Кру­ше­вац. 03/019923/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-234/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003413868 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­тић Ја­дран­ка, Кру­ше­вац. 03/019924/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-296/03 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003190067 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Кај­га­нић Су­за­на, Зре­ња­нин. 03/019925/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-196/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000602530 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Бу­ди­мо­вић Зве­зда­на, Кру­ше­вац.
03/019926/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-231/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156734 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Јан­ко­вић Мар­ко, Кру­ше­вац. 03/019927/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-298/03 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001630627 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Тот Мир­ко, Зре­ња­нин.
03/019928/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21375/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003541689 издатa од
ПУ Ша­бац на име Си­мић Ђор­ђе, Ша­бац.
03/019929/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-2146/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001188419 издатa од
ПУ Ша­бац на име Војт Мла­ђан, Ша­бац.
03/019930/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-210/2014 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005152816 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Јо­ва­но­вић Да­ни­је­ла, Кру­ше­вац.
03/019931/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21308/14-1 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002897047 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ран­ко­вић Алек­сан­дар, Ша­бац. 03/019932/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21336/14-1 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004036826 издатa од
ПУ Ша­бац на име Же­га­рац Здрав­ко, Ша­бац.
03/019933/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-88 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004429286 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ре­љин Ђор­ђе, Ки­кин­да.
03/019934/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-92 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003423530 издатa од ПС
Се­чањ на име Ра­ду Ани­та, Ки­кин­да.
03/019935/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-90 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002877449 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ни­ко­лић Дра­ган, Ки­кин­да.
03/019936/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-21564/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003362426 издатa од ПС
Љиг на име Сан­дић Да­на, Љиг.
03/019937/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-216/2014 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005030217 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Гар­че­вић Ми­лош, Кру­ше­вац.03/019938/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-215/2014 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001369522 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Не­шић Дар­ко, Кру­ше­вац.
03/019939/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-214/2014 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004975950 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Па­у­но­вић Ма­ри­ја­на, Кру­ше­вац.
03/019940/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-213/2014 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003157108 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Смиљ­ко­вић Ни­ко­ла, Кру­ше­вац.
03/019941/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-228/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003923292 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Јо­ва­но­вић Оли­ве­ра, Кру­ше­вац.
03/019942/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-199/2014 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002110279 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Цве­јић Дра­ган, При­шти­на. 03/019943/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-203/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003278285 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Би­нић Алек­сан­дра, Кру­ше­вац.
03/019944/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-206/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002156504 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Пе­тро­вић-Иг­ња­то­вић Љу­би­ца, Кру­ше­вац. 03/019945/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-207/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003980418 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ма­рин­ко­вић Зо­ран, Кру­ше­вац.
03/019947/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-204/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003142323 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ша­ра­но­вић Алек­сан­дар, Кру­ше­вац.
03/019948/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-205/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003486389 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Алек­сић Угље­ша, Кру­ше­вац. 03/019949/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-212/2014 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002032940 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Стан­ко­вић Ми­лан, Кру­ше­вац.
03/019950/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-192 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004409430 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Стој­ко­вић Алек­сан­дра, По­жа­ре­вац.
03/019951/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-190 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001170888 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Пе­рић Вик­то­ри­ја, По­жа­ре­вац. 03/019952/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-195/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003373897 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Чу­гаљ Бра­ни­слав, Кру­ше­вац.
03/019953/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-191 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002272865 издатa од ПУ
По­жа­ре­вац на име Ко­стић Ми­ло­са­ва, По­жа­ре­вац. 03/019954/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-198/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004330197 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ћу­по­вић Ми­ца, Кру­ше­вац. 03/019955/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-29/2014 од
14.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004193744 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ма­рин­ко­вић
Бо­сиљ­ка, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/019956/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-217/2014 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004171798 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Алек­сић Ми­ро­слав, Кру­ше­вац.
03/019957/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-30/2014 од
14.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000878657 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Ми­лић Ми­о­
драг, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/019958/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-218/2014 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004362746 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ар­сић Пе­тар, Кру­ше­вац.
03/019959/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-911 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004547716 издатa од ПС Зе­
мун на име Гом­бар Ма­ја, Сур­чин.
03/019960/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-220/2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002338444 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ан­ђел­ко­вић Мир­ја­на, Кру­ше­вац.
03/019961/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-915 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001913202 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ки­зић Је­ле­на, Сур­чин.
03/019962/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-221/2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001868719 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ла­цић Јо­ва­на, Кру­ше­вац.
03/019963/14
34
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-914 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004945644 издатa од ПС Зе­
мун на име Али­је­вић Ел­вис, Зе­мун.
03/019964/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-225/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002027547 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Спа­сић Не­бој­ша, Кру­ше­вац. 03/019965/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-913 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003372367 издатa од ПС Зе­
мун на име Јев­тић Ни­ко­ла, Зе­мун.
03/019966/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-909 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000986764 издатa од ПС Зе­
мун на име Кар­та­ли­ја Ани­та, Зе­мун.
03/019967/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-224/2014 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000337315 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ва­си­ли­је­вић Ни­ко­ла, Кру­ше­вац.
03/019968/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-906 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004677537 издатa од ПС Зе­
мун на име Цвјет­ко­вић Је­ле­на, Зе­мун.
03/019969/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-190/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003871810 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Сла­до­је­вић Ми­ле­на, Кру­ше­вац.
03/019970/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-905 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003044247 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ја­пун­џић Со­фи­ја, Зе­мун.
03/019971/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-194/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004461394 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Мар­ја­но­вић Бо­ја­на, Кру­ше­вац.
03/019972/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-908 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003693556 издатa од ПС Зе­
мун на име До­ла­ше­вић Би­сер­ка, Зе­мун.
03/019973/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-194/2014 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000587423 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Мла­де­но­вић Бо­ја­на, Кру­ше­вац.
03/019974/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-887 од 20.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002796075 издатa од ПС Зе­
мун на име Афе­зи Му­ха­рем, Зе­мун.
03/019975/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-211/14 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004772373 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Пе­тро­вић Ми­лан, Кру­ше­вац. 03/019976/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-902 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003085375 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ба­ћић Бо­јан, Зе­мун.
03/019977/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-184/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005028383 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Па­вло­вић Ду­ши­ца, Кру­ше­вац.
03/019978/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-910 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002625264 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Кри­во­ка­пић Мир­ја­на, Зе­мун. 03/019979/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-197/14 од 28.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003993366 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ва­сић Ма­ја, Кру­ше­вац.
03/019980/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-178/2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003955157 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ва­сић Зла­та, Кру­ше­вац.
03/019981/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-891 од 21.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001395681 издатa од ПС Зе­
мун на име Ри­знић Та­тја­на, Зе­мун.
03/019982/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-209/2014 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003989972 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ву­че­тић Ми­ле­ва, Кру­ше­вац. 03/019983/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-208/2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001564102 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ву­ји­чић Са­ња, Кру­ше­вац. 03/019984/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-413/2014 од
26.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004336133 издатa од ПС Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Ра­де,
Обре­но­вац.
03/019985/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-234/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002141226 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Че­кр­лић Љи­ља­на, Кра­ље­во. 03/019986/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-409/2014 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004481782 издатa од ПС Зе­мун на име Су­бо­тић Бр­кин Љи­ља­на,
Бе­о­град.
03/019987/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-407/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004569989 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јан­чић Ста­ни­сла­ва, Бе­о­град.
03/019988/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-408/2014 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004447501 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Бра­ту­ша Ан­тон,
Бе­о­град.
03/019989/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-410/2014 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002720813 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ци­га­но­вић Ру­жи­
ца, Бе­о­град.
03/019990/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-38996/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004076855 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­чић Та­ма­ра, Ле­ско­вац.
03/019991/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-38997/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002362509 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Стан­ко­вић Ми­ли­ца, Ле­ско­вац.
03/019992/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-172/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002290778 издатa од ПУ
Сом­бор на име Па­влиц Зо­ран, Сом­бор.
03/019993/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-171/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001419850 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ко­ла­ре­вић Ве­сна, Сом­бор.
03/019994/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-170 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005094189 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ши­мон Иштван, Сом­бор.
03/019995/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-169/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003910417 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ко­чиш Ар­нолд, Сом­бор.
03/019996/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-231/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003459440 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ко­ри­ћа­нац На­де­жда, Кра­ље­во.
03/019997/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-232/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002582362 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Вуч­ко­вић Да­ни­ло, Гњи­ла­не. 03/019998/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-239/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000738509 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Пан­то­вић Ве­сна, Кра­ље­во. 03/019999/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-50/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001794547 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Пу­зо­вић Ни­ко­ла, Тр­сте­ник. 03/020000/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-51/14 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002518893 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Сте­фа­но­вић Дар­ко, Тр­сте­ник. 03/020001/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-50/14 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000363445 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Мла­џић Дра­го­љуб, Тр­сте­ник. 03/020002/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-52/14 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002908181 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Цвет­ко­вић Мар­ко, Тр­сте­ник. 03/020003/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-53/14 од 23.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004782103 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Лу­ко­вић Ми­љој­ко, Тр­сте­ник. 03/020004/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-154/14 од 23.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001606915 издатa од ПС
Тр­сте­ник на име Гру­јо­вић Иван, Тр­сте­ник.
03/020005/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-55/14 од 25.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000546433 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ра­ду­ло­вић Де­јан, Тр­сте­ник. 03/020006/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-56/14 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004713017 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Тро­шић Ми­ла­шин, Тр­сте­ник. 03/020007/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-57/14 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000111609 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ста­мен­ко­вић Љи­љан­ка, Тр­сте­ник.
03/020008/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-58/14 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002184946 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ра­чић Је­ле­на, Тр­сте­ник.
03/020009/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-60/14 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001315848 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ми­кић Мар­ко, Тр­сте­ник.
03/020010/14
Ре­ше­њем ПС Тр­сте­ник број 205-1-63/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004842444 издатa од
ПС Тр­сте­ник на име Ар­сић Би­ља­на, Тр­сте­ник.
03/020011/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-690/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003264303 издатa
од ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­ко­лић Вла­сти­мир, Бе­о­град.
03/020012/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-688/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002052702 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ар­сић Бог­да­на, Бор­ча.
03/020013/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-689/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005288481 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­стић Бра­ни­слав, Бор­ча.
03/020014/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-689/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005288481 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ри­стић Бра­ни­слав, Бор­ча.
03/020015/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-697/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003526211 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Вла­шић Ива­на, Бе­о­град.
03/020016/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 250.2-690/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004792266 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ве­ли­ми­ро­вић Да­ни­ца, Бе­о­град.
03/020017/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-692/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004697922 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ше­вић Зве­зда­на, Бе­о­град.
03/020018/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-693/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003297221 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Је­здо­вић Игор, Бе­о­град.
03/020019/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-682/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003378355 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ја­блан Ду­шан, Бе­о­град.
03/020020/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-685/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000475524 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мит­ков Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/020021/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-686/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000825506 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­стов Иван, Бе­о­град.
03/020022/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-684/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004120600 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ка­пе­та­но­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/020023/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-683/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004433390 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­тро­вић Бо­јан, Бе­о­град.
03/020024/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-680/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002272370 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Грам­берг Ру­жи­ца, Бе­о­град. 03/020025/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-676/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099159 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Му­дри­нић Бо­бан, Бор­ча.
03/020026/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-904 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003497698 издатa од ПС Зе­
мун на име Цу­лић Пре­драг, Зе­мун.
03/020027/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/900 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004951788 издатa од ПС Зе­
мун на име Пле­ће­вић Сто­јан­ка, Зе­мун.
03/020028/14
65
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-912 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005182018 издатa од ПУ Бе­
о­град на име Бо­ро­ја Го­ран, Зе­мун.
03/020029/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-901 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004659535 издатa од ПС Зе­
мун на име Је­ре­мић Ра­ди­ша, Сур­чин.
03/020030/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-903 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0043355167 издатa од ПС
Зе­мун на име Да­ни­ло­вић Кри­сти­на, Но­ви Бе­о­град. 03/020031/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-149/14БК од
21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002113805 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Да­ви­до­вић Ол­га,
Но­ви Бе­о­град.
03/020032/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-916 од 24.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001542241 издатa од ПС Зе­
мун на име Ђо­ђе­вић Ма­ри­ца, Зе­мун.
03/020033/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-93/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003583804 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Илић Ми­ли­ца, Но­ви Бе­о­град.
03/020034/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-152/14БК од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001659302 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бај­ра­ми Не­над,
Но­ви Бе­о­град.
03/020035/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-907 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005150410 издатa од ПС Зе­
мун на име Ми­ћо­вић Ни­ко­ла, Сур­чин.
03/020036/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-151/14БК од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000742909 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Па­вло­вић Ми­ли­
ца, Но­ви Бе­о­град.
03/020037/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-154/14БК од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001024029 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бу­квић Ми­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020038/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-907/14SIV
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004491440 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ви­до­
са­ва, Но­ви Бе­о­град.
03/020039/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-906/14 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001231484 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Да­ви­до­вић Ве­сна,
Но­ви Бе­о­град.
03/020040/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.905/14/СИВ од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003447034 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ђо­ко­вић Би­ља­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020041/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-904/14SIV
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003002089 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Та­бак Бо­јан, Но­ви
Бе­о­град.
03/020042/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-153/14БК од
24.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004817660 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ди­нић Бо­рис, Но­
ви Бе­о­град.
03/020043/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-2-902/14СИВ
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005126909 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јев­док­сић Да­ни­ло,
Но­ви Бе­о­град.
03/020044/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-911/14СИВ
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004802756 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­и­лић Ана, Но­ви
Бе­о­град.
03/020045/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-910/14СИВ
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004645481 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­ло­вић Ми­лу­тин,
Но­ви Бе­о­град.
03/020046/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-915/14 од
28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000898388 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пе­тро­вић Вла­ди­
мир, Но­ви Бе­о­град.
03/020047/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-914/14СИВ
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001879091 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­вић Сне­жа­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020048/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-912/14СИВ
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003073791 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Тин­тор Мир­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/020049/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-896/14 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004983050 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ва­но­вић Алек­
сан­дар, Но­ви Бе­о­град.
03/020050/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-888/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005169848 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Тор­би­ца Алек­сан­
дар, Но­ви Бе­о­град.
03/020051/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-890/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000856625 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Зе­ле­но­вић Жив­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/020052/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-889/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002050679 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ле­ско­вац Ду­ши­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/020053/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-889/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004977159 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Га­јић Са­ша, Но­ви
Бе­о­град.
03/020054/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-887/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005127858 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Се­лин­кић Сло­бо­
дан, Но­ви Бе­о­град.
03/020055/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-893/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001231443 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Тир­на­нић Ве­сна,
Бе­о­град.
03/020056/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-897/14СИВ
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001407190 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћу­лум Бо­жи­ца,
Но­ви Бе­о­град.
03/020057/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-127/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001208360 издатa од ПУ
Вра­ње на име Јан­ко­вић Би­ља­на, Вра­ње.
03/020058/14
Ре­ше­њем ПУ По­жа­ре­вац број 205-67-33/2014 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001344246 издатa од ПС Ве­ли­ко Гра­ди­ште на име Лу­кић Мир­ја­
на, Ве­ли­ко Гра­ди­ште.
03/020059/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-18/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004226006 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Рај­чић Да­ни­је­ла, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/020060/14
Ре­ше­њем ПС Со­ко Ба­ња број 205-11-049/14 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003530226 издатa од
ПС Со­ко Ба­ња на име Ан­ђел­ко­вић Ми­ле­на, Со­ко Ба­ња.
03/020061/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 205-17/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001054641 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име Ра­до­ва­но­вић Бра­ни­слав, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/020062/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/185
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000309398 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Иван­ко­вић
Рад­ми­ла, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020063/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/184
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001125895 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Бум­бић Бо­
ја­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020064/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 20-3/187 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001976948 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Об­ра­до­вић
Алек­сан­дар, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020065/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/188
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002262894 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Јо­ва­но­вић
Жељ­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020066/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/183
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002364526 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Илић Зо­
ран, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020067/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-38333/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002071812 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Ра­и­мо­вић Ва­не­са, Сур­ду­ли­ца.03/020068/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-903/14СИВ
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005261565 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ана­ки­ев Гру­јић
Љи­ља­на, Но­ви Бе­о­град.
03/020069/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-899/14СИВ
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002110180 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ту­фег­џић Вин­ка,
Но­ви Бе­о­град.
03/020070/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-901/14СИВ
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000713664 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јан­чић Да­ни­ел,
Но­ви Бе­о­град.
03/020071/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205-2-900/14SIV
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000891797 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ри­стић Је­ле­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020072/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 504 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001292370 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Ру­жи­ца, Ниш.
03/020073/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 502 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003583080 издатa од ПУ Ниш на
име Де­ми­ро­вић Бо­јан, Ни­шка Ба­ња.
03/020074/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 501 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004121753 издатa од ПУ Ниш на
име Та­сић Ми­ле­на, Ниш.
03/020075/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 499 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004465840 издатa од ПУ Ниш на
име Ки­та­но­вић Не­над, Ниш.
03/020076/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 500 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002791551 издатa од ПУ Ниш на
име Жи­ва­но­вић Сан­дра, Ниш.
03/020077/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 503 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002518284 издатa од ПУ Ниш на
име Сто­ја­но­вић Ми­лан, Ниш.
03/020078/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 481/14 од 15.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001249217 издатa од ПУ Ниш на
име Па­вло­вић Па­вле, Ниш.
03/020079/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-137/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004023941 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Сте­ва­но­вић Зве­зда­на, Ста­ра Па­зо­ва. 03/020080/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-38686/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004376327 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Жив­ко­вић Би­ља­на, Ле­ско­вац. 03/020081/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-38126/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003011906 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тро­вић Мар­ко, Ле­ско­вац. 03/020082/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-38251/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000680344 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ђор­ђе­вић Ви­до­је, Ле­ско­вац. 03/020083/14
Ре­ше­њем ПУ При­је­по­ље број 205-8-64/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003076275 издатa од
ПУ При­је­по­ље на име Са­ди­ко­вић Ел­ме­дин, При­је­по­ље.
03/020084/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-39 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000352465 издатa од ПС Бе­
о­чин на име Да­ви­дов­ски Ду­шан, Бе­о­чин.
03/020085/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 484/14 од 15.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001510641 издатa од ПУ Ниш на
име Кр­стић Ле­ла, Ниш.
03/020086/14
35
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 482/14 од 15.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002574036 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­тић Ми­лан, Ниш.
03/020087/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-40 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002564613 издатa од ПС Бе­
о­чин на име Ве­се­ли­ца Мај­да, Бе­о­чин.
03/020088/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-687/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000788989 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ву­ка­нац Са­ва, Бе­о­град. 03/020089/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-84 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002915813 издатa од ПС
Вр­бас на име Хо­дак Со­фи­ја, Вр­бас.
03/020090/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-83 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003435229 издатa од ПС
Вр­бас на име Ша­јин Ми­лан, Вр­бас.
03/020091/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/186
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004079661 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Про­јо­вић
Ми­ла­дин, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020092/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-85 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002781179 издатa од ПС Вр­
бас на име Зељ­ко Сло­бо­дан, Вр­бас.
03/020093/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/182
од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004172723 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ме­лен­тић
Жив­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020094/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/181
од 21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003703182 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Ми­ло­ва­но­
вић Ми­лан, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020095/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-686/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001928322 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Тон­чић Зма­го­сла­ва, Бе­о­град.
03/020096/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-411/2014 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003051858 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ла­лић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/020097/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-908/14СИВ
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000827361 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Об­ра­до­вић Алек­сан­
дар, Бе­о­град.
03/020098/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-415/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394679 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ку­кић Ми­лан, Бе­о­град. 03/020099/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-15 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771689 издатa од ПС Се­
чањ на име Ба­њаш Ни­ко­ла, Се­чањ.
03/020100/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-913/14СИВ
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001716094 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Па­вло­вић Дра­ган,
Бе­о­град.
03/020101/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 205-15-10/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002322755 издатa од ПС
Ћи­ће­вац на име Стан­ко­вић Дра­го­слав, Ћи­ће­вац. 03/020102/14
Ре­ше­њем ПС Ћи­ће­вац број 20515-9/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003279501 издатa од ПС
Ћи­ће­вац на име Илић Ми­ро­слав, Ћи­ће­вац.
03/020103/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-27/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004394802 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Ба­бић Бо­ја­на, Ча­је­ти­на.
03/020104/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-14 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001097262 издатa од ПС Се­
чањ на име Рац Те­о­до­ра, Се­чањ.
03/020105/14
Ре­ше­њем ПС Се­чањ број 205-15-16 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003230814 издатa од ПС
Вр­шац на име Ма­рин­ко­вић Да­ни­је­ла, Се­чањ.
03/020106/14
Ре­ше­њем ПС Љиг број 205-21733/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002576048 издатa од ПС
Љиг на име Об­ра­до­вић Ра­до­ван, Љиг.
03/020107/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 205-21234/14
од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004394481 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Пе­тро­вић
Алек­сан­дар, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/020108/14
Ре­ше­њем ПС Сме­дервс­ка Па­лан­ка број 205-21695/14
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
0035001322 издатa од ПС Сме­де­рев­ска Па­лан­ка на име Јан­ко­вић
Сло­бо­дан, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка.
03/020109/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-283/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004614611 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Опар­ни­ца Вељ­ко, Пан­че­во.
03/020110/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-284/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002175986 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Пе­тро­вић Алек­сан­дар, Пан­че­во. 03/020111/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-281/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005026789 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ра­ду Ми­ро­слав, Пан­че­во.
03/020112/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ци број 205-38736/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002728570 издатa од ПС
Ло­зни­ци на име Ми­ли­во­је­вић Дра­га­на, Ло­зни­ца. 03/020113/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-37/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004595683 издатa од
ПС Кла­до­во на име Јо­ва­но­вић Жељ­ко, Кла­до­во. 03/020114/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-31/2014 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003366259 издатa од
ПС Кла­до­во на име Ми­хај­ло­вић Бо­ја­на, Кла­до­во. 03/020115/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1373 од
05.11.2012. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1937860
издатa од ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Миљ­ко­вић Ива­на, Ве­ли­ка
Пла­на.
03/020116/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-36/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002162595 издатa од
ПС Кла­до­во на име Јо­ва­ни­кић Ма­ри­ја, Кла­до­во. 03/020117/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-694/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000389255 издатa од
ПС Ста­ри Град на име Ко­стић Је­ре­мић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/020118/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-681/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001430486 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ро­квић Но­вак, Бе­о­град.
03/020120/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-34/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003303366 издатa од ПУ
При­шти­на на име Ћир­ко­вић Ра­до­мир, Ли­пљан.
03/020121/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-37351/14 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000449292 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Бе­љић Ми­ли­ца, Кур­шу­мли­ја.03/020122/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-37973/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004355372 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ва­си­ље­вић Не­ма­ња, Кур­шу­мли­ја.
03/020123/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21560/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002955972 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ко­стов Да­ни­јел, Ша­бац.
03/020124/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-202 од 28.09.2012. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1281485 издатa од ПС Ру­ма на
име Јо­вић Ми­лан, Ру­ма.
03/020125/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.2-1050 од 31.10.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1589206 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Та­сић Не­над, Ри­пањ.
03/020127/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2/813/2012 од
30.10.2012. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2238069
издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Трај­ко­вић Ра­ти­бор, Бе­о­град. 03/020128/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-58/2014 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003903720 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Мир­ко­вић Ан­ђел­ко, Про­ку­пље. 03/020131/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-38182/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000872265 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ка­дрић Мар­јан, Ле­ско­вац.
03/020133/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-3094/12 од 17.09.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 856338 издатa од ПС Не­
го­тин на име Ста­не­сић Бо­бан, Не­го­тин.
03/020135/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-21478/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003995890 издатa од ПС
Бој­ник на име Ста­ни­шић Со­фи­јан­ка, Бој­ник.
03/020137/14
Ре­ше­њем ПС Вар­ва­рин број 205-27/14 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005191600 издатa од ПС
Вар­ва­рин на име Ми­тро­вић Сла­ђан, Ба­чи­на.
03/020138/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-102/12 од 05.10.2012.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2777607 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Су­ва­ча­рев Но­ви­ца, Де­бе­ља­ча.03/020140/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-691/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001811973 издатa од
ПС Ста­ри град на име Жив­ко­вић Че­до­мир, Бе­о­град.03/020142/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-143/2012 од 17.10.2012.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 3796160 издатa од ПС
Бу­ја­но­вац на име Бај­ра­мо­вић Ра­ма­дан, Бу­ја­но­вац. 03/020143/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-282/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003145288 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ма­тић Ни­ко­ла, Пан­че­во.
03/020144/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-414/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004881595 издатa од
ПС Вра­чар на име Аран­ђе­ло­вић Вла­да, Бе­о­град. 03/020145/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-416/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001090472 издатa од
ПС Вра­чар на име Нов­чић Ми­лош, Бе­о­град.
03/020146/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 06-205-165/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002832431 издатa од
ПУ Сом­бор на име Ко­вач Све­тла­на, Сом­бор.
03/020147/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-150/14БК од
21.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004563240 издатa од ПУ Бе­о­град на име Ра­да­ко­вић Ни­ко­ла, Но­
ви Бе­о­град.
03/020148/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-164/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003436253 издатa од ПУ
Сом­бор на име Лу­кић Ан­тун, Сом­бор.
03/020149/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-36/14 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004389297 издатa од ПС То­
по­ла на име Жи­ва­нић Жи­во­слав, То­по­ла.
03/020151/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-163/14 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004067470 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ве­љо­вић Све­тла­на, Сом­бор.
03/020152/14
Ре­ше­њем ПС То­по­ла број 205-35/2014 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001933209 издатa од ПС
То­по­ла на име Иве­зић Ми­ло­ван, То­по­ла.
03/020153/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-39 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001589349 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Ми­ло­шев Сне­жа­на, Но­ви Бе­чеј. 03/020155/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-36234/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002758735 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ко­ва­че­вић Са­ња, Кур­шу­мли­ја.
03/020156/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 469/14 од 12.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004121847 издатa од ПУ Ниш на
име Пе­тро­вић Ми­љан, Ниш.
03/020157/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 483/14 од 15.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000785114 издатa од ПУ Ниш на
име Са­вић Ду­шан, Ниш.
03/020158/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-46 од 26.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000781728 издатa од ПС Уб на
име Ра­до­са­вље­вић Љу­бо­мир, Уб.
03/020159/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-47 од 26.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001667516 издатa од ПС Уб на
име Са­ди­ки Фа­ти­ма, Уб.
03/020160/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-168/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003572705 издатa од ПУ
Сом­бор на име Пренк­па­лај Си­мон, Сом­бор.
03/020161/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-1152/12 од 08.11.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 3797548 издатa од ПС
Ари­ље на име Го­лу­бо­вић Ми­ла­дин, Ари­ље.
03/020162/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-167/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005045325 издатa од ПУ
Сом­бор на име Со­клич Слав­ко, Сом­бор.
03/020163/14
36
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.2-1077 од 05.11.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 318795 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ву­чић Ар­муш, Бе­о­град.
03/020164/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-166/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003182094 издатa од ПУ
Сом­бор на име Бар­бир На­та­ша, Сом­бор.
03/020165/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205-550/12 од 28.09.2012. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2396195 издатa од ПС Ру­ма
на име Срем­че­вић Дра­ги­ша, Ру­ма.
03/020168/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-38741/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002994256 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Илић Бо­жи­дар, Ло­зни­ца.
03/020169/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-550/12 од 08.11.2012. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 914977 издатa од ПС Ра­шка
на име Ду­бо­вац Сне­жа­на, Јо­ша­нич­ка Ба­ња.
03/020170/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-243/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004839427 издатa од ПС
По­же­га на име Ко­раћ Де­јан, По­же­га.
03/020171/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-38855/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001730289 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Пан­те­лић Јор­дан, Ло­зни­ца.
03/020172/14
Ре­ше­њем ПС Ча­је­ти­на број 01-3-205-26/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004704131 издатa од
ПС Ча­је­ти­на на име Кне­же­вић Не­дељ­ко, Ча­је­ти­на. 03/020173/14
Ре­ше­њем ПУ Гњи­ла­не број 205-218 од 19.10.2012. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 3710310 издатa од ПУ Гњи­
ла­не на име Ма­кић Ра­то­мир, Гњи­ла­не.
03/020175/14
Ре­ше­њем ПС Ин­ђи­ја број 205-7/167-12 од 19.10.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 756672 издатa од ПС Ин­
ђи­ја на име Пан­ко­вић Во­ји­слав, Но­ви Кар­лов­ци. 03/020178/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-9-95/2012 од 22.10.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1373351 издатa од ПС
Шид на име Јо­ва­но­вић Ја­сна, Шид.
03/020180/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-191/12 од 27.10.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2647642 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ми­ја­то­вић Та­ња, Ба­ра­је­во.
03/020183/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-1231/12 од 18.10.2012.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2953864 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Вра­неш Бо­ри­во­је, Бе­о­град. 03/020185/14
Ре­ше­њем ПС Уб број 205-6-48 од 26.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004463605 издатa од ПС Уб на
име Ра­до­ва­но­вић Дра­ган, Уб.
03/020187/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-92/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001031987 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Мр­вош Ра­де, Но­ви Бе­о­град. 03/020188/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-809/12 од 29.10.2012.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 2894675 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ба­бић Но­вак, Бе­о­град.
03/020189/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-892/14SIV
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001803457 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Пје­вач Бран­ка, Но­
ви Бе­о­град.
03/020190/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-895/14SIV
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002436642 издатa од ПС Ба­ји­на ба­шта на име Мак­си­мо­вић Ни­ко­
ла, Но­ви Бе­о­град.
03/020191/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-894/14SIV
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000991521 издатa од ПС Ба­ра­је­во на име Илић Ка­та­ри­на, Но­ви
Бе­о­град.
03/020192/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-898/14SIV
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003403217 издатa од ПС Зе­мун на име Ше­шли­ја Ми­лу­тин, Но­ви
Бе­о­град.
03/020193/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-9-94/2012 од 19.10.2012. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1399109 издатa од ПС
Шид на име Пај­чин Бран­ко, Шид.
03/020194/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38364/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003777590 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ве­лич­ко­вић Мар­ко, Ву­чи­трн.03/020195/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38357/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003483108 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Шин­де­лић Си­мо­на, Кра­гу­је­вац.
03/020196/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­мир­ци број 205-21910/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002575771 издатa од ПС
Вла­ди­мир­ци на име Ни­ко­лић Ми­ки, Вла­ди­мир­ци. 03/020197/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-236/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002986139 издатa од ПУ
Кру­ше­вац на име Ми­хај­ло­вић Пре­драг, Кру­ше­вац. 03/020198/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-235/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001636823 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­тић Зо­ран, Кру­ше­вац.
03/020199/14
Ре­ше­њем ПС Ту­тин број 205-37784 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004730155 издатa од ПС Ту­
тин на име Бе­ро­вић Ибра­хим, Ту­тин.
03/020200/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-52 од
29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002620471 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Мар­јан­че­вић Ме­
лин­да, Бач­ка То­по­ла.
03/020201/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-192/2014-12 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003463554 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ма­ки­вић Јо­ван, Оџа­ци.
03/020202/14
Ре­ше­њем ПС Ве­ли­ка Пла­на број 05-205-1248 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369170 издатa од
ПС Ве­ли­ка Пла­на на име Ђор­ђе­вић Ми­ро­слав, Ве­ли­ка Пла­на. 03/020203/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-53/2014 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002163143 издатa од
ПС При­бој на име Го­ле Је­ли­ца, При­бој.
03/020204/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-51/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003351234 издатa од
ПС При­бој на име Ку­бу­ро­вић Ми­ли­во­је, При­бој. 03/020205/14
Ре­ше­њем ПС При­бој број 205-2-52/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004777657 издатa од
ПС При­бој на име При­јо­вић Же­ља­на, При­бој.
03/020206/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-21996/14-1 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000264118 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Мар­ко­вић Љу­бин­ко, Сје­ни­ца. 03/020207/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-20918/14-1 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003916557 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Би­ла­ло­вић Де­нис, Сје­ни­ца.
03/020208/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-21680/14-1 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000680229 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Да­цић Шеф­ко, Сје­ни­ца.
03/020209/14
Ре­ше­њем ПС Сје­ни­ца број 205-21526/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003562677 издатa од
ПС Сје­ни­ца на име Па­пић Анел, Сје­ни­ца.
03/020210/14
Ре­ше­њем ПС Ле­ба­не број 205-37905 од 22.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000361648 издатa од ПС Ле­
ба­не на име Ђор­ђе­вић Са­ша, Ле­ба­не.
03/020211/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-79/14
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004023564 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ву­ко­вић Је­ка,
Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/020212/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-76/14
од 16.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002463620 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Је­стро­вић
Алек­сан­дар, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/020213/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39168/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003718008 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ма­рић Ми­ли­во­је, Кра­гу­је­вац.03/020214/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38888/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003809468 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Га­здић Је­ле­на, Кра­гу­је­вац. 03/020215/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-112/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004659777 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Са­ли­ји Бир­сон, Бу­ја­но­вац. 03/020216/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-113/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003655565 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Ра­ма­да­ни Меј­ди, Бу­ја­но­вац. 03/020217/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-181 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004735385 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Жи­ва­но­вић Ду­шан, Ла­за­ре­вац. 03/020218/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-182 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004054309 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Јев­ђић Ива­на, Ла­за­ре­вац.
03/020219/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-745/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002033812 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ли­лић Ли­ди­ја, Бе­о­град.
03/020220/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-730/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005055080 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ар­сић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/020221/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-22011/14-1 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004034279 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ра­кић Мар­ко, Ша­бац.
03/020222/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-22012/14-1 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004712136 издатa од
ПУ Ша­бац на име Сте­ва­но­вић Мир­ја­на, Ша­бац. 03/020223/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-2110/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005360635 издатa од ПУ
Ша­бац на име Бра­до­њић Ми­лош, Ша­бац.
03/020224/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21598/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000278928 издатa од
ПУ Ша­бац на име Лу­кић Не­над, Ша­бац.
03/020225/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21744/14-1 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003435872 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ми­ла­но­вић Дра­гој­ле, Ша­бац. 03/020226/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-21742/14-1 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001826352 издатa од
ПУ Ша­бац на име Јо­ви­чић Ми­ле­та, Ша­бац.
03/020227/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-537/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003395684 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ста­ни­шић Зо­ри­ца, Те­ме­рин. 03/020228/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/36-2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000825384 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Беч­кеи Ва­ле­ри­ја, Те­ме­рин.
03/020229/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/35-2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003841614 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Тот Фе­ренц, Те­ме­рин.
03/020230/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/34-2014 од 11.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004462966 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Пет­ко­вић На­та­ша, Те­ме­рин. 03/020231/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/33-2014 од 10.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001306648 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Мењ­харт Ило­на, Те­ме­рин.
03/020232/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/32-2014 од 03.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005026703 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ро­сић Бра­ни­слав, Те­ме­рин. 03/020233/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/31/2014 од 31.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001935341 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Фе­хер Ма­ри­ја, Те­ме­рин.
03/020234/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/52-2014 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004030227 издатa од
ПС Те­ме­рин на име По­по­вић Кри­сти­на, Те­ме­рин. 03/020235/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/51-2014 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002476712 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Вра­неш Ро­жи­ка, Те­ме­рин.
03/020236/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/50-2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003773693 издатa од
ПС Те­ме­рин на име То­пић Ми­лан, Те­ме­рин.
03/020237/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/49-2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002074426 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Кља­јић Го­ран, Те­ме­рин.
03/020238/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/48-2014 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001863401 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ру­жић Да­ни­е­ла, Те­ме­рин.
03/020239/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/47-14 од 07.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003262608 издатa од ПС
Те­ме­рин на име Тот Ире­на, Те­ме­рин.
03/020240/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/46-2014 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002228314 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ми­шко­вић Све­тла­на, Те­ме­рин. 03/020241/14
65
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-430/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003537570 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић Дра­ги­ња, Бе­о­град. 03/020242/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1035 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000634866 издатa од ПС
Бач­ка То­по­ла на име Љу­бо­је­вић Ве­ли­мир, Но­ви Сад.03/020243/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1038 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001376054 издатa од ПУ
Ша­бац на име Лу­кић да­ни­је­ла, Но­ви Сад.
03/020244/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-919/14СИВ
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004841734 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ива­но­вић Алек­
сан­дра, Бе­о­град.
03/020245/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-916/14СИВ
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002721708 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ја­то­вић Ни­ко­
ла, Бе­о­град.
03/020246/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-917/14СИВ
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003647092 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Си­мо­нов­ски Си­
мо­но­вић Иви­ца, Бе­о­град.
03/020247/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-918/14СИВ
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003981857 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ни­ко­лић Ми­ли­ца,
Бе­о­град.
03/020248/14
Ре­ше­њем ПС Ада број 205-24-34/2014 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001636936 издатa од ПС
Ада на име Ба­ла Имре, Ада.
03/020249/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-390/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005065987 издатa од ПС
Ку­ла на име Ма­кић Ми­лош, Ку­ла.
03/020250/14
Ре­ше­њем ПС Ку­ла број 13 205-389/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000909388 издатa од ПС
Ку­ла на име Ти­ја­нић Мир­ко, Ку­ла.
03/020251/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-671/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002590647 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Је­вре­мо­вић Тан­ко­са­ва, Бе­о­град.03/020252/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-670/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001486494 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ку­тла­ћа Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/020253/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-669/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002632231 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­лин­ко­вић Ми­ли­ја, Бе­о­град. 03/020254/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-668/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004217150 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ја­ко­вле­ски Со­ња, Бе­о­град. 03/020255/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-667/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004552298 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ми­тро­вић Ми­лош, Бе­о­град. 03/020256/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-428/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001015818 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ан­то­ни­је­вић Урош, Бе­о­град.
03/020257/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-426/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003773079 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Зељ­ко­вић Ми­ло­ван, Бе­о­град. 03/020258/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-427/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001797638 издатa од
ПС Ста­ри град на име Пир­ко­вић Ире­на, Бе­о­град. 03/020259/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-412/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004324291 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Ми­ли­са­вље­вић Сте­ван, Обре­но­вац.
03/020260/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-431/2014 од
29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005304375 издатa од ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­ло­са­вље­вић Ду­
шан, Бе­о­град.
03/020261/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-433/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004358669 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Вељ­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град. 03/020262/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-432/2014 од
29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002289667 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Пле­ско­њић Оли­
ве­ра, Бе­о­град.
03/020263/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-33/14
од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003787416 издатa од ПУ Но­ви Па­зар на име Ба­лић Аде­ла, Ко­сов­
ска Ми­тро­ви­ца.
03/020264/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-528/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002983322 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Илић Алек­сан­дар, Бе­о­град.
03/020265/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-526/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004128950 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ра­ду­ло­вић Пе­тар, Бе­о­град. 03/020266/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-510/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004706226 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ар­се­нић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/020267/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-15/14
од 19.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004857787 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ра­до­ји­чић
Ра­до­ји­ца, Ле­по­са­вић.
03/020268/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-114/2014 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001140501 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Бе­ћи­ри Ваљ­мир, Бу­ја­но­вац. 03/020269/14
Ре­ше­њем ПС Бу­ја­но­вац број 205-115/2014 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001432017 издатa од
ПС Бу­ја­но­вац на име Аћи­фи Аб­ду­ла, Бу­ја­но­вац. 03/020270/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-731/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001745569 издатa од
ПС Ста­ри град на име Дра­гаш Ми­лан, Бе­о­град. 03/020271/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-728/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004378951 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ро­дић Мар­ко, Ри­пањ.
03/020272/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-725/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004057493 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­здрак Та­ма­ра, Бе­о­град. 03/020273/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-642/2012 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000653989 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име Ву­ка­ди­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/020274/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-723/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000759071 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ћи­рић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/020275/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-641/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005050055 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ву­јо­вић Вла­ди­мир, Бе­о­град. 03/020276/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-666/14 од 24.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003712164 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­ше­вић Не­ве­на, Бе­о­град.
03/020277/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-665/14 од 24.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003849068 издатa од ПС
Чу­ка­ри­ца на име На­у­мо­вић Па­у­ла, Бе­о­град.
03/020278/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-664 од 23.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001935486 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Бу­ди­мир Ми­ли­ца, Бе­о­град.
03/020279/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-663/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001996149 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ду­ка­нац Са­ва, Но­ви Бе­о­град. 03/020280/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-662/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001812554 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Су­шић Ка­та­ри­на, Остру­жни­ца. 03/020281/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-661/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003825331 издатa од
ПС Зе­мун на име Ман­дић Ра­до­мир, Но­ви Бе­о­град. 03/020282/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-660/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001118275 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Се­ку­лић Ра­до­сав, Бе­о­град. 03/020283/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-659/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000678179 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град.
03/020284/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-658/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004826113 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ђо­кић Цве­та, Срем­чи­ца. 03/020285/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-657/2014 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004482478 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име При­бић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/020286/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-656/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004488392 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Лу­кић Ли­ди­ја, Бе­о­град.
03/020287/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-655/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004504667 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ан­ђе­лић Ју­ри­ца, Бе­о­град.
03/020288/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1686 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004258161 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ко­стић Да­ни­ца, Сме­де­ре­во. 03/020289/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-3889 од 10.09.2013.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000286982 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Ва­сић Сла­ви­ша, Сме­де­ре­во. 03/020290/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1842 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002669321 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Дра­ку­лић Пе­тар, Сме­де­ре­во. 03/020291/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-640/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003825404 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Трај­ков­ски Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/020292/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1712 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003196677 издатa од
ПУ Сме­де­ре­во на име Сте­ва­но­вић Ми­ља­на, Сме­де­ре­во.
03/020293/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-639/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001479254 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име По­па­дић Ве­сна, Срем­чи­ца. 03/020294/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38354/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003873965 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­лу­ти­но­вић Вла­ди­мир, Кра­гу­је­вац.
03/020295/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-638/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000499167 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Це­нић Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/020296/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38285/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001415536 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ка­за­ко­вић Ле­на, Кра­гу­је­вац. 03/020297/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-637/2014 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003675523 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мар­ко­вић Вла­дан­ка, Бе­о­град.03/020298/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-38290/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004418089 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Пе­тро­вић Вај­ка, Кра­гу­је­вац. 03/020299/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-636/2014 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000924813 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ан­ђе­лић Оли­ве­ра, Бе­о­град. 03/020300/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-429/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001118885 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ра­ја­чић Ср­ђан, Зе­мун. 03/020301/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1021 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002498000 издатa од ПС
Ча­је­ти­на на име Ми­ћа­но­вић Да­ли­бор­ка, Но­ви Сад.03/020302/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-207-7-95 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004030150 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Рај­ков Сне­жа­на, Ки­кин­да.
03/020303/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-96 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001851032 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ги­ар­ди­ни-Шур­лан Ра­дој­ка, Ки­кин­да.
03/020304/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-97 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001771464 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Ма­нов­ски Сла­ђа­на, Ки­кин­да.
03/020305/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-22064-36/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003196112 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Да­мља­но­вић Оли­ве­ра, Ива­њи­ца.
03/020306/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-21965-35/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001367680 издатa од
ПС Ива­њи­ца на име Бо­ри­са­вље­вић Сло­бо­дан, Ива­њи­ца.
03/020307/14
37
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-302/03 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002857950 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Фран­цу­ски Ани­та, Зре­ња­нин.03/020308/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-294/03 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001349643 издатa од
ПС Се­чањ на име Агић Ра­ди­слав, Зре­ња­нин.
03/020309/14
Ре­ше­њем ПС Па­ра­ћин број 205-503/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001759401 издатa од
ПС Па­ра­ћин на име Пан­тић Зо­ран, Па­ра­ћин.
03/020310/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-304/03 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003227335 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ћур­чин Иван, Зре­ња­нин.
03/020311/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-300 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004468317 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Ка­ла­ба Мом­чи­ло, Зре­ња­нин.
03/020312/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-186/2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0028782838 издатa
од ПУ Ча­чак на име Миљ­ко­вић Мар­ко, Кру­ше­вац. 03/020313/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-306/03 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002668971 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име То­мић Го­ран, Зре­ња­нин.
03/020314/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-301/03 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002645513 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Тр­бо­вић Бо­ја­на, Зре­ња­нин. 03/020315/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-411 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004170950 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Ни­ко­лић Фи­лип, Ба­ји­на Ба­шта.
03/020316/14
Ре­ше­њем ПС Апа­тин број 11-205-36 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003655238 издатa од ПС
Апа­тин на име Бу­ћан Јо­ва­на, Апа­тин.
03/020317/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-407 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001783493 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Ђо­кић Ду­шан, Ба­ји­на Ба­шта.
03/020318/14
Ре­ше­њем ПС Бач број 205-7-22/14 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001618863 издатa од ПС Бач
на име Вин­ко­вић Вин­ко, Плав­на.
03/020319/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-405/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004343622 издатa од
ПС Ба­ји­на Ба­шта на име Јан­ко­вић Сло­бо­дан, Ба­ји­на Ба­шта.
03/020320/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-388840/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001564688 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Си­мић Ђор­ђе, Кра­гу­је­вац. 03/020321/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-434/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004824911 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Пе­тро­вић Ве­сна, Бе­о­град.03/020322/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-193/2014 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003944965 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Зар­ко­вић Бог­дан,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/020323/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-192/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000926048 издатa од
ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Ву­ко­ма­но­вић Ни­ко­ла, Вр­њач­ка Ба­ња. 03/020324/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-191/2014 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001407980 издатa од ПС Вр­њач­ка Ба­ња на име Гој­ко­ви­ић Мар­ко,
Вр­њач­ка Ба­ња.
03/020325/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-38633/14 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000309366 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Ерић Ми­лан, Ма­
ли Звор­ник.
03/020326/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-39274/14 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004113106 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Вла­дић Сла­во­
љуб, Ма­ли Звор­ник.
03/020327/14
Ре­ше­њем ПС Кур­шу­мли­ја број 205-32698/14 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004766563 издатa од
ПС Кур­шу­мли­ја на име Ђор­ђе­вић Алек­сан­дар, Кур­шу­мли­ја.
03/020328/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-51 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000918751 издатa од ПС Бе­чеј на име Кле­беч­ко Јо­жеф, Но­во
Ора­хо­во.
03/020329/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-134/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002109178 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ти­ја­нић-Апо­сто­ло­вић Ва­на, Гроц­ка.03/020330/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-138/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002002113 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ле­ло­вић Ма­ри­ја, Гроц­ка.
03/020331/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-137/2014 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002904591 издатa од ПС
Гроц­ка на име Си­мић До­брин­ка, Гроц­ка.
03/020332/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-74/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001293863 издатa од
ПС Гроц­ка на име Лу­то­вац Ми­лу­тин, Гроц­ка.
03/020333/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-177 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000740426 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Лу­кић Алек­сан­дар, Ла­за­ре­вац. 03/020334/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-35 од 06.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003815434 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Аћи­мац Злат­ко, Ку­ма­не.
03/020335/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-178 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001898957 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ран­ко­вић Алек­сан­дар, Ла­за­ре­вац.03/020336/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 517 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004235783 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­лен­ко­вић Игор, Ниш.
03/020337/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 507 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004250557 издатa од ПУ Ниш на
име Ма­рин­ко­вић Ду­шан­ка, Ниш.
03/020338/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-39117/14 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005129857 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ман­дић Ран­ка, Ра­
ни­ло­вић.
03/020339/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 519 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000781141 издатa од ПУ Ниш на
име Алић Да­ни­ца, Ниш.
03/020340/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 522 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000763287 издатa од ПУ Ниш на
име Игић Ни­ко­ла, Ниш.
03/020341/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-38119/14 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003567934 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ива­но­вић Ми­лан,
Аран­ђе­ло­вац.
03/020342/14
Ре­ше­њем ПС Аран­ђе­ло­вац број 205-39974/14 од
29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002619978 издатa од ПС Аран­ђе­ло­вац на име Ми­јај­ло­вић Го­ран,
Аран­ђе­ло­вац.
03/020343/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ло Цр­ни­ће број 207-19/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004652772 издатa од
ПС Ма­ло Цр­ни­ће на име То­шић Ва­ра­дин­ка, Ма­ло Цр­ни­ће.
03/020344/14
Ре­ше­њем ПУ Га­џин Хан број 7 од 20.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003968038 издатa од ПС Га­џин
Хан на име Ма­шу­ло­вић Не­ма­ња, Га­џин Хан.
03/020345/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-30
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004019531 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Лон­чар Ана,
Ма­глић.
03/020346/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-21441/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001131445 издатa од ПС
Ко­вин на име Ва­са Ни­ко­ла, Мра­мо­рак.
03/020347/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-14/2014 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001881356 издатa од
ПС Гроц­ка на име Те­о­фи­ло­вић Бо­жи­дар, Гроц­ка. 03/020348/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-2160/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003806304 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ду­го­њић Сте­фан, Ли­по­лист.
03/020349/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-15/2014 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001529490 издатa од
ПС Гроц­ка на име Те­о­фи­ло­вић Ви­до­је, Гроц­ка.
03/020350/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-29
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003232147 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ке­ре­кеш Ма­
рио, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/020351/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-27/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002424863 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Го­лу­бо­вић Рат­ко, Лај­ко­вац.
03/020352/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/8205-13/2014 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001873464 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ми­трић Са­ња, Гроц­ка. 03/020353/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-1944 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001505442 издатa од ПС
Ириг на име Ге­ци Ро­берт, Ириг.
03/020354/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-47/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00112092 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Пе­ри­чин Ксе­ни­ја, Цре­па­ја. 03/020355/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-16/2014 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004582584 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ва­гић Ни­ко­ла, Гроц­ка.
03/020356/14
Ре­ше­њем ПС Ириг број 205.1-1940 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002297830 издатa од ПС
Ириг на име Жи­ва­но­вић Вла­ди­мир, Врд­ник.
03/020357/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/8205-19/2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003228004 издатa од
ПС Гроц­ка на име Кне­же­вић Ра­ди­во­је, Гроц­ка.
03/020358/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-21339/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005012289 издатa од ПС
Ари­ље на име Осто­јић Ми­лош, Ари­ље.
03/020359/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-305/03 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002079466 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ба­ра­њи Мар­ко, Еле­мир.
03/020360/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/2015-18/2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005153041 издатa од
ПС Гроц­ка на име Пе­шић Сло­вен­ка, Гроц­ка.
03/020361/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Ва­рош број 04-205-24/2014 од
28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001351876 издатa од ПС Но­ва Ва­рош на име Гу­јан­чић Не­над,
Ари­ље.
03/020362/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-580/2014 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001823937 издатa од ПС
Ра­шка на име Ба­кић Ми­ља­на, Ра­шка.
03/020363/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-303/03 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003706570 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ни­ко­лић Ве­сна, Ор­ло­ват.
03/020364/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-86 од 16.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002546192 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Бо­до Је­ле­на, Ки­кин­да.
03/020365/14
Ре­ше­њем ПС Ра­шка број 205-581/2014 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002505612 издатa од ПС
Ра­шка на име Ни­ћи­фо­ро­вић Бо­шко, Ра­шка.
03/020366/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-22048/14-1 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001131042 издатa од
ПУ Ша­бац на име Је­ли­кић Сло­бо­дан­ка, Ша­бац. 03/020367/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-164/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004797010 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ћо­сић Ве­ли­сав, Ужи­це.
03/020368/14
Ре­ше­њем ПС Вла­ди­чин Хан број 205-26/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002291369 издатa од
ПС Вла­ди­чин Хан на име Илић Ср­бо­љуб, Вла­ди­чин Хан.
03/020369/14
Ре­ше­њем ПУ Кру­ше­вац број 205-6-237/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004230936 издатa од
ПУ Кру­ше­вац на име Ми­лен­ко­вић Сте­фан, Кру­ше­вац.
03/020370/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 506 од 21.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001227590 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­ла­но­вић Не­бој­ша, Ниш.
03/020371/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-78/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003830934 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Абра­мо­вић Ми­ра, Срем­чи­ца.
03/020372/14
38
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 516 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002767076 издатa од ПУ Ниш на
име Ни­ко­лић Да­ни­је­ла, Ниш.
03/020373/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-79/14 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004279168 издатa од ПС Ба­
ра­је­во на име Ста­ни­са­вље­вић Ми­ло­ван, Ба­ра­је­во. 03/020374/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 518 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001489927 издатa од ПУ Ниш на
име Јан­ко­вић Пре­драг, Ниш.
03/020375/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-20/2014 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003602845 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сто­шић Ан­ђе­ла, Вр­чин.
03/020376/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 521 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000962096 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­врић Мар­јан, Ниш.
03/020377/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-21/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004455340 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ра­ше­та Зо­ра, Вр­чин.
03/020378/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/205-17/2014 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004166990 издатa од
ПС Гроц­ка на име Ја­шић Ми­ло­рад, Вр­чин.
03/020379/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-136/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004200170 издатa од ПС
Гроц­ка на име Ма­шо­вић Жељ­ко, Бе­о­град.
03/020380/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-135/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003243746 издатa од ПС
Гроц­ка на име Гар­че­вић Ве­ри­ца, Пећ.
03/020381/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-56/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001085300 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Це­кић Алек­сан­дар, Про­ку­пље. 03/020382/14
Ре­ше­њем ПУ Бе­о­град број 03/31/6/2 број 27-961/12 од
24.02.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 009416035
издатa од ПУ Бе­о­град на име Осма­но­вић Ђу­ла, Зе­мун.
03/020383/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-57/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002163058 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Ан­то­ни­је­вић Или­ја, Про­ку­пље. 03/020384/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-15 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002631919 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Ми­лић Кри­сти­на, Ми­о­ни­ца.
03/020385/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 515 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002072178 издатa од ПУ Ниш на
име Си­би­но­вић Мла­ден, Ниш.
03/020386/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 520 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003305375 издатa од ПУ Ниш на
име Ан­тић Ди­ми­три­је, Ниш.
03/020387/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 505 од 21.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000883898 издатa од ПУ Ниш на
име Гру­јо­вић Ми­лош, Ниш.
03/020388/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-740/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002690724 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­тро­вић Ве­ра, Бе­о­град.
03/020389/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-724/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004813725 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ми­ла­но­вић Ђур­ђе, Бе­о­град. 03/020390/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-729/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001767488 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Жи­ва­но­вић Зла­ти­ца, Ри­пањ.
03/020391/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-743/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000959961 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сте­па­но­вић Мо­мир, Бе­о­град.03/020392/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-739/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002165635 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бо­жић Не­ма­ња, Бе­о­град.
03/020393/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-736 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003815478 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Кне­же­вић Ана, Бе­о­град.
03/020394/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-741/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002439145 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ге­ор­ги­је­вић Вељ­ко, Бе­о­град. 03/020395/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-727 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003335817 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Бе­ше­вић Ми­љој­ка, Бе­о­град.
03/020396/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-726/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004612837 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Јо­ва­но­вић Сло­бо­дан­ка, Бе­о­град.
03/020397/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-734/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003767265 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Жи­ва­но­вић Та­ма­ра, Бе­о­град. 03/020398/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-733 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001700234 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­и­че­вић Ср­ђан, Бе­ли По­ток.
03/020399/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-732/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004383705 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Са­мар­џић Мар­ко, Бе­о­град. 03/020400/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-654/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002365326 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име По­по­вић На­та­ша, Бе­о­град. 03/020401/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-653/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004335828 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Си­мић Гор­да­на, Бе­о­град.
03/020402/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-652/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003053149 издатa од
ПС Ра­шка на име Бу­ђе­вац Сла­ђа, Бе­о­град.
03/020403/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-651/20 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003361422 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ђор­ђе­вић Сне­жа­на, Ве­ли­ка Мо­шта­ни­ца.
03/020404/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-650/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000721665 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Зду­јић Не­над, Обре­но­вац. 03/020405/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-649/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003644983 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Бе­кић Гој­ко, Срем­чи­ца.
03/020406/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-648/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001620966 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Маљ­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/020407/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-647/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003214356 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Ђу­рић Дан­ка, Ла­за­ре­вац.
03/020408/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205.645/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001122954 издатa од
ПС Зе­мун на име Сре­те­но­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/020409/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-644/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004912254 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ашкић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/020410/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-119 од 26.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001564195 издатa од ПС Ру­ма
на име По­по­вић Ми­лош, Ру­ма.
03/020411/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-118 од 26.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004069693 издатa од ПС Ру­ма
на име Ма­ри­чић Ни­ко­ли­на, Ру­ма.
03/020412/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-117 од 26.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004316298 издатa од ПС Ру­ма
на име Кне­же­вић Гој­ко, Ру­ма.
03/020413/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-116 од 26.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000470356 издатa од ПС Ру­ма
на име Нов­ко­вић Дра­га­на, Ру­ма.
03/020414/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-115 од 23.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002581389 издатa од ПС Ру­ма
на име Хор­ват Ђу­ра, Ру­ма.
03/020415/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-114 од 23.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001476228 издатa од ПС Ру­ма
на име Пе­тро­вић Вла­да, Ру­ма.
03/020416/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.2-113 од 23.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004620408 издатa од ПС Ру­ма
на име Спа­со­је­вић Јо­ви­ца, Ру­ма.
03/020417/14
Ре­ше­њем ПС Ру­ма број 205.6-112 од 22.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003701250 издатa од ПС Ру­ма
на име По­ли­мац Мар­ко, Ру­ма.
03/020418/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-178/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002848190 издатa од ПУ
Сом­бор на име Се­ку­лић Ми­лан, Сом­бор.
03/020419/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-22370/14-1 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004429137 издатa од
ПУ Ша­бац на име Бог­да­но­вић Пе­тар, Ша­бац.
03/020420/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-22380/14-1 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000890939 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ал­фи­ро­вић Бо­шко, Ша­бац.
03/020421/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-237/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003124409 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ти­ја­нић Со­фи­ја, Кра­ље­во.
03/020422/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-240/2014 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002634411 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ни­ко­лић Ма­ра, Кра­ље­во.
03/020423/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-236/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002681149 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Бо­ро­ви­ћа­нин Ра­дин­ка, Кра­ље­во.
03/020424/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-225/2014 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004202853 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ан­ђел­ко­вић Го­спо­ђин­ка, Кра­ље­во.
03/020425/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-643/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0045404222 издатa
од ПС Чу­ка­ри­ца на име Ра­ки­та Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/020426/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-156/14/БК од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003381973 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­вић Иван, Но­ви
Бе­о­град.
03/020427/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-155/14БК од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001478760 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Мла­де­но­вић Сто­
јан, Но­ви Бе­о­град.
03/020428/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-417/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004050842 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Бр­кић Ми­ле­на, Бе­о­град. 03/020429/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-425/2014 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001243558 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ма­ре­тић Јо­ва­на,
Бе­о­град.
03/020430/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-422/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000739369 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Стан­ко­вић Не­бој­ша, Зе­мун.
03/020431/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-419/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001535459 издатa од
ПС Со­пот на име Пе­тро­вић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/020432/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-424/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002220007 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Но­ва­ко­вић Бо­ри­слав, Бе­о­град.
03/020433/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-423/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003523938 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Бе­ко­вић Ра­до­сав, Ис­ток. 03/020434/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-418/2014 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004745533 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ра­до­вић Ксе­ни­ја,
Но­ви Бе­о­град.
03/020435/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-420/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004287232 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Би­је­лић Мир­ја­на, Бе­о­град. 03/020436/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-421/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003630851 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ко­ла­рић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/020437/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/45/2014 од 29.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001170294 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ла­хош Ма­ри­ја, Те­ме­рин.
03/020438/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-676/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002979130 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ке­сић Би­ља­на, Бе­о­град. 03/020439/14
65
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-675/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003286812 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ата­нац­ко­вић Ми­о­драг, Бе­о­град.03/020440/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-674/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00787158 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ба­бић Ана, Бе­о­град.
03/020441/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-6732014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004199777 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Мак­сић Ву­ка­шин, Бе­о­град. 03/020442/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-672/2014 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001776338 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Си­на­ни Ђил­фи­дан, Срем­чи­ца. 03/020443/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-183 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002640906 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Ше­во Дра­га­на, Ла­за­ре­вац.
03/020444/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-152/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004782184 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јо­ва­но­вић Бо­јан, Мла­де­но­вац. 03/020445/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-151 од 24.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004350352 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Јо­ва­но­вић Са­ша, Мла­де­но­вац. 03/020446/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-150 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003459615 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Ђур­ђу­лов Ду­шан, Мла­де­но­вац. 03/020447/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/44-2014 од 24.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004239747 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Бр­кља­ча Ве­сна, Те­ме­рин.
03/020448/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/43-2014 од 22.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001989785 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Те­о­до­ро­вић Не­ма­ња, Те­ме­рин.03/020449/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/42-2014 од 17.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003514082 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ће­лић Ми­лан, Те­ме­рин.
03/020450/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-149 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000746030 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Изе­ти Ду­ши­ца, Мла­де­но­вац. 03/020451/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-148 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004968019 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Пе­тро­вић Ан­дри­ја­на, Мла­де­но­вац.
03/020452/14
Ре­ше­њем ПС Бо­си­ле­град број 205-7/2014 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004652974 издатa од
ПС Бо­си­ле­град на име Ми­тров Са­шо, Бо­си­ле­град. 03/020453/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка Па­лан­ка број 03-205-576/14 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002503993 издатa од ПС Бач­ка Па­лан­ка на име Јо­вић Ми­ли­ца,
Бач­ка Па­лан­ка.
03/020454/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/41-2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004890884 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Вој­но­вић Ми­ле, Те­ме­рин.
03/020455/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/40-2014 од 16.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001836329 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Ни­ко­лић Бо­ја­на, Те­ме­рин.
03/020456/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-86/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000740396 издатa од ПС
Вр­бас на име Та­маш Ан­дреа, Вр­бас.
03/020457/14
Ре­ше­њем ПС Вр­бас број 205-50-87 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005376982 издатa од ПС
Вр­бас на име Та­ли­јан Ана, Вр­бас.
03/020458/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-289/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005241097 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Хо­ло­ше­вић Ду­шан, Пан­че­во. 03/020459/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-286/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003216641 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ће­ла Ђо­ка, Пан­че­во.
03/020460/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-288/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001506462 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Не­сто­ров Јо­ван, Пан­че­во.
03/020461/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/39-2014 од 15.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003064905 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Па­вло­вић Ми­ло­ван, Те­ме­рин. 03/020462/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-285/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003414747 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Жи­ва­нов Љи­ља­на, Пан­че­во.
03/020463/14
Ре­ше­њем ПС Те­ме­рин број 205-5/38/2014 од 14.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000607369 издатa од
ПС Те­ме­рин на име Хоф­ман Ар­пад, Те­ме­рин.
03/020464/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205-287/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001631102 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Жи­ва­но­вић Ева, Пан­че­во.
03/020465/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1020 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000575103 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/020466/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-290/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005234597 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ра­кић Че­до, Пан­че­во.
03/020467/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-517/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002492373 издатa од
ПС Ста­ри град на име Је­кић Ол­га, Бе­о­град.
03/020468/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-518/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004205499 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Ву­чен­дић Бран­ко, Но­ви Бе­о­град.
03/020469/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1019 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001975022 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­ро­је­вић Лу­ка, Но­ви Сад.
03/020470/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1018 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002669826 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ја­но­вић Те­о­до­ра, Но­ви Сад. 03/020471/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1017 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004596691 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гр­бић Или­ја, Но­ви Сад.
03/020472/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1016 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003782529 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пет­ко­вић Де­јан, Но­ви Сад.
03/020473/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1015 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002999734 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ја­то­вић Дра­ган, Но­ви Сад.
03/020474/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1014 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002280042 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пу­по­вац Бран­ко, Но­ви Сад.
03/020475/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1013 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004417655 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ла­зо­вић Бо­шко, Но­ви Сад.
03/020476/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1012 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004366368 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Је­шић Алек­сан­дар, Но­ви Сад.
03/020477/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1011 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004376985 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Дра­го­вић Лу­ка, Но­ви Сад.
03/020478/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-519/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003885967 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ра­до­ва­но­вић Иван, Бе­о­град.03/020479/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1010 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003640298 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Рај­ко­вић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/020480/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1009 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005030153 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ди­клић Мар­та, Но­ви Сад.
03/020481/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-520/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002154684 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ан­дрић Ми­ло­рад, Бе­о­град. 03/020482/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1008 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308969 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Не­на­до­вић Ти­ја­на, Но­ви Сад.
03/020483/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-521/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004890849 издатa од ПС
Ста­ри град на име Цве­јић Дра­ги­ша, Но­ви Бе­о­град. 03/020484/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1030 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002345207 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ле­ђа­нац Ми­ро­слав, Но­ви Сад. 03/020485/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-522/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003821533 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ми­ха­и­ло­вић Љи­ља, Бе­о­град. 03/020486/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1023 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003327755 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бо­жа­нић Нов­ка, Но­ви Сад.
03/020487/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-76/14 од 24.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001111462 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Дим­нић Љи­ља­на, Ба­ра­је­во.
03/020488/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1022 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000984897 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мар­ко­вић Не­над, Но­ви Сад.
03/020489/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1042 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000574065 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ку­руц Ан­дреа, Но­ви Сад.
03/020490/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-77/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000785028 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ђи­лас Бо­ја­на, Но­ви Бе­о­град.
03/020491/14
Ре­ше­њем ПС Чу­ка­ри­ца број 205-646/2014 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004300772 издатa од
ПС Чу­ка­ри­ца на име Ште­ко­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/020492/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/10 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004834483 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­јић Сло­бо­дан, Но­ви Сад.
03/020493/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1031 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002470737 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Чо­лић Зор­ка, Но­ви Сад.
03/020494/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1032 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000788026 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ру­бе­жић Ви­да, Но­ви Сад.
03/020495/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1034 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001668857 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ичин Ве­ра, Но­ви Сад.
03/020496/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1033 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001574950 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Алек­сић Јо­ван, Но­ви Сад.
03/020497/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1037 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004744700 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ка­ћан­ски Гро­зда, Но­ви Сад.
03/020498/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1029 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003939445 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ста­ној­ко­вић Р.Сла­ви­ца, Но­ви Сад. 03/020499/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1028 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001357867 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Но­ва­ко­вић Ма­ри­ја, Но­ви Сад. 03/020500/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1027 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002244593 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­раћ Ми­лан, Но­ви Сад.
03/020501/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-39715/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003226301 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Би­ло­брк Ма­ри­јан, Ле­ско­вац. 03/020502/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1026 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004998169 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Нађ Ју­лу­јан, Но­ви Сад.
03/020503/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-39714/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005025022 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ми­тро­вић Ср­ба, Ле­ско­вац. 03/020504/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1025 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004337539 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ду­мо­вић Ран­ка, Но­ви Сад.
03/020505/14
Ре­ше­њем ПС Бе­о­чин број 205-2-41 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001772394 издатa од ПС Бе­
о­чин на име Де­ве­так Дра­га­на, Бе­о­чин.
03/020506/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-292/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001503812 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Фи­ли­по­вић Мил­ка, Пан­че­во. 03/020507/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1024 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004640857 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ђу­рић Алек­сан­дра, Но­ви Сад. 03/020508/14
39
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-295/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003828717 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бр­кић Ја­дран­ка, Пан­че­во.
03/020509/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/997 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003236069 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вуч­ко­вић Да­ни­ца, Но­ви Сад.
03/020510/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-291/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004474594 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ву­лин Ми­ли­ца, Пан­че­во.
03/020511/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-294/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004461675 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Па­вли­ца Сла­ви­ца, Пан­че­во. 03/020512/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-293/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004371237 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ма­у­зер Иван, Пан­че­во.
03/020513/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/996 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002655069 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ке­ра­ви­ца Вла­ди­сла­ва, Но­ви Сад. 03/020514/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-298/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005125167 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Сто­ја­ков Иван­ка, Пан­че­во.
03/020515/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/993 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002665348 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­вин Јо­ви­ца, Но­ви Сад.
03/020516/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-297/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003105213 издатa од
ПУ Пан­че­во на име По­лак Ан­тон, Пан­че­во.
03/020517/14
Ре­ше­њем ПС Шид број 205-38234/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002964349 издатa од ПС
Шид на име Сма­јић Ми­лош, Шид.
03/020518/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 488/014 од 17.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000733988 издатa од ПУ Ниш на
име Апо­сто­ло­вић Алек­сан­дар, Ниш.
03/020519/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/994 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001000161 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ру­жин До­бри­вој, Но­ви Сад.
03/020520/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/995 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003524559 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име За­и­ро­вић Ал­ми­ра, Но­ви Сад.
03/020521/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/991 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005199690 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Алек­сић Дра­ган, Но­ви Сад.
03/020522/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/992 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001265293 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шо­вљан­ски Иван­ка, Но­ви Сад. 03/020523/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/990 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004235769 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Га­ће­ша Је­ле­на, Но­ви Сад.
03/020524/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/989 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005041271 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бе­го­јев Рад­ми­ла, Но­ви Сад.
03/020525/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1036 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002849046 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Сте­ва­нић Ми­лан, Но­ви Сад.
03/020526/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1043 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004456181 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­трић Оли­ве­ра, Но­ви Сад.
03/020527/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1040 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002320633 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Бар­му­жа Ма­ћаш, Но­ви Сад.
03/020528/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 530 од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001440819 издатa од ПУ Ниш на
име Рон­дић Све­тла­на, Ниш.
03/020529/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1039 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004347903 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јеф­тић Бо­ри­слав, Но­ви Сад.
03/020530/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 527 од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003681283 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­хај­ло­вић Ма­ри­ја, Ниш.
03/020531/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1002 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003542595 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шу­ба­шић Жељ­ко, Но­ви Сад.
03/020532/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 525/014 од 26.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003554070 издатa од ПУ Ниш на
име Ре­џић Да­ли­ла, Ниш.
03/020533/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 529 од 27.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001033025 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­тро­вић Ми­ле­на, Ниш.
03/020534/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 509/014 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004279972 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­мен­ко­вић Сте­фан, Ниш.
03/020535/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-91/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001342769 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Де­јан, Бе­о­град. 03/020536/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1001 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004987942 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Вра­го­вић Јо­ца, Но­ви Сад.
03/020537/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1000 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002723957 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Но­вић Го­спа­ва, Но­ви Сад.
03/020538/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ка То­по­ла број 205-1593/14-53 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004956957 издатa од ПС Бач­ка То­по­ла на име Ла­зић Ви­до­сав,
Бач­ка То­по­ла.
03/020539/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/999 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005030290 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мак­си­мо­вић Ср­ђан, Но­ви Сад. 03/020540/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/998 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003731473 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ни­ко­лић Вла­ди­мир, Но­ви Сад. 03/020541/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1007 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003417755 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ву­ке­лић Бо­јан, Но­ви Сад.
03/020542/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1006 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003962860 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ба­лог Ка­ти­ца, Но­ви Сад.
03/020543/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1005 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004611108 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Па­нић Мир­ко, Но­ви Сад.
03/020544/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1004 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003233022 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Чо­лић Еди­та, Но­ви Сад.
03/020545/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1003 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005200674 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ре­џо Ве­ли­ја, Но­ви Сад.
03/020546/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-22307 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003685200 издатa од ПС
Кнић на име Чам­па­ре­вић Ми­лан, Кнић.
03/020547/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-22237/14-1 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004553541 издатa од
ПУ Ша­бац на име Нин­ко­вић Ми­ле­на, Ша­бац.
03/020548/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-39739/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004631573 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ва­сић Ђор­ђе, Ло­зни­ца.
03/020549/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-39623/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004784475 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Го­лу­бов Сло­бо­дан, Ло­зни­ца. 03/020550/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-2-307/03 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002052344 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ми­ле­но­ви Ди­ја­на, Зре­ња­нин. 03/020551/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-241/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001440212 издатa од ПУ
Кра­ље­во на име Ра­до­ми­ро­вић Да­ни­ца, Кра­ље­во. 03/020552/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-238/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001533589 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Чо­ло­вић Дра­га­на, Кра­ље­во. 03/020553/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­ље­во број 205-7-242/2014 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004222673 издатa од
ПУ Кра­ље­во на име Ми­лен­ко­вић Та­ња, Кра­ље­во. 03/020554/14
Ре­ше­њем ПУ Про­ку­пље број 205-59/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003222382 издатa од ПУ
Про­ку­пље на име Ни­ко­лић Ни­ко­ла, Про­ку­пље.
03/020555/14
Ре­ше­њем ПС Ба­то­чи­на број 205-8/25 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000923202 издатa од ПС
Ба­то­чи­на на име Јо­ва­но­вић Ми­лош, Ба­то­чи­на.
03/020556/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-421/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003243644 издатa од ПС
Ба­ји­на Ба­шта на име Те­шић Ра­до­мир, Ба­ји­на Ба­шта. 03/020557/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-251/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000083501 издатa од ПС
По­же­га на име Да­ни­чић Пе­ри­ша, По­же­га.
03/020558/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-250/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003452195 издатa од ПС
По­же­га на име По­по­вић Гво­зден, По­же­га.
03/020559/14
Ре­ше­њем ПС Ко­ва­чи­ца број 205-1-48/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005052112 издатa од
ПС Ко­ва­чи­ца на име Са­бо Па­вел, Ко­ва­чи­ца.
03/020560/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-20070/14-1 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004399460 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ћи­рић Не­над, Ва­ље­во.
03/020561/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19619/14-1 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002883474 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пе­тро­вић Сне­жа­на, Ва­ље­во. 03/020562/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19628/14-1 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003313391 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ко­ла­ре­вић Су­за­на, Ва­ље­во.
03/020563/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19617/14-1 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000680786 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ар­се­нић Раст­ко, Ва­ље­во.
03/020564/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19352/14 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001992840 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Кр­стић Мар­ко, Ва­ље­во.
03/020565/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-20912/14-1 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001541601 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Иса­и­ло­вић Ни­ко­ла, Ва­ље­во. 03/020566/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19951/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004154251 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пе­тро­вић Ми­ли­на, Ва­ље­во.
03/020567/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-20634/14-1 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003531957 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ђу­кић Сте­фан, Ва­ље­во.
03/020568/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-20661/14-1 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001222384 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Во­јић Ми­лан, Ва­ље­во.
03/020569/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-12760/14 од 27.03.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002210531 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ви­шић Вла­ди­сав, Ва­ље­во.
03/020570/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19093/14 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003422835 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Си­мић Гро­здан, Ва­ље­во.
03/020571/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19955/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004381021 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Пе­тро­вић Ми­лан, Ва­ље­во.
03/020572/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19618/14-1 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001669375 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ри­стић Ја­сми­на, Ва­ље­во.
03/020573/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-19094/14 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001207424 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име По­по­вић Оли­ве­ра, Ва­ље­во.
03/020574/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 27-18780/14 од 08.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001211698 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Бо­шко­вић Жељ­ко, Ва­ље­во.
03/020575/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-39904/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001591811 издатa од ПС
Ко­вин на име Ми­ло­са­вље­вић Алек­сан­дар, Ко­вин. 03/020576/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-311 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004013883 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ра­ду Ла­за, Зре­ња­нин.
03/020577/14
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-34 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004592953 издатa од ПС
Сен­та на име Ла­ка­тош Ер­вин, Сен­та.
03/020578/14
40
Ре­ше­њем ПС Сен­та број 13-205-1-32 од 15.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000659379 издатa од ПС
Сен­та на име Ху­сак Та­маш, Сен­та.
03/020579/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-312 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001573004 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Мер­жан Сил­ва­на, Зре­ња­нин. 03/020580/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39835/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002339674 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Си­мић Де­јан, Кра­гу­је­вац. 03/020581/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39113/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000791887 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име За­кић Еми­ли­ја, Кра­гу­је­вац. 03/020582/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-40933/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003462219 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Ив­ко­вић Ире­на, Ле­ско­вац. 03/020583/14
Ре­ше­њем ПС По­же­га број 205-249/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005319194 издатa од ПС
По­же­га на име Ђо­кић Зо­ран, По­же­га.
03/020584/14
Ре­ше­њем ПС Ари­ље број 205-22270/14-1 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004444926 издатa од
ПС Ари­ље на име Па­вло­вић Да­ни­ца, Ари­ље.
03/020585/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 204-13-43/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003554008 издатa од ПС
Жа­баљ на име Зор­ка Ми­лу­тин, Жа­баљ.
03/020586/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39797/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001919058 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Фајхт Ро­берт, Кра­гу­је­вац. 03/020587/14
Ре­ше­њем ПС Во­ждо­вац број 205.3-737/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003213085 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ђо­кић Вуч­ко, Бе­о­град.
03/020588/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-40086/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004071353 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Ни­ко­лић Пре­драг, Ло­зни­ца. 03/020589/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-410 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003672597 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Пе­тро­вић Иван, Су­бо­ти­ца. 03/020590/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-409 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004890795 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Цви­ја­но­вић Ср­ђан, Су­бо­ти­ца. 03/020591/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-408 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002288194 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бри­зић Би­ља­на, Су­бо­ти­ца. 03/020592/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-407 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004469961 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Сав­ко­вић Не­ма­ња, Су­бо­ти­ца. 03/020593/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-406 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005256991 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Вуј­ко­вић Цви­јин Жељ­ко, Су­бо­ти­ца.
03/020594/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-405 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000959295 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ај­да­рић Ми­о­драг, Су­бо­ти­ца. 03/020595/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-404 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001871259 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­чиш Едит, Су­бо­ти­ца.
03/020596/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-403 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002312263 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име По­по­вић Ран­ко, Су­бо­ти­ца. 03/020597/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-402 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001643880 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ти­квиц­ки Ан­ге­ла, Су­бо­ти­ца. 03/020598/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-401 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005167874 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ив­ко­вић Љу­бо­мир, Су­бо­ти­ца. 03/020599/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-400 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004523965 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ку­јун­џић Ни­ко­ла, Су­бо­ти­ца. 03/020600/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-399 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002461153 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бу­рић Вељ­ко, Су­бо­ти­ца.
03/020601/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-398 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002806098 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ма­ти­је­вић Са­ња, Су­бо­ти­ца. 03/020602/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-397 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002531497 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Хор­ват Вил­мош, Су­бо­ти­ца. 03/020603/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-396 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001263592 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ми­ли­ће­вић Алек­сан­дра, Су­бо­ти­ца. 03/020604/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-395 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000554748 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ву­ка­ди­но­вић На­та­ша, Су­бо­ти­ца. 03/020605/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-394 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003538000 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ју­су­по­вић Ду­шко, Су­бо­ти­ца. 03/020606/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-393 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005195524 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Кај­та­зи Мр­млах, Су­бо­ти­ца. 03/020607/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-392 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001231956 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бо­шњак Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца. 03/020608/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-391 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001785810 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Да­мља­но­вић Ви­то­мир, Су­бо­ти­ца. 03/020609/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-390 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0023255659 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ну­ре­ди­ни Сев­ди­је, Су­бо­ти­ца. 03/020610/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-389 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001319254 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бе­ри­ша Јел­ди, Су­бо­ти­ца.
03/020611/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-388 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000812206 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ба­бич­ко­вић Ари­јан, Су­бо­ти­ца.03/020612/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-386 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003445256 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ју­рић Сла­ви­ца, Су­бо­ти­ца.
03/020613/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-387 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001189728 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име То­мо Гло­риа, Су­бо­ти­ца.
03/020614/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-385 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001232311 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Кад­ни­ча­нин Лу­тво, Су­бо­ти­ца.03/020615/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-384 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003426328 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Вој­нић Ту­нић Ми­ре­ла, Су­бо­ти­ца. 03/020616/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-383 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004978556 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Спа­сов­ски Ср­ђан, Су­бо­ти­ца. 03/020617/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-382 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004490231 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Вој­нић Ту­нић Ма­ја, Су­бо­ти­ца. 03/020618/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 20-130/14-381 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001759697 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­ке­за Ду­шан, Су­бо­ти­ца.
03/020619/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-380 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003796885 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ба­ла­же­вић Гор­да­на, Су­бо­ти­ца.03/020620/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-379 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004078949 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Нађ Вар­га Ива­на, Су­бо­ти­ца. 03/020621/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-41305/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002416010 издатa од ПС
Вр­шац на име Гво­зде­нов Ми­о­драг, Вр­шац.
03/020622/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-22279/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002597009 издатa од ПС
Вр­шац на име Мр­ва­ље­вић Пе­тар, Вр­шац.
03/020623/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-22322/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003885378 издатa од ПС
Вр­шац на име Сто­ја­нов Дар­ко, Вр­шац.
03/020624/14
Ре­ше­њем ПУ При­зрен број 205-16 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005344314 издатa од ПУ
При­зрен на име Со­кољ Ари­фе, При­зрен.
03/020625/14
Ре­ше­њем ПС Али­бу­нар број 205-21854/14-1-2-39 од
28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 1983200
издатa од ПУ Пан­че­во на име Стан­чу За­ри­ја, Али­бу­нар.
03/020626/14
Ре­ше­њем ПС Жи­то­ра­ђа број 205-434/14 од 12.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000942749 издатa од ПС
Жи­то­ра­ђа на име Бла­го­је­вић Ми­ло­ван, Жи­то­ра­ђа. 03/020627/14
Ре­ше­њем ПС Ди­ми­тров­град број 205-335/2014 од
30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003284917 издатa од ПС Ди­ми­тров­град на име То­до­ров Сне­жа­
на, Ди­ми­тров­град.
03/020628/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-378 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000702226 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Вин­ко Та­маш, Су­бо­ти­ца.
03/020629/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39409/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001212759 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Дра­ган, Кра­гу­је­вац.
03/020630/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-377 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004517363 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ми­лен­ти­је­вић Ми­о­мир, Су­бо­ти­ца. 03/020631/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-40095/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001594807 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ив­ко­вић Иван, Кра­гу­је­вац. 03/020632/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39231/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002596790 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ми­ло­са­вље­вић Алек­сан­дар, Кра­гу­је­вац. 03/020633/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39829/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001526201 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Цве­тић Би­ља­на, Кра­гу­је­вац.03/020634/14
Ре­ше­њем ПУ Кра­гу­је­вац број 205-39364/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003661921 издатa од ПУ
Кра­гу­је­вац на име Ста­ни­шић Ни­ко­ла, Кра­гу­је­вац. 03/020635/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-94/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002065163 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Чо­ла­ко­вић Ми­лош, Но­ви Бе­о­град.
03/020636/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-88/2014 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001730301 издатa од ПС Бе­
чеј на име По­пов Ка­та­ри­на, Бе­чеј.
03/020637/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-87/2014 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003002741 издатa од ПС Бе­
чеј на име Браћ Игор, Бе­чеј.
03/020638/14
Ре­ше­њем ПС Бе­чеј број 205-89/2014 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001953496 издатa од ПС Бе­
чеј на име Су­бо­тин Бо­јан, Бе­чеј.
03/020639/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1058 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003933927 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ба­лог Ја­смин, Но­ви Сад.
03/020640/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1057 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004529623 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Спре­мић Спо­мен­ка, Но­ви Сад. 03/020641/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1056 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000945780 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Па­ут Ми­лан, Но­ви Сад.
03/020642/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1055 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004216089 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ви­тез Ма­ри­ја­на, Но­ви Сад.
03/020643/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1054 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000966860 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Де­дић Сла­ви­ца, Но­ви Сад.
03/020644/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1044 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653033 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Шко­бо Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/020645/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1053 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004425231 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Гу­тић Сне­жа­на, Но­ви Сад.
03/020646/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-5/1052 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003835500 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ми­ха­и­ло­вић Ду­ши­ца, Но­ви Сад. 03/020647/14
65
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1051 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003964677 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ман­дић Гор­да­на, Но­ви Сад.
03/020648/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1050 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000017214 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ми­тро­вић Ду­ња, Но­ви Сад.
03/020649/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1049 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001265231 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ви­ла Вра­ни­сла­ва, Но­ви Сад.
03/020650/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-376 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004162362 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Шар­че­вић Ду­брав­ка, Су­бо­ти­ца.
03/020651/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-375 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001602491 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­ду­ло­вић Алек­са, Су­бо­ти­ца.03/020652/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-374 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003286139 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Лунц Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца.
03/020653/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-373 од 21.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003350193 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Цсил­лаг Крис­зти­ан, Су­бо­ти­ца.03/020654/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-372 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001653090 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ре­џе­пи Ре­џеп, Су­бо­ти­ца.
03/020655/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-371 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004282794 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Евин­гер Ја­нош, Су­бо­ти­ца. 03/020656/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-370 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002551665 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Жи­жа Је­ла, Су­бо­ти­ца.
03/020657/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-369 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000703376 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Хам­пе­лић Бо­јан, Су­бо­ти­ца. 03/020658/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-368 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003016605 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бе­рец Илеш, Су­бо­ти­ца.
03/020659/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-367 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004371251 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ми­ро­ниц­ки Ми­лан, Су­бо­ти­ца.03/020660/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-366 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001831748 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Тум­бас Ана, Су­бо­ти­ца.
03/020661/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-365 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000608697 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бен­ко Ан­ге­ла, Су­бо­ти­ца.
03/020662/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-364 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003324213 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­пу­но­вић Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца.03/020663/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-363 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000825605 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Шле­мер Ро­за­лиа, Су­бо­ти­ца. 03/020664/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-362 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004480529 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Жи­ва­но­вић Зо­ра, Су­бо­ти­ца. 03/020665/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-361 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001198768 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ба­шић Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца.
03/020666/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-360 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002341262 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име По­ља­ко­вић Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца. 03/020667/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-359 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005325431 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­ва­чев Да­мир, Су­бо­ти­ца. 03/020668/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-358 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004956960 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ша­фрањ Ан­драш, Су­бо­ти­ца. 03/020669/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-357 од 16.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003274090 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ву­ји­чић Са­ра­фи­на, Су­бо­ти­ца. 03/020670/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-356 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002991252 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Му­таб­џи­ја Јо­ва­на, Су­бо­ти­ца. 03/020671/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-355 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004528113 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Нађ Су­за­на, Су­бо­ти­ца.
03/020672/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-354 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001561212 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ко­ста­ди­но­вић Мар­ко, Су­бо­ти­ца. 03/020673/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-353 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004872969 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Писцх Да­ни­ел, Су­бо­ти­ца.
03/020674/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-352 од 15.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002237061 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ста­ни­ми­ро­вић Лу­ка, Су­бо­ти­ца.
03/020675/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1048 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000833788 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ја­пун­џић Јо­ван­ка, Но­ви Сад.
03/020676/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-351 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000844175 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ра­јак Ни­на, Су­бо­ти­ца.
03/020677/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1045 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000177254 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Стој­ко­вић Алек­сан­дра, Но­ви Сад. 03/020678/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1046 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002174592 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Ту­бак Са­ша, Но­ви Сад.
03/020679/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1047 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001652388 издатa од Пу
Но­ви Сад на име Мај­кић Бо­ри­слав­ка, Но­ви Сад. 03/020680/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/21 од 29.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002292405 издатa од ПС Ти­тел
на име Ста­нић Ра­ди­вој, Ти­тел.
03/020681/14
Ре­ше­њем ПС Ти­тел број 205-7/22 од 30.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004925348 издатa од ПС Ти­тел
на име Илић Алек­сан­дра, Зре­ња­нин.
03/020682/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-40275/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003136263 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Си­мић Та­тја­на, Ло­зни­ца.
03/020683/14
Ре­ше­њем ПС Ка­њи­жа број 205-25-43/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003276333 издатa од
ПС Ка­њи­жа на име По­ша Лен­ке, Ка­њи­жа.
03/020684/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 3103990786032
од 30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000636430 издатa од ПС Алек­сан­дро­вац на име Ан­ђел­ко­вић Ми­
ле­на, Алек­сан­дро­вац.
03/020685/14
Ре­ше­њем ПС Кнић број 205-22201 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004965172 издатa од ПС
Кнић на име Ми­лу­но­вић Зо­ран, Кнић.
03/020686/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-35/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004577875 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ми­ло­ва­но­вић Са­ша, Алек­сан­дро­вац. 03/020687/14
Ре­ше­њем ПС Ло­зни­ца број 205-40211/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000649221 издатa од
ПС Ло­зни­ца на име Си­мић Ан­ђел­ко, Ло­зни­ца.
03/020688/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-98 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003289049 издатa од ПУ
Ки­кин­да на име Сив­чев Дра­га­на, Ки­кин­да.
03/020689/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-176/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000606076 издатa од ПУ
Сом­бор на име Теп­шић Са­ња, Сом­бор.
03/020690/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-175/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005046936 издатa од ПУ
Сом­бор на име Та­кач Ати­ла, Сом­бор.
03/020691/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-174/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004415352 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ма­ној­ло­вић Ми­ле­на, Сом­бор.
03/020692/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-173/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003284731 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ку­јун­џић Ка­та­лин, Сом­бор.
03/020693/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-129/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001847278 издатa од ПУ
Вра­ње на име Илић Ана, Вра­ње.
03/020694/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-128/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003590807 издатa од ПУ
Вра­ње на име Ла­за­ре­вић Сте­фан, Вра­ње.
03/020695/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 523/014 од 23.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002873109 издатa од ПУ Ниш на
име Ста­но­је­вић Ди­ми­три­је, Ниш.
03/020696/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 514/014 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000678515 издатa од ПУ Ниш на
име Јо­цић Ми­ро­слав, Ниш.
03/020697/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 524/014 од 26.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001571076 издатa од ПУ Ниш на
име Жив­ко­вић Зо­ран, Ниш.
03/020698/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 526/014 од 26.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002523769 издатa од ПУ При­
шти­на на име Јан­ко­вић Ми­о­драг, Ниш.
03/020699/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 510/014 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004383980 издатa од ПУ Ниш на
име Зе­кић Да­ли­бор, Ниш.
03/020700/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 511/014 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004982846 издатa од ПУ Ниш на
име Сте­фа­но­вић Ма­ја, Ниш.
03/020701/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 513/014 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003245363 издатa од ПУ Ниш на
име Ми­јал­ко­вић Не­да, Ниш.
03/020702/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 512/014 од 22.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003535531 издатa од ПУ Ниш на
име Ран­ге­лов То­ми­слав, Ниш.
03/020703/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 489 од 17.05.2014. про­гла­ша­ва се
не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003520397 издатa од ПУ Ниш на
име Цвет­ко­вић Иви­ца, Ниш.
03/020704/14
Ре­ше­њем ПУ Ниш број 486/014 од 17.05.2014. про­гла­ша­ва
се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003426584 издатa од ПУ Ниш на
име Стан­ко­вић Но­ви­ца, Ниш.
03/020705/14
Ре­ше­њем ПС Сур­ду­ли­ца број 205-40506/14 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001357163 издатa од
ПС Сур­ду­ли­ца на име Ми­ло­ше­вић Ана, Сур­ду­ли­ца. 03/020706/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-141/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003746012 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ве­се­ли­но­вић Сте­фан, Ста­ра Па­зо­ва. 03/020707/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-139/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004651718 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Ка­ра­но­вић Здрав­ко, Ста­ра Па­зо­ва.
03/020708/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ра Па­зо­ва број 205.4-143/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001262181 издатa од
ПС Ста­ра Па­зо­ва на име Стан­ко­вић Сми­ља, Ста­ра Па­зо­ва.
03/020709/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205.22108/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001198136 издатa од ПС
Вр­шац на име Си­мо­вић Бо­рис, Вр­шац.
03/020710/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-21553/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004810375 издатa од ПС
Вр­шац на име Нис­тор Ру­са­лин, Вр­шац.
03/020711/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-21288/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002178460 издатa од ПС
Вр­шац на име Бла­го­је­вић Жи­во­јин, Вр­шац.
03/020712/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-21324/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001071891 издатa од ПС
Вр­шац на име Си­мо­но­вић Дра­ган, Вр­шац.
03/020713/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-21455/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003973042 издатa од ПС
Вр­шац на име Ко­стан­ди­нов Ми­ли­ца, Вр­шац.
03/020714/14
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-21995/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002777267 издатa од ПС
Вр­шац на име Фи­ли­по­вић Дра­ган, Вр­шац.
03/020715/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-350 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003559486 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ми­ло­вић Не­бој­ша, Су­бо­ти­ца.03/020716/14
41
Ре­ше­њем ПС Вр­шац број 205-21119/14 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001258614 издатa од ПС
Вр­шац на име Ни­ко­лић Го­ран, Вр­шац.
03/020717/14
Ре­ше­њем ПС Бо­ље­вац број 205-19/14 од 05.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003827113 издатa од ПС
Бо­ље­вац на име Јев­тић Ма­ја, Бо­ље­вац.
03/020718/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-349 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004235120 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Боз­сик Нор­берт, Су­бо­ти­ца. 03/020719/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-348 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004114888 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Кисс Ел­ви­ра, Су­бо­ти­ца.
03/020720/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-316 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099437 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Па­ун Дом­ни­ка, Зре­ња­нин. 03/020721/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 205-5-310/03 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003301830 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Тра­и­ла Ре­ља, Зре­ња­нин.
03/020722/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-17 од 02.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001384062 издатa од ПС Ми­
о­ни­ца на име Ха­џи Ан­до­нов Да­рин­ка, Ми­о­ни­ца. 03/020723/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ча број 205-20/14-20 од 03.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003671156 издатa од ПС Ра­
ча на име Ђор­ђе­вић Ми­лош, Ра­ча.
03/020724/14
Ре­ше­њем ПС Алек­сан­дро­вац број 205-36/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004308004 издатa од
ПС Алек­сан­дро­вац на име Ра­до­вић Ка­та­ри­на, Алек­сан­дро­вац. 03/020725/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-313 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002666188 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ке­чи Фло­ри­јан, Зре­ња­нин. 03/020726/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-314 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001859077 издатa од ПУ
Зре­ња­нин на име Кор­ма­њош Сне­жа­на, Зре­ња­нин. 03/020727/14
Ре­ше­њем ПУ Ча­чак број 205-1-246/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001728402 издатa од ПУ
Ча­чак на име Ву­ја­ди­но­вић Не­над, Ча­чак.
03/020728/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-315 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001457966 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Сте­вић Јо­ван, Зре­ња­нин.
03/020729/14
Ре­ше­њем ПС Бла­це број 205-12 од 29.05.2014. про­гла­ша­
ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003454514 издатa од ПУ При­
шти­на на име Ни­ко­лић Не­ма­ња, По­ду­је­во.
03/020730/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-40292/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003339270 издатa од ПУ
Но­ви Па­зар на име Сма­јо­вић Ха­си­ма, Но­ви Па­зар. 03/020731/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-40612/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003511773 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Хот Ха­лит, Но­ви Па­зар.
03/020732/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-40511/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002883757 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Ма­врић Исмет, Но­ви Па­зар. 03/020733/14
Ре­ше­њем ПС Ива­њи­ца број 205-22368-37/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000488440 издатa од ПС
Ива­њи­ца на име Ди­ми­три­је­вић Сте­фан, Ива­њи­ца. 03/020734/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-4175/14-1 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003635534 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ки­зић Ми­ро­слав, Ша­бац.
03/020735/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-41184/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003744307 издатa од ПУ
Ша­бац на име Мр­вић Ми­лош, Ша­бац.
03/020736/14
Ре­ше­њем ПУ Ша­бац број 205-41195/14-1 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005045553 издатa од
ПУ Ша­бац на име Ср­нић Не­над, Ша­бац.
03/020737/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-177/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002994621 издатa од ПУ
Сом­бор на име Сту­па­рић Ср­ђан, Сом­бор.
03/020738/14
Ре­ше­њем ПС Бој­ник број 205-41874/14 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004366125 издатa од ПС
Бој­ник на име Мар­ко­вић Пре­драг, Бој­ник.
03/020739/14
Ре­ше­њем ПС Ми­о­ни­ца број 205-16 од 02.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004007622 издатa од ПС
Ми­о­ни­ца на име Ни­ко­лић Де­јан, Ми­о­ни­ца.
03/020740/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 01-3-205-167 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002010262 издатa од ПУ
Ужи­це на име Пе­тро­вић Мар­ко, Ужи­це.
03/020741/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/190
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003838232 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Бе­жа­но­вић
Ми­лош, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020742/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/189
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002986341 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Дам­ња­но­
вић Ми­о­драг, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020743/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/191
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005329636 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Сав­ко­вић
Пе­јо, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020744/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/193
од 30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003686311 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Кр­стић Зо­
ран, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020745/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/195
од 02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004880497 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Је­ли­са­вац
Жељ­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020746/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/196
од 02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003114092 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Па­јић Сто­
ја, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020747/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/192
од 30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000587563 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Пал­др­мић
Мир­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020748/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-347 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002188148 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Шмит Ми­ли­ца, Су­бо­ти­ца. 03/020749/14
Ре­ше­њем ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца број 205-3/194
од 02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000397024 издатa од ПУ Срем­ска Ми­тро­ви­ца на име Фир­ман
Жа­на, Срем­ска Ми­тро­ви­ца.
03/020750/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-22153 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003149646 издатa од
ПС Ма­ли Иђош на име Ка­ра Зол­тан, Ма­ли Иђош. 03/020751/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-22029 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001266011 издатa од
ПС Ма­ли Иђош на име Ка­таи Ге­за, Ма­ли Иђош. 03/020752/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Иђош број 205-22289 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002443787 издатa од ПС
Ма­ли Иђош на име Ко­кре­хел Ја­нос, Ма­ли Иђош.
03/020753/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-131/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003843656 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сто­шић Сла­ви­ша, При­зрен.
03/020754/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-130/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001123376 издатa од ПУ
Вра­ње на име Стан­ко­вић Да­ли­бор, Вра­ње.
03/020755/14
Ре­ше­њем ПУ Вра­ње број 205-132/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001711390 издатa од ПУ
Вра­ње на име Сте­фа­но­вић Пе­ри­ца, Вра­ње.
03/020756/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-35/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002140925 издатa од ПУ
При­шти­на на име Се­ку­лић Ми­лош, При­шти­на.
03/020757/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-37/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000689789 издатa од ПУ
При­шти­на на име Сте­фа­но­вић Јо­ви­ца, При­шти­на. 03/020758/14
Ре­ше­њем ПС Лај­ко­вац број 205-2-29/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000255089 издатa од ПС
Лај­ко­вац на име Би­љић Ми­ло­је, Лај­ко­вац.
03/020759/14
Ре­ше­њем ПС Кња­же­вац број 205-41/14 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004108240 издатa од ПС
Кња­же­вац на име Јо­ва­но­вић Ра­ди­ца, Кња­же­вац. 03/020760/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-346 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001746418 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Гу­љаш Ан­дор, Су­бо­ти­ца.
03/020761/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-345 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003076947 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Анић Ги­зе­ла, Су­бо­ти­ца.
03/020762/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-336 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000969205 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Тр­бо­вић Ми­лу­на, Су­бо­ти­ца. 03/020763/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14.335 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003253115 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Са­бо То­ко­ди Кри­сти­на, Су­бо­ти­ца. 03/020764/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-334 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001243450 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Пра­шта­ло Дра­ган, Су­бо­ти­ца. 03/020765/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-333 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003387690 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Си­ме­у­но­вић Бо­го­љуб, Су­бо­ти­ца. 03/020766/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-332 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002511414 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­лар Ми­ро­слав, Су­бо­ти­ца. 03/020767/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-331 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004496146 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бу­ди­мац Ми­лан, Су­бо­ти­ца. 03/020768/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-330 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001803880 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Бу­квић То­ми­слав, Су­бо­ти­ца. 03/020769/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-329 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003625500 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Би­је­лић Но­вак, Су­бо­ти­ца.
03/020770/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-337 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002213240 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Па­нић Ми­ле­ва, Су­бо­ти­ца.
03/020771/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-344 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004660179 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Анић Мар­ко, Су­бо­ти­ца.
03/020773/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-343 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003688490 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Ми­лој­ко­вић Ан­дри­ја, Су­бо­ти­ца. 03/020774/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-342 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005122281 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Вој­нић Ђа­нин Ми­ре­ла, Су­бо­ти­ца. 03/020775/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-341 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004172993 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ко­ру­га Не­дељ­ко, Су­бо­ти­ца. 03/020776/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-339 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 0003524661 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ву­ко­је­вић Ми­ли­ца, Су­бо­ти­ца. 03/020777/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-338 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000294824 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Хар­мат Ани­та, Су­бо­ти­ца.
03/020779/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-328 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001168228 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ли­кај Ве­тон, Су­бо­ти­ца.
03/020780/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-327 од 12.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001785716 издатa од ПУ
Су­бо­ти­ца на име Да­мља­но­вић Жељ­ка, Су­бо­ти­ца.
03/020781/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-326 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003274982 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Гер­гељ Да­ни­ел, Су­бо­ти­ца. 03/020782/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-325 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001887124 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Обер Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца.
03/020783/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-324 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003620422 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Хор­ват Пе­тер, Су­бо­ти­ца.
03/020784/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-323 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000666752 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Фар­каш Ру­жа, Су­бо­ти­ца.
03/020785/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-322 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003827482 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ву­ко­вић Бо­ја­на, Су­бо­ти­ца. 03/020786/14
42
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-321 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003243385 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ју­хас Ро­берт, Су­бо­ти­ца.
03/020787/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-320 од 09.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001401958 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ба­тор Ро­берт, Су­бо­ти­ца.
03/020788/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-319 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002850112 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Пр­ћић Ја­дран­ка, Су­бо­ти­ца. 03/020789/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-114/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001820446 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ра­до­ва­но­вић Ја­на, За­је­чар.
03/020790/14
Ре­ше­њем ПУ За­је­чар број 205-13-115/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001552403 издатa од
ПУ За­је­чар на име Ла­ђе­вац Алек­сан­дар, За­је­чар. 03/020791/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-40857/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003611007 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Мех Франц, Ле­ско­вац.
03/020792/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-169 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004117114 издатa од ПУ
Ужи­це на име Ја­њић Сте­фан, Ужи­це.
03/020793/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 03/55-205-168 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002681053 издатa од ПУ
Ужи­це на име Аћи­мо­вић Пе­тар, Ужи­це.
03/020794/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-22037/14-1 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003385091 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­до­ва­но­вић Бра­но, Ва­ље­во. 03/020795/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-21263/14-1 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003307891 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ла­цо На­та­ша, Ва­ље­во.
03/020796/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-21270/14-1 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003101603 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­ло­ше­вић Ми­лан, Ва­ље­во. 03/020797/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-20819/14-1 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004364391 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Де­лић Ста­ни­ца, Ва­ље­во.
03/020798/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-22025/14-1 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004795806 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име За­рић Све­тла­на, Ва­ље­во.
03/020799/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-22054/14-1 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002111091 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ни­ко­лић Го­ран, Ва­ље­во.
03/020800/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-22074-1 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001641057 издатa од ПУ
Ва­ље­во на име Кр­сма­но­вић Сла­ви­ца, Ва­ље­во.
03/020801/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-318 од 08.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004915987 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Је­шић Ти­хо­мир, Су­бо­ти­ца. 03/020802/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-317 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003301117 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Сеч Ма­ри­ја, Су­бо­ти­ца.
03/020803/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-316 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000580811 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име По­ту­рак Мир­за, Су­бо­ти­ца. 03/020804/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-315 од 07.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004309414 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Са­бо Ге­за, Су­бо­ти­ца.
03/020805/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-314 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002514440 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Киш Ер­же­бет, Су­бо­ти­ца.
03/020806/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-313 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003432656 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ка­ли­нић Си­ни­ша, Су­бо­ти­ца. 03/020807/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-312 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001036903 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Мал­ба­ша Све­тла­на, Су­бо­ти­ца. 03/020808/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-311 од 06.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004088748 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ма­ле­ше­вић Алек­сан­дар, Су­бо­ти­ца.
03/020809/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-310 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002908056 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ла­чан­ски Ка­та, Су­бо­ти­ца.
03/020810/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-309 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002493187 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Шпа­ње­вић Бал­ша, Су­бо­ти­ца. 03/020811/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-308 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003771733 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Оро­зо­вић Са­ња, Су­бо­ти­ца. 03/020812/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-307 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003842357 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Фа­лу­ди Зол­тан, Су­бо­ти­ца. 03/020813/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-306 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001763595 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Ла­за­ре­вић Је­ле­на, Су­бо­ти­ца. 03/020814/14
Ре­ше­њем ПУ Су­бо­ти­ца број 205-130/14-305 од 05.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002775681 издатa од
ПУ Су­бо­ти­ца на име Те­па­вац Љу­бо­мир, Су­бо­ти­ца. 03/020815/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-22123/14-1 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003399904 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ра­до­ји­чић Јо­ва­на, Ва­ље­во.
03/020816/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-166/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000993113 издатa од
ПУ Ужи­це на име Ми­ло­са­вље­вић Зо­ран, Ужи­це. 03/020817/14
Ре­ше­њем ПУ Ужи­це број 3/55-205-165/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004000076 издатa од
ПУ Ужи­це на име Пе­цо­вић Јо­ван, Ужи­це.
03/020818/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-40484/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005180859 издатa од
ПС Бо­га­тић на име Пе­тру­шић Жи­ван­ко, Бо­га­тић. 03/020819/14
Ре­ше­њем ПС Бо­га­тић број 205-38767 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003646110 издатa од ПС
Бо­га­тић на име Га­јић Сре­тен, Бо­га­тић.
03/020820/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-39809/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002209748 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Цр­но­вр­ша­нин Амра, Но­ви Па­зар.
03/020821/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-36999/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004580584 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Кра­сић Еми­на, Но­ви Па­зар. 03/020822/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-39806/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002566863 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Си­ја­рић Фа­хру­дин, Но­ви Па­зар.
03/020823/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Па­зар број 205-40083/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004804742 издатa од
ПУ Но­ви Па­зар на име Да­цић Мир­са­да, Но­ви Па­зар.03/020824/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-40396/14 од
30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004610876 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Јо­шић Дра­го­слав,
Ма­ли Звор­ник.
03/020825/14
Ре­ше­њем Пс Жа­ба­ри број 205-21875/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002172355 издатa од ПС
Жа­ба­ри на име Гру­јић Зла­тан, Жа­ба­ри.
03/020826/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-21496/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005027077 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Јан­ко­вић Ми­ли­ца, Ва­ље­во.
03/020827/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-20805/14-1 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004525507 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Сте­ва­но­вић Ма­ри­ја, Ва­ље­во. 03/020828/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-21717/14-1 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002319049 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Гру­ји­чић Ве­сна, Ва­ље­во.
03/020829/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-21575/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004466086 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Ми­лу­ти­но­вић Ми­лан, Ва­ље­во. 03/020830/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-21499/14-1 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002700474 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Мир­че­тић Алек­сан­дар, Ва­ље­во. 03/020831/14
Ре­ше­њем ПУ Ва­ље­во број 205-22290/14-1 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000797173 издатa од
ПУ Ва­ље­во на име Да­ви­до­вић Би­ља­на, Ва­ље­во. 03/020832/14
Ре­ше­њем ПУ При­шти­на број 205-36/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002291273 издатa од ПС
Со­пот на име Ше­ку­ла­рац Ра­дој­ка, Оби­лић.
03/020833/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-938 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002714516 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ста­ме­нић Сте­фан, Бе­о­град.
03/020834/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-921 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002664951 издатa од ПС Зе­
мун на име Сте­фа­но­вић Ра­де, Бе­о­град.
03/020835/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.3-3/934 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004865672 издатa од ПС
Зе­мун на име Ба­та­ве­љић Дра­го­љуб, Бе­о­град.
03/020836/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-922 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003009754 издатa од ПС Зе­
мун на име Мар­ко­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/020837/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-919 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003507234 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Бо­ро­ви­ћа­нин Мар­ко, Бе­о­град. 03/020838/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-930 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001508929 издатa од ПС Чу­
ка­ри­ца на име Фи­ли­пов­ски Бо­ја­на, Бе­о­град.
03/020839/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-939 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001044608 издатa од ПС Зе­
мун на име Вук­ша Би­ља­на, Бе­о­град.
03/020840/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4/943 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004887011 издатa од ПС Па­
ли­лу­ла на име Ка­ла­бић Злат­ка, Бе­о­град.
03/020841/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-927 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004278978 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ра­ши­то­вић Аб­ду­лах, Бе­о­град. 03/020842/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-926 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003686715 издатa од ПС Зе­
мун на име Бур­саћ Мил­ка, Бе­о­град.
03/020843/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-920 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003032035 издатa од ПС Зе­
мун на име Ран­ко­вић Ср­ђан, Бе­о­град.
03/020844/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-707/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001370570 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Па­вља­ше­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/020845/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-928 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003314477 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Дра­гаш Та­ња, Бе­о­град.
03/020846/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-929 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001134913 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ко­вач Мир­ја­на, Бе­о­град.
03/020847/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-709/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002841813 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ти­хо­ми­ро­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град.03/020848/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-918 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004074060 издатa од ПС Зе­
мун на име Мак­сић Сла­во­љуб, Бе­о­град.
03/020849/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-925 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002096478 издатa од ПС Зе­
мун на име Ме­ло­вић Дра­го­љуб, Бе­о­град.
03/020850/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-40730/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002113188 издатa од ПС
Ко­вин на име Трај­ко­вић Ђу­ра, Ко­вин.
03/020851/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-41064/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000876363 издатa од ПС
Ко­вин на име Кне­же­вић Сте­фан, Ко­вин.
03/020852/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-40966/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003583246 издатa од ПС
Ко­вин на име Сто­шић Бо­сиљ­ка, Ко­вин.
03/020853/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-41739/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001870197 издатa од ПС
Ко­вин на име Жив­ков Ми­ли­ца, Ко­вин.
03/020854/14
Ре­ше­њем ПС Ко­вин број 205-41493/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002364130 издатa од ПС
Ко­вин на име Пан­то­вић Ми­о­драг, Ко­вин.
03/020855/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-183 од 04.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005135195 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ју­рас Ани­та, Сом­бор.
03/020856/14
65
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-183/14 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002649336 издатa од ПУ
Сом­бор на име Мо­ми­ро­вић Ми­лош, Сом­бор.
03/020857/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-181/14 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003867024 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ђел­ба­бин На­та­ша, Сом­бор.
03/020858/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-180/14 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003102109 издатa од ПУ
Сом­бор на име Ог­ње­но­вић Де­јан, Сом­бор.
03/020859/14
Ре­ше­њем ПУ Сом­бор број 205-179 од 02.06.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003992564 издатa од ПУ
Сом­бор на име Мом­чи­ло­вић Со­ња, Сом­бор.
03/020860/14
Ре­ше­њем ПУ Сме­де­ре­во број 205/2-1863 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003517719 издатa од ПУ
Сме­де­ре­во на име Ве­љо­вић Алек­сан­дар, Сме­де­ре­во.03/020861/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ји­на Ба­шта број 205-438/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003167143 издатa од ПС
Ба­ји­на Ба­шта на име Пе­ри­шић Не­над, Ба­ји­на Ба­шта. 03/020862/14
Ре­ше­њем ПУ Ки­кин­да број 05-205-7-100 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004189219 издатa од
ПУ Ки­кин­да на име Пе­тров Ран­ка, Ки­кин­да.
03/020863/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-26 од
26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002586618 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Цве­та­но­вић Је­
ле­на, Но­ви Кне­же­вац.
03/020864/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-24 од
12.10.2012. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002033017 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Ку­зма­нов Мар­
ко, Но­ви Кне­же­вац.
03/020865/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Кне­же­вац број 15-205-46-25 од
23.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004261599 издатa од ПС Но­ви Кне­же­вац на име Ле­ринц Ла­сло,
Но­ви Кне­же­вац.
03/020866/14
Ре­ше­њем ПУ Зре­ња­нин број 03-205-5-318 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000699532 издатa од
ПУ Зре­ња­нин на име Ким­па­нов Да­ли­бор, Зре­ња­нин.03/020867/14
Ре­ше­њем ПС Оџа­ци број 205-197/2014-12 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001372649 издатa од
ПС Оџа­ци на име Ва­си­ље­вић Ми­ла, Оџа­ци.
03/020868/14
Ре­ше­њем ПС Кла­до­во број 205-1-26/2014 од 30.04.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003104095 издатa од
ПС Кла­до­во на име Ми­ло­ва­но­вић Го­ран, Кла­до­во. 03/020869/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-80/14
од 02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003426467 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Гру­јић Ми­
лој­ка, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/020870/14
Ре­ше­њем ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац број 205-2-81/14
од 04.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002406038 издатa од ПС Гор­њи Ми­ла­но­вац на име Ерић Жи­во­
јин, Гор­њи Ми­ла­но­вац.
03/020871/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-201/14 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003492511 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ва­сић Ана, Вр­њач­ка Ба­ња. 03/020872/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-202/14 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004600413 издатa од ПС
Вр­њач­ка Ба­ња на име Ђу­кић Дра­ган, Вр­њач­ка Ба­ња. 03/020873/14
Ре­ше­њем ПС Вр­њач­ка Ба­ња број 205-200/14 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001799115 издатa од ПС
Вр­њач­ка Ба­ња на име Илић Ол­га, Вр­њач­ка Ба­ња.
03/020874/14
Ре­ше­њем ПС Ма­ли Звор­ник број 205-42129/14 од
04.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005129068 издатa од ПС Ма­ли Звор­ник на име Јо­вић Јо­ви­ца, Ма­
ли Звор­ник.
03/020875/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-943/14СИВ
од 04.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004487710 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Са­ња,
Но­ви Бе­о­град.
03/020876/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-942/14СИВ
од 04.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001313863 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име До­бра­ча Ја­сми­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020877/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-731/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002400150 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Цвет­ко­вић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/020878/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-924 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004047622 издатa од ПС Зе­
мун на име Ба­бић Ду­шан, Бе­о­град.
03/020879/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-923 од 26.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004580799 издатa од ПС Зе­
мун на име Стој­ко­вић Ми­лош, Бе­о­град.
03/020880/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-330/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002660259 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Уза­но­вић Адам, Обре­но­вац. 03/020881/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-328/14 од 13.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002435598 издатa од ПС
Обре­но­вац на име До­бри­чић Сте­ван, Обре­но­вац. 03/020882/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-344/14 од 14.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000748352 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Јо­ва­но­вић Не­над, Обре­но­вац.
03/020883/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-704/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004265665 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Нин­чић Сла­ви­ца, Бе­о­град. 03/020884/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-705/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004909566 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Жи­вој­ко Ву­ка­шин, Бе­о­град. 03/020885/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-706/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004289703 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кра­сни­ћи Бај­рам, Бе­о­град. 03/020886/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-716/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001758370 издатa од
ПС Ла­за­ре­вац на име Ср­бо­вић Ду­ши­ца, Бе­о­град. 03/020887/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-730/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004604283 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Па­ран­ди­ло­вић Све­тла­на, Бе­о­град. 03/020888/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-723/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004357427 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име То­мић Мар­јан, Бе­о­град.
03/020889/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-727/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002721493 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пу­ши­ца Бран­ко, Бе­о­град.
03/020890/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-726/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004539214 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Си­мић Ива­на, Бе­о­град.
03/020891/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-733/14 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000638195 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ја­ки­мов Вер­ка, Бе­о­град.
03/020892/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-734/14 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000638199 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ја­ки­мов Или­ја, Бе­о­град.
03/020893/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-735/14 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001039525 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­ко­лић Ђор­ђе, Бе­о­град.
03/020894/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-736/14 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004355568 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кра­сни­ћи Исмет, Бе­о­град. 03/020895/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-737/4 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000810713 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Про­тић Јо­ван, Бе­о­град.
03/020896/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-39/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002822900 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Ти­мо­ти­је­вић Ја­дран­ка, Бе­ла Цр­ква.
03/020897/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-41/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002453606 издатa од
ПС Бе­ла Цр­ква на име Ју­га Но­ви­ца, Бе­ла Цр­ква. 03/020898/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-42/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003751317 издатa од ПС Бе­
ла Цр­ква на име Ко­ва­че­вић Јо­ва­на, Бе­ла Цр­ква.
03/020899/14
Ре­ше­њем ПС Бе­ла Цр­ква број 205-1-40/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004412274 издатa од ПС Бе­
ла Цр­ква на име Вин­ћи­лов Не­над, Бе­ла Цр­ква.
03/020900/14
Ре­ше­њем ПС Не­го­тин број 205-1406/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004072939 издатa од ПС
Не­го­тин на име Ла­зић Алек­сан­дра, Не­го­тин.
03/020901/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-41975/14 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001077953 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Пе­тро­вић Љу­би­ша, Ле­ско­вац.03/020902/14
Ре­ше­њем ПУ Ле­ско­вац број 205-413009/14 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002406746 издатa од
ПУ Ле­ско­вац на име Илић Иви­ца, Ле­ско­вац.
03/020903/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-705/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002692120 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ди­ми­три­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/020904/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-715/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003583510 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ха­ни­ћи Ива­на, Бе­о­град.
03/020905/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-713/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004486003 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ло­је­вић Ја­го­да, Бе­ог­ рад. 03/020906/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-706/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000653935 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Јо­ва­но­вић Зо­ри­ца, Бе­о­град. 03/020907/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-711/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004172657 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ла­у­ше­вић Је­ли­ца, Бе­о­град. 03/020908/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205-2-702/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004154867 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Кља­јић На­де­жда, Бе­о­град. 03/020909/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-710/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003997626 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­јац­ков Је­ле­на, Со­пот.
03/020910/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-704/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002430223 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­лић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/020911/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-703/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001134833 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Бр­чић Не­вен­ка, Бе­о­град.
03/020912/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-695/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001274364 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­до­нић Та­тја­на, Бе­о­град.
03/020913/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-696/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005007688 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­ри­шић Ја­вор­ка, Бе­о­град. 03/020914/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-699/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002220093 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Ву­ка­ши­но­вић Би­се­ра, Бе­о­град.
03/020915/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-701/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000938109 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Га­јић Бо­шко, Бе­о­град.
03/020916/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-689/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001156949 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ко­ва­че­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град. 03/020917/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-700/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004694177 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мех­мед Уса­ме­дин, Бе­о­град. 03/020918/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-692/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002547567 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Жи­жић Мир­ја­на, Бор­ча.
03/020919/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-44 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003284994 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Бач­ка­лић Се­ле­на, Но­ви Бе­чеј. 03/020920/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3101 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003031030 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ра­ђе­но­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/020921/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-40 од 28.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003972982 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Зе­че­вић Дра­га­на, Но­ви Бе­чеј. 03/020922/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-43 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004440911 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Ха­џи­са­ли­хо­вић Ма­ра, Но­ви Бе­чеј.03/020923/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-932/14СИВ
од 31.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001469821 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Триф­ко­вић Мар­ко,
Но­ви Бе­о­град.
03/020924/14
43
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-931/14/SI од
31.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003660407 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ћи­рић Ве­сна, Но­
ви Бе­о­град.
03/020925/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-930/СИБ од
31.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002543436 издатa од ПУ Бе­о­град на име Цвет­ко­вић Сла­ђа­на, Но­
ви Бе­о­град.
03/020926/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-929/14 од 31.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004250636 издатa од
ПС Зе­мун на име Кри­во­ка­пић Ник­ша, Зе­мун.
03/020927/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-927/14 од
30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000830705 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бог­да­но­вић Жи­во­
та, Бе­о­град.
03/020928/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-926/14SIV
од 30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002799990 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­ва­че­вић Сње­жа­
на, Но­ви Бе­о­град.
03/020929/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-925/14SIV
од 30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002799189 издатa од ПС Кла­до­во на име По­по­вић На­та­ша, Но­ви
Бе­о­град.
03/020930/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3041/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003498230 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ди­ми­три­је­вић Ђор­ђе, Бе­о­град. 03/020931/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-42 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000946169 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Бу­ди­шин Ми­ли­ца, Но­ви Бе­чеј. 03/020932/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-732/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005102169 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ни­ко­лић Са­ња, Бе­о­град.
03/020933/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-928/14SIV од
30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00121818
издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Аћи­мо­вић Ти­ја­на, Но­ви Бе­о­
град.
03/020934/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-924/14 од
30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002224793 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ко­са­но­вић Алек­
сан­дра, Но­ви Бе­о­град.
03/020935/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2099/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001631183 издатa од
ПС Обре­но­вац на име Зла­тић Ми­о­драг, Бе­о­град. 03/020936/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2098 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001339878 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­ди­во­је­вић Ма­ја, Бе­о­град.
03/020937/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2068 од 24.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004348446 издатa од ПС
Во­ждо­вац на име Ву­ли­ће­вић На­ђа, Бе­о­град.
03/020938/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2085 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002625720 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ра­шић Јо­ван, Бе­о­град.
03/020939/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2091 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002366531 издатa од ПУ
Бе­о­град на име Ђу­кић Дра­га­на, Бе­о­град.
03/020940/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2954 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004585368 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Кне­же­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/020941/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2865/14 од 14.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002764565 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ми­тић Сла­ђа­на, Бе­о­град.
03/020942/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3037 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005215534 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђу­рић Ду­шан, Бе­ог­ рад.
03/020943/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3035 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001686872 издатa од ПС
Гроц­ка на име Зла­та­но­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град. 03/020944/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-932 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001936959 издатa од ПС Зе­
мун на име Кр­стић Ра­дој­ко, Бе­о­град.
03/020945/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3043/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003981285 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Ва­сић Сло­бо­дан, Бе­о­град. 03/020946/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3045/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004852133 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Гу­бе­ри­нић Ти­ја­на, Бе­о­град.
03/020947/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2959/14 од 20.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000499004 издатa од
ПУ Бе­о­град на име Ми­јал­ко­вић Зо­ри­сла­ва, Бе­о­град.03/020948/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-964 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002921716 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ми­тро­вић Ма­ра, Бе­о­град.
03/020949/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-22
од 08.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004622387 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Мај­кић Дра­го­
мир, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/020950/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205-4-185 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003240004 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име По­по­вић Ра­де, Ла­за­ре­вац.
03/020951/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-186 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001358393 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Га­ври­ло­вић Ми­лан, Ла­за­ре­вац. 03/020952/14
Ре­ше­њем ПС Ла­за­ре­вац број 205.4-188 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003098407 издатa од ПС
Ла­за­ре­вац на име Мар­ко­вић Та­ња, Ла­за­ре­вац.
03/020953/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-538/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001887713 издатa од
ПУ Кра­гу­је­вац на име Ма­рин­ко­вић Са­ра, Бе­о­град. 03/020954/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-536/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002185806 издатa од
ПС Ста­ри град на име Пре­рад Ра­ден­ко, Бе­о­град. 03/020955/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-534/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001137793 издатa од
ПС Ста­ри град на име Па­лин­каш Ни­на, Бе­о­град. 03/020956/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-20
од 28.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000303871 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Спе­вак Ана,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/020957/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-533/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004659636 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ра­ко Дра­ги­ца, Бе­о­град.
03/020958/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-11 од
10.03.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 00713468
издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ми­лен­ко­вић Не­над, Бач­ки
Пе­тро­вац.
03/020959/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-19
од 25.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003640146 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ши­ја­чић Ми­ше­
ла Та­би­та, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/020960/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-539/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005181040 издатa од
ПС Ста­ри град на име Смол­чић-То­мо­вић Ива­на, Бе­о­град.
03/020961/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-162/14БК од
30.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005415020 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Бај­ра­ми Имри, Бе­
о­град.
03/020962/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-529/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005021619 издатa од
ПС Ста­ри град на име Да­јић Фи­лип, Бе­о­град.
03/020963/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-530/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001398589 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ми­ли­са­вље­вић Зо­ран, Бе­о­град.03/020964/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-531/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001640798 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Сте­па­нић Фи­лип, Бе­о­град. 03/020965/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-95/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002241322 издатa од
ПС Но­ви Бе­о­град на име Но­ва­ко­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/020966/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-523/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001044308 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ва­сић Бла­гој­ка, Бе­о­град. 03/020967/14
Ре­ше­њем ПУ Ја­го­ди­на број 205-20626/14 од 19.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001742860 издатa од
ПУ Ја­го­ди­на на име Спа­со­је­вић Са­ња, Ја­го­ди­на. 03/020968/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-482/14 од 13.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002464304 издатa од
ПС Ста­ри град на име Тут­ње­вић Зо­ран, Бе­о­град. 03/020969/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 205-5-16/14
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002616857 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Гли­шо­вић
Дар­ко, Ле­по­са­вић.
03/020970/14
Ре­ше­њем ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца број 03/222-27
од 29.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001272851 издатa од ПУ Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца на име Ра­до­ва­но­
вић Иван, Зу­бин По­ток.
03/020971/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-445/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002399392 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Три­фу­но­вић На­та­ша, Бе­о­град. 03/020972/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-531/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003452357 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ве­ља­но­ва-Пе­тро­вић Ли­ди­ја, Бе­о­град. 03/020973/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-444/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001687374 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Ра­ден­ко­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/020974/14
Ре­ше­њем ПС Ста­ри град број 205.3-532/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002264228 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име По­по­вић Ду­шан­ка, Бе­о­град. 03/020975/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-442/2014 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002832878 издатa од ПС Чу­ка­ри­ца на име Ђор­ђе­вић Жи­во­та, Бе­
о­град.
03/020976/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-443/2014 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005211006 издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име По­по­вић Сре­тен,
Бе­о­град.
03/020977/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-937/14 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001666708 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ми­ло­ра­до­вић
Дра­го­слав, Бе­о­град.
03/020978/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-439/2014 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004850818 издатa од ПС Зве­зда­ра на име Јо­вић Во­ји­слав, Бе­о­
град.
03/020979/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-441/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001047025 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Јан­ко­вић Гор­да­на, Бе­о­град. 03/020980/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-750/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004301269 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Са­рић Ни­ко­ла, Бе­о­град.
03/020981/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-969 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003689724 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­ко­вић Бра­ни­слав, Бе­о­град.
03/020982/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-961 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003442853 издатa од ПС Зе­
мун на име Жи­гић Сне­жа­на, Бе­о­град.
03/020983/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-966 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004549383 издатa од ПС Зе­
мун на име Пе­тро­вић Ду­шан, Бе­о­град.
03/020984/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-963 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005055778 издатa од ПС Зе­
мун на име Кр­џо­вић Ћа­мил, Бе­о­град.
03/020985/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-962 од 30.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000773337 издатa од ПС
Па­ли­лу­ла на име Стој­ко­вић Мар­јан, Бе­о­град.
03/020986/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-952 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000730059 издатa од ПС Зе­
мун на име Гар­ген­та Ми­лан, Бе­о­град.
03/020987/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-957 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002403679 издатa од ПС Зе­
мун на име Мар­ко­вић Иван, Бе­о­град.
03/020988/14
44
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-959 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000656721 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ја­ко­вац Ма­ри­ја, Бе­о­град.
03/020989/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-555 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003110340 издатa од ПС Зе­
мун на име Кос Бор­ко, Бе­о­град.
03/020990/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-956 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003259803 издатa од ПС Зе­
мун на име Вуч­ко­вић Дар­ко, Бе­о­град.
03/020991/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-954 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004348610 издатa од ПС
Па­ра­ћин на име Мар­ко­вић Са­ша, Бе­о­град.
03/020992/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-953 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001188166 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име Кр­та­лић Дра­ган, Бе­о­град.
03/020993/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-948 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002713894 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ала­ва­ња Мар­ко, Бе­о­град.
03/020994/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-936/14СИВ
од 02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
002942666 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Јо­ка­но­вић Не­ма­
ња, Но­ви Бе­о­град.
03/020995/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-933/14 од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004253082 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Ке­њић Вла­да­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020996/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-939/14 од
03.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
004972225 издатa од ПС Ста­ри град на име Јо­ва­но­вић Ми­лош,
Бе­о­град.
03/020997/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-935СИВ од
02.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
003846271 издатa од ПС Но­ви Бе­о­град на име Пу­ши­ца Сне­жа­на,
Но­ви Бе­о­град.
03/020998/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­о­град број 205.2-938СИВ од
03.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003203993
издатa од ПС Зе­мун на име Ми­ло­ше­вић Ми­ли­ца, Зе­мун.
03/020999/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-949 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004496500 издатa од ПС Зе­
мун на име То­мић Ми­лош, Бе­о­град.
03/021000/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-950 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004996438 издатa од ПС Зе­
мун на име Ма­рин­ко Дар­ко, Бе­о­град.
03/021001/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-951 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000663668 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Обре­но­вић Ми­ли­ца, Бе­о­град.03/021002/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-942 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000661117 издатa од ПС Но­
ви Бе­о­град на име Ба­ти­ни­ца Го­ран, Но­ви Бе­о­град. 03/021003/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-960 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002762297 издатa од ПС Зе­
мун на име Мар­ти­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/021004/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-940 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001690774 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Аћи­мо­вић Ива­на, Зе­мун.
03/021005/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-739/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002099198 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Гро­зда­нић Не­над, Бе­о­град. 03/021006/14
Ре­ше­њем ПС Обре­но­вац број 205-326/14 од 12.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002775961 издатa од ПС
Обре­но­вац на име Иса­и­ло­вић Зо­ри­ца, Обре­но­вац. 03/021007/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-44/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003062742 издатa од ПС
Жа­баљ на име Хро­миш Ма­ри­ја, Жа­баљ.
03/021008/14
Ре­ше­њем ПС Жа­баљ број 205-13-45/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004316394 издатa од ПС
Жа­баљ на име Фан Ма­ри­ја, Жа­баљ.
03/021009/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-142/2014 од
20.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
001536911 издатa од ПС Мла­де­но­вац на име Ко­ста­ди­но­вић Ми­
лан, Мла­де­но­вац.
03/021010/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-155 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003564444 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Пе­ја­ко­вић Ду­шко, Мла­де­но­вац.
03/021011/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-154 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000589410 издатa од
ПС Мла­де­но­вац на име Ми­лен­ко­вић Жи­во­рад, Мла­де­но­вац.
03/021012/14
Ре­ше­њем ПС Мла­де­но­вац број 205.6-153 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004825035 издатa од ПС
Мла­де­но­вац на име Сми­ља­нић Пе­тар, Мла­де­но­вац. 03/021013/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3018 од 22.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003108224 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пја­но­вић-Ми­ло­ше­вић Би­ља­на, Бе­о­град.
03/021014/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-439/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004338178 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Бо­жо­вић Ма­ша, Бе­о­град. 03/021015/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-437/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003171739 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Кр­стић Ду­шан, Бе­о­град. 03/021016/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2946 од 19.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002571969 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Вељ­ко­вић Ми­ло­мир­ка, Бе­о­град. 03/021017/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-435/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002667068 издатa од
ПС Вра­чар на име Мар­ко­вић Бо­шко, Бе­о­град.
03/021018/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-436/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003102755 издатa од
ПС Уб на име Ђу­кић Зо­ран, Обре­но­вац.
03/021019/14
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 205-139/2014 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002754720 издатa од ПС
Гроц­ка на име Бо­рак Не­ма­ња, Гроц­ка.
03/021020/14
27. VI 2014. /
Ре­ше­њем ПС Гроц­ка број 01/3-205-75 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003996071 издатa од ПС
Гроц­ка на име Фи­ли­по­вић Гор­да­на, Гроц­ка.
03/021021/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-80/14 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005179631 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Пу­шо­ња Не­бој­ша, Но­ви Бе­о­град. 03/021022/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-81/14 од 30.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003370583 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Де­ве­та­ко­вић Јо­ва­на, Ба­ра­је­во.
03/021023/14
Ре­ше­њем ПС Ба­ра­је­во број 205-82/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002321152 издатa од ПС
Ба­ра­је­во на име Ра­до­са­вље­вић Сло­бо­дан, Ба­ра­је­во. 03/021024/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2964 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002878936 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­ло­ва­но­вић Да­ни­ца, Бе­о­град. 03/021025/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2525 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000855163 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ђу­кић Да­не, Бе­о­град.
03/021026/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2524 од 28.04.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003391400 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­стић-Кра­вља­нац На­да, Бе­о­град.03/021027/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 505.1-3069/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005300233 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Стој­ко­вић Сун­чи­ца, При­зрен. 03/021028/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2107 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004243314 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Угри­но­вић Ве­ри­ца, Бе­о­град.
03/021029/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2675 од 07.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004015137 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ни­ко­лић Ти­ја­на, Ру­шањ.
03/021030/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3052 од 23.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004048733 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пап Лу­ка, Бе­о­град.
03/021031/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2971 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003608422 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Пан­те­лић Ре­ља, Бе­о­град.
03/021032/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-729/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001249715 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ву­чић Иван, Бе­о­град.
03/021033/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-728/14 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003770871 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Пе­тро­вић Ма­ри­ја, Бе­о­град. 03/021034/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-720/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001682891 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ге­мо­вић Ђор­ђе, Бор­ча.
03/021035/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2975 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004870764 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ан­тић Слав­ко, Бе­о­град.
03/021036/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-725/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000188156 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Опа­чић Ма­ри­ја, Бор­ча.
03/021037/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2994 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004284476 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Здрав­ко­вић Сне­жа­на, Бе­о­град. 03/021038/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.2997/14 од 21.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003267246 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ве­се­ли­но­вић Сан­дра, Бе­о­град.
03/021039/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-745/13 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004625496 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Мај­сто­ро­вић Ми­лан, Бе­о­град. 03/021040/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.3012/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004024968 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Гли­го­рић Ро­са, Бе­о­град.
03/021041/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-743/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002650942 издатa од
ПС Вра­чар на име Ан­тић Ми­лу­тин, Бе­о­град.
03/021042/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2965 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004188635 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ми­нић Ве­се­лин, Бе­о­град.
03/021043/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-742/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001268537 издатa од ПС
Сав­ски ве­нац на име Дра­ги­че­вић Љи­ља­на, Бе­о­град. 03/021044/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-726/14 од 29.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001440238 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Ву­ко­ма­но­вић Жар­ко, Бе­о­град.03/021045/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2708/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001640289 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бо­шко­вић Ми­ли­ца, Бор­ча. 03/021046/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-722/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003669653 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Под­ра­по­вић Не­над, Бе­о­град. 03/021047/14
Ре­ше­њем ПС Но­ва Цр­ња број 04-205-458 од 30.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003958205 издатa од
ПС Но­ва Цр­ња на име Ра­јић Ми­да­на, Но­ва Цр­ња. 03/021048/14
Ре­ше­њем ПС Мај­дан­пек број 205-642/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000676788 издатa од
ПС Мај­дан­пек на име Вла­дић Пе­ри­ша, Мај­дан­пек.03/021049/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-41 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002189006 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Га­ле­тин Здрав­ко, Но­ви Бе­чеј. 03/021050/14
Ре­ше­њем ПС Но­ви Бе­чеј број 03-205-41 од 29.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002189006 издатa од ПС
Но­ви Бе­чеј на име Га­ле­тин Здрав­ко, Но­ви Бе­чеј. 03/021051/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/214-27 од
27.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000690272 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Це­ров­ски Јан,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/021052/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-28
од 28.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005215693 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Стој­ко­вић Ми­
ро­слав, Бач­ки Пе­тро­вац.
03/021053/14
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-21
од 30.04.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
000507489 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ни­ко­лић Рај­ко,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/021054/14
65
Ре­ше­њем ПС Бач­ки Пе­тро­вац број 205-20/2014-26
од 26.05.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број
005339807 издатa од ПС Бач­ки Пе­тро­вац на име Ала­дић Иштван,
Бач­ки Пе­тро­вац.
03/021055/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-717/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003879597 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Бо­гу­но­вић Свет­ко, Бе­о­град. 03/021056/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-720/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001835189 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Ки­син Мла­ден­ко, Бе­о­град. 03/021057/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-724/14 од 29.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005294375 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Вр­ља­но­вић Сла­ђа­на, Бе­о­град. 03/021058/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-2968 од 20.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005117879 издатa од ПС
Ра­ко­ви­ца на име Ко­ва­че­вић Гој­ко, Бе­о­град.
03/021059/14
Ре­ше­њем ПС Ра­ко­ви­ца број 205.1-3026/14 од 22.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004866973 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име Илић Не­над, Бе­о­град.
03/021060/14
Ре­ше­њем ПС Па­ли­лу­ла број 205.2-721/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004094012 издатa од
ПС Па­ли­лу­ла на име Аљи­ја Бе­сим, Бе­о­град.
03/021061/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-958 од 29.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004138380 издатa од ПС Во­
ждо­вац на име На­ва­ла Не­над, Бе­о­град.
03/021062/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1059 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000843837 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Мер­ко­вић Ве­ри­ца, Но­ви Сад.
03/021063/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-931 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003709879 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Пла­но­је­вић Вој­ка, Бе­о­град. 03/021064/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1060 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003617077 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ицић Зо­ран, Но­ви Сад.
03/021065/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-946 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004502753 издатa од ПС Зе­
мун на име Јан­ков Ја­дран­ка, Бе­о­град.
03/021066/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-935 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002797905 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Стан­ко­вић Ста­но­је, Бе­о­град. 03/021067/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-947 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003214468 издатa од ПС Зе­
мун на име Ко­ка­но­вић Ми­ка, Бе­о­град.
03/021068/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-945 од 28.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001035549 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Ја­ко­вље­вић Урош, Бе­о­град. 03/021069/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-933 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005325958 издатa од ПС Зе­
мун на име Сре­те­но­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/021070/14
Ре­ше­њем ПС Зе­мун број 205.4-941 од 27.05.2014. про­гла­
ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003848003 издатa од ПС Зе­
мун на име Аџић Дра­ган, Бе­о­град.
03/021071/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-302/14 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003238982 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Ма­рин­ко­вић Алек­сан­дар, Пан­че­во. 03/021072/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-296/14 од 28.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002810008 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Кр­стев­ски Ва­се, Пан­че­во.
03/021073/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-303/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003020710 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ста­нић Ана, Пан­че­во.
03/021074/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-299/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001101363 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ма­ри­на Ми­лош, Пан­че­во.
03/021075/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-300/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003274041 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Пе­тро­вић Ве­сна, Пан­че­во.
03/021076/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-301/14 од 02.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004653195 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ду­бак Мла­ден, Пан­че­во.
03/021077/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-304/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003439871 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Бе­жуљ Сне­жа­на, Пан­че­во.
03/021078/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-307/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004947173 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ве­се­ли­но­вић Је­ле­на, Пан­че­во. 03/021079/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-305/14 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005177842 издатa од ПУ
Пан­че­во на име Сла­до­је­вић Сло­бо­дан, Пан­че­во. 03/021080/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1061 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004515125 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Че­ман Да­ни­ло, Но­ви Сад.
03/021081/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1062 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003871257 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Стан­ко­вић Рај­ко, Но­ви Сад.
03/021082/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1063 од 02.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000661315 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Јан­ко­вић Ђор­ђе, Но­ви Сад.
03/021083/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1090 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004166785 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шко­рић Алек­сан­дар, Но­ви Сад. 03/021084/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1091 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000847299 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Шу­мар Ми­ле, Но­ви Сад.
03/021085/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1092 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005298972 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ми­ла­ши­но­вић Све­тла­на, Но­ви Сад.03/021086/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1089 од 04.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004898157 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име На­стић Сан­да, Но­ви Сад.
03/021087/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1085 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003279680 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Пра­ву­љац Бран­ко, Но­ви Сад.
03/021088/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1086 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003213977 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ште­фић Та­ња, Но­ви Сад.
03/021089/14
65 / 27. VI 2014.
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1083 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003978842 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ко­ва­че­вић Сла­ви­ца, Но­ви Сад. 03/021090/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1084 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002225980 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ча­њи Та­ти­а­на, Но­ви Сад.
03/021091/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1079 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004360330 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ај­дер Јо­ви­ца, Но­ви Сад.
03/021092/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1080 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000253133 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Гли­го­рић Свје­тла­на, Но­ви Сад. 03/021093/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1081 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001071384 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ма­рић Ви­то­мир, Но­ви Сад.
03/021094/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1082 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003384861 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ја­ње­то­вић Миа, Но­ви Сад.
03/021095/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1075 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002348629 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ве­се­ли­но­вић Сло­бо­дан, Но­ви Сад. 03/021096/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1076 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001957123 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Ва­сић Не­бој­ша, Но­ви Сад.
03/021097/14
Ре­ше­њем ПУ Но­ви Сад број 205-8/1077 од 03.06.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003754269 издатa од ПУ
Но­ви Сад на име Хо­џић Ги­зи, Но­ви Сад.
03/021098/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-306/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003779478 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Чор­бић Алек­сан­дар, Бе­о­град. 03/021099/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-308/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004434171 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Не­дић Зо­ран, Бе­о­град.
03/021100/14
Ре­ше­њем ПУ Пан­че­во број 205.1-309/14 од 03.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002070307 издатa од
ПУ Пан­че­во на име Ман­чић Ста­на, Пан­че­во.
03/021101/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-731/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004666020 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Чуч­ко­вић Та­ма­ра, Бе­о­град.
03/021102/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-729/2014 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 003073060 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Бла­го­је­вић Дра­го, Бе­о­град.
03/021103/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-732/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004208807 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ра­дој­ко­вић Ла­зар, Бе­о­град. 03/021104/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-730/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000154466 издатa од
ПУ Ча­чак на име Ва­си­ли­је­вић Је­ле­на, Бе­о­град.
03/021105/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-733/14 од 23.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004279866 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­ха­и­ло­вић Дра­ган, Бе­о­град. 03/021106/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-734/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 000751552 издатa од
ПС Во­ждо­вац на име Аб­бас Је­ле­на, Бе­о­град.
03/021107/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-735/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005260997 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Зец Љу­бо­мир, Бе­о­град.
03/021108/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-741/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001270011 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ћет­ко­вић Ве­сна, Бе­о­град. 03/021109/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-747/2014 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005029733 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Га­ври­ло­вић Го­ја­на, Бе­ог­ рад. 03/021110/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-740/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005352646 издатa од
ПС Ра­ко­ви­ца на име То­до­ров Са­ња, Бе­о­град.
03/021111/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-743/14 од 26.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004970988 издатa од ПС
Зве­зда­ра на име Ра­до­ва­но­вић Ми­ле­на, Бе­о­град.
03/021112/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-742/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 005172689 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Сто­ја­но­вић Не­над, Бе­о­град. 03/021113/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-746/14 од 27.05.2014. про­
гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002336445 издатa од ПС
Но­ви Бе­о­град на име Го­лу­бо­вић Пре­драг, Бе­о­град. 03/021114/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-744/14 од 27.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 002255277 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­лић Бран­ка, Бе­о­град.
03/021115/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-737/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001242856 издатa од
ПС Ста­ри град на име Ђу­ра­ше­вић Ма­ја, Бе­о­град. 03/021116/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-736/14 од 24.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001501810 издатa од
ПС Вра­чар на име Гво­зде­но­вић Да­рин­ка, Бе­о­град. 03/021117/14
Ре­ше­њем ПС Зве­зда­ра број 205.2-739/14 од 26.05.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001720822 издатa од
ПС Зве­зда­ра на име Ми­тро­вић Не­ма­ња, Бе­о­град. 03/021118/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-452/2014 од
04.06.2014. про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 004369308
издатa од ПС Сав­ски ве­нац на име Ман­дић Ва­ња, Бе­о­град.
03/021119/14
Ре­ше­њем ПС Сав­ски ве­нац број 205.2-454/14 од 04.06.2014.
про­гла­ша­ва се не­ва­же­ћом лич­на кар­та број 001835398 издатa од
ПС Сав­ски ве­нац на име Ан­то­нић Ма