M NOVINE
СВИ
НАШИ
ЂАЦИ
ПРВАЦИ
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK • GODINA XII • 5. SEPTEMBAR 2012. • BROJ 559 • CENA 30 DINARA
Нова локална
власт у Шиду
ДЕМОКРАТЕ УЗВРАЋАЈУ УДАРАЦ: Пајтићев градоначелник у Сремској Митровици
ДАН ПО­ЉА ПО­ЉО­ПРИ­ВРЕД­НЕ СТРУЧ­НЕ СЛУ­ЖБЕ СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Су­ша тра­жи
но­ву агро­тех­ни­ку
О
во­го­ди­шњи Дан по­ља
ра­тар­ских кул­ту­ра је
одр­жан у спе­ци­фич­
ним усло­ви­ма. Ду­го­трај­на
су­ша оста­ви­ла је тра­га на
оглед­ним пар­це­ла­ма со­је,
ше­ћер­не ре­пе, сун­цо­кре­та и
ку­ку­ру­за. У пи­та­њу су пар­це­
ле у стан­дард­ним усло­ви­ма,
без на­вод­ња­ва­ња.
Ди­рек­тор По­љо­при­вред­
не струч­не слу­жбе Срем­ска
Ми­тро­ви­ца Ла­ле Ан­до­но­вић
је ре­као да се раз­ми­шља о
то­ме да се у бу­ду­ће огле­ди
Оби­ла­зак оглед­них пар­це­ла
Ла­ле Ан­до­но­вић
пра­ве и на пар­це­ла­ма ко­је
би би­ле на­вод­ња­ва­не.
- По­ка­за­ла се раз­ли­ка у
при­но­су у усло­ви­ма екс­трем­
не су­ше из­ме­ђу по­је­ди­них
хи­бри­да. У бу­дућ­но­сти нас
ве­ро­ват­но че­ка ви­ше ова­
квих го­ди­на, са ма­њом ко­ли­
чи­ном па­да­ви­на. То­ком зи­ме
ће­мо по­љо­при­вред­ни­ке упу­
ти­ти у то у ком прав­цу се ме­
ња агро­тех­ни­ка у усло­ви­ма
су­шних го­ди­на ре­као је Ла­ле
Ан­до­но­вић.
Уз на­по­ме­ну да би ова­кве
су­ше у бу­дућ­но­сти ну­жно до­
ве­ле до про­ме­на струк­ту­ре
се­тве у Сре­му Ан­до­но­вић је
ре­као да ће се мо­ра­ти ме­
ња­ти и со­рит­мен­та, али и
на­чин об­ра­де зе­мље, уз оба­
ве­зно по­ста­вља­ње за­лив­них
си­сте­ма.
О по­тре­би на­вод­ња­ва­ња је
го­во­рио и Вла­ди­мир Ма­рић,
а о при­но­сима и ста­њу усе­
ва на оглед­ним пар­це­ла­ма
го­во­ри­ли су Ра­ди­слав Ко­ва­
че­вић и Ка­ти­ца Шкр­бић.
Ж. П.
ИЗ­ВР­ШЕН ТЕХ­НИЧ­КИ ПРИ­ЈЕМ МОН­ТА­ЖНОГ ВР­ТИ­ЋА У РУ­МИ
Ме­сто за 80 ма­ли­ша­на
У
окви­ру про­јек­та Уна­пре­ђе­ње ква­
ли­те­та пред­школ­ског вас­пи­та­ња
и обра­зо­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­
ји рум­ској оп­шти­ни је одо­брен про­је­кат
из­град­ње мон­та­жног вр­ти­ћа на ло­ка­ци­
ји по­ред већ по­сто­је­ћег вр­ти­ћа у Пр­во­
мај­ској ули­ци. Струч­на ко­ми­си­ја је 28.
ав­гу­ста пре­гле­да­ла обје­кат ко­ји је до­
био „зе­ле­но све­тло“ за рад.
Овај обје­кат пу­но зна­чи УП­ВО „По­ле­
та­рац“ јер је омо­гу­ћио до­дат­ни упис де­
це, та­ко да су ове го­ди­не сви ма­ли­ша­ни
до­би­ли сме­штај у вр­ти­ћи­ма.
– За­хва­љу­ју­ћи то­ме фор­ми­ра­ли смо
још че­ти­ри вас­пит­не гру­пе и упи­са­ли
смо пре­ко 80 де­це уз­ра­ста од 2010. го­
ди­не и на­ви­ше. Реч је о це­ло­днев­ном
бо­рав­ку, а са њи­ма ће ра­ди­ти осам вас­
пи­та­ча. Ве­ћи део опре­ме је сти­гао, оче­
ку­је­мо ових да­на кре­ве­ти­ће, сто­ло­ве и
сто­ли­це и при­бор, ка­же Дра­га­на Стој­
шић, ди­рек­тор­ка „По­ле­тар­ца“.
Мон­та­жни обје­кат са опре­мом вре­ди
410.000 евра, а кон­курс је отво­рен пре
три го­ди­не – реч је о кон­кур­су ЕУ ко­ји
је по­др­жа­ла Вла­да Ср­би­је и Ми­ни­стар­
Дра­га­на Стој­шић и Све­ти­слав Да­мјан­чук
ис­пред мон­та­жног вр­ти­ћа
ство про­све­те.
– Про­це­ду­ра је би­ла ду­га. Пр­во су од­
ре­ђе­ни до­бит­ни­ци мон­та­жних вр­ти­ћа
– укуп­но пет у Ср­би­ји, по­том су рас­пи­
си­ва­ни тен­де­ри за из­во­ђа­ча и на­бав­ку
опре­ме, све су то би­ра­ли пред­став­ни­ци
ЕУ, и ишло је ма­ло спо­ри­је. Још оста­је
ком­пле­ти­ра­ње опре­ме и ја ве­ру­јем да
ће све би­ти од­ра­ђе­но та­ко да би де­ца
нај­ка­сни­је до кра­ја сеп­тем­бра, ако не
и ра­ни­је, мо­гла да ко­ри­сте овај вр­тић,
сма­тра Све­ти­слав Да­мјан­чук, на­чел­ник
Оде­ље­ња за дру­штве­не де­лат­но­сти.
С. Џа­ку­ла
IZVESTAN
POGLED
Pi{e:
Vladimir ]osi}
Ј
Сто го­ди­на са­мо­ће
е­дан чи­та­лац, ко­ји же­ли да оста­не ано­ни­ман (чи­та­о­ци
ина­че углав­ном же­ле да оста­ну ано­ним­ни, због че­га
се ов­де ни­шта не­ће про­ме­ни­ти ни у на­ред­них сто го­
ди­на), пи­та ме да ли је баш упут­но пра­ви­ти пом­пе­зну не­
бе­ску жур­ку, по­во­дом „пр­вих 100 го­ди­на“ ва­зду­хо­плов­ства
Ср­би­је, у мо­мен­ту док го­ри на хи­ља­де хек­та­ра, и ни­је ли
ко­ри­сни­је уме­сто пра­вље­ња спек­та­кла по­сла­ти ави­о­не да
га­се по­жар на Та­ри, Зла­ти­бо­ру и где све већ го­ри. Ни­је ли
то не­што што под­се­ћа на ону већ сви­ма по­зна­ту фра­зу да
„Село го­ри, а баба се че­шља“, пи­та мој на­па­ће­ни и дру­
штве­но од­го­вор­ни чи­та­лац.
Шта да од­го­во­рим, вој­ска још увек, по­ред Срп­ске пра­во­
слав­не цр­кве, пред­ста­вља ин­сти­ту­ци­ју од нај­ве­ћег по­ве­
ре­ња гра­ђа­на. У том слу­ча­ју је бо­ље што се де­ша­ва сла­
вље у ор­га­ни­за­ци­ји Вој­ске Ср­би­је, не­го ре­ци­мо СПЦ. Јер,
с по­по­ви­ма се ни­кад не зна, да ли ће те уби­ја­ти ло­па­том
по ле­ђи­ма, да ли ће те зга­зи­ти џи­пом, а све уз бла­го­слов
ду­хов­них ота­ца нај­ви­шег ре­да.
Сем то­га, вој­ни ави­о­ни ни­су ни пра­вље­ни, ни ре­ги­стро­
ва­ни за га­ше­ње по­жа­ра, а то што на­ша по­ли­ци­ја не­ма и
оне про­тив­по­жар­не са­мо го­во­ри у ка­квој др­жа­ви жи­ви­мо.
А и шта ће нам, кад не­ма­мо ни до­вољ­но ва­тро­га­са­ца,
јер сви су се пар­тиј­ски дру­го­ви по­за­по­шља­ва­ли по не­ким
аген­ци­ја­ма и кан­це­ла­ри­ја­ма ових и оних ми­ни­стар­ста­ва.
Ко­ли­ко се др­жав­ним чи­нов­ни­ци­ма фућ­ка за др­жа­ву, нај­
бо­ље по­ка­зу­је слу­чај Кур­шу­мли­је, где је гра­до­на­чел­ник
ре­шио да ис­те­ра ћа­тин­ску бу­лу­мен­ту да ма­ло очи­сти град
(по­ште­но, јер је­ди­но та па­ра­зит­ска фе­ла ваљ­да и при­ма
пла­ту у тој ср­би­јан­ској па­лан­ци), а ови ди­гли дре­ку ко да
им де­ру ко­жу с ле­ђа. Та, до­вољ­но је што они при­ма­ју пла­
ту, не­ће ваљ­да још да бри­ну о хи­ги­је­ни гра­да. Али, то је
при­ча за не­ку дру­гу при­ли­ку.
Што се ти­че вој­ног ва­зду­хо­плов­ства, ја сам пот­пу­но за­
до­во­љан. Ни је­дан ави­он нам се ни­је сру­шио, то­га сам се
да бу­дем искрен нај­ви­ше при­бо­ја­вао.
Ма­ло ми, до­ду­ше, ни­је ја­сно оно у ве­зи „пр­вих сто го­
ди­на ва­зду­хо­плов­ства Ср­би­је 1912 – 2012.“. Од „ра­ње­ног
ор­ла“ па до да­на­шњег срп­ског вој­ног пи­ло­ти­ра­ња, де­си­ло
се ле­те­ње кроз три ју­го­сло­вен­ске ар­ми­је: Ка­ра­ђор­ђе­ви­
ће­ве, Ти­то­ве, Ми­ло­ше­ви­ће­ве и Ко­шту­ни­чи­не. Ко­ја се, да
бу­дем пре­ци­зни­ји, од 2003. до 2006. зва­ла Вој­ска Ср­би­је
и Цр­не Го­ре. До­чим је за чи­сто срп­ско пи­ло­ти­ра­ње од тих
сто го­ди­на оста­ло је­два не­ких 12 ле­та: од 1912. до 1918. и
од 2006. до 2012. го­ди­не.
Пом­пе­зност гле­де 100 го­ди­на срп­ске ави­ја­ци­је под­се­
ти­ла ме је на бор­бу за сто­ту срп­ску олим­пиј­ску ме­да­љу
у Лон­до­ну, где је за­хва­љу­ју­ћи ми­ни­стар­ски спор­та Али­
си Ма­рић, чак и Ми­ро­слав Це­рар про­гла­шен за срп­ског
олим­пиј­ца. Због че­га сам се раз­о­ча­рао у сво­је ми­шље­ње
о ша­хи­сти­ма. Ми­слио сам да су ма­ло па­мет­ни­ји, или то
ва­жи са­мо док не по­ста­ну ми­ни­стри.
Ипак, што се ти­че 100 го­ди­на срп­ског вој­ног ле­те­ња,
пи­ло­ти се, за раз­ли­ку од кан­да ис­ком­плек­си­ра­них олим­
пи­ја­ца, ни­су по­сти­де­ли кон­ти­ну­и­те­та срп­ског ва­зду­хо­
плов­ства, ко­је је утка­но у ју­го­сло­вен­ско, о че­му све­до­чи
и на­ја­ва спек­та­кла са рон­де­ла­ма из свих пе­ри­о­да. Ср­би­
ја је, ако се из­у­зме бо­ра­вак у Цар­ству Не­бе­ском, као и
у ра­зним Ју­го­сла­ви­ја­ма, др­жа­ва са крат­ком исто­ри­јом и
за­то тре­ба би­ти уме­рен са сто­го­ди­шњи­ца­ма. Има мно­го
ва­жни­јих ства­ри, а то је из­град­ња ин­сти­ту­ци­ја, ко­је слу­же
на­ро­ду, а ко­је спре­ча­ва­ју по­ли­ти­ча­ре да се по­на­ша­ју као
обич­на ба­гра.
ер, тек кад бу­де­мо има­ли од­го­вор­не по­ли­ти­ча­ре и др­
жав­не ин­сти­ту­ци­је, не­ће нас ле­ти из­не­на­ђи­ва­ти су­ше
и по­жа­ри, а зи­ми ве­ја­ви­це, по­пла­ве и од­ро­ни. Док год
је та­ко, си­ту­а­ци­ја ка­ква је на ни­воу Ре­пу­бли­ке, до­зво­ља­
ва­ће нео­д­го­вор­ним ква­зи­по­ли­ти­ча­ри­ма из ло­ка­ла да нас
за­сме­ја­ва­ју сво­јим алан­фор­дов­ским кре­а­ци­ја­ма. Као онај
ми­тро­вач­ки гра­до­на­чел­ник, ко­ји је ваљ­да уми­слио да ће
му ин­ве­сти­то­ри па­сти с не­ба. Или с Мар­са? Па је за ту
при­ли­ку на ле­ди­ни код се­ла Ве­ли­ки Ра­дин­ци, ре­шио да
пра­ви хе­ли­о­дром. Јер је, од сил­них ин­ве­сти­то­ра, ко­ји хи­
та­ју ка Срем­ској Ми­тро­ви­ци, коп­не­ни са­о­бра­ћај за­кр­чен.
Не би ме чу­ди­ло да тај до­го­ди­не поч­не да вр­ши при­пре­
ме за не­ку ју­би­лар­ну про­сла­ву Ле­те­ћег Цир­ку­са Мон­ти­ја
Пај­то­на. Са још но­вих хи­ља­ду за­по­сле­них, сва­ке на­ред­не
го­ди­не. Хи­ља­ду нај­ма­ње. И то са­мо пу­тем хе­ли­коп­тер­ског
де­сан­та. Са све ре­зер­вним па­до­бра­ном.
Ј
M STRIP
5. septembar 2012.
Crta i pi{e: Ratko Torma
M NOVINE
Strana 3.
ПО­ЛИ­ТИЧ­КИ БУ­МЕ­РАНГ БО­ЈА­НА ПАЈ­ТИ­ЋА
Пао ДС у Шиду,
на реду
је Рума!
Ка­да је пред­сед­ник вој­во­ђан­ске вла­де
ре­шио да по­сле дру­гог кру­га по­кра­јин­ских
из­бо­ра фор­ми­ра ко­ал
­ и­ци­ју без со­ци­ја­ли­
ста, би­ло је ло­гич­но оче­ки­ва­ти да ће му се
то вра­ти­ти као бу­ме­ранг, па се из то­га
мо­же за­кљу­чи­ти да је Бо­јан Пај­тић хтео да
иза­зо­ве ова­кав ефе­кат. Са­мо он зна за­што.
П
ро­шлог че­тврт­ка, у
Ши­ду је фор­ми­ра­на
но­ва пар­ла­мен­тар­
на ве­ћи­на за вр­ше­ње ло­
кал­не вла­сти, на че­лу са
на­пред­ња­ци­ма. Са ме­ста
пред­сед­ни­ка оп­шти­не и
ло­кал­ног пар­ла­мен­та сме­
ње­ни су На­та­ша Цвјет­ко­
вић и Жељ­ко Бре­сто­вач­ки.
Но­ву пар­ла­мен­тар­ну ве­ћи­
ну чи­не СНС, ДСС, ко­а­ли­
ци­ја ко­ју пред­во­ди СПС,
ко­ји има­ју 21 од укуп­но 39
од­бор­ни­ка у Скуп­шти­ни
оп­шти­не Шид.
За но­вог пред­сед­ни­ка
оп­шти­не иза­бран је Ни­ко­
ла Ва­сић, ње­гов за­ме­ник
је и да­ље Ср­ђан Ма­ле­ше­
вић (ДСС), док је за пр­вог
чо­ве­ка шид­ског пар­ла­
мен­та иза­бран Бра­ни­слав
Ма­у­ко­вић (СПС), а ње­гов
Ни­ко­ла Ва­сић
ДЕ­МО­КРА­ТЕ УЗ­ВРА­ЋА­ЈУ УДА­РАЦ?
Пај­ти­ћев чо­век
на че­лу Ми­тро­ви­це!
Р
ас­пу­шта­њем Град­ског
од­бо­ра Де­мо­крат­ске
стран­ке у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци, от­кло­ње­на је
смет­ња да се на че­лу ДС
на­ђе гра­до­на­чел­ник Бра­ни­
слав Не­ди­мо­вић, оми­ље­ни
Пај­ти­ћев ло­к ал­ни ка­дар,
ина­че по­ли­тич­ки пу­лен
Не­на­да Ле­ма­ји­ћа и ње­го­
вих кре­а­тив­них ми­сли
де­ло. Не­ди­мо­вић је, на­и­ме,
јед­н им де­д а­м ра­зов­с ким
ге­стом, По­кра­јин­ском од­бо­
ру ДС за Вој­во­ди­ну улеп­
шао но­во­го­ди­шње и бо­жић­
не благ­да­не, уочи Но­ве
2011. Ни ма­ње, ни ви­ше, он
је кра­јем де­цем­бра 2010.
пот­пи­сао при­ступ­ни­цу за
при­јем у ДС, уз оду­ше­вље­
4. Strana
но че­сти­та­ње нај­ви­ших вој­
во­ђан­ских функ­ци­о­не­ра
ове стран­ке. Са­мим тим
чи­ном (че­сти­та­ња пред
ва­зда буд­ним ка­ме­ра­ма
Срем­ске те­ле­ви­зи­је), Не­ди­
мо­вић је из­ја­вио да се осе­
ћа као Члан. Упр­кос то­ме
што пр­ви чо­век ми­тро­вач­
ких де­мо­кра­та ни­је же­лео
да га при­ми у ор­га­ни­за­ци­ју,
уз обра­зло­же­ње да су га на
ме­с то
гра­д о­н а­ч ел­н и­к а
из­бра­ли за­пра­во ра­ди­ка­ли.
Та­ко је Не­ди­мо­ви­ћу оста­ло
са­мо да се осе­ћа. Као
Члан.
Због не­по­слу­шно­сти пре­
ма ше­фу вла­де Вој­во­ди­не
Бо­ја­ну Пај­ти­ћу и пар­тиј­
ском ко­ме­са­ру вој­во­ђан­
ског ДС Ду­ша­ну Еле­зо­
ви­ћу, Алек­сан­дар Про­
да­но­вић је не­дав­но
сме­њен, рас­пу­штен је
Град­ски од­бор де­мо­кра­
та у Срем­ској Ми­тро­ви­
ци, а на че­ло је за пар­
тиј­с ког
по­в е­р е­н и­к а ПРИСТУПНИЦА У ДС:
до­ве­ден Го­ран Ивић. Бранислав Недимовић
Дру­гим ре­чи­ма, сме­ном
Про­д а­н о­в и­ћ а,
ви­ш е
са де­мо­кра­та­ма на че­лу, у
ни­шта не оме­та Не­ди­мо­ви­ Срем­ској Ми­тро­ви­ци су
ћа да по­ста­не Члан, а не на­п ред­њ а­ц и
при­л ич­н о
са­мо да се осе­ћа (као за­бри­ну­ти због мо­гућ­но­сти
Члан), што зна­чи да ће пре­ком­по­но­ва­ња вла­сти у
Срем­ска Ми­тро­ви­ца, пр­ви обр­ну­том сме­ру, од­но­сно у
пут по­сле 5. ок­то­бра 2000. ко­рист де­мо­кра­та са Ивић
има­ти де­мо­кра­ту за гра­до­ Го­ра­ном и Не­ди­мо­вић Бра­
на­чел­ни­ка.
ни­сла­вом на че­лу. И док се у дру­гим оп­шти­
на­ма ру­ше ло­кал­не вла­сти
В. Ћ.
M NOVINE
5. septembar 2012.
за­ме­ник је др Жељ­ко Фај­
фрић (СНС), те је при­мо­
пре­да­ја вла­сти оба­вље­на
дан ка­сни­је, у про­шли пе­
так.
Власт се не пре­да­је ла­
ко, па су де­мо­кра­те по­ку­
ша­ле да за­ко­че ову екс­
пре­сну сме­ну при­мед­ба­ма
фор­мал­но-прав­не при­ро­
де, али од то­га ни­је би­ло
вај­де. Оно што је де­мо­кра­
та­ма па­ло те­шко, ко­ли­ко и
гу­бље­ње са­ме вла­сти, је­
су из­не­ве­ре­на оче­ки­ва­ња
од стра­не бив­ших ко­а­ли­
ци­о­них парт­не­ра – ДСС и
СПС. Али, та­ква је по­ли­ти­
ка, а дуг је ман­дат (на­ро­чи­
то кад си у опо­зи­ци­ји), па
ко зна до ка­квих би се још
ком­би­на­ци­ја мо­гло до­ћи. О
то­ме се увек раз­ми­шља. Из кру­го­ва шид­ских на­
пред­ња­ка мо­же се чу­ти
да је при­мо­пре­да­ја вла­
сти про­те­кла мир­но, уз
сво по­што­ва­ње при­стој­ног
по­на­ша­ња, а то што су де­
мо­кра­те љу­те на бив­ше ко­
а­ли­ци­о­не пар­тен­ре, мо­гу
да за­хва­ле и Бо­ја­ну Пај­ти­
ћу. Да Бо­јан Пај­тић ни­је за­
рај­тао са со­ци­ја­ли­сти­ма,
не би до­шло до пре­ком­по­
но­ва­ња вла­сти на ло­ка­лу,
јер би со­ци­ја­ли­сти игра­ли
дру­га­чи­ју игру, а без со­
ци­ја­ли­ста,
на­пред­ња­ци
и ДСС не би мо­гли са­ми
фор­ми­ра­ти ло­кал­ну власт.
Ка­да је пред­сед­ник вој­
во­ђан­ске вла­де ре­шио да
по­сле дру­гог кру­га по­кра­
јин­ских из­бо­ра фор­ми­ра
ко­а­ли­ци­ју без со­ци­ја­ли­ста,
би­ло је ло­гич­но оче­ки­ва­
ти да ће му се то вра­ти­ти
као бу­ме­ранг, па се из то­га
мо­же за­кљу­чи­ти да је Бо­
јан Пај­тић хтео да иза­зо­ве
ова­кав ефе­кат. Са­мо он
зна за­што.
Елем, оно што се про­
шлог че­тврт­ка де­си­ло у
Ши­ду, уско­ро се оче­ку­је
и у Ру­ми, та­ко је на­ја­вио
Дра­ган Кар­даш, шеф ло­
кал­не фи­ли­ја­ле СПС, ко­ја
ће са СНС и ДСС фор­ми­
ра­ти но­ву пар­ла­мен­тар­ну
ве­ћи­ну и ло­кал­ну власт. У
Ру­ми су све­сни да се ово
де­ша­ва по ди­рек­ти­ва­ма из
стра­нач­ких цен­тра­ла, па и
не­ма не­ких тра­у­ма­тич­них
ре­а­го­ва­ња од стра­не де­
мо­кра­та.
В. Ћо­сић
5. septembar 2012.
СНС, ДСС И КО­А­ЛИ­ЦИ­ЈА ОКО СПС-А НА­ПРА­ВИ­ЛИ НО­ВУ
СКУП­ШТИН­СКУ ВЕ­ЋИ­НУ
Но­ва власт
Сме­ње­ни На­та­ша Цвјет­ко­вић и Жељ­ко Бре­сто­вач­ки. Ни­ко­ла
Ва­сић но­ви пред­сед­ник оп­шти­не Шид
П
о­сле
ско­ро
осмо­
ча­сов­ног
за­се­да­ња
Скуп­шти­не оп­шти­не
у че­твр­так 30. ав­гу­ста, про­
ме­ње­на је ло­кал­на власт у
оп­шти­ни Шид. Сед­ни­ци је
при­су­ство­ва­ло 22 од­бор­ни­
ка, док 19 од­бор­ни­ка ДС-а,
ЛСВ-а и СРС-а ни­је би­ло у
са­ли. По­сле кон­ста­то­ва­ња
кво­ру­ма Жељ­ко Бре­сто­
вач­ки пред­сед­ник СО Шид,
оба­ве­стио је од­бор­ни­ке о
под­не­том пред­ло­гу днев­
ног ре­да, као и пред­ло­зи­ма
за раз­ре­ше­ње пред­сед­ни­
ка СО Шид и пред­сед­ни­це
оп­шти­не као и пред­ло­ге за
из­бор пред­сед­ни­ка СО Шид
и за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка оп­
шти­не Шид, ко­је је пот­пи­сао
21 од­бор­ник. Бре­сто­вач­ки
је ре­као да пр­вом на ли­сти
пот­пи­са­них од­бор­ни­ка Ни­
ко­ли Ва­си­ћу, ни­је по­твр­ђен
од­бо­р­нич­ки ман­дат. За­тим
да по­је­ди­ни од­бор­ни­ци на
пот­пи­са­ном зах­те­ву, као
што су Зо­ран Се­ме­но­вић ко­
ји је ди­рек­тор Јав­ног пред­
у­зе­ћа за стам­бе­не услу­ге
и гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште
и Де­јан Ко­јић ко­ји оба­вља
функ­ци­ју по­моћ­ни­ка пред­
сед­ни­це оп­шти­не, не мо­гу
би­ти пот­пи­сни­ци.
– У За­ко­ну о ло­кал­ној са­
мо­у­пра­ви се ка­же да од­бор­
Ср­ђан Ма­ле­ше­вић
ник не мо­же би­ти за­по­слен
у оп­штин­ској упра­ви. Ако за­
по­слен у оп­штин­ској упра­ви
бу­де иза­бран за од­бор­ни­ка,
пра­ва и оба­ве­зе мо­ра­ју му
док тра­је ње­гов од­бор­нич­ки
ман­дат, пре­ста­ти. За­тим по
За­ко­ну о аген­ци­ји за бор­бу
про­тив ко­руп­ци­је, функ­ци­
о­нер мо­же да вр­ши са­мо
јед­ну функ­ци­ју. Зо­ран Се­
ме­но­вић и Де­јан Ко­јић не­
ма­ју са­гла­сност Аген­ци­је
за вр­ше­ње две функ­ци­је.
Вр­ше­њем две функ­ци­је по­
чи­ни­ли су кри­вич­но де­ло и
про­тив њих ће би­ти под­не­та
пре­кр­шај­на при­ја­ва Аген­ци­
ји за бор­бу про­тив ко­руп­ци­
је – ис­та­као је Бре­сто­вач­ки.
По­сле то­га пред­сед­ник
Нова шидска власт
M NOVINE
Strana 5.
Нај­ва­жни­ја ве­за са Вла­дом Ср­би­је
По­сле сед­ни­це Скуп­шти­не,
пред­став­ни­ци но­ве скуп­
штин­ске ве­ћи­не одр­жа­ли су
кон­фе­рен­ци­ју за но­ви­на­ре.
- На­да­мо се да ће­мо кроз
ве­о­ма на­по­ран рад и до­бру
са­рад­њу са ре­пу­блич­к ом
вла­дом, ус­пе­ти да ре­а­ли­зу­је­
мо све оно што смо обе­ћа­ли
у пред­из­бор­ној кам­па­њи.
За­хва­лио бих се сви­ма ко­ји
су нас по­др­жа­ли, али и они­
ма ко­ји ће нам по­мо­ћи да
ис­пу­ни­мо сво­је оба­ве­зе пре­
ма гра­ђа­ни­ма, из­ја­вио је
Ни­ко­ла Ва­сић, но­во­и­за­бра­ни
пред­сед­ник оп­шти­не Шид.
Бра­ни­слав Ма­у­ко­вић је
ре­као да ће рад но­ве ко­а­ли­
ци­је би­ти усме­рен на обез­бе­
ђи­ва­њу бо­љих усло­ва жи­во­
та гра­ђа­на.
- Мак­си­мал­но ће­мо се
за­ла­га­ти да ис­к о­ри­сти­мо
пред­но­сти ко­је има­мо, а то
су гра­нич­ни пре­ла­зи, шум­ско
бо­гат­ство, пу­те­ви. Учи­ни­ће­
мо све за про­спе­ри­тет на­шег
гра­да, ис­та­као је Ма­у­ко­вић.
Ср­ђан Ма­ле­ше­вић је ре­као
да су се сте­кли усло­ви да се
фор­ми­ра ко­а­ли­ци­ја ко­ја ће
омо­гу­ћи­ти да шид­ска оп­шти­
на бу­де по­ве­за­на са струк­ту­
ра­ма ре­пу­блич­ке вла­сти, ко­ја
мо­же да по­мог­не и обез­бе­ди
про­спе­ри­тет. Ма­ле­ше­ви­ће је
на­гла­сио да ту пре све­га
ми­сли на ин­ду­стриј­ску зо­ну и
све пред­но­сти за раз­вој при­
вре­де ко­је Шид пру­жа.
И пред­сед­ник ОО ПУПС-а
Ни­ко­ла Ви­дић огла­сио се
по­во­дом фор­ми­ра­ња но­ве
ко­а­ли­ци­о­не ве­ћи­не.
- Ово пре­к ом­по­но­ва­ње
вла­сти у Ши­ду је ло­ги­чан
след до­га­ђа­ја. Ова ко­а­ли­ци­
о­на ве­ћи­на је ле­ги­тим­на и
ле­гал­на и си­гу­ран сам да
ће­мо до­при­не­ти по­бољ­ша­њу
усло­ва жи­во­та гра­ђ а­н а
оп­шти­не Шид, што је и је­ди­
ни циљ свих нас, ре­као је
Ви­дић.
СО Шид пред­ло­жио је да
се сед­ни­ца пре­ки­не до раз­
ре­ше­ња спор­них пи­та­ња, а
он и На­та­ша Цвјет­ко­вић су
на­пу­сти­ли скуп­штин­ско за­
се­да­ње, док је 21 од­бор­ник
СНС-а, ДСС-а и ко­а­ли­ци­је
оку­пље­не око СПС-а, на­
ста­вио скуп­штин­ско за­се­
да­ње ко­ме је пред­се­да­вао
за­ме­ник пред­сед­ни­ка СО
Шид, Бра­ни­слав Ма­у­ко­вић.
По­но­во је утвр­ђен кво­рум
по­сле че­га се при­сту­пи­ло
гла­са­њу о пред­ло­гу за до­
пу­ну днев­ног ре­да за ко­ји
се из­ја­снио 21 од­бор­ник.
По­твр­ђен је ман­дат од­бор­
ни­ку Ни­ко­ли Ва­си­ћу, а за­
тим је раз­ма­тран пред­лог
за раз­ре­ше­ње пред­сед­ни­ка
СО Шид Жељ­ка Бре­сто­вач­
ког и пред­сед­ни­це оп­шти­не
На­та­ше Цвјет­ко­вић и ње­ног
за­ме­ни­ка Ср­ђа­на Ма­ле­ше­
ви­ћа. Из­бор­на ко­ми­си­ја је
до­не­ла ре­ше­ње о раз­ре­ше­
њу за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка
оп­шти­не и раз­ре­ше­ња од­
бор­ни­ка Зо­ра­на Се­ме­но­ви­
ћа. Вра­ћен је ман­дат од­бор­
ни­ку Ср­ђа­ну Ма­ле­ше­ви­ћу,
а за но­вог пред­сед­ни­ка СО
Шид иза­бран је Бра­ни­слав
Ма­у­ко­вић (СПС), док је за
ње­го­вог за­ме­ни­ка иза­бран
др Жељ­ко Фај­фрић (СНС).
За но­вог пред­сед­ни­ка оп­
шти­не Шид, иза­бран је Ни­
ко­ла Ва­сић (СНС), док је за
за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка оп­
шти­не иза­бран Ср­ђан Ма­
ле­ше­вић (ДСС).
До­не­то је и ре­ше­ње о
име­но­ва­њу Ко­ми­си­је за
при­мо­пре­да­ју
ду­жно­сти
у са­ста­ву: Ђор­ђе То­мић,
Ка­ти­ца Ви­јук, Дра­ган Гу­
тић, Бран­ко Ра­дој­ко­вић и
Цвјет­ко Ра­кић. Скуп­шти­
на је иза­бра­ла и но­во Оп­
штин­ско ве­ће чи­ји чла­но­ви
су Бо­ја­на Ле­пи­њи­ца, Сло­
бо­дан Ба­но­вић, Ва­ња Гнип,
Ми­лан Жан Планг, Дра­ган
Гу­тић, Де­јан Ло­га­ру­шић,
Ву­ја­дин Ва­сић и Ми­ло­мир
Угље­шић. Пре­о­ста­ле тач­ке
днев­ног ре­да од­ло­же­не су
за на­ред­но скуп­штин­ско за­
се­да­ње ко­је ће уско­ро би­ти
одр­жа­но.
Су­за­на Да­ра­ба­шић
Са кон­фе­рен­ци­је за штам­пу
Жал­ба Управ­ном су­ду
На кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­
на­ре одр­жа­ној у па­у­зи скуп­
штин­ског за­се­да­ња, огла­си­
ли су се и раз­ре­ше­ни пред­
сед­ник СО Шид Жељ­ко Бре­
сто­вач­ки и до­са­да­шња
пред­сед­ни­ца оп­шти­не На­та­
ша Цвјет­ко­вић.
Жељ­к о Бре­сто­вач­ки је
из­ја­вио да све што се до­го­
ди­ло на сед­ни­ци ни­је ле­ги­
тим­но и да на сед­ни­ци ни­је
би­ло кво­ру­ма због су­ко­ба
ин­те­ре­са Зо­ран Се­ме­но­ви­
ћа и Де­ја­на Ко­ји­ћа.
- Упу­ћен је зах­тев Аген­ци­
ји за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је
и ми­слим да ће­мо од­го­вор
до­би­ти вр­ло бр­зо. Мно­го
не­за­ко­ни­то­сти се де­си­ло на
сед­ни­ци, због че­га ће­мо се
ми обра­ти­ти Управ­ном су­ду
у Бе­ог­ ра­ду и Ми­ни­стар­ству
за ло­к ал­ну са­мо­у­пра­ву.
Не­ће­мо до­зво­ли­ти ба­ха­то
по­на­ша­ње оних ко­ји же­ле
власт по сва­ку це­ну. Да су
ис­по­што­ва­ли про­це­ду­ру, ми
би смо им че­сти­та­ли као
по­ли­тич­ким про­тив­ни­ци­ма и
по­ста­ли им кон­струк­тив­на
опо­зи­ци­ја. Ов­де смо сме­ње­
6. Strana
Жељ­ко Бре­сто­вач­ки и На­та­ша Цвјет­ко­вић
ни не за­то што смо ло­ше
ра­ди­ли, не­го за­то што је то
хтео не­ко из Бе­о­гра­да. При­
мо­пре­да­ју ће­мо из­вр­ши­ти
ка­да до­би­је­мо од­го­вор
Управ­ног су­да, уко­ли­ко бу­де
та­ко на­ло­же­но. Ја, као још
увек ле­ги­тим­ни пред­сед­ник
СО Шид, пла­ни­рам да у
на­ред­ном пе­ри­о­ду за­ка­жем
на­ста­вак ове сед­ни­це и
за­вр­ши­мо све пред­ло­же­не
тач­ке днев­ног ре­да, ис­та­као
је Бре­сто­вач­ки.
M NOVINE
5. septembar 2012.
НО­ВА ВЛАСТ У РУ­МИ
Ве­ћи­ну чи­не СНС,
СПС и ДСС
П
ре­ком­по­но­ва­ње вла­
сти на ло­кал­ном ни­воу
ни­је за­об
­ и­шло ни рум­
ску оп­шти­ну. Но­ва вла­да­ју­ћа
ко­а­ли­ци­ја ко­ју чи­не 14 од­
бор­ни­ка Срп­ске на­пред­не
стран­ке, шест СПС – ПУПС
и пет ДСС има да­кле 25, од
укуп­но 43 од­бор­ни­ка у СО
Ру­ма – упо­зна­ти су но­ви­на­
ри на кон­фе­рен­ци­ји ко­ја је
одр­жа­на по­след­њег да­на ав­
гу­ста у про­сто­ри­ја­ма СПС.
Исто­вре­ме­но, при­ку­пље­но
је 24 пот­пи­са (по­треб­но 15)
за са­зи­ва­ње ван­ред­не сед­
ни­це СО Ру­ма на ко­јој би но­
ва ло­кал­на власт и зва­нич­но
би­ла по­твр­ђе­на. По за­кон­
ским од­ред­ба­ма, нај­ка­сни­је
до 14. сеп­тем­бра, Ру­мља­
ни ће има­ти но­ву ло­кал­ну
власт.
– До ово­га је до­шло сход­
но де­ша­ва­њи­ма у це­лој Ср­
Чаршијске
приче
Јед­но од пи­та­ња но­ви­на­
ра упу­ће­но Ра­ди Ма­ра­ви­
ћу ти­ца­ло се и при­ча ко­је
кру­же гра­дом о не­сло­зи у
СНС, а на то је Ма­ра­вић од­
го­во­рио да су то чар­шиј­ске
при­че.
– Сва­ка стран­ка у опо­зи­
ци­ји има тих про­бле­ма, али
до­ла­ском на власт они ће
сва­ка­ко би­ти ма­њи, ре­као
је Ра­да Ма­ра­вић.
Обе­ло­да­ње­на но­ва ко­а­ли­ци­ја
би­ји и по­шту­ју­ћи од­лу­ке на­
ших пар­тиј­ских ор­га­на, као и
во­љу гра­ђа­на ко­ја је ис­ка­за­
на на из­бо­ри­ма 6. и 20. ма­
ја. На­дам се да ће­мо у овом
са­ста­ву би­ти још успе­шни­ји,
на до­бро­бит свих гра­ђа­на
рум­ске оп­шти­не, ис­та­као је
Дра­ган Кар­даш, пред­сед­ник
ОО СПС у Ру­ми.
По­сто­је­ћа по­ли­тич­ка си­
ту­а­ци­ја је дик­ти­ра­ла ова­кве по­те­зе, сма­тра др Сне­жа­на
Бо­ја­нић Сто­јић.
– Де­мо­крат­ска стран­ка Ср­
Пот­пи­си за ван­ред­ну сед­ни­цу СО Ру­ма
5. septembar 2012.
би­је свој про­грам не мо­же
да ре­а­ли­зу­је из опо­зи­ци­је,
не­го као стран­ка на вла­сти.
Прет­ход­ни са­став ко­а­ли­ци­
је на вла­сти ни­је обе­ћа­вао
трај­ност. Пле­ди­рам да се за­
др­жи је­дан ци­ви­ли­за­циј­ски
и кул­тур­ни ни­во и да сме­на
вла­сти про­тек­не без љут­ње
и ре­ван­ши­зма, ис­та­кла је
др Сне­жа­на Бо­ја­нић Сто­јић,
пред­сед­ни­ца ОО ДСС.
За­до­вољ­ство што је до­
шло до пре­ком­по­но­ва­ња
вла­сти из­ра­зио је Ра­да Ма­
ра­вић, по­ве­ре­ник ОО СНС.
– Ства­ри ко­је су до­бре не­
ће­мо ме­ња­ти, а оно што не
ва­ља, а то­га је до­ста би­ло –
хо­ће­мо. У мно­гим вој­во­ђан­
ским оп­шти­на­ма до­шло је до
сме­не вла­сти, би­ће бо­ље и
гра­ђа­ни не­ма­ју че­га да се бо­
је, ре­као је на кон­фе­рен­ци­ји
за но­ви­на­ре Ра­да Ма­ра­вић.
О же­љи да се на­бо­ље про­
ме­ни жи­вот гра­ђа­на го­во­рио
је и Крум Ва­сев, пред­сед­ник
ОО ПУПС-а, по­го­то­во нај­ста­
ри­јих гра­ђа­на чи­је су пен­зи­је
не­до­вољ­не за при­сто­јан жи­
вот.
– Пре­ко по­ла ми­ли­о­на
пен­зи­о­не­ра жи­ви са пен­зи­ја­
ма од око 15.000, а њих око
M NOVINE
120.000 са пен­зи­ја­ма око
13.000 ди­на­ра, ре­као је Крум
Ва­сев и из­ра­зио на­ду да ће
но­во­фор­ми­ра­на ко­а­ли­ци­ја
из­др­жа­ти цео ман­дат.
Ма­да ће се о кон­крет­ним
ка­дров­ским ре­ше­њи­ма зна­
ти уско­ро, тач­ни­је за нај­ва­
жни­је функ­ци­је већ на сед­
ни­ци СО Ру­ма (ре­ко­смо да
ће би­ти одр­жа­на до 14.сеп­
тем­бра) не­ки де­та­љи спо­
ра­зу­ма су из­не­ти и на овој
кон­фе­рен­ци­ји. СПС – ПУПС
до­би­ја ме­сто пред­сед­ни­
ка рум­ске оп­шти­не ( Дра­ган
Кар­даш), као и за­ме­ни­ка
пред­сед­ни­ка СО Ру­ма. На­
пред­ња­ци­ма при­па­да ме­сто
пред­сед­ни­ка СО Ру­ма, као и
за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка рум­
ске оп­шти­не, те се­кре­та­ра
СО Ру­ма.
Др Сне­жа­на Бо­ја­нић Сто­
јић је још до­да­ла да ње­на
стран­ка не­ће по сва­ку се­ну
уче­ство­ва­ти у вла­сти и не­
ће при­ста­ја­ти на оно што бу­
ду сма­тра­ли да ни­је у ре­ду,
док је Ра­да Ма­ра­вић ис­та­као
да СНС и ње­ни ко­а­ли­ци­о­ни
парт­не­ри же­ле по­ка­жу ко­ли­
ко вре­де и шта зна­ју.
С. Џа­ку­ла
Strana 7.
Отво­ре­на вра­та
И про­шлог пет­ка, на „Отво­
ре­ним вра­ти­ма“ код пред­сед­
ни­ка оп­шти­не Пе­ћин­ци, Са­ве
Чој­чи­ћа, при­ли­ку да сво­је про­
бле­ме пред­ста­ве пред­сед­ни­ку
и ње­го­вим са­рад­ни­ци­ма ис­ко­
ри­сти­ло је три­де­се­так гра­ђа­
на. Као и прет­ход­них пе­та­ка,
нај­че­шћи су би­ли зах­те­ви за
фи­нан­сиј­ску по­моћ и по­моћ
при про­на­ла­же­њу по­сла, али
би­ло је и гра­ђа­на ко­ји су се
пред­сед­ни­ку обра­ти­ли ра­ди
по­мо­ћи у ре­ша­ва­њу имо­вин­
ско прав­них про­бле­ма или
про­бле­ма са по­љо­при­вред­
ним зе­мљи­штем. И ово­га пу­та
не­ко­ли­ко удру­же­ња је за­тра­
жи­ло по­др­шку оп­шти­не за
ре­а­ли­за­ци­ју сво­јих ак­тив­но­
сти.
- Дра­го ми је што гра­ђа­ни
ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву по­чи­њу
да до­жи­вља­ва­ју као ме­сто на
ко­јем ће би­ти са­слу­ша­ни и где
ће до­би­ти по­др­шку за ре­ша­ва­
ње про­бле­ма са ко­ји­ма се су­о­
ча­ва­ју, јер ја сам на по­чет­ку
ман­да­та ре­као да ће гра­ђа­ни
би­ти цен­трал­на тач­ка де­ло­ва­
ња но­ве оп­штин­ске вла­сти.
За­то и ка­да нам се гра­ђа­ни
обра­те са про­бле­мом ко­ји ни­је
ди­рект­но у на­шој над­ле­жно­
сти, по­тру­ди­мо се да им пре­ко
на­ших струч­ни слу­жби по­мог­
не­мо ма­к ар са­ве­то­дав­но –
из­ја­вио је пред­сед­ник оп­шти­
не Пе­ћин­ци, Са­ва Чој­чић.
У ПЕ­ЋИН­ЦИ­МА ПРЕ­КИ­НУТ ПРИ­ПРАВ­НИЧ­КИ ПРО­ГРАМ
При­прав­ни­ци
по­тро­ши­ли но­вац
В
е­ћи­ни
при­прав­ни­ка
ан­га­жо­ва­них у окви­ру
про­јек­та ко­ји је ло­кал­на
са­мо­у­пра­ва у Пе­ћин­ци­ма ре­
а­ли­зо­ва­ла са По­кра­јин­ским
се­кре­та­ри­ја­том за рад, за­по­
шља­ва­ње и рав­но­прав­ност
по­ло­ва, 30. ав­гу­ста су уру­че­
на ре­ше­ња о рас­ки­ду уго­во­
ра за­кључ­но са 31. ав­гу­стом
2012. го­ди­не.
У обра­зло­же­њу сто­ји да
је Про­је­кат ре­а­ли­за­ци­је ме­
ра ак­тив­не по­ли­ти­ке за­по­
шља­ва­ња пре­ки­нут због то­га
што су по­тро­ше­на сред­ства
у из­но­су од 14 ми­ли­о­на ди­
на­ра, од ко­јих је По­кра­ји­ски
се­кре­та­ри­јат из­дво­јио че­ти­
ри, а ло­кал­на са­мо­у­пра­ва
10 ми­ли­о­на ди­на­ра. Сто­га
ло­кал­на са­мо­у­пра­ва ви­ше
ни­је би­ла у мо­гућ­но­сти да
сно­си тро­шко­ве за­ра­да и
оста­лих при­па­да­ју­ћих пра­ва
при­прав­ни­ка и би­ла је при­
мо­ра­на да окон­ча про­грам.
На рад­ној прак­си је оста­ло
све­га не­ко­ли­ко при­прав­ни­ка,
за чи­јим је ра­дом ана­ли­зом
Са­ва Чој­чић
утвр­ђе­но да по­сто­ји по­тре­ба
у Оп­штин­ској упра­ви, су­ду и
пред­школ­ској уста­но­ви.
Пред­сед­ник оп­шти­не Пе­
ћин­ци, Са­ва Чој­чић, оп­ту­жио
је тим по­во­дом прет­ход­ну
власт за пред­из­бор­ну под­
ва­лу. Он је из­ја­вио да је због
при­до­би­ја­ња гла­со­ва, прет­
ход­на оп­штин­ска власт при­
ми­ла знат­но ви­ше при­прав­
ни­ка не­го што је про­гра­мом
би­ло пред­ви­ђе­но и на­вео да
је то раз­лог што су сред­ства
из­дво­је­на за ње­го­ву ре­а­ли­
за­ци­ју утро­ше­на пре ис­те­ка
про­гра­ма.
Д. С.
ЕКО­ЛО­ШКА КА­ТА­СТРО­ФА У ПЕ­ЋИ­НАЧ­КОЈ ОП­ШТИ­НИ
По­мор ри­бе у Га­лов­цу
З
бог при­ту­жби гра­ђа­на
да је у ка­на­лу Га­ло­вац
на­до­мак Пе­ћи­на­ца до­
шло до ма­сов­ног по­мо­ра
ри­бе, ин­спек­тор за за­шти­ту
жи­вот­не сре­ди­не оп­шти­не
Пе­ћин­ци, Ми­лан Ба­кић иза­
шао је на ли­це ме­ста пр­ви
пут 25. ав­гу­ста. Том при­ли­
ком је кон­ста­то­ва­но убр­за­но
оти­ца­ње во­де из ка­на­ла, а на
по­вр­ши­ни је већ би­ло уги­ну­
ле ри­бе, о че­му је оба­ве­ште­
на во­до­при­вред­на ин­спек­ци­
ја. На­кон из­о­стан­ка ре­ак­ци­је
над­ле­жних слу­жби, Ми­лан
Ба­кић је по­но­во иза­шао на
ли­це ме­ста 30. ав­гу­ста, ово­
га пу­та у прат­њи по­моћ­ни­ка
пред­сед­ни­ка оп­шти­не Пе­
ћин­ци, Ми­лен­ка Ве­ли­ки­ћа и
Си­ни­ше Здје­ла­ри­ћа.
Том при­ли­ком је утвр­ђе­но
је да су за са­да не­по­зна­ти
по­чи­ни­о­ци пре­гра­ди­ли Га­ло­
вац са око 20 куб­них ме­та­ра
зе­мље, на око 2.500 ме­та­ра
8. Strana
Во­да из муљ­них по­ља се ис­пум­па­ва у ка­нал
од бра­не ко­ја се на­ла­зи у
не­по­сред­ној бли­зи­ни пе­ћи­
нач­ке ше­ће­ра­не, чи­ме је за­
у­ста­вљен про­ток во­де пре­ма
бра­ни. На муљ­ним по­љи­ма
ше­ће­ра­не за­те­че­не су у ра­ду
две пум­пе, ко­је су пре­ко боч­
ног ка­на­ла упум­па­ва­ле во­ду
са муљ­ног по­ља у Га­ло­вац,
док је су­сед­но муљ­но по­ље
већ би­ло пра­зно.
Ка­ко на ли­цу ме­ста ни­је
за­те­чен ни­ко, све је до­ку­
мен­то­ва­но фо­то­гра­фи­ја­ма и
ви­део за­пи­сом, а оп­штин­ски
ин­спек­тор је са­чи­нио при­ја­ву,
ко­ја је од­мах упу­ће­на По­кра­
јин­ском се­кре­та­ри­ја­ту за по­
љо­при­вре­ду, во­до­при­вре­ду
и шу­мар­ство на да­ље по­сту­
M NOVINE
па­ње.
Пред­сед­ник оп­шти­не Пе­
ћин­ци, Са­ва Чој­чић, из­ја­вио
је тим по­во­дом да је у пи­та­
њу еко­ло­шка ка­та­стро­фа на
ко­ју над­ле­жни ор­га­ни као да
не же­ле да ре­а­гу­ју.
– Пр­ви пут смо оба­ве­сти­ли
во­до­при­вред­ну ин­спек­ци­ју, а
дру­ги пут и По­кра­јин­ски се­
кра­та­ри­јат за по­љо­при­вре­ду,
во­до­при­вре­ду и шу­мар­ство.
У оба слу­ча­ја ре­ак­ци­ја је из­
о­ста­ла. За­ни­мљи­во је ка­ко је
по­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат био
ефи­ка­сан ка­да је, под из­го­
во­ром вра­ћа­ња у прет­ход­но
ста­ње прак­тич­но за­тр­пан ка­
нал, ко­ји је је­дан про­из­во­ђач
из на­ше оп­шти­не ко­ри­стио
за за­ли­ва­ње по­љо­при­вред­
них кул­ту­ра, док за ма­сов­ни
по­мор ри­бе у Га­лов­цу не по­
ка­зу­ју ни­ка­кво ин­те­ре­со­ва­ње
– ре­као нам је пр­ви чо­век пе­
ћи­нач­ке оп­шти­не.
Ду­шан Срећ­ков
5. septembar 2012.
ОП­ШТИН­СКО ВЕ­ЋЕ ОП­ШТИ­НЕ ПЕ­ЋИН­ЦИ
На про­ве­ри тро­ше­ње
нов­ца у Цр­ве­ном кр­сту
Са сед­ни­це Оп­штин­ског ве­ћа
Н
а сед­ни­ци Оп­штин­ског
ве­ћа оп­шти­не Пе­ћин­
ци, 30. ав­гу­ста, пред­
ста­вљен је про­цес уво­ђе­
ња си­сте­ма ме­ђу­на­род­них
стан­дар­да у про­цес ра­да
Оп­штин­ске упра­ве. Том при­
ли­ком је ис­так­ну­то да је овај
про­цес већ у то­ку и да ће
тра­ја­ти око шест ме­се­ци,
а да је овај си­стем већ уве­
ден у ве­ћем бро­ју оп­шти­на у
Ср­би­ји, по­себ­но оних ко­је су
уоче­не као по­жељ­на ме­ста
за ин­ве­сти­ра­ње. Циљ уво­ђе­
ња ових стан­дар­да је да се
по­стиг­не тран­спа­рент­ност и
за­ко­ни­тост у ра­ду Упра­ве и
да се гра­ђа­нин ста­ви у цен­
тар де­ло­ва­ња ло­кал­не са­мо­
у­пра­ве.
Усво­јен је и Пред­лог од­
лу­ке о из­ме­ни Пра­вил­ни­ка
о си­сте­ма­ти­за­ци­ји рад­них
ме­ста у Оп­штин­ској упра­ви.
На­чел­ник Оп­штин­ске упра­
ве, Жељ­ко Тр­бо­вић, тим по­
во­дом је ре­као да се овом
из­ме­ном ре­ша­ва са­мо не­
ко­ли­ко го­ру­ћих про­бле­ма са
ка­дро­ви­ма у Упра­ви, а да
ће пот­пу­на си­сте­ма­ти­за­ци­ја
би­ти ура­ђе­на по­сле но­ве го­
ди­не, на­кон уво­ђе­ња си­сте­
ма ме­ђу­на­род­них стан­дар­да
ква­ли­те­та.
Ве­ће је до­не­ло и од­лу­ку
да се у План јав­них на­бав­ки
увр­сте че­ти­ри но­ве по­зи­ци­је,
ко­је се од­но­се на уво­ђе­ње
но­вих софт­вер­ских ре­ше­ња
у рад Оп­штин­ске упра­ве.
До­не­та је и од­лу­ка о из­ме­
ни це­на при­кључ­ка на ка­на­
5. septembar 2012.
ли­за­ци­о­ну мре­жу, јер су ка­
ко је об­ја­снио ди­рек­тор ЈКП
„Ка­на­ли­за­ци­ја“
Пе­ћин­ци,
Жељ­ко Ерор, до­са­да­шње
це­не би­ле еко­ном­ски нео­др­
жи­ве.
Из­ме­ном Од­лу­ке о оп­штин­
ским пу­те­ви­ма, овај акт је са­
мо при­ла­го­ђен но­во­на­ста­лој
си­ту­а­ци­ји, јер је ка­ко је обра­
зло­жио на­чел­ник Оде­ље­ња
за при­вре­ду, Вла­да Је­ре­мић,
уред­бом Вла­де Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је о одр­жа­ва­њу јав­них
пу­те­ва, оп­шти­на Пе­ћин­ци
до­би­ла ви­ше од 50 ки­ло­ме­
та­ра пу­те­ва у сво­ју над­ле­
жност, те је би­ло нео­пх­ од­но
про­гла­си­ти их оп­штин­ским
пу­те­ви­ма, ка­ко би се ство­рио
прав­ни оквир за њи­хо­во одр­
жа­ва­ње.
Оп­штин­ско ве­ће је усво­ји­
ло из­ве­шта­је о по­сло­ва­њу
за 2011. и пла­но­ве ак­тив­но­
сти у 2012. го­ди­ни Јав­них
ко­му­нал­ног пред­у­зе­ћа „Са­
ва“, Јав­ног ур­ба­ни­стич­ког
пред­у­зе­ћа „План“, ко­је је за­
јед­нич­ко за оп­шти­не Ру­ма и
Пе­ћин­ци, Кул­тур­ног цен­тра,
На­род­не би­бли­о­те­ке и До­ма
здра­вља. Чла­но­ви Оп­штин­
ског ве­ћа су јед­но­гла­сно од­
би­ли да усво­је са­мо из­ве­штај
о ра­ду и план ак­тив­но­сти Цр­
ве­ног кр­ста Пе­ћин­ци. Они су
оштро кри­ти­ко­ва­ли оба из­
ве­шта­ја, јер су сма­тра­ли да
се из њих не ви­ди ја­сно на
ко­ји на­чин је утро­ше­но 19
ми­ли­о­на ди­на­ра стро­го на­
мен­ских сред­ста­ва из 2011.
го­ди­не, као ни на ко­ји на­чин
је пла­ни­ра­но да се утро­ши
38 ми­ли­о­на пред­ви­ђе­них за
ову го­ди­ну. Сто­га је од­лу­че­но
да се о ово­ме рас­пра­вља на
пр­вој на­ред­ној сед­ни­ци Оп­
штин­ског ве­ћа, за ка­да је од
Цр­ве­ног кр­ста зах­те­ва­но да
до­ста­ви сва по­треб­на обра­
зло­же­ња.
На­чел­ник Оде­ље­ња за бу­
џет и фи­нан­си­је, Зо­ран Вој­
кић, ин­фор­ми­сао је Оп­штин­
ско ве­ће да је 20. ју­ла дуг
оп­шти­не из­но­сио 364 ми­ли­
о­на ди­на­ра, а да је у про­те­
клих 40 да­на но­ве вла­сти тај
дуг сма­њен за 25 ми­ли­о­на,
с тим што је у истом пе­ри­о­
ду за но­во­при­сти­гле оба­ве­зе
ис­пла­ће­но око 20 ми­ли­о­на
ди­на­ра, што зна­чи да је за
са­мо 40 да­на раз­ду­же­но 45
ми­ли­о­на ди­на­ра.
Већ­ник Ми­лан Пе­тро­вић
је као пред­став­ник Оп­штин­
ског ве­ћа иза­бран у Са­вет
за ми­гра­ци­је, а из­ве­штај о
функ­ци­о­ни­са­њу про­тив­град­
не за­шти­те на те­ри­то­ри­ји
оп­шти­не под­нео је за­ме­ник
пред­сед­ни­ка оп­шти­не, Ми­
лан Сте­па­но­вић.
Под тач­ком ра­зно већ­ник
Ми­лан Пе­тро­вић је из­нео
про­бле­ме са сме­тли­штем и
сточ­ним гро­бљем у Ме­сној
за­јед­ни­ци По­пин­ци и пред­
ло­жио да се по­сло­ви одр­
жа­ва­ња ху­ма­них и сточ­них
гро­ба­ља по­ве­ре Јав­ним ко­
му­нал­ним пред­у­зе­ћи­ма, ка­ко
би се у бу­дућ­но­сти овај по­
сао ква­ли­тет­ни­је оба­вљао.
Ду­шан Срећ­ков
M NOVINE
КЛА­СИЧ­НА КУ­ГА СВИ­ЊА
Вак­ци­на­ци­је
једино решење
Кла­сич­на ку­га сви­ња
(ККС) је за­ра­зна, ви­ру­сна
бо­лест до­ма­ћих и ди­вљих
сви­ња ши­ро­ко рас­про­стра­
ње­на у све­ту. Све зе­мље
Евро­пе бо­ре се про­тив ове
бо­ле­сти, укљу­чу­ју­ћи и оне у
ко­ји­ма се она не по­ја­вљу­је.
У Ср­би­ји већ го­ди­ну и по
да­на не­ма слу­ча­је­ва ове
бо­ле­сти. Ме­ђу­тим, спо­ра­
дич­на или ма­сов­на но­ва
жа­ри­шта бо­ле­сти до­ма­ћих
сви­ња ре­ги­стро­ва­на су у
по­след­њој де­це­ни­ји 20.
ве­ка. При­ме­ном вак­ци­на­ци­
је ових ште­та не­ма и бо­лест
се не по­ја­вљу­је или се вр­ло
рет­ко по­ја­вљу­је. До­бар је
при­мер Ср­би­ја где се при­
ме­ном вак­ци­на­ци­је ко­ју
спро­во­д и
Ми­н и­с тар­с тво
по­љо­при­вре­де бо­лест од
2007. до да­нас појавила
све­га два пу­та, у 2010. го­ди­
ни. Са дру­ге стра­не, при­ме­
на вак­ци­на­ци­је огра­ни­ча­ва
из­воз сви­ња и све­жег свињ­
ског ме­са са­мо на зе­мље
ко­је при­ме­њу­ју вак­ци­на­ци­ју
(БиХ, Цр­на Го­ра, Ма­ке­до­ни­
ја, Ру­си­ја и дру­ге зе­мље),
али ни­је мо­гу­ће на под­руч­је
ЕУ. Због то­га се ра­ди на
пре­стан­ку вак­ци­на­ци­је ко­ја
ће би­ти на сна­зи ка­да ри­зи­
ци од по­ја­вљи­ва­ња ку­ге
бу­ду све­де­ни на ми­ни­мум.
У Ср­би­ји се тре­нут­но раз­
ви­ја ре­ги­о­на­ли­за­ци­ја и ком­
парт­м ен­т а­л и­з а­ц и­ја.
За
по­себ­не фар­ме и кла­ни­це,
ко­је при­ме­њу­ју нај­ви­ше
стан­дар­де у по­гле­ду здрав­
стве­не за­шти­те сви­ња и
би­о­си­гур­но­сти, до­де­ли­ће се
по­себ­ни сер­ти­фи­ак­ти и оне
ће, као део ко­м­парт­мен­та
(као је де­фи­ни­са­но од стра­
не ОиЕ – свет­ске ор­га­ни­за­
ци­је за здра­вље жи­во­ти­ња)
до­би­ти одо­бре­ње за из­воз.
На­рав­но, са­мо под усло­вом
да се ККС не по­ја­вљу­је.
Ма­ла се­о­ска га­здин­ства,
где је ни­во хи­ги­је­не не­а­де­
ква­тан, а ме­ре здрав­стве­не
за­шти­те, укљу­чу­ју­ћи и обе­
ле­жа­ва­ње и пра­ће­ње кре­та­
ња сви­њ а не­д о­вољ­н е,
мо­ра­ју у бу­дућ­но­сти да се
пот­пу­но ре­ор­га­ни­зу­ју и да
от­к ло­н е
не­д о­с тат­к е.
У
на­ред­ном пе­ри­о­ду, са­мо
вак­ци­на­ци­је про­тив ККС
мо­же да оси­гу­ра ста­бил­ну
епи­зо­о­ти­о­ло­шку си­ту­а­ци­ју у
овој ка­те­го­ри­ји сви­њар­ских
фар­ми.
Strana 9.
IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛО­ПИ­ЛИ БРАК: Јо­цић
Бо­рис, хем. тех­ни­чар и Ка­ва­
зо­вић Ма­ри­на, ар­хи­тек­та,
Сту­пар Зо­ран, проф. исто­ри­је
и Ма­ти­је­вић Ива­на, проф. енг.
је­зи­к а, Не­дељ­ко­вић Го­ран,
ауто­е­лек­три­чар и Жу­нић
Су­за­на, дипл. еко­лог, Пров­чи
Игор, по­ли­ца­јац и Ерак Дра­га­
на, прех. тех­ни­чар, Си­мић
Да­мир, вој­но ли­це и Пе­јо­вић
Ан­дре­ја, тр­го­вац, Мо­ћић
Де­јан и По­зна­но­вић Је­ле­на,
еко­но­ми­ста, Мар­ко­вић Дра­
жен, пе­к ар и Ми­хај­ло­вић
Алек­сан­дра, фри­зер
ДО­БИ­ЛИ ЋЕР­КУ: Цве­тин­
ча­нин Дра­ган и Бо­ја­на,
Ћа­лић Го­ран и Дра­га­на,
Ту­тић Ми­љан и Та­тја­на –
Срем. Ми­тро­ви­ца, Ду­раћ
Пре­драг и Ива­на, Сте­ва­но­
вић Дар­ко и Ива­на – Ла­ћа­
рак, До­ста­нић Бра­ни­мир и
На­та­ша – Сал. Но­ћај­ски,
Илић Злат­ко и Кри­сти­на –
За­са­ви­ца 1, Ац­ко­вић Жељ­ко
и Ма­ја – Но­ви Кар­лов­ци,
Мир­ко­вић Или­ја и Љи­ља­на,
Бран­к о­вић Алек­сан­дар и
Мир­ја­на – Шид, Па­вић
Ми­лош и Мир­ја­на – Ру­ма
ДО­БИ­ЛИ СИ­НА: Пе­тро­вић
Жељ­ко и Ни­ко­ли­на – Срем.
Ми­тро­ви­ца, Ву­јић Дра­ган и
Ма­ри­ја­на – Мар­тин­ци, Џи­нић
Ва­са и Љу­би­ца – Ада­шев­ци,
Сто­јић Алек­сан­дар и Мир­ја­
на, Јо­ван­че­вић Јо­ви­ца и
Ма­ја, Бран­ко­вић Бра­ни­слав и
Не­вен­ка – Ру­ма, Очо­вај Вла­
ди­мир и Ален­ка, Га­шпар Вла­
ди­мир и Јар­мил­ка – Ста­ра
Па­зо­ва, Чо­вић Дра­ган и
Бран­ка – Шид
БЛИ­ЗАН­ЦИ (де­вој­чи­це):
Тра­ви­ца Не­дељ­ко и Ва­лен­ти­
на – Ру­ма
УМР­ЛИ: Сто­ја­но­вић То­дор
рођ. 1935, Гру­ји­чић Ми­ле­на
рођ. 1932, Та­кач Ана рођ.
1934, Ма­гић Ру­жи­ца рођ.
1963, Ку­зма­но­вић Ми­лој­ко
рођ. 1945, Јан­ко­вић Бран­ка
рођ. 1954, Ку­руц Бо­сиљ­к а
рођ. 1928, Ива­нић Смиљ­ка
рођ. 1942, Бо­ћан­ски Ђу­ра
рођ. 1945, Пе­тро­вић Сло­бо­
дан­к а рођ. 1942, Ра­дој­чић
Сте­во рођ. 1942, Ви­дић
Љу­би­ца рођ. 1935, Ђо­нић
Том­ка рођ. 1919, Ивић Зор­ка
рођ. 1930, Чи­еф Јан­ко рођ.
1935, Ива­но­вић Ми­л о­рад
рођ. 1954, Ра­ђе­вић Рај­ко рођ.
1960, Хан­чов­ски Јо­ван рођ.
1961.
10. Strana
ОП­ШТИН­СКА УПРА­ВА ПЕ­ЋИН­ЦИ
Нови софтвер
за већу ефикасност
У
по­след­њих ме­сец да­
на Оп­штин­ска упра­
ва оп­шти­не Пе­ћин­ци
уве­ла је но­ва софт­вер­ска
ре­ше­ња, ко­ја ће омо­гу­ћи­ти
по­ди­за­ње ква­ли­те­та ра­да у
не­ко­ли­ко кључ­них обла­сти
функ­ци­о­ни­са­ња ло­кал­не са­
мо­у­пра­ве. Но­вим софт­ве­ром
за књи­го­вод­ство бу­џе­та омо­
гу­ћен је мо­мен­та­лан увид у
ста­ње свих по­зи­ци­ја у бу­џе­ту
и свих ула­зних ра­чу­на у би­ло
ком тре­нут­ку, а у то­ку је уво­
ђе­ње но­вих софт­ве­ра за об­
ра­чун за­ра­да и за еви­ден­ци­ју
основ­них сред­ста­ва.
Оп­штин­ска упра­ва пла­ни­
ра, од но­ве го­ди­не, уво­ђе­ње
елек­трон­ског пра­ће­ња до­ла­
за­ка рад­ни­ка на по­сао и од­
ла­за­ка са по­сла, као и при­су­
ства на по­слу то­ком рад­ног
вре­ме­на.
На­чел­ник оп­штин­ске упра­
ве, Жељ­ко Тр­бо­вић, ка­же да
ће се но­вим софт­вер­ским ре­
ше­њи­ма до­би­ти са­вре­ме­на
Упра­ва и ква­ли­тет­ни­ји рад.
– За­ра­де рад­ни­ка Оп­штин­
ске упра­ве се фи­нан­си­ра­ју
Жељ­ко Тр­бо­вић
сред­стви­ма по­ре­ских об­ве­
зни­ка и не мо­же­мо до­зво­ли­
ти да се рад­но вре­ме ра­си­па,
а да не­ко ко­ри­сти две па­у­зе
за до­ру­чак и де­сет па­у­за за
пу­ше­ње. Оса­вре­ме­ња­ва­њем
ра­да Упра­ве, ми до­би­ја­мо у
сва­ком тре­нут­ку увид у ста­
ње бу­џе­та и основ­них сред­
ства, што ће до­не­ти ве­ли­ке
уште­де, а гра­ђа­ни до­би­ја­
ју струч­ни­ји и ква­ли­тет­ни­ји
рад, бр­же ре­ша­ва­ње њи­хо­
вих про­бле­ма и Оп­штин­ску
упра­ву ко­ја им је у сва­ком
тре­нут­ку на рас­по­ла­га­њу,
што нам је био циљ од са­мог
по­чет­ка – из­ја­вио је на­чел­ник
Тр­бо­вић.
Он је на­гла­сио да ће оп­
шти­на Пе­ћин­ци и убу­ду­ће
пра­ти­ти са­вре­ме­не тех­но­ло­
ги­је, ићи у ко­рак са вре­ме­ном
и да­ље уса­вр­ша­ва­ти си­стем
ко­ји се упра­во ус­по­ста­вља.
Д. С.
ЗА­ВР­ШЕ­ТАК РА­ДО­ВА НА ЗГРА­ДИ ОП­ШТИН­СКЕ УПРА­ВЕ У ШИ­ДУ
Леп­ше из­гле­да
и ште­ди енер­ги­ју
П
ро­те­клих да­на за­вр­
ше­ни су ра­до­ви на ре­
кон­струк­ци­ји
згра­де
оп­штин­ске упра­ве. Сред­ства
за ре­кон­струк­ци­ју згра­де
обез­бе­ди­ло је про­шле го­ди­
не Ми­ни­стар­ство за др­жав­ну
упра­ву и ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву
у из­но­су од 2.450.000 ди­на­ра,
а ло­кал­на са­мо­у­пра­ва уло­
жи­ла још око 40 од­сто сред­
ста­ва из бу­џе­та. Про­је­кат
по­ве­ћа­ња енер­гет­ске ефи­ка­
сно­сти згра­де ре­а­ли­зо­ван је
за­хва­љу­ју­ћи сред­стви­ма ко­ја
се оства­ру­ју при­ре­ђи­ва­њем
ига­ра на сре­ћу. У окви­ру тог
про­је­ка­та, ре­кон­стру­и­сан је
кров, по­ста­вље­не су но­ве де­
мит фа­са­де на спољ­не зи­до­
ве, за­ме­њен је део до­тра­ја­ле
сто­ла­ри­је, ре­но­ви­ра­ни су то­
а­ле­ти и дру­ге сит­ни­је из­ме­не
Некад и сад
у објек­ту оп­штин­ске упра­ве.
Ина­че пре­ма не­ким не­зва­
нич­ним по­да­ци­ма, при­зе­мље
згра­де из­гра­ђе­но је 20-их го­
M NOVINE
ди­на 20. ве­ка, а спрат је на­зи­
дан у по­сле­рат­ном пе­ри­о­ду,
40-их го­ди­на.
Су­за­на Да­ра­ба­шић
5. septembar 2012.
ПО­ВО­ДОМ 70. ГО­ДИ­НА ФА­ШИ­СТИЧ­КОГ ТЕ­РО­РА
UKRATKO
Час исто­ри­је
у Му­зе­ју Сре­ма
Те­сти­ра­ње
На сај­ту За­во­да за јав­но
здра­вље у Срем­ској Ми­тро­ви­
ци об­ја­вље­ни су ре­зул­та­ти
ак­ци­је те­рен­ског те­сти­ра­ња на
ХИВ бр­зим те­сто­ви­ма у Срем­
ској Ми­тро­ви­ци, Ста­рој Па­зо­ви
и Ши­ду, у окви­ру кам­па­ње „Не
мо­жеш да знаш док се не
те­сти­раш“. Ме­ђу те­сти­ра­ни­ма
у ова три гра­да ни­је би­ло ХИВ
по­зи­тив­них. Из За­во­да за јав­
но здра­вље под­се­ћа­ју гра­ђа­не
да се мо­гу те­сти­ра­ти на ХИВ у
њи­хо­вом Са­ве­то­ва­ли­шту у
Срем­ској Ми­тро­ви­ци, у Ули­ци
Ста­ри шор 47, сва­ког рад­ног
да­на од 7 до 14 ча­со­ва. Те­сти­
ра­ње је без упу­та, ано­ним­но и
бес­плат­но.
П
о­во­дом 70. го­ди­не од
по­ли­циј­ске ак­ци­је Вик­
то­ра То­ми­ћа 1942. го­ди­
не и 70. го­ди­на од ве­ли­ке
офан­зи­ве на Фру­шкој го­ри
исто­ри­ча­р Бо­ра Че­ке­ри­нац је
у Му­зе­ју Сре­ма одр­жао пре­
да­ва­ње.
- Пре 70 го­ди­на у око­ли­ни
Срем­ске Ми­тро­ви­це де­си­ли
су се суд­бо­но­сни рат­ни до­га­
ђа­ји. Пре све­га ак­ци­ја Вик­то­
ра То­ми­ћа, ко­ја је у две фа­зе
тра­ја­ла од 9. ав­гу­ста до 15.
сеп­тем­бра и у ко­јој је стра­да­
ло ста­нов­ни­штво Ми­тро­ви­це
и око­ли­не, али ту је и вој­нич­
ка офан­зи­ва на Фру­шкој го­ри
ко­ја је тра­ја­ла до кра­ја ав­гу­
ста 1942. го­ди­не. Да би­смо
раз­у­ме­ли са­да­шњост мо­ра­мо
по­зна­ва­ти исто­ри­ју, и то је
раз­лог ор­га­ни­зо­ва­ња овог
пре­да­ва­ња, ре­к ао је Бо­ра
Че­ке­ри­нац.
Не­по­сред­ни опу­но­мо­ће­ник
уста­шког по­глав­ни­к а Ан­те
Па­ве­ли­ћа, Вик­тор То­мић,
до­био је за­да­так да у Сре­му
уве­де ред и мир. Ти­ме су
по­че­ла ма­сов­на хап­ше­ња,
су­ђе­ња без су­да и уби­ја­ња
ци­ви­ла по го­то­во свим срем­
ским гра­до­ви­ма и се­ли­ма. На
Спо­мен гро­бљу у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци ле­же оста­ци не­ко­
ли­ко хи­ља­да не­ви­но стра­да­
лих жр­та­ва ове по­ли­циј­ске
ра­ци­је.
У дру­гој по­ло­ви­ни ав­гу­ста
Немци су де­ло­ви­ма 704, 714.
и 717. дивизије, Дру­гим до­мо­
бран­ски збо­ром и уз са­деј­
ство ма­ђар­ске реч­не фло­те
из­ве­ли офан­зи­ву на Фру­шку
СА­ЛАШ НО­ЋАЈ­СКИ
Бора Чекеринац
Са­бор
Сто­ја­на Чу­пи­ћа
Помен страдалима
У не­де­љу 2. сеп­тем­бра
на Спо­мен гро­бљу у Срем­
ској Ми­тро­ви­ци одр­жан је
по­мен не­ви­но стра­да­лим
жр­тва­ма уста­шког те­ро­ра
1942. го­ди­не. Па­ра­стос је у
ка­пе­ли на пра­во­слав­ном
гро­бљу слу­жио вла­ди­к а
срем­ски го­спо­дин Ва­си­ли­је,
а вен­це су по­ло­жи­ли пред­
став­ни­ци Гра­да Срем­ска
Ми­тро­ви­ца, бо­рач­ких ор­га­
ни­за­ци­ја као и по­том­ци
жр­та­ва.
го­ру. Офан­зи­ва је по­че­ла 24.
ав­гу­ста на­па­дом на По­ду­нав­
ски од­ред, ис­точ­но од пу­та
Ириг-С­р емска­ Камен­и ца.
Од­ред се без ве­ћих гу­би­та­ка
про­био из обру­ча и за­ба­цио у
не­при­ја­те­ље­ву по­за­ди­ну. Деј­
ства про­тив Фру­шко­гор­ског
од­ре­да, ко­ји се на­ла­зио у
за­пад­ном де­лу Фру­шке го­ре,
по­че­ле су 26­. а­вг­уста­. О­др­ед
је ­био о­кр­у жен, а­ли ­је
гл­авнина­ у­спе­ла да ­се­
п­робије ­и и­зб­егне у­ништење­.
­ емци­ су наст­ав­или насту­
Н
пање
п­р е­м а­
Дунаву,
уништили мање партизанске
јединице
и
похватали
мноштво народа који се
налазио у збегу. Из­би­ја­њем
на Дунав, 31. августа, не­мач­
ка офан­зи­ва је за­вр­ше­на, а
од 1. до 15. септембра до­мо­
бра­ни су из­вр­ши­ли по­нов­ни
пре­трес Фрушке горе.
М. Н.
РУМА
Завршен прилазни пут Борковцу
Р
а­до­ви на из­град­
њи при­ла­зног пу­
та Бор­ков­цу, чи­ја
је ду­жи­на 1,3 км при­
во­де се кра­ју. Реч је о
про­ши­ре­њу пу­та са 4
на 5,5 ме­та­ра са ивич­
ња­ци­ма, во­до­вод­ном
и га­со­вод­ном мре­жом,
као и ат­мос­фер­ском и
фе­кал­ном ка­на­ли­за­ци­
јом.
Оста­ло је да се још ком­
пле­ти­ра пе­шач­ка ста­за. По­
ред по­сто­је­ће, ко­ја је би­ла
5. septembar 2012.
са де­сне стра­не у прав­цу
Бор­ков­ца, са­да је ура­ђе­на и
са дру­ге стра­не пу­та.
На овај на­чин ће се и
знат­но олак­ша­ти, али и
естет­ски улеп­ша­ти при­
лаз оми­ље­ном из­ле­ти­
шту Ру­мља­на – Бор­
ков­цу. По­го­то­во, ка­да
на­ред­не го­ди­не, пре­ма
пла­ну, бу­де отво­рен и
ве­ли­ки олим­пиј­ски ба­
зен чи­ји су ра­до­ви у то­
ку.У дру­гој фа­зи уре­ђе­
ња при­ла­за Бор­ков­цу
пла­ни­ра се и из­град­ња би­ци­кли­стич­ке ста­зе.
M NOVINE
С. Џ.
Про­те­клог ви­кен­да у Са­
ла­шу Но­ћај­ском одр­жан је
тра­ди­ци­о­нал­ни, 20. по ре­ду
Са­бор Сто­ја­на Чу­пи­ћа – Зма­
ја од Но­ћа­ја. И ове го­ди­не
на Са­бо­ру су одр­жа­не вој­
вод­ске игре, кул­тур­но-умет­
нич­ки про­грам и дру­же­ње
са го­сти­ма. Ова зна­чај­на
кул­тур­на
ма­ни­фе­ста­ци­ја
тра­ди­ци­о­нал­но се одр­жа­ва
у сла­ву зна­ме­ни­тог вој­во­
де из Пр­вог и Дру­гог срп­ског
устан­ка, Сто­ја­на Чу­пи­ћа, а
у ор­га­ни­за­ци­ји За­ви­чај­ног
дру­шта „Сто­јан Чу­пић”, уз
по­др­шку Ме­сне за­јед­ни­це и
Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца.­
RUMSKI MATI^AR
СКЛО­ПИ­ЛИ БРАК: Бран­ко
Ђур­ђе­вић и Сла­ђа­на Ма­тић,
Да­ни­јел Ми­ка­ши­но­вић и На­да
Бо­рић
ДО­БИ­ЛИ СИ­НА: Бра­ни­слав
и Би­ља­на Ра­ду­ло­вић
УМР­ЛИ: Ни­ко­ла Др­ља­ча,
рођ. 1921, Мил­ка Аса­но­вић,
рођ. 1930, Ла­зар Јо­ва­но­вић,
рођ. 1948, Ол­га Ра­до­вић, рођ.
1937, Ра­дој­ка Вој­но­вић, рођ.
1932, Бран­ко Ко­лун­џи­ја, рођ.
1929, Са­ва Ђур­ђе­вач­ки, рођ.
1939, Зор­ка Ђер­ма­но­вић,
рођ. 1932, Ми­ли­во­је Пе­шић,
рођ. 1937, Иван­ка По­пов, рођ.
1922, Пе­тар Јо­вић, рођ. 1934,
Дра­гић Хрк­ман, рођ.1936.
REPERTOAR BIOSKOPA
Ру­ма
Ма­ла дво­ра­на
од 20.00 и 22.00 са­та
5. 9. Не­до­дир­љи­ви
6 – 12.9. Глу­мац
Strana 11.
ПО­ЛИ­ЦИЈ­СКА УПРА­ВА
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Ја­ча­ње
без­бед­но­сти
ђа­ка
И ове школ­ске го­ди­не, По­ли­
циј­ска упра­ва у Срем­ској
Ми­тро­ви­ци при­пре­ма низ ак­тив­
но­сти чи­ји је циљ ја­ча­ње без­
бед­но­сти уче­ни­ка у шко­ла­ма.
Од 1. до 15. сеп­тем­бра, сва­
ког рад­ног да­на од 7 до 19,30
ча­со­ва, сат вре­ме­на пре по­чет­
ка пр­вог ча­са и по за­вр­шет­ку
по­след­њег ча­са, са­о­бра­ћај­на
по­ли­ци­ја оба­вља­ће по­ја­ча­не
кон­тро­ле са­о­бра­ћа­ја у зо­на­ма
основ­них и сред­њих шко­ла, на
пу­те­ви­ма, ули­ца­ма и рас­кр­сни­
ца­ма ко­ји­ма се нај­че­шће кре­ћу
уче­ни­ци при­ли­ком до­ла­ска у
шко­лу и по­врат­ка ку­ћи.
По­себ­на па­жња на­ро­чи­то на
при­ла­зи­ма шко­ла­ма, би­ће
по­све­ће­на ђа­ци­ма пр­ва­ци­ма.
У то­ку сеп­тем­бра, би­ће одр­
жа­на пре­да­ва­ња о без­бед­ном
уче­шћу де­це у са­о­бра­ћа­ју, у
свим основ­ним шко­ла­ма на
под­руч­ју Сре­ма. Еду­ка­ци­јом ће
би­ти об­у­хва­ће­не све уз­ра­сне
гру­пе, а по­себ­но уче­ни­ци ко­ји
пр­ви пут по­ла­зе у шко­лу. У са­рад­њи са школ­ским упра­
ва­ма, то­ком це­ле школ­ске го­ди­
не, на под­руч­ју Сре­ма на­ста­ви­
ће се ре­а­ли­за­ци­ја про­јек­та
“Без­бед­но де­тињ­ство - раз­вој
без­бед­но­сне кул­ту­ре мла­дих.”
Са­о­бра­ћај­не па­тро­ле опре­
мље­не ра­да­ри­ма кон­тро­ли­са­ће
бр­зи­ну кре­та­ња мо­тор­них во­зи­
ла на де­ло­ви­ма пу­те­ва чи­је
тех­нич­ке осо­би­не омо­гу­ћа­ва­ју
раз­ви­ја­ње ве­ћих бр­зи­на. Та­ко­ђе, са­о­бра­ћај­на по­ли­ци­
ја фо­то­гра­фи­са­ће и сни­ма­ће
пре­кр­ша­је не­у­сту­па­ња пр­вен­
ства про­ла­за пе­ша­ци­ма и про­
ла­зак во­зи­ла на знак цр­ве­ног
све­тла се­ма­фо­ра, на оним рас­
кр­сни­ца­ма и пу­те­ви­ма ко­ји­ма
се де­ца нај­ви­ше кре­ћу, ра­ди
до­ку­мен­то­ва­ња и ка­жња­ва­ња
из­вр­ши­ла­ца на­ве­де­них пре­кр­
ша­ја.
Школ­ски по­ли­цај­ци, са­о­бра­
ћај­ни и оста­ли ан­га­жо­ва­ни
по­ли­циј­ски слу­жбе­ни­ци у то­ку
це­ле школ­ске го­ди­не ин­тен­зи­
ви­ра­ће оби­ла­ске у зо­на­ма шко­
ла, ра­ди пру­жа­ња по­мо­ћи,
спре­ча­ва­ња вр­ше­ња кри­вич­них
де­ла и пре­кр­ша­ја и оства­ри­ва­
њу без­бед­но­сне за­шти­те уче­ни­
ка и школ­ске имо­ви­не.
У са­рад­њи са над­ле­жним
оп­штин­ским ор­га­ни­ма, утвр­ди­
ти ста­ње са­о­бра­ћај­не сиг­на­ли­
за­ци­је у зо­на­ма шко­ла, ра­ди
про­на­ла­же­ња аде­кват­них тех­
нич­ких ре­ше­ња ко­ја ће до­при­
не­ти без­бед­ни­јем уче­шћу уче­
ни­ка у са­о­бра­ћа­ју (по­ста­вља­ње
за­штит­них огра­да, пре­пре­ке за
успо­ра­ва­ње са­о­бра­ћа­ја, се­ма­
фо­ри).
12. Strana
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Ре­кон­струк­ци­ја
рас­кр­сни­це
У
то­ку је ре­кон­струк­ци­ја рас­кр­сни­це ули­
ца Пи­вар­ске, Вод­не, Ку­змин­ске и Змај
Јо­ви­не. Ком­плет­на ре­кон­струк­ци­ја под­
зем­них ин­ста­ла­ци­ја, ка­на­ли­за­ци­о­не и во­до­
вод­не мре­же, а на­кон то­га ас­фал­ти­ра­ње и
по­ста­вља­ње се­ма­фо­ра ко­шта­ће 30 ми­ли­о­
на ди­на­ра. По­ста­вља­њем се­ма­фо­ра на овој
рас­кр­сни­ци до­при­не­ће се ве­ћој без­бед­но­сти
у са­о­бра­ћа­ју, на­ро­чи­то де­це, има­ју­ћи у ви­ду
чи­ње­ни­цу да се у бли­зи­ни ове рас­кр­сни­це
на­ла­зи Пин­ки­је­ва основ­на шко­ла.
Ка­ко је на­ја­вље­но у ЈП Ди­рек­ци­ја за из­
град­њу Гра­да ра­до­ви ће би­ти за­вр­ше­ни до
15. ок­то­бра. Док тра­ју ра­до­ви тај део гра­да
је за­тво­рен за са­о­бра­ћај, ко­ри­сте се ал­тер­
на­тив­ни прав­ци. АМ­БУ­ЛАН­ТА У МЗ „22. АВ­ГУСТ“
За­вр­ше­так ра­до­ва
до кра­ја го­ди­не
На­ста­вље­ни су ра­до­ви на
из­град­њи но­вог објек­та
ам­бу­лан­те у Ме­сној за­јед­ни­
ци „22. ав­густ“ у Срем­ској
Ми­т ро­в и­ц и.
Из­во­д е
се
по­сло­ви на уну­тра­шњим
ин­ста­ла­ци­ја­ма, а сред­ства
за то у пот­пу­но­сти су обез­
бе­ђе­на из ло­кал­ног бу­џе­та.
Тај про­је­кат је за­по­чет пр­вих
ме­се­ци ове го­ди­не у скло­пу
спро­во­ђе­ња по­ли­ти­ке ула­га­
ња у сек­тор при­мар­не здрав­
стве­не за­шти­те. До кра­ја
го­ди­не пла­ни­ра­но је да се
за­вр­ше сви ра­до­ви на овом
објек­ту а по­том би по­чет­ком
2013. усле­ди­ло и опре­ма­ње
згра­де у ко­ју Град ула­же бли­
зу 12 ми­ли­о­на ди­на­ра.
M NOVINE
5. septembar 2012.
СВЕ ЧЕ­ШЋИ ДЕ­ФОР­МИ­ТЕ­ТИ КОД ДЕ­ЦЕ РА­НО ШКОЛ­СКОГ УЗ­РА­СТА
Пре­те­шке ђач­ке тор­бе
кри­ве кич­му
Ђ
ач­ка тор­ба ко­ју но­се шко­лар­ци у Ср­би­
ји те­шка је од шест до 10 ки­ло­гра­ма и
то је је­дан од нај­че­шћих раз­ло­га што
тре­ћи­на школ­ске де­це има кри­ву кич­му. Те­шка
ђач­ка тор­ба код де­це мо­же да ство­ри фи­зич­ке,
фи­зи­о­ло­шке, али и пси­хич­ке про­бле­ме. Ве­ли­
ки број уче­ни­ка не во­ли шко­лу баш због пре­
те­шке тор­бе. У стра­ху да не­што не про­пу­сте,
де­ца у тор­бу тр­па­ју све и сва­шта, а ро­ди­те­љи
и на­став­ни­ци о то­ме не во­де до­вољ­но ра­чу­на.
Че­сто се де­ша­ва да де­ца у шко­лу ву­ку тор­бе
ко­је су те­шке као 25 од­сто њи­хо­ве те­ле­сне те­
жи­не.
Те­жи­на ђач­ке тор­бе не сме да пре­ла­зи 15
од­сто те­ле­сне те­жи­не де­те­та, а пра­зна тор­ба
не би тре­ба­ла да бу­де те­жа од ки­ло­гра­ма. То
зна­чи да ако де­те има, на при­мер 20 ки­ло­гра­
ма, ње­гов ра­нац или тор­ба сме­ју да те­же мак­
си­мал­но три ки­ло­гра­ма. Ја­ко је ва­жно да тор­
ба бу­де ква­ли­тет­на, ана­том­ски об­ли­ко­ва­на и
са ме­ка­ним, ши­ро­ким ка­и­ше­ви­ма, ко­ју ће ђа­ци
но­си­ти на оба ра­ме­на. Тор­ба би тре­ба­ло да
има ви­ше пре­гра­да ка­ко би те­жи­на ства­ри у
њој мо­гла бо­ље да се рас­по­ре­ди, на леђ­ној
стра­ни тре­ба да по­сто­ји оја­ча­ње. Др Ду­шан­ка Иво­ше­вић, на­чел­ник Слу­жбе за
фи­зи­кал­ну ме­ди­ци­ну и ре­ха­би­ли­та­ци­ју До­ма
здра­вља Срем­ска Ми­тро­ви­ца ка­же да нај­че­
шћи де­фор­ми­те­ти на­ста­ју код де­це ра­ног
школ­ског до­ба. Го­то­во 60 од­сто де­це има не­ке
по­чет­не де­фор­ми­те­те у ви­ду ло­шег др­жа­ња
те­ла, спу­ште­них сто­па­ла или пак ком­би­на­ци­ју
тих де­фор­ми­те­та.
- На сву сре­ћу то су нај­ве­ћим де­лом по­чет­
ни де­фор­ми­те­ти код ко­јих ни­је до­шло до
струк­ту­рал­них про­ме­на и на њих се мо­же
бла­го­вре­ме­но де­ло­ва­ти. Нај­ва­жни­је је до­ћи
ле­ка­ру на вре­ме. Ми ра­ди­мо ре­дов­не си­сте­
мат­ске пре­гле­де де­це школ­ског уз­ра­ста,
си­сте­мат­ске пре­гле­де де­це са већ де­тек­то­ва­
ним де­фор­ми­те­ти­ма, а сва­ко де­те пред по­ла­
Др Ду­шан­ка Иво­ше­вић
зак у пр­ви раз­ред до­ла­зи на пре­глед - ка­же др
Иво­ше­вић. На­чин жи­во­та да­на­шње де­це је мно­го ло­ши­
ји и до­во­ди их у ве­ћи ри­зик да се ја­ве ти
де­фор­ми­те­ти, не­го што је то би­ло пре, ре­ци­мо
30 го­ди­на. Без об­зи­ра на ге­нет­ско на­сле­ђе,
на­чин жи­во­та у ком се де­ца вр­ло ма­ло ба­ве
спор­том, све ма­ње се игра­ју, а све ви­ше се­де
за ком­пју­те­ром и је­ду бр­зу хра­ну, ди­рект­но
по­го­ду­је на­стан­ку де­фор­ми­те­та.
- У Срем­ској Ми­тро­ви­ци де­ца код ко­јих се
при­ме­ти не­ки де­фор­ми­тет оба­ве­зно се за­јед­но
са ро­ди­те­љи­ма укљу­чу­ју у еду­ка­тив­ни про­
грам ки­не­зи­те­ра­пи­је, ко­ја има за циљ да их
об­у­чи ка­ко пра­вил­но да ра­де ве­жбе и ко­ли­ко
че­сто. Ле­че­ње ки­не­зи­те­ра­пи­јом је ду­го­трај­но и
зах­те­ва упор­ност, а њи­хов успех је у ру­ка­ма
ро­ди­те­ља, ко­ји су кон­трол­ни фак­тор и ко­ји
да­ју де­ци сти­му­ланс да ис­тра­ју. Здрав­стве­ни
рад­ни­ци су ту да кон­тро­ли­шу њи­хов рад и
уоче на­прет­ке. На­жа­лост у Ми­тро­ви­ци не­ма­ју
сва де­ца мо­гућ­ност да иду на пли­ва­ње, ко­је је
ја­ко бит­но за пра­вил­но др­жа­ње и здра­ву кич­
му. У сва­ком слу­ча­ју, ре­зул­та­ти су ви­дљи­ви
код оне де­це ко­ја су за­и­ста упор­на и ко­ја пра­
вил­но ра­де ве­жбе - ис­ти­че др Ду­шан­ка Иво­
ше­вић, на­чел­ник Слу­жбе за фи­зи­кал­ну ме­ди­
ци­ну и ре­ха­би­ли­та­ци­ју До­ма здра­вља Срем­
ска Ми­тро­ви­ца.
док је у Бе­о­гра­ду у то­ку по­ста­вља­ње
ор­ма­ри­ћа за од­ла­га­ње књи­га у свим
основ­ним шко­ла­ма, у Сре­му још увек
та­ква прак­са не по­сто­ји. Због то­га се од ро­ди­
те­ља осно­ва­ца све че­шће мо­гу чу­ти зах­те­ви
да се у свим срем­ским шко­ла­ма обез­бе­ди
по­се­бан про­стор у ком би де­ца од­ла­га­ла сво­је
тор­бе. Пре­о­би­ман школ­ски про­грам ути­че на
те­жи­ну ђач­ке тор­бе, а да­нас све ви­ше де­це
има са­ви­је­ну кич­му по­пут ки­фле и не­пра­вил­но
др­жа­ње.
Б. Се­ла­ко­вић
И
Те­шка школ­ска тор­ба
нај­че­шћи узроч­ник кри­ве кич­ме
5. septembar 2012.
M NOVINE
UKRATKO
Ра­до­ви
у шидској
оп­шти­ни
У На­се­љу Г2 у Ши­ду,
по­че­ли су ра­до­ви на осве­
тља­ва­њу спорт­ских те­ре­на.
Вред­ност ра­до­ва, ко­ји се
фи­нан­си­ра­ју из сред­ста­ва
ме­сног са­мо­до­при­но­са је
бли­зу 1.800.000 ди­на­ра. У
пла­ну је на­ста­вак ра­до­ва на
ат­мос­фер­ској од­вод­њи, на
ко­лек­то­ру број 5, слив­ног
под­руч­ја 3, код ауто­бу­ске и
же­ле­знич­к е ста­ни­це, а
њи­хо­ва вред­ност је три
ми­ли­о­на ди­на­ра.
У Бер­ка­со­ву се при­во­де
кра­ју ра­до­ви на уре­ђе­њу
цен­тра се­ла. До са­да је
за­вр­ше­на ре­кон­струк­ци­ја
око 300 ква­драт­них ме­та­ра
пе­шач­ке ста­зе, ура­ђен је
пла­то и по­ста­вље­не клу­пе
ис­пред До­ма кул­ту­ре, те
при­ла­зна ћу­при­ја до шко­ле
и про­дав­ни­це. Укуп­на вред­
ност ра­до­ва, ко­ји се де­лом
фи­нан­си­ра­ју из ме­сног
са­мо­до­при­но­са, а де­лом из
оп­ш тин­с ког
бу­џ е­та
је
810.000 ди­на­ра. У Ада­шев­ци­ма су по­че­ли
ра­до­ви на ко­па­њу ка­на­ла и
по­ста­вља­њу це­ви за га­си­
фи­ка­ци­ју. Ра­до­ви ко­ји се
из­во­де у Ули­ци Све­то­за­ра
Мар­к о­ви­ћа тра­ја­ће око
ме­сец да­на.
ШАШИНЦИ
По­ги­нуо
на ком­бај­ну
У че­твр­так, 30. ав­гу­ста
око 15 ча­со­ва, у ата­ру
Ша­ши­на­ца, за вре­ме ра­да
на ком­бај­ну, до­го­ди­ла се
не­сре­ћа у ко­јој је, услед
те­шких те­ле­сних по­вре­да,
пре­ми­нуо Пе­ри­ца Ма­ли­
ше­вић (33).
Уви­ђај на ли­цу ме­ста, по
овла­ш ће­њ у
де­ж ур­н ог
ис­тра­жног су­ди­је Ви­шег
су­да у Срем­ској Ми­тро­ви­
ци, из­вр­ши­ла је по­ли­ци­ја.
О не­сре­ћи је из­ве­ште­но
Ви­ше јав­но ту­жи­ла­штво.
На осно­ву на­р ед­бе
ис­тра­жног су­ди­је, те­л о
пре­ми­ну­лог пре­ве­же­но је у
Ин­сти­тут за суд­ску ме­ди­
ци­ну у Но­вом Са­ду, ра­ди
суд­ско-ме­ди­цин­ске об­дук­
ци­је.
Strana 13.
\ACI PRVACI MITROVA^KE OP[TINE
Основ­на шко­ла
„Све­ти Са­ва“
I-1
Ву­јић Ан­ђе­ла, Ђу­рић Иво­на, Је­
лић Те­о­до­ра, Ка­лај­џи­ја Ан­дреј,
Ка­лак Ни­ко­ла, Клајн Теа, Ко­кар
Мар­ко, Кор­дић На­та­ша, Ку­кић
Де­ја­на, Ло­па­тић Је­ле­на, Ми­ло­
ше­вић Те­о­до­ра, Мир­ко­вић Ми­
ли­ца, Ми­шко­вић Ми­ли­ца, Па­
вло­вић Ог­њен, Па­лин­каш Са­ра,
Па­нић Ања, Пе­тро­вић Не­ма­
ња, Ре­лић Фи­лип, Ри­бар Мар­
ко, Ри­мац Сте­фан, Се­ли­мо­вић
Ар­ман­до, Ста­но­је­вић Та­ма­ра,
Стој­чић Ања, Те­о­до­ро­вић Алек­
са, То­мић Сте­фан, Ћо­рић Бо­јан,
Хрен­ка Ста­ни­слав, Цвет­ко­вић
Ми­хај­ло
Учи­тељ
Ко­вин­ка Ра­де­кић
I-2
Ба­кић Сла­ђа­на, Бе­лић Мар­ко,
Бје­лић Ни­ко­ли­на, Ве­сић Ка­та­
ри­на, Ви­слав­ски Ти­ја­на, Гом­
бош Адри­ан, Ди­ми­три­је­вић
Са­ра, Илић Ни­ко­ли­на, Јо­ва­нов
Ања, Кирш Кри­сти­на, Илин­чић
Ма­ри­ја, Ми­глин­ски Лу­ка, Ми­ло­
ва­но­вић Фи­лип, Мр­ђен Да­вор,
Па­вло­вић Ми­хај­ло, Пан­те­лић
Ма­ри­ја, Пет­ко­вић Да­вид, Пе­
тро­вић Ог­њен, Ра­кић Ни­ко­ла,
Ра­ни­са­вље­вић Ми­лош, Ра­тић
Дра­жен, Ру­да­ков Не­ма­ња, Смо­
ља­но­вић Ања, Спа­со­је­вић Ми­
на, Стан­ко­вић Ни­ко­ла, Та­дић
Ма­ри­ја, Ти­ца Бор­ко, Ту­ту­луг­џи­ја
Ана­ста­си­ја, Шип­ка Ни­ко­ли­на
Учи­тељ
Са­ња Узе­лац
I-3
Ба­ста Ни­ко­ла, Би­кар Ања, Га­
чић Пе­тар, Жи­лић Мир­ко, Жу­
нић Ана­ста­си­ја, Ива­нов Да­ни­
јел, Јо­ва­но­вић Искра, Кла­са­но­
вић Ана­ста­си­ја, Ко­плић Ко­ста,
Ко­чић Кон­ста­тин, Лон­ча­ре­вић
Ра­до­ван, Мал­ба­шић Не­ма­ња,
Ми­ла­но­вић Ва­ња, Ми­ла­но­вић
Не­да, Миљ­ко­вић Ми­ла, Миљ­
ко­вић Ла­зар, Мин­чић Урош, Ми­
хај­ло Си­мић, На­гра­дић Да­ни­је­
ла, Ни­ко­ла­је­вић Вељ­ко, Па­нић
Је­ле­на, По­по­вић Ву­ка­шин, Пр­
вуљ Дра­ган, Сто­ле­ски Бо­ја­на,
Стр­ни­ша Ма­ша, Су­бо­тић Ми­ла,
Тр­чић Лу­ка, Цви­је­тић Еле­на, Чо­
лић Ан­ђе­ла
Учи­тељ
Ду­шан Чи­змић
Под­руч­но оде­ље­ње - Чал­ма
Ба­ћа­но­вић Вла­ди­мир, Бо­ја­нић
Ана Ма­ри­ја, Бо­сан­чић Иси­до­ра,
Гра­бић Те­о­до­ра, Ђур­ђе­вић
Де­јан, Мак­си­мо­вић Ан­дреа,
Ма­тић Сло­бо­дан, Ра­ду­ло­вић
Вељ­ко, Ро­гу­ља Ј. Дра­ган, Ро­гу­
ља Ђор­ђе, Се­ку­лић Јо­ва­на,
Цви­је­тић Д. Ма­ри­ја
Учи­тељ
Оли­ве­ра Пе­шут
Под­руч­но оде­ље­ње - Ди­вош
Ву­ко­вић Бран­ко, Ди­кић Ана,
Ла­зић Алек­сан­дар, Ма­ри­чић
Еми­ли­ја, Ми­ја­то­вић Ђор­ђе,
14. Strana
Ми­кић Ни­ко­ла, Ру­ва­рац Лу­ка,
Ру­жец­ки Ана, Ухлик Де­јан
Учи­тељ
Та­тја­на Спа­со­је­вић
Под­руч­но оде­ље­ње - Стара
Бингула
Шер­фе­зи Ма­ри­ја, По­ља­ко­вић
Да­рио
Учи­тељ
Алек­сан­дар Хер­цег
Основ­на шко­ла
„Јо­ван Јо­ва­но­вић
Змај“
I-1
Авра­мо­вић Ми­ли­ца, Алар­гић
Ан­дри­ја, Бо­шко­вић На­та­ша,
Ве­лић Кла­у­ди­ја, Го­лић Лу­к а,
Дри­нић Ан­ђе­ла, Јан­ко­вић Урош,
Јо­кић Па­вле, Ко­ва­чић Јо­ван,
Кр­стић Ања, Ку­куљ Да­ни­јел,
Ла­зић Сте­ва, Лац­ко­вић Еле­на,
Ман­дић Ан­дреа, Ми­лин­ко­вић
Ни­ко­ла, Ми­ли­че­вић Алек­сан­
дар, Мил­ко­вић Те­о­до­ра, По­пов
Ана, Рад­ма­но­вић Ни­ко­ла, Ра­до­
њић Ми­ли­ца, Ра­ки­та Рад­ми­ла,
Ре­иц­херт Алек­сан­дар, Ћет­ко­
вић Ма­ри­на, Чу­бри­ло Ма­ри­ја,
Ши­мо­њи Бо­јан
Учи­тељ
Оли­ве­ра Ми­клош
I-2
Ан­да­нов­ски Ни­ко­ла, Ви­ћен­тић
Вук, Ву­ји­но­вић Алек­сан­дра,
Гру­јић Не­ма­ња, Го­спо­вић Бо­ја­
на, Да­ној­лић Ана, Ђор­ђе­вић
Ана, Ерић Ан­дри­ја, Ер­ка­но­вић
Ка­та­ри­на, Кон­чар Да­ни­је­ла,
Ко­стић Јо­ва­на, Кр­ња­јић Ма­ри­
ја, Ку­ри­џа Мар­ко, Ма­ле­ше­вић
Ема, Ми­ли­но­вић Мар­ко, Ми­тић
Ђор­ђе, Ми­ша­но­вић Лу­ка, Ни­ко­
лић Сте­фан, Стра­бић Бо­рис,
Си­мић Те­о­до­ра, Стан­к о­вић
Ми­лош, Тр­нић Сте­ван, Ту­фег­
џић Ми­ли­ца, Ћу­лу­мов­ски Ан­ђе­
ла
Учи­тељ
Сла­ђа­на Ја­ко­вље­вић
I-3
Ба­бић Јо­ва­на, Бо­шњак Ива,
Бо­шњак Лу­ка
,
Вла­о ­в ић
Ка­та­ри­на, Ву­ко­је­вић Са­ња, Гај­
дош Јо­ва­на, Гра­бић Ми­лан,
Ди­ми­три­је­вић Кон­стан­тин, Есо­
по­вић Ду­шан, Ја­го­дић Ан­дреа,
Јо­ва­но­вић Миа, Ка­ра­стан­ко­вић
Ни­на, Ку­ља­нић Бра­ни­слав,
Мак­си­мо­вић Ми­хај­ло, Ма­ној­ло­
вић Ми­лош, Ма­рин­ко­вић Вук,
Мар­ко­вић Ана, Мар­ко­вић Лу­ка,
Ни­ко­лић Ге­ор­ги­на, Ог­ња­но­вић
Фи­лип, Сре­јић Ду­ња, Ста­ни­шић
Урош, Су­б о­т ић Ми­л и­ја­н а,
Ти­мић Да­ја­на, Цви­та­но­вић
Да­вид
Учи­тељ
Ма­ри­ја­на Хер­ник
Би­лин­гвал­на на­ста­ва
Ан­дрић Ксе­ни­ја, Ро­сић Ми­ли­ца,
Бар­јак­та­ре­вић Ми­хај­ло, Са­бо­
ци Ана, Бо­јић Ду­шан, Са­ви­че­
вић На­ђа, Бу­до­шан Вук, Стан­
кић Ни­ко­ла, Вра­ње­ше­вић Урош,
Тр­ни­нић Јо­ва­на, Ву­ле­тић На­та­
ли­ја, Цви­је­тић Мар­ко, Гру­ји­чић
Ду­ња, Чер­гић На­ђа, Де­вић Ана,
Чер­гић Ни­к о­л а, Ђур­к о­в ић
Ду­ња, Је­сре­тић Иван, Ку­зма­но­
вић Сер­геј, Ла­зић Те­о­до­ра,
Лан­ге­хе­к ер Лу­к а, Ни­к о­лић
Ми­ла, Ни­ко­лов­ски Ла­ра, Па­вић
Ог­њен, Па­вло­вић Ра­ша, Пе­рић
Уна, Ра­дић Сте­фан, Рад­ма­но­
вић Вла­ди­мир, Ро­љић Ми­ли­ца
Учи­тељ
Ли­ди­ја Фокс
Ми­ла­но­вић Мла­ђен, Стри­к а
Ми­лан, Ћи­рић Ти­ја­на
Учи­те­љи
Иван Бу­ков­ски
Сла­ви­ца Три­вић
Ру­жи­ца Ан­ђе­лић
Алек­сан­дра По­зна­но­вић
Сне­жа­на Рај­чин
Хе­ле­на Ма­ле­тић
Основ­на шко­ла
„Јо­ван По­по­вић“
I раз­ред Срем­ска Ми­тро­ви­ца
Ша­рић То­дор, Бу­шље­та Ва­ња,
Цвит­ко­вић Ан­дреј, Бо­верс Ана­
ста­сиа, Ла­ћа­рац Ми­лен­ко, Спа­
со­је­вић Та­ра, Пр­дић Јо­ва­на,
До­шен Ду­шан, То­мић Го­ра­на,
Фел­де­жди Сте­фан, Фи­ли­по­вић
Бра­ни­сла­ва, Са­мар­џи­ја Ма­ри­ја,
Ја­ко­вље­вић Ти­ја­на, Мац­к а­нић
Мар­ко, Ра­ни­са­вље­вић Ми­лош,
Би­сер­чић Ми­тар, Ср­бу­лов Те­о­
дор, Је­ри­нић Ми­ли­ца, Ви­ли­чић
Ма­ри­на, Ва­сић Зо­ра­на, Пер­ко­
вић До­ра, По­зна­но­вић Ог­њен,
Че­ке­ри­нац Ма­ра, Цве­те­нић Еми­
ли­ја, Бла­го­је­вић Урош, Ка­блар
Или­ја­на, Де­бе­љак Зо­ран, Ми­ло­
ше­вић Ми­ли­ца, Осто­јић Вук,
Ку­зми­нац Ла­зар, Са­мац Стра­хи­
ња, Пе­тро­вић Вељ­ко, Ста­ни­са­
вље­вић Ана, Ка­ли­нић Ни­ко­ла,
Ми­шче­вић То­ми­слав, Но­во­се­лац
Бо­шко, Бак­ша Ан­дреа, Ба­три­че­
вић Јо­ван, Бе­о­ча­нин Не­ма­ња,
Је­здић Да­ни­је­ла, Лу­кић Пе­тар,
Гво­зде­но­вић Не­ма­ња, Вер­лић
Са­ша, Вла­и­са­вље­вић Или­ја,
Ко­стић Алек­сан­дар, Фи­ли­по­вић
Стра­хи­ња, Га­чић Урош
Учи­те­љи
Ка­ти­ца Ми­ло­ва­но­вић
Ђор­ђе Ми­тро­вић
I раз­ред
Бу­рић Кри­сти­на, Бу­рић Ан­ђе­ла,
Зељ­ко­вић Ду­шан, Сла­дић Игор,
Стра­цен­ски Маг­да­ле­на, Па­вло­
вић Ву­ка­шин, Ар­ба­нас Ни­ко­ли­
на, Пе­тро­вић Ла­зар, Ва­си­ље­
вић Ни­к о­ли­на, Стра­цен­ски
Ни­ко­ли­на, Ђо­кић Сан­дра, Ку­кић
Пе­тар, Ту­фег­џић Фи­лип, Де­ја­
но­вић Ср­ђан, Де­лић Мар­ко,
Ди­ми­трић Да­мјан, Мар­ко­вић
Јо­ва­на, Бо­жић Ана, Дро­бац
На­та­ша, Алин­чић Ја­на, Су­ва­јац
Ни­на, Се­ку­лић Игор, Ла­ке­тић
Сер­геј, Ми­л о­ше­вић Ми­л ош,
Мар­ко­вић Ни­ко­ла, Ри­кић Се­ле­
на, Усо­рац Јо­ва­на, Сте­вић
Ни­ко­ла, Пе­тро­вић Мар­ко, Цви­
је­тић Ан­ђе­ла, Ћет­ко­вић Ми­ли­
ца, Ма­млић Ан­ђе­ла, Ра­ден­ко­
вић Ми­хај­ло, Ра­ди­вој­ков Ди­ми­
три­је, Кр­стић Ми­ља­на, Те­шев­
кић Миа, Стра­цен­ски Еле­на,
Пе­тро­вић Ни­ко­ла, То­мић Ка­та­
ри­на, Плав­шић Јо­ван, Ер­де­ји
Бо­ја­н а, Ду­ж де­в ић Дра­ган,
Ба­бић Ду­шан, Ба­бић Оли­ве­ра,
Па­ри­по­вић Алек­сан­дар, Сто­ја­
но­вић Еми­ли­ја, Са­пун Бог­дан,
Штер­ле­ман Ја­на, Ба­бић Не­ма­
ња, Бу­ди­мир Не­ма­ња, Елор
Та­ма­ра, Цвет­ко­вић Дар­ко, Ку­ри­
бак Алек­сан­дар, Са­мац Те­о­до­
ра, Си­кин Алек­сан­дар, Бак­са
Ана­ста­си­ја, Фе­ренц Иван, Чо­ло­
вић Дра­га­на, Јо­ва­но­вић Зо­ран,
Стр­ни­ша Да­ни­јел, Пер­ге Ми­лан,
Ка­ла­пош Ми­хај­ло, Про­дић Ања,
Илић Не­ма­ња, Ми­ја­то­вић Та­ма­
ра, Би­ро­вљев Лу­ка, Феч­ко Еле­
на, Ма­рић Ог­њен, Иван­че­вић
Ми­лош, Илић Игор, Ну­ждић
Алек­сан­дар, Ди­вљак Сла­ђа­на,
Бла­го­је­вић Ан­ђе­ла, Шпа­но­вић
Ни­ко­ли­на, Сте­фа­но­вић Урош,
Бла­го­је­в ић Та­т ја­н а, Ка­с ак
Да­вид, Ша­јић Јо­ван, Мла­ђе­но­
вић Да­вид, Зец Ми­ли­ца, Ви­ћен­
тић Дар­ко, Ку­зма­но­вић Мар­ко,
Но­ва­ко­вић Бо­сиљ­к а, Сту­пар
Сте­фан, Јо­ва­но­вић Ти­ја­на,
Мо­ро Не­ве­на, Ју­го­вић Ан­ђе­ла,
Шкун­дрић Сте­фан, Ла­зић Алек­
сан­дар, Јо­ва­но­вић Ми­хај­л о,
Лу­к ач Јо­ва­на, Ту­ран Де­јан,
Бе­го­вић Та­ња, Мал­ба­шић Те­о­
до­ра, Ми­ља­но­вић Ми­ли­ца, Пет­
ко­вић Сан­дра, Ада­мо­вић Ма­ри­
ја, Бри­јак Ни­ко­ла, До­бу­то­вић
Алек­са, Ју­ри­шић Бо­ри­слав,
Ко­ван­џић Вла­ди­мир, Ко­ва­че­вић
Си­ме­ун, Ла­ке­тић Да­ни­ца, Ла­ке­
тић Ма­ја, Мар­ја­но­вић Јо­ва­на,
M NOVINE
Основ­на шко­ла
„Бо­шко Пал­ко­вље­вић
Пин­ки“
I раз­ред Гр­гу­рев­ци
Ви­но­кић Ра­ди­слав, Ћо­рић Вла­
ди­мир, То­до­ро­вић Бо­јан, Ше­вић
Сен­ка, Сто­ја­ко­вић Је­ле­на, Јо­ва­
но­вић Ка­та­ри­на
Учи­тељ
Дра­ган Са­вић
I раз­ред Шу­љам
Те­шић Лу­ка, Ми­ло­ра­дић Ми­ли­
ца, То­ми­чић Зо­ран
Учи­тељ
Дра­га­на Ђу­ка­но­вић
Основ­на шко­ла
„Бран­ко Ра­ди­че­вић“
Ку­змин
I-1 Ку­змин
Бла­жи­на То­ми­слав, Вла­ди­са­
вље­вић Ни­ко­ли­на, Ву­ка­ди­но­вић
Јо­ва­н а, Же­р а­в ић Дра­га­н а,
Жи­ва­нић Не­над, Зе­кић Лу­к а,
Зе­кић Сте­фан, Јо­јић Мар­ко,
Ко­тар­лић Или­ја, Кр­ња­јић Јо­ва­
на, Ма­рин­ко­вић Ма­ри­ја, Ми­ло­је­
вић Бо­ри­слав, Ми­л о­ше­вић
Ни­ко­ли­на, Пет­ко­вић Те­о­до­ра,
По­лић Ми­ха­и­л о, Ра­да­но­вић
Ире­на, Ре­лић Да­ја­на, Си­мић
Ми­хај­ло, Ста­ни­са­вље­вић Ма­ри­
ја, Стан­ко­вић Са­ра, Стан­ко­вић
5. septembar 2012.
\ACI PRVACI MITROVA^KE OP[TINE
Са­ња, Ста­но­је­вић Ср­ђан, Су­шић
Те­од
­ о­ра, Хост Алек­сан­дра
Учи­тељ
Љу­би­ца Сер­дар
фан, Ни­ко­лић Бран­ко, Ни­ко­лић
Сил­ва­на
Учи­тељ
Мир­ја­на Пан­ду­ре­вић
Основ­на шко­ла
„Три­ва Ви­та­со­вић
Ле­бар­ник“ Ла­ћа­рак
I-2 Бо­сут
Бог­да­но­вић Алек­сан­дар, Кр­стић
Ми­ли­ца, Мак­си­мо­вић Бо­ри­во­је,
Ми­лин­к о­вић Су­за­на, Не­дић
Јо­ва­на, Об­ра­до­вић Ду­ња, Об­ра­
до­вић Сте­ван, Си­мић Са­ра,
Цви­је­ти­но­вић Еле­на
Учи­тељ
Го­ран Ми­ра­жић
I-5 За­са­ви­ца I
Са­ва­тић Ти­ја­на, Ђу­ка­но­вић Сте­
фан, Ра­дић Мир­ја­на
Учи­тељ
Сне­жа­на Ка­ра­клић
I-6 Рав­ње
Дво­штан­ски На­та­ша, Ва­сић
Ја­на, Дво­штан­ски Ли­ди­ја, Бу­чић
Ни­к о­ла, Стан­к о­вић Го­ра­на,
Ми­тро­вић Бла­го­је, Јо­ва­но­вић
Ми­лан, Ивић Дра­ган, Ни­ко­лић
Ма­ја, Ивић Ми­лан, Ни­ко­лић
Ми­лош
Учи­тељ
Да­ни­је­ла Ва­сић
I раз­ред
Али­ма­но­вић Зо­ра­на, Аћи­мо­вић
Ива­на, Ба­бић Лу­ка, Ба­бић Ни­ко­
ла, Бо­гу­но­вић Не­ма­ња, Бо­сан­чић
Јо­ван, Ва­јић Алек­сан­дар, Ва­си­
ље­вић Зо­ра­на, Вет­мић Сте­фан,
Вин­кле­ро­вић Ми­хај­ло, Вла­ди­са­
вље­вић Ана­ста­си­ја, Га­ври­ло­вић
Те­о­до­ра Теа, Ге­ме­ри Пе­ри­ца,
Гли­гић Ни­ко­ла, Го­лу­бо­вић Сла­ви­
ца, Гр­бић Ка­та­ри­на, Гу­слов Јо­ва­
на, Дам­ња­но­вић Дра­ган, До­ма­зет
На­та­ша, Ђе­нић Го­ран, Ђу­рић
Ми­ли­ца, Жа­бић Ан­ђе­ли­на, Зор­
бић Не­ма­ња, Илић Вла­ди­мир,
Илић Ми­лош, Ја­но­ше­вић Или­ја,
Јо­ва­но­вић Бог­дан, Јо­ва­но­вић
Бран­ки­ца, Јо­ва­но­вић Зла­тан,
Јо­вић Ана­ста­си­ја, Ка­тић На­да,
Клин­цов Ања, Клин­цов Пе­тар,
Ко­ње­вић Ми­ли­ца, Ку­зми­нац
Ар­с е­н и­је, Ку­з ми­н ац Зо­р ан,
Ку­з ми­н ац
Јо­ван,
Ку­з ми­н ац
Ми­лош, Ку­кић Да­ја­на, Ла­ђи­но­вић
Ми­хај­ло, Ла­лић Мар­ко, Љу­би­шић
Иво­на, Ман­дић Алек­сан­дар, Мар­
ко­вић Ми­лан, Мач­кић Је­ле­на,
Ми­ја­то­вић Вла­ди­ца, Ми­ја­то­вић
Ми­ла­на, Ми­ла­ко­вић Са­во, Ми­ло­
ше­вић Зо­ран, Мом­чи­ло­вић Кри­
сти­на, Мрк­шић Ду­шка, Му­ра­то­вић
Да­ни­јел, На­ле­сник Ма­ри­ја, Ни­ко­
лић Ге­ор­ги­на, Ни­ко­лић Ма­ри­јо,
Ни­к о­лић Све­тла­на, Ни­к о­лић
Ср­ђан, Но­ва­ко­вић Алек­са, Но­ва­
ко­вић Пеј­ти, Ње­жић Је­ле­на,
Па­вле­шин Ни­ко­ли­на, Па­јић Урош,
Пе­та­к о­вић Ми­ла­на, Пет­к о­вић
Ан­дреј, По­по­вић Ни­ко­ли­на, Ра­ди­
шић Ми­ро­слав, Ра­ко­вић Да­вор,
Ра­ко­вић Ми­лу­тин, Са­вић Ни­ко­ла,
Сан­дић Јо­ва­на, Се­мја­нов Га­ли­на,
Си­мић Ра­до­ван, Си­м у­но­вић
Ма­ри­ја, Ска­кун Ду­шан, Со­ла­ров
Ни­ко­ли­на, Спа­со­је­вић Бра­ни­мир,
Ста­ни­ву­ко­вић Ана­ста­си­ја, Ста­ни­
ми­ро­вић Алек­сан­дар, Сте­вић
Јо­ван, Сте­па­но­вић Ђор­ђе, Стој­
нић Дра­га­на, Стој­нић Ни­ко­ли­на,
Стри­ко­вић Ду­шан, Су­љић Ан­ге­
ли­на, Та­нац­ко­вић Стан­ко, Тан­ко­
сић Јо­ван, Та­ра­дај­ко Ана­ста­си­ја,
То­мац Ми­на, Фе­ра­то­вић Ри­кар­до,
Фе­ра­то­вић Сил­ви­ја, Фи­ли­по­вић
Ти­ја­на, Хај­ду­ко­вић Фи­лип, Цу­ца­
нић Да­ни­јел, Чај­к а Вла­ди­мир,
Ше­ик Ми­ли­ца, Шкиљ­ни Сте­фан,
Штр­бац Јо­ва­на
Учи­те­љи
Ве­сна Ра­кић
Љу­би­ца Ди­вљак
Је­ли­ца Та­тић
Иво­на По­по­вић
I-3 Срем­ска Ра­ча
Кне­же­вић Ни­ко­ла, Ко­ва­че­вић
Ма­ри­на, Лу­кић Не­ма­ња
Учи­тељ
Све­тла­на Ву­кај­ло­вић
Основ­на шко­ла
„До­бро­сав
Ра­до­са­вље­вић
На­род“ Ма­чван­ска
Ми­тро­ви­ца
I-1 Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца
Га­јић Ве­ра, Га­јић Ма­ри­ја, Бе­лин­
че­вић Кри­сти­на, Ва­си­ље­вић
Вељ­к о, Па­вло­вић Сла­ђа­на,
Ма­ле­ше­вић Ми­хај­ло, Пар­ма­ко­
вић Кри­сти­на, Ор­да­гић На­ђа,
Су­вић Ва­ња, Ту­ру­дић Ана­ста­си­
ја, Бе­ши­ре­вић Мир­ја­на, Угље­
шић Слав­ко, Мач­ко­вић Бо­ја­на,
Та­дић Вељ­ко, Ми­ли­во­је­вић Кри­
сти­јан, Па­вло­вић Јо­ви­ца, Ни­ко­
лић Де­јан, Лу­ба­шчек Су­за­на,
Јо­ва­но­вић Ми­ро­слав, Ни­ко­лић
Ни­ко­ла, Ни­ко­лић Ми­лош, Ми­ло­
ва­но­вић Ми­ли­ца
Учи­тељ
Да­ни­ца Сар­ка
I-2 Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца
Ан­тић Ог­њен, Ла­тас Ти­ја­на,
Та­на­сић Вла­ди­мир, При­јић Те­о­
до­ра, Јо­ва­но­вић Јо­ван, Си­мић
Те­о­до­ра, Ста­ни­ми­ро­вић На­та­
ша, Ја­ко­вље­вић Пе­тар, Џо­дан
Ана­ста­си­ја, Јо­ва­но­вић Ми­лан,
Јо­ва­но­вић Дра­го­рад, Јо­ва­но­вић
Би­ља­на, Ми­рић Ср­ђан, Ни­ко­лић
Дра­га­на, Ру­да­ков Ан­ђе­ла, Ћу­ла­
фић Ни­к о­ли­на, Ми­хај­л о­вић
Но­вак, Стој­ко­вић Сте­фан, Ни­ко­
лић Ми­лан, Ко­вач Ма­ри­ја­на,
Ми­ло­ва­но­вић Ог­њен
Учи­тељ
Дра­ги­ца Шпа­но­вић
I-3 Са­лаш Но­ћај­ски
Пе­тро­вић Јо­ва­на, Лу­кић Ми­хај­
ло, Ни­ко­лић Алек­сан­дар, Чу­пић
Не­ма­ња, До­ста­нић Ива­на, Мар­
ко­вић Ђор­ђе, Ву­ко­вић Маг­да­ле­
на, Ђу­кић Вла­ди­мир, Ар­се­но­вић
Не­ма­ња, Сто­ји­но­вић Стра­хи­ња,
Ми­ја­то­вић Та­тја­на, Ра­до­ва­но­вић
Ли­ди­ја, Ми­л о­ва­но­вић Са­ра,
Ђу­кић Сте­фан, Нагл Игор, Чу­пић
Ана­ста­си­ја, Чу­пић Бог­дан, Ка­ра­
клић Ва­ња
Учи­тељ
Ми­ле­на Лу­кић
I-4 За­са­ви­ца II
Бе­ло­мар­ко­вић Ана, То­мић Сте­
5. septembar 2012.
I-7 Но­ћај
Бог­да­но­вић Не­ма­ња, Бог­да­но­
вић Ан­дри­ја­на, Го­спа­вић Ни­ко­
ла, На­чев Ве­ри­ца, Па­нић Ни­ко­
ли­на, Ми­ај­ло­вић Алек­сан­дар,
Ар­лић Зо­ри­ца, Сре­те­но­вић
Ву­к а­шин, Сре­те­но­вић Или­ја,
Сре­те­но­вић Ма­ри­на, Фи­ли­по­вић
Ву­ка­шин, Ћур­чић Јо­ва­на, То­јић
Лу­ка, То­јић Ми­лан, Стан­ко­вић
Те­о­до­ра, Сре­те­но­вић Иван, Сре­
те­но­вић Зо­ра­на, Сте­па­но­вић
Бо­јан, Је­ли­кић Лу­ка, Сре­те­но­
вић Ти­ја­на, Бог­да­но­вић Хе­ле­на,
Ву­че­но­вић Ти­ја­на
Учи­тељ
До­бри­ла Сре­те­но­вић
I-8 Ра­ден­ко­вић
Јан­к о­вић Ми­ли­ца, Ту­ру­дић
Ду­шан, Вла­ди­са­вље­вић Зо­ри­ца,
Бе­лић Бран­ка, Јо­ва­но­вић Ана­
ста­си­ја
Учи­тељ
Би­ља­на Ста­нић
Основ­на шко­ла
„Јо­ван Јо­ва­но­вић
Змај“ Мар­тин­ци
I-1
Мај­сто­ро­вић Урош, Ме­ђе­до­вић
Ни­ко­ли­на, Ме­ђе­до­вић Не­бој­ша,
Ме­ђе­до­вић Ми­хај­ло, Пеј­но­вић
Во­јин, Ле­ма­јић Ра­до­слав, Мар­
ко­вић Сла­ђа­на, Се­ла­ко­вић Гој­
ко, Ми­ли­во­је­вић Ле­о­нид, Ни­ко­
лић Ана, Пе­тро­вић Јо­ван, Пу­ђа
Во­јин, Ра­ди­шић Мар­ко, Зу­бо­вић
Мар­ко, Жу­нић Урош, Шар­че­вић
Вук, Ра­до­са­вље­вић Ду­шан,
Ан­дрић Лу­на Учи­тељ
Ленкa Ан­ђел­ков
I-2
Јо­кић Ни­ко­ла, Ком­не­но­вић Алек­
сан­дар, Сте­вић Ста­ни­сла­ва,
Пло­чић Ана, Ра­ди­шић Је­ле­на,
Ро­сић Ми­ли­ца, Са­вић Алек­сан­
дар, Про­да­но­вић Де­јан, Ра­до­са­
вље­вић Ка­та­ри­на, Ла­зо­вић
Ог­њен, Са­вић Ог­њен, Са­вић
Ду­шан, Ву­јић Да­мјан, Сла­вуљ
Сте­фан, Па­нић Сте­во, По­по­вић
Да­вид, До­бри­чић Ива­на, То­до­
ро­вић Мом­чи­ло Учи­тељ
Љиљанa Жу­пун­ски
Основ­на му­зич­ка
шко­ла „Пе­тар
Кран­че­вић“
Срем­ска Ми­тро­ви­ца
ГИ­ТА­РА
Де­рењ Три­фун, Ву­к а­ди­но­вић
Та­ра, Бу­ди­шин Ана­ста­си­ја,
Здрав­ко­вић Иси­до­ра, До­шен
Ми­ли­ца, Ла­тоц­ки Ива­на, Ани­чић
M NOVINE
Игор, Ми­л о­ва­но­вић Јо­ва­на,
Ко­ла­ров Ни­к о­ла, Ра­ду­л о­вић
Ми­на, Ка­тић Кри­сти­на, Ва­сић
Ири­на, Гро­зда­но­вић Иси­до­ра,
Ђа­ли­нац Је­фи­ми­ја, Ву­ка­ди­но­
вић Ти­ја­на, Не­дељ­ко­вић Бо­ја­на,
Ива­нић Урош
КЛА­ВИР
Не­на­дић Не­ма­ња, Не­шко­вић
Ан­дри­ја­на, Му­рић Па­тер, Ат­ко­
вић Ар­се­ни­је, Ла­зић Мар­ко,
Жу­нић Ни­ко­ли­на, Сто­ја­но­вић
Ми­на, Ко­ри­ца Те­о­до­ра, Тер­зић
Ива­на, Бу­чек Са­ра, Ле­кић Не­над ФЛА­У­ТА
Ђор­ђе­вић Ка­та­ри­на, Пет­ко­вић
Ми­ла­на, Илић Ни­ко­ли­на, Квас
Јо­ва­на, Ми­ја­и­л о­вић Ни­к о­ла,
Се­ку­лић Ма­ра, Бла­го­је­вић Иван
ХАР­МО­НИ­КА
Би­бић Бог­дан, Сту­пар Ду­шан,
На­чев Ви­то­мир, Па­вло­вић Раст­
ко, Ту­фег­џић Ог­њен, Ву­ле­тић
Ми­лош, Ву­ко­вић Мла­ден, Пе­тро­
вић Ма­те­ја, Ми­ја­и­ло­вић Ни­ко­ла,
Во­рот­њак Се­ве­рин
ТРУ­БА
Бо­жић Иси­до­ра, Ба­лер Оли­ве­
ра, Бо­жић Ти­ја­на, Иг­ња­то­вић
Јо­ва­на, Јо­ва­но­вић Је­ли­ца, Ци­ку­
ша Зо­ра­на, Клин­цов Те­о­дор,
Ра­вић Сте­ван
КЛА­РИ­НЕТ
Бе­ло­мар­ко­вић Ва­ња
САК­СО­ФОН
Ву­к а­ди­но­вић Сте­фан, Бер­ток
Вик­тор
СО­ЛО ПЕ­ВА­ЊЕ
Ми­ла­но­вић Са­ња, Је­ли­са­вац
Мар­к о, Хај­ду­к о­вић Је­ле­на,
Бе­љан­ски Ди­ми­три­је
УДА­РАЉ­КЕ
Се­ку­лић Ни­ко­ла, То­мић Ви­дан,
Кр­сма­но­вић Урош
ВИ­О­ЛИ­НА
Ђур­ко­вић Ду­ња, Ђур­чић Ја­на,
Ран­к о­вић Је­ле­на, Јоц­к о­вић
Ве­сна, Бла­го­је­вић Те­о­до­ра,
Ми­тро­вић Ања, Ба­та­њац Јо­ва­
на, Ла­за­ре­вић Ан­ђе­ли­ја, Не­на­
дић Со­фи­ја, Но­ва­ко­вић Ан­ђе­ла,
Па­чир­ски Је­ле­на, Бо­жић Ма­ри­ја,
Дри­нић Уна, То­ља­га Те­о­до­ра,
Ву­јић Ана­ста­зи­ја, Ра­до­са­вље­
вић Ду­ња, Но­ва­ко­вић Да­ја­на,
Ми­ка­ши­но­вић Мар­ко
КОН­ТРА­БАС
Угар­к о­вић Алек­са,
Ми­ло­рад
До­ста­нић
ВИ­О­ЛОН­ЧЕ­ЛО
Кља­јић Ана, Ју­кић Лен­ка
ТАМ­БУ­РА
Бур­ма­зо­вић Ог­њен, Пе­тро­вић
Се­ле­на, Рат­ков Ана, Бран­ко­вић
Ми­хај­ло, Ра­ки­та Ја­на, Жи­вић
Да­вид, Ра­до­ва­нов Сло­бо­дан,
То­па­ло­вић Бра­ни­сла­ва, Бје­лић
Вељ­ко
Strana 15.
\ACI PRVACI RUMSKE OP[TINE
Основ­на шко­ла
„Змај Јо­ва
Јо­ва­но­вић“ Ру­ма
I-1
Шво­ња Алек­сан­дар, Ми­тро­вић
Га­бри­е­ла, Кур­је­га Урош, Сто­ја­но­
вић Ни­на, Жив­ко­вић Не­над, Бла­
ну­ша Са­ра, Мар­ко­вић Ду­шан,
Та­бак Ања, Се­гић Ни­ко­ла, Лу­кић
Алек­сан­дра, Ни­ко­лић Мар­ко, Сте­
вић На­та­ша, Чу­чин Бран­ко, По­вић
Ти­ја­на, То­до­си­је­вић Ра­де, Ми­ла­
но­вић Ти­ја­на, Шка­ро Урош, Бе­ло­
тић Иси­до­ра, Уро­ше­вић Алек­са,
Бо­го­вић Ми­ли­ца, Ка­за­но­вић Бо­ја­
на, Ми­тић Гор­да­на
Учи­тељ
Ве­сна Јан­ко­вић
I-2
Вој­но­вић Јо­ван, Га­ле­чић Ана, Гве­
ро Алек­са, Ка­ра­лић Ка­та­ри­на,
Ко­бал Лу­ка, Ђур­ђе­вић Ан­дре­ја,
Ја­во­рац Ни­ко­ла, Га­ври­ло­вић Ива,
Но­ва­ко­вић Алек­сан­дар, Сте­вић
На­та­ша, Су­че­вић Лу­ка, Ста­но­је­
вић Ан­ђе­ла, Ри­кић Ма­те­ја, Спа­ле­
вић Ма­ша, Ми­тро­вић Дра­ган,
Ко­к а­нов Алек­сан­дра, Еле­зо­вић
Ан­дреј, Ми­лин­к о­вић Рад­ми­ла,
Ар­се­но­вић Ва­си­ли­је, Вук­ми­рић
Јо­ва­на, Јеф­тић Лу­ка, Ра­ја­чић Лен­
ка, Са­вић Да­ли­бор, Мар­ти­но­вић
Или­ја
Учи­тељ
Ду­шан­ка Ко­ки­но­вић
I-3
Ра­ду­ло­вић Ог­њен, Др­лић Ни­ко­ли­
на, Бо­жин Урош, Бо­жин Ма­ја,
Ко­ва­че­вић Мар­ко, Бо­жин Ми­ли­ца,
Јан­ко­вић Мар­ко, Шка­ро Алек­сан­
дра, Ма­ри­чић Не­ма­ња, Ге­ор­ги­је­
вић Ка­та­ри­на, Чар­но­пи­ски Фи­лип,
Сло­вак Ана Ма­ри­ја, Ке­ре­шић
Ла­зар, Бо­ро­вић На­ђа, Бо­жић
Ми­лош, Мла­де­но­вић Ду­ња, Да­кић
Фи­лип, Ја­нић Ма­ри­на, Тр­бо­је­вић
Ми­лош, Ата­нац­ко­вић Ни­ко­ли­на,
Ћу­ру­в и­ја Ву­к а­ш ин, Бо­ш њак
Ду­шан
Учи­тељ
Ма­ри­ја Вој­но­вић
I раз­ред Ма­ли Ра­дин­ци
Цвет­ко­вић
Ва­с а,
Ра­к о
Та­ма­ра, Не­шко­вић Јо­ван, Ва­си­
ље­вић Ми­лан, Ма­ле­ше­вић Ву­ка­
шин, Вор­ка­пић Ми­шо
Учи­тељ
Ве­сна Цр­но­мар­ко­вић
Осно­ван шко­ла „Иво
Ло­ла Ри­бар“ Ру­ма
I-1 Ру­ма
Ме­дић Урош, Шко­рић Лу­ка, Ша­ла­
мон Да­ни­јел, Џам­бас Еле­на, Ланц
Ања, Сту­пар Ми­лош, Си­мић Ни­ко­
ла, Пе­тро­вић Те­о­до­ра, Јо­ва­но­вић
Бо­ја­на, Јо­ва­но­вић Га­бри­јел, Цин­
дрић Не­ве­на, Ра­дун­ко­вић Не­над,
Ро­гић Је­ле­на, Ог­ње­но­вић Ни­ко­ла,
Ђу­рић Игор, Ко­ла­рић Адри­ан,
Ива­нов Џа­ни, Сал­кић Ел­вис
Учи­тељ
Ми­ло­рад Мар­ко­вић
I-2 Кра­љев­ци
Ни­ко­лић Мар­ко, Ев­ђе­нић Са­ра,
По­зна­но­вић Ни­ко­ли­на
Учи­тељ
Све­тла­на Ја­кић
16. Strana
I-3 До­брин­ци
Бе­ља­ков Ва­ња, Ма­тић Ма­ри­ја,
Ни­ко­лић Ра­до­слав, Рав­ња­ко­вић
Бо­ја­на, Рај­ко­вић Ми­ли­ца, Си­ме­
тић Бра­ни­слав, Спа­со­је­вић Ни­ко­
ли­на, Ђат­ков Ду­ња, Ву­ко­вић
Да­ни­је­ла, Ву­к ај­ло­вић На­та­ша,
Јо­ва­но­вић Ру­жи­ца, Ни­ко­лић Сло­
бо­дан, Вук­ма­но­вић Ми­ли­ца, Вук­
ма­но­вић Та­ди­ја, Вук­ма­но­вић
Ти­ја­на
Учи­тељ
Ма­ја Жив­ко­вић
Основ­на шко­ла
„Ми­лош Цр­њан­ски“
Хрт­ков­ци
I раз­ред
Ба­рић Игор, Бр­дар Јо­ван, Ци­цва­
ра Фи­лип, Да­ни­ло­вић Та­тја­на,
Дорт Ан­дри­ја, Дра­го­ми­ро­вић
Јо­ван­ка, Дра­го­ми­ро­вић Жа­кли­на,
Фи­ли­по­вић Да­мјан, Гња­то­вић
Ми­ла­на, Гња­то­вић Ми­ли­ца, Гру­јић
Урош, Кур­јак На­та­ша, Ла­зић Ива­
на, Ма­гоч Алек­сан­дар, Маљ­ко­вић
Је­ле­на, Ма­ти­је­вић Сте­фан, Му­жик
Ан­дреа, Ра­да­нац Јо­ва­на, Ра­до­са­
вље­вић Сте­фан, Са­вић Ду­шан,
Спа­јић Се­о­но­ра, Шка­ро Те­о­до­ра,
Ти­ре­гић Ни­ко­ла, То­мић На­та­ли­ја,
Ву­и­чић Ни­ко­ла, Ми­ље­вић Ан­ђе­ла
Учи­тељ
Ва­ле­ри­ја Гр­дић
Основ­на шко­ла
„Бран­ко
Ра­ди­че­вић“ Ни­кин­ци
I раз­ред
Вуч­к о­вић Ива­на, Дра­ги­че­вић
Не­ма­ња, Ду­кић Ог­њен, Јо­ва­но­
вић Дра­га­на, Јо­ва­но­вић Је­ле­на,
Ко­вач Кри­сти­јан, Кр­стић Богданa,
Ороз Ми­ли­ца, Па­шко Да­ни­је­ла,
Пер­кић Ма­ри­на, Ра­да­то­вић Иван,
Ро­гић Ана, Си­мић Мил­ко, Фун­дук
Те­о­до­ра, Шко­рић Ми­ли­ца
Учи­тељ
Рад­ми­ла Кан­дић
Основ­на шко­ла
„Не­бој­ша Јер­ко­вић“
Бу­ђа­нов­ци
I раз­ред
Ан­дрић Алек­сан­дар, Ан­дрић
Ми­лан, Бо­жић Са­ња, Јо­ва­но­вић
Ва­лен­ти­на, Ју­го­вић Иван, Ко­ла­
ро­в ић Је­л е­н а, Љу­б ин­к о­в ић
Ми­ли­ца, Ми­лин­к о­вић Ти­ја­на,
Пе­тро­вић Ми­лан, Угрин­чић Дра­
га­на, Хи­нић Си­мон
Учи­тељ
Вла­ди­мир Тер­зић
Основ­на шко­ла
„До­си­теј
Об­ра­до­вић“ Пу­тин­ци
I раз­ред - Пу­тин­ци
Ал­ча­к о­вић Ми­ли­ца, Ву­к о­вић
На­та­ша, Ци­ме­ша Бо­ја­на, До­ли­ја­
но­вић Дра­га­на, Дра­ку­лић Сте­
фан, Иван­че­вић Ми­ха­и­ло, Кам­
пић Алек­сан­дра, Кон­цу­лић Пе­тра,
Љу­бен­ко­вић Ми­ла, Об­ра­до­вић
Лу­ка, Ко­ва­че­вић Ка­ли­на, Пе­тро­
вић Вла­ди­мир, Ри­бић Ми­лан,
Та­к ач Да­ни­је­ла, Гр­ба Со­фи­ја,
То­по­лић Зо­ран, Зо­рић Мир­ја­на,
Же­га­рац Ана
Учи­тељ
Ми­ра Ра­дић
I раз­ред - До­њи Пе­тров­ци
Бан­дин Бра­ни­слав, Би­је­лић Алек­
сан­дра, Бо­снић Ми­ло­рад, Гуњ
Де­јан, Ба­ли­но­вић Је­ле­на, Ива­но­
вић Да­ни­је­ла, Јо­ва­но­вић Ми­ли­ца,
Ма­тић Зо­ран, Ћу­ли­брк Бо­јан,
Пе­тро­вић Пе­тар, Ра­у­ко­вић Ми­тар,
Ру­ња­нин Јо­ва­на, Зе­че­вић Де­јан,
Јо­ва­но­вић Та­ма­ра
Учи­тељ
Не­ве­на Об­ра­до­вић
I раз­ред - Жар­ко­вац
Би­ћа­нић Ка­та­ри­на, Бо­жић Ми­ли­
ца, Ми­ла­но­вић Ва­ња, Ми­шић
Жи­во­јин, Ни­ко­лић Те­о­до­ра, Ра­ду­
ло­вић Де­ја­на, Са­вић Да­ни­ло
Учи­тељ
Со­ња Кре­со­је­вић
Основ­на шко­ла
„Вељ­ко Ду­го­ше­вић“
Ру­ма
I раз­ред
Љу­би­шић На­та­ша, Ке­фер Ана,
То­пић Вла­до, Сре­ћо Алек­сан­
дар, Јо­вић Јо­ва­на, Ки­јук Не­ве­на,
Ве­се­ли­но­вић Миа, По­по­вић
Ан­дреа, Ушље­бр­ка Мар­ко, Теп­
шић Уна, Ви­да­но­вић Ми­ли­ца,
Мар­к о­вић Ма­теа, Кан­ду­л ов
Ка­та­ри­на, Јо­ви­чић Зо­ра­на,
Ушље­бр­ка Ми­хај­ло, Ша­рац Лен­
ка, Мар­ко­вић Ни­на, Илић Го­ран,
Ва­жић Алек­са, Мај­сто­ро­вић
Не­ма­ња, Стој­к о­вић Ма­ри­на,
Ан­тић Ана, Бог­да­но­вић Ма­ри­ја,
Сла­до­је­вић Иси­до­ра, Не­дић
Алек­сан­дар, Кон­тић Бо­бан,
Жа­гар Да­ни­ца, Стој­ко­вић Ана­
ста­си­ја, Да­јин Сте­фан, Вајн­
штајн Ву­к а­шин, Сто­ји­ме­но­вић
Ми­ли­ца, Крч­мар Те­о­до­ра, Кор­
дић Вла­ди­мир, Ива­но­вић Ни­ко­
ла, Ба­че­вац Урош, Ко­си­јер
Ма­ри­ја, Фи­ли­по­вић Ни­ко­ли­на,
Ми­њин Бра­ни­слав, Цви­је­тић
Ива­на, Ђур­ђе­вић Ни­к о­ли­на,
Шу­ћин Мар­ко, Олу­ић Ан­ђе­ла,
Си­мић Јо­ва­на, Пе­рић Мар­ко,
Ко­ва­ч е­в ић
Са­р а,
Ра­д ој­ч ић
Ан­дри­ја­на, Ја­но­ше­вић Не­ма­ња,
Сто­ја­но­вић Сте­фан, Ла­лић
Ду­шан, Је­ре­мић Ан­ђе­ла, Бо­сиљ­
ков Ан­дреј, Мик­ша Ми­ли­ца, Ота­
ше­вић Ти­ја­на, Пе­тро­вић Ми­лан,
По­си­л о­вић Ан­дреа, Ћу­ли­брк
Алек­сан­дар, Мом­чи­ло­вић Ана,
Вра­ње­ше­вић Јо­ва­на, Ри­ка­но­вић
Са­ра, Тр­ку­ља Мар­ко, Ка­ча­вен­да
Јо­ва­на, Дра­ги­шић Ду­шан, Гој­ко­
вић Та­ма­ра, Ра­вој­ски Бо­рис,
Ди­кић Ања, Брн­чић Ана­ста­си­ја,
Ра­дој­чић Ари­ја­на, Ка­тић Мар­ко,
Ман­дић Еми­на, Са­вић Лу­к а,
Сви­ра­че­вић Ни­к о­ла, Ср­дић
Јо­ва­на, Ма­млић Ди­ја­на, Ми­ло­
ше­вић Је­ле­на, Др­љан Ми­ли­ца,
Бе­ро­ња Јо­ван, Бра­и­са­вље­вић
Ма­ри­ја, Де­лић Ог­њен, Ка­са­ба­
шић Ка­та­ри­на, Ми­ли­ће­вић Јо­ва­
на, По­чу­ча Ма­ри­ја, Ра­до­са­вље­
вић Мил­к а, То­пић Гор­да­на,
Са­ва­но­вић Та­ма­ра, Чер­гић Ана­
ста­си­ја, Шкр­бић Урош, Бе­лак
M NOVINE
Ма­ра, Ду­кић Ру­жи­ца, По­по­вић
Ра­до­сла­ва
Учи­те­љи
Ве­сна Су­ба­шић
Јо­ви­ца Па­нић
Гор­да­на Жу­нић
Сне­жа­на Про­да­но­вић
Да­рин­ка Же­ра­вић
Основ­на шко­ла
„Ми­ли­вој Пет­ко­вић
Фећ­ко“ Пла­ти­че­во
I раз­ред Пла­ти­че­во
Бе­бић Ра­до­ван, Бо­гу­но­вић Ни­на,
Ви­до­вић Ми­ли­ца, Ви­ла Ти­ја­на,
Гли­го­ре­вић Да­ни­је­ла, Јо­ва­но­вић
Бо­жи­ца, Јо­ва­но­вић Де­јан, Кан­дић
Ог­њен, Ко­при­ви­ца Рат­ко, Ма­рин­
ко­вић Ђор­ђе, Мар­ко­вић Де­јан,
Ми­ло­ше­вић Са­ра, Ни­ко­лић Са­ва,
Па­вло­вић Ра­ди­ша, Пет­ко­вић Леа,
Поп­ђур­ђев Је­ле­на, Ра­дој­чић
Ми­хај­ло, Ри­стић Лу­ка, Ру­ка­ви­на
Алек­сан­дра, Те­њи Мо­ни­ка, Ћир­
ко­вић Бо­ја­на, Ћир­ко­вић Ни­ко­ла,
Шоф­ха­у­зер Ан­дри­ја
Учи­тељ
Жар­ко Сто­јић
I раз­ред Ви­то­јев­ци
Ва­сић Ти­ја­на, Вук­ми­ро­вић Јо­ва­на,
Ђор­ђић Са­ња, Ђур­ђе­вић Са­ра,
Јан­ко­вић Са­ра, Јо­ва­но­вић Да­ли­
бор, Јо­ва­но­вић Ма­ри­ја­на, Лу­жа­јић
Ду­ња, Ма­ти­је­вић Пе­тар, Сто­ја­нац
Па­вле, Ћир­ко­вић Би­ља­на, Јо­ва­
но­вић Је­ли­ца, Ко­ва­че­вић Ма­ри­на
Учи­тељ
Мир­ја­на Пи­лер
Основ­на шко­ла „6.
удар­на вој­во­ђан­ска
бри­га­да“ Гра­бов­ци
I раз­ред
Ан­дрић Љи­ља, Ђур­ђе­вић Јо­ва­
на, Јо­ва­но­вић Жељ­ко, Јо­ва­но­вић
Ми­лан, Јо­ва­но­вић На­не, Ми­ја­то­
вић Све­тла­на, Ми­ја­то­вић Да­ли­
бор­к а, Ми­ле­тић Алек­сан­дар,
Пе­тро­вић Ан­дреј, Ри­сти­во­је­вић
Ми­лан, Са­мар­џић Те­о­до­ра
Учи­тељ
Дра­га­на Стра­јин
Основ­на шко­ла „23.
ок­то­бар“ Кле­нак
I раз­ред
Алек­сић Мла­ден, Алим­пић Би­ља­
на, Ан­дрић Ана­ста­зи­ја, Ан­то­но­
вић Ми­на, Аћи­мо­вић Вељ­ко,
Га­јић Дра­ги­ца, Га­јић Или­ја, Ђор­
ђе­вић Ми­ли­ца, Жа­рић Ми­лан,
Јо­ва­но­вић Зо­ран, Јо­ва­но­вић
Јо­ва­на, Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­на,
Јо­ва­но­вић Ми­ле, Јо­ва­но­вић
Ми­ли­ца, Јо­вић Ма­ри­ја, Јо­вић
Сте­фан, Ка­ли­нић Со­фи­ја, Мар­ко­
вић Да­ни­јел, Мар­ко­вић Де­јан,
Мар­ко­вић Са­ша, Ма­ти­је­вић Дра­
ги­ња, Ми­хај­ло­вић Но­вак, Но­жа­
нић Лу­ка, Пе­тро­вић Алек­сан­дар,
Сте­фа­но­вић Ра­ди­во­је, Стје­па­но­
вић Са­во, Сто­ја­но­вић Ми­ро­слав,
Та­дић Та­тја­на, Теп­шић Лу­к а,
То­до­ро­вић Ни­ко­ла, Три­фу­но­вић
Ми­хај­ло, Тр­ку­ља Бран­ка, Фи­ли­
по­вић Ми­ле­на, Цви­је­ти­но­вић
Ог­њен
5. septembar 2012.
\ACI PRVACI [IDSKE OP[TINE
Основ­на шко­ла
„Фи­лип Ви­шњић“
Мо­ро­вић
I-1 Мо­ро­вић
Ђи­са­и­ло­вић Ђор­ђе, Кља­ић Ма­ри­
ја, Ме­дић-Не­дић Ни­ко­ла, Ни­ше­вић
Дра­га­на, Па­вић Алек­са, Пе­јић
Ми­ли­ца, Пла­вља­нић Ан­ђе­ла, Плав­
шић Ни­ко­ла, Про­тић Би­ља­на, Ра­ђе­
вић Ива­на, Ста­ни­ми­ро­вић Ан­ђе­ла,
Ста­но­је­вић Ни­ко­ла, Шко­рић Је­ле­на
Учи­тељ
Сње­жа­на Стој­че­вић
I-2 Ви­шњи­ће­во
Бо­лић Мар­ко, Ђур­ђе­вић Љи­ља­на,
Ђур­ђе­вић Ма­ри­ја, Ко­ла­ре­вић Ни­ко­
ла, Ли­ча­нин Јо­ва­на, Ма­ри­ја­но­вић
Мар­ко, Мо­ми­ро­вић Та­ма­ра, Не­шић
Жи­ван, Па­нић Ни­ко­ли­на, Пе­рић
Хри­сти­на, Ра­до­ва­но­вић Јо­ва­на,
Сан­дић Је­ле­на, Сан­дић Же­ља­на,
Си­мић Ана­ста­зи­ја, Сте­фа­но­вић
Бран­ка, Сте­фа­но­вић Стан­ко, Хр­чек
Ср­ђан, Цви­је­тић Мир­ја­на, Чу­ту­рић
Ми­лен­ко
Учи­тељ
Ма­ри­ја Ми­ља­то­вић
I раз­ред Сот
Ко­лар Го­ран, Мен­ђан Ср­ђан, Ра­до­
са­вље­вић Лу­ка, Рал­бов­ски Лу­ка,
Че­ман Те­на
Учи­тељ
Ана Ху­дак
Осно­ва шко­ла
„Са­ва Шу­ма­но­вић“
Ер­де­вик
I-1 Ер­де­вик, на­ста­ва на срп­ском
је­зи­ку
Бућ­ко Ми­лош, Жи­ва­нић Ан­ђе­ла,
Жи­ва­но­вић Алек­сан­дар, Ку­змић
Јо­ван, Ла­за­ре­вић Бо­рис, Ла­лић
Ива, Ма­ти­је­вић Те­о­до­ра, Ма­ђа­рац
Лу­ка, Ми­лен­ко­вић Ан­ђе­ла, Сто­ја­
ко­вић Ми­ли­ца, Ба­јац На­та­ша
Учи­тељ
Mарија Са­вић
I-2 Ер­де­вик, на­ста­ва на сло­вач­
ком је­зи­ку
Ду­док Еми­ли­ја, Моц­ко Инес, Моц­ко
Ива, Сла­вик Ма­теа, Сла­вик Пе­тра
Учи­тељ
Со­ња Сла­дек
Шу­ма­ру­на Ду­ња
Учи­те­љи
Но­вак Бо­жич­ко­вић
Са­ња Кли­су­рић
Би­ља­на Ни­ко­лић I раз­ред Ги­ба­рац
Гру­л о­вић Ста­си­ја, Рад­ми­л о­вић
Ми­ли­ца, Ра­до­ми­ро­вић Сте­фан,
Те­шић Ма­ја
Учи­тељ
Ми­лан Ско­ру­пан I раз­ред Ба­чин­ци
Бо­жин Пе­тар, Де­спо­то­вић Го­ран,
Дуј­ко­вић Ми­лош, Ла­за­ров Ва­лен­ти­
на, Ла­за­ров Да­ја­на, Лу­кић Ми­ли­ца,
Ни­ко­лић Све­тла­на, Ра­ди­во­је­вић
Је­ле­на
Учи­тељ
Све­тла­на Жан­плонг
I раз­ред Ку­ку­јев­ци
Аран­ђић Ог­њен, Бо­гу­но­вић Иван,
Вр­хо­вац Ду­шан, Гру­бач Лу­к а,
Ив­шић Ми­ли­ца, Ла­зић Лу­ка, Мар­ја­
но­вић Дра­га­на, Ми­лић Ми­ли­ца,
Ре­са­но­вић Те­о­до­ра, Ца­рић Ми­лан,
Ша­мић Алек­са
Учи­тељ
Сла­ви­ца Би­те
\ACI PRVACI
IRI[KE
OP[TINE
Основна школа
„Милица
Стојадиновић
Српкиња“ Врдник
Ма­тич­на шко­ла Врд­ник
Ми­ли­ца Бог­нар, Дра­га­на Мар­
ко­вић, Миа Ћур­чић, Жар­ко
Ди­вјак, Бо­ја­на Ар­сић, Ан­ђе­ла
Пет­ко­вић, Лу­к а Пар­ма­че­вић,
Сло­бо­дан Јо­ва­но­вић, Зо­ри­ца
Кр­стић, Не­ма­ња Јо­во­вић, Јо­ва­
на Де­спић, Мар­ко Пар­до­виц­ки,
Јо­ва­на Стој­ко­вић, Ми­хај­ло Три­
вић, Лу­ка Кр­стић, Зла­та Ло­зић,
Је­ле­на Бо­ро­та, Ми­лан То­до­ро­
вић, Јо­ван Јо­ва­но­вић, Мла­ден
Лу­жа­јић, Дра­ган Па­трик, Фи­лип
Ћир­ко­вић, Ан­ђе­ли­на Ми­хај­ло­
вић.
Под­руч­но оде­ље­ње Ја­зак
Ма­ри­ја Бо­жић, Бран­ко Јо­ва­но­
вић, Та­ма­ра Јо­ва­но­вић, Алек­
сан­дар Јер­кић, Ми­ли­ца Опан­
чић, Ми­ли­ца Рај­че­вић, Дра­га­на
Мај­сто­ро­вић
I-3 Ја­ме­на
Ђу­рић Си­ни­ша, Јан­ко­вић Ду­шан,
Јан­ко­вић Ру­жи­ца, Јок­шић Сте­фан,
Сто­ја­но­вић Бо­ја­на
Учи­тељ
Са­ња Ни­ко­лић
I-3 Бин­гу­ла, на­ста­ва на срп­ском
је­зи­ку
Ми­хај­ло­вић Ђор­ђе, Ву­че­тић Бо­ри­
слав, Ма­рић Ра­до­ван, Ми­хај­ло­вић
Кри­сти­на, Па­вло­вић Мом­чи­ло
Учи­тељ
Ја­смин­ка Ко­ва­че­вић
Основ­на шко­ла
„Срем­ски фронт“
Шид
I-4 Љу­ба, на­ста­ва на срп­ском
је­зи­ку
Бе­лан Ма­ри­ја, Ши­ли Кри­сти­на
Учи­тељ
Ве­сна То­шић
I раз­ред
Ки­ри­ен­ко Ни­ко­ли­на и Ву­ко­вић
Бо­ро
Учи­тељ
Сан­дра Еде­лин­ски
Основ­на шко­ла
„До­си­теј
Об­ра­до­вић“ Ириг
Осно­ва шко­ла
„Бран­ко
Ра­ди­че­вић“ Шид
Основ­на шко­ла „Вук
Ка­ра­џић” Ада­шев­ци
Алек­сић Че­да, Де­нић Дар­ко,
Квас Ва­си­ли­са, Ра­до­нић Не­над,
Са­вић Дра­го­мир, Би­кић Вук,
Мај­кић Ни­к о­ла, Ве­ли­ћан­ски
Ни­ко­ла, Спре­мић Алек­са, Мир­
ко­вић Ни­ко­ла, Лон­чар Ива­на,
Ср­да­но­вић Је­ле­на, Ма­рић
Ла­на, Јем­шић Ана­ста­си­ја, Мол­
нар Миа, До­жу­дић Је­ле­на, Јо­ва­
но­вић Не­ма­ња, Ва­сић Ва­си­ли­је,
Ђу­ра­но­вић Ђур­ђи­на, Фи­ли­по­
вић Ти­ја­на, Бе­га­но­вић Да­ни­је­
ла, Ву­ја­чић Ђу­ро, Ри­стић Ва­ња,
Цвет­ко­вић Ми­ли­ца, Ба­бић Ива,
Вар­га Ни­на, Ћо­сић Ива­на, Чуп­
ко­вић Ср­ђан, Киш Ми­ле­на,
Жив­к о­вић Урош, Ла­за­ре­вић
Ни­на, Па­трик Дра­га­на, Ло­ти­на
Алек­сан­дар, Ми­лић Те­о­дор,
Мир­ко­вић Ми­ли­ца, Ро­гу­ља Дра­
га­на, Стој­че­вић Сте­ван, Стој­че­
вић Те­о­до­ра, Стој­шић Та­ма­ра,
Ри­стић Лу­ка, То­јић Во­ји­слав,
Љу­би­чић Љу­бо­мир, Ла­за­ре­вић
Ма­ри­на, Авра­мо­вић Ми­лен­ко,
Лу­кић Ге­ор­ги­је, Јо­ва­но­вић
Фи­лип, Ша­рић Алек­сан­дар,
Ко­ма­зец Ла­на, Стон­чик Да­рио,
Вар­га На­та­ша, Би­ри­њи Ан­ге­ла,
Ге­ме­ри Игор, Вар­га Ми­ро­слав,
Ла­з ар
Дра­га­н а,Три­ву­н о­в ић
Си­ме­ун, Јо­ви­чић Ву­ка­шин, Про­
да­но­вић Ни­ко­ла, Ан­то­ни­је­вић
Све­тла­на
I раз­ред ма­тич­на шко­ла
Ба­ња­нин Ни­ко­ла, Ба­шић Ми­ли­ца,
Би­је­лић Пе­тар, Би­лић Ма­рио, Бо­јић
Алек­са, Бо­јић Ана, Бо­јић Ан­ђе­ла,
Бу­гар­ски Ла­зар, Веј­но­вић Ива­на,
Вла­дић Те­о­до­ра, Гру­ба­но­вић Ла­ри­
са, Гр­чић Сте­ван, Да­кић Ми­хај­ло,
Де­ди­јер Ана­ста­си­ја, Де­ра­јић Ма­ја,
Дра­к у­лић Мар­та, Ђе­ра­си­мо­вић
Бо­шко, Ђур­кић Јо­ва­на, Жде­рић
Ми­ли­ца, Јев­тић Ми­ла, Јо­ва­но­вић
Бо­шко, Ко­ко­ро­вић Стра­хи­ња, Кр­пан
Ма­ри­ја, Ло­зи­њак Мар­ко, Лу­к ач
Јо­ва­на, Ме­дић Со­фи­ја, Ми­клош
Во­и­слав, Мил­ко­вић Теа, Мр­ва­ље­
вић Ни­на, На­ран­чић Јо­ва­на, Но­вак
Ире­на, Ор­лић Ма­ри­ја, Пал­ко­вље­
вић Сне­жа­на, Па­нић Ти­ја­на, Па­њик
Ана­ста­си­ја, Пров­чи Ана­ста­си­ја,
Ра­де­ка Ни­ко­ла, Ра­до­ва­нов Јо­ван,
Ра­дуј­к о­вић Ми­хај­л о, Ра­ја­к о­вац
Ву­к а­шин, Рај­шић Ср­ђан, Рај­шић
Сте­фан, Рац Мом­чи­ло, Ра­чић Леа,
Ре­са­но­вић Ср­ђан, Са­мар­џић Мар­
ко, Ста­ро­влах Ог­њен, Те­гел­ти­ја
Мар­ко, То­до­ро­вић Ан­ђе­ла, Хар­вил­
чак Ми­лан, Хе­ме­ла Ми­ли­ца, Шљо­
кић Сер­геј, Шу­ша Ни­на
Учи­те­љи
Ду­ши­ца Ма­цу­ра
Адам­ка Бар­чи­кин
I раз­ред Бер­ка­со­во
Го­вор­чин Ни­к о­ли­на, Јо­ва­но­вић
Не­ма­ња, Ми­тро­вић Бо­јан, Са­бол
Јо­ван, Со­роћ­ко Ми­хај­ло, Тан­цик
Јан­ко, Тир­кај­ло Те­о­до­ра
Учи­тељ
Сла­ви­ца Кру­пе­же­вић
I раз­ред Би­кић До
Ми­јић Еми­ли­ја, Пе­у­ра­ча Ни­ко­ла,
Ра­сто­вић Не­ма­ња, Ро­ма­њак Лу­ка,
Си­ма­но­вић Ма­ри­на, Ште­фан­чик
Ема
Учи­тељ
Зо­ра Пот­кра­јац
5. septembar 2012.
I раз­ред Шид
Алек­сић Све­тла­на, Ба­бић Лу­к а,
Бар­јак­та­ро­вић Лу­ка, Бе­бек Мар­ко,
Бе­рић Ања, Би­бић Лу­ка, Бла­го­је­вић
Ђор­ђе, Бо­жић Ан­ђе­ла, Бо­жић Је­ле­
на, Бо­жич­ко­вић Дра­га­на, Бо­ров­ни­
ца Пе­тар, Ве­се­ли­но­вић Са­ња,
Ви­дић Ду­шан, Вр­цељ Бог­дан, Гла­
ва­шки Лу­ка, Др­ча Са­ва, Ђу­ри­чић
Урош, Ђур­кић Лу­ка, Жи­лић Алек­са,
Ив­шић Ми­на, Ив­шић Фи­лип, Је­лу­
шић Ан­ђе­ла, Је­ри­ло­вић Еле­на,
Јеф­тић Те­о­до­ра, Јо­ва­но­вић Јо­ви­ца,
Јо­ва­но­вић Не­ве­на, Јо­нак Је­ле­на,
Ка­ли­нић Урош, Кне­же­вић Је­ле­на,
Ку­ла­ча­нин Ни­ко­ли­на, Ла­зић Лу­ка,
Ле­ма­ић Стра­хи­ња, Лу­жа­јић Ог­њен,
Лу­кић Мо­ни­к а, Лу­кић Зо­ра­на,
Љу­бо­је­вић Ања, Мај­хер Фи­лип,
Ма­ки­вић Не­над, Ме­дић Ми­хај­ло,
Ме­дић Те­о­до­ра, Ми­ја­то­вић На­та­ли­
ја, Ми­ра­жић Вељ­ко, Ми­тров Не­ма­
ња, Ми­тро­вић Ми­на, Ми­шић Жи­во­
јин, Ми­шче­вић Мар­ко, Мо­мић Ми­ла­
на, На­стић Јо­ва­на, Но­вак Ла­зар,
Об­ра­до­вић Ми­ли­ца, Пеј­чић Ни­ко­ла,
Пе­тро­вић Мла­ден, Пр­шић Стра­хи­
ња, Ра­ди­са­вље­вић Вељ­ко, Ра­кић
Ђор­ђе, Ра­ни­са­вље­вић Урош, Ре­лић
Ду­ња, Са­вић Јо­ва­на, Сав­ко­вић Сте­
фан, Си­ма­но­вић Ми­ли­ца, Си­мић
Ду­ши­ца, Си­мић Ми­лош, Си­мић
Не­ве­на, Сто­ја­ко­вић Ми­ли­ца, Су­ру­
џић Јо­ва­на, Та­дић Ми­лош, Та­то­ми­
ро­вић Бра­ни­слав, То­до­ро­вић Ла­на,
То­мек Игор, То­пић Са­шка, Тор­би­ца
Ни­ко­ла, Тр­зин Ми­лош, Хир­јо­ва­тиј
Са­ра, Цви­је­тић Ог­њен, Шан­дор
Ања, Ша­по­ња Иси­до­ра, Ша­рац Теа,
Ша­фа­рик Ха­на, Шти­мац Да­ни­је­ла,
Шко­ла за основ­но и
сред­ње обра­зо­ва­ње
„Јо­ван Јо­ва­но­вић
Змај“ Шид
I раз­ред Ада­шев­ци
Бо­ги­е­чвић Јо­ва­на, Ве­те­ха Те­о­до­
ра, Гле­дић Алек­са, Да­мја­но­вић
Урош, Ђо­кић На­та­ша, Ђу­рић Ти­ја­
на, Ерић Јо­ван, Јак­шић Јо­ва­на,
Ма­лић Сте­фан, Ма­шић-Про­тић
Дра­ган,
Ми­хај­л о­в ић
Ли­д и­ја,
Па­вло­вић Ана, Па­вло­вић Ан­ђел­ко,
Пр­шић Лен­ка, Ста­но­је­вић Ми­ли­ца,
Ца­ре­вић Ни­к о­л а, Шпо­ља­рић
Ми­ли­ца
Учи­те­љ
Не­ве­на Ко­ва­че­вић
I раз­ред Ва­ши­ца
Бла­го­је­вић Ра­до­слав, Ива­но­вић
Не­ма­ња, Јо­ва­но­вић Ни­ко­ли­на,
Лу­к а­че­вић Ни­к о­ли­на, Ма­ле­тић
Не­ма­ња, Мар­ко­вић Ми­лош, Ми­ха­
ље­вић Ан­дреј, Осто­јић Ла­зар,
Се­ку­лић Не­дељ­ко, Сре­мац Ни­на,
Ша­и­но­вић Са­ра
Учи­те­љ
Бра­ни­сла­ва Стој­ко­вић
I раз­ред Илин­ци­
Бин­дер Дра­ган, Би­ску­по­вић Дра­го­
мир, Бог­да­но­вић Ми­хај­ло, Бо­жић
Алек­сан­дар, Жив­ко­вић Ђор­ђе,
Јо­ви­чић На­та­ша, Ко­вин­чић Вла­ди­
мир, Ми­тро­вић Јо­ва­на, Па­нић
Ду­шан, Пе­рић Сте­фан, Ру­дић
Алек­с ан­д ар, Са­рап Дра­га­н а,
То­мић Бо­јан, То­мић Јо­ван
Учи­те­љ
Си­ме­у­но­вић Ве­ри­ца
I раз­ред Ба­тров­ци
Бје­лић Ко­јо, Бу­ла­то­вић Не­над,
Ма­та­но­вић Мо­ни­к а, Ма­та­но­вић
Фи­лип, Пу­пић Ми­лан
Учи­те­љ
Ма­џић Зо­ри­ца
M NOVINE
Учитељи
Ја­ко­вље­вић Ду­хоњ Све­тла­на
Ко­ро­шец Зден­ко, Три­ву­но­вић
Мил­ка , Пу­шић Дра­га­на,
Фо­дог Гор­да­на, Јо­цић Љи­ља­
на
Strana 17.
VREMEPLOV
5. сеп­тем­бар
1997. У Кал­ку­ти умр­ла Мај­ка
Те­ре­за, ми­си­о­нар­к а ко­ја је
жи­вот по­све­ти­ла си­ро­ма­шни­ма
и бо­ле­сни­ма. За ху­ма­ни­та­ни
рад 1979. до­би­ла Но­бе­ло­ву
на­гра­ду за мир. Ал­бан­ка, ро­ђе­
на у Ско­пљу, 1928. сту­пи­ла у
Мај­ке Бо­жи­је од Ло­ре­та у
Ир­ској, по­том у Кал­ку­ти 1950.
осно­ва­ла Се­стре ми­си­о­нар­ке
љу­ба­ви.
6. сеп­тем­бар
1988.
Је­д а­н а­е ­с то­го­д и­ш њи
де­чак То­мас Гре­го­ри по­стао нај­
мла­ђа осо­ба ко­ја је пре­пли­ва­ла
Ла­манш. Пли­ва­ње тра­ја­ло 11
са­ти и 54 ми­ну­та.
1998. Умро ја­пан­ски филм­ски
ре­д и­тељ Аки­р а Ку­р о­с а­ва.
До­бит­ник два Оска­ра за нај­бо­
љи ино­стра­ни филм.
7. сеп­тем­бар
1788. Тур­ци за­ро­би­ли, а по­том
уби­ли во­ђу срп­ских до­бро­во­ља­
ца у аустриј­ско-тур­ском ра­ту
Ко­чу Ан­ђел­ко­ви­ћа, по­зна­тог као
Ко­ча Ка­пе­тан.
1822. Гу­вер­нер Бра­зи­ла, принц
Пе­дро, про­гла­сио не­за­ви­сност
од Пор­ту­га­ли­је и про­гла­сио се
за ца­ра. Пор­ту­гал при­знао не­за­
ви­сност Бра­зи­ла 1828.
8. сеп­тем­бар
1331. На др­жав­ном са­бо­ру у
Свр­чи­ну на Ко­со­ву ар­хи­е­пи­скоп
Да­ни­ло ИИ кру­ни­сао 23-го­ди­
шњег Ду­ша­на Сте­фа­на Не­ма­
њи­ћа за кра­ља срп­ских и по­мор­
ских зе­ма­ља. За пр­вог срп­ског
ца­ра Ду­шан Не­ма­њић кру­ни­сан
1346. у та­да­шњој срп­ској пре­
сто­ни­ци Ско­пљу.
9. сеп­тем­бар
1513. У би­ци про­тив Ен­гле­за код
Флу­де­на по­ги­нуо је шкот­ски
краљ Џејмс ИВ за­јед­но са не­ко­
ли­ко хи­ља­да Шко­та, ме­ђу ко­ји­
ма је би­ло го­то­во це­ло плем­
ство.
10. сеп­тем­бар
1526. Тур­ски сул­тан Су­леј­ман
ИИ Ве­ли­чан­стве­ни, по­сле по­бе­
де над Ма­ђа­ри­ма на Мо­хач­ком
по­љу, за­у­зео Бу­дим, ко­ји је
по­стао се­ди­ште Бу­дим­ског
па­ша­лу­ка, про­вин­ци­је Ото­ман­
ског цар­ства у на­ред­них 150
го­ди­на.
1945. Вид­кун Кви­слинг, шеф
ма­ри­о­нет­ске нор­ве­шке вла­де,
про­гла­шен кри­вим за из­да­ју и
осу­ђен на смрт због са­рад­ње с
на­ци­стич­ком Не­мач­ком у Дру­
гом свет­ском ра­ту.
11. сеп­тем­бар
1773. Уби­јен Шће­пан Ма­ли,
ла­жни ру­ски цар Пе­тар ИИИ,
ко­ји се на­мет­нуо Цр­но­гор­ци­ма
као вла­дар. То­ком вла­да­ви­не,
од 1767, из­ми­рио пле­ме­на, увео
суд, по­чео по­пис ста­нов­ни­штва
и имо­ви­не и по­чео да гра­ди
пу­те­ве. Пре­ма пре­да­њу, убио га
слу­га, мле­тач­ко-тур­ски агент по
на­ло­гу ска­дар­ског па­ше.
18. Strana
HOROSKOP
ОВАН: Ак­тив­но уче­
ству­је­те у раз­ли­чи­тим
до­г а­ђ а­ји­м а
на
по­слов­ној сце­ни, ка­ко
би­сте ре­а­го­ва­ли у нај­бо­љем
мо­мен­ту и по­бољ­ша­ти сво­ју
по­зи­ци­ју у од­но­су на оста­ле
са­рад­ни­ке. У од­но­су са во­ље­
ном осо­бом, по­не­кад ни­је ла­ко
са­гле­да­ти пра­ви узрок ко­ји
до­во­ди до че­стих раз­ми­ри­ца или су­ко­ба. Бо­ље је да не­ке
ства­ри му­дро пре­ћу­ти­те. На­пра­
ви­те емо­тив­ну дис­тан­цу.
БИК: Пра­ти вас осе­
ћај не­из­ве­сно­сти у
про­це­ни но­вих до­га­
ђа­ја на по­слов­ној
сце­ни, али по­треб­но је да ак­тив­
но уче­ству­је­те у раз­ли­чи­тим
пре­го­во­ри­ма. Иако ваш љу­бав­
ни од­нос ни­је пре­те­ра­но иди­ли­
чан, то вам не­ће сме­та­ти да се
пред­ста­ви­те у по­зи­тив­ном све­
тлу пред бли­жом око­ли­ном.
По­вре­ме­но мо­ра­те да ко­ри­сти­те
скри­ве­не аду­те у дру­штву во­ље­
не осо­бе.
БЛИ­ЗАН­ЦИ: По­к у­
ша­ва­те да про­ме­ни­те
не­ка уста­ље­на пра­
ви­ла ко­ја вла­да­ју на
по­слов­ној сце­ни, али при­ме­ћу­је­
те из­ве­сно не­го­до­ва­ње. Око­ли­
на ни­је за­ин­те­ре­со­ва­на да по­др­
жи ва­ше са­вре­ме­не иде­је о
по­сло­ва­њу. Ра­ду­ју вас но­ви
до­га­ђа­ји ко­ји бит­но ме­ња­ју ваш
од­нос са во­ље­ном осо­бом.
ВА­ГА: Под­стак­ну­ти
сте не­чи­јом при­чом о
по­слов­ној са­рад­њи,
при­вла­чи вас иде­ја о
но­вим про­фе­си­о­нал­ним мо­гућ­
но­сти­ма, раз­ли­чи­тим по­вла­сти­
ца­ма или дру­штве­ном пре­сти­
жу. Ва­ше иде­је се укла­па­ју у
за­јед­нич­ке ин­те­ре­се. Парт­нер
уме по­не­кад да по­ре­ме­ти ваш
емо­тив­ни ри­там, али ви не
же­ли­те да се по­ми­ри­те са спо­
ред­ном уло­гом.
ШКОР­ПИ­ЈА: На­ла­
зи­те се у сјај­ној пси­
хо–фи­зич­кој фор­ми и
има­те вр­ло ам­би­ци­о­
зне по­слов­не пла­но­ве. Уз од­ре­
ђе­ну до­зу му­дро­сти и са до­бро
осми­шље­ним по­те­зи­ма ла­ко
мо­же­те да оства­ри­те сво­је
по­слов­не на­ме­ре. Ста­ло вам је
да одр­жи­те ро­ман­тич­ну сли­ку у
од­но­су са бли­ском осо­бом.
Де­лу­је­те спо­кој­но.
СТРЕ­ЛАЦ: Де­лу­је­те
вр­л о енер­гич­но у
си­т у­а ­ц и­ја­м а
ка­д а
бра­н и­т е
сво­је
по­слов­не ци­ље­ве и ин­те­ре­се,
али не­ма­те до­вољ­но кон­цен­
тра­ци­је да се по­све­ти­те де­таљ­
ној ана­ли­зи до­га­ђа­ја. По­сто­је
раз­ли­чи­те фа­зе мо­гућ­но­сти у
по­слов­ним пре­го­во­ри­ма. Ком­
пли­мен­ти ко­је до­би­ја­те од не­ког
са стра­не на­во­де вас на по­гре­
шна оче­ки­ва­ња.
РАК: Осе­ћа­те кре­а­
тив­ну ин­спи­ра­ци­ју и
по­тре­бу да про­ши­ри­
те сво­је ви­ди­ке. Раз­
ли­чи­те по­слов­не при­ли­ке де­лу­ју
вр­ло под­сти­цај­но и по­уч­но, сто­га
усме­ри­те сво­ја ин­те­ре­со­ва­ња
пре­ма ко­ри­сним ци­ље­ви­ма.
Уме­те да за­бли­ста­те у пу­ном сја­
ју у не­чи­јем дру­штву. Љу­бав­на
хар­мо­ни­ја по­зи­тив­но ути­че на
ва­ше ком­плет­но са­мо­по­у­зда­ње.
ЈА­РАЦ: Из­не­над­не
про­ме­не или но­ви
до­га­ђа­ји на по­слов­
ној сце­ни ре­ме­те
ваш сва­ко­днев­ни ри­там, али у
свом ти­пич­ном ма­ни­ру де­лу­је­
те вр­ло енер­гич­но и не од­у­ста­
је­те од за­цр­та­них ци­ље­ва. За­до­вољ­ство и но­ва хар­мо­ни­ја
ко­ја вас пра­ти у по­ро­дич­ном
жи­во­ту по­зи­тив­но се ре­флек­
ту­је на ва­ше по­на­ша­ње и
из­глед.
ЛАВ: У до­сто­јан­стве­
ном сти­лу и без су­ви­
шних пи­та­ња при­хва­
та­те не­чи­је ко­мен­та­
ре ко­ји вам се не до­па­да­ју. Не
мо­же­те да пра­ви­те пре­ла­зне
ком­про­ми­се ко­ји ни­су у скла­ду
са ва­шим мо­рал­ним на­че­ли­ма.
Сво­ја осе­ћа­ња не мо­же­те да
под­ве­де­те под не­к а ра­зум­на
ме­ри­ла, али то вам не­ће сме­та­
ти да оства­ри­те сво­је љу­бав­не
на­ме­ре.
ВО­ДО­ЛИ­ЈА: Ста­л о
вам је да бу­де­те
за­па­же­ни у по­слов­
ним кру­го­ви­ма, сто­га
сми­шље­но ис­про­ба­ва­те но­ве
стра­те­шке по­те­зе. Али све има
сво­ју це­ну или ра­зум­ну гра­ни­цу,
до ко­је вам је до­зво­ље­но да
им­про­ви­зу­је­те са сво­јим ори­ги­
нал­ним иде­ја­ма. Парт­нер са
при­мет­ним не­го­до­ва­њем слу­ша
ва­ше иде­је.
ДЕ­ВИ­ЦА: У не­ким
из­не­над­ним до­га­ђа­
ји­ма или у нео­бич­ним
си­т у­а ­ц и­ја­м а
на
по­слов­ној сце­ни, мо­ра­те де­ло­
ва­ти вр­ло тре­зве­но. У ста­њу
ре­зиг­на­ци­је и по­мет­ње, мо­гу­ћа
је по­гре­шна ори­јен­та­ци­ја или да
оства­ри­те не­га­тив­ну тен­зи­ју
ме­ђу са­рад­ни­ци­ма. Уме­те да
по­ста­вља­те стро­ге кри­те­ри­ју­ме
и не­ма­те до­вољ­но раз­у­ме­ва­ња
за не­чи­је сла­бо­сти.
РИ­БЕ: За­хва­љу­ју­ћи
до­број ве­шти­ни пре­
го­ва­ра­ња и при­ла­го­
ђа­ва­ња успе­ва­те да
се укло­пи­те у раз­ли­чи­те
по­слов­не до­го­во­ре. Има­те
до­бар пред­о­се­ћај ка­да тре­ба да
по­кре­не­те ве­ћу ак­ци­ју и на
осно­ву сво­је ин­ту­и­ци­је до­но­си­
те ис­прав­ну од­лу­ку. У свом
ти­пич­ном ма­ни­ру, учи­ни­те све
што је по­треб­но да усре­ћи­те
бли­ску осо­бу.
M NOVINE
Crkveni
kalendar
сре­да, 5. сеп­тем­бар
(23. ав­густ)
Све­ти све­ште­но­му­че­ник Ири­
неј; му­че­ник Луп (Ода­ни­је
Ус­пе­ни­ја)
че­твр­так, 6. сеп­тем­бар
(24. ав­густ)
Све­ти све­ште­но­му­че­ник Ев­ти­
хи­је; све­та му­че­ни­ца Са­ра
пе­так, 7. сеп­тем­бар
(25. ав­густ)
Пре­нос мо­шти­ју све­тог апо­сто­
ла Вар­то­ло­ме­ја; све­ти апо­стол
Тит
су­бо­та. 8. сеп­тем­бар
(26. ав­густ)
Све­ти му­че­ни­ци Адри­јан и
На­та­ли­ја
не­де­ља, 9. сеп­тем­бар
(27. ав­густ)
Пре­по­доб­ни Пи­мен Ве­ли­ки;
Са­бор Срп­ских Све­ти­те­ља
по­не­де­љак, 10. сеп­тем­бар
(28. ав­густ)
Пре­по­доб­ни Мој­сеј Му­рин;
Пре­по­доб­ни Са­ва Псков­ски
уто­рак, 11. сеп­тем­бар
(29. ав­густ)
Усе­ко­ва­ни­је гла­ве Све­тог Јо­ва­
на Кр­сти­те­ља
За­пе­че­не
шниц­ле
По­треб­ни са­стој­ци: 750 г
кром­пи­ра, 4 пра­зи­лу­ка, 2,5 дл
су­пе (коц­ка), 4 свињ­ске шниц­ле,
бра­шно, уље, со, мар­га­рин, 50 г
си­ра.
При­пре­ма је­ла: Кром­пир и
пра­зи­лук исе­ћи на ко­лу­то­ве,
по­ре­ђа­ти у ва­тро­стал­ној под­ма­
за­ној чи­ни­ји и за­чи­ни­ти. На­ли­ти
су­пом и по­кло­пље­но пе­ћи у рер­
ни око 40 ми­ну­та. Шниц­ле за­чи­
ни­ти, ува­ља­ти у бра­шно и ис­пр­
жи­ти. За­тим их ста­ви­ти пре­ко
кром­пи­ра, од­о­зго по­су­ти стру­га­
ним си­ром (по же­љи и сла­ни­ном)
и за­пе­ћи.
• Кад би не­ко по­ло­мио
ру­ку на че­ти­ри ме­ста,
ви­ше не би ишао на та
ме­ста.
• Кад ге­не­ра­ли дик­ти­ра­ју
мо­ду – сви но­се ши­ње­ле.
• Је­сте не­спо­со­бан, али
су дру­ги не­по­доб­ни!
5. septembar 2012.
IVAN LAZAREVI] – PROSTITUCIJA KROZ VEKOVE (11)
А шта се догађа код нас?
Н
и­је ни­ка­ква тај­на да про­сти­ту­
ци­је има сву­да око нас. Ми­слим,
на­рав­но, на ону сек­су­ал­ну. Ње­
не раз­ме­ре су по­при­лич­не. Има је по
свим гра­до­ви­ма, али ни се­о­ске сре­
ди­не не за­о­ста­ју. Ме­ста ор­ди­ни­ра­ња
су ка­ко ули­це /све ма­ње их је та­мо,
та­ко и ба­ро­ви, хо­те­ли, клу­бо­ви, са­ло­
ни за ма­са­жу, при­ват­ни ста­но­ви, ка­
фа­не по­ред ма­ги­страл­них и оста­лих
зна­чај­них пу­те­ва. Баш као и сву­да по
све­ту - не­кад и сад. Про­сти­тут­ке до­
ла­зе из ра­зних сре­ди­на и зе­ма­ља.
То су сту­дент­ки­ње, уда­те и раз­ве­
де­не же­не, до­ма­ћи­це, рад­ни­це, али
и ви­со­ко обра­зо­ва­не же­не. Има их из
свих дру­штве­них ми­љеа и сре­ди­на.
Оне су на­ше др­жа­вљан­ке, али има
и Мол­дав­ки, Укра­јин­ки, и ко зна све
ода­кле.
До свих њих до­ла­зи се ка­ко на
уоби­ча­је­не на­чи­не, та­ко и оне вр­ло
ма­што­ви­те да би се спре­чи­ла по­ли­
ци­ја ко­ја ра­ди на то­ме да их от­кри­је.
Ту су огла­си по н­ов­ин­ама (ст­уден­тк­
иње тр­аже озби­љну, ст­ар­ију г­осп­оду
за и­нти­мно др­уж­ење, з­атим ра­зне
в­рсте м­ас­аже за г­осп­оду угла­вном
це­лог те­ла, а све м­асе­рке су са и­ск­ус­
твом), и­нте­рнет и м­оби­лни т­ел­еф­они.
Има к­ако ста­ндар­дног се­кса, т­ако и
оног са м­ан­уе­лним или ора­лним кр­
ајем. Али, п­ост­оје и све ост­але в­ар­
ија­нте укљ­уч­уј­ући и оне са жи­во­ти­ња­
ма. Н­ису ч­есте, али има и т­ога. Све
има св­оју ц­ену, па се и п­он­уда т­оме
пр­ил­аг­ођ­ава. Т­ар­ифе су од 10-20
евра за в­еште п­рсте, па пр­еко 20-30
за в­ешта уста, а ту је и т­ар­ифа по вр­
ем­ену од 25-30 евра и в­ише за п­ола
са­та, з­ав­исно од гр­ада и м­еста ра­
дње, па до озб­иљих и­зн­оса од в­ише
сто­ти­на евра за в­ече и в­ише д­ев­ој­ака
п­осв­ећ­ених је­дном кл­ије­нту. Н­ара­вно
да и о­вде има ц­ено­вних о­дст­уп­ања,
па су ово с­амо окви­рне, п­оче­тне це­не.
У овом по­слу не­ке су са­мо­стал­не,
не­ки­ма по­ма­жу ре­цеп­ци­о­не­ри по хо­
те­ли­ма, так­си­сти, раз­не аген­ци­је, или
већ не­ко пе­ти, а не­ке има­ју кла­сич­не
под­во­да­че ко­ји их уце­њу­ју, ту­ку и мал­
тре­ти­ра­ју на раз­не на­чи­не и у сва­ком
слу­ча­ју бо­га­те се на њи­хој му­ци.
Све де­вој­ке ри­зи­ку­ју ка­жња­ва­ње
за учи­ње­ни пре­кр­шај од 15 да­на до
два ме­се­ца за­тво­ра, а ма­крои зна­
чај­но ви­ше, кри­вич­но - од јед­не па
до де­сет го­ди­на, за­ви­сно од раз­ме­ра
по­сла и јос не­ких окол­но­сти, нпр. да
ли је под­ве­де­на де­вој­ка ма­ло­лет­на.
И ни­је бит­но да ли је ма­кро узео но­
вац, не­го да ли је де­вој­ку до­вео у ве­
зу са кли­јен­том.
По­сто­ји и јед­на скри­ве­на и вр­ло
со­фи­сти­ци­ра­на про­сти­ту­ци­ја ко­ја се
те­шко или бо­ље ре­че­но ни­ка­ко не от­
кри­ва и до­ка­зу­је због уче­сни­ка у тим
ак­тив­но­сти­ма ко­ју же­лим да по­ме­
нем, а то је ма­не­кен­ска про­сти­ту­ци­ја.
а­и­ме, на овим те­ре­ни­ма по­ред
да ка­же­мо пра­вих и озбиљ­них
мод­них аген­ци­ја по­сто­је и оне
ко­ји­ма је мо­да са­мо па­ра­ван. Ше­ма
је сле­де­ћа. Мла­де и ле­пе де­вој­ке ко­је
ипак не ис­пу­ња­ва­ју баш све озбиљ­не
стан­дар­де за ба­вље­ње овим по­слом
(ви­си­на, про­пор­ци­је, не­ке дру­ге фи­
зич­ке осо­би­не) уч­ља­њи­ва­њем у ове
аген­ци­је, не зна­ју­ћи за по­за­ди­ну њи­
хо­вих ак­тив­но­сти, по до­би­ја­њу тзв
бу­ка у ко­ме се на фо­то­гра­фи­ја­ма ви­
де њи­хо­ве фи­зич­ке ка­рак­те­ри­сти­ке,
уз по­моћ вла­сни­ка аген­ци­ја до­би­ја­ју
при­ли­ку да се про­ше­та­ју мо­дним п­ист­
ама на к­ој­има се в­ише к­оме­нт­ар­ише
и­зглед мл­адог м­еса н­его м­од­ели к­оји
се н­осе. З­атим сл­еди њ­их­ова бл­ага,
ум­ер­ена пр­ом­оц­ија пр­еко м­ед­ија ч­име
оне и­зл­азе из т­ота­лне ан­они­мн­ости и
п­ост­ају з­ан­имљ­иве за о­др­еђ­ене кл­ије­
нте к­ој­има је п­отре­бно да д­об­ију пр­
ат­иље са о­др­еђ­еним ст­ат­усом. П­отом
сл­еди п­оз­ив­ање на в­еч­ере и др­уж­ење
по кл­уб­ов­има и р­ест­ор­ан­има.
Мла­дим да­ма­ма ко­је су осе­ти­ле
дра­жи из­ла­ска из ано­ним­но­сти да­
ју се обе­ћа­ња да ће би­ти у са­мом
мод­ном вр­ху, да ће за­ра­ди­ти ве­ли­ке
па­ре, пу­то­ва­ти све­том, упо­зна­ва­ти
ви­со­ко дру­штво и мно­го то­га још. Та­
квим обе­ћа­њи­ма те­шко је одо­ле­ти, а
Н
на­рав­но, це­на ис­пу­ња­ва­ња овог сна
је од­ла­зак у кре­вет са тим љу­ди­ма.
Да ствар бу­де за­ни­мљи­ви­ја, у ово­ме
не­ма при­сли­ле, не­ма те­ра­ња, не­ма
уце­њи­ва­ња - тра­жи се до­бро­вољ­ни
при­ста­нак. Пред за­ко­ном све је чи­
сто. Обе­ћа­ња су, ка­ко сам ре­као, та­
ква да би и мно­го ста­ри­је и зре­ли­је
осо­бе по­пу­сти­ле. По­сто­ји је­дан при­
вид до­бро­вољ­но­сти и сло­бо­де из­бо­
ра, а мла­дим и ипак ле­пим и згод­ним
де­вој­ка­ма чи­ји је су­ве­ре­ни­тет у од­лу­
чи­ва­њу су­жен обе­ћа­њи­ма и ко­је су
рас­чи­сти­ле са мо­рал­но­шћу и би­ло
ка­квим об­зи­ри­ма кад је реч о ка­ри­
је­ри, сла­ви и нов­цу ко­ји их че­ка, или
ни­су баш на­чи­сто са тим, не тре­ба
мно­го да схва­те шта тре­ба да ра­де да
би све то и оства­ри­ле. На жа­лост по
њих од тих обе­ћа­ња обич­но не би­ва
ни­шта или ја­ко ма­ло, а оне се су­о­ча­
ва­ју са но­вом, ого­ље­ном пред­ста­вом
о се­би, јер се глас о њи­ма про­чуо.
о је сад за­ча­ра­ни круг из ко­га се
те­шко из­ла­зи. Оне су у про­ме­ту.
На­рав­но, не при­ста­ју све де­вој­
ке на ово, из­ла­ске и ве­че­ре и оно што
сле­ди, али те ко­је не при­ста­ну ско­ро
да се мо­гу опро­сти­ти од ма­не­кен­ског
по­зи­ва или бар уно­сних по­сло­ва. И у
то­ме је тај­на тог про­сти­ту­ци­о­ног еле­
мен­та ко­ји део ма­не­кен­ског по­зи­ва
сво­ди на про­сти­ту­ци­ју у ње­ном еле­
мен­тар­ном ви­ду. Слич­но се до­га­ђа
и са дру­гим за­ни­ма­њи­ма ко­ји у се­би
као бит­но но­се јав­но по­ја­вљи­ва­ње,
да­кле глу­ми­ца­ма и пе­ва­чи­ца­ма. Да
бу­дем по­штен, осо­ба­ма оба по­ла.
На­рав­но, по­сто­је и ра­зни дру­ги,
ма­ње ви­ше слич­ни об­ли­ци и на­чи­ни
при­до­би­ја­ња ле­пих и мла­дих де­во­ја­
ка (али и мла­ди­ћа) за овај по­сао ко­
ји се по­пу­лар­но на­зи­ва спон­зор­ство
што је са­мо еуфе­ми­зам за пра­ву реч
ко­ја гла­си: про­сти­ту­ци­ја. На­рав­но да
ово ни­је наш изум. Слич­но се до­га­ђа­
ло и до­га­ђа сву­да по све­ту. И не са­мо
са ма­не­кен­ка­ма, не­го и са глу­ми­ца­ма
и пе­ва­чи­ца­ма.
Секс- бом­ба пе­де­се­тих го­ди­на про­
шлог ве­ка, Мер­лин Мон­ро, по при­
чи јед­не ње­не при­ја­те­љи­це, овој је
у по­ве­ре­њу ка­за­ла да је на по­чет­ку
ка­ри­је­ре део вре­ме­на про­во­ди­ла “на
ко­ле­ни­ма”, као де­вој­ка за сек­су­ал­ну
за­ба­ву ути­цај­них љу­ди ко­ји су мо­гли
да је уве­ду у свет фил­ма и гла­му­ра.
Ни­шта се од та­да до да­нас ни­је про­
ме­ни­ло.
Секс и но­вац увек су ишли ру­ку под
ру­ку! И још увек иду!
Крај
Т
Књи­гу ауто­ра овог фељ­то­на, ПРО­СТИ­ТУ­ЦИ­ЈА КРОЗ ВЕ­КО­ВЕ - при­ча о нај­ста­ри­јем за­на­ту на све­ту, из
ко­је су ов­де пре­не­ти не­ки де­ло­ви, мо­же­те на­ру­чи­ти пре­ко e-ma­i­la [email protected] или на 063-237821,
по це­ни од 490,00 ди­на­ра + тро­шко­ви по­штан­ских услу­га.
5. septembar 2012.
M NOVINE
Strana 19.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА
4. КО­ЛО: БЕ­О­ГРАД: ОФК
Бе­о­град – Пар­ти­зан 1:3 (1:0),
БЕ­О­ГРАД: Цр­ве­на Зве­зда –
Рад­нич­ки (Н) 3:2 (1:2), НО­ВИ
САД: До­њи Срем – Вој­во­ди­на
0:1 (0:0), КУ­ЛА: Хај­дук – Рад­
нич­ки 1923 0:0, СУ­БО­ТИ­ЦА:
Спар­так ЗВ – Рад 2:3 (1:1),
ПО­ЖА­РЕ­ВАЦ: Сме­де­ре­во –
Но­ви Па­зар 0:0, ЈА­ГО­ДИ­НА:
Ја­го­ди­на – Сло­бо­да По­инт 2:0
(0:0), БОР­ЧА: БСК Бор­ча –
Ја­вор 1:0 (1:0).
У сле­де­ћем ко­лу (15/16. сеп­
тем­бра) са­ста­ју се: НО­ВИ САД:
Вој­во­ди­на – Ја­го­ди­на, БЕ­О­
ГРАД: Пар­ти­зан – Хај­дук, УЖИ­
ЦЕ: Сло­бо­да По­инт – ОФК Бе­о­
град, ИВА­ЊИ­ЦА: Ја­вор – До­њи
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Срем, БЕ­О­ГРАД: Рад – БСК Бор­
ча, НО­ВИ ПА­ЗАР: Но­ви Па­зар –
Спар­так ЗВ, НИШ: Рад­нич­ки –
Сме­де­ре­во, КРА­ГУ­ЈЕ­ВАЦ: Рад­
нич­ки 1923 – Цр­ве­на Зве­зда.
1. Вој­во­ди­на
2. Пар­ти­зан
3. Ја­го­ди­на
4. Рад
5. Ц. Зве­зда
6. Д. Срем
7. Ја­вор
8. БСК
9. Н. Па­зар
10. Сло­бо­да
11. Рад­н. (Н)
12. Рад­н. (К)
13. Сме­де­ре­во
14. Хај­дук
15. ОФК Бе­о­град
16. Спар­так
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3 1 0
3 0 1
3 0 1
2 2 0
2 1 0
2 1 1
2 0 1
2 0 2
1 2 1
1 1 2
1 1 2
0 3 1
0 3 1
0 2 2
0 1 3
0 0 4
3:010
12:3 9
4:1 9
7:4 8
7:5 7
5:4 7
7:1 6
2:8 6
5:3 5
4:5 4
5:8 4
2:4 3
0:5 3
1:3 2
1:5 1
2:8 0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40 0
31 0
31 0
31 0
22 0
21 1
21 1
21 1
20 2
11 2
11 2
11 2
10 3
10 3
03 1
02 2
00 4
00 4
12:5 12
8:1 10
7:4 10
4:1 10
8:5 8
6:3 7
4:3 7
4:4 7
4:4 6
5:6 4
2:4 4
2:6 4
6:7 3
4:6 3
1:4 3
2:4 2
3:8 0
3:10 0
ПРВА ЛИГА
ЧЕТВРТО КОЛО: Про­ле­тер –
Бо­рац 2:1, Ба­нат – Ко­лу­ба­ра 1:0,
Рад­нич­ки (НП) – Во­ждо­вац 0:2,
Те­ле­оп­тик – Ти­мок 1:0, Је­дин­
ство – Но­ви Сад 2:1, На­пре­дак –
Бе­жа­ни­ја 3:2, Чу­ка­рич­ки – Мла­
де­но­вац 1:0, Ме­та­лац – Мла­дост
(Л) 3:1, Сло­га – Ин­ђи­ја 0:0.
У сле­де­ћем ко­лу (9. сеп­тем­
бра) са­ста­ју се: Но­ви Сад –
На­пре­дак, Ти­мок –Је­дин­ство
Пу­те­ви, Бе­жа­ни­ја – Чу­ка­рич­ки,
Мла­де­но­вац – Ме­та­лац (ГМ),
Мла­дост (Л) – Сло­га, Ин­ђи­ја –
Рад­нич­ки (НП), Во­ждо­вац – Про­
ле­тер, Бо­рац – Ба­нат, Ко­лу­ба­ра
– Те­ле­оп­тик.
1. На­пре­дак
2. Во­ждо­вац
3. Је­дин­ство
4. Чу­ка­рич­ки
5. Про­ле­тер
6. Бо­рац
7. Ба­нат
8. Те­ле­оп­тик
9. Ти­мок
10. Мла­де­но­вац
11. Ин­ђи­ја
12. Рад­н. (НП)
13. Бе­жа­ни­ја
14. Ме­та­лац
15. Сло­га
16. Ко­лу­ба­ра
17. Но­ви Сад
18. Мла­дост (Л)
ВОЈ­ВО­ЂАН­СКА ЛИ­ГА ЗА­ПАД
Ре­зул­та­ти утак­ми­ца 3. ко­ла:
Ер­де­вик: Сло­га – По­лет 7:1,
Каћ: Ју­го­вић – Ср­бо­бран 2:2,
Бач­ка Па­лан­ка: Бач­ка - Пр­ви Мај
0:2, Но­ви Сад: Цр­ве­на Зве­зда –
Индеx 0:2, Цр­вен­ка: Цр­вен­ка –
Бу­дућ­ност 0:0, Бе­шка: Хај­дук –
Бо­рац 5:0, Ста­ни­шић: Ста­ни­шић
– Омла­ди­нац 2:2, Ту­ри­ја: Мла­
дост – Мла­дост БП 3:2
Рас­по­ред утак­ми­ца 4. ко­ла:
Си­вац: По­лет - Мла­дост (БП),
Но­ви Ба­нов­ци: Омла­ди­нац
-Мла­дост (Т), Но­ви Сад: Бо­рац
– Ста­ни­шић, Мла­де­но­во: Бу­дућ­
ност – Хај­дук, Но­ви Сад: Индеx
– Цр­вен­ка, Ру­ма: Пр­ви Мај - Цр­ве­н а Зве­зда, Ср­б о­б ран:
Ср­бо­бран – Бач­к а, Ер­де­вик:
Сло­га – Ју­го­вић.
1. Хај­дук
2. Индеx
3. Цр­вен­ка
4. Ста­ни­шић
5. Сло­га
6. Мла­дост (Т)
7. Ц. Зве­зда
8. Ју­го­вић
9. Ср­бо­бран
10. Пр­ви Мај
11. Бач­ка
12. Бу­дућ­ност
13. Омла­ди­нац
14. По­лет
15. Мла­дост (БП)
16. Бо­рац
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0 0 10:1 9
0 0 4:0 9
1 0 8:1 7
1 0 7:4 7
0 1 10:4 6
0 1 7:6 6
0 1 3:3 6
1 1 3:2 4
1 1 3:3 4
1 1 3:3 4
0 2 1:3 3
1 2 1:3 1
1 2 3:9 1
1 2 2:10 1
0 3 3:8 0
0 3 1:9 0
ОФЛ ШИД
Ре­зул­та­ти утак­ми­ц а 3.
ко­ла: Мо­ро­вић: Је­дин­ство –
Син­ђе­лић 0:3, Ба­чин­ци: ОФК
Ба­чин­ци - ОФК Бин­гу­ла 6:1,
Ку­к у­јев­ци: Фру­шко­го­рац –
Бо­рац 3:0, Ба­тров­ци: Омла­ди­
нац - Је­дин­ство (Љ) 0:2, Би­кић
До: ОФК Би­кић – Сре­мац 5:1,
Сот: Брат­ство - Јед­но­та2:2,
Мо­ло­вин: Омла­ди­нац – Гра­ни­
чар 1:0.
Рас­по­ред ута­ми­ца 4.ко­ла:
Ги­ба­рац: Син­ђе­лић – Гра­ни­чар,
Шид: Јед­но­та - бО­мла­ди­нац
(М), Бер­ка­со­во: Сре­мац – Брат­
ство, Љу­ба: Је­дин­ство - ОФК
20. Strana
Би­кић, Илин­ци: Бо­рац - Омла­
ди­нац (Б), Бин­гу­ла: ОФК Бин­гу­
ла – Фру­шко­го­рац, Мо­ро­вић:
Је­дин­ство - ОФК Ба­чин­ци.
1. ОФК Би­кић
2. Фру­шко­го­рац
3. Син­ђе­лић
4. ОФК Ба­чин­ци
5. Омла­ди­нац (Б)
6. Омла­ди­нац (М)
7. Је­дин­ство (Љ)
8. Бо­рац
9. Гра­ни­чар
10. ОФК Бин­гу­ла
11. Брат­ство
12. Јед­но­та
13. Је­дин­ство (М)
14. Сре­мац
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
300
300
300
200
201
201
102
101
102
102
012
012
003
003
15:1
10:2
10:2
8:1
5:3
7:7
3:4
1:3
5:8
3:8
6:11
3:11
0:6
2:11
9
9
9
6
6
6
3
3
3
3
1
1
0
0
ТРЕ­ЋЕ КО­ЛО: ЧСК Пи­ва­ра
– Це­мент 6:1, Је­дин­ство (СП)
– Срем 1:1, Тек­сти­лац – Рад­
нич­ки (Ш) 2:1, Мла­дост – Па­лић
0:1, Рад­нич­ки (С) – Сло­га 1:2,
Ди­на­мо – Бач­ка То­по­ла 0:2,
Сен­та – Ду­нав 0:0, Рад­нич­ки
(СМ) – До­ли­на 0:0.
1. Па­лић
2. Б. То­по­ла
3. Рад­ни­чи (Ш)
4. Сло­га 5. Тек­сти­лац 6. Срем
7. До­ли­на
8. ЧСК Пи­ва­ра
9. Рад­н. (СМ)
10. Сен­та
11. Ду­нав
12. Рад­н. (С)
13. Мла­дост
14. Ди­на­мо
15. Је­дин. (СП)
16. Це­мент
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
300
210
201
201
201
120
120
111
111
111
111
102
012
012
012
003
3:0
3:0
6:3
4:3
3:2
2:1
2:1
6:2
3:2
1:1
3:4
3:3
1:3
3:3
2:6
2:10
9
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
1
1
1
0
У сле­де­ћем ко­лу (9. сеп­тем­
бра) са­ста­ју се: Це­мент –
До­ли­на, Ду­нав – Рад­нич­ки
(СМ), Бач­ка То­по­ла – Сен­та,
Сло­га – Ди­на­мо, Па­лић – Рад­
нич­ки (С), Рад­нич­ки (Ш) – Мла­
дост, Срем – Тек­сти­лац, ЧСК
Пи­ва­ра – Је­дин­ство (СП).
Тек­сти­лац
– Рад­нич­ки (Шид)
2:1 (0:1)
ОЏА­ЦИ: Ста­ди­он Тек­стил­ца,
гле­да­ла­ца 300, су­ди­ја Спа­сић
(Но­ви Сад), Стрел­ци: Пе­ру­ни­
чић у 67. и Док­нић у 90. за Тек­
сти­лац, а Мр­ка­јић у 37. ми­ну­ту
за Рад­нич­ки. Жу­ти кар­то­ни:
Кр­знар, Док­нић, Пе­ру­ни­чић,
Сте­пан­чев (Тек­сти­лац), Пе­тро­
вић, Ба­бић, Си­ми­кић (Рад­нич­
ки). Цр­ве­ни кар­тон: Си­ми­кић
(Рад­нич­ки).
ТЕК­СТИ­ЛАЦ: Ан­дри­ја­ше­вић
8, Кр­шић 7, Ри­стић 6 (Пе­ро­вић
7), Кр­знар 7, Док­нић 8, Илић 6,
Ка­у­рин 8, Цр­њан­ски 6 (Не­дељ­
ко­вић 7), Пе­ру­ни­чић 7, Јо­со­вић
7, Да­но­је­вић 6 (Сте­пан­чев7).
РАД­НИЧ­КИ: Ву­ја­си­но­вић 7,
Са­ви­но­вић 6, Пе­ро­вић 6, Бје­лош
7, Ба­бић 6, Си­ми­кић 6, Шу­берт 6
(Мла­де­но­вић 6), Зец 6, Мр­ка­јић
7, (Ђо­кић 7), Ба­љак 7, Не­диш 6.
Тек­сти­лац је још јед­ном об­ра­
до­вао сво­је на­ви­ја­че. Оџа­ча­ни
су сти­гли до за­слу­же­не по­бе­де
про­тив ква­ли­тет­не еки­пе из
Ши­да, ко­ја је на­кон пр­вог де­ла
утак­ми­це има­ла пред­ност. Тек­
сти­лац је у пр­вих по­ла са­та про­
пу­стио три ко­ло­сал­не шан­се,
нај­по­вољ­ни­ју је имао Ни­ко­ла
Пе­ру­ни­чић у 35. ми­ну­ту, све је
до­бро ура­дио осим за­вр­шног
удар­ца. Два ми­ну­та ка­сни­је
Не­ма­ња Мр­ка­јић је не­при­јат­но
из­не­на­дио до­ма­ћег гол­ма­на
Ан­дри­ја­ше­ви­ћа и го­сти су по­ве­
ли.
На по­че­ту дру­гог по­лу­вре­ме­
на до­ма­ћи су на­ста­ви­ли са ата­
ци­ма и у 67. ми­ну­ту, на­кон
од­лич­ног цен­тар­шу­та Алек­сан­
дра Ка­у­ри­на, Ни­ко­ла Пе­ру­ни­чић
је из­јед­на­чио ре­зул­тат. Пре то­га
Ан­дри­ја­ше­вић је за­у­ста­вио уда­
рац Ђо­ки­ћа у 56. ми­ну­ту. До
кра­ја ме­ча ви­де­ла се отво­ре­на
бор­ба. Тек­си­ти­лац је до пред­но­
сти до­шао у по­след­њем ми­ну­ту
ре­гу­лар­ног то­ка утак­ми­це, стре­
лац и ово­га пу­та коа и про­тив
Сло­ге из Те­ме­ри­на, био је Рад­
ни­вој Док­нић, ко­ји је са овим
го­лом за­слу­жио епи­тет игра­ча
утак­ми­це.
Је­дин­ство – Срем
1:1 (0:0)
СТА­РА ПА­ЗО­ВА: Ста­ди­он
Је­дин­ства, гле­да­ла­ца 200, су­ди­
ја Ива­ни­ше­вић (Бач­ка То­по­ла),
стрел­ци: Дра­гин у 60. (из пе­на­
ла) за Је­дин­ство а Је­ре­мић у
89. ми­ну­ту за Срем. Жу­ти кар­то­
ни: Пеј­ћи­но­вић (Је­дин­ство),
Ви­шко­вић, Ни­к о­лић (Срем),
цр­ве­ни кар­тон Што­кић (Срем).
ЈЕ­ДИН­СТВО: Л. Јо­ви­шић 6,
Г. Лу­кић 7, Ђ. Лу­кић 7, Сте­ња­јић
7, (М. Јо­ви­шић ), Шу­ша 7, Буј­чић
7, Ју­то­вац 6 (Дра­гин 8), Огри­зо­
вић 6, Жа­ку­ла 6, Пеј­ћи­но­вић 6,
Сте­фа­но­вић 7, (Игач).
СРЕМ: Бр­ко­вић 7, Ста­ни­ми­
ро­вић 6, Вуј­чић6, (Врањ­ко­вић),
Ви­шко­вић 6, Триф­к о­вић 6,
Ми­ло­ше­вић 7 (Ди­ми­три­је­вић),
Ни­ко­лић 6, Пе­тру­шић 6 (Је­ре­
мић 7), Ва­сић 7, Ђор­ђе­вић 6,
Ви­дић 6.
Го­сти су бо­ље отво­ри­ли
су­срет и већ у 8. ми­ну­ту по­го­ди­
ли ста­ти­ву. До­ма­ћи су по­ку­ша­
ва­ли кроз сре­ди­ну те­ре­на да
угро­зе про­тив­ни­ка и у то­ме су
ус­пе­ли у 28. ми­ну­ту ка­да се
Жа­ку­ла на­шао очи у очи са вра­
та­ром , али је овај бло­ки­рао
ње­гов уда­рац.
Дру­го по­лу­вре­ме до­ма­ћи су
по­че­ли ан­га­жо­ва­ни­је и у 60.
ми­ну­ту по­сле ак­ци­је Огри­зо­ви­
ћа и Дра­ги­на из­ну­ди­ли пе­нал
ко­ји су пре­тво­ри­ли у за­слу­же­но
вођ­ство. ка­да се оче­ки­ва­ло да
ће Је­дин­ство укњи­жи­ти по­бе­ду,
по­сле пре­ки­да го­сти су ис­ко­ри­
сти­ли гре­шку до­ма­ће од­бра­не и
по­рав­на­ли ре­зул­тат.
ОФЛ РУ­МА – ИРИГ (пр­ви раз­ред)
Ре­зул­та­ти утак­ми­ца 1. ко­ла:
Кру­ше­дол: Кру­ше­дол – Сло­га 1:0,
Пу­тин­ци: ПСК – Бо­рац 0:0, Ма­ли
Ра­дин­ци: Фру­шко­го­рац – Сре­мац
2:1, Кра­љев­ци: ОФК Кра­љев­ци - Фру­шка Го­ра 0:4, Бу­ђа­нов­ци:
Мла­дост – На­пре­дак 0:1.
M NOVINE
Рас­по­ред утак­ми­ца 2. ко­ла:
Во­гањ: Сло­га – На­пре­дак, Ру­ма:
Фру­шка Го­ра – Мла­дост,
До­брин­ци: Сре­мац - ОФК Кра­
љев­ци, Кле­нак: Бо­рац – Фру­
шко­го­рац, Кру­ше­дол: Кру­ше­дол
– ПСК.
5. septembar 2012.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
СРЕМ­СКА ЛИ­ГА
Ре­зул­та­ти утак­ми­ца 4. ко­ла:
Ви­шњи­ће­во: Хај­дук – Ку­пи­но­во
0:0, Си­бач: Сло­вен – Гра­ни­чар
1:5, Ма­чван­ска Ми­тро­ви­ца: Под­
ри­ње – Љу­ко­во 2:1, Врд­ник:
Ру­дар - До­њи Пе­тров­ци 0:0,
Ру­ма: Сло­вен – Ја­дран 1:1, Вој­
ка:
Сре­мац – ЛСК 2:1,
Огар: Шу­мар – Пар­ти­зан 0:2,
Ши­ма­нов­ци: Хај­дук 1932 – Рад­
нич­ки 3:2.
Рас­по­ред утак­ми­ца 5. ко­ла:
Ириг: Рад­нич­ки - Хај­дук (В),
Ви­то­јев­ци: Пар­ти­зан - Хај­дук
1932, Ла­ћа­рак: ЛСК – Шу­мар,
Го­лу­бин­ци: Ја­дран – Сре­мац,
До­њи Пе­тров­ци: До­њи Пе­тров­ци
- Сло­вен (Р), Љу­ко­во: Љу­ко­во –
Ру­дар, Ада­шев­ци: Гра­ни­чар –
Под­ри­ње, Ку­пи­но­во: Ку­пи­но­во - Сло­вен (С).
1. Д. Пе­тров­ци
2. Ја­дран
3. Гра­ни­чар
4. Шу­мар
5. Сло­вен (Р)
6. Сре­мац
7. Хај­дук
8. Пар­ти­зан
9. Ру­дар
10. Радн. (И)
11. Хај­дук (В)
12. Ку­пи­но­во
13. Под­ри­ње
14. ЛСК
15. Љу­ко­во
16. Сло­вен (С)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3 10
3 10
3 01
3 01
2 11
2 11
2 02
2 02
1 21
1 12
1 12
1 12
1 12
0 22
0 13
0 13
18:0 10
13:6 10
10:3 9
5:2 9
4:2 7
5:4 7
8:8 6
6:6 6
4:4 5
4:6 4
4:6 4
1:7 4
6:14 4
1:3 2
2:6 1
3:17 1
ДРУГА СРЕМ­СКА ЛИ­ГА
Ре­зул­та­ти утак­ми­ца 4.ко­ла:
Гра­бов­ци:
Гра­ни­чар –
Бо­рац 2:1, Кар­лов­чић: Ло­вац - Је­дин­ство (П) 1:0, Кр­ње­шев­ци:
Сло­га – Хрт­ков­ци 2:1, Рав­ње:
Зе­ка Бу­љу­ба­ша – Же­ле­зни­чар
1:1, Бе­ле­гиш: По­ду­на­вац - На­пре­дак (П) 3:1, Ру­ма: Је­дин­
ство - На­пре­дак (В) 1:1, Ку­змин:
Гра­ни­чар – Ду­нав 3:1, Ша­шин­ци:
Сло­бо­да – Бу­дућ­ност 4:3.
Рас­по­ред утак­ми­ца 5.ко­ла:
Са­лаш Но­ћај­ски: Бу­дућ­ност - Гра­ни­чар (Г), Но­ви Слан­ка­мен:
Ду­нав – Сло­бо­да, Ва­ши­ца:
На­пре­дак - Гра­ни­чар (К), По­пин­
ци: На­пре­дак - Је­дин­ство (Р),
Ин­ђи­ја: Же­ле­зни­чар – По­ду­на­
вац, Хрт­ков­ци: Хрт­ков­ци - Зе­ка
Бу­љу­ба­ша, Пла­ти­че­во: Је­дин­
ство – Сло­га, Мар­тин­ци: Бо­рац
– Ло­вац.
1. Зе­ка Б.
2. Сло­бо­да
3. Же­ле­зни­чар
4. По­ду­на­вац
5. Хрт­ков­ци
6. Бу­дућ­ност
7. Гра­ни­чар (Г)
8. На­пре­дак (П)
9. Је­дин­ство (Р)
10. Гра­ни­чар (К)
11. На­пре­дак (В)
12. Сло­га
13. Бо­рац
14. Ло­вац
15. Је­дин­ство (П)
16. Ду­нав
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
31 0
31 0
31 0
30 1
21 1
21 1
21 1
20 2
12 1
11 2
11 2
10 3
10 3
10 3
02 2
00 4
10:2 10
11:6 10
5:1 10
14:5 9
8:3 7
9:5 7
5:6 7
6:4 6
2:2 5
7:7 4
4:6 4
2:7 3
2:7 3
2:8 3
0:2 2
2:18 0
ОФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПРВИ РАЗРЕД)
Ре­зул­та­ти утак­ми­ца 2. ко­ла:
Ве­ли­ки Ра­дин­ци: Бо­рац -Сре­мац
3:3, Но­ћај: Но­ћај – Фру­шко­го­рац
4:1, Ра­ден­ко­вић: Бо­рац - Сло­га
(З) 2:0, Срем­ска Ра­ча: Срем –
Бо­сут 0:1, Срем­ска Ми­тро­ви­ца:
Митрос - Хајдук 4:1, Слога
слободна.
Рас­по­ред утак­ми­ца 3. ко­ла:
Бо­сут: Бо­су т- Ми­трос, За­са­ви­ца
1.: Сло­га – Срем, Ман­ђе­лос:
Фру­шко­го­рац - Бо­рац (Р), Ја­рак:
Сре­мац – Но­ћај, Чал­ма: Сло­га - Бо­рац (ВР), Хај­дук сло­бо­дан.
1. Бо­рац (ВР)
2. Бо­рац (Р)
3. Сре­мац
4. Бо­сут
5. Ми­трос
6. Но­ћај
7. Хај­дук
8. Сло­га (З)
9. Сло­га (Ч)
10. Срем
11. Фру­шко­го­рац
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
11 0
11 0
11 0
11 0
10 0
10 1
10 1
10 1
00 1
00 2
00 2
5:3
2:0
5:4
1:0
4:1
4:2
5:5
1:2
1:2
1:5
1:6
4
4
4
4
3
3
3
3
0
0
0
РЕ­ПУ­БЛИ­КА СР­БИ­ЈА
АУТО­НОМ­НА ПО­КРА­ЈИ­НА ВОЈ­ВО­ДИ­НА
ГРАД СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
ГРАД­СКА УПРА­ВА ЗА УР­БА­НИ­ЗАМ
И СТАМ­БЕ­НО КО­МУ­НАЛ­НЕ ПО­СЛО­ВЕ
Број: 350-76/2012-VI
Да­на: 05.09.2012. год.
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
Град­ска упра­ва за ур­ба­ни­зам и стам­бе­но ко­му­нал­не по­сло­ве
Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца у скла­ду са чла­ном 63. став 2. За­ко­на
о пла­ни­ра­њу и из­град­њи („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број: 72/2009
и 81/2009 – ис­прав­ка, 64/2010 – УС и 24/2011) и чла­на 3. Пра­вил­
ни­ка о на­чи­ну јав­не пре­зен­та­ци­је ур­ба­ни­стич­ког про­јек­та („Слу­
жбе­ни гла­сник РС“, број 43/2010 )
ОГЛАШАВА
ЈАВ­НИ ПО­ЗИВ ЗА ПРЕ­ЗЕН­ТА­ЦИ­ЈУ
УР­БА­НИ­СТИЧ­КОГ ПРО­ЈЕК­ТА
ЗА ИЗ­ГРАД­ЊУ ОБЈЕ­КА­ТА У ИН­ДУ­СТРИЈ­СКОМ КОМ­ПЛЕК­СУ
„SIR­MI­UM STEEL“ НА К.П. БР. 8177/1 К. О. СРЕМ­СКА
МИ­ТРО­ВИ­ЦА
У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ
1. На јав­ну пре­зен­та­ци­ју из­ла­же се Ур­ба­ни­стич­ки про­је­кат за
из­град­њу обје­ка­та у ин­ду­стриј­ском ком­плек­су „Sir­mi­um steel“ на
к.п. бр. 8177/1 к.о. Срем­ска Ми­тро­ви­ца у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. Под­
но­си­лац зах­те­ва за по­твр­ђи­ва­ње ур­ба­ни­стич­ког про­јек­та је „SIR­MI­
UM STEEL“ d.o.o. Срем­ска Ми­тро­ви­ца, Рум­ски пут бр. 27.
2. По­зи­ва­ју се сва за­ин­те­ре­со­ва­на прав­на и фи­зич­ка ли­ца да
из­вр­ше увид у Ур­ба­ни­стич­ки про­је­кат, као и да у то­ку тра­ја­ња јав­не
пре­зен­та­ци­је до­ста­ве сво­је при­мед­бе и су­ге­сти­је у пи­са­ном об­ли­ку Град­ској упра­ви за ур­ба­ни­зам и стам­бе­но ко­му­нал­не по­сло­ве у
Срем­ској Ми­тро­ви­ци, Трг Све­тог Ди­ми­три­ја број 13.
3. Ли­це овла­шће­но од стра­не Град­ске упра­ве за ур­ба­ни­зам и
стам­бе­но ко­му­нал­не по­сло­ве за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о са­др­жа­ју
јав­не пре­зен­та­ци­је је дипл. инж. арх. Вла­ди­сла­ва Но­ва­ко­вић.
4. Јав­на пре­зен­та­ци­ја Ур­ба­ни­стич­ког про­јек­та ће би­ти одр­жа­на
од 05.09.2012. до 12.09.2012. го­ди­не сва­ког рад­ног да­на у вре­ме­ну
од 7,00 до 14,00 ча­со­ва. Ме­сто одр­жа­ва­ња јав­не пре­зен­та­ци­је је у
хо­лу но­ве згра­де град­ске ку­ће гра­да Срем­ска Ми­то­ви­ца, Трг Све­тог
Ди­ми­три­ја број 13.
5. Јав­на пре­зен­та­ци­ја Ур­ба­ни­стич­ког про­јек­та ће се одр­жа­ти у
тра­ја­њу од се­дам да­на и то од 05.09.2012. до 12.09.2012. го­ди­не
6. Про­стор об­у­хва­ћен Ур­ба­ни­стич­ким про­јек­том чи­ни пар­це­ла
бр. 8177/1 к.о. Срем­ска Ми­тро­ви­ца, укуп­не по­вр­ши­не 4,57 ха.
Пар­це­ла на­ла­зи се у гра­ђе­вин­ском под­руч­ју гра­да Срем­ска
Ми­тро­ви­ца у при­вред­но тех­но­ло­шкој зо­ни се­вер­но од Мар­ка Ауре­
ли­ја, у ути­цај­ној зо­ни ко­ри­до­ра X, од­но­сно ауто­пу­та Бе­о­град- За­греб.
НА­ЧЕЛ­НИК,
Ми­ро­слав Вла­ди­са­вље­вић, дипл. прав­ник,
РЕ­ПУ­БЛИ­КА СР­БИ­ЈА
АУТО­НОМ­НА ПО­КРА­ЈИ­НА ВОЈ­ВО­ДИ­НА
ГРАД СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
ГРАД­СКА УПРА­ВА ЗА ПО­ЉО­ПРИ­ВРЕ­ДУ
И ЗА­ШТИ­ТУ ЖИ­ВОТ­НЕ СРЕ­ДИ­НЕ
СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
Оп­шти­на Ру­ма
Оп­штин­ска упра­ва
Оде­ље­ње за ур­ба­ни­зам и
ко­му­нал­но стам­бе­не по­сло­ве
22400 Ру­ма
ОБА­ВЕ­ШТЕ­ЊЕ
По­сту­па­ју­ћи по зах­те­ву ин­ве­сти­то­ра „МЕ­НИ­НА“ Д.О.О. Ин­ду­
стриј­ска бб, Ру­ма, за од­лу­чи­ва­ње о по­тре­би про­це­не ути­ца­ја на
жи­вот­ну сре­ди­ну про­јек­та „До­град­ња про­из­вод­ног објек­та (дрв­на
ин­ду­стри­ја), на ка­та­стар­ској пар­це­ли бр. 3883/15 к.о. Ру­ма, на
те­ри­то­ри­ји Оп­шти­не Ру­ма, над­ле­жни ор­ган до­нео је ре­ше­ње бр.
501–51/2012–VI­II да­на 28.08.2012. год. да је по­треб­на про­це­на
ути­ца­ја пред­мет­ног про­јек­та на жи­вот­ну сре­ди­ну.
Про­тив овог ре­ше­ња за­ин­те­ре­со­ва­на јав­ност мо­же да из­ја­ви
жал­бу По­кра­јин­ском се­кре­та­ри­ја­ту за ур­ба­ни­зам гра­ди­тељ­ство и
за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, Но­ви Сад, пу­тем овог ор­га­на, у ро­ку
од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог оба­ве­ште­ња.
5. septembar 2012.
О ДО­НЕ­ТОЈ ОД­ЛУ­ЦИ У ПО­СТУП­КУ ОД­ЛУ­ЧИ­ВА­ЊА О
ПО­ТРЕ­БИ
ПРО­ЦЕ­НЕ УТИ­ЦА­ЈА НА ЖИ­ВОТ­НУ СРЕ­ДИ­НУ
У по­ступ­ку од­лу­чи­ва­ња о по­тре­би про­це­не ути­ца­ја на жи­вот­ну
сре­ди­ну, спро­ве­де­ном на зах­тев но­си­о­ца про­јек­та, Зе­мљо­рад­
нич­ке за­дру­ге „МИ­ТРО­КОП“, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, Ста­ри шор
бр.86а, утвр­ђе­но је ре­ше­њем број 501-136/2012-XI од 30.08.2012.
год, да за пред­мет­ни про­је­кат из­град­ње еко­ном­ског објек­та
(си­ло­са), чи­ја ре­а­ли­за­ци­ја се пла­ни­ра на ка­та­стар­ским пар­це­ла­
ма бр.7005/1, 7005/2 и 7005/3 к.о. Срем­ска Ми­тро­ви­ца у ули­ци
Ра­ди­нач­ки пут бб у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ни­је по­треб­на про­це­на
ути­ца­ја на жи­вот­ну сре­ди­ну.
Про­тив овог ре­ше­ња за­ин­те­ре­со­ва­на јав­ност мо­же из­ја­ви­ти
жал­бу По­кра­јин­ском се­кре­та­ри­ја­ту за ур­ба­ни­зам, гра­ди­тељ­ство и
за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не у Но­вом Са­ду, пу­тем овог ор­га­на, у
ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња овог оба­ве­ште­ња.
Оба­ве­ште­ње се об­ја­вљу­је на осно­ву чла­на 10. став 7. За­ко­на
о про­це­ни ути­ца­ја на жи­вот­ну сре­ди­ну (“Слу­жбе­ни гла­сник Ре­пу­
бли­ке Ср­би­је”,број 135/04, 36/09).
M NOVINE
Strana 21.
ОДР­ЖА­НА ЧЕ­ТВР­ТА „РУМ­СКА ЈЕ­СЕН“
Је­сен сти­же, ду­њо мо­ја
Де­фи­ле фи­ја­ке­ра и бај­ке­ра
П
р­ви сеп­тем­бар­ски дан је био сун­
чан и то­пао, али не пре­ви­ше, та­ко
да је био иде­а­лан за одр­жа­ва­ње 4. „Рум­ске је­се­ни“. То је по­твр­дио и ве­
ли­ки број по­се­ти­ла­ца на Град­ском тр­
гу, али и дру­гим ло­ка­ци­ја­ма где је она
ре­а­ли­зо­ва­на. Ове го­ди­не об­у­хва­ти­ла
је осми Са­јам ме­да, пе­ти Ет­но фе­сти­
вал хра­не и му­зи­ке, че­твр­ту Фи­ја­ке­ри­
ја­ду, тре­ћи Злат­ни ко­тлић и три­на­е­сти
Рум­ски ба­зар кре­а­тив­но­сти. Ова ма­ни­
фе­ста­ци­ја ко­ја је оку­пи­ла ве­ли­ки број
уче­сни­ка – ка­ко го­сти­ју, та­ко и из рум­ске
оп­шти­не, на не­ки на­чин је за­о­кру­жи­ла и сва де­ша­ва­ња, ма­ни­фе­ста­ци­је и фе­
сти­ва­ле ко­ји­ма је Ру­ма то­ком лет­њих
ме­се­ци би­ла до­ма­ћин и ор­га­ни­за­тор.
Упра­во за­то „Рум­ска је­сен“ је здру­же­
на ма­ни­фе­ста­ци­ја про­из­во­да, оби­ча­ја и
тра­ди­ци­је чи­ји је циљ да се про­мо­ви­ше
ту­ри­зам, али и еко­ном­ски раз­вој за­јед­
ни­це.
Уче­сни­ке и оку­пље­не гра­ђа­не на
Град­ском тр­гу је пр­во по­здра­ви­ла Јул­
ки­ца Си­мић из По­кра­јин­ског се­кре­та­ри­
ја­та за по­љо­при­вре­ду, во­до­при­вре­ду и
шу­мар­ство, а по­том ју је зва­нич­но отво­
рио Го­ран Ву­ко­вић, пред­сед­ник рум­ске
оп­шти­не.
Пр­ви по­чи­њу пче­ла­ри ко­ји сво­је про­
Па­влов­чан­ке на Рум­ској је­се­ни
из­во­де на штан­до­ви­ма увек из­ло­же дан
ра­ни­је. Са­јам ме­да је и нај­ста­ри­ји ме­ђу
ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма ко­је су об­је­ди­ње­не
у окви­ру „Рум­ске је­се­ни“. На Град­ском
тр­гу, по­ред пче­ла­ра, сво­је про­из­во­де
до­ма­ће ра­ди­но­сти, ста­рих и кре­а­тив­них
за­на­та из­ло­жи­ло је 40 –так уче­сни­ца. А
у окви­ру Ет­но фе­сти­ва­ла сво­је штан­до­
ве су има­ла удру­же­ња же­на, за­нат­ске
ра­ди­о­ни­це са кре­а­тив­ним про­из­во­ди­ма
и су­ве­ни­ри­ма, као и штан­до­ви Ге­рон­то­
ло­шког цен­тра, МО сле­пих и сла­бо­ви­
дих, Рим­ских да­на из Хрт­ко­ва­ца и Дру­
штва за по­моћ мен­тал­но не­до­вољ­но
раз­ви­је­них осо­ба. У кул­тур­но умет­нич­ком про­гра­му ко­
ји је тра­јао до 17 ча­со­ва, на Град­ском
тр­гу је оку­ље­не по­се­ти­о­це за­ба­вља­ло 20 кул­тур­но умет­нич­ких дру­шта­ва. Део
про­гра­ма је, као и ра­ни­јих го­ди­на, из­ме­
штен у Сте­ја­нов­це где су на­сту­па­ла де­
ца чу­ва­ри тра­ди­ци­је „Ђе­рам“.
Већ по тра­ди­ци­ји, ме­сто так­ми­че­ња
фи­ја­ке­ра јед­но­пре­га, дво­пре­га и че­тво­
ро­пре­га је на ста­ди­о­ну „Фру­шке го­ре“ а
КУП Ср­би­је у дво­пре­гу, као и КУП „Рум­
ске је­се­ни“ је отво­рио Дра­ган Кар­даш,
за­ме­ник пред­сед­ни­ка рум­ске оп­шти­не.
На Град­ском тр­гу је одр­жан и 13.
Рум­ски ба­зар кре­а­тив­но­сти ко­ји је
осми­шљен као про­дај­на из­ло­жба уни­
кат­них пред­ме­та из обла­сти при­ме­ње­
не умет­но­сти, ру­ко­тво­ри­на и мод­ног
ди­зај­на, док је исто­вре­ме­но, на пла­жи
Бор­ко­вач­ког је­зе­ра би­ло ор­га­ни­зо­ва­но
так­ми­че­ње у ку­ва­њу ри­бље чор­бе. Бај­
ке­ри у ор­га­ни­за­ци­ји Мо­то клу­ба РУ 45
има­ли су сво­је ре­дов­но тро­днев­но дру­
же­ње у Бор­ков­цу.
то­ме да све про­тек­не ка­ко је пла­
ни­ра­но, има­ју­ћи у ви­ду ши­ри­ну
ма­ни­фе­ста­ци­је и број­ност уче­
сни­ка, бри­нуо се Ор­га­ни­за­ци­о­ни од­бор
ко­јим је пред­се­да­вао Дра­ган Кар­даш.
Ор­га­ни­за­то­ри „Рум­ске је­се­ни“ су би­ли
По­љо­при­вред­на струч­на слу­жба Ру­ма,
Кул­тур­ни цен­тар, Дру­штво пче­ла­ра „Ни­
ко­ла Ми­ле­у­снић“, Ко­њич­ки клуб „Ру­ма“,
РЖИ „Па­нон­ка“, РУ 45 и „Жу­ти во­зић“,
док су по­кро­ви­те­љи би­ли По­кра­јин­ски
се­кре­та­ри­јат за по­љо­при­вре­ду, во­до­
при­вре­ду и шу­мар­ство и оп­шти­на Ру­ма.
О
С. Џа­ку­ла
Ве­се­ли ме­де­ња­ци
Download

Нова локална власт у Шиду