АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ
Прилог уз Сертификат о акредитацији
Annex to the Accreditation Certificate
Акредитациони број/Accreditation No:
01-192
Ознака предмета/Ref. No.:
2-01-236/2012
Датум издавања/
Issue date:
10.07.2012.
Замењује прилог од:
Replaces Annex dated:
14.06.2011.
ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Schedule of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited body
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ
Шабац, Јована Цвијића бр. 1
Стандард / Standard:
SRPS ISO/IEC 17025:2006
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
− Физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања хране (млеко и производи од
млека; жита, млински и пекарски производи; воће; поврће; производи од воћа и поврћа; воћни
сокови; нектар; производи од печурака; освежавајућа безалкохолна пића; газирана пића; пиво;
кафа, производи од кафе; сурогат кафа; кухињска со; зачин; какао зрно, какао производи слични
чоколади, бонбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу;
беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију; масти и уља биљног и животињског
порекла; чај; мед; месо и производи од меса; риба и производи од рибе; супе, чорбе, сосови и
додаци јелима) / Physical, chemical, sensory and microbiological testing of food (milk and milk
products, grain, milling and bakery products, fruits and vegetables and their products, fruit juices,
nectars, mushroom products, non-alcoholic beverages, carbonated drinks, beer, coffee, coffee products
and coffee substitutes, salt, spices, cocoa beans, cocoa products, candy products, cream products,
biscuits and biscuit related products, proteinous products used in food industry, fats and oils of plant
and animal origin, tea, honey, meat and meat products, fish and fish products, soups, broths, sauces
and seasonings);
− Физичка и хемијска испитивања козметике, хемијских производа, папира и амбалаже (средства
за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела; средства за одржавање чистоће у
домаћинству; посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице) / Physical and chemical testing
of cosmetic products, paper, packaging materials (personal hygiene products, household hygiene
products, cutlery and food handling products);
− Физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања воде (вода за пиће; површинска
вода; отпадна вода) / Physical, chemical sensory and microbiological testing of water (drinking
water, surface water, waste water);
− Физичка и хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух) / Physical and chemical testing of
air (ambient air);
− Физичка и хемијска испитивања хране за животиње / Physical and chemical testing of animal feed;
− Испитивања буке у животној средини / Testing of environmental noise.
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Страна:1/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Детаљан обим акредитације/Detailed scope of accreditation
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Млеко и производи
од млека
Месо и производи од
меса
АТС-ПР15-О02
(0,1-20)0SH
Правилник1)
метода I-2
(0,1-7,0)%
(0,1-7,0)%
(1,0-50,0)%
(0,5-40,0)%
Правилник1)
метода I-3
метода II-1
метода V-1
метода VI-2
≥ 0,001%
Правилник1)
метода I-4
метода II-3
≥ 0,001%
Правилник1)
метода VI-1
4,005-7,000
VM 01
4,005-7,000
VM 02
1,02-1,04
Павилник1)
метода I-1
(0,01-0,71)%
VM 53
(0,4-35,0)%
VM 54
Одређивање садржаја нитрита
(спектрофотометрија)
(0,2-80)mg/kg
SRPS ISO 2918:
1999
Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)
≥0,001 %
SRPS ISO 1442:
1998
Одређивање садржаја укупног
пепела (гравиметрија)
≥0,0016 %
SRPS ISO 936:
1999
Одређивање садржаја укупне
масти (гравиметрија)
≥0,07 %
SRPS ISO 1443:
1992
Одређивање pH вредности
(потенциометријски)
2,00-11,00
SRPS ISO 2917:
2004
Одређивање садржаја натријумхлорида (волуметрија)
(0,03-5,8)%
VM 55
Одређивање садржаја киселости
у млеку (волуметрија)
Одређивање садржаја млечне
масти у:
- млеку
- јогурту и киселом млеку
- павлаци
- сиру
(ацидобутирометрија)
Одређивање садржаја суве
материје у:
- млеку
- јогурту и киселом млеку
(гравиметрија)
Одређивање садржаја воде у
сиру (гравиметрија)
Одређивање pH вредности
јогурта и киселог млека
(потенциометрија)
Одређивање pH вредности сира
(потенциометрија)
Храна
Oдређивање запремине млека
лактодензиметром
Одређивање садржаја укупног
фосфора као P2O5
(спектрофотометрија)
Одређивање садржаја сирових
протеина (волуметрија)
Издање/Измена: 3/0
Страна:2/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Масти и уља биљног
и животињског
порекла
Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)
≥ 0,001%
Одређивање пероксидног броја
(волуметрија)
(0,1-9,9)mmol/kg
Одређивање киселинског броја
(волуметрија)
(0,002-1,4)
mgKOH/g
Млеко и млечни
производи
Месо и производи од
меса
Производи
сасадржајем биљних
уља од 10% до 70%
Одређивање остатака
органохлорних пестицида
(техника GC/µECD)
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
-propachlor
(0,001-0,4) mg/kg
trifluralin
(0,0005-0,4) mg/kg
- α-HCH
(0,0003-0,4) mg/kg
-hexachlorbenzen-HCB
(0,0003-0,4) mg/kg
-β-HCH
(0,0003-0,4) mg/kg
-γ-HCH
(0,0003-0,4) mg/kg
-δ-HCH
(0,0003-0,4) mg/kg
-chlortalonil
(0,0003-0,4) mg/kg
-metribuzin
(0,0004-0,4) mg/kg
-heptachlor
(0,0003-0,4) mg/kg
-alachlor
(0,0005-0,4) mg/kg
-aldrin
(0,001-0,4) mg/kg
-heptachlor epoxid
(0,0004-0,4) mg/kg
-endosulfan I
(0,0004-0,4) mg/kg
-dieldrin
(0,0005-0,4) mg/kg
-pp, DDE
(0,0005-0,4) mg/kg
-endrin
(0,0004-0,4) mg/kg
-endosulfan II
(0,0004-0,4) mg/kg
-pp, DDD
(0,0004-0,4) mg/kg
-endrinaldehid
(0,0005-0,4) mg/kg
-endosulfan sulfat
(0,0004-0,4) mg/kg
-pp, DDT
(0,0004-0,4) mg/kg
-metoxichlor
(0,0006-0,4) mg/kg
- metolachlor
(0,0009-0,4) mg/kg
- DCPA
(0,0005-0,4) mg/kg
SRPS ISO 662:
2009 (метода В)
Ph JUG V vol. I
стр. 62,
метода 2.5.5
SRPS ISO 660:
2000 т.5 и т.7
MSM 03/4
Страна:3/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Жита, млински и
пекарски производи
АТС-ПР15-О02
Испитивање изгледа, мириса,
укуса, еластичности и
лепљивости производа
- тестенине
(сензорни преглед)
Одређивање садржаја воде у:
- житу и брашну
- пекарским производима
- тестенинама
- смрзнутим тестима
(гравиметрија)
Одређивање садржаја пепела у:
- житу
- пекарским производима
(гравиметрија)
/
Правилник3)
метода III-1
≥ 0,001%
Правилник3)
метода I-8
метода II-1
метода III-5
метода IV-2
≥ 0,002%
Правилник3)
метода I-10
метода II-7
Одређивање садржаја песка у
млинским производима
(гравиметрија)
(0,002-0,05)%
Правилник3)
метода I-11
Одређивање садржаја сирових
протеина у пекарским
производима (Kjeldahl method –
волуметрија)
(0,42-35)%
MSM 01
Одређивање садржаја масти у
пекарским производима
(екстракција)
≥ 0,06%
Правилник3)
метода II-4
Одређивање садржаја масти у
смрзнутим тестима
(гравиметрија)
≥ 0,06%
Правилник3)
метода IV-4
Одређивање киселинског
степена у:
- пекарским производима
- тестенинама
- житу и млинским производима
(волуметрија)
(0,05-10) ml
1mol/l NaOH
(0,2-20) ml
1mol/l NaOH
(0,05-10) ml
1mol/l NaOH
Правилник3)
метода II-2
метода III-6
метода I-16
Утврђивање пондерисаних
бодова (сензорски)
/
Правилник3)
метода II-11
Одређивање садржаја натријум
хлорида у тестенинама и
пекарским производима
(волуметрија)
(0,03-5,8)%
VM 59
Издање/Измена: 3/0
Страна:4/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Воће и поврће
Производи од воћа и
поврћа, воћни сокови,
нектар и
безалкохолна пића
Одређивање растворљиве суве
материје (рефрактометрија)
(0,5-85)%
Правилник5)
метода 1
Одређивање укупне суве
материје (гравиметрија)
(0,001-73)%
Правилник5)
метода 2а
≥ 5%
Правилник5)
метода 3
(0,0008-0,1)%
Правилник5)
метода 5
(4,00-8,00)
Правилник5)
метода 6
(6,3-150)mg/l
Правилник5)
метода 7
Одеђивање редукујућих
укупних шећера (волуметрија)
Одређивање пепела
нерастворљивог у HCl
(гравиметрија)
Одређивање pH вредности
(потенциометрија)
Одређивање садржаја бензоеве
киселине (спектрофотометрија)
Одређивање садржаја сорбинске
(1-200)mg/l
киселине (спектрофотометрија)
Правилник5)
метода 8
Одређивање испарљиве
киселости (волуметрија)
Одређивање киселости
титрацијом (волуметрија)
SRPS ISO 6632:
2003
SRPS ISO 750:
2003
Одређивање садржаја етанола
(волуметрија)
Одређивање боје, укуса и
мириса у зачинској паприци
(сензорска метода)
Одређивање садржаја влаге у
зачинској паприци
(гравиметрија)
Одређивање садржаја пепела у
зачинској паприци
(гравиметрија)
Одређивање садржаја песка у
зачинској паприци
(гравиметрија)
Одређивање садржаја етарског
екстракта зачинске паприке
(гравиметрија)
Утврђивање присуства и
индентификација вештачких
боја (Е 102, Е 104, Е 110, Е 122,
Е 123, Е124, Е 127, Е 129, Е 131,
Е 132)
(хроматографија на папиру)
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
(0,01-0,27)g/kg
(0,005-3)%
(0,1-1)g/kg
SRPS ISO 2448:
2003
/
SRPS.Е.H6.101:
1975 t.6.3
≥ 0,001%
≥ 0,001%
≥ 0,001%
≥ 0,11%
≥ 0,00001%
SRPS.E.H6.101:
1975
Поглавље 6.321
SRPS.E.H6.101:
1975
Поглавље 6.322
SRPS. E.H6.101:
1975
Поглавље 6.323
SRPS.E.H6.101:
1975
Поглавље 6.324
VM 05
Страна:5/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Воће и поврће
Производи од воћа и
поврћа, воћни сокови,
нектар и
безалкохолна пића
(наставак)
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја натријум
хлорида (волуметрија)
Одређивање садржаја сумпор
диоксида (волуметрија)
Одређивање садржаја кофеина
(спектрофотометрија)
Одређивање садржаја кинина
(спектрофотометрија)
Одређивање садржаја фосфата
(спектрофотометрија)
Одређивање остатака
триазинских пестицида
(техника GC/NPD)
Издање/Измена: 3/0
≥ 0,0117%
VM 06
≥ 8,0 mg/kg
VM 40
(4,13-240)mg/l
VM 07
(0,022-291)mg/l
VM 08
(0,7-50)mg/l
VM 09
-ametrin
(0,006-0,2)mg/kg
-atrazin
(0,004-0,2)mg/kg
-atraton
(0,004-0,2)mg/kg
-prometon
(0,004-0,2)mg/kg
-prometrin
(0,002-0,2)mg/kg
-propazin
(0,004-0,2)mg/kg
-secbumeton
(0,005-0,2)mg/kg
-simetrin
(0,006-0,2)mg/kg
-simazin
(0,004-0,2)mg/kg
-terbutrilazin
(0,004-0,2)mg/kg
-terbutrin
(0,004-0,2)mg/kg
MSM03/2
Страна:6/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Воће и поврће
Производи од воћа и
поврћа, воћни сокови,
нектар и
безалкохолна пића
(наставак)
Одређивање остатака
органохлорних пестицида
(техника GC/µECD)
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
-propachlor
(0,004-0,2)mg/kg
-trifluralin
(0,003-0,2)mg/kg
- α-HCH
(0,002-0,2)mg/kg
-hexachlorbenzen-HCB
(0,006-0,2)mg/kg
-β-HCH
(0,003-0,2)mg/kg
-simazin
(0,006-0,2)mg/kg
-atrazin
(0,006-0,2)mg/kg
-γ-HCH
(0,002-0,2)mg/kg
-δ-HCH
(0,002-0,2)mg/kg
-chlortalonil
(0,003-0,2)mg/kg
-metribuzin
(0,005-0,2)mg/kg
-heptachlor
(0,003-0,2)mg/kg
-alachlor
(0,004-0,2)mg/kg
-aldrin
(0,003-0,2)mg/kg
-cyanazin
(0,004-0,2)mg/kg
-heptachlor epoxid
(0,002-0,2)mg/kg
-endosulfan I
(0,002-0,2)mg/kg
-dieldrin
(0,002-0,2)mg/kg
-pp, DDE
(0,002-0,2)mg/kg
-endrin
(0,002-0,2)mg/kg
-endosulfan II
(0,002-0,2)mg/kg
-pp, DDD
(0,002-0,2)mg/kg
-endrinaldehid
(0,009-0,2)mg/kg
-endosulfan sulfat
(0,001-0,2)mg/kg
-pp, DDT
(0,002-0,2)mg/kg
-metoxichlor
(0,004-0,2)mg/kg
-cis-permetrin
(0,003-0,2)mg/kg
-trans –permetrin
(0,004-0,2)mg/kg
- metolachlor
(0,006-0,2)mg/kg
- DCPA
(0,002-0,2)mg/kg
- chlorbenzilat
(0,008-0,2)mg/kg
MSM 03/1
Страна:7/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
- dichlorvos
1. Храна (наставак)
(0,02-0,2)mg/kg
- mevinphos
Воће и поврће
(0,01-0,2)mg/kg
Производи од воћа и
- demeton-o
поврћа, воћни сокови,
(0,01-0,2)mg/kg
нектар и
- ethoprop
безалкохолна пића
(0,005-0,2)mg/kg
(наставак)
- naled
(0,009-0,2)mg/kg
- phorate
(0,009-0,2)mg/kg
diazinon+disulfoton
(0,005-0,2)mg/kg
- methyl parathion
(0,0008-0,02)mg/kg
- ronnel
(0,008-0,2)mg/kg
Одређивање остатака
- demeton – p
органофосфорних пестицида
MSM 03/3
(0,007-0,2)mg/kg
(техника GC/NPD)
- fenthion
(0,01-0,2)mg/kg
- trichlotonate
(0,01-0,2)mg/kg
- stirophos
(0,009-0,2)mg/kg
- tokuthion
(0,007-0,2)mg/kg
- merphos
(0,004-0,2)mg/kg
- fensulfothion
(0,01-0,2)mg/kg
- bolstar
(0,006-0,2)mg/kg
- azinphos – methyl
(0,01-0,2)mg/kg
- coumaphos
(0,004-0,2)mg/kg
Oсвежавајућа
безалкохолна пића,
газирана пића
Газирана минерална
вода
Пиво
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја угљен
диоксида (афрометрија)
Издање/Измена: 3/0
(2,0-7,2)g/L
VM 10
Страна:8/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Кафа, производи од
кафе и сурогати кафе
Кухињска со
Зачини
АТС-ПР15-О02
Одрђивање мириса, изгледа,
страних примеса и недостатака
(сензорска метода)
Одређивање губитка масе на
105оC (гравиметрија)
Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)
Одређивање садржаја
екстрактивних материја
(гравиметрија)
Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)
Одређивање садржаја материја
нерастворних у води или
киселини (гравиметрија)
Одређивање садржаја натријум
хлорида (волуметрија)
Одређивање садржаја јода
(волуметрија)
/
≥ 0,001%
SRPS ISO 4149:
1995
SRPS ISO 3509:
1994
SRPS ISO 6673:
1995
≥ 0,002%
VM 11
(0-77)%
VM 12
≥ 0,001%
SRPS.H.B8.325:
1976
(0,008-0,1) %
SRPS.H.B8.321:
1976
(95-101,5)%
(10-20)mg/kg
SRPS.H.G8.077:
1983
SRPS.E.Z8.002:
2001
Одређивање садржаја гвожђа
(спектрофотометрија)
(0,17-10)mg/kg
VM 18/1
Одређивање садржаја олова
(техника FAAS)
(0,09-4,0)mg/kg
VM 34
Одређивање садржаја кадмијума
(0,002-0,4)mg/kg
(техника FAAS)
VM 35
Одређивање садржаја арсена
(техника HGAAS)
(0,009-0,6)mg/kg
VM 36
Одређивање садржаја живе
(техника CVAAS)
(0,002-0,5)mg/kg
VM 37
Одређивање садржаја бакра
(техника FAAS)
(0,075-4,0)mg/kg
VM 38
Одређивање влаге у зачинима
(дестилација са преносом)
(0,6-12,5)%
SRPS ISO 939:
1997
Одређивање пепела у зачинима
(гравиметрија)
≥ 0,001%
SRPS ISO 928:
2001
Одређивање пепела
нерастворљивог у HCl
(гравиметрија)
≥ 0,001%
SRPS ISO 930:
2001
Издање/Измена: 3/0
Страна:9/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
-α-HCH
1. Храна (наставак)
(0,001-0,5)mg/kg
-β-HCH
Зачини
(0,003-0,5)mg/kg
Чај
-γ-HCH
(0,001-0,5)mg/kg
-δ-HCH
(0,003-0,5)mg/kg
-heptachlor
(0,0006-0,5)mg/kg
-aldrin
(0,0008-0,5)mg/kg
-heptachlor epoxid
(0,001-0,5)mg/kg
-endosulfan I
(0,002-0,5)mg/kg
Одређивање остатака
-dieldrin
MSM03/1
органохлорних пестицида
(0,002-0,5)mg/kg
,
(техника GC/µECD)
-pp DDE
(0,002-0,5)mg/kg
-endrin
(0,002-0,5)mg/kg
-endosulfan II
(0,003-0,5)mg/kg
-pp, DDD
(0,003-0,5)mg/kg
-endrinaldehid
(0,003-0,5)mg/kg
-endosulfan sulfat
(0,003-0,5)mg/kg
-pp, DDT
(0,002-0,5)mg/kg
-metoxichlor
(0,002-0,5)mg/kg
Какао зрна, какао
производи слични
чоколади, бонбонски
производи, крем
производи, кекс и
производи сродни
кексу
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)
≥ 0,001%
Правилник9)
метода II-1
Одређивање садржаја воде
(рефрактометрија)
(0,5-85)%
Правилник9)
метода II-4
Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)
≥ 0,002%
Правилник9)
метода II-5a
Одређивање садржаја масти
(гравиметрија)
≥ 0,11%
Правилник9)
метода II-9
Одређивање садржаја шећера
(волуметрија)
≥ 5%
Правилник9)
метода II-12
Одређивање садржаја какао
делова (спектрофотометрија)
≥ 0,12%
Правилник9)
метода II-17
Издање/Измена: 3/0
Страна:10/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Беланчевинасти
производи за
прехрамбену
индустрију
Група 1 (Млеко и
производи од млека)
Група 2 (Жита и
производи; Кафа и
производи; Зачини;
Какао и какао
производи;
Беланчевинасти
производи; Кекс и
слични производи;
Чајеви; Производи од
јестивих печурака;
Шећер; Скроб;
Дијететски
производи)
Група 3 (Производи
од воћа и поврћа;
Воће и поврће; Воћни
сокови и нектари;
Безалкохолна пића)
Група 4 (Риба и
рибљи производи)
Производи од воћа и
поврћа
Воће и поврће
Воћни сокови и
нектари
Какао и какао
поизводи
Кекс и слични
производи
Шећер
Pиба и рибљи
производи
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)
≥ 0,001%
Правилник10)
метода 1
Одређивање садржаја масти
(гравиметрија)
≥ 0,072%
Правилник10)
метода 2
Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)
≥ 0,001%
Правилник10)
метода 3
Одређивање садржаја
беланчевина (волуметрија)
(2,5-100)%
Правилник10)
метода 4
Одређивање садржаја олова
(техника FAAS)
Група 1
(0,012-1,0)mg/kg
Група 2
(0,12-4,0)mg/kg
Група 3
(0,04-5,0)mg/kg
Група 4
(0,1-4,0)mg/kg
VM 20
Група 1
(0,002-0,2)mg/kg
Група 2
Одређивање садржаја кадмијума (0,002-0,4)mg/kg
(техника FAAS)
Група 3
(0,008-1,0)mg/kg
Група 4
(0,002-0,4)mg/kg
VM 21
Одређивање садржаја бакра
(техника FAAS)
VM 22
Издање/Измена: 3/0
(0,04-4,0)mg/kg
Страна:11/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Производи од воћа и
поврћа
Воће и поврће
Воћни сокови и
нектари
Риба и рибљи
производи
Производи од
јестивих печурака
Група 1 (Млеко и
производи; Жита и
производи; Кафа и
производи; Зачини;
Какао и какао
производи;
беланчевинасти
производи; Кекс и
слични производи;
Чајеви; Производи од
јестивих печурака;
Шећер; Скроб;
Дијететски
производи; Масти,
уља и производи;
Адитиви; Риба и
рибљи производи
Група 2 (Производи
од воћа и поврћа;
Воће и поврће; Воћни
сокови и нектари)
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја цинка
(техника FAAS)
(0,02-24)mg/kg
VM 23
Одређивање садржаја гвожђе
(техника FAAS)
(0,18-36)mg/kg
VM 24
Одређивање садржаја арсена
(техника HGAAS)
Група 1
(0,02-2,5)mg/kg
Група 2
(0,01-1,0)mg/kg
VM 25
Издање/Измена: 3/0
Страна:12/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Група 1 (Млеко и
производи од млека)
Група 2 (Жита и
производи;
Производи од воћа и
поврћа; Воће и
поврће; Воћни сокови
и нектари; Какао и
какао производи;
Беланчевинасти
производи; Кекс и
слични производи;
Производи од
јестивих печурака;
Скроб; Дијететски
производи; Масти,
уља и производи;
Адитиви
Чај
Мед
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја живе
(техника CVAAS)
Група 1
(0,0002-0,04)
mg/kg
Група 2
(0,001-1,0)mg/kg
VM 26
Одређивање губитка масе на
103ºС (гравиметрија)
≥ 0,001%
SRPS ISO 1573:
1995
Одређивање садржаја укупног
пепела (гравиметрија)
≥ 0,0016%
SRPS ISO 1575:
1995
(0,48-250)
mmol/1000g
Правилник4)
метода V-7
(21-150)mg/kg
Правилник4)
метода V-9
≥ 0,0016%
Правилник4)
метода V-6
≥ 0,001%
Правилник4)
метода V-5
(15-25)%
MSM 08
(30-85)%
VM 03
(1-43)%
VM 04
(2,3-30)
MSM 09
Одређивање укупне киселости
(волуметрија)
Одређивање садржаја
хидроксиметилфурфурола
(спектрофотометрија)
Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)
Одређивање садржаја материја
нерастворних у води
(гравиметрија)
Одређивање садржаја воде у
меду (рефрактометрија)
Одређивање садржаја
редукујућих шећера у меду
(волуметрија)
Одређивање садржаја сахарозе
(волуметрија)
Одређивање активности
дијастазе
(спектрофотометрија)
Издање/Измена: 3/0
Страна:13/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна (наставак)
Супе, чорбе, сосови и
додаци јелима
2.
3.
Храна за животиње
Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)
Одређивање садржаја натријум
хлорида (волуметрија)
Одређивање садржаја натријум
глутамината
(волуметрија)
Одређивање садржаја сирових
протеина у храни за животиње
(волуметрија)
Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)
Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)
Одређивање pH вредности
(потенциометрија)
Одређивање садржаја олова,
кадмијума, хрома, никла,
арсена, живе (техникe FAAS (за
Pb, Cd, Cr, Ni), HGAAS (за As) и
CVAAS (за Hg))
Одређивање садржаја
површински активних материја
(гравиметрија)
Одређивање укупних слободних
алкалија (волуметрија)
Предмети опште
употребе
Средства за
одржавање личне
хигијене, негу и
улепшавање лица и
тела
Одређивање pH вредности 1%
раствора (потенциометрија)
Посуђе, прибор и
амбалажа за животне
намирнице
Сировине за
производњу посуђа,
прибора и амбалаже
Сировине за
производњу амбалаже
од папира и
амбалажа
од папира
АТС-ПР15-О02
Одређивање садржаја олова,
кадмијума, арсена, живе, хрома,
цинка и кобалта отпуштених у
модел раствор (техникe FAAS
(за Pb, Cd, Cr, Zn, Co), HGAAS
(за As) и CVAAS (за Hg))
Одређивање укупних
нискомолекуларних органских и
неорганских супстанција
отпуштених у модел раствор
(гравиметрија)
Одређивање садржаја олова
(техника FAAS)
Одређивање садржаја арсена
(техника HGAAS)
Издање/Измена: 3/0
≥ 0,001%
(0,06-48,6)%
SRPS E.Z8.011:
1993
SRPS E.Z8.012:
1994
(1,2-93)%
SRPS E.Z8.018:
1994
(0,42-35)%
MSM07
> 0,001%
Правилник11)
метода 6
> 0,0016%
4,00 - 10,00
Правилник11)
метода 18
Правилник8)
метода А
Pb(0,47-50,0)mg/kg
Cd(0,028-5,0)mg/kg
Cr(0,063-20,0)g/kg
As(0,1-6)mg/kg
Hg(0,1-5)mg/kg
Ni(0,17-30,0) mg/kg
VM 19
≥ 0,15 %
VM 51
(0,02-1,6)%
VM 41
2,00 - 13,00
VM 52/1
Pb (0,0002-0,13)mg/l
Cd (0,00006-0,016)
mg/l
As (0,0005-0,1)mg/l
Hg (0,0005-0,1)mg/l
Cr (0,0002-0,13)mg/l
Zn (0,005-0,016)mg/l
Co (0,0005-0,13)mg/l
VM 44
≥ 2,0 mg/dm2
VM 58
(0,1-8,0)mg/kg
VM 62/1
(0,02-2,50) mg/kg
VM 62/2
Страна:14/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
3.
Одређивање садржаја
полихлорованих бифенила
(техника GC/µECD)
2,2`,5trichlorobiphenyl
(0,0003-12,0) mg/kg
2,4,4`trichlorobiphenyl
(0,00009-12,0) mg/kg
2,4`,5trichlorobiphenyl
(0,0001-12,0) mg/kg
2,2`,3,5`tetrachlorobiphenyl
(0,0003-12,0) mg/kg
2,2`,5,5`tetrachlorobiphenyl
(0,0001-12,0) mg/kg
2,2`,4,5,5`pentachlorobiphenyl
(0,00007-12,0) mg/kg
2,3`,4,4`,5pentachlorobiphenyl
(0,0002-12,0) mg/kg
2,2`,3,4,4`,5`hexachlorobiphenyl
(0,0002-12,0) mg/kg
2,2`,3,4`,5`,6hexachlorobiphenyl
(0,00007-12,0) mg/kg
2,2`,4,4`,5,5`hexachlorobiphenyl
(0,0002-12,0) mg/kg
2,2`,3,3`,4`,4`,5heptachlorobiphenyl
(0,0002-12,0) mg/kg
2,2`,3,4,4`,5,5`heptachlorobiphenyl
(0,00006-12,0) mg/kg
2,2`,3,3`,4,4`,5,5`octaachlorobiphenyl
(0,0002-12,0) mg/kg
2,2`,3,3`,4,4`,5,5`,6,6`decachlorobiphenyl
(0,0001-12,0) mg/kg
MSM 13
Одређивање температуре воде
/
Правилник6)
метода II-2
Одређивање мириса воде
(сензорска метода)
/
MSM 14
Одређивање боје воде
(спектрофотометрија)
(5-70)CoPt скала
MSM 15
(0,31-10)NTU
Стандардне
методе7)
метода P-IV-4/B
Предмети опште
употребе (наставак)
Сировине за
производњу амбалаже
од папира и
амбалажа
од папира
4.
Вода
Вода за пиће
Одређивање мутноће воде
(турбидиметрија)
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Страна:15/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
4.
Вода (наставак)
Вода за пиће
(наставак)
Одређивање pH воде
(потенциометрија)
(4,00-10,00)
Одређивање утрошака калијум
перманганата (волуметрија)
(1,1-22)mg/l
Одређивање остатака испарења
(гравиметрија)
≥ 1,35 mg/l
Мерење електролитичке
проводљивости
(кондуктометрија)
Одређивање сувог остатка на
180ºC (гравиметрија)
(0-1413)µS/cm
≥ 1,0 mg
Одређивање садржаја амонијака
(0,02-1,2)mg/l
(спектрофотометрија)
АТС-ПР15-О02
Стандардне
методе7)
метода P-IV-6/A
Стандардне
методе7)
метода P-IV-9a
Стандардне
методе7)
метода P-IV-7
Стандардне
методе7)
метода P-IV-11
VM 14
Стандардне
методе7)
метода P-V-2/B
Стандардне
методе7)
метода P-V-18/A
Стандардне
методе7)
метода P-V-32/A
Стандардне
методе7)
метода P-V-17/A
Стандардне
методе7)
метода P-V-31/C
Одређивање садржаја
резидуалног хлора
(спектрофотометрија)
(0,1-0,7)mg/l
Одређивање садржаја нитрита
(спектрофотометрија)
(0,0004-0,165)
mg/l
Одређивање садржаја гвожђа
(спектрофотометрија)
(0,013-1,50)mg/l
Одређивање садржаја нитрата
(спектрофотометрија)
(0,025-25,0)mg/l
као NO3
Одређивање садржаја
нитрита (спектрофотометрија)
(0,003-0,20)mg/l
VM 43
Одређивање садржаја хлорида
(волуметрија)
(1,67-48,84)mg/l
Стандардне
методе7)
метода P-V-19/B
Одређивање садржаја мангана
(спектрофотометрија)
(0,0054-0,50)mg/l
MSM 02
Одређивање садржаја гвожђа
(техника FAAS)
(0,003-0,3)mg/l
Одређивање садржаја мангана
(техника FAAS)
(0,005-1)mg/l
Одређивање садржаја олова
(техника FAAS)
(0,0009-0,01)mg/l
Издање/Измена: 3/0
Стандардне
методе7)
метода P-V-17/B
Стандардне
методе7)
метода P-V-26/B
Стандардне
методе7)
метода P-V-33/B
Страна:16/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
4.
Вода (наставак)
Вода за пиће
(наставак)
Одређивање садржаја бакра
(техника FAAS)
(0,004-0,1)mg/l
Одређивање садржаја цинка
(техника FAAS)
(0,005-3,3)mg/l
Одређивање садржаја хрома –
укупни (техника FAAS)
(0,006-0,05)mg/l
Одређивање садржаја кадмијума
(0,00007-0,4)mg/l
(техника FAAS)
Одређивање садржаја
магнезијума (техника FAAS)
(0,002-50)mg/l
Одређивање садржаја живе
(техника CVAAS)
(0,0001-0,01)mg/l
Одређивање садржаја арсена
(техника HGAAS)
(0,009-0,1)mg/l
Одређивање садржаја натријума
(0,012-25)mg/l
у води за пиће (техника FAAS)
Одређивање садржаја калијума
у води за пиће (техника FAAS)
(0,011-12,5)mg/l
Одређивање садржаја никла
(техника FAAS)
(0,004-0,075)mg/l
Одређивање садржаја калцијума
(2-400)mg/l
(волуметрија)
VM 39
Стандардне
методе7)
метода P-V-22/A
Правилник6)
метода III-15
Одређивање укупне тврдоће
(волуметрија)
(0,34-56)°N
Одређивање алкалитета
(волуметрија)
(0,5-250) ml
0,1mol/l HCl
MSM 12
(0,6-6,2)mg/l
MSM 10
(0,004-0,145)mg/l
MSM 11
(0,012-2,0)mg/l
Стандардне
методе7)
метода P-V-15/С
Одређивање садржаја сулфата у
(спектрофотометрија)
Одређивање садржаја
ортофосфата
(спектрофотометрија)
Одређивање садржаја флуорида
(потенциометрија)
АТС-ПР15-О02
Стандардне
методе7)
метода P-V-7/D
Стандардне
методе7)
метода P-V-12/C
Стандардне
методе7)
метода P-V-20/C
Стандардне
методе7)
метода P-V-21/B
Стандардне
методе7)
метода P-V-22/B
Стандардне
методе7)
метода 52/A
Стандардне
методе7)
метода P-V-4/B
Стандардне
методе7)
метода 34 мет. В
Стандардне
методе7)
метода P-V-23/В
Издање/Измена: 3/0
Страна:17/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
4.
Одређивање садржаја
трихалометана у води за пиће
(техника GC)
Хлороформ:
(0,0003-0,64)mg/l
Дихлоробромометан:
(0,00008-0,64)mg/l
Дибромохлорометан:
(0,00006-0,64)mg/l
Бромоформ:
(0,0002-0,64)mg/l
MSM 05/4
Одређивање садржаја антимона
у води за пиће (техника AAS)
(0,00131-0,0025)
mg/l
VM 60
Вода (наставак)
Вода за пиће
(наставак)
Одређивање садржаја карбоната
(3,5-1500)mg/l
и бикарбоната (волуметрија)
Површинске воде
Отпадне воде
АТС-ПР15-О02
MSM 12
Одређивање садржаја
органохлорних пестицида у
води за пиће
(техника GC/µECD)
Trifluralin
HCH-alpha
Hexachlorbenzene
Simazine
Atrazine
HCH-gama
HCH-delta
Chlorothalonil
Metribuzin
Heptachlor
Alachlor
Aldrin
Metolachlor
Cyanazine
DCPA
Heptachlor Epoxide
Endosulfan I
Dieldrin
pp’-DDE
Endrin
Endosulfan II
Chlorobenzilate
pp’-DDD
Endrin Aldehyde
Endosulfan Sulfate
pp’-DDT
Methoxychlor
cis-Permethrin
trans- Permethrin
(0,003-0,2)µg/l
HCH-beta
(0,03-1,0)µg/l
MSM 05/1
Одређивање садржаја цијанида
(фотометрија)
(0,002-0,100)mg/l
(0,005-0,200)mg/l
(0,010-0,500)mg/l
Merck cijanid test
1.09701
Издање/Измена: 3/0
Страна:18/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
4.
Вода (наставак)
Површинске воде
Одређивање садржаја гвожђа
(фотометрија)
Отпадне воде
(наставак)
Одређивање садржаја нитрата
NO3-N (фотометрија)
Одређивање садржаја нитрита
NO2-N (фотометрија)
Одређивање садржаја
ортофосфата PO4-P
(фотометрија)
Одређивање садржаја сулфида
(фотометрија)
(0,010-1,000)mg/l
(0,05-2,50)mg/l
(0,10-5,00)mg/l
(0,2-10,0)mg/l
(0,5-20,0)mg/l
(0,002-0,200)mg/l
(0,010-0,500)mg/l
(0,02-1,00)mg/l
(0,010-1,000)mg/l
(0,03-2,50)mg/ l
(0,05-5,00)mg/l
(0,020-0,500)mg/l
(0,050-0,750)mg/l
(0,10-1,50)mg/l
Одређивање садржаја амонијака
(0,010-3,00)mg/l
NH4-N (фотометрија)
Одређивање садржаја анјонских
(0,05-2,00)mg /l
суфактанта (фотометрија)
Одређивање садржаја
биохемијске потрошње
кисеоника (фотометрија)
Одређивање садржаја хемијске
потрошње кисеоника
(фотометрија)
Одређивање садржаја фенола
(фотометрија)
Одређивање садржаја сулфата
(фотометрија)
Oдређивање
електропроводљивости
(кондуктометрија)
АТС-ПР15-О02
(0,5-12)mg/l
(12,0-3000)mg/l
(10-150)mg/l O2
односно,
(100-1500)mg/l
COD
(0,002-0,100)mg/l
(0,025-5,00)mg/l
(25-300)mg/l
(0-1402)µS/cm
Одређивање мутноће
(турбидиметрија)
(0,02-1000)NTU
Одређивање pH вредности
(потенциометрија)
0,00-14,00
Одређивање садржаја укупног
сувог остатка (гравиметрија)
≥ 2,9mg/l
Одређивање садржаја хлорида
(волуметрија)
≥ 1,63mg/l
Издање/Измена: 3/0
Merck gvožđe test
1.00796
Merck nitrat test
1.14773
Merck nitrit test
1.14776
Merck fosfat test
1.14848
Merck sulfid test
1.14779
Merck amonium
test
1.14752
Merck surfaktant
(anjon) test
1.14697
Merck BPK test
1.00687
Merck HPK test
1.09773
Merck fenol test
1.00856
Merck sulfat test
1.14791
Стандардне
методе7)
метода P-IV-11
Стандардне
методе7)
метода P-IV-4/B
SRPS.H.Z1.111:
1987
Стандардне
методе7)
метода P-IV-7
Стандардне
методе7)
метода P-V-19/B
Страна:19/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
Физичка, хемијска и сензорска* испитивања: хране*, водe*, козметикe, хемијски производa, папирa и
амбалажe, храна за животиње
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
4.
Вода (наставак)
Површинске воде
Отпадне воде
(наставак)
Одређивање садржаја кадмијума
(0,00007-0,4)mg/l
(техника FAAS)
VM 45
Одређивање садржаја хрома
(техника FAAS)
(0,01-2,0)mg/l
VM 46
Одређивање садржаја бакра
(техника FAAS)
(0,004-4,0)mg/l
VM 47
Одређивање садржаја олова
(техника FAAS)
(0,0009-0,01)mg/l
VM 48
(0,005-0,012)mg/l
VM 49
(0-19,9)mg/l
VM 50
Одређивање садржаја цинка
(техника FAAS)
Одређивање садржаја
раствореног кисеоника
(потенциометријски)
Место испитивања: у лабораторији - Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију и на терену
Физичка и хемијска испитивања: ваздуха
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Ваздух
Амбијентални ваздух
АТС-ПР15-О02
Узорковање и одређивање
масене концентрације сумпор
диоксида (спектрофотометрија)
Одређивање масене
концентрације азот диоксида
(спектрофотометрија)
Одређивање масене
концентрације чађи
(рефлектометрија)
Узорковање и одређивање
садржаја укупних таложних
материја (гравиметрија)
Узорковање и одређивање
масене концентрације амонијака
(спектрофотометрија)
Одређивање олова у таложним
материјама (техника FAAS)
Издање/Измена: 3/0
(3-110)µg/m3
VM 42
(0,25-833)µg/m3
SRPS ISO 6768:
2001
(7-375)µg/m3
SRPS ISO 9835:
1993
≥ 12,8 mg/m2/dan
VM 28
(1,7-70)µg/m3
VM 29
(0,002-5,0)
mg/m2/dan
VM 30
Страна:20/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: у лабораторији - Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију и на терену
Физичка и хемијска испитивања: ваздуха
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Референтни
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
документ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Ваздух (наставак)
Амбијентални ваздух
(наставак)
Одређивање кадмијума у
таложним материјама
(техника FAAS)
Одређивање цинка у таложним
материјама из ваздуха
(техника FAAS)
Одређивање масене
концентрације приземног озона
(спектрофотометрија)
Узорковање и одређивање
масене концентрације
суспендованих честица у
ваздуху (гравиметрија)
Одређивање масене
концентрације фракције РМ10
суспендованих честица
(гравиметрија)
Одређивање масене
концентрације фракције РМ2.5
суспендованих честица
(гравиметрија)
Место испитивања: на терену
Испитивање буке: у животној средини
Врста испитивања и/или
Предмет испитивања/
карактеристика која се мери
Р. Б.
материјал / производ
(техника испитивања)
1.
Животна средина
АТС-ПР15-О02
Одређивање нивоа буке
(мерeње букомером)
Издање/Измена: 3/0
(0,00015-0,5)
mg/m2/dan
VM 31
(0,007-1,0)
mg/m2/dan
VM 32
(1,4-69)µg/m3
VM 56
> 3,9µg/m3
VM 57
> 1,27µg/m3
SRPS EN 12341:
2008
> 0,8µg/m3
SRPS EN 14907:
2008
Опсег мерења
(где је
примењиво)
(20-140)dB
Референтни
документ
SRPS ISO 1996-1:
2010
SRPS ISO 1996-2:
2010
Страна:21/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење за санитарну микробиологију
Микробиолошка испитивања: хране, воде и бриса са радне површине
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
(техника испитивања)
примењиво)
1.
Храна
Хоризонтална метода за
откривање Salmonella spp.
/
SRPS EN ISO
6579:2008
/
SRPS ISO 215282:2009
/
SRPS EN ISO
6888-1:2009
/
SRPS ISO 166492:2008
/
ISO 11290-2:1998
Хоризонтална метода за
одређивање броја аеробних
колонија
/
EN ISO 4833:
2008
Хоризонтална метода за
одређивање броја суспектног
Bacillus cereus
/
SRPS EN ISO
7932:2009
/
Правилник2)
метода II 6.1
/
ISO 15213:2003
/
ISO 21527-2:
2008
/
Стандардне
методе7)
метода 1.2.1
Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Enterobacteriaceae
Хоризонтална метода за
одређивање броја коагулаза
позитивних стафилокока
(Staphylococcus aureus и друге
врсте)
Хоризонтална метода за
одређивање броја βглукоронидазе позитивне
Escerichia coli
Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја
Listeria monocytogenes
Одређивање ћелијских
елемената у млеку
(директна микроскопска)
Хоризонтална метода за
одређивање броја живих
сулфиторедукујућих бактерија
које расту у анаеробним
условима
Хоризонтална метода за
одређивање броја квасаца и
плесни - Део 2: Техника бројања
колонија у производима са
активношћу воде 0,95 или
мањом
2.
Референтни
документ
Вода
Вода за пиће
АТС-ПР15-О02
Одређивање укупних
колиформних бактерија
(MPN техника)
Издање/Измена: 3/0
Страна:22/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење за санитарну микробиологију
Микробиолошка испитивања: хране, воде и бриса са радне површине
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
(техника испитивања)
примењиво)
2.
Вода (наставак)
Вода за пиће
(наставак)
Одређивање колиформне
бактерије фекалног порекла
(MF техника)
(MPN техника)
/
Одређивање укупног броја
микроорганизама на 20ºС и 37ºС
у 1 ml
≥6
Одређивање стрептокока
фекалног порекла
(MPN техника)
(MF техника)
/
Доказивање
сулфидоредукујућих
клостридија
(MPN техника)
/
Изоловање и идентификација
Proteus врста
(MPN техника)
/
Одређивање Pseudomonas
aeruginosa
(MF техника)
(MPN техника)
Откривање и одређивање броја
Escherichia coli и колиформних
бактерија - Део 1: Метода
мембранске филтрације
Откривање и одређивање броја
цревних ентерокока - Део 2:
метода мембранске филтрације
Одређивање броја
културабилних
микроорганизама - бројање
колонија засејавањем у подлогу
хранљиви агар
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Референтни
документ
Стандардне
методе7)
метода 2.2.1
(MF)
Стандардне
методе7)
метода 2.2
(MPN)
Стандардне
методе7)
метода 1.1
Стандардне
методе7)
метода 3.1.1
(MPN)
Стандардне
методе7)
метода 3.1.2
(MF)
Стандардне
методе7)
метода 5.1.1
(MPN)
Стандардне
методе7)
метода 4.1
(MPN)
Стандардне
методе7)
метода 6.2.1
(MF)
Стандардне
методе7)
метода 6.1.1
(MPN)
SRPS EN ISO
9308-1:2010
SRPS EN ISO
7899-2:2010
SRPS EN ISO
6222:2010
Страна:23/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Место испитивања: Лабораторија – Одељење за санитарну микробиологију
Микробиолошка испитивања: хране, воде и бриса са радне површине
Врста испитивања и/или
Опсег мерења
Предмет испитивања/
Р. Б.
карактеристика која се мери
(где је
материјал / производ
(техника испитивања)
примењиво)
2.
Вода (наставак)
Одређивање укупног броја
колиформних бактерија
(MPN техника)
Површинска и
отпадна вода
3.
Брисеви
Одређивање укупног броја
микроорганизама
Радне површине
Референтни
документ
SZZZ12)
>5 бактерија/cm2
VM 61
Узорковање
Р.Б.
1.
Предмет узорковања
материјал / производ
Узорци са површина
Легенда:
Референтни
документ
Правилник1)
Правилник2)
Правилник3)
Правилник4)
Правилник5)
Правилник6)
Стандардне
методе7)
Правилник8)
Правилник9)
Правилник10)
АТС-ПР15-О02
Врста узорковања
Хоризонталне методе за технике
узимања узорака са површине
помоћу контактних плоча и брисева
Узимање узорака са трупа закланих
животиња за микробиолошка
испитивања
Референтни документ
ISO 18593:2004
ISO 17604:2003
Референца / назив методе испитивања
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких и хемијских анализа млека и
производа од млека, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 32/83
Правилник о методама вршења микробиолошких анализа и суперанализа животних
намирница, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 25/80
Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита,
млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, „Сл. лист СФРЈ“ бр.
74/88
Правилник о методама за контролу квалитета и других пчелиних производа, „Сл. лист
СФРЈ“ бр. 4/85
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких и хемијских анализа ради
контроле квалитета производа од воћа и поврћа, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/83
Правилник о врстама и начину осматрања и испитивања квантитативних и квалитативних
промена воде, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 42/66
Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности: Вода за пиће, НИП „Привредни
преглед“ Савезни завод за здравствену заштиту, 1990.
Правилник о методама одређивања pH вредности и количине токсичних метала и неметала
у средствима за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и за утврђивање
микробиолошке исправности тих средстава, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 46/83
Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа какао
зрна, какао производа сличних чоколади, бонбонских производа, крем производа, кекса и
прозвода сродних кексу, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 41/87
Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа
беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 41/85
Издање/Измена: 3/0
Страна:24/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Референтни
документ
Правилник11)
SZZZ12)
МSМ 01
МSМ 02
МSМ 03/1
МSМ 03/2
МSМ 03/3
МSМ 05/1
MSM 05/4
MSM07
MSM 08
MSM 09
MSM 10
MSM 11
MSM 12
MSM 13
MSM 14
MSM 15
VМ 01
АТС-ПР15-О02
Референца / назив методе испитивања
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и
микробиолошких анализа сточне хране „Сл. лист СФРЈ“ бр. 15/87
Стандардне методе за физичко-хемијско и бактериолошко испитивање вода, Библиотека
Савезног Завода за Здравствену Заштиту, Београд 1961, стр. 103-108
Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа
беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 41/85,
модификована метода бр. 4
Стандардне методе - Вода за пиће - Стандардне методе за испитивање хигијенске
исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, 1990, P-V-26/A
Non fatty foods-QuEChERS-Mini-Multiresidue method for pesticide residues employing
acetonitrile extraction/partitioning and determinative analysis by GC-MS and/or LC-MS(MS)
prEN 15054:2006; date: 2005-10
Non fatty foods – QuEChERS – Mini –multiresidue method for pesticide residues employng
acetonitrile extaction/partitioning and determinative analysis by GS-MS and/or LC/MS(MS).;
prEN 15054:20056, date: 2005-10
Non fatty foods – QuEChERS – Mini –multiresidue method for pesticide residues employng
acetonitrile extaction/partitioning and determinative analysis by GS-MS and/or LC/MS(MS).;
prEN 15054:20056, date: 2005-10
EPA 508.1:1995
1.EPA METHOD 504.1 EDB,DBCP,123TCP in water by microextraction and gas
chromatography- James W. Eichelberger (1993)
2.EPA METHOD 551 Determination of chloridation by products and chlorinated solvents in
driking water by liquid/ liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection
– J.W.Hodgeson,A.L.Cohen(1990).
3. МЕТОД 46. Трихалометани-1 МЕТОДА- А: гаснохроматографски,
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности,
Савезни завод за здравствену заштиту, 1990.
Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа
беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију "Сл.лист СФРЈ“ бр. 41/85, метода 4
Правилник о методама за контролу квалитета меда и других пчелињих производа "Сл.лист
СФРЈ“ бр. 4/85, методa: V-4
Правилник о методама за контролу квалитета меда и других пчелињих производа "Сл.лист
СФРЈ“ бр. 4/85, методa: V-8
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., P-V-44/A
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., P-V-16/A
SRPS EN ISO 9963-1
Правилник о врстама и начину осматрања и испитивања квантитативних и квалитативних
промена воде ("Сл.лист СФРЈ“ бр.42/66)
1.T.A.Bellar-SSREENING FOR POLYCHLORINATED BIPHENYLS BY
PERCHLORINATION AND GAS CHROMATOGRAPHY-Method
508A,Revision 1.0 (1989)
2.EPA-Method 8082A POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)BY
PERCHLORINATION AND GAS CHROMATOGRAPHY-Method
508A,Revision 1.0 (2000)
3.Danilo R.Soldatović-Toksikologija pesticida s analitikom-Privredni
Pregled-Beograd(1980)
4.Gas Chromatography-Aplication Guide-Technical Handbook-MACHEREY
NAGEL-Germany.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., метода P-IV-2
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., метода P-IV-5/B
Стандардне методе анализе млека и млечних производа, Технолошки факултет, Нови Сад,
Издање/Измена: 3/0
Страна:25/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Референтни
документ
VМ 02
VM 03
VM 04
VМ 05
VМ 06
VМ 07
VМ 08
VМ 09
VM 10
VМ 11
VМ 12
VМ 14
VМ 18/1
VМ 19
VМ 20
VМ 21
VМ 22
VМ 23
VМ 24
VМ 25
VМ 26
VМ 28
VМ 29
АТС-ПР15-О02
Референца / назив методе испитивања
2000.год, стр. 72
Стандардне методе анализе млека и млечних производа, Технолошки факултет, Нови Сад,
2000.год, стр. 139
Анализа животних намирница, Технолошко-металуршки факултет, стр. 551-5 и стр. 552-5.1.
(стр. 124-1.2.-(1)), Београд, 1983
Анализа животних намирница Технолошко-металуршки факултет, стр. 551-5. и стр. 552-5.2.
(стр. 127-1.2.2,-(3)), Београд, 1983
Анализа животних намирница Технолошко–металуршки факултет, Београд, 1983., стр. 54018., стр. 277 – 2.1., 2.1.1.,a,b-1,c и d
Анализа животних намирница Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1983., стр. 531 –
5., стр. 327. – 3.1.2. – (2), метода по Мору (Mohr)
Анализа животних намирница Технолошко-металуршки факултет,стр. 640 (288), Београд,
1983
Анализа животних намирница Технолошко-металуршки факултет,стр. 640 (289), Београд,
1983.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-16/А
Standard metods for water and wastewater, 4500-P d, American public health Association 19 th
Edition 1995.
Упутство за руковање манометром(афрометром), SOP 02-63
Анализа животних намирница Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1983.,
стр. 570-3., стр. 29-1.1.1
Анализа животних намирница Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1983.,
стр. 570-4.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990
Правилник о квалитету минералне воде "Сл.лист СРЈ“ бр. 76/93 – члан 13. став 1. тачка: 1-4
SRPS ISO 6332:2003. Одређивање садржаја гвожђа (као безводни к-хексацијано ферат (II)).
Спектрофотометријска метода са 1,10 фенантролином
Правилник о методама одређивања рН вредности и количине токсичних метала и неметала
у средствима за одржавање личне хигијене, негу и улепавање лица и тела и за утврђивање
микробиолошке исправности тих средстава, "Сл.лист СФРЈ“ бр. 46/83, члан 105. став
4.метода А
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-4/B
Analytical Methods AtomicAbsorption Spectroscopy, 1966.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-4/B
Analytical Methods AtomicAbsorption Spectroscopy, 1966.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-7/D
Analytical Methods AtomicAbsorption Spectroscopy, 1966.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-12/C
Analytical Methods AtomicAbsorption Spectroscopy, 1966.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-17/B
Analytical Methods AtomicAbsorption Spectroscopy, 1966.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-4/B
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990 (52/А)
Комунална хигијена, С. Рамзин и сарадници, Медицинска књига, Београд, Загреб, 1966
Methods of Air Sampling and Analysis 3rd edition, Ed. J.P.Lodger, Lewis Publishers, p. 379-391
Издање/Измена: 3/0
Страна:26/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Референтни
документ
VМ 30
VМ 31
VМ 32
VМ 34
VМ 35
VМ 36
VМ 37
VМ 38
VМ 39
VM 40
VM 41
VM 42
VM 43
VM 44
VM 45
VM 46
VM 47
VM 48
VM 49
VM 50
VM 51
VM 52/1
VM 53
VM 54
VM 55
АТС-ПР15-О02
Референца / назив методе испитивања
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., метода P-V-12/С
Atomic absorption spektroskopy – analytical methods: Perkin Elmer:1996.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., метода P-V-12/С
Atomic absorption spektroskopy – analytical methods: Perkin Elmer:1996.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., метода P-V-12/С
Atomic absorption spektroskopy – analytical methods: Perkin Elmer:1996.
SRPS H.G8.416:1991; Чисте хемикалије, Натријум хидроксид, одређивање садржаја олова,
гвожђа и никла, Метода ААС
SRPS H.G8.416:1991; Чисте хемикалије, Натријум хидроксид, одређивање садржаја олова,
гвожђа и никла, Метода ААС
SRPS H.G8.418:1991; Чисте хемикалије, Натријум хидроксид, одређивање садржаја арсена,
Метода ААС
SRPS H.G8.418:1991; Чисте хемикалије, Натријум хидроксид, одређивање садржаја арсена,
Метода ААС
SRPS H.G8.416:1991; Чисте хемикалије, Натријум хидроксид, одређивање садржаја олова,
гвожђа и никла, Метода ААS
EPA/600/4-79-020 249.1 Methods for chemical analysis of water and wastes (MCAWW)-1983,
metals: Nickel, AA, direct aspiration
Анализе животних намирица Ј. Трајковић, М. Мирић, Ј. Барас, С. Шилер, Технолошко –
металуршки факултет Београд, 1983, страна 536, странa 249 и страна 251.
SRPS H.E8.022:1978
HANKEL KVALITET METOD:M97001401
SRPS ISO 6767:1997
EPA-METHOD-354.1 (1971)-Spectrophotometric
SRPS H.Z1.137:1985-Одређивање садржаја нитритног, нитратног и укупног нитритнитратног азота-спектрофотометријска метода
Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се
могу стављати у промет, "Сл.лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-12/C и P-V-21/B
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-12/C и P-V-20/C
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-12/C и P-V-7/D
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, метода P-V-33/B
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990, P-V-12/C
Standard methods, for the ehamination of water and wastewater, oxygen dissolved 421F.
Membrane Electrode Method
SRPS. H. H4:141 – IX:1965. Метода ван подручја примене
Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште
употребе који се могу стављати у промет Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91
1. Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод
за здравствену заштиту, 1990.P-V-16/A
2. Standard methods for examination of water and westwater, 4500P d, American publik health
assotiation, 19th edition 1995.
Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа
беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију "Сл.лист СФРЈ“ бр.41/85, метода 4
Анализа животних намирница, Технолошко металуршки факултет, 1983., Београд, стр.3273.1.2-(2)
Издање/Измена: 3/0
Страна:27/28
Акредитациони број/
Accreditation No 01-192
Датум издавања/Issue date: 10.07.2012.
Замењује прилог од/Replaces Annex dated: 14.06.2011.
Референтни
документ
Референца / назив методе испитивања
VM 57
Methods of Air Sampling and Analysis 3rd edition, Ed. J.P.Lodger, Lewis Publishers, p. 427-439
VM 58
VM 59
VM 60
VM 61
VM 62/1
VM 62/2
Merck cijanid
test 1.09701
Merck gvožđe
test 1.00796
Merck nitrat test
1.14773
Merck nitrit test
1.14776
Merck fosfat test
1.14848
Merck sulfid test
1.14779
Merck amonium
test 1.14752
Merck surfaktant
(anjon) test
1.14697
Merck BOD test
1.00687
Merck HPK test
1.09773
Merck fenol test
1.00856
Merck sulfat test
1.14791
Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се
могу стављати у промет „Сл.лист СФРЈ“ бр.26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91
Анализа животних намирница, Технолошко металуршки факултет, 1983., Београд, стр.536,
249 и 251.
Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990.година, метода P-V-3/A
Методи микробиолошке контроле животних намирница, метод брисева 16.1, стр. 105;
Универзитет Нови Сад 1994. године, М.Шкрињар
- Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., меода P-V-4/B
- Analytical Methods AtomicAbsorption Spectroscopy, 1966.
- Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за
здравствену заштиту, 1990., метода P-V-4/B
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Cyanide test), октобар 2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Iron test), 01/06.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Nitrate test), март 2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Nitrite test), април 2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Phosphate test), август 2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Sulfide test), 07/06.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Sufactants(anion) test), новембар
2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant BOD test), јануар 2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant COD test), март 2007.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Phenol test), 11/06.
Оригинално упутство произвођача (Merck – Spectroquant Sulfate test), 02/06.
Овај обим важи само уз сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 01-192 и
заједно са њим замењује све претходно издате обиме акредитације.
ДИРЕКТОР
др Дејан Крњаић
АТС-ПР15-О02
Издање/Измена: 3/0
Страна:28/28
Download

Obim akreditacije prema SRPS ISO 17025:2006