На основу члана 24. став 2. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник
РС“, бр. 18/05 и 81/05), а у вези са чланом 240. Закона о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора и заменика директора Директората цивилног
ваздухопловства Републике Србије, број 1/0-01-0002/2013-0004 од 25.07.2013.
године, Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА И ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I Јавна агенција:
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд
II Функција за коју се врши избор:
1. Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
2. Заменик директора Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије
Послови директора/ заменика директора: заступа и представља
Директорат, руководи радом и пословањем Директората, доноси појединачне
правне акте Директората, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Директорату, одлучује о правима и обавезама и
одговорностима запослених у Директорату, издаје директиве којима одређује начин
рада поступања и понашања запослених у Директорату, припрема и спроводи
одлуке Управног одбора и обавља и друге послове одређене законом којим се
уређују јавне агенције и другим прописима и општим актима.
Заменик директора замењује директора док је одсутан или спречен да
обавља дужност.
Услови за избор: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије; да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа; да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци; да има завршен факултет друштвеног смера или технички факултет,
да има одговарајуће искуство на руководећим дужностима и најмање 5 година
радног искуства у једној или више области из делокруга јавне агенције; да није
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за вршење функције директора и
чије именовање не би изазвало сукоб јавног и приватног интереса.
Мандат директора и заменика директора, место рада: мандат траје 5
година, а место рада је Београд.
III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријавa је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у «Службеном гласнику Републике Србије».
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
•
•
•
•
•
•
Уверење о држављанству;
Извод из матичне књиге рођених;
Диплома о стручној спреми;
Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство);
Радна књижица.
Уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или у суду.
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Бул. Зорана
Ђинђића 144а, са назнаком „За јавни конкурс - именовање директора Директората
цивилног ваздухопловства Републике Србије“ / „За јавни конкурс - именовање
заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије“.
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Небојша Перуничић, тел. 011 292-7120
VII Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи
ваздухопловства Републике Србије.
Управни
одбор
Директората
цивилног
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневном
листу „Новости“, као и на званичној интернет презентацији Директората цивилног
ваздухопловства Републике Србије www.cad.gov.rs.
Download

На основу члана 24. став 2. Закона о јавним агенцијама