U skladu sa čl. 38 Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09),čl. 4. Odluke o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Babušnica za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa i odlukom o budžetu opštine Babušnica za 2014. godinu, predsednik opštine Babušnica raspisuje ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕФОМАЛНЕ ГРУПЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА Средства намењена удружењима и групама грађана додељују се за реализацију програма од јавног интереса из следећих области: 1. Заштита животне средине, подстицање старих и ретких заната и туризма. 2. Социјалне заштите, заштите лица са инвалидитетом и друштвене бриге о старима. 3. Друштвене бриге о деци и младима, спортских активности, подстицање наталитета, заштите здравља. 4. Заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње. 5. Развој хуманитарних и других програма у којима удружења и групе искључиво и непосредно следе јавне потребе ( борба против корупције, заштита потрошача, заштита животиња и сл. ) Право на подношење пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења грађана и неформалне групе грађана који су регистровани нa територији oпштине Бабушница, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске. Право на коришћење средстава из општинског буџета се изузетно може одобрити и удружењу чије седиште није на територији општине Бабушница, уколико је програм удружења од изузетног јавног интереса и реализује се у потпуности на територији општине Бабушница. Општина Бабушница неће финансирати: 1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за сличне активности. 2. Иницијативе које доносе профит НВО. 3. Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности. 4. Владине организације или институције, укључујући школе и др. 5. Организације, месне заједнице, установе и предузећа чији је оснивач Општина Бабушница. 6. Активности које заговарају нетолерантност и насиље. 7. Активности које се односе на проповедање или заговарање одређене религије. Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу -­‐ „Пријава на конкурс за финансирање програма од јавног интереса“, који је саставни део конкурсне документације. За сваки програм подноси се посебна пријава. Уз пријавни образац, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи: -­‐ образац за писање предлога програма, -­‐ образац финансијског буџета, -­‐ образац наративног буџета, -­‐ биографију координатора пројекта и кључних стручњака, -­‐ доказ о упису удружења у регистар код надлежног органа (само за удружења грађана), -­‐ оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је наведено да се циљеви удружења остварују у области за коју је конкурс расписан и за коју конкуришу (само за удрузежења грађана), -­‐ писмену изјаву о обезбеђивању сопственог суфинансирања или доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације ако се пројекат тако реализује. Удружење грађана може учествовати на конкурсу само са једним пројектом који ће бити финансиран из буџета општине Бабушница. Програм мора бити реализован најкасније до 30.11.2014. године. Програм се мора реализовати на територији општине Бабушница. Комисија задржава право да врши корекцију буџета у складу са предвиђеним активностима предлога пројеката. Укупна средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 3 300 000 динара обезбеђена су из буџета општине Бабушница и биће расподељена на следећи начин: -­‐ Удружења грађана до максималног износа од 300 000 -­‐ 500 000 динара по пројекту. -­‐ Неформалне групе грађана до максималног износа од 100 000 динара по пројекту. Основна мерила и критеријуми за избор програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине су: -­‐ референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која су укључена у програм, могућност развијања програма и његова одрживост. -­‐ циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се спроводи. -­‐ суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, поклона, донација и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма. -­‐ буџети предложених пројеката морају да се придржавају следећих пропорција: -­‐ људски ресурси не смеју да прелазе 25% од укупног буџета пројекта. Комплетна конкурсна документација (1 оригинал и 1 копија) заједно са ЦД-­‐ом предлога пројекта се доставља у једној затвореној коверти или пакету. Конкурсна документација се предајe у писарници општинске управе општине Бабушница или поштом, са назнаком – Комисији за избор програма од јавног интереса и навођење области ( од 1. до 5. ) за коју се конкурише са назнаком ”НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА”. Конкурс је отворен од 14.04.2014. до 15.05.2014. године 14:30 часова, понуде које буду стигле након овог периода сматраће се неважећим, односно неће бити узете у разматрање с тим да ће Комисија пројекте оценити најкасније до 30.05.2014. године. Заинтересована удружења/неформалне групе могу преузети конкурсну документацију на интернет презентацији општине Бабушница. Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће бити разматране. Одлука о избору пројеката од јавног интереса који се финансирају из буџета општине Бабушница биће објављена на интернет презентацији општине Бабушница. За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на емаил: [email protected] најкасније до 25.04.2014. 14:30 часова. 
Download

Јавни позив