ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА
СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА
1. ЗАХТЕВ ( на папиру А4 формата) у којем се наводе: име и презиме,
датум рођења, одељење, смер, име разредног старешине и школска
година за коју се тражи дупликат
2. УПЛАТНИЦА
- сврха уплате: издавање дупликата сведочанства ( дипломе)
- прималац: Неготинска гимназија
- жиро рачун: 840-1538666-69
- цена: за сведочанства 200,00 динара по сведочанству
за диплому 300,00 динара
3. УПЛАТНИЦА
- сврха уплате: такса
- прималац: Трезор РС
- жиро рачун: 840-742221843-57
- модел: 97
- позив на број: 76-072
- цена: 560 динара
4. УПЛАТНИЦА
- сврха уплате: оглашавање неважећим сведочанства ( дипломе)
- прималац: Службени гласник РС
- жиро рачун: 160-14944-58
- цена: 315 динара
Download

Izdavanje duplikata diplome i svedočanstva